Νικόλαος Κασοµούλης, Ενθυµήµατα στρατιωτικά Αυστριακός πρόξενος στην Οδησσό προς Βιέννη (3 Ιουλίου 1821)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νικόλαος Κασοµούλης, Ενθυµήµατα στρατιωτικά Αυστριακός πρόξενος στην Οδησσό προς Βιέννη (3 Ιουλίου 1821)"

Transcript

1 Νικόλαος Κασοµούλης, Ενθυµήµατα στρατιωτικά -Έλα, Σκατότουρκε, τον λέγει ο Καραϊσκάκης. Έλα, Εβραίε, απεσταλµένε από τους Γύφτους. Έλα να ακούσης τα κέρατά σας γαµώ την πίστιν σας και τον Μωχαµέτη σας. Τι θαρεύσετε, κερατάδες, είναι ο πόλεµος, και τον κινείε [χωρίς να το συλλογισθήτε]; εν εντρέπεσθε να ζητήτε [από ηµάς] συνθήκην µε [έναν] κοντζιά σκατο-σουλτάν Μαχµούτην να τον χέσω και αυτόν, και τον Βεζίρην σας και τον Εβραίον τον Σιλιχτάρ Μπόδα την πουτάνα! (σελ. 308) Αυστριακός πρόξενος στην Οδησσό προς Βιέννη (3 Ιουλίου 1821) Το λείψανο του απαγχονισθέντος Πατριάρχου, µετεφέρθη στις 19 Ιουνίου µε µεγάλη ποµπή στην ελληνική εκκλησία. Την πρώτη µέρα διεξήχθησαν όλα µε πλήρη ησυχία, µολονότι το πλήθος των θεατών ήταν πολύ µεγάλο. Αλλά την Κυριακή το πρωί οι Έλληνες που εδραπέτευσαν από την Κωνσταντινούπολη και έγιναν εδώ δεκτοί µε µεγάλη φιλικότητα, προέβησαν σε απαίσιες παρεκτροπές. Αυτός ο λαός που στην Κωνσταντινούπολη σκύβει και τον σφάζουν σαν τ αρνιά, θέλησε να δείξει εδώ την ανδρεία του κακοποιώντας κατά τον πιο απάνθρωπο και επαίσχυντο τρόπο φιλήσυχους Εβραίους, όπου τους εύρισκε, στους δρόµους, στα σπίτια τους και στην ίδια ακόµα τη συναγωγή. Στους σαράφηδες τους αναποδογύρισαν τα τραπέζια και τους πήραν τα λεφτά. Άλλους τους ελεηλάτησαν τα σπίτια και όποιος θέλησε να αντισταθεί τον εκακοποίησαν απάνθρωπα. Έσπασαν τα τζάµια της συναγωγής, έσκισαν τα βιβλία και διήρπασαν το φιλόπτωχο ταµείο. Τέσσερις άντρες απέθαναν ήδη από τις κακοποιήσεις και πρόκειται να τους ακολουθήσουν κι άλλοι, καθώς και γυναίκες και παιδιά, που έχουν τραυµατισθεί θανάσιµα. Ενός παιδιού του έβγαλαν τα µάτια και ενός γέρου τα γένεια µαζί µε το πετσί. Ύστερα από 8 ωρών απάνθρωπες σκηνές η αστυνοµία αποκατέστησε την ησυχία και πολλούς Έλληνες τους τράβηξε στη φυλακή, που περιµένουν τώρα την επάξια ανταµοιβή των έργων τους. Αυτό το γεγονός επροκάλεσε εδώ γενικό αποτροπιασµό εναντίον των Ελλήνων, ιδιαιτέρως µάλιστα, γιατί όχι µόνο ο κοινός λαός παρά και άνθρωποι από την καλύτερη τάξη έλαβαν µέρος έµµεσα σ αυτές τις σκηνές. Ιωάννης Φιλήµων, οκίµιον Ιστορικόν περί της Ελληνικής Επαναστάσεως (Αθήνα, 1861) Επί τριηµερίαν, µέχρι της Κυριακής, διήρκεσεν η σφαγή, η αιχµαλωσία και η καταστροφή, διασωθέντων µόνων τριάκοντα οκτώ ενόπλων εις την Ναυπλίαν. Όλη της πόλεως η επιφάνεια ηλλοιώθη εις τι ψυχρόν σφαγείον. Από του αίµατος µετεχρωµατίσθη το έδαφος αυτής. Πολλαχού το αίµα εσχηµάτισε ρύακα υγρού ερυθρού. Γυναίκες, ων η λευκότης διεφιλονείκει και προς αυτήν την χιόνα. Νεανίδες, ων ουδ ο θάνατος κατεµάρανε την ωραιότητα. Βρέφη, τα µεν χειραπτάζοντα τους µαστούς και βαβάζοντα, τα δε το στόµα έχοντα επί του µαστού µητρός αιµατοφύρτου. Ιδίως δ η εκ της πύλης των Καλαβρύτων µέχρι του σατραπείου λεωφόρος από λιθοστρώτου µετεσχηµατίσθη, ιν είπωµεν, εις πτωµατόστρωτον, και ουθ ο πεζός, ούθ ο ίππος επάτει επί της γης, αλλ επί πτωµάτων. Τα θύµατα αυτά πάσης ηλικίας και γένους ηριθµούντο υπέρ τα δεκακισχίλια. Περιελήφθησαν δε µετά τούτων και οι Ισραηλίται περί τας πεντήκοντα οικογενείας, ωσαύτως θυσιασθέντες πανέστιοι ένεκα της σκληράς κατά των χριστιανών διαγωγής άλλων αλλαχού Ισραηλιτών. Ούτω κατά την άλωσιν της Τριπόλεως ο έρως προς την πατρίδα µετεβλήθη εις πάθος ακράτητον, και τούτο παρέσυρε τους Έλληνας εις τας τραγικωτέρας πράξεις (σελ ). 1

2 Αδαµάντιος Κοραής, Περί των ελληνικών συµφερόντων διάλογος δύο Γραικών (Ύδρα, 1825) ΦΥΞΑΡΧΟΣ: Ανέγνωσες, δεν αµφιβάλλω, την ιστορίαν του µεσαίωνος, αιώνος σιδηρού διά τα έθνη, παρεκτός των ιερωµένων και των ευγενών, οι οποίοι µόνοι τον εχαίροντο ως χρυσούν αιώνα. Εις τον χρυσούν αιώνα τούτον, κατεπίεζαν τους εν Χριστώ αδελφούς, ως τα κτήνη της αυλής των, και κατεδίωκαν τους µη πιστεύοντας εις Χριστόν, ως θηρία άγρια. Οι ταλαίπωροι Ιουδαίοι µάλιστα υπέφεραν της θεοβλαβείας των ονοµαζοµένων χριστιανών τα δεινότατα κακά. ιωκόµενοι από χώραν εις χώραν, από πόλιν εις πόλιν, ήθελαν νοµίζειν και τον νοµαδικόν τούτον βίον µεγάλην ευτυχίαν, αν δεν εδηµεύοντο καθηµέραν τα υπάρχοντα, αν δεν εφυλακίζοντο, δεν εµαστίζοντο, δεν εσφάζοντο ή εκαίοντο ανηλεώς, ως απόγονοι των σταυρωτών του Χριστού. Τοιαύτη άσπλαχνος καταδροµή έπρεπε φυσικά ν αυξήση το κατά των Χριστιανών µίσος των Ιουδαίων, και να τους µακρύνη από την ποίµνην του Χριστού, ως από σπήλαιον ανόµων ληστών. ΦΙΛΑΡΧΟΣ: Ο κατ αυτών διωγµός όµως έπαυσεν, αλλ αυτοί δεν έπαυσαν να µας µισώσι. ΦΥΞΑΡΧΟΣ: Ούτ ο χρόνος ειν ακόµη µακρός απού έπαυσε, και αυτοί έδειξαν µε την διαγωγήν των, όπου τους µετεδόθησαν πολιτικά δίκαια, ότι όχι µόνον αποτάσσονται κατά µικρόν τας δεισιδαιµονίας, και το καθ ηµών µίσος, αλλ ότι και θέλουν καταλάβειν, πόσον υπερέχει η Καινή την Παλαιάν διαθήκην, και τελευταίον προτιµήσειν την θρησκείαν µας, διά να πληρώσωσι την προφητείαν, «Και γενήσεται µία ποίµνη, εις ποιµήν». ΦΙΛΑΡΧΟΣ: ιστάζω ολίγον περί της τόσης µεταβολής. ΦΥΞΑΡΧΟΣ: Εγώ την κρίνω αναµφίβολον, εάν η κυβέρνησίς µας φροντίση να τους παιδαγωγήση, πριν δώση εις αυτούς πολιτικά δίκαια (σελ ) Ο περί των ετεροθρήσκων νόµος ηµπορούσε να σχεδιασθή εις τον εξής τρόπον: 1) Οι ζώντες την ώραν ταύτην της εκδόσεως του νόµου Τούρκοι και Ιουδαίοι άλλο δίκαιο δεν έχουν πλην την απροσωπόληπτον προστασίαν των νόµων, εις ασφάλειαν της ζωής, των κτηµάτων, της τιµής των, την άδειαν της θρησκείας, και της αποκτήσεως των προς ζωήν αναγκαίων δι οποιασδήποτε συγχωρηµένης από τους νόµους τέχνης. 2) Τα από δεκαετούς και κάτω παιδία, ως και τα µέλλοντα να γεννυθώσι, χρεωστούν οι γονείς να στέλλωσιν εις τα κοινά χριστιανικά σχολεία, διά να διδάσκονται την ανάγνωσιν, γραφήν και λαλιάν ακώλυτον της κοινής των Γραικών γλώσσης, την αριθµητικήν, και ό,τι άλλο παραδίδεται εις εκείνα, πλην της κατηχήσεως της χριστιανικής θρησκείας. Την κατήχησιν οι διδάσκαλοι, όχι µε βίαν, αλλ ουδέ µε απλήν παρακίνησιν συγχωρούνται [επιτρέπεται] να διδάσκωσι τα ετερόθρησκα παιδία. Εις τα τοιουτοτρόπως αναθραµµένα παιδία, όταν έλθωσιν εις ηλικίαν, συγχωρούνται [επιτρέπονται] όλα τα µισθωτά της πολιτείας υπουργήµατα, πλην των υπουργούντων αµέσως εις την Νοµοθετικήν, Νοµοτελεστικήν και ικαστικήν εξουσίαν. 3) Εις δε τούτων τα τέκνα, διδαγµένα τον αυτόν τρόπον, χαρίζεται το δίκαιον να ψηφορορώσιν εις µόνας τας Πρωτοσυνόδους (Assemblees primaries). 4) Εις την τρίτην γενεάν, ήγουν εις τους όσοι, διδαγµένοι αυτοί, κατάγονται από πατέρας και πάππους διδαγµένους εις τα χριστιανικά σχολεία, συγχωρείται να ψηφοφορώσι και εις τας αρχαιρεσίας (Colleges electoraux), και παρά τούτο να εκλέγωνται εις όλα τα πολιτικά αξιώµατα, πλην του Νοµοθετικού, Νοµοτελεστικού και ικαστικού, και των υποκειµένων αµέσως εις αυτά υπουργηµάτων, οποία είναι οι γραµµατείς της Βουλής, οι ιδίως λειτουργοί (ministres) λεγόµενοι του Νοµοτελεστικού, και οι αποστελλόµενοι απ αυτό πρέσβεις. 5) Τελευταίον, εις την τετάρτην γενεάν, ήγουν εις τους όσοι, διδαγµένοι αυτοί, κατάγονται από πατέρες, πάππους και προπάππους διδαγµένους εις τα χριστιανικά σχολεία, τα κοινώς εκεί παραδιδόµενα µαθήµατα, συγχωρείται [επιτρέπεται] η απόλαυσις όλων των πολιτικών δικαίων χωρίς εξαίρεσιν. Ο αυτοσχεδιασθείς νόµος ούτος δεν εµπορεί να τελειωθή, πλην εις αυτήν την Ελλάδα από παρόντας και βλέποντας τους νοµοθέτας. Οδηγούµενοι από τον αριθµόν, την διάθεσιν, τον τρόπον και τα µέσα του ζην των ετεροθρήσκων, εµπορούν να κάµωσι τον νόµον αυστηρότερον ή συγκαταβατικώτερον κατά τας περιστάσεις. Αρκεί να ενώσωσι 2

3 την φιλανθρωπίαν µε την δικαιοσύνην. Ούτε, διά να δώσωµεν πατρίδα εις τους ετεροδόξους, δίκαιον είναι να βάλωµεν εις κίνδυνον την ιδίαν ηµών πατρίδα. Ούτε πάλιν, διά περίεργον ασφάλειαν της πατρίδος, να καταδικάσωµεν εις ειλωτείαν πλήθος ανθρώπων γεννηµένων και κατοικούντων προ πολλού εις αυτήν (σελ ). Ότι, όσον αυξάνει η φιλανθρωπία των Χριστιανών προς τους Ιουδαίους, τόσον οι Ιουδαίοι προκόπτουν εις την βελτίωσιν των ηθών, το µαρτυρεί η σηµερινή διαγωγή των µεταξύ πολλών πολιτισµένων εθνών. Όπου έπαυσαν να τους µεταχειρίζωνται ως κτήνη, όπου τους εχάρισαν πολλά ή ολίγα τινά πολιτικά δίκαια, έπαυσε και το κατά των χριστιανών άγριον αυτών µίσος, και καθηµέραν ολιγοστεύει και των δεισιδαιµονιών αυτών ο αριθµός. Από Ιουδαίους εις ανδρικήν ηλικίαν άλλο δεν ελπίζεται παρά να πέµπωσιν εις τα χριστιανικά σχολεία, τα τέκνα των. Και θέλουν τα πέµπειν εκουσίως, εάν τους ελευθερώσωµεν από πάσαν υποψίαν προσηλυτισµού, όχι µόνον εµποδίζοντες τους διδασκάλους να παρακινώσι των ετεροδόξων τα παιδάρια εις άρνησιν της πατρικής των θρησκείας, αλλά µηδέ συγχωρούντες των κοινών γραµµάτων την διδασκαλίαν εις τους Μοναχούς, οι οποίοι φυσικά είναι πλέον ύποπτοι εις τους ετεροθρήσκους. Ατιµάζει την ιδίαν θρησκείαν, όστις µε βίαν ζητεί να την παραδώση εις άλλους. Αρκεί να δώσωµεν εις αυτούς τα οποία δίδει µέσα η κοινή παιδεία και η τυπογραφία εις τους αναγινώσκοντας. Μόνη η ανάγνωσις αρκεί να τους διδάξη, ότι µόνη αληθής θρησκεία, µόνη καλή να συστήση πολιτείαν εύνοµον επί της γης, είναι η διδάσκουσα την ισονοµίαν θρησκεία. Πώς η εκλογή των διδασκάλων ή Ραββίνων της Συναγωγής, συνεργεί πολύ εις την διόρθωσιν των ηθών των: Οι διδάσκαλοί των πρέπει να είναι συµπολίται, και όχι ξένοι, να διδάσκωνται εις τας χριστιανικάς Ακαδηµίας το επάγγελµά των, να εκλέγωνται διά συναγωνίσµατος (au concours) κλπ. Εις αυτά προσθέτω ότι το αυτό πρέπει να γίνεται και διά τους διδασκάλους και Ιµάµιδας των Τούρκων. Η κυβέρνησις δεν τους βιάζει να αρνηθώσι τον Μωάµεθ. Έχει όµως το δίκαιον να ζητή απ αυτούς την Λογικήν, την Ηθικήν, και άλλας τινάς γνώσεις αναγκαίας εις τους επαγγελλοµένους να οδηγώσιν άλλους. Όταν ο καιρός λοιπόν το συγχωρήση [επιτρέψει], δεν πρέπει να συγχωρήται [επιτρέπεται] ουτ εις αυτούς, ούτε εις τους Ιουδαίους η τοιαύτη θρησκευτική οδηγία, εάν παρά την εις τα χριστιανικά σχολεία στοιχειώδη παιδείαν δεν απέκτησαν και τας παραδιδοµένας εις τα ανώτερα σχολεία αναγκαίας εις το επάγγελµά των γνώσεις. (σελ ) 3

Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης απηύθυνε στην Πνύκα, τον πιο κάτω λόγο προς τους νέους του Α Γυμνασίου της Αθήνας, στις 7 Οκτωβρίου 1838:

Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης απηύθυνε στην Πνύκα, τον πιο κάτω λόγο προς τους νέους του Α Γυμνασίου της Αθήνας, στις 7 Οκτωβρίου 1838: Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης απηύθυνε στην Πνύκα, τον πιο κάτω λόγο προς τους νέους του Α Γυμνασίου της Αθήνας, στις 7 Οκτωβρίου 1838: Παιδιά μου! Εις τον τόπο τούτο, οπού εγώ πατώ σήμερα, επατούσαν και εδημηγορούσαν

Διαβάστε περισσότερα

παλαιό καιρό άντρες σοφοί, και άντρες με τους οποίους δεν είμαι άξιος να συγκριθώ και ούτε να φθάσω τα ίχνη των. Εγώ επιθυμούσα να

παλαιό καιρό άντρες σοφοί, και άντρες με τους οποίους δεν είμαι άξιος να συγκριθώ και ούτε να φθάσω τα ίχνη των. Εγώ επιθυμούσα να Παιδιά μου! Εις τον τόπον τούτον, οπού εγώ πατώ σήμερα, επατούσαν και εδημηγορούσαν τον παλαιό καιρό άντρες σοφοί, και άντρες με τους οποίους δεν είμαι άξιος να συγκριθώ και ούτε να φθάσω τα ίχνη των.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ THE BLIGHT OF ASIA. υπό. GEORGE HORTON Προξένου και Γενικού Προξένου των Ηνωμ. Πολιτειών στην Εγγύς Ανατολή επί τριάντα χρόνια.

Η ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ THE BLIGHT OF ASIA. υπό. GEORGE HORTON Προξένου και Γενικού Προξένου των Ηνωμ. Πολιτειών στην Εγγύς Ανατολή επί τριάντα χρόνια. Η ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ THE BLIGHT OF ASIA υπό GEORGE HORTON Προξένου και Γενικού Προξένου των Ηνωμ. Πολιτειών στην Εγγύς Ανατολή επί τριάντα χρόνια. Με Πρόλογο του JAMES W. GERARD, πρώην Πρεσβευτού στη Γερμανία

Διαβάστε περισσότερα

Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ

Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ ] يونا Greek [ Ελληνικά Σαμπίρ Αλί Μετάφραση : EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC) & Ρηγάλος Κωνσταντίνος Επιμέλεια : Τσεκούρα Βίβιαν & Άχμαντ Αλ- Αμίρ 2013-1435

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Στ. (500) Ευεργέτες Σιάτιστας

Μέρος Στ. (500) Ευεργέτες Σιάτιστας Α Μέρος Στ (500) Ευεργέτες Σιάτιστας 01. Γεώργιος Ρούσης ρχή κάμνομε από την περιγραφή (παρουσίαση, αφήγηση) της βιογραφίας του Γεωργίου Ρούση, γιατί αυτός είναι όχι μονάχα μια εξέχουσα προσωπικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Εκδίδεται από το 1858 ΜΠΙΛΥ ΓΚΡΑΧΑΜ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Εκδίδεται από το 1858 ΜΠΙΛΥ ΓΚΡΑΧΑΜ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΘΩΣ ΕΙΜΙ ΕΛΕΕΙΝΟΣ ΣΚΕΨΕΙΣ Στο παρόν τεύχος έχουμε για πρώτη φορά στο περιοδικό μας και στην Ελλάδα μία βιογραφία του δρος Μπίλλυ Γκραίαμ ή Γκράχαμ όπως καθιερώθηκε στα ελληνικά το όνομά του. Την έγραψε

Διαβάστε περισσότερα

Η ενότητα της Εκκλησίας. Από: Στ. Παπαδόπουλος, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τ. 2, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήναι 1999.

Η ενότητα της Εκκλησίας. Από: Στ. Παπαδόπουλος, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τ. 2, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήναι 1999. Στυλιανός Παπαδόπουλος Η ενότητα της Εκκλησίας Από: Στ. Παπαδόπουλος, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τ. 2, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήναι 1999. Η Εκκλησία, εφόσον είναι σώμα Χριστού, που σκοπό έχει την

Διαβάστε περισσότερα

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία Από Γιώργο Μαρκάκη, Ποιμένα Χριστιανικού Οίκου Προσευχής «Κέντρο Σαλόμ», Αθήνα 02.2012 Σελ. 1 Ο αδελφός Νίκος έλαβε τον κάτωθι λόγο από τον Κύριο: «Λέγω στην Εκκλησία αυτή την ώρα: μείνετε πιστοί και μήν

Διαβάστε περισσότερα

Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους

Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους http://o-nekros.blogspot.com/2010/09/blog-post_9502.html Απόψε, στις 16 Σεπτεμβρίου 2009, είδα στην τηλεόραση ένα ντοκιμανταίρ, που παρουσίαζε

Διαβάστε περισσότερα

Φίλιππος Φιλίππου, 2013 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2013. Πρώτη έκδοση: Απρίλιος 2013 ISBN 978-618-01-0082-2

Φίλιππος Φιλίππου, 2013 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2013. Πρώτη έκδοση: Απρίλιος 2013 ISBN 978-618-01-0082-2 ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Ζωή και θάνατος του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Φίλιππος Φιλίππου ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Χρυσούλα Τσιρούκη ΣΥΝΘΕΣΗ ΕξΩΦΥΛΛΟΥ: Χρυσούλα Μπουκουβάλα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

17:1-5 Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΡΝΗ

17:1-5 Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΡΝΗ 17 Αποκάλυψη 17:1 Και ήρθε ένας από τους επτά αγγέλους που είχαν τις επτά φιάλες, και μίλησε μαζί μου, λέγοντας σε μένα: Έλα, θα σου δείξω την κρίση της μεγάλης πόρνης, που κάθεται επάνω στα πολλά νερά

Διαβάστε περισσότερα

Ορθοδοξία και Ρωμαιοκαθολικισμός (Παπισμός) - Κύριαι Διαφοραί. (Αρχ. Γεώργιος Καψάνης, Ηγούμενος Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους) alopsis

Ορθοδοξία και Ρωμαιοκαθολικισμός (Παπισμός) - Κύριαι Διαφοραί. (Αρχ. Γεώργιος Καψάνης, Ηγούμενος Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους) alopsis Ορθοδοξία και Ρωμαιοκαθολικισμός (Παπισμός) - Κύριαι Διαφοραί. (Αρχ. Γεώργιος Καψάνης, Ηγούμενος Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους) alopsis Σήμερα, αντί άλλου σχολίου, με αφορμή την επίσκεψη του

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άγιοι Τρεις Παίδες «εν τη καμίνω» Προστάτες Πυροσβεστικού Σώματος ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΥΡΑΡΧΟΣ

Οι Άγιοι Τρεις Παίδες «εν τη καμίνω» Προστάτες Πυροσβεστικού Σώματος ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΥΡΑΡΧΟΣ Οι Άγιοι Τρεις Παίδες «εν τη καμίνω» Προστάτες Πυροσβεστικού Σώματος ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΥΡΑΡΧΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Περιεχόμενα Εισαγωγή Σελ.2 Η αναγνώριση των Αγίων ως προστατών του Πυροσβεστικού Σώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΜΑ" Ο ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ - ΤΕΚΝΩΝ " ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΜΑ Ο ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ - ΤΕΚΝΩΝ  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΜΑ" Ο ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ - ΤΕΚΝΩΝ " ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ υπεύθυνος καθηγητής:ανδρ. ηµητρόπουλος Ελπινίκη Κωστάκι (Α.Μ. 4845) ΑΘΗΝΑ1998

Διαβάστε περισσότερα

Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας Πιστεύουν...

Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας Πιστεύουν... Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας Πιστεύουν... Η εκκλησία είναι η κοινότητα των πιστών οι οποίοι ομολογούν το Χριστό ως Κύριο και Σωτήρα. Οπως ο λαός του Θεού στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης,

Διαβάστε περισσότερα

Το µέλλον της Ρωσίας και το τέλος του κόσµου Σεραφείµ Ρόουζ, Το τέλος του κόσµου Νέα Εποχή

Το µέλλον της Ρωσίας και το τέλος του κόσµου Σεραφείµ Ρόουζ, Το τέλος του κόσµου Νέα Εποχή Το µέλλον της Ρωσίας και το τέλος του κόσµου (Από την οµιλία του ιεροµoνάχου πατρός Σεραφείµ Ρόουζ, στη συνάντηση της νεολαίας της εκτός Ρωσίας Ορθόδοξης Ρωσικής Εκκλησίας, στο Σαν Φρανσίσκο στις 3/8/1981).

Διαβάστε περισσότερα

Οι διάλογοι χωρίς προσωπείον του Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Δ. Μεταλληνού, Καθηγητού Πανεπιστημίου Αθηνών

Οι διάλογοι χωρίς προσωπείον του Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Δ. Μεταλληνού, Καθηγητού Πανεπιστημίου Αθηνών Οι διάλογοι χωρίς προσωπείον του Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Δ. Μεταλληνού, Καθηγητού Πανεπιστημίου Αθηνών Είναι κοινή διαπίστωση, ότι οι Διάλογοι, διαχριστιανικοί και διαθρησκειακοί, γίνονται στις ημέρες

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΓΓΛΙΚΑ Χριστινα Κορµπετ Τινα Νταντερ 28ης 29 Λουτράκι τηλ. 27440 28626 16 ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΧΡΟΝΙΑ 17 εκεµβρίου 2012 15ΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙ, ΠΕΡΑΧΩΡΑ, ΙΣΘΜΙΑ, ΠΙΣΙΑ, ΚΟΡΙΝΘΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αναστασία Κυρκίνη-Κούτουλα Δρ Νεότερης Ιστορίας. Σύμβουλος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Αναστασία Κυρκίνη-Κούτουλα Δρ Νεότερης Ιστορίας. Σύμβουλος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου «Ι ΑΣΚΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» «Νέες Πηγές και Εγχειρίδια σχετικά µε το Ολοκαύτωµα, που έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας» Αναστασία Κυρκίνη-Κούτουλα Δρ Νεότερης Ιστορίας Σύμβουλος Παιδαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

Θουκυδίδης. Οι Αθηναίοι εκστρατεύουν κατά της Μήλου, την οποίαν και καταλαμβάνουν 87-116 μτφ. Ελευθερίου Βενιζέλου.

Θουκυδίδης. Οι Αθηναίοι εκστρατεύουν κατά της Μήλου, την οποίαν και καταλαμβάνουν 87-116 μτφ. Ελευθερίου Βενιζέλου. Θουκυδίδης. Οι Αθηναίοι εκστρατεύουν κατά της Μήλου, την οποίαν και καταλαμβάνουν 87-116 μτφ. Ελευθερίου Βενιζέλου. 87. Αθηναίοι: "Αλλ' εάν προσήλθατε εις την συνδιάσκεψιν ταύτην δια να διεισδύσετε δι'

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ ΑΠΟΣΚΙΑ ΤΟΥ ΔΙΛΟΦΟΥ

ΣΤ ΑΠΟΣΚΙΑ ΤΟΥ ΔΙΛΟΦΟΥ ΣΤ ΑΠΟΣΚΙΑ ΤΟΥ ΔΙΛΟΦΟΥ Ιωάννης Δ. Χατσέρας ( Έργο ζωγράφου Αντωνίου Φωτίου). Δημήτριος Ι. Χατσέρας ΣΤ ΑΠΟΣΚΙΑ ΤΟΥ ΔΙΛΟΦΟΥ Η ιστορία του γιατρού Ιωάννου Δ. Χατσέρα ( 1944) και της οικογενείας του ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΝΗ. Εθνικό είναι ότι είναι αληθινό! Μηνιαία Εφημερίδα Έτος Ιδρύσεως 2005 Αριθμός Φύλλου 105 Δεκέμβριος 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΝΗ. Εθνικό είναι ότι είναι αληθινό! Μηνιαία Εφημερίδα Έτος Ιδρύσεως 2005 Αριθμός Φύλλου 105 Δεκέμβριος 2013 RETURN ADDRESS: 6616 N. KENTON AVE., LINCOLNWOOD, IL 60712 USA HELLENIC VOICE The Hellenic Newspaper of Chicago ΕΛΛΗΝΙΚΗ CHECK OUT OUR ENGLISH SECTION PAGES 14-17 BY BOB NICOLAIDES Την Κυριακή 27 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ: 2008 2009 ΜΑΘΗΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Θ Ε Μ Α Ο ΟΡΚΟΣ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κος ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ: 2008 2009 ΜΑΘΗΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Θ Ε Μ Α Ο ΟΡΚΟΣ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κος ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ: 2008 2009 ΜΑΘΗΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Θ Ε Μ Α Ο ΟΡΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κος ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΖΑΦΕΙΡΗ ΣΟΦΙΑ Α.Μ.: 1340200700604 ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το Υπουργείο Εξωτερικών τίμησε επιζώντες του Ολοκαυτώματος. Από την ομιλία της υπουργού Εξωτερικών στην τελετή.

Το Υπουργείο Εξωτερικών τίμησε επιζώντες του Ολοκαυτώματος. Από την ομιλία της υπουργού Εξωτερικών στην τελετή. ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφειο ΕΚΔΟΤΩΝ ΚΕΜΠΑ Αριθμος Άδειας 3634 MHNIAIA EKΔOΣH APIΘ. 425 IOYΛIOΣ- AYΓOYΣTOΣ 2009 ΒOYΛΗΣ 36 105 57 AΘHNA THΛ.: 210 3244315 Το Υπουργείο Εξωτερικών τίμησε επιζώντες του Ολοκαυτώματος

Διαβάστε περισσότερα

Η Μεγάλη Εβδομάδα στη Λευκάδα

Η Μεγάλη Εβδομάδα στη Λευκάδα Η Μεγάλη Εβδομάδα στη Λευκάδα Του Γιάννη Ζαμπέλη Πρώτη δημοσίευση: εβδομαδιαία εφημερίδα «Τα Νέα της Λευκάδας» (Πάσχα 2005) Εισαγωγικό σημείωμα α μέρους Η εβδομάδα πριν το Πάσχα ονομάστηκε Μεγάλη από τους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ. Εκδίδεται από το 1858

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ. Εκδίδεται από το 1858 Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΚΕΨΕΙΣ Αγαπητοί Αναγνώστες, Το τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας έχει μια διπλή ιδιαιτερότητα: 1. Σηματοδοτεί την αλλαγή του εκδότη. Μετά από 12 χρόνια ως Εκδότης, ο αγαπητός φίλος και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. {ανθρωπος γάρ γ~η [εστι πάσχουσα. Πρόλογος Λεξιλογίων 138 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 1 ΛΕΞΙΛΟΓΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. {ανθρωπος γάρ γ~η [εστι πάσχουσα. Πρόλογος Λεξιλογίων 138 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 1 ΛΕΞΙΛΟΓΙΑ {ανθρωπος γάρ γ~η [εστι πάσχουσα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 1 ΛΕΞΙΛΟΓΙΑ Πρόλογος Λεξιλογίων 138 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΚΛΗΜΗ 139 ΚΩ ΙΚΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ 183 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΩΝ 185 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΚΗ ΝΙΚΗ ΣΤΟ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ. Εισαγωγή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΚΗ ΝΙΚΗ ΣΤΟ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ. Εισαγωγή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΚΗ ΝΙΚΗ ΣΤΟ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ Συντοµη παρουσίαση από τον Υποναύαρχο ε.α Σωτήριο Γεωργιάδη Π.Ν. της Εταιρείας Μελέτης Ελληνικής Ιστορίας Εισαγωγή Οι Έλληνες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Νομική Αθηνών. Τα Ελληνικά Συντάγματα από την Επανάσταση έως το 1864 και συγκριτική μελέτη των Συνταγμάτων του 1844 και του 1864

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Νομική Αθηνών. Τα Ελληνικά Συντάγματα από την Επανάσταση έως το 1864 και συγκριτική μελέτη των Συνταγμάτων του 1844 και του 1864 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Νομική Αθηνών Τα Ελληνικά Συντάγματα από την Επανάσταση έως το 1864 και συγκριτική μελέτη των Συνταγμάτων του 1844 και του 1864 Εισηγητής Ανδρέας ημητρόπουλος Ευανθία-Μαρία Προύντζου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ

ΔΙΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΔΙΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ti ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ενηλικίωση - Γάμος, σελ. 8 2. Σχέσεις των συζύγων που προκύπτουν απ' το γάμο, σελ. 14 3. Περιουσιακές

Διαβάστε περισσότερα