Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013"

Transcript

1 Σετνικοί Αζθαλείας Αρ. πρωη.: 242/44/ Δγθχθιηνο εθαξκνγήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 29331/1135/2012 (Β' 3445) "Δπηκφξθσζε εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ γηα ζέκαηα άζθεζεο θαζεθφλησλ ηερληθνχ αζθάιεηαο ζε επηρεηξήζεηο Β' θαη Γ θαηεγνξίαο - Πξνγξάκκαηα 2013" Αζήλα Αξ. πξση: 242/44 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΤΝΘΖΚΩΝ ΚΑΗ ΤΓΗΔΗΝΖ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ, ΔΠΗΜΟΡΦΩΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΤΝΘΖΚΩΝ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ ΘΔΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ Γ24 Σαρ. Γ/λζε: Πεηξαηψο 40 Σαρ. Κψδηθαο: ΑΘΖΝΑ Fax: Σει.: Πιεξνθνξίεο: Κ. Λεθίδνπ URL: Θέμα: Δγκύκλιος εθαρμογής σποσργικής απόθαζης 29331/1135/2012 (Β' 3445) "Δπιμόρθωζη εργοδοηών και εργαζομένων για θέμαηα άζκηζης καθηκόνηων ηετνικού αζθάλειας ζε επιτειρήζεις Β' και Γ καηηγορίας - Προγράμμαηα 2013". Ζ εγθχθιηνο απηή αθνξά ηα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ ζε επηρεηξήζεηο Β' θαη Γ θαηεγνξίαο γηα ην 2013 θαη δηεπθξηλίδεη ηνλ ηξφπν θαη ηηο δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηελ παξαπάλσ αλαθεξφκελε απφθαζε. (Α) ΓΔΝΙΚΑ 1. χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο, αλεμαξηήησο αξηζκνχ εξγαδνκέλσλ ν εξγνδφηεο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ρξεζηκνπνηεί ηηο ππεξεζίεο ηερληθνχ αζθάιεηαο. Ο ηερληθφο αζθάιεηαο είλαη ζχκβνπινο ηνπ εξγνδφηε θαη ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζε γεληθέο γξακκέο ε απνζηνιή ηνπ είλαη: 1

2 α) λα επηζεσξεί ηαθηηθά ηηο ζέζεηο εξγαζίαο απφ πιεπξάο πγείαο θαη αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο, λα αλαθέξεη ζηνλ εξγνδφηε νπνηαδήπνηε παξάιεηςε ησλ κέηξσλ πγείαο θαη αζθάιεηαο, λα πξνηείλεη κέηξα αληηκεηψπηζήο θαη λα επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπο. β) λα κεξηκλά ψζηε νη εξγαδφκελνη ζηελ επηρείξεζε λα ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο θαη λα ηνπο θαζνδεγεί γηα ηελ απνηξνπή ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ πνπ ζπλεπάγεηαη ε εξγαζία ηνπο. 2. Δπίζεο ν εξγνδφηεο έρεη ππνρξέσζε λα έρεη κία γξαπηή εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ ζηελ επηρείξεζή ηνπ ηελ νπνία ζπληάζζεη ν ηερληθφο αζθάιεηαο. ηε γξαπηή εθηίκεζε θηλδχλνπ γίλεηαη κία ζπζηεκαηηθή εμέηαζε φισλ ησλ πιεπξψλ θάζε δηεμαγφκελεο εξγαζίαο θαη θαηαγξάθνληαη: Ση ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη δεκηέο θαη βιάβεο Καηά πφζν ζα κπνξνχζαλ λα εμαιεηθζνχλ νη πεγέο θηλδχλνπ, θαη εάλ φρη Ση κέηξα πξφιεςεο θαη πξνζηαζίαο εθαξκφδνληαη ή πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ. 3. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνζφλησλ ηνπ ηερληθνχ αζθάιεηαο θαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξφλνπ απαζρφιεζήο ηνπ νη επηρεηξήζεηο θαηαηάζζνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο Α', Β', Γ'. Ο ρξφλνο απαζρφιεζεο ηνπ ηερληθνχ αζθάιεηαο εμαξηάηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ επηθηλδπλφηεηα ηεο επηρείξεζεο. 4. Πξνθεηκέλνπ νη εξγνδφηεο λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ παξαπάλσ ππνρξέσζε ηνπο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαζέηνπλ ηα θαζήθνληα απηά: ζε άηνκα ηεο επηρείξεζεο (πηπρηνχρνπο ΑΔΗ ή ΣΔΗ κε ηελ πξνβιεπφκελε εηδηθφηεηα) ή ζε άηνκα εθηφο ηεο επηρείξεζεο (πηπρηνχρνπο ΑΔΗ ή ΣΔΗ κε ηελ πξνβιεπφκελε εηδηθφηεηα)ή ζε ΔΞ.Τ.Π.Π. ή ζε εξγαδφκελν ηεο επηρείξεζεο (θάηνρν απνιπηεξίνπ ηερληθνχ ιπθείνπ ή κέζεο ηερληθήο ζρνιήο ή άιιεο αλαγλσξηζκέλεο ηερληθήο επαγγεικαηηθήο ζρνιήο ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηζφηηκσλ ζρνιψλ ηνπ εμσηεξηθνχ ή θάηνρν άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο εκπεηξνηέρλε θαη κε νθηαεηή πξνυπεξεζία πνπ ινγίδεηαη απφ ηελ απφθηεζε ηνπ απνιπηεξίνπ ή ηεο άδεηαο, εθφζνλ φκσο απηφο απαζρνιείηαη κε πιήξεο σξάξην ζηελ επηρείξεζε) κεηά απφ θαηάιιειε επηκφξθσζε ηνπιάρηζηνλ 35 σξψλ θαη εθφζνλ ε επηρείξεζε αλήθεη ζηελ Β' ή Γ' θαηεγνξία επηθηλδπλφηεηαο θαη απαζρνιεί κέρξη θαη 49 άηνκα. 5. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο επηρεηξήζεσλ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα θαη ζηνπο ίδηνπο ηνπο εξγνδφηεο λα αλαιακβάλνπλ νη ίδηνη ηα θαζήθνληα ηνπ ηερληθνχ αζθάιεηαο εθφζνλ έρνπλ ηα θαηάιιεια πξνζφληα. Οη πεξηπηψζεηο απηέο είλαη: α. ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ππάγνληαη ζηε Γ' θαηεγνξία θαη απαζρνινχλ κέρξη θαη 49 άηνκα κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο θαηάιιειεο επηκφξθσζεο [άξζξν 12 παξάγξαθνο 4 ηνπ θψδηθα λφκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ (λ. 3850/2010)]. β. ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ππάγνληαη ζηηο θαηεγνξίεο Β' ή Γ' θαη απαζρνινχλ ιηγφηεξνπο απφ 50 εξγαδφκελνπο, εάλ ν εξγνδφηεο είλαη πηπρηνχρνο (ΑΔΗ) ή (ΣΔΗ) θαη 2

3 έρεη κία απφ ηηο εηδηθφηεηεο ηερληθψλ αζθάιεηαο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνλ θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ αλήθεη ε επηρείξεζή ηνπ (άξζξν 12 παξάγξαθνο 5 ηνπ λ. 3850/2010). γ. ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ππάγνληαη ζηελ θαηεγνξία Β' θαη απαζρνινχλ ιηγφηεξνπο απφ 20 εξγαδφκελνπο, εάλ ν εξγνδφηεο είλαη πηπρηνχρνο (ΑΔΗ) ή (ΣΔΗ) θαη έρεη κία απφ ηηο εηδηθφηεηεο ηερληθψλ αζθάιεηαο πνπ δελ πξνβιέπεηαη φκσο γηα ηνλ θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ αλήθεη ε επηρείξεζή ηνπ, κε ηελ πξνυπφζεζε θαηάιιειεο επηκφξθσζεο ηνπιάρηζηνλ 35 σξψλ (άξζξν 12 παξάγξαθνο 5 ηνπ λ. 3850/2010). δ. ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ππάγνληαη ζηε θαηεγνξία Β' θαη απαζρνινχλ κέρξη θαη 6 εξγαδφκελνπο, κε ηελ πξνυπφζεζε θαηάιιειεο επηκφξθσζεο ηνπιάρηζηνλ 35 σξψλ θαη εθφζνλ ν εξγνδφηεο είλαη πηπρηνχρνο ηερληθήο εηδηθφηεηαο Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ ή Ηλζηηηνχηνπ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ή άιιεο αλαγλσξηζκέλεο ηερληθήο επαγγεικαηηθήο ζρνιήο θαη ην αληηθείκελν ησλ ζπνπδψλ ηνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζήο ηνπ (άξζξν 12 παξάγξαθνο 6 ηνπ λ. 3850/2010). ε. ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ππάγνληαη ζηελ θαηεγνξία Β' θαη απαζρνινχλ κέρξη θαη 3 εξγαδφκελνπο κε ηελ πξνυπφζεζε θαηάιιειεο επηκφξθσζεο ηνπιάρηζηνλ 35 σξψλ θαη εθφζνλ ν εξγνδφηεο έρεη άδεηα άζθεζεο ηερληθνχ επαγγέικαηνο εκπεηξνηέρλε θαη ην αληηθείκελν ηεο άδεηαο ηνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζήο ηνπ ή απνδεδεηγκέλα αζθεί επί δεθαεηία θαη πιένλ ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ νπνία ζα αλαιάβεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ηερληθνχ αζθάιεηαο. (άξζξν 12 παξάγξαθνο 6 ηνπ λ. 3850/2010). ζη. Απηναπαζρνινχκελνη εξγνδφηεο πνπ δελ απαζρνινχλ πξνζσπηθφ, εθφζνλ έρνπλ ηα ππφινηπα πξνβιεπφκελα πξνζφληα, έρνπλ ην δηθαίσκα επηκφξθσζεο, αιιά δελ έρνπλ θακία ππνρξέσζε παξαθνινχζεζεο ελφο ηέηνηνπ πξνγξάκκαηνο. 6. Δπηζεκαίλεηαη φηη είλαη ζηελ απφιπηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ησλ εξγνδνηψλ λα επηιέμνπλ λα αλαζέζνπλ ηα θαζήθνληα ηνπ ηερληθνχ αζθάιεηαο ζε άηνκα εληφο ή εθηφο ηεο επηρείξεζεο ή λα ζπλάςνπλ ζχκβαζε κε ΔΞ.Τ.Π.Π. ή λα επηκνξθψζνπλ εξγαδφκελνπο ηεο επηρείξεζήο ηνπο ή λα επηκνξθσζνχλ νη ίδηνη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηφ επηηξέπεηαη. 7. Δθφζνλ επηιέμνπλ ηελ πεξίπησζε λα επηκνξθσζνχλ νη ίδηνη ή λα επηκνξθψζνπλ εξγαδφκελν ηεο επηρείξεζήο ηνπο, είλαη ειεχζεξνη λα επηιέμνπλ φπνηνλ θνξέα επηκφξθσζεο επηζπκνχλ, κεηαμχ απηψλ πνπ πινπνηνχλ ηέηνηα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο. Σα θξηηήξηα επηινγήο κπνξεί λα είλαη νηθνλνκηθά, ηφπνπ επηκφξθσζεο, ρξφλνπ, πνηφηεηαο πξνγξακκάησλ ή φπνηα θξηηήξηα νη ίδηνη ζεσξνχλ φηη ηνπο εμαζθαιίδνπλ ηηο θαιχηεξεο ζπλζήθεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα. ε θάζε πεξίπησζε, ζπληζηάηαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο εξγνδφηεο, πξηλ δειψζνπλ ζπκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα, λα έξρνληαη ζε ζρεηηθή επηθνηλσλία κε ηα ζπιινγηθά ηνπο φξγαλα (ζχιινγνη, νκνζπνλδίεο, επηκειεηήξηα θιπ.). 3

4 8. Με ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 29331/1135/ "Δπηκφξθσζε εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ γηα ζέκαηα άζθεζεο θαζεθφλησλ ηερληθνχ αζθάιεηαο ζε επηρεηξήζεηο Β' θαη Γ' θαηεγνξίαο - Πξνγξάκκαηα 2013." θαζνξίζηεθαλ νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο επηκφξθσζεο εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαπάλσ παξαγξάθνπο 4 θαη 5. Δηδηθφηεξα θαζνξίζηεθαλ: νη θνξείο πνπ κπνξνχλ λα εθηεινχλ ηα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο, νη πξνδηαγξαθέο ησλ ρψξσλ επηκφξθσζεο, ην ειάρηζην πεξηερφκελν ησλ πξνγξακκάησλ θαη νη νκάδεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ηα πξνζφληα εθπαηδεπηψλ, ην πεξηερφκελν ησλ αηηήζεσλ, ε δηαδηθαζία έγθξηζεο θαη νη ινηπέο πξνυπνζέζεηο, ν έιεγρνο εθηέιεζεο ησλ πξνγξακκάησλ. 9. Οη εξγνδφηεο πνπ επηζπκνχλ λα επηκνξθσζνχλ νη ίδηνη ή λα επηκνξθψζνπλ εξγαδφκελν ηεο επηρείξεζήο ηνπο πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζηνπο θνξείο πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα εθηεινχλ ηέηνηα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο θαη λα ππνβάιινπλ ηππνπνηεκέλε αίηεζε ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθά ππνδείγκαηα πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα εγθχθιην. 10. Φνξείο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ σο κέζν πξνζέιθπζεο ησλ εξγνδνηψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ γηα επηκφξθσζε ζε πξνγξάκκαηά ηνπο ηζρπξηζκνχο, φηη εθπξνζσπνχλ ή ζπλεξγάδνληαη κε ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο ή φηη νη εξγνδφηεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα επηκνξθσζνχλ ή φηη ζηελ πεξίπησζε κε επηκφξθσζήο ηνπο ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο ζα ηνπο επηβάιιεη θπξψζεηο ή παξφκνηνπο "παξαπιαλεηηθνχο" ηζρπξηζκνχο ζα απνθιείνληαη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε λέα πξνγξάκκαηα. Όηαλ απεπζχλνληαη ζε εξγνδφηεο ζα πξέπεη λα ηνπο ζηέιλνπλ ηε ζπλεκκέλε ζηελ παξνχζα εγθχθιην ελεκεξσηηθή επηζηνιή. Ζ ελεκεξσηηθή επηζηνιή κπνξεί λα ζπκπιεξψλεηαη κε ζηνηρεία ηνπ θνξέα επηκφξθσζεο θαη κε άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πξφγξακκα θαη ην θφζηνο ηνπ. 11. Δάλ ν θνξέαο επηκφξθσζεο απφ ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο δηαπηζηψζεη φηη ζην πξφζσπν ηνπ εξγνδφηε ή ηνπ εξγαδφκελνπ πνπ πξνηείλεη δελ ζπληξέρνπλ νη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο ελεκεξψλεη ηνλ εξγνδφηε πνπ ππέβαιε ηελ αίηεζε θαη ηνπ επηζηξέθεη νπσζδήπνηε θαη ηελ εηζπξαρζείζα ηπρφλ πξνθαηαβνιή γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην πξφγξακκα. Ζ Τπεξεζία καο δε ζα επηηξέπεη ηε ζπκκεηνρή ζηα πξνγξάκκαηα φζσλ δελ έρνπλ ηα απαηηνχκελα πξνζφληα. Απαγνξεχεηαη ζηνλ θνξέα πινπνίεζεο λα ρνξεγεί ζε άηνκα πνπ δελ έρνπλ ηα πξνβιεπφκελα πξνζφληα πηζηνπνηεηηθφ παξαθνινχζεζεο. χκθσλα κε ην άξζξν 6 14 ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο 29331/1135/ είλαη ζηελ επζχλε ηνπ θνξέα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο λα επηηξέςεη ηε ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα επηκφξθσζεο κφλν εξγνδνηψλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο απφθαζεο απηήο (Β) ΔΚΠΑΙΓΔΤΟΜΔΝΟΙ. ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ Γιάρκειας 35 ωρών 4

5 Οη εξγνδφηεο ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Β' θαηεγνξίαο επηθηλδπλφηεηαο θαη νη εξγαδφκελνη ηεο Β' ή Γ' θαηεγνξίαο επηθηλδπλφηεηαο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο επηκφξθσζεο θαηαηάζζνληαη ζε δχν νκάδεο επηρεηξήζεσλ (άξζξν 4 απφθαζεο): 1. Οκάδα I: Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε κεηαθνξηθψλ κέζσλ. πλεξγεία επηζθεπήο κεηαθνξηθψλ κέζσλ (Ζιεθηξνινγεία, Φαλνπνηεία, Σαπεηζαξίεο, Βνπιθαληδαηέξ, βαθέο απηνθηλήησλ θιπ.). Πξαηήξηα πγξψλ θαη αεξίσλ θαπζίκσλ. Απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά θαπζίκσλ γεληθά (π.ρ. φια ηα βελδηλάδηθα) Δπηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ. Παξαζθεπή θαη επεμεξγαζία εηδψλ δηαηξνθήο θαη πνηψλ. Δπηρεηξήζεηο θαηαζθεπήο παληφο είδνπο απφ μχιν. Κάζε είδνπο θαηεξγαζία μχινπ (π.ρ. θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε, θνπθσκάησλ, ληνπιαπηψλ, θαηαζθεπή επίπισλ θιπ.). Δπηρεηξήζεηο θαηαζθεπήο θαη επηζθεπήο παληφο είδνπο απφ κέηαιιν. Αξγπξνρξπζνρφνη, κεραλνπξγεία, θαηαζθεπέο απφ αινπκίλην, ζηδεξνπξγεία. Δπηρεηξήζεηο παξαγσγήο θισζηνυθαληνπξγηθψλ πιψλ, θαηεξγαζίαο δεξκάησλ θαη γνπλαξηθψλ θαη θαηαζθεπήο παληφο είδνπο απφ χθαζκα, δέξκα θαη γνχλα. Καη ινηπέο πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο επηρεηξήζεηο. Μνλάδεο παξαγσγήο θαη δηαθίλεζεο ζθπξνδέκαηνο, ηνπνζέηεζε ηεληψλ, επεμεξγαζία ράξηνπ, εθηππψζεηο εθδφζεηο, θαηαζθεπή πξντφλησλ απφ πιαζηηθφ, ηνπνζεηήζεηο θαη θαηεξγαζία παινπηλάθσλ, ηνπνζεηήζεηο θνηλψλ θιηκαηηζηηθψλ, θαηαζθεπή θαη αλαγφκσζε ππξνζβεζηήξσλ, αλπςσηηθέο εξγαζίεο θιπ. 2. Οκάδα II: Οηθνδνκηθά θαη άιια παξφκνηα επαγγέικαηα. Δθζθαθέο, κπεηαηδήδεο, εξγαζίεο ζηδεξνχ νπιηζκνχ, θηίζηεο, ζνβαηδήδεο, ειεθηξνιφγνη, πδξαπιηθνί, ηνπνζεηήζεηο πιαθηδίσλ, ηνπνζεηήζεηο καξκάξσλ, ειαηνρξσκαηηζηέο, εξγαζίεο κνλψζεσλ, εγθαηαζηάζεηο θπζηθνχ αεξίνπ, ζέξκαλζεο, εμαεξηζκνχ, ςχμεο ή θιηκαηηζκνχ, αλειθπζηήξσλ θιπ. Ζ ειάρηζηε δηάξθεηα επηκφξθσζεο είλαη 35 εθπαηδεπηηθέο-δηδαθηηθέο ψξεο. Σν ζεκαηνιφγην ησλ πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο γηα ηηο νκάδεο I θαη II αλαθέξεηαη ζηε ζρεηηθή ππνπξγηθή απφθαζε. Ζ αλάιπζε ηνπ θάζε ζέκαηνο ηνπ ζεκαηνινγίνπ ζα πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη ζηα ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο ηεο εξγαζίαο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπφκελνη ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχληαη. Ζ βεβαίσζε επηκφξθσζεο γηα ηελ νκάδα I δελ ηζρχεη γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηεο νκάδαο II νχηε θαη ην αληίζηξνθν. Κάζε νκάδα επηκφξθσζεο πεξηιακβάλεη κφλν εθπαηδεπφκελνπο ηεο αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο. ηελ θάζε νκάδα κπνξεί ηαπηφρξνλα λα ζπκκεηέρνπλ εξγνδφηεο θαη εξγαδφκελνη. 2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ Γιάρκειας 10 ωρών Οη εξγνδφηεο ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Γ' θαηεγνξίαο επηθηλδπλφηεηαο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο επηκφξθσζεο εληάζζνληαη ζε κία νκάδα (άξζξν 4 απφθαζεο). Ζ ειάρηζηε δηάξθεηα επηκφξθσζεο είλαη 10 εθπαηδεπηηθέο-δηδαθηηθέο ψξεο (2 εκέξεο επηκφξθσζεο). 5

6 Σν ζεκαηνιφγην ησλ πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηεο απφθαζεο. 3. Σα πξνγξάκκαηα επηηξέπεηαη λα εθηεινχληαη άββαην θαη Κπξηαθή φρη φκσο θαηά ηηο ινηπέο επίζεκεο αξγίεο (Πάζρα θιπ.) Δηδηθά ην πξνβιεπφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ 30 εκεξψλ κπνξεί λα κεησζεί ζε 15 εκέξεο γηα δχν πξνγξάκκαηα αλά θνξέα πνπ ζα ππνβιεζνχλ κεηαμχ 7/1/2013 θαη 18/1/2013. Γηα ηα πξνγξάκκαηα πνπ ζα ππνβιεζνχλ κεηά ηελ παξαπάλσ πξνζεζκία ηζρχεη θαλνληθά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ 30 εκεξψλ Οξίδεηαη σο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηεο ηειεπηαίαο εκέξαο ησλ πξνγξακκάησλ ε Γελ επηηξέπεηαη ε δηεμαγσγή πξνγξακκάησλ απφ έσο θαη Γελ ζα γίλεηαη δεθηή ε ππνβνιή αηηήζεσλ γηα έγθξηζε πξνγξακκάησλ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα έσο θαη Ζ ππαγσγή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζε κηα απφ ηηο νκάδεο επηκφξθσζεο γίλεηαη κε επζχλε ηνπ θνξέα επηκφξθσζεο θαη κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο αίηεζεο θάζε εξγνδφηε ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη πιήξσο ζπκπιεξσκέλε θαη ππνρξεσηηθά λα αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε. 5. Ο αξηζκφο σξψλ επηκφξθσζεο αλά εκέξα νξίδεηαη ζηηο 5 ψξεο. 6. Ο κέγηζηνο αξηζκφο σξψλ επηκφξθσζεο εκεξεζίσο γηα θάζε εθπαηδεπηή δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο ησλ 5. ηηο ψξεο απηέο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη ψξεο αλαπιήξσζεο. Ο αξηζκφο σξψλ ηνπ ίδηνπ εθπαηδεπηή ζηελ ίδηα νκάδα εθπαηδεπνκέλσλ ηελ ίδηα εκέξα δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο 3 ψξεο. Ο πεξηνξηζκφο απηφο δελ ηζρχεη γηα ηελ πεξίπησζε ησλ λεζηψλ. ηηο ψξεο απηέο δελ ζπλππνινγίδνληαη νη ψξεο αλαπιήξσζεο. (Γ) ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΓΚΡΙΗ ΚΑΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 1. α) Οη αηηήζεηο γηα ηελ έγθξηζε εθηέιεζεο ησλ πξνγξακκάησλ ππνβάιινληαη απφ ηνπο θνξείο πνπ έρνπλ ην δηθαίσκα απηφ ζηε Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο ηεο Πιεξνθφξεζεο, Δπηκφξθσζεο θαη Παξαθνινχζεζεο Πνιηηηθήο πλζεθψλ Δξγαζίαο γηα ζέκαηα Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (Γ24) ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, Πεηξαηψο 40, Αζήλα. β) Οη αηηήζεηο παξαιακβάλνληαη κφλνλ απφ ηελ ππεξεζία πξσηνθφιινπ ηνπ Τπνπξγείνπ (Πεηξαηψο 40, ηζφγεην) αθφκα θαη φηαλ απνζηέιινληαη κε courier ή ζπζηεκέλεο. 6

7 γ) Πξνζνρή ηα έληππα πνπ ζπκπιεξψλνληαη είλαη εθείλα ηνπ έηνπο Έληππα παιαηνηέξσλ εηψλ δελ γίλνληαη δεθηά. 2. Όπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 6 παξάγξαθνο 2β ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο 29331/1135/ νη θνξείο πνπ θαηά ην έηνο 2003 έσο 2012 δελ είραλ δηελεξγήζεη πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο εξγνδνηψλ Γ' ή Β' θαηεγνξίαο ή εθφζνλ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ εθπαηδεπηέο, νη νπνίνη δελ είραλ εγθξηζεί γηα ζπκκεηνρή ζε αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα απφ 2003 έσο 2012, πξέπεη πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο γηα έγθξηζε εθηέιεζεο πξνγξάκκαηνο λα ππνβάιινπλ ζηε Γηεχζπλζε Γ24 αίηεζε κε ηελ νπνία λα γλσξίδνπλ ηελ πξφζεζε ηνπο λα δηελεξγήζνπλ ηέηνηα πξνγξάκκαηα επηζπλάπηνληαο φια ηα απαξαίηεηα παξαζηαηηθά γηα ηνλ θνξέα πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ (π.ρ. ΚΔΚ, Δπηκειεηήξην θιπ.) θαζψο θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηέο (πηπρίν, βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, βεβαίσζε πξνυπεξεζίαο θιπ.). Μεηά ηε ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο Γηεχζπλζεο Γ24 φηη νη θνξείο θαη νη εθπαηδεπφκελνη πιεξνχλ ηηο ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο, νη ελ ιφγσ θνξείο ζα κπνξνχλ λα πξνβνχλ ζηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο γηα έγθξηζε πινπνίεζεο πξνγξάκκαηνο επηκφξθσζεο. 3. Οη αηηήζεηο πξέπεη λα ππνβάιινληαη 30 ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο εθηέιεζεο ησλ πξνγξακκάησλ θαη ζα αθνξνχλ πξνγξάκκαηα πνπ ζα εθηειεζηνχλ εληφο δηαζηήκαηνο 90 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ. Γηα παξάδεηγκα εάλ κία αίηεζε πξσηνθνιιείηαη ζην Τπνπξγείν ηελ ην πξφγξακκα πξέπεη λα εθηειείηαη ζην δηάζηεκα απφ (30 εκέξεο) έσο (90 εκέξεο). Ζ θάζε αίηεζε πξέπεη λα αθνξά έλα κφλν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα. πλνδεχεηαη απφ δηαβηβαζηηθφ ηνπ θνξέα ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο πξσηνθφιινπ ηνπ θνξέα θαη ζαλ ζέκα ζεκεηψλεηαη "Πξφγξακκα επηκφξθσζεο Γ' θαηεγνξίαο" ή "Πξφγξακκα επηκφξθσζεο Β' θαηεγνξίαο". Δπί ηνπ δηαβηβαζηηθνχ απηνχ ηίζεηαη απφ ηελ Τπεξεζία Γεληθνχ Πξσηνθφιινπ ηνπ Τπνπξγείνπ ε ζθξαγίδα κε ηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο. 4. ηελ πεξίπησζε πνπ ππνβάιινληαη καδί πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο πξνγξάκκαηα, θάζε πξφγξακκα ζα ζπλνδεχεηαη απφ μερσξηζηή αίηεζε θαη δηαβηβαζηηθφ θαη ζα ηνπνζεηείηαη ζε ηδηαίηεξν θάθειν ψζηε λα παίξλεη δηαθνξεηηθφ αξηζκφ πξσηνθφιινπ ηνπ Τπνπξγείνπ. Κάζε θάθεινο πξνγξάκκαηνο εμσηεξηθά πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε «Πξφγξακκα επηκφξθσζεο Γ' θαηεγνξίαο» ή «Πξφγξακκα επηκφξθσζεο Β' θαηεγνξίαο». 5. Μεηά ηελ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ θακία πεξαηηέξσ αιιαγή ή πξνζζήθε δελ ζα γίλεηαη δεθηή, εθηφο ηεο δπλαηφηεηαο πνπ παξέρεηαη γηα κία θαη κνλαδηθή αίηεζε αιιαγήο εθπαηδεπνκέλσλ κέρξη θαη 20 εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην πξφγξακκα δελ έρεη εγθξηζεί απφ ην ΤΑΔ θαη δελ έρεη εθδνζεί ζρεηηθή εγθξηηηθή ππνπξγηθή απφθαζε. 6. Ο θάθεινο θάζε πξνγξάκκαηνο πξέπεη λα πεξηέρεη: Γηαβηβαζηηθφ ηεο αίηεζεο Σν ΔΝΣΤΠΟ Α: ηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο. (ην ΔΝΣΤΠΟ Α πξνζαξηψληαη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα παξαζηαηηθά πνπ αθνξνχλ ηελ αίζνπζα εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο). Σν ΔΝΣΤΠΟ Α ππνβάιιεηαη θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 7

8 ΔΝΣΤΠΟ Γ1 ή Γ2 θαηά πεξίπησζε κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο Σν ΔΝΣΤΠΟ Γ: Καηάζηαζε εθπαηδεπνκέλσλ (ε θαηάζηαζε εθπαηδεπνκέλσλ ππνβάιιεηαη θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ Γηάξθεηαο 10 σξψλ Καηά πεξίπησζε ππνβάιινληαη εθφζνλ δεηεζνχλ θαη αληίγξαθα αηηήζεσλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ εξγνδνηψλ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ Γιάρκειας 35 ωρών ην ΔΝΣΤΠΟ Γ πξνζαξηψληαη αληίγξαθα ησλ αηηήζεσλ ησλ εξγνδνηψλ πιήξσο ζπκπιεξσκέλα (ππνρξεσηηθή αλαγξαθή αξηζκνχ εξγαδνκέλσλ) κε ηα ζπλεκκέλα παξαζηαηηθά ηνπο (κφλν έλα απφ απηά πνπ απαηηνχληαη) ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΑ Σα παξαζηαηηθά επηρεηξήζεσλ γηα επηκφξθσζε ησλ ίδησλ ησλ εξγνδνηψλ είλαη: α) Μέρξη θαη 3 άηνκα (έλα απφ φια) 1) 10 ρξφληα απνδεδεηγκέλε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο (βεβαίσζε επηκειεηεξίνπ ή έλαξμε άζθεζεο επαγγέικαηνο απφ ηελ εθνξία) ή 2) άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο εκπεηξνηέρλε κε ην ίδην αληηθείκελν ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο β) Μέρξη θαη 6 άηνκα (έλα απφ φια) Πηπρίν ηερληθήο εηδηθφηεηαο απφ: 1) Σερληθφ επαγγεικαηηθφ εθπαηδεπηήξην ή 2) Ηλζηηηνχην Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΗΔΚ) ή 3) Αλαγλσξηζκέλε ηερληθή επαγγεικαηηθή ζρνιή ή 4) Απνιπηήξην Σερληθνχ επαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ (Σερληθήο εηδηθφηεηαο) Σα παξαζηαηηθά επηρεηξήζεσλ γηα επηκφξθσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο (έλα απφ φια) α) Απνιπηήξην Σερληθνχ επαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ (Σερληθήο εηδηθφηεηαο) ή β) Αλαγλσξηζκέλε ηερληθή επαγγεικαηηθή ζρνιή ή γ) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο εκπεηξνηέρλε γηα ηα αλσηέξσ (πεξίπησζε εξγαδνκέλνπ) απαηηνχληαη θαη νθηψ (8) ρξφληα ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ απφθηεζε ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ θαη λα είλαη κε πιήξε απαζρφιεζε ζηελ επηρείξεζε. Άιια παξαζηαηηθά δελ ζα γίλνληαη δεθηά. 7. Ζ έγθξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο γίλεηαη κε ππνπξγηθή απφθαζε κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ ΤΑΔ. Αληίγξαθν ηεο απφθαζεο απηήο κε ηα ΔΝΣΤΠΑ Α, Γ θαη Γ1 (εθφζνλ ππάξρνπλ αιιαγέο) θαηαηίζεληαη απφ ηνπο θνξείο εθηέιεζεο ησλ πξνγξακκάησλ έγθαηξα θαη νπσζδήπνηε πξηλ ηελ έλαξμε εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ αξκφδηα γηα ηνλ έιεγρν εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ππεξεζία ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (.ΔΠ.Δ.). ε πεξίπησζε κε έγθαηξεο έθδνζεο ηεο απφθαζεο εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηα αλσηέξσ παξαζηαηηθά είλαη δπλαηφλ λα ππνβάιινληαη θαη ζηε Γ24. 8

9 Ζ εγθξηηηθή απφθαζε αλαξηάηαη ζην πξφγξακκα ΓΗΑΤΓΔΗΑ κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα ελεκεξψλνληαη νη θνξείο ή θαηά πεξίπησζε ζα ηνπο απνζηέιιεηαη κε ή fax. Ζ πξφζβαζε ζην "ΓΗΑΤΓΔΗΑ" γίλεηαη κέζσ ηεο ηζηνζέζεο καο Δπηινγή: ΓΗΑΤΓΔΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΑ: Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο Αλά είδνο Απφθαζεο: Τπνπξγηθή Απφθαζε (ελδέρεηαη λα απαηηεζεί ε επηινγή επφκελεο ζειίδαο). 8. Δπηηξέπεηαη αληηθαηάζηαζε ησλ εγθξηζέλησλ εθπαηδεπνκέλσλ κέρξη ηνλ αξηζκφ 10, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην αξγφηεξν κέρξη θαη δέθα πέληε (15) εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή ηεο αξρηθήο αίηεζεο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην πξφγξακκα δελ έρεη εγθξηζεί απφ ην ΤΑΔ θαη δελ έρεη εθδνζεί ππνπξγηθή απφθαζε, ππνβάιιεηαη (ΔΝΣΤΠΟ Γ1) ζηε Γηεχζπλζε Γ24 ηνπ Τπνπξγείνπ. Σν ππνβαιιφκελν ΔΝΣΤΠΟ Γ1 ζα ζπλνδεχεηαη θαη απφ ηηο αηηήζεηο ησλ εξγνδνηψλ κε ηα ζπλεκκέλα παξαζηαηηθά ηνπο. 9. Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα ηεξείηαη εκεξήζην παξνπζηνιφγην πνπ ζα έρεη ηε κνξθή ηνπ ΔΝΣΤΠΟΤ Δ. 10. Μεηά ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα ππνβάιινληαη ζηε Γηεχζπλζε Γ24: α. ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή ην ΔΝΣΤΠΟ Σ: Καηάζηαζε ησλ ηειηθψο εθπαηδεπζέλησλ θαη β. πξσηφηππα φισλ ησλ παξνπζηνινγίσλ (ΔΝΣΤΠΟ Δ). 11. Μεηά ηελ ππνβνιή ηνπ ΔΝΣΤΠΟΤ Σ θαη ησλ παξνπζηνινγίσλ ζηε Γηεχζπλζε Γ24 ζα δίλνληαη ζε φζνπο παξαθνινχζεζαλ ην πξφγξακκα νη θαηά πεξίπησζε ζρεηηθέο βεβαηψζεηο επηκφξθσζεο ζχκθσλα κε ηα ππνδείγκαηα ησλ ΔΝΣΤΠΩΝ Ε, Ε1 θαη Ε Οη αξκφδηεο γηα ηνλ έιεγρν θαιήο εθηέιεζεο ησλ πξνγξακκάησλ ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο θαηαγξάθνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ηεο παξνχζαο εγθπθιίνπ. Ο έιεγρνο κεηαμχ ησλ άιισλ ζα αθνξά ηελ παξνπζία θαη ηελ "ηαπηνπξνζσπία" ησλ εθπαηδεπηψλ θαη ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 13. Αίηεζε πνπ δελ είλαη ζσζηά θαη πιήξσο ζπκπιεξσκέλε θαη δελ ζπλνδεχεηαη απφ φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά δελ ζα εγθξίλεηαη. 14. Ζ ζπκπιήξσζε ησλ εληχπσλ πξέπεη λα γίλεηαη κε πξνζνρή, άιισο ε αλαθξίβεηα απνηειεί ιφγν απφξξηςεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. εκεηψλεηαη φηη γηα ηα ζηνηρεία απηά γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ ε ζρεηηθή ειεθηξνληθή επεμεξγαζία θαη σο εθ ηνχηνπ θαζίζηαηαη αθφκε επηηαθηηθφηεξε ε απφιπηε ηήξεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ απαηηήζεσλ. 15. Όια ηα παξαπάλσ έληππα έρνπλ πξνθαζνξηζκέλε κνξθή θαη βξίζθνληαη ζηε ζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ ζηε δηεχζπλζε [ζην πεδίν e-βηβιηνζήθε ΔΓΚΤΚΛΗΟΗ ζηελ Γεληθή Γηεχζπλζε πλζεθψλ θαη Τγείαο ηεο εξγαζίαο]. Μφλν ηα έληππα απηήο ηεο κνξθήο ηνπ έηνπο 2013 επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη, ψζηε λα κε δεκηνπξγνχληαη αζάθεηεο θαη ε δηαδηθαζία ειέγρνπ λα γίλεηαη νκνηφκνξθα θαη απνηειεζκαηηθά. ε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη παξέκβαζε θαη δηακφξθσζε 9

10 άιισλ κνξθψλ εληχπσλ έζησ θαη ζε επί κέξνπο ελφηεηεο ησλ εληχπσλ απηψλ. Ζ νπνηαδήπνηε παξέκβαζε απνηειεί ιφγν απφξξηςεο ηεο αίηεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 16. Ζ ππνβνιή ζε ειεθηξνληθή κνξθή γίλεηαη κε CD θαη φρη κε δηζθέηα ή . To CD ππνβάιιεηαη γηα ιφγνπο πξαθηηθνχο εληφο θαθέινπ ελζσκαησκέλνπ ζην θάθειν ηεο αίηεζεο. ην CD ζα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο (επσλπκία θνξέα θαη αξηζκφ πξσηνθφιινπ αίηεζεο ηνπ θνξέα), ψζηε λα είλαη κνλνζήκαληα αλαγλσξίζηκε. Κάζε αξρείν πξέπεη λα έρεη ηελ νλνκαζία ηνπ ζρεηηθνχ εληχπνπ π.ρ. «ΔΝΣΤΠΟ Α», «ΔΝΣΤΠΟ Γ» θιπ. 17. Όια ηα έγγξαθα πνπ ππνβάιινληαη απνηεινχλ ην θάθειν ηεο αίηεζεο. Πξέπεη λα πεξηέρνληαη ζε ληνζηέ Α4 πιαζηηθφ κε έιαζκα κε δηαθαλέο εμψθπιιν ή ελαιιαθηηθά ζε ληνζηέ (κε ζηελή ξάρε) κε 2 θξίθνπο κε καιαθφ εμψθπιιν δηαθαλνχο ρξψκαηνο κε ελδηάκεζν δηαρσξηζηηθφ θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο. ην πξψην κέξνο πεξηέρνληαη ηα έληππα ηεο αίηεζεο Α, Γ1, Γ θιπ. κε αχμνπζα ζεηξά, ελψ κεηά ην δηαρσξηζηηθφ ηα ζηνηρεία ησλ αηηήζεσλ ησλ εξγνδνηψλ κε ηα επηζπλαπηφκελα παξαζηαηηθά (πηπρίν θιπ). Ζ αίηεζε θάζε εξγνδφηε θαη ηα ζπλνδεχνληα απηή παξαζηαηηθά ζεκεηψλνληαη ζην πάλσ δεμί κέξνο κε θπθιίζθν εληφο ηνπ νπνίνπ αλαγξάθεηαη ν α/α πνπ αληηζηνηρεί ζην ζπγθεθξηκέλν εξγνδφηε (ε εξγαδνκελν ηνπ) φπσο πεξηιακβάλεηαη ζην έληππν Γ ή γηα ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο αιιαγψλ ζην έληππν Γ1. Ζ ππνβνιή εληχπσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ δελ βξίζθνληαη ηαμηλνκεκέλα κέζα ζην ζπγθεθξηκέλν θάθειν, απνηειεί ιφγν απφξξηςεο ηεο αίηεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ ηήξεζε ησλ αλαθεξνκέλσλ εδψ δηεπθνιχλεη νπζηαζηηθά θαη ζεκαληηθά ην έξγν ηεο ππεξεζίαο καο. 18. Αληίζηνηρεο δηαδηθαζίεο πξέπεη λα ηεξνχληαη θαη ζηελ ππνβνιή ησλ ζρεηηθψλ εληχπσλ θιπ. κεηά ηελ εθηέιεζε θάζε πξνγξάκκαηνο. 19. Καηά ηε δηεμαγσγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηα ζρεηηθά έληππα πξέπεη λα ζπκπιεξψλνληαη επηκειψο θαη αλειιηπψο. Πεξηπηψζεηο π.ρ. ππνγξαθήο εθ ησλ πξνηέξσλ ζην παξνπζηνιφγην ησλ σξψλ άθημεο ή αλαρψξεζεο απνηεινχλ ιφγνπο λα ζεσξεζεί φηη θαηαζηξαηεγνχληαη νη φξνη εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο κε φιεο ηηο ζρεηηθέο ζπλέπεηεο. 20. ε πεξίπησζε καηαίσζεο δηεμαγσγήο ελφο πξνγξάκκαηνο πξέπεη λα γλσζηνπνηείηαη έγθαηξα ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ.δπ.δ. θαη ηε Γηεχζπλζε Γ24 ε καηαίσζε απηή. 21. ην ζπλεκκέλν ζηελ παξνχζα εγθχθιην Παξάξηεκα I αλαγξάθνληαη νη αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ.δπ.δ. γηα ηε ρνξήγεζε ησλ θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελσλ βεβαηψζεσλ θαη ζην Παξάξηεκα II πεξηέρνληαη ζπκπιεξσκαηηθέο παξαηεξήζεηο γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ εληχπσλ. 22. Ζ παξνπζία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ είλαη απαξαίηεηε ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Διιηπήο παξαθνινχζεζε ζπλεπάγεηαη ηελ εθ λένπ παξαθνινχζεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ζε λέν πξφγξακκα. 10

11 Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΣ. ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ 11

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία

Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία Γεξκαληθή Υπεξεζία Αθαδεκατθψλ Αληαιιαγψλ Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία Ärztliche Weiterbildung in Deutschland Πεξηερφκελα παξνπζίαζεο 1. Λίγα ιφγηα γηα ηε Γεξκαλία 2. Γηάξθεηα Δηδίθεπζεο 3. Τη πξέπεη

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, / /2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αριθ. πρωη:. ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ Πιεξ.: Δ. Σζνπξάθε, Κ. ηνπξλάξαο Σει.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ πξφζθιεζε Α: Η δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζε 26 κήλεο. Η πεξίνδνο επηιεμηκφηεηαο γηα

Γηα ηελ πξφζθιεζε Α: Η δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζε 26 κήλεο. Η πεξίνδνο επηιεμηκφηεηαο γηα FAQ - ΠΣΛΔΠ ΔΟΥΡΖΠΔΗΠ ΞΝ ΑΦΝΟΝΛ ΠΡΗΠ ΞΟΝΠΘΙΖΠΔΗΠ Α, Β & Γ ΝΟΘΖ ΔΞΑΛΑΙΖΤΖ ζηηο εξσηήζεηο: 108, 155, 49, 69, 70, 81, 82, 89, 90, 106, 121, 136, 144, 149, 171 αο ελεκεξψλνπκε φηη εθ παξαδξνκήο ππήξμαλ ειιηπείο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΔΡΓΑΣΙΚΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΔΡΓΑΣΙΚΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΔΡΓΑΣΙΚΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ «Ππόγπαμμα επισοπήγηζηρ 200.000 θέζεων πλήποςρ απαζσόληζηρ με επιδόηηζη ηων επγοδοηικών ειζθοπών, για ηη διαηήπηζη

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

2. Δπηκόξθωζε εξγνδνηώλ. 2.1. Μπνξεί λα ιάβνπλ κέξνο ζε πξνγξάκκαηα επηκόξθσζεο σο ηερληθνί αζθάιεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπο:

2. Δπηκόξθωζε εξγνδνηώλ. 2.1. Μπνξεί λα ιάβνπλ κέξνο ζε πξνγξάκκαηα επηκόξθσζεο σο ηερληθνί αζθάιεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπο: EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΙΑ KOINΩNIKΗ ΑΦΑΛΙΗ KAI ΠΡΟΝΟΙΑ ΓENIKH Δ/NH YNΘHKΩN KAI YΓIEINH TH EPΓAIA Δ/ΝΗ Δ24 ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ, ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΤΝΘΗΚΩΝ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΘΔΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Κοινοποίηζη διαηάξεων ηηρ παπαγπάθος 12 ηος άπθπος 27 ηος ν. 3943/2011

Ι. Κοινοποίηζη διαηάξεων ηηρ παπαγπάθος 12 ηος άπθπος 27 ηος ν. 3943/2011 Αθήνα, 12.4.2011 ΠΟΛ:1077 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Β «Παποσή Τπηπεζιών & Διδικά Καθεζηώηα»

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΚΛΔΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ & ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΑ ΠΔΝΣΔΛΗ Α.Μ.: 75/2012 Σ.Τ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 154.000,00 (ζπκπ.

Διαβάστε περισσότερα