Εκλαϊκευμένη Αναφορά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εκλαϊκευμένη Αναφορά"

Transcript

1 PLANT-NET CY Δημιουργία Δικτύου Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών στην Κύπρο για τη Διατήρηση Ειδών και Οικοτόπων Προτεραιότητας LIFE08 NAT/CY/ Εκλαϊκευμένη Αναφορά Ιούνιος 2013 Το Έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE+

2 Το έργο «Δημιουργία Δικτύου Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών στην Κύπρο για τη Διατήρηση Ειδών και Οικοτόπων Προτεραιότητας» (PLANT-NET CY), υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE+. Στόχος του έργου ήταν η βελτίωση της κατάστασης διατήρησης τεσσάρων ειδών χλωρίδας (Arabis kennedyae, Astragalus macrocarpus subsp. lefkarensis, Centaurea akamantis και Ophrys kotschyi) και δύο τύπων οικοτόπων (9590 Δάση με Cedrus brevifolia (Cedrocetum brevifoliae) και 9390 Θαμνώνες και δασικές συστάδες της Quercus alnifolia) της Κυπριακής φύσης. Κύριο χαρακτηριστικό αυτών των ειδών και τύπων οικοτόπων, είναι το γεγονός ότι εμφανίζονται αποκλειστικά στην Κύπρο (ενδημικά/οί), και προστατεύονται από Διεθνείς Οργανισμούς, Ευρωπαϊκές Οδηγίες και Διεθνείς Συμβάσεις (Πίνακας 1). Το έργο υιοθέτησε την προσέγγιση των Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών (ΜΑΦ). Η προσέγγιση των ΜΑΦ αποσκοπεί στην προστασία επιλεγμένων τμημάτων των πληθυσμών ενδημικών, σπάνιων, και απειλούμενων ειδών, μέσω της εγκατάστασης ενός συστήματος διαρκούς παρακολούθησης και της εφαρμογής στοχευμένων μέτρων για τη διατήρηση τους. Η προσέγγιση αυτή αναπτύχθηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1990 στην Ισπανία και έκτοτε έχει εφαρμοσθεί με ιδιαίτερη επιτυχία και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. Ελλάδα, Σλοβενία και Βουλγαρία). Σήμερα τα ΜΑΦ, πέραν από περιοχές διατήρησης χλωρίδας, αποτελούν χώρους προσέλκυσης επιστημόνων, σχολείων και άλλων επισκεπτών. Η εγκατάσταση του δικτύου των ΜΑΦ στην Κύπρο έγινε εντός των ακόλουθων τεσσάρων περιοχών του ευρωπαϊκού δικτύου προστατευόμενων περιοχών Natura 2000: (1) «Περιοχή Μιτσερού», (2) «Κοιλάδα Κέδρων Κάμπος» (εγκαταστάθηκαν δυο ΜΑΦ), (3) «Χερσόνησος Ακάμα» και (4) «Περιοχή Ασγάτας» (Εικ. 1). Το έργο ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2010 και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2013, με συνολικό προϋπολογισμό (69% χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα LIFE+ και το υπόλοιπο ποσοστό αποτέλεσε ιδία συνεισφορά των συνεργαζόμενων φορέων του έργου). Το έργο υλοποιήθηκε από ένα καλά οργανωμένο δίκτυο συνεργατών που περιελάμβανε: δυο κυβερνητικούς φορείς [Τμήμα Περιβάλλοντος (ανάδοχος φορέας) και Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, που αποτελούν και τις αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας για θέματα διατήρησης της φύσης], δυο Πανεπιστημιακά Ιδρύματα [Μονάδα Διατήρησης της Φύσης του Πανεπιστημίου Frederick και Τμήμα Βιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών] και δυο μη κυβερνητικούς φορείς [Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου και το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP-ACT)]. Η υλοποίηση του έργου στηρίχτηκε σε τέσσερις κύριες κατηγορίες δράσεων. Στις Προπαρασκευαστικές Δράσεις, που ήταν θεμελιώδεις για τη συσσώρευση της απαραίτητης επιστημονικής πληροφορίας για την έναρξη αλλά και τη μετέπειτα πορεία του έργου (Εικ. 2). Στις Δράσεις Διατήρησης που αποτέλεσαν τον πυρήνα του έργου καθώς συνέβαλαν στην άμεση υλοποίηση του κύριου στόχου του και περιέλαβαν μέτρα παρακολούθησης και μέτρα διατήρησης, που στηρίχτηκαν, αντίστοιχα, στα Σχέδια Παρακολούθησης και στα Διαχειριστικά Σχέδια, που ετοιμάστηκαν (Εικ. 2). Τα μέτρα διατήρησης πραγματοποιήθηκαν είτε εντός των ΜΑΦ για την επί τόπου (in situ) διατήρηση των υπό μελέτη ειδών και οικότοπων ή εκτός των ΜΑΦ για την εκτός τόπου (ex situ) διατήρησή τους. Τρίτη κατηγορία δράσεων αποτέλεσαν οι Δράσεις Διάχυσης που συνέβαλαν στη διάχυση και προβολή των δράσεων και των αποτελεσμάτων του έργου τόσο στην επιστημονική κοινότητα όσο και στο ευρύ κοινό αλλά και στην ανάμειξη των τοπικών κοινωνιών και των νέων στη λήψη αποφάσεων και στην εφαρμογή μέτρων διατήρησης (Εικ. 2). Τέλος, μια τέταρτη κατηγορία ήταν οι Δράσεις Διαχείρισης Έργου, που αποτέλεσαν τη βάση για το συντονισμό και συνεργασία μεταξύ των συνεργαζόμενων φορέων για την επιτυχή υλοποίηση του έργου, όπως επίσης για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων φορέων και τη δικτύωση με άλλα παρόμοια έργα στο εξωτερικό.

3 Εικόνα 1. Το δίκτυο των ΜΑΦ στην Κύπρο. Πίνακας 1. Τα υπό μελέτη είδη, το καθεστώς προστασίας και η κατάσταση διατήρησής τους. Καθεστώς Προστασίας Υπό μελέτη είδος / τύπος οικοτόπου Ενδημικό = υπάρχει μόνο στην Κύπρο Κατάσταση Διατήρησης (με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης της IUCN) Οδηγία Οικοτόπων (92/43/ΕΟΚ) Προτεριαότητας (*) Σύμβαση Βέρνης Κόκκινο Βιβλίο της Χλωρίδας της Κύπρου (Τσιντίδης και συν., ) *Ophrys kotschyi Εύτρωτο *Arabis kennedyae Κρισίμως Κινδυνεύον *Centaurea akamantis Κρισίμως Κινδυνεύον *Astragalus macrocarpus subsp. lefkarensis Κρισίμως Κινδυνεύον *Θαμνώνες και Δασικές συστάδες της Quercus alnifolia Quercus alnifolia (κυρίαρχο είδος του οικότοπου 9390) *Δάση Cedrus brevifolia (Cedrosetum brevifoliae) Cedrus brevifolia (κυρίαρχό είδος του οικότοπου 9590) Εύτρωτο - - Όλα τα υπό μελέτη είδη/τύποι οικοτόπων περιλαμβάνονται στην Οδηγία Οικοτόπων, χαρακτηρίζονται ως «προτεραιότητας» και σημειώνονται με αστερίσκο (*). Αυτό σημαίνει ότι απειλούνται με εξαφάνιση και η Κυπριακή Δημοκρατία οφείλει να λάβει άμεσα μέτρα για τη διατήρησή τους. 1 Τσιντίδης Τ., Χριστοδούλου Χ. Σ., Δεληπέτρου Π. και Γεωργίου Κ. (επιμ.), Το Κόκκινο Βιβλίο της Χλωρίδας της Κύπρου. Φιλοδασικός Σύνδεσμος Κύπρου. Λευκωσία.

4 Προπαρασκευαστικές Δράσεις Μέτρα Παρακολούθησης (στη βάση των Σχεδίων Παρακολούθησης) Μέτρα Διατήρησης (στη βάση των Διαχειριστικών Σχεδίων) Εντοπισμός και καταγραφή των θέσεων των υπό μελέτη ειδών/τύπων οικοτόπων. Συναντήσεις με τοπικές κοινότητες για τον καθορισμό των ορίων κάθε ΜΑΦ. Λεπτομερής χαρτογράφηση κάθε ΜΑΦ. Ετοιμασία Σχεδίου Παρακολούθησης για κάθε υπό μελέτη είδος/τύπο οικοτόπου. Ετοιμασία Διαχειριστικού Σχεδίου για κάθε ΜΑΦ. Εκτίμηση της γενετικής ποικιλότητας και της δομής του πληθυσμού για κάθε υπό μελέτη είδος και για το Cedrus brevifolia. Επισκέψεις των φορέων του έργου σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες που υιοθέτησαν την ίδια πρακτική, μέσω του προγράμματος LIFE, με σκοπό την απόκτηση εμπειρίας. Καταμέτρηση των ατόμων του κάθε υπό μελέτη είδους εντός του αντίστοιχου ΜΑΦ, για τέσσερα έτη. Παρακολούθηση της ανθοφορίας και καρποφορίας ατόμων του κάθε υπό μελέτη είδους εντός του αντίστοιχου ΜΑΦ, για τέσσερα έτη. Παρακολούθηση αναγέννησης κάθε υπό μελέτη είδους και των Cedrus brevifolia και Quercus alnifolia, για τέσσερα έτη. Εγκατάσταση μετεωρολογικών σταθμών και καταγραφή επιλεγμένων περιβαλλοντικών παραμέτρων, σε κάθε ΜΑΦ, για τέσσερα έτη. Παρακολούθηση των βιοτικών παραμέτρων, σε κάθε ΜΑΦ (συνοδά φυτά και θηρευτές), για τρία έτη. Επί τόπου διατήρηση Δράσεις που έγιναν εντός κάθε ΜΑΦ με σκοπό τη διατήρηση του υπό μελέτη υποπληθυσμού κάθε είδους/τύπου οικοτόπου. Εκτός τόπου διατήρηση Δράσεις που έγιναν εκτός των ΜΑΦ με σκοπό τη διατήρηση κάθε υπό μελέτη είδους/τύπου οικοτόπου. Διάχυση Δράσεις που στόχευσαν το ευρύ κοινό και κυρίως τοπικές κοινωνίες και νέους. Δράσεις που στόχευσαν την ακαδημαϊκή και επιστημονική κοινότητα. Εικόνα 2. Βασικές δράσεις για την υλοποίηση του κεντρικού στόχου του έργου.

5 Μικρο-Απόθεμα της *Ophrys kotschyi «Περιοχή Μιτσερού» (CY ) Το είδος *Ophrys kotschyi ανήκει στην οικογένεια των ορχεοειδών (Orchidaceae) και είναι πολυετής, όρθια, κονδυλώδης πόα με εντυπωσιακά άνθη. Το είδος, γνωστό και ως «μελισσάκι», θεωρείται ως μια από τις πιο εντυπωσιακές άγριες ορχιδέες της Ευρώπης. Ανθίζει κατά την περίοδο Μαρτίου Απριλίου, ενώ η καρποφορία του παρατηρείται το διάστημα Απριλίου - Μαΐου. Έχει ευρεία εξάπλωση στο νησί καθώς εντοπίζεται σποραδικά σε 30 θέσεις. Εμφανίζεται σε υψόμετρα χαμηλότερα από τα 900 m, κυρίως σε ασβεστολιθικά πετρώματα και σε πληθώρα ενδιαιτημάτων. Επί τόπου (In situ) διατήρηση i. Τεχνητή επικονίαση. Εφαρμόστηκε ώστε να επιτευχθεί αύξηση του ποσοστού εγγενούς αναπαραγωγής του είδους, το οποίο είναι ιδιαίτερα χαμηλό, λόγω της μειωμένης παρουσίας του εντόμου επικονιαστή του. Η τεχνητή μεταφορά γύρης από ένα άνθος σε άλλο έγινε σε 70 φυτά, κάθε άνοιξη για τέσσερα συνεχή έτη. Το συνολικό αποτέλεσμα μέχρι το τέλος του έργου ήταν η παραγωγή 837 καψών (καρπών) που έδωσαν περίπου 10,000,000 σπέρματα. Τα περισσότερα σπέρματα αφέθηκαν στη φύση για να ενισχύσουν τη διαδικασία της φυσικής αναπαραγωγής, ενώ ορισμένα χρησιμοποιήθηκαν για πειράματα φύτρωσης για σκοπούς εκτός τόπου διατήρησης σε τράπεζα σπερμάτων. ii. Απομάκρυνση εύφλεκτης βιομάζας για δύο έτη με σκοπό τον περιορισμό του κινδύνου πυρκαγιάς και καταστροφής του βιότοπου του είδους. iii. Δημιουργία, οριοθέτηση και σήμανση μονοπατιού για επισκέπτες και την προστασία των φυτών της *O. kotschyi από το ποδοπάτημα. Εκτός τόπου (Ex situ) διατήρηση Ανάπτυξη πρωτοκόλλου φύτρωσης σπερμάτων. Για πρώτη φορά επιτεύχθηκε φύτρωση των σπερμάτων της *O. kotschyi στο εργαστήριο. Με βάση το πρωτόκολλο (διαδικασία) που διαμορφώθηκε, μπορεί να επιτευχθεί παραγωγή φυταρίων σε ελεγχόμενες συνθήκες, για σκοπούς τόσο επί τόπου όσο και εκτός τόπου διατήρησης.

6 Μικρο-Απόθεμα του είδους *Arabis kennedyae και του τύπου οικοτόπου «9590 *Δάση Cedrus brevifolia (Cedrosetum brevifoliae)» «Κοιλάδα Κέδρων - Κάμπος» (CY ) Το είδος *Arabis kennedyae ανήκει στην οικογένεια των κραμβοειδών (Brassicaceae) και είναι μονοετής ή διετής, όρθια πόα, ύψους 5-15 cm με μικρά, λευκά άνθη. Το είδος ανθίζει από τον Απρίλιο μέχρι το Μάιο, ενώ η καρποφορία του διαρκεί από τον Ιούνιο μέχρι τον Ιούλιο. Το είδος απαντά σε τρεις θέσεις στην οροσειρά του Τροόδους (Χιονίστρα, Κρυός Ποταμός, Τρίπυλος), σε υψόμετρα από 1200 μέχρι 1870 m (Τσιντίδης και συν., 2007). Επί τόπου (In situ) διατήρηση i. Εμπλουτισμός του υπό μελέτη υποπληθυσμού του είδους με τη φύτευση 100 φυταρίων που παρήχθησαν στο εργαστήριο, από σπέρματα που συλλέχθηκαν από το ΜΑΦ. ii. Διασπορά σπερμάτων σε ειδικά διαμορφωμένες νέες θέσεις και σε υπάρχουσες θέσεις εντός του ΜΑΦ. Εκτός τόπου (Ex situ) διατήρηση i. Παραγωγή φυταρίων από σπέρματα που συλλέχθηκαν από το ΜΑΦ και εγκατάστασή τους στο Βοτανικό Κήπο Τροόδους του Τμήματος Δασών. ii. Διατήρηση 4,100 σπερμάτων στην Εθνική Τράπεζα Γενετικού Υλικού στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (ΙΓΕ) (Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος). Νέα φυτά *Arabis kennedyae που προήλθαν από διασπορά σπερμάτων εντός του ΜΑΦ Σπέρματα *Arabis kennedyae για αποθήκευση στην Εθνική Τράπεζα Γενετικού Υλικού Φύτευση φυτών *Arabis kennedyae εντός του ΜΑΦ

7 . Δημιουργία, οριοθέτηση και σήμανση μονοπατιού για επισκέπτες και την προστασία των φυτών της *O. kotschyi από το ποδοπάτημα. O τύπος οικοτόπου «9590 *Δάση με Cedrus brevifolia (Cedrosetum brevifoliae)» απαντά εξ ολοκλήρου στο Δάσος Πάφου, σε υψόμετρα από 800 μέχρι 1400 m. Κυρίαρχο είδος του οικότοπου αυτού είναι το ενδημικό δέντρο Cedrus brevifolia (κυπριακό κέδρο). Επί τόπου (In situ) διατήρηση i. Ήπια παροχή νερού σε αρτίβλαστα (νεαρά φυτά), σε συνθήκες παρατεταμένης ξηρασίας, για τρία έτη. ii. Εμπλουτισμός του υπό μελέτη υποπληθυσμού του είδους με τη φύτευση 150 φυταρίων που παρήχθησαν από σπέρματα που συλλέχθηκαν από το ΜΑΦ. Εκτός τόπου (Ex situ) διατήρηση i. Παραγωγή φυταρίων από σπέρματα που συλλέχθηκαν από το ΜΑΦ και εγκατάστασή τους στο Βοτανικό Κήπο Τροόδους του Τμήματος Δασών. ii. Διατήρηση 5,500 σπερμάτων στην Εθνική Τράπεζα Γενετικού Υλικού στο ΙΓΕ. Παροχή νερού σε αρτίβλαστα κέδρου Αρτίβλαστα κέδρου που παρήχθησαν στο εργαστήριο Μικρο-Απόθεμα του τύπου οικοτόπου *Θαμνώνες και Δασικές συστάδες της Quercus alnifolia «Κοιλάδα Κέδρων - Κάμπος» (CY ) Ο τύπος οικοτόπου «9390 *Θαμνώνες και Δασικές συστάδες της Quercus alnifolia» απαντά εξ ολοκλήρου στην οροσειρά Τροόδους, σε υψόμετρα μεταξύ 400 μέχρι 1750 m. Εμφανίζεται κυρίως σε βραχώδεις, απόκρημνες ή/και ομαλές βουνοπλαγιές. Χαρακτηριστικό είδος του οικοτόπου όπως δηλώνει και το όνομά του είναι η ενδημική δρυς Quercus alnifolia (λατζιά). Επί τόπου (In situ) διατήρηση i. Δημιουργία, οριοθέτηση και σήμανση μονοπατιού για επισκέπτες και την προστασία των φυτών του οικοτόπου και των αρτίβλαστων της Q. alnifolia από το ποδοπάτημα. ii. Παρακολούθηση της προσβολής των ατόμων της Q. alnifolia από λειχήνες, που πιθανό να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στα δέντρα. iii. Καταγραφή και αναγνώριση των κυριότερων εντόμων-θηρευτών των καρπών της Q. alnifolia. Εκτός τόπου (Ex situ) διατήρηση Μελέτη της φύτρωσης των σπερμάτων της λατζιάς (Quercus alnifolia) και παραγωγή φυταρίων. Τα φυτάρια στη συνέχεια φυτεύτηκαν στο Βοτανικό Κήπο Τροόδους του Τμήματος Δασών.

8 Μικρο-Απόθεμα της *Centaurea akamantis «Χερσόνησος Ακάμα» (CY ) Το είδος *Centaurea akamantis ανήκει στην οικογένεια της μαργαρίτας (Asteraceae) και είναι ημίθαμνος, με κρεμαστούς τεφροπράσινους βλαστούς. Το είδος ανθίζει από το Μάιο μέχρι το Νοέμβριο, ενώ η καρποφορία του διαρκεί από τον Ιούλιο μέχρι το Δεκέμβριο. Εμφανίζεται αποκλειστικά σε κάθετα ασβεστολιθικά τοιχώματα σε τρεις θέσεις στη Χερσόνησο Ακάμα (Φαράγγι του Άβακα, Αργάκι των Κούφων, Αργάκι της Φαλκωνιάς στον Ποταμό Άσπρο). Το είδος δέχεται ιδιαίτερη πίεση λόγω της έντονης βόσκησης από ελεύθερης βοσκής κατσίκια. Επί τόπου (In situ) διατήρηση i. Περίφραξη τμήματος του υποπληθυσμού για τον περιορισμό της υπερβόσκησης από κατσίκες. ii. Εμπλουτισμός του υπό μελέτη υποπληθυσμού του είδους με τη φύτευση 160 φυταρίων που παρήχθησαν από σπέρματα που συλλέχθηκαν από το ΜΑΦ. iii. Επιλεκτική περίφραξη 30 φυταρίων, για προστασία από τη θήρευση από άλλα θηλαστικά. iv. Ήπια απομάκρυνση των κυριότερων ανταγωνιστών φυτικών ειδών, για δύο έτη. v. Ήπια παροχή νερού σε 30 φυτά για τρία συνεχή έτη, κατά τις περιόδους έντονης ξηρασίας. vi. Εντοπισμός κατάλληλων θέσεων στα τοιχώματα του φαραγγιού και τοποθέτηση σπερμάτων στα σημεία αυτά για ενίσχυση του πληθυσμού. Εκτός τόπου (Ex situ) διατήρηση i. Παραγωγή φυταρίων από σπέρματα που συλλέχθηκαν από το ΜΑΦ και εγκατάστασή τους στον Βοτανικό Κήπο του Ακάμα που ανήκει στο Τμήμα Δασών. ii. Διατήρηση 930 σπερμάτων στην Εθνική Τράπεζα Γενετικού Υλικού στο ΙΓΕ. Τοποθέτηση σπερμάτων στα τοιχώματα του φαραγγιού Περίφραξη μέρους του υποπληθυσμού της *Centaurea akamantis Εκτός τόπου διατήρηση στο Βοτανικό Κήπο Ακάμα

9 Μικρο-Απόθεμα του *Astragalus macrocarpus subsp. lefkarensis «Περιοχή Ασγάτας» (CY ) Το υποείδος *Astragalus macrocarpus subsp. lefkarensis ανήκει στην οικογένεια των φασολιών (Fabaceae) και είναι πολυετής, όρθια, τριχωτή πόα με κίτρινα άνθη. Το είδος ανθίζει από το Φεβρουάριο μέχρι το Μάιο και καρποφορεί από το Μάιο μέχρι τον Ιούνιο. Έχει εντοπιστεί σε έξι θέσεις στο νησί. Η εγκατάσταση του ΜΑΦ στη συγκεκριμένη θέση περιλαμβάνει τον μεγαλύτερο υποπληθυσμό του. Δέχεται έντονη πίεση λόγω της παρουσίας ενός σπάνιου κολεόπτερου της οικογένειας Bruchidae, που γεννά τα αυγά του στα άνθη. Οι προνύμφες τρέφονται με τα σπέρματα του φυτού με αποτέλεσμα το υποείδος *A. macrocarpus subsp. lefkarensis να έχει χαμηλά επίπεδα αναπαραγωγής επιτυχίας. Επί τόπου (In situ) διατήρηση i. Εμπλουτισμός του υπό μελέτη υποπληθυσμού του είδους με τη φύτευση 127 φυταρίων που παρήχθησαν από σπέρματα που συλλέχθηκαν από το ΜΑΦ. ii. Επιλεκτική περίφραξη 50 φυταρίων για προστασία έναντι της θήρευσης από θηλαστικά. iii. Ήπια απομάκρυνση των κυριότερων ανταγωνιστών - φυτικών ειδών, για δύο έτη. iv. Ήπια παροχή νερού σε 30 φυτά, για δύο έτη. Εκτός τόπου (Ex situ) διατήρηση i. Παραγωγή φυταρίων από σπέρματα που συλλέχθηκαν από το ΜΑΦ και εγκατάστασή τους στο Βοτανικό Κήπο Αθαλάσσας του Τμήματος Δασών. ii. Διατήρηση 250 σπερμάτων στην Εθνική Τράπεζα Γενετικού Υλικού του ΙΓΕ. Έξοδος εντόμου Bruchidius plagiatus από σπέρμα του *Astragalus macrocarpus subsp. lefkarensis Επιλεκτική περίφραξη για προστασία από θήρευση Ήπια απομάκρυνση των κυριότερων ανταγωνιστικών φυτικών ειδών

10 Δραστηριότητες συμμετοχής του κοινού και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου Συμμετοχή τοπικών κοινωνιών Η συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στο έργο και ειδικότερα στις δράσεις διατήρησης, επιδιώχθηκε από τα αρχικά στάδιά του. Οι συναντήσεις εργασίας με τους κατοίκους των κοινοτήτων που γειτνιάζουν με τα ΜΑΦ ήταν καθοριστικές για την οριοθέτηση των ΜΑΦ κοντά στις κοινότητές τους, ενώ η παρουσία αντιπροσώπων των κοινοτήτων στο Συμβούλιο Ενδιαφερόμενων Φορέων ήταν ιδιαίτερα σημαντική για τη συνεχή ενημέρωση των κοινοτήτων για τις δράσεις του έργου. Επίτευγμα αυτού του διαλόγου επικοινωνίας που δημιουργήθηκε μεταξύ των φορέων του έργου και των τοπικών κοινωνιών, αποτελεί η εμπλοκή οργανωμένων συνόλων από τις κοινότητες στον καθαρισμό των ΜΑΦ από μπάζα και σκουπίδια και στην έκδοση ημερολογίων ή άλλου ενημερωτικού υλικού που να προβάλλει τη φύση της περιοχής των κοινοτήτων. Τα ΜΑΦ αξιοποιήθηκαν επίσης από τα οργανωμένα σύνολα και σχολεία των περιοχών αυτών για εκπαιδευτικές και άλλες δραστηριότητες. Παρουσίαση του σκοπού και των δράσεων του έργου στην κοινότητα Κάμπου που γειτνιάζει με δύο ΜΑΦ Διαδραστικές δράσεις (Βραδιά Ερευνητή 2012) Παρουσίαση του έργου σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του MSc με θέμα την Εκπαίδευση για το Περιβάλλον στο Πανεπιστήμιο Frederick Μαθητές με αναμνηστικά δώρα από το έργο στον εορτασμό των 20χρονων του προγράμματος LIFE Μαθητές και νέοι Το έργο επιδίωξε την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των νέων γύρω από θέματα διατήρησης της φύσης και την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης. Για το σκοπό αυτό: Διοργανώθηκε Διαγωνισμός Νέων με θέμα τη βιοποικιλότητα και τα ΜΑΦ, στον οποίο συμμετείχαν μαθητές από όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Οι συντελεστές του έργου συμμετείχαν σε περιβαλλοντικές εκδηλώσεις με διαδραστικές δραστηριότητες μεταξύ νέων και επιστημόνων. Το έργο παρουσιάστηκε σε σχολεία και πανεπιστήμια. Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις μαθητών και φοιτητών στα ΜΑΦ, στα πλαίσια δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Ετοιμάστηκε και αποστάληκε ενημερωτικό υλικό σε σχολεία και κέντρα νεότητας.

11 Ενημερωτικό υλικό και άλλες δραστηριότητες Για τη καλύτερη και συνεχή προβολή του έργου και των αποτελεσμάτων του, αναπτύχθηκε μια σειρά από δράσεις διάχυσης που περιλάμβαναν τη δημιουργία: Ιστοσελίδας του έργου (www.plantnet.org.cy). Σελίδας στο χώρο κοινωνικής δικτύωσης του Facebook: «Establishment of a Plant Micro-Reserve Network in Cyprus for the Conservation of Priority Species and Habitats». Καναλιού στο Youtube με δράσεις και συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου. Ενημερωτικών εντύπων που παρουσίασαν τη πορεία του έργου, καθ όλη τη διάρκεια του. Ενημερωτικών πινακίδων και αφισών που τοποθετήθηκαν σε κοινότητες και σχολεία. Δεκαπεντάλεπτου DVD, όπου παρουσιάζονται οι δράσεις του έργου, καθώς και CD με όλα τα στοιχεία του έργου. Άλλες δραστηριότητες διάχυσης αποτέλεσαν οι: Έκδοση βιβλίου, στο οποίο συγκεντρώνονται και παρουσιάζονται οι εμπειρίες που έχουν συσσωρευτεί κατά την τελευταία εικοσαετία, μέσα από προγράμματα που εφάρμοσαν την προσέγγιση των ΜΑΦ σε διάφορες χώρες. Κάλυψη σειράς δραστηριοτήτων του έργου από τα ΜΜΕ (τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες, περιοδικά). Σε αυτές τις δραστηριότητες, μπορεί να συμπεριληφθεί και η διεξαγωγή: Ημερίδας τουρισμού για την προώθηση της προοπτικής ανάπτυξης οικο-τουριστικών δραστηριοτήτων εντός των περιοχών Natura 2000 και ειδικά κοντά στα ΜΑΦ και Δικοινοτικής ημερίδας, για Τουρκοκύπριους και Ελληνοκύπριους επιστήμονες, με σκοπό τη μελλοντική επέκταση του δικτύου των ΜΑΦ σε ολόκληρη την Κύπρο, μετά τη λύση του Κυπριακού προβλήματος. Ημερίδα για τον τουρισμό Παρουσίαση του έργου σε διεθνή συνέδρια Επιστημονική προσέγγιση Το έργο περιελάμβανε επίσης επιστημονικής φύσεως δραστηριότητες διάχυσης όπως: Συμμετοχή σε οκτώ διεθνή συνέδρια (Ελλάδα, Ισπανία, Κύπρος). Δικτύωση μεταξύ Ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων σε θέματα διατήρησης και διαχείρισης δικτύων ΜΑΦ, διοργανώνοντας συνάντηση εργασίας των εμπειρογνωμόνων αυτών (Συνάντηση Ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων σε θέματα σχετικά με την προσέγγιση των ΜΑΦ).

12 Αποτελέσματα Επιπτώσεις του έργου Προστασία και Διατήρηση Η δημιουργία του δικτύου των ΜΑΦ, η παρακολούθηση και η λήψη μέτρων διατήρησης για τα υπό μελέτη είδη και οικότοπους στο πλαίσιο του έργου, συνέβαλε στην εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (Οδηγία Οικοτόπων) στην Κύπρο. Οι δράσεις διατήρησης οδήγησαν στην αύξηση του μεγέθους (αριθμός φυτών) των υπό μελέτη υποπληθυσμών που βρίσκονται εντός των ΜΑΦ και επίσης στην εκτός τόπου διατήρηση της γενετικής τους ποικιλότητας στην Εθνική Τράπεζα Γενετικού Υλικού. Νομικό Καθεστώς Σημαντικό αποτέλεσμα του έργου αποτέλεσε η αναγνώριση των ΜΑΦ ως περιοχές ιδιαίτερης αξίας και κήρυξή τους με Υπουργικό Διάταγμα σε Φυσικά Μικρο-Αποθέματα, τα οποία διέπονται από τον Περί Δασών Νόμο (2012). Το γεγονός αυτό συμβάλλει στην προστασία των υπό μελέτη ειδών και τύπων οικοτόπων αλλά και των ΜΑΦ στην ολότητά τους, συμπεριλαμβανομένων των σπάνιων και ενδημικών ειδών χλωρίδας και πανίδας που φιλοξενούν. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ένα σημαντικό επίτευγμα του έργου ήταν και η ένταξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την προσέγγιση των ΜΑΦ στον επίσημο «Οδηγό Εφαρμογής Προγράμματος Σπουδών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη» για εκπαιδευτικούς της Δημοτικής Εκπαίδευσης. Ο οδηγός αναπτύχθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, στo πλαίσιο του νεοσύστατου Εθνικού Αναλυτικού Προγράμματος για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση / Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Δραστηριότητες στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, στα ΜΑΦ

LIFE08 NAT/CY/000453

LIFE08 NAT/CY/000453 LIFE08 NAT/CY/000453 Έκθεση Προόδου Καλύπτει τις δράσεις του προγράμματος από 01/09/2010 μέχρι 31/07/2011 Ημερομηνία υποβολής της έκθεσης 01/09/2011 Δημιουργία Δικτύου Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών στην Κύπρο

Διαβάστε περισσότερα

LIFE10 NAT/CY/000717. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο

LIFE10 NAT/CY/000717. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο JUNIPERCY LIFE10 NAT/CY/000717 Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο 3ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Ιούνιος 2014 2 JUNIPERCY ΤΟ ΕΡΓΟ JUNIPERCY Το έργο «Βελτίωση της κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453. 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12

PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453. 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12 PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12 Διάρκεια: 01/01/10-30/06/13 Συνεργαζόμενοι φορείς: Τμήμα Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο Frederick

Διαβάστε περισσότερα

LIFE08 NAT/CY/000453

LIFE08 NAT/CY/000453 LIFE08 NAT/CY/000453 Δράση A.5: Εκτίμηση της γενετικής ποικιλότητας και της δομής του πληθυσμού για καθένα από τα τέσσερα υπό μελέτη είδη προτεραιότητας και για το Cedrus brevifolia. Παραδοτέο: Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα LIFE+ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ (2007-2013) Layman's report

Πρόγραμμα LIFE+ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ (2007-2013) Layman's report Πρόγραμμα LIFE+ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ (2007-2013) Δράσεις για την προστασία των παράκτιων αμμοθινών με είδη κέδρων στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο Layman's report ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ JUNICOAST Πρόγραμμα LIFE+

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς

Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς Τεύχος 1 Σεπτέμβριος 2014 Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς LIFE12NAT/CY/000758 Περιεχόµενα Περισσότερες πληροφορίες www.life-rizoelia.eu

Διαβάστε περισσότερα

(Δράση Α.5 - Ετοιμασία Σχεδίων Δράσης για την ενίσχυση των υπό μελέτη τύπων οικοτόπου)

(Δράση Α.5 - Ετοιμασία Σχεδίων Δράσης για την ενίσχυση των υπό μελέτη τύπων οικοτόπου) Συνεργαζόμενοι Φορείς ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Μελέτη σκοπιμότητας για την επαναδημιουργία του οικοτόπου προτεραιότητας *5220 (Δράση Α.5 - Ετοιμασία Σχεδίων Δράσης για την ενίσχυση των υπό μελέτη τύπων οικοτόπου) Μανωλάκη

Διαβάστε περισσότερα

LIFE08 NAT/CY/000453

LIFE08 NAT/CY/000453 LIFE8 NAT/CY/453 Δράση Γ.7: Συλλογή και αποθήκευση σπερμάτων των υπό μελέτη ειδών στην τράπεζα σπερμάτων του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών για την εκτός-τόπου διατήρησή τους Παραδοτέο: Πρωτόκολλα για την

Διαβάστε περισσότερα

Το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλουμένων Φυτών της Κύπρου

Το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλουμένων Φυτών της Κύπρου Πρακτικά 10 ου Συνεδρίου Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 2005 635 Το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλουμένων Φυτών της Κύπρου 1 Τσιντίδης Τ., 1 Χριστοδούλου Χ., 1 Κυριάκου Θ., 1 Παπαχριστοφόρου Τ., 1 Κυριάκου Κ.,

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα στο Περιβάλλον

Έρευνα στο Περιβάλλον της υψπepioδikh EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 TEYXOΣ 14 AΦIEPΩMA Έρευνα στο Περιβάλλον Περιεχόμενα Υψιπέτης Έρευνας 03 Ώθηση στην Eρευνα ERA-NET: Συμβολή στη Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ ΕΤΟΣ 2012 Συντάκτες έκδοσης: Πανταζή Αικατερίνη, Αναστασιάδη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΤΟΥ NEWSLETTER ΤΕΥΧΟΣ 7 ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 01.2015-04.2015 Έκδοση 17/6/2015

ΜΟΥΣΤΟΥ NEWSLETTER ΤΕΥΧΟΣ 7 ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 01.2015-04.2015 Έκδοση 17/6/2015 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ & ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Έκδοση 17/6/2015 Φορέας Διαχείρισης όρους Πάρνωνα & υγροτόπου Μουστού Newsletter Τεύχος 7 Περίοδος: 01.2015-04.2015 Άστρος Κυνουρίας Αρκαδία 220 01

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΑΪΚΕΥΜΕΝΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΕΚΛΑΪΚΕΥΜΕΝΗ ΑΝΑΦΟΡΑ LIFE ΦΥΣΗ 2002 «ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΥΠΑΕΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ» CONSERVATION ACTIONS FOR GYPAETUS BARBATUS AND BIODIVERSITY IN CRETE Ref. No.: LIFE02 NAT/GR/8492 ΕΚΛΑΪΚΕΥΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΣ ΤΟΥ ΒΑΪ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΣ ΤΟΥ ΒΑΪ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΣ ΤΟΥ ΒΑΪ ΘΕΡΜΗ 2002 Η παρούσα έκδοση υλοποιήθηκε με συγχρηματοδότηση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, του Υπουργείου Γεωργίας-Γενική Γραμματεία Δασών και Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΚΥΡΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΚΥΡΟΥ Demonstration of the Biodiversity Action Planning approach, to benefit local biodiversity on an Aegean island, Skyros Επιδεικτική εφαρμογή της προσέγγισης «Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα» για τη διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

LIFE08 NAT/CY/000453 Δράση Δ.1: Ενημερωτική εκστρατεία, διοργάνωση συναντήσεων εργασίας, σεμιναρίων και συνεδρίων, παραγωγή ενημερωτικού υλικού

LIFE08 NAT/CY/000453 Δράση Δ.1: Ενημερωτική εκστρατεία, διοργάνωση συναντήσεων εργασίας, σεμιναρίων και συνεδρίων, παραγωγή ενημερωτικού υλικού LIFE08 NAT/CY/000453 Δράση Δ.1: Ενημερωτική εκστρατεία, διοργάνωση συναντήσεων εργασίας, σεμιναρίων και συνεδρίων, παραγωγή ενημερωτικού υλικού Παραδοτέο: Έκθεση για τον Διαγωνισμό Νέων PLANT-NET CY Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «Υπηρεσίες υλοποίησης Ενεργειών Δημοσιότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις για την προστασία των παράκτιων αμμοθινών με είδη Juniperus στην Κρήτη και το Ν. Αιγαίο

Δράσεις για την προστασία των παράκτιων αμμοθινών με είδη Juniperus στην Κρήτη και το Ν. Αιγαίο LIFE+ 2007-2013 Φύση & Βιοποικιλότητα LIFE07NAT/GR/000296 Δράσεις για την προστασία των παράκτιων αμμοθινών με είδη Juniperus στην Κρήτη και το Ν. Αιγαίο LIFE+ (2007-2013) Χρηματοδοτικό μέσο της Ε.Ε. το

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ 1

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ 1 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ 1 Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου Newsletter Τεύχος1 ΑΠΟΨΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΚΤΟ ΔΑΣΟΣ ΤΟΥ ΡΟΥΔΙΟΥ Χαιρετισμός της Προέδρου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου

Διαβάστε περισσότερα

1991-2001 ΜΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΕΚΒΥ ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΕΡΓΑ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΒΥ

1991-2001 ΜΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΕΚΒΥ ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΕΡΓΑ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΒΥ 1991-2001 ΜΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΕΚΒΥ ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΕΡΓΑ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΒΥ 1 Τα κείμενα της παρούσας έκδοσης έχουν γραφεί από τους ακόλουθους: Ευτυχία Αλεξανδρίδου, Μαρία Αναγνωστοπούλου, Mανώλη Αναστασιάδη, Αντώνη Αποστολάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παραδοτέα του Τομέα 5: Παρακολούθηση της κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα

Θέμα: Παραδοτέα του Τομέα 5: Παρακολούθηση της κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα */6 2 Προς ΥΠΕΧΩΔΕ Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Τρικάλων 36 11526 Αθήνα Υπόψη: Σ. Μαρκοπούλου Ρ. Σπυροπούλου Ε. Τρύφων Θεσσαλονίκη, 31/12/1998 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Το Mέλλον των Δασών. Μιχάλης Μπινιχάκης

Το Mέλλον των Δασών. Μιχάλης Μπινιχάκης Το Mέλλον των Δασών Μιχάλης Μπινιχάκης Η ταυτότητα του προγράμματος Τίτλος Υλοποίηση Χρηματοδότηση Το Μέλλον των Δασών WWF Ελλάς Κοινωφελή Ιδρύματα Ι.Σ. Λάτση, Α.Γ. Λεβέντη, Μποδοσάκη και ιδιώτες Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 Προστατευόμενης Περιοχής Εθνικού Δρυμού Αίνου Συντάκτης: Δρ. Ξανθάκης Μιχαήλ Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος Υπεύθυνος Επόπτευσης / Φύλαξης του Φορέα Διαχείρισης Ε.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

www.cyprusbiodiversity.eu και στο facebook: BIOforLIFE, LIFE+Project ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΟΠΛΟ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

www.cyprusbiodiversity.eu και στο facebook: BIOforLIFE, LIFE+Project ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΟΠΛΟ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ BioForLife 22/05/2014 5:27 ΜΜ Page 1 ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΟΠΛΟ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Ο ΦΥΣΙΚΟΣ ΜΑΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΕΙ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΑΣ ΠΛΟΥTΟ Κάθε χρόνο στις 22 Μαΐου γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Φορέας. Διαχείρισης. όρους Πάρνωνα & υγροτόπου Μουστού Newsletter Τεύχος 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Φορέας. Διαχείρισης. όρους Πάρνωνα & υγροτόπου Μουστού Newsletter Τεύχος 4 NEWSLETTER ΤΕΥΧΟΣ 4 Φορέας Διαχείρισης όρους Πάρνωνα & υγροτόπου Μουστού Newsletter Τεύχος 4 Άστρος Κυνουρίας Αρκαδία 220 01 Τηλ: 27550-22021 Φαξ: 27550-22806 E-mail: info@fdparnonas.gr WEB: www.fdparnonas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Α Ρ ΙΣΤΟΤ ΕΛ ΕΙΟ ΠΑΝ ΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣ ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙ ΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Δραστηριότητες σε αστική περιοχή

Α. Δραστηριότητες σε αστική περιοχή Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 2 2. Αναλυτικός πίνακας δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2010 2011... 3 3. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ... 8 Α. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ... 8 Α.1 Πάρκο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 20 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 12 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1/ ΑΠΟΣΤΟΛΗ... 7 2/ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8 3/ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 10 4/ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ... 47 5/ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ... 49 6/ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπες πινακίδες σήμανσης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου. Οργάνωση και εμπλουτισμός εκθεσιακών χώρων Κέντρων Πληροφόρησης

Πρότυπες πινακίδες σήμανσης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου. Οργάνωση και εμπλουτισμός εκθεσιακών χώρων Κέντρων Πληροφόρησης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 97 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Πρότυπες πινακίδες σήμανσης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου Οργάνωση και εμπλουτισμός εκθεσιακών χώρων Κέντρων Πληροφόρησης Προσδιορισμός του περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΣΤΡΟΦΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ

Η ΠΕΣΤΡΟΦΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ Η ΠΕΣΤΡΟΦΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ Salmo peristericus Karaman 1938 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ για ένα απειλούμενο είδος Alain J. Crivelli, Ειρήνη Κουτσερή & Svetozar Petkovski Η ΠΕΣΤΡΟΦΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ Salmo peristericus Karaman

Διαβάστε περισσότερα