ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2111(INI)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2111(INI) 29.10.2010"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου /2111(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την έλλειψη πρωτεϊνών στην ΕΕ: ποια η λύση σε ένα μακροχρόνιο πρόβλημα; (2010/2111 (INI)) Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Εισηγητής: Martin Häusling PR\ doc PE v02-00 Eνωμένη στην πολυμορφία

2 PR_INI ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ...3 PE v /12 PR\ doc

3 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την έλλειψη πρωτεϊνών στην ΕΕ: ποια η λύση σε ένα μακροχρόνιο πρόβλημα; (2010/2111(INI)) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 17ης Νοεμβρίου 2010 με τίτλο «Η ΚΓΠ με ορίζοντα το 2020: αντιμετώπιση των μελλοντικών επισιτιστικών, εδαφικών προκλήσεων και των προκλήσεων στον τομέα των φυσικών πόρων» (COM(2010)XXXX), έχοντας υπόψη την απόφαση 93/355/ΕΟΚ 1 του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 1993 για τη σύναψη κοινής δήλωσης προθέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με ορισμένους ελαιούχους σπόρους στο πλαίσιο της GATT, με την οποία εγκρίθηκε η συμφωνία του Blair House για τον καθορισμό ανώτατου ορίου επί της παραγωγής καλλιεργειών ελαιούχων σπόρων και πρωτεϊνούχων καλλιεργειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και επί των ειδικών δεσμών για τις εν λόγω καλλιέργειες, έχοντας υπόψη την έκθεση του Νοεμβρίου 2009 που υπέβαλε στην Επιτροπή η εταιρεία συμβούλων «LMC International» με τίτλο «Αξιολόγηση των μέτρων που εφαρμόζονται στον τομέα των πρωτεϊνούχων καλλιεργειών στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής» (http://ec.europa.eu/agriculture/eval/reports/protein_crops/index_en.htm), έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1431/82 2 και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1251/ του Συμβουλίου περί ειδικών μέτρων για τον τομέα των πρωτεϊνούχων καλλιεργειών και περί καθορισμού μέγιστης εγγυημένης έκτασης 4, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/ του Συμβουλίου και τα άρθρα 76 έως 78 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/ του Συμβουλίου που προβλέπουν τη σταδιακή κατάργηση καθεστώτων ειδικής στήριξης για τις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, καθώς και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1121/2009 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής σχετικά με την πριμοδότηση πρωτεϊνούχων καλλιεργειών, έχοντας υπόψη την οδηγία 96/25/ΕΚ 7 του Συμβουλίου, η οποία θεσπίζει τους κανόνες για την εμπορία και τη σήμανση των πρώτων υλών ζωοτροφών, έχοντας υπόψη το άρθρο 68 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να χορηγούν ειδική στήριξη για πρωτεϊνούχες καλλιέργειες στην επικράτειά τους, και το οποίο εφαρμόζεται ειδικότερα από τη Γαλλία, την Ισπανία, την Πολωνία και τη Φινλανδία, 1 ΕΕ L 147 της , σ ΕΕ L 162 της , σ ΕΕ L 160 της , σ Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P6_TA(2009) ΕΕ L 270 της , σ ΕΕ L 30 της , σ ΕΕ L 125 της , σ. 35. PR\ doc 3/12 PE v02-00

4 έχοντας υπόψη τις συστάσεις σχετικά με τον ρόλο της έρευνας και των τοπικών γνώσεων περιλαμβανομένου του ρόλου των οσπριοειδών πρωτεϊνούχων φυτών όπως διατυπώνονται στην έκθεση της διεθνούς αξιολόγησης της γεωργικής γνώσης, επιστήμης και τεχνολογίας (IAASTD) σχετικά με τον παγκόσμιο επισιτιστικό εφοδιασμό, η οποία εκπονήθηκε από το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη, τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) και την Παγκόσμια Τράπεζα, έχοντας υπόψη τις μελέτες οι οποίες ζητήθηκαν από την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο του εργαστηρίου που διοργανώθηκε στις 11 Οκτωβρίου 2010, έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του, έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A7-0000/2010), α. Βασικά δεδομένα σχετικά με την έλλειψη πρωτεϊνών: προσφορά, ζήτηση και διεθνείς εμπορικές συναλλαγές Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνολική παραγωγή πρωτεϊνούχων καλλιεργειών στην ΕΕ καταλαμβάνει επί του παρόντος μόνο το 3% των αρόσιμων γαιών της Ένωσης και προσφέρει μόνο το 30% των πρωτεϊνούχων καλλιεργειών που καταναλώνονται υπό τη μορφή ζωοτροφών στην ΕΕ, ενώ η εν λόγω έλλειψη παρουσιάζει ανοδική τάση κατά την τελευταία δεκαετία, Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η σημαντική έλλειψη στην παραγωγή πρωτεϊνούχων καλλιεργειών ανάγεται, ιστορικά, σε προγενέστερες συναφθείσες διεθνείς εμπορικές συμφωνίες, ιδίως με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες επέτρεψαν στην ΕΕ να προστατεύσει την παραγωγή σιτηρών της, με αντάλλαγμα την καθιέρωση αδασμολόγητων εισαγωγών πρωτεϊνούχων φυτών και ελαιούχων σπόρων προς την ΕΕ (GATT και συμφωνία του Blair House του 1992), Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 70% (45 εκατομμύρια τόνοι) των πρωτεϊνούχων καλλιεργειών που καταναλώνονται σήμερα στην ΕΕ, ιδιαίτερα δε της σόγιας, αποτελούν προϊόντα εισαγωγής, κυρίως από τη Βραζιλία, την Αργεντινή και τις ΗΠΑ, ενώ ο κύριος όγκος τους χρησιμοποιείται για την παρασκευή ζωοτροφών, Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανωτέρω εισαγωγές αντιστοιχούν σε 20 εκατομμύρια εκτάρια καλλιεργούμενων εκτάσεων εκτός της ΕΕ ή σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% των αρόσιμων γαιών στην ΕΕ, γεγονός το οποίο οδήγησε, σε ορισμένες χώρες, στη μη βιώσιμη καλλιέργεια ευαίσθητων χορτολιβαδικών εκτάσεων και στην αποψίλωση εκτάσεων τροπικών δασών, με αρνητικές συνέπειες, όπως τη διάβρωση του εδάφους, την απώλεια των υδάτινων πόρων και της βιοποικιλότητας, Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το υψηλό ποσοστό εισαγωγών πρωτεϊνούχων φυτών για την παραγωγή ζωοτροφών έχει καταστήσει ολόκληρο τον κτηνοτροφικό τομέα της ΕΕ εξαιρετικά ευάλωτο στην αστάθεια των τιμών και στις στρεβλώσεις του εμπορίου, αντανακλώντας τις επιπτώσεις της ολοένα μεγαλύτερης ελευθέρωσης των γεωργικών PE v /12 PR\ doc

5 αγορών, ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως συνέπεια του χαμηλού ποσοστού των πρωτεϊνούχων καλλιεργειών που παράγονται στο εσωτερικό της ΕΕ, έχει παραμεληθεί η έρευνα και ανάπτυξη, η κατάρτιση και η απόκτηση πρακτικής εμπειρίας στον τομέα της εγχώριας παραγωγής πρωτεϊνούχων καλλιεργειών, οδηγώντας σε ένα χαμηλό επίπεδο καινοτομίας και περιφερειακά προσαρμοσμένης παραγωγής σπόρων προς σπορά στην ΕΕ, Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αφήνονται ανεκμετάλλευτες οι γνώσεις των γεωργών όσον αφορά τις βιώσιμες πρακτικές που συνδέουν τη φυτική και κτηνοτροφική παραγωγή μέσω μιας ισόρροπης αμειψισποράς και μιας κατάλληλης χρήσης χορτολιβαδικών εκτάσεων, και ότι, ως εκ τούτου, η ποιότητα των εγχώριων πρωτεϊνούχων καλλιεργειών δεν προσφέρει την ποιότητα των σύνθετων ζωοτροφών που απαιτείται στους διάφορους τομείς ζωικής παραγωγής, β. Βασικές δηλώσεις σχετικά με τα πλεονεκτήματα από τη μείωση της έλλειψης πρωτεϊνών Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επανεξισορρόπηση της προσφοράς και της κατανάλωσης σιτηρών, πρωτεϊνών και ελαιούχων σπόρων στην ΕΕ θα μπορούσε να αποφέρει μείζονα οικονομικά οφέλη για τους γεωργούς και τη βιομηχανία τροφίμων και ζωοτροφών, αλλά και να επιφέρει βελτιώσεις στην ποιότητα της διατροφής για τους καταναλωτές, υπό την προϋπόθεση ότι το πολιτικό πλαίσιο για την επικείμενη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ ανταποκρίνεται πλήρως στις νέες προκλήσεις που επισημαίνονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν συμπεριληφθούν στα μέτρα που προορίζονται για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, την ενίσχυση της γονιμότητας του εδάφους, τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων και τη διαφύλαξη των διαφορετικών φυτικών ποικιλιών, οι πρωτεϊνούχες καλλιέργειες και η εκτεταμένη χρήση τους στην αμειψισπορά παρέχουν ευρύ φάσμα γεωργοπεριβαλλοντικών πλεονεκτημάτων, τα οποία συμβάλλουν στην αντιμετώπιση αυτών των νέων προκλήσεων, Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής, η παραγωγή πρωτεϊνούχων καλλιεργειών περιορίζει αισθητά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μέσω της αφομοίωσης και δέσμευσης αζώτου στο έδαφος (που ανέρχεται έως και σε 100 kg N/ha μηνιαίως) και της συνακόλουθης μείωσης της χρήσης λιπασμάτων αζώτου, ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον αφορά τη γονιμότητα του εδάφους, η αύξηση του ποσοστού πρωτεϊνούχων φυτικών προϊόντων που καλλιεργούνται σε αρόσιμες γαίες στο πλαίσιο συστημάτων ενισχυμένης αμειψισποράς συμβάλλει στην πιο ισόρροπη αποθήκευση θρεπτικών συστατικών, στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας σε ασθένειες και στη βελτίωση της δομής του εδάφους (συμπεριλαμβανομένης της αυξημένης ενεργειακής απόδοσης για τον εδαφικό ψεκασμό), ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι όσον αφορά τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, κυρίως η χρήση τους στις οσπριοειδείς καλλιέργειες που προορίζονται για την παραγωγή ζωοτροφών όπως οι μόνιμες συνδυασμένες καλλιέργειες χορτονομής-τριφυλλιού ή οι συνδυασμένες καλλιέργειες σιτηρών και πρωτεϊνούχων φυτών και η διαρκής κάλυψη του εδάφους PR\ doc 5/12 PE v02-00

6 μπορούν να μειώσουν σημαντικά την υπεδάφιο απορροή θρεπτικών συστατικών, κυρίως νιτρικών και φωσφορικών ενώσεων, και να περιορίσουν την ανάγκη χρήσης συστημάτων τεχνητής άρδευσης, ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, από πλευράς γεωργικής βιοποικιλότητας, η εκτεταμένη χρήση πρωτεϊνούχων καλλιεργειών οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στις ευρωπαϊκές κλιματικές συνθήκες, όπως το φασόλι, το πίσο, η φακή, το λούπινο, το ρεβίθι, η μηδική/το τριφύλλι, η φακελωτή η αθανασιόφυλλος (Phacelia spp), ο λωτός ο κερατιοφόρος (Lotus corniculatus) και η ονοβρυχίς, θα επιφέρουν αισθητή σταθεροποίηση και θα αυξήσουν την ποικιλία στο σύστημα παραγωγής, ενισχύοντας κατά τον τρόπο αυτόν τις φυτοϋγειονομικές συνθήκες και κάνοντας βιώσιμη χρήση των τοπικά προσαρμοσμένων φυτικών ποικιλιών, πολλές από τις οποίες δεν μπορούν επί του παρόντος να διατεθούν στην αγορά ή να αποτελέσουν αντικείμενο ανταλλαγής δυνάμει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί της εμπορίας σπόρων προς σπορά, ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στον τομέα της παραγωγής πρωτεϊνών και της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας, πρέπει να επιτευχθεί καλύτερη ισορροπία στην παραγωγή φυτικών και ζωικών πρωτεϊνών, ιδιαίτερα όσον αφορά την ποσότητα ενέργειας, ύδατος και εξωτερικών εισροών που καταναλώνονται επί του παρόντος για την εντατική παραγωγή ζωικών πρωτεϊνών έναντι της παραγωγής πρωτεϊνούχων καλλιεργειών για ανθρώπινη κατανάλωση, ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, πέραν της χρήσης εγχώριων πρωτεϊνούχων καλλιεργειών, η ποιότητα των μη εισαγόμενων σύνθετων ζωοτροφών μπορεί εξίσου να βελτιωθεί μέσω της χρήσης αλεύρου γεωμήλων και υποπροϊόντων ελαιούχων σπόρων, όπως οι ηλιόσποροι και οι κραμβόσποροι, ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η απαγόρευση της χρήσης ζωικών πρωτεϊνών σε ζωοτροφές που παρασκευάζονται από λιπαρά απόβλητα και οστεοκρεατάλευρο πρέπει να εξακολουθήσει να ισχύει εφόσον δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι μπορεί να αποκλειστεί ο εξαναγκαστικός κανιβαλισμός και η μετάδοση ασθενειών, γ. Βασικές δηλώσεις σε απάντηση της ανακοίνωσης της Επιτροπής: προετοιμάζοντας το έδαφος για συστάσεις και αιτήματα ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής, όπως δημοσιεύεται στις 17 Νοεμβρίου 2010, επισημαίνει σαφώς την ανάγκη ενίσχυσης της παραγωγής πρωτεϊνούχων καλλιεργειών στο πλαίσιο ενός ενιαίου συστήματος αμειψισποράς (να συμπεριληφθεί μνεία σχετικά με την εκκρεμούσα επίσημη δημοσίευση), ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορες μελέτες που εκπονήθηκαν από τον FAO, την Επιτροπή και τις αρμόδιες αρχές στα κράτη μέλη επισημαίνουν ότι η βελτιωμένη χρήση πρωτεϊνούχων καλλιεργειών στη γεωργία της ΕΕ έχει τη δυνατότητα να προσδώσει μεγαλύτερη αξιοπιστία στην προσφορά ζωοτροφών με την εφαρμογή γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων, ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τον αντίκτυπο των μέτρων της ΚΓΠ στον κλάδο των πρωτεϊνών αποκάλυψε ότι η ανάπτυξη των πρωτεϊνούχων καλλιεργειών είναι επωφελής για τους γεωργούς στους εξής τρεις βασικούς τομείς: στην PE v /12 PR\ doc

7 παραγωγή ζωοτροφών στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις με τη χρήση μεικτών καλλιεργειών, όπως σιτηρών και φασολιών στην παραγωγή πρωτεϊνών για ανθρώπινη κατανάλωση και στη βιολογική καλλιέργεια, Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη δύνανται επί του παρόντος να παρέχουν ειδική στήριξη για την παραγωγή πρωτεϊνούχων καλλιεργειών στο πλαίσιο γεωργοπεριβαλλοντικών προγραμμάτων και των μέτρων του «άρθρου 68», με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των συστημάτων παραγωγής και της διατροφής, ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε αντίθεση με την περαιτέρω ενθάρρυνση μονοκαλλιεργειών σιτηρών και αραβοσίτου για την παραγωγή ζωοτροφών και ενέργειας, η χρήση συστημάτων εκτεταμένης αμειψισποράς, συνδυασμένων καλλιεργειών στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και μεικτών καλλιεργειών χορτονομής-τριφυλλιού αποφέρει μεγαλύτερα περιβαλλοντικά και αγρονομικά οφέλη, καθόσον η ανάπτυξη οσπριοειδών καλλιεργειών στο πλαίσιο ενός συστήματος αμειψισποράς μπορεί να αποτρέψει την εμφάνιση ασθενειών και να εξυγιάνει το έδαφος, ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες εξελίξεις στις τιμές των τροφίμων και η εξαιρετικά υψηλή αστάθεια των τιμών των πρώτων υλών έχουν εγείρει μείζονες ανησυχίες ως προς τη λειτουργία της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας διατροφικής αλυσίδας, στις οποίες έχουν διαδραματίσει καίριο ρόλο οι εισαγόμενες ζωοτροφές, 1. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι νομοθετικές της προτάσεις σχετικά με τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ περιλαμβάνουν κατάλληλα μέτρα και μέσα τα οποία ενσωματώνουν την παραγωγή πρωτεϊνούχων καλλιεργειών σε βελτιωμένα συστήματα αμειψισποράς, κατά τρόπο ώστε να καλυφθεί η υφιστάμενη έλλειψη πρωτεϊνών, να βελτιωθούν τα εισοδήματα των γεωργών και να αντιμετωπισθούν οι καίριες προκλήσεις που εγείρονται για τη γεωργία, όπως η κλιματική αλλαγή, η απώλεια της βιοποικιλότητας και της γονιμότητας του εδάφους, καθώς και η προστασία και βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων 2. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει άμεσα στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της αύξησης της εγχώριας παραγωγής πρωτεϊνούχων καλλιεργειών στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων αντικατάστασης των εισαγωγών, των δυνητικών επιπτώσεων στα εισοδήματα των γεωργών, της ενδεχόμενης συμβολής της στον μετριασμό των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, του αντικτύπου της στη βιοποικιλότητα και τη γονιμότητα του εδάφους, καθώς και των δυνατοτήτων μείωσης της απαιτούμενης εξωτερικής εισροής ανόργανων λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων 3. απευθύνει έκκληση στην Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη επί των ελλείψεων στον τομέα της έρευνας και της αναπαραγωγής και προσφοράς σπόρων προς σπορά πρωτεϊνούχων καλλιεργειών, και να υποβάλει προτάσεις σχετικά με τους τρόπους βελτίωσης των υπηρεσιών γεωργικών εφαρμογών και της κατάρτισης των γεωργών όσον αφορά τη χρήση αμειψισποράς και συνδυασμένων καλλιεργειών για την παραγωγή, την αποθήκευση και τον καθαρισμό των ζωοτροφών στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, καθώς και για την παρασκευή ζωοτροφών γενικότερα 4. ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει ένα πλαίσιο μέτρων υπέρ της αγροτικής ανάπτυξης PR\ doc 7/12 PE v02-00

8 το οποίο θα εισαγάγει βελτιωμένα, αποκεντρωμένα μέσα για την παραγωγή ζωοτροφών, βάσει των τοπικών και περιφερειακών φυτικών ποικιλιών, για την αποθήκευση των εν λόγω ποικιλιών και την επιλογή και ανάπτυξη σπόρων προς σπορά 5. καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει αξιολόγηση για την εκτίμηση των επιπτώσεων των υφιστάμενων δασμών εισαγωγής και εμπορικών συμφωνιών επί των διαφόρων καλλιεργειών ελαιούχων σπόρων και πρωτεϊνούχων καλλιεργειών, και να αναθεωρήσει τις ισχύουσες στρατηγικές που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων όσον αφορά τις επονομαζόμενες «μη εμπορικές πτυχές», στις οποίες περιλαμβάνονται οι γεωργοπεριβαλλοντικές επιπτώσεις της ενισχυμένης αμειψισποράς 6. καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, τον ορισμό των ορθών γεωργικών πρακτικών, συμπεριλαμβάνοντας τη χρήση υποχρεωτικής αμειψισποράς με εγχώριες πρωτεϊνούχες καλλιέργειες ως προληπτικό μέτρο κατά των ασθενειών των φυτών και της αστάθειας των τιμών στον τομέα της ζωικής παραγωγής 7. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο έκθεση σχετικά με την υφιστάμενη χρήση εντόσθιων σφαγίων, λιπαρών αποβλήτων, οστεοκρεατάλευρου και λοιπών πηγών ζωικών πρωτεϊνών στα κράτη μέλη, περικλείοντας γενική επισκόπηση (ημερομηνίες, κ.λπ.) των χρησιμοποιούμενων θερμίδων, και να προτείνει εναλλακτικές λύσεις για την κατεργασία και χρήση αυτών των πρωτεϊνούχων πηγών σε μονάδες παραγωγής βιοαερίου, αποτέφρωσης και παρασκευής ζωοτροφών ζητεί μετ επιτάσεως την πλήρη εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης έναντι της δυνητικής χρήσης ζωικών πρωτεϊνών σε οιοδήποτε είδος ζωοτροφών 8. απευθύνει έκκληση στην Επιτροπή να θεσπίσει ένα πρόγραμμα πλαίσιο για την ανάπτυξη αποκεντρωμένης γεωργικής έρευνας στο πλαίσιο της έρευνας για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη, καθώς και προγράμματα κατάρτισης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις σχετικά με τη βελτίωση της αναπαραγωγής τοπικά προσαρμοσμένων πρωτεϊνούχων φυτών 9. καλεί την Επιτροπή να καθιερώσει συμπληρωματική ενίσχυση για τους γεωργούς που καλλιεργούν πρωτεϊνούχα φυτά, συμπεριλαμβανομένης της βοσκής με βάση το τριφύλλι, σε ποσοστό 10% της αμειψισποράς τους 10. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή. PE v /12 PR\ doc

9 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η έλλειψη πρωτεϊνούχων καλλιεργειών στην ΕΕ Πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή* σχετικά με τον τομέα των πρωτεϊνούχων καλλιεργειών αποκαλύπτει αξιοσημείωτη πτώση της παραγωγής πρωτεϊνούχων καλλιεργειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την τελευταία δεκαετία. Η βασική παραγωγή αποξηραμένων οσπρίων, εξαιρουμένης της σόγιας, μειώθηκε κατά 30%, και η παραγωγή σόγιας παρουσίασε πτώση κατά 12%. Η τάση αυτή αυξάνει την ήδη υπάρχουσα ανησυχητική εξάρτηση της Ένωσης από τις εισαγωγές πρωτεϊνούχων φυτών που χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο για την παρασκευή ζωοτροφών και ενέχει μείζονες κινδύνους, ιδίως για τον κτηνοτροφικό τομέα της ΕΕ, διότι έχει αυξηθεί σημαντικά η αστάθεια των τιμών στις διεθνείς αγορές. *(Έκθεση της εταιρείας συμβούλων «LMC International».) Η συνολική παραγωγή πρωτεϊνούχων καλλιεργειών στην ΕΕ καταλαμβάνει επί του παρόντος μόνο το 3% των αρόσιμων γαιών της Ένωσης (εξαιρουμένων των οπωροκηπευτικών). Παρά τις κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται στον τομέα από το 1978, η παραγωγή αποξηραμένων οσπρίων, η οποία αυξήθηκε προσωρινά κατά τη δεκαετία του 1980, μειώθηκε εκ νέου σε περίπου ένα εκατομμύριο εκτάρια το Κάθε χρόνο, εισάγονται περισσότεροι από 40 εκατομμύρια τόνοι πρωτεϊνούχων φυτών, κυρίως ζωοτροφών από σόγια και γλουτένη αραβοσίτου, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 80% της κατανάλωσης πρωτεϊνούχων προϊόντων στην ΕΕ. Από πλευράς χρήσης γαιών στο εξωτερικό για τις εισαγωγές πρωτεϊνούχων φυτών στην ΕΕ, η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί στο δέκα τοις εκατό των αρόσιμων γαιών της ΕΕ ή σε έκταση 20 εκατομμυρίων εκταρίων. Ιστορικοί λόγοι για την έλλειψη πρωτεϊνών και οι επιπτώσεις της Η έλλειψη στην παραγωγή πρωτεϊνούχων καλλιεργειών ανάγεται σε προγενέστερες συναφθείσες διεθνείς εμπορικές συμφωνίες (στη Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου (GATT) και τη συμφωνία του Blair House), οι οποίες επέτρεψαν στην ΕΕ να προστατεύσει την παραγωγή σιτηρών της, με αντάλλαγμα την καθιέρωση αδασμολόγητων εισαγωγών ελαιούχων σπόρων και πρωτεϊνούχων φυτών προς την ΕΕ. Ως εκ τούτου, η παραγωγή πρωτεϊνούχων καλλιεργειών βρέθηκε σε άκρως μειονεκτική θέση στο ανταγωνιστικό περιβάλλον και παρουσίασε συναφώς ραγδαία πτώση. Κατά συνέπεια, οι γεωργοί και οι τοπικές επιχειρήσεις μεταποίησης απώλεσαν το ενδιαφέρον τους για τα πρωτεϊνούχα φυτά, καθώς και τις πρακτικές γνώσεις για τις καλλιέργειες και την απόδοση προστιθέμενης αξίας στα αντίστοιχα προϊόντα. Οι παραγωγοί έχουν παύσει να αναπτύσσουν ποικιλίες που παρουσιάζουν ανθεκτικότητα στις ασθένειες και υψηλές επιδόσεις. Η ευρωπαϊκή έρευνα στον εν λόγω τομέα σημείωσε επίσης σημαντική πτώση, αντανακλώντας το χαμηλό ποσοστό ζήτησης σπόρων προς σπορά και τεχνικής υποστήριξης. Η ΕΕ καταργεί σταδιακά τη στήριξη των πρωτεϊνούχων καλλιεργειών και τα μέσα αποξήρανσης της μηδικής/του τριφυλλιού και λοιπών οσπριοειδών ειδών χορτονομής. Το πλέον ανησυχητικό γεγονός είναι ότι, σε ολόκληρη την Ευρώπη, αφήνεται ανεκμετάλλευτη η πρακτική εμπειρία στον τομέα της παραγωγής πρωτεϊνούχων καλλιεργειών στο πλαίσιο της εκτεταμένης αμειψισποράς, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής, αποθήκευσης, μεταποίησης και χρήσης τους ως ζωοτροφών στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Τέλος, και οι εμπορικοί αντιπρόσωποι πρωτεϊνοελαιούχων καλλιεργειών επικεντρώνονται πλέον εξ ολοκλήρου στις εισαγωγές πρωτεϊνούχων καλλιεργειών και επιδεικνύουν ελάχιστο ενδιαφέρον για την εγχώρια παραγωγή. PR\ doc 9/12 PE v02-00

10 Μείωση της έλλειψης πρωτεϊνών στην ΕΕ ένα σημαντικό στοιχείο της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη έχουν επισημάνει τα πλεονεκτήματα μιας περισσότερο ισόρροπης προσφοράς και κατανάλωσης εγχώριων πρωτεϊνούχων καλλιεργειών στο πλαίσιο μιας πιο ολοκληρωμένης στρατηγικής, η οποία θα ανταποκρίνεται στις νέες προκλήσεις, όπως είναι η κλιματική αλλαγή, η απώλεια της γεωργικής βιοποικιλότητας, η υπερεκμετάλλευση του εδάφους, καθώς και η ρύπανση των υπόγειων υδάτων και η αστάθεια των τιμών για τα γεωργικά προϊόντα στην παγκόσμια αγορά. Η εκτεταμένη χρήση πρωτεϊνούχων καλλιεργειών στην αμειψισπορά παρέχει μείζονα πλεονεκτήματα στον γεωργοπεριβαλλοντικό τομέα και στον μετριασμό των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής. Όσον αφορά δε την κλιματική αλλαγή, οι οσπριοειδείς ποικιλίες, όπως τα κτηνοτροφικά πίσα, τα κουκιά, τα λαθούρια, τα λούπινα, οι φακές, τα ρεβίθια, αλλά και η μηδική/το τριφύλλι και η χορτονομή με βάση το τριφύλλι, μπορούν να μειώσουν αισθητά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μέσω της αφομοίωσης και της δέσμευσης αζώτου στο έδαφος, περιορίζοντας κατά τον τρόπο αυτόν τη χρήση λιπασμάτων αζώτου έως και κατά 100 kg N ανά εκτάριο μηνιαίως. Η αύξηση του ποσοστού των πρωτεϊνούχων καλλιεργειών στην αμειψισπορά επιφέρει βελτιώσεις στη γονιμότητα και τη δομή του εδάφους, στην αποθήκευση θρεπτικών συστατικών, καθώς και στην υγεία των επόμενων καλλιεργειών. Οι μόνιμες μεικτές καλλιέργειες χορτονομής-τριφυλλιού για την παραγωγή ζωοτροφών, οι μεικτές καλλιέργειες σιτηρών και πρωτεϊνούχων φυτών εξασφαλίζουν καλύτερη κάλυψη του εδάφους και μειώνουν, επομένως, την απορροή θρεπτικών συστατικών στα υπόγεια ύδατα και τους ποταμούς, προσφέροντας παράλληλα καλύτερες συνθήκες για τις μέλισσες και για τα άλλα έντομα επικονιαστές. Η εκτεταμένη αμειψισπορά περιορίζει την ανάγκη παρεμβάσεων για την προστασία των καλλιεργειών και δύναται να συνδράμει στη διατήρηση των διαφόρων άγριων και καλλιεργούμενων ειδών και ποικιλιών. Πρωτεϊνούχες καλλιέργειες και εκτεταμένη αμειψισπορά μείωση του κόστους παραγωγής και αύξηση των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων Η εκτεταμένη χρήση οσπριοειδών καλλιεργειών στην αμειψισπορά περιορίζει σημαντικά την ανάγκη χρήσης λιπασμάτων αζώτου, συμβάλλοντας κατά τον τρόπο αυτόν στη μείωση τόσο των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά την παραγωγή τους όσο και του συνολικού κόστους παραγωγής για τους γεωργούς. Δεδομένης της παγκόσμιας ανοδικής τάσης των τιμών του αργού πετρελαίου, σημειώνεται επίσης και συνεχής αύξηση των δαπανών για τις γεωργικές εισροές, συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων. Η αμειψισπορά που περιλαμβάνει πρωτεϊνούχες καλλιέργειες μπορεί να μειώσει την κατανάλωση καυσίμων κατά τον ψεκασμό του εδάφους, καθώς η περιεκτικότητά του τελευταίου σε οργανικά λιπάσματα και η υγρασία του διατηρούνται καλύτερα, και απαιτείται λιγότερη επιφανειακή εδαφική κατεργασία. Σε πρόσφατη μελέτη που δημοσίευσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (PE ) και σε μελέτη που εκπόνησε η επιτροπή της γαλλικής κυβέρνησης για τη βιώσιμη ανάπτυξη (Δεκέμβριος 2009, αριθ. 15), εκτιμάται μείωση των δαπανών για τη χρήση λιπασμάτων στη Γαλλία έως και κατά 100 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Εν ολίγοις, τα πλεονεκτήματα της παραγωγής πρωτεϊνούχων καλλιεργειών στο πλαίσιο της εκτεταμένης αμειψισποράς που προσδιορίζονται στις προαναφερθείσες μελέτες είναι τα ακόλουθα: αύξηση της δέσμευσης αζώτου, δημιουργία ισόρροπης αναλογίας άνθρακα/αζώτου (C/N) στο έδαφος και βελτίωση της περιεκτικότητας σε οργανικά λιπάσματα μείωση των ψεκασμών με φυτοφάρμακα και της χρήσης ζιζανιοκτόνων λόγω του περιορισμού των ασθενειών των φυτών και των επιδρομών ζιζανίων βελτίωση της δομής του εδάφους. PE v /12 PR\ doc

11 Ποιότητα της παραγωγής πρωτεϊνούχων καλλιεργειών και σύνθετες ζωοτροφές Η αποδοτικότητα της χρήσης πρωτεϊνούχων καλλιεργειών στην παραγωγή ζωοτροφών εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την περιεκτικότητα των διαφόρων καλλιεργειών σε απαραίτητα αμινοξέα και από τη σύσταση των σύνθετων ζωοτροφών. Επί του παρόντος, θεωρείται ότι η σόγια παρέχει το υψηλότερο ποσοστό ενιαίας περιεκτικότητας στα εν λόγω αμινοξέα, με λίαν ικανοποιητική ισορροπία θρεπτικών συστατικών, ιδίως για την παραγωγή χοίρειου κρέατος και την πτηνοτροφία. Για τον λόγο αυτόν, η περιεκτικότητα των σύνθετων ζωοτροφών σε σόγια ανέρχεται σήμερα περίπου σε 50% για την ωοπαραγωγή, ενώ η πτηνοτροφική παραγωγή βασίζεται στη σόγια. Στην παραγωγή χοιρείου και βοείου κρέατος, η περιεκτικότητα των σύνθετων ζωοτροφών σε σόγια κυμαίνεται περίπου σε ποσοστό 28% και 21% αντιστοίχως. Οι δυνατότητες αντικατάστασης των εισαγωγών σόγιας και λοιπών προϊόντων ζωοτροφών που παράγονται σε τρίτες χώρες εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τα νέα κίνητρα που παρέχονται στους γεωργούς για την ανάπτυξη των εν λόγω καλλιεργειών, καθώς και από την ύπαρξη επαρκών υποδομών για τη μεταποίησή τους σε ζωοτροφές. Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εγκύψει στις ανωτέρω δυνατότητες για την ανόρθωση του υφιστάμενου χαμηλού επιπέδου της έρευνας, της επιλογής και εμπορίας, των γνώσεων παραγωγής, της αποθήκευσης και της χρήσης των εν λόγω καλλιεργειών για την παρασκευή ζωοτροφών στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Ειδική στήριξη, έρευνα, υπηρεσίες γεωργικών εφαρμογών και κατάρτιση Προκειμένου να προσφερθούν στους γεωργούς νέα κίνητρα για την ανάπτυξη και τη χρήση πρωτεϊνούχων καλλιεργειών σε συνδυασμό με την καλλιέργεια σιτηρών και ελαιούχων σπόρων, καθώς και υποπροϊόντων τους, η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ θα πρέπει να περιλαμβάνει οριζόντια μέτρα, τα οποία δεν θα παρέχουν ειδική πριμοδότηση για τις καλλιέργειες, αλλά θα ενθαρρύνουν τις γεωργικές πρακτικές που ανταποκρίνονται στις νέες προκλήσεις, καλύπτοντας, ταυτόχρονα, την έλλειψη πρωτεϊνών στην Ένωση. Το άρθρο 68 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 χρησιμοποιείται από πολλά κράτη μέλη στο πλαίσιο της παροχής ειδικής στήριξης για την παραγωγή πρωτεϊνούχων καλλιεργειών ως συμβολή στις γεωργοπεριβαλλοντικές πρακτικές. Ωστόσο, αυτή η εναλλακτική δυνατότητα θα πρέπει να αποτελέσει πρακτική ολόκληρης της ΕΕ για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων. Δέον είναι η Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο συμπληρωματικής ενίσχυσης με την υποχρεωτική εφαρμογή αμειψισποράς τουλάχιστον τεσσάρων διαφορετικών καλλιεργειών, συμπεριλαμβανομένης μίας τουλάχιστον πρωτεϊνούχου καλλιέργειας, καθώς και το ενδεχόμενο ενισχυμένης στήριξης για μη αρόσιμες μόνιμες χορτολιβαδικές εκτάσεις που περιλαμβάνουν ειδικές μεικτές καλλιέργειες χορτονομής-οσπριοειδών φυτών που προορίζονται για ζωοτροφές. Τα εν λόγω μέτρα όχι μόνο θα μείωναν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, αλλά και θα συνέβαλαν στην ανόρθωση του επιπέδου υγείας των φυτών και των ζώων. Δέον είναι επίσης η Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο ειδικής στήριξης για την πραγματοποίηση επενδύσεων σε περιφερειακές, τοπικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις στο εσωτερικό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων προκειμένου για την αποθήκευση, τον καθαρισμό και τη μεταποίηση πρωτεϊνούχων καλλιεργειών στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στο πλαίσιο προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης. Εξίσου σημαντική είναι η εκπόνηση μελέτης σχετικά με τις υφιστάμενες ελλείψεις στον τομέα της έρευνας και της παραγωγής σπόρων προς σπορά, συμπεριλαμβανομένων των αναγκών για βελτιωμένες υπηρεσίες γεωργικών εφαρμογών, καθώς και ο σχεδιασμός μιας αποκεντρωμένης προσέγγισης για ερευνητικά προγράμματα που θα λαμβάνει υπόψη τις τοπικές γνώσεις των γεωργών και PR\ doc 11/12 PE v02-00

12 βιώσιμα συστήματα γεωργικής παραγωγής. Επιπλέον, η Επιτροπή θα μπορούσε ενδεχομένως να εξετάσει την πιθανότητα επανασύστασης μιας γεωργικής ερευνητικής μονάδας υπό τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης. Προς την επίτευξη μιας καλύτερης ισορροπίας στην παραγωγή ζωικών και φυτικών πρωτεϊνών Επί του παρόντος, παράγεται υψηλότατο ποσοστό πρωτεϊνούχων καλλιεργειών για την παρασκευή ζωοτροφών, ενώ η ανθρώπινη κατανάλωση οσπρίων στην ΕΕ παρουσιάζει συνεχή πτώση. Με γνώμονα τις δεσμεύσεις της ΕΕ για την ενεργή συμβολή της στην παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια και τη δυναμική καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, η μελλοντική πολιτική για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη δεν θα πρέπει να επικεντρώνεται μόνο στην επίτευξη μιας καλύτερης ισορροπίας στην παραγωγή ζωικών και φυτικών πρωτεϊνών με στόχο τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου και της απορροής θρεπτικών συστατικών σε λεκάνες απορροής, αλλά θα πρέπει επίσης να παρέχει κίνητρα στους καταναλωτές, στις αρχές των δημοσίων συμβάσεων και στις υπηρεσίες τροφοδοσίας ώστε να προβαίνουν σε πιο ισορροπημένες, φιλικές προς το περιβάλλον και διαφοροποιημένες επιλογές τροφίμων στη διατροφή τους. Παράλληλα, η Επιτροπή θα πρέπει να αναλάβει νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη μείωση των αποβλήτων από τρόφιμα σε όλη την τροφική αλυσίδα, συμπεριλαμβανομένων των εντοσθίων σφαγίων και των λιπαρών αποβλήτων, η χρήση ή η διάθεση των οποίων εξακολουθεί να μην υπόκειται σε επαρκές ρυθμιστικό πλαίσιο. Η Επιτροπή θα πρέπει να εφαρμόσει αυστηρά την αρχή της προφύλαξης στον εν λόγω τομέα, αλλά θα πρέπει επίσης να αναλάβει νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη μείωση των αποβλήτων τροφίμων και τη βελτίωση της συνολικής ισορροπίας μεταξύ της ζωικής και φυτικής παραγωγής ενόψει των νέων προκλήσεων. PE v /12 PR\ doc

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 11.2.2015 B8-0000/2015 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-000/2015 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Σωτηρόπουλος Τεχνολόγος Γεωπονίας DS Consulting

Δημήτρης Σωτηρόπουλος Τεχνολόγος Γεωπονίας DS Consulting Δημήτρης Σωτηρόπουλος Τεχνολόγος Γεωπονίας Κανονισμοί Ευρωπαϊκής Ένωσης Λειτουργία Συστήματος Ελέγχου Πιστοποίηση Προϊόντων Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007 Κανονισμός (ΕΚ) 889/2008 Κανονισμός (ΕΚ) 710/2009 Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2295(INI) 27.3.2013. Σχέδιο γνωμοδότησης Tamás Deutsch. PE508.059v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2295(INI) 27.3.2013. Σχέδιο γνωμοδότησης Tamás Deutsch. PE508.059v01-00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 27.3.2013 2012/2295(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27 Tamás Deutsch (PE506.093v01-00) σχετικά με την καινοτομία για βιώσιμη ανάπτυξη: μια

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Έγγραφο συνόδου 01.12.2014 B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Έγγραφο συνόδου 01.12.2014 B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 204-209 Έγγραφο συνόδου 0.2.204 B8-0000/204 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/204 σύμφωνα με το άρθρο 28, παράγραφος 5, του Κανονισμού σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη αξιολόγησης των κοινοτικών μέτρων στον τομέα των αποξηραμένων χορτονομών

Μελέτη αξιολόγησης των κοινοτικών μέτρων στον τομέα των αποξηραμένων χορτονομών 1 Μελέτη αξιολόγησης των κοινοτικών μέτρων στον τομέα των αποξηραμένων χορτονομών AND-International (Παρίσι), COGEA (Ρώμη), Πανεπιστήμιο Lleida (Lleida) και Δανική Συμβουλευτική υπηρεσία Γεωργίας (Aarhus)

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία Φυτο- γενετικών Πόρων. Επισιτιστική Αυτάρκεια. Βάσω Κανελλοπούλου ΠΕΛΙΤΙ

Προστασία Φυτο- γενετικών Πόρων. Επισιτιστική Αυτάρκεια. Βάσω Κανελλοπούλου ΠΕΛΙΤΙ Προστασία Φυτο- γενετικών Πόρων ε Επισιτιστική Αυτάρκεια Βάσω Κανελλοπούλου ΠΕΛΙΤΙ ΦΟΡΟΥΜ-ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αθήνα, Πολυτεχνείο, 20-22/2/2015 Διοργάνωση: Ηλιόσποροι, δίκτυο για

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΗΣ ΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. Η παραγωγή τροφής

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΗΣ ΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. Η παραγωγή τροφής Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΗΣ ΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η παραγωγή τροφής Καλύπτει τη βασικότερη ανθρώπινη ανάγκη Ιστορικά, η πρώτη αιτία ανθρώπινης παρέµβασης στο φυσικό περιβάλλον Σχετίζεται άµεσα µε τον υπερπληθυσµό

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.1.2015 2014/0096(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕτΑρρυΘΜιΣΗ τησ ΕυρωΠΑϊΚΗΣ ΑΓρΟτιΚΗΣ ΠΟλιτιΚΗΣ Τ Ω Ρ Α Ή Π Ο Τ Ε. www.greens-efa.eu

ΜΕτΑρρυΘΜιΣΗ τησ ΕυρωΠΑϊΚΗΣ ΑΓρΟτιΚΗΣ ΠΟλιτιΚΗΣ Τ Ω Ρ Α Ή Π Ο Τ Ε. www.greens-efa.eu ΜΕτΑρρυΘΜιΣΗ τησ ΕυρωΠΑϊΚΗΣ ΑΓρΟτιΚΗΣ ΠΟλιτιΚΗΣ Τ Ω Ρ Α Ή Π Ο Τ Ε www.greens-efa.eu ΜΙΑ ΔΙΚΑΙΗ ΚΑΠ 20% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων εξακολουθούν να λαμβάνουν το 80% του συνόλου των άμεσων ενισχύσεων στο

Διαβάστε περισσότερα

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.3.2015 2013/0371(COD) ***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Επισιτιστική Κρίση

Παγκόσμια Επισιτιστική Κρίση Παγκόσμια Επισιτιστική Κρίση Τ Tο πρόβλημα της διατροφής του ανθρώπου σε παγκόσμιο επίπεδο είναι ιδιαίτερα οξύ και καθημερινά οξύνεται περισσότερο, εξαιτίας του ρυθμού αύξησης του πληθυσμού της γης τον

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013)

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) 1. Κοινή Γεωργική Πολιτική 1.1. Μεταρρύθµιση της ΚΓΠ Τον Ιούνιο 2003 εγκρίθηκε µια εκ θεµελίων µεταρρύθµιση της Κοινής Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Αειφόρος αγροτική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και φιλοσοφία της βιολογικής γεωργίας. Δούμα Κατερίνα Γεωπόνος

Αρχές και φιλοσοφία της βιολογικής γεωργίας. Δούμα Κατερίνα Γεωπόνος Αρχές και φιλοσοφία της βιολογικής γεωργίας Δούμα Κατερίνα Γεωπόνος Στάδια εξέλιξης της βιολογικής γεωργίας 1 ο στάδιο: 1920 Ξεκινούν οι πρώτοι προβληματισμοί από τον Αυστριακό Steiner που αγωνίζεται για

Διαβάστε περισσότερα

http://www.eu-water.eu

http://www.eu-water.eu 5ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου EU-WATER Διακρατική ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στη γεωργία http://www.eu-water.eu "Οικονομικά κίνητρα για την υιοθέτηση πρακτικών εξοικονόμησης νερού και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ι. ΜΠΑΛΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Π.Θ.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ι. ΜΠΑΛΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Π.Θ. ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ι. ΜΠΑΛΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Π.Θ. Η υπερβολική συγκέντρωση της εντατικής κτηνοτροφίας σε ορισμένες περιοχές, σε συνδυασμό με την αύξηση του μεγέθους των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015 EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 29.5.2015 2015/2107(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Αργυρώ Ζέρβα, ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Δασών Σοφία Πουρνάρα, Διαχειριστική Αρχή ΥΠΑΑΤ 1η Συνάντηση ομάδας ΘΟΣΣ 5, Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 29.1.2015 2014/2147(INI) ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων για τις οργανώσεις παραγωγών, τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 30.6.2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1253/2012 του F.T., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με παραβάσεις της νομοθεσίας της ΕΕ αναφορικά με διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 7.12.2007 PE398.537v01-00 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-15 Σχέδιο γνωμοδότησης (PE396.682v01-00) Werner Langen Βιώσιμη γεωργία και το βιοαέριο:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΟΣΑ - FAO Προοπτικές του γεωργικού τομέα 2012

ΟΟΣΑ - FAO Προοπτικές του γεωργικού τομέα 2012 OECD-FAO Agricultural Outlook 2012 Summary in Greek ΟΟΣΑ - FAO Προοπτικές του γεωργικού τομέα 2012 Περίληψη στα ελληνικά Read the full book on: 10.1787/agr_outlook-2012-en Αυτή είναι η δέκατη όγδοη έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΓΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Συνοπτική παρουσίαση

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΓΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Συνοπτική παρουσίαση ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΓΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Συνοπτική παρουσίαση Dipartimento di Economia e Ingegneria Agrarie Alma Mater Studiorum Università

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E

«ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E «ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E ΠΟΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΚΗΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΚΗΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΚΗΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΤΜΗΜΑ Γ2 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΤΟΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έχουν περάσει περίπου 15 χρόνια από τη δημιουργία γενετικά τροποποιημένων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή. Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012

4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή. Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012 4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012 Σκοπός και Διαδικασίες Εργασιών των ΘΟΣΣ Σκοπός: η διαμόρφωση προτάσεων βασικών στρατηγικών επιλογών για την αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-15 Α. Λιόπα-Τσακαλίδη Γ. Ζερβουδάκης ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η αντιμετώπιση των ζιζανίων στα καλλιεργούμενα φυτά είναι απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο (2007 2013) ΑΘΗΝΑ 14 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο (2007 2013) ΑΘΗΝΑ 14 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΣΣΑΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ 4 Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο (2007 2013) ΑΘΗΝΑ 14 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ) ΚΑΝ.. 1698/2005 ΕΠΙΤΕΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΟΙΡΟΥΣ. Ιωάννης Μαυρομιχάλης, PhD

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΟΙΡΟΥΣ. Ιωάννης Μαυρομιχάλης, PhD ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΟΙΡΟΥΣ Ιωάννης Μαυρομιχάλης, PhD Οι τιμές του σογιαλεύρου και των κρυσταλλικών αμινοξέων παραμένουν ασταθείς. Κατά καιρούς, υπάρχει ενδιαφέρον για λιγότερο γνωστές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ. Βιο-καύσιμα. Κείμενο Θέσεων

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ. Βιο-καύσιμα. Κείμενο Θέσεων ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ Βιο-καύσιμα Κείμενο Θέσεων Αθήνα, Νοέμβριος 2007 1. Εισαγωγή Η βιομηχανία τροφίμων και ποτών είναι o μεγαλύτερος

Διαβάστε περισσότερα

Βιοποικιλότητα & Αγροτικά Οικοσυστήματα

Βιοποικιλότητα & Αγροτικά Οικοσυστήματα ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΑ ΑΓΡΟ- ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ Χρονική Διάρκεια: Οκτώβριος 2010 Ιούνιος 2014 Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Στις ερωτήσεις που σημειώνονται με αστερίσκο πρέπει να δοθεί οπωσδήποτε απάντηση. 1. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΣ 1.1 Είστε εγκατεστημένος/η στην παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

«Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων»

«Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων» «Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων» (ΟΔΗΓΙΑ 2000/60/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ Σ.Π.Ε.Λ. AGROTICA, 2010 Γεωργία και Κλιματική Αλλαγή: O Ρόλος των Λιπασμάτων. Δρ. ΔΗΜ. ΑΝΑΛΟΓΙΔΗΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ Σ.Π.Ε.Λ. AGROTICA, 2010 Γεωργία και Κλιματική Αλλαγή: O Ρόλος των Λιπασμάτων. Δρ. ΔΗΜ. ΑΝΑΛΟΓΙΔΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ Σ.Π.Ε.Λ. AGROTICA, 2010 Γεωργία και Κλιματική Αλλαγή: O Ρόλος των Λιπασμάτων Δρ. ΔΗΜ. ΑΝΑΛΟΓΙΔΗΣ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ OΜΩΣ, Η ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (όπως όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Σύνοψη Το παρόν υπόμνημα εξετάζει

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2009/2110(DEC) 2.2.2010

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2009/2110(DEC) 2.2.2010 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών 2009/2110(DEC) 2.2.2010 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2008/2173(INI) 20.11.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την προστασία των καταναλωτών, ιδίως των ανηλίκων, όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα I ΔΕΙΚΤΗΣ 1

Παράρτημα I ΔΕΙΚΤΗΣ 1 Παράρτημα I ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση & Αξιολόγηση με τη νέα ΚΑΠ Λογική της παρέμβασης και προτεινόμενοι δείκτες

Παρακολούθηση & Αξιολόγηση με τη νέα ΚΑΠ Λογική της παρέμβασης και προτεινόμενοι δείκτες Παρακολούθηση & Αξιολόγηση με τη νέα ΚΑΠ Λογική της παρέμβασης και προτεινόμενοι δείκτες 3 η Τεχνική Συνάντηση Ομάδας Καθοδήγησης 27 Απριλίου 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΕΥΔ

Διαβάστε περισσότερα

Βιοντίζελ: Ανάπτυξη, αποκέντρωση, αειφορία Σωτήρης Φώλιας Πρόεδρος Δ.Σ. Σ.ΒΙ.Β.Ε.

Βιοντίζελ: Ανάπτυξη, αποκέντρωση, αειφορία Σωτήρης Φώλιας Πρόεδρος Δ.Σ. Σ.ΒΙ.Β.Ε. 1η Ενότητα: «Το Παρόν και το Μέλλον των Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα και την Ευρώπη» Βιοντίζελ: Ανάπτυξη, αποκέντρωση, αειφορία Σωτήρης Φώλιας Πρόεδρος Δ.Σ. Σ.ΒΙ.Β.Ε. Σύντομο Ιστορικό Οδηγία 2003/30/ΕΚ οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.3.2014 COM(2014) 179 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΕΙΣ. Μάριος Τζιτζινάκης Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΕΙΣ. Μάριος Τζιτζινάκης Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Μάριος Τζιτζινάκης Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Το 76% της παραγωγής τροφίμων για τον άνθρωπο εξαρτάται από τη μελισσοκομία. Το 84 % των φυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.10.2014 COM(2014) 632 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση σχετικά με τη διαθεσιμότητα στοιχείων-κουμπιών χωρίς υδράργυρο για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ:

ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ: ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ: ΕΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑ ΜΕ ΑΓΝΩΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΡΙΜΗΚΥΡΙΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ, Δρ. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική

Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Καλαμάτα, 2 Φεβρουαρίου 2014 Τάσος Χανιώτης Διευθυντής Οικονομικών αναλύσεων, προοπτικών και αξιολογήσεων ΓΔ Γεωργίας και Ανάπτυξης Υπαίθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 10.12.2014 2014/2223(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με μια νέα δασική στρατηγική της ΕΕ: για τα δάση και τον δασικό τομέα (2014/2223(INI))

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Στην Πρόταση Κανονισμού για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης μετά το 2013, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην καινοτομία αφού, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα,

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα µεταρρύθµιση της ΚΑΠ:

Η νέα µεταρρύθµιση της ΚΑΠ: Η νέα µεταρρύθµιση της ΚΑΠ: προτάσεις, προκλήσεις και προοπτικές για την ευρωπαϊκή και ελληνική γεωργία ΟΕ-ΠΑΜΑΚ 24 Απρίλιου 2012 Τάσος Χανιώτης ιευθυντής ιεύθυνση οικονοµικών αναλύσεων, προοπτικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ O ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 12,2 ΔΙΣ ΕΤΗΣΙΩΣ ΑΝ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΟ BRANDING ΚΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΡΑΒΙΑΣ 1998 1999 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ» ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΘΗΤΕΣ: Β Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΡΗΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα όσπρια που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας

4 ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας 4 ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας 2015 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ δραστηριοποιείται από το 1947 στην παραγωγή ζυμαρικών Διαθέτει καθετοποιημένο συγκρότημα Μύλου & Μακαρονοποιείου στη Λάρισα,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες Εξελίξεις στην Αγροτική Οικονοµία. της Ελλάδος

Πρόσφατες Εξελίξεις στην Αγροτική Οικονοµία. της Ελλάδος Πρόσφατες Εξελίξεις στην Αγροτική Οικονοµία της Ελλάδος Το κείµενο αυτό προέρχεται από έκδοση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το Μάιο του 2012 µε τίτλο: Agricultural Policy Perspectives, Member States factsheets

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η σχέση και αλληλεξάρτηση µεταξύ γεωργίας και περιβάλλοντος είναι άµεση και δυναµική. Η γεωργία βασίζεται στη διαθεσιµότητα και παραγωγική ικανότητα των φυσικών πόρων,

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα & Προοπτικές της καλλιέργειας των ΟΣΠΡΙΩΝ ρ. ηµήτριος Βλαχοστέργιος Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών & Βοσκών Λάρισας ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΟΣΠΡΙΑ Ξηρικά Όσπρια Ρεβίθι (Cicer arietinum L.) Φακή (Lens culinaris

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές ανάπτυξης ενεργειακών καλλιεργειών στην Ελλάδα και ΕΕ. Επιπτώσεις στο περιβάλλον Φάνης Γέμτος, Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας,

Προοπτικές ανάπτυξης ενεργειακών καλλιεργειών στην Ελλάδα και ΕΕ. Επιπτώσεις στο περιβάλλον Φάνης Γέμτος, Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας, Προοπτικές ανάπτυξης ενεργειακών καλλιεργειών στην Ελλάδα και ΕΕ. Επιπτώσεις στο περιβάλλον Φάνης Γέμτος, Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Εισαγωγή Η ΕΕ και η χώρα μας δεν διαθέτουν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πορτογαλία η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Είδη πρώτων υλών Αγροτικού τομέα Κτηνοτροφικού τομέα Αστικά απόβλητα Αγροτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««2009 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2004/0036(COD) 11.1.2005 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 13.6.2007 COM(2007) 323 τελικό 2007/0109 (CNS) ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με τα αποτελέσματα των ενισχύσεων που εγκρίθηκαν στη Φινλανδία

Διαβάστε περισσότερα

8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 9. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2.1. Νομική βάση

8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 9. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2.1. Νομική βάση 8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 9. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2.1. Νομική βάση [Μέγιστη έκταση:875 χαρακτήρες = περ. 1/4 σελίδες υποχρεωτικό πεδίο επιτρέπεται η χρήση Άρθρο 27 και Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 20.11.2012 COM(2012) 697 τελικό 2012/0328 (COD) C7-0385/12 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για προσωρινή παρέκκλιση από την οδηγία 2003/87/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά φυτά Βιομάζα. Εισαγωγή στην καλλιέργεια, συγκομιδή, διακίνηση και χρήση βιομάζας

Ενεργειακά φυτά Βιομάζα. Εισαγωγή στην καλλιέργεια, συγκομιδή, διακίνηση και χρήση βιομάζας Ενεργειακά φυτά Βιομάζα. Εισαγωγή στην καλλιέργεια, συγκομιδή, διακίνηση και χρήση βιομάζας Θ.Α.Γέμτος Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Εισαγωγή Χρήση βιομάζας δηλαδή χρήση βιολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.11.2003 L 285/33 Ο ΗΓΙΑ 2003/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Οκτωβρίου 2003 για την τροποποίηση του παραρτήµατος Ι της οδηγίας 2002/32/ΕΚ του ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις ανεπιθύµητες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 17.9.2014 B8-0000/2014 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0000/2014 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Αγροτική Πολιτική και βιοποικιλότητα Αγροτική ανάπτυξη σε προστατευόμενες περιοχές

Κοινή Αγροτική Πολιτική και βιοποικιλότητα Αγροτική ανάπτυξη σε προστατευόμενες περιοχές Κοινή Αγροτική Πολιτική και βιοποικιλότητα Αγροτική ανάπτυξη σε προστατευόμενες περιοχές Γιάννης Φερμαντζής Προϊστάμενος Τμήματος Προστασίας Φυσικού Κεφαλαίου Γεωργίας Δ/νση Χωροταξίας Περιβάλλοντος &

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 3.6.2015 A8-0175/4. Τροπολογία. Yannick Jadot, Ska Keller εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 3.6.2015 A8-0175/4. Τροπολογία. Yannick Jadot, Ska Keller εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 3.6.2015 A8-0175/4 4 Yannick Jadot, Ska Keller Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα) Eα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το πεδίο εφαρμογής και ο βαθμός στον οποίο η TTIP θα επηρεάσει τις αναπτυσσόμενες χώρες είναι αβέβαια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ζωή µας χωρίς φυτοφάρµακα: Στο δρόµο προς µία Βιώσιµη Γεωργία

Η ζωή µας χωρίς φυτοφάρµακα: Στο δρόµο προς µία Βιώσιµη Γεωργία Η ζωή µας χωρίς φυτοφάρµακα: Στο δρόµο προς µία Βιώσιµη Γεωργία ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μάιος 2014 Η δραματική μείωση των πληθυσμών των άγριων και εκτρεφόμενων μελισσών που αναφέρεται τα τελευταία χρόνια στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 C(2014) 1446 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.3.2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013. ΘΟΣΣ 6 Διαχείριση Υδάτων στη Γεωργία

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013. ΘΟΣΣ 6 Διαχείριση Υδάτων στη Γεωργία Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΘΟΣΣ 6 Διαχείριση Υδάτων στη Γεωργία Δομή προτάσεων πολιτικής ΚΓΠ Κοινές ρυθμίσεις Διαρθρωτικά Ταμεία Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο (ΚΣΠ) Πυλώνας Ι: ΕΓΤΕ Άμεσες Ενισχύσεις Μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εκπαίδευσης V-3DAS

Πρόγραμμα εκπαίδευσης V-3DAS Πρόγραμμα εκπαίδευσης V-3DAS 3. Συστήματα Πιστοποίησης της Ποιότητας Ιχνηλασιμότητας των Αγροτικών Προϊόντων 3.4. Συστήματα Παραγωγής και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων 3.4.1. Νομοθετικό πλαίσιο, Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Παρόν και μέλλον της λιανικής πώλησης αγροεφοδίων

Παρόν και μέλλον της λιανικής πώλησης αγροεφοδίων Διάθεση στην Αγορά & Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων Παρόν και μέλλον της λιανικής πώλησης αγροεφοδίων Εισήγηση: Ευθύμιος Ιακωβάκης Γεωπόνος Σύμβουλος Ανάπτυξης Πρόεδρος Π.Ο.Σ.Ε.Γ. 1 Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.1: βιολογική γεωργία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013

Δράση 1.1: βιολογική γεωργία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 Άξονας 2 : Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων Μέτρο 2.1.4 : Γεωργό-περιβαλλοντικές ενισχύσεις Δράση 1.1: βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων Αρχή Εποπτείας: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.2.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής «Ρίο+20» - Συνεδρίαση Διακοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/62 7.6.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 612/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ωστόσο σε κοινωνικό επίπεδο, η κατάσταση είναι ακόμη πολύ δύσκολη, καθώς πολλοί συμπολίτες μας βιώνουν την αβεβαιότητα και την αγωνία.

Ωστόσο σε κοινωνικό επίπεδο, η κατάσταση είναι ακόμη πολύ δύσκολη, καθώς πολλοί συμπολίτες μας βιώνουν την αβεβαιότητα και την αγωνία. Ομιλία Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μάξιμου Χαρακόπουλου «Οι άμεσες ενισχύσεις ως μοχλός στήριξης του αγροτικού εισοδήματος και ποιοτικής αναβάθμισης της πρωτογενούς παραγωγής»

Διαβάστε περισσότερα

74,6 100 59,4 EΕ 25 = 63,1 % (2004) 10,5 EΕ-25 = 9,2 % (2004) 2,9 17,5 % (1999/2000) 0,13 SI) = 0,18 5 (2003) 82,0 EΕ- 25 = 100

74,6 100 59,4 EΕ 25 = 63,1 % (2004) 10,5 EΕ-25 = 9,2 % (2004) 2,9 17,5 % (1999/2000) 0,13 SI) = 0,18 5 (2003) 82,0 EΕ- 25 = 100 Παράρτηµα 1. Κατάλογος κοινών δεικτών βάσης, εκροών, αποτελεσµάτων και επιπτώσεων I. Κοινοί δείκτες βάσης 1. είκτες βάσης σε σχέση µε τους στόχους / Όχι *1 Οικονοµική ανάπτυξη Κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε µονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΑΚ. ΣΥΝΟΛΟ 1 2 3 4 5 6 7 8 01/07/2014 15:00-21:00 Γενική Γεωργία Τα επιμέρους θεματικά αντικείμενα κατάρτισης της

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Δήμας. Αναπληρωτής Καθηγητής. Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Κ. Δήμας. Αναπληρωτής Καθηγητής. Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κ. Δήμας Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης ΧΟΡΤΟΔΟΤΙΚΑ ΨΥΧΑΝΘΗ (Leguminose) Ετήσια Trifolium incrntum Trifolium lexndrinum Trifolium resupintum Trifolium hirtum Trifolium

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014-2020

Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014-2020 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, Λάρισα 30-12-2013 Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014-2020 Ομάδα εργασίας: Πρωτογενής Αγροτική Παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ 1508 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4422, 27.12.2013 Ν. 180(Ι)/2013 Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας ΑΡΓΥΡΩ ΛΑΓΟΥΔΗ Δρ. Χημικός TERRA NOVA ΕΠΕ περιβαλλοντική τεχνική συμβουλευτική ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΕ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΠ, Η ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ (ΙΙ) ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Η ΚΑΠ, Η ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ (ΙΙ) ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Γεωγραφίας Μάθημα: Γεωγραφία της Υπαίθρου Η ΚΑΠ, Η ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ (ΙΙ) ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ Γ.Α. Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα