Η Πρώτη Ελληνική «Αφροδισιολογία», Βιέννη 1794

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Πρώτη Ελληνική «Αφροδισιολογία», Βιέννη 1794"

Transcript

1 Η Πρώτη Ελληνική «Αφροδισιολογία», Βιέννη 1794

2 ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι ΑΚΤΩΡ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Η Πρώτη Ελληνική «Αφροδισιολογία», Βιέννη 1794 ΑΘΗΝΑ 2006

3 ημήτριος Καραμπερόπουλος ιδάκτωρ Ιστορίας της Ιατρικής Μιλτιάδου 3, Κηφισιά - Αθήνα Τηλ.-Φαξ: Αναδημοσιεύεται με προσθήκες από το περιοδικό Αρεταίος, τεύχος 22, Οκτ.- εκ. 2002, σελ

4 Η έρευνα των ελληνικών ιατρικών βι βλίων του 18ου αιώνος και της προεπαναστατικής εποχής για τη σεξουαλικώς μεταδιδόμενη νόσο «γαλλικόν πάθος» ή «μαλαφράντζα», όπως αποκαλού νταν τότε η σύφιλη, έδειξε ότι συστη ματικά περιγράφεται και παρουσιάζεται στο βιβλίο με τίτλο Ερμηνεία περί του πώς πρέπει να θεραπεύεται το γαλλικόν πάθος, ήγουν η μαλαφράντζα 1, που εκδόθηκε στη Βιέννη το Συγγραφέας του βιβλίου είναι ο ια τρός Ιωάννης Νικολίδης, ο οποίος σπούδασε στην Βιέννη, όπως έχει δια πιστώσει η έρευνά 2 μας στα Αρχεία του Πανεπιστημίου της Βιέννης, όπου στον Κατάλογο των ιδακτόρων του Πανεπι στημίου της αναφέρεται η ημερομηνία γεννήσεως του, 25 Μαρτίου 1745, κα θώς και η καταγωγή του, η Γράμμοστα της Μακεδονίας, που τώρα βρίσκεται στο Νομό Καστοριάς. Η καταγωγή του επίσης μνημονεύεται και στη διδακτο ρική του διατριβή, που εκδόθηκε στη Βιέννη το 1780 με τίτλο «Disseratio Inauguralis Physlologico-Medica Sistens Pyogoniniam quam annuente inclyta facultate Medica...Joannes Nlcolides, Macedo Grammostensis» 3. Τονίζεται, ό τι στη διατριβή του αυτή ο Νικολίδης παραθέτει κείμενα στα ελληνικά, με α ντίστοιχη μετάφραση στα λατινικά, του Ιπποκράτους, του Γαληνού και του Αρεταίου. Ακόμη για τον ιατρό Νικολίδη σημειώνουμε, ότι του απονεμήθηκε ο τίτλος του ευγενούς από τον αυτοκράτορα της Αυστρίας, όπως σχετικώς γράφει η «Εφημερίς» 4 των αδελφών Πούλιου στις 30 Μαΐου Επίσης βρίσκουμε τον Νικολίδη συνδρομητή στο βιβλίο του ημητρίου άρβαρη Ε γκυκλοπαίδεια απλοελληνική, Βιέννη Γ. Λαδά και. Χατζηδήμου, Ελληνική Βιβλιογρα φία των ετών , Αθήνα 1970, αρ. 164, σελ ημ. Καραμπερόπουλου, Η ιατρική ευρωπαϊκή γνώση στον ελληνικό χώρο , Βιβλιοθήκη Ιστορίας της Ιατρικής, αρ. 1, Αθήνα 2003, σελ ημ. Καραμπερόπουλου, «Ιωάννης Νικολίδης και Anton Stoerck. Ταύτιση κειμένου του βιβλίου Ερ μηνεία περί του πώς πρέ πει να θεραπεύεται το γαλλικόν πάθος, ήγουν η μαλαφράντζα, Βιέννη 1794», τόμος Πρακτικών του Πανελληνίου Συνεδρίου Νεοελληνικός ιαφωτι σμός. Απόπειρα μιας νέας ερευνητικής συγκομιδής, Κοζάνη 1999, σελ Ε. Legrand, Bibliographie Hellénique, 18ου αι., τόμ. II, αρ Αντίτυπο της διατριβής βρίσκεται στην Αίθουσα Σπανίων Βιβλίων της Βιβλιοθήκης της Βου λής των Ελλήνων. 4. Εφημερίς, Βιέννη έτος Ανασυγκρότηση της σειράς σε φωτοτυπική επανέκδοση από το Κέντρο Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών, επιμέ λεια Λέανδρου Βρανούση, Αθήνα 1995, σελ Γκίνη και Β. Μέξα, Ελλη νική Βιβλιογραφία, , τόμ. I, , Α θήνα 1939, αρ. 1848, σελ. 280.

5 6 ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Στη δεύτερη σελίδα του βιβλίου ο Νικολίδης παραθέτει το οικόσημο της ευγενείας του, που του δόθηκε από τον αυτοκράτορα της Αυστρίας Λεοπόλδο τον Β. Στο βάθρο του οικοσήμου είναι γραμμένο εκτός από το όνομα του και τα αρχικά «Ε.Ι.Ρ.Ι..Ι.» που σημαίνουν «Ευγενής του Ιμπερίου Ρωμάνων Ιατροφιλοσόφων και ιδάσκαλος της Ια τρικής». Στην τέταρτη σελίδα παρατίθεται ένα κείμενο του Ιπποκράτους από το «Περί παθών»1, που αποδίδεται και στα νεοελληνικά για να γίνει κατανοητό από τους αναγνώστες του, στοιχείο κι αυτό της διαφωτιστικής προσπάθειας του να παρουσιάζονται τα αρχαία ιατρι κά κείμενα στην καθομιλουμένη απλή γλώσσα. Σημειώνουμε ότι τα αρχαία κείμενα που αναγράφονται στα ιατρικά βιβλία της εποχής σπάνια αποδίδονται στην απλή γλώσσα, όπως στην περί πτωση του Νικολίδη. Στην πέμπτη σελίδα είναι η αφιέρωση του βιβλίου: «Αφιερωμένον εις το περικλεές γένος των Ρωμαίων προς κοινήν ωφέλειαν». Σημειώνουμε ότι ο Νικολίδης χρησιμοποιεί τον όρο «Ρωμαίοι» α ντί του όρου «Έλληνες» 6 που συνήθως οι συγγραφείς αναγράφουν στα βιβλία τους. Στην έκτη σελίδα ο Νικολίδης πα ραθέτει μια χαρακτηριστική φράση για την αύξηση και διάδοση της αφροδισί ου νόσου: «Ο πουτανισμός διαδίδει την μαλαφράντζα και ο τζαρλατανισμός την αυξάνει». Από τη σελίδα 7-48 καταχωρίζεται το «Προοίμιον» της έκδοσης με ιδιαίτερη σελιδαρίθμηση. Γίνεται αναφορά στην ι στορία της νόσου, σελ. 7-20, την εμφάνιση της και την ονοματολογία της. Χα ρακτηριστικά αναγράφεται: «Τότε (δηλ. στις αρχές του 16ου αι.) αυτή η αρρωστία, ώντας ακόμι νέα και αγνώριστη, δεν είχεν ακόμι κανένα όνομα κύριον, αμή κάθε Έθνος την ονόμαζε με το όνομα του τόπου ή του έθνους από το οποίον την έλαβεν. Όθεν οι Φραντζέζοι, επειδή και την έλαβον τότε από τους Νεαπολιτάνους, την ονόμαζαν πάθος νεαπολιτάνικον... Οι Ιταλοί όμως θαρρούντες ό τι τους την έφεραν οι Φραντζέζοι, την ο νόμαζαν πάθος φραντέζικον, ήγουν μαλφραντζέζε, όθεν προέρχεται και το ρωμαίικον όνομα μαλαφράντζα». Σημει ώνουμε ότι η ιστορία της μαλαφράντζας αναφέρεται στην Ιστορία της ια τρικής του Κοραή, που μετέφρασε από την αγγλική στη γαλλική γλώσσα το 1798, καθώς και του Σεργίου Ιωάννου, Πραγματείας Ιατρικής, του 1818, στο ο ποίο ίσως για πρώτη φορά σε ελληνικό βιβλίο απαντάται ο όρος «συφιλίτις νό σος» 7. Σημειώνουμε ότι ο όρος «σύφιλις» χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1530 από τον Φρακαστόρο (Hieronymi Fracastoro, ), στο ποίη μα του «Syphilis siuve morbus gallicus» (Σύφιλις ή γαλλική νόσος) Σχετικά βλ. ημ. Καραμπερόπουλου, «Ιωάννης Νικολίδης και Anton Stoerck...», ό. π., σελ. 131, υποσημ Αδαμαντίου Κοραή, Esquisse d une Histoire de la Medecine et de la Chirurgle, Παρίσι 1798, Πρόλογος. Σεργίου Ιωάν νου, Πραγματείας ιατρι κής, Κωνσταντινούπολις 1818, σελ F. Carrisson, An Introduction to the History of Medicine, επανατύπωση τέταρτης έκδο σης W. Ε, Saunders Co, Philadelphia and London, 1961, σελ Arturo Castiglioni, Ιστορία της ιατρικής, ελληνική με τάφραση, Αθήνα 1961, τόμ. Ι, σελ Werner Schreiber and Friedrich Karl Mathys, Infectio. Infectious diseases in the History of Medicine, Βασιλεία 1987, σελ , όπου καταχωρίζονται και σελίδες του ποιήματος από την έκδοση του 1536.

6 Η ΠΡΩΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ «ΑΦΡΟ ΙΣΙΟΛΟΓΙΑ» ΤΟΥ Η έκδοση του βιβλίου για το γαλλικόν πάθος ή μαλαφράντζα πραγματοποιήθηκε, όπως αναφέρει ο Νικολίδης στο Προοίμιον του, «Επειδή και είχα βαρεθή από τα πάρα πολλά και σχεδόν καθημε ρινά παρακαλέματα και εδώ εις Βιένναν και από διάφορα μέρη διά γραμμάτων τους... ζητούντες χωρίς άλλο από εμέ δια να εκδώσω ένα παρόμοιον βιβλίον εις τα ρωμαίικα προς όφελος της Κοινό τητος». Ένας άλλος λόγος ήταν η ιατρι κή ευθύνη που ένιωθε για την κατάστα ση η οποία επικρατούσε, που οι άρρω στοι έπεφταν στα χέρια τζαρλατάνων, όπως σημειώνει με έμφαση: «Επειδή και έβλεπα κάθε ημέραν εις την ιατρικήν μου πράξιν, τα όσα κακά ακολουθούν από την μαλαφράντζαν εις τους δυστυχισμένους και ταλαίπωρους αν θρώπους και μάλιστα νέους, όπου ή διά κακήν τύχην και γνώσιν... παραδίδονται απλώς και ως έτυχεν εις χέρια τολμη ρών και ασυνειδήτων και πομπιωμένων τζαρλατάνων ή λωλών γυναικαρίων, α πό τους οποίους και σακατεύονται». Ακόμη ο Νικολίδης βρίσκει την ευκαι ρία και καταφέρεται στους ιατροκαπήλους και τσαρλατάνους, οι οποίοι θα πρέπει να καταπολεμηθούν, όπως τονί ζει, με τα ιατρικά διαφωτιστικά βιβλία στα οποία «πρέπει να εξηγηθούν καταλεπτώς η αρρώστια και αι αιτίαις της, ο μοίως και όλα τα κακά, οπού γεννώνται από αυτήν, δια να λάβη ο λαός μίαν εντελεστάτην είδησιν και μίαν σωστήν και καθαράν ιδέαν τούτου του πάθους». Και κατ αυτόν τον τρόπο «να θεατρισθούν οι ψευτιαίς και τα καμώματα των πομπιωμένων τζαρλατάνων, δια να ιξεύρη ο Λαός και να αποφεύγη τα άτα κτα και τζαρλατάνικα ιατρικά τους, οπού δίδουν». Επιπροσθέτως σημειώνουμε, ότι εναντίον των καπήλων της ιατρικής, που αποκαλούνταν «τζαρλατάνοι, σακουλαραίοι, κυκλοφόροι, νομιζόμενοι ιατροί, ιατροκάπηλοι», έχουν γράψει α κόμη ο Γεώργιος Ζαβίρας, Ο Γεώργιος Βεντότης, ο Αδαμάντιος Κοραής, ο ο ποίος μάλιστα συμβούλευε τους προε στούς, δημογέροντες και αρχιερείς της Ελλάδος, πως «αν θέλετε να εξαλείψε τε από την Ελλάδα τους ιατροκαπήλους ανάγκη είναι να αυξήσετε δι ιδίας επι μελείας και δαπάνης τον αριθμόν των α ληθινών ιατρών». Επίσης ο ημήτριος Γοβδελάς και ο Κων. Καραθεοδωρής 9. Ωστόσο ο Νικολίδης παρατηρεί ότι έ γραψε το βιβλίο για τη μαλαφράντζα, διότι «μόνον εις τα ρωμαίικα δεν είχεν εύγη εις το φως έως τώρα κανένα παρόμοιον βιβλίον» 10. Πράγματι, αυτός ο ι σχυρισμός του επιβεβαιώνεται και από την ερευνά μας, διότι μέχρι το 1794 δεν είχε εκδοθεί στα ελληνικά βιβλίο σχετι κά μετά αφροδίσια νοσήματα. Ενδιαφέ ρον έχει να τονίσουμε, ότι ο Νικολίδης 11 επισημαίνει πως πρέπει 9. Βλ. Γεώργιο Ζαβίρα, Ιατρι καί παραινέσεις, Πέστη 1787, σελ. 2. Γεωργίου Βεντότη, Νουθεσίαι εις τον λαόν, τόμ. Β Βενετία 1780, σελ. 193 κ. εξ. Αδαμαντίου Κοραή, Ιπποκράτους, Το περί αέρων, υδάτων και τόπων, Παρίσι 1816, Πρό λογος, σελ. νε. ημ. Γοβδελά, Οικονομία πρακτική, Βιέννη 1816, σελ Κων. Καραθεοδωρή, Υγιει νά παραγγέλματα, Παρίσι 1829, σελ Ιωάννου Νικολίδη, Ερμηνεία,.., ό. π., Βιέννη 1794, Προοίμιον, σελ Ιωάννου Νικολίδη, Ερμη νεία..., ό. π., Βιέννη 1794, Προοίμιον, σελ. 46.

7 8 ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ οι νέοι και οι νέ ες να είναι ενημερωμένοι για τη νόσο Μαλαφράντζα, γι αυτό και συνιστά «να ηξεύρουν και τα παιδία ότι σέρνεται εις τον κόσμον αυτή η αρρωστία, μάλιστα δε καλόν είναι να ηξεύρουν αυτά και όλους τους τρόπους με τους οποίους πιάνεται η μαλαφράντζα, δια να τους αποφεύγουν και να φυλάγωνται, αφού έλθουν εις ηλικίαν οπού μπορούν να την πιάσουν». Η τακτική αυτή παρουσιά ζει αναλογία με την ενημέρωση σήμερα των νέων και παιδιών για τη γνώση και προφύλαξη τους από το Έιτζ. Ο Νικολίδης χαρακτηρίζει τη μαλαφράντζα ως «αφροδισιακή πανούκλα» διότι όπως επισημαίνει ο μολυσμένος με το «φαρμάκι» της νόσου μολύνει τα παιδιά του και τους απογόνους του. Ε πίσης ονομάζει τη νόσο «παγκόσμιον πάθος», διότι έχει εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο. Μάλιστα θεωρεί τη γνώση και την έκδοση σχετικών ιατρικών βι βλίων ως τον καλύτερο τρόπο για την αντιμετώπιση της αφροδισίου αυτής νόσου 12. Γι αυτό εξάλλου γράφει το επιστημονικό του βιβλίο για το γαλλικόν πάθος, τη μαλαφράντζα, και μάλιστα σε απλή γλώσσα για να είναι κατανοη τό από το λαό. Επισημαίνεται ότι ο ιατρός Ιωάννης Νικολίδης στο βιβλίο του καταγράφει την προσωπική του γνώση και εμπειρία με την παράθεση πολλών περιστατι κών ασθενών του και επιπλέον μετα φέρει την επιστημονική γνώση από κεί μενο με τίτλο «Ιατροπρακτική ιδασκα λία περί του γαλλικού πάθους, ήγουν Μαλαφράντζας». Και όπως έχει αποδεί ξει η συστηματική έρευνά 13 μας, το κείμενο αυτό ο Νικολίδης το πήρε από βι βλίο του καθηγητού της Ιατρικής της Βιέννης Anton Staerck. Έχουμε υπόψη τη λατινική έκδοση, Βιέννη 1791 Praecepta Medlco-Practica, και το κείμενο είναι στο δεύτερο τόμο, σελ Είναι η τέταρτη κατά σειρά ερευνητική εργασία μας με ταύτιση ελληνικών ια τρικών κειμένων με τα πρωτότυπα κεί μενα τους, μετά από την ταύτιση των ιατρικών θεμάτων της κυκλοφορίας του αίματος και της άδηλου διαπνοής του βιβλίου Φυσικής απάνθισμα του Ρήγα Βελεστινλή με τη Γαλλική Εγκυκλοπαίδεια, την ανατομική κατασκευή του οφθαλμού των βιβλίων του Νικηφόρου Θεοτόκη, Στοιχεία φυσικής, Λει ψία 1767 και του Ευγενίου του Βουλγάρεως, Τα αρέσκοντα τοις φιλοσόφοις, 1805 με τις φυσικές των Abbate Nollet, Lezioni de Fisica Sperimentale, Βενετία 1747 και Peter van Musshenbroeck, Elementa Physicae, Νεάπολη To πρώτο μέρος του βιβλίου του Νικολίδη τιτλοφορείται «Περί του γαλλικού πάθους, ήγουν μαλαφράντζας εν γέ νει» και περιλαμβάνει τα εξής: 12. Ιωάννου Νικολίδη, Ερμη νεία..., ό. π., Βιέννη 1794, Προοίμιον, σελ ημ. Καραμπερόπουλου, «Ιωάννης Νικολίδης και Anton Stoerck...», ό. π., σελ ημ. Καραμπερόπουλου, «Η ιατρική σκέψη μέσα α πό τα βιβλία φυσικής της προεπαναστατικής περιό δου», στον τόμο Οι επιστή μες στον Ελληνικό χώρο, Κέντρο Νεοελληνικών Ε ρευνών, Ε.Ι.Ε., Αθήνα 1997, σελ

8 Η ΠΡΩΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ «ΑΦΡΟ ΙΣΙΟΛΟΓΙΑ» ΤΟΥ «Το γαλλικόν πάθος είναι κρυφή πα νούκλα. Γεννάται από μόλευμα. Το μόλευμα γίνεται με τον συνουσιασμό. Κληρο νομείται από τους γονείς. ιαδίδεται με το βύζασμα. Το αφροδισιακό φαρμάκι ενεργεί πρώτον εις το μολευμένον μέ ρος. Μολεύει όλους τους χυμούς του σώματος. Πρώτα σημεία του μολεύματος. Η αρρώστια κυριεύει τα κόκκαλα του σώματος. Προξενεί εις αυτά σφο δρούς πόνους. Φαγαιδενικά έλκη μέσα εις το λαιμόν και εις το στόμα, εις τον ουρανίσκον, και εις την μύτην. Κάμνει μεγάλα φαγαιδενικά έλκη εις το σώμα. Κάμνει ραγάδες. Προξενεί τυφλότητα. Κυριεύει τα εντόσθια του σώματος. Α φανίζει τα γεννητικά μόρια. Περί γονορροίας αφροδισιακής ήγουν σκουλαμέντου. Περί αφροδισιακών βουβώνων. Περί θεραπείας των αφροδισιακών πρισμάτων των ορχιδίων. Περί θεραπείας των αποστημάτων εις το περίναιον. Περί γαγγραίνης της ψωλής των α φροδισιακών βουβώνων και ορχιδίων και θεραπείας της. Περί θεραπείας της αφροδισιακής κυ νάγχης και οφθαλμίας, των αφροδισια κών ελκών του λαιμού της μύτης. Περί θεραπείας των αφροδισιακών κονδυλωμάτων. Περί θεραπείας του αφροδισιακού συνεχούς πυρετού και της αφροδισια κής φλεγμονής. Περί θεραπείας των αφροδισιακών αρρωστιών εις ταις γυναίκαις». Στη συνέχεια για να βοηθήσει τους Ελληνες αναγνώστες, ο Νικολίδης παραθέτει από το βιβλίο του καθηγητού Στερκ, που μνημονεύσαμε, και 76 ιατρι κές συνταγές του στα λατινικά, μετα φρασμένες στα ελληνικά, με επεξηγηματικά σημειώματα για την κατασκευή και τη χρήση τους. Επίσης αναγράφει «Μίαν ρωμαίικην ερμηνείαν κατασκευής Ιατρικών», «Μίαν απλήν εξήγησιν των βαρυδίων και μέτρων της Ιατρι κής», για να υπολογίζουν τα συστατικά της συνταγής και όπως παρατηρεί «να μην ημπωρεί να σφάλη τινας κατ ουδένα τρόπον». Στη συνέχεια γράφει στα λατινικά και ελληνικά «Έναν κατάλογον όλων των απλών Ιατρικών, χόρτων, φύλλων, ριζών, οπού περιέχονται εις ταις ριτζέταις, οπού ευρίσκονται μέσα εις την παρούσαν Ερμηνείαν». Στο τέλος του πρώτου μέρους ο Νικο λίδης παραθέτει ένα μικρό λεξικό με 381 λήμματα. Το ονομάζει «Ένα Λεξικάκι κατά αλφάβητον, οπού περιέχει απλά ρωμαίικα σχεδόν όλα τα ονόματα των αρρωστειών και μελών του ανθρώπου, ομοίως και όλαις ταις λέξεις και φρά σεις, οπού ευρίσκονται μέσα εις αυτήν την ιδασκαλίαν και οπού ημπορούν να προξενήσουν μεγάλην δυσκολίαν δια να καταλάβη σωστά το νόημα ο ανα γνώστης οπού δεν εσπούδαξε τα μαθή ματα της Ιατρικής». Το ιατρικό αυτό λεξικάκι επανεκδίδεται προσεχώς φωτομηχανικά με σχόλια και παρατηρήσεις. Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου ο Νι κολίδης περιγράφει διάφορες περι πτώσεις ασθενών από την καθημερινή του πρακτική με τις διάφορες εκδηλώ σεις της μαλα-

9 10 ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ φράντζας και τον τρόπο θεραπείας τους. Στην τελευταία σελί δα του βιβλίου πολεμάει ως ιατρικώς αντιεπιστημονική την αντίληψη που κυκλοφορούσε στο λαό πως για να θερα πευθεί κάποιος από το γαλλικό πάθος, τη σύφιλη, θα πρέπει να συνουσιασθεί με έγκυο γυναίκα ή με παρθένο κόρη. Συμπερασματικά μπορεί να λεχθεί ότι ο ιατρός Ιωάννης Νικολίδης κατά το 1794 διαφωτίζει το ελληνικό κοινό με το σε απλή γλώσσα γραμμένο βιβλίο του «Ερμηνεία περί του πώς πρέπει να θεραπεύεται το γαλλικόν πάθος, ήγουν η μαλαφράντζα» για τη λοιμώδη αφρο δισιακή αυτή νόσο, μεταφέροντας τη σύγχρονη επιστημονική γνώση της ε ποχής του. Το βιβλίο αυτό θα πρέπει να χαρακτηρίζεται, όπως έχει δείξει η μέ χρι τώρα ερευνά μας, ως η πρώτη ελληνική «Αφροδισιολογία». Η σελίδα τίτλου του βιβλίου του Ιωάννου Νικολίδου, «Ερμηνεία περί του πώς πρέπει να θεραπεύεται το γαλλικόν πάθος, ήγουν η μαλαφράντζα», Βιέννη 1794.

Το Φυσικής απάνθισμα του Ρήγα Βελεστινλή, πρώτη απόπειρα σε «απλούν ύφος»

Το Φυσικής απάνθισμα του Ρήγα Βελεστινλή, πρώτη απόπειρα σε «απλούν ύφος» Το Φυσικής απάνθισμα του Ρήγα Βελεστινλή, πρώτη απόπειρα σε «απλούν ύφος» ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Το Φυσικής απάνθισμα του Ρήγα Βελεστινλή, πρώτη απόπειρα σε «απλούν ύφος» ΑΘΗΝΑ 2011 Δημήτριος Καραμπερόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΪ ΑΠΟΔΕΙΧΘΗΚΕ δτι οι δύο καί μοναδικές θεωρούμενες

ΑΠΟ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΪ ΑΠΟΔΕΙΧΘΗΚΕ δτι οι δύο καί μοναδικές θεωρούμενες ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ TOT ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΪ ΑΠΟΔΕΙΧΘΗΚΕ δτι οι δύο καί μοναδικές θεωρούμενες μεταφράσεις του Νικόδημου 'Αγιορείτη, ό 'Αόρατος Πόλεμος του L. Scupoli και τα Γυμνάσματα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΡΑΣ ΚΑΙ Η "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ'

Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΡΑΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ' Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΡΑΣ ΚΑΙ Η "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ' Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΡΑΣ ΕΙΝΑΙ βέβαια γνωστός λόγιος της όψιμης περιόδου του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, αλλά η πνευματική του δραστηριότητα απ' ό,τι γνωρίζουμε ώς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΘΙΜΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ

Η ΕΘΙΜΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ ΛΟΥΚΙΑ ΔΡΟΥΛΙΑ Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, Ε.Ι.Ε. Η ΕΘΙΜΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΧΑΙΑ ΑΝΑΤΥΠΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΕΚΑΤΟ ΤΟΜΟ ΤΟΥ «Μ Ν Η Μ Ω Ν» ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ 1984

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτριος Πατσόπουλος Υποψήφιος διδάκτορας Τµήµατος Μαθηµατικών Πανεπιστηµίου Πάτρας, Υπότροφος ΙΚΥ, bm-jbiodf@otenet.gr

ηµήτριος Πατσόπουλος Υποψήφιος διδάκτορας Τµήµατος Μαθηµατικών Πανεπιστηµίου Πάτρας, Υπότροφος ΙΚΥ, bm-jbiodf@otenet.gr Η ιστορία του ήλεκτρου και του µαγνήτη στην αρχαία ελληνική σκέψη και o τρόπος αναφοράς της στα νεοελληνικά σχολικά εγχειρίδια Φυσικής του 18 ου 19 ου αιώνα ηµήτριος Πατσόπουλος Υποψήφιος διδάκτορας Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μέρος Ι. Η συγγραφή του Φίλιππου Ζυγούρη και η ιδιαίτερη φυσιογνωμία της

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μέρος Ι. Η συγγραφή του Φίλιππου Ζυγούρη και η ιδιαίτερη φυσιογνωμία της Τ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μέρος Ι Η συγγραφή του Φίλιππου Ζυγούρη και η ιδιαίτερη φυσιογνωμία της α «Ιστορικά Σημειώματα περί Σιατίστης και λαογραφικά αυτής» ήταν για το Φίλιππο Ζυγούρη έργο ζωής, το οποίο, κατά την

Διαβάστε περισσότερα

Ο "ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ" ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ ΔΙΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΙΚΚΟΛΟ Ή πρώτη παρουσίαση αρχαίας τραγωδίας στο νεοελληνικό θέατρο

Ο ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ ΔΙΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΙΚΚΟΛΟ Ή πρώτη παρουσίαση αρχαίας τραγωδίας στο νεοελληνικό θέατρο Ο "ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ" ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ ΔΙΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΙΚΚΟΛΟ Ή πρώτη παρουσίαση αρχαίας τραγωδίας στο νεοελληνικό θέατρο Τα λιγοστά, άλλα σημαντικότατα για την ιστορική τους αξία, θεατρικά κείμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΣΤΑΟΜΟ στην ιστορία του νεοελληνικού

ΠΡΩΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΣΤΑΟΜΟ στην ιστορία του νεοελληνικού ((ΜΕΛΟΔΡΑΜΑ» ΚΑΙ ΠΡΩΙΜΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΟΠΕΡΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ (1820-1821) ΠΡΩΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΣΤΑΟΜΟ στην ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου την περίοδο του ελληνικού Διαφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Τo Περιοδικό «Ακαδημαϊκή Ιατρική» του 1943 για τη ημοτική Γλώσσα στην Ιατρική

Τo Περιοδικό «Ακαδημαϊκή Ιατρική» του 1943 για τη ημοτική Γλώσσα στην Ιατρική Τo Περιοδικό «Ακαδημαϊκή Ιατρική» του 1943 για τη ημοτική Γλώσσα στην Ιατρική ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Τo Περιοδικό «Ακαδημαϊκή Ιατρική» του 1943 για τη ημοτική Γλώσσα στην Ιατρική ΑΘΗΝΑ 2010 ημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

évas eniavnoiakos σύνδεσμοι

évas eniavnoiakos σύνδεσμοι TpiaviaipuXXos Ε. Σκλαβενίιι^ AVIÎUVIOS Oaioéas (1821-1872): évas eniavnoiakos σύνδεσμοι ΑΝΑΤΥΠΟ ΑΠΟ TA ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ H ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΙΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΜΟΣ IV Β ΑΘΗΝΑ 2009 Τριαντάφυλλου Ε. Σκλαβενίτη* Avicavios

Διαβάστε περισσότερα

Α' Άπό τους πολλούς Λόγους τού γνωστού λόγιου και εκκλησιαστικού ρήτορα Κωνσταντίνου Οικονόμου τοΰ εξ Οικονόμων 1

Α' Άπό τους πολλούς Λόγους τού γνωστού λόγιου και εκκλησιαστικού ρήτορα Κωνσταντίνου Οικονόμου τοΰ εξ Οικονόμων 1 ΟΙ «ΛΟΓΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ» ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ Ο «ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ» ΤΟΥ ΑΙΟΝ. ΣΟΛΩΜΟΥ (Σημεία επαφής και στοιχεία παράλληλα) Μια πνευματική ενασχόληση μου με υποχρέωσε να

Διαβάστε περισσότερα

ό όποιος τα χρόνια αυτά (1860-1862) δημοσιεύει στην Κωνσταντινούπολη παρόμοια φυλλάδια μέ τα 'ίδια αρχικά 21

ό όποιος τα χρόνια αυτά (1860-1862) δημοσιεύει στην Κωνσταντινούπολη παρόμοια φυλλάδια μέ τα 'ίδια αρχικά 21 300 Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Η Σ, 23 (2001) 7. Πρόσφατα έγινε γνωστό (και βιβλιογραφήθηκε) ένα οκτασέλιδο φυλλάδιο με τον περίεργο τίτλο "Ομηρος και Πλάτων, δ μεν όνειδίζων, ό δε συμβουλεύων τους νϋν "Ελληνας στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19635 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1401 2 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

Χοροστάσι. Α φ ι έ ρ ω μ α. Για τον Πολιτισμό και την Παράδοση

Χοροστάσι. Α φ ι έ ρ ω μ α. Για τον Πολιτισμό και την Παράδοση Χοροστάσι Για τον Πολιτισμό και την Παράδοση ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμός Τεύχους 16 - ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 - Τιμή Τεύχους 4 Έδρα: Ελ. Βενιζέλου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Διαδικτυακή δημοσιογραφία. Νέες προοπτικές στην ενημέρωση αλλά και νέοι κίνδυνοι;»

Θέμα: «Διαδικτυακή δημοσιογραφία. Νέες προοπτικές στην ενημέρωση αλλά και νέοι κίνδυνοι;» Πτυχιακή εργασία Θέμα: «Διαδικτυακή δημοσιογραφία. Νέες προοπτικές στην ενημέρωση αλλά και νέοι κίνδυνοι;» Φοιτήτρια: Οργιανέλη Δήμητρα Α.Μ. 671 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Μυλωνά Ιφιγένεια Καστοριά, 2006

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρικά Χρονικά. Βορειοδυτικής Ελλάδας. Εξαµηνιαίο Περιοδικό της Ιατροχειρουργικής Εταιρείας Κέρκυρας Απρίλιος 2009- Τόµος 5 Τεύχος 1

Ιατρικά Χρονικά. Βορειοδυτικής Ελλάδας. Εξαµηνιαίο Περιοδικό της Ιατροχειρουργικής Εταιρείας Κέρκυρας Απρίλιος 2009- Τόµος 5 Τεύχος 1 Ιατρικά Χρονικά Βορειοδυτικής Ελλάδας Εξαµηνιαίο Περιοδικό της Ιατροχειρουργικής Εταιρείας Κέρκυρας Απρίλιος 2009- Τόµος 5 Τεύχος 1 IATRIKA CHRONIKA NORTH WESTERN GREECE Six monthly Journal of the medical

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Στ. (500) Ευεργέτες Σιάτιστας

Μέρος Στ. (500) Ευεργέτες Σιάτιστας Α Μέρος Στ (500) Ευεργέτες Σιάτιστας 01. Γεώργιος Ρούσης ρχή κάμνομε από την περιγραφή (παρουσίαση, αφήγηση) της βιογραφίας του Γεωργίου Ρούση, γιατί αυτός είναι όχι μονάχα μια εξέχουσα προσωπικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο

Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΕΤΡΟΣ Κ. ΣΑΜΣΑΡΗΣ Φιλόλογος, δρ. Ιστορίας και Αρχαιολογίας Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο Εκτός από τις σχολικές και συλλογικές βιβλιοθήκες που λειτούργησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ (1827-1875), ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΥΡΟΥ, ΤΗΝΟΥ ΚΑΙ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ (1827-1875), ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΥΡΟΥ, ΤΗΝΟΥ ΚΑΙ ΜΗΛΟΥ ΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ (1827-1875), ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΥΡΟΥ, ΤΗΝΟΥ ΚΑΙ ΜΗΛΟΥ Εισαγωγή, αναλυτικές περιλήψεις και σχόλια ΤΟΜΟΣ Α ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΩΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΑΡΓ ΛΝΤΟΥ ΛΣ. ~ ΕΚΙΙ0Ι:ΕΙΙ: φπατακη. Φ.Δ. Δρακονταειδής. Μετάφραση, εισα γωγή και σημειώσεις: ΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Γ ΑΡΓ ΛΝΤΟΥ ΛΣ. ~ ΕΚΙΙ0Ι:ΕΙΙ: φπατακη. Φ.Δ. Δρακονταειδής. Μετάφραση, εισα γωγή και σημειώσεις: ΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΦΡΑΝΣΟΥΑ ΡΑΜΠΕΛΑΙ Γ ΑΡΓ ΛΝΤΟΥ ΛΣ Μετάφραση, εισα γωγή και σημειώσεις: Φ.Δ. Δρακονταειδής --=-- -:,::ι. _ -- -=:~ - - ~= _---=---_ ΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ~ ΕΚΙΙ0Ι:ΕΙΙ: φπατακη , Η πολυθαύμαστη ζωή του ~εγάλoυ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Α Η Ευρώπη και ο κόσμος τον 19ο αιώνα (1815-1871) Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 Ένα μήνυμα ελευθερίας για την Ευρώπη (σελ.

Κεφάλαιο Α Η Ευρώπη και ο κόσμος τον 19ο αιώνα (1815-1871) Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 Ένα μήνυμα ελευθερίας για την Ευρώπη (σελ. Κεφάλαιο Α Η Ευρώπη και ο κόσμος τον 19ο αιώνα (1815-1871) Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 Ένα μήνυμα ελευθερίας για την Ευρώπη (σελ. 16-33) Διδακτικοί Στόχοι: Οι μαθητές: 1. Να κατανοήσουν τον ιδιαίτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΤΟΝ 16ο ΑΙΩΝΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΤΟΝ 16ο ΑΙΩΝΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΖΑΡΙΔΗ ΕΩΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΑ 2 (1994-1996) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΤΟΝ 16ο ΑΙΩΝΑ Ο ρόλος που διαδραμάτισε η ιδιωτική εκπαίδευση στην πνευματική ζωή της Κέρκυρας την εποχή

Διαβάστε περισσότερα

Αλέξανδρος Ρίζου ορ(ρο)µούσης (1769-Πέστη 1841): η πολιτισµική ταυτότητα ενός θεσσαλού εµπόρου της ιασποράς. Στέση Αθήνη

Αλέξανδρος Ρίζου ορ(ρο)µούσης (1769-Πέστη 1841): η πολιτισµική ταυτότητα ενός θεσσαλού εµπόρου της ιασποράς. Στέση Αθήνη Αλέξανδρος Ρίζου ορ(ρο)µούσης (1769-Πέστη 1841): η πολιτισµική ταυτότητα ενός θεσσαλού εµπόρου της ιασποράς Στέση Αθήνη Η ελληνική διασπορά της Κεντρικής Ευρώπης, από τις τελευταίες δεκαετίες του 18 ου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΣΤ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Φιλολόγου Επιθεωρητού Μέσης Εκπαιδεύσεως Ο ΛΑΟΓΡΑΦΟΣ ΔΡ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Π. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ

ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΣΤ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Φιλολόγου Επιθεωρητού Μέσης Εκπαιδεύσεως Ο ΛΑΟΓΡΑΦΟΣ ΔΡ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Π. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΣΤ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Φιλολόγου Επιθεωρητού Μέσης Εκπαιδεύσεως Ο ΛΑΟΓΡΑΦΟΣ ΔΡ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Π. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΑΤΥΠΟΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ» (Αρ. 167 168) ΛΕΥΚΩΣΙΑ - 1974 1 Ο ΛΑΟΓΡΑΦΟΣ ΔΡ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. Εισαγωγή Οι σπουδαστές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, προκειμένου να αποκτήσουν το πτυχίο τους, εκπονούν υποχρεωτικά πτυχιακή εργασία, υπό την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 1ης ΤΡΙΜΗΝΙΑΣ 2013 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 1ης ΤΡΙΜΗΝΙΑΣ 2013 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 1ης ΤΡΙΜΗΝΙΑΣ 2013 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ιησου ς: Ο ημιουργο ς του ουρανου και της γης 2. ημιουργιά: ι νοντας μορφη στον κο σμο 3. Η ημιουργιά ολοκληρω νεται 4. ημιουργιά, ε να

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΧΑΪΣΜΟΙ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΝΕΟΕΑΑΗΝΙΚΑ ΙΔΙΩΜΑΤΑ ΟΙ ΑΡΧΑΪΣΜΟΙ ΤΟΥ ΙΔΙΩΜΑΤΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΙΔΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΧΑΪΣΜΟΙ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΝΕΟΕΑΑΗΝΙΚΑ ΙΔΙΩΜΑΤΑ ΟΙ ΑΡΧΑΪΣΜΟΙ ΤΟΥ ΙΔΙΩΜΑΤΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΙΔΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΧΑΪΣΜΟΙ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΝΕΟΕΑΑΗΝΙΚΑ ΙΔΙΩΜΑΤΑ ΟΙ ΑΡΧΑΪΣΜΟΙ ΤΟΥ ΙΔΙΩΜΑΤΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τι ακριβώς είναι ιδιωματικοί αρχαϊσμοί (αρχαιοπινείς λέξεις) αγνοούν ερασιτέχνες κυρίως ερευνητές,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΕΛΛΑ Α ΣΤΗΝΕΠΟΧΗ ΤΗΣΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙΤΗΣ ΟΠΙΣΘΟ ΡΟ- ΜΗΣΗΣ

ΗΕΛΛΑ Α ΣΤΗΝΕΠΟΧΗ ΤΗΣΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙΤΗΣ ΟΠΙΣΘΟ ΡΟ- ΜΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΜΟΥΡΤΟΣ ΗΕΛΛΑ Α ΣΤΗΝΕΠΟΧΗ ΤΗΣΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙΤΗΣ ΟΠΙΣΘΟ ΡΟ- ΜΗΣΗΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΜΟΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΠΙΣΘΟΔΡΟΜΗΣΗΣ HRAM 867,85/,416,608,1 Μάιος 1/01+ Γεώργιος Ανδρέα Μούρτος Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΟΤΙ ό Κοραής δημοσιεύοντας την Προκήρυξη της Ελληνικής

ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΟΤΙ ό Κοραής δημοσιεύοντας την Προκήρυξη της Ελληνικής ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ, ΑΡΧΑΙΟΙ ΜΥΘΟΓΡΑΦΟΙ ΔΥΟ ΜΑΤΑΙΩΜΕΝΑ ΕΚΔΟΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΑΗ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΟΤΙ ό Κοραής δημοσιεύοντας την Προκήρυξη της Ελληνικής Βιβλιοθήκης (Πρόδρομος Ε.Β., 1805) δεν προσδιόρισε ονομαστικά

Διαβάστε περισσότερα