ΠΟΙΝΗ ΑΓΩΝ. ΠΟΙΝΗ ΑΓΩΝ. ΠΟΙΝΗ ΑΓΩΝ. ΠΟΙΝΗ ΑΓΩΝ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΙΝΗ ΑΓΩΝ. ΠΟΙΝΗ ΑΓΩΝ. ΠΟΙΝΗ ΑΓΩΝ. ΠΟΙΝΗ ΑΓΩΝ."

Transcript

1 ========== ============================ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 27 ΜΑΙΟΤ 2011 ====================================== Π Ο Ι Ν Ε ΠΟΙΝΕ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΩΝ Παξαζέηνπκε πνηλνιόγην πνδνζθαηξηζηώλ, νη νπνίνη απνβιήζεθαλ ζηνπο αγψλεο ΚΑΣΑΣΑΞΖ (Α ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ), PLAY- OFF( Β ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ), (ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΟ Γ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ & ΠΑΜΠΑΗΓΩΝ,νη νπνίνη δηεμήρζεζαλ ζηηο 21,22 & 23/5/2011 θαη ηηκωξήζεθαλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ Π.Κ. ηεο Δ.Π.Ο. Α ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΜΠΔΚΑΣΧΡΟ Α. ΜΔΛΗΗΑ 2 Β ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΚΧΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ. ΓΚΤΕΗΑΚΟ 1 ΣΑΒΓΑΡΟΠΟΤΛΟ Γ. ΓΟΞΑ ΒΤΡΧΝΑ 2 OMASERE O. ΠΑΝΔΡΤΘΡΑΨΚΟ 1 ΑΧΝΗΣΖ Β. ΦΧΣΖΡΑ ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ 1 Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΦΡΗΜ. ΠΡΟΣΙΜΟ ΕΤΡΩ ΜΟΤΕΑΨ Δ. ΑΣΔΡΑ ΔΞΑΡΥΔΗΧΝ 1 8 ΦΟΤΝΣΟΤΚΗΓΖ Π. ΚΡΟΝΟ ΑΗΓΑΛΔΧ ΤΠΟΣΡΟΠΟ 80 ΚΑΣΡΗΗΧΣΖ Ν. ΠΛΑΣΧΝ 1 ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΜΗΣΑΛΖ Σ. ΑΣΔΡΑ ΠΟΙΝΕ Ε ΥΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ Γηα δηάθνξεο παξαβάζεηο ηηκσξήζεθαλ ηα παξαθάησ αλαθεξφκελα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ Πεηζαξρηθνχ Κψδηθα ηεο ΔΠΟ, κε ΑΠΑΓΟΡΔΤΖ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΣΟΤ ΑΓΩΝΗΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ, κε ηηο εμήο πνηλέο:

2 -- ΦΡΑΣΕΔΚΟ Κ. ΔΚΠΡΟΩΠΟ Α.Ο. ΑΘΖΝΑΪ (1 αγσληζηηθή) -- SOBOTOVIC R. ΠΡΟΠΟΝΖΣΖ Π.Α.. ΑΡΖ ΒΤΡΩΝΑ (4 αγσληζηηθέο θαη ρξεκαηηθφ πξφζηηκν ζαξάληα (40) επξψ) -- ΚΟΤΦΟΓΗΑΝΝΑΚΖ Α. ΠΡΟΠΟΝΖΣΖ Α.Ο. ΘΤΔΛΛΑ ΑΓΗΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ (2 αγσληζηηθέο) -- ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ ΔΤΓ. ΔΚΠΡΟΩΠΟ Α.. ΠΑΠΑΓΟΤ (2 αγσληζηηθέο) ΠΟΙΝΕ Ε ΩΜΑΣΕΙΑ Έναρξη ποινών 26/5/2011 ** Π.Α.Ο. ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ: Δπηβνιή πνηλήο ρξεκαηηθνύ πξνζηίκνπ ηξηάληα (30) επξώ (αγψλαο Π.Α.Ο. ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ Α.Δ. ΑΗΓΑΛΔΧ ζηηο 14/5/2011). ** Α.Ο. ΣΡΑΥΩΝΩΝ: Δπηβνιή πνηλήο ρξεκαηηθνύ πξνζηίκνπ ηξηαθνζίωλ (300) επξώ ** Α.Ο. ΗΑΩΝ: Δπηβνιή πνηλήο ρξεκαηηθνύ πξνζηίκνπ πελήληα (50) επξώ (αγψλαο Α.Ο. ΣΡΑΥΧΝΧΝ Α.Ο. ΗΑΧΝ ζηηο 15/5/2011). ** Α.. ΠΑΠΑΓΟΤ: Δπηβνιή πνηλήο ρξεκαηηθνύ πξνζηίκνπ εθαηόλ πελήληα (150) επξώ ** Α.Ο. ΘΤΔΛΛΑ ΑΓΗΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ: Δπηβνιή πνηλήο κηαο (1) αγωλ/θήο, λ αγσληζζεί εθηφο έδξαο, φηαλ ζα είλαη γεπεδνχρν θαη ρξεκαηηθό πξόζηηκν πελήληα (50) επξώ (αγψλαο Α.. ΠΑΠΑΓΟΤ Α.Ο. ΘΤΔΛΛΑ ΑΓΗΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ζηηο 14/5/2011) (Άξζξν 15 ηνπ Πεηζαξρηθνχ Κψδηθα ηεο Δ.Π.Ο). Έλαξμε πνηλήο απφ 26/5/2011. ** ΠΑ ΓΑΛΑΣΗ : Δπηβνιή πνηλήο ρξεκαηηθνύ πξνζηίκνπ δηαθνζίωλ (200) επξώ (αγψλαο ΠΑ ΓΑΛΑΣΗ ΠΑΟ ΓΟΞΑ ΒΤΡΧΝΑ ζηηο 14/5/2011). ** Α.Ο. ΑΣΔΡΑ ΔΞΑΡΥΔΗΩΝ: Δπηβνιή πνηλήο ρξεκαηηθνύ πξνζηίκνπ πελήληα (50) επξώ (αγψλαο Α.Ο. ΑΣΔΡΑ ΔΞΑΡΥΔΗΧΝ ΦΟΗΝΗΚΑ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ ζηηο 15/5/2011). Π Ρ Ο Κ Λ Η Ε Ι ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΡΑΠΣΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΩΝ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΩΝ, ΑΞΙΩΜΑΣΟΤΦΩΝ & ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΕΙ ΣΟΤ ΠΕΙΘΑΡΦΙΚΟΤ ΚΩΔΙΚΑ ΣΗ Ε.Π.Ο. Ζ επηηξνπή ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΟ ζχκθσλα κε ηηο παξαηεξήζεηο ησλ δηαηηεηψλ ζηα Φ.Α. Πξωηαζιήκαηνο Α, Β & Γ θαηεγνξίαο, πνπ δηεμήρζεζαλ ζηηο 21 & 22/5/2011 θαη ηηο εθζέζεηο ησλ παξαηεξεηψλ, θαιεί ζε γξαπηή απνινγία ηα παξαθάηω θπζηθά θαη λνκηθά πξόζωπα, κε θξνληίδα θαη επζχλε ησλ δηνηθήζεσλ ησλ ζσκαηείσλ, γηα παξαβάζεηο ησλ άξζξσλ 11,14,15 & 25, 26 ηνπ ΠΔΗΘΑΡΥΗΚΟΤ ΚΩΓΗΚΑ ηεο ΔΠΟ. Οη γξαπηέο απνινγίεο ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ κέρξη ηελ ΣΡΙΣΗ 31/5/2011. ΙΔΙΟΣΗΣΑ ΩΜΑΣΕΙΟ ΠΑΡΑΠΣΩΜΑ ΣΗΜΠΑΚΖ Α. ΠΡΟΠΟΝΖΣΖ ΠΑΝΔΡΤΘΡΑΪΚΟ ΑΓΧΝΑ ΠΑΝΔΡΤΘΡΑΨΚΟ - ΓΚΤΕΗΑΚΟ ΑΠΟΒΛΖΘΖΚΔ ΓΗΑ ΔΝΣΟΝΔ ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΗΔ ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΑΗΣΖΣΖ

3 ΣΑΜΑΓΟ Ν. ΠΡΟΠΟΝΖΣΖ ΑΡΗΩΝ ΑΠΟΒΛΖΘΖΚΔ ΓΗΑ ΔΝΣΟΝΔ ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΗΔ ΚΑΗ ΑΝΣΗΑΘΛΖΣΗΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΑΗΣΖΣΖ ΑΓΧΝΑ ΚΟΡΧΝΗΓΑ - ΑΡΗΧΝ ΖΜΑΝΣΖΡΑ Υ. ΠΡΟΠΟΝΖΣΖ ΚΡΟΝΟ ΑΗΓΑΛΔΩ ΔΞΤΒΡΗΔ ΣΟ ΓΗΑΗΣΖΣΖ ΑΓΧΝΑ ΗΔΡΑΠΟΛΖ - ΚΡΟΝΟ ΑΗΓΑΛΔΧ ΓΟΞΑ ΒΤΡΩΝΑ ΩΜΑΣΔΗΟ ΑΓΧΝΑ ΓΟΞΑ ΒΤΡΧΝΑ - ΦΧΣΖΡΑ ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ ΑΓΓΔΛΗΓΖ Ν. ΔΚΠΡΟΩΠΟ ΓΟΞΑ ΒΤΡΩΝΑ ΕΤΓΟΤΡΖ Γ. ΠΡΟΠΟΝΖΣΖ ΓΟΞΑ ΒΤΡΩΝΑ ΦΗΛΑΘΛΟΗ ΠΔΣΑΞΑΝ ΚΡΟΣΗΓΔ ΣΟΝ ΑΓΧΝΗΣΗΚΟ ΥΧΡΟ ΚΑΗ ΔΝΑ ΜΠΟΤΚΑΛΗ ΣΟ ΟΠΟΗΟ ΚΣΤΠΖΔ ΣΟΝ ΒΟΖΘΟ ΓΗΑΗΣΖΣΖ ΜΔ ΤΝΔΠΔΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΧΡΗΝΖ ΓΗΑΚΟΠΖ ΣΟΤ ΑΓΧΝΑ ΑΠΟΒΛΖΘΖΚΔ ΓΗΑΣΗ ΔΗΖΛΘΔ ΣΟΝ ΑΓΧΝΗΣΗΚΟ ΥΧΡΟ ΥΧΡΗ ΣΖΝ ΑΓΔΗΑ ΣΟΤ ΓΗΑΗΣΖΣΖ ΑΠΟΒΛΖΘΖΚΔ ΓΗΑΣΗ ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΖΘΖΚΔ ΔΝΣΟΝΑ Δ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΓΗΑΗΣΖΣΖ ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΩΝ ΜΙΚΣΗ ΠΑΙΔΩΝ (1997) Σελ ΣΡΗΣΖ 31/5/2011 θαη ώξα 18.30, θαινχληαη ζην γήπεδν ΒΡΗΛΖΗΩΝ γηα πξνπόλεζε πξνεπηινγήο κε ηελ ΜΗΚΣΖ ΠΑΗΓΩΝ, νη παξαθάησ αλαθεξφκελνη πνδνζθαηξηζηέο, κε αζιεηηθή ιεπθή πεξηβνιή, (άζπξν ζνξηζάθη, άζπξε θαλέια, άζπξεο θάιηζεο), (γελλεζέληεο 1997). ΡΑΒΑΝΖ, ΑΝΑΓΝΧΣΖ (ΠΑΝΔΡΤΘΡΑΨΚΟ, ΛΑΕΑΡΟΤ, ΑΣΡΑ, ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ (ΣΡΗΦΤΛΛΗΑΚΟ), ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΠΟΤΛΟ, ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ, ΗΛΒΔΣΡΗΓΖ, ΣΡΑΣΖΓΖ (ΠΑΟ), ΚΤΡΗΑΕΖ, ΚΑΡΒΟΤΝΗΓΖ, ΜΠΟΤΣΗΚΑΡΖ, ΣΑΜΑΣΟΠΟΤΛΟ,ΠΔΠΠΑ (ΑΔΚ), ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ (ΑΡΖ ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΖ),ΣΡΤΦΗΑΣΖ (ΠΑΝΗΧΝΗΟ), ΜΠΑΛΑΚΑ (ΟΤΡΜΔΝΑ), ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ (ΑΠΟΛΛΧΝ ΜΤΡΝΖ), ΠΔΣΑ, ΥΡΟΤΖ, ΚΟΡΦΗΑ (ΝΔΑ ΗΧΝΗΑ), ΣΑΓΚΑΡΖ (ΓΑΛΑΞΗΑ), ΠΑΠΟΤΣΖ (ΑΣΛΑ ΚΤΦΔΛΖ), ΓΔΡΑΝΖ (ΚΔΝΣΑΤΡΟ ΒΡΗΛΖΗΧΝ), ΚΑΡΑΠΑ, ΘΧΜΑΚΟ (ΑΣΡΟΜΖΣΟ ΥΑΛ/ΡΗΟΤ),ΣΑΟΤΛΖ, ΓΚΑΝΗΑ (ΚΡΟΝΟ ΑΘΖΝΧΝ), ΣΑΜΑΣΟΠΟΤΛΟ (ΑΓΗΟ ΘΧΜΑ), ΚΑΡΠΟΤΕΟ (ΑΝΑΓΔΝΝΖΖ ΠΔΣΡ/ΛΖ), ΠΑΠΑΛΔΞΑΝΓΡΑΚΖ, ΑΦΖ (ΖΦΑΗΣΟ ΠΔΡ/ΡΗΟΤ), ΥΗΕΑ (Α.Δ ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΖ),ΚΤΡΗΛΗΓΖ, ΒΔΛΔΣΕΑ,ΓΑΛΒΑΓΑ (ΚΟΡΧΝΗΓΑ), ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ (ΥΑΡΑΤΓΗΑΚΟ) ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΩΝ ΜΙΚΣΗ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ (1999) Σελ ΣΡΗΣΖ 31/5/2011 θαη ώξα 15.00, θαινχληαη ζην γήπεδν AFC CLUB (νδόο ΗΜΖΝΖ & ΔΡΗΦΤΛΛΖ 9, ΚΑΣΩ ΥΑΛΑΝΓΡΗ), γηα θηιηθό αγώλα κε ηελ ΜΗΚΣΖ ΟΜΑΓΑ ΑΚΑΓΖΜΗΩΝ, νη παξαθάησ αλαγξαθφκελνη πνδνζθαηξηζηέο, κε αζιεηηθή ιεπθή πεξηβνιή, (άζπξν ζνξηζάθη, άζπξε θαλέια, άζπξεο θάιηζεο), (γελλεζέληεο 1999). ΛΧΛΟ, ΜΗΥΟΠΟΤΛΟ (ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ), ΓΑΜΟΤΡΑ ( ΑΟ ΑΗΓΑΛΔΧ), ΣΡΑΓΑΝΟ, ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ (ΗΑΧΝ), ΣΗΡΗΜΠΑ, ΚΟΤΡΟΤΠΑΚΖ (ΟΤΡΜΔΝΑ), ΕΖΖ, ΣΕΗΦΑ (ΒΤΡΧΝΑ), ΑΦΡΑ (ΓΑΟ ΥΑΨΓΑΡΗΟΤ),ΝΟΤΣΟ (ΠΑΠΑΓΟ), ΕΧΖ, ΚΑΣΗΚΑ, ΚΑΛΑΝΣΕΖ (ΥΟΛΑΡΓΟ), ΒΑΛΟΤΞΖ, ΚΟΤΚΟΒΗΝΖ (ΑΓ. ΠΑΡΑΚΔΤΖ), ΠΗΣΗΟ, ΒΛΑΥΟ (ΑΣΔΡΑ 2004), ΓΔΧΡΓΑΝΣΧΝΖ (ΑΠΟΛΛΧΝ ΑΘ.). ΦΛΧΡΟ, ΠΔΣΡΑΚΑΚΟ, ΜΠΡΗΣΟΓΗΑΝΝΖ, ΚΟΚΗΝΑ (ΑΝΘΟΤΠΟΛΖ), ΛΔΒΔΝΣΟ, ΚΧΣΑ, ΣΑΘΖ (ΥΡΤΟΤΠΟΛΖ), ΥΑΣΕΟ,ΣΕΔΛΔΦΑ,ΚΟΡΑΚΑ,ΠΟΛΑΣΟ,ΓΖΜΖΣΡΟΠΟΤΛΟ (ΠΑΝΗΧΝΗΟ), ΠΟΛΤΥΡΟΝΗΑΓΖ, ΜΟΤΥΑΚΖ, ΥΡΟΝΟΠΟΤΛΟ (Ν. ΗΧΝΗΑ), ΥΑΣΕΟΒΑΗΛΑΚΖ (ΑΣΡΟΜΖΣΟ ΑΘ.), ΦΟΤΡΛΑ (ΑΟ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ), ΟΤΨΣΕΟΓΛΟΤ(ΚΟΡΧΝΗΓΑ),ΣΗΣΟΤΡΑ (ΣΡΗΦΤΛΛΗΑΚΟ), ΣΕΔΝΖ (ΛΤΚΟΒΡΤΖ).

4 Δ Ι Α Υ Ο Ρ Α ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΣΗ, ΔΕΤΣΕΡΑΘΛΗΣΗ, ΣΡΙΣΑΘΛΗΣΗ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Καινύληαη ηελ ΣΡΗΣΖ 31/5/2011 θαη ώξα ζηα γξαθεία ηεο Έλσζεο, ηα ζωκαηεία πνπ ηεξκάηηζαλ ζηελ 1 ε ζέζε ζηνπο νκίινπο ηνπο ζηελ Β θαηεγνξία (ΑΟ ΠΔΤΚΖ, ΑΟ ΘΤΔΛΛΑ ΑΓ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ & ΠΑ ΓΑΛΑΣΗ), θαζψο επίζεο θαη ζηελ Γ θαηεγνξία (Α ΣΟΛΜΖ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ, ΦΩΣΖΡΑ ΚΑΗ/ΝΖ & ΦΟΗΝΗΚΑ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ), γηα ηελ θιήξσζε γηα ηελ αλάδεημε ηεο πξσηαζιήηξηαο, δεπηεξαζιήηξηαο θαη ηξηηαζιήηξηαο νκάδαο ζηελ θαηεγνξία. Δπίζεο ζα δηεμαρζεί θαη ε θιήξσζε γηα ηελ έληαμε ζηελ ηειηθή θαηάηαμε ηεο θαηεγνξίαο ηνπο, ησλ νκάδσλ πνπ έρνπλ ηελ ίδηα ζεηξά, ζε δηαθνξεηηθνχο νκίινπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 20 παξ. 16β ηνπ ΚΑΠ Δξαζηηερληψλ Πξσηαζιεκάησλ. ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟΤ Σελ ΚΤΡΗΑΚΖ 5 ΗΟΤΝΗΟΤ 2011 θαη ζε πεξίπησζε κε απαξηίαο ηε ΓΔΤΣΔΡΑ 6 ΗΟΤΝΗΟΤ 2011 θαη ψξα ζην Ξελνδνρείν NOVUS (νδόο ΚΑΡΟΛΟΤ 23, Πι. Καξαϊζθάθε), ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε εηήζηα Α Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηωλ κειώλ ηεο Δ.Π..Α., κε ζέκα: «Έγθξηζε θαη επηθύξωζε πεπξαγκέλωλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ (Οηθνλνκηθόο Γηνηθεηηθόο Απνινγηζκόο)». Σα εηδηθά πιεξεμνύζηα ηωλ αληηπξνζώπωλ ζα πξέπεη λα θαηαηεζνύλ ην αξγόηεξν κέρξη ηελ ΠΑΡΑΚΔΤΖ 3/6/2011. Πξνο Όια ηα ζωκαηεία καο =================== Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Έλσζεο Πνδνζθαηξηθψλ σκαηείσλ Αζελψλ, κε απφθαζή ηνπ ζηελ ππ αξηζ.81/ ζπλεδξίαζε, αθνχ έιαβε ππφςε ηα άξζξα 23 θαη 24 ηνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ ηεο Δ.Π..Α. θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο Αζιεηηθήο Ννκνζεζίαο, π ξ ν ζ θ α ι ε ί ηα ηαθηηθά κέιε ηεο Έλσζεο Πνδνζθαηξηθψλ σκαηείσλ Αζελψλ : ηελ Α Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε, πνπ ζα γίλεη ζην NOVUS HOTEL (Καξόινπ 23, Πι. Καξαϊζθάθε) ηελ ΚΤΡΗΑΚΖ 5/6/2011 θαη ώξα 19.00, κε ηα εμήο ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο: α) Δθινγή Πξνέδξνπ θαη Γξακκαηέα Γ.., β) Δπηθχξσζε πξαθηηθνχ ηεο πξνεγνχκελεο Γεληθήο πλέιεπζεο γ) Λνγνδνζία Γ.. (Γηνηθεηηθφο θαη Οηθνλνκηθφο Απνινγηζκφο) θαη έθζεζε Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο δ) πδήηεζε επί ηεο ινγνδνζίαο θαη ηεο έθζεζεο ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο θαη ιήςε απνθάζεσλ επ απηψλ. Αλ ε ζπλέιεπζε καηαησζεί γηα έιιεηςε απαξηίαο, επαλαιακβάλεηαη ηελ επφκελε εκέξα ΓΔΤΣΔΡΑ 6/6/2011,ηελ ίδηα ώξα θαη ζηνλ ίδην ηόπν, βξίζθεηαη δε ζε απαξηία αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ παξεπξηζθνκέλσλ αληηπξνζψπσλ θαη ρσξίο λέα πξφζθιεζε. Ζ Γεληθή πλέιεπζε έρεη απαξηία φηαλ παξίζηαληαη ηνπιάρηζηνλ νη κηζνί πιένλ ελφο, ηνπ ζπλφινπ ησλ αληηπξνζψπσλ ησλ ηακεηαθψο εληάμεη ζσκαηείσλ - κειψλ ηεο Έλσζεο. Ζ Γεληθή πλέιεπζε ζπδεηεί θαη ιακβάλεη απνθάζεηο κφλν γηα ηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. Κάζε ζσκαηείν - κέινο ηεο Έλσζεο, εθπξνζσπείηαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε κ έλα ηαθηηθφ θαη έλαλ αλαπιεξσκαηηθφ αληηπξφζσπν, νξηδνκέλσλ κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, απφ ηα ηαθηηθά κέιε ηνπ εθπξνζσπνπκέλνπ ζσκαηείνπ. Αληηπξφζσπνο νξίδεηαη κέινο ηνπ ζσκαηείνπ κε δηθαίσκα λα εθιέγεη θαη λα εθιέγεηαη. Κάζε αληηπξφζσπνο κφλν έλα ζσκαηείν κπνξεί λα εθπξνζσπεί. Κάζε ζσκαηείν ηεο Έλσζεο δηαζέηεη κηα (1) κφλν ςήθν. Οη αληηπξφζσπνη λνκηκνπνηνχληαη κε ηελ θαηάζεζε, ην αξγφηεξν κέρξη ηεο 12 εο κεζεκβξηλήο, ηεο πξνεγνχκελεο εκέξαο ηεο ζπλέιεπζεο, εηδηθνχ πιεξεμνπζίνπ εγγξάθνπ ηνπ ζσκαηείνπ πνπ εθπξνζσπνχλ.

5 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΦΟΡΗΓΗΗ & ΔΙΑΣΗΡΗΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΩΜΑΣΕΙΟΤ Τπελζπκίδνπκε ζηα ζωκαηεία καο όηη, ζχκθσλα κε ζρεηηθή απφθαζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ, ηελ νπνία είρακε γλσζηνπνηήζεη απφ ηνλ Απξίιην, ζα πξέπεη όζα ζωκαηεία δελ έρνπλ ππνβάιιεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζνπλ ηελ εηδηθή αζιεηηθή αλαγλώξηζή ηνπο, λα ηα απνζηείινπλ ζηε Γ.Γ.Α., ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ. Πξνζνρή!! Ζ απνζηνιή ησλ παξαθάησ ζηνηρείσλ είλαη απαξαίηεηε, πξνθεηκέλνπ ηα ζσκαηεία λα κπνξνχλ λα επηρνξεγεζνχλ θαη λα κελ αληηκεησπίζνπλ πηζαλά πξνβιήκαηα ζπκκεηνρήο ζηα πξση/ηα. Σα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη είλαη: 1. Αίηεζε ηνπ Γ.. πξνο ηε Γ.Γ.Α. πεξί ρνξήγεζεο εηδηθήο αζιεηηθήο αλαγλψξηζεο ζσκαηείνπ ή πεξί δηαηήξεζήο ηεο, ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη ζπγθεθξηκέλνη θιάδνη άζιεζεο γηα αλαγλψξηζε ή δηαηήξεζή ηνπο. Ζ αίηεζε ζα είλαη ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ πξφεδξν θαη ην γεληθφ γξακκαηέα, ζα θέξεη ζθξαγίδα ηνπ ζσκαηείνπ θαη ζα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: Δπσλπκία, αξηζ. κεηξψνπ αλαγλψξηζεο Γ.Γ.Α. (γηα ήδε αλαγλσξηζκέλν ζσκαηείν ), ηαρπδξνκηθή δ/λζε, ηειέθσλα επηθνηλσλίαο, ππεχζπλν επηθνηλσλίαο (ηειέθσλα), θαμ, Α.Φ.Μ., Γ.Ο.Τ., αξηζ. ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ζσκαηείνπ θαη (εθφζνλ ππάξρεη). ΖΜΔΗΧΖ: Ζ επσλπκία θαη ε ζθξαγίδα ηνπ ζσκαηείνπ λα ζπκθσλνχλ κε ηελ επσλπκία πνπ αλαθέξεηαη ζην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ. 2. Έθζεζε ηνπ Γ.. ηεο πνξείαο ηνπ ζσκαηείνπ απφ ηελ ίδξπζή ηνπ κέρξη ζήκεξα, ππνγξακκέλε απφ ηνλ πξφεδξν θαη ην γεληθφ γξακκαηέα κε ζθξαγίδα ηνπ ζσκαηείνπ. Αλαιπηηθά ζα αλαθέξνληαη : ην έηνο ίδξπζεο, νη θιάδνη άζιεζεο πνπ θαιιηεξγνχζε θαη θαιιηεξγεί, νη ζπκκεηνρέο θαη νη ηπρφλ δηαθξίζεηο ησλ νκάδσλ ή ησλ αζιεηψλ ηνπ (δηαζπιινγηθά, παλειιήληα, παλεπξσπατθά πξσηαζιήκαηα θ.α.). 3. Αληίγξαθν πξαθηηθνχ ζπγθξφηεζεο ηνπ Γ. ηνπ ζσκαηείνπ ππνγξακκέλν απφ ηνλ πξφεδξν θαη ην γεληθφ γξακκαηέα κε ζθξαγίδα ηνπ ζσκαηείνπ. 4. Τπεχζπλεο Γειψζεηο ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ζεσξεκέλεο απφ δεκφζηα αξρή γηα ην γλήζην ησλ ππνγξαθψλ ηνπο, ζηηο νπoίεο ζα αλαθέξεηαη: α) φηη δελ εκπίκπνπλ ζηα θσιχκαηα πεξηνξηζκνχο φπσο νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.2725/99, φπσο ηζρχεη (βι.ππφδεηγκα Τ.Γ.) θαη β) ηπρφλ ζπκκεηνρή ηνπο σο απιά κέιε ηεο δηνίθεζεο ζε άιια αζιεηηθά ζσκαηεία 5. Δπηθπξσκέλα αληίγξαθν ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ ηνπ ζσκαηείνπ 6. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ εγγξαθήο ηνπ ζσκαηείνπ ζην νηθείν Πξσηνδηθείν (γηα αξρηθή αίηεζε αλαγλψξηζεο) θαη επηθπξσκέλν αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ κεηαβνιψλ νηθείνπ Πξσηνδηθείνπ (γηα ήδε αλαγλσξηζκέλν) 7. Φνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ηνπ ζσκαηείνπ 8. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν βεβαίσζεο ησλ αληηζηνίρσλ κε ηνπο θιάδνπο άζιεζεο Οκνζπνλδηψλ ή Δλψζεσλ φηη ην αηηνχκελν ζσκαηείν απνηειεί κέινο ηνπο. 9. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν βεβαίσζεο ηεο νηθείαο Ννκαξρίαο φηη έρνπλ ζεσξεζεί ηα πξνβιεπφκελα απφ ην λ.2725/99 φπσο ηζρχεη, βηβιία. 10. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Γ.. φηη ηεξνχληαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ην λ.2725/99 φπσο ηζρχεη, βηβιία, ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα αξρή γηα ην γλήζην ησλ ππνγξαθψλ ηνπ πξνέδξνπ θαη ηνπ γεληθνχ γξακκαηέα ηνπ ζσκαηείνπ. 11. Καηάζηαζε ελ ελεξγεία αζιεηψλ αλά άζιεκα κε πιήξε ζηνηρεία (αξηζ. δειηίνπ αζιεηή, νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν, εκεξ. γέλλεζεο, αξηζ. ηειεθψλνπ). Ο ειάρηζηνο αξηζκφο ελ ελεξγεία αζιεηψλ γηα αηνκηθφ άζιεκα νξίδεηαη ζε δέθα (10) θαη γηα νκαδηθφ ζε είθνζη (20), δελ ηζρχεη γηα ζσκαηεία ΑκεΑ. 12. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Γ.. (ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα αξρή γηα ην γλήζην ησλ ππνγξαθψλ ηνπ πξνέδξνπ θαη ηνπ γεληθνχ γξακκαηέα), ζηελ νπνία ζα δειψλνληαη: α) ε δηεχζπλζε ησλ γξαθείσλ ηνπ ζσκαηείνπ θαη β) ε δηεχζπλζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί θαη ην ηδηνθηεζηαθφ ηνπο θαζεζηψο. 13. Πιήξεο θαηάζηαζε ηνπ ηερληθνχ (πξνπνλεηέο θ.α.) θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ: ηδηφηεηα, νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν, αξηζκφο δειηίνπ ηαπηφηεηαο, ππνγξακκέλε απφ ηνλ πξφεδξν θαη ην γεληθφ γξακκαηέα, κε ζθξαγίδα ηνπ ζσκαηείνπ. 14. Δηήζηνο πξνυπνινγηζκφο εγθεθξηκέλνο απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε κε αλαθνξά ζηηο πεγέο εζφδσλ (εηζθνξέο ζπλδξνκέο κειψλ, ρνξεγίεο, δσξεέο, επηρνξεγήζεηο θ.α.) ππνγξακκέλνο απφ ηνλ πξφεδξν θαη ην γεληθφ γξακκαηέα, κε ζθξαγίδα ηνπ ζσκαηείνπ. 15. Δγθξίζεηο Γεληθψλ πλειεχζεσλ ησλ νηθνλνκηθψλ απνινγηζκψλ ηνπ ζσκαηείνπ απφ ηελ ίδξπζή ηνπ ( γηα αξρηθή αίηεζε αλαγλψξηζεο) θαη ησλ ηξηψλ (3) ηειεπηαίσλ εηψλ ( γηα ήδε αλαγλσξηζκέλν). Γηα ρνξήγεζε εηδηθήο αζιεηηθήο αλαγλψξηζεο ζσκαηείνπ ΑκεΑ (άξζξν 29, ηνπ λ.2725/99, φπσο ηζρχεη) απαηηνχληαη επηπιένλ ησλ αλσηέξσ: 1.Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν βεβαίσζεο νηθείαο Οκνζπνλδίαο, φηη ην ζσκαηείν έρεη ιάβεη κέξνο ζε έλα Παλειιήλην Πξσηάζιεκα ΑκεΑ., ηελ ηειεπηαία δηεηία θαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ελεξγεία αζιεηψλ ηνπ λα κελ είλαη κηθξφηεξνο απφ δεθαπέληε (15) 2. ε πεξίπησζε πνπ ην ζσκαηείν δηαηεξεί ηκήκα νκαδηθνχ αζιήκαηνο, απαηηείηαη επηθπξσκέλν αληίγξαθν βεβαίσζεο νηθείαο νκνζπνλδίαο γηα ηνλ αλαγθαίν αξηζκφ ηαθηηθψλ θαη αλαπιεξσκαηηθψλ ελ ελεξγεία αζιεηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ζπκκεηνρή ζε αγψλεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αζιήκαηνο.

6 ΥΩΣΟΓΡΑΥΙΕ ΠΡΩΣΑΘΛΗΣΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ Δλεκεξψλνπκε ηα παξαθάησ ζσκαηεία, νη νκάδεο ησλ νπνίσλ θαηέιαβαλ ηελ πξψηε ζέζε ζηνπο νκίινπο ησλ θεηηλψλ πξσηαζιεκάησλ Α, Β θαη Γ Καηεγνξηψλ θαη δελ έρνπλ πξνζθνκίζεη αθφκε ηηο θσηνγξαθίεο ησλ νκάδσλ ηνπο απηψλ, λα καο ηηο πξνζθνκίζνπλ άκεζα, πξνθεηκέλνπ λα δεκνζηεπηνχλ ζην ηεχρνο πεπξαγκέλσλ ηεο Έλσζεο. ΣΡΑΥΧΝΔ, ΘΤΔΛΛΑ ΑΓΗΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ, ΦΧΣΖΡΑ ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ θαη ΦΟΗΝΗΚΑ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ. ΥΩΣΟΓΡΑΥΙΕ ΠΡΩΣΑΘΛΗΣΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΝΕΩΝ & ΠΑΙΔΩΝ Δλεκεξψλνπκε ηα παξαθάησ ζσκαηεία, νη νκάδεο ησλ νπνίσλ θαηέιαβαλ ηελ πξψηε ζέζε ζηνπο νκίινπο ησλ θεηηλψλ πξσηαζιεκάησλ ΝΔΧΝ θαη ΠΑΗΓΧΝ θαη δελ έρνπλ πξνζθνκίζεη αθφκε ηηο θσηνγξαθίεο ησλ νκάδσλ ηνπο απηψλ, λα καο ηηο πξνζθνκίζνπλ άκεζα, πξνθεηκέλνπ λα δεκνζηεπηνχλ ζην ηεχρνο πεπξαγκέλσλ ηεο Έλσζεο. ΝΔΩΝ: ΑΣΣΑΛΟ, ΖΡΑΚΛΔΗΟ, ΒΡΗΛΖΗΑ 1. ΠΑΗΓΩΝ: ΑΠΟΛΛΧΝ ΜΤΡΝΖ,ΚΑΜΑΣΔΡΟ, ΟΤΡΜΔΝΑ, Α.Δ. ΖΡΑΚΛΔΗΟ. ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΓΙΑ ΔΗΛΩΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΣΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΣΟΤΡΝΟΤΑ Ε.Π.. ΑΘΗΝΩΝ Τπελζπκίδνπκε ζε όια ηα ζωκαηεία καο όηη ζα πξέπεη άκεζα λα καο ελεκεξώζνπλ εγγξάθωο εάλ ζα ζπκκεηάζρνπλ ή όρη ζην θαινθαηξηλό ηνπξλνπά ηεο Δ.Π.. Αζελώλ ζην ΚΑΡΠΔΝΖΗ, ην ρξνληθό δηάζηεκα από ην άββαην 18 Ηνπλίνπ (αλαρώξεζε) κέρξη ηελ Σξίηε 21 Ηνπλίνπ (επηζηξνθή), δειαδή ηξεηο (3) δηαλπθηεξεύζεηο. Σν δηάζηεκα απηφ ζα δηνξγαλσζνχλ Σνπξλνπά γηα φιεο ηηο ειηθηαθέο θαηεγνξίεο ηαπηφρξνλα. ΑΚΑΓΖΜΗΩΝ (ΣΕΟΤΝΗΟΡ), γηα πνδνζθαηξηζηέο πνπ γελλήζεθαλ ηα έηε 2000, 2001, 2002, ΠΑΜΠΑΗΓΩΝ, γηα πνδνζθαηξηζηέο πνπ γελλήζεθαλ ηα έηε 1998 θαη ΠΑΗΓΩΝ, γηα πνδνζθαηξηζηέο πνπ γελλήζεθαλ ηα έηε 1996 θαη ηα έμνδα ζπκκεηνρήο γηα θάζε πνδνζθαηξηζηή, πεξηιακβάλνληαη: α. Γηακνλή 3 δηαλπθηεξεχζεηο, β. Γηαηξνθή, γ. Μεηαθνξά ησλ νκάδσλ, εζσηεξηθέο κεηαθηλήζεηο θαη επηζηξνθή ηνπο, δ. Έμνδα δηαηηεηψλ θαη γηαηξψλ αγψλσλ, ε. Κχπειια, κεηάιιηα, αλακλεζηηθά θ.ιπ. ** Γηα θάζε νκάδα πνπ ζα ζπκκεηέρεη κε 18 πνδνζθαηξηζηέο, ζα παξέρνληαη δσξεάλ δχν (2) επηπιένλ ζέζεηο γηα ηνλ πξνπνλεηή θαη ην ζπλνδφ. Σειέθωλα επηθνηλωλίαο 210/ & 210/ ***** Δθηφο φκσο απφ ην παξαπάλσ θαζηεξσκέλν ηνπξλνπά, ε Δ.Π..Α ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξεία SPORT TEAM, ζα ζπλδηνξγαλψζνπλ ηα παξαθάησ θαινθαηξηλά ηνπξλνπά: ΠΡΟΟΡΗΜΟ 1. ΠΟΡΣΑΡΗΑ ΠΖΛΗΟΤ 2. ΚΑΡΠΔΝΖΗ 3. ΔΡΜΗΟΝΖ PORTO HYDRA 4. ΚΑΣΑΚΟΛΟ ΖΛΔΗΑ 5. ΠΑΡΟ Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο, ηα ζσκαηεία καο κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη, εθηφο απφ ηα παξαπάλσ ηειέθσλα ηεο Δ.Π..Α. θαη ζηα ηειέθσλα ηεο εηαηξείαο SPORT TEAM 210/ & θ. ΚΩΝ/ΝΟ ΑΛΑΑ *****

7 ΑΠΑΓΟΡΕΤΕΣΑΙ Η ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΩΜΑΣΕΙΩΝ Ε ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΦΩΡΙ ΕΓΚΡΙΗ ΑΠΟ Ε.Π..Α. Δλεκεξώλνπκε θαη εθηζηνύκε ηδηαίηεξα ηελ πξνζνρή όιωλ, ζηελ παξαθάηω απόθαζε ηεο Δ.ΠΟ. (ζπλεδξίαζε Γ.. 26/ ). «Πνδνζθαηξηζηέο, πξνπνλεηέο θαη δηαηηεηέο, απαγνξεύεηαη ξεηώο λα ζπκκεηέρνπλ ζε πξωηαζιήκαηα Τπνδνκήο, πνπ νξγαλώλνληαη από ηδηώηεο, ρωξίο ηελ έγγξαθε έγθξηζε ηεο Δ.Π.Ο. ή ηεο Δ.Π..Α. ε πεξίπηωζε ζπκκεηνρήο ηνπο ρωξίο ηελ απαξαίηεηε έγγξαθε έγθξηζε, ηηκωξνύληαη κε απνθιεηζκό έμη (6) κελώλ από θάζε αγωληζηηθή δξαζηεξηόηεηα. Θα πξέπεη ινηπόλ νπνηνδήπνηε ζωκαηείν δειώλεη ζπκκεηνρή ζε ηνπξλνπά Τπνδνκήο (Νέωλ, Παίδωλ, Πακπαίδωλ, Αθαδεκηώλ) λα βεβαηώλεηαη,όηη ε δηνξγάλωζε απηή έρεη έγγξαθε έγθξηζε από ηελ Δ.Π..Α, δηαθνξεηηθά δελ ζα πξέπεη λα δειώλεη ζπκκεηνρή, ώζηε λα κελ ππνζηεί ηηο αλαθεξόκελεο ζπλέπεηεο». Αθόκε, ζε πεξίπηωζε πνπ ε Δ.Π..Α. δηαπηζηώζεη νξγάλωζε ή ζπκκεηνρή νκάδαο ζε ηνπξλνπά ρωξίο ηελ έγθξηζή ηεο, ζα ηηκωξεί επίζεο ηελ αλδξηθή νκάδα ηνπ ζπιιόγνπ, κε αθαίξεζε ηξηψλ (3) βαζκψλ απφ ηνλ πίλαθα βαζκνινγίαο ηνπ. Καηφπηλ ησλ παξαπάλσ, εθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζε φινπο ηνπο ηδηψηεο πνπ ζθνπεχνπλ λα δηνξγαλψζνπλ ηνπξλνπά, φηη ζα πξέπεη λα ελεκεξψζνπλ ζρεηηθά ηελ Έλσζε γηα ηε δηνξγάλσζε απηή θαη λα δεηήζνπλ ηελ έγθξηζή ηεο, ψζηε λα κελ ππνζηνχλ ηηο πξναλαθεξφκελεο ζπλέπεηεο, φζνη ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηα ηνπξλνπά απηά. ΘΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΟΤΝ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ Σνλ παξαθάησ αγψλα ζα παξαθνινπζήζνπλ ηα εμήο κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Π..Α.: ΚΤΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΪΟΤ 2011 ΠΑΡΑΓΔΗΟ ΠΛΑΣΧΝ ΛΑΓΑ & ΠΑΝΣΑΕΖ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Π.Σ. ΑΘΗΝΩΝ

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ ΑΠΟΔΕΜΕΤΕΩΝ - ΜΕΣΕΓΓΡΑΥΩΝ -ΤΠΟΦΕΣΙΚΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΥΩΝ - ΠΡΩΣΩΝ ΕΓΓΡΑΥΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2011-2012

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ ΑΠΟΔΕΜΕΤΕΩΝ - ΜΕΣΕΓΓΡΑΥΩΝ -ΤΠΟΦΕΣΙΚΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΥΩΝ - ΠΡΩΣΩΝ ΕΓΓΡΑΥΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2011-2012 ========== ============================ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 24 ΙΟΤΝΙΟΤ 2011 ====================================== ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ ΑΠΟΔΕΜΕΤΕΩΝ - ΜΕΣΕΓΓΡΑΥΩΝ -ΤΠΟΦΕΣΙΚΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΥΩΝ - ΠΡΩΣΩΝ ΕΓΓΡΑΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ (Μ.Α..) ΝΔΑ ΓΔΝΔΑ ΑΒΔΣΟΥΩΡΙΟΤ».

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ (Μ.Α..) ΝΔΑ ΓΔΝΔΑ ΑΒΔΣΟΥΩΡΙΟΤ». ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ (Μ.Α..) ΝΔΑ ΓΔΝΔΑ ΑΒΔΣΟΥΩΡΙΟΤ». ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΙΓΡΤΙ - ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΚΟΠΟ ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδξχεηαη κε επαγγεικαηηθφ σκαηείν, κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839)

Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839) Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839) Απθπο 0 Καη'Δξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 68 ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡ. 2725 ΦΔΚ Α' 121/17.6.1999. Δξαζηηερληθφο θαη επαγγεικαηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΕΣΟΦΑΙΡΙΗ HELLENIC VOLLEYBALL FEDERATION

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΕΣΟΦΑΙΡΙΗ HELLENIC VOLLEYBALL FEDERATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΕΣΟΦΑΙΡΙΗ HELLENIC VOLLEYBALL FEDERATION ΣΟΠΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΧΙΟΤ ΚΛΕΙΣΟ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟ ΧΙΟΤ Χίοσ 17 Μαΐου 2016 Αρ. Πρωτ. 57 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΣΟΠΙΚΟΤ Προσ: Κ.Ε. ΕΟΠΕ Α. Νηρέασ Καρδαμφλων Παγχιακόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡΓΟΤ (CYPRUS POCKET BILLIARD FEDERATION)

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡΓΟΤ (CYPRUS POCKET BILLIARD FEDERATION) ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡΓΟΤ (CYPRUS POCKET BILLIARD FEDERATION) ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ 2011 ΑΡΘΡΑ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ Άξζξν 1 (Α) ΔΠΧΝΤΜΗΑ (Β) ΔΓΡΑ (Γ) ΜΔΛΟ ΓΗΔΘΝΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ (Γ) ΥΔΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ - ΜΔΛΧΝ. Άξζξν 2 : ΚΟΠΟΗ Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦ/ΚΩΝ ΣΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ Δ/ΝΗ: ΔΡΑΓΑΣΑΝΙΟΤ 34 & ΠΑΠΑΦΛΕΑ Σ.Κ : 27100 ΠΤΡΓΟ ΣΗΛ : +30 26210 33311 ΦΑΞ : +30 26210 34004 epsilia@otenet.

ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦ/ΚΩΝ ΣΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ Δ/ΝΗ: ΔΡΑΓΑΣΑΝΙΟΤ 34 & ΠΑΠΑΦΛΕΑ Σ.Κ : 27100 ΠΤΡΓΟ ΣΗΛ : +30 26210 33311 ΦΑΞ : +30 26210 34004 epsilia@otenet. ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦ/ΚΩΝ ΣΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ Δ/ΝΗ: ΔΡΑΓΑΣΑΝΙΟΤ 34 & ΠΑΠΑΦΛΕΑ Σ.Κ : 27100 ΠΤΡΓΟ ΣΗΛ : +30 26210 33311 ΦΑΞ : +30 26210 34004 epsilia@otenet.gr ΠΡΟ : Σην Νομική Τπηρεζία ΕΠΟ Πάρκο Γουδή, ΣΘ 14161 ΣΚ 11510,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΕΙΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ «ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΠΟΛΗ» Άξζξν 1. Ίδξπζε - ύζηαζε - Επσλπκία

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΕΙΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ «ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΠΟΛΗ» Άξζξν 1. Ίδξπζε - ύζηαζε - Επσλπκία ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΕΙΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ «ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΠΟΛΗ» Άξζξν 1 Ίδξπζε - ύζηαζε - Επσλπκία Ιδξχεηαη κε θεξδνζθνπηθφ πνιηηηζηηθφ σκαηείν κε ηελ επσλπκία «ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΠΟΛΗ», πνπ βαζίδεηαη ζηελ εζεινληηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ «Δ.Ο.ΠΔ»

ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ «Δ.Ο.ΠΔ» ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ «Δ.Ο.ΠΔ» Ζ Διιεληθή Οκνζπνλδία Πεηνζθαίξηζεο, έρνληαο ππ φςηλ ηεο ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 27 λ.2725/99, ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί εξαζηηερληθνχ θαη επαγγειµαηηθνχ αζιεηηζµνχ

Πεξί εξαζηηερληθνχ θαη επαγγειµαηηθνχ αζιεηηζµνχ Πεξί εξαζηηερληθνχ θαη επαγγειµαηηθνχ αζιεηηζµνχ ΣΜΖΜΑ Α' ΔΡΑΗΣΔΥΝΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΜΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΩΜΑΣΔΗΟ Άξζξν 1 Οξηζκφο - θνπφο 1. Αζιεηηθφ σκαηείν είλαη ε έλσζε θπζηθψλ πξνζψπσλ ε νπνία ηδξχεηαη θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» κε έδξα ηελ Αζήλα.

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» κε έδξα ηελ Αζήλα. ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» κε έδξα ηελ Αζήλα. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΓΡΤΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΦΡΑΓΙΓΑ Άξζξν 1ν Ίδξπζε, επσλπκία θαη έδξα ηνπ σκαηείνπ. Ιδξχεηαη ζσκαηείν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ Ημερομηνίες εγκρίσεως Καταστατικού: 12.07.2006 08.07.2009 14.07.2010 29.09.2010 18.07.2012 13.07.2013 12.07.2014 11.07.2015 ΔΣΟ ΙΓΡΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΝΩΔΩΝ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΟΤ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑΣΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΘΡΟ 1. ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ Ιδξχεηαη Οκνζπνλδία κε

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΝΩΔΩΝ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΟΤ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑΣΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΘΡΟ 1. ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ Ιδξχεηαη Οκνζπνλδία κε ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΝΩΔΩΝ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΟΤ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑΣΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΘΡΟ 1. ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ Ιδξχεηαη Οκνζπνλδία κε ηελ επσλπκία ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΝΩΔΩΝ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΑΘΛΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ (Δ.Φ.Ο.Δπ.Α.) ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΑΘΛΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ (Δ.Φ.Ο.Δπ.Α.) ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΑΘΛΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ - 1 - ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΑΘΛΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ (Δ.Φ.Ο.Δπ.Α.) ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ Άπθπο 1 ο Δπωνςμία - Έδπα - Αςηονομία Μελών - Δκσώπηζη Γικαιωμάηων - Ηδπςηικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΓΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΩΝ. ( U 18, U 16 και U 14 )

ΔΗΓΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΩΝ. ( U 18, U 16 και U 14 ) ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΕΣΟΥΑΙΡΙΗ CYPRUS VOLLEYBALL FEDERATION T. Θ. 2 5 6 0 0, 1 3 1 0 Λ ε υ κ ω σ ί α. Τ η λ : 2 2 4 4 9 8 1 0, Φ ά ξ : 2 2 4 4 9 8 1 3 P. O. B o x 2 5 6 0 0, C Y - 1 3 1 0 N i c o s i a.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΗΘΝΗ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ ΞΝΓΖΙΑΠΗΑΠ

ΓΔΛΗΘΝΗ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ ΞΝΓΖΙΑΠΗΑΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑ ΞΝΓΖΙΑΠΗΑΠ TΔXΛΗΘΖ EΞITΟΝΞΖ ΓΔΛΗΘΝΗ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ ΞΝΓΖΙΑΠΗΑΠ ΔΘΓΝΠΖ 9.01-2014 ΑΘΖΛΑ ΗΑΛΝΑΟΗΝΠ 2014 ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΚΔΡΑΦΟΑΠΖ ΞΟΝΠΑΟΚΝΓΖ 1996-2013 : Βιαδίκεξνο ΞΔΡΠΑΠ - Γηεζλήο Θνκηζάξηνο UCI

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. σκαηείνπ κε έδξα ηελ Αζήλα θαη ηελ επσλπκία ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α. Ίδξπζε Έδξα θνπφο.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. σκαηείνπ κε έδξα ηελ Αζήλα θαη ηελ επσλπκία ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α. Ίδξπζε Έδξα θνπφο. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο σκαηείνπ κε έδξα ηελ Αζήλα θαη ηελ επσλπκία ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε Έδξα θνπφο Άξζξν 1 Ηδξχεηαη θνηλσθειέο επηζηεκνληθφ ζσκαηείν κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα