Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013"

Transcript

1 Σετνικοί Αζθαλείας Αρ. πρωη.: 242/44/ Δγθχθιηνο εθαξκνγήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 29331/1135/2012 (Β' 3445) "Δπηκφξθσζε εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ γηα ζέκαηα άζθεζεο θαζεθφλησλ ηερληθνχ αζθάιεηαο ζε επηρεηξήζεηο Β' θαη Γ θαηεγνξίαο - Πξνγξάκκαηα 2013" Αζήλα Αξ. πξση: 242/44 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΤΝΘΖΚΩΝ ΚΑΗ ΤΓΗΔΗΝΖ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ, ΔΠΗΜΟΡΦΩΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΤΝΘΖΚΩΝ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ ΘΔΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ Γ24 Σαρ. Γ/λζε: Πεηξαηψο 40 Σαρ. Κψδηθαο: ΑΘΖΝΑ Fax: Σει.: Πιεξνθνξίεο: Κ. Λεθίδνπ URL: Θέμα: Δγκύκλιος εθαρμογής σποσργικής απόθαζης 29331/1135/2012 (Β' 3445) "Δπιμόρθωζη εργοδοηών και εργαζομένων για θέμαηα άζκηζης καθηκόνηων ηετνικού αζθάλειας ζε επιτειρήζεις Β' και Γ καηηγορίας - Προγράμμαηα 2013". Ζ εγθχθιηνο απηή αθνξά ηα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ ζε επηρεηξήζεηο Β' θαη Γ θαηεγνξίαο γηα ην 2013 θαη δηεπθξηλίδεη ηνλ ηξφπν θαη ηηο δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηελ παξαπάλσ αλαθεξφκελε απφθαζε. (Α) ΓΔΝΙΚΑ 1. χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο, αλεμαξηήησο αξηζκνχ εξγαδνκέλσλ ν εξγνδφηεο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ρξεζηκνπνηεί ηηο ππεξεζίεο ηερληθνχ αζθάιεηαο. Ο ηερληθφο αζθάιεηαο είλαη ζχκβνπινο ηνπ εξγνδφηε θαη ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζε γεληθέο γξακκέο ε απνζηνιή ηνπ είλαη: 1

2 α) λα επηζεσξεί ηαθηηθά ηηο ζέζεηο εξγαζίαο απφ πιεπξάο πγείαο θαη αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο, λα αλαθέξεη ζηνλ εξγνδφηε νπνηαδήπνηε παξάιεηςε ησλ κέηξσλ πγείαο θαη αζθάιεηαο, λα πξνηείλεη κέηξα αληηκεηψπηζήο θαη λα επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπο. β) λα κεξηκλά ψζηε νη εξγαδφκελνη ζηελ επηρείξεζε λα ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο θαη λα ηνπο θαζνδεγεί γηα ηελ απνηξνπή ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ πνπ ζπλεπάγεηαη ε εξγαζία ηνπο. 2. Δπίζεο ν εξγνδφηεο έρεη ππνρξέσζε λα έρεη κία γξαπηή εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ ζηελ επηρείξεζή ηνπ ηελ νπνία ζπληάζζεη ν ηερληθφο αζθάιεηαο. ηε γξαπηή εθηίκεζε θηλδχλνπ γίλεηαη κία ζπζηεκαηηθή εμέηαζε φισλ ησλ πιεπξψλ θάζε δηεμαγφκελεο εξγαζίαο θαη θαηαγξάθνληαη: Ση ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη δεκηέο θαη βιάβεο Καηά πφζν ζα κπνξνχζαλ λα εμαιεηθζνχλ νη πεγέο θηλδχλνπ, θαη εάλ φρη Ση κέηξα πξφιεςεο θαη πξνζηαζίαο εθαξκφδνληαη ή πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ. 3. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνζφλησλ ηνπ ηερληθνχ αζθάιεηαο θαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξφλνπ απαζρφιεζήο ηνπ νη επηρεηξήζεηο θαηαηάζζνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο Α', Β', Γ'. Ο ρξφλνο απαζρφιεζεο ηνπ ηερληθνχ αζθάιεηαο εμαξηάηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ επηθηλδπλφηεηα ηεο επηρείξεζεο. 4. Πξνθεηκέλνπ νη εξγνδφηεο λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ παξαπάλσ ππνρξέσζε ηνπο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαζέηνπλ ηα θαζήθνληα απηά: ζε άηνκα ηεο επηρείξεζεο (πηπρηνχρνπο ΑΔΗ ή ΣΔΗ κε ηελ πξνβιεπφκελε εηδηθφηεηα) ή ζε άηνκα εθηφο ηεο επηρείξεζεο (πηπρηνχρνπο ΑΔΗ ή ΣΔΗ κε ηελ πξνβιεπφκελε εηδηθφηεηα)ή ζε ΔΞ.Τ.Π.Π. ή ζε εξγαδφκελν ηεο επηρείξεζεο (θάηνρν απνιπηεξίνπ ηερληθνχ ιπθείνπ ή κέζεο ηερληθήο ζρνιήο ή άιιεο αλαγλσξηζκέλεο ηερληθήο επαγγεικαηηθήο ζρνιήο ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηζφηηκσλ ζρνιψλ ηνπ εμσηεξηθνχ ή θάηνρν άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο εκπεηξνηέρλε θαη κε νθηαεηή πξνυπεξεζία πνπ ινγίδεηαη απφ ηελ απφθηεζε ηνπ απνιπηεξίνπ ή ηεο άδεηαο, εθφζνλ φκσο απηφο απαζρνιείηαη κε πιήξεο σξάξην ζηελ επηρείξεζε) κεηά απφ θαηάιιειε επηκφξθσζε ηνπιάρηζηνλ 35 σξψλ θαη εθφζνλ ε επηρείξεζε αλήθεη ζηελ Β' ή Γ' θαηεγνξία επηθηλδπλφηεηαο θαη απαζρνιεί κέρξη θαη 49 άηνκα. 5. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο επηρεηξήζεσλ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα θαη ζηνπο ίδηνπο ηνπο εξγνδφηεο λα αλαιακβάλνπλ νη ίδηνη ηα θαζήθνληα ηνπ ηερληθνχ αζθάιεηαο εθφζνλ έρνπλ ηα θαηάιιεια πξνζφληα. Οη πεξηπηψζεηο απηέο είλαη: α. ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ππάγνληαη ζηε Γ' θαηεγνξία θαη απαζρνινχλ κέρξη θαη 49 άηνκα κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο θαηάιιειεο επηκφξθσζεο [άξζξν 12 παξάγξαθνο 4 ηνπ θψδηθα λφκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ (λ. 3850/2010)]. β. ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ππάγνληαη ζηηο θαηεγνξίεο Β' ή Γ' θαη απαζρνινχλ ιηγφηεξνπο απφ 50 εξγαδφκελνπο, εάλ ν εξγνδφηεο είλαη πηπρηνχρνο (ΑΔΗ) ή (ΣΔΗ) θαη 2

3 έρεη κία απφ ηηο εηδηθφηεηεο ηερληθψλ αζθάιεηαο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνλ θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ αλήθεη ε επηρείξεζή ηνπ (άξζξν 12 παξάγξαθνο 5 ηνπ λ. 3850/2010). γ. ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ππάγνληαη ζηελ θαηεγνξία Β' θαη απαζρνινχλ ιηγφηεξνπο απφ 20 εξγαδφκελνπο, εάλ ν εξγνδφηεο είλαη πηπρηνχρνο (ΑΔΗ) ή (ΣΔΗ) θαη έρεη κία απφ ηηο εηδηθφηεηεο ηερληθψλ αζθάιεηαο πνπ δελ πξνβιέπεηαη φκσο γηα ηνλ θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ αλήθεη ε επηρείξεζή ηνπ, κε ηελ πξνυπφζεζε θαηάιιειεο επηκφξθσζεο ηνπιάρηζηνλ 35 σξψλ (άξζξν 12 παξάγξαθνο 5 ηνπ λ. 3850/2010). δ. ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ππάγνληαη ζηε θαηεγνξία Β' θαη απαζρνινχλ κέρξη θαη 6 εξγαδφκελνπο, κε ηελ πξνυπφζεζε θαηάιιειεο επηκφξθσζεο ηνπιάρηζηνλ 35 σξψλ θαη εθφζνλ ν εξγνδφηεο είλαη πηπρηνχρνο ηερληθήο εηδηθφηεηαο Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ ή Ηλζηηηνχηνπ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ή άιιεο αλαγλσξηζκέλεο ηερληθήο επαγγεικαηηθήο ζρνιήο θαη ην αληηθείκελν ησλ ζπνπδψλ ηνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζήο ηνπ (άξζξν 12 παξάγξαθνο 6 ηνπ λ. 3850/2010). ε. ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ππάγνληαη ζηελ θαηεγνξία Β' θαη απαζρνινχλ κέρξη θαη 3 εξγαδφκελνπο κε ηελ πξνυπφζεζε θαηάιιειεο επηκφξθσζεο ηνπιάρηζηνλ 35 σξψλ θαη εθφζνλ ν εξγνδφηεο έρεη άδεηα άζθεζεο ηερληθνχ επαγγέικαηνο εκπεηξνηέρλε θαη ην αληηθείκελν ηεο άδεηαο ηνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζήο ηνπ ή απνδεδεηγκέλα αζθεί επί δεθαεηία θαη πιένλ ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ νπνία ζα αλαιάβεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ηερληθνχ αζθάιεηαο. (άξζξν 12 παξάγξαθνο 6 ηνπ λ. 3850/2010). ζη. Απηναπαζρνινχκελνη εξγνδφηεο πνπ δελ απαζρνινχλ πξνζσπηθφ, εθφζνλ έρνπλ ηα ππφινηπα πξνβιεπφκελα πξνζφληα, έρνπλ ην δηθαίσκα επηκφξθσζεο, αιιά δελ έρνπλ θακία ππνρξέσζε παξαθνινχζεζεο ελφο ηέηνηνπ πξνγξάκκαηνο. 6. Δπηζεκαίλεηαη φηη είλαη ζηελ απφιπηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ησλ εξγνδνηψλ λα επηιέμνπλ λα αλαζέζνπλ ηα θαζήθνληα ηνπ ηερληθνχ αζθάιεηαο ζε άηνκα εληφο ή εθηφο ηεο επηρείξεζεο ή λα ζπλάςνπλ ζχκβαζε κε ΔΞ.Τ.Π.Π. ή λα επηκνξθψζνπλ εξγαδφκελνπο ηεο επηρείξεζήο ηνπο ή λα επηκνξθσζνχλ νη ίδηνη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηφ επηηξέπεηαη. 7. Δθφζνλ επηιέμνπλ ηελ πεξίπησζε λα επηκνξθσζνχλ νη ίδηνη ή λα επηκνξθψζνπλ εξγαδφκελν ηεο επηρείξεζήο ηνπο, είλαη ειεχζεξνη λα επηιέμνπλ φπνηνλ θνξέα επηκφξθσζεο επηζπκνχλ, κεηαμχ απηψλ πνπ πινπνηνχλ ηέηνηα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο. Σα θξηηήξηα επηινγήο κπνξεί λα είλαη νηθνλνκηθά, ηφπνπ επηκφξθσζεο, ρξφλνπ, πνηφηεηαο πξνγξακκάησλ ή φπνηα θξηηήξηα νη ίδηνη ζεσξνχλ φηη ηνπο εμαζθαιίδνπλ ηηο θαιχηεξεο ζπλζήθεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα. ε θάζε πεξίπησζε, ζπληζηάηαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο εξγνδφηεο, πξηλ δειψζνπλ ζπκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα, λα έξρνληαη ζε ζρεηηθή επηθνηλσλία κε ηα ζπιινγηθά ηνπο φξγαλα (ζχιινγνη, νκνζπνλδίεο, επηκειεηήξηα θιπ.). 3

4 8. Με ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 29331/1135/ "Δπηκφξθσζε εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ γηα ζέκαηα άζθεζεο θαζεθφλησλ ηερληθνχ αζθάιεηαο ζε επηρεηξήζεηο Β' θαη Γ' θαηεγνξίαο - Πξνγξάκκαηα 2013." θαζνξίζηεθαλ νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο επηκφξθσζεο εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαπάλσ παξαγξάθνπο 4 θαη 5. Δηδηθφηεξα θαζνξίζηεθαλ: νη θνξείο πνπ κπνξνχλ λα εθηεινχλ ηα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο, νη πξνδηαγξαθέο ησλ ρψξσλ επηκφξθσζεο, ην ειάρηζην πεξηερφκελν ησλ πξνγξακκάησλ θαη νη νκάδεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ηα πξνζφληα εθπαηδεπηψλ, ην πεξηερφκελν ησλ αηηήζεσλ, ε δηαδηθαζία έγθξηζεο θαη νη ινηπέο πξνυπνζέζεηο, ν έιεγρνο εθηέιεζεο ησλ πξνγξακκάησλ. 9. Οη εξγνδφηεο πνπ επηζπκνχλ λα επηκνξθσζνχλ νη ίδηνη ή λα επηκνξθψζνπλ εξγαδφκελν ηεο επηρείξεζήο ηνπο πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζηνπο θνξείο πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα εθηεινχλ ηέηνηα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο θαη λα ππνβάιινπλ ηππνπνηεκέλε αίηεζε ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθά ππνδείγκαηα πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα εγθχθιην. 10. Φνξείο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ σο κέζν πξνζέιθπζεο ησλ εξγνδνηψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ γηα επηκφξθσζε ζε πξνγξάκκαηά ηνπο ηζρπξηζκνχο, φηη εθπξνζσπνχλ ή ζπλεξγάδνληαη κε ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο ή φηη νη εξγνδφηεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα επηκνξθσζνχλ ή φηη ζηελ πεξίπησζε κε επηκφξθσζήο ηνπο ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο ζα ηνπο επηβάιιεη θπξψζεηο ή παξφκνηνπο "παξαπιαλεηηθνχο" ηζρπξηζκνχο ζα απνθιείνληαη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε λέα πξνγξάκκαηα. Όηαλ απεπζχλνληαη ζε εξγνδφηεο ζα πξέπεη λα ηνπο ζηέιλνπλ ηε ζπλεκκέλε ζηελ παξνχζα εγθχθιην ελεκεξσηηθή επηζηνιή. Ζ ελεκεξσηηθή επηζηνιή κπνξεί λα ζπκπιεξψλεηαη κε ζηνηρεία ηνπ θνξέα επηκφξθσζεο θαη κε άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πξφγξακκα θαη ην θφζηνο ηνπ. 11. Δάλ ν θνξέαο επηκφξθσζεο απφ ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο δηαπηζηψζεη φηη ζην πξφζσπν ηνπ εξγνδφηε ή ηνπ εξγαδφκελνπ πνπ πξνηείλεη δελ ζπληξέρνπλ νη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο ελεκεξψλεη ηνλ εξγνδφηε πνπ ππέβαιε ηελ αίηεζε θαη ηνπ επηζηξέθεη νπσζδήπνηε θαη ηελ εηζπξαρζείζα ηπρφλ πξνθαηαβνιή γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην πξφγξακκα. Ζ Τπεξεζία καο δε ζα επηηξέπεη ηε ζπκκεηνρή ζηα πξνγξάκκαηα φζσλ δελ έρνπλ ηα απαηηνχκελα πξνζφληα. Απαγνξεχεηαη ζηνλ θνξέα πινπνίεζεο λα ρνξεγεί ζε άηνκα πνπ δελ έρνπλ ηα πξνβιεπφκελα πξνζφληα πηζηνπνηεηηθφ παξαθνινχζεζεο. χκθσλα κε ην άξζξν 6 14 ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο 29331/1135/ είλαη ζηελ επζχλε ηνπ θνξέα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο λα επηηξέςεη ηε ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα επηκφξθσζεο κφλν εξγνδνηψλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο απφθαζεο απηήο (Β) ΔΚΠΑΙΓΔΤΟΜΔΝΟΙ. ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ Γιάρκειας 35 ωρών 4

5 Οη εξγνδφηεο ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Β' θαηεγνξίαο επηθηλδπλφηεηαο θαη νη εξγαδφκελνη ηεο Β' ή Γ' θαηεγνξίαο επηθηλδπλφηεηαο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο επηκφξθσζεο θαηαηάζζνληαη ζε δχν νκάδεο επηρεηξήζεσλ (άξζξν 4 απφθαζεο): 1. Οκάδα I: Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε κεηαθνξηθψλ κέζσλ. πλεξγεία επηζθεπήο κεηαθνξηθψλ κέζσλ (Ζιεθηξνινγεία, Φαλνπνηεία, Σαπεηζαξίεο, Βνπιθαληδαηέξ, βαθέο απηνθηλήησλ θιπ.). Πξαηήξηα πγξψλ θαη αεξίσλ θαπζίκσλ. Απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά θαπζίκσλ γεληθά (π.ρ. φια ηα βελδηλάδηθα) Δπηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ. Παξαζθεπή θαη επεμεξγαζία εηδψλ δηαηξνθήο θαη πνηψλ. Δπηρεηξήζεηο θαηαζθεπήο παληφο είδνπο απφ μχιν. Κάζε είδνπο θαηεξγαζία μχινπ (π.ρ. θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε, θνπθσκάησλ, ληνπιαπηψλ, θαηαζθεπή επίπισλ θιπ.). Δπηρεηξήζεηο θαηαζθεπήο θαη επηζθεπήο παληφο είδνπο απφ κέηαιιν. Αξγπξνρξπζνρφνη, κεραλνπξγεία, θαηαζθεπέο απφ αινπκίλην, ζηδεξνπξγεία. Δπηρεηξήζεηο παξαγσγήο θισζηνυθαληνπξγηθψλ πιψλ, θαηεξγαζίαο δεξκάησλ θαη γνπλαξηθψλ θαη θαηαζθεπήο παληφο είδνπο απφ χθαζκα, δέξκα θαη γνχλα. Καη ινηπέο πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο επηρεηξήζεηο. Μνλάδεο παξαγσγήο θαη δηαθίλεζεο ζθπξνδέκαηνο, ηνπνζέηεζε ηεληψλ, επεμεξγαζία ράξηνπ, εθηππψζεηο εθδφζεηο, θαηαζθεπή πξντφλησλ απφ πιαζηηθφ, ηνπνζεηήζεηο θαη θαηεξγαζία παινπηλάθσλ, ηνπνζεηήζεηο θνηλψλ θιηκαηηζηηθψλ, θαηαζθεπή θαη αλαγφκσζε ππξνζβεζηήξσλ, αλπςσηηθέο εξγαζίεο θιπ. 2. Οκάδα II: Οηθνδνκηθά θαη άιια παξφκνηα επαγγέικαηα. Δθζθαθέο, κπεηαηδήδεο, εξγαζίεο ζηδεξνχ νπιηζκνχ, θηίζηεο, ζνβαηδήδεο, ειεθηξνιφγνη, πδξαπιηθνί, ηνπνζεηήζεηο πιαθηδίσλ, ηνπνζεηήζεηο καξκάξσλ, ειαηνρξσκαηηζηέο, εξγαζίεο κνλψζεσλ, εγθαηαζηάζεηο θπζηθνχ αεξίνπ, ζέξκαλζεο, εμαεξηζκνχ, ςχμεο ή θιηκαηηζκνχ, αλειθπζηήξσλ θιπ. Ζ ειάρηζηε δηάξθεηα επηκφξθσζεο είλαη 35 εθπαηδεπηηθέο-δηδαθηηθέο ψξεο. Σν ζεκαηνιφγην ησλ πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο γηα ηηο νκάδεο I θαη II αλαθέξεηαη ζηε ζρεηηθή ππνπξγηθή απφθαζε. Ζ αλάιπζε ηνπ θάζε ζέκαηνο ηνπ ζεκαηνινγίνπ ζα πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη ζηα ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο ηεο εξγαζίαο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπφκελνη ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχληαη. Ζ βεβαίσζε επηκφξθσζεο γηα ηελ νκάδα I δελ ηζρχεη γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηεο νκάδαο II νχηε θαη ην αληίζηξνθν. Κάζε νκάδα επηκφξθσζεο πεξηιακβάλεη κφλν εθπαηδεπφκελνπο ηεο αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο. ηελ θάζε νκάδα κπνξεί ηαπηφρξνλα λα ζπκκεηέρνπλ εξγνδφηεο θαη εξγαδφκελνη. 2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ Γιάρκειας 10 ωρών Οη εξγνδφηεο ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Γ' θαηεγνξίαο επηθηλδπλφηεηαο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο επηκφξθσζεο εληάζζνληαη ζε κία νκάδα (άξζξν 4 απφθαζεο). Ζ ειάρηζηε δηάξθεηα επηκφξθσζεο είλαη 10 εθπαηδεπηηθέο-δηδαθηηθέο ψξεο (2 εκέξεο επηκφξθσζεο). 5

6 Σν ζεκαηνιφγην ησλ πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηεο απφθαζεο. 3. Σα πξνγξάκκαηα επηηξέπεηαη λα εθηεινχληαη άββαην θαη Κπξηαθή φρη φκσο θαηά ηηο ινηπέο επίζεκεο αξγίεο (Πάζρα θιπ.) Δηδηθά ην πξνβιεπφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ 30 εκεξψλ κπνξεί λα κεησζεί ζε 15 εκέξεο γηα δχν πξνγξάκκαηα αλά θνξέα πνπ ζα ππνβιεζνχλ κεηαμχ 7/1/2013 θαη 18/1/2013. Γηα ηα πξνγξάκκαηα πνπ ζα ππνβιεζνχλ κεηά ηελ παξαπάλσ πξνζεζκία ηζρχεη θαλνληθά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ 30 εκεξψλ Οξίδεηαη σο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηεο ηειεπηαίαο εκέξαο ησλ πξνγξακκάησλ ε Γελ επηηξέπεηαη ε δηεμαγσγή πξνγξακκάησλ απφ έσο θαη Γελ ζα γίλεηαη δεθηή ε ππνβνιή αηηήζεσλ γηα έγθξηζε πξνγξακκάησλ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα έσο θαη Ζ ππαγσγή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζε κηα απφ ηηο νκάδεο επηκφξθσζεο γίλεηαη κε επζχλε ηνπ θνξέα επηκφξθσζεο θαη κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο αίηεζεο θάζε εξγνδφηε ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη πιήξσο ζπκπιεξσκέλε θαη ππνρξεσηηθά λα αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε. 5. Ο αξηζκφο σξψλ επηκφξθσζεο αλά εκέξα νξίδεηαη ζηηο 5 ψξεο. 6. Ο κέγηζηνο αξηζκφο σξψλ επηκφξθσζεο εκεξεζίσο γηα θάζε εθπαηδεπηή δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο ησλ 5. ηηο ψξεο απηέο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη ψξεο αλαπιήξσζεο. Ο αξηζκφο σξψλ ηνπ ίδηνπ εθπαηδεπηή ζηελ ίδηα νκάδα εθπαηδεπνκέλσλ ηελ ίδηα εκέξα δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο 3 ψξεο. Ο πεξηνξηζκφο απηφο δελ ηζρχεη γηα ηελ πεξίπησζε ησλ λεζηψλ. ηηο ψξεο απηέο δελ ζπλππνινγίδνληαη νη ψξεο αλαπιήξσζεο. (Γ) ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΓΚΡΙΗ ΚΑΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 1. α) Οη αηηήζεηο γηα ηελ έγθξηζε εθηέιεζεο ησλ πξνγξακκάησλ ππνβάιινληαη απφ ηνπο θνξείο πνπ έρνπλ ην δηθαίσκα απηφ ζηε Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο ηεο Πιεξνθφξεζεο, Δπηκφξθσζεο θαη Παξαθνινχζεζεο Πνιηηηθήο πλζεθψλ Δξγαζίαο γηα ζέκαηα Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (Γ24) ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, Πεηξαηψο 40, Αζήλα. β) Οη αηηήζεηο παξαιακβάλνληαη κφλνλ απφ ηελ ππεξεζία πξσηνθφιινπ ηνπ Τπνπξγείνπ (Πεηξαηψο 40, ηζφγεην) αθφκα θαη φηαλ απνζηέιινληαη κε courier ή ζπζηεκέλεο. 6

7 γ) Πξνζνρή ηα έληππα πνπ ζπκπιεξψλνληαη είλαη εθείλα ηνπ έηνπο Έληππα παιαηνηέξσλ εηψλ δελ γίλνληαη δεθηά. 2. Όπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 6 παξάγξαθνο 2β ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο 29331/1135/ νη θνξείο πνπ θαηά ην έηνο 2003 έσο 2012 δελ είραλ δηελεξγήζεη πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο εξγνδνηψλ Γ' ή Β' θαηεγνξίαο ή εθφζνλ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ εθπαηδεπηέο, νη νπνίνη δελ είραλ εγθξηζεί γηα ζπκκεηνρή ζε αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα απφ 2003 έσο 2012, πξέπεη πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο γηα έγθξηζε εθηέιεζεο πξνγξάκκαηνο λα ππνβάιινπλ ζηε Γηεχζπλζε Γ24 αίηεζε κε ηελ νπνία λα γλσξίδνπλ ηελ πξφζεζε ηνπο λα δηελεξγήζνπλ ηέηνηα πξνγξάκκαηα επηζπλάπηνληαο φια ηα απαξαίηεηα παξαζηαηηθά γηα ηνλ θνξέα πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ (π.ρ. ΚΔΚ, Δπηκειεηήξην θιπ.) θαζψο θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηέο (πηπρίν, βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, βεβαίσζε πξνυπεξεζίαο θιπ.). Μεηά ηε ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο Γηεχζπλζεο Γ24 φηη νη θνξείο θαη νη εθπαηδεπφκελνη πιεξνχλ ηηο ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο, νη ελ ιφγσ θνξείο ζα κπνξνχλ λα πξνβνχλ ζηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο γηα έγθξηζε πινπνίεζεο πξνγξάκκαηνο επηκφξθσζεο. 3. Οη αηηήζεηο πξέπεη λα ππνβάιινληαη 30 ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο εθηέιεζεο ησλ πξνγξακκάησλ θαη ζα αθνξνχλ πξνγξάκκαηα πνπ ζα εθηειεζηνχλ εληφο δηαζηήκαηνο 90 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ. Γηα παξάδεηγκα εάλ κία αίηεζε πξσηνθνιιείηαη ζην Τπνπξγείν ηελ ην πξφγξακκα πξέπεη λα εθηειείηαη ζην δηάζηεκα απφ (30 εκέξεο) έσο (90 εκέξεο). Ζ θάζε αίηεζε πξέπεη λα αθνξά έλα κφλν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα. πλνδεχεηαη απφ δηαβηβαζηηθφ ηνπ θνξέα ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο πξσηνθφιινπ ηνπ θνξέα θαη ζαλ ζέκα ζεκεηψλεηαη "Πξφγξακκα επηκφξθσζεο Γ' θαηεγνξίαο" ή "Πξφγξακκα επηκφξθσζεο Β' θαηεγνξίαο". Δπί ηνπ δηαβηβαζηηθνχ απηνχ ηίζεηαη απφ ηελ Τπεξεζία Γεληθνχ Πξσηνθφιινπ ηνπ Τπνπξγείνπ ε ζθξαγίδα κε ηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο. 4. ηελ πεξίπησζε πνπ ππνβάιινληαη καδί πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο πξνγξάκκαηα, θάζε πξφγξακκα ζα ζπλνδεχεηαη απφ μερσξηζηή αίηεζε θαη δηαβηβαζηηθφ θαη ζα ηνπνζεηείηαη ζε ηδηαίηεξν θάθειν ψζηε λα παίξλεη δηαθνξεηηθφ αξηζκφ πξσηνθφιινπ ηνπ Τπνπξγείνπ. Κάζε θάθεινο πξνγξάκκαηνο εμσηεξηθά πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε «Πξφγξακκα επηκφξθσζεο Γ' θαηεγνξίαο» ή «Πξφγξακκα επηκφξθσζεο Β' θαηεγνξίαο». 5. Μεηά ηελ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ θακία πεξαηηέξσ αιιαγή ή πξνζζήθε δελ ζα γίλεηαη δεθηή, εθηφο ηεο δπλαηφηεηαο πνπ παξέρεηαη γηα κία θαη κνλαδηθή αίηεζε αιιαγήο εθπαηδεπνκέλσλ κέρξη θαη 20 εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην πξφγξακκα δελ έρεη εγθξηζεί απφ ην ΤΑΔ θαη δελ έρεη εθδνζεί ζρεηηθή εγθξηηηθή ππνπξγηθή απφθαζε. 6. Ο θάθεινο θάζε πξνγξάκκαηνο πξέπεη λα πεξηέρεη: Γηαβηβαζηηθφ ηεο αίηεζεο Σν ΔΝΣΤΠΟ Α: ηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο. (ην ΔΝΣΤΠΟ Α πξνζαξηψληαη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα παξαζηαηηθά πνπ αθνξνχλ ηελ αίζνπζα εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο). Σν ΔΝΣΤΠΟ Α ππνβάιιεηαη θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 7

8 ΔΝΣΤΠΟ Γ1 ή Γ2 θαηά πεξίπησζε κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο Σν ΔΝΣΤΠΟ Γ: Καηάζηαζε εθπαηδεπνκέλσλ (ε θαηάζηαζε εθπαηδεπνκέλσλ ππνβάιιεηαη θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ Γηάξθεηαο 10 σξψλ Καηά πεξίπησζε ππνβάιινληαη εθφζνλ δεηεζνχλ θαη αληίγξαθα αηηήζεσλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ εξγνδνηψλ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ Γιάρκειας 35 ωρών ην ΔΝΣΤΠΟ Γ πξνζαξηψληαη αληίγξαθα ησλ αηηήζεσλ ησλ εξγνδνηψλ πιήξσο ζπκπιεξσκέλα (ππνρξεσηηθή αλαγξαθή αξηζκνχ εξγαδνκέλσλ) κε ηα ζπλεκκέλα παξαζηαηηθά ηνπο (κφλν έλα απφ απηά πνπ απαηηνχληαη) ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΑ Σα παξαζηαηηθά επηρεηξήζεσλ γηα επηκφξθσζε ησλ ίδησλ ησλ εξγνδνηψλ είλαη: α) Μέρξη θαη 3 άηνκα (έλα απφ φια) 1) 10 ρξφληα απνδεδεηγκέλε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο (βεβαίσζε επηκειεηεξίνπ ή έλαξμε άζθεζεο επαγγέικαηνο απφ ηελ εθνξία) ή 2) άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο εκπεηξνηέρλε κε ην ίδην αληηθείκελν ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο β) Μέρξη θαη 6 άηνκα (έλα απφ φια) Πηπρίν ηερληθήο εηδηθφηεηαο απφ: 1) Σερληθφ επαγγεικαηηθφ εθπαηδεπηήξην ή 2) Ηλζηηηνχην Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΗΔΚ) ή 3) Αλαγλσξηζκέλε ηερληθή επαγγεικαηηθή ζρνιή ή 4) Απνιπηήξην Σερληθνχ επαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ (Σερληθήο εηδηθφηεηαο) Σα παξαζηαηηθά επηρεηξήζεσλ γηα επηκφξθσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο (έλα απφ φια) α) Απνιπηήξην Σερληθνχ επαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ (Σερληθήο εηδηθφηεηαο) ή β) Αλαγλσξηζκέλε ηερληθή επαγγεικαηηθή ζρνιή ή γ) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο εκπεηξνηέρλε γηα ηα αλσηέξσ (πεξίπησζε εξγαδνκέλνπ) απαηηνχληαη θαη νθηψ (8) ρξφληα ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ απφθηεζε ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ θαη λα είλαη κε πιήξε απαζρφιεζε ζηελ επηρείξεζε. Άιια παξαζηαηηθά δελ ζα γίλνληαη δεθηά. 7. Ζ έγθξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο γίλεηαη κε ππνπξγηθή απφθαζε κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ ΤΑΔ. Αληίγξαθν ηεο απφθαζεο απηήο κε ηα ΔΝΣΤΠΑ Α, Γ θαη Γ1 (εθφζνλ ππάξρνπλ αιιαγέο) θαηαηίζεληαη απφ ηνπο θνξείο εθηέιεζεο ησλ πξνγξακκάησλ έγθαηξα θαη νπσζδήπνηε πξηλ ηελ έλαξμε εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ αξκφδηα γηα ηνλ έιεγρν εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ππεξεζία ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (.ΔΠ.Δ.). ε πεξίπησζε κε έγθαηξεο έθδνζεο ηεο απφθαζεο εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηα αλσηέξσ παξαζηαηηθά είλαη δπλαηφλ λα ππνβάιινληαη θαη ζηε Γ24. 8

9 Ζ εγθξηηηθή απφθαζε αλαξηάηαη ζην πξφγξακκα ΓΗΑΤΓΔΗΑ κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα ελεκεξψλνληαη νη θνξείο ή θαηά πεξίπησζε ζα ηνπο απνζηέιιεηαη κε ή fax. Ζ πξφζβαζε ζην "ΓΗΑΤΓΔΗΑ" γίλεηαη κέζσ ηεο ηζηνζέζεο καο Δπηινγή: ΓΗΑΤΓΔΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΑ: Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο Αλά είδνο Απφθαζεο: Τπνπξγηθή Απφθαζε (ελδέρεηαη λα απαηηεζεί ε επηινγή επφκελεο ζειίδαο). 8. Δπηηξέπεηαη αληηθαηάζηαζε ησλ εγθξηζέλησλ εθπαηδεπνκέλσλ κέρξη ηνλ αξηζκφ 10, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην αξγφηεξν κέρξη θαη δέθα πέληε (15) εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή ηεο αξρηθήο αίηεζεο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην πξφγξακκα δελ έρεη εγθξηζεί απφ ην ΤΑΔ θαη δελ έρεη εθδνζεί ππνπξγηθή απφθαζε, ππνβάιιεηαη (ΔΝΣΤΠΟ Γ1) ζηε Γηεχζπλζε Γ24 ηνπ Τπνπξγείνπ. Σν ππνβαιιφκελν ΔΝΣΤΠΟ Γ1 ζα ζπλνδεχεηαη θαη απφ ηηο αηηήζεηο ησλ εξγνδνηψλ κε ηα ζπλεκκέλα παξαζηαηηθά ηνπο. 9. Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα ηεξείηαη εκεξήζην παξνπζηνιφγην πνπ ζα έρεη ηε κνξθή ηνπ ΔΝΣΤΠΟΤ Δ. 10. Μεηά ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα ππνβάιινληαη ζηε Γηεχζπλζε Γ24: α. ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή ην ΔΝΣΤΠΟ Σ: Καηάζηαζε ησλ ηειηθψο εθπαηδεπζέλησλ θαη β. πξσηφηππα φισλ ησλ παξνπζηνινγίσλ (ΔΝΣΤΠΟ Δ). 11. Μεηά ηελ ππνβνιή ηνπ ΔΝΣΤΠΟΤ Σ θαη ησλ παξνπζηνινγίσλ ζηε Γηεχζπλζε Γ24 ζα δίλνληαη ζε φζνπο παξαθνινχζεζαλ ην πξφγξακκα νη θαηά πεξίπησζε ζρεηηθέο βεβαηψζεηο επηκφξθσζεο ζχκθσλα κε ηα ππνδείγκαηα ησλ ΔΝΣΤΠΩΝ Ε, Ε1 θαη Ε Οη αξκφδηεο γηα ηνλ έιεγρν θαιήο εθηέιεζεο ησλ πξνγξακκάησλ ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο θαηαγξάθνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ηεο παξνχζαο εγθπθιίνπ. Ο έιεγρνο κεηαμχ ησλ άιισλ ζα αθνξά ηελ παξνπζία θαη ηελ "ηαπηνπξνζσπία" ησλ εθπαηδεπηψλ θαη ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 13. Αίηεζε πνπ δελ είλαη ζσζηά θαη πιήξσο ζπκπιεξσκέλε θαη δελ ζπλνδεχεηαη απφ φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά δελ ζα εγθξίλεηαη. 14. Ζ ζπκπιήξσζε ησλ εληχπσλ πξέπεη λα γίλεηαη κε πξνζνρή, άιισο ε αλαθξίβεηα απνηειεί ιφγν απφξξηςεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. εκεηψλεηαη φηη γηα ηα ζηνηρεία απηά γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ ε ζρεηηθή ειεθηξνληθή επεμεξγαζία θαη σο εθ ηνχηνπ θαζίζηαηαη αθφκε επηηαθηηθφηεξε ε απφιπηε ηήξεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ απαηηήζεσλ. 15. Όια ηα παξαπάλσ έληππα έρνπλ πξνθαζνξηζκέλε κνξθή θαη βξίζθνληαη ζηε ζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ ζηε δηεχζπλζε [ζην πεδίν e-βηβιηνζήθε ΔΓΚΤΚΛΗΟΗ ζηελ Γεληθή Γηεχζπλζε πλζεθψλ θαη Τγείαο ηεο εξγαζίαο]. Μφλν ηα έληππα απηήο ηεο κνξθήο ηνπ έηνπο 2013 επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη, ψζηε λα κε δεκηνπξγνχληαη αζάθεηεο θαη ε δηαδηθαζία ειέγρνπ λα γίλεηαη νκνηφκνξθα θαη απνηειεζκαηηθά. ε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη παξέκβαζε θαη δηακφξθσζε 9

10 άιισλ κνξθψλ εληχπσλ έζησ θαη ζε επί κέξνπο ελφηεηεο ησλ εληχπσλ απηψλ. Ζ νπνηαδήπνηε παξέκβαζε απνηειεί ιφγν απφξξηςεο ηεο αίηεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 16. Ζ ππνβνιή ζε ειεθηξνληθή κνξθή γίλεηαη κε CD θαη φρη κε δηζθέηα ή . To CD ππνβάιιεηαη γηα ιφγνπο πξαθηηθνχο εληφο θαθέινπ ελζσκαησκέλνπ ζην θάθειν ηεο αίηεζεο. ην CD ζα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο (επσλπκία θνξέα θαη αξηζκφ πξσηνθφιινπ αίηεζεο ηνπ θνξέα), ψζηε λα είλαη κνλνζήκαληα αλαγλσξίζηκε. Κάζε αξρείν πξέπεη λα έρεη ηελ νλνκαζία ηνπ ζρεηηθνχ εληχπνπ π.ρ. «ΔΝΣΤΠΟ Α», «ΔΝΣΤΠΟ Γ» θιπ. 17. Όια ηα έγγξαθα πνπ ππνβάιινληαη απνηεινχλ ην θάθειν ηεο αίηεζεο. Πξέπεη λα πεξηέρνληαη ζε ληνζηέ Α4 πιαζηηθφ κε έιαζκα κε δηαθαλέο εμψθπιιν ή ελαιιαθηηθά ζε ληνζηέ (κε ζηελή ξάρε) κε 2 θξίθνπο κε καιαθφ εμψθπιιν δηαθαλνχο ρξψκαηνο κε ελδηάκεζν δηαρσξηζηηθφ θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο. ην πξψην κέξνο πεξηέρνληαη ηα έληππα ηεο αίηεζεο Α, Γ1, Γ θιπ. κε αχμνπζα ζεηξά, ελψ κεηά ην δηαρσξηζηηθφ ηα ζηνηρεία ησλ αηηήζεσλ ησλ εξγνδνηψλ κε ηα επηζπλαπηφκελα παξαζηαηηθά (πηπρίν θιπ). Ζ αίηεζε θάζε εξγνδφηε θαη ηα ζπλνδεχνληα απηή παξαζηαηηθά ζεκεηψλνληαη ζην πάλσ δεμί κέξνο κε θπθιίζθν εληφο ηνπ νπνίνπ αλαγξάθεηαη ν α/α πνπ αληηζηνηρεί ζην ζπγθεθξηκέλν εξγνδφηε (ε εξγαδνκελν ηνπ) φπσο πεξηιακβάλεηαη ζην έληππν Γ ή γηα ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο αιιαγψλ ζην έληππν Γ1. Ζ ππνβνιή εληχπσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ δελ βξίζθνληαη ηαμηλνκεκέλα κέζα ζην ζπγθεθξηκέλν θάθειν, απνηειεί ιφγν απφξξηςεο ηεο αίηεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ ηήξεζε ησλ αλαθεξνκέλσλ εδψ δηεπθνιχλεη νπζηαζηηθά θαη ζεκαληηθά ην έξγν ηεο ππεξεζίαο καο. 18. Αληίζηνηρεο δηαδηθαζίεο πξέπεη λα ηεξνχληαη θαη ζηελ ππνβνιή ησλ ζρεηηθψλ εληχπσλ θιπ. κεηά ηελ εθηέιεζε θάζε πξνγξάκκαηνο. 19. Καηά ηε δηεμαγσγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηα ζρεηηθά έληππα πξέπεη λα ζπκπιεξψλνληαη επηκειψο θαη αλειιηπψο. Πεξηπηψζεηο π.ρ. ππνγξαθήο εθ ησλ πξνηέξσλ ζην παξνπζηνιφγην ησλ σξψλ άθημεο ή αλαρψξεζεο απνηεινχλ ιφγνπο λα ζεσξεζεί φηη θαηαζηξαηεγνχληαη νη φξνη εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο κε φιεο ηηο ζρεηηθέο ζπλέπεηεο. 20. ε πεξίπησζε καηαίσζεο δηεμαγσγήο ελφο πξνγξάκκαηνο πξέπεη λα γλσζηνπνηείηαη έγθαηξα ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ.δπ.δ. θαη ηε Γηεχζπλζε Γ24 ε καηαίσζε απηή. 21. ην ζπλεκκέλν ζηελ παξνχζα εγθχθιην Παξάξηεκα I αλαγξάθνληαη νη αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ.δπ.δ. γηα ηε ρνξήγεζε ησλ θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελσλ βεβαηψζεσλ θαη ζην Παξάξηεκα II πεξηέρνληαη ζπκπιεξσκαηηθέο παξαηεξήζεηο γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ εληχπσλ. 22. Ζ παξνπζία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ είλαη απαξαίηεηε ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Διιηπήο παξαθνινχζεζε ζπλεπάγεηαη ηελ εθ λένπ παξαθνινχζεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ζε λέν πξφγξακκα. 10

11 Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΣ. ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ 11

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ πξφζθιεζε Α: Η δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζε 26 κήλεο. Η πεξίνδνο επηιεμηκφηεηαο γηα

Γηα ηελ πξφζθιεζε Α: Η δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζε 26 κήλεο. Η πεξίνδνο επηιεμηκφηεηαο γηα FAQ - ΠΣΛΔΠ ΔΟΥΡΖΠΔΗΠ ΞΝ ΑΦΝΟΝΛ ΠΡΗΠ ΞΟΝΠΘΙΖΠΔΗΠ Α, Β & Γ ΝΟΘΖ ΔΞΑΛΑΙΖΤΖ ζηηο εξσηήζεηο: 108, 155, 49, 69, 70, 81, 82, 89, 90, 106, 121, 136, 144, 149, 171 αο ελεκεξψλνπκε φηη εθ παξαδξνκήο ππήξμαλ ειιηπείο

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, / /2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αριθ. πρωη:. ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ Πιεξ.: Δ. Σζνπξάθε, Κ. ηνπξλάξαο Σει.:

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΚΛΔΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ & ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΑ ΠΔΝΣΔΛΗ Α.Μ.: 75/2012 Σ.Τ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 154.000,00 (ζπκπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Εςπυπαφκή ζςμθυνία-πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηην επγαζία ζηον κλάδο ηηρ κομμυηικήρ

Εςπυπαφκή ζςμθυνία-πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηην επγαζία ζηον κλάδο ηηρ κομμυηικήρ Εςπυπαφκή ζςμθυνία-πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηην επγαζία ζηον κλάδο ηηρ κομμυηικήρ Πποοίμιο (1) H πγεία θαη ε αζθάιεηα ζηελ εξγαζία είλαη έλα δήηεκα πνπ ζα πξέπεη λα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ».

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ». (άπθπο 8 Μ.1599/1986) ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πεπιγπαυή αιτήματορ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε.Ι.Χ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε.Ι.Χ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε.Ι.Χ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών Οδηγός Ασφάλισης Ε.Ι.Χ. Ενοικιαζόμενων Αυτοκινήτων (070), απευθύνεται στους υπεύθυνους της εταιρείας για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΩΝ 2012-2013

ΜΟΝΟΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΩΝ 2012-2013 ΜΟΝΟΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΩΝ 2012-2013 ΑΡΥΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2012 Π Ρ Ο Ο Η Μ Η Ο Η ζεκαζία ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Πποκήπςξη Δπάζηρ: Κοςπόνια Καινοηομίαρ για Μικπομεζαίερ Επισειπήζειρ

Πποκήπςξη Δπάζηρ: Κοςπόνια Καινοηομίαρ για Μικπομεζαίερ Επισειπήζειρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ Πποκήπςξη Δπάζηρ: Κοςπόνια Καινοηομίαρ για Μικπομεζαίερ Επισειπήζειρ Η Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (ΓΓΔΣ) ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΗΑ ΣΖ ΥΟΡΖΓΖΖ ΣΖ ΔΗΓΗΚΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 68 ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ (ΔΚ) 73/2009

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΔΝΟ ΗΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΗΑ. Σο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ «ΑΣΣΗΚΟΝ»

ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΔΝΟ ΗΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΗΑ. Σο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ «ΑΣΣΗΚΟΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξ. πξση. : 33704 ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΤΣΔΡΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ Ζκεξνκελία : 9-10-2015 ΠΔΗΡΑΗΧ ΚΑΗ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ «ΑΣΣΗΚΟΝ» Γηεχζπλζε: Ρίκηλη 1, 124 62 Υατδάξη Σει.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ. Άξζξν 1 Γενικά

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ. Άξζξν 1 Γενικά ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ Άξζξν 1 Γενικά 1. Ο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Γηδαθηνξηθψλ Γηαηξηβψλ ηνπ Σκήκαηνο Ιαηξηθήο πνπ εγθξίζεθε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Αξηζκ. A8/48012/5053/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Φνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο Ληαληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 Τνπ Γηάλλε Μπαιάγθα Εηδηθνχ ζπλεξγάηε ηεο ΔΟΕ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΘΔΜΔΛΗΩΘΔΗ ΜΔΥΡΗ 31-12-2010 Γηα φζνπο έρνπλ ζεκειηψζεη

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο,

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο, 1 1.1. Εηζαγωγή Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία καο κηα ππεξπξνζθνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ φπσο θαη έλαο καδηθφο ηξφπνο δηαλνκήο ηνπο. Η δηακφξθσζε ζπλερψο λέσλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ,

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013. Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013. Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ Αξηζ. Πξση.: OIΚ.252 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 ΑΘΖΛΑ 2010 Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ DIGI RETAIL «Δνίζσςζη λιανεμποπίος για ηην ςλοποίηζη τηθιακών επενδύζευν» ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΠΔΙ 3 ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΔΑ: Β4ΣΥ4691ΩΓ-9ΤΛ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001 ΕΞ. ΕΠΕΘΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΜΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ Θ. ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης

Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης (Σημείωζη: Παπαηίθενηαι οι ζημανηικόηεπερ διαηάξειρ) Π.Δ. 84/86 (ΦEK A' 31) "Άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο εγθαηαζηάζεσο θαη ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β')

ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β') ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β') Θέμα : «Κατασκευή και λειτουργία ανελκυστήρων» ΝΗ ΞΝΟΓΝΗ ΔΘΛΗΘΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ, ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΣΩΟΝΡΑΜΗΑΠ ΘΑΗ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΟΓΩΛ. 'Δρνληαο ππφςε: 1. Ρηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΡΣΕ ΚΤΡΙΟ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (6 ος ΓΥΡΟΣ, 2012) 1 ΕΡΩΣΗΕΙ: A1, A2 ΚΑΡΣΑ 1 Καθόλου Λιγότερο από ½ ώρα Από ½ έως 1ώρα Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα Περισσότερο από 1½ ώρα, έως

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΥΤΣΩΝ & ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΦΟΤ ΚΑΒΑΛΑ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΥΤΣΩΝ & ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΦΟΤ ΚΑΒΑΛΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΥΤΣΩΝ & ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΦΟΤ ΚΑΒΑΛΑ Ν.4036 & ΆΛΛΕς ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2013 ΑΔΑΜΙΔΟΤ ΖΩΗ ΝΟΜΟΣ 4036/2012 Με ην λ. 4036/2012 ξπζκίδνληαη:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΝΑ ΣΑΛΔΙ ΚΑΙ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 7 Οθησβξίνπ 2010 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΛ :1136 1) ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α1.1 Δπσλπκία Αλαθέξεηαη ε πιήξεο επσλπκία ηεο επηρείξεζεο.

Α1.1 Δπσλπκία Αλαθέξεηαη ε πιήξεο επσλπκία ηεο επηρείξεζεο. Α. Γενικά ηοισεία Α1. ηοισεία Δπισείπηζηρ Α1.1 Δπσλπκία Αλαθέξεηαη ε πιήξεο επσλπκία ηεο επηρείξεζεο. ε πεξίπησζε πνπ απηή δηαθέξεη απφ ηελ Δπσλπκία ηεο Δπηρείξεζεο γηα ηελ νπνία έρεηε πηζηνπνηεζεί, ζα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002 ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο πιαηζίνπ επίβιεςεο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, αθνχ έιαβε ππφςε: α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ4Η-1ΦΤ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α

ΑΔΑ: ΒΕΤ4Η-1ΦΤ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α ΑΔΑ: ΒΕΤ4Η-1ΦΤ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ θαη ΔΞΗΠΖΚΑΛΠΔΗΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΖ ΠΚΞΙΖΟΩΠΖ ΡΖΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ. Γηα ηε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο ζα πξέπεη ν θνξνινγνχκελνο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ Αζήλα, 23-3-2011 Αξ. Πξση. : K1-802 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘ. ΔΧΣΔΡ. ΔΜΠΟΡΗΟΤ Γ/ΝΖ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΜΖΜΑ A Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Οηθνλνκάθε Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα