ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 66-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 66-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ"

Transcript

1 www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 66-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 06-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ Με την ε ί σ ο δ ο του ν έ ο υ χρόνου 06, χίλιες ε υ χ έ ς δίνονται. " Χ ρ ό ν ι α π ο λ λ ά " "χαρούμενο το ν έ ο έτος" "ευτυχές το νέο έτος" κ.α. Είναι και αυτά μέσα στο παιγνίδι της ζ ω ή ς. Χ ρ ό ν ο ς είναι -κατά το λε ξικό του Γ. Μ π α μ π ι ν ι ώ τ η η θεμελιώδης έννοια π ο υ εκφράζει τι διάρκεια π ρ ά ξ ε ω ς ή εκδηλώσεως, φαι νομένων, ενεργειών κατα στάσεων κ.λ.π. την αλλη λουχία τους* και διαιρείται σε π α ρ ό ν - π α ρ ε λ θ ό ν και μέλλον και γίνεται καθολι κά αντιληπτή, α π ό τον άν θ ρ ω π ο και βρίσκεται σ ε στενή σ χ έ σ η με το χ ώ ρ ο. Ολοι μας πιστεύουμε, ότι με το χ ρ ό ν ο θ α καλυτε ρεύσει η ζ ω ή μας και οι φ ρ ά σ ε ι ς είναι γνωστές, συν τω χ ρ ό ν ω, ή π ρ ο ϊ ό ντως του χρόνου, ό σ ο π ε ρ νάει ο καιρός, οι συνθήκες της ζ ω ή ς θα καλυτερεύ ουν ή ο χ ρ ό ν ο ς είναι χ ρ ή μα (ο χ ρ ό ν ο ς έχει μεγάλη αξία) ή χρόνου φείδου που'λεγε ο α ρ χ α ί ο ς Χίλων δηλαδή να χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί ς το χρόνο σου με οικονο μία, ν α τον εκμεταλλεύε σαι σωστά και χίλια δυό άλ λα, καθώς και το σοφό το δικό μας του χωριού μας στην ντοπιολαλιά " ό σ α φέρνει η ώ ρ α δεν τα φέρ νει ο χ ρ ό ν ο ς " και η π α ρ ο ι μία "τα χρόνια φέρνουν τη φρόνια" (φρόνηση) δηλα δή ό σ ο π ρ ο χ ω ρ ά ε ι η ηλι κία γίνεται κανείς σοφότε ρος. Εκείνο όμως που'χει τη μεγαλύτερη αξία σ' όλα αυ- ΔΩΔΕΚΑΤΗ ΧΡΟΝΙΑ Με την είσοδο του καινούργιου χρόνου 06, η εφημερίδα μας αισίως, εισέρχεται στο δωδέκατο χ ρ ό ν ο από την έκδοση της. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι όλα αυτά τα χρόνια, προσπαθήσαμε και προβάλλαμε τα διάφορα θέματα του χωριού μας -και της γύρω ευρύτερης περιοχήςπολιτιστικά, ήθη και έθιμα, παραδόσεις, θρύλους, ιστορικά, κοινωνικά κ.α. και συγχρόνως τονίσαμε τα ζωτικά προβλήματα του τόπου μας και του χωριού μας. Είμαστε μια πραγματική Φ Ω Ν Η. Προβάλλαμε τη ζωή του χωριού από τα παλιά μέ χρι σήμερα, όπως ήταν οργανωμένη και προσαρμο σμένη στις τοπικές συνθήκες και στην τοπική παρά δοση. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι και στο μέλλον θα συ νεχίσουμε μ' αυτό τον τρόπο και για μια ακόμη φο ρά δηλώνουμε ότι οι στήλες της "ΦΩΝΗΣ Τ Ο Υ Γ Ε Ρ Ο Π Λ Α Τ Α Ν Ο Υ " είναι ανοιχτές σ' όλους και για ό λ ε ς τις τεκμηριωμένες απόψεις. Τ έ λ ο ς ευχαριστούμε όλους εσάς που μας διαβά ζετε, μας ενισχύετε οικονομικά και μας κριτικάρετε. Τα ΘΕΤΙΚΑ Σ Α Σ σχόλια μαζί με την κριτική και τις παρατηρήσεις σας, είναι η καλύτερη επιβράβευση των προσπαθειών μας και ταυτόχρονα, ουσιαστική συμβολή για την προσπάθεια μας. Η συντακτική Επιτροπή της Φ.τ,Γ. τά είναι η ρ ή σ η του Πυθα γόρα στα "χρυσά έ π η " που όριζε την αυτοκριτική με το τριπλούν ερώτημα: "Πη παρέβην, τι δ' έρεξα, τι δέ μοι δέον ουκ ετελέσθη" δηλαδή " π ο υ λάθε ψα; τι θετικό έκανα; τι όφειλα να π ρ ά ξ ω και το παρέλειψα;". Αυτά π ρ έ π ε ι να κάνουμε όλοι μας την παραμονή του νέου έτους και την αυγή του καινούρ γιου. Αυτός είναι ο ανα γκαίος ό ρ ο ς του βίου, τό σο ο ατομικός όσο και ο συλλογικός. Τι δηλαδή π ρ έ π ε ι ν α κάνουμε ως άτομα, αλλά και ως σύνο λο, για να γινόμαστε όλο και καλύτεροι και να π ο ρευόμαστε με θ ά ρ ρ ο ς και ν έ α προοπτική για το νέο έτος. Διαχρονικός κανόνας, διακριτικών σχέσεων είναι η αμοιβαιότητα και η αντα πόδοση. Τότε και μόνο τότε, προ χωρούμε με νέα ορμή, για το νέο έτος, π ο υ θέλουμε όλοι μας να'να ι καλύτερο από το προηγούμενο με τραγούδια: Γέρε χρόνε φύγε τώρα, π ά ε ι η δική σου η σειρά, ήρθε ο ν έ ο ς με τα δ ώ ρ α, με χαρούμενη καρδιά. Ωστόσο η π ρ ό σ κ α ι ρ η ζωή μας, π ο υ είναι μόλις μια κουκίδα μέσα στην αέ ναη ροή του χρόνου, α π ο τελείται α π ό ένα μείγμα, ΧΑΡΑΣ, ΛΥΠΗΣ, ΔΑ Ο ΣΚΟΠΟΣ Η επιθυμία και ο σκοπός μου, αυτής της μικρής ερ γασίας της " Φ Ω Ν Η Σ ΤΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ" που εί ναι εργασία χρονοβόρα και κοπιαστική, δεν είναι κερδοσκοπικός, αλλ' ούτε επιδεικτικός και δεν επιδιώ κω να δρέψω δάφνες περ γαμηνές "μπράβο" "εύγε" και αξιώματα, γιατί ηθικές και υλικές αμοιβές μου απένειμε η πολιτεία κατά τη διδασκαλική μου σταδιο δρομία, αλλά και ως συντα ξιούχο ακόμη (βαθμούς, μι σθούς κ.λ.π.). Μοναδικός σκοπός μου είναι με τα γραφόμενά μου, η διάδοση και η παράδοση του πολύτιμου ιστορικού θησαυρού του χωριού μας (των ιστορικών γεγονότων, των θρύλων, των παραμυ θιών, των ηθών και εθίμων, των δημοτικών τραγουδιών, της λαϊκής γλώσσας, ντο πιολαλιάς, της λαϊκής σο φίας, των προλήψεων, των γνήσιων λεβέντικων χορών, της αγάπης, του μίσους, κ.α.) και να τα γλιτώσουμε από τη λησμονιά, από τη σύγχρονη κι αλματώδη ανά πτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας. Βοηθοί μου ο ' αυτή την προσπάθεια, είναι οι γέρο ντες και οι γερόντισσες του χωριού, με τους οποίους πολύ συναναστρέφομαι, ακούω, μαθαίνω, ερωτώ, διασταυρώνω πληροφο ρίες, παλιές φωτογραφίες (ντεσκερέδες) γράμματα και παλιές ιστορίες. Προπαντός όμως αναμνή σεις από τον αείμνηστο μπάρμπα μου Παπαθανάση Οικονόμου, που'ταν πηγή γνώσεως και σοφίας. Η διάδοση και η κατα γραφή όλων αυτών, δηλαδή η παράδοση του πλούσιου αυτού υλικού στα παιδιά μας και στα παιδιά των παι διών μας και στις ερχόμε νες γενεές (πως ήταν, πως είναι, πως μπορεί να είναι στο μέλλον κ.α.) είναι χρέ ος όλων μας και προπαντός του γράφοντος. Γιατί όλα Κ Ρ Υ Ω Ν και ΓΕΛΙΟΥ και που μας καλεί να συμμα χήσουμε με τα π α ρ α π ά ν ω προκειμένου ν' αντιμετω πίσουμε θαρραλέα τη σκο τεινή και ν' απολαμβάνου με ευδιάθετα τη φωτεινή πλευρά της. Αυτή η χαρούμενη καρ διά, α ς μας κυριεύει όλους μας και μ' αυτό το σύνθη μα ν α προχωρούμε στη ζωή π α ρ ά, ως ελέχθη, τις αντιξοότητες π ο υ ' χ ε ι. Μ' αυτές τις σκέψεις κλείνουμε το μικρό μας αυ τό άρθρο και με την χιλιο ειπωμένη ευχή τη γνωστή σ' όλους μας "ΑΙΣΙΟΝ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΕΣ ΤΟ Ν Ε Ο ΕΤΟΣ 06". Σ.ΟΙΚ. ΜΟΥ αυτά αποτελούν τις ρίζες μας, αυτού του τόπου που γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πονέσαμε και ζούμε. Εδώ στη γενέτειρα μας, που κά θε τι είναι θείο και ιερό. Να γίνει γνωστό στους νέ ους μας. Αυτή είναι η επιθυμία μου. Αυτό και μόνο επιδιώ κω και ίσως να γίνομαι κα μιά φορά και κουραστικός. Κοντολογίς θέλω να ικα νοποιήσω μια προσωπική μου φλογερή επιθυμία για τη γενέτειρα μου. " Ν ' αφή σω κι εγώ κάτι ευεργετικό στο διάβα της ζωής μου". Ισως σας κούρασα αλλά ήθελα να το εξομολογηθώ. Με την ευχή οι ερχόμενες γενεές να συμπληρώσουν αυτά, γιατί δόξα τω θ ε ώ, το χωριό μας τώρα έχει πολλούς και καλούς διανο ούμενους και καλούς συνο μιλητές που μπορούν να γί νουν μελετητές και συνεχι στές. Ζ. ΟΙΚ.

2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 06 ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΛΙΑ Ο ΜΑΣΤΡΟ-ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΟΥΨΙΑ Στη γειτονική μας Ρουψιά πριν από κάμποσα χρόνια ζού σε ένας πολύ καλός τεχνίτης, ευρισυτεχνίτης και καλός οικο γενειάρχης, ο αείμνηστος μπάρμπα Χρήστος ΠαπαΒασιλείου, ένα δημοσίευμα στο Ζ α γόρι μας, μας έδωσε το έναυ σμα για αυτό το μικρό μας δη μοσίευμα. Το κύριο επάγγελμα του μαστρο-χρήστου ήταν ξυλουρ γός. Ετυχε να τον γνωρίσω. Το σπίτι του και το εργαστήριο του ήταν γεμάτο (πριόνια, πλά νες, τανάλια, σφυριά, μέγγενες μικρές - μεγάλες, εργαλεία πάσης φύσεως κ.λ.π. κ.λ.π.). Ο λ ο ι τον ήξεραν στο χωριό του, α λ λ ά και στη γύρω ευρύ τερη περιοχή. Σ' ό λ α τα χωριά τον γνώριζαν. Εχει μεγάλη τέχνη, στα έπι πλα, στο ελαιοχρωματισμό, στην κατασκευή στεγών στα σπίτια, α λ λ ά εκεί που ήταν άρι στος ήταν η στεγανοποίηση στις στέρνες. Ο ι στέρνες στα άνυδρα χωριά μας, ήταν που'διναν ζωή στους κατοί κους. Ο μπάρμπα Χρήστος έλεγε, πως ν α τις χτίσουν, πως ν α τις αλλοίψουν και πως Βου λώσουν τυχόν διαρροές. (Στο χωριό μας στέρνες που σώζο νται μέχρι σήμερα αρχικά ήταν του Παν. Νίτσιου μεγάλη και πολύ καλή, μετά του Β,Λέτσιου και του Αχ. Μ ο ύ κ α και μετέπει τα η Κοινοτική και του Σχο λείου). Στην κατοχή ο μπαρμπαχρήστος έφκιανε ξύλινα αλέ τρια με πολύ τέχνη το "Ησιό δειο ά ρ ο τ ρ ο " και τρικούλια. Βρήκε ευρεσιτεχνία να κάνει πρόκες - καρφίτσες (με μια μέγγενη, δύο ξύλα, έκοβε με το σιδεροπρίονο, σύρματα έκανε το κεφάλι και τη μύτη και σε ανάλογο μήκος μικρές μεγάλες, έκανε πρόκες καρφί τσες τις πουλούσε στα χωριά, με είδος - στάρι - καλαμπόκι και συντηρούσε την πολυμελή οικογένεια του. Μικρός δηλα δή Βιοτέχνης. Που εύρισκε την πρώτη ύλη; Α π ό τα πεταμένα και κομμένα σύρματα των τηλεγραφόξυλων και από τα σύρματα τα πεταμένα των Ιτα λών και Γερμανών. Ακόμη σώ ζονται τέτοιες χειροποίητες καρφίτσες. Παντού και πάντοτε ο μαστρο-χρήστος. Επινοητικός, ευρεσιτεχνίτης, εμπειροτέχνης, μέχρι τα νησιά είχε φθάσει για στέρνες και σκεπές με τους με γάλους σεισμούς. Ο λ ο ι μας τον θυμούμαστε. Αυτή την επιτηδειότητα, την τέ χνη την έχει μεταδώσει και στα παιδιά του, α λ λ ά και στα εγγό νια του. Αυτά για τις μακρινές αναμνήσεις. ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΤΗΛ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ Δ Η Μ Ο Υ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ Κ Α Θ Ε Μ Ε Ρ Α Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Α Π Ο μ.μ. "Η tftftnh TOY ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ" ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Τ1ΪΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΏΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ τ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ IHANNINANT.K.44012THA.26S ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΕΚΔΟΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ MIX. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ν. ΠΑΝΟΥΣΗ 22 - Τ.Κ. 4SSS ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ. 26S Km ΟΙ ΚΟΝΟΜΙΚΗΔΙ ΑΧΕΙ ΡΙΣΗ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΜΟΥΚΑΣ ΠΑΡΟΔΟΣ ΚΑΣΤΡΙΣΟΠΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ. 2 S και ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ. Κ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ - ΚΩΔΙΚΟΣ 400 Χ β ΐ ρ ό γ ρ α φ α not» Snpoousuovrtn ή άκι Ssv e m a τρέφονται. Οχ evunovpaipes ovnrepvaoieg «κφράιοαυν α ς απόψεις eksivoov που υπογράφουν. Εμείς εδώ αναφερόμαστε σε μια άλλη απόμακρη εποχή όπου αυτές οι μικρές - μεγά λες για την εποχή του - ευρε ΣΕΛΙΔΑ 2 ΓΝΩΜΗ ΟΙ Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Ε Σ Τ ε λ ε υ τ α ί α π α ί ρ ν ο υ μ ε, σ α ν συντακτική Επιτροπή και π ρ ο σ ω π ι κ ά ε γ ώ, π ο λ λ έ ς ε π ι σ τ ο λ έ ς α π ό χ ω ρ ι α ν ο ύ ς και φί λ ο υ ς, π ο υ μ α ς λ έ ν ε ν α τις δ η μ ο σ ι ε ύ σ ο υ μ ε. Δ υ σ τ υ χ ώ ς όμως, αυτές οι επιστολές, αναφέρονται σε πολύ προσω π ι κ ά δ έ μ α τ α, με β ω μ ο λ ο χ ί ε ς κ α ι α κ α τ ο ν ό μ α σ τ ε ς ε κ φ ρ ά σ ε ι ς π ο υ δ ε ν κ α τ α γ ρ ά φ ο ν τ α ι κ.λ.π. Ε! α υ τ έ ς οι ε π ι σ τ ο λ έ ς ε ξ υ π α κ ο ύ ε τ α ι, δ ε ν μ π ο ρ ο ύ μ ε ν α τις δ η μ ο σ ι ε ύ σ ο υ μ ε λ ό γ ω α ρ χ ή ς και σ ύ μ φ ω ν α και με τη δ η μ ο σ ι ο γ ρ α φ ι κ ή δ ε ο ν τ ο λ ο γ ί α. Είμαι δ ε β έ β α ι ο ς ότι γ ρ ά φ ο ν τ α ι σ ε μια κ α κ ή ώ ρ α ή σ ' έ ν α ε κ ν ε υ ρ ι σ μ ό κ α θ ώ ς λ έ με. Ο ύ τ ε μ π ο ρ ο ύ μ ε ν' α ν α μ ο χ λ ε ύ ο υ μ ε π ά θ η και μίση του π α ρ ε λ θ ό ν τ ο ς, που δυστυχώς σ ' ό λ ε ς τις κοινωνίες υ π ά ρ χ ο υ ν - κ α ι που δ ε ν τιμούν κ α ν έ ν α ν. Σ κ ο π ό ς μ α ς είναι ν α κ α τ α θ έ τ ο υ μ ε σ τ ο ι χ ε ί α - α φ ο ύ π ρ ώ τα τ α δ ι α σ τ α υ ρ ώ σ ο υ μ ε - που ν α β ο η θ ο ύ ν στην ι σ τ ο ρ ι κ ή α λ ή θ ε ι α του χ ω ρ ι ο ύ μας και ν α σ υ ν τ ε λ ο ύ ν στην α ν ύ ψ ω σ η του πνευματικού και πολιτιστικού μ α ς ε π ι π έ δ ο υ. Σ. Ο Ι Κ. ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ. ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ σιτεχνίες βοηθούσαν τη ζωή μας Σήμερα βουλιάζουν μέσα στους πολλούς, η ζωή χάνει κάθε έξαρση, κάθε πνευματι κή ένταση, χαμηλώνει και απο χαρακτηρίζεται. Τα τεχνολογι κά επιτεύγματα, σήμερα έχουν αλλάξει τη ζωή μας καθώς έχουν δώσει λύσεις στα περισ σότερα καθημερινά προβλή ματα μας. Και οι παλιές εκεί νες ευρεσιτεχνίες, πραγματι κές και πρακτικές έχουν ατο νήσει μ' αποτέλεσμα και την εξασθένιση κάθε ανθρωπιστι κού συναισθήματος... Α ς είναι αυτές οι λίγες γραμμές μας ένα απλό μικρό μνημόσυνο στον αείμνηστο μπάρμπα - Χρήστο Παπαβασιλείου τον εμπειροτέχνη, τον ευρεσιτέχνη, κοντοχωριανό μας από τη Ρουψιά, τον άν θρωπο, που με πάθος αγαπού σε το χωριό του. Στο επόμενο φύλλο η ανα δημοσίευση από το περιοδικό το "ΖΑΓΟΡΙ Μ Α Σ " (Δεκέμ βριος τ. 330) με τίτλο το: ΙΣΤΟΡΙΚΟ Τ Ο Υ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ Δ Ο Β Ρ Α Σ. Σημείωση συντάκτη: Δ ο β ρ ά = σημερινή ονομασία Ασπράγγελοι Ζαγορίου, έ δ ρ α Δήμου Κεντρικού Ζαγορίου. Σωκράτης Οικονόμου ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ Ε φ η μ ε ρ ί δ ε ς, π ε ρ ι ο δ ι κ ά κ α ι β ι β λ ί α που λ ά β α μ ε κ α ι ε υ χαριστούμε: 1) Τ Ο Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Μ Α Σ : Ε κ δ ο σ η Ιστορικής και Λ α ο γ ρ α φ ι κής Ε τ α ι ρ ε ί α ς Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ. 2) Τ Ο Π Α Π Ι Γ Κ Ο : Ε κ δ ο σ η α π ο δ ή μ ω ν Π Α Π Ι Γ Κ Ο Υ. 3) Η Φ Ω Ν Η Τ Ο Υ Π Ω Γ Ω Ν Ι Ο Υ 4) Η Β ή σ σ α ν η : Ε κ δ ο σ η α δ ε λ φ ό τ η τ α ς Πωγωνίου ) Η Π Η Γ Η Κ ε φ α λ ό β ρ υ σ ο υ Βησσανιωτών 6) Τ Ο Π Ω Γ Ω Ν Ι : Ε κ δ ο σ η Δ ή μ ο υ Δ ε λ Β ι ν α κ ί ο υ 7) Δ Ο Λ Ι Ω Τ Ι Κ Α Ν Ε Α : Ε κ δ ο σ η Εκπολιτιστικού Σ υ λ λ ό γ ο υ Δολού 8) Τ Α Κ Α Ν Τ Σ Ι Ω Τ Ι Κ Α 9) Τ Α Ν Ε Α Τ Ο Υ Β Ρ Υ Σ Ο Χ Ω Ρ Ι Ο Υ Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Ω Ν ) Η Η Π Ε Ι Ρ Ο Σ Α Π Ε Ι Ρ Ο Σ Χ Ω Ρ Α 11) Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο Η Κ Ο Ν Ι Τ Σ Α 12) Η ΣΙΑΤΙΣΤΑ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Κ Η Π Ν Ο Η 13)ΤΟΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ 14) Ο Δ Η Γ Ο Σ Δ Ι Α Κ Ο Π Ω Ν " Η Η Π Ε Ι Ρ Ο Σ " 1) Β Ι Β Λ Ι Ο : Η Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Λ Ο Γ Ι Α ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΑ Τ Ο Υ Σ Ω Κ Ρ Α Τ Η : Κ Ω Ν / Ν Ο Υ ΚΙΤΣΟΥ 16) Ν Ε Α Τ Ω Ν Κ Α Τ Σ Α Ν Ο Χ Ω Ρ Ι Ω Ν 17) Β Ι Β Λ Ι Ο " Η Π Ε Ι Ρ Ω Τ Ι Κ Α Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α " 18) Η Π Ε Ι Ρ Ω Τ Ι Κ Η Α Λ Η Θ Ε Ι Α Σ' ό λ ε ς τις α ν ω τ έ ρ ω ε φ η μ ε ρ ί δ ε ς, π ε ρ ι ο δ ι κ ά και Β ι β λ ί α σ τ έ λ ν ο υ μ ε κι εμείς τη δ ι κ ή μ α ς ε φ η μ ε ρ ί δ α " Η Φ Ω Ν Η ΤΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ". ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΩΠΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ Σπιτικό Φαγητό σε ΙΙαραδοαιαχο αενώνα ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ Ό ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ" ΑΛΕΙΑΝΑΡΟΣ Β. ΛΕΤΣΙ0Σ ΓΑΣΤΟΥΝΗ ΗΛΕΙΑΣ ΤΗΛ Άνω Κλβιδωνιά, Κόνιτσα Τηλ,/Fax: ΝΙΚΟΣ Δ. ΣΤΡΑΤΗΣ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΕΙΟ - ΓΡΑΦΕΙΟ: ΚΟΡΑΗ 13 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ

3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 06 ΧΑΡΟΥΜΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΝΟΤΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΣΕΛΙΔΑ 3 ΤΟ ΚΟΨΙΜΟ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΙΝΑ Οπως κάθε χρόνο έτσι κι εφέτος στις 22 του Γενάρη , οι ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΕΣ που διαμένουν και εργάζο νται στα Γιάννενα, στην αίθουσα της Ενωσης Κονιτσιωτών (Ασωπίου 12) έκοψαν την βασιλόπιτα και ευχηθήκα με χρόνια πολλά και ευτυχισμένο το νέο έτος 06. Η συμμετοχή ήταν μεγάλη. Μ α ς τίμησαν και πολλοί φί- Μ ε χαρά και ανυπομονη σία περίμεναν τα παιδιά του χωριού μας να πουν τα χρι στουγεννιάτικα κάλαντα. Ο λ α αγαπημένα και χαρού μενα έτρεξαν στα σοκάκια του χωριού και με τις χα ρούμενες φωνές τους τρα γούδησαν τα κάλαντα από πόρτα σε πόρτα. Εδωσαν χαρούμενη χριστουγεννιάτι κη νότα και μεγάλη χαρά σε όλους. Τί είναι όμως τα κάλαντα. Είναι τραγούδια αγερμού με θρησκευτικό περιεχόμε νο που συνδέονται με ορι σμένες χριστιανικές εορτές. Ρήμα καλαντίζω ουσ. καλαντιστής. Αρχικά η λέξη κά λαντα σήμαινε μόνο τα τρα γούδια που έλεγαν στις τρεις μεγάλες εορτές του Δωδεκαημέρου (Χριστού γεννα, Πρωτοχρονιά, Φώτα) και είχαν πάρει την ονομα σία αυτή από την εορτή των Καλένδων του Ιανουαρίου. Μ ε τον καιρό όμως ο όρος διευρύνθηκε και περιλαμ βάνει επίσης τα τραγούδια που λέγονται από σπίτι σε σπίτι και σε άλλες μέρες με θρησκευτική εορτή (Σάββα το του Λ α ζ ά ρ ο υ, Κυριακή των Βαΐων, Μεγάλη Πέμπτη, Μ. Παρασκευή, Δευτέρα Διακαινησίμου κ.α.) την πα ραμονή ή ανήμερα. Τα κάλαντα κάθε εορτής παίρνουν ανάλογα με το πε ριεχόμενο της δική τους ποιητική μορφή και εθιμική πλαισίωσωη. Γενικά στην αρχή αναγγέλλουν ή περι γράφουν το γεγονός που εορτάζει η Εκκλησία (Γέννη ση, Βάπτιση Ιησού κ.λ.π.). Καλήν ημέραν άρχοντες αν είναι ορισμός σας Χρι στού την θείαν γέννησιν να πω στ' αρχοντικό σας. Χρι στός γεννάται σήμερον εν Βηθλεέμ τη πόλει. Ακολουθούν κυρίως στα κάλαντα των Χριστουγέν νων και της Πρωτοχρονιάς ευχές και έπαινοι για το σπί τι και τους σπιτικούς ανά λογα με την ασχολία του νοικοκύρη, τα μέλη της οι- ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ "ΦΙΛΟΙΕΝΩΝΑ ΖΑΓΟΡΙ" Αξιότιμοι κυρίες-οι, Από όμηνον, περίπου, έχουμε την τιμή να λαμβάνουμε την περιοδική σας έκδοση " Η Φ Ω Ν Η Τ Ο Υ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑ Ν Ο Υ " και μάλιστα να διαπιστώσουμε την διαφημιστική μας καταχώρηση στο υπ' αριθμ. 6 4 φύλλο σας. Αισθανόμαστε ως ελάχιστη υποχρέωση, να σας ευχα ριστήσουμε, από ψυχής, για την ευγενική σας χειρονομία και να σας δηλώσουμε πως μπορείτε να υπολογίζετε στην ειλικρινή φιλική μας διάθεση. Ευχαριστούμε Μ ε φιλικούς χαιρετισμούς και εκτίμηση Κ Α Λ Η ΧΡΟΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΑΜΑΣ κογένειας κ.λ.π. Σε ποιμενι κή οικογένεια λ.χ. τραγου δούν (Πήλιο). Εδώ σε τούτες τις αυλές τες μαρμαροστρωμένες εδω'χουν χίλια πρόβατα και τρεις χιλιάδες γίδια. Εμείς ολίγα τα'παμε κι ο Θεός να τ' αβγατίσει. Ανάλογοι είναι οι στίχοι για τον γεωργό όπως (Κρήτη) Πευκένιο ναι τ' αλέτρι σου δαφνένιος ο ζυγός σου τ' απανωζεύλια του ζυ γού βασιλικού κλωνάρι. Ο ι καλαντιστές τελειώ νουν με στίχους αιτητικούς με τους οποίους ζητούν πλούσιο φιλοδώρημα (λ.χ. Λήμνος). Βάλε τ' αφέντη μ' Βάλε το το χέρι σου στην τζέπη. Αν εύρεις γρόσια δώσ' μας τα φλουριά μην τα λυπά σαι. Βάλε και το γλυκύ κρα σί να πιουν τα παλικάρια. Σε ορισμένα μέρη εκτός από τα συνηθισμένα φιλο δωρήματα (γλυκά χρήματα) προσφέρουν και λάδι ή άλ λα προϊόντα του σπιτιού ή τους δίνουν ειδικά για το σκοπό αυτό φτιαγμένα ψω μάκια ή κουλούρια (π.χ. κολιαντίνες στη Δ. Μακεδο νία). Α π ό την κοπή της πίτας στα Γιάννινα Δ ι α κ ρ ί ν ο ν τ α ι α π ό α ρ ι σ τ ε ρ ά π ρ ο ς τα δ ε ξ ι ά : Μ ο ύ κ α ς Λ ά κ η ς, Πότσης Ο δ υ σ σ έ α ς Αντινομάργης, Ν. Π ά ν ο ς, Παπα-Γιώργης Συντάκας, Ο ι κ ο ν ό μ ο υ Σωκράτης και Α Β α ν ά σ ι ο ς Γ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ. λοι και γνωστοί, καθώς και οι τέως δάσκαλοι που υπη ρέτησαν στο χωριό μας και παλιά στο άλλοτε "ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ". Ηρθαν αρκετοί και από το χωριό μας. Την πίτα ευλόγησε ο νέος παπάς του χωριού μας, ο παπα-γιώργης Συντάκας. Μ α ς τίμησαν ακόμη, ο Αντινομάρχης Ιωαννίνων, κ. Οδυσ. Πότσης, ο Συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής Ιωαννίνων του Π Α Σ Ο Κ κ. Α θ α νάσιος Οικονόμου, ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας, κ. Ν. Πάνος και εκ μέρους της γειτονικής μας Ρουψιάς ο αγαπητός κ. Νικ. ΠαπαΒασιλείου μετά της συζύγου του Μαρίας. Ο ι παλιοί μαθητές του χωριού μας, ενήλικες σήμερα, κουβέντιασαν και χάρηκαν με τους παλιούς δασκάλους τους κ. Πόπη Κυριάνη, κ. Γ. Μπούρη, κ. Γ. Κασιόλα και με τις άλλοτε αρχηγούς του "ΣΠΙΤΙΟΥ Τ Ο Υ ΠΑΙΔΙΟΥ" κ. Πόπη Δρόσου, κ. Ελένη Μπουκουβάλα και κ. Πόπη Σκοκίδου. Το φλουρί έπεσε στην κ. Ελένη Ντεμίρη Τζέγκα και το αντίτιμο ήταν μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία του χω ριού κορνιζαρισμένη προσφορά της εφημερίδας μας " Η Φ Ω Ν Η ΤΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ". Ηταν μια ευχάριστη συντροφιά και επικοινωνία και δώσαμε ραντεβού για το χωριό μας για καλύτερες και χαρούμενες συναντήσεις. ΚΑΙ ΤΟΥ Χ Ρ Ο Ν Ο Υ. Σ. ΟΙΚ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΡΥΣΟΧΟΙΑ! ΠΩΛΗΣΙΣ ΧΟΝΤΡΙΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ ΝΙΚΟΣ Ι. ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΘΕΟΔ. ΣΤΑΥΡΟΥ 12 ΤΗΛ.: ΪΗΡΟΚΡΗΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ευχόμαστε τα παιδιά του χωριού μας κάθε χρόνο να γίνονται περισσότερα. Να μας τα λένε. Ν α μας κάνουν τις μέρες αυτές πιο χαρούμενες. ΟΛΓΑ ΜΟΥΚΑ Γ. Β Α Λ Α Κ Ο Ι 09S7 723SS χ.ππτιοι: M M «SMM

4 Η ΦΩΝΗ TOY ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 06 ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ ΠΕΝΘΗ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΝΑΣΣΗΣ Από τη μακρινή Αυστρα λία, έφθασε στο χωριό μας η θλιβερή είδηση του θανά του του αειμνήστου Βασίλη Γ. Νάσση, γόνος της μεγά λης παραδοσιακής χωριανικής οικογένειας των Νασσαίων. Ο θάνατος επήλθε στις Ο αείμνηστος Βασίλης Γ. Νάσσης, εγγονός του Λ ά μπρου Νάσση, γεννήθηκε στο χωριό μας το 1924, πέ ρασε τα πρώτα παιδικά του χρόνια στο χωριό, ανέμελα χαρούμενα και σκανδαλιά ρικα. Ηταν πολύ ζωηρός. Ιδίως στη συνήθεια που'χαν τότε μαχαλάς με μαχαλάς στον πετροπόλεμο. Αργότερα ταξιδεύτηκε στην Αίγυπτο, όπου ο πατέ ρας του Γεώργιος Χ. Νάσ σης διατηρούσε μεγάλο φούρνο. Αρτοβιομηχανία Ηπειρωτών - Ζαχαροπλα στείο. Σπούδασε Ελληνική και Αγγλική Φιλολογία κι έγινε καθηγητής Αγγλικών, αλλά περισσότερο τον τρά βηξαν οι.επιχειρήσεις και το εμπόριο. Το με την αναγκα στική έξωση - εκδίωξη από τον ΝΑΣΕΡ, ανεχώρησε για την Αυστραλία, στο Σύδνεϊ και ενεργός και δραστήριος όπως ήταν, ανέπτυξε μεγάλη δραστηριότητα κι έγινε επι χειρηματίας οικοδομικών υλικών. Στο χωριό μας ήρθε πολ λές φορές γύρω στα και 8 6 κι όλοι τον αναγνώρισαν από το μούσι του, και την φυσιογνωμία του που ήταν ακριβώς σαν του αείμνηστου μπάρμπα Λάμπρου Νάσση του παπ πού. Σήμερα τα παιδιά του κα τέχουν υψηλές θέσεις στην ελληνική πρεσβεία της Α υ στραλίας. Ο ι γιοι του Θ α ν ά σης και Γεώργιος ομιλούν τρεις γλώσσες και φυσικά και την ελληνική. Εξυπηρε τούν τους Ελληνες μετανά στες στην Αυστραλία. Στο γραφείο τους έχουν φωτο γραφία του χωριού μας, που γράφει με ελληνικά " Ο ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ ΤΟ ΧΩΡΙΟ Μ Α Σ " ΕΛΛΑΣ. Είναι αναγνώ στες της εφημερίδας μας, και εξ αιτίας τους κι άλλοι πατριώτες είναι συνδρομη τές και αναγνώστες μάλιστα ο Κων/νος ΤΣΟΥΝΑΚΑΣ SYDNEY, είναι και συνεργά της της εφημερίδας μας μας στέλνει ποιήματα, ειδήσεις και διάφορα άλλα άρθρα. Αντίο αγαπημένε μου εξά δελφε στο μακρινό και αγύ ριστο ταξίδι σου. Νοερά εί μαι κοντά στην αγαπημένη σου Πόπη στα παιδιά σου Γιώργο και Θανάση, στ' αδέλφια σου και στα εγγό νια σου. Ζω από μακριά, α π ' τ' αγαπημένο σου χωριό, τον πόνο και τη θλίψη για το χα μό σου. Α ς είναι ελαφρύ το χώμα της μακρινής Αυστρα λίας που σε σκεπάζει. Αιωνία η μνήμη σου αγα πημένε μου εξάδελφε Βασί- λη. Η εξαδέλφη σου Ναυσικά Νάσση - Οικονόμου ΠΕΝΘΗ ΑΝΩ ΡΑΒΕΝΙΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΚΕΡΛΕΣ Μ ε Βαθύ πόνο και αισθή ματα θλίψης πληροφορηθή καμε χθες το θάνατο του εκλεκτού συγχωριανού μας Κώστα Γκερλέ και σπεύσαμε όλοι εδώ, συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί, εδώ στο ναό των Ταξιαρχών, για να απευθύνουμε τον ύστατο χαιρετισμό, τον τελευταίο ασπασμό. Μ ε την πεποίθηση λοιπόν ότι διερμηνεύω και τα συναι σθήματα των άλλων συγχω ριανών μας, θέλω αγαπητέ Κώστα, την ώρα τούτη του τελευταίου σου ταξιδιού για τον άλλο κόσμο, [ένθα απέδρα πάσα θλίψις, οδύνη και στεναγμός], θέλω, επανα λαμβάνω, να τονίσω ότι με το χαμό σου το χωριό μας γί νεται ακόμη πιο φτωχό. Γιατί, όταν ο χάρος χτυπάει άτομα της γενιάς αυτής, όλο και λι γότεροι θ α είναι οι άνδρες, που θ α συμμετέχουν στις κοινωνικές εκδηλώσεις του χωριού, στις χαρές και τις λύπες και τότε ασφαλώς αποτυπώνεται ολοφάνερα η διαίσθηση της φτώχειας. Ασφαλώς είναι γνωστόν, ότι ο Κώστας Γκερλές γεννή θηκε και μεγάλωσε μέσα σε μια ιστορική συγκυρία, της οποίας τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ήταν η φτώχεια, η ανέχεια, ο πόλεμος. Οταν ξέσπασε ο πόλεμος του 1940, ο Κώστας ήταν πολύ νέος και τα γεγονότα που εκτυλί (τηκαν στο χωριό, έμειναν έντονα χαραγμένα στη μνήμη του. Θυμάμαι, πέρυσι το Δε κέμβριο, στην εορτή του Αγίου Νικολάου, όταν η ευ ρύτερη οικογένεια Γκερλέ εκπλήρωσε κάποιο τάμα της, μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας κάλεσε τους πιστούς στο σπίτι της για έναν καφέ, η συζήτηση περιστράφηκε στα γεγονό τα της περιόδου εκείνης και της μετέπειτα σκοτεινής και αδελφοκτόνου περιόδου του εμφύλιου σπαραγμού. Αλήθεια, πόσο ακριβολό γος, πόσο ειλικρινής και αντικειμενικός, πόσο δίκαι ος υπήρξε στους χαρακτη ρισμούς του. Ηταν μια ακέ νωτη πηγή γνώσεων, πληρο φοριών και ειδήσεων τοπι κού και επιχώριου χαρακτήρα, που για όλους εμάς τους νεώτερους Π α νωραβενιώτες, που τον ακούγαμε, αποτελούσε μά θημα εθνικής - τοπικής ιστο ρίας. Ω ς οικογενειάρχης ο Κώ στας ευτύχησε να δημιουρ γήσει με την αγαπημένη του Ευρύκλεια μια αξιοζήλευτη οικογένεια. Απόκτησαν τρία παιδιά [δύο κορίτσια και ένα αγόρι], που μόλις μεγά λωσαν, εγκαταστάθηκαν στην Αθήνα, όπου δημιούρ γησαν τις δικές τους οικογέ νειες και εκεί τελευταία με τέφεραν τον αγαπημένο τους πατέρα, για να του προσφέρουν τις πιο καλές υπηρεσίες της ιατρικής επι στήμης, αλλά και τη δική τους θαλπωρή. Μεράκι του ήταν το κυνή γι κι είχε τα καλύτερα κυνη γετικά σκυλιά της περιοχής. Ακόμη πρέπει να τονισθεί ότι η μεγάλη αγάπη, που έτρεφε για το χωριό, τον οδήγησε και στην τοπική αυ τοδιοίκηση, ως αιρετό μέ λος της Κοινότητας Ανω ΡαΒενίων, στην οποία πρόσφε ρε τις υπηρεσίες του με διαλλακτικότητα, σωφρο σύνη και ανιδιοτέλεια. Σ' ολόκληρη τη ζωή του ο Κώστας Γκερλές, εκτός από εργατικός υπήρξε γενναιό ψυχος και γενναιόδωρος. Ακόμη ήταν άκακος, γι αυτό και αγαπήθηκε α π ' όλους τους χωριανούς του. Είχε μόνο φίλους και κανέναν εχ θρό. Πάντοτε συμπονούσε τους συνανθρώπους και συγχωριανούς του, πάντοτε συμμετείχε στον πόνο και στη χαρά του διπλανού του. Πάντοτε έκανε κουράγιο και έδινε ορμήνιες στους νεσυνέχεια στην η σελίδα ΣΕΛΙΔΑ 4 ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΙΑΝΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ 1) Καθήκον θεωρεί η ψυχή μας, μέσα απ' τούτη τη γραφή μας, τους χωριανούς αναγνώστες να ευχαριστήσουμε και απλά να τους ζητήσουμε: 2) Φίλοι χωριανοί, που μας διαβάζετε με την καρδιά σας να λογιάζετε, τα γραπτά αυτά να μη χαθούν και στους απογόνους μας να βρεθούν. 3) Δέστε τα όλα σ' ένα τόμο που ν' αντέχει εις το χρόνο, και βάλτε τα στη βιβλιοθήκη ως μια καλή παρακαταθήκη. 4) Τούτο ας γίνει θεληματικώς και σας ευχαριστούμε προκαταβολικώς. (Σημείωση: Το ποίημα αυτό το πήραμε από το βιβλίο του γνωστού μας πρεσβυτέρου παπα-χρήστου Μ. Μάτσια Πωγώνι - Δερόπολη (ήθη - έθιμα - τραγούδια "Δωδώνη" Αθήνα 198, σελ. 298 και το τροποποιήσαμε λιγάκι και τον ευχαριστούμε). Η συντακτική επιτροπή της Φ.τ.Γ. Η ΠΙΤΤΑ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ Η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος, η κορυφαία Οργάνωση των Αποδήμων Ηπειρωτών, που έχει στη δύναμη της 40 Οργανώσεις και εξακόσιες πενήντα χιλιάδες (60.000) Ηπειρώτες στο λεκανοπέδιο Αττικής, διοργάνωσε κι έκοψε την "ΠΙΤΑ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ" την Κυριακή Φε βρουαρίου 06 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Την εκδήλωση ετίμησε με την παρουσία του και ο Πρόε δρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας και χιλιάδες Ηπειρώτες και φίλοι των Ηπειρωτών. Ηταν μια ωραία εκδήλωση ένα υπέρ θέαμα από τα χορευτικά των Συλλόγων που ανέδειξαν την πλούσια μουσικοχορευτική παράδοση της ΗΠΕΙΡΟΥ. ΑΩΡΕΑ ΒΙΒΛΙΩΝ Το Ιδρυμα Βορειοηπειρωτικών Ερευνών (Κουγκίου 1 Ιωάν νινα) μας δώρισε για την δανειστική Βιβλιοθήκη του Πολιτι στικού μας Συλλόγου, βιβλία ιστορικού και λαογραφικού πε ριεχομένου. Σιγά-σιγά η δανειστική μας βιβλιοθήκη εμπλου τίζεται, έτσι τα παιδιά μας αλλά και κάθε ενδιαφερόμενος, μπορεί να δανείζεται απ' αυτά τα βιβλία, να τα διαβάζει και να τα επιστρέφει. Τα βιβλία μορφώνουν, ψυχαγωγούν, δια φωτίζουν και ευχαριστούν πάντοτε όλους μας. Ευχαριστούμε θερμώς το Βορειοηπειρωτικό Ιδρυμα Ερευ νών Ιωαννίνων. ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΛΓΙΟΓΡΛΦΙΕΣ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΒΑΚΗ 23 ΣΥΚΙΕΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: ΚΑΛΟ ΚΡΑΣΙ Κυκλοφόρησε καλό κρασί της αμπελουργικής περιό δου με την ονομασία: "Θεία Κοινωνία Καλο γιάννη και των οκτώ εγγονών". Το κρασί είναι από τον αμπελώνα Ανω Ραβενίων. Ο τό πος μας ξανά στο προσκήνιο.

5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 06 ΤΟ ΖΙΑΦΕΤΙ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΤΑ "ΕΑΕΥβΕΡΙΑ" Μ ε λαμπρότητα, η πόλη των Ιωαννίνων γιόρτασε την 21η Φεβρουαρίου τα 9 3 Ελευθέρια της, παρουσία του Προέδρου της,δημοκρατίας κ. Κάρολου Παπούλια και της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων και πολλών εκ προσώπων της κυβέρνησης και του πολιτικού κόσμου. Η γιορτή είναι μνήμη και τιμή για την ημέρα της απελευθέ ρωσης της πόλης από τον τουρκικό ζυγό, με επιμνημό συνες δεήσεις, κατάθεση στεφάνων στα μνημεία και γιορτές και παρελάσεις. Τό σο οι επίσημοι όσο και πλή θος κόσμου τίμησαν τα " 9 3 Ελευθέρια". Ε ΑΠ ΑΝΩ ΡΑΒ ΕΝ ΙΑ Οπως κάθε χρόνο, έτσι κι εφέτος έγινε το παραδο σιακό μας ΖΙΑΦΕΤΙ, ανήμε ρ α των Θεοφανείων στο κε ντρικό καφενείο του χωριού (Παρασκευή ). Το πρωί' Θ ε ί α Λειτουργία των Φώτων, αγιασμός των υδάτων και το βράδυ κοινό φαγητό "ΓΙΑΧΝΙ" γλέντι και χορός. Το καφενείο γέμισε ασφυχτικά και σαν τα παλιά τα χρόνια, το τραπέζι το ευ λόγησε ο νέος μας παπάς ο παπα-γιώργης Συντάκας που μας ευχήθηκε "Χρόνια π ο λ λ ά " για το 06.. Παραβρέθηκαν ο Δήμαρ χος Καλπακίου και ευχήθη κε κι αυτός, καθώς και ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Λίτσας. Ο τυχερός της βασιλόπι τας ήταν ο αγαπητός μας Κώστας Γκίκας, που πήρε μια ωραία κορνιζομένη φω τογραφία του χωριού μας προσφορά της εφημερίδας μας- κι αυτός με τη σειρά του τη χάρισε στον κ. Δ ή μαρχο να τη Βάλει στο γρα φείο του, να την βλέπει κά θε μέρα και να ενδιαφέρε ται περισσότερο για το χω ριό μας. Ο λ ο ι το χαρήκαμε αυτό. Εκείνο που μας χαροποίη ΘΑΝΑΤΟΙ σε όλους, ήταν που χόρε ψαν, όλα τα παιδιά του χω ριού μας (μαθητές του Δη μοτικού Σχολείου) με χάρη και ενθουσιασμό. Καμάρω σαν οι παππούδες και οι γιαγιάδες και οι γονείς τους αλλά και όλοι μας (Μπράβο παιδιά). Ο χορός κράτησε μέχρι το πρωί με κέφι και ενθου σιασμό. Θ ε ρ μ ά συγχαρητή ρια, σ' όλους που εργάστη καν γ ι ' αυτό το ΖΙΑΦΕΤΙ ΜΑΣ. Ο ι παραδόσεις μας καλά κρατούν. Και του χρόνου. ΚΟΠΗ ΠΙΤΛΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ο σύλλογος Γεροπλατανιτών Θεσ/νίκης "Αγ. Νικό λ α ο ς " και φέτος έκοψε την πίτα του την Κυριακή 2 9 / 1 / στην αίθουσα της Ηπειρωτικής Εστίας Θ ε σ / νίκης. Στην τελετή παρεβρέθηκαν πολλοί χωριανοί και φίλοι, όπως κάθε χρόνο. Η ατμόσφαιρα ήταν ευχάρι στη. Ο λ ο ι μαζί συζητήσαμε διάφορα θέματα του χω ριού και θυμηθήκαμε πα λιές ιστορίες. Το φλουρί της πίτας έπε σε στο αγαπημένο μας χω ριό. Στο τέλος της γιορτής ευ χηθήκαμε όλοι μας ο νέος χρόνος να μας φέρει υγεία και κάθε ποθητό, στις οικο γένειες μας και σε όλους τους χωριανούς. Ειρήνη και χαρά στον κό- ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ Συνέχεια από την 4η σελίδα ώτερους με τρόπο ήπιο και διακριτικό, ως καταστάλαγ μα της πολύτιμης πείρας και των δυσκολιών της ζωής. Κυρίως θ α μείνει στη μνήμη μας ως εξαίρετος άνθρω πος, ως συνετός, ανεξίκακος, ειλικρινής, δίκαιος, φι λάνθρωπος. καρδιές των δικών του αν θρώπων, της συζήγου του Ευρύκλειας, των παιδιών και εγγονών του, αλλά και των αδελφών Βασίλη και Μ ή τσιου και των ανηψιών του, να ρίξει βάλσαμο παρηγο ριάς και να απαλύνει τον πό νο τους. Τελειώνοντας ευχόμαστε και προσευχόμαστε ο Θ ε ό ς να αναπαύσει την ψυχή του μεταξύ των δικαίων. Στις Καλό ταξίδι αγαπητέ Κώ στα Και αιωνία η μνήμη σου... Γιάννης Κάτσενος σμο. Ευχαριστούμε όλους όσους μας τίμησαν με την παρουσία τους και ευχόμα στε σε όσους φέτος δεν μπόρεσαν να βρεθούν μαζί μας του χρόνου να τους έχουμε κοντά μας. ΤΟ Δ.Σ. Κώστας Νίτσιος Ναυσικά Γόρα Σιδηροπούλου Μαίρη Κατσάνου Μπότσαρη Λάζαρος Σιδηρόπουλος Σταύρος Πασχάλης Κώστας Μουλάς ΕΠΕΙΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΖΑΚΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕΛΗΜΗΤΡΟΣ ΤΗΛ.: και Ο 90χρονος Θανάσης Σπ. Μπακάλης έφυγε από κο ντά μας, λίγο πριν εκπνεύσει το Θ ε ρ μ ά συλλυπη τήρια στη μοναχοκόρη του Μ ά γ δ α στην οικογένεια της και λοιπούς συγγενείς. Δεν έχω χέρια να γράψω, αλλά και το μελάνι όλου του κόσμου δεν θάφτανε ν' αποτυπώσω στο χαρτί, αυτά που αισθάνομαι ότι χαρακτήριζαν τον μοναδικό αξιαγάπητο σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό, ξάδελφο, συμπέθερο, φίλο, γείτονα, χωριανό, κοντοχωριανό, τον αλησμόνητο αξιολάτρευτο θείο μου, τον Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Κώστα του πανωραβενιώτη Πέτρου Γκερλέ και της Δολιανίτισσας Βαρ βάρας Α θ. Βαζάκα, που μας έφυγε αναπάντεχα για πά ντα και σήμερα Πέμπτη 12 του Γενάρη στις 12, τον αποχωριστήκαμε... Ανάλαφρο το χώμα που τον σκέπασε. Αιωνία ας είναι η μνήμη του. Η καλωσυνάτη Λούκια Τόλη, το γένος Αντωνίου και Ευδοξίας Μπαλαμπούτη, που είχε γεννηθεί το 1933 στα Ανω ΡαΒένια από τις 1 Γενάρη έφυγε από κοντά μας και αναπαύεται για πάντα στη Βίτσα, όπου είχε πα ντρευτεί και ήταν ο τόπος κατοικίας της. Θερμά συλλυ πητήρια σ' όλους τους συγγενείς της. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ Θ ε ρ μ ά συγχαρητήρια στον πανωραβενιώτη γαμπρό Γιάννη Μπάρκα [σύζ. Μιράντας Θ. Τσουμάνη] που ορί στηκε από τον Νομάρχη κ. Αλέκο Καχριμάνη και είναι ένας από τους τέσσερις νέους αντινομάρχες και από ανέλαβε Πρόεδρος της Νομ/κής Επιτροπής Οικονομικών, Κοινωνικών Θεμάτων, Ανάπτυξης και Τρο φίμων. Καλή δημιουργική θητεία. ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ Η Μ α ρ ί α, μοναχοκόρη του Γιώργου και της Βικτωρίας Νίτα, πήρε το πτυχίο της Επόπτριας Δημόσιας Υγείας. Θ ε ρ μ ά συγχαρητήρια, καλή σταδιοδρομία και μ' ένα κα λό τυχερό. Δέσποινα Γκερλέ Μπίτσα ΠΩΛΗΣΕΙΣ Π ω λ ε ί τ α ι κατοικία εις το Δίλοφο Ζαγορίου. Ο ι ενδια φερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κ. Σπυρί δωνα Κήτα τηλ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟ Ζ η τ ε ί τ α ι στον Γεροπλάτανο οικία ν έ α ή παλιά σ ε οποιαδήποτε κατάσταση για άμεση αγορά. Τηλ. επικ έως μ.μ. Θανάσης. Ζ η τ ε ί τ α ι στον Γεροπλάτανο οικόπεδο εντός σχεδίου ή αγροτεμάχιο 4 στρ. και άνω για άμεση αγορά. Τηλ. επικ έως Θανάσης. ϊνοικιάζεται Αρτοποιείο στην Κάτω Κόνιτσα (πρό σοψη σε διεθνή οδό). Πληροφορίες στο τηλέφωνο:

6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 06 ΛΑΪΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ Συνεχίζουμε και σήμερα με τις "Λαϊκές φράσεις" που λέμε στο χωριό μας, που πλουτίζουν και ομορφαίνουν τη γλώσσα μας, αλλά και όσες λέγονται και στη γύρω ευρύτερη περιοχή μας: 1. Γελάστε κότες = για παραλογίες κάποιου. 2. Γέλασε με την ψυχή του = γέλασε υπερβολικά. 3. Για της χωράς τα γελάδια = λέγεται για ίτσιου τίποτε. 4. Για τα μάτια του κόσμου = επιφανειακά.. Για ψύλου πήδημα = λέγεται για το τίποτα. 6. Γίνγκε γιοφύρι = υπόκυψε. 7. Γάιδαρος δεμένος, νοικοκύρης σιγουρεμέ νος = λέγεται για τα προφυλακτικά μέτρα. Είναι πάντο τε καλά. 8. Γρόσια στο πουγγί, ψάρια στο Βουνί = η δύ ναμη των χρημάτων τα κάνει όλα. 9. Γάμος χωρίς κ ρ ι ά ρ γ ι α δεν γίνεται = λέγεται για υποθέσεις που δέλουν και υλικές θυσίες.. Για σένα τα λέω πεθερά, γ ι α ν α τ' ακούει η νύφη Β Οταν οι συμβουλές απευθύνονται με πλάγιο τρόπο ώστε να μη θίγεται εκείνος, που θέλουμε να συμ βουλεύσουμε. 11. Γιαλί το γρέκι = όταν εξασφανίζονται όλα. 12. Γλυκός ο ύπνος το πρωΐ, γυμνός ο κώλος τη Λαμπρή = λέγεται για κείνον που κοιμάται το πρωΐ για τον τεμπέλη που την Πασχαλιά δεν έχει ρούχα. Στ' άλλο φύλλο συνέχεια και περισσότερα. Σ. ΟΙΚ. ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΟΛΥΒΑΟΣΚΕΠΑΣΤΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Στις 2 7 Ιανουαρίου ημέρα Παρασκευή, έγιναν τα εγκαίνια του Γραφείου του Πολιτιστικού Συλλόγου ΜολυΒδοσκεπάστου Κόνιτσας στην Πλατεία Πάργης 7 στα Ιωάννινα και συγχρόνως κόπηκε και η πίτα του Συλλόγου. Ηταν μια χαρούμενη εκδήλωση του Συλλό γου κι όλοι μας ευχηθήκαμε χρόνια πολλά και καλά έργα του Συλλόγου για το χωριό τους. Τέτοιες εκδη λώσεις τιμούν τα χωριά μας και η αγάπη μας και το εν διαφέρον για τα χωριά μας είναι μεγάλο. Θερμά συγ χαρητήρια στα δραστήρια μέλη του Πολιτιστικού Συλ λόγου Μ Ο Λ Υ Β Δ Ο Σ Κ Ε Π Α Σ Τ Ο Υ ΚΟΝΙΤΣΑΣ. KEY'S HOUSE ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΌΣ & ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΛΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΧΑΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ TESIO & F.A.I.P. ΤΗΛ.: και 874 ΚΙΝΗΤΟ: ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 12 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α Π. ΤΖΟΓΚΑΣ ΙΑΤΡΟΣ Π Ν Ε Υ Μ Ο Ν Ο Λ Ο Γ Ο Σ Ν ο σ ο κ. Ερρίκος Ντυνάν Μ Ε Λ Ο Σ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Π Ν Ε Υ Μ Ο Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ζ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Μ Ε Λ Ο Σ E.R.S. ΙΑΤΡΕΙΟ: ΠΑΤΗΣΙΩΝ Α Α Θ Η Ν Α Τ Η Λ. / F A X : ΚΙΝΗΤΟ: ΣΕΛΙΔΑ 6 ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΜΑΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ Πολλές φορές α π ' τη στή λη αυτή, έχουμε γράψει για την ξενιτειά και τα δημοτικά μας τραγούδια. Ομως όσες φορές κι αν τα γράψαμε και γράφουμε, είναι πάντα επί καιρα. Παλιά τραγούδια της ξενιτειάς, για τον αποδημισμό, που ως κοινωνικό φαι νόμενο, από τα αρχαία χρό νια μέχρι σήμερα έχει αίτια οικονομικά ή πολιτικά ή και τα δυό μαζί, έχει βαθιές ρί ζες και όλοι τραγουδούσαν, για να διασκεδάσουν τους μαύρους γονείς, ή τις νέες γυναίκες, που αποχωρίζο νταν τους δικούς τους και να τους παρηγορήσουν για τον ζωντανό χωρισμό που: ο ζωντανός ο χωρισμός παρηγοριά δεν έχει και περίμεναν και περίμε ναν την επιστροφή, καρτερι κά χρόνια ολόκληρα, οι γυ ναίκες πότε να επιστρέψουν από τα ξένα οι άνδρες τους και σύμφωνα με τ' αυστηρά ήθη της εποχής και του τό που έμειναν πιστές. Ομως η περιπλάνηση στην ξενιτειά και τα Βάσανα έκαναν αγνώριστον τον ξενιτεμένον. Σ' ένα τέτοιο "αναγνωρισμό", αναφέρε ται το παρακάτω δημοτικό τραγούδι. Μαλαματένιος αργαλειός κι ελεφαντένιο χτένι, κι ένα κορμί αγγελικό κά θεται και γυφαίνει. Πραμματευτής εδιάβαινε στο Μαύρο του καβάλλα. Κοντοκρατάει το Μαύρο του και τήνε χαιρετάει. - Καλή σου μέρα, κόρη μου. Καλώς τον ξέν' οπούρ8ε. - Κόρη, για δεν παντρεύε σαι, δεν παίρνεις παλληκάρ»; - Κάλλιο να σκάση ο Μαύ ρος σου, παρά το λόγ' οπούπες! Αντρά'χω γω στην ξενι τειά και δέκα χρόνους λεί πει, ακόμα δυό τον καρτερώ, στους τρείς τον παντεχαίνω, και μες στους τρείς αν δεν ερθή τα μαύρα θ α φορέσω. - Κόρη μ' απέθανε άντρας σου εδώ και πέντε χρόνους, κι εγώ του δάνεισα πανί, μου'πε να μου το δώσης. εγώ κερί του δάνεισα, μου'πε να με πλερώσης, εγώ φιλί του δάνεισα, μου'πε να μου το δώσης. - Πανί, κερί αν του δάνει σες, εγώ θα σου το δώσω, και το φιλί, αν του δάνει σες, αυτός να σου το δώση. - Κόρη, εγώ είμ' ο άντρας σου, εγώ είμαι κι ο καλός σου. - Αν είσ' εσύ ο άντρας μου, αν είσ' εσύ ο καλός μου πες τα σημάδια του σπι τιού και τότες να πιστέψω. - Εχεις μηλιά στην πόρτα σου, μηλιά μέσ' την αυλή σου. Εχεις και χρυσοκάντηλο μέσα στην κάμαρη σου. - Αυτά τα ξαίρ' η γειτονειά, τα ξαίρ' ο κόσμος όλος. Πες μου σημάδια του κορ μιού και τότες να πιστέψω. - Εχεις ελιά στα στήθη σου κι ελιά στην αμασχάλη, κι ανάμεσα στα δυό Βυζιά σπειρί μαργαριτάρι. - Εσύ, εσ' είσ' ο άντρας μου, έλα στην αγκαλιά μου. Της πιστής αυτής προσμο νής υπάρχουν και εξαιρέ σεις. Χρόνια και χρόνια οι νέες γυναίκες περιμένουν την ποθητή επιστροφή των συζύγων. Ακόμα δυό τον καρτερώ, στους τρείς τον παντεχαίνω. Ομως ο νόστος αργεί και από την ξενιτειά ουδέ γράμ μα έρχεται, ουδέ αντιλογιά, που σημαίνει συχνά ότι ο ξέ νος έχει πιαστεί στα δίχτυα κάποιας άλλης αγάπης, ή που περιπέτειες τον έχουν κάνει άφαντο. Και τότε η νέα γυναίκα υφαίνει κι αυτή τον έρωτα της. Μ α την τελευταία στιγμή λειτουργεί η πυξίδα της επι στροφής, και ο ξένος δια σχίζει τα Βουνά και φτάνει επάνω"στα στέφανα και βρί σκει την καλή του. Σ. ΟΙΚ. ΟΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Μιλάμε συχνά για ανά πτυξη και αγροτουρισμό. Εί ναι και τα δύο σπουδαία για τον τόπο μας για τα χω ριά μας. Και για τα δυό πρέπει να υπάρχουν προϋ ποθέσεις και όσο αφορά τον αγροτουρισμό υπάρ χουν στα χωριά μας προϋ ποθέσεις (υποδομή, κτίρια, ξενώνες, εξυπηρέτηση, ντό πιες λιχουδιές, τιμές κ.λ.π.). Εκείνο όμως που λείπει είναι η καθαριότητα και το περιβάλλον αυτά είναι το παν. Βέβαια έγιναν και γί νονται προσπάθειες (κάδοι απορριμμάτων - μεταφορά κ.λ.π.) αλλά πρέπει όλοι μας να προσέχουμε για την καθαριότητα και το περι βάλλον. (Να μην πετάμε όπου νάναι νάυλον - χαρτιά - μπάζα - άχρηστα αντικεί μενα και άθελα μας γινό μαστε καταστροφείς των χώρων). Επείγει όλοι μας ν' ανασκουμπωθούμε και να ευαι σθητοποιηθούμε και να αι σθανθούμε τις ευθύνες μας. Καθαρό χωριό, καθα ρό περιβάλλον. Α ν αυτά δεν τα προσέξουμε θ α οδηγηθούμε μαθηματικώς (Γ σε άσχημες καταστάσεις παχυλής ακινησίας και θ α λέμε γιατί δεν έρχονται οι ξένοι αφού ό λ α τα έχουμε; Και μόνοι μας θ α φταίμε τρομάρα μας. ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΕΙΟ Μ Α Σ Α Λ Α Σ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ ΕΙΚΟΝΕΣ - ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΚΟΜΠΟΑΟΠΑ Κ.Τ.Α. ΤΗΑ. Κ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 7 ΕΝΑΝΤΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ fcy EFP6K Ho ΝΤΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κηπουπόλεως 13, Κηπούπολη, τηλ

7 ΤΑΕΡΓΑΣΤΙΣΝΕΓΡΑΑΕΙ Καθώς πηγαίνουμε για το χωριό μας βλέπου με με γοργό ρυθμό να συνεχίζονται τα έργα για το εργοστάσιο εμφιάλωσης νερού. Ελπίζουμε ότι πολύ σύντομα να τελειώσουν κι ακόμη ευχόμαστε να δημιουργηθεί και καμία θέση εργασίας για το χωριό μας. Ι Δ Ω Μ Ε Ν. ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Με το νέο έτος , έρχονται οι Νομαρχια κές και οι Δημοτικές εκλογές. Τον ερχόμενο Οκτώβριο. Και εκεί θ α εκφραστεί ο κάθε δημό της, ποιος θέλει να τον εκπροσωπήσει για την νέα περίοδο από το μέχρι το Καλή δύναμη και καλή επιλογή για το καλό όλων μας. ΝΕΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ Από , θ α εκδίδονται τα διαβατήρια από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ιωαννίνων. Ηδη γίνεται η παραλαβή δικαιολογητικών για την έκ δοση τους. Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμε νοι μπορούν να λάβουν από την Αστυνομική Διε ύθυνση Ιωαννίνων. ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ Στις γιορτές που πέρασαν η κίνηση στη γύρω περιοχή ήταν καλή. Στα Ζαγοροχώρια, στην Κό νιτσα και στο Πωγώνι, πολλοί επισκέπτες και πε ραστικοί. Ευχάριστο το γεγονός για τα χωριά μας. Ο ι επισκέπτες με μονοήμερες και διήμερες παραμονές έδωσαν άλλο τόνο στον τόπο μας. Ας βελτιώνουμε τις συνθήκες παραμονής τους γιατί η κίνηση αυτή καλό φέρει στον τόπο μας. ΚΑΙ ΠΑΛΙ Η ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ Ο λ ο ι μας πηγαίνουμε στις Υπηρεσίες για εξυ πηρέτηση (Εφορία - Πολεοδομία, ΙΚΑ, υπηρεσία Συγκοινωνιών κ.λ.π.). Π α ρ ά τις καλές προθέσεις ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 06 ΣΕΛΙΔΑ 7 των υπαλλήλων για να μας εξυπηρετήσουν, υπάρχει πολλή γραφειοκρατία και πολλές υπο γραφές (πρωτόκολλο, τμηματάρχη, Αρχείο, προϊστάμενο κ.α.) και η ταχεία -καθώς λένε εξυ πηρέτηση, όλο και χειροτερεύει και πιο δύσκολη γίνεται παρά τα όσα ακούγονται χρόνια τώρα από τα αρμόδια χείλη. Μόλις λοιπόν ξεμπερδεύσεις -αν ξεμπερδεύσεις- σου'ρχεται να φωνά ζεις "ουφ... ανάσανα". οι ΣΥΚΟΦΆΝΤΕΣ Πολλές φορές, πετάμε ορισμένες κατηγορίες και συκοφαντίες που καθόλου δεν ανταποκρί νονται στην πραγματικότητα αλλά σ' ακολου θούν σ' όλη σου τη ζωή. Θυμόσοφα ο λαός μας λέει "Κάλλιο να σου βγει το μάτι παρά το κακό όνομα" (λόγω συκο φαντίας). Ο αρχαίος Διογένης ο Κυνικός, ερωτηθείς ποία των θηρίων είναι τα χαλεπώτερα και τα πλέ ον επικίνδυνα, είπε: " Α π ό μεν τα ήμερα οι κόλα κες από δε τ' άγρια οι συκοφάντες". Και ο Ισοκράτης: "Φοβού τας διαβολάς, ει και αναληθείς ώσιν" δηλαδή να φοβάσαι τις κατη γορίες, έστω κι αν είναι ψευδείς, διότι ο πολύς κόσμος, αγνοώντας την αλήθεια, προσέχει τα φαινόμενα, δίνει πίστη στις διαδόσεις και στις φήμες. Κι ακόμη: Το δέντρο που έχει τους καρπούς αυτό πετροβολούν, αν και έχουν φάγει τους καρπούς. ΓΕΜΙΣΑΜΕ ΣΚΛΗΡΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ Εξαρση στην εισαγωγή σκληρών ναρκωτικών από την γειτονική Αλβανία παραδέχτηκε στέλε χος της Τοπικής Αστυνομίας, με νέα... αφορμή δύο ακόμη περιστατικών σύλληψης. Τι να πουν και οι Αστυνομικοί; Εδώ "ο κόσμος τόχει τούμπανο κι εμείς κρυφό καμάρι". Οι πάντες γνωρίζουν το τι γίνεται αλλά κανείς δεν νοιάζεται... σοβαρά. Παράγοντες, φορείς, πολίτες ΚΑΝΕΙΣ, ώσπου το πρόβλημα να "χτυπήσει" την... πόρτα του σπι τιού του. Τότε όμως είναι... αργά. ΣΧΟΛΙΟ ΠΑΝΩ "ΣΤΟ ΚΑΝΕΝΑ ΧΑΡΤΑΚΙ" Στο προηγούμενο φύλλο στη στήλη "Ακούω Βλέπω - Γράφω - Σχολιάζω" έγραφα:... Οποιος χάνει στα χαρτιά, κερδίζει στην αγάπη... Ο αγα πητός φίλος εκδότης της εφημερίδας " Δ Ο Λ Ι Ω ΤΙΚΑ" Δημ. Πότσης, σχολιάζει πολύ εύστοχα: Αγαπητέ Σχολιαστή, πάνε αυτά τα παλιά που λέ γαμε, όποιος παίζει είναι...χαμένος πρώτα στην τζέπη του αλλά και στην αγάπη γιατί; αγάπη χω ρίς λεφτά σήμερα δεν υπάρχει. Καλό πολύ καλό αγαπητέ Μήτσιο. Ευχαριστώ. Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΣ Σχετικά με την ωραία φωτογραφία του χωριού μας, που γράφαμε στα προηγούμενα, έκανε το γύρο της Ελλάδας. Πολλοί ταξιδιωτικοί τουρι στικοί οδηγοί την αναδημοσίευσαν καθώς και το περιοδικό Παναιτώλιο Αιτωλοακαρνανίας τα βιβλία: Ανεξερεύνητα Ζαγοροχώρια (Ιωάννινα Κόνιτσα - Πωγώνι), ΗΠΕΙΡΟΣ, (Οδηγός διακο πών για όλες τις εποχές) κ.α. Είναι κι αυτό μια προβολή του χωριού μας. 01 ΚΑΙΡΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΝ Τώρα που ο ιός των πουλερικών, βρίσκεται προ των πυλών πολλά πράγματα στη ζωή μας αλλάζουν. Ολοι μας προβληματιζόμαστε και ιδίως η Ηπειρος μας, γιατί κατ' εξοχήν εμείς ζού με με την πτηνοτροφία (οικονομική καταστροφή μας περιμένει κι ο Θ ε ό ς να βοηθήσει). Χαρακτηριστικό είναι και το παρακάτω ση μείωμα από την εφημερίδα Ν Α. της Ηπείρου της Τρίτης 24 Γενάρη του 06. Το αναδημοσιεύου με: Και τώρα που ο ιός των πουλερικών βρίσκεται προ των πυλών τι κάνουμε; Και τώρα που ο ιός των πουλερικών βρίσκεται προ των πυλών; Απλά ξεχνάμε όλα όσα ξέραμε. Το... παπάκι καλά θ α κάνει να μην πηγαίνει πια στην ποταμιά (διότι αν το δουν έξω θ α το... φάνε λάχανο). Ενώ την ίδια στιγμή απαγορεύεται δια ροπάλου το γνωστό τραγουδάκι "όταν θ α πάω κυρά μου στο παζάρι θ α σου αγοράσω ένα κοκοράκι, το κοκοράκι κικιρικικί να σε ξυπνάει κά θε πρωί". Αν πείτε δε για το κλασσικό "μια κότα στρουμπουλή, μια κάτασπρη πουλάδα βγήκε η τρελή μια βόλτα στη λ ι α κ ά δ α " θ α το ακούμε μό νο αφού έχουμε κλειδαμπαρωθεί στο σπίτι, κι έχουμε επίσης βεβαιωθεί ότι δε μας τοποθέτη σαν κρυφές κάμερες. Κι όσοι ακόμα πιστεύουν ότι η "γριά η κότα έχει το ζουμί"; Κινδυνεύουν να βρεθούν τουλάχιστον φυλακή. Τα πουλιά τα βρίσκει... ο Χάρος στο φτερό- που λέει κι ο Ντα λάρας... ΜΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Επειδή βρισκόμαστε σε μια σχεδόν προεκλο γική περίοδο, πολλοί χωριανοί, φίλοι και ανα γνώστες, με ρωτούν, σαν άνθρωπο, που ασχο λούμαι με τα κοινά, για πάρα πολλά χρόνια, που γράφω και κριτικάρω, ποια είναι η γνώμη μου για τις προβαλλόμενες στις ερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές και υποψηφιότητες, οφείλω ν' απαντήσω ευθέως, ότι είμαι αποστασιοποιημέ νος α π ' αυτόν τον χώρο, δεν αναμιγνύομαι σ' αυτά. Είμαι αφοσιωμένος στην τοπική εφημερί δα, στην ενημέρωση, στην καταγραφή και στην ιστορία του τόπου. Αφιερώνομαι στη δουλειά αυτή κατά την ταπεινή μου γνώμη για το καλό αυτού του τόπου για την προβολή κάθε ωραίου και δυνατού για την αξία και την Ιστορίο. ΟΣΧΟΛΙΑΙΤΗΙ II

8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 06 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ Στην Αγλαΐα Νίτσου που πέρασε στην "ΕΘΝΙΚΗ Σ Χ Ο Λ Η Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ ΔΙΟΙΚΗ ΣΗΣ" στην Αθήνα θερμά συγχαρητήρια. Ο πατέρας της Κώστας και η αδελφή της Ευγενία ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Στην μνήμη της αξέχαστης συζύγου και μητέρας Γλυκερίας Τσαουσίδου - Νίτσου προσφέρουμε στην Φωνή του Γεροπλατάνου το ποσό των 3 0 ευρώ. Ο σύζυγος Κώστας Τα παιδιά Ευγενία Αγλαΐα Στη μνήμη της αξέχαστης αδελφής μου Εράσμιας Νίτσου - Κανλή προσφέρω στην Φωνή του Γεροπλατάνου το ποσό των ευρώ. Στη μνήμη της ακριβής μας μητέρας Εράσμιας Νίτσου Κανλή τα παιδιά της Γε ώργιος και Αντώνιος Κανλής προσφέρου με το ποσό των 2 0 ευρώ στη Φωνή του Γε ροπλατάνου. ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ Στις 1 / 1 0 / ο Αθανάσιος Κυρια κής και η Ο λ γ α Μ ο υ λ ά του Κων/νου απέ κτησαν το δεύτερο αγοράκι τους. Στους ευτυχείς γονείς και στους παπ πούδες ευχόμαστε να τους ζήσει. ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ Στις 21 Γενάρη , έγιναν οι αρρα βώνες του Βασίλη Α. Καλτσούνή στρατιω τικού, μετά της ωραιότατης δεσποινίδας Χριστίνας ΡοσγοΒά στο χωριό Τραγανό Αμαλιάδος. Θ ε ρ μ ά συγχαρητήρια, ευχόμαστε ταχείαντηνστέψην. ΗΦ.τΙ. ΘΑΝΑΤΟΙ Στις 1 0 / 1 0 / απεβίωσε στη Θ ε σ / νίκη όπου έμενε η Ελευθερία Μ ο υ λ ά σε ηλικία 9 ετών. Α ς είναι ελαφρύ το μακε δόνικο χώμα που την σκεπάζει. Συλλυπούμεθα τα παιδιά της και τους λοιπούς συγγενείς. Στις 1 6 / 2 / έφυγε από κοντά μας αιφνίδια η Σταματώ Μουδοπούλου - Κήτα σε ηλικία 2 ετών. Η κηδεία της έγινε την επομένη στα Ιωάννινα. Συλλυπούμεθα βαθύτατα τον σύζυγο της Αντώνη Σ. Κήτα και τους λοιπούς συγ γενείς. Α ς είναι ελαφρύ το γιαννιώτικο χώ μα που την σκεπάζει. Στις 2 4 / 2 / έφυγε από κοντά μας η Λαμπρινή Μεργιάννη σε ηλικία 7 8 ετών. Η κηδεία της έγινε μετά από επιθυμία της στο χωριό Κράψη Ιωαννίνων παρουσία πολλών συγγενών και φίλων. Η θανούσα ήταν μητέρα του αγαπητού μας Στέφανου Μεργιάννη συζύγου της Αριστέας Τζέρμπου. Συλλυπούμεθα τα παιδιά της, τα εγγόνια της και τους λοι πούς συγγενείς. Απεβίωσε στην Αθήνα στις και την άλλη μέρα έγινε η ταφή της στον ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Αγιο Νικόλαο Γεροπλατάνου, η Χαρίκλεια Θ. Γόρα ετών 96. Η αείμνηστη καταγόταν από την Μερόπη (Ρουμπάτες) και ήρθε νύφη στο χωριό μας. Ο λ α της τα χρόνια, τα πέρασε στο χωριό, εργατική, νοικοκυρά, παλιά Πωγωνήσια. Τελευταία την πήρε η κόρη της Κούλα στην Αθήνα για καλύτερη εξυπηρέτηση και συ ντήρηση. Συλλυπούμαστε Βαθύτατα, την κόρη της Κούλα, το γαμπρό της Θανάση, τα εγγόνια της κι όλους τους συγγενείς της. Αιωνία η μνήμη της. ΗΦ.τ.Γ. ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ Απεβίωσε στην Αυστραλία, ο Βασίλης Νάσσης, γιος του αείμνηστου Γεωργίου Νάσση, ετών 82. Συλλυπούμαστε βαθύτα τα, τη σύζυγο του, τα παιδιά του κι όλους τους συγγενείς του. Αιωνία η μνήμη του. ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Κων/νος Νίτσος ΣΕΛΙΔΑ 8 Απεβίωσε στη μακρινή Αυστραλία η Βα σιλική Κολακέ, από τον Αγιο Μηνά, αδελ φή της κ. Ελευθερίας Λιάπη. Συλλυπούμαστε όλους τους συγγενείς της. Αιωνία η μνήμη της. ΠΑΠΙΓΚΟ Απεβίωσε η Ελένη Αρχιμανδρίτη σύζυ γος του Βασιλείου Αρχιμανδρίτη συντα ξιούχου δασκάλου, Αντισυνταγματάρχη Π.Δ. και στενού μας συνεργάτου και καλού φίλου από τον καιρό του ελληνοϊταλικού πολέμου , συγγραφέα του Βι βλίου "ΠΟΡΕΙΑ ΓΕΝΝΑΙΩΝ". Θερμά συλλυπητήρια στον ίδιο στην οι κογένεια της κι όλους τους συγγενείς της. Αιωνία η μνήμη της. ΗΦ.τ.Γ. ΑΡΙΣΤΗ Πέθανε ο Γεώργιος Σκαμνέλος ετών 83 πεθερός του Γιάννη Κώστα από τη Ρουψιά και πατέρας της Ευανθίας. Θερμά συλλυ πητήρια, σ' όλους τους συγγενείς. Αιωνία η μνήμη του. ΗΦ.τ.Γ. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ Ανώνυμη: Στη μνήμη του πατέρα της προ σφέρει για τις εκκλησίες του χωριού 0 0 ευρώ Σόμπόλου Κική Μπίκα Ο λ γ α ΜαλισόΒας Δημήτριος Μούκας Αναστάσιος Ανώνυμος αρ. αποδ. 648 ΤζιοΒήλας Απόστολος ΜαλισόΒας Γεώργιος Λάγκας Σπύρος Λάγκα Καλιόπη Δράσου Πόπη Μπουκουβάλα - Μπαφατάκη Ελένη Σκουκίδου Πόπη Τζέγκας Παναγιώτης Τσαντή Ελένη Καρακίτσιου Σταματία Λάκκας Χρήστος ΠαπαΒασιλείου Νικ. Οικονόμου Χρήστος Καμπλέτσας Οδυσσέας Καλαντζή - Μακάριου Ευρύκλεια Μαριάς Μιχάλης Ιερέας Βασδέκη - Χαντζαροπούλου Μιράντα Πρωτόπαππας Γεώργιος Βελογιάννης Μιχάλης Κρέτσης Δημήτριος Γιαννόπουλος Μιχάλης Γόρα - Σπύρου Βασιλική Καραζιώτης Δημήτριος Καραηλία Ουρανία Καραηλία - Γκρόιντα Μαρία Νίτσου Μ α ρ ί α Κέντρου Φωτεινή Αγιος Δημήτριος Κατσάνου - Αγιου Αικατερίνη Κατσάνος Νικόλαος Χατζή Αναστασία Μουλάς Αλέκος Μουλά Βασιλική Μουλάς Κων/νος Μπότσαρης Χρήστος Φράγγου Ερμιόνη Παπανικολάου Θεανώ Παπανικολάου Αθηνά Σουλβέγκας Αναστάσιος ΖαραΒίνας Χρήστος Μουρουζίδου Ελένη και Κόκκινου Αν δρομάχη Γκιουλέκα Θεανώ Κατσάνος Βασίλειος Λιάπη Ιουλία Χαβάς Σπύρος Σίββας Δημήτριος 0 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΛΙ*i Ο Αναστάσιος Σουλβέγκας προσφέρει 0 ευρώ στην Παναγιά και 0 ευρώ στον Αγ. Παντελεήμονα. Η Δήμητρα Ταλιούρη προσφέρει στον Αγ. Νικόλαο 0 ευρώ εις μνήμη των γονέ ων της Παναγιώτη και Ολγας Ταλιούρη κα θώς και της εξαδέλφης της Εράσμιας Νί τσου Κανλή. Η Εκκλησιαστική Επιτροπή τους ευχαρι στεί. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ Συγχαίρουμε τον κ. Οδυσσέα Πότση Νο μαρχιακό Σύμβουλο, που ορίστηκε, από τον κ. Νομάρχη Ιωαννίνων, αντινομάρχης και ανέλαβε υπηρεσία από τις Ευχόμαστε καλή δημιουργική θητεία. ΗΦ.τΙ. % *J " Ρ -*- Γ»l ibhbfiie*"' *** H M Μερικά χρόνια πριν. Λέμε πως μια φωτογραφία ιαξίζει όσο χίλιες λέξεις. Νέες και νέοι του χωριού σε εκδρομή στο Βοϊδ<>μάτι, με την αρχηγό του Σπιτιού του Παιδιού, Πόπη Δρ<Soou. Πολλές θ' αναγνωρίσουν τον παλιό τους εαυτό. Αυτές τις φωτογραφίες μας τις έστειλε ο αγαπητό ς Τ ά κης Χαντζιάρας (Χαντζιαρόπουλος) και τον ευχαρι στούμε πολύ. Στη συνέχεια θ α δημοσιεύσουμε και άλλες.

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 25 λεπτά Ερώτημα 1 Θα ακούσετε δύο (2) φορές έναν συγγραφέα να διαβάζει ένα απόσπασμα από το βιβλίο του με θέμα τη ζωή του παππού του. Αυτά που ακούτε σας αρέσουν, γι αυτό κρατάτε

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας Έρικα Τζαγκαράκη Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας στην μικρη Ριτζάκη Σταματία-Σπυριδούλα Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας ISBN: 978-618-81493-0-4 Έρικα Τζαγκαράκη Θεσσαλονίκη 2014 Έρικα Τζαγκαράκη

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες

Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες Μία εικόνα είναι χίλιες λέξεις Έτσι έλεγαν οι αρχαίοι Κινέζοι Εμείς, οι μαθητές της Α και Β Τάξης του δημοτικού σχολείου Λισβορίου θα σας πούμε την ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ το Δημοτικό η δασκάλα λέει στους μαθητές της: -Παιδιά, ελάτε να κάνουμε ένα τεστ εξυπνάδας! Ριχάρδο, πες μου ποιο είναι αυτό το ζωάκι: Περπατά στα κεραμίδια, έχει μουστάκι, κάνει νιάου και αλλά έχει και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία προς την Ανάσταση...

Η πορεία προς την Ανάσταση... Η νύχτα της Ανάστασης Τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου χτυπούν χαρούμενα οι καμπάνες. Οι χριστιανοί φορούν τα γιορτινά τους και πηγαίνουν στην εκκλησία για να γιορτάσουν την Ανάσταση του Χριστού. Στα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Λέγε-λέγε λόγια Λέγε-λέγε λόγια, - πώς να σου το πω - όταν σε ακούω κόβομαι στα δυό! Λέγε-λέγε κι άλλα, λέγε ως την αυγή, 1 / 17 όνειρα μεγάλα κάνουν οι

Διαβάστε περισσότερα

O ΣΚΡΟΥΤΖ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

O ΣΚΡΟΥΤΖ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ O ΣΚΡΟΥΤΖ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ Σκρουτζ, κυρίες του Φιλανθρωπικού Σωματείου, παιδιά που λένε τα κάλαντα, οι συγγενείς του Εμπενίζερ Σκρουτζ, το πνεύμα των προηγούμενων

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Ήταν ο Σοτός στην τάξη και η δασκάλα σηκώνει την Αννούλα στον χάρτη και τη ρωτάει: Αννούλα, βρες μου την Αμερική. Σην βρίσκει η Αννούλα και ρωτάει μετά τον Σοτό η δασκάλα: -Σοτέ, ποιος ανακάλυψε την Αμερική;

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Online Έρευνας για τα Χριστούγεννα

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Online Έρευνας για τα Χριστούγεννα M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Online Έρευνας για τα Χριστούγεννα Δεκέμβριος 2010 Εισαγωγή Φέτος, είπαμε να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα με μια έρευνα που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΧΡΑ ΙΜΠΡΑΧΗΜ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΖΑΣ

ΖΑΧΡΑ ΙΜΠΡΑΧΗΜ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΖΑΣ Θυµάσαι το παραµύθι της γιαγιάς για την 28 η Οκτωβρίου; Μάζεψε τους φίλους σου και διηγήσου το. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας γίγαντας που ζούσε στο δικό του σπίτι. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Christmas collection 2015

Christmas collection 2015 Χριστούγεννα 2015 Christmas collection 2015 Tailor made gifts Χριστούγεννα σημαίνουν γιορτές, μυρωδιές, μουσική, πολύχρωμα λαμπιόνια, στολίδια, δώρα, οικογενειακές στιγμές και πάνω από όλα χαρούμενη διάθεση.

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

Ολοι είμαστε αδέλφια

Ολοι είμαστε αδέλφια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού (Μέρος Α ) Ολοι είμαστε αδέλφια ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού Ολοι είμαστε αδέλφια (Μέρος A )

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού Σχολείο Ετος: 2013-2014 Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη γιαγιά μου Όνομα Μαθήτριας: Νικολέττα Χρίστου Τάξη: Γ 4 Όνομα Καθηγήτριας: Σταυρούλας Ιωάννου Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

Απλές ασκήσεις για αρχάριους μαθητές 5

Απλές ασκήσεις για αρχάριους μαθητές 5 Περιεχόμενα Το ελληνικό αλφάβητο... 9 Ενεστώτας (το βοηθητικό ρήμα είμαι) Γραμματική...10 Ενεστώτας (ενεργητική φωνή, α συζυγία) Γραμματική...10 Ενεστώτας (ενεργητική φωνή, α συζυγία και βοηθητικό ρήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑ. 1. Κυκλώνω με κόκκινο όπου υπάρχει Α και με μπλε όπου υπάρχει α :

ΑΝΤΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑ. 1. Κυκλώνω με κόκκινο όπου υπάρχει Α και με μπλε όπου υπάρχει α : ΑΝΤΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑ 1. Κυκλώνω με κόκκινο όπου υπάρχει Α και με μπλε όπου υπάρχει α : αδερφός, κουραμπιές, Αθήνα, ταξίδι, όμορφος, καλοκαίρι, και, ανοιχτός, Αντωνία, ΚΑΝΑΠΕΣ, εργασία, πόλη, κάστανο, Άρης 2.

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Α1 Κατανόηση προφορικού λόγου Διάρκεια: 25 λεπτά (25 μονάδες) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Ο Δημήτρης και ο φίλος του ο Πέτρος αυτό το σαββατοκύριακο θα πάνε εκδρομή στο βουνό. Θα ακούσετε δύο (2) φορές το Δημήτρη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΧΟΡΩΔΙΑ! ΤΟ ΚΑΜΑΡΙ ΤΩΝ ΚΑΠΗ ΜΑΣ!!!!!! Αφιέρωμα στην ελληνική παράδοση έκανε η χορωδία, που έχει μέλη από τα τρία ΚΑΠΗ της πόλης μας. Οι χορωδοί τραγούδησαν παραδοσιακά τραγούδια

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη Συγγραφέας Ραφαέλα Ρουσσάκη Εικονογράφηση Αμαλία Βεργετάκη Γεωργία Καμπιτάκη Γωγώ Μουλιανάκη Ζαίρα Γαραζανάκη Κατερίνα Τσατσαράκη Μαρία Κυρικλάκη Μαριτίνα Σταματάκη Φιλία Πανδερμαράκη Χριστίνα Κλωνάρη

Διαβάστε περισσότερα

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Δεν είσαι εδώ Τα φώτα πέφταν στην πλατεία, η πόλις ένα σκηνικό και δεν είσαι δώ! Κρατάω μια φωτογραφία στην τσέπη μου σαν φυλακτό και δεν είσαι δώ! Στους

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Λόγια αποχαιρετισμού ενός τελειόφοιτου μαθητή

Λόγια αποχαιρετισμού ενός τελειόφοιτου μαθητή Λόγια αποχαιρετισμού ενός τελειόφοιτου μαθητή Εργασία από τα παιδιά της Στ 1 2014-2015 Να που φτάσαμε πάλι στο τέλος μιας ακόμα χρονιάς. Μιας χρονιάς που καθορίζει πολλές στιγμές που θα γίνουν στο μέλλον.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Χριστούγεννα (μέσα από ιστορίες και χριστουγεννιάτικα παιχνίδια) 1 Στόχοι: Μέσα από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Τα παραμύθια της τάξης μας!

Τα παραμύθια της τάξης μας! Τα παραμύθια της τάξης μας! ΟΙ λέξεις κλειδιά: Καρδιά, γοργόνα, ομορφιά, πυξίδα, χώρα, πεταλούδα, ανηφόρα, θάλασσα, φάλαινα Μας βοήθησαν να φτιάξουμε αυτά τα παραμύθια! «Χρυσαφένια χώρα» Μια φορά κι έναν

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ

Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ Ενότητα 5 - Πάμε για επανάληψη Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ 1. Συμπληρώστε τα κενά με λέξεις από το πλαίσιο: βιβλιοθήκη, φιλοσοφία, εγκυκλοπαίδεια, παιδίατρος, φωτογραφία, αθλητισμό, Ελλάδα, σχολείο, φίλο, κινηματογράφο,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Διάρκεια: 30 λεπτά Επίπεδο Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Η Χαρά γράφει ένα γράμμα στη Νικολέτα. Θέλεις να δεις αν καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις, γι αυτό σημειώνεις

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός»

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 «Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» (Πόντος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ενότητα: Κοινωνικές σχέσεις (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Β1, Β2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα: 1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις;

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Μια χαρά είμαι. Εσύ; ΑΡΗΣ Κι εγώ πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά! ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Σε βλέπω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά B Δημοτικού (Μέρος Α ) Ομορφος κόσμος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Β Δημοτικού Ομορφος κόσμος (Μέρος A ) Συγγραφική ομάδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ Επίπεδο: 1 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Λέει ο Σοτός στη μαμά του: - Μαμά, έμαθα να προβλέπω το μέλλον! - Μπα; Κάνε μου μια πρόβλεψη! - Όπου να είναι θα έρθει ο γείτονας να μας πει να πληρώσουμε το τζάμι που του έσπασα!!! Ενώ ο πατέρας διαβάζει

Διαβάστε περισσότερα

Δοκίμιο Αξιολόγησης Δ Τάξη

Δοκίμιο Αξιολόγησης Δ Τάξη Δοκίμιο Τελικής Αξιολόγησης Δ Τάξη Όνομα: Ημερομηνία: 1. Ακούω και γράφω (Ορθογραφία) 2. Άκουσε προσεκτικά και γράψε ό,τι λείπει - Ευτυχία μου γεια σου. Τι κάνεις; - Γεια σου Αντώνη. Είμαι καλά. Εσύ; -

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε Ενότητα: Χαιρετισμοί, συστάσεις, γνωριμία (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα:

Διαβάστε περισσότερα

Πότε θα φανεί η Φανή

Πότε θα φανεί η Φανή ...... Πότε θα φανεί η Φανή Η συγγραφέας χαίρεται να έρχεται σε επαφή με τους αναγνώστες της. Η διεύθυνσή της είναι: Αγίου Πολυκάρπου 51, Νέα Σμύρνη 171 24, Αθήνα. Τηλ.: 210 9335830, FAX: 210 9351603 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ''

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 1 2 Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 3 Τα λουλούδια χωρίς όνομα, τα έχει ο καθένας από μας, αλλά δεν το ξέρουμε. Δεν μας μαθαίνουν τίποτα και ψάχνουμε μόνοι μας άσκοπα να βρούμε κάτι, για να

Διαβάστε περισσότερα

Η φίλη μας η ανακύκλωση. Ειδική έκδοση για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου

Η φίλη μας η ανακύκλωση. Ειδική έκδοση για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Η φίλη μας η ανακύκλωση Ειδική έκδοση για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Στην όμορφη πολιτεία με το γαλάζιο ουρανό μια μικρή παρέα από σκουπίδια συναντήθηκε για να κουβεντιάσει το μέλλον της. Ο Αλουμίνης,

Διαβάστε περισσότερα

Αυήγηση της Οσρανίας Καλύβα στην Ειρήνη Κατσαρού

Αυήγηση της Οσρανίας Καλύβα στην Ειρήνη Κατσαρού Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας χωριάτης κι ήτανε φτωχός. Είχε ένα γάιδαρο και λίγα τάλαρα. Εσκέφτηκε τότε να βάλει τα τάλαρα στην ουρά του γαϊδάρου και να πάει να τον πουλήσει στο παζάρι στην πόλη. Έτσι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Όταν φωνάζουμε κάποιον ή του απευθύνουμε το λόγο, λέμε το όνομα του στην ΚΛΗΤΙΚΗ. Γιώργο, μ' ακούς: Καθίστε, κύριε Παυλίδη! Παιδιά! Ησυχία! Συχνά τον αποκαλούμε όχι με

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος;

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Πρώτα, πρώτα είμαι άνθρωπος. Γεννήθηκα από φτωχή οικογένεια. Υπέφερα πολύ. Από 10 χρονών εργαζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά Δράση 2 Σκοπός: Η αποτελεσματικότερη ενημέρωση των μαθητών σχετικά με όλα τα είδη συμπεριφορικού εθισμού και τις επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή! Οι μαθητές εντοπίζουν και παρακολουθούν εκπαιδευτικά βίντεο,

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ 1 Πάλης ξεκίνηµα Πάλης ξεκίνηµα νέοι αγώνες οδηγοί της ελπίδας Όχι άλλα δάκρυα κλείσαν οι τάφοι λευτεριάς λίπασµα Λουλούδι φωτιάς βγαίνει στους τάφους µήνυµα στέλνουν Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Lekce 23 Společenské kontakty svatba, křest v Řecku Κοινωνικές επαφές γάμος, βαφτίσια

Lekce 23 Společenské kontakty svatba, křest v Řecku Κοινωνικές επαφές γάμος, βαφτίσια Lekce 23 Společenské kontakty svatba, křest v Řecku Κοινωνικές επαφές γάμος, βαφτίσια Γάμος Η Ελλάδα είναι μια χώρα πλούσια σε παραδόσεις και έθιμα. Παρόλα αυτά, η γαμήλια τελετή παραμένει ίδια στο μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: Αριθμός δίσκου: Kal-301.

Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: Αριθμός δίσκου: Kal-301. Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: 1953 Αριθμός δίσκου: Kal-301 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=9248 Απόψε μες, απόψε μες στο καπηλειό που τα μπουζού-, που τα μπουζούκια

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν).

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΜΑΘΗΜΑ 25 Ο ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β α. «Κατ οίκον εκκλησία» 1.

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις................ 7 Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου.............. 17 Μαθαίνω να µεγαλώνω τις προτάσεις µου............... 25 Μαθαίνω να γράφω

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας: Αλεξίου Θωμαή ΕΠΙΠΕΔΟ A1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΤΑΞΙΔΙΑ

Συγγραφέας: Αλεξίου Θωμαή ΕΠΙΠΕΔΟ A1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΤΑΞΙΔΙΑ Συγγραφέας: Αλεξίου Θωμαή ΕΠΙΠΕΔΟ A1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Γεια σου, Πέδρο! Με χαρά θα σε φιλοξενήσω στο σπίτι μου στη Ρόδο. Μου είπε η Πιλάρ πως θα έρθετε με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη Ένα γεμάτο μέλια χεράκι Βούλα Μάστορη Εικονογράφηση: Σπύρος Γούσης Σελ. 91 Δραστηριότητες για Γ & Δ τάξη Συγγραφέας: Η Βούλα Μάστορη γεννήθηκε στο Αγρίνιο. Πέρασε τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Ένα βήμα μπροστά στίχοι: Νίκος Φάρφας μουσική: Κωνσταντίνος Πολυχρονίου

Ένα βήμα μπροστά στίχοι: Νίκος Φάρφας μουσική: Κωνσταντίνος Πολυχρονίου Ένα βήμα μπροστά στίχοι: Νίκος Φάρφας μουσική: Κωνσταντίνος Πολυχρονίου η αγάπη ξαπλώνει όταν έχεις ευχές να σπαταλήσεις ο αέρας τελειώνει κι οξυγόνο ζητάς να συνεχίσεις όσα πρόλαβες πήρες της ψυχής σου

Διαβάστε περισσότερα

Ζούσε στην άκρη ενός χωριού που το έλεγαν Κεφαλοχώρι. Το Κεφαλοχώρι βρισκόταν στην κορυφή ενός βουνού και είχε λογής λογής κατοίκους.

Ζούσε στην άκρη ενός χωριού που το έλεγαν Κεφαλοχώρι. Το Κεφαλοχώρι βρισκόταν στην κορυφή ενός βουνού και είχε λογής λογής κατοίκους. Μέρος Α: Μια φορά και ένα καιρό ζούσε στην εξοχή, ένας κύριος κοντός, με μικρά χέρια και πόδια, ο κύριος Λαιμός. Είμαι ο Κύριος Λαιμός Ζούσε στην άκρη ενός χωριού που το έλεγαν Κεφαλοχώρι. Το Κεφαλοχώρι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8 - ΕΤΩΝ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

Από τα παιδιά της Α 2 τάξης

Από τα παιδιά της Α 2 τάξης Από τα παιδιά της Α 2 τάξης Καραγκιόζης: Καλημέρα Πασά μου. Πασάς: Καλημέρα Καραγκιόζη. Πού πας και είσαι τόσο βιαστικός; Καραγκιόζης: Πάω να βρω δουλειά. Πασάς: Τι δουλεία ξέρεις να κάνεις εσύ; Καραγκιόζης:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 19-10-2015

Δελτίο Τύπου 19-10-2015 Ιβήριδος 9, T.K. 54351 Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 905164, fax: 2310 903721 Email επικοινωνίας: anestis_anastasiadis@yahoo.gr, axmetaloulis@gmail.com Ιστοσελίδα: www.loutropoleis.com Δελτίο Τύπου 19-10-2015

Διαβάστε περισσότερα

mitata.gr Αναμνήσεις ενός χωριού

mitata.gr Αναμνήσεις ενός χωριού Αναμνήσεις ενός χωριού Αναμνήσεις ενός χωριού Με αυτό το ημερολόγιο το χωριό και ο σύλλογος στέλνουν τις ευχές σε όλα τα μέλη και τους φίλους. Είναι οι Αναμνήσεις ενός Χωριού όπως τις κατέγραψαν κάποτε

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας...

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Διαβάστε αποσπασματικά το παραμύθι: Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Το παραμύθι είναι και για αγοράκι αλλά, για της ανάγκες του δείγματος σας παρουσιάζουμε πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φώτης και η Φωτεινή

Ο Φώτης και η Φωτεινή Καλλιόπη Τσακπίνη Ο Φώτης και η Φωτεινή Μια ιστορία για ένα παιδί με αυτισμό Επιστημονική επιμέλεια: Σοφία Μαυροπούλου Εικονογράφηση: Κατερίνα Μητρούδα Βόλος 2007 Περιεχόμενα Προλογικό σημείωμα...1 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ας µιλήσουµε Ελληνικά

Ας µιλήσουµε Ελληνικά Ας µιλήσουµε Ελληνικά I Το όνοµά µου: Πόσων χρονών είµαι: Σε ποια τάξη πηγαίνω: Σε ποιο σχολείο πηγαίνω: Η πόλη µου / Το χωριό µου: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 Μέρος Α Κατανόηση προφορικού λόγου 1 Άσκηση 1 Άκουσε

Διαβάστε περισσότερα

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα ολοκαίνουριο κόκκινο τετράδιο. Ζούσε ευτυχισμένο με την τετραδοοικογένειά του στα ράφια ενός κεντρικού βιβλιοπωλείου.

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα ολοκαίνουριο κόκκινο τετράδιο. Ζούσε ευτυχισμένο με την τετραδοοικογένειά του στα ράφια ενός κεντρικού βιβλιοπωλείου. Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα ολοκαίνουριο κόκκινο τετράδιο. Ζούσε ευτυχισμένο με την τετραδοοικογένειά του στα ράφια ενός κεντρικού βιβλιοπωλείου. Κάθε μέρα έμπαινε πολύς κόσμος στο βιβλιοπωλείο και

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου Δύο Σε μια σπουδαία αρχαία πόλη που την έλεγαν Ουρούκ, ζούσε ένας νεαρός βασιλιάς, ο Γκιλγκαμές. Πατέρας του Γκιλγκαμές ήταν ο βασιλιάς Λουγκαλμπάντα και μητέρα του η

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΓΟΝΟΣ: Παππού, γιατί προτιμάς να βάζεις κανέλα και όχι κύμινο στα σουτζουκάκια; ΠΑΠΠΟΥΣ: Το κύμινο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνονται

Διαβάστε περισσότερα