Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013"

Transcript

1 Σετνικοί Αζθαλείας Αρ. πρωη.: 242/44/ Δγθχθιηνο εθαξκνγήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 29331/1135/2012 (Β' 3445) "Δπηκφξθσζε εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ γηα ζέκαηα άζθεζεο θαζεθφλησλ ηερληθνχ αζθάιεηαο ζε επηρεηξήζεηο Β' θαη Γ θαηεγνξίαο - Πξνγξάκκαηα 2013" Αζήλα Αξ. πξση: 242/44 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΤΝΘΖΚΩΝ ΚΑΗ ΤΓΗΔΗΝΖ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ, ΔΠΗΜΟΡΦΩΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΤΝΘΖΚΩΝ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ ΘΔΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ Γ24 Σαρ. Γ/λζε: Πεηξαηψο 40 Σαρ. Κψδηθαο: ΑΘΖΝΑ Fax: Σει.: Πιεξνθνξίεο: Κ. Λεθίδνπ URL: Θέμα: Δγκύκλιος εθαρμογής σποσργικής απόθαζης 29331/1135/2012 (Β' 3445) "Δπιμόρθωζη εργοδοηών και εργαζομένων για θέμαηα άζκηζης καθηκόνηων ηετνικού αζθάλειας ζε επιτειρήζεις Β' και Γ καηηγορίας - Προγράμμαηα 2013". Ζ εγθχθιηνο απηή αθνξά ηα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ ζε επηρεηξήζεηο Β' θαη Γ θαηεγνξίαο γηα ην 2013 θαη δηεπθξηλίδεη ηνλ ηξφπν θαη ηηο δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηελ παξαπάλσ αλαθεξφκελε απφθαζε. (Α) ΓΔΝΙΚΑ 1. χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο, αλεμαξηήησο αξηζκνχ εξγαδνκέλσλ ν εξγνδφηεο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ρξεζηκνπνηεί ηηο ππεξεζίεο ηερληθνχ αζθάιεηαο. Ο ηερληθφο αζθάιεηαο είλαη ζχκβνπινο ηνπ εξγνδφηε θαη ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζε γεληθέο γξακκέο ε απνζηνιή ηνπ είλαη: 1

2 α) λα επηζεσξεί ηαθηηθά ηηο ζέζεηο εξγαζίαο απφ πιεπξάο πγείαο θαη αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο, λα αλαθέξεη ζηνλ εξγνδφηε νπνηαδήπνηε παξάιεηςε ησλ κέηξσλ πγείαο θαη αζθάιεηαο, λα πξνηείλεη κέηξα αληηκεηψπηζήο θαη λα επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπο. β) λα κεξηκλά ψζηε νη εξγαδφκελνη ζηελ επηρείξεζε λα ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο θαη λα ηνπο θαζνδεγεί γηα ηελ απνηξνπή ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ πνπ ζπλεπάγεηαη ε εξγαζία ηνπο. 2. Δπίζεο ν εξγνδφηεο έρεη ππνρξέσζε λα έρεη κία γξαπηή εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ ζηελ επηρείξεζή ηνπ ηελ νπνία ζπληάζζεη ν ηερληθφο αζθάιεηαο. ηε γξαπηή εθηίκεζε θηλδχλνπ γίλεηαη κία ζπζηεκαηηθή εμέηαζε φισλ ησλ πιεπξψλ θάζε δηεμαγφκελεο εξγαζίαο θαη θαηαγξάθνληαη: Ση ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη δεκηέο θαη βιάβεο Καηά πφζν ζα κπνξνχζαλ λα εμαιεηθζνχλ νη πεγέο θηλδχλνπ, θαη εάλ φρη Ση κέηξα πξφιεςεο θαη πξνζηαζίαο εθαξκφδνληαη ή πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ. 3. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνζφλησλ ηνπ ηερληθνχ αζθάιεηαο θαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξφλνπ απαζρφιεζήο ηνπ νη επηρεηξήζεηο θαηαηάζζνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο Α', Β', Γ'. Ο ρξφλνο απαζρφιεζεο ηνπ ηερληθνχ αζθάιεηαο εμαξηάηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ επηθηλδπλφηεηα ηεο επηρείξεζεο. 4. Πξνθεηκέλνπ νη εξγνδφηεο λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ παξαπάλσ ππνρξέσζε ηνπο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαζέηνπλ ηα θαζήθνληα απηά: ζε άηνκα ηεο επηρείξεζεο (πηπρηνχρνπο ΑΔΗ ή ΣΔΗ κε ηελ πξνβιεπφκελε εηδηθφηεηα) ή ζε άηνκα εθηφο ηεο επηρείξεζεο (πηπρηνχρνπο ΑΔΗ ή ΣΔΗ κε ηελ πξνβιεπφκελε εηδηθφηεηα)ή ζε ΔΞ.Τ.Π.Π. ή ζε εξγαδφκελν ηεο επηρείξεζεο (θάηνρν απνιπηεξίνπ ηερληθνχ ιπθείνπ ή κέζεο ηερληθήο ζρνιήο ή άιιεο αλαγλσξηζκέλεο ηερληθήο επαγγεικαηηθήο ζρνιήο ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηζφηηκσλ ζρνιψλ ηνπ εμσηεξηθνχ ή θάηνρν άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο εκπεηξνηέρλε θαη κε νθηαεηή πξνυπεξεζία πνπ ινγίδεηαη απφ ηελ απφθηεζε ηνπ απνιπηεξίνπ ή ηεο άδεηαο, εθφζνλ φκσο απηφο απαζρνιείηαη κε πιήξεο σξάξην ζηελ επηρείξεζε) κεηά απφ θαηάιιειε επηκφξθσζε ηνπιάρηζηνλ 35 σξψλ θαη εθφζνλ ε επηρείξεζε αλήθεη ζηελ Β' ή Γ' θαηεγνξία επηθηλδπλφηεηαο θαη απαζρνιεί κέρξη θαη 49 άηνκα. 5. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο επηρεηξήζεσλ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα θαη ζηνπο ίδηνπο ηνπο εξγνδφηεο λα αλαιακβάλνπλ νη ίδηνη ηα θαζήθνληα ηνπ ηερληθνχ αζθάιεηαο εθφζνλ έρνπλ ηα θαηάιιεια πξνζφληα. Οη πεξηπηψζεηο απηέο είλαη: α. ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ππάγνληαη ζηε Γ' θαηεγνξία θαη απαζρνινχλ κέρξη θαη 49 άηνκα κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο θαηάιιειεο επηκφξθσζεο [άξζξν 12 παξάγξαθνο 4 ηνπ θψδηθα λφκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ (λ. 3850/2010)]. β. ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ππάγνληαη ζηηο θαηεγνξίεο Β' ή Γ' θαη απαζρνινχλ ιηγφηεξνπο απφ 50 εξγαδφκελνπο, εάλ ν εξγνδφηεο είλαη πηπρηνχρνο (ΑΔΗ) ή (ΣΔΗ) θαη 2

3 έρεη κία απφ ηηο εηδηθφηεηεο ηερληθψλ αζθάιεηαο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνλ θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ αλήθεη ε επηρείξεζή ηνπ (άξζξν 12 παξάγξαθνο 5 ηνπ λ. 3850/2010). γ. ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ππάγνληαη ζηελ θαηεγνξία Β' θαη απαζρνινχλ ιηγφηεξνπο απφ 20 εξγαδφκελνπο, εάλ ν εξγνδφηεο είλαη πηπρηνχρνο (ΑΔΗ) ή (ΣΔΗ) θαη έρεη κία απφ ηηο εηδηθφηεηεο ηερληθψλ αζθάιεηαο πνπ δελ πξνβιέπεηαη φκσο γηα ηνλ θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ αλήθεη ε επηρείξεζή ηνπ, κε ηελ πξνυπφζεζε θαηάιιειεο επηκφξθσζεο ηνπιάρηζηνλ 35 σξψλ (άξζξν 12 παξάγξαθνο 5 ηνπ λ. 3850/2010). δ. ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ππάγνληαη ζηε θαηεγνξία Β' θαη απαζρνινχλ κέρξη θαη 6 εξγαδφκελνπο, κε ηελ πξνυπφζεζε θαηάιιειεο επηκφξθσζεο ηνπιάρηζηνλ 35 σξψλ θαη εθφζνλ ν εξγνδφηεο είλαη πηπρηνχρνο ηερληθήο εηδηθφηεηαο Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ ή Ηλζηηηνχηνπ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ή άιιεο αλαγλσξηζκέλεο ηερληθήο επαγγεικαηηθήο ζρνιήο θαη ην αληηθείκελν ησλ ζπνπδψλ ηνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζήο ηνπ (άξζξν 12 παξάγξαθνο 6 ηνπ λ. 3850/2010). ε. ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ππάγνληαη ζηελ θαηεγνξία Β' θαη απαζρνινχλ κέρξη θαη 3 εξγαδφκελνπο κε ηελ πξνυπφζεζε θαηάιιειεο επηκφξθσζεο ηνπιάρηζηνλ 35 σξψλ θαη εθφζνλ ν εξγνδφηεο έρεη άδεηα άζθεζεο ηερληθνχ επαγγέικαηνο εκπεηξνηέρλε θαη ην αληηθείκελν ηεο άδεηαο ηνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζήο ηνπ ή απνδεδεηγκέλα αζθεί επί δεθαεηία θαη πιένλ ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ νπνία ζα αλαιάβεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ηερληθνχ αζθάιεηαο. (άξζξν 12 παξάγξαθνο 6 ηνπ λ. 3850/2010). ζη. Απηναπαζρνινχκελνη εξγνδφηεο πνπ δελ απαζρνινχλ πξνζσπηθφ, εθφζνλ έρνπλ ηα ππφινηπα πξνβιεπφκελα πξνζφληα, έρνπλ ην δηθαίσκα επηκφξθσζεο, αιιά δελ έρνπλ θακία ππνρξέσζε παξαθνινχζεζεο ελφο ηέηνηνπ πξνγξάκκαηνο. 6. Δπηζεκαίλεηαη φηη είλαη ζηελ απφιπηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ησλ εξγνδνηψλ λα επηιέμνπλ λα αλαζέζνπλ ηα θαζήθνληα ηνπ ηερληθνχ αζθάιεηαο ζε άηνκα εληφο ή εθηφο ηεο επηρείξεζεο ή λα ζπλάςνπλ ζχκβαζε κε ΔΞ.Τ.Π.Π. ή λα επηκνξθψζνπλ εξγαδφκελνπο ηεο επηρείξεζήο ηνπο ή λα επηκνξθσζνχλ νη ίδηνη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηφ επηηξέπεηαη. 7. Δθφζνλ επηιέμνπλ ηελ πεξίπησζε λα επηκνξθσζνχλ νη ίδηνη ή λα επηκνξθψζνπλ εξγαδφκελν ηεο επηρείξεζήο ηνπο, είλαη ειεχζεξνη λα επηιέμνπλ φπνηνλ θνξέα επηκφξθσζεο επηζπκνχλ, κεηαμχ απηψλ πνπ πινπνηνχλ ηέηνηα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο. Σα θξηηήξηα επηινγήο κπνξεί λα είλαη νηθνλνκηθά, ηφπνπ επηκφξθσζεο, ρξφλνπ, πνηφηεηαο πξνγξακκάησλ ή φπνηα θξηηήξηα νη ίδηνη ζεσξνχλ φηη ηνπο εμαζθαιίδνπλ ηηο θαιχηεξεο ζπλζήθεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα. ε θάζε πεξίπησζε, ζπληζηάηαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο εξγνδφηεο, πξηλ δειψζνπλ ζπκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα, λα έξρνληαη ζε ζρεηηθή επηθνηλσλία κε ηα ζπιινγηθά ηνπο φξγαλα (ζχιινγνη, νκνζπνλδίεο, επηκειεηήξηα θιπ.). 3

4 8. Με ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 29331/1135/ "Δπηκφξθσζε εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ γηα ζέκαηα άζθεζεο θαζεθφλησλ ηερληθνχ αζθάιεηαο ζε επηρεηξήζεηο Β' θαη Γ' θαηεγνξίαο - Πξνγξάκκαηα 2013." θαζνξίζηεθαλ νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο επηκφξθσζεο εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαπάλσ παξαγξάθνπο 4 θαη 5. Δηδηθφηεξα θαζνξίζηεθαλ: νη θνξείο πνπ κπνξνχλ λα εθηεινχλ ηα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο, νη πξνδηαγξαθέο ησλ ρψξσλ επηκφξθσζεο, ην ειάρηζην πεξηερφκελν ησλ πξνγξακκάησλ θαη νη νκάδεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ηα πξνζφληα εθπαηδεπηψλ, ην πεξηερφκελν ησλ αηηήζεσλ, ε δηαδηθαζία έγθξηζεο θαη νη ινηπέο πξνυπνζέζεηο, ν έιεγρνο εθηέιεζεο ησλ πξνγξακκάησλ. 9. Οη εξγνδφηεο πνπ επηζπκνχλ λα επηκνξθσζνχλ νη ίδηνη ή λα επηκνξθψζνπλ εξγαδφκελν ηεο επηρείξεζήο ηνπο πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζηνπο θνξείο πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα εθηεινχλ ηέηνηα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο θαη λα ππνβάιινπλ ηππνπνηεκέλε αίηεζε ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθά ππνδείγκαηα πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα εγθχθιην. 10. Φνξείο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ σο κέζν πξνζέιθπζεο ησλ εξγνδνηψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ γηα επηκφξθσζε ζε πξνγξάκκαηά ηνπο ηζρπξηζκνχο, φηη εθπξνζσπνχλ ή ζπλεξγάδνληαη κε ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο ή φηη νη εξγνδφηεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα επηκνξθσζνχλ ή φηη ζηελ πεξίπησζε κε επηκφξθσζήο ηνπο ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο ζα ηνπο επηβάιιεη θπξψζεηο ή παξφκνηνπο "παξαπιαλεηηθνχο" ηζρπξηζκνχο ζα απνθιείνληαη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε λέα πξνγξάκκαηα. Όηαλ απεπζχλνληαη ζε εξγνδφηεο ζα πξέπεη λα ηνπο ζηέιλνπλ ηε ζπλεκκέλε ζηελ παξνχζα εγθχθιην ελεκεξσηηθή επηζηνιή. Ζ ελεκεξσηηθή επηζηνιή κπνξεί λα ζπκπιεξψλεηαη κε ζηνηρεία ηνπ θνξέα επηκφξθσζεο θαη κε άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πξφγξακκα θαη ην θφζηνο ηνπ. 11. Δάλ ν θνξέαο επηκφξθσζεο απφ ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο δηαπηζηψζεη φηη ζην πξφζσπν ηνπ εξγνδφηε ή ηνπ εξγαδφκελνπ πνπ πξνηείλεη δελ ζπληξέρνπλ νη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο ελεκεξψλεη ηνλ εξγνδφηε πνπ ππέβαιε ηελ αίηεζε θαη ηνπ επηζηξέθεη νπσζδήπνηε θαη ηελ εηζπξαρζείζα ηπρφλ πξνθαηαβνιή γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην πξφγξακκα. Ζ Τπεξεζία καο δε ζα επηηξέπεη ηε ζπκκεηνρή ζηα πξνγξάκκαηα φζσλ δελ έρνπλ ηα απαηηνχκελα πξνζφληα. Απαγνξεχεηαη ζηνλ θνξέα πινπνίεζεο λα ρνξεγεί ζε άηνκα πνπ δελ έρνπλ ηα πξνβιεπφκελα πξνζφληα πηζηνπνηεηηθφ παξαθνινχζεζεο. χκθσλα κε ην άξζξν 6 14 ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο 29331/1135/ είλαη ζηελ επζχλε ηνπ θνξέα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο λα επηηξέςεη ηε ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα επηκφξθσζεο κφλν εξγνδνηψλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο απφθαζεο απηήο (Β) ΔΚΠΑΙΓΔΤΟΜΔΝΟΙ. ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ Γιάρκειας 35 ωρών 4

5 Οη εξγνδφηεο ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Β' θαηεγνξίαο επηθηλδπλφηεηαο θαη νη εξγαδφκελνη ηεο Β' ή Γ' θαηεγνξίαο επηθηλδπλφηεηαο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο επηκφξθσζεο θαηαηάζζνληαη ζε δχν νκάδεο επηρεηξήζεσλ (άξζξν 4 απφθαζεο): 1. Οκάδα I: Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε κεηαθνξηθψλ κέζσλ. πλεξγεία επηζθεπήο κεηαθνξηθψλ κέζσλ (Ζιεθηξνινγεία, Φαλνπνηεία, Σαπεηζαξίεο, Βνπιθαληδαηέξ, βαθέο απηνθηλήησλ θιπ.). Πξαηήξηα πγξψλ θαη αεξίσλ θαπζίκσλ. Απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά θαπζίκσλ γεληθά (π.ρ. φια ηα βελδηλάδηθα) Δπηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ. Παξαζθεπή θαη επεμεξγαζία εηδψλ δηαηξνθήο θαη πνηψλ. Δπηρεηξήζεηο θαηαζθεπήο παληφο είδνπο απφ μχιν. Κάζε είδνπο θαηεξγαζία μχινπ (π.ρ. θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε, θνπθσκάησλ, ληνπιαπηψλ, θαηαζθεπή επίπισλ θιπ.). Δπηρεηξήζεηο θαηαζθεπήο θαη επηζθεπήο παληφο είδνπο απφ κέηαιιν. Αξγπξνρξπζνρφνη, κεραλνπξγεία, θαηαζθεπέο απφ αινπκίλην, ζηδεξνπξγεία. Δπηρεηξήζεηο παξαγσγήο θισζηνυθαληνπξγηθψλ πιψλ, θαηεξγαζίαο δεξκάησλ θαη γνπλαξηθψλ θαη θαηαζθεπήο παληφο είδνπο απφ χθαζκα, δέξκα θαη γνχλα. Καη ινηπέο πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο επηρεηξήζεηο. Μνλάδεο παξαγσγήο θαη δηαθίλεζεο ζθπξνδέκαηνο, ηνπνζέηεζε ηεληψλ, επεμεξγαζία ράξηνπ, εθηππψζεηο εθδφζεηο, θαηαζθεπή πξντφλησλ απφ πιαζηηθφ, ηνπνζεηήζεηο θαη θαηεξγαζία παινπηλάθσλ, ηνπνζεηήζεηο θνηλψλ θιηκαηηζηηθψλ, θαηαζθεπή θαη αλαγφκσζε ππξνζβεζηήξσλ, αλπςσηηθέο εξγαζίεο θιπ. 2. Οκάδα II: Οηθνδνκηθά θαη άιια παξφκνηα επαγγέικαηα. Δθζθαθέο, κπεηαηδήδεο, εξγαζίεο ζηδεξνχ νπιηζκνχ, θηίζηεο, ζνβαηδήδεο, ειεθηξνιφγνη, πδξαπιηθνί, ηνπνζεηήζεηο πιαθηδίσλ, ηνπνζεηήζεηο καξκάξσλ, ειαηνρξσκαηηζηέο, εξγαζίεο κνλψζεσλ, εγθαηαζηάζεηο θπζηθνχ αεξίνπ, ζέξκαλζεο, εμαεξηζκνχ, ςχμεο ή θιηκαηηζκνχ, αλειθπζηήξσλ θιπ. Ζ ειάρηζηε δηάξθεηα επηκφξθσζεο είλαη 35 εθπαηδεπηηθέο-δηδαθηηθέο ψξεο. Σν ζεκαηνιφγην ησλ πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο γηα ηηο νκάδεο I θαη II αλαθέξεηαη ζηε ζρεηηθή ππνπξγηθή απφθαζε. Ζ αλάιπζε ηνπ θάζε ζέκαηνο ηνπ ζεκαηνινγίνπ ζα πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη ζηα ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο ηεο εξγαζίαο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπφκελνη ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχληαη. Ζ βεβαίσζε επηκφξθσζεο γηα ηελ νκάδα I δελ ηζρχεη γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηεο νκάδαο II νχηε θαη ην αληίζηξνθν. Κάζε νκάδα επηκφξθσζεο πεξηιακβάλεη κφλν εθπαηδεπφκελνπο ηεο αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο. ηελ θάζε νκάδα κπνξεί ηαπηφρξνλα λα ζπκκεηέρνπλ εξγνδφηεο θαη εξγαδφκελνη. 2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ Γιάρκειας 10 ωρών Οη εξγνδφηεο ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Γ' θαηεγνξίαο επηθηλδπλφηεηαο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο επηκφξθσζεο εληάζζνληαη ζε κία νκάδα (άξζξν 4 απφθαζεο). Ζ ειάρηζηε δηάξθεηα επηκφξθσζεο είλαη 10 εθπαηδεπηηθέο-δηδαθηηθέο ψξεο (2 εκέξεο επηκφξθσζεο). 5

6 Σν ζεκαηνιφγην ησλ πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηεο απφθαζεο. 3. Σα πξνγξάκκαηα επηηξέπεηαη λα εθηεινχληαη άββαην θαη Κπξηαθή φρη φκσο θαηά ηηο ινηπέο επίζεκεο αξγίεο (Πάζρα θιπ.) Δηδηθά ην πξνβιεπφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ 30 εκεξψλ κπνξεί λα κεησζεί ζε 15 εκέξεο γηα δχν πξνγξάκκαηα αλά θνξέα πνπ ζα ππνβιεζνχλ κεηαμχ 7/1/2013 θαη 18/1/2013. Γηα ηα πξνγξάκκαηα πνπ ζα ππνβιεζνχλ κεηά ηελ παξαπάλσ πξνζεζκία ηζρχεη θαλνληθά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ 30 εκεξψλ Οξίδεηαη σο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηεο ηειεπηαίαο εκέξαο ησλ πξνγξακκάησλ ε Γελ επηηξέπεηαη ε δηεμαγσγή πξνγξακκάησλ απφ έσο θαη Γελ ζα γίλεηαη δεθηή ε ππνβνιή αηηήζεσλ γηα έγθξηζε πξνγξακκάησλ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα έσο θαη Ζ ππαγσγή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζε κηα απφ ηηο νκάδεο επηκφξθσζεο γίλεηαη κε επζχλε ηνπ θνξέα επηκφξθσζεο θαη κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο αίηεζεο θάζε εξγνδφηε ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη πιήξσο ζπκπιεξσκέλε θαη ππνρξεσηηθά λα αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε. 5. Ο αξηζκφο σξψλ επηκφξθσζεο αλά εκέξα νξίδεηαη ζηηο 5 ψξεο. 6. Ο κέγηζηνο αξηζκφο σξψλ επηκφξθσζεο εκεξεζίσο γηα θάζε εθπαηδεπηή δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο ησλ 5. ηηο ψξεο απηέο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη ψξεο αλαπιήξσζεο. Ο αξηζκφο σξψλ ηνπ ίδηνπ εθπαηδεπηή ζηελ ίδηα νκάδα εθπαηδεπνκέλσλ ηελ ίδηα εκέξα δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο 3 ψξεο. Ο πεξηνξηζκφο απηφο δελ ηζρχεη γηα ηελ πεξίπησζε ησλ λεζηψλ. ηηο ψξεο απηέο δελ ζπλππνινγίδνληαη νη ψξεο αλαπιήξσζεο. (Γ) ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΓΚΡΙΗ ΚΑΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 1. α) Οη αηηήζεηο γηα ηελ έγθξηζε εθηέιεζεο ησλ πξνγξακκάησλ ππνβάιινληαη απφ ηνπο θνξείο πνπ έρνπλ ην δηθαίσκα απηφ ζηε Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο ηεο Πιεξνθφξεζεο, Δπηκφξθσζεο θαη Παξαθνινχζεζεο Πνιηηηθήο πλζεθψλ Δξγαζίαο γηα ζέκαηα Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (Γ24) ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, Πεηξαηψο 40, Αζήλα. β) Οη αηηήζεηο παξαιακβάλνληαη κφλνλ απφ ηελ ππεξεζία πξσηνθφιινπ ηνπ Τπνπξγείνπ (Πεηξαηψο 40, ηζφγεην) αθφκα θαη φηαλ απνζηέιινληαη κε courier ή ζπζηεκέλεο. 6

7 γ) Πξνζνρή ηα έληππα πνπ ζπκπιεξψλνληαη είλαη εθείλα ηνπ έηνπο Έληππα παιαηνηέξσλ εηψλ δελ γίλνληαη δεθηά. 2. Όπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 6 παξάγξαθνο 2β ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο 29331/1135/ νη θνξείο πνπ θαηά ην έηνο 2003 έσο 2012 δελ είραλ δηελεξγήζεη πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο εξγνδνηψλ Γ' ή Β' θαηεγνξίαο ή εθφζνλ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ εθπαηδεπηέο, νη νπνίνη δελ είραλ εγθξηζεί γηα ζπκκεηνρή ζε αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα απφ 2003 έσο 2012, πξέπεη πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο γηα έγθξηζε εθηέιεζεο πξνγξάκκαηνο λα ππνβάιινπλ ζηε Γηεχζπλζε Γ24 αίηεζε κε ηελ νπνία λα γλσξίδνπλ ηελ πξφζεζε ηνπο λα δηελεξγήζνπλ ηέηνηα πξνγξάκκαηα επηζπλάπηνληαο φια ηα απαξαίηεηα παξαζηαηηθά γηα ηνλ θνξέα πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ (π.ρ. ΚΔΚ, Δπηκειεηήξην θιπ.) θαζψο θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηέο (πηπρίν, βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, βεβαίσζε πξνυπεξεζίαο θιπ.). Μεηά ηε ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο Γηεχζπλζεο Γ24 φηη νη θνξείο θαη νη εθπαηδεπφκελνη πιεξνχλ ηηο ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο, νη ελ ιφγσ θνξείο ζα κπνξνχλ λα πξνβνχλ ζηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο γηα έγθξηζε πινπνίεζεο πξνγξάκκαηνο επηκφξθσζεο. 3. Οη αηηήζεηο πξέπεη λα ππνβάιινληαη 30 ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο εθηέιεζεο ησλ πξνγξακκάησλ θαη ζα αθνξνχλ πξνγξάκκαηα πνπ ζα εθηειεζηνχλ εληφο δηαζηήκαηνο 90 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ. Γηα παξάδεηγκα εάλ κία αίηεζε πξσηνθνιιείηαη ζην Τπνπξγείν ηελ ην πξφγξακκα πξέπεη λα εθηειείηαη ζην δηάζηεκα απφ (30 εκέξεο) έσο (90 εκέξεο). Ζ θάζε αίηεζε πξέπεη λα αθνξά έλα κφλν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα. πλνδεχεηαη απφ δηαβηβαζηηθφ ηνπ θνξέα ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο πξσηνθφιινπ ηνπ θνξέα θαη ζαλ ζέκα ζεκεηψλεηαη "Πξφγξακκα επηκφξθσζεο Γ' θαηεγνξίαο" ή "Πξφγξακκα επηκφξθσζεο Β' θαηεγνξίαο". Δπί ηνπ δηαβηβαζηηθνχ απηνχ ηίζεηαη απφ ηελ Τπεξεζία Γεληθνχ Πξσηνθφιινπ ηνπ Τπνπξγείνπ ε ζθξαγίδα κε ηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο. 4. ηελ πεξίπησζε πνπ ππνβάιινληαη καδί πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο πξνγξάκκαηα, θάζε πξφγξακκα ζα ζπλνδεχεηαη απφ μερσξηζηή αίηεζε θαη δηαβηβαζηηθφ θαη ζα ηνπνζεηείηαη ζε ηδηαίηεξν θάθειν ψζηε λα παίξλεη δηαθνξεηηθφ αξηζκφ πξσηνθφιινπ ηνπ Τπνπξγείνπ. Κάζε θάθεινο πξνγξάκκαηνο εμσηεξηθά πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε «Πξφγξακκα επηκφξθσζεο Γ' θαηεγνξίαο» ή «Πξφγξακκα επηκφξθσζεο Β' θαηεγνξίαο». 5. Μεηά ηελ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ θακία πεξαηηέξσ αιιαγή ή πξνζζήθε δελ ζα γίλεηαη δεθηή, εθηφο ηεο δπλαηφηεηαο πνπ παξέρεηαη γηα κία θαη κνλαδηθή αίηεζε αιιαγήο εθπαηδεπνκέλσλ κέρξη θαη 20 εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην πξφγξακκα δελ έρεη εγθξηζεί απφ ην ΤΑΔ θαη δελ έρεη εθδνζεί ζρεηηθή εγθξηηηθή ππνπξγηθή απφθαζε. 6. Ο θάθεινο θάζε πξνγξάκκαηνο πξέπεη λα πεξηέρεη: Γηαβηβαζηηθφ ηεο αίηεζεο Σν ΔΝΣΤΠΟ Α: ηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο. (ην ΔΝΣΤΠΟ Α πξνζαξηψληαη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα παξαζηαηηθά πνπ αθνξνχλ ηελ αίζνπζα εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο). Σν ΔΝΣΤΠΟ Α ππνβάιιεηαη θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 7

8 ΔΝΣΤΠΟ Γ1 ή Γ2 θαηά πεξίπησζε κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο Σν ΔΝΣΤΠΟ Γ: Καηάζηαζε εθπαηδεπνκέλσλ (ε θαηάζηαζε εθπαηδεπνκέλσλ ππνβάιιεηαη θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ Γηάξθεηαο 10 σξψλ Καηά πεξίπησζε ππνβάιινληαη εθφζνλ δεηεζνχλ θαη αληίγξαθα αηηήζεσλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ εξγνδνηψλ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ Γιάρκειας 35 ωρών ην ΔΝΣΤΠΟ Γ πξνζαξηψληαη αληίγξαθα ησλ αηηήζεσλ ησλ εξγνδνηψλ πιήξσο ζπκπιεξσκέλα (ππνρξεσηηθή αλαγξαθή αξηζκνχ εξγαδνκέλσλ) κε ηα ζπλεκκέλα παξαζηαηηθά ηνπο (κφλν έλα απφ απηά πνπ απαηηνχληαη) ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΑ Σα παξαζηαηηθά επηρεηξήζεσλ γηα επηκφξθσζε ησλ ίδησλ ησλ εξγνδνηψλ είλαη: α) Μέρξη θαη 3 άηνκα (έλα απφ φια) 1) 10 ρξφληα απνδεδεηγκέλε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο (βεβαίσζε επηκειεηεξίνπ ή έλαξμε άζθεζεο επαγγέικαηνο απφ ηελ εθνξία) ή 2) άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο εκπεηξνηέρλε κε ην ίδην αληηθείκελν ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο β) Μέρξη θαη 6 άηνκα (έλα απφ φια) Πηπρίν ηερληθήο εηδηθφηεηαο απφ: 1) Σερληθφ επαγγεικαηηθφ εθπαηδεπηήξην ή 2) Ηλζηηηνχην Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΗΔΚ) ή 3) Αλαγλσξηζκέλε ηερληθή επαγγεικαηηθή ζρνιή ή 4) Απνιπηήξην Σερληθνχ επαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ (Σερληθήο εηδηθφηεηαο) Σα παξαζηαηηθά επηρεηξήζεσλ γηα επηκφξθσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο (έλα απφ φια) α) Απνιπηήξην Σερληθνχ επαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ (Σερληθήο εηδηθφηεηαο) ή β) Αλαγλσξηζκέλε ηερληθή επαγγεικαηηθή ζρνιή ή γ) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο εκπεηξνηέρλε γηα ηα αλσηέξσ (πεξίπησζε εξγαδνκέλνπ) απαηηνχληαη θαη νθηψ (8) ρξφληα ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ απφθηεζε ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ θαη λα είλαη κε πιήξε απαζρφιεζε ζηελ επηρείξεζε. Άιια παξαζηαηηθά δελ ζα γίλνληαη δεθηά. 7. Ζ έγθξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο γίλεηαη κε ππνπξγηθή απφθαζε κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ ΤΑΔ. Αληίγξαθν ηεο απφθαζεο απηήο κε ηα ΔΝΣΤΠΑ Α, Γ θαη Γ1 (εθφζνλ ππάξρνπλ αιιαγέο) θαηαηίζεληαη απφ ηνπο θνξείο εθηέιεζεο ησλ πξνγξακκάησλ έγθαηξα θαη νπσζδήπνηε πξηλ ηελ έλαξμε εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ αξκφδηα γηα ηνλ έιεγρν εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ππεξεζία ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (.ΔΠ.Δ.). ε πεξίπησζε κε έγθαηξεο έθδνζεο ηεο απφθαζεο εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηα αλσηέξσ παξαζηαηηθά είλαη δπλαηφλ λα ππνβάιινληαη θαη ζηε Γ24. 8

9 Ζ εγθξηηηθή απφθαζε αλαξηάηαη ζην πξφγξακκα ΓΗΑΤΓΔΗΑ κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα ελεκεξψλνληαη νη θνξείο ή θαηά πεξίπησζε ζα ηνπο απνζηέιιεηαη κε ή fax. Ζ πξφζβαζε ζην "ΓΗΑΤΓΔΗΑ" γίλεηαη κέζσ ηεο ηζηνζέζεο καο Δπηινγή: ΓΗΑΤΓΔΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΑ: Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο Αλά είδνο Απφθαζεο: Τπνπξγηθή Απφθαζε (ελδέρεηαη λα απαηηεζεί ε επηινγή επφκελεο ζειίδαο). 8. Δπηηξέπεηαη αληηθαηάζηαζε ησλ εγθξηζέλησλ εθπαηδεπνκέλσλ κέρξη ηνλ αξηζκφ 10, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην αξγφηεξν κέρξη θαη δέθα πέληε (15) εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή ηεο αξρηθήο αίηεζεο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην πξφγξακκα δελ έρεη εγθξηζεί απφ ην ΤΑΔ θαη δελ έρεη εθδνζεί ππνπξγηθή απφθαζε, ππνβάιιεηαη (ΔΝΣΤΠΟ Γ1) ζηε Γηεχζπλζε Γ24 ηνπ Τπνπξγείνπ. Σν ππνβαιιφκελν ΔΝΣΤΠΟ Γ1 ζα ζπλνδεχεηαη θαη απφ ηηο αηηήζεηο ησλ εξγνδνηψλ κε ηα ζπλεκκέλα παξαζηαηηθά ηνπο. 9. Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα ηεξείηαη εκεξήζην παξνπζηνιφγην πνπ ζα έρεη ηε κνξθή ηνπ ΔΝΣΤΠΟΤ Δ. 10. Μεηά ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα ππνβάιινληαη ζηε Γηεχζπλζε Γ24: α. ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή ην ΔΝΣΤΠΟ Σ: Καηάζηαζε ησλ ηειηθψο εθπαηδεπζέλησλ θαη β. πξσηφηππα φισλ ησλ παξνπζηνινγίσλ (ΔΝΣΤΠΟ Δ). 11. Μεηά ηελ ππνβνιή ηνπ ΔΝΣΤΠΟΤ Σ θαη ησλ παξνπζηνινγίσλ ζηε Γηεχζπλζε Γ24 ζα δίλνληαη ζε φζνπο παξαθνινχζεζαλ ην πξφγξακκα νη θαηά πεξίπησζε ζρεηηθέο βεβαηψζεηο επηκφξθσζεο ζχκθσλα κε ηα ππνδείγκαηα ησλ ΔΝΣΤΠΩΝ Ε, Ε1 θαη Ε Οη αξκφδηεο γηα ηνλ έιεγρν θαιήο εθηέιεζεο ησλ πξνγξακκάησλ ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο θαηαγξάθνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ηεο παξνχζαο εγθπθιίνπ. Ο έιεγρνο κεηαμχ ησλ άιισλ ζα αθνξά ηελ παξνπζία θαη ηελ "ηαπηνπξνζσπία" ησλ εθπαηδεπηψλ θαη ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 13. Αίηεζε πνπ δελ είλαη ζσζηά θαη πιήξσο ζπκπιεξσκέλε θαη δελ ζπλνδεχεηαη απφ φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά δελ ζα εγθξίλεηαη. 14. Ζ ζπκπιήξσζε ησλ εληχπσλ πξέπεη λα γίλεηαη κε πξνζνρή, άιισο ε αλαθξίβεηα απνηειεί ιφγν απφξξηςεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. εκεηψλεηαη φηη γηα ηα ζηνηρεία απηά γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ ε ζρεηηθή ειεθηξνληθή επεμεξγαζία θαη σο εθ ηνχηνπ θαζίζηαηαη αθφκε επηηαθηηθφηεξε ε απφιπηε ηήξεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ απαηηήζεσλ. 15. Όια ηα παξαπάλσ έληππα έρνπλ πξνθαζνξηζκέλε κνξθή θαη βξίζθνληαη ζηε ζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ ζηε δηεχζπλζε [ζην πεδίν e-βηβιηνζήθε ΔΓΚΤΚΛΗΟΗ ζηελ Γεληθή Γηεχζπλζε πλζεθψλ θαη Τγείαο ηεο εξγαζίαο]. Μφλν ηα έληππα απηήο ηεο κνξθήο ηνπ έηνπο 2013 επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη, ψζηε λα κε δεκηνπξγνχληαη αζάθεηεο θαη ε δηαδηθαζία ειέγρνπ λα γίλεηαη νκνηφκνξθα θαη απνηειεζκαηηθά. ε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη παξέκβαζε θαη δηακφξθσζε 9

10 άιισλ κνξθψλ εληχπσλ έζησ θαη ζε επί κέξνπο ελφηεηεο ησλ εληχπσλ απηψλ. Ζ νπνηαδήπνηε παξέκβαζε απνηειεί ιφγν απφξξηςεο ηεο αίηεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 16. Ζ ππνβνιή ζε ειεθηξνληθή κνξθή γίλεηαη κε CD θαη φρη κε δηζθέηα ή . To CD ππνβάιιεηαη γηα ιφγνπο πξαθηηθνχο εληφο θαθέινπ ελζσκαησκέλνπ ζην θάθειν ηεο αίηεζεο. ην CD ζα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο (επσλπκία θνξέα θαη αξηζκφ πξσηνθφιινπ αίηεζεο ηνπ θνξέα), ψζηε λα είλαη κνλνζήκαληα αλαγλσξίζηκε. Κάζε αξρείν πξέπεη λα έρεη ηελ νλνκαζία ηνπ ζρεηηθνχ εληχπνπ π.ρ. «ΔΝΣΤΠΟ Α», «ΔΝΣΤΠΟ Γ» θιπ. 17. Όια ηα έγγξαθα πνπ ππνβάιινληαη απνηεινχλ ην θάθειν ηεο αίηεζεο. Πξέπεη λα πεξηέρνληαη ζε ληνζηέ Α4 πιαζηηθφ κε έιαζκα κε δηαθαλέο εμψθπιιν ή ελαιιαθηηθά ζε ληνζηέ (κε ζηελή ξάρε) κε 2 θξίθνπο κε καιαθφ εμψθπιιν δηαθαλνχο ρξψκαηνο κε ελδηάκεζν δηαρσξηζηηθφ θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο. ην πξψην κέξνο πεξηέρνληαη ηα έληππα ηεο αίηεζεο Α, Γ1, Γ θιπ. κε αχμνπζα ζεηξά, ελψ κεηά ην δηαρσξηζηηθφ ηα ζηνηρεία ησλ αηηήζεσλ ησλ εξγνδνηψλ κε ηα επηζπλαπηφκελα παξαζηαηηθά (πηπρίν θιπ). Ζ αίηεζε θάζε εξγνδφηε θαη ηα ζπλνδεχνληα απηή παξαζηαηηθά ζεκεηψλνληαη ζην πάλσ δεμί κέξνο κε θπθιίζθν εληφο ηνπ νπνίνπ αλαγξάθεηαη ν α/α πνπ αληηζηνηρεί ζην ζπγθεθξηκέλν εξγνδφηε (ε εξγαδνκελν ηνπ) φπσο πεξηιακβάλεηαη ζην έληππν Γ ή γηα ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο αιιαγψλ ζην έληππν Γ1. Ζ ππνβνιή εληχπσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ δελ βξίζθνληαη ηαμηλνκεκέλα κέζα ζην ζπγθεθξηκέλν θάθειν, απνηειεί ιφγν απφξξηςεο ηεο αίηεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ ηήξεζε ησλ αλαθεξνκέλσλ εδψ δηεπθνιχλεη νπζηαζηηθά θαη ζεκαληηθά ην έξγν ηεο ππεξεζίαο καο. 18. Αληίζηνηρεο δηαδηθαζίεο πξέπεη λα ηεξνχληαη θαη ζηελ ππνβνιή ησλ ζρεηηθψλ εληχπσλ θιπ. κεηά ηελ εθηέιεζε θάζε πξνγξάκκαηνο. 19. Καηά ηε δηεμαγσγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηα ζρεηηθά έληππα πξέπεη λα ζπκπιεξψλνληαη επηκειψο θαη αλειιηπψο. Πεξηπηψζεηο π.ρ. ππνγξαθήο εθ ησλ πξνηέξσλ ζην παξνπζηνιφγην ησλ σξψλ άθημεο ή αλαρψξεζεο απνηεινχλ ιφγνπο λα ζεσξεζεί φηη θαηαζηξαηεγνχληαη νη φξνη εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο κε φιεο ηηο ζρεηηθέο ζπλέπεηεο. 20. ε πεξίπησζε καηαίσζεο δηεμαγσγήο ελφο πξνγξάκκαηνο πξέπεη λα γλσζηνπνηείηαη έγθαηξα ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ.δπ.δ. θαη ηε Γηεχζπλζε Γ24 ε καηαίσζε απηή. 21. ην ζπλεκκέλν ζηελ παξνχζα εγθχθιην Παξάξηεκα I αλαγξάθνληαη νη αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ.δπ.δ. γηα ηε ρνξήγεζε ησλ θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελσλ βεβαηψζεσλ θαη ζην Παξάξηεκα II πεξηέρνληαη ζπκπιεξσκαηηθέο παξαηεξήζεηο γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ εληχπσλ. 22. Ζ παξνπζία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ είλαη απαξαίηεηε ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Διιηπήο παξαθνινχζεζε ζπλεπάγεηαη ηελ εθ λένπ παξαθνινχζεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ζε λέν πξφγξακκα. 10

11 Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΣ. ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ 11

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΚΛΔΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ & ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΑ ΠΔΝΣΔΛΗ Α.Μ.: 75/2012 Σ.Τ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 154.000,00 (ζπκπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2015 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Η ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΓΧΓΔΚΑΝΗΟΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2015 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Η ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΓΧΓΔΚΑΝΗΟΤ EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ EΦOPEIA APXAIOTHTΧN ΓΧΓΔΚΑΝΗΟΤ Tαρ. Γ/λζε: Iππνηψλ-Pφδνο 85100 Πιεξνθνξίεο: Δ.Υαηδεζηεθαλή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ πξφζθιεζε Α: Η δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζε 26 κήλεο. Η πεξίνδνο επηιεμηκφηεηαο γηα

Γηα ηελ πξφζθιεζε Α: Η δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζε 26 κήλεο. Η πεξίνδνο επηιεμηκφηεηαο γηα FAQ - ΠΣΛΔΠ ΔΟΥΡΖΠΔΗΠ ΞΝ ΑΦΝΟΝΛ ΠΡΗΠ ΞΟΝΠΘΙΖΠΔΗΠ Α, Β & Γ ΝΟΘΖ ΔΞΑΛΑΙΖΤΖ ζηηο εξσηήζεηο: 108, 155, 49, 69, 70, 81, 82, 89, 90, 106, 121, 136, 144, 149, 171 αο ελεκεξψλνπκε φηη εθ παξαδξνκήο ππήξμαλ ειιηπείο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τη Διαχείριση Έργων. Θεσσαλονίκη 1 Ιουνίου 2013 Έκδοση 18η

Οδηγός για τη Διαχείριση Έργων. Θεσσαλονίκη 1 Ιουνίου 2013 Έκδοση 18η Οδηγός για τη Διαχείριση Έργων Θεσσαλονίκη 1 Ιουνίου 2013 Έκδοση 18η ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 χληαμε θαη ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ 4 1.1 Δλεκέξσζε γηα ηηο πξνζθιήζεηο ππνβνιήο πξνηάζεσλ 4 1.2 χληαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΠΗΡΗΠΖ ΚΑΘΖΡΥΛ ΚΝΠΗΘΝ ΓΚΛΑΠΗΝ - ΙΘΔΗΝ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ (ΓΗΑΠΡΖΚΑ IANOYΑΟΗΝΠ-2015, ΚΑΗΝΠ-2015)»

ΘΔΚΑ: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΠΗΡΗΠΖ ΚΑΘΖΡΥΛ ΚΝΠΗΘΝ ΓΚΛΑΠΗΝ - ΙΘΔΗΝ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ (ΓΗΑΠΡΖΚΑ IANOYΑΟΗΝΠ-2015, ΚΑΗΝΠ-2015)» 1 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ΓΖΚΝΠ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ΑΞ: 31490/2014 ΓΗΑΘΖΟΜΖ: ΘΔΚΑ: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΠΗΡΗΠΖ ΚΑΘΖΡΥΛ ΚΝΠΗΘΝ ΓΚΛΑΠΗΝ - ΙΘΔΗΝ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ (ΓΗΑΠΡΖΚΑ IANOYΑΟΗΝΠ-2015, ΚΑΗΝΠ-2015)» Ο Γήκαξρνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) 06-08-2014 Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ ΣΟΤ ΔΝΣΤΠΟ ΣΖ Τ.Γ. ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ).

(ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ ΣΟΤ ΔΝΣΤΠΟ ΣΖ Τ.Γ. ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ). Άξζξν 1 ΟΡΗΜΟΗ α) Φνξεηφο ππξνζβεζηήξαο: πζθεπή πνπ πεξηέρεη θαηαζβεζηηθφ κέζν, ην νπνίν, ππφ ηε δξάζε εζσηεξηθήο πίεζεο, κπνξεί, λα εμαρζεί θαη λα θαηεπζπλζεί πξνο ηε θσηηά. Ζ πίεζε απηή κπνξεί λα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» Έρνληαο ππφςε 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγφο πινπνίεζεο έξγσλ Γηθαηνχρσλ

Νδεγφο πινπνίεζεο έξγσλ Γηθαηνχρσλ Ξ.Δ.Ξ. ΑΡΡΗΘΖΠ, Ξ.Δ.Ξ. ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΘΟΑΘΖΠ, Ξ.Δ.Ξ. ΘΟΖΡΖΠ ΘΑΗ ΛΖΠΥΛ ΑΗΓΑΗΝ, Ξ.Δ.Ξ. ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ - ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΘΑΗ ΖΞΔΗΟΝ, Ξ.Δ.Ξ. ΓΡΗΘΖΠ ΔΙΙΑΓΑΠ -ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ - ΗΝΛΗΥΛ ΛΖΠΥΛ ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΤΠΟ Β ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΡΓΟ: ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ Δγθξίλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ»

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ»2007-2013 (ΔΞΑΛ ΗΗ) Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» Νδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ. Γηεχζπλζε : Κνξαή 4, 105-64 Αζήλα Πεηξαηψο 40, 101-82 Αζήλα Σειέθσλν : 210

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ. Γηεχζπλζε : Κνξαή 4, 105-64 Αζήλα Πεηξαηψο 40, 101-82 Αζήλα Σειέθσλν : 210 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΓΡΑΔΩΝ ΔΚΣ ΜΟΝΑΓΑ Β ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ Γ/ΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Ελληνική ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο Γήκνο Δπξψηα πξνθεξχζζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ)

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Σηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α.) Α.Δ. Αζήλα, 16/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

Σεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού «Τπηρεσίες παρασκευής γευμάτων» για δημόσια διαβούλευση

Σεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού «Τπηρεσίες παρασκευής γευμάτων» για δημόσια διαβούλευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 2 Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΑΡ. ΠΡΩΣ. : 10416 ΦΑΪΔΑΡΙ, 30-3-2015 ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΝΔΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ Δγθξίλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ ΓΖΜΟ ΖΡΩΗΚΖ ΠΟΛΔΩ ΝΑΟΤΑ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ/ΚΩΝ-ΟΗΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜ.ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ - ΓΡ. ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πληρουορίες:Βαταντζή Αθ-Λαπαβίτσας Γ. Σηλ:2332350367,2332350328

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζη 26869 (ΦΔΚ 2527 Β/8-10-2013) Θέμα : «Έγκπιζη Οπγανωηικού Πλαιζίος Ππογπαμμάηων Άθληζηρ για Όλοςρ.» Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ

Απόθαζη 26869 (ΦΔΚ 2527 Β/8-10-2013) Θέμα : «Έγκπιζη Οπγανωηικού Πλαιζίος Ππογπαμμάηων Άθληζηρ για Όλοςρ.» Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Απόθαζη 26869 (ΦΔΚ 2527 Β/8-10-2013) Θέμα : «Έγκπιζη Οπγανωηικού Πλαιζίος Ππογπαμμάηων Άθληζηρ για Όλοςρ.» Έρνληαο ππφςε: 1. Ρηο δηαηάμεηο: Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ α) Ρνπ λ. 1558/1985, άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002679946 2015-04-01

15PROC002679946 2015-04-01 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 2 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΩΝ» Σαρ. Γ/λζε : πλη/ρνπ Κεθαινπνχινπ 17,

Διαβάστε περισσότερα

Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ

Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ Χαράλαμπος Γ. Κοστρούλης, ΗΜ, Πρόεδρος Σσλλόγοσ Διπλ. Μητανολόγων Ηλεκτρολόγων Ανατ. Κρήτης Γεληθά Με ηνλ Καλνληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα