Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου"

Transcript

1 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1 του Έργου «Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες ΤΕΙ Αθήνας (ΤΕΙ-Α)» με κωδικό ΟΠΣ ΜΕΡΟΣ Α. Αντικείμενο & Προδιαγραφές έργου Διακήρυξη Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για το Υποέργο 1 «Υπηρεσίες και Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό για ΑμεΑ σπουδαστές και σπουδαστές με μαθησιακά προβλήματα» που υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες ΤΕΙ Αθήνας» με Κωδικό ΟΠΣ: Αναθέτουσα Αρχή: Τ.Ε.Ι. Αθηνών - Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Ειδικός Λογαριασμός Διαχείρισης Προγραμμάτων (ΕΛΚΕ) Προϋπολογισμός: ,984 (χωρίς ΦΠΑ), (με ΦΠΑ) Διάρκεια: 11 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Τακτικός Διαγωνισμός με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Τρίτη 09/09/2014 Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Δημοσίων Συμβάσεων: 18/07/2014 Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο: 18/07/2014 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου

2 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1 του Έργου «Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες ΤΕΙ Αθήνας (ΤΕΙ-Α)» με κωδικό ΟΠΣ ΜΕΡΟΣ Α. Αντικείμενο & Προδιαγραφές έργου Πίνακας Περιεχομένων Συνοπτικά στοιχεία Έργου... 5 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ... 8 Συντομογραφίες... 8 Α1. Περιβάλλον του Έργου... 9 Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου... 9 Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας Α1.1.2 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης Α1.1.3 Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου Α1.1.4 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) Α1.2.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας. 15 Α1.2.2 Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα Α1.2.3 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών Α1.2.4 Ανάλυση υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Α2. Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α2.1 Αντικείμενο του Έργου Α2.2 Αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικείμενο του Έργου Α2.3 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη Α2.4 Στόχοι και Έκταση του Έργου Α2.5 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α3. Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου Α3.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Α3.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος Α3.2.1 Λογική Αρχιτεκτονική Α3.2.2 Φυσική Αρχιτεκτονική Α3.2.3 Βασικοί ρόλοι και σενάρια αλληλεπίδρασης Απαιτήσεις ολοκλήρωσης Α3.3 Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου Α3.4 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστημάτων, Εφαρμογών) Α3.4.1 Αρχικοποίηση και ενημέρωση αρχείων απαραίτητων για τη λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος. Είσοδος και εγγραφή στο σύστημα Α3.4.2 Υποσύστημα υποστήριξης και προσωποποιημένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε ΑμεΑ σπουδαστές Α3.4.3 Υποσύστημα υποστήριξης σε διοικητικά θέματα Α3.4.4 Υποσύστημα πολυμεσικής βιβλιοθήκης εκπαιδευτικού υλικού Α3.4.5 Υποσύστημα Λεξικού Α3.4.6 Εφαρμογή Ψηφιοποίησης Α3.5 Προδιαγραφές Λειτουργιών Α3.6 Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού Α3.7 Διαλειτουργικότητα Α3.8 Πολυκαναλική προσέγγιση Σελίδα 2 από 59

3 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1 του Έργου «Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες ΤΕΙ Αθήνας (ΤΕΙ-Α)» με κωδικό ΟΠΣ ΜΕΡΟΣ Α. Αντικείμενο & Προδιαγραφές έργου Α3.9 Ανοιχτά δεδομένα Α3.10 Απαιτήσεις Ασφάλειας Α3.11 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος Α3.12 Απαιτήσεις Προσβασιμότητας Α3.13 Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου (Μεθοδολογία Υλοποίησης Πράξης) Α Φάσεις Προμήθειας Λογισμικού υποστηρικτικών τεχνολογιών και Υλοποίησης Ψηφιοποίησης περιεχομένου Α Φάσεις Υλοποίησης ΠΣ ΑμεΑ Α3.14 Πίνακας Παραδοτέων Α3.15 Σημαντικά Ορόσημα υλοποίησης Έργου Α4. Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών Α4.1 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Α4.2 Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης Α4.3 Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας Α4.4 Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» Α4.5 Υπηρεσίες Συντήρησης Α4.6 Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας υπηρεσιών Α5. Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου Α5.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης Α5.2 Σχήμα Διοίκησης, σχεδιασμού και υλοποίησης του Έργου Α5.3 Σχέδιο και Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Α5.4 Σχέδιο και Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων Α5.5 Σενάρια χρήσης και Ελέγχου - Διαδικασία παραλαβής λειτουργικότητας συστημάτων και Έργου Σελίδα 3 από 59

4 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1 του Έργου «Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες ΤΕΙ Αθήνας (ΤΕΙ-Α)» με κωδικό ΟΠΣ ΜΕΡΟΣ Α. Αντικείμενο & Προδιαγραφές έργου ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΕΙ Αθήνας- Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες ΤΕΙ Αθήνας (ΤΕΙ Α) ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΡΓΟ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ Έντεκα (11) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ημέρα 16/07/2014 (αρ. πρωτ. 000) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ Τρίτη 26/08/2014 ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο στο Πρωτόκολλο του Τμήματος Ερευνητικών Προγραμμάτων μέχρι την Τρίτη 09/09/2014 και ώρα πμ ή να τις αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο (ταχυδρομικώς, συστημένη επιστολή, ιδιωτικό ταχυδρομείο κ.λπ.) μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή τη Δευτέρα 08/09/2014 και ώρα μμ. ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΕΙ Αθήνας, Πρωτόκολλο Τμήματος Ερευνητικών Προγραμμάτων, Αγίου Σπυρίδωνος & Μήλου 1, Αιγάλεω ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ Τρίτη 09/09/2014 και ώρα π.μ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σελίδα 4 από 59

5 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1 του Έργου «Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες ΤΕΙ Αθήνας (ΤΕΙ-Α)» με κωδικό ΟΠΣ ΜΕΡΟΣ Α. Αντικείμενο & Προδιαγραφές έργου Συνοπτικά στοιχεία Έργου Σκοπός του παρόντος Υποέργου «Υποέργο (1) Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό για σπουδαστές ΑΜΕΑ και σπουδαστές με μαθησιακά προβλήματα» είναι η ανάπτυξη υπηρεσιών και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για σπουδαστές ΑΜΕΑ και σπουδαστές με μαθησιακά προβλήματα, στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ» και κωδικό ΟΠΣ «304187». Παραδοτέα του υποέργου 1 είναι οι υπηρεσίες: 1. Υπηρεσία διάθεσης ψηφιακού περιεχομένου για χρήση από σπουδαστές ΑμεΑ 2. Υπηρεσία υποστήριξης Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης Σπουδαστών ΑμεΑ Όλο το νέο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο της Πράξης θα διατίθεται μέσω του μόνιμου κεντρικού συστήματος του Ιδρύματος με χρήση ανοικτών προτύπων και με άδεια χρήσης Creative Common Αναφορά προέλευσης. Βασικοί στόχοι της πράξης είναι η ένταξη και η συνεχής υποστήριξη των ΑμεΑ σπουδαστών στον Ακαδημαϊκό χώρο. Ειδικότερα, οι ψηφιακές υπηρεσίες για σπουδαστές ΑμεΑ και σπουδαστές με μαθησιακά προβλήματα που θα αναπτυχθούν έχουν στόχο: 1. Τη συμμετοχή τους στην τάξη, το εργαστήριο και την εκπαιδευτική/ακαδημαϊκή ζωή γενικότερα 2. Τη βελτίωση της εκπαίδευσής τους και την υποβοήθησή τους κατά τη διαδικασία της μάθησης 3. Την πληροφόρησή τους σε θέματα εκπαιδευτικά, σε γεγονότα και θέματα ακαδημαϊκής ζωής και σε γενικότερα θέματα. Το αντικείμενο του έργου αφορά: 1. την προμήθεια λογισμικού Σύνθεσης Φωνής (text to speech) χρήση σε σταθμό εργασίας, λογισμικού Φωνητικού Κειμενογράφου (υπαγόρευσης), Λογισμικού Φωνητικής Αναζήτησης (video phonetic search), λογισμικού Αυτόματης Φωνητικής Απόδοσης Δικτυακού Τόπου, λογισμικού δίγλωσσου λεξικού γενικής γλώσσας για το ζεύγος γλωσσών Ελληνικά-Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ), λογισμικό τρίγλωσσου ορολογικού λεξικού για τη χρήση Η/Υ σε Αγγλικά-Ελληνικά-ΕΝΓ, Λογισμικό Σύνθεσης Φωνής για αυτοματοποιημένη μετατροπή ηλεκτρονικών κειμένων σε αρχεία φωνής. 2. Ψηφιοποίηση και Διάθεση Εκπαιδευτικού-Πληροφοριακού Υλικού σε ΑμεΑ, Σελίδα 5 από 59

6 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1 του Έργου «Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες ΤΕΙ Αθήνας (ΤΕΙ-Α)» με κωδικό ΟΠΣ ΜΕΡΟΣ Α. Αντικείμενο & Προδιαγραφές έργου 3. Πληροφοριακό Σύστημα «Υποστήριξης, Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας & Εκπαίδευσης Σπουδαστών ΑμεΑ», 4. Πληροφοριακό Σύστημα «Υποστήριξης, Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας & Εκπαίδευσης Σπουδαστών ΑμεΑ» - Υπηρεσίες εκπαίδευσης, 5. Πληροφοριακό Σύστημα «Υποστήριξης, Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας & Εκπαίδευσης Σπουδαστών ΑμεΑ» - Υπηρεσίες υποστήριξης έναρξης λειτουργίας. Η παράδοση και η εγκατάσταση λογισμικού Σύνθεσης Φωνής, λογισμικού Φωνητικού Κειμενογράφου, λογισμικού δίγλωσσου λεξικού γενικής γλώσσας για το ζεύγος γλωσσών Ελληνικά-Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ), λογισμικό τρίγλωσσου ορολογικού λεξικού για τη χρήση Η/Υ σε Αγγλικά-Ελληνικά-ΕΝΓ, Λογισμικού Φωνητικής Αναζήτησης, στο ΤΕΙ Αθήνας από τον ανάδοχο θα γίνει το αργότερο σε δύο μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η παράδοση, η εγκατάσταση και παραμετροποίηση του λογισμικού Αυτόματης Φωνητικής Απόδοσης Δικτυακού Τόπου θα γίνει το αργότερο σε οκτώ μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η παράδοση του Πληροφοριακού συστήματος θα γίνει το αργότερο σε οκτώ μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η παράδοση του ψηφιοποιημένου εκπαιδευτικού/ενημερωτικού υλικού θα γίνει το αργότερο σε οκτώ μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η συνολική διάρκεια του Υποέργου προβλέπεται να είναι 11 μήνες. Το Υποέργο 1 αφορά στην αγορά λογισμικών, στην ψηφιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού και στην ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος στήριξης των ΑμεΑ σπουδαστών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, συνολικού προϋπολογισμού έως του ποσού των , συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Βιωσιμότητα Το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό αλλά και οι δομές που θα δημιουργηθούν μέσα από τις συγκεκριμένες δράσεις θα αποτελέσουν κεφάλαιο για το ΤΕΙ-Α. Η εκπαίδευση του εκπαιδευτικού προσωπικού και των ΑμεΑ σπουδαστών και η συμμετοχή τους στην ανάπτυξη των δομών αυτών καθ όλη τη διάρκεια του έργου θα επιτρέψει την απρόσκοπτη συνέχειά τους. Σελίδα 6 από 59

7 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1 του Έργου «Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες ΤΕΙ Αθήνας (ΤΕΙ-Α)» με κωδικό ΟΠΣ ΜΕΡΟΣ Α. Αντικείμενο & Προδιαγραφές έργου Η βιωσιμότητα των υποδομών και των υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του υποέργου είναι πλήρως διασφαλισμένη λόγω του χαμηλού κόστος συντήρησης, το οποίο εκτιμάται ότι θα μπορεί να καλύπτεται από τους τακτικούς προϋπολογισμούς του ιδρύματος. Οφέλη Η υλοποίηση του Υποέργου 1 θα προσπορίσει πολλά οφέλη στο ίδρυμα. Τα σημαντικότερα είναι: Η απόκτηση ΟΠΣ υποστήριξης της προσβασιμότητας ΑμεΑ, βασισμένου στις νέες τεχνολογίες. Η ανάδειξη των υπηρεσιών και εκπαιδευτικού υλικού του ιδρύματος προς τους φοιτητές ΑμεΑ και την ευρύτερη ακαδημαϊκή κοινότητα, μέσω του κεντρικού ΟΠΣ. Η αξιόπιστη, γρήγορη, ευκολότερη και ακριβέστερη ανάκτηση εκπαιδευτικού υλικού και της πληροφορίας μετά από αναζήτηση στο κοινό ΟΠΣ. Η δημιουργία ενός κοινού πυρήνα φυσικών προσώπων (καθηγητών, ΑμεΑ σπουδαστών κ.λπ.) και συλλογικών οργάνων (τομέων, σχολών κ.λπ.) που θα στηρίξει στο μέλλον την προσπάθεια του ΤΕΙΑ. Σελίδα 7 από 59

8 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Συντομογραφίες o ISO International Organization for Standardization o VM Virtual Machine o WS Web Services o ΔΠΤΥ Διεύθυνση Πληροφορικής και Τεχνικών Υπηρεσιών o Ε.Π. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα o ΕΑΔΔ Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού και των διαδικασιών Διαπραγμάτευσης o ΕΑΕΠ Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών o ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση o ΕΛΚΕ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας o ΕΠ Εκπαιδευτικό Προσωπικό o ΕΠΕΑΕΚ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση o ΕΠΠΕ Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου o ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς o ΚΔΔ Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου o ΜΣΕΕ Μονάδα Στήριξης Εκπαιδευτικού Έργου o ΟΕ Ομάδα Έργου o ΤΕΙ-Α Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας o ΥΠΑΙΘΠΑ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Αθλητισμού & Πολιτισμού o ΨΣ Ψηφιακή Σύγκλιση Σελίδα 8 από 59

9 Α1. Περιβάλλον του Έργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου Οι εμπλεκόμενοι φορείς στην υλοποίηση του έργου είναι το ΤΕΙ Αθήνας (φορέας λειτουργίας), ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ-Α (φορέας υλοποίησης και τελικός δικαιούχος), το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Αθλητισμού & Πολιτισμού (φορέας χρηματοδότησης) και ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί το έργο. Την ευθύνη σύνταξης της παρούσας Διακήρυξης έχει αναλάβει από κοινού ο Φορέας Λειτουργίας του Έργου, δηλαδή το ΤΕΙ-Α (δείτε αναλυτικά στην ενότητα A1.1.1 ), καθώς και ο Φορέας Υλοποίησης-δικαιούχος του Έργου, δηλαδή ο ΕΛΚΕ του ΤΕΙ-Α. (δείτε αναλυτικά στην ενότητα A1.1.2 ) Ευρύτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο ο Ανάδοχος θα υλοποιήσει το φυσικό αντικείμενο του Έργου Η παρούσα Διακήρυξη γίνεται στο πλαίσιο του Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2, Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ και με βάση την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 21.1 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ. Εντάσσεται δε στο Θεματικό αντικείμενο Γ. ΤΙΤΛΟΣ του έργου είναι : «Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες ΤΕΙ-Α» και ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ του ΤΕΙ-Α. Η διακήρυξη συντάχθηκε με βάση τους προτεινόμενους στόχους του προαναφερθέντος Ε.Π. και για το λόγο αυτό απαιτεί την αξιοποίηση σύγχρονων ΤΠΕ. Εξωγενείς επιχειρησιακοί στόχοι Οι νέες τεχνολογίες και η ανάπτυξη του ψηφιακού περιεχομένου και των υπηρεσιών θα συμβάλουν: 1) στη διεύρυνση του ακαδημαϊκού διαλόγου για την ένταξη των ΑμεΑ στην τριτοβάθμιο εκπαίδευση και 2) στη συνεργατική παραγωγή και αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού από την ευρύτερη ακαδημαϊκή κοινότητα. Επίσης, θα υποστηριχθεί ένα πολυμεσικό συνεργατικό λεξικό ορολογίας που ενδιαφέρει όλους τους σπουδαστές ΑμεΑ με βίντεο σε Νοηματική Γλώσσας και με δυνατότητα εκφώνησης όρων. Μελλοντικά θα υποστηριχθεί η οργάνωση εθελοντισμού στήριξης των εκπαιδευτικών προσπαθειών με συμμετοχή διερμηνέων, καθηγητών κ.λπ. Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς Δεν υπάρχουν εμπλεκόμενοι φορείς εκτός ΤΕΙ-Α κατά την εκτέλεση του υποέργου. Στο πλαίσιο του υποέργου υπάρχει συνεργασία με τις δομές του ΤΕΙ-Α: 1. Διεύθυνση Πληροφορικής και Τεχνικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ-Α 2. Μονάδα Στήριξης Εκπαιδευτικού Έργου του ΤΕΙ-Α 3. Τμήμα Πληροφορικής ΤΕΙ-Α Συνθήκες κάτω από τις οποίες το Έργο θα συνεχίζει να λειτουργεί παραγωγικά Σκοπός του παρόντος Υποέργου «Υποέργο (1) Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό για σπουδαστές ΑΜΕΑ και σπουδαστές με μαθησιακά προβλήματα» είναι η ανάπτυξη υπηρεσιών και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για σπουδαστές ΑΜΕΑ Σελίδα 9 από 59

10 και σπουδαστές με μαθησιακά προβλήματα, και μετά την ολοκλήρωση της Πράξης στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση». Το ΤΕΙ-Α έχει την υλικοτεχνική υποδομή και το ανθρώπινο δυναμικό να συνεχίσει τη λειτουργία όλων των ψηφιακών υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν κατά την υλοποίηση του προγράμματος. Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας Φορέας Λειτουργίας: ΤΕΙ-Α Φορέας λειτουργίας του έργου είναι το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας (ΤΕΙ-Α). Το ΤΕΙ-Α είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) πλήρως αυτοδιοικούμενο κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του Συντάγματος και εποπτευόμενο από το ΥΠΑΙΘΠΑ. Ανήκει στον τεχνολογικό τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, όπως αυτή διαρθρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3549/2007 (Α 69). Το ΤΕΙ-Α ασκεί διδακτικό, ερευνητικό και κάθε άλλο έργο που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία στο πλαίσιο της αποστολής του. Το έργο αυτό υποστηρίζεται από τις διοικητικές, οικονομικές και τεχνικές υπηρεσίες του Ιδρύματος, υπόκειται δε σε διαρκή αξιολόγηση με σκοπό τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και της έρευνας, των σπουδών και των λοιπών υπηρεσιών του. Το ΤΕΙ-Α αποτελείται από Σχολές, Τμήματα, Τομείς και Εργαστήρια, που συνιστούν τις ακαδημαϊκές του μονάδες. Έχει 36 τμήματα και καλύπτει συνολικά πτυχία 33 ειδικοτήτων από τις 42 που περιλαμβάνουν τα Τ.Ε.Ι.. Ο εκπαιδευτικός όγκος του Ιδρύματος το προσδιορίζει ως τον κεντρικό άξονα της τριτοβάθμιας τεχνολογικής εκπαίδευσης της χώρας και το βασικό μοχλό υλοποίησης του θεσμού των ΤΕΙ. Η ακαδημαϊκή λειτουργία του ΤΕΙ-Α περιλαμβάνει το ερευνητικό και διδακτικό έργο. Κυρίαρχη στρατηγική επιλογή του Ιδρύματος είναι η διασφάλιση και διαρκής αναβάθμιση των παρεχόμενων σπουδών, η ενεργός συμμετοχή στην έρευνα και η ενίσχυση όλων των υποδομών του για το σκοπό αυτό. Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκει και υλοποιεί κάθε είδους έργο που στοχεύει στην ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών προς την ακαδημαϊκή κοινότητα και επιδιώκει τη μέγιστη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Οι ενέργειες αυτές υποστηρίζονται από τη Βιβλιοθήκη. Η υλοποίηση των πράξεων υποστηρίζεται από τη διεύθυνση Οικονομικού. Σελίδα 10 από 59

11 Σελίδα 11 από 59

12 Το ΤΕΙ Αθήνας έχει εδώ και χρόνια διαγράψει μία πορεία σημαντικής προσφοράς στην εκπαιδευτική κοινότητα. Επιπλέον μέσω της υλοποίησης μεγάλων έργων υποδομής και αξιοποίησης νέων τεχνολογιών, έχει συμβάλλει στην ευρύτερη αναβάθμιση της Εκπαιδευτικής διαδικασίας αλλά και στην διάχυση των ΤΠΕ σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης. Η εμπειρία του ΤΕΙ-Α αφορά σε έργα εφαρμοσμένης έρευνας και επιμόρφωσης, κυρίως σε έργα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΚ) και του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ). Α1.1.2 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης Η Διεύθυνση Οικονομικού του Ιδρύματος έχει ιδιαίτερη εμπειρία στην εκτέλεση έργων διαχείρισης δαπανών ανθρώπινου δυναμικού, καθώς διαχειρίζεται τη μισθοδοσία του μόνιμου προσωπικού του ιδρύματος συμπεριλαμβανομένων των μελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ), του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού καθώς και των συμβασιούχων διδασκόντων. Επιπρόσθετα, η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ιδρύματος έχει ιδιαίτερη εμπειρία στη διαχείριση πιστώσεων του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για την αναβάθμιση τόσο της εκπαιδευτικής και επιστημονικής υποδομής των Τμημάτων και Εργαστηρίων του Ιδρύματος. Στην Οικονομική Υπηρεσία του Ιδρύματος λειτουργεί Τμήμα Δαπανών και ΚΠΣ το οποίο έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση των κονδυλίων που προέρχονται από Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης και τη συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του εσωτερικού και εξωτερικού για την απορρόφηση αυτών των κονδυλίων Επίσης, στην Οικονομική Υπηρεσία του Ιδρύματος λειτουργεί Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας το οποίο έχει την ευθύνη για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών προμήθειας Σελίδα 12 από 59

13 εξοπλισμού και υπηρεσιών ενέργειες απαραίτητες για την υλοποίηση κοινοτικών προγραμμάτων. Ο Ειδικός Λογαριασμός του ιδρύματος ιδρύθηκε με σκοπό να διαχειριστεί κονδύλια έρευνας, εκπαίδευσης, κατάρτισης, απασχόλησης, τεχνολογικής ανάπτυξης και παροχής σχετικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό έχει διαθέσει και διαχειριστεί κονδύλια που προορίζονται για την κάλυψη δαπανών που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών έργων καθώς και έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης, για την παροχή επιστημονικών και τεχνολογικών υπηρεσιών και άλλων σχετικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στη σύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με την παραγωγή. Οι υπηρεσίες και οι δραστηριότητες αυτές εκτελούνται από το εκπαιδευτικό προσωπικό του και συνεργάτες. Α1.1.3 Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου Δεν υπάρχουν εμπλεκόμενοι φορείς εκτός ΤΕΙ-Α κατά την εκτέλεση του υποέργου. Στο πλαίσιο του υποέργου υπάρχει συνεργασία με τις δομές του ΤΕΙ-Α: 1. Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου (ΚΔΔ) του ΤΕΙ Αθήνας που υπάγεται στη Διεύθυνση Πληροφορικής και Τεχνικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ-Α 2. Μονάδα Στήριξης Εκπαιδευτικού Έργου του ΤΕΙ-Α 3. Τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ-Α Α1.1.4 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου θα συσταθούν οι παρακάτω επιτροπές: Επιτροπή Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού και των διαδικασιών Διαπραγμάτευσης (ΕΑΔΔ) Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από πενταμελή Επιτροπή που θα συσταθεί μετά από κλήρωση σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν.4024/2011 και με απόφαση του ΕΛΚΕ. Η Επιτροπή είναι αρμόδια για τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών, για τη διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων των υποψηφίων καθώς και για κάθε θέμα που προκύπτει ως και κατά την εκτέλεση της Σύμβασης (άρθρο 38 του Π.Δ. 118/2007). Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών (ΕΑΕΠ) Τριμελής επιτροπή που θα συσταθεί μετά από κλήρωση σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν.4024/2011 και με απόφαση του ΕΛΚΕ. Επισημαίνεται ότι οι επιτροπές αξιολόγησης γνωμοδοτούν και για κάθε θέμα που προκύπτει κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού ή τη διαδικασία διαπραγμάτευσης ως και κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) Για τις ανάγκες παρακολούθησης και οριστικής παραλαβής του Έργου όπως θα προκηρυχθεί από την παρούσα διακήρυξη θα οριστεί από την αναθέτουσα αρχή η «Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ)». Αρμοδιότητα της ΕΠΠΕ είναι η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και η προσωρινή και οριστική παραλαβή του παρόντος Έργου. Επισημαίνεται επίσης ο γνωμοδοτικός ρόλος της ΕΠΠΕ. Σελίδα 13 από 59

14 Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) Παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια όσον αφορά την ισότιμη πρόσβαση των σπουδαστών στις υπηρεσίες του Ιδρύματος, μεγάλο μέρος των υπηρεσιών εξακολουθεί να παραμένει απρόσιτο σε ειδικές κατηγορίες σπουδαστών. Την τελευταία 20ετία και μετά από σειρά ευνοϊκών νομοθετικών ρυθμίσεων, η συμμετοχή ατόμων με αναπηρία και ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση έχει αυξηθεί, με αποτέλεσμα ολοένα και περισσότερο να αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα κατανόησης και αντιμετώπισης των ιδιαίτερων αναγκών των σπουδαστών αυτών. Με την είσοδό τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση τα άτομα με αναπηρία αντιμετωπίζουν, εκτός από τις αλλαγές περιβάλλοντος και τις προσωπικές αλλαγές που βιώνουν, δυσκολίες στην παρακολούθηση των μαθημάτων (εξαιτίας σωματικής, αισθητηριακής ή άλλης ιδιαιτερότητας), στην πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό, στην πληροφόρηση (κατά κανόνα είναι ελλιπής για σημαντικά γεγονότα της ακαδημαϊκής ζωής όπως οι εγγραφές στα εργαστήρια, το πρόγραμμα εξετάσεων εργαστηρίων κ.λπ.). Όλα αυτά επηρεάζουν την ένταξή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους. Γενικότερα, η έλλειψη κατάλληλων υπηρεσιών που να διευκολύνουν την αντιμετώπιση των επιπρόσθετων δυσκολιών επιτείνουν το άγχος, την ανασφάλεια των σπουδαστών αυτών και πολύ συχνά τους οδηγούν στην παραίτηση. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα καλούνται να μεριμνήσουν ώστε να εξασφαλιστεί η δημιουργία ψηφιακών υπηρεσιών και μέσων για καλύτερη δυνατή ένταξη των ΑμεΑ σπουδαστών στον Ακαδημαϊκό χώρο. Οι ψηφιακές υπηρεσίες υποστήριξης σε ΑμεΑ αποτελούν το όχημα της ισότιμης πρόσβασης στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το παρόν Υποέργο αφορά την παροχή ψηφιακής υπηρεσίας υποστήριξης σε θέματα εκπαίδευσης, πρόσβασης, ενημέρωσης και στήριξης ΑμεΑ σπουδαστών και σπουδαστών με μαθησιακές δυσκολίες. Έμφαση θα δοθεί στην κάλυψη των αναγκών δυσλεκτικών σπουδαστών και κωφών - βαρήκοων σπουδαστών επειδή είναι σχετικά πολυάριθμοι (περισσότεροι από 30 ενεργοί κωφοί - βαρήκοοι σπουδαστές στο ΤΕΙ-Α σήμερα) αλλά και λόγω της προηγούμενης εμπειρίας του ιδρύματος σε αντίστοιχες δράσεις περισσότερο από δώδεκα έτη. Το Υποέργο αφορά τη δημιουργία και διάθεση των απαραίτητων πόρων για την πρόσβαση στις ψηφιακές υπηρεσίες του Ιδρύματος και την οργάνωση της διδασκαλίας με ειδική πρόβλεψη για τους σπουδαστές ΑμεΑ. Σελίδα 14 από 59

15 Α1.2.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας Το ΤΕΙ-Α ασκεί διδακτικό, ερευνητικό και κάθε άλλο έργο που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία στο πλαίσιο της αποστολής του. Το έργο αυτό υποστηρίζεται από τις διοικητικές, οικονομικές και τεχνικές υπηρεσίες του Ιδρύματος, υπόκειται δε σε διαρκή αξιολόγηση με σκοπό τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και της έρευνας, των σπουδών και των λοιπών υπηρεσιών του. Για το λόγο αυτό το ΤΕΙ-Α έχει προχωρήσει σε διαδικασίες ISO 9001 που αφορούν υποδομές εκπαίδευσης. Οι δομές του Ιδρύματος που εμπλέκονται στο πλαίσιο του φορέα λειτουργίας για το συγκεκριμένο έργο είναι: 1. Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Τεχνικών Υπηρεσιών για την υποστήριξη των δικτυακών υπηρεσιών και την παροχή επιπλέον τεχνογνωσίας 2. Μονάδα Στήριξης Εκπαιδευτικού Έργου 3. Το Τμήμα Πληροφορικής σε θέματα τεχνογνωσίας, διαρκούς εξέλιξης και παρακολούθησης θεμάτων ΤΠΕ Α1.2.2 Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα Διεύθυνση Πληροφορικής και Τεχνικών Υπηρεσιών Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Τεχνικών Υπηρεσιών έχει την ευθύνη για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των υπηρεσιών δικτύου. Είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη, εγκατάσταση και συντήρηση των υπηρεσιών αυτών ενώ παράλληλα είναι αρμόδια για την Σελίδα 15 από 59

16 τήρηση των προδιαγραφών ενιαίας δομημένης καλωδιακής υποδομής και την εγκατάσταση και λειτουργία του ενεργού εξοπλισμού του Ιδρύματος. Επίσης έχει την ευθύνη για το συνεχή ανασχεδιασμό και αναβάθμιση του δικτύου δεδομένων του Ιδρύματος, σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις και στο πλαίσιο αυτών των αρμοδιοτήτων συνεργάζεται στενά και υποστηρίζει τη Βιβλιοθήκη. Προσωπικό της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Τεχνικών Υπηρεσιών έχει την αποκλειστική ευθύνη για το δίκτυο της Βιβλιοθήκης. Στο πλαίσιο της Διεύθυνσης λειτουργεί το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου. Σύντομη περιγραφή του ΚΔΔ της ΔΠΤΥ του ΤΕΙ-Α Το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου (ΚΔΔ) του ΤΕΙ Αθήνας (www.teiath.gr/noc), υπάγεται στη Διεύθυνση Πληροφορικής και Τεχνικών Υπηρεσιών και αποτελεί σημαντική δομή του, η οποία δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Β ΚΠΣ. Διαθέτει σήμερα 10 μόνιμους/αορίστου χρόνου μηχανικούς Πληροφορικής και έχει αναλάβει το σύνολο των υποχρεώσεων που αφορούν την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των Πληροφοριακών Συστημάτων του ΤΕΙ Αθήνας, των προσφερόμενων δικτυακών υπηρεσιών στους χρήστες του Ιδρύματος καθώς και τη λειτουργία των δύο αιθουσών Τηλεκπαίδευσης. Το προσωπικό του έχει την ευθύνη για τον συνεχή ανασχεδιασμό και αναβάθμιση των προσφερόμενων δικτυακών υπηρεσιών και του Δικτύου Δεδομένων του Ιδρύματος, σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις. Γενικότερα το Κ.Δ.Δ παρέχει στην ακαδημαϊκή κοινότητα του ΤΕΙ Αθήνας τις παρακάτω υπηρεσίες: Υποστήριξη Υπολογιστικών Συστημάτων: Συντήρηση/διαχείριση εξυπηρετητών του ΤΕΙ-Α (πραγματικών & εικονικών), Αρχική εγκατάσταση & διαμόρφωση νέων εξυπηρετητών, Λήψη αντιγράφων ασφαλείας (Βαckup), Εγκατάσταση, διαχείριση, συντήρηση όλων των δικτυακών υπηρεσιών και εφαρμογών του ΤΕΙ-Α, Ανάπτυξη νέων προηγμένων εφαρμογών δικτύου και ενσωμάτωσή τους στο περιβάλλον του δικτύου Υποστήριξη ενεργού δικτυακού εξοπλισμού: Το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου του Τ.Ε.Ι Αθήνας φροντίζει να διατηρεί σε υψηλά επίπεδα τις παρεχόμενες υπηρεσίες στο ΤΕΙ-Α εξασφαλίζοντας αξιοπιστία, ασφαλή πρόσβαση και συνεχή λειτουργία του δικτύου. Έχει ευθύνη για την ομαλή απρόσκοπτη λειτουργία του ενεργού εξοπλισμού του. Υποστήριξη παρεχόμενων βασικών και προηγμένων δικτυακών υπηρεσιών: Στο Τ.Ε.Ι Αθήνας παρέχονται σήμερα οι εξής υπηρεσίες: Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο ( ), World Wide Web (WWW), Webmail, Υπηρεσία Antispam, Yπηρεσία VPN, Ονοματολογία Διαδικτύου (DNS), Απομακρυσμένη πρόσβαση στο Διαδίκτυο (Dialup), Υπηρεσία Καταλόγου (Directory Service), Υπηρεσία Αρωγής Χρηστών (HelpDesk). Ασφάλεια δεδομένων: Το ΚΔΔ είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση του απορρήτου της διακινούμενης πληροφορίας από υποκλοπές, της αποθηκευμένης πληροφορίας ( ) και της ακεραιότητας των συστημάτων των κόμβων του δικτύου Υποστήριξη χρηστών (Help Desk): Η υπηρεσία Αρωγής Χρηστών (Ηelp Desk) δέχεται, καταγράφει και επιλύει όλα τα δικτυακά προβλήματα των χρηστών Ρόλος στην υλοποίηση του έργου Το ΤΕΙ-Α θα παρέχει την υποδομή servers για τη φιλοξενία του εκπαιδευτικού υλικού και την υποστήριξη των υπηρεσιών και των λειτουργιών της. Το ΚΔΔ του ΤΕΙ-Α θα αποτελέσει το σημείο διατήρησης των δεδομένων και μεταδεδομένων του υποέργου. Ο φορέας υλοποίησης ΤΕΙ-Α θα διαχειρίζεται το σύστημα μέσω VM (virtual machine). Οι υπηρεσίες προσφέρονται από ένα σύνολο έμπειρων μηχανικών πληροφορικής οι οποίοι καλύπτουν τις παρακάτω ειδικότητες: Μηχανικοί Συστημάτων και Δικτυακών Υπηρεσιών, Μηχανικοί Πληροφοριακών Συστημάτων Εφαρμογών, Μηχανικοί Διαχείρισης Δικτύου κορμού, διανομής, πρόσβασης, Μηχανικό Υποστήριξης αιθουσών Τηλεκπαίδευσης, Σελίδα 16 από 59

17 Μηχανικό Υποστήριξης Φοιτητολογίου και Τεχνικό Διαχείρισης Περιεχομένου WEB. Μονάδα Στήριξης Εκπαιδευτικού Έργου Το ΤΕΙ-Α στο πλαίσιο της Κατηγορίας Πράξεων α. «Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών» του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II, ως δράση κεντρικής υποστήριξης, δημιούργησε την Μονάδα Στήριξης Εκπαιδευτικού Έργου (ΜΣΕΕ). Σκοπός είναι να προκύψει μια παράλληλη εκπαιδευτική διαδικασία, πέραν της συμβατικής, η οποία κύρια θα προσφέρει στους σπουδαστές του ΤΕΙ-Α ένα όσο το δυνατόν ολοκληρωμένο πολυμορφικό εκπαιδευτικό υλικό σε μία σειρά από τα διδασκόμενα μαθήματα των προγραμμάτων σπουδών διαφόρων ειδικοτήτων. Ο τελικός στόχος είναι ενεργοποιηθούν οι προσπάθειες των σπουδαστών για περισσότερη μάθηση και να εμπλουτίζουν τις γνώσεις από μόνοι τους με όσο το δυνατόν αυτόνομο και δημιουργικό τρόπο. Η προσφορά προς τους σπουδαστές πολυμορφικού εκπαιδευτικού υλικού θα τους παροτρύνει και θα τους διευκολύνει στην μάθηση με αποτέλεσμα την αύξηση του ποσοστού αφομοίωσης γνώσεων και υψηλότερη απόδοση στις εξετάσεις και στην βαθμολογία τους. Επίσης μελλοντικά μέσω ειδικών test αυτο-αξιολόγησης τους θα παρέχεται η δυνατότητα να αυτοκατευθύνονται για πληρέστερη κατανόηση των διδακτικών αντικειμένων. Παράλληλα προσφέρεται στα μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού του ΤΕΙ Αθήνας η δυνατότητα να ανανεώσουν την εκπαιδευτική διαδικασία προς νέες μορφές και μεθόδους, και να αναπτυχθεί μια άμιλλα σε θέματα διαμόρφωσης και ανάπτυξης πρωτοποριακού πολυμορφικού εκπαιδευτικού υλικού. Τμήμα Πληροφορικής Το Ίδρυμα έχει Τμήμα Πληροφορικής που εντάσσεται στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (βλέπε οργανόγραμμα στο Α.1.1.1) το οποίο διαθέτει την τεχνογνωσία και την επιστημονική γνώση για την υλοποίηση προγραμμάτων για την αναβάθμιση των υπηρεσιών σε ΑμεΑ σπουδαστές του Ιδρύματος. Το Τμήμα λειτουργεί από το 1983 αριθμεί 25 μέλη ΕΠ και υποστηρίζεται από επιστημονικούς και εργαστηριακούς συνεργάτες. Συνεργάζεται δε για θέματα ψηφιακών βιβλιοθηκών με μέλη ΕΠ του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης και άλλων τμημάτων του Ιδρύματος. Το επιστημονικό αντικείμενο του Τμήματος, πέραν των υπολοίπων θεμάτων, καλύπτει και θέματα που είναι στο επίκεντρο της χρήσης νέας τεχνολογίας για τη δημιουργία και διαχείριση ψηφιακών υποδομών εκπαίδευσης και πληροφόρησης και επιπλέον στοχεύει και στα παρακάτω: 1. Να παρέχει στους φοιτητές τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις προκειμένου να είναι σε θέση να σχεδιάζουν, να υλοποιούν και να εγκαθιστούν, να οργανώνουν, να διαχειρίζονται και να διοικούν πληροφοριακά συστήματα, και μονάδες πληροφόρησης, κάθε είδους, καθώς επίσης να διατηρούν και να βελτιώνουν τις παρεχόμενες, από τα πληροφοριακά συστήματα και τις μονάδες τους, υπηρεσίες. 2. Να υποστηρίζουν το έργο οποιουδήποτε οργανισμού δραστηριοποιείται στην οργάνωση και διαχείριση πληροφοριών. 3. Να παρέχει στους φοιτητές τη δυνατότητα αποτελεσματικής χρήσης ηλεκτρονικών συστημάτων διαχείρισης πληροφοριών, πολυμεσικών βάσεων πληροφοριών, ψηφιακών βιβλιοθηκών και αποθετηρίων τόσο σε ανεξάρτητο όσο και σε δικτυακό περιβάλλον. Σελίδα 17 από 59

18 4. Να δημιουργεί και να ενισχύει το επιστημονικό και ερευνητικό ενδιαφέρον των φοιτητών, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στις σημερινές προκλήσεις του κλάδου, καθώς επίσης να παρακολουθούν και να συνεισφέρουν στην εξέλιξη του επιστημονικού πεδίου. Από την άποψη αυτή η ύπαρξη ενός Τμήματος Πληροφορικής και η συνεργασία του με τις υπόλοιπες μονάδες λειτουργεί ενισχυτικά και αναμένεται να είναι σημαντική η συμβολή του στην υλοποίηση του προτεινόμενου έργου Το προτεινόμενο έργο θα υποστηριχθεί κυρίως από: α. το προσωπικό της Διεύθυνσης Πληροφορικής και νέων Τεχνολογιών και ιδιαίτερα των ατόμων που έχουν την ευθύνη του δικτύου και υποστηρίζουν τη λειτουργία των συστημάτων της β. το εκπαιδευτικό προσωπικό του Τμήματος Πληροφορικής των οποίων τα γνωστικά αντικείμενα βρίσκονται σε άμεση σχέση με Νέες Τεχνολογίες που είναι άμεσα αξιοποιήσιμες στο υποέργο πχ τις τεχνολογίες των ψηφιακών βιβλιοθηκών, της οργάνωσης πληροφοριών στο πλαίσιο πληροφοριακών συστημάτων, της παραγωγής-διαχείρισηςυποστήριξης μεταδεδομένων, της διαχείρισης πληροφοριών με τη χρήση νέων τεχνολογιών (mobile devices κ.λπ), την υποστήριξη της θεματικής πρόσβασης στις πληροφορίες. Το προσωπικό θα υποστηρίξει το έργο τόσο κατά τη διάρκεια υλοποίησής του, όσο και μετά το πέρας ολοκλήρωσης της σύμβασης με τον ανάδοχο. Α1.2.3 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών Το έργο θα υποστηρίζει μια σειρά από επιχειρησιακές διαδικασίες. Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει συνοπτικά τις διεργασίες αυτές, τις υφιστάμενες λειτουργίες και την αναμενόμενη βελτίωση/οφέλη που θα προκύψουν με την υλοποίηση του έργου. Επιχειρησιακή διεργασία Ψηφιοποίηση και διάθεση εκπαιδευτικού υλικού σε ΑμεΑ σπουδαστές και σπουδαστές με μαθησιακά προβλήματα Υφιστάμενη διεργασία Αφορά την προσαρμογή υπάρχοντος εκπαιδευτικού υλικού Βελτίωση/ Οφέλη Προσαρμογή και επέκταση υπάρχοντος ψηφιοποιημένου εκπαιδευτικού και πληροφοριακού υλικού ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη προσπέλασή του από τους σπουδαστές, μετατροπή του εκπαιδευτικού υλικού ώστε να είναι συμβατό με το διεθνές πρότυπο SCORM, φόρτωση όλου του υλικού στο πληροφοριακό σύστημα. Το νέο ψηφιακό εκπαιδευτικό και πληροφοριακό υλικό που παράγεται θα μπορεί να φορτωθεί εύκολα στο πληροφοριακό σύστημα. Διάθεση όλου του υλικού μέσω του πληροφοριακού συστήματος με χρήση ανοιχτών προτύπων. Οι υπηρεσίες θα υποστηριχθούν, κυρίως, με την οργάνωση της απρόσκοπτης πρόσβασης των ΑμεΑ σε ψηφιοποιημένο σύμφωνα με τις ανάγκες τους, πληροφοριακό και εκπαιδευτικό υλικό. Πιο συγκεκριμένα, ο Κωφός σπουδαστής θα βοηθηθεί με επεξηγηματικά βίντεο σε νοηματική, ο τυφλός σπουδαστής θα μπορεί να ακούσει ενότητες του μαθήματος, ο δυσλεκτικός θα μπορεί να ακούσει το κείμενο αλλά και να Σελίδα 18 από 59

19 Παροχή υπηρεσίας υποστήριξης ηλεκτρονικής επικοινωνίας και εκπαίδευσης σπουδαστών με ειδικές ανάγκες προσαρμόσει τη διεπαφή πρόσβασης στο εκπαιδευτικό υλικό σύμφωνα με τις ανάγκες του κ.λπ. Όλο το ψηφιακό εκπαιδευτικό και πληροφοριακό υλικό που θα παράγεται στο πλαίσιο του υποέργου θα διατίθεται ως ανοιχτά δεδομένα, με άδεια χρήσης Creative Commons (Αναφορά Προέλευσης). Υποστηρικτική ψηφιακή υπηρεσία που υποβοηθά και διαφαλίζει για τους ΑμεΑ σπουδαστές: 1. Τη συμμετοχή τους στην τάξη, το εργαστήριο και την εκπαιδευτική / ακαδημαϊκή ζωή γενικότερα 2. Την εκπαίδευσή τους και τη διευκόλυνση της μάθησης (learning) 3. Την πληροφόρηση τους σε θέματα εκπαιδευτικά, σε γεγονότα και θέματα της ακαδημαϊκής ζωής και σε γενικότερα θέματα. Το παρόν Υποέργο αφορά την παροχή ψηφιακής υπηρεσίας υποστήριξης σε θέματα εκπαίδευσης, πρόσβασης, ενημέρωσης και στήριξης ΑμεΑ σπουδαστών και σπουδαστών με μαθησιακές δυσκολίες. Έμφαση θα δοθεί στην κάλυψη των αναγκών δυσλεκτικών σπουδαστών και κωφών - βαρήκοων σπουδαστών επειδή είναι σχετικά πολυάριθμοι (περισσότεροι από 30 ενεργοί κωφοί - βαρήκοοι σπουδαστές στο ΤΕΙ-Α σήμερα) αλλά και λόγω της προηγούμενης εμπειρίας του ιδρύματος σε αντίστοιχες δράσεις. Α1.2.4 Ανάλυση υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Το ΤΕΙ-Α: Διαθέτει data center με όλες τις προδιαγραφές (φιλοξενία υπολογιστικού εξοπλισμού υψηλής διαθεσιμότητας, και συγκεκριμένα Εφεδρεία σε κλιματιστικές μονάδες, Εφεδρεία σε UPS, Αυτόματη γεννήτρια πετρελαίου 60KVA, Σύγχρονο δικτυακό εξοπλισμό, Σύγχρονο firewall, Αυτόματο σύστημα πυρασφάλειας, Διασύνδεση με το Internet με 1Gbps) για την αδιάλειπτη λειτουργία των δικτύων του ΤΕΙ-Α που απαιτούνται για την επικοινωνία με εξωτερικούς φορείς καθώς και την εσωτερική επικοινωνία του Ιδρύματος. Χρησιμοποιεί εδώ και 4 χρόνια τεχνολογίες virtualization με σκοπό την καλύτερη και αποδοτικότερη αξιοποίηση των υπολογιστικών πόρων που διαθέτει, έχει προχωρήσει σε εκπαιδεύσεις μηχανικών του πάνω σε λογισμικά εικονικών μηχανών και διαθέτει ήδη πιστοποιημένο μηχανικό. Διαθέτει υποδομή virtualization: εξυπηρετητές, ειδικό λογισμικό για VM, στην οποία σήμερα τρέχουν πάνω από 40 εικονικές μηχανές (linux, windows, mikrotik), οι οποίες φιλοξενούν σχεδόν το 50% των εφαρμογών του ιδρύματος. Ενδεικτικά μερικές από τις υπηρεσίες που τρέχουν σε εικονικές μηχανές είναι οι: Υπηρεσία DNS, Υπηρεσία Καταλόγου & Αυθεντικοποίησης (LDAP), Υπηρεσία Webmail, Yπηρεσία VPΝ. Το ΤΕΙ-Α για τη φιλοξενία του πληροφοριακού συστήματος και του εκπαιδευτικού υλικού θα παρέχει τους απαιτούμενους: web servers, application servers, database servers, desktop workstations, laptops, UPS, εξοπλισμό data storage (NAS/SAN storage backup device), δικτυακό εξοπλισμό ( rack, load balancer, switches, rooters/firewall). Σελίδα 19 από 59

20 Α2. Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α2.1 Αντικείμενο του Έργου Είναι σημαντικό οι ΑμεΑ σπουδαστές να τύχουν υποστηρικτικών ψηφιακών υπηρεσιών που να υποβοηθούν: 1. Τη συμμετοχή τους στην τάξη, το εργαστήριο και την εκπαιδευτική / ακαδημαϊκή ζωή γενικότερα 2. Την εκπαίδευση και τη μάθηση (learning) 3. Την πληροφόρηση τους σε θέματα εκπαιδευτικά, σε γεγονότα και θέματα της ακαδημαϊκής ζωής και σε γενικότερα θέματα. Το παρόν Υποέργο αφορά την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών υποστήριξης σε θέματα εκπαίδευσης, πρόσβασης, ενημέρωσης και στήριξης ΑμεΑ σπουδαστών και σπουδαστών με μαθησιακές δυσκολίες. Έμφαση θα δοθεί στην κάλυψη των αναγκών δυσλεκτικών σπουδαστών και κωφών - βαρήκοων σπουδαστών επειδή είναι σχετικά πολυάριθμοι (περισσότεροι από 30 ενεργοί κωφοί - βαρήκοοι σπουδαστές στο ΤΕΙ-Α σήμερα) αλλά και λόγω της προηγούμενης εμπειρίας του ιδρύματος σε αντίστοιχες δράσεις. Το Υποέργο επιπλέον αφορά τη δημιουργία και διάθεση των απαραίτητων πόρων για την πρόσβαση στις ψηφιακές υπηρεσίες του Ιδρύματος και την οργάνωση της διδασκαλίας με ειδική πρόβλεψη για τους σπουδαστές ΑμεΑ. Αντικείμενο Το βασικό αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου «Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης της Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας και της Εκπαίδευσης σπουδαστών ΑμεΑ του ΤΕΙ Αθήνας» (ΠΥΛΕΣ). Ειδικότερα το αντικείμενο του έργου αφορά: 1. την προμήθεια λογισμικού Σύνθεσης Φωνής (text to speech), λογισμικού Φωνητικού Κειμενογράφου (υπαγόρευσης), λογισμικού δίγλωσσου λεξικού γενικής γλώσσας για το ζεύγος γλωσσών Ελληνικά-Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ), λογισμικό τρίγλωσσου ορολογικού λεξικού για τη χρήση Η/Υ σε Αγγλικά-Ελληνικά-ΕΝΓ, Λογισμικού Φωνητικής Αναζήτησης (video phonetic search), λογισμικού Αυτόματης Φωνητικής Απόδοσης Δικτυακού Τόπου, 2. την Ψηφιοποίηση και Διάθεση Εκπαιδευτικού Υλικού σε ΑμεΑ, 3. Πληροφοριακό Σύστημα «Υποστήριξης, Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας & Εκπαίδευσης Σπουδαστών ΑμεΑ», Σελίδα 20 από 59

21 4. Πληροφοριακό Σύστημα «Υποστήριξης, Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας & Εκπαίδευσης Σπουδαστών ΑμεΑ» - Υπηρεσίες εκπαίδευσης, 5. Πληροφοριακό Σύστημα «Υποστήριξης, Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας & Εκπαίδευσης Σπουδαστών ΑμεΑ» - Υπηρεσίες υποστήριξης έναρξης λειτουργίας. Το προτεινόμενο Υποέργο «Υποέργο (1) Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό για σπουδαστές ΑΜΕΑ και σπουδαστές με μαθησιακά προβλήματα» στοχεύει στην ανάπτυξη υπηρεσιών και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για σπουδαστές ΑΜΕΑ και σπουδαστές με μαθησιακά προβλήματα, στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ» και κωδικό ΟΠΣ «304187». Παραδοτέα του υποέργου 1 είναι οι υπηρεσίες: 1. Υπηρεσία διάθεσης ψηφιακού περιεχομένου για χρήση από σπουδαστές ΑμεΑ 2. Υπηρεσία υποστήριξης Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης Σπουδαστών ΑμεΑ Όλο το νέο ψηφιακό εκπαιδευτικό και πληροφοριακό υλικό που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο της Πράξης θα διατίθεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος / μόνιμου κεντρικού αποθετηρίου του Ιδρύματος με χρήση ανοικτών προτύπων και με άδεια χρήσης Creative Common Αναφορά προέλευσης. Στο πλαίσιο του υποέργου το σύστημα περιλαμβάνει-υποστηρίζει τη δημιουργία και διαχείριση ενός ψηφιακού αρχείου στο οποίο διατηρούνται τα προϊόντα της διδασκαλίας σε ΑμεΑ σπουδαστές, δηλαδή εκπαιδευτικό υλικό μαθημάτων σύμφωνα με τις ανάγκες, διαλέξεις, σημειώσεις παραδόσεων, βίντεο νοηματικής, ηχογραφήσεις, τεχνικά έγγραφα, διαλέξεις, κ.λπ. Το περιεχόμενο του αρχείου είναι προσπελάσιμο μέσω του Διαδικτύου από τους τελικούς χρήστες - είτε εντός είτε εκτός του Ιδρύματος - με λιγοστές έως καθόλου δεσμεύσεις. Σαν δομή το συγκεκριμένο σύστημα αποτελείται από το λογισμικό και την υλική υποδομή, καθώς επίσης και από τις διαδικασίες/πολιτικές που σχετίζονται με την κατάθεση, αρχειοθέτηση, διαχείριση και διάθεση του ψηφιακού υλικού που περιλαμβάνει. Το σύστημα, επομένως, προσφέρει ένα απλό διαδικτυο-κεντρικό μηχανισμό (web-based) σε καθηγητές, σπουδαστές κ.λπ. ώστε να καταθέτουν και εν συνεχεία να προσπελαύνουν εκπαιδευτικό και πληροφοριακό υλικό παραγώμενα από το Ίδρυμα. Σελίδα 21 από 59

22 Α2.2 Αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικείμενο του Έργου Η αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου των επιμέρους δράσεων του υποέργου 1 έχει ως εξής: Δράση 1: Ψηφιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού για ΑμεΑ Αφορά την προσαρμογή υπάρχοντος ψηφιοποιημένου εκπαιδευτικού υλικού αλλά και τη δημιουργία νέου (κυρίως ορολογίας) ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβαση των σπουδαστών σε αυτό, την οργάνωση-μετατροπή του υλικού ώστε να είναι συμβατό με το διεθνές πρότυπο SCORM, την ανάπτυξη νέου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού σχετικού με την ορολογία, και τη διάθεσή του μέσω μόνιμου κεντρικού συστήματος με χρήση ανοιχτών προτύπων. Στο πλαίσιο της δράσης αυτής, θα υποστηριχθεί η απρόσκοπτη πρόσβαση των ΑμεΑ σπουδαστών σε ψηφιοποιημένο/ψηφιακό, σύμφωνα με τις ανάγκες τους, εκπαιδευτικό υλικό. Πιο συγκεκριμένα, ο Κωφός σπουδαστής θα βοηθηθεί με επεξηγηματικά βίντεο σε νοηματική, ο τυφλός σπουδαστής θα μπορεί να ακούσει ενότητες του μαθήματος, ο δυσλεκτικός θα μπορεί να ακούσει το κείμενο αλλά και να προσαρμόσει τη διεπαφή πρόσβασης στο εκπαιδευτικό υλικό σύμφωνα με τις ανάγκες του κ.λπ. Ειδικά για την υποστήριξη των κωφών σπουδαστών, θα παρέχεται εισαγωγή σε ΕΝΓ στα επιλεγμένα από τον ανάδοχο εκπαιδευτικά αντικείμενα. Επίσης σε ΕΝΓ θα παρέχεται και τελική σύνοψη του καθενός από τα εκπαιδευτικά αντικείμενα. Για την ουσιαστικότερη υποστήριξη της πρόσβασης των κωφών σπουδαστών στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο του ΤΕΙΑ θα ενσωματωθούν στην πλατφόρμα α) ένα διαδικτυακό λεξικό Ελληνικών-Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας τουλάχιστον λημμάτων, καθώς και ένα ορολογικό λεξικό Πληροφορικής για τις γλώσσες Αγγλικά- Ελληνικά-Ελληνική Νοηματική. Όλο το ψηφιακό υλικό (περιεχόμενο) και τα τεκμήρια (documents) του υποέργου θα διατίθενται ως ανοιχτά δεδομένα, με άδεια χρήσης Creative Commons - Αναφορά Προέλευσης. Η ψηφιοποίηση και η απρόσκοπτη πρόσβαση αφορά εισαγωγικό εκπαιδευτικό υλικό ενισχυτικών μαθημάτων και της ορολογίας τους τουλάχιστον σε δεκαπέντε (15) βασικά μαθήματα υποδομής Τμημάτων του ΤΕΙ Αθήνας στα οποία φοιτούν τυφλοί, κωφοί - βαρήκοοι σπουδαστές και άλλοι ΑμεΑ σπουδαστές, όπως: Τμήμα Πληροφορικής, Τμήμα Γραφιστικής, Τμήμα Φωτογραφίας, Τμήμα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Γενικό Τμήμα Μαθηματικών (δεν έχει σπουδαστές αλλά παρέχει μαθήματα σε άλλα τμήματα) κ.λπ. Κατ εκτίμηση το εισαγωγικό υλικό προς ψηφιοποίηση θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 20 σελίδες ανά μάθημα. Οι απαραίτητες προσθήκες στο υπάρχον ψηφιοποιημένο ή προς ψηφιοποίηση υλικό (που μπορεί να αποτελείται από ιστοσελίδες, τίτλους σε toolbook, slides σε Powerpoint, σημειώσεις αρχεία.doc ή.pdf κ.λπ.) ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβαση είναι: Σελίδα 22 από 59

23 1. Εκφώνηση των κειμένων για τις ανάγκες τυφλών, δυσλεκτικών σπουδαστών με χρήση λογισμικού TTS. Περιγραφή των σχημάτων, πινάκων, εικόνων, βίντεο κ.λπ. που συνοδεύουν τις παρουσιάσεις καθηγητή 2. Προσθήκη εισαγωγής και τελικής σύνοψης σε ΕΝΓ για την υποβοήθηση της πρόσβασης κωφών και βαρήκοων σπουδαστών σε επιλεγμένα εκπαιδευτικά αντικείμενα. Επιπλέον, για λόγους συμβατότητας και δυνατότητας ανταλλαγής και χρήσης και από άλλα ιδρύματα του υλικού θα γίνει μετατροπή του ψηφιακού υλικού μαθημάτων ώστε να είναι συμβατό με το διεθνές πρότυπο SCORM. Το προσβάσιμο ψηφιοποιημένο υλικό θα περιλαμβάνει: 1. εγγραφή ενισχυτικής διδασκαλίας σε βίντεο 2. πολυμεσικούς εκπαιδευτικούς τίτλους (δηλαδή πολυμεσικά εκπαιδευτικά βιβλία) και 3. εκπαιδευτικό υλικό οργανωμένο ανά μάθημα. Το υλικό κάθε ψηφιοποιημένου μαθήματος θα αποτελείται τουλάχιστον από εισαγωγικές μαθησιακές ενότητες/μονάδες (learning units) προσβάσιμες μέσω διαδικτύου από τους σπουδαστές του ιδρύματος (αλλά και γενικότερα από την ακαδημαϊκή κοινότητα). Το υλικό θα μπορεί να ακουστεί από σπουδαστές με προβλήματα όρασης, δυσλεκτικούς σπουδαστές κ.λπ., ενώ μελλοντικά, θα μπορεί να εμπλουτιστεί με βίντεο σε ΕΝΓ για χρήση από κωφούς σπουδαστές, για τα πλέον συχνά χρησιμοποιούμενα από τα έγγραφα που συμπεριλαμβάνει ο πίνακας εγγράφων προς ψηφιοποίηση που ακολουθεί. Οι μαθησιακές ενότητες θα περιλαμβάνουν διδακτικές ενότητες θεωρίας και εργαστηριακής άσκησης, μελέτες περιπτώσεως, ασκήσεις υποδειγματικά λυμένες και προς λύση, μικρά έργα για διεκπεραίωση από ομάδες σπουδαστών. Η επιλογή και συμπλήρωση του περιεχομένου μελλοντικά θα προκύπτει από συλλογή εκπαιδευτικού υλικού μετά και από σχετική παραγωγή οδηγιών. Δράση 2: Ψηφιοποίηση ενημερωτικού υλικού για ΑμεΑ Αφορά την ψηφιοποίηση πληροφοριακού, ενημερωτικού υλικού που συλλεγεται στο πλαίσιο του υποέργου 2 της πράξης για λόγους εξυπηρέτησης των ΑμεΑ σπουδαστών. Περιλαμβάνεται, επίσης, υλικό για ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας. Το υλικό θα μπορεί να ακουστεί από σπουδαστές με προβλήματα όρασης, δυσλεκτικούς σπουδαστές κ.λπ. και θα συνοδεύεται από βίντεο σε ΕΝΓ για χρήση από κωφούς σπουδαστές, για τα πλέον συχνά χρησιμοποιούμενα από τα έγγραφα που συμπεριλαμβάνει ο πίνακας εγγράφων προς ψηφιοποίηση που ακολουθεί. Στο πλαίσιο της δράσης αυτής, θα υποστηριχθεί η απρόσκοπτη πρόσβαση των ΑμεΑ σπουδαστών σε ψηφιοποιημένο, σύμφωνα με τις ανάγκες τους, πληροφοριακό και ενημερωτικό υλικό. Στο υλικό περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα έγγραφα του παρακάτω πίνακα: Πίνακας εγγράφων ενημερωτικού υλικού προς ψηφιοποίηση 1. Οδηγοί σπουδών 2. Οδηγίες Εγγραφής φοιτητή στον κατάλογο χρηστών του ΤΕΙ Αθήνας. 3. Οδηγίες Διαχείρισης προσωπικού λογαριασμού χρήστη. 4. Οδηγίες Διαχείρισης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μέσω web. Σελίδα 23 από 59

24 5. Οδηγίες Επικοινωνίας με την Κοινωνική Υπηρεσία - Φοιτητική Μέριμνα 6. Οδηγίες Εγγραφής φοιτητή στα μαθήματα 7. Οδηγίες Εγγραφής φοιτητή στα εργαστήρια 8. Οδηγίες για την πρακτική άσκηση 9. Οδηγίες για την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας 10. Οδηγίες για τη χρήση της υπηρεσίας Εύδοξος 11. Οδηγίες για την έκδοση φοιτητικού εισιτηρίου 12. Οδηγίες για την έκδοση βεβαιώσεων 13. Οδηγίες για τη Σίτιση 14. Οδηγίες για τη Στέγαση σε φοιτητικές εστίες 15. Οδηγίες Εγγραφής στη βιβλιοθήκη και έκδοση ειδικής κάρτας 16. Οδηγίες χρήσης των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης (πρόσβαση σε OPAC, κατάλογο ηλεκτρονικών περιοδικών, δανεισμό κ.λπ.) 17. Οδηγίες χρήσης της πλατφόρμας e-class που υπάρχει στο ίδρυμα Ποσοτική διαστασιολόγηση των απαιτήσεων Οι δύο Γενικοί Οδηγοί Σπουδών ΤΕΙ-Αθηνών («Πλήρης Οδηγός Σπουδών» και «Σύντομος Οδηγός Σπουδών»), οι οδηγοί σπουδών των τμημάτων και όλα τα έγγραφα του «Πίνακα εγγράφων ενημερωτικού υλικού» υπάρχουν ήδη σε ψηφιακή μορφή. Η παραπέρα ψηφιοποίηση περιλαμβάνει την εκφώνηση του «Σύντομου Οδηγού Σπουδών» του ΤΕΙ Αθήνας και της λίστας των τμημάτων που διαθέτουν οδηγό σπουδών με το αντίστοιχο URL (σελίδες 7). Περιλαμβάνει, επιπλέον, την εκφώνηση κειμένου που περιγράφει τις κύριες ενότητες των εγγράφων που ανήκουν στον «Πίνακας εγγράφων ενημερωτικού υλικού.» Το κείμενο υπάρχει ψηφιοποιημένο (30 σελίδες). Το περιεχόμενο του αρχείου θα παρουσιάζεται και με βίντεο σε ΕΝΓ διάρκειας τουλάχιστον 21 λεπτών (2 λεπτά εισαγωγή, ένα λεπτό κατά μέσο όρο για τη σύντομη περιγραφή κάθε ενός των 17 εγγράφων και 2 λεπτά σύνοψη και αναφορά σε contact person). Δράση 3: Υποστήριξη προσβασιμότητας ΑμεΑ με χρήση Text-To-Speech (TTS) Λογισμικού Για τη δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού αλλά και την πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόμενο των σπουδαστών με προβλήματα όρασης και δυσλεκτικών σπουδαστών απαιτείται η αγορά αδειών λογισμικού TTS (συνθέτη ομιλίας τουλάχιστον για την Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα) τόσο για χρήση σε σταθμό εργασίας όσο και για σκοπούς ανάπτυξης δυναμικού περιεχομένου δηλαδή για αυτοματοποιημένη μετατροπή ηλεκτρονικών κειμένων σε αρχεία φωνής. Το λογισμικό συνθέτη ομιλίας πρέπει να προσφέρει τουλάχιστον συνθετικές φωνές για τα Ελληνικά και τα Αγγλικά, με ποιότητα που θα προσεγγίζει τη φυσική ομιλία. Απαιτείται η δυνατότητα εγγενούς και έξυπνου χειρισμού κειμένων Greeklish σε συνδυασμό με προγράμματα ανάγνωσης οθόνης κ.λπ. Σελίδα 24 από 59

25 Το εν λόγω λογισμικό μπορεί να αξιοποιηθεί, στο παρόν και στο μέλλον, για την παραγωγή συνοδευτικού εκπαιδευτικού υλικού και ειδικών βοηθημάτων προσβασιμότητας από καθηγητές, και γενικότερα προσωπικό του ΤΕΙ Αθήνας, σε δύο κατευθύνσεις: 1. Ενσωμάτωση συνθετικής ομιλίας σε εκπαιδευτικές εφαρμογές για την παραγωγή δυναμικού περιεχομένου 2. Δημιουργία ακουστικών αρχείων που θα χρησιμοποιηθούν στατικά Επιπλέον, για την αυτόματη φωνητική απόδοση του Δικτυακού Τόπου του ΤΕΙ Αθήνας απαιτείται η αγορά ειδικού λογισμικού. Επειδή κύρια πηγή ενημέρωσης και πληροφόρησης των σπουδαστών είναι το site του Ιδρύματος απαιτείται η προμήθεια «Λογισμικού Αυτόματης Φωνητικής Απόδοσης Δικτυακού Τόπου» έτσι ώστε οι ιστοσελίδες του Ιδρύματος να είναι προσβάσιμες από σπουδαστές με προβλήματα. Δράση 4: Υποστήριξη προσβασιμότητας ΑμεΑ με χρήση λογισμικού μέσα στην τάξη Η διανομή ψηφιοποιημένου υλικού (και η προσβασιμότητα σε αυτό, σύμφωνα με τις ανάγκες) είναι απαραίτητη για την παροχή και υποστήριξη εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε κωφούς βαρήκοους, τυφλούς, σπουδαστές με κινητικές αναπηρίες και δυσλεκτικούς σπουδαστές, στη συνηθισμένη τάξη και το εργαστήριο, σε ενισχυτική-παράλληλη τάξη και σε απομακρυσμένη τάξη. Ενδιαφέρει, βέβαια, και το σύνολο των σπουδαστών των αντίστοιχων τμημάτων του ΤΕΙ Αθήνας. Στο πλαίσιο της δράσης αυτής προβλέπεται η αξιοποίηση της αγοράς αδειών (άδειες για σπουδαστές και καθηγητές) λογισμικού Σύνθεσης φωνής (text-to-speech), Φωνητικού Κειμενογράφου (λογισμικού για αυτόματη υπαγόρευση για τα ελληνικά και τα αγγλικά), Video Phonetic Search (λογισμικό που ανακαλύπτει και εξάγει από μεγάλες ηχογραφήσεις ή καταγραφές βίντεο τα στιγμιότυπα που ενδιαφέρουν), λογισμικού τρίγλωσσης ορολογίας Αγγλικά-Ελληνικά-ΕΝΓ για το αντικείμενο Χρήση Η/Υ, καθώς και δίγλωσσου λεξικού γενικής γλώσσας για το ζεύγος γλωσσών Ελληνικά-ΕΝΓ. Τα παρακάτω λογισμικά συνδέονται με την υποστήριξη των ΑμεΑ σπουδαστών στην τάξη και την υπηρεσία διάθεσης ψηφιακού περιεχομένου: 1. Λογισμικό Σύνθεσης φωνής - μετατροπής κειμένου σε ομιλία TTS (text-to-speech) για την εκφώνηση των κειμένων σπουδαστών και καθηγητών. Το λογισμικό αυτό είναι απαραίτητο στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης, αλλά, επιπλέον, παρέχει δυνατότητα λειτουργίας υποστήριξης «φωνητικών» μηνυμάτων από κωφούς σπουδαστές προς την υπόλοιπη τάξη, «ανάγνωσης» κειμένων και μηνυμάτων για άτομα με προβλήματα όρασης κ.λπ. 2. Λογισμικό Φωνητικού Κειμενογράφου, δηλαδή λογισμικού για αυτόματη υπαγόρευση για τα ελληνικά και τα αγγλικά. Το σύστημα θα χρησιμοποιηθεί στην τάξη και το εργαστήριο για να «κρατά» σημειώσεις των παραδόσεων, για ακουστικά μηνύματα κ.λπ. 3. Λογισμικό Video Phonetic Search, δηλαδή λογισμικού που ανακαλύπτει και εξάγει από μεγάλες ηχογραφήσεις ή καταγραφές βίντεο τα στιγμιότυπα που ενδιαφέρουν. Οι καθηγητές-σπουδαστές θα πληκτρολογούν τη λέξη ή τη φράση που τους ενδιαφέρει και το λογισμικό θα ψάχνει αυτόματα όλη την καταγραφή και θα παρουσιάζει τα Σελίδα 25 από 59

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Τα Επιτεύγματα του ΕΜΠ ως Συμβολή στην Αειφόρο Ανάπτυξη: Υπηρεσίες Δικτύων & Υπολογιστών και Ποιότητα Ζωής

Τα Επιτεύγματα του ΕΜΠ ως Συμβολή στην Αειφόρο Ανάπτυξη: Υπηρεσίες Δικτύων & Υπολογιστών και Ποιότητα Ζωής Τα Επιτεύγματα του ΕΜΠ ως Συμβολή στην Αειφόρο Ανάπτυξη: Υπηρεσίες Δικτύων & Υπολογιστών και Ποιότητα Ζωής Ρ. Λάμπρου Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός & Μηχ/κός Υπολογιστών Ε.Μ.Π. Κέντρο Δικτύων Ε.Μ.Π. Αδιαμφισβήτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα η-τάξη είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υποστηρίζει την Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26-11-2013 Αριθμ.Πρωτ.Φ.Ε.Λ.1118 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων

ΠΡΑΞΗ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων ΠΡΑΞΗ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων Προτεραιότητας 1,2 & 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος«Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Π244_12-04-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: Α) ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 28 & Μήλου 1-122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 210-53.85.174-717

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES Καλλιθέα 26-3-2013 Αρ. πρωτ: 911 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Υποδομές Προσωπικό Υποστήριξης

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Υποδομές Προσωπικό Υποστήριξης Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Υποδομές Προσωπικό Υποστήριξης Κωνσταντίνος Τσιμπάνης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αθήνα, Μάιος 2014 άδεια χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet e-class Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΤΣΙΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΞΗΝΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Εκδόσεων» με κωδικό ΟΠΣ 328087 ΜΕΡΟΣ Α. Αντικείμενο & Προδιαγραφές έργου Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για το Έργο Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304172 Πράξη Θεματική Ενότητα Α2: Ψηφιακές Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης της Ακαδημαϊκής Κοινότητας στο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΡΟ46941Δ-Ε. Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου : 8.962.200 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 137/26-01-2011

ΑΔΑ: 4ΑΡΟ46941Δ-Ε. Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου : 8.962.200 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 137/26-01-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 137/26-01-2011 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΕΑΙΤΥ Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ), (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα Open eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου Ακαδημαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Μιχάλης Κεφαλάς, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Μιχάλης Κεφαλάς, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Μιχάλης Κεφαλάς, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης 1. Στοιχεία της υπηρεσίας Η υπηρεσία Κ.Υ.Ε.Λ. παρέχεται στο σύνδεσµο http://wwww.gen.teithe.gr/kyel Υλοποιήθηκε µε πόρους του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ439-4ΔΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ439-4ΔΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του Iδρύματος Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 29/04/2009 Α.Π. : /ΨΣ6772-Α2. Προς: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 2-4 T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 29/04/2009 Α.Π. : /ΨΣ6772-Α2. Προς: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 2-4 T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ Α) ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ Α) ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ Α) ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος, 122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 210 5385174 Αιγάλεω: 14/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας των ΜΟΔΙΠ και της ΑΔΙΠ

Διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας των ΜΟΔΙΠ και της ΑΔΙΠ Διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας των ΜΟΔΙΠ και της ΑΔΙΠ Ενημερωτική Ημερίδα «Πληροφοριακά Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας: Εργαλεία Ενίσχυσης της Ποιότητας» ΜΟΔΙΠ Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 299 Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική Ο Κωνσταντίνος Βουδούρης ι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες αποτελούν τις πλέον ζωτικές μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ - Π.Δ. 432/81 Α.Φ.Μ.: 998219694 Α Δ.Ο.Υ. ΠΑΤΡΩΝ ΤΗΛ: 2610-996660 FAX: 2610-996677 Πάτρα, 02/04/2013 Αρ.Πρωτ. 11459 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet

στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet Αναφορά Οριζόντια Υποστήριξη στα Ζητήματα Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet 2 Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναθέσεις έργου σε επιστηµονικό προσωπικό στο πλαίσιο εκτέλεσης της πράξης µε τίτλο «Ψηφιακές Υπηρεσίες του ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος»

1. Αναθέσεις έργου σε επιστηµονικό προσωπικό στο πλαίσιο εκτέλεσης της πράξης µε τίτλο «Ψηφιακές Υπηρεσίες του ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιτροπή ιαχείρισης Ειδικού Λογαριασµού ι.πα.ε. Ηµεροµηνία: 10/10/2011 14o χλµ. Θεσσαλονίκης Μουδανιών Α.Π.: 2986 570 01 Θέρµη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 474 563 Fax: 2310 474 569 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

,00. «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» Υποέργο 2 «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών ΗΜ & ΜΥ Δ.Π.Θ.

,00. «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» Υποέργο 2 «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών ΗΜ & ΜΥ Δ.Π.Θ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Πληροφορίες: Τμ. Προμηθειών Ε.Λ./ΔΠΘ, Τηλ.: 25410-79410, Φαξ.: 2541079454, email: supplies@rescom.duth.gr Θέμα : Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Σ Χ Ε Δ Ι Ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Παιδαγωγός Πανελλήνιο συνέδριο για τον παιδαγωγό του σήμερα Ίδρυμα Ευγενίδου, 3 & 4 Μαΐου 2014

Νέος Παιδαγωγός Πανελλήνιο συνέδριο για τον παιδαγωγό του σήμερα Ίδρυμα Ευγενίδου, 3 & 4 Μαΐου 2014 «Εκπαιδευτικό υλικό και λογισμικό για μαθητές με αναπηρίες ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» Γελαστοπούλου Μαρία, Ειδική Παιδαγωγός, ΙΕΠ Κουρμπέτης Βασίλης, Σύμβουλος Α, ΙΕΠ Νέος Παιδαγωγός Πανελλήνιο συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού. για το Υποέργο 6 με τίτλο. «Εικονικό Εργαστήριο Χωρικής Ανάλυσης», που υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού. για το Υποέργο 6 με τίτλο. «Εικονικό Εργαστήριο Χωρικής Ανάλυσης», που υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για το Υποέργο 6 με τίτλο «Εικονικό Εργαστήριο Χωρικής Ανάλυσης», που υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Υπηρεσίες Εικονικών Εργαστηρίων στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας» Κωδικός ΟΠΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού του Έργου «Ψηφιακή Πύλη, e Δημοκρατία και Ηλεκτρονική Μάθηση» της οριζόντιας πράξης «Ψηφιακή Σύγκλιση της ΓΣΕΕ με ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

<< Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση >> ΑΠΟΦΑΣΗ

<< Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση >> ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας. Παρουσίαση Μονάδας & Δράσεων. Ιφιγένεια Φουντά Επιστημονικά Υπεύθυνη Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του ΤΕΙ Αθήνας

Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας. Παρουσίαση Μονάδας & Δράσεων. Ιφιγένεια Φουντά Επιστημονικά Υπεύθυνη Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του ΤΕΙ Αθήνας Ημερίδα Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας «1 η Σειρά Εκπαίδευσης» Αποθετήρια & Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (K.E. A1) Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση (K.E. B1) Ανάπτυξη εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πλαίσιο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για: Πολίτες (G2C) Επιχειρήσεις και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα (G2B) Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (G2G) Ενοποιεί παλαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΆ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΆ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΆ ΣΥΓΓΡΆΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΉΜΑΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΆ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΆ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΆ ΣΥΓΓΡΆΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΉΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΆ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΆ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΆ ΣΥΓΓΡΆΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΉΜΑΤΑ Οριζόντια Δράση Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Α Κύκλος Εκπαίδευσης Προσωπικού Υποστήριξης (ΠΥ) & 20-22/5/2014

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Α Κύκλος Εκπαίδευσης Προσωπικού Υποστήριξης (ΠΥ) & 20-22/5/2014 Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Α Κύκλος Εκπαίδευσης Προσωπικού Υποστήριξης (ΠΥ) 13-15 & 20-22/5/2014 Ανοικτό Ψηφιακό Μάθημα Εκπαιδευτικό υλικό, κατηγορίες και προδιαγραφές ΑΨΜ Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. με το σύστημα των ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ και την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Αριθμός τεύχους προκήρυξης 06 / 2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. με το σύστημα των ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ και την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Αριθμός τεύχους προκήρυξης 06 / 2014 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥΞ46914Γ-77Κ. Πάτρα 3-6-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Αριθμ. Πρωτ. 25128

ΑΔΑ: ΒΙΥΞ46914Γ-77Κ. Πάτρα 3-6-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Αριθμ. Πρωτ. 25128 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Μεγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα στο ΠΑΜΑΚ

Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα στο ΠΑΜΑΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ανοικτά Ψηφιακά Ημερίδα Ενημέρωσης: 17 Σεπτεμβρίου 2014 Επιστημονικά Υπεύθυνος Έργου: Καθηγητής Μάνος Ρουμελιώτης Η Δράση Η δράση "Ανοικτά Ψηφιακά στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας "

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΚ46941Δ-64Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΔΑ: Β4ΣΚ46941Δ-64Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ (έως 9) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Π1109_14-11-2012 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152442/ΨΣ3509-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152442/ΨΣ3509-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το ποέργο 1 του Έργου «Νέες Ψηφιακές πηρεσίες ΤΕΙ Αθήνας (ΤΕΙ-Α)» Μέρος Γ: ποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Διακήρυξη Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για το ποέργο 1 «πηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Παροχής Υπηρεσιών Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία

Μοντέλο Παροχής Υπηρεσιών Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία Μοντέλο Παροχής Υπηρεσιών Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Κουρουπέτρογλου Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μονάδα Προσβασιμότητας για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΟΙΚΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ του Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Δρ. Χρήστος Βοζίκης Υπεύθυνος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και κατάρτισης του διδακτικού και τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Υλοποίησης για την Πρακτική Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

Συνοπτικός Οδηγός Υλοποίησης για την Πρακτική Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ - Διόφαντος) Συνοπτικός Οδηγός Υλοποίησης για την Πρακτική Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Έκδοση 6.2 Ιανουάριος 2015 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648)

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) Διακήρυξη Νο 3/08 Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σεμινάρια για την ΚτΠ Σύρος 2011 Infostrag.gr/syros Καραµανώλης Γιώργος, Ψαλλίδας Μιχάλης Οµάδα Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Nόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : 155.217/ΨΣ8620-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : 155.217/ΨΣ8620-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 4: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Γενικό Λύκειο & Επαγγελματική Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Σύστημα διαρκούς παρακολούθησης Δοµών Eιδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (ΔΕΑΕ)

Πληροφοριακό Σύστημα διαρκούς παρακολούθησης Δοµών Eιδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (ΔΕΑΕ) Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού 14-15 Μαΐου 2013 Πληροφοριακό Σύστημα διαρκούς παρακολούθησης Δοµών Eιδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (ΔΕΑΕ) Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Κ ο υ ρ ο υ π έ τ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gunet.gr/09_03.php

http://www.gunet.gr/09_03.php ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 157 84 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: (210) 7275611 FAX: (210) 7275601 www.gunet.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥ ΟΠΣ) 1/17

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥ ΟΠΣ) 1/17 ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 1/17 ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Διαχειριστικές Αρχές & Ενδιάμεσοι Φορείς Εμπλεκόμενοι: Δικαιούχοι Αρχή Πληρωμής, ΕΔΕΛ Υπουργεία, Περιφέρειες 8.000 χρήστες δικαιούχων 1.500 διαχειριστικών Μερικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II) ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικές Υπηρεσίες και Υποδομές

Υποστηρικτικές Υπηρεσίες και Υποδομές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες και Υποδομές Κωνσταντίνος Τσιμπάνης, Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα, Φεβρουάριος 2014 άδεια χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 2.6.2014 Αριθ. Πρωτ.3206 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Τμήμα Ταχ. Δ/νση: ΤΗΛ. FAX:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 2.6.2014 Αριθ. Πρωτ.3206 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Τμήμα Ταχ. Δ/νση: ΤΗΛ. FAX: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 2.6.2014 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αριθ. Πρωτ.3206 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Προσκλήσεις και διαδικασία αξιολόγησης πράξεων

Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Προσκλήσεις και διαδικασία αξιολόγησης πράξεων Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Προσκλήσεις και διαδικασία αξιολόγησης πράξεων Ειρήνη Σωπασή Μονάδα Α2 Κέρκυρα, 12/07/ 2011 Θέµατα Παρουσίασης Συνοπτική αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης Ενότητα 2: Γενική θεώρηση και κατάταξη συστημάτων πληροφοριών διοίκησης Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Καθηγητής Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ του Τομέα Επιμόρφωσης & Κατάρτισης του ΕΑΙΤΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ του Τομέα Επιμόρφωσης & Κατάρτισης του ΕΑΙΤΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 240_21-03-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ του Τομέα Επιμόρφωσης & Κατάρτισης του ΕΑΙΤΥ Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΝΠΙ, μη κερδοσκοπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στοιχεία Δικαιούχου: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Υποέργο 3 «Ανάπτυξη εφαρμογών για την εξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΙ46941Δ-ΠΑ6 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΔΑ: ΒΕΥΙ46941Δ-ΠΑ6 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ (έως 16) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π129_04-02-2013 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ Open Discovery Space «Ανοιχτές Εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, σας καλωσορίζει

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008. Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008. Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

Τμήμα Πληροφορικής. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης To Τμήμα Πληροφορικής του Α.Τ.Ε.Ι-Θ Το Τμήμα Πληροφορικής, στα πλαίσια μιας νέας εποχής που σηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ... 4

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ... 4 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης η-τάξη Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήµιον Αθηνών Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Παραδοτέο 1.1.4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ (ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ) ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: Οργάνωση του Συστήματος Αξιολόγησης της

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Έργο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ: «Αναβάθμιση & Διεύρυνση των πληροφοριακών υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» ΗΜΕΡΙΔΑ: Οι ελληνικές ακαδημαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Πάτρα 8-5-2014 Αριθμ. Πρωτ. 21008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ηράκλειο, 15/02/2013 Αρ. πρωτ. 1436 Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδια χρήστη. Πίνακας Περιεχομένων

Εγχειρίδια χρήστη. Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ OPEN ECLASS... 3 1.1. Ρὀλοι Χρηστών... 4 1.2. Το Ηλεκτρονικό Μάθημα... 4 1.3. Διεπαφές Χρηστών... 5 1.4. Αναλυτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία"

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία Newsletter No. 3 Α ρίλιος 2007 Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Έργο: "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία" Επιµέλεια: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Κύκλος ζωής εκπαιδευτικού υλικού

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Κύκλος ζωής εκπαιδευτικού υλικού 1 Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Κύκλος ζωής εκπαιδευτικού υλικού Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Διάλεξη 3 Το Εκπαιδευτικό Υλικό Το Εκπαιδευτικό Υλικό, έχει έντυπη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Συγχρηµατοδοτούµενο από την ΕΕ Επχι. Προγραµµα «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» µε κωδικό ΟΠΣ: 348162. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

o Η ψηφιακή διαµόρφωση των σχολικών βιβλίων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και ο εµπλουτισµός τους µε ψηφιακό διαδραστικό υλικό o Ο τ

o Η ψηφιακή διαµόρφωση των σχολικών βιβλίων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και ο εµπλουτισµός τους µε ψηφιακό διαδραστικό υλικό o Ο τ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ (έως 5) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Π1125_16-11-2012 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ) Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Διαπολιτισμική Εκπαίδευση E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑ Α Α 1 Ταx. /νση : Ξενοφώντος 15 Α 105 57 Αθήνα e-mail : eye-ypepth@mou.gr Ιστοσελίδα: www.eye-ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα