«Διερεύνηζη δημιοσργίας αποθεηηρίοσ Πηστιακών Εργαζιών»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Διερεύνηζη δημιοσργίας αποθεηηρίοσ Πηστιακών Εργαζιών»"

Transcript

1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. Πηστιακή εργαζία «Διερεύνηζη δημιοσργίας αποθεηηρίοσ Πηστιακών Εργαζιών» Σοσ θοιηηηή Δαρή Αναζηάζιοσ Αρ. Μηηρώοσ: 05/2753 Επιβλέπων καθηγηηής Αμαναηιάδης Δημήηριος Θεζζαλονίκη 2015

2 Πρόλογοσ Η εθπφλεζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο απνηειεί κηα απφ ηηο πξνυπφζεζεηο γηα ηελ απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ, ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ζπνπδψλ. Με ηελ πάξνδν ησλ εηψλ θαη κε ηελ επξεία ρξήζε ηνπ πξνζσπηθνχ ππνινγηζηή, νη θνηηεηέο ζπγγξάθνπλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή ηηο πηπρηαθέο εξγαζίεο ηνπο θαη έπεηηα ηηο εθηππψλνπλ, παξαδίδνληαο ηα ζπγγξάκκαηά ηνπο ζηε γξακκαηεία ηνπ ηκήκαηφο ηνπο (θαζψο θαη έλα CD, κε ην αξρείν ηεο πηπρηαθήο ηνπο). Έλα απφ ηα ζπγγξάκκαηα απηά, παξαδίδεηαη ζηελ θεληξηθή βηβιηνζήθε ηνπ Α.Τ.Δ.Ι.-Θ., ψζηε λα έρεη ζ απηφ πξφζβαζε, φιε ε αθαδεκατθή θνηλφηεηα. Όπσο είλαη θπζηθφ, πξνθχπηεη έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα: ε απνζήθεπζε. Τν ηκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο γηα λα ιχζεη ην πξφβιεκα ηεο απνζήθεπζεο θαη ηεο ζπζζψξεπζεο ησλ έληππσλ πηπρηαθψλ, απαηηεί απφ ηνπο θνηηεηέο ηνπ λα παξαδψζνπλ ηελ πηπρηαθή ηνπο εξγαζία ζηε γξακκαηεία ηνπ ηκήκαηνο, κφλν ζε ειεθηξνληθή κνξθή (θαη ηξία έληππα αληίηππα γηα ηνπο εμεηαζηέο). Η θεληξηθή βηβιηνζήθε ηνπ Α.Τ.Δ.Ι.-Θ. δηαζέηεη ςεθηαθφ απνζεηήξην, ζην νπνίν νη θνηηεηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα δψζνπλ έλα αληίηππν ηεο πηπρηαθήο ηνπο ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Σηελ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία, ζα γίλεη κηα πξνζπάζεηα λα δηεξεπλεζνχλ ηα νθέιε ηεο δεκηνπξγίαο ελφο ςεθηαθνχ απνζεηεξίνπ πηπρηαθψλ εξγαζηψλ ζην ηκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο. Η παξνχζα πηπρηαθή, απνηειεί ηελ εξγαζία πνπ ζα απνηειέζεη εθαιηήξην γηα ηελ αλάπηπμε ελφο ςεθηαθνχ απνζεηεξίνπ θαη φρη ηελ αλάπηπμή ηνπ. Σειίδα 1 απφ 55

3 Περύληψη Σθνπφο απηήο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο, είλαη λα δηεξεπλεζνχλ ηα νθέιε ηεο δεκηνπξγίαο ελφο ςεθηαθνχ απνζεηεξίνπ πηπρηαθψλ εξγαζηψλ ζην ηκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ηνπ Α.Τ.Δ.Ι.-Θ.. Αλαιχεηαη ε ηδηαηηεξφηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ παξνπζηάδεηαη ζην ηκήκα θαη ε ιχζε πνπ πξνηείλεηαη. Παξνπζηάδεηαη ην λνκηθφ πιαίζην πνπ θαιχπηεη ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία, θαζψο θαη ην ηζρχνλ θαζεζηψο γηα ηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα. Γίλεηαη επίζεο αλαθνξά ζε νξηζκέλα δηαδεδνκέλα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο εγγξάθσλ αλνηρηνχ-ειεχζεξνπ θαη θιεηζηνχ-εκπνξηθνχ ινγηζκηθνχ, ηα νπνία πξνηείλνληαη ζηνλ-ζηνπο θνηηεηή-ηέο πνπ ζα θιεζεί-ζνχλ λα πινπνηήζνπλ ην ςεθηαθφ απνζεηήξην. Σειίδα 2 απφ 55

4 Abstract The aim of this thesis is to explore the benefits of a digital repository of dissertations in the Department of Informatics. Τhe specificity of the presented problem in the Department and the proposed solution is analyzed. Following, the legal framework for the intellectual property and the existing regime for the academic community are presented. Finally, some open/closed and free/commercial document management systems are mentioned, in order to make some recommendations to the student (or students) that will be invited to develop the digital repository. Σειίδα 3 απφ 55

5 Ευχαριςτύεσ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θχξην Ακαλαηηάδε γηα ηελ ζπλεξγαζία θαη ηελ ελζάξξπλζε πνπ κνπ έδσζε, ψζηε λα νινθιεξψζσ ηελ πηπρηαθή εξγαζία κνπ. Πεξηζζφηεξν, φκσο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο γνλείο κνπ γηα ηελ ππνκνλή θαη ηελ ππνζηήξημή ηνπο ζην ζχλνιν ησλ ζπνπδψλ κνπ. Σειίδα 4 απφ 55

6 Ευρετόριο Περιεχομϋνων ΠΡΟΛΟΓΟ... 1 ΠΔΡΙΛΗΦΗ... 2 ABSTRACT... 3 ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ... 4 ΔΤΡΔΣΗΡΙΟ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ... 5 ΔΙΑΓΧΓΗ... 7 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΔΝΟ ΑΠΟΘΔΣΗΡΙΟΤ ΕΙΑΓΩΓΗ Η ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΙ ΠΣΤΧΙΑΚΕ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΕ ΠΡΟΠΑΘΕΙΕ ΕΠΙΛΤΗ ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΟΤ ΑΠΟΘΕΣΗΡΙΟΤ Ρυθμόσ ολοκλήρωςησ πτυχιακών εργαςιών Σο μζγεθοσ μιασ πτυχιακήσ εργαςίασ υμπεράςματα ΕΠΙΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΗ ΙΓΙΟΚΣΗΙΑ ΚΑΙ ΥΔΣΙΚΑ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ Ελληνική νομοθεςία (αναλυτικά) Κοινοτικζσ οδηγίεσ (αναλυτικά) Διεθνήσ φμβαςη τησ Βζρνησ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ Ειςαγωγή Κοινοί τφποι λογοκλοπήσ φοιτητών Κυρώςεισ φοιτητή για λογοκλοπή ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΟΤ ΒΕΡΟΛΙΝΟΤ ΆΔΕΙΕ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ Creative Commons ΕΠΙΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΔΣΗΡΙΧΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΓΡΑΦΩΝ Σειίδα 5 απφ 55

7 3.2.1 Οριςμόσ Ιςτορική αναδρομή Εργαλεία Ζλεγχοσ των εγγράφων ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΚΩΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤ ΚΟΠΟΤ DSpace EPrints CASE STUDIES Εθνικό Μετςόβειο Πολυτεχνείο Πανεπιςτήμιο Πειραιά Πανεπιςτήμιο Πελοποννήςου Αποθετήριο εγγράφων ΘΑΛΗ Αποθετήριο πτυχιακών του Π.Μ.. ςτην Εφαρμοςμζνη Οικονομική του Πανεπιςτημίου Θεςςαλίασ Ιδρυματικό καταθετήριο του Α.Σ.Ε.Ι. Θεςςαλονίκησ ΕΠΙΛΟΓΟ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΔΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σειίδα 6 απφ 55

8 Ειςαγωγό Σηα θεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ, ζα δηεξεπλεζεί ε αλαγθαηφηεηα δεκηνπξγίαο ελφο ςεθηαθνχ απνζεηεξίνπ πηπρηαθψλ εξγαζηψλ ζην ηκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Τ.Δ.. Οη πηπρηαθέο εξγαζίεο πνπ θαηαζέηνπλ νη θνηηεηέο ζηελ γξακκαηεία ηνπ ηκήκαηνο (ζε ειεθηξνληθή κνξθή), απνζεθεχνληαη ζηνλ ηνπηθφ ππνινγηζηή ηεο γξακκαηείαο, ρσξίο θάπνηα ηδηαίηεξε νξγάλσζε. Σ απηφ ην πιηθφ νη θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο δελ έρνπλ πξφζβαζε, αιιά αθφκε θη αλ είραλ ζα ήηαλ δχζθνιν λα αλαδεηήζνπλ ην πιηθφ πνπ επηζπκνχλ. Ακέζσο γίλεηαη αληηιεπηφ, πσο θξίλεηαη αλαγθαία ε δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο πνπ ζα νξγαλψλεη θαη ζα παξέρεη πξφζβαζε ζε απηφ ην πιηθφ ζηνπο θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο. Παξ φι απηά, νη θνηηεηέο θαηαζέηνπλ έλα αληίγξαθν ηνπ ζπγγξάκκαηνο ηεο πηπρηαθήο ηνπο εξγαζίαο ζηελ θεληξηθή βηβιηνζήθε ηνπ ηδξχκαηνο, ην νπνίν αλαξηάηαη (κε άδεηα ηνπ θνηηεηή) ζην ςεθηαθφ απνζεηήξην πηπρηαθψλ ηεο βηβιηνζήθεο. Τη γίλεηαη, φκσο, κε ηηο πηπρηαθέο εξγαζίεο ηνπ ηκήκαηφο καο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηελ θαηαζθεπή ινγηζκηθνχ; Πσο έλα θνηηεηήο πνπ ζέιεη λα αλαδεηήζεη γηα λα κειεηήζεη ηέηνηνπ είδνπο πηπρηαθέο, κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζην πεγαίν θψδηθα, ή έζησ ζην ηειηθφ πξντφλ/εθαξκνγή; Πσο κπνξεί ην ηκήκα λα δηεπθνιχλεη ηνπο θνηηεηέο, ψζηε λα έρνπλ πξφζβαζε ζε επίθαηξεο πηπρηαθέο εξγαζίεο θαη φρη παξσρεκέλεο; Πνηα είλαη ε ηζρχνπζα λνκνζεζία πνπ πξνζηαηεχεη ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα κηαο πηπρηαθήο εξγαζίαο; Οη απαληήζεηο ζηα παξαπάλσ εξσηήκαηα θαη ε δηεξεχλεζε κηαο καθξνρξφληαο απνηειεζκαηηθήο ιχζεο γχξσ απφ ην πξφβιεκα ηεο απνζήθεπζεο, ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο δηάζεζεο ησλ πηπρηαθψλ εξγαζηψλ ηνπ ηκήκαηνο Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο, απνηειεί ζθνπφ ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο Σην πξψην θεθάιαην, ν αλαγλψζηεο ζα εηζαρζεί αξρηθά ζηνλ ηζρχνληα θαλνληζκφ θαη ηελ ηξέρνπζα λνκνζεζία πεξί ηεο εθπφλεζεο πηπρηαθψλ εξγαζηψλ ζηα Τερλνινγηθά Δθπαηδεπηηθά Ιδχκαηα. Έπεηηα, αλαιχεηαη ε ηδηαηηεξφηεηα πνπ Σειίδα 7 απφ 55

9 παξνπζηάδεηαη ζην ηκήκα ζρεηηθά κε ηελ απνζήθεπζε ησλ πηπρηαθψλ εξγαζηψλ, ε έιιεηςε ελφο ζπζηήκαηνο πνπ ζα εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο απηήο ηεο ηδηαηηεξφηεηαο θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα πξέπεη λα πιεξνί έλα ηέηνην ζχζηεκα. Σην δεχηεξν θεθάιαην, παξνπζηάδεηαη ε ειιεληθή λνκνζεζία πνπ θαιχπηεη ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα θαη νη θνηλνηηθέο νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ θαιείηαη λα εθαξκφζεη ην ειιεληθφ θξάηνο. Σηε ζπλέρεηα, εμεηάδεηαη πην εμεηδηθεπκέλα ην ηζρχνλ θαζεζηψο ζρεηηθά κε ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ζηελ αθαδεκαίθή θνηλφηεηα, ηη είλαη ε «Γηαθήξπμε ηνπ Βεξνιίλνπ», πνηά είλαη ε πνιηηηθή πνπ αθνινπζεί ε θεληξηθή βηβιηνζήθε ηνπ Τ.Δ.Ι.-Θ. θαη κηα αλαθνξά ζρεηηθά κε ηηο άδεηεο ινγηζκηθνχ. Σην ηξίην θεθάιαην, εμεηάδνληαη ηα Σπζηήκαηα Γηαρείξηζεο Δγγξάθσλ (Document Management System DMS) «αλνηρηνχ» θψδηθα, νξηζκέλα πην εμεηδηθεπκέλα DMS θαη ηα πην επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελα DMS απφ ηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ςεθηαθψλ απνζεηεξίσλ πηπρηαθψλ εξγαζηψλ (παξνπζηάδνληαη νξηζκέλα case studies απν βηβιηνζήθεο εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ), ηα DSpace θαη EPrints. Αθνινπζνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα, νη πξνηάζεηο θαη ε βηβιηνγξαθία. Σειίδα 8 απφ 55

10 Κεφϊλαιο 1 Η διερεύνηςη τησ ανϊγκησ δημιουργύασ ενόσ αποθετηρύου 1.1Ειςαγωγή Σε απηφ ην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε ζρεηηθή λνκνζεζία πνπ νξίδεη ην θαζεζηψο εθπφλεζεο ησλ πηπρηαθψλ εξγαζηψλ, ε αλάδεημε ηνπ πξνβιήκαηνο, πνπ είλαη ε έιιεηςε ελφο ζπζηήκαηνο νξγάλσζεο, δηαρείξηζεο θαη δηάζεζεο ησλ νινθιεξσκέλσλ πηπρηαθψλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη ην ελ ιφγσ ζχζηεκα. 1.2 Η νομοθεςία ςχετικά με τισ πτυχιακέσ Η ζρεηηθή λνκνζεζία, φζνλ αθνξά ηελ εθπφλεζε ησλ πηπρηαθψλ εξγαζηψλ απφ ηνπο θνηηεηέο, ηελ νπνία πινπνηνχλ φια ηα αλψηαηα θαη αλψηεξα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο ρψξαο ζηνπο θαλνληζκνχο ζπνπδψλ ηνπο, απνξξέεη απφ ηα παξαθάησ Φ.Δ.Κ.: Νόμορ 2916/2001 (άπθπο 5, παπ. 12), Φ.Δ.Κ. Σέςσορ Ππώηο 11/6/2001, Απ. Φύλλος 114: «[...] πεξηιακβάλεη ηνλ αξηζκφ ησλ εμακεληαίσλ πξνγξακκάησλ δηδαζθαιίαο θαη ην εμάκελν εθπφλεζεο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο, [...]» Νόμορ 629/2006, Β ηεύσορ, 19/5/2006, Καθοπιζμόρ ηος Πεπιεσομένος ποςδών Σμημάηων ηος Σ.Δ.Ι Θεζζαλονίκηρ: «[...] Η Πηπρηαθή Δξγαζία έρεη κειεηεηηθφ, αλαπηπμηαθφ ή εθαξκνζκέλν εξεπλεηηθφ ραξαθηήξα θαη εθπνλείηαη απφ θάζε ζπνπδαζηή, είηε αηνκηθά, είηε ζηα πιαίζηα νιηγνκεινχο νκάδαο. [...]» Σειίδα 9 απφ 55

11 ΠΓ 160/2008, Φ.Δ.Κ. Σεύσορ Ππώηο 3/11/2008, Απ. Φύλλος 20: «[...] θαζψο θαη ηελ πηπρηαθή ή δηπισκαηηθή εξγαζία, εθφζνλ απαηηείηαη. Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ κπνξεί λα πξνβιέπεη επίζεο θαη πξαθηηθή άζθεζε ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο νηθείαο ρνιήο ή Σκήκαηνο, [...]» 1.3 Το πρόβλημα Οη θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο είλαη ππνρξεσκέλνη λα θαηαζέζνπλ ζηε γξακκαηεία έλα CD κε ηα αξρεία ηεο πηπρηαθήο ηνπο εξγαζίαο (ην ζχγγξακκα, ην αξρείν ηεο παξνπζίαζεο θαη, αλ ππάξρνπλ, ηνλ πεγαίν θψδηθα θαη ηα εθηειέζηκα αξρεία) θαη ηξία εθηππσκέλα αληίηππα ηνπ ζπγγξάκκαηνο ηεο πηπρηαθήο ηνπο γηα ηνπο εμεηαζηέο θαζεγεηέο. Απηά ηα αξρεία απνζεθεχνληαη ζηνλ ηνπηθφ ππνινγηζηή ηεο γξακκαηείαο ρσξίο νξγαλσκέλν ηξφπν. Πξηλ ην ηκήκα απνθαζίζεη πσο νη θνηηεηέο νθείινπλ λα θαηαζέηνπλ ηελ πηπρηαθή ηνπο εξγαζία ζηε γξακκαηεία κφλν ζε ςεθηαθή κνξθή, νη εξγαζίεο θαηαζέηνληαλ ζε έληππε κνξθή. Απνηέιεζκα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ήηαλ ε ζπζζψξεπζε ησλ έληππσλ πηπρηαθψλ ζε ληνπιάπηα θαη εξκάξηα. Δληνχηνηο, νη θνηηεηέο πνπ ήζειαλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηηο πηπρηαθέο εξγαζίεο κπνξνχζαλ λα ηηο δαλεηζηνχλ (κφλν ην ζχγγξακκα), ζπκπιεξψλνληαο ηα ζηνηρεία ηνπο ζε κηα ιίζηα δαλεηζκνχ. Οη θνηηεηέο νθείινπλ επίζεο λα θαηαζέζνπλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή έλα αληίγξαθν ηνπ ζπγγξάκκαηνο ηεο πηπρηαθήο ηνπο εξγαζίαο ζηελ θεληξηθή βηβιηνζήθε ηνπ ηδξχκαηνο, ε νπνία ην αλαξηά κε ηελ άδεηα πνπ ηεο παξέρεη ν εθάζηνηε θνηηεηήο ζην ςεθηαθφ απνζεηήξηφ ηεο. Ωζηφζν, ε γξακκαηεία ηνπ ηκήκαηνο, δελ δηαζέηεη θάπνηνλ ηξφπν γηα λα δηαπηζηψζεη αλ θάζε θνηηεηήο πνπ θαηαζέηεη αίηεζε γηα ηελ απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ ηνπ, έρεη παξαδψζεη έλα αληίγξαθν ζηελ θεληξηθή βηβιηνζήθε. Απηφ ζπλεπάγεηαη πσο νξηζκέλεο πηπρηαθέο εξγαζίεο, ίζσο λα κελ είλαη θαλ δηαζέζηκεο πξνο αλάγλσζε απφ ηνπο θνηηεηέο ζην κνλαδηθφ κέζν πξφζβαζεο, πνπ είλαη ην απνζεηήξην ηεο θεληξηθήο βηβιηνζήθεο ηνπ ηδξχκαηνο. Σειίδα 10 απφ 55

12 Δθηφο φκσο απφ ηελ πηζαλή κε δηάζεζε ησλ πηπρηαθψλ εξγαζηψλ απφ ην απνζεηήξην ηεο θεληξηθήο βηβιηνζήθεο ηνπ ηδξχκαηνο, ππάξρεη άιιν έλα πξφβιεκα: ε ηδηαηηεξφηεηα ησλ θαηεγνξηψλ ησλ πηπρηαθψλ εξγαζηψλ πνπ δηαζέηεη ην ηκήκα. Οη θαηεγνξίεο ησλ πηπρηαθψλ εξγαζηψλ ηνπ ηκήκαηνο είλαη νη εμήο εθηά θαηεγνξίεο: Ανάπηςξη Γιαδικηςακών Δθαπμογών: Η αλάπηπμε δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο είλαη, φπσο ηηηινθνξείηαη, ε αλάπηπμε κηαο εθαξκνγήο πνπ είλαη πξνζβάζηκε κέζσ δηαδηθηχνπ. Δίλαη εγθαηεζηεκέλε ζε θάπνην εμππεξεηεηή θαη δίλνληαο ηα θαηάιιεια ζηνηρεία εηζφδνπ (έπεηηα απφ ηνλ απαξαίηεην έιεγρν) απνθηά θαλείο πξφζβαζε ζηελ εθαξκνγή αλάινγα κε ην είδνο ή ηεο νκάδαο ρξεζηψλ πνπ ππάξρνπλ. Δίλαη κηα δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη εθηφο απφ ηελ ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο, ηελ ζχλδεζε κε θάπνηα βάζε θαη άιια δνκηθά ζηνηρεία πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηε ζπλερψο θαη απφ παληνχ. Βιβλιογπαθική Δπιζκόπηζη: Η βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε απνηειεί κηα νξγαλσκέλε θαηαγξαθή ηεο εξεπλεηηθήο πεξηνρήο πνπ εμεηάδεηαη, ησλ θξίζηκσλ ηερληθψλ δεηεκάησλ πνπ εκπιέθνληαη ζε απηή, θαη κεζφδσλ αληηκεησπίζεσο ησλ ελ ιφγσ πξνβιεκάησλ, φπσο απηέο έρνπλ παξνπζηαζηεί ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. Γημιοςπγία Δκπαιδεςηικού Τλικού: Μηα πηπρηαθή εξγαζία κε ηχπν δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ είλαη ζπλήζσο έλα εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν γηα ηε δηδαζθαιία ή ηε κάζεζε ζε πξαγκαηηθή ηάμε είηε εηθνληθή, απφ εθπαηδεπηηθφ πνπ είηε είλαη κε θπζηθή παξνπζία είηε απφ απφζηαζε. Σπλήζσο ππάξρεη έλα θηιηθφ πεξηβάιινλ αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπ εθπαηδεπφκελνπ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη δηαθνξεηηθέο δηεπαθέο. Έπεςνα: Η έξεπλα είλαη ν δεκνθηιέζηεξνο ηχπνο εξγαζίαο πνπ θαζηζηά έλα θνηηεηή εξεπλεηή ηεο γλψζεο. Μαζαίλεη θαλείο έηζη λα Σειίδα 11 απφ 55

13 ςάρλεη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία (έληππε ή ειεθηξνληθή) άξζξα ή θείκελα πνπ έρνπλ δεκνζηεπζεί ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα ή πεξηνδηθά θαζψο θαη κεζφδνπο γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη φρη κφλν. Δθαπμογέρ Λογιζμικού: Οη εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ είλαη φπσο θαη ε έξεπλα απφ ηνπο παιαηφηεξνπο ηχπνπο εξγαζηψλ. Ο ζρεδηαζκφο, ε αλάπηπμε θαη ε βειηίσζε ηνπ θψδηθα κηαο εθαξκνγήο είλαη ν ζθνπφο ζε απηφ ην είδνο ηεο εξγαζίαο. Οη κέζνδνη θαζψο θαη ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πινπνίεζή ηεο είλαη βαζηθά ζηνηρεία ηεο εξγαζίαο. Νέερ Σεσνολογίερ: Ο ηχπνο πηπρηαθήο εξγαζίαο «Νέεο Τερλνινγίεο» αλαθέξεηαη ζε θάηη πξσηνπνξηαθφ πνπ δελ έρεη ήδε εθαξκνζηεί σο πξντφλ θάπνηαο εηαηξίαο αιιά είλα απνηέιεζκα έξεπλαο θαη κεζνδνινγίαο γηα θάηη λέν θαη δεκηνπξγηθφ. Δίλαη εμαηξεηηθά επξχ ην θάζκα πνπ θαιχπηεη αιιά ην θνηλφ ζηνηρείν είλαη πάληα ην πξσηνπνξηαθφ πξντφλ (θπζηθφ ή ςεθηαθφ). Πιλοηικέρ Δθαπμογέρ: Η εξγαζία ηχπνπ «Πηινηηθή Δθαξκνγή» είλαη ε αξρή κηαο λέαο ηδέαο πνπ πξφθεηηαη λα εθαξκνζηεί ζηελ πξάμε έηζη ψζηε λα απνηηκεζεί ε δνπιεηά πνπ έρεη πξνεγεζεί κε ηελ έξεπλα θαη ηε κεζνδνινγία. Τν απνηέιεζκα κπνξεί λα είλαη καη εθαξκνγή πνπ ζα ιεηηνπξγεί σο πηιφηνο γηα επφκελεο ελέξγεηεο ή εθαξκνγέο πνπ ζα πιαηζηψλνπλ ηελ αξρηθή εθαξκνγή. Απφ ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ ζα επαλεθηηκεζεί ε πξνεγεζείζα δνπιεία γηα ηε ρξεζηκφηεηα θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο εθαξκνγήο κε ζθνπφ ηε βειηίσζή ηεο. Γίλεηαη θαηαλνεηφ, πσο εθηφο απφ ηηο πηπρηαθέο εξγαζίεο πνπ αλήθνπλ ζηηο θαηεγνξίεο ησλ βηβιηνγξαθηθψλ επηζθνπίζεσλ θαη έξεπλαο, νη ππφινηπεο θαηεγνξίεο παξνπζηάδνπλ κηα ηδηαηηεξφηεηα σο πξνο ην νηη ζπλνδεχνληαη ζπλήζσο απν επηπιένλ αξρεία. Σειίδα 12 απφ 55

14 Τν ςεθηαθφ απνζεηήξην ηεο θεληξηθήο βηβιηνζήθεο ηνπ ηδξχκαηνο, αλ θαη ππνζηεξίδεη ηελ αλάξηεζε πνιιαπιψλ αξρείσλ (αλ κπνξνχζακε ζεσξεηηθά λα αλαξηήζνπκε ζε ζπκπηεζκέλε κνξθή ηα εθηειέζηκα αξρεία, ή ηνλ πεγαίν θψδηθα), δελ κπνξεί λα πινπνηήζεη ηνλ επηκέξνπο δηαρσξηζκφ ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ ησλ πηπρηαθψλ εξγαζηψλ πνπ ππνζηεξίδεη ην ηκήκα, κηαο θαη απηφ ην απνζεηήξην ζπγθεληξψλεη ηηο πηπρηαθέο εξγαζίεο φισλ ησλ ηκεκάησλ θαη ζρνιψλ ηνπ ηδξχκαηνο. Μηα επηπιένλ ηδηαηηεξφηεηα πνπ παξνπζηάδνπλ νη πηπρηαθέο εξγαζίεο ηνπ ηκήκαηνο, είλαη ε αλαρξνληζηηθφηεηά ηνπο ιφγσ ηεο ξαγδαίαο εμέιημεο ηεο επηζηήκεο θαη ησλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξηθήο ζε ζρέζε κε άιιεο επηζηήκεο θαη ηέρλεο. Απηφ ην γεγνλφο δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε κηαο δπλακηθήο δηαρείξηζεο ησλ νινθιεξσκέλσλ πηπρηαθψλ εξγαζηψλ, σο πξνο ηνλ ρξφλν δεκηνπξγίαο ηνπο. Γειαδή, κηα πηπρηαθή εξγαζία γηα κηα λέα ηερλνινγία πνπ εθπνλείηαη ζήκεξα, κεηά απφ πέληε ρξφληα ζα είλαη παξσρεκέλε. Δπνκέλσο, ζα πξέπεη λα δηαηεξείηαη έλα ρξνληθφ πεξηζψξην (ή ίζσο θαη πεξηζζφηεξα) σο ππεξθαηεγνξία (ή ππεξθαηεγνξίεο) γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ηνπ δηαζέζηκνπ πιηθνχ. Πξνθαλψο, απηά ηα ρξνληθα πεξηζψξηα ζα είλαη θαη ν νδεγφο γηα ην πφηε κηα πηπρηαθή εξγαζία ζα πξέπεη λα απνκαθξχλεηαη απφ ηελ βάζε ησλ πηπρηαθψλ εξγαζηψλ νξηζηηθά, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ν ηθαλφο θαη αλαγθαίνο ρψξνο γηα ηηο λέεο πηπρηαθέο εξγαζίεο. 1.4 Προηγούμενεσ προςπάθειεσ επίλυςησ Σην παξειζφλ είραλ ζεκεησζεί πξνζπάζεηεο δεκηνπξγίαο ελφο ζπζηήκαηνο πνπ ζα ζπγθέληξσλε ην πιηθφ ησλ πηπρηαθψλ εξγαζηψλ. Δληνχηνηο, φιεο νη πξνζπάζεηεο γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο δελ θαηέιεμαλ ζηελ δεκηνπξγία ελφο δηαρξνληθνχ εξγαιείνπ θαη κέζνπ πξφζβαζεο ζηηο νινθιεξσκέλεο πηπρηαθέο εξγαζίεο. Σειίδα 13 απφ 55

15 Σθνπφο απηήο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη λα αλαδείμεη ην πξφβιεκα θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο δεκηνπξγίαο ελφο δηαρξνληθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θαη δηάζεζεο ησλ πηπρηαθψλ εξγαζηψλ ηνπ ηκήκαηνο. 1.5 Τεχνικά χαρακτηριςτικά του αποθετηρίου Ρυθμόσ ολοκλόρωςησ πτυχιακών εργαςιών Ο ξπζκφο νινθιήξσζεο ησλ πηπρηαθψλ εξγαζηψλ είλαη έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ ζα θαζνξίζνπλ ηελ ρσξεηηθφηεηα ηνπ κέζνπ απνζήθεπζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ απνζεηεξίνπ. Σην ηκήκα νινθιεξψλνληαη θαηά κέζν φξν εμήληα πηπρηαθέο αλά έηνο, δειαδή πεξίπνπ ηξηάληα πηπρηαθέο εξγαζίεο αλά εμάκελν. Απφ ην ζχλνιν ησλ παξαπάλσ πηπρηαθψλ εξγαζηψλ, πεξίπνπ ην 70% είλαη εξγαζίεο πνπ αλήθνπλ ζηηο πέληε απφ ηηο εθηά θαηεγνξίεο νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ επηπξφζζεηα αξρεία καδί ην ζχγγξακκα θαη ηελ παξνπζίαζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο Σο μϋγεθοσ μιασ πτυχιακόσ εργαςύασ Ο κέζνο φξνο ηνπ κεγέζνπο ησλ ςεθηαθψλ αληίηππσλ ησλ ζπγγξακάησλ ησλ πηπρηαθψλ εξγαζηψλ είλαη 4 MB, ελψ ν κέζνο φξνο ησλ επηπξφζζεησλ αξρείσλ είλαη 10 ΜΒ. Καηά ζπλέπεηα, ν φγθνο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπζζσξεχεηαη απφ ηα ςεθηαθά αληίηππα ησλ ζπγγξακκάησλ, κε βάζε ην πιήζνο ησλ πηπρηαθψλ εξγαζηψλ πνπ νινθιεξψλνληαη αλά έηνο, είλαη 60x4 = 240 ΜΒ. Τν 70% απηψλ ησλ πηπρηαθψλ εξγαζηψλ, δειαδή 42 απφ ηηο 60 πηπρηαθέο εξγαζίεο, δηαζέηνπλ επηπξφζζεηα αξρεία (φπσο πεγαίν θψδηθα θαη εθηειέζηκα αξρεία) κεγέζνπο 10 ΜΒ θαηά κέζν φξν. Σειίδα 14 απφ 55

16 Δπνκέλσο, ν ζπλνιηθφο φγθνο δεδνκέλσλ ησλ επηπξφζζεησλ αξρείσλ είλαη 42x10 = 420 ΜΒ αλά έηνο. Σπλνιηθά, παξάγνληαη 660 ΜΒ φγθνπ δεδνκέλσλ ην ρξφλν υμπερϊςματα Σχκθσλα κε ηα ππνθεθάιαηα θαη 1.2.2, ν ζπλνιηθφο φγθνο ησλ δεδνκέλσλ ησλ πηπρηαθψλ εξγαζηψλ πνπ θαηαζέηνληαη αλά έηνο είλαη 660 ΜΒ. Απηφ ζεκαίλεη πσο αλ ζέζνπκε φξην δσήο κηαο πηπρηαθήο εξγαζίαο ηα δέθα έηε, ε βάζε ησλ πηπρηαθψλ εξγαζηψλ κεηά ην πέξαο ηεο πξψηεο δεθαεηίαο ζα δηαηεξεί έλα ζηαζεξφ φγθν γχξσ ζηα 6,6 GB. Φπζηθά απηνί νη αξηζκνί είλαη κφλν ελδεηθηηθνί, κηαο θαη δελ γλσξίδνπκε αλ ζην κέιινλ ζα απμεζεί ή κεησζεί ν κέζνο φξνο ηνπ κεγέζνπο κηαο πηπρηαθήο εξγαζίαο θαη ζηελ παξνχζα εξγαζία δελ κειεηνχκε θάηη ηέηνην. Δπνκέλσο, κηα ελδεηθηηθή πξφηαζε είλαη λα ρξεζηκνπνηεζεί έλαο ζθιεξφο δίζθνο ρσξεηηθφηεηαο 500 GB γηα ηελ θηινμελία ηνπ αξρείνπ ησλ νινθιεξσκέλσλ πηπρηαθψλ εξγαζηψλ, αιιά θαη γεληθφηεξα ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ ςεθηαθνχ απνζεηεξίνπ ηνπ ηκήκαηνο. 1.6 Επίλογοσ Σε απηφ ην θεθάιαην παξνπζηάζηεθε θαη αλαδείρζεθε ε αλάγθε δεκηνπξγίαο ελφο ςεθηαθνχ απνζεηεξίνπ πηπρηαθψλ εξγαζηψλ. Σην επφκελν θεθάιαην ζα γίλεη αλαθνξά ζηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία θαη ηα ζρεηηθά δηθαηψκαηα, αιιά θαη πσο ζρεηίδνληαη απηά κε ην έξγν ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο, φπσο ηα δηθαηψκαηα ζρεηηθά κε ηηο πηπρηαθέο εξγαζίεο. Σειίδα 15 απφ 55

17 Κεφϊλαιο 2 Πνευματικό ιδιοκτηςύα και ςχετικϊ δικαιώματα 2.1 Ειςαγωγή Σην θεθάιαην απηφ γίλεηαη αλαθνξά ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ νξίδεη ην θαζεζηψο ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ θαη ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. Αξρηθά παξνπζηάδνληαη ε ειιεληθή λνκνζεζία θαη νη επξσπατθέο θνηλνηηθέο νδεγίεο, ην δήηεκα ηεο ινγνθινπήο ζηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα θαη νη ππάξρνπζεο άδεηεο πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ (εμεηδηθεπκέλα γηα ηηο άδεηεο Creative Commons). 2.2 Τι είναι η πνευματική ιδιοκτηςια «Ολνκάδεηαη ην δηθαίσκα πνπ ε έλλνκε ηάμε απνλέκεη ζηνλ δεκηνπξγφ ελφο πλεπκαηηθνχ έξγνπ, πάλσ ζην έξγν απηφ. Πλεπκαηηθφο δεκηνπξγφο είλαη εθείλνο πνπ δεκηνπξγεί λέεο κνξθέο θαη ηδέεο, έζησ θαη αλ ελζσκαηψλεη ηα δεκηνπξγήκαηά ηνπ ζε χιε πνπ πξνυπήξρε.» 1 Η πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία παξνπζηάδεη ηξείο ηδηνκνξθίεο: 1. Η πξψηε είλαη νηη ην αληηθείκελφ ηεο είλαη άπιν, δειαδή είλαη ην πλεπκαηηθφ δεκηνχξγεκα θαη φρη ην πιηθφ αληηθείκελν πάλσ ζην νπνίν ην δεκηνχξγεκα έρεη ελζσκαησζεί. Ο άπινο ραξαθηήξαο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, επηηξέπεη ηε ζχγρξνλε παξνπζία ηνπ έξγνπ ζε άπεηξνπο ηφπνπο. 2. Η δεχηεξε ηδηνκνξθία είλαη νηη ε πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία δελ πξνζηαηεχεη κφλν πεξνπζηαθά ηνπ δεκηνπξγνχ ζε ζρέζε κε ην έξγν ηνπ, αιιά θαη ζπκθέξνληα πνπ αλάγνληαη ζηε ζθαίξα ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ δεκηνπξγνχ, δειαδή 1 Μπουσουλέγκα Α., Δεοντολογία Επαγγζλματοσ, Θεσσαλονίκη 2008 Σειίδα 16 απφ 55

18 ζηελ ηδηαίηεξε εζηθή ζρέζε ηνπ θάζε δεκηνπξγνχ κε ην δεκηνχξγεκά ηνπ. Έηζη ε πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία έρεη έλα κηθηφ ραξαθηήξα πξνζσπηθφ θαη πεξνπζηαθφ πνπ πξνθαιεί πεξίεξγεο δηρνηνκήζεηο ηνπ δηθαηψκαηνο, ηδίσο ζε φηη αθνξά ηε δπλαηφηεηα κεηαβίβαζήο ηνπ. 3. Η ηξίηε ηδηνκνξθία ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο πξνθαιείηαη απφ ην γεγνλφο νηη θάζε πλεπκαηηθφ δεκηνχξγεκα είλαη κνλαδηθφ θαη αλεπαλάιεπην. Ο πλεπκαηηθφο δεκηνπξγφο έρεη κηα ζέζε κνλνπσιηαθή, αλαθνξηθά κε ην θάζε δεκηνχξγεκά ηνπ. 2.3 Ελληνική νομοθεςία και κοινοτικέσ οδηγίεσ Η εκθάληζε ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηάδνζε ηνπ δηαδηθηχνπ, έρεη θάλεη ηελ αληηγξαθή θαη ηελ ειεθηξνληθή δηάδνζε ησλ πλεπκαηηθψλ δεκηνπξγεκάησλ απνηειεζκαηηθή θαη εμαηξεηηθά απιή. Με ηνλ ηξφπν απηφ, φκσο, θαηαζηξαηεγνχληαη ηα δηθαηψκαηα ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ησλ δεκηνπξγψλ πάλσ ζην δεκηνχξγεκά ηνπο. Τελ θχξηα πεγή δηθαίνπ ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ζηελ Διιάδα απνηειεί ν Νφκνο 2121/1993 κε ηίηιν «Πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία, ζπγγεληθά δηθαηψκαηα θαη πνιηηηζηηθά ζέκαηα». Με ηελ έλαξμε ηεο ηζρχο απηνχ ηνπ λφκνπ φινη ζρεδφλ νη πξνγελέζηεξνη λφκνη πνπ αθνξνχζαλ ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία θαηαξγήζεθαλ. Σηνλ λφκν απηφ πεξηέρνληαη κεηαμχ άιισλ θαη δηαηάμεηο ζρεηηθέο κε ηα πξνγξάκκαηα ειεηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ θαη θσηνγξαθηψλ. Σηελ Δπξψπε ηζρχεη ε Κνηλνηηθή Οδεγία 93/98 πεξί εκθαλίζεσο ηεο δηάξθεηαο πξνζηαζίαο ηνπ δηθαηψκαηνο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη νξηζκέλσλ ζπγγελψλ δηθαησκάησλ, θαζψο θαη ε Κνηλνηηθή Οδεγία 2001/29 γηα ηελ ελαξκφληζε νξηζκέλσλ πηπρψλ ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ δεκηνπξγνχ θαη ζπγγεληθψλ δηθαησκάησλ ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο. Σειίδα 17 απφ 55

19 Σρεηηθά κε ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ζηελ θνηλσλία ησλ πιεξνθνξηψλ ππάξρνπλ πιεζψξα απνθάζεσλ Ννκνινγίαο πνπ αλαθέξνληαη ηφζν ζε πξντφληα ινγηζκηθνχ, δειαδή πξνγξάκκαηα ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, φζν θαη ζε παξάλνκε αλαπαξαγσγή θαη αληαιιαγή δεδνκέλσλ θαη αξρείσλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, πνπ θαηαπαηνχλ ηα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ησλ δεκηνπξγψλ ηνπο Ελληνικό νομοθεςύα (αναλυτικϊ) Γηθαηψκαηα. Τα παξαθάησ Φ.Δ.Κ. αθνξνχλ ηελ Γηαλνεηηθή Ιδηνθηεζία θαη ηα Πλεπκαηηθά Ν. 3184/2003, ΦΔΚ Α 228, Κχξσζε ηεο πλζήθεο ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Γηαλνεηηθή Ιδηνθηεζίαο γηα ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία Ν. 2121/1993, ΦΔΚ Α 25, Πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία, ζπγγεληθά δηθαηψκαηα θαη πνιηηηζηηθά ζέκαηα. Ν. 3448/2006, ΦΔΚ Α 57, Γηα ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε πιεξνθνξηψλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ηε ξχζκηζε ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο Ν. 3520/2006, ΦΔΚ Α 274, Κχξσζε ηεο χκβαζεο γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ πξνψζεζε ηεο πνιπκνξθίαο ησλ πνιηηηζηηθψλ εθθξάζεσλ. Ν. 3521/2006, ΦΔΚ Α 275, Κχξσζε ηεο χκβαζεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο άπιεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Ν. 3328/2005, ΦΔΚ Α 80, Γηεπηζηεκνληθφο Οξγαληζκφο Αλαγλψξηζεο Σίηισλ Αθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο. Ν. 3149/2003, ΦΔΚ Α 141, Δζληθή Βηβιηνζήθε ηεο Διιάδαο, Γεκφζηεο Βηβιηνζήθεο θαη άιιεο δηαηάμεηο. Σειίδα 18 απφ 55

20 Ν. 3183/2003, ΦΔΚ Α 227, Κχξσζε ηεο πλζήθεο ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Γηαλνεηηθήο Ιδηνθηεζίαο γηα ηηο εθηειέζεηο θαη ηα θσλνγξαθήκαηα. Ν. 2417/1996, ΦΔΚ Α 139, Κχξσζε ηνπ Γηαθαλνληζκνχ ηεο Υάγεο γηα ηε δηεζλή θαηάζεζε ησλ βηνκεραληθψλ ζρεδίσλ θαη ππνδεηγκάησλ ηεο 6εο Ννεκβξίνπ 1925, φπσο αλαζεσξήζεθε ζηε Υάγε ζηηο 28 Ννεκβξίνπ 1960 θαη ηεο πκπιεξσκαηηθήο Πξάμεο ηεο ηνθρφικεο ηεο 14εο Ινπιίνπ 1967, φπσο ηξνπνπνηήζεθε ζηε ηνθρφικε ζηηο 28 επηεκβξίνπ 1979 Ν. 2290/1995, ΦΔΚ Α 28, Κχξσζε Σειηθήο Πξάμεο πνπ πεξηιακβάλεη ηα απνηειέζκαηα ησλ πνιπκεξψλ εκπνξηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζην πιαίζην ηνπ Γχξνπ Οπξνπγνπάεο. Ν. 2148/1993, ΦΔΚ Α 96, Κχξσζε Γηεζλνχο πκβάζεσο: Πεξί ηεο πξνζηαζίαο ησλ παξαγσγψλ θσλνγξαθεκάησλ ελαληίνλ ηεο κε επηηξεπφκελεο αλαπαξαγσγήο ησλ θσλνγξαθεκάησλ ηνπο, πνπ έγηλε ζηε Γελεχε ζηηο 29 Οθησβξίνπ Ν. 2054/1992, ΦΔΚ Α 104, Κχξσζε δηεζλνχο ζπκβάζεσο: Πεξί ηεο πξνζηαζίαο ησλ εξκελεπηψλ ή εθηειεζηψλ θαιιηηερλψλ, ησλ παξαγσγψλ θσλνγξαθεκάησλ θαη ησλ νξγαληζκψλ ξαδηνηειεφξαζεο πνπ έγηλε ζηε Ρψκε ζηηο 26 Οθη Ν. 100/1975. ΦΔΚ Α 162, Πεξί θπξψζεσο α) ηεο πκβάζεσο πεξί ζπζηάζεσο Παγθνζκίνπ Οξγαλψζεσο πξνζηαζίαο ηεο ηδηνθηεζίαο επί ησλ έξγσλ ηεο δηαλνίαο, ππνγξαθείζεο ελ ηνθρφικε ηε 14ε Ινπιίνπ 1967 θαη β) ηεο θαηά ηελ Γηπισκαηηθήλ Γηάζθεςηλ ησλ Παξηζίσλ ηνπ Ινπιίνπ 1971 γελνκέλεο αλαζεσξήζεσο ηεο πκβάζεσο ηεο Βέξλεο 1886 Ν. 4254/1962, ΦΔΚ Α 166, Πεξί θπξψζεσο ηεο Παγθνζκίνπ πκβάζεσο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ησλ πξνζεξηεκέλσλ απηή ππ' αξ. 1, 2 θαη 3 Πξσηνθφιισλ. Ν. 988/1943, ΦΔΚ Α 409, Πεξί ζπκπιεξψζεσο δηαηάμεσο ηνπ Ν. ΓΤΠΓ/1909, πεξί ζπγγξαθηθψλ δηθαησκάησλ ησλ ζεαηξηθψλ έξγσλ. Σειίδα 19 απφ 55

21 2.3.2 Κοινοτικϋσ οδηγύεσ (αναλυτικϊ) είλαη νη εμήο: Οη νδεγίεο θαη νη θαηεπζπληήξηεο πνπ έρεη ζεζπίζεη ε Δπξσπατθή Κνηλφηεηα Οδεγία 2001/29/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 22αο Μαΐνπ 2001, γηα ηελ ελαξκφληζε νξηζκέλσλ πηπρψλ ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ δεκηνπξγνχ θαη ζπγγεληθψλ δηθαησκάησλ ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο. Οδεγία 91/250/ΔΟΚ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 14εο Μαΐνπ 1991,ζρεηηθά κε ηε λνκηθή πξνζηαζία ησλ πξνγξακκάησλ ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ (ΔΔ L 122 ηεο , ζ. 42), νδεγία φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ νδεγία 93/98/ΔΚ Οδεγία 92/100/ΔΟΚ ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 19εο Ννεκβξίνπ 1992, ζρεηηθάκε ην δηθαίσκα εθκίζζσζεο, ην δηθαίσκα δαλεηζκνχ θαη νξηζκέλα δηθαηψκαηα ζπγγεληθά κε ην δηθαίσκα ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο (ΔΔ L 346 ηεο , ζ. 61), νδεγία φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ νδεγία 93/98/ΔΚ Οδεγία 93/83/ΔΟΚ ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 27εο Σεπηεκβξίνπ 1993, γηα ζπληνληζκφ νξηζκέλσλ θαλφλσλ φζνλ αθνξά ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία θαη ηα ζπγγεληθά δηθαηψκαηα πνπ εθαξκφδνληαη ζηε ξαδηνηειενπηηθή εθπνκπή κέζσ δνξπθφξνπ θαη ζηελ αλακεηάδνζε κέζσ θαισδίνπ (ΔΔ L 248 ηεο , ζ. 15) Οδεγία 93/98/ΔΟΚ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 29εο Οθησβξίνπ 1993, γηα ελαξκφληζε ηεο δηάξθεηαο πξνζηαζίαο ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ δεκηνπξγνχ θαη νξηζκέλσλ ζπγγεληθψλ δηθαησκάησλ (ΔΔ L 290 ηεο , ζ. 9) Οδεγία 96/99/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη Σπκβνπιίνπ, ηεο 11εο Μαξηίνπ 1996, γηα ηε λνκηθή πξνζηαζία ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ (ΔΔ L 77 ηεο , ζ. 20) Σειίδα 20 απφ 55

22 2.3.3 Διεθνόσ ύμβαςη τησ Βϋρνησ Σε δηεζλέο επίπεδν, ππάξρεη ε Γηεζλήο Σχκβαζε ηεε Βέξλεο (Ν. 3184/2003, ΦΔΚ Α 228, «Κχξσζε ηεο πλζήθεο ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Γηαλνεηηθήο Ιδηνθηεζίαο γηα ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία») 2.4 Ακαδημαΰκή κοινότητα και λογοκλοπή Ειςαγωγό Μηα κνξθή αθαδεκατθήο ινγνθινπήο πεξηιακβάλεη νηθεηνπνίεζε ελφο δεκνζηεπκέλνπ άξζξνπ θαη κηθξή ηξνπνπνίεζε γηα απνθπγή ππνςίαο. Γελ ππάξρεη παγθνζκίσο πηνζεηεκέλνο νξηζκφο αθαδεκατθήο ινγνθινπήο. Ωζηφζν, απηή ε ελφηεηα παξέρεη δηάθνξνπο νξηζκνχο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα πην θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αθαδεκατθήο ινγνθινπήο. Σχκθσλα κε ηνλ Dr. Bela Gipp ε αθαδεκατθή ινγνθινπή πεξηιακβάλεη : «Τελ ρξήζε ηδεψλ, ελλνηψλ, ιέμεσλ, ή δνκέο ρσξίο θαηάιιεια αλαγλψξηζε ηεο πεγήο, γηα λα επσθειεζνχλ ζε έλα πεξηβάιινλ φπνπ αλακέλεηαη ε πξσηνηππία». Ο νξηζκφο απφ ηνλ Dr. Bela Gipp είλαη κηα ζπληνκεπκέλε έθδνζε ηνπ νξηζκνχ ηεο ινγνθινπήο ηεο Dr. Teddi Fishman, ε νπνία πξφηεηλε πέληε ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ ινγνθινπή. Σχκθσλα κε ηελ Dr. Teddi Fishman, ινγνθινπή ζπκβαίλεη φηαλ θάπνηνο: 1. Φξεζηκνπνηεί ιέμεηο, ηδέεο ή πξντφληα εξγαζίαο. 2. Απνδίδεη ηελ πξνέιεπζε ζε άιιν αλαγλσξίζηκν πξφζσπν ή πεγή. 3. Γελ απνδίδεη ηελ πξνέιεπζε ηεο εξγαζίαο ζηελ πεγή απφ ηελ νπνία έρεη ιεθζεί. 4. Σε θαηάζηαζε φπνπ ππάξρεη λφκηκε πξνζδνθία ηεο αξρηθήο παηξφηεηαο Σειίδα 21 απφ 55

23 5. Σθνπεχεη λα επηηχρεη θάπνην φθεινο, θαηαμίσζε ή θέξδνο πνπ δελ ρξεηάδεηαη λα είλαη νηθνλνκηθφ. Δπηπιένλ, ε ινγνθινπή νξίδεηαη δηαθνξεηηθά κεηαμχ ησλ ηδξπκάησλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη παλεπηζηεκίσλ: Τν Παλεπηζηήκην Σηάλθνξλη ζεσξεί ηελ ινγνθινπή σο «ρξήζε, ρσξίο λα δνζεί εχινγε θαη θαηάιιειε θαηαμίσζε ή αλαγλψξηζε ζηνλ ζπγγξαθέα ή ηελ πεγή, ζην πξσηφηππν έξγν ελφο άιινπ αηφκνπ, είηε ε εξγαζία απηή απνηειείηαη απφ θψδηθα, ηχπνπο, ηδέεο, γιψζζα, έξεπλα, ζηξαηεγηθέο, γξαπηψο ή κε άιιν ηξφπν». Τν Παλεπηζηήκην Γέηι θξίλεη ηελ ινγνθινπή σο «...ρξήζε ελφο άιινπ ηεο εξγαζίαο, ησλ ιέμεσλ, ή ησλ ηδεψλ ρσξίο απφδνζε», πνπ πεξηιακβάλεη «ρξεζηκνπνηψληαο κηα πεγή ηεο γιψζζαο ρσξίο αλαθέξνληαο, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο πιεξνθνξίεο απφ κηα πεγή ρσξίο απφδνζε, θαη παξαθξάδνληαο κηα πεγή ζε κηα κνξθή πνπ κέλεη πνιχ θνληά ζην πξσηφηππν». Τν Παλεπηζηήκην Πξίλζηνλ αληηιακβάλεηαη ηελ ινγνθινπή σο «ζθφπηκε» ρξήζε «ηεο γιψζζαο θάπνηνπ άιινπ, ησλ ηδεψλ ή άιινπ πξσηφηππνπ πιηθνχ (φρη θνηλήο γλψζεο) ρσξίο λα αλαγλσξίδεη ηελ πεγή ηνπ». Τν Κνιέγην ηεο Ομθφξδεο ζην Παλεπηζηήκην Έκνξη ραξαθηεξίδεη ηελ ινγνθινπή σο «ρξήζε ησλ ηδεψλ ή ηεο θξαζενινγίαο ελφο ζπγγξαθέα ρσξίο ηελ νθεηιφκελε αλαγλψξηζε». Τν Παλεπηζηήκην Μπξάνπλ νξίδεη ηελ ινγνθινπή σο «... νηθεηνπνίεζε ησλ ηδεψλ ελφο άιινπ αηφκνπ ή ησλ ιέμεσλ (πξνθνξηθφ ή γξαπηφ) ρσξίο λα απνδίδνληαη απηέο νη ιέμεηο ή ηδέεο ζηελ αιεζηλή πεγή ηνπο». Σειίδα 22 απφ 55

24 2.4.2 Κοινού τύποι λογοκλοπόσ φοιτητών Σχκθσλα κε ην «Η Πξαγκαηηθφηεηα θαη ε Λχζε ηεο Κνιεγηαθήο Λνγνθινπήο» πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ην ηκήκα πιεξνθνξηθήο πγείαο απφ ην Παλεπηζηήκην ηνπ Ιιηλφη ζην Σηθάγν ππάξρνπλ 10 βαζηθέο κνξθέο ινγνθινπήο πνπ νη θνηηεηέο δηαπξάηηνπλ: 1. Υπνβνιή εξγαζηψλ θάπνηνπ άιινπ σο δηθψλ ηνπο. 2. Λήςε ησλ ρσξίσλ απφ πξνεγνχκελεο εξγαζίεο ηνπο ρσξίο ηελ πξνζζήθε παξαπνκπψλ. 3. Δπαλεγγξαθή εξγαζηψλ θάπνηνπ ρσξίο λα επηθαιείηαη ηηο πεγέο πξνέιεπζεο. 4. Φξήζε εδαθίσλ, αιιά ρσξίο αλαθνξά ηεο πεγήο πξνέιεπζεο. 5. Σπλχθαλζε δηάθνξσλ πεγψλ ζηελ εξγαζία ρσξίο απηέο λα αλαθέξνληαη. 6. Αλαθνξά θάπνησλ, αιιά φρη φισλ ησλ ρσξίσλ πνπ έπξεπε λα αλαθεξζνχλ. 7. Σπγρψλεπζε απνζπαζκάησλ θαη κε απνζπαζκάησλ. 8. Παξνρή θαηάιιεισλ αλαθνξψλ, αιιά απνηπρία αιιαγήο ηεο δνκήο θαη ηεο δηαηχπσζεο ησλ δαλεηζκέλσλ ηδεψλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. 9. Αλαθξηβήο αλαθνξά πεγήο πξνέιεπζεο. 10. Πάξα πνιχ κεγάινο βαζκφο εμάξηεζεο απφ εξγαζία άιισλ αλζξψπσλ. Απνηπρία πξφζδνζεο πξσηφηππεο ζθέςεο ζην θείκελν Κυρώςεισ φοιτητό για λογοκλοπό Σηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα, ινγνθινπή απφ ηνπο θνηηεηέο ζεσξείηαη ζπλήζσο κηα πνιχ ζνβαξή αμηφπνηλε πξάμε πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ηηκσξίεο φπσο έλαλ βαζκφ θάησ απφ ηε βάζε ζηελ ζπγθεθξηκέλε αλάζεζε, φισλ ησλ καζεκάησλ, ή αθφκε θαη ηελ απνπνκπή ηνπο απφ ην ίδξπκα. Γεληθά, ε ηηκσξία απμάλεηαη θαζψο έλα άηνκν εηζέξρεηαη αλψηαηα ηδξχκαηα κάζεζεο. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο επαλαιακβαλφκελεο ινγνθινπήο, ή γηα ηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο έλαο θνηηεηήο δηαπξάμεη ζνβαξή ινγνθινπή (π.ρ., λα ππνβάιεη έλα αληηγξακκέλν θνκκάηη σο Σειίδα 23 απφ 55

25 απζεληηθή εξγαζία), αλαζηνιή ή απνβνιή είλαη πηζαλέο. Έλαο δαζκφο ινγνθινπήο έρεη επηλνεζεί γηα ηα ηδξχκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ ζε κηα πξνζπάζεηα λα ελζαξξχλεη θάπνηα ηππνπνίεζε απηνχ ηνπ αθαδεκατθνχ πξνβιήκαηνο. 2.5 Διακήρυξη του Βερολίνου Σηηο 22 Οθησκβξίνπ ηνπ 2003, έπεηηα απφ έλα ζπλέδξην γηα ηελ αλνηρηή πξφζβαζε, ην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Harnack House ηνπ Βεξνιίλνπ απφ ηελ Max Planck Society, αλαδχζεθε ε αλάγθε δεκηνπξγίαο κηα δηεζλνχο δήισζεο θαη δηαθήξπμεο γηα ηελ αλνηρηή πξφζβαζε ζηελ γλψζε ησλ ζεηηθψλ θαη ησλ αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ. Τελ Γηαθήξπμε ηνπ Βεξνιίλνπ 2, ζπλππνγξάθνπλ -κέρξη ηελ ζπγγξαθή ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο- 519 αθαδεκατθά εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ην Τ.Δ.Ι.-Θ.. Σηνλ πξφινγν ηεο δηαθήξπμεο, νη ππνγεγξακκέλνη αλαθέξνπλ ηα εμήο, ζρεηηθά κε ηελ αλάγθε ζχληαμεο ηεο δηαθήξπμεο: «Δκείο, νη ππνγεγξακκέλνη, αηζζαλφκαζηε ηελ ππνρξέσζε λα επηιεθζνχκε ησλ πξνθιήζεσλ ηνπ Γηαδηθηχνπ σο ελφο αλαδπφκελνπ πξαθηηθνχ κέζνπ γηα ηε δηαλνκή ηεο γλψζεο. Πξνθαλψο, απηέο νη εμειίμεηο ζα κπνξέζνπλ λα κεηαβάινπλ ζεκαληηθά ηε θχζε ηεο επηζηεκνληθήο εθδνηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, θαζψο θαη ην ππάξρνλ ζχζηεκα ηεο δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο. [...]...έρνπκε ζπληάμεη ηε Γηαθήξπμε ηνπ Βεξνιίλνπ κε ζθνπφ λα πξνσζήζνπκε ην Γηαδίθηπν σο έλα πξαθηηθφ εξγαιείν γηα κηα παγθφζκηα βάζε επηζηεκνληθήο γλψζεο θαη γηα ηνλ αλζξψπηλν ζηνραζκφ, θαζψο θαη γηα λα θαζνξίζνπκε κέηξα πνπ ρξεηάδεηαη λα ιάβνπλ ππ φςηλ ηνπο νη δηακνξθσηέο εξεπλεηηθήο πνιηηηθήο, ηα εξεπλεηηθά θέληξα, νη ρξεκαηνδνηηθνί νξγαληζκνί, νη βηβιηνζήθεο, ηα αξρεία θαη ηα κνπζεία.» 2 Σειίδα 24 απφ 55

26 Σηφρνη ησλ νξγαληζκψλ πνπ ζπλππνξγάθνπλ ηελ δηαθήξπμε είλαη νη: «Η απνζηνιή καο γηα δηάδνζε ηεο γλψζεο νινθιεξψλεηαη κφλνλ θαηά ην ήκηζπ εάλ ε πιεξνθνξία δε δεκνζηεχεηαη επξέσο θαη δε δηαηίζεηαη άκεζα ζηελ θνηλσλία. Πξέπεη λα ππνζηεξηρζνχλ λέεο δπλαηφηεηεο γηα δηάδνζε ηεο γλψζεο φρη κφλν κέζσ ηνπ θιαζηθνχ ηξφπνπ, αιιά θαη κέζσ ηνπ παξαδείγκαηνο ηεο αλνηρηήο πξφζβαζεο ρξεζηκνπνηψληαο ην Γηαδίθηπν φιν θαη πεξηζζφηεξν. Οξίδνπκε ηελ αλνηρηή πξφζβαζε σο κηα πεξηεθηηθή πεγή ηεο αλζξψπηλεο γλψζεο θαη ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο πνπ έρεη γίλεη απνδεθηή απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα. Πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηήζνπκε ην φξακα ηεο παγθφζκηαο θαη πξνζβάζηκεο αλαπαξάζηαζεο ηεο γλψζεο, ν κειινληηθφο Ιζηφο πξέπεη λα είλαη αλαλεψζηκνο, δηαδξαζηηθφο θαη δηαθαλήο. Σα εξγαιεία πεξηερνκέλνπ θαη ινγηζκηθνχ πξέπεη λα είλαη πξνζβάζηκα ζε φινπο θαη ζπκβαηά.» 2.6 Άδειεσ πνευματικών δικαιωμάτων Η θεληξηθή βηβιηνζήθε ηνπ Τ.Δ.Ι.-Θ., ππνζηεξίδεη ηελ δπλαηφηεηα αδεηνδφηεζεο ησλ εξγαζηψλ πνπ δεκνζηεχνληαη ζην απνζεηήξηφ ηεο. Έηζη ινηπφλ, ε πηπρηαθή εξγαζία πνπ θαηαζέηεη έλα θνηηεηήο ζην απνζεηήξην, κπνξεί λα παξέρεηαη ζην θνηλφ ππφ ηνπο φξνπο δεκφζηαο άδεηαο ηνπ θνηλσθεινχο ηδξχκαηνο Creative Commons Corporation. Σην παξάξηεκα ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο κπνξεί λα βξεί θαλείο ηελ δήισζε θαηάζεζεο πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θεληξηθή βηβιηνζήθε Creative Commons Η Creative Commons (CC) είλαη κηα κε θεξδνζθνπηθή νξγάλσζε αθηεξσκέλε ζηελ επέθηαζε ηνπ εχξνπο ησλ πλεπκαηηθψλ έξγσλ πνπ είλαη δηαζέζηκα γηα λα Σειίδα 25 απφ 55

27 βαζηζηνχλ ζε απηά θαη άιια έξγα θαη λα κνηξαζηνχλ λφκηκα. Η νξγάλσζε έρεη εθδψζεη δηάθνξεο άδεηεο πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ γλσζηέο σο άδεηεο Creative Commons. Απηέο νη άδεηεο επηηξέπνπλ ζηνπο δεκηνπξγνχο λα δειψζνπλ εχθνια πνηα δηθαηψκαηα δηαηεξνχλ, θαη πνηα δηθαηψκαηα παξακεξίδνπλ πξνο φθεινο άιισλ δεκηνπξγψλ. Οη άδεηεο Creative Commons είλαη κεηαγελέζηεξεο ρξνληθά απφ ηελ Open Publication License θαη ηελ GNU Free Documentation License (GFDL). Η GFDL πξννξηδφηαλ θπξίσο σο άδεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ινγηζκηθνχ, αιιά είλαη επίζεο ζε ελεξγφ ρξήζε απφ εγρεηξήκαηα άζρεηα κε ην ινγηζκηθφ φπσο ε Wikipedia. Η Open Publication License είλαη ηψξα θαηά έλα κεγάιν κέξνο μεπεξαζκέλε, θαη ν δεκηνπξγφο ηεο πξνηείλεη λέα εγρεηξήκαηα λα κελ ηελ ρξεζηκνπνηνχλ. Καη νη δχν άδεηεο πεξηείραλ πξναηξεηηθά κέξε πνπ, θαηά ηηο απφςεηο ησλ θξηηηθψλ, ηηο θαηέζηεζαλ ιηγφηεξν «ειεχζεξεο». Τν GFDL δηαθέξεη απφ ηηο άδεηεο ησλ CC ζηελ απαίηεζή ηνπ φηη ε εμνπζηνδνηεκέλε εξγαζία δηαλέκεηαη ζε κηα κνξθή πνπ είλαη «δηαθαλήο», δει., φρη κε έλα ηδηφθηεηε ή/θαη εκπηζηεπηηθή κνξθή. Οη CC άδεηεο δελ είλαη ζπκβαηέο κε ηελ GFDL, σζηφζν ζην πξνζρέδην γηα ηελ έθδνζε 2 ηεο GFDL ην Free Software Foundation πεξηέιαβε κηα πξφβιεςε ππφ ζπδήηεζε γηα ηελ άδεηα GNU Wiki License, πνπ ζα επέηξεπε ππφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο ηε "κεηαλάζηεπζε" ζπκκεηνρηθψλ GFDL εγρεηξεκάησλ ζε άδεηεο CC. Ο Λφξελο Λέζζηγθ, ν ηδξπηήο θαη ν πξψελ πξφεδξνο, μεθίλεζε ηνλ νξγαληζκφ σο πξφζζεηε κέζνδν ζηνπο ζηφρνπο ηεο ππφζεζεο ηνπ ζην Αλψηαην Γηθαζηήξην (ησλ ΗΠΑ), Eldred V. Ashcroft. Τν αξρηθφ ζχλνιν αδεηψλ Creative Commons δεκνζηεχζεθε ζηηο 16 Γεθεκβξίνπ Η Creative Commons μεθίλεζε επίζεκα ην 2001 κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Center for the Public Domain. Η έλαξμε ηνπ εγρεηξήκαηνο είρε ηελ πξφζζεηε ππνζηήξημε απφ ηνπο ζπνπδαζηέο θαη ζπλεξγάηεο ηεο Ννκηθήο Σρνιήο ηνπ Φάξβαξλη θαη ην Κέληξν Ννκηθήο Σρνιήο ηνπ Σηάλθνξλη γηα ην Γηαδίθηπν θαη ηελ Κνηλσλία. Η Creative Commons έρεη ηα θεληξηθά γξαθεία ηεο ζην Σαλ Φξαλζίζθν. Η νξγάλσζε ιεηηνπξγεί απφ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ησλ Creative Commons θαη έλα κηθξφ αξηζκφ δηνηθεηηθνχ Σειίδα 26 απφ 55

28 πξνζσπηθνχ θαη κηα ηερληθή νκάδα, θαη ππνζηεξίδεηαη ζπκβνπιεπηηθά απφ κηα Τερληθή Σπκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Χαρακτθριςτικά και όροι των αδειών Σηελ απφθαζε γηα ηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο άδεηαο ρξήζεο ιακβάλνληαη ππφςε ηξία βαζηθά εξσηήκαηα: Απαηηείηαη ε αλαθνξά ηνπ δεκηνπξγνχ; Δπηηξέπεηαη ε εκπνξηθή ρξήζε; Δπηηξέπεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ έξγνπ; Δάλ λαη, ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ίδηα άδεηα ρξήζεο ή κπνξεί λα επηιέμεη άιιε; Τα εξσηήκαηα απηά αληηζηνηρνχλ ζηελ πηνζέηεζε ή φρη, ηεζζάξσλ βαζηθψλ φξσλ ζηελ επηιεγκέλε άδεηα: Δικονίδιο ςνηόμεςζη Όπορ Οπιζμόρ by Αλαθνξά Απαηηεί αλαθνξά ηνπ δεκηνπξγνχ ηεο άδεηαο nc nd Με εκπνξηθή εθαξκνγή Όρη παξάγσγα έξγα Γελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ην έξγν γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο Γελ επηηξέπεηαη γηα ην έξγν λα αιινησζεί, λα ηξνπνπνηεζεί ή λα δεκηνπξγεζεί θάηη λέν βαζηζκέλν ζην έξγν sa Παξφκνηα Δάλ ην έξγν αιινησζεί, ηξνπνπνηεζεί ή δεκηνπξγεζεί Σειίδα 27 απφ 55

29 δηαλνκή θάηη λέν βαζηκέλν ζην έξγν, ην έξγν πνπ ζα πξνθχςεη ζα πξέπεη λα δηαλεκεζεί κφλν κε ηελ ίδηα ή παξφκνηα άδεηα Χρθςιμοποιοφμενεσ άδειεσ Η κίμε απηψλ ησλ φξσλ παξάγεη δεθαέμη πηζαλνχο ζπλδπαζκνχο, εθ ησλ νπνίσλ έλδεθα είλαη έγθπξεο άδεηεο Creative Commons. Απφ ηνπο πέληε άθπξνπο ζπλδπαζκνχο, ηέζζεξηο πεξηιακβάλνπλ ηαπηφρξνλα ηνπο φξνπο «nd» θαη «sa», νη νπνίνη είλαη ακνηβαία αζχκβαηνη θαη o έλαο δελ πεξηιακβάλεη θαλέλα απφ ηνπο φξνπο. Οη πέληε απφ ηηο έλδεθα έγθπξεο άδεηεο πνπ ζηεξνχληαη ην ζηνηρείν αλαθνξάο («by») έρνπλ θαηαξγεζεί ζηαδηαθά επεηδή 98% ησλ ρνξεγψλ άδεηαο δήηεζε ηελ αλαθνξά, αιιά είλαη αθφκα δηαζέζηκεο γηα εμέηαζε ζηνλ ηζηφηνπν ησλ Creative Commons. Υπάξρνπλ έηζη έμη ηαθηηθά ρξεζηκνπνηνχκελεο άδεηεο: Δικονίδια ςνηόμεςζη Έννοια by by-sa by-nd by-nc by-nc-sa Αλαθνξά Αλαθνξά Παξφκνηα δηαλνκή Αλαθνξά Όρη παξάγσγα έξγα Αλαθνξά Με εκπνξηθή ρξήζε Αλαθνξά Με εκπνξηθή ρξήζε Παξφκνηα Σειίδα 28 απφ 55

30 δηαλνκή by-nc-nd Αλαθνξά Με εκπνξηθή ρξήζε Όρη παξάγσγα έξγα Νομικι δοκιμι Μηα άδεηα Creative Commons εμεηάζηεθε γηα πξψηε θνξά ζε δηθαζηήξην ζηηο αξρέο ηνπ 2006, φηαλ ν podcaster Adam Curry κήλπζε κηα νιιαλδηθή εθεκεξίδα πνπ δεκνζίεπζε ηηο θσηνγξαθίεο απφ ηε ζειίδα ηνπ ζην Flickr ρσξίο άδεηα. Οη θσηνγξαθίεο δεκνζηεχνληαλ ππφ ηελ άδεηα Creative Commons Non-Commercial (κε εκπνξηθή). Δλψ ε απφθαζε ήηαλ ππέξ ηνπ Curry, ε εθεκεξίδα απέθπγε λα ηνπ πιεξψζεη ηθαλνπνίεζε εθ' φζνλ δελ επαλέιαβαλ ηελ παξάβαζε. Μηα αλάιπζε ηεο απφθαζεο ιέεη πσο, «ε απφθαζε ηνπ νιιαλδηθνχ δηθαζηεξίνπ είλαη ηδηαίηεξα αμηνζεκείσηε επεηδή επηβεβαηψλεη φηη νη φξνη κηαο άδεηαο Creative Commons ηζρχνπλ απηφκαηα γηα ην πεξηερφκελν γηα ην νπνίν ρνξεγείηαη ε άδεηα, θαη δεζκεχεη ηνπο ρξήζηεο ηέηνηνπ πεξηερνκέλνπ αθφκε θαη ρσξίο ξεηψο λα ζπκθσλήζνπλ κε, ή λα έρνπλ γλψζε γηα, ηνπο φξνπο ηεο άδεηαο» Διεκνοποίθςθ Οη αξρηθέο άδεηεο Creative Commons γξάθηεθαλ ππφ ηελ ζθέςε ηνπ ακεξηθαληθνχ λνκηθνχ ζπζηήκαηνο, έηζη ε δηαηχπσζε ζα κπνξνχζε λα είλαη αζπκβίβαζηε ζε δηαθνξεηηθέο ηνπηθέο λνκνζεζίεο θαη λα θαηαζηήζεη ηηο άδεηεο αλεθηέιεζηεο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο λνκηθήο αξκνδηφηεηαο. Γηα λα αληηκεησπίζεη απηφ Σειίδα 29 απφ 55

31 ην δήηεκα, ε Creative Commons έρεη αξρίζεη λα ηξνπνπνηεί ηηο δηάθνξεο άδεηεο γηα λα πξνζαξκνζηνχλ ζε ηνπηθνχο λφκνπο πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ θαη ηδησηηθνχ δηθαίνπ. Ωο ηνλ Φεβξνπάξην 2008, ππάξρνπλ 43 άδεηεο γηα ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο λνκηθήο αξκνδηφηεηαο, κε 8 άιιεο πεξηνρέο ζηε δηαδηθαζία ζχληαμεο, θαη πεξηζζφηεξεο ρψξεο ζπκκεηέρνπλ ζην εγρείξεκα. 2.7 Επίλογοσ Σην θεθάιαην απηφ παξνπζηάζηεθαλ φιεο νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα θαζψο θαη ζρεηηθέο άδεηεο. Σην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί, γίλεηαη αλαθνξά ζηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο εγγξάθσλ. Σειίδα 30 απφ 55

32 Κεφϊλαιο 3 υςτόματα διαχεύριςησ εγγρϊφων και αποθετηρύων 3.1 Ειςαγωγή Σε απηφ ην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε δνκή ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο εγγξάθσλ θαζψο θαη νξηζκέλα δηαζέζηκα αλνηρηνχ θψδηθα ινγηζκηθά ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο εγγξάθσλ. Τα ινγηζκηθά πνπ ππνζηεξίδνπλ ζπζηήκαηα ςεθηαθψλ απνζεηεξίσλ απνηεινχλ ππνζχλνια απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ θαη ζηνλ παξφλ θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηα δχν πην δηαδεδνκέλα κεηαμχ ηεο δηεζλνχο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο. Παξνπζηάδνληαη επίζεο θαη νξηζκέλα case studies. 3.2 Συςτήματα Διαχείριςησ Εγράφων Έλα Σχζηεκα Γηαρείξηζεο Δγγξάθσλ, απνηειεί ην ινγηζκηθφ ελφο ζπζηήκαηνο ςεθηαθνχ απνζεηεξίνπ εγγξάθσλ. Σηελ ζπλέρεηα ζα παξαθνινπζήζνπκε ηα βαζηθά ζπζηαηηθά πνπ νξίδνπλ έλα ηέηνην ινγηζκηθφ Οριςμόσ Ιςτορικό αναδρομό Τν ύζηημα διασείπιζηρ εγγπάθων (DMS) είλαη έλα ζχζηεκα ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή (ή έλα ζχλνιν απφ πξνγξάκκαηα ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη απνζήθεπζε ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ ή θπζηθψλ εληχπσλ (εηθφλεο εγγξάθσλ απνηππσκέλεο ζε ραξηί). Δπίζεο, είλαη ηθαλφ λα παξαθνινπζεί ηηο δηάθνξεο εθδνρέο απφ δηάθνξνπο ρξήζηεο (ηζηνξηθφ παξαθνινχζεζεο), θαζψο θαη ν φξνο έρεη θάπνηα ζπλάθεηα κε έλλνηεο ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ. Σπρλά παξνπζηάδεηαη σο ζπζηαηηθφ ζηνηρείν Σειίδα 31 απφ 55

33 ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο επηρεηξεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ (ECM) θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ ςεθηαθή δηαρείξηζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ,απεηθφληζεο εγγξάθσλ,ξνήο εξγαζίαο,θαη ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θαηαγξαθήο. Αξρέο ηηο δεθαεηίαο ηνπ '80 κηα νκάδα απφ πσιεηέο άξρηζαλ λα αλαπηχζζνπλ ζπζηήκαηα ινγηζκηθνχ γηα ηε δηαρείξηζε εγγξάθσλ απνηππσκέλσλ ζε ραξηηά,ηα ζπζηήκαηα απηά αζρνιήζεθαλ κε έληππα έγγξαθα ηα φπνηα πεξηιάκβαλαλ φρη κφλν ηππσκέλα θαη δεκνζηεπκέλα έγγξαθα αιιά θαη θσηνγξαθίεο, εηθφλεο θ.ά. Αξγφηεξα νη πξνγξακκαηηζηέο μεθίλεζαλ λα αλαπηχζζνπλ έλα δεχηεξν ηχπν ζπζηεκάησλ ηα φπνηα κπνξνχζαλ λα δηαρεηξίδνληαη ειεθηξνληθά έγγξαθα, δειαδή φια απηά ηα έγγξαθα ή αξρεία πνπ δεκηνπξγνχληαλ ζε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο θαη ζπρλά απνζεθεχνληαλ ζε ηνπηθά ζπζηήκαηα αξρείσλ. Τα λεφηεξα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο εγγξάθσλ ( EDM ) δηαρεηξίδνληαη είηε ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο αξρείσλ, είηε έλαλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ κνξθψλ αξρείσλ. Πνιιά απφ απηά ηα ζπζηήκαηα, αξγφηεξα έγηλαλ γλσζηά σο ζπζηήκαηα απεηθφληζεο εγγξάθσλ, γηαηί επηθεληξψζεθαλ ζηελ θαηαγξαθή,απνζήθεπζε θαη αλάθηεζε. Τα ζπζηήκαηα απηά επέηξεςαλ ηελ νξγάλσζε ηεο θαηαγξαθήο ησλ θαμ θαη ησλ εληχπσλ, ηελ απνζήθεπζε αληίγξαθσλ ησλ εγγξάθσλ σο εηθφλεο, θαζψο θαη ηελ απνζήθεπζε ηνπο ζην ζχζηεκα γηα ηελ αζθάιεηα ηνπο θαη ηελ γξήγνξε αλάθηεζε ηνπο. Τα ζπζηήκαηα EDM εμειηρηήθαλ σο ην ζεκείν νπνχ κπνξνχζαλ λα δηαρεηξίδνληαη φινπο ηνπο ηχπνπο αξρείσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ππάξρνπλ ζην δίθηπν, ηελ αζθάιεηα ηνπο θαζψο θαη ηελ δπλαηφηεηα έιεγρνπ ηνπο. Καζψο πνιιά EDM ζπζηήκαηα δηαρεηξίδνληαη έγγξαθα ζηε κεηξηθή ηνπο κνξθή ( Microsoft word or excel, PDF ) κεξηθά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο εγγξάθσλ βαζηζκέλα ζην δηαδίθηπν δηαρεηξίδνληαη έγγξαθα ζηε κνξθή html. Αχηε ε πνιηηηθή δηαρείξηζεο εγγξάθσλ απαηηεί ην πεξηερφκελν λα έρεη εηζαρζεί ζην ζχζηεκα. Ωζηφζν, φηαλ ην πεξηερφκελν εηζαρζεί ην ινγηζκηθφ ιεηηνπξγεί ζαλ κηα κεραλή αλαδήηεζεο ψζηε νη ρξεζηέο λα κπνξνχλ λα βξνπλ απηφ πνπ ςάρλνπλ πην γξήγνξα. Η κνξθή html επηηξέπεη ηελ θαιχηεξε εθαξκνγή ησλ δπλαηνηήησλ αλαδήηεζεο φπσο είλαη ε αλαδήηεζε νινθιήξνπ θεηκέλνπ. Σειίδα 32 απφ 55

34 3.2.2 Εργαλεύα Τα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο εγγξάθσλ ζπλήζσο παξέρνπλ θάπνηα εξγαιεία φπσο απνζήθεπζε, ηζηνξηθφ παιαηφηεξσλ εθδφζεσλ, κεηαδεδνκέλα, αζθάιεηα, θαζψο θαη δεκηνπξγία επξεηεξίνπ θαη αλάθηεζε εγγξάθσλ. Αθνινπζεί ε πεξηγξαθή απηψλ ησλ εξγαιείσλ Μεταδεδομζνα Τα κεηαδεδνκέλα ζπλήζσο απνζεθεχνληαη γηα θάζε έγγξαθν. Τα κεηαδεδνκέλα κπνξνχλ, γηα παξάδεηγκα, λα πεξηιακβάλνπλ ηελ εκεξνκελία πνπ απνζεθεχηεθε ην έγγξαθν θαζψο θαη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ ρξήζηε, πνπ ην απνζήθεπζε. Η DMS κπνξεί λα εμάγεη κεηαδεδνκέλα απφ ην έγγξαθν απηφκαηα ή λα πξνηξέςεη ηνλ ρξήζηε λα πξνζζέζεη κεηαδεδνκέλα. Μεξηθά ζπζηήκαηα ρξεζηκνπνηνχλ επίζεο νπηηθή αλαγλψξηζε ραξαθηήξσλ ζε ζαξσκέλεο εηθφλεο, ή εμάγνπλ θείκελν απν ειεθηξνληθά θείκελα. Τν θείκελν πνπ εμάγεηαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα βνεζήζεη ηνπο ρξήζηεο λα εληνπίδνπλ ηα έγγξαθα κε ηνλ εληνπηζκφ πηζαλψλ ιέμεσλθιεηδηψλ ή λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα πιήξε αλαδήηεζε θεηκέλνπ, ή ηέινο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ κφλν ηνπ. Τν εμαγφκελν θείκελν κπνξεί επίζεο λα απνζεθεπηεί σο ζπληζηψζα ησλ κεηα-δεδνκέλσλ, καδί κε ηελ εηθφλα, είηε ρσξηζηά σο πεγή γηα ηελ αλαδήηεζε ζε ζπιινγέο εγγξάθσλ Ενοποίθςθ Πνιιά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο εγγξάθσλ πξνζπάζνπλ λα ελζσκαηψζνπλ ηε δηαρείξηζε ησλ εγγξάθσλ απεπζείαο ζε άιιεο εθαξκνγέο, ψζηε νη ρξήζηεο λα κπνξνχλ λα αλαθηνχλ ηα ππάξρνληα έγγξαθα απεπζείαο απφ ηε δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνοαπνζήθεπζεο εγγξάθσλ, λα θάλνπλ αιιαγέο, θαη λα απνζεθεχνπλ ην Σειίδα 33 απφ 55

35 αιιαγκέλν έγγξαθν πίζσ ζην απνζεηήξην σο λέα έθδνζε, φια ρσξίο λα θχγνπλ απφ ηελ εθαξκνγή Καταγραφι Η θαηαγξαθε ζπλίζηαηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ απνδνρή θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ εηθφλσλ ησλ έληππσλ εγγξάθσλ απφ ζαξσηέο θαη εθηππσηέο πνιιαπιψλ ιεηηνπξγηψλ.η νπηηθή αλαγλψξηζε ραξαθηήξσλ (OCR) ζπρλά ελζσκαησλεηαη ζην πιηθφ ή ρξεζηκνπνηεηηαη σο απηφλνκν ινγηζκηθφ, ψζηε λα κεηαηξέςεη ηηο ςεθηαθέο εηθφλεο ζε θεηκελν γιψζζαο κεραλήο Δθμιουργία Ευρετθρίου Παξαθνινχζεζε ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ. Η δεκηνπξγία επξεηεξίνπ κπνξεί λα είλαη ηφζν απιή φζν ε παξαθνινχζεζε ησλ κνλαδηθψλ εππξνζδηφξηζησλ ζηνηρείσλ ησλ εγγξάθσλ, ζπρλά φκσο ιακβάλεη κηα πην ζχλζεηε κνξθή,παξέρνληαο ηαμηλφκεζε ζηα κεηαδεδνκελα ησλ εγγξαθσλ ή αθφκε θαη κέζα απν επξεηήξηα πνπ εμάγνληαη απν ηα έγγξαθα. Γεκηνπξγία επξεηεξίνπ ππάξρεη θπξίσο γηα λα ππνζηεξίδεη ηελ αλάθηεζε ησλ εγγξάθσλ.έλαο ηνκέαο δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ ηαρεία αλάθηεζε είλαη ε δεκηνπξγία ελφο δείθηε ηνπνινγίαο Χώροσ αποκικευςθσ Η απνζήθεπζε ησλ εγγξάθσλ ζπρλά πεξηιακβάλεη ηε δηαρείξηζε ησλ ίδησλ ησλ εγγξάθσλ φπνπ είλαη απνζεθεπκέλα, γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηαθνξά ησλ εγγξάθσλ απφ ην έλα κέζν απνζήθεπζεο ζην Σειίδα 34 απφ 55

36 άιιν (ηεξαξρηθή δηαρείξηζε απνζήθεπζεο) θαζψο θαη γηα ηελ ελδερφκελε θαηαζηξνθή ηνπ εγγξάθνπ Ανάκτθςθ εγγράφων Αλαθηήζε ησλ ειεθηξνληθσλ έγγξαθσλ απφ ηνλ απνζεθεπηηθφ ρψξν. Παξά ην γεγνλφο φηη ε έλλνηα ηεο αλάθηεζεο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ εγγξάθνπ είλαη απιή, ε αλάθηεζε ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ κεζσλ κπνξεί λα είλαη αξθεηά πεξίπινθε θαη δπζθνιε.μηα απιή αλάθηεζε ησλ κεκνλσκέλσλ εγγξάθσλ κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί, επηηξέπνληαο ζην ρξήζηε λα θαζνξίζεη ην κνλαδηθφ αλαγλσξηζηηθφ έγγξαθν, θαη ην ζχζηεκα ζα ρξεζηκνπνηεζεη ην βαζηθφ δείθηε γηα λα αλαθηήζεη ην έγγξαθν. Μηα πην επέιηθηε αλάθηεζε επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα θαζνξίζεη ηνπο επηκέξνπο φξνπο αλαδήηεζεο πνπ αθνξνχλ ην αλαγλσξηζηηθφ έγγξαθν ή θαη ηκεκάησλ ηεο αλακελφκελεο κεηαδεδνκέλσλ. Απηφ θαλνληθα ζα επηζηξεςεη κηα ιίζηα απφ έγγξαθα ηα νπνία αληαπνθξίλνληαη ζηνπο φξνπο αλαδήηεζεο ηνπ ρξήζηε. Μεξηθά ζπζηήκαηα παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θαζνξίζηεη κηα έθθξαζε πνπ πεξηέρεη πνιιέο ιέμεηοθιεηδηά ή θξάζεηο πνπ αλακέλεηαη λα ππάξρνπλ κέζα ζηα πεξηερφκελα ησλ εγγξάθσλ. Η αλάθηεζε γηα απηφ ην είδνο ηεο αλαδήηεζεο κπνξεη λα ππνζηεξηρζεη απφ παιαηνηεξα επξεηήξηα, ή ελδέρεηαη λα ιεηηνπξγεί πξαγκαηνπνηνληαο πην ρξνλνβφξεο αλαδεηήζεηο κέζα απφ ην πεξηερφκελν ησλ εγγξάθσλ, γηα λα επηζηξέςεη κηα ιίζηα ησλ ελ δπλάκεη ζρεηηθψλ εγγξάθσλ Διανομι Έλα έγγξαθν πξνο δηαλνκή πξέπεη λα είλαη ζε κνξθή πνπ δελ κπνξεί εχθνια λα αιινησζεί. Ωο θνηλή πξαθηηθή ζηε λνκνζεζία ησλ βηνκεραληψλ, ην πξσηφηππν αληίγξαθν ηνπ εγγξάθνπ ζπλήζσο δελ ρξεζηκνπνηείηαη πνηέ γηα ηε δηαλνκή, εθηφο απφ ηελ αξρεηνζέηεζε. Αλ έλα έγγξαθν πξέπεη δηαλεκεζεί ειεθηξνληθά ζε έλα Σειίδα 35 απφ 55

37 ξπζκηζηηθφ πεξηβάιινλ, ηφηε ν εμνπιηζκφο ζηνλ νπνίν αλαηίζεηαη ε εξγαζία πξέπεη λα είλαη πνηφηηθνο θαη λα έρεη εγθξηζεί. Οκνίσο πνηφηεηα ελέθξηλε ειεθηξνληθή θνξείο δηαλνκήο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη. Η πξνζέγγηζε απηή ηζρχεη γηα ηα ζπζηήκαηα κε ηα νπνία ην έγγξαθν αληαιιάζζεηαη κεηαμχ, εάλ ε αθεξαηφηεηα ηνπ εγγξάθνπ είλαη πςειή Αςφάλεια Η αζθάιεηα ησλ εγγξάθσλ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο ζε πνιιέο εθαξκνγέοδηαρείξηζεο εγγξάθσλ. Οη απαηηήζεηο γηα νξηζκέλα έγγξαθα κπνξεί λα είλαη αξθεηά πνιχπινθε, αλάινγα κε ηνλ ηχπν ησλ εγγξάθσλ. Γηα παξάδεηγκα,ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, ε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο Αζθάιηζεο Υγείαο θαη Δπζχλεο (HIPAA) απαηηεη φηη ηα ηαηξηθά έγγξαθα πξεπεη λα έρνπλ νξηζκέλεο απαηηήζεηο αζθαιείαο. Μεξηθά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο εγγξάθσλ έρνπλ κηα κνλάδα δηαρείξηζεο δηθαησκάησλ πνπ επηηξέπεη ζε έλαλ δηαρεηξηζηή λα παξέρεη πξφζβαζε ζηα έγγξαθα βάζεη ηνπ ηχπνπ κφλν ζε νξηζκέλα άηνκα ή νκάδεο αηνκσλ Ροι εργαςιών Η ξνε εξγαζηαο είλαη έλα ζχλζεην πξφβιεκα θαη θάπνηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο εγγξάθσλ έρνπλ κηα ελζσκαησκέλε κνλάδα ξνήο εξγαζίαο. Υπάξρνπλ δηαθνξεηηθνί ηχπνη ξνήο εξγαζίαο. Η ρξήζε εμαξηάηαη απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο δηαρείξηζεο εγγξάθσλ (EDMS) φπνπ εθαξκφδεηαη. Τν εγρεηξίδην ξνήο εξγαζίαο απαηηεί έλα ρξήζηε λα βιέπεη ην έγγξαθν θαη λα απνθαζίζεη ζε πνηνλ λα ην ζηείιεη. Η ξνε εξγαζηαο βαζηδεηαη ζε θαλφλεο πνπ επηηξέπνπλ ζε έλαλ δηαρεηξηζηή λα δεκηνπξγήζεη έλαλ θαλφλα πνπ λα ππαγνξεχεη ηε ξνή ηνπ εγγξάθνπ κέζσ ελφο νξγαληζκνχ: γηα παξάδεηγκα, έλα ηηκνιφγην πνπ πεξλά κέζα απφ κηα δηαδηθαζία έγθξηζεο θαη ζηε ζπλέρεηα δηνρεηεχεηαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο-ηκήκα Σειίδα 36 απφ 55

38 πιεξσκψλ. Σεκαληηθνί θαλφλεο επηηξέπνπλ ζηα θαηαζηήκαηα λα δεκηνπξγεζνχλ κέζα απν κηα δηαδηθαζία ξνήο εξγαζηψλ. Έλα απιφ παξάδεηγκα ζα ήηαλ λα εηζαρζεί ζε έλα ηηκνιφγην ην πνζφ θαη αλ ην πνζφ είλαη ρακειφηεξν απφ έλα νξηζκέλν πνζφ, λα αθνινπζήζεη δηαθνξεηηθέο δηαδξνκέο, κέζα ζηελ νξγάλσζε. Σχλζεηνη κεραληζκνί ξνή εξγαζίαο κπνξεί λα ρεηξηζηνχλ ην πεξηερφκελν, ελψ νη θαλφλεο απηνί είλαη ζε ηζρχ Σφμπραξθ Η ζχκπξαμε ζα πξέπεη λα εκπεξηέρεηαη ζε έλα EDMS. Σηε βαζηθή ηνπ κνξθή, έλα ζχζηεκα ζχκπξαμεο EDMS ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ζηα έγγξαθα λα κπνξνχλ λα αλαθηεζνχλ θαη λα επεμεξγαζηνχλ απφ έλαλ εμνπζηνδνηεκέλν ρξήζηε. Η πξφζβαζε ζα πξέπεη λα απνθιεηζηεί ζε άιινπο ρξήζηεο πξαγκαηνπνηείηαη επεμεξγαζία ζην έγγξαθν. Άιιεο πξνεγκέλεο κνξθέο ζχκπξαμεο επηηξέπνπλ ζε πνιινχο ρξήζηεο λα δνχλ θαη λα ηξνπνπνηήζνπλ, έλα έγγξαθν πνπ ηελ ίδηα ζηηγκή βξίζθεηαη ζε κηα πεξίνδν επεμεξγαζίαο. Τν απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη νξαηφ ζηελ ηειηθή ηνπ κνξθή, θαζσο επίζεο ζα πξέπεη λα απνζήθεπνληαη θαη νη κεηαηξνπέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ κεκνλσκέλνπο ρξήζηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επεμεξγαζηαο Ιςτορικό Τν ηζηνξηθφ εθδφζεσλ είλαη κηα δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ηα έγγξαθα απνζεθέπνληαη απφ ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο εγγξάθσλ, επηηξέπνληαο ζηνπο ρξήζηεο λα αλαθηνχλ ηηο πξνεγνχκελεο εθδφζεηο θαη λα ζπλερίζνπλ ην έξγν ηνπο απφ έλα ζπγθεθξηκέλν ζεκείν. Τν ηζηνξηθφ εθδφζεσλ είλαη ρξήζηκν γηα έγγξαθα πνπ κεηαβάιινληαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη απαηηνχλ ελεκέξσζε, αιιά κπνξεί λα είλαη αλαγθαίν θαη γηα ηελ επηζηξνθε ζε πξνεγνχκελε έθδνζε. Σειίδα 37 απφ 55

39 Αναηιτθςθ Βξίζθεη ηα έγγξαθα θαη θαθέινπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ηδηφηεηεο ηεο ιεμεθιεηδη ή κεζσ αλαδήηεζεο πιήξνπο θεηκέλνπ. Τα έγγξαθα κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά θαη θάπνην απν ην πεξηερφκελν ηνπ εγγξάθνπ Δθμοςίευςθ Η δεκνζίεπζε ελφο εγγξάθνπ πεξηιακβάλεη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο δηφξζσζεο θεηκέλσλ, απφ γλσζηεο ή απν νπνηνλδήπνηε, ηελ αλαζεψξεζε, ηελ εθηχπσζε θαη ηελ έγθξηζε ηνπο.τα κέηξα απηά εμαζθαιίδνπλ ζχλεζε θαη ινγηθή ζθέςε. Οπνηνζδήπνηε απξφζεθηνο ρεηξηζκφο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αλαθξίβεηα ηνπ εγγξάθνπ θαη σο εθ ηνχηνπ λα παξαπιαλήζεη ηνπο ρξήζηεο θαη ηνπο αλαγλψζηεο ηνπ. Τν δεκνζηεπκέλν έγγξαθν ζα πξέπεη λα είλαη ζε κνξθή πνπ λα κελ κπνξεη λα κεηαβιεζεη απν αηνκα ρσξίο εηδηθέο γλψζεηο ή εξγαιεία, θαη ηαπηνρξνλα λα εηλαη επθνιν ζηελ αλαγλσζε ή θνξεηφ Αναπαραγωγι Η αλαπαξαγσγή εγγξάθνπ / εηθφλαο είλαη ην θιεηδί θαηά ηελ εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο.οζν ρξεζηκν εηλαη ε εηζαγσγε ηνπο ζην ζπζηεκα,ηνζν ρξεζηκν εηλαη θαη ε εμαγσγε ηνπο απν απην.έλα παξάδεηγκα απηνχ είλαη ηα ζρέδηα ηνπ θηηξίνπ,πψο ηα ζρέδηα ζα κπνξνπζαλ λα επεμεξγαζηνπλ εθνζνλ εηλαη ηππσκελα ζε ραξηη Έλεγχοσ των εγγρϊφων Η ζπκκφξθσζε ησλ εγγξάθσλ πξνζζέηεη απαηηήζεηο πνπ κεηαηξέπνπλ ηε δηαρείξηζε ησλ εγγξάθσλ ζε έλα δήηεκα έιεγρνπ ησλ εγγξάθσλ. Ο έιεγρνο ησλ Σειίδα 38 απφ 55

40 εγγξάθσλ απνηειεί ζεκαληηθή απαίηεζε, φπσο ν έιεγρνο ησλ ινγηζηηθψλ (π.ρ., 8ε Οδεγία ηεο ΔΔ, Sarbanes-Oxley), ν έιεγρνο ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ (π.ρ., ηελ Αζθάιεηα ησλ Τξνθίκσλ), ISO, ν έιεγρνο ηεο θαηαζθεπήο ηαηξηθψλ ζπζθεπψλ (FDA), ν έιεγρνο ηεο πγείαο. Τα έγγξαθά - δηαδηθαζίεο, νδεγίεο εξγαζίαο, νη πνιηηηθέο δειψζεηο, θιπ πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη θαηά ηνλ έιεγρν. Η απνηπρία λα ζπκκφξθσζεο ησλ εγγξάθσλ ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη ηελ επηβνιή πξνζηίκσλ, ή απψιεηα ηεο αδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, ή δεκία ζηε θήκε ηεο επηρείξεζήο. Η βαζηθή απαίηεζε γηα ηνλ έιεγρν ηνπ εγγξάθνπ,απαηηεί ηε δεκηνπξγία θαη ηελ ηεθκεξίσζε κηαο δηαδηθαζίαο: Αλαζεψξεζε θαη έγθξηζε ησλ εγγξάθσλ πξηλ απφ ηελ απειεπζέξσζε Κξηηηθέο θαη εγθξίζεηο Τελ εμαζθάιηζε φηη αιιαγέο θαη νη αλαζεσξήζεηο επηζεκαίλνληαη πιήξσο Τελ εμαζθάιηζε φηη νη ζρεηηθέο εθδφζεηο ησλ εθαξκνζηέσλ εγγξάθσλ είλαη δηαζέζηκεο ζηα "ζεκεία ηεο ρξήζεο ηνπο" Τελ δηαζθάιηζε φηη ηα έγγξαθα παξακέλνπλ επαλάγλσζηα θαη αλαγλσξίζηκα Τελ δηαζθάιηζε φηη ηα εμσηεξηθά έγγξαθα,φπσο ηα έγγξαθα πνπ παξέρνληαη ζε πειάηε ή πξνκεζεπηή,πξνζδηνξίδνληαη θαη ειέγρνληαη Τελ απαγφξεπζε ρξήζεο απαξραησκέλσλ εγγξάθσλ 3.3 Συςτήματα Διαχείριςησ Εγγράφων ανοιχτού κώδικα Σ απηφ ην θεθάιαην ζα παξνπζηαζηνχλ νξηζκέλα απφ ηα πην δηαδεδνκέλα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο εγγξάθσλ «αλνηρηνχ» θψδηθα, ηα νπνία έρνπλ πινπνηεζεί σο δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνλίζνπκε πσο ππάξρνπλ πνιιέο πινπνηήζεηο ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο εγγξάθσλ σο εθαξκνγέο ππνινγηζηή, νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ εληφο ελφο ηνπηθνχ δηθηχνπ, σζηφζν, ηέηνηνπ είδνπο πινπνηήζεηο δελ καο Σειίδα 39 απφ 55

41 ελδηαθέξνπλ, γηα απηφ θαη παξνπζηάδνληαη κφλν νη πην δηαδεδνκέλεο web based πινπνηήζεηο. Απφ ηα πην επξέσο δηαδεδνκέλα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο εγγξάθσλ αλνηρηνχ θψδηθα είλαη ηα εμήο: OpenKM: Τν OpenKM είλαη πινπνηεκέλν ζε java. Η πξψηε έθδνζε ηνπ OpenKM δεκνζηεχηεθε ην 2007 θαη πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ άδεηα ρξήζεο GNU General Public License. OpenDocMan: Τν OpenDocMan είλαη πινπνηεκέλν ζε php θαη είλαη ίζσο- ην ιηγφηεξν δηαδεδνκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο εγγξάθσλ. Πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ άδεηα ρξήζεο GNU General Public License. LetoDMS: Τν LetoDMS είλαη πινπνηεκέλν ζε php θαη πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ άδεηα ρξήζεο GNU General Public License. Kimios DMS: Τν Kimio DMS είλαη πινπνηεκέλν ζε java θαη πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ άδεηα ρξήζεο GNU Affero General Public License. Alfresco: To Alfresco είλαη ίζσο ην πην δηαδεδνκέλν θαη επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελν ζχζηεκα δηαρείξηζεο εγγξάθσλ. Αλ θαη ππάξρεη εκπνξηθή δηαλνκή (Alfresco One), ε community edition ρξεζηκνπνηείηαη απφ αξθεηνχο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο παγθνζκίσο. Δίλαη πινπνηεκέλν ζε java θαη πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ άδεηα ρξήζεο GNU Lesser Pubic license. 3.4 Συςτήματα Διαχείριςησ Εγγράφων ειδικού ςκοπού Τα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο εγγξάθσλ εηδηθνχ ζθνπνχ πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ ζηελ παξνχζα ελφηεηα, είλαη ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο εγγξάθσλ ςεθηαθψλ Σειίδα 40 απφ 55

42 απνζεηεξίσλ, ηα νπνία δελ πινπνηνχλ έλα απφ ηα εξγαιεία ηεο ελφηεηαο 3.1.2, δειαδή ηελ ξνή εξγαζηψλ. Απηή ε «παξαηππία» ζπκβαίλεη κηαο θαη ε ξνή εξγαζίαο ζε έλα απνζεηήξην είλαη κφλν κηα. Τν έγγξαθν θαηαζέηεηαη ζην απνζεηήξην θαη -ελ ζπλερείαδεκνζηεχεηαη. Υπάξρνπλ θαη ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο εγγξάθσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ αθαδεκαίθή θνηλφηεηα, ηα νπνία δηαηεξνχλ κηα πην πεξίπινθε ξνή εξγαζηψλ, φπσο ην Open Journal System (OJS). To OJS πξννξίδεηαη γηα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη γη απηφ ζηελ ξνή εξγαζηψλ ηνπ πεξηιακβάλεη ηελ δηαδηθαζία ηνπ peer-review πξηλ γίλεη ε δεκνζίεπζε ηνπ θαηαηεζέληνο άξζξνπ. Με ην OJS δελ ζα αζρνιεζνχκε πεξαηηέξσ. Τα δχν πην επξέσο δηαδεδνκέλα ζπζηήκαηα απνζεηεξίσλ, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα είλαη ηα DSpace θαη EPrints DSpace To DSpace είλαη έλα ειεχζεξν ινγηζκηθφ αλνηρηνχ θψδηθα πνπ πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ άδεηα ρξήζεο General Public License, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ηππηθά- γηα ηελ δεκηνπξγία απνζεηεξίσλ (αλνηρηήο πξφζβαζεο) ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ. Αλ θαη ην DSpace πινπνηεί ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ (Content Management Systems CMS) θαη ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο εγγξάθσλ, εμππεξεηεί βαζηθά- ηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ελφο ζπζηήκαηνο ςεθηαθήο αξρεηνζέηεζεο, επηθεληξσκέλν ζηελ καθξνρξφληα απνζήθεπζε, πξφζβαζε θαη δηαηήξεζε ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ. Η πξψηε δεκφζηα έθδνζε ηνπ DSpace δεκνζηεχηεθε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2002, απφ κηα ζχπξαμε πξνγξακκαηηζηψλ ηνπ MIT (Massachusetts Institute of Technology) θαη ηνπ HP Labs (Hewlett-Packard Laboratories). Σειίδα 41 απφ 55

43 Έπεηηα απφ ηελ πξψηε ζπλάληεζε ησλ ρξεζηψλ ηνπ DSpace ηνλ Μάξηην ηνπ 2004, έλα ζχλνιν απφ ελδηαθεξφκελα ηδξχκαηα δεκηνχξγεζε ηελ νκνζπνλδία DSpace Federation, ε νπνία θαζφξηζε ηελ κειινληηθή αλάπηπμε ηνπ ινγηζκηθνχ, πηνζεηφληαο ην θνηλνηηθφ κνληέιν αλάπηπμεο ηνπ Apache Foundation, ελψ δεκηνχξγεζε παξάιιεια θαη ην DSpace Committer Group. Τνλ Ινχιην ηνπ 2007 θαζψο ε θνηλφηεηα ηνπ DSpace κεγάισλε, ε HP θαη ην MIT δεκηνχξγεζαλ ην DSpace Foundation, έλαλ κε θεξδνζθνπηθφ νξγαληζκφ, νπνίνο παξείρε θαζνδήγεζε θαη ππνζηήξημε ζηελ αλάπηπμε ηνπ ινγηζκηθνχ. Τνλ Μάην ηνπ 2009, ε ζπλεξγαζία ζε ζπζρεηηδφκελα έξγα κεηαμχ ηνπ DSpace Foundation θαη ηνπ νξγαληζκνχ Fedora Commons, νδήγεζε ζηελ ζχκπξαμε ησλ δχν νξγαληζκψλ, έηζη ψζηε λα δεκηνπξγεζεί ν κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο DuraSpace. Μέρξη θαη ζήκεξα ν DuraSpace θαζνξίδεη ηελ αλάπηπμε ηνπ DSpace ινγηζκηθνχ θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο θνηλφηεηα ρξεζηψλ ηνπ. Σεσνικά σαπακηηπιζηικά Τν DSpace είλαη έλα ζχλνιν απφ ζπλεξγαδφκελα java web applications θαη δηάθνξα άιια εξγαιεία ηα νπνία ζπγθξνηνχλ κηα «απνζήθε» πφξσλ θαη κηα «απνζήθε» ζπζρεηηδφκελσλ κεηαδεδνκέλσλ. Τα web applications παξέρνπλ δηεπαθέο γηα δηαρείξηζε, απφζεζε, θαηαλάισζε, αλαδήηεζε θαη πξφζβαζε. Η «απνζήθε» πφξσλ δηαηεξείηαη ζε έλα θνηλφ ζχζηεκα αξρείσλ, ή ζε έλα παξφκνην ζχζηεκα απνζήθεπζεο. Τα κεηαδεδνκέλα, καδί κε ηηο πιεξνθνξίεο πξφζβαζεο θαη ξπζκίζεσλ απνζεθεχνληαη ζε κηα ζρεζηαθή βάζε δεδνκέλσλ (γηα ηελ αθξίβεηα ππνζηεξίδεηαη ε ρξήζε ηεο PostgreSQL θαη ηεο Oracle). Σειίδα 42 απφ 55

44 Τν DSpace ππνζηεξίδεη δχν ηχπνπο web interface, ην JSPUI πνπ ρξεζηκνπνηεί ηα JSP θαη ην Java Servlet API) θαη ην XMLUI (γλσζηφ θαη σο Manakin), ην νπνίν βαζίδεηαη ζην Apache Cocoon (ρξεζηκνπνηψληαο XML θαη XSLT). Οη πφξνη ηνπ DSpace είλαη δηαζέζηκνη κέζσ web interface, φκσο ππνζηεξίδεηαη θαη ε ρξήζε ηνπ πξσηνθφιινπ OAI-PMH v2.0, θαζψο θαη ε εμαγσγή παθέησλ METS (Metadata Encoding and Transmission Standard). Δπίζεο, ρξεζηκνπνηνχληαη ηα θνηλά δηαιεηηνπξγηθά ζηάληαξηο θαη πξσηφθνιια ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ ρψξν ησλ ηδξπκαηηθψλ απνζεηεξίσλ, φπσο ην Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH), SWORD, OpenSearch θαη RSS. Οη πην πξφζθαηεο εθδφζεηο ηνπ DSpace ππνζηεξίδνπλ faceted αλαδήηεζε θαη αλαδήηεζε βαζηζκέλε ζην εξγαιείν Apache Solr. Τα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα ζηα νπνία εθηειείηαη ην DSpace είλαη ηα Linux, Unix, Solaris θαη Windows, κε ην Linux λα είλαη ην επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα απφ ηελ θνηλφηεηα ηνπ DSpace EPrints Τν EPrints, φπσο θαη ην DSpace, είλαη έλα ειεχζεξν ινγηζκηθφ αλνηθηνχ θψδηθα, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ δεκηνπξγία απνζεηεξίσλ αλνηρηήο πξφζβαζεο, ηα νπνία είλαη ζπκβαηά κε ην Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PHM). Υινπνηεί αξθεηά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο εγγξάθσλ, αλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο απφ ηδξπκαηηθά απνζεηήξηα θαη επηζηεκνληθά πεξηνδηθά. Τν EPrints αλαπηχρζεθε απφ ην Τκήκα Ηιεθηξνληθψλ θαη Δπηζηήκεο ησλ Υπνινγηζηψλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ Southampton θαη δενζηεχηεθε ππφ ηελ πξνζηαζία ηεο άδεηαο ρξήζεο General Public License. Γεκηνπξγήζεθε ην 2000 ζαλ απνηέιεζκα ηεο ζπλάληεζεο ηνπ Open Archives Initiative ζηελ Santa Fe ην 1999, απφ ηελ νπνία αλαδχζεθε ηειηθά ην πξσηφθνιιν Σειίδα 43 απφ 55

45 OAI-PMH. To EPrints έγηλε απνδεθηφ κε ελζνπζηαζκφ, ελψ παξάιιεια ππήξμε ην πξψην απφ ηα πην δηαδεδνκέλα ειεχζεξα θαη αλνηρηήο πξφζβαζεο ινγηζκηθά ηδξπκαηηθψλ απνζεηεξίσλ, πνπ ελέπλεπζαλ ηελ δεκηνπξγία θαη άιισλ παξφκνησλ ινγηζκηθψλ. Η έθδνζε 3 ηνπ ινγηζκηθνχ δεκνζηεχηεθε επηζήκσο ζηηο 24 Ιαλνπαξίνπ ηνπ 2007 ζην ζπλέδξην Open Repositories 2007 θαη πεξηγξάθηεθε απφ ηνπο πξνγξακκαηηζηέο ηνπ σο: «Έλα κεγάιν άικα κπξνζηά γηα ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα, ελψ δίλεηαη πεξηζζφηεξνο έιεγρνο θαη επειημία ζηνπο δηαρεηξηζηέο, ηνπο θαηαζέηεο, ηνπο εξεπλεηέο θαη ηνπο administrators.» Σεσνικά σαπακηηπιζηικά Τν EPrints είλαη έλα web θαη command-line application βαζηζκέλν ζηελ αξρηηεθηνληθή LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP), αλ θαη είλαη γξακκέλν ζε Perl αληη γηα PHP. Δθηειείηαη ζε Linux, Solaris, Mac OS X, ελψ ε έθδνζε γηα Microsoft Windows εθδφζεθε ζηηο 17 Μαΐνπ ην Η έθδνζε 3 ηνπ ινγηζκηθνχ εηζήγαγε κηα αξρηηεθηνληθή Perl-based plugins, γηα εηζαγσγή θαη εμαγσγή δεδνκέλσλ, κεηαηξνπή αληηθεηκέλσλ (γηα επξεηεξίαζε ηεο κεραλήο αλαδήηεζεο) θαη ηελ ππνζηήξημε widgets. 3.5 Case studies Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νξηζκέλα case studies απφ ςεθηαθά απνζεηήξηα αθαδεκατθψλ ηδξπκάησλ. Σειίδα 44 απφ 55

46 3.5.1 Εθνικό Μετςόβειο Πολυτεχνεύο Η θεληξηθή βηβιηνζήθε ηνπ Δζληθνχ Μεηζφβεηνπ Πνιπηερλείνπ δηαηεξεί ςεθηαθφ απνζεηήξην δηπισκαηηθψλ, κεηαπηπρηαθψλ εξγαζηψλ, δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ θαη δεκνζηεχζεσλ ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη ζπλέδξηα απφ ηα κέιε ΓΔΠ ηνπ ηδξχκαηνο. Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ θεληξηθή ζειίδα 3 : «Μέζσ ηνπ ζπιιέγεηαη, απνζεθεχεηαη, επξεηεξηάδεηαη, δηαηεξείηαη θαη δηαλέκεηαη ςεθηαθά ην εξεπλεηηθφ έξγν ησλ κειψλ ηεο Αθαδεκατθήο Κνηλφηεηαο ηνπ ΔΜΠ. πγθεθξηκέλα ιεηηνπξγεί σο Ιδξπκαηηθφ Απνζεηήξην γηα ηηο δηπισκαηηθέο θαη κεηαπηπρηαθέο εξγαζίεο, δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο, θαζψο θαη ηηο δεκνζηεχζεηο ζε πεξηνδηθά θαη πξαθηηθά ζπλεδξίσλ ησλ κειψλ ΓΔΠ. Δπίζεο πεξηιακβάλεηαη ςεθηνπνηεκέλν πιηθφ (βηβιία θαη πεξηνδηθά) απφ ηελ Ιζηνξηθή Βηβιηνζήθε ηνπ ΔΜΠ.» Η πινπνίεζε ηνπ ηδξπκαηηθνχ απνζεηεξίνπ, έγηλε κε ηελ ρξήζε ηνπ DSpace. 3 Σειίδα 45 απφ 55

47 3.5.2 Πανεπιςτόμιο Πειραιϊ Η θεληξηθή βηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά δηαζέηεη ςεθηαθφ απνζεηήξην πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ εξγαζηψλ, δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο, θαζψο θαη ζεκεηψζεηο καζεκαησλ. Σηελ θεληξηθή ζειίδα 4 αλαθέξεηαη: «H Διώνη πεξηέρεη ηε πλεπκαηηθή παξαγσγή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο, πεξηιακβάλνληαο πξνπηπρηαθέο - κεηαπηπρηαθέο εξγαζίεο θαη δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο πνπ έρνπλ εθπνλεζεί ζην Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο, ζεκεηψζεηο καζεκάησλ θ.α.» Η πινπνίεζε ηνπ απνζεηεξίνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε ρξήζε ηνπ DSpace. 4 Σειίδα 46 απφ 55

48 3.5.3 Πανεπιςτόμιο Πελοποννόςου Τν ηδξπκαηηθφ απνζεηήξην 5 ηεο θεληξηθήο βηβιηνζήθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ, έρεη επίζεο πινπνηεζεί κε ηελ ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ DSpace. 5 Σειίδα 47 απφ 55

49 3.5.4 Αποθετόριο εγγρϊφων ΘΑΛΗ Τν Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ κέζσ ηνπ έξγνπ Αθαδεκατθή & Δπηζηεκνληθή Αξηζηεία 6 δεκηνχξγεζε ην Πξφγξακκα γηα ηελ Δλίζρπζε ηεο Γηεπηζηεκνληθήο Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο «ΘΑΛΗΣ» 7 γηα ην νπνίν θαηαζθεπάζηεθε ελ ζπλερεία ην απνζεηήξην εγγξάθσλ 8 απφ ην Ιλζηηηνχην Τερλνινγίαο Υπνινγηζηψλ & Δθδφζεσλ. Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ «ΘΑΛΗΣ», ζθνπφο ηνπ έξγνπ είλαη: «θνπφο ηεο πχιεο είλαη ε πξνβνιή ηνπ ζεκαληηθνχ εξεπλεηηθνχ έξγνπ πνπ δηεμάγεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο «ΘΑΛΗ» Δλίζρπζε ηεο Γηεπηζηεκνληθήο ή / θαη Γηηδξπκαηηθήο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο κε δπλαηφηεηα πξνζέιθπζεο εξεπλεηψλ πςεινχ επηπέδνπ απφ ην εμσηεξηθφ κέζσ ηεο δηελέξγεηαο βαζηθήο θαη εθαξκνζκέλεο έξεπλαο αξηζηείαο. ηφρνο ηεο πχιεο είλαη, λα απνηειέζεη θεληξηθφ ζεκείν ελεκέξσζεο γηα ην ζχλνιν ησλ έξγσλ πνπ πινπνηνχληαη, ζπκβάιινληαο ελεξγά ζηελ Σειίδα 48 απφ 55

50 επξεία δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ, αληίζηνηρα πξνο επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο πξφζθιεζεο. Ο βαζηθφο ζηφρνο ηεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο κε ηελ παξνχζα έξεπλαο, είλαη ε αεηθφξνο αλάπηπμε θαζψο θαη ε αλάπηπμε εζληθψλ εξεπλεηηθψλ νκάδσλ νη νπνίεο ζα είλαη αληαγσληζηηθέο ζε ηνκείο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν. Σα Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα «Θαιήο» (ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ca ) ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» κε ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ (ΔΚΣ).» Τν ελ ιφγσ ζχζηεκα πινπνηήζεθε κε ηελ ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ Alfresco Αποθετόριο πτυχιακών του Π.Μ.. ςτην Εφαρμοςμϋνη Οικονομικό του Πανεπιςτημύου Θεςςαλύασ Σειίδα 49 απφ 55

51 Τν απνζεηήξην πηπρηαθψλ εξγαζηψλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ ζηελ Δθαξκνζκέλε Οηθνλνκηθή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, έρεη πινπνηεζεί κε ηελ ρξήζε ελφο extension γηα file management ηνπ γλσζηνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ Joomla! Ιδρυματικό καταθετόριο του Α.Σ.Ε.Ι. Θεςςαλονύκησ Τν ηδξπκαηηθφ θαηαζεηήξην 9 ηεο θεληξηθήο βηβιηνζήθεο ηνπ Τ.Δ.Ι.-Θ., πινπνηήζεθε κε ηελ ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ DSpace. Σηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ απνζεηεξίνπ αλαθεξέξεηαη ν ζθνπφο ηνπ: «Πξφθεηηαη γηα έλα online αξρείν πνπ πεξηιακβάλεη φιε ηελ πλεπκαηηθή παξαγσγή ηνπ ηδξχκαηνο, επηζηεκνληθή, αθαδεκατθή, πνιηηηζηηθή, ηζηνξηθή θαη δηνηθεηηθή, θαζψο θαη ινηπέο πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην Ίδξπκα. Σν Δχξεθα! είλαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν πνπ απεπζχλεηαη ζε νιφθιεξε ηελ θνηλφηεηα ηνπ ΑΣΔΙ Θ (θαζεγεηέο, θνηηεηέο, δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ) έρνληαο σο απψηεξν ζθνπφ 9 Σειίδα 50 απφ 55

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ.

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: Σηο δηαηάμεηο: 1. ησλ άξζξσλ 14 παξ. 4 θαη 15 παξ. 4 θαη παξ. 5 ηνπ Ν. 3979/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ Ο Επεξεργαςτήσ Κειμζνου : Είναι ζνα ιςχυρό μζςο διδαςκαλίασ. Χρηςιμοποιείται: ωσ πυρήνασ μιασ διδαςκαλίασ ή για δημιουργία δραςτηριοτήτων προγφμναςησ και εξάςκηςησ (drill and practice) Κυριαρχοφν: Word:

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία Δθαξκνγέο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ εθπαίδεπζε Τπνβιεζείζα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Μοντελοποίηση Χρηστών και Στερεότυπα για Προσαρμοστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα