ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 1514 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 10ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 Αριθμός 925 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται να προσλάβει επτά (7) Λειτουργούς Γεωργίας πάνω σε έκτακτη βάση για την Εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης για την εκρίζωση της Τρομώδους Νόσου. Η χρονική διάρκεια απασχόλησης των πιο πάνω έκτακτων υπαλλήλων θα είναι από την ημερομηνία πρόσληψης τους μέχρι 31/12/ Η μισθοδοτική κλίμακα της θέσης είναι Α8 της οποίας ο ετήσιος βασικός μισθός είναι Ο υπάλληλος θα παίρνει ακόμα οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία, καθώς και τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με τους όρους και τα ποσοστά που εγκρίνονται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. 3. Οι όροι απασχόλησης καθορίζονται στους Όρους Υπηρεσίας των Έκτακτων Υπαλλήλων εις την Υπηρεσία Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Νόμος Αρ. 169 του 1985). 4. Καθήκοντα και ευθύνες του Λειτουργού: α) Σύμφωνα με οδηγίες ή και προκαθορισμένο πρόγραμμα εκτελεί καθήκοντα στον Κλάδο Αιγοπροβατοτροφίας στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας ή στα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία, ή στους Κυβερνητικούς Κτηνοτροφικούς Σταθμούς Αχέλειας και Ορειτών. β) Συνεργάζεται με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για τη καταγραφή και τον καθορισμό της φυλής και της αναπαραγωγικής αξίας των ζώων που θα θανατωθούν μέσα στα πλαίσια του Σχεδίου Δράσης για την εκρίζωση της τρομώδους νόσου. γ) Συντονίζει, προγραμματίζει, εποπτεύει τόσο τη λειτουργία του Σχεδίου Καταγραφής Αποδόσεων Αιγοπροβάτων του Τμήματος Γεωργίας που εφαρμόζεται σε Ιδιωτικές Μονάδες με σκοπό τη γενετική βελτίωση του πληθυσμού των αιγοπροβάτων όσο και την εφαρμογή του προγράμματος συνεργασίας με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες με σκοπό τη δημιουργία πυρήνων με αίγες και τράγους με ανθεκτικούς γονότυπους για αντιμετώπιση της τρομώδους νόσου σε αιγοπροβατοτροφικές μονάδες. δ) Συγκεντρώνει, αναλύει, ερμηνεύει και αξιοποιεί αγροοικονομικά στοιχεία, άλλα στοιχεία και πληροφορίες από τους Κυβερνητικούς Κτηνοτροφικούς Σταθμούς Πάφου και από ιδιωτικές μονάδες που συμμετέχουν στο Σχέδιο καταγραφής Αποδόσεων Αιγοπροβάτων του Τμήματος Γεωργίας και υποβάλλει σχετικές εκθέσεις. ε) Εποπτεύει, καθοδηγεί, εκπαιδεύει και ελέγχει κατώτερο προσωπικό. ζ) Για την εκτέλεση των καθηκόντων του ο υπάλληλος χρησιμοποιεί τα απαραίτητα τεχνικά όργανα και τεχνολογικό εξοπλισμό. Σηυείωση: η) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν. Οι υπάλληλοι θα εργάζονται όταν απαιτείται από τις ανάγκες της υπηρεσίας και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου εργασίας, το σύνολο όμως των ωρών εργασίας δε θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα. Πιθανόν να ζητηθεί από τον υπάλληλο και υπερωριακή απασχόληση. 5. Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν τα ακόλουθα προσόντα: (1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο ή άλλο ισότιμο προσόν σ' ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Γεωπονία με κατεύθυνση τη Ζωϊκή Παραγωγή, ή Ζωοτεχνία, ή Γενική Γεωπονία (στο πρόγραμμα εκπαίδευσης της οποίας περιλαμβάνονται θέματα ζωϊκής παραγωγής). (2) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. (3) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας. (4) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε θέμα Ζωικής Παραγωγής ή Ζωοτεχνίας. Σημ.: (α) Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι Γεωπόνοι σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία.

2 (β) Αναφορικά με τους υποψήφιους: ΤΜΗΜΑ A ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 10ης ΙΟΥΛΙΟΥ (ί) (Η) Των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης και Οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, Απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. (5) Προκειμένου περί αρρένων αιτητών θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγή νομίμως από αυτές. (6) Αιτήσεις από μέρους των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν στο Ειδικό Έντυπο, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ή από το Γραφείο Εξηπηρέτησης του Πολίτη στο ισόγειο του κτιρίου του Υπουργείου Οικονομικών ή από τα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας. Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα Γραφεία του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος στη Λευκωσία ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, όχι αργότερα από τις 31 Ιουλίου, 2009.

3 1516 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 10ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 Αριθμός 926 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΗ (6) ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Το Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται βιογραφικά σημειώματα για την πλήρωση έξη (6) κενών θέσεων Μεταδιδακτορικών Ερευνητών (Πλήρους Απασχόλησης) για τις πιο κάτω ειδικότητες: 1. Novel nanostructures by electrochemistry:(ap. αναφοράς: MMK1) a. Fictionalisation of porous alumina and/or titania 2. Multifunctional carbon based nanolaminates: (αρ. αναφοράς: MMK2) a. Development of low friction and wear resistant coatings for automotive applications. b. Development of biocompatible and bioactive coatings for medical devises. 3. Reactive nanostructures for micro and nanoheater applications: (αρ. αναφοράς: MMK3) a. Development and synthesis of reactive nanostructures. b. Numerical and theoretical modeling of reaction characteristics. 4. Cardiac Imaging: (αρ. αναφοράς: MMK4) Sub-areas include myocardial mechanics, non-destructive tissue characterization, elastographic and non-invasive imaging, flow and pressure quantification, programming the EPIC environment. 5. Nanotechnology: (αρ. αναφοράς: MMK5) Synthesis of nanostructured materials by chemical vapor deposition, i.e. nitride, oxide and sulphide based nanowires and nanocrystals, the study of their fundamental electrical and optical properties, assembly and integration into ordered arrays using templates and finally the fabrication of nanoelectronic and nanophotonic devices. 6. Fabrication, characterization and applications of advanced polymeric materials and polymer composites, (αρ. αναφοράς: MMK6) 7. Large Scale Simulations of Pollutant Dispersion in the Atmosphere. Skills required: parallel computing, Large Eddy Simulations (LES), RANS (Reynolds-Averaged Navier Stokes), multi-phase flows, lagrangian particle tracking, (αρ. αναφοράς: MMK7) 8. Biomedical Fluid Dynamics. Skills required: parallel computing, unstructured grids, flow-structure interaction, immersed boundaries techniques, Large-Eddy Simulations (LES). (αρ. αναφοράς: MMK8) 9. Optimization of reverse-osmosis membranes for desalination applications, (αρ. αναφοράς: MMK9) 0. Investigation of nanostructured Thin Films Fabricated by Advanced Laser Techniques with Applications in Nanoelectronics, Spintronics and Biomedicine. (αρ. αναφοράς: MMK10) 1. Biomedical Engineering - Biomedical Imaging. Skills required/related areas: cancer, angiogenesis modeling, indicator dilution theory, ultrasound contrast agents, cancer therapy monitoring, (αρ. αναφοράς: MMK11) 2. Κατασκευές και Αντισεισμική Μηχανική: Σχεδιασμός και ανάλυση κτηρίων, γεφυρών και άλλων κατασκευών από οπλισμένο ή προεντεταμένο σκυρόδεμα, χάλυβα και ξύλο, με έμφαση στον αντισεισμικό σχεδιασμό, (αρ. αναφοράς: ΠΜΜΠ1) 3. Δομικά υλικά: τσιμέντο, αδρανή, σκυρόδεμα, χάλυβας, ξύλο σύνθετα και παραδοσιακά υλικά. (αρ. αναφοράς: ΠΜΜΠ2) 4. Γεωτεχνική Μηχανική: Ιδιότητες και συμπεριφορά εδαφών, σχεδιασμός θεμελίων και τοίχων αντιστήριξης, ευστάθεια πρανών, υδατοφράκτες και σήραγγες, (αρ. αναφοράς- ΠΜΜΠ3) 5. Μηχανική και Διαχείριση Υδατικών Πόρων: Σχεδιασμός και λειτουργία συστημάτων υδατικών πόρων. Τεχνική της υδρολογίας, αρδευτικά και υδρευτικά έργα. (ΠΜΜΠ4) 6. Μηχανική Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντική Ρευστοδυναμική: Προστασία των υδάτων και του εδάφους από ρύπανση, διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων, ατμοσφαιρική ρύπανση, περιβάλλον και δημόσια υγεία, έλεγχος και παρακολούθηση ποιότητας περιβάλλοντος, (αρ. αναφοράς: ΠΜΜΠ5) 7. Υπολογιστική Μηχανή: Αξιοποίηση ηλεκτρονικών υπολογιστών και μεθόδων προγραμματισμού στην προσομοίωση μηχανικών συστημάτων, (αρ. αναφοράς: ΠΜΜΠ6) 8. Προγραμματισμός και Διεύθυνση Κατασκευαστικών Έργων. (αρ. αναφοράς: ΠΜΜΠ7) 9. Βιοϊατρική Μηχανική, (αρ. αναφοράς: ΗΜΜΥ1) 20. Δίκτυα Υπολογιστών, (αρ. αναφοράς: ΗΜΜΥ2) 21. Τεχνολογία Ηλεκτρικής Ενέργειας και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, (αρ. αναφοράς: ΗΜΜΥ3) 22. Ηλεκτρομαγνητισμός, Μικροκύματα, Κεραίες και Οπτική, (αρ. αναφοράς: ΗΜΜΥ4) 23. Συστήματα Ελέγχου, Απόφασης και Αυτοματισμού, (αρ. αναφοράς: ΗΜΜΥ5) 24. Επεξεργασία Σήματος και Εικόνας, (αρ. αναφοράς: ΗΜΜΥ6) 25. Νανοτεχνολογία. (αρ. αναφοράς: ΗΜΜΥ7) 26. Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα, (αρ. αναφοράς: ΗΜΜΥ8) 27. Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων, (αρ. αναφοράς: ΗΜΜΥ9) 28. Σχεδιασμός και Έλεγχος Ψηφιακού Υλικού, (αρ. αναφοράς: ΗΜΜΥ10) 29. Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών Υψηλών Επιδόσεων.( αρ. αναφοράς: ΗΜΜΥ11)

4 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 10ης ΙΟΥΛΙΟΥ Υπολογιστική Νοημοσύνη και Ρομποτική.( αρ. αναφοράς: ΗΜΜΥ12) 31. Ιστορία Μοντέρνας Αρχιτεκτονικής. Συγκεκριμένες Θεματικές: Μοντερνισμός και Εκμοντερνισμός στην Ανατολική Μεσόγειο / Μετααποικιακή Θεωρία / Περιβαλλοντική Ιστορία, (αρ. αναφοράς: ΑΡΧΤ1) Architectural History: Modern Period. Subthemes: Modernism and Modernization in the Eastern Mediterranean, Postcolonial Theory / Environmental History, (αρ. αναφοράς: 32. Αρχιτεκτονική Τεχνολογία. Συγκεκριμένες θεματικές: Αρχιτεκτονική Μηχανική / Τεχνολογικά Ευφυείς Κατασκευές στην Αρχιτεκτονική, (αρ. αναφοράς: ΑΡΧΤ2) Architectural Technology: Subthemes: Archicture - Engineering / Technologically Intelligent Structures in Architecture. 33. Main Research Areas: Computer and Communication Networks, Mobile and Wireless Networks, (αρ. αναφοράς: ΕΠΛ1) Research Topics: Flow and congestion control (incl. Bio-lnsprired, fuzzy, adaptive non-linear control and predictive and global stability results). QoS Adaptation and Control (control theoretic techniques). Sensor Networks: Congestion Control, Mobility Management, Dataflow management and Security. VANETS: Routing and Information Flow Probability. Traffic Engineering and Fault Tolerance in Virtual Circuit Switched Based Networks. Video streaming in wireless mobile networks, including adaptive video transmission and video resilience. Resource allocation and radio resource management in 3G 4G networks. Game theoretic network access selection. 34. Algorithms and Complexity: Reliable Internet-based Computing (Αγλόριθμοι και Πολυπλοκότητα: Αξιόπιστος Διαδικτυακός Υπολογισμός), (αρ. αναφοράς: ΕΠΛ2) 35. Computer Architecture: Special interest in the Reliability and Security of Computing Systems and Green Aware Computing (low energy/temperature multicore systems) (Ερευνητική Περιοχή Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών με ιδιαίτερη έμφαση σε Αξιοπιστία και Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων και Φιλικά προς το Περιβάλλον Υπολογιστικά Συστήματα (χαμηλή ισχύ και θερμοκρασία σε συστήματα με πολύ-πυρήνες). (αρ. αναφοράς: ΕΠΛ3) 36. Neuroinformatics (Νευροπληροφορική). (αρ. αναφοράς: ΕΠΛ4) Bioinformatics (Βιοπληροφορική) (αρ. αναφοράς: ΕΠΛ5) Computational Neuroscience (Υπολογιστική Νευροεπιστήμη) (αρ. αναφοράς: ΕΠΛ6) 37. Software Engineering (Τεχνολογία Λογισμικού), (αρ. αναφοράς: ΕΠΛ7) 38. Formal Methods (Τυπικές Μέθοδοι Ανάλυσης Συστημάτων), (αρ. αναφοράς: ΕΠΛ8) Foundations of Concurrent and Distributed Systems (Θεμελιώσεις του Παράλληλου και Κατανεμημένου Υπολογισμού) (αρ. αναφοράς: ΕΠΛ9) 39. Searching Technologies (Distributed Information Retrieval, Semantic Search, Data Web) (αρ. αναφοράς: ΕΠΛ10) Network Theory and its Applications to Vehicular Ad-Hoc Networks, (αρ. αναφοράς: ΕΠΛ11) 40. Data Management and Networking (Διαχείριση Δεδομένων και Δικτύωση) (αρ. αναφοράς: ΕΠΛ12) Storage and Retrieval Methods for Sensor and Peer-to-Peer Systems (Μέθοδοι Αποθήκευσης και Ανάκτησης Δεδομένων σε Δίκτυα Αισθητήρων και Δίκτυα Ομότιμων).(αρ. αναφοράς: ΕΠΛ13) Distributed Query Processing (Κατανεμημένη Επεξεργασία Ερωτημάτων).(ΕΠΛ14) 41. Web Computing: Adaptive web.(αρ. αναφοράς: ΕΠΛ15) Sensor Networks: Storage and Retrieval Methods in Sensor Networks.( αρ. αναφοράς: ΕΠΛ16) Data Management in Mobile Computing: Query processing, data retrieval, etc.( αρ. αναφοράς: ΕΠΛ17) Personalization and Context Awareness for the mobile and fixed environment, (αρ. αναφοράς: ΕΠΛ18) Ε-health and telemedicine. (αρ. αναφοράς: ΕΠΛ19) 42. Software Testing, (αρ. αναφοράς: ΕΠΛ20) 43. Θεωρητική και Υπολογιστική Βιοφυσική, (αρ. αναφοράς: ΦΥΣ1) 44. Θεωρητική Φυσική Ισχυρών Αλληλεπιδράσεων.(αρ. αναφοράς: ΦΥΣ2) 45. Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης. (αρ. αναφοράς: ΦΥΣ3) 46. Spintronics.(ap. αναφοράς: ΦΥΣ4) 47. Lattice QCD. (αρ. αναφοράς: ΦΥΣ5) 48. CMS data analysis and new detector technology R&D on dual readout calorimetry high energy particle physics.(ap. αναφοράς: ΦΥΣ6) 49. Experimental Nuclear Physics with heavy ions: Study of nuclear matter under extreme conditions of high temperature and high hadron densities. The HADES Experiment at the heavy-ion research center of GSI Darmstadt, Germany, (αρ. αναφοράς: ΦΥΣ7) 50. Photonics, Optoelectronics and or Photothermal Spectroscopy on Semi Conductors.(ap. αναφοράς: ΦΥΣ8) 51. Physics and Technology of Solar cells, (αρ. αναφοράς: ΦΥΣ9)

5 1518 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 10ης ΙΟΥΛΙΟΥ Nano - Technology - Material Science, (αρ. αναφοράς: ΦΥΣ10} 53. Hydrogen Sensor, (αρ. αναφοράς: ΦΥΣ11) 54. Hydrogen Technology, (αρ. αναφοράς: ΦΥΣ12) 55. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά.( αρ. αναφοράς: ΜΑΣ1) 56. Καθαρά Μαθηματικά, (αρ. αναφοράς: ΜΑΣ2) 57. Στατιστική, (αρ. αναφοράς: ΜΑΣ3) 58. Cancer Biology, (αρ. αναφοράς: ΒΙ01) 59. Molecular Cell Biology, (αρ. αναφοράς: ΒΙ02) 60. Molecular Neuroscience.(ap. αναφοράς: ΒΙ03) 61. Embryology and Development Biology / Genetics, (αρ. αναφοράς: BI04) 62. Embryonic Stem Biology / Genetics.(ap. αναφοράς: BI05) 63. Embryology and Developmental Biology / Nanobiotechnology. (αρ. αναφοράς: BI06) 64. Computational Biology, (αρ. αναφοράς: BI07) 65. Protein Structural Bioinformatics.(ap. αναφοράς: BI08) 66. Research in inherited diseases using medical and molecular genetics approaches.(ap. αναφοράς: BI09) 67. The role of mirnas in the regulation of expression of genes that are implicated in inherited diseases, (αρ. αναφοράς: BIO10) 68. Development of technology and methodology for robust molecular diagnostics.(ap. αναφοράς: BI011) 69. Research for the identification of genetic factors implicated in diabetic nephropathy or chronic kidney disease, (αρ. αναφοράς: BI012) 70. Synthesis and study new polynuclear metal clusters and single - molecule magnets, (αρ. αναφοράς: XHM1) 71. Synthesis and study new metal - organic frameworks for gas storage applications, (αρ. αναφοράς: XHM2) 72. Analytical Method Development and Validation, (αρ. αναφοράς: XHM3) 73. Application of Fiber Optics and Laser Fluorescence Spectroscopy in Environmental Analysis, (αρ. αναφοράς: XHM4) 74. Novel Photoactive Nanosystems Based on Polymers Prepared Using Controlled Radical Polymerization, (αρ. αναφοράς: XHM5) 75. Hydrogen Production Via Catalytic Processes, (αρ. αναφοράς: XHM6) 76. Chemistry of Porous Solid, (αρ. αναφοράς: XHM7) 77. Time-Resolved Spectroscopy of Biological Systems, (αρ. αναφοράς: XHM8) 78. Photocatalytic oxidation of H20, towards storage of solar energy, (αρ. αναφοράς: XHM9) 79. Fullerene and Supramolecular Chemistry, (αρ. αναφοράς: XHM10) 80. Physical Oceanography: collection, processing, analyzing, publishing of hydrographic cruise data from Cyprus waters. Includes implementing quality control and data management procedures. Also includes relating data to literature and existing numerical simulations.(ap. αναφοράς: Ωκεανογραφικό κέντροί) 81. Physical Oceanography: development of finite element numerical models to simulate the flow and hydrographic properties of the sea in the near-shore areas of Cyprus, especially ports and sheltered areas, (αρ. αναφοράς: Ωκεανογραφικό κέντρο2) 82. Physical Oceanography: wave observations and wave model validation in key near-shore areas of Cyprus. Experimental design and implementation followed by analysis of data in relation to literature and a number of wave models, (αρ. αναφοράς: Ωκεανογραφικό κέντρο3) Προσόντα: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος αναγνωρισμένων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σε πεδίο οικείο ή παρεμφερές προς την ειδικότητα των υπό πλήρωση θέσεων. Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή να μιλούν μια εκ των επίσημων γλωσσών του Πανεπιστημίου. Διάρκεια Εργοδότησης / Απολαβές: Οι Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές διορίζονται με συμβόλαιο για περίοδο μέχρι δύο ετών, το οποίο μπορεί να ανανεώνεται μέχρι τέσσερα έτη. Δεν επιτρέπεται επαναδιορισμός, έστω και με την πάροδο κάποιων χρόνων. Η μισθολογική τοποθέτηση των Μεταδιδακτορικών Ερευνητών θα είναι στην κλίμακα Α10-Α12. Τοποθέτηση σε υψηλότερο σημείο της κλίμακας δικαιολογείται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, λόγω υψηλών προσόντων πετυχημένης ερευνητικής δραστηριότητας και εκτεταμένης διδακτικής εμπειρίας του/των υποψηφίου/ων. Δικαιώματα Υποχρεώσεις Οι Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα και υποχρεώσεις (α) (β) (γ) Μπορούν να χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό, χώρους και διευκολύνσεις του Πανεπιστημίου (σύμφωνα με τους σχετικούς Κανόνες Χρήσης). Έχουν το δικαίωμα να εργάζονται κάτω από υγιεινές και ασφαλείς συνθήκες. Εργάζονται υπό την εποπτεία του Υπεύθυνου Έρευνας, στον οποίο είναι υπόλογοι

6 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 10ης ΙΟΥΛΙΟΥ Υποβολή Απαραίτητων Στοιχείων Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν: (α) (β) (γ) (δ) Συνοδευτική επιστολή στην οποία θα πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφεται ο αριθμός αναφορά της ειδικότητας/θέσης για την οποία υποβάλλεται η αίτηση Πλήρες βιογραφικό σημείωμα στα Ελληνικά ή/και Αγγλικά. Αντίγραφα πτυχίων και αναλυτικές βαθμολογίες. Περίληψη διδακτορικής διατριβής (ε) Λίστα σχετικών δημοσιεύσεων (ζ) Ονόματα δύο (2) ατόμων (κατά προτίμηση ακαδημαϊκών) από τους οποίους δυνατό να ζητηθούν συστατικές επιστολές. Όλα τα πιο πάνω θα πρέπει να παραδοθούν δια χειρός στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού του Πανεπιστημίου Κύπρου, στο Κτίριο Συμβουλίου - Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντη (Πανεπιστημιούπολη),Τ.Θ , 1678 Λευκωσία το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2009 ή και να σταλούν ταχυδρομικώς σε φάκελο ο οποίος θα φέρει ευδιάκριτη ταχυδρομική σφραγίδα ημερομηνίας, το αργότερο μέχρι 21 Αυγούστου Θα θεωρούνται δε εμπρόθεσμα νοουμένου ότι θα φθάσουν στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού, το αργότερο μέχρι τις 28 Αυγούστου 2009 (με ευδιάκριτη σφραγίδα φακέλου 21 Αυγούστου 2009), με αποκλειστική ευθύνη για τούτο του ενδιαφερομένου. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τους ακόλουθους αριθμούς: Για τις αναφορές ΜΜΚ1 - ΜΜΚ11, για το τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής, στο τηλέφωνο εσωτ. 50 Για τις αναφορές ΠΜΜΠ1 - ΠΜΜΠ2, για το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, στα τηλέφωνα , Για τις αναφορές ΗΜΜΥ1 - ΗΜΜΥ12, για το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, στο τηλέφωνο Για τις αναφορές ΑΡΧΤ1 - ΑΡΧΤ4, για το Πρόγραμμα Αρχιτεκτονικής, στο τηλέφωνο Για τις αναφορές ΕΠΛ1 - ΕΠΛ20, για το Τμήμα Πληροφορικής, στο τηλέφωνο Για τις αναφορές ΦΥΣ1 - ΦΥΣ12, για το Τμήμα Φυσικής, στο τηλέφωνο Για τις αναφορές ΜΑΣ1 - ΜΑΣ3, για το Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής, στο τηλέφωνο Για τις αναφορές Β!01 - ΒΙ012, για το Τμήμα Βιολογικών Επιστημών, στο τηλέφωνο Για τις αναφορές ΧΗΜ1 - ΧΗΜ10, για το Τμήμα Χημείας στο τηλέφωνο Για τις αναφορές Ωκεανογραφικό Κέντρο 1 - Ωκεανογραφικό Κέντρο 3, για το Ωκεανογραφικό Κέντρο, στο τηλέφωνο Αριθμός 927 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται βιογραφικά σημειώματα για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Μεταπτυχιακού Συνεργάτη (Πλήρους Απασχόλησης) για το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα ORION με τίτλο: Optimisation of Si solar cells, plastic materials and technologies for the development of more efficient concentration photovoltaic systems Για τη θέση αυτή οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι διπλώματος σε ένα από τα ακόλουθα πεδία: Ηλεκτρολογία, Μηχανολογία ή Φυσική. Οι ελάχιστες μηνιαίες απολαβές θα ανέρχονται στα 1500 Ευρώ ανάλογα των προσόντων και εμπειρίας. Το πρόγραμμα δεν προνοεί για 13 μισθό. Η αρχική πρόσληψη είναι με σύμβαση για χρονική περίοδο ενός (1) έτους, με δυνατότητα ανανέωσης Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν : α) πλήρες βιογραφικό σημείωμα β) δύο (2) συστατικές επιστολές Όλα τα πιο πάνω θα πρέπει να παραδοθούν με το χέρι στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού του Πανεπιστημίου Κύπρου, στο Κτίριο Συμβουλίου - Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντη (Πανεπιστημιούπολη),Τ.Θ , 1678 Λευκωσία το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2009 και ώρα 14:00 μ.μ. ή και να σταλούν ταχυδρομικώς σε φάκελο ο οποίος θα φέρει ευδιάκριτη ταχυδρομική σφραγίδα ημερομηνίας, το αργότερο μέχρι 31 Ιουλίου Θα θεωρούνται δε εμπρόθεσμα νοουμένου ότι θα φθάσουν στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού, το αργότερο μέχρι τις 6 Αυγούστου 2009 (με ευδιάκριτη σφραγίδα φακέλου 31 Ιουλίου 2009), με αποκλειστική ευθύνη για τούτο του ενδιαφερομένου. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Επίκουρο Καθ. Γεώργιο Η. Γεωργίου (τηλ ,

7 1520 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 10ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 Αριθμός 928 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΙΑ ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ Το Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος για τη διδασκαλία του μαθήματος ΠΠΜ579 Παράκτια Μηχανική και Λιμενικά Έργα, για το Χειμερινό Εξάμηνο (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2009). Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της ανωτέρω θέσης πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού διπλώματος σε συναφή κλάδο και με αξιόλογο έργο σε σχέση με το αντικείμενο του μαθήματος που αιτούνται να διδάξουν Η απασχόληση θα είναι διάρκειας 15 εβδομάδων (4 ώρες την εβδομάδα - 3 ώρες διδασκαλία και 1 ώρα προετοιμασία). Η ανά ώρα αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των 56,38. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1) Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2) Αντίγραφα των τίτλων σπουδών. 3) Βιογραφικό σημείωμα που να συμπεριλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου και κατάλογο επιστημονικών δημοσιεύσεων. Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν με το χέρι ή ταχυδρομικώς στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού του Πανεπιστημίου Κύπρου, στο Κτίριο Συμβουλίου-Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντη (Πανεπιστημιούπολη), Τ.Θ , 1678 Λευκωσία, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2009 και ώρα 14:00. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, οι αιτήσεις θα πρέπει να φτάσουν στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2009 (με ευδιάκριτη σφραγίδα φακέλου 24 Ιουλίου 2009), με αποκλειστική ευθύνη για τούτο του ενδιαφερομένου. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος στα τηλέφωνα και κατά τις ώρες 8:00-14:30. Αριθμός 929 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται βιογραφικά σημειώματα για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Μεταδιδακτορικού Ερευνητή (Πλήρους Απασχόλησης) για το Ερευνητικό Πρόγραμμα Ring Transformation of 1,2,3-Dithiazolimines into Bifunctional Indoles Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι Πτυχίου (BSc και PhD) στη Χημεία από αναγνωρισμένο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και να έχουν εμπειρία στη σύνθεση ετεροαρωματικών μορίων και σύνθεση φυσικών προϊόντων. Οι αιτητές δεν χρειάζεται να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Απαιτείται καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. Οι ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές ανέρχονται στα 3.000,00 Ευρώ αναλόγως προσόντων και εμπειρίας. Το πρόγραμμα δεν προνοεί για 13 μισθό. Η αρχική πρόσληψη είναι με σύμβαση για χρονική περίοδο 12 μηνών Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν : (α) (β) (γ) (δ) (ε) Πλήρες βιογραφικό σημείωμα στα Ελληνικά ή/και Αγγλικά. Αντίγραφα πτυχίων και αναλυτικές βαθμολογίες. Περίληψη διδακτορικής διατριβής Λίστα σχετικών δημοσιεύσεων Ονόματα δύο (2) ατόμων (κατά προτίμηση ακαδημαϊκών) από τους οποίους δυνατό να ζητηθούν συστατικές επιστολές. Όλα τα πιο πάνω θα πρέπει να παραδοθούν δια χειρός στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού του Πανεπιστημίου Κύπρου, στο Κτίριο Συμβουλίου - Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντη (Πανεπιστημιούπολη), Τ.Θ , 1678 Λευκωσία το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2009 ή και να σταλούν ταχυδρομικώς σε φάκελο ο οποίος θα φέρει ευδιάκριτη ταχυδρομική σφραγίδα ημερομηνίας, το αργότερο μέχρι 24 Ιουλίου Θα θεωρούνται δε εμπρόθεσμα νοουμένου ότι θα φθάσουν στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού, το αργότερο μέχρι τις 31 Ιουλίου 2009 (με ευδιάκριτη σφραγίδα φακέλου 24 Ιουλίου 2009), με αποκλειστική ευθύνη για τούτο του ενδιαφερομένου. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Επίκουρο Καθ. Παναγιώτη Κουτεντή (τηλ , koutenti(a>ucy.ac cv)

8 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 10ης ΙΟΥΛΙΟΥ Αριθμός 930 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΟΝΙΜΗΣ (ΕΝΑΛΛΑΞΙΜΗ!) ΘΕΣΗΣ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ) Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Ανώτερου Λειτουργού Πανεπιστημίου (Τομέας Συμβάσεων) στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Οι αιτητές/τριες πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νοείται ότι σύμφωνα με το άρθρο 6 των Περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Διοικητικό Προσωπικό) Κανονισμών του 1990 "το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλει αίτηση για διορισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού και σε περίπτωση επιλογής του αυτό μπορεί να διοριστεί: (α) (β) Με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα ή Πάνω σε μόνιμη βάση, αν το εν λόγω πρόσωπο είχε απασχοληθεί στο Πανεπιστήμιο ή στη Δημόσια Υπηρεσία με σύμβαση για περίοδο όχι μικρότερη από τέσσερα χρόνια". ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (Εναλλάξιμη Θέση) (Θέση Πρώτου Διορισμού) Τίτλος Αρ. Θέσεων Κατηγορία Μισθολογική κλίμακα Ανώτερος Λειτουργός Πανεπιστημίου (Διαχείριση Συμβάσεων) μία (1) Μόνιμη Θέση Α13 Α13: 39,013.00, 40,553.00, 42,093.00, 43,633.00, 45,173.00, 46,713.00, 48,253.00, 49,793.00, 51, (Επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις) Στο βασικό μισθό της θέσης που αναφέρεται πιο πάνω προστίθενται και οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που θα έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται το τιμαριθμικό επίδομα που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ 1. Υπεύθυνος στο Διευθυντή Διοίκησης και/οικονομικών ή/και στο Προϊστάμενο Υπηρεσίας ή σε άλλο Αξιωματούχο που θα καθορίσει ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών για την οργάνωση, διοίκηση, συντονισμό, επίβλεψη και έλεγχο της εργασίας καθώς και για τον προγραμματισμό και την εύρυθμη λειτουργία του τομέα που θα του ανατεθεί. 2. Καταρτίζει προγράμματα ανάπτυξης και μεριμνά για την επιμόρφωση του προσωπικού. Ετοιμάζει και υποβάλλει μελέτες και εκθέσεις για θέματα της αρμοδιότητας του τομέα στον οποίο τοποθετείται. 3. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του/της ανατεθούν. Περιγραφή εργασίας δυνατό να καθορίζεται κατά την προκήρυξη της θέσης. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε αντικείμενο ή συνδυασμό αντικειμένων που θα καθορίζεται/ονται κατά την προκήρυξη της θέσης. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε αντικείμενο ή συνδυασμό αντικειμένων που θα καθορίζεται/ονται κατά την προκήρυξη της θέσης θα αποτελεί πλεονέκτημα 2. Οκταετής τουλάχιστον υπηρεσία σε θέση για την οποία απαιτείται στα σχέδια υπηρεσίας πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν, σχετική με τα πιο πάνω καθήκοντα και ευθύνες της θέσης 3. Πείρα σε Σχολές Ανώτερης ή Ανώτατης Εκπαίδευσης θα αποτελεί πλεονέκτημα. 4. Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, ευθυκρισία, υπευθυνότητα και ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας. 5. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (α) (β) Ο/Η κάτοχος της θέσης τοποθετείται ή μετακινείται σε οποιοδήποτε Τμήμα ή Υπηρεσία του Πανεπιστημίου με απόφαση του Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών. Νοείται ότι ο ο/η κάτοχος της θέσης δεν μπορεί να μετακινηθεί σε θέση για την οποία απαιτούνται, με βάση Νόμο ή Κανονισμό συγκεκριμένα προσόντα ή συγκεκριμένη άδεια άσκησης επαγγέλματος την οποία ο/η κάτοχος της θέσης δεν έχει. Ο/Η κάτοχος της θέσης, ανάλογα με τις ανάγκες του Πανεπιστημίου, δυνατό να εργάζεται είτε με σύστημα βάρδιας είτε με ειδικά ωράρια, σύμφωνα με Κανόνες που εγκρίνει το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου.

9 (γ) 1522 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 10ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 Ο όρος Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ή Τίτλο Για σκοπούς της παρούσας προκήρυξης για την κενή θέση Ανώτερου Λειτουργού Πανεπιστημίου (Διαχείριση Συμβάσεων) καθορίζεται περιγραφή εργασίας και απαιτούμενα προσόντα. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Προΐσταται του Τομέα Συμβάσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου 2. Υπεύθυνος για τον προγραμματισμό, συντονισμό και τον έλεγχο των εργασιών του Τομέα Συμβάσεων. 3. Εφαρμόζει το Νόμο περί Δημοσίων Συμβάσεων και τις σχετικές αποφάσεις του Πανεπιστημίου και προτείνει διαδικασίες για την καλύτερη λειτουργία του Τομέα. 4. Παρακολουθεί και διαχειρίζεται τις διαδικασίες των Συμβάσεων και άλλες διαδικασίες αγορών υπηρεσιών, αγαθών και εκτέλεσης έργων. 5. Συμμετέχει σε Επιτροπές προδιαγραφών και αξιολογήσεων, ετοιμάζει όρους προσφορών και προβαίνει σε αγορές υπηρεσιών και αγαθών. 6. Συμβουλεύει και υποστηρίζει Ακαδημαϊκό και Διοικητικό προσωπικό, το οποίο διαχειρίζεται Συμβάσεις. 7. Επιβλέπει το προσωπικό του Τομέα, φροντίζει για την εκπαίδευση του και προβαίνει στην κατανομή εργασιών σε συνεννόηση με τον Προϊστάμενο του. 8. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του/της ανατεθούν. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο σπουδών στους Κλάδους της Διοίκησης ή Οικονομικών ή Λογιστικής ή στα Νομικά ή σε κλάδους της Μηχανικής. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στους Κλάδους της Διοίκησης ή Οικονομικών ή Λογιστικής ή στα Νομικά ή σε κλάδους της Μηχανικής θα αποτελεί πλεονέκτημα. 2. Οκταετής τουλάχιστον υπηρεσία σε θέση για την οποία απαιτείται στα σχέδια υπηρεσίας πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν, σχετική με τα πιο πάνω καθήκοντα και ευθύνες της θέσης 3. Πείρα σε Σχολές Ανώτερης ή Ανώτατης Εκπαίδευσης θα αποτελεί πλεονέκτημα. 4. Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, ευθυκρισία, υπευθυνότητα και ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας. 5. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας. Α. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Οι Υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν δύο συστατικές επιστολές ή να υποδείξουν δύο άτομα (ονόματα, διευθύνσεις, τηλέφωνα), από τα οποία μπορούν να ζητηθούν συστάσεις. Οι συστατικές επιστολές θα πρέπει να αποστέλλονται απευθείας στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού του Πανεπιστημίου Κύπρου Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Για έντυπα αιτήσεων, αντίγραφα των σχεδίων υπηρεσίας, καθώς και για άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού, Πανεπιστημίου Κύπρου, Τηλ , , , ή στην Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου στην Ηλεκτρονική Διεύθυνσηhttp://www.ucy.ac.cy/~hrweb Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στη διεύθυνση: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΛΕΒΕΝΤΗ 2 ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ Τ.Θ , 1678 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Αιτήσεις στις οποίες δε θα έχουν επισυναφθεί όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και οι οποίες θα ληφθούν εκπρόθεσμα δε θα ληφθούν υπόψη. Οι αιτήσεις θα πρέπει να φτάσουν στην πιο πάνω διεύθυνση μέχρι την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2009 και ώρα 2:00μ.μ. Τα προαναφερόμενα έγγραφα μπορούν και να αποσταλούν ταχυδρομικώς σε φάκελο ο οποίος να φέρει ευδιάκριτη ταχυδρομική σφραγίδα ημερομηνίας το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2009

10 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 10ης ΙΟΥΛΙΟΥ Αριθμός 931 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει μια θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα. ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Μία θέση στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στην ειδικότητα: «Ολική Ανάλυση-Ανάλυση σε Πολλαπλότητες» Για όλες τις βαθμίδες απαιτείται Διδακτορικό Δίπλωμα αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου. Τα ελάχιστα προσόντα για κάθε ακαδημαϊκή βαθμίδα περιγράφονται στην ιστοσελίδα: Τα προσόντα αυτά βασίζονται στα χρόνια ακαδημαϊκής πείρας του υποψήφιου, στο ερευνητικό έργο και την επιστημονική του προσφορά, καθώς και στην εμπειρία οργάνωσης υψηλής ποιότητας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Γλώσσες διδασκαλίας είναι η ελληνική ή και η τουρκική. Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υποψήφιοι που κρίνονται ως οι καλύτεροι για διορισμό και εκλέγονται σε θέση ακαδημαϊκού προσωπικού αλλά δεν γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα που απαιτείται για σκοπούς διδασκαλίας, προσφέρεται διορισμός με ισχύ έναρξης μετά από δύο χρόνια μέχρι να διαπιστωθεί η ελληνομάθεια τους. Οι συνολικές ετήσιες ακαθάριστες απολαβές (συμπεριλαμβανομένου και του 13ου μισθού) με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία υπολογίζονται ως εξής: Επίκουρος Καθηγητής (Κλίμακα Α13-Α14) 55, , Λέκτορας (Κλίμακα Α12-Α13) 47, , Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν μέχρι την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2009, τα ακόλουθα: Ι II III IV V VI Επιστολή στην οποία να φαίνεται το Τμήμα, η βαθμίδα ή οι βαθμίδες, η ειδικότητα για την οποία ενδιαφέρονται, καθώς και η ημερομηνία κατά την οποία μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα σε περίπτωση εκλογής. Βιογραφικό Σημείωμα (6 αντίγραφα). Σύντομη ανασκόπηση του ερευνητικού τους έργου, καθώς και σύντομη περιγραφή μελλοντικών επιστημονικών σχεδίων - μέχρι 1500 λέξεις (6 αντίγραφα). Κατάλογο δημοσιεύσεων (6 αντίγραφα). Ανάτυπα των τριών πιο αντιπροσωπευτικών δημοσιεύσεων (6 αντίγραφα). Πιστοποιημένα αντίγραφα των πτυχίων και διπλωμάτων τους. Το Βιογραφικό Σημείωμα και η ανασκόπηση του ερευνητικού έργου πρέπει να υποβάλλονται στα ελληνικά ή στα τουρκικά και σε μία διεθνή γλώσσα, κατά προτίμηση την αγγλική. Επίσης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να ζητήσουν από τρεις τουλάχιστον Καθηγητές Πανεπιστημίου να αποστείλουν εμπιστευτικές συστατικές επιστολές απευθείας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τα ονόματα και οι διευθύνσεις των Καθηγητών αυτών θα πρέπει να υποβληθούν με την αίτηση, γιατί ενδέχεται να ζητηθούν επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες. Οι συστατικές επιστολές πρέπει να σταλούν το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2009 τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Αιτήσεις και στοιχεία που είχαν υποβληθεί στο παρελθόν δε λαμβάνονται υπόψη και πρέπει να υποβληθούν εκ νέου. Αιτήσεις που δεν ικανοποιούν τις προδιαγραφές της προκήρυξης αυτής δεν είναι αποδεκτές. Όλα τα πιο πάνω θα πρέπει να παραδοθούν στην: Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού Πανεπιστήμιο Κύπρου Πανεπιστημιούπολη Κτίριο Συμβουλίου - Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντης Τ.Θ Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ Τηλ.: /58 δια χειρός το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2009 και ώρα 2:00μ.μ ή να σταλούν ταχυδρομικώς σε φάκελο ο οποίος θα φέρει ευδιάκριτη ταχυδρομική σφραγίδα ημερομηνίας, το αργότερο μέχρι τις 12 Οκτωβρίου Οι υποβληθείσες αιτήσεις θα θεωρούνται εμπρόσθεσμες νοούμενου ότι θα φθάσουν στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού το αργότερο μέχρι τις 19 Οκτωβρίου 2009 (με ευδιάκριτη σφραγίδα φακέλου μέχρι τις 12 Οκτωβρίου 2009), με αποκλειστική ευθύνη για τούτο του ενδιαφερόμενου. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού ( /58) ή στο Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής ( ).

11 1524 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 10ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 Αριθμός 932 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΥΨΩΝΑ Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μία κενή θέση Γραμματειακού Προσωπικού στη Σχολική Εφορεία Ύψωνα. Ο μισθός της θέσης είναι ακάθαρτα μηνιαίως και οι ώρες απασχόλησης 38 την εβδομάδα. Η τοποθέτηση θα είναι στο Α' Δημοτικό Σχολείο Ύψωνα. Απαιτούμενα προσόντα: (1) Απολυτήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης (2) Γνώση Ηλεκτρονικού υπολογιστή (Word, Excel) (3) Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ε.Ε. Καθήκοντα: Εκτελεί επαναληπτικά, βοηθητικά, γραφειακά καθήκοντα σε Δημοτικό Σχολείο τα οποία περιλαμβάνουν: 1. Τήρηση αρχείου σχολείου (παραλαβή, καταχώρηση, αποστολή αλληλογραφίας, τήρηση στατιστικών στοιχείων κ.ά.) 2. Τήρηση και έλεγχος βιβλίων βιβλιοθήκης δασκάλου και βιβλιοθήκης μαθητή 3. Τήρηση βιβλίου περιουσίας και έλεγχος περιουσίας 4. Διεκπεραίωση εγγραφών μαθητών και καταχώρηση στοιχείων μαθητών στο Μαθητολόγιο και Μητρώο 5. Δακτυλογραφική εργασία (πρακτικά, αλληλογραφία Διευθυντή με διάφορους φορείς, διαγνωστικές εργασίες, ενδεικτικά/απολυτήρια κ.ά.) 6. Φωτοτύπηση εγγράφων 7. Γενικά λογιστικά καθήκοντα (εισπράξεις και πληρωμές) 8. Παραγγελίες, παραλαβή και φύλαξη διδακτικών βιβλίων, γραφικής ύλης, εποπτικών μέσων κ.ά 9. Τηλέφωνο - Πληροφορίες 10. Ανακοινώσεις και εισπράξεις Συνδέσμου Γονέων 11. Διεκπεραίωση των διαδικασιών που είναι απαραίτητες στους τομείς συντήρησης και επιδιόρθωσης των σχολικών υποστατικών και άλλων χώρων του σχολείου σε συνεργασία με τη Σχολική Εφορεία 12. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του/της αναθέσει ο Διευθυντής του σχολείου και τα οποία δεν περιορίζουν το περιεχόμενο του ρόλου και των ευθυνών του. Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια απασχόλησης είναι για 10 μήνες, από Σεπτέμβριο μέχρι Ιούνιο. Τον Ιούλιο και Αύγουστο το Γραμματειακό Προσωπικό δεν εργάζεται και δικαιούται ανεργιακό επίδομα από το Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε περίπτωση που δεν θα απασχολείται κάπου αλλού. Η σύμβαση ανανεώνεται κάθε χρόνο πριν την έναρξη της επόμενης σχολικής χρονιάς. Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο το οποίο οι αιτητές θα προμηθεύονται από τα γραφεία της Σχολικής Εφορείας που βρίσκονται στο Γυμνάσιο Ύψωνα, Γιάννου Κρανιδιώτη 4194 Ύψωνας και να παραδίνονται είτε δια χειρός, είτε μέσω τηλεομοιοτυπικής υπηρεσίας , όχι αργότερα από τις 24 Ιουλίου Αριθμός 933 ΚΕΝΗ ΟΕΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΥ Η Σχολική Εφορεία Κάτω Πύργου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας μόνιμης θέσης Καθαρίστριας για το Γυμνάσιο Κάτω Πύργου. Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να αποτείνονται στο Γραφείο της Σχολικής Εφορείας Κάτω Πύργου από τη Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2009 για εξασφάλιση της σχετικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πιο πάνω θέση. Οι αιτήσεις πρέπει να απευθύνονται προς τον Πρόεδρο της Σχολικής Εφορείας Κάτω Πύργου, οδός Νικολάου Παπαγεωργιου 74, 2940 Κάτω Πύργος και να φτάσουν στο Γραφείο της Σχολικής Εφορείας Κάτω Πύργου, το αργότερο μέχρι τις 10 π.μ. της Παρασκευής, 14 Αυγούστου Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες μπορούν να αποτείνονται στο Γραφείο της Σχολικής Εφορείας Κάτω Πύργου, τηλ και

12 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 10ης ΙΟΥΛΙΟΥ Αριθμός 934 ΙΔΡΥΜΑ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΚΥΠΡΟΥ Γίνονται δεχτές αιτήσεις για την πιο κάτω θέση: ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΟΜΠΟΕ Ρεπερτόριο: 1ος γύρος: 1) J. S. Bach: Partita in a-minor (or g-minor) for oboe solo (originally for flute) BWV1013: Allemande & Corrente 2) W. Mozart: Concerto, K.314 (285d), in C major (1 st movement with cadenza) 2os γύρος: R. Strauss: Concerto, TrV 292 (AV 144), in D major (1 st movement with cadenza) 3ος γύρος: Ορχηστρικά έργα, τα οποία θα ανακοινωθούν μέσω μετά την τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση από το βασικό ρεπερτόριο (prima vista) Οι αιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν: - συμπληρωμένο έντυπο το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από τα γραφεία του Ιδρύματος - βιογραφικό σημείωμα το οποίο να περιλαμβάνει εκπαίδευση και επαγγελματική πείρα Οι αιτήσεις θα πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 14 Αυγούστου 2009, κατά προτίμηση μέσω . Το Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου έχει το δικαίωμα να κάνει επιλογή των υποψηφίων που θα κληθούν να λάβουν μέρος στις ακροάσεις. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι Ευρωπαίοι πολίτες καθώς και μουσικοί οι οποίοι έχουν άδεια εργασίας σε χώρες- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ημερομηνίες ακροάσεων: 21 και 22 Σεπτεμβρίου 2009 Βασικός Μισθός (gross/μήνα): Ευρώ (2.310 Ευρώ από την 01/01/2010) Το Ίδρυμα θα διαθέσει συνοδό στο πιάνο. Όσοι από τους υποψήφιους επιθυμούν, μπορούν να φέρουν το δικό τους συνοδό. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Έλενα Φιλίππου, εκτελεστική γραμματέα του Ιδρύματος Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου. ΙΔΡΥΜΑ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΚΥΠΡΟΥ Γενικός και καλλιτεχνικός διευθυντής: Peter Kovacs

13 1526 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 10ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 Αριθμός 935 ΙΔΡΥΜΑ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΚΥΠΡΟΥ Γίνονται δεχτές αιτήσεις για την πιο κάτω θέση: Ρεπερτόριο- ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΤΣΕΛΛΟ 1 ος γύρος: S. Bach: A solo suite of the applicant's choice - two contrasting movements Haydn: Concerto in D major, (1 st movement with cadenza) 2 ος γύρος: F rst movement (with cadenza, if applicable) of one of the following concertos' Α. Dvorak: Concerto, op. 104, in Β minor Ε, Elgar: Concerto, op.85, in Ε minor R Schumann: Concerto, op.129, in A minor Tchaikovsky: Variations on a Rococo Theme, op.33 (complete) 3 οζ γύρος: Orchestral excerpts, which will be sent by after the closing date Sight reading from the standard repertoire Οι αιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν: - συμπληρωμένο έντυπο το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από τα γραφεία του Ιδρύματος - βιογραφικό σημείωμα το οποίο να περιλαμβάνει εκπαίδευση και επαγγελματική πείρα Οι αιτήσεις θα πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 14 Αυγούστου 2009, κατά προτίμηση μέσω . Το Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου έχει το δικαίωμα να κάνει επιλογή των υποψηφίων που θα κληθούν να λάβουν μέρος στις ακροάσεις Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι Ευρωπαίοι πολίτες καθώς και μουσικοί οι οποίοι έχουν άδεια εργασίας σε χώρες- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ημερομηνίες ακροάσεων: 19 και 20 Σεπτεμβρίου 2009 Βασικός Μισθός (gross/μήνα): Ευρώ (2.310 Ευρώ από την 01/01/2010) Το Ίδρυμα θα διαθέσει συνοδό στο πιάνο. Όσοι από τους υποψήφιους επιθυμούν, μπορούν να φέρουν το δικό τους συνοδό. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Έλενα Φιλίππου, εκτελεστική γραμματέα του Ιδρύματος Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου. ΙΔΡΥΜΑ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΚΥΠΡΟΥ Γενικός και καλλιτεχνικός διευθυντής: Peter Kovacs

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4543 Παρασκευή, 1η Ιουλίου 2011 655 Αριθμός 549 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμό 517 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 15ης ΜΑΤΟΥ 2009 1133 Αριθμός 660 ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Πνονται δεκτές αιτήσεις για τη θέση Διευθυντή Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η οποία αναμένεται να κενωθεί από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 7199

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 7199 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 7199 Αριθμός 8655 ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αλλαγή στη Σύνθεση Κακουργιοδικείου Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε το διορισμό της κας Ρέας Λιμνατίτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4820 Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2014 707

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4820 Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2014 707 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A Αριθμός 4820 Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2014 707 Aριθμός 646 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Ο κ. Αλέξανδρος Π. Αλεξάνδρου, μόνιμος Πρώτος Λειτουργός Εργασίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗ 6230 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008 Ο διορισμός της κας Περσεφόνης Α. Κουντούρη, από την 1η Σεπτεμβρίου 2008 στη θέση Επιθεωρητή Εμπορίου και Βιομηχανίας, Υπηρεσίες Εμπορίου και Βιομηχανίας,

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 1217 Αριθμός 962 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Τεχνικής Κατεύθυνσης) ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4570 Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2011 1317

Αριθμός 4570 Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2011 1317 Αριθμός 4570 Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2011 1317 Αριθμός 985 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΣ ΔΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμό 965 που δημοσιεύτηκε στην Επιοημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της 26ης Οκτωβρίου 2011.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 31ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 1593 Παναγιώτας Χαραλάμπους (Π.Φ. 32556) Σοφίας Χαραλάμπους (Π.Φ. 32557) Αναστασίας Φιλίππου Χαραλάμπους (Π.Φ. 32558) Ελενας Χαριλάου (Π.Φ. 32560) Έλενας Χριστοδούλου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4457 Παρασκευή, 28 Μαΐου 2010 795. Αριθμός 625

Αριθμός 4457 Παρασκευή, 28 Μαΐου 2010 795. Αριθμός 625 Αριθμός 4457 Παρασκευή, 28 Μαΐου 2010 795 Αριθμός 625 Ο Γεώργιος Στεφανή, μόνιμος Πρώτος Δικαστικός Επιδότης, Δικαστική Υπηρεσία, απεβίωσε στις 17 Απριλίου 2010. (Π.Φ. 17469) Ο Σπύρος Ερωτοκρίτου, μόνιμος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ A ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας MAtOY 2009 1173. Αριθμός 700

ΤΜΗΜΑ A ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας MAtOY 2009 1173. Αριθμός 700 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας MAtOY 2009 1173 Αριθμός 700 ΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γίνονται δεκτές αιτήσεις από εκπαιδευτικούς λειτουργούς για την πλήρωση μιας (1) θέσης Επιθεωρητή

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνιακές διευκολύνσεις με παραχώρηση κινητού τηλεφώνου περιλαμβανομένου και τηλεφώνου αυτοκινήτου. Το ανώτατο ποσό κάλυψης τηλεφωνικών

Τηλεπικοινωνιακές διευκολύνσεις με παραχώρηση κινητού τηλεφώνου περιλαμβανομένου και τηλεφώνου αυτοκινήτου. Το ανώτατο ποσό κάλυψης τηλεφωνικών 445 Αριθμός 410 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Από την Αρχή Λιμένων Κύπρου γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή με σύμβαση ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 12ης Μ ΑΙ ΌΥ 2006 2405

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 12ης Μ ΑΙ ΌΥ 2006 2405 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 12ης Μ ΑΙ ΌΥ 2006 2405 Η κα Δήμητρα Κούσιου-Χρυσανδρέα, μόνιμος Δικηγόρος της Δημοκρατίας, Νομική Υπηρεσία, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(στ) των

Διαβάστε περισσότερα

2846 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

2846 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 2846 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 Ελίνα Δημητρίου (Δ. 13588) Αυγουστής Αυγουστή (Δ. 13600) Χριστοδουλία Τσεκούρα (Δ.13602) Μάριος Βρυωνίδης (Δ. 13657) Αντώνης Παλατές (Δ. 13658) Δημητράκης Πιτσιλλής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΙΣΗΜΜ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ] ICYPIO ΜΕΡΟ: ΤΜΗΜΑ Α

ΕΜΙΣΗΜΜ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ] ICYPIO ΜΕΡΟ: ΤΜΗΜΑ Α ΕΜΙΣΗΜΜ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ] ICYPIO ΜΕΡΟ: ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4474 Παρασκευή, 3 Σεπτεμβρίου 2010 1213 Αριθμός 953 ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ Οι πιο κάτω οι οποίοι είχαν διοριστεί από τις 15 Δεκεμβρίου 2006 στη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΑ 476 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 14ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΜΗΜΑΑ 476 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 14ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑΑ 476 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 14ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Ο κ. Κυριάκος Ευθυβούλου, μόνιμος Ανώτερος Επιθεωρητής Λογαριασμών, Γενικό Λογιστήριο, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ 892 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 25ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 Αριθμός 717 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ Γίνονται δεκτές αιτήσεις για δύο κενές μόνιμες θέσεις Πρώτου Λειτουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4790 Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2014 255

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4790 Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2014 255 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A Αριθμός 4790 Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2014 255 Αριθμός 368 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4394 Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2009 1721 Αριθμός 1099 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμό 1097 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Τ Η Σ Κ Υ Π Ρ ΙΑ Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΑ Σ Τ Μ Η Μ Α A. Α ρ ιθμ ό ς 4812 Π α ρ α σ κευή, 14 Νοεμβρίου 2014 473

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Τ Η Σ Κ Υ Π Ρ ΙΑ Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΑ Σ Τ Μ Η Μ Α A. Α ρ ιθμ ό ς 4812 Π α ρ α σ κευή, 14 Νοεμβρίου 2014 473 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Τ Η Σ Κ Υ Π Ρ ΙΑ Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΑ Σ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Τ Μ Η Μ Α A Α ρ ιθμ ό ς 4812 Π α ρ α σ κευή, 14 Νοεμβρίου 2014 473 Αριθμός 528 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4398 Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2009 1787 Αριθμός 1161 Η Ιλιάδα Παπαδοπούλου, μόνιμος Προϊστάμενη Νοσηλευτικός Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

(Π.Φ. 17242) Αριθμός 7924 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

(Π.Φ. 17242) Αριθμός 7924 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ 6132 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Παναγιώτας Κωμοδρόμου (Π.Φ. 30034) Άννας Κυνηγού (Π.Φ. 30088) θ διορισμός του κ. Βάσου Φιλόθεου, από τις 4 Οκτωβρίου 2004, στη θέση Τεχνικού, Τμήμα Πολεοδομίας

Διαβάστε περισσότερα

(Π. 5802) (Π. 5840) (Π. 5658) (Π. 5970) 5738) 5791) 5742) 5807) (Π. 6015) (Π. 5790) 5735) 5764) 5792) 5517) (Π. 5600) (Π. (Π.

(Π. 5802) (Π. 5840) (Π. 5658) (Π. 5970) 5738) 5791) 5742) 5807) (Π. 6015) (Π. 5790) 5735) 5764) 5792) 5517) (Π. 5600) (Π. (Π. 4538 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ 30ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 Μαρία Ανδριάνα Ποταµάρη Αστέρω Χατζησάββα Ευαγγελία Χρίστου Ιωάννου Χρυσταλλένη Πουρουτίδου Μαρία Ηλιάνα Γωγάκη Ευτυχία Πελαβά-Θεοχάρους Τασούλα Κηµήτρη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4843 Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2015 195

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4843 Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2015 195 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A Αριθμός 4843 Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2015 195 Aριθμός 186 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Η κ. Ηρούλλα Θεοχάρους διορίζεται με δοκιμασία στη μόνιμη θέση Ιατρικού

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4590 Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012

Αριθμός 4590 Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012 Αριθμός 4590 Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012 Αριθμός 94 ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ Η κ. Ολυμπιάδα Μαυρουδή διορίζεται με δοκιμασία στη μόνιμη θέση Γραμματέα Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, Βουλή των Αντιπροσώπων, από τις 16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4796 Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2014 305

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4796 Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2014 305 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A Αριθμός 4796 Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2014 305 Aριθμός 425 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ Ο διορισμός του κ. Ανδρέα Ανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4532 Παρασκευή, 13 Μαΐου 2011

Αριθμός 4532 Παρασκευή, 13 Μαΐου 2011 Αριθμός 4532 Παρασκευή, 13 Μαΐου 2011 Αριθμός 356 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμό 355 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της 8ης Μαΐου 2011, ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4476 Παρασκευή, 10 Σεπΐεμβρίου 2010 1239

Αριθμός 4476 Παρασκευή, 10 Σεπΐεμβρίου 2010 1239 Αριθμός 4476 Παρασκευή, 10 Σεπΐεμβρίου 2010 1239 Αριθμός 976 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμό 975 που δημοσιεύτηκε οτη ν Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της 5ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 504 ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΟΣΟΝ:

Αριθμός 504 ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΟΣΟΝ: Αριθμός 504 537 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΗΣ Γίνονται δεκτές αιτήσεις για τρεις κενές μόνιμες θέσεις Πρώτου Λειτουργού Πολεοδομίας, Τμήμα Πολεοδομίας και Οίκησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 10ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 751 Αριθμός 459 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γίνονται δεκτές αιτήσεις για τέσσερις κενές μόνιμες θέσεις Νομικού Λειτουργού, Δικαστική Υπηρεσία.

Διαβάστε περισσότερα