ó; περπερεíα,ας,η; περπερíα,ας,η; ποππúσµατα,τá; ποπυσµóς,οû,ó; θωπεíα ας,η assentatio,adulatio,aurium delinimentum,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ó; περπερεíα,ας,η; περπερíα,ας,η; ποππúσµατα,τá; ποπυσµóς,οû,ó; θωπεíα ας,η assentatio,adulatio,aurium delinimentum,"

Transcript

1 dae formae studiosus.- Que se adorna magníficamente: πανηγιριστης,οû,ó qui magnifice sese adornat> Para tener un hermoso aspecto: σξηµατοποιéοµαι ad speciem pulchram me compono> Acción de adornarse: κóµµωσις, εως,η ornatio ADORNO áνθος,εοσ,το; óφελτρον,ου, τó; διακονíς,íδος,η; διασκευη,ης,η; éµµéλεια,ας,η; κóσµησις,εως,η; σéµνωνα, ατος, τó; σχηµáτισις,εως,η adornatio,ornamentum> Adorno afectado rebuscado: κóµµωσις,εως,η ornatus affectatus.- Con siete clase de adornos: éπτáτολος,ος,ον septem modis instructus.- Cuanto sirve para adornar o hermosear: κáλλυτρον,ου,τó id quo aliquid exornatur> Cuidadosa al adorno: κλαλωπιστρια,ας,η ornatus studiosa.- De diversos colores: ποíκιλµα,ατος,τó; ποικιλµóς,οû,ó ornatus versicolor.- De escaso valor: σπéλλιον, ου, τó; ψéλλιον, ψáλλιον, ψáλιον,ου,τó; ψαλíα,ας,η; ψéλλια,ων τá bullae> De la cabeza: áναδéσµη, ης,η ornamentum capitis> De mujer: µαλáκιον,ου muliebris ornatus> De piel o metal para la cabeza: στλεγγλíς,íδος,η pellis aut lamina qua pro corona utebatur.- Adorno femenil éµπλóκια, ων,τá mundus muliebris> Florido: éπανθισµóς,ου,ó florida exornatio.- Apto para el adorno: καλλωπιστικóς,η,óν ornatui aptus> Maestro de adornos y peinados: κοµµωτικóς,η,óν qui artem comendi profitetur.- Instrumentos para adorno y afeite: κοµµωτρíδιον,ου,τó ins trumentum sive medicamentum quo crines ornantur.- Más esmerado: κοσµóς, οû,ó ornatus accusatior.- Emplear demasiado adorno: κοµóω nimium ornatum adhibeo> Mujeril: χελιδων,óνος η; σφενδ0νη,ης,η; σπατáλιον,ου,τó ornatus muliebris> Para corona de edificios: σταφáνωσις,εως,η aedium ambitus> Pequeño: κοσµáριον,ου,τó parvum ornamentum> Ornamento del ADUCIR éπáγοµαι adduco ADULACIÓN: éργοµωκíα,ας,η; κεληθµóς, οû,ó; κολακεíα,ας,η; κροκιδισµóς,οû, cuerpo: σχηµατισµóς,οû,ó ornatus corporis> Aderezo: κóµµωµα, ατος,τó ornatus ADQUIRIDO: éγκτητος,ος,ον; κτητóς, η,óν; ποριστóς,η,óν; τευκτóς,η,óν; ùποποιητóς,η,óν; éπíκτητος,ος,ον; (postea acquisitus, adquirido después) ADQUIRIR: áφúσσω (-ξω,-σω); éγκτáο- µαι, éκπορíζω; εúρéω, εúρω, εúρíσκω καµαρεúω, κατακτáοµαι, κατατíθηµι; κτáοµαι,κτωµαι (κτησοµαι, κéκτηαµαι, éκτηµαι); κτεατíζω, νοµéοµαι, πáω, πáοµαι (πáσοµαι,πéπαµαι); περιáπτω, περιποιéω, προσποιéω, συναγεíρω, συνεπιλαµβáνω acquiro> Aún más: προσεπικτáοµαι, éπικτáοµαι, παρακτáοµαι, προσκτáοµαι, προσπορíζω insuper acquiro.- Diestro en adquirir: κτητικóς,η,óν adquirendi peritus.- Fácil de adquirir: εúóριστος, ος,ον facile parabilis.- Adquirir al mismo tiempo: συγκατακτáοµαι, συγκτáοµαι, συµπορíζοµαι, συíµπορζω simul,una acquiro.- Lo que cada uno adquiere para sí: αúτορéγµων,ονος,ó, η id quod quis ipse sibi arcessit.- Más de lo suficiente: ùπερκτáοµαι plus quam satis acquiro.- Modo de adquirir: συµπορισµóς,οû,ó ratio acquirendi.-que puede adquirirse con el estudio o la práctica: µελετητóς, η,óν qui meditando vel exercitatione potest acquiri ADQUISIBLE: κτηετóς,η,óν parabilis ADQUISICIÓN: éγκτηµα, ατος,τó; éγκτησις,εως,η; éπíκτησις,εως,η; éπíτευµγα, ατος,τó; éπíτευξις, εως, η; κατáκτησις,εως,η; περιποíησις,εως,η; συµπορισµóς,οû,ó acquisitio>de lo que aún faltaba: προσπορισµóς,οû,ó adquisitio eius quod adhuc deerat ó; περπερεíα,ας,η; περπερíα,ας,η; ποππúσµατα,τá; ποπυσµóς,οû,ó; θωπεíα ας,η assentatio,adulatio,aurium delinimentum, floccorum collectio.- 21

2 Dolosa: πιθηκισµóς,οû,ó adulatio dolosa> El que con un discurso serio encubre una vil adulación: σεµνοπαρáσιτος,ος,ον qui severa orationem vilem tegit assentionem.- Que no se deja arrastrar por la: áθωπευστος,ος ον; -πευτος,ος,ον qui adulatione non capitur.- Usar de adulaciones: πιθηκíζω dolosa adulatione utor ADULADOR: `ηδυλóγος,ος,ον; αíκáλος, ος,ον; βουκολητης,οû,ò; κηληστης,οû ó; κóβαλος,ος,ον; κóλαξ,ακος,ò; µαγητης,ου,ò; παρáσιτος, ος,ον; στωµυλος,ος,ον; θωψθωπóς, ò adulator,delinitor> Para poder comer: λιµοκóλαξ,ακος,ò adulari edendi causa.- Aduladores viles: πρωκúνες,ων,οì antecanes> Del pueblo: δηµοπíθηκος,ος, ον populi adulator.- Del rico por glotonería: κνισσοκóλαξ,ακος,ò conviviorum gratia divitis adulator> Pa labras aduladoras: `ηδυλισµóς,οû,ò adalutoria verba.-que gusta de aduladores: φιλοκóλαξ, ακος,ò,η qui gaudet assentatoribbus> Aduladora: κηλητειρα,ας,η; κολακíς, íδος,η quae aures permulcet,adulatrix ADULAR: `ηδυλíζω, `ηδυλογéω, éναπωπεúω, καταπερπερεúοµαι,κερκω, πíζω, κολακεúω, κροκιδíζω, κροκοδíζω, λασκáζω, παρασιτéω, περισσαíνω, πυππáζω, σαíνω, ùπαικáλλω, ùπéρχοµαι, ùποθωπεúω adulor,assentor> Adular antes: προκολακεúω ante adulor.- Astuto en adular: κολακευτικóς,η,óν solers in adulando.- El que no adula: áσαντος,ος,ον non blandiens> Para comer: ψωµοκολακεúω ventris causa assentor.- Adulador sobremanera: ùπερκολακεúω supra modum assentor.- Hablar con lisonja: ùποπεπτωκóτως éχω assentatorie dico> Atraer con lisonjas: θωπεúω, θωπτω blanditiis capto ADULATORIO κολακικóς,η,óν; θωπευτικóς,η,óν; θωτικóς,η,óν adulatorius assentatorius ADULTERA: µοιχαλíς,íδος; µοιχáς,áδος µοιχεúτρια,ας,η adultera, moecha ADULTERACIÓN:νóθευσις, παραποíησις, εως,η adulteratio ADULTERADO: áδóκιµος,κáπηλος,ος,ον; χαλκóκρας,ατος,τó; χαλκóκρατος,ος,ον κáπηλος,ον,ον adulteratus> Lo que está adulterado: κιβδηλευµα,ατος,tó; παρακεκοµµéνος,η,ον; παραποíηµα,ατος τó adulteratus,adulteratum,fucatus ADULTERAR: δολíζω,éκκαπελεúω, νοθεúω παραγλúφω, παραποιéω adultero, cauponor.- Como los taberneros κατακαπελéυω adultero caupone more.- El metal,las monedas: κιβδελεúω, παρασηµαíνω adultero metallum, pecuniam Secretamente: ùπονοθεúω clam adultero ADULTERINO: éκλáρνακος, µοιχíδιος, παρáβολος, ùπóκυλος,ος,ον; µοιχικóς, η,óν adulterinus ADULTERIO µοιχαλíς,íδος,η;µοιχεíα ας,η adulterium.- Cometer..: µοιχáο- µαι,µοιχεúω adulterium committo, moechor.- Cometer adulterio el marido: παροχεúω aliam (praeter meam) foeminam ineo.- Cometer adulterio la mujer: παροξεúοµαι alium praeter maritum admitto.-multa que paga el adúltero cogido en..: µοιχáγρια,ων, τá quae persolvit is qui in adulterio est comprehensus ADÚLTERO κοινολεχης,ης,éς;áπóκοιτος ος,ον; γαµακλóπος,ος,ον; µοιχóς,οû, ò; οíκοφθóρος,ος,ον communem lectum habens,foris cubans, adulter,moechus Castigar ignominiosamente al: `ραφανιδóω deprehensum adulterum excrucio ad ignominiam.- Castigo,pena de los adúlteros: `αφανíδωσις, εως,η poena ex adulteris sumpta.- Ser adúltero: áποκοιµáοµαι, áποκοιτéω, µοιχáοµαι, µοιχáζω, µοιχαω foris cubo,secubo, moechor,adulter sum ADULTO: éξηβος,η,ον; τρóφιµος,η,ον adultus.- Edad adulta: áδρυνσις,εως, η aetas matura.- Los que son adultos: τρóφιες,οì qui iam sunt adulti.- Poco adulto,poco crecido: γλα- 22

3 γóων,ων,ον nondum satis adultus ADUNAR: συνωθω in unum cogo ADVENEDIZO: éποικος,áποφúλιος, éπηλυτος, éπíρρυτος, παρεíσακτος,ος, ον; éπηλυτης,ου,ò; γειωρας,ου,ò; µéτηλυς,υδος,ò,η advena,adventitius ADVERBIAL éπιρρηµατικóς,η,óν adverbialis ADVERBIALMENTE: éπιρρηµατικως adverbialiter ADVERBIO éπíρρηµα,ατος,τó adverbium ADVERSARIO: áντíδικος, αντικεíµενος, η,ον; áντιµαχητης,οû,ò; áντιστáτης, ου,ò; éναντíβιος, ος, ον;ùπεναντíος α,ον adversarius,innitor> En la lucha,émulo: áντíπαλος,ος,ον adversarius in lucta, aemulus> Objección del adversario ùποφορá,âς,η oratio adversarii ADVERSIDAD: δισηµερíα,ας,η; δυσπητη- µα,ατος,τó; δυστυχíα,αση; κóχθηµα, ατος,τó; συντυχíα,ας,η adversitas, aerumna,adversus casus> ADVERSO: áντιπνóος,ος,ον; áντíθετος, ος,ον reflans, adversus ADVERTENCIA; καταµáθησις,εως,η; θε- µóς,οû,ó; καταγóνησις,εως,η animadversio,monitio>con advertencia éπισταµéνως scienter ADVERTIDO: κατανóηµα,ατος,τó (lo que se ha advertido,animadversio) ADVERTIR: εíσνοéω, éπιστρéφω, κατανοéω, καπτοοεúω animadverto> Fácil de advertir: εúκατανóητος,ος,ον facilis animadversu ADYACENTE,estar adyacente: συγκατáκειµαι adjaceo AÉREO: εεριος, ηνµóφοιτις,, áéριος, διαéριος,ος,ον aërius AFABILIDAD εúπροσηγορíα,φιλοπροση- ADVENIMIENTO: παραγéνησις,εως,η;προσηλευσις,-ηλυσις,εως,η adventus ADVENTICIO:éπíβλητος,ος,ον adventicius γορíα, εµιλιχíα, προσηνεια,ας,η affabilitas> Con afabilidad: φιλοφρονéστατα humanissime AFABLE: éντευκτικóς,η,óν; éρíηρος, εúπροσηγορος, εúπρóσιτος, εúπροσοδος εúπρóσοιστος,ος,ον; òµιλητικóς, òµιλητος,η,óν affabilis,amabilis,comis El que se muestra afable: εúπáχορος, ος,ον affabilem se praebens.- Muy afable: πáµφιλος,,ος,ον suavissimus Poco afable: δυσéντευκτος,ος,ον qui sui conveniendi copiam aegre facit.- Afable,de fácil acceso: προσιτóς,η, óν; πρóσπλαστος,ος,ον facilem accessum habens> Ser afable: εúγνωµονéω, φιλοφρονéω benevolus sum,comis AFABLEMENTE: δηµοτικως humaniter AFAMADO éπιβοητος,ος,ον diffamatus AFAN,lleno de afanes: πραγµατθδης,ης ες negotiosus AFANADO ταλαεργóς,óς,óν laboriosus AFANOSAMENTE: διαπóνως laboriose AFEADO: κηλιδωτóς,η,óν foedatus AFEAR: `ρυπαíνω, διακναíω, -κνéω, -κνáω, διαλωβáω, -λοβéω, καταχραíνω, κηλιδóω, µορúσω foedo> Mucho καταµιαíνω foedo valde AFECCIÓN: προσπáθεια,ας,η affectio AFECTADO: καθαρúλλος,ος,ον nitidulus> Estar afectado sobremanera: ùπερπαθéω, περιπαθéω pratermodum,vehementer afficior.- Estar ligeramente afectado: ùποπαθéω leviter afficior> Muy afectado: éκπαθης,ης,éς; ùπερπαθης,ης,éς vehementer, supramodum affectus 23

4 AFECTARSE fácilmente: εúπαθéω facile afficior> Que se afecta fácilmente: εúπαθης,ης,éς qui faciliter afficitur.- Facilidad de afectarse: εúπáθεια,ας,η;-θíα,ας,η natura quae facile affici potest AFECTO: διáθεσις,εως,η; πáθα,ας,η; παθη,η,η; πáθος,εος,τó; προσπáθεια, ας,η affectus.- Con afecto desordenado: éκπαθως cum immodico affectu.- Con afecto,con buen afecto: πεπονθóτως,σχετικως cum affectu, studiose.- Con grande y vehemente afecto: περιπαθως cum magno et vehementi affectu.- Conformidad de afectos: συµπáθεια,ας,η consensus in affectibus.- El primer afecto: πρωτοπáθεια,ας,η primarius affectus α,ον novaculam non expertus.- Ser afeitado,afeitar: ξúροµαι novacula rador,rado> Afeitar hasta el cutis: ξυρáω tondeo ad cutem> Desear,necesitar afeitarse: κουρéω tondere cupio,opus tondendi habeo AFEITE: éντριµα,ατος,τó; φαρµáκιον, ου,τó; φáρµακον,ου,τó; φυκíον,ου,τó; φûκος,εος, τó; χρωµα,ατος,τó; κηφην, ηνος,ò; πηνηκη,ης,η; στíβι,τó; στí- µις,ιδος,η fucus,pigmentum,faciei fucus.- Acción de darse afeites: éντρεψις,εως,η coloris asciti inductio.- Caja de afeites para las mujeres:`óρκη,ης,η capsa pigmentorum muliebrum> Caja de afeites: κοιτíς,íδος, η capsula mundi muliebris> Color fingido: πηνíκισµα,ατος τó fucus,impostura> Colorete: στιµ- µíσµατα,ατος,τó fucus,pigmenta> Del rostro: ùπογραφη,ης,η pictura vultus.- Deleitarse con afeites y pomadas: φιλαλοιφéω delector unguentis> El que usa de afeites:κοµµωτης,ου,ò qui fuco et mangonio utitur> Estuche para afeites, aderezos: σφραδυδοφυλáκιον,ου,τó loculus ubi servantur annuli sive gemmae.- Gustar de afeites: φιλαλειπτéω delector pigmentis Mujeril: éρúθηµα,ατος τó radix pictoria.- Para hermosear el rostro: κóµµωµα,ατος,τófucus> Rostro con:εí- Medriocridad en los afectos: µετριοπáθεια,ας,η medriocritas affectuum.- Que tiene afectos vehementes: περιπαθης,ης, éς qui vehementes affectus habet> Sentir los mismos afectos: συνοµοιοπαθéω, συνοµοπαθéω similes affectus concipio AFEITADO: κουρíας,ου,ò; τοµαîος,α,ον tonsus,detonsus.- Hasta el cutis: ψιλóκουρος,ος,ον; ξυρíας,ου,ò ad cutem rasus et tonsus.- Tres veces: τρíκουρος,ος,ον ter tonsus AFEITAR: κορσóω, κουρεúω rado,tondeo.- Querer afeitarse: κουριáω tonsoris manum posco.- No experto en navaja de..: áξυρης,ης,éς; áξυρος, δογραφíα,ας,η facies fucata> Usar de afeites: φυκóω, φυκιóω fuco illino AFEMINACIÓN: áπογυναíκωσις,εως,η effoeminatio AFEMINADAMENTE: τεθρυµµéνως,γυναικοθúµως molliter> Moverse: σαυλóοµαι delicior> Vivir: γυναικíζω more foeminarum vivo AFEMINADO áπαλóψιχος,βáταλος,ου,ò; áνανδρος,ου,ò; `ηµíθη-λυς,εως,ò; áβροβáτης,ου,ò; εúθρυβης,ης,éς; εúθρυπτος,ος,ον; γυναικáνηρ,-ανδρος,ò (γυναικáνδρεσι); γυναικíας,ου,ò; γυναικóς,η,óν; γúνις,γúννις,ιδος,ò;µαλακíας,ου, ò; µαλακóς,η,óν; µαλθωδης ης,ες;µáλθων,ων,ον; νανναρíς,ιóς,ó; θηλουδρíας,ου,ò efoeminatus,malthinus> Actidud afeminada: σαúλωµα, ατος,τó delicatus gestus.- Adorno afeminado y excesivo:χληδος,εος,τó; χληµα,ατος,τó ornatus luxuriosior> Con adorno afeminado y excesivo: χλιδανóς,χληδανóς,η,óν ornatus nimis luxuriose.- Ambíguo sexualmente: γúνανδρος,ου,ó,η;áνδρóγυνοι, éνáρεες éων,οì;áνδρóγυνος,ου,ò qui masculi et foeminei sexus est,semi- vir, vir efoeminatus.- De andares afeminados: ποδραβρóς,óς,óν qui gressibus efoe- 24

5 minatis ambulat.- De ánimo: θηλúνους ò,η qui est foemineus animus> Hacerse algo afeminado: ùποθρúπτοµαι aliquantum delicior.- Llevar una vida afeminada: χλíδω, χληδω in deliciis vivo.- Ser de aspecto afeminado: µαλακιáω mollis sum.-de aspecto afeminado: παρθενωπóς,óς,óν aspectu efoeminatus.- Vivir una vida afeminada, afeminadamente βαταλιζéσθαι efoeminate vivere.-que lleva mitra mujeril: θελυµíτρης,ου,ò muliebri mitra redimitus> Otros sinónimos: σχινοτρωκκτης,ου; σχινóτρωξ,ωγος,ò, η; ùγρóνοος,-ους,-ους,ουν effoeminatus AFEMINAMIENTO: διáθρυψις,εως,η effoeminamiento AFEMINAR: áποθηελúνω, áποθρúπω,διαθηλúνω, éκθηλúνω, καταθηλúνω,συνεκθηλúνω effoemino,frango deliciis.- Afeminarse: γυναικοπαθéω, θηλúνω,θηλúνοµαι effoeminor AFIANZAR: éδριáζω, σκéµτω, σκéπτω, σθενóω firmo,fulcio,roboro AFICIÓN,inclinación: áγωνισις,εως,η -νισµα,ατος.τó, áσκυµα,ατος,τó studium AFIRMAR: áσφαλíζω, διασφαλíζω, διïσχυρíζοµαι, éµπεδóω, éνιδρúνω,-ιδρúω, éπερεíδω, éξασφαλíζω, éξρεíζω, ìσχυροποιéω,-ισχυρóω, καταφαíνω, καταφáσκω, καταφáω, κατáφηµι, παγιóω, σκηµπτω, σκηπτω, στερροπιιéω, στεúο- µαι,-στéοµαι, συσφíγγω, ùποτεíνω munio,firmo,confirmo,obfirmo.- Capaz de afirmar,asegurar: κρατυντικóς,η, óν qui hahabet vim firmandi> Con juramento, con tesón: κατισχυρíζω jurejurando firmo,obfirmo.- Sostener apoyar para dar base sólida: áποστερíζω confirmo AFIRMATIVAMENTE: θετικως affirmative AFIRMATIVO: καταφατικóς,η,óν affirmativus AFICIONADO: σχετικóς,η,óν studiosus.- Aficionado a: éπιθυµητης,οû,ò studiosus AFICIONARSE,demasiado: προσπáσχω immodice afficior AFILADO: ξυρóς,á,óν acutus.- Como navaja de afeitar: ξυρηκης,ης,éς acutus ut novacula,rasilis> No afilado: áστóµωτος,ος,ον non exacutus AFILAR: διακονáω exacuo> Piedra de afilar: áκóνη,ης,η; φáγρος,ου,ò; λιγδα,ας,η; θηγáνη,ης,η; θηγανον,ου, τó cos AFÍN: `óµορος, áγχíσροπος, σúµφυλος,ος,ον; παóς,οû,ò; πηóς,οû,ò;προσηκων,ουσα afinis.- Unido por afinidad: σúγγαµος,ος,ον; συγενης,ης,éς συγενικóς,η,óν affinitate conjunctus AFIRMACIÓN: κατáφασις, κατáθεσις,καταβεβαíωσις,εως,η affirmatio AFIRMADO: καταφαντóς,η,óν affirmatus AFIRMANTE: καταφατικóς,η,óν affirmans AFLICCIÓN: áχος,εος,τó; αλυς,υος,ò, η; `ριπτασµóς,οû,ò; δυστúχηµα,ατος, τó; φλíψις,εως,η; πáθηµα,τος,τó; τρúσις,εως,η moeror, anxietas mentis conflictatio, afflictio> Que sufre con valor la aflicción: ταλαπενθης, ης,éς fortiter moerorem ferens> Ser partícipe de las afliciones de otro: συγκακοπαθéω sum partipeps afflictionum AFLIGIDO: áσáµενος,η,ον; τετιηως,ως, ος; τρυσσóς,η,óν dolens, moerens,afflictus.- Con males: κακοπαθης,ης,éς malis afflictus.- En el ánimo: θυµοβαρης,ης,éς gravi dolore oppressus Por un daño reciente: πρωτοπηµων,ων ον (ονος) recenti damno affectus.- Ser afligido de males: κακοπραγéω 25

6 conflictor malis AFLIGIR: κακóω,κατατρúχω, θυνζρυπτω ταλαιπωρéω, ταπεινóω, τεíρω,τερúσκω affligo.- Afligir antes: προκακóω ante affligo.- Con exceso: προσεπιτρíβω insuper afligo> Que aflige el ánimo: θυµαλγης,ης,éς dolorem animum ferens> Ser afligido: µορéω affligor.-afligirse más: προµοχθéω prior affligor AFLOJAMIENTO: éνδοσις,εως,η; áναχαλασµóς,οû,ò; χαυνωσις,εως,η remissio,relaxatio AFLOJAR: áναχαλáω, áνíηµι (áνησω, áνηκα), áπεκλúω, áποχαλáω, διαχαλáω, éκχαλáω, éµπαρíηµι, éνδιδóναι, éπιχαλáω, χαλáω,χαλáζω, χαλαíνω,σχαζóω, ùπανíηµι, ùπενδíδωµι remitto, relaxo,laxo>un poco ùποχαλáω aliquantum relaxo AFLOJARSE,que puede..: χαλαστóς,η,óν qui laxari potest AFLUENCIA: òµóρροια,ας,η; πληθυσµóς, οû,ò affluentia,congregatio> Con afluencia:`ρúβδην,`ρúδην,`ρúδóν, `ρúζην, éπιβλυξ,`ρευστικως affluenter> De cosas: éπíρροια,ας,η copia rerum> De gente: συνδροµη,ης,η concursus AFLUENTE `ρευστικóς,η,óν affluens AFLUIR: προσρéω, προσρυéω affluo> De todas partes: περιβλúζω affluo AFONÍA: αφωνíα,ας,η vocis privatio AFÓNICO: áναυος,ος,ον vocis exspers AFORADOR: προµετρητης,οû,ò qui triticum in foro emptoribus metitur AFRENTOSAMENTE: áτιµωτικως,ùβριστικως contumelιose> Tratar: µιγδηρáζω contumeliose habeo AFRENTOSO: probrosus óνεíειος, ονεíδιος,ος,ον AFRICA,pueblos de..: τρωγλοδúται,ων, AFORISMO: áφορισµóς,οû,ò aphorismus sententia brevis AFORTUNADAMENTE: fortunate εúδαιµóνως,τυχηρως AFORTUNADO: εúερµης,ης,éς; εúκληρος, ος,ον; εúτυξης,ης,éς; óλβιοδαíµων,ων ον;τυχηρóς,á,óν; τυχικóς,η,óν fortunatus,qui sors bona obtigit AFRENTA: `úβρις,εως,η; `úβρισµα,ατος τó; ùβρισµóς,οû,ò; áτíµωσις,εως,η; δéννος,ου,ò;éνúβρισµα,ατος,τó; éπηρεασµóς,οû,ò;κηκασµóς,οû,ó; κéρτο- µον,ου,τó; κυδáγχη,ης,η; κúδος,ου,ò; λοíδορον,ου,τó contumelia,ignominiosa damnatio,probrum, convicium> Amarga:áχθεδων,ονος,η acerbum dedecus.- Decir afrenta desde seguro: éξαµáξω convicior> Marcar por afrenta: παρασηµαíνω insignio in contumeliam.- Padecer afrenta: áσελγαíνοµαι, ùβριοπαθéω contumeliam patior AFRENTADO,no afrentado: áστéµβακτος, ος,ον contumeliis carens AFRENTAR: áεικíζω,αíκíζω, éνυβρíζω, éπιστοβéω, κυδáγχω, λακερúζω,λáσκω, λωβáω, λωβáζω, λωµβοαι, λωβéοµαι, παλακíζω,στéµβω, στéµφω,ùβρíζω contumelia vel injuria afficio> Afrentar además: προσυβρíζω insuper contumelia afficio> De palabra: λασθαíνω, éγκερτοµεω convicio jacio in> El que afrenta καταισχυντηρ, ηρος; καταισχυντης,οû,ò; λωβητηρ, ηρος,ò probro afficiens convitiator AFRENTOSA ùβρíστρια,ας,η contumeliosa οì populi Africae AFRICANO, de la Libia: λíβυς,υος,ò afer,poenus e Lybia.- Africana:λíβυσσα,ης,η libyssa AFRODISÍACO: áφροδισιασκóς,η,óν las- 26

7 civus AFUERA: εξω, θúρασε, θúραθεν extra foras> Por la parte de afuera: éξοθεν extresínsecus AFUSIÓN,baño de chorro total o parcial: παρáχυσις,εως,η affusio AGALLA: κηκíς,ιδος,η galla AGARRADERO: λαβη,ης,η; λáβιον,ου,τó; λαβíς,íδος,η ansa,capulum AGARRADO: φεíδαλος, φεíδυλος,ος,ον; γλíσχρος,α,ον tenax.- Ser agarrado: γλισχρéοµαι tenax sum AGARRAR: λáζοµαι, λáζυµαι prehendo> Acción de...: éπιβολλη,ης,η injectio AGASAJO: χáρισµα,ατος,τó munus quo quis alicui gratificatur AGATA: áχáτης,ου,ò; óνúδιον,ου,τó quaedam gemma,onychites AGENTE de ventas: προπωλης,ου,ò pararius AGIL: ωκúαλος,ος,ον; `ραδανóς,η,óν; áλτικóς,η,óν; δεξιóς,á,óν;διáσειστος,ος,ον; εúαγης, ης,éς; εúáγητος, ος.ον; εúκíνητος,ος,ον; εúσκαρθµος, ος,ον; χαλαρóς,á, óν; κíνδακ,ακος,ò, η; ψαυδρóς,á,óν agilis, facilis mobilis> Agil,rápido: áργóς,η.óν; σφεδανóς,η,óν celer,festinus AGILIDAD,portarse con..: γοργóοµαι vivaciorem me praebeo.- Que tiene agilidad en sus miembros:δεξιóγυιος ος,ον qui agili membra habet AGITACIÓN:`ρεµβασµóς,οû,ò; δóνησσις εως,η; κινηθµóς,οû,ò; κíνησις,εως, η; κλóνησις,εως,η; νωµησις,εως,η; σáλευµα,ατος,τó; σóβησις,εως,η; σοûσις,εως,η; σúγκρουσις,εως,η agitatio,concutio> Con agitación: éσσυ- µéνως incitate.- Leve: κíγκλισις, εως,η; κιγκλισµóς,οû,ò levis agitatio> Sacudimiento del cuerpo: `ριπ- τασµóς,οû,ò corporis jactatio AGITADO: `ρéµβος,ος,ον; παλτóς,η,óν agitatus,vibratus.- Agitado de un torbellino: περιδινης,ης, éς; περιδíνητος,ος,ον vorticoso impetu actus> Alrededor con ímpetu:`ροµβητóς, η,óν cum impetu circumactus> Con gran movimiento πολυκíνητος,ος,ον multo motu agitato.- Con mucha fuerza: τρíπαλτος,ος,ον ter vibratus> De media parte: `εµισáλευτος,ος ον dimidia parte agitatus.- De nuevo παλíµπαλτος,ος,ον iterum vibratus.- De mente agitada,inquieta: éκστατικóς,η,óν mente alienatus> Estar agitado: θúω ferveo> Muy agitado: πολúδονος,ος,ον multum agitatus> Por los hados: κηρεσσιφóρητος,ος,ον fatis agitatus.- Que marcha con paso agitado σοβαρóς,á,óν qui concitato gradu incedit> Que se mueve en rápido torbellino ταχυδυνης,ης,éς celeri vortice circumactus> Suavemente: ùπóσαλος,ος,ον leviter jactatus AGITADOR: κινητης,οû,ò agitator AGITAR: αíολéω, αíóλλω, áµφéποµαι, δονéω, éπανασεíω, éπικραδαíνω;-κραδáω, καχλαíνω, καχρúω, κατακαχρúω, καµáσω, κιγχλíζω, λιáζω, νοµáω, σαλáγω,-γéω,σαλáω, σεíω, σéω,σεúω,συγκραíνω,συντινáσω, τυρεúω, ùποδινéω, ùποµáσσω,-ττω,κινéω,παραιφáσσω, παραπáλλω, προσεíω agito, vibro, concutio> Agitarse: κινúσσοµαι, κηνúσσοµαι agitor> Agitar por bajo: ùποακταíνοµαι subsulto> A la vez: συσσεíω simul agito.- A manera de torno `ροµβéω instar rhombi circumago> Alrededor: στροβáζω circumago in gyrum> Como peonza:`ρυµβéω instar rhombi versor> Agitar, conducir: éνóθω agito> En círculo:`ρéµβω in gyrum ago> En el aire: λικµáω dissipo> En remolino: στροβιλóω verticoso impetu agito.- Estar agitado con un movimiento de flujo y reflujo παλιρροéω vicissim refluo> Juntamentealrededor: συµπεριστρéφω simul 27

8 circumago.- Estar furioso como picado por un tabano: οíστρéω, οíστροβολéω oestro agito> Que agita o puede agitar:συγκροúσιος,ος,ο habens vim concutiendi,concutiens.- Fácil de dor: περιστρωφáοµαι, συµπεριοδεúω circumvector> Ser agitado juntamente: συµφéροµαι una feror> Ser agitado por el mar: éπισαλεúω agitor.- Ser agitado por espíritu divino: θεοφορéοµαι divino spiritu agor> Estar agitado por preocupaciones: σαλεúω curis agitor> Agitar con una espátula: σπαθíζω spathula agito> Juntamente con: συγκλονéω,συµπλησσω una concutio> Violentamente: διακιγκλíζω,-χλíζω vehementer concutio AGLOMERACIÓN: áθροóτης,ητος,η; νησις,εως,η; πηξις,εως,η; σωρεíα,ας, η densitas,coacervatio,coagmentatio,congeries AGLOMERADO:προθéλυµνος, ος, ον alius super alium. AGLOMERAR: κατανéω, -νηω, µηρυσσω, µηρúω,νηéω,νηνéω,συνελíσσω, συννéω, συννηνéω, τολυπεúω glomero,congrego,exstruo AGLORIARSE,acción de vanagloriarse: καúχηµα,ατος,τó; καúχησις,εως,η glo riatio AGLUTINAR: διακολáω conglutino AGNOCASTO, sazgatillo: λúγος,ου,ò vitex.- Semajante alagno casto: λυγωδης,ης,ες vitici similis AGOBIADO, estar agobiado: onustus γéµω sum AGOBIAR: áλαλúκτηµαι moleste fero, anxius sum AGONÍA,estar en..: ψυχουλκéω animam traho> Penosa: ψυχορραγíα,ας,η longa et aegra morte animam agentis singultatio> Que tiene larga y penosa agonía: ψυχορραγης,ης,éς longa morte anima agens agitar:παλτóς,η,óν vibratilis> Fuertemente: áνακινéω agito vehementer> Juntamente alrededor συµπεριστρéφω simul circumago> Ser agitado alrede- AGONIZAR: κατεβολéω, ψυχηρραγéω, ψυξορραγéω animam ago AGORAR,predecir supersticiosamente: µαντεúοµαι auguror AGORERO: µαντικóς,η,óν; οíωνιστης, οû,ò; óρνεοσκóπος, óρνιθοκóος,ου,ò praesagus,augur, avium peritus>cien cia de los:οíωνικη,ης,η,θυτικη,ης,η auguralis disciplina> Mal agorero: κακóµαντις,εως,η malus vates AGOSTO: λωος,ου,ò; λωον,ου,τó mensis augustus AGOTAMIENTO: áπáντλησις,εως,η; µáρανσις,εως,η; µαρασµóς,οû,ò exhaustio AGOTAR: `ροφáω,`ροφéω,`ρóφω, áφúω, áναντλéω, éξáντλω, áντλáω, áντλéω, áπαντλéω, áπαρúω,-ρúττω, áπορροφáω, áπορροφéω,áρúω,áρúτω (ηρυκα), éκχéω, διαφúσσω, διαντλéω, éκβóσκοµαι, éκσιφωνíζω, éξαφúω, éξαναλíσκω,ìβανéω, íνóω, κατατρúχω, παρεµπíνω, πíνω, προσαντλéω haurio, exhaurio, absumo> Con gastos excesivos: καταναισιµóω nimio sumptu exhaurio.- El tesoro éκθησαυρíζω thesaurum exaurio> Poco a poco: éκστραγγíζω stillatim exhaurio> Secretamente ùπεξαφúω clam exhaurio AGRACIADO,no agraciado: áχáριτος,ος, ον invenustus AGRADA: προδοκεî placet AGRADABLE: `ηδυµος, ηρóς,óς,óν;áρεστóς,η,óν; áστεîος,α,ον; δεκóς,η,óν; éπιτερπης,ης,éς; εúáρεστος,ος,ον; éυδοκητóς,η,óν; εúχáριτος,ος,ον; εúθης,ης,éς; χλιαρóς,α,óν; λαρóς,á,óν; µελιτηµερος,α,ον gratus, jucundus, placens, placidus> Al ánimo: µενοεικης,ης,éς animo gratus> Con voz o 28

9 sonido agradable `ηδυβóας,ου,ò gratus sonitus, grata vox.- Hablar cosas agradables `ηδυλíζω suavia loquor.- Que mezcla loagradable con lo útil: σπουδογéλοιος,ος,ον qui miscet utile dulci AGRADABLEMENTE: áρεσκóντως grate AGRADAR: áδéω (ηκα), áνδáνω (éδησω, éαδα), áρéσκω (áρéσω,, ηρεκα), áρετíζω, éπιανδáνω, éφανδáνω (dat.), εúρεστéω, ποτιτéρπω placeo, delecto A todos: συνδοκéω communiter placeo Al ánimo de otro: θυµαρéω alicuius animo placeo> Deseo de agradar: εúρéστησις,εως,η placendi studium> En gran manera: ùπερδοκéω, ùπεραρéσ- AGRADECIDO: εúχαρις,ις,ι (-ιτος); µεµεληµéνος,η,ον; ποíτινος,ος,ον memor beneficii,cui curae est,gratiam referens AGRADECIMIENTO, con agradecimiento: εúχαρíστως animo grato> Dado o hecho en agradecimiento: χαριστηριος, α,ον datus, factus ad agendas gratias AGRADO,con agrado: τερπνως jucunde> Tratar con agrado: áστεíζοµαι urbane ago AGRANDAR: µεγεθúνω, βαρúνω, éµβαρúθω, éπιβαρéω, éπιβριθω, καταβαρéω magnum facio,gravo,ingravo,aggravo, degravo,onero (poner peso) AGRAVAR: βαρúνω, éµβαρúζω, éπιβαρéω éπιβρíζω gravo, aggravo, degravo, onero (poner peso) AGRAZ: hecho de agraces: óµφáκι νος,η,ον ex acervis uvis confectus> Jugo de agraz: óµφáκη,ης,η acervae uvae succus> Que lleva agraces: óµφακíας,ου,ò acerbitate sua uvas immaturas referens AGREDIR: éµπιτνéω,-πíτνηµι aggredior AGREGACIÓN: συνúφασµα,τος,τó contextus.- Formar por combinación o agregación: συγχρονεúω conflo κω supra modum, admodum placeo> Gustar de agradar: φιλακíζοµαι studeo placere> Hablar para agradar: προχαρíζοµαι ad gratiam loquor.- Hacer que otro agrade: χαριτóω facio ut aliquis placeat> Incapaz de δυσáρεσκος,ος,ον ineptus in concilianda gratia> Procurar,buscar agradar: éνωραïζοµαι ad pulchram speciem me exorno> Que a todos agrada: πανηρης,ης,ες omnibus conveniens Querer agradar: χλíδω, χληδáω, χληδω,χλιδáω placere studeo AGRADECER: éποµνáοµαι(-µνησοµαι,µéµνηκα),áποµιµνησκοµαι gratiam refero AGREGADO: éπíκτητος,ος,ον ascitus AGREGAR,al montón: βουνíζω in cumulum aggrego AGRESION: éπεíσαγµα, éπιβοúληµα,ατος τó; επιχεíρησις, µεταχεíρησις,εως,η aggressio AGRESOR: éπιχειρητης,οû,ò; νεικεστηρ ηρος,ò aggressor AGRESTE: áγριας,áδος,η; áγριος,α,ον; áαρατραîος,α,ον; éπáγριος,ος,ον; χωρικóς,η,óν; óρεíτωρ,ορος,ò; óρéστερος,a,ον agrestis>hacer a uno agreste: éπαγριóω agrestem reddo AGRIAMENTE: ωµως, δριµú acerbe AGRIARSE: óµóοµαι, ùποξíζω crudesco,acesco AGRICULTOR: áγρóτης, ου,ò; -τηρ, ηρος,ò; áροτρεúς, éως; áροτρευτηρ, ηρος; γηπóνος,γειαπóτης,ου,ò agricola, qui versatur in agris> Pobre: γεωπεíνης,ου,ò qui terrae fame laborat AGRICULTURA: áροσις,εως,η; γεωµορíα, γεωπονíα,ας,η; γεωρηµα,ατος,τó;γεωργíα,ας,η; γηπονíα agricultura>abandono de la..: áγεωργησíα,ας,η neglectus agriculturae> Amante de 29

10 la..: φιλογéωγος,ος,ον amator agriculturae.- Amar la agricultura: φιλογεωργéω agri curam amo> Perteneciente,relativo a la..: γεωπονικóς η,óν; γηπονικóς,η,óν; γεωργικóς, γηπονικóς,η,óν ad agriculturam spectans,pertinens AGRIDULCE: γλυκúπικρον,ου,τó; γλυκúστυφνος,ος,ον suave amarum, dulcis cum acerbitate quadam AGRIMENSOR: γεωµéτρος,ου,ò agrimensor AGRIO: óξωδης,ης,ες; ùπóδριµυς,υς,υ subarcerbus> Algo agrio: `úποξυς,υς, υsubacidus.- Como la uva sin madurar: óµφακωδης,ης,ες acerbus ut uva immatura.- Estar agrio óµφακíζω sum acerbus.- Que come cosas agrias: δριµοφáγος, δριµυφáγος, ος,ον qui acribus vescitur.- Ser algo agrio: óξúζω subacidus sum> Un poco agrio: δριµúλος,ος,ον subarcerbus AGRONOMÍA: áγρονοµíα,ας,η agri suburbani administratio AGRÓNOMO: áγρονóµοι,οì agrorum deνω, ùδατóω in aquam converto> Criado en el agua: ùδατοτρηφης,- τροφης,ης,éς in aqua nutritus> Cubrir de agua: éπιλιµνáζω superstagno> Acuoso ùδαλéος,éα,éον aqueus> De negras y sombrías aguas: µελáδρυνος,ος,ον nigras aquas habens> De poca agua:σπáνυρος,ος,ον raras aquas habens> De rosas:`ροδóσταγµα,ατος,τó rosarum liquor> Derramar aqua hacia: παραχéω (-εúσω) affusa aqua rigo.- Detector de aguas: ùδροφáντης ου,ò qui latentes aquas ostendit.- Dirección de las aguas: ùδρεíα,ας,η aquatio.-distribución de las aguas óχετηχíα,ας,η aquarum derivatio.- El que descubre el agua: ùδροµαστευτης,οû,ò aquae investigator> El que huye del agua: φεúγυδρος,ος,ον fugiens aquam> El que saca agua del pozo: ìµονιοστρóφος, ος,ον qui funem versat in haurienda aqua (que mueve la cuerda para..)> El que saca finitores AGRUPARSE: συντρéχω convenio AGUA: `úδας,ατος; `úδωρ,ατος; `úδος, εος,τó; νοτíα,ας,η; νοτíς,íδος,η; ùγρóν,οû,τó aqua,humor> Abundancia de aguas: πολυüνδρíα,éνυδρíα,ας,η copia aquarum> Abundante en agua:κατáρρυτος; κáθυδρος,εúüδρος, πολúüδρος irriguus,aquis abundans> Agua mezclada con aceite: ùδρéλαιον,ου,τó aqua oleo mixta> Amante del agua: φíλυδρος,ος,ον amans aquae> Arte de detectar las aguas: úδροφαντικη,ης,η ars prodendi aquas> Bajo las aguas: βυθíως profunde.- Bebedor de agua caliente: θερµοπóτης,ου,ò calidae potor> Búsqueda de agua: ùδροµαστευτικη,ης,η aquae investigatio> Concurrencia de aguas: συρροηης,η; σúρροια,ας,η;σúρροος,-ρους confluxus> Conducción, derivación de aguas: òχετεíα,ας,η aquarum derivatio> Conducir las aguas por canales: óχετηχεω aquas derivo per canales> Conductor de aguas: óχετηρóς,οû,ò aquae ductor.- Convertir en agua: ùδαταí- agua o la lleva: ùδατηγóς,οû,ò qui aquam haurit vel circumfert> Escasez de..: λειψυρíα,ας,η; λυψúδριον, ου,τó penuria defectus aquae> Examinar las aguas ùδροσκοπéω aquas inspicio> Falto de agua: βροχθωδης, ης,ες inaquosus.- Fermentada con miel: ùδρó µηλον, ùδροµúλιον,ου,τó hydromelon> Agua fría: ψυχρóν `úδωρfrigida aqua> Hacer ruído las aguas: µορµúρω strepitum edo,fervesco>instrumento para nivelar las...: χωροβáτης,ου,ò instrumentum ad librandas aquas> Llenar de: νοτιáω humore madeo> Lleno de agua: éνúδιος,ος,ον irriguus aquis.- Llevar agua: ùδατοφορéω, ùδροφορéω aquam gero.-llevar una vasija,un cántaro para agua: λουτροφορéω hydriam fero.-lugar en que se juntan aguas: πρóσχωµα,ατος, τó locus in quem aquae confluunt.- Metido en el agua: ùποβρυχης,ης,éς 30

ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ

ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ Α. Να αποδώσετε στο τετράδιό σας στην ελληνική γλώσσα το παρακάτω κείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ισπανικά για τον τουρισμό(α1-α2) Συγγραφέας: Δημήτρης Ε. Φιλιππής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΗΤΑ. Innovación y simplicidad

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΗΤΑ. Innovación y simplicidad pro ima pro ima Innovación y simplicidad PROXIMA es la última innovación de Serrature Meroni, un producto diseñado tanto para aquellos que ya disponen de un pomo PremiApri Meroni en su puerta, como para

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-ισπανικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-ισπανικά Ευχές : Γάμος Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Felicitaciones. Les deseamos a ambos toda la felicidad del mundo. νιόπαντρο ζευγάρι Θερμά συγχαρητήρια για τους δυο σας αυτήν την ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

BA: βα,βα (voz inarticulada) bába. BABA: µúδος,ου,ò virosus humor

BA: βα,βα (voz inarticulada) bába. BABA: µúδος,ου,ò virosus humor B BA: βα,βα (voz inarticulada) bába BABA: µúδος,ου,ò virosus humor BACANAL: βαρκχεíα,ας,η;βακξχεúµα,ων, τá διονúσια,ων,τá; θυáς,áδος,η debacchatio,bacchanalia.- Celebrar bacanales: διονυσιáζω, εúáζω, βακξáω,

Διαβάστε περισσότερα

C,CH. lis. CABALGADOR ìππαστης,οû,ò equitator

C,CH. lis. CABALGADOR ìππαστης,οû,ò equitator C,CH CABALGADOR ìππαστης,οû,ò equitator CABALGAR éφιπτεúω,éξιππáζοµαι,ìππεúω equitare> Diestro en: ìππεuτης,οû,ò equitandi peritus> Divertirse cabalgando: éξιππεúω equitando exspatior> Fácil de ser cabalgado:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙ ΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2013 ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

M07/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/Q

M07/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/Q IB MODERN GREEK B STANDARD LEVEL PAPER 1 GREC MODERNE B NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 1 GRIEGO MODERNO B NIVEL MEDIO PRUEBA 1 Monday 7 May 2007 (morning) Lundi 7 mai 2007 (matin) Lunes 7 de mayo de 2007 (mañana)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙ ΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κικέρων (106-43 π.χ.)

Κικέρων (106-43 π.χ.) Κικέρων (106-43 π.χ.) Α. Βίος: Ο Κικέρων γεννήθηκε το 106 στο Arpinum. Αν και homo novus, διέτρεξε τα αξιώματα με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα, με κορυφαία κατάληξη την υπατεία του έτους 63 (εξουδετέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ - VIMAR 0 V~ DIMMABE MOOCHROME AMP AMPE MOOCHROME VIMAR VARIATEUR 0 V~ - DIMMERFÄHIGE MOOCHROMATICHE AMPE VO VIMAR MIT 0 V~ ÁMPARA MOOCROMÁTICA VIMAR REGUABE

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα: Qui potuisti populari hanc terram, quae te genuit atque te aluit? Non tibi ingredienti fines patriae ira cecidi? Quamvis

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά Παλετών του Οίκου SISMEBI

Χαρακτηριστικά Παλετών του Οίκου SISMEBI Χαρακτηριστικά Παλετών του Οίκου SISMEBI Συνήθης Χωρητικότητα παλέτας: 588 φιάλες 0,75lt (στα 75,9 mm διαμέτρου) Η Παλέτα δέχεται όλες τις φιάλες (σε 3 επίπεδα) που έχουν ύψος έως 330 mm. Αδρανείς σε οσμές,

Διαβάστε περισσότερα

Black and White, an innovation in wooden flooring.

Black and White, an innovation in wooden flooring. a m s t e r d a m v i e n n a l o n d o n p a r i s m o s c o w d u b l i n m i l a n c o p e n h a g e n g e n e v a a t h e n s b a r c e l o n a r e y k j a v i c k i e v GB PT ES IT GR Black and White,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΤΟΜΟΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΤΟΜΟΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΤΟΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 34-49 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΥΝΤΑΞΗ-ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 1 2 Μάθηµα 36 ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΩΡΟ ΟΚΙΑΣ Manius Curius Dentatus maxima frugalitate utebatur, quo facilius divitias contemnere

Διαβάστε περισσότερα

PACIFICADOR διαλλακτηρ,ηρος; διαλλáκτης,οu,ò; σuµβιβαστικóς,η,óν pacificator.- Que reconclia: καταρτιστηρ,ηρος,ò moderator.-

PACIFICADOR διαλλακτηρ,ηρος; διαλλáκτης,οu,ò; σuµβιβαστικóς,η,óν pacificator.- Que reconclia: καταρτιστηρ,ηρος,ò moderator.- P PACER áποβóσκοµαι,éκνéµοµαι,éπιβáσνεµéθω,νοµεúω despasco,depascor.- Apto para pacer: νοµωδης,ης,ες aptus ad pacendum.- Pacer del todo: éκβóσκοµαι depasco.-el acto de pacer,pastar: βóσκεσις,εως,η pastio.-

Διαβάστε περισσότερα

Ισπανικά Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Ισπανικά Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Ισπανικά Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλείo Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Gonzalo Hernández Sanjorge

Gonzalo Hernández Sanjorge Análisis de las Enneadas de Plotino. Tratado Segundo de la Enneada Primera Acerca de las virtudes 1 Gonzalo Hernández Sanjorge La virtud como forma de semejanza con la divinidad. En este tratado Plotino

Διαβάστε περισσότερα

Unos cambios de la pronunciación

Unos cambios de la pronunciación Unos cambios de la pronunciación desde griego moderno al griego clásico (según Erasmo) por El profesor Don Potter Cambios de la pronunciación recomendados de parte del Maestro Don Potter para El Griego

Διαβάστε περισσότερα

ORACIONES DE RELATIVΟ

ORACIONES DE RELATIVΟ INFINITIVO, EL PARTICIPIO, ORACIONES COMPLETIVAS, Traducción: ORACIONES DE RELATIVΟ 1. Τὸ μὲν ὑγιαίνειν ἄριστον ἀνδρὶ θνητῷ, δεύτερον δὲ τὸ καλὸν καὶ ἀγαθὸν εἶναι, τρίτον δὲ τὸ δικαίως πλουτεῖν, τέταρτον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3)

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Α. Να αποδώσετε στο τετράδιό σας στην ελληνική γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ KAI ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ KAI ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙ ΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 20 Ιουνίου 2013 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

2015 40 parem diu inopes hoc quos neutris cultellum unguium eam 10 . «Id exemplum sut rem quendam incitavit»: 5

2015 40  parem diu inopes hoc quos neutris cultellum unguium eam 10 . «Id exemplum sut rem quendam incitavit»: 5 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ Id exemplum sutōrem quendam incitavit, ut corvum docēret parem salutatiōnem. Diu operam frustra impendēbat; quotiescumque avis non respondēbat, sutor dicere

Διαβάστε περισσότερα

GRASS 1055 ZSH. Instruction manual. Libretto d instruzioni. Manual de instrucciones Manuel d instructions. Manual do operador

GRASS 1055 ZSH. Instruction manual. Libretto d instruzioni. Manual de instrucciones Manuel d instructions. Manual do operador GRASS 1055 ZSH EN Instruction manual IT Libretto d instruzioni ES FR Manual de instrucciones Manuel d instructions PT GR Manual do operador Español ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN 1. Introducción 2 2. Normas y

Διαβάστε περισσότερα

accedo spolio, vaco utor, potior

accedo spolio, vaco utor, potior Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Π Ι Ν Α Κ Ε Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ 1. Υποκείµενο Κατηγορούµενο - Αντικείµενο 3 2. Προσδιορισµοί 7 3. Χρήση των πτώσεων (Ονοµαστική - Γενική οτική Αιτιατική 9 Αφαιρετική)

Διαβάστε περισσότερα

NIVEL A (A1&A2) MÓDULO 1 MAYO 2015. ΚΠγ / Certificado Estatal de Lengua Española Mayo 2015. según la escala del Consejo de Europa COMPRENSIÓN LECTORA

NIVEL A (A1&A2) MÓDULO 1 MAYO 2015. ΚΠγ / Certificado Estatal de Lengua Española Mayo 2015. según la escala del Consejo de Europa COMPRENSIÓN LECTORA Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Υ, Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ ΚΑΙ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ M i n i s t e r i o de C u l t u r a, E d u c a c i ó n y A s u n t o s R e l i g

Διαβάστε περισσότερα

CR 1000, CR 1000 XL. Instrucciones de uso Manual de Utilização Istruzioni d uso Οδηγίες χρήσης. 2/08 revised 4/08 FORM NO. 56041723.

CR 1000, CR 1000 XL. Instrucciones de uso Manual de Utilização Istruzioni d uso Οδηγίες χρήσης. 2/08 revised 4/08 FORM NO. 56041723. CR 1000, CR 1000 XL Instrucciones de uso Manual de Utilização Istruzioni d uso Οδηγίες χρήσης Nilfisk Models: 56515850, 56515852 2/08 revised 4/08 FORM NO. 56041723 A-Español B-Português C-Italiano D-ΕλληvÈκά

Διαβάστε περισσότερα

k e r a t i n s y s t e m

k e r a t i n s y s t e m k e r a t i n s y s t e m k e r a t i n s y s t e m It is an exclusive line with an innovative formulation for a deep hair fiber restructuring, both of the scalp and the restoring molecules. This EXCLUSIVE

Διαβάστε περισσότερα

LABORATORIO 50 100 30 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΡΤΑΣΑΡ

LABORATORIO 50 100 30 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΡΤΑΣΑΡ LABORATORIO 50 100 30 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΡΤΑΣΑΡ 50 100 30 Llévate tu fragmento cortazariano! Πάρε µαζί σου ένα απόσπασµα του Κορτάσαρ! la llovizna después del almuerzo es siempre amarga y había que hacer algo

Διαβάστε περισσότερα

Αγλαΐα Σπάθη Ισπανική Γραμματική στα ελληνικά 7

Αγλαΐα Σπάθη Ισπανική Γραμματική στα ελληνικά 7 Αγλαΐα Σπάθη Ισπανική Γραμματική στα ελληνικά 7 Ανώμαλα παραθετικά Ορισμένα επίθετα στο συγκριτικό και υπερθετικό βαθμό διαθέτουν και μονολεκτικό τύπο: POSITIVO COMPARATIVO SUPERLATIVO bueno mejor el /

Διαβάστε περισσότερα

CR 1100, CR 1200, CR 1400

CR 1100, CR 1200, CR 1400 CR 1100, CR 1200, CR 1400 Instrucciones de uso Manual de Utilização Istruzioni d uso Οδηγίες χρήσης Obsolete Nilfisk MODELS 56304009, 56304010, 56304011, 56304012, 56304013, 56304014, 56304015, 56304016,

Διαβάστε περισσότερα

ATOM 250 G. Instruction manual. Libretto d instruzioni. Manual de instrucciones Manuel d instructions. Manual do operador

ATOM 250 G. Instruction manual. Libretto d instruzioni. Manual de instrucciones Manuel d instructions. Manual do operador ATOM 250 G EN Instruction manual IT Libretto d instruzioni ES FR Manual de instrucciones Manuel d instructions PT GR Manual do operador Español ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN 1. Introducción 2 2. Normasy precauciones

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης Types d installation Die einbauanweisungen Tipos de instalación Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ MOOCHROME DIMMABE AMP VIMAR 0 V~ AMPE MOOCHROME VIMAR DIMMABE 0 V~ EUCHTE

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ γ ΛΥΚΕΙΟΥ 3 ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 21 30 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ:

ΛΑΤΙΝΙΚΑ γ ΛΥΚΕΙΟΥ 3 ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 21 30 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ γ ΛΥΚΕΙΟΥ 3 ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 21 30 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Aesopi nostri Licinus servus tibi notus Roma Athenas fugit. Is Athenis apud Patronem Epicureum paucos menses pro libero fuit, inde

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Σάββατο, 20 Ιουνίου 2015 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Español. Italiano. Deutsch 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Español. Italiano. Deutsch 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. PhoneEasy 410gsm Español 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 Tecla lateral (volumen) Pantalla Tecla programable izquierda Tecla de llamada Teclado numérico * # / Cambiar perfil Fin. llam. / Encender / Apagar Teclas

Διαβάστε περισσότερα

GEISER 291 QG. Instruction manual. Libretto d instruzioni. Manual de instrucciones Manuel d instructions. Manual do operador

GEISER 291 QG. Instruction manual. Libretto d instruzioni. Manual de instrucciones Manuel d instructions. Manual do operador GEISER 291 QG EN Instruction manual IT Libretto d instruzioni ES FR Manual de instrucciones Manuel d instructions PT GR Manual do operador Español ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN 1. Introducción 2 2. Normas y precauciones

Διαβάστε περισσότερα

XTRIM FIRST PG. Instruction manual. Libretto d instruzioni. Manual de instrucciones Manuel d instructions. Manual do operador

XTRIM FIRST PG. Instruction manual. Libretto d instruzioni. Manual de instrucciones Manuel d instructions. Manual do operador XTRIM FIRST PG EN Instruction manual IT Libretto d instruzioni ES FR Manual de instrucciones Manuel d instructions PT GR Manual do operador Español ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN 1. Introducción 2 2. Normas y

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΣΗΦΙΝΑ ΜΑΥΡΟΥ. Ευριπίδου 6, Β. Πόλος Καϊμακλί, 1025 Λευκωσία E-mail: josefina.mavrou@gmail.com Τηλ.: 99309962

ΙΩΣΗΦΙΝΑ ΜΑΥΡΟΥ. Ευριπίδου 6, Β. Πόλος Καϊμακλί, 1025 Λευκωσία E-mail: josefina.mavrou@gmail.com Τηλ.: 99309962 ΙΩΣΗΦΙΝΑ ΜΑΥΡΟΥ Ευριπίδου 6, Β. Πόλος Καϊμακλί, 1025 Λευκωσία E-mail: josefina.mavrou@gmail.com Τηλ.: 99309962 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Διδακτορικός Τίτλος (PhD). Παιδαγωγικό Τμήμα, Τομέας Κοινωνικής Εκπαίδευσης. Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Στρ. Καραϊσκάκη 62, Χαϊδάρι 12461, 210 5319707 708 E-mail : theriapraxis@htmail.cm, Α ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΠΟΥ Ο προσδιορισμός του τόπου εκφέρεται γενικά με εμπρόθετη

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Personal Laser Hair Remover

Advanced Personal Laser Hair Remover English Advanced Personal Laser Hair Remover USER MANUAL DLX-1088 This product MUST be used responsibly. Please read ALL instructions including the User Manual CAREFULLY before use. CLASS 1 LASER PRODUCT

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΠΗΡΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΤΟ PISAURUM

ΠΩΣ ΠΗΡΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΤΟ PISAURUM ΜΑΘΗΜΑ 21 ΠΩΣ ΠΗΡΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΤΟ PISAURUM 1. Nα µεταφέρετε τα τριτόκλιτα προσηγορικά ονόµατα του κειµένου στην αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθµού και να δηλώσετε το γένος τους. 2. Tων προσηγορικών ονοµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η μετοχή στα λατινικά, όπως και στην αρχαία ελληνική, διακρίνεται σε :

Η μετοχή στα λατινικά, όπως και στην αρχαία ελληνική, διακρίνεται σε : ΜΕΤΟΧΗ Η μετοχή στα λατινικά, όπως και στην αρχαία ελληνική, διακρίνεται σε : Α. ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ Είναι πάντα συνημμένη και αναλύεται σε δευτερεύουσα αναφορική πρόταση. Β. ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΗ Η χρήση της είναι σπάνια

Διαβάστε περισσότερα

MΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ

MΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ Κινηματογράφος και θέατρο: Η ιστορία τους, οι διευθυντές και οι σημαντικές ταινίες. Αρχιτεκτονική, ζωγραφική, γλυπτική και φωτογραφία: Η ιστορία τους, οι συγγραφείς Ιnstituto Cervantes: Εξασφάλιση Στην

Διαβάστε περισσότερα

GEISER 251. Návod na obsluhu Original brugsanvisning Manual de instructiuni

GEISER 251. Návod na obsluhu Original brugsanvisning Manual de instructiuni GEISER 251 EN ES IT FR PT Instruction manual Manual de instrucciones Libretto d istruzioni Manuel d instructions Manual do operador GR PL DE RU NL Instrukcja onsulgi Betriebsanweisung Handleiding CZ DK

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 1 ΚΕΙΜΕΝΟ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ KEIMENO Cum Octavianus post victoriam Actiacam Romam rediret, homo quidam ei occurrit corvum tenens; eum instituerat haec dicere: «Ave, Caesar,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ(LECTIO I-XII) KYΡΙΑΚΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ(LECTIO I-XII) KYΡΙΑΚΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ(LECTIO I-XII) KYΡΙΑΚΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Α.Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα: -Ubi in Italia fuit,apud Ticinum,Trebiam,Trasumenum et Cannas

Διαβάστε περισσότερα

El léxico griego en el español

El léxico griego en el español El léxico griego en el español El estudiante: Identificará los elementos morfológicos de la terminología griega. Practicará los tecnicismos griegos en textos relacionados con distintos campos del saber.

Διαβάστε περισσότερα

Antonio Gamoneda Αντόνιο Γκαμονέδα. El óxido se posó en mi lengua y otros poemas Η σκουριά κατακάθισε στη γλώσσα μου και άλλα ποιήματα

Antonio Gamoneda Αντόνιο Γκαμονέδα. El óxido se posó en mi lengua y otros poemas Η σκουριά κατακάθισε στη γλώσσα μου και άλλα ποιήματα Antonio Gamoneda Αντόνιο Γκαμονέδα El óxido se posó en mi lengua y otros poemas Η σκουριά κατακάθισε στη γλώσσα μου και άλλα ποιήματα El encuentro con Antonio Gamoneda fue organizado por el Instituto Cervantes

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministerio de Educación y Asuntos Religiosos, Cultura y Deportes Certificación de Lengua Española NIVEL

Διαβάστε περισσότερα

YANNIS RITSOS LA CASA MUERTA. traducción del griego de selma ancira. barcelona 2009. acantilado

YANNIS RITSOS LA CASA MUERTA. traducción del griego de selma ancira. barcelona 2009. acantilado YANNIS RITSOS LA CASA MUERTA traducción del griego de selma ancira barcelona 2009 acantilado título original Το νεκρό σπίτι Publicado por: acantilado Quaderns Crema, S. A. U. Muntaner, 462-08006 Barcelona

Διαβάστε περισσότερα

Juan Vicente Piqueras Χουάν Βιθέντε Πικέρας. Historia de la sed Ιστορία της δίψας

Juan Vicente Piqueras Χουάν Βιθέντε Πικέρας. Historia de la sed Ιστορία της δίψας Juan Vicente Piqueras Χουάν Βιθέντε Πικέρας Historia de la sed Ιστορία της δίψας El encuentro con Juan Vicente Piqueras fue organizado por el Instituto Cervantes de Atenas, el 31 de marzo de 2008, en el

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Να µεταφράσετε το παρακάτω κείµενο: Nonnulli sunt in hoc ordine, qui aut ea, quae imminent, non videant, aut ea, quae vident, dissimulent: qui spem Catilinae mollibus sententiis aluerunt coniurationemque

Διαβάστε περισσότερα

T..B10.., T..B11.., T..B31.., T..B30.. Placa de cocción Hob Βάση εστιών

T..B10.., T..B11.., T..B31.., T..B30.. Placa de cocción Hob Βάση εστιών [es] Instrucciones de uso y montaje 3 [en] Instructions for installation and use 18 [el] Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης 32 T..B10.., T..B11.., T..B31.., T..B30.. Placa de cocción Hob Βάση εστιών T..B10..

Διαβάστε περισσότερα

De Petros Walhalla a Marabú: las múltiples identidades de Nicos Cavadías en su vida y su obra

De Petros Walhalla a Marabú: las múltiples identidades de Nicos Cavadías en su vida y su obra De Petros Walhalla a Marabú: las múltiples identidades de Nicos Cavadías en su vida y su obra Raquel Pérez Mena 1.-Introducción Cuando se cumplen cien años del nacimiento de Nicos Cavadías, nos gustaría

Διαβάστε περισσότερα

HERMAION Documentos de trabajo: edición y traducción de textos griegos

HERMAION Documentos de trabajo: edición y traducción de textos griegos HERMAION Documentos de trabajo: edición y traducción de textos griegos Nicos Cavadías La cruz del sur Poesía completa Edición, traducción y notas de David Hernández de la Fuente 02 2007 Nicos Cavadías

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙ ΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Πέμπτη,

Διαβάστε περισσότερα

ë Ενεργοποίηση αναμονής

ë Ενεργοποίηση αναμονής Σύντομη παρουσίαση Gigaset 5030 8 7 6 Πλήκτρα 1 Πλήκτρα κλήσης προορισμού 2 Πλήκτρο επανάκλησης 3 Πλήκτρο παράλληλης κλήσης (R) 4 Πλήκτρο σίγασης (Mute) 5 Πλήκτρο Shift 6 Πλήκτρο μείωσης έντασης 7 Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

HEAT PUMP with Puron Refrigerant

HEAT PUMP with Puron Refrigerant HEAT PUMP with Puron Refrigerant A GUIDE TO OPERATING AND MAINTAINING YOUR RESIDENTIAL HEAT PUMP UNIT with Puron Refrigerant NOTE TO INSTALLER: THIS MANUAL SHOULD BE LEFT WITH THE EQUIPMENT USER. WELCOME

Διαβάστε περισσότερα

LECTIO XXX: Ο ΟΚΤΑΒΙΑΝΟΣ, Ο ΛΙΚΙΝΙΟΣ ΜΟΥΡΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΗΘΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

LECTIO XXX: Ο ΟΚΤΑΒΙΑΝΟΣ, Ο ΛΙΚΙΝΙΟΣ ΜΟΥΡΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΗΘΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ LECTIO XXX: Ο ΟΚΤΑΒΙΑΝΟΣ, Ο ΛΙΚΙΝΙΟΣ ΜΟΥΡΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΗΘΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Hic vero, iudices, et fuit in Asia et viro fortissimo patri suo, magno adiumento in periculis, solacio in laboribus, gratulationi

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1115 16 Αυγούστου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ισπανικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

the City Educational Manual

the City Educational Manual Youth & the City Educational Manual Naousa, 2011-12 aenao.org [Pick the date] This programme has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the

Διαβάστε περισσότερα

Αμερική (Βόρειος, Κεντρική, Νότια)

Αμερική (Βόρειος, Κεντρική, Νότια) The Colorado Vacation Directory Αμερική (Βόρειος, Κεντρική, Νότια) The Colorado Vacation Directory Ημ/νία ενημέρωσης: 05.06.12 Ονομασία Φορέα: Colorado Directory Είδος Φορέα: Ιδιωτική Επιχείρηση Εθνικότητα

Διαβάστε περισσότερα

M07/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/T

M07/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/T IB DIPLOMA PROGRAMME PROGRAMME DU DIPLÔME DU BI PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BI MODERN GREEK B STANDARD LEVEL PAPER 1 GREC MODERNE B NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 1 GRIEGO MODERNO B NIVEL MEDIO PRUEBA 1 M07/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/T

Διαβάστε περισσότερα

Doro PhoneEasy. 409gsm

Doro PhoneEasy. 409gsm Doro PhoneEasy 409gsm 11 20 20 Español 1. Tecla lateral (volumen) 2. Pantalla 3. Tecla programable izquierda 4. Tecla de llamada 5. 1 / Buzón de voz 6. Teclado numérico 7. # / Cambiar perfil 8. Fin. llam.

Διαβάστε περισσότερα

SR 1900. Instrucciones de uso Manual de Utilização Istruzioni d uso Οδηγίες χρήσης. 3/07 revised 1 / FORM NO. 56041663

SR 1900. Instrucciones de uso Manual de Utilização Istruzioni d uso Οδηγίες χρήσης. 3/07 revised 1 / FORM NO. 56041663 SR 1900 Instrucciones de uso Manual de Utilização Istruzioni d uso Οδηγίες χρήσης Models: 56507009 (4 cyl LPG), 56507010 (4 cyl Petrol), 56507011 (4 cyl Diesel) 56508769 (4 cyl LPG / cab), 56508770 (4

Διαβάστε περισσότερα

Manual del propietario Εγχειρίδιο κατόχου Manual do proprietário Kullanıcı El Kitabı

Manual del propietario Εγχειρίδιο κατόχου Manual do proprietário Kullanıcı El Kitabı ipod integration kit Manual del propietario Εγχειρίδιο κατόχου Manual do proprietário Kullanıcı El Kitabı LEXUScovES_GR_P_TU.indd 3 07-03-2007 15:29:11 Lea completamente este manual antes de usar ipod

Διαβάστε περισσότερα

*9000309848* 9000309848 T4.T.0.., T4.SW4.., T4.T70.., T4.T85.., T4.T80.., T4.SW8..

*9000309848* 9000309848 T4.T.0.., T4.SW4.., T4.T70.., T4.T85.., T4.T80.., T4.SW8.. T4.T.0.., T4.SW4.., T4.T70.., T4.T85.., T4.T80.., T4.SW8.. *9000309848* 9000309848 [es] Instrucciones de uso...3 [en] Instruction manual... 15 [pt] Instruções de serviço... 27 [el] Οδηγíες χρήσεω... 39

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 4-437-570-31(1) Digital Video Camera Recorder Manual de instrucciones Manual de instruções Οδηγός Χρήσης ES PT GR Kullanma Kılavuzu TR ES/PT/GR/TR http://www.sony.net/ 2012 Sony Corporation Printed in

Διαβάστε περισσότερα

English 6 Ελληνικα 14 Español 24 Italiano 33 Português 42 HD9225/HD9220

English 6 Ελληνικα 14 Español 24 Italiano 33 Português 42 HD9225/HD9220 HD9225/HD9220 1 English 6 Ελληνικα 14 Español 24 Italiano 33 Português 42 Türkçe 51 HD9225/HD9220 6 English Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθετη αναζήτηση ΒΙΒΛΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ. Tips για αποτελεσματική αναζήτηση

Σύνθετη αναζήτηση ΒΙΒΛΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ. Tips για αποτελεσματική αναζήτηση ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ > Συγγραφείς παιδικών & νεανικών βιβλίων Σύνθετη αναζήτηση Tips για αποτελεσματική αναζήτηση Duis aute irure dolor in henderit. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem

Διαβάστε περισσότερα

T1.D41.., T1.D42.. Placa de cocción Βάση εστιών Piano di cottura Варочная панель

T1.D41.., T1.D42.. Placa de cocción Βάση εστιών Piano di cottura Варочная панель [es] Instrucciones de uso...2 [el] Οδηγíες χρήσεως... 14 [it] Istruzioni per l uso... 26 [ru] Правила пользовани... 38 T1.D41.., T1.D42.. Placa de cocción Βάση εστιών Piano di cottura Варочная панель Û

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιο σας το παρακάτω κείμενο Sulpicius Gallus legatus Aemili Pauli erat, qui bellum adversus Persen regem gerebat. Serena nocte subito luna defecerat;

Διαβάστε περισσότερα

Curso de lengua y cultura neogriegas

Curso de lengua y cultura neogriegas Curso de lengua y cultura neogriegas FONÉTICA DEL GRIEGO MODERNO SECCIÓN DE GRIEGO MODERNO CENTRO UNIVERSITARIO DE LENGUAS MODERNAS UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA Profesor: Don Emanouil Giatsidis Centro Universitario

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 4-264-740-32(1) Digital Video Camera Recorder Manual de instrucciones Manual de instruções Οδηγός Χρήσης ES PT GR Kullanma Kılavuzu TR ES/PT/GR/TR http://www.sony.net/ 2011 Sony Corporation Printed in

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Να µεταφράσετε το παρακάτω κείµενο: Fit magna caedes. Sedulius, dux et princeps Lemovicum, occiditur; dux Arvernorum vivus in fuga comprehenditur; signa militaria LXXIIII (septuaginta quattuor)

Διαβάστε περισσότερα

GRECIA EN la POESíA y EN la MúSICA

GRECIA EN la POESíA y EN la MúSICA En el marco de la Presidencia de Grecia ante el Consejo de la Unión Europea la Embajada de Grecia y la Delegación de la Unión Europea en México y la Fundación Onassis (EUA) con el amable apoyo del Instituto

Διαβάστε περισσότερα

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.)

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) Consigliamo di configurare ed utilizzare la casella di posta elettronica certificata tramite il webmail dedicato fornito dal gestore

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 2004

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 2004 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 2004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: Fit magna caedes. Sedulius, dux et princeps Lemovicum, occiditur; dux Arvernorum vivus

Διαβάστε περισσότερα

Primera Parte. Segunda Parte. Alexandra Grava. Despina Apostolou-Hölscher. Final

Primera Parte. Segunda Parte. Alexandra Grava. Despina Apostolou-Hölscher. Final www.onassisusa.org Con la obra de célebres poetas griegos, como Odysseas Elytis, Yorgos Seferis y Constantino Cavafis, musicalizada por destacados compositores como Mikis Theodorakis, Manos Hadjidakis,

Διαβάστε περισσότερα

INSTITUTO CERVANTES MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. Directora Carmen Caffarel Serra

INSTITUTO CERVANTES MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. Directora Carmen Caffarel Serra MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación Miguel Ángel Moratinos Secretaria de Estado de Cooperación Internacional Soraya Rodríguez Ramos Director

Διαβάστε περισσότερα

CAIRE Inc. HELiOS Marathon Model: H850

CAIRE Inc. HELiOS Marathon Model: H850 CAIRE Inc. HELiOS Marathon Model: H850 English........................................ 1 Español...................................... 55 Português................................... 109 Ελληνικά....................................

Διαβάστε περισσότερα

BiliBed. EN Instructions for use ES Manual de instrucciones PT Instruções de utilização EL Εγχειρίδιο χρήσης

BiliBed. EN Instructions for use ES Manual de instrucciones PT Instruções de utilização EL Εγχειρίδιο χρήσης BiliBed EN Instructions for use ES Manual de instrucciones PT Instruções de utilização EL Εγχειρίδιο χρήσης EN Instructions for use 4 ES Manual de instrucciones 18 PT Instruções de utilização 32 EL Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-285-336-31(1) Digital HD Video Camera Recorder Manual de instrucciones Manual de instruções Οδηγός Χρήσης ES PT GR En la página Web de atención al cliente puede encontrar información adicional sobre

Διαβάστε περισσότερα

M06/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/T

M06/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/T IB DIPLOMA PROGRAMME PROGRAMME DU DIPLÔME DU BI PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BI MODERN GREEK B STANDARD LEVEL PAPER 1 GREC MODERNE B NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 1 GRIEGO MODERNO B NIVEL MEDIO PRUEBA 1 22062343 Monday

Διαβάστε περισσότερα

BAJO LA DIRECCIÓN DE MANUEL DE EZCURDIA CON LA COLABORACIÓN DE TERESA SILVA TENA Y CARLOS TRILLAS SALAZAR

BAJO LA DIRECCIÓN DE MANUEL DE EZCURDIA CON LA COLABORACIÓN DE TERESA SILVA TENA Y CARLOS TRILLAS SALAZAR Safo Poemas BAJO LA DIRECCIÓN DE MANUEL DE EZCURDIA CON LA COLABORACIÓN DE TERESA SILVA TENA Y CARLOS TRILLAS SALAZAR Safo Introducción, traducción directa y notas de Carlos Montemayor Edición completa

Διαβάστε περισσότερα

CIEN éκατóν Ρ' ρ'centum> Cien mil: Ρ, ρ, centum millia

CIEN éκατóν Ρ' ρ'centum> Cien mil: Ρ, ρ, centum millia CIELO óλυµπος,ου,ò; ωρανóς,οû,ò; αíθηρ,ηρος,ò; αíθρα,ας,η; αíθριá,âς, η (aeris serenum,cielo despejado), οúρανóς,οû,ò; πóλος,ου,ò coelum> Ba jado del cielo: οúρανοπετης,ης,éς e coelo delapsus> Caminar

Διαβάστε περισσότερα

www.nilfi sk-alto.com FLOORTEC R 680 P 1463514000(1)2008-05 C

www.nilfi sk-alto.com FLOORTEC R 680 P 1463514000(1)2008-05 C www.nilfi sk-alto.com FLOORTEC R 680 P ESPAÑOL ΕΛΛΗΝΙΚΆ ITALIANO PORTUGUÊS MANUAL DE USO Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MANUALE OPERATORE MANUAL DO UTILIZADOR 1463514000(1)2008-05 C Модел / Model / Modell / Model / Modelo

Διαβάστε περισσότερα

σιον,ου,το conjuratio

σιον,ου,το conjuratio στροµβωδης,ης,ες turbinatus,conicus CONJETURA εíκασµα,ατος,τó; εíκασµóς, στοχασµóς,ùποτοπασµóς,οû,ò; σιµβολη, ης,η; τéκµαρσις,ùπóληψις,εως,η; τεκ- µηριον,ου,τó conjectura,conjectatio> Por conjeturas: συµβολικως

Διαβάστε περισσότερα

Πανσθενὲς υἱὲ Θεοῦ: Jesús en el primer libro de la Antología Palatina. Elbia Haydée Difabio UNCu

Πανσθενὲς υἱὲ Θεοῦ: Jesús en el primer libro de la Antología Palatina. Elbia Haydée Difabio UNCu Πανσθενὲς υἱὲ Θεοῦ: Jesús en el primer libro de la Antología Palatina Elbia Haydée Difabio UNCu Ἀθανάτου πατρὸς υἱὲ συνάρχρονε, κοίρανε πάντων, αἰθερίων μεδέων, εἰναλίων, χθονίων, Hijo co-eterno de padre

Διαβάστε περισσότερα

CHIPPER 500 G. Návod na obsluhu Original brugsanvisning Manual de instructiuni

CHIPPER 500 G. Návod na obsluhu Original brugsanvisning Manual de instructiuni CHIPPER 500 G EN ES IT FR PT Instruction manual Manual de instrucciones Libretto d istruzioni Manuel d instructions Manual do operador GR PL DE RU NL Instrukcja onsulgi Betriebsanweisung Handleiding CZ

Διαβάστε περισσότερα

Questions and answers for athletes

Questions and answers for athletes NÙÔ ÈÓÁÎ ã Doping Dopaje EÚˆÙ ÛÂÈ Î È ÓÙ ÛÂÈ ÁÈ ıïëù Questions and answers for athletes Preguntas y respuestas para los atletas Τι είναι ντόπινγκ; Ντόπινγκ είναι η χρήση από έναν αθλητή ενός απαγορευμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΟΜΟΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΟΜΟΣ Νίκος Νικολαΐδης ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΟΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 21-32 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΥΝΤΑΞΗ-ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ- ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 1 2 Μάθηµα 21 ο ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΩΣ ΠΗΡΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΤΟ PISAURUM Brenno duce Galli, apud Alliam flumen deletis

Διαβάστε περισσότερα

EL LENGUAJE DE ARISTÓTELES SEGÚN EL INDEX ARISTOTELICUS DE HERMANN BONITZ

EL LENGUAJE DE ARISTÓTELES SEGÚN EL INDEX ARISTOTELICUS DE HERMANN BONITZ Revista de Estudios Clásicos Número 36 (2009) 167-191 EL LENGUAJE DE ARISTÓTELES SEGÚN EL INDEX ARISTOTELICUS DE HERMANN BONITZ Jorge Horacio Evans María Estela Guevara de Alvarez Universidad Nacional

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use. Manual de instrucciones. Manual de instruções. Οδηγίες χρήσης

Instructions for use. Manual de instrucciones. Manual de instruções. Οδηγίες χρήσης EN Instructions for use 3 ES Manual de instrucciones 15 PT Manual de instruções 27 EL Οδηγίες χρήσης 39 1 Dear Client We would like to congratulate you on purchasing the Medela Phototherapy Lamp. We are

Διαβάστε περισσότερα

Να μεταφράσετε το παρακάτω κείμενο:

Να μεταφράσετε το παρακάτω κείμενο: ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια (2104903576) ΤΑΞΗ...Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΛΑΤΙΝΙΚΑ... Β Λυκείου ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 10-16 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Να μεταφράσετε

Διαβάστε περισσότερα

«Ο προγραμματισμός της φυσικής

«Ο προγραμματισμός της φυσικής ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 1017 «Ανάπτυξη φυσικής κατάστασης στον

Διαβάστε περισσότερα

RS 502 MANUAL DE USO INSTRUCCIONES ORIGINALES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ MANUALE OPERATORE ISTRUZIONI ORIGINALI

RS 502 MANUAL DE USO INSTRUCCIONES ORIGINALES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ MANUALE OPERATORE ISTRUZIONI ORIGINALI RS 502 MANUAL DE USO INSTRUCCIONES ORIGINALES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ MANUALE OPERATORE ISTRUZIONI ORIGINALI MANUAL DO UTILIZATOR INSTRUÇÕES ORIGINAIS Nilfisk 502 33019741 Edition 1 2009-03 Printed

Διαβάστε περισσότερα

somfy.com Dexxo Optimo RTS Installation manual Manual de instalación Manual de instalação Εγχειρίδιο εγκατάστασης 5056739C

somfy.com Dexxo Optimo RTS Installation manual Manual de instalación Manual de instalação Εγχειρίδιο εγκατάστασης 5056739C somfy.com Dexxo Optimo RTS EN ES PT EL Installation manual Manual de instalación Manual de instalação Εγχειρίδιο εγκατάστασης 5056739C CONTENTS GENERAL PRESENTATION 2 SAFETY INSTRUCTIONS 2 Caution 2 Safety

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙ ΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα