ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Κοίλα Κοζάνης ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6/2013 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ.Χαϊτίδης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 26/02/2013 ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (2461-0)-39683, ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Φ.Ε.Λ./1.1/248 FAX: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΟΚ - (ΑΠΟΣΤΟΛΗ) ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ: ΚΟΖΑΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 2. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Πρόχειρος-Σε ευρώ Χαμηλότερη τιμ, όπως ορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προμθεια και εγκατάσταση φορητού εξοπλισμού καταγραφς και μετάδοσης διαλέξεων και εξοπλισμού και λογισμικού επεξεργασίας πολυμέσων και παραγωγς ψηφιακών μαθημάτων για τις ανάγκες του έργου «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθματα στο ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας», Υποέργο 2 1

2 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Πρόεδρος της Επιτροπς Εκπαίδευσης και Έρευνας του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ Δυτικς Μακεδονίας έχοντας υπόψη 1. Τις διατάξεις: 1.1 Του Ν.Δ 321/69 - Περί ΚΔΛ (εκτός από το άρθρο 86) 1.2 Τoυ Ν.Δ.496/74 - Περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ. (εκτός από το άρθρο 43) 1.3 Του Ν.1404/83 - «Δομ και Λειτουργία των ΤΕΙ», όπως αντικαταστάθηκε από το Ν. 4009/2011 «Δομ, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Φ.Ε.Κ 195/ τ. Α ). 1.4 Του Ν. 4009/2011 «Δομ, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Φ.Ε.Κ 195/ τ. Α ). 1.5 Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις 1.6 Του Ν. 2286/95 «Προμθειες του Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων» (ΦΕΚ 19/ τ. Α ) όπως τροποποιθηκε και ισχύει, άρθρα 1 παρ. 3 περιπτ. II στ και 2 παρ Του άρθρου 11 του Ν. 2860/ Του Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Κ.Π.Δ.) (ΦΕΚ Α' 150/ ) 1.9 Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτικ ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο» 1.10 Την αριθμ. ΚΑ/679/ (ΦΕΚ 826 τ.β ) κοιν Υπουργικ Απόφαση των Υπουργών και Εθνικς Παιδείας και Θρησκευμάτων που αφορά τη σύσταση Ειδικών Λογαριασμών στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας) Την αριθμ / Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθματα του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας και της Ανώτατης Εκκλησιαστικς Ακαδημίας» και Κωδικός ΟΠΣ: Το Πρακτικό αριθμ. 8/ θέμα 4 ο της Επιτροπς Εκπαίδευσης και Ερευνών Το Πρακτικό 1/ θέμα 4 ο της επιστημονικς επιτροπς του έργου. 2

3 2. Την αρ. 1/ θέμα 19 ο με ΑΔΑ: ΒΕΙΞ46914Β-81Τ απόφαση της Επιτροπς Εκπαίδευσης και Έρευνας του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ Δυτικς Μακεδονίας. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 1. Πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμ, για την Προμθεια και εγκατάσταση φορητού εξοπλισμού καταγραφς και μετάδοσης διαλέξεων και εξοπλισμού και λογισμικού επεξεργασίας πολυμέσων και παραγωγς ψηφιακών μαθημάτων για τις ανάγκες του έργου «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθματα στο ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας», Υποέργο 2, συνολικού προϋπολογισμού σαράντα οκτώ χιλιάδων δώδεκα ευρώ (48.012,00) με Φ.Π.Α. Ο εξοπλισμός για τον οποίο γίνεται ο διαγωνισμός προορίζεται για εκπαιδευτικούς σκοπούς και επιστημονικ έρευνα και περιγράφεται λεπτομερώς στις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτματος Δ' της παρούσης. 3

4 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Ανκει στην διακρυξη 6/2013) 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Η προσφορά, συμπεριλαμβανομένων και όλων των εγγράφων που τη συνοδεύουν, συντάσσεται στην Ελληνικ Γλώσσα και υποβάλλεται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Η προσφορά πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη, με αντίγραφο. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Κοίλα Κοζάνης Τ.Κ ΚΟΖΑΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Ημ. κατάθεσης προσφοράς: έως ) ΗΜΕΡΑ Tετάρτη ΩΡΑ (Λξης) 4

5 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών (για την αξιολόγησ τους) είναι τουλάχιστον ενενντα (90) ημερολογιακές ημέρες, από την επόμενη της διεξαγωγς του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του αναφερομένου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από τη λξη της, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακρυξη. Μετά τη λξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ματαιώνονται. Δικαίωμα συμμετοχς στο διαγωνισμό έχουν: α) τα φυσικά νομικά πρόσωπα. β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοιν προσφορά. γ) συνεταιρισμοί δ) κοινοπραξίες προμηθευτών Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομικ μορφ προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτ η σύμβαση εφ όσον η λψη ορισμένης νομικς μορφς είναι αναγκαία για την ικανοποιητικ εκτέλεση της σύμβασης. Επισημαίνεται ότι, κάθε διαγωνιζόμενος φυσικό νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχμα, είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείονται από τον διαγωνισμό.( Γνωμοδ. Ν.Σ.Κ 394/2000 ολομέλεια) Οι προσφορές υποβάλλονται αποστέλλονται με οποιοδποτε τρόπο στο ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας, Κοίλα Κοζάνης, Κοζάνη, Τμμα Πρωτοκόλλου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, όπου θα παραλαμβάνονται μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού τοι μέχρι τις ημέρα Τρίτη και ώρα Η προϋπόθεση αυτ ισχύει και για την περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν οι ίδιοι αυτοπροσώπως και καταθέσουν τις προσφορές τους στην Υπηρεσία (δηλαδ και στην περίπτωση αυτ οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στην Υπηρεσία την προηγουμένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.) Οι προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό χωρίς να αποσφραγιστούν. 1.2 Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: H λέξη «Προσφορά» Ο πλρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμθεια είναι (ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 5

6 ΚΟΙΛΑ, ΚΟΖΑΝΗ) Ο αριθμός της διακρυξης (6/2013) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.( ) Τίτλος του διαγωνισμού: «Προμθεια και εγκατάσταση φορητού εξοπλισμού καταγραφς και μετάδοσης διαλέξεων και εξοπλισμού και λογισμικού επεξεργασίας πολυμέσων και παραγωγς ψηφιακών μαθημάτων για τις ανάγκες του έργου «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθματα στο ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας», Υποέργο 2» αριθμ. διακ. 6/ Τα στοιχεία του αποστολέα [(Επωνυμία, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, Φαξ, Α.Φ.Μ, Δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( )]. 1.3 Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο σε δύο αντίγραφα ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στα εδάφια μέχρι Μέσα στο φάκελο της προσφοράς, τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξς: Στον κυρίως φάκελο επί ποιν απόρριψης της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά της παραγράφου 1.6 της παρούσας. Τα τεχνικά καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, τα οποία τοποθετούνται σε δύο χωριστούς σφραγισμένους φακέλους, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εκ των οποίων ο ένας θα περιέχει τα πρωτότυπα και ο άλλος αντίγραφα αυτών. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποιν απόρριψης, σε δύο χωριστούς σφραγισμένους φακέλους, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εκ των οποίων ο ένας θα περιέχει τα πρωτότυπα και ο άλλος αντίγραφα αυτών. Η οικονομικ προσφορά θα συνταχθεί σύμφωνα με το σχέδιο του ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ της Διακρυξης. Στους δύο (2) φακέλους που περιέχουν πρωτότυπα ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, θα αναγράφεται η ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ενώ στους αντίστοιχους δύο (2) φακέλους που περιέχουν αντίγραφα, θα αναγράφεται η ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Η τεχνικ προσφορά θα συνταχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της Διακρυξης. Oι προσφέροντες στην «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιγράφουν αναλυτικά τα προσφερόμενα είδη, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Β -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της παρούσας Διακρυξης, συμπληρώνοντας τους αντίστοιχους Πίνακες Συμμόρφωσης. 6

7 Επί ποιν απόρριψης οι προσφέροντες θα δηλώνουν αναλυτικά την συμμόρφωση απόκλιση των προσφερομένων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακρυξης, συμπληρώνοντας τους ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, όπως αυτοί αναλύονται στο Παράρτημα ΤΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ της παρούσας. Εκτός από τους Πίνακες Συμμόρφωσης, η Τεχνικ Προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει και πλρη αυτοτελ περιγραφ των προσφερόμενων ειδών, με αύξοντα αριθμό κάθε είδους τον αύξοντα αριθμό του Παραρτματος Β- Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Διακρυξης. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Διακρυξης δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους του Παραρτματος Β - Τεχνικές Προδιαγραφές και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπ. Επί ποιν απόρριψης οι προσφέροντες στην «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιγράφουν αυτοτελώς (μεμονωμένα και όχι μαζί με άλλα είδη) το κάθε προσφερόμενο είδος, το οποίο θα φέρει την αρίθμηση του Παραρτματος Β-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της παρούσας Διακρυξης, και εφόσον συνοδεύεται από ενημερωτικό φυλλάδιο (prospectus), αυτό θα επισυνάπτεται στην παραπάνω τεχνικ περιγραφ και θα φέρει επίσης την αρίθμηση του προσφερόμενου είδους. Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση τα κατατεθειμένα ενημερωτικά φυλλάδια (prospectus) δεν μπορούν να θεωρηθούν ως αυτοτελς περιγραφ των προσφερόμενων ειδών. Σε όλα τα φύλλα των πρωτότυπων τεχνικών και οικονομικών προσφορών θα τίθεται η ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», η οποία και θα μονογράφεται από τον ενδιαφερόμενο Οι φάκελοι Τεχνικς και Οικονομικς προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. H Τεχνικ και η Οικονομικ Προσφορά θα παραδοθούν και σε ηλεκτρονικ μορφ σε αρχείο WORD Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδποτε διόρθωση, αυτ πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβς και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και σφραγίσει αυτν. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ αυτ διορθώσεις που την καθιστούν ασαφ, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 7

8 1.3.5 Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακρυξης πρόσκλησης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτ, πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, δεν γίνεται αποδεκτ, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση απόκρουση όρου της διακρυξης της πρόσκλησης της προσφοράς. Διευκρινσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από αρμόδιο όργανο, είτε ενώπιόν του, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας, μετά από σχετικ γνωμοδότηση του οργάνου. Σημειώνεται ότι από τις διευκρινσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητθηκαν. 1.4 Προσφορά για μέρος της ποσότητας ανά είδος που προκηρύχθηκε, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 1.5 Το αρμόδιο όργανο παραλαβς και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει δημοσία στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετικ διακρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφ, ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: Aποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, καθώς και ο φάκελος των τεχνικών προσφορών, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπ όλα τα δικαιολογητικά και οι τεχνικές προσφορές κατά φύλλο. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σ ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και παραδίδεται στην υπηρεσία, προκειμένου να αποσφραγιστεί την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακρυξη Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών, επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μα απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, στο παραπάνω αρμόδιο όργανο, για την αποσφράγισ τους κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετικ διακρυξη πρόσκληση και ακολουθεί σχετικ ανακοίνωση τιμών κατά τα ανωτέρω. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Εφόσον το όργανο αποσφράγισης των προσφορών είναι αρμόδιο και για την αξιολόγησ τους, οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών παραμένουν σ αυτό. 8

9 Επισημαίνεται ότι εφόσον ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των τεχνικών προδιαγραφών κατά την ημέρα διεξαγωγς του διαγωνισμού, δύναται η Επιτροπ Διαγωνισμού να προχωρσει στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών κατά την ίδια συνεδρίαση Όσοι δικαιούνται σύμφωνα με τα παραπάνω να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στον διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. 1.6 Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την προσφορά θα πρέπει να υποβάλλουν στον κυρίως φάκελο: Α. Υπεύθυνη Δλωση του Ν. 1599/86, με την οποία θα δηλώνουν: α) ότι η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας, β) ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχ τους σε διαγωνισμό, γ) ότι η επιχείρηση είναι συνεπς στην εκπλρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεων της εν γένει προς το δημόσιο τομέα, δ) ότι δεν έχουν κάνει ψευδείς ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχ πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία και ε) ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτς, εκτός εάν στην προσφορά τους αναφέρουν ρητά τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχονται, οπότε υποχρεωτικά πρέπει να αναγράφουν τους όρους με τους οποίους μπορούν να αναλάβουν την προμθεια. Β. α. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχ, από τα οποία να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού, είναι ενμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικς ασφάλισης (ασφαλιστικ ενημερότητα) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογικ ενημερότητα). Σε περίπτωση εγκατάστασς τους στην αλλοδαπ, τα δικαιολογητικά εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. - β. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφ τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. 1.7 Επισημαίνεται ότι: Aντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 9

10 1.7.2 Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδποτε μετά τη λξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιόν του, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας μετά από σχετικ γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητθηκαν Προσφορές οι οποίες δεν συνοδεύονται από όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στο διαγωνισμό απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Το ίδιο ισχύει και για προσφορές με μ επικυρωμένα δικαιολογητικά. 2.ΤΙΜΕΣ 2.1 Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ για την παράδοση των ειδών, όπως αναφέρεται αναλυτικά στο Παράρτημα Β-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της παρούσας Διακρυξης, θα αναγράφονται δε αριθμητικώς. Στην τιμ συμπεριλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το ΦΠΑ. 2.2 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογς, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 2.3 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφνεια η προσφερόμενη τιμ, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου. 2.4 Το τιμολόγιο θα εκδοθεί στα παρακάτω στοιχεία: ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Κοίλα Κοζάνης, Τ.Κ Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ Κοζάνης 3. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 3.1 Ο προμηθευτς υποχρεούται να παραδώσει τα είδη όπως αναφέρεται αναλυτικά στο Παράρτημα Β-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της παρούσας Διακρυξης. 3.2 Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 26 του Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου. 4. ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 10

11 4.1 Η πληρωμ θα γίνει και μετά την ποιοτικ και ποσοτικ παραλαβ των ειδών της σύμβασης και την έκδοση τιμολογίου από τον προμηθευτ. 4.2 Η προμθεια των παραπάνω ειδών απαλλάσσεται από κρατσεις υπέρ ΜΤΠΥ 3%, χαρτόσημο επί του ποσού του ΜΤΠΥ 2% και ΟΓΑ χαρτοσμου 20% επί του ποσού του χαρτοσμου. Τον ανάδοχο βαρύνουν επίσης τα έξοδα μεταφοράς μέχρι το χώρο τοποθετσεως που θα υποδείξει το ΤΕΙ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ΤΕΙ. Επί πλέον, θα του παρακρατηθεί φόρος ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστ 4% για τις προμθειες υλικών και 8% για παροχ υπηρεσιών στο καθαρό ποσό της αξίας του τιμολογίου. Το ΤΕΙ θα του χορηγσει βεβαίωση για την παρακράτηση του ανωτέρω φόρου, προκειμένου να τη χρησιμοποιεί κατά την υποβολ της ετσιας φορολογικς του δλωσης στη Δ.Ο.Υ. 4.3 Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 τ.β ), ο προμηθευτς επιβαρύνεται με κράτηση ύψους 0,10%, η οποία υπολογίζεται επί της συνολικς αξίας εκτός Φ.Π.Α της αρχικς, καθώς και κάθε συμπληρωματικς σύμβασης. Το ποσό της κράτησης παρακρατείται από τον Ειδικό Λογαριασμό του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας κατά την πρώτη πληρωμ στο όνομα και για λογαριασμό της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχς Δημοσίων Συμβάσεων. 4.4 Σε περίπτωση που γίνει τροποποίηση των παραπάνω κρατσεων, ο προμηθευτς επιβαρύνεται σύμφωνα με τις νέες διατάξεις. 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ως εγγύηση καλς λειτουργίας και συντρησης των αγοραζόμενων ειδών ορίζονται τα αναφερόμενα κατά είδος στις Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτματος Β' τουλάχιστον. Η εγγύηση αυτ συμπληρώνεται με την κατάθεση εγγυητικς επιστολς ποσού ίσου με το 5% της συμβατικς αξίας χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγύηση αυτ θα παραμείνει στο ΤΕΙ Δυτικς Μακεδονίας τρεις μνες πλέον της λξης του χρόνου καλς λειτουργίας που δόθηκε από τον προμηθευτ. Κατά τη διάρκεια του χρόνου αυτού, ο προμηθευτς είναι υποχρεωμένος, ύστερα από σχετικ ειδοποίηση, να κάνει όλες τις απαιτούμενες διορθωτικές επεμβάσεις στα προς προμθεια είδη και να παράσχει τις εν γένει υποστηρικτικές υπηρεσίες. Σε περίπτωση που ο προμηθευτς δεν ανταποκριθεί στο αίτημα αυτό, και μέσα στα χρονικά περιθώρια που θα καθορίζονται για τις διορθωτικές επεμβάσεις, θα εκπίπτει στο σύνολό της η εγγυητικ επιστολ καλς λειτουργίας. 6. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 11

12 1. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλρες κείμενο της Διακρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονικ μορφ μέσω του World Wide Web στη διεύθυνση Το ΤΕΙ Δυτικς Μακεδονίας αν και καταβάλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει την πληρότητα και ορθότητα των εγγράφων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των κειμένων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες (Web site). Στην περίπτωση που υπάρχουν επιπλέον διευκρινσεις τροποποισεις που θα προκύψουν, θα δημοσιεύονται στον ίδιο δικτυακό τόπο και θα αποτελεί ευθύνη του ενδιαφερομένου να λάβει γνώση για αυτές. 2. Η οικονομικ προσφορά θα κριθεί στο σύνολο των προσφερόμενων ειδών. Αντίγραφο της παρούσας θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη- Κτίριο Διοίκησης ). 12

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (Ανκει στην διακρυξη 6/2013) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Οι προσφέροντες μπορούν να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των ειδών του Παραρτματος Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της Διακρυξης. Ο υποψφιος προμηθευτς συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. Στη Στλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις επεξηγσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντσεις. Αν στη στλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη, που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφ είναι υποχρεωτικ για τον υποψφιο προμηθευτ ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφς και απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούμενα ως απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα διακρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αν η στλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη με κάποιον αριθμό, τότε η προδιαγραφ δεν είναι απαράβατος όρος. Προσφορές που δεν καλύπτουν τους μη απαράβατους όρους αποκλίνουν από αυτούς δεν απορρίπτονται. Στη στλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του προμηθευτ που έχει τη μορφ /ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφ πληρούται όχι από την Προσφορά ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλ κατάφαση επεξγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλρωσης της προδιαγραφς και η αρμόδια Επιτροπ έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλρωσης της απαίτησης. Στη στλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφς παραπομπ σε Παράρτημα της Τεχνικς Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. Στην αρχ του Παραρτματος καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων του. Είναι ιδιαίτερα επιθυμητ η πληρέστερη συμπλρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφ (π.χ. Προδ. 4.18). Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτικ η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχ όλων των πληροφοριών που ζητούνται. Η αρμόδια Επιτροπ θα αξιολογσει τα παρεχόμενα από τους υποψφιους προμηθευτές στοιχεία κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών. Σε περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί οποιοσδποτε όρος των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, τότε η απάντηση θεωρείται αρνητικ. 13

14 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Οι προσφέροντες υποχρεούνται επί ποιν απόρριψης να καταθέσουν ενιαία προσφορά για το σύνολο των προσφερόμενων ειδών. Σημειώνεται ότι όπου ενδεχομένως υπάρχουν αναφορές σε εμπορικά σματα ορισμένης προέλευσης παραγωγς ισχύει και το ισοδύναμο. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το σύνολο του εξοπλισμού προορίζεται για το ΤΕΙ Δυτικς Μακεδονίας καθώς και για την Εκκλησιαστικ Σχολ Θεσσαλονίκης, και οι επιμέρους ποσότητες παρουσιάσονται αναλυτικά στους παρακάτω πίνακες. Kαταγραφ βιντεοδιαλέξεων. Η καταγραφ των βιντεοδιαλέξεων θα πραγματοποιείται με δύο διαφορετικούς τρόπους. Α. Σταθερά σύστηματα καταγραφς και ζωντανς μετάδοσης Βασικό μέρος του σταθερού συστματος καταγραφς αποτελεί η διαδικτυακ κάμερα υψηλς ανάλυσης. Τα συστματα θα εγκατασταθούν σε χώρους που κλειδώνονται. Όπου δεν ισχύει αυτό θα εγκατασταθούν vandal proof κάμερες. Ο χος θα λαμβάνεται από 1 2 ανάλογα με το μέγεθος της σκηνς της αίθουσα του αμφιθεάτρου - μικρόφωνα τύπου Shotgun, τα οποία θα οδηγούνται σε ένα μίκτη χου και διαμέσου του στη line in θύρα της διαδικτυακς κάμερας. Τα μικρόφωνα θα εγκατασταθούν στην οροφ, μπροστά από τη σκην πλαγίως και εμπρός, για να καλύπτεται όλο το εύρος της. Ανάλογα με τις διαστάσεις της αίθουσας/αμφιθεάτρου και τον αριθμό των μικροφώνων διακρίνουμε 4 διαφορετικούς τύπους υπηρεσιών εγκατάστασης. Η διαδικτυακ κάμερα θα μεταδίδει σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους α) μία εικονορο σε έναν video streaming server προς καταγραφ του βίντεο και β) μία δύο εικονοροές, διαφορετικών αναλύσεων, σε άλλο video streaming server για τη ζωνταν τους μετάδοση. Tόσο για την καταγραφ όσο και τη ζωνταν μετάδοση οι εικονοροές θα πρέπει να είναι H.264/AAC ώστε ο server να καταγράφει τη ρο σε αρχείο με container τύπου ΜPEG-4 ενώ τις ζωντανές ροές να τις αναμεταδίδει μέσω του πρωτοκόλλου RTMP. H επικοινωνία του server με τη κάμερα θα βασίζεται το πρωτόκολλο RTSP. Η διαδικτυακ κάμερα θα πρέπει να υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, τα κάτωθι: Μετάδοση και καταγραφ σε ανάλυση 1080p ώστε να καταγράφονται σε αποδεκτό επίπεδο τόσο οι διαφάνειες όσο και ότι γράφεται στους πίνακες της αίθουσας, όπως μαθηματικές εξισώσεις. Επιλογ πολλαπλών περιοχών προς μετάδοση. Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατ η μετάδοση συγκεκριμένων περιοχών όπως η περιοχ των διαφανειών του πίνακα. Ανάλυση 5 Mpixel και δυνατότητες ψηφιακού ζουμ, οριζόντια και κάθετη κίνηση σε συγκεκριμένη περιοχ της σκηνς του αμφιθεάτρου/χώρου διδασκαλίας. Εισαγωγ κειμένου και εικόνων όπως logo, στο βίντεο (Text και image overlay) προκειμένου να εισάγονται τα logo που επιβάλουν οι κανόνες δημοσιότητας του έργου, δίχως να απαιτείται επεξεργασία του βίντεο σε επόμενη φάση. 14

15 Είσοδο χου line in ώστε να μεταδίδεται ταυτόχρονα και ο χος. Να μπορεί να δεχθεί κάρτα μνμης τύπου SD/SDHC Να υποστηρίζεται η δυνατότητα εγγραφς σε File Server Network Attached Storage. Διαχείριση μέσω web interface. Β. Φορητές μονάδες εικονοληψίας και ζωντανς μετάδοσης Οι φορητές μονάδα εικονοληψίας και ζωντανς μετάδοσης θα χρησιμοποιούνται σε χώρους όπου δεν θα υπάρχει σταθερ μονάδα καταγραφ. Επεξεργασία βιντεοδιαλέξεων και παραγωγ εκπαιδευτικού υλικού Η επεξεργασία των βιντεοδιαλέξεων και η γενικότερη παραγωγ εκπαιδευτικού υλικού θα πραγματοποιείται από εξειδικευμένο υπολογιστικό εξοπλισμό στο οποίο θα είναι εγκατεστημένο το απαιτούμενο για το σκοπό αυτό λογισμικό. ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισμός αφορά τις κάτωθι ενότητες. Α) ΕΝΟΤΗΤΑ Σταθερά συστματα καταγραφς και ζωντανς μετάδοσης Β) ΕΝΟΤΗΤΑ Φορητά συστματα καταγραφς και ζωντανς μετάδοσης Γ) ΕΝΟΤΗΤΑ Εξειδικευμένος υπολογιστικός εξοπλισμός Δ) ΕΝΟΤΗΤΑ Λογισμικό ΕΝΟΤΗΤΑ Α - Σταθερά συστματα καταγραφς και ζωντανς μετάδοσης Η «Ενότητα Α - Σταθερά συστματα καταγραφς και ζωντανς μετάδοσης» αφορά την προμθεια, εγκατάσταση και πλρη λειτουργία των κατωτέρω αναφερομένων μονάδων εξοπλισμού οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές στην αντίστοιχη ενότητα, οι οποίες θα εγκατασταθούν σε υφιστάμενους χώρους διδασκαλίας, όπως αίθουσες και αμφιθέατρα. A/A Κωδικό ς Περιγραφ Τεμάχια για ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας Τεμάχια για Εκκλησιαστικ Σχολ Θες/νίκης Διαδικτυακ Κάμερα Υψηλς Ανάλυσης 5 Mpixel Vandal 5 0 Α.1 IPCAM2 Proof Α.2 MEM Kάρτα Μνμης τύπου SDHC 5 0 Α.3 POE Συσκευ Power Over Ethernet 7 0 Βάση στριξης κάμερας σε 5 0 Α.4 ΒΑ2 οροφ (VANDAL proof) Α.5 MIX Μίκτης χου - Κονσόλα 5 0 Α.6 ΜΙC Μικρόφωνα 5 0 Α.7 BAM1 Βάση στριξης μικροφώνων 2 0 Α.8 BAM2 Βάση στριξης μικροφώνων 3 0 Α.9 MIC-2 Μικρόφωνα τύπου shotgun 3 0 Ανάλογα με τις διαστάσεις της αίθουσας/αμφιθεάτρου και τον αριθμό των μικροφώνων διακρίνουμε 4 διαφορετικούς τύπους υπηρεσιών εγκατάστασης. 15

16 Τύπος εγκατάστασης Α1: Περιλαμβάνει την εγκατάσταση μίας (1) διαδικτυακς κάμερας με βάση οροφς και ένα (1) μικρόφωνο σε ύψος αίθουσας έως 3.50 μέτρα. Η εγκατάσταση περιλαμβάνει και όλα τα υλικά της εγκατάστασης όπως o κανάλι καλωδίωσης 30 μέτρα, o καλωδίωση δικτύου έως 15 μέτρα, o καλωδίωση χου έως 30 μέτρα (άθροισμα μέγιστων αποστάσεων α) μικροφώνου προς μίκτη χου, και β) μίκτη χου προς κάμερα), o βίσματα χου και τερματισμοί, o πλαστικός πίνακας διανομς (στον οποίο θα εγκατασταθεί ο μίκτης χου), o ρύθμιση μίκτη χου και διαδικτυακς κάμερας. Τύπος εγκατάστασης Β1: Περιλαμβάνει την εγκατάσταση μίας (1) διαδικτυακς κάμερας τύπου με βάση οροφς και ένα (1) μικρόφωνο σε ύψος αμφιθεάτρου από 5 έως 8 μέτρα. Η εγκατάσταση περιλαμβάνει και όλα τα υλικά της εγκατάστασης όπως o κανάλι καλωδίωσης 40 μέτρα, o καλωδίωση δικτύου έως 30 μέτρα, o καλωδίωση χου έως 40 μέτρα (άθροισμα μέγιστων αποστάσεων α) μικροφώνου προς μίκτη χου, και β) μίκτη χου προς κάμερα), o βίσματα χου και τερματισμοί, o πλαστικός πίνακας διανομς (στον οποίο θα εγκατασταθεί ο μίκτης χου), o ρύθμιση μίκτη χου και διαδικτυακς κάμερας. Τύπος εγκατάστασης Β2: Περιλαμβάνει την εγκατάσταση μίας (1) διαδικτυακς κάμερας τύπου με βάση οροφς και ένα (1) μικρόφωνο σε ύψος αμφιθεάτρου από 5 έως 8 μέτρα. Η εγκατάσταση περιλαμβάνει και όλα τα υλικά της εγκατάστασης όπως o κανάλι καλωδίωσης 50 μέτρα, o καλωδίωση δικτύου έως 30 μέτρα, o καλωδίωση χου έως 50 μέτρα (άθροισμα μέγιστων αποστάσεων α) μικροφώνων προς μίκτη χου, και β) μίκτη χου προς κάμερα), o βίσματα χου και τερματισμοί, o πλαστικός πίνακας διανομς (στον οποίο θα εγκατασταθεί ο μίκτης χου), o ρύθμιση μίκτη χου και διαδικτυακς κάμερας. A/A Κωδικός Περιγραφ 1 Ι-Α1 2 Ι-Β1 3 Ι-Β2 Τύπος εγκατάστασης Α1 Τύπος εγκατάστασης Β1 Τύπος εγκατάστασης Β2 Ποσότητες για ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονία ς Ποσότητες για Εκκλησιαστι κ Σχολ Θες/νίκης Τόπος εγκατάστασης: Μακεδονίας. Στην έδρα και στα παραρτματα του Τ.Ε.Ι. Δυτικς Τα υλικά εγκατάστασης όπως μικροφωνικά καλώδια, βύσματα, καλώδια δικτύου πρέπει να συμμορφώνονται με τις Τεχνικές Προδιαγραφές που περιγράγονται αναλυτικά στην αντίστοιχη ενότητα. 16

17 A/A Κωδικό ς Περιγραφ 0.1 ACA Μικροφωνικό Καλώδιο 0.2 CON1 Βύσμα Μικροφώνου XLR Θηλυκό 0.3 CON2 Βύσμα Καρφί αρσενικό stereo 0.4 CON3 Βύσμα 3.5 mm stereo mini-jack 0.5 NCA Καλώδιο Δικτύου Πλαστικός πίνακας διανομς 0.6 ΒΟΧ εσωτερικού χώρου O μετασχηματιστς του μίκτη χου ΔΕΝ θα πρέπει να τοποθετηθεί στο πίνακα ώστε να μην δημιουργεί ηλεκτρομαγνητικό θόρυβο στον χο. Οι τελικές λεπτομέρειες εγκατάστασης θα οριστούν κατά τη μελέτη εφαρμογς. H εγκατάσταση θα πραγματοποιηθεί σε ώρες και χρονικές περιόδους κατά τις οποίες οι χώροι διδασκαλίας δεν θα χρησιμοποιούνται, όπως σαβατοκύριακα, διακοπές, και απογευματινές ώρες. ΕΝΟΤΗΤΑ Β - Φορητά συστματα καταγραφς και ζωντανς μετάδοσης Η «Ενότητα Β - Φορητά συστματα καταγραφς και ζωντανς μετάδοσης» αφορά την προμθεια των κατωτέρω αναφερομένων μονάδων εξοπλισμού οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές στην αντίστοιχη ενότητα. Α/Α Κωδικός Περιγραφ Τεμάχια για ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας Τεμάχια για Εκκλησιαστικ Σχολ Θες/νίκης Β.1 CAM Βίντεο Κάμερα 2 1 Β.2 ΒΑΤ Eπιπλέον μπαταρία κάμερας 2 1 Β.3 REM Ενσύρματο Χειριστριο Ελέγχου Β.4 SDHV Κάρτα μνμης SDHC Β.5 TRI Κιτ τριπόδου και κεφαλς 3 1 Β.6 HEAD Ακουστικά κεφαλς. 4 1 Β.7 BAG Σακίδιο μεταφοράς Β.8 CON Μετατροπέας σημάτων βίντεο Β.9 WSET-1 Ασύρματο σετ μικροφώνων 7 1 Β WSET-3 Ασύρματο σετ μικροφώνων Β.1 Φορητός σταθμός ψηφιοποίησης DIG και μετάδοσης ΕΝΟΤΗΤΑ Γ - Εξειδικευμένος υπολογιστικός εξοπλισμός Η «Ενότητα Γ - Εξειδικευμένος υπολογιστικός εξοπλισμός» αφορά την προμθεια των κατωτέρω αναφερομένων μονάδων εξοπλισμού οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές στην αντίστοιχη ενότητα. 17

18 Α/Α Κωδικός Περιγραφ Γ.1 PC Εξειδικευμένος υπολογιστικός εξοπλισμός Τεμάχια για ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας Τεμάχια για Εκκλησιαστικ Σχολ Θες/νίκης 1 0 ΕΝΟΤΗΤΑ Δ- Λογισμικό Η «Ενότητα Δ- Λογισμικό» αφορά την προμθεια των κατωτέρω αναφερομένων μονάδων λογισμικού οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές στην αντίστοιχη ενότητα. Α/Α Κωδικός Περιγραφ Τεμάχια για ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας Τεμάχια για Εκκλησιαστικ Σχολ Θες/νίκης Eξυπηρετητς εικονοροών και SW1 εικονογραφίας κατά απαίτηση Λογισμικό επεξεργασίας 1 1 κειμένου, παρουσιάσεων και 2 SW2 λογιστικών φύλλων 3 SW3 Λογισμικό επεξεργασίας video SW4 Εργαλειοθκη Λογισμικού παραγωγς περιεχομένου για ψηφιακ μάθηση SW6 Λογισμικό καταγραφς οθόνης και επεξεργασίας. 1 1 ΑΡΘΡΟ 3. Παρεχόμενη Εγγύηση - Τεχνικ Υποστριξη Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν σαφ δέσμευση περί εκπλρωσης των ελάχιστων προδιαγραφών Υποστριξης και Εγγύησης Καλς Λειτουργίας όπως αυτές περιγράφονται στους Πίνακες Συμμόρφωσης του Κεφαλαίου Ε. Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν αναλυτικ περιγραφ των σχετικών όρων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (Σε ορισμένα σημεία στις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν και όπου δεν είναι εφικτ η πλρης τεχνικ περιγραφ των ζητουμένων λειτουργικών χαρακτηριστικών αναφέρονται ενδεικτικά συγκεκριμένα προϊόντα εμπορικά σματα. Στις περιπτώσεις αυτές τα ζητούμενα προϊόντα είναι απλώς αντίστοιχα ισοδύναμα των ενδεικτικώς αναφερομένων. Οι υποψφιοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορές για αντίστοιχα τεκμηριώνοντας με τον καλύτερο κατά την κρίση τους τρόπο την αντιστοιχία) Α) ΕΝΟΤΗΤΑ Σταθερά συστματα καταγραφς και ζωντανς μετάδοσης 18

19 1. Προδιαγραφές υλικών εγκατάστασης Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης Υποχρ/κ Απαίτηση Μικροφωνικό Καλώδιο 0.1. ACA Ενδεικτικός τύπος: Belden ισοδύναμο προϊόν κατασκευς Χαρακτηριστικά Eύκαμπτο μικροφωνικό καλώδιο 2 συστρεμμένων αγωγών 24AWG (0.22mm²) Επένδυση αγωγού χαλκών: 32/0.10mm Μόνωση : Πολυαιθυλένιο, 1.45mm OD Κατασκευ: Δύο πυρνες περιπλεγμένοι μεταξύ τους με βαμβακερά νματα πλρωσης Προφύλαξη: 0.122mm ελικοειδς καλώδιο καθαρού χαλκού, 90% οπτικ κάλυψη Μέση χαρακτηριστικ εμπέδηση: 47 Ω Ονομαστικ χωρητικότητα αγωγού σε αγωγό: 60 pf/m Ονομαστικ χωρητικότητα αγωγού σε θωράκιση: 110 pf/m Μέγ. εσωτερικός αγωγός DC 20 C: 78 Ω/km Eξωτερικ επένδυση: μαλακό PVC Απάντη ση προμ/τ Παρα/μπ 0.2. CON Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης Βύσμα Μικροφώνου XLR Θηλυκό Ενδεικτικός τύπος: Neutrik NC3FX ισοδύναμο προϊόν κατασκευς Χαρακτηριστικά Τύπος σύνδεσμολογίας προϊόντος XLR θηλυκό Υποχρ/κ Απαίτηση Ηλεκτρικ χωρητικότητα μεταξύ 4 pf Απάντη ση προμ/τ Παρα/μπ 19

20 Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης Υποχρ/κ Απαίτηση επαφών Αντίσταση επαφς 3 mω Διηλεκτρικ δύναμη 1,5 kvdc Αντίσταση μόνωσης (αρχικ) > 2 GΩ Αντίσταση μόνωσης (μετά την > 1 GΩ δοκιμ θερμότητας) Βαθμονομημένο ρεύμα ανά επαφ 16 A Βαθμολογία τάσης 50 V Μηχανικό καλώδιο O.D mm Δύναμη εισχώρησης 20 N Δύναμη απόσυρσης 20 N Διάρκεια ζως > 1000 κύκλους σύνδεσης Μέγιστο μέγεθος Καλωδίου μ μεγ. 2.5 mm² Μέγιστο Μέγεθος Καλώδιου μκους. 14 AWG Επαφές κόλησης καλωδίων Συσκευ κλειδώματος Κλείστρο ασφάλισης Δακτύλιος Πολυουρεθάνης Πολυαμίδη (PA 6 15% GR) Επιμετάλωση επαφών 2 µm Ag επί 2 µm Ni Μπρούτζινες επαφές Εσοχ Πολυαμίδη Κέλυφος Ψευδάργυρου χυτός Περιβαλοντικ Έγκριση UL Αναφλεξιμότητα UL 94 HB Πρότυπο συμόρφωσης με IEC Προστατευτικ κλάσση IP Κολλητικότητα συμβάλει με το IEC Εύρος θερμοκρασιών -30 C to +80 C Κέλυφος επιμετάλωσης Νικέλιου 0.3. CON Βύσμα Καρφί αρσενικό stereo Ενδεικτικός τύπος: NEUTRIK NP-3C ισοδύναμο προϊόν κατασκευς Χαρακτηριστικά Καρφί αρσενικό στερεοφωνικό επαφών 1/4" επαγγελματικό βύσμα Θκη Νικελίου Απάντη ση προμ/τ Παρα/μπ 20

21 Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης Υποχρ/κ Απαίτηση Επαφές Νικελίου Χυτό μεταλλικό κέλυφος Σφιγκτρας έντασης απασφάλισης για βέλτιστη προστασία καλωδίου Επαφές μονοκόμματες μηχανοποιημένης ακρίβειας αποφυγ αγκίστρωσης του ακροδέκτη επαφς 0.4.CON3 Βύσμα 3.5 mm stereo mini-jack Ενδεικτικός τύπος: Neutrik NYS mm stereo mini-jack ισοδύναμο προϊόν κατασκευς Χαρακτηριστικά Τύπος Σύνδεσης : Αρσενικό Αντίσταση επαφς < 10 mω Διηλεκτρικ δύναμη 0,5 kv dc Καλώδιο O.D. 4 mm Χρόνος ζως 5000 κύκλ οι Επιμετάλλωση σύνδεσης 2 µm Ni Μπρούτζινες επαφές Είσοδος Πολυαμίδης Μπρούτζινο κάλυμμα γαλβανιζε επίστρωση Ni Εύρος θερμοκρασιών -20 C to +70 C 0.5. ΝCA Καλώδιο Δικτύου Ενδεικτικός τύπος: Tyco (AMP) UTP Category 5 Enhanced ισοδύναμο προϊόν κατασκευς Χαρακτηριστικά 0.5. UTP Category 5 Enhanced Πλαστικός πίνακας διανομς 0.6. ΒΟΧ Ενδεικτικός τύπος: ABB Europa Series ισοδύναμο προϊόν κατασκευς Χαρακτηριστικά Πλαστικό ερμάριο IP Επιτοίχεια τοποθέτηση Αδιαφανς πόρτα Kοινς κλειδαριάς Ενδεικτικές Διαστάσεις (mm) ΠxYxB: Απάντη ση προμ/τ Παρα/μπ 21

22 Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης 275 x 370 x 140 Να εξασφαλιστεί ότι μπορεί να φιλοξενσει το μίκτη χου με κωδικό Α.7.ΜΙΧ και το μετασχηματιστ του. Nα διατηρεί επαρκ χώρο ώστε να αερίζεται προκειμένου να απομακρύνεται η παραγόμενη θερμότητα από το μίκτη χου. O μετασχηματιστς ΔΕΝ θα πρέπει να τοποθετηθεί στο πίνακα ώστε να μην δημιουργεί ηλεκτρομαγνητικό θόρυβο στον χο. Σε περίπτωση που κριθεί ότι θα πρέπει να τοποθετηθεί μέσα στον πίνακα θα πρέπει να επιλεγεί μετασχηματιστς μίκτη χου ο οποίος δεν δημιουργεί θόρυβο στο χο. Υποχρ/κ Απαίτηση Απάντη ση προμ/τ Παρα/μπ 2. Προδιαγραφές εξοπλισμού Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης Υποχρ/κ Απαίτηση Α.1. IPCAM2 Διαδικτυακ Κάμερα Υψηλς Ανάλυσης 5 Mpixel Vandal Proof Α.1.1 Αριθμός μονάδων 5 Α.1.2 κατασκευς Χαρακτηριστικά Α.1.3 Vandal proof εκ κατασκευς Α.1.4 Ανάλυση έως 5 Mpixel. Α.1.5 Ανάλυση εικόνας βίντεο έως:1080p Α.1.6 Επιλογ πολλαπλών περιοχών προς μετάδοση. Α.1.7 Digital zoom με δυνατότητες Pan, Tilt, Zoom. Α.1.8 Δυνατότητα μετάδοσης πολλαπλών ροών (τουλάχιστον 3) H.264/AAC σε διαφορετικές αναλύσεις και ταχύτητες. Απάντη ση προμ/τ Παρα/μπ 22

23 Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης Υποχρ/κ Απαίτηση Α.1.9 Δυνατότητες ελέγχου frame rate επιλογ VBR/CBR H.264 Α.1.10 Υποστριξη σχημάτων κωδικοποίησης H.264, AAC. H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Α.1.11 Συμβατότητα με το προσφερόμενο λογισμικό εικοροών με κωδικό Δ1.SW1 για τη αναμετάδοση και αναπαραγωγ με flash player και καταγραφ ως H264/AAC σε mpeg4 container. Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης θα απαιτηθεί δοκιμ της προτεινόμενης κάμερας με το αντίστοιχο λογισμικό. Μη προσκόμιση κάμερας προς δοκιμ μη συμβατότητα επισύρει ποιν αποκλεισμού για τον υποψφιο ανάδοχο. Α.1.12 Διαχείριση μέσω web interface. Α.1.13 Line in είσοδο χου. Α.1.14 Έλεγχος παραμέτρων φακού από απόσταση: (focus, iris) NAΙ Α.1.15 Τροφοδοσία μέσω PoE Α.1.16 Θέματα ασφαλειας: Προστασία κωδικού, φιλτάρισμα IP διευθύνσεων, digest authentication, υποστριξη, IEEE 802.1X network access control, καταγραφ πρόσβασης χρηστών Α.1.17 Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα: IPv4/v6, HTTP, HTTPS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SMTP, UPnP, SNMPv1/v2c/v3(MIB- II), DNS,, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, multicast. Α.1.18 Δυνατότητες ορισμού παραμέτρων σχετικές με τις εικόνες: συμπίεση, χρώμα, φωτεινότητα, αντίθεση, sharpness, white balance, έλεγχος έκθεσης (exposure control), backlight compensation, fine tuning of behavior at low light, rotation, mirroring of images. Α.1.19 Εισαγωγ κειμένου και εικόνων όπως logo, στο βίντεο (Text και image overlay) Α.1.20 Συμπίεση χου: AAC LC 8/16 khz, G.711 PCM 8 khz, G.726 ADPCM 8 khz, δυνατότητα καθορισμού bit rate Απάντη ση προμ/τ Παρα/μπ 23

24 Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης Υποχρ/κ Απαίτηση Α.1.21 Audio input/output: είσοδος line in /line out Α.1.22 Βύσματα: RJ-45 10BASE-T/100BASE- TX PoE; 3.5 mm mic/line in, 3.5 mm line out Α.1.23 Να μπορεί να δεχθεί κάρτα μνμης τύπου SD/SDHC Α.1.24 Δυνατότητα εγγραφς σε File Server Network Attached Storage. Α.1.25 Τριετς Εγγύηση καλς λειτουργίας Α.2.ME Kάρτα Μνμης τύπου SDHC M Α.2.1 Αριθμός μονάδων 5 Α.2.2 κατασκευς Χαρακτηριστικά Α.2.3 Μέγεθος: 8 Gbytes Α.2.4 Nα μπορεί να τοποθετηθεί στη διαδικτυακ κάμερα και να καταγράφει βίντεο Α.2.5 Class 10 Α.3.POE Συσκευ Power Over Ethernet Α.3.1 Αριθμός μονάδων 7 Α.3.2 κατασκευς Χαρακτηριστικά Α.3.3 Διεπαφές: 2 10/100Mbps RJ45 θύρες AUTO Negotiation/AUTO MDI/MDIX 1 48VDC POWER INPUT PORT Α.3.4 Τύπος δικτύου: 10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m) EIA/TIA Ω STP (maximum 100m) 100BASE-TX: UTP category 5, 5e cable (maximum 100m) EIA/TIA Ω STP (maximum 100m) Α.3.5 LED Indicator Α.3.6 Συμβατότητα με IEEE 802.3af Compliant PDs Α.3.7 Διανομ ισχύος έως 100 μέτρα Α.3.8 Πιστοποισεις: FCC, CE Α.4.ΒΑ2 Βάση στριξης κάμερας vandal proof σε οροφ Απάντη ση προμ/τ Παρα/μπ 24

25 Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης Υποχρ/κ Απαίτηση Α.4.1 Αριθμός μονάδων 5 Α.4.2 κατασκευς Χαρακτηριστικά Α.4.3 Βάση στριξης μκους περίπου 1,2 μέτρου για τη κάμερα με κωδικό προδιαγραφών IPCAM2 (vandal proof). Το ακριβές μκος ανά περίπτωση θα προσδιοριστεί στη μελέτη εφαρμογς. Α.5.MIX Μίκτης χου - Κονσόλα Α.5.1 Αριθμός μονάδων 5 Α.5.2 κατασκευς Χαρακτηριστικά Α.5.3 Δύο χαμηλού θορύβου εισόδους μικροφώνων και πέντε εισόδους γραμμς (line) Α.5.4 EQ διπλς μπάντας, low cut φίλτρο και insert σε μονοφωνικό κανάλι εισόδου Α.5.5 Stereo RCA και mini stereo 2T και ηχογράφηση I/O με έλεγχο ρύθμισης Α.5.6 Καθολικό +48V phantom power Α.5.7 Διπλός 4 σταδίων κεντρικός μετρητς στάθμης Α.5.8 LED κορυφς στάθμης σε μονοφωνικό κανάλι εισόδου Α.5.9 Έξοδος ακουστικών με έλεγχο στάθμης Α.5.10 Κεντρικ έξοδος balanced Α.5.11 Τριετς Εγγύηση καλς λειτουργίας Α.6.ΜΙC Μικρόφωνα Ενδεικτικός τύπος: Rode NT G2 ισοδύναμο προϊόν Α.6.1 Aριθμός μονάδων 5 Α.6.2 κατασκευς Χαρακτηριστικά Α.6.3 Tύπου: condenser shotgun Α.6.4 Αρχ λειτουργίας: Line + Gradient Α.6.5 Ενεργά ηλεκτρονικά: JFET μετατροπέας αντίστασης με balanced μετασχηματιστ εξόδου Α.6.6 Κάψουλα: 0.50" Α.6.7 Πολικό διάγραμμα: υπερκαρδιοειδές Α.6.8 Τύπος Διεύθυνσης: End Α.6.9 Εύρος Συχνοττων: 20Hz - 20kHz Απάντη ση προμ/τ Παρα/μπ 25

26 Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης Υποχρ/κ Απαίτηση Α.6.10 Αντίσταση Εξόδου: 250Ω Α.6.11 Μέγιστο SPL: 131dB SPL 1kHz, 1% THD σε 1KΩ φορτίο) Α.6.12 Μέγιστη στάθμη εξόδου: 6.9dBu 1kHz, 1% THD σε 1KΩ φορτίο) Ευαισθησία: -36.0dB re 1 Volt/Pascal Α db SPL) +/- 2 1kHz Α.6.14 Επιλογές Ισχύος : 48V, 24V Α.6.15 Βάρος: gm Α.6.16 Διαστάσεις: mmH x 22.00mmW x 22.00mmD Α.6.17 Έξοδος: XLR Α.7. ΒΑΜ1 Βάση στριξης μικροφώνων σε οροφ Α.7.1 Αριθμός μονάδων 2 Α.7.2 κατασκευς Χαρακτηριστικά Α.7.3 Μκους περίπου 25 εκατοστών, Θα προσδιοριστεί στη μελέτη εφαρμογς. Α.8. ΒΑΜ2 Βάση στριξης μικροφώνων σε οροφ Α.8.1 Αριθμός μονάδων 3 Α.8.2 κατασκευς Χαρακτηριστικά Α.8.3 Μκους περίπου 120 εκατοστών. Θα προσδιοριστεί στη μελέτη εφαρμογς. Μικρόφωνα τύπου shotgun A.9. Ενδεικτικός τύπος: Rode NT G3 ΜΙC-2 ισοδύναμο προϊόν A.9.1 Aριθμός μονάδων 3 A.9.2 κατασκευς Χαρακτηριστικά A.9.3 Tύπου: condenser shotgun A.9.4 Ακουστικ Αρχ Line Gradient A.9.5 Ενεργά Ηλεκτρονικά RF Bias A.9.6 Κάψουλα 0.50" A.9.7 Πολικό Διάγραμμα Υπερ-καρδιοειδές A Hz - Εύρος Συχνοττων 20kHz A.9.9 Αντίσταση εξόδου 25Ω A.9.10 Μέγιστο SPL 130dB SPL 1kHz, 1% THD into 1KΩ load) Απάντη ση προμ/τ Παρα/μπ 26

27 Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης Υποχρ/κ Απαίτηση A.9.11 Τύπος Διεύθυνσης End A.9.12 Μέγιστη Στάθμη Εξόδου 8.2dBu 1kHz, 1% THD into 1KΩ load) A.9.13 Ευαισθησία -30.0dB re 1 Volt/Pascal 94 db SPL) +/- 2 1kHz A.9.14 Επιλογές παροχς ρεύματος Phantom Power +48V A.9.15 Βάρος γρ A.9.16 Διαστάσεις μμ Υ x μμ Πλάτος x μμ Δ A.9.17 Έξοδος XLR A.9.18 Να περιλαμβάνονται: κύλινδρος φύλαξης αλουμινίου για αντοχ σε καιρικές καταπονσεις Απάντη ση προμ/τ Παρα/μπ θκη με φερμουάρ αντιανεμικό κάλυμμα γερανός στριξης Β) ΕΝΟΤΗΤΑ Φορητά συστματα καταγραφς και ζωντανς μετάδοσης Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης Υποχρ/κ Απαίτηση Βίντεο Κάμερα B.1. CAM Ενδεικτικός τύπος: SONY HXR-NX30E ισοδύναμο προϊόν B.1.1 Αριθμός μονάδων 3 B.1.2 κατασκευς Γενικά B.1.4 Διαστάσεις χωρίς μπαταρία: 71.5 mm x 94.5 mm x 148 mm B.1.5 Διαστάσεις χωρίς μπαταρία, XLR μονάδα, μικρόφωνο: 135.5mm x Απάντη ση προμη/τ Παραπομπ 27

28 Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης Υποχρ/κ Απαίτηση 181.5mm x 310.5mm B.1.6 Xρόνος συνεχούς εγγραφς με μπαταρία: 195 min (VF), 185 min (LCD) Video Format HD : MPEG4-AVC / H.264 B.1.7 AVCHD format Ver.2.0 compatible B.1.8 STD: MPEG-2 PS Audio Format B.1.9 HD Linear PCM/Dolby Digital 2ch, 16bit, 48kHz B.1.10 STD Dolby Digital 2ch, 16bit, 48kHz Recording frame rate HD B.1.11 PS (28Mbps) 1920 x 1080/(50p) 16:9 B.1.12 FX (24Mbps) 1920 x 1080/ (50i,25p),1280 x 720/50p 16:9 B.1.13 FH (17Mbps) 1920 x 1080/ (50i,25p),1280 x 720/50p 16:9 B.1.14 HQ (9Mbps) 1440 x 1080/(50i) 16:9 B.1.15 LP (5Mbps) 1440 x 1080/ (50i)/16:9 Recording frame rate STD B.1.16 SD (9Mbps) 720 x 576/50i/16:9, 4:3 B.1.17 Χρόνος Recording/Playback: 170min(MS 32GB, HD FX, LPCM) 525min(Int. memory 96GB, HD FX, LPCM) B.1.18 Ανάλυση στατικς εικόνας: 24.1 megapixels 16:9 (6544x3680), 18.1 megapixels 4:3 (4912x3680) B.1.19 Aναλογία ζουμ:, 10x (optical), 17x Extended Zoom, 120x Digital Zoom B.1.20 Focal length: f = 3.8 mm - 38 mm (equivalent to 26.0 mm mm (16:9), 31.8 mm mm (4:3) on 35 mm lens) Χαρακτηριστικά Κάμερας B.1.21 Συσκευ απεικόνισης (Imaging device): - 1/2.88 type ExmorR CMOS with ClearVid pixel array - Pixel Gross:Approx. 6650K Video Απάντη ση προμη/τ Παραπομπ 28

29 Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης Υποχρ/κ Απαίτηση Actual:Approx. 6140K(16:9) B.1.22 Ελάχιστος φωτισμός:3 lux (Low LUX mode, 1/25(50p or 50i)) B.1.23 Ταχύτητα κλείστρου: 1/6-1/10000 B.1.24 Ίριδα: F1.8 - F3.4 Είσοδοι - Έξοδοι B.1.25 Είσοδος μικροφώνου: Stereo mini jack (x 1) φ3.5mm B.1.26 Είσοδος χου: XLR 3-Pin (female) (x2), LINE/MIC/MIC+48V selectable B.1.27 A/V output: A/V Remote connector B.1.28 USB: TypeA, Mini-AB/ USB 2.0 Hi- Speed B.1.29 Έξοδος ακουστικών κεφαλς: Stereo mini jack φ3.5mm B.1.30 HDMI output: HDMI mini connector Flash και φώτα B.1.31 Flash Compensation: Yes (3 steps) B.1.32 Flash Coverage: Approx. 0.3m - 1.5m B.1.33 Flash Metering System: Pre-flash TTL B.1.34 Flash Modes: Auto / Forced / Prohibited B.1.34 Video Light: Συνεχς φωτισμός κατά την εικονοληψία και κατά το NightShot mode Διάφορα B.1.35 Εσωτερικ μνμη: 96GB Memory Stick PRO Duo(Mark2), Memory Stick PRO-HG Duo,Memory Stick PRO-HG Duo HX*3 SD/SDHC/SDXC Memory Card*4 B.1.36 Built-in LCD monitor: 7.5cm (3.0 type, aspect ratio 16:9) 921,600 dots(1920x480) Παρεχόμενα αξεσουάρ B.1.37 AC Adaptor B.1.38 Power code B.1.39 Rechargeable Battery Pack B.1.40 Microphone B.1.41 Wind Screen B.1.42 XLR Adaptor B.1.43 Lens hood B.1.44 USB typea extention cable B.1.45 A/V connecting cable B.1.46 USB Adaptor cable (for external HDD) B.1.47 Wireless Remote Commander B.1.48 Step-down ring (52mm to 37mm) Απάντη ση προμη/τ Παραπομπ 29

30 Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης Υποχρ/κ Απαίτηση Επιπλέον Μπαταρία B.2. ΒΑΤ Ενδεικτικός τύπος: SONY NP-FV70 ισοδύναμο προϊόν B.2.1 Αριθμός μονάδων 3 B.2.2 κατασκευς B.2.3 Να είναι συμβατό με τη φορητ κάμερα με κωδικό CAM B.2.4 Να είναι του ιδίου κατασκευαστ με τη φορητ κάμερα με κωδικό CAM B.3. REM Ενσύρματο Χειριστριο Ελέγχου Ενδεικτικός τύπος: SONY RM-1BP ισοδύναμο προϊόν B.3.1 Αριθμός μονάδων 3 B.3.2 κατασκευς B.3.3 Nα είναι συμβατό με τη κάμερα με κωδικό CAM Χαρακτηριστικά B.3.5 Να μπορεί να τοποθετηθεί στο αρμό του τριπόδου Nα παρέχει στο χειριστ: B.3.6 Έλεγχο εστίασης και ζουμ B.3.7 Έναρξη/Παύση εγγραφς B.4. SDHV Κάρτα μνμης SDHC Ενδεικτικός τύπος: Sony SD 32GB Expert UHS-I 94MB/s ( SF32UX ) ισοδύναμο προϊόν B.4.1 Αριθμός μονάδων 5 B.4.2 κατασκευς B.4.3 Nα είναι συμβατό με τη κάμερα με κωδικό CAM Χαρακτηριστικά B.4.4 Χωρητικότητα εγγραφς (GB) 32 B.4.5 Αξιοποισιμη χωρητικότητα (GB) 28,8 B.4.6 Διασύνδεση UHS1 (SDR104) B.4.7 Κατηγορία ταχύτητας QΚατηγορία 10 (Κατηγορία ταχύτητας SD) Κατηγορία 1 (Κατηγορία ταχύτητας UHS) B.4.8 Ταχύτητα μεταφοράς (ανάγνωσης): Έως και 94MB/s (SDR104) B.5. TRI Κιτ τριπόδου και κεφαλς Ενδεικτικός τύπος: Manfroto 701HDV/055 XV View ισοδύναμο προϊόν B.5.1 Αριθμός μονάδων 4 Απάντη ση προμη/τ Παραπομπ 30

31 Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης Υποχρ/κ Απαίτηση B.5.2 κατασκευς B.5.3 Να είναι συμβατό με τη φορητ κάμερα με κωδικό CAM Χαρακτηριστικά τριπόδου B.5.4 Tρίποδο αλουμινίου B.5.5 Να δέχεται βίντεο κάμερες τύπου compact HD B.5.6 Να δέχεται φορτίο έως 4 kg B.5.7 Βάρος τριπόδου έως 3.35 kg B.5.8 Μέγιστο ύψος cm B.5.9 Μέγιστο ύψος με κλειστ την κεντρικ κολώνα 147 cm B.5.10 Ελάχιστο ύψος 57.5 cm Χαρακτηριστικά κεφαλς B.5.11 Να δέχεται βίντεο κάμερες τύπου compact HD B.5.12 Αλουμινίου B.5.13 Να δέχεται φορτίο έως 4 kg B.5.14 Μπράτσο διαμέτρου 3/8 και θηλυκ σύνδεση B.5.15 Έλεγχος εξισορρόπησης (balance control) B.5.16 Κλίση προς εμπρός με κλίμακα -60 / +90 B.5.17 Κλείδωμα κλίσης προς τα εμπρός B.5.18 Κλείδωμα οριζόντιας κίνησης B.5.19 Περιστροφ 360 μοίρες B.5.20 Βάρος κεφαλς έως 0.85 kg B.5.21 Εύκολη απελευθέρωση B.5.22 Ύψος 9.5 cm Ακουστικά κεφαλς. Ενδεικτικός B.6. τύπος: Audio Technica ATH PRO 700 HEAD MKII ισοδύναμο προϊόν B.6.1 Αριθμός μονάδων 5 B.6.2 κατασκευς Χαρακτηριστικά B.6.3 Χρση για DJ και studio B.6.4 Clear, well-defined trebles, rich bass response B.6.5 Άριστη ηχομόνωση για περιβάλλοντα με θόρυβο B.6.6 Συμπαγές, εύκολο στην αποθκευση σε συνοδευτικ σάκο B.6.7 Σχεδιασμένο για εκτεταμένη χρση Απάντη ση προμη/τ Παραπομπ 31

32 Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης Υποχρ/κ Απαίτηση B.6.8 1/8" (3.5 mm) στέρεο σύνδεση με 1/4" (6.3 mm) αντάπτορα B.7. BAG Σακίδιο μεταφοράς Ενδεικτικός τύπος: Lowepro ProRunner 450 ισοδύναμο προϊόν B.7.1 Αριθμός μονάδων 3 B.7.2 κατασκευς Χαρακτηριστικά τριπόδου B.7.3 Τύπου ώμου B.7.4 Να δέχεται τη βίντεο κάμερα με κωδικό CAM B.7.5 Να δέχεται φορητό υπολογιστ έως 17 B.7.6 Εσωτερικές διαστάσεις : 31.0 (W) X 17.0 (D) X 47.0 (H) cm B.7.7 Eξωτερικές διαστάσεις: 34.0 (W) X 29.0 (D) X 50.5 (H) cm B.7.8 Nα μπορεί να δεθεί τρίποδο B.7.9 Να συνοδεύεται από κάλυμα παντός καιρού B.8. CON Μετατροπέας σημάτων βίντεο Ενδεικτικός τύπος: BlackMagic Intensive Shuttle for USB 3.0 ισοδύναμο προϊόν B.8.1 Αριθμός μονάδων 1 B.8.2 κατασκευς B.8.3 Συμβατό με Windows 7 Συνδέσεις B.8.4 Είσοδοι αναλογικού βίντεο: Ανεξάρτητες συνδέσεις για component, composite και s-video B.8.5 Έξοδοι αναλογικού βίντεο: Ανεξάρτητες συνδέσεις για component, composite και s-video B.8.6 Είσοδος HDMI Video 1 x HDMI type A σύνδεση B.8.7 Έξοδος HDMI Video 1 x HDMI type A connector B.8.8 Είσοδοι αναλογικού χου: 2 Channel RCA HiFi audio in 24 bit. B.8.9 Έξοδοι αναλογικού χου: 2 Channel RCA HiFi audio in 24 bit. B.8.10 Είσοδοι χου HDMI 8 Channels. B.8.11 Έξοδοι χου HDMI Απάντη ση προμη/τ Παραπομπ 32

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Τηλέφωνο: 210 5294860 &-68 Fax: 210 5294873 E-mail: elke@aua.gr Αθήνα, 28/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/Ν: Κοίλα Κοζάνης ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Πληροφορίες: κ. Μ. Κουκούλη Τηλέφωνο: 210 5294860 &-68 Fax: 210 5294873 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΚΡΥΞ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/Ν: Κοίλα Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/Ν: Κοίλα Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/Ν: Κοίλα Κοζάνης ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΦΛΩΡΙΝΑ ΤΕΡΜΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 53100 ΦΛΩΡΙΝΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΦΛΩΡΙΝΑ ΤΕΡΜΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 53100 ΦΛΩΡΙΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΦΛΩΡΙΝΑ ΤΕΡΜΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 53100 ΦΛΩΡΙΝΑ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Τέρμα Κοντοπούλου 53100 Φλώρινα ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

α) Διακήρυξη Δημοπρασίας β)τεχνικέςπροδιαγραφές. γ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός. δ) Φύλλο προσφοράς .ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

α) Διακήρυξη Δημοπρασίας β)τεχνικέςπροδιαγραφές. γ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός. δ) Φύλλο προσφοράς .ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ .ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 21/08/2015 Αρ. Πρωτ: 59780 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ STUDIO ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Κοίλα Κοζάνης ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 14/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 14/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 27/07/2012 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ.Διακήρυξης: 14/2012 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 89598/01-08-2012 Ταχ. Δ/νση : Μάρνη 22

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ 015/7/Π4/2012

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ 015/7/Π4/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ,153

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 564/2015

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 564/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ /νση Οικονοµικής ιαχείρισης Τµήµα Οικονοµικής ιαχείρισης Αλεξανδρούπολης 6 ο χλµ.αλεξ/πολης-μάκρης 68100 Αλεξ/πολη HELLENIC REPUBLIC DEMOKRITUS UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΠΕ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Μ.Σιδηροπούλου Τηλ. : 2521350613

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Τ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Υ Ε Π Α Ν Α Λ Η Π

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΠΕ Αριθμ. Μελέτης 1/2013 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073 & 37072 Fax: 28210-37081 * Εmail: elke@isc.tuc.

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073 & 37072 Fax: 28210-37081 * Εmail: elke@isc.tuc. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ * * * ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Κτίριο Ε4 Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου Χανιά Τηλ.: (28210) 37033-37046 / Fax (28210) 37081-82

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003112325 2015-10-01

15PROC003112325 2015-10-01 .ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15PROC003112325 2015-10-01 Λάρισα 23/09/2015 Αρ. Πρωτ: 69748 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου»

Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Μελέτης 5010/13 NOMOΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού Προμήθειας για το έργο: και Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου» Προϋπολογισμός:113.825,00(χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 /ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. ιακήρυξης: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14/2012 «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» Ταχ. /νση : Μάρνη 22 Αριθµ. Πρωτ: 102547

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ικάρων 1 (ΤΘ 14) Φοίνικας 55102 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Ε-mail: kdeod@cieel.gr Αρ. Πρωτ: 13.730 URL:http://www.cieel.gr Ημερομηνία: 3 Φεβρουαρίου 2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΔ22/2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΔ22/2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Μαρούσι 1/8/2013 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ 19004 ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Ανάπτυξη Ασύρματων Ευρυζωνικών Υποδομών και

Έργο: «Ανάπτυξη Ασύρματων Ευρυζωνικών Υποδομών και ΕΠΙΣΕΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΝΠΙΔ : ΠΔ 271/89 Ν2083/92 ΠΔ 13/98) ICCS INSTITUTE OF COMMUNICATION AND COMPUTER SYSTEMS (P.L.L.E.: Decrees 271/89 &13/98

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΔ22Α/2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΔ22Α/2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Μαρούσι 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ 26641/29-10-2013 ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Προτεινόμενη ημερομηνία δημοσίευσης: 13/3/2014

ΠΡΟΣ: Προτεινόμενη ημερομηνία δημοσίευσης: 13/3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση : Αντικάλαμος 24100 Καλαμάτα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Υποέργο: 5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1 Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Κοίλα Κοζάνης ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.Χρηματιστήριο 2.Ημερησία 3.Νέα Κρήτη

1.Χρηματιστήριο 2.Ημερησία 3.Νέα Κρήτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΔΟΥ Ηρακλείου Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 21/12/2012.

Διαβάστε περισσότερα

Τ. 13, 49100 26613-62110/62250 FAX:

Τ. 13, 49100 26613-62110/62250 FAX: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κέρκυρα, 30/07/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθμ. : οικ. 72306/29415/04-08-2015 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τ.Δ/νση: Σαμάρα 13, Κέρκυρα,

Διαβάστε περισσότερα