ΠΟΙΝΗ ΑΓΩΝ. ΠΟΙΝΗ ΑΓΩΝ. ΠΟΙΝΗ ΑΓΩΝ. ΠΟΙΝΗ ΑΓΩΝ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΙΝΗ ΑΓΩΝ. ΠΟΙΝΗ ΑΓΩΝ. ΠΟΙΝΗ ΑΓΩΝ. ΠΟΙΝΗ ΑΓΩΝ."

Transcript

1 ========== ============================ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 27 ΜΑΙΟΤ 2011 ====================================== Π Ο Ι Ν Ε ΠΟΙΝΕ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΩΝ Παξαζέηνπκε πνηλνιόγην πνδνζθαηξηζηώλ, νη νπνίνη απνβιήζεθαλ ζηνπο αγψλεο ΚΑΣΑΣΑΞΖ (Α ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ), PLAY- OFF( Β ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ), (ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΟ Γ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ & ΠΑΜΠΑΗΓΩΝ,νη νπνίνη δηεμήρζεζαλ ζηηο 21,22 & 23/5/2011 θαη ηηκωξήζεθαλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ Π.Κ. ηεο Δ.Π.Ο. Α ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΜΠΔΚΑΣΧΡΟ Α. ΜΔΛΗΗΑ 2 Β ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΚΧΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ. ΓΚΤΕΗΑΚΟ 1 ΣΑΒΓΑΡΟΠΟΤΛΟ Γ. ΓΟΞΑ ΒΤΡΧΝΑ 2 OMASERE O. ΠΑΝΔΡΤΘΡΑΨΚΟ 1 ΑΧΝΗΣΖ Β. ΦΧΣΖΡΑ ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ 1 Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΦΡΗΜ. ΠΡΟΣΙΜΟ ΕΤΡΩ ΜΟΤΕΑΨ Δ. ΑΣΔΡΑ ΔΞΑΡΥΔΗΧΝ 1 8 ΦΟΤΝΣΟΤΚΗΓΖ Π. ΚΡΟΝΟ ΑΗΓΑΛΔΧ ΤΠΟΣΡΟΠΟ 80 ΚΑΣΡΗΗΧΣΖ Ν. ΠΛΑΣΧΝ 1 ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΜΗΣΑΛΖ Σ. ΑΣΔΡΑ ΠΟΙΝΕ Ε ΥΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ Γηα δηάθνξεο παξαβάζεηο ηηκσξήζεθαλ ηα παξαθάησ αλαθεξφκελα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ Πεηζαξρηθνχ Κψδηθα ηεο ΔΠΟ, κε ΑΠΑΓΟΡΔΤΖ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΣΟΤ ΑΓΩΝΗΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ, κε ηηο εμήο πνηλέο:

2 -- ΦΡΑΣΕΔΚΟ Κ. ΔΚΠΡΟΩΠΟ Α.Ο. ΑΘΖΝΑΪ (1 αγσληζηηθή) -- SOBOTOVIC R. ΠΡΟΠΟΝΖΣΖ Π.Α.. ΑΡΖ ΒΤΡΩΝΑ (4 αγσληζηηθέο θαη ρξεκαηηθφ πξφζηηκν ζαξάληα (40) επξψ) -- ΚΟΤΦΟΓΗΑΝΝΑΚΖ Α. ΠΡΟΠΟΝΖΣΖ Α.Ο. ΘΤΔΛΛΑ ΑΓΗΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ (2 αγσληζηηθέο) -- ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ ΔΤΓ. ΔΚΠΡΟΩΠΟ Α.. ΠΑΠΑΓΟΤ (2 αγσληζηηθέο) ΠΟΙΝΕ Ε ΩΜΑΣΕΙΑ Έναρξη ποινών 26/5/2011 ** Π.Α.Ο. ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ: Δπηβνιή πνηλήο ρξεκαηηθνύ πξνζηίκνπ ηξηάληα (30) επξώ (αγψλαο Π.Α.Ο. ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ Α.Δ. ΑΗΓΑΛΔΧ ζηηο 14/5/2011). ** Α.Ο. ΣΡΑΥΩΝΩΝ: Δπηβνιή πνηλήο ρξεκαηηθνύ πξνζηίκνπ ηξηαθνζίωλ (300) επξώ ** Α.Ο. ΗΑΩΝ: Δπηβνιή πνηλήο ρξεκαηηθνύ πξνζηίκνπ πελήληα (50) επξώ (αγψλαο Α.Ο. ΣΡΑΥΧΝΧΝ Α.Ο. ΗΑΧΝ ζηηο 15/5/2011). ** Α.. ΠΑΠΑΓΟΤ: Δπηβνιή πνηλήο ρξεκαηηθνύ πξνζηίκνπ εθαηόλ πελήληα (150) επξώ ** Α.Ο. ΘΤΔΛΛΑ ΑΓΗΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ: Δπηβνιή πνηλήο κηαο (1) αγωλ/θήο, λ αγσληζζεί εθηφο έδξαο, φηαλ ζα είλαη γεπεδνχρν θαη ρξεκαηηθό πξόζηηκν πελήληα (50) επξώ (αγψλαο Α.. ΠΑΠΑΓΟΤ Α.Ο. ΘΤΔΛΛΑ ΑΓΗΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ζηηο 14/5/2011) (Άξζξν 15 ηνπ Πεηζαξρηθνχ Κψδηθα ηεο Δ.Π.Ο). Έλαξμε πνηλήο απφ 26/5/2011. ** ΠΑ ΓΑΛΑΣΗ : Δπηβνιή πνηλήο ρξεκαηηθνύ πξνζηίκνπ δηαθνζίωλ (200) επξώ (αγψλαο ΠΑ ΓΑΛΑΣΗ ΠΑΟ ΓΟΞΑ ΒΤΡΧΝΑ ζηηο 14/5/2011). ** Α.Ο. ΑΣΔΡΑ ΔΞΑΡΥΔΗΩΝ: Δπηβνιή πνηλήο ρξεκαηηθνύ πξνζηίκνπ πελήληα (50) επξώ (αγψλαο Α.Ο. ΑΣΔΡΑ ΔΞΑΡΥΔΗΧΝ ΦΟΗΝΗΚΑ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ ζηηο 15/5/2011). Π Ρ Ο Κ Λ Η Ε Ι ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΡΑΠΣΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΩΝ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΩΝ, ΑΞΙΩΜΑΣΟΤΦΩΝ & ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΕΙ ΣΟΤ ΠΕΙΘΑΡΦΙΚΟΤ ΚΩΔΙΚΑ ΣΗ Ε.Π.Ο. Ζ επηηξνπή ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΟ ζχκθσλα κε ηηο παξαηεξήζεηο ησλ δηαηηεηψλ ζηα Φ.Α. Πξωηαζιήκαηνο Α, Β & Γ θαηεγνξίαο, πνπ δηεμήρζεζαλ ζηηο 21 & 22/5/2011 θαη ηηο εθζέζεηο ησλ παξαηεξεηψλ, θαιεί ζε γξαπηή απνινγία ηα παξαθάηω θπζηθά θαη λνκηθά πξόζωπα, κε θξνληίδα θαη επζχλε ησλ δηνηθήζεσλ ησλ ζσκαηείσλ, γηα παξαβάζεηο ησλ άξζξσλ 11,14,15 & 25, 26 ηνπ ΠΔΗΘΑΡΥΗΚΟΤ ΚΩΓΗΚΑ ηεο ΔΠΟ. Οη γξαπηέο απνινγίεο ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ κέρξη ηελ ΣΡΙΣΗ 31/5/2011. ΙΔΙΟΣΗΣΑ ΩΜΑΣΕΙΟ ΠΑΡΑΠΣΩΜΑ ΣΗΜΠΑΚΖ Α. ΠΡΟΠΟΝΖΣΖ ΠΑΝΔΡΤΘΡΑΪΚΟ ΑΓΧΝΑ ΠΑΝΔΡΤΘΡΑΨΚΟ - ΓΚΤΕΗΑΚΟ ΑΠΟΒΛΖΘΖΚΔ ΓΗΑ ΔΝΣΟΝΔ ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΗΔ ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΑΗΣΖΣΖ

3 ΣΑΜΑΓΟ Ν. ΠΡΟΠΟΝΖΣΖ ΑΡΗΩΝ ΑΠΟΒΛΖΘΖΚΔ ΓΗΑ ΔΝΣΟΝΔ ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΗΔ ΚΑΗ ΑΝΣΗΑΘΛΖΣΗΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΑΗΣΖΣΖ ΑΓΧΝΑ ΚΟΡΧΝΗΓΑ - ΑΡΗΧΝ ΖΜΑΝΣΖΡΑ Υ. ΠΡΟΠΟΝΖΣΖ ΚΡΟΝΟ ΑΗΓΑΛΔΩ ΔΞΤΒΡΗΔ ΣΟ ΓΗΑΗΣΖΣΖ ΑΓΧΝΑ ΗΔΡΑΠΟΛΖ - ΚΡΟΝΟ ΑΗΓΑΛΔΧ ΓΟΞΑ ΒΤΡΩΝΑ ΩΜΑΣΔΗΟ ΑΓΧΝΑ ΓΟΞΑ ΒΤΡΧΝΑ - ΦΧΣΖΡΑ ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ ΑΓΓΔΛΗΓΖ Ν. ΔΚΠΡΟΩΠΟ ΓΟΞΑ ΒΤΡΩΝΑ ΕΤΓΟΤΡΖ Γ. ΠΡΟΠΟΝΖΣΖ ΓΟΞΑ ΒΤΡΩΝΑ ΦΗΛΑΘΛΟΗ ΠΔΣΑΞΑΝ ΚΡΟΣΗΓΔ ΣΟΝ ΑΓΧΝΗΣΗΚΟ ΥΧΡΟ ΚΑΗ ΔΝΑ ΜΠΟΤΚΑΛΗ ΣΟ ΟΠΟΗΟ ΚΣΤΠΖΔ ΣΟΝ ΒΟΖΘΟ ΓΗΑΗΣΖΣΖ ΜΔ ΤΝΔΠΔΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΧΡΗΝΖ ΓΗΑΚΟΠΖ ΣΟΤ ΑΓΧΝΑ ΑΠΟΒΛΖΘΖΚΔ ΓΗΑΣΗ ΔΗΖΛΘΔ ΣΟΝ ΑΓΧΝΗΣΗΚΟ ΥΧΡΟ ΥΧΡΗ ΣΖΝ ΑΓΔΗΑ ΣΟΤ ΓΗΑΗΣΖΣΖ ΑΠΟΒΛΖΘΖΚΔ ΓΗΑΣΗ ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΖΘΖΚΔ ΔΝΣΟΝΑ Δ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΓΗΑΗΣΖΣΖ ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΩΝ ΜΙΚΣΗ ΠΑΙΔΩΝ (1997) Σελ ΣΡΗΣΖ 31/5/2011 θαη ώξα 18.30, θαινχληαη ζην γήπεδν ΒΡΗΛΖΗΩΝ γηα πξνπόλεζε πξνεπηινγήο κε ηελ ΜΗΚΣΖ ΠΑΗΓΩΝ, νη παξαθάησ αλαθεξφκελνη πνδνζθαηξηζηέο, κε αζιεηηθή ιεπθή πεξηβνιή, (άζπξν ζνξηζάθη, άζπξε θαλέια, άζπξεο θάιηζεο), (γελλεζέληεο 1997). ΡΑΒΑΝΖ, ΑΝΑΓΝΧΣΖ (ΠΑΝΔΡΤΘΡΑΨΚΟ, ΛΑΕΑΡΟΤ, ΑΣΡΑ, ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ (ΣΡΗΦΤΛΛΗΑΚΟ), ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΠΟΤΛΟ, ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ, ΗΛΒΔΣΡΗΓΖ, ΣΡΑΣΖΓΖ (ΠΑΟ), ΚΤΡΗΑΕΖ, ΚΑΡΒΟΤΝΗΓΖ, ΜΠΟΤΣΗΚΑΡΖ, ΣΑΜΑΣΟΠΟΤΛΟ,ΠΔΠΠΑ (ΑΔΚ), ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ (ΑΡΖ ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΖ),ΣΡΤΦΗΑΣΖ (ΠΑΝΗΧΝΗΟ), ΜΠΑΛΑΚΑ (ΟΤΡΜΔΝΑ), ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ (ΑΠΟΛΛΧΝ ΜΤΡΝΖ), ΠΔΣΑ, ΥΡΟΤΖ, ΚΟΡΦΗΑ (ΝΔΑ ΗΧΝΗΑ), ΣΑΓΚΑΡΖ (ΓΑΛΑΞΗΑ), ΠΑΠΟΤΣΖ (ΑΣΛΑ ΚΤΦΔΛΖ), ΓΔΡΑΝΖ (ΚΔΝΣΑΤΡΟ ΒΡΗΛΖΗΧΝ), ΚΑΡΑΠΑ, ΘΧΜΑΚΟ (ΑΣΡΟΜΖΣΟ ΥΑΛ/ΡΗΟΤ),ΣΑΟΤΛΖ, ΓΚΑΝΗΑ (ΚΡΟΝΟ ΑΘΖΝΧΝ), ΣΑΜΑΣΟΠΟΤΛΟ (ΑΓΗΟ ΘΧΜΑ), ΚΑΡΠΟΤΕΟ (ΑΝΑΓΔΝΝΖΖ ΠΔΣΡ/ΛΖ), ΠΑΠΑΛΔΞΑΝΓΡΑΚΖ, ΑΦΖ (ΖΦΑΗΣΟ ΠΔΡ/ΡΗΟΤ), ΥΗΕΑ (Α.Δ ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΖ),ΚΤΡΗΛΗΓΖ, ΒΔΛΔΣΕΑ,ΓΑΛΒΑΓΑ (ΚΟΡΧΝΗΓΑ), ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ (ΥΑΡΑΤΓΗΑΚΟ) ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΩΝ ΜΙΚΣΗ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ (1999) Σελ ΣΡΗΣΖ 31/5/2011 θαη ώξα 15.00, θαινχληαη ζην γήπεδν AFC CLUB (νδόο ΗΜΖΝΖ & ΔΡΗΦΤΛΛΖ 9, ΚΑΣΩ ΥΑΛΑΝΓΡΗ), γηα θηιηθό αγώλα κε ηελ ΜΗΚΣΖ ΟΜΑΓΑ ΑΚΑΓΖΜΗΩΝ, νη παξαθάησ αλαγξαθφκελνη πνδνζθαηξηζηέο, κε αζιεηηθή ιεπθή πεξηβνιή, (άζπξν ζνξηζάθη, άζπξε θαλέια, άζπξεο θάιηζεο), (γελλεζέληεο 1999). ΛΧΛΟ, ΜΗΥΟΠΟΤΛΟ (ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ), ΓΑΜΟΤΡΑ ( ΑΟ ΑΗΓΑΛΔΧ), ΣΡΑΓΑΝΟ, ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ (ΗΑΧΝ), ΣΗΡΗΜΠΑ, ΚΟΤΡΟΤΠΑΚΖ (ΟΤΡΜΔΝΑ), ΕΖΖ, ΣΕΗΦΑ (ΒΤΡΧΝΑ), ΑΦΡΑ (ΓΑΟ ΥΑΨΓΑΡΗΟΤ),ΝΟΤΣΟ (ΠΑΠΑΓΟ), ΕΧΖ, ΚΑΣΗΚΑ, ΚΑΛΑΝΣΕΖ (ΥΟΛΑΡΓΟ), ΒΑΛΟΤΞΖ, ΚΟΤΚΟΒΗΝΖ (ΑΓ. ΠΑΡΑΚΔΤΖ), ΠΗΣΗΟ, ΒΛΑΥΟ (ΑΣΔΡΑ 2004), ΓΔΧΡΓΑΝΣΧΝΖ (ΑΠΟΛΛΧΝ ΑΘ.). ΦΛΧΡΟ, ΠΔΣΡΑΚΑΚΟ, ΜΠΡΗΣΟΓΗΑΝΝΖ, ΚΟΚΗΝΑ (ΑΝΘΟΤΠΟΛΖ), ΛΔΒΔΝΣΟ, ΚΧΣΑ, ΣΑΘΖ (ΥΡΤΟΤΠΟΛΖ), ΥΑΣΕΟ,ΣΕΔΛΔΦΑ,ΚΟΡΑΚΑ,ΠΟΛΑΣΟ,ΓΖΜΖΣΡΟΠΟΤΛΟ (ΠΑΝΗΧΝΗΟ), ΠΟΛΤΥΡΟΝΗΑΓΖ, ΜΟΤΥΑΚΖ, ΥΡΟΝΟΠΟΤΛΟ (Ν. ΗΧΝΗΑ), ΥΑΣΕΟΒΑΗΛΑΚΖ (ΑΣΡΟΜΖΣΟ ΑΘ.), ΦΟΤΡΛΑ (ΑΟ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ), ΟΤΨΣΕΟΓΛΟΤ(ΚΟΡΧΝΗΓΑ),ΣΗΣΟΤΡΑ (ΣΡΗΦΤΛΛΗΑΚΟ), ΣΕΔΝΖ (ΛΤΚΟΒΡΤΖ).

4 Δ Ι Α Υ Ο Ρ Α ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΣΗ, ΔΕΤΣΕΡΑΘΛΗΣΗ, ΣΡΙΣΑΘΛΗΣΗ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Καινύληαη ηελ ΣΡΗΣΖ 31/5/2011 θαη ώξα ζηα γξαθεία ηεο Έλσζεο, ηα ζωκαηεία πνπ ηεξκάηηζαλ ζηελ 1 ε ζέζε ζηνπο νκίινπο ηνπο ζηελ Β θαηεγνξία (ΑΟ ΠΔΤΚΖ, ΑΟ ΘΤΔΛΛΑ ΑΓ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ & ΠΑ ΓΑΛΑΣΗ), θαζψο επίζεο θαη ζηελ Γ θαηεγνξία (Α ΣΟΛΜΖ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ, ΦΩΣΖΡΑ ΚΑΗ/ΝΖ & ΦΟΗΝΗΚΑ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ), γηα ηελ θιήξσζε γηα ηελ αλάδεημε ηεο πξσηαζιήηξηαο, δεπηεξαζιήηξηαο θαη ηξηηαζιήηξηαο νκάδαο ζηελ θαηεγνξία. Δπίζεο ζα δηεμαρζεί θαη ε θιήξσζε γηα ηελ έληαμε ζηελ ηειηθή θαηάηαμε ηεο θαηεγνξίαο ηνπο, ησλ νκάδσλ πνπ έρνπλ ηελ ίδηα ζεηξά, ζε δηαθνξεηηθνχο νκίινπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 20 παξ. 16β ηνπ ΚΑΠ Δξαζηηερληψλ Πξσηαζιεκάησλ. ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟΤ Σελ ΚΤΡΗΑΚΖ 5 ΗΟΤΝΗΟΤ 2011 θαη ζε πεξίπησζε κε απαξηίαο ηε ΓΔΤΣΔΡΑ 6 ΗΟΤΝΗΟΤ 2011 θαη ψξα ζην Ξελνδνρείν NOVUS (νδόο ΚΑΡΟΛΟΤ 23, Πι. Καξαϊζθάθε), ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε εηήζηα Α Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηωλ κειώλ ηεο Δ.Π..Α., κε ζέκα: «Έγθξηζε θαη επηθύξωζε πεπξαγκέλωλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ (Οηθνλνκηθόο Γηνηθεηηθόο Απνινγηζκόο)». Σα εηδηθά πιεξεμνύζηα ηωλ αληηπξνζώπωλ ζα πξέπεη λα θαηαηεζνύλ ην αξγόηεξν κέρξη ηελ ΠΑΡΑΚΔΤΖ 3/6/2011. Πξνο Όια ηα ζωκαηεία καο =================== Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Έλσζεο Πνδνζθαηξηθψλ σκαηείσλ Αζελψλ, κε απφθαζή ηνπ ζηελ ππ αξηζ.81/ ζπλεδξίαζε, αθνχ έιαβε ππφςε ηα άξζξα 23 θαη 24 ηνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ ηεο Δ.Π..Α. θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο Αζιεηηθήο Ννκνζεζίαο, π ξ ν ζ θ α ι ε ί ηα ηαθηηθά κέιε ηεο Έλσζεο Πνδνζθαηξηθψλ σκαηείσλ Αζελψλ : ηελ Α Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε, πνπ ζα γίλεη ζην NOVUS HOTEL (Καξόινπ 23, Πι. Καξαϊζθάθε) ηελ ΚΤΡΗΑΚΖ 5/6/2011 θαη ώξα 19.00, κε ηα εμήο ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο: α) Δθινγή Πξνέδξνπ θαη Γξακκαηέα Γ.., β) Δπηθχξσζε πξαθηηθνχ ηεο πξνεγνχκελεο Γεληθήο πλέιεπζεο γ) Λνγνδνζία Γ.. (Γηνηθεηηθφο θαη Οηθνλνκηθφο Απνινγηζκφο) θαη έθζεζε Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο δ) πδήηεζε επί ηεο ινγνδνζίαο θαη ηεο έθζεζεο ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο θαη ιήςε απνθάζεσλ επ απηψλ. Αλ ε ζπλέιεπζε καηαησζεί γηα έιιεηςε απαξηίαο, επαλαιακβάλεηαη ηελ επφκελε εκέξα ΓΔΤΣΔΡΑ 6/6/2011,ηελ ίδηα ώξα θαη ζηνλ ίδην ηόπν, βξίζθεηαη δε ζε απαξηία αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ παξεπξηζθνκέλσλ αληηπξνζψπσλ θαη ρσξίο λέα πξφζθιεζε. Ζ Γεληθή πλέιεπζε έρεη απαξηία φηαλ παξίζηαληαη ηνπιάρηζηνλ νη κηζνί πιένλ ελφο, ηνπ ζπλφινπ ησλ αληηπξνζψπσλ ησλ ηακεηαθψο εληάμεη ζσκαηείσλ - κειψλ ηεο Έλσζεο. Ζ Γεληθή πλέιεπζε ζπδεηεί θαη ιακβάλεη απνθάζεηο κφλν γηα ηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. Κάζε ζσκαηείν - κέινο ηεο Έλσζεο, εθπξνζσπείηαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε κ έλα ηαθηηθφ θαη έλαλ αλαπιεξσκαηηθφ αληηπξφζσπν, νξηδνκέλσλ κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, απφ ηα ηαθηηθά κέιε ηνπ εθπξνζσπνπκέλνπ ζσκαηείνπ. Αληηπξφζσπνο νξίδεηαη κέινο ηνπ ζσκαηείνπ κε δηθαίσκα λα εθιέγεη θαη λα εθιέγεηαη. Κάζε αληηπξφζσπνο κφλν έλα ζσκαηείν κπνξεί λα εθπξνζσπεί. Κάζε ζσκαηείν ηεο Έλσζεο δηαζέηεη κηα (1) κφλν ςήθν. Οη αληηπξφζσπνη λνκηκνπνηνχληαη κε ηελ θαηάζεζε, ην αξγφηεξν κέρξη ηεο 12 εο κεζεκβξηλήο, ηεο πξνεγνχκελεο εκέξαο ηεο ζπλέιεπζεο, εηδηθνχ πιεξεμνπζίνπ εγγξάθνπ ηνπ ζσκαηείνπ πνπ εθπξνζσπνχλ.

5 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΦΟΡΗΓΗΗ & ΔΙΑΣΗΡΗΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΩΜΑΣΕΙΟΤ Τπελζπκίδνπκε ζηα ζωκαηεία καο όηη, ζχκθσλα κε ζρεηηθή απφθαζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ, ηελ νπνία είρακε γλσζηνπνηήζεη απφ ηνλ Απξίιην, ζα πξέπεη όζα ζωκαηεία δελ έρνπλ ππνβάιιεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζνπλ ηελ εηδηθή αζιεηηθή αλαγλώξηζή ηνπο, λα ηα απνζηείινπλ ζηε Γ.Γ.Α., ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ. Πξνζνρή!! Ζ απνζηνιή ησλ παξαθάησ ζηνηρείσλ είλαη απαξαίηεηε, πξνθεηκέλνπ ηα ζσκαηεία λα κπνξνχλ λα επηρνξεγεζνχλ θαη λα κελ αληηκεησπίζνπλ πηζαλά πξνβιήκαηα ζπκκεηνρήο ζηα πξση/ηα. Σα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη είλαη: 1. Αίηεζε ηνπ Γ.. πξνο ηε Γ.Γ.Α. πεξί ρνξήγεζεο εηδηθήο αζιεηηθήο αλαγλψξηζεο ζσκαηείνπ ή πεξί δηαηήξεζήο ηεο, ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη ζπγθεθξηκέλνη θιάδνη άζιεζεο γηα αλαγλψξηζε ή δηαηήξεζή ηνπο. Ζ αίηεζε ζα είλαη ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ πξφεδξν θαη ην γεληθφ γξακκαηέα, ζα θέξεη ζθξαγίδα ηνπ ζσκαηείνπ θαη ζα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: Δπσλπκία, αξηζ. κεηξψνπ αλαγλψξηζεο Γ.Γ.Α. (γηα ήδε αλαγλσξηζκέλν ζσκαηείν ), ηαρπδξνκηθή δ/λζε, ηειέθσλα επηθνηλσλίαο, ππεχζπλν επηθνηλσλίαο (ηειέθσλα), θαμ, Α.Φ.Μ., Γ.Ο.Τ., αξηζ. ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ζσκαηείνπ θαη (εθφζνλ ππάξρεη). ΖΜΔΗΧΖ: Ζ επσλπκία θαη ε ζθξαγίδα ηνπ ζσκαηείνπ λα ζπκθσλνχλ κε ηελ επσλπκία πνπ αλαθέξεηαη ζην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ. 2. Έθζεζε ηνπ Γ.. ηεο πνξείαο ηνπ ζσκαηείνπ απφ ηελ ίδξπζή ηνπ κέρξη ζήκεξα, ππνγξακκέλε απφ ηνλ πξφεδξν θαη ην γεληθφ γξακκαηέα κε ζθξαγίδα ηνπ ζσκαηείνπ. Αλαιπηηθά ζα αλαθέξνληαη : ην έηνο ίδξπζεο, νη θιάδνη άζιεζεο πνπ θαιιηεξγνχζε θαη θαιιηεξγεί, νη ζπκκεηνρέο θαη νη ηπρφλ δηαθξίζεηο ησλ νκάδσλ ή ησλ αζιεηψλ ηνπ (δηαζπιινγηθά, παλειιήληα, παλεπξσπατθά πξσηαζιήκαηα θ.α.). 3. Αληίγξαθν πξαθηηθνχ ζπγθξφηεζεο ηνπ Γ. ηνπ ζσκαηείνπ ππνγξακκέλν απφ ηνλ πξφεδξν θαη ην γεληθφ γξακκαηέα κε ζθξαγίδα ηνπ ζσκαηείνπ. 4. Τπεχζπλεο Γειψζεηο ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ζεσξεκέλεο απφ δεκφζηα αξρή γηα ην γλήζην ησλ ππνγξαθψλ ηνπο, ζηηο νπoίεο ζα αλαθέξεηαη: α) φηη δελ εκπίκπνπλ ζηα θσιχκαηα πεξηνξηζκνχο φπσο νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.2725/99, φπσο ηζρχεη (βι.ππφδεηγκα Τ.Γ.) θαη β) ηπρφλ ζπκκεηνρή ηνπο σο απιά κέιε ηεο δηνίθεζεο ζε άιια αζιεηηθά ζσκαηεία 5. Δπηθπξσκέλα αληίγξαθν ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ ηνπ ζσκαηείνπ 6. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ εγγξαθήο ηνπ ζσκαηείνπ ζην νηθείν Πξσηνδηθείν (γηα αξρηθή αίηεζε αλαγλψξηζεο) θαη επηθπξσκέλν αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ κεηαβνιψλ νηθείνπ Πξσηνδηθείνπ (γηα ήδε αλαγλσξηζκέλν) 7. Φνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ηνπ ζσκαηείνπ 8. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν βεβαίσζεο ησλ αληηζηνίρσλ κε ηνπο θιάδνπο άζιεζεο Οκνζπνλδηψλ ή Δλψζεσλ φηη ην αηηνχκελν ζσκαηείν απνηειεί κέινο ηνπο. 9. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν βεβαίσζεο ηεο νηθείαο Ννκαξρίαο φηη έρνπλ ζεσξεζεί ηα πξνβιεπφκελα απφ ην λ.2725/99 φπσο ηζρχεη, βηβιία. 10. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Γ.. φηη ηεξνχληαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ην λ.2725/99 φπσο ηζρχεη, βηβιία, ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα αξρή γηα ην γλήζην ησλ ππνγξαθψλ ηνπ πξνέδξνπ θαη ηνπ γεληθνχ γξακκαηέα ηνπ ζσκαηείνπ. 11. Καηάζηαζε ελ ελεξγεία αζιεηψλ αλά άζιεκα κε πιήξε ζηνηρεία (αξηζ. δειηίνπ αζιεηή, νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν, εκεξ. γέλλεζεο, αξηζ. ηειεθψλνπ). Ο ειάρηζηνο αξηζκφο ελ ελεξγεία αζιεηψλ γηα αηνκηθφ άζιεκα νξίδεηαη ζε δέθα (10) θαη γηα νκαδηθφ ζε είθνζη (20), δελ ηζρχεη γηα ζσκαηεία ΑκεΑ. 12. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Γ.. (ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα αξρή γηα ην γλήζην ησλ ππνγξαθψλ ηνπ πξνέδξνπ θαη ηνπ γεληθνχ γξακκαηέα), ζηελ νπνία ζα δειψλνληαη: α) ε δηεχζπλζε ησλ γξαθείσλ ηνπ ζσκαηείνπ θαη β) ε δηεχζπλζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί θαη ην ηδηνθηεζηαθφ ηνπο θαζεζηψο. 13. Πιήξεο θαηάζηαζε ηνπ ηερληθνχ (πξνπνλεηέο θ.α.) θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ: ηδηφηεηα, νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν, αξηζκφο δειηίνπ ηαπηφηεηαο, ππνγξακκέλε απφ ηνλ πξφεδξν θαη ην γεληθφ γξακκαηέα, κε ζθξαγίδα ηνπ ζσκαηείνπ. 14. Δηήζηνο πξνυπνινγηζκφο εγθεθξηκέλνο απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε κε αλαθνξά ζηηο πεγέο εζφδσλ (εηζθνξέο ζπλδξνκέο κειψλ, ρνξεγίεο, δσξεέο, επηρνξεγήζεηο θ.α.) ππνγξακκέλνο απφ ηνλ πξφεδξν θαη ην γεληθφ γξακκαηέα, κε ζθξαγίδα ηνπ ζσκαηείνπ. 15. Δγθξίζεηο Γεληθψλ πλειεχζεσλ ησλ νηθνλνκηθψλ απνινγηζκψλ ηνπ ζσκαηείνπ απφ ηελ ίδξπζή ηνπ ( γηα αξρηθή αίηεζε αλαγλψξηζεο) θαη ησλ ηξηψλ (3) ηειεπηαίσλ εηψλ ( γηα ήδε αλαγλσξηζκέλν). Γηα ρνξήγεζε εηδηθήο αζιεηηθήο αλαγλψξηζεο ζσκαηείνπ ΑκεΑ (άξζξν 29, ηνπ λ.2725/99, φπσο ηζρχεη) απαηηνχληαη επηπιένλ ησλ αλσηέξσ: 1.Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν βεβαίσζεο νηθείαο Οκνζπνλδίαο, φηη ην ζσκαηείν έρεη ιάβεη κέξνο ζε έλα Παλειιήλην Πξσηάζιεκα ΑκεΑ., ηελ ηειεπηαία δηεηία θαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ελεξγεία αζιεηψλ ηνπ λα κελ είλαη κηθξφηεξνο απφ δεθαπέληε (15) 2. ε πεξίπησζε πνπ ην ζσκαηείν δηαηεξεί ηκήκα νκαδηθνχ αζιήκαηνο, απαηηείηαη επηθπξσκέλν αληίγξαθν βεβαίσζεο νηθείαο νκνζπνλδίαο γηα ηνλ αλαγθαίν αξηζκφ ηαθηηθψλ θαη αλαπιεξσκαηηθψλ ελ ελεξγεία αζιεηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ζπκκεηνρή ζε αγψλεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αζιήκαηνο.

6 ΥΩΣΟΓΡΑΥΙΕ ΠΡΩΣΑΘΛΗΣΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ Δλεκεξψλνπκε ηα παξαθάησ ζσκαηεία, νη νκάδεο ησλ νπνίσλ θαηέιαβαλ ηελ πξψηε ζέζε ζηνπο νκίινπο ησλ θεηηλψλ πξσηαζιεκάησλ Α, Β θαη Γ Καηεγνξηψλ θαη δελ έρνπλ πξνζθνκίζεη αθφκε ηηο θσηνγξαθίεο ησλ νκάδσλ ηνπο απηψλ, λα καο ηηο πξνζθνκίζνπλ άκεζα, πξνθεηκέλνπ λα δεκνζηεπηνχλ ζην ηεχρνο πεπξαγκέλσλ ηεο Έλσζεο. ΣΡΑΥΧΝΔ, ΘΤΔΛΛΑ ΑΓΗΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ, ΦΧΣΖΡΑ ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ θαη ΦΟΗΝΗΚΑ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ. ΥΩΣΟΓΡΑΥΙΕ ΠΡΩΣΑΘΛΗΣΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΝΕΩΝ & ΠΑΙΔΩΝ Δλεκεξψλνπκε ηα παξαθάησ ζσκαηεία, νη νκάδεο ησλ νπνίσλ θαηέιαβαλ ηελ πξψηε ζέζε ζηνπο νκίινπο ησλ θεηηλψλ πξσηαζιεκάησλ ΝΔΧΝ θαη ΠΑΗΓΧΝ θαη δελ έρνπλ πξνζθνκίζεη αθφκε ηηο θσηνγξαθίεο ησλ νκάδσλ ηνπο απηψλ, λα καο ηηο πξνζθνκίζνπλ άκεζα, πξνθεηκέλνπ λα δεκνζηεπηνχλ ζην ηεχρνο πεπξαγκέλσλ ηεο Έλσζεο. ΝΔΩΝ: ΑΣΣΑΛΟ, ΖΡΑΚΛΔΗΟ, ΒΡΗΛΖΗΑ 1. ΠΑΗΓΩΝ: ΑΠΟΛΛΧΝ ΜΤΡΝΖ,ΚΑΜΑΣΔΡΟ, ΟΤΡΜΔΝΑ, Α.Δ. ΖΡΑΚΛΔΗΟ. ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΓΙΑ ΔΗΛΩΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΣΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΣΟΤΡΝΟΤΑ Ε.Π.. ΑΘΗΝΩΝ Τπελζπκίδνπκε ζε όια ηα ζωκαηεία καο όηη ζα πξέπεη άκεζα λα καο ελεκεξώζνπλ εγγξάθωο εάλ ζα ζπκκεηάζρνπλ ή όρη ζην θαινθαηξηλό ηνπξλνπά ηεο Δ.Π.. Αζελώλ ζην ΚΑΡΠΔΝΖΗ, ην ρξνληθό δηάζηεκα από ην άββαην 18 Ηνπλίνπ (αλαρώξεζε) κέρξη ηελ Σξίηε 21 Ηνπλίνπ (επηζηξνθή), δειαδή ηξεηο (3) δηαλπθηεξεύζεηο. Σν δηάζηεκα απηφ ζα δηνξγαλσζνχλ Σνπξλνπά γηα φιεο ηηο ειηθηαθέο θαηεγνξίεο ηαπηφρξνλα. ΑΚΑΓΖΜΗΩΝ (ΣΕΟΤΝΗΟΡ), γηα πνδνζθαηξηζηέο πνπ γελλήζεθαλ ηα έηε 2000, 2001, 2002, ΠΑΜΠΑΗΓΩΝ, γηα πνδνζθαηξηζηέο πνπ γελλήζεθαλ ηα έηε 1998 θαη ΠΑΗΓΩΝ, γηα πνδνζθαηξηζηέο πνπ γελλήζεθαλ ηα έηε 1996 θαη ηα έμνδα ζπκκεηνρήο γηα θάζε πνδνζθαηξηζηή, πεξηιακβάλνληαη: α. Γηακνλή 3 δηαλπθηεξεχζεηο, β. Γηαηξνθή, γ. Μεηαθνξά ησλ νκάδσλ, εζσηεξηθέο κεηαθηλήζεηο θαη επηζηξνθή ηνπο, δ. Έμνδα δηαηηεηψλ θαη γηαηξψλ αγψλσλ, ε. Κχπειια, κεηάιιηα, αλακλεζηηθά θ.ιπ. ** Γηα θάζε νκάδα πνπ ζα ζπκκεηέρεη κε 18 πνδνζθαηξηζηέο, ζα παξέρνληαη δσξεάλ δχν (2) επηπιένλ ζέζεηο γηα ηνλ πξνπνλεηή θαη ην ζπλνδφ. Σειέθωλα επηθνηλωλίαο 210/ & 210/ ***** Δθηφο φκσο απφ ην παξαπάλσ θαζηεξσκέλν ηνπξλνπά, ε Δ.Π..Α ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξεία SPORT TEAM, ζα ζπλδηνξγαλψζνπλ ηα παξαθάησ θαινθαηξηλά ηνπξλνπά: ΠΡΟΟΡΗΜΟ 1. ΠΟΡΣΑΡΗΑ ΠΖΛΗΟΤ 2. ΚΑΡΠΔΝΖΗ 3. ΔΡΜΗΟΝΖ PORTO HYDRA 4. ΚΑΣΑΚΟΛΟ ΖΛΔΗΑ 5. ΠΑΡΟ Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο, ηα ζσκαηεία καο κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη, εθηφο απφ ηα παξαπάλσ ηειέθσλα ηεο Δ.Π..Α. θαη ζηα ηειέθσλα ηεο εηαηξείαο SPORT TEAM 210/ & θ. ΚΩΝ/ΝΟ ΑΛΑΑ *****

7 ΑΠΑΓΟΡΕΤΕΣΑΙ Η ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΩΜΑΣΕΙΩΝ Ε ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΦΩΡΙ ΕΓΚΡΙΗ ΑΠΟ Ε.Π..Α. Δλεκεξώλνπκε θαη εθηζηνύκε ηδηαίηεξα ηελ πξνζνρή όιωλ, ζηελ παξαθάηω απόθαζε ηεο Δ.ΠΟ. (ζπλεδξίαζε Γ.. 26/ ). «Πνδνζθαηξηζηέο, πξνπνλεηέο θαη δηαηηεηέο, απαγνξεύεηαη ξεηώο λα ζπκκεηέρνπλ ζε πξωηαζιήκαηα Τπνδνκήο, πνπ νξγαλώλνληαη από ηδηώηεο, ρωξίο ηελ έγγξαθε έγθξηζε ηεο Δ.Π.Ο. ή ηεο Δ.Π..Α. ε πεξίπηωζε ζπκκεηνρήο ηνπο ρωξίο ηελ απαξαίηεηε έγγξαθε έγθξηζε, ηηκωξνύληαη κε απνθιεηζκό έμη (6) κελώλ από θάζε αγωληζηηθή δξαζηεξηόηεηα. Θα πξέπεη ινηπόλ νπνηνδήπνηε ζωκαηείν δειώλεη ζπκκεηνρή ζε ηνπξλνπά Τπνδνκήο (Νέωλ, Παίδωλ, Πακπαίδωλ, Αθαδεκηώλ) λα βεβαηώλεηαη,όηη ε δηνξγάλωζε απηή έρεη έγγξαθε έγθξηζε από ηελ Δ.Π..Α, δηαθνξεηηθά δελ ζα πξέπεη λα δειώλεη ζπκκεηνρή, ώζηε λα κελ ππνζηεί ηηο αλαθεξόκελεο ζπλέπεηεο». Αθόκε, ζε πεξίπηωζε πνπ ε Δ.Π..Α. δηαπηζηώζεη νξγάλωζε ή ζπκκεηνρή νκάδαο ζε ηνπξλνπά ρωξίο ηελ έγθξηζή ηεο, ζα ηηκωξεί επίζεο ηελ αλδξηθή νκάδα ηνπ ζπιιόγνπ, κε αθαίξεζε ηξηψλ (3) βαζκψλ απφ ηνλ πίλαθα βαζκνινγίαο ηνπ. Καηφπηλ ησλ παξαπάλσ, εθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζε φινπο ηνπο ηδηψηεο πνπ ζθνπεχνπλ λα δηνξγαλψζνπλ ηνπξλνπά, φηη ζα πξέπεη λα ελεκεξψζνπλ ζρεηηθά ηελ Έλσζε γηα ηε δηνξγάλσζε απηή θαη λα δεηήζνπλ ηελ έγθξηζή ηεο, ψζηε λα κελ ππνζηνχλ ηηο πξναλαθεξφκελεο ζπλέπεηεο, φζνη ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηα ηνπξλνπά απηά. ΘΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΟΤΝ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ Σνλ παξαθάησ αγψλα ζα παξαθνινπζήζνπλ ηα εμήο κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Π..Α.: ΚΤΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΪΟΤ 2011 ΠΑΡΑΓΔΗΟ ΠΛΑΣΧΝ ΛΑΓΑ & ΠΑΝΣΑΕΖ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Π.Σ. ΑΘΗΝΩΝ

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839)

Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839) Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839) Απθπο 0 Καη'Δξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 68 ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡ. 2725 ΦΔΚ Α' 121/17.6.1999. Δξαζηηερληθφο θαη επαγγεικαηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ «Δ.Ο.ΠΔ»

ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ «Δ.Ο.ΠΔ» ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ «Δ.Ο.ΠΔ» Ζ Διιεληθή Οκνζπνλδία Πεηνζθαίξηζεο, έρνληαο ππ φςηλ ηεο ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 27 λ.2725/99, ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. Οη αγψλεο ζα δηεμαρζνχλ ζην ΣΙΡΔΙΟ ΣΑΓΙΟ ζηε Λεκεζφ, ζηηο 27 θαη 28 Ινπλίνπ 2015 κε δηνξγαλσηή ην Γπκλαζηηθφ χιινγν ΟΛΤΜΠΙΑ Λεκεζνχ.

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. Οη αγψλεο ζα δηεμαρζνχλ ζην ΣΙΡΔΙΟ ΣΑΓΙΟ ζηε Λεκεζφ, ζηηο 27 θαη 28 Ινπλίνπ 2015 κε δηνξγαλσηή ην Γπκλαζηηθφ χιινγν ΟΛΤΜΠΙΑ Λεκεζνχ. Αξ.Φαθ. 70/2β/15 Λεπθωζία, 08 Ηνπλίνπ 2015 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 97 νπ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟΤ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑΣΟ ΑΝΓΡΧΝ ΚΑΙ 59 νπ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟΤ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑΣΟ ΓΤΝΑΙΚΧΝ ε ζπλέρεηα ηωλ πξνθεξύμεωλ γηα ηε δηεμαγωγή ηωλ αγωληζκάηωλ 10000κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ.

ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ. ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ. 3873/2010) Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη ηηο αξρέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπό ηελ αηγίδα ηεο Κεληξηθήο Έλωζεο Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο θαη ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Αζελώλ, πξαγκαηνπνηείηαη ηελ Τξίηε

Διαβάστε περισσότερα

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]).

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]). Απνηειέζκαηα Φεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ηεο 19.6.2015 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3. Καλνληζκόο Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ)

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΗ ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ Α.Δ. -ΒΑΦΔΗΑ- ΠΛΔΚΣΖΡΗΑ «ΦΗΔΡΑΣΔΞ Α.Δ.» Δηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε γηα ηελ ρξήζε Απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012

ΑΦΟΗ ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ Α.Δ. -ΒΑΦΔΗΑ- ΠΛΔΚΣΖΡΗΑ «ΦΗΔΡΑΣΔΞ Α.Δ.» Δηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε γηα ηελ ρξήζε Απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΑΠΟ 1ε ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2012 ΔΩ 31ε ΓΔΚΔΜΡΗΟΤ 2012 ύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν.3556/2007 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Γειψζεηο ησλ Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζει.

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Δηζεγεηήο : Παλίδεο Ισάλλεο 6/11/2007 Πεξηερφκελα Πξφινγνο πληνκνγξαθίεο

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 ΑΘΖΛΑ 2010 Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ DIGI RETAIL «Δνίζσςζη λιανεμποπίος για ηην ςλοποίηζη τηθιακών επενδύζευν» ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΠΔΙ 3 ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΙΔΡΤΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΤΣΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΓΑΛΑΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΚΟΝΣΙΔΗ ΧΡΙΣΟΦΟΡΟ

ΣΙΣΛΟ ΙΔΡΤΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΤΣΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΓΑΛΑΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΚΟΝΣΙΔΗ ΧΡΙΣΟΦΟΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΙΣΛΟ ΙΔΡΤΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΤΣΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΓΑΛΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνχλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ.

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνχλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ. ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΟΙΚΟΤΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ 204/23-2-2009 ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ 23-2-2009, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 10:30 χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Απξηιίνπ 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ Αξηζ. Πξση. 9207/07 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Δπαγγειηζηξίαο 2 ΣΑΥ. ΚΧΓΗΚΑ: 105

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ ΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 1. Ιδξύεηαη Δπηζηεκνληθόο ύλδεζκνο, σο ζπιινγηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ. ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο. Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000.

ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ. ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο. Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000. ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000 γηα ηηο ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ «Β ΥΔΙΜΧΝΙΓΔΙΑ 2011»

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ «Β ΥΔΙΜΧΝΙΓΔΙΑ 2011» ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΧΝΧΝ ΣΙΒΟΤ ΣΗ ΜΝΗΜΗ «ΚΧΣΑ ΥΔΙΜΧΝΙΓΗ» «Β ΥΔΙΜΧΝΙΓΔΙΑ 2011» Ο Α.. ΡΗΓΑ Θεζ/λίθεο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δ.Α.. ΔΓΑ Θεζ/λίθεο (ζχκθσλα κε ην άξζξν 6, ζει.10, ηνπ Καλνληζκνχ Αγψλσλ ηίβνπ ΔΓΑ 2008),

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120»

ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120» ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120» Σα νλόκαηα ησλ ηπρεξώλ πνπ πξνέθπςαλ ύζηεξα από ηελ ειεθηξνληθή θιήξσζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα γξαθεία ηνπ Οκίινπ Δπηρεηξήζεσλ Λεκνλή ζηηο 16 Μαξηίνπ θαη ώξα 12:00

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ».

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ». (άπθπο 8 Μ.1599/1986) ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πεπιγπαυή αιτήματορ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο Γηα ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ ζπληζηάηαη λαπηηθή εηαηξεία ππν ηελ επσλπκία «Σθχξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014 ΠΑΙΑΝΙΑ, 31 ΜΑΡΣΙΟΤ 2015 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟY 2014 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ειίδα Γειψζεηο Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

Τ Σ Ζ Μ Α Γ Η Α Η Σ Ζ Η Α Π Ο Γ Ο Φ Α Η Ρ Ο Τ Κ Α Ν Ο Ν Η Μ Ο Τ Λ Ο Π Ο Η Ζ Ζ ΚΑΗ Δ Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ζ

Τ Σ Ζ Μ Α Γ Η Α Η Σ Ζ Η Α Π Ο Γ Ο Φ Α Η Ρ Ο Τ Κ Α Ν Ο Ν Η Μ Ο Τ Λ Ο Π Ο Η Ζ Ζ ΚΑΗ Δ Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ζ Τ Σ Ζ Μ Α Γ Η Α Η Σ Ζ Η Α Π Ο Γ Ο Φ Α Η Ρ Ο Τ Κ Α Ν Ο Ν Η Μ Ο Τ Λ Ο Π Ο Η Ζ Ζ ΚΑΗ Δ Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ζ ΗΟΤΝΗΟ 2014 Πεπιεσόμενα ΔΝΝΟΗΑ ΣΧΝ ΟΡΧΝ... 1 ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ... 3 ΑΡΘΡΟ 1 ΚΟΠΟ... 3 ΑΡΘΡΟ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07 ΕΛΒΕ Α.B.E.Ε. ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07 ΔΠΑΝΑΓΗΑΣΤΠΩΜΔΝΖ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο ηεο ρξήζεσο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΝΖΑΝΙΑ(Αρχιπέλαγος Ζανδιβάρες) Ζανδιβάρε (Stonetown)

ΤΑΝΖΑΝΙΑ(Αρχιπέλαγος Ζανδιβάρες) Ζανδιβάρε (Stonetown) ΤΑΝΖΑΝΙΑ(Αρχιπέλαγος Ζανδιβάρες) Ζανδιβάρε (Stonetown) Σηκή Παθέηνπ Επηπιένλ δηαλπθηέξεπζε θαηά άηνκν ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑ ΚΑΣ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΕΠΟΥΙΚΟΣΗΣΑ 8ΗΜ/5ΝΤΥ 2-θιηλν 1-θιηλν 3-θιηλν Dhow palace 4*S πρωινο 01/05-31/10

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα