ΠΟΙΝΗ ΑΓΩΝ. ΠΟΙΝΗ ΑΓΩΝ. ΠΟΙΝΗ ΑΓΩΝ. ΠΟΙΝΗ ΑΓΩΝ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΙΝΗ ΑΓΩΝ. ΠΟΙΝΗ ΑΓΩΝ. ΠΟΙΝΗ ΑΓΩΝ. ΠΟΙΝΗ ΑΓΩΝ."

Transcript

1 ========== ============================ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 27 ΜΑΙΟΤ 2011 ====================================== Π Ο Ι Ν Ε ΠΟΙΝΕ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΩΝ Παξαζέηνπκε πνηλνιόγην πνδνζθαηξηζηώλ, νη νπνίνη απνβιήζεθαλ ζηνπο αγψλεο ΚΑΣΑΣΑΞΖ (Α ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ), PLAY- OFF( Β ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ), (ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΟ Γ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ & ΠΑΜΠΑΗΓΩΝ,νη νπνίνη δηεμήρζεζαλ ζηηο 21,22 & 23/5/2011 θαη ηηκωξήζεθαλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ Π.Κ. ηεο Δ.Π.Ο. Α ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΜΠΔΚΑΣΧΡΟ Α. ΜΔΛΗΗΑ 2 Β ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΚΧΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ. ΓΚΤΕΗΑΚΟ 1 ΣΑΒΓΑΡΟΠΟΤΛΟ Γ. ΓΟΞΑ ΒΤΡΧΝΑ 2 OMASERE O. ΠΑΝΔΡΤΘΡΑΨΚΟ 1 ΑΧΝΗΣΖ Β. ΦΧΣΖΡΑ ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ 1 Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΦΡΗΜ. ΠΡΟΣΙΜΟ ΕΤΡΩ ΜΟΤΕΑΨ Δ. ΑΣΔΡΑ ΔΞΑΡΥΔΗΧΝ 1 8 ΦΟΤΝΣΟΤΚΗΓΖ Π. ΚΡΟΝΟ ΑΗΓΑΛΔΧ ΤΠΟΣΡΟΠΟ 80 ΚΑΣΡΗΗΧΣΖ Ν. ΠΛΑΣΧΝ 1 ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΜΗΣΑΛΖ Σ. ΑΣΔΡΑ ΠΟΙΝΕ Ε ΥΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ Γηα δηάθνξεο παξαβάζεηο ηηκσξήζεθαλ ηα παξαθάησ αλαθεξφκελα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ Πεηζαξρηθνχ Κψδηθα ηεο ΔΠΟ, κε ΑΠΑΓΟΡΔΤΖ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΣΟΤ ΑΓΩΝΗΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ, κε ηηο εμήο πνηλέο:

2 -- ΦΡΑΣΕΔΚΟ Κ. ΔΚΠΡΟΩΠΟ Α.Ο. ΑΘΖΝΑΪ (1 αγσληζηηθή) -- SOBOTOVIC R. ΠΡΟΠΟΝΖΣΖ Π.Α.. ΑΡΖ ΒΤΡΩΝΑ (4 αγσληζηηθέο θαη ρξεκαηηθφ πξφζηηκν ζαξάληα (40) επξψ) -- ΚΟΤΦΟΓΗΑΝΝΑΚΖ Α. ΠΡΟΠΟΝΖΣΖ Α.Ο. ΘΤΔΛΛΑ ΑΓΗΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ (2 αγσληζηηθέο) -- ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ ΔΤΓ. ΔΚΠΡΟΩΠΟ Α.. ΠΑΠΑΓΟΤ (2 αγσληζηηθέο) ΠΟΙΝΕ Ε ΩΜΑΣΕΙΑ Έναρξη ποινών 26/5/2011 ** Π.Α.Ο. ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ: Δπηβνιή πνηλήο ρξεκαηηθνύ πξνζηίκνπ ηξηάληα (30) επξώ (αγψλαο Π.Α.Ο. ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ Α.Δ. ΑΗΓΑΛΔΧ ζηηο 14/5/2011). ** Α.Ο. ΣΡΑΥΩΝΩΝ: Δπηβνιή πνηλήο ρξεκαηηθνύ πξνζηίκνπ ηξηαθνζίωλ (300) επξώ ** Α.Ο. ΗΑΩΝ: Δπηβνιή πνηλήο ρξεκαηηθνύ πξνζηίκνπ πελήληα (50) επξώ (αγψλαο Α.Ο. ΣΡΑΥΧΝΧΝ Α.Ο. ΗΑΧΝ ζηηο 15/5/2011). ** Α.. ΠΑΠΑΓΟΤ: Δπηβνιή πνηλήο ρξεκαηηθνύ πξνζηίκνπ εθαηόλ πελήληα (150) επξώ ** Α.Ο. ΘΤΔΛΛΑ ΑΓΗΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ: Δπηβνιή πνηλήο κηαο (1) αγωλ/θήο, λ αγσληζζεί εθηφο έδξαο, φηαλ ζα είλαη γεπεδνχρν θαη ρξεκαηηθό πξόζηηκν πελήληα (50) επξώ (αγψλαο Α.. ΠΑΠΑΓΟΤ Α.Ο. ΘΤΔΛΛΑ ΑΓΗΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ζηηο 14/5/2011) (Άξζξν 15 ηνπ Πεηζαξρηθνχ Κψδηθα ηεο Δ.Π.Ο). Έλαξμε πνηλήο απφ 26/5/2011. ** ΠΑ ΓΑΛΑΣΗ : Δπηβνιή πνηλήο ρξεκαηηθνύ πξνζηίκνπ δηαθνζίωλ (200) επξώ (αγψλαο ΠΑ ΓΑΛΑΣΗ ΠΑΟ ΓΟΞΑ ΒΤΡΧΝΑ ζηηο 14/5/2011). ** Α.Ο. ΑΣΔΡΑ ΔΞΑΡΥΔΗΩΝ: Δπηβνιή πνηλήο ρξεκαηηθνύ πξνζηίκνπ πελήληα (50) επξώ (αγψλαο Α.Ο. ΑΣΔΡΑ ΔΞΑΡΥΔΗΧΝ ΦΟΗΝΗΚΑ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ ζηηο 15/5/2011). Π Ρ Ο Κ Λ Η Ε Ι ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΡΑΠΣΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΩΝ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΩΝ, ΑΞΙΩΜΑΣΟΤΦΩΝ & ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΕΙ ΣΟΤ ΠΕΙΘΑΡΦΙΚΟΤ ΚΩΔΙΚΑ ΣΗ Ε.Π.Ο. Ζ επηηξνπή ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΟ ζχκθσλα κε ηηο παξαηεξήζεηο ησλ δηαηηεηψλ ζηα Φ.Α. Πξωηαζιήκαηνο Α, Β & Γ θαηεγνξίαο, πνπ δηεμήρζεζαλ ζηηο 21 & 22/5/2011 θαη ηηο εθζέζεηο ησλ παξαηεξεηψλ, θαιεί ζε γξαπηή απνινγία ηα παξαθάηω θπζηθά θαη λνκηθά πξόζωπα, κε θξνληίδα θαη επζχλε ησλ δηνηθήζεσλ ησλ ζσκαηείσλ, γηα παξαβάζεηο ησλ άξζξσλ 11,14,15 & 25, 26 ηνπ ΠΔΗΘΑΡΥΗΚΟΤ ΚΩΓΗΚΑ ηεο ΔΠΟ. Οη γξαπηέο απνινγίεο ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ κέρξη ηελ ΣΡΙΣΗ 31/5/2011. ΙΔΙΟΣΗΣΑ ΩΜΑΣΕΙΟ ΠΑΡΑΠΣΩΜΑ ΣΗΜΠΑΚΖ Α. ΠΡΟΠΟΝΖΣΖ ΠΑΝΔΡΤΘΡΑΪΚΟ ΑΓΧΝΑ ΠΑΝΔΡΤΘΡΑΨΚΟ - ΓΚΤΕΗΑΚΟ ΑΠΟΒΛΖΘΖΚΔ ΓΗΑ ΔΝΣΟΝΔ ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΗΔ ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΑΗΣΖΣΖ

3 ΣΑΜΑΓΟ Ν. ΠΡΟΠΟΝΖΣΖ ΑΡΗΩΝ ΑΠΟΒΛΖΘΖΚΔ ΓΗΑ ΔΝΣΟΝΔ ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΗΔ ΚΑΗ ΑΝΣΗΑΘΛΖΣΗΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΑΗΣΖΣΖ ΑΓΧΝΑ ΚΟΡΧΝΗΓΑ - ΑΡΗΧΝ ΖΜΑΝΣΖΡΑ Υ. ΠΡΟΠΟΝΖΣΖ ΚΡΟΝΟ ΑΗΓΑΛΔΩ ΔΞΤΒΡΗΔ ΣΟ ΓΗΑΗΣΖΣΖ ΑΓΧΝΑ ΗΔΡΑΠΟΛΖ - ΚΡΟΝΟ ΑΗΓΑΛΔΧ ΓΟΞΑ ΒΤΡΩΝΑ ΩΜΑΣΔΗΟ ΑΓΧΝΑ ΓΟΞΑ ΒΤΡΧΝΑ - ΦΧΣΖΡΑ ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ ΑΓΓΔΛΗΓΖ Ν. ΔΚΠΡΟΩΠΟ ΓΟΞΑ ΒΤΡΩΝΑ ΕΤΓΟΤΡΖ Γ. ΠΡΟΠΟΝΖΣΖ ΓΟΞΑ ΒΤΡΩΝΑ ΦΗΛΑΘΛΟΗ ΠΔΣΑΞΑΝ ΚΡΟΣΗΓΔ ΣΟΝ ΑΓΧΝΗΣΗΚΟ ΥΧΡΟ ΚΑΗ ΔΝΑ ΜΠΟΤΚΑΛΗ ΣΟ ΟΠΟΗΟ ΚΣΤΠΖΔ ΣΟΝ ΒΟΖΘΟ ΓΗΑΗΣΖΣΖ ΜΔ ΤΝΔΠΔΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΧΡΗΝΖ ΓΗΑΚΟΠΖ ΣΟΤ ΑΓΧΝΑ ΑΠΟΒΛΖΘΖΚΔ ΓΗΑΣΗ ΔΗΖΛΘΔ ΣΟΝ ΑΓΧΝΗΣΗΚΟ ΥΧΡΟ ΥΧΡΗ ΣΖΝ ΑΓΔΗΑ ΣΟΤ ΓΗΑΗΣΖΣΖ ΑΠΟΒΛΖΘΖΚΔ ΓΗΑΣΗ ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΖΘΖΚΔ ΔΝΣΟΝΑ Δ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΓΗΑΗΣΖΣΖ ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΩΝ ΜΙΚΣΗ ΠΑΙΔΩΝ (1997) Σελ ΣΡΗΣΖ 31/5/2011 θαη ώξα 18.30, θαινχληαη ζην γήπεδν ΒΡΗΛΖΗΩΝ γηα πξνπόλεζε πξνεπηινγήο κε ηελ ΜΗΚΣΖ ΠΑΗΓΩΝ, νη παξαθάησ αλαθεξφκελνη πνδνζθαηξηζηέο, κε αζιεηηθή ιεπθή πεξηβνιή, (άζπξν ζνξηζάθη, άζπξε θαλέια, άζπξεο θάιηζεο), (γελλεζέληεο 1997). ΡΑΒΑΝΖ, ΑΝΑΓΝΧΣΖ (ΠΑΝΔΡΤΘΡΑΨΚΟ, ΛΑΕΑΡΟΤ, ΑΣΡΑ, ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ (ΣΡΗΦΤΛΛΗΑΚΟ), ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΠΟΤΛΟ, ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ, ΗΛΒΔΣΡΗΓΖ, ΣΡΑΣΖΓΖ (ΠΑΟ), ΚΤΡΗΑΕΖ, ΚΑΡΒΟΤΝΗΓΖ, ΜΠΟΤΣΗΚΑΡΖ, ΣΑΜΑΣΟΠΟΤΛΟ,ΠΔΠΠΑ (ΑΔΚ), ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ (ΑΡΖ ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΖ),ΣΡΤΦΗΑΣΖ (ΠΑΝΗΧΝΗΟ), ΜΠΑΛΑΚΑ (ΟΤΡΜΔΝΑ), ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ (ΑΠΟΛΛΧΝ ΜΤΡΝΖ), ΠΔΣΑ, ΥΡΟΤΖ, ΚΟΡΦΗΑ (ΝΔΑ ΗΧΝΗΑ), ΣΑΓΚΑΡΖ (ΓΑΛΑΞΗΑ), ΠΑΠΟΤΣΖ (ΑΣΛΑ ΚΤΦΔΛΖ), ΓΔΡΑΝΖ (ΚΔΝΣΑΤΡΟ ΒΡΗΛΖΗΧΝ), ΚΑΡΑΠΑ, ΘΧΜΑΚΟ (ΑΣΡΟΜΖΣΟ ΥΑΛ/ΡΗΟΤ),ΣΑΟΤΛΖ, ΓΚΑΝΗΑ (ΚΡΟΝΟ ΑΘΖΝΧΝ), ΣΑΜΑΣΟΠΟΤΛΟ (ΑΓΗΟ ΘΧΜΑ), ΚΑΡΠΟΤΕΟ (ΑΝΑΓΔΝΝΖΖ ΠΔΣΡ/ΛΖ), ΠΑΠΑΛΔΞΑΝΓΡΑΚΖ, ΑΦΖ (ΖΦΑΗΣΟ ΠΔΡ/ΡΗΟΤ), ΥΗΕΑ (Α.Δ ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΖ),ΚΤΡΗΛΗΓΖ, ΒΔΛΔΣΕΑ,ΓΑΛΒΑΓΑ (ΚΟΡΧΝΗΓΑ), ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ (ΥΑΡΑΤΓΗΑΚΟ) ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΩΝ ΜΙΚΣΗ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ (1999) Σελ ΣΡΗΣΖ 31/5/2011 θαη ώξα 15.00, θαινχληαη ζην γήπεδν AFC CLUB (νδόο ΗΜΖΝΖ & ΔΡΗΦΤΛΛΖ 9, ΚΑΣΩ ΥΑΛΑΝΓΡΗ), γηα θηιηθό αγώλα κε ηελ ΜΗΚΣΖ ΟΜΑΓΑ ΑΚΑΓΖΜΗΩΝ, νη παξαθάησ αλαγξαθφκελνη πνδνζθαηξηζηέο, κε αζιεηηθή ιεπθή πεξηβνιή, (άζπξν ζνξηζάθη, άζπξε θαλέια, άζπξεο θάιηζεο), (γελλεζέληεο 1999). ΛΧΛΟ, ΜΗΥΟΠΟΤΛΟ (ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ), ΓΑΜΟΤΡΑ ( ΑΟ ΑΗΓΑΛΔΧ), ΣΡΑΓΑΝΟ, ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ (ΗΑΧΝ), ΣΗΡΗΜΠΑ, ΚΟΤΡΟΤΠΑΚΖ (ΟΤΡΜΔΝΑ), ΕΖΖ, ΣΕΗΦΑ (ΒΤΡΧΝΑ), ΑΦΡΑ (ΓΑΟ ΥΑΨΓΑΡΗΟΤ),ΝΟΤΣΟ (ΠΑΠΑΓΟ), ΕΧΖ, ΚΑΣΗΚΑ, ΚΑΛΑΝΣΕΖ (ΥΟΛΑΡΓΟ), ΒΑΛΟΤΞΖ, ΚΟΤΚΟΒΗΝΖ (ΑΓ. ΠΑΡΑΚΔΤΖ), ΠΗΣΗΟ, ΒΛΑΥΟ (ΑΣΔΡΑ 2004), ΓΔΧΡΓΑΝΣΧΝΖ (ΑΠΟΛΛΧΝ ΑΘ.). ΦΛΧΡΟ, ΠΔΣΡΑΚΑΚΟ, ΜΠΡΗΣΟΓΗΑΝΝΖ, ΚΟΚΗΝΑ (ΑΝΘΟΤΠΟΛΖ), ΛΔΒΔΝΣΟ, ΚΧΣΑ, ΣΑΘΖ (ΥΡΤΟΤΠΟΛΖ), ΥΑΣΕΟ,ΣΕΔΛΔΦΑ,ΚΟΡΑΚΑ,ΠΟΛΑΣΟ,ΓΖΜΖΣΡΟΠΟΤΛΟ (ΠΑΝΗΧΝΗΟ), ΠΟΛΤΥΡΟΝΗΑΓΖ, ΜΟΤΥΑΚΖ, ΥΡΟΝΟΠΟΤΛΟ (Ν. ΗΧΝΗΑ), ΥΑΣΕΟΒΑΗΛΑΚΖ (ΑΣΡΟΜΖΣΟ ΑΘ.), ΦΟΤΡΛΑ (ΑΟ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ), ΟΤΨΣΕΟΓΛΟΤ(ΚΟΡΧΝΗΓΑ),ΣΗΣΟΤΡΑ (ΣΡΗΦΤΛΛΗΑΚΟ), ΣΕΔΝΖ (ΛΤΚΟΒΡΤΖ).

4 Δ Ι Α Υ Ο Ρ Α ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΣΗ, ΔΕΤΣΕΡΑΘΛΗΣΗ, ΣΡΙΣΑΘΛΗΣΗ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Καινύληαη ηελ ΣΡΗΣΖ 31/5/2011 θαη ώξα ζηα γξαθεία ηεο Έλσζεο, ηα ζωκαηεία πνπ ηεξκάηηζαλ ζηελ 1 ε ζέζε ζηνπο νκίινπο ηνπο ζηελ Β θαηεγνξία (ΑΟ ΠΔΤΚΖ, ΑΟ ΘΤΔΛΛΑ ΑΓ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ & ΠΑ ΓΑΛΑΣΗ), θαζψο επίζεο θαη ζηελ Γ θαηεγνξία (Α ΣΟΛΜΖ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ, ΦΩΣΖΡΑ ΚΑΗ/ΝΖ & ΦΟΗΝΗΚΑ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ), γηα ηελ θιήξσζε γηα ηελ αλάδεημε ηεο πξσηαζιήηξηαο, δεπηεξαζιήηξηαο θαη ηξηηαζιήηξηαο νκάδαο ζηελ θαηεγνξία. Δπίζεο ζα δηεμαρζεί θαη ε θιήξσζε γηα ηελ έληαμε ζηελ ηειηθή θαηάηαμε ηεο θαηεγνξίαο ηνπο, ησλ νκάδσλ πνπ έρνπλ ηελ ίδηα ζεηξά, ζε δηαθνξεηηθνχο νκίινπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 20 παξ. 16β ηνπ ΚΑΠ Δξαζηηερληψλ Πξσηαζιεκάησλ. ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟΤ Σελ ΚΤΡΗΑΚΖ 5 ΗΟΤΝΗΟΤ 2011 θαη ζε πεξίπησζε κε απαξηίαο ηε ΓΔΤΣΔΡΑ 6 ΗΟΤΝΗΟΤ 2011 θαη ψξα ζην Ξελνδνρείν NOVUS (νδόο ΚΑΡΟΛΟΤ 23, Πι. Καξαϊζθάθε), ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε εηήζηα Α Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηωλ κειώλ ηεο Δ.Π..Α., κε ζέκα: «Έγθξηζε θαη επηθύξωζε πεπξαγκέλωλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ (Οηθνλνκηθόο Γηνηθεηηθόο Απνινγηζκόο)». Σα εηδηθά πιεξεμνύζηα ηωλ αληηπξνζώπωλ ζα πξέπεη λα θαηαηεζνύλ ην αξγόηεξν κέρξη ηελ ΠΑΡΑΚΔΤΖ 3/6/2011. Πξνο Όια ηα ζωκαηεία καο =================== Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Έλσζεο Πνδνζθαηξηθψλ σκαηείσλ Αζελψλ, κε απφθαζή ηνπ ζηελ ππ αξηζ.81/ ζπλεδξίαζε, αθνχ έιαβε ππφςε ηα άξζξα 23 θαη 24 ηνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ ηεο Δ.Π..Α. θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο Αζιεηηθήο Ννκνζεζίαο, π ξ ν ζ θ α ι ε ί ηα ηαθηηθά κέιε ηεο Έλσζεο Πνδνζθαηξηθψλ σκαηείσλ Αζελψλ : ηελ Α Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε, πνπ ζα γίλεη ζην NOVUS HOTEL (Καξόινπ 23, Πι. Καξαϊζθάθε) ηελ ΚΤΡΗΑΚΖ 5/6/2011 θαη ώξα 19.00, κε ηα εμήο ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο: α) Δθινγή Πξνέδξνπ θαη Γξακκαηέα Γ.., β) Δπηθχξσζε πξαθηηθνχ ηεο πξνεγνχκελεο Γεληθήο πλέιεπζεο γ) Λνγνδνζία Γ.. (Γηνηθεηηθφο θαη Οηθνλνκηθφο Απνινγηζκφο) θαη έθζεζε Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο δ) πδήηεζε επί ηεο ινγνδνζίαο θαη ηεο έθζεζεο ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο θαη ιήςε απνθάζεσλ επ απηψλ. Αλ ε ζπλέιεπζε καηαησζεί γηα έιιεηςε απαξηίαο, επαλαιακβάλεηαη ηελ επφκελε εκέξα ΓΔΤΣΔΡΑ 6/6/2011,ηελ ίδηα ώξα θαη ζηνλ ίδην ηόπν, βξίζθεηαη δε ζε απαξηία αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ παξεπξηζθνκέλσλ αληηπξνζψπσλ θαη ρσξίο λέα πξφζθιεζε. Ζ Γεληθή πλέιεπζε έρεη απαξηία φηαλ παξίζηαληαη ηνπιάρηζηνλ νη κηζνί πιένλ ελφο, ηνπ ζπλφινπ ησλ αληηπξνζψπσλ ησλ ηακεηαθψο εληάμεη ζσκαηείσλ - κειψλ ηεο Έλσζεο. Ζ Γεληθή πλέιεπζε ζπδεηεί θαη ιακβάλεη απνθάζεηο κφλν γηα ηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. Κάζε ζσκαηείν - κέινο ηεο Έλσζεο, εθπξνζσπείηαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε κ έλα ηαθηηθφ θαη έλαλ αλαπιεξσκαηηθφ αληηπξφζσπν, νξηδνκέλσλ κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, απφ ηα ηαθηηθά κέιε ηνπ εθπξνζσπνπκέλνπ ζσκαηείνπ. Αληηπξφζσπνο νξίδεηαη κέινο ηνπ ζσκαηείνπ κε δηθαίσκα λα εθιέγεη θαη λα εθιέγεηαη. Κάζε αληηπξφζσπνο κφλν έλα ζσκαηείν κπνξεί λα εθπξνζσπεί. Κάζε ζσκαηείν ηεο Έλσζεο δηαζέηεη κηα (1) κφλν ςήθν. Οη αληηπξφζσπνη λνκηκνπνηνχληαη κε ηελ θαηάζεζε, ην αξγφηεξν κέρξη ηεο 12 εο κεζεκβξηλήο, ηεο πξνεγνχκελεο εκέξαο ηεο ζπλέιεπζεο, εηδηθνχ πιεξεμνπζίνπ εγγξάθνπ ηνπ ζσκαηείνπ πνπ εθπξνζσπνχλ.

5 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΦΟΡΗΓΗΗ & ΔΙΑΣΗΡΗΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΩΜΑΣΕΙΟΤ Τπελζπκίδνπκε ζηα ζωκαηεία καο όηη, ζχκθσλα κε ζρεηηθή απφθαζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ, ηελ νπνία είρακε γλσζηνπνηήζεη απφ ηνλ Απξίιην, ζα πξέπεη όζα ζωκαηεία δελ έρνπλ ππνβάιιεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζνπλ ηελ εηδηθή αζιεηηθή αλαγλώξηζή ηνπο, λα ηα απνζηείινπλ ζηε Γ.Γ.Α., ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ. Πξνζνρή!! Ζ απνζηνιή ησλ παξαθάησ ζηνηρείσλ είλαη απαξαίηεηε, πξνθεηκέλνπ ηα ζσκαηεία λα κπνξνχλ λα επηρνξεγεζνχλ θαη λα κελ αληηκεησπίζνπλ πηζαλά πξνβιήκαηα ζπκκεηνρήο ζηα πξση/ηα. Σα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη είλαη: 1. Αίηεζε ηνπ Γ.. πξνο ηε Γ.Γ.Α. πεξί ρνξήγεζεο εηδηθήο αζιεηηθήο αλαγλψξηζεο ζσκαηείνπ ή πεξί δηαηήξεζήο ηεο, ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη ζπγθεθξηκέλνη θιάδνη άζιεζεο γηα αλαγλψξηζε ή δηαηήξεζή ηνπο. Ζ αίηεζε ζα είλαη ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ πξφεδξν θαη ην γεληθφ γξακκαηέα, ζα θέξεη ζθξαγίδα ηνπ ζσκαηείνπ θαη ζα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: Δπσλπκία, αξηζ. κεηξψνπ αλαγλψξηζεο Γ.Γ.Α. (γηα ήδε αλαγλσξηζκέλν ζσκαηείν ), ηαρπδξνκηθή δ/λζε, ηειέθσλα επηθνηλσλίαο, ππεχζπλν επηθνηλσλίαο (ηειέθσλα), θαμ, Α.Φ.Μ., Γ.Ο.Τ., αξηζ. ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ζσκαηείνπ θαη (εθφζνλ ππάξρεη). ΖΜΔΗΧΖ: Ζ επσλπκία θαη ε ζθξαγίδα ηνπ ζσκαηείνπ λα ζπκθσλνχλ κε ηελ επσλπκία πνπ αλαθέξεηαη ζην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ. 2. Έθζεζε ηνπ Γ.. ηεο πνξείαο ηνπ ζσκαηείνπ απφ ηελ ίδξπζή ηνπ κέρξη ζήκεξα, ππνγξακκέλε απφ ηνλ πξφεδξν θαη ην γεληθφ γξακκαηέα κε ζθξαγίδα ηνπ ζσκαηείνπ. Αλαιπηηθά ζα αλαθέξνληαη : ην έηνο ίδξπζεο, νη θιάδνη άζιεζεο πνπ θαιιηεξγνχζε θαη θαιιηεξγεί, νη ζπκκεηνρέο θαη νη ηπρφλ δηαθξίζεηο ησλ νκάδσλ ή ησλ αζιεηψλ ηνπ (δηαζπιινγηθά, παλειιήληα, παλεπξσπατθά πξσηαζιήκαηα θ.α.). 3. Αληίγξαθν πξαθηηθνχ ζπγθξφηεζεο ηνπ Γ. ηνπ ζσκαηείνπ ππνγξακκέλν απφ ηνλ πξφεδξν θαη ην γεληθφ γξακκαηέα κε ζθξαγίδα ηνπ ζσκαηείνπ. 4. Τπεχζπλεο Γειψζεηο ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ζεσξεκέλεο απφ δεκφζηα αξρή γηα ην γλήζην ησλ ππνγξαθψλ ηνπο, ζηηο νπoίεο ζα αλαθέξεηαη: α) φηη δελ εκπίκπνπλ ζηα θσιχκαηα πεξηνξηζκνχο φπσο νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.2725/99, φπσο ηζρχεη (βι.ππφδεηγκα Τ.Γ.) θαη β) ηπρφλ ζπκκεηνρή ηνπο σο απιά κέιε ηεο δηνίθεζεο ζε άιια αζιεηηθά ζσκαηεία 5. Δπηθπξσκέλα αληίγξαθν ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ ηνπ ζσκαηείνπ 6. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ εγγξαθήο ηνπ ζσκαηείνπ ζην νηθείν Πξσηνδηθείν (γηα αξρηθή αίηεζε αλαγλψξηζεο) θαη επηθπξσκέλν αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ κεηαβνιψλ νηθείνπ Πξσηνδηθείνπ (γηα ήδε αλαγλσξηζκέλν) 7. Φνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ηνπ ζσκαηείνπ 8. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν βεβαίσζεο ησλ αληηζηνίρσλ κε ηνπο θιάδνπο άζιεζεο Οκνζπνλδηψλ ή Δλψζεσλ φηη ην αηηνχκελν ζσκαηείν απνηειεί κέινο ηνπο. 9. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν βεβαίσζεο ηεο νηθείαο Ννκαξρίαο φηη έρνπλ ζεσξεζεί ηα πξνβιεπφκελα απφ ην λ.2725/99 φπσο ηζρχεη, βηβιία. 10. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Γ.. φηη ηεξνχληαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ην λ.2725/99 φπσο ηζρχεη, βηβιία, ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα αξρή γηα ην γλήζην ησλ ππνγξαθψλ ηνπ πξνέδξνπ θαη ηνπ γεληθνχ γξακκαηέα ηνπ ζσκαηείνπ. 11. Καηάζηαζε ελ ελεξγεία αζιεηψλ αλά άζιεκα κε πιήξε ζηνηρεία (αξηζ. δειηίνπ αζιεηή, νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν, εκεξ. γέλλεζεο, αξηζ. ηειεθψλνπ). Ο ειάρηζηνο αξηζκφο ελ ελεξγεία αζιεηψλ γηα αηνκηθφ άζιεκα νξίδεηαη ζε δέθα (10) θαη γηα νκαδηθφ ζε είθνζη (20), δελ ηζρχεη γηα ζσκαηεία ΑκεΑ. 12. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Γ.. (ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα αξρή γηα ην γλήζην ησλ ππνγξαθψλ ηνπ πξνέδξνπ θαη ηνπ γεληθνχ γξακκαηέα), ζηελ νπνία ζα δειψλνληαη: α) ε δηεχζπλζε ησλ γξαθείσλ ηνπ ζσκαηείνπ θαη β) ε δηεχζπλζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί θαη ην ηδηνθηεζηαθφ ηνπο θαζεζηψο. 13. Πιήξεο θαηάζηαζε ηνπ ηερληθνχ (πξνπνλεηέο θ.α.) θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ: ηδηφηεηα, νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν, αξηζκφο δειηίνπ ηαπηφηεηαο, ππνγξακκέλε απφ ηνλ πξφεδξν θαη ην γεληθφ γξακκαηέα, κε ζθξαγίδα ηνπ ζσκαηείνπ. 14. Δηήζηνο πξνυπνινγηζκφο εγθεθξηκέλνο απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε κε αλαθνξά ζηηο πεγέο εζφδσλ (εηζθνξέο ζπλδξνκέο κειψλ, ρνξεγίεο, δσξεέο, επηρνξεγήζεηο θ.α.) ππνγξακκέλνο απφ ηνλ πξφεδξν θαη ην γεληθφ γξακκαηέα, κε ζθξαγίδα ηνπ ζσκαηείνπ. 15. Δγθξίζεηο Γεληθψλ πλειεχζεσλ ησλ νηθνλνκηθψλ απνινγηζκψλ ηνπ ζσκαηείνπ απφ ηελ ίδξπζή ηνπ ( γηα αξρηθή αίηεζε αλαγλψξηζεο) θαη ησλ ηξηψλ (3) ηειεπηαίσλ εηψλ ( γηα ήδε αλαγλσξηζκέλν). Γηα ρνξήγεζε εηδηθήο αζιεηηθήο αλαγλψξηζεο ζσκαηείνπ ΑκεΑ (άξζξν 29, ηνπ λ.2725/99, φπσο ηζρχεη) απαηηνχληαη επηπιένλ ησλ αλσηέξσ: 1.Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν βεβαίσζεο νηθείαο Οκνζπνλδίαο, φηη ην ζσκαηείν έρεη ιάβεη κέξνο ζε έλα Παλειιήλην Πξσηάζιεκα ΑκεΑ., ηελ ηειεπηαία δηεηία θαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ελεξγεία αζιεηψλ ηνπ λα κελ είλαη κηθξφηεξνο απφ δεθαπέληε (15) 2. ε πεξίπησζε πνπ ην ζσκαηείν δηαηεξεί ηκήκα νκαδηθνχ αζιήκαηνο, απαηηείηαη επηθπξσκέλν αληίγξαθν βεβαίσζεο νηθείαο νκνζπνλδίαο γηα ηνλ αλαγθαίν αξηζκφ ηαθηηθψλ θαη αλαπιεξσκαηηθψλ ελ ελεξγεία αζιεηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ζπκκεηνρή ζε αγψλεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αζιήκαηνο.

6 ΥΩΣΟΓΡΑΥΙΕ ΠΡΩΣΑΘΛΗΣΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ Δλεκεξψλνπκε ηα παξαθάησ ζσκαηεία, νη νκάδεο ησλ νπνίσλ θαηέιαβαλ ηελ πξψηε ζέζε ζηνπο νκίινπο ησλ θεηηλψλ πξσηαζιεκάησλ Α, Β θαη Γ Καηεγνξηψλ θαη δελ έρνπλ πξνζθνκίζεη αθφκε ηηο θσηνγξαθίεο ησλ νκάδσλ ηνπο απηψλ, λα καο ηηο πξνζθνκίζνπλ άκεζα, πξνθεηκέλνπ λα δεκνζηεπηνχλ ζην ηεχρνο πεπξαγκέλσλ ηεο Έλσζεο. ΣΡΑΥΧΝΔ, ΘΤΔΛΛΑ ΑΓΗΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ, ΦΧΣΖΡΑ ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ θαη ΦΟΗΝΗΚΑ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ. ΥΩΣΟΓΡΑΥΙΕ ΠΡΩΣΑΘΛΗΣΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΝΕΩΝ & ΠΑΙΔΩΝ Δλεκεξψλνπκε ηα παξαθάησ ζσκαηεία, νη νκάδεο ησλ νπνίσλ θαηέιαβαλ ηελ πξψηε ζέζε ζηνπο νκίινπο ησλ θεηηλψλ πξσηαζιεκάησλ ΝΔΧΝ θαη ΠΑΗΓΧΝ θαη δελ έρνπλ πξνζθνκίζεη αθφκε ηηο θσηνγξαθίεο ησλ νκάδσλ ηνπο απηψλ, λα καο ηηο πξνζθνκίζνπλ άκεζα, πξνθεηκέλνπ λα δεκνζηεπηνχλ ζην ηεχρνο πεπξαγκέλσλ ηεο Έλσζεο. ΝΔΩΝ: ΑΣΣΑΛΟ, ΖΡΑΚΛΔΗΟ, ΒΡΗΛΖΗΑ 1. ΠΑΗΓΩΝ: ΑΠΟΛΛΧΝ ΜΤΡΝΖ,ΚΑΜΑΣΔΡΟ, ΟΤΡΜΔΝΑ, Α.Δ. ΖΡΑΚΛΔΗΟ. ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΓΙΑ ΔΗΛΩΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΣΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΣΟΤΡΝΟΤΑ Ε.Π.. ΑΘΗΝΩΝ Τπελζπκίδνπκε ζε όια ηα ζωκαηεία καο όηη ζα πξέπεη άκεζα λα καο ελεκεξώζνπλ εγγξάθωο εάλ ζα ζπκκεηάζρνπλ ή όρη ζην θαινθαηξηλό ηνπξλνπά ηεο Δ.Π.. Αζελώλ ζην ΚΑΡΠΔΝΖΗ, ην ρξνληθό δηάζηεκα από ην άββαην 18 Ηνπλίνπ (αλαρώξεζε) κέρξη ηελ Σξίηε 21 Ηνπλίνπ (επηζηξνθή), δειαδή ηξεηο (3) δηαλπθηεξεύζεηο. Σν δηάζηεκα απηφ ζα δηνξγαλσζνχλ Σνπξλνπά γηα φιεο ηηο ειηθηαθέο θαηεγνξίεο ηαπηφρξνλα. ΑΚΑΓΖΜΗΩΝ (ΣΕΟΤΝΗΟΡ), γηα πνδνζθαηξηζηέο πνπ γελλήζεθαλ ηα έηε 2000, 2001, 2002, ΠΑΜΠΑΗΓΩΝ, γηα πνδνζθαηξηζηέο πνπ γελλήζεθαλ ηα έηε 1998 θαη ΠΑΗΓΩΝ, γηα πνδνζθαηξηζηέο πνπ γελλήζεθαλ ηα έηε 1996 θαη ηα έμνδα ζπκκεηνρήο γηα θάζε πνδνζθαηξηζηή, πεξηιακβάλνληαη: α. Γηακνλή 3 δηαλπθηεξεχζεηο, β. Γηαηξνθή, γ. Μεηαθνξά ησλ νκάδσλ, εζσηεξηθέο κεηαθηλήζεηο θαη επηζηξνθή ηνπο, δ. Έμνδα δηαηηεηψλ θαη γηαηξψλ αγψλσλ, ε. Κχπειια, κεηάιιηα, αλακλεζηηθά θ.ιπ. ** Γηα θάζε νκάδα πνπ ζα ζπκκεηέρεη κε 18 πνδνζθαηξηζηέο, ζα παξέρνληαη δσξεάλ δχν (2) επηπιένλ ζέζεηο γηα ηνλ πξνπνλεηή θαη ην ζπλνδφ. Σειέθωλα επηθνηλωλίαο 210/ & 210/ ***** Δθηφο φκσο απφ ην παξαπάλσ θαζηεξσκέλν ηνπξλνπά, ε Δ.Π..Α ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξεία SPORT TEAM, ζα ζπλδηνξγαλψζνπλ ηα παξαθάησ θαινθαηξηλά ηνπξλνπά: ΠΡΟΟΡΗΜΟ 1. ΠΟΡΣΑΡΗΑ ΠΖΛΗΟΤ 2. ΚΑΡΠΔΝΖΗ 3. ΔΡΜΗΟΝΖ PORTO HYDRA 4. ΚΑΣΑΚΟΛΟ ΖΛΔΗΑ 5. ΠΑΡΟ Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο, ηα ζσκαηεία καο κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη, εθηφο απφ ηα παξαπάλσ ηειέθσλα ηεο Δ.Π..Α. θαη ζηα ηειέθσλα ηεο εηαηξείαο SPORT TEAM 210/ & θ. ΚΩΝ/ΝΟ ΑΛΑΑ *****

7 ΑΠΑΓΟΡΕΤΕΣΑΙ Η ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΩΜΑΣΕΙΩΝ Ε ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΦΩΡΙ ΕΓΚΡΙΗ ΑΠΟ Ε.Π..Α. Δλεκεξώλνπκε θαη εθηζηνύκε ηδηαίηεξα ηελ πξνζνρή όιωλ, ζηελ παξαθάηω απόθαζε ηεο Δ.ΠΟ. (ζπλεδξίαζε Γ.. 26/ ). «Πνδνζθαηξηζηέο, πξνπνλεηέο θαη δηαηηεηέο, απαγνξεύεηαη ξεηώο λα ζπκκεηέρνπλ ζε πξωηαζιήκαηα Τπνδνκήο, πνπ νξγαλώλνληαη από ηδηώηεο, ρωξίο ηελ έγγξαθε έγθξηζε ηεο Δ.Π.Ο. ή ηεο Δ.Π..Α. ε πεξίπηωζε ζπκκεηνρήο ηνπο ρωξίο ηελ απαξαίηεηε έγγξαθε έγθξηζε, ηηκωξνύληαη κε απνθιεηζκό έμη (6) κελώλ από θάζε αγωληζηηθή δξαζηεξηόηεηα. Θα πξέπεη ινηπόλ νπνηνδήπνηε ζωκαηείν δειώλεη ζπκκεηνρή ζε ηνπξλνπά Τπνδνκήο (Νέωλ, Παίδωλ, Πακπαίδωλ, Αθαδεκηώλ) λα βεβαηώλεηαη,όηη ε δηνξγάλωζε απηή έρεη έγγξαθε έγθξηζε από ηελ Δ.Π..Α, δηαθνξεηηθά δελ ζα πξέπεη λα δειώλεη ζπκκεηνρή, ώζηε λα κελ ππνζηεί ηηο αλαθεξόκελεο ζπλέπεηεο». Αθόκε, ζε πεξίπηωζε πνπ ε Δ.Π..Α. δηαπηζηώζεη νξγάλωζε ή ζπκκεηνρή νκάδαο ζε ηνπξλνπά ρωξίο ηελ έγθξηζή ηεο, ζα ηηκωξεί επίζεο ηελ αλδξηθή νκάδα ηνπ ζπιιόγνπ, κε αθαίξεζε ηξηψλ (3) βαζκψλ απφ ηνλ πίλαθα βαζκνινγίαο ηνπ. Καηφπηλ ησλ παξαπάλσ, εθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζε φινπο ηνπο ηδηψηεο πνπ ζθνπεχνπλ λα δηνξγαλψζνπλ ηνπξλνπά, φηη ζα πξέπεη λα ελεκεξψζνπλ ζρεηηθά ηελ Έλσζε γηα ηε δηνξγάλσζε απηή θαη λα δεηήζνπλ ηελ έγθξηζή ηεο, ψζηε λα κελ ππνζηνχλ ηηο πξναλαθεξφκελεο ζπλέπεηεο, φζνη ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηα ηνπξλνπά απηά. ΘΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΟΤΝ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ Σνλ παξαθάησ αγψλα ζα παξαθνινπζήζνπλ ηα εμήο κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Π..Α.: ΚΤΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΪΟΤ 2011 ΠΑΡΑΓΔΗΟ ΠΛΑΣΧΝ ΛΑΓΑ & ΠΑΝΣΑΕΖ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Π.Σ. ΑΘΗΝΩΝ

Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839)

Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839) Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839) Απθπο 0 Καη'Δξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 68 ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡ. 2725 ΦΔΚ Α' 121/17.6.1999. Δξαζηηερληθφο θαη επαγγεικαηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

Τ Σ Ζ Μ Α Γ Η Α Η Σ Ζ Η Α Π Ο Γ Ο Φ Α Η Ρ Ο Τ Κ Α Ν Ο Ν Η Μ Ο Τ Λ Ο Π Ο Η Ζ Ζ ΚΑΗ Δ Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ζ

Τ Σ Ζ Μ Α Γ Η Α Η Σ Ζ Η Α Π Ο Γ Ο Φ Α Η Ρ Ο Τ Κ Α Ν Ο Ν Η Μ Ο Τ Λ Ο Π Ο Η Ζ Ζ ΚΑΗ Δ Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ζ Τ Σ Ζ Μ Α Γ Η Α Η Σ Ζ Η Α Π Ο Γ Ο Φ Α Η Ρ Ο Τ Κ Α Ν Ο Ν Η Μ Ο Τ Λ Ο Π Ο Η Ζ Ζ ΚΑΗ Δ Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ζ ΗΟΤΝΗΟ 2014 Πεπιεσόμενα ΔΝΝΟΗΑ ΣΧΝ ΟΡΧΝ... 1 ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ... 3 ΑΡΘΡΟ 1 ΚΟΠΟ... 3 ΑΡΘΡΟ 2

Διαβάστε περισσότερα

Δπί ησλ αθνινύζσλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο: Η πξόηαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ είλαη ε εμήο:

Δπί ησλ αθνινύζσλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο: Η πξόηαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ είλαη ε εμήο: ΥΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΕΩΝ ΕΠΙ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΥΩΝ ΣΗ ΕΣΑΙΡEΙΑ «ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΟN ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΟN ΚΕΝΣΡΟN ΑΘΗΝΩΝ ΤΓΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» ηεο 09.05.2011 Δπί ησλ αθνινύζσλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΙΔΡΤΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΤΣΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΓΑΛΑΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΚΟΝΣΙΔΗ ΧΡΙΣΟΦΟΡΟ

ΣΙΣΛΟ ΙΔΡΤΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΤΣΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΓΑΛΑΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΚΟΝΣΙΔΗ ΧΡΙΣΟΦΟΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΙΣΛΟ ΙΔΡΤΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΤΣΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΓΑΛΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΗ ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ Α.Δ. -ΒΑΦΔΗΑ- ΠΛΔΚΣΖΡΗΑ «ΦΗΔΡΑΣΔΞ Α.Δ.» Δηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε γηα ηελ ρξήζε Απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012

ΑΦΟΗ ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ Α.Δ. -ΒΑΦΔΗΑ- ΠΛΔΚΣΖΡΗΑ «ΦΗΔΡΑΣΔΞ Α.Δ.» Δηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε γηα ηελ ρξήζε Απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΑΠΟ 1ε ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2012 ΔΩ 31ε ΓΔΚΔΜΡΗΟΤ 2012 ύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν.3556/2007 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Γειψζεηο ησλ Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζει.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ

ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ ΛΑΕΑΡΗΓΟΤ Η. ΠΑΡΘΡΔΝΑ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΡΥΑΡΗΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ΚΑΒΑΛΑ ΟΚΣΩΒΡΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07 ΕΛΒΕ Α.B.E.Ε. ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07 ΔΠΑΝΑΓΗΑΣΤΠΩΜΔΝΖ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο ηεο ρξήζεσο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ. ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο. Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000.

ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ. ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο. Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000. ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000 γηα ηηο ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ.

ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ. ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ. 3873/2010) Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη ηηο αξρέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Πξαθηηθφ ηεο κε αξηζκφ 8 εο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Δηζεγεηήο : Παλίδεο Ισάλλεο 6/11/2007 Πεξηερφκελα Πξφινγνο πληνκνγξαθίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο Γηα ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ ζπληζηάηαη λαπηηθή εηαηξεία ππν ηελ επσλπκία «Σθχξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ Αζήλα, 23-3-2011 Αξ. Πξση. : K1-802 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘ. ΔΧΣΔΡ. ΔΜΠΟΡΗΟΤ Γ/ΝΖ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΜΖΜΑ A Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Οηθνλνκάθε Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ. ΑΠΟΦΑΗ: 539 Απφ ην πξαθηηθφ 29 εο /2015 (έθηαθηεο) ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο.

ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ. ΑΠΟΦΑΗ: 539 Απφ ην πξαθηηθφ 29 εο /2015 (έθηαθηεο) ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο. ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 13757/5-7-2015 ΑΠΟΦΑΗ: 539 Απφ ην πξαθηηθφ 29 εο /2015 (έθηαθηεο) ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο. Πεξίιεςε «Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα ηελ νξζή επαλάιεςε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι Iαηρικοί Σύλλογοι Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι B.Δ. 11 OKTΩBPIOY/7 NOEMBPIOY 1957 (ΦEK A/225) "Σρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ. Καθηγηηής Λογιζηικής Επιζηήμης Αθαμάζιος Γ. Αργσριάδης Οικομομολόγος Τπηρεζιώμ Τγείας

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ. Καθηγηηής Λογιζηικής Επιζηήμης Αθαμάζιος Γ. Αργσριάδης Οικομομολόγος Τπηρεζιώμ Τγείας ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ Καθηγηηής Λογιζηικής Επιζηήμης Αθαμάζιος Γ. Αργσριάδης Οικομομολόγος Τπηρεζιώμ Τγείας ΠΕΙΡΑΙΑ 2010 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΙΚΑ ΠΔΡΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ 1.1. Έννοια ηηρ Δηαιπείαρ Ο άλζξσπνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ»

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ»2007-2013 (ΔΞΑΛ ΗΗ) Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» Νδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, / /2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αριθ. πρωη:. ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ Πιεξ.: Δ. Σζνπξάθε, Κ. ηνπξλάξαο Σει.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== γελλήζεθε ζην/ελ..., ην έηνο..., θάηνηθνο

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== γελλήζεθε ζην/ελ..., ην έηνο..., θάηνηθνο ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ... ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : 1)...... ηνπ... θαη ηεο..., πνπ γελλήζεθε ζην/ελ......, ην έηνο..., θάηνηθνο... (νδφο...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1006 ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΠΟΛ. 1006 ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΚΑΙ ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΣΜΗΜΑ Γ Σαχ. Δ/νζη: Καξ. εξβίαο 10 Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ»

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΥΙΟ Αξ. Πξση. 831/22-1-2014 ΑΓΑ: ΒΙΦΔ469073-ΜΡΒ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΣΧΝ ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΖ ΚΟΠΔ ΣΖ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ

ΓΔΝΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΣΧΝ ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΖ ΚΟΠΔ ΣΖ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΕΣΟΥΑΙΡΙΗ CYPRUS VOLLEYBALL FEDERATION T. Θ. 2 5 6 0 0, 1 3 1 0 Λ ε υ κ ω σ ί α. Τ η λ : 2 2 4 4 9 8 1 0, Φ ά ξ : 2 2 4 4 9 8 1 3 P. O. B o x 2 5 6 0 0, C Y - 1 3 1 0 N i c o s i a.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ. Γηεχζπλζε : Κνξαή 4, 105-64 Αζήλα Πεηξαηψο 40, 101-82 Αζήλα Σειέθσλν : 210

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ. Γηεχζπλζε : Κνξαή 4, 105-64 Αζήλα Πεηξαηψο 40, 101-82 Αζήλα Σειέθσλν : 210 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΓΡΑΔΩΝ ΔΚΣ ΜΟΝΑΓΑ Β ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ Γ/ΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο»

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» Πξαθηηθόο Οδεγόο πινπνίεζεο (3 ε έθδνζε) ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2015 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Η ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΓΧΓΔΚΑΝΗΟΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2015 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Η ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΓΧΓΔΚΑΝΗΟΤ EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ EΦOPEIA APXAIOTHTΧN ΓΧΓΔΚΑΝΗΟΤ Tαρ. Γ/λζε: Iππνηψλ-Pφδνο 85100 Πιεξνθνξίεο: Δ.Υαηδεζηεθαλή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα