ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 66-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 66-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ"

Transcript

1 www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 66-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 06-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ Με την ε ί σ ο δ ο του ν έ ο υ χρόνου 06, χίλιες ε υ χ έ ς δίνονται. " Χ ρ ό ν ι α π ο λ λ ά " "χαρούμενο το ν έ ο έτος" "ευτυχές το νέο έτος" κ.α. Είναι και αυτά μέσα στο παιγνίδι της ζ ω ή ς. Χ ρ ό ν ο ς είναι -κατά το λε ξικό του Γ. Μ π α μ π ι ν ι ώ τ η η θεμελιώδης έννοια π ο υ εκφράζει τι διάρκεια π ρ ά ξ ε ω ς ή εκδηλώσεως, φαι νομένων, ενεργειών κατα στάσεων κ.λ.π. την αλλη λουχία τους* και διαιρείται σε π α ρ ό ν - π α ρ ε λ θ ό ν και μέλλον και γίνεται καθολι κά αντιληπτή, α π ό τον άν θ ρ ω π ο και βρίσκεται σ ε στενή σ χ έ σ η με το χ ώ ρ ο. Ολοι μας πιστεύουμε, ότι με το χ ρ ό ν ο θ α καλυτε ρεύσει η ζ ω ή μας και οι φ ρ ά σ ε ι ς είναι γνωστές, συν τω χ ρ ό ν ω, ή π ρ ο ϊ ό ντως του χρόνου, ό σ ο π ε ρ νάει ο καιρός, οι συνθήκες της ζ ω ή ς θα καλυτερεύ ουν ή ο χ ρ ό ν ο ς είναι χ ρ ή μα (ο χ ρ ό ν ο ς έχει μεγάλη αξία) ή χρόνου φείδου που'λεγε ο α ρ χ α ί ο ς Χίλων δηλαδή να χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί ς το χρόνο σου με οικονο μία, ν α τον εκμεταλλεύε σαι σωστά και χίλια δυό άλ λα, καθώς και το σοφό το δικό μας του χωριού μας στην ντοπιολαλιά " ό σ α φέρνει η ώ ρ α δεν τα φέρ νει ο χ ρ ό ν ο ς " και η π α ρ ο ι μία "τα χρόνια φέρνουν τη φρόνια" (φρόνηση) δηλα δή ό σ ο π ρ ο χ ω ρ ά ε ι η ηλι κία γίνεται κανείς σοφότε ρος. Εκείνο όμως που'χει τη μεγαλύτερη αξία σ' όλα αυ- ΔΩΔΕΚΑΤΗ ΧΡΟΝΙΑ Με την είσοδο του καινούργιου χρόνου 06, η εφημερίδα μας αισίως, εισέρχεται στο δωδέκατο χ ρ ό ν ο από την έκδοση της. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι όλα αυτά τα χρόνια, προσπαθήσαμε και προβάλλαμε τα διάφορα θέματα του χωριού μας -και της γύρω ευρύτερης περιοχήςπολιτιστικά, ήθη και έθιμα, παραδόσεις, θρύλους, ιστορικά, κοινωνικά κ.α. και συγχρόνως τονίσαμε τα ζωτικά προβλήματα του τόπου μας και του χωριού μας. Είμαστε μια πραγματική Φ Ω Ν Η. Προβάλλαμε τη ζωή του χωριού από τα παλιά μέ χρι σήμερα, όπως ήταν οργανωμένη και προσαρμο σμένη στις τοπικές συνθήκες και στην τοπική παρά δοση. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι και στο μέλλον θα συ νεχίσουμε μ' αυτό τον τρόπο και για μια ακόμη φο ρά δηλώνουμε ότι οι στήλες της "ΦΩΝΗΣ Τ Ο Υ Γ Ε Ρ Ο Π Λ Α Τ Α Ν Ο Υ " είναι ανοιχτές σ' όλους και για ό λ ε ς τις τεκμηριωμένες απόψεις. Τ έ λ ο ς ευχαριστούμε όλους εσάς που μας διαβά ζετε, μας ενισχύετε οικονομικά και μας κριτικάρετε. Τα ΘΕΤΙΚΑ Σ Α Σ σχόλια μαζί με την κριτική και τις παρατηρήσεις σας, είναι η καλύτερη επιβράβευση των προσπαθειών μας και ταυτόχρονα, ουσιαστική συμβολή για την προσπάθεια μας. Η συντακτική Επιτροπή της Φ.τ,Γ. τά είναι η ρ ή σ η του Πυθα γόρα στα "χρυσά έ π η " που όριζε την αυτοκριτική με το τριπλούν ερώτημα: "Πη παρέβην, τι δ' έρεξα, τι δέ μοι δέον ουκ ετελέσθη" δηλαδή " π ο υ λάθε ψα; τι θετικό έκανα; τι όφειλα να π ρ ά ξ ω και το παρέλειψα;". Αυτά π ρ έ π ε ι να κάνουμε όλοι μας την παραμονή του νέου έτους και την αυγή του καινούρ γιου. Αυτός είναι ο ανα γκαίος ό ρ ο ς του βίου, τό σο ο ατομικός όσο και ο συλλογικός. Τι δηλαδή π ρ έ π ε ι ν α κάνουμε ως άτομα, αλλά και ως σύνο λο, για να γινόμαστε όλο και καλύτεροι και να π ο ρευόμαστε με θ ά ρ ρ ο ς και ν έ α προοπτική για το νέο έτος. Διαχρονικός κανόνας, διακριτικών σχέσεων είναι η αμοιβαιότητα και η αντα πόδοση. Τότε και μόνο τότε, προ χωρούμε με νέα ορμή, για το νέο έτος, π ο υ θέλουμε όλοι μας να'να ι καλύτερο από το προηγούμενο με τραγούδια: Γέρε χρόνε φύγε τώρα, π ά ε ι η δική σου η σειρά, ήρθε ο ν έ ο ς με τα δ ώ ρ α, με χαρούμενη καρδιά. Ωστόσο η π ρ ό σ κ α ι ρ η ζωή μας, π ο υ είναι μόλις μια κουκίδα μέσα στην αέ ναη ροή του χρόνου, α π ο τελείται α π ό ένα μείγμα, ΧΑΡΑΣ, ΛΥΠΗΣ, ΔΑ Ο ΣΚΟΠΟΣ Η επιθυμία και ο σκοπός μου, αυτής της μικρής ερ γασίας της " Φ Ω Ν Η Σ ΤΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ" που εί ναι εργασία χρονοβόρα και κοπιαστική, δεν είναι κερδοσκοπικός, αλλ' ούτε επιδεικτικός και δεν επιδιώ κω να δρέψω δάφνες περ γαμηνές "μπράβο" "εύγε" και αξιώματα, γιατί ηθικές και υλικές αμοιβές μου απένειμε η πολιτεία κατά τη διδασκαλική μου σταδιο δρομία, αλλά και ως συντα ξιούχο ακόμη (βαθμούς, μι σθούς κ.λ.π.). Μοναδικός σκοπός μου είναι με τα γραφόμενά μου, η διάδοση και η παράδοση του πολύτιμου ιστορικού θησαυρού του χωριού μας (των ιστορικών γεγονότων, των θρύλων, των παραμυ θιών, των ηθών και εθίμων, των δημοτικών τραγουδιών, της λαϊκής γλώσσας, ντο πιολαλιάς, της λαϊκής σο φίας, των προλήψεων, των γνήσιων λεβέντικων χορών, της αγάπης, του μίσους, κ.α.) και να τα γλιτώσουμε από τη λησμονιά, από τη σύγχρονη κι αλματώδη ανά πτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας. Βοηθοί μου ο ' αυτή την προσπάθεια, είναι οι γέρο ντες και οι γερόντισσες του χωριού, με τους οποίους πολύ συναναστρέφομαι, ακούω, μαθαίνω, ερωτώ, διασταυρώνω πληροφο ρίες, παλιές φωτογραφίες (ντεσκερέδες) γράμματα και παλιές ιστορίες. Προπαντός όμως αναμνή σεις από τον αείμνηστο μπάρμπα μου Παπαθανάση Οικονόμου, που'ταν πηγή γνώσεως και σοφίας. Η διάδοση και η κατα γραφή όλων αυτών, δηλαδή η παράδοση του πλούσιου αυτού υλικού στα παιδιά μας και στα παιδιά των παι διών μας και στις ερχόμε νες γενεές (πως ήταν, πως είναι, πως μπορεί να είναι στο μέλλον κ.α.) είναι χρέ ος όλων μας και προπαντός του γράφοντος. Γιατί όλα Κ Ρ Υ Ω Ν και ΓΕΛΙΟΥ και που μας καλεί να συμμα χήσουμε με τα π α ρ α π ά ν ω προκειμένου ν' αντιμετω πίσουμε θαρραλέα τη σκο τεινή και ν' απολαμβάνου με ευδιάθετα τη φωτεινή πλευρά της. Αυτή η χαρούμενη καρ διά, α ς μας κυριεύει όλους μας και μ' αυτό το σύνθη μα ν α προχωρούμε στη ζωή π α ρ ά, ως ελέχθη, τις αντιξοότητες π ο υ ' χ ε ι. Μ' αυτές τις σκέψεις κλείνουμε το μικρό μας αυ τό άρθρο και με την χιλιο ειπωμένη ευχή τη γνωστή σ' όλους μας "ΑΙΣΙΟΝ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΕΣ ΤΟ Ν Ε Ο ΕΤΟΣ 06". Σ.ΟΙΚ. ΜΟΥ αυτά αποτελούν τις ρίζες μας, αυτού του τόπου που γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πονέσαμε και ζούμε. Εδώ στη γενέτειρα μας, που κά θε τι είναι θείο και ιερό. Να γίνει γνωστό στους νέ ους μας. Αυτή είναι η επιθυμία μου. Αυτό και μόνο επιδιώ κω και ίσως να γίνομαι κα μιά φορά και κουραστικός. Κοντολογίς θέλω να ικα νοποιήσω μια προσωπική μου φλογερή επιθυμία για τη γενέτειρα μου. " Ν ' αφή σω κι εγώ κάτι ευεργετικό στο διάβα της ζωής μου". Ισως σας κούρασα αλλά ήθελα να το εξομολογηθώ. Με την ευχή οι ερχόμενες γενεές να συμπληρώσουν αυτά, γιατί δόξα τω θ ε ώ, το χωριό μας τώρα έχει πολλούς και καλούς διανο ούμενους και καλούς συνο μιλητές που μπορούν να γί νουν μελετητές και συνεχι στές. Ζ. ΟΙΚ.

2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 06 ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΛΙΑ Ο ΜΑΣΤΡΟ-ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΟΥΨΙΑ Στη γειτονική μας Ρουψιά πριν από κάμποσα χρόνια ζού σε ένας πολύ καλός τεχνίτης, ευρισυτεχνίτης και καλός οικο γενειάρχης, ο αείμνηστος μπάρμπα Χρήστος ΠαπαΒασιλείου, ένα δημοσίευμα στο Ζ α γόρι μας, μας έδωσε το έναυ σμα για αυτό το μικρό μας δη μοσίευμα. Το κύριο επάγγελμα του μαστρο-χρήστου ήταν ξυλουρ γός. Ετυχε να τον γνωρίσω. Το σπίτι του και το εργαστήριο του ήταν γεμάτο (πριόνια, πλά νες, τανάλια, σφυριά, μέγγενες μικρές - μεγάλες, εργαλεία πάσης φύσεως κ.λ.π. κ.λ.π.). Ο λ ο ι τον ήξεραν στο χωριό του, α λ λ ά και στη γύρω ευρύ τερη περιοχή. Σ' ό λ α τα χωριά τον γνώριζαν. Εχει μεγάλη τέχνη, στα έπι πλα, στο ελαιοχρωματισμό, στην κατασκευή στεγών στα σπίτια, α λ λ ά εκεί που ήταν άρι στος ήταν η στεγανοποίηση στις στέρνες. Ο ι στέρνες στα άνυδρα χωριά μας, ήταν που'διναν ζωή στους κατοί κους. Ο μπάρμπα Χρήστος έλεγε, πως ν α τις χτίσουν, πως ν α τις αλλοίψουν και πως Βου λώσουν τυχόν διαρροές. (Στο χωριό μας στέρνες που σώζο νται μέχρι σήμερα αρχικά ήταν του Παν. Νίτσιου μεγάλη και πολύ καλή, μετά του Β,Λέτσιου και του Αχ. Μ ο ύ κ α και μετέπει τα η Κοινοτική και του Σχο λείου). Στην κατοχή ο μπαρμπαχρήστος έφκιανε ξύλινα αλέ τρια με πολύ τέχνη το "Ησιό δειο ά ρ ο τ ρ ο " και τρικούλια. Βρήκε ευρεσιτεχνία να κάνει πρόκες - καρφίτσες (με μια μέγγενη, δύο ξύλα, έκοβε με το σιδεροπρίονο, σύρματα έκανε το κεφάλι και τη μύτη και σε ανάλογο μήκος μικρές μεγάλες, έκανε πρόκες καρφί τσες τις πουλούσε στα χωριά, με είδος - στάρι - καλαμπόκι και συντηρούσε την πολυμελή οικογένεια του. Μικρός δηλα δή Βιοτέχνης. Που εύρισκε την πρώτη ύλη; Α π ό τα πεταμένα και κομμένα σύρματα των τηλεγραφόξυλων και από τα σύρματα τα πεταμένα των Ιτα λών και Γερμανών. Ακόμη σώ ζονται τέτοιες χειροποίητες καρφίτσες. Παντού και πάντοτε ο μαστρο-χρήστος. Επινοητικός, ευρεσιτεχνίτης, εμπειροτέχνης, μέχρι τα νησιά είχε φθάσει για στέρνες και σκεπές με τους με γάλους σεισμούς. Ο λ ο ι μας τον θυμούμαστε. Αυτή την επιτηδειότητα, την τέ χνη την έχει μεταδώσει και στα παιδιά του, α λ λ ά και στα εγγό νια του. Αυτά για τις μακρινές αναμνήσεις. ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΤΗΛ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ Δ Η Μ Ο Υ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ Κ Α Θ Ε Μ Ε Ρ Α Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Α Π Ο μ.μ. "Η tftftnh TOY ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ" ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Τ1ΪΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΏΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ τ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ IHANNINANT.K.44012THA.26S ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΕΚΔΟΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ MIX. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ν. ΠΑΝΟΥΣΗ 22 - Τ.Κ. 4SSS ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ. 26S Km ΟΙ ΚΟΝΟΜΙΚΗΔΙ ΑΧΕΙ ΡΙΣΗ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΜΟΥΚΑΣ ΠΑΡΟΔΟΣ ΚΑΣΤΡΙΣΟΠΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ. 2 S και ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ. Κ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ - ΚΩΔΙΚΟΣ 400 Χ β ΐ ρ ό γ ρ α φ α not» Snpoousuovrtn ή άκι Ssv e m a τρέφονται. Οχ evunovpaipes ovnrepvaoieg «κφράιοαυν α ς απόψεις eksivoov που υπογράφουν. Εμείς εδώ αναφερόμαστε σε μια άλλη απόμακρη εποχή όπου αυτές οι μικρές - μεγά λες για την εποχή του - ευρε ΣΕΛΙΔΑ 2 ΓΝΩΜΗ ΟΙ Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Ε Σ Τ ε λ ε υ τ α ί α π α ί ρ ν ο υ μ ε, σ α ν συντακτική Επιτροπή και π ρ ο σ ω π ι κ ά ε γ ώ, π ο λ λ έ ς ε π ι σ τ ο λ έ ς α π ό χ ω ρ ι α ν ο ύ ς και φί λ ο υ ς, π ο υ μ α ς λ έ ν ε ν α τις δ η μ ο σ ι ε ύ σ ο υ μ ε. Δ υ σ τ υ χ ώ ς όμως, αυτές οι επιστολές, αναφέρονται σε πολύ προσω π ι κ ά δ έ μ α τ α, με β ω μ ο λ ο χ ί ε ς κ α ι α κ α τ ο ν ό μ α σ τ ε ς ε κ φ ρ ά σ ε ι ς π ο υ δ ε ν κ α τ α γ ρ ά φ ο ν τ α ι κ.λ.π. Ε! α υ τ έ ς οι ε π ι σ τ ο λ έ ς ε ξ υ π α κ ο ύ ε τ α ι, δ ε ν μ π ο ρ ο ύ μ ε ν α τις δ η μ ο σ ι ε ύ σ ο υ μ ε λ ό γ ω α ρ χ ή ς και σ ύ μ φ ω ν α και με τη δ η μ ο σ ι ο γ ρ α φ ι κ ή δ ε ο ν τ ο λ ο γ ί α. Είμαι δ ε β έ β α ι ο ς ότι γ ρ ά φ ο ν τ α ι σ ε μια κ α κ ή ώ ρ α ή σ ' έ ν α ε κ ν ε υ ρ ι σ μ ό κ α θ ώ ς λ έ με. Ο ύ τ ε μ π ο ρ ο ύ μ ε ν' α ν α μ ο χ λ ε ύ ο υ μ ε π ά θ η και μίση του π α ρ ε λ θ ό ν τ ο ς, που δυστυχώς σ ' ό λ ε ς τις κοινωνίες υ π ά ρ χ ο υ ν - κ α ι που δ ε ν τιμούν κ α ν έ ν α ν. Σ κ ο π ό ς μ α ς είναι ν α κ α τ α θ έ τ ο υ μ ε σ τ ο ι χ ε ί α - α φ ο ύ π ρ ώ τα τ α δ ι α σ τ α υ ρ ώ σ ο υ μ ε - που ν α β ο η θ ο ύ ν στην ι σ τ ο ρ ι κ ή α λ ή θ ε ι α του χ ω ρ ι ο ύ μας και ν α σ υ ν τ ε λ ο ύ ν στην α ν ύ ψ ω σ η του πνευματικού και πολιτιστικού μ α ς ε π ι π έ δ ο υ. Σ. Ο Ι Κ. ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ. ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ σιτεχνίες βοηθούσαν τη ζωή μας Σήμερα βουλιάζουν μέσα στους πολλούς, η ζωή χάνει κάθε έξαρση, κάθε πνευματι κή ένταση, χαμηλώνει και απο χαρακτηρίζεται. Τα τεχνολογι κά επιτεύγματα, σήμερα έχουν αλλάξει τη ζωή μας καθώς έχουν δώσει λύσεις στα περισ σότερα καθημερινά προβλή ματα μας. Και οι παλιές εκεί νες ευρεσιτεχνίες, πραγματι κές και πρακτικές έχουν ατο νήσει μ' αποτέλεσμα και την εξασθένιση κάθε ανθρωπιστι κού συναισθήματος... Α ς είναι αυτές οι λίγες γραμμές μας ένα απλό μικρό μνημόσυνο στον αείμνηστο μπάρμπα - Χρήστο Παπαβασιλείου τον εμπειροτέχνη, τον ευρεσιτέχνη, κοντοχωριανό μας από τη Ρουψιά, τον άν θρωπο, που με πάθος αγαπού σε το χωριό του. Στο επόμενο φύλλο η ανα δημοσίευση από το περιοδικό το "ΖΑΓΟΡΙ Μ Α Σ " (Δεκέμ βριος τ. 330) με τίτλο το: ΙΣΤΟΡΙΚΟ Τ Ο Υ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ Δ Ο Β Ρ Α Σ. Σημείωση συντάκτη: Δ ο β ρ ά = σημερινή ονομασία Ασπράγγελοι Ζαγορίου, έ δ ρ α Δήμου Κεντρικού Ζαγορίου. Σωκράτης Οικονόμου ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ Ε φ η μ ε ρ ί δ ε ς, π ε ρ ι ο δ ι κ ά κ α ι β ι β λ ί α που λ ά β α μ ε κ α ι ε υ χαριστούμε: 1) Τ Ο Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Μ Α Σ : Ε κ δ ο σ η Ιστορικής και Λ α ο γ ρ α φ ι κής Ε τ α ι ρ ε ί α ς Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ. 2) Τ Ο Π Α Π Ι Γ Κ Ο : Ε κ δ ο σ η α π ο δ ή μ ω ν Π Α Π Ι Γ Κ Ο Υ. 3) Η Φ Ω Ν Η Τ Ο Υ Π Ω Γ Ω Ν Ι Ο Υ 4) Η Β ή σ σ α ν η : Ε κ δ ο σ η α δ ε λ φ ό τ η τ α ς Πωγωνίου ) Η Π Η Γ Η Κ ε φ α λ ό β ρ υ σ ο υ Βησσανιωτών 6) Τ Ο Π Ω Γ Ω Ν Ι : Ε κ δ ο σ η Δ ή μ ο υ Δ ε λ Β ι ν α κ ί ο υ 7) Δ Ο Λ Ι Ω Τ Ι Κ Α Ν Ε Α : Ε κ δ ο σ η Εκπολιτιστικού Σ υ λ λ ό γ ο υ Δολού 8) Τ Α Κ Α Ν Τ Σ Ι Ω Τ Ι Κ Α 9) Τ Α Ν Ε Α Τ Ο Υ Β Ρ Υ Σ Ο Χ Ω Ρ Ι Ο Υ Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Ω Ν ) Η Η Π Ε Ι Ρ Ο Σ Α Π Ε Ι Ρ Ο Σ Χ Ω Ρ Α 11) Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο Η Κ Ο Ν Ι Τ Σ Α 12) Η ΣΙΑΤΙΣΤΑ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Κ Η Π Ν Ο Η 13)ΤΟΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ 14) Ο Δ Η Γ Ο Σ Δ Ι Α Κ Ο Π Ω Ν " Η Η Π Ε Ι Ρ Ο Σ " 1) Β Ι Β Λ Ι Ο : Η Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Λ Ο Γ Ι Α ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΑ Τ Ο Υ Σ Ω Κ Ρ Α Τ Η : Κ Ω Ν / Ν Ο Υ ΚΙΤΣΟΥ 16) Ν Ε Α Τ Ω Ν Κ Α Τ Σ Α Ν Ο Χ Ω Ρ Ι Ω Ν 17) Β Ι Β Λ Ι Ο " Η Π Ε Ι Ρ Ω Τ Ι Κ Α Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α " 18) Η Π Ε Ι Ρ Ω Τ Ι Κ Η Α Λ Η Θ Ε Ι Α Σ' ό λ ε ς τις α ν ω τ έ ρ ω ε φ η μ ε ρ ί δ ε ς, π ε ρ ι ο δ ι κ ά και Β ι β λ ί α σ τ έ λ ν ο υ μ ε κι εμείς τη δ ι κ ή μ α ς ε φ η μ ε ρ ί δ α " Η Φ Ω Ν Η ΤΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ". ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΩΠΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ Σπιτικό Φαγητό σε ΙΙαραδοαιαχο αενώνα ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ Ό ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ" ΑΛΕΙΑΝΑΡΟΣ Β. ΛΕΤΣΙ0Σ ΓΑΣΤΟΥΝΗ ΗΛΕΙΑΣ ΤΗΛ Άνω Κλβιδωνιά, Κόνιτσα Τηλ,/Fax: ΝΙΚΟΣ Δ. ΣΤΡΑΤΗΣ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΕΙΟ - ΓΡΑΦΕΙΟ: ΚΟΡΑΗ 13 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ

3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 06 ΧΑΡΟΥΜΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΝΟΤΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΣΕΛΙΔΑ 3 ΤΟ ΚΟΨΙΜΟ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΙΝΑ Οπως κάθε χρόνο έτσι κι εφέτος στις 22 του Γενάρη , οι ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΕΣ που διαμένουν και εργάζο νται στα Γιάννενα, στην αίθουσα της Ενωσης Κονιτσιωτών (Ασωπίου 12) έκοψαν την βασιλόπιτα και ευχηθήκα με χρόνια πολλά και ευτυχισμένο το νέο έτος 06. Η συμμετοχή ήταν μεγάλη. Μ α ς τίμησαν και πολλοί φί- Μ ε χαρά και ανυπομονη σία περίμεναν τα παιδιά του χωριού μας να πουν τα χρι στουγεννιάτικα κάλαντα. Ο λ α αγαπημένα και χαρού μενα έτρεξαν στα σοκάκια του χωριού και με τις χα ρούμενες φωνές τους τρα γούδησαν τα κάλαντα από πόρτα σε πόρτα. Εδωσαν χαρούμενη χριστουγεννιάτι κη νότα και μεγάλη χαρά σε όλους. Τί είναι όμως τα κάλαντα. Είναι τραγούδια αγερμού με θρησκευτικό περιεχόμε νο που συνδέονται με ορι σμένες χριστιανικές εορτές. Ρήμα καλαντίζω ουσ. καλαντιστής. Αρχικά η λέξη κά λαντα σήμαινε μόνο τα τρα γούδια που έλεγαν στις τρεις μεγάλες εορτές του Δωδεκαημέρου (Χριστού γεννα, Πρωτοχρονιά, Φώτα) και είχαν πάρει την ονομα σία αυτή από την εορτή των Καλένδων του Ιανουαρίου. Μ ε τον καιρό όμως ο όρος διευρύνθηκε και περιλαμ βάνει επίσης τα τραγούδια που λέγονται από σπίτι σε σπίτι και σε άλλες μέρες με θρησκευτική εορτή (Σάββα το του Λ α ζ ά ρ ο υ, Κυριακή των Βαΐων, Μεγάλη Πέμπτη, Μ. Παρασκευή, Δευτέρα Διακαινησίμου κ.α.) την πα ραμονή ή ανήμερα. Τα κάλαντα κάθε εορτής παίρνουν ανάλογα με το πε ριεχόμενο της δική τους ποιητική μορφή και εθιμική πλαισίωσωη. Γενικά στην αρχή αναγγέλλουν ή περι γράφουν το γεγονός που εορτάζει η Εκκλησία (Γέννη ση, Βάπτιση Ιησού κ.λ.π.). Καλήν ημέραν άρχοντες αν είναι ορισμός σας Χρι στού την θείαν γέννησιν να πω στ' αρχοντικό σας. Χρι στός γεννάται σήμερον εν Βηθλεέμ τη πόλει. Ακολουθούν κυρίως στα κάλαντα των Χριστουγέν νων και της Πρωτοχρονιάς ευχές και έπαινοι για το σπί τι και τους σπιτικούς ανά λογα με την ασχολία του νοικοκύρη, τα μέλη της οι- ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ "ΦΙΛΟΙΕΝΩΝΑ ΖΑΓΟΡΙ" Αξιότιμοι κυρίες-οι, Από όμηνον, περίπου, έχουμε την τιμή να λαμβάνουμε την περιοδική σας έκδοση " Η Φ Ω Ν Η Τ Ο Υ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑ Ν Ο Υ " και μάλιστα να διαπιστώσουμε την διαφημιστική μας καταχώρηση στο υπ' αριθμ. 6 4 φύλλο σας. Αισθανόμαστε ως ελάχιστη υποχρέωση, να σας ευχα ριστήσουμε, από ψυχής, για την ευγενική σας χειρονομία και να σας δηλώσουμε πως μπορείτε να υπολογίζετε στην ειλικρινή φιλική μας διάθεση. Ευχαριστούμε Μ ε φιλικούς χαιρετισμούς και εκτίμηση Κ Α Λ Η ΧΡΟΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΑΜΑΣ κογένειας κ.λ.π. Σε ποιμενι κή οικογένεια λ.χ. τραγου δούν (Πήλιο). Εδώ σε τούτες τις αυλές τες μαρμαροστρωμένες εδω'χουν χίλια πρόβατα και τρεις χιλιάδες γίδια. Εμείς ολίγα τα'παμε κι ο Θεός να τ' αβγατίσει. Ανάλογοι είναι οι στίχοι για τον γεωργό όπως (Κρήτη) Πευκένιο ναι τ' αλέτρι σου δαφνένιος ο ζυγός σου τ' απανωζεύλια του ζυ γού βασιλικού κλωνάρι. Ο ι καλαντιστές τελειώ νουν με στίχους αιτητικούς με τους οποίους ζητούν πλούσιο φιλοδώρημα (λ.χ. Λήμνος). Βάλε τ' αφέντη μ' Βάλε το το χέρι σου στην τζέπη. Αν εύρεις γρόσια δώσ' μας τα φλουριά μην τα λυπά σαι. Βάλε και το γλυκύ κρα σί να πιουν τα παλικάρια. Σε ορισμένα μέρη εκτός από τα συνηθισμένα φιλο δωρήματα (γλυκά χρήματα) προσφέρουν και λάδι ή άλ λα προϊόντα του σπιτιού ή τους δίνουν ειδικά για το σκοπό αυτό φτιαγμένα ψω μάκια ή κουλούρια (π.χ. κολιαντίνες στη Δ. Μακεδο νία). Α π ό την κοπή της πίτας στα Γιάννινα Δ ι α κ ρ ί ν ο ν τ α ι α π ό α ρ ι σ τ ε ρ ά π ρ ο ς τα δ ε ξ ι ά : Μ ο ύ κ α ς Λ ά κ η ς, Πότσης Ο δ υ σ σ έ α ς Αντινομάργης, Ν. Π ά ν ο ς, Παπα-Γιώργης Συντάκας, Ο ι κ ο ν ό μ ο υ Σωκράτης και Α Β α ν ά σ ι ο ς Γ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ. λοι και γνωστοί, καθώς και οι τέως δάσκαλοι που υπη ρέτησαν στο χωριό μας και παλιά στο άλλοτε "ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ". Ηρθαν αρκετοί και από το χωριό μας. Την πίτα ευλόγησε ο νέος παπάς του χωριού μας, ο παπα-γιώργης Συντάκας. Μ α ς τίμησαν ακόμη, ο Αντινομάρχης Ιωαννίνων, κ. Οδυσ. Πότσης, ο Συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής Ιωαννίνων του Π Α Σ Ο Κ κ. Α θ α νάσιος Οικονόμου, ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας, κ. Ν. Πάνος και εκ μέρους της γειτονικής μας Ρουψιάς ο αγαπητός κ. Νικ. ΠαπαΒασιλείου μετά της συζύγου του Μαρίας. Ο ι παλιοί μαθητές του χωριού μας, ενήλικες σήμερα, κουβέντιασαν και χάρηκαν με τους παλιούς δασκάλους τους κ. Πόπη Κυριάνη, κ. Γ. Μπούρη, κ. Γ. Κασιόλα και με τις άλλοτε αρχηγούς του "ΣΠΙΤΙΟΥ Τ Ο Υ ΠΑΙΔΙΟΥ" κ. Πόπη Δρόσου, κ. Ελένη Μπουκουβάλα και κ. Πόπη Σκοκίδου. Το φλουρί έπεσε στην κ. Ελένη Ντεμίρη Τζέγκα και το αντίτιμο ήταν μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία του χω ριού κορνιζαρισμένη προσφορά της εφημερίδας μας " Η Φ Ω Ν Η ΤΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ". Ηταν μια ευχάριστη συντροφιά και επικοινωνία και δώσαμε ραντεβού για το χωριό μας για καλύτερες και χαρούμενες συναντήσεις. ΚΑΙ ΤΟΥ Χ Ρ Ο Ν Ο Υ. Σ. ΟΙΚ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΡΥΣΟΧΟΙΑ! ΠΩΛΗΣΙΣ ΧΟΝΤΡΙΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ ΝΙΚΟΣ Ι. ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΘΕΟΔ. ΣΤΑΥΡΟΥ 12 ΤΗΛ.: ΪΗΡΟΚΡΗΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ευχόμαστε τα παιδιά του χωριού μας κάθε χρόνο να γίνονται περισσότερα. Να μας τα λένε. Ν α μας κάνουν τις μέρες αυτές πιο χαρούμενες. ΟΛΓΑ ΜΟΥΚΑ Γ. Β Α Λ Α Κ Ο Ι 09S7 723SS χ.ππτιοι: M M «SMM

4 Η ΦΩΝΗ TOY ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 06 ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ ΠΕΝΘΗ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΝΑΣΣΗΣ Από τη μακρινή Αυστρα λία, έφθασε στο χωριό μας η θλιβερή είδηση του θανά του του αειμνήστου Βασίλη Γ. Νάσση, γόνος της μεγά λης παραδοσιακής χωριανικής οικογένειας των Νασσαίων. Ο θάνατος επήλθε στις Ο αείμνηστος Βασίλης Γ. Νάσσης, εγγονός του Λ ά μπρου Νάσση, γεννήθηκε στο χωριό μας το 1924, πέ ρασε τα πρώτα παιδικά του χρόνια στο χωριό, ανέμελα χαρούμενα και σκανδαλιά ρικα. Ηταν πολύ ζωηρός. Ιδίως στη συνήθεια που'χαν τότε μαχαλάς με μαχαλάς στον πετροπόλεμο. Αργότερα ταξιδεύτηκε στην Αίγυπτο, όπου ο πατέ ρας του Γεώργιος Χ. Νάσ σης διατηρούσε μεγάλο φούρνο. Αρτοβιομηχανία Ηπειρωτών - Ζαχαροπλα στείο. Σπούδασε Ελληνική και Αγγλική Φιλολογία κι έγινε καθηγητής Αγγλικών, αλλά περισσότερο τον τρά βηξαν οι.επιχειρήσεις και το εμπόριο. Το με την αναγκα στική έξωση - εκδίωξη από τον ΝΑΣΕΡ, ανεχώρησε για την Αυστραλία, στο Σύδνεϊ και ενεργός και δραστήριος όπως ήταν, ανέπτυξε μεγάλη δραστηριότητα κι έγινε επι χειρηματίας οικοδομικών υλικών. Στο χωριό μας ήρθε πολ λές φορές γύρω στα και 8 6 κι όλοι τον αναγνώρισαν από το μούσι του, και την φυσιογνωμία του που ήταν ακριβώς σαν του αείμνηστου μπάρμπα Λάμπρου Νάσση του παπ πού. Σήμερα τα παιδιά του κα τέχουν υψηλές θέσεις στην ελληνική πρεσβεία της Α υ στραλίας. Ο ι γιοι του Θ α ν ά σης και Γεώργιος ομιλούν τρεις γλώσσες και φυσικά και την ελληνική. Εξυπηρε τούν τους Ελληνες μετανά στες στην Αυστραλία. Στο γραφείο τους έχουν φωτο γραφία του χωριού μας, που γράφει με ελληνικά " Ο ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ ΤΟ ΧΩΡΙΟ Μ Α Σ " ΕΛΛΑΣ. Είναι αναγνώ στες της εφημερίδας μας, και εξ αιτίας τους κι άλλοι πατριώτες είναι συνδρομη τές και αναγνώστες μάλιστα ο Κων/νος ΤΣΟΥΝΑΚΑΣ SYDNEY, είναι και συνεργά της της εφημερίδας μας μας στέλνει ποιήματα, ειδήσεις και διάφορα άλλα άρθρα. Αντίο αγαπημένε μου εξά δελφε στο μακρινό και αγύ ριστο ταξίδι σου. Νοερά εί μαι κοντά στην αγαπημένη σου Πόπη στα παιδιά σου Γιώργο και Θανάση, στ' αδέλφια σου και στα εγγό νια σου. Ζω από μακριά, α π ' τ' αγαπημένο σου χωριό, τον πόνο και τη θλίψη για το χα μό σου. Α ς είναι ελαφρύ το χώμα της μακρινής Αυστρα λίας που σε σκεπάζει. Αιωνία η μνήμη σου αγα πημένε μου εξάδελφε Βασί- λη. Η εξαδέλφη σου Ναυσικά Νάσση - Οικονόμου ΠΕΝΘΗ ΑΝΩ ΡΑΒΕΝΙΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΚΕΡΛΕΣ Μ ε Βαθύ πόνο και αισθή ματα θλίψης πληροφορηθή καμε χθες το θάνατο του εκλεκτού συγχωριανού μας Κώστα Γκερλέ και σπεύσαμε όλοι εδώ, συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί, εδώ στο ναό των Ταξιαρχών, για να απευθύνουμε τον ύστατο χαιρετισμό, τον τελευταίο ασπασμό. Μ ε την πεποίθηση λοιπόν ότι διερμηνεύω και τα συναι σθήματα των άλλων συγχω ριανών μας, θέλω αγαπητέ Κώστα, την ώρα τούτη του τελευταίου σου ταξιδιού για τον άλλο κόσμο, [ένθα απέδρα πάσα θλίψις, οδύνη και στεναγμός], θέλω, επανα λαμβάνω, να τονίσω ότι με το χαμό σου το χωριό μας γί νεται ακόμη πιο φτωχό. Γιατί, όταν ο χάρος χτυπάει άτομα της γενιάς αυτής, όλο και λι γότεροι θ α είναι οι άνδρες, που θ α συμμετέχουν στις κοινωνικές εκδηλώσεις του χωριού, στις χαρές και τις λύπες και τότε ασφαλώς αποτυπώνεται ολοφάνερα η διαίσθηση της φτώχειας. Ασφαλώς είναι γνωστόν, ότι ο Κώστας Γκερλές γεννή θηκε και μεγάλωσε μέσα σε μια ιστορική συγκυρία, της οποίας τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ήταν η φτώχεια, η ανέχεια, ο πόλεμος. Οταν ξέσπασε ο πόλεμος του 1940, ο Κώστας ήταν πολύ νέος και τα γεγονότα που εκτυλί (τηκαν στο χωριό, έμειναν έντονα χαραγμένα στη μνήμη του. Θυμάμαι, πέρυσι το Δε κέμβριο, στην εορτή του Αγίου Νικολάου, όταν η ευ ρύτερη οικογένεια Γκερλέ εκπλήρωσε κάποιο τάμα της, μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας κάλεσε τους πιστούς στο σπίτι της για έναν καφέ, η συζήτηση περιστράφηκε στα γεγονό τα της περιόδου εκείνης και της μετέπειτα σκοτεινής και αδελφοκτόνου περιόδου του εμφύλιου σπαραγμού. Αλήθεια, πόσο ακριβολό γος, πόσο ειλικρινής και αντικειμενικός, πόσο δίκαι ος υπήρξε στους χαρακτη ρισμούς του. Ηταν μια ακέ νωτη πηγή γνώσεων, πληρο φοριών και ειδήσεων τοπι κού και επιχώριου χαρακτήρα, που για όλους εμάς τους νεώτερους Π α νωραβενιώτες, που τον ακούγαμε, αποτελούσε μά θημα εθνικής - τοπικής ιστο ρίας. Ω ς οικογενειάρχης ο Κώ στας ευτύχησε να δημιουρ γήσει με την αγαπημένη του Ευρύκλεια μια αξιοζήλευτη οικογένεια. Απόκτησαν τρία παιδιά [δύο κορίτσια και ένα αγόρι], που μόλις μεγά λωσαν, εγκαταστάθηκαν στην Αθήνα, όπου δημιούρ γησαν τις δικές τους οικογέ νειες και εκεί τελευταία με τέφεραν τον αγαπημένο τους πατέρα, για να του προσφέρουν τις πιο καλές υπηρεσίες της ιατρικής επι στήμης, αλλά και τη δική τους θαλπωρή. Μεράκι του ήταν το κυνή γι κι είχε τα καλύτερα κυνη γετικά σκυλιά της περιοχής. Ακόμη πρέπει να τονισθεί ότι η μεγάλη αγάπη, που έτρεφε για το χωριό, τον οδήγησε και στην τοπική αυ τοδιοίκηση, ως αιρετό μέ λος της Κοινότητας Ανω ΡαΒενίων, στην οποία πρόσφε ρε τις υπηρεσίες του με διαλλακτικότητα, σωφρο σύνη και ανιδιοτέλεια. Σ' ολόκληρη τη ζωή του ο Κώστας Γκερλές, εκτός από εργατικός υπήρξε γενναιό ψυχος και γενναιόδωρος. Ακόμη ήταν άκακος, γι αυτό και αγαπήθηκε α π ' όλους τους χωριανούς του. Είχε μόνο φίλους και κανέναν εχ θρό. Πάντοτε συμπονούσε τους συνανθρώπους και συγχωριανούς του, πάντοτε συμμετείχε στον πόνο και στη χαρά του διπλανού του. Πάντοτε έκανε κουράγιο και έδινε ορμήνιες στους νεσυνέχεια στην η σελίδα ΣΕΛΙΔΑ 4 ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΙΑΝΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ 1) Καθήκον θεωρεί η ψυχή μας, μέσα απ' τούτη τη γραφή μας, τους χωριανούς αναγνώστες να ευχαριστήσουμε και απλά να τους ζητήσουμε: 2) Φίλοι χωριανοί, που μας διαβάζετε με την καρδιά σας να λογιάζετε, τα γραπτά αυτά να μη χαθούν και στους απογόνους μας να βρεθούν. 3) Δέστε τα όλα σ' ένα τόμο που ν' αντέχει εις το χρόνο, και βάλτε τα στη βιβλιοθήκη ως μια καλή παρακαταθήκη. 4) Τούτο ας γίνει θεληματικώς και σας ευχαριστούμε προκαταβολικώς. (Σημείωση: Το ποίημα αυτό το πήραμε από το βιβλίο του γνωστού μας πρεσβυτέρου παπα-χρήστου Μ. Μάτσια Πωγώνι - Δερόπολη (ήθη - έθιμα - τραγούδια "Δωδώνη" Αθήνα 198, σελ. 298 και το τροποποιήσαμε λιγάκι και τον ευχαριστούμε). Η συντακτική επιτροπή της Φ.τ.Γ. Η ΠΙΤΤΑ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ Η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος, η κορυφαία Οργάνωση των Αποδήμων Ηπειρωτών, που έχει στη δύναμη της 40 Οργανώσεις και εξακόσιες πενήντα χιλιάδες (60.000) Ηπειρώτες στο λεκανοπέδιο Αττικής, διοργάνωσε κι έκοψε την "ΠΙΤΑ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ" την Κυριακή Φε βρουαρίου 06 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Την εκδήλωση ετίμησε με την παρουσία του και ο Πρόε δρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας και χιλιάδες Ηπειρώτες και φίλοι των Ηπειρωτών. Ηταν μια ωραία εκδήλωση ένα υπέρ θέαμα από τα χορευτικά των Συλλόγων που ανέδειξαν την πλούσια μουσικοχορευτική παράδοση της ΗΠΕΙΡΟΥ. ΑΩΡΕΑ ΒΙΒΛΙΩΝ Το Ιδρυμα Βορειοηπειρωτικών Ερευνών (Κουγκίου 1 Ιωάν νινα) μας δώρισε για την δανειστική Βιβλιοθήκη του Πολιτι στικού μας Συλλόγου, βιβλία ιστορικού και λαογραφικού πε ριεχομένου. Σιγά-σιγά η δανειστική μας βιβλιοθήκη εμπλου τίζεται, έτσι τα παιδιά μας αλλά και κάθε ενδιαφερόμενος, μπορεί να δανείζεται απ' αυτά τα βιβλία, να τα διαβάζει και να τα επιστρέφει. Τα βιβλία μορφώνουν, ψυχαγωγούν, δια φωτίζουν και ευχαριστούν πάντοτε όλους μας. Ευχαριστούμε θερμώς το Βορειοηπειρωτικό Ιδρυμα Ερευ νών Ιωαννίνων. ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΛΓΙΟΓΡΛΦΙΕΣ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΒΑΚΗ 23 ΣΥΚΙΕΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: ΚΑΛΟ ΚΡΑΣΙ Κυκλοφόρησε καλό κρασί της αμπελουργικής περιό δου με την ονομασία: "Θεία Κοινωνία Καλο γιάννη και των οκτώ εγγονών". Το κρασί είναι από τον αμπελώνα Ανω Ραβενίων. Ο τό πος μας ξανά στο προσκήνιο.

5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 06 ΤΟ ΖΙΑΦΕΤΙ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΤΑ "ΕΑΕΥβΕΡΙΑ" Μ ε λαμπρότητα, η πόλη των Ιωαννίνων γιόρτασε την 21η Φεβρουαρίου τα 9 3 Ελευθέρια της, παρουσία του Προέδρου της,δημοκρατίας κ. Κάρολου Παπούλια και της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων και πολλών εκ προσώπων της κυβέρνησης και του πολιτικού κόσμου. Η γιορτή είναι μνήμη και τιμή για την ημέρα της απελευθέ ρωσης της πόλης από τον τουρκικό ζυγό, με επιμνημό συνες δεήσεις, κατάθεση στεφάνων στα μνημεία και γιορτές και παρελάσεις. Τό σο οι επίσημοι όσο και πλή θος κόσμου τίμησαν τα " 9 3 Ελευθέρια". Ε ΑΠ ΑΝΩ ΡΑΒ ΕΝ ΙΑ Οπως κάθε χρόνο, έτσι κι εφέτος έγινε το παραδο σιακό μας ΖΙΑΦΕΤΙ, ανήμε ρ α των Θεοφανείων στο κε ντρικό καφενείο του χωριού (Παρασκευή ). Το πρωί' Θ ε ί α Λειτουργία των Φώτων, αγιασμός των υδάτων και το βράδυ κοινό φαγητό "ΓΙΑΧΝΙ" γλέντι και χορός. Το καφενείο γέμισε ασφυχτικά και σαν τα παλιά τα χρόνια, το τραπέζι το ευ λόγησε ο νέος μας παπάς ο παπα-γιώργης Συντάκας που μας ευχήθηκε "Χρόνια π ο λ λ ά " για το 06.. Παραβρέθηκαν ο Δήμαρ χος Καλπακίου και ευχήθη κε κι αυτός, καθώς και ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Λίτσας. Ο τυχερός της βασιλόπι τας ήταν ο αγαπητός μας Κώστας Γκίκας, που πήρε μια ωραία κορνιζομένη φω τογραφία του χωριού μας προσφορά της εφημερίδας μας- κι αυτός με τη σειρά του τη χάρισε στον κ. Δ ή μαρχο να τη Βάλει στο γρα φείο του, να την βλέπει κά θε μέρα και να ενδιαφέρε ται περισσότερο για το χω ριό μας. Ο λ ο ι το χαρήκαμε αυτό. Εκείνο που μας χαροποίη ΘΑΝΑΤΟΙ σε όλους, ήταν που χόρε ψαν, όλα τα παιδιά του χω ριού μας (μαθητές του Δη μοτικού Σχολείου) με χάρη και ενθουσιασμό. Καμάρω σαν οι παππούδες και οι γιαγιάδες και οι γονείς τους αλλά και όλοι μας (Μπράβο παιδιά). Ο χορός κράτησε μέχρι το πρωί με κέφι και ενθου σιασμό. Θ ε ρ μ ά συγχαρητή ρια, σ' όλους που εργάστη καν γ ι ' αυτό το ΖΙΑΦΕΤΙ ΜΑΣ. Ο ι παραδόσεις μας καλά κρατούν. Και του χρόνου. ΚΟΠΗ ΠΙΤΛΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ο σύλλογος Γεροπλατανιτών Θεσ/νίκης "Αγ. Νικό λ α ο ς " και φέτος έκοψε την πίτα του την Κυριακή 2 9 / 1 / στην αίθουσα της Ηπειρωτικής Εστίας Θ ε σ / νίκης. Στην τελετή παρεβρέθηκαν πολλοί χωριανοί και φίλοι, όπως κάθε χρόνο. Η ατμόσφαιρα ήταν ευχάρι στη. Ο λ ο ι μαζί συζητήσαμε διάφορα θέματα του χω ριού και θυμηθήκαμε πα λιές ιστορίες. Το φλουρί της πίτας έπε σε στο αγαπημένο μας χω ριό. Στο τέλος της γιορτής ευ χηθήκαμε όλοι μας ο νέος χρόνος να μας φέρει υγεία και κάθε ποθητό, στις οικο γένειες μας και σε όλους τους χωριανούς. Ειρήνη και χαρά στον κό- ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ Συνέχεια από την 4η σελίδα ώτερους με τρόπο ήπιο και διακριτικό, ως καταστάλαγ μα της πολύτιμης πείρας και των δυσκολιών της ζωής. Κυρίως θ α μείνει στη μνήμη μας ως εξαίρετος άνθρω πος, ως συνετός, ανεξίκακος, ειλικρινής, δίκαιος, φι λάνθρωπος. καρδιές των δικών του αν θρώπων, της συζήγου του Ευρύκλειας, των παιδιών και εγγονών του, αλλά και των αδελφών Βασίλη και Μ ή τσιου και των ανηψιών του, να ρίξει βάλσαμο παρηγο ριάς και να απαλύνει τον πό νο τους. Τελειώνοντας ευχόμαστε και προσευχόμαστε ο Θ ε ό ς να αναπαύσει την ψυχή του μεταξύ των δικαίων. Στις Καλό ταξίδι αγαπητέ Κώ στα Και αιωνία η μνήμη σου... Γιάννης Κάτσενος σμο. Ευχαριστούμε όλους όσους μας τίμησαν με την παρουσία τους και ευχόμα στε σε όσους φέτος δεν μπόρεσαν να βρεθούν μαζί μας του χρόνου να τους έχουμε κοντά μας. ΤΟ Δ.Σ. Κώστας Νίτσιος Ναυσικά Γόρα Σιδηροπούλου Μαίρη Κατσάνου Μπότσαρη Λάζαρος Σιδηρόπουλος Σταύρος Πασχάλης Κώστας Μουλάς ΕΠΕΙΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΖΑΚΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕΛΗΜΗΤΡΟΣ ΤΗΛ.: και Ο 90χρονος Θανάσης Σπ. Μπακάλης έφυγε από κο ντά μας, λίγο πριν εκπνεύσει το Θ ε ρ μ ά συλλυπη τήρια στη μοναχοκόρη του Μ ά γ δ α στην οικογένεια της και λοιπούς συγγενείς. Δεν έχω χέρια να γράψω, αλλά και το μελάνι όλου του κόσμου δεν θάφτανε ν' αποτυπώσω στο χαρτί, αυτά που αισθάνομαι ότι χαρακτήριζαν τον μοναδικό αξιαγάπητο σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό, ξάδελφο, συμπέθερο, φίλο, γείτονα, χωριανό, κοντοχωριανό, τον αλησμόνητο αξιολάτρευτο θείο μου, τον Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Κώστα του πανωραβενιώτη Πέτρου Γκερλέ και της Δολιανίτισσας Βαρ βάρας Α θ. Βαζάκα, που μας έφυγε αναπάντεχα για πά ντα και σήμερα Πέμπτη 12 του Γενάρη στις 12, τον αποχωριστήκαμε... Ανάλαφρο το χώμα που τον σκέπασε. Αιωνία ας είναι η μνήμη του. Η καλωσυνάτη Λούκια Τόλη, το γένος Αντωνίου και Ευδοξίας Μπαλαμπούτη, που είχε γεννηθεί το 1933 στα Ανω ΡαΒένια από τις 1 Γενάρη έφυγε από κοντά μας και αναπαύεται για πάντα στη Βίτσα, όπου είχε πα ντρευτεί και ήταν ο τόπος κατοικίας της. Θερμά συλλυ πητήρια σ' όλους τους συγγενείς της. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ Θ ε ρ μ ά συγχαρητήρια στον πανωραβενιώτη γαμπρό Γιάννη Μπάρκα [σύζ. Μιράντας Θ. Τσουμάνη] που ορί στηκε από τον Νομάρχη κ. Αλέκο Καχριμάνη και είναι ένας από τους τέσσερις νέους αντινομάρχες και από ανέλαβε Πρόεδρος της Νομ/κής Επιτροπής Οικονομικών, Κοινωνικών Θεμάτων, Ανάπτυξης και Τρο φίμων. Καλή δημιουργική θητεία. ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ Η Μ α ρ ί α, μοναχοκόρη του Γιώργου και της Βικτωρίας Νίτα, πήρε το πτυχίο της Επόπτριας Δημόσιας Υγείας. Θ ε ρ μ ά συγχαρητήρια, καλή σταδιοδρομία και μ' ένα κα λό τυχερό. Δέσποινα Γκερλέ Μπίτσα ΠΩΛΗΣΕΙΣ Π ω λ ε ί τ α ι κατοικία εις το Δίλοφο Ζαγορίου. Ο ι ενδια φερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κ. Σπυρί δωνα Κήτα τηλ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟ Ζ η τ ε ί τ α ι στον Γεροπλάτανο οικία ν έ α ή παλιά σ ε οποιαδήποτε κατάσταση για άμεση αγορά. Τηλ. επικ έως μ.μ. Θανάσης. Ζ η τ ε ί τ α ι στον Γεροπλάτανο οικόπεδο εντός σχεδίου ή αγροτεμάχιο 4 στρ. και άνω για άμεση αγορά. Τηλ. επικ έως Θανάσης. ϊνοικιάζεται Αρτοποιείο στην Κάτω Κόνιτσα (πρό σοψη σε διεθνή οδό). Πληροφορίες στο τηλέφωνο:

6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 06 ΛΑΪΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ Συνεχίζουμε και σήμερα με τις "Λαϊκές φράσεις" που λέμε στο χωριό μας, που πλουτίζουν και ομορφαίνουν τη γλώσσα μας, αλλά και όσες λέγονται και στη γύρω ευρύτερη περιοχή μας: 1. Γελάστε κότες = για παραλογίες κάποιου. 2. Γέλασε με την ψυχή του = γέλασε υπερβολικά. 3. Για της χωράς τα γελάδια = λέγεται για ίτσιου τίποτε. 4. Για τα μάτια του κόσμου = επιφανειακά.. Για ψύλου πήδημα = λέγεται για το τίποτα. 6. Γίνγκε γιοφύρι = υπόκυψε. 7. Γάιδαρος δεμένος, νοικοκύρης σιγουρεμέ νος = λέγεται για τα προφυλακτικά μέτρα. Είναι πάντο τε καλά. 8. Γρόσια στο πουγγί, ψάρια στο Βουνί = η δύ ναμη των χρημάτων τα κάνει όλα. 9. Γάμος χωρίς κ ρ ι ά ρ γ ι α δεν γίνεται = λέγεται για υποθέσεις που δέλουν και υλικές θυσίες.. Για σένα τα λέω πεθερά, γ ι α ν α τ' ακούει η νύφη Β Οταν οι συμβουλές απευθύνονται με πλάγιο τρόπο ώστε να μη θίγεται εκείνος, που θέλουμε να συμ βουλεύσουμε. 11. Γιαλί το γρέκι = όταν εξασφανίζονται όλα. 12. Γλυκός ο ύπνος το πρωΐ, γυμνός ο κώλος τη Λαμπρή = λέγεται για κείνον που κοιμάται το πρωΐ για τον τεμπέλη που την Πασχαλιά δεν έχει ρούχα. Στ' άλλο φύλλο συνέχεια και περισσότερα. Σ. ΟΙΚ. ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΟΛΥΒΑΟΣΚΕΠΑΣΤΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Στις 2 7 Ιανουαρίου ημέρα Παρασκευή, έγιναν τα εγκαίνια του Γραφείου του Πολιτιστικού Συλλόγου ΜολυΒδοσκεπάστου Κόνιτσας στην Πλατεία Πάργης 7 στα Ιωάννινα και συγχρόνως κόπηκε και η πίτα του Συλλόγου. Ηταν μια χαρούμενη εκδήλωση του Συλλό γου κι όλοι μας ευχηθήκαμε χρόνια πολλά και καλά έργα του Συλλόγου για το χωριό τους. Τέτοιες εκδη λώσεις τιμούν τα χωριά μας και η αγάπη μας και το εν διαφέρον για τα χωριά μας είναι μεγάλο. Θερμά συγ χαρητήρια στα δραστήρια μέλη του Πολιτιστικού Συλ λόγου Μ Ο Λ Υ Β Δ Ο Σ Κ Ε Π Α Σ Τ Ο Υ ΚΟΝΙΤΣΑΣ. KEY'S HOUSE ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΌΣ & ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΛΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΧΑΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ TESIO & F.A.I.P. ΤΗΛ.: και 874 ΚΙΝΗΤΟ: ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 12 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α Π. ΤΖΟΓΚΑΣ ΙΑΤΡΟΣ Π Ν Ε Υ Μ Ο Ν Ο Λ Ο Γ Ο Σ Ν ο σ ο κ. Ερρίκος Ντυνάν Μ Ε Λ Ο Σ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Π Ν Ε Υ Μ Ο Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ζ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Μ Ε Λ Ο Σ E.R.S. ΙΑΤΡΕΙΟ: ΠΑΤΗΣΙΩΝ Α Α Θ Η Ν Α Τ Η Λ. / F A X : ΚΙΝΗΤΟ: ΣΕΛΙΔΑ 6 ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΜΑΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ Πολλές φορές α π ' τη στή λη αυτή, έχουμε γράψει για την ξενιτειά και τα δημοτικά μας τραγούδια. Ομως όσες φορές κι αν τα γράψαμε και γράφουμε, είναι πάντα επί καιρα. Παλιά τραγούδια της ξενιτειάς, για τον αποδημισμό, που ως κοινωνικό φαι νόμενο, από τα αρχαία χρό νια μέχρι σήμερα έχει αίτια οικονομικά ή πολιτικά ή και τα δυό μαζί, έχει βαθιές ρί ζες και όλοι τραγουδούσαν, για να διασκεδάσουν τους μαύρους γονείς, ή τις νέες γυναίκες, που αποχωρίζο νταν τους δικούς τους και να τους παρηγορήσουν για τον ζωντανό χωρισμό που: ο ζωντανός ο χωρισμός παρηγοριά δεν έχει και περίμεναν και περίμε ναν την επιστροφή, καρτερι κά χρόνια ολόκληρα, οι γυ ναίκες πότε να επιστρέψουν από τα ξένα οι άνδρες τους και σύμφωνα με τ' αυστηρά ήθη της εποχής και του τό που έμειναν πιστές. Ομως η περιπλάνηση στην ξενιτειά και τα Βάσανα έκαναν αγνώριστον τον ξενιτεμένον. Σ' ένα τέτοιο "αναγνωρισμό", αναφέρε ται το παρακάτω δημοτικό τραγούδι. Μαλαματένιος αργαλειός κι ελεφαντένιο χτένι, κι ένα κορμί αγγελικό κά θεται και γυφαίνει. Πραμματευτής εδιάβαινε στο Μαύρο του καβάλλα. Κοντοκρατάει το Μαύρο του και τήνε χαιρετάει. - Καλή σου μέρα, κόρη μου. Καλώς τον ξέν' οπούρ8ε. - Κόρη, για δεν παντρεύε σαι, δεν παίρνεις παλληκάρ»; - Κάλλιο να σκάση ο Μαύ ρος σου, παρά το λόγ' οπούπες! Αντρά'χω γω στην ξενι τειά και δέκα χρόνους λεί πει, ακόμα δυό τον καρτερώ, στους τρείς τον παντεχαίνω, και μες στους τρείς αν δεν ερθή τα μαύρα θ α φορέσω. - Κόρη μ' απέθανε άντρας σου εδώ και πέντε χρόνους, κι εγώ του δάνεισα πανί, μου'πε να μου το δώσης. εγώ κερί του δάνεισα, μου'πε να με πλερώσης, εγώ φιλί του δάνεισα, μου'πε να μου το δώσης. - Πανί, κερί αν του δάνει σες, εγώ θα σου το δώσω, και το φιλί, αν του δάνει σες, αυτός να σου το δώση. - Κόρη, εγώ είμ' ο άντρας σου, εγώ είμαι κι ο καλός σου. - Αν είσ' εσύ ο άντρας μου, αν είσ' εσύ ο καλός μου πες τα σημάδια του σπι τιού και τότες να πιστέψω. - Εχεις μηλιά στην πόρτα σου, μηλιά μέσ' την αυλή σου. Εχεις και χρυσοκάντηλο μέσα στην κάμαρη σου. - Αυτά τα ξαίρ' η γειτονειά, τα ξαίρ' ο κόσμος όλος. Πες μου σημάδια του κορ μιού και τότες να πιστέψω. - Εχεις ελιά στα στήθη σου κι ελιά στην αμασχάλη, κι ανάμεσα στα δυό Βυζιά σπειρί μαργαριτάρι. - Εσύ, εσ' είσ' ο άντρας μου, έλα στην αγκαλιά μου. Της πιστής αυτής προσμο νής υπάρχουν και εξαιρέ σεις. Χρόνια και χρόνια οι νέες γυναίκες περιμένουν την ποθητή επιστροφή των συζύγων. Ακόμα δυό τον καρτερώ, στους τρείς τον παντεχαίνω. Ομως ο νόστος αργεί και από την ξενιτειά ουδέ γράμ μα έρχεται, ουδέ αντιλογιά, που σημαίνει συχνά ότι ο ξέ νος έχει πιαστεί στα δίχτυα κάποιας άλλης αγάπης, ή που περιπέτειες τον έχουν κάνει άφαντο. Και τότε η νέα γυναίκα υφαίνει κι αυτή τον έρωτα της. Μ α την τελευταία στιγμή λειτουργεί η πυξίδα της επι στροφής, και ο ξένος δια σχίζει τα Βουνά και φτάνει επάνω"στα στέφανα και βρί σκει την καλή του. Σ. ΟΙΚ. ΟΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Μιλάμε συχνά για ανά πτυξη και αγροτουρισμό. Εί ναι και τα δύο σπουδαία για τον τόπο μας για τα χω ριά μας. Και για τα δυό πρέπει να υπάρχουν προϋ ποθέσεις και όσο αφορά τον αγροτουρισμό υπάρ χουν στα χωριά μας προϋ ποθέσεις (υποδομή, κτίρια, ξενώνες, εξυπηρέτηση, ντό πιες λιχουδιές, τιμές κ.λ.π.). Εκείνο όμως που λείπει είναι η καθαριότητα και το περιβάλλον αυτά είναι το παν. Βέβαια έγιναν και γί νονται προσπάθειες (κάδοι απορριμμάτων - μεταφορά κ.λ.π.) αλλά πρέπει όλοι μας να προσέχουμε για την καθαριότητα και το περι βάλλον. (Να μην πετάμε όπου νάναι νάυλον - χαρτιά - μπάζα - άχρηστα αντικεί μενα και άθελα μας γινό μαστε καταστροφείς των χώρων). Επείγει όλοι μας ν' ανασκουμπωθούμε και να ευαι σθητοποιηθούμε και να αι σθανθούμε τις ευθύνες μας. Καθαρό χωριό, καθα ρό περιβάλλον. Α ν αυτά δεν τα προσέξουμε θ α οδηγηθούμε μαθηματικώς (Γ σε άσχημες καταστάσεις παχυλής ακινησίας και θ α λέμε γιατί δεν έρχονται οι ξένοι αφού ό λ α τα έχουμε; Και μόνοι μας θ α φταίμε τρομάρα μας. ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΕΙΟ Μ Α Σ Α Λ Α Σ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ ΕΙΚΟΝΕΣ - ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΚΟΜΠΟΑΟΠΑ Κ.Τ.Α. ΤΗΑ. Κ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 7 ΕΝΑΝΤΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ fcy EFP6K Ho ΝΤΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κηπουπόλεως 13, Κηπούπολη, τηλ

7 ΤΑΕΡΓΑΣΤΙΣΝΕΓΡΑΑΕΙ Καθώς πηγαίνουμε για το χωριό μας βλέπου με με γοργό ρυθμό να συνεχίζονται τα έργα για το εργοστάσιο εμφιάλωσης νερού. Ελπίζουμε ότι πολύ σύντομα να τελειώσουν κι ακόμη ευχόμαστε να δημιουργηθεί και καμία θέση εργασίας για το χωριό μας. Ι Δ Ω Μ Ε Ν. ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Με το νέο έτος , έρχονται οι Νομαρχια κές και οι Δημοτικές εκλογές. Τον ερχόμενο Οκτώβριο. Και εκεί θ α εκφραστεί ο κάθε δημό της, ποιος θέλει να τον εκπροσωπήσει για την νέα περίοδο από το μέχρι το Καλή δύναμη και καλή επιλογή για το καλό όλων μας. ΝΕΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ Από , θ α εκδίδονται τα διαβατήρια από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ιωαννίνων. Ηδη γίνεται η παραλαβή δικαιολογητικών για την έκ δοση τους. Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμε νοι μπορούν να λάβουν από την Αστυνομική Διε ύθυνση Ιωαννίνων. ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ Στις γιορτές που πέρασαν η κίνηση στη γύρω περιοχή ήταν καλή. Στα Ζαγοροχώρια, στην Κό νιτσα και στο Πωγώνι, πολλοί επισκέπτες και πε ραστικοί. Ευχάριστο το γεγονός για τα χωριά μας. Ο ι επισκέπτες με μονοήμερες και διήμερες παραμονές έδωσαν άλλο τόνο στον τόπο μας. Ας βελτιώνουμε τις συνθήκες παραμονής τους γιατί η κίνηση αυτή καλό φέρει στον τόπο μας. ΚΑΙ ΠΑΛΙ Η ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ Ο λ ο ι μας πηγαίνουμε στις Υπηρεσίες για εξυ πηρέτηση (Εφορία - Πολεοδομία, ΙΚΑ, υπηρεσία Συγκοινωνιών κ.λ.π.). Π α ρ ά τις καλές προθέσεις ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 06 ΣΕΛΙΔΑ 7 των υπαλλήλων για να μας εξυπηρετήσουν, υπάρχει πολλή γραφειοκρατία και πολλές υπο γραφές (πρωτόκολλο, τμηματάρχη, Αρχείο, προϊστάμενο κ.α.) και η ταχεία -καθώς λένε εξυ πηρέτηση, όλο και χειροτερεύει και πιο δύσκολη γίνεται παρά τα όσα ακούγονται χρόνια τώρα από τα αρμόδια χείλη. Μόλις λοιπόν ξεμπερδεύσεις -αν ξεμπερδεύσεις- σου'ρχεται να φωνά ζεις "ουφ... ανάσανα". οι ΣΥΚΟΦΆΝΤΕΣ Πολλές φορές, πετάμε ορισμένες κατηγορίες και συκοφαντίες που καθόλου δεν ανταποκρί νονται στην πραγματικότητα αλλά σ' ακολου θούν σ' όλη σου τη ζωή. Θυμόσοφα ο λαός μας λέει "Κάλλιο να σου βγει το μάτι παρά το κακό όνομα" (λόγω συκο φαντίας). Ο αρχαίος Διογένης ο Κυνικός, ερωτηθείς ποία των θηρίων είναι τα χαλεπώτερα και τα πλέ ον επικίνδυνα, είπε: " Α π ό μεν τα ήμερα οι κόλα κες από δε τ' άγρια οι συκοφάντες". Και ο Ισοκράτης: "Φοβού τας διαβολάς, ει και αναληθείς ώσιν" δηλαδή να φοβάσαι τις κατη γορίες, έστω κι αν είναι ψευδείς, διότι ο πολύς κόσμος, αγνοώντας την αλήθεια, προσέχει τα φαινόμενα, δίνει πίστη στις διαδόσεις και στις φήμες. Κι ακόμη: Το δέντρο που έχει τους καρπούς αυτό πετροβολούν, αν και έχουν φάγει τους καρπούς. ΓΕΜΙΣΑΜΕ ΣΚΛΗΡΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ Εξαρση στην εισαγωγή σκληρών ναρκωτικών από την γειτονική Αλβανία παραδέχτηκε στέλε χος της Τοπικής Αστυνομίας, με νέα... αφορμή δύο ακόμη περιστατικών σύλληψης. Τι να πουν και οι Αστυνομικοί; Εδώ "ο κόσμος τόχει τούμπανο κι εμείς κρυφό καμάρι". Οι πάντες γνωρίζουν το τι γίνεται αλλά κανείς δεν νοιάζεται... σοβαρά. Παράγοντες, φορείς, πολίτες ΚΑΝΕΙΣ, ώσπου το πρόβλημα να "χτυπήσει" την... πόρτα του σπι τιού του. Τότε όμως είναι... αργά. ΣΧΟΛΙΟ ΠΑΝΩ "ΣΤΟ ΚΑΝΕΝΑ ΧΑΡΤΑΚΙ" Στο προηγούμενο φύλλο στη στήλη "Ακούω Βλέπω - Γράφω - Σχολιάζω" έγραφα:... Οποιος χάνει στα χαρτιά, κερδίζει στην αγάπη... Ο αγα πητός φίλος εκδότης της εφημερίδας " Δ Ο Λ Ι Ω ΤΙΚΑ" Δημ. Πότσης, σχολιάζει πολύ εύστοχα: Αγαπητέ Σχολιαστή, πάνε αυτά τα παλιά που λέ γαμε, όποιος παίζει είναι...χαμένος πρώτα στην τζέπη του αλλά και στην αγάπη γιατί; αγάπη χω ρίς λεφτά σήμερα δεν υπάρχει. Καλό πολύ καλό αγαπητέ Μήτσιο. Ευχαριστώ. Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΣ Σχετικά με την ωραία φωτογραφία του χωριού μας, που γράφαμε στα προηγούμενα, έκανε το γύρο της Ελλάδας. Πολλοί ταξιδιωτικοί τουρι στικοί οδηγοί την αναδημοσίευσαν καθώς και το περιοδικό Παναιτώλιο Αιτωλοακαρνανίας τα βιβλία: Ανεξερεύνητα Ζαγοροχώρια (Ιωάννινα Κόνιτσα - Πωγώνι), ΗΠΕΙΡΟΣ, (Οδηγός διακο πών για όλες τις εποχές) κ.α. Είναι κι αυτό μια προβολή του χωριού μας. 01 ΚΑΙΡΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΝ Τώρα που ο ιός των πουλερικών, βρίσκεται προ των πυλών πολλά πράγματα στη ζωή μας αλλάζουν. Ολοι μας προβληματιζόμαστε και ιδίως η Ηπειρος μας, γιατί κατ' εξοχήν εμείς ζού με με την πτηνοτροφία (οικονομική καταστροφή μας περιμένει κι ο Θ ε ό ς να βοηθήσει). Χαρακτηριστικό είναι και το παρακάτω ση μείωμα από την εφημερίδα Ν Α. της Ηπείρου της Τρίτης 24 Γενάρη του 06. Το αναδημοσιεύου με: Και τώρα που ο ιός των πουλερικών βρίσκεται προ των πυλών τι κάνουμε; Και τώρα που ο ιός των πουλερικών βρίσκεται προ των πυλών; Απλά ξεχνάμε όλα όσα ξέραμε. Το... παπάκι καλά θ α κάνει να μην πηγαίνει πια στην ποταμιά (διότι αν το δουν έξω θ α το... φάνε λάχανο). Ενώ την ίδια στιγμή απαγορεύεται δια ροπάλου το γνωστό τραγουδάκι "όταν θ α πάω κυρά μου στο παζάρι θ α σου αγοράσω ένα κοκοράκι, το κοκοράκι κικιρικικί να σε ξυπνάει κά θε πρωί". Αν πείτε δε για το κλασσικό "μια κότα στρουμπουλή, μια κάτασπρη πουλάδα βγήκε η τρελή μια βόλτα στη λ ι α κ ά δ α " θ α το ακούμε μό νο αφού έχουμε κλειδαμπαρωθεί στο σπίτι, κι έχουμε επίσης βεβαιωθεί ότι δε μας τοποθέτη σαν κρυφές κάμερες. Κι όσοι ακόμα πιστεύουν ότι η "γριά η κότα έχει το ζουμί"; Κινδυνεύουν να βρεθούν τουλάχιστον φυλακή. Τα πουλιά τα βρίσκει... ο Χάρος στο φτερό- που λέει κι ο Ντα λάρας... ΜΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Επειδή βρισκόμαστε σε μια σχεδόν προεκλο γική περίοδο, πολλοί χωριανοί, φίλοι και ανα γνώστες, με ρωτούν, σαν άνθρωπο, που ασχο λούμαι με τα κοινά, για πάρα πολλά χρόνια, που γράφω και κριτικάρω, ποια είναι η γνώμη μου για τις προβαλλόμενες στις ερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές και υποψηφιότητες, οφείλω ν' απαντήσω ευθέως, ότι είμαι αποστασιοποιημέ νος α π ' αυτόν τον χώρο, δεν αναμιγνύομαι σ' αυτά. Είμαι αφοσιωμένος στην τοπική εφημερί δα, στην ενημέρωση, στην καταγραφή και στην ιστορία του τόπου. Αφιερώνομαι στη δουλειά αυτή κατά την ταπεινή μου γνώμη για το καλό αυτού του τόπου για την προβολή κάθε ωραίου και δυνατού για την αξία και την Ιστορίο. ΟΣΧΟΛΙΑΙΤΗΙ II

8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 06 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ Στην Αγλαΐα Νίτσου που πέρασε στην "ΕΘΝΙΚΗ Σ Χ Ο Λ Η Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ ΔΙΟΙΚΗ ΣΗΣ" στην Αθήνα θερμά συγχαρητήρια. Ο πατέρας της Κώστας και η αδελφή της Ευγενία ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Στην μνήμη της αξέχαστης συζύγου και μητέρας Γλυκερίας Τσαουσίδου - Νίτσου προσφέρουμε στην Φωνή του Γεροπλατάνου το ποσό των 3 0 ευρώ. Ο σύζυγος Κώστας Τα παιδιά Ευγενία Αγλαΐα Στη μνήμη της αξέχαστης αδελφής μου Εράσμιας Νίτσου - Κανλή προσφέρω στην Φωνή του Γεροπλατάνου το ποσό των ευρώ. Στη μνήμη της ακριβής μας μητέρας Εράσμιας Νίτσου Κανλή τα παιδιά της Γε ώργιος και Αντώνιος Κανλής προσφέρου με το ποσό των 2 0 ευρώ στη Φωνή του Γε ροπλατάνου. ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ Στις 1 / 1 0 / ο Αθανάσιος Κυρια κής και η Ο λ γ α Μ ο υ λ ά του Κων/νου απέ κτησαν το δεύτερο αγοράκι τους. Στους ευτυχείς γονείς και στους παπ πούδες ευχόμαστε να τους ζήσει. ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ Στις 21 Γενάρη , έγιναν οι αρρα βώνες του Βασίλη Α. Καλτσούνή στρατιω τικού, μετά της ωραιότατης δεσποινίδας Χριστίνας ΡοσγοΒά στο χωριό Τραγανό Αμαλιάδος. Θ ε ρ μ ά συγχαρητήρια, ευχόμαστε ταχείαντηνστέψην. ΗΦ.τΙ. ΘΑΝΑΤΟΙ Στις 1 0 / 1 0 / απεβίωσε στη Θ ε σ / νίκη όπου έμενε η Ελευθερία Μ ο υ λ ά σε ηλικία 9 ετών. Α ς είναι ελαφρύ το μακε δόνικο χώμα που την σκεπάζει. Συλλυπούμεθα τα παιδιά της και τους λοιπούς συγγενείς. Στις 1 6 / 2 / έφυγε από κοντά μας αιφνίδια η Σταματώ Μουδοπούλου - Κήτα σε ηλικία 2 ετών. Η κηδεία της έγινε την επομένη στα Ιωάννινα. Συλλυπούμεθα βαθύτατα τον σύζυγο της Αντώνη Σ. Κήτα και τους λοιπούς συγ γενείς. Α ς είναι ελαφρύ το γιαννιώτικο χώ μα που την σκεπάζει. Στις 2 4 / 2 / έφυγε από κοντά μας η Λαμπρινή Μεργιάννη σε ηλικία 7 8 ετών. Η κηδεία της έγινε μετά από επιθυμία της στο χωριό Κράψη Ιωαννίνων παρουσία πολλών συγγενών και φίλων. Η θανούσα ήταν μητέρα του αγαπητού μας Στέφανου Μεργιάννη συζύγου της Αριστέας Τζέρμπου. Συλλυπούμεθα τα παιδιά της, τα εγγόνια της και τους λοι πούς συγγενείς. Απεβίωσε στην Αθήνα στις και την άλλη μέρα έγινε η ταφή της στον ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Αγιο Νικόλαο Γεροπλατάνου, η Χαρίκλεια Θ. Γόρα ετών 96. Η αείμνηστη καταγόταν από την Μερόπη (Ρουμπάτες) και ήρθε νύφη στο χωριό μας. Ο λ α της τα χρόνια, τα πέρασε στο χωριό, εργατική, νοικοκυρά, παλιά Πωγωνήσια. Τελευταία την πήρε η κόρη της Κούλα στην Αθήνα για καλύτερη εξυπηρέτηση και συ ντήρηση. Συλλυπούμαστε Βαθύτατα, την κόρη της Κούλα, το γαμπρό της Θανάση, τα εγγόνια της κι όλους τους συγγενείς της. Αιωνία η μνήμη της. ΗΦ.τ.Γ. ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ Απεβίωσε στην Αυστραλία, ο Βασίλης Νάσσης, γιος του αείμνηστου Γεωργίου Νάσση, ετών 82. Συλλυπούμαστε βαθύτα τα, τη σύζυγο του, τα παιδιά του κι όλους τους συγγενείς του. Αιωνία η μνήμη του. ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Κων/νος Νίτσος ΣΕΛΙΔΑ 8 Απεβίωσε στη μακρινή Αυστραλία η Βα σιλική Κολακέ, από τον Αγιο Μηνά, αδελ φή της κ. Ελευθερίας Λιάπη. Συλλυπούμαστε όλους τους συγγενείς της. Αιωνία η μνήμη της. ΠΑΠΙΓΚΟ Απεβίωσε η Ελένη Αρχιμανδρίτη σύζυ γος του Βασιλείου Αρχιμανδρίτη συντα ξιούχου δασκάλου, Αντισυνταγματάρχη Π.Δ. και στενού μας συνεργάτου και καλού φίλου από τον καιρό του ελληνοϊταλικού πολέμου , συγγραφέα του Βι βλίου "ΠΟΡΕΙΑ ΓΕΝΝΑΙΩΝ". Θερμά συλλυπητήρια στον ίδιο στην οι κογένεια της κι όλους τους συγγενείς της. Αιωνία η μνήμη της. ΗΦ.τ.Γ. ΑΡΙΣΤΗ Πέθανε ο Γεώργιος Σκαμνέλος ετών 83 πεθερός του Γιάννη Κώστα από τη Ρουψιά και πατέρας της Ευανθίας. Θερμά συλλυ πητήρια, σ' όλους τους συγγενείς. Αιωνία η μνήμη του. ΗΦ.τ.Γ. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ Ανώνυμη: Στη μνήμη του πατέρα της προ σφέρει για τις εκκλησίες του χωριού 0 0 ευρώ Σόμπόλου Κική Μπίκα Ο λ γ α ΜαλισόΒας Δημήτριος Μούκας Αναστάσιος Ανώνυμος αρ. αποδ. 648 ΤζιοΒήλας Απόστολος ΜαλισόΒας Γεώργιος Λάγκας Σπύρος Λάγκα Καλιόπη Δράσου Πόπη Μπουκουβάλα - Μπαφατάκη Ελένη Σκουκίδου Πόπη Τζέγκας Παναγιώτης Τσαντή Ελένη Καρακίτσιου Σταματία Λάκκας Χρήστος ΠαπαΒασιλείου Νικ. Οικονόμου Χρήστος Καμπλέτσας Οδυσσέας Καλαντζή - Μακάριου Ευρύκλεια Μαριάς Μιχάλης Ιερέας Βασδέκη - Χαντζαροπούλου Μιράντα Πρωτόπαππας Γεώργιος Βελογιάννης Μιχάλης Κρέτσης Δημήτριος Γιαννόπουλος Μιχάλης Γόρα - Σπύρου Βασιλική Καραζιώτης Δημήτριος Καραηλία Ουρανία Καραηλία - Γκρόιντα Μαρία Νίτσου Μ α ρ ί α Κέντρου Φωτεινή Αγιος Δημήτριος Κατσάνου - Αγιου Αικατερίνη Κατσάνος Νικόλαος Χατζή Αναστασία Μουλάς Αλέκος Μουλά Βασιλική Μουλάς Κων/νος Μπότσαρης Χρήστος Φράγγου Ερμιόνη Παπανικολάου Θεανώ Παπανικολάου Αθηνά Σουλβέγκας Αναστάσιος ΖαραΒίνας Χρήστος Μουρουζίδου Ελένη και Κόκκινου Αν δρομάχη Γκιουλέκα Θεανώ Κατσάνος Βασίλειος Λιάπη Ιουλία Χαβάς Σπύρος Σίββας Δημήτριος 0 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΛΙ*i Ο Αναστάσιος Σουλβέγκας προσφέρει 0 ευρώ στην Παναγιά και 0 ευρώ στον Αγ. Παντελεήμονα. Η Δήμητρα Ταλιούρη προσφέρει στον Αγ. Νικόλαο 0 ευρώ εις μνήμη των γονέ ων της Παναγιώτη και Ολγας Ταλιούρη κα θώς και της εξαδέλφης της Εράσμιας Νί τσου Κανλή. Η Εκκλησιαστική Επιτροπή τους ευχαρι στεί. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ Συγχαίρουμε τον κ. Οδυσσέα Πότση Νο μαρχιακό Σύμβουλο, που ορίστηκε, από τον κ. Νομάρχη Ιωαννίνων, αντινομάρχης και ανέλαβε υπηρεσία από τις Ευχόμαστε καλή δημιουργική θητεία. ΗΦ.τΙ. % *J " Ρ -*- Γ»l ibhbfiie*"' *** H M Μερικά χρόνια πριν. Λέμε πως μια φωτογραφία ιαξίζει όσο χίλιες λέξεις. Νέες και νέοι του χωριού σε εκδρομή στο Βοϊδ<>μάτι, με την αρχηγό του Σπιτιού του Παιδιού, Πόπη Δρ<Soou. Πολλές θ' αναγνωρίσουν τον παλιό τους εαυτό. Αυτές τις φωτογραφίες μας τις έστειλε ο αγαπητό ς Τ ά κης Χαντζιάρας (Χαντζιαρόπουλος) και τον ευχαρι στούμε πολύ. Στη συνέχεια θ α δημοσιεύσουμε και άλλες.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 73- ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 73- ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 73- ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 07-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Φέτος είναι αλήθεια, το Π ά σ χ α, ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 67- ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 67- ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 67- -ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΣΧΑ ΣΤΟΧ2ΡΙ0 Το ΠΑΣΧΑ είναι μια με γάλη γιορτή. Τη μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 68- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 68- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 68- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ η mum m m m Βρισκόμαστε ήδη στην εποχή του καλοκαιριού. Χαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 1Τ -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 65-ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΙ 2005-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 1Τ -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 65-ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΙ 2005-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ $βΰ>μ4 www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 1Τ -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 65-ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΙ 05-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΙΑ ΠΡΟΤΡΟΠΗ Αγαπητοί φίλοι

Διαβάστε περισσότερα

&p@w$mm. υπάρχει κ α ι ελπίδα. "Θαρσείν χρη ταχ' αύ- ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΛΑΝΟ

&p@w$mm. υπάρχει κ α ι ελπίδα. Θαρσείν χρη ταχ' αύ- ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΛΑΝΟ &p@w$mm www. geroplatanos.org onmrpsm ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 11 -ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 60-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 0-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Ενας α κ ό μ η χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ETOZ11 -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 63-ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2005-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙ ΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ETOZ11 -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 63-ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2005-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙ ΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ οι mnnmaw^ ETOZ11 -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 63-ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 0-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙ ΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Ο π ω ς κάθε χρόνο έτσι κ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 45 - ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΙ 2002- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 45 - ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΙ 2002- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 45 - ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΙ 02- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Με την έκδοση αυτόν tov φύλλου μας, βρισκό μαστε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 74- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 74- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 74- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 07-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Βρισκόμαστε ήδη στην πε ρίοδο του καλοκαιριού.

Διαβάστε περισσότερα

BEATISEH TSN ΥΠ0Α0Μ2Ν ΣΤΗΝ ΑΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Π2Γ2ΝΙ0Τ

BEATISEH TSN ΥΠ0Α0Μ2Ν ΣΤΗΝ ΑΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Π2Γ2ΝΙ0Τ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 10- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 56 - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ BEATISEH TSN ΥΠ0Α0Μ2Ν ΣΤΗΝ ΑΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Π2Γ2ΝΙ0Τ Δ

Διαβάστε περισσότερα

Η εφημερίδα ]ias εύχεται σ' ofloos του \wpiavoos, φιβουό και ανα^νώστεβ Χρόνια OToflfla και Ευτυχισμένο το 9{εο Έτοδ

Η εφημερίδα ]ias εύχεται σ' ofloos του \wpiavoos, φιβουό και ανα^νώστεβ Χρόνια OToflfla και Ευτυχισμένο το 9{εο Έτοδ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 23 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΙ 1998 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟΧΩΡΓΟ Σ ε λίγες ημέρες θα γιορτάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 76- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 76- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ mm mmrarm ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 76- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 07-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Γιορτάσαμε κι εφέτος την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΣ ΚΑΙ. y&pmrj III 01 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ TON X.Y.T.A.

ΓΗΣ ΚΑΙ. y&pmrj III 01 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ TON X.Y.T.A. y&pmrj www. geroplatanos.com ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 9- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 53 - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ II III ΚΑΙ Σ ε λίγες μέρες θ α γιορ τάσουμε κ α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΙ13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 77- ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΙ13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 77- ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΝΤΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΤΝΙΤΩΝ ΕΤΟΙ13-ΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 77- ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 07-ΕΔΡ ΓΕΡΟΠΛΤΝΟΙ-ΔΙΝΕΜΕΤΙ ΔΩΡΕΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝ ι mm m am m Σε λίγες μέρες 8 α χτυπή

Διαβάστε περισσότερα

φερθεί. Τ ο θέμα αυτό (της μ η

φερθεί. Τ ο θέμα αυτό (της μ η ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 44 - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 02- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Μ έ σ α α π ό τον τουρισμό κ α ι τον αγροτουρισμό ΑΝΑΠΤΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 10- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 55 - ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 10- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 55 - ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΕΧΑ ΕΤΟ Χ2ΡΙ Με τον πατροπαράδοτο τρόπο κ α ι με την α π α ι τούμενη ευλάβεια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ XSPIA ΜΑΣ

Η ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ XSPIA ΜΑΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 5- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 25 - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Η ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ XSPIA ΜΑΣ Είναι γεγονός πλέον, με το πρόγραμμα "Καποδί στριας"

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ. λόγου του Λουάν Χανταράκα, υπηρεσιακών παραγό. ντων από Ελληνικής πλευ ράς και στελεχών της

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ. λόγου του Λουάν Χανταράκα, υπηρεσιακών παραγό. ντων από Ελληνικής πλευ ράς και στελεχών της ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 47 - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Γιορτάζουμε και φέτος τη γέννηση του Χρίστου μας. Γιορτή μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΨΑΛΤΑ ΣΤΗ ΒΙΓΑΑ TOY XSPWY ΜΑΣ

Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΨΑΛΤΑ ΣΤΗ ΒΙΓΑΑ TOY XSPWY ΜΑΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΙ 6- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 32 - ΜΑΪΟΙ - ΙΟΥΝΙΟΙ 2000 ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΨΑΛΤΑ ΣΤΗ ΒΙΓΑΑ TOY XSPWY ΜΑΣ Η Ιερή Φλόγα, που

Διαβάστε περισσότερα

Ο XEVLKAOT. ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ

Ο XEVLKAOT. ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 5- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 28 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1999 ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Η Ελλάδα τον 1940 με μ ι α ψυχή κ α ι μ ι α φ ω ν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 7- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 38 - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2001 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 7- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 38 - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2001 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 7- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 38 - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2001 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Πολλές φ ο ρ έ ς, συζητά με για την ανάπτυξη του χ ω ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ

ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΓΓΩΝ ΕΤΟΣ 2- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 8 - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ Σε λίγες μέρες έρχεται το ξακουστό πανηγύρι μας,

Διαβάστε περισσότερα

1EDIEISIIU ETA Μ ΝΑΕ

1EDIEISIIU ETA Μ ΝΑΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 20 - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 1998 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΠΑΛΙΑ: 1EDIEISIIU ETA Μ ΝΑΕ Η επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ mwtmmm ΕΤΟΣ 3- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 16 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΙ - ΟΚΤΩΒΡΙΟ11997 - ΕΔΡΑ ΓΈΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Γιορτάσαμε κ ι εφέτος την 5 7 η επέτειο του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ TSN ΓΙ0ΡΤ2Ν ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ TSN ΓΙ0ΡΤ2Ν ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 9- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 50 - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2003- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ TSN ΓΙ0ΡΤ2Ν ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Με το παρόν ά ρ θ ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

η ρ ω ι κ ή μάχη του Κ Α Λ Π Α ΚΙΟΥ. Η ΕΠΙΘΕΣΗ Σ Τ Ο ΚΑΛΠΑΚΙ 18 Νοεμβρίου 1940

η ρ ω ι κ ή μάχη του Κ Α Λ Π Α ΚΙΟΥ. Η ΕΠΙΘΕΣΗ Σ Τ Ο ΚΑΛΠΑΚΙ 18 Νοεμβρίου 1940 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 46 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΙ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΙ 2002- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΖ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟ ΤΟ Εχουν περάσει από ιότε 62 ολόκληρα χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΑΜΑΝΤΑΣ (ΚΩΜΗ) Όταν θυμάμαι το χωριό μου, είναι σαν να θυμάμαι τον ίδιον μου τον εαυτό. Τσαμαντιωτών ο «Άγιος Δημή-

ΤΣΑΜΑΝΤΑΣ (ΚΩΜΗ) Όταν θυμάμαι το χωριό μου, είναι σαν να θυμάμαι τον ίδιον μου τον εαυτό. Τσαμαντιωτών ο «Άγιος Δημή- αρ. αδείας 01-8652 KKA ΙΛΙΟΥ 179 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΤΣΑΜΑΝΤΙΩΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΕΤΟΣ ΦΥΛΛΟ 1ο 12ο ΦΥΛΛΟ -IOYΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 5ο ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - 2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΑΝ από τους χωριανούς. και της ευρύτερης περιοχής. τανάλιες, πιρωστιές, μικρές, μεγάλες, λανάρ- για, πυκνάδες, παγούρια, πλόσκες, θήκες, πα-

ΡΕΑΝ από τους χωριανούς. και της ευρύτερης περιοχής. τανάλιες, πιρωστιές, μικρές, μεγάλες, λανάρ- για, πυκνάδες, παγούρια, πλόσκες, θήκες, πα- ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΓΓΩΝ ΕΤΟΣ 2- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 9 - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1996 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ το AAOTPAVIKO ΜΟΤΕΕΙΟ ΤΟΥ XSPIOY MAS Από πολλά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ. Στις 6-7-2013 έγιναν τα εγκαίνια της αμαξιτής οδού που συνδέει την Ήπειρο με τη Θεσσαλία από το Ματσούκι και τους Καλλαρύτες, μέσω

ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ. Στις 6-7-2013 έγιναν τα εγκαίνια της αμαξιτής οδού που συνδέει την Ήπειρο με τη Θεσσαλία από το Ματσούκι και τους Καλλαρύτες, μέσω ΚΚΑ ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ 152 ΚΩΔΙΚΟΣ: 01-3734 ΠΕΡΙΟΔΟΣ Τριμηνιαίο όργανο της Αδελφότητας Αγναντιτών 1 1 Γραφεία: Σοφοκλέους 33-5ος όροφος - Τ.Κ. 10552 - Τηλ. - Fax: 210-3313.067 Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ. Α θή να, 20-12-2008 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙ ΚΗ ΤΙ ΚΟ ΣΥΜ ΒΟΥ ΛΙΟ Ο ΠΡΟ Ε ΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜ ΜΑ ΤΕ ΑΣ ΧΡ. ΧΡΙ ΣΤΟ ΔΟΥ ΛΟΥ Α ΝΤ.

ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ. Α θή να, 20-12-2008 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙ ΚΗ ΤΙ ΚΟ ΣΥΜ ΒΟΥ ΛΙΟ Ο ΠΡΟ Ε ΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜ ΜΑ ΤΕ ΑΣ ΧΡ. ΧΡΙ ΣΤΟ ΔΟΥ ΛΟΥ Α ΝΤ. ΚΩΔΙΚΟΣ: 3734 ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Τριμηνιαίο όργανο της Αδελφότητας Αγναντιτών 1 1 Γραφεία: Σοφοκλέους 33-5ος όροφος - Τ.Κ. 10552 - Τηλ. - Fax: 210-3313.067 Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010,

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα του Βρυσοχωρίου

Τα Νέα του Βρυσοχωρίου CMYK www.mosv.gr nea@mosv.gr Τα Νέα του Βρυσοχωρίου ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ OKTΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Αρ. Φύλλου 85 Έτος Ιδρύσεως 1993

Διαβάστε περισσότερα