ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 22 ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΠΗΛΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 22 ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΠΗΛΙΟΥ"

Transcript

1 ΒΟΛΟΣ, Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 22 Συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER. Σήμερα 24 Φεβρουαρίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα στα γραφεία της εταιρίας, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη της Ε.Δ.Π. LEADER, ύστερα από πρόσκληση του κου Αντώνογλου Κασσαβέτη Γεώργιου, Προέδρου του Δ.Σ. της ΟΤΔ με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΗΛΙΟΥ Α.Ε. (Ε.Α.Π. Α.Ε.) Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α» Α/Α ΜΕΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ 1. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ Δημόσια 2. ΜΑΚΕΛΗ ΓΡΑΜΜΑΤΗ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ Δημόσια 3. ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΠΗΛΙΟΥ Ιδιωτικά 4. ΜΠΕΪΛΗ ΤΖΑΚΑΛΙΝ 5. ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΑΓΡΟΤΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΛΚΟΥ ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ιδιωτικά Ιδιωτικά προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης : ΘΕΜA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Λήψη απόφασης επί των υποβληθεισών ενστάσεων στο πλαίσιο της 1 ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος LEADER με τίτλο: «Πήλιο, πεδινές περιοχές Ν. Μαγνησίας» και σύνταξη τελικού πίνακα κατάταξης των υποψηφίων δικαιούχων. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης αυτής διαπιστώθηκε ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών παραβρέθηκαν όλοι. Στη συνεδρίαση συμμετέχει η Συντονίστρια του Τ.Π. κα Κοντογεωργίου Κατερίνα. Ο Προεδρεύων κος Γεώργιος Αντώνογλου Κασσαβέτης ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 1

2 ΘΕΜΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 1 ΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΗΛΙΟ, ΠΕΔΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ» Εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Επιτροπής αναφέρει τα εξής: «Στο πλαίσιο της 1 ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος LEADER με τίτλο: «Πήλιο, πεδινές περιοχές Ν. Μαγνησίας» μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης η ΟΤΔ κοινοποίησε με συστημένη επιστολή στον κάθε υποψήφιο την απόφαση της ΕΔΠ LEADER συμπεριλαμβανομένου του πίνακα κατάταξης της συγκεκριμένης δράσης καθώς και το αναλυτικό δελτίο αξιολόγησης της πρότασης του. Στην επιστολή αναφερόταν και η προθεσμία υποβολής ενστάσεων. Οι ενστάσεις των υποψηφίων δικαιούχων που κατατέθηκαν ανέρχονται σε πέντε (5) και εξετάστηκαν από την Επιτροπή Ενστάσεων που συγκροτήθηκε με σχετική απόφασή μας. Η εν λόγω Επιτροπή συνέταξε τα υπ αριθμ. 1/ και 2/ πρακτικά, στα οποία περιλαμβάνεται αναλυτικά η αιτιολογημένη γνωμοδότηση της επί όλων των αιτιάσεων των υποβληθεισών ενστάσεων. Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της Προσέγγισης LEADER η ΕΔΠ LEADER αποφασίζει επί των ενστάσεων των υποψηφίων δικαιούχων με βάση τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ενστάσεων. Για το σκοπό αυτό σας προσκομίζω τα αναφερόμενα πρακτικά της ανωτέρω επιτροπής προκειμένου να λάβετε γνώση και να αποφασίσετε σχετικά». Το μέλος της Επιτροπής κος Λεβέντης Κων/νος υποστήριξε ότι στην ένσταση της κας Τσιαγγούλη Βασιλικής θα πρέπει να γίνει δεκτός ο ισχυρισμός της ότι η χορηγηθείσα βεβαίωση της PROBANK Α.Ε. μπορεί να θεωρηθεί απόδειξη για καταρχήν έγκριση χρηματοδότησης του κόστους της επένδυσης από την εν λόγω τράπεζα. Περαιτέρω πρότεινε να απευθυνθούμε στη Probank προκειμένου να αποσαφηνιστεί το περιεχόμενο του ως άνω εγγράφου. Τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής διαφώνησαν με την άποψη του κου Λεβέντη Κων/νου και ειδικότερα υποστήριξαν ότι συμφωνούν με την Επιτροπή Ενστάσεων η οποία αποφαίνεται τα εξής: «το συγκεκριμένο έγγραφο που κατέθεσε η υποψήφια στον φάκελο της έχει θέμα: «Βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών» και δεν κάνει καμία αναφορά σε καταρχήν ενδιαφέρον για δανειοδότηση, ή προέγκριση δανείου, ή έγκριση δανείου. Βεβαιώνει μόνο ότι η κα Τσιαγγούλη έχει καταθέσει πλήρη φάκελο με δικαιολογητικά για χρηματοδότηση του επενδυτικού της σχεδίου, συνολικού προϋπολογισμού ,119, για κάλυψη μέρους του κόστους αυτού με χορήγηση δανείου ,30 και ότι η διαδικασία αξιολόγησης θα ολοκληρωθεί μετά την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου και την υπαγωγή του στις διατάξεις του Άξονα 4 του Τ.Π. LEADER». Επιπρόσθετα ανέφεραν ότι σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος τα επιπλέον στοιχεία που προσκομίζονται στην ένσταση δε μπορούν να 2

3 εξεταστούν, δεδομένου ότι ο φάκελος υποψηφιότητας εξετάζεται όπως αυτός υποβλήθηκε. Εξάλλου αυτό προκύπτει και από την από Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Τ.Π. LEADER του Άξονα 4 του ΠΑΑ , σημεία 5.4 όπου ρητά αναφέρονται τα εξής: «Μετά την υποβολή των προτάσεων, διευκρινήσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της παρούσας πρόσκλησης από τους υποψηφίους δικαιούχους δε γίνονται αποδεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες» και 7.3 «Μετά την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας στην Ο.Τ.Δ. δεν επιτρέπεται η υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων ή η τροποποίησή του περιεχομένου του». Η Ε.Δ.Π. L, αφού έλαβε υπόψη 1) την εισήγηση του προέδρου 2) Την υπ. αριθμ. 401/ ΚΥΑ (ΦΕΚ 355/Β/ ) «Πλαίσιο εφαρμογής του Άξονα 4 "Προσέγγιση LEADER" του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ)». 3) Την υπ. αριθμ. 1577/ Υ.Α. «Λεπτομέρειες εφαρμογής, σύστημα εποπτείας και ελέγχων του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ)». 4) Την υπ. αριθμ. 1/305/ εγκύκλιο «Παροχή υποδειγμάτων στο πλαίσιο υλοποίησης των τοπικών προγραμμάτων του Άξονα 4 'Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER' του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ)». 5) Τα έγγραφα Ε.Υ.Ε. ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα, Μονάδα Β6 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων που αφορούν διευκρινίσεις σχετικές με τις προκηρύξεις τοπικών προγραμμάτων. 6) Το με αριθμ. πρωτ. 92/ έγγραφο της ΟΤΔ προς την Ε.Υ.Ε. ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την αποστολή του σχεδίου της 1 ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος. 7) Το με αριθμ. πρωτ. 1492/ έγγραφο της Ε.Υ.Ε. ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα, Μονάδα Β6 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με θέμα: «Σύμφωνη γνώμη για την 1 η πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή δικαιούχων στο πλαίσιο του Μέτρο 41 του τοπικού προγράμματος του Άξονα 4 του ΠΑΑ της ΟΤΔ «Εταιρία Ανάπτυξης Α.Ε. ΟΤΑ»». 8) Την από 17, 20 και η Προκήρυξη του Τοπικού Προγράμματος LEADER με τίτλο: «Πήλιο, Πεδινές Περιοχές Νομού Μαγνησίας» και το παράρτημά της. 9) Τα σχετικά πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης που συντάχθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από έως ) Τα πρακτικά Νο 1/ και 2/ της Επιτροπής Ενστάσεων. 11) Τις με αριθμ. (εισερχόμενου) πρωτ. 34/ , 35/ , 36/ , 45/ & 77/ ενστάσεις των κ.κ. Στιβαχτή 3

4 Ουρ. Τσίφτσης Δ. Ο.Ε., Δημ. Γιακωβάκης & ΣΙΑ Ε.Ε., Βερβασάββα Αικατερίνη, Αγγέλικας Δημήτριος & Τσιαγγούλη Βασιλική αντίστοιχα, και μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει κ α τ ά π λ ε ι ο ψ η φ ί α α) Απορρίπτει στο σύνολο τους τις ενστάσεις των κ.κ. Στιβαχτή Ουρ. Τσίφτσης Δ. Ο.Ε., Δημ. Γιακωβάκης & ΣΙΑ Ε.Ε., Βερβεσάββα Αικατερίνης & Τσιαγγούλη Βασιλικής για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στα φύλλα εξέτασης της ένστασης. β) Δέχεται εν μέρει την ένσταση του κου Αγγέλικα Δημητρίου για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο φύλλο αξιολόγησης ένστασης. γ) Ο τελικός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων δικαιούχων στο πλαίσιο της 1 ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος LEADER διαμορφώνεται ως εξής: 4

5 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑ ΔΡΑΣΗ Α/Α Ονοματεπώνυμο ΥπομέτροΔράση Δήμος Περιοχή 1 Αραμπατζής Χαράλαμπος L α Ρήγα Φεραίου Π/Υ πρότασης Δ.Δ. πρότασης Εγκεκρ. Π/Υ Εγκεκρ. Δ.Δ. Βαθμολογία Εγκρίνεται Αερινό , , , ,43 58 ΝΑΙ 2 Φιλίππου Ζωή L α Βόλου Δράκεια , , , ,26 52,67 ΝΑΙ 3 Αφοί Μωραϊτη Α.Ε. L α Βόλου Α' ΒΙΠΕ , , , ,00 37,22 ΝΑΙ 4 Αφοί Αντ. Γεωργούλα Α.Ε. L α Βόλου Πορταριά , , , ,81 37,08 ΝΑΙ Άθροισμα - 123α "Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων" , , ,50 5 Παππάς Κων/νος L Πινακάτες , , , ,19 53,86 ΝΑΙ Άθροισμα "Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, , , ,19 βιοτεχνικών μονάδων" 6 Αγγέλης Κων/νος L Βόλου Άλλη Μεριά , , , ,00 55,11 ΝΑΙ Άθροισμα "Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών" 7 8 Τζιουμάκη Γλυκερία ΜΕΠΕ Κ. Μπανιάς - Σ. Κατσαφούρης Ο.Ε. 9 ΑΠΕΞ Α.Ε. L , , ,00 L Βόλου Άλλη Μεριά , , , ,50 69,17 ΝΑΙ L Βόλου Διμήνι , , , ,00 56,61 ΝΑΙ Αγ. Γεώργιος Νηλείας Άθροισμα "Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών" , , , ,81 51,79 ΌΧΙ , , ,31 10 Κωνσταντίνος Καμονάχος-Ευθυμία Καμονάχου Ο.Ε. - L Βόλου Πορταριά , ,00 0,00 0,00 0 "Γέννεσις" Άθροισμα "Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α' μεταποίηση" ,00 0,00 0,00 5

6 Καραγιαννοπούλου Α.- 11 L Βυζίτσα , , , ,00 44,97 ΝΑΙ Βλαχάκης Γ. & Σια Ο.Ε. 12 Σινάνη ΜΕΠΕ L Τσαγκαράδα , , , ,00 39,07 ΝΑΙ Στιβαχτή Ουρ L Μούρεσι , ,26 0,00 0,00 0 Τσίφτσης Δ. Ο.Ε. 14 Κώτσιας Μιχαήλ L Μηλιές , , , ,39 30,83 ΝΑΙ 15 Ελαιώνας Βεργόπουλου τουριστικές επιχειρήσεις Α.Ε. (υπό σύσταση) L Παπά Νερό , ,09 0,00 0, Τσιαγγούλη Βασιλική L Βόλου Άλλη Μεριά , ,60 0,00 0,00 0 Καραϊσκου Ελένη & Σια 17 L Βόλου Πορταριά , ,00 0,00 0,00 0 Ο.Ε. Δημ. Γιακωβάκης & Σια 18 L Μηλιές , ,50 0,00 0,00 0 Ε.Ε. 19 Ματζάνη Βασιλική L Βόλου Δράκεια , ,89 0,00 0,00 0 Άθροισμα "Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης" , , ,39 20 Νικολάου Δημήτριος L Ρήγα Φεραίου Κεραμίδι , , , ,00 58,06 ΝΑΙ 21 Αγγέλικας Δημήτριος L Μυλοπόταμος , , , ,18 53,5 ΝΑΙ 22 Αγαπητός Ευάγγελος L Μούρεσι , , , ,00 44,8 ΝΑΙ 23 Γκανάτσιος Αλκιβιάδης L Ρήγα Φεραίου Κανάλια , , , ,63 41,06 24 Βερβεσάβα Αικατερίνη L Βυζίτσα , , , ,48 39,1 25 Καρασαββίδης Αναστάσιος L Βόλου Πορταριά , ,41 0,00 0, Νικόλαος Ξεν. Κοίλιας ΜΕΠΕ L Βόλου Μακρινίτσα , ,26 0,00 0,00 0 6

7 Άθροισμα "Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός χώρων εστίασης και αναψυχής" , , ,19 27 Βήτος Ζήσης L Μηλιές , , , ,30 57,77 ΝΑΙ 28 Μάνθος Α.Ε. L Βόλου Χάνια , , , ,40 48,95 Άθροισμα "Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου" , , ,70 Γενικό Άθροισμα , ,26 7

8 Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Ε.Δ.Π. LEADER κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης. Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε αυτό το πρακτικό υπογράφεται ως εξής : Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΚΕΛΗ ΓΡΑΜΜΑΤΗ ΜΠΕΪΛΗ ΤΖΑΚΑΛΙΝ ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ακριβές αντίγραφο από το πρακτικό της Ε.Δ.Π. LEADER 8

Π/Υ πρότασης. Αερινό 375.895,50 187.947,75 358.794,86 179.397,43 58 Εγκρίνεται. Δράκεια 213.969,52 106.984,76 197.094,52 98.547,26 52,67 Εγκρίνεται

Π/Υ πρότασης. Αερινό 375.895,50 187.947,75 358.794,86 179.397,43 58 Εγκρίνεται. Δράκεια 213.969,52 106.984,76 197.094,52 98.547,26 52,67 Εγκρίνεται Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης των υποβληθεισών προτάσεων της 1ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος LEADER της ΟΤΔ Ε.Α.Π. Α.Ε. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΛΟΣ, Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 50

ΒΟΛΟΣ, Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 50 Λαρίσης 191, Βόλος Τ.Κ. 38334 ΑΦΜ: 094142930 ΑΡ. ΜΑΕ: 24860/32/Β/91/019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Επικύρωση της απόφασης κατακύρωσης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης της 3 ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος με τίτλο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2η Προκήρυξη ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013)

2η Προκήρυξη ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013) ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές LEADER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ..): ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ. Α.Ε. (Κ.Α.Ε.Κ. ΣΑΜΟΥ Α.Ε.), με την ιδιότητα της ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ,

Το ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ. Α.Ε. (Κ.Α.Ε.Κ. ΣΑΜΟΥ Α.Ε.), με την ιδιότητα της ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. AΛΙΕΙΑΣ Ε.Φ.Δ: ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ Α.Ε. (Κ.Α.Ε.Κ. ΣΑΜΟΥ Α.Ε). Ημερομηνία 13/ 06 /2014 Α.Π.: 23 Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ..): ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 . ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER» ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ) : «ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΗΛΙΟΥ Α.Ε. (Ε.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Έργο συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Έργο συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Έργο συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 3 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 3 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 3 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.): «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Στα πλαίσια του Άξονα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΕ ΠΑΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ. Φλώρινα 04/07/2014 Αριθμ. Πρωτ.: -740-2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.): «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΦΒ-ΒΥ3 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΦΒ-ΒΥ3 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ, 20/8/2013 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 16609 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π. LEADER)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π. LEADER) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π. LEADER) Αρ.Πρωτ. Πρόσκλησης: 31/25-01-2013 Α/Α Πρακτικού: 23 ο Ηµεροµηνία Συνεδρίασης: 01/02/2013 Τόπος: Γραφεία Πιερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 3 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» (ΠΑΑ) ΆΞΟΝΑΣ 4: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER» 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξέταση Γνωμοδότησης Επιτροπής Αξιολόγησης 2ης Πρόσκλησης Άξονα 4 ΕΠΑΛ. Λήψη αποφάσεων.

Εξέταση Γνωμοδότησης Επιτροπής Αξιολόγησης 2ης Πρόσκλησης Άξονα 4 ΕΠΑΛ. Λήψη αποφάσεων. ΑΡ.ΜΗΤΡ. Γ.Ε.ΜΗ.:78007842000 ΑΦΜ: (EL ) - 094368710, Δ..Ο.Υ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΛ Α.Ε. No 46 Η Επιτροπή Διαχείρισης του Τ.Π. Αλιείας, κλήθηκε σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.gr 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.gr 3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3Η ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013

3Η ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ε.Φ.Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ. Δ/νση : Πλούτωνος 27 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ε.Φ.Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία 27/01/2014 Α.Π.: 5921

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία 27/01/2014 Α.Π.: 5921 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ε.Φ.Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ Ταχ. Δ/νση : 3ος όροφος, Λεωφ. Χαϊνά 93 (Διοικητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π. LEADER)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π. LEADER) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π. LEADER) Αρ.Πρωτ. Πρόσκλησης: 375/09-08-2013 Α/Α Πρακτικού: 26 ο Ηµεροµηνία Συνεδρίασης: 16/08/2013 Τόπος: Γραφεία Πιερικής

Διαβάστε περισσότερα

AN.BΟ.ΠΕ ΑΕ ΟΤΑ. 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

AN.BΟ.ΠΕ ΑΕ ΟΤΑ. 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ AN.BΟ.ΠΕ ΑΕ ΟΤΑ 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013»-

Διαβάστε περισσότερα

Λαρίσης 191, Βόλος Ημερομ.: 14.01.2013 Τ.Κ. 38334 Αρ. Πρωτ.: 18 ΑΦΜ: 094142930 ΑΡ. ΜΑΕ: 24860/32/Β/91/019

Λαρίσης 191, Βόλος Ημερομ.: 14.01.2013 Τ.Κ. 38334 Αρ. Πρωτ.: 18 ΑΦΜ: 094142930 ΑΡ. ΜΑΕ: 24860/32/Β/91/019 Λαρίσης 191, Βόλος Ημερομ.: 14.01.2013 Τ.Κ. 38334 Αρ. Πρωτ.: 18 ΑΦΜ: 094142930 ΑΡ. ΜΑΕ: 24860/32/Β/91/019 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΑΑ 2007-2013 LEADER

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΑΑ 2007-2013 LEADER 4 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ) ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΑ 2007 2013 LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. «ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.» ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα