ΦΟΛΕΙΟ ΘΕ ΑΛΟΝΙΚΗ, 23/08/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΟΛΕΙΟ ΘΕ ΑΛΟΝΙΚΗ, 23/08/2015"

Transcript

1 ΦΟΛΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 23/08/2015

2 Ζώντασ ϐλη τουσ τη ζωό με παγιωμϋνη την αντύληψη πωσ η ϑπαρξη και ςυνδρομό τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ (Ε.Ε.) εύναι δεδομϋνη, οι μαθητϋσ/-τριεσ τησ χώρασ μασ εύδαν πρϐςφατα την Ϊνωςη αυτό να ειςϋρχεται ςε μύα φϊςη εςωτερικών κλυδωνιςμών και επανεξϋταςησ των θεςμών, των πολιτικών, τησ πορεύασ και των προοπτικών τησ. το νϋο αυτϐ τοπύο, οι νϋοι τησ Ευρώπησ καλοϑνται πλϋον να ενημερωθοϑν, να αςκόςουν κριτικό, να λϊβουν θϋςη, να επικοινωνόςουν μεταξϑ τουσ, να διεκδικόςουν και να διαμορφώςουν ϋνα ευρωπαώκϐ μϋλλον ϐπωσ οι ύδιοι το οραματύζονται. Η προτεινϐμενη ανοιχτό εκπαιδευτικό πρακτικό ϋρχεται, λοιπϐν, να ειςαγϊγει με καινοτϐμο τρϐπο τουσ μαθητϋσ και μαθότριεσ ςτο θϋμα τησ Ε.Ε., βοηθώντασ τουσ/τισ να κατακτόςουν βιωματικϊ γνώςεισ πολιτικόσ παιδεύασ και γλώςςασ, αλλϊ και ποικύλεσ ϊλλεσ δεξιϐτητεσ. Εφαρμϐζεται απϐ κοινοϑ απϐ την Οικονομολϐγο του ςχολεύου και τη Υιλϐλογο ενϐσ τμόματοσ τησ Β Λυκεύου ςτισ διδακτικϋσ ώρεσ των μαθημϊτων Αρχϋσ Οικονομύασ, Πολιτικό και Δύκαιο (Πολιτικό Παιδεύα πλϋον) και Νεοελληνικό Γλώςςα, εμπλϋκει, ωςτϐςο, ϐλουσ τουσ μαθητϋσ/-τριεσ τησ Β καθώσ και ϊλλων τϊξεων ςτο πλαύςιο ενϐσ Ομύλου Οικονομύασ και Κινηματογρϊφου. Οι μαθητϋσ/-τριεσ παύρνουν τα πρώτα ερεθύςματα απϐ τισ εκπαιδευτικοϑσ, κατϐπιν, ϐμωσ, αξιοποιοϑν τον Παγκϐςμιο Ιςτϐ για να διερευνόςουν οι ύδιοι την ιςτορύα, τη δομό, τα προβλόματα και τισ προοπτικϋσ τησ Ε.Ε. και, τελικϊ, αποτυπώνουν τισ ςκϋψεισ και τουσ προβληματιςμοϑσ τουσ ςε μύα κινηματογραφικό ταινύα μικροϑ μόκουσ και ςε ϋνα ντοκιμαντϋρ. Για να προςεγγύςουν το θϋμα τουσ, να γρϊψουν το ςενϊριο τησ ταινύασ και να ετοιμϊςουν το ντοκιμαντϋρ ςυνεργϊζονται ςε ομϊδεσ, αναλαμβϊνοντασ ταυτϐχρονα την ατομικό ευθϑνη τησ ςυνεποϑσ και ουςιαςτικόσ ςυμμετοχόσ. Πλοηγοϑνται ςτο διαδύκτυο και αςκοϑνται ςτον κριτικϐ ςχολιαςμϐ, την αξιολϐγηςη, επιλογό και ιερϊρχηςη πληροφοριών. Ϊρχονται ςε επαφό με νϋουσ ευρωπαώκών χωρών που ςπουδϊζουν ςτη χώρα μασ, πληροφοροϑνται και ανταλλϊςςουν εμπειρύεσ. Για να δημιουργόςουν την ταινύα και το ντοκιμαντϋρ, χρηςιμοποιοϑν ποικύλα λογιςμικϊ (Premier, Audacity, Format Factory, Movie Maker) και αςκοϑνται εν γϋνει ςτα μϋςα τησ ψηφιακόσ αφόγηςησ. Αρωγϐσ ςτην ϐλη προςπϊθεια υπόρξε το Σμόμα Διεθνών και Ευρωπαώκών πουδών του Πανεπιςτημύου Πειραιώσ, ςτο πλαύςιο του προγρϊμματοσ YouthActiv, ςτο διαγωνιςτικϐ μϋροσ του οπούου ϋλαβαν τελικϊ μϋροσ η ταινύα και το ντοκιμαντϋρ που οι μαθητϋσ και μαθότριεσ δημιοϑργηςαν. ελύδα 2 απϐ 30

3 Πρϋπει να ςημειωθεύ ϐτι η ςυγκεκριμϋνη πρακτικό υλοποιόθηκε το ςχολικϐ ϋτοσ , κατϊ το οπούο, λϐγω των αλλαγών ςτα Αναλυτικϊ Προγρϊμματα τησ Α και Β Λυκεύου, οι μαθητϋσ τησ Β δεν εύχαν τη δυνατϐτητα να διδαχθοϑν για την Ε.Ε. οϑτε ςτην Α Λυκεύου του προηγουμϋνου ϋτουσ, οϑτε ςτη Β Λυκεύου (εκτϐσ απϐ αυτοϑσ που επϋλεξαν τη Θεωρητικό κατεϑθυνςη και το μϊθημα Πολιτικό και Δύκαιο). Ο ςχεδιαςμϐσ τησ εκπαιδευτικόσ παρϋμβαςησ προϋβλεψε τρεισ βαςικϋσ φϊςεισ, τη φϊςη τησ προετοιμαςύασ, τησ υλοπούηςησ και, τϋλοσ, τη φϊςη τησ αξιολϐγηςησ. Κατϊ τη φϊςη τησ προετοιμαςύασ, διϊρκειασ ενϐσ περύπου μόνα, ϋγινε η απαιτοϑμενη προεργαςύα για τη ςυγκϋντρωςη του απαραύτητου υλικοϑ, τη ςχεδύαςη και την οργϊνωςη των δραςτηριοτότων που θα περιελϊμβανε η εκπαιδευτικό πρακτικό. ε αυτό τη φϊςη πραγματοποιόθηκαν οι επαφϋσ με το Σμόμα Διεθνών και Ευρωπαώκών πουδών του Πανεπιςτημύου Πειραιώσ, ώςτε να επιτευχθεύ η ςυμμετοχό του ςχολεύου μασ ςτο Πρϐγραμμα YouthActiv και να εξαςφαλιςθεύ με αυτϐ τον τρϐπο καλϑτερη και πιο υπεϑθυνη πληροφϐρηςη των μαθητών/-τριών μϋςω ειδικών. Επύςησ, κρύθηκε απαραύτητο να επιμορφωθοϑν οι υπεϑθυνεσ εκπαιδευτικού τησ δρϊςησ παρακολουθώντασ καταρχϊσ το Ευρωπαώκϐ Επιμορφωτικϐ Πρϐγραμμα Jean Monnet Learning EU at Schools που διοργανώθηκε απϐ το Ευρωπαώκϐ Κϋντρο Αριςτεύασ Jean Monnet του Πανεπιςτημύου Αθηνών (22/02/2014), καθώσ και την Ημερύδα και τα εργαςτόρια που υλοποιόθηκαν ςτο πλαύςιο του προγρϊμματοσ YouthActiv (28/03). Για να διερευνηθοϑν ςυςτηματικϐτερα οι εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ των μαθητών αξιοποιόθηκε ςχετικϐ Ερωτηματολϐγιο 1 που ςυνϋταξε και επεξεργϊςτηκε το Πανεπιςτόμιο Πειραιώσ. Προφανόσ προϒπϐθεςη για την υλοπούηςη τησ πρακτικόσ υπόρξε η ςτοιχειώδησ, ϋςτω, εξοικεύωςη των μαθητών και μαθητριών τϐςο με τισ αρχϋσ τησ ομαδοςυνεργατικόσ δουλειϊσ, ϐςο και με τη χρόςη Η/Τ. Για την προβολό των βύντεο που λειτοϑργηςαν ωσ αφϐρμηςη εξαςφαλύςτηκε το αμφιθϋατρο του ςχολεύου που διαθϋτει Η/Τ με ςϑνδεςη ςτο διαδύκτυο και βιντεοπροβολϋα. Για τισ επϐμενεσ διδακτικϋσ ώρεσ που χρηςιμοποιόθηκαν 1 Σο ερωτηματολϐγιο παρατύθεται ςτο Παρϊρτημα, ςελ ελύδα 3 απϐ 30

4 εξαςφαλύςτηκε η χρόςη του Εργαςτηρύου Πληροφορικόσ, το οπούο εύναι επαρκώσ εξοπλιςμϋνο ώςτε να ςτηρύξει την παρϊλληλη απαςχϐληςη των ομϊδων εργαςύασ και διαθϋτει διαρκό ςϑνδεςη με το διαδύκτυο. Σϋλοσ, απϐ τη ςτιγμό που αποφαςύςτηκε η δημιουργύα κινηματογραφικόσ ταινύασ και ντοκιμαντϋρ, εξαςφαλύςτηκε ο αναγκαύοσ τεχνολογικϐσ και ψηφιακϐσ εξοπλιςμϐσ (κϊμερα λόψησ και τα λογιςμικϊ Premier, Audacity, Format Factory, Movie Maker) και αξιοποιόθηκαν οι ώρεσ λειτουργύασ του Ομύλου Οικονομύασ και Κινηματογρϊφου και η εμπειρύα μαθητών/-τριών που ςυμμετεύχαν ςε αυτϐν. τη διανομό των ρϐλων ςυμπεριλόφθηκαν και εκπαιδευτικού του ςχολεύου, οι οπούοι ανϋλαβαν τουσ ρϐλουσ ενηλύκων. Ο βαςικϐσ ςκοπϐσ τησ εκπαιδευτικόσ παρϋμβαςησ όταν να αποκτόςουν οι μαθητϋσ γνώςεισ και κριτικό ικανϐτητα, ώςτε να κατανοοϑν, να αναλϑουν και να ερμηνεϑουν τα γεγονϐτα, τισ ςχϋςεισ και τισ εξελύξεισ ςτην Ε.Ε. μϋςα απϐ βιωματικϋσ και νοηματοδοτοϑμενεσ δραςτηριϐτητεσ, οι οπούεσ λαμβϊνουν υπϐψη τη διαθεματικό προςϋγγιςη, αξιοποιοϑν τισ ςϑγχρονεσ τεχνολογύεσ, προςδύδουν ευρωπαώκό διϊςταςη ςτην εκπαύδευςη και ανταποκρύνονται και ςτουσ μαθηςιακοϑσ ςτϐχουσ των μαθημϊτων τησ τϊξησ τουσ. Παρακϊτω παραθϋτουμε τουσ επιμϋρουσ ςτϐχουσ τησ παρϋμβαςησ, ομαδοποιημϋνουσ ςε γνωςτικοϑσ, παιδαγωγικοϑσ και ςε ςτϐχουσ που ςχετύζονται με τον τεχνογραμματιςμϐ. α) Γνωςτικού: - Να γνωρύςουν και να κατανοόςουν τουσ θεςμοϑσ και τισ πολιτικϋσ τησ Ε.Ε., καθώσ και τον τρϐπο οργϊνωςησ και λειτουργύασ τησ. - Να ςυνειδητοποιόςουν την πορεύα προσ την ευρωπαώκό ολοκλόρωςη, να γνωρύςουν τουσ βαςικοϑσ ςταθμοϑσ αυτόσ τησ πορεύασ και να προβληματιςτοϑν γϑρω απϐ τισ ανϊγκεσ που οδόγηςαν ςτη δημιουργύα τησ Ε.Ε. - Να ενδιαφερθοϑν για τα μεγϊλα προβλόματα τησ Ϊνωςησ και τισ προκλόςεισ που αντιμετωπύζει αυτό ςτον 21 ο αιώνα. - Να διαπιςτώςουν τα κοινϊ πολιτιςμικϊ χαρακτηριςτικϊ, αλλϊ και τισ μεγϊλεσ διαφορϋσ των χωρών τησ Ϊνωςησ. - Να προςεγγύςουν τισ χώρεσ μϋλη τησ Ε.Ε., να γνωρύςουν τα ιδιαύτερα χαρακτηριςτικϊ τουσ και να ςυνειδητοποιόςουν το ρϐλο που διαδραμϊτιςε και διαδραματύζει η καθεμιϊ ςτην πορεύα προσ την ευρωπαώκό ολοκλόρωςη. ελύδα 4 απϐ 30

5 - Να ςυνειδητοποιόςουν πώσ δημιουργοϑνται και αναπαρϊγονται ςτερεϐτυπα ςε ςχϋςη με τα χαρακτηριςτικϊ, τισ ςυμπεριφορϋσ, τον τρϐπο ζωόσ ατϐμων και λαών. - Να ςυνειδητοποιόςουν την ανϊγκη πολϑπλευρησ ενημϋρωςησ, αξιολϐγηςησ και διαςταϑρωςησ των ποικύλων πληροφοριών που λαμβϊνουν καθημερινϊ απϐ τα ΜΜΕ. - Να εξοικειωθοϑν με τισ νϋεσ ψηφιακϋσ μορφϋσ ϋκφραςησ (κινηματογρϊφο, βύντεο, πολυμϋςα, διαδύκτυο), να μϊθουν να αποκωδικοποιοϑν και να αξιοποιοϑν οι ύδιοι/-εσ νϋουσ κώδικεσ επικοινωνύασ μϋςω οπτικοακουςτικών μϋςων, ώςτε να μετατραποϑν απϐ καταναλωτϋσ ςε δημιουργοϑσ ψηφιακών μηνυμϊτων. - Να γνωρύςουν τισ τεχνικϋσ τησ κινηματογραφικόσ αφόγηςησ. - Να μϊθουν τισ βαςικϋσ αρχϋσ γραμματικόσ και ςυντακτικοϑ τησ ραγδαύα αναπτυςςϐμενησ ςτην εποχό μασ γλώςςασ των εικϐνων. - Να κατακτόςουν βιωματικϊ το ελληνικϐ και αγγλικϐ λεξιλϐγιο που τουσ εύναι απαραύτητο για την πραγμϊτευςη θεμϊτων ςχετικών με την Ε.Ε. - Δημιουργώντασ το δικϐ τουσ κινηματογραφικϐ ςενϊριο, να αςκηθοϑν ςτισ όδη διδαχθεύςεσ τεχνικϋσ τησ αφόγηςησ, τησ περιγραφόσ, του διαλϐγου, τησ ςυνοπτικόσ απϐδοςησ περιεχομϋνου. β) Παιδαγωγικού: - Να αςκόςουν την κριτικό τουσ ςκϋψη, αξιολογώντασ και ιεραρχώντασ τισ πληροφορύεσ που αντλοϑν απϐ ποικύλεσ πηγϋσ. - Να εθιςτοϑν ςε πρακτικϋσ ςυνεργατικόσ μϊθηςησ και να ςυνειδητοποιόςουν την αξύα τησ ομαδοςυνεργατικόσ δουλειϊσ για την επύλυςη προβλημϊτων και την επύτευξη κοινών ςτϐχων. - Να εθιςτοϑν ςτο να αναλαμβϊνουν ςοβαρϊ και με ςυνϋπεια τισ ευθϑνεσ που τουσ αναλογοϑν ωσ μϋλη μιασ ομϊδασ εργαςύασ, ςυμπεριφορϊ που απαιτεύται για την επιτυχύα μιασ ομαδικόσ προςπϊθειασ. - Να αςκηθοϑν ςτη διαδικαςύα αναζότηςησ, διαςταϑρωςησ και αξιολϐγηςησ πληροφοριών, ςτην προςπϊθειϊ τουσ να διαμορφώςουν τεκμηριωμϋνη ϊποψη για ϋνα ςυγκεκριμϋνο θϋμα. - Να ςυνειδητοποιόςουν πϐςο ςημαντικϐ εύναι να διατυπώνουν με ακρύβεια και ςαφόνεια μια ϊποψη, πριν επιχειρόςουν να την υποςτηρύξουν με επιχειρόματα. - Να δοκιμαςθοϑν ςτην ϋκθεςη των απϐψεών τουσ ςε κοινϐ. ελύδα 5 απϐ 30

6 - Να καλλιεργηθοϑν αιςθητικϊ και να εμπλουτιςθοϑν ςυναιςθηματικϊ μϋςω τησ κινηματογραφικόσ παιδεύασ. - Να βιώςουν τη χαρϊ τησ δημιουργύασ μιασ κινηματογραφικόσ ταινύασ. - Να δοκιμαςθοϑν ςτη ςυνεργαςύα με τουσ εκπαιδευτικοϑσ επύ ύςοισ ϐροισ, ϋτςι ώςτε να ςυνειδητοποιόςουν πωσ αυτό και εφικτό εύναι και επιθυμητό ςτην προςπϊθεια για καλϑτερα μαθηςιακϊ αποτελϋςματα. - Να καλλιεργόςουν ευρωπαώκό ςυνεύδηςη ωσ μϋλη τησ ευρωπαώκόσ κοινϐτητασ λαών, ώςτε να ςυμμετϋχουν ωσ ευρωπαύοι πολύτεσ ςτο ευρωπαώκϐ γύγνεςθαι. - Να αποδϋχονται και να υπεραςπύζονται τη διαφορετικϐτητα, αποδεχϐμενοι την ξεχωριςτό ςυμβολό του κϊθε κρϊτουσ μϋλουσ ςτην Ε.Ε., αλλϊ και τη ςημαςύα τησ ςυνϑπαρξησ και τησ ςυνεργαςύασ των ευρωπαύων πολιτών. - Να αναπτϑξουν ςτοιχεύα αλληλεγγϑησ και να εκτιμόςουν την αξύα που ϋχει η ςυνεργαςύα των λαών, ϐταν ςτηρύζεται πϊνω ςε ανθρωπιςτικϊ και δημοκρατικϊ ιδεώδη. γ) Σε ςχϋςη με τον τεχνογραμματιςμό: - Να ςυνειδητοποιόςουν βιωματικϊ την αξύα των Σεχνολογιών τησ Πληροφορύασ και Επικοινωνύασ (ΣΠΕ) ωσ πηγών και μϋςων ενεργητικόσ μϊθηςησ. - Να εξοικειωθοϑν με την αναζότηςη πληροφοριών μϋςω των Μηχανών Αναζότηςησ και να μποροϑν να αξιοποιοϑν τη δυνατϐτητα που δύνει το διαδύκτυο για πρϐςβαςη ςε θϋματα ειδικοϑ ενδιαφϋροντοσ. - Να γνωρύςουν εγκεκριμϋνεσ ιςτοςελύδεσ και αποθετόρια εκπαιδευτικοϑ υλικοϑ, να μϊθουν να περιηγοϑνται ςτο περιβϊλλον τουσ, να αντλοϑν περιεχϐμενο, να παύζουν, να μαθαύνουν και να αλληλεπιδροϑν. - Να γνωρύςουν και να εύναι ςε θϋςη να αξιοποιοϑν τουσ επύςημουσ δικτυακοϑσ τϐπουσ τησ Ε.Ε., ώςτε να αντλοϑν ακριβό και ενημερωμϋνα ςτοιχεύα ςχετικϊ με το χώρο των μελλοντικών τουσ δραςτηριοτότων (διαμονό, ςπουδϋσ, εργαςύα, αναψυχό). - Να αςκηθοϑν ςτη χρόςη των κατϊλληλων για τη δημιουργύα μιασ κινηματογραφικόσ ταινύασ ψηφιακών μϋςων, με ςκοπϐ την αποτελεςματικϐτερη αξιοπούηςό τουσ ςτο μϋλλον για τουσ ςκοποϑσ μιασ παρουςύαςησ, την επαγγελματικό τουσ, ύςωσ, εναςχϐληςη ςτον ςυγκεκριμϋνο χώρο ό, απλώσ, την αξιοπούηςό τουσ ωσ μϋςων ϋκφραςησ και καλλιτεχνικόσ δημιουργύασ. ελύδα 6 απϐ 30

7 Η προετοιμαςύα των μαθητών και μαθητριών τησ Β τϊξησ για τη ςυμμετοχό τουσ ςτο εκπαιδευτικϐ πρϐγραμμα EUROSCOLA κατϊ το ςχολικϐ ϋτοσ ανϋδειξε το ϋντονο ενδιαφϋρον τουσ για τη δομό και λειτουργύα τησ Ε.Ε., τη θϋςη και τισ δυνατϐτητεσ των κρατών-μελών τησ, τισ προοπτικϋσ που εξαςφαλύζει αυτό ςτουσ πολύτεσ τουσ, τισ προκλόςεισ που αντιμετωπύζει και τισ προοπτικϋσ τησ εν γϋνει ωσ υπερεθνικϐ μϐρφωμα. Η ανοιχτό πρακτικό που περιγρϊφεται, λοιπϐν, απϊντηςε ςτουσ προβληματιςμοϑσ των μαθητών και μαθητριών μϋςα ςτισ ςυνθόκεσ αμφιςβότηςησ τησ Ϊνωςησ που προϋκυψαν τα τελευταύα χρϐνια. Πρϋπει να ςημειωθεύ πωσ οι αλλαγϋσ των τελευταύων χρϐνων ςτα Αναλυτικϊ Προγρϊμματα τησ Α και Β τϊξησ του Λυκεύου ςτϋρηςαν, ειδικϊ απϐ τουσ ςυγκεκριμϋνουσ μαθητϋσ, τη δυνατϐτητα να διδαχθοϑν για την Ε.Ε. 2 ςτο μϊθημα των Αρχών Οικονομύασ τησ Α Λυκεύου και ςτο μϊθημα Πολιτικό και Δύκαιο τησ Β Λυκεύου (με εξαύρεςη αυτοϑσ που το επϋλεξαν ςτη Θεωρητικό Κατεϑθυνςη). την προςπϊθειϊ τουσ να καλϑψουν αυτϐ το κενϐ, η Οικονομολϐγοσ του ςχολεύου με τη Υιλϐλογο του ενϐσ τμόματοσ τησ Β ςυναποφϊςιςαν, λοιπϐν, τη ςχεδύαςη και υλοπούηςη διαθεματικών και διεπιςτημονικών ςυνδιδαςκαλιών για τη διερεϑνηςη των παραπϊνω θεμϊτων, εφαρμϐζοντασ τισ αρχϋσ τησ ςυνεργατικόσ και διερευνητικόσ μϊθηςησ και αξιοποιώντασ τισ δυνατϐτητεσ των ΣΠΕ με τρϐπο ελκυςτικϐ για τουσ/τισ μαθητϋσ/-τριεσ και αποτελεςματικϐ, ϐπωσ αποδεύχθηκε, για την πρϐςκτηςη ουςιαςτικόσ γνώςησ. Εκτϐσ απϐ το ϐτι αυτού/αυτϋσ καλλιϋργηςαν ικανϐτητεσ κριτικόσ πλοόγηςησ ςτο διαδύκτυο, προςϋγγιςαν και αξιοπούηςαν ψηφιακϊ μϋςα κατϊλληλα για την αποτϑπωςη των απϐψεών τουσ ςτη γλώςςα του κινηματογρϊφου. την εκπαιδευτικό πρακτικό ςυμμετεύχαν ςχεδϐν ϐλοι οι μαθητϋσ και οι μαθότριεσ τησ Β Λυκεύου του Πρϐτυπου Πειραματικοϑ Λυκεύου του Πανεπιςτημύου Μακεδονύασ. Οι ελϊχιςτοι μαθητϋσ του ενϐσ τμόματοσ που δεν επϋλεξαν οϑτε τη Θεωρητικό Κατεϑθυνςη, οϑτε το μϊθημα Αρχϋσ Οικονομύασ, ενεπλϊκηςαν αργϐτερα, παρακολουθώντασ αρχικϊ την Ημερύδα του Πανεπιςτημύου Πειραιώσ και ςυμμετϋχοντασ ςτη διαδικαςύα δημιουργύασ 2 Απϐ το ςχολικϐ ϋτοσ ςυγκεκριμϋνα κεφϊλαια που αναφϋρονται ςτην Ε.Ε. περιλαμβϊνονται ςτα μαθόματα τησ Πολιτικόσ Παιδεύασ τησ Α και Β Λυκεύου. ελύδα 7 απϐ 30

8 τησ κινηματογραφικόσ ταινύασ, ϐπωσ και ϊλλοι/-εσ τησ Γ Λυκεύου που ςυμμετεύχαν ςτον Όμιλο Οικονομύασ και Κινηματογρϊφου. Οι ςυνδιδαςκαλύεσ πραγματοποιόθηκαν χωρύσ να διαταραχθεύ το Πρϐγραμμα Λειτουργύασ του ςχολεύου, ςε ώρεσ διδαςκαλύασ των μαθημϊτων Αρχϋσ Οικονομύασ (μϊθημα Επιλογόσ, το οπούο εύχαν επιλϋξει 18 μαθητϋσ), Πολιτικό και Δύκαιο 3 (μϊθημα που εύχαν επιλϋξει ϐλοι οι 13 μαθητϋσ τησ Θεωρητικόσ Κατεϑθυνςησ) και Νεοελληνικό Γλώςςα, κυρύωσ, ϐμωσ, ςτισ ώρεσ λειτουργύασ του Ομύλου Οικονομύασ και Κινηματογρϊφου. ε ϐ,τι αφορϊ το Αναλυτικϐ Πρϐγραμμα, εντϊχθηκαν ςτην ενϐτητα «Η Ευρωπαώκό Ϊνωςη» του μαθόματοσ Αρχϋσ Οικονομύασ, ςτην ενϐτητα «Θεςμού και Πολιτικϋσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ» του μαθόματοσ Δύκαιο και Πολιτικό και ςτη διδαςκαλύα των ενοτότων "ΜΜΕ" και "τερεϐτυπα" τησ Νεοελληνικόσ Γλώςςασ. υγκεκριμϋνα, ςτο μϊθημα τησ Νεοελληνικόσ Γλώςςασ, η θεματικό ενϐτητα "Ευρωπαώκό Ϊνωςη" εντϊςςεται ςτη διδακτϋα ϑλη τησ Γ Λυκεύου, οπϐτε και μποροϑν να ανακληθοϑν οι γνώςεισ που κατακτώνται με την περιγραφεύςα πρακτικό. Ψςτϐςο, η διαδικαςύα ϋρευνασ που ακολουθεύται υπηρετεύ ϊμεςα και τισ ενϐτητεσ "ΜΜΕ" και "τερεϐτυπα" που διδϊςκονται ςτη Β Λυκεύου, καθώσ οι μαθητϋσ/-τριεσ αςκοϑνται ςτην αποκωδικοπούηςη μηνυμϊτων που προβϊλλουν τα ΜΜΕ, ςυνειδητοποιοϑν την ανϊγκη αξιολϐγηςησ και διαςταϑρωςησ των ειδόςεων, αλλϊ και τουσ τρϐπουσ με τουσ οπούουσ δημιουργοϑνται και αναπαρϊγονται ςτερεϐτυπα ςχετικϊ με τα χαρακτηριςτικϊ και τισ ςυμπεριφορϋσ ολϐκληρων λαών. Ευρϑτερα, η ϊςκηςη ςτη γλώςςα των εικϐνων καθύςταται πλϋον αναγκαύα ςτη διαμορφωθεύςα, κυρύαρχη κοινωνύα τησ πληροφορύασ. Για την υλοπούηςη τησ πρακτικόσ χρηςιμοποιόθηκε ςτην 1 η φϊςη το αμφιθϋατρο του ςχολεύου, ϐπου, με τη βοόθεια βιντεοπροβολϋα, προβλόθηκαν τα βύντεο-αφϐρμηςη. Κατϐπιν, επιλϋχθηκε το Εργαςτόριο Πληροφορικόσ, ςτο οπούο υπϊρχει επαρκόσ αριθμϐσ Η/Τ και ςυνεχόσ ςϑνδεςη με τον Παγκϐςμιο Ιςτϐ. Για τα γυρύςματα τησ ταινύασ δεν απαιτόθηκε παρϊ μύα κϊμερα και αξιοποιόθηκαν οι χώροι του ςχολεύου, ενώ για το ντοκιμαντϋρ ϐλα τα γυρύςματα όταν εξωτερικϊ. Υυςικϊ, ςτη ςυνϋχεια, για τη δημιουργύα τησ ταινύασ και του ντοκιμαντϋρ και τον υποτιτλιςμϐ τησ ταινύασ ςτην αγγλικό γλώςςα, οι μαθητϋσ/τριεσ χρειϊςτηκε να αξιοποιόςουν τα κατϊλληλα λογιςμικϊ επεξεργαςύασ βύντεο, εικϐνασ και όχου. Ευκταύα θα όταν η ϑπαρξη μικροφώνου ώςτε να βελτιωθεύ η ποιϐτητα τησ ηχοληψύασ, κυρύωσ ςτα εξωτερικϊ γυρύςματα, ωςτϐςο η ϋλλειψη αυτό εύναι εϑκολο να αποκαταςταθεύ μϐλισ το επιτρϋψουν οι διαθϋςιμοι πϐροι του ςχολεύου. Ωλλωςτε, απϐ τη ςτιγμό που ϋνα ςχολεύο υιοθετόςει πρακτικϋσ ψηφιακόσ αφόγηςησ, 3 Κατϊ τα ςχολικϊ ϋτη και το μϊθημα Πολιτικό και Δύκαιο απϐ Γενικόσ Παιδεύασ ϋγινε μϊθημα τησ Θεωρητικόσ Κατεϑθυνςησ και, μϊλιςτα κατ' επιλογό, αντύ του μαθόματοσ τησ Υιλοςοφύασ. ελύδα 8 απϐ 30

9 εναπϐκειται ςε αυτϐ η απϐφαςη για το πώσ και ςε ποιο βαθμϐ θα ενιςχϑςει την εμπλοκό των μαθητών του ςτην κινηματογραφικό παραγωγό. Κατϊ τη διϊρκεια τησ πρακτικόσ ζητόθηκε και αξιοποιόθηκε η βοόθεια ειδικών απϐ το Σμόμα Διεθνών και Ευρωπαώκών πουδών του Πανεπιςτημύου Πειραιώσ. Σο ςχολεύο ενημερώθηκε για το πρϐγραμμα YouthActiv που υλοποιεύ το Πανεπιςτόμιο Πειραιώσ ςτο πλαύςιο τησ Δρϊςησ KA1 του Ευρωπαώκοϑ Προγρϊμματοσ Jean Monnet Information and Research Activities και οι ςυνεργαζϐμενεσ εκπαιδευτικού αιτόθηκαν και πϋτυχαν τη ςυμμετοχό ςε αυτϐ, αξιοποιώντασ τισ δρϊςεισ του ςτο πλαύςιο τησ ςυγκεκριμϋνησ διδακτικόσ παρϋμβαςησ. Η πρακτικό κατϋληξε ςτη δημιουργύα ενϐσ ντοκιμαντϋρ και μιασ ταινύασ μικροϑ μόκουσ η οπούα αποτϑπωςε τισ ςκϋψεισ και τουσ προβληματιςμοϑσ των ςυμμετεχϐντων/-ουςών, υποβλόθηκε ςε διαγωνιςμϐ του Πανεπιςτημύου Πειραιώσ και βραβεϑθηκε για την πρωτοτυπύα τησ και τον τρϐπο με τον οπούο αποτϑπωςε την αμφιθυμύα των πολιτών τησ Ε.Ε. απϋναντι ςε αυτόν και τα προβλόματα που δημιουργεύ η προςπϊθεια ςυνϑπαρξησ και ςυνεργαςύασ λαών ετερϐκλητων που, ωςτϐςο, μοιρϊζονται κοινϋσ αρχϋσ και ορϊματα. Νηπιαγωγεύο A γυμναςύου Α δημοτικοϑ Β γυμναςύου Β δημοτικοϑ Γ γυμναςύου Γ δημοτικοϑ Α λυκεύου Δ δημοτικοϑ Β λυκεύου Ε δημοτικοϑ Γ λυκεύου Σ δημοτικοϑ Για τη ςυγκεκριμϋνη διδακτικό πρακτικό απαιτόθηκαν: Α. υνολικϊ δεκαϋξι διδακτικϋσ ώρεσ, οι οπούεσ κατανεμόθηκαν ωσ εξόσ: 1. Νεοελληνικό Γλώςςα: 6 διδακτικϋσ ώρεσ 2. Αρχϋσ Οικονομύασ: 4 διδακτικϋσ ώρεσ ελύδα 9 απϐ 30

10 3. Πολιτικό και Δύκαιο: 6 διδακτικϋσ ώρεσ Β. Ϊξι ώρεσ για την υλοπούηςη τησ Ημερύδασ Γ. Οι ώρεσ λειτουργύασ του Ομύλου Οικονομύασ και Κινηματογρϊφου τουσ μόνεσ Απρύλιο και Μϊιο. Επύςησ, ώρεσ εκτϐσ ςχολικοϑ ωραρύου για τα γυρύςματα τησ ταινύασ. Ά φάση: Αφόρμηση - Διερεύνηση στάσεων 1η 2η δ.ώ. (τϊξη: Β Λυκεύου, μϊθημα: Νεοελληνικό Γλώςςα, χώροσ: αμφιθϋατρο ςχολεύου, υλικοτεχνικϐσ εξοπλιςμϐσ: ϋνασ Η/Τ με ςϑνδεςη ςτο διαδύκτυο και ϋνασ βιντεοπροβολϋασ): Αρχικϊ διανεμόθηκε ςτουσ μαθητϋσ/τριεσ το ερωτηματολϐγιο που δημιουργόθηκε ςτο πλαύςιο του Προγρϊμματοσ YouthActiv για τη διερεϑνηςη των υφιςτϊμενων απϐψεων και ςτϊςεών τουσ ςε ςχϋςη με την Ε.E. τη ςυνϋχεια, οι ςυνεργαζϐμενεσ εκπαιδευτικού επϋλεξαν ωσ αφϐρμηςη την προβολό αποςπαςμϊτων απϐ επιλεγμϋνα βύντεο τησ ςειρϊσ Εύρηκα απϐ το κανϊλι του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου 4 (europarltv.eu), αποςπαςμϊτων απϐ το ψηφιακϐ αρχεύο τησ ΕΡΣ (Εκπομπό ΡΙΜΕΪΚ - ΕΟΚ: 20 χρϐνια) και απϐ εκπομπϋσ τησ Εκπαιδευτικόσ Σηλεϐραςησ (υνεδρύαςη τησ Ολομϋλειασ τησ Βουλόσ για τη ςυζότηςη και την επικϑρωςη τησ υνθόκησ Προςχωρόςεωσ τησ Ελλϊδοσ ςτην ΕΟΚ & Τπογραφό τησ υνθόκησ Ϊνταξησ τησ Ελλϊδοσ ςτη ΕΟΚ), με ςκοπϐ μια αρχικό, ςτοιχειώδη ενημϋρωςη των μαθητών/-τριών για τουσ ςτϐχουσ, τα ςυςτατικϊ και την ιςτορύα τησ Ε.Ε. Β φάση: Οικοδόμηση της γνώσης 3 η -4 η, 5 η 6 η, 7 η 8 η, 9 η -10 η δ.ώ. (μαθόματα: Νεοελληνικό Γλώςςα- 2 δ.ώ, Αρχϋσ Οικονομύασ- 2 δ.ώ., Πολιτικό και Δύκαιο- 4 δ.ώ., ςυνεχϐμενα δύωρα ανϊ μϊθημα, χώροσ: εργαςτόριο Η/Τ,) και 6ωρη ςχετικό Ημερύδα. ε αυτό τη φϊςη αξιοποιόθηκαν η μϋθοδοσ project και η επύςκεψη ειδικών. Οι μαθητϋσ και μαθότριεσ χωρύςτηκαν με τυχαύο τρϐπο ςε ομϊδεσ των τεςςϊρων (4) ατϐμων που ανϋλαβαν η καθεμιϊ να διερευνόςουν: 1. Σην ιςτορύα τησ δημιουργύασ και εξϋλιξησ τησ Ε.Ε. 2. Σο θεςμικϐ ςϑςτημα τησ Ε.Ε. ςόμερα. 3. Ση διαδικαςύα ϋνταξησ ενϐσ κρϊτουσ μϋλουσ, τα μϋλη τησ Ε.Ε. ςόμερα, το χρονολϐγιο και τουσ ϐρουσ ϋνταξησ του καθενϐσ. 4 Βλϋπε: Πηγϋσ Χηφιακοϑ Εκπαιδευτικοϑ Τλικοϑ που χρηςιμοποιόθηκαν, αριθμ ωσ 16.19, 9, 10 και 11. ελύδα 10 απϐ 30

11 4. Ση διαδικαςύα λόψησ αποφϊςεων ςτο πλαύςιο τησ Ε.Ε. 5. Ση ζωό ςτην Ε.Ε., τα δικαιώματα των πολιτών τησ. 6. Σισ βαςικϋσ πολιτικϋσ τησ Ε.Ε. 7. Σισ δυνατϐτητεσ που ϋχουν οι νϋοι μϋςα ςτην Ε.Ε. 8. Σο μϋλλον τησ Ε.Ε., τουσ τρϐπουσ με τουσ οπούουσ μποροϑν οι πολύτεσ τησ να το επηρεϊςουν. 9. Σισ ςχϋςεισ τησ Ελλϊδασ με την Ε. Ε. απϐ την ϋνταξό τησ ςε αυτόν ϋωσ ςόμερα. Για την πραγματοπούηςη των εργαςιών τουσ ανϋτρεξαν κυρύωσ ςτουσ επύςημουσ δικτυακοϑσ τϐπουσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ 5, αλλϊ και ςε πλόθοσ ϊλλων ψηφιακών πηγών 6, μϋςω των οπούων ςυγκϋντρωςαν πληροφορύεσ, ταξύδεψαν εικονικϊ ςτα κρϊτη μϋλη και ϋπαιξαν ψηφιακϊ εκπαιδευτικϊ παιχνύδια. Κϊθε ομϊδα ετούμαςε για τισ υπϐλοιπεσ μύα παρουςύαςη με τα ευρόματϊ τησ. Οι απαιτόςεισ τησ εργαςύασ κϊθε ομϊδασ προςαρμϐςτηκαν ςτισ ώρεσ ςυμμετοχόσ τησ ςτα τρύα μαθόματα αυτόσ τησ φϊςησ. 6ωρη Ημερύδα: ε αυτό τη φϊςη πραγματοποιόθηκε μια εξαιρετικϊ ενδιαφϋρουςα Ημερύδα ςτο χώρο του ςχολεύου (28/03/2014), με ςυνδιοργανωτϋσ το Σμόμα Διεθνών και Ευρωπαώκών πουδών του Πανεπιςτημύου Πειραιώσ, ςτο πλαύςιο του προγρϊμματοσ YouthActiv. Εκπαιδευτικού και μαθητϋσ παρακολοϑθηςαν μύα ποικιλύα ειςηγόςεων απϐ την πολυμελό ομϊδα διδαςκϐντων, αποφούτων, φοιτητών του Παν/μύου Πειραιώσ και ϊλλων Πανεπιςτημύων τησ χώρασ μασ, αλλϊ και ξϋνων φοιτητών που βρύςκονταν ςτη χώρα ςτο πλαύςιο προγραμμϊτων Erasmus. υγκεκριμϋνα, ςτο πρώτο μϋροσ τησ Ημερύδασ παρουςιϊςτηκαν οι ειςηγόςεισ: «Εθνοκεντριςμϐσ και Ευρωκεντριςμϐσ ςτισ Απεικονύςεισ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ - Μϋςα Επικοινωνύασ και Σαυτοτικϐ Ϊλλειμμα» (Α. αμαρϊσ, Λϋκτορασ, Σμόμα ΔΕ, Πανεπιςτόμιο Πειραιώσ), «Ευρώπη και Μϋςα Επικοινωνύασ. Η Εικϐνα τησ Ελλϊδασ υπϐ το πρύςμα του ξϋνου τϑπου» (. Παπαθαναςϐπουλοσ, Καθηγητόσ, Σμόμα Επικοινωνύασ και Μϋςων Μαζικόσ Ενημϋρωςησ, Πανεπιςτόμιο Αθηνών & Α. Καραδημητρύου, Τποψόφιοσ Διδϊκτορασ, Πανεπιςτόμιο Αθηνών), «Γύνε δημοςιογρϊφοσ Ευρωπαώκών θεμϊτων» (. Μιχαλϐπουλοσ, Δημοςιογρϊφοσ Euractiv), «Ευρωπαώκό Ϊνωςη, Ιςτορύα, Θεςμικϊ Όργανα και Πολιτικϋσ» (Υωτεινό Αςδερϊκη, Λϋκτορασ, Σμόμα ΔΕ, Πανεπιςτόμιο Πειραιώσ), «Νϋοι και ςυμμετοχό: η Ευρώπη μϋςα απϐ ταινύεσ μικροϑ μόκουσ και την παραγωγό 5 Βλϋπε: Websites, αριθμ. 1 ωσ 13 και Βλϋπε: Πηγϋσ Χηφιακοϑ Εκπαιδευτικοϑ Τλικοϑ που χρηςιμοποιόθηκαν, αριθμ. 1 ωσ 7 και 12 ωσ 14. Websites, αριθμ. 14, 15 και 18. ελύδα 11 απϐ 30

12 οπτικοακουςτικοϑ περιεχομϋνου» (Δ. Μαραγκϐσ, Mϋλοσ Balkans Beyond Borders και Λ. ΚαραϏςκου, Σελειϐφοιτη Σμόματοσ Δημοςιογραφύασ και ΜΜΕ, Αριςτοτϋλειο Παν/μιο Θεςςαλονύκησ). Ακολοϑθηςε προβολό οπτικοακουςτικοϑ υλικοϑ για τη λειτουργύα των θεςμικών οργϊνων τησ Ε.Ε. και ςυζότηςη με ειςερχϐμενουσ και εξερχϐμενουσ φοιτητϋσ Erasmus. Σο δεϑτερο μϋροσ τησ Ημερύδασ εύχε τη μορφό εργαςτηρύου. υγκεκριμϋνα οι μαθητϋσ παρακολοϑθηςαν τα Εργαςτόρια «Μεύνε Ενεργϐσ: Η Ευρώπη εύςαι Εςϑ», «Νεανικό/Κοινωνικό Επιχειρηματικϐτητα» και «Αςκόςεισ Προςομούωςησ των ευρωπαώκών οργϊνων». Παρϊλληλα επιμορφώθηκαν οι εκπαιδευτικού του ςχολεύου μασ ςτην «Ευρωπαώκό Εκπαιδευτικό Πολιτικό» απϐ τη Υ. Αςδερϊκη, ςε «Ζητόματα Πολυγλωςςύασ» απϐ τον Φ. Γκοϑςιο, Αναπληρωτό Καθηγητό του Πανεπιςτημύου Πειραιώσ, και ςτο «Erasmus+» απϐ τον Δ. Μαραγκϐ, Τπεϑθυνο Επικοινωνύασ ΙΚΤ. Σο υλικϐ και οι δραςτηριϐτητεσ τησ Ημερύδασ αυτόσ βοόθηςαν ουςιαςτικϊ τισ ομϊδεσ εργαςύασ των μαθητών και μαθητριών να επιλϑςουν απορύεσ τουσ, να ςυγκεκριμενοποιόςουν τουσ προβληματιςμοϑσ τουσ αλλϊ και τισ προςδοκύεσ τουσ απϐ την Ε.Ε. 9 η 10 η και 11 η - 12 η δ.ώ. (μαθόματα: Νεοελληνικό Γλώςςα και Πολιτικό και Δύκαιο, ςυνεχϐμενα δύωρα, χώροσ: εργαςτόριο Η/Τ, ςχολικό αύθουςα): οι ομϊδεσ παρουςύαςαν το αποτϋλεςμα τησ δουλειϊσ τουσ και ακολοϑθηςε ςυζότηςη με βαςικοϑσ ϊξονεσ: - τουσ ςτϐχουσ δημιουργύασ ενϐσ υπερεθνικοϑ ευρωπαώκοϑ οργανιςμοϑ. - Σην μϋχρι ςόμερα πορεύα του, τα προβλόματα που ανϋκυψαν. - Σισ προοπτικϋσ που διαφαύνονται για τη νϋα γενιϊ πολιτών τησ Ϊνωςησ. Γ φάση: Έκφραση Εφαρμογή 13 η 14 η δ.ώ. (μϊθημα: Αρχϋσ Οικονομύασ) και Οι ώρεσ λειτουργύασ του Ομύλου Οικονομύασ και Κινηματογρϊφου (για το δύμηνο Απριλύου-ΜαϏου) Για την υλοπούηςη τησ ςυγκεκριμϋνησ δρϊςησ απαιτόθηκε αρχικϊ ϋνα δύωρο (13 η 14 η δ.ώ.) ςτο μϊθημα Αρχϋσ Οικονομύασ και ϐλεσ οι ώρεσ λειτουργύασ του Ομύλου Οικονομύασ και Κινηματογρϊφου τουσ μόνεσ Απρύλιο και Μϊιο. υγκεκριμϋνα, ςτο δύωρο του μαθόματοσ των Αρχών Οικονομύασ οι μαθητϋσ ςυζότηςαν τισ εντυπώςεισ τουσ απϐ την Ημερύδα που παρακολοϑθηςαν, αντϊλλαξαν απϐψεισ, περιηγόθηκαν ςτον ιςτϐτοπο του Προγρϊμματοσ YouthActiv του Σμόματοσ Διεθνών και Ευρωπαώκών πουδών του Πανεπιςτημύου Πειραιώσ και προβληματύςτηκαν για τον τρϐπο ςυμμετοχόσ του ςχολεύου μασ ςτο διαγωνιςμϐ του εν λϐγω Προγρϊμματοσ. τη ςυνϋχεια, απαιτόθηκε μια δύωρη ςυνϊντηςη ϐλων των μαθητών/-τριών τησ Β τϊξησ ςτον Όμιλο Οικονομύασ και ελύδα 12 απϐ 30

13 Κινηματογρϊφου, κατϊ την οπούα παρουςιϊςτηκαν ςυνοπτικϊ οι εργαςύεσ των ομϊδων. Ακολοϑθωσ, ςυζητόθηκε το πώσ θα όθελαν οι μαθητϋσ/-τριεσ να εκφρϊςουν τισ ςκϋψεισ τουσ και να τισ δημοςιοποιόςουν ςτην υπϐλοιπη ςχολικό κοινϐτητα. Μϋςα απϐ μια διαδικαςύα ιδεοθϑελλασ προκρύθηκε η δημιουργύα μιασ κινηματογραφικόσ ταινύασ μικροϑ μόκουσ, ςτην οπούα πρωταγωνιςτϋσ θα όταν οι βαςικού πρωταγωνιςτϋσ τησ Ε.Ε.: τα κρϊτη μϋλη και οι ηγϋτεσ των ιςχυρϐτερων απϐ αυτϊ (Ωγκελα Μϋρκελ, Υρανςουϊ Ολϊντ). ε ϋνα υποτιθϋμενο "ςχολεύο τησ Ευρώπησ", οι μαθητϋσ και μαθότριεσ επϋλεξαν να εκπροςωπόςουν ο καθϋνασ ϋναν "μαθητό", ϋνα κρϊτοσ μϋλοσ του οπούου η πορεύα μϋςα ςτην Ε.Ε. παρουςιϊζει ξεχωριςτϐ ενδιαφϋρον, να μελετόςουν την ιςτορύα του και τη θϋςη του ςτην Ϊνωςη, την εικϐνα που ϋχει ςτα ΜΜΕ και, κατϐπιν, να γρϊψουν απϐ κοινοϑ το ςενϊριο τησ ταινύασ, με τρϐπο ώςτε κϊθε χαρακτόρασ να παραπϋμπει πρϊγματι ςτο αντύςτοιχο κρϊτοσ μϋλοσ και οι μεταξϑ τουσ ςχϋςεισ να απηχοϑν πρϊγματι τη ςημερινό εικϐνα τησ Ευρώπησ. την εξϋλιξη τησ ταινύασ οι "μαθητϋσ" θα ϋπρεπε να βρουν τρϐπουσ να ςυνεργαςτοϑν προσ το κοινϐ ϐφελοσ του ςχολεύου τουσ. Για την υλοπούηςη του ςυγκεκριμϋνου εγχειρόματοσ ακολουθόςαμε μύα απϐ τισ πιο αποτελεςματικϋσ ςυνεργατικϋσ τεχνικϋσ μϊθηςησ, τη μϋθοδο Jigsaw. Η εφαρμογό τησ ςτρατηγικόσ ακολοϑθηςε τα εξόσ ςτϊδια: Αρχικϊ οι μαθητϋσ/-τριεσ χωρύςτηκαν ςε ομϊδεσ των ϋξι ατϐμων και κϊθε ομϊδα ανϋλαβε να ςυγγρϊψει το δικϐ τησ ςενϊριο. Για τον ςκοπϐ αυτϐ, κϊθε μαθητόσ/-τρια τησ ομϊδασ ανϋλαβε να εμβαθϑνει ωσ "ειδικϐσ" ςε ϋνα διαφορετικϐ υπο-θϋμα που αφοροϑςε την πλοκό τησ ταινύασ 7. τη ςυνϋχεια ςχηματύςτηκαν οι ϋξι ομϊδεσ των "ειδικών", οι οπούοι μοιρϊςτηκαν τισ γνώςεισ και πληροφορύεσ τουσ για κϊθε υπο-θϋμα. Ακολοϑθηςε ςυζότηςη και καταιγιςμϐσ ιδεών ςτο πλαύςιο των ομϊδων "ειδικών" για το πώσ θα παρουςιϊςουν την εξειδικευμϋνη γνώςη ςτισ αρχικϋσ τουσ ομϊδεσ και τϋλοσ αυτού/-ϋσ επϋςτρεψαν ςτισ αρχικϋσ ομϊδεσ και μοιρϊςτηκαν με τουσ υπϐλοιπουσ την εξειδικευμϋνη γνώςη. Ϊτςι, κϊθε ομϊδα όταν ϋτοιμη για τη ςυγγραφό του ςεναρύου, για την οπούα χρηςιμοποιόθηκαν τεχνικϋσ δημιουργικόσ γραφόσ. Σο τελικϐ ςενϊριο όταν ϋνασ ςυγκεραςμϐσ των ςεναρύων που ςυνϋγραψαν οι επιμϋρουσ ομϊδεσ. (το Παρϊρτημα, ςελ. 31, παρουςιϊζεται ςυνοπτικϊ η υπϐθεςη τησ ταινύασ) Για τη δημιουργύα τησ ταινύασ αξιοποιόθηκε το παιχνύδι ρϐλων, μια αποτελεςματικό διδακτικό τεχνικό που, μϋςα απϐ το βύωμα, βοηθϊ τουσ μαθητϋσ/τριεσ να κατανοόςουν βαθϑτερα τϐςο την κατϊςταςη ϐςο και τισ αντιδρϊςεισ τουσ απϋναντύ τησ. Μια ομϊδα μαθητών, εκτϐσ απϐ τη ςυμμετοχό τουσ ςτην ταινύα, επϋλεξαν να δημιουργόςουν 7 Σα υπο-θϋματα όταν: Η Ε.Ε. ωσ οντϐτητα και η ςτϊςη τησ προσ τα κρϊτη-μϋλη, η Ελλϊδα ωσ μϋλοσ τησ Ε.Ε., τα κρϊτη-μϋλη του ευρωπαώκοϑ νϐτου (PIGS), τα ιςχυρϊ κρϊτη-μϋλη τησ Ε.Ε., τα οικονομικϊ αςθενϋςτερα κρϊτη-μϋλη τησ Ε.Ε., τρύτα κρϊτη και οι ςχϋςεισ τουσ με την Ε.Ε. ελύδα 13 απϐ 30

14 ντοκιμαντϋρ για τη ζωό των νϋων μϋςα ςτην Ε.Ε. και για ϐςα αυτό μπορεύ να τουσ προςφϋρει, υπϐ την καθοδόγηςη τησ οργϊνωςησ Balkans Beyond Borders του Προγρϊμματοσ YouthActiv. Φρειϊςτηκαν, επύςησ, αρκετϋσ ώρεσ εκτϐσ ωρολογύου προγρϊμματοσ για την πραγματοπούηςη κϊποιων γυριςμϊτων, για το μοντϊζ, τη μετϊφραςη του ςεναρύου ςτην αγγλικό γλώςςα και τον υποτιτλιςμϐ τησ ταινύασ. Καθώσ η ςυγγραφό ςεναρύου αποτελεύ απαιτητικϐ εγχεύρημα και οι ανϊγκεσ δημιουργύασ μιασ ταινύασ επιβϊλλουν τη ςυνεργαςύα πλόθουσ ϊλλων ςυντελεςτών, τελικϊ ενεπλϊκηςαν ςτη δημιουργύα τησ ταινύασ με τον ϋναν ό τον ϊλλο τρϐπο ϐλοι οι μαθητϋσ/-τριεσ τησ Β τϊξησ, αλλϊ και κϊποιοι μαθητϋσ ϊλλων τϊξεων. Επύςησ, ενεπλϊκηςαν μϋλη του υλλϐγου Διδαςκϐντων, που ανϋλαβαν τουσ ρϐλουσ ενηλύκων. Ειδικϊ για τη δημιουργύα του ντοκιμαντϋρ, οι μαθητϋσ όρθαν ςε επαφό και πόραν ςυνεντεϑξεισ απϐ φοιτητϋσ τησ πϐλησ μασ, αλλϊ και απϐ φοιτητϋσ που ςπουδϊζουν ςτη Θεςςαλονύκη μϋςω του Προγρϊμματοσ Erasmus. Όλοι οι ςυντελεςτϋσ, αφοϑ μελϋτηςαν τισ πρακτικϋσ δημιουργύασ μιασ κινηματογραφικόσ ταινύασ 8, ανϋλαβαν ρϐλουσ (ςκηνοθϋτη, διευθυντό φωτογραφύασ, ηχολόπτη, ςκριπτ, ςκηνογρϊφου, ενδυματολϐγου, υπεϑθυνου μοντϊζ, ηθοποιοϑ, υπεϑθυνου μεταγλώττιςησ) και, τελικϊ, ολοκλόρωςαν τη ταινύα τουσ και την υπϋβαλαν ςτον διαγωνιςμϐ του προγρϊμματοσ YouthActiv, ςτον οπούο ϋλαβαν το 1 ο βραβεύο. Ϊνα μϋροσ απϐ το πρωτϐτυπο υλικϐ που δημιουργόθηκε για τισ ανϊγκεσ του Ομύλου Οικονομύασ και Κινηματογρϊφου ϋχει αναρτηθεύ ςτο Blog «ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΥΙΚΟ ΔΙΚΣΤΟ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΟ» που δημιουργόςαμε την τρϋχουςα ςχολικό χρονιϊ (Βλϋπε: Websites, αριθμ. 20). Η ταινύα ςυμμετεύχε ςτα μαθητικϊ Υεςτιβϊλ Camerazizanio - 14η Ευρωπαώκό υνϊντηςη Νεανικόσ Οπτικοακουςτικόσ Δημιουργύασ και 7o Πανελλόνιο Μαθητικϐ Υεςτιβϊλ Λϊριςασ. Επύςησ, μεταγλωττύςθηκε με τη ςυνεργαςύα τησ καθηγότριασ Αγγλικών, με ςκοπϐ να διακινηθεύ ευκολϐτερα διαδικτυακϊ ςε αλλϐγλωςςεσ κοινϐτητεσ και να αποτελϋςει αφορμό για ϋναν ευρϑτερο διϊλογο των νϋων ςτο πλαύςιο τησ Ε.Ε. Με τον τρϐπο αυτϐ, ϊλλωςτε, οι μαθητϋσ και μαθότριεσ ολοκλόρωςαν την κατϊκτηςη του ελληνικοϑ και αγγλικοϑ λεξιλογύου που τουσ εύναι αναγκαύο για την πραγμϊτευςη θεμϊτων ςχετικών με την Ϊνωςη. Σϐςο η ταινύα «Για ϋνα πουκϊμιςο αδειανϐ;», ϐςο και το ντοκιμαντϋρ «Η Ευρωπαώκό Ϊνωςη ςτισ ζωϋσ των νϋων» βρύςκονται ςτην ιςτοςελύδα του Προγρϊμματοσ YouthActiv: 8 Βλϋπε: Websites, αριθμ. 14, 29, 21, 22 και 23. ελύδα 14 απϐ 30

15 Εικϐνα 1 Η αφύςα τησ ταινύασ «Για ϋνα πουκϊμιςο αδειανϐ;» Διδακτικϐσ Ενθαρρυντικόσ Υποςτηρικτικόσ Συμβουλευτικόσ Διευκολυντικόσ Συντονιςτικόσ Ηγετικϐσ Προπονητικϐσ Διαχειριςτικϐσ Μϋντωρ Τποκινητικϐσ Κριτικϐσ Επιμελητόσ περιεχομϋνου (curator) Τεχνικό υποςτόριξη ελύδα 15 απϐ 30

16 Διαμεςολαβητικόσ Ωλλοσ ρϐλοσ:. Εποπτικϐσ 1. Η ιςτορύα τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ - Ποιεσ χώρεσ περιλαμβϊνει η Ευρωπαώκό Ϊνωςη - H Ευρώπη ςε 12 μαθόματα - Γλώςςεσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ, 2. Σα κρϊτη τησ Ευρωζώνησ, 3. Οι χώρεσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ, 4. Η διεϑρυνςη τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ, 5. Σο παιχνύδι των Ευρωπαώκών κρατών, 6. Ελλϊδα και Ευρώπη, 7. Απϐςπαςμα ςχετικϐ με την Ευρώπη απϐ ςυνϋντευξη τησ Ελϋνησ Γλϑκατζη Αρβελϋρ, 8. Η ταυτϐτητα τησ Ευρώπησ, 9. Σαινιοθόκη Σηλεϐραςησ [πηγό: Χηφιακϐ Αρχεύο τησ ΕΡΣ] ΡΙΜΕΪΚ-ΕΟΚ: 20 ΦΡΟΝΙΑ, υνεδρύαςη τησ Ολομϋλειασ τησ Βουλόσ για τη ςυζότηςη και την επικϑρωςη τησ υνθόκησ Προςχωρόςεωσ τησ ΕΛΛΑΔΟ ςτην ΕΟΚ, το Ζϊππειο Μϋγαρο υπογρϊφεται η υνθόκη Ϊνταξησ τησ ΕΛΛΑΔΟ ςτην ΕΟΚ, Οι ςχϋςεισ των κρατών τησ Ευρώπησ και η Ευρωπαώκό Ϊνωςη, Η Ευρωπαώκό Ϊνωςη και η Ελλϊδα, Οι Ευρωπαύοι Πολύτεσ, ελύδα 16 απϐ 30

17 15. Ο επύςημοσ ιςτϐτοποσ τησ Ε.Ε., Ο διαδικτυακϐσ τηλεοπτικϐσ ςταθμϐσ του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου, (Εϑρηκα!: Η ιδϋα που οδόγηςε ςτην Ευρωπαώκό Ϊνωςη) (Eϑρηκα: Δημιουργύα τησ ΕΚΑΦ) (EΤΡΗKA! Η υπογραφό τησ υνθόκησ τησ Ρώμησ) (Εϑρηκα: Schuman, ο 'Πατϋρασ τησ Ευρώπησ') (Εϑρηκα: Spaak, ο 'Κϑριοσ Ευρώπη') (Εϑρηκα: Adenauer, ο 'αρχιτϋκτονασ τησ Ϊνωςησ') (Εϑρηκα!: Απϐ 6 μϋλη ςε 27 και ακϐμα μεγαλώνει!) (Εϑρηκα: Όςο πιο πολλού, τϐςο καλϑτερα!) (Εϑρηκα: Η οικοδϐμηςη τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ) (Εϑρηκα!: Φώροσ του ϋνγκεν) (Εϑρηκα: Πϐλεμοσ προ των πυλών τησ Ευρώπησ) (Εϑρηκα: Ευρωεκλογϋσ) (Εϑρηκα: Η εςωτερικό αγορϊ) (Εϑρηκα! Ενιαύα Αγορϊ) (Εϑρηκα: Η μεγϊλη Ενιαύα Αγορϊ) (Εϑρηκα: Η ιδϋα του Ευρώ) (Εϑρηκα: Σο υρώ, ϋνα απϐ τα ομϐλογα τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ) (Εϑρηκα: Η κυκλοφορύα του ευρώ) (Εϑρηκα: Σο νϐμιςμα τησ Ευρώπησ) Η ςυγκεκριμϋνη εκπαιδευτικό παρϋμβαςη ςχεδιϊςτηκε και υλοποιόθηκε με τρϐπο ώςτε να προςφϋρει «αξιϐλογη» γνώςη, και ωσ τϋτοια νοεύται η γνώςη εκεύνη που προϋρχεται απϐ την κοινωνύα, διαμεςολαβεύται μϋςω τησ κοινωνύασ και απευθϑνεται ςτην κοινωνύα, η γνώςη που προετοιμϊζει το μαθητό να αντιμετωπύςει καταςτϊςεισ και προβλόματα, που αναπτϑςςει το ενδιαφϋρον του για τα τοπικϊ και παγκϐςμια προβλόματα, που τον ελύδα 17 απϐ 30

18 μαθαύνει πώσ να μαθαύνει, προωθεύ τη δια βύου μϊθηςη, καλλιεργεύ ιςϐρροπα ϐλουσ τουσ τομεύσ ανϊπτυξόσ του, απευθϑνεται παρϊλληλα ςτο νου και ςτην καρδιϊ του. Η εφαρμογό τησ ανοιχτόσ εκπαιδευτικόσ πρακτικόσ και η αξιοπούηςη του ςυγκεκριμϋνου ψηφιακοϑ εκπαιδευτικοϑ περιεχομϋνου υπηρϋτηςαν, πρϊγματι, αποτελεςματικϐτατα την πρϐθεςη αυτό και τουσ ςυγκεκριμϋνουσ διδακτικοϑσ, παιδαγωγικοϑσ και τεχνογραμματικοϑσ ςτϐχουσ που εύχαμε εξαρχόσ θϋςει. Ϊδωςαν ςτουσ μαθητϋσ και τισ μαθότριϋσ μασ την ευκαιρύα να ςυνεργαςτοϑν δημιουργικϊ, να γνωρύςουν βιωματικϊ τα ψηφιακϊ μϋςα κινηματογραφικόσ αφόγηςησ, να ενημερωθοϑν ωσ υπεϑθυνοι ευρωπαύοι πολύτεσ για την ιςτορύα τησ Ε.Ε., το πλαύςιο λειτουργύασ και τισ δυςλειτουργύεσ τησ, τα δικαιώματα και τισ δυνατϐτητεσ των πολιτών τησ, να αςκηθοϑν ςε πρακτικϋσ ορθόσ χρόςησ του διαδικτϑου και των ςϑγχρονων τεχνολογιών, να ςυνειδητοποιόςουν ϐτι μποροϑμε να αντλόςουμε γνώςη απϐ ποικύλεσ πηγϋσ, με ποικύλουσ τρϐπουσ και μϋςα, με πρακτικϋσ ευχϊριςτεσ και δημιουργικϋσ, και ϐτι το ςχολεύο μπορεύ με λύγη φανταςύα και ειλικρινό ςυνεργαςύα εκπαιδευτικών και μαθητών να αποτελϋςει τον χώρο γι' αυτϐ. Πιο ςυγκεκριμϋνα, οι μαθητϋσ/-τριεσ, ακϐμη και κϊποιοι/-εσ που αντιμετωπύζουν μαθηςιακϊ προβλόματα ό εμφανύζονται ςχετικϊ αδιϊφοροι ςτο μϊθημα, ανϋλαβαν οι ύδιοι να ερευνόςουν, να επιλϑςουν απορύεσ τουσ για τη δομό, τουσ θεςμοϑσ και τη λειτουργύα τησ Ε.Ε. και, κατϐπιν, να αποτυπώςουν τουσ προβληματιςμοϑσ τουσ με τρϐπο εϑληπτο, κριτικϐ και, κατϊ το δυνατϐν, αντικειμενικϐ. Αςκόθηκαν ςτη διαδικαςύα διεξαγωγόσ ϋρευνασ ςτο διαδύκτυο και ανϋπτυξαν την ικανϐτητα επιλογόσ των κατϊλληλων πληροφοριών και αξιοπούηςησ με τρϐπο κριτικϐ και δημιουργικϐ τησ πληθώρασ οπτικοακουςτικών προώϐντων που αποτελοϑν αναπϐςπαςτο μϋροσ τησ καθημερινϐτητϊσ τουσ. Λειτοϑργηςαν, λοιπϐν, ωσ υπεϑθυνοι ερευνητϋσ αλλϊ και ωσ υπεϑθυνοι και ενεργού πολύτεσ, καλλιεργώντασ παρϊλληλα ςτϊςεισ, αξύεσ και ςυμπεριφορϋσ που τουσ βοηθοϑν να κατανοόςουν τη ςημαςύα τησ ςυνϑπαρξησ και τησ ςυνεργαςύασ των ευρωπαύων πολιτών. Γνώριςαν ποικιλύα ψηφιακών μϋςων, αςκόθηκαν ςτη χρόςη τουσ και μετουςύωςαν τη γνώςη αυτό ςε δημιουργύα με τον πιο αποτελεςματικϐ τρϐπο. υνεργϊςτηκαν εποικοδομητικϊ με τουσ εκπαιδευτικοϑσ του ςχολεύου και μϋλη τησ πανεπιςτημιακόσ κοινϐτητασ και διαχειρύςτηκαν τη ςυνεργαςύα αυτό με ωριμϐτητα. υμμετεύχαν ςτην ϐλη διαδικαςύα με ιδιαύτερη διϊθεςη και προθυμύα, προςϋγγιςαν βιωματικϊ και με τρϐπο ουςιαςτικϐ θϋματα ιςτορύασ, οικονομύασ, πολιτικόσ παιδεύασ, γλώςςασ και πληροφορικόσ, απϐλαυςαν τη διαδρομό, αιςθϊνθηκαν, τϋλοσ, υπερόφανοι για το αποτϋλεςμα τησ δουλειϊσ τουσ και την απόχηςη που εύχε αυτϐ ςε ολϐκληρη τη ςχολικό κοινϐτητα αλλϊ και ςτο διαδύκτυο ϐπου αργϐτερα αναρτόθηκε. Σο ςχολεύο ξϋφυγε, επομϋνωσ, ςτην περύπτωςη αυτό απϐ το ςυμβατικϐ πλαύςιο λειτουργύασ του και λειτοϑργηςε ωσ θϑλακασ δημιουργικόσ ςυνεργαςύασ εκπαιδευτικών και μαθητών, ανοιχτϐσ ςτην τοπικό και διαδικτυακό κοινϐτητα. ελύδα 18 απϐ 30

19 Απϐ την ϊλλη μεριϊ, η επιμϐρφωςη που επϋλεξαν να παρακολουθόςουν, η προετοιμαςύα τησ διδακτικόσ πρακτικόσ και η υλοπούηςό τησ υπόρξαν και για τισ εμπλεκϐμενεσ εκπαιδευτικοϑσ εξαιρετικό ευκαιρύα εμπλουτιςμοϑ των δικών τουσ γνώςεων, εξοικεύωςησ με ψηφιακϊ μϋςα και εκπαιδευτικοϑσ ιςτϐτοπουσ, γϐνιμησ ςυνεργαςύασ με τουσ μαθητϋσ/-τριεσ, ϊντληςησ μεγϊλησ ικανοπούηςησ απϐ μια εκπαιδευτικό διεργαςύα ζωντανό, απολϑτωσ ςυμβατό με τισ ανϊγκεσ των μαθητών αλλϊ και τισ νϋεσ παιδαγωγικϋσ θεωρύεσ μϊθηςησ, ανοιχτό ςτην κοινωνύα και τισ ςϑγχρονεσ προκλόςεισ. Παρϐτι η ϊνεςη των εφόβων ςτη χρόςη ψηφιακών μϋςων εύναι δεδομϋνη και υπόρξε αναμενϐμενη, εντυπωςιακό όταν κατϊ τη διϊρκεια τησ πρακτικόσ η προςπϊθειϊ τουσ να γνωρύςουν ςε βϊθοσ τα μϋςα κινηματογραφικόσ δημιουργύασ που τουσ όταν ϋωσ τϐτε ϊγνωςτα, να επιλϑςουν προβλόματα ςυνεργαςύασ που ανϋκυψαν και να βελτιςτοποιόςουν το παραγϐμενο προώϐν. Εξαιρετικϊ ενδιαφϋροντα, επύςησ, όταν τα ςχϐλια και η αντύδραςό τουσ ϐταν ςυνειδητοπούηςαν τισ δυνατϐτητεσ που μασ δύνουν τα ψηφιακϊ μϋςα να διαφωτύςουμε αλλϊ και να διαςτρεβλώςουμε την πραγματικϐτητα. Αξιοςημεύωτοσ, τϋλοσ, εύναι ο ζόλοσ που επιδεικνϑουν οι μαθητϋσ/τριεσ ϐταν ςυμμετϋχουν ςε διαγωνιςμοϑσ και εκπροςωποϑν με το ϋργο τουσ το ςχολεύο, αλλϊ και ϐταν ϋρχονται ςε επαφό με μϋλη τησ πανεπιςτημιακόσ κοινϐτητασ. Σο υλικϐ που χρηςιμοποιόθηκε, αλλϊ και αυτϐ που προϋκυψε απϐ τη ςυγκεκριμϋνη πρακτικό, εύναι ευϋλικτο, δυναμικϐ και εϑχρηςτο. Πολλϋσ απϐ τισ δρϊςεισ τησ πρακτικόσ επαναχρηςιμοποιόθηκαν το ςχολικϐ ϋτοσ ςτο μϊθημα τησ Πολιτικόσ Παιδεύασ τησ Α και Β Λυκεύου για τη διδαςκαλύα των ενοτότων που αναφϋρονται ςτην Ευρωπαώκό Ϊνωςη. υγκεκριμϋνα αξιοποιόθηκαν και πϊλι αποςπϊςματα απϐ τα ςχετικϊ video για να γνωρύςουν οι μαθητϋσ/τριεσ την πορεύα τησ Ε.Ε. και πολλϋσ απϐ τισ πηγϋσ του ψηφιακοϑ υλικοϑ για ανϊλογεσ ομαδικϋσ εργαςύεσ που πραγματοποιόθηκαν ςτο πλαύςιο του μαθόματοσ. Ιδιαύτερα η ταινύα, κϊθε φορϊ που προβϊλλεται, αποτελεύ αφορμό για πολϑ γϐνιμεσ ςυζητόςεισ. Η περιγραφεύςα πρακτικό επαναχρηςιμοποιόθηκε, επύςησ, ςτο πλαύςιο Πολιτιςτικοϑ Προγρϊμματοσ για την προςϋγγιςη λογοτεχνικών κειμϋνων και την ελεϑθερη κινηματογραφικό απϐδοςό τουσ. υγκεκριμϋνα, ομϊδα μαθητών/-τριών προςϋγγιςε την προςωπικϐτητα του αύξπηρ, το ϋργο του, τα ϋργα τϋχνησ που το ϋργο αυτϐ ενϋπνευςε, και δημιοϑργηςε μύα ςϑγχρονη κινηματογραφικό εκδοχό του Ρωμαύοσ και Ιουλιϋτα. το πλαύςιο του ύδιου Προγρϊμματοσ, ϊλλεσ ομϊδεσ μαθητών ςυνϋγραψαν τα ςενϊρια και προχώρηςαν ςτη δημιουργύα ταινιών με θϋματα που οι ύδιοι/-εσ επϋλεξαν για το ενδιαφϋρον που παρουςιϊζουν για την ηλικύα τουσ και τη ςϑγχρονη κοινωνύα (προβλόματα αυτοεικϐνασ των εφόβων, προβλόματα εξαρτόςεων, η αυξανϐμενη κυριαρχύα των ηλεκτρονικών μϋςων). Σϋλοσ, το πρωτϐτυπο υλικϐ που δημιουργόςαμε και παρϋχει χρόςιμεσ οδηγύεσ ςε μαθητϋσ/τριεσ -και ϐχι μϐνο- που επιθυμοϑν να δημιουργόςουν τισ δικϋσ τουσ ταινύεσ εύναι διαθϋςιμο ςτο Blog «ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΥΙΚΟ ελύδα 19 απϐ 30

20 ΔΙΚΣΤΟ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΟ» που δημιουργόςαμε την τρϋχουςα ςχολικό χρονιϊ, με τη φιλοδοξύα να αποτελϋςει τον κοινϐ τϐπο δικτϑου εκπαιδευτικών που ςκοπεϑουν να αξιοποιόςουν την κινηματογραφικό δημιουργύα για παιδαγωγικοϑσ ςκοποϑσ. Η ςυγκεκριμϋνη πρακτικό προςεγγύζει διαθεματικϊ και διεπιςτημονικϊ το ζότημα τησ Ε.Ε., χρηςιμοποιώντασ καινοτϐμεσ διδακτικϋσ προςεγγύςεισ και ςτρατηγικϋσ που κινητοποιοϑν τουσ μαθητϋσ/τριεσ, προϊγουν την ενεργϐ ςυμμετοχό και την αλληλεπύδραςη και διευκολϑνουν τη δημιουργύα ςυνθηκών μϊθηςησ και ϋρευνασ (μϋθοδοσ project, μϋθοδοσ Jigsaw, επύςκεψη ειδικών, παιχνύδι ρϐλων, προςομούωςη, διαλογικό αντιπαρϊθεςη, δημιουργικό αφόγηςη, κινηματογραφικό δημιουργύα). Επύςησ, υπϐ το πρύςμα των θεωριών οικοδϐμηςησ τησ γνώςησ, οι ςϑγχρονεσ τεχνολογύεσ αξιοποιοϑνται ωσ ςημαντικϊ εργαλεύα που διευκολϑνουν ςτη διερεϑνηςη και απϐκτηςη γνώςεων και ςτην επύτευξη μαθηςιακών ςτϐχων, μϋςα ςε ϋνα ολοκληρωμϋνο μαθηςιακϐ πλαύςιο, χωρύσ ϐμωσ να αντιμετωπύζονται ωσ πανϊκεια. Βαςικό καινοτομύα τησ ςυγκεκριμϋνησ πρακτικόσ αποτελεύ η παιδαγωγικό αξιοπούηςη τησ κινηματογραφικόσ δημιουργύασ, η επιςτρϊτευςη των μϋςων τησ κινηματογραφικόσ αφόγηςησ -αφόγηςησ που εύναι εξαιρετικϊ ελκυςτικό για τουσ μαθητϋσ και τισ μαθότριεσ αλλϊ μϐνον ωσ μϋςου ψυχαγωγύασ- για την κατϊκτηςη γνώςεων και δεξιοτότων που απαντοϑν τϐςο ςτισ τρϋχουςεσ ανϊγκεσ του εκπαιδευτικοϑ μασ ςυςτόματοσ, ϐςο και ςτισ επιδιώξεισ ενϐσ πιο ςϑγχρονου εκπαιδευτικοϑ ςυςτόματοσ, περιςςϐτερου προςαρμοςμϋνου ςτισ προκλόςεισ του κϐςμου που πρϋπει να διαχειριςτοϑν οι ςημερινού ϋφηβοι. Επηρεϊζοντασ πϋρα απϐ τη διανοητικό και τη ςυναιςθηματικό κατϊςταςη των μαθητών, η δημιουργύα μιασ ταινύασ βοηθϊ ςτην κατϊκτηςη και αφομούωςη τησ γνώςησ. Μϊλιςτα, με το να χειρύζονται οι ύδιοι τον τρϐπο μετϊδοςησ τησ πληροφορύασ, να αντιμετωπύζουν το κεύμενο ωσ παιχνύδι ρϐλων και το μϊθημα ωσ παιχνύδι, οι μαθητϋσ/- τριεσ που ςυμμετϋχουν ςτη δημιουργύα τησ ωθοϑνται με τον καλϑτερο τρϐπο να ςυμμετϊςχουν ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα. Η κϑρια καινοτομύα τησ, ωςτϐςο, ϋγκειται ςτο γεγονϐσ ϐτι εντϊςςει ςτο Λϑκειο την ευρωπαώκό διϊςταςη τησ εκπαύδευςησ, τϐςο μϋςω τησ βιωματικόσ και ενεργοϑσ μϊθηςησ, ϐςο και μϋςα απϐ τη λειτουργικό ενςωμϊτωςη και ϋνταξη των νϋων τεχνολογιών τησ πληροφορύασ και τησ επικοινωνύασ ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα. Κι αυτϐ γύνεται ςε μια χρονικό περύοδο κρύςιμη τϐςο για το μϋλλον τησ Ε.Ε., ϐςο και για τη θϋςη τησ χώρασ μασ μϋςα ςε αυτό. Ωλλωςτε το ςχολεύο πρϋπει να αποτελεύ ζωντανϐ οργανιςμϐ μϊθηςησ και οικοδϐμηςησ τησ γνώςησ και η εκπαύδευςη οφεύλει να ανταποκρύνεται δημιουργικϊ ςτισ απαιτόςεισ τησ επικαιρϐτητασ. Σα μαθηςιακϊ αποτελϋςματα απϐ την εφαρμογό τησ πρακτικόσ ϋγιναν εμφανό απϐ την ποιϐτητα του ςεναρύου που ςυνϋταξαν οι μαθητϋσ, το οπούο αποδεικνϑει εξαιρετικό γνώςη τϐςο τησ δομόσ και τησ πορεύασ τησ Ε.Ε., ϐςο και των προβλημϊτων που ανϋκυψαν ελύδα 20 απϐ 30

21 ςε αυτό. ε επύπεδο γλώςςασ, η ςϑνταξη των διαλϐγων και η καταςκευό τησ ταινύασ που δημιοϑργηςαν οι μαθητϋσ/-τριεσ δεύχνουν τη επιτυχό χρόςη τησ ςυμβατικόσ, αλλϊ και τησ γλώςςασ των εικϐνων. Σϋλοσ, ςε επύπεδο ψηφιακών γνώςεων, κατϊφεραν να αξιοποιόςουν με τον καλϑτερο δυνατϐ τρϐπο τουσ ψηφιακοϑσ πϐρουσ και τισ δυνατϐτητεσ των ΣΠΕ για να δομόςουν το τελικϐ προώϐν τησ δουλειϊσ τουσ. Σα παραπϊνω επιβεβαιώνονται προφανώσ απϐ το πρώτο βραβεύο που απϋςπαςε η ταινύα τουσ ςτο διαγωνιςμϐ του Προγρϊμματοσ YouthActiv, τα κολακευτικϊ ςχϐλια απϐ το Σμόμα Διεθνών και Ευρωπαώκών πουδών του Πανεπιςτημύου Πειραιώσ, αλλϊ και την απόχηςό τησ ςτη ςχολικό και διαδικτυακό κοινϐτητα. την ουςύα, η ανοικτό εκπαιδευτικό πρακτικό υιοθετεύ το ςκεπτικϐ του εκπαιδευτικοϑ προγρϊμματοσ "Πϊμε ςινεμϊ", αλλϊ δεν περιορύζεται ςτη χρόςη τησ κινηματογραφικόσ αφόγηςησ ωσ μϋςου ϋκφραςησ και καλλιτεχνικόσ δημιουργύασ. Εντϊςςοντϊσ την ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα, την καθιςτϊ μϋςο ειςαγωγόσ ςτην επιςτημονικό ϋρευνα, την αξιολϐγηςη και διαχεύριςη τησ πληροφορύασ, την ενεργό πρϐςκτηςη γνώςησ με αυτενϋργεια αλλϊ και ςυνεργαςύα μεταξϑ των μαθητών/-τριών ςτο μοντϋλο τησ μεθϐδου project. Με τον τρϐπο αυτϐ, προωθοϑνται ποικύλεσ δεξιϐτητεσ που η κατϊκτηςό τουσ ςυνιςτϊ ζητοϑμενο κϊθε εκπαιδευτικοϑ ςυςτόματοσ και, μϊλιςτα, με τρϐπο εξαιρετικϊ ελκυςτικϐ. Η καινοτομύα τησ πρακτικόσ, επομϋνωσ, ϋγκειται ακριβώσ ςτον ςυνδυαςμϐ ποικύλων μϋςων που καταλόγει ςε ποικύλα και ουςιαςτικϊ μαθηςιακϊ αποτελϋςματα, ςε μια ςχολικό τϊξη ανοιχτό και δρώςα. Απϐλυτη καινοτομύα ςυνιςτϊ, επιπλϋον, η ϋνταξη του κινηματογρϊφου ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα ϐχι πλϋον ωσ αφορμόσ για ςχολιαςμϐ πολιτικών, κοινωνικών, οικονομικών θεμϊτων και θεμϊτων αιςθητικόσ, αλλϊ ωσ μϋςου μϊθηςησ. Λαμβϊνοντασ υπϐψη την ευρϑτητα του θϋματοσ, το αυξημϋνο ενδιαφϋρον που παρουςιϊζει εξαιτύασ των τελευταύων εξελύξεων και τισ αυξημϋνεσ δυνατϐτητεσ προςαρμογόσ τησ, η παροϑςα εκπαιδευτικό πρακτικό θα μποροϑςε να αξιοποιηθεύ ςε πληθώρα ςχολικών δραςτηριοτότων και προγραμμϊτων. Σα αναλυτικϊ προγρϊμματα διαφϐρων μαθημϊτων, ημιτυπικϋσ, αλλϊ και ϊτυπεσ μορφϋσ μϊθηςησ, μποροϑν να αξιοποιηθοϑν ώςτε να γνωρύςουν, να κατανοόςουν και να αξιολογόςουν οι μαθητϋσ/-τριϋσ μασ την προςπϊθεια για ενοπούηςη τησ Ευρώπησ, αυτϐ το ελύδα 21 απϐ 30

22 μοναδικϐ ςτην ιςτορύα πεύραμα διακυβϋρνηςησ, ςε μια περύοδο που φαύνεται ϐτι αγγύζει τα ϐριϊ του. Αρχικϊ, η πρακτικό μπορεύ να αξιοποιηθεύ ςτο μϊθημα τησ Πολιτικόσ Παιδεύασ τησ Α Λυκεύου για τη διδαςκαλύα τησ Ενϐτητασ «Η ςυμπολιτεύα Η Ευρωπαώκό Ϊνωςη», καθώσ και ςτο μϊθημα τησ Πολιτικόσ Παιδεύασ τησ Β Λυκεύου για τη διδαςκαλύα του Κεφαλαύου «Θεςμού και Πολιτικϋσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ». Επύςησ, ςτο μϊθημα Βαςικϋσ Αρχϋσ Κοινωνικών Επιςτημών περιλαμβϊνεται ενϐτητα που αναφϋρεται ςτην παγκϐςμια κοινϐτητα και ςτο ρϐλο των διεθνών οργανιςμών, η οπούα ϐμωσ εύναι εκτϐσ διδακτϋασ ϑλησ. Η υποβαλλϐμενη πρϐταςη μπορεύ επύςησ, με τισ αναγκαύεσ προςαρμογϋσ, να εφαρμοςτεύ ςτα μαθόματα τησ Νεοελληνικόσ Γλώςςασ (Θεματικϐσ Κϑκλοσ: Ευρωπαώκό Ϊνωςη) και Ιςτορύασ (Κεφϊλαιο Σ, Εν. 5: Η πορεύα προσ την ευρωπαώκό ενοπούηςη: πραγματικϐτητεσ και προοπτικϋσ) τησ Γ Λυκεύου, αλλϊ και ςτο μϊθημα τησ Αγγλικόσ Γλώςςασ κϊθε λυκειακόσ τϊξησ. Επύςησ, μπορεύ, προφανώσ, να υλοποιηθεύ ςτο πλαύςιο ενϐσ project ό ενϐσ Ομύλου. Ευρϑτερα, ωςτϐςο, η περιγραφεύςα διαδικαςύα αναζότηςησ, αξιολϐγηςησ και αναςϑνθεςησ πληροφοριών και η απϐδοςό τουσ ό ο ςχολιαςμϐσ τουσ μϋςω μιασ κινηματογραφικόσ δημιουργύασ μπορεύ να ενταχθεύ ςε οποιοδόποτε διδακτικϐ αντικεύμενο, ςε οποιαδόποτε μορφό τυπικόσ, ημιτυπικόσ και ϊτυπησ πρακτικόσ γραμματιςμοϑ και να υπηρετόςει την πραγμϊτευςη οποιαςδόποτε θεματικόσ. ε κϊθε περύπτωςη, εύναι δεδομϋνη και αποτελεύ προςτιθϋμενη αξύα η ϊμεςη, προςωπικό εμπλοκό των μαθητών/-τριών, η δημιουργικό ςυνεργαςύα τουσ και η καταςκευό νϋασ γνώςησ απϐ τουσ/τισ ύδιουσ/-εσ με τη χρόςη ςϑγχρονων ψηφιακών μϋςων. Βιβλύα Περιοδικϊ 1. Βαλιαντό,. Κουτςελύνη, Μ. (2006). Επαναπροςδιοριςμϐσ του Αναλυτικοϑ Προγρϊμματοσ ςτη ςϑγχρονη κοινωνύα τησ γνώςησ και τησ κοινωνικόσ ςυνοχόσ, Πρακτικϊ 9 ου υνεδρύου Παιδαγωγικόσ Εταιρεύασ Κύπρου. 2. Colander, D. (1991). A consideration of the Economics Major in America Higher Education, Journal of Economic Education, Summer: Courau, S. (2000). Σα βαςικϊ εργαλεύα του εκπαιδευτό ενηλύκων, Αθόνα: Μεταύχμιο. ελύδα 22 απϐ 30

23 4. Ευρωπαώκό Επιτροπό (2000). Προσ μια ευρωπαώκό διϊςταςη εκπαύδευςησ και ενεργού ςυμμετοχόσ του πολύτη, Λουξεμβοϑργο. 5. Frey, K. (1986). Η μϋθοδοσ «project». Μια μορφό ςυλλογικόσ εργαςύασ ςτο ςχολεύο. Παιδαγωγικό και Εκπαύδευςη 14, Θεςςαλονύκη: Αφού Κυριακύδη. 6. Ματςαγκοϑρασ, Η. (2002).Η Διαθεματικότητα ςτη χολικό Γνώςη, Αθόνα: Γρηγϐρησ. 7. Ματςαγγοϑρασ, Η. (2002). Ομαδοςυνεργατικό Διδαςκαλύα και Μϊθηςη, Αθόνα: Γρηγϐρησ. 8. Μπϊλιασ,. (2008). Ενεργόσ πολύτησ και εκπαύδευςη, Αθόνα: εκδ. Παπαζόςησ. 9. Παντύδησ,. & Παςιϊσ, Γ. (2004). Ευρωπαώκό Διϊςταςη ςτην Εκπαύδευςη. Όψεισ, Θεωρόςεισ, Προβληματιςμού, Αθόνα: Gutenberg. 10. Saunders, P. and W. B. Walstad (επιμ.) (1990). The Principles of Economics Course. A Handbook of Instructors, McCraw Hill Inc. 11. Shennan, M. (1992). Council of Europe Ser.: Teaching about Europe, Hardcover. 12. Sidjanski, D. (1999). Η ομοςπονδύωςη τησ Ευρώπησ, Δυναμικό και προοπτικϋσ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ, Αθόνα: Παπαζόςη. Websites 1. (Ευρωπαώκό τατιςτικό Τπηρεςύα) 2. (Η γωνιϊ του παιδιοϑ - παιχνύδια και κουύζ για την Ε.Ε.) 3. (για οικονομικϋσ πληροφορύεσ) 4. (για την επύλυςη αποριών ςχετικών με την Ε.Ε.) 5. (το βιβλύο των νϋων τησ Ευρώπησ) 6. (Φϊρτησ Θεμελιωδών Δικαιωμϊτων) 7. (για ςυμμετοχό ςε δημϐςιεσ ςυζητόςεισ για θϋματα ευρωπαώκοϑ ενδιαφϋροντοσ) ελύδα 23 απϐ 30

24 8. (για πληροφορύεσ ςχετικϊ με τα κρϊτη μϋλη με χρόςη διαγραμμϊτων, γραφημϊτων και εικονογραφόςεων) 9. (για την ιςτορύα τησ Ε.Ε.) (η φωνό των πολιτών ςτην Ε.Ε.) (Πϊμε να εξερευνόςουμε την Ευρώπη) (Ευρωςχολεύο) 13. Ο Ευρωπαύοσ Διαμεςολαβητόσ, Πληροφοριακϐ υλικϐ του εκπαιδευτικοϑ προγρϊμματοσ YouthActiv, Χηφιακϐ παιχνύδι - Η Αρπαγό τησ Ευρώπησ, Εκπαιδευτικό δρϊςη Teachers 4 Europe, (Η Ευρωπαώκό Ϊνωςη ςτο ςϑγχρονο κϐςμο: ) 17. ΨΡΙΨΝ. Πρϐγραμμα πληροφοριακοϑ γραμματιςμοϑ ΣΕΙ Θεςςαλονύκησ, Πληροφοριακϐ υλικϐ για την Ευρωπαώκό Ϊνωςη - μαθαύνω για την Ευρωπαώκό Ϊνωςη, Τποςτηρικτικϐ υλικϐ για τη δημιουργύα ντοκιμαντϋρ απϐ ομϊδεσ μαθητών, Τποςτηρικτικϐ υλικϐ για τη δημιουργύα ταινύασ, το οπούο εύναι πια διαθϋςιμο ςτο Blog ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΥΙΚΟ ΔΙΚΣΤΟ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΟ το οπούο δημιουργόςαμε, Τποςτηρικτικϐ υλικϐ για δημιουργύα ταινύασ μικροϑ μόκουσ απϐ τη Δ/νςη Πρωτοβϊθμιασ Εκπ/ςησ ερρών, Οδηγϐσ για τη δημιουργύα ταινιών ςε ςχολεύα απϐ τον ςυνεργϊτη του Υεςτιβϊλ Κινηματογρϊφου Ολυμπύασ Κυριϊκο Φαριτϊκη, Αιςθητικό του κινηματογρϊφου: Σα εύδη των πλϊνων, Δύκτυο Ευρυδύκη, Europa Teachers Corner, ελύδα 24 απϐ 30

25 26. Ανδριοποϑλου Ει., Η κινηματογραφικό παιδεύα ςτην εκπαύδευςη Μοντϋλα λειτουργύασ και προκλόςεισ, περιοδικϐ του Ινςτιτοϑτου Οπτικοακουςτικών Μϋςων (ΙΟΜ), υχνϐτητεσ, Σεϑχοσ 10, Απρύλιοσ Αϑγουςτοσ 2010, ςελ , Βορϑλλα Β.-Λϊχλου., Χηφιακό Αφόγηςη, Κορκοβϋλου Α., Ο ρϐλοσ τησ κινηματογραφικόσ «γλώςςασ» ςτη διαμϐρφωςη τησ ςκϋψησ και τησ πρϊξησ των μαθητών τησ Πρωτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ, Κουτςογιϊννησ Δ., Χηφιακϋσ πρακτικϋσ γραμματιςμοϑ των εφόβων, Martín Alfonso Gutiérrez, Hottmann Armin, Media Education across the Curriculum, Μεύζον Πρϐγραμμα Επιμϐρφωςησ, Βαςικϐ Επιμορφωτικϐ Τλικϐ, Σϐμοσ Γ, "Αξιοπούηςη των τεχνών ςτην εκπαύδευςη", Λογιςμικό 1. Windows Movie maker (Δωρεϊν) - Πρϐγραμμα επεξεργαςύασ βύντεο, επιτρϋπει την ειςαγωγό αρχεύων βύντεο, εικϐνων και όχου, 2. Format Factory (Δωρεϊν) - Μετατροπό αρχεύων όχου, φωτογραφύασ, βύντεο, 3. Audacity - Δωρεϊν πρϐγραμμα ανοιχτοϑ κώδικα για ηχογρϊφηςη και επεξεργαςύα όχου ςτον υπολογιςτό, 4. Gimp (Δωρεϊν) - Πρϐγραμμα επεξεργαςύασ εικϐνασ, 5. FastStone Image Viewer (Δωρεϊν) - Επεξεργαςύα Αρχεύων Εικϐνασ, 6. Wondershare DVD Slideshow Builder Deluxe (Δωρεϊν), ελύδα 25 απϐ 30

26 1. Σχολεύο: 2. Φύλλο: Αγϐρι Κορύτςι 3. Ηλικύα: 4. Εϊν η Ευρωπαώκό Ένωςη όταν ϋνασ ϊνθρωποσ, πώσ θα ϋμοιαζε; Περιγρϊψτε με δικϊ ςασ λόγια: 5. Τι ςημαύνει για εςϊσ προςωπικϊ η Ευρωπαώκό Ένωςη; Επιλϋξτε τα τρύα ςημαντικότερα βϊζοντασ 1,2 και 3 ςύμφωνα με την ςειρϊ ςημαντικότητασ (1 πιο ςημαντικό) 5.1 Ειρόνη 5.2 Οικονομικό Ευημερύα 5.3 Δημοκρατύα 5.4 Κοινωνικό προςταςύα 5.5 Ελευθερύα να ταξιδεϑεισ, να ςπουδϊζεισ και να δουλεϑεισ οπουδόποτε ςτην Ε.Ε. 5.6 Πολιτιςτικό ποικιλύα 5.7 Ιςχυρϐτεροσ λϐγοσ ςτον κϐςμο 5.8 Εθνικό αςφϊλεια Η Ελλϊδα προςτατεϑεται απϐ τουσ εχθροϑσ τησ. 5.9 Ευρώ 5.10 Ανεργύα 5.11 Οικονομικό Κρύςη 5.12 Γερμανικό κυριαρχύα 5.13 Γραφειοκρατύα 5.14 πατϊλη χρόματοσ 5.15 Απώλεια τησ πολιτιςτικόσ μασ ταυτϐτητασ 5.16 Περιςςϐτερη εγκληματικϐτητα 5.17 Όχι αρκετϐσ ϋλεγχοσ ςτα εξωτερικϊ ςϑνορα Δεν γνωρύζω ελύδα 26 απϐ 30

27 6. Γενικϊ η Ευρωπαώκό Ένωςη ϋχει για εςϊσ μύα πολύ θετικό, αρκετϊ θετικό, ουδϋτερη, αρκετϊ αρνητικό ό πολύ αρνητικό εικόνα; Σημειώςτε ςτο αντύςτοιχο τετρϊγωνο. Πολϑ θετικό Θετικό Ουδϋτερη Αρνητικό Πολϑ αρνητικό 7. Σε γενικϋσ γραμμϋσ, νομύζετε ότι η ςυμμετοχό τησ Ελλϊδασ ςτην Ευρωπαώκό Ένωςη εύναι για την Ελλϊδα; Πολϑ θετικό Θετικό Ουδϋτερη Αρνητικό Πολϑ αρνητικό 8. Συνολικϊ, θα λϋγατε ότι η Ελλϊδα ϋχει ωφεληθεύ ό όχι από το να εύναι μϋλοσ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ; Ϊχει κυρύωσ ωφεληθεύ Οϑτε ωφεληθεύ οϑτε ζημιωθεύ Ϊχει κυρύωσ ζημιωθεύ Δεν γνωρύζω 9. Παρακαλώ πεύτε μου για καθεμύα από τισ παρακϊτω φρϊςεισ, αν τεύνετε να ςυμφωνεύτε ό τεύνετε να διαφωνεύτε; 9.1 Αιςθϊνομαι ϐτι εύμαςτε οικονομικϊ περιςςϐτερο ςταθερού γιατύ η Ελλϊδα εύναι μϋλοσ τησ ζώνησ του ευρώ υμφωνώ απϐλυτα Σεύνω να ςυμφωνώ Σεύνω να διαφωνώ Διαφωνώ απϐλυτα Δεν Γνωρύζω 9.2 Η Ευρωπαώκό Ϊνωςη βοηθϊει ςτην αντιμετώπιςη τησ κρύςησ 9.3 Η Ευρωπαώκό Ϊνωςη ευθϑνεται για την οικονομικό κρύςη τησ Ελλϊδασ. 9.4 Η ϊποψό μου μετρϊει ςτην Ευρωπαώκό Ϊνωςη 9.5 Η ϊποψό μου μετρϊει ςτην Ελλϊδα 9.6 Κατανοώ τη λειτουργύα τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ 9.7 Η φωνό τησ Ελλϊδασ μετρϊει ςτην ΕΕ 9.8 Σα ςυμφϋροντα τησ Ελλϊδασ λαμβϊνονται καλϊ υπϐψη ςτην Ευρωπαώκό Ϊνωςη 9.9 Εύμαι καλϊ ενημερωμϋνοσ/η για τα ζητόματα τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ ελύδα 27 απϐ 30

28 10. Ποιο από τα παρακϊτω πιςτεύετε ότι εύναι αυτό που καθορύζει περιςςότερο τη ςυνολικό ιςχύ και επιρροό που ϋχει μια χώρα ό μια ομϊδα χωρών ςτον κόςμο; Αναφϋρετε τα δύο ςημαντικότερα. Βϊλτε 1 ςτο ςημαντικότερο, 2 ςτο λιγότερο ςημαντικό Η οικονομικό τησ δϑναμη 10.2 Η πολιτικό τησ επιρροό 10.3 Η εςωτερικό τησ ςυνοχό 10.4 Η ςτρατιωτικό τησ δϑναμη 10.5 Η πολιτιςμικό τησ επιρροό 10.6 Ωλλο (ςυμπληρώςτε κϊτω) 10.7 Δεν γνωρύζω Συμπληρώςτε τον ϊλλο παρϊγοντα: 11. Και κατϊ τη γνώμη ςασ, ποιο από τα παρακϊτω χαρακτηρύζει καλύτερα την Ευρωπαώκό Ένωςη; Αναφϋρετε τα δύο ςημαντικότερα. Βϊλτε 1 ςτο ςημαντικότερο, 2 ςτο λιγότερο ςημαντικό Η οικονομικό τησ δϑναμη 11.2 Η πολιτικό τησ επιρροό 11.3 Η εςωτερικό τησ ςυνοχό 11.4 Η ςτρατιωτικό τησ δϑναμη 11.5 Η πολιτιςμικό τησ επιρροό 11.6 Ωλλο (ςυμπληρώςτε κϊτω) 11.7 Δεν γνωρύζω Συμπληρώςτε τον ϊλλο παρϊγοντα: 12. Για καθεμύα από τισ ακόλουθεσ δηλώςεισ, παρακαλώ πεύτε μου εϊν ςυμφωνεύτε απόλυτα, ςυμφωνεύτε αρκετϊ, διαφωνεύτε αρκετϊ ό διαφωνεύτε απόλυτα Η παγκοςμιοπούηςη εύναι μια ευκαιρύα για οικονομικό ανϊπτυξη Η παγκοςμιοπούηςη αυξϊνει τισ κοινωνικϋσ ανιςϐτητεσ Η παγκοςμιοπούηςη χρειϊζεται κοινοϑσ παγκϐςμιουσ κανϐνεσ ("παγκϐςμια διακυβϋρνηςη") Η παγκοςμιοπούηςη περιορύζει την δημοκρατύα - την δυνατϐτητα του πολύτη να αςκόςει ϋλεγχο Η παγκοςμιοπούηςη ιςοπεδώνει τισ εθνικϋσ ταυτϐτητεσ Η Ευρωπαώκό Ϊνωςη βοηθϊει να προςτατευθοϑν οι Ευρωπαύοι πολύτεσ απϐ τισ αρνητικϋσ ςυνϋπειεσ τησ παγκοςμιοπούηςησ Η Ευρωπαώκό Ϊνωςη επιτρϋπει ςτουσ Ευρωπαύουσ πολύτεσ να ωφεληθοϑν περιςςϐτερο απϐ τισ θετικϋσ ςυνϋπειεσ τησ παγκοςμιοπούηςησ. υμφωνώ απϐλυτα Σεύνω να ςυμφωνώ Σεύνω να διαφωνώ Διαφωνώ απϐλυτα Δεν Γνωρύζω ελύδα 28 απϐ 30

Οδηγόσ πουδών 2014-2015

Οδηγόσ πουδών 2014-2015 Οδηγόσ πουδών 2014-2015 ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΨ ΕΠΙΜΟΡΥΨΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνικό Λογοτεχνύα & Χηφιακϋσ Σεχνολογύεσ» ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ Ειςαγωγικϊ τοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010. Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010. Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010 Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων Α1 Σε μια ανϊλυςη ςχετικϊ με την αυτομόρφωςη, η ςυγγραφϋασ πραγματεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα Ναυτικοϑ Μουςεύου Ελλϊδοσ

Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα Ναυτικοϑ Μουςεύου Ελλϊδοσ Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα Ναυτικοϑ Μουςεύου Ελλϊδοσ Πειραιϊσ 2014 «Ζει ο βαςιλιάσ Αλέξανδροσ;» Σχολικέσ ομάδεσ: Νηπιαγωγεύο, Α -Β Δημοτικοϑ Μϋςα απϐ ϋνα παραμϑθι με όρωα ϋνα παιδύ των προώςτορικών χρϐνων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ.

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ. ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ. Σϐςο κατϊ τη διϊρκεια τησ εγκυμοςϑνησ ϐςο και κατϊ τη διϊρκεια του θηλαςμοϑ οι γυναύκεσ δϋχονται πολλϋσ ςυμβουλϋσ για τη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 1 Ο Σακχαρώδησ Διαβότησ (ΣΔ) εύναι μια μεταβολικό διαταραχό και αποτελεύ ϋνα από τα ςυχνότερα χρόνια νοςόματα και μια από τισ ςημαντικότερεσ αιτύεσ πρόωρησ

Διαβάστε περισσότερα

**************** Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ:

**************** Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ: Σελίδα1 ΚΑΝΕΛΛΑΣΟΤ ΒΙΒΗ Γ., 2009, «Η ςύγχρονη μουςικό παιδεύα ςτη δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη, η περύπτωςη των μουςικών ςχολεύων», Πρακτικά 2 ου επιςτημονικού ςυνεδρίου «Μουςική Παιδεία & Μουςικά Σχολεία:

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού

Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ τυπικόσ και ϊτυπησ επικοινωνύασ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ Τλοποίηςη προγραμμάτων με την μέθοδο τησ τηλεκατάρτιςησ 1 Τλοπούηςη προγραμμϊτων με την μϋθοδο τησ τηλεκατϊρτιςησ δύναται να λϊβει χώρα μετϊ από πλόρωσ αιτιολογημϋνο αύτημα του Κλαδικού Υορϋα (Αναδόχου),

Διαβάστε περισσότερα

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Σπανάκη Βιργινία Αναπληρώτρια Προϊςταμένη ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ν. Ηρακλείου Τι είναι το θμερολόγιο αναςτοχαςμοφ; Ο όροσ ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΙΑ «Νηπίων αναγνώσματα και βιβλιοκαμώματα»

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΙΑ «Νηπίων αναγνώσματα και βιβλιοκαμώματα» ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΙΑ «Νηπίων αναγνώσματα και βιβλιοκαμώματα» Τπεύθυνη εκπαιδευτικόσ : ΕΤΘΤΜΙΑ ΣΑΤΡΟΘΕΟΔΩΡΟΤ υνεργαζόμενη εκπαιδευτικόσ: ΜΑΡΙΑ ΚΛΕΙΔΕΡΗ 28 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ τμόμα ολοόμερο ςχολ.

Διαβάστε περισσότερα

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζϐμενο Μϊθημα: Λογοτεχνία Θεωρητικήσ Κατεύθυνςησ Ημ/νύα: 19 ΜαϏου 2010. Απαντήςεισ Θεμάτων

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζϐμενο Μϊθημα: Λογοτεχνία Θεωρητικήσ Κατεύθυνςησ Ημ/νύα: 19 ΜαϏου 2010. Απαντήςεισ Θεμάτων Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων Εξεταζϐμενο Μϊθημα: Λογοτεχνία Θεωρητικήσ Κατεύθυνςησ Ημ/νύα: 19 ΜαϏου 2010 Θέμα Α Απαντήςεισ Θεμάτων (Οι Απαντήςεισ είναι Ενδεικτικέσ) Α1. Ωσ αρχό ςτην

Διαβάστε περισσότερα

Η κατανομή των ηπείρων και των θαλασσών Ωκεανοί και θάλασσες

Η κατανομή των ηπείρων και των θαλασσών Ωκεανοί και θάλασσες Η κατανομή των ηπείρων και των θαλασσών Ωκεανοί και θάλασσες ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ράλια Θωμά, ΠΕ 70 ΣΧΟΛΕΙΟ Γημοηικό σολείο Βαζιλικών αλαμίναρ Σαλαμίνα, 20 Απριλίοσ 2015 1. ςνοπηική πεπιγπαθή ηηρ ανοισηήρ εκπαιδεςηικήρ

Διαβάστε περισσότερα

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Δ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΤΣΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΤ 2015 ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟ: Εμείσ και οι αρχαίοι χώροι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ Σο παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD Ερωτηματολόγιο για αξιωματικούσ γέφυρας/ Πλοιάρχους Ειςαγωγό Σο πρϐγραμμα Sail Ahead θα δημιουργόςει ϋνα online εργαλεύο για επαγγελματικϐ προςανατολιςμϐ, το οπούο θα εύναι ειδικϊ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΑΓΩΓΗ ~ 1 ~ τυλιανού. 1 Σο ςχϋδιο μαθόματοσ ςυζητόθηκε με το ςύμβουλο του μαθόματοσ τησ Νϋασ Ελληνικόσ Γλώςςασ κ. Μϊριο

1. ΕΙΑΓΩΓΗ ~ 1 ~ τυλιανού. 1 Σο ςχϋδιο μαθόματοσ ςυζητόθηκε με το ςύμβουλο του μαθόματοσ τησ Νϋασ Ελληνικόσ Γλώςςασ κ. Μϊριο ΔΙΚΣΤΟ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οικείοσ επιθεωρητήσ: Δρ Ανδρέασ Κυθραιώτησ Α' ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΙΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνύδι, η αφόγηςη και η τεχνολογύα εμφανύζουν πολλαπλϋσ ςχϋςεισ και ςυνϋργιεσ.

Το παιχνύδι, η αφόγηςη και η τεχνολογύα εμφανύζουν πολλαπλϋσ ςχϋςεισ και ςυνϋργιεσ. Ημερύδα Παιχνύδι, αφόγηςη, τεχνολογύα αναζητώντασ το ψηφιακό ανϊλογο τησ ανθρώπινησ παραμυθύασ Κεντρικό Κτόριο Πανεπιςτημύου Αθηνών, Αμφιθϋατρο «Ι. Δρακόπουλοσ» Πϋμπτη 17 Ιουνύου 2010 διοργϊνωςη Ερευνητικό

Διαβάστε περισσότερα

Χώροσ, εργαςία και έμφυλεσ ςχέςεισ: Από το ςπίτι ςτο μεταλλείο.

Χώροσ, εργαςία και έμφυλεσ ςχέςεισ: Από το ςπίτι ςτο μεταλλείο. Εθνικϐ Μετςϐβιο Πολυτεχνεύο χολό Αρχιτεκτϐνων. Δ.Π.Μ..: Αρχιτεκτονικό χεδιαςμϐσ του Φώρου Κατεϑθυνςη Β : Πολεοδομύα Φωροταξύα. Ακαδημαώκϐ Έτοσ: 2013-14 Θερινϐ Εξϊμηνο Οκτώβριοσ 2014. Μϊθημα: Έμφυλεσ πολιτιςμικϋσ

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα

Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα ελύδα1 Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα Από το ςχολικό ϋτοσ 2013-2014 και για τουσ μαθητϋσ που φοιτούν ςτην Α Λυκεύου ϋχει τεθεύ ςε ιςχύ το νϋο αναλυτικό πρόγραμμα. τόχοσ των αλλαγών εύναι να ενδυναμωθούν τα

Διαβάστε περισσότερα

Οι ςχολικϋσ βιβλιοθόκεσ δεν εύναι κτόμα ςασ. Ανόκουν ςτουσ μαθητϋσ. Ανούξτε τισ τώρα!

Οι ςχολικϋσ βιβλιοθόκεσ δεν εύναι κτόμα ςασ. Ανόκουν ςτουσ μαθητϋσ. Ανούξτε τισ τώρα! Από την Αθηναΰκή Ομαδική δράςη: Τα Μάτια τησ Αλήθειασ Φωτογραφία: Γιάννησ Χιωτόπουλοσ Π ε ρ ι ο δ ι κ ϐ Ν Ε Α Π Α Ι Δ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Σ Ι Ο Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο 2 0 1 1 Η ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ απαιτεύ:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου 2011 Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου Το παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εγκρύθηκε η πρόταςη υποβολόσ προγρϊμματοσ με την ονομαςύα ΣΟΠΕΚΟ ΛΕΤΚΑΔΑ, ςυνολικού προώπολογιςμού 525.000,00. Η Πρϊξη χωροθετεύται ςτην Περιφερειακό Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Εποικοδομιςμόσ

Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Εποικοδομιςμόσ Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Εποικοδομιςμόσ 3 ο Κεφϊλαιο - 4 ο Κεφϊλαιο Κόμησ, Β. (2004), Ειςαγωγό ςτισ Εφαρμογϋσ των ΤΠΕ ςτην Εκπαύδευςη, Αθόνα, Εκδόςεισ Νϋων Τεχνολογιών Σκοπόσ Η ςυνοπτικό παρουςύαςη των

Διαβάστε περισσότερα

Γραφιςτικά: Φαίδων Αρβανιτάκησ

Γραφιςτικά: Φαίδων Αρβανιτάκησ Γραφιςτικά: Φαίδων Αρβανιτάκησ 1 Η Νϋα Παιδεύα ςτο Facebook: Μασ αρϋςει! Υύλοι του Facebook, μπορεύτε να βρεύτε το περιοδικϐ Νϋα Παιδεύα ςτη ςελύδα του Facebook. Πληκτρολογόςτε ςτην αναζότηςη Περιοδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΕΙ / 2. Αναδιαρθρώςεισ και κλαδική εξειδίκευςη των περιφερειών ςτισ απαρχέσ του 21 ου αιώνα

ΑΝΑΛΤΕΙ / 2. Αναδιαρθρώςεισ και κλαδική εξειδίκευςη των περιφερειών ςτισ απαρχέσ του 21 ου αιώνα ΜΑΡΣΙΟ 2011 ΑΝΑΛΤΕΙ / 2 Αναδιαρθρώςεισ και κλαδική εξειδίκευςη των περιφερειών ςτισ απαρχέσ του 21 ου αιώνα ΑΓΓΕΛΟ ΕΤΣΡΑΣΟΓΛΟΤ, ΑΛΙΚΗ ΚΤΡΟΤ, ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ Φ. ΤΡΙΟΠΟΤΛΟ, ΠΩΛΙΝΑ ΥΑΣΟΤΡΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΦΟΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΦΡΗΗ ΕΡΓΑΛΕΙΨΝ ΑΝΑΓΝΨΡΙΗ ΕΙΑΓΨΓΗ Η ύπαρξη ϋγκυρων και αξιόπιςτων εργαλεύων αναγνώριςησ χαριςματικών μαθητών κρύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2310 459101 Υαξ: +30 2310 459107 e-mail: centre@komvos.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ο δ ι κ ϐ Ν Ε Α Π Α Ι Δ Ε Ι Α

Π ε ρ ι ο δ ι κ ϐ Ν Ε Α Π Α Ι Δ Ε Ι Α Π ε ρ ι ο δ ι κ ϐ Ν Ε Α Π Α Ι Δ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Σ Ι Ο Ο Κ Σ Ω Β Ρ Ι Ο 2 0 1 1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΓΙΑ ΣΙ ΑΛΛΑΓΕ ΣΗΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Πραγματοποιόθηκε ςτισ 19/09/2011, με τη ςυμμετοχό 200 και

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΝΙΚΑΙΑ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΣΗ

Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΝΙΚΑΙΑ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΣΗ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΝΙΚΑΙΑ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΣΗ ΚΟΙΝΩΥΕΛΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗ ΤΚΕΩΝ Δράςθ 1.4/13 «Προαγωγι τθσ διαπολιτιςμικότθτασ ωσ κεμελιϊδουσ μθχανιςμοφ ζνταξθσ των νομίμωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΛΗ: Επαγγελμϊτων Τγεύασ Πρόνοιασ ΣΜΗΜΑ: Οπτικόσ και Οπτομετρύασ Ακαδημαώκϊ ϋτη: 2006-2010 Αθόνα Ιούνιοσ 2011 1 Περιεχόμενα Πρϐλογοσ... 3 1. Η διαδικαςύα τησ εςωτερικόσ αξιολϐγηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΠΡΙΛΙΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 12 Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΓΓΕΛΟ ΕΤΣΡΑΣΟΓΛΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΧΕΕΩΝ Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγό... 2 2. Η θεωρητικό τεκμηρύωςη των μεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθερύα ανϊπηρη πϊλι ςασ τϊζουν.

Ελευθερύα ανϊπηρη πϊλι ςασ τϊζουν. Η επϋμβαςισ των γεγονϐτων των όχων των παρατϊξεων η επϋμβαςισ των πλούων απϐ το ϊγριο πϋλαγοσ οι λαώκού ρότορεσ το ςτόθοσ μου οι φωνϋσ οι φϊμπρικεσ ο Οχτώβρησ του 17 το 1936 ο Δεκϋμβρησ του 44 Για τοϑτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ

ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΚΕ ΜΟΤΔΑΝΙΩΝ ΦΑΛΚΙΔΙΚΗ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΕΠΙΜΟΡΥΩΣΗ: ΒΑΙΛΗ ΜΙΑΗΛΙΔΗ ΕΠΙΜΟΡΥΟΤΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ: ΒΑΙΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Θρηςκευτικών

Αναλυτικό Πρόγραμμα Θρηςκευτικών Αναλυτικό Πρόγραμμα Θρηςκευτικών Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ Ειςαγωγό Στόχοι Περιεχόμενο Δεύκτεσ επιτυχύασ Διδακτικό Μεθοδολογύα Αξιολόγηςη 1 Ειςαγωγό Σκοπόσ του μαθόματοσ: Να γνωρύςουν οι μαθητϋσ/τριεσ: την

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα: Άνιςη μεταχεύριςη των ανθρώπων με τετραπληγύα, απώλεια ακοόσ ό ϐραςησ ςτο νϋο νομοςχϋδιο ΕΑΕ.

Θϋμα: Άνιςη μεταχεύριςη των ανθρώπων με τετραπληγύα, απώλεια ακοόσ ό ϐραςησ ςτο νϋο νομοςχϋδιο ΕΑΕ. Αθόνα, 15 Μαύου 2014 Η παρακάτω επιςτολή, εςτάλη μέςω φαξ και μέςω email ςτον Προΰςτάμενο τησ Διεύθυνςησ Ειδικήσ Αγωγήσ κο Λολίτςα, την Τρίτη 14 Μααου 2014. Παρακαλούμε να ςτηρίξετε με την υπογραφή ςασ

Διαβάστε περισσότερα

Το παζάρι των λοιμώξεων ςτον 'κατεχόμενο' κόςμο των χρηςτών

Το παζάρι των λοιμώξεων ςτον 'κατεχόμενο' κόςμο των χρηςτών Το παζάρι των λοιμώξεων ςτον 'κατεχόμενο' κόςμο των χρηςτών "Η κρυμϋνη και ξεχαςμϋνη μϊςτιγα". Αυτόσ όταν ο τύτλοσ του εξαιρετικού ντοκυμαντϋρ που φτιϊχτηκε από το ουηδικό ωματεύο χρηςτών για να φϋρει

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλοσ των Προθεςμιακών υμβολαίων Ανταλλαγήσ Πιςτωτικού Κινδύνου ςτην Κρίςη του 2008 ςτισ ΗΠΑ και την Ελληνική Δημοςιονομική Κρίςη του 2010

Ο Ρόλοσ των Προθεςμιακών υμβολαίων Ανταλλαγήσ Πιςτωτικού Κινδύνου ςτην Κρίςη του 2008 ςτισ ΗΠΑ και την Ελληνική Δημοςιονομική Κρίςη του 2010 Τόμος VI Τεύχος 1 Ιανοσάριος 2011 υγγραφέασ: Θεόδωροσ ταματίου: Research Economist tstamatiou@eurobank.gr Ο Ρόλοσ των Προθεςμιακών υμβολαίων Ανταλλαγήσ Πιςτωτικού Κινδύνου ςτην Κρίςη του 2008 ςτισ ΗΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικϊ. Β' Ενιαύου Λυκεύου. (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού

Μαθηματικϊ. Β' Ενιαύου Λυκεύου. (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού Μαθηματικϊ Β' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού Η διδαςκαλύα των Μαθηματικών Κοινού Κορμού επιδιώκει να δώςει ςτο μαθητό τα εφόδια για την αντιμετώπιςη καθημερινών αναγκών ςε αριθμητικϋσ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ. Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη

Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ. Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη 1. Μαθηματικϊ: περιεχόμενο ςχολικών Μαθηματικών διϊρθρωςη «ύλησ» η αξιολόγηςη ςυνόθωσ επικεντρώνεται ςε ανϊκληςη αςύνδετων πληροφοριών και λεπτομερειών. Αντύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ [1] ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Η διδαςκαλύα των Μαθηματικών, ενταγμϋνη ςτουσ γενικότερουσ ςκοπούσ τησ Εκπαύδευςησ, ςτοχεύει ςτην ολοκλόρωςη του μαθητό ςε επύπεδο προςωπικότητασ και κοινωνικόσ του ϋνταξησ.

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Σχετικά με την Μελέτη H Ευρωπαώκό Επιτροπό, ςε μια προςπϊθεια να ενιςχύςει την ανταγωνιςτικότητα των επιχειρόςεων που ςυμμετϋχουν

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο κρίςησ: Μάιοσ 2012

Δελτίο κρίςησ: Μάιοσ 2012 ΜΑΪΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 14 Δελτίο κρίςησ: Μάιοσ 2012 ΓΙΑΝΗ ΒΑΡΟΤΥΑΚΗ, ΦΡΗΣΟ ΚΟΤΣΟΠΕΣΡΟ, ΣΑΟ ΠΑΣΨΚΟ ΚΑΙ ΛΕΤΣΕΡΗ ΣΕΡΚΕΖΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1. Ειςαγωγή Σον Μϊιο του 2012 ςυμπληρώνονται δϑο χρϐνια

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ

ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΔΗΜΟ ΥΛΨΡΙΝΑ ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ 1. ΕΙΑΓΨΓΗ ύμφωνα με το υφιςτϊμενο θεςμικό πλαύςιο για την υλοπούηςη του επιχειρηςιακού ςχεδιαςμού απαιτεύται η

Διαβάστε περισσότερα

Xοιροςτάςιο - Σϊςοσ Λειβαδύτησ

Xοιροςτάςιο - Σϊςοσ Λειβαδύτησ Pablo Picasso, Guernica Μουσείο Reina Sofía, Μαδρίτη Xοιροςτάςιο - Σϊςοσ Λειβαδύτησ Εύχαν αλλϊξει οι καιρού, τώρα δε ςκϐτωναν, ς' ϋδειχναν μϐνο με το δϊχτυλο, κι αυτϐ αρκοϑςε. Ύςτερα, κϊνοντασ ϋναν κϑκλο

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Σχολή Θεηικών Επιζηημών Απόθοιηοι Τμήμαηος Μηχανικών Η/Υ και Πληροθορικής πουδϊζοντασ ςτο Σμόμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Τπολογιςτών & Πληροφορικόσ οι φοιτητϋσ αποκτούν γνώςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ

Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ Τουσ τελευταύουσ μόνεσ κυοφορούνται εξελύξεισ προσ την κατεύθυνςη επύλυςησ διαφόρων ζητημϊτων που ταλανύζουν την ανατολικό Μεςόγειο και τη Μϋςη Ανατολό. Η παρατεταμϋνη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο 1 Οριςμοί Ζννοια τησ Λογιςτικήσ Εύναι μϋςο παροχόσ οικονομικών πληροφοριών προσ διϊφορεσ ομϊδεσ ενδιαφερομϋνων για την πορεύα μιασ επιχεύρηςησ που

Διαβάστε περισσότερα

Αθόνα, 29 Απριλύου 2011. Αναλυτικά οι Δράςεισ του «Ταμείου Επιχειρηματικότητασ»

Αθόνα, 29 Απριλύου 2011. Αναλυτικά οι Δράςεισ του «Ταμείου Επιχειρηματικότητασ» Αθόνα, 29 Απριλύου 2011 Αναλυτικά οι Δράςεισ του «Ταμείου Επιχειρηματικότητασ» 1. Κατηγορύα Α, Β και Γ Επενδύςεισ που υπϊγονται ςτον επενδυτικό νόμο 3908/2011 Αυτό η κατηγορύα ςτοχευμϋνων δραςτηριοτότων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΠΕΝΣΕ (5) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 62Τ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΠΕΝΣΕ (5) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 62Τ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2313331 500 Υαξ: +30 2313331 502 e-mail: centre@komvos.edu.gr Θεςςαλονύκη,

Διαβάστε περισσότερα

Με τον όρο <<ΚΡΙΗ>>, περιγράφεται ςυνήθωσ μια απρόβλεπτη κατάςταςη, η οποία χαρακτηρίζεται από ένταςη και αναςφάλεια και μπορεί να αφορά το άτομο,

Με τον όρο <<ΚΡΙΗ>>, περιγράφεται ςυνήθωσ μια απρόβλεπτη κατάςταςη, η οποία χαρακτηρίζεται από ένταςη και αναςφάλεια και μπορεί να αφορά το άτομο, Με τον όρο , περιγράφεται ςυνήθωσ μια απρόβλεπτη κατάςταςη, η οποία χαρακτηρίζεται από ένταςη και αναςφάλεια και μπορεί να αφορά το άτομο, την οικογένεια, τον οργανιςμό, την κοινωνία, τουσ θεςμούσ,

Διαβάστε περισσότερα

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων Ενημερωτικό ημείωμα Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων -Σι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιςη για την προ-πτωχευτική διαδικαςία εξυγίανςησ επιχειρήςεων; Με την προτεινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Με το ειδικό καθεςτώσ ενιςχύςεων τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων ενιςχύονται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021

Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021 Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021 Πριν από τρεισ δεκαετύεσ, με εφαλτόριο την πρωτοβουλύα τησ ηθοποιού Μελύνασ Μερκούρη, που εκεύνη την εποχό όταν η Ελληνύδα Τπουργόσ Πολιτιςμού, η Ευρωπαώκό

Διαβάστε περισσότερα

WINE in MODERATION ΟΙΝΟ: ΜΕΣΡΟ ΑΠΟΛΑΤΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ

WINE in MODERATION ΟΙΝΟ: ΜΕΣΡΟ ΑΠΟΛΑΤΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Ιανουϊριοσ 2008 WINE in MODERATION ΟΙΝΟ: ΜΕΣΡΟ ΑΠΟΛΑΤΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Ένα πανευρωπαώκό πρόγραμμα που ςτοχεύει ςτην προαγωγό τησ υπεύθυνησ και ϋμμετρησ κατανϊλωςησ ούνου 1 ΚΟΙΝΟ ΜΗΝΤΜΑ 1. Ο ΟΙΝΟ: ΜΕΣΡΟ ΑΠΟΛΑΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz 1. Περί των Τύπων των Υπηρεςιών και των Δικτύων Η οικονομικώσ αποτελεςματικό χρόςη του φϊςματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Συμπεριφοριςμόσ

Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Συμπεριφοριςμόσ Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Συμπεριφοριςμόσ 3 ο Κεφϊλαιο 5 ο Κεφϊλαιο Κόμησ, Β. (2004), Ειςαγωγή ςτισ Εφαρμογέσ των ΤΠΕ ςτην Εκπαίδευςη, Αθόνα, Εκδόςεισ Νϋων Τεχνολογιών Σκοπόσ Η ςυνοπτικό παρουςύαςη των βαςικών

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλοι Ενημέρωςησ από το Γραφείο Εκπαίδευςησ Ν.Υ

Κύκλοι Ενημέρωςησ από το Γραφείο Εκπαίδευςησ Ν.Υ Κύκλοι Ενημέρωςησ από το Γραφείο Εκπαίδευςησ Ν.Υ Γενικό Νοςοκομείο Αττικήσ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Τριμηνιαία ενημερωτική έκδοςη Τεύχοσ 2 Απρίλιοσ Ιούνιοσ 2015 Αντί προλόγου Νοσηλευτική φροντίδα: αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

Σρυφερϊ λϐγια απϐ γονεύσ.

Σρυφερϊ λϐγια απϐ γονεύσ. Μια ακϐμη ςχολικό χρονιϊ ϋφταςε ςτο τϋλοσ τησ. Οι γονεύσ των παιδιών μασ ςυγκινημϋνοι μασ εκφρϊζουν κϊθε φορϊ με το δικϐ τουσ μοναδικϐ τρϐπο τισ ευχαριςτύεσ τουσ για ϐλα ϐςα προςφϋρουμε ςτα παιδιϊ τουσ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμόμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Η/Τ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP ΜΟΙΡΟΓΙΨΡΓΟΤ ΚΨΝΣΑΝΣΙΑ Εξεταςτικό Επιτροπό: Καθ. Μιχϊλησ Ζερβϊκησ (επιβλϋπων) Αν. Καθ. Ευριπύδησ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε:

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Κ Α Σ Α Λ Τ Σ Η Σ Ο Ν E Ο Α Ν Α Π Σ Τ Ξ Ι Α Κ Ο Τ Π O Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Η Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Οκτώβριοσ 2010 Σο IOBE

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραςη του κτηριού Ματςάγγου ςτην πόλη του Βόλου καθώσ και ςτην κοινωνία του

Επίδραςη του κτηριού Ματςάγγου ςτην πόλη του Βόλου καθώσ και ςτην κοινωνία του ειε Επίδραςη του κτηριού Ματςάγγου ςτην πόλη του Βόλου καθώσ και ςτην κοινωνία του Η ανϊπτυξη τησ βιομηχανύασ Ματςϊγγου για τον Βόλο, το νομό Μαγνηςύασ και την Ελλϊδα, όταν τόςο ςημαντικό όςο και για την

Διαβάστε περισσότερα

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη 1 Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη Ρόδο, όταν για πρώτη φορϊ η κα Κωνςταντύνα Θεοδωροπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών

Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών Επιςτημονικό Λειτουργόσ Ίδρυμα Προώθηςησ Έρευνασ (ΙΠΕ) Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών Ίδρυμα Προώθηςησ Έρευνασ Πανεπιςτόμιο Κύπρου, 16 Νοεμβρύου

Διαβάστε περισσότερα

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη NetMasterII Το NetMasterII εύναι ϋνα ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ (μό φορητό) για την επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ φυςικών μεγεθών κϊθε εύδουσ, καθώσ και γεγονότων που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΣΡΙΩΝ (3) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΣΡΙΩΝ (3) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2313 331500 Υαξ: +30 2313 331502 e-mail: centre@komvos.edu.gr Θεςςαλονύκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ

ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ Δρ Βαςιλικό Ρόκα καφιδϊκη Αντιπλούαρχοσ (ΥΝ) ΠΝ Τμ/χησ Δ/νςησ Εκπαύδευςησ & Έρευνασ ΝΝΑ Επιςτημονικϐσ Συνεργϊτησ τμ. Νοςηλευτικόσ ΕΚΠΑ Globalization :Princes Diana s death

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ το Περιςτϋρι ςόμερα, την... μεταξύ των κϊτωθι ςυμβαλλομϋνων... ςυμφωνόθηκαν, ςυνομολογόθηκαν και ϋγιναν αμοιβαύα αποδεκτϊ τα εξόσ: ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Διεύθυνςη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΟΝΣΙ ΣΗΡΙΟ ΜΕ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤ Η ΗΡΑΚΛΕΙΣΟ

ΥΡΟΝΣΙ ΣΗΡΙΟ ΜΕ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤ Η ΗΡΑΚΛΕΙΣΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β') ΠΕΜΠΣΗ 12 ΜΑΪΟΤ 2011 ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Ε Ν Δ Ε Ι Κ Σ Ι Κ Ε Α Π Α Ν Σ Η Ε Ι Θ Ε Μ Α Σ Ω Ν Α1. Το

Διαβάστε περισσότερα

Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ. Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ;

Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ. Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ; Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ; Dr. jennifer Dennis, Ιατρική Σύμβουλοσ του Συλλόγου για το Σύνδρομο Down (1993) Ο αδϋνασ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Σαλμάν Λέιλα Επιβλέποντεσ Καθηγητέσ: Γουδήρασ Δημήτριοσ Πλατςίδου Μαρία

Επιμέλεια: Σαλμάν Λέιλα Επιβλέποντεσ Καθηγητέσ: Γουδήρασ Δημήτριοσ Πλατςίδου Μαρία Επιμέλεια: Επιβλέποντεσ Καθηγητέσ: Σαλμάν Λέιλα Γουδήρασ Δημήτριοσ Πλατςίδου Μαρία Οριςμόσ επαγγελματικισ εξουκζνωςθσ Το ςύνδρομο τησ επαγγελματικόσ εξουθϋνωςησ (ΣΕΕ) ό αλλιώσ burn-out περιγρϊφεται ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ

Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ Laboratory Profile: 3 Faculty Members 7 Senior Researchers 2 Technicians 12 PhD candidates 7 Other Co-workers 11 Pre-graduate Courses Research

Διαβάστε περισσότερα

ERIC DE CORTE & LIEVEN VERSCHAFFEL Katholieke Universiteit Leuven - Belgium

ERIC DE CORTE & LIEVEN VERSCHAFFEL Katholieke Universiteit Leuven - Belgium ERIC DE CORTE & LIEVEN VERSCHAFFEL Katholieke Universiteit Leuven - Belgium Ερευνητικό Πρόγραμμα Ανϊπτυξη δεξιοτότων Διαδικαςύεσ ΣΧΗΜΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ Σ.Λ.Π ( +, - ) Σημαςιολογικών Σχζςεων (Heller & Greeno1978,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων Διούκηςη Επιχειρόςεων Ι Α Εξϊμηνο 1 Ειςαγωγικϋσ Έννοιεσ Έννοια τησ Οργϊνωςησ Οργϊνωςη εύναι μια διακριτό κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ

Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ Το Σεμινϊριο τησ Ερμούπολησ για την Κοινωνύα τησ Πληροφορύασ 2014 Τύτλοσ ςεμιναρύου: Ο ρόλοσ τησ τεχνολογύασ και τησ καινοτόμου επιχειρηματικότητασ

Διαβάστε περισσότερα

υλλογικέσ διαπραγματεύςεισ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ ανταγωνιςτικότητασ

υλλογικέσ διαπραγματεύςεισ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ ανταγωνιςτικότητασ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2011 ΑΝΑΛΤΕΙ / 7 υλλογικέσ διαπραγματεύςεισ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ ανταγωνιςτικότητασ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΡΓΕΙΣΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΑΚΡΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΜΕΣΑΧΗΜΑΣΙΜΟΤ Ειςήγηςη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 18/06/2013 ΑΡ. ΠΡΩΣ 55375/5525. Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο. Αναθϋτουςα Αρχό: Δόμοσ Ιωαννιτών

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 18/06/2013 ΑΡ. ΠΡΩΣ 55375/5525. Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο. Αναθϋτουςα Αρχό: Δόμοσ Ιωαννιτών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 18/06/2013 ΑΡ. ΠΡΩΣ 55375/5525 Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο «Ολοκληρωμϋνη πλατφόρμα διαχεύριςησ και παρακολούθηςησ τησ κυκλοφορύασ με ςτόχο την πληροφόρηςη των πολιτών για τισ ςυνθόκεσ Αναθϋτουςα

Διαβάστε περισσότερα

5 βρίζθοληαη αποθιεηζηηθά θαη κόλο ζηελ Κύπρο θαη ποσζελά αιιού ζηολ θόζκο 2

5 βρίζθοληαη αποθιεηζηηθά θαη κόλο ζηελ Κύπρο θαη ποσζελά αιιού ζηολ θόζκο 2 1 Κσπρηαθή τιωρίδα 2.000 - δηαθορεηηθά είδε θσηώλ βρίζθοληαη ζηελ Κύπρο 145 θσηά είλαη ελδεκηθά (βρίζθοληαη κόλο ζηελ Κύπρο, θαη ποσζελά αιιού ζηολ θόζκο) 20 είδε ηες Κσπρηαθής τιωρίδας περηιακβάλοληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ.

Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ. Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ Κων/νος Καλέμης Το φαινόμενο τησ εςωτερικόσ μετανϊςτευςησ ενδιαφϋρον για την χώρα. παρουςιϊζει

Διαβάστε περισσότερα

Βαςιλεύα Καζούλλη, Επύκουρη καθηγότρια Παιδαγωγικό Τμόμα Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ (ΠΤΔΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Βαςιλεύα Καζούλλη, Επύκουρη καθηγότρια Παιδαγωγικό Τμόμα Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ (ΠΤΔΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Βαςιλεύα Καζούλλη, Επύκουρη καθηγότρια Παιδαγωγικό Τμόμα Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ (ΠΤΔΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ «Η ςυγγραφή πτυχιακήσ εργαςίασ υποβοηθά τον μεταπτυχιακό φοιτητή να οικοδομήςει την προςωπική

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημϋνη διδαςκαλύα

Διαφοροποιημϋνη διδαςκαλύα Διδακτική Μαθηματικών ΙΙ Μάθημα 8 ο Διαφοροποιημένη διδαςκαλία Διαφοροποιημϋνη διδαςκαλύα βαςύζεται ςτην (προ)υπόθεςη ότι οι δϊςκαλοι πρϋπει να προςαρμόςουν την διδαςκαλύα τουσ ςτη διαφορετικότητα των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΜΝΗΜΑ. Επεξήγηςη Συντμήςεων: Α.Φ.= Αυτιςτικό Φάςμα - Π.Σ.= Παράλληλη Στήριξη

ΤΠΟΜΝΗΜΑ. Επεξήγηςη Συντμήςεων: Α.Φ.= Αυτιςτικό Φάςμα - Π.Σ.= Παράλληλη Στήριξη www.asperger.gr Κωνσταντινοσπόλεως 29 155.62 Χολαργός Τηλ. 210.6535666 info@asperger.gr Α.Π. 7331/7-7-2010 Χολαργόσ, 28 Ιουνύου 2010 ΤΠΟΜΝΗΜΑ Θέμα: «Κατάργηςη τησ παράνομησ και αντιςυνταγματικήσ εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ετόςια Φρηματοδότηςη ΜΚΟ 2008 από τη EuroCharity

Ετόςια Φρηματοδότηςη ΜΚΟ 2008 από τη EuroCharity EuroCharity Ελληνικόσ Οδηγόσ Εταιρικόσ Κοινωνικόσ Ευθύνησ Αλεξανδρουπόλεωσ 25 115 27 Αθόνα Σηλ.: 210 747 5845-8 Fax: 210 747 5849 E-mail: info@eurocharity.org ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθόνα, 23 Δεκεμβρύου 2008 Ετόςια

Διαβάστε περισσότερα

Η πρακτικό τησ διεύρυνςησ και το μϋλλον τησ ΕΕ

Η πρακτικό τησ διεύρυνςησ και το μϋλλον τησ ΕΕ 1 Η πρακτικό τησ διεύρυνςησ και το μϋλλον τησ ΕΕ Δρ. Ιωϊννησ Παρύςησ 1 yiannis@parisi.g http://parisis.wordpress.com Ειςαγωγό Για 50 χρόνια, υπό την ςκϋπη τησ αμερικανικόσ ομπρϋλασ αςφϊλειασ, η Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

ςτην περύπτωςη που η μόνη αλλαγό αφορϊ ςτη Δημόςια Φρηματοδότηςη ανϊ ϋτοσ (2013, 2014).

ςτην περύπτωςη που η μόνη αλλαγό αφορϊ ςτη Δημόςια Φρηματοδότηςη ανϊ ϋτοσ (2013, 2014). Ειςαγωγή Για την ολοκλόρωςη μιασ πρϊξησ κρατικών ενιςχύςεων απαιτεύται το ςύνολο των δαπανών τησ να ςυμφωνεύ με την εγκεκριμϋνη δημόςια δαπϊνη όπωσ προκύπτει από το ςε ιςχύ Σεχνικό Δελτύο Πρϊξησ. ε περύπτωςη

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο κρίςησ: Αύγουςτοσ- επτέμβριοσ 2012

Δελτίο κρίςησ: Αύγουςτοσ- επτέμβριοσ 2012 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 17 Δελτίο κρίςησ: Αύγουςτοσ- επτέμβριοσ 2012 ΓΙΑΝΗ ΒΑΡΟΤΥΑΚΗ, ΦΡΗΣΟ ΚΟΤΣΟΠΕΣΡΟ, ΣΑΟ ΠΑΣΩΚΟ ΚΑΙ ΛΕΤΣΕΡΗ ΣΕΡΚΕΖΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1. Ειςαγωγή Ο Αύγουςτοσ και ο Σεπτϋμβριοσ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά προγράμματα του Δικτύου ΜΕΟΓΕΙΟ SOS τελλίνα Κουλουζάκη

Εκπαιδευτικά προγράμματα του Δικτύου ΜΕΟΓΕΙΟ SOS τελλίνα Κουλουζάκη Εκπαιδευτικά προγράμματα του Δικτύου ΜΕΟΓΕΙΟ SOS τελλίνα Κουλουζάκη Το Δίκτυο ΜΕΟΓΕΙΟ S.O.S. εύναι μια περιβαλλοντικό μη-κυβερνητική οργάνωςη, μη-κερδοςκοπικού χαρακτήρα (ΜΚΟ), που δραςτηριοποιεύται από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ. Πρϐγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών & Ϊρευνασ ΟΛΙΣΙΚΑ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ-ΚΛΑΙΚΗ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ. Πρϐγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών & Ϊρευνασ ΟΛΙΣΙΚΑ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ-ΚΛΑΙΚΗ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ Πρϐγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών & Ϊρευνασ ΟΛΙΣΙΚΑ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ-ΚΛΑΙΚΗ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ 1 ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ τησ ΣΟΜΠΑΝΗ ΒΑΙΛΙΚΗ του Ερμολϊου, ιατροϑ Βιοπαθολϐγου-Ομοιοπαθητικοϑ

Διαβάστε περισσότερα

Case Studies. χρειάζεται να προςλάβουμε εμείσ άνθρωπο να ςυντηρεί τουσ servers». Επιτεύχθηκε μια επεκτϊςιμη λύςη με γρόγορη προςαρμογό των χρηςτών.

Case Studies. χρειάζεται να προςλάβουμε εμείσ άνθρωπο να ςυντηρεί τουσ servers». Επιτεύχθηκε μια επεκτϊςιμη λύςη με γρόγορη προςαρμογό των χρηςτών. Case Studies Εταιρεία: S&B Industrial Minerals Κλάδοσ: Εξόρυξη και Επεξεργαςύα ορυκτών και μεταλλευμϊτων Περιγραφή: Η S&B Industrial Minerals εύναι ϋνασ διεθνόσ όμιλοσ εταιρειών, που αξιοποιεύ τισ δυνατότητεσ

Διαβάστε περισσότερα

OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ»

OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ» OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ» Η ανώνυμη εταιρύα με την επωνυμύα «ΕΙΔΗΕΙ ΝΣΟΣ ΚΟΜ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΗΛΕΟΠΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΦΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΗ», που εδρεύει ςτο Ν. Υϊληρο Αττικόσ, οδόσ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ 2011 Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ Προγραμματικό περύοδοσ 2011-2014 Περιφϋρεια Ανατολικόσ Μακεδονύασ & Θρϊκησ Νομόσ Ξϊνθησ Δόμοσ Μύκησ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΕΙΑΓΨΓΗ 4 ΚΕΥΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 Κωδικοπούηςη Άρθρο 17 Νόμου 3868/2010 (ΥΕΚ 129Α /3.8.2010): Όπωσ ιςχύει: Άρθρο 1 Προςταςύα

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγό ςτο Ιnternet. χολό Θετικών Επιςτημών, Σμόμα Βιολογύασ, Πανεπιςτόμιο Πατρών

Ειςαγωγό ςτο Ιnternet. χολό Θετικών Επιςτημών, Σμόμα Βιολογύασ, Πανεπιςτόμιο Πατρών Ειςαγωγό ςτο Ιnternet χολό Θετικών Επιςτημών, Σμόμα Βιολογύασ, Πανεπιςτόμιο Πατρών Ιςτορικό Αναδρομό 1962: Ο Paul Baran τησ Rand Corporation ειςϊγει τη μεταγωγό πακϋτων. 1969: Σο DARPA (Department of Defense

Διαβάστε περισσότερα

Η ερευνητικό υποδομό CLARIN-EL. τϋλιοσ Πιπερύδησ, Ινςτιτούτο Επεξεργαςύασ του Λόγου Ε.Κ. "Αθηνϊ

Η ερευνητικό υποδομό CLARIN-EL. τϋλιοσ Πιπερύδησ, Ινςτιτούτο Επεξεργαςύασ του Λόγου Ε.Κ. Αθηνϊ Η ερευνητικό υποδομό CLARIN-EL τϋλιοσ Πιπερύδησ, υντονιςτόσ CLARIN-EL Ινςτιτούτο Επεξεργαςύασ του Λόγου Ε.Κ. "Αθηνϊ Aφθονία περιεχομϋνου ςτο διαδύκτυο Δεκ. 2008 : 487 δισ GB ψηφιακού περιεχομϋνου δημιουργημϋνου

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίεσ εργαςίασ για ειδικευμένουσ γιατρούσ ςτη κανδιναβία. Οι θϋςεισ εύναι ςε δημόςια νοςοκομεύα με τελευταύασ τεχνολογύασ εξοπλιςμό.

Ευκαιρίεσ εργαςίασ για ειδικευμένουσ γιατρούσ ςτη κανδιναβία. Οι θϋςεισ εύναι ςε δημόςια νοςοκομεύα με τελευταύασ τεχνολογύασ εξοπλιςμό. Ευκαιρίεσ εργαςίασ για ειδικευμένουσ γιατρούσ ςτη κανδιναβία Οι θϋςεισ εύναι ςε δημόςια νοςοκομεύα με τελευταύασ τεχνολογύασ εξοπλιςμό. Μόνιμο ςυμβόλαιο μετϊ από δοκιμαςτικό περύοδο 6 μηνών Ώρεσ εργαςύασ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον δημιουργύασ ψηφιακών δρϊςεων για την μεύωςη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ 3/3/2015 : Διαταραχές στη λήψη τροφής (Γούλα Αγγελικό, Μακρό οφύα, Αμαραντύδη Γεωργύα, Καραλό Μαρύα). ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Γ.Ν. ΑΜΥΙΑ Ψυχογενόσ διατροφικϋσ διαταραχϋσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ χολό Διούκηςησ και Οικονομύασ Σμόμα Διούκηςησ & Οικονομύασ. Θϋμα πτυχιακόσ εργαςύασ:

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ χολό Διούκηςησ και Οικονομύασ Σμόμα Διούκηςησ & Οικονομύασ. Θϋμα πτυχιακόσ εργαςύασ: ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ χολό Διούκηςησ και Οικονομύασ Σμόμα Διούκηςησ & Οικονομύασ Θϋμα πτυχιακόσ εργαςύασ: ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΤΙΟΘΕΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Τποβληθεύςα ςτην Καθηγότρια Φατζηφωτύου

Διαβάστε περισσότερα

Φ Ρ Ο Ν Σ Ι Σ Η Ρ Ι Α Π Ρ Ο Ο Π Σ Ι Κ Η - Κ. Μ Π Α Κ Α Λ Α Κ Ο - Κ. Φ Ι Ρ Φ Ι Ρ Η ελίδα 80

Φ Ρ Ο Ν Σ Ι Σ Η Ρ Ι Α Π Ρ Ο Ο Π Σ Ι Κ Η - Κ. Μ Π Α Κ Α Λ Α Κ Ο - Κ. Φ Ι Ρ Φ Ι Ρ Η ελίδα 80 80 ΥΤΙΚΗ-ΦΗΜΕΙΑ Γ Γυμναςύου-Φ.Κ.Υιρφιρόσ εςτύασ τοποθετοϑμε ϋνα φωτεινϐ αντικεύμενο, τοποθετώντασ μπροςτϊ απϐ τον καθρϋπτη ςε κατϊλληλη απϐςταςη μύα οθϐνη. προςδιοριςμοϑ ενϐσ ειδώλου ςε ςφαιρικϐ καθρϋπτη.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΣΩΝ ΑΠΟΥΑΕΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ. Εφαρμογό Σεχνητών Νευρωνικών Δικτύων ςε Παιχνύδια τρατηγικόσ Mobile Edition

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΣΩΝ ΑΠΟΥΑΕΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ. Εφαρμογό Σεχνητών Νευρωνικών Δικτύων ςε Παιχνύδια τρατηγικόσ Mobile Edition ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΦΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΣΩΝ ΑΠΟΥΑΕΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Εφαρμογό Σεχνητών Νευρωνικών Δικτύων ςε Παιχνύδια τρατηγικόσ Mobile Edition Φρόςτοσ

Διαβάστε περισσότερα