ó; περπερεíα,ας,η; περπερíα,ας,η; ποππúσµατα,τá; ποπυσµóς,οû,ó; θωπεíα ας,η assentatio,adulatio,aurium delinimentum,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ó; περπερεíα,ας,η; περπερíα,ας,η; ποππúσµατα,τá; ποπυσµóς,οû,ó; θωπεíα ας,η assentatio,adulatio,aurium delinimentum,"

Transcript

1 dae formae studiosus.- Que se adorna magníficamente: πανηγιριστης,οû,ó qui magnifice sese adornat> Para tener un hermoso aspecto: σξηµατοποιéοµαι ad speciem pulchram me compono> Acción de adornarse: κóµµωσις, εως,η ornatio ADORNO áνθος,εοσ,το; óφελτρον,ου, τó; διακονíς,íδος,η; διασκευη,ης,η; éµµéλεια,ας,η; κóσµησις,εως,η; σéµνωνα, ατος, τó; σχηµáτισις,εως,η adornatio,ornamentum> Adorno afectado rebuscado: κóµµωσις,εως,η ornatus affectatus.- Con siete clase de adornos: éπτáτολος,ος,ον septem modis instructus.- Cuanto sirve para adornar o hermosear: κáλλυτρον,ου,τó id quo aliquid exornatur> Cuidadosa al adorno: κλαλωπιστρια,ας,η ornatus studiosa.- De diversos colores: ποíκιλµα,ατος,τó; ποικιλµóς,οû,ó ornatus versicolor.- De escaso valor: σπéλλιον, ου, τó; ψéλλιον, ψáλλιον, ψáλιον,ου,τó; ψαλíα,ας,η; ψéλλια,ων τá bullae> De la cabeza: áναδéσµη, ης,η ornamentum capitis> De mujer: µαλáκιον,ου muliebris ornatus> De piel o metal para la cabeza: στλεγγλíς,íδος,η pellis aut lamina qua pro corona utebatur.- Adorno femenil éµπλóκια, ων,τá mundus muliebris> Florido: éπανθισµóς,ου,ó florida exornatio.- Apto para el adorno: καλλωπιστικóς,η,óν ornatui aptus> Maestro de adornos y peinados: κοµµωτικóς,η,óν qui artem comendi profitetur.- Instrumentos para adorno y afeite: κοµµωτρíδιον,ου,τó ins trumentum sive medicamentum quo crines ornantur.- Más esmerado: κοσµóς, οû,ó ornatus accusatior.- Emplear demasiado adorno: κοµóω nimium ornatum adhibeo> Mujeril: χελιδων,óνος η; σφενδ0νη,ης,η; σπατáλιον,ου,τó ornatus muliebris> Para corona de edificios: σταφáνωσις,εως,η aedium ambitus> Pequeño: κοσµáριον,ου,τó parvum ornamentum> Ornamento del ADUCIR éπáγοµαι adduco ADULACIÓN: éργοµωκíα,ας,η; κεληθµóς, οû,ó; κολακεíα,ας,η; κροκιδισµóς,οû, cuerpo: σχηµατισµóς,οû,ó ornatus corporis> Aderezo: κóµµωµα, ατος,τó ornatus ADQUIRIDO: éγκτητος,ος,ον; κτητóς, η,óν; ποριστóς,η,óν; τευκτóς,η,óν; ùποποιητóς,η,óν; éπíκτητος,ος,ον; (postea acquisitus, adquirido después) ADQUIRIR: áφúσσω (-ξω,-σω); éγκτáο- µαι, éκπορíζω; εúρéω, εúρω, εúρíσκω καµαρεúω, κατακτáοµαι, κατατíθηµι; κτáοµαι,κτωµαι (κτησοµαι, κéκτηαµαι, éκτηµαι); κτεατíζω, νοµéοµαι, πáω, πáοµαι (πáσοµαι,πéπαµαι); περιáπτω, περιποιéω, προσποιéω, συναγεíρω, συνεπιλαµβáνω acquiro> Aún más: προσεπικτáοµαι, éπικτáοµαι, παρακτáοµαι, προσκτáοµαι, προσπορíζω insuper acquiro.- Diestro en adquirir: κτητικóς,η,óν adquirendi peritus.- Fácil de adquirir: εúóριστος, ος,ον facile parabilis.- Adquirir al mismo tiempo: συγκατακτáοµαι, συγκτáοµαι, συµπορíζοµαι, συíµπορζω simul,una acquiro.- Lo que cada uno adquiere para sí: αúτορéγµων,ονος,ó, η id quod quis ipse sibi arcessit.- Más de lo suficiente: ùπερκτáοµαι plus quam satis acquiro.- Modo de adquirir: συµπορισµóς,οû,ó ratio acquirendi.-que puede adquirirse con el estudio o la práctica: µελετητóς, η,óν qui meditando vel exercitatione potest acquiri ADQUISIBLE: κτηετóς,η,óν parabilis ADQUISICIÓN: éγκτηµα, ατος,τó; éγκτησις,εως,η; éπíκτησις,εως,η; éπíτευµγα, ατος,τó; éπíτευξις, εως, η; κατáκτησις,εως,η; περιποíησις,εως,η; συµπορισµóς,οû,ó acquisitio>de lo que aún faltaba: προσπορισµóς,οû,ó adquisitio eius quod adhuc deerat ó; περπερεíα,ας,η; περπερíα,ας,η; ποππúσµατα,τá; ποπυσµóς,οû,ó; θωπεíα ας,η assentatio,adulatio,aurium delinimentum, floccorum collectio.- 21

2 Dolosa: πιθηκισµóς,οû,ó adulatio dolosa> El que con un discurso serio encubre una vil adulación: σεµνοπαρáσιτος,ος,ον qui severa orationem vilem tegit assentionem.- Que no se deja arrastrar por la: áθωπευστος,ος ον; -πευτος,ος,ον qui adulatione non capitur.- Usar de adulaciones: πιθηκíζω dolosa adulatione utor ADULADOR: `ηδυλóγος,ος,ον; αíκáλος, ος,ον; βουκολητης,οû,ò; κηληστης,οû ó; κóβαλος,ος,ον; κóλαξ,ακος,ò; µαγητης,ου,ò; παρáσιτος, ος,ον; στωµυλος,ος,ον; θωψθωπóς, ò adulator,delinitor> Para poder comer: λιµοκóλαξ,ακος,ò adulari edendi causa.- Aduladores viles: πρωκúνες,ων,οì antecanes> Del pueblo: δηµοπíθηκος,ος, ον populi adulator.- Del rico por glotonería: κνισσοκóλαξ,ακος,ò conviviorum gratia divitis adulator> Pa labras aduladoras: `ηδυλισµóς,οû,ò adalutoria verba.-que gusta de aduladores: φιλοκóλαξ, ακος,ò,η qui gaudet assentatoribbus> Aduladora: κηλητειρα,ας,η; κολακíς, íδος,η quae aures permulcet,adulatrix ADULAR: `ηδυλíζω, `ηδυλογéω, éναπωπεúω, καταπερπερεúοµαι,κερκω, πíζω, κολακεúω, κροκιδíζω, κροκοδíζω, λασκáζω, παρασιτéω, περισσαíνω, πυππáζω, σαíνω, ùπαικáλλω, ùπéρχοµαι, ùποθωπεúω adulor,assentor> Adular antes: προκολακεúω ante adulor.- Astuto en adular: κολακευτικóς,η,óν solers in adulando.- El que no adula: áσαντος,ος,ον non blandiens> Para comer: ψωµοκολακεúω ventris causa assentor.- Adulador sobremanera: ùπερκολακεúω supra modum assentor.- Hablar con lisonja: ùποπεπτωκóτως éχω assentatorie dico> Atraer con lisonjas: θωπεúω, θωπτω blanditiis capto ADULATORIO κολακικóς,η,óν; θωπευτικóς,η,óν; θωτικóς,η,óν adulatorius assentatorius ADULTERA: µοιχαλíς,íδος; µοιχáς,áδος µοιχεúτρια,ας,η adultera, moecha ADULTERACIÓN:νóθευσις, παραποíησις, εως,η adulteratio ADULTERADO: áδóκιµος,κáπηλος,ος,ον; χαλκóκρας,ατος,τó; χαλκóκρατος,ος,ον κáπηλος,ον,ον adulteratus> Lo que está adulterado: κιβδηλευµα,ατος,tó; παρακεκοµµéνος,η,ον; παραποíηµα,ατος τó adulteratus,adulteratum,fucatus ADULTERAR: δολíζω,éκκαπελεúω, νοθεúω παραγλúφω, παραποιéω adultero, cauponor.- Como los taberneros κατακαπελéυω adultero caupone more.- El metal,las monedas: κιβδελεúω, παρασηµαíνω adultero metallum, pecuniam Secretamente: ùπονοθεúω clam adultero ADULTERINO: éκλáρνακος, µοιχíδιος, παρáβολος, ùπóκυλος,ος,ον; µοιχικóς, η,óν adulterinus ADULTERIO µοιχαλíς,íδος,η;µοιχεíα ας,η adulterium.- Cometer..: µοιχáο- µαι,µοιχεúω adulterium committo, moechor.- Cometer adulterio el marido: παροχεúω aliam (praeter meam) foeminam ineo.- Cometer adulterio la mujer: παροξεúοµαι alium praeter maritum admitto.-multa que paga el adúltero cogido en..: µοιχáγρια,ων, τá quae persolvit is qui in adulterio est comprehensus ADÚLTERO κοινολεχης,ης,éς;áπóκοιτος ος,ον; γαµακλóπος,ος,ον; µοιχóς,οû, ò; οíκοφθóρος,ος,ον communem lectum habens,foris cubans, adulter,moechus Castigar ignominiosamente al: `ραφανιδóω deprehensum adulterum excrucio ad ignominiam.- Castigo,pena de los adúlteros: `αφανíδωσις, εως,η poena ex adulteris sumpta.- Ser adúltero: áποκοιµáοµαι, áποκοιτéω, µοιχáοµαι, µοιχáζω, µοιχαω foris cubo,secubo, moechor,adulter sum ADULTO: éξηβος,η,ον; τρóφιµος,η,ον adultus.- Edad adulta: áδρυνσις,εως, η aetas matura.- Los que son adultos: τρóφιες,οì qui iam sunt adulti.- Poco adulto,poco crecido: γλα- 22

3 γóων,ων,ον nondum satis adultus ADUNAR: συνωθω in unum cogo ADVENEDIZO: éποικος,áποφúλιος, éπηλυτος, éπíρρυτος, παρεíσακτος,ος, ον; éπηλυτης,ου,ò; γειωρας,ου,ò; µéτηλυς,υδος,ò,η advena,adventitius ADVERBIAL éπιρρηµατικóς,η,óν adverbialis ADVERBIALMENTE: éπιρρηµατικως adverbialiter ADVERBIO éπíρρηµα,ατος,τó adverbium ADVERSARIO: áντíδικος, αντικεíµενος, η,ον; áντιµαχητης,οû,ò; áντιστáτης, ου,ò; éναντíβιος, ος, ον;ùπεναντíος α,ον adversarius,innitor> En la lucha,émulo: áντíπαλος,ος,ον adversarius in lucta, aemulus> Objección del adversario ùποφορá,âς,η oratio adversarii ADVERSIDAD: δισηµερíα,ας,η; δυσπητη- µα,ατος,τó; δυστυχíα,αση; κóχθηµα, ατος,τó; συντυχíα,ας,η adversitas, aerumna,adversus casus> ADVERSO: áντιπνóος,ος,ον; áντíθετος, ος,ον reflans, adversus ADVERTENCIA; καταµáθησις,εως,η; θε- µóς,οû,ó; καταγóνησις,εως,η animadversio,monitio>con advertencia éπισταµéνως scienter ADVERTIDO: κατανóηµα,ατος,τó (lo que se ha advertido,animadversio) ADVERTIR: εíσνοéω, éπιστρéφω, κατανοéω, καπτοοεúω animadverto> Fácil de advertir: εúκατανóητος,ος,ον facilis animadversu ADYACENTE,estar adyacente: συγκατáκειµαι adjaceo AÉREO: εεριος, ηνµóφοιτις,, áéριος, διαéριος,ος,ον aërius AFABILIDAD εúπροσηγορíα,φιλοπροση- ADVENIMIENTO: παραγéνησις,εως,η;προσηλευσις,-ηλυσις,εως,η adventus ADVENTICIO:éπíβλητος,ος,ον adventicius γορíα, εµιλιχíα, προσηνεια,ας,η affabilitas> Con afabilidad: φιλοφρονéστατα humanissime AFABLE: éντευκτικóς,η,óν; éρíηρος, εúπροσηγορος, εúπρóσιτος, εúπροσοδος εúπρóσοιστος,ος,ον; òµιλητικóς, òµιλητος,η,óν affabilis,amabilis,comis El que se muestra afable: εúπáχορος, ος,ον affabilem se praebens.- Muy afable: πáµφιλος,,ος,ον suavissimus Poco afable: δυσéντευκτος,ος,ον qui sui conveniendi copiam aegre facit.- Afable,de fácil acceso: προσιτóς,η, óν; πρóσπλαστος,ος,ον facilem accessum habens> Ser afable: εúγνωµονéω, φιλοφρονéω benevolus sum,comis AFABLEMENTE: δηµοτικως humaniter AFAMADO éπιβοητος,ος,ον diffamatus AFAN,lleno de afanes: πραγµατθδης,ης ες negotiosus AFANADO ταλαεργóς,óς,óν laboriosus AFANOSAMENTE: διαπóνως laboriose AFEADO: κηλιδωτóς,η,óν foedatus AFEAR: `ρυπαíνω, διακναíω, -κνéω, -κνáω, διαλωβáω, -λοβéω, καταχραíνω, κηλιδóω, µορúσω foedo> Mucho καταµιαíνω foedo valde AFECCIÓN: προσπáθεια,ας,η affectio AFECTADO: καθαρúλλος,ος,ον nitidulus> Estar afectado sobremanera: ùπερπαθéω, περιπαθéω pratermodum,vehementer afficior.- Estar ligeramente afectado: ùποπαθéω leviter afficior> Muy afectado: éκπαθης,ης,éς; ùπερπαθης,ης,éς vehementer, supramodum affectus 23

4 AFECTARSE fácilmente: εúπαθéω facile afficior> Que se afecta fácilmente: εúπαθης,ης,éς qui faciliter afficitur.- Facilidad de afectarse: εúπáθεια,ας,η;-θíα,ας,η natura quae facile affici potest AFECTO: διáθεσις,εως,η; πáθα,ας,η; παθη,η,η; πáθος,εος,τó; προσπáθεια, ας,η affectus.- Con afecto desordenado: éκπαθως cum immodico affectu.- Con afecto,con buen afecto: πεπονθóτως,σχετικως cum affectu, studiose.- Con grande y vehemente afecto: περιπαθως cum magno et vehementi affectu.- Conformidad de afectos: συµπáθεια,ας,η consensus in affectibus.- El primer afecto: πρωτοπáθεια,ας,η primarius affectus α,ον novaculam non expertus.- Ser afeitado,afeitar: ξúροµαι novacula rador,rado> Afeitar hasta el cutis: ξυρáω tondeo ad cutem> Desear,necesitar afeitarse: κουρéω tondere cupio,opus tondendi habeo AFEITE: éντριµα,ατος,τó; φαρµáκιον, ου,τó; φáρµακον,ου,τó; φυκíον,ου,τó; φûκος,εος, τó; χρωµα,ατος,τó; κηφην, ηνος,ò; πηνηκη,ης,η; στíβι,τó; στí- µις,ιδος,η fucus,pigmentum,faciei fucus.- Acción de darse afeites: éντρεψις,εως,η coloris asciti inductio.- Caja de afeites para las mujeres:`óρκη,ης,η capsa pigmentorum muliebrum> Caja de afeites: κοιτíς,íδος, η capsula mundi muliebris> Color fingido: πηνíκισµα,ατος τó fucus,impostura> Colorete: στιµ- µíσµατα,ατος,τó fucus,pigmenta> Del rostro: ùπογραφη,ης,η pictura vultus.- Deleitarse con afeites y pomadas: φιλαλοιφéω delector unguentis> El que usa de afeites:κοµµωτης,ου,ò qui fuco et mangonio utitur> Estuche para afeites, aderezos: σφραδυδοφυλáκιον,ου,τó loculus ubi servantur annuli sive gemmae.- Gustar de afeites: φιλαλειπτéω delector pigmentis Mujeril: éρúθηµα,ατος τó radix pictoria.- Para hermosear el rostro: κóµµωµα,ατος,τófucus> Rostro con:εí- Medriocridad en los afectos: µετριοπáθεια,ας,η medriocritas affectuum.- Que tiene afectos vehementes: περιπαθης,ης, éς qui vehementes affectus habet> Sentir los mismos afectos: συνοµοιοπαθéω, συνοµοπαθéω similes affectus concipio AFEITADO: κουρíας,ου,ò; τοµαîος,α,ον tonsus,detonsus.- Hasta el cutis: ψιλóκουρος,ος,ον; ξυρíας,ου,ò ad cutem rasus et tonsus.- Tres veces: τρíκουρος,ος,ον ter tonsus AFEITAR: κορσóω, κουρεúω rado,tondeo.- Querer afeitarse: κουριáω tonsoris manum posco.- No experto en navaja de..: áξυρης,ης,éς; áξυρος, δογραφíα,ας,η facies fucata> Usar de afeites: φυκóω, φυκιóω fuco illino AFEMINACIÓN: áπογυναíκωσις,εως,η effoeminatio AFEMINADAMENTE: τεθρυµµéνως,γυναικοθúµως molliter> Moverse: σαυλóοµαι delicior> Vivir: γυναικíζω more foeminarum vivo AFEMINADO áπαλóψιχος,βáταλος,ου,ò; áνανδρος,ου,ò; `ηµíθη-λυς,εως,ò; áβροβáτης,ου,ò; εúθρυβης,ης,éς; εúθρυπτος,ος,ον; γυναικáνηρ,-ανδρος,ò (γυναικáνδρεσι); γυναικíας,ου,ò; γυναικóς,η,óν; γúνις,γúννις,ιδος,ò;µαλακíας,ου, ò; µαλακóς,η,óν; µαλθωδης ης,ες;µáλθων,ων,ον; νανναρíς,ιóς,ó; θηλουδρíας,ου,ò efoeminatus,malthinus> Actidud afeminada: σαúλωµα, ατος,τó delicatus gestus.- Adorno afeminado y excesivo:χληδος,εος,τó; χληµα,ατος,τó ornatus luxuriosior> Con adorno afeminado y excesivo: χλιδανóς,χληδανóς,η,óν ornatus nimis luxuriose.- Ambíguo sexualmente: γúνανδρος,ου,ó,η;áνδρóγυνοι, éνáρεες éων,οì;áνδρóγυνος,ου,ò qui masculi et foeminei sexus est,semi- vir, vir efoeminatus.- De andares afeminados: ποδραβρóς,óς,óν qui gressibus efoe- 24

5 minatis ambulat.- De ánimo: θηλúνους ò,η qui est foemineus animus> Hacerse algo afeminado: ùποθρúπτοµαι aliquantum delicior.- Llevar una vida afeminada: χλíδω, χληδω in deliciis vivo.- Ser de aspecto afeminado: µαλακιáω mollis sum.-de aspecto afeminado: παρθενωπóς,óς,óν aspectu efoeminatus.- Vivir una vida afeminada, afeminadamente βαταλιζéσθαι efoeminate vivere.-que lleva mitra mujeril: θελυµíτρης,ου,ò muliebri mitra redimitus> Otros sinónimos: σχινοτρωκκτης,ου; σχινóτρωξ,ωγος,ò, η; ùγρóνοος,-ους,-ους,ουν effoeminatus AFEMINAMIENTO: διáθρυψις,εως,η effoeminamiento AFEMINAR: áποθηελúνω, áποθρúπω,διαθηλúνω, éκθηλúνω, καταθηλúνω,συνεκθηλúνω effoemino,frango deliciis.- Afeminarse: γυναικοπαθéω, θηλúνω,θηλúνοµαι effoeminor AFIANZAR: éδριáζω, σκéµτω, σκéπτω, σθενóω firmo,fulcio,roboro AFICIÓN,inclinación: áγωνισις,εως,η -νισµα,ατος.τó, áσκυµα,ατος,τó studium AFIRMAR: áσφαλíζω, διασφαλíζω, διïσχυρíζοµαι, éµπεδóω, éνιδρúνω,-ιδρúω, éπερεíδω, éξασφαλíζω, éξρεíζω, ìσχυροποιéω,-ισχυρóω, καταφαíνω, καταφáσκω, καταφáω, κατáφηµι, παγιóω, σκηµπτω, σκηπτω, στερροπιιéω, στεúο- µαι,-στéοµαι, συσφíγγω, ùποτεíνω munio,firmo,confirmo,obfirmo.- Capaz de afirmar,asegurar: κρατυντικóς,η, óν qui hahabet vim firmandi> Con juramento, con tesón: κατισχυρíζω jurejurando firmo,obfirmo.- Sostener apoyar para dar base sólida: áποστερíζω confirmo AFIRMATIVAMENTE: θετικως affirmative AFIRMATIVO: καταφατικóς,η,óν affirmativus AFICIONADO: σχετικóς,η,óν studiosus.- Aficionado a: éπιθυµητης,οû,ò studiosus AFICIONARSE,demasiado: προσπáσχω immodice afficior AFILADO: ξυρóς,á,óν acutus.- Como navaja de afeitar: ξυρηκης,ης,éς acutus ut novacula,rasilis> No afilado: áστóµωτος,ος,ον non exacutus AFILAR: διακονáω exacuo> Piedra de afilar: áκóνη,ης,η; φáγρος,ου,ò; λιγδα,ας,η; θηγáνη,ης,η; θηγανον,ου, τó cos AFÍN: `óµορος, áγχíσροπος, σúµφυλος,ος,ον; παóς,οû,ò; πηóς,οû,ò;προσηκων,ουσα afinis.- Unido por afinidad: σúγγαµος,ος,ον; συγενης,ης,éς συγενικóς,η,óν affinitate conjunctus AFIRMACIÓN: κατáφασις, κατáθεσις,καταβεβαíωσις,εως,η affirmatio AFIRMADO: καταφαντóς,η,óν affirmatus AFIRMANTE: καταφατικóς,η,óν affirmans AFLICCIÓN: áχος,εος,τó; αλυς,υος,ò, η; `ριπτασµóς,οû,ò; δυστúχηµα,ατος, τó; φλíψις,εως,η; πáθηµα,τος,τó; τρúσις,εως,η moeror, anxietas mentis conflictatio, afflictio> Que sufre con valor la aflicción: ταλαπενθης, ης,éς fortiter moerorem ferens> Ser partícipe de las afliciones de otro: συγκακοπαθéω sum partipeps afflictionum AFLIGIDO: áσáµενος,η,ον; τετιηως,ως, ος; τρυσσóς,η,óν dolens, moerens,afflictus.- Con males: κακοπαθης,ης,éς malis afflictus.- En el ánimo: θυµοβαρης,ης,éς gravi dolore oppressus Por un daño reciente: πρωτοπηµων,ων ον (ονος) recenti damno affectus.- Ser afligido de males: κακοπραγéω 25

6 conflictor malis AFLIGIR: κακóω,κατατρúχω, θυνζρυπτω ταλαιπωρéω, ταπεινóω, τεíρω,τερúσκω affligo.- Afligir antes: προκακóω ante affligo.- Con exceso: προσεπιτρíβω insuper afligo> Que aflige el ánimo: θυµαλγης,ης,éς dolorem animum ferens> Ser afligido: µορéω affligor.-afligirse más: προµοχθéω prior affligor AFLOJAMIENTO: éνδοσις,εως,η; áναχαλασµóς,οû,ò; χαυνωσις,εως,η remissio,relaxatio AFLOJAR: áναχαλáω, áνíηµι (áνησω, áνηκα), áπεκλúω, áποχαλáω, διαχαλáω, éκχαλáω, éµπαρíηµι, éνδιδóναι, éπιχαλáω, χαλáω,χαλáζω, χαλαíνω,σχαζóω, ùπανíηµι, ùπενδíδωµι remitto, relaxo,laxo>un poco ùποχαλáω aliquantum relaxo AFLOJARSE,que puede..: χαλαστóς,η,óν qui laxari potest AFLUENCIA: òµóρροια,ας,η; πληθυσµóς, οû,ò affluentia,congregatio> Con afluencia:`ρúβδην,`ρúδην,`ρúδóν, `ρúζην, éπιβλυξ,`ρευστικως affluenter> De cosas: éπíρροια,ας,η copia rerum> De gente: συνδροµη,ης,η concursus AFLUENTE `ρευστικóς,η,óν affluens AFLUIR: προσρéω, προσρυéω affluo> De todas partes: περιβλúζω affluo AFONÍA: αφωνíα,ας,η vocis privatio AFÓNICO: áναυος,ος,ον vocis exspers AFORADOR: προµετρητης,οû,ò qui triticum in foro emptoribus metitur AFRENTOSAMENTE: áτιµωτικως,ùβριστικως contumelιose> Tratar: µιγδηρáζω contumeliose habeo AFRENTOSO: probrosus óνεíειος, ονεíδιος,ος,ον AFRICA,pueblos de..: τρωγλοδúται,ων, AFORISMO: áφορισµóς,οû,ò aphorismus sententia brevis AFORTUNADAMENTE: fortunate εúδαιµóνως,τυχηρως AFORTUNADO: εúερµης,ης,éς; εúκληρος, ος,ον; εúτυξης,ης,éς; óλβιοδαíµων,ων ον;τυχηρóς,á,óν; τυχικóς,η,óν fortunatus,qui sors bona obtigit AFRENTA: `úβρις,εως,η; `úβρισµα,ατος τó; ùβρισµóς,οû,ò; áτíµωσις,εως,η; δéννος,ου,ò;éνúβρισµα,ατος,τó; éπηρεασµóς,οû,ò;κηκασµóς,οû,ó; κéρτο- µον,ου,τó; κυδáγχη,ης,η; κúδος,ου,ò; λοíδορον,ου,τó contumelia,ignominiosa damnatio,probrum, convicium> Amarga:áχθεδων,ονος,η acerbum dedecus.- Decir afrenta desde seguro: éξαµáξω convicior> Marcar por afrenta: παρασηµαíνω insignio in contumeliam.- Padecer afrenta: áσελγαíνοµαι, ùβριοπαθéω contumeliam patior AFRENTADO,no afrentado: áστéµβακτος, ος,ον contumeliis carens AFRENTAR: áεικíζω,αíκíζω, éνυβρíζω, éπιστοβéω, κυδáγχω, λακερúζω,λáσκω, λωβáω, λωβáζω, λωµβοαι, λωβéοµαι, παλακíζω,στéµβω, στéµφω,ùβρíζω contumelia vel injuria afficio> Afrentar además: προσυβρíζω insuper contumelia afficio> De palabra: λασθαíνω, éγκερτοµεω convicio jacio in> El que afrenta καταισχυντηρ, ηρος; καταισχυντης,οû,ò; λωβητηρ, ηρος,ò probro afficiens convitiator AFRENTOSA ùβρíστρια,ας,η contumeliosa οì populi Africae AFRICANO, de la Libia: λíβυς,υος,ò afer,poenus e Lybia.- Africana:λíβυσσα,ης,η libyssa AFRODISÍACO: áφροδισιασκóς,η,óν las- 26

7 civus AFUERA: εξω, θúρασε, θúραθεν extra foras> Por la parte de afuera: éξοθεν extresínsecus AFUSIÓN,baño de chorro total o parcial: παρáχυσις,εως,η affusio AGALLA: κηκíς,ιδος,η galla AGARRADERO: λαβη,ης,η; λáβιον,ου,τó; λαβíς,íδος,η ansa,capulum AGARRADO: φεíδαλος, φεíδυλος,ος,ον; γλíσχρος,α,ον tenax.- Ser agarrado: γλισχρéοµαι tenax sum AGARRAR: λáζοµαι, λáζυµαι prehendo> Acción de...: éπιβολλη,ης,η injectio AGASAJO: χáρισµα,ατος,τó munus quo quis alicui gratificatur AGATA: áχáτης,ου,ò; óνúδιον,ου,τó quaedam gemma,onychites AGENTE de ventas: προπωλης,ου,ò pararius AGIL: ωκúαλος,ος,ον; `ραδανóς,η,óν; áλτικóς,η,óν; δεξιóς,á,óν;διáσειστος,ος,ον; εúαγης, ης,éς; εúáγητος, ος.ον; εúκíνητος,ος,ον; εúσκαρθµος, ος,ον; χαλαρóς,á, óν; κíνδακ,ακος,ò, η; ψαυδρóς,á,óν agilis, facilis mobilis> Agil,rápido: áργóς,η.óν; σφεδανóς,η,óν celer,festinus AGILIDAD,portarse con..: γοργóοµαι vivaciorem me praebeo.- Que tiene agilidad en sus miembros:δεξιóγυιος ος,ον qui agili membra habet AGITACIÓN:`ρεµβασµóς,οû,ò; δóνησσις εως,η; κινηθµóς,οû,ò; κíνησις,εως, η; κλóνησις,εως,η; νωµησις,εως,η; σáλευµα,ατος,τó; σóβησις,εως,η; σοûσις,εως,η; σúγκρουσις,εως,η agitatio,concutio> Con agitación: éσσυ- µéνως incitate.- Leve: κíγκλισις, εως,η; κιγκλισµóς,οû,ò levis agitatio> Sacudimiento del cuerpo: `ριπ- τασµóς,οû,ò corporis jactatio AGITADO: `ρéµβος,ος,ον; παλτóς,η,óν agitatus,vibratus.- Agitado de un torbellino: περιδινης,ης, éς; περιδíνητος,ος,ον vorticoso impetu actus> Alrededor con ímpetu:`ροµβητóς, η,óν cum impetu circumactus> Con gran movimiento πολυκíνητος,ος,ον multo motu agitato.- Con mucha fuerza: τρíπαλτος,ος,ον ter vibratus> De media parte: `εµισáλευτος,ος ον dimidia parte agitatus.- De nuevo παλíµπαλτος,ος,ον iterum vibratus.- De mente agitada,inquieta: éκστατικóς,η,óν mente alienatus> Estar agitado: θúω ferveo> Muy agitado: πολúδονος,ος,ον multum agitatus> Por los hados: κηρεσσιφóρητος,ος,ον fatis agitatus.- Que marcha con paso agitado σοβαρóς,á,óν qui concitato gradu incedit> Que se mueve en rápido torbellino ταχυδυνης,ης,éς celeri vortice circumactus> Suavemente: ùπóσαλος,ος,ον leviter jactatus AGITADOR: κινητης,οû,ò agitator AGITAR: αíολéω, αíóλλω, áµφéποµαι, δονéω, éπανασεíω, éπικραδαíνω;-κραδáω, καχλαíνω, καχρúω, κατακαχρúω, καµáσω, κιγχλíζω, λιáζω, νοµáω, σαλáγω,-γéω,σαλáω, σεíω, σéω,σεúω,συγκραíνω,συντινáσω, τυρεúω, ùποδινéω, ùποµáσσω,-ττω,κινéω,παραιφáσσω, παραπáλλω, προσεíω agito, vibro, concutio> Agitarse: κινúσσοµαι, κηνúσσοµαι agitor> Agitar por bajo: ùποακταíνοµαι subsulto> A la vez: συσσεíω simul agito.- A manera de torno `ροµβéω instar rhombi circumago> Alrededor: στροβáζω circumago in gyrum> Como peonza:`ρυµβéω instar rhombi versor> Agitar, conducir: éνóθω agito> En círculo:`ρéµβω in gyrum ago> En el aire: λικµáω dissipo> En remolino: στροβιλóω verticoso impetu agito.- Estar agitado con un movimiento de flujo y reflujo παλιρροéω vicissim refluo> Juntamentealrededor: συµπεριστρéφω simul 27

8 circumago.- Estar furioso como picado por un tabano: οíστρéω, οíστροβολéω oestro agito> Que agita o puede agitar:συγκροúσιος,ος,ο habens vim concutiendi,concutiens.- Fácil de dor: περιστρωφáοµαι, συµπεριοδεúω circumvector> Ser agitado juntamente: συµφéροµαι una feror> Ser agitado por el mar: éπισαλεúω agitor.- Ser agitado por espíritu divino: θεοφορéοµαι divino spiritu agor> Estar agitado por preocupaciones: σαλεúω curis agitor> Agitar con una espátula: σπαθíζω spathula agito> Juntamente con: συγκλονéω,συµπλησσω una concutio> Violentamente: διακιγκλíζω,-χλíζω vehementer concutio AGLOMERACIÓN: áθροóτης,ητος,η; νησις,εως,η; πηξις,εως,η; σωρεíα,ας, η densitas,coacervatio,coagmentatio,congeries AGLOMERADO:προθéλυµνος, ος, ον alius super alium. AGLOMERAR: κατανéω, -νηω, µηρυσσω, µηρúω,νηéω,νηνéω,συνελíσσω, συννéω, συννηνéω, τολυπεúω glomero,congrego,exstruo AGLORIARSE,acción de vanagloriarse: καúχηµα,ατος,τó; καúχησις,εως,η glo riatio AGLUTINAR: διακολáω conglutino AGNOCASTO, sazgatillo: λúγος,ου,ò vitex.- Semajante alagno casto: λυγωδης,ης,ες vitici similis AGOBIADO, estar agobiado: onustus γéµω sum AGOBIAR: áλαλúκτηµαι moleste fero, anxius sum AGONÍA,estar en..: ψυχουλκéω animam traho> Penosa: ψυχορραγíα,ας,η longa et aegra morte animam agentis singultatio> Que tiene larga y penosa agonía: ψυχορραγης,ης,éς longa morte anima agens agitar:παλτóς,η,óν vibratilis> Fuertemente: áνακινéω agito vehementer> Juntamente alrededor συµπεριστρéφω simul circumago> Ser agitado alrede- AGONIZAR: κατεβολéω, ψυχηρραγéω, ψυξορραγéω animam ago AGORAR,predecir supersticiosamente: µαντεúοµαι auguror AGORERO: µαντικóς,η,óν; οíωνιστης, οû,ò; óρνεοσκóπος, óρνιθοκóος,ου,ò praesagus,augur, avium peritus>cien cia de los:οíωνικη,ης,η,θυτικη,ης,η auguralis disciplina> Mal agorero: κακóµαντις,εως,η malus vates AGOSTO: λωος,ου,ò; λωον,ου,τó mensis augustus AGOTAMIENTO: áπáντλησις,εως,η; µáρανσις,εως,η; µαρασµóς,οû,ò exhaustio AGOTAR: `ροφáω,`ροφéω,`ρóφω, áφúω, áναντλéω, éξáντλω, áντλáω, áντλéω, áπαντλéω, áπαρúω,-ρúττω, áπορροφáω, áπορροφéω,áρúω,áρúτω (ηρυκα), éκχéω, διαφúσσω, διαντλéω, éκβóσκοµαι, éκσιφωνíζω, éξαφúω, éξαναλíσκω,ìβανéω, íνóω, κατατρúχω, παρεµπíνω, πíνω, προσαντλéω haurio, exhaurio, absumo> Con gastos excesivos: καταναισιµóω nimio sumptu exhaurio.- El tesoro éκθησαυρíζω thesaurum exaurio> Poco a poco: éκστραγγíζω stillatim exhaurio> Secretamente ùπεξαφúω clam exhaurio AGRACIADO,no agraciado: áχáριτος,ος, ον invenustus AGRADA: προδοκεî placet AGRADABLE: `ηδυµος, ηρóς,óς,óν;áρεστóς,η,óν; áστεîος,α,ον; δεκóς,η,óν; éπιτερπης,ης,éς; εúáρεστος,ος,ον; éυδοκητóς,η,óν; εúχáριτος,ος,ον; εúθης,ης,éς; χλιαρóς,α,óν; λαρóς,á,óν; µελιτηµερος,α,ον gratus, jucundus, placens, placidus> Al ánimo: µενοεικης,ης,éς animo gratus> Con voz o 28

9 sonido agradable `ηδυβóας,ου,ò gratus sonitus, grata vox.- Hablar cosas agradables `ηδυλíζω suavia loquor.- Que mezcla loagradable con lo útil: σπουδογéλοιος,ος,ον qui miscet utile dulci AGRADABLEMENTE: áρεσκóντως grate AGRADAR: áδéω (ηκα), áνδáνω (éδησω, éαδα), áρéσκω (áρéσω,, ηρεκα), áρετíζω, éπιανδáνω, éφανδáνω (dat.), εúρεστéω, ποτιτéρπω placeo, delecto A todos: συνδοκéω communiter placeo Al ánimo de otro: θυµαρéω alicuius animo placeo> Deseo de agradar: εúρéστησις,εως,η placendi studium> En gran manera: ùπερδοκéω, ùπεραρéσ- AGRADECIDO: εúχαρις,ις,ι (-ιτος); µεµεληµéνος,η,ον; ποíτινος,ος,ον memor beneficii,cui curae est,gratiam referens AGRADECIMIENTO, con agradecimiento: εúχαρíστως animo grato> Dado o hecho en agradecimiento: χαριστηριος, α,ον datus, factus ad agendas gratias AGRADO,con agrado: τερπνως jucunde> Tratar con agrado: áστεíζοµαι urbane ago AGRANDAR: µεγεθúνω, βαρúνω, éµβαρúθω, éπιβαρéω, éπιβριθω, καταβαρéω magnum facio,gravo,ingravo,aggravo, degravo,onero (poner peso) AGRAVAR: βαρúνω, éµβαρúζω, éπιβαρéω éπιβρíζω gravo, aggravo, degravo, onero (poner peso) AGRAZ: hecho de agraces: óµφáκι νος,η,ον ex acervis uvis confectus> Jugo de agraz: óµφáκη,ης,η acervae uvae succus> Que lleva agraces: óµφακíας,ου,ò acerbitate sua uvas immaturas referens AGREDIR: éµπιτνéω,-πíτνηµι aggredior AGREGACIÓN: συνúφασµα,τος,τó contextus.- Formar por combinación o agregación: συγχρονεúω conflo κω supra modum, admodum placeo> Gustar de agradar: φιλακíζοµαι studeo placere> Hablar para agradar: προχαρíζοµαι ad gratiam loquor.- Hacer que otro agrade: χαριτóω facio ut aliquis placeat> Incapaz de δυσáρεσκος,ος,ον ineptus in concilianda gratia> Procurar,buscar agradar: éνωραïζοµαι ad pulchram speciem me exorno> Que a todos agrada: πανηρης,ης,ες omnibus conveniens Querer agradar: χλíδω, χληδáω, χληδω,χλιδáω placere studeo AGRADECER: éποµνáοµαι(-µνησοµαι,µéµνηκα),áποµιµνησκοµαι gratiam refero AGREGADO: éπíκτητος,ος,ον ascitus AGREGAR,al montón: βουνíζω in cumulum aggrego AGRESION: éπεíσαγµα, éπιβοúληµα,ατος τó; επιχεíρησις, µεταχεíρησις,εως,η aggressio AGRESOR: éπιχειρητης,οû,ò; νεικεστηρ ηρος,ò aggressor AGRESTE: áγριας,áδος,η; áγριος,α,ον; áαρατραîος,α,ον; éπáγριος,ος,ον; χωρικóς,η,óν; óρεíτωρ,ορος,ò; óρéστερος,a,ον agrestis>hacer a uno agreste: éπαγριóω agrestem reddo AGRIAMENTE: ωµως, δριµú acerbe AGRIARSE: óµóοµαι, ùποξíζω crudesco,acesco AGRICULTOR: áγρóτης, ου,ò; -τηρ, ηρος,ò; áροτρεúς, éως; áροτρευτηρ, ηρος; γηπóνος,γειαπóτης,ου,ò agricola, qui versatur in agris> Pobre: γεωπεíνης,ου,ò qui terrae fame laborat AGRICULTURA: áροσις,εως,η; γεωµορíα, γεωπονíα,ας,η; γεωρηµα,ατος,τó;γεωργíα,ας,η; γηπονíα agricultura>abandono de la..: áγεωργησíα,ας,η neglectus agriculturae> Amante de 29

10 la..: φιλογéωγος,ος,ον amator agriculturae.- Amar la agricultura: φιλογεωργéω agri curam amo> Perteneciente,relativo a la..: γεωπονικóς η,óν; γηπονικóς,η,óν; γεωργικóς, γηπονικóς,η,óν ad agriculturam spectans,pertinens AGRIDULCE: γλυκúπικρον,ου,τó; γλυκúστυφνος,ος,ον suave amarum, dulcis cum acerbitate quadam AGRIMENSOR: γεωµéτρος,ου,ò agrimensor AGRIO: óξωδης,ης,ες; ùπóδριµυς,υς,υ subarcerbus> Algo agrio: `úποξυς,υς, υsubacidus.- Como la uva sin madurar: óµφακωδης,ης,ες acerbus ut uva immatura.- Estar agrio óµφακíζω sum acerbus.- Que come cosas agrias: δριµοφáγος, δριµυφáγος, ος,ον qui acribus vescitur.- Ser algo agrio: óξúζω subacidus sum> Un poco agrio: δριµúλος,ος,ον subarcerbus AGRONOMÍA: áγρονοµíα,ας,η agri suburbani administratio AGRÓNOMO: áγρονóµοι,οì agrorum deνω, ùδατóω in aquam converto> Criado en el agua: ùδατοτρηφης,- τροφης,ης,éς in aqua nutritus> Cubrir de agua: éπιλιµνáζω superstagno> Acuoso ùδαλéος,éα,éον aqueus> De negras y sombrías aguas: µελáδρυνος,ος,ον nigras aquas habens> De poca agua:σπáνυρος,ος,ον raras aquas habens> De rosas:`ροδóσταγµα,ατος,τó rosarum liquor> Derramar aqua hacia: παραχéω (-εúσω) affusa aqua rigo.- Detector de aguas: ùδροφáντης ου,ò qui latentes aquas ostendit.- Dirección de las aguas: ùδρεíα,ας,η aquatio.-distribución de las aguas óχετηχíα,ας,η aquarum derivatio.- El que descubre el agua: ùδροµαστευτης,οû,ò aquae investigator> El que huye del agua: φεúγυδρος,ος,ον fugiens aquam> El que saca agua del pozo: ìµονιοστρóφος, ος,ον qui funem versat in haurienda aqua (que mueve la cuerda para..)> El que saca finitores AGRUPARSE: συντρéχω convenio AGUA: `úδας,ατος; `úδωρ,ατος; `úδος, εος,τó; νοτíα,ας,η; νοτíς,íδος,η; ùγρóν,οû,τó aqua,humor> Abundancia de aguas: πολυüνδρíα,éνυδρíα,ας,η copia aquarum> Abundante en agua:κατáρρυτος; κáθυδρος,εúüδρος, πολúüδρος irriguus,aquis abundans> Agua mezclada con aceite: ùδρéλαιον,ου,τó aqua oleo mixta> Amante del agua: φíλυδρος,ος,ον amans aquae> Arte de detectar las aguas: úδροφαντικη,ης,η ars prodendi aquas> Bajo las aguas: βυθíως profunde.- Bebedor de agua caliente: θερµοπóτης,ου,ò calidae potor> Búsqueda de agua: ùδροµαστευτικη,ης,η aquae investigatio> Concurrencia de aguas: συρροηης,η; σúρροια,ας,η;σúρροος,-ρους confluxus> Conducción, derivación de aguas: òχετεíα,ας,η aquarum derivatio> Conducir las aguas por canales: óχετηχεω aquas derivo per canales> Conductor de aguas: óχετηρóς,οû,ò aquae ductor.- Convertir en agua: ùδαταí- agua o la lleva: ùδατηγóς,οû,ò qui aquam haurit vel circumfert> Escasez de..: λειψυρíα,ας,η; λυψúδριον, ου,τó penuria defectus aquae> Examinar las aguas ùδροσκοπéω aquas inspicio> Falto de agua: βροχθωδης, ης,ες inaquosus.- Fermentada con miel: ùδρó µηλον, ùδροµúλιον,ου,τó hydromelon> Agua fría: ψυχρóν `úδωρfrigida aqua> Hacer ruído las aguas: µορµúρω strepitum edo,fervesco>instrumento para nivelar las...: χωροβáτης,ου,ò instrumentum ad librandas aquas> Llenar de: νοτιáω humore madeo> Lleno de agua: éνúδιος,ος,ον irriguus aquis.- Llevar agua: ùδατοφορéω, ùδροφορéω aquam gero.-llevar una vasija,un cántaro para agua: λουτροφορéω hydriam fero.-lugar en que se juntan aguas: πρóσχωµα,ατος, τó locus in quem aquae confluunt.- Metido en el agua: ùποβρυχης,ης,éς 30

90 LIBERTAS SEGUNDA ÉPOCA. Introducción: La necesidad de una Reforma Institucional

90 LIBERTAS SEGUNDA ÉPOCA. Introducción: La necesidad de una Reforma Institucional 1 3 - - Abstract - - - 90 LIBERTAS SEGUNDA ÉPOCA Introducción: La necesidad de una Reforma Institucional - - - - - - - - - UNA PROPUESTA DE REFORMA MONETARIA PARA ARGENTINA 91 1 políticas establecidas

Διαβάστε περισσότερα

La experiencia de la Mesa contra el Racismo

La experiencia de la Mesa contra el Racismo La experiencia de la Mesa contra el Racismo Informe Di icultad para identi icarse como discriminado Subsistencia de mecanismos individuales para enfrentar el racismo Las propuestas de las organizaciones

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ

ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ Α. Να αποδώσετε στο τετράδιό σας στην ελληνική γλώσσα το παρακάτω κείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ισπανικά για τον τουρισμό(α1-α2) Συγγραφέας: Δημήτρης Ε. Φιλιππής

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ

KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ Α. Να αποδώσετε στο τετράδιό σας στην ελληνική γλώσσα το παρακάτω κείμενο, προσδίδοντάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙ ΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

Análisis de las Enneadas de Plotino. Gonzalo Hernández Sanjorge A Parte Rei 20

Análisis de las Enneadas de Plotino. Gonzalo Hernández Sanjorge A Parte Rei 20 Análisis de las Enneadas de Plotino, Tratado Cuarto de la Enneada Primera Acerca de la felicidad1 Gonzalo Hernández Sanjorge La felicidad vinculada al vivir bien: la sensación y la razón. Identificar qué

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΗΤΑ. Innovación y simplicidad

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΗΤΑ. Innovación y simplicidad pro ima pro ima Innovación y simplicidad PROXIMA es la última innovación de Serrature Meroni, un producto diseñado tanto para aquellos que ya disponen de un pomo PremiApri Meroni en su puerta, como para

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Κείμενο: Sulla, occupata urbe, senatum armatus coegerat ut G. Marius quam celerrime hostis iudicaretur. Cuius voluntati nemo obviam ire audebat; solus Quintus Mucius

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο λογοτεχνικής μετάφρασης: Cruzando fronteras Συντονισμός: Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Armando Quintero Αρμάντο Κιντέρο

Εργαστήριο λογοτεχνικής μετάφρασης: Cruzando fronteras Συντονισμός: Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Armando Quintero Αρμάντο Κιντέρο Εργαστήριο λογοτεχνικής μετάφρασης: Cruzando fronteras Συντονισμός: Κωνσταντίνος Παλαιολόγος Αθήνα, 19 Μαρτίου 2013 Armando Quintero Αρμάντο Κιντέρο Un lugar en el bosque Κάπου στο δάσος Lobo Abuelo cuenta

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: συγκρότηση Επιτροπής για την επιλογή ελευθέρων βοηθηµάτων Ισπανικής γλώσσας

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: συγκρότηση Επιτροπής για την επιλογή ελευθέρων βοηθηµάτων Ισπανικής γλώσσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Πούλιος Κ. - Καλαϊτζίδου Φ. 1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 2. ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. cum(αιτιολογικός)

Πούλιος Κ. - Καλαϊτζίδου Φ. 1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 2. ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. cum(αιτιολογικός) 1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Εισάγονται: quod-quia-quoniam cum(αιτιολογικός) Eκφέρονται: α. Με οριστική όταν η αιτιολογία είναι αντικειμενικά αποδεκτή. β. Με υποτακτική: όταν η αιτιολογία είναι υποκειμενική.(τηρείται

Διαβάστε περισσότερα

MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN

MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN IB DIPLOMA PROGRAMME PROGRAMME DU DIPLÔME DU BI PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BI M06/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/M MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN May / mai / mayo 2006 MODERN GREEK / GREC

Διαβάστε περισσότερα

Los Determinantes y los Pronombres

Los Determinantes y los Pronombres Los Determinantes y los Pronombres Englobamos dentro de los determinantes al artículo y a todos los adjetivos determinativos (demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos, interrogativos y exclamativos).

Διαβάστε περισσότερα

Resumen de idiomas y alfabetización

Resumen de idiomas y alfabetización Resumen de idiomas y alfabetización Los niños nacen listos para comunicarse y aprender idiomas. Al escuchar el idioma de sus familias, los niños pronto aprenden a distinguir sonidos familiares y a desarrollar

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-ισπανικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-ισπανικά Ευχές : Γάμος Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Felicitaciones. Les deseamos a ambos toda la felicidad del mundo. νιόπαντρο ζευγάρι Θερμά συγχαρητήρια για τους δυο σας αυτήν την ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 40. Β. Παρατηρήσεις

Μονάδες 40. Β. Παρατηρήσεις ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑÏΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

PAREAMIENTO ζεuγοποιïα,ας,η parius copulatio

PAREAMIENTO ζεuγοποιïα,ας,η parius copulatio PAREAMIENTO ζεuγοποιïα,ας,η parius copulatio PARECER δοκéω,óíοµαι, ωµαι, πéροικα (- ας,ε) videor.- Mudar de parecer: éξíσταµι senentiam immuto.- Ser del mismo parecer: òµονοéω,σuµφονéω,òµογνωµονéω,òµοδογµατéω

Διαβάστε περισσότερα

se.- Hecho con mucha habilidad: ùπéρ τεχνος,ος,ον admodum artificiosus.- Obrar con habilidad: φιλοτεχνéω artificiose

se.- Hecho con mucha habilidad: ùπéρ τεχνος,ος,ον admodum artificiosus.- Obrar con habilidad: φιλοτεχνéω artificiose H HABA κúαµος,οu,ò; πúαµος,οu,ò; πúανον,οu,τó faba.- Haba pequeña: κuá- µιον,οu,τó parva faba.- Egipcia: κολοκασíα,ας,η; κολοκáσιον,οu,τó fa ba aegypcia.- El fruto de la haba egipcia: κιβωριον,οu,τó fructus

Διαβάστε περισσότερα

IV FESTIVAL LEA. Concurso entre escuelas de aprendizaje del español

IV FESTIVAL LEA. Concurso entre escuelas de aprendizaje del español IV FESTIVAL LEA El IV Festival Iberoamericano Literatura En Atenas, organizado por la revista Cultural Sol Latino, el Instituto Cervantes de Atenas y la Fundación María Tsakos, dura este año dos semanas:

Διαβάστε περισσότερα

BA: βα,βα (voz inarticulada) bába. BABA: µúδος,ου,ò virosus humor

BA: βα,βα (voz inarticulada) bába. BABA: µúδος,ου,ò virosus humor B BA: βα,βα (voz inarticulada) bába BABA: µúδος,ου,ò virosus humor BACANAL: βαρκχεíα,ας,η;βακξχεúµα,ων, τá διονúσια,ων,τá; θυáς,áδος,η debacchatio,bacchanalia.- Celebrar bacanales: διονυσιáζω, εúáζω, βακξáω,

Διαβάστε περισσότερα

C,CH. lis. CABALGADOR ìππαστης,οû,ò equitator

C,CH. lis. CABALGADOR ìππαστης,οû,ò equitator C,CH CABALGADOR ìππαστης,οû,ò equitator CABALGAR éφιπτεúω,éξιππáζοµαι,ìππεúω equitare> Diestro en: ìππεuτης,οû,ò equitandi peritus> Divertirse cabalgando: éξιππεúω equitando exspatior> Fácil de ser cabalgado:

Διαβάστε περισσότερα

FUNCIONES Y FÓRMULAS TRIGONOMÉTRICAS

FUNCIONES Y FÓRMULAS TRIGONOMÉTRICAS 5 FUNCIONES Y FÓRMULAS TRIGONOMÉTRICAS Página PARA EMPEZAR, REFLEXIONA Y RESUELVE. Aunque el método para resolver las siguientes preguntas se sistematiza en la página siguiente, puedes resolverlas ahora:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα:

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: Tyrannis omnia semper suspecta atque sollicita sunt; nullus locus amicitiae eis est.

Διαβάστε περισσότερα

M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX

M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX 22142045 MODERN GREEK A: LANGUAGE AND LITERATURE HIGHER LEVEL PAPER 1 GREC MODERNE A : LANGUE ET LITTÉRATURE NIVEAU SUPÉRIEUR ÉPREUVE 1 GRIEGO MODERNO A: LENGUA Y LITERATURA

Διαβάστε περισσότερα

Vocabulario unidad 4: La casa

Vocabulario unidad 4: La casa Αγγελία, η: anuncio Ανακαινισμένος, η, ο: renovado Ανεμιστήρα, η: ventilador Άνετος, η, ο: cómodo Αποθήκη, η: almacén, trastero Απορροφητήρας, ο: extractor Αριθμός, ο: número Ασανσέρ, το: ascensor Αυλή,

Διαβάστε περισσότερα

της,οû,ò aleatοr.- Perteneciente al juego de: κυβευτικóς,η,óν aleatorius.-

της,οû,ò aleatοr.- Perteneciente al juego de: κυβευτικóς,η,óν aleatorius.- D DACTÍLICO δακτιλικóς,η,óν licus dactí DÁCTILO: δáκτυλος,ου,ò pes metricus Que consta todo de dáactilos: óλοδáκ τυλος,ος,ον totus ex dactylis constans DÁDIVA: δóµα,ατος,τó; παροχη,ης,η donum,largitio.-

Διαβάστε περισσότερα

RV 1909 RV 1960. Texto Bizantino Interlineal Griego - Español. Libro: Lucas

RV 1909 RV 1960. Texto Bizantino Interlineal Griego - Español. Libro: Lucas Lc 1 (1:1) επειδηπερ Puesto que πολλοι muchos επεχειρησαν pusieron en mano αναταξασθαι poner en orden διηγησιν relato περι acerca de/(sobre)/(por) των los πεπληροφορηµενων han sido plenamente persuadidos

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα:

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Tyrannis omnia semper suspecta atque sollicita sunt; nullus locus amicitiae eis est. Nescio enim quis

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. (Κειμ.21-27) Α ΚΕΙΜΕΝΟ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. (Κειμ.21-27) Α ΚΕΙΜΕΝΟ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (Κειμ.21-27) Α ΚΕΙΜΕΝΟ Α1. Να μεταφράσετε στην κόλλα σας τα αποσπάσματα Β, Γ και Δ. Α.Brenno duce Galli, apud Aliam flumen deletis legionibus Romanorum, everterunt

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Et si habet Asia suspicionem quandam luxuriae, Murenam laudare debemus, quod Asiam

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Frases: Personal Buenos deseos Español-Griego

bab.la Frases: Personal Buenos deseos Español-Griego Buenos deseos : Matrimonio Felicitaciones. Les deseamos a ambos toda la felicidad del mundo. Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Se usa al felicitar a una pareja de recién casados Felicitaciones

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙ ΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2013 ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Lípidos. Clasificación

Lípidos. Clasificación Lípidos Son compuestos encontrados en organismos vivos, generalmente solubles en solventes orgánicos e insolubles en agua. Clasificación Propiedades físicas aceites grasas Estructura simples complejos

Διαβάστε περισσότερα

ες squalidus,macilentus,strigosus, pallidus,pallescens

ες squalidus,macilentus,strigosus, pallidus,pallescens M MACEDONIA,guardia imperial de πεζéταιροι,ων,οì milites imperatoriae custodiae apod macedonas MACERACIÓN φúρασις,εως,η maceratio MACERADO τακηρóς,ταριχηρóς,á,óν mace ratus,sale maceratus MACERAR áναφuρáω,éκτηκω,éπισµúχω,προ

Διαβάστε περισσότερα

M07/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/Q

M07/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/Q IB MODERN GREEK B STANDARD LEVEL PAPER 1 GREC MODERNE B NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 1 GRIEGO MODERNO B NIVEL MEDIO PRUEBA 1 Monday 7 May 2007 (morning) Lundi 7 mai 2007 (matin) Lunes 7 de mayo de 2007 (mañana)

Διαβάστε περισσότερα

Unos cambios de la pronunciación

Unos cambios de la pronunciación Unos cambios de la pronunciación desde griego moderno al griego clásico (según Erasmo) por El profesor Don Potter Cambios de la pronunciación recomendados de parte del Maestro Don Potter para El Griego

Διαβάστε περισσότερα

Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα:

Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

PACIFICADOR διαλλακτηρ,ηρος; διαλλáκτης,οu,ò; σuµβιβαστικóς,η,óν pacificator.- Que reconclia: καταρτιστηρ,ηρος,ò moderator.-

PACIFICADOR διαλλακτηρ,ηρος; διαλλáκτης,οu,ò; σuµβιβαστικóς,η,óν pacificator.- Que reconclia: καταρτιστηρ,ηρος,ò moderator.- P PACER áποβóσκοµαι,éκνéµοµαι,éπιβáσνεµéθω,νοµεúω despasco,depascor.- Apto para pacer: νοµωδης,ης,ες aptus ad pacendum.- Pacer del todo: éκβóσκοµαι depasco.-el acto de pacer,pastar: βóσκεσις,εως,η pastio.-

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙ ΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΛΑΤΙΝΙΚΑ *** Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Ι ΑΓ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΛΑΤΙΝΙΚΑ *** Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ι ΑΓ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΛΑΤΙΝΙΚΑ *** Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ [Α] ΚΕΙΜΕΝΟ Tum Camillus, qui diu apud Ardeam in exilio fuerat propter Veientanam praedam non aequo iure divisam absens dictator est factus;

Διαβάστε περισσότερα

ες squalidus,macilentus,strigosus, pallidus,pallescens

ες squalidus,macilentus,strigosus, pallidus,pallescens M MACEDONIA,guardia imperial de πεζéταιροι,ων,οì milites imperatoriae custodiae apod macedonas MACERACIÓN φúρασις,εως,η maceratio MACERADO τακηρóς,ταριχηρóς,á,óν mace ratus,sale maceratus MACERAR áναφuρáω,éκτηκω,éπισµúχω,προ

Διαβάστε περισσότερα

ACTIVIDADES INICIALES

ACTIVIDADES INICIALES Solucionario Trigonometría ACTIVIDADES INICIALES.I. En una recta r hay tres puntos: A, B y C, que distan, sucesivamente, y cm. Por esos puntos se trazan rectas paralelas que cortan otra, s, en M, N y P.

Διαβάστε περισσότερα

AGUDO: αíχµηεις,εσσα,εν; áστρηνης,

AGUDO: αíχµηεις,εσσα,εν; áστρηνης, ùποβρúχιος,ος,ον aquis demersus> Para lavarse las manos: χειρóνιπτρον,ου,τó ipsa aqua manibus abluendis.-parecido al agua: ùδατωδης, ης,ες; ùδατοειδης,ης,éς aquae similis.-poca agua: úδρíον,ου,τó; ùδρíσκη,ης,η

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS COLEGIO DE LETRAS CLÁSICAS Programa de griego III

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS COLEGIO DE LETRAS CLÁSICAS Programa de griego III 1 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS COLEGIO DE LETRAS CLÁSICAS Programa de griego III LICENCIATURA: Letras Clásicas CICLO LECTIVO: 2014-1 ÁREA DE CONOCIMIENTO: Lengua

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ KAI ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ KAI ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙ ΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 20 Ιουνίου 2013 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κικέρων (106-43 π.χ.)

Κικέρων (106-43 π.χ.) Κικέρων (106-43 π.χ.) Α. Βίος: Ο Κικέρων γεννήθηκε το 106 στο Arpinum. Αν και homo novus, διέτρεξε τα αξιώματα με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα, με κορυφαία κατάληξη την υπατεία του έτους 63 (εξουδετέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ - VIMAR 0 V~ DIMMABE MOOCHROME AMP AMPE MOOCHROME VIMAR VARIATEUR 0 V~ - DIMMERFÄHIGE MOOCHROMATICHE AMPE VO VIMAR MIT 0 V~ ÁMPARA MOOCROMÁTICA VIMAR REGUABE

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΙΜΙΟΥ ΤΕΡΤΥΛΛΙΑΝΟΥ

ΣΕΠΤΙΜΙΟΥ ΤΕΡΤΥΛΛΙΑΝΟΥ ΣΕΠΤΙΜΙΟΥ ΤΕΡΤΥΛΛΙΑΝΟΥ Περι Μετανοιασ (De Paenitentia)(*1) Κεφ. 1o. Η μετάνοια των εθνικών I. Paenitentiam hoc genus homines quod et ipsi retro fuimus, caeci sine domini lumine, natura tenus norunt passionem

Διαβάστε περισσότερα

LECTIO XXVII: ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΩΡΙΜΑΖΕΙ ΟΠΩΣ ΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

LECTIO XXVII: ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΩΡΙΜΑΖΕΙ ΟΠΩΣ ΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ LECTIO XXVII: ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΩΡΙΜΑΖΕΙ ΟΠΩΣ ΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Cum Accius ex urbe Roma Tarentum venisset, ubi Pacuvius grandi iam aetate recesserat, devertit ad eum. Accius, qui multo minor natu erat, tragoediam

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το παρακάτω κείµενο: Hannibal, dux Carthaginiensis,

Διαβάστε περισσότερα

GRASS 1055 ZSH. Instruction manual. Libretto d instruzioni. Manual de instrucciones Manuel d instructions. Manual do operador

GRASS 1055 ZSH. Instruction manual. Libretto d instruzioni. Manual de instrucciones Manuel d instructions. Manual do operador GRASS 1055 ZSH EN Instruction manual IT Libretto d instruzioni ES FR Manual de instrucciones Manuel d instructions PT GR Manual do operador Español ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN 1. Introducción 2 2. Normas y

Διαβάστε περισσότερα

ATOM 250 G. Návod na obsluhu Original brugsanvisning Manual de instructiuni

ATOM 250 G. Návod na obsluhu Original brugsanvisning Manual de instructiuni ATOM 250 G EN ES IT FR PT Instruction manual Manual de instrucciones Libretto d istruzioni Manuel d instructions Manual do operador GR PL DE RU NL Instrukcja onsulgi Betriebsanweisung Handleiding CZ DK

Διαβάστε περισσότερα

ORACIONES DE RELATIVΟ

ORACIONES DE RELATIVΟ INFINITIVO, EL PARTICIPIO, ORACIONES COMPLETIVAS, Traducción: ORACIONES DE RELATIVΟ 1. Τὸ μὲν ὑγιαίνειν ἄριστον ἀνδρὶ θνητῷ, δεύτερον δὲ τὸ καλὸν καὶ ἀγαθὸν εἶναι, τρίτον δὲ τὸ δικαίως πλουτεῖν, τέταρτον

Διαβάστε περισσότερα

NIVEL A (A1&A2) MÓDULO 1 MAYO 2015. ΚΠγ / Certificado Estatal de Lengua Española Mayo 2015. según la escala del Consejo de Europa COMPRENSIÓN LECTORA

NIVEL A (A1&A2) MÓDULO 1 MAYO 2015. ΚΠγ / Certificado Estatal de Lengua Española Mayo 2015. según la escala del Consejo de Europa COMPRENSIÓN LECTORA Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Υ, Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ ΚΑΙ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ M i n i s t e r i o de C u l t u r a, E d u c a c i ó n y A s u n t o s R e l i g

Διαβάστε περισσότερα

PREPARACIÓN EN LA ESCUELA LIBRO DEL PROFESOR PARA EL EXAMEN PREPARÁNDONOS PARA EL NIVEL A (A1&A2) EXAMEN DE ESPAÑOL

PREPARACIÓN EN LA ESCUELA LIBRO DEL PROFESOR PARA EL EXAMEN PREPARÁNDONOS PARA EL NIVEL A (A1&A2) EXAMEN DE ESPAÑOL A PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN EN LA ESCUELA PREPARÁNDONOS PARA EL NIVEL A (&) EXAMEN DE ESPAÑOL LIBRO DEL PROFESOR Το έντυπο αυτό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης: «Διαφοροποιημένες και Διαβαθμισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Black and White, an innovation in wooden flooring.

Black and White, an innovation in wooden flooring. a m s t e r d a m v i e n n a l o n d o n p a r i s m o s c o w d u b l i n m i l a n c o p e n h a g e n g e n e v a a t h e n s b a r c e l o n a r e y k j a v i c k i e v GB PT ES IT GR Black and White,

Διαβάστε περισσότερα

GRAMÁTICA)GRIEGA)) ) DEL)NUEVO)TESTAMENTO)) ) PARA)PRINCIPTANTES)) )

GRAMÁTICA)GRIEGA)) ) DEL)NUEVO)TESTAMENTO)) ) PARA)PRINCIPTANTES)) ) GRAMÁTICA)GRIEGA)) ) DEL)NUEVO)TESTAMENTO)) ) PARA)PRINCIPTANTES)) ) Por J. W. Roberts, Ph. D. Associate Professor of Bible Abilene Christian College The Extension Department Abilene Christian College

Διαβάστε περισσότερα

Ισπανικά Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Ισπανικά Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Ισπανικά Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλείo Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Panel lateral/de esquina de la Synergy. Synergy πλαϊνή σταθερή πλευρά τετράγωνης καμπίνας. Rohová/boční zástěna Synergy

Panel lateral/de esquina de la Synergy. Synergy πλαϊνή σταθερή πλευρά τετράγωνης καμπίνας. Rohová/boční zástěna Synergy Instrucciones de instalación Suministrar al usuario ADVERTENCIA! Este producto pesa más de 19 kg, puede necesitarse ayuda para levantarlo Lea con atención las instrucciones antes de empezar la instalación.

Διαβάστε περισσότερα

Puerta corredera de la Synergy Synergy Συρόμενη πόρτα Posuvné dveře Synergy Porta de correr da Synergy

Puerta corredera de la Synergy Synergy Συρόμενη πόρτα Posuvné dveře Synergy Porta de correr da Synergy Instrucciones de instalación Suministrar al usuario ADVERTENCIA! Este producto pesa más de 19 kg, puede necesitarse ayuda para levantarlo Lea con atención las instrucciones antes de empezar la instalación.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα: Qui potuisti populari hanc terram, quae te genuit atque te aluit? Non tibi ingredienti fines patriae ira cecidi? Quamvis

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ, ΚΕΙΜΕΝΑ 28-35 Α.ΚΕΙΜΕΝΟ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ, ΚΕΙΜΕΝΑ 28-35 Α.ΚΕΙΜΕΝΟ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ, ΚΕΙΜΕΝΑ 28-35 Α.ΚΕΙΜΕΝΟ 1.Tu hominem investiga, quaeso, summaque diligentia vel Romam mitte vel Epheso rediens tecum deduc. Noli spectare quanti homo sit. Parvi enim preti est, qui

Διαβάστε περισσότερα

TO ΠNEYMA ΩPIMAZEI OΠΩΣ OI KAPΠOI

TO ΠNEYMA ΩPIMAZEI OΠΩΣ OI KAPΠOI ΜΑΘΗΜΑ XXVII LECTIO SEPTIMA ET VICESIMA TO ΠNEYMA ΩPIMAZEI OΠΩΣ OI KAPΠOI ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ - ΑΣΚΗΣΕΩΝ 1. Ερωτήσεις - ασκήσεις ανοικτού τύπου 1. Tων κυρίων ονοµάτων του κειµένου να γραφεί η ονοµαστική,

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά Παλετών του Οίκου SISMEBI

Χαρακτηριστικά Παλετών του Οίκου SISMEBI Χαρακτηριστικά Παλετών του Οίκου SISMEBI Συνήθης Χωρητικότητα παλέτας: 588 φιάλες 0,75lt (στα 75,9 mm διαμέτρου) Η Παλέτα δέχεται όλες τις φιάλες (σε 3 επίπεδα) που έχουν ύψος έως 330 mm. Αδρανείς σε οσμές,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ 8 Raimon Novell ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ Η ΜΑΡΙΑΝΉ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 1.- ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΧΑΡΙΣΜΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Gonzalo Hernández Sanjorge

Gonzalo Hernández Sanjorge Análisis de las Enneadas de Plotino. Tratado Segundo de la Enneada Primera Acerca de las virtudes 1 Gonzalo Hernández Sanjorge La virtud como forma de semejanza con la divinidad. En este tratado Plotino

Διαβάστε περισσότερα

SC1500 INSTRUCTIONS FOR USE 2/13 FORM NO. 56091050. Instrucciones de uso Manual de Utilização Istruzioni d uso Οδηγίες χρήσης. Models: 56104002 (51D)

SC1500 INSTRUCTIONS FOR USE 2/13 FORM NO. 56091050. Instrucciones de uso Manual de Utilização Istruzioni d uso Οδηγίες χρήσης. Models: 56104002 (51D) 2/13 FORM NO. 56091050 A-Español B-Português C-Italiano D-Ελληvικά Models: 56104002 (51D) Instrucciones de uso Manual de Utilização Istruzioni d uso Οδηγίες χρήσης SC1500 INSTRUCTIONS FOR USE A - ESPAÑOL

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα: Cum Africanus in Literno esset, complures praedonum duces forte salutatum ad eum venerunt. Tum Scipio,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΤΟΜΟΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΤΟΜΟΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΤΟΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 34-49 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΥΝΤΑΞΗ-ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 1 2 Μάθηµα 36 ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΩΡΟ ΟΚΙΑΣ Manius Curius Dentatus maxima frugalitate utebatur, quo facilius divitias contemnere

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 Ε_3.Λλ3Κ(ε) ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 14 Απριλίου 2013 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα:

Διαβάστε περισσότερα

Τίτος Λίβιος (59 π.χ.-17 μ.χ.)

Τίτος Λίβιος (59 π.χ.-17 μ.χ.) Τίτος Λίβιος (59 π.χ.-17 μ.χ.) Ο Τίτος Λίβιος με το έργο του Ab urbe condita (142 βιβλία) αφηγείται την ιστορία της Ρώμης από τις μυθολογικές της καταβολές (753 π.χ.) έως το θάνατο του θετού γιου του Αυγούστου,

Διαβάστε περισσότερα

Five tips for learning a new language or a second Language:

Five tips for learning a new language or a second Language: Learning a new language or a second language is not easy or quick. Especially the first few months, it requires a lot of time, a lot of patience, and commitment. Learning a new language or a second language

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ γραπτή εξέταση στo μάθημα ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη: Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητής: A1. Nα μεταφράσετε τα αποσπάσματα: Α. Deinde, cum lacrimae suae, diu cohibitae, vincerent prorumperentque,

Διαβάστε περισσότερα

TAREAS DE VERANO. GRIEGO 1º BACHILLERATO

TAREAS DE VERANO. GRIEGO 1º BACHILLERATO TAREAS DE VERANO. GRIEGO 1º BACHILLERATO Contenidos que debes repasar y estudiar para el examen de recuperación de septiembre: Morfología nominal: artículos (página 26), declinaciones (primera, segunda

Διαβάστε περισσότερα

TEST DE INDEPENDENCIA EN SERIES TEMPORALES

TEST DE INDEPENDENCIA EN SERIES TEMPORALES TEST DE INDEPENDENCIA EN SERIES TEMPORALES Titulación: Doctorado en Tecnologías Industriales Alumno/a: Salvador Vera Nieto Director/a/s: José Salvador Cánovas Peña Antonio Guillamón Frutos Cartagena, 10

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3)

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Α. Να αποδώσετε στο τετράδιό σας στην ελληνική γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙ ΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

accedo spolio, vaco utor, potior

accedo spolio, vaco utor, potior Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Π Ι Ν Α Κ Ε Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ 1. Υποκείµενο Κατηγορούµενο - Αντικείµενο 3 2. Προσδιορισµοί 7 3. Χρήση των πτώσεων (Ονοµαστική - Γενική οτική Αιτιατική 9 Αφαιρετική)

Διαβάστε περισσότερα

ROTOLAVIT. Rev. 01 / 04.10 Hettich AG AB1006ESPTEL. ES Instrucciones de manejo... 6. PT Manual de operação... 37. EL Οδηγίες χειρισµού...

ROTOLAVIT. Rev. 01 / 04.10 Hettich AG AB1006ESPTEL. ES Instrucciones de manejo... 6. PT Manual de operação... 37. EL Οδηγίες χειρισµού... ROTOLAVIT ES Instrucciones de manejo... 6 PT Manual de operação... 37 EL Οδηγίες χειρισµού... 68 Rev. 01 / 04.10 Hettich AG AB1006ESPTEL A Fig. 1 3+ 1 3 3500 9:30 SPIN START WASH STOP SALINE CHECK Fig.

Διαβάστε περισσότερα

OBRAS COM PLETAS DE A R ISTO TELES POETICA. Versión directa, introducción y notas. por «1. Dr. Juan David García Bacca

OBRAS COM PLETAS DE A R ISTO TELES POETICA. Versión directa, introducción y notas. por «1. Dr. Juan David García Bacca OBRAS COM PLETAS DE A R ISTO TELES POETICA Versión directa, introducción y notas por «1 Dr. Juan David García Bacca Profesor de Filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México BIBLIOTHECA SCRIPTORUM

Διαβάστε περισσότερα

EROS, MEMORIA Y ARTE. HOMOSEXUALIDAD. Del barco. Tou ploivou. Mevre" tou 1896 Días de 1896. Vino a leer

EROS, MEMORIA Y ARTE. HOMOSEXUALIDAD. Del barco. Tou ploivou. Mevre tou 1896 Días de 1896. Vino a leer Maqhvmata glwvssa" kai neoellhnikouv politismouv EROS, MEMORIA Y ARTE. LITERATURA GRIEGA: LA POESÍA DE CAVAFIS A. Vicente Sánchez Universidad de Zaragoza 22/04/2008 HOMOSEXUALIDAD Tou ploivou Τον μοιάζει

Διαβάστε περισσότερα

GRASS 855 ZSG GRASS 1055 ZSG GRASS 1255 ZSG. Instruction manual. Libretto d instruzioni. Manual de instrucciones Manuel d instructions

GRASS 855 ZSG GRASS 1055 ZSG GRASS 1255 ZSG. Instruction manual. Libretto d instruzioni. Manual de instrucciones Manuel d instructions GRASS 855 ZSG GRASS 1055 ZSG GRASS 1255 ZSG EN Instruction manual IT Libretto d instruzioni ES FR Manual de instrucciones Manuel d instructions PT GR Manual do operador Español ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 27 Β ΟΡΟΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ Εκφέρεται είτε με απλή αφαιρετική είτε με το σύνδεσμο quam και ομοιόπτωτα ή ομοιότροπα (όταν ο α όρος δεν κλίνεται, είναι δηλαδή επίρρημα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 21 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟ ΑΙΤΙΟ Λέγεται το αίτιο που εντοπίζεται σε εξωτερικές καταστάσεις, όχι σε ψυχικές συγκινήσεις και συναισθήματα. Εκφράζεται: α.

Διαβάστε περισσότερα

RADIO πηvíov,ou,τó dadius> De rueda: óíµoς,ou,ò radius rotae> Hueso menor del

RADIO πηvíov,ou,τó dadius> De rueda: óíµoς,ou,ò radius rotae> Hueso menor del R RABADILLA óρθoπúγιov,ou,τó pars supra clunes elata RÁBANO `ραφávη,ης,η;`ραφαvíς,íδoς η;`ρáφαvoς,ou,ò; σuρµαíα,ας,η; σuρ- µíov,ou,τó raphanus> A manera de: `ραφαvηδóv in modum raphani> Pequeño κραµβíδιov,ou,τó

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Σάββατο, 20 Ιουνίου 2015 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

BULK FIRST E. Instruction manual. Libretto d instruzioni. Manual de instrucciones Manuel d instructions. Manual do operador

BULK FIRST E. Instruction manual. Libretto d instruzioni. Manual de instrucciones Manuel d instructions. Manual do operador BULK FIRST E EN Instruction manual IT Libretto d instruzioni ES FR Manual de instrucciones Manuel d instructions PT GR Manual do operador Español ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN 1. Introducción 2 2. Normas y precauciones

Διαβάστε περισσότερα

CORREOSO ìµαντωδης,ης,ες loro similis. CORRER áποθéω,διεκτρéχω,δραµéω,δρο-

CORREOSO ìµαντωδης,ης,ες loro similis. CORRER áποθéω,διεκτρéχω,δραµéω,δρο- rreoc de los reyes persas: áγγαροι, οì regum persarum taballarii> Posta: τροχíας,ου,ò cursor,nuntius> Ser correo de a pie: `ηµεροδροµéω cursor a pedibus sum> Tener el oficio de: `ηµεροδροµéω cursor,tabellarius

Διαβάστε περισσότερα

2015 40 parem diu inopes hoc quos neutris cultellum unguium eam 10 . «Id exemplum sut rem quendam incitavit»: 5

2015 40  parem diu inopes hoc quos neutris cultellum unguium eam 10 . «Id exemplum sut rem quendam incitavit»: 5 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ Id exemplum sutōrem quendam incitavit, ut corvum docēret parem salutatiōnem. Diu operam frustra impendēbat; quotiescumque avis non respondēbat, sutor dicere

Διαβάστε περισσότερα

CR 1100, CR 1200, CR 1400

CR 1100, CR 1200, CR 1400 CR 1100, CR 1200, CR 1400 Instrucciones de uso Manual de Utilização Istruzioni d uso Οδηγίες χρήσης Obsolete Nilfisk MODELS 56304009, 56304010, 56304011, 56304012, 56304013, 56304014, 56304015, 56304016,

Διαβάστε περισσότερα

QUINCE RASGOS DE LOS LENGUAJES CIENTÍFICO-TÉCNICOS DEL GRIEGO ANTIGUO

QUINCE RASGOS DE LOS LENGUAJES CIENTÍFICO-TÉCNICOS DEL GRIEGO ANTIGUO HVMANITAS - Vol. LI (1999) 3-21 A. LóPEZ EIRE Universidad de Salamanca QUINCE RASGOS DE LOS LENGUAJES CIENTÍFICO-TÉCNICOS DEL GRIEGO ANTIGUO Summary: Applying the point of view of Pragmatics, the author

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Ξενοφώντος Ελληνικά, Βιβλίο Β,Κεφ.ΙI,20-21 Λακεδαιμόνιοι δέ οὐκ ἔφασαν πόλιν Ἑλληνίδα ἀνδραποδιεῖν μέγα ἀγαθόν εἰργασμένην ἐν τοῖς μεγίστοις

Διαβάστε περισσότερα

CR 1000, CR 1000 XL. Instrucciones de uso Manual de Utilização Istruzioni d uso Οδηγίες χρήσης. 2/08 revised 4/08 FORM NO. 56041723.

CR 1000, CR 1000 XL. Instrucciones de uso Manual de Utilização Istruzioni d uso Οδηγίες χρήσης. 2/08 revised 4/08 FORM NO. 56041723. CR 1000, CR 1000 XL Instrucciones de uso Manual de Utilização Istruzioni d uso Οδηγίες χρήσης Nilfisk Models: 56515850, 56515852 2/08 revised 4/08 FORM NO. 56041723 A-Español B-Português C-Italiano D-ΕλληvÈκά

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Stratos/-D/-Z/-ZD

Wilo-Stratos/-D/-Z/-ZD Wilo-Stratos/-D/-Z/-ZD E Instrucciones de instalación y funcionamiento GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας I Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione 2 090 721-Ed.01 / 2008-08-Locatech Fig. 1a:

Διαβάστε περισσότερα

Στο ρόµο Για Τις Πανελλαδικές

Στο ρόµο Για Τις Πανελλαδικές Στο ρόµο Για Τις Πανελλαδικές Η εφηµερίδα µας σε συνεργασία µε το Φροντιστήριο «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ» από την Πέµπτη 19/2/2004 και κάθε Πέµπτη θα δηµοσιεύει προτεινόµενα θέµατα για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις µε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ A. Να μεταφράσετε το παρακάτω κείμενο: Nam in sacello quodam nocte cum sororis filia persedebat expectabatque dum aliqua vox congruens proposito audiretur. Tandem puella,

Διαβάστε περισσότερα