ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΘΜΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΘΜΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ"

Transcript

1 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΘΜΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΑΤΡΜΑΣΟ ΧΕΙΡΙΜΟ ΟΧΘΜΑΣΟ ΜΕΩ ΧΕΙΡΙΣΘΡΙΟΤ ΠΑΙΧΝΙΔΟΜΘΧΑΝΘ ΣΗΙΦΑ ΓΕΩΡΓΙΟ Α.Μ : ΠΑΠΠΑ ΩΣΘΡΘ Α.Μ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΘΓΘΣΘ : ΠΑΠΟΤΣΙΔΑΚΘ ΜΙΧΑΛΘ ΠΕΙΡΑΙΑ-2013

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίλθψθ...4 Aabstract... 5 Ειςαγωγι.6 Κεφάλαιο Ιςτορικά ςτοιχεία Κατθγορίεσ τθλεχειριςμοφ Οριςμόσ τθσ τθλεκατεφκυνςθσ οχιματοσ Σθλεκατευκυνόμενα οχιματα και εφαρμογζσ Δομικά χαρακτθριςτικά Σθλεκατευκυνόμενων Οχθμάτων Είδθ οχθμάτων Είδθ κινθτιρων Είδθ αιςκθτθρίων Επιπρόςκετα εξαρτιματα 14 Κεφάλαιο Αντικείμενο τθσ εργαςίασ Αναλυτικι περιγραφι τθσ καταςκευισ Κεφάλαιο Ανάλυςθ τθλεκατευκυνόμενου οχιματοσ Κινθτιρεσ DC Σο Chip L293D Ρυκμιςτισ τάςθσ L Αιςκθτιριο υπεριχων HC-SR04.25 ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

3 3.2 Αςφρματοσ δζκτθσ χειριςτθρίου Μεταδιδόμενα ςιματα του χειριςτθρίου Αςφρματο χειριςτιριο Ο Μικροελεγκτισ Arduino Σροφοδοςία κυκλϊματοσ.. 37 Κεφάλαιο Περιβάλλον προγραμματιςμοφ Πρόγραμμα ελζγχου..39 Κεφάλαιο Αποτελζςματα-υμπεράςματα Πλεονεκτιματα-Μειονεκτιματα Πλεονεκτιματα Μειονεκτιματα Δυνατότθτεσ βελτίωςθσ Καινοτομίεσ και εξελίξεισ. 49 Βιβλιογραφία..51 Παράρτθμα..53 ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

4 ΠΕΡΙΛΘΨΘ τθν εργαςία αυτι παρουςιάηεται θ μελζτθ και θ τροποποίθςθ ενόσ οχιματοσ μοντελιςμοφ, με ςτόχο τον αςφρματο χειριςμό του, μζςω ενόσ αςφρματου χειριςτθρίου, που χρθςιμοποιείται από γνωςτι παιχνιδομθχανι (Ps2). Σο τροποποιθμζνο όχθμα περιζχει ζναν DC κινθτιρα ςτουσ πίςω τροχοφσ (κίνθςθ εμπρόσ και πίςω) και ζναν DC κινθτιρα ςτουσ μπροςτινοφσ τροχοφσ (κίνθςθ δεξιά και αριςτερά). Οι κινιςεισ των δφο κινθτιρων ελζγχονται μζςο του μικροελεγκτι ARDUINO V3, ο οποίοσ επικοινωνεί αςφρματα με το χειριςτιριο από όπου ο χειριςτισ κα ζχει τθν δυνατότθτα να δίνε τισ εντολζσ κίνθςθσ. Επίςθσ ςτθ καταςκευι ζχει προςτεκεί ζνα αιςκθτιριο υπεριχων,με ςκοπό τθν αποφυγι πρόςκρουςθσ του οχιματοσ ςε κινθτά και μθ κινθτά εμπόδια ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

5 (Wireless control vehicle via Ps2 controller) ABSTRACT This paper presents the study and modification of a modeling vehicle. Aiming to operate this via a wireless controller, which is being used in playstation 2. The modified vehicle contains a DC motor to the rear wheels (forward and reverse) and a DC motor on the front wheels (drive right and left). The movements of the two motors are controlled by a microcontroller ARDUINO V3, which communicates wirelessly with the ps2 controller, from which the operator will have the ability to operate the vehicle. Also in the construction has added an ultrasonic sensor, in order to avoid collision of the vehicle in stable and unstable obstacles. ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

6 ΕΙΑΓΩΓΘ Σα τθλεκατευκυνόμενα οχιματα μικρισ κλίμακασ είναι ευρζοσ γνωςτά και διαδεδομζνα ςτο μοντελιςμό και ςτα παιδικά παιχνίδια. Η χριςθ τουσ όμωσ δεν περιορίηεται μονό εκεί, αλλά ειδικά τροποποιθμζνα τθλεκατευκυνόμενα οχιματα χρθςιμοποιοφνται από: το ςτρατό (οχιματα ναρκαλιευτζσ ) τθν αςτυνομία(οχιματα εξουδετζρωςθσ εκρθκτικϊν μθχανιςμϊν) τθν πυροςβεςτικι(οχιματα που κινοφνται ςε κτιρια που ζχουν καταρρεφςει με ςκοπό τθ ανεφρεςθ επιηϊντων) αλλά και από μεγάλεσ επιχειριςεισ ( τθλεκατευκυνόμενοι γερανοί) τα παραπάνω παραδείγματα βλζπουμε τθν αναγκαιότθτα τθσ χριςθσ τον τθλεκατευκυνόμενων οχθμάτων για τθν διεκπεραίωςθ ςυγκεκριμζνων εργαςιϊν. Κακϊσ με τθν χριςθ τουσ δεν τίκεται ςε κίνδυνο θ ανκρωπινι ηωι ι μειϊνεται ο κίνδυνοσ τραυματιςμοφ του ανκρϊπου. τισ παραπάνω περιπτϊςεισ είναι ςθμαντικό να αναφερκεί ότι, θ ανταπόκριςθ μεταξφ των εντολϊν του χειρίςτθ και του ελεγχόμενου οχιματοσ πρζπει να είναι άμεςθ και ακριβισ, κακϊσ μια μικρι αςτοχία κα ζχει τραγικζσ ςυνεπείσ τθν παροφςα εργαςία, ςτόχοσ είναι θ εκτζλεςθ των βαςικϊν κινιςεων ενόσ τθλεκατευκυνόμενου οχιματοσ, με ςχετικά καλι απόκριςθ και ακρίβεια ςτισ κινιςεισ. διατθρϊντασ ταυτόχρονα το κόςτοσ τθσ καταςκευισ χαμθλά. Ζτςι χρθςιμοποιικθκε ωσ βάςει, τθλεκατευκυνόμενο όχθμα μαηικισ παράγωγθσ και ζνασ διαδεδομζνοσ ελεγκτισ χαμθλοφ κόςτουσ. Η ακρίβεια του οποίου μαηί με τον πομποδζκτθ του χειριςτθρίου βρίςκεται ςε καλά επίπεδα ςε ςφγκριςθ με τα ειδικευμζνα οχιματα. ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ιςτορικά ςτοιχεία Ζνα από τα πρϊτα παραδείγματα του τθλεχειριςμοφ, αναπτφχκθκε το 1898 από τον Nikola Tesla, και περιγράφεται ςτο δίπλωμα ευρεςιτεχνίασ του, αμερικανικό δίπλωμα ευρεςιτεχνίασ , που ονομάςτθκε Μζκοδοσ μίασ ςυςκευι για τον ζλεγχο του μθχανιςμοφ κινοφμενου οχιματοσ ι Οχθμάτων. Σο 1898, κατά τθ διάρκεια τθσ θλεκτρικισ ζκκεςθσ ςτο Madison Square Garden, παρουςίαςε ςτο κοινό ζνα ράδιο-ελεγχόμενο ςκάφοσ. Ο Tesla ονόμαςε το ςκάφοσ του "teleautomaton". Σα πρϊτα τθλεκατευκυνόμενα οχιματα δθμιουργικθκαν για ςτρατιωτικι χριςθ. υγκεκριμζνα τα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1930 και ςτισ αρχζσ του 1940 θ οβιετικι Ζνωςθ δθμιοφργθςε τα ϋϋteletanks που ιταν μια ςειρά από αςφρματα ελεγχόμενα εξ αποςτάςεωσ μθ επανδρωμζνα Tanks. Σα ϋϋteletanksϋϋ χρθςιμοποιικθκαν για πρϊτθ φορά ςε μάχθ, κατά τθν ζναρξθ του Β 'Παγκοςμίου Πολζμου. το χϊρο τθσ ψυχαγωγίασ, το 1966, μια ιταλικι εταιρεία θ Elettronica Giocattoli παριγαγε το πρϊτο τθλεκατευκυνόμενο αυτοκίνθτο, μια Ferrari 250lm. τον τομζα των ϋϋvideo gamesϋϋ.επιςιμωσ το πρϊτο αςφρματο χειριςτιριο παιχνιδομθχανισ ιταν το CX-42 για το Atari το χϊρο του κεάματοσ και ςυγκεκριμζνα ςτο κινθματογράφο. Βλζπουμε ίςωσ για πρϊτθ φορά ζνα τθλεκατευκυνόμενο αυτοκίνθτο. Ο πρωταγωνιςτισ τθσ ταινίασ Tomorrow Never Dies (1997) James bond, Οδθγεί το αυτοκίνθτο του από απόςταςθ, μζςο του κινθτοφ τθλεφϊνου του. Ζχοντασ ταυτόχρονα και εικόνα ςτο τθλζφωνο του από κάμερεσ που ιταν τοποκετθμζνεσ ςτο αυτοκίνθτο. 1.2 Οριςμόσ τησ τηλεκατεφθυνςησ οχήματοσ Με τον όρο τθλεκατεφκυνςθ εννοοφμε τον ζλεγχο εξ αποςτάςεωσ ενόσ ι περιςςοτζρων μθχανϊν. Πιο ςυγκεκριμζνα, ωσ τθλεκατευκυνόμενο όχθμα ορίηεται κάκε όχθμα που ελζγχεται από ζνα μζςο, το οποίο δεν περιορίηει τθν κίνθςθ του με εξωτερικά μζςα επικοινωνίασ,όπωσ π.χ. καλωδίωςθ μεταξφ χειριςτθρίου και οχιματοσ. Ζνα τθλεκατευκυνόμενο όχθμα, διαφζρει από ζνα ρομπότ, κακϊσ οι κινιςεισ του οχιματοσ ελζγχονται πάντα από τον άνκρωπο και δεν λαμβάνει καμία πρωτοβουλία για τθν κίνθςθ του. ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

8 1.3 Κατηγορίεσ τηλεχειριςμοφ Ανάλογα με τον τρόπο μετάδοςθσ τθσ εντολισ χειριςμοφ, διακρίνουμε τισ παρακάτω κατθγορίεσ τθλεχειριςμοφ: Μζςο υπζρυθρων (IR): Σο υπζρυκρο ςιμα, κυμαίνεται ςτισ ςυχνότθτεσ των 300 GHz και 400THz.Σο ςιμα μεταξφ του χειριςτιριο και τθσ ςυςκευι που ελζγχει αποτελείται από παλμοφσ υπζρυκρου φωτόσ, το οποίο είναι αόρατο ςτο ανκρϊπινο μάτι. Ο πομπόσ ςτο τθλεχειριςτιριο ςτζλνει ζνα ςιμα από παλμοφσ υπζρυκρου φωτόσ, όταν ο χριςτθσ πιζηει ζνα κουμπί ςτο χειριςτιριο. Ο παλμοφσ υπζρυκρου φωτόσ ςχθματίηει ζνα πρότυπο μοναδικό γι αυτό το κουμπί. Ο δζκτθσ τθσ ςυςκευισ αναγνωρίηει το πρότυπο αυτό και αναγκάηει τθ ςυςκευι να ανταποκρικεί αναλόγωσ. Ο πομπόσ και ο δζκτθσ πρζπει να ζχουν οπτικι επαφι ϊςτε να γίνει θ μετάδοςθ. Η τεχνολογία αυτι βρίςκει εφαρμογι ςτα τθλεχειριςτιρια τθλεοράςεων, DVD player κ.α. Μζςο ράδιο ςημάτων (RF): Πρόκειται για θλεκτρομαγνθτικά κφματα με ρυκμό ταλάντωςθσ από περίπου 3kHz ζωσ 300 GHz.Σα κφματα αυτά διαδίδονται ομοιόμορφα ςε όλεσ τισ κατευκφνςεισ. Ο αποςτολζασ και ο δζκτθσ δεν χρειάηεται να ευκυγραμμιςτοφν προκειμζνου να ανταλλάξουν ςιματα.τισ πιο χαμθλζσ ςυχνότθτεσ, θ τεχνολογία αυτι βρίςκει εφαρμογι ςε τθλεκατευκυνόμενα οχιματα, αντικλεπτικά ςυςτιματα, χειριςμό κυρϊν κ.α. Μζςο του πρωτοκόλλου Bluetooth: Είναι ζνα πρότυπο αςφρματθσ τεχνολογίασ για τθν ανταλλαγι δεδομζνων ςε μικρζσ αποςτάςεισ (με τθ χριςθ μικροφ μικουσ κφματοσ MHz) από ςτακερζσ και κινθτζσ ςυςκευζσ. Αςφρματα χειριςτιρια χρθςιμοποιοφν το πρωτόκολλο αυτό π.χ. Ps3 controller 1.4 Σηλεκατευθυνόμενα οχήματα και εφαρμογζσ Σα τθλεκατευκυνόμενα οχιματα, αναπτφχκθκαν και πρϊτο χρθςιμοποιικθκαν από το ςτρατό. Αν και είναι περιςςότερο γνωςτά ςτο τομζα τθσ διαςκζδαςθσ(μικρά τθλεκατευκυνόμενα ). Ωςτόςο βρίςκουν πλθκϊρα εφαρμογϊν και ςε πολλοφσ άλλουσ τομείσ. Παρακάτω γίνεται αναφορά ςε κάποιουσ από τουσ τομείσ αυτοφσ, όπωσ: την επιςτήμη: Σα τθλεκατευκυνόμενα οχιματα ζχουν μεγάλθ ςυμβολι ςτο τομζα τθσ επιςτιμθσ. Κακϊσ δίνουν τθ δυνατότθτα ςτουσ επιςτιμονεσ να ςυλλζξουν επιςτθμονικά ςτοιχεία, ςε περιβάλλοντα όπου υπό άλλεσ ςυνκικεσ,δε κα είχαν τθ δυνατότθτα να κουνθκοφν. ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

9 Όπωσ παραδείγματοσ χάριν, ςυλλογι δεδομζνων ςε περιβάλλοντα με υψθλι ςυγκζντρωςθ ςε χθμικά ι ακτινοβολία, εργαςία ςτο βακφ ωκεανό, ακόμα και ςτθν εξερεφνθςθ του διαςτιματοσ. Σχήμα 1 Μικρό τθλεκατευκυνόμενο όχθμα ελζγχου ακτινοβολιϊν το ςτρατό και την αςτυνομία: Ειδικά εξοπλιςμζνα τθλεκατευκυνόμενα οχιματα χρθςιμοποιοφνται από τα ςϊματα αςφαλείασ για τθν εξουδετζρωςθ εκρθκτικϊν μθχανιςμϊν. το ςτρατό οχιματα εξοπλιςμζνα με κάμερεσ δίνουν εικόνα από χοροφσ όπου οι ςτρατιϊτεσ είτε δεν ζχουν πρόςβαςθ είτε είναι επικίνδυνο για τθν ηωι τουσ να κινθκοφν. Σχήμα 2 Όχθμα εξουδετζρωςθσ βομβϊν ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

10 την βιομηχανία: Σθλεκατευκυνόμενα οχιματα χρθςιμοποιοφνται από μεγάλεσ βιομθχανίεσ, για τθ μεταφορά βαρζων εξαρτθμάτων και προϊόντων τθσ παραγωγισ ςτο εςωτερικό τθσ βιομθχανίασ(ηλεκτροκίνθτα) ι ςε μεγαλφτερεσ αποςτάςεισ(πετρελαιοκίνθτα). Σα πλεονεκτιματα αυτϊν των οχθμάτων είναι τα εξισ : Μεγιςτοποίθςθ του χϊρου μεταφοράσ, κακϊσ δεν υπάρχει καμπίνα οδιγθςθσ. Μεγάλεσ ικανότθτεσ μεταφοράσ, Σα ειδικευμζνα αυτά οχιματα, μποροφν να μεταφζρουν αντικείμενα βάρουσ από 1 ζωσ τόνουσ. Μεγαλφτερθ ευελιξία ςε περιοριςμζνουσ χϊρουσ ςε ςφγκριςθ με τα ςυμβατικά οχιματα. Κακϊσ θ πλειοψθφία των οχθμάτων αυτϊν ζχουν τθ δυνατότθτα περιςτροφισ κατά 360. Χαμθλά επίπεδα κορφβου ςτο εςωτερικό τθσ βιομθχανίασ, διότι θ κίνθςθ επιτυγχάνεται με τθ χριςθ θλεκτροκινθτιρων, τροφοδοτοφμενοι από ιςχυρζσ μπαταριζσ. Μεγιςτοποίθςθ τθσ αςφάλειασ του χειριςτι, κακϊσ βρίςκεται ςε απόςταςθ από το μεταφερόμενο αντικείμενο Βζλτιςτοσ χειριςμόσ και μετακίνθςθ ςτο χϊρο,κακϊσ ο χειρίςτθσ-οδθγόσ,ζχει πλιρθ εικόνα του χϊρου αλλά και του μεταφερόμενου αντικείμενου. χήμα 3 Ηλεκτροκίνθτο όχθμα ωφζλιμου χήμα 4 Χειριςτιριο οχιματοσ φορτιοφ 60 τόνων ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

11 Αναψυχή και χόμπι: Μικρισ κλίμακασ τθλεκατευκυνόμενα οχιματα, είναι από καιρό δθμοφιλι μεταξφ των μοντελιςτϊν. Αυτά τα τθλεχειριηόμενα οχιματα καλφπτουν ζνα ευρφ φάςμα όςον αφορά τθν τιμι και τθν εκλζπτυνςθ τουσ. Τπάρχουν πολλοί τφποι τθλεκατευκυνόμενων οχθμάτων είτε βενηινοκίνθτα είτε θλεκτροκίνθτα. Αυτοί περιλαμβάνουν εντόσ δρόμου αυτοκίνθτα, εκτόσ δρόμου οχιματα, πλοία, αεροπλάνα, ακόμα και ελικόπτερα. χήμα 5 Μικρό τθλεκατευκυνόμενο όχθμα Άλλεσ χρήςησ: τουσ Ολυμπιακοφσ αγϊνεσ του Λονδίνου το 2012, είδαμε για πρϊτθ φορά,μικρά τθλεκατευκυνόμενα οχιματα να χρθςιμοποιοφνται για τθ μεταφορά, ακοντίων, ςφφρασ, δίςκων και ςφαίρασ για τα αντίςτοιχα αγωνίςματα. Πιο ςυγκεκριμζνα, τα οχιματα μετζφεραν το αντικείμενο από το ςθμείο πτϊςθσ πίςω ςτο ςθμείο ριψθσ. Σα οχιματα αυτά μετζφεραν βάροσ ζωσ 8 κιλά και είχαν 35 λεπτά αυτονομία. χήμα 6 οχιματα κατά τθ μεταφορά δίςκου, ςφφρασ και ακοντίων ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

12 1.5 Δομικά χαρακτηριςτικά Σηλεκατευθυνόμενων Οχημάτων Είδη οχημάτων Σα Σθλεκατευκυνόμενα Οχιματα ποικίλουν και διαφζρουν ανάλογα με τισ εφαρμογζσ ςτισ οποίεσ χρθςιμοποιοφνται. Γι αυτό δε μπορεί να γίνει ζνασ ςαφισ διαχωριςμόσ μεταξφ τουσ.ζτςι λοιπόν κα κάνουμε ζνα απλοϊκό διαχωριςμό ςυμφϊνα με το μζγεκοσ τουσ: Οχιματα μικροφ ζωσ πολφ μικροφ μεγζκουσ, τα οποία χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ ςτο μοντελιςμό και ςτο χϊρο τθσ διαςκζδαςθσ. Οχιματα μεςαίου μεγζκουσ που χρθςιμοποιοφνται ςε επιςτθμονικζσ εφαρμογζσ και ςτα ςϊματα αςφάλειασ και το ςτρατό. Οχιματα μεγάλου μεγζκουσ και μεγάλου ωφζλιμου φορτίου τα οποία χρθςιμοποιοφνται από μεγάλεσ βιομθχανίεσ Είδη κινητήρων Για τθν κίνθςθ των οχθμάτων αυτϊν, χρθςιμοποιοφνται δφο είδθ κινθτιρων. Οι κινθτιρεσ εςωτερικισ καφςθσ και οι θλεκτροκινθτιρεσ. Κάκε είδοσ κινθτιρα ζχει πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα, τα οποία κακορίηουν,αν το είδοσ του κινθτιρα που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν κίνθςθ των οχθμάτων, είναι κατάλλθλο ι όχι. τουσ κινθτιρεσ εςωτερικισ καφςθσ, το καφςιμο μπορεί να είναι βενηίνθ, πετρζλαιο, νιτρομεκανόλθ (κυρίωσ ςτο μοντελιςμό) ι μίγμα καφςιμων. τουσ θλεκτροκινθτιρεσ, διακρίνουμε τα εξισ Είδθ: Κινθτιρεσ υνεχοφσ ρεφματοσ (dc motors). Βθματικοί κινθτιρεσ (stepper motors). ερβοκινθτιρεσ (servo motors). Όλοι οι θλεκτροκινθτιρεσ που αναφζρκθκαν λειτουργοφν με ςυνεχι τάςθ που διαφζρει ανάλογα με τον τφπο του κινθτιρα. τον Πίνακα γίνεται ςφγκριςθ των βαςικότερων χαρακτθριςτικϊν τουσ. ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

13 Πινάκασ φγκριςθ κινθτιρων παρόμοιων διαςτάςεων Κινητήρεσ Γωνία περιςτροφήσ Ροπή Ενςωματωμζνο κιβϊτιο μετάδοςησ Ζλεγχοσ θζςησ του άξονα Ζλεγχοσ θζςησ του άξονα υνεχοφσ ρεφματοσ >360 Μεγάλθ Όχι Όχι Ναι Βηματικόσ >360 Μικρι Όχι Απαιτθτζ αρχικοποίθςθ Ναι ζρβο 180 Μεγάλθ Ναι Ναι Όχι Είδη αιςθητηρίων τα οχιματα που χρθςιμοποιοφνται για ειδικζσ εφαρμογζσ και ςκοποφσ τοποκετοφνται επιπλζον κάποια αιςκθτιρια. Όπωσ : Αιςκθτιρασ αεριϊν (Gas sensor).εντοπίηει επικίνδυνα αζρια (ςχιμα 7) Αιςκθτιρια υπζρυκρων (infrared Sensor). Εντοπιςμόσ εγκλωβιςμζνων ςε ςυντρίμμια ι ςτο απόλυτο ςκοτάδι Αιςκθτιρασ ραδιενζργειασ (Gieger-Muller Radiation sensor). Ελζγχει, μετρά και ειδοποιεί για τα επίπεδα ραδιενζργειασ. Αιςκθτιρασ υπεριχων (Ultrasonic sensor). Χρθςιμοποιείται ςτα Σ.Ο. για τθν αποφυγι εμποδίων, που δεν είναι ορατά από το χειριςτι.(ςχιμα 6) Ανιχνευτισ μετάλλων (Metal detector) : Χρθςιμοποιείτε κυρίωσ από το ςτρατό ςτα οχιματα ναρκαλιευτζσ χήμα 7 Αιςκθτιριο Τπεριχων χήμα 8 Αιςκθτιριο Αερίων ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

14 1.5.4 Επιπρόςθετα εξαρτήματα τα τθλεκατευκυνόμενα οχιματα, όπου θ χριςθ τουσ δεν περιορίηεται μόνο ςτο τομζα τθσ κίνθςθσ ςτο χϊρο, αλλά επεκτείνεται και ςτθν εκτζλεςθ επιπλζων εργαςιϊν. Είναι απαραίτθτθ θ προςκικθ επιπρόςκετων εξαρτθμάτων, για τθν διεκπεραίωςθ των εργαςιϊν αυτϊν. Όπωσ για παράδειγμα ςε αυτά που χρθςιμοποιοφνται για τθν εξουδετζρωςθ εκρθκτικϊν μθχανιςμϊν. Τπάρχει τοποκετθμζνθ μία camera ζνασ βραχίονασ με τα απαραίτθτα εργαλεία και ζνασ ρομποτικόσ βραχίονασ υψθλισ ευαιςκθςίασ, ο οποίοσ φζρει το κοπτικό εργαλείο. (χιμα 9) Ακόμα ςτθν αςτυνομία, οχιματα που φζρουν ειδικι αςπίδα, με ςκοπό τθν προςταςία αλλά και ταυτόχρονθ κίνθςθ των αςτυνομικϊν όταν αντιμετωπίηουν ζνοπλουσ εγκλθματίεσ.(χιμα 10) χήμα 9 Όχθμα εξουδετζρωςθσ εκρθκτικϊν μθχανιςμϊν χήμα 10 Σθλεκατευκυνόμενο όχθμα Αςπίδα ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

15 Ακόμα ζνα άλλο παράδειγμα είναι το τθλεκατευκυνόμενο όχθμα που παρουςίαςε θ Boston Dynamics, με τθν ονομαςία SandFlea Juμping Robot. Σο οποίο φζρει απλζσ κάμερεσ και κάμερεσ υπζρυκρων, αλλά και ζνα πιςτόνι το οποίο όταν το όχθμα βρεκεί υπό γωνία, του δίνει τθ δυνατότθτα να εκτινάςςετε ςε φψοσ ζωσ 8 μ., αποφεφγοντασ τυχϊν εμπόδια. Σο φψοσ μεταβάλλεται αυξομειϊνοντασ τθν γωνία ανφψωςθσ ςτουσ δυο τροχοφσ, όςο μεγαλφτερθ θ γωνία τόςο μεγαλφτερο το φψοσ εκτόξευςθσ. χήμα 11 Σθλεκατευκυνόμενο όχθμα με δυνατότθτα υπερπιδθςθσ εμποδίων χήμα 12 Όχημα που εκτοξεφεται ςε υψοσ 6μ ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αντικείμενο τησ εργαςίασ Κφριοσ ςκοπόσ αυτισ τθσ εργαςίασ είναι θ μερικι καταςκευι ενόσ τθλεκατευκυνόμενου οχιματοσ με οικονομικά υλικά και εφκολα ςτθν ανεφρεςθ τουσ. Επίςθσ ο προγραμματιςμόσ αυτοφ, με μια εφκολθ ςτθν κατανόθςθ τθσ, γλϊςςασ προγραμματιςμοφ. Και επιπλζον θ προςκικθ ςτθν καταςκευι ενόσ αιςκθτθρίου, για τθν αποφυγι πρόςκρουςθσ ςε εμπόδια. Η καταςκευι αυτι με μικρζσ τροποποιιςεισ κα μποροφςε να χρθςιμοποιθκεί για εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ, με ςτόχο τθν εξοικείωςθ των μακθτϊν με τα βαςικά θλεκτρονικά κυκλϊματα, τον τθλεχειριςμό διαφόρων οχθμάτων και τον προγραμματιςμό μικροελεγκτϊν. 2.2 Αναλυτική περιγραφή τησ καταςκευήσ Η καταςκευι αποτελείτε από το ςαςί του οχιματοσ, το όποιο διακζτθ 4 τροχοφσ, οι πίςω τροχοί παρζχουν τθν κίνθςθ μπροςτά και πίςω και οι εμπρόςκιοι τθν κατεφκυνςθ δεξιά και αριςτερά. Η κίνθςθ και θ κατεφκυνςθ του οχιματοσ επιτυγχάνεται με τθν χριςθ δυο DC κινθτιρων. Οι κινθτιρεσ λαμβάνουν τθν κατάλλθλθ τάςθ λειτουργίασ από ζνα κφκλωμα τροφοδοςίασ. To κφκλωμα αυτό αποτελείται από δυο Chips L293D, τα οποία λαμβάνουν εντολζσ από τον μικροελεγκτι. Οι εντολζσ κατεφκυνςθσ δίνονται από το τθλεχειριςτιριο (τφπου Ps2). Σο χειριςτιριο μεταδίδει τισ εντολζσ με ςιμα RF, ςε κατάλλθλθ ςυχνότθτα, ςτον πομποδζκτθ. Ο οποίοσ είναι τοποκετθμζνοσ ςτο όχθμα και ςυνδεδεμζνοσ ςτον μικροελεγκτι. Επίςθσ υπάρχει ζνα αιςκθτιριο υπεριχων ςτο εμπρόςκιο μζροσ του οχιματοσ ςτο οποίο ζχει κακοριςτεί μια ςυγκεκριμζνθ απόςταςθ λειτουργίασ.σο αιςκθτιριο λειτουργεί με τάςθ 5V που παρζχεται, από ζναν ρυκμιςτι τάςθσ L7805. Σο ςιμα ελζγχου και το ςιμα ειςόδου αυτοφ οδθγοφνται ςτον ελεγκτι. Ο ελεγκτισ είναι μία πλακζτα Arduino Uno R3, με ενςωματωμζνο ζνα μικροελεγκτι Atmel AVR (ATmega328).το Αςφρματο χειριςτιριο γίνεται χριςθ του ςταυροειδοφσ πλικτρου για τθν κίνθςθ μπροςτά, πίςω, δεξιά και αριςτερά. Σων τεςςάρων πλικτρων ( ) και ςυγκεκριμζνα του πλικτρου () για τθν επαναφορά των εμπρόςκιων τροχϊν. Πιο ςυγκεκριμζνα ο χειριςτισ πατϊντασ ζνα πλικτρο, ςτζλνει ςιμα χειριςμοφ ςτον πομποδζκτθ, ο οποίοσ με τθ ςειρά του οδθγεί κατάλλθλο ςιμα ςτον ελεγκτι. τθ ςυνζχεια ο ελεγκτισ μεταφράηει το ςιμα αυτό και δίνει ςιμα λειτουργίασ ςτον κατάλλθλο κινθτιρα. Επιπλζον ο αιςκθτιρασ υπεριχων όταν διαβάςει μια απόςταςθ μικρότερθ από αυτι που ζχουμε ορίςει ςτζλνει ςιμα ςτον ελεγκτι και ανακόπτεται θ λειτουργία των κινθτιρων. ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ανάλυςη τηλεκατευθυνόμενου οχήματοσ Κινητήρεσ DC Ο θλεκτροκινθτιρασ, (motor, κοινϊσ μοτζρ), είναι διάταξθ που χρθςιμοποιείται για τθν μετατροπι τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ ςε μθχανικι ενεργεία Η αρχι λειτουργίασ του θλεκτρικοφ κινθτιρα είναι θ δφναμθ Laplace. Όταν ζνασ αγωγόσ από τον οποίο διαρρζει θλεκτρικό ρεφμα βρεκεί μζςα ςε ζνα μαγνθτικό πεδίο αςκείται πάνω του δφναμθ ίςθ με: F = I * λ * B * θμφ Όπου: I = Ζνταςθ Ρεφματοσ λ = Μικοσ Αγωγοφ Β = Ζνταςθ Μαγνθτικοφ πεδίου φ = θ γωνία που ςχθματίηει ο αγωγόσ με τθ διεφκυνςθ των δυναμικϊν γραμμϊν ( Β ) ε ζναν θλεκτρικό κινθτιρα ςυνεχοφσ ρεφματοσ ςυνυπάρχουν τα φαινόμενα του κινθτιρα και τθσ γεννιτριασ αφοφ ουςιαςτικά είναι θ ίδια μθχανι αλλά με διαφορετικι ροι ενζργειασ (Μθχανικι ενζργεια -> Ηλεκτρικι ενζργεια). υγκεκριμζνα θ μόνθ διαφορά είναι ότι, οι ψικτρεσ ςτθν τθν θλεκτρογεννιτρια αποτελοφν τουσ ρευματοδότεσ, ενϊ ςτον θλεκτροκινθτιρα τουσ ρευματολιπτεσ. Ζτςι κακϊσ ζνασ κινθτιρασ αυξάνει τισ ςτροφζσ λειτουργίασ του, δθμιουργείται ςτον αγωγό μία θλεκτρεγερτικι δφναμθ θ οποία αντιτίκεται ςτθν θλεκτρεγερτικι δφναμθ που τροφοδοτεί τον αγωγό. Δθλαδι ο κινθτιρασ λειτουργεί και ςαν γεννιτρια που τροφοδοτεί αντίκετα τον αγωγό, μειϊνοντασ το ρεφμα που τον διαρρζει. Η τάςθ που παράγεται από το φαινόμενο αυτό ιςοφται με: V = u * B * λ u = Σαχφτθτα αγωγοφ, Β = Ζνταςθ Μαγνθτικοφ Πεδίου, λ = Μικοσ Αγωγοφ ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

18 Σο ρεφμα που διαρρζει ζναν κινθτιρα δίνεται από τον τφπο: I= (Vin-V)/R Vin= θ τάςθ που εφαρμόηεται ςτον κινθτιρα, R= θ αντίςταςθ του οπλιςμοφ Η μθχανικι ενζργεια που παράγεται από τον κινθτιρα δίνεται από τον παρακάτω τφπο: P=V* I Οι θλεκτρικοί κινθτιρεσ αποτελοφνται από: Σον Δρομζα Ο Δρομζασ αποτελείται από τον θλεκτροφόρο αγωγό ο οποίοσ είναι τοποκετθμζνοσ ςε πυκνζσ περιελίξεισ (ςπείρεσ) ϊςτε να περιζχει όςο μεγαλφτερο μικοσ αγωγοφ γίνεται για δεδομζνο όγκο. Σον τάτθ Ο τάτθσ αποτελείται από μόνιμουσ ι τεχνθτοφσ μαγνιτεσ οι οποίοι δθμιουργοφν το μαγνθτικό πεδίο. Σισ Ψικτρεσ Οι Ψικτρεσ ζρχονται ςε επαφι με τον δρομζα τροφοδοτϊντασ τον με ρεφμα. χήμα 13 Οπλιςμόσ, ςτάτθσ και ςυλλζκτθσ ενόσ DC κινθτιρα 3 πόλων ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

19 το παρακάτω ςχιμα παρουςιάηεται λεπτομερϊσ θ δομι ενόσ τυπικοφ DC κινθτιρα χήμα 14 εςωτερικι δομι ενόσ DC κινθτιρα Ο οπλιςμόσ ςτερεϊνεται ςτον άξονα του κινθτιρα και οι περιελίξεισ οδθγοφνται ςε ζναν ςυλλζκτθ (μερικζσ φορζσ με ζνα βαρίςτορ, για τθ μειϊςει των θλεκτρομαγνθτικϊν παρεμβολϊν) Οι ακροδζκτεσ του κινθτιρα (ι τα θλεκτρόδια) ςυνδζονται με τισ περιελίξεισ του κινθτιρα μζςω των ψθκτρϊν. ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

20 Όηαλ ην πελίν ηνπ θηλεηήξα ηξνθνδνηείηαη κε ξεύκα, ζηε πιεπξά ηνπ ζεηηθνύ πόινπ απηνύ αζθείηαη κηα δύλακε πξνο ηα πάλσ, ελώ ε άιιε πιεπξά δέρεηαη κία δύλακε πξνο ηα θάησ. Έηζη ζην πελίν αζθείηαη κηα ζπλνιηθή δύλακε ζηξέςεο, θάλνληαο ην λα πεξηζηξέθεηαη ζύκθσλα κε ην θαλόλα ηνπ αξηζηεξνύ ρεξηνύ. Τν πελίν ζπλερίδεη λα πεξηζηξέθεηαη ιόγν ηεο αδξάλεηαο ηνπ. Γηα λα ζπλερίζεη ν θηλεηήξαο λα πεξηζηξέθεηαη πξνο κία ζηαζεξή θαηεύζπλζε, νη ζπιιέθηεο "ζπλερνύο ξεύκαηνο" αλαζηξέθνπλ ην ξεύκα θάζε κηζό ηνπ θύθινπ πεξηζηξνθήο (ζε θηλεηήξεο δύν-πόισλ), σζώληαο έηζη ηνλ θηλεηήξα λα ζπλερίζεη λα πεξηζηξέθεηαη πξνο ηελ ίδηα θαηεύζπλζε. Σηα παξαθάησ ζρήκαηα γίλεηαη απεηθόληζε ηεο δηαδηθαζίαο απηήο ζε ηξεηο θάζεηο (Σρήκα 15,16,17) Σχήμα 15 Πξώηε θάζε πεξηζηξνθήο ηνπ πελίνπ Σχήμα 16 Δεύηεξε θάζε Σχήμα 17 Τξίηε θάζε ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

21 Οι κινθτιρεσ που χρθςιμοποιικθκαν ςε αυτό το τθλεκατευκυνόμενο όχθμα ζχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτθριςτικά: Εφροσ λειτουργίασ: Volts Ονομαςτικι τάςθ: 9 Volts Σαχφτθτα χωρίσ φορτίο: r.p.m Ρεφμα χωρίσ φορτίο: 0.28 Α Μεγίςτθ πραγματικι ταχφτθτα : r.p.m Μζγιςτο πραγματικό ρεφμα: 1.6 Α Μζγιςτθ πραγματικι ροπι: 45.5 g.cm Ροπι αδρανείασ: 305 g.cm Ρεφμα αδρανείασ: 9.1 A Διάμετροσ μοτζρ: 23 mm Μικοσ μοτζρ: 32 mm Διάμετροσ άξονα: 2 mm Μήθνο άμνλα: 10.5 mm Σχήμα 20 DC θηλεηήξεο ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

22 3.1.2 Σο Chip L293D Σο Chip αυτό είναι ζνα μονολικικό ολοκλθρωμζνο, υψθλισ τάςθσ, υψθλοφ ρεφματοσ και τεςςάρων καναλιϊν οδιγθςθσ. Είναι ςχεδιαςμζνο για να δζχεται λογικά επίπεδα DTL ι τα TTL και να οδθγεί επαγωγικά φορτία (όπωσ DC και βθματικοφσ κινθτιρεσ) και μεταγωγισ Σρανηίςτορ. Για να απλοποιθκεί θ χριςθ του ωσ δφο γζφυρεσ, κάκε ηεφγοσ καναλιϊν είναι εξοπλιςμζνο με μια είςοδο ενεργοποίθςθσ, εςωτερικζσ διόδουσ και μια ξεχωριςτι είςοδο παροχισ, που του επιτρζπει τθ λειτουργία ςε χαμθλότερθ τάςθ. Αυτό το Chip είναι κατάλλθλο για χριςθ ςε εφαρμογζσ μεταγωγισ ςε ςυχνότθτεσ μζχρι 5 khz. Σχήμα 21 Block Δηάγξακκα Σο L293D ζχει ςχεδιαςτεί για να παρζχει αμφίδρομα ρεφματα οδιγθςθ ζωσ 600 ma ςε τάςθ από 4,5 V ζωσ 36 V. Επίςθσ να οδθγεί επαγωγικά φορτία όπωσ θλεκτρονόμουσ, πθνία, dc και θ διπολικοφσ βθματικοφσ κινθτιρεσ, κακϊσ και άλλα φορτία υψθλισ τάςθσ και ρεφματοσ ςε εφαρμογζσ κετικισ τροφοδότθςθσ. ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

23 χήμα 22 Πίνακασ αλθκείασ μίασ ειςόδου χήμα 22 Διάγραμμα των Pins του L293D Όλεσ οι είςοδοι είναι ςυμβατζσ με TTL (transistor-transistor-logic) ςιματα. Κάκε ζξοδοσ είναι ζνα πλιρεσ totem-pole κφκλωμα οδιγθςθσ, με τρανηίςτορ τφπου Darlington και ψευδό-darlington πθγι. Σα pins ενεργοποιοφνται ανά ηεφγθ, με τα pins 1 και 2 να ενεργοποιοφνται από το 1,2 EN και τα pins 3 και 4 να ενεργοποιοφνται από το 3,4 EN. Όταν μια είςοδοσ ενεργοποίθςθσ είναι υψθλι, τα ςχετικά pins ενεργοποιοφνται και οι ζξοδοι τουσ είναι ενεργοί και ςε φάςθ με τισ ειςόδουσ τουσ. Όταν θ είςοδοσ ενεργοποίθςθσ είναι χαμθλι, τα Pins είναι απενεργοποιθμζνα και οι ζξοδοι τουσ απενεργοποιοφνται και ςε κατάςταςθ υψθλισ αντίςταςθσ. Σο L293D λειτουργεί ςε κερμοκραςίεσ από 0 C ζωσ 70 C. το κφκλωμά μασ χρθςιμοποιοφμε δυο chips L293D και ςτα pins τουσ οδθγοφμε αντίςτοιχα, ςτο 8 (Vcc2) τάςθ 9 V, ςτο 6 και 3 τουσ ακροδζκτεσ του κινθτιρα, ςτο 7 και 2 τα ςιματα του ελεγκτι και ςτο 1 και 3 τάςθ 5 V. Σα 4 και 5 γειϊνονται. Σχήμα 23 Chip L293D ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

24 3.1.3 Ρυθμιςτήσ τάςησ L7805 Ο ρυκμιςτισ κετικισ τάςθσ, μπορεί να παρζχει μια αρκετά ςτακερι τάςθ εξόδου, κακιςτϊντασ τον χριςιμο ςε ζνα ευρφ φάςμα εφαρμογϊν. χήμα 24 Block Διάγραμμα του ςτακεροποιθτι L7805 Χαρακτθριςτικά του L7805: Ρεφμα εξόδου ζωσ 1.5 Α Σάςθ εξόδου 5 V Θερμικι προςταςία υπερφόρτωςθσ Προςταςία από βραχυκυκλϊματα 2% ανοχι τάςθσ εξόδου τθν εφαρμογι μασ ο ςτακεροποιθτισ χρθςιμοποιείται για να οδθγιςουμε μια ςτακερι τάςθ 5 V, τθν είςοδο του αιςκθτθρίου υπεριχων, που είναι απαραίτθτθ για τθν ορκι του λειτουργία. χήμα 25 τακεροποιθτισ L7805CV ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

25 3.1.4 Αιςθητήριο υπερήχων HC-SR04 Ο HC-SR04 αιςκθτιρασ υπεριχων, χρθςιμοποιεί υπζρθχουσ για να προςδιορίςει τθν απόςταςθ από ζνα αντικείμενο, όπωσ το ίδιο κάνουν οι νυχτερίδεσ και τα δελφίνια. Προςφζρει εξαιρετικι εξ αποςτάςεωσ ανίχνευςθ αντικειμζνων, με υψθλι ακρίβεια και ςτακερζσ τιμζσ,ςε ζνα εφκολο ςτθ χριςθ πακζτο. Από 2 εκατοςτά μζχρι 450 εκατοςτά. Η λειτουργία του δεν επθρεάηεται από το φωσ του ιλιου ι μαφρα υλικά(αν και ακουςτικά μαλακά, υλικά όπωσ το φφαςμα μπορεί να είναι δφςκολο να ανιχνευκοφν). το αιςκθτιριο εμπεριζχονται ςε ζνα πλιρεσ πακζτο ο πομπόσ και ο δζκτθσ ραδιοκυμάτων. Σεχνικά χαρακτθριςτικά: Σροφοδοςία : +5V DC Ρεφμα ςε θρεμία: <2 ma Ρεφμα λειτουργίασ: 15 ma Γωνία λειτουργίασ: <15 Εφροσ λειτουργίασ: 2 cm-400cm Ανάλυςθ: 0.3 cm Γωνία μζτρθςθσ: 30 Πλάτοσ παλμοφ ειςόδου: 10 μs χήμα 26 Απεικόνιςθ γωνίασ λειτουργίασ Όπωσ παρατθροφμε ςτο (ςχιμα 26) θ Βζλτιςτθ γωνία λειτουργίασ βρίςκετε ανάμεςα ςτισ 30 μοίρεσ ςυνολικά. ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

26 χήμα 27 Αιςκθτιριο υπεριχων HC-SR04 Σα Pins του αιςκθτθρίου ζχουν ωσ εξισ (ςχιμα 27) : VCC= +5V DC Trig= Είςοδοσ ενεργοποίθςθσ αιςκθτθρίου Echo= Ζξοδοσ αιςκθτθρίου GND= Γείωςθ Πίνακασ Σεχνικά χαρακτθριςτικά και περιοριςμοί Παράμετροι Ελάχιςτο Συπικό Μζγιςτο Σάςθ λειτουργίασ (V) Κατανάλωςθ ρεφματοσ (mα) Ρεφμα λειτουργίασ (mα) υχνότθτα υπεριχων (khz) ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

27 Σρόποσ λειτουργίασ Για να ξεκινιςει να μετρά το αιςκθτιριο, το Pin ειςόδου Trig του SR04 πρζπει να λάβει ζναν κετικό παλμό (5V) για τουλάχιςτον 10μs, αυτόσ κα εκκινιςει τον αιςκθτιρα, ο οποίοσ κα μεταδϊςει 8 παλμοφσ υπεριχων ςυχνότθτασ 40kHz και κα περιμζνει για να λάβει το ανακλϊμενο υπζρθχο ςιμα. Όταν ο αιςκθτιρασ ανιχνεφςει, μζςο του δζκτθ του, το υπζρθχο ςιμα, κα κζςει τον pin Echo ςε κατάςταςθ high (5V) και κα κακυςτεριςει για περίοδο (πλάτοσ) θ οποία είναι ανάλογθ με τθν απόςταςθ. Για να κακορίςουμε τθν απόςταςθ, μετράμε το πλάτοσ (ςε τόνουσ) του pin Echo (ςχιμα 28). Χρόνοσ= Πλάτοσ του παλμοφ Echo se μs (μίκρο second) Απόςταςθ ςε cm= Χρόνοσ/58 χήμα 28 Διάγραμμα χρονιςμοφ τθν εφαρμογι μασ, το αιςκθτιριο υπεριχων χρθςιμοποιείται για τθν αποφυγι πρόςκρουςθσ του οχιματοσ μασ ςε κάποιο εμπόδιο, διακόπτοντασ τθ λειτουργία των κινθτιρων. Αυτό επιτυγχάνεται κζτοντασ μια ελάχιςτθ απόςταςθ, τθν οποία το αιςκθτιριο κα μασ τθν επιςτρζψει ςτον ελεγκτι ωσ ψθφιακό ςιμα. ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

28 3.2 Αςφρματοσ δζκτησ χειριςτηρίου Πρόκειται για ζναν αςφρματο πομποδζκτθ, κακϊσ δεν δζχεται αλλά ταυτόχρονα επιςτρζφει και ςιματα, όπωσ για παράδειγμα ςιματα επιβεβαίωςθσ, κατά τθν ζναρξθ τθσ επικοινωνίασ δεκτι χειριςτθρίου. Ο δζκτθσ λειτουργεί με ςιματα RF ςυχνότθτασ 2.4 GHz, ςφμφωνα με το καταςκευαςτι. χήμα 29 Αςφρματοσ δζκτθσ Σα Leds του δζκτθ (χιμα 29), Διευκολφνουν τον χριςτθ, κακϊσ υποδεικνφουν τθν λειτουργία του δζκτθ(πράςινο Led) και τθν ςφηευξθ και ζναρξθ επικοινωνίασ, δεκτι- χειριςτθρίου(κόκκινο Led). ε περίπτωςθ που θ επικοινωνία διακοπεί το κόκκινο Led ανάβω-ςβινει διαρκϊσ μζχρι να ανακτθκεί θ επικοινωνία. χήμα 30 Pins εξόδου του δζκτθ ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

29 Κοιτϊντασ τθν ζξοδο του αςφρματου δζκτθ (ςχιμα 30), τα Pins εξόδου αυτοφ ζχουν ωσ εξισ: 1. DATA 2. COMMAND 3. N/C 4. GND 5. VCC 6. ATT 7. CLOCK 8. N/C 9. ACK DATA Από τθν ζξοδο αυτι ανταλλάςςονται ςιματα με το χειριςτιριο. Η ανταλλαγι επιτυγχάνεται με τθν ςφγχρονθ ςυριακι μετάδοςθ ενόσ 8 bit ςιματοσ. Η μετάδοςθ πραγματοποιείται κατά το κατζβαςμα του ρολογιοφ ςε λογικό 0 (επιπεδοπυριδότθτθ). Σο ρολόι παραμζνει ςε καταςτεί high μζχρι να ςταλεί ζνα byte. Toτε το ρολόι κατεβαίνει ςε καταςτεί low για να ξεκινιςει θ αποςτολι των 8 bit. Κατά τθν διάρκεια τθσ επικοινωνίασ ςιματα αποςτζλλονται και λαμβάνονται ταυτόχρονα. Κυκλωματικά, πρόκειται για μία ζξοδο ανοιχτοφ ςυλλζκτθ. COMMAND Από τθν ζξοδο αυτι ο δζκτθσ αποςτζλλει ςιματα ςτο χειριςτιριο. Πρόκειται πάλι για μια 8 bit ςφγχρονθ ςειριακι μετάδοςθ, κατά το κατζβαςμα του ρολογιοφ ςε λογικό 0. GND Γείωςθ του δζκτθ ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

30 VCC Σάςθ τροφοδοςίασ του δζκτθ, θ οποία κυμαίνεται μεταξφ 3 και 5 Volts. ATT (Attention). Χρθςιμοποιείται για τον εντοπιςμό του δζκτθ από το χειριςτιριο. Αυτι θ ζξοδοσ πρζπει να κατζβει ςε λογικό 0, πριν από τθν λιψθ ι τθν αποςτολι μιασ ομάδασ byte. Και μετά να τεκεί ξανά ςε κατάςταςθ High(λογικό 1). CLOCK Χρθςιμοποιείται για να διατθρεί τθν επικοινωνία μεταξφ δζκτθ και χειριςτθρίου. ACK (Acknowledge) ςιμα από το χειριςτιριο ςτον δζκτθ. Σο ςιμα αυτό πρζπει να κατζβει ςε λογικό 0 για τουλάχιςτον μια περίοδο ρολογιοφ, μετά από κάκε οκτάμπιτι αποςτολι. Επίςθσ το ςιμα ATT εξακολουκεί να βρίςκεται ςε λογικό 0. Εάν το ςιμα ACK δεν κατζβει ςε λογικό 0, μζςα ςε περίπου 60 μs ο δζκτθσ κα αρχίςει να αναηθτά άλλεσ ςυςκευζσ. χήμα 31 Καλωδιϊςεισ του αςφρματου δζκτθ ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

31 3.2.1 Μεηαδιδόμενα ζήμαηα ηου χειριζηηρίου Όλεσ οι μεταδόςεισ είναι ςειριακζσ οκτάμπιτεσ, με πρϊτο το χαμθλισ τάξθσ bit (LSB).Όλοι οι χρονιςμοί με τον δίαυλο του χειριςτθρίου είναι ςφγχρονοι με και επιπεδοπυροδότθτοι από το ςιμα του ρολογιοφ. Ζνα byte των μεταδόςεων μεταξφ του χειριςτθρίου και του δεκτι κα είναι όπωσ ςτο (ςχιμα 32) χήμα 32 Bit ακολουκία μετάδοςθσ μεταξφ χειριςτθρίου και δεκτι Σο λογικό επίπεδο ςτθν γραμμι δεδομζνων(data) μεταβάλλεται από τθν ςυςκευι μετάδοςθσ, κάκε φορά που ο παλμόσ του ρολογιοφ (clock) κατεβαίνει ςε λογικό 0. τθ ςυνζχεια τα bits αυτά διαβάηονται από τθ ςυςκευι λιψθσ, ςε κάκε ανζβαςμα του ρολογιοφ από λογικό 0 ςε λογικό 1(ςτα ςθμεία που ςθμειϊνονται με *), ϊςτε να δοκεί χρόνοσ για τθν ανάγνωςθ του ςιματοσ. Μετά από τθν λιψθ των bits (CMND) από το επιλεγμζνο χειριςτιριο, το χειριςτιριο αυτό πρζπει να κατεβάςει ςε λογικό 0 τα bits ACK για τουλάχιςτον ζναν παλμό του ρολογιοφ. Εάν το επιλεγμζνο χειριςτιριο δεν ςτείλει ςιμα ACK, τότε ο δζκτθσ κα κεωριςει ότι δεν υπάρχει παρουςία χειριςτθρίου. Όταν ο δεκτισ κζλει να διαβάςει πλθροφορίεσ από το χειριςτιριο, κατεβάηει ςε λογικό 0 τθ γραμμι ATT και εκπζμπει μια εντολι εκκίνθςθσ (0x01). Σο χειριςτιριο τότε κα απαντιςει με τθν ID του (0x41 = Digital, 0x23 = NegCon, 0x73 = analogue Red LED, 0x53 = analogue Green LED). Σθν ίδια ςτιγμι που ο ελεγκτισ ςτζλνει το Byte ID, ο δζκτθσ μεταδίδει 0x42 για να ηθτιςει τα δεδομζνα. Μετά από αυτό, θ γραμμι COMAND πθγαίνει ςε αδράνεια και το χειριςτιριο μεταδίδει 0x5A για να δθλϊςει τθν αποςτολι των δεδομζνων. Η διαδικαςία αυτι φαίνεται ςτο (ςχιμα 33) ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

32 χήμα 33 Εντολζσ μετάδοςθσ μεταξφ δζκτθ-χειριςτθρίου Μετά από αυτι τθ διαδικαςία ζναρξθσ χειριςμοφ, το χειριςτιριο ςτζλνει ςτθ ςυνζχεια όλα τα bytes δεδομζνων του. Μετά από τθν αποςτολι και του τελευταίου byte, θ γραμμι ΑΣΣ κα πάει ςε λογικό 1 και ο ελεγκτισ δεν χρειάηεται το ςιμα ACK. Η μετάδοςθ δεδομζνων από ζνα αςφρματο χειριςτιριο κα μοιάηει με το παρακάτω ςχιμα (όπου A0, A1, A2... Β6, Β7 είναι τα bits δεδομζνων ςτα δφο bytes) χήμα 34 Μετάδοςθ δεδομζνων από το αςφρματο χειριςτιριο τθν εφαρμογι μασ χρθςιμοποιοφμε τα 6 από τα 9 pins του δζκτθ. Πιο ςυγκεκριμζνα τα pins 1(DATA), 2(COMMAND), 6(ATT) και 7(CLOCK) τα οδθγοφμε ςτισ ψθφιακζσ ειςόδουσ (12,11,10,13) του ελεγκτι. Σο pin 4(GND) ςτθν γείωςθ του κυκλϊματοσ μασ και το pin 5(VCC) ςτθν πθγι τάςθσ 3.3 V του ελεγκτι. ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

33 3.3 Αςφρματο χειριςτήριο τθν εφαρμογι μασ χρθςιμοποιοφμε ζνα χειριςτιριο ιδίου τφπου με αυτό τθσ παιχνιδομθχανισ (playstation 2). Ετςι και το χειριςτιριο μασ πεξηιακβάλεη 15 θνπκπηά. Όια ηα θνπκπηά, εθηόο από ηα θνπκπηά Analog, Start θαη Select είλαη αλαινγηθά. Η δηάηαμε ηνπο ζην ρεηξηζηήξην έρεη σο εμήο (Σρήκα 35) : Σζςςερα κουμπιά κατεφκυνςθσ ςε ςταυροειδι διάταξθσ πλικτρα κατεφκυνςθσ, ςτθν αριςτερι πλευρά Σρία κουμπιά επιλογϊν, Analog, Start, Select ςτο μζςον του χειριςτθρίου Σζςςερα κουμπιά δράςθσ ςτθν δεξιά πλευρά ( ) Δφο κουμπιά δράςθσ ςτθν εμπρόςκια δεξιά πλευρά (R1, R2) Δφο κουμπιά δράςθσ ςτθν εμπρόςκια αριςτερι πλευρά (L1, L2) Ζνα αναλογικό joystick αριςτερά Ζνα αναλογικό joystick δεξιά Σχήμα 35 Αζύξκαην ρεηξηζηήξην ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

34 Παρά το γεγονόσ ότι κάκε κουμπί μπορεί να ρυκμιςτεί, ϊςτε να εκτελεί μια ςυγκεκριμζνθ και ξεχωριςτι δράςθ, όλα λειτουργοφν με τθν ίδια αρχι. Κάκε κουμπί ζχει ζνα μικρό καμπφλο δίςκο τοποκετθμζνο ςτο πυκμζνα του. Ο δίςκοσ αυτόσ είναι πολφ αγϊγιμοσ. Όταν το κουμπί είναι πατθμζνο, ο δίςκοσ πιζηεται πάνω ςε μια λεπτι αγϊγιμθ λωρίδα θ οποία βρίςκεται πάνω ςτθ πλακζτα του χειριςτθρίου. Αν το πλικτρο πατθκεί ελαφρά, το κάτω μζροσ του καμπφλου δίςκου ακουμπά τθ λωρίδα, αυξάνοντασ το επίπεδο τθσ αγωγιμότθτασ ελαφρϊσ. Όταν το κουμπί πατθκεί με μεγαλφτερθ δφναμθ, μεγαλφτερο μζροσ του δίςκου ζρχεται ςε επαφι με τθν αγϊγιμθ λωρίδα, αυξάνοντασ ςταδιακά το επίπεδο τθσ αγωγιμότθτασ. Αυτι θ διαφοροποίθςθ ςτθν αγωγιμότθτα, ανάλογα με τθν δφναμθ του πατιματοσ κάνει τα κουμπιά να είναι πιεηωευαίςκθτα. Σχήμα 36 Εζσηεξηθή δνκή ηνπ ρεηξηζηεξίνπ Σο χειριςτιριο ζχει επίςθσ δφο αναλογικά joysticks. Αυτά τα joysticks λειτουργοφν με ζναν εντελϊσ διαφορετικό τρόπο από τα κουμπιά που περιγράφονται παραπάνω. Πιο ςυγκεκριμζνα γίνεται χριςθ δφο ποτενςιόμετρων μεταβλθτισ αντίςταςθσ, τα ποτενςιόμετρα αυτά είναι τοποκετθμζνα ςε ορκζσ γωνίεσ μεταξφ τουσ κάτω από τον κάκε μοχλό. Σο ρεφμα περνά ςυνεχϊσ μζςα από κάκε ποτενςιόμετρο, αλλά θ ποςότθτα του ρεφματοσ που τα διαρρζει, προςδιορίηεται από το μζγεκοσ τθσ αντίςταςθσ.η αντίςταςθ αυξάνεται ι μειϊνεται με βάςθ τθ κζςθ του χειριςτθρίου. Ζτςι με τθν μζτρθςθ τθσ αντίςταςθσ του κάκε ποτενςιόμετρο, το χειριςτιριο μπορεί να προςδιορίςει τθν ακριβι γωνία ςτθν οποία βρίςκεται το joystick, και ςτθ ςυνζχεια να ςτείλει το κατάλλθλο ςιμα. ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

35 το παρακάτω ςχιμα παρουςιάηονται γραφικά οι κινιςεισ του joystick Σχήμα 37 Κινιςεισ του joystick με τθν εξισ ςειρά: θρεμία, μπροςτά, πίςω, αριςτερά, δεξιά, κάτω και αριςτερά, κάτω και δεξιά, πάνω και αριςτερά, πάνω και δεξιά. Ζνα άλλο χαρακτθριςτικό του αςφρματου χειριςτιριο, είναι θ δυναμικι ανάδραςθ. Σο χαρακτθριςτικό αυτό παρζχει απτά ερεκίςματα ςε οριςμζνεσ ενζργειεσ, ςε ζνα παιχνίδι θ ςε μια εφαρμογι. Για παράδειγμα, ςε ζνα παιχνίδι αγϊνων, μπορεί να νιϊςουμε μια δόνθςθ όταν το αυτοκίνθτό χτυπά ςτον τοίχο. Η ανάδραςθ αυτι επιτυγχάνεται με τθ χριςθ ενόσ απλοφ θλεκτροκινθτιρα. Πιο ςυγκεκριμζνα ςτο χειριςτιριο, χρθςιμοποιοφνται δφο κινθτιρεσ, ζνασ ςε κάκε χειρολαβι. Ο άξονασ κάκε κινθτιρα φζρει ζνα μθ ιςορροπθμζνο βάροσ. Όταν επιςτρζψει ςτο χειριςτιριο, ςιμα ενεργοποίθςθσ των κινθτιρων, κα περιςτρζφει το βάροσ που φζρουν ςτουσ άξονεσ τουσ. Επειδι το βάροσ δεν είναι ιςορροπθμζνο, ο κινθτιρασ κα ταλαντεφονται. Αλλά δεδομζνου ότι οι κινθτιρεσ είναι καλά τοποκετθμζνοι ςτο εςωτερικό του χειριςτθρίου, θ ταλάντευςθ μεταφράηεται ςε μια δόνθςθ του ίδιου του χειριςτθρίου. ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

36 3.4 Ο Μικροελεγκτήσ Arduino Σο Arduino είναι μια υπολογιςτικι πλατφόρμα βαςιςμζνθ ςε μια απλι μθτρικι πλακζτα με ενςωματωμζνο μικροελεγκτι και ειςόδουσ/εξόδουσ, και θ οποία μπορεί να προγραμματιςτεί με τθ γλϊςςα Wiring. Σο Arduino μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθν ανάπτυξθ ανεξάρτθτων διαδραςτικϊν αντικειμζνων αλλά και να ςυνδεκεί με υπολογιςτι μζςω προγραμμάτων ςε Processing, Max/MSP, Pure Data, SuperCollider. Μία πλακζτα Arduino αποτελείται από ζνα μικροελεγκτι Atmel AVR (ATmega328 και ATmega168 ςτισ νεότερεσ εκδόςεισ, ATmega8 ςτισ παλαιότερεσ) και ςυμπλθρωματικά εξαρτιματα για τθν διευκόλυνςθ του χριςτθ ςτον προγραμματιςμό και τθν ενςωμάτωςθ του ςε άλλα κυκλϊματα. Όλεσ οι πλακζτεσ περιλαμβάνουν ζνα γραμμικό ρυκμιςτι τάςθσ 5V και ζναν κρυςταλλικό ταλαντωτι 16MHz.Ο μικροελεγκτισ είναι από καταςκευισ προγραμματιςμζνοσ με ζνα bootloader, ζτςι ϊςτε να μθν χρειάηεται εξωτερικόσ προγραμματιςτισ. Οι πλακζτεσ Arduino προγραμματίηονται μζςω USB, εφαρμόηοντασ ζνα τςιπ προςαρμογζα USBto-serial όπωσ το FTDI FT232. χήμα 38 Οι δφο όψεισ του μικροελεγκτι Arduino Η ζκδοςθ τθσ πλατφόρμασ που χρθςιμοποιείται ςε αυτι τθν εφαρμογι είναι θ Arduino Uno Rev3 με μικροελεγκτι ATmega328. Η πλατφόρμα απαιτεί 7-12 volt τάςθ τροφοδοςία και λειτουργεί ςτα 5 volt. Παρζχει 14 ψθφιακζσ κφρεσ ειςόδου/εξόδου, εκ των οποίων οι 6 μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν και για διαμόρφωςθ πλάτουσ παλμοφ (PWM),κακϊσ και 6 αναλογικζσ ειςόδουσ.επίςθσ ο μικροελεγκτισ ζχει ενςωματωμζνθ Flash memory 32KB, SRAM 2KB και EEPROM 1KB. ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

37 3.5 Σροφοδοςία κυκλϊματοσ τθν καταςκευι μασ, για τθν λειτουργία των κινθτιρων διαμζςου του κυκλϊματοσ τροφοδοςίασ αυτϊν, χρθςιμοποιοφμε μια πυγι τάςθσ 8.4 Volt και 6400 mah από ζνα κφκλωμα 5 επαναφορτιηόμενων μπαταριϊν ιόντων λικίου. Για τθν τροφοδοςία του μικροελεγκτι, μια μπαταρία των 9Volt. Για το αιςκθτιριο υπεριχων χρθςιμοποιοφμε 6 μπαταρίεσ ςυνολικισ τάςθσ 9 Volt, θ τάςθ αυτι πριν οδθγθκεί ςτο αιςκθτιριο ρυκμίηεται ςτα 5 Volt μζςω του L7805 ρυκμιςτι τάςθσ και ςτθ ςυνζχεια φιλτράρεται από ζναν πυκνωτι 220nF, επιλεγμζνοσ ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του L7805, ϊςτε να αποφεφγονται πτϊςεισ τάςεισ, που κα οδθγοφςαν ςτθν μθ ορκι λειτουργία του αιςκθτθρίου, και ςτθν λανκαςμζνθ λιψθ τιμϊν (απόςταςθ). Ο μικροελεγκτισ Arduino ζχει τθ δυνατότθτα να παρζχει πθγι τάςθσ 5 Volt τθν οποία οδθγοφμε ςτο κφκλωμα τροφοδοςίασ των κινθτιρων, κακϊσ είναι απαραίτθτθ για τθν ορκι λειτουργία του chip LM293D. Ακόμα θ πλατφόρμα του Arduino μασ παρζχει μια πθγι τάςθσ των 3.3 Volt,θ οποία τροφοδοτεί το δζκτθ του αςφρματου χειριςτθρίου. Σο αςφρματο χειριςτιριο λειτουργεί με 4 μπαταρίεσ ςυνολικισ τάςθσ 6v. Γενικά ςτθν καταςκευι μασ χρθςιμοποιοφνται τρείσ διαφορετικζσ πθγζσ τροφοδοςίασ, ϊςτε να αποφεφγονται ανεπικφμθτεσ παρεμβολζσ κατά τθν λειτουργία των αντίςτοιχων καταναλϊςεων (κινθτιρεσ, αιςκθτιριο, ελεγκτισ). υνολικά όλθ θ καταςκευι, εκτόσ από το χειριςτιριο, μασ παρζχει μια αυτονομία τθσ τάξθσ των 10 ζωσ 15 λεπτϊν περίπου, κακϊσ ζχουμε πολφ υψθλζσ καταναλϊςεισ από τουσ DC κινθτιρεσ. Η αυτονομία αυτι μπορεί να επεκτακεί με τθ χριςθ εξειδικευμζνων μπαταριϊν, που ζχουν όμωσ υψθλότερο κόςτοσ. χήμα 38 Πθγζσ τροφοδοςίασ των 9, 8.4, 9 Volt αντίςτοιχα ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

38 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Περιβάλλον προγραμματιςμοφ Σο Arduino IDE (Integrated Development Environment) είναι μια crossplatform εφαρμογι γραμμζνθ ςε Java, και προζρχεται από τον IDE για τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Processing. Ζχει ςχεδιαςτεί για να ειςαγάγει τον προγραμματιςμό ςτουσ καλλιτζχνεσ και τουσ νζουσ φορείσ που δεν είναι εξοικειωμζνοι με τθν ανάπτυξθ λογιςμικοφ. Περιλαμβάνει ζνα πρόγραμμα επεξεργαςίασ κϊδικα (επεξεργαςτι κειμζνου με διάφορα εφχρθςτα εργαλεία) και μεταγλωττιςτισ και ζχει τθν ικανότθτα να φορτϊνει εφκολα το πρόγραμμα μζςω ςειριακισ κφρασ από τον υπολογιςτι ςτθν πλακζτα. Σο Arduino IDE ζρχεται με μια βιβλιοκικθ γραμμζνθ ςε C / C + + που ονομάηεται "Wiring", θ οποία κάνει πολλζσ κοινζσ λειτουργίεσ ειςόδου / εξόδου πολφ πιο εφκολεσ. Σα προγράμματα του Arduino είναι γραμμζνα ςε C / C + + και οι χριςτεσ πρζπει μόνο να ορίςουν δφο λειτουργίεσ για να γίνει ζνα πρόγραμμα εκτελζςιμο : setup()-είναι μια ςυνάρτθςθ που εκτελείτε μια φορά μόνο κατά τθν ζναρξθ του προγράμματοσ και μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για προετοιμαςία ρυκμίςεων όπωσ για παράδειγμα ο οριςμόσ τθσ ταχφτθτασ μετάδοςθσ δεδομζνων τθσ ςειριακισ κφρασ, θ αντιςτοίχθςθ ςυςκευϊν ςε ςυγκεκριμζνεσ κφρεσ και θ αρχικοποίθςθ μεταβλθτϊν. loop()-είναι μια ςυνάρτθςθ που καλείται επανειλθμμζνα μζχρι τθν απενεργοποίθςθ τθσ ςυςκευισ. Μζςα ςε αυτι δομείται το κφριοσ πρόγραμμα. χήμα 39 Arduino IDE ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

39 Σο Arduino IDE χρθςιμοποιεί το GNU toolchain και AVR libc για τθν κατάρτιςθ των προγραμμάτων, και χρθςιμοποιεί avrdude για να φορτϊνει τα προγράμματα ςτθν πλακζτα. Κακϊσ θ πλατφόρμα Arduino χρθςιμοποιεί μικροελεγκτζσ τθσ Atmel, περιβάλλοντα ανάπτυξθσ όπωσ το AVR Studio ι το νεότερο Studio Atmel, μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τθν ανάπτυξθ λογιςμικοφ για το Arduino. Για εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ υπάρχει και τρίτοσ γραφικό περιβάλλον ανάπτυξθσ που ονομάηεται Minibloq και διατίκεται υπό μια διαφορετικι open source άδεια. 4.2 Πρόγραμμα ελζγχου το πρόγραμμα του μικροελεγκτι χρθςιμοποιείται θ βιβλιοκικθ (PS2X.h) θ οποία ζχει δθμιουργθκεί για τθν επικοινωνία του αςφρματου χειριςτθρίου και του δζκτθ αυτοφ. Όπου με τθ χριςθ κατάλλθλων παραμζτρων επιτυγχάνεται θ απρόςκοπτθ επικοινωνία δεκτι-χειριςτθρίου. Επίςθσ ςτο πρόγραμμα μασ υπάρχουν μεταβλθτζσ τφπου Boolean που αντιςτοιχοφν ςε κάκε κουμπί του χειριςτθρίου, ζτςι με το πάτθμα του αντίςτοιχου κουμπιοφ μεταβαίνουν ςε κατάςταςθ true. τθν ζναρξθ ειςάγεται θ βιβλιοκικθ αυτι, ορίηονται τα pins του αιςκθτθρίου υπεριχων και δθμιουργείται μία κλάςθ με το όνομα ps2x. Ακόμα ορίηονται οι υπόλοιπεσ μεταβλθτζσ όπου περιλαμβάνονται τα Pins των κινθτιρων και θ μεταβλθτι duration για τον υπολογιςμό τθσ απόςταςθσ από το αιςκθτιριο υπεριχων. τθ ςυνζχεια εκτελείται θ ςυνάρτθςθ setup() ςτθν οποία ορίηονται οι ζξοδοι(outputs) και οι είςοδοι(inputs) του ελεγκτι, όπου ζξοδοι είναι οι ακροδζκτεσ ελζγχου των κινθτιρων και το trig pin του αιςκθτθρίου ενϊ είςοδοσ είναι το echo pin του αιςκθτθρίου υπεριχων. Ορίηονται επίςθσ οι αρχικζσ τιμζσ διαφόρων μεταβλθτϊν του προγράμματοσ. το κυρίωσ πρόγραμμα γίνεται ςυνεχισ ζλεγχοσ για να διαπιςτωκεί πιο πλικτρο ζχει πατθκεί κάκε φορά. Επίςθσ θ ενεργοποίθςθ των κινθτιρων γίνεται μζςο των κυρϊν pwm ϊςτε να ελζγχεται θ ταχφτθτα τουσ. Ακόμα γίνεται ενεργοποίθςθ του αιςκθτθρίου υπεριχων και ςτθ ςυνζχεια ζλεγχοσ των τιμϊν που επιςτρζφει μεταφραςμζνεσ ςε cm. το αιςκθτιριο ζχει οριςκεί μία ελάχιςτθ απόςταςθ, τθν οποία όταν τθν διαβάηει κα διακόπτει τθν λειτουργία των κινθτιρων. Επίςθσ μζςα ςτο πρόγραμμα μασ πραγματοποιείται ςυριακι απεικόνιςθ των εντολϊν που εκτελοφνται, ϊςτε να ζχουμε μια εικόνα τθσ ανταπόκριςθσ των κουμπιϊν του χειριςτθρίου ςτισ εντολζσ μασ αλλά και τισ μετριςεισ που λαμβάνει το αιςκθτιριο, ϊςτε να μπορζςουμε να κακορίςουμε τθν απόςταςθ λειτουργίασ του. ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

40 Κάκε κουμπί του χειριςτθρίου είναι οριςμζνο ςτθν βιβλιοκικθ ωσ εξισ: psxleft 0x0001 psxdown 0x0002 psxright 0x0004 psxup 0x0008 psxstrt 0x0010 psxslct 0x0080 psxsqu 0x0100 psxx 0x0200 psxo 0x0400 psxtri 0x0800 psxr1 0x1000 psxl1 0x2000 psxr2 0x4000 psxl2 0x8000 Παρακάτω ακολουκεί το πρόγραμμα ελζγχου: #include <PS2X_lib.h> //for v1.6 #define trigpin 8 #define echopin 7 PS2X ps2x; // δθμιουργείτε μία κλάςθ με το όνομα ps2x int error = 0; byte type = 0; byte vibrate = 0; int motpin = 5; int motpin2= 6; int motpin3= 3; int motpin4= 4; long duration, distance;// χρθςιμοποιείται για τον υπολογιςμό τθσ απόςταςθσ ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

41 void setup(){ Serial.begin(9600);//ανοίγει το serial monitor ςτα 9600 baud pinmode(trigpin, OUTPUT); pinmode(echopin, INPUT); pinmode(motpin, OUTPUT); pinmode(motpin2, OUTPUT); pinmode(motpin3, OUTPUT); pinmode(motpin4, OUTPUT); //ορίηονται τα pins με τθν εξισ ςειρά: GamePad(clock, command, attention, data, Pressures?, Rumble?) error = ps2x.config_gamepad(13,11,10,12, true, true); } void loop(){ digitalwrite(trigpin, LOW); delaymicroseconds(2); digitalwrite(trigpin, HIGH); delaymicroseconds(10); digitalwrite(trigpin, LOW); duration = pulsein(echopin, HIGH); distance = (duration/2) / 29.1;//υπολογιςμόσ τθσ απόςταςθσ ςε (Cm) if(distance < 12){ digitalwrite(motpin, LOW) ; digitalwrite(motpin2,low) ; delay(1000);//delay 1000ms πριν από τθν επόμενθ ανάγνωςθ ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

42 Serial.println(distance); } if(error == 1) //προςπερνά το loop αν δεν επικοινωνιςει με το χειριςτιριο return; ps2x.read_gamepad(false, vibrate); if(ps2x.button(psb_start))//κα είναι ςε κατάςταςθ TRUE όςο πατάμε το κουμπί Serial.println("Start is being held"); if(ps2x.button(psb_select)) Serial.println("Select is being held"); if(ps2x.button(psb_pad_up)) { analogwrite(motpin2, LOW); analogwrite(motpin, 250);// ζλεγχοσ τθσ ταχφτθτασ του κινθτιρα Serial.print("Up held this hard: "); Serial.println(ps2x.Analog(PSAB_PAD_UP), DEC); delay(70); } if(ps2x.button(psb_pad_right)) { digitalwrite(motpin3,low) ; digitalwrite(motpin4,high) ; Serial.print("Right held this hard: "); Serial.println(ps2x.Analog(PSAB_PAD_RIGHT), DEC); delay(150); } if(ps2x.button(psb_pad_left)){ ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

43 digitalwrite(motpin3,high) ; digitalwrite(motpin4,low) ; Serial.print("LEFT held this hard: "); Serial.println(ps2x.Analog(PSAB_PAD_LEFT), DEC); delay(150); } if(ps2x.button(psb_pad_down)){ analogwrite(motpin, LOW); analogwrite(motpin2, 250); Serial.print("DOWN held this hard: "); Serial.println(ps2x.Analog(PSAB_PAD_DOWN), DEC); delay(70); } vibrate = ps2x.analog(psab_blue); if (ps2x.newbuttonstate()) //κα είναι TRUE εάν κάποιο κουμπί αλλάξει κατάςταςθ (on to off, or off to on) { if(ps2x.button(psb_l3)) Serial.println("L3 pressed"); if(ps2x.button(psb_r3)) Serial.println("R3 pressed"); if(ps2x.button(psb_l2)) ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

44 Serial.println("L2 pressed"); if(ps2x.button(psb_r2)) Serial.println("R2 pressed"); if(ps2x.button(psb_green)) Serial.println("Triangle pressed"); } digitalwrite(motpin,low) ; digitalwrite(motpin2,low) ; //επαναφορά των μπροςτινϊν τροχϊν if(ps2x.buttonpressed(psb_red)) { digitalwrite(motpin,low) ; digitalwrite(motpin3,low) ; digitalwrite(motpin4,low) ; digitalwrite(motpin2,low) ; Serial.println("Circle just pressed"); } if(ps2x.buttonreleased(psb_pink)) Serial.println("Square just released"); if(ps2x.newbuttonstate(psb_blue)) Serial.println("X just changed"); ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

45 // ζλεγχοσ joystic if(ps2x.button(psb_l1) ps2x.button(psb_r1)) { Serial.print("Stick Values:"); Serial.print(ps2x.Analog(PSS_LY), DEC); Serial.print(","); Serial.print(ps2x.Analog(PSS_LX), DEC); Serial.print(","); Serial.print(ps2x.Analog(PSS_RY), DEC); Serial.print(","); Serial.println(ps2x.Analog(PSS_RX), DEC); } } ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

46 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αποτελζςματα-υμπεράςματα τθν εργαςία αυτι, ζγινε μερικι καταςκευι ενόσ τθλεκατευκυνόμενου οχιματοσ μζςο αςυρμάτου χειριςτθρίου παιχνιδομθχανισ, τόςο ςε επίπεδο λογιςμικοφ όςο και ςε επίπεδο υλικοφ. Η καταςκευι ζγινε με γνϊμονα τθν δθμιουργία μιασ πλατφόρμασ τόςο εκπαιδευτικισ όςο και διαςκεδαςτικι, αλλά ταυτόχρονα και με το μικρότερο δυνατό κόςτοσ. Κακϊσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ, ςτο επίπεδο του προγραμματιςμοφ και χειριςμοφ μικροελεγκτϊν και πρόςκετων εξαρτθμάτων (αιςκθτιρια, leds, κ.α) Η χριςθ του μικροελεγκτι Arduino, Αλλά και θ επιλογι ενόσ οικονομικοφ οχιματοσ ωσ βάςθ τθσ καταςκευισ μασ, δίνει τθ δυνατότθτα δθμιουργίασ πολλϊν τζτοιων οχθμάτων. Ζτςι κάκε όχθμα κα μπορεί να παρουςιάηει διαφοροποιιςεισ τόςο ςε επίπεδο κϊδικα όςο και ςε επίπεδο καταςκευισ (αιςκθτιρια κ.α.), ανάλογα με τισ απαιτιςεισ και τισ ικανότθτεσ κάκε χριςτθ. Μετά από δοκιμζσ που ζγιναν ςτθν καταςκευι διαπιςτϊκθκε ότι ανταποκρίνεται άμεςα ςτισ εντολζσ χειριςμοφ και με αρκετά μεγάλθ εμβζλεια (10 m). Επίςθσ παρουςιάηει μια ικανοποιθτικι αυτονομία, 10 ζωσ 15 λεπτά. Παρακάτω παρουςιάηονται ςχιματα με τθν ςυνδεςμολογία των εξαρτθμάτων τθσ καταςκευισ και φωτογραφικό υλικό αυτισ. χήμα 40 χεδιάγραμμα τθσ καταςκευισ βαςιςμζνο ςε πρόγραμμα προτυποποίθςθσ Fritzing ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

47 χήμα 41 Εικονικι μορφι του ςχεδιαγράμματοσ χήμα 42 Εςωτερικι δομι του οχιματοσ ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

48 5.2 Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα Πλεονεκτήματα υγκρίνοντασ τθν καταςκευι μασ με τα υψθλοφ επιπζδου θλεκτροκίνθτα τθλεκατευκυνόμενα οχιματα και τα υλικά που χρθςιμοποιοφνται για τθν καταςκευι τουσ, το όχθμα μασ υπερτερεί ωσ προσ το κόςτοσ. Οι βαςικζσ διαφορζσ είναι, θ χριςθ ενόσ πλαςτικοφ ςαςί χωρίσ πρόςκετα χαρακτθριςτικά όπωσ αναρτιςεισ κ.α. κακϊσ το κόςτοσ κα διπλαςιαηόταν. Επίςθσ μια άλλθ διαφορά είναι το χειριςτιριο ελζγχου, όπου χρθςιμοποιοφμε χειριςτιριο παιχνιδομθχανισ. Εδϊ πάλι το κόςτοσ είναι μικρότερο ενϊ ταυτόχρονα υπζρτερθ και ςτισ δυνατότθτεσ χειριςμοφ, κακϊσ μασ προςφζρει 15 κουμπιά, μζςο τον οποίον μποροφμε να επεκτείνουμε τισ λειτουργίεσ του οχιματοσ. Ενϊ τα ςυμβατικά χειριςτιρια περιορίηονται ςε δυο βαςικά κουμπιά ελζγχου. Σζλοσ ο ελεγκτισ που χρθςιμοποιοφμε διατθρεί το κόςτοσ τθσ καταςκευισ χαμθλά, χωρίσ να υςτερεί ςτισ δυνατότθτεσ χειριςμοφ. Μζςω τθσ απλισ γλϊςςασ προγραμματιςμοφ που διακζτει, μασ δίνει τθ δυνατότθτα παρζμβαςθσ ςτισ λειτουργίεσ του οχιματοσ, κακϊσ προςφζρει μεγάλθ ευελιξία ωσ προσ τθν ςυνδεςμολογία τον ζλεγχο και τθν επεκταςιμότθτα τθσ καταςκευισ λόγο των ψθφιακϊν και αναλογικϊν κυρϊν του και τθσ ςειριακισ επικοινωνίασ. Ζτςι ςτο όχθμα μασ μποροφν να προςτεκοφν επιπλζον εξαρτιματα όπωσ αιςκθτιρια, leds ι μια αρπάγθ κ.α Μειονεκτήματα Η καταςκευι μασ όμωσ παρουςιάηει και οριςμζνα μειονεκτιματα. Σο βαςικότερο είναι θ μικρι αυτονομία, διότι οι πθγζσ τροφοδοςίασ του οχιματοσ προζρχονται από ςυμβατικζσ μπαταρίεσ. Επίςθσ θ πλαςτικι καταςκευι του ςαςί παρουςιάηει μικρζσ αντοχζσ ςε πικανζσ προςκροφςεισ, αλλά και θ ζλλειψθ αναρτιςεων και ελαςτικϊν, περιορίηει τισ ικανότθτεσ κίνθςθσ του οχιματοσ ςε μθ ομαλά εδάφθ. Σζλοσ ζνα άλλο μειονζκτθμα που παρουςιάηεται κατά τθν χριςθ είναι θ υπερκζρμανςθ του κυκλϊματοσ ελζγχου των εμπρόςκιων τροχϊν. 5.3 Δυνατότητεσ βελτίωςησ Όπωσ προαναφζραμε το ςαςί του οχιματοσ περιορίηει τθν ικανότθτα κίνθςθσ του οχιματοσ ςε όλα τα εδάφθ (χωμάτινα, πετρϊδθ,επικλινι).αυτό μπορεί να βελτιωκεί με τθ χριςθ ενόσ πιο ανκεκτικοφ ςαςί και με τθν προςκικθ αναρτιςεων και μεγαλφτερων τροχϊν με ςκλθρό ελαςτικό. Επίςθσ μια άλλθ βελτίωςθ, μπορεί να γίνει ςτθν ροπι και τθν ταχφτθτα, με τθν χριςθ ενόσ πιο ιςχυροφ DC κινθτιρα ςτουσ πίςω τροχοφσ, από όπου γίνεται θ μετάδοςθ τθσ κίνθςθσ του οχιματοσ. ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

49 Η κυριότερθ βελτίωςθ που μπορεί να γίνει ςτθν καταςκευι, είναι θ χριςθ ελεγκτι με περιςςότερεσ ψθφιακζσ και αναλογικζσ κφρεσ. Αυτό κα ζδινε τθ δυνατότθτα προςκικθσ περιςςότερων αιςκθτθρίων και λειτουργικϊν εξαρτθμάτων. 5.4 Καινοτομίεσ και εξελίξεισ Σα τθλεκατευκυνόμενα οχιματα παρουςιάηουν ςε μικρι κλίμακα τεχνολογικζσ καινοτομίεσ, που μπορεί ςτο μζλλον να βρουν εφαρμογι και ςτα Ι.Χ. αυτοκίνθτα μασ. Μια τζτοια καινοτομία είναι θ καταςκευι ενόσ βρετανοφ εφευρζτθ. Ο Witold Mielniczek από το πανεπιςτιμιο του Southampton, παρουςίαςε ζνα τθλεκατευκυνόμενο όχθμα Με το όνομα B, το οποίο μετατρζπεται ςε quadcopter.σο όχθμα μπορεί να κινθκεί ςε δφςκολα εδάφθ κακϊσ διακζτει τροχοφσ μεγάλθσ διαμζτρου, ενϊ όταν ςυναντιςει με γάλα εμπόδια μπορεί να απογειωκεί και να τα προςπεράςει. Ακόμα το όχθμα διακζτει μια camera υψθλισ ευκρίνειασ θ οποία μεταδίδει εικόνα ςε πραγματικό χρόνο. Σζλοσ το όχθμα είναι καταςκευαςμζνο από υλικά που μποροφν να αντζξουν και τισ πιο ιςχυρζσ προςκροφςεισ. Ο καταςκευαςτισ του οχιματοσ ιςχυρίηεται ότι θ εφεφρεςθ αυτι, μπορεί να εφαρμοςτεί άμεςα και ςε οχιματα πραγματικισ κλίμακασ. χήμα 42 Σο τθλεκατευκυνόμενο όχθμα Β ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

50 χήμα 43 Όχθμα B κατά τθν αιϊρθςθ Μια άλλθ καινοτομία, ζρχεται από τθν ςυνεργαςία των εταιριϊν Sony και Takara Tomy, θ οποία ςχετίηεται με τθν πθγι ενζργειασ του οχιματοσ. Οι δφο εταιρίεσ παρουςίαςαν ζνα μικρό πρωτότυπο τθλεκατευκυνόμενο όχθμα με το όνομα ene pocket. Σο όχθμα κινείται χρθςιμοποιϊντασ μία βίο-μπαταρία, θ οποία τροφοδοτείται από ηαχαροφχα ποτά, όπωσ ποτό τφπου κόλα. Η βίο-μπαταρία παράγει θλεκτριςμό από τα ςάκχαρα, διαςπϊντασ τα με τθ χριςθ ενηφμων και απελευκερϊνοντασ ενεργεία, όπωσ ακριβόσ διαςπά τα ςάκχαρα το ανκρϊπινο ςϊμα. Η βίο-μπαταρία βρίςκεται ακόμα ςτο ςτάδιο τθσ εξζλιξθσ και δεν είναι άμεςα εκμεταλλεφςιμθ. Η απόδοςι τθσ εξαρτάται από το είδοσ του ποτοφ που κα χρθςιμοποιθκεί, με το χυμό ςταφφλι να παρουςιάηει τθ μεγαλφτερθ απόδοςθ, όπωσ υποςτθρίηουν οι δυο εταιρίεσ. χήμα 44 Σο όχθμα ene POCKET ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM 1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΜΠΟ FM; Πρόκειται για μια θλεκτρονικι διάταξθ που ςκοπό ζχει τθν εκπομπι ραδιοςυχνότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πρόγραμμα Επιμόρυωσης Τποψηυίων Καθηγητών Σεχνολογίας. Ηλεκτρονικά ΙΙ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πρόγραμμα Επιμόρυωσης Τποψηυίων Καθηγητών Σεχνολογίας. Ηλεκτρονικά ΙΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πρόγραμμα Επιμόρυωσης Τποψηυίων Καθηγητών Σεχνολογίας Ηλεκτρονικά ΙΙ Πέμπτη 3/3/2011 Διδάζκων: Γιώργος Χαηζηιωάννοσ Τηλέθωνο: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy Ώρες

Διαβάστε περισσότερα

-Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει τθν κατάςταςθ φόρτιςθ τθσ μπαταρίασ.

-Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει τθν κατάςταςθ φόρτιςθ τθσ μπαταρίασ. 1 -Έλεγχοσ μπαταρίασ (έλεγχοσ επιφανείασ) Ο ζλεγχοσ αυτόσ γίνεται για τθν περίπτωςθ που υπάρχει χαμθλό ρεφμα εκφόρτιςθσ κατά μικοσ τθσ μπαταρίασ -Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS Οι μακθτζσ να μάκουν να χρθςιμοποιοφν ορκά και να διαβάηουν τθν ζνδειξθ των οργάνων για τθν μζτρθςθ: τθσ τάςθσ Σου ρεφματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ Σελίδα 1 από 31 Τίτλοσ Εγγράφου: ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΗΣΕΩΝ ΑΔΙΟΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΛΑΤΟΣΡΗΛΑΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 Συντάκτθσ Ζκκεςθσ: Ραπανικολάου Νικόλαοσ Απαγορεφεται η μερική αναπαραγωγή τησ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Φφλλο Εργαςίασ Ονοματεπώνυμο. Παραγωγή και διάδοςη του ήχου Ήχοσ παράγεται όταν τα ςωματίδια κάποιου υλικοφ μζςου αναγκαςκοφν να εκτελζςουν ταλάντωςθ. Για να διαδοκεί ο ιχοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο: Honeybee Small

Εγχειρίδιο: Honeybee Small ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τηλ/Fax: 20 993677 Άγιος Δημήτριος, Αττικής 73 42 Ν. Ζέρβα 29 e-mail: Kokkinos@kokkinostoys.gr www.kokkinostoys.gr Εγχειρίδιο: Honeybee Small HEYBEE SMALL CRANE MACHINE DIP SW 2 3 4 5

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

x n D 2 ENCODER m - σε n (m 2 n ) x 1 Παραδείγματα κωδικοποιθτϊν είναι ο κωδικοποιθτισ οκταδικοφ ςε δυαδικό και ο κωδικοποιθτισ BCD ςε δυαδικό.

x n D 2 ENCODER m - σε n (m 2 n ) x 1 Παραδείγματα κωδικοποιθτϊν είναι ο κωδικοποιθτισ οκταδικοφ ςε δυαδικό και ο κωδικοποιθτισ BCD ςε δυαδικό. Κωδικοποιητές Ο κωδικοποιθτισ (nor) είναι ζνα κφκλωμα το οποίο διακζτει n γραμμζσ εξόδου και το πολφ μζχρι m = 2 n γραμμζσ ειςόδου και (m 2 n ). Οι ζξοδοι παράγουν τθν κατάλλθλθ λζξθ ενόσ δυαδικοφ κϊδικα

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπι Αναλογικοφ Σιματοσ ςε Ψθφιακό. Διάλεξθ 10

Μετατροπι Αναλογικοφ Σιματοσ ςε Ψθφιακό. Διάλεξθ 10 Μετατροπι Αναλογικοφ Σιματοσ ςε Ψθφιακό Διάλεξθ 10 Γενικό Σχιμα Μετατροπζασ Αναλογικοφ ςε Ψθφιακό Ψθφιακό Τθλεπικοινωνιακό Κανάλι Μετατροπζασ Ψθφιακοφ ςε Αναλογικό Τα αναλογικά ςιματα μετατρζπονται ςε

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγι ςτισ φυςικζσ αρχζσ τθσ Υπερθχογραφίασ

Ειςαγωγι ςτισ φυςικζσ αρχζσ τθσ Υπερθχογραφίασ Ειςαγωγι ςτισ φυςικζσ αρχζσ τθσ Υπερθχογραφίασ Σφντομθ ιςτορικι αναδρομι Ο Rayeligh δθμοςιεφει το «Theory of sound 1870 Lord Rayleigh (1842-1919) Nobel Φυςικισ 1904 1900 1925 1950 1975 2000 Σφντομθ ιςτορικι

Διαβάστε περισσότερα

ΔC= C - C. Μια γρήγορη επανάληψη. Αρτές λειηοσργίας

ΔC= C - C. Μια γρήγορη επανάληψη. Αρτές λειηοσργίας Αρτές λειηοσργίας Μια γρήγορη επανάληψη Αρχή λειτουργίασ H φυςικι αρχι ςτθν οποία βαςίηεται θ λειτουργία του αιςκθτιρα. (Ειδικότερα, το φυςικό μζγεκοσ ςτο οποίο βαςίηεται ο μετατροπζασ του αιςκθτιρα.)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ PUSH-PULL ΤΑΞΗΣ AB

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ PUSH-PULL ΤΑΞΗΣ AB ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ PUSH-PULL ΤΑΞΗΣ AB ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Οι ενιςχυτζσ ιςχφοσ αποτελοφν μια ιδιαίτερθ κατθγορία ενιςχυτϊν που χαρακτθριςτικό τουσ είναι θ μεγάλθ ιςχφσ που μποροφν να αποδϊςουν

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS Οι μαθηηές να μάθοσν πώς να διενεργήζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ

ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ 1 ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ 2 ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΧΩΡΙ ΜΠΑΛΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ίδια κατά μζτρο δφναμθ όταν εφαρμοςκεί ςε διαφορετικά ςθμεία τθσ πόρτασ προκαλεί διαφορετικά αποτελζςματα Ροιά;

Η ίδια κατά μζτρο δφναμθ όταν εφαρμοςκεί ςε διαφορετικά ςθμεία τθσ πόρτασ προκαλεί διαφορετικά αποτελζςματα Ροιά; ; Η ίδια κατά μζτρο δφναμθ όταν εφαρμοςκεί ςε διαφορετικά ςθμεία τθσ πόρτασ προκαλεί διαφορετικά αποτελζςματα Ροιά; 30/1/ 2 Η φυςικι τθσ ςθμαςία είναι ότι προςδιορίηει τθ ςτροφικι κίνθςθ ενόσ ςτερεοφ ωσ

Διαβάστε περισσότερα

HY523 Εργαςτηριακή Σχεδίαςη Ψηφιακών Κυκλωμάτων με εργαλεία Ηλεκτρονικού Σχεδιαςτικού Αυτοματιςμού. http://www.csd.uoc.gr/~hy523. 2 ΗΥ523 - Χωροκζτθςθ

HY523 Εργαςτηριακή Σχεδίαςη Ψηφιακών Κυκλωμάτων με εργαλεία Ηλεκτρονικού Σχεδιαςτικού Αυτοματιςμού. http://www.csd.uoc.gr/~hy523. 2 ΗΥ523 - Χωροκζτθςθ HY523 Εργαςτηριακή Σχεδίαςη Ψηφιακών Κυκλωμάτων με εργαλεία Ηλεκτρονικού Σχεδιαςτικού Αυτοματιςμού Διδάςκων: Χ. Σωτηρίου http://www.csd.uoc.gr/~hy523 1 ΗΥ523 - Χωροκζτθςθ Περιεχόμενα Δομζσ Ειςόδου/Εξόδου

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Αντικείμενα Μάθημα 1 Δραστηριότητα 1. Προγραμματισμός Φυσικών Συστημάτων. Νέα Ψηφιακά Αντικείμενα

Ψηφιακά Αντικείμενα Μάθημα 1 Δραστηριότητα 1. Προγραμματισμός Φυσικών Συστημάτων. Νέα Ψηφιακά Αντικείμενα Σκοπός Ψηφιακά Αντικείμενα Μάθημα 1 Δραστηριότητα 1 ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ (SR04). Ψηφιακά Αντικείμενα Μικροελεγκτής Προγραμματισμός Φυσικών Συστημάτων Νέα Ψηφιακά Αντικείμενα Αισθητήρες

Διαβάστε περισσότερα

Ελλθνικι Δθμοκρατία Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Ψθφιακά Ηλεκτρονικά. Ενότθτα 9 : Διαδικαςία φνκεςθσ Φϊτιοσ Βαρτηιϊτθσ

Ελλθνικι Δθμοκρατία Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Ψθφιακά Ηλεκτρονικά. Ενότθτα 9 : Διαδικαςία φνκεςθσ Φϊτιοσ Βαρτηιϊτθσ Ελλθνικι Δθμοκρατία Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Ψθφιακά Ηλεκτρονικά Ενότθτα 9 : Διαδικαςία φνκεςθσ Φϊτιοσ Βαρτηιϊτθσ 1 Ανοιχτά Σμιμα Ψθφιακά Ηλεκτρονικά Ενότητα 9: Διαδικαςία φνκεςθσ Φϊτιοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 1 ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Μόνιμα Φορτία Ίδιον Βάροσ (για Οπλιςμζνο Σκυρόδεμα): g=25 KN/m 3 Σε οδικζσ γζφυρεσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com

Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com Περιεχόμενα ςυςκευαςίασ: 1. Ζνα αςφρματο ακουςτικό Bluetooth Moshi Moshi 04 2.

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν Το Siemens SET προςφζρει: Άνεςθ και εξοικονόμθςθ ενζργειασ ζωσ και 40%. Δίκαιθ κατανομι δαπανών βάςθ τθσ πραγματικισ καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ. Ο κάκε ζνοικοσ ενεργοποιεί τθν κζρμανςθ ςτο χώρο του όποτε

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΣΑΞΗ : ΦΤΙΚΗ Γ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΕΙΡΑ: Απαντιςεισ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/03/2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ:

ΜΑΘΗΜΑ / ΣΑΞΗ : ΦΤΙΚΗ Γ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΕΙΡΑ: Απαντιςεισ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/03/2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ: ΜΑΘΗΜΑ / ΣΑΞΗ : ΦΤΙΚΗ Γ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΕΙΡΑ: Απαντιςεισ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/03/2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ: Σηαγκαράκθσ Γιάννθσ, Δθμοποφλου Ηρώ, Αδάμθ Μαρία, Αγγελίδθσ Άγγελοσ, Παπακαναςίου Θάνοσ, Παπαςταμάτθσ τζφανοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β 4 o ΔΙΓΩΝΙΜ ΠΡΙΛΙΟ 04: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΠΝΣΗΔΙ ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΔΥΘΥΝΣΗΣ 4 ο ΔΙΓΩΝΙΣΜ ΔΝΔΔΙΚΤΙΚΔΣ ΠΝΤΗΣΔΙΣ ΘΔΜ. β. β 3. α 4. γ 5. α.σ β.σ γ.λ δ.σ ε.λ. ΘΔΜ Β Σωςτι είναι θ απάντθςθ γ. Έχουμε ελαςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα Στα πλαίςια του προγράμματοσ Κυκλοφοριακισ Αγωγισ : «Ασ μάκουμε τα ςιματα, μθν πάκουμε ατυχιματα» που υλοποιεί θ τάξθ μασ κατά τθ φετινι ςχολικι χρονιά, τθν Τρίτθ 17 Φεβρουαρίου 2015 πραγματοποιιςαμε επίςκεψθ

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, Ο αςφρματοσ κερμιδομετρθτισ (1) προςαρμόηεται με ειδικό μοχλιςμό ςτιριξθσ επάνω ςτο κερμαντικό ςϊμα, χωρίσ να τρυπάει το ςϊμα και χωρίσ να μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ / Β ΛΤΚΕΙΟΤ

ΦΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ / Β ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ /ΣΑΞΗ: ΦΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ / Β ΛΤΚΕΙΟΤ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤMΟ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΙΡΑ: 3 ΕΞΕΣΑΣΕΑ ΤΛΗ: ΗΛΕΚΣΡΟΜΑΓΝΗΣΙΜΟ ΘΕΜΑ 1. Σο μζτρο τθσ ζνταςθσ του μαγνθτικοφ πεδίου ςε απόςταςθ r από ευκφγραμμο αγωγό απείρου

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα,

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα, Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων Α Σάξη Α/ Μαθηματικό περιεχόμενο Δείκτεσ Επιτυχίασ Ώρεσ Α Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1 Αλ1.1 υγκρίνουν και ταξινομοφν αντικείμενα ςφμφωνα με κάποιο χαρακτθριςτικό/κριτιριο/ιδιότθτά Ομαδοποίθςθ,

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0 www.aratos.gr 1 Η προςτικζμενθ αξία Η Άρατοσ Τεχνολογίεσ Α.Ε. μζςα από το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ECM-PLUS παρζχει μια αποδοτικι λφςθ τθλεπικοινωνίασ για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST 1 1.1 Ειςαγωγό Για να λάβετε τα δεδομζνα του Τπ. Παιδείασ μζςω του επίγειου ψθφιακοφ ςιματοσ τθσ ΝΕΡΙΣ κα πρζπει, εάν δεν διακζτετε ιδθ, να προμθκευτείτε, να εγκαταςτιςετε

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ Λεπτζσ Αξονικζσ γραμμζσ χρθςιμοποιοφνται για να δθλϊςουν τθν φπαρξθ ςυμμετρίασ του αντικειμζνου. Υπενκυμίηουμε ότι οι άξονεσ ςυμμετρίασ χρθςιμοποιοφνται μόνον όταν το ίδιο το εξάρτθμα είναι πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

3 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ( while, do while )

3 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ( while, do while ) 3 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ( while, do while ) Στα πιο πολλά προγράμματα απαιτείται κάποια ι κάποιεσ εντολζσ να εκτελοφνται πολλζσ φορζσ για όςο ιςχφει κάποια ςυνκικθ. Ο αρικμόσ των επαναλιψεων μπορεί να είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ μέρος Α ΚΟΝΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ12.04 1 ΚΜ: Κλιματιςτικι μονάδα Ορολογία ΚΚΜ: Κεντρικι κλιματιςτικι μονάδα ΗΚΜ: Ημικεντρικι κλιματιςτικι μονάδα ΤΚΜ: Σοπικι κλιματιςτικι μονάδα Δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Δ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Δ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Δ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 Οδηγίερ: 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 5 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ υνοπτικόσ Οδθγόσ για Γράψιμο Εκτζλεςθ Προγραμμάτων Java ςε Περιβάλλον DOS και NetBeans

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΣ ΗΛΕΚΣΡΟΚΙΝΗΗ ΠΟΔΗΛΑΣΩΝ

ΚΙΣ ΗΛΕΚΣΡΟΚΙΝΗΗ ΠΟΔΗΛΑΣΩΝ ΚΙΣ ΗΛΕΚΣΡΟΚΙΝΗΗ ΠΟΔΗΛΑΣΩΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ - ΙΟΤΛΙΟ 2012 Web site: http://www.actioncontrol.gr Email : genikesp@actioncontrol.gr ΠΑΠΟΤΛΑ 65-122 44 - ΑΙΓΑΛΕΩ ΣΗΛ: 210 561 76 61 ΕΙΔΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ ΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Στα προθγοφμενα δφο εργαςτιρια είδαμε τθ δομι απόφαςθσ (ι επιλογισ ι ελζγχου ροισ). Ασ κυμθκοφμε:

Στα προθγοφμενα δφο εργαςτιρια είδαμε τθ δομι απόφαςθσ (ι επιλογισ ι ελζγχου ροισ). Ασ κυμθκοφμε: ΔΟΜΗ ΑΠΟΦΑΗ Στα προθγοφμενα δφο εργαςτιρια είδαμε τθ δομι απόφαςθσ (ι επιλογισ ι ελζγχου ροισ). Ασ κυμθκοφμε: Όταν το if που χρθςιμοποιοφμε παρζχει μόνο μία εναλλακτικι διαδρομι εκτζλεςθ, ο τφποσ δομισ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δίκτυα Επικοινωνιϊν ΙΙ Διδάςκων: Απόςτολοσ Γκάμασ (Διδάςκων ΠΔ 407/80) Βοθκόσ Εργαςτθρίου: Δθμιτριοσ Μακρισ Ενδεικτική Λύση 2

Διαβάστε περισσότερα

Η θεωρία τησ ςτατιςτικήσ ςε ερωτήςεισ-απαντήςεισ Μέροσ 1 ον (έωσ ομαδοποίηςη δεδομένων)

Η θεωρία τησ ςτατιςτικήσ ςε ερωτήςεισ-απαντήςεισ Μέροσ 1 ον (έωσ ομαδοποίηςη δεδομένων) 1)Πώσ ορύζεται η Στατιςτικό επιςτόμη; Στατιςτικι είναι ζνα ςφνολο αρχϊν και μεκοδολογιϊν για: το ςχεδιαςμό τθσ διαδικαςίασ ςυλλογισ δεδομζνων τθ ςυνοπτικι και αποτελεςματικι παρουςίαςι τουσ τθν ανάλυςθ

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ενότητα 11: Αντικειμενοςτραφήσ και αντικείμενοςχεςιακζσ βάςεισ Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων c AM (t) x(t) ΤΕΙ Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σειρά Β Ειςηγητήσ: Δρ Απόςτολοσ Γεωργιάδησ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ι Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων Θζμα 1 ο (1 μον.) Ζςτω περιοδικό ςιμα πλθροφορίασ με περίοδο.

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ (ΔΕΙΤΕ ΡΩΤΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΡΟΥ ΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΑΚΙΒΩΣ ΑΡΟ ΚΑΤΩ, ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ -ΚΑΤΩ ΑΡΟ ΤΟΥΣ ΡΙΝΑΚΕΣ, ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΤΟΡΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ. ΑΡΟ ΚΑΤΩ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΧΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ).

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΣΗΝ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ

ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΣΗΝ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΣΗΝ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ Επαφή του ανθρϊπινου ςϊματοσ με ηλεκτρικζσ ςυςκευζσ Η επαφι του ανκρϊπινου ςϊματοσ με μια πθγι τάςεωσ προκαλεί θλεκτρικό ρεφμα το οποίο είναι ανάλογο τθσ τάςεωσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Γραπτι Εξζταςθ ςτο μάκθμα Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Όνομα: Επϊνυμο: Τμιμα: Ημερομθνία: 20/02/11 Θζμα 1 ο Α. Να χαρακτθρίςετε κακεμιά από τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ Σωςτι (Σ) ι Λάκοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1) Αρχικά πρζπει να γίνει ζλεγχοσ του υποςτρϊματοσ για : ςκόνεσ, υγραςία, επιπεδότθτα. Ππου κρίνεται απαραίτθτο πρζπει να γίνεται κακαριςμόσ, υδροβολι,

Διαβάστε περισσότερα

Αςφυξία και πνιγμονθ

Αςφυξία και πνιγμονθ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ηλικιακθ ωριμότητα 0-3 ετϊν: τα περιςςότερα παιδιά κάτω των τριϊν ετϊν δεν μποροφν να αντιλθφκοφν τθν επικινδυνότθτα μιασ πράξθσ ι να κυμθκοφν μια ςυμβουλι για πρόλθψθ ατυχιματοσ. Γι

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα Τα χάλκιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα 1. Γιατί τα λζμε χάλκινα πνευςτά όργανα; Πνευςτά χαρακτθρίηονται όλα τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται από τθν (ανα)πνοι

Διαβάστε περισσότερα

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί)

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) Σο ςφςτθμα TAXI-TRACK (Driver) αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τον εντοπιςμό των 10 πλθςιζςτερων διακζςιμων ταξί, ωσ προσ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ.

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ. UND1448R 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Αφιςτε αρκετά ανοίγματα για τον ςωςτό εξαεριςμό τθσ ςυςκευισ. 2) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Μθν χρθςιμοποιείτε μθχανικζσ διατάξεισ ι άλλα μζςα για να επιταχφνετε τθν διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ» Ερώτηςη 1: A1.3, ςελ.

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΜΑΘΗΜΑ Κεφάλαιο 1, Παράγραφοι 1.1, 1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

1 ο ΜΑΘΗΜΑ Κεφάλαιο 1, Παράγραφοι 1.1, 1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1 ο ΜΑΘΗΜΑ Κεφάλαιο 1, Παράγραφοι 1.1, 1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Στατιςτικι είναι ο κλάδοσ των μακθματικϊν που αςχολείται με τθ ςυλλογι, τθν οργάνωςθ, τθν παρουςίαςθ και τθν ανάλυςθ αρικμθτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ

Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ ΚΑΣΑΝΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΠΣΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ ISO 2859 W Z Z W Προδιαγραφι ΕΣΕΜ 0,6 x 0.7 = 0,42 0.6 L Προδιαγραφι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES 2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 1 Oδηγίεσ χρήςησ TD-2304SE, TD-2308SE, TD-2316ME 2 1. Συνδζςεισ 1.1 Πίςω πλευρά TD-2304SE χιμα.2.1 πίςω πλευρά καταγραφικοφ 4 καναλιϊν 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 Οδηγίερ: ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 7 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013 1 Φεβρουάριοσ 2013 2 Οδηγίεσ για την ειδική πρόςβαςη ςτο WeatherExpert 1. Μζςω του browser του υπολογιςτι ςασ (π.χ. InternetExplorer, Mozilla Firefox κ.α.) ςυνδεκείτε ςτθν ιςτοςελίδα μασ : http://www.weatherexpert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL)

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Αν θ αρχικι ςελίδα του προγράμματοσ δεν είναι θ ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66)

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Διδάςκουςα: Αλεξάνδρα Οικονόμου Παρουςίαςη διαλζξεων: Πζτροσ Ροφςςοσ Διάλεξη 1 Ειςαγωγι Αντικείμενο και τρόποσ λειτουργίασ του μακιματοσ Τι είναι επιςτιμθ; Καλωςορίςατε ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα