Pellets: πξνηππνπνίεζε θαη εθαξκνγέο ζέξκαλζεο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Pellets: πξνηππνπνίεζε θαη εθαξκνγέο ζέξκαλζεο"

Transcript

1 Δζληθό Κέληξν Έξεπλαο θαη Τερλνινγηθήο Αλάπηπμεο Ιλζηηηνύην Τερλνινγίαο θαη Δθαξκνγώλ Σηεξεώλ Καπζίκσλ (ΔΚΔΤΑ / ΙΤΔΣΚ) Pellets: πξνηππνπνίεζε θαη εθαξκνγέο ζέξκαλζεο Ηκεξίδα: «Pellets θαη ζπζηήκαηα βηνελέξγεηαο: Παξαγσγή, πηζηνπνίεζε θαη εθαξκνγέο ζηε Γ. Μαθεδνλία & ζε άιιεο επξσπατθέο ρώξεο» Πηνιεκαΐδα, 17 Ιαλνπαξίνπ 2012 Γξ. Π. Γξακκέιεο, Δ. Καξακπίλεο, Ν. Μαξγαξίηεο Τει : , Fax : , grammelis (at) certh.gr

2 Περιεχόμενα Δθαξκνγέο ζέξκαλζεο απφ βηνκάδα ζηελ Δπξψπε Καηάζηαζε ζηελ Διιάδα θαη λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα νηθηαθέο εθαξκνγέο ζέξκαλζεο Δπξσπατθά Πξφηππα ζηεξεψλ βηνθαπζίκσλ Καλνληζηηθέο ή πιεξνθνξηαθέο ηδηφηεηεο γηα ηηο πειιέηεο Πηζηνπνίεζε Enplus Δπίδξαζε ηεο ηππνπνίεζεο ησλ Σηεξεψλ Βηνθαπζίκσλ ζηελ Διιεληθή αγνξά

3 Στόχοι της ΕΕ για τις ΑΠΕ Δλέξγεηα & Πεξηβάιινλ: Νν 1 πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη ζηόρνη γηα ην 2010: Αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ζπκκεηνρήο ησλ ΑΠΔ ζηελ παγθφζκηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζην πνζνζηφ ηνπ 12% Αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ζπκκεηνρήο ησλ ΑΠΔ ζηελ θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην πνζνζηφ ηνπ 22,1% Μείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαηά 8% Αληηθαηάζηαζε ηνπ 5,75% επί ηνπ ζπλφινπ ηεο βελδίλεο θαη ηνπ πεηξειαίνπ ληίδει, πνπ δηαηίζεηαη πξνο ρξήζε ζηηο κεηαθνξέο, απφ βηνθαχζηκα Οη ζηόρνη γηα ην 2020: Αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ζπκκεηνρήο ησλ ΑΠΔ ζηελ παγθφζκηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζην πνζνζηφ ηνπ 20% Αχμεζε θαηά 20% ζηελ απφδνζε ελέξγεηαο Μείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαηά 20% Αληηθαηάζηαζε ηνπ 10% επί ηνπ ζπλφινπ ηεο βελδίλεο θαη ηνπ πεηξειαίνπ ληίδει, πνπ δηαηίζεηαη πξνο ρξήζε ζηηο κεηαθνξέο, απφ βηνθαχζηκα

4 ktoe Δθαξκνγέο Θέξκαλζεο 8,000 Δθηίκεζε ηεο αχμεζεο παξαγσγήο ζεξκφηεηαο απφ βηνκάδα απφ ην 2005 έσο ην ,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 - Μεγάλες αγορές θερμότητας (οικίες, τηλεθέρμανση) σε Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Πολωνία + 36 Mtoe

5 Βηνεκπνξεύκαηα γηα δηαθνξεηηθνύο ηνκείο εκπνξίαο Βηνκεραληθέο ρξήζεηο Πξώηεο ύιεο βηνκάδαο -μπιώδεηο -πνώδεηο -θξνπηώδεηο -κίγκαηα (EN ) Φακειήο πνηόηεηαο βηνθαύζηκα Θεξκηθά επεμεξγαζκέλα βηνθαύζηκα Βηνθαύζηκα από πςειήο πνηόηεηαο πξώηεο ύιεο Πξέπεη λα επηιπζνύλ ηα πξνβιήκαηα ιόγω αιθαιίωλ ή λα πξνωζεζεί ε θαύζε ζε εηδηθνύο ιέβεηεο Αληηθαηάζηαζε άλζξαθα ζε ιέβεηεο θνληνπνηεκέλνπ θαπζίκνπ θαη ζε ζπκπαξαγωγή Φξήζε ζε κηθξή θαη κεζαία θιίκαθα Πξνϊόληα από μπιώδε βηνκάδα (EN to 5) ή πψειήο πνηόηεηαο αγξνηηθή βηνκάδα (EN or 6) ή βηνέιαηα

6 Αλεπηπγκέλεο αγνξέο, πξνεγκέλα πξντόληα πξσηνγελήο ζέξκαλζε δεπηεξνγελήο ζέξκαλζε δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία (ελεξγεηαθά ηδάθηα, ζεξκαληηθά ζψκαηα ρψξνπ) Οηθηαθή ζέξκαλζε θαη ςύμε & &

7 Μεηνλεθηήκαηα ρξήζεο βηνκάδαο ζε εθαξκνγέο νηθηαθέο ζέξκαλζεο Απνπζία παλεπξσπατθήο δηάρπζεο ησλ βέιηηζησλ ηερλνινγηψλ Δπελδπηηθέο δαπάλεο Αληαγσληζκφο κε ηηο εθαξκνγέο θπζηθνχ αεξίνπ Φάζκα κεηαμχ δνθηκψλ θαη ιεηηνπξγίαο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο Καθή θήκε ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο ζηελ πγεία Ννκνζεζία (φξηα εθπνκπψλ, πνηφηεηα αέξα, δηαθνξνπνίεζε νξίσλ αλά θξάηνο-κέινο) Απαίηεζε ειεθηξηζκνχ γηα ηερλνινγίεο απηνκαηηζκνχ Απνπζία ιχζεσλ γηα εθαξκνγέο ςχμεο 7

8 λίγες πολλές Βηνκεραληθή ζέξκαλζε & ςύμε Παξνρή ζεξκηθνχ θνξηίνπ : Μεξηθέο εθαηνληάδεο kw (πνιιέο κνλάδεο) έσο κεξηθέο εθαηνληάδεο MW (ιίγεο κνλάδεο) Δίδε εγθαηαζηάζεσλ: Φαξαθηεξηζηηθά Απνθιεηζηηθή παξνρή ζεξκφηεηαο / Σπκπαξαγσγή ή κηθηή θαχζε κε άλζξαθα Σπκπαξαγσγή θαη Πνιππαξαγσγή: Σπρλά ε ζεξκφηεηα απνηειεί ην θχξην πξντφλ Παξαπξντφληα (π.ρ. ειεθηξηθή ελέξγεηα) πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ ηηκή ζεξκφηεηαο βηνκεραλία Μηθξή θιίκαθα / ηνπηθό δίθηπν Μεζαία θιίκαθα / δίθηπν πόιεσλ Γίθηπσλ κεγάισλ πόιεσλ / κηθηή θαύζε Βηναέξην ζην δίθηπν Φ.Α.

9 Βηνκεραληθή ζέξκαλζε & ςύμε Από ηα θαζαξά ζηα «πξνβιεκαηηθά» βηνθαύζηκα Καζαξά «Πξνβιεκαηηθά» Αθξηβό θαύζηκν Φζελό θαύζηκν Μηθξόηεξν θόζηνο επέλδπζεο Μεγαιύηεξν θόζηνο επέλδπζεο Πειιέηεο μχινπ Φινηφο δέληξσλ Άρπξν Υπνιείκκαηα μχινπ Τεκαρηζκέλν μχιν Διαηνππξήλαο Φινηφο ξπδηνχ Οζηεάιεπξα (MBΜ)

10 Καηάζηαζε ζηελ Διιάδα Η παξαγσγή ελέξγεηαο απφ βηνκάδα ζηελ Διιάδα παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο πξννπηηθέο αλάπηπμεο, νη νπνίεο φκσο δελ έρνπλ αθφκα αξρίζεη λα πινπνηνχληαη: 1.Υςειέο εγγπεκέλεο ηηκέο γηα ειεθηξνπαξαγσγή απφ βηνκάδα, ζεκαληηθφ επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ (αηηήζεηο αδεηψλ παξαγσγήο) αιιά ζηαζηκφηεηα ζηελ εγθαηεζηεκέλε ηζρχ / Απνπζία θηλήηξσλ γηα εθαξκνγέο ζέξκαλζεο κεζαίαο / κεγάιεο θιίκαθαο 2.Η κηθηή θαχζε βηνκάδαο ζε ιηγληηηθνχο ζηαζκνχο απνηειεί ηελ πην ψξηκε θαη κε κηθξφηεξν θφζηνο ηερλνινγηθή ιχζε 3.Ο ηνκέαο νηθηαθήο ζέξκαλζεο κε βηνκάδα γλσξίδεη άλζεζε ιόγσ ηνπ ρακειόηεξνπ θόζηνπο θαπζίκνπ ζε ζρέζε κε ην πεηξέιαην ζέξκαλζεο, αιιά θαη ιόγσ ηεο πξόζθαηεο άξζεο ηεο απαγόξεπζεο γηα ρξήζε βηνκάδαο ζε Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε 4.Η νξγάλσζε εθνδηαζηηθψλ αιπζίδσλ, νη αβεβαηόηεηεο / δηαθπκάλζεηο ζηελ πνηόηεηα ηνπ θαπζίκνπ (έιιεηςε πξνηππνπνίεζεο) θαη νη πηζαλέο επηπηψζεηο ηνπ ζηηο ιεηηνπξγηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο επηδφζεηο κνλάδσλ θαχζεο απνηεινχλ ηξνρνπέδε ζηηο επελδχζεηο βηνκάδαο θαη βαζηθφο ιφγνο θαζπζηέξεζεο ζε ζρέζε κε άιιεο ΑΠΔ

11 Ιζρύνλ λνκνζεηηθό πιαίζην & ιεηηνπξγία ζηαζεξώλ εζηηώλ θαύζεο Τπνπξγηθή απόθαζε / Ρύζκηζε ζεκάηωλ ζρεηηθώλ κε ηε ιεηηνπξγία ηωλ ζηαζεξώλ εζηηώλ θαύζεο γηα ηε ζέξκαλζε θηηξίωλ θαη λεξνύ. Άξζξν 1 (Πεδίν εθαξκνγήο): Εγθαηαζηάζεηο θεληξηθήο ζέξκαλζεο θαη παξαγωγήο δεζηνύ λεξνύ / αηκνύ ζε θαηνηθίεο, γξαθεία, θαηαζηήκαηα, μελνδνρεία, θηι Άξζξν 2 (Επηηξεπόκελα Καύζηκα): Πεηξέιαην ζέξκαλζεο ή θίλεζεο, αέξηα θαύζηκα θαζώο θαη θαύζηκα ζηεξεήο βηνκάδαο ζύκθωλα κε ην ΕΛΟΣ EN Άξζξν 4 (Λεηηνπξγηθέο Απαηηήζεηο): γηα λέεο εγθαηαζηάζεηο ζηεξεώλ βηνθαπζίκωλ λα πιεξνύληαη θαη ειάρηζην ηα όξηα απόδνζεο θαη ηα αλώηαηα όξηα εθπνκπώλ ξύπωλ ηνπ πξνηύπνπ ΕΛΟΣ ΕΝ , θιάζε 3

12 Δπξσπατθά Πξόηππα γηα Σηεξεά Βηνθαύζηκα θαη Πειιέηεο 12

13 Πξνηππνπνίεζε ζηεξεώλ βηνθαπζίκσλ EN Σηεξεά Βηνθαχζηκα - Οξνινγία, Οξηζκνί θαη πεξηγξαθέο EN Σηεξεά Βηνθαχζηκα - Πξνδηαγξαθέο θαη Καηεγνξίεο Καπζίκσλ. Μέξνο 1: Γεληθέο Απαηηήζεηο Τα ζηεξεά βηνθαύζηκα είλαη ζηεξεά θαχζηκα ηα νπνία άκεζα ή έκκεζα πξνέξρνληαη απφ ηηο αθφινπζεο πεγέο βηνκάδαο: πξντφληα απφ γεσξγία θαη δαζνθνκία ππνιείκκαηα απφ γεσξγία θαη δαζνθνκία παξαπξντφληα απφ βηνκεραλία επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ ππνιείκκαηα μπιείαο, κε εμαίξεζε ηα απφβιεηα μπιείαο πνπ κπνξεί λα πεξηέρνπλ αινγνλνχρεο νξγαληθέο ελψζεηο ή βαξέα κέηαιια ηλψδε θπηηθά ππνιείκκαηα απφ παξαγσγή ραξηνπνιηνχ ππνιείκκαηα θειινχ Τν πξφηππν δελ πεξηιακβάλεη μπιεία θαηεδαθίζεσλ θαη άιγεο.

14 Ταμηλόκεζε θαη θιάζεηο, EN Η ηαμηλφκεζε βαζίδεηαη ζηελ πξνέιεπζε θαη ηελ πεγή, ζηηο θχξηεο εκπνξεχζηκεο κνξθέο θαη ζηηο ηδηφηεηεο Ιεξαξρηθφ ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο: 1 δαζηθή βηνκάδα 2 βηνκάδα απφ πνψδε βιάζηεζε 3 βηνκάδα απφ δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο 4 ζπλδπαζκνί θαη κίγκαηα βηνκάδαο Δηδηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ρεκηθά επεμεξγαζκέλε βηνκάδα Φεκηθή επεμεξγαζία νξίδεηαη σο νπνηαδήπνηε επεμεξγαζία κε ρεκηθέο νπζίεο εθηφο απφ ηνλ αέξα ή ην λεξφ (π.ρ. θφιια, ρξψκα) Δκπνξηθέο κνξθέο ζηεξεψλ βηνθαπζίκσλ γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ δηαζέζηκα πξφηππα: ΔΝ : Ξπιψδεηο πειιέηεο, κε βηνκεραληθήο ρξήζεο ΔΝ : Ξπιψδεηο κπξηγθέηεο, κε βηνκεραληθήο ρξήζεο ΔΝ : Θξπκκαηηζκέλν μχιν, κε βηνκεραληθήο ρξήζεο ΔΝ : Καπζφμπια, κε βηνκεραληθήο ρξήζεο ΔΝ : Με μπιψδεηο πειιέηεο, κε βηνκεραληθήο ρξήζεο (ππφ αλάπηπμε)

15 Καζνξηζκόο ηδηνηήησλ (ππφ δηακφξθσζε) Δπξσπατθά Πξόηππα γηα ζηεξεά βηνθαύζηκα Καηώηεξε Θεξκνγόλνο Γύλακε EN Τέθξα EN Καηαλνκή Μεγέζνπο Σσκαηηδίσλ EN Υγξαζία EN Πξνζκίμεηο Μεραληθή αληνρή (πειιέηεο & κπξηθέηεο) EN Φύδελ Ππθλόηεηα EN Ππθλόηεηα ζσκαηηδίσλ EN Δπηεθηόηεηα ηέθξαο CEN/TS Πξνδηαγξαθέο θαη θαηεγνξίεο θαπζίκσλ EN Γηαζθάιηζε πνηόηεηαο θαπζίκσλ EN Οξνινγία EN Γεηγκαηνιεςία θαη πξνεηνηκαζία δείγκαηνο EN 14788, 14799, 14780

16 Αιπζίδα αμηνπνίεζεο ζηεξεώλ βηνθαπζίκσλ Πίλαθαο κε βαζκίδεο ηδηνηήησλ (Πίλαθεο 3-15 ζην EN ) Πεγή/πξνέιεπζε Βηνκάδα Γηαδηθαζία παξαγσγήο Δκπνξηθή κνξθή (π.ρ. πειιέηα) Σηεξεό βηνθαύζηκν Μεηαηξνπή Φξήζε βηνελέξγεηαο Τεθκεξίσζε ηεο πξνέιεπζεο (Πίλαθαο 1 ζην EN 14961) Γηαζθάιηζε πνηφηεηαο (EN 15234) Γήισζε πξντόληνο (EN 15234) 16

17 1.2 Παξαπξντόληα θαη ππνιείκκαηα βηνκεραλίαο μύινπ (Πίλαθα 1, EN ) 1.2 Παξαπξνϊόληα θαη ππνιείκκαηα ηεο βηνκεραλίαο επεμεξγαζίαο μύινπ Με ρεκηθά επεμεξγαζκέλα ππνιείκκαηα μύινπ Με ρεκηθά επεμεξγαζκέλα ππνιείκκαηα μύινπ, ίλεο θαη ζπζηαηηθά μύινπ Υωξίο θινηό, πιαηύθπιια Υωξίο θινηό, θωλνθόξα Με θινηό, πιαηύθπιια Με θινηό, θωλνθόξα Φινηόο (από βηνκεραληθέο δηεξγαζίεο) * Υωξίο θινηό Με θινηό Φινηόο (από βηνκεραληθέο δηεξγαζίεο) * Ίλεο θαη ζπζηαηηθά μύινπ * Πεξηιακβάλεη θαη θειιό

18 Ταμηλόκεζε θαη θιάζεηο, EN Οξηζκέλεο ηδηφηεηεο είλαη Πειιέηεο ζπκπηεζκέλε βηνκάδα ππνρξεσηηθέο Παξάγνληαη απφ θνληνπνηεκέλε Η πεγή θαη ε πξνέιεπζε είλαη βηνκάδα πάληα ππνρξεσηηθέο Με ή ρσξίο ηε ρξήζε πξέζζαο Οη ππνρξεσηηθέο ηδηφηεηεο Σπλήζσο ζε θπιηλδξηθή κνξθή εμαξηψληαη απφ ηελ πεγή θαη Κπκαηλφκελν κήθνο (κεηαμχ 5 ηελ εκπνξηθή κνξθή 40 mm) θαη ζπαζκέλεο άθξεο Υγξαζία (Μ) θαη ηέθξα (Α) γηα Υγξαζία ζπλήζσο κηθξφηεξε ηνπ φια ηα είδε θαπζίκσλ 10% Άιιεο ηδηφηεηεο είλαη Πξνέιεπζε πιεξνθνξηαθέο αιιά ζπλίζηαηαη ε αλαθνξά ηνπο Ξπιψδεο βηνκάδα - 1 Πνψδεο βηνκάδα - 2 Φξνπηψδεο βηνκάδα 3 Σπλδπαζκνί θαη κείγκαηα 4

19 Πειιέηεο - Υπνρξεσηηθέο ηδηόηεηεο Δηαζηάζεηο Δηάκεηξνο (D) Μήθνο (L) D06 6 ± 1,0 mm 3.15 L 40 mm (95% θ.β.) D08 8 ± 1,0 mm 3.15 L 40 mm (95% θ.β.) D10 10 ± 1,0 mm 3.15 L 40 mm (95% θ.β.) D12 12 ± 1,0 mm 3.15 L 50 mm (95% θ.β.) D25 25 ± 1,0 mm 10 L 50 mm (95% θ.β.) Μέγηζην κήθνο 45 mm γηα ηηο θιάζεηο D06, D08, D10 (< 5% θ.β.) Χύδελ Ππθλόηεηα (kg/m 3 ), BD BD550 BD600 BD650 BD700 BD700+ (δήιωζε ηεο πξαγκαηηθήο ηηκήο) D L

20 Πειιέηεο - Υπνρξεσηηθέο ηδηόηεηεο Υγξαζία (M) M10 10% θ.β., ωο έρεη M15 15% θ.β., ωο έρεη Εξγαζηεξηαθνί θνύξλνη Πεξηερόκελε ηέθξα (A) A % θ.β. επί μεξνύ A % θ.β. επί μεξνύ A % θ.β. επί μεξνύ Θεξκνδπγόο A % θ.β. επί μεξνύ A5.0 50% θ.β. επί μεξνύ A % θ.β. επί μεξνύ A % θ.β. επί μεξνύ A10.0+ > 10.0% θ.β. επί μεξνύ, δήιωζε ηεο πξαγκαηηθήο ηηκήο

21 Πειιέηεο - Υπνρξεσηηθέο ηδηόηεηεο Πξόζζεηεο νπζίεο Ο ηύπνο θαη ε πεξηεθηηθόηεηα ζε πξνζζέηωλ θαηά ηε ζπκπίεζε, απνηξεπηηθώλ επηθαζίζεωλ, θηι πξέπεη λα δειώλεηαη. Σα πξόζζεηα πξέπεη λα είλαη κηθξόηεξα ηνπ 20% θ.β. ηεο πεξηεθηηθόηεηαο ηωλ πειιεηώλ, αιιηώο απηέο ραξαθηεξίδνληα ωο κείγκα. Μεραληθή αληνρή (DU) DU % ηωλ πειιεηώλ DU % ηωλ πειιεηώλ DU % ηωλ πειιεηώλ DU95.0- < 95.0 % ηωλ πειιεηώλ, λα δίλεηαη ε πξαγκαηηθή ηηκή Λεπηόθνθθα Σωκαηίδηα (fines), F Λεπηόθνθθα ωκαηίδηα< 3,15 mm, ζηε θόξηωζε ή ηε ζπζθεπαζία F % θ.β. F % θ.β. F % θ.β. F % θ.β. F5.0 > 5.0% θ.β., πξαγκαηηθή ηηκή λα δειώλεηαη

22 Πειιέηεο - Υπνρξεσηηθέο ηδηόηεηεο Καηώηεξε Θεξκνγόλνο Ιθαλόηεηα (q p,net,ar ) MJ/kg Αλαθνξά ηεο ειάρηζηεο ηηκήο (ππνινγηζκόο βαζηζκέλνο ζηελ επηιεγκέλε θιάζε πγξαζίαο θαη ζηελ ηππηθή ηηκή ηεο ΚΘΙ επί μεξνύ ζε ζηαζεξή πίεζε) q p,net,ar q p,net,d M ar 0,02443 θαηώηεξε ζεξκνγόλνο ηθαλόηεηα ωο έρεη (MJ/kg) θαηώηεξε ζεξκνγόλνο ηθαλόηεηα επί μεξνύ (MJ/kg) ζπλνιηθή πγξαζία (% θ.β.) ζπληειεζηήο δηόξζωζεο γηα ηελ ελζαιπία αηκνπνίεζεο ηνπ λεξνύ Θεξκηδόκεηξν

23 Υπνρξεσηηθέο / πιεξνθνξηαθέο ηδηόηεηεο γηα ηηο πειιέηεο Θείν (S) Σν ζείν έρεη ξόιν ππνρξεωηηθήο ζπκκόξθωζεο κόλν γηα ρεκηθά επεμεξγαζκέλε βηνκάδα θαη αλ ζε απηήλ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί πξόζζεηα πνπ πεξηέρνπλ ζείν S % θ.β. επί μεξνύ S % θ.β. επί μεξνύ S % θ.β. επί μεξνύ S % θ.β. επί μεξνύ S % θ.β. επί μεξνύ S0.20+ > 0.20% θ.β. επί μεξνύ, δήιωζε ηεο πξαγκαηηθήο ηηκήο Άδωην (N) Σν άδωην έρεη ξόιν ππνρξεωηηθήο ζπκκόξθωζεο κόλν γηα ρεκηθά επεμεξγαζκέλε βηνκάδα N % θ.β. επί μεξνύ N % θ.β. επί μεξνύ N % θ.β. επί μεξνύ N % θ.β. επί μεξνύ N % θ.β. επί μεξνύ N3.0+ >3.0 % θ.β. επί μεξνύ, δήιωζε ηεο πξαγκαηηθήο ηηκήο Χιώξην (Cl) Σν ριώξην έρεη ξόιν ππνρξεωηηθήο ζπκκόξθωζεο κόλν γηα ρεκηθά επεμεξγαζκέλε βηνκάδα Cl % θ.β. επί μεξνύ Cl % θ.β. επί μεξνύ Cl % θ.β. επί μεξνύ Cl % θ.β. επί μεξνύ Cl 0.1+> 0.1% θ.β. επί μεξνύ, δήιωζε ηεο πξαγκαηηθήο ηηκήο Σηνηρεηαθόο αλαιπηήο

24 Παξάδεηγκα δήισζεο πξντόληνο γηα παθεηαξηζκέλεο πειιέηεο

25 Απνηειέζκαηα Αλαιύζεσλ πειιεηώλ Δείγμα Υγπασία Άμεση Ανάλςση (% κ.β., ωρ έσει) Πτητικά Μόνιμορ Άνθπακαρ Στοισειακή Ανάλςση (% κ.β., επί ξηπού) Τέυπα C H N Ο S Θεπμογόνορ Ικανότητα (MJ/Kg) Πελλέτερ ξύλος 1 6,40 77,34 14,64 1,62 49,82 6,53 0,25 41,43 0,21 17,56 Πελλέτερ ξύλος 2 6,98 71,00 20,01 2,01 49,60 6,58 4,19 37,35 0,12 17,8 Πελλέτερ ξύλος 3 6,77 79,26 12,5 1,46 50,09 6,07 0,1 42,02 0,1 17,55 Πελλέτερ ξύλος 4 7,79 80,64 11,15 0,42 51,36 6,36 0,08 41,6 0,09 18,22 Πελλέτερ καλαμποκιού Πελλέτερ αγπιαγκινάπαρ 7,99 74,76 10,22 7,03 47,61 6,16 0,18 38,03 0,1 16,14 7,78 72,56 11,6 8,06 45,6 5,85 0,77 38,69 0,28 16,87

26 Πηζηνπνίεζε ENplus Εθδίδεηαη από ηνλ Επξωπαϊθό πκβνύιην Πειιεηώλ (European Pellet Council EPC) ηεο Επξωπαϊθήο Εηαηξείαο Βηνκάδαο (European Biomass Association AEBIOM). Σν ζύζηεκα πηζηνπνίεζεο πεξηιακβάλεη ηα αθόινπζα βαζηθά ζεκεία: Απαηηήζεηο γηα ηελ παξαγωγή πειιεηώλ μύινπ θαη ηε δηαζθάιηζε πνηόηεηαο Απαηηήζεηο γηα ηηο ηδηόηεηεο ηνπ πξνϊόληνο (EN ) Απαηηήζεηο γηα ηελ ρξήζε εηηθεηηώλ ηαπηνπνίεζεο, εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη ελδηάκεζεο απνζήθεπζεο Απαηηήζεηο γηα ηελ παξάδνζε ζηνπο ηειηθνύο ρξήζηεο Θέηεη δηαδηθαζίεο γηα ηνλ εζωηεξηθό έιεγρν πνηόηεηαο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηε δηαηήξεζε ηωλ απαηηήζεωλ πξνϊόληνο. Οη δηαδηθαζίεο αλαπηύρζεθαλ ζύκθωλα κε ηα ISO 9001 θαη EN Η αλεμαξηεζία ηνπ ζπζηήκαηνο πηζηνπνίεζεο δηαζθαιίδεηαη από δηαθξηβωκέλνπο νξγαληζκνύο πηζηνπνίεζεο ζύκθωλα κε ην EN Οη ηδηόηεηεο ηωλ πειιεηώλ πξέπεη γεληθά λα πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ EN , νη αλαιπηηθέο ηερλθέο ηνπ νπνίνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο εμωηεξηθέο επηζεωξήζεηο. Δηαθνξνπνηήζεηο: Τπνρξεωηηθή δήιωζε ηεο ζεξκνθξαζίαο καιάθπλζεο ηέθξαο Δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ρεκηθά επεμεξγαζκέλεο βηνκάδαο & άιινη πεξηνξηζκνί ζηηο πξώηεο ύιεο αλάινγα κε ηελ θιάζε ηνπ ENplus Υξήζε πξόζζεηωλ ζε κέγηζην 2% θ.β. ηνπ πξνϊόληνο Απαηηήζεηο γηα ηελ παξάδνζε ζηνπο ηειηθνύο ρξήζηεο

27 Σθξαγίδεο πηζηνπνίεζεο ηνπ ENplus

28 Δπίδξαζε ηεο ηππνπνίεζεο ησλ Σηεξεώλ Βηνθαπζίκσλ ζηελ Διιεληθή αγνξά Οξγάλωζε ηεο Ειιεληθή αγνξάο Ο θαζνξηζκόο ηωλ όξωλ κέζω ηωλ θαλόλωλ ηππνπνίεζεο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζεηηθά ζηελ ειιεληθή αγνξά πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζεί νξζνινγηθά. Αύμεζε ηνπ θόζηνπο Η πηνζέηεζε ηωλ θαλόλωλ ηππνπνίεζεο όπωο νη ραξαθηεξηζηηθέο ηηκέο ηωλ ζηνηρείωλ (πιεξνθνξηαθέο) θαη νη πξνδηαγξαθέο όζνλ αθνξά ζηηο δηαζηάζεηο ή ηελ πεξηερόκελε ηέθξα (θαλνληζηηθέο) ζα απμήζεη ην θόζηνο παξαγωγήο Δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο θαπζίκνπ θαη θαιήο ιεηηνπξγίαο ιεβήηωλ Η αύμεζε ηνπ θόζηνπο παξαγωγήο αληηζηαζκίδεηαη από ηελ θαιύηεξε πνηόηεηα πξνϊόληνο θαη ηελ δεκηνπξγία ηζρπξήο ζέζεο ζηελ αγνξά. Παξάιιεια, ε θαιύηεξε πνηόηεηα θαπζίκνπ δηαζθαιίδεη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηωλ κνλάδωλ θαύζεο πειιεηώλ θαη πεξηνξίδεη ηα ιεηηνπξγθά πξνβιήκαηα ιόγω απμεκέλεο ηέθξαο, πγξαζίαο ή άιιωλ παξακέηξωλ. Επηβίωζε ηωλ θαιύηεξωλ Η ζέζπηζε νξίωλ ζα απνθιείζεη ηνπο παξαγωγνύο πνπ δελ κπνξνύλ λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο πνηόηεηαο πξνϊόληνο. Δεκηνπξγία λέωλ ζέζεωλ εξγαζίαο Η επέθηαζε ηεο ππάξρνπζαο αγνξάο ζπκβάιιεη άκεζα αη ζηε δεκηνπξγία λέωλ ζέζεωλ εξγαζίαο.

29 Σας εσταριστώ για την προσοτή σας!

Δπξσπατθή Σερλνινγηθή Πιαηθόξκα γηα Θέξκαλζε & Φύμε από ΑΠΔ Πξνηεξαηόηεηεο ζηε βηνελέξγεηα

Δπξσπατθή Σερλνινγηθή Πιαηθόξκα γηα Θέξκαλζε & Φύμε από ΑΠΔ Πξνηεξαηόηεηεο ζηε βηνελέξγεηα Δζληθό Κέληξν Έξεπλαο θαη Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο Ηλζηηηνύην Υεκηθώλ Γηεξγαζηώλ θαη Δλεξγεηαθώλ Πόξσλ (ΔΚΔΣΑ / ΗΓΔΠ) Δπξσπατθή Σερλνινγηθή Πιαηθόξκα γηα Θέξκαλζε & Φύμε από ΑΠΔ Πξνηεξαηόηεηεο ζηε βηνελέξγεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ: Η ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΑΝΑΝΔΩΗΜΩΝ ΠΖΓΩΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ. Γεθέκβξηνο 2008

ΚΔΝΣΡΟ ΑΝΑΝΔΩΗΜΩΝ ΠΖΓΩΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ. Γεθέκβξηνο 2008 ΚΔΝΣΡΟ ΑΝΑΝΔΩΗΜΩΝ ΠΖΓΩΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΜΔΛΔΣΖ ΑΝΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΔΘΝΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΡΑΖ ΒΗΟΜΑΕΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ Πενίμδμξ 2008-2020 ΣΔΛΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Γεθέκβξηνο 2008 Κέληξν Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο 19μ πθι Λεςθ. Μαναεχκμξ,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθή Δλεξγεηαθή ηξαηεγηθή ζηνλ Κιάδν ηνπ Biodiesel

Διιεληθή Δλεξγεηαθή ηξαηεγηθή ζηνλ Κιάδν ηνπ Biodiesel 1 Διιεληθή Δλεξγεηαθή ηξαηεγηθή ζηνλ Κιάδν ηνπ Biodiesel Ζ εξγαζία ππνβάιιεηαη γηα ηελ κεξηθή θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ κε ζηφρν ηελ απφθηεζε ηνπ δηπιψκαηνο Οηθνλνκηθή θαη Δπηρεηξεζηαθή ηξαηεγηθή Από Σν Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή εξγαζία «Μειέηε ηδηνηήησλ ζύκπεθησλ μύινπ (pellets) ηεο ειιεληθήο αγνξάο» ΣΑΛΗΚΖ Π. ΝΗΚΟΛΑΟΤ

Πηπρηαθή εξγαζία «Μειέηε ηδηνηήησλ ζύκπεθησλ μύινπ (pellets) ηεο ειιεληθήο αγνξάο» ΣΑΛΗΚΖ Π. ΝΗΚΟΛΑΟΤ Πηπρηαθή εξγαζία «Μειέηε ηδηνηήησλ ζύκπεθησλ μύινπ (pellets) ηεο ειιεληθήο αγνξάο» ΣΑΛΗΚΖ Π. ΝΗΚΟΛΑΟΤ Δπηβιέπνληεο Καζ. ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΝΣΑΝΖ ΣΔΗ Θεζζαιίαο Γξ. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΛΤΚΗΓΖ Δξεπλεηήο ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ ΚΑΡΓΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ

ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ πνπδαζηήο: Πξίληδνο Γεψξγηνο Α.Δ.Μ.:2634

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ ΠΟΤΓΑΣΖ ΚΟΤΦΗΓΖ ΑΠΟΣΟΛΟ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΟΣΟΛΗΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Η ΚΑΤΗ ΣΟΤ ΞΤΛΟΤ ΚΑΙ ΣΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ ΣΟΤ ΚΑΙ ΟΙ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Η ΚΑΤΗ ΣΟΤ ΞΤΛΟΤ ΚΑΙ ΣΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ ΣΟΤ ΚΑΙ ΟΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΚΑΤΗ ΣΟΤ ΞΤΛΟΤ ΚΑΙ ΣΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ ΣΟΤ ΚΑΙ ΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ ΥΡΙΣΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ.

ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ. ΓΖΜΖΣΡΑΚΔ ΦΧΣΗΟ ΕΑΜΠΟΤΡΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ ΔΠΗΒΛΔΦΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΟΣΟΛΗΑ, Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

Consultancy Services for the Issuing of Guarantees of Origin for Generation from RES and Cogeneration

Consultancy Services for the Issuing of Guarantees of Origin for Generation from RES and Cogeneration Consultancy Services for the Issuing of Guarantees of Origin for Generation from RES and Cogeneration Σερληθό Δγρεηξίδην Δγθαηαζηάζεωλ Παξαγωγήο Ζιεθηξηζκνύ από Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (ΑΠΔ). v.1.1

Διαβάστε περισσότερα

PELLETS ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑ ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ & ΗΓΗΝΡΖΡΔΠ

PELLETS ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑ ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ & ΗΓΗΝΡΖΡΔΠ Τ.Ε.Ι. Θεζζαιίαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Σρεδηαζκνύ & Τερλνινγίαο Ξύινπ & Επίπινπ Μάζεκα: «Ξξντόληα Σεκηθήο Ρερλνινγίαο Μύινπ» PELLETS ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑ ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ & ΗΓΗΝΡΖΡΔΠ Θαζ. Γεσξγίνπ Καληάλε

Διαβάστε περισσότερα

αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο

αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο Σύκθσλα κε πνιινύο εξεπλεηέο, ηα απνζέκαηα πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ ηνπ πιαλήηε αλακέλεηαη λα έρνπλ εμαληιεζεί πξηλ ηα κέζα ηνπ αηώλα πνπ δηαλύνπκε.. Πξνβιέπεηαη ε εμάληιεζε

Διαβάστε περισσότερα

Ρύπανση αέρα και σσστήματα Θέρμανσης Σκέψοσ οικολογικά!!!

Ρύπανση αέρα και σσστήματα Θέρμανσης Σκέψοσ οικολογικά!!! 1 Ο ΓΔΛ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2012-13 ΣΑΞΖ Β ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ Ρύπανση αέρα και σσστήματα Θέρμανσης Σκέψοσ οικολογικά!!! πληνληζηέο εθπαηδεπηηθνί : Ακπαηδή Μαξηάλζε Υαξδάθε Αηθαηεξίλε ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

Α.Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ Α.Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΑΠΟΦΤΓΖ ΑΠΟΜΟΝΩΜΔΝΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Δ ΓΗΑΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ (ANTI-ISLANDING DETECTION) Δπηβιέπωλ Καζεγεηήο: θ. Σζηψιεο πχξνο πνπδαζηήο:

Διαβάστε περισσότερα

πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα απνζήθεπζε ελέξγεηαο ζε θηίξηα

πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα απνζήθεπζε ελέξγεηαο ζε θηίξηα ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ Μ.Π. ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ - ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ Γ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΕΖΑΚΖ ΥΡΖΣΟ Α.Δ.Μ.: 4177 ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΟΤΗΟΠΟΤΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΑΡΜΟΓΗΟΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ: ΚΟΡΧΝΑΗΟ ΥΡΗΣΟΦΖ, ΑΥΗΛΛΑ ΥΑΡΗΗΟ

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΕΖΑΚΖ ΥΡΖΣΟ Α.Δ.Μ.: 4177 ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΟΤΗΟΠΟΤΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΑΡΜΟΓΗΟΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ: ΚΟΡΧΝΑΗΟ ΥΡΗΣΟΦΖ, ΑΥΗΛΛΑ ΥΑΡΗΗΟ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΔΣΑΓΟΖ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ Γ/ΝΣΖ: ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΜΟΤΗΟΠΟΤΛΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΑΛΤΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΩΝ ΔΠΗΠΣΩΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΘΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΘΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΘΚΗ ΕΝΕΡΓΕΘΑ. Διπλωματική Εργασία

ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΘΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΘΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΘΚΗ ΕΝΕΡΓΕΘΑ. Διπλωματική Εργασία ΠΑΝΕΠΘΣΗΜΘΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΘΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΘΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΘΚΗ ΕΝΕΡΓΕΘΑ Διπλωματική Εργασία ηηρ Φοιηήηπιαρ ηος ημήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Σεσνολογίαρ

Διαβάστε περισσότερα

Δπίδξαζε Σεο Σηκνιόγεζεο Σσλ ΑΠΔ ηα Μηθξνδίθηπα ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Δπίδξαζε Σεο Σηκνιόγεζεο Σσλ ΑΠΔ ηα Μηθξνδίθηπα ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΗΥΤΟ Δπίδξαζε Σεο Σηκνιόγεζεο Σσλ ΑΠΔ ηα Μηθξνδίθηπα ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Αηθαηεξίλε Βαιαιάθε Δπηβιέπσλ :Νηθφιανο

Διαβάστε περισσότερα

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο E.Γ. Γαζθαιάθε, K. Γξνχηζα, Κ.Α. Μπαιαξάο,. Κνληνγηαλλίδεο Οκάδα Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Ηλζηηζηνύην Δξεπλώλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηώζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα Πηπρηαθήο ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΔΠΙΠΣΩΔΩΝ ΜΟΝΑΓΑ ΗΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΔΩ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΜΑΡΜΑΝΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΠΡΙΦΣΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ

Θέκα Πηπρηαθήο ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΔΠΙΠΣΩΔΩΝ ΜΟΝΑΓΑ ΗΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΔΩ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΜΑΡΜΑΝΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΠΡΙΦΣΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ Α.Σ.Δ.Ι ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ INSTITUTE OF TECHNOLOGY EASTERN MACEDONIA AND THRACE ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ Θέκα Πηπρηαθήο ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα : Καηαζθεπή πεηξακαηηθήο δηάηαμεο γηα ηελ κέηξεζε βηναεξίνπ παξαγφκελνπ απφ αλαεξφβηα απνηθνδφκεζε

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Δ EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΠΟΓΟΥΖ & ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ: Ζ περίπηωζε ηες Νόηηας Δύβοηας Σειηθή εξγαζία ηνπ ζπνπδαζηή: Μαραϊδώλε Θεόδωροσ Δπηβιέπνπζα: θ. Εαρθαδούια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΩΘΔΡΜΗΑ ΔΠΔΡΗΝΟ ΔΠΑΛ ΥΑΝΗΩΝ ΔΗΓΗΚΖ ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΘΔΜΑ ΚΑΘΖΓΖΣΔ ΚΟΤΣΡΟΤΜΠΑΚΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΣΟΤΡΟΤΝΑΚΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΜΑΘΖΣΩΝ

ΓΔΩΘΔΡΜΗΑ ΔΠΔΡΗΝΟ ΔΠΑΛ ΥΑΝΗΩΝ ΔΗΓΗΚΖ ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΘΔΜΑ ΚΑΘΖΓΖΣΔ ΚΟΤΣΡΟΤΜΠΑΚΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΣΟΤΡΟΤΝΑΚΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΜΑΘΖΣΩΝ ΔΠΔΡΗΝΟ ΔΠΑΛ ΥΑΝΗΩΝ ΔΗΓΗΚΖ ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΘΔΜΑ ΓΔΩΘΔΡΜΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΔ ΚΟΤΣΡΟΤΜΠΑΚΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΣΟΤΡΟΤΝΑΚΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΜΑΘΖΣΩΝ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟΗ ΜΑΡΜΑΣΑΚΖ ΑΝΑΣΑΗΟ ΣΑΚΗΡΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΓΛΑΜΠΔΓΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ. Σκήκα Μεραλνινγίαο. Πηπρηαθή εξγαζία

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ. Σκήκα Μεραλνινγίαο. Πηπρηαθή εξγαζία Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Πηπρηαθή εξγαζία Οηθνλνκνηερληθή κειέηε Φσηνβνιηαΐθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 80KWp Υξηζηόδνπινο Αζπξνκάιιεο (AM: 4593) Ηξάθιεην

Διαβάστε περισσότερα

Βηνινγηθέο Πξώηεο Ύιεο Οξγαληθώλ Βηνκεραληώλ

Βηνινγηθέο Πξώηεο Ύιεο Οξγαληθώλ Βηνκεραληώλ Βηνινγηθέο Πξώηεο Ύιεο Οξγαληθώλ Βηνκεραληώλ Δλόηεηα: Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε 7 Παξαγσγή βηνληήδει Θεσξεηηθφ κέξνο Υπεύζπλνο άζθεζεο: Γξ. Αλαζηφπνπινο Γεψξγηνο ρνιή Υεκηθψλ Μεραληθψλ Άδεηεο Χξήζεο Σν παξφλ

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικέρ Ππωτοβοςλίερ Αξιοποίεσερ Βιομάδαρ και γενικότεπα για τεν Παπαγωγή Ενέπγειαρ

Τοπικέρ Ππωτοβοςλίερ Αξιοποίεσερ Βιομάδαρ και γενικότεπα για τεν Παπαγωγή Ενέπγειαρ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55 Σ.Κ. 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σει. 2510222942 Φαμ 2510231505 Email: geoteeam@otenet.gr www.geotee-anmak.gr Τοπικέρ Ππωτοβοςλίερ Αξιοποίεσερ Βιομάδαρ

Διαβάστε περισσότερα

Δμίζνπ ζεξκά ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηε ζπκθνηηήηξηα κνπ Η. Μηκεγηαλλε γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα ηεο ζηε δηακφξθσζε ηεο εξγαζίαο.

Δμίζνπ ζεξκά ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηε ζπκθνηηήηξηα κνπ Η. Μηκεγηαλλε γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα ηεο ζηε δηακφξθσζε ηεο εξγαζίαο. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΕΠΙΣΗΜΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΑΔΡΙΟΣΡΟΒΙΛΧΝ

Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΑΔΡΙΟΣΡΟΒΙΛΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ Π.Μ.. ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΑΔΡΙΟΣΡΟΒΙΛΧΝ Χ ΜΔΟ ΠΡΟΧΗ ΣΗΝ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΡΙΑΚΗ ΣΤΛΙΑΝΗ Α.Μ.:MN/04028 4Ο ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΓΧΝ Π.Μ.. ΠΔΙΡΑΙΑ 2010 ΡΙΑΚΗ ΣΤΛΙΑΝΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ Κσλζηαληίλνο Φξηζηφπνπινο Σσηήξηνο Λαγνπδάθεο ΗΟΥΛΗΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Γηπιωκατηθή Δργασία: ΑΝΑΛΤΗ ΓΙΔΘΝΩΝ ΣΙΜΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα