ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 66-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 66-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ"

Transcript

1 www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 66-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 06-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ Με την ε ί σ ο δ ο του ν έ ο υ χρόνου 06, χίλιες ε υ χ έ ς δίνονται. " Χ ρ ό ν ι α π ο λ λ ά " "χαρούμενο το ν έ ο έτος" "ευτυχές το νέο έτος" κ.α. Είναι και αυτά μέσα στο παιγνίδι της ζ ω ή ς. Χ ρ ό ν ο ς είναι -κατά το λε ξικό του Γ. Μ π α μ π ι ν ι ώ τ η η θεμελιώδης έννοια π ο υ εκφράζει τι διάρκεια π ρ ά ξ ε ω ς ή εκδηλώσεως, φαι νομένων, ενεργειών κατα στάσεων κ.λ.π. την αλλη λουχία τους* και διαιρείται σε π α ρ ό ν - π α ρ ε λ θ ό ν και μέλλον και γίνεται καθολι κά αντιληπτή, α π ό τον άν θ ρ ω π ο και βρίσκεται σ ε στενή σ χ έ σ η με το χ ώ ρ ο. Ολοι μας πιστεύουμε, ότι με το χ ρ ό ν ο θ α καλυτε ρεύσει η ζ ω ή μας και οι φ ρ ά σ ε ι ς είναι γνωστές, συν τω χ ρ ό ν ω, ή π ρ ο ϊ ό ντως του χρόνου, ό σ ο π ε ρ νάει ο καιρός, οι συνθήκες της ζ ω ή ς θα καλυτερεύ ουν ή ο χ ρ ό ν ο ς είναι χ ρ ή μα (ο χ ρ ό ν ο ς έχει μεγάλη αξία) ή χρόνου φείδου που'λεγε ο α ρ χ α ί ο ς Χίλων δηλαδή να χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί ς το χρόνο σου με οικονο μία, ν α τον εκμεταλλεύε σαι σωστά και χίλια δυό άλ λα, καθώς και το σοφό το δικό μας του χωριού μας στην ντοπιολαλιά " ό σ α φέρνει η ώ ρ α δεν τα φέρ νει ο χ ρ ό ν ο ς " και η π α ρ ο ι μία "τα χρόνια φέρνουν τη φρόνια" (φρόνηση) δηλα δή ό σ ο π ρ ο χ ω ρ ά ε ι η ηλι κία γίνεται κανείς σοφότε ρος. Εκείνο όμως που'χει τη μεγαλύτερη αξία σ' όλα αυ- ΔΩΔΕΚΑΤΗ ΧΡΟΝΙΑ Με την είσοδο του καινούργιου χρόνου 06, η εφημερίδα μας αισίως, εισέρχεται στο δωδέκατο χ ρ ό ν ο από την έκδοση της. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι όλα αυτά τα χρόνια, προσπαθήσαμε και προβάλλαμε τα διάφορα θέματα του χωριού μας -και της γύρω ευρύτερης περιοχήςπολιτιστικά, ήθη και έθιμα, παραδόσεις, θρύλους, ιστορικά, κοινωνικά κ.α. και συγχρόνως τονίσαμε τα ζωτικά προβλήματα του τόπου μας και του χωριού μας. Είμαστε μια πραγματική Φ Ω Ν Η. Προβάλλαμε τη ζωή του χωριού από τα παλιά μέ χρι σήμερα, όπως ήταν οργανωμένη και προσαρμο σμένη στις τοπικές συνθήκες και στην τοπική παρά δοση. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι και στο μέλλον θα συ νεχίσουμε μ' αυτό τον τρόπο και για μια ακόμη φο ρά δηλώνουμε ότι οι στήλες της "ΦΩΝΗΣ Τ Ο Υ Γ Ε Ρ Ο Π Λ Α Τ Α Ν Ο Υ " είναι ανοιχτές σ' όλους και για ό λ ε ς τις τεκμηριωμένες απόψεις. Τ έ λ ο ς ευχαριστούμε όλους εσάς που μας διαβά ζετε, μας ενισχύετε οικονομικά και μας κριτικάρετε. Τα ΘΕΤΙΚΑ Σ Α Σ σχόλια μαζί με την κριτική και τις παρατηρήσεις σας, είναι η καλύτερη επιβράβευση των προσπαθειών μας και ταυτόχρονα, ουσιαστική συμβολή για την προσπάθεια μας. Η συντακτική Επιτροπή της Φ.τ,Γ. τά είναι η ρ ή σ η του Πυθα γόρα στα "χρυσά έ π η " που όριζε την αυτοκριτική με το τριπλούν ερώτημα: "Πη παρέβην, τι δ' έρεξα, τι δέ μοι δέον ουκ ετελέσθη" δηλαδή " π ο υ λάθε ψα; τι θετικό έκανα; τι όφειλα να π ρ ά ξ ω και το παρέλειψα;". Αυτά π ρ έ π ε ι να κάνουμε όλοι μας την παραμονή του νέου έτους και την αυγή του καινούρ γιου. Αυτός είναι ο ανα γκαίος ό ρ ο ς του βίου, τό σο ο ατομικός όσο και ο συλλογικός. Τι δηλαδή π ρ έ π ε ι ν α κάνουμε ως άτομα, αλλά και ως σύνο λο, για να γινόμαστε όλο και καλύτεροι και να π ο ρευόμαστε με θ ά ρ ρ ο ς και ν έ α προοπτική για το νέο έτος. Διαχρονικός κανόνας, διακριτικών σχέσεων είναι η αμοιβαιότητα και η αντα πόδοση. Τότε και μόνο τότε, προ χωρούμε με νέα ορμή, για το νέο έτος, π ο υ θέλουμε όλοι μας να'να ι καλύτερο από το προηγούμενο με τραγούδια: Γέρε χρόνε φύγε τώρα, π ά ε ι η δική σου η σειρά, ήρθε ο ν έ ο ς με τα δ ώ ρ α, με χαρούμενη καρδιά. Ωστόσο η π ρ ό σ κ α ι ρ η ζωή μας, π ο υ είναι μόλις μια κουκίδα μέσα στην αέ ναη ροή του χρόνου, α π ο τελείται α π ό ένα μείγμα, ΧΑΡΑΣ, ΛΥΠΗΣ, ΔΑ Ο ΣΚΟΠΟΣ Η επιθυμία και ο σκοπός μου, αυτής της μικρής ερ γασίας της " Φ Ω Ν Η Σ ΤΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ" που εί ναι εργασία χρονοβόρα και κοπιαστική, δεν είναι κερδοσκοπικός, αλλ' ούτε επιδεικτικός και δεν επιδιώ κω να δρέψω δάφνες περ γαμηνές "μπράβο" "εύγε" και αξιώματα, γιατί ηθικές και υλικές αμοιβές μου απένειμε η πολιτεία κατά τη διδασκαλική μου σταδιο δρομία, αλλά και ως συντα ξιούχο ακόμη (βαθμούς, μι σθούς κ.λ.π.). Μοναδικός σκοπός μου είναι με τα γραφόμενά μου, η διάδοση και η παράδοση του πολύτιμου ιστορικού θησαυρού του χωριού μας (των ιστορικών γεγονότων, των θρύλων, των παραμυ θιών, των ηθών και εθίμων, των δημοτικών τραγουδιών, της λαϊκής γλώσσας, ντο πιολαλιάς, της λαϊκής σο φίας, των προλήψεων, των γνήσιων λεβέντικων χορών, της αγάπης, του μίσους, κ.α.) και να τα γλιτώσουμε από τη λησμονιά, από τη σύγχρονη κι αλματώδη ανά πτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας. Βοηθοί μου ο ' αυτή την προσπάθεια, είναι οι γέρο ντες και οι γερόντισσες του χωριού, με τους οποίους πολύ συναναστρέφομαι, ακούω, μαθαίνω, ερωτώ, διασταυρώνω πληροφο ρίες, παλιές φωτογραφίες (ντεσκερέδες) γράμματα και παλιές ιστορίες. Προπαντός όμως αναμνή σεις από τον αείμνηστο μπάρμπα μου Παπαθανάση Οικονόμου, που'ταν πηγή γνώσεως και σοφίας. Η διάδοση και η κατα γραφή όλων αυτών, δηλαδή η παράδοση του πλούσιου αυτού υλικού στα παιδιά μας και στα παιδιά των παι διών μας και στις ερχόμε νες γενεές (πως ήταν, πως είναι, πως μπορεί να είναι στο μέλλον κ.α.) είναι χρέ ος όλων μας και προπαντός του γράφοντος. Γιατί όλα Κ Ρ Υ Ω Ν και ΓΕΛΙΟΥ και που μας καλεί να συμμα χήσουμε με τα π α ρ α π ά ν ω προκειμένου ν' αντιμετω πίσουμε θαρραλέα τη σκο τεινή και ν' απολαμβάνου με ευδιάθετα τη φωτεινή πλευρά της. Αυτή η χαρούμενη καρ διά, α ς μας κυριεύει όλους μας και μ' αυτό το σύνθη μα ν α προχωρούμε στη ζωή π α ρ ά, ως ελέχθη, τις αντιξοότητες π ο υ ' χ ε ι. Μ' αυτές τις σκέψεις κλείνουμε το μικρό μας αυ τό άρθρο και με την χιλιο ειπωμένη ευχή τη γνωστή σ' όλους μας "ΑΙΣΙΟΝ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΕΣ ΤΟ Ν Ε Ο ΕΤΟΣ 06". Σ.ΟΙΚ. ΜΟΥ αυτά αποτελούν τις ρίζες μας, αυτού του τόπου που γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πονέσαμε και ζούμε. Εδώ στη γενέτειρα μας, που κά θε τι είναι θείο και ιερό. Να γίνει γνωστό στους νέ ους μας. Αυτή είναι η επιθυμία μου. Αυτό και μόνο επιδιώ κω και ίσως να γίνομαι κα μιά φορά και κουραστικός. Κοντολογίς θέλω να ικα νοποιήσω μια προσωπική μου φλογερή επιθυμία για τη γενέτειρα μου. " Ν ' αφή σω κι εγώ κάτι ευεργετικό στο διάβα της ζωής μου". Ισως σας κούρασα αλλά ήθελα να το εξομολογηθώ. Με την ευχή οι ερχόμενες γενεές να συμπληρώσουν αυτά, γιατί δόξα τω θ ε ώ, το χωριό μας τώρα έχει πολλούς και καλούς διανο ούμενους και καλούς συνο μιλητές που μπορούν να γί νουν μελετητές και συνεχι στές. Ζ. ΟΙΚ.

2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 06 ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΛΙΑ Ο ΜΑΣΤΡΟ-ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΟΥΨΙΑ Στη γειτονική μας Ρουψιά πριν από κάμποσα χρόνια ζού σε ένας πολύ καλός τεχνίτης, ευρισυτεχνίτης και καλός οικο γενειάρχης, ο αείμνηστος μπάρμπα Χρήστος ΠαπαΒασιλείου, ένα δημοσίευμα στο Ζ α γόρι μας, μας έδωσε το έναυ σμα για αυτό το μικρό μας δη μοσίευμα. Το κύριο επάγγελμα του μαστρο-χρήστου ήταν ξυλουρ γός. Ετυχε να τον γνωρίσω. Το σπίτι του και το εργαστήριο του ήταν γεμάτο (πριόνια, πλά νες, τανάλια, σφυριά, μέγγενες μικρές - μεγάλες, εργαλεία πάσης φύσεως κ.λ.π. κ.λ.π.). Ο λ ο ι τον ήξεραν στο χωριό του, α λ λ ά και στη γύρω ευρύ τερη περιοχή. Σ' ό λ α τα χωριά τον γνώριζαν. Εχει μεγάλη τέχνη, στα έπι πλα, στο ελαιοχρωματισμό, στην κατασκευή στεγών στα σπίτια, α λ λ ά εκεί που ήταν άρι στος ήταν η στεγανοποίηση στις στέρνες. Ο ι στέρνες στα άνυδρα χωριά μας, ήταν που'διναν ζωή στους κατοί κους. Ο μπάρμπα Χρήστος έλεγε, πως ν α τις χτίσουν, πως ν α τις αλλοίψουν και πως Βου λώσουν τυχόν διαρροές. (Στο χωριό μας στέρνες που σώζο νται μέχρι σήμερα αρχικά ήταν του Παν. Νίτσιου μεγάλη και πολύ καλή, μετά του Β,Λέτσιου και του Αχ. Μ ο ύ κ α και μετέπει τα η Κοινοτική και του Σχο λείου). Στην κατοχή ο μπαρμπαχρήστος έφκιανε ξύλινα αλέ τρια με πολύ τέχνη το "Ησιό δειο ά ρ ο τ ρ ο " και τρικούλια. Βρήκε ευρεσιτεχνία να κάνει πρόκες - καρφίτσες (με μια μέγγενη, δύο ξύλα, έκοβε με το σιδεροπρίονο, σύρματα έκανε το κεφάλι και τη μύτη και σε ανάλογο μήκος μικρές μεγάλες, έκανε πρόκες καρφί τσες τις πουλούσε στα χωριά, με είδος - στάρι - καλαμπόκι και συντηρούσε την πολυμελή οικογένεια του. Μικρός δηλα δή Βιοτέχνης. Που εύρισκε την πρώτη ύλη; Α π ό τα πεταμένα και κομμένα σύρματα των τηλεγραφόξυλων και από τα σύρματα τα πεταμένα των Ιτα λών και Γερμανών. Ακόμη σώ ζονται τέτοιες χειροποίητες καρφίτσες. Παντού και πάντοτε ο μαστρο-χρήστος. Επινοητικός, ευρεσιτεχνίτης, εμπειροτέχνης, μέχρι τα νησιά είχε φθάσει για στέρνες και σκεπές με τους με γάλους σεισμούς. Ο λ ο ι μας τον θυμούμαστε. Αυτή την επιτηδειότητα, την τέ χνη την έχει μεταδώσει και στα παιδιά του, α λ λ ά και στα εγγό νια του. Αυτά για τις μακρινές αναμνήσεις. ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΤΗΛ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ Δ Η Μ Ο Υ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ Κ Α Θ Ε Μ Ε Ρ Α Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Α Π Ο μ.μ. "Η tftftnh TOY ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ" ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Τ1ΪΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΏΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ τ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ IHANNINANT.K.44012THA.26S ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΕΚΔΟΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ MIX. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ν. ΠΑΝΟΥΣΗ 22 - Τ.Κ. 4SSS ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ. 26S Km ΟΙ ΚΟΝΟΜΙΚΗΔΙ ΑΧΕΙ ΡΙΣΗ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΜΟΥΚΑΣ ΠΑΡΟΔΟΣ ΚΑΣΤΡΙΣΟΠΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ. 2 S και ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ. Κ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ - ΚΩΔΙΚΟΣ 400 Χ β ΐ ρ ό γ ρ α φ α not» Snpoousuovrtn ή άκι Ssv e m a τρέφονται. Οχ evunovpaipes ovnrepvaoieg «κφράιοαυν α ς απόψεις eksivoov που υπογράφουν. Εμείς εδώ αναφερόμαστε σε μια άλλη απόμακρη εποχή όπου αυτές οι μικρές - μεγά λες για την εποχή του - ευρε ΣΕΛΙΔΑ 2 ΓΝΩΜΗ ΟΙ Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Ε Σ Τ ε λ ε υ τ α ί α π α ί ρ ν ο υ μ ε, σ α ν συντακτική Επιτροπή και π ρ ο σ ω π ι κ ά ε γ ώ, π ο λ λ έ ς ε π ι σ τ ο λ έ ς α π ό χ ω ρ ι α ν ο ύ ς και φί λ ο υ ς, π ο υ μ α ς λ έ ν ε ν α τις δ η μ ο σ ι ε ύ σ ο υ μ ε. Δ υ σ τ υ χ ώ ς όμως, αυτές οι επιστολές, αναφέρονται σε πολύ προσω π ι κ ά δ έ μ α τ α, με β ω μ ο λ ο χ ί ε ς κ α ι α κ α τ ο ν ό μ α σ τ ε ς ε κ φ ρ ά σ ε ι ς π ο υ δ ε ν κ α τ α γ ρ ά φ ο ν τ α ι κ.λ.π. Ε! α υ τ έ ς οι ε π ι σ τ ο λ έ ς ε ξ υ π α κ ο ύ ε τ α ι, δ ε ν μ π ο ρ ο ύ μ ε ν α τις δ η μ ο σ ι ε ύ σ ο υ μ ε λ ό γ ω α ρ χ ή ς και σ ύ μ φ ω ν α και με τη δ η μ ο σ ι ο γ ρ α φ ι κ ή δ ε ο ν τ ο λ ο γ ί α. Είμαι δ ε β έ β α ι ο ς ότι γ ρ ά φ ο ν τ α ι σ ε μια κ α κ ή ώ ρ α ή σ ' έ ν α ε κ ν ε υ ρ ι σ μ ό κ α θ ώ ς λ έ με. Ο ύ τ ε μ π ο ρ ο ύ μ ε ν' α ν α μ ο χ λ ε ύ ο υ μ ε π ά θ η και μίση του π α ρ ε λ θ ό ν τ ο ς, που δυστυχώς σ ' ό λ ε ς τις κοινωνίες υ π ά ρ χ ο υ ν - κ α ι που δ ε ν τιμούν κ α ν έ ν α ν. Σ κ ο π ό ς μ α ς είναι ν α κ α τ α θ έ τ ο υ μ ε σ τ ο ι χ ε ί α - α φ ο ύ π ρ ώ τα τ α δ ι α σ τ α υ ρ ώ σ ο υ μ ε - που ν α β ο η θ ο ύ ν στην ι σ τ ο ρ ι κ ή α λ ή θ ε ι α του χ ω ρ ι ο ύ μας και ν α σ υ ν τ ε λ ο ύ ν στην α ν ύ ψ ω σ η του πνευματικού και πολιτιστικού μ α ς ε π ι π έ δ ο υ. Σ. Ο Ι Κ. ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ. ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ σιτεχνίες βοηθούσαν τη ζωή μας Σήμερα βουλιάζουν μέσα στους πολλούς, η ζωή χάνει κάθε έξαρση, κάθε πνευματι κή ένταση, χαμηλώνει και απο χαρακτηρίζεται. Τα τεχνολογι κά επιτεύγματα, σήμερα έχουν αλλάξει τη ζωή μας καθώς έχουν δώσει λύσεις στα περισ σότερα καθημερινά προβλή ματα μας. Και οι παλιές εκεί νες ευρεσιτεχνίες, πραγματι κές και πρακτικές έχουν ατο νήσει μ' αποτέλεσμα και την εξασθένιση κάθε ανθρωπιστι κού συναισθήματος... Α ς είναι αυτές οι λίγες γραμμές μας ένα απλό μικρό μνημόσυνο στον αείμνηστο μπάρμπα - Χρήστο Παπαβασιλείου τον εμπειροτέχνη, τον ευρεσιτέχνη, κοντοχωριανό μας από τη Ρουψιά, τον άν θρωπο, που με πάθος αγαπού σε το χωριό του. Στο επόμενο φύλλο η ανα δημοσίευση από το περιοδικό το "ΖΑΓΟΡΙ Μ Α Σ " (Δεκέμ βριος τ. 330) με τίτλο το: ΙΣΤΟΡΙΚΟ Τ Ο Υ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ Δ Ο Β Ρ Α Σ. Σημείωση συντάκτη: Δ ο β ρ ά = σημερινή ονομασία Ασπράγγελοι Ζαγορίου, έ δ ρ α Δήμου Κεντρικού Ζαγορίου. Σωκράτης Οικονόμου ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ Ε φ η μ ε ρ ί δ ε ς, π ε ρ ι ο δ ι κ ά κ α ι β ι β λ ί α που λ ά β α μ ε κ α ι ε υ χαριστούμε: 1) Τ Ο Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Μ Α Σ : Ε κ δ ο σ η Ιστορικής και Λ α ο γ ρ α φ ι κής Ε τ α ι ρ ε ί α ς Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ. 2) Τ Ο Π Α Π Ι Γ Κ Ο : Ε κ δ ο σ η α π ο δ ή μ ω ν Π Α Π Ι Γ Κ Ο Υ. 3) Η Φ Ω Ν Η Τ Ο Υ Π Ω Γ Ω Ν Ι Ο Υ 4) Η Β ή σ σ α ν η : Ε κ δ ο σ η α δ ε λ φ ό τ η τ α ς Πωγωνίου ) Η Π Η Γ Η Κ ε φ α λ ό β ρ υ σ ο υ Βησσανιωτών 6) Τ Ο Π Ω Γ Ω Ν Ι : Ε κ δ ο σ η Δ ή μ ο υ Δ ε λ Β ι ν α κ ί ο υ 7) Δ Ο Λ Ι Ω Τ Ι Κ Α Ν Ε Α : Ε κ δ ο σ η Εκπολιτιστικού Σ υ λ λ ό γ ο υ Δολού 8) Τ Α Κ Α Ν Τ Σ Ι Ω Τ Ι Κ Α 9) Τ Α Ν Ε Α Τ Ο Υ Β Ρ Υ Σ Ο Χ Ω Ρ Ι Ο Υ Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Ω Ν ) Η Η Π Ε Ι Ρ Ο Σ Α Π Ε Ι Ρ Ο Σ Χ Ω Ρ Α 11) Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο Η Κ Ο Ν Ι Τ Σ Α 12) Η ΣΙΑΤΙΣΤΑ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Κ Η Π Ν Ο Η 13)ΤΟΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ 14) Ο Δ Η Γ Ο Σ Δ Ι Α Κ Ο Π Ω Ν " Η Η Π Ε Ι Ρ Ο Σ " 1) Β Ι Β Λ Ι Ο : Η Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Λ Ο Γ Ι Α ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΑ Τ Ο Υ Σ Ω Κ Ρ Α Τ Η : Κ Ω Ν / Ν Ο Υ ΚΙΤΣΟΥ 16) Ν Ε Α Τ Ω Ν Κ Α Τ Σ Α Ν Ο Χ Ω Ρ Ι Ω Ν 17) Β Ι Β Λ Ι Ο " Η Π Ε Ι Ρ Ω Τ Ι Κ Α Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α " 18) Η Π Ε Ι Ρ Ω Τ Ι Κ Η Α Λ Η Θ Ε Ι Α Σ' ό λ ε ς τις α ν ω τ έ ρ ω ε φ η μ ε ρ ί δ ε ς, π ε ρ ι ο δ ι κ ά και Β ι β λ ί α σ τ έ λ ν ο υ μ ε κι εμείς τη δ ι κ ή μ α ς ε φ η μ ε ρ ί δ α " Η Φ Ω Ν Η ΤΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ". ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΩΠΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ Σπιτικό Φαγητό σε ΙΙαραδοαιαχο αενώνα ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ Ό ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ" ΑΛΕΙΑΝΑΡΟΣ Β. ΛΕΤΣΙ0Σ ΓΑΣΤΟΥΝΗ ΗΛΕΙΑΣ ΤΗΛ Άνω Κλβιδωνιά, Κόνιτσα Τηλ,/Fax: ΝΙΚΟΣ Δ. ΣΤΡΑΤΗΣ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΕΙΟ - ΓΡΑΦΕΙΟ: ΚΟΡΑΗ 13 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ

3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 06 ΧΑΡΟΥΜΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΝΟΤΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΣΕΛΙΔΑ 3 ΤΟ ΚΟΨΙΜΟ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΙΝΑ Οπως κάθε χρόνο έτσι κι εφέτος στις 22 του Γενάρη , οι ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΕΣ που διαμένουν και εργάζο νται στα Γιάννενα, στην αίθουσα της Ενωσης Κονιτσιωτών (Ασωπίου 12) έκοψαν την βασιλόπιτα και ευχηθήκα με χρόνια πολλά και ευτυχισμένο το νέο έτος 06. Η συμμετοχή ήταν μεγάλη. Μ α ς τίμησαν και πολλοί φί- Μ ε χαρά και ανυπομονη σία περίμεναν τα παιδιά του χωριού μας να πουν τα χρι στουγεννιάτικα κάλαντα. Ο λ α αγαπημένα και χαρού μενα έτρεξαν στα σοκάκια του χωριού και με τις χα ρούμενες φωνές τους τρα γούδησαν τα κάλαντα από πόρτα σε πόρτα. Εδωσαν χαρούμενη χριστουγεννιάτι κη νότα και μεγάλη χαρά σε όλους. Τί είναι όμως τα κάλαντα. Είναι τραγούδια αγερμού με θρησκευτικό περιεχόμε νο που συνδέονται με ορι σμένες χριστιανικές εορτές. Ρήμα καλαντίζω ουσ. καλαντιστής. Αρχικά η λέξη κά λαντα σήμαινε μόνο τα τρα γούδια που έλεγαν στις τρεις μεγάλες εορτές του Δωδεκαημέρου (Χριστού γεννα, Πρωτοχρονιά, Φώτα) και είχαν πάρει την ονομα σία αυτή από την εορτή των Καλένδων του Ιανουαρίου. Μ ε τον καιρό όμως ο όρος διευρύνθηκε και περιλαμ βάνει επίσης τα τραγούδια που λέγονται από σπίτι σε σπίτι και σε άλλες μέρες με θρησκευτική εορτή (Σάββα το του Λ α ζ ά ρ ο υ, Κυριακή των Βαΐων, Μεγάλη Πέμπτη, Μ. Παρασκευή, Δευτέρα Διακαινησίμου κ.α.) την πα ραμονή ή ανήμερα. Τα κάλαντα κάθε εορτής παίρνουν ανάλογα με το πε ριεχόμενο της δική τους ποιητική μορφή και εθιμική πλαισίωσωη. Γενικά στην αρχή αναγγέλλουν ή περι γράφουν το γεγονός που εορτάζει η Εκκλησία (Γέννη ση, Βάπτιση Ιησού κ.λ.π.). Καλήν ημέραν άρχοντες αν είναι ορισμός σας Χρι στού την θείαν γέννησιν να πω στ' αρχοντικό σας. Χρι στός γεννάται σήμερον εν Βηθλεέμ τη πόλει. Ακολουθούν κυρίως στα κάλαντα των Χριστουγέν νων και της Πρωτοχρονιάς ευχές και έπαινοι για το σπί τι και τους σπιτικούς ανά λογα με την ασχολία του νοικοκύρη, τα μέλη της οι- ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ "ΦΙΛΟΙΕΝΩΝΑ ΖΑΓΟΡΙ" Αξιότιμοι κυρίες-οι, Από όμηνον, περίπου, έχουμε την τιμή να λαμβάνουμε την περιοδική σας έκδοση " Η Φ Ω Ν Η Τ Ο Υ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑ Ν Ο Υ " και μάλιστα να διαπιστώσουμε την διαφημιστική μας καταχώρηση στο υπ' αριθμ. 6 4 φύλλο σας. Αισθανόμαστε ως ελάχιστη υποχρέωση, να σας ευχα ριστήσουμε, από ψυχής, για την ευγενική σας χειρονομία και να σας δηλώσουμε πως μπορείτε να υπολογίζετε στην ειλικρινή φιλική μας διάθεση. Ευχαριστούμε Μ ε φιλικούς χαιρετισμούς και εκτίμηση Κ Α Λ Η ΧΡΟΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΑΜΑΣ κογένειας κ.λ.π. Σε ποιμενι κή οικογένεια λ.χ. τραγου δούν (Πήλιο). Εδώ σε τούτες τις αυλές τες μαρμαροστρωμένες εδω'χουν χίλια πρόβατα και τρεις χιλιάδες γίδια. Εμείς ολίγα τα'παμε κι ο Θεός να τ' αβγατίσει. Ανάλογοι είναι οι στίχοι για τον γεωργό όπως (Κρήτη) Πευκένιο ναι τ' αλέτρι σου δαφνένιος ο ζυγός σου τ' απανωζεύλια του ζυ γού βασιλικού κλωνάρι. Ο ι καλαντιστές τελειώ νουν με στίχους αιτητικούς με τους οποίους ζητούν πλούσιο φιλοδώρημα (λ.χ. Λήμνος). Βάλε τ' αφέντη μ' Βάλε το το χέρι σου στην τζέπη. Αν εύρεις γρόσια δώσ' μας τα φλουριά μην τα λυπά σαι. Βάλε και το γλυκύ κρα σί να πιουν τα παλικάρια. Σε ορισμένα μέρη εκτός από τα συνηθισμένα φιλο δωρήματα (γλυκά χρήματα) προσφέρουν και λάδι ή άλ λα προϊόντα του σπιτιού ή τους δίνουν ειδικά για το σκοπό αυτό φτιαγμένα ψω μάκια ή κουλούρια (π.χ. κολιαντίνες στη Δ. Μακεδο νία). Α π ό την κοπή της πίτας στα Γιάννινα Δ ι α κ ρ ί ν ο ν τ α ι α π ό α ρ ι σ τ ε ρ ά π ρ ο ς τα δ ε ξ ι ά : Μ ο ύ κ α ς Λ ά κ η ς, Πότσης Ο δ υ σ σ έ α ς Αντινομάργης, Ν. Π ά ν ο ς, Παπα-Γιώργης Συντάκας, Ο ι κ ο ν ό μ ο υ Σωκράτης και Α Β α ν ά σ ι ο ς Γ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ. λοι και γνωστοί, καθώς και οι τέως δάσκαλοι που υπη ρέτησαν στο χωριό μας και παλιά στο άλλοτε "ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ". Ηρθαν αρκετοί και από το χωριό μας. Την πίτα ευλόγησε ο νέος παπάς του χωριού μας, ο παπα-γιώργης Συντάκας. Μ α ς τίμησαν ακόμη, ο Αντινομάρχης Ιωαννίνων, κ. Οδυσ. Πότσης, ο Συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής Ιωαννίνων του Π Α Σ Ο Κ κ. Α θ α νάσιος Οικονόμου, ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας, κ. Ν. Πάνος και εκ μέρους της γειτονικής μας Ρουψιάς ο αγαπητός κ. Νικ. ΠαπαΒασιλείου μετά της συζύγου του Μαρίας. Ο ι παλιοί μαθητές του χωριού μας, ενήλικες σήμερα, κουβέντιασαν και χάρηκαν με τους παλιούς δασκάλους τους κ. Πόπη Κυριάνη, κ. Γ. Μπούρη, κ. Γ. Κασιόλα και με τις άλλοτε αρχηγούς του "ΣΠΙΤΙΟΥ Τ Ο Υ ΠΑΙΔΙΟΥ" κ. Πόπη Δρόσου, κ. Ελένη Μπουκουβάλα και κ. Πόπη Σκοκίδου. Το φλουρί έπεσε στην κ. Ελένη Ντεμίρη Τζέγκα και το αντίτιμο ήταν μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία του χω ριού κορνιζαρισμένη προσφορά της εφημερίδας μας " Η Φ Ω Ν Η ΤΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ". Ηταν μια ευχάριστη συντροφιά και επικοινωνία και δώσαμε ραντεβού για το χωριό μας για καλύτερες και χαρούμενες συναντήσεις. ΚΑΙ ΤΟΥ Χ Ρ Ο Ν Ο Υ. Σ. ΟΙΚ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΡΥΣΟΧΟΙΑ! ΠΩΛΗΣΙΣ ΧΟΝΤΡΙΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ ΝΙΚΟΣ Ι. ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΘΕΟΔ. ΣΤΑΥΡΟΥ 12 ΤΗΛ.: ΪΗΡΟΚΡΗΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ευχόμαστε τα παιδιά του χωριού μας κάθε χρόνο να γίνονται περισσότερα. Να μας τα λένε. Ν α μας κάνουν τις μέρες αυτές πιο χαρούμενες. ΟΛΓΑ ΜΟΥΚΑ Γ. Β Α Λ Α Κ Ο Ι 09S7 723SS χ.ππτιοι: M M «SMM

4 Η ΦΩΝΗ TOY ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 06 ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ ΠΕΝΘΗ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΝΑΣΣΗΣ Από τη μακρινή Αυστρα λία, έφθασε στο χωριό μας η θλιβερή είδηση του θανά του του αειμνήστου Βασίλη Γ. Νάσση, γόνος της μεγά λης παραδοσιακής χωριανικής οικογένειας των Νασσαίων. Ο θάνατος επήλθε στις Ο αείμνηστος Βασίλης Γ. Νάσσης, εγγονός του Λ ά μπρου Νάσση, γεννήθηκε στο χωριό μας το 1924, πέ ρασε τα πρώτα παιδικά του χρόνια στο χωριό, ανέμελα χαρούμενα και σκανδαλιά ρικα. Ηταν πολύ ζωηρός. Ιδίως στη συνήθεια που'χαν τότε μαχαλάς με μαχαλάς στον πετροπόλεμο. Αργότερα ταξιδεύτηκε στην Αίγυπτο, όπου ο πατέ ρας του Γεώργιος Χ. Νάσ σης διατηρούσε μεγάλο φούρνο. Αρτοβιομηχανία Ηπειρωτών - Ζαχαροπλα στείο. Σπούδασε Ελληνική και Αγγλική Φιλολογία κι έγινε καθηγητής Αγγλικών, αλλά περισσότερο τον τρά βηξαν οι.επιχειρήσεις και το εμπόριο. Το με την αναγκα στική έξωση - εκδίωξη από τον ΝΑΣΕΡ, ανεχώρησε για την Αυστραλία, στο Σύδνεϊ και ενεργός και δραστήριος όπως ήταν, ανέπτυξε μεγάλη δραστηριότητα κι έγινε επι χειρηματίας οικοδομικών υλικών. Στο χωριό μας ήρθε πολ λές φορές γύρω στα και 8 6 κι όλοι τον αναγνώρισαν από το μούσι του, και την φυσιογνωμία του που ήταν ακριβώς σαν του αείμνηστου μπάρμπα Λάμπρου Νάσση του παπ πού. Σήμερα τα παιδιά του κα τέχουν υψηλές θέσεις στην ελληνική πρεσβεία της Α υ στραλίας. Ο ι γιοι του Θ α ν ά σης και Γεώργιος ομιλούν τρεις γλώσσες και φυσικά και την ελληνική. Εξυπηρε τούν τους Ελληνες μετανά στες στην Αυστραλία. Στο γραφείο τους έχουν φωτο γραφία του χωριού μας, που γράφει με ελληνικά " Ο ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ ΤΟ ΧΩΡΙΟ Μ Α Σ " ΕΛΛΑΣ. Είναι αναγνώ στες της εφημερίδας μας, και εξ αιτίας τους κι άλλοι πατριώτες είναι συνδρομη τές και αναγνώστες μάλιστα ο Κων/νος ΤΣΟΥΝΑΚΑΣ SYDNEY, είναι και συνεργά της της εφημερίδας μας μας στέλνει ποιήματα, ειδήσεις και διάφορα άλλα άρθρα. Αντίο αγαπημένε μου εξά δελφε στο μακρινό και αγύ ριστο ταξίδι σου. Νοερά εί μαι κοντά στην αγαπημένη σου Πόπη στα παιδιά σου Γιώργο και Θανάση, στ' αδέλφια σου και στα εγγό νια σου. Ζω από μακριά, α π ' τ' αγαπημένο σου χωριό, τον πόνο και τη θλίψη για το χα μό σου. Α ς είναι ελαφρύ το χώμα της μακρινής Αυστρα λίας που σε σκεπάζει. Αιωνία η μνήμη σου αγα πημένε μου εξάδελφε Βασί- λη. Η εξαδέλφη σου Ναυσικά Νάσση - Οικονόμου ΠΕΝΘΗ ΑΝΩ ΡΑΒΕΝΙΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΚΕΡΛΕΣ Μ ε Βαθύ πόνο και αισθή ματα θλίψης πληροφορηθή καμε χθες το θάνατο του εκλεκτού συγχωριανού μας Κώστα Γκερλέ και σπεύσαμε όλοι εδώ, συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί, εδώ στο ναό των Ταξιαρχών, για να απευθύνουμε τον ύστατο χαιρετισμό, τον τελευταίο ασπασμό. Μ ε την πεποίθηση λοιπόν ότι διερμηνεύω και τα συναι σθήματα των άλλων συγχω ριανών μας, θέλω αγαπητέ Κώστα, την ώρα τούτη του τελευταίου σου ταξιδιού για τον άλλο κόσμο, [ένθα απέδρα πάσα θλίψις, οδύνη και στεναγμός], θέλω, επανα λαμβάνω, να τονίσω ότι με το χαμό σου το χωριό μας γί νεται ακόμη πιο φτωχό. Γιατί, όταν ο χάρος χτυπάει άτομα της γενιάς αυτής, όλο και λι γότεροι θ α είναι οι άνδρες, που θ α συμμετέχουν στις κοινωνικές εκδηλώσεις του χωριού, στις χαρές και τις λύπες και τότε ασφαλώς αποτυπώνεται ολοφάνερα η διαίσθηση της φτώχειας. Ασφαλώς είναι γνωστόν, ότι ο Κώστας Γκερλές γεννή θηκε και μεγάλωσε μέσα σε μια ιστορική συγκυρία, της οποίας τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ήταν η φτώχεια, η ανέχεια, ο πόλεμος. Οταν ξέσπασε ο πόλεμος του 1940, ο Κώστας ήταν πολύ νέος και τα γεγονότα που εκτυλί (τηκαν στο χωριό, έμειναν έντονα χαραγμένα στη μνήμη του. Θυμάμαι, πέρυσι το Δε κέμβριο, στην εορτή του Αγίου Νικολάου, όταν η ευ ρύτερη οικογένεια Γκερλέ εκπλήρωσε κάποιο τάμα της, μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας κάλεσε τους πιστούς στο σπίτι της για έναν καφέ, η συζήτηση περιστράφηκε στα γεγονό τα της περιόδου εκείνης και της μετέπειτα σκοτεινής και αδελφοκτόνου περιόδου του εμφύλιου σπαραγμού. Αλήθεια, πόσο ακριβολό γος, πόσο ειλικρινής και αντικειμενικός, πόσο δίκαι ος υπήρξε στους χαρακτη ρισμούς του. Ηταν μια ακέ νωτη πηγή γνώσεων, πληρο φοριών και ειδήσεων τοπι κού και επιχώριου χαρακτήρα, που για όλους εμάς τους νεώτερους Π α νωραβενιώτες, που τον ακούγαμε, αποτελούσε μά θημα εθνικής - τοπικής ιστο ρίας. Ω ς οικογενειάρχης ο Κώ στας ευτύχησε να δημιουρ γήσει με την αγαπημένη του Ευρύκλεια μια αξιοζήλευτη οικογένεια. Απόκτησαν τρία παιδιά [δύο κορίτσια και ένα αγόρι], που μόλις μεγά λωσαν, εγκαταστάθηκαν στην Αθήνα, όπου δημιούρ γησαν τις δικές τους οικογέ νειες και εκεί τελευταία με τέφεραν τον αγαπημένο τους πατέρα, για να του προσφέρουν τις πιο καλές υπηρεσίες της ιατρικής επι στήμης, αλλά και τη δική τους θαλπωρή. Μεράκι του ήταν το κυνή γι κι είχε τα καλύτερα κυνη γετικά σκυλιά της περιοχής. Ακόμη πρέπει να τονισθεί ότι η μεγάλη αγάπη, που έτρεφε για το χωριό, τον οδήγησε και στην τοπική αυ τοδιοίκηση, ως αιρετό μέ λος της Κοινότητας Ανω ΡαΒενίων, στην οποία πρόσφε ρε τις υπηρεσίες του με διαλλακτικότητα, σωφρο σύνη και ανιδιοτέλεια. Σ' ολόκληρη τη ζωή του ο Κώστας Γκερλές, εκτός από εργατικός υπήρξε γενναιό ψυχος και γενναιόδωρος. Ακόμη ήταν άκακος, γι αυτό και αγαπήθηκε α π ' όλους τους χωριανούς του. Είχε μόνο φίλους και κανέναν εχ θρό. Πάντοτε συμπονούσε τους συνανθρώπους και συγχωριανούς του, πάντοτε συμμετείχε στον πόνο και στη χαρά του διπλανού του. Πάντοτε έκανε κουράγιο και έδινε ορμήνιες στους νεσυνέχεια στην η σελίδα ΣΕΛΙΔΑ 4 ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΙΑΝΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ 1) Καθήκον θεωρεί η ψυχή μας, μέσα απ' τούτη τη γραφή μας, τους χωριανούς αναγνώστες να ευχαριστήσουμε και απλά να τους ζητήσουμε: 2) Φίλοι χωριανοί, που μας διαβάζετε με την καρδιά σας να λογιάζετε, τα γραπτά αυτά να μη χαθούν και στους απογόνους μας να βρεθούν. 3) Δέστε τα όλα σ' ένα τόμο που ν' αντέχει εις το χρόνο, και βάλτε τα στη βιβλιοθήκη ως μια καλή παρακαταθήκη. 4) Τούτο ας γίνει θεληματικώς και σας ευχαριστούμε προκαταβολικώς. (Σημείωση: Το ποίημα αυτό το πήραμε από το βιβλίο του γνωστού μας πρεσβυτέρου παπα-χρήστου Μ. Μάτσια Πωγώνι - Δερόπολη (ήθη - έθιμα - τραγούδια "Δωδώνη" Αθήνα 198, σελ. 298 και το τροποποιήσαμε λιγάκι και τον ευχαριστούμε). Η συντακτική επιτροπή της Φ.τ.Γ. Η ΠΙΤΤΑ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ Η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος, η κορυφαία Οργάνωση των Αποδήμων Ηπειρωτών, που έχει στη δύναμη της 40 Οργανώσεις και εξακόσιες πενήντα χιλιάδες (60.000) Ηπειρώτες στο λεκανοπέδιο Αττικής, διοργάνωσε κι έκοψε την "ΠΙΤΑ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ" την Κυριακή Φε βρουαρίου 06 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Την εκδήλωση ετίμησε με την παρουσία του και ο Πρόε δρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας και χιλιάδες Ηπειρώτες και φίλοι των Ηπειρωτών. Ηταν μια ωραία εκδήλωση ένα υπέρ θέαμα από τα χορευτικά των Συλλόγων που ανέδειξαν την πλούσια μουσικοχορευτική παράδοση της ΗΠΕΙΡΟΥ. ΑΩΡΕΑ ΒΙΒΛΙΩΝ Το Ιδρυμα Βορειοηπειρωτικών Ερευνών (Κουγκίου 1 Ιωάν νινα) μας δώρισε για την δανειστική Βιβλιοθήκη του Πολιτι στικού μας Συλλόγου, βιβλία ιστορικού και λαογραφικού πε ριεχομένου. Σιγά-σιγά η δανειστική μας βιβλιοθήκη εμπλου τίζεται, έτσι τα παιδιά μας αλλά και κάθε ενδιαφερόμενος, μπορεί να δανείζεται απ' αυτά τα βιβλία, να τα διαβάζει και να τα επιστρέφει. Τα βιβλία μορφώνουν, ψυχαγωγούν, δια φωτίζουν και ευχαριστούν πάντοτε όλους μας. Ευχαριστούμε θερμώς το Βορειοηπειρωτικό Ιδρυμα Ερευ νών Ιωαννίνων. ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΛΓΙΟΓΡΛΦΙΕΣ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΒΑΚΗ 23 ΣΥΚΙΕΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: ΚΑΛΟ ΚΡΑΣΙ Κυκλοφόρησε καλό κρασί της αμπελουργικής περιό δου με την ονομασία: "Θεία Κοινωνία Καλο γιάννη και των οκτώ εγγονών". Το κρασί είναι από τον αμπελώνα Ανω Ραβενίων. Ο τό πος μας ξανά στο προσκήνιο.

5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 06 ΤΟ ΖΙΑΦΕΤΙ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΤΑ "ΕΑΕΥβΕΡΙΑ" Μ ε λαμπρότητα, η πόλη των Ιωαννίνων γιόρτασε την 21η Φεβρουαρίου τα 9 3 Ελευθέρια της, παρουσία του Προέδρου της,δημοκρατίας κ. Κάρολου Παπούλια και της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων και πολλών εκ προσώπων της κυβέρνησης και του πολιτικού κόσμου. Η γιορτή είναι μνήμη και τιμή για την ημέρα της απελευθέ ρωσης της πόλης από τον τουρκικό ζυγό, με επιμνημό συνες δεήσεις, κατάθεση στεφάνων στα μνημεία και γιορτές και παρελάσεις. Τό σο οι επίσημοι όσο και πλή θος κόσμου τίμησαν τα " 9 3 Ελευθέρια". Ε ΑΠ ΑΝΩ ΡΑΒ ΕΝ ΙΑ Οπως κάθε χρόνο, έτσι κι εφέτος έγινε το παραδο σιακό μας ΖΙΑΦΕΤΙ, ανήμε ρ α των Θεοφανείων στο κε ντρικό καφενείο του χωριού (Παρασκευή ). Το πρωί' Θ ε ί α Λειτουργία των Φώτων, αγιασμός των υδάτων και το βράδυ κοινό φαγητό "ΓΙΑΧΝΙ" γλέντι και χορός. Το καφενείο γέμισε ασφυχτικά και σαν τα παλιά τα χρόνια, το τραπέζι το ευ λόγησε ο νέος μας παπάς ο παπα-γιώργης Συντάκας που μας ευχήθηκε "Χρόνια π ο λ λ ά " για το 06.. Παραβρέθηκαν ο Δήμαρ χος Καλπακίου και ευχήθη κε κι αυτός, καθώς και ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Λίτσας. Ο τυχερός της βασιλόπι τας ήταν ο αγαπητός μας Κώστας Γκίκας, που πήρε μια ωραία κορνιζομένη φω τογραφία του χωριού μας προσφορά της εφημερίδας μας- κι αυτός με τη σειρά του τη χάρισε στον κ. Δ ή μαρχο να τη Βάλει στο γρα φείο του, να την βλέπει κά θε μέρα και να ενδιαφέρε ται περισσότερο για το χω ριό μας. Ο λ ο ι το χαρήκαμε αυτό. Εκείνο που μας χαροποίη ΘΑΝΑΤΟΙ σε όλους, ήταν που χόρε ψαν, όλα τα παιδιά του χω ριού μας (μαθητές του Δη μοτικού Σχολείου) με χάρη και ενθουσιασμό. Καμάρω σαν οι παππούδες και οι γιαγιάδες και οι γονείς τους αλλά και όλοι μας (Μπράβο παιδιά). Ο χορός κράτησε μέχρι το πρωί με κέφι και ενθου σιασμό. Θ ε ρ μ ά συγχαρητή ρια, σ' όλους που εργάστη καν γ ι ' αυτό το ΖΙΑΦΕΤΙ ΜΑΣ. Ο ι παραδόσεις μας καλά κρατούν. Και του χρόνου. ΚΟΠΗ ΠΙΤΛΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ο σύλλογος Γεροπλατανιτών Θεσ/νίκης "Αγ. Νικό λ α ο ς " και φέτος έκοψε την πίτα του την Κυριακή 2 9 / 1 / στην αίθουσα της Ηπειρωτικής Εστίας Θ ε σ / νίκης. Στην τελετή παρεβρέθηκαν πολλοί χωριανοί και φίλοι, όπως κάθε χρόνο. Η ατμόσφαιρα ήταν ευχάρι στη. Ο λ ο ι μαζί συζητήσαμε διάφορα θέματα του χω ριού και θυμηθήκαμε πα λιές ιστορίες. Το φλουρί της πίτας έπε σε στο αγαπημένο μας χω ριό. Στο τέλος της γιορτής ευ χηθήκαμε όλοι μας ο νέος χρόνος να μας φέρει υγεία και κάθε ποθητό, στις οικο γένειες μας και σε όλους τους χωριανούς. Ειρήνη και χαρά στον κό- ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ Συνέχεια από την 4η σελίδα ώτερους με τρόπο ήπιο και διακριτικό, ως καταστάλαγ μα της πολύτιμης πείρας και των δυσκολιών της ζωής. Κυρίως θ α μείνει στη μνήμη μας ως εξαίρετος άνθρω πος, ως συνετός, ανεξίκακος, ειλικρινής, δίκαιος, φι λάνθρωπος. καρδιές των δικών του αν θρώπων, της συζήγου του Ευρύκλειας, των παιδιών και εγγονών του, αλλά και των αδελφών Βασίλη και Μ ή τσιου και των ανηψιών του, να ρίξει βάλσαμο παρηγο ριάς και να απαλύνει τον πό νο τους. Τελειώνοντας ευχόμαστε και προσευχόμαστε ο Θ ε ό ς να αναπαύσει την ψυχή του μεταξύ των δικαίων. Στις Καλό ταξίδι αγαπητέ Κώ στα Και αιωνία η μνήμη σου... Γιάννης Κάτσενος σμο. Ευχαριστούμε όλους όσους μας τίμησαν με την παρουσία τους και ευχόμα στε σε όσους φέτος δεν μπόρεσαν να βρεθούν μαζί μας του χρόνου να τους έχουμε κοντά μας. ΤΟ Δ.Σ. Κώστας Νίτσιος Ναυσικά Γόρα Σιδηροπούλου Μαίρη Κατσάνου Μπότσαρη Λάζαρος Σιδηρόπουλος Σταύρος Πασχάλης Κώστας Μουλάς ΕΠΕΙΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΖΑΚΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕΛΗΜΗΤΡΟΣ ΤΗΛ.: και Ο 90χρονος Θανάσης Σπ. Μπακάλης έφυγε από κο ντά μας, λίγο πριν εκπνεύσει το Θ ε ρ μ ά συλλυπη τήρια στη μοναχοκόρη του Μ ά γ δ α στην οικογένεια της και λοιπούς συγγενείς. Δεν έχω χέρια να γράψω, αλλά και το μελάνι όλου του κόσμου δεν θάφτανε ν' αποτυπώσω στο χαρτί, αυτά που αισθάνομαι ότι χαρακτήριζαν τον μοναδικό αξιαγάπητο σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό, ξάδελφο, συμπέθερο, φίλο, γείτονα, χωριανό, κοντοχωριανό, τον αλησμόνητο αξιολάτρευτο θείο μου, τον Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Κώστα του πανωραβενιώτη Πέτρου Γκερλέ και της Δολιανίτισσας Βαρ βάρας Α θ. Βαζάκα, που μας έφυγε αναπάντεχα για πά ντα και σήμερα Πέμπτη 12 του Γενάρη στις 12, τον αποχωριστήκαμε... Ανάλαφρο το χώμα που τον σκέπασε. Αιωνία ας είναι η μνήμη του. Η καλωσυνάτη Λούκια Τόλη, το γένος Αντωνίου και Ευδοξίας Μπαλαμπούτη, που είχε γεννηθεί το 1933 στα Ανω ΡαΒένια από τις 1 Γενάρη έφυγε από κοντά μας και αναπαύεται για πάντα στη Βίτσα, όπου είχε πα ντρευτεί και ήταν ο τόπος κατοικίας της. Θερμά συλλυ πητήρια σ' όλους τους συγγενείς της. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ Θ ε ρ μ ά συγχαρητήρια στον πανωραβενιώτη γαμπρό Γιάννη Μπάρκα [σύζ. Μιράντας Θ. Τσουμάνη] που ορί στηκε από τον Νομάρχη κ. Αλέκο Καχριμάνη και είναι ένας από τους τέσσερις νέους αντινομάρχες και από ανέλαβε Πρόεδρος της Νομ/κής Επιτροπής Οικονομικών, Κοινωνικών Θεμάτων, Ανάπτυξης και Τρο φίμων. Καλή δημιουργική θητεία. ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ Η Μ α ρ ί α, μοναχοκόρη του Γιώργου και της Βικτωρίας Νίτα, πήρε το πτυχίο της Επόπτριας Δημόσιας Υγείας. Θ ε ρ μ ά συγχαρητήρια, καλή σταδιοδρομία και μ' ένα κα λό τυχερό. Δέσποινα Γκερλέ Μπίτσα ΠΩΛΗΣΕΙΣ Π ω λ ε ί τ α ι κατοικία εις το Δίλοφο Ζαγορίου. Ο ι ενδια φερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κ. Σπυρί δωνα Κήτα τηλ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟ Ζ η τ ε ί τ α ι στον Γεροπλάτανο οικία ν έ α ή παλιά σ ε οποιαδήποτε κατάσταση για άμεση αγορά. Τηλ. επικ έως μ.μ. Θανάσης. Ζ η τ ε ί τ α ι στον Γεροπλάτανο οικόπεδο εντός σχεδίου ή αγροτεμάχιο 4 στρ. και άνω για άμεση αγορά. Τηλ. επικ έως Θανάσης. ϊνοικιάζεται Αρτοποιείο στην Κάτω Κόνιτσα (πρό σοψη σε διεθνή οδό). Πληροφορίες στο τηλέφωνο:

6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 06 ΛΑΪΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ Συνεχίζουμε και σήμερα με τις "Λαϊκές φράσεις" που λέμε στο χωριό μας, που πλουτίζουν και ομορφαίνουν τη γλώσσα μας, αλλά και όσες λέγονται και στη γύρω ευρύτερη περιοχή μας: 1. Γελάστε κότες = για παραλογίες κάποιου. 2. Γέλασε με την ψυχή του = γέλασε υπερβολικά. 3. Για της χωράς τα γελάδια = λέγεται για ίτσιου τίποτε. 4. Για τα μάτια του κόσμου = επιφανειακά.. Για ψύλου πήδημα = λέγεται για το τίποτα. 6. Γίνγκε γιοφύρι = υπόκυψε. 7. Γάιδαρος δεμένος, νοικοκύρης σιγουρεμέ νος = λέγεται για τα προφυλακτικά μέτρα. Είναι πάντο τε καλά. 8. Γρόσια στο πουγγί, ψάρια στο Βουνί = η δύ ναμη των χρημάτων τα κάνει όλα. 9. Γάμος χωρίς κ ρ ι ά ρ γ ι α δεν γίνεται = λέγεται για υποθέσεις που δέλουν και υλικές θυσίες.. Για σένα τα λέω πεθερά, γ ι α ν α τ' ακούει η νύφη Β Οταν οι συμβουλές απευθύνονται με πλάγιο τρόπο ώστε να μη θίγεται εκείνος, που θέλουμε να συμ βουλεύσουμε. 11. Γιαλί το γρέκι = όταν εξασφανίζονται όλα. 12. Γλυκός ο ύπνος το πρωΐ, γυμνός ο κώλος τη Λαμπρή = λέγεται για κείνον που κοιμάται το πρωΐ για τον τεμπέλη που την Πασχαλιά δεν έχει ρούχα. Στ' άλλο φύλλο συνέχεια και περισσότερα. Σ. ΟΙΚ. ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΟΛΥΒΑΟΣΚΕΠΑΣΤΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Στις 2 7 Ιανουαρίου ημέρα Παρασκευή, έγιναν τα εγκαίνια του Γραφείου του Πολιτιστικού Συλλόγου ΜολυΒδοσκεπάστου Κόνιτσας στην Πλατεία Πάργης 7 στα Ιωάννινα και συγχρόνως κόπηκε και η πίτα του Συλλόγου. Ηταν μια χαρούμενη εκδήλωση του Συλλό γου κι όλοι μας ευχηθήκαμε χρόνια πολλά και καλά έργα του Συλλόγου για το χωριό τους. Τέτοιες εκδη λώσεις τιμούν τα χωριά μας και η αγάπη μας και το εν διαφέρον για τα χωριά μας είναι μεγάλο. Θερμά συγ χαρητήρια στα δραστήρια μέλη του Πολιτιστικού Συλ λόγου Μ Ο Λ Υ Β Δ Ο Σ Κ Ε Π Α Σ Τ Ο Υ ΚΟΝΙΤΣΑΣ. KEY'S HOUSE ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΌΣ & ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΛΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΧΑΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ TESIO & F.A.I.P. ΤΗΛ.: και 874 ΚΙΝΗΤΟ: ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 12 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α Π. ΤΖΟΓΚΑΣ ΙΑΤΡΟΣ Π Ν Ε Υ Μ Ο Ν Ο Λ Ο Γ Ο Σ Ν ο σ ο κ. Ερρίκος Ντυνάν Μ Ε Λ Ο Σ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Π Ν Ε Υ Μ Ο Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ζ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Μ Ε Λ Ο Σ E.R.S. ΙΑΤΡΕΙΟ: ΠΑΤΗΣΙΩΝ Α Α Θ Η Ν Α Τ Η Λ. / F A X : ΚΙΝΗΤΟ: ΣΕΛΙΔΑ 6 ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΜΑΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ Πολλές φορές α π ' τη στή λη αυτή, έχουμε γράψει για την ξενιτειά και τα δημοτικά μας τραγούδια. Ομως όσες φορές κι αν τα γράψαμε και γράφουμε, είναι πάντα επί καιρα. Παλιά τραγούδια της ξενιτειάς, για τον αποδημισμό, που ως κοινωνικό φαι νόμενο, από τα αρχαία χρό νια μέχρι σήμερα έχει αίτια οικονομικά ή πολιτικά ή και τα δυό μαζί, έχει βαθιές ρί ζες και όλοι τραγουδούσαν, για να διασκεδάσουν τους μαύρους γονείς, ή τις νέες γυναίκες, που αποχωρίζο νταν τους δικούς τους και να τους παρηγορήσουν για τον ζωντανό χωρισμό που: ο ζωντανός ο χωρισμός παρηγοριά δεν έχει και περίμεναν και περίμε ναν την επιστροφή, καρτερι κά χρόνια ολόκληρα, οι γυ ναίκες πότε να επιστρέψουν από τα ξένα οι άνδρες τους και σύμφωνα με τ' αυστηρά ήθη της εποχής και του τό που έμειναν πιστές. Ομως η περιπλάνηση στην ξενιτειά και τα Βάσανα έκαναν αγνώριστον τον ξενιτεμένον. Σ' ένα τέτοιο "αναγνωρισμό", αναφέρε ται το παρακάτω δημοτικό τραγούδι. Μαλαματένιος αργαλειός κι ελεφαντένιο χτένι, κι ένα κορμί αγγελικό κά θεται και γυφαίνει. Πραμματευτής εδιάβαινε στο Μαύρο του καβάλλα. Κοντοκρατάει το Μαύρο του και τήνε χαιρετάει. - Καλή σου μέρα, κόρη μου. Καλώς τον ξέν' οπούρ8ε. - Κόρη, για δεν παντρεύε σαι, δεν παίρνεις παλληκάρ»; - Κάλλιο να σκάση ο Μαύ ρος σου, παρά το λόγ' οπούπες! Αντρά'χω γω στην ξενι τειά και δέκα χρόνους λεί πει, ακόμα δυό τον καρτερώ, στους τρείς τον παντεχαίνω, και μες στους τρείς αν δεν ερθή τα μαύρα θ α φορέσω. - Κόρη μ' απέθανε άντρας σου εδώ και πέντε χρόνους, κι εγώ του δάνεισα πανί, μου'πε να μου το δώσης. εγώ κερί του δάνεισα, μου'πε να με πλερώσης, εγώ φιλί του δάνεισα, μου'πε να μου το δώσης. - Πανί, κερί αν του δάνει σες, εγώ θα σου το δώσω, και το φιλί, αν του δάνει σες, αυτός να σου το δώση. - Κόρη, εγώ είμ' ο άντρας σου, εγώ είμαι κι ο καλός σου. - Αν είσ' εσύ ο άντρας μου, αν είσ' εσύ ο καλός μου πες τα σημάδια του σπι τιού και τότες να πιστέψω. - Εχεις μηλιά στην πόρτα σου, μηλιά μέσ' την αυλή σου. Εχεις και χρυσοκάντηλο μέσα στην κάμαρη σου. - Αυτά τα ξαίρ' η γειτονειά, τα ξαίρ' ο κόσμος όλος. Πες μου σημάδια του κορ μιού και τότες να πιστέψω. - Εχεις ελιά στα στήθη σου κι ελιά στην αμασχάλη, κι ανάμεσα στα δυό Βυζιά σπειρί μαργαριτάρι. - Εσύ, εσ' είσ' ο άντρας μου, έλα στην αγκαλιά μου. Της πιστής αυτής προσμο νής υπάρχουν και εξαιρέ σεις. Χρόνια και χρόνια οι νέες γυναίκες περιμένουν την ποθητή επιστροφή των συζύγων. Ακόμα δυό τον καρτερώ, στους τρείς τον παντεχαίνω. Ομως ο νόστος αργεί και από την ξενιτειά ουδέ γράμ μα έρχεται, ουδέ αντιλογιά, που σημαίνει συχνά ότι ο ξέ νος έχει πιαστεί στα δίχτυα κάποιας άλλης αγάπης, ή που περιπέτειες τον έχουν κάνει άφαντο. Και τότε η νέα γυναίκα υφαίνει κι αυτή τον έρωτα της. Μ α την τελευταία στιγμή λειτουργεί η πυξίδα της επι στροφής, και ο ξένος δια σχίζει τα Βουνά και φτάνει επάνω"στα στέφανα και βρί σκει την καλή του. Σ. ΟΙΚ. ΟΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Μιλάμε συχνά για ανά πτυξη και αγροτουρισμό. Εί ναι και τα δύο σπουδαία για τον τόπο μας για τα χω ριά μας. Και για τα δυό πρέπει να υπάρχουν προϋ ποθέσεις και όσο αφορά τον αγροτουρισμό υπάρ χουν στα χωριά μας προϋ ποθέσεις (υποδομή, κτίρια, ξενώνες, εξυπηρέτηση, ντό πιες λιχουδιές, τιμές κ.λ.π.). Εκείνο όμως που λείπει είναι η καθαριότητα και το περιβάλλον αυτά είναι το παν. Βέβαια έγιναν και γί νονται προσπάθειες (κάδοι απορριμμάτων - μεταφορά κ.λ.π.) αλλά πρέπει όλοι μας να προσέχουμε για την καθαριότητα και το περι βάλλον. (Να μην πετάμε όπου νάναι νάυλον - χαρτιά - μπάζα - άχρηστα αντικεί μενα και άθελα μας γινό μαστε καταστροφείς των χώρων). Επείγει όλοι μας ν' ανασκουμπωθούμε και να ευαι σθητοποιηθούμε και να αι σθανθούμε τις ευθύνες μας. Καθαρό χωριό, καθα ρό περιβάλλον. Α ν αυτά δεν τα προσέξουμε θ α οδηγηθούμε μαθηματικώς (Γ σε άσχημες καταστάσεις παχυλής ακινησίας και θ α λέμε γιατί δεν έρχονται οι ξένοι αφού ό λ α τα έχουμε; Και μόνοι μας θ α φταίμε τρομάρα μας. ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΕΙΟ Μ Α Σ Α Λ Α Σ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ ΕΙΚΟΝΕΣ - ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΚΟΜΠΟΑΟΠΑ Κ.Τ.Α. ΤΗΑ. Κ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 7 ΕΝΑΝΤΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ fcy EFP6K Ho ΝΤΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κηπουπόλεως 13, Κηπούπολη, τηλ

7 ΤΑΕΡΓΑΣΤΙΣΝΕΓΡΑΑΕΙ Καθώς πηγαίνουμε για το χωριό μας βλέπου με με γοργό ρυθμό να συνεχίζονται τα έργα για το εργοστάσιο εμφιάλωσης νερού. Ελπίζουμε ότι πολύ σύντομα να τελειώσουν κι ακόμη ευχόμαστε να δημιουργηθεί και καμία θέση εργασίας για το χωριό μας. Ι Δ Ω Μ Ε Ν. ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Με το νέο έτος , έρχονται οι Νομαρχια κές και οι Δημοτικές εκλογές. Τον ερχόμενο Οκτώβριο. Και εκεί θ α εκφραστεί ο κάθε δημό της, ποιος θέλει να τον εκπροσωπήσει για την νέα περίοδο από το μέχρι το Καλή δύναμη και καλή επιλογή για το καλό όλων μας. ΝΕΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ Από , θ α εκδίδονται τα διαβατήρια από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ιωαννίνων. Ηδη γίνεται η παραλαβή δικαιολογητικών για την έκ δοση τους. Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμε νοι μπορούν να λάβουν από την Αστυνομική Διε ύθυνση Ιωαννίνων. ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ Στις γιορτές που πέρασαν η κίνηση στη γύρω περιοχή ήταν καλή. Στα Ζαγοροχώρια, στην Κό νιτσα και στο Πωγώνι, πολλοί επισκέπτες και πε ραστικοί. Ευχάριστο το γεγονός για τα χωριά μας. Ο ι επισκέπτες με μονοήμερες και διήμερες παραμονές έδωσαν άλλο τόνο στον τόπο μας. Ας βελτιώνουμε τις συνθήκες παραμονής τους γιατί η κίνηση αυτή καλό φέρει στον τόπο μας. ΚΑΙ ΠΑΛΙ Η ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ Ο λ ο ι μας πηγαίνουμε στις Υπηρεσίες για εξυ πηρέτηση (Εφορία - Πολεοδομία, ΙΚΑ, υπηρεσία Συγκοινωνιών κ.λ.π.). Π α ρ ά τις καλές προθέσεις ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 06 ΣΕΛΙΔΑ 7 των υπαλλήλων για να μας εξυπηρετήσουν, υπάρχει πολλή γραφειοκρατία και πολλές υπο γραφές (πρωτόκολλο, τμηματάρχη, Αρχείο, προϊστάμενο κ.α.) και η ταχεία -καθώς λένε εξυ πηρέτηση, όλο και χειροτερεύει και πιο δύσκολη γίνεται παρά τα όσα ακούγονται χρόνια τώρα από τα αρμόδια χείλη. Μόλις λοιπόν ξεμπερδεύσεις -αν ξεμπερδεύσεις- σου'ρχεται να φωνά ζεις "ουφ... ανάσανα". οι ΣΥΚΟΦΆΝΤΕΣ Πολλές φορές, πετάμε ορισμένες κατηγορίες και συκοφαντίες που καθόλου δεν ανταποκρί νονται στην πραγματικότητα αλλά σ' ακολου θούν σ' όλη σου τη ζωή. Θυμόσοφα ο λαός μας λέει "Κάλλιο να σου βγει το μάτι παρά το κακό όνομα" (λόγω συκο φαντίας). Ο αρχαίος Διογένης ο Κυνικός, ερωτηθείς ποία των θηρίων είναι τα χαλεπώτερα και τα πλέ ον επικίνδυνα, είπε: " Α π ό μεν τα ήμερα οι κόλα κες από δε τ' άγρια οι συκοφάντες". Και ο Ισοκράτης: "Φοβού τας διαβολάς, ει και αναληθείς ώσιν" δηλαδή να φοβάσαι τις κατη γορίες, έστω κι αν είναι ψευδείς, διότι ο πολύς κόσμος, αγνοώντας την αλήθεια, προσέχει τα φαινόμενα, δίνει πίστη στις διαδόσεις και στις φήμες. Κι ακόμη: Το δέντρο που έχει τους καρπούς αυτό πετροβολούν, αν και έχουν φάγει τους καρπούς. ΓΕΜΙΣΑΜΕ ΣΚΛΗΡΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ Εξαρση στην εισαγωγή σκληρών ναρκωτικών από την γειτονική Αλβανία παραδέχτηκε στέλε χος της Τοπικής Αστυνομίας, με νέα... αφορμή δύο ακόμη περιστατικών σύλληψης. Τι να πουν και οι Αστυνομικοί; Εδώ "ο κόσμος τόχει τούμπανο κι εμείς κρυφό καμάρι". Οι πάντες γνωρίζουν το τι γίνεται αλλά κανείς δεν νοιάζεται... σοβαρά. Παράγοντες, φορείς, πολίτες ΚΑΝΕΙΣ, ώσπου το πρόβλημα να "χτυπήσει" την... πόρτα του σπι τιού του. Τότε όμως είναι... αργά. ΣΧΟΛΙΟ ΠΑΝΩ "ΣΤΟ ΚΑΝΕΝΑ ΧΑΡΤΑΚΙ" Στο προηγούμενο φύλλο στη στήλη "Ακούω Βλέπω - Γράφω - Σχολιάζω" έγραφα:... Οποιος χάνει στα χαρτιά, κερδίζει στην αγάπη... Ο αγα πητός φίλος εκδότης της εφημερίδας " Δ Ο Λ Ι Ω ΤΙΚΑ" Δημ. Πότσης, σχολιάζει πολύ εύστοχα: Αγαπητέ Σχολιαστή, πάνε αυτά τα παλιά που λέ γαμε, όποιος παίζει είναι...χαμένος πρώτα στην τζέπη του αλλά και στην αγάπη γιατί; αγάπη χω ρίς λεφτά σήμερα δεν υπάρχει. Καλό πολύ καλό αγαπητέ Μήτσιο. Ευχαριστώ. Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΣ Σχετικά με την ωραία φωτογραφία του χωριού μας, που γράφαμε στα προηγούμενα, έκανε το γύρο της Ελλάδας. Πολλοί ταξιδιωτικοί τουρι στικοί οδηγοί την αναδημοσίευσαν καθώς και το περιοδικό Παναιτώλιο Αιτωλοακαρνανίας τα βιβλία: Ανεξερεύνητα Ζαγοροχώρια (Ιωάννινα Κόνιτσα - Πωγώνι), ΗΠΕΙΡΟΣ, (Οδηγός διακο πών για όλες τις εποχές) κ.α. Είναι κι αυτό μια προβολή του χωριού μας. 01 ΚΑΙΡΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΝ Τώρα που ο ιός των πουλερικών, βρίσκεται προ των πυλών πολλά πράγματα στη ζωή μας αλλάζουν. Ολοι μας προβληματιζόμαστε και ιδίως η Ηπειρος μας, γιατί κατ' εξοχήν εμείς ζού με με την πτηνοτροφία (οικονομική καταστροφή μας περιμένει κι ο Θ ε ό ς να βοηθήσει). Χαρακτηριστικό είναι και το παρακάτω ση μείωμα από την εφημερίδα Ν Α. της Ηπείρου της Τρίτης 24 Γενάρη του 06. Το αναδημοσιεύου με: Και τώρα που ο ιός των πουλερικών βρίσκεται προ των πυλών τι κάνουμε; Και τώρα που ο ιός των πουλερικών βρίσκεται προ των πυλών; Απλά ξεχνάμε όλα όσα ξέραμε. Το... παπάκι καλά θ α κάνει να μην πηγαίνει πια στην ποταμιά (διότι αν το δουν έξω θ α το... φάνε λάχανο). Ενώ την ίδια στιγμή απαγορεύεται δια ροπάλου το γνωστό τραγουδάκι "όταν θ α πάω κυρά μου στο παζάρι θ α σου αγοράσω ένα κοκοράκι, το κοκοράκι κικιρικικί να σε ξυπνάει κά θε πρωί". Αν πείτε δε για το κλασσικό "μια κότα στρουμπουλή, μια κάτασπρη πουλάδα βγήκε η τρελή μια βόλτα στη λ ι α κ ά δ α " θ α το ακούμε μό νο αφού έχουμε κλειδαμπαρωθεί στο σπίτι, κι έχουμε επίσης βεβαιωθεί ότι δε μας τοποθέτη σαν κρυφές κάμερες. Κι όσοι ακόμα πιστεύουν ότι η "γριά η κότα έχει το ζουμί"; Κινδυνεύουν να βρεθούν τουλάχιστον φυλακή. Τα πουλιά τα βρίσκει... ο Χάρος στο φτερό- που λέει κι ο Ντα λάρας... ΜΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Επειδή βρισκόμαστε σε μια σχεδόν προεκλο γική περίοδο, πολλοί χωριανοί, φίλοι και ανα γνώστες, με ρωτούν, σαν άνθρωπο, που ασχο λούμαι με τα κοινά, για πάρα πολλά χρόνια, που γράφω και κριτικάρω, ποια είναι η γνώμη μου για τις προβαλλόμενες στις ερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές και υποψηφιότητες, οφείλω ν' απαντήσω ευθέως, ότι είμαι αποστασιοποιημέ νος α π ' αυτόν τον χώρο, δεν αναμιγνύομαι σ' αυτά. Είμαι αφοσιωμένος στην τοπική εφημερί δα, στην ενημέρωση, στην καταγραφή και στην ιστορία του τόπου. Αφιερώνομαι στη δουλειά αυτή κατά την ταπεινή μου γνώμη για το καλό αυτού του τόπου για την προβολή κάθε ωραίου και δυνατού για την αξία και την Ιστορίο. ΟΣΧΟΛΙΑΙΤΗΙ II

8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 06 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ Στην Αγλαΐα Νίτσου που πέρασε στην "ΕΘΝΙΚΗ Σ Χ Ο Λ Η Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ ΔΙΟΙΚΗ ΣΗΣ" στην Αθήνα θερμά συγχαρητήρια. Ο πατέρας της Κώστας και η αδελφή της Ευγενία ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Στην μνήμη της αξέχαστης συζύγου και μητέρας Γλυκερίας Τσαουσίδου - Νίτσου προσφέρουμε στην Φωνή του Γεροπλατάνου το ποσό των 3 0 ευρώ. Ο σύζυγος Κώστας Τα παιδιά Ευγενία Αγλαΐα Στη μνήμη της αξέχαστης αδελφής μου Εράσμιας Νίτσου - Κανλή προσφέρω στην Φωνή του Γεροπλατάνου το ποσό των ευρώ. Στη μνήμη της ακριβής μας μητέρας Εράσμιας Νίτσου Κανλή τα παιδιά της Γε ώργιος και Αντώνιος Κανλής προσφέρου με το ποσό των 2 0 ευρώ στη Φωνή του Γε ροπλατάνου. ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ Στις 1 / 1 0 / ο Αθανάσιος Κυρια κής και η Ο λ γ α Μ ο υ λ ά του Κων/νου απέ κτησαν το δεύτερο αγοράκι τους. Στους ευτυχείς γονείς και στους παπ πούδες ευχόμαστε να τους ζήσει. ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ Στις 21 Γενάρη , έγιναν οι αρρα βώνες του Βασίλη Α. Καλτσούνή στρατιω τικού, μετά της ωραιότατης δεσποινίδας Χριστίνας ΡοσγοΒά στο χωριό Τραγανό Αμαλιάδος. Θ ε ρ μ ά συγχαρητήρια, ευχόμαστε ταχείαντηνστέψην. ΗΦ.τΙ. ΘΑΝΑΤΟΙ Στις 1 0 / 1 0 / απεβίωσε στη Θ ε σ / νίκη όπου έμενε η Ελευθερία Μ ο υ λ ά σε ηλικία 9 ετών. Α ς είναι ελαφρύ το μακε δόνικο χώμα που την σκεπάζει. Συλλυπούμεθα τα παιδιά της και τους λοιπούς συγγενείς. Στις 1 6 / 2 / έφυγε από κοντά μας αιφνίδια η Σταματώ Μουδοπούλου - Κήτα σε ηλικία 2 ετών. Η κηδεία της έγινε την επομένη στα Ιωάννινα. Συλλυπούμεθα βαθύτατα τον σύζυγο της Αντώνη Σ. Κήτα και τους λοιπούς συγ γενείς. Α ς είναι ελαφρύ το γιαννιώτικο χώ μα που την σκεπάζει. Στις 2 4 / 2 / έφυγε από κοντά μας η Λαμπρινή Μεργιάννη σε ηλικία 7 8 ετών. Η κηδεία της έγινε μετά από επιθυμία της στο χωριό Κράψη Ιωαννίνων παρουσία πολλών συγγενών και φίλων. Η θανούσα ήταν μητέρα του αγαπητού μας Στέφανου Μεργιάννη συζύγου της Αριστέας Τζέρμπου. Συλλυπούμεθα τα παιδιά της, τα εγγόνια της και τους λοι πούς συγγενείς. Απεβίωσε στην Αθήνα στις και την άλλη μέρα έγινε η ταφή της στον ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Αγιο Νικόλαο Γεροπλατάνου, η Χαρίκλεια Θ. Γόρα ετών 96. Η αείμνηστη καταγόταν από την Μερόπη (Ρουμπάτες) και ήρθε νύφη στο χωριό μας. Ο λ α της τα χρόνια, τα πέρασε στο χωριό, εργατική, νοικοκυρά, παλιά Πωγωνήσια. Τελευταία την πήρε η κόρη της Κούλα στην Αθήνα για καλύτερη εξυπηρέτηση και συ ντήρηση. Συλλυπούμαστε Βαθύτατα, την κόρη της Κούλα, το γαμπρό της Θανάση, τα εγγόνια της κι όλους τους συγγενείς της. Αιωνία η μνήμη της. ΗΦ.τ.Γ. ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ Απεβίωσε στην Αυστραλία, ο Βασίλης Νάσσης, γιος του αείμνηστου Γεωργίου Νάσση, ετών 82. Συλλυπούμαστε βαθύτα τα, τη σύζυγο του, τα παιδιά του κι όλους τους συγγενείς του. Αιωνία η μνήμη του. ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Κων/νος Νίτσος ΣΕΛΙΔΑ 8 Απεβίωσε στη μακρινή Αυστραλία η Βα σιλική Κολακέ, από τον Αγιο Μηνά, αδελ φή της κ. Ελευθερίας Λιάπη. Συλλυπούμαστε όλους τους συγγενείς της. Αιωνία η μνήμη της. ΠΑΠΙΓΚΟ Απεβίωσε η Ελένη Αρχιμανδρίτη σύζυ γος του Βασιλείου Αρχιμανδρίτη συντα ξιούχου δασκάλου, Αντισυνταγματάρχη Π.Δ. και στενού μας συνεργάτου και καλού φίλου από τον καιρό του ελληνοϊταλικού πολέμου , συγγραφέα του Βι βλίου "ΠΟΡΕΙΑ ΓΕΝΝΑΙΩΝ". Θερμά συλλυπητήρια στον ίδιο στην οι κογένεια της κι όλους τους συγγενείς της. Αιωνία η μνήμη της. ΗΦ.τ.Γ. ΑΡΙΣΤΗ Πέθανε ο Γεώργιος Σκαμνέλος ετών 83 πεθερός του Γιάννη Κώστα από τη Ρουψιά και πατέρας της Ευανθίας. Θερμά συλλυ πητήρια, σ' όλους τους συγγενείς. Αιωνία η μνήμη του. ΗΦ.τ.Γ. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ Ανώνυμη: Στη μνήμη του πατέρα της προ σφέρει για τις εκκλησίες του χωριού 0 0 ευρώ Σόμπόλου Κική Μπίκα Ο λ γ α ΜαλισόΒας Δημήτριος Μούκας Αναστάσιος Ανώνυμος αρ. αποδ. 648 ΤζιοΒήλας Απόστολος ΜαλισόΒας Γεώργιος Λάγκας Σπύρος Λάγκα Καλιόπη Δράσου Πόπη Μπουκουβάλα - Μπαφατάκη Ελένη Σκουκίδου Πόπη Τζέγκας Παναγιώτης Τσαντή Ελένη Καρακίτσιου Σταματία Λάκκας Χρήστος ΠαπαΒασιλείου Νικ. Οικονόμου Χρήστος Καμπλέτσας Οδυσσέας Καλαντζή - Μακάριου Ευρύκλεια Μαριάς Μιχάλης Ιερέας Βασδέκη - Χαντζαροπούλου Μιράντα Πρωτόπαππας Γεώργιος Βελογιάννης Μιχάλης Κρέτσης Δημήτριος Γιαννόπουλος Μιχάλης Γόρα - Σπύρου Βασιλική Καραζιώτης Δημήτριος Καραηλία Ουρανία Καραηλία - Γκρόιντα Μαρία Νίτσου Μ α ρ ί α Κέντρου Φωτεινή Αγιος Δημήτριος Κατσάνου - Αγιου Αικατερίνη Κατσάνος Νικόλαος Χατζή Αναστασία Μουλάς Αλέκος Μουλά Βασιλική Μουλάς Κων/νος Μπότσαρης Χρήστος Φράγγου Ερμιόνη Παπανικολάου Θεανώ Παπανικολάου Αθηνά Σουλβέγκας Αναστάσιος ΖαραΒίνας Χρήστος Μουρουζίδου Ελένη και Κόκκινου Αν δρομάχη Γκιουλέκα Θεανώ Κατσάνος Βασίλειος Λιάπη Ιουλία Χαβάς Σπύρος Σίββας Δημήτριος 0 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΛΙ*i Ο Αναστάσιος Σουλβέγκας προσφέρει 0 ευρώ στην Παναγιά και 0 ευρώ στον Αγ. Παντελεήμονα. Η Δήμητρα Ταλιούρη προσφέρει στον Αγ. Νικόλαο 0 ευρώ εις μνήμη των γονέ ων της Παναγιώτη και Ολγας Ταλιούρη κα θώς και της εξαδέλφης της Εράσμιας Νί τσου Κανλή. Η Εκκλησιαστική Επιτροπή τους ευχαρι στεί. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ Συγχαίρουμε τον κ. Οδυσσέα Πότση Νο μαρχιακό Σύμβουλο, που ορίστηκε, από τον κ. Νομάρχη Ιωαννίνων, αντινομάρχης και ανέλαβε υπηρεσία από τις Ευχόμαστε καλή δημιουργική θητεία. ΗΦ.τΙ. % *J " Ρ -*- Γ»l ibhbfiie*"' *** H M Μερικά χρόνια πριν. Λέμε πως μια φωτογραφία ιαξίζει όσο χίλιες λέξεις. Νέες και νέοι του χωριού σε εκδρομή στο Βοϊδ<>μάτι, με την αρχηγό του Σπιτιού του Παιδιού, Πόπη Δρ<Soou. Πολλές θ' αναγνωρίσουν τον παλιό τους εαυτό. Αυτές τις φωτογραφίες μας τις έστειλε ο αγαπητό ς Τ ά κης Χαντζιάρας (Χαντζιαρόπουλος) και τον ευχαρι στούμε πολύ. Στη συνέχεια θ α δημοσιεύσουμε και άλλες.

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Διάρκεια: 30 λεπτά Επίπεδο Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Η Χαρά γράφει ένα γράμμα στη Νικολέτα. Θέλεις να δεις αν καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις, γι αυτό σημειώνεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος;

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Πρώτα, πρώτα είμαι άνθρωπος. Γεννήθηκα από φτωχή οικογένεια. Υπέφερα πολύ. Από 10 χρονών εργαζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Βασισμένο στο ομώνυμο διήγημα της Ελισάβετ Κουκουμάκα ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΩΠΑ 1. Φώτης 2. Μαμά 3. Δεσποινίς Σούλα 4. Οφθαλμίατρος 5. Μπαμπάς 6. Πετράκης 7. Παιδί της

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8 - ΕΤΩΝ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια»

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 «Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» (Ρόδος Δωδεκάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ενότητα: Κοινωνικές σχέσεις (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Β1, Β2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα: 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις................ 7 Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου.............. 17 Μαθαίνω να µεγαλώνω τις προτάσεις µου............... 25 Μαθαίνω να γράφω

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε Ενότητα: Χαιρετισμοί, συστάσεις, γνωριμία (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Ας µιλήσουµε Ελληνικά

Ας µιλήσουµε Ελληνικά Ας µιλήσουµε Ελληνικά I Το όνοµά µου: Πόσων χρονών είµαι: Σε ποια τάξη πηγαίνω: Σε ποιο σχολείο πηγαίνω: Η πόλη µου / Το χωριό µου: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 Μέρος Α Κατανόηση προφορικού λόγου 1 Άσκηση 1 Άκουσε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας...

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Διαβάστε αποσπασματικά το παραμύθι: Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Το παραμύθι είναι και για αγοράκι αλλά, για της ανάγκες του δείγματος σας παρουσιάζουμε πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011)

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) 3 ο βραβείο Βασιλεία Παπασταύρου 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας 2 Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο Καραγκιόζης

Διαβάστε περισσότερα

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη Ένα γεμάτο μέλια χεράκι Βούλα Μάστορη Εικονογράφηση: Σπύρος Γούσης Σελ. 91 Δραστηριότητες για Γ & Δ τάξη Συγγραφέας: Η Βούλα Μάστορη γεννήθηκε στο Αγρίνιο. Πέρασε τα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009 2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Όταν φωνάζουμε κάποιον ή του απευθύνουμε το λόγο, λέμε το όνομα του στην ΚΛΗΤΙΚΗ. Γιώργο, μ' ακούς: Καθίστε, κύριε Παυλίδη! Παιδιά! Ησυχία! Συχνά τον αποκαλούμε όχι με

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23 Β ιλίο 23 Γράφω το Β, : Β ιλίο...... Β Β Β 1B2 3... 1 2............... Β Β.............................. 24 Χρωματίζω ό,τι αρχίζει από : 25 Χρωματίζω μόνο τα κομμάτια της εικόνας που έχουν. Τι λέπω; Βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

Η φίλη μας η ανακύκλωση. Ειδική έκδοση για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου

Η φίλη μας η ανακύκλωση. Ειδική έκδοση για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Η φίλη μας η ανακύκλωση Ειδική έκδοση για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Στην όμορφη πολιτεία με το γαλάζιο ουρανό μια μικρή παρέα από σκουπίδια συναντήθηκε για να κουβεντιάσει το μέλλον της. Ο Αλουμίνης,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φώτης και η Φωτεινή

Ο Φώτης και η Φωτεινή Καλλιόπη Τσακπίνη Ο Φώτης και η Φωτεινή Μια ιστορία για ένα παιδί με αυτισμό Επιστημονική επιμέλεια: Σοφία Μαυροπούλου Εικονογράφηση: Κατερίνα Μητρούδα Βόλος 2007 Περιεχόμενα Προλογικό σημείωμα...1 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΒΕΡΟΙΑ 2008 Φ2 Μιχαήλ Γεωργίου Χατσιούλης ( Α.2 ) Αικατερίνη Κωνσταντίνου Γιώβου ( Γ.2 ) Γεώργιος Μιχαήλ Χατσιούλης (Α.2.1)

Διαβάστε περισσότερα

Τι φασαρία είναι αυτή; Τι ξεχωριστό συμβαίνει φέτος τις Αποκριές. φωτογραφική της μηχανή και βγήκε μας. Τι να δει;

Τι φασαρία είναι αυτή; Τι ξεχωριστό συμβαίνει φέτος τις Αποκριές. φωτογραφική της μηχανή και βγήκε μας. Τι να δει; ΑΠΟΚΡΙΕΣ 2011 Τι φασαρία είναι αυτή; Τι ξεχωριστό συμβαίνει φέτος τις Αποκριές στους δρόμους της Πλάκας; Τι ακούω; Ένα νταούλι; Κουδουνάκια; Τύμπανα; φωτογραφική της μηχανή και βγήκε μας. Τι να δει; Όλο

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Στάλες Ποίηση ΣΤΑΛΕΣ Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Σχέδιο βιβλίου: Λαμπρινή Βασιλείου-Γεώργα

Διαβάστε περισσότερα

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;»

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» «Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» Οπου (Α) ο καλούµενος - χρήστης της υπ' αριθ. 698... (µέλος της Χ.Α.) Οπου (Β) ο καλών Ηµεροµηνία: 20/09/2013 Εναρξη: 22:12':00''

Διαβάστε περισσότερα

w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r

w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r Ο Iliaz Bobaj γράφει για την Παναγιώτα Ζαλώνη Ο Νίκος Μπατσικανής, ο Χάρης Μελιτάς, η Παναγιώτα Ζαλώνη και η Αλεξάνδρα ΒαΐτσηΒάκρου. (Απόσπασμα) Η Ελληνίδα Ποιήτρια

Διαβάστε περισσότερα

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ Δ ΤΑΞΗ

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ Δ ΤΑΞΗ THE G C SCHOOL OF CAREERS ΔΕΙΓΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ Δ ΤΑΞΗ Χρόνος: 40 λεπτά Αυτό το γραπτό αποτελείται από 6 σελίδες, συμπεριλαμβανομένης και αυτής. Να απαντήσεις σε ΟΛΕΣ τις

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μπήκα στο χωριό, νύχτωνε πια, οι πόρτες όλες σφαλιχτές, μες στις αυλές τα σκυλιά μυρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ОРФОГРАФИЯ. Προβληματικός κύκλος : - o - - e - - i - - a. ουδέτερο / επίθετο το ρούχο το ακριβό ποδήλατο

2. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ОРФОГРАФИЯ. Προβληματικός κύκλος : - o - - e - - i - - a. ουδέτερο / επίθετο το ρούχο το ακριβό ποδήλατο 2. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ОРФОГРАФИЯ Konstantinos Thodis by Προβληματικός κύκλος : - o - - e - - i - - a 1. - o - ( ο ) ουδέτερο / επίθετο το ρούχο το ακριβό ποδήλατο Средний / прилагательное το βιβλίο το νέο περιοδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΕΣΥΠΡΗ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Σχέδια εργασίας Ευέλικτη ζώνη Εικονογράφηση Ντανιέλα Σταματιάδη για μαθητές Νηπιαγωγείου και Α Δημοτικού ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Διασύνδεση των μαθημάτων μέσα από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 1 Επίπεδο Α1 ιάρκεια: 30 λεπτά Πρώτο µέρος (12 µονάδες) Ερώτηµα 1 (6 µονάδες) Ένας φίλος σας σάς προσκαλεί στη βάφτιση της κόρης του. ιαβάστε το προσκλητήριο και σηµειώστε στις προτάσεις που πιστεύετε

Διαβάστε περισσότερα

«Το Παραμύθι της Μουσικής» κυκλοφορεί και σε γραφή Braille από το Φάρο Τυφλών. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 94 15 222.

«Το Παραμύθι της Μουσικής» κυκλοφορεί και σε γραφή Braille από το Φάρο Τυφλών. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 94 15 222. «Το Παραμύθι της Μουσικής» κυκλοφορεί και σε γραφή Braille από το Φάρο Τυφλών. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 94 15 222. Από το Σεπτέμβριο του 2008 «Tο Παραμύθι της Μουσικής» κυκλοφορεί και σε cd από τις

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο.

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Παραδείγματα με συμπληρωμένα Φύλλα εργασίας Φύλλο εργασίας Α α. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, χρησιμοποιώντας τη φαντασία σας. Δώστε ταυτότητα στο παιδί της φωτογραφίας. Όνομα Ίντιρα Ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex

Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex Η Έμη Σίνη μεγάλωσε στη Ρόδο, σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Μια φορά η δασκάλα του Τοτού του είπε να γράψει 3 προτάσεις. Όταν πήγε σπίτι του ρωτάει τη μαμά του που έκανε δουλειές: - Μαμά πες μου μια πρόταση. - Άσε με τώρα, δεν μπορώ. Ο Τοτός τη γράφει. Μετά πηγαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεόραση και διαφήμιση

Τηλεόραση και διαφήμιση Τηλεόραση και διαφήμιση Δείτε τι έγραψαν μερικά παιδιά για τις διαφημίσεις:... Σε κάθε σπίτι σήμερα έχει μπει η τηλεόραση και, όπως γνωρίζουμε, κάθε μέρα βομβαρδιζόμαστε από τις διάφορες διαφημίσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά βιώνουν παιχνίδια από το παρελθόν με τους παππούδες ΦΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

Τα παιδιά βιώνουν παιχνίδια από το παρελθόν με τους παππούδες ΦΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τα παιδιά βιώνουν παιχνίδια από το παρελθόν με τους παππούδες ΦΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τα παιχνίδια είναι δημιουργήματα του Ελληνικού πολιτισμού με ρίζες που φτάνουν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο Ήρθε ο Γενάρης και ο ήλιος κρύφτηκε αμέσως πίσω από τα σύννεφα. Οι φίλοι του οι συλλέκτες τον περιμένουν με αγωνία αλλά απ ότι φαίνετε θα συνεχίσουν να τον περιμένουν

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία;

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Δύσκολη ερώτηση Για την καλλιτεχνική μου δημιουργία δεν παίζει κανένα ρόλο. Αυτό που με πικραίνει είναι ότι έζησα την

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

Ένα γιορτινό καράβι «έδεσε» στην πλατεία του Ορχομενού!

Ένα γιορτινό καράβι «έδεσε» στην πλατεία του Ορχομενού! Ένα γιορτινό καράβι «έδεσε» στην πλατεία του Ορχομενού! Για πρώτη φορά την κεντρική πλατεία του Ορχομενού δεν στολίζει για τις γιορτές ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο, αλλά ένα πραγματικά εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ Με τους μαθητές τις μαθήτριες και τη δασκάλα της P2ELa 2013-2014 Η ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ- ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μια μέρα ξεκινήσαμε από τις Βρυξέλλες

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: «ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ» «Στερνή μου γνώμη, να σε είχα πρώτα», λέει ο σοφός λαός μας. Και πόσο δίκιο έχει, μονολογεί ο Κωνσταντής,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία από τα παιδιά της. Α 1 τάξης

Εργασία από τα παιδιά της. Α 1 τάξης Εργασία από τα παιδιά της Α 1 τάξης Τετάρτη, 15 του Μάη Χθες πέρασα μια όμορφη μέρα. Το πρωί ξύπνησα και ετοιμάστηκα για το σχολείο. Φόρεσα τη στολή μου, έφαγα το πρόγευμά μου και ξεκίνησα για το σχολείο.

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!»

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!» 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη «Το χάνουμε!» Σοφία Παράσχου Εικονογράφηση: Βαγγέλης Ελευθερίου Σελ. 52 Δραστηριότητες για Α & Β τάξη Συγγραφέας: Η Σοφία Παράσχου γεννήθηκε στην Κάρπαθο και ζει στην

Διαβάστε περισσότερα

>ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟ ΕΟΚΑ 1955-59 ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ

>ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟ ΕΟΚΑ 1955-59 ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ >ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟ ΕΟΚΑ 1955-59 ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΌΤΕΡΑ ΚΡΗΣΦΎΓΕΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΊΗΣΕ Ο ΗΡΟΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΥΖΕΝΤΙΟΥ TOΝ ΚΑΙΡΟ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Α, ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ Μ ΚΑΡΔΙΑ ΧΩΡΙΟΥ, ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρώτο Βιβλίο του Μικρού Δράκου Μου Ο Μου επισκέπτεται την Ευρώπη

Το Πρώτο Βιβλίο του Μικρού Δράκου Μου Ο Μου επισκέπτεται την Ευρώπη 1 Ο μικρός δράκος Μου ζούσε μαζί με τη μαμά και τον μπαμπά του πάνω σ ένα πολύ ψηλό βουνό, μέσα σ ένα πολύ μεγάλο δέντρο. Το Πρώτο Βιβλίο του Μικρού Δράκου Μου Ο Μου επισκέπτεται την Ευρώπη Μετάφραση:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 4 Διάρκεια; 2.30 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε Ελισσαιος καβαζη Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε μια μέρα στο χωράφι του, έδωσαν στην

Διαβάστε περισσότερα

A. Morales Ortiz- C. Martínez Campillo, Καλώς ορίσατε στην Ελλάδα. Materiales para la enseñanza del Griego Moderno (Nivel inicial)

A. Morales Ortiz- C. Martínez Campillo, Καλώς ορίσατε στην Ελλάδα. Materiales para la enseñanza del Griego Moderno (Nivel inicial) 1. Συμπληρώστε με τη σωστή αντωνυμία 1....αρέσουν πολύ τα γλυκά (η μητέρα μου) 2. Δεν... αρέσει το ποδόσφαιρο (τα παιδιά) 3....αρέσει να ταξιδεύω (εγώ) 4.... αρέσει το διάβασμα (ο Κώστας) 5. Τι...αρέσει

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Στεμνίτσα, ο τόπος μας

Στεμνίτσα, ο τόπος μας Στεμνίτσα, ο τόπος μας Εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξοικείωσης των παιδιών με τις νέες τεχνολογίες Αύγουστος 2007 (Υπό την αιγίδα του Δήμου Τρικολώνων) οι πρωταγωνιστές ο Mάριος ο Σπύρος η Δέσποινα η Μυρτώ

Διαβάστε περισσότερα

Η µαγεία του βιβλίου

Η µαγεία του βιβλίου Η µαγεία του βιβλίου Χριστιάνα Αντρέου Παναγιώτα Χαραλάµπους για το βιβλίο Το βιβλίο, το βιβλίο είναι φίλος µου καλός. Το κρατώ και το διαβάζω, και λεπτό δε σταµατώ. Η µαγεία του µε ταξιδεύει στο δικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Χριστούγεννα-Πρωτοχρονιά 2014-2015. «Δος μου το χέρι σου»

ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Χριστούγεννα-Πρωτοχρονιά 2014-2015. «Δος μου το χέρι σου» Κυριακή 7/12/2014 ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Χριστούγεννα-Πρωτοχρονιά 2014-2015 «Δος μου το χέρι σου» -Τ.Κ Ερμητσίου ώρα 4:30μμ κεντρική πλατεία Ο Σύλλογος Γυναικών Ερμητσίου υποδέχεται τα Χριστούγεννα με

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Βιβλιοθήκη. Δομοκού 2 Σταθμός Λαρίσης ΤΚ.10440 Τηλ. 210-8810884 email:publibrath@yahoo.gr

Κεντρική Βιβλιοθήκη. Δομοκού 2 Σταθμός Λαρίσης ΤΚ.10440 Τηλ. 210-8810884 email:publibrath@yahoo.gr Κεντρική Βιβλιοθήκη Δομοκού 2 Σταθμός Λαρίσης ΤΚ.10440 Τηλ. 210-8810884 email:publibrath@yahoo.gr Δευτέρα 16 Ιουνίου, 11:00-1:00, το πρωί Πνευστά και κρουστά. Αντίθετοι κόσμοι κοινές μελωδίες Με τη συνοδεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού»

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 «Η τύχη του άτυχου παλικαριού» (Κοζάνη - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΤΑ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Την ημέρα του γάμου μαζεύονται οι κοπέλες στο σπίτι της νύφης και την ντύνουν. Μετά η μάνα της, της πλένει τα πόδια για να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ. Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα

ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ. Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ Κωνσταντίνα Αστερίου Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα μαγαζιά να αγοράσει χριστουγεννιάτικα δώρα και στολίδια για το δένδρο. Η πόλη είναι πανέμορφα στολισμένη.

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η πολυπόθητη μέρα για την εκδρομή μας στην Κωνσταντινούπολη είχε φτάσει! Βαλίτσες, φωτογραφικές μηχανές, τα λόγια που είχε να μάθει ο καθένας από όσους συμμετέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοσιακά τραγούδια στον κύκλο του χρόνου

Παραδοσιακά τραγούδια στον κύκλο του χρόνου Παραδοσιακά τραγούδια στον κύκλο του χρόνου ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Λαγκαδινού Νεκταρία, Καθηγήτρια Μουσικής Στο πρόγραμμα συμμετείχαν όλοι οι μαθητές της Α τάξης του Δημοτικού Σχολείου Λουτρών Μυτιλήνης.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ «ΑΞΙΖΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΟΥΜΕ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ» ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ 1 Ο ΕΠΑ.Λ ΧΑΝΙΩΝ Ό,τι δεν συνέβη, είναι ό,τι δεν ποθήσαμε,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ Οι θρησκευτικές εικόνες ως μέσον έκφρασης του θρησκευτικού συναισθήματος 9ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης Τάξη: ΣΤ 1 Σχολικό έτος: 2006 07 Υπεύθυνη δασκάλα: Σπανού Σοφία «Όταν πρόκειται να αρχίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ.

Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ. Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό. Πριν από πάρα πολλά χρόνια, ένα πρωινό, ξύπνησε ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι. Βιβλίο: Η χαµένη πόλη. Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα. Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - Μια εφηµερίδα για όλους

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι. Βιβλίο: Η χαµένη πόλη. Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα. Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - Μια εφηµερίδα για όλους Ιούλιος 2011 Τεύχος 11 3 Μια εφηµερίδα για όλη την οικογένεια ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι Βιβλίο: Η χαµένη πόλη Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα