(Συνεδρίαση 109/ ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ. α) Τη διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(Συνεδρίαση 109/ ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ. α) Τη διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους"

Transcript

1 ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους στο Σύστημα Αξιών και στο Σύστημα Παραγώγων, την παραίτηση από την ιδιότητα του Εκκαθαριστικού Μέλους και άλλα συναφή θέματα» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Συνεδρίαση 109/ ) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Μέρους 2 της Ενότητας II του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή (εφεξής ο «Κανονισμός Αξιών») και τις διατάξεις του Μέρους 2 της Ενότητας II του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων (εφεξής ο «Κανονισμός Παραγώγων»). ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ Σκοπός & πεδίο εφαρμογής 1. Η παρούσα Απόφαση ορίζει τα παρακάτω θέματα σε σχέση με τα Εκκαθαριστικά Μέλη του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων: α) Τη διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους β) Τη διαδικασία παραίτησης από την ιδιότητα του Εκκαθαριστικού Μέλους γ) Τη διαδικασία συγχώνευσης ή εξαγοράς Εκκαθαριστικού Μέλους δ) Τη διαδικασία μετεγκατάστασης Εκκαθαριστικού Μέλους 2. Όπου στην παρούσα Απόφαση προβλέπεται ο όρος Εκκαθαριστικό Μέλος νοούνται τα Απόφαση 2 (17/11/2014) Σελίδα 1 από 16

2 Εκκαθαριστικά Μέλη τόσο του Συστήματος Αξιών όσο και του Συστήματος Παραγώγων ως Άμεσα Εκκαθαριστικά Μέλη και Γενικά Εκκαθαριστικά Μέλη κατά περίπτωση, εκτός εάν άλλως ορίζεται ρητά. 3. Ειδικώς ως προς τα Εκκαθαριστικά Μέλη του Κανονισμού Παραγώγων η αναφορά σε αυτά περιλαμβάνει και τη συμμετοχή στο Μηχανισμό Δανεισμού Τίτλων του Χ.Α. Άρθρο 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ 1.1 Γενικά 1. Για την απόκτηση της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους απαιτείται η τήρηση της παρακάτω διαδικασίας. 2. Η κάθε ιδιότητα κτάται ξεχωριστά και αυτοτελώς με βάση τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Αξιών και στον Κανονισμό Παραγώγων αντίστοιχα. 1.2 Στάδια διαδικασίας 1. Για την απόκτηση της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους, η υποψήφια Ε.Π.Ε.Υ. ή το υποψήφιο Πιστωτικό Ίδρυμα (εφεξής το «υποψήφιο Μέλος») θα πρέπει να τηρεί και να ολοκληρώνει επιτυχώς τη διαδικασία του παρόντος Άρθρου. Η διαδικασία περιλαμβάνει τα παρακάτω τρία (3) στάδια: α) το Στάδιο Υποβολής της Αίτησης & Έγκρισης του Εκκαθαριστικού Μέλους β) το Στάδιο Προετοιμασίας για την Ενεργοποίηση του Εκκαθαριστικού Μέλους γ) το Στάδιο Ενεργοποίησης του Εκκαθαριστικού Μέλους 2. Η ΕΤ.ΕΚ. ενημερώνει το υποψήφιο Μέλος για τα στάδια της διαδικασίας και παρέχει σε αυτό κάθε αναγκαίο στοιχείο και πληροφορία για τη συμμετοχή του στα εν λόγω στάδια. Η συμμετοχή του υποψήφιου Μέλους σε κάθε στάδιο της διαδικασίας προϋποθέτει την επιτυχή ολοκλήρωση των προηγουμένων κατά σειρά σταδίων. 3. Η προσκόμιση των δικαιολογητικών που απαιτούνται σύμφωνα με την παρούσα σε σχέση με την απόκτηση ιδιότητας Εκκαθαριστικού Μέλους, εάν μεν πρόκειται για υποψηφία Μέλη με καταστατική έδρα στην Ελλάδα, πρέπει να γίνεται στην ελληνική γλώσσα, εάν δε πρόκειται για αλλοδαπά υποψήφια Μέλη, πρέπει να γίνεται στην ελληνική γλώσσα ή εναλλακτικά στην αγγλική. Απόφαση 2 (17/11/2014) Σελίδα 2 από 16

3 1.3 Στάδιο 1 ο : Υποβολή Αίτησης & Έγκριση Εκκαθαριστικού Μέλους 1. Το παρόν Στάδιο αφορά την υποβολή στο αρμόδιο όργανο της ΕΤ.ΕΚ. της Αίτησης για την απόκτηση της ιδιότητας Εκκαθαριστικού Μέλους. 2. Η αίτηση τυποποιείται ως αίτηση ανά Σύστημα Αξιών ή Σύστημα Παραγώγων προς κτήση είτε της ιδιότητας του Άμεσου Εκκαθαριστικού Μέλους είτε της ιδιότητας του Γενικού Εκκαθαριστικού Μέλους. 3. Σε σχέση με το Σύστημα Παραγώγων η απόκτηση της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους συνεπάγεται αυτοδίκαια και απόκτηση της ιδιότητας του Συμμετέχοντος Δανειοδοσίας ή Δανειοληψίας στο Μηχανισμό Δανεισμού Τίτλων του Χ.Α. 4. Η Αίτηση υποβάλλεται σε τυποποιημένο έντυπο που χορηγεί η ΕΤ.ΕΚ. Το υποψήφιο Μέλος οφείλει να παρέχει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του σχετικού εντύπου. 5. Εκτός των οριζομένων στον Κανονισμό Αξιών ή στον Κανονισμό Παραγώγων κατά περίπτωση, η Αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω στοιχεία και δικαιολογητικά Υποψήφιο Μέλος με καταστατική έδρα στην Ελλάδα Εάν το υποψήφιο Μέλος έχει καταστατική έδρα στην Ελλάδα θα πρέπει να υποβάλει στην ΕΤ.ΕΚ. τα παρακάτω στοιχεία και δικαιολογητικά: 1. Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της Α.Ε.Π.Ε.Υ. για την παροχή της παρεπόμενης υπηρεσίας φύλαξης και διοικητικής διαχείρισης χρηματοπιστωτικών μέσων, σύμφωνα με το ν. 3606/2007 από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή της άδειας λειτουργίας του ως Πιστωτικού Ιδρύματος από την Τράπεζα της Ελλάδος. 2. Επικυρωμένο αντίγραφο του Καταστατικού του υποψήφιου Μέλους, όπως ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. 3. ΦΕΚ ή επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού τελευταίας συνεδρίασης του Δ.Σ. του υποψήφιου Μέλους αναφορικά με τη νόμιμη εκπροσώπησή του και τα δείγματα υπογραφών των νόμιμων εκπροσώπων. 4. Οικονομικές καταστάσεις των δύο (2) τελευταίων ετών από τις οποίες να προκύπτει ότι η εταιρία πληροί τις προϋποθέσεις χρηματοοικονομικών απαιτήσεων που θέτει ο Κανονισμός Αξιών ή ο Κανονισμός Παραγώγων κατά περίπτωση για την κτήση της σχετικής ιδιότητας ή, Απόφαση 2 (17/11/2014) Σελίδα 3 από 16

4 εάν πρόκειται για νεοσύστατη εταιρία, οικονομικά στοιχεία που να πιστοποιούν τα ανωτέρω Αλλοδαπό υποψήφιο Μέλος που αιτείται την κτήση της ιδιότητας Εκκαθαριστικού Μέλους μέσω υποκαταστήματος ή εξ αποστάσεως 1. Το Αλλοδαπό υποψήφιο Μέλος που αιτείται την κτήση της ιδιότητας Εκκαθαριστικού Μέλους μέσω υποκαταστήματος στην Ελλάδα ή εξ αποστάσεως θα πρέπει να υποβάλει στην ΕΤ.ΕΚ. τα παρακάτω: α) Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της Ε.Π.Ε.Υ. για την παροχή της παρεπόμενης υπηρεσίας φύλαξης και διοικητικής διαχείρισης χρηματοπιστωτικών μέσων ή της άδειας λειτουργίας του ως Πιστωτικού Ιδρύματος σύμφωνα με την Οδηγία 2004/39/ΕΚ από την κατά περίπτωση Αρμόδια Αρχή. β) Επικυρωμένο αντίγραφο του Καταστατικού του υποψήφιου Μέλους, όπως ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. γ) Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού τελευταίας συνεδρίασης του Δ.Σ. του υποψήφιου Μέλους αναφορικά με τη νόμιμη εκπροσώπησή του και τα δείγματα υπογραφών των νόμιμων εκπροσώπων. δ) Οικονομικές καταστάσεις των δύο (2) τελευταίων ετών από τις οποίες να προκύπτει ότι η εταιρία πληροί τις προϋποθέσεις χρηματοοικονομικών απαιτήσεων που θέτει ο Κανονισμός Αξιών ή ο Κανονισμός Παραγώγων κατά περίπτωση για την κτήση της σχετικής ιδιότητας ή, εάν πρόκειται για νεοσύστατη εταιρία, άλλα οικονομικά στοιχεία που να πιστοποιούν τα ανωτέρω. ε) Εάν πρόκειται για ενωσιακή Ε.Π.Ε.Υ. ή ενωσιακό πιστωτικό ίδρυμα και λειτουργεί στην Ελλάδα βάσει διαδικασίας γνωστοποίησης (notification procedure) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έγγραφη ενημέρωση για τη διαδικασία της γνωστοποίησης. στ) Εάν το υποψήφιο Μέλος θα ενεργεί μέσω υποκαταστήματος στην Ελλάδα, ΦΕΚ νόμιμης εγκατάστασης του υποκαταστήματος. 2. Το υπό α) δικαιολογητικό της παραγράφου 1 δύναται να λαμβάνεται απευθείας από τον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Αρμόδιας Αρχής, ενώ τα υπό β) έως δ) δικαιολογητικά της παραγράφου 1 δύναται να λαμβάνονται από το διαδικτυακό τόπο του υποψηφίου Μέλους Υπόμνημα υποψήφιου Μέλους Απόφαση 2 (17/11/2014) Σελίδα 4 από 16

5 1. Επιπλέον το υποψήφιο Μέλος υποβάλει στην ΕΤ.ΕΚ. υπόμνημα το οποίο έχει κατ ελάχιστον το περιεχόμενο που ορίζεται στον Κανονισμό Αξιών ή στον Κανονισμό Παραγώγων κατά περίπτωση και ακολουθεί τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές, όπως καθορίζονται στον ενδεικτικό οδηγό Υπομνημάτων του Παραρτήματος της παρούσας Απόφασης, που επισυνάπτεται σε αυτή αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα της Αξιολόγηση αίτησης 1. Μετά την υποβολή των παραπάνω, το αρμόδιο όργανο της ΕΤ.ΕΚ. αποφασίζει επί της αίτησης του υποψήφιου. 2. Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης, ακολουθούν οι ενέργειες που περιγράφονται στο παρακάτω Στάδιο. 1.4 Στάδιο 2 ο : Προετοιμασία για την Ενεργοποίηση του Εκκαθαριστικού Μέλους Εφόσον το Εκκαθαριστικό Μέλος ολοκληρώσει τις ενέργειες που περιγράφονται στο προηγούμενο Στάδιο (1 ο ), οφείλει να ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακάτω διαδικασία για την ενεργοποίησή του: 1. Το Εκκαθαριστικό Μέλος οφείλει να έχει εγκαταστήσει τις απαιτούμενες τεχνολογικές υποδομές που διασφαλίζουν την επιτυχή του διασύνδεση στο Δίκτυο Χρηματιστηριακών Συναλλαγών (ΔΧΣ) του Χ.Α., κατά τα προβλεπόμενα στις σχετικές αποφάσεις ή διαδικασίες της ΕΤ.ΕΚ. 2. Η ΕΤ.ΕΚ., προκειμένου να ελέγξει την ετοιμότητα του Εκκαθαριστικού Μέλους και των στελεχών του για την ενεργοποίηση του, δύναται να ζητά τη συμμετοχή του, σε εικονικές συνεδριάσεις (mock clearing) ή σε άλλα σενάρια προσομοίωσης των πραγματικών συνθηκών διακανονισμού και εκκαθάρισης. 3. Το Εκκαθαριστικό Μέλος οφείλει να διαθέτει επαρκή αριθμό Πιστοποιημένων Εκκαθαριστών ανά Σύστημα της ΕΤ.ΕΚ. στο οποίο θα συμμετέχει, σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού Αξιών ή του Κανονισμού Παραγώγων ανάλογα με την περίπτωση ως και των σχετικών Αποφάσεων που εκδίδονται από την ΕΤ.ΕΚ. σε εφαρμογή τους. 1.5 Στάδιο 3 ο : Ενεργοποίηση του Εκκαθαριστικού Μέλους στο σύστημα Παραγωγής Άμεσο Εκκαθαριστικό Μέλος Οι όροι της παρούσας παραγράφου αφορούν μόνο την περίπτωση ενεργοποίησης Άμεσου Εκκαθαριστικού Μέλους. Απόφαση 2 (17/11/2014) Σελίδα 5 από 16

6 1. Εάν η ενεργοποίηση αφορά την ιδιότητα του Άμεσου Εκκαθαριστικού Μέλους στο Σύστημα Αξιών, το Εκκαθαριστικό Μέλος, οφείλει να καταθέσει τα παρακάτω δικαιολογητικά: α) Αντίγραφο κατάθεσης των δικαιωμάτων εγγραφής στην ΕΤ.ΕΚ. β) Αντίγραφο κατάθεσης των δικαιωμάτων ετήσιας συνδρομής στην ΕΤ.ΕΚ. γ) Βεβαίωση κατάθεσης της εισφοράς του υπέρ Κεφαλαίου Εκκαθάρισης, ήτοι ποσού πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ ( ) για το άνοιγμα της Κύρια Μερίδας του στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης, ενώ για κάθε Διακριτή Μερίδα, πλέον πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ ( ). δ) Άνοιγμα Κύριου Λογαριασμού Εκκαθάρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση, Διακριτού Λογαριασμού Εκκαθάρισης σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Αξιών. Το αίτημα ενεργοποίησης Λογαριασμών Εκκαθάρισης υποβάλλεται σε έντυπο που χορηγεί η ΕΤ.ΕΚ. όπως αυτό καθορίζεται ως προς τη μορφή και το περιεχόμενό του με βάση το σχετικό Παράρτημα της παρούσας απόφασης, το οποίο επισυνάπτεται σε αυτή, αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα της. ε) Αίτηση Ιδιότητας Μέλους ΧΑ & ΕΤΕΚ στ) Αίτηση για ενεργοποίηση Τερματικών στο Σ.Α.Τ. ζ) Αίτηση για ενεργοποίηση Χρηστών στο Σ.Α.Τ. η) Αίτηση Τεχνολογικών υπηρεσιών για χρήση του DSS-API, στην περίπτωση που το μέλος επιθυμεί τέτοια υπηρεσία. θ) Άνοιγμα Λογαριασμών Χρηματικού Διακανονισμού στους Φορείς χρηματικού διακανονισμού που καθορίζονται από την ΕΛΚΑΤ κατά τις διαδικασίες της. 2. Για την ενεργοποίηση του Άμεσου Εκκαθαριστικού Μέλους στο Σύστημα Παραγώγων (συμπεριλαμβανομένου και του Μηχανισμού Δανεισμού Τίτλων), το Εκκαθαριστικό Μέλος, οφείλει να καταθέσει τα παρακάτω δικαιολογητικά: α) Αντίγραφο κατάθεσης των δικαιωμάτων εγγραφής στην ΕΤ.ΕΚ. β) Αντίγραφο κατάθεσης των δικαιωμάτων ετήσιας συνδρομής στην ΕΤ.ΕΚ. γ) Βεβαίωση κατάθεσης της αρχικής εισφοράς του υπέρ Κεφαλαίου Εκκαθάρισης, ήτοι ποσού τριάντα χιλιάδων ευρώ ( ) δ) Άνοιγμα Λογαριασμού Εκκαθάρισης Ιδίου και Λογαριασμού Εκκαθάρισης Πελατείας ή Απόφαση 2 (17/11/2014) Σελίδα 6 από 16

7 Λογαριασμού Εκκαθάρισης Πελάτη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Παραγώγων. Το αίτημα ενεργοποίησης Λογαριασμών Εκκαθάρισης υποβάλλεται σε έντυπο που χορηγεί η ΕΤ.ΕΚ. όπως αυτό καθορίζεται ως προς τη μορφή και το περιεχόμενό του με βάση το σχετικό Παράρτημα της παρούσας απόφασης, το οποίο επισυνάπτεται σε αυτή, αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα της.. ε) Tο έντυπο «Επιβεβαίωση & Όροι Αποδοχής του Δικαιώματος Χρήσης της ΕΤ.ΕΚ. σε σχέση με τις ασφάλειες και τις εισφορές στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης» όπως αυτό καθορίζεται ως προς τη μορφή και το περιεχόμενό του με βάση το σχετικό Παράρτημα της παρούσας απόφασης, το οποίο επισυνάπτεται σε αυτή, αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα της. στ) Αίτηση Ιδιότητας Μέλους ΧΑ & ΕΤΕΚ ζ) Αίτηση για ενεργοποίηση Τερματικών στο Σύστημα Παραγώγων η) Αίτηση για ενεργοποίηση Χρηστών στο Σύστημα Παραγώγων θ) Αίτηση Τεχνολογικών υπηρεσιών για χρήση του DSS-API, στην περίπτωση που το Εκκαθαριστικό Μέλος επιθυμεί τέτοια υπηρεσία. ι) Άνοιγμα Λογαριασμών Χρηματικού Διακανονισμού στους Φορείς χρηματικού διακανονισμού που καθορίζονται από την ΕΛΚΑΤ κατά τις διαδικασίες της. Οι χρήστες του Εκκαθαριστικού Μέλους λαμβάνουν τους ρόλους ΣΑΤ που ορίζονται σε εσωτερική πολιτική ρόλων και προσβασιμότητας ΣΑΤ Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος Οι όροι της παρούσας παραγράφου αφορούν μόνο την περίπτωση ενεργοποίησης της ιδιότητας Γενικού Εκκαθαριστικού Μέλους. 1. Εάν η ενεργοποίηση αφορά την ιδιότητα του Γενικού Εκκαθαριστικού Μέλους στην Αγορά Αξιών, οφείλει να καταθέσει τα παρακάτω δικαιολογητικά: α) όλα τα ανωτέρω υπό παρ (1) εκτός της περ. γ) και επιπλέον βεβαίωση παροχής της αρχικής του ασφάλειας υπέρ ΕΤ.ΕΚ., ήτοι του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ ( ). β) Άνοιγμα Κύριου Λογαριασμού Εκκαθάρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση, Διακριτού Λογαριασμού Εκκαθάρισης σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Παραγώγων. Το αίτημα ενεργοποίησης Λογαριασμών Εκκαθάρισης υποβάλλεται σε έντυπο που χορηγεί Απόφαση 2 (17/11/2014) Σελίδα 7 από 16

8 η ΕΤ.ΕΚ. όπως αυτό καθορίζεται ως προς τη μορφή και το περιεχόμενό του με βάση το σχετικό Παράρτημα της παρούσας απόφασης, το οποίο επισυνάπτεται σε αυτή, αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα της. γ) Ενημέρωση προς ΕΤ.ΕΚ. για την ύπαρξη σύμβασης μετάθεσης εκκαθάρισης που έχει υπογράψει με Μέλη της Αγοράς για την ανάληψη της εκκαθάρισης των συναλλαγών που θα διενεργούν. 2. Εάν η ενεργοποίηση αφορά την ιδιότητα του Γενικού Εκκαθαριστικού Μέλους στην Αγορά Παραγώγων, οφείλει να καταθέσει τα παρακάτω δικαιολογητικά: α) όλα τα ανωτέρω υπό παρ (2) εκτός της περ. γ) και επιπλέον βεβαίωση παροχής της αρχικής του εισφοράς υπέρ του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης, ήτοι του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ ( ). β) Άνοιγμα Λογαριασμού Εκκαθάρισης Ιδίου και Λογαριασμού Εκκαθάρισης Πελατείας ή Λογαριασμού Εκκαθάρισης Πελάτη σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Παραγώγων. Το αίτημα ενεργοποίησης Λογαριασμών Εκκαθάρισης υποβάλλεται σε έντυπο που χορηγεί η ΕΤ.ΕΚ. όπως αυτό καθορίζεται ως προς τη μορφή και το περιεχόμενό του με βάση το σχετικό Παράρτημα της παρούσας απόφασης, το οποίο επισυνάπτεται σε αυτή, αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα της Ενημέρωση ΕΤ.ΕΚ 1. Το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν το δηλωθέντα χρόνο ενεργοποίησής του, το Εκκαθαριστικό Μέλος θα πρέπει να έχει προβεί σε όλες τις παραπάνω ενέργειες και να έχει καταθέσει στην ΕΤ.ΕΚ. όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ενεργοποίησή του. 2. Το Εκκαθαριστικό Μέλος υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως την ΕΤ.ΕΚ. για κάθε αλλαγή είτε αφορά τα στοιχεία επικοινωνίας του, είτε αφορά μεταβολή των στοιχείων των Πιστοποιημένων Εκκαθαριστών τους που έχουν πρόσβαση στο Σύστημα Αξιών ή στο Σύστημα Παραγώγων ανάλογα με την περίπτωση. Μέχρι τη γνωστοποίηση της αλλαγής αυτής κάθε έγγραφο κοινοποιείται στη διεύθυνση που έχει δηλώσει το Εκκαθαριστικό Μέλος στην αίτηση ενεργοποίησής του. 3. Με την ενεργοποίηση του Εκκαθαριστικού Μέλους, η ΕΤ.ΕΚ. ενημερώνει άμεσα την ηλεκτρονική βάση δεδομένων Μελών της και την ιστοσελίδα της με τα στοιχεία του Εκκαθαριστικού Μέλους. Απόφαση 2 (17/11/2014) Σελίδα 8 από 16

9 1.5.4 Συμμετοχή στο Μηχανισμό Δανεισμού Τίτλων του Χ.Α. 1. Κάθε Εκκαθαριστικό Μέλος του Συστήματος Παραγώγων έχει πρόσβαση και στο Μηχανισμό Δανεισμού Τίτλων του Χ.Α. 2. Μέλος της Αγοράς Αξιών που δεν είναι Μέλος της Αγοράς Παραγώγων και επιθυμεί να ενεργοποιηθεί στο Μηχανισμό Δανεισμού Τίτλων του Χ.Α. για να διενεργεί συναλλαγές δανειοληψίας (stock borrowing), οφείλει να ορίζει ένα τουλάχιστον Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος του Συστήματος Παραγώγων για τη μετάθεση της εκκαθάρισης των σχετικών συναλλαγών δανεισμού τίτλων σύμφωνα με τους όρους μετάθεσης που προβλέπονται στον Κανονισμό Παραγώγων. Το ενδιαφερόμενο ως άνω Μέλος της Αγοράς Αξιών, θα πρέπει να αποστείλει στο αρμόδιο τμήμα του Χ.Α. τη σχετική Αίτηση και να καταθέσει κοινή δήλωση με το Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος του Συστήματος Παραγώγων με το οποίο θα συνεργαστεί προκειμένου να ενεργοποιηθεί στο Μηχανισμό Δανεισμού Τίτλων. 3. Χειριστές στο Σ.Α.Τ ακόμη και μη μέλη ΧΑ/ΕΤΕΚ μπορούν να έχουν πρόσβαση μόνο στο Μηχανισμό Δανεισμού Τίτλων, αποκλειστικά ως Συμμετέχοντες Δανειοδοσίας με την υποβολή σχετικής Αίτησης στο αρμόδιο τμήμα του Χ.Α. Άρθρο 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ 1. Για την παραίτηση από κτηθείσα ιδιότητα Εκκαθαριστικού Μέλους, το Μέλος οφείλει, πέραν των σχετικώς οριζομένων στον Κανονισμό Αξιών ή στον Κανονισμό Παραγώγων ανάλογα με την περίπτωση, να τηρεί τα ακόλουθα: α) Να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την ομαλή τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων που προκύπτουν από τις καταρτισθείσες ή και εκχωρηθείσες σε αυτό συναλλαγές και ανοικτές θέσεις και αφορούν στην ιδιότητα για την οποία υποβάλλει την αίτηση παραίτησης. Ενδεικτικά το Εκκαθαριστικό Μέλος θα πρέπει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του στην εκκαθάριση, να κλείνει τις ανοικτές θέσεις και να απενεργοποιεί τους πάσης φύσεως κωδικούς ή λογαριασμούς τους οποίους και διατηρεί υπό τη σχετική ιδιότητα. β) Να συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις της ΕΤ.ΕΚ. για την τελική διευθέτηση των εκκρεμοτήτων του που συνδέονται με την ιδιότητα Εκκαθαριστικού Μέλους για την οποία υποβάλλει την αίτηση παραίτησης. 2. Η επιστροφή των ασφαλειών του υπό παραίτηση Εκκαθαριστικού Μέλους ή και του υπολοίπου Μερίδων του στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης, ανάλογα με την περίπτωση, Απόφαση 2 (17/11/2014) Σελίδα 9 από 16

10 διενεργείται μετά την πλήρη εξόφληση των πάσης φύσεως οικονομικών υποχρεώσεών του προς την ΕΤ.ΕΚ. και την έγκριση της παραίτησής του στο αρμόδιο όργανο της ΕΤ.ΕΚ, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Αξιών και στον Κανονισμό Παραγώγων, όπως ισχύουν. 3. Με την ολοκλήρωση της παραίτησης του Εκκαθαριστικού Μέλους, η ΕΤ.ΕΚ. ενημερώνει άμεσα την ηλεκτρονική βάση δεδομένων Μελών της και το διαδικτυακό της τόπο. Άρθρο 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ Οι όροι που προβλέπονται στο παρόν άρθρο εφαρμόζονται στις εξής αποκλειστικώς αναφερόμενες περιπτώσεις: α) Όταν τόσο το απορροφούν ή εξαγοράζον όσο και το απορροφούμενο ή εξαγοραζόμενο Εκκαθαριστικό Μέλος είναι Εκκαθαριστικό Μέλος του Συστήματος Αξιών με την αυτή ιδιότητα. β) Όταν τόσο το απορροφούν ή εξαγοράζον όσο και το απορροφούμενο ή εξαγοραζόμενο Εκκαθαριστικό Μέλος είναι Εκκαθαριστικό Μέλος του Συστήματος Παραγώγων με την αυτή ιδιότητα. 3.1 Συγχώνευση Εκκαθαριστικού Μέλους με απορρόφηση του/ή εξαγορά του από άλλο Εκκαθαριστικό Μέλος Ενέργειες του απορροφούντος ή εξαγοράζοντος Εκκαθαριστικού Μέλους 1. Σε περίπτωση συγχώνευσης Εκκαθαριστικού Μέλους με απορρόφησή του/ή εξαγορά του από άλλο Εκκαθαριστικό Μέλος του ιδίου Συστήματος Αξιών ή Παραγώγων κατά περίπτωση, το απορροφούν/εξαγοράζον Εκκαθαριστικό Μέλος συνεχίζει να λειτουργεί με την ιδιότητά του, διαδεχόμενο αυτοδικαίως το απορροφούμενο Εκκαθαριστικό Μέλος σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του τελευταίου σε σχέση με την οικείο Σύστημα, εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται στον Κανονισμό Αξιών ή στον Κανονισμό Παραγώγων (περιλαμβανομένων των σχετικών Αποφάσεων). Στην περίπτωση αυτή, δεν απαιτείται το απορροφούν ή εξαγοράζον Εκκαθαριστικό Μέλος να αποκτήσει εκ νέου την ιδιότητα που έχει το απορροφούμενο ή εξαγοραζόμενο Εκκαθαριστικό Μέλος. 2. Συγχώνευση ή εξαγορά τέτοια δεν αποκλείεται, ακόμη και εάν το απορροφούν ή εξαγοράζον Εκκαθαριστικό Μέλος είναι Άμεσο ή Γενικό ενώ το απορροφούμενο ή εξαγοραζόμενο είναι Γενικό ή Άμεσο αντίστοιχα υπό τους εξής ειδικότερους όρους που αφορούν αποκλειστικώς στο Σύστημα Παραγώγων: Απόφαση 2 (17/11/2014) Σελίδα 10 από 16

11 α) Εάν το απορροφούν ή εξαγοράζον Εκκαθαριστικό Μέλος είναι Άμεσο, ενώ το απορροφούμενο ή εξαγοραζόμενο είναι Γενικό, το απορροφούν οφείλει να προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια ώστε να μπορεί να διενεργεί συναλλαγές για κωδικούς πελατείας του απορροφούμενου που διατηρούν θέσεις κατά τη συντέλεση της συγχώνευσης, τουλάχιστον μέχρι τη λήξη ή άσκηση δικαιωμάτων ως προς τις θέσεις αυτές. β) Εάν το απορροφούν ή εξαγοράζον Εκκαθαριστικό Μέλος είναι Γενικό, ενώ το απορροφούμενο ή εξαγοραζόμενο είναι Άμεσο, το απορροφούν οφείλει να προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια ώστε να μπορούν να διενεργούνται μέσω συνεργαζόμενων με αυτό Μελών της Αγοράς Παραγώγων συναλλαγές για κωδικούς πελατείας του απορροφούμενου που διατηρούν θέσεις κατά τη συντέλεση της συγχώνευσης, τουλάχιστον μέχρι τη λήξη ή άσκηση δικαιωμάτων ως προς τις θέσεις αυτές Στάδιο 1 ο 1. Εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες τουλάχιστον πριν το χρόνο που δηλώνει το Εκκαθαριστικό Μέλος ότι επιθυμεί να ενεργοποιηθεί στο Σύστημα Αξιών ή στο Σύστημα Παραγώγων κατά περίπτωση με τα νέα στοιχεία του που θα προκύψουν από τη συγχώνευση ή την εξαγορά και με την επιφύλαξη της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης το απορροφούν ή εξαγοράζον Εκκαθαριστικό Μέλος αποστέλλει ενημερωτική επιστολή με τα στοιχεία της προς συντέλεση συγχώνευσης ή εξαγοράς στο αρμόδιο Τμήμα και συνεργάζεται μαζί του: α) Για το σχεδιασμό τυχόν μεταβολών στη πληροφοριακή δομή του απορροφούντος Εκκαθαριστικού Μέλους (κόμβους, τερματικά, υπηρεσία ΑΡΙ κλπ), β) Στον υπολογισμό του σχετικού κόστους, γ) Για το σχεδιασμό του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των απαιτούμενων ανωτέρω ενεργειών Στάδιο 2 ο 1. Το αργότερο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν το δηλωθέντα χρόνο ενεργοποίησης του Εκκαθαριστικού Μέλους στο Σύστημα Εκκαθάρισης με τα νέα στοιχεία, το απορροφούν/εξαγοράζον Μέλος αποστέλλει στο αρμόδιο Τμήμα τα σχετικά έντυπα που απαιτούνται βάσει του σχεδιασμού του προηγούμενου Σταδίου. 2. Επίσης, το Εκκαθαριστικό Μέλος καταβάλλει τυχόν κόστη και χρεώσεις που σχετίζονται με Απόφαση 2 (17/11/2014) Σελίδα 11 από 16

12 τις υπηρεσίες εγκατάστασης της πληροφοριακής δομής καθώς και υπηρεσίες της ΕΤ.ΕΚ. για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης Στάδιο 3 ο 1. Το αργότερο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν το δηλωθέντα χρόνο ενεργοποίησης του Εκκαθαριστικού Μέλους στο Σύστημα Εκκαθάρισης, το απορροφούν/εξαγοράζον Μέλος αποστέλλει στο αρμόδιο Τμήμα τη σχετική φόρμα συμπληρωμένη με τα νέα στοιχεία του Εκκαθαριστικού Μέλους που θα προκύψουν από τη συγχώνευση/εξαγορά, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα Ενέργειες απορροφούμενου/εξαγοραζομένου Εκκαθαριστικού Μέλους Οι ενέργειες που οφείλει να ακολουθήσει το απορροφούμενο/εξαγοραζόμενο Εκκαθαριστικό Μέλος περιλαμβάνει τα παρακάτω τρία (3) στάδια: Στάδιο 1 ο 1. Το αργότερο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν το χρόνο που δηλώνει το απορροφούν/εξαγοράζον Εκκαθαριστικό Μέλος ότι επιθυμεί να ενεργοποιηθεί στο Σύστημα με τα νέα στοιχεία του που θα προκύψουν από τη συγχώνευση και με την επιφύλαξη της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης/εξαγοράς, το απορροφούμενο/εξαγοραζομένο Εκκαθαριστικό Μέλος, καταγγέλλει τυχόν συμβάσεις που έχει υπογράψει με την ΕΤ.ΕΚ. και υποβάλλει (εφόσον απαιτείται) τις παρακάτω φόρμες που βρίσκονται αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα: α) για τη διαγραφή των χρηστών, β) για τη διαγραφή του Εκκαθαριστικού Μέλους, και γ) τεχνικά έντυπα για την απενεργοποίηση του κόμβου και των τερματικών ΣΑΤ Στάδιο 2 ο 1. Η διαγραφή Εκκαθαριστικού Μέλους λόγω συγχώνευσης/εξαγοράς εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο της ΕΤ.ΕΚ. υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης/εξαγοράς και της προσκόμισης σχετικού αντιγράφου της καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για την έγκριση της συγχώνευσης Στάδιο 3 ο 1. Για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης/εξαγοράς απαιτούνται τα εξής: Απόφαση 2 (17/11/2014) Σελίδα 12 από 16

13 α) Τακτοποίηση από την πλευρά του απορροφούμενου/εξαγοραζομένου Εκκαθαριστικού Μέλους των εκκρεμοτήτων που προκύπτουν από τις καταρτισθείσες ή και εκχωρηθείσες σε αυτό συναλλαγές και ανοικτές θέσεις. β) Από κοινού επιστολή των δύο Εκκαθαριστικών Μελών που θα ζητούν μεταφορά δηλώσεων Χρήσης, μεταφορά ποσοτήτων, μεταφορά χαρτοφυλακίου ασφαλείας και αλλαγή χειριστή επιστροφής σε ενεχυριασμένες ποσότητες καθώς και υπολοίπων δανεισμού (διαθέσιμα-λογιστικά), εφόσον υπάρχουν. γ) Απενεργοποίηση της Μερίδας του απορροφούμενου/εξαγοραζόμενου Μέλους στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης. δ) Απενεργοποίηση των Λογαριασμών Χρηματικού Διακανονισμού στους Φορείς χρηματικού διακανονισμού που καθορίζονται από την ΕλΚΑΤ κατά τις διαδικασίες της. ε) Καταβολή επιπλέον εισφορών στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης ή τυχόν ασφαλειών υπέρ ΕΤ.ΕΚ. όπου απαιτείται σύμφωνα με τους Κανονισμούς Εκκαθάρισης Αξιών και Παραγώγων. 2. Μετά την έγκριση της συγχώνευσης/εξαγοράς από το αρμόδιο όργανο της ΕΤ.ΕΚ. και με την ολοκλήρωση των διαδικασιών που περιγράφονται παραπάνω, επιστρέφονται τυχόν ασφάλειες που έχουν κατατεθεί ή δεσμευτεί υπέρ αυτής καθώς και εισφορές στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης, μη θιγομένων των ειδικότερα οριζομένων στον Κανονισμό Αξιών ή στον Κανονισμό Παραγώγων κατά περίπτωση Ενεργοποίηση του Εκκαθαριστικού Μέλους που προκύπτει από τη συγχώνευση/ εξαγορά 1. Η ενεργοποίηση, στο Σύστημα Εκκαθάρισης, του Μέλους με τη νέα του νομική μορφή που προκύπτει από τη συγχώνευση/εξαγορά, γίνεται σύμφωνα με την ημερομηνία που αναγράφεται στη σχετική τυποποιημένη φόρμα και υπό την αίρεση ότι έχουν ολοκληρωθεί τα προηγούμενα στάδια της συγχώνευσης/εξαγοράς. 2. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης/εξαγοράς, η ΕΤ.ΕΚ. ενημερώνει άμεσα την ηλεκτρονική βάση δεδομένων Μελών της και την ιστοσελίδα της με τα νέα στοιχεία του απορροφούντος/ εξαγοράζοντος Μέλους που προκύπτουν από τη συγχώνευση/εξαγορά. 3.2 Συγχώνευση Εκκαθαριστικού Μέλους με απορρόφηση του/ή εξαγορά του από Μη Εκκαθαριστικό Μέλος Στις παρακάτω παραγράφους περιγράφεται η διαδικασία Συγχώνευσης Εκκαθαριστικού Μέλους με απορρόφηση του/ή εξαγορά του από Μη Εκκαθαριστικό Μέλος. Η εν λόγω διαδικασία δεν Απόφαση 2 (17/11/2014) Σελίδα 13 από 16

14 εφαρμόζεται στις περιπτώσεις αναγκαστικής μεταβίβασης της ιδιότητας συνεπεία ειδικών διατάξεων Ενέργειες του απορροφούντος ή εξαγοράζοντος Μέλους που επιθυμεί να αποκτήσει την ιδιότητα του Εκκαθαριστικού Μέλους 1. Σε περίπτωση συγχώνευσης Εκκαθαριστικού Μέλους με απορρόφηση ή εξαγορά του από νομικό πρόσωπο που δεν είναι Εκκαθαριστικό Μέλος, το νομικό πρόσωπο που προκύπτει από τη συγχώνευση ή που εξαγοράζει το Μέλος σύμφωνα με το άρθρο 79 κ.ν.2190/1920, ή εάν πρόκειται για Αλλοδαπό Εκκαθαριστικό Μέλος σύμφωνα με τις διατάξεις που το διέπουν, εφόσον επιθυμεί να καταστεί Εκκαθαριστικό Μέλος, πρέπει να προβεί εξ αρχής στη διαδικασία για την απόκτηση της οικείας ιδιότητας περιλαμβανομένων και των υποχρεώσεών του για καταβολή των δικαιωμάτων εγγραφής ή συνδρομής Μέλους κατά τα οριζόμενα στους ως άνω Κανονισμούς και τις σχετικές Αποφάσεις της ΕΤ.ΕΚ. 2. Η απόφαση έγκρισης του νέου Εκκαθαριστικού Μέλους που λαμβάνεται από το αρμόδιο όργανο της ΕΤ.ΕΚ., τελεί υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης/εξαγοράς και της προσκόμισης αντιγράφου της καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για την έγκριση της συγχώνευσης. 3. Το απορροφούν/εξαγοράζον Εκκαθαριστικό Μέλος, οφείλει να προβεί στις ενέργειες που προβλέπονται κατά περίπτωση στο άρθρο Άρθρο 11 της παρούσας Απόφασης Ενέργειες απορροφούμενου/εξαγοραζομένου Μέλους 1. Το απορροφούμενο/εξαγοραζόμενο Εκκαθαριστικό Μέλος, οφείλει να προβεί στις ενέργειες που προβλέπονται κατά περίπτωση στο άρθρο της παρούσας Απόφασης Ενεργοποίηση του Εκκαθαριστικού Μέλους που προκύπτει από τη απορρόφηση / εξαγορά 1. Για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης/εξαγοράς απαιτούνται όσα περιγράφονται στο άρθρο της παρούσας Απόφασης. 2. Η ενεργοποίηση, στο Σύστημα Εκκαθάρισης, του Μέλους με τη νέα του νομική μορφή που προκύπτει από τη συγχώνευση/εξαγορά, γίνεται σύμφωνα με την ημερομηνία που αναγράφεται στη σχετική τυποποιημένη φόρμα και υπό την αίρεση ότι έχουν ολοκληρωθεί τα προηγούμενα στάδια της συγχώνευσης/εξαγοράς. 3. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης/εξαγοράς, η ΕΤ.ΕΚ. ενημερώνει άμεσα την Απόφαση 2 (17/11/2014) Σελίδα 14 από 16

15 ηλεκτρονική βάση δεδομένων Μελών της και την ιστοσελίδα της με τα νέα στοιχεία του απορροφούντος/ εξαγοράζοντος Μέλους που προκύπτουν από τη συγχώνευση/εξαγορά Άρθρο 4. ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ 1. Σε περίπτωση μετεγκατάστασης της πληροφοριακής δομής Εκκαθαριστικού Μέλους σε άλλο χώρο, στην ίδια ή σε άλλη διεύθυνση, το Εκκαθαριστικό Μέλος οφείλει να προβεί στις παρακάτω ενέργειες. 4.2 Στάδιο 1 ο 1. Εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες τουλάχιστον πριν το χρόνο που δηλώνει το Εκκαθαριστικό Μέλος ότι επιθυμεί να λειτουργήσει η πληροφοριακή δομή του στο νέο χώρο, αποστέλλει ενημερωτική επιστολή με τα στοιχεία του χώρου μετεγκατάστασης στο αρμόδιο Τμήμα και συνεργάζεται μαζί του: α) για το σχεδιασμό τυχόν μεταβολών στην πληροφοριακή δομή του (κόμβους, τερματικά, κλπ) β) στον υπολογισμό του σχετικού κόστους γ) στο σχεδιασμό του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των απαιτούμενων ανωτέρω ενεργειών. 4.3 Στάδιο 2 ο 1. Το αργότερο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν το δηλωθέντα χρόνο λειτουργίας της πληροφοριακής δομής του στο νέο χώρο, το Εκκαθαριστικό Μέλος πρέπει να έχει ολοκληρώσει την απαιτούμενη τεχνική προετοιμασία βάσει των υποδείξεων του αρμόδιου τμήματος. 4.4 Στάδιο 3 ο 1. Το αργότερο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν το δηλωθέντα χρόνο λειτουργίας της πληροφοριακής δομής του στο νέο χώρο, το Εκκαθαριστικό Μέλος αποστέλλει στο αρμόδιο τμήμα τα νέα στοιχεία της έδρας του. 2. Επίσης το Εκκαθαριστικό Μέλος καταβάλλει τα κόστη και τις χρεώσεις που σχετίζονται με τις υπηρεσίες εγκατάστασης της πληροφοριακής δομής 3. Με την ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης του Εκκαθαριστικού Μέλους, η ΕΤ.ΕΚ. ενημερώνει άμεσα την ηλεκτρονική βάση δεδομένων Μελών της και την ιστοσελίδα της με τα νέα στοιχεία του Εκκαθαριστικού Μέλους. Απόφαση 2 (17/11/2014) Σελίδα 15 από 16

16 Άρθρο 5. Ισχύς 1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της ΕΤ.ΕΚ. ως Διαχειριστή Συστήματος με την εξαίρεση των διατάξεων για τα Γενικά Εκκαθαριστικά Μέλη του Συστήματος Αξιών οι οποίες ισχύουν από την 27η Σεπτεμβρίου Η ΕΤ.ΕΚ. ανακοινώνει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ υποπαρ. 8 της Ενότητας VII του Κανονισμού Αξιών, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την έναρξη ισχύος του την ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων από ενδιαφερόμενα κατά τους όρους του παρόντος πρόσωπα για την απόκτηση σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού Αξιών της ιδιότητας του Άμεσου ή του Γενικού Εκκαθαριστικού Μέλους. 2. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδικτυακό χώρο της Εταιρείας. Απόφαση 2 (17/11/2014) Σελίδα 16 από 16

ΑΠΟΦΑΣΗ 2. Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 2. Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους στο Σύστημα Αξιών και στο Σύστημα Παραγώγων, την παραίτηση από την ιδιότητα του Εκκαθαριστικού Μέλους και άλλα συναφή θέματα»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2. (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από και αποφάσεις του Δ.Σ. της ΕT.EK.)

ΑΠΟΦΑΣΗ 2. (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από και αποφάσεις του Δ.Σ. της ΕT.EK.) ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους στο Σύστημα Αξιών και στο Σύστημα Παραγώγων, την παραίτηση από την ιδιότητα του Εκκαθαριστικού Μέλους και άλλα θέματα Εκκαθαριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Απόκτησης της Ιδιότητας Μέλους Διαπραγμάτευσης

Διαδικασία Απόκτησης της Ιδιότητας Μέλους Διαπραγμάτευσης ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας Μέλους, την παραίτηση από την ιδιότητα Μέλους και άλλα θέματα Μελών» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Διαδικασία Απόκτησης της Ιδιότητας Μέλους Διαπραγμάτευσης

Άρθρο 1. Διαδικασία Απόκτησης της Ιδιότητας Μέλους Διαπραγμάτευσης ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας Μέλους, την παραίτηση από την ιδιότητα Μέλους και άλλα θέματα Μελών», Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 22.10.2015 και 15.09.2016 αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της 1.2. του Κανονισμού του Χ.Α.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της 1.2. του Κανονισμού του Χ.Α. ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας Μέλους, την παραίτηση από την ιδιότητα Μέλους και άλλα θέματα Μελών» όπως τροποποιήθηκε με την από 24-06-2010 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ την από 6-9-2010

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας Μέλους στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. και κατάλογος δικαιολογητικών.

Διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας Μέλους στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. και κατάλογος δικαιολογητικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 3 Διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας Μέλους στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. και κατάλογος δικαιολογητικών. Αφού έλαβε υπ όψιν: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 8-7-2004)

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από , και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από , και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Όροι Πρόσβασης στο Σ.Α.Τ.» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 20.10.2014, 17.11.2014 και 26.10.2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚO ΚΕΝΤΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ Σ.Α.Τ.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ.) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ Σ.Α.Τ.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ.) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ Σ.Α.Τ.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 20.10.2014 απόφαση του Δ.Σ.) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚO ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Όροι Πρόσβασης στο Σ.Α.Τ.» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 20.10.2014 και 17.11.2014 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚO ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/20.12.2016 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ Σ.Α.Τ. 1»

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ Σ.Α.Τ. 1» ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ Σ.Α.Τ. 1» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 20.09.2010, 21.02.2011, 18.04.2011, 5.3.2012 και 9.4.2012 αποφάσεις του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση Απόφαση 13 «Διαδικασίες Μετάβασης» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 17.11.2014) Έχοντας υπόψη τις ανάγκες ομαλής μετάβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» όπως τροποποιήθηκε με την 12/24-06-2010 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ, την 15/6-9-2010

Διαβάστε περισσότερα

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων»

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» Κωδικοποιημένη μετά τις από 17.11.2014, 6.2.2015 και 18.5.2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 99/7.4.2014) Αφού έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 22/611/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 22/611/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 22/611/28.2.2012 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων»

«Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων» ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων»

«Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων» ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Όροι χρήσης πληροφοριακών συστημάτων & διαδικασίες παροχής πρόσβασης στα Εκκαθαριστικά Μέλη»

«Όροι χρήσης πληροφοριακών συστημάτων & διαδικασίες παροχής πρόσβασης στα Εκκαθαριστικά Μέλη» ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «Όροι χρήσης πληροφοριακών συστημάτων & διαδικασίες παροχής πρόσβασης στα Εκκαθαριστικά Μέλη» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 17.11.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 181/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 181/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 181/18.1.2000 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Χρηματιστηριακών Συναλλαγών και Λειτουργίας Συστήματος Αϋλων Τίτλων ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4. «Επαγγελµατική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήµατος Αξιών. και του Συστήµατος Παραγώγων» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 4. «Επαγγελµατική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήµατος Αξιών. και του Συστήµατος Παραγώγων» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Επαγγελµατική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήµατος Αξιών και του Συστήµατος Παραγώγων» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά την από 15.9.2016 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π.»

ΑΠΟΦΑΣΗ 34 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π.» ΑΠΟΦΑΣΗ 34 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π.» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 25-07-2016) Αφού έλαβε υπόψη: 1) Τις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιητικά υπαλλήλων και στελεχών των Μελών

Πιστοποιητικά υπαλλήλων και στελεχών των Μελών ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «Επαγγελματική επάρκεια Μελών» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της 1.2.6. του Κανονισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) )

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) 1. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 (European Market Infrastructure EIR),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 5 [Αναθεωρημένη] «Επαγγελματική επάρκεια για την πρόσβαση των Μελών στις Αγορές του Χ.Α.»

ΑΠΟΦΑΣΗ 5 [Αναθεωρημένη] «Επαγγελματική επάρκεια για την πρόσβαση των Μελών στις Αγορές του Χ.Α.» ΑΠΟΦΑΣΗ 5 [Αναθεωρημένη] «Επαγγελματική επάρκεια για την πρόσβαση των Μελών στις Αγορές του Χ.Α.» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 30-10-2007) Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την υπ αριθμ. 253/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την υπ αριθμ. 253/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 6 «Τεχνικές προσαρμογές και ημερομηνίες προσαρμογής για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 της απόφασης 1/736/2.11.2015 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β 2558/26.11.2015) και του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 και με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 20 «Διμερής δανεισμός τίτλων (Bilateral Stock Ledig)» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τους όρους της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3. «Όροι χρήσης πληροφοριακών συστηµάτων & διαδικασίες παροχής πρόσβασης στα Εκκαθαριστικά Μέλη»

ΑΠΟΦΑΣΗ 3. «Όροι χρήσης πληροφοριακών συστηµάτων & διαδικασίες παροχής πρόσβασης στα Εκκαθαριστικά Μέλη» ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «Όροι χρήσης πληροφοριακών συστηµάτων & διαδικασίες παροχής πρόσβασης στα Εκκαθαριστικά Μέλη» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 223/ )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 223/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «Καταχώρηση μη εισηγμένων τίτλων από την Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι εναρμονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων Έκδοση 2.1.1 Ιανουάριος 2015 Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007, την υπ αριθμ. 103/28.7.2014 απόφαση του Συμβουλίου της «Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.» (ΕΤ.ΕΚ.) και την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 18.6.2012 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή Έκδοση 2.1 Ιανουάριος 2015 Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007, την υπ αριθμ. 103/28.7.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

«Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης παραγώγων και χρονισμοί»

«Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης παραγώγων και χρονισμοί» ΑΠΟΦΑΣΗ 12 «Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης παραγώγων και χρονισμοί» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο σύμφωνα με την από 26.1.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή Έκδοση 2.1 Ιανουάριος 2015 Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007, την υπ αριθμ. 103/28.7.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων. Έκδοση 2.1

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων. Έκδοση 2.1 Έκδοση 2.1 Νοέμβριος 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007, την από 28.7.2014 απόφαση του Συμβουλίου της «Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.» (ΕΤ.ΕΚ.) και την εγκριτική

Διαβάστε περισσότερα

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 1/644/ του Διοικητικού Συμβουλίου

AΠΟΦΑΣΗ 1/644/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΠΟΦΑΣΗ 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Άσκηση δικαιώματος εξαγοράς μετά την υποβολή δημόσιας πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006. Έχοντας υπόψη: ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α»

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 7-11-2013) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της Ενότητας 4 των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ» ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 8/11/2010, 18/4/201, 27/6/2011 και 5/3/2012 αποφάσεις του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ.) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/649/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/649/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/649/3.6.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Όροι και προϋποθέσεις πρόσβασης Μέλους στο σύστημα για τη συμμετοχή του στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α.» Όπως τροποποιήθηκε με την 15-6-9-2010 απόφαση του ΔΣ του Χ.Α ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/460/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/460/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/460/10.1.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Μητρώο Ειδικών Επενδυτών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3401/2005 (ΦΕΚ Α/257/17.10.2005)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΑΡΘΡΟ 2, 1 Προστίθεται εδάφιο (Ι): «Ι) Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος σχετικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα.» ΑΡΘΡΟ 28 Η

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007 «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α/195/17.08.2007) και την εγκριτική απόφαση 7/556/8.7.2010

Διαβάστε περισσότερα

2) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεως σε σώμα, αλλαγής Διεύθυνσης. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης του Δ.Σ.

2) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεως σε σώμα, αλλαγής Διεύθυνσης. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης του Δ.Σ. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1) Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. 2) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 44/ )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 44/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ 10 «Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή & Κατάλογος Χρεώσεων της Αγοράς Παραγώγων του Χ.Α.» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012

ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012 ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012 Οδηγία ΟΔ78-2012-18 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τους ΟΣΕΚΑ εγγυημένου κεφαλαίου ή εγγυημένης απόδοσης ή τους ΟΣΕΚΑ με προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 17/766/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 17/766/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 17/766/6.10.2016 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. Έχοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του 1. Θεσπίσθηκε, από 1/3/2015 «Η Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών»,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΗ 19 «Διαδικασίες αναπροσαρμογής στις συμβάσεις Repos στις περιπτώσεις εταιρικών πράξεων», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση των από 18/12/2008 και 6/9/2010 1 συνεδριάσεων του 2 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Ο παρών νόµος ρυθµίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των χρηµατιστηρίων εµπορευµάτων και των χρηµατιστηριακών αγορών εµπορευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/477/1.7.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Χορήγηση άδειας λειτουργίας πολυµερούς µηχανισµού διαπραγµάτευσης (ΠΜ ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 7 του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ επί αξίας πινακιδίου. ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΝΤΟΛΕΣ Έως 1,25% Έως 7. Online Trading Από 0,35% Τηλεφωνική Εντολή Από 0,60%

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ επί αξίας πινακιδίου. ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΝΤΟΛΕΣ Έως 1,25% Έως 7. Online Trading Από 0,35% Τηλεφωνική Εντολή Από 0,60% ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ Χ.Α, ΟΜΟΛΟΓΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ (Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα) 1. ΑΜΟΙΒΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση της )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση της ) ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 1 «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ» όπως εγκρίθηκε με την από 28-6-2007 απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «ΕΡΜΗΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ» ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΕΡΜΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» με βάση το άρθρο 17 του Ν. 3283/2004 H εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής:

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικοί όροι της συγχώνευσης είναι οι εξής:

Οι βασικοί όροι της συγχώνευσης είναι οι εξής: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ «ΑΚΤΙΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «EMV (ΕΜΒ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Τα Διοικητικά Συμβούλια, αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και κατόπιν αποφάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤOY «ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Xnet» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤOY «ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Xnet» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤOY «ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Xnet» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΡΟΣ I. Προοίμιο Ορισμοί - Γενικές ρυθμίσεις 1. Προοίμιο 1.1. Το Χ.Α. διαχειρίζεται ηλεκτρονικό δίκτυο διόδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/736/2.11.2015 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/736/2.11.2015 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/736/2.11.2015 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ 901Β/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων».

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 Συνοπτικός τίτλος. 22 του 1985 68 του 1987 190 του 1989 8 του 1992 22(Ι) του 1992 140(Ι) του 1999 140(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2648/19.1.2012 Θέμα: Σχέδια ανάκαμψης κατά την έννοια της παρ. 7 του άρθρου 62 του ν. 3601/2007 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΧΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «ΕΡΜΗΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» με βάση το άρθρο 17 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 6 «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 6 «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ» ΑΠΟΦΑΣΗ 6 «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 20.9.2010, 30.5.2011, 28.9.2011, 19.12.2011, 18.6.2012, 24.9.2012,12.11.2012,27.5.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες»

ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες» ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 17.7.2008) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/470/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/470/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/470/5.5.2008 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ Β/901/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων».

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ & ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Το παρόν κείµενο περιέχει οδηγίες προς τα υποψήφια Εκκαθαριστικά Μέλη της ΕΤ.ΕΚ. για τη σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007) την από 27.10.2014 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών και την υπ αριθμ. 19/697/10-11-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1 ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: «ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια» Αφού έλαβε υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Την διαδικασία βεβαίωσης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και...

Την διαδικασία βεβαίωσης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και... Την διαδικασία βεβαίωσης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και... ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Όλη η απόφαση για τις κατασχέσεις σε βάρος οφειλετών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΠΡΟΣ: : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/704/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/704/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/704/22.1.2015 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Χορήγηση άδειας λειτουργίας στην «Εταιρία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία». ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 καμία αλλαγή] [ 3 καμία αλλαγή]

[ 1 καμία αλλαγή] [ 3 καμία αλλαγή] ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυμία Έδρα Διάρκεια Σκοπός Άρθρο 1 Σύσταση Επωνυμία 1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία» και ο διακριτικός

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 7 Απριλίου 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αθήνα, 7 Απριλίου 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισµός Λειτουργίας του Συστήµατος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ B/901/16.6.2004)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (STOCK OPTION PLAN)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (STOCK OPTION PLAN) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (STOCK OPTION PLAN) ΤΗΣ LAMDA DEVELOPMENT S.A. ΑΘΗΝΑ, 16 IOYNIOY 2015 Ι. Γενικά Το παρόν πρόγραμμα διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ 15/ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ Χ.Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ 15/ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ Χ.Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ 15/6-9-2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ Χ.Α Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποφάσισε την Τροποποίηση των διατάξεων του Κανονισμού ως ακολούθως: 1. Στην περί ορισμών ενότητα του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ε.Π.Ε.Υ.) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ε.Π.Ε.Υ.) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ε.Π.Ε.Υ.) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004 Συνοπτικός τίτλος. 148(Ι) του 2002 214(Ι) του 2002 6(Ι) του 2003 86(Ι)του 2003 194(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/551/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/551/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 2/551/2.6.2010 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ 901Β/16.6.2004) Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΕΛΑΤΗ Κάθε νέος πελάτης που επιθυμεί να ανοίξει κωδικό στην εταιρεία μας θα πρέπει να επικοινωνήσει μαζί μας προκειμένου να του δοθεί αρχικά το πακέτο προσυναλλακτικής διαφάνειας για την

Διαβάστε περισσότερα