ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΖΗΛΑΝΔΙΚΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΖΗΛΑΝΔΙΚΩΝ"

Transcript

1 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΖΗΛΑΝΔΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η αποτίμηση ενός κτιρίου κατασκευασμένο με τεχνογνωσία και κανονισμούς της δεκαετίας του Η αποτίμηση της κατασκευής θα γίνει με τους εξής κανονισμούς.. Με τους ταχείς υπολογιστικούς ελέγχους των Ιαπωνικών Κανονισμών Με τους ελέγχους των Νέο-Ζηλανδικών κανονισμών Κεφάλαιο 1 Περιγραφή κτιρίου-παραδοχές για την ανάλυση 1.1 Γενικά. Η κατασκευή είναι τριώροφη και η κάτοψη του τυπικού ορόφου φαίνεται παρακάτω (Σχ 1). Η κατασκευή κατασκευάστηκε το 1975 με βάση τις τότε διατάξεις (Βασιλικό Διάταγμα). Σχήμα 1.1: Ξυλότυπος οροφής ισογείου.(τυπικός όροφος) Οι άνω όροφοι είναι ίδιοι αλλά οι διαστάσεις των κατακόρυφων στοιχείων μειώνονται καθ ύψος. 1.2 Οπλισμοί-παραδοχές Οι οπλισμοί και οι διαστάσεις κάθε δομικού μέλους παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

2 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΥΠΟΣΤ ΙΣΟΓΕΙΟ ΟΡΟΦΟΣ 1 ΟΡΟΦΟΣ 2 Κ1 35x35 4Φ20 35x35 4Φ20 30x30 4Φ20 Κ2 20x70 6Φ14 20x70 6Φ14 20x65 6Φ14 Κ3 35x35 4Φ20 35x35 4Φ20 30x30 4Φ20 Κ4 30x65 6Φ20 30x65 6Φ20 30x55 6Φ20 Κ5 50x60 8Φ20 50x60 8Φ20 40x55 6Φ20 Κ6 30x55 6Φ16 30x55 6Φ16 30x40 4Φ20 Κ7 35x35 4Φ20 35x35 4Φ20 30x30 4Φ20 Κ8 55x35 6Φ20 55x35 6Φ20 50x30 6Φ16 Κ9 20x100 8Φ14 20x100 8Φ14 20x100 8Φ14 Πίνακας 1.2: Οπλισμοί και διαστάσεις δοκών (και για τους τρείς ορόφους) ΙΣΟΓΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗ As(άνω) Αs(κάτω) ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗ As(άνω) Αs(κάτω) Δ1 Κ7 5,1 3,1 6,2 Κ4 8,7 3,1 Δ2 Κ4 10,1 4,6 7,7 Κ1 6,5 4,6 Δ3 Κ1 7,1 6,3 12,6 Κ2 7,1 6,3 Δ4 Κ2 3,1 2,4 3,9 Κ3 3,1 2,4 Δ5 Κ3 5,6 3,4 5,7 Κ6 6,8 3,4 Δ6 Κ6 4,5 2,3 4,5 Κ9 4,9 2,3 Δ7 Κ9 4,8 2,3 4,5 Κ8 5,8 2,3 Δ8 Κ8 9,0 4,6 8,6 Κ7 9,7 4,6 Δ9 Κ4 8,5 6 10,1 Κ5 12,3 6 Δ10 Κ5 9,8 1,6 3,1 Κ6 2,6 1,6 Δ11 Κ8 10,3 6,3 12,6 Κ5 12,3 6,3 Δ12 Κ5 11,3 3,1 6,2 Κ2 6,1 3,1 1.3 Υλικά-παραδοχές. Για την κατασκευή του τριώροφου κτιρίου χρησιμοποιήθηκε σκυρόδεμα Β160 το οποίο θεωρούμε ότι αντιστοιχεί σε σκυρόδεμα C12/15. Επιπλέον ο χάλυβας που χρησιμοποιήθηκε είναι StI που αντιστοιχεί σε χάλυβα S Φορτία για τα οποία σχεδιάστηκέ η κατασκευή. Στην κατασκευή λήφθηκε υπόψιν η επίδραση των εξής φορτίων : 1) Ίδιο βάρος του σκυροδέματος με ειδικό βάρος ίσο με 25 KN/m 3. 2) Ωφέλιμο (κινητό) φορτίο πλακών ίσο με 2 KN/m 2. 3) Φορτίο επικάλυψης δαπέδων ίσο με 1.3 KN/m 2. 4) Φορτίο μπατικής τοιχοποιίας περιμετρικά σε κάθε όροφο, με εκτιμώμενο φαινόμενο βάρος 3.6 KN/m 2. 5) Φορτίο δρομικής τοιχοποιϊας εσωτερικά κάτω από κάθε εσωτερική δοκό, με εκτιμώμενο φαινόμενο βάρος 2.1 KN/m 2. Στους προβόλους αντίστοιχα το ωφέλιμο φορτίο λήφθηκε ίσο με 5 KN/m Δεδομένα για τον σχεδιασμό σε σεισμικές δυνάμεις. Για τον υπολογισμό έναντι σεισμικών δυνάμεων, το κτίριο βρίσκεται σε ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας ΙΙ με κατηγορία εδάφους Β και σπουδαιότητα συνήθη. Οι συγκεντρωμένες μάζες κάθε ορόφου υπολογίστηκαν ίσες με: M ισογείου = /g, M ορόφου,ι = /g, M ορόφου,ιι = /g

3 Κεφάλαιο 2 Αποτίμηση κτιρίου με την χρήση Ιαπωνικών κανονισμών.[3] 2.1 Γενικά. Η διαδικασία αποτίμησης αποτελείται από τρία επίπεδα με αύξουσα σειρά κατάταξης σχετικά με τον υπολογιστικό χρόνο αλλά και την ακρίβεια των αποτελεσμάτων. Ο Μηχανικός με το πρώτο επίπεδο ελέγχου αποκτά μια γενική άποψη σχετικά με την ανεπάρκεια ή όχι του κτιρίου ενώ στα επόμενα στάδια εξετάζονται τα κατακόρυφα στοιχεία πιο αναλυτικά (εύρεση τρόπου αστοχίας) αλλά και τα οριζόντια (έλεγχος στους κόμβους δοκού-υποστυλώματος). 2.2 Πρώτο επίπεδο ελέγχου. Για το πρώτο επίπεδο ελέγχου υπάρχουν δύο μέθοδοι ανάλυσης. Ο πρώτος τρόπος στηρίζεται στην σύγκριση της ελαστικής τέμνουσας με την αντίστοιχη αντοχή. Οι αντοχές εξαρτώνται από την επιφάνεια του στοιχείου αλλά και το είδος του στοιχείου. Ο έλεγχος γίνεται σε κάθε όροφο και ανά διεύθυνση. Η ελαστική σεισμική τέμνουσα πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή προσομοιώματος (4/3). Οι αντοχές των στοιχείων δίνονται από τον παρακάτω πίνακα ενώ πολλαπλασιάζονται με τον χαρακτηριστικό δείκτη συμπεριφοράς q για την εύρεση της αντοχής του ορόφου. Πίνακας 2.2.1: Αντοχές ανηγμένες στο Α c ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΑΝΤΟΧΗ ΑΝΗΓΜΕΝΗ ΣΤΟ Α c Κοντά υποστυλώματα V Ri =0.075f c Υποστυλώματα με 2<L/h<6 V Ri =0.035f c Υποστυλώματα με L/h>6 V Ri =0.05f c Τοίχωμα χωρίς ενισχυμένα άκρα V Ri =0.05f c Τοίχωμα με ένα ενισχυμένο άκρο V Ri =0.10f c Τοίχωμα με ενισχυμένα άκρα V Ri =0.15f c Πίνακας 2.2.2: Αντοχή ορόφου. Α) ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΟΝΤΑ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ V Rst =q(σv wi +0.7Σ V ci ) q=1 ΜΟΝΟ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ V Rst =qσ V ci q=1 B) ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΟΝΤΑ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ V Rst =q(v κοντών +0,7ΣV wi +0.5Σ V ci ) q=0.8 ΜΟΝΟ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ V Rst =q(v κοντών +0,7ΣV ci ) q=0.8 Επίσης οι αντοχές πολλαπλασιάζονται με τους συντελεστές S D (επίδραση μορφολογίας) και Τ (παλαιότητα). Στο επίπεδο 1 ο συντελεστής Τ είναι ίσος με την ελάχιστη τιμή ενώ στα επίπεδα 2 και 3 είναι ίσος με τον μέσο όρο των παραπάνω παραγόντων. Η δεύτερη μέθοδος ανάλυσης βασίζεται στην εύρεση του σεισμικού συντελεστή Ιs όπου αν είναι μικρότερος από ένα συντελεστή απόφασης τότε το κτίριο κρίνεται ανεπαρκές. Ο σεισμικός συντελεστής Is υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο.: Is=E o S D T (όπου τα S D και Τ υπολογίζονται παραπάνω)

4 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ Το E o είναι ίσο με την διατμητική αντοχή του ορόφου (όπως ορίσθηκε παραπάνω) δια το βάρος των υπερκείμενων ορόφων. Βέβαια το E o κάθε ορόφου μειώνεται καθ υψος με τον συντελεστή Φ όπου: (n + 1) Φ = ( n ο αριθμός των ορόφων του κτιρίου και i o υπό εξέταση όροφος) [3] (n + i) Ο συντελεστής απόφασης είναι ίσος με :Isd=EZGU E=0.8 για το επίπεδο 1 και 0.6 για τα επίπεδα 2 και 3 0.7<Ζ<1 Μικροζωνικός συντελεστής. U: Συντελεστής σπουδαιότητας (1 για συνήθη κτίρια) G: Συντελεστής για το είδος εδάφους. Θεωρώντας λοιπόν Ζ,G,U=1 έχουμε για το επίπεδο 1 Isd=0.8 και για τα επίπεδα 2 και 3 Ιsd= Εφαρμογή στο κτίριο με την μέθοδο της ελαστικής τέμνουσας. Α)Εύρεση V Ri Στην διεύθυνση Χ το κτίριο αποτελείται μόνο από υποστυλώματα δεδομένου ότι το Κ9 στην διεύθυνση της μικρής ροπής αδράνειας του λειτουργεί ως υποστύλωμα. Επομένως οι αντοχές υπολογίζονται από τον τύπο V Ri =0.05f c αφού όλα τα υποστυλώματα έχουν L/h>6. Επίσης η αντοχή του ορόφου δίνεται από V Rst =qσ V ci (q=1) Στην διεύθυνση Υ υπάρχει το τοίχωμα Κ9 όμως η αντοχή του δίνεται πάλι από τον τύπο V Ri =0.05f c αφού δεν έχει τα άκρα του ενισχυμένα. Η αντοχή του ορόφου δίνεται από τον τύπο V Rst =q(σv wi +0.7Σ V ci ) για q=1. Πίνακας 2.2.3: Συγκεντρωτικός πίνακας αντοχών ορόφου. ΣΤΑΘΜΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Χ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΙΣΟΓΕΙΟ 927ΚΝ 684,9ΚΝ ΟΡΟΦΟΣ 1 927ΚΝ 684,9ΚΝ ΟΡΟΦΟΣ 2 681ΚΝ 475,3ΚΝ Οι αντοχές αυτές θα πολλαπλασιαστούν με τα S D και Τ έτσι ώστε να μπορούν να συγκριθούν με την ελαστική τέμνουσα η οποία θα κατανεμηθεί τριγωνικά καθ ύψος. Β)Εύρεση S D και Τ. Σύμφωνα με την γεωμετρία του κτιρίου όπου διαπιστώθηκε από έναν ταχύ οπτικό έλεγχο αλλά και από τα κατασκευαστικά σχέδια προέκυψαν τα δεδομένα για τους συντελεστές S D και Τ. Επομένως S D =1,14 ενώ Τ=0,8 αφού το κτίριο έχει ηλικία άνω των 30 ετών. Γ)Εύρεση ελαστικής τέμνουσας. Για την εύρεση της ελαστικής τέμνουσας ανά διεύθυνση χρειαζόμαστε την ιδιοπερίοδο της κατασκευής. Η ιδιοπερίοδος είναι δυνατό να προσδιορισθεί από τους παρακάτω προσεγγιστικούς τύπους: Α)Τ= 10 N (όπου N o αριθμός των ορόφων) [6] Β)Τ=0,09 Γ) T = 2π H [1] L M K

5 Όπου Κ το άθροισμα των δυσκαμψιών των κατακόρυφων στοιχείων της κατασκευής. Οι παραπάνω τύποι έχουν σκοπό τον ταχύ προσεγγιστικό προσδιορισμό της ιδιοπεριόδου της κατασκευής αφού οι ακριβέστερες μέθοδοι δεν συνάδουν με τον χαρακτήρα του πρώτου επιπέδου ανάλυσης. Σύμφωνα λοιπόν με τον τύπο Α βρισκόμαστε στο πλατό του φάσματος με αποτέλεσμα η τέμνουσα να έχει το ίδιο μέγεθος και για τις δυο διευθύνσεις και να είναι ίση με: 4 V = 0.60*g * M * =2161,7ΚΝ 3 Ενώ κατανέμεται σύμφωνα με τον Ε.Α.Κ καθ ύψος ως εξής : Πίνακας 2.2.4:Κατανομή της σεισμικής δύναμης. Vοροφου2 874,3KN Vορόφου1 860,5KN Vισογείου 426,8KN Δ)Έλεγχος αντοχών με ελαστική τέμνουσα Αφού πολλαπλασιάσαμε τις αντοχές του πίνακα με τους δυο συντελεστές προκύπτει ο παρακάτω πίνακας όπου παρουσιάζονται οι αντοχές ανά όροφο. Πίνακας 2.2.5: Έλεγχος αντοχών με ελαστική τέμνουσα. ΣΤΑΘΜΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Χ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ Vel ΙΣΟΓΕΙΟ 845,42KN 624,63KN 2161,7ΚΝ ΟΡΟΦΟΣ 1 845,42KN 624,63KN 1734,9ΚΝ ΟΡΟΦΟΣ 2 621,07KN 433,68KN 874,4ΚΝ Πίνακας 2.2.6:Δείκτης ανεπάρκειας. ΣΤΑΘΜΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Χ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΙΣΟΓΕΙΟ 2,56 3,46 ΟΡΟΦΟΣ 1 2,05 2,78 ΟΡΟΦΟΣ 2 1,41 2, Εφαρμογή στο κτίριο με την μέθοδο του σεισμικού συντελεστή. Αν διαιρέσουμε την διατμητική αντοχή κάθε ορόφου με το βάρος των υπερκείμενων ορόφων έχουμε υπολογίσει το Ε ο. που πρέπει να μειωθεί σε κάθε όροφο με τον συντελεστή Φ. Πίνακας 2.2.7:Μειωτικός συντελεστής καθ ύψος. ΣΤΑΘΜΗ Φ ΙΣΟΓΕΙΟ 1 ΟΡΟΦΟΣ 1 0,8 ΟΡΟΦΟΣ 2 0,67 Επομένως αφού πολλαπλασιάσουμε και με τους συντελεστές S D και Τ προκύπτει το Is για κάθε όροφο.

6 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ Πίνακας 2.2.8:Σεισμικός συντελεστής Is. ΣΤΑΘΜΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Χ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΙΣΟΓΕΙΟ 0,31 0,23 ΟΡΟΦΟΣ 1 0,40 0,30 ΟΡΟΦΟΣ 2 0,59 0,41 Επομένως το κτίριο κρίνεται ανεπαρκές και για τις δύο διευθύνσεις και για τους δυο τρόπους ανάλυσης. Περαιτέρω αξιολόγηση στην ενότητα Δεύτερο επίπεδο ελέγχου. Στο επίπεδο 2 ο υπολογισμός των αντοχών και του δείκτη συμπεριφοράς q γίνεται ανάλογα με τους οπλισμούς και τον πιθανότερο τρόπο αστοχίας. Αφού λοιπόν υπολογιστούν οι ροπές αντοχής υπολογίζεται η τέμνουσα την στιγμή της αστοχίας. Αν η παραπάνω τέμνουσα είναι μεγαλύτερη από την διατμητική αντοχή του στοιχείου τότε έχουμε διατμητική αστοχία (q=1) ενώ αν είναι μικρότερη τότε έχουμε καμπτική αστοχία και στην συνέχεια υπολογίζουμε το q του στοιχείου. Πιο συγκεκριμένα για τα υποστυλώματα και τα τοιχώματα πρέπει να βρεθεί το αξονικό φορτίο όπου ασκείται σε αυτά έτσι ώστε να προσδιορισθούν οι καμπτικές αντοχές. Η τέμνουσα που αναπτύσσεται την στιγμή της αστοχίας υπολογίζεται. για τα υποστυλώματα θεωρώντας ταυτόχρονη αστοχία στο άνω και κάτω άκρο του στοιχείου. Mup + Md Δηλαδή: V = ho Ενώ για τα υποστυλώματα : amuw V = hw όπου a=2 (1 για τον άνω όροφο) και hw το μήκος από το πάτωμα του ορόφου που εκτιμάται μέχρι την κορυφή του τοιχώματος. Η εκτίμηση του q για τα υποστυλώματα εφόσον έχουμε καμπτική αστοχία δίνεται από τον παρακάτω τύπο: (2μ 1) q = 0,75(1 + 0,05μ) VuLs Vu με μ = 10( 1) 30( 0.1) 2 ενώ 1 μ 5 Mu bwzfc Στα τοιχώματα διακρίνουμε τις παρακάτω δυο περιπτώσεις : VuLs α) 1.2 : q = 1 Mu VuLs β) 1.3: q = 2 (για ενδιάμεσες τιμές έχουμε γραμμική παρεμβολή) Mu Η αντοχή του ορόφου δίνεται με την τετραγωνική ρίζα του αθροίσματος των τετραγώνων των γινομένων qv Ri των στοιχείων.

7 Όπως και στο πρώτο επίπεδο ελέγχου υπάρχει και εδώ η μέθοδος με το σεισμικό συντελεστή Is όπου και εδώ η Ε ο μειώνεται καθ ύψος Εφαρμογή στο κτίριο με την μέθοδο της ελαστικής τέμνουσας. Γίνεται χωρισμός στην κάτοψη του κτιρίου έτσι ώστε να γίνει ένας προσεγγιστικός υπολογισμός του κατακόρυφου φορτίου που ασκείται σε κάθε υποστύλωμα. Σχήμα 2.3.1:Διαχωρισμός κάτοψης για την εύρεση του αξονικού φορτίου. Το κάθε υποστύλωμα αναλαμβάνει κατακόρυφα φορτία από το εμβαδόν που περικλείεται από τις κόκκινες γραμμές. Έτσι λοιπόν το αξονικό φορτίο που ασκείται σε κάθε κατακόρυφο στοιχείο για φορτίο G+0.3Q δίνεται στον παρακάτω τύπο. Από τα διαγράμματα αλληλεπίδρασης για μονοαξονική κάμψη υπολογίστηκαν οι αντοχές των υποστυλωμάτων. Το κτίριο λόγω παλαιότητας δεν διαθέτει εκείνες τις κατασκευαστικές διατάξεις όπου θα εξασφάλιζαν μια αξιόπιστη μετελαστική συμπεριφορά. Επομένως αφού δεν υπάρχουν υψηλές απαιτήσεις πλαστιμότητας. η αντοχή σε διάτμηση των στοιχείων υπολογίζονται με Vcd=Vrd1. Πολλαπλασιάζοντας τις αντοχές με τα νέα S D και Τ που είναι ίσα με 1,143 και 0.85 αντίστοιχα.έχουμε τον παρακάτω πίνακα με τις αντοχές των ορόφων Πίνακας 2.3.1:Αντοχές ορόφων και ελαστική τέμνουσα. ΣΤΑΘΜΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Χ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ Vel ΙΣΟΓΕΙΟ 334,9 ΚΝ 567,8 ΚΝ 2161,7ΚΝ ΟΡΟΦΟΣ 1 275,4 ΚΝ 380,7 ΚΝ 1734,9ΚΝ ΟΡΟΦΟΣ 2 192,6 ΚΝ 287,9 ΚΝ 874,4ΚΝ Πίνακας 2.3.2:Δείκτης ανεπάρκειας. ΣΤΑΘΜΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Χ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΙΣΟΓΕΙΟ 6,46 3,81 ΟΡΟΦΟΣ 1 6,30 4,56 ΟΡΟΦΟΣ 2 4,54 3, Εφαρμογή στο κτίριο με την μέθοδο του σεισμικού συντελεστή. Διαιρώντας τις διατμητικές αντοχές με το βάρος των υπερκείμενων ορόφων και πολλαπλασιάζοντας με το q που υπολογίσθηκε παραπάνω εφαρμόζουμε την μέθοδο SRSS και έχουμε την Εο την οποία μειώνουμε με Φ.

8 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ Πίνακας 2.3.3: Σεισμικός συντελεστής Is. ΣΤΑΘΜΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Χ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΙΣΟΓΕΙΟ 0,124 0,192 ΟΡΟΦΟΣ 1 0,221 0,171 ΟΡΟΦΟΣ 2 0,169 0,250 Επομένως το κτίριο κρίνεται ανεπαρκές και με τις δύο μεθόδους. Περαιτέρω αξιολόγηση στην ενότητα Τρίτο επίπεδο ελέγχου. Στο τρίτο επίπεδο ελέγχου εξετάζεται και ο τρόπος αστοχίας των δοκών (κάμψη ή διάτμηση) και εξετάζεται η συμπεριφορά στον κόμβο δοκού-υποστυλώματος (δημιουργία πλαστικής άρθρωσης) Επίσης το τοίχωμα εξετάζεται και στην θεμελίωση αφού σε περίπτωση αστοχίας από ανατροπή ο δείκτης πλαστιμότητας του τριπλασιάζεται. Για τις ομόρροπες ροπές αστοχίας δοκών και υποστυλωμάτων λαμβάνεται η μικρότερη τιμή των ροπών καμπτικής αστοχίας και του γινομένου της τέμνουσας αντοχής επί το μήκος διάτμησης. Στον έλεγχο κόμβου όπου οι δοκοί και τα υποστυλώματα συμμετέχουν με τις παραπάνω ροπές αν ΣΜ Rc <ΣΜ Rb τότε προκύπτει ότι τα υποστυλώματα είναι κρίσιμα και η πλαστική άρθρωση δημιουργείται σε αυτά ενώ οι δοκοί αναπτύσσουν τελικά ροπή Μ Rb ΣΜ Rc /ΣΜ Rb. Στην περίπτωση όπου ΣΜ Rc >ΣΜ Rb τότε οι πλαστικές αρθρώσεις δημιουργούνται στις δοκούς όπου εξαντλούν την αντοχή τους και τα υποστυλώματα συμμετέχουν με ροπή Μ Rc ΣΜ Rb /ΣΜ Rc. Οι αντοχές V Ri προκύπτουν από τις τελικές τιμές των αντοχών. Στην συνέχεια υπολογίζεται ο δείκτης συμπεριφοράς όπου για τα τοιχώματα λαμβάνει τιμές 1 για αστοχία σε κάμψη ή διάτμηση και 3 για ανατροπή. Εάν οι δοκοί είναι κρίσιμες στον κόμβο τότε το q λαμβάνει τιμές 1.5 και 3 για αστοχία σε διάτμηση και κάμψη αντίστοιχα. Στα υποστυλώματα ο δείκτης συμπεριφοράς υπολογίζεται όπως στο επίπεδο 2. Για την εύρεση της αντοχής ορόφου ακολουθείται η διαδικασία του επιπέδου 2. Στην μέθοδο με τον σεισμικό συντελεστή σε περίπτωση που η αστοχία είναι με μηχανισμό δοκών και στο τοίχωμα δεν εμφανίζεται διατμητική αστοχία η Εο πολλαπλασιάζεται με τον αυξητικό συντελεστή: 2 2n + 1 με n τον αριθμό των ορόφων. 3 n Εφαρμογή στο κτίριο με την μέθοδο της ελαστικής τέμνουσας. Από τον έλεγχο κόμβων προκύπτει ένας μεικτός μηχανισμός αστοχίας με τις πλαστικές αρθρώσεις να δημιουργούνται σε δοκούς και υποστυλώματα. Οι ροπές όπου συμμετέχει το κάθε στοιχείο υπολογίζονται από τον έλεγχο των κόμβων. Οι εξεταζόμενες διευθύνσεις είναι οι +Χ,-Χ,+Υ,-Υ αφού σε κάθε φορά φόρτισης οι δοκοί λειτουργούν διαφορετικά. Για τον έλεγχο κόμβων η κατασκευή αναλύθηκε σε πλαίσια. Ο έλεγχος για ανατροπή του τοιχώματος απαιτεί την εύρεση των εντατικών μεγεθών στη θεμελίωση του τοιχώματος. Εξάλλου η θεμελίωση δεν είναι μεμονωμένη συνεπώς η περίπτωση ανατροπής περιορίζεται. Επομένως το τοίχωμα εμφανίζει δείκτη συμπεριφοράς q=1.

9 Ύστερα από την εύρεση των ομόρροπων ροπών αστοχίας δοκών και υποστυλωμάτων, τον έλεγχο κόμβων και τον προσδιορισμό του q για κάθε στοιχείο ακολουθεί ο έλεγχος των αντοχών με την μέθοδο της ελαστικής τέμνουσας. Έλεγχος αντοχών με ελαστική τέμνουσα Πίνακας 2.4.1:Συγκεντρωτικός πίνακας αντοχών ορόφου. ΣΤΑΘΜΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Χ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ Vel ΙΣΟΓΕΙΟ 436,1ΚΝ 471,6ΚΝ 2161,7ΚΝ ΟΡΟΦΟΣ 1 251,0ΚΝ 316,6ΚΝ 1734,9ΚΝ ΟΡΟΦΟΣ 2 243,6ΚΝ 332,6ΚΝ 874,4ΚΝ ΣΤΑΘΜΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ- Χ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ- Υ Vel ΙΣΟΓΕΙΟ 341, , ,7ΚΝ ΟΡΟΦΟΣ 1 257, , ,9ΚΝ ΟΡΟΦΟΣ 2 226, , ,4ΚΝ Πίνακας 2.4.2:Δείκτης ανεπάρκειας. ΣΤΑΘΜΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Χ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΙΣΟΓΕΙΟ 4,96 4,58 ΟΡΟΦΟΣ 1 6,91 5,48 ΟΡΟΦΟΣ 2 3,59 2,63 ΣΤΑΘΜΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ- Χ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ -Υ ΙΣΟΓΕΙΟ 6,32 5,47 ΟΡΟΦΟΣ 1 6,74 5,10 ΟΡΟΦΟΣ 2 3,87 2, Εφαρμογή στο κτίριο με την μέθοδο του σεισμικού συντελεστή. Με την ίδια διαδικασία προκύπτουν οι παρακάτω δείκτες Is. Πίνακας 2.4.3: Σεισμικός συντελεστής Is. ΣΤΑΘΜΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Χ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΙΣΟΓΕΙΟ 0,161 0,204 ΟΡΟΦΟΣ 1 0,151 0,175 ΟΡΟΦΟΣ 2 0,231 0,369 ΣΤΑΘΜΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ -Χ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ- Υ ΙΣΟΓΕΙΟ 0,126 0,146 ΟΡΟΦΟΣ 1 0,122 0,161 ΟΡΟΦΟΣ 2 0,214 0,287 Επομένως το κτίριο κρίνεται ανεπαρκές και με τις δυο μεθόδους. Περαιτέρω αξιολόγηση στην ενότητα 2.5.

10 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 2.5 Αξιολόγηση αποτελεσμάτων ΕΠΙΠΕΔΟ 1 Πίνακας 2.5.1:Μεταβολή του λόγου ανεπάρκειας και του Is σε σχέση με το ισόγειο.(χ) ΣΤΑΘΜΗ Μείωση λόγου ανεπάρκειας Αύξηση Is ΙΣΟΓΕΙΟ 0 0 ΟΡΟΦΟΣ 1 20% 29% ΟΡΟΦΟΣ 2 45% 90% Πίνακας 2.5.2: Μεταβολή του λόγου ανεπάρκειας και του Is σε σχέση με το ισόγειο.(υ) ΣΤΑΘΜΗ Μείωση λόγου ανεπάρκειας Αύξηση Is ΙΣΟΓΕΙΟ 0 0 ΟΡΟΦΟΣ % 30.4% ΟΡΟΦΟΣ % 78.3% O λόγος ανεπάρκειας μεταβάλλεται (μειώνεται) από το ισόγειο στον όροφο ενώ αντίθετα ο Is αυξάνεται όπως αναμενόταν. Στους δυο παραπάνω πίνακες φαίνεται ότι ο λόγος ανεπάρκειας δεν μεταβάλλεται γραμμικά με τον Is και ότι για μικρές αλλαγές του λόγου ανεπάρκειας έχουμε πολύ μεγαλύτερες αλλαγές για τον Is. Δυσμενέστερος όροφος το ισόγειο και για τις δυο διευθύνσεις και για τους δυο ορόφους. Επίσης ισχυρότερη φαίνεται να είναι η διεύθυνση Χ. Αυτό γίνεται γιατί λόγω της παρουσίας του τοιχώματος στην διεύθυνση Χ η αντοχή των υποστυλωμάτων συνεκτιμάται με το 70%. ΕΠΙΠΕΔΟ 2 Πίνακας 2.5.3: Μεταβολή του λόγου ανεπάρκειας και του Is σε σχέση με το ισόγειο.(χ) ΣΤΑΘΜΗ Μείωση λόγου ανεπάρκειας Αύξηση Is ΙΣΟΓΕΙΟ 0 0 ΟΡΟΦΟΣ 1 2% 78% ΟΡΟΦΟΣ 2 30% 36% Πίνακας 2.5.4: Μεταβολή του λόγου ανεπάρκειας και του Is σε σχέση με το ισόγειο.(υ) ΣΤΑΘΜΗ Μεταβολή λόγου ανεπάρκειας Μεταβολή Is ΙΣΟΓΕΙΟ 0 0 ΟΡΟΦΟΣ 1 0,20%(Αύξηση) 0,11%(Μείωση) ΟΡΟΦΟΣ 2 0,20%(Μείωση) 0,30%(Αύξηση) Παρατηρούμε ότι το κτίριο κρίνεται ανεπαρκές με την πρώτη μέθοδο να δίνει δυσμενέστερη την διεύθυνση Χ ενώ η δεύτερη μέθοδος δίνει δυσμενέστερη την Υ μόνο στον όροφο 1. Από τους παρακάτω πίνακες παρατηρούμε ότι η μεταβολή του λόγου ανεπάρκειας δεν συμβαδίζει με τον Is αφού μικρές μεταβολές του λόγου ανεπάρκειας συνοδεύονται από μεγάλες μεταβολές στον Is. Δυσμενέστερος όροφος για την διεύθυνση Χ και για τις δυο μεθόδους είναι το ισόγειο ενώ κατά την διεύθυνση Υ και για τις δυο μεθόδους είναι ο όροφος 1.

11 ΕΠΙΠΕΔΟ 3 Πίνακας 2.5.5: Μεταβολή του λόγου ανεπάρκειας και του Is σε σχέση με το ισόγειο. ΣΤΑΘΜΗ Μεταβολή λόγου ανεπάρκειας Μεταβολή Is ΙΣΟΓΕΙΟ 0 0 ΟΡΟΦΟΣ 1 39% -6% ΟΡΟΦΟΣ 2-28% 43,4% X ΣΤΑΘΜΗ Μεταβολή λόγου ανεπάρκειας Μεταβολή Is ΙΣΟΓΕΙΟ 0 0 ΟΡΟΦΟΣ 1 66% -3% ΟΡΟΦΟΣ % 69.8% -X ΣΤΑΘΜΗ Μεταβολή λόγου ανεπάρκειας Μεταβολή Is ΙΣΟΓΕΙΟ 0 0 ΟΡΟΦΟΣ % -14.2% ΟΡΟΦΟΣ % 80% ΣΤΑΘΜΗ Μεταβολή λόγου ανεπάρκειας Μεταβολή Is ΙΣΟΓΕΙΟ 0 0 ΟΡΟΦΟΣ 1-6.8% 10.2% ΟΡΟΦΟΣ % 96.5% Y -Y Οι δυο μέθοδοι δίνουν σαν δυσμενέστερο τον όροφο 1 στις διευθύνσεις φόρτισης κατά Χ,- Χ,Υ ενώ στην διεύθυνση +Υ δυσμενέστερος όροφος είναι στο ισόγειο. Παρατηρούμε λοιπόν μια συμφωνία ανάμεσα στις δυο μεθόδους αφού η διαδικασία εύρεσης των αντοχών είναι κοινή. Στα παρακάτω σχήματα παρουσιάζεται η μεταβολή του λόγου ανεπάρκειας και του σεισμικού συντελεστή σε σχέση με το επίπεδο ανάλυσης. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Χ Ιs 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΟΡΟΦΟΣ 1 ΟΡΟΦΟΣ 2 Σχήμα 2.5.1:Διάγραμμα μεταβολής του σεισμικού συντελεστή σε σχέση με το επίπεδο. ανάλυσης. για την διεύθυνση Χ.

12 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ Ιs 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΟΡΟΦΟΣ 1 ΟΡΟΦΟΣ 2 Σχήμα 2.5.2:Διάγραμμα μεταβολής του σεισμικού συντελεστή σε σχέση με το επίπεδο. ανάλυσης για την διεύθυνση Υ.. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Χ λ ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΟΡΟΦΟΣ 1 ΟΡΟΦΟΣ 2 Σχήμα 2.5.3:Διάγραμμα μεταβολής του λόγου ανεπάρκειας σε σχέση με το επίπεδο ανάλυσης για την διεύθυνση Χ.. 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ λ ΙΣΟΓΕΙΟ ΟΡΟΦΟΣ 1 ΟΡΟΦΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟ Σχήμα 2.5.4:Διάγραμμα μεταβολής του λόγου ανεπάρκειας σε σχέση με το επίπεδο ανάλυσης για την διεύθυνση Υ.

13 Παρατηρούμε λοιπόν ότι στο πρώτο επίπεδο ανάλυσης ο Μηχανικός αποκτά μια σχετικά υπερεκτιμημένη άποψη για την επάρκεια του κτιρίου ενώ στα επόμενα στάδια η ικανότητα του κτιρίου μειώνεται αρκετά.. Στο συγκεκριμένο κτίριο οι διαφορές στις τιμές μεταξύ δευτέρου και τρίτου επιπέδου δεν είναι σημαντικές. Επομένως η ανάλυση θα μπορούσε να σταματήσει και στο επίπεδο 2. Κεφάλαιο 3 Αποτίμηση κτιρίου με την χρήση των Νέο Ζηλανδικών κανονισμών. [4] 3.1 Εισαγωγικά-Μέθοδος δυνάμεων. Οι Νέο-Ζηλανδικοί κανονισμοί εξετάζουν το κτίριο με δυο μεθόδους. Η πρώτη είναι η μέθοδος των δυνάμεων που χωρίζεται σε 5 βήματα. Στο πρώτο βήμα γίνεται υπολογισμός της καμπτικής και διατμητικής αντοχής των μελών αλλά και ο έλεγχος των κόμβων όπως στο επίπεδο 3 των Ιαπωνικών κανονισμών. Η μικρότερη τέμνουσα σε κάθε όροφο είναι ίση με το την καθοριστική τέμνουσα σε κάθε όροφο. Το δεύτερο στάδιο έχει σκοπό τον υπολογισμό της οριακής τέμνουσας. Η οριακή τέμνουσα υπολογίζεται με τρεις τρόπους: Γίνεται γραμμική ελαστική ανάλυση για μοναδιαία τέμνουσα βάσης με σκοπό να βρεθεί συντελεστής που θα πολλαπλασιάζει την μοναδιαία τέμνουσα βάσης ώστε να εξαντληθεί η αντοχή σε ένα μέλος. Γίνεται ανελαστική στατική ανάλυση και η τέμνουσα που αντιστοιχεί στην πρώτη διαρροή είναι η οριακή τέμνουσα. Σε περίπτωση μηχανισμού ορόφου η οριακή τέμνουσα είναι ίση με το άθροισμα των αντοχών των κατακόρυφων φορτιών του ορόφου. Το τρίτο στάδιο έχει στόχο τον υπολογισμό της ιδιοπεριόδου της κατασκευής συνεκτιμώντας και την επίδραση των διατμητικών παραμορφώσεων και της ρηγμάτωσης. Η ενεργός δυσκαμψία είναι ίση με τo 25% της αρηγμάτωτης. Στο τέταρτο στάδιο υπολογίζεται η απαιτούμενη πλαστιμότητα μετατοπίσεων με την βοήθεια του q που είναι ίσο με την ελαστική τέμνουσα βάσης προς την οριακή τέμνουσα. Στο πέμπτο στάδιο γίνεται έλεγχος με το διαθέσιμο δείκτη πλαστιμότητας μετατοπίσεων. 3.2 Εφαρμογή στο κτίριο. Αφού έγινε ο έλεγχος της αστοχίας δοκών και υποστυλωμάτων γίνεται και διερεύνηση για τον μηχανισμό αστοχίας. Έτσι παρατηρούμε ότι δεν δημιουργείται μηχανισμός ορόφου αλλά δημιουργούνται κάποιες πλαστικές αρθρώσεις στα υποστυλώματα. Για την δημιουργία μαλακού ορόφου γίνεται έλεγχος στους κόμβους κορυφής του κάθε ορόφου. Συνεπώς αν Σ(ΣΜ Rb )/Σ(ΣΜ Rb )>0.85 έχουμε σχηματισμό μαλακού ορόφου. Α)Στάδιο 1 Έλεγχος κόμβων. Στον ανώτερο όροφο ο λόγος προκύπτει μεγαλύτερος του 0.85 αλλά δεν έχει σημαντική επίπτωση στον μηχανισμό αστοχίας του φορέα. Παρόμοια αποτελέσματα έχουμε και από την εξέταση κόμβων για την άλλη διεύθυνση. Επομένως ο μηχανισμός αστοχίας είναι ένας μεικτός μηχανισμός που προσεγγίζει τον μηχανισμό αστοχίας δοκών. Η εύρεση του μηχανισμού αστοχίας είναι σημαντική αφού αν έχουμε μηχανισμό μαλακού ορόφου είναι δυνατόν να λάβουμε σαν οριακή τέμνουσα το άθροισμα των τεμνουσών αντοχής του ορόφου που είναι ο πιο ταχύς τρόπος υπολογισμού της οριακής τέμνουσας. Β)Στάδιο 2-Υπολογισμος οριακής τέμνουσας. Η οριακή τέμνουσα υπολογίσθηκε με την χρήση ανελαστικής στατικής ανάλυσης. Η τέμνουσα βάσης κατά την στιγμή που εμφανίζεται η πρώτη διαρροή σε στοιχείο του κτιρίου είναι ίση με την oριακή τέμνουσα βάσης.

14 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ Η στατική ανελαστική ανάλυση έγινε με το πρόγραμμα SAP2000 και τα χαρακτηριστικά των στοιχείων υπολογίστηκαν σύμφωνα με τις εξισώσεις όπου προτείνονται από τον ΚΑΝΕΠΕ. Έτσι λοιπόν η οριακή τέμνουσα βάσης με την χρήση ανελαστικής στατικής ανάλυσης παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. Πίνακας 3.2.1: Οριακή τέμνουσα βάσης. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΙΑΚΗ ΤΕΜΝΟΥΣΑ Χ 140KN Χ 178KN Υ 152KN -Υ 217KN ΤΕΜΝΟΥΣΑ ΒΑΣΗΣ (KN)) ,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ (m) Σχήμα 3.2.1:Διάγραμμα τέμνουσας βάσης -μετατόπισης για την διεύθυνση Χ. ΤΕΜΝΟΥΣΑ ΒΑΣΗΣ (KN)) ,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ (m) Σχήμα 3.2.2:Διάγραμμα τέμνουσας βάσης -μετατόπισης για την διεύθυνση X.

15 ΤΕΜΝΟΥΣΑ ΒΑΣΗΣ (KN)) ,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ (m) Σχήμα 3.2.3:Διάγραμμα τέμνουσας βάσης -μετατόπισης για την διεύθυνση Y. ΤΕΜΝΟΥΣΑ ΒΑΣΗΣ (KN)) ,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ (m) Σχήμα 3.2.4:Διάγραμμα τέμνουσας βάσης -μετατόπισης για την διεύθυνση -Y. Γ) Στάδιο 3 Υπολογισμός ιδιοπεριόδου-υπολογισμός ελαστικής τέμνουσας. Η ιδιοπερίοδος όπως υπολογίστηκε από την δυναμική ανάλυση που έγινε με το πρόγραμμα είναι ίση με Τ χ =0.89 sec ενώ η Τ y =0.61 sec. Επομένως από το φάσμα κατά Ε.Α.Κ η τέμνουσα κατά Χ είναι V x =1246.5KN ενώ η τέμνουσα κατά Y είναι ίση με V y =1621.3KN. Δ) Στάδιο 4 Υπολογισμός αιτούμενου δείκτη πλαστιμότητας Επειδή Τ>Τ 2 το απαιτούμενο μ δ είναι ίσο με το q=v EL /V lim Επομένως το απαιτούμενο μ δ παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. Για τον προσδιορισμό χρησιμοποιήθηκε η οριακή τέμνουσα από την ανελαστική ανάλυση. Πίνακας 3.2.2: Απαιτούμενος δείκτης πλαστιμότητας μετατοπίσεων. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ μδαπ Χ 8,90 Χ 7.02 Υ Υ 7.50 Όπως παρατηρούμε οι απαιτήσεις είναι πολύ υψηλές. Συνεπώς το κτίριο χωρίς να διερευνηθεί ο διαθέσιμος μ δ κρίνεται ως ανεπαρκές.

16 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ Ε) Στάδιο 5 Υπολογισμός διαθέσιμου δείκτη πλαστιμότητας Από την ανελαστική καμπύλη παρατηρούμε ότι η πλαστιμότητα μετακινήσεων του κτιρίου κυμαίνεται από 2.53 έως 2.65 επομένως το κτίριο κρίνεται ανεπαρκές. Αν δεν είχαμε τα στοιχεία από την ανελαστική ανάλυση θα θεωρούσαμε δείκτη πλαστιμότητας ίσο με 2 όπως προβλέπουν οι Νέο-Ζηλανδικοί κανονισμοί για κτίρια με αραιούς συνδετήρες. 3.3 Μέθοδος μετακινήσεων Η μέθοδος των μετακινήσεων αποτελείται από 4 σταδία. Στο πρώτο στάδιο γίνεται ο έλεγχος κόμβων και εξετάζεται ο μηχανισμός αστοχίας. Στο δεύτερο στάδιο γίνεται υπολογισμός της διαθέσιμης πλαστικής γωνίας στροφής. Στο τρίτο στάδιο γίνεται ανελαστική ανάλυση και υπολογίζονται από διγραμμοποιήση της ανελαστικής καμπύλης τα Δ u και Δ y. Η καμπύλη σχεδιάζεται στο ύψος του σημείου εφαρμογής της συνισταμένης των σεισμικών δυνάμεων Στο τέταρτο στάδιο υπολογίζεται η απαιτούμενη τιμή της ισοδύναμης οριζόντιας μετάθεσης. Αυτό γίνεται εφόσον υπολογισθεί το νέο ποσοστό απόσβεσης που θα χρησιμοποιηθεί στο φάσμα. 3.4 Εφαρμογή στο κτίριο Α) Στάδιο 1 Έλεγχος κόμβων. Όπως προαναφέρθηκε ο μηχανισμός αστοχίας του κτιρίου είναι ένας μεικτός μηχανισμός με πλαστικές αρθρώσεις σε δοκούς και υποστυλώματα. Β) Στάδιο 2 Υπολογισμός διαθέσιμης τιμής πλαστικής στροφής. Οι στροφές υπολογίστηκαν σύμφωνα με τον ΚΑΝΕΠΕ. Ο μέσος όρος του διατιθέμενου θpl των κατακόρυφων στοιχείων στην βάση του κτιρίου είναι ίσος με Γ) Στάδιο 3 Υπολογισμός δpl-μδ To μδ από την ανελαστική ανάλυση δίνεται στον παρακάτω πίνακα. Πίνακας 3.4.1: Διαθέσιμος δείκτης πλαστιμότητας. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ μδ Χ Χ 2.60 Υ Υ 2.65 Δ) Στάδιο 4 Υπολογισμός απαιτούμενης ικανότητας μετακίνησης. Η απαιτούμενη ικανότητα μετακίνησης υπολογίζεται από το φάσμα του Ε.Α.Κ με περίοδο Τ=Τ el μ 0.5 δ όπου Τ el η ιδιοπερίοδος της κατασκευής με την μειωμένη δυσκαμψία. Το νέο ποσοστό απόσβεσης υπολογίζεται από τον τύπο: ζ(%)=2+20(1-1/ μδ ) Έτσι προκύπτει ο παρακάτω πίνακας. Πίνακας 3.4.2: Απαιτούμενη τιμή μετακίνησης. Χ -Χ Υ -Υ δ y 0,026 0,025 0,025 0,025 δu 0,066 0,065 0,065 0,066 μ δ 2,54 2,60 2,62 2,65 ζ(%) 9,45 9,60 9,60 9,69 Τ 1,42 1,44 0,97 0,97 Sd 0,135m 0,136m 0,080m 0,081m

17 Όλες οι απαιτούμενες μετατοπίσεις είναι μεγαλύτερες από τις διατιθέμενες επομένως το κτίριο κρίνεται ως ανεπαρκές. Κεφάλαιο 4 Συμπεράσματα. 4.1 Συμπερασματικά Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι η εφαρμογή των Ιαπωνικών κανονισμών είναι σχετικά εύκολη και απαιτεί μικρό υπολογιστικό κόπο. Χαρακτηριστικό είναι ότι δεν χρησιμοποιήθηκε για την αποτίμηση η χρήση του Η.Υ ενώ δεν χρειάσθηκε να γίνει προσδιορισμός των εντατικών μεγεθών παρά μόνο ένας προσεγγιστικός υπολογισμός των αξονικών δυνάμεων. Συνεπώς μπορούμε να τους χαρακτηρίσουμε σαν ένα ταχύ υπολογιστικό έλεγχο που βασίζεται σε έλεγχο δυνάμεων. Ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο των Ιαπωνικών κανονισμών είναι ότι δίνονται τύποι με τους οποίους είναι δυνατός ο ταχύς υπολογισμός των τοπικών δεικτών συμπεριφοράς των κατακόρυφων στοιχείων. Αντίθετα ο ΚΑΝΕΠΕ δεν εισάγει κάποιον τύπο για ταχεία εύρεση των δεικτών πλαστιμότητας των στοιχείων. Οι Νέο Ζηλανδικοί Κανονισμοί απαιτούν την χρήση Η.Υ (ειδικότερα στα πολυόρορφα κτίρια) αφού ακόμη και οι απλοποιητικές παραδοχές απαιτούν γραμμική ελαστική ανάλυση. Βέβαια δίνουν πιο ακριβή αποτελέσματα ενώ ειδικότερα η μέθοδος μετακινήσεων μπορεί να μας δώσει στοιχεία για την επιλογή ενίσχυσης αφού μας δίνει μια εικόνα του πόσο μακριά βρίσκεται η ικανότητα της κατασκευής από την απαίτηση του φάσματος.. Συνεπώς θα μπορούσαμε να πούμε ότι πριν την ακριβή ανάλυση για την αποτίμηση ενός κτιρίου θα ήταν σκόπιμος και ένας προκαταρκτικός έλεγχος με μεθόδους που έχουν φιλοσοφία παρόμοια με τους Ιαπωνικούς Κανονισμούς έτσι ώστε να διαπιστωθεί ταχέως ο βαθμός. ανεπάρκειας της κατασκευής. Ενώ για μια πιο ακριβή ανάλυση είναι χρήσιμη η εφαρμογή κανονισμών με την φιλοσιφία των Νέο-Ζηλανδικών κανονισμών και τη χρήση της ανελαστικής στατικής ανάλυσης. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1.Ε.ΑΚ. 2000/2003 Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 2.ΚΑΝΕΠΕ (Προσχέδιο κανονισμού). 3.Takashi Kaminosono «Essentials of Current Evaluation and Retro Fitting for Existing and Damaged Buildings in Japan.» 4.New Zealand National Society for Earthquake Engineering «The Assessment and Improvement of the Structural Perfomance of Earthquake Risk Buildings.» 5.Δρίτσος Στ. (Σημειώσεις για το Μεταπτυχιακό Μάθημα «Ανασχεδιασμός Υφιστάμενων Κατασκευών)» 6.Καραγιάννης Χ. «Σχεδιασμός Κατασκευών από Ωπλισμένο Σκυρόδεμα Έναντι Σεισμού»

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ *

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * 1 η σειρά ΑΣΚΗΣΗ 1 Ζητείται ο έλεγχος σε κάμψη μιάς δοκού ορθογωνικής διατομής 250/600 (δηλ. Πλάτους 250 mm και ύψους 600 mm) για εντατικά μεγέθη: Md = 100 KNm Nd = 12 KN Προσδιορίστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ. 2003 Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΜΕ pushover ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Περίληψη Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΜΑΤΙΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΜΑΤΙΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ Διερεύνηση της επιρροής των Ματίσεων σε Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος με ή χωρίς τη συνεκτίμηση τοιχοπληρώσεων ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΜΑΤΙΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ. 554

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ. 554 ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ. 554 Προσομοίωση του κτιρίου στο πρόγραμμα ΧΩΡΙΣ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ Παράμετροι - Χαρακτηριστικά Στάθμη Επιτελεστικότητας Β Ζώνη Σεισμικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΔΙΓΕΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Περίληψη Σκοπός της εργασίας είναι η περιγραφή της συμπεριφοράς διαφόρων διατάξεων δικτυωτών συνδέσμων σε πλευρικά επιβαλλόμενα φορτία. Στο

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί?

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί? Τι είναι σεισμός? Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα Πού γίνονται σεισμοί? h

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών H ανελαστική στατική ανάλυση (pushover) στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Επιτρεπόμενες μέθοδοι ανάλυσης στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ελαστικές μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΚΑΔΕΤ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΚΔΟΣΗ 2η ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΚΑΔΕΤ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΚΔΟΣΗ 2η ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ Βλ. Κεφ. 4, Παρ. 4.4, για την λογική των ελέγχων. Το παρόν Κεφάλαιο περιλαμβάνει τα κριτήρια ελέγχου της ανίσωσης ασφαλείας, κατά την αποτίμηση ή τον ανασχεδιασμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Περίληψη Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η εκτίμηση της φέρουσας

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΡΟΦΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΡΟΦΩΝ Αποτίμηση διώροφης Κατοικίας και Έλεγχος Επάρκειας για την Προσθήκη δύο επιπλέον Ορόφων ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΡΟΦΩΝ ΠΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση παραδοχών προσομοίωσης συμπεριφοράς στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος σε μη-γραμμικές αναλύσεις.

Αξιολόγηση παραδοχών προσομοίωσης συμπεριφοράς στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος σε μη-γραμμικές αναλύσεις. Αξιολόγηση παραδοχών προσομοίωσης συμπεριφοράς στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος σε μη-γραμμικές αναλύσεις. Δ. Κ. Μπάρος Πολιτικός Μηχανικός Σ. Η. Δρίτσος Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΙΑΠΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΖΗΛΑΝΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΙ ΙΑΠΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΖΗΛΑΝΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΙ ΙΑΠΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΖΗΛΑΝΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΡΕΠΕΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ Περίληψη Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια γίνεται μια προσπάθεια δημιουργίας ενός κανονιστικού κειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ Αποτίμηση υφιστάμενου κτιρίου οπλισμένου σκυροδέματος κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ και διερεύνηση της επιρροής των τοιχοπληρώσεων ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση Fespa 10 EC For Windows Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή & Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ Εφαρμογή της μεθόδου Pushover κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. για τη διερεύνηση της επιρροής των τοιχοπληρώσεων σε υφιστάμενο κτίριο ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Οδηγίες χρήσης του προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων RATe ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ RATe

3.2 Οδηγίες χρήσης του προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων RATe ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ RATe 3.2 Οδηγίες χρήσης του προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων RATe 67 3.2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ RATe Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζεται βήμα-βήμα ο τρόπος με τον οποίο μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ Περίοδος επανάληψης σεισμού για πιανότητα υπέρβασης p του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΑ από Ευστάθεια σε Κατασκευές από Σκυρόδεμα Φαινόμενα 2 ης Τάξης (Λυγισμός) ΟΚΑ από Ευστάθεια. ΟΚΑ από Ευστάθεια 29/5/2013

ΟΚΑ από Ευστάθεια σε Κατασκευές από Σκυρόδεμα Φαινόμενα 2 ης Τάξης (Λυγισμός) ΟΚΑ από Ευστάθεια. ΟΚΑ από Ευστάθεια 29/5/2013 ΟΚΑ από Ευστάθεια σε Κατασκευές από Σκυρόδεμα Φαινόμενα 2 ης Τάξης (Λυγισμός) ΟΚΑ από Ευστάθεια παρουσιάζεται σε κατασκευές οι οποίες περιλαμβάνουν δομικά στοιχεία μεγάλης λυγηρότητας με σημαντικές θλιπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Άσκηση 1: Πλευρικός λυγισμός δοκού γέφυρας Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.4178/2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ : Λεωφόρος Χαλανδρίου και οδός Παλαιών Λατομείων, στα Μελίσσια του Δήμου Πεντέλης ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα.

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Ε.Μ. Παγώνη Πολιτικός Μηχανικός Α. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Στο Σχήμα 1 δίνεται η διαμόρφωση των φερόντων στοιχείων ενός τυπικού ορόφου του διώροφου κτιρίου με μια αρχική προεπιλογή των διαστάσεων τους.

Στο Σχήμα 1 δίνεται η διαμόρφωση των φερόντων στοιχείων ενός τυπικού ορόφου του διώροφου κτιρίου με μια αρχική προεπιλογή των διαστάσεων τους. Σύγκριση φέρουσας ικανότητας υφιστάμενου κτιρίου με βάση τον εφαρμοσμένο κανονισμό μελέτης του. Αποτίμηση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ με την χρήση της Στατικής Ανελαστικής μεθόδου PUSHOVER. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΩΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ V? V. α = 4 / 3. Προσεγγιστικές Μέθοδοι. Ιαπωνικές Οδηγίες Αποτίµησης. V =Σ V +α Σ V +α ΣV

ΙΑΠΩΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ V? V. α = 4 / 3. Προσεγγιστικές Μέθοδοι. Ιαπωνικές Οδηγίες Αποτίµησης. V =Σ V +α Σ V +α ΣV Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Προσεγγιστικές Μέθοδοι ΙΑΠΩΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Πάτρα, Οκτώβριος 015 1 Ιαπωνικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ Βλ. Κεφ. 4, Παρ. 4.4, για την λογική των ελέγχων. 9.1.1 Το παρόν Κεφάλαιο περιλαµβάνει τα κριτήρια ελέγχου της ανίσωσης ασφαλείας, κατά την αποτίµηση ή τον ανασχεδιασµό,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ α) Β.Δ. (1959) ΚΑΙ β) ΕΑΚ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΉ ΚΑΙ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΉ ΜΕΘΟΔΟ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ α) Β.Δ. (1959) ΚΑΙ β) ΕΑΚ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΉ ΚΑΙ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΉ ΜΕΘΟΔΟ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ. Σχεδιασμός Διώροφης Κατοικίας με α) Β.Δ. 1959 και β) ΕΑΚ. Αποτίμηση με Ελαστική και Ανελαστική Μεθόδους κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Συγκρίσεις. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ α) Β.Δ. (1959) ΚΑΙ β) ΕΑΚ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

W H W H. 3=1.5εW. F =εw 2. F =0.5 εw. Παράδειγμα 6: Ικανοτικός Σχεδιασμός δοκών, υποστυλωμάτων και πεδίλων

W H W H. 3=1.5εW. F =εw 2. F =0.5 εw. Παράδειγμα 6: Ικανοτικός Σχεδιασμός δοκών, υποστυλωμάτων και πεδίλων 1 Παράδειγμα 6: Ικανοτικός Σχεδιασμός δοκών, υποστυλωμάτων και πεδίλων F 3=1.5εW W H F =εw W F =0.5 εw 1 Υ4 Δ1 Υ Δ1 W H Υ3 Υ1 H Π L L To τριώροφο επίπεδο πλαίσιο του σχήματος έχει (θεωρητικό) ύψος ορόφου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Αποτίμηση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.- Προσθήκη ορόφου και έλεγχος επάρκειας για διάφορες σεισμικές φορτίσεις ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Κεφ.23 Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Ο αντισεισμικός σχεδιασμός απαιτεί την εκ των προτέρων εκτίμηση των δυνάμεων που αναμένεται να δράσουν επάνω στην κατασκευή κατά τη διάρκεια της ζωής της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΚΟΣ ΣΑΚΟΣ Προπτυχιακός Φοιτητής Π.Π.,

ΣΑΚΟΣ ΣΑΚΟΣ Προπτυχιακός Φοιτητής Π.Π., Διερεύνηση της επιρροής των τοιχοπληρώσεων και ανεπαρκών μηκών μάτισης οπλισμών στη σεισμική ικανότητα των κατασκευών εφαρμόζοντας ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΑΛΑΚΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕΣΩ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΑΛΑΚΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕΣΩ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Μελέτη βελτίωσης της συμπεριφοράς κτιρίου σε ενδεχόμενο σχηματισμό μαλακού ορόφου μέσω ελαστικής ανάλυσης ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΑΛΑΚΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕΣΩ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ PILOTIS ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΥΤΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ PILOTIS ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΥΤΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς σε κτίριο με pilotis και ενίσχυση αυτής με περιμετρικά τοιχώματα ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ PILOTIS ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΥΤΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί των οποίων εδράζεται µοναδικό ορθογωνικό υποστύλωµα.

Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί των οποίων εδράζεται µοναδικό ορθογωνικό υποστύλωµα. CSI Hellas, Φεβρουάριος 2004 Τεχνική Οδηγία 1 Πέδιλα στα οποία εδράζονται υποστυλώµατα ορθογωνικής διατοµής Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί

Διαβάστε περισσότερα

Υψος Ισογείου (m) Υψη Ορόφων (m)

Υψος Ισογείου (m) Υψη Ορόφων (m) Πάτρα 20-3-2017 ΘΕΜΑ Για τα 5-όροφα πλαίσια των σχημάτων που ακολουθούν να γίνει μονοτονική στατική ανάλυση τύπου pushover κατά τις δύο οριζόντιες διευθύνσεις Χ και Υ. Σκοπός της εν λόγω ανάλυσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Παράδοση Παραδοτέα (α) (β) (γ) (δ) Βαθμός Φορτία

ΘΕΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Παράδοση Παραδοτέα (α) (β) (γ) (δ) Βαθμός Φορτία Πάτρα 5-12-2016 ΘΕΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Παράδοση: Ημέρα διεξαγωγής της εξέτασης περίοδος Ιανουαρίου 2017. Παραδοτέα: (α) Τεχνική έκθεση η οποία θα ξεκινά με συμπληρωμένο των πίνακα αριθμητικών δεδομένων (βλ. παρακάτω),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ, ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΟΡΟΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΝΕΟΤΕΡΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ, ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΟΡΟΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΝΕΟΤΕΡΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ Αποτίμηση διώροφου κτιρίου ΟΣ κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ, προσθήκη δύο ορόφων σύμφωνα με νεότερους Κανονισμούς και έλεγχος της επάρκειας του ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ, ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΜΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΣΕ ΕΝΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΜΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΣΕ ΕΝΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ Σύγκριση αποτελεσμάτων στατικής ανελαστικής ανάλυσης στο χωρικό φορέα μιας κατασκευής με τα αντίστοιχα σε ένα αντιπροσωπευτικό επίπεδο πλαίσιο της ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός νέου κτιρίου κατά ΕΚΩΣ/ΕΑΚ και έλεγχός επάρκειάς του κατόπιν προσθήκης ορόφου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ

Σχεδιασμός νέου κτιρίου κατά ΕΚΩΣ/ΕΑΚ και έλεγχός επάρκειάς του κατόπιν προσθήκης ορόφου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ Σχεδιασμός νέου κτιρίου κατά ΕΚΩΣ/ΕΑΚ και έλεγχός επάρκειάς του κατόπιν προσθήκης ορόφου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΕΚΩΣ/ΕΑΚ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0)

ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0) Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 26-6-2009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0)

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 014 015 Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m μέσα στο επίπεδο του πλαισίου, 0.4m κάθετα σ αυτό. Τα γωνιακά υποστυλώματα είναι διατομής 0.4x0.4m. Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΦΟΝ ΥΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ. Περίληψη Α) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΟΡΕΑ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΦΟΝ ΥΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ. Περίληψη Α) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΟΡΕΑ Αποτίµηση Ενίσχυση διώροφου κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΦΟΝ ΥΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζεται ένα διώροφο κτίριο κατασκευασµένο το 1975.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (PUSHOVER) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΠΟΥΡΣΙΑΝΗΣ ΧΑΡΗΣ

ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (PUSHOVER) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΠΟΥΡΣΙΑΝΗΣ ΧΑΡΗΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (PUSHOVER) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΠΟΥΡΣΙΑΝΗΣ ΧΑΡΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστούν τα βασικά σηµεία στα οποία βασίζεται η ανελαστική µέθοδος αποτίµησης ή ανασχεδιασµού,

Διαβάστε περισσότερα

10,2. 1,24 Τυπική απόκλιση, s 42

10,2. 1,24 Τυπική απόκλιση, s 42 Ασκηση 3.1 (a) Αν μία ράβδος οπλισμού θεωρηθεί ότι λυγίζει μεταξύ δύο διαδοχικών συνδετήρων με μήκος λυγισμού το μισό της απόστασης, s w, των συνδετήρων, να υπολογισθεί η απόσταση συνδετήρων, s w, πέραν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Προσομοίωση κτιρίων από τοιχοποιία με : 1) Πεπερασμένα στοιχεία 2) Γραμμικά στοιχεί

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Προσομοίωση κτιρίων από τοιχοποιία με : 1) Πεπερασμένα στοιχεία 2) Γραμμικά στοιχεί ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η σεισμική συμπεριφορά κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία εξαρτάται κυρίως από την ύπαρξη ή όχι οριζόντιου διαφράγματος. Σε κτίρια από φέρουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ Περίληψη Η εργασία αυτή πραγματεύεται το σχεδιασμό και στη συνέχεια την αποτίμηση τεσσάρων

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Ευρωκώδικες Εγχειρίδιο αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 01 Version 1.0.3 Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Με το Fespa έχετε τη δυνατότητα να μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων (βάσει των ΕΑΚ-ΕΚΩΣ) Μ.Λ. Μωρέττη ρ. Πολιτικός Μηχανικός. ιδάσκουσα Παν. Θεσσαλίας.. Παπαλοϊζου

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 Ο.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ. Ενότητα Ζ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ. 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών. 1.2 Περιοχή Εφαρμογής. προκύπτει:

ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ. Ενότητα Ζ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ. 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών. 1.2 Περιοχή Εφαρμογής. προκύπτει: Ενότητα Ζ ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών Δοκιδωτές πλάκες, γνωστές και ως πλάκες με νευρώσεις, (σε αντιδιαστολή με τις συνήθεις πλάκες οι οποίες δηλώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 Παραδείγματα υπολογισμού και εφαρμογής ενίσχυσης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με τοιχώματα και πυρήνες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΕ / ΟΑΣΠ / ΣΠΜΕ ΑΘΗΝΑ, 31 αϊου 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 9: Έλεγχοι ασφάλειας Μ.Ν.Φαρδής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών Κεφάλαιο 9: Σκοπός Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ 1η εξεταστική περίοδος: 01/07/2009 Διάρκεια εξέτασης: 1 ώρα και 30 λεπτά Ονοματεπώνυμο φοιτητή:... ΑΕΜ:...

Διδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ 1η εξεταστική περίοδος: 01/07/2009 Διάρκεια εξέτασης: 1 ώρα και 30 λεπτά Ονοματεπώνυμο φοιτητή:... ΑΕΜ:... Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Εαρινό Εξάμηνο 2008-2009 Εξέταση Θεωρίας: Επιλογή Γ ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΤΑΤΙΚΗΣ Διδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SAP-2000

2 Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SAP-2000 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2 Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 4.0)

Σέρρες Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 4.0) Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι (Εργαστήριο) Διδάσκοντες: Λιαλιαμπής Ι., Μελισσανίδης Σ., Παναγόπουλος Γ. A Σέρρες 18-1-2008 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία:

Διαβάστε περισσότερα

9. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών

9. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών 9. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών Χειμερινό εξάμηνο 2016 Πέτρος Κωμοδρόμος komodromos@ucy.ac.cy http://www.eng.ucy.ac.cy/petros 1 Θέματα Εισαγωγή Μοντελοποίηση κατασκευής Κατανομή φορτίων πλακών

Διαβάστε περισσότερα

11. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών

11. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών ΠΠΜ 325: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ 11. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών Εαρινό εξάμηνο 2015 Πέτρος Κωμοδρόμος komodromos@ucy.ac.cy http://www.eng.ucy.ac.cy/petros 1 Θέματα Εισαγωγή Μοντελοποίηση κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικά στοιχεία περί σεισμού και διαστασιολόγησης υποστυλωμάτων

Θεωρητικά στοιχεία περί σεισμού και διαστασιολόγησης υποστυλωμάτων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 014 015 Θεωρητικά

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Άσκηση 1: Αντισεισμικός σχεδιασμός στεγάστρου με συνδέσμους δυσκαμψίας με εκκεντρότητα Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΟΦΗΣ» ΣΤΗΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΤΟ «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΟΦΗΣ» ΣΤΗΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 21o ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2015 ΠΑΤΡΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΤΟ «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΟΦΗΣ» ΣΤΗΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΜΠ ΡΙΚΟΜΕΞ (1999) ΤΟ «ΜΟΝΩΡΟΦΟ ΜΕ ΣΤΡΟΦΗ» ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση και προμελέτη ενίσχυσης κατασκευής Ο.Σ..

Αποτίμηση και προμελέτη ενίσχυσης κατασκευής Ο.Σ.. Αποτίμηση και προμελέτη ενίσχυσης κατασκευής Ο.Σ.. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΕΛΑΣΤΟΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΦΕΔΡΑΝΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΔΙΟΡΟΦΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ PILLOTIS ΜΕΣΩ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Κάτοψη Τυπικού Ορόφου Κτιρίου

Σχήμα 1: Κάτοψη Τυπικού Ορόφου Κτιρίου Προσθήκη ορόφου κατά ΕΚΩΣ/ΕΑΚ σε υφιστάμενο διώροφο κτίριο του 1975. Αποτίμηση και ανασχεδιασμός του με τη χρήση ελαστικών και ανελαστικών μεθόδων κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΤΑ ΕΚΩΣ/ΕΑΚ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα - Εφαρμογές κατά EN & ΚΑΝΕΠΕ

Παραδείγματα - Εφαρμογές κατά EN & ΚΑΝΕΠΕ Παραδείγματα - Εφαρμογές κατά EN1998-3 & ΚΑΝΕΠΕ Τηλέμαχος Β. Παναγιωτάκος Δρ Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ & ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΑΝΕΠΕ Χίος, 15-16 Μαρτίου 2013 Διάρθρωση Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟ.1 (2011)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟ.1 (2011) Τ.Ε. 01 - Προσομοίωση και παραδοχές FESPA SAP 2000 1.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟ.1 (2011) Προσομοίωση και παραδοχές FESPA - SAP 2000 Η παρούσα τεχνική έκθεση αναφέρεται στις παραδοχές και απλοποιήσεις που υιοθετούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΕ ΑΘΗΝΑ,, 16 εκεμβρίου 2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 9: Έλεγχοι ασφάλειας Μ.Ν.Φαρδής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών Κεφάλαιο 9: Σκοπός Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ, ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ, ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. Αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενου κτιρίου, με αλλαγή κατηγορίας σπουδαιότητάς του, κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ, ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΡΙΜΑΤΟΓΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑπόστολου Κωνσταντινίδη ιαφραγµατική λειτουργία. Τόµος B

ΙΑπόστολου Κωνσταντινίδη ιαφραγµατική λειτουργία. Τόµος B Τόµος B 3.1.4 ιαφραγµατική λειτουργία Γενικά, αν υπάρχει εκκεντρότητα της φόρτισης ενός ορόφου, π.χ. από την οριζόντια ώθηση σεισµού, λόγω της ύπαρξης της πλάκας που στο επίπεδό της είναι πρακτικά άκαµπτη,

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία:

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι (Εργαστήριο) Διδάσκοντες: Λιαλιαμπής Ι., Μελισσανίδης Σ., Παναγόπουλος Γ. A Σέρρες 20-1-2006 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ 49 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ 5.1 Γενικά Η ενίσχυση στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος σε διάτμηση με σύνθετα υλικά επιτυγχάνεται μέσω της επικόλλησης υφασμάτων ή, σπανιότερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ Κ.Α.Δ.Ε.Τ. ΣΕ ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ Κ.Α.Δ.Ε.Τ. ΣΕ ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ Εφαρμόζοντας τον Κ.Α.Δ.Ε.Τ. σε ένα απλό κτίριο από φέρουσα τοιχοποιία ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ Κ.Α.Δ.Ε.Τ. ΣΕ ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΜΙΧΑΕΛΑ Προπτυχιακή Φοιτήτρια Π.Π., mikaelavas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ/ΤΚΜ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ. Πολυτεχνείου Πατρών, Επιστημονικά Υπεύθυνος

ΤΕΕ/ΤΚΜ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ. Πολυτεχνείου Πατρών, Επιστημονικά Υπεύθυνος ΤΕΕ/ΤΚΜ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» Ομάδα μελέτης Αναγνωστόπουλος Σταύρος, Ομ. Καθηγητής Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση τους Ευρωκώδικες 2 και 8

Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση τους Ευρωκώδικες 2 και 8 Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση τους Ευρωκώδικες και Χ.Ι. Αθανασιάδου Λέκτορας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. Κ. Πλάνου Πολιτικός Μηχανικός Λέξεις κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ME TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ S T A T I C S 2010 ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ Ι ΦΟΡΤΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ME TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ S T A T I C S 2010 ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ Ι ΦΟΡΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ME TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ S T A T I C S 2010 Ι ΦΟΡΤΙΑ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ α. Μόνιμα Ειδικό βάρος Ο. Σ.... 2.4 t/m3 Επικάλυψη δαπέδων... 100 kg/m2 Επικάλυψη δώματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ q ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER Μακαντάσης

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 9 - ΧΩΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΑΣΚΗΣΗ 9 - ΧΩΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΣΚΗΣΗ 9 - ΧΩΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Να γίνει στατική επίλυση τoυ χωρικού πλαισίου από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C/, κάτοψη του οποίου φαίνεται στο σχήμα (α). Δίνονται: φορτίο επικάλυψης πλάκας gεπικ. KN/, κινητό

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ενότητα 9Α: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΑΚ, 2003) Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΟΧΙΑ ΚΟΝΤΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΑΣΤΟΧΙΑ ΚΟΝΤΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Αστοχία Κοντών Υποστυλωμάτων Μέθοδοι Ενίσχυσης ΑΣΤΟΧΙΑ ΚΟΝΤΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η αστοχία των κοντών υποστυλωμάτων όπως προκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΩΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΛΑΚΑΣ

ΠΛΗΡΩΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΛΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΛΑΚΑΣ ΠΕΛΕΚΗΣ ΙΑΣΩΝ ΠΛΑΤΗ ΜΑΡΙΑ Περίληψη Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να αναδείξει το θέμα της κάλυψης ανοιγμάτων σε οροφές υφιστάμενων κτιρίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0)

ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0) Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 11-9-2009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ ΥΨΟΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ ΥΨΟΣ Αποτίμηση Υπάρχουσας Ισόγειας Κατοικίας μετά Τμήματος Υπογείου, για Μελλοντική Προσθήκη ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ ΥΨΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 1954, ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΤΑ ΕΚΩΣ/ΕΑΚ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 1954, ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΤΑ ΕΚΩΣ/ΕΑΚ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. Σχεδιασµός Κτιρίου µε τον Κανονισµό Σκυροδέµατος του 1954, προσθήκη ορόφου κατά ΕΑΚ/ΕΚΩΣ και αποτίµηση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 1954, ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΤΑ ΕΚΩΣ/ΕΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικευμένα Mονοβάθμια Συστήματα

Γενικευμένα Mονοβάθμια Συστήματα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Γενικευμένα Mονοβάθμια Συστήματα Ε.Ι. Σαπουντζάκης Καθηγητής ΕΜΠ Δυναμική Ανάλυση Ραβδωτών Φορέων 1 1. Είδη γενικευμένων μονοβαθμίων συστημάτων xu

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Σχεδιασμός κτηρίων σκυροδέματος Από τον ΕΑΚ στον EC-8 Καβάλα Μάρτιος 2011 Ε. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ μέλοςτης ΕπιτροπήςΣύνταξηςτου ΕΑΚ-2000 τηλ. 210-7721178 e-mail manolis@mail.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

O7 O6 O4 O3 O2 O1 K1 K2 K3 K4 K5 K6. Μέρος 1 ο Επιλογή θέσης και διαστάσεων κατακόρυφων στοιχείων. Βήμα 1 ο Σχεδιασμός καννάβου

O7 O6 O4 O3 O2 O1 K1 K2 K3 K4 K5 K6. Μέρος 1 ο Επιλογή θέσης και διαστάσεων κατακόρυφων στοιχείων. Βήμα 1 ο Σχεδιασμός καννάβου Μέρος 1 ο Επιλογή θέσης και διαστάσεων κατακόρυφων στοιχείων Βήμα 1 ο Σχεδιασμός καννάβου Με βάση τις θέσεις των τοιχοπληρώσεων που εμφανίζονται στο αρχιτεκτονικό σχέδιο γίνεται ο κάναβος που φαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση:

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: S d R d Η εν λόγω ανίσωση εφαρμόζεται και ελέγχεται σε κάθε εντατικό μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευές-Ενισχύσεις Κτιρίων ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

Επισκευές-Ενισχύσεις Κτιρίων ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 2017 Επισκευές-Ενισχύσεις Κτιρίων ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 Δεδομένα - Εκφώνηση... 3 Γεωμετρία φορέα... 3 Ζήτημα 1 ο. Προσομοίωση του φορέα... 4 Ζήτημα 2 ο. Δυναμικά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση Διώροφου Κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αποτίμηση Διώροφου Κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Αποτίμηση Διώροφου Κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών:Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Ανασχεδιασμός Υφιστάμενων Κατασκευών Μελανή Χριστοδούλου Πάτρα Φεβρουάριος 2015 Αποτίμηση Υφιστάμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ ΜΠΕΡΝΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Περίληψη Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η πρακτική εφαρμογή αναλυτικών προβλέψεων του ΚΑΝΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

4.5 Αµφιέρειστες πλάκες

4.5 Αµφιέρειστες πλάκες Τόµος B 4.5 Αµφιέρειστες πλάκες Οι αµφιέρειστες πλάκες στηρίζονται σε δύο απέναντι παρυφές, όπως η s1 στην εικόνα της 4.1. Αν µία αµφιέρειστη πλάκα στηρίζεται επιπρόσθετα σε µία ή δύο ακόµη παρυφές και

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Προγράμματος 3DR.STRAD σύμφωνα με το ΦΕΚ350Β (17/02/2016)

Χρήση του Προγράμματος 3DR.STRAD σύμφωνα με το ΦΕΚ350Β (17/02/2016) 3DR Engineering Software Ltd. Χρήση του Προγράμματος 3DR.STRAD σύμφωνα με το ΦΕΚ350Β (17/02/2016) Μάρτιος 2016 3DR Προγράμματα Μηχανικού Λ. Κηφισίας 340, 152 33 Χαλάνδρι, Αθήνα Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο:

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 6-6-009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο Δίνεται ο ξυλότυπος

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Στατική ΙΙ 3 Ιουλίου 2012 Διδάσκων: Τριαντ. Κόκκινος, Ph.D. ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Μάθημα: Στατική ΙΙ 3 Ιουλίου 2012 Διδάσκων: Τριαντ. Κόκκινος, Ph.D. ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Μάθημα: Στατική ΙΙ 3 Ιουλίου 202 Διδάσκων: Τριαντ. Κόκκινος, Ph.D. ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ( η περίοδος

Διαβάστε περισσότερα