Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο"

Transcript

1 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Πλατφόρμα παροχής ψηφιακών υπηρεσιών για την ενίσχυση της διαφάνειας και της συμμετοχής του πολίτη στα κοινά στο Νέο Δήμο Εμμανουήλ Παππά Νομού Σερρών» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ, ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Προϋπολογισμός: ,00 (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) Διάρκεια: 12 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: HH/MM/EE Κωδικός ΟΠΣ:

2 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 2 Συνοπτικά στοιχεία Έργου... 4 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ... 7 Συντομογραφίες... 7 Περιβάλλον του Έργου... 8 Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου... 8 A1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας & Υλοποίησης... 9 A1.1.2 Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου A1.1.3 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) A1.2.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας 14 A1.2.2 Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα A1.2.3 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών A1.2.4 Ανάλυση υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών A1.2.5 Επίπεδο Ωριμότητας του παρόντος Έργου Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α1.3 Αντικείμενο του Έργου Α1.4 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη Α1.5 Στόχοι και Έκταση του Έργου Α1.6 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α3. Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου Α3.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες A3.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος - Τεχνολογίες A3.3 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστημάτων, Εφαρμογών) Α3.3.1 Υποσύστημα IP-video-conferencing Α3.3.2 Υποσύστημα διαχείρισης και τεκμηρίωσης οπτικοακουστικού (Ο/Α) περιεχομένου 45 Α3.3.3 Υποσύστημα διαχείρισης ψηφιακού περιεχομένου Α3.3.4 Υποσύστημα Πύλης διαφάνειας και συνεργατικών ψηφιακών υπηρεσιών Α3.4 Προδιαγραφές Οριζόντιων Λειτουργιών Α3.5 Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού Α3.6 Διαλειτουργικότητα Α3.7 Πολυκαναλική προσέγγιση Α3.8 Ανοιχτά δεδομένα Α3.9 Απαιτήσεις Ασφάλειας Α3.10 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος Α3.11 Απαιτήσεις Προσβασιμότητας Σελίδα 2 από 75

3 Α3.12 Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου Α3.13 Πίνακας Παραδοτέων Α3.14 Σημαντικά Ορόσημα υλοποίησης Έργου Α4. Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών Α4.1 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Α4.2 Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης Α4.3 Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας Α4.4 Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» Α4.5 Υπηρεσίες Συντήρησης Α4.6 Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας υπηρεσιών Α5 Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου Α5.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης Α5.2 Σχήμα Διοίκησης, σχεδιασμού και υλοποίησης του Έργου Α5.3 Σχέδιο και Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Α5.4 Σχέδιο και Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων Α5.5 Σενάρια χρήσης και Ελέγχου Διαδικασία παραλαβής λειτουργικότητας συστημάτων και Έργου Σελίδα 3 από 75

4 Συνοπτικά στοιχεία Έργου Στις ανεπτυγμένες δημοκρατικές κοινωνίες είναι πλέον εμφανής η αποξένωση μεταξύ των πολιτών και των εκλεγμένων αντιπροσώπων τους, γεγονός που αποτυπώνεται στη μείωση της συμμετοχής των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες. Άμεση θεωρείται η ανάγκη ανάδειξης νέων σχέσεων αλληλεπίδρασης μεταξύ πολιτών/ πολιτείας προκειμένου να αλλάξει το κλίμα απάθειας που επικρατεί. Ο Δήμος Εμμανουήλ Παππά αφουγκραζόμενος την νέα πραγματικότητα, στρέφεται στην ανεύρεση καινοτόμων τρόπων ενίσχυσης της συμμετοχής των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες, προτείνοντας τη χρησιμοποίηση των ΤΠΕ για την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στα κέντρα αποφάσεων, την δημιουργία νέων καναλιών επικοινωνίας κυβέρνησης-πολιτών και την διαμόρφωση πολιτικών. Σκοπός του παρόντος έργου είναι η ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Παροχής Ψηφιακών Υπηρεσιών για την ενίσχυση της διαφάνειας, της συνεργατικότητας και της δυνατότητας συμμετοχής του πολίτη στα κοινά, δημιουργώντας μια νοοτροπία δημοκρατικής συμμετοχής τους και ενισχύοντας τη συμβολή των νέων τεχνολογιών στην καθημερινότητα τους χωρίς διακρίσεις. Με την ολοκλήρωση του έργου θα παρέχονται ηλεκτρονικά οι ακόλουθες υπηρεσίες: ΥΠ1 : Υπηρεσία οπτικοακουστικής διάδρασης και ανοικτής συμμετοχής πολιτών στα κοινά (συζήτηση με τον Δήμαρχο στην «Ώρα του Δημότη», συμμετοχή πολιτών στις συνεδριάσεις των κεντρικών οργάνων σε πραγματικό χρόνο με χρήση ΤΠΕ) ΥΠ2 : Υπηρεσία διαβούλευσης και συνεργατικής διατύπωσης αιτημάτων (διαβουλεύσεις με βάση το πεδίο αναφοράς τεχνικά/ νομικά θέματα, κείμενα θέσεων, σχετική βιβλιογραφία κ.λ.π., κατά τα πρότυπα OpenGov, υπηρεσίες Web 2.0, υπηρεσία e-petition για την διατύπωση αιτημάτων πολιτών, συλλέγονται σχόλια και συγκεντρώνονται υπογραφές) Σελίδα 4 από 75

5 ΥΠ3 : Υπηρεσία αναζήτησης περιεχομένου και προσωποποιημένης ενημέρωσης για θέματα που αφορούν το Δήμο (αναζήτηση ανοικτού πολυμεσικού περιεχομένου, εξατομικευμένη ενημέρωση χρηστών με βάση το πεδίο ενδιαφέροντος τους). Αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση του παρόντος έργου είναι: η καλλιέργεια νοοτροπίας δημοκρατικής συμμετοχής των πολιτών, η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών/ επιχειρήσεων στον θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης και στην διαφάνεια λήψης αποφάσεων, η δημιουργία ουσιαστικού διαλόγου για θέματα χάραξης πολιτικής του Δήμου, η καθημερινή αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου, η άρση των αποκλεισμών των πολιτών από τα κοινά, η διευθέτηση των διαφωνιών των πολιτών στο πλαίσιο «ανοικτών» δημοκρατικών και συμμετοχικών διαδικασιών, η συμβολή των νέων τεχνολογιών στην καθημερινότητα των δημοτών και η απόκτηση εμπιστοσύνης για την ασφάλεια χρήσης των ΤΠΕ Κρίσιμοι παράμετροι για την επιτυχή υλοποίηση του παρόντος έργου αποτελούν: η διασφάλιση της απρόσκοπτης και αποδοτικής επικοινωνίας μεταξύ των στελεχών του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής, η τεχνοοικονομική επάρκεια του ανάδοχου, η επιστημονική και επαγγελματική αρτιότητα της Ομάδας Έργου, η συμβατότητα και διαλειτουργικότητα της προτεινόμενης λύσης του Αναδόχου με τα υφιστάμενα συστήματα και υποδομές του Δήμου, που σχετίζονται με το συγκεκριμένο έργο και θα χρησιμοποιηθούν σε αυτό, η διασφάλιση της ποιότητας του προσφερόμενου εξοπλισμού και υπηρεσιών καθώς και η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης. Η Αναθέτουσα Αρχή θα θεωρήσει ότι έχουν επιτευχθεί οι στόχοι του παρόντος έργου, όταν ολοκληρωθεί επιτυχώς και εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων η οριστική παραλαβή του φυσικού και οικονομικού Σελίδα 5 από 75

6 αντικειμένου του έργου, και αποδειχθεί στην πράξη, μετά από εύλογο χρονικό διάστημα λειτουργίας, η προβλεπόμενη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τους Δημότες της περιοχής και η αλληλεπίδραση τους με την Δημοτική Αρχή. Σελίδα 6 από 75

7 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Συντομογραφίες ΕΕ ΕΣΠΑ ΕΠ ΕΥΔ ΕΤΠΑ ΠΔΕ ΤΔΕ ΟΔΕ ΨΣ ΤΠΕ ΕΔΔ ΟΕΥ Ευρωπαϊκή Ένωση Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Τεχνικό Δελτίο Έργου Ομάδα Διοίκησης Έργου Ψηφιακή Σύγκλιση Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Σελίδα 7 από 75

8 Περιβάλλον του Έργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου Η παρούσα πράξη εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας "04 - Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα στην ΠΚΜ" του Ε.Π. "Μακεδονία - Θράκη" του ΕΣΠΑ. Ο Ανάδοχος που θα προκύψει από τον παρόντα διαγωνισμό θα υλοποιήσει το έργο στο ευρύτερο πλαίσιο κανόνων και υποχρεώσεων του ΕΣΠΑ, καθώς και το νομικό πλαίσιο λειτουργίας της Αναθέτουσας Αρχής, Δήμου Εμ. Παππά. ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ, ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ, ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Οι δαπάνες του έργου βαρύνουν το ΠΔΕ και συγκεκριμένα τον κωδικό του έργου 2011ΣΕ Θα προκύψει από την διαδικασία ανοικτού διαγωνισμού του παρόντος. Βασικό μέλημα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η διασφάλιση της συνέχισης του έργου μετά την ολοκλήρωση του, καθώς και μετά την λήξη της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας (1 έτος από την λήξη της σύμβασης). Για την επίτευξη του στόχου αυτού αναγκαία θεωρείται η κατάρτιση των εργαζομένων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι και για την μετέπειτα συντήρηση του. Στο πλαίσιο αυτό, πολύ σημαντική θεωρείται η συνεισφορά του Αναδόχου κατά την φάση εκπαίδευσης των υπαλλήλων του φορέα καθώς και κατά την φάση της πιλοτικής λειτουργίας, όπου οι χρήστες και διαχειριστές θα εξοικειωθούν με το σύστημα, θα λύσουν τυχόν απορίες τους, θα διαγνώσουν αδυναμίες και θα προτείνουν βελτιώσεις στην χρηστικότητα του. Σελίδα 8 από 75

9 Παράλληλα, η επιτυχία και συνέχιση του έργου έγκειται και στην ενημέρωση των δημοτών για τα οφέλη και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Η ευαισθητοποίηση τους θα ξεκινήσει από τον Ανάδοχο (μέσω σχετικής ημερίδας δημοσιότητας) αλλά θα συνεχιστεί από μέρους της Αναθέτουσας Αρχής ώστε να πληροφορηθούν οι εμπλεκόμενοι για τις δυνατότητες και τα οφέλη του έργου. A1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας & Υλοποίησης Ο Δήμος Εμμανουήλ Παππά προέκυψε με το Σχέδιο Καλλικράτης (Ν.3852/2010) μετά την συνένωση των πρώην Δήμων (και νυν Δημοτικών Ενοτήτων) Εμμανουήλ Παππά και Στρυμόνα. Αποτελείται από 16 οικισμούς- Κοινότητες (Χρυσό, Πεντάπολη, Ν.Σούλι, Αγ.Πνεύμα, Εμμανουήλ Παπά, Μέταλλα-Συκιά, Δαφνούδι, Τούμπα, Ν.Σκοπό, Νεοχώρι, Μονόβρυση, Βαλτοτόπι, Ψυχικό, Παραλίμνιο, Πεθελινό και Μεσοκώμη) και ο συνολικός Πληθυσμός του ανέρχεται με βάση την απογραφή του 2001 σε κατοίκους. Η έδρα του Δήμου (Δημοτική Κοινότητα Χρυσού) απέχει μόλις 10 χλμ από την πόλη των Σερρών μέσω της Εθνικής Οδού Σερρών-Δράμας. Ο Δήμος Εμ. Παππά είναι πέμπτος σε πληθυσμό και έβδομος σε έκταση Δήμος του Νομού Σερρών βρίσκεται στο Κεντροανατολικό τμήμα του Νομού και συνορεύει Βορειοδυτικά με το Δήμο Σερρών, Βορειοανατολικά με το Νομό Δράμας, Νοτιοδυτικά με το Δήμο Βισαλτίας και Νοτιοανατολικά με το Δήμο Νέας Ζίχνης. Έδρα του Δήμου είναι το Χρυσό Σερρών. Ο Δήμος δομείται και λειτουργεί με στόχο την βελτίωση της αποδοτικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, την προώθηση του αναπτυξιακού και κοινωνικού του ρόλου, την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης, την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος, την εξοικονόμηση πόρων (οικονομικών/ φυσικών), την προώθηση του εσωτερικού του μετασχηματισμού και ανανέωσης, την αξιοποίηση υπαρχόντων οικονομικών πόρων (ευρωπαϊκών - εθνικών) καθώς και την προσέλκυση νέων. Διαρκές μέλημα της Δημοτικής Αρχής είναι να αξιολογεί και προσαρμόζει τους τιθέμενους στόχους ανάπτυξης καθώς και να Σελίδα 9 από 75

10 προτείνει συγκεκριμένες πολιτικές που είναι συμβατές με τον περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό προγραμματισμό. Οι οργανικές μονάδες που λειτουργούν στο Δήμο είναι: α) το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Πληροφορικής, Οργάνωσης & Διαφάνειας, β) η Διεύθυνση Διοικητικών, Οικονομικών, Κοινωνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Οικονομικής Ανάπτυξης με τα τμήματα: β1) Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών, β2) Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών, γ) η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας με ι) το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και ιι) το Τμήμα Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας και δ) οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες ι) Γραφείο ΚΕΠ, ιι) Γραφείο Είσπραξης Εσόδων και ιιι) Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων & Εξυπηρέτησης του Πολίτη. Οργανόγραμμα των διευθύνσεων και τμημάτων του Δήμου (εκτός των αποκεντρωμένων υπηρεσιών) παρουσιάζεται στο Σχήμα 1. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΠ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σχήμα 1: Οργανόγραμμα Δήμου Εμ. Παππά Ο Δήμος Εμ. Παππά, δρώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, είναι υπεύθυνος υλοποίησης του παρόντος έργου σε όλο τον κύκλο ζωής του, από την κατάρτιση του τεύχους και των όρων της προκήρυξης μέχρι και την ολοκλήρωση του φυσικού/ οικονομικού αντικειμένου, βασιζόμενος πάντα στην απόφαση ένταξης και το εγκριθέν ΤΔΕ. Ο Σελίδα 10 από 75

11 ρόλος του άπτεται στην αρμονική συνεργασία με τον Ανάδοχο σε όλα τα στάδια υλοποίησης, καθώς και στην παροχή των απαραίτητων στοιχείων που ζητηθούν προς διευκόλυνση της πορείας υλοποίησης. Η υποστήριξη υλοποίησης της πράξης θα πραγματοποιηθεί από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Εμμανουήλ Παππά, ο οποίος αποτελεί την Αναθέτουσα Αρχή του έργου με τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας: Διεύθυνση: Δημαρχείο Εμμανουήλ Παππά, Χρυσό Σερρών, Τ.Κ Τηλ.: /53212 Fax: Web: A1.1.2 Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου Υπεύθυνος φορέας για την επιτυχή υλοποίηση του παρόντος έργου είναι ο Δήμος Εμμανουήλ Παππά. A1.1.3 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος και συγκεκριμένα το Τμήμα των Τεχνικών Υπηρεσιών θα έχει ως αντικείμενο τον επιχειρησιακό συντονισμό και την παρακολούθηση της παρούσας πράξης: "Πλατφόρμα παροχής ψηφιακών υπηρεσιών για την ενίσχυση της διαφάνειας και της συμμετοχής του πολίτη στα κοινά στο Νέο Δήμο Εμ. Παππά Νομού Σερρών". Η Δ/νση Διοικητικών, Οικονομικών, Κοινωνικών θα εμπλακεί επίσης στην διοικητική και οικονομική διαχείριση του έργου. Συγκεκριμένα, από τις ανωτέρω Διευθύνσεις θα επιλεγεί η Ομάδα Διοίκησης του Έργου (ΟΔΕ), περιλαμβάνεται και η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ), που θα έχει την ευθύνη παρακολούθησης των παρακάτω ενεργειών: - την τήρηση της Κοινοτικής και Εθνικής Νομοθεσίας κατά την εκτέλεση της πράξης, Σελίδα 11 από 75

12 - την σύνταξη του παρόντος τεύχους προκήρυξης με βάση τις απαιτήσεις υλοποίησης και το εγκεκριμένο ΤΔΕ, - την ανάρτηση, διαβούλευση και δημοσίευση του τεύχους προκήρυξης καθώς και την συγκέντρωση όλων των στοιχείων και παρατηρήσεων από τις παραπάνω διαδικασίες, - την διάθεση τευχών προκήρυξης στους υποψηφίους αναδόχους, - την υποδοχή και επεξεργασία απαντήσεων σε τυχόν ερωτήσεις των διαγωνιζομένων, για θέματα που αφορούν την δημοσιευμένη διακήρυξη κατά τη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας, - την συγκέντρωση των προσφορών των υποψηφίων στον τόπο και χρόνο που καθορίζονται από την προκήρυξη, - την αξιολόγηση των φακέλων προσφορών των υποψηφίων, - την σύνταξη πρακτικών, με τα οποία εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την αποδοχή ή την αιτιολογημένη απόρριψη των προσφορών. - την διαχείριση προσφυγών και ενστάσεων κατά την διαδικασία του διαγωνισμού, - την κοινοποίηση στους συμμετέχοντες με τηλεομοιοτυπία (fax) των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής - την χρηματοοικονομική διαχείριση και απορρόφηση των πόρων που διατίθεται για το έργο, - την διατήρηση αλληλογραφίας με την ΕΥΔ και την υποχρέωση ενημέρωσης εγγράφως για τυχόν τροποποιήσεις χρονοδιαγράμματος, σύμβασης, τυχόν προβλημάτων που προκύπτουν κ.λ.π. - την τήρηση και ενημέρωση του φακέλου της πράξης με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση της πράξης έως την ολοκλήρωση, την αποπληρωμή, την λειτουργία και τους λογιστικούς ελέγχους της για διάστημα τριών ετών μετά το κλείσιμο του Επιχειρησιακού Προγράμματος και τουλάχιστον μέχρι το 2020, - την σύνταξη αναφορών παρακολούθησης και προόδου της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου (δελτία δήλωσης δαπανών Σελίδα 12 από 75

13 και εξαμηνιαίες αναφορές προόδου έργου, αναλυτική έκθεση ολοκλήρωσης της πράξης), - την σύνταξη των εισηγήσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου για την έγκριση πρακτικών παραλαβής, τροποποιήσεων σύμβασης κ.λ.π. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) Ο επιχειρησιακός ρόλος της επιτροπής είναι εποπτικός και ελεγκτικός, η δε στελέχωσή της θα βασισθεί σε μόνιμους υπαλλήλους του Δήμου, που θα υποδείξει το Δημοτικό Συμβούλιο της Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερες αρμοδιότητες αυτής της επιτροπής είναι: - η συστηματική εποπτεία της υλοποίησης του έργου σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΤΔΕ και τις απαιτήσεις της οικείας προκήρυξης, την σχετική μελέτη εφαρμογής που θα καταρτισθεί για την υλοποίηση, και με τους όρους της σύμβασης που θα υπογραφεί, - η σύνταξη αναφορών προς την Διαχειριστική Αρχή και το Δημοτικό Συμβούλιο για τυχόν ανακύπτοντα προβλήματα και τις σχετικά προτεινόμενες λύσεις, - η παροχή κατευθύνσεων, πληροφοριών και οδηγιών στον Ανάδοχο του έργου, - η διενέργεια απροειδοποίητων δειγματοληπτικών ελέγχων σε όλη τη διάρκεια του έργου - η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των παραδοτέων του έργου. Βασικοί Χρήστες (Key Users) Ομάδες χρηστών Οι ομάδες χρηστών που θα έχουν πρόσβαση στο σύστημα κατά την διάρκεια υλοποίηση του έργου είναι οι ακόλουθοι: - ο υπεύθυνος έργου και η ομάδα υλοποίησης του Αναδόχου για την δημιουργία, ρύθμιση, παραμετροποίηση και προσαρμογή του συστήματος στις ανάγκες της Δημοτικής Αρχής, - οι διαχειριστές (εργαζόμενοι του Δήμου), οι οποίοι θα έχουν την εξουσιοδότηση να ελέγχουν και να διαχειρίζονται την πλατφόρμα των παρεχόμενων υπηρεσιών, - εξωτερικοί χρήστες της πλατφόρμας Σελίδα 13 από 75

14 γενικό κοινό, δημότες, επιχειρήσεις κ.τ.λ., φορείς (αθλητικοί/ πολιτιστικοί σύλλογοι, κοινωνικοί φορείς κ.τ.λ.), επισκέπτες που ενδιαφέρονται να αντλήσουν πληροφορίες, προσωπικό του Δήμου για εσωτερική χρήση - ο γενικός διαχειριστής (εργαζόμενος του Δήμου), που θα καθορίζει τα δικαιώματα των διαφόρων ομάδων χρηστών και ο οποίος έχει τον γενικό έλεγχο, εποπτεία και συντήρηση του συστήματος και επίσης τον τελικό λόγο για τυχόν αναμορφώσεις, τροποποιήσεις και επεκτάσεις του. Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) Η Δημοτική Αρχή με βάση την αποκτηθείσα εμπειρία στην διαχείριση πολύπλοκων έργων ΤΠΕ (παρ. Α ) είναι κατάλληλα στελεχωμένος και διαθέτει άρτια υλικοτεχνική υποδομή για να καλύπτει όχι μόνο τις καθημερινές μηχανογραφικές ανάγκες του, αλλά και να παρακολουθεί και να στηρίζει τη λειτουργία καινοτομικών έργων, όπως το προτεινόμενο. A1.2.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας Η εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτη» και η μεταβίβαση νέων αρμοδιοτήτων, έχρισε αναγκαία την οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα. Σύμφωνα με τον ΟΕΥ, στις υπηρεσίες που υπάγονται απευθείας στο Δήμαρχο ανήκουν ι) το Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου, Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων, ιι) η Νομική Υπηρεσία, ιιι) το Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας και ιν) το Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας. Οι προαναφερόμενες υπηρεσίες δεν είναι στελεχωμένες. Στις επιτελικές υπηρεσίες ανήκει το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας στο οποίο υπηρετούν δύο (2) υπάλληλοι. Σελίδα 14 από 75

15 Είναι αρμόδιο για την υποστήριξη των οργάνων διοίκησης, των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του Δήμου κατά τις διαδικασίες σύνταξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των περιοδικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης, την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και απόδοσης των υπηρεσιών του Δήμου κατά την επίτευξη των περιοδικών στόχων του και τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής των εσωτερικών οργανωτικών συστημάτων του Δήμου υπό συνθήκες διασφάλισης του επιθυμητού επιπέδου ποιότητας των παρεχομένων κάθε είδους υπηρεσιών. Επιπρόσθετα το Τμήμα είναι αρμόδιο (υποστηριζόμενο από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών) για την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των συστημάτων ΤΠΕ του Δήμου. Στις υπηρεσίες περιβάλλοντος, ποιότητας ζωής & τεχνικών έργων ανήκει η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας, που είναι αρμόδια ι) για τη μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από επιστημονικής απόψεως πραγματοποίησή τους, ιι) για την εξασφάλιση βελτιωμένων συνθηκών ασφαλούς μετακίνησης και κυκλοφορίας των δημοτών και των οχημάτων τους, καθώς και για τον έλεγχο εγκαταστάσεων, την έκδοση αδειών εγκαταστάσεων και εγκαταστατών κυρίως στον τομέα των μεταφορών, ιιι) για την προστασία και αναβάθμιση του τοπικού φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, για την εξασφάλιση της αποκομιδής και της μεταφοράς των απορριμμάτων, της χωριστής αποκομιδής και μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών, την εξασφάλιση της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων, καθώς και για τη συντήρηση των χώρων πρασίνου, ιν) για την ενεργειακή διαχείριση, τη λειτουργία των Κοιμητηρίων καθώς και για την Πολιτική Προστασία στο επίπεδο του Δήμου, ν) για την εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού, την έκδοση και έλεγχο εφαρμογής των οικοδομικών αδειών και τον έλεγχο των κατασκευών. Στη Δ/νση υπηρετούν είκοσι τέσσερεις (24) υπάλληλοι (τακτικό προσωπικό και Ι.Δ.Α.Χ.) διαφόρων ειδικοτήτων. Σελίδα 15 από 75

16 Η έδρα του Δήμου δεν διαθέτει έως σήμερα ένα κτίριο Δημαρχείου το οποίο θα επαρκούσε να στεγάσει τις κεντρικές υπηρεσίες του Δήμου. Αποτέλεσμα της έλλειψης αυτής είναι αρκετές υπηρεσίες να στεγάζονται σε κτίρια (ιδιόκτητα ή ενοικιαζόμενα) εκτός του Δημαρχείου, ενώ το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών φιλοξενείται στην Κοινότητα Νέου Σκοπού της Δημοτικής Ενότητας Στρυμόνα. Το πρόβλημα αυτό προκαλεί αρκετές δυσλειτουργίες έως σήμερα στο Δήμο ο οποίος αναγκάστηκε να στραφεί στις σύγχρονες τεχνολογίες (ασύρματα ευρυζωνικά δίκτυα) προκειμένου να ελαχιστοποιήσει την αρνητική επιρροή των μεγάλων αποστάσεων τόσο στο επίπεδο εξυπηρέτησης του Δημότη όσο και σε αυτό της παραγωγικότητας των υπαλλήλων και της αναγκαίας δικτύωσης των κατά τόπους υπηρεσιακών του μονάδων. Σήμερα έχει δρομολογηθεί η μετατροπή του πρώην Γυμνασίου Χρυσού σε κτίριο Δημαρχείου και αναμένεται εντός του 2012 το έργο να έχει ολοκληρωθεί και να είναι δυνατή η μεταφορά του συνόλου των υπηρεσιών στο νέο κτίριο εφόσον προηγουμένως έχουν λυθεί τα τεχνικά προβλήματα που θα προκύψουν (μεταφορά ΣΥΖΕΥΞΙΣ, ασύρματων κεραιών, εγκατάσταση αναμεταδοτών κλπ). A1.2.2 Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα Από τις οργανικές μονάδες που λειτουργούν στο Δήμο και σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών, οι εμπλεκόμενες με το Έργο δομές του Δήμου είναι: ι) η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας και συγκεκριμένα το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και ιι) το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας. Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών περιλαμβάνει τις ενότητες: α) Γραφείο Τεχνικών Έργων & Μελετών, β) Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Συγκοινωνιών, γ) Γραφείο Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης, δ) Γραφείο κίνησης οχημάτων, ε) Γραφείο Μηχανοστασίου & Αποθήκης και στ) Γραφείο Προμηθειών, υλικών εξοπλισμού, υπηρεσιών. Από τα αναφερόμενα Γραφεία εκείνο που υπολειτουργεί είναι το Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Συγκοινωνιών, λόγω έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού. Στο Τμήμα υπηρετούν συνολικά είκοσι (20) υπάλληλοι των ακόλουθων ειδικοτήτων: δύο (2) ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί, ένας (1) ΠΕ Σελίδα 16 από 75

17 Τοπογράφος Μηχανικός, ένας (1) ΤΕ Τεχνολόγος Πολιτικός Μηχανικός, ένας (1) ΔΕ Εργοδηγός Δομικών Έργων, ένας (1) ΔΕ Χειριστών Η/Υ, δύο (2) ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων, ένας (1) ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας (υδρονομέων), τρεις (3) ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργων, δύο (2) ΔΕ Υδραυλικών, ένας (1) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, ένας (1) ΥΕ Εργατών, ένας (1) ΔΕ Τεχνιτών, ένας (1) ΔΕ Τεχνιτών Οικοδόμων, ένας (1) ΔΕ Ηλεκτρολόγος και ένας (1) ΔΕ Διοικητικός. Συνολικά, στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας απασχολούνται είκοσι τέσσερα (24) άτομα ως τακτικό προσωπικό αλλά και με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου. Στο Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας υπηρετούν δύο (2) υπάλληλοι, ένας (1) ΠΕ Γεωπόνων και ένας (1) ΔΕ Διοικητικός. A1.2.3 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών Ο νέος Δήμος Εμ. Παππά, μετά την συνένωση του με τον Δήμο Στρυμόνα, θα περιλαμβάνει συνολικό πληθυσμό περίπου κατοίκων. Λόγω της μορφολογίας/ γεωγραφίας της περιοχής (ορεινή) και των καιρικών φαινομένων που επικρατούν ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες (πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, χιόνια), οι μετακινήσεις των δημοτών στα κέντρα αποφάσεων είναι εξαιρετικά δύσκολη καθώς και η δυνατότητα ενημέρωσης τους, αν όχι συμμετοχής τους, σε αποφάσεις της Δημοτικής Αρχής. Αντίστοιχα, το γεγονός της χαμηλής αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών από τους πολίτες και ο περιορισμένος αριθμός διαθέσιμων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από τον Δήμο οδηγεί στην απομόνωση των πολιτών και την δημιουργία ενός κλίματος έλλειψης αντίληψης για τις αποφάσεις και δράσεις του Δήμου. Με την υλοποίηση του παρόντος έργου θα διαφοροποιηθεί ο τρόπος αλληλεπίδρασης της Δημοτικής Αρχής και των πολιτών για την πραγματοποίηση ενός εποικοδομητικού διαλόγου χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες, με στόχο την άρση του αποκλεισμού των πολιτών από τα κοινά και τα κέντρα αποφάσεων καθώς και την ενίσχυση της διαφάνειας στην λειτουργία του Δήμου. Σελίδα 17 από 75

18 A1.2.4 Ανάλυση υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ο Δήμος Εμ. Παππά ενεργός στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των λειτουργιών και υποδομών του, έχει ήδη από το Γ ΚΠΣ συμμετάσχει στην υλοποίηση καινοτόμων έργων ανάπτυξης υποδομών ΤΠΕ και συγκεκριμένα ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων με την παράλληλη αναβάθμιση του χρησιμοποιούμενου δικτυακού ενεργού του εξοπλισμού. Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση των προαναφερόμενων έργων: A Υποδομές ασύρματων δικτύων ευρυζωνικής πρόσβασης Οι πρώην Δήμοι Εμ. Παππά και Στρυμόνα υλοποίησαν έργα ανάπτυξης ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων τοπικής πρόσβασης με στόχο την διασύνδεση κτιρίων δημόσιου ενδιαφέροντος (ΚΕΠ, Δημοτικά Ιατρεία, εφορίες, πολιτιστικά κέντρα κ.λ.π.) με τον πλησιέστερο κόμβο ΣΥΖΕΥΞΙΣ και την επέκταση των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ στους χρήστες των παραπάνω κτιρίων. Ταυτόχρονα, και οι δύο Δήμοι ανέπτυξαν δίκτυο παροχής ασύρματων ευρυζωνικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και επισκέπτες της περιοχής με κύρια παρεχόμενη υπηρεσία την ελεύθερη πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω ασύρματων σημείων πρόσβασης (wi-fi hotspot). Τα εν λόγω δίκτυα υποστηρίζουν και υπηρεσίες παροχής πληροφόρησης των πολιτών σε πραγματικό χρόνο μέσω καμερών, μετεωρολογικών σταθμών και οθονών προβολής. Πιο αναλυτικά έχουν υλοποιηθεί τα παρακάτω έργα: Ε.Π. ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ Π/Υ (με Φ.Π.Α.) ΚτΠ Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου τοπικής πρόσβασης στο Στρυμόνα Νομού Σερρών Δήμο ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ , ΚτΠ Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου τοπικής πρόσβασης στο Εμ. Παππά Νομού Σερρών Δήμο ΚτΠ Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υπηρεσιών στο Δήμο Εμμανουήλ Παππά & Στρυμόνα, Νομού , , Σελίδα 18 από 75

19 Σερρών Στο σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η τοπολογία του ασύρματου δικτύου παροχής υπηρεσιών του πρώην Δήμου Εμ. Παππά και για τα δύο προαναφερόμενα έργα: Σχήμα 2 : Τοπολογία ασύρματου δικτύου πρώην Δήμου Εμ. Παππά Όπως φαίνεται και στο παραπάνω σχήμα κεντρικός κόμβος του δικτύου και κόμβος του ΣΥΖΕΥΞΙΣ είναι το Δημαρχείο Εμ. Παππά, σημείο που διαθέτει και ADSL σύνδεση. Συνολικά διασυνδέθηκαν δώδεκα (12) κτίρια δημόσιου ενδιαφέροντος, ενώ για την υλοποίηση του δικτύου κορμού χρησιμοποιήθηκαν τέσσερα (4) σημεία αναμετάδοσης (υδατόπυργοι, δεξαμενή). Ταυτόχρονα, εγκαταστάθηκαν έξι (6) σημεία ασύρματης πρόσβασης των πολιτών στο διαδίκτυο, τρείς κάμερες, και δύο οθόνες ενημέρωσης κοινού. Αντίστοιχη είναι η τοπολογία του ασύρματου δικτύου του πρώην Δήμου Στρυμόνα όπου συνολικά διασυνδέθηκαν έξι (6) κτίρια δημόσιου ενδιαφέροντος, ενώ για την Σελίδα 19 από 75

20 υλοποίηση του δικτύου κορμού χρησιμοποιήθηκαν τέσσερα (4) σημεία αναμετάδοσης (υδατόπυργοι). Και στην περίπτωση αυτή το Δημαρχείο στο Νέο Σκοπό αποτελεί το κόμβο του ΣΥΖΕΥΞΙΣ καθώς και σημείο παροχής ADSL σύνδεσης. Επίσης εγκαταστάθηκαν έξι (6) σημεία ασύρματης πρόσβασης, ένας μετεωρολογικός σταθμός και μία οθόνη ενημέρωσης κοινού. Σχήμα 3 : Τοπολογία ασύρματου δικτύου πρώην Δήμου Στρυμόνα Ο Ανάδοχος στο πλαίσιο της Μελέτης Εφαρμογής θα επισκεφτεί τους χώρους εγκατάστασης των δικτύων και θα επιλέξει την βέλτιστη αξιοποίηση τους για τους σκοπούς του παρόντος έργου. A1.2.5 Επίπεδο Ωριμότητας του παρόντος Έργου Η υλοποίηση των προαναφερόμενων έργων (παρ. Α1.2.4) προσέφερε σημαντική εμπειρία στο Δήμο σχετικά με την: α) απόκτηση γνώσης/ εμπειρίας για την υλοποίηση και παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων έργων, β) εξοικείωση των υπαλλήλων του Δήμου με τη χρήση νέων τεχνολογιών, Σελίδα 20 από 75

21 γ) αναβάθμιση της τεχνολογικής υποδομής του Δήμου. Παράλληλα, ο Δήμος έχει ήδη πραγματοποιήσει μια προσπάθεια διαφοροποίησης του τρόπου ενημέρωσης/ επικοινωνίας των πολιτών χρησιμοποιώντας διαδικτυακά προσφερόμενες υπηρεσίες, για την καταχώρηση αιτημάτων/ καταγγελιών, την πληρωμή φόρων, την συμπλήρωση αιτήσεων για έκδοση δικαιολογητικών και την ενημέρωση για αποφάσεις του Δήμου. Το παρόν έργο επιδιώκει να εμπλουτίσει, εξελίξει και βελτιώσει την παραπάνω προσπάθεια, με βάση την αποκτηθείσα εμπειρία, ώστε να διασφαλιστεί η ποιοτική επικοινωνία, η διάδραση, η διαφάνεια και η ανταλλαγή απόψεων των δημοτών με τον Δήμο. Σελίδα 21 από 75

22 Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α1.3 Αντικείμενο του Έργου Ο θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι από τη φύση του ένας βαθιά δημοκρατικός θεσμός, τον έχουν μάλιστα αποκαλέσει και «εργαστήρι της δημοκρατίας», καθώς είναι η πλησιέστερη, στην άμεση δημοκρατία, μορφή λήψης αποφάσεων και διακυβέρνησης και η λειτουργία του βασίζεται στη δυνατότητα άμεσης εκπροσώπησης, ενημέρωσης και συμμετοχής με όρους διαφάνειας. Παρόλα αυτά, στις σημερινές ανεπτυγμένες δημοκρατικές κοινωνίες είναι πλέον εμφανής η αποξένωση μεταξύ των πολιτών και των εκλεγμένων αντιπροσώπων τους, γεγονός που αποτυπώνεται στη μείωση της συμμετοχής των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες. Στην παρούσα φάση λειτουργίας των αυτοδιοικητικών μηχανισμών (Καλλικράτης), θα πρέπει να διασφαλιστεί πως παρά την κλιμάκωση των μεγεθών του πληθυσμού στον οποίο απευθύνεται ο Δήμος, δεν θα χαθεί η δυνατότητα παρέμβασης, θα ενισχυθεί η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και η διαφάνεια. Στο πλαίσιο αυτό και με δεδομένη την υπάρχουσα έλλειψη συμμετοχικών διαδικασιών των πολιτών στην λήψη αποφάσεων και διαμόρφωση πολιτικών, άμεση θεωρείται η ανάγκη ανάδειξης νέων σχέσεων αλληλεπίδρασης μεταξύ πολιτείας/ πολιτών προκειμένου να αλλάξει το κλίμα που επικρατεί. Σε διεθνές επίπεδο, θεωρούνται ως υποδειγματικές οι πρακτικές που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας DirectGov (www.direct.gov.uk) στο Ην. Βασίλειο, όπως το που συγκεντρώνει τις αποφάσεις όλων των τοπικών, αυτοδιοικητικών συμβουλίων. Απώτερος στόχος των παραπάνω πρωτοβουλιών, είναι η δημιουργία δεδομένων ανοιχτής πρόσβασης (Open Data) για όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν τους πολίτες. Ο Δήμος Εμμανουήλ Παππά αφουγκραζόμενος την νέα πραγματικότητα, στρέφεται στην ανεύρεση καινοτόμων τρόπων ενίσχυσης της συμμετοχής των πολιτών στις Σελίδα 22 από 75

23 δημοκρατικές διαδικασίες, προτείνοντας τη χρησιμοποίηση των ΤΠΕ για την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στα κέντρα αποφάσεων και την δημιουργία νέων καναλιών επικοινωνίας κυβέρνησης-πολιτών. Το διαδίκτυο συγκεκριμένα αλλά και οι τεχνολογίες των συμμετοχικών υπηρεσιών (Web2.0), μπορούν να χρησιμοποιηθούν με μεγάλη επιτυχία για το σκοπό αυτό. Σκοπός του παρόντος έργου είναι η ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Παροχής Ψηφιακών Υπηρεσιών για την ενίσχυση της διαφάνειας, της συνεργατικότητας και της δυνατότητας συμμετοχής του πολίτη στα κοινά, δημιουργώντας μια νοοτροπία δημοκρατικής συμμετοχής τους και ενισχύοντας τη συμβολή των νέων τεχνολογιών στην καθημερινότητα τους χωρίς διακρίσεις. Οι επιμέρους στόχοι του έργου είναι: η ενίσχυση της διαφάνειας με την εύκολη πρόσβαση/αναζήτηση σε έγγραφα διοικητικές αποφάσεις, καθώς και σε πολυμεσικό υλικό, η καλύτερη επικοινωνία πολιτών και Δ.Δ. με την υιοθέτηση των κατάλληλων μηχανισμών, όπως η καινοτόμος δυνατότητα ακρόασης από το Δήμαρχο ή τους εκλεγμένους αντιπροσώπους μέσω συστήματος τηλεδιάσκεψης και η οπτικοακουστική διάδραση, η συνεργατικότητα μεταξύ πολιτών, με την υιοθέτηση απλών και ταυτόχρονα αποτελεσματικών εργαλείων σύνθεσης (εργαλεία Web2.0 όπως Wikis, Weblogs), η άρση των αποκλεισμών των πολιτών από τα κοινά, η ενεργοποίηση των νέων αρμοδιοτήτων του Δήμου στο πλαίσιο του «Καλλικράτη» που αφορούν στο ρόλο και το έργο της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, η δυνατότητα του Δήμου για διαρκή, έγκαιρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση του πολίτη για τις πολιτικές, τους στόχους και τα δεδομένα σε σχέση με την αειφόρο ανάπτυξη στην περιοχή του. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι για την εξυπηρέτηση των πολιτών και την χωρίς προβλήματα αλληλεπίδραση τους με την δημοτική αρχή θα δημιουργηθούν τρία (3) Κέντρα Ηλεκτρονικής Συμμετοχής των Πολιτών (Κ.Η.Σ.Π.). Τα εν λόγω κέντρα Σελίδα 23 από 75

24 θα εγκατασταθούν σε δημοτικά κτίρια που θα υποδειχτούν στον Ανάδοχο πριν την υλοποίηση του έργου και θα διαθέτουν σύγχρονες υποδομές (οθόνες, κάμερες, μικρόφωνο, εκτυπωτές, διαδικτυακή πρόσβαση κ.λ.π.) για την υποστήριξη των προσφερόμενων υπηρεσιών, ακόμα και σε αυτούς που δεν είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Με την ολοκλήρωση του έργου θα παρέχονται ηλεκτρονικά οι ακόλουθες υπηρεσίες: ΥΠ1 : Υπηρεσία οπτικοακουστικής διάδρασης και ανοικτής συμμετοχής πολιτών στα κοινά 1.1 «Ώρα του Δημότη» Προσφέρεται η καινοτόμος υπηρεσία "Ώρα του Δημότη" παρέχοντας άμεση επικοινωνία, ακρόαση και αλληλεπίδραση των πολιτών με το Δήμαρχο. Πρόκειται για προγραμματισμένες διαδικτυακές συναντήσεις των κατοίκων της περιοχής με τον Δήμαρχο, στις οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να εκφράζουν τους προβληματισμούς τους και να προτείνουν λύσεις για τα προβλήματα και τις ανάγκες της περιοχής. Η υπηρεσία θα προσφέρεται μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες της διαδικτυακής πύλης (πολίτες, επιχειρήσεις, αθλητικούς/ πολιτιστικούς συλλόγους, ΜΚΟ, κοινωνικούς φορείς κ.λ.π.) και μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος ακρόασης. Για τη διεξαγωγή του διαλόγου οι ενδιαφερόμενοι θα μεταβαίνουν στα Κ.Η.Σ.Π. που διαθέτουν τις κατάλληλες υποδομές για την ομαλή διεξαγωγή της συνομιλίας. Πιο αναλυτικά, η Δημοτική Αρχή με βάση την διαθεσιμότητα του Δημάρχου, θα αναρτά μηνιαίως στο ημερολόγιο δραστηριοτήτων του Δήμου (event web calendar) προκαθορισμένες (τακτικές και έκτακτες) ημερομηνίες για διαδικτυακές συναντήσεις Δημάρχου/ πολιτών, με προεπιλεγμένο ή ελεύθερο θέμα/ αντικείμενο συζήτησης. Οι δημότες θα ενημερώνονται συστηματικά με , RSS Feed και ανακοινώσεις για τις υποκείμενες συναντήσεις, την θεματολογία τους και θα καλούνται να συμμετάσχουν. Κάθε ενδιαφερόμενος θα έχει την δυνατότητα υποβολής αιτήματος συμμετοχής στον ανοικτό διάλογο με τον Δήμαρχο, αφού πρώτα ταυτοποιηθεί από το σύστημα. Σε προκαθορισμένα πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης θα συμπληρώνεται η επιλεγμένη Σελίδα 24 από 75

25 ημερομηνία, το προτιμώμενο Κ.Η.Σ.Π. εξυπηρέτησης, το προς συζήτηση θέμα, ο βαθμός σοβαρότητας του προβλήματος, ο κλάδος ή ο αριθμός πολιτών που εκπροσωπείται κ.λ.π. Με βάση τις παραπάνω εγγραφές, η Δημοτική Αρχή θα επιλέγει τους συμμετέχοντες στην συζήτηση, αποστέλλοντας ενημερωτικό για τον καθορισμό μέρας, ώρας και τόπου (Κ.Η.Σ.Π.) που θα λάβει μέρος ο ανοικτός διάλογος με τον Δήμαρχο. Κατά την διάρκεια της υπηρεσίας θα δίνεται η δυνατότητα ανταλλαγής αρχείων, ανταλλαγής μηνυμάτων (text chatting), καθώς και ανάρτησης σχολίων/ παρατηρήσεων μέσω λειτουργίας whiteboard, μεταξύ των συνομιλούντων (Δημάρχου Κ.Η.Σ.Π. #1), διαμοιρασμός της επιφάνειας εργασίας οποιουδήποτε από τα συνδιαλεγόμενα μέρα, αλλά και μεταξύ των δύο άλλων Κ.Η.Σ.Π., με την υποστήριξη του υποσυστήματος IP-Video Conferencing. Η εκάστοτε συζήτηση θα είναι διαθέσιμη διαδικτυακά (live streaming) ώστε να την παρακολουθούν ζωντανά οι ενδιαφερόμενοι πολίτες, ενώ θα είναι διαθέσιμη προς παρακολούθηση (Video on Demand - VoD) και σε ύστερο χρόνο, καθώς το video της συνομιλίας θα καταγράφεται και αποθηκεύεται κεντρικά στη πλατφόρμα. 1.2 Υπηρεσία οπτικοακουστικής διάδρασης Το διαδίκτυο και η ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας όταν συνδυαστούν κατάλληλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενδυνάμωση των δημοκρατικών διαδικασιών και την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στην λήψη αποφάσεων για θέματα που αφορούν την ζωή και την καθημερινότητα τους. Η υπηρεσία οπτικοακουστικής διάδρασης μεταξύ πολιτών και δημοτικής αρχής έχει σαν στόχο την ενεργοποίηση των πολιτών και τη σε πραγματικό χρόνο εμπλοκή τους σε εποικοδομητικό δημοκρατικό διάλογο για την ανταλλαγή απόψεων, τον εντοπισμό προβλημάτων/ δυσλειτουργιών και την πρόταση λύσεων. Στο πλαίσιο της υπηρεσίας προβλέπεται η παροχή δυνατότητας παρακολούθησης και παρέμβασης πολιτών κατά την διάρκεια συνεδριάσεων των Δημοτικών Συμβουλίων, Σελίδα 25 από 75

26 των Δημαρχιακών Επιτροπών και των Δημοτικών Επιτροπών Διαβούλευσης μέσω του διαδικτύου, σε πραγματικό χρόνο, με εικόνα και ήχο. Η συμμετοχή των πολιτών στις συζητήσεις θα πραγματοποιείται μέσω των Κ.Η.Σ.Π., τα οποία θα διατηρούν τις απαραίτητες οπτικοακουστικές υποδομές (οθόνη, μικροφωνική εγκατάσταση, σύνδεση στο διαδίκτυο κ.λ.π.) για την διεξαγωγή ενός ζωντανού διαλόγου μεταξύ των συμμετεχόντων. Ταυτόχρονα κατά την διάρκεια της ανοικτής συζήτησης θα παρέχεται δυνατότητα ανταλλαγής αρχείων, ανταλλαγής μηνυμάτων (text chatting) καθώς και ανάρτησης σχολίων/ παρατηρήσεων μέσω της εφαρμογής whiteboard, μεταξύ των δημοτών στα Κ.Η.Σ.Π. και των υπαλλήλων του Δήμου που κρατούν τα πρακτικά. Τα παραπάνω σχόλια θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανατροφοδότηση του ανοικτού διαλόγου. Με την ολοκλήρωση κάθε θέματος στην αίθουσα συνεδρίασης, θα δίνεται ο λόγος στους παρευρισκόμενους στα Κ.Η.Σ.Π. για την κατάθεση απόψεων, προβληματισμών και προτάσεων. Ο συντονισμός των ομιλούντων από τα Κ.Η.Σ.Π. θα πραγματοποιείται από υπάλληλο του Δήμου. Τα βίντεο των ζωντανών μεταδόσεων θα αποθηκεύονται ώστε να είναι διαθέσιμα για παρακολούθηση μέσω διαδικτύου, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, με την βοήθεια του υποσυστήματος διαχείρισης και τεκμηρίωσης οπτικοακουστικού περιεχομένου. Δυνατότητα παρακολούθησης και ενημέρωσης κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων θα έχουν όλοι οι πολίτες μέσω του διαδικτύου, αλλά μόνο όσοι παραβρίσκονται στα Κ.Η.Σ.Π. θα μπορούν να παρεμβαίνουν στην συζήτηση. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλιστεί η ποιότητα της ζωντανής σύνδεσης (live streaming) για την χωρίς προβλήματα και διακοπές αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων. Η ημέρα, ώρα και θεματολογία των υποκείμενων επιτροπών και συμβουλίων (ατζέντα) θα γίνονται γνωστά τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την διεξαγωγή τους, ώστε να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν. Την πληροφόρηση τους αναλαμβάνει η δημοτική αρχή με την αποστολή στους εγγεγραμμένους χρήστες της δημοτικής πύλης, την εγγραφή σχετικής ανακοίνωσης Σελίδα 26 από 75

27 στο διαδικτυακό ημερολόγιο δραστηριοτήτων (web event calendar) του Δήμου, την ανάρτηση ανακοίνωσης στα Κ.Η.Σ.Π., με RSS feeds κ.λ.π. ΥΠ2 : Υπηρεσία διαβούλευσης και συνεργατικής διατύπωσης αιτημάτων 2.1 Υπηρεσία διαβούλευσης Θα αναπτυχθεί διαδικτυακή υπηρεσία στα πρότυπα του OpenGov, όπου η Δημοτική Αρχή θα καθορίζει το θέμα των δημόσιων συζητήσεων με βάση τους προβληματισμούς και τα αιτήματα των πολιτών, τις υποκείμενες αποφάσεις του Δήμου σε όλους τους τομείς δράσης (καθαριότητα, περιβάλλον, υδροδότηση, υγεία, πολιτισμός κ.λ.π.), την διαφοροποίηση στην λειτουργία του νέου Καλλικρατικού Δήμου, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, την ποιότητα εξυπηρέτησης των Δημοτών, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση κ.λ.π. Ένα ενημερωτικό κείμενο θα είναι διαθέσιμο για κάθε θέμα, ώστε ο πολίτης να έχει στη διάθεσή του τις πληροφορίες που χρειάζεται για να συμμετάσχει στη συζήτηση. Η παραπάνω υπηρεσία θα επιτρέπει στους πολίτες, χωρίς αποκλεισμούς, να παραθέτουν σε ανοιχτό διάλογο με την Δημοτική Αρχή και τους συνδημότες τους τις απόψεις τους για θέματα που τους απασχολούν, να ανταλλάσουν ιδέες, να διατυπώνουν λύσεις και αιτήματα, στο πλαίσιο του δικαιώματος τους για πληροφόρηση, για αξιοκρατία και για συμμετοχή στη διαδικασία διαμόρφωσης θέσεων και λήψης των αποφάσεων. Η ενημέρωση των δημοτών για τις ανοικτές διαβουλεύσεις θα πραγματοποιείται με την αποστολή προς τους εγγεγραμμένους χρήστες, την καταχώριση σχετικής ανακοίνωσης στο ημερολόγιο δραστηριοτήτων του Δήμου, την ανάρτηση ανακοινώσεων, την προσθήκη RSS feed κ.λ.π. Οι χρήστες της υπηρεσίας θα μπορούν να επιλέξουν ένα θέμα προς συζήτηση από μια λίστα θεμάτων, να δουν μια λογική ακολουθία από μηνύματα και απαντήσεις άλλων πολιτών, καθώς και να προσθέσουν τη δική τους γνώμη. Όλοι οι χρήστες του συστήματος θα έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία και την ανάγνωση δημοσιευμένων μηνυμάτων, όμως μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι θα έχουν την δυνατότητα προσθήκης του δικού τους σχόλιου για ένα συγκεκριμένο θέμα. Η διεπαφή της υπηρεσίας με το χρήστη (GUI), θα επιτρέπει την εύκολη πλοήγηση ανάμεσα στα θέματα. Σελίδα 27 από 75

28 Τα προς δημοσίευση εισερχόμενα σχόλια θα διαβάζονται και εγκρίνονται από το διαχειριστή της υπηρεσίας (moderation), ώστε να κινούνται εντός καθορισμένου νομικού και ηθικού πλαισίου. Σημειώνεται ότι για την πετυχημένη διεξαγωγή της διαβούλευσης, αρμόδιοι συνεργάτες του Δήμου θα συμμετάσχουν ενεργά στο διάλογο, απαντώντας υπεύθυνα σε όποια σχόλια χρειάζεται και δημοσιεύοντας απόψεις και υλικό με στόχο τη δημιουργική ανατροφοδότηση της διαβούλευσης. Οι δημόσιες διαβουλεύσεις συνήθως διαρκούν για μια περίοδο ημερών ή και μηνών ανάλογα με την σπουδαιότητα του θέματος και την ανταπόκριση των δημοτών. Όταν παρέλθει η χρονική προθεσμία τους, ο διαχειριστής της υπηρεσίας θα συντάσσει ένα κείμενο-περίληψη των όσων συζητήθηκαν και θα το δημοσιοποιεί στην ιστοσελίδα για όσους δεν είχαν χρόνο να παρακολουθήσουν όλο τον διάλογο, καθώς και για τα στελέχη του Δήμου. Η Δημοτική Αρχή θα επεξεργάζεται τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης και θα τα θέτει υπόψη των συμβουλίων και επιτροπών που είναι αρμόδια για την λήψη αποφάσεων. Τέλος, για την αξιολόγηση, την αποτελεσματικότητα και την απήχηση της υπηρεσίας στους πολίτες, θα παρέχεται δυνατότητα συλλογής στατιστικών δεδομένων, με αναφορές στον αριθμό των επισκεπτών της σελίδας, στις κατηγορίες με βάση το πεδίο αναφοράς και τον αριθμό των σχολίων που καταχωρήθηκαν ανάλογα με το θέμα. 2.2 Υπηρεσίες Web 2.0 Βασικό χαρακτηριστικό των τεχνολογιών web 2.0 είναι ότι παρέχουν στους τελικούς χρήστες τα εργαλεία και την ελευθερία να δημιουργήσουν κανάλια πληροφορίας για οποιοδήποτε θέμα, αρκεί να έχουν στη διάθεσή τους τα κατάλληλα δεδομένα. Ομοίως και στη δημόσια διοίκηση, η διάθεση κυβερνητικών δεδομένων (αποφάσεων, πολυμεσικού περιεχομένου κ.λ.π.) επιτρέπει στους πολίτες να τα επεξεργαστούν προκειμένου να παράγουν την πληροφορία που χρειάζονται, στη μορφή που τη χρειάζονται και με σκοπό την παραγωγή οφέλους για τους ίδιους. Η λεγόμενη λοιπόν «Διακυβέρνηση 2.0», μεταβάλλει εύστοχα τη σχέση μεταξύ κυβέρνησης και πολίτη, Σελίδα 28 από 75

29 χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει η 2 η γενιά του διαδικτύου ή αλλιώς «web 2.0». Ειδικότερα από τα εργαλεία του web 2.0 θα χρησιμοποιηθούν οι δυνατότητες δημιουργίας wikis και blogs, που συνιστούν τις σημαντικότερες ίσως εφαρμογές κοινωνικού λογισμικού και μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο μέσα στο χώρο των ΟΤΑ, επαναπροσδιορίζοντας τον τρόπο διαχείρισης, διάδοσης και ανταλλαγής των πληροφοριών, με τη δημιουργία νέων καινοτόμων συμμετοχικών υπηρεσιών. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, η Δημοτική Αρχή αναπτύσσει νέες υπηρεσίες με πολλαπλές δυνατότητες (διατήρηση ιστορικότητας σχολίων, πολλαπλών εκδόσεων, ενημέρωση χρηστών κ.α.), για τη στήριξη, τη συλλογική ανάπτυξη και ενδυνάμωση του πληροφοριακού της έργου. Πιο αναλυτικά εγγεγραμμένοι χρήστες θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν: Wikis, το περιεχόμενο των οποίων μπορεί να διαμορφώσει ο ίδιος ο χρήστης δημότης με απλό τρόπο, σε αντίθεση με τις κοινές ιστοσελίδες τις οποίες μπορεί να τροποποιήσει μόνο ο ιδιοκτήτης-διαχειριστής. Πιστοποιημένοι χρήστες μπορούν να εισάγουν τα σχόλια τους και να καταθέτουν τη γνώμη τους για την διαμόρφωση ενός κειμένου, ενός αιτήματος προς την Δημοτική Αρχή κ.λ.π.. Εδώ μπορούν να συζητούνται οι αποφάσεις και να κατατίθενται οι γνώμες των μελών της δικτυακής κοινότητας. Η εισαγωγή νέων πληροφοριών στο υπάρχον περιεχόμενο, μπορεί να αποτελέσει και εργαλείο προώθησης σε μεγαλύτερο κοινό. Blogs (ιστολόγια), με διατύπωση νέων, απόψεων, πολιτικοκοινωνικών σχολιασμών, προσωπικών καταχωρήσεων (posts), συνδέσεων σε άλλες διευθύνσεις/ ιστοχώρους κ.λ.π. Συνήθως η δημιουργία ενός blog ξεκινά με μία άποψη ή σχόλιο του δημιουργού του και εν συνεχεία οι υπόλοιποι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν τις δικές τους απόψεις, δημιουργώντας έτσι μία λίστα καταχωρήσεων από την πιο πρόσφατη στην παλαιότερη, με σημαντικό έλεγχο. Σελίδα 29 από 75

30 Ταυτόχρονα, θα δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας «εσωτερικών» wikis και blogs για τους εργαζόμενους στο Δήμο, ώστε να ανταλλάσουν απόψεις και να καταθέτουν τους προβληματισμούς τους με σύγχρονο και άμεσο τρόπο. 2.3 Υπηρεσία e-petition Η συγκέντρωση ηλεκτρονικών υπογραφών και τα ονομαζόμενα «Ηλεκτρονικά Συλλογικά Αιτήματα» (e-petition), σε αντίθεση με τις διαβουλεύσεις, ξεκινούν από τους πολίτες και είναι από τους πιο δυναμικούς μηχανισμούς για τη συλλογή της ρητής γνώμης τους. Η υπηρεσία e-petition αποτελεί το ηλεκτρονικό αντίστοιχο της γνωστής μας συλλογής υπογραφών, όπου ο πολίτης συντάσσει ένα αίτημα και προσκαλεί όσους συμπολίτες συμφωνούν να το συνυπογράψουν. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται μια λίστα ονομάτων πολιτών που θέτουν το εν λόγω αίτημα στη δημοτική αρχή, ασκώντας πίεση στον φορέα να λάβει κάποια μέτρα ή δράση για το συγκεκριμένο θέμα. Μέσω της υπηρεσίας θα παρέχεται τυποποιημένη φόρμα εισαγωγής των στοιχείων του πολίτη (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κ.λ.π) εφόσον δεν είναι ήδη εγγεγραμμένος στο σύστημα, του αιτήματος του και πιθανώς συμπληρωματικής πληροφορίας (video, έγγραφα, φωτογραφίες κ.λ.π.) που αφορούν το συγκεκριμένο θέμα. Θα παρέχεται επίσης αντίστοιχη φόρμα εισαγωγής των στοιχείων του δημότη που θέλει να προσυπογράψει το σχετικό αίτημα. Εάν συγκεντρωθούν αρκετές e-υπογραφές (ο αριθμός θα προσδιοριστεί από το Δήμο), τότε η Δημοτική Αρχή θα θέσει το θέμα προς συζήτηση στα αρμόδια όργανα, τα οποία θα αποφανθούν καταλλήλως. Τονίζεται ότι η διαδικασία των «Ηλεκτρονικών Συλλογικών Αιτημάτων» χρησιμοποιείται ευρέως στην Ε.Ε. και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα αποτελέσματα του από το Ευρωκοινοβούλιο, το οποίο την υιοθετεί πλήρως (http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/ ). ΥΠ3 : Υπηρεσία αναζήτησης περιεχομένου και προσωποποιημένης ενημέρωσης για θέματα που αφορούν το Δήμο Σελίδα 30 από 75

31 3.1 Υπηρεσία αναζήτησης και πρόσβασης περιεχομένου Θα αναπτυχθεί υπηρεσία αναζήτησης και πρόσβασης σε πολυμεσικό περιεχόμενο του Δήμου, η οποία θα είναι διαθέσιμη διαδικτυακά και θα αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο πληροφόρησης των πολιτών. Η δημοτική ομάδα υποστήριξης της υπηρεσίας χρησιμοποιώντας το υποσύστημα διαχείρισης και τεκμηρίωσης Οπτικο-Ακουστικού (Ο/Α) περιεχομένου, καθώς και το λογισμικό διαχείρισης εγγράφων θα μπορεί να επεξεργάζεται, να δεικτοδοτεί και να εισάγει οργανωμένα το παραγόμενο πληροφοριακό υλικό ώστε να είναι εύκολη η πρόσβαση αναζήτηση του. Το περιεχόμενο που θα αναρτάται αφορά: 1. νέα, ανακοινώσεις, 2. αποφάσεις της Δημοτικής Αρχής, 3. δραστηριότητες, εκδηλώσεις του Δήμου, 4. νομικά, πολεοδομικά, νομοθετικά και άλλα αντίστοιχα θέματα, 5. βίντεο αρχείου από την «Ώρα του Δημότη», τα Δημοτικά Συμβούλια και τις Επιτροπές, Πρόσβαση στο περιεχόμενο θα έχουν όλοι οι χρήστες της υπηρεσίας εγγεγραμμένοι και μη, χρησιμοποιώντας ένα εύχρηστο γραφικό περιβάλλον πρόσβασης και αναζήτησης. 3.2 Υπηρεσία προσωποποιημένης ενημέρωσης πολιτών Οι χρήστες των προσφερόμενων υπηρεσιών θα έχουν την δυνατότητα εγγραφής τους στο σύστημα, συμπληρώνοντας μια ηλεκτρονική φόρμα καταχώρησης προσωπικών τους στοιχείων (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, , τηλ. κ.λ.π.), επάγγελμα, πεδίο ενδιαφέροντος (νομικά, πολεοδομικά, πολιτιστικά, περιβαλλοντικά θέματα κ.λ.π.), ώστε να ταυτοποιούνται κάθε φορά που αλληλεπιδρούν με τις υπηρεσίες της πλατφόρμας. Μετά την επιτυχή εγγραφή κάθε χρήστη, θα αποστέλλεται ενημερωτικό με τους κωδικούς χρήσης/ πρόσβασης (username, password) στο σύστημα. Ο διαχειριστής του συστήματος θα είναι σε θέση να δημιουργήσει ξεχωριστές ομάδες χρηστών που θα αντανακλούν τις διαφορετικές θεματικές ενότητες ενδιαφέροντος των δημοτών. Σελίδα 31 από 75

32 Στόχος της εγγραφής στο σύστημα είναι η δυνατότητα παροχής ολοκληρωμένων προσωποποιημένων και προδραστικών υπηρεσιών, προκειμένου οι χρήστες, βάσει των ενδιαφερόντων και των χαρακτηριστικών που έχουν καταχωρήσει, να ενημερώνονται μέσω εναλλακτικών καναλιών επικοινωνίας (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, RSS Feed κ.λ.π.). Τα εκάστοτε μηνύματα θα τους ενημερώνουν για την καταχώρηση νέου περιεχομένου σχετικό με τις προσωπικές τους προτιμήσεις, την πραγματοποίηση συζητήσεων, εκδηλώσεων κ.λ.π. Α1.4 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη Με το συγκεκριμένο έργο προτείνεται η υλοποίηση μίας πλατφόρμας παροχής ψηφιακών υπηρεσιών για την ενίσχυση της διαφάνειας και της συμμετοχής του πολίτη στα κοινά στο Νέο Δήμο Εμμανουήλ Παππά που θα παρέχει: Στους Πολίτες την καλλιέργεια νοοτροπίας δημοκρατικής τους συμμετοχής στην λήψη αποφάσεων, την άρση των αποκλεισμών των δημοτών από τα κοινά, την συμβολή των νέων τεχνολογιών στην καθημερινότητα τους, την απόκτηση εμπιστοσύνης για την ασφάλεια κατά την χρήση των νέων τεχνολογιών, την εξασφάλιση των τεχνολογικών μέσων/εργαλείων για τη συμμετοχή τους στα κοινά, την δημιουργία ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ τοπικής αρχής και δημοτών για θέματα χάραξης πολιτικής του Δήμου, την διευθέτηση των διαφωνιών των πολιτών στο πλαίσιο «ανοικτών» δημοκρατικών και συμμετοχικών διαδικασιών, την άμεση αλληλεπίδραση και ανταλλαγή απόψεων για θέματα καθημερινότητας τους, την καθημερινή αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου. Σελίδα 32 από 75

33 Στην Δημοτική Αρχή την αύξηση του αριθμού των ψηφιακά διαθέσιμων δημόσιων υπηρεσιών με εξασφάλιση της αδιάλειπτης υψηλής ποιότητας και ασφαλούς παροχής ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες, τον εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση της λειτουργίας του Δήμου, την ενθάρρυνση της ηλεκτρονικής διάθεσης της δημόσιας πληροφορίας και την οργάνωσή της ώστε να είναι προσβάσιμη και εύκολα αναζητήσιμη, την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών και αξιών και την απομόνωση αδιαφανών πρακτικών που έπληξαν το κύρος της αυτοδιοίκησης στο παρελθόν, την ενίσχυση την εμπιστοσύνης των πολιτών/ επιχειρήσεων στον θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης και στη διαφάνεια λήψης αποφάσεων, την ενημέρωση και εκπαίδευση των υπαλλήλων της Δημοτικής Αρχής στην χρήση νέων τεχνολογιών, την δημιουργία ουσιαστικού διαλόγου για θέματα χάραξης πολιτικής του Δήμου. Α1.5 Στόχοι και Έκταση του Έργου Οι βασικοί και άμεσοι στόχοι του έργου αφορούν τους πολίτες του Δήμου καθώς και τους εργαζόμενους στις Τεχνικές Υπηρεσίες και αναφέρονται ακολούθως: Μετρήσιμος Στόχος Έργα Κοινωνίας της Πληροφορίας που θα υλοποιηθούν. Αριθμός Υπηρεσιών προς τους Δημότες που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της πράξης. Καταχώρηση πρακτικών και αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, Δημαρχιακής Επιτροπής και Δημοτικών Επιτροπών Διαβούλευσης. Καταχώρηση πολυμεσικού περιεχόμενου εξαγόμενου από τις διενεργούμενες επιτροπές, συμβούλια, συνομιλίες. Εγγεγραμμένοι δημότες και χρήστες των νέων παρεχόμενων υπηρεσιών, τον πρώτο χρόνο παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος. Δημιουργία ανοικτών συνομιλιών πολιτών με το Δήμαρχο τον πρώτο χρόνο παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος. Μονάδα Τιμή Μέτρησης Αριθμός 1 Αριθμός 3 Ποσοστό >80% Ποσοστό >80% Αριθμός > 200 Αριθμός > 10 Σελίδα 33 από 75

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΕΣΩ ΕΞΥΠΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές πολιτιστικές υπηρεσίες για το νέο Δήμο Ελευσίνας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ελευσίνας Προϋπολογισμός: 254.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (206.504,06 χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας Δήμου Μυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μυλοποτάμου Προϋπολογισμός: 211.295,12 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια: 12 μήνες

Διαβάστε περισσότερα

«Ψηφιακή Σύγκλιση» Προϋπολογισμός: (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 323.300,00 Δικαίωμα Προαίρεσης:

«Ψηφιακή Σύγκλιση» Προϋπολογισμός: (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 323.300,00 Δικαίωμα Προαίρεσης: Επαναπροκήρυξη Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για το Έργο: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Διάρκεια : 16 μήνες Κωδ. ΟΠΣ: 327777 Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας Δήμου Μυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μυλοποτάμου Προϋπολογισμός: 211.295,12 (χωρίς ΦΠΑ) 259.892,99 (με

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συνθηκών Κίνησης στο Οδικό Δίκτυο των Καλλικράτειων Δήμων Λαμιέων, Δομοκού, Μακρακώμης, Στυλίδας Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ E ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ρεθύμνου Προϋπολογισμός: 290.013,00 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Επέκταση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών - Πληροφοριακά Συστήματα Υποδομής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» Αναθέτουσα Αρχή: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1: «Σχεδιασμός & Υλοποίηση Ολοκληρωμένης Πλατφόρμας Ενημέρωσης & Παροχής Εξατομικευμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1: «Σχεδιασμός & Υλοποίηση Ολοκληρωμένης Πλατφόρμας Ενημέρωσης & Παροχής Εξατομικευμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1: «Σχεδιασμός & Υλοποίηση Ολοκληρωμένης Πλατφόρμας Ενημέρωσης & Παροχής Εξατομικευμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών» Της Πράξης: «ΠΥΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καβάλα, 11/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 1201 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νεστορίου Προϋπολογισμός: 121.951,22 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια: 12 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ανάπτυξη εφαρμογής Tηλε-ιατρικής με χρήση αυτόνομου σταθμού Ιατρικών μετρήσεων (Health kiosk) Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Προϋπολογισμός: 203.739,84

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Προϋπολογισμός: 323.300,00 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια 8 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικό Σύστημα Δυναμικής Πληροφόρησης Κοινού και Αυτόματης Έκδοσης Εισιτηρίων Αστικών Συγκοινωνιών του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας «e-βοήθεια στο Σπίτι»

«Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας «e-βοήθεια στο Σπίτι» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1: «Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας «e-βοήθεια Της Πράξης: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ» Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Σύστημα Μέτρησης και Παρουσίασης Δεικτών Ποιότητας Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Εθνικό Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Τροφίμων, ΕΣΙΤ» Στα πλαίσια της πράξης: «Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-υπ.α.α.τ)» Αναθέτουσα Αρχή: Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη αποθήκης δεδομένων (Data Warehuse) της Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη αποθήκης δεδομένων (Data Warehuse) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού αριθ.1(ελκε)/2011 με Δημοσίευση για το Έργο

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού αριθ.1(ελκε)/2011 με Δημοσίευση για το Έργο Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού αριθ.1(ελκε)/2011 με Δημοσίευση για το Έργο «Επέκταση Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείρισης Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων» στα πλαίσια της Πράξης με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Θερμαϊκού Προϋπολογισμός: 103.252,03 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ/ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ/ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Προϋπολογισμός: 180.000,00

Διαβάστε περισσότερα