«Ιαπωνικό φαινόµενο» πλήττει την αγορά ακινήτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Ιαπωνικό φαινόµενο» πλήττει την αγορά ακινήτων"

Transcript

1 Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας ÔÅÕ ÏÓ ÇìÝñá ôçò Áíþôáôçò Ðáéäåßáò ç óçìåñéíþ, êáèþò ôï ìåóçìýñé ï ðñüåäñïò ôïõ ÔÅÅ ñþóôïò Óðßñôæçò, ðáñïõóéüæåé óôïõò äçìïóéïãñüöïõò ôéò ðñïôüóåéò ãéá Üñóç ôùí óôñåâëþóåùí óôéò óðïõäýò, êõñßùò ôùí ôå íéêþí åðáããåëìüôùí, áëëü êáé åõñýôåñá ôçò ÔñéôïâÜèìéáò Åêðáßäåõóçò. Ôï ÔÅÅ, ðñï þñçóå óå ìéá óõóôçìáôéêþ ìåëýôç, ðñéí ðñï ùñþóåé óôï åðüìåíï âþìá êáé êáôáèýóåé ìßá ïñéóôéêþ êáé ïñèïëïãéêþ ëýóç ðïõ èá óõìâüëåé óôï îåðýñáóìá ñüíéùí ëáèåìýíùí ðïëéôéêþí, óôï îåðýñáóìá óôñåâëþí êïéíùíéêþí äïãìüôùí, óôåñåïôýðùí êáé ðáëáéïêïììáôéêþí ôáêôéêþí. Ïé ðñïöáíåßò èåôéêýò óõíýðåéåò ôçò óõíïëéêþò ðñüôáóçò ôïõ ÔÅÅ, åöüóïí õéïèåôçèåß áðü ôçí Ðïëéôåßá, åßíáé ç åîïéêïíüìçóç ðüñùí ãéá ìéá ðïéïôéêüôåñç Áíþôáôç Ðáéäåßá, ç áíôéìåôþðéóç ôïõ õðåñðëçèùñéóìïý åðéóôçìüíùí êáé ï åîïñèïëïãéóìüò ôïõ óõóôþìáôïò Áíþôáôçò Ðáéäåßáò. Óçìáíôéêüôåñç óõíýðåéá áðü ôçí åöáñìïãþ ôçò ðñüôáóçò ôïõ ÔÅÅ èá åßíáé ç ïñéóôéêþ áðáãêßóôñùóç ôçò þñáò áðü ðñïâëþìáôá ôá ïðïßá ôçí êñáôïýí äýóìéá. Èá óõíôåëýóåé áðïöáóéóôéêü óôïí åîïñèïëïãéóìü ôçò ðáñáãùãþò Ýñãùí, óôçí õéïèýôçóç áîéüðéóôùí äéáäéêáóéþí êáé ìç áíéóìþí åëýã ïõ, óôçí õéïèýôçóç óýã ñïíùí ðñïäéáãñáöþí êáé êáíïíéóìþí, óôçí åöáñìïãþ íýùí ôå íïëïãéþí êáé óôçí áðïöõãþ ñïíïâüñùí ãñáöåéïêñáôéêþí äéáäéêáóéþí, ðñïâëþìáôá ðïõ óõíéóôïýí ôñï ïðýäç óôçí áíüðôõîç ôçò þñáò. Ôï óçìáíôéêüôåñï óôïé åßï áõôþò ôçò ðñüôáóçò, ùóôüóï, åßíáé üôé äåí óõíôü èçêå ìå áíôéëþøåéò óõíôå íéáêþò áöåôçñßáò êáé äåí ðáñáâëýöèçêå ôï êáëü êáé óõìöýñïí êáé ôùí áðïöïßôùí ôùí ÔÅÉ. ÊÜèå Üëëï. Ôï ÔÅÅ ïýôå åìöïñåßôáé, ïýôå èá óôáèåß áðýíáíôé óôá óïâáñü ðñïâëþìáôá ôçò þñáò, ìå ðáëéïêïììáôéêýò ðåëáôåéáêýò áíôéëþøåéò, üðùò óõìâáßíåé, åðßó åéñü åôþí, ìå áñêåôïýò ðïëéôéêïýò. Ãéáôß äåí äéáêõâåýåé ôï ìýëëïí ôçò þñáò. ΣΕΛ. 2 áôæýíôá èåìüôùí ìç áíéêþí ΣΕΛ. 3 èýìáôá ìç áíéêþí ΣΕΛ. 4 äéåèíþ èýìáôá ΣΕΛ. 5 åëëçíéêþ ðñáãìáôéêüôçôá ΣΕΛ. 6-7 ðñùôïóýëéäá åöçìåñßäùí ΣΕΛ. 8 áðïêüììáôá åöçìåñßäùí Η πρόταση του ΤΕΕ για την Ανώτατη Παιδεία Οι στρεβλώσεις που έχουν προκληθεί στην Ανώτατη Παιδεία, κυρίως σε ότι αφορά τα τεχνικά επαγγέλματα και οι προτάσεις για τη οριστική επίλυσή τους, θα παρουσιαστούν σε συνέντευξη Τύπου από τον πρόεδρο του ΤΕΕ Χρήστο Σπίρτζη, σήμερα Τρίτη, 5 Μαρτίου, στις 12 το μεσημέρι, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ (Νίκης 4, 8ος όροφος). Η πρόταση του ΤΕΕ αποτελεί πρόκληση προς ολόκληρο το πολιτικό σύστημα να αποδείξει με την υιοθέτηση της ότι είναι σε θέση να υλοποιήσει τις πραγματικές διαρθρωτικές αλλαγές που χρειάζεται η χώρα», τονίζει σε επιστολή του ο πρόεδρος ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης απευθυνόμενος προς τους 300 βουλευτές, μέλη του ελληνικού Κοινοβουλίου. ΚΑΤΩ ΑΠΟ 4000 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΝΕΟ ΜΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟ 2012 «Ιαπωνικό φαινόµενο» πλήττει την αγορά ακινήτων Σε μια απίστευτη κατάρρευση έχουν οδηγηθεί οι αγοραπωλησίες ακινήτων στην Ελλάδα. Σύμφωνα, με δημοσίευμα του δικτύου RE+D Magazine, που βασίζεται σε στοιχεία της Εθνικής Τράπεζας το 2012 έγιναν λιγότερες από μεταβιβάσεις νεόδμητων οικιστικών ακινήτων, όταν το 2007 αντίστοιχα είχαν μεταβιβαστεί κατοικίες. Συγκεκριμένα, πέρυσι οι τράπεζες προέβησαν σε εκτιμήσεις σπιτιών για τραπεζικούς σκοπούς, έναντι το Όμως ο αριθμός των αγοραπωλησιών είναι μικρότερος και με βάση τις εκτιμήσεις της Εθνικής δε θα πρέπει να ξεπερνούν τις 8-10 χιλιάδες. Με δεδομένο ότι πάνω από 60% πρόκειται για αγοραπωλησίες παλαιών ακινήτων, οι μεταβιβάσεις καινούργιων σπιτιών ήταν κάτω από Για μέτρο σύγκρισης λαμβάνεται το 2007 όπου είχαν εκτιμηθεί οικιστικά ακίνητα, εκ των οποίων το 70% αφορούσε νεόδμητα (περί τα ). Πιο δραματική η κατάσταση στην οικοδομή όπου από τα τ.μ. το 2005 (με αναγωγή των στοιχείων Ιανουαρίου- Νοεμβρίου) φτάσαμε το 2012 στα τ.μ., δηλαδή πτώση 82%. Για την Αττική από τα τ.μ. έπεσε στα τ.μ. με πτώση 88%. Ουσιαστικά δεν εκδίδονται άδειες για εμπορικούς σκοπούς αφού το διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2012 εκδόθηκαν άδειες που αφορούν επιφάνεια τ.μ. Μέσος όρος ανά άδεια τα 185 τ.μ. Τα τ.μ. που χάθηκαν σε ετήσια βάση αντιστοιχούν σε θέσεις εργασίας. Όπως εκτιμά η Εθνική η κρίση θα συνεχιστεί και το απόθεμα των απούλητων σπιτιών ίσως απορροφηθεί μετά από 20 χρόνια! Εκφράζονται φόβοι ότι πάμε σε μια αγορά «ιαπωνικού μοντέλου». Στην Ιαπωνία από το τέλος του πολέμου μέχρι το 1990 καταγράφηκε αλματώδης αύξηση τιμών. Από τότε η πτώση προσεγγίζει το 70% και η ζήτηση παραμένει αδύναμη. 1

2 ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ιάλεξη µε θέµα: «Η Ναυπηγική Βιοµηχανία στην Ελλάδα: Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον» διοργανώνει σήµερα και ώρα 18:30 στην αίθουσα Εκδηλώσεων (Σκουζέ 14, Πειραιάς) το Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Τεχνολογίας. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ανοιχτή εκδήλωση συζήτηση µε θέµα: «Γιατί να κάνω µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα;» διοργανώνει σήµερα και ώρα 19:00-21:00, στην Αίθουσα Συνεδρίων του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας το ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήµατα του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. Εκδήλωση για προγράµµατα του ΕΣΠΑ Το Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ, στο πλαίσιο της προσπάθειας του για ενηµέρωση των µηχανικών σχετικά µε τις δυνατότητες χρηµατοδότησης και υποστήριξης της απασχόλησής τους από το ΕΣΠΑ , διοργανώνει -την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2013 και ώρα 6.00µ.µ., στο Αµφιθέατρο του ΤΕΕ/ ΤΚΜ Μ. Αλεξάνδρου 49, Θεσσαλονίκη- ενηµερωτική εκδήλωση, µε θέµα: «υνατότητες Χρηµατοδότησης Μηχανικών και Τεχνικών Εταιρειών στο πλαίσιο του προγράµµατος: Ενίσχυση ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους τοµείς της Μεταποίησης-Τουρισµού-Εµπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ ». Στην εκδήλωση θα παρουσιασθούν αναλυτικά από τα στελέχη µηχανικούς της ΚΕΠΑ, Αθανάσιο Κακούδη και Ιωάννη Τσιτσόπουλο, οι δυνατότητες χρηµατοδότησης που παρέχει το πρόγραµµα για την ίδρυση και τον εκσυγχρονισµό των Μηχανικών και των Τεχνικών Εταιρειών στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και τα σηµεία προσοχής για τη σωστή υποβολή της πρότασης χρηµατοδότησης. Επίσης, θα απαντήσουν σε σχετικά ερωτήµατα των παρευρισκο- µένων στην εκδήλωση , 27 Μαρτίου Απριλίου 2013 "Ρύπανση από αιθαλοµίχλη. Το χρονικό άστοχων επιλογών: τα λάθη, οι επιπτώσεις οι λύσεις" ΑΘΗΝΑ " Έργα µεταφορικών υποδοµών ως µοχλός ανάκαµψης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας" ΑΘΗΝΑ Το διήµερο 26 και 27 Νοεµβρίου 2013 θα πραγ- µατοποιηθούν -στο Ίδρυµα Ευγενίδου- οι ετήσιες εκδηλώσεις του Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Τεχνολογίας, που θα περιλαµβάνουν Τεχνολογικό Συνέδριο σε συνδυασµό µε Έκθεση Σύγχρονης Ναυτικής Τεχνολογίας. Στις εκδηλώσεις ΕΛ.Ι.Ν.Τ προβλέπεται να παρουσιαστούν καινοτόµες µελέτες από έλληνες επιστήµονες, πλαισιωµένες από θεµατικές οµιλίες, που θα καλύψουν ζητήµατα υψηλού ναυτιλιακού ενδιαφέροντος. Επίσης, θεσµικοί παράγοντες θα παρουσιάσουν τις προτεραιότητες της Πολιτείας και αναγνωρισµένοι ειδικοί θ αντιπαραθέσουν τις απόψεις τους σε Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης. Απευθύνεται προς όλα τα στελέχη που δραστηριοποιούνται σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις, σε ναυπηγικές και ναυπηγοεπισκευαστικές µονάδες, σε εταιρίες τεχνολογικής υποστήριξης της ναυτιλίας, σε κρατικούς φορείς µε αντικείµενο σχετικό µε τη ναυτιλιακή δραστηριότητα, σε αρµόδιες επαγγελµατικές ενώσεις,καθώς και προς τον επιχειρηµατικό και ακαδηµαϊκό χώρο. Ως ενδεικτική θεµατολογία του συνεδρίου ανα- περιβαλλοντικών ζητηµάτων στη σχεδίαση και - ναυτικών κινητήρων και βοηθητικών µηχανηµάτων - προγραµµατισµού συντήρησης και επισκευών - Συµπεράσµατα από µελέτη ναυτικών ατυχηµάτων λειτουργία πλωτών εξεδρών εξόρυξης υδρογο- Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας, σε συνεργασία µε το Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Συνέδριο και έκθεση Ναυτικής Τεχνολογίας ογίας σµατα ερευνητικών προγραµµάτων του ναυτιλιακού χώρου. Όσοι επιθυµούν να παρουσιάσουν εργασία στο συνέδριο πρέπει να υποβάλουν περίληψη λέξεων (κατά προτίµηση µέσω ) ή στη διεύθυνση του Ινστιτούτου: Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Τεχνολογίας- «Συνάντηση Ναυτικής Τεχνολογίας 2013»- Σκουζέ 14, Πειραιάς. Τηλ: , Fax: , Το ίδιο και όσοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στην Έκθεση Σύγχρονης Ναυτικής Τεχνολογίας. Κρίσιµες ηµεροµηνίες : 1 Απριλίου 2013: Υποβολή περίληψης 17 Ιουνίου 2013: Υποβολή πλήρους κειµένου εργασίας 23 Σεπτεµβρίου 2013: Υποβολή τελικού κειµένου προς δηµοσίευση. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Γεώργιος Π. Καραλής Αργύρης Δεμερτζής Φρόσω Καβαλάρη ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Χριστίνα Τσιχριντζή ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2

3 ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Συµµετοχή του ΣΤΥΕ στην 1η Συνεδρία ιαβούλευσης της "Εθνικής Πλατφόρµας Επαγγελµατικών Προσόντων" Ο ΣΤΥΕ ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος του ΣΤΥΕ συν. Ανδρέας Στοϊμενίδης εκπροσώπησε το Σύλλογό μας στην 1η Συνεδρία Διαβούλευσης της "Εθνικής Πλατφόρμας Επαγγελµατικών Προσόντων" της δράσης Βυιld υρ Skills - Greece (BUS-GR). Αντικείμενο της Συνεδρίας ήταν αφενός η παρουσίαση των αποτελεσµάτων της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης του τεχνικού κλάδου στη χώρα µας, και αφετέρου η χαρτογράφηση των προσόντων των εργατοτεχνιτών του οικοδοµικού κλάδου σχετικά µε τις ΑΠΕ και την Ενεργειακή Αποδοτικότητα. Ο ΣΤΥΕ συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό έργο BUS-GR, το οποίο υλοποιείται στην Ελλάδα µε συντονιστή το ΚΑΠΕ. Στο πλαίσιο του έργου, ολοκληρώνεται σύντοµα η ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης στη χώρα µας για τον καθορισµό των αναγκών και προτεραιοτήτων για ικανό αριθµό εργατικού δυναµικού καταρτισµένου στην ενεργειακή αποδοτικότητα και τις ΑΠΕ µέχρι το Οι στόχοι του έργου περιλαµβάνουν και: - Τη διεξαγωγή διαβούλευσης σε εθνικό επίπεδο µε τη συµµετοχή όλων των εµπλεκόµενων στα θέµατα των προσόντων και της κατάρτισης του εργατικού δυναµικού του κατασκευαστικού τοµέα στην ενεργειακή αποδοτικότητα και τις ΑΠΕ. - Την ανάπτυξη και ευρύτερη δυνατή αποδοχή από όλους τους εµπλεκόµενους φορείς ενός Εθνικού Οδικού Χάρτη Προσόντων, προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι της αειφόρου ενεργειακής πολιτικής για το Θεωρούμε τη συμμετοχή του Συλλόγου μας μαζί με άλλους φορείς υψηλότατου επιστημονικού κύρους στο συγκεκριμένο έργο ιδιαίτερα σημαντική καθώς εξυπηρετεί την άμεση συμμετοχή των τεχνικών υπαλλήλων σε συνέργειες που έχουν ως βάση την καινοτομία, την κατάρτιση των εργαζομένων και ορθές αναπτυξιακές πρακτικές. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΣΕΤΕΕ Πρόταση για συγχώνευση των τµηµάτων «ηµόσιας Υγιεινής» και «Επισκεπτών & Επισκεπτριών Υγείας» Η ΟΣΕΤΕΕ ανακοίνωσε τη θέση της για την πρόταση συγχώνευσης του τμήματος «Δημόσιας Υγιεινής» με το τμήμα «Επισκεπτών & Επισκεπτριών Υγείας» στο πλαίσιο του σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης. Αναλυτικά ανακοινώθηκε ότι η ΟΣΕΤΕΕ, σε συνέχεια του εγγράφου σας με Αρ. Πρωτ. 1239/ προς το ΤΕΙ Αθήνας, θέλουμε να σας εκφράσουμε τη συμφωνία μας με τη θέση του ΠΑ.Σ.Ι.Α.Ε.Δ.Υ. προς την πρόταση συγχώνευσης του τμήματος «Δημόσιας Υγιεινής» με το τμήμα «Επισκεπτών & Επισκεπτριών Υγείας» και τη δημιουργία κατευθύνσεων 1) Δημόσια Υγεία και 2) Κοινοτική Υγεία. Η πρόταση του Σωματείου Μέλους μας είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη και επιχειρησιακά ορθή. Σύμφωνα με αυτήν: Η δημιουργία των ανωτέρω κατευθύνσεων δεν διαχωρίζει τους Υγιεινολόγους (Επόπτες Δημόσιας Υγείας) από τους Επισκέπτες/τριες Υγείας και συνεπώς ούτε τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των αντίστοιχων τμημάτων. Ο μη σαφής διαχωρισμός μεταξύ των ειδικοτήτων θα προκαλέσει πληθώρα προβλημάτων, καθώς τα επαγγελματικά αντικείμενα των δυο ειδικοτήτων είναι εκ διαμέτρου αντίθετα. Ενισχυτικά της παραπάνω θέσης, σας παραθέτουμε τα ακόλουθα επιχειρήματα: Οι Υγιεινολόγοι (Επόπτες Δημόσιας Υγείας) απασχολούνται σε επαγγελματικά αντικείμενα όπως ο Ποιοτικός Έλεγχος, η Διασφάλιση Ποιότητας, οι Απεντομώσεις και Μυοκτονίες, η Περιβαλλοντική Υγιεινή, η Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας. Αντιθέτως, οι Επισκέπτες Υγείας δεν έχουν το γνωστικό υπόβαθρο για την ενασχόληση τους με τα ανωτέρω επαγγελματικά αντικείμενα. Η επαγγελματική απασχόληση των Υγιεινολόγων (Εποπτών Δημόσιας Υγείας) αφορά τόσο τον ιδιωτικό τομέα, το δημόσιο τομέα, αλλά και τη δυνατότητα απασχόλησης ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων είναι διαφορετικά και συνεπώς έχουν διαφορετικές επαγγελματικές κατευθύνσεις. Τα δυο τμήματα, Δημόσιας Υγιεινής και Επισκεπτών/Επισκεπτριών Υγείας, έχουν διαφορετικά και μη συγγενή γνωστικά αντικείμενα. Ενδεικτικοί τομείς απασχόλησης των αποφοίτων του τμήματος «Δημόσιας Υγιεινής» είναι οι: Επιχειρήσεις απεντομώσεων και μυοκτονιών (επιστημονικό προσωπικό, εφαρμογές, πωλήσεις). Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και Μ.Κ.Ο. (επιστημονικό προσωπικό, υπεύθυνοι επιστήμονες). Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (υπεύθυνοι ποιότητας υπεύθυνοι επιχειρήσεων). Βιομηχανίες τροφίμων (υπεύθυνοι ποιότητας). Εταιρείες συμβούλων (θέματα πιστοποίησης και ανάπτυξης συστημάτων ποιότητας). Εκπαίδευση (ΙΕΚ, ΚΕΚ, προγράμματα ΛΑΕΚ κ.α.). Ερευνητικά προγράμματα (επιστημονικό προσωπικό, υπεύθυνοι προγραμμάτων)». Στο... κόκκινο στεγαστικά δάνεια 15 δισ. ευρώ Στεγαστικά δάνεια 15 δισ. ευρώ δεν εξυπηρετούνται και έχουν μεταβληθεί σε «βρόχο» για τους δανειολήπτες αλλά και για τις τράπεζες. Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, 7 στα 10 δάνεια είναι στεγαστικά και ανέρχονται σε 73,5 δισ. ενώ ο ρυθμός ανάπτυξης του υπολοίπου των δανείων από 33,5% το Δεκέμβριο του 2005 έχει υποχωρήσει στο -3,2% τον Ιανουάριο Το 20,2% των δανείων βρίσκεται σε καθυστέρηση όταν πέρυσι ήταν λίγο πάνω από 11%, δηλαδή σχεδόν 15 δισ. ευρώ στεγαστικά δάνεια βρίσκονται στο «κόκκινο». Στο σύνολό τους τα «κόκκινα» δάνεια ανέρχονται σε 22,5%. Σύμφωνα με τους ειδικούς, το απόθεμα απούλητων σπιτιών είναι γύρω στα από το σύνολο των περίπου 6,5 εκατ. αλλά ο φόβος είναι τι θα συμβεί με το «σκιώδες» απόθεμα που θα μπορούσε να κατακλύσει την αγορά αν κάποιοι δανειολήπτες αναγκαστούν να πουλήσουν κάποια από τα ακίνητα επειδή δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. 3

4 ΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ Συνέχεια από χτες, µε επιπλέον αναφορές σε µερικά από τα gadgets τα οποία παρουσιάστηκαν την περασµένη εβδοµάδα στο Mobile World Congress στη Βαρκελώνη. εν είναι ψάρι... Σε µια γυάλα, απ αυτές που συνήθως φιλοξενούνται τα χρυσόψαρα, παρουσίασε η κινεζική Huawei παρουσίασε το Ascend D2 smartphone, για να αποδείξει πως είναι το απόλυτα αδιάβροχο κινητό τηλέφωνο. Πέρα βρέχει... Υπό βροχή ή ακόµη και στην µπανιέρα, µπορεί στο εξής να χρησιµοποιεί κανείς (αν είναι τόσο εθισµένος) το tablet του δίχως κανένα πρόβληµα. Το Xperia της Sony Tablet Z είναι το πρώτο αδιάβροχο tablet και η...ανάδυσή του έγινε στη Βαρκελώνη. Από την επόµενη στιγµή παλιό... Τέλος τα tablet, ζήτω τα Phablet! Το αµέσως επόµενο βήµα στην εξέλιξη της κινητης τηλεφωνίας είναι το FonePad, ένα υβριδικό τηλέφωνο-tablet. Κοινώς δυο σε ένα. Όνειρα καλά... Ακόµη και τα κινητά τηλέφωνα κουράζονται, έως εξάντλησης. Η Nokia το γνωρίζει καλά, γι αυτό και δηµιουργησε µια ασύρµατη συσκευή φόρτισης, το οποίο δεν είναι παρά ένα µαξιλάρι για το τηλέφωνο, να ξεκουραστεί, έτσι ώστε "να ξυπνήσει ανανεωµένο και επαναφορτισµένο»! Πρόκειται για µια συµπαραγωγή µε τους σχεδιαστές των γνωστών επίπλων Fatboy και διατίθεται σε µια ποικιλία χρωµάτων. Με το αποτύπωµά σας... Τα µυστικά που κρύβεται στο κινητό σας, θα µείνουν επτασφράγιστα στο εξής. Ιδίως η αλληλογραφία σας θα µείνει µακρυά από αδιάκριτα µάτια. Το νέο smartphone της Fujitsu, V F-04E, έχει "βιοµετρική ασφάλεια, που ση- µαίνει ότι απαιτεί το δακτυλικό σας αποτύπωµα για να ξεκλειδωθεί το τηλέφωνο. Για να µην ξεµείνετε... Ως τώρα σας έλεγαν πως δεν πρέπει να αφήνετε το κινητό στον ήλιο. Στο εξής τα κινητά θα χρειάζονται ήλιο, ή έστω φωτεινό περιβάλλον. Η Γαλλική Wysips παράγει µια διαφανή µεµβράνη (κοστίζει µόλις πάνω από ένα δολάριο), που φέρνει τέλος στο φόβο να ξεµείνετε από µπαταρία. Πρόκειται για µια φωτοβολταϊκή µεµβράνη, η οποία επιτρέπει τη φόρτιση του τηλεφώνου από τον ήλιο ή ακόµη και σε εσωτερικούς χώρους επαρκώς φωτιζόµενους. Το τηλέφωνο του φωτογράφου... ιαθέτει ταυτόχρονα φακό ευρείας γωνίας, fisheye (µάτι ψαριού) και φακό macro. δυο σε ένα και, µάλιστα, πολύ εύκολα προσαρµοζό- µενα πάνω στο iphone ή το ipod. Η Olloclip µε το gadget που παρουσίασε στη Βαρκελώνη, έκανε πραγµατικότητα το όνειρο του φωτογράφου...iphone. 4

5 ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΑ ΑΣ ΠΕΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΑΘ Ανακοίνωση για το Μετρό Θεσσαλονίκης öèïíï íåñü óôïõò ôáìéåõôþñåò óôçí ÅÕÄÁÐ Η ΕΥ ΑΠ ανακοίνωσε ότι το νερό στους ταµιευτήρες της (Μόρνος, Εύηνος, Υλίκη & Μαραθώνας), σε ελάχιστες ηµέρες από σήµερα, θα φτάσει στη µέγιστη στάθµη του, οπότε θα υπερχειλίσει ελεγχόµενα στη φύση. Στις τα αποθέµατα νερού ήταν εκ. m3, ήτοι κατά 250 εκ.m3 νερού περισσότερο από πέρυσι. Σηµειωτέον ότι η ετήσια ζήτηση της Αττικής είναι 420 εκ.m3. Η φετινή χρονιά έχει τα υψηλότερα αποθέµατα των τελευταίων δεκαετιών. Στήριξη ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ στην απόφαση του ΣΑΘ σχετικά με τις αρχαιότητες που αποκαλύφθηκαν κατά τις εργασίες της κατασκευής του Μετρό Θεσσαλονίκης στο σταθμό Βενιζέλου. Το Δ.Σ. του ΣΑΔΑΣ Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων σε ανακοίνωση που εξέδωσε (υπογράφουν η πρόεδρος Μυρτώ Δεσποτίδη και ο γενικός γραμματέας Μιχάλη Τζάρας) υιοθετεί και προσυπογράφει την κάτωθι απόφαση του ΔΣ του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης, σχετικά με την απόφαση του ΚΑΣ για την αποξήλωση και μεταφορά των αρχαιοτήτων που αποκαλύφθηκαν κατά τις εργασίες της κατασκευής του Μετρό Θεσσαλονίκης στο σταθμό Βενιζέλου. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΧΙΤΕ- ΚΤΟΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Το ΔΣ του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης, συζήτησε το ζήτημα που έχει προκύψει με την απόφαση του ΚΑΣ για την αποξήλωση και μεταφορά των αρχαιοτήτων που αποκαλύφθηκαν κατά τις εργασίες της κατασκευής του Μετρό Θεσσαλονίκης στο σταθμό Βενιζέλου και δηλώνει τα ακόλουθα. Η Θεσσαλονίκη έχει έναν μοναδικό ρόλο στην Ευρώπη. Είναι η μοναδική ευρωπαϊκή πόλη που συνδέει την σύγχρονη Ευρώπη με το βυζαντινό παρελθόν της Ιστορίας της, που είναι κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Και τα ευρήματα στον σταθμό Μετρό στη Βενιζέλου είναι τα σημαντικότερα τεκμήρια της βυζαντινής ευρωπαϊκής Ιστορίας. Αυτόν τον χαρακτήρα της πόλης μας, αυτήν της την κληρονομιά πολλαπλά αξιοποιήσιμη (πολιτιστικά, ιστορικά, πολιτικά, τουριστικά) στο παρόν και στο μέλλον δεν πρέπει να την υποτιμήσουμε, πόσo μάλλον να την καταστρέψουμε. Είναι κάποια από τα σημαντικά που είπε για τα ευρήματα ο Πάολο Οντορίκο, Διευθυντής Σπουδών στην Σχολή Ανώτατων Σπουδών στις Κοινωνικές Επιστήμες των Παρισίων και ιδρυτής του Κέντρου Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Νοτιοανατολικών Ευρωπαϊκών Σπουδών. Εξαιρετικός. Καίριος, σαφής και ουσιαστικός. Η κατασκευή του Μετρό υπήρξε αφορμή για την αποκάλυψη, στα σημεία όπου προβλέπονται οι στάσεις του, σημαντικών αρχαιοτήτων που αναδεικνύουν τη σπουδαιότητα της πόλης και την εξέχουσα θέση της από τους πρώτους αιώνες της ίδρυσή της έως τον 19ο αιώνα, κυρίως όμως κατά τη Ρωμαϊκή και Βυζαντινή περίοδο. Αν και δαπανήθηκε χρόνος και χρήμα για την αποκάλυψη, την περισυλλογή και την αποτύπωση αυτών των αρχαιοτήτων, δυστυχώς δεν στάθηκε δυνατό να διατηρηθεί για ανάδειξη στο έργο του Μετρό, ένα τμήμα αυτών των ευρημάτων in situ. Αντίθετα, παρά την άποψη των αρχαιολόγων για τη σημασία των ευρημάτων και την αναγκαιότητα της ανάδειξής τους, η αδιαφορία από μέρους των κυβερνητικών αρμοδίων και της Εταιρείας για την ιστορία και την προβολή της πόλης μας, οδήγησε στην απόφαση για την καταστροφή ή την κατάχωση όλων των αρχαιοτήτων που αποκαλύφθηκαν μέχρι σήμερα Σιντριβάνι, Αγίας Σοφίας, Εκθεση. Αποκορύφωση αυτής της στάσης αποτελεί η πρόσφατη απόφαση του ΚΑΣ, που παρά την αντίθετη εισήγηση της 9ης ΕΒΑ, γνωμοδότησε για την αποξήλωση των σημαντικών ευρημάτων της ανασκαφής στο σταθμό της Βενιζέλου, του αρχαίου δρόμου δηλαδή της Βυζαντινής και Ρωμαϊκής Θεσσαλονίκης και των εκατέρωθεν κτηρίων της, σε μήκος 76 μέτρων και την εκ νέου συναρμολόγηση τμήματος αυτών έξω από το ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, στο Στρατόπεδο Παύλου Μελά, γεγονός που έχει ήδη εγείρει διαμαρτυρίες σε όλα τα επίπεδα- Δήμος Σταυρούπολης, Δήμος Θεσσαλονίκης. Η απόφαση μεταφοράς των ευρημάτων: 1. Αφαιρεί από αυτά το πιο μεγάλο μέρος της σημασίας τους, καθώς τα απομονώνει από τον φυσικό τους χώρο και αναιρεί τη λειτουργία τους. 2. Είναι έργο δαπανηρό, αν εκτελεστεί σωστά, και δεν εγγυάται ένα επιτυχές αποτέλεσμα. 3. Στερεί την πόλη από ένα μοναδικό αξιοθέατο μέσα στον ιστορικό της πυρήνα, το οποίο, με την κατάλληλη εκμετάλλευση, μπορεί να αποβεί πόλος έλξης επισκεπτών για το εμπορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης που πλήγηκε σκληρά από την κατασκευή του μετρό. Κυρίως όμως, η απόφαση της απομάκρυνσης και των τελευταίων αρχαίων που βρέθηκαν στο έργο προσβάλλει την ιστορική συνείδηση και την αγάπη των πολιτών για την πόλη τους. Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης καλεί όλους τους φορείς που εκφράζουν τις πνευματικές και επιστημονικές δυνάμεις της πόλης, την Δημοτική Αρχή, τους σκεπτόμενους πολίτες που ενδιαφέρονται για την τύχη της πόλης τους, να πάρουν δημόσια θέση. Ζητεί από όλους να απαιτήσουν από το Υπουργείο Πολιτισμού και την εταιρεία ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ να ασχοληθούν σοβαρά και να εξαντλήσουν κάθε τεχνική δυνατότητα, ώστε να διατηρηθεί και να αναδειχθεί, σε συνδυασμό με την κατασκευή του Σταθμού Βενιζέλου, ένα όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος των αρχαιοτήτων in situ. Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης έχει τη βεβαιότητα ότι με την εποικοδομητική στάση και τη συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων θα γίνει δυνατή η διατήρηση και ανάδειξη των μοναδικών αυτών ευρημάτων στο σημείο ανασκαφής και ο Σταθμός Βενιζέλου θα μετατραπεί σε υπόδειγμα των έργων υποδομής στην πόλη και όχι παράδειγμα προς αποφυγή. 5

6 Ο ΤΥΠΟΣ ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α ΕΘΝΟΣ: Ασφυκτικές πιέσεις από την τρόικα σε Μανιτάκη για το ηµόσιο- ΑΓΡΙΟ ΠΑΖΑΡΙ ΓΙΑ ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ- ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΗΠΙΟ ΚΛΙΜΑ Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΑΜΑΡΑ- ΕΡΝΤΟΓΑΝ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΙΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΟΖ- Σαµαράς: ΟΚΤΩ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΥΣΗ ΕΠΕΒΛΗΘΗ ΣΤΟΝ ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ- Για ΕΜΜΕΝΕΙ Η ΤΡΟΪΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ. Η ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Σκηνικό- θρίλερ από Σαµαρά για απολύσεις και κατώτατο µισθό- ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΜΕ ΥΟ ΡΑΚΟΥΣ 8 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΑΚΗ ΓΙΑ ΤΟ «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ» ΕΝΝΕΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ. ΤΑ ΝΕΑ: ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΠΡΟΣ ΣΑΜΑΡΑ: «ΚΑΖΑΝ, ΚΑΖΑΝ» και χαµηλοί τόνοι στη συνάντηση των δύο Πρωθυπουργών- Συζήτησαν για όλα τα θέµατα και υπέγραψαν είκοσι πέντε συµφωνίες- έσµευση Ερντογάν ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ «ΑΘΗΝΑ»- Μειώνεται κατά 4% ο αριθµός των εισακτέων ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΤΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΑΓΙΤΟΥ. Η ΕΛΛΑ Α ΑΥΡΙΟ: ηµόσιοι υπάλληλοι: Λίστα ανά τρίµηνο θέλει η τρόικα- ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ «ΜΠΑΚΛΑΒΑ» ΘΕΛΕΙ Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ 8 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΑΚΗ, ΗΜΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΑΓΙΤΟΥ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: «ΚΑΜΠΑΝΑ» ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΚΗ 8 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΕΚΟ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ- Έµµεση «αύξηση» µισθών έως 450 το χρόνο φέρνει η µείωση κατά ΣΑΜΑΡΑΣ- ΕΡΝΤΟΓΑΝ: «ΚΑΛΗ ΜΕΡΑ» ΓΙΑ ΕΛΛΑ Α- ΤΟΥΡΚΙΑ. 6 ΜΕΡΕΣ: Μετά τα ισόβια στον Παπαγεωργόπουλο, βαριά καµπάνα και στον Άκη- ΕΥΤΕΡΟ ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΚΑΣΤΕΣ ΣΕΙΡΑ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΟΥΣΙΟΙ Γιούρογκρουπ: Η ΟΣΗ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΤΡΟΪΚΑΣ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Αντιπερισπασµός µετά τον έλεγχό τους από την Επιτροπή Ανταγωνισµού- ΤΣΙΝΑΝΕ ΟΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΟΖ. ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Προκλητικό άρθρο «Spiegel»! Ανίκανοι οι υπάλληλοι να εισπράξουν χρέη- Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΦΟΡΙΕΣ ΘΕΛΕΙ Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ κεραυνός- Ο ΑΚΗΣ ΑΚΟΜΑ ΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕ- ΠΕΙΝΑΣΜΕΝΟΣ «ΛΥΚΟΣ» Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ- Έβαλε µπει σε τέτοια συζήτηση ο Έλληνας πρωθυπουργός. ΕΣΤΙΑ: ΕΛΛΑΣ- ΤΟΥΡΚΙΑ: Η ΕΚΑΕΤΙΑ Τραγική σύγκρισις προόδου των δύο χωρών. Η ΑΥΓΗ: ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΣΤΑ ΕΥΡΩ, ΦΟΡΟΣ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΠΟ Μόνο µε δίκαιο, σταθερό και αναπτυξιακό φορολογικό σύστηµα µπορεί να υπάρξει έξοδος από την κρίση και ανασυγκρότηση της χώρας, επεσήµαναν Αλ. Τσίπρας, Γ. ραγασάκης και Γ. Μηλιός. ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΑΝΤΙΛΑΪΚΕΣ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ- ΚΚΕ: Προετοιµάζουν το έδαφος για τις πιο ουσιαστικές συµφωνίες συνεκµετάλλευσης των ενεργειακών κοιτασµάτων στο Αιγαίο, στο πλαίσιο ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ σχέσεις- Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Πραγµάτων- ΘΥΣΙΕΣ ΠΡΟΣ «ΤΙΜΗΝ» ΤΗΣ ΣΑΤΑΝΙΚΗΣ ΛΙΛΙΘ. Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Απαράβατος όρος για εκταµίευση της δόσης η προώθηση των µεταρρυθµίσεων- ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ ΤΟΥ EUROGROUP ΓΙΑ ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ηµόσια ιοίκηση: Οι ελεγκτές ωθούν σε άµεση και πλήρη αναδιάρθρωση έως το φθινόπωρο- ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΖΗΤΕΙ Η ΤΡΟΪΚΑ της Ελλάδος: ΕΠΕΣΤΡΕΨΑΝ ΤΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2 ΙΣ. ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΣΕΕ: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΜΕΙΩΣΗ 16% ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ. ΚΕΡ ΟΣ: Ανοιχτά θέµατα εντόπισε το κλιµάκιο στη συνάντηση µε τον Αντ. Μανιτάκη- Η ΚΑΥΤΗ ΑΤΖΕΝΤΑ ΤΗΣ ΤΡΟΪΚΑΣ- Στο τραπέζι η µείωση του ΦΠΑ και του φόρου στα καύσιµα- Επιµονή για τη µείωση του αριθµού λέει ο Αντ. Σαµαράς- ΟΙ 25 ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ- είκοσι χρόνια θα απορροφηθεί το απόθεµα των νέων κατοικιών- ΚΑΤΩ ΟΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ µνηµόνιο διάσωσης- ΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΓΙΑ ΤΟ «ΚΟΥΡΕΜΑ» ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ. ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Αποκαθίσταται σταδιακά το κλίµα εµπιστοσύνης στην ελληνική οικονοµία- ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ- Ήρθαν 2 δισ. τον Τ. Ερντογάν- ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 25 ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ EUROGROUP: ΝΑ ΙΑΤΗΡΗΣΕΙ Η ΕΛΛΑ Α ΤΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ MOMENTUM ΟΚΤΑΕΤΗΣ ΚΑΘΕΙΡΞΗ ΣΤΟΝ Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΓΙΑ ΤΟ «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ». ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Η ΕΦΟΡΙΑ «ΣΥΝ ΕΘΗΚΕ» ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ- Έτοιµος ο online µηχανισµός πρόσβασης των ελεγκτών στους ΜΕ ΒΡΑ Υ ΡΥΘΜΟ Η ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΡΕΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΣ Ι ΙΩΤΕΣ- Καταβλήθηκαν µόλις 204 εκατ. ΜΟΛΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΩΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2012 ΦΡΕΝΟ ΣΤΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ- Επενδυτικές τράπεζες αποχωρούν από παράγωγα αγροτικών προϊόντων ΕΞΠΡΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ- Μειώνονται κατά 10 ηµέρες οι διαδικασίες σύγκλησης Γενικών Συνελεύσεων στα πιστωτικά ιδρύµατα. 6

7 ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙ ΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΕ ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Σελίδα 6 05/03/2013 Την άµεση και πλήρη αναδιάρθρωση του ηµοσίου µέχρι το φθινόπωρο, µε τον απαιτούµενο παράλληλο περιορισµό προσωπικού, ζήτησε, χθες, n τρόικα στη συνάντηση της µε τους εκπροσώπους της κυβέρνησης και ειδικότερα µε το επιτελείο του υπουργείου ιοικητικής Μεταρρύθµισης οι πληροφορίες, n τρόικα αναγνώρισε µεν τα βήµατα προόδου που έχουν γίνει στο τεχνικό µέρος -πεδία στα οποία n κυβέρνηση βρίσκεται εντός προθεσµιών-, ζήτησε ωστόσο παράλληλα «να τηρηθούν και εκείνες οι δεσµεύσεις της ελληνικής πλευράς, που αφορούν στο προσωπικό και συγκεκριµένα στην κινητικότητα -και κατ' επέκταση και σε συνδυασµό µε τα προηγούµενα-, τη διαθεσιµότητα και εν τέλει τη µείωση του προσωπικού, µέσω της διακοπής σχέσης εργασίας, «λόγω εξάλειψης της θέσης». ιευκρινίζεται ότι n µείωση αυτή του προσωπικού δεν αφορά στον περιορισµό κατά θέσεις εργασίας µέχρι το 2015, τον οποίο n ελληνική πλευρά είχε «ισορροπήσει» µε το ισοδύναµο των αποχωρήσεων, αλλά σε επιπλέον υπαλλήλους, οι οποίοι εντός του 2013 θα πρέπει να µπουν στην κινητικότητα. Μεγάλο µέρος αυτών -το µεγαλύτερο µέρος, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες- θα τεθεί µε τον έναν ή τον άλλον τρόπο σε διαθεσιµότητα και, από εκεί, θα οδηγηθεί στην έξοδο, n οποία ισοδυναµεί µε απόλυση. Επισηµαίνεται ότι, παρά το νέο αυτό πλαίσιο, το οποίο σχηµατοποιήθηκε απολύτως -ή καλύτερα έγινε ξεκάθαρο µε όλους τους τρόπους και σε όλους τους τόνους, χθες το πρωί, στους παριστάµενους στη σύσκεψη-, τα κυβερνητικά στελέχη απέφυγαν ακόµα και χθες, µε κάθε τρόπο, παρά τα όσα διηµείφθησαν µε την τρόικα, να χρησιµοποιήσουν τον όρο «απολύσεις». Αυτό κυρίως, γιατί n πλευρά της κυβέρνησης ανησυχεί για το ότι, αν επισήµως γίνει λόγος για απολύσεις στο ηµόσιο, ενδεχοµένως θα υπάρξει µπαράζ κινητοποιήσεων, µε απρόβλεπτες συνέπειες για το συνολικό εγχείρηµα που βρίσκεται σε εξέλιξη. ιευκρινίζεται ότι οι απόψεις για το θέµα των απολύσεων, µέχρι και χθες, ήταν διισταµένες εντός του κυβερνητικού σχήµατος, σε ανώτερο ωστόσο κυβερνητικό επίπεδο δεν ετίθετο θέµα. Αυτό, σε συνδυασµό µε το ότι έως τώρα καταβλήθηκε προσπάθεια από την κυβερνητική cm, είναι σαφές ότι το πλαίσιο είναι ξεκάθαρο. Στο νέο πλαίσιο που διαµορφώνεται, οι υπάλληλοι που θα τεθούν σε κινητικότητα, θα αποτελέσουν µια δεξαµενή για τις όποιες ανάγκες έχει το ηµόσιο µετά την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών, ενώ όσοι δεν καταφέρουν να ταιριάξουν σε κάποια θέση, θα απολυθούν. Σύµφωνα µε τις πληροφορίες, n τρόικα εκτιµά ότι το µεγαλύτερο µέρος των αυτών δεν θα απορροφηθεί, παρά ταύτα κανείς από την ελληνική πλευρά δεν θέλει να προσδιορίσει συγκεκριµένο αριθµό. Επισηµαίνεται, πάντως, ότι, σύµφωνα µε άλλες πηγές, δεν προσδιορίζεται ο αριθµός των υπό απόλυση, γιατί το θέµα βρίσκεται τώρα δεδοµένα, τον αριθµό αυτών που θα απολυθούν, θα συµπληρώσουν, εκτός από τους επίορκους, αυτοί που είναι αδικαιολόγητα απόντες από την υπηρεσία τους, αλλά και αυτοί που έχουν καταθέσει πλαστά δικαιολογητικά (πτυχία ή άλλα έγγραφα). Σε αυτούς θα προστεθούν και οι υπάλληλοι των οποίων οι οργανισµοί ή οι θέσεις καταργούνται και δεν µπορούν να απορροφηθούν σε άλλες υπηρεσίες. Με τα δεδοµένα αυτά και λαµβάνοντας υπόψη ότι στην πρώτη κατηγορία βρίσκονται περίπου 5500 υπάλληλοι (4.000 επίορκοι, αδικαιολόγητα απόντες/ πλαστά έγγραφα κλπ.), εκτιµάται ότι περίπου 12 µε 13 χιλιάδες θα βρεθούν εκτός ηµοσίου εντός του έτους. Αυτό, γιατί στο σχήµα της κινητικότητας µε προοπτική διαθεσιµότητας θα µπουν περισσότεροι από υπάλληλοι και συγκεκριµένα υπάλληλοι του στενού ηµοσίου (2.000 από οργανογράµµατα, και από κατάργηση οργανικών θέσεων µετά την αναδιάρθρωση), από καταργήσεις/συγχωνεύσεις οργανισµών του ευρύτερου ηµοσίου (1.000 από καταργήσεις και από συγχωνεύσεις). Σε αυτούς θα πρέπει να υπολογισθούν και οι εργαζόµενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπου τα νέα οργανογράµµατα θα έχουν ολοκληρωθεί τον Ιούνιο. ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ: ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΛΛΑ ΕΝ ΦΘΑΝΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Σελίδα 18 05/03/2013 Στα 8,5 δισ. ευρώ ανήλθαν οι υποχρεώσεις του ηµοσίου τον Ιανουάριο του 2013, από 8,7 δισ. ευρώ που ήταν τον αµέσως προηγούµενο µήνα. Η µικρή µείωσή τους κατά 204,3 δισ. ευρώ, αποδεικνύει ότι παρά τις εντολές πληρωµών που υπογράφει το υπουργείο Οικονοµικών, υπάρχουν δυσκολίες στο να φθάσουν τα κεφάλαια στους τελικούς δικαιούχους. Την ίδια ώρα, στον πρώτο µήνα του έτους κατεγράφη ταµειακό πρωτογενές πλεόνασµα στον προϋπολογισµό της γενικής κυβέρνησης, ύψους 1,7 δισ. ευρώ, όταν πέρυσι τον ίδιο µήνα ήταν 2,4 δισ. ευρώ. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) για τον Ιανουάριο, τα χρέη προς προµηθευτές του ηµοσίου διαµορφώθηκαν στα 7,9 δισ. ευρώ, ενώ οι επιστροφές φόρων που ήταν προγραµµατισµένο να γίνουν και δεν επιστράφηκαν ανήλθαν στα 643,3 εκατ. ευρώ. Έτσι, συνολικά οι οφειλές του κράτους ξεπέρασαν τα 8,5 δισ. ευρώ. Τον εκέµβριο του 2012, τα αντίστοιχα ποσά ήταν 8,04 δισ. ευρώ (οφειλές προς προµηθευτές) και 723,6 εκατ. ευρώ (µη επιστροφή φόρων), µε αποτέλεσµα το σύνολο των υποχρεώσεων να ήταν 8,7 δισ. ευρώ. Αξίζει να σηµειωθεί ότι µόνο τον Ιανουάριο το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους είχε υπογράψει την αποπληρωµή 431 εκατ. ευρώ και αποδεικνύεται ότι στην αγορά έφθασαν σχεδόν τα µισά. Η εξέλιξη αυτή είναι ενδεικτική του ότι ακόµα ο κρατικός µηχανισµός δεν είναι έτοιµος να αντεπεξέλθει 7

8 ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙ ΩΝ στις υποχρεώσεις του, παρά το γεγονός ότι τα υπουργεία έχουν υπογράψει Μνηµόνια συνεργασίας µε το υπουργείο Οικονοµικών, που προβλέπονται όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για την εξόφληση των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων του κράτους. Από τα στοιχεία που ανακοίνωσε χθες το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, γίνεται αντιληπτό ότι το µεγαλύτερο πρόβληµα συνεχίζει να υπάρχει στα ασφαλιστικά Ταµεία και στα νοσοκοµεία. Στο οικονοµικό επιτελείο εκτιµούν ότι τον Μάρτιο θα οµαλοποιηθεί n κατάσταση στον χώρο της υγείας, δεδοµένου ότι πλέον έχουν υπογραφεί όλες οι απαραίτητες αποφάσεις και θα µπορέσει να «τρέξει» το σύστηµα της αποπληρωµής των προµηθευτών υγείας. Πάντως, από τα στοιχεία του Ιανουαρίου 2013, προκύπτει: 1. Τα ασφαλιστικά Ταµεία χρωστούσαν 4,46 δισ. ευρώ. Ποσό ελαφρώς µεγαλύτερο σε σχέση µε τον εκέµβριο του 2012 που ήταν στα 4,42 δισ. ευρώ και αισθητά υψηλότερο σε σύγκριση µε τον Ιανουάριο του 2012 που είχε διαµορφωθεί στα 2,7 δισ. ευρώ. 2. Τα νοσοκοµεία όφειλαν 1,8 δισ. ευρώ, όταν τον εκέµβριο του 2012 είχαν οφειλές 1,7 δισ. ευρώ και πέρυσι τον Ιανουάριο 1,3 δισ. ευρώ. 3. Οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) είχαν χρέη ύψους 846 εκατ. ευρώ φέτος τον Ιανουάριο. To ποσό είναι µειωµένο τόσο έναντι του εκεµβρίου 2012 (ήταν 950 εκατ. ευρώ), όσο και σε σχέση µε τον Ιανουάριο του 2012 (είχε διαµορφωθεί στα 878 εκατ. ευρώ). 4. Τα υπουργεία όφειλαν 493 εκατ. ευρώ από 535 εκατ. ευρώ τον εκέµβριο του 2012 και 658 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. 5. Τα νοµικά πρόσωπα είχαν χρέη 236 εκατ. ευρώ τον πρώτο µήνα του έτους, όταν τον τελευταίο του 2012 οι υποχρεώσεις τους ήταν 366 εκατ. ευρώ και τον Ιανουάριο του 2012 ήταν 191 εκατ. ευρώ. Πέραν αυτών, κατά τον πρώτο µήνα του 2013 σηµειώθηκε πρωτογενές πλεόνασµα της τάξης του 1,7 δισ. ευρώ στη γενική κυβέρνηση και σε ταµειακή βάση, ενώ και το τελικό ισοζύγιο ήταν πλεονασµατικό κατά 1,5 δισ. ευρώ. Ωστόσο, πέρυσι τον Ιανουάριο το πρωτογενές πλεόνασµα ήταν 2,4 δισ. ευρώ και το τελικό πλεόνασµα ήταν 1,9 δισ. ευρώ. Από τα δεδοµένα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους φαίνεται ότι όλοι οι τοµείς της γενικής κυβέρνησης κατέγραψαν πλεόνασµα τον Ιανουάριο του 2013, αν και µε εξαίρεση τον κρατικό προϋπολογισµό ήταν µειωµένο σε σχέση µε πέρυσι. Συγκεκριµένα: πλεόνασµα 559 εκατ. ευρώ, όταν πέρυσι τον Ιανουάριο ήταν στα 917 δισ. ευρώ. ευρώ. έλλειµµα 33 εκατ. ευρώ. ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ FAST TRACK ΥΟ ΕΡΓΑ ΑΠΕ ΗΜΕΡΗΣΙΑ Σελίδα 14 05/03/2013 ύο έργα Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας µπαίνουν µέσα στις επόµενες ηµέρες σε καθεστώς fast track, ενώ σύντοµα το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής αναµένεται να ανάψει το «πράσινο φως» για την ένταξη εκκρεµών επενδύσεων σε ΑΠΕ στην περιφέρεια της Πελοποννήσου. Εν τω µεταξύ, στην επικείµενη συνεδρίασή της n ιυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων ( ΕΣΕ) αναµένεται να αποφασίσει την ένταξη στο καθεστώς ταχείας αδειοδότησης για τα εξής δύο έργα: συνολικής ισχύος 249 MW, από την εταιρεία Element Consulting Energy Ltd. - ηµιουργία ηλιοθερµικού έργου ισχύος 100 MW στη θέση Αυλώνα του νοµού Αττικής από την εταιρεία Μπίµπας Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας ύο ΕΠΕ. TO ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ «ΑΘΗΝΑ» ΤΑ ΝΕΑ Σελίδες /03/2013 Με σηµαντικές αλλαγές όπως n θέσπιση µεταβατικότητας σε δέκα τµήµατα της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης που τελικά δεν θα µετακινηθούν σε άλλη πόλη µέχρι να αποφοιτήσουν οι σηµερινοί φοιτητές τους - σε σχέση µε την αρχική πρόταση που ανακοίνωσε ο υπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος την 1n Φεβρουαρίου, θα παρουσιαστεί αύριο το σχέδιο «Αθηνά» στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής. Την τελική πρόταση του υπουργείου Παιδείας για τις συγχωνεύσεις στα πανεπιστήµια και στα ΤΕΙ της χώρας (σχέδιο «Αθηνά») παρουσιάζουν σήµερα, κατ' Τα τµήµατα που σύµφωνα µε την αρχική πρόταση επρόκειτο να συµπεριληφθούν στο Μηχανογραφικό ελτίο των Πανελλαδικών του 2013 ήταν 386 (249 στα πανεπιστήµια και 137 στα ΤΕΙ), ενώ στην τελική πρόταση θα είναι κατά δύο λιγότερα, ήτοι 384 (250 στα πανεπιστήµια και 134 στα ΤΕΙ). Οι αλλαγές σε σχέση µε το αρχικό σχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση αφορούν βελτιώσεις ακαδηµαϊκού χαρακτήρα και ιδίως βελτιώσεις που έγιναν µε στόχο τον περιορισµό των µετακινήσεων φοιτητών από πόλη σε πόλη - και συνεπώς των κοινωνικών επιπτώσεων της µεταρρύθµισης. Οι ακαδηµαϊκές βελτιώσεις προέκυψαν από προτάσεις που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της διαβούλευσης και αφορούν τον εξορθολογισµό των γνωστικών αντικειµένων στην Τεχνολογική Εκπαίδευση και την προσθήκη καινοτόµων κατευθύνσεων που δεν υπήρχαν µέχρι σήµερα στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. 8

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 369 05 03 2013 ΣΗΜΕΡΑ Ημέρα της Ανώτατης Παιδείας η σημερινή, καθώς το μεσημέρι ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης, παρουσιάζει στους

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αντιγονιδών 2, τ.κ. 54630, Θεσσαλονίκη Τηλ. & Fax: 2310.270027 Θεσσαλονίκη, 4 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Η 4η Εβδομάδα Ενέργειας του IENE 22-27 Νοεμβρίου 2010

Η 4η Εβδομάδα Ενέργειας του IENE 22-27 Νοεμβρίου 2010 Η 4η Εβδομάδα Ενέργειας του IENE 22-27 Νοεμβρίου 2010 Αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο που παίζει η ενέργεια στην οικονομία της χώρας και της περιοχής της ΝΑ Ευρώπης γενικότερα, το Ινστιτούτο Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφισµα της κοινής Γενικής Συνέλευσης των ακαδηµαϊκών Τµηµάτων της Σχολής Καλών Τεχνών (συνεδρία 23.9.2013)

Ψήφισµα της κοινής Γενικής Συνέλευσης των ακαδηµαϊκών Τµηµάτων της Σχολής Καλών Τεχνών (συνεδρία 23.9.2013) Αθήνα 24 Σεπτεµβρίου 2013 Ψήφισµα της κοινής Γενικής Συνέλευσης των ακαδηµαϊκών Τµηµάτων της Σχολής Καλών Τεχνών (συνεδρία 23.9.2013) Η κοινή Γενική συνέλευση των ακαδηµαϊκών Τµηµάτων της Σχολής Καλών

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας

Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας ευτέρα 21 Νοεµβρίου 2011 Εκλογές Επιµελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας: Υπενθύµιση υπόδειξης εκπροσώπων για την άσκηση εκλογικού δικαιώµατος. Το Επιµελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877 Αθήνα, 21-09-2011 Α.Π.: Οικ. 13151/2877 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 213 Παρουσίαση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΑΣΤΙΕΤ Παρουσίαση του Προγράµµατος Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράµµατος Δράσεις - Τι πρόκειται να κάνουµε ακριβώς Χρονοδιάγραµµα έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr

ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr ευτέρα, 26 Μαρτίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο υπεύθυνος Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας της Νέας ημοκρατίας, βουλευτής Β Αθηνών κ. Κωστής Χατζηδάκης,

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδάζω με Υποτροφία

Σπουδάζω με Υποτροφία Σπουδάζω με Υποτροφία Ο Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Equal Society, στο πλαίσιο των δράσεών του για την προώθηση των ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση, υλοποιεί σε συνεργασία με μεγάλα δημόσια και ιδιωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή κρίση στην Ελλάδα: Επιστημονική ανάλυση της κρίσης υπό το πρίσμα των οικονομικών στοιχείων & του μάρκετινγκ.

Ευρωπαϊκή κρίση στην Ελλάδα: Επιστημονική ανάλυση της κρίσης υπό το πρίσμα των οικονομικών στοιχείων & του μάρκετινγκ. Ευρωπαϊκή κρίση στην Ελλάδα: Επιστημονική ανάλυση της κρίσης υπό το πρίσμα των οικονομικών στοιχείων & του μάρκετινγκ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΡΗΣ Αντικείμενα αναφοράς Ανασκόπηση της κρίσης και εφαρμογή «μνημονιακών»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΕ. κ. ΑΡΘΟΥΡΟΥ ΖΕΡΒΟΥ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ: To Πρόγραμμα Green emotion»

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΕ. κ. ΑΡΘΟΥΡΟΥ ΖΕΡΒΟΥ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ: To Πρόγραμμα Green emotion» 1 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΕ κ. ΑΡΘΟΥΡΟΥ ΖΕΡΒΟΥ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ: To Πρόγραμμα Green emotion» Τίτλος: «Η ΔΕΗ κινητήρια δύναμη της Ηλεκτροκίνησης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΤ0-Ε ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Φ81.5(2.1.3)/3498/28

ΑΔΑ: 4ΑΛΤ0-Ε ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Φ81.5(2.1.3)/3498/28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ταχ. /νση : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

Τρεις παράγοντες θα καθορίσουν τις βάσεις

Τρεις παράγοντες θα καθορίσουν τις βάσεις Τρεις παράγοντες θα καθορίσουν τις βάσεις Λιγότερο από ένας μήνας απομένει για την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων, στις οποίες αναμένεται να συμμετάσχουν περίπου 110.000 υποψήφιοι. Λιγότερο από ένας

Διαβάστε περισσότερα

HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα»

HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα» HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα» Κυρίες και κύριοι, Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015 Χαιρετισμός από

Διαβάστε περισσότερα

http://www.eea.gr/gr/el/articles/ypoyrgoi-se-anazitisi-ependyton

http://www.eea.gr/gr/el/articles/ypoyrgoi-se-anazitisi-ependyton Συχνές Ερωτήσεις Επικοινωνία ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙ Α ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Ε.Ε.Α. ΙΟΙΚΗΣΗ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ.Σ. ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2012-2014 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

22 Απριλίου 2014. Μόλις ένας στους επτά πληροί τα κριτήρια για το κοινωνικό μέρισμα

22 Απριλίου 2014. Μόλις ένας στους επτά πληροί τα κριτήρια για το κοινωνικό μέρισμα 22 Απριλίου 2014 Μόλις ένας στους επτά πληροί τα κριτήρια για το κοινωνικό μέρισμα Ξεπερνούν τις 140.000 οι αιτήσεις που είχαν υποβληθεί έως τη Δευτέρα του Πάσχα στον δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα βρίσκεται σε µια κρίσιµη στιγµή της Ιστορίας της. Καλείται να διαχειριστεί µια νέα πρωτόγνωρη πραγµατικότητα και να αναζητήσει ένα αναπτυξιακό µοντέλο που θα της επιτρέψει όχι µόνο να βγει από

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγράφοι στην Ελληνική Αγορά Εργασίας: Προβλήµατα και Προοπτικές

Γεωγράφοι στην Ελληνική Αγορά Εργασίας: Προβλήµατα και Προοπτικές ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΩΝ (E.ΓΕΩ.) ΕΛΛΑ ΑΣ Γεωγράφοι στην Ελληνική Αγορά Εργασίας: Προβλήµατα και Προοπτικές Παναγιώτης Στρατάκης Γεωγράφος, Υπ. ρ. Ε.Μ.Π. Ηµερίδα Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-8-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/9624/626 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση Βιοµηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ Πώς µπορεί να υλοποιηθεί το πρόγραµµα; 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το καλοκαίρι του 2009, παρουσιάστηκε από το τότε Υπουργείο Ανάπτυξης το πρόγραµµα Εξοικονοµώ κατ οίκον το οποίο στόχευε στην ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑ ΙΑΣ

ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑ ΙΑΣ ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑ ΙΑΣ ISBN 978-960-02-3056-7, Σχήµα 17x24, Σελίδες 350, Τιµή: 25,00 (δεν συµπερ. 6,5% ΦΠΑ), Έκδοση Αθήνα, εκέµβριος 2014, Κωδικός στον Εύδοξο: 41986851

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπές Συνεδρίου Συντονιστές Διοργάνωσης Συνεδρίου Συντονιστές Θεματικών Περιοχών

Επιτροπές Συνεδρίου Συντονιστές Διοργάνωσης Συνεδρίου Συντονιστές Θεματικών Περιοχών 3 η Ανακοίνωση 3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Πειραιάς, 22 Ιουλίου 2010 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς σας ενημερώνει ότι, υπογράφηκε στις 20 Ιουλίου, από την Υπουργό Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική»

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης Γενικός Γραμματέας Δήμου Αμαρουσίου Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010 Θέμα: Χαιρετισμός Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Λούκας Τ. Κατσέλη στην Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών - Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το δ τρίμηνο 2014, το βουλγαρικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 1,3% σε ετήσια βάση και κατά 0,4% σε τριμηνιαία βάση. Σε ό,τι αφορά το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. 2. Στόχοι της Πρωτοβουλίας Build Up και η ελληνική συμμετοχή

Ελληνική. 2. Στόχοι της Πρωτοβουλίας Build Up και η ελληνική συμμετοχή Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα, 22 Ιουλίου 2013 Α.Π. 29521 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS Η Σύγκλητος του ΑΠΘ εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για τη συνέχιση της εύρυθµης λειτουργίας του Ιδρύµατος, ως αποτέλεσµα των δραµατικών περικοπών της κρατικής

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Στην Ελλάδα η μη ρεαλιστική πρόβλεψη του ταμειακού ελλείμματος κατά το έτος 2009, εξαιτίας της υπερεκτίμησης των εσόδων και της αύξησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ Η ΠΡΩΤΗ ΑΡΠΑΧΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ! ΜΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ Η ΠΡΩΤΗ ΑΡΠΑΧΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ!

ΜΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ Η ΠΡΩΤΗ ΑΡΠΑΧΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ! ΜΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ Η ΠΡΩΤΗ ΑΡΠΑΧΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ! ΜΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ Η ΠΡΩΤΗ ΑΡΠΑΧΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ! 1 / 6 ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ (19/12) ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ Με την απαράδεκτη διαδικασία του κατεπείγοντος και ως αυτοτελές νομοσχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιρότητα 7-9/9/2013. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο

Επικαιρότητα 7-9/9/2013. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Αθήνα 9-9-2013 Επικαιρότητα 7-9/9/2013 Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΔΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιρότητα. της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό. τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων Σχέσεων του ΒΕΑ,

Επικαιρότητα. της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό. τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων Σχέσεων του ΒΕΑ, Επικαιρότητα Αθήνα 30-10-2013 Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Καλλιρρόης 89, 117 45, Αθήνα Τηλ.: 210 9238170 210 9238800 Fax: 210 9235959 www.spme.gr ASSOCIATION OF CIVIL ENGINEERS OF GREECE 89, Kallirois str., 117 45, Athens,

Διαβάστε περισσότερα

(/) Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ

(/) Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ 11/11/2013-06:10 μμ (/) Τέσσερις συμβάσεις για τη χρηματοδότηση με συνολικά 550 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Ιωάννης Π. Γεροθανάσης Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Πρώην Πρύτανης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Μέλος της Α ΙΠ Η ανώτατη εκπαίδευση, η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ κ. ΣΙΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΙΠΝΟ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟ 24 ου ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΝ 3-12-2013 Κύριε Πρόεδρε της Κυβέρνησης Ολοκληρώθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/46368/637 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Η δυσμενής οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας έχει αναδείξει την επίτευξη των στόχων Δημοσίων Εσόδων σε κρίσιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20.1/14109/1065 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

segm@segm.gr, www.segm.gr

segm@segm.gr, www.segm.gr ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Μακεδόνων 2, 115 21 Αθήνα, τηλ. 210 6452 232, fax 210 6444 685 segm@segm.gr, www.segm.gr ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΓΜ για τη Δημόσια διαβούλευση που διοργανώνει η ΕΕΚΕ Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιρότητα 2-4/11/2013. της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό

Επικαιρότητα 2-4/11/2013. της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό Αθήνα 4-11-2013 Επικαιρότητα 2-4/11/2013 Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσιάζουμε σήμερα το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιωτικών κατοικιών στη χώρα μας.

Παρουσιάζουμε σήμερα το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιωτικών κατοικιών στη χώρα μας. Δελτίο Τύπου Αθήνα, 28 Ιουλίου 2009 Εισαγωγική Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη κατά την παρουσίαση του προγράμματος Ενεργειακής Αναβάθμισης Κατοικιών «Εξοικονόμηση κατ οίκον» Παρουσιάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Τα όρια της λιτότητας

Τα όρια της λιτότητας Τα όρια της λιτότητας The missed target was mainly the result of the deeper-than-anticipated recession of the Greek economy... Economic growth has fallen short of forecasts, while the government has faced

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιρότητα 14-16/9/2013. Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα.

Επικαιρότητα 14-16/9/2013. Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα. Αθήνα 16-9-2013 Επικαιρότητα 14-16/9/2013 Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορικά με τις θέσεις της για το σχέδιο «Αθηνά» η ΔΗΜΑΡ θεωρεί ότι:

Αναφορικά με τις θέσεις της για το σχέδιο «Αθηνά» η ΔΗΜΑΡ θεωρεί ότι: ΘΕΜΑ : Οι θέσεις του Τομέα Παιδείας και Έρευνας της ΔΗΜΑΡ για το σχέδιο «Αθηνά» Συνέντευξη τύπου παραχώρησε σήμερα ο Τομέας Παιδείας και Έρευνας της ΔΗΜΑΡ προκειμένου να παρουσιάσει τις θέσεις του για

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Θεµιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Μονάδα Α2 Πληροφορίες:. Παπαδόπουλος, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 Η συστηματική παρακολούθηση των διαχρονικών τάσεων στην αγορά εργασίας και η πρόβλεψη της μελλοντικής κατάστασης αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι Τηλ: 210-3443508, Φαξ: 210-3443865

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Η κρίση στον χώρο των Μηχανικών δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Μετά την κορύφωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 105 64 ΤΗΛ. : 010-3727400, FAX: 010-3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: info.rae.gr ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα προβλεπόμενα στάδια

Τα προβλεπόμενα στάδια Μετά από αρκετές αναβολές, το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών «Εξοικονόμηση κατ οίκον», αρχίζει πλέον επίσημα από τον Φεβρουάριο. Πιο αναλυτικά από 1η Φεβρουαρίου και για διάστημα 2 μηνών,

Διαβάστε περισσότερα

του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 της 9 εκεµβρίου 2010

του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 της 9 εκεµβρίου 2010 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 2007-2013 (ΠΑΑ) 5 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 9 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Την έναρξη λειτουργίας του νέου Ταμείου Δανειοδοτήσεων Επιχειρηματικής Ανάπτυξης για την παροχή δανείων κεφαλαίου κίνησης χαμηλού επιτοκίου (περίπου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Ελένη Μαραγκάκη σε συνεργασία με Νίκο Βασιλάκη, Ελίζα Ιατράκη, Ιωάννη Κομονταχάκη, Ειρήνη Μαστοράκη Α/Α ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου

Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Ιούνιος 2015 Το έγγραφο αυτό είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Κ Α Π Ε Λ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ

Κ Ε Κ Α Π Ε Λ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ TΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών» VOUCHER 29 Το ΚΕΚ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με την επωνυμία ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε (Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΥΝ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

3176/13-12-13, ) &, & 1

3176/13-12-13, ) &, &  1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ - ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΜ. ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Φ. 429.1/ 47 /354987 (ΦΕΚ 3176/13-12-13,

Διαβάστε περισσότερα

Ξέρετε πότε έγινε η αίτηση για τη υλοποίηση αυτής της ιδιωτικής επένδυσης. Το 1997! 1 4 χρόνια μετά!

Ξέρετε πότε έγινε η αίτηση για τη υλοποίηση αυτής της ιδιωτικής επένδυσης. Το 1997! 1 4 χρόνια μετά! Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ομιλίας του κ. Θάνου Μωραΐτη Κυρίες και κύριοι, πριν λίγες μέρες με ένα κλιμάκιο ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ επισκεφτήκαμε ένα νέο μικρό υδροηλεκτρικό έργο. Είναι ένα έργο το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δευτέρα, 3 Μαΐου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δευτέρα, 3 Μαΐου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δευτέρα, 3 Μαΐου 2010 Ομιλία της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Λούκας Τ. Κατσέλη, στο Digital Economy Forum που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 14 ης /2010

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 14 ης /2010 1. 14. 2. / 15. 3. 16. 4. 17. 5. 18. 6. 19. 7. 20. 8. 21. 9. 10. 11. 12. 22. / 13. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 14 ης /2010 Πέμπτη 29 Απριλίου 2010, 09:00 μ.μ. 14 Γενικά πριν την ημερήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020

ΕΣΠΑ 2014-2020. Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020 ΕΣΠΑ 2014-2020 Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020 Νέα προγραμματική περίοδος Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis)

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis) Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis) Α. ΓΕΝΙΚΑ Οι πολιτιστικές/καλλιτεχνικές εκδηλώσεις συμβάλλουν στη δημιουργία θετικής

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία ΒΕΘ - ΚΕΚ Διαβαλκανικό για την Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας

Συνεργασία ΒΕΘ - ΚΕΚ Διαβαλκανικό για την Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας 24 Απριλίου 2013 Συνεργασία ΒΕΘ - ΚΕΚ Διαβαλκανικό για την Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας Τις δυνάμεις τους ένωσαν το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) και το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Μνηµόνιο Συνεργασίας. µεταξύ. του Υπουργείου Ανάπτυξης. και. του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών

Μνηµόνιο Συνεργασίας. µεταξύ. του Υπουργείου Ανάπτυξης. και. του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών Στην Αθήνα σήµερα την 23 η του µηνός Ιουνίου 2009, οι κατωτέρω συµβαλλόµενοι: 1. Το Ελληνικό ηµόσιο,

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 18 Mαρτίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΟ Ε.Β.Ε.Π. ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ»

Πειραιάς, 18 Mαρτίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΟ Ε.Β.Ε.Π. ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» Πειραιάς, 18 Mαρτίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΟ Ε.Β.Ε.Π. ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» Ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, κ. Β. Κορκίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), η οποία προέκυψε ύστερα από την ενοποίηση της ΕΣΔΔ και της ΕΣΤΑ (Ν. 3966/ΦΕΚ 118/τ. Α /24-5-2011

Διαβάστε περισσότερα

1. Το π.δ. 63/2005 "Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ 98/ Α/22.4.2005).

1. Το π.δ. 63/2005 Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/ Α/22.4.2005). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα 23.12.2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: Οικ. 28519/3298 II ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜ/ΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Προγραμματισμός των πανελλαδικών εξετάσεων 2012

Α. Προγραμματισμός των πανελλαδικών εξετάσεων 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ Η άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού απαιτεί ειδική άδεια, η οποία χορηγείται από την Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ή την αρμόδια

Διαβάστε περισσότερα

Η Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας:

Η Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 11527 Πληροφορίες: Καράλης Κ.- Κατής Γ. Τηλέφωνο :2131501160 Fax : 2131501151 Email : kkaralis@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΚΟΜΒΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΞΑΝΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΕ ΚΟΜΒΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΞΑΝΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Σ.Κ.Α.)

ΣΕ ΚΟΜΒΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΞΑΝΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΕ ΚΟΜΒΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΞΑΝΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Σ.Κ.Α.) ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ - ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΕ ΚΟΜΒΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΞΑΝΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΕ ΚΟΜΒΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΞΑΝΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Σ.Κ.Α.) Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΤΣΙΛΙΚΗΣ Όνοµα : ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Όνοµα Πατρός : ΘΕΟ ΩΡΟΣ Έτος Γέννησης : 12 Ιουνίου 1971 ιεύθυνση Κατοικίας : Αλεξάνδρου ιάκου 36, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Από τους προηγούμενους εισηγητές ακούσαμε μερικά από τα θέματα που απασχολούν τους εμπλεκόμενους κατά τη διάρκεια των διαγωνιστικών διαδικασιών.

Από τους προηγούμενους εισηγητές ακούσαμε μερικά από τα θέματα που απασχολούν τους εμπλεκόμενους κατά τη διάρκεια των διαγωνιστικών διαδικασιών. Κυρίες και Κύριοι, Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για την πρόσκλησή της ΕΜΕΔΙΤΕΚΑ και να τη συγχαρώ για την πρωτοβουλία της. Ελπίζω με τη σύντομη εισήγησή μου να συμβάλλω και εγώ από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΤΑΠΗΤΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΥΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΙ ΤΑΠΗΤΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΥΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΕΠΙ ΤΑΠΗΤΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΥΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ Παρακολουθείστε στο επ όμενο διάστημα όλες τις εξελίξεις για το ασφαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Ελληνικό Μοντέλο Επιχειρηµατικής Αριστείας από την ΕΕ Ε Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Επιτυγχάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΕΣΠΑ 2007-2013 / ΕΣΠΑ 2014-2020 Πυλώνες Ανάπτυξης για την Ελλάδα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΕΣΠΑ 2007-2013 / ΕΣΠΑ 2014-2020 Πυλώνες Ανάπτυξης για την Ελλάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 / ΕΣΠΑ 2014-2020 Πυλώνες Ανάπτυξης για την Ελλάδα 2 ΕΣΠΑ 2007-2013 / Τι πετύχαμε; Σημαντική αύξηση απορρόφησης κοινοτικών πόρων Από 41,3% τον Ιούνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ - Πρακτικά 2ης Συνεδρίας του Συµβουλίου του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήµης και Μηχανικής Υλικών

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ - Πρακτικά 2ης Συνεδρίας του Συµβουλίου του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήµης και Μηχανικής Υλικών ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ 2 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ) ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ, 22 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τα φωτοβολταϊκά είναι από τους πιο ανερχόμενους κλάδους της πράσινης οικονομίας

Τα φωτοβολταϊκά είναι από τους πιο ανερχόμενους κλάδους της πράσινης οικονομίας ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ Τα φωτοβολταϊκά είναι από τους πιο ανερχόμενους κλάδους της πράσινης οικονομίας Ομιλία στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Εταιρειών Φωτοβολταϊκών Όλα δείχνουν

Διαβάστε περισσότερα

Όταν τα διαγράμματα «μιλούν»*

Όταν τα διαγράμματα «μιλούν»* Η ΥΠΟΘΕΣΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ» 13 Αντί Εισαγωγής Όταν τα διαγράμματα «μιλούν»* Στο διάστημα από τον Οκτώβριο του 2009 μέχρι το Μάιο του 2010, η Ελλάδα δέχτηκε μια πρωτοφανή χρηματοπιστωτική επίθεση, που οδήγησε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26 Μαρτίου ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ανακοινώνεται το πρόγραµµα: α) των εισιτηρίων εξετάσεων των αποφοίτων Β κύκλου ηµερήσιων ΤΕΕ, κατόχων πτυχίου ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΟΧ ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (PROGRAM OPERATOR)

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΟΧ ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (PROGRAM OPERATOR) Ταχ. /νση: 19ο χλµ Λεωφόρου Μαραθώνος Ταχ. Κώδικας:19009 Πληροφορίες: ρ Κ. Πατλιτζιάνας Τηλέφωνο: 2106603300 Fax: 2106603303 Email: xm-eox@cres.gr Ηµεροµηνία 11/08/2015 Α.Π.: ΥΠ. 348 Προς: ήµο Καρπενησίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Προς : ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «Β Φάση κτιριακών εγκαταστάσεων Τµήµατος

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Προς : ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «Β Φάση κτιριακών εγκαταστάσεων Τµήµατος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. /νση:. Μποφώρ 7 71202 - Ηράκλειο Πληρ.: Ε. Ρουσάκη Τηλ.: 2813-404522 Fax : 2810-335040 E-mail: evarousa@mou.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα