ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ. Περιοδική έκδοση ιστορικών σπουδών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ. Περιοδική έκδοση ιστορικών σπουδών"

Transcript

1 ΤΟΜΟΣ ΔΕΚΑΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΣ 1999 ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ Περιοδική έκδοση ιστορικών σπουδών Σ. ΑΣΔΡΑΧΑΣ, Οικογενειακά μορφώματα και τιμαριωτικές καταστιχώσεις D ΕΙΡΗΝΗ ΡΕΝΙΕΡΗ, Συγκρότηση τοΰ νοικοκυριού στην Καππαδοκία G Δ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, Τα «βρεσίματα» καί τά «τζακίσματα» ατό Αιγαίο D Γ. ΚΟΥΤΖΑΚΙΩΤΗΣ, Ρωμαιοκαθολική μονή οτή Θεσσαλονίκη D Ι. ΚΟΚΚΙ- ΝΑΚΗΣ, Νόμισμα καί κοινωνία οτήν Κρήτη D ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΜΗΤΣΟΥ, Ό Βαλαωρίτης, ό Κουμανούδης καί τό «σχοινί του Πατριάρχη» D Γ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ, Ή άντικοινοβουλευτική εκτροπή τοϋ 1933 οτήν Αυστρία D ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΡΕΠΑΝΝΗ, Κατασκευές καί μύθοι τής μεταξικής δικτατορίας D Τ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ή διαμόρφωση τοϋ σώματος των αξιωματικών D Γ. ΒΩΚΟΣ, Π. Κονδύλης, Από τόν 20ό στον 21ο αιώνα D ΜΑΡΙΚΑ ΣΤΡΟΜ- ΠΟΥΛΗ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, Πλάτωνος Επιστολή Ζ' D ΟΛΓΑΜΠΑΔΗ- ΜΑ-ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ, Χαρτογράφηση των Ψαρών D ΧΡΟΝΙΚΟ: Γεράσιμος Παπατρέχας D ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ: Β. Παναγιωτόπουλος, Δ. Δέδες, Φ. Ήλιου 30 m Μ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΝΛΥΑΡΙΝΟΥ ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ FAX Ε Λ Ι Σ Σ Α ΓΡΑΦΕΙΑ: ΣΚΟΥΦΑ ΑΘΗΝΑ. ΤΗΛ

2 Τά «βρεσίματα» καίτά «τζακίσματα» στόαιγαΐο: μέ αφορμή èva περιστατικό του Μου αιώνα Μία επιστολή του 17ου αιώνα < Καί έτει αχοδ' μηνός άπριλίου τριακοστή [ό "Αγγελος Μαρία Βιτάλης] έγραψε τω 6οε6όδα Μυκονίων 'Ιωάννη Μαυρογορδάτω ίνα ό οικονόμος της Μυκονίων εκκλησίας άπαγγείλη άφορισμόν κατά των λαβόντων πράγματα του ναυαγήσαντος πλοίου τοϋ αύτοϋ θείου 'Αντωνίου Φραγκίσκου Βιτάλη πειρατοϋ». Τό απόσπασμα αυτό προέρχεται άπό μελέτη τοϋ Π. Ζερλέντη, ό όποιος όμως δέν δημοσιεύει τό έγγραφο στό όποιο στηρίζεται ούτε διευκρινίζει τήν πηγή της πληροφορίας του'. Τά πρόσωπα πού αναφέρονται μας είναι γνωστά, ή τουλάχιστον έχουμε κάποια στοιχεία πού επιτρέπουν τήν ταύτιση τους. Ό "Αγγελος Μαρία Βιτάλης ήταν γόνος διάσημης οικογένειας, κορσικανικής προέλευσης, μέλη της οποίας έδρασαν στά νησιά τοϋ Αιγαίου τό δεύτερο μισό τοϋ 17ου αιώνα, εγκαταστάθηκαν σέ αυτά (κυρίως στην Τήνο καί τή Μύκονο) και διακρίθηκαν γιά τήν ενασχόληση τους μέ τήν πειρατεία καί τό «κουρσός». Πειρατής καί κουρσάρος καί ό Ίδιος ό Αγγελος Μαρία, πρωταγωνιστεί συχνά σέ επεισόδια πού διαδραματίζονται τήν εποχή αυτή στίς Κυκλάδες 2. Ό 'Ιωάννης Μαυροκορδάτος είναι αδελφός 1. Βλ. Π Ζερλέντης, «Παναγιώτης Νικούσιος καί Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος άρχοντες Μυκονίων», Νησιωτική Έπετηρίς, τ. 1, 1918, (φωτ. ανατύπωση, 'Αθήνα 1987), α. 171 Ό Π. Ζερλέντης οτήν εισαγωγή της μελέτης του αναφέρει ότι χρησιμοποίησε, έκτος των άλλων αρχειακών πηγών της Μυκόνου, καί έναν χειρόγραφο κώδικα μέ υλικό γιά τόν 'Ιωάννη Μαυροκορδάτο, στον όποιο μάλιστα πολλά άπό τά έγγραφα πού περιέχονται είναι ιδιόγραφα (στό Γδιο, σ ). Είναι πιθανό ή επιστολή τοΰ Αγγέλου Μαρία Βιτάλη νά περιλαμβάνεται σέ αυτόν τόν άγνωστο σέ εμάς κώδικα. Αναζήτησα τήν επιστολή στό υλικό της συλλογής Π. Ζερλέντη πού βρίσκεται στά ΓΑΚ, δέν μπόρεσα όμως νά τήν εντοπίσω. 2. Γιά τους Βιτάληδες καί τή δράση τους βλ. 'Αλεξάνδρα Κραντονέλλη. Ιστορία της πειρατείας στους μέσους χρόνους της Τουρκοκρατίας 'Αθήνα 1991, α , όπου συγκεντρωμένες ο'ι σχετικές μέ αυτούς μαρτυρίες, στίς όποιες όμως συχνά τά γεγονότα συγχέονται μέ θρύλους, διαδεδομένους στην περιοχή. Ή ίδια μνημονεύει (στό ίδιο. 47

3 Δημήτρης Δημητρόπουλος του δραγουμάνου "Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου^ στον όποιο είχαν εκχωρηθεί από τόν Σουλτάνο οι πρόσοδοι της Μυκόνου κατά τό Ό Ιωάννης είχε διοριστεί άπό τόν αδελφό του ώς επίτροπος του, βοεβόδας στή Μύκονο τήν περίοδο , γιά κάποιο διάστημα μάλιστα είχε εγκατασταθεί προσωπικά και ό ίδιος στό νησί, άφοΰ φέρεται νά επιλύει διαφορές μεταξύ τών κατοίκων καί νά υπογράφει δικαιοπρακτικά έγγραφα πού συντάχθηκαν στή Μύκονο 1. Ό οικονόμος πού μνημονεύεται είναι ό παπά Μάρκος Κορίνθιος, πρόσωπο πού διαδραματίζει τήν εποχή αυτή σημαντικό ρόλο στά πράγματα της τοπικής κοινωνίας 5. Παρόλα αυτά ή πληροφορία πού μας μεταφέρει ό Π. Ζερλέντης -έκ πρώτης όψεως τουλάχιστον- θέτει ορισμένα προβλήματα. Γιά ποιο λόγο ό "Αγγελος Μαρία Βιτάλης επιλέγει νά απευθυνθεί στον Ίω Μαυροκορδάτο; "Η μάλλον γιά ποιο λόγο ένα πρόσωπο γνωστό γιά τήν πειρατική του δράση απευθύνεται στον δοεβόδα τοΰ νησιού, τόν εκπρόσωπο της οθωμανικής διοίκησης, ζητώντας του μάλιστα νά μεσολαβήσει ώστε νά του αποδοθούν τά αγαθά του ναυαγισμένου πλοίου του; Ενδιαφέρον επίσης έχει τό γεγονός ότι δέν ζητά απευθείας τή σύλληψη ή τήν τιμωρία όσων αφαίρεσαν αντικείμενα άπό τό ναυαγισμένο πλοίο, αλλά τή μεσολάβηση τού βοεβόδα ώστε νά εκδοθεί άπό τόν τοπικό 'ιερέα αφορισμός, μέ τόν όποιο θά εξαναγκαστούν οι ένοχοι ή ο'ι μάρτυρες νά αποκαλύψουν τήν αλήθεια 5. ο ) χωρίς σχόλια καί τό περιστατικό πού παραδίδει ό Π. Ζερλέντης Τήν εποχή αυτή ό "Αγγελος Μαρία Βιτάλης άπαντα αέ δικαιοπρακτικά έγγραφα άπό τή Μύκονο, πού σχετίζονται πιθανότατα μέ τήν πειρατική του δράση βλ. ΓΑΚ, κ. 60, φ. 17. έγγραφο μέ ημερομηνία 9 'Ιουνίου 16[7]4, καί χφ έγγρ. 14 μέ ήμερ. 20 'Οκτωβρίου 1669, έγγρ. 38 μέ ήμερ. 12 'Απριλίου 1675 καί εγγρ. 46 μέ ήμερ. 23 Μαρτίου Βλ. επίσης ένα προγενέστερο, τού 1666, νοταριακό έγγραφο. Γ. Πετρόπουλος. «Νοταριακαί πράξεις Μυκόνου τών ετών », π. Μνημεία τού Μεταβυζαντινού Δικαίου, τ. 3, 1960, ο Βλ. Π. Ζερλέντης, ο.π σ Βλ. στό ίδιο, σ Βλ. επίσης σχετικά έγγραφα ΓΑΚ, Συλλογή Μυκόνου, κ 60. χφ. 136, εγγρ. 26 τής 28ης Μαρτίου 1674, έγγρ. 27 της 23ης 'Απριλίου 1674, έγγρ 29-33α άπό 11 Ιουλίου 1674 έως 5 Αυγούστου ΓΑΚ. Συλλογή Π. Ζερλέντη, κ. 39, φ 109, έγγρ. 5-8 πού χρονολογούνται άπό τό Μάιο έως τόν 'Ιούνιο τοΰ 1674 κ.ά. 5. 'Αναλυτικά γιά τόν οικονόμο παπά Μάρκο Κορίνθιο βλ. Δ. Δημητρόπουλος, Ή Μύκονος τόν 17ο αιώνα. Γαιοκτητικές σχέσεις καί οικονομικές συναλλαγές, 'Αθήνα α Ό ίδιος γνωρίζουμε ότι είχε εκδώσει αφοριστικά έγγραφα κατά τό 1665 (ΓΑΚ. κ. 60, χφ. 137, φ. 55) καί τό 1666 (ΓΑΚ, κ. 60. φ. 19). 6. Ή προσφυγή λαϊκών στις εκκλησιαστικές αρχές, προκειμένου, διά της εκδόσεως αφορισμού, νά αποκαλυφθούν οι ένοχοι κάποιας πράξης, αποτελούσε συνήθη πρακτική τήν εποχή αυτή- βλ. Π. Μιχαηλάρης, 'Αφορισμός. Ή προσαρμογή μιας ποινής στις αναγκαιότητες τής Τουρκοκρατίας, Αθήνα 1997, ιδίως σ , καί Ariadni Gerouki, Les excommunications à Corfou, XVIIe et XVIlie siècles: Criminalité et attitudes mentales, 'Αθήνα - Κομοτηνή 1998, κυρίως σ καί , όπου καί γίνεται ειδικότερα λόγος γιά τήν έκδοση αφορισμών μέ αφορμή κλοπές ή απώλειες αντικειμένων. 48

4 Τά «βρεσίματα» καί τά «τζακίσματα» στό Αιγαίο Παράλληλα γεννώνται ορισμένα ερωτήματα πού οφείλονται στην ελλιπή πληροφόρηση μας γύρω από τό συγκεκριμένο περιστατικό καί στις λιγοστές πηγές πού διαθέτουμε σχετικά μέ αυτό. Δέν γνωρίζουμε έτσι τις συνθήκες ύπό τις όποιες ναυάγησε τό πλοίο τοϋ Βιτάλη καί τους λόγους γιά τους όποιους δέν διεκπεραιώνει ό ιδιοκτήτης του πλοίου Αντώνιος Φραγκίσκος τήν υπόθεση, αλλά τήν αναθέτει στον ανεψιό του. Περίπου δύο χρόνια αργότερα, τό Φεβρουάριο τού 1676, κάποιες μαρτυρίες κατοίκων τοϋ νησιού, καταγεγραμμένες σέ δύο λυτά έγγραφα, αναφέρονται στην παραπάνω υπόθεση. Στό πρώτο έγγραφο αναφέρονται τά ακόλουθα: Τήν σήμερον μαρτυρά ό Μάρκος του Μποσταζή εις τόν ορκον του πώς λέγει πώς δέν έβγαλαν άπό ασημικό τίποτης ά[πό] καμίας λογής πράμα εξόχως άπό πυργέρες καί άτζάλια. Τήν σήμερον μαρτυρά ό Φραγκιος τοϋ Άρτακηνού πώς έβγαλε άπό τό τζάκισμα τού οινιόρ "Αγγέλου δύο περούνια [[κουτάλια]] ασημένια καί ό Πέρος τού Αωλοτζανή έβγαλεν μία οότο κούπα καί ένα καντιλέρι καί μία φσυρίστρα καί ό Ρόκος δύο κουτάλια. [επί τοϋ νώτου:] 7676 Φεβρ(ουαρίου) 13. Ζάμινα διό τό καράβι τού αιόρ "Αγγέλου Μαρία. Στό δεύτερο αναγράφονται τά έξης: 1676 Φεβρουαρίου 13 Τήν σήμερον ένεφανίστην ό Πιέρος Λωλοζανής εις τούτην τήν κατζιλαρίαν όποιος όμνώγοντας εις τάς άγιας τού Θ(εού) γραφάς μαρτυρά τήν πόσον άλήθειαν διό τό καράβι τού έκλαμπρότατου αφέντη 'Αγγέλου Μαρία. Όποιος λέγει πώς τόν έστειλεν ό μισέρ 'Αντώνης Πετρής, καί αφέντης Πιέρος Βιδάλες. καί αφέντης Οικονόμος, επίτροποι τοϋ καιρού εκείνου, όποιος λέγει πώς επήγαν καί έβουτούααν καί έβγαλεν ό άνωθεν Πιέρος ένα [[περούνι]] κουτάλι ασημένιο τό όποιο τό έδωσεν τού ντενιέντε τού καπετάν Τζουάνε. Τήν σήμερον παρόντος μαρτυρά ό Νικολός Ρόκος εις τόν ορκον του πώς τους έστειλαν ο'ι επίτροποι οι παλαιοί καί επήγαν εις τό άνωθεν τζάκισμα και έδουλέβασι ήμερες τέσσερις'. 7 Βλ ΓΑΚ, κ. 60, φ 15, έγγρ. 6 καί 7. Τό περιεχόμενο των έγγραφων επαναλαμβάνεται στό εγγρ 8. μέ ορισμένες δευτερεύουσας σημασίας διαφορές {γιά παράδειγμα ό Φραγκιάς τοϋ Άρτακηνού αναγράφεται σέ αυτό ώς "Φραγκιάς τοϋ Μανιάτη ό υιός», ο'ι διαφορές όμως αυτές στή δήλωση των οικογενειακών ονομάτων είναι συνήθεις τήν εποχή αυτή). Καί τά τρία έγγραφα έχουν γραφτεί άπό τό ίδιο χέρι. μόνο στό εγγρ. 8 όμως υπάρχει μνεία τοϋ γραφέα: -έγώ παπά Γεράσιμος Βίδος νοτάριος Μυκόνε έγραψα». Γιά τήν ευχερέστερη κατανόηση τοϋ κειμένου σημειώνουμε τήν ερμηνεία ορισμένων λέξεων: πυργέρες. δέν μπόρεσα νά εντοπίσω γιά ποια εξάρτημα ή αντικείμενο πρόκειται (σύμφωνα μέ τόν Γ. Κοτσοβίλλη. Περί έξαρτιομου των πλοίων, φωτ. ανατύπωση. 'Αθήνα 1985 (Ί894), 49

5 Δημήτρης Δημητρόττουλος Οι μαρτυρίες αυτές των προσώπων πού μετείχαν στην ανέλκυση αντικειμένων άπό τό πλοίο του Βιτάλη, όπως καταγράφονται από τό νοτάριο της κοινότητας παπά Γεράσιμο Βίδο. πιστοποιούν τήν ύπαρξη τοΰ ναυαγισμένου πλοίου και τήν αφαίρεση από αυτό αντικειμένων, ένώ έμμεσα επιβεβαιώνουν Ισως και τήν έκδοση του αφορισμού πού είχε ζητήσει ό "Αγγελος Μαρία Βιτάλης. Κάποιες φράσεις όμως δύο προσώπων άπό εκείνα πού παρέχουν γιά τό συγκεκριμένο περιστατικό τή μαρτυρία τους, μας οδηγούν σέ ένα άλλο ζήτημα, κατά τή γνώμη μου σημαντικότερο, τό όποιο νομίζω συνδέεται άμεσα και μέ τήν υπόθεση του ναυαγισμένου πλοίου τού Βιτάλη. Ό Πιέρος Λωλοζανής στην κατάθεση του αναφέρει ότι στό ναυαγισμένο πλοίο «τόν έστειλεν ό μισέρ 'Αντώνης Πετρής. και αφέντης Πιέρος Βιδάλες καί αφέντης Οικονόμος, επίτροποι τού καιρού εκείνου, ένώ ό Νικολός Ρόκος «μαρτυρεί εις τόν ορκον του»... -πώς τους έστειλαν οι επίτροποι ο'ι παλαιοί», οι επίτροποι δηλαδή της κοινότητας της χρονιάς πού έγινε τό ναυάγιο 1. Ή αιτία γιά τήν όποια ένεπλάκησαν οι κοινοτικοί επίτροποι στην υπόθεση τού ναυαγίου καί των αντικειμένων πού αφαιρέθηκαν άπό αυτό, χωρίς νά αναφέρεται ότι τους είχε ζητηθεί άπό τόν "Αγγελο Μαρία Βιτάλη, συνδέεται νομίζω μέ τό γενικότερο ζήτημα των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας έπί των <6ρεσιμάτων > καί τών «τζακισμάτων», καθώς καί τή διαχείριση καί τή διανομή τών εισοδημάτων πού μπορούσαν νά προκύψουν άπό τά πλοία πού ναυαγούσαν. Τά «τζακίσματα» καί οι νησιωτικές κοινότητες Στις 26 'Οκτωβρίου 1649, στην «ταρίφα» τού κοινού τών Μυκονίων, όπου αναλυτικά αναγράφονται κανόνες καί ρυθμίσεις πού θά διέπουν τήν κοινοτική οργάνωση τού νησιού, περιλαμβάνεται καί ή ακόλουθη ρύθμιση:...«άκόμι ώτι βρεσίσ. 138, πυργιά: χωνί άτζάλια (6εν. azzai): πιθανόν πρόκειται γιά εξαρτήματα άπό χάλυβα (βλ. Έμμ. Κριαρός, Λεξικό ιής μεσαιωνικής ελληνικής δημώδους γραμματείας, τ. 3, Θεσσαλονίκη 1973, σ , όπου σημειώνεται ότι άτσαλί [βεν. azzalin] ονομαζόταν καί κάποιο είδος χαλύβδινου όπλου) σότο κούπα: πιάτο της κούπας (sotto [ίταλ.]: κάτω) φσυρίστρα: σφυρίχτρα- ζάμινα (ίταλ. esamina): εξέταση, ανάκριση (βλ. Έμμ. Κριαράς. Λεξικό, 6.Π.. τ. 5, Θεσσαλονίκη σ ) ντενένιες (ίταλ. tenende): υποπλοίαρχος (6λ. Τρ. Κωνσταντινίδης, Καράβια, καπετάνιοι καί συνιροφοναϋται Αθήνα ο 78). (Σημείωση: ΟΊ λέξεις σέ διπλές αγκύλες έχουν διαγραφεί άπό τόν γραφέα Αποκαταστάθηκε ό τονισμός καί ή ορθογραφία τού εγγράφου Στά αποσπάσματα εγγράφων πού ακολουθούν, τηρείται ό τρόπος έκδοσης πού επέλεξε ό έκδοτης τους). 8. ΟΊ 'Αντώνης Πετρής καί Πιέρος Βιδάλης ήταν πράγματι επίτροποι της κοινότητας Μυκόνου στό διάστημα (βλ. τόν κατάλογο επιτρόπων της κοινότητας Μυκόνου πού έχει συντάξει ό Π. Ζερλέντης, Παναγιώτης Νικούοιος, απ., σ 213). 50

6 Τά «βρεσίματα» καί τά «τζακίσματα» στό Αιγαίο ματα έβρϊσκουντε ης εριμωνίσια κι εις το πιταδο να περνουσην η γεροντη τω τριτω κί χώρα τω δίμερο» Συνεπώς, ήδη από τά μέσα του 17ου αιώνα, ή κοινότητα της Μυκόνου είχε θεσπίσει κανόνες πού διείπαν τήν τύχη τών αντικειμένων πού προέρχονταν άπό ναυάγια πλοίων καί βρίσκονταν στις ακτές ή στό βυθό της θάλασσας. Καθόριζε μάλιστα καί τόν τρόπο πού θά γινόταν ή διανομή τών ευρεθέντων: τό 1/3 θά τό έπαιρναν οι κοινοτικοί άρχοντες καί τά 2/3 θά πήγαιναν στό ταμείο της κοινότητας. Ή ρύθμιση αυτή δέν είναι ή μοναδική πού διαθέτουμε γύρω άπό τό θέμα. Αντίθετα, στά κοινοτικά έγγραφα τής Μυκόνου -άλλα καί άλλων νησιών όπως θά δούμε παρακάτω- τό ζήτημα επανέρχεται σέ πηγές πού αφορούν τόσο τά δικαιώματα επιτρόπων τής κοινότητας, όσο καί τά εισοδήματα τών προσώπων πού κατείχαν ή εισέπρατταν τις φορολογικές προσόδους τοϋ νησιού. Τό νήμα πού διατρέχει τις ρυθμίσεις αυτές παραμένει ϊδιο, εμφανίζονται όμως κάποιες επιμέρους παραλλαγές, ο'ι όποιες αποτυπώνουν τό γεγονός ότι τό θέμα της τύχης τών έκτακτων αυτών εισοδημάτων απασχολούσε τήν κοινωνία καί τις κοινοτικές αρχές τοϋ νησιού. Σέ πρακτικό εκλογής επιτρόπων, μέ ημερομηνία 1 'Απριλίου σχετικά μέ τό θέμα τών ναυαγίων, αναφέρεται:...«δίδωντας τους παντήαν καί γεμάτην εξουσίαν να έχουν καί να περνου τα διάφορα ωσα τυχένουσι. κοντανες, αφεντηκα τζακίσματα και ι τι αλο διάφορο τους τηχένι κατά την ταξιν και τα κονσουέτα του τόπου μας»...' 0. Σέ ανάλογο πρακτικό, μέ ημερομηνία 26 Μαΐου σημειώνεται:...«καί διά μισθόν τών κόπων αυτών τών έπρομετάρουν νά είναι παντί ελεύθεροι άπό όλα τά βασιλικά δοσίματα καί νά παίρνουν καί τά μισά κουμέρκια καί όλαις ταϊς κοντάναις καί έτερα όλα τά ρεγάλια ξύλων, μανδρών, ψαρίων, έγκαιριών καί έτερα όλα τά τσακίσματα αν τύχη καράβι μεγάλο νά έχουν άπό τήν πάρτη τής χώρας όλα τά μισά, καί ο,τι άλλο διάφορο τους τυχαίνει κατά τήν τάξιν καί συνήθεια του τόπου»...". Σέ πρακτικό εκλογής επιτρόπων τής 19ης Μαρτίου 1699 σημειώνεται ότι πρέπει νά διοικούν σύμφωνα μέ τήν «ταρίφα» πού συντάχθηκε στά «καί νά έχουν τά ρεγάλια τως καί σακίσματα καί εϊτοι άλλο τους αγγίζει καί τή σανιτά κατά τό έκπαλαι καί κατά τήν ταρίφα»...' 2. Τό δικαίωμα 9 Τό έγγραφο δημοσίευσε ό Π Ζερλέντης. Σύστασις του κοινού τών Μυκονίων. Ερμούπολη 1924, σ. 20 καί ό ίδιος. Παναγιώτης Νικουσιος. ο π. ο 216. όπου όμως αναγράφει ώς χρονολογία σύνταξης τό Βλ. Π Ζερλέντης. Συστασις. ο.π., σ Βλ. Π Ζερλέντης. Παναγιώτης Νικούσιος. ο.π. σ Βλ. Π Ζερλέντης. ίυστασις. Ö.π. σ. 59 Σημειώνουμε ότι ή φράση «καί σακίσματα» έχει προστεθεί άπό τό ίδιο χέρι άλλα μέ άλλο μελάνι σιό χειρόγραφο (6λ. ΓΑΚ, Συλλογή Π. Ζεολέντη κ 42. φ 172 εγγρ 26). 'Αποτελεί άραγε αυτό ένδειξη ότι αρχικά είχε λησμονηθεί ώς ήσσονος σημασίας. Η εικόνα πάντως τοϋ παραπάνω χειρογράφου, όπως καί όρι- 51

7 Δημήτρης Δημητρόπουλος αυτό των επιτρόπων επιβεβαιώνεται καί οέ παρόμοιο πρακτικό της 10ης Αύγουστου 1701 (...«καί διό μιστόν τών κόπων αυτών τών ετάζουν ρεγάλια ξύλων βαρκών καί έτερα, ωσάν τους πρώην (έ)πιτρόπους καί πρεκουρατόρους».,)' :. Όπως αναφέραμε όμως, σχετικά μέ τό ζήτημα αυτό εντοπίζονται αναφορές καί στά έγγραφα συμφωνιών μεταξύ της κοινότητας Μυκόνου καί τών προσώπων πού ενοικιάζουν τις φορολογικές προσόδους του νησιού ή τών απεσταλμένων της οθωμανικής διοίκησης, στίς περιπτώσεις πού είχε αναλάβει ή κοινότητα κατ' αποκοπή τήν καταβολή τών φόρων Στίς 7 Ιουνίου σέ έγγραφο συμφωνίας της κοινότητας Μυκόνου μέ τόν απεσταλμένο του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου. Κυρίτζη Δράκο, αναφέρεται ότι ή κοινότητα αναλαμβάνει κατ αποκοπή τήν καταβολή τού συνόλου τών φορολογικών προσόδων του Άλ Μαυροκορδάτου άπό τή Μύκονο, μεταξύ τών όποιων μνημονεύονται καί τά «τζακίσματα». Στό τέλος του έγγραφου υπάρχει ή διευκρινιστική σημείωση:. «εύγάζοντας άπό τά τζακίσματα τά μεγάλα καράβια γή σαΐκες αν ήθελε τύχη καί τζακιστοϋσι νά είναι τά μισά του άνωθεν προλεγομένου άφεντός μας καί τά άλλα μισά νά είναι της κοινότης' ει δέ ήθελε τζακίσουν βάρκες ξήλα μικρά νά είναι όλα της κοινότης» Στίς 5 Μαΐου 1680, σέ έγγραφο μέ τό όποιο γίνεται ή παράδοση τού βοϊβοδαλικιοϋ της χρονιάς αυτής στον Μ. Καλαμαρά, συμφωνείται ότι ό τελευταίος θά καταβάλει ρεάλια. γιά τά όποια θά λάβει ανάμεσα στίς άλλες προσόδους καί...«θαλασσών ρεγάλια τζακίσματα καί έτερα κατά τήν τάξιν καί συνήθειαν τών ύποληφθέντων νησιών»...' 5. Ανάλογη είναι καί ή συμφωνία, μέ ημερομηνία 20 Απριλίου της κοινότητας τής Μυκόνου μέ τόν Λουκή Δαμαλά, απεσταλμένο τοϋ Άλ. Μαυροκορδάτου, στην όποια δηλώνεται ότι ή κοινότητα αναλαμβάνει νά συγκεντρώνει τά «αυθεντικά δικαιώματα», ανάμεσα στά όποια περιλαμβάνονται καί εκείνα τών...«ρεγαλιών ξύλων, μανδρών θαλασσίων τζακισμάτων, ξύλων, καραβιών καί εϊτι άλλον τύχει εις τήν μπαραθαλασσιαν τού νησιού»...' 6. Σύμφωνα λοιπόν μέ τά στοιχεία πού παρέχουν τά παραπάνω έγγραφα, φαίνεσμένων άλλων πού είδαμε μέ αυτοψία, δημιουργεί τήν εντύπωση ότι τό ζήτημα τών - τζακισμάτων» σημειώνεται μέν στίς προσόδους, δέν αποτελούσε όμως, όπως ήταν φυσικό άλλωστε, καίριο θέμα γιά τους συντάκτες τους 13. Βλ. 'Ελένη Κούκκου, Οι κοινοτικοί δεσμοί' στις Κυκλάδες κατά τήν Τουρκοκρατία Ανέκδοτα έγγραφα, 'Αθήνα σ 20 π6. Μεν Τουρτόγλου. Περί της ποινικής δικαιοσύνης έπί Τουρκοκρατίας καί μετ αυτήν μέχρι τού Καποδιστρίου. Άθήνα-Κομοτηνη ''θδο σ Βλ. Π Ζερλέντης. Σύστασις ο.π. σ Βλ. στότδιο. σ Βλ. Μεν. Τουρτόγλου. «Παράγοντες αντιστάσεως στά νησιά τού Αιγαίου κατά ττ,. Τουρκοκρατία - ΟΊ τοπικές ενώσεις», π Μνημοσύνη, τ σ

8 Τά «βρεσίματα» και τά «τζακίοματα» στό Αιγαίο ται οτι τά ναυαγισμένα στις ακτές πλοϊα (τά «τζακίοματα») καί τά αντικείμενα άπό τά ναυάγια πού ξέβραζε ή θάλασσα στις ακτές τού νησιού ή στις κοντινές έρημονησίδες (τά «βρεσίματα») συνιστούσαν μία μορφή πιθανού, έκτακτου εισοδήματος, ή διανομή τού όποιου αποτελούσε αντικείμενο ρύθμισης μεταξύ των κοινοτικών καί των οθωμανικών αρχών, στή συγκεκριμένη περίπτωση τού ενοικιαστή τών φόρων ή τού κατόχου τών φορολογικών προσόδων τού νησιού. Στό έγγραφο μάλιστα της 7ης Ιουνίου μέ τά όποιο ή κοινότητα της Μυκόνου αναλαμβάνει «μακτού» τήν απόδοση τών φόρων, ορίζεται ρητά ότι στην περίπτωση πού έξοκέλλουν στό νησί μεγάλα πλοία, ή διανομή τών ευρεθέντων θά γίνεται έξ ημισείας μεταξύ τού κατόχου τών φορολογικών προσόδων καί τής κοινότητας, ένώ αν πρόκειται γιά μικρά πλοία, αυτά θά περιέρχονται αποκλειστικά στην κοινότητα. Όσον άφορα τώρα τό τίμημα εκείνο τών ευρεθέντων πού έπαιρνε ή κοινότητα, αυτό παραχωρείται εϊτε στό σύνολο του είτε σέ ενα ποσοστό ώς αντιμισθία στους εκάστοτε επιτρόπους. Ή πρακτική αυτή δέν αποτελούσε ιδιαιτερότητα τής Μυκόνου. Σέ κοινοτικά έγγραφα ανάλογου περιεχομένου, προερχόμενα άπό άλλα νησιά τού Αιγαίου, συναντάμε παρόμοιες ρυθμίσεις. Σέ κατάλογο μέ τά ποσά τών φορολογικών οφειλών τής Πάτμου, τά όποια καταγράφει στά 1673 ό «ταχριτζής», ό απεσταλμένος δηλαδή γιά τή φορολογική καταστίχωση Οθωμανός αξιωματούχος, συμπεριλαμβάνονται καί τά «βρεσίματα θαλάσσης καί ξηράς», χωρίς νά ορίζεται βέβαια ακριβές ποσό. άφοϋ αποτελούσαν έκτακτο, μή σταθερό εισόδημα". Σέ πρακτικό εκλογής επιτρόπων τής κοινότητας Αντιπάρου, μέ ημερομηνία 31 Μαρτίου 1706, σχετικά μέ τήν αμοιβή τους σημειώνεται:...«καί έξαιρέτως όπου είναι συνηθισμένον νά δόνουν τώνε»... «άπό κάθε λογής ξύλα οπού ήθελε τύχει εις τό νησίν τωνε»...' 8. Σέ συμφωνητικό τής 28ης Απριλίου 1717, μέ τό όποϊο ή κοινότητα τής Μήλου ενοικιάζει σέ τρεϊς εύπορους κατοίκους τού νησιού τό δικαίωμα είσπραξης τών φορολογικών προσόδων, μεταξύ τών εισοδημάτων πού ενοικιάζονται περιλαμβάνονται καί «ο,τι τζακίοματα τύχουν» 19. Σέ έγγραφο τής 19ης Απριλίου 1803, ή κοινότητα τής Φολεγάνδρου αποδέχεται τό διορισμό τού Μ. Στάη ώς ζαμπίτη καί βοεβόδα τού νησιού' εκεί, ανάμεσα στις προσόδους πού θά εισπράξει, σημειώνεται:...«και οσα τζακίοματα ευρεθούν εις τήν θάλασσαν νά παίρνει τά έμισά. Καί όποιος ήθελεν τό κρύψει νά είναι όλον τού ζαμπίτη» Τά ίδια επαναλαμβάνονται καί σέ επικύρωση δημόσιου πλειστηριασμού τών φόρων τής Φολεγάνδρου στά 1820, στην όποια ορίζεται ότι ο'ι πλειοδότες...«έκ 17. Βλ. τό σχετικό έγγραφο Μ. Η. Μαλανδράκης. «Νησιώτικα χρονικά 'Ανέκδοτα έγγραφα», π. Ελληνικά, τ , σ Βλ. Ελένη Κούκκου. Οι κοινοτικοί, ο.π., σ Βλ. Ίωσ. Χατζιδάκης. Ή ιστορία τής νήσου Μήλου, έπανέκδ.'αθήνα 1994, σ Βλ. Ελένη Κούκκου. Οι κοινοτικοί, ο.π.. σ

9 Δημήτρης Δημητρόπσυλος των ευρημάτων της θαλάσσης νά λαμθάνωσι τά ήμισυ, κατά τήν επικρατούσαν συνήθειαν. Εάν δε ό εύρων ήθελε τά κρύψει νά τά κάμνωσιν ζάπτι αλα άπροιρασίστως»... 2 '. Πιθανότατα, τέλος, με τό θέμα σχετίζεται καί μία ασαφής αναφορά πού υπάρχει στό < >απίτουλο» της 23ης Απριλίου στό όποιο αναγράφονται τά δικαιώματα καί ο'ι αμοιβές των επιτρόπων της κοινότητας Σύρου, önou ανάμεσα στά άλλα σημειώνεται:...«τά ρεγάλια άπό τά καγίκια εκείνο όπου των εγγίζει έδικόν τωνε [τών επιτρόπων]"..λ Όπως διαπιστώνεται άπό τις παραπάνω μνείες, τό ζήτημα τών «τζακισμάτων» ετίθετο συχνά στά νησιωτικά κοινοτικά έγγραφα πού αφορούσαν τή διαχείριση τών τοπικών προσόδων. Τό νήμα πού συνδέει τις αναφορές αυτές είναι κοινό: ή διανομή ενός πιθανού εισοδήματος Δικαιούχος τού εισοδήματος αυτού ήταν -σέ κάποιο βαθμό τουλάχιστον- ό κάτοχος ή ό ενοικιαστής τών φορολογικών προσόδων τής περιοχής, μέ τή λογική ότι ό Σουλτάνος, ώς κάτοχος της γης. παραχωρούσε σέ αυτόν, μαζί μέ τις άλλες προσόδους, καί τήν πρόσοδο άπό τά «τζακίσματα» ή «βρεσίματα», πού ενδεχομένως προέκυπταν στον συγκεκριμένο τόπο. Ό τρόπος όμως διανομής, όπως καί τό μερίδιο πού αναλογούσε στους εκάστοτε αποδέκτες, ήταν ζήτημα πού λυνόταν κάθε φορά σέ συνδυασμό μέ τις συνήθειες τού συγκεκριμένου τόπου, άλλα καί τους όρους πού επέβαλλε ή δεδομένη συγκυρία 23. Πάντως, ή πυκνότητα μέ τήν όποια μνημονεύονται τά «τζακίσματα καί τά «βρεσίματα στά σχετικά κοινοτικά έγγραφα τών νησιών αποτελεί, νομίζω, ένδειξη ότι τό εισόδημα άπό αυτά, παρότι τυχαίο καί μή προβλέψιμο, αποτελούσε πιθανή καί αξιόλογη πρόσοδο. Τό ϋψος της δέν αναφέρεται στις σχετικές πηγές, αφού άλλωστε ήταν αδύνατο νά προϋπολογιστεί, ένώ επίσης δέν γνωρίζουμε μέ ακρίβεια τι ποσό αντιπροσώπευε, καθώς είναι ελάχιστες ο'ι σχετικές μαρτυρίες. Ή σημασία όμως της προσόδου αποδεικνύεται τόσο άπό τήν ύπαρξη ειδικών ρυθμίσεων πού περιλαμβάνονταν στά κοινοτικά έγγραφα τών μικρών νησιών τού Αιγαίου καί αφορούσαν τή διανομή τών εισοδημάτων πού προέκυπταν άπό τά «τζακίσματα», όσο καί άπό 21 Βλ. στό ίδιο. σ Βλ. Α. Δρακάκης, Ή Σύρος έπί Τουρκοκρατίας, τ. 1, 'Ερμούπολη 1948, ο 206. Ό Α. ΰρακάκης (στό ίδιο, α. 198) υποστηρίζει ότι ή ρύθμιση αναφέρεται στά δώρα πού κατ' έθιμο πρόσφεραν ο'ι ξένοι πλοίαρχοι πού προσέγγιζαν τή Σύρο. Νομίζω όμως πώς πιθανότερο είναι ότι τό ρήμα «εγγίζει» δέν αναφέρεται στά πλοία άλλα στό τμήμα τών εισοδημάτων άπό τά «τζακίσματα» πού ανήκε στην κοινότητα. 23. 'Αναλογίες παρουσιάζει τό καθεστώς πού διέπει τήν εύρεση θησαυρού κατά τή βυζαντινή περίοδο 6λ. Μ. Τουρτόγλου. Παρθενοφθορία καί εύρεοις θησαυρού, Αθήνα 1963, σ , όπου καταγράφονται καί ο'ι κατά καιρούς διαφοροποιήσεις στά δικαιώματα τού δημοσίου έπί τών ευρισκομένων θησαυρών. Γιά τά δικαιώματα τοϋ δημοσίου, σύμφωνα μέ τό μουσουλμανικό δίκαιο, στις περιπτώσεις εύρεσης θησαυρού, 6λ. L. Milliot, Introduction à l'étude du droit Musulman, Παρίσι [1953], σ (π8. M. Τουρτόγλου, Παρθενοφθορία, ö.n., σ. 145). 54

10 Τά «βρεσίματα» και τά «τζακίσματα» στο Αιγαίο τήν κινητοποίηση των κατοίκων τού τόπου όπου συνέβαινε ένα ναυάγιο, άλλα και τήν εμπλοκή σε αυτό όλων των τοπικών άρχων, κοινοτικών καί οθωμανικών - όπως επίσης καί τών τοπικών προξένων στις περιπτώσεις εκείνες πού τό ναυαγισμένο πλοίο ήταν ξένης εθνικότητας^. Σημειώνουμε ότι αντίθετα μέ τους μικρούς νησιωτικούς οικισμούς, στις μεγαλύτερες οθωμανικές πόλεις, τό ζήτημα τών ναυαγισμένων ή εγκαταλελειμμένων πλοίων φαίνεται ότι αφορούσε αποκλειστικά τίς οθωμανικές αρχές. "Ετσι στά όταν έφτασε παρασυρμένο άπό τήν τρικυμία στό λιμάνι τού Χάνδακα ένα σκάφος χωρίς πλήρωμα, διενεργήθηκε, παρουσία τού τελώνη καί τού δημόσιου ταμία, πλειστηριασμός τού πλοίου καί τών υπαρχόντων σέ αυτό αγαθών, καί τό ποσό πού συγκεντρώθηκε, αφού αφαιρέθηκαν τά έξοδα πού είχαν γίνει, κατατέθηκε στό δημόσιο ταμείο 25. Θά σταθούμε γιά λίγο σέ ένα παράδειγμα, ενδεικτικό της κινητοποίησης καί τών διαδικασιών πού προξενούσε ένα ναυάγιο στις νησιωτικές κοινωνίες τού Αιγαίου. Στις 2 'Ιανουαρίου 1791, μόλις έγινε γνωστή ή ύπαρξη ενός ναυαγίου στις ακτές τής "Ανδρου, ό κοτζαμπάσης τού νησιού Γεώργιος Κονδύλης στέλνει επιστολή στον άλλο κοτζαμπάση Λορέντζο Κάί'ρη, στην όποια τού αναγγέλλει τήν ύπαρξη τού ναυαγισμένου πλοίου <τό όποιο άνθρωποι δέν έχει κανένα μέσα εις τό οποίο κτυπώντας ανοιξεν καί έβούλιασεν καί είναι δουλισμένο καί είναι όλοι ο'ι Καστριγιανοί έτζεί καί στέκουνται. Εις τό όποιο έγώ επήγα καί τους είπα νά μήν 6άλη κανείς χέρι καί νά όρίοης ευθύς μέσα αύριο τό πουρνό νά πάρωμε βάρτζες νά πάμε νά δούμε τι θά κάμωμε»-' 6. Τήν επόμενη ήμερα ό Λ. ΚαΤρης μέ επιστολή του. πού υπογράφεται καί άπό άλλους πρόκριτους τού νησιού, τού επισημαίνει:...«νά παρασταθής αυτού μέ τους άρχοντας οπού ευρίσκονται αυτού καί μέ τους καραβοκυραίους, εϊ τι πράγμα καί αν έθγη νά καταγράφεται άπό ολίγον έως πολύ καί νά στέλλεται μέσα νά στέκη είς ένα μέρος καί ει μέν καί ζη- 24. Σχετικές υποθέσεις, στις όποιες καταγράφεται ό ρόλος τών προξένων της Ολλανδίας ατή Μήλο, βλ. Β. J Slot. «Ολλανδοί πρόξενοι Μήλου - Κιμώλου», π. Κιμωλιακά, Τ , έγγρ. 20, σ καί έγγρ α Επίσης, στον κανονισμό ναυτιλίας της 'Ιονίου Πολιτείας του 1803, στό άρθρο 8. προβλέπεται γιά τους προξένους της κάποια αμοιβή γιά τή συμμετοχή τους στή διάσωση καί φύλαξη τών αγαθών τών πλοίων της 'Ιονίου Πολιτείας πού ναυάγησαν στην περιοχή επιστασίας τους βλ. Ντ. Κονόμος, Ό πρώτος κανονισμός τής ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας (1803), Αθήνα σ 32 Δέν εντοπίσαμε όμως κάποιο στοιχείο στις πηγές της έποψης πού νά τεκμηριώνει τήν άποψη τού Π. Μ. Κοντογιάννη, «Οι προστατευόμενοι», π. 'Αθηνά. τ. 29, α 24, ό οποίος, αναφερόμενος κυρίως στους Γάλλους προστατευόμενους, σημειώνει ότι έάν χανόταν τό πλήρωμα, ό πρόξενος δικαιούνταν νά γίνει κύριος τών πραγμάτων όσων πνίγηκαν. 25. Βλ. Ν. Σταυρινίδης, Μεταφράσεις τουρκικών ιστορικών έγγραφων, τ. 3, Ηράκλειο σ Βλ. τό σχετικό έγγραφο Δ. Πολέμης «"Εν ναυάγιον έν "Ανδρω (1791)», π. Πέταλον. τ. 2,1984, α

11 Δημήτρης Δημητρόπουλος τηθή διά νά μήν μας άκολουθήση ζημία, όχι καί δεν ζητηθη ας ήξεύρπ ό καθένας τί έβγάνει νά λαμοάνη εκείνο οπού είναι τής αράδας. Καί όποιος δέν θελήσει καθώς σας γράφομεν, νά φεύγη καί νά μήν ανακατώνεται, όχι καί εβγει κανένας εις αυτό ενάντιος, ας ήξεύρη άτι έχει νά αποκρίνεται εις κάθε άναζήτησιν»..λ Στίς 27 'Ιανουαρίου 1791, ό Γιουσούφ αφέντης, κεχαγιασής της Σάχ Σουλτάνας στην οποία είχαν παραχωρηθεί ο'ι πρόσοδοι της "Ανδρου, αποστέλλει στους Γ. Κονδύλη καί Λ. Καΐρη διαταγή στην όποια τους τονίζει:...«λαμβάνοντας τό παρόν μου ενδοξον μπουγουρτί. προστάζω εσάς τους κοντζαμπασήδες όπου καί ήθελεν εύρεθή ή από πραγματεία ή από ξύλα ή χαλάτια ή άλλο τινά είδος αύτουνοΰ του καραβιού νά τά κάμετε ζάπτι καί νά στέκουν εις τό χέρι σας έως νά ιδούμε ϊσως ήθελε εύρεθή ό νοικοκύρης καί νά μήν είναι τρομιζάμενος τινός νά κρύψη. όχι πολύ, ϊσια μέ έναν καρφί, διότι θέλει παιδευθη σφοδρώς καί αν τινάς οπού έβγαινε άπό αυτό τό πράγμα καί σας άντισταθή καί δέν τό δώση, νά μας τόν σημειώνετε καί ημείς θέλομεν αποφασίσει τήν παιδείαν του» Πιθανόν ο'ι πρόκριτοι δέν μπόρεσαν νά εμποδίσουν τή λεηλασία τοϋ ναυαγίου, μετά λοιπόν καί άπό δεύτερη διαταγή του Γιουσούφ αφέντη, τό περιεχόμενο της όποιας δέν μας είναι γνωστό, συντάσσουν στις 9 Φεβρουαρίου ένα έγγραφο, προκειμένου νά διαχωρίσουν τίς ευθύνες της κοινότητας, δηλώνοντας ότι προέβησαν σέ όλες τις απαραίτητες ενέργειες γιά τή διαφύλαξη τοϋ ευρεθέντος φορτίου 29. Επτά χρόνια αργότερα, ένα πωλητήριο έγγραφο της 26ης Αυγούστου 1799 αναφέρεται στην αγορά, έναντι 400 γροσιών, κάποιων «χαλατιών» (σχοινιών) τοϋ παραπάνω ναυαγισμένου πλοίου, πού είχαν απομείνει άπό προηγούμενη πώληση, ή όποια είχε διενεργηθεί βάσει καταλόγου πού είχε συντάξει ό αποθανών πλέον Λ. Καΐρης. Ώς πωλητές ενεργούν ό νυν Οθωμανός αγάς τοϋ νησιού Μεχμέτ καί ό κοτζαμπάσης Σταμ. Μπίστης, στό τέλος δέ τού έγγραφου υπάρχει ή σημείωση...«εις τά όποια χαλάτια άγροικοϋνται όλοι, μικροί καί μεγάλοι, όσοι έδούλεψαν» Ή περίπτωση αύτη τού ναυαγίου της "Ανδρου, σχετικά μέ τό όποιο έτυχε νά διασώζεται μιά σειρά έγγραφων, εικονογραφεί νομίζω καλά τό κλίμα πού δημιουργούσε ενα ναυάγιο χωρίς επιζώντες σέ μιά μικρή νησιωτική κοινότητα. Ή παρέμβαση καί ή άμεση κινητοποίηση τών τοπικών άρχων γιά νά επωφεληθούν ο,τι μπορέσουν άπό τό «τζάκισμα», αλλά καί γιά νά αποφύγουν πιθανές συνέπειες άπό τήν ολιγωρία τους, ή παρουσία κατοίκων στό χώρο τού ναυαγίου πού επιδίωκαν νά λαφυραγωγήσουν τό πλοίο καί τά εμπορεύματα του, ή παρέμβαση 27. Βλ. στό ίδιο, ο Βλ. στό ίδιο, σ Βλ. στό Γδ/ο,σ Βλ. στό ίδιο, σ

12 Τά "βρεσίματα» καί τά «τζακίσματα» στό Αιγαίο των οθωμανικών αρχών μέ τό διπλό ρόλο εκείνου πού προσπαθεί άπό τή μία πλευρά νά επιβάλει μέσω απειλών κάποια τάξη. ένώ παράλληλα επιδιώκει νά εξασφαλίσει καί ό ίδιος τά δικαιώματα του, ό ιδιότυπος συνδυασμός φόβου καί παραβατικότητας. καί τελικά ό μακρός χρόνος πού χρειαζόταν γιά νά περαιωθεί μία υπόθεση, δίνουν νομίζω ανάγλυφα τίς επιπτώσεις ενός ναυαγίου στην κοινωνία της "Ανδρου, αλλά καί ευρύτερα, αποτελούν ένα τυπικό δείγμα των όρων καί τών ρυθμών μέ τους όποιους λειτουργούσαν οι θεσμοί της 'Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Νά σημειώσουμε ότι στις ρυθμίσεις τών νησιωτικών κοινοτήτων πού αφορούν τά «τζακίσματα». τά «βρεσίματα» καί τά πρόσωπα πού διεκδικούσαν μερίδιο άπό αυτά. δέν διευκρινίζεται συνήθως μέ σαφήνεια έάν αφορούν τίς περιπτώσεις εκείνες πού δέν είχε διεκδικήσει τήν περιουσία του ή ήταν άγνωστος ό ιδιοκτήτης του πλοίου καί τών αγαθών πού προέρχονταν άπό τό ναυάγιο. Διατάξεις σχετικά μέ τά ζητήματα τών ναυαγίων καί της τύχης τών αγαθών πού ανευρίσκονταν σέ αυτά απαντούν ήδη στό Ναυτικό Νόμο τών Ροδίων 3 '. Τό θέμα επανέρχεται μέ παραλλαγές ή επιμέρους διαφοροποιήσεις σέ μεταγενέστερα δίκαια ή νομικές συναγωγές, όπου ενίοτε υπάρχει διάκριση τών περιπτώσεων εκείνων πού αφορούν ναυαγισμένα πλοία, ο'ι ιδιοκτήτες τών όποιων διεκδικούσαν οι ίδιοι τά περιουσιακά τους στοιχεία, όπου ό γενικός κανόνας είναι ότι δέν έχαναν τά δικαιώματα τους έπί αυτών. Γενικά ή ιδιοποίηση αγαθών πού προέρχονταν άπό ναυάγια, εθεωρείτο κλοπή, συχνά όμως προβλεπόταν αμοιβή γιά εκείνους πού συντελούσαν στή διάσωση τών αγαθών αυτών. Ή αμοιβή αυτή διαβαθμιζόταν ανάλογα μέ τή δυσκολία καί τους κινδύνους πού διέτρεχαν εκείνοι πού άποπειρώνταν νά τά διασώσουν Βλ. τό κείμενο της διάταξης W. Ashburner, Νόμος Ροδίων Ναυτικός - The Rtiodian Sea-law. έπανέκδ. Scientia Verlag Aalen (Ί909). σ 'Αναλυτικά γιά τίς σχετικές μέ τό θέμα διατάξεις στά δίκαια της ρωμαϊκής βυζαντινής καί μεσαιωνικής εποχής, 6λ. στό ίδιο, σ. cclxxxviii-ccxciii. Στίς Άσίζες της Κύπρου γίνεται λόγος γιά δικαιώματα του «αφέντη τοϋ τόπου» όπου συνέβη τό ναυάγιο, στην περίπτωση πού τά αντικείμενα ανασύρθηκαν άπό τό βυθό τής θάλασσας καί δέν εμφανίστηκε ό ιδιοκτήτης τους ή έάν τό πλοίο εξόκειλε στην ξηρά' βλ. Κ. Σάθας. «Άσίζαι τοϋ Βασιλείου τών 'Ιεροσολύμων καί τής Κύπρου». Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τ. 6, φωτ. ανατύπωση. Αθήνα 1972 (Ί877). σ , , αρθρ. μη' τοϋ Α' καί Β' κώδικα. Σύμφωνα μέ τόν 'Αρμενόπουλο, ό κύριος τών αγαθών πού βρέθηκαν σέ κάποιο ναυάγιο δέν χάνει τά δικαιώματα του έπ αυτών, άλλα εκείνος πού τά διέσωσε δικαιούται κάποια αμοιβή, ιδίως έάν διέτρεξε κίνδυνο κατά τή διάσωση τους- βλ. Κ. Πιτσάκης (έπιμ), Κωνοιαντίνου 'Αρμενοπούλου. Πρόχειρον νόμων ή Έξάβιβλος, Αθήνα 1971, σ Επίσης, στό κεφάλαιο «Νόμοι Ναυτικοί» τής συλλογής νομικών διατάξεων πού συνέταξε ό Μ. Φωτεινόπουλος στά 1765, περιλαμβάνεται ή διάταξη: «Εκείνοι οπού αρπάξουν πράγματα τινά εκείνων οπού ναυαγήσουν ή κερδαίνονται μέ δολιότητα νά τά αποδίδουν τετραπλασίως»' βλ. Π. Ζέπος, Μιχαήλ Φωιεινοπούλου, Νομικόν πρόχειρον (Βουκουρέστιον 1765). Άβήνα, [Άρ- 57

13 Δημήτρης Δημητρόπουλος Επίσης αναλυτική αναφορά ατό ζήτημα τών προερχόμενων άπό πλοϊα αγαθών υπάρχει στο «Consolato del Mare», τήν κυριότερη συλλογή κανόνων ναυτικού δικαίου του μεσαίωνα, μέ μεγάλη διάδοση και σημαντική επίδραση σέ μεταγενέστερες κωδικοποιήσεις 13 Στό κεφάλαιο 252 τού «Consolato del Mare» αναγνωρίζονται δικαιώματα κατοχής τμήματος τών ευρεθέντων άπό τίς τοπικές αρχές τής περιοχής όπου βρέθηκαν τά αγαθά, καθώς ορίζεται ότι έάν δέν ζητηθούν τά αγαθά αυτά άπό τόν ιδιοκτήτη τους σέ διάστημα ενός έτους και μίας ημέρας, ακολουθεί διανομή τους και λαμβάνουν τό ήμισυ εκείνοι πού τά βρήκαν ώς ανταμοιβή, ένώ άπό τό υπόλοιπο τμήμα γίνονται δύο μερίδια, άπό τά όποια τό ένα κρατούν ο'ι τοπικές αρχές και τό άλλο προσφέρεται σέ αγαθοεργές πράξεις στή μνήμη τών ιδιοκτητών του 34 Ή στ\μασια τού ζητήματος τών ναυαγίων καί της τύχης τών αγαθών πού προέρχονταν άπό αυτά φαίνεται καί άπό τό γεγονός ότι αναφορές στό θέμα περιλαμβάνονται συχνά στά κείμενα συμφωνιών τής 'Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μέ άλλα κράτη τής εποχής, όπου καί συχνά υπάρχει πρόβλεψη τά αγαθά αυτά νά αποδίδονται στους ιδιοκτήτες τους καί νά παρέχονται άπό τίς τοπικές αρχές όλες οι απαραίτητες διευκολύνσεις- 5. χεϊον Ιδιωτικού Δικαίου. 17 ( )], 1959 σ 'Ανάλογη διάταξη περιλαμβάνεται στό άρθρο 512 τού Κώδικα της Μολδαβίας, τού 1817, όπου τονίζεται ότι τά πράγματα τών ναυαγίων δέν θεωρούνται εγκαταλελειμμένα βλ. Ι. καί Π. Ζέπος (έπιμ). Jus Graecoromanum. τ. 8. φωτ. ανατύπωση Scientia Verlag Aalen σ. 73. Αναλυτικότερα γιά τα ευρεθέντα σέ ναυάγια γίνεται λόγος στό κεφάλαιο ΛΕ'. παραγρ τού Νομικού τού Θεοφίλου, τό όποιο πιθανότατα χρονολογείται στά 1788, όπου καταγράφεται καί ή αμοιβή πού δικαιούνταν νά λάβουν όσοι έβγαζαν αντικείμενα άπό ναυάγια. Ή αμοιβή κυμαινόταν ανάλογα μέ τό βάθος άπό τό οποίο τά άνέσυραν. και τονίζεται ότι ό ιδιοκτήτης των αγαθών πού προέρχονταν άπό ναυάγια δέν έχανε τό δικαίωμα ιδιοκτησίας πού είχε σέ αυτά. μέ εξαίρεση τήν περίπτωση κατά τήν όποια εκείνος πού τά ανέσυρε διακινδύνευσε τή ζωή του βλ. Δ. Γκίνης (έκδ.), Νομικόν Θεοφίλου roû έξ 'Ιωαννίνων (1788), Θεσσαλονίκη σ Λεπτομερή σύνοψη τών νόμων καί συνηθειών τής εποχής, πού αφορούσαν τά ευρεθέντα σέ ναυάγια, επιχειρεί ό Ν. Κεφάλας. Θαλάσσιος νομοθεσία. Βιέννη 1817, σ Γιά τά προβλεπόμενα στό νεότερο καί σύγχρονο ελληνικό δίκαιο σχετικά μέ τό θέμα. συνοπτικά, βλ. Ant. Antapassis, Les Codes Maritimes Grecs. Παρίσι 1983, σ Γιά τό «Consolato del Mare» βλ. Δ. Γκάφας, Ή φόρτωσις έπί τού καταστρώματος. 'Αθήνα 1965, σ καί Thr. Mitsidis, «Consolato del Mare "The medieval maritime code and its contribution to the development of international law"». Revue Hellénique de Droit International, τ. 22. τχ. 3-4, 1969, ο , όπου καί ή σχετική μέ τό θέμα βιβλιογραφία. 34. Βλ. τό σχετικό κείμενο Ι. M. Pardessus. Collection de lois maritimes antérieures au XVIIIe siècle, τ 2. Παρίσι 1831, σ καί , 342. όπου καί επιμέρους λεπτομερείς κανονισμοί σχετικά μέ τό θέμα. 35 Σχετικές μνείες περιλαμβάνονται γιά παράδειγμα στις διομολογήσεις μέ τή Γαλλία τού 1569 (άρθρο 2). τοϋ 1604 (άρθρο 31), τού 1673 (άρθρο 24), τού 1740 (άρθρο 19 καί 77), στην εμπορική συμφωνία μέ τήν Αυστρία του 1718 (άρθρο 8, όπου γίνεται καί ειδική αναφορά στό ρόλο τού προξένου τού τόπου όπου συνέβη τό ναυάγιο), στην εμπορική συνθή- 58

14 Τά «βρεσίματα» και τά «τζακίσματα» ατό Αιγαίο Κατά τήν Τουρκοκρατία δέν ήταν σπάνιες και οι περιπτώσεις κλοπών άπό ναυαγισμένα πλοία, ακόμη και όταν ήταν γνωστοί ο'ι κάτοχοι τους* Αξιοσημείωτος ήταν έδώ ό ρόλος πού διαδραμάτιζαν ισχυρές κοινότητες, όπως αύτη της Ύδρας, ή όποια, μέ παρεμβάσεις της στις αρχές των τόπων πού είχαν ναυαγήσει ύδραίικα. πλοία υπερασπιζόταν τά συμφέροντα των υδραίων πλοιοκτητών Χαρακτηριστικό ώς προς τίς κατά τόπους ρυθμίσεις πού αφορούσαν τά ναυάγια, τίς δυνατότητες εφαρμογής τους και τις πιέσεις πού μπορούσαν νά ασκηθούν είναι τό παράδειγμα ενός ναυαγίου πού συνέβη στις αρχές του 19ου αιώνα στις ακτές της Σκύρου. Τό πλοίο πού ναυάγησε ανήκε στον υδραίο καπετάν Μανώλη και. σύμφωνα μέ επιστολή πού απέστειλαν στίς 20 Μαΐου 1814 ο'ι προεστοί της Σκύρου στους ομόλογους τους τής Ύδρας. έγινε αντικείμενο διαρπαγής άπό 'Αλβανούς ληστές πού δρούσαν στην περιοχή. Διασώθηκαν αντικείμενα άξιας γροσιών, τά όποια παραδόθηκαν στον βοεβόδα του νησιού Κωνσταντή Άστέρη. ό οποίος όμως απαιτούσε νά αποδώσει στον καπετάν Μανώλη μόνο 800 γρόσια. Στή διαμάχη επεμβαίνουν μέ επιστολή τους ο'ι «γέροντες τής Κούμης» -κάτοικος τής όποιας ήταν ό Κωνσταντής Άστέρης-, ο'ι όποιοι αναλύουν στους προεστούς τής Ύδρας τους λόγους τής διχογνωμίας πού προέκυψε ώς εξής:...«'ακόμη σας είδοποιούμεν, ότι ό καπετάν Μανώλης όπου δέν έξεμπέρδευσαν μέ τόν ανθρωπόν μας Κωνσταντή, είναι ετούτη ή ahia' ό καπετάν Μανώλης έζητούσε τοΰ Κωνσταντή γρ ' ό Κωνσταντής του έδιδε 800. δι' αιτίας τοιαύτην λέγοντας και δικαιολογώντας ό Κωνσταντής προς τόν καπετάν Μανώλη, δέν μού τυχαίνει και έμενα μερτικόν κατά τήν πάλαιαν συνήθειαν τής Σκύρου, όπου ό.τι παρτίδον ήθελε πέσει έξω, νά πέρνη ό οικοκύρης δύο και ό ζαμπίτης ένα: ή ευγένεια σας όμως, όπως είναι ό ορισμός σας. ό άνθρωπος μας μένει ευχαριστημένος, και γράψετε, διορίζοντες τον, όπου είναι ό ορισμός σας νά άπεράση τά άσπρα»... Στό θέμα αναφέρεται, μέ επιστολή πού απέστειλε προς τους προεστούς τής "Υδρας στις 19 'Ιουλίου 1814, και ό ίδιος ό βοεβόδας τής Σκύρου Κ. Άοτέρης:...«εις δέ αυτά τά πράγματα οπού επήρα εις τόν μισευμόν τού καπετάν Μανώλη, μοϋ έγύρευσεν γρ έγώ του έδωσα γρ 800. και εις αυτό έμεινεν ή ύπόθεσις έτζι, μέ τό νά δικαιολογούμουν κατά τό άντέτι του τόπου, ο,τι πράγμα έδγαίνει άπό τήν θάλασσαν, τό ένα τρίτον τό πέρνει ό ζαμπίτης- τώρα λοιπόν προκρίνετε ή ευγένεια σας, και ο,τι εύρήτε εϋλογον. μένω κη μέ τή Ρωσία τού 1783 (άρθρο 5) κ.α. 6λ. τά κείμενα των συμβάσεων G. Noradounghian, Recueil d'actes internationaux de l'empire Ottoman, T. 1, Παρίσι 1897, σ , 283 και αντιστοίχως. 36. Βλ. γιά παράδειγμα τήν καταγγελία κατοίκων τής Κασσάνδρας Χαλκιδικής σχετικά μέ τό πλοίο πού ναυάγησε στην περιοχή τους οτά 1789, Κ. Μέρτζιος. Μνημεία Μακεδόνικης Ιστορίας. Θεσσαλονίκη 1947, σ

15 Δημήτρης Δημητρόπουλος ευχαριστημένος, καί γράψετε μου πού νά σας περάσω τόν λογαριασμόν διά αυτά τά πράγματα όπου έχω παρμένα» Ή υπόθεση στην όποια αναφέρονται ο'ι παραπάνω επιστολές καί ή διαδρομή της εικονογραφεί, νομίζω, παραστατικά τήν προσαρμογή τοΰ εθιμικού κανόνα πού άφορα τά «τζακίσματα» στις δεδομένες κάθε φορά συγκυρίες. Ό 6οε6όδας της Σκύρου προβάλλει τά συμβατά μέ τήν τοπική συνήθεια δικαιώματα του. τά όποια αναγνωρίζουν καί αποδέχονται οι κοινοτικές αρχές της Σκύρου καί της Κύμης. Όλοι όμως ο'ι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση δέχονται ότι τά δικαιώματα αυτά θά μπορούσαν στή συγκεκριμένη περίπτωση νά περιοριστούν ή νά παραβλεφτούν, καθώς τό ναυαγιομένο πλοίο ήταν ΰδραίικο. καί ή κοινότητα τού νησιού αυτού ικανή νά διεκδικήσει καί νά επιβάλει προνομιακή αντιμετώπιση του 38. Καί πάλι γιά τήν επιστολή του 'Αγγέλου Μαρία Βιτάλη Ή υπόθεση λοιπόν τού ναυαγίου τού πλοίου του Βιτάλη, άπα τήν όποια ξεκινήσαμε, νομίζω ότι είχε ώς αφετηρία της τό ζήτημα της διανομής των υπολειμμάτων τών ναυαγισμένων πλοίων, ενα ζήτημα πού. όπως είδαμε, παρά τόν τυχαίο χαρακτήρα του. αποτελούσε μία υπολογίσιμη παράμετρο στή διαχείριση καί κατανομή τών προσόδων από τά νησιά. Ή επιστολή πού απέστειλε ό "Αγγελος Μαρία Βιτάλης, στά εντάσσεται στην προσπάθεια του νά διασφαλίσει τά δικαιώματα του στό ναυαγιομένο πλοίο, τό όποιο, έκτος άπό τις πιθανές δηώσεις πού ήταν πιθανό νά υποστεί, κινδύνευε νά γίνει αντικείμενο διανομής μεταξύ τού βοεβόδα Ίω. Μαυροκορδάτου καί τών κοινοτικών αρχόντων, σύμφωνα μέ τά ισχύοντα στην περιοχή. Ή χρονική συγκυρία πού αποστέλλεται ή επιστολή συμπίπτει μάλιστα μέ ενα βραχύ διάστημα, κατά τό όποιο φαίνεται ότι ό "Αγγελος Μαρία Βιτάλης είχε έρθει σέ κάποια συνεννόηση μέ τήν οθωμανική διοίκηση, 37. Τά έγγραφα δημοσιεύονται άπό τόν Α. Λιγνό. Αρχείον κοινότητος Ύδρας ( ), τ. 5, Πειραιάς 1924, σ καί Στό αρχειακό υλικό της 'Ύδρας σώζονται καί άλλες ενδιαφέρουσες μαρτυρίες σχετικά μέ τις παρεμβάσεις της κοινότητας σέ ζητήματα ναυαγίων ύδραίικων πλοίων. Όπως γιά παράδειγμα ή επιστολή πού έστειλε τό 1817 στους προεστούς της Ύδρας ό πρώην δραγομάνος Μορέως Σωτήρος Κουγιάς, άπου αναφέρει τίς ενέργειες στίς όποιες προέβη προκειμένου νά μήν πειραχθεί τίποτε άπό τό ναυαγιομένο πλοίο τού Μαν. Χατζηανδρέα (βλ. στό Γδιο, σ ) ή ο'ι επιστολές πού αντάλλαξαν στά 1819 οι προεστοί της Ύδρας μέ τόν βοεβόδα Μονεμβασιάς Μεχμέταγα, όπου ò τελευταίος αναφέρεται στίς προσπάθειες του γιά νά διασωθεί τό φορτίο ύδραίικου πλοίου πού ναυάγησε στην περιοχή επιστασίας του (βλ. Α. Λιγνός, έκδ., Άρχεϊον κοινότητος Ύδρας, δ.π., τ. 6, Πειραιάς σ , , 293). 60

16 Τά «βρεσίματα» καί τά «τζακίοματα» στό Αιγαίο εξαγοράζοντας -σύμφωνα μέ μία πληροφορία- τή «νόμιμη» παραμονή του οτίς Κυκλάδες 39. Τό χρονικό αυτό διάστημα άφορα τή δεκαετία τοϋ 1670 καί παρεμβάλλεται σέ εποχές διώξεων γιά τήν πειρατική του δράση. Είναι γνωστό ότι ή πειρατική δράση τοϋ 'Αγγέλου Μαρία Βιτάλη προκάλεσε κινητοποίηση των οθωμανικών άρχων στά 1669 καί στά Τό Σεπτέμβριο του ό "Αγγελος Μαρία Βιτάλης συνέλαβε στή Σίφνο μία τουρκική φελούκα καί έπιασε αιχμαλώτους όσους επέβαιναν σέ αυτή. Ή ενέργεια του δημιούργησε αναστάτωση διότι συνέπεσε μέ τήν υπογραφή της συνθήκης ειρήνης μεταξύ Βενετών καί Τούρκων καί προκάλεσε τήν παρέμβαση τοϋ Παναγιώτη Νικούσιου. πού είχε διεξαγάγει τίς διαπραγματεύσεις, ό όποιος καί απαίτησε άπό τίς βενετικές αρχές τήν τιμωρία τοϋ Βιτάλης. Δέκα χρόνια αργότερα, στά ό Καπουδάν πασάς στρέφεται εναντίον του καί επιδιώκει τή σύλληψη του στή Μύκονο, χωρίς όμως αποτέλεσμα^'. Ό "Αγγελος Μαρία επέστρεψε στην Τήνο λίγα χρόνια αργότερα, είναι πιθανό μάλιστα ότι τιμήθηκε γιά τή δράση του άπό τή βενετική διοίκηση μέ τό βαθμό του χιλιάρχου άφοΰ ό στρατιωτικός αυτός τίτλος δηλώνεται σέ οίκόοημό του. τό όποιο φέρει χρονολογία 1692 καί ήταν εντοιχισμένο στην εκκλησία τού Αγ. Σπυρίδωνα, στό χωριό Φιλιππάδος της Τήνου 42. Ή προσφυγή λοιπόν τού Βιτάλη στις οθωμανικές αρχές, τή συγκεκριμένη στιγμή πού συνέβη, ήταν εφικτή, καθώς -παρότι δέν είχε σταματήσει τήν πειρατική του δραστηριότητα 13 - φαίνεται ότι είχε ατονήσει προσωρινά ή καταδίωξη 39. Βλ. Β. J. Slot, Archipelagus turbatus Les Cyclades entre colonisation latine et occupation ottomane c , Βέλγιο. Nederlands Histonsch-Archaeologisch Instituut te Istanbul. 1982, Βλ. Ίω. Ψαράς. Ή Βενετοκρατία στην Τήνο τήν εποχή τού κρητικού πολέμου ( ;. Θεσσαλονίκη σ καί Βλ. σχετικά Β J. Slot. Archipelagus. ön. σ 199 καί 409 Αλεξάνδρα Κραντονέλλη Ιστορία τής πειρατείας, ό.π.. ο καί Β Randolph. The present state ol the islands m the Archipelago. Οξφόρδη 1687 (φωτ. ανατύπωση. Αθήνα 1983). ο ό οποίος δίνε ; μιά δραματοποιημένη περιγραφή της καταδίωξης του. 42 Βλ γιά τό οίκόοημό Αλ. Φλωράκης»Μαρμάρινα οίκόσημα στην Τήνο. Δελτιον Εραλδικής καί Γενεαλογικής Εταιρίας Ελλάδος τ α καί Μάρκος Φώσκολος»Τήνος καί πειρατεία κατά τους μέσους χρόνους- στον τόμο Τήνος και Θάλοοοο Αθήνα σ. 76. ό όποιος καί συμπληρώνει ορισμένα κενά στην αναννωση της επ ; γραψής τού οίκοσήμου. 43 Πλοία τοϋ Αγγέλου Μαρία Βιτάλη προξενούν καταστροοές ori Nato τό Νοέμδι.: :oc 1674 και τόν Απρίλιο τού 1675 βλ Π Ζερλεγτης. 'OTOOIKC or^ti^uczz εκ τού 6ι6':.ζ. *.<Λ.Ι εν ΝαΙω Καπουκίνων Π& ι. Ερμούπολη 1922 σ 52 κα. 6C Στη δεύτερη πε;-.- -Τα,ση όμως. ό Βιτάλης αναλαμβάνει τήν αποκατάσταση τών C-v.il-, πού ποοκάλεσε :: ΗΛ-Ο-υμο τοΰ πλοίου του ενώ ενα χρόνο aoo'tcc τον Ar.pA.CTcC "5~ô τον δο^ο-.-,ΐ ε«ερνεί ως μεσολαβητής καί νά επιτυγχάνε, ν συμφιλίωση το; «ο3ο'..«οϋ 6;χ.ε _.Γ : 61

17 Δημήτρης Δημητρόπουλος του. 'Επίσης είναι σύμφωνη μέ τις συνθήκες και τους ορούς μιας εποχής κατά τήν όποια οι ρόλοι διωκτών-διωκομένων δέν ήταν αναλλοίωτοι, σταθεροί και αυστηρά προδιαγεγραμμένοι, οι ενέργειες των προσώπων δέν ήταν απόλυτα ενταγμένες σέ μία προβλεπόμενη κανονικότητα, ένώ οι τρόποι επίλυσης των ζητημάτων πού ανέκυπταν ήταν Ίσως ευκολότερα προσαρμόσιμοι στίς δεδομένες συγκυρίες. Ορισμένα άπό τά επιμέρους ερωτηματικά πού γεννά ή επιστολή μένουν ενδεχομένως αναπάντητα, αλλά. άν εξαιρέσει κανείς τή θεμιτή περιέργεια νά μάθουμε τί ακριβώς συνέβη καί γιατί συνέβη, τό συγκεκριμένο περιστατικό αυτό καθεαυτό έχει μικρή σημασία. 'Αποτελεί άλλωστε ενα άπό τά αναρίθμητα ανάλογα περιστατικά τά όποια, έάν κάποιο τυχαίο γεγονός -όπως είναι ή διάσωση κάποιου έγγραφου πού σχετίζεται μέ αυτά- δέν φέρει στην επιφάνεια, παραμένουν άγνωστα. Δημήτρης Δημητρόπουλος που Βαρθολομαίου Πολλά και του προξένου τής Γαλλίας Κουρσίνου Κορο>ελ>ο- er: ίδιο. σ 18 και 78-79) 62

Τοµπάζης /Τουµπάζης - Γιακουµάκης

Τοµπάζης /Τουµπάζης - Γιακουµάκης Επώνυµο Τοµπάζης /Τουµπάζης - Γιακουµάκης Όνοµα Υπογραφή Μανώλης Σφραγίδα Υπογραφές Αγωνιστών της Ελληνικής Επαναστάσεως, ΙΕΕΕ, Αθήνα, 1984 Σφραγίδες Ελευθερίας, ΙΕΕΕ, Αθήνα, 1983 Ιδιότητα Γέννησης Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Αρχεία του Κράτους Αρχεία Νομού Λευκάδας

Γενικά Αρχεία του Κράτους Αρχεία Νομού Λευκάδας Γενικά Αρχεία του Κράτους Αρχεία Νομού Λευκάδας Ελένη Δ. Γράψα Προϊσταμένη Γ.Α.Κ. Αρχείων Ν. Λευκάδας e-mail: mail@gak. lef.sch. g Ιστορικά στοιχεία Τον Ιούλιο του 1684 ο Βενετός αρχιστράτηγος Φραγκίσκος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY «EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS VΙ» ΤΗΣ AMUNDI

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY «EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS VΙ» ΤΗΣ AMUNDI . ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY «EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS VΙ» ΤΗΣ AMUNDI ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τo Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση; Η αίτηση υποβάλλεται μόνο μέσω ηλεκτρονικής φόρμας που είναι διαθέσιμη εδώ. 2. Ποιος δικαιούται

Διαβάστε περισσότερα

Άλλο ένα κόμμα ή ένα άλλο κόμμα;

Άλλο ένα κόμμα ή ένα άλλο κόμμα; Άλλο ένα κόμμα ή ένα άλλο κόμμα; του Χρήστου 'ChIossif' Ιωσηφίδη Ο Θανάσης και ο Χρήστος πίνουν χαλαρά τον απογευματινό τους καφέ και κουβεντιάζουν για άλλο ένα πολιτικό κόμμα που μπήκε πρόσφατα στην ζωή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Από το 1453 μέχρι το 1830 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ..

ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Από το 1453 μέχρι το 1830 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Από το 1453 μέχρι το 1830 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Γράφουμε το όνομα της Κύπρου και του Ηνωμένου Βασιλείου στη θέση τους στον χάρτη.

1. Γράφουμε το όνομα της Κύπρου και του Ηνωμένου Βασιλείου στη θέση τους στον χάρτη. Ο Αντρέας είναι δέκα χρόνων, κάτοικος Λονδίνου στο Ηνωμένο Βασίλειο και προγραμματίζει να έρθει στην Κύπρο με τους γονείς του για να περάσει τις καλοκαιρινές του διακοπές. Μελετά διάφορες πληροφορίες για

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος για τους φορολογικούς κατοίκους της Ελλάδας είναι το παγκόσμιο εισόδημα τους.

Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος για τους φορολογικούς κατοίκους της Ελλάδας είναι το παγκόσμιο εισόδημα τους. Η εργασία στο εξωτερικό αποτελεί μία επιλογή συχνά συναντώμενη στην ελληνική πραγματικότητα και στη δύσκολη περίοδο που διανύει η χώρα. Το ζήτημα της φορολόγησης των κατοίκων του εξωτερικού, εκ των πραγμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «EMPORIKI MINOAS» ΤΗΣ AMUNDI

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «EMPORIKI MINOAS» ΤΗΣ AMUNDI ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «EMPORIKI MINOAS» ΤΗΣ AMUNDI ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Τo Αμοιβαίο Κεφάλαιο EMPORIKI MINOAS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΣΚΑΦΩΝ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ HULL, LIABILITY & ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ «Αρθρογραφία» ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ Του Νίκου Κλήμη Στη χώρα μας, με τα αμέτρητα νησιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ εμφανίζεται ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΙΤΑΛΙΑ Επηρεάζεται από το ελληνικό και ρωμαϊκό πολιτισμό ΟΥΜΑΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ Αξία στον ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ ΣΑΙΞΠΗΡ ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ Άνθρωπο ΜΙΧΑΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση υπ' αριθμ. 24/2003 του Π.Π.Σ.

Απόφαση υπ' αριθμ. 24/2003 του Π.Π.Σ. Ημερομηνία Ανάρτησης: 17/12/2003 Απόφαση υπ' αριθμ. 24/2003 του Π.Π.Σ. Tο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Ενώσεως Συντακτών ΗΕΑ συνήλθε σήμερα Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2003 υπό την προεδρία του προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4.4.2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της υπαριθμ.12450/ευσ 1905/απόφασης ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1 α. σχολικό βιβλίο, σελ. 46. Φεντερασιόν: ήταν μεγάλη πολυεθνική εργατική οργάνωση της Θεσσαλονίκης, με πρωτεργάτες σοσιαλιστές από την ανοικτή σε νέες ιδέες

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Προς: ΚΟΙΝ/ΣΗ:

Αρ. Πρωτ.: Προς: ΚΟΙΝ/ΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Xρον. Διατ.: Βαθ. Ασφ. : Βαθ. Προτερ.: Αθήνα ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το καράβι της Κερύνειας

Το καράβι της Κερύνειας Το καράβι της Κερύνειας Το αρχαίο Καράβι της Κερύνειας Το 300π.Χ. το αρχαίο εμπορικό πλοίο ξεκινούσε από τη Σάμο απ όπου φόρτωσε κρασί. Αφού πέρασε από τα νησιά Κω και Ρόδο και πήρε αμφορείς ταξίδευε προς

Διαβάστε περισσότερα

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ. 3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.: 2131306609) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 6/2010 ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 6/2010 ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ημερομηνία Ανάρτησης: 29/07/2010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 6/2010 ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Περίληψη: Κρίνεται ομόφωνα πειθαρχικά ελεγκτέος, ο συν. Βασίλης Σκουντής, ύστερα από αυτεπάγγελτη δίωξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1. Πώς αντιμετώπισαν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 1.9.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 0586/2005, του Ιωάννη Βουτινόπουλου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες παράνομες χρηματιστηριακές συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους )

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Όλοι οι φοιτητές έχουν δικαίωμα στο απόρρητο των πληροφοριών.το προσωπικό της Bloomsbury International δεν θα περάσει προσωπικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Ενημέρωση 6

Φορολογική Ενημέρωση 6 Φορολογική Ενημέρωση 6 Έκτακτα Φορολογικά Μέτρα Εισαγωγή Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε στις 14 Δεκεμβρίου 2011 διάφορες τροποποιήσεις σε Φορολογικές Νομοθεσίες στα πλαίσια της προσπάθειας για οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912)

Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912) Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι 1912-1913 Ιστορία Γ Γυμνασίου Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912) Χρονολόγιο 1897-1908 Μακεδόνικος Αγώνας 1912-1913 Βαλκανικοί πόλεμοι 1914-1918 Α' Παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

32 η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Επιτροπής Νήσων της CRPM Κύπρος, 5 Νοεµβρίου 2012

32 η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Επιτροπής Νήσων της CRPM Κύπρος, 5 Νοεµβρίου 2012 32 η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Επιτροπής Νήσων της CRPM Κύπρος, 5 Νοεµβρίου 2012 Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι, Αγαπητοί Συνάδελφοι, Θα ήθελα και εγώ µε τη σειρά µου να σας καλωσορίσω στην 32 η Ετήσια Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6

Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6 Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6 Υπαπαντή του Κυρίου «θα είναι σημείο αντιλεγόμενο, για να φανερωθούν οι πραγματικές διαθέσεις πολλών» (Λουκ. 2, 34-35) Διχογνωμία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΣ: 3028/2002 ΦΕΚ: Α 153/28.06.2002 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1. Στην προστασία που παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Μια. φωτογραφία ιστορία

Μια. φωτογραφία ιστορία Μια φωτογραφία Μια ιστορία 20 17 Ημερολόγιο ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ Ελένη Μπούρα Ειρήνη Χριστοπούλου Επίσημες αργίες 2017 1 Ιανουαρίου Πρωτοχρονιά 6 Ιανουαρίου Θεοφάνια 27 Φεβρουαρίου Καθαρά Δευτέρα 25 Μαρτίου Ευαγγελισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ 15ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Κεφάλαια:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ιανουάριος 2014 Για ποιο λόγο τα τιμολόγια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

Β τάξη. ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Κεφάλαιο 10: Νέες Τεχνολογίες και Επάγγελμα

Β τάξη. ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Κεφάλαιο 10: Νέες Τεχνολογίες και Επάγγελμα Η Αργυρώ και ο Βασίλης μετά το τέλος της σχολικής χρονιάς αποφάσισαν να επισκεφτούν το θείο Αριστείδη, που διαμένει τα τελευταία χρόνια στην Τήνο, το όμορφο νησί των Κυκλάδων. Βασίλης: «Πρέπει σύντομα

Διαβάστε περισσότερα

Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2

Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2 Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2 Συνέντευξη στη Μαίρη Γκαζιάνη «Τελικά οι σύγχρονοι Έλληνες φέρουμε στο αίμα μας το dna των αρχαίων προγόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ερμούπολη 06-02 - 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αριθ.Πρωτ.:Οικ.19721/1355 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Περιορισμοί και Εξαιρέσεις

Περιορισμοί και Εξαιρέσεις Πίνακας περιεχομένων Περιορισμοί και Εξαιρέσεις 1. Εκπαιδευτικό υλικό... Error! Bookmark not defined. Διάκριση εκπαιδευτικού υλικού... Error! Bookmark not defined. του Δικαιώματος Πνευματικής Υλικό που

Διαβάστε περισσότερα

Καβάλα, 25 Νοεμβρίου 2015 Ανακοίνωση υπ αριθμ. 149 «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗ CCBE. Αθήνα, 8 Οκτωβρίου, 2015

Καβάλα, 25 Νοεμβρίου 2015 Ανακοίνωση υπ αριθμ. 149 «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗ CCBE. Αθήνα, 8 Οκτωβρίου, 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Παύλου Μελά 5 Τ.Κ. 65403 Τηλ.: 2510224436 2510222289 FAX : 2510228364 e mail: dskaval@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ .1 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Τηλεόραση & Φιλαναγνωσία ΚΕΙΜΕΝΟ Ένα σηµαντικό ζήτηµα που αφορά τις σχέσεις τηλεόρασης και προτιµήσεων του κοινού συνδέεται µε τις επιδράσεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 26.10.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1374/2002, Αναφορά 1374/2002, του Πέτρου Τσελεπίδη, ελληνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του «Συλλόγου Εισαγωγέων

Διαβάστε περισσότερα

Η κουλτούρα της ανομίας

Η κουλτούρα της ανομίας Η κουλτούρα της ανομίας http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_columns_663617_25/11/2007_250329 Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι, Στις 18 Οκτωβρίου 2012 αναρτήθηκε στον διαδικτυακό διάλογο του πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2011 (13.12) (OR. en) 18475/11 Διοργανικός φάκελος : 2009/0157 (COD) JUSTCIV 356 CODEC 2397 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Προεδρίας προς : το Συμβούλιο αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΟ 1751

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΟ 1751 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΟ 1751 Οί πληροφορίες σχετικά μέ τή γένεση τής εμπορικής ναυτιλίας στον ελλαδικό χώρο είναι τόσο σπάνιες καί τόσο αποσπασματικές, άλλα καί

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ T.K. : 106 72 Αθήνα Πληροφορίες: Β. Πουρνάρας Τηλέφωνο : 2103647202-5 FAX : 2103645413

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ T.K. : 106 72 Αθήνα Πληροφορίες: Β. Πουρνάρας Τηλέφωνο : 2103647202-5 FAX : 2103645413 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα 4 Απριλίου 2007 1. 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ Αρ. Πρωτ.: 1035360/2772/434/Β0014 ΤΜΗΜΑ Β «Παροχή Υπηρεσιών & Ειδικά Καθεστώτα» ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα παραμύθια της τάξης μας!

Τα παραμύθια της τάξης μας! Τα παραμύθια της τάξης μας! ΟΙ λέξεις κλειδιά: Καρδιά, γοργόνα, ομορφιά, πυξίδα, χώρα, πεταλούδα, ανηφόρα, θάλασσα, φάλαινα Μας βοήθησαν να φτιάξουμε αυτά τα παραμύθια! «Χρυσαφένια χώρα» Μια φορά κι έναν

Διαβάστε περισσότερα

βιβλίου. ββ ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ

βιβλίου. ββ ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ Τεχνολογική προστασία & ψηφιακή διαχείριση του βιβλίου. ββ Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011, EKEBI Ευαγγελία Βαγενά, ΔΝ, DEA ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ vagena@dsa.gr Από τον Γουτεμβέργιο ως τον Bill

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο Στοχευμένων Μέτρων Φοιτητικής Μέριμνας

Πακέτο Στοχευμένων Μέτρων Φοιτητικής Μέριμνας ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πακέτο Στοχευμένων Μέτρων Φοιτητικής Μέριμνας Εγκύκλιος Εφαρμογής των Μέτρων ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργικό Συμβούλιο αναγνωρίζοντας ότι η δημιουργία ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ: 3367/31-12-2013 Α.Δ.Α.: ΒΙ6ΤΗ-ΣΚ9 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΦΕΚ: 3367/31-12-2013 Α.Δ.Α.: ΒΙ6ΤΗ-ΣΚ9 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΦΕΚ: 3367/31-12-2013 Α.Δ.Α.: ΒΙ6ΤΗ-ΣΚ9 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ: Δ6Α 1198391ΕΞ2013 1. ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του προέδρου του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, κ. Γιάννη Ρούσσου

Ομιλία του προέδρου του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, κ. Γιάννη Ρούσσου Βρυξέλλες, 13 Ιουνίου 2016 Σχέδιο δράσης σχετικά με το ΦΠΑ - Προκλήσεις για τα Eυρωπαϊκά Νησιά - Μια δημόσια ακρόαση που διοργανώθηκε από το Δίκτυο των Νησιωτικών Επιμελητηρίων της ΕΕ (INSULEUR), σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (318E-320C)

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (318E-320C) ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (318E-320C) Μπορεί η αρετή να γίνει αντικείμενο διδασκαλίας; Ο Πρωταγόρας εξηγεί στον Σωκράτη τι διδάσκει στους νέους που παρακολουθούν τα μαθήματά του. Οι αντιρρήσεις του Σωκράτη. «Το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώματα και μαρτυρίες

Σημειώματα και μαρτυρίες Σημειώματα και μαρτυρίες ΜΑΡΙΑ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΤΛΟΤ «ΑΓΟΡΑ ΤΟΥΡΚΟΥ ΣΚΛΑΒΟΥ» ΣΤΗ ΣΙΦΝΟ (17ΟΣ ΑΙ.) Η ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ Στα έγγραφα του Αρχείου της Καθολικής Επισκοπής της Σαντορίνης (ΑΚΕ) συναντάται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ PARLEMETER: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 2015 ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ EE28 ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ PARLEMETER: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 2015 ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ EE28 ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ PARLEMETER: 2015 ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 1 PARLEMETER: 2015 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ Η περιφερειακή ανάλυση που ακολουθεί βασίζεται στις έρευνες του Ευρωβαρομέτρου του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820 Φαναριώτες Ονοµασία που δόθηκε στα µέλη της παλαιάς βυζαντινής αριστοκρατίας (µεταξύ εκείνων που δεν διέφυγαν στη Δύση ή δεν εξισλαµίσθηκαν) και σε εµπόρους από τις περιοχές του Πόντου, της Ανατολίας (:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Κύριε συνάδελφε, αναφέρεστε σε υπαρκτό πρόβλημα. Εύστοχα

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Κύριε συνάδελφε, αναφέρεστε σε υπαρκτό πρόβλημα. Εύστοχα ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, αναφέρεστε σε υπαρκτό πρόβλημα. Εύστοχα καταθέσατε την ερώτησή σας. Είναι σαφές ότι αναφερόμαστε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 20-01-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ..νση: Λ. Μεσογείων 156 Αρ. Πρωτ. Γ..Μ.Ε. οικ. 11955 Τ.Κ. 155 10, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002 Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 117(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 1 / 5 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 1 / 5 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Καλή σας ημέρα, Αλλαγών συνέχεια λοιπόν και σε αυτό το email θα επισημάνουμε συνοπτικά τις κυριότερες αλλαγές που προκύπτουν στην έκδοση των παραστατικών. Καταρχήν, ο γνωστός Κ.Β.Σ. (Κώδικας Βιβλίων &

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΣΑΜΟΥΡΚΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΣΑΜΟΥΡΚΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Ι Δ Ρ Υ Μ Α Σ Α Μ Ο Υ Ρ Κ Α Κοινωφελές Ίδρυμα ΑΝ 2039/39, που ιδρύθηκε από τον Χρήστο Θ. Σαμούρκα ΙΔΡΥΜΑ ΣΑΜΟΥΡΚΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Το Κοινωφελές Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Ο συγγραφέας και εδώ δε γράφει το όνομά του, αλλά η αρχαία εκκλησιαστική παράδοση ομόφωνα αποδίδει το ευαγγέλιο αυτό στον Μάρκο και το συνέδεσε κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο με το όνομα του απ. Πέτρου. 1. ΜΑΡΤΥΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ "

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ 1911-1913" Κεφάλαιο 5 Ο χάρτης των Βαλκανίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΚΑΙΡΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΡΥΦΩΝΑ ΑΛΕΞΙΑΔΗ ( ) ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΚΑΙΡΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΡΥΦΩΝΑ ΑΛΕΞΙΑΔΗ ( ) ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΚΑΙΡΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΡΥΦΩΝΑ ΑΛΕΞΙΑΔΗ (7.3.2016) ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ Αθήνα, σήμερα στις 7 Μαρτίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.06 συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: Αθήνα, 10.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α - ΦΠΑ Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου 1. Κάτω από ποιές προϋποθέσεις ενεργοποιείται το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων; Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Θαλαμηγός Καλυψώ - Αγιος Νικόλαος Αναβύσσου

Θαλαμηγός Καλυψώ - Αγιος Νικόλαος Αναβύσσου Θαλαμηγός Καλυψώ - Αγιος Νικόλαος Αναβύσσου Κείμενο: Παναγιώτης Τασιαδάμης Φωτό: Παναγιώτης Τασιαδάμης-Κώστας Λαδάς Το ξύλινο ναυάγιο της θαλαμηγούς "Καλυψώ", στον Άγιο Νικόλαο Αναβύσσου, είναι ένας πολύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ν. 4308/2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Άρθρο 8: Τιμολόγιο πώλησης 1. Τιμολόγιο είναι το στοιχείο που εκδίδεται από την υποκείμενη σε αυτό το νόμο οντότητα για κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών,

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την γερμανική ΕΠΕ και ενεργεί επ'ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης. Ποιος μπορεί να γίνει διαχειριστής σε μία γερμανική ΕΠΕ Διαχειριστής μίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Η ιστορική μέθοδος ερμηνείας» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Ανδρέας Δημητρόπουλος

Θέμα: «Η ιστορική μέθοδος ερμηνείας» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Ανδρέας Δημητρόπουλος Θέμα: «Η ιστορική μέθοδος ερμηνείας» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Ανδρέας Δημητρόπουλος Η Ιστορία, όπως τονίζει ο Μεγαλοπολίτης ιστορικός Πολύβιος σε μια ρήση του, μας διδάσκει ότι τίποτα δεν γίνεται στην τύχη

Διαβάστε περισσότερα

Καρατάσος-Καρατάσιος,

Καρατάσος-Καρατάσιος, Επώνυµο Όνοµα Προσωνυµία Υπογραφή Καρατάσος-Καρατάσιος, Δηµήτρης Τσάµης Ιδιότητα Στρατιωτικός Τόπος Γέννησης Διχαλεύρι Νάουσας Χρόνος Γέννησης 1798 Τόπος Καταγωγής Μακεδονία Τόπος Θανάτου Βελιγράδι Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία»)

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία») ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B 47.586 (η «Εταιρεία») ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Δεδομένου ότι κατά την προηγούμενη Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ. Κώδικας: ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Αικ. Καρύδα-Πην. Ζωγράφου

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ. Κώδικας: ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Αικ. Καρύδα-Πην. Ζωγράφου Αθήνα, 6/3/2010 ΠΟΛ: 1018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α 15 η Δ/νση Κ.Β.Σ. ΤΜΗΜΑTA Α B

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Δ.Ε. 13: «Τι μπορεί να μάθει ο άνθρωπος για το Θεό. Προσέγγιση της γιορτής της Μεταμόρφωσης» (σελίδες εγχειριδίου 69-76) Δ.Ε. 19: «Η μνήμη των Αγίων, αφορμή για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς) Από τον 2ο αιώνα και εξής η λέξη ευαγγέλιο δηλώνει: τα βιβλία εκείνα της Καινής Διαθήκης που περιέχουν και αφηγούνται το γεγονός της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων 1. Ποια είναι τα βιβλία της Καινής Διαθήκης 1. Ιστορικά Ευαγγέλια 1. κατά Ματθαίον 2. κατά Μάρκον 3. κατά Λουκάν 4. κατά Ιωάννην 5.Πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Η Σύρος είναι νησί των Κυκλάδων. Πρωτεύουσά της είναι η Ερμούπολη, η οποία είναι πρωτεύουσα της Περιφέριας Νότιου Αιγαίου αλλά και του πρώην Νομού Κυκλάδων. Η Σύρος αναπτύχθηκε ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προϋποθέσεις δικαιολόγησης εισοδήματος από μερίσματα πλοιοκτητριών εταιρειών.

ΘΕΜΑ: Προϋποθέσεις δικαιολόγησης εισοδήματος από μερίσματα πλοιοκτητριών εταιρειών. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΑΘΗΝΑ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Εισαγωγικό Σημείωμα Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) είναι μη κερδοσκοπικό Σωματείο, που ως σκοπό έχει τη «διάδοση των αρχών και της σωστής

Διαβάστε περισσότερα

EU Kids Online II: Ευρήματα. Δρ. Λίζα Τσαλίκη Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

EU Kids Online II: Ευρήματα. Δρ. Λίζα Τσαλίκη Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών EU Kids Online II: Ευρήματα Δρ. Λίζα Τσαλίκη Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Το πρόγραμμα EU Kids Online II Το θεματικό δίκτυο EU Kids Online II: Enhancing Knowledge Regarding European Children

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών Λεωφ. Συγγρού 49 117 43 Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Έργο : «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Αρχειοθέτησης και Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δομημένης Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ,

ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ Email: insolvency@drcor.mcit.gov.cy Website: www.mcit.gov.cy/drcor www.cyprusbarassociation.org

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο Στοχευμένων Μέτρων Φοιτητικής Μέριμνας

Πακέτο Στοχευμένων Μέτρων Φοιτητικής Μέριμνας ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πακέτο Στοχευμένων Μέτρων Φοιτητικής Μέριμνας Εγκύκλιος Εφαρμογής των Μέτρων ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργικό Συμβούλιο αναγνωρίζοντας ότι η δημιουργία ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος

Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος 1. Άρθρο 5(2)(ζ) του Νόμου που τροποποιεί τους περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους του 2002 έως 2011 (Νόμος 197(Ι)/2011) "Οποτεδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. Οι πρεσβευτές πρόσωπα σεβαστά και απαραβίαστα

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. Οι πρεσβευτές πρόσωπα σεβαστά και απαραβίαστα Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ Α. Η βυζαντινή διπλωματία Οι πρεσβευτές πρόσωπα σεβαστά και απαραβίαστα Μέθοδοι της βυζαντινής διπλωματίας: Ευκαιριακές αποστολές πρέσβεων Χορηγίες ( χρήματα ή δώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων, ρυθμίσεις και διευκρινίσεις για την επιβολή ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων, ρυθμίσεις και διευκρινίσεις για την επιβολή ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 2/12/2008 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. 1120496 /7934/1549/Α0014 14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛ. 1160 Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Tαx. Kώδικας : 10672

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις και οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων. 21 και 27 του ν. 3610/ «περί αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής και

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις και οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων. 21 και 27 του ν. 3610/ «περί αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής και ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ Αθήνα, 22/2/2008 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθμ. πρωτ.1023510/889/227/ Α0014 14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2 4 ΠΟΛ 1043 Tαx. Kώδικας : 10672

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Ήταν ο Σοτός στην τάξη και η δασκάλα σηκώνει την Αννούλα στον χάρτη και τη ρωτάει: Αννούλα, βρες μου την Αμερική. Σην βρίσκει η Αννούλα και ρωτάει μετά τον Σοτό η δασκάλα: -Σοτέ, ποιος ανακάλυψε την Αμερική;

Διαβάστε περισσότερα

Αν ένα δικαίωμα ανήκει σε περισσότερους από κοινού, εφόσον ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, υπάρχει ανάμεσά τους κοινωνία κατ ιδανικά μέρη.

Αν ένα δικαίωμα ανήκει σε περισσότερους από κοινού, εφόσον ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, υπάρχει ανάμεσά τους κοινωνία κατ ιδανικά μέρη. ΘΕΜΑ : ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΉΜΑΝΣΗ ΚΑΤΆΦΟΡΗΣ ΑΔΙΚΙΑΣ άρθρου31 ν.2238/1994 Κύριε Υπουργέ, Σύμφωνα με το άρθρο 31 ν. 2238/1994 από τα ακαθάριστα έσοδα των υποχρέων της παρ. 4 του άρθρου 2 δεν εκπίπτουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1259

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1259 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 22-12-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1259 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤMHMA Δ Πληρ.: Ντασίου Σ., Ζοργιάννου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 148(Ι)/2012 Αρ.4361, 2.11.2012 148(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΠΛΟΥ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΟΥ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα του ΔΟΜ για το trafficking: 7 στους 10 πρόσφυγες και μετανάστες έχουν πέσει θύματα trafficking στην προσπάθειά τους να προσεγγίσουν τη Μεσόγειο

Έρευνα του ΔΟΜ για το trafficking: 7 στους 10 πρόσφυγες και μετανάστες έχουν πέσει θύματα trafficking στην προσπάθειά τους να προσεγγίσουν τη Μεσόγειο 14/10/2016 Έρευνα του ΔΟΜ για το trafficking: 7 στους 10 πρόσφυγες και μετανάστες έχουν πέσει θύματα trafficking στην προσπάθειά τους να προσεγγίσουν τη Μεσόγειο Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ιωνά Νικολάου:

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ιωνά Νικολάου: Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ιωνά Νικολάου: Επειδή όμως φαίνεται ότι η εκστρατεία εκτόξευσης ανυπόστατων καταγγελιών από τον κ. Παπαγεωργίου τυγχάνει κομματικής εκμετάλλευσης, θα σχολιάσω ορισμένα ζητήματα

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη στην ιστοσελίδα Stockwatch

Συνέντευξη στην ιστοσελίδα Stockwatch Συνέντευξη στην ιστοσελίδα Stockwatch Συνέντευξη του Πανίκου Δημητριάδη, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, που δόθηκε στις 25 Ιουνίου 2012 στην Ηρώ Ευθυμίου Ερ.: Η ένταξη στο μηχανισμό απειλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ : 8-9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ : 8-9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ : 8-9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Σκοπός του σεμιναρίου που διεξήχθη στο κεντρικό κτίριο του Ε.Κ.Κ.Α., στις 8-9 Ιουλίου, ώρες 17:00-20:00, ήταν η πληροφόρηση

Διαβάστε περισσότερα

Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα, που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα, που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: ΠΟΛ.1078/28.3.2012 Φορολογική μεταχείριση του καταβληθέντος ποσού (rebate), από τις φαρμακευτικές εταιρείες και τα φαρμακεία καθώς και του τέλους εισόδου από τις φαρμακευτικές εταιρείες Αθήνα, 28 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα