ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2111(INI)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2111(INI) 29.10.2010"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου /2111(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την έλλειψη πρωτεϊνών στην ΕΕ: ποια η λύση σε ένα μακροχρόνιο πρόβλημα; (2010/2111 (INI)) Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Εισηγητής: Martin Häusling PR\ doc PE v02-00 Eνωμένη στην πολυμορφία

2 PR_INI ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ...3 PE v /12 PR\ doc

3 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την έλλειψη πρωτεϊνών στην ΕΕ: ποια η λύση σε ένα μακροχρόνιο πρόβλημα; (2010/2111(INI)) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 17ης Νοεμβρίου 2010 με τίτλο «Η ΚΓΠ με ορίζοντα το 2020: αντιμετώπιση των μελλοντικών επισιτιστικών, εδαφικών προκλήσεων και των προκλήσεων στον τομέα των φυσικών πόρων» (COM(2010)XXXX), έχοντας υπόψη την απόφαση 93/355/ΕΟΚ 1 του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 1993 για τη σύναψη κοινής δήλωσης προθέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με ορισμένους ελαιούχους σπόρους στο πλαίσιο της GATT, με την οποία εγκρίθηκε η συμφωνία του Blair House για τον καθορισμό ανώτατου ορίου επί της παραγωγής καλλιεργειών ελαιούχων σπόρων και πρωτεϊνούχων καλλιεργειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και επί των ειδικών δεσμών για τις εν λόγω καλλιέργειες, έχοντας υπόψη την έκθεση του Νοεμβρίου 2009 που υπέβαλε στην Επιτροπή η εταιρεία συμβούλων «LMC International» με τίτλο «Αξιολόγηση των μέτρων που εφαρμόζονται στον τομέα των πρωτεϊνούχων καλλιεργειών στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής» (http://ec.europa.eu/agriculture/eval/reports/protein_crops/index_en.htm), έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1431/82 2 και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1251/ του Συμβουλίου περί ειδικών μέτρων για τον τομέα των πρωτεϊνούχων καλλιεργειών και περί καθορισμού μέγιστης εγγυημένης έκτασης 4, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/ του Συμβουλίου και τα άρθρα 76 έως 78 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/ του Συμβουλίου που προβλέπουν τη σταδιακή κατάργηση καθεστώτων ειδικής στήριξης για τις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, καθώς και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1121/2009 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής σχετικά με την πριμοδότηση πρωτεϊνούχων καλλιεργειών, έχοντας υπόψη την οδηγία 96/25/ΕΚ 7 του Συμβουλίου, η οποία θεσπίζει τους κανόνες για την εμπορία και τη σήμανση των πρώτων υλών ζωοτροφών, έχοντας υπόψη το άρθρο 68 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να χορηγούν ειδική στήριξη για πρωτεϊνούχες καλλιέργειες στην επικράτειά τους, και το οποίο εφαρμόζεται ειδικότερα από τη Γαλλία, την Ισπανία, την Πολωνία και τη Φινλανδία, 1 ΕΕ L 147 της , σ ΕΕ L 162 της , σ ΕΕ L 160 της , σ Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P6_TA(2009) ΕΕ L 270 της , σ ΕΕ L 30 της , σ ΕΕ L 125 της , σ. 35. PR\ doc 3/12 PE v02-00

4 έχοντας υπόψη τις συστάσεις σχετικά με τον ρόλο της έρευνας και των τοπικών γνώσεων περιλαμβανομένου του ρόλου των οσπριοειδών πρωτεϊνούχων φυτών όπως διατυπώνονται στην έκθεση της διεθνούς αξιολόγησης της γεωργικής γνώσης, επιστήμης και τεχνολογίας (IAASTD) σχετικά με τον παγκόσμιο επισιτιστικό εφοδιασμό, η οποία εκπονήθηκε από το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη, τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) και την Παγκόσμια Τράπεζα, έχοντας υπόψη τις μελέτες οι οποίες ζητήθηκαν από την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο του εργαστηρίου που διοργανώθηκε στις 11 Οκτωβρίου 2010, έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του, έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A7-0000/2010), α. Βασικά δεδομένα σχετικά με την έλλειψη πρωτεϊνών: προσφορά, ζήτηση και διεθνείς εμπορικές συναλλαγές Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνολική παραγωγή πρωτεϊνούχων καλλιεργειών στην ΕΕ καταλαμβάνει επί του παρόντος μόνο το 3% των αρόσιμων γαιών της Ένωσης και προσφέρει μόνο το 30% των πρωτεϊνούχων καλλιεργειών που καταναλώνονται υπό τη μορφή ζωοτροφών στην ΕΕ, ενώ η εν λόγω έλλειψη παρουσιάζει ανοδική τάση κατά την τελευταία δεκαετία, Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η σημαντική έλλειψη στην παραγωγή πρωτεϊνούχων καλλιεργειών ανάγεται, ιστορικά, σε προγενέστερες συναφθείσες διεθνείς εμπορικές συμφωνίες, ιδίως με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες επέτρεψαν στην ΕΕ να προστατεύσει την παραγωγή σιτηρών της, με αντάλλαγμα την καθιέρωση αδασμολόγητων εισαγωγών πρωτεϊνούχων φυτών και ελαιούχων σπόρων προς την ΕΕ (GATT και συμφωνία του Blair House του 1992), Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 70% (45 εκατομμύρια τόνοι) των πρωτεϊνούχων καλλιεργειών που καταναλώνονται σήμερα στην ΕΕ, ιδιαίτερα δε της σόγιας, αποτελούν προϊόντα εισαγωγής, κυρίως από τη Βραζιλία, την Αργεντινή και τις ΗΠΑ, ενώ ο κύριος όγκος τους χρησιμοποιείται για την παρασκευή ζωοτροφών, Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανωτέρω εισαγωγές αντιστοιχούν σε 20 εκατομμύρια εκτάρια καλλιεργούμενων εκτάσεων εκτός της ΕΕ ή σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% των αρόσιμων γαιών στην ΕΕ, γεγονός το οποίο οδήγησε, σε ορισμένες χώρες, στη μη βιώσιμη καλλιέργεια ευαίσθητων χορτολιβαδικών εκτάσεων και στην αποψίλωση εκτάσεων τροπικών δασών, με αρνητικές συνέπειες, όπως τη διάβρωση του εδάφους, την απώλεια των υδάτινων πόρων και της βιοποικιλότητας, Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το υψηλό ποσοστό εισαγωγών πρωτεϊνούχων φυτών για την παραγωγή ζωοτροφών έχει καταστήσει ολόκληρο τον κτηνοτροφικό τομέα της ΕΕ εξαιρετικά ευάλωτο στην αστάθεια των τιμών και στις στρεβλώσεις του εμπορίου, αντανακλώντας τις επιπτώσεις της ολοένα μεγαλύτερης ελευθέρωσης των γεωργικών PE v /12 PR\ doc

5 αγορών, ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως συνέπεια του χαμηλού ποσοστού των πρωτεϊνούχων καλλιεργειών που παράγονται στο εσωτερικό της ΕΕ, έχει παραμεληθεί η έρευνα και ανάπτυξη, η κατάρτιση και η απόκτηση πρακτικής εμπειρίας στον τομέα της εγχώριας παραγωγής πρωτεϊνούχων καλλιεργειών, οδηγώντας σε ένα χαμηλό επίπεδο καινοτομίας και περιφερειακά προσαρμοσμένης παραγωγής σπόρων προς σπορά στην ΕΕ, Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αφήνονται ανεκμετάλλευτες οι γνώσεις των γεωργών όσον αφορά τις βιώσιμες πρακτικές που συνδέουν τη φυτική και κτηνοτροφική παραγωγή μέσω μιας ισόρροπης αμειψισποράς και μιας κατάλληλης χρήσης χορτολιβαδικών εκτάσεων, και ότι, ως εκ τούτου, η ποιότητα των εγχώριων πρωτεϊνούχων καλλιεργειών δεν προσφέρει την ποιότητα των σύνθετων ζωοτροφών που απαιτείται στους διάφορους τομείς ζωικής παραγωγής, β. Βασικές δηλώσεις σχετικά με τα πλεονεκτήματα από τη μείωση της έλλειψης πρωτεϊνών Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επανεξισορρόπηση της προσφοράς και της κατανάλωσης σιτηρών, πρωτεϊνών και ελαιούχων σπόρων στην ΕΕ θα μπορούσε να αποφέρει μείζονα οικονομικά οφέλη για τους γεωργούς και τη βιομηχανία τροφίμων και ζωοτροφών, αλλά και να επιφέρει βελτιώσεις στην ποιότητα της διατροφής για τους καταναλωτές, υπό την προϋπόθεση ότι το πολιτικό πλαίσιο για την επικείμενη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ ανταποκρίνεται πλήρως στις νέες προκλήσεις που επισημαίνονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν συμπεριληφθούν στα μέτρα που προορίζονται για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, την ενίσχυση της γονιμότητας του εδάφους, τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων και τη διαφύλαξη των διαφορετικών φυτικών ποικιλιών, οι πρωτεϊνούχες καλλιέργειες και η εκτεταμένη χρήση τους στην αμειψισπορά παρέχουν ευρύ φάσμα γεωργοπεριβαλλοντικών πλεονεκτημάτων, τα οποία συμβάλλουν στην αντιμετώπιση αυτών των νέων προκλήσεων, Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής, η παραγωγή πρωτεϊνούχων καλλιεργειών περιορίζει αισθητά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μέσω της αφομοίωσης και δέσμευσης αζώτου στο έδαφος (που ανέρχεται έως και σε 100 kg N/ha μηνιαίως) και της συνακόλουθης μείωσης της χρήσης λιπασμάτων αζώτου, ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον αφορά τη γονιμότητα του εδάφους, η αύξηση του ποσοστού πρωτεϊνούχων φυτικών προϊόντων που καλλιεργούνται σε αρόσιμες γαίες στο πλαίσιο συστημάτων ενισχυμένης αμειψισποράς συμβάλλει στην πιο ισόρροπη αποθήκευση θρεπτικών συστατικών, στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας σε ασθένειες και στη βελτίωση της δομής του εδάφους (συμπεριλαμβανομένης της αυξημένης ενεργειακής απόδοσης για τον εδαφικό ψεκασμό), ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι όσον αφορά τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, κυρίως η χρήση τους στις οσπριοειδείς καλλιέργειες που προορίζονται για την παραγωγή ζωοτροφών όπως οι μόνιμες συνδυασμένες καλλιέργειες χορτονομής-τριφυλλιού ή οι συνδυασμένες καλλιέργειες σιτηρών και πρωτεϊνούχων φυτών και η διαρκής κάλυψη του εδάφους PR\ doc 5/12 PE v02-00

6 μπορούν να μειώσουν σημαντικά την υπεδάφιο απορροή θρεπτικών συστατικών, κυρίως νιτρικών και φωσφορικών ενώσεων, και να περιορίσουν την ανάγκη χρήσης συστημάτων τεχνητής άρδευσης, ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, από πλευράς γεωργικής βιοποικιλότητας, η εκτεταμένη χρήση πρωτεϊνούχων καλλιεργειών οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στις ευρωπαϊκές κλιματικές συνθήκες, όπως το φασόλι, το πίσο, η φακή, το λούπινο, το ρεβίθι, η μηδική/το τριφύλλι, η φακελωτή η αθανασιόφυλλος (Phacelia spp), ο λωτός ο κερατιοφόρος (Lotus corniculatus) και η ονοβρυχίς, θα επιφέρουν αισθητή σταθεροποίηση και θα αυξήσουν την ποικιλία στο σύστημα παραγωγής, ενισχύοντας κατά τον τρόπο αυτόν τις φυτοϋγειονομικές συνθήκες και κάνοντας βιώσιμη χρήση των τοπικά προσαρμοσμένων φυτικών ποικιλιών, πολλές από τις οποίες δεν μπορούν επί του παρόντος να διατεθούν στην αγορά ή να αποτελέσουν αντικείμενο ανταλλαγής δυνάμει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί της εμπορίας σπόρων προς σπορά, ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στον τομέα της παραγωγής πρωτεϊνών και της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας, πρέπει να επιτευχθεί καλύτερη ισορροπία στην παραγωγή φυτικών και ζωικών πρωτεϊνών, ιδιαίτερα όσον αφορά την ποσότητα ενέργειας, ύδατος και εξωτερικών εισροών που καταναλώνονται επί του παρόντος για την εντατική παραγωγή ζωικών πρωτεϊνών έναντι της παραγωγής πρωτεϊνούχων καλλιεργειών για ανθρώπινη κατανάλωση, ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, πέραν της χρήσης εγχώριων πρωτεϊνούχων καλλιεργειών, η ποιότητα των μη εισαγόμενων σύνθετων ζωοτροφών μπορεί εξίσου να βελτιωθεί μέσω της χρήσης αλεύρου γεωμήλων και υποπροϊόντων ελαιούχων σπόρων, όπως οι ηλιόσποροι και οι κραμβόσποροι, ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η απαγόρευση της χρήσης ζωικών πρωτεϊνών σε ζωοτροφές που παρασκευάζονται από λιπαρά απόβλητα και οστεοκρεατάλευρο πρέπει να εξακολουθήσει να ισχύει εφόσον δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι μπορεί να αποκλειστεί ο εξαναγκαστικός κανιβαλισμός και η μετάδοση ασθενειών, γ. Βασικές δηλώσεις σε απάντηση της ανακοίνωσης της Επιτροπής: προετοιμάζοντας το έδαφος για συστάσεις και αιτήματα ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής, όπως δημοσιεύεται στις 17 Νοεμβρίου 2010, επισημαίνει σαφώς την ανάγκη ενίσχυσης της παραγωγής πρωτεϊνούχων καλλιεργειών στο πλαίσιο ενός ενιαίου συστήματος αμειψισποράς (να συμπεριληφθεί μνεία σχετικά με την εκκρεμούσα επίσημη δημοσίευση), ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορες μελέτες που εκπονήθηκαν από τον FAO, την Επιτροπή και τις αρμόδιες αρχές στα κράτη μέλη επισημαίνουν ότι η βελτιωμένη χρήση πρωτεϊνούχων καλλιεργειών στη γεωργία της ΕΕ έχει τη δυνατότητα να προσδώσει μεγαλύτερη αξιοπιστία στην προσφορά ζωοτροφών με την εφαρμογή γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων, ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τον αντίκτυπο των μέτρων της ΚΓΠ στον κλάδο των πρωτεϊνών αποκάλυψε ότι η ανάπτυξη των πρωτεϊνούχων καλλιεργειών είναι επωφελής για τους γεωργούς στους εξής τρεις βασικούς τομείς: στην PE v /12 PR\ doc

7 παραγωγή ζωοτροφών στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις με τη χρήση μεικτών καλλιεργειών, όπως σιτηρών και φασολιών στην παραγωγή πρωτεϊνών για ανθρώπινη κατανάλωση και στη βιολογική καλλιέργεια, Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη δύνανται επί του παρόντος να παρέχουν ειδική στήριξη για την παραγωγή πρωτεϊνούχων καλλιεργειών στο πλαίσιο γεωργοπεριβαλλοντικών προγραμμάτων και των μέτρων του «άρθρου 68», με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των συστημάτων παραγωγής και της διατροφής, ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε αντίθεση με την περαιτέρω ενθάρρυνση μονοκαλλιεργειών σιτηρών και αραβοσίτου για την παραγωγή ζωοτροφών και ενέργειας, η χρήση συστημάτων εκτεταμένης αμειψισποράς, συνδυασμένων καλλιεργειών στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και μεικτών καλλιεργειών χορτονομής-τριφυλλιού αποφέρει μεγαλύτερα περιβαλλοντικά και αγρονομικά οφέλη, καθόσον η ανάπτυξη οσπριοειδών καλλιεργειών στο πλαίσιο ενός συστήματος αμειψισποράς μπορεί να αποτρέψει την εμφάνιση ασθενειών και να εξυγιάνει το έδαφος, ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες εξελίξεις στις τιμές των τροφίμων και η εξαιρετικά υψηλή αστάθεια των τιμών των πρώτων υλών έχουν εγείρει μείζονες ανησυχίες ως προς τη λειτουργία της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας διατροφικής αλυσίδας, στις οποίες έχουν διαδραματίσει καίριο ρόλο οι εισαγόμενες ζωοτροφές, 1. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι νομοθετικές της προτάσεις σχετικά με τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ περιλαμβάνουν κατάλληλα μέτρα και μέσα τα οποία ενσωματώνουν την παραγωγή πρωτεϊνούχων καλλιεργειών σε βελτιωμένα συστήματα αμειψισποράς, κατά τρόπο ώστε να καλυφθεί η υφιστάμενη έλλειψη πρωτεϊνών, να βελτιωθούν τα εισοδήματα των γεωργών και να αντιμετωπισθούν οι καίριες προκλήσεις που εγείρονται για τη γεωργία, όπως η κλιματική αλλαγή, η απώλεια της βιοποικιλότητας και της γονιμότητας του εδάφους, καθώς και η προστασία και βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων 2. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει άμεσα στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της αύξησης της εγχώριας παραγωγής πρωτεϊνούχων καλλιεργειών στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων αντικατάστασης των εισαγωγών, των δυνητικών επιπτώσεων στα εισοδήματα των γεωργών, της ενδεχόμενης συμβολής της στον μετριασμό των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, του αντικτύπου της στη βιοποικιλότητα και τη γονιμότητα του εδάφους, καθώς και των δυνατοτήτων μείωσης της απαιτούμενης εξωτερικής εισροής ανόργανων λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων 3. απευθύνει έκκληση στην Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη επί των ελλείψεων στον τομέα της έρευνας και της αναπαραγωγής και προσφοράς σπόρων προς σπορά πρωτεϊνούχων καλλιεργειών, και να υποβάλει προτάσεις σχετικά με τους τρόπους βελτίωσης των υπηρεσιών γεωργικών εφαρμογών και της κατάρτισης των γεωργών όσον αφορά τη χρήση αμειψισποράς και συνδυασμένων καλλιεργειών για την παραγωγή, την αποθήκευση και τον καθαρισμό των ζωοτροφών στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, καθώς και για την παρασκευή ζωοτροφών γενικότερα 4. ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει ένα πλαίσιο μέτρων υπέρ της αγροτικής ανάπτυξης PR\ doc 7/12 PE v02-00

8 το οποίο θα εισαγάγει βελτιωμένα, αποκεντρωμένα μέσα για την παραγωγή ζωοτροφών, βάσει των τοπικών και περιφερειακών φυτικών ποικιλιών, για την αποθήκευση των εν λόγω ποικιλιών και την επιλογή και ανάπτυξη σπόρων προς σπορά 5. καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει αξιολόγηση για την εκτίμηση των επιπτώσεων των υφιστάμενων δασμών εισαγωγής και εμπορικών συμφωνιών επί των διαφόρων καλλιεργειών ελαιούχων σπόρων και πρωτεϊνούχων καλλιεργειών, και να αναθεωρήσει τις ισχύουσες στρατηγικές που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων όσον αφορά τις επονομαζόμενες «μη εμπορικές πτυχές», στις οποίες περιλαμβάνονται οι γεωργοπεριβαλλοντικές επιπτώσεις της ενισχυμένης αμειψισποράς 6. καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, τον ορισμό των ορθών γεωργικών πρακτικών, συμπεριλαμβάνοντας τη χρήση υποχρεωτικής αμειψισποράς με εγχώριες πρωτεϊνούχες καλλιέργειες ως προληπτικό μέτρο κατά των ασθενειών των φυτών και της αστάθειας των τιμών στον τομέα της ζωικής παραγωγής 7. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο έκθεση σχετικά με την υφιστάμενη χρήση εντόσθιων σφαγίων, λιπαρών αποβλήτων, οστεοκρεατάλευρου και λοιπών πηγών ζωικών πρωτεϊνών στα κράτη μέλη, περικλείοντας γενική επισκόπηση (ημερομηνίες, κ.λπ.) των χρησιμοποιούμενων θερμίδων, και να προτείνει εναλλακτικές λύσεις για την κατεργασία και χρήση αυτών των πρωτεϊνούχων πηγών σε μονάδες παραγωγής βιοαερίου, αποτέφρωσης και παρασκευής ζωοτροφών ζητεί μετ επιτάσεως την πλήρη εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης έναντι της δυνητικής χρήσης ζωικών πρωτεϊνών σε οιοδήποτε είδος ζωοτροφών 8. απευθύνει έκκληση στην Επιτροπή να θεσπίσει ένα πρόγραμμα πλαίσιο για την ανάπτυξη αποκεντρωμένης γεωργικής έρευνας στο πλαίσιο της έρευνας για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη, καθώς και προγράμματα κατάρτισης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις σχετικά με τη βελτίωση της αναπαραγωγής τοπικά προσαρμοσμένων πρωτεϊνούχων φυτών 9. καλεί την Επιτροπή να καθιερώσει συμπληρωματική ενίσχυση για τους γεωργούς που καλλιεργούν πρωτεϊνούχα φυτά, συμπεριλαμβανομένης της βοσκής με βάση το τριφύλλι, σε ποσοστό 10% της αμειψισποράς τους 10. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή. PE v /12 PR\ doc

9 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η έλλειψη πρωτεϊνούχων καλλιεργειών στην ΕΕ Πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή* σχετικά με τον τομέα των πρωτεϊνούχων καλλιεργειών αποκαλύπτει αξιοσημείωτη πτώση της παραγωγής πρωτεϊνούχων καλλιεργειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την τελευταία δεκαετία. Η βασική παραγωγή αποξηραμένων οσπρίων, εξαιρουμένης της σόγιας, μειώθηκε κατά 30%, και η παραγωγή σόγιας παρουσίασε πτώση κατά 12%. Η τάση αυτή αυξάνει την ήδη υπάρχουσα ανησυχητική εξάρτηση της Ένωσης από τις εισαγωγές πρωτεϊνούχων φυτών που χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο για την παρασκευή ζωοτροφών και ενέχει μείζονες κινδύνους, ιδίως για τον κτηνοτροφικό τομέα της ΕΕ, διότι έχει αυξηθεί σημαντικά η αστάθεια των τιμών στις διεθνείς αγορές. *(Έκθεση της εταιρείας συμβούλων «LMC International».) Η συνολική παραγωγή πρωτεϊνούχων καλλιεργειών στην ΕΕ καταλαμβάνει επί του παρόντος μόνο το 3% των αρόσιμων γαιών της Ένωσης (εξαιρουμένων των οπωροκηπευτικών). Παρά τις κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται στον τομέα από το 1978, η παραγωγή αποξηραμένων οσπρίων, η οποία αυξήθηκε προσωρινά κατά τη δεκαετία του 1980, μειώθηκε εκ νέου σε περίπου ένα εκατομμύριο εκτάρια το Κάθε χρόνο, εισάγονται περισσότεροι από 40 εκατομμύρια τόνοι πρωτεϊνούχων φυτών, κυρίως ζωοτροφών από σόγια και γλουτένη αραβοσίτου, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 80% της κατανάλωσης πρωτεϊνούχων προϊόντων στην ΕΕ. Από πλευράς χρήσης γαιών στο εξωτερικό για τις εισαγωγές πρωτεϊνούχων φυτών στην ΕΕ, η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί στο δέκα τοις εκατό των αρόσιμων γαιών της ΕΕ ή σε έκταση 20 εκατομμυρίων εκταρίων. Ιστορικοί λόγοι για την έλλειψη πρωτεϊνών και οι επιπτώσεις της Η έλλειψη στην παραγωγή πρωτεϊνούχων καλλιεργειών ανάγεται σε προγενέστερες συναφθείσες διεθνείς εμπορικές συμφωνίες (στη Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου (GATT) και τη συμφωνία του Blair House), οι οποίες επέτρεψαν στην ΕΕ να προστατεύσει την παραγωγή σιτηρών της, με αντάλλαγμα την καθιέρωση αδασμολόγητων εισαγωγών ελαιούχων σπόρων και πρωτεϊνούχων φυτών προς την ΕΕ. Ως εκ τούτου, η παραγωγή πρωτεϊνούχων καλλιεργειών βρέθηκε σε άκρως μειονεκτική θέση στο ανταγωνιστικό περιβάλλον και παρουσίασε συναφώς ραγδαία πτώση. Κατά συνέπεια, οι γεωργοί και οι τοπικές επιχειρήσεις μεταποίησης απώλεσαν το ενδιαφέρον τους για τα πρωτεϊνούχα φυτά, καθώς και τις πρακτικές γνώσεις για τις καλλιέργειες και την απόδοση προστιθέμενης αξίας στα αντίστοιχα προϊόντα. Οι παραγωγοί έχουν παύσει να αναπτύσσουν ποικιλίες που παρουσιάζουν ανθεκτικότητα στις ασθένειες και υψηλές επιδόσεις. Η ευρωπαϊκή έρευνα στον εν λόγω τομέα σημείωσε επίσης σημαντική πτώση, αντανακλώντας το χαμηλό ποσοστό ζήτησης σπόρων προς σπορά και τεχνικής υποστήριξης. Η ΕΕ καταργεί σταδιακά τη στήριξη των πρωτεϊνούχων καλλιεργειών και τα μέσα αποξήρανσης της μηδικής/του τριφυλλιού και λοιπών οσπριοειδών ειδών χορτονομής. Το πλέον ανησυχητικό γεγονός είναι ότι, σε ολόκληρη την Ευρώπη, αφήνεται ανεκμετάλλευτη η πρακτική εμπειρία στον τομέα της παραγωγής πρωτεϊνούχων καλλιεργειών στο πλαίσιο της εκτεταμένης αμειψισποράς, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής, αποθήκευσης, μεταποίησης και χρήσης τους ως ζωοτροφών στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Τέλος, και οι εμπορικοί αντιπρόσωποι πρωτεϊνοελαιούχων καλλιεργειών επικεντρώνονται πλέον εξ ολοκλήρου στις εισαγωγές πρωτεϊνούχων καλλιεργειών και επιδεικνύουν ελάχιστο ενδιαφέρον για την εγχώρια παραγωγή. PR\ doc 9/12 PE v02-00

10 Μείωση της έλλειψης πρωτεϊνών στην ΕΕ ένα σημαντικό στοιχείο της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη έχουν επισημάνει τα πλεονεκτήματα μιας περισσότερο ισόρροπης προσφοράς και κατανάλωσης εγχώριων πρωτεϊνούχων καλλιεργειών στο πλαίσιο μιας πιο ολοκληρωμένης στρατηγικής, η οποία θα ανταποκρίνεται στις νέες προκλήσεις, όπως είναι η κλιματική αλλαγή, η απώλεια της γεωργικής βιοποικιλότητας, η υπερεκμετάλλευση του εδάφους, καθώς και η ρύπανση των υπόγειων υδάτων και η αστάθεια των τιμών για τα γεωργικά προϊόντα στην παγκόσμια αγορά. Η εκτεταμένη χρήση πρωτεϊνούχων καλλιεργειών στην αμειψισπορά παρέχει μείζονα πλεονεκτήματα στον γεωργοπεριβαλλοντικό τομέα και στον μετριασμό των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής. Όσον αφορά δε την κλιματική αλλαγή, οι οσπριοειδείς ποικιλίες, όπως τα κτηνοτροφικά πίσα, τα κουκιά, τα λαθούρια, τα λούπινα, οι φακές, τα ρεβίθια, αλλά και η μηδική/το τριφύλλι και η χορτονομή με βάση το τριφύλλι, μπορούν να μειώσουν αισθητά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μέσω της αφομοίωσης και της δέσμευσης αζώτου στο έδαφος, περιορίζοντας κατά τον τρόπο αυτόν τη χρήση λιπασμάτων αζώτου έως και κατά 100 kg N ανά εκτάριο μηνιαίως. Η αύξηση του ποσοστού των πρωτεϊνούχων καλλιεργειών στην αμειψισπορά επιφέρει βελτιώσεις στη γονιμότητα και τη δομή του εδάφους, στην αποθήκευση θρεπτικών συστατικών, καθώς και στην υγεία των επόμενων καλλιεργειών. Οι μόνιμες μεικτές καλλιέργειες χορτονομής-τριφυλλιού για την παραγωγή ζωοτροφών, οι μεικτές καλλιέργειες σιτηρών και πρωτεϊνούχων φυτών εξασφαλίζουν καλύτερη κάλυψη του εδάφους και μειώνουν, επομένως, την απορροή θρεπτικών συστατικών στα υπόγεια ύδατα και τους ποταμούς, προσφέροντας παράλληλα καλύτερες συνθήκες για τις μέλισσες και για τα άλλα έντομα επικονιαστές. Η εκτεταμένη αμειψισπορά περιορίζει την ανάγκη παρεμβάσεων για την προστασία των καλλιεργειών και δύναται να συνδράμει στη διατήρηση των διαφόρων άγριων και καλλιεργούμενων ειδών και ποικιλιών. Πρωτεϊνούχες καλλιέργειες και εκτεταμένη αμειψισπορά μείωση του κόστους παραγωγής και αύξηση των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων Η εκτεταμένη χρήση οσπριοειδών καλλιεργειών στην αμειψισπορά περιορίζει σημαντικά την ανάγκη χρήσης λιπασμάτων αζώτου, συμβάλλοντας κατά τον τρόπο αυτόν στη μείωση τόσο των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά την παραγωγή τους όσο και του συνολικού κόστους παραγωγής για τους γεωργούς. Δεδομένης της παγκόσμιας ανοδικής τάσης των τιμών του αργού πετρελαίου, σημειώνεται επίσης και συνεχής αύξηση των δαπανών για τις γεωργικές εισροές, συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων. Η αμειψισπορά που περιλαμβάνει πρωτεϊνούχες καλλιέργειες μπορεί να μειώσει την κατανάλωση καυσίμων κατά τον ψεκασμό του εδάφους, καθώς η περιεκτικότητά του τελευταίου σε οργανικά λιπάσματα και η υγρασία του διατηρούνται καλύτερα, και απαιτείται λιγότερη επιφανειακή εδαφική κατεργασία. Σε πρόσφατη μελέτη που δημοσίευσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (PE ) και σε μελέτη που εκπόνησε η επιτροπή της γαλλικής κυβέρνησης για τη βιώσιμη ανάπτυξη (Δεκέμβριος 2009, αριθ. 15), εκτιμάται μείωση των δαπανών για τη χρήση λιπασμάτων στη Γαλλία έως και κατά 100 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Εν ολίγοις, τα πλεονεκτήματα της παραγωγής πρωτεϊνούχων καλλιεργειών στο πλαίσιο της εκτεταμένης αμειψισποράς που προσδιορίζονται στις προαναφερθείσες μελέτες είναι τα ακόλουθα: αύξηση της δέσμευσης αζώτου, δημιουργία ισόρροπης αναλογίας άνθρακα/αζώτου (C/N) στο έδαφος και βελτίωση της περιεκτικότητας σε οργανικά λιπάσματα μείωση των ψεκασμών με φυτοφάρμακα και της χρήσης ζιζανιοκτόνων λόγω του περιορισμού των ασθενειών των φυτών και των επιδρομών ζιζανίων βελτίωση της δομής του εδάφους. PE v /12 PR\ doc

11 Ποιότητα της παραγωγής πρωτεϊνούχων καλλιεργειών και σύνθετες ζωοτροφές Η αποδοτικότητα της χρήσης πρωτεϊνούχων καλλιεργειών στην παραγωγή ζωοτροφών εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την περιεκτικότητα των διαφόρων καλλιεργειών σε απαραίτητα αμινοξέα και από τη σύσταση των σύνθετων ζωοτροφών. Επί του παρόντος, θεωρείται ότι η σόγια παρέχει το υψηλότερο ποσοστό ενιαίας περιεκτικότητας στα εν λόγω αμινοξέα, με λίαν ικανοποιητική ισορροπία θρεπτικών συστατικών, ιδίως για την παραγωγή χοίρειου κρέατος και την πτηνοτροφία. Για τον λόγο αυτόν, η περιεκτικότητα των σύνθετων ζωοτροφών σε σόγια ανέρχεται σήμερα περίπου σε 50% για την ωοπαραγωγή, ενώ η πτηνοτροφική παραγωγή βασίζεται στη σόγια. Στην παραγωγή χοιρείου και βοείου κρέατος, η περιεκτικότητα των σύνθετων ζωοτροφών σε σόγια κυμαίνεται περίπου σε ποσοστό 28% και 21% αντιστοίχως. Οι δυνατότητες αντικατάστασης των εισαγωγών σόγιας και λοιπών προϊόντων ζωοτροφών που παράγονται σε τρίτες χώρες εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τα νέα κίνητρα που παρέχονται στους γεωργούς για την ανάπτυξη των εν λόγω καλλιεργειών, καθώς και από την ύπαρξη επαρκών υποδομών για τη μεταποίησή τους σε ζωοτροφές. Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εγκύψει στις ανωτέρω δυνατότητες για την ανόρθωση του υφιστάμενου χαμηλού επιπέδου της έρευνας, της επιλογής και εμπορίας, των γνώσεων παραγωγής, της αποθήκευσης και της χρήσης των εν λόγω καλλιεργειών για την παρασκευή ζωοτροφών στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Ειδική στήριξη, έρευνα, υπηρεσίες γεωργικών εφαρμογών και κατάρτιση Προκειμένου να προσφερθούν στους γεωργούς νέα κίνητρα για την ανάπτυξη και τη χρήση πρωτεϊνούχων καλλιεργειών σε συνδυασμό με την καλλιέργεια σιτηρών και ελαιούχων σπόρων, καθώς και υποπροϊόντων τους, η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ θα πρέπει να περιλαμβάνει οριζόντια μέτρα, τα οποία δεν θα παρέχουν ειδική πριμοδότηση για τις καλλιέργειες, αλλά θα ενθαρρύνουν τις γεωργικές πρακτικές που ανταποκρίνονται στις νέες προκλήσεις, καλύπτοντας, ταυτόχρονα, την έλλειψη πρωτεϊνών στην Ένωση. Το άρθρο 68 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 χρησιμοποιείται από πολλά κράτη μέλη στο πλαίσιο της παροχής ειδικής στήριξης για την παραγωγή πρωτεϊνούχων καλλιεργειών ως συμβολή στις γεωργοπεριβαλλοντικές πρακτικές. Ωστόσο, αυτή η εναλλακτική δυνατότητα θα πρέπει να αποτελέσει πρακτική ολόκληρης της ΕΕ για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων. Δέον είναι η Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο συμπληρωματικής ενίσχυσης με την υποχρεωτική εφαρμογή αμειψισποράς τουλάχιστον τεσσάρων διαφορετικών καλλιεργειών, συμπεριλαμβανομένης μίας τουλάχιστον πρωτεϊνούχου καλλιέργειας, καθώς και το ενδεχόμενο ενισχυμένης στήριξης για μη αρόσιμες μόνιμες χορτολιβαδικές εκτάσεις που περιλαμβάνουν ειδικές μεικτές καλλιέργειες χορτονομής-οσπριοειδών φυτών που προορίζονται για ζωοτροφές. Τα εν λόγω μέτρα όχι μόνο θα μείωναν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, αλλά και θα συνέβαλαν στην ανόρθωση του επιπέδου υγείας των φυτών και των ζώων. Δέον είναι επίσης η Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο ειδικής στήριξης για την πραγματοποίηση επενδύσεων σε περιφερειακές, τοπικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις στο εσωτερικό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων προκειμένου για την αποθήκευση, τον καθαρισμό και τη μεταποίηση πρωτεϊνούχων καλλιεργειών στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στο πλαίσιο προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης. Εξίσου σημαντική είναι η εκπόνηση μελέτης σχετικά με τις υφιστάμενες ελλείψεις στον τομέα της έρευνας και της παραγωγής σπόρων προς σπορά, συμπεριλαμβανομένων των αναγκών για βελτιωμένες υπηρεσίες γεωργικών εφαρμογών, καθώς και ο σχεδιασμός μιας αποκεντρωμένης προσέγγισης για ερευνητικά προγράμματα που θα λαμβάνει υπόψη τις τοπικές γνώσεις των γεωργών και PR\ doc 11/12 PE v02-00

12 βιώσιμα συστήματα γεωργικής παραγωγής. Επιπλέον, η Επιτροπή θα μπορούσε ενδεχομένως να εξετάσει την πιθανότητα επανασύστασης μιας γεωργικής ερευνητικής μονάδας υπό τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης. Προς την επίτευξη μιας καλύτερης ισορροπίας στην παραγωγή ζωικών και φυτικών πρωτεϊνών Επί του παρόντος, παράγεται υψηλότατο ποσοστό πρωτεϊνούχων καλλιεργειών για την παρασκευή ζωοτροφών, ενώ η ανθρώπινη κατανάλωση οσπρίων στην ΕΕ παρουσιάζει συνεχή πτώση. Με γνώμονα τις δεσμεύσεις της ΕΕ για την ενεργή συμβολή της στην παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια και τη δυναμική καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, η μελλοντική πολιτική για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη δεν θα πρέπει να επικεντρώνεται μόνο στην επίτευξη μιας καλύτερης ισορροπίας στην παραγωγή ζωικών και φυτικών πρωτεϊνών με στόχο τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου και της απορροής θρεπτικών συστατικών σε λεκάνες απορροής, αλλά θα πρέπει επίσης να παρέχει κίνητρα στους καταναλωτές, στις αρχές των δημοσίων συμβάσεων και στις υπηρεσίες τροφοδοσίας ώστε να προβαίνουν σε πιο ισορροπημένες, φιλικές προς το περιβάλλον και διαφοροποιημένες επιλογές τροφίμων στη διατροφή τους. Παράλληλα, η Επιτροπή θα πρέπει να αναλάβει νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη μείωση των αποβλήτων από τρόφιμα σε όλη την τροφική αλυσίδα, συμπεριλαμβανομένων των εντοσθίων σφαγίων και των λιπαρών αποβλήτων, η χρήση ή η διάθεση των οποίων εξακολουθεί να μην υπόκειται σε επαρκές ρυθμιστικό πλαίσιο. Η Επιτροπή θα πρέπει να εφαρμόσει αυστηρά την αρχή της προφύλαξης στον εν λόγω τομέα, αλλά θα πρέπει επίσης να αναλάβει νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη μείωση των αποβλήτων τροφίμων και τη βελτίωση της συνολικής ισορροπίας μεταξύ της ζωικής και φυτικής παραγωγής ενόψει των νέων προκλήσεων. PE v /12 PR\ doc

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 11.2.2015 B8-0000/2015 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-000/2015 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.3.2015 2013/0371(COD) ***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Επισιτιστική Κρίση

Παγκόσμια Επισιτιστική Κρίση Παγκόσμια Επισιτιστική Κρίση Τ Tο πρόβλημα της διατροφής του ανθρώπου σε παγκόσμιο επίπεδο είναι ιδιαίτερα οξύ και καθημερινά οξύνεται περισσότερο, εξαιτίας του ρυθμού αύξησης του πληθυσμού της γης τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΓΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Συνοπτική παρουσίαση

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΓΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Συνοπτική παρουσίαση ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΓΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Συνοπτική παρουσίαση Dipartimento di Economia e Ingegneria Agrarie Alma Mater Studiorum Università

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και φιλοσοφία της βιολογικής γεωργίας. Δούμα Κατερίνα Γεωπόνος

Αρχές και φιλοσοφία της βιολογικής γεωργίας. Δούμα Κατερίνα Γεωπόνος Αρχές και φιλοσοφία της βιολογικής γεωργίας Δούμα Κατερίνα Γεωπόνος Στάδια εξέλιξης της βιολογικής γεωργίας 1 ο στάδιο: 1920 Ξεκινούν οι πρώτοι προβληματισμοί από τον Αυστριακό Steiner που αγωνίζεται για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ι. ΜΠΑΛΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Π.Θ.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ι. ΜΠΑΛΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Π.Θ. ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ι. ΜΠΑΛΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Π.Θ. Η υπερβολική συγκέντρωση της εντατικής κτηνοτροφίας σε ορισμένες περιοχές, σε συνδυασμό με την αύξηση του μεγέθους των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Αειφόρος αγροτική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Στις ερωτήσεις που σημειώνονται με αστερίσκο πρέπει να δοθεί οπωσδήποτε απάντηση. 1. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΣ 1.1 Είστε εγκατεστημένος/η στην παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ. Βιο-καύσιμα. Κείμενο Θέσεων

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ. Βιο-καύσιμα. Κείμενο Θέσεων ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ Βιο-καύσιμα Κείμενο Θέσεων Αθήνα, Νοέμβριος 2007 1. Εισαγωγή Η βιομηχανία τροφίμων και ποτών είναι o μεγαλύτερος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 29.1.2015 2014/2147(INI) ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων για τις οργανώσεις παραγωγών, τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΟΣΑ - FAO Προοπτικές του γεωργικού τομέα 2012

ΟΟΣΑ - FAO Προοπτικές του γεωργικού τομέα 2012 OECD-FAO Agricultural Outlook 2012 Summary in Greek ΟΟΣΑ - FAO Προοπτικές του γεωργικού τομέα 2012 Περίληψη στα ελληνικά Read the full book on: 10.1787/agr_outlook-2012-en Αυτή είναι η δέκατη όγδοη έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Αργυρώ Ζέρβα, ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Δασών Σοφία Πουρνάρα, Διαχειριστική Αρχή ΥΠΑΑΤ 1η Συνάντηση ομάδας ΘΟΣΣ 5, Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΟΙΡΟΥΣ. Ιωάννης Μαυρομιχάλης, PhD

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΟΙΡΟΥΣ. Ιωάννης Μαυρομιχάλης, PhD ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΟΙΡΟΥΣ Ιωάννης Μαυρομιχάλης, PhD Οι τιμές του σογιαλεύρου και των κρυσταλλικών αμινοξέων παραμένουν ασταθείς. Κατά καιρούς, υπάρχει ενδιαφέρον για λιγότερο γνωστές

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E

«ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E «ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E ΠΟΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.3.2014 COM(2014) 179 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η σχέση και αλληλεξάρτηση µεταξύ γεωργίας και περιβάλλοντος είναι άµεση και δυναµική. Η γεωργία βασίζεται στη διαθεσιµότητα και παραγωγική ικανότητα των φυσικών πόρων,

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα

Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα Στο πλαίσιο των τεσσάρων συναντήσεων της ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΑΚ. ΣΥΝΟΛΟ 1 2 3 4 5 6 7 8 01/07/2014 15:00-21:00 Γενική Γεωργία Τα επιμέρους θεματικά αντικείμενα κατάρτισης της

Διαβάστε περισσότερα

Η ζωή µας χωρίς φυτοφάρµακα: Στο δρόµο προς µία Βιώσιµη Γεωργία

Η ζωή µας χωρίς φυτοφάρµακα: Στο δρόµο προς µία Βιώσιµη Γεωργία Η ζωή µας χωρίς φυτοφάρµακα: Στο δρόµο προς µία Βιώσιµη Γεωργία ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μάιος 2014 Η δραματική μείωση των πληθυσμών των άγριων και εκτρεφόμενων μελισσών που αναφέρεται τα τελευταία χρόνια στην

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες Εξελίξεις στην Αγροτική Οικονοµία. της Ελλάδος

Πρόσφατες Εξελίξεις στην Αγροτική Οικονοµία. της Ελλάδος Πρόσφατες Εξελίξεις στην Αγροτική Οικονοµία της Ελλάδος Το κείµενο αυτό προέρχεται από έκδοση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το Μάιο του 2012 µε τίτλο: Agricultural Policy Perspectives, Member States factsheets

Διαβάστε περισσότερα

8.2.0 11. ΒΙΟΛΟΓΙΚΉ ΓΕΩΡΓΊΑ 8.2.1 ΝΟΜΙΚΉ ΒΆΣΗ

8.2.0 11. ΒΙΟΛΟΓΙΚΉ ΓΕΩΡΓΊΑ 8.2.1 ΝΟΜΙΚΉ ΒΆΣΗ 8.2.0 11. ΒΙΟΛΟΓΙΚΉ ΓΕΩΡΓΊΑ 8.2.1 ΝΟΜΙΚΉ ΒΆΣΗ Άρθρο 29 του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 Άρθρα 4 και 43-47 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 Κανονισμός του Συμβουλίου 834/2007 για την οργανική γεωργία και της

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Στην Πρόταση Κανονισμού για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης μετά το 2013, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην καινοτομία αφού, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ:

ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ: ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ: ΕΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑ ΜΕ ΑΓΝΩΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΡΙΜΗΚΥΡΙΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ, Δρ. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ωστόσο σε κοινωνικό επίπεδο, η κατάσταση είναι ακόμη πολύ δύσκολη, καθώς πολλοί συμπολίτες μας βιώνουν την αβεβαιότητα και την αγωνία.

Ωστόσο σε κοινωνικό επίπεδο, η κατάσταση είναι ακόμη πολύ δύσκολη, καθώς πολλοί συμπολίτες μας βιώνουν την αβεβαιότητα και την αγωνία. Ομιλία Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μάξιμου Χαρακόπουλου «Οι άμεσες ενισχύσεις ως μοχλός στήριξης του αγροτικού εισοδήματος και ποιοτικής αναβάθμισης της πρωτογενούς παραγωγής»

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα & Προοπτικές της καλλιέργειας των ΟΣΠΡΙΩΝ ρ. ηµήτριος Βλαχοστέργιος Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών & Βοσκών Λάρισας ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΟΣΠΡΙΑ Ξηρικά Όσπρια Ρεβίθι (Cicer arietinum L.) Φακή (Lens culinaris

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.1: βιολογική γεωργία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013

Δράση 1.1: βιολογική γεωργία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 Άξονας 2 : Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων Μέτρο 2.1.4 : Γεωργό-περιβαλλοντικές ενισχύσεις Δράση 1.1: βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα όσπρια που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις;

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Ανακοίνωση της Επιτροπής Η ΚΑΠ προς το Προκλήσεις 2020 3 στόχοι πολιτικής Οικονομικές για την Προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 5 η Προγραμματική Περίοδος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 Το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας, στις 26 Ιουνίου, κατέληξε σε πολιτικές αποφάσεις για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, με βάση τις προτάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 9. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2.1. Νομική βάση

8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 9. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2.1. Νομική βάση 8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 9. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2.1. Νομική βάση [Μέγιστη έκταση:875 χαρακτήρες = περ. 1/4 σελίδες υποχρεωτικό πεδίο επιτρέπεται η χρήση Άρθρο 27 και Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Είδη πρώτων υλών Αγροτικού τομέα Κτηνοτροφικού τομέα Αστικά απόβλητα Αγροτικός

Διαβάστε περισσότερα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων Αρχή Εποπτείας: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.10.2014 COM(2014) 632 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση σχετικά με τη διαθεσιμότητα στοιχείων-κουμπιών χωρίς υδράργυρο για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2239(INI) 10.3.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2239(INI) 10.3.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 10.3.2015 2014/2239(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη συνέχεια της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών «Δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

«Έγκριση πιστώσεων έτους 2015 για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ

«Έγκριση πιστώσεων έτους 2015 για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 22.01.2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εκπαίδευσης V-3DAS

Πρόγραμμα εκπαίδευσης V-3DAS Πρόγραμμα εκπαίδευσης V-3DAS 3. Συστήματα Πιστοποίησης της Ποιότητας Ιχνηλασιμότητας των Αγροτικών Προϊόντων 3.4. Συστήματα Παραγωγής και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων 3.4.1. Νομοθετικό πλαίσιο, Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 3.6.2015 A8-0175/4. Τροπολογία. Yannick Jadot, Ska Keller εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 3.6.2015 A8-0175/4. Τροπολογία. Yannick Jadot, Ska Keller εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 3.6.2015 A8-0175/4 4 Yannick Jadot, Ska Keller Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα) Eα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το πεδίο εφαρμογής και ο βαθμός στον οποίο η TTIP θα επηρεάσει τις αναπτυσσόμενες χώρες είναι αβέβαια

Διαβάστε περισσότερα

Η καινοτομία στο ΠΑΑ 2014-2020

Η καινοτομία στο ΠΑΑ 2014-2020 Η καινοτομία στο ΠΑΑ 2014-2020 Σημαντικότερα εργαλεία καινοτομίας και μεταφοράς γνώσης Μέτρο «Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης» (αρθ. 15) Μέτρο «Συμβουλευτικές υπηρεσίες» (αρθ. 16) Μέτρο «Συνεργασία»

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/55 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 611/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΕΜΘΠΜ /ΑΠΘ COLUMBIA UNIVERSITY

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΕΜΘΠΜ /ΑΠΘ COLUMBIA UNIVERSITY ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΕΜΘΠΜ /ΑΠΘ COLUMBIA UNIVERSITY ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Κ Η Ολοκληρωμένη Πολιτική για τα Προϊόντα (ΟΠΠ) Η στρατηγική της ολοκληρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 103 στ) ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 103 στ) ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες: Ε. Μπουσίου /νση: Αχαρνών 2 Τηλέφωνο: 210-2124208 Fax: 210-5246258 E

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense

Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense Δρ Βάγια Α. Κατή Τµήµα Ζιζανιολογίας Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο Α Κύκλος Εκπαίδευσης Νίκαια Λάρισας, 8 Φεβ. 2011 Ζηµιές από τα ζιζάνια

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας 1 Η ΕΛΕΑΒΙΟΜ και ο ρόλος της Η Ελληνική Εταιρία (Σύνδεσμος) Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Αξίες και προκλήσεις στον τομέα της αιγο-προβατοτροφίας. Ποιες είναι οι προοπτικές για την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας;

Διαβάστε περισσότερα

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών IP/04/84 Βρυξέλλες, 22 Ιανουάριος 2004 Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαµβάνει ευρέως φάσµατος νοµική δράση µε στόχο να

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Αγροτική Πολιτική 2015 2020, εστιάζοντας στην ανάπτυξη ΥΠΑΑΤ

Κοινή Αγροτική Πολιτική 2015 2020, εστιάζοντας στην ανάπτυξη ΥΠΑΑΤ Κοινή Αγροτική Πολιτική 2015 2020, εστιάζοντας στην ανάπτυξη ΥΠΑΑΤ 1 Η ανάγκη της πολιτικής Οι πολίτες επιθυμούν Ασφαλή, υγιεινή επιλογή τροφής σε ανεκτές και διαφανείς τιμές, Επάρκεια τροφίμων Αειφορική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Κ Kάνιγγος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΟΛΛΙΝΤΖΑ 10, (5ος όροφ. Τηλ: 210-3300296-7. www.kollintzas.gr OΙΚΟΛΟΓΙΑ 1. Όσο το ποσό της ενέργειας: α) μειώνεται προς τα ανώτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2208(INI) 24.3.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2208(INI) 24.3.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 24.3.2015 2014/2208(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την αποδοτικότητα των πόρων: προς μια κυκλική οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 366/20 EL 20.12.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1371/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ Γεωπόνος, Σύµβουλος Βιολογικής Γεωργίας '' ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΓΕΙΑ''

ΚΑΝΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ Γεωπόνος, Σύµβουλος Βιολογικής Γεωργίας '' ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΓΕΙΑ'' ΚΑΝΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ Γεωπόνος, Σύµβουλος Βιολογικής Γεωργίας '' ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΓΕΙΑ'' Από το 1950 και µετά αρχίζει η εντατικοποίηση της γεωργικής παραγωγής εστιάζοντας το ενδιαφέρον της αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων (2015 2017) για τη στήριξη της γεωργίας και της αγροτικής βιομηχανίας στην Αλβανία Από 1/1/2015 πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

Διαμορφώνοντας το μέλλον μιας αειφόρου και καινοτόμου γεωργίας. Καινοτομίες στη γεωργία

Διαμορφώνοντας το μέλλον μιας αειφόρου και καινοτόμου γεωργίας. Καινοτομίες στη γεωργία Διαμορφώνοντας το μέλλον μιας αειφόρου και καινοτόμου γεωργίας Καινοτομίες στη γεωργία Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των αγροτών Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων Αύξηση της παραγωγικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Eπιστροφή στη γεωργία του παρελθόντος Οι διατροφικές κρίσεις και οι ανησυχίες που προκάλεσαν στους καταναλωτές ως προς την ασφάλεια των τροφίµων, οδήγησαν

Διαβάστε περισσότερα

ARC Γεωργική και Αγροτική Συνέλευση

ARC Γεωργική και Αγροτική Συνέλευση ARC Γεωργική και Αγροτική Συνέλευση «Ανακοίνωση της κοινωνίας των πολιτών στα θεσµικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε το µέλλον της γεωργικής και αγροτικής πολιτικής» Νοέµβριος 2010 Σύνοψη Στις

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Κανονισμός 178/2002 Περιεχόμενο Γενικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων και Ζωοτροφών Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων Τι Αφορά Όλαταστάδιατηςπαραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στο νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Ο ρόλος του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στο νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 Ο ρόλος του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στο νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 2 ος Πυλώνας: Αγροτική Ανάπτυξη Προώθηση μεταφοράς γνώσεων και καινοτομίας Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας Οργάνωση αλυσίδας τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικό Κτηνοτροφικό Ρεβίθι

Βιολογικό Κτηνοτροφικό Ρεβίθι Ινστιτούτο Γεωργοοικονοµικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας Λ. ηµοκρατίας 61, 135 61 Αγ. Ανάργυροι, Αττική Τηλ. 210 27 56 596, Fax 210 27 51 937 Email tzouramani.inagrop@nagref.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ (2014-2020)

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ (2014-2020) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑ ΔΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) Το 2015 θεωρείται μια πολύ σημαντική χρονιά για τα δάση σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς τουλάχιστον τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικές Ποικιλίες. Γεωπονική Θεώρηση - O Ρόλος τους στην Σημερινή Γεωργία. Πηνελόπη Μπεμπέλη

Τοπικές Ποικιλίες. Γεωπονική Θεώρηση - O Ρόλος τους στην Σημερινή Γεωργία. Πηνελόπη Μπεμπέλη Τοπικές Ποικιλίες Γεωπονική Θεώρηση - O Ρόλος τους στην Σημερινή Γεωργία Πηνελόπη Μπεμπέλη Τοπικές Ποικιλίες (Εγχώριοι Πληθυσμοί) Είναι ετερογενείς πληθυσμοί Είναι τοπικά προσαρμοσμένοι Έχουν δημιουργηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Αιγίδες Επιστημονικών Εταιρειών στα Τρόφιμα

Αιγίδες Επιστημονικών Εταιρειών στα Τρόφιμα Αιγίδες Επιστημονικών Εταιρειών στα Τρόφιμα Ποια η κατάσταση σε Ελλάδα και διεθνώς; Που οδεύουμε και ποιες οι προϋποθέσεις; Aντώνης Ζαμπέλας Πρόεδρος ΕΦΕΤ Αναπλ. Καθηγητής Διατροφής του Ανθρώπου Γεωπονικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτος πυλώνας της ΚΓΠ: I η κοινή οργάνωση των αγορών (ΚΟΑ) γεωργικών προϊόντων

Πρώτος πυλώνας της ΚΓΠ: I η κοινή οργάνωση των αγορών (ΚΟΑ) γεωργικών προϊόντων Πρώτος πυλώνας της ΚΓΠ: I η κοινή οργάνωση των αγορών (ΚΟΑ) γεωργικών προϊόντων Η Κοινή Οργάνωση Αγοράς περιλαμβάνει τα μέτρα της αγοράς που προβλέπονται στο πλαίσιο της ΚΓΠ. Οι διαδοχικές μεταρρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Εισαγωγή στη Γεωργία Λαχανοκομία

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 5.3.2.1.1. Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την E-GEOPONOI.GR Πέμπτη, 07 Αύγουστος 2008 11:30 - Τελευταία Ενημέρωση Σάββατο, 14 Νοέμβριος 2009 14:34

Συντάχθηκε απο τον/την E-GEOPONOI.GR Πέμπτη, 07 Αύγουστος 2008 11:30 - Τελευταία Ενημέρωση Σάββατο, 14 Νοέμβριος 2009 14:34 Φυσικά λιπάσματα Τα κύρια θρεπτικά συστατικά των φυτών Τρεις είναι οι θρεπτικές ουσίες που απαιτούνται από τα φυτά σε πολύ μεγαλύτερες ποσότητες από τα άλλα στοιχεία. Είναι το άζωτο(n), ο φώσφορος(p) και

Διαβάστε περισσότερα

«Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής»

«Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής» «Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής» Δρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ecocity Υπεύθυνος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών & Διαχείρισης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 18 Φεβρουαρίου 2013 Εισήγηση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιάννη ΜΑΧΑΙΡΙ Η Θέμα: Ενεργειακή Πολιτική Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Η ενέργεια μοχλός Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 52, 71305, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: 2810 360715 7 FAX: 2810 360718 info@irisbio.gr / www.irisbio.gr ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όσπρια στην Ελλάδα Ποικιλίες, Σποροπαραγωγή.

Όσπρια στην Ελλάδα Ποικιλίες, Σποροπαραγωγή. Όσπρια στην Ελλάδα Ποικιλίες, Σποροπαραγωγή. Η καλλιέργεια των οσπρίων στη χώρα μας είναι εξαιρετικά περιορισμένη σε περίπου 140.000 στρέμματα. Η παραγόμενη ποσότητα οσπρίων δεν επαρκεί για την κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα. Προϋπολογισμός. Δικαιούχοι αιτήσεων ενίσχυσης. Μέτρο 123 Α: «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων»

Πρόγραμμα. Προϋπολογισμός. Δικαιούχοι αιτήσεων ενίσχυσης. Μέτρο 123 Α: «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» Μέτρο 123 Α: «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» Πρόγραμμα Στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» αναμένεται η προκήρυξη του Μέτρου 123Α στο οποίο προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ Στέλλα Χρυσαλίδου, Βιολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Δημήτριος Βλαχοστέργιος Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών & Βοσκών Λάρισας

Δρ. Δημήτριος Βλαχοστέργιος Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών & Βοσκών Λάρισας Δρ. Δημήτριος Βλαχοστέργιος Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών & Βοσκών Λάρισας Ξηρικά Όσπρια Ρεβίθι (Cicer arietinum L.) Φακή (Lens culinaris Medik.) Κουκί (Vicia faba L.) Λαθούρι (φάβα) (Lathyrous sp.) Ποτιστικά

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 639/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Περιβαλλοντικές πολιτικές Μηχανισμόςό Ταξινόμηση Οικονομικά εργαλεία Τιμολογιακές πολιτικές Φόροι Εμπορεύσιμα δικαιώματα Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα 1 Οι εξωτερικές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ-

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ- -ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/01/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 380/5792 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝ ΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

Fact Sheet. Ο τοµέας του ελαιολάδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο κυριότερος παραγωγός ελαιολάδου στον κόσµο

Fact Sheet. Ο τοµέας του ελαιολάδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο κυριότερος παραγωγός ελαιολάδου στον κόσµο Eυρωπαϊκή Επιτροπή Γενική ιεύθυνση Γεωργίας Ο τοµέας του ελαιολάδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση Fact Sheet Το ελαιόλαδο είναι ένα προϊόν πολλαπλών χρήσεων. Εδώ και πολλές γενεές θεωρείται στη Μεσόγειο ως σηµαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 6.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 141/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της συγκαλλιέργειας βίκου-κριθής. κριθής και µπιζελιού- και ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγόµενης χλωροµάζας

Μελέτη της συγκαλλιέργειας βίκου-κριθής. κριθής και µπιζελιού- και ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγόµενης χλωροµάζας Μελέτη της συγκαλλιέργειας βίκου-κριθής κριθής και µπιζελιού- βρώµης ως προς τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγόµενης χλωροµάζας Χατζηγεωργίου Ι. 1, Φορτάτος Ε. 1, Τσιµπούκας Κ. 2, Ζέρβας

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισχυρισμοί διατροφής

ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισχυρισμοί διατροφής ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ισχυρισμοί διατροφής «ισχυρισμός» αναφερόμενος σε τρόφιμο: Κάθε μήνυμα ή απεικόνιση, η οποία δεν είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την κοινοτική ή εθνική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Άρθρο 1 Ορισμός Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων, στις οποίες αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΜΑΪΟΣ 2012

«Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΜΑΪΟΣ 2012 «Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΜΑΪΟΣ 2012 «Ενεργειακές καλλιέργειες Παραγωγή βιοντίζελ» Παρουσίαση: Γαβρανίδης Οδυσσέας Βιομηχανία Βιοκαυσίμων Η εταιρία ΦΥΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα