ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2111(INI)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2111(INI) 29.10.2010"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου /2111(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την έλλειψη πρωτεϊνών στην ΕΕ: ποια η λύση σε ένα μακροχρόνιο πρόβλημα; (2010/2111 (INI)) Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Εισηγητής: Martin Häusling PR\ doc PE v02-00 Eνωμένη στην πολυμορφία

2 PR_INI ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ...3 PE v /12 PR\ doc

3 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την έλλειψη πρωτεϊνών στην ΕΕ: ποια η λύση σε ένα μακροχρόνιο πρόβλημα; (2010/2111(INI)) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 17ης Νοεμβρίου 2010 με τίτλο «Η ΚΓΠ με ορίζοντα το 2020: αντιμετώπιση των μελλοντικών επισιτιστικών, εδαφικών προκλήσεων και των προκλήσεων στον τομέα των φυσικών πόρων» (COM(2010)XXXX), έχοντας υπόψη την απόφαση 93/355/ΕΟΚ 1 του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 1993 για τη σύναψη κοινής δήλωσης προθέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με ορισμένους ελαιούχους σπόρους στο πλαίσιο της GATT, με την οποία εγκρίθηκε η συμφωνία του Blair House για τον καθορισμό ανώτατου ορίου επί της παραγωγής καλλιεργειών ελαιούχων σπόρων και πρωτεϊνούχων καλλιεργειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και επί των ειδικών δεσμών για τις εν λόγω καλλιέργειες, έχοντας υπόψη την έκθεση του Νοεμβρίου 2009 που υπέβαλε στην Επιτροπή η εταιρεία συμβούλων «LMC International» με τίτλο «Αξιολόγηση των μέτρων που εφαρμόζονται στον τομέα των πρωτεϊνούχων καλλιεργειών στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής» (http://ec.europa.eu/agriculture/eval/reports/protein_crops/index_en.htm), έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1431/82 2 και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1251/ του Συμβουλίου περί ειδικών μέτρων για τον τομέα των πρωτεϊνούχων καλλιεργειών και περί καθορισμού μέγιστης εγγυημένης έκτασης 4, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/ του Συμβουλίου και τα άρθρα 76 έως 78 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/ του Συμβουλίου που προβλέπουν τη σταδιακή κατάργηση καθεστώτων ειδικής στήριξης για τις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, καθώς και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1121/2009 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής σχετικά με την πριμοδότηση πρωτεϊνούχων καλλιεργειών, έχοντας υπόψη την οδηγία 96/25/ΕΚ 7 του Συμβουλίου, η οποία θεσπίζει τους κανόνες για την εμπορία και τη σήμανση των πρώτων υλών ζωοτροφών, έχοντας υπόψη το άρθρο 68 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να χορηγούν ειδική στήριξη για πρωτεϊνούχες καλλιέργειες στην επικράτειά τους, και το οποίο εφαρμόζεται ειδικότερα από τη Γαλλία, την Ισπανία, την Πολωνία και τη Φινλανδία, 1 ΕΕ L 147 της , σ ΕΕ L 162 της , σ ΕΕ L 160 της , σ Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P6_TA(2009) ΕΕ L 270 της , σ ΕΕ L 30 της , σ ΕΕ L 125 της , σ. 35. PR\ doc 3/12 PE v02-00

4 έχοντας υπόψη τις συστάσεις σχετικά με τον ρόλο της έρευνας και των τοπικών γνώσεων περιλαμβανομένου του ρόλου των οσπριοειδών πρωτεϊνούχων φυτών όπως διατυπώνονται στην έκθεση της διεθνούς αξιολόγησης της γεωργικής γνώσης, επιστήμης και τεχνολογίας (IAASTD) σχετικά με τον παγκόσμιο επισιτιστικό εφοδιασμό, η οποία εκπονήθηκε από το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη, τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) και την Παγκόσμια Τράπεζα, έχοντας υπόψη τις μελέτες οι οποίες ζητήθηκαν από την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο του εργαστηρίου που διοργανώθηκε στις 11 Οκτωβρίου 2010, έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του, έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A7-0000/2010), α. Βασικά δεδομένα σχετικά με την έλλειψη πρωτεϊνών: προσφορά, ζήτηση και διεθνείς εμπορικές συναλλαγές Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνολική παραγωγή πρωτεϊνούχων καλλιεργειών στην ΕΕ καταλαμβάνει επί του παρόντος μόνο το 3% των αρόσιμων γαιών της Ένωσης και προσφέρει μόνο το 30% των πρωτεϊνούχων καλλιεργειών που καταναλώνονται υπό τη μορφή ζωοτροφών στην ΕΕ, ενώ η εν λόγω έλλειψη παρουσιάζει ανοδική τάση κατά την τελευταία δεκαετία, Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η σημαντική έλλειψη στην παραγωγή πρωτεϊνούχων καλλιεργειών ανάγεται, ιστορικά, σε προγενέστερες συναφθείσες διεθνείς εμπορικές συμφωνίες, ιδίως με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες επέτρεψαν στην ΕΕ να προστατεύσει την παραγωγή σιτηρών της, με αντάλλαγμα την καθιέρωση αδασμολόγητων εισαγωγών πρωτεϊνούχων φυτών και ελαιούχων σπόρων προς την ΕΕ (GATT και συμφωνία του Blair House του 1992), Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 70% (45 εκατομμύρια τόνοι) των πρωτεϊνούχων καλλιεργειών που καταναλώνονται σήμερα στην ΕΕ, ιδιαίτερα δε της σόγιας, αποτελούν προϊόντα εισαγωγής, κυρίως από τη Βραζιλία, την Αργεντινή και τις ΗΠΑ, ενώ ο κύριος όγκος τους χρησιμοποιείται για την παρασκευή ζωοτροφών, Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανωτέρω εισαγωγές αντιστοιχούν σε 20 εκατομμύρια εκτάρια καλλιεργούμενων εκτάσεων εκτός της ΕΕ ή σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% των αρόσιμων γαιών στην ΕΕ, γεγονός το οποίο οδήγησε, σε ορισμένες χώρες, στη μη βιώσιμη καλλιέργεια ευαίσθητων χορτολιβαδικών εκτάσεων και στην αποψίλωση εκτάσεων τροπικών δασών, με αρνητικές συνέπειες, όπως τη διάβρωση του εδάφους, την απώλεια των υδάτινων πόρων και της βιοποικιλότητας, Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το υψηλό ποσοστό εισαγωγών πρωτεϊνούχων φυτών για την παραγωγή ζωοτροφών έχει καταστήσει ολόκληρο τον κτηνοτροφικό τομέα της ΕΕ εξαιρετικά ευάλωτο στην αστάθεια των τιμών και στις στρεβλώσεις του εμπορίου, αντανακλώντας τις επιπτώσεις της ολοένα μεγαλύτερης ελευθέρωσης των γεωργικών PE v /12 PR\ doc

5 αγορών, ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως συνέπεια του χαμηλού ποσοστού των πρωτεϊνούχων καλλιεργειών που παράγονται στο εσωτερικό της ΕΕ, έχει παραμεληθεί η έρευνα και ανάπτυξη, η κατάρτιση και η απόκτηση πρακτικής εμπειρίας στον τομέα της εγχώριας παραγωγής πρωτεϊνούχων καλλιεργειών, οδηγώντας σε ένα χαμηλό επίπεδο καινοτομίας και περιφερειακά προσαρμοσμένης παραγωγής σπόρων προς σπορά στην ΕΕ, Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αφήνονται ανεκμετάλλευτες οι γνώσεις των γεωργών όσον αφορά τις βιώσιμες πρακτικές που συνδέουν τη φυτική και κτηνοτροφική παραγωγή μέσω μιας ισόρροπης αμειψισποράς και μιας κατάλληλης χρήσης χορτολιβαδικών εκτάσεων, και ότι, ως εκ τούτου, η ποιότητα των εγχώριων πρωτεϊνούχων καλλιεργειών δεν προσφέρει την ποιότητα των σύνθετων ζωοτροφών που απαιτείται στους διάφορους τομείς ζωικής παραγωγής, β. Βασικές δηλώσεις σχετικά με τα πλεονεκτήματα από τη μείωση της έλλειψης πρωτεϊνών Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επανεξισορρόπηση της προσφοράς και της κατανάλωσης σιτηρών, πρωτεϊνών και ελαιούχων σπόρων στην ΕΕ θα μπορούσε να αποφέρει μείζονα οικονομικά οφέλη για τους γεωργούς και τη βιομηχανία τροφίμων και ζωοτροφών, αλλά και να επιφέρει βελτιώσεις στην ποιότητα της διατροφής για τους καταναλωτές, υπό την προϋπόθεση ότι το πολιτικό πλαίσιο για την επικείμενη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ ανταποκρίνεται πλήρως στις νέες προκλήσεις που επισημαίνονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν συμπεριληφθούν στα μέτρα που προορίζονται για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, την ενίσχυση της γονιμότητας του εδάφους, τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων και τη διαφύλαξη των διαφορετικών φυτικών ποικιλιών, οι πρωτεϊνούχες καλλιέργειες και η εκτεταμένη χρήση τους στην αμειψισπορά παρέχουν ευρύ φάσμα γεωργοπεριβαλλοντικών πλεονεκτημάτων, τα οποία συμβάλλουν στην αντιμετώπιση αυτών των νέων προκλήσεων, Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής, η παραγωγή πρωτεϊνούχων καλλιεργειών περιορίζει αισθητά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μέσω της αφομοίωσης και δέσμευσης αζώτου στο έδαφος (που ανέρχεται έως και σε 100 kg N/ha μηνιαίως) και της συνακόλουθης μείωσης της χρήσης λιπασμάτων αζώτου, ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον αφορά τη γονιμότητα του εδάφους, η αύξηση του ποσοστού πρωτεϊνούχων φυτικών προϊόντων που καλλιεργούνται σε αρόσιμες γαίες στο πλαίσιο συστημάτων ενισχυμένης αμειψισποράς συμβάλλει στην πιο ισόρροπη αποθήκευση θρεπτικών συστατικών, στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας σε ασθένειες και στη βελτίωση της δομής του εδάφους (συμπεριλαμβανομένης της αυξημένης ενεργειακής απόδοσης για τον εδαφικό ψεκασμό), ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι όσον αφορά τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, κυρίως η χρήση τους στις οσπριοειδείς καλλιέργειες που προορίζονται για την παραγωγή ζωοτροφών όπως οι μόνιμες συνδυασμένες καλλιέργειες χορτονομής-τριφυλλιού ή οι συνδυασμένες καλλιέργειες σιτηρών και πρωτεϊνούχων φυτών και η διαρκής κάλυψη του εδάφους PR\ doc 5/12 PE v02-00

6 μπορούν να μειώσουν σημαντικά την υπεδάφιο απορροή θρεπτικών συστατικών, κυρίως νιτρικών και φωσφορικών ενώσεων, και να περιορίσουν την ανάγκη χρήσης συστημάτων τεχνητής άρδευσης, ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, από πλευράς γεωργικής βιοποικιλότητας, η εκτεταμένη χρήση πρωτεϊνούχων καλλιεργειών οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στις ευρωπαϊκές κλιματικές συνθήκες, όπως το φασόλι, το πίσο, η φακή, το λούπινο, το ρεβίθι, η μηδική/το τριφύλλι, η φακελωτή η αθανασιόφυλλος (Phacelia spp), ο λωτός ο κερατιοφόρος (Lotus corniculatus) και η ονοβρυχίς, θα επιφέρουν αισθητή σταθεροποίηση και θα αυξήσουν την ποικιλία στο σύστημα παραγωγής, ενισχύοντας κατά τον τρόπο αυτόν τις φυτοϋγειονομικές συνθήκες και κάνοντας βιώσιμη χρήση των τοπικά προσαρμοσμένων φυτικών ποικιλιών, πολλές από τις οποίες δεν μπορούν επί του παρόντος να διατεθούν στην αγορά ή να αποτελέσουν αντικείμενο ανταλλαγής δυνάμει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί της εμπορίας σπόρων προς σπορά, ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στον τομέα της παραγωγής πρωτεϊνών και της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας, πρέπει να επιτευχθεί καλύτερη ισορροπία στην παραγωγή φυτικών και ζωικών πρωτεϊνών, ιδιαίτερα όσον αφορά την ποσότητα ενέργειας, ύδατος και εξωτερικών εισροών που καταναλώνονται επί του παρόντος για την εντατική παραγωγή ζωικών πρωτεϊνών έναντι της παραγωγής πρωτεϊνούχων καλλιεργειών για ανθρώπινη κατανάλωση, ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, πέραν της χρήσης εγχώριων πρωτεϊνούχων καλλιεργειών, η ποιότητα των μη εισαγόμενων σύνθετων ζωοτροφών μπορεί εξίσου να βελτιωθεί μέσω της χρήσης αλεύρου γεωμήλων και υποπροϊόντων ελαιούχων σπόρων, όπως οι ηλιόσποροι και οι κραμβόσποροι, ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η απαγόρευση της χρήσης ζωικών πρωτεϊνών σε ζωοτροφές που παρασκευάζονται από λιπαρά απόβλητα και οστεοκρεατάλευρο πρέπει να εξακολουθήσει να ισχύει εφόσον δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι μπορεί να αποκλειστεί ο εξαναγκαστικός κανιβαλισμός και η μετάδοση ασθενειών, γ. Βασικές δηλώσεις σε απάντηση της ανακοίνωσης της Επιτροπής: προετοιμάζοντας το έδαφος για συστάσεις και αιτήματα ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής, όπως δημοσιεύεται στις 17 Νοεμβρίου 2010, επισημαίνει σαφώς την ανάγκη ενίσχυσης της παραγωγής πρωτεϊνούχων καλλιεργειών στο πλαίσιο ενός ενιαίου συστήματος αμειψισποράς (να συμπεριληφθεί μνεία σχετικά με την εκκρεμούσα επίσημη δημοσίευση), ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορες μελέτες που εκπονήθηκαν από τον FAO, την Επιτροπή και τις αρμόδιες αρχές στα κράτη μέλη επισημαίνουν ότι η βελτιωμένη χρήση πρωτεϊνούχων καλλιεργειών στη γεωργία της ΕΕ έχει τη δυνατότητα να προσδώσει μεγαλύτερη αξιοπιστία στην προσφορά ζωοτροφών με την εφαρμογή γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων, ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τον αντίκτυπο των μέτρων της ΚΓΠ στον κλάδο των πρωτεϊνών αποκάλυψε ότι η ανάπτυξη των πρωτεϊνούχων καλλιεργειών είναι επωφελής για τους γεωργούς στους εξής τρεις βασικούς τομείς: στην PE v /12 PR\ doc

7 παραγωγή ζωοτροφών στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις με τη χρήση μεικτών καλλιεργειών, όπως σιτηρών και φασολιών στην παραγωγή πρωτεϊνών για ανθρώπινη κατανάλωση και στη βιολογική καλλιέργεια, Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη δύνανται επί του παρόντος να παρέχουν ειδική στήριξη για την παραγωγή πρωτεϊνούχων καλλιεργειών στο πλαίσιο γεωργοπεριβαλλοντικών προγραμμάτων και των μέτρων του «άρθρου 68», με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των συστημάτων παραγωγής και της διατροφής, ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε αντίθεση με την περαιτέρω ενθάρρυνση μονοκαλλιεργειών σιτηρών και αραβοσίτου για την παραγωγή ζωοτροφών και ενέργειας, η χρήση συστημάτων εκτεταμένης αμειψισποράς, συνδυασμένων καλλιεργειών στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και μεικτών καλλιεργειών χορτονομής-τριφυλλιού αποφέρει μεγαλύτερα περιβαλλοντικά και αγρονομικά οφέλη, καθόσον η ανάπτυξη οσπριοειδών καλλιεργειών στο πλαίσιο ενός συστήματος αμειψισποράς μπορεί να αποτρέψει την εμφάνιση ασθενειών και να εξυγιάνει το έδαφος, ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες εξελίξεις στις τιμές των τροφίμων και η εξαιρετικά υψηλή αστάθεια των τιμών των πρώτων υλών έχουν εγείρει μείζονες ανησυχίες ως προς τη λειτουργία της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας διατροφικής αλυσίδας, στις οποίες έχουν διαδραματίσει καίριο ρόλο οι εισαγόμενες ζωοτροφές, 1. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι νομοθετικές της προτάσεις σχετικά με τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ περιλαμβάνουν κατάλληλα μέτρα και μέσα τα οποία ενσωματώνουν την παραγωγή πρωτεϊνούχων καλλιεργειών σε βελτιωμένα συστήματα αμειψισποράς, κατά τρόπο ώστε να καλυφθεί η υφιστάμενη έλλειψη πρωτεϊνών, να βελτιωθούν τα εισοδήματα των γεωργών και να αντιμετωπισθούν οι καίριες προκλήσεις που εγείρονται για τη γεωργία, όπως η κλιματική αλλαγή, η απώλεια της βιοποικιλότητας και της γονιμότητας του εδάφους, καθώς και η προστασία και βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων 2. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει άμεσα στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της αύξησης της εγχώριας παραγωγής πρωτεϊνούχων καλλιεργειών στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων αντικατάστασης των εισαγωγών, των δυνητικών επιπτώσεων στα εισοδήματα των γεωργών, της ενδεχόμενης συμβολής της στον μετριασμό των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, του αντικτύπου της στη βιοποικιλότητα και τη γονιμότητα του εδάφους, καθώς και των δυνατοτήτων μείωσης της απαιτούμενης εξωτερικής εισροής ανόργανων λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων 3. απευθύνει έκκληση στην Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη επί των ελλείψεων στον τομέα της έρευνας και της αναπαραγωγής και προσφοράς σπόρων προς σπορά πρωτεϊνούχων καλλιεργειών, και να υποβάλει προτάσεις σχετικά με τους τρόπους βελτίωσης των υπηρεσιών γεωργικών εφαρμογών και της κατάρτισης των γεωργών όσον αφορά τη χρήση αμειψισποράς και συνδυασμένων καλλιεργειών για την παραγωγή, την αποθήκευση και τον καθαρισμό των ζωοτροφών στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, καθώς και για την παρασκευή ζωοτροφών γενικότερα 4. ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει ένα πλαίσιο μέτρων υπέρ της αγροτικής ανάπτυξης PR\ doc 7/12 PE v02-00

8 το οποίο θα εισαγάγει βελτιωμένα, αποκεντρωμένα μέσα για την παραγωγή ζωοτροφών, βάσει των τοπικών και περιφερειακών φυτικών ποικιλιών, για την αποθήκευση των εν λόγω ποικιλιών και την επιλογή και ανάπτυξη σπόρων προς σπορά 5. καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει αξιολόγηση για την εκτίμηση των επιπτώσεων των υφιστάμενων δασμών εισαγωγής και εμπορικών συμφωνιών επί των διαφόρων καλλιεργειών ελαιούχων σπόρων και πρωτεϊνούχων καλλιεργειών, και να αναθεωρήσει τις ισχύουσες στρατηγικές που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων όσον αφορά τις επονομαζόμενες «μη εμπορικές πτυχές», στις οποίες περιλαμβάνονται οι γεωργοπεριβαλλοντικές επιπτώσεις της ενισχυμένης αμειψισποράς 6. καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, τον ορισμό των ορθών γεωργικών πρακτικών, συμπεριλαμβάνοντας τη χρήση υποχρεωτικής αμειψισποράς με εγχώριες πρωτεϊνούχες καλλιέργειες ως προληπτικό μέτρο κατά των ασθενειών των φυτών και της αστάθειας των τιμών στον τομέα της ζωικής παραγωγής 7. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο έκθεση σχετικά με την υφιστάμενη χρήση εντόσθιων σφαγίων, λιπαρών αποβλήτων, οστεοκρεατάλευρου και λοιπών πηγών ζωικών πρωτεϊνών στα κράτη μέλη, περικλείοντας γενική επισκόπηση (ημερομηνίες, κ.λπ.) των χρησιμοποιούμενων θερμίδων, και να προτείνει εναλλακτικές λύσεις για την κατεργασία και χρήση αυτών των πρωτεϊνούχων πηγών σε μονάδες παραγωγής βιοαερίου, αποτέφρωσης και παρασκευής ζωοτροφών ζητεί μετ επιτάσεως την πλήρη εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης έναντι της δυνητικής χρήσης ζωικών πρωτεϊνών σε οιοδήποτε είδος ζωοτροφών 8. απευθύνει έκκληση στην Επιτροπή να θεσπίσει ένα πρόγραμμα πλαίσιο για την ανάπτυξη αποκεντρωμένης γεωργικής έρευνας στο πλαίσιο της έρευνας για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη, καθώς και προγράμματα κατάρτισης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις σχετικά με τη βελτίωση της αναπαραγωγής τοπικά προσαρμοσμένων πρωτεϊνούχων φυτών 9. καλεί την Επιτροπή να καθιερώσει συμπληρωματική ενίσχυση για τους γεωργούς που καλλιεργούν πρωτεϊνούχα φυτά, συμπεριλαμβανομένης της βοσκής με βάση το τριφύλλι, σε ποσοστό 10% της αμειψισποράς τους 10. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή. PE v /12 PR\ doc

9 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η έλλειψη πρωτεϊνούχων καλλιεργειών στην ΕΕ Πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή* σχετικά με τον τομέα των πρωτεϊνούχων καλλιεργειών αποκαλύπτει αξιοσημείωτη πτώση της παραγωγής πρωτεϊνούχων καλλιεργειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την τελευταία δεκαετία. Η βασική παραγωγή αποξηραμένων οσπρίων, εξαιρουμένης της σόγιας, μειώθηκε κατά 30%, και η παραγωγή σόγιας παρουσίασε πτώση κατά 12%. Η τάση αυτή αυξάνει την ήδη υπάρχουσα ανησυχητική εξάρτηση της Ένωσης από τις εισαγωγές πρωτεϊνούχων φυτών που χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο για την παρασκευή ζωοτροφών και ενέχει μείζονες κινδύνους, ιδίως για τον κτηνοτροφικό τομέα της ΕΕ, διότι έχει αυξηθεί σημαντικά η αστάθεια των τιμών στις διεθνείς αγορές. *(Έκθεση της εταιρείας συμβούλων «LMC International».) Η συνολική παραγωγή πρωτεϊνούχων καλλιεργειών στην ΕΕ καταλαμβάνει επί του παρόντος μόνο το 3% των αρόσιμων γαιών της Ένωσης (εξαιρουμένων των οπωροκηπευτικών). Παρά τις κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται στον τομέα από το 1978, η παραγωγή αποξηραμένων οσπρίων, η οποία αυξήθηκε προσωρινά κατά τη δεκαετία του 1980, μειώθηκε εκ νέου σε περίπου ένα εκατομμύριο εκτάρια το Κάθε χρόνο, εισάγονται περισσότεροι από 40 εκατομμύρια τόνοι πρωτεϊνούχων φυτών, κυρίως ζωοτροφών από σόγια και γλουτένη αραβοσίτου, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 80% της κατανάλωσης πρωτεϊνούχων προϊόντων στην ΕΕ. Από πλευράς χρήσης γαιών στο εξωτερικό για τις εισαγωγές πρωτεϊνούχων φυτών στην ΕΕ, η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί στο δέκα τοις εκατό των αρόσιμων γαιών της ΕΕ ή σε έκταση 20 εκατομμυρίων εκταρίων. Ιστορικοί λόγοι για την έλλειψη πρωτεϊνών και οι επιπτώσεις της Η έλλειψη στην παραγωγή πρωτεϊνούχων καλλιεργειών ανάγεται σε προγενέστερες συναφθείσες διεθνείς εμπορικές συμφωνίες (στη Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου (GATT) και τη συμφωνία του Blair House), οι οποίες επέτρεψαν στην ΕΕ να προστατεύσει την παραγωγή σιτηρών της, με αντάλλαγμα την καθιέρωση αδασμολόγητων εισαγωγών ελαιούχων σπόρων και πρωτεϊνούχων φυτών προς την ΕΕ. Ως εκ τούτου, η παραγωγή πρωτεϊνούχων καλλιεργειών βρέθηκε σε άκρως μειονεκτική θέση στο ανταγωνιστικό περιβάλλον και παρουσίασε συναφώς ραγδαία πτώση. Κατά συνέπεια, οι γεωργοί και οι τοπικές επιχειρήσεις μεταποίησης απώλεσαν το ενδιαφέρον τους για τα πρωτεϊνούχα φυτά, καθώς και τις πρακτικές γνώσεις για τις καλλιέργειες και την απόδοση προστιθέμενης αξίας στα αντίστοιχα προϊόντα. Οι παραγωγοί έχουν παύσει να αναπτύσσουν ποικιλίες που παρουσιάζουν ανθεκτικότητα στις ασθένειες και υψηλές επιδόσεις. Η ευρωπαϊκή έρευνα στον εν λόγω τομέα σημείωσε επίσης σημαντική πτώση, αντανακλώντας το χαμηλό ποσοστό ζήτησης σπόρων προς σπορά και τεχνικής υποστήριξης. Η ΕΕ καταργεί σταδιακά τη στήριξη των πρωτεϊνούχων καλλιεργειών και τα μέσα αποξήρανσης της μηδικής/του τριφυλλιού και λοιπών οσπριοειδών ειδών χορτονομής. Το πλέον ανησυχητικό γεγονός είναι ότι, σε ολόκληρη την Ευρώπη, αφήνεται ανεκμετάλλευτη η πρακτική εμπειρία στον τομέα της παραγωγής πρωτεϊνούχων καλλιεργειών στο πλαίσιο της εκτεταμένης αμειψισποράς, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής, αποθήκευσης, μεταποίησης και χρήσης τους ως ζωοτροφών στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Τέλος, και οι εμπορικοί αντιπρόσωποι πρωτεϊνοελαιούχων καλλιεργειών επικεντρώνονται πλέον εξ ολοκλήρου στις εισαγωγές πρωτεϊνούχων καλλιεργειών και επιδεικνύουν ελάχιστο ενδιαφέρον για την εγχώρια παραγωγή. PR\ doc 9/12 PE v02-00

10 Μείωση της έλλειψης πρωτεϊνών στην ΕΕ ένα σημαντικό στοιχείο της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη έχουν επισημάνει τα πλεονεκτήματα μιας περισσότερο ισόρροπης προσφοράς και κατανάλωσης εγχώριων πρωτεϊνούχων καλλιεργειών στο πλαίσιο μιας πιο ολοκληρωμένης στρατηγικής, η οποία θα ανταποκρίνεται στις νέες προκλήσεις, όπως είναι η κλιματική αλλαγή, η απώλεια της γεωργικής βιοποικιλότητας, η υπερεκμετάλλευση του εδάφους, καθώς και η ρύπανση των υπόγειων υδάτων και η αστάθεια των τιμών για τα γεωργικά προϊόντα στην παγκόσμια αγορά. Η εκτεταμένη χρήση πρωτεϊνούχων καλλιεργειών στην αμειψισπορά παρέχει μείζονα πλεονεκτήματα στον γεωργοπεριβαλλοντικό τομέα και στον μετριασμό των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής. Όσον αφορά δε την κλιματική αλλαγή, οι οσπριοειδείς ποικιλίες, όπως τα κτηνοτροφικά πίσα, τα κουκιά, τα λαθούρια, τα λούπινα, οι φακές, τα ρεβίθια, αλλά και η μηδική/το τριφύλλι και η χορτονομή με βάση το τριφύλλι, μπορούν να μειώσουν αισθητά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μέσω της αφομοίωσης και της δέσμευσης αζώτου στο έδαφος, περιορίζοντας κατά τον τρόπο αυτόν τη χρήση λιπασμάτων αζώτου έως και κατά 100 kg N ανά εκτάριο μηνιαίως. Η αύξηση του ποσοστού των πρωτεϊνούχων καλλιεργειών στην αμειψισπορά επιφέρει βελτιώσεις στη γονιμότητα και τη δομή του εδάφους, στην αποθήκευση θρεπτικών συστατικών, καθώς και στην υγεία των επόμενων καλλιεργειών. Οι μόνιμες μεικτές καλλιέργειες χορτονομής-τριφυλλιού για την παραγωγή ζωοτροφών, οι μεικτές καλλιέργειες σιτηρών και πρωτεϊνούχων φυτών εξασφαλίζουν καλύτερη κάλυψη του εδάφους και μειώνουν, επομένως, την απορροή θρεπτικών συστατικών στα υπόγεια ύδατα και τους ποταμούς, προσφέροντας παράλληλα καλύτερες συνθήκες για τις μέλισσες και για τα άλλα έντομα επικονιαστές. Η εκτεταμένη αμειψισπορά περιορίζει την ανάγκη παρεμβάσεων για την προστασία των καλλιεργειών και δύναται να συνδράμει στη διατήρηση των διαφόρων άγριων και καλλιεργούμενων ειδών και ποικιλιών. Πρωτεϊνούχες καλλιέργειες και εκτεταμένη αμειψισπορά μείωση του κόστους παραγωγής και αύξηση των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων Η εκτεταμένη χρήση οσπριοειδών καλλιεργειών στην αμειψισπορά περιορίζει σημαντικά την ανάγκη χρήσης λιπασμάτων αζώτου, συμβάλλοντας κατά τον τρόπο αυτόν στη μείωση τόσο των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά την παραγωγή τους όσο και του συνολικού κόστους παραγωγής για τους γεωργούς. Δεδομένης της παγκόσμιας ανοδικής τάσης των τιμών του αργού πετρελαίου, σημειώνεται επίσης και συνεχής αύξηση των δαπανών για τις γεωργικές εισροές, συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων. Η αμειψισπορά που περιλαμβάνει πρωτεϊνούχες καλλιέργειες μπορεί να μειώσει την κατανάλωση καυσίμων κατά τον ψεκασμό του εδάφους, καθώς η περιεκτικότητά του τελευταίου σε οργανικά λιπάσματα και η υγρασία του διατηρούνται καλύτερα, και απαιτείται λιγότερη επιφανειακή εδαφική κατεργασία. Σε πρόσφατη μελέτη που δημοσίευσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (PE ) και σε μελέτη που εκπόνησε η επιτροπή της γαλλικής κυβέρνησης για τη βιώσιμη ανάπτυξη (Δεκέμβριος 2009, αριθ. 15), εκτιμάται μείωση των δαπανών για τη χρήση λιπασμάτων στη Γαλλία έως και κατά 100 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Εν ολίγοις, τα πλεονεκτήματα της παραγωγής πρωτεϊνούχων καλλιεργειών στο πλαίσιο της εκτεταμένης αμειψισποράς που προσδιορίζονται στις προαναφερθείσες μελέτες είναι τα ακόλουθα: αύξηση της δέσμευσης αζώτου, δημιουργία ισόρροπης αναλογίας άνθρακα/αζώτου (C/N) στο έδαφος και βελτίωση της περιεκτικότητας σε οργανικά λιπάσματα μείωση των ψεκασμών με φυτοφάρμακα και της χρήσης ζιζανιοκτόνων λόγω του περιορισμού των ασθενειών των φυτών και των επιδρομών ζιζανίων βελτίωση της δομής του εδάφους. PE v /12 PR\ doc

11 Ποιότητα της παραγωγής πρωτεϊνούχων καλλιεργειών και σύνθετες ζωοτροφές Η αποδοτικότητα της χρήσης πρωτεϊνούχων καλλιεργειών στην παραγωγή ζωοτροφών εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την περιεκτικότητα των διαφόρων καλλιεργειών σε απαραίτητα αμινοξέα και από τη σύσταση των σύνθετων ζωοτροφών. Επί του παρόντος, θεωρείται ότι η σόγια παρέχει το υψηλότερο ποσοστό ενιαίας περιεκτικότητας στα εν λόγω αμινοξέα, με λίαν ικανοποιητική ισορροπία θρεπτικών συστατικών, ιδίως για την παραγωγή χοίρειου κρέατος και την πτηνοτροφία. Για τον λόγο αυτόν, η περιεκτικότητα των σύνθετων ζωοτροφών σε σόγια ανέρχεται σήμερα περίπου σε 50% για την ωοπαραγωγή, ενώ η πτηνοτροφική παραγωγή βασίζεται στη σόγια. Στην παραγωγή χοιρείου και βοείου κρέατος, η περιεκτικότητα των σύνθετων ζωοτροφών σε σόγια κυμαίνεται περίπου σε ποσοστό 28% και 21% αντιστοίχως. Οι δυνατότητες αντικατάστασης των εισαγωγών σόγιας και λοιπών προϊόντων ζωοτροφών που παράγονται σε τρίτες χώρες εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τα νέα κίνητρα που παρέχονται στους γεωργούς για την ανάπτυξη των εν λόγω καλλιεργειών, καθώς και από την ύπαρξη επαρκών υποδομών για τη μεταποίησή τους σε ζωοτροφές. Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εγκύψει στις ανωτέρω δυνατότητες για την ανόρθωση του υφιστάμενου χαμηλού επιπέδου της έρευνας, της επιλογής και εμπορίας, των γνώσεων παραγωγής, της αποθήκευσης και της χρήσης των εν λόγω καλλιεργειών για την παρασκευή ζωοτροφών στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Ειδική στήριξη, έρευνα, υπηρεσίες γεωργικών εφαρμογών και κατάρτιση Προκειμένου να προσφερθούν στους γεωργούς νέα κίνητρα για την ανάπτυξη και τη χρήση πρωτεϊνούχων καλλιεργειών σε συνδυασμό με την καλλιέργεια σιτηρών και ελαιούχων σπόρων, καθώς και υποπροϊόντων τους, η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ θα πρέπει να περιλαμβάνει οριζόντια μέτρα, τα οποία δεν θα παρέχουν ειδική πριμοδότηση για τις καλλιέργειες, αλλά θα ενθαρρύνουν τις γεωργικές πρακτικές που ανταποκρίνονται στις νέες προκλήσεις, καλύπτοντας, ταυτόχρονα, την έλλειψη πρωτεϊνών στην Ένωση. Το άρθρο 68 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 χρησιμοποιείται από πολλά κράτη μέλη στο πλαίσιο της παροχής ειδικής στήριξης για την παραγωγή πρωτεϊνούχων καλλιεργειών ως συμβολή στις γεωργοπεριβαλλοντικές πρακτικές. Ωστόσο, αυτή η εναλλακτική δυνατότητα θα πρέπει να αποτελέσει πρακτική ολόκληρης της ΕΕ για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων. Δέον είναι η Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο συμπληρωματικής ενίσχυσης με την υποχρεωτική εφαρμογή αμειψισποράς τουλάχιστον τεσσάρων διαφορετικών καλλιεργειών, συμπεριλαμβανομένης μίας τουλάχιστον πρωτεϊνούχου καλλιέργειας, καθώς και το ενδεχόμενο ενισχυμένης στήριξης για μη αρόσιμες μόνιμες χορτολιβαδικές εκτάσεις που περιλαμβάνουν ειδικές μεικτές καλλιέργειες χορτονομής-οσπριοειδών φυτών που προορίζονται για ζωοτροφές. Τα εν λόγω μέτρα όχι μόνο θα μείωναν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, αλλά και θα συνέβαλαν στην ανόρθωση του επιπέδου υγείας των φυτών και των ζώων. Δέον είναι επίσης η Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο ειδικής στήριξης για την πραγματοποίηση επενδύσεων σε περιφερειακές, τοπικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις στο εσωτερικό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων προκειμένου για την αποθήκευση, τον καθαρισμό και τη μεταποίηση πρωτεϊνούχων καλλιεργειών στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στο πλαίσιο προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης. Εξίσου σημαντική είναι η εκπόνηση μελέτης σχετικά με τις υφιστάμενες ελλείψεις στον τομέα της έρευνας και της παραγωγής σπόρων προς σπορά, συμπεριλαμβανομένων των αναγκών για βελτιωμένες υπηρεσίες γεωργικών εφαρμογών, καθώς και ο σχεδιασμός μιας αποκεντρωμένης προσέγγισης για ερευνητικά προγράμματα που θα λαμβάνει υπόψη τις τοπικές γνώσεις των γεωργών και PR\ doc 11/12 PE v02-00

12 βιώσιμα συστήματα γεωργικής παραγωγής. Επιπλέον, η Επιτροπή θα μπορούσε ενδεχομένως να εξετάσει την πιθανότητα επανασύστασης μιας γεωργικής ερευνητικής μονάδας υπό τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης. Προς την επίτευξη μιας καλύτερης ισορροπίας στην παραγωγή ζωικών και φυτικών πρωτεϊνών Επί του παρόντος, παράγεται υψηλότατο ποσοστό πρωτεϊνούχων καλλιεργειών για την παρασκευή ζωοτροφών, ενώ η ανθρώπινη κατανάλωση οσπρίων στην ΕΕ παρουσιάζει συνεχή πτώση. Με γνώμονα τις δεσμεύσεις της ΕΕ για την ενεργή συμβολή της στην παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια και τη δυναμική καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, η μελλοντική πολιτική για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη δεν θα πρέπει να επικεντρώνεται μόνο στην επίτευξη μιας καλύτερης ισορροπίας στην παραγωγή ζωικών και φυτικών πρωτεϊνών με στόχο τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου και της απορροής θρεπτικών συστατικών σε λεκάνες απορροής, αλλά θα πρέπει επίσης να παρέχει κίνητρα στους καταναλωτές, στις αρχές των δημοσίων συμβάσεων και στις υπηρεσίες τροφοδοσίας ώστε να προβαίνουν σε πιο ισορροπημένες, φιλικές προς το περιβάλλον και διαφοροποιημένες επιλογές τροφίμων στη διατροφή τους. Παράλληλα, η Επιτροπή θα πρέπει να αναλάβει νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη μείωση των αποβλήτων από τρόφιμα σε όλη την τροφική αλυσίδα, συμπεριλαμβανομένων των εντοσθίων σφαγίων και των λιπαρών αποβλήτων, η χρήση ή η διάθεση των οποίων εξακολουθεί να μην υπόκειται σε επαρκές ρυθμιστικό πλαίσιο. Η Επιτροπή θα πρέπει να εφαρμόσει αυστηρά την αρχή της προφύλαξης στον εν λόγω τομέα, αλλά θα πρέπει επίσης να αναλάβει νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη μείωση των αποβλήτων τροφίμων και τη βελτίωση της συνολικής ισορροπίας μεταξύ της ζωικής και φυτικής παραγωγής ενόψει των νέων προκλήσεων. PE v /12 PR\ doc

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.3.2014 COM(2014) 179 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου. σχετικά με τη γεωργία της ΕΕ και το διεθνές εμπόριο (2010/2110 (INI)) Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

Έγγραφο συνόδου. σχετικά με τη γεωργία της ΕΕ και το διεθνές εμπόριο (2010/2110 (INI)) Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 8.2.2011 A7-0030/2011 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τη γεωργία της ΕΕ και το διεθνές εμπόριο (2010/2110 (INI)) Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Εισηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάριο όρων για την κοινή γεωργική πολιτική (επικαιροποιημένη έκδοση 2015)

Γλωσσάριο όρων για την κοινή γεωργική πολιτική (επικαιροποιημένη έκδοση 2015) Γλωσσάριο όρων για την κοινή γεωργική πολιτική (επικαιροποιημένη έκδοση 2015) Αποποίηση ευθύνης: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των όρων και των επεξηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

σχετικά µε το µέλλον του τοµέα της καλλιέργειας κηπευτικών στην Ευρώπη στρατηγικές ανάπτυξης (2013/2100 (INI))

σχετικά µε το µέλλον του τοµέα της καλλιέργειας κηπευτικών στην Ευρώπη στρατηγικές ανάπτυξης (2013/2100 (INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 27.1.2014 A7-0084/2014 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά µε το µέλλον του τοµέα της καλλιέργειας κηπευτικών στην Ευρώπη στρατηγικές ανάπτυξης (2013/2100 (INI)) Επιτροπή Γεωργίας

Διαβάστε περισσότερα

Δίκαια εισοδήματα για τους γεωργούς: Βελτίωση της λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων στην Ευρώπη

Δίκαια εισοδήματα για τους γεωργούς: Βελτίωση της λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων στην Ευρώπη C 308 E/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.10.2011 20. τονίζει το αμοιβαίο ενδιαφέρον της ΕΕ και της Ελβετίας για βελτίωση της ομοιογένειας στην εφαρμογή της FMPA και για μια πιο έγκαιρη σύγκλιση

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή. Αγροτική Πολιτική. µετά το. Ανάλυση προτάσεων και σεναρίων κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Η Κοινή. Αγροτική Πολιτική. µετά το. Ανάλυση προτάσεων και σεναρίων κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Η Κοινή Αγροτική Πολιτική µετά το 2014 Ανάλυση προτάσεων και σεναρίων κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Η Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2014 Ανάλυση Προτάσεων και Σεναρίων Κατανομής Άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2208(INI) 24.3.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2208(INI) 24.3.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 24.3.2015 2014/2208(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την αποδοτικότητα των πόρων: προς μια κυκλική οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 29.1.2015 2014/2147(INI) ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων για τις οργανώσεις παραγωγών, τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. Εθνική Στρατηγική της Κύπρου για βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Οργανώσεων Παραγωγών Φρούτων και Λαχανικών

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. Εθνική Στρατηγική της Κύπρου για βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Οργανώσεων Παραγωγών Φρούτων και Λαχανικών ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Εθνική Στρατηγική της Κύπρου για βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Οργανώσεων Παραγωγών Φρούτων και Λαχανικών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 2. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3 2.1. Νομική βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009

ΟΔΗΓΙΕΣ. L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/28/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία. Μια εταιρική σχέση ανάμεσα στην Ευρώπη και τους αγρότες της Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ

Γεωργία. Μια εταιρική σχέση ανάμεσα στην Ευρώπη και τους αγρότες της Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Γεωργία Μια εταιρική σχέση ανάμεσα στην Ευρώπη και τους αγρότες της Κοινή γεωργική πολιτική της ΕΕ: στόχος η επισιτιστική μας ασφάλεια, η διαφύλαξη της υπαίθρου και η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Μια εταιρική σχέση μεταξύ Ευρώπης και γεωργών

Μια εταιρική σχέση μεταξύ Ευρώπης και γεωργών Κοινή Γεωργική Πολιτική Μια εταιρική σχέση μεταξύ Ευρώπης και γεωργών Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη Πρόλογος Η Κοινή Γεωργική Πολιτική αποτελεί γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ του αστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.1.2014 COM(2014) 15 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ:

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ: Διαχείριση νερού, ενέργειας και γης για βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ MOBILISING EUROPEAN RESEARCH FOR DEVELOPMENT POLICIES ΕΥΡΩΠΑЇΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία. Μια εταιρική σχέση ανάμεσα στην Ευρώπη και τους αγρότες της Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ

Γεωργία. Μια εταιρική σχέση ανάμεσα στην Ευρώπη και τους αγρότες της Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Γεωργία Μια εταιρική σχέση ανάμεσα στην Ευρώπη και τους αγρότες της Κοινή γεωργική πολιτική της ΕΕ: στόχος η επισιτιστική μας ασφάλεια, η διαφύλαξη της υπαίθρου και η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 Περιεχόμενα: 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ... 4 2.1. Αρχές και Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Τ Μ Η Μ Α Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Τ Μ Η Μ Α Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα εργασία συνιστά μια εισαγωγή στην περιβαλλοντική διαχείριση και στην αλληλεπίδραση της με τη διαδικασία παραγωγής στη σύγχρονη εποχή. Μπροστά στην πρόκληση του νέου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 10.9.2002 L 242/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 1600/2002/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Ιουλίου 2002 για τη θέσπιση του έκτου κοινοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2007R1234 EL 02.04.2012 010.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 14.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ. Περιβάλλον. Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές. Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ. Περιβάλλον. Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές. Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Περιβάλλον Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γιατί χρειαζόμαστε μια πολιτική για το περιβάλλον;...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Στρατηγική της ΕΕ για τα βιοκαύσιµα {SEC(2006) 142

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Στρατηγική της ΕΕ για τα βιοκαύσιµα {SEC(2006) 142 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 8.2.2006 COM(2006) 34 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στρατηγική της ΕΕ για τα βιοκαύσιµα {SEC(2006) 142 EL EL ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο ΛΕΥΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο ΛΕΥΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 12.1. COM (1999) 719 Σχέδιο ΛΕΥΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την ανάπτυξη συµφωνίας εταιρικής σχέσης και προγραµµάτων στην Ελλάδα για την περίοδο 2014-2020

Θέση των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την ανάπτυξη συµφωνίας εταιρικής σχέσης και προγραµµάτων στην Ελλάδα για την περίοδο 2014-2020 Θέση των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την ανάπτυξη συµφωνίας εταιρικής σχέσης και προγραµµάτων στην Ελλάδα για την περίοδο 2014-2020 13 Νοεµβρίου 2012 Πίνακας περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙ- ΚΟΤΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2007R1234 EL 19.06.2010 007.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Οκτωβρίου 2007 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 11 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2015. 2.-Κατά τη συζήτηση του 16 ου θέµατος και πριν την λήψη απόφασης αποχώρησε ο ηµ.

ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 11 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2015. 2.-Κατά τη συζήτηση του 16 ου θέµατος και πριν την λήψη απόφασης αποχώρησε ο ηµ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ.11/11-6-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο ηµοτικό Κατάστηµα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα