MIA Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΟΜΗ: «ΜΑΥΡΟ ΚΟΥΤΙ» + MicroWorlds Pro

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "MIA Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΟΜΗ: «ΜΑΥΡΟ ΚΟΥΤΙ» + MicroWorlds Pro"

Transcript

1 MIA Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΟΜΗ: «ΜΑΥΡΟ ΚΟΥΤΙ» + MicroWorlds Pro Κυπαρισία A. Παπανικολάου Συν. Ερευνήτρια Αγορίτσα Κατερίνα Γόγουλου Γλέζου Υπ. ιδάκτορας Υπ. ιδάκτορας Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήµιο Αθηνών Μαρία Γρηγοριάδου Αν. Καθηγήτρια ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζουµε µία διδακτική πρόταση για την εισαγωγή/ διδασκαλία βασικών προγραµµατιστικών εννοιών/δοµών σε αρχάριους προγραµµατιστές. Συγκεκριµένα, προτείνεται η αξιοποίηση της διδακτικής προσέγγισης «Μαύρο-Κουτί» και η χρήση του εξελληνισµένου MicroWorlds Pro ως προγραµµατιστικού περιβάλλοντος, µε στόχους (α) να αξιοποιηθεί η πρότερη εµπειρία των µαθητών από την καθηµερινή ζωή για την εισαγωγή της έννοιας της επανάληψης και της τυποποιηµένης µορφής της επαναληπτικής δοµής σε µια γλώσσα προγραµµατισµού, και (β) οι µαθητές να εµπλακούν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία, να πειραµατιστούν µε τη λειτουργία των προγραµµατιστικών δοµών µέσα από ένα προγραµµατιστικό περιβάλλον που δίνει τη δυνατότητα οπτικής αναπαράστασης της εκτέλεσης ενός προγράµµατος και παρέχει εντολές που είναι κοντά στη φυσική γλώσσα. Ως µελέτη περίπτωσης παρουσιάζεται η πρόταση διδασκαλίας «Εισαγωγή στην επανaληπτική δοµή» η οποία εφαρµόστηκε σε µαθητές της Γ Γυµνασίου κατά τη σχολική χρονιά στο 3 ο Γυµνάσιο Ηρακλείου Αττικής. Η διδασκαλία και η δραστηριότητα των µαθητών δοµείται σε τρεις φάσεις: (i) αρχικά οι µαθητές παρακολουθούν την εκτέλεση δύο προγραµµάτων που περιλαµβάνουν την επαναληπτική δοµή και απαντούν σε ερωτήσεις που τους παρακινούν να παρατηρήσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά µιας επαναληπτικής διαδικασίας, (ii) στη συνέχεια οι µαθητές µελετούν τον κώδικα και απαντούν σε ερωτήσεις που αφορούν στη σύνταξη, στη δοµή και στη λειτουργία του προγράµµατος µε στόχο να συνδέσουν τα αποτελέσµατα της εκτέλεσης µε τις αντίστοιχες εντολές, και (iii) στο τέλος οι µαθητές σχεδιάζουν και αναπτύσσουν απλά προγράµµατα σε Logo χρησιµοποιώντας την επαναληπτική δοµή. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: επαναληπτική δοµή, εκπαιδευτική προσέγγιση «Μαύρο Κουτί», Logo, Logo-like περιβάλλον, MicroWorlds Pro. 3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, Σύρος, Μάϊος 2005 (υπό δηµοσίευση)

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι µαθητές, ως αρχάριοι προγραµµατιστές, αντιµετωπίζουν δυσκολίες στην κατανόηση βασικών προγραµµατιστικών δοµών και στην αξιοποίησή τους κατά την ανάπτυξη απλών προγραµµάτων. Οι µαθησιακές δυσκολίες οφείλονται κυρίως (i) στην κλασσική διδακτική προσέγγιση που συνήθως ακολουθείται στα µαθήµατα προγραµµατισµού, σύµφωνα µε την οποία η διδασκαλία βασίζεται στην παρουσίαση των βασικών προγραµµατιστικών εννοιών/δοµών µέσω µιας συγκεκριµένης γλώσσας προγραµµατισµού, (ii) στα προγραµµατιστικά περιβάλλοντα που συνήθως χρησιµοποιούνται, τα οποία αναγκάζουν τους µαθητές να µεταφράζουν /κωδικοποιούν τη λύση ενός προβλήµατος σε χαµηλού επιπέδου προγραµµατιστικές δοµές υιοθετώντας λεξιλόγιο και συντακτικό που δεν τους είναι οικείο, (iii) στην πρότερη γνώση των µαθητών η οποία έρχεται σε σύγκρουση µε τις έννοιες που οι µαθητές διδάσκονται στο µάθηµα του προγραµµατισµού, και (iv) στις εσφαλµένες αντιλήψεις που έχουν οι µαθητές για τις δυνατότητες του υπολογιστή και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του (Γρηγοριάδου κά., 2004; Pane & Myers, 2000; Du Boulay, 1989). Ποικίλες προσεγγίσεις έχουν προταθεί στη διεθνή βιβλιογραφία για τη διδασκαλία βασικών προγραµµατιστικών δοµών µε στόχο την αντιµετώπιση των δυσκολιών που αντιµετωπίζουν οι µαθητές και την ενεργή εµπλοκή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία (Γρηγοριάδου κά., 2002). Παράλληλα αναπτύσσονται εκπαιδευτικά εργαλεία που στοχεύουν στον περιορισµό του υποστηριζόµενου ρεπερτορίου εντολών µε απλή σύνταξη και σηµασιολογία, στην οπτική/ηχητική προσοµοίωση εκτέλεσης των προγραµµάτων, κ.λπ. (Ξυνογαλάς κά, 2000; Brusilovsky & et al, 1997). Θεωρώντας σηµαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν την επίτευξη των µαθησιακών στόχων σε ένα µάθηµα προγραµµατισµού αποτελούν η διδακτική προσέγγιση που υιοθετείται και το προγραµµατιστικό περιβάλλον που χρησιµοποιούν οι µαθητές, στην παρούσα εργασία προτείνουµε ένα πλαίσιο διδασκαλίας των προγραµµατιστικών δοµών που υιοθετεί τη διδακτική προσέγγιση «Μαύρο-Κουτί» σε συνδυασµό µε τη χρήση του εξελληνισµένου MicroWorlds Pro ως προγραµµατιστικού περιβάλλοντος. Μέσω των συγκεκριµένων επιλογών, στοχεύουµε στην εξοικείωση των µαθητών µε τις προγραµµατιστικές δοµές, µε ένα τρόπο που αξιοποιεί την πρότερη εµπειρία τους από την καθηµερινή ζωή, παρέχοντάς τους παράλληλα εργαλεία που είναι σε θέση να χρησιµοποιήσουν για να κάνουν τα πρώτα τους βήµατα στον προγραµµατισµό. Επίσης, παρουσιάζουµε ως µελέτη περίπτωσης της προτεινόµενης προσέγγισης, µία διδακτική πρόταση για την επαναληπτική δοµή η οποία εφαρµόστηκε σε µαθητές Γυµνασίου. ΣΥΝ ΥΑΖΟΝΤΑΣ «ΜΑΥΡΟ ΚΟΥΤΙ» ΚΑΙ MicroWorlds Pro ΣΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΜΩΝ Προκειµένου να επιτευχθούν οι µαθησιακοί στόχοι των εισαγωγικών µαθηµάτων προγραµµατισµού και να υποστηριχθούν οι µαθητές στην κατανόηση και στην εφαρµογή των βασικών προγραµµατιστικών δοµών, είναι σηµαντικό να αξιοποιηθεί η πρότερη γνώση/εµπειρία των µαθητών σε σχετικά θέµατα και να τους δοθεί η δυνατότητα να εµπλακούν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία, να διερευνήσουν τις νέες έννοιες και να πειραµατιστούν µε αυτές. Γνωστικές δραστηριότητες όπως η

3 παρατήρηση και η διερεύνηση συµβάλλουν θετικά στην αναθεώρηση εσφαλµένων αντιλήψεων και στην ενσωµάτωση/οικοδόµηση της νέας γνώσης (Vosniadou, 2001). Σε ένα τέτοιο πλαίσιο µαθήµατος επιδιώκεται οι µαθητές να έρθουν σε µια πρώτη επαφή µε τις προγραµµατιστικές δοµές παρατηρώντας/µελετώντας καταστάσεις από την καθηµερινή ζωή που εµπεριέχουν τις συγκεκριµένες έννοιες/δοµές, και η παρουσίαση των προγραµµατιστικών δοµών στην τυποποιηµένη τους µορφή να γίνει µε βάση τις υποθέσεις και τα συµπεράσµατα στα οποία κατέληξε η µελέτη των µαθητών. Επίσης, οι µαθητές χρησιµοποιώντας το κατάλληλο προγραµµατιστικό περιβάλλον στη διάρκεια του µαθήµατος, εκπονούν δραστηριότητες, πειραµατίζονται µε τη λειτουργία των προγραµµατιστικών δοµών που µελέτησαν, σχεδιάζουν και υλοποιούν τα δικά τους προγράµµατα. Με βάση τα παραπάνω προτείνουµε ένα πλαίσιο διδασκαλίας των προγραµµατιστικών δοµών το οποίο (α) υιοθετεί µια διδακτική προσέγγιση που υποστηρίζει την εισαγωγή των εννοιών εµπλέκοντας ενεργά τους µαθητές στην εκπαιδευτική διαδικασία και ανακαλώντας την πρότερη εµπειρία τους από την καθηµερινή ζωή - στη συγκεκριµένη πρόταση υιοθετούµε τη διδακτική προσέγγιση «Μαύρο-Κουτί», και (β) αξιοποιεί ένα προγραµµατιστικό περιβάλλον που επιτρέπει στους µαθητές / αρχάριους προγραµµατιστές να πειραµατιστούν µε τη λειτουργία των προγραµµατιστικών δοµών και να αναπτύξουν τα δικά τους προγράµµατα - στη συγκεκριµένη πρόταση χρησιµοποιούµε το εξελληνισµένο MicroWorlds Pro. Συγκεκριµένα, η διδακτική προσέγγιση «Μαύρο-Κουτί» προτείνει οι µαθητές να εξοικειωθούν αρχικά µε τις νέες έννοιες κατά την εκπόνηση δραστηριοτήτων στο εργαστήριο συµµετέχοντας σε µία συζήτηση που να εστιάζει στα λειτουργικά χαρακτηριστικά των εννοιών. Το µάθηµα οργανώνεται σε δύο φάσεις (i) αρχικά, οι µαθητές παρακολουθούν την εκτέλεση απλών προγραµµάτων (των οποίων δε γνωρίζουν τον κώδικα και τη λειτουργία «µαύρα κουτιά») και καλούνται να απαντήσουν σε µία σειρά από ερωτήσεις που αφορούν στο αποτέλεσµα της εκτέλεσης των προγραµµάτων, και (ii) στη συνέχεια οι µαθητές µελετούν τον κώδικα των προγραµµάτων και απαντούν σε ερωτήσεις που αφορούν στη σύνταξη, στη δοµή και στη λειτουργία των προγραµµάτων µε στόχο να συνδέσουν τα αποτελέσµατα της εκτέλεσης µε τις αντίστοιχες εντολές. Τέλος, οι µαθητές συζητούν τις απαντήσεις/προβληµατισµούς τους και αποσαφηνίζουν τυχόν απορίες τους µε το διδάσκοντα (Haberman & Kolikant, 2001). Όσον αφορά στο προγραµµατιστικό περιβάλλον που υιοθετείται σε µαθήµατα προγραµµατισµού, η επιλογή θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη τόσο την ηλικία των µαθητών όσο και την πρότερη γνώση τους σχετικά µε τη χρήση και λειτουργία του υπολογιστή. Η χρήση του MicroWorlds Pro (LCSI, 2004) στην υποχρεωτική εκπαίδευση αλλά και γενικότερα στους αρχάριους προγραµµατιστές παρουσιάζει σηµαντικά πλεονεκτήµατα (LCSI, 2005; Mamamedia, 2005; OWL, 2005). Η γλώσσα προγραµµατισµού Logo (Papert, 1991; Logo Foundation, 2005) που υιοθετεί το MicroWorlds Pro παρέχει εντολές που είναι κοντά στη φυσική γλώσσα και µπορούν να γίνουν εύκολα αντιληπτές, να αποµνηµονευθούν και να χρησιµοποιηθούν από τους µαθητές. Επίσης, η δυνατότητα οπτικής αναπαράστασης της εκτέλεσης ενός προγράµµατος που παρέχει η Logo, συµβάλλει στην κατανόηση της λειτουργίας των προγραµµάτων και διευκολύνει τη διαδικασία αποσφαλµάτωσης (Papert, 1991). Η

4 αλληλεπίδραση µε το συγκεκριµένο προγραµµατιστικό περιβάλλον διευκολύνει τους µαθητές να αντιληφθούν ότι εκείνοι διατηρούν τον έλεγχο του υπολογιστή και ότι η επικοινωνία τους µαζί του απαιτεί ένα συγκεκριµένο τρόπο αλληλεπίδρασης ο οποίος επιτυγχάνεται µέσα από ένα σύνολο εντολών διατυπωµένων και δοµηµένων µε συγκεκριµένο τρόπο (Papert, 1991; Μικρόπουλος, 2004; Ράπτης και Ράπτη, 2004). ΠΡΟΤΑΣΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΟΜΗ» Στην πρόταση διδασκαλίας, που παρουσιάζεται αναλυτικά στη συνέχεια, επιδιώκεται η εισαγωγή της επαναληπτικής δοµής σε αρχάριους προγραµµατιστές εµπλέκοντας ενεργά τους µαθητές σε δραστηριότητες και ανακαλώντας την πρότερη εµπειρία των µαθητών σχετικά µε επαναλαµβανόµενες διαδικασίες από την καθηµερινή ζωή. Με τον τρόπο αυτό στοχεύουµε να προετοιµάσουµε και να διευκολύνουµε την εισαγωγή της προγραµµατιστικής δοµής της επανάληψης µε τον τυποποιηµένο τρόπο µιας γλώσσας προγραµµατισµού. Ιδιαίτερα η επαναληπτική δοµή που υιοθετεί η Logo διαθέτει χαρακτηριστικά που προσοµοιάζουν στον τρόπο µε τον οποίο χρησιµοποιούµε την επανάληψη στην καθηµερινή µας ζωή, δηλαδή εκτέλεση µιας λίστας εντολών κατά τον καθορισµένο αριθµό επαναλήψεων. Συγκεκριµένα, οι µαθητές για να υλοποιήσουν µία επανάληψη σε γλώσσα Logo χρησιµοποιούν την εντολή επανάλαβε αριθµός_επαναλήψεων [λίστα-εντολών] όπου πρέπει να ορίσουν τον αριθµό των επαναλήψεων και τις εντολές/οδηγίες που θα πρέπει να επαναληφθούν. Η αξιοποίησή της εποµένως σε πραγµατικές εφαρµογές από µαθητές Γυµνασίου και ηµοτικού είναι δυνατή από τα πρώτα βήµατα στον προγραµµατισµό ( απόντες κά., 2003; Γλέζου και Γρηγοριάδου, 2003; Γλέζου και Γρηγοριάδου, 2004). Η πρόταση διδασκαλίας «Εισαγωγή στην έννοια της επανάληψης» σχεδιάστηκε και χρησιµοποιήθηκε για τη διδασκαλία της δοµής επανάληψης (διάρκεια δύο διδακτικές ώρες) στην Γ Γυµνασίου κατά τη σχολική χρονιά στο 3 ο Γυµνάσιο Ηρακλείου Αττικής. Οι µαθητές είχαν ήδη διδαχθεί την έννοια του αλγόριθµου, την αναπαράσταση αλγόριθµου µε λογικό διάγραµµα, τη δοµή ακολουθίας, και τη δοµή επιλογής. Επίσης, είχαν παρακολουθήσει µία σύντοµη παρουσίαση του MicroWorlds Pro και είχαν χρησιµοποιήσει το συγκεκριµένο περιβάλλον για την κατασκευή απλών σχηµάτων, όπως τετράγωνο, τρίγωνο, σπίτι, µε αποτέλεσµα να είναι εξοικειωµένοι µε τις βασικές εντολές της γεωµετρίας της χελώνας και µε την έννοια της διαδικασίας. Η συγκεκριµένη πρόταση διδασκαλίας µε κατάλληλες τροποποιήσεις µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για τη διδασκαλία της έννοιας της µεταβλητής καθώς και της έννοιας της διαδικασίας και γενικότερα για µία εισαγωγή στη λογική του δοµηµένου προγραµµατισµού. ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οι µαθησιακοί στόχοι του µαθήµατος είναι: οι µαθητές να είναι σε θέση (α) να αναγνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά της επαναληπτικής δοµής αριθµός επαναλήψεων και εντολές που επαναλαµβάνονται, (β) να ορίζουν µια επαναληπτική δοµή χρησιµοποιώντας εντολές µιας γλώσσας προγραµµατισµού, (γ) να εφαρµόζουν την επαναληπτική δοµή στην ανάπτυξη απλών προγραµµάτων, (δ) να σχεδιάζουν τη λύση ενός προβλήµατος που απαιτεί την επανάληψη συγκεκριµένων ενεργειών.

5 Για την κάλυψη των παραπάνω στόχων υιοθετήθηκε η διδακτική προσέγγιση «Μαύρο-Κουτί» και αξιοποιήθηκε το προγραµµατιστικό περιβάλλον MicroWorldsPro. Οι µαθητές στη διάρκεια του µαθήµατος εργάστηκαν µε τα φύλλα εργασίας 1 και 2 όπως αυτά εµφανίζονται στις Εικόνες 1 και 2. Το φύλλο εργασίας 1 χρησιµοποιήθηκε στη διάρκεια της διδακτικής προσέγγισης «Μαύρο-Κουτί» (βλέπε υποενότητα Οργάνωση µαθήµατος στην τάξη: Φάσεις 1 και 2) µε στόχο οι µαθητές να ανακαλύψουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά µιας επαναλαµβανόµενης διαδικασίας, να διατυπώσουν οι ίδιοι µια εντολή επανάληψης σε φυσική γλώσσα (Μέρος Α και Β) και να γνωρίσουν την εντολή [επανάλαβε] της γλώσσας Logo (Μέρος Γ και ). Αρχικά, οι µαθητές παρακολουθούν την εκτέλεση δύο προγραµµάτων που εφαρµόζουν την επαναληπτική δοµή για την κατασκευή τριών λουλουδιών (Εικόνα 3) και δύο µατιών (Εικόνα 4), και στη συνέχεια καλούνται να απαντήσουν στις ερωτήσεις του φύλλου εργασίας που αφορούν στον αριθµό των επαναλήψεων, στις ενέργειες που κάθε φορά επαναλαµβάνονται και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους (Μέρος Α, ερωτήσεις 1,2,3 και Μέρος Β, ερωτήσεις 5,6,8). Επίσης, οι µαθητές καλούνται να διατυπώσουν µία επανάληψη (Μέρος Α, ερώτηση 4 και Μέρος Β, ερώτηση 7). Η επαναληπτική διαδικασία του Μέρους Β διαφοροποιείται από αυτή του Μέρους Α ως προς το γεγονός ότι σε κάθε επανάληψη υπάρχει µία µικρή αλλαγή στις ενέργειες που επαναλαµβάνονται το µέγεθος του κύκλου. Επιδιώκεται οι µαθητές να προβούν σε σύγκριση των δύο επαναλήψεων (Μέρος Β, ερώτηση 8) µε στόχο να παρατηρήσουν ότι οι εντολές που επαναλαµβάνονται στη διάρκεια µιας επανάληψης µπορεί να είναι ακριβώς οι ίδιες σε κάθε επανάληψη ή να διαφοροποιούνται σε κάποια σηµεία. Η διαπίστωση αυτή ανάλογα µε το επίπεδο των µαθητών και τους στόχους της δραστηριότητας µπορεί να οδηγήσει στην εισαγωγή της έννοιας της µεταβλητής. Τέλος, οι µαθητές καλούνται να µελετήσουν κοµµάτια κώδικα που περιλαµβάνουν την εντολή επανάληψης σε µία πραγµατική γλώσσα προγραµµατισµού (γλώσσα Logo) µε στόχο να αναγνωρίσουν τα λειτoυργικά της χαρακτηριστικά και να επιχειρήσουν να τη χρησιµοποιήσουν (Μέρος Γ και, όλες οι ερωτήσεις). ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΟΜΗ ΜΕΡΟΣ Α «ΈΝΑΣ ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΛΟΥΛΟΥ ΙΑ!» Παρακολουθήστε στην οθόνη του υπολογιστή το σχηµατισµό των τριών λουλουδιών από τις χελώνες. Στη συνέχεια απαντήστε πάνω στο φύλλο τις ακόλουθες ερωτήσεις: 1. «Μ αγαπά, δε µ αγαπά!» ιαλέξτε ένα λουλούδι από αυτά που δηµιούργησαν οι χελώνες και βρείτε εάν σας αγαπά! Πόσα πέταλα «µαδήσατε»; Ενεργοποιήστε ξανά τη δηµιουργία των τριών λουλουδιών από τις χελώνες, και ακολουθήστε µία χελώνα στην πορεία της για τη δηµιουργία ενός πέταλου. Από πόσα τόξα αποτελείται ένα πέταλο; Παρακολουθήστε τη χελώνα καθώς δηµιουργεί ένα τόξο. Ποιές κινήσεις επαναλαµβάνει η χελώνα για να δηµιουργήσει ένα τόξο; Αν κατευθύνατε εσείς τη χελώνα στη δηµιουργία ενός κήπου µε 5 λουλούδια πως ακριβώς θα διατυπώνατε τις οδηγίες; Συµπληρώστε την πρόταση: Επανάλαβε... ΜΕΡΟΣ Β «ΜΑΤΙΑ ΜΕ ΚΥΚΛΟΥΣ!» Παρακολουθήστε στην οθόνη του υπολογιστή το σχηµατισµό των δύο «µατιών» µε κύκλους από τις χελώνες. Στη συνέχεια απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις:

6 5. Για να δηµιουργήσει έναν κύκλο η χελώνα ποιές κινήσεις επαναλαµβάνει και πόσες φορές; Παρατηρήστε το αριστερό µάτι που δηµιούργησε η χελώνα. Πόσους κύκλους σχεδίασε η χελώνα για να δηµιουργήσει το αριστερό µάτι; Τι αλλάζει σε κάθε κύκλο; 7. Αν κατευθύνατε εσείς τη χελώνα στη δηµιουργία του δεξιού µατιού πως ακριβώς θα διατυπώνατε τις οδηγίες; Συµπληρώστε την παρακάτω πρόταση: Επανάλαβε 8. Να συγκρίνετε τις απαντήσεις που δώσατε στις ερωτήσεις 4 και 7. Τι οµοιότητες και τι διαφορές έχουν οι δύο επαναλήψεις που ορίσατε;... Για να απαντήσετε στα ΜΕΡΗ Γ και µελετήστε τα αντίστοιχα τµήµατα κώδικα. ΜΕΡΟΣ Γ 9. Στη διαδικασία τόξο στην κατασκευή του κήπου µε λουλούδια, πόσα βήµατα ζητήθηκε από τη χελώνα να επαναλάβει για να σχηµατίσει ένα τόξο; Στη διαδικασία τόξο ποιές κινήσεις ζητήθηκε από τη χελώνα να επαναλάβει 90 φορές για να σχηµατίσει ένα τόξο; Ποιά είναι η εντολή που κατευθύνει τη χελώνα στην κατασκευή ενός τόξου; 12. Ποιά είναι η εντολή που κατευθύνει τη χελώνα στην κατασκευή ενός λουλουδιού; 13. Στην ερώτηση 4, σας ζητήθηκε να σχεδιάσετε έναν κήπο µε 5 λουλούδια. Η χελώνα µε την εντολή λουλούδι σχεδιάζει ένα λουλούδι. ώστε την κατάλληλη εντολή σε Logo στη χελώνα για να σχεδιάσει τον κήπο! ΜΕΡΟΣ 14. Μελετώντας τη διαδικασία κύκλοςαρ στην κατασκευή ενός κύκλου, ποιές ενέργειες επαναλαµβάνει η χελώνα για να σχηµατίσει έναν κύκλο και πόσες φορές; Ποιά είναι η εντολή που κατευθύνει τη χελώνα στην κατασκευή ενός αριστερού κύκλου; Μπορείτε σε αυτήν να διακρίνετε τον αριθµό των επαναλήψεων και τις εντολές που επαναλαµβάνονται; Ποιά είναι η εντολή που κατευθύνει τη χελώνα στην κατασκευή του αριστερού µατιού στη διαδικασία µάτιαρ; Ποιές εντολές επαναλαµβάνει και πόσες φορές; Τί αλλάζει σε κάθε επανάληψη; Στην ερώτηση 7, σας ζητήθηκε να κατευθύνετε τη χελώνα για τη δηµιουργία του δεξιού µατιού. Η χελώνα µε την εντολή κύκλοδε σχεδιάζει ένα κύκλο προς τα δεξιά. ώστε την κατάλληλη εντολή σε Logo στη χελώνα για να σχεδιάσει το δεξί µάτι. Εικόνα 1: Φύλλο εργασίας 1 - διερεύνυση έννοιας επανάληψης και επαναληπτικής δοµής της γλώσσας Logo. Στην τρίτη φάση του µαθήµατος, οι µαθητές καλούνται να σχεδιάσουν τη λύση ενός προβλήµατος χρησιµοποιώντας την επαναληπτική δοµή της γλώσσας Logo (βλέπε υποενότητα Οργάνωση µαθήµατος στην τάξη: Φάση 3).

7 Συγκεκριµένα, στο φύλλο εργασίας 2 δίνεται στους µαθητές το λογικό διάγραµµα του αλγόριθµου κατασκευής ενός αστεριού, η σχετική διαδικασία σε Logo και το γραφικό αποτέλεσµα. Οι µαθητές αξιοποιώντας αυτή την πληροφορία καλούνται να σχεδιάσουν τη λύση του προβλήµατος κατασκευής έξι αστεριών (ίδιου ή διαφορετικού µεγέθους) δίνοντας το λογικό διάγραµµα, και να αναπτύξουν το σχετικό πρόγραµµα σε Logo. Η δυνατότητα να επιλέξουν το µέγεθος των αστεριών δίνεται ώστε να καλύψει διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας και απαιτήσεων σε ένα ανοµοιογενές κοινό µαθητών. Εικόνα 2: Φύλλο εργασίας 2 «Ουρανός µε αστέρια» - εφαρµογή επαναληπτικής δοµής στο προγραµµατιστικό περιβάλλον του MicroWorlds Pro. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ Όπως προαναφέρθηκε η πρόταση διδασκαλίας εφαρµόστηκε σε µαθητές της Γ Γυµνασίου κατά τη σχολική χρονιά στο 3 ο Γυµνάσιο Ηρακλείου Αττικής. Συγκεκριµένα, συµµετείχαν 15 µαθητές. Οι µαθητές οργανώθηκαν σε οµάδες των δύο ατόµων, εκτός από έναν µαθητή, και εργάστηκαν στους υπολογιστές σε όλη τη διάρκεια του µαθήµατος. Το µάθηµα ξεκίνησε µε συζήτηση µεταξύ των µαθητών και της διδάσκουσας σχετικά µε τους στόχους του µαθήµατος, και την εργασία των µαθητών στη διάρκειά του. Το µάθηµα και η δραστηριότητα των µαθητών δοµήθηκε σε τρεις φάσεις. Στην πρώτη φάση οι µαθητές παρακολουθούν την εκτέλεση δύο προγραµµάτων και απαντούν σε ερωτήσεις που περιλαµβάνονται στο Μέρος Α και Β του πρώτου φύλλου εργασίας (Εικόνα 1). Στη δεύτερη φάση, οι µαθητές µελετούν τον κώδικα των προγραµµάτων και απαντούν σε ερωτήσεις που περιλαµβάνονται στο Μέρος Γ και του πρώτου φύλλου εργασίας (Εικόνα 1), που αφορούν στη σύνταξη, στη δοµή και στη

8 λειτουργία των προγραµµάτων. Στην τρίτη φάση οι µαθητές προγραµµατίζουν χρησιµοποιώντας την επαναληπτική δοµή µε βάση το δεύτερο φύλλο εργασίας (Εικόνα 2). Φάση Α. Κατά την πρώτη φάση οι µαθητές παρακολουθούν τη δηµιουργία τριών λουλουδιών από τρεις χελώνες όπως εµφανίζονται στην Εικόνα 3. Εικόνα 3: Τρεις χελώνες σχηµατίζουν παράλληλα τρία λουλούδια που αποτελούνται από 8 πέταλα κάθε ένα από τα οποία αποτελείται από δύο τόξα. Στη συνέχεια, οι µαθητές έχουν 5 για να απαντήσουν στις ερωτήσεις του Μέρους Α του φύλλου εργασίας 1 (Εικόνα 1). Ακολούθησε συζήτηση µε βάση τις απαντήσεις των µαθητών. Επίσης, οι µαθητές παρουσίασαν τις οδηγίες που έδωσαν στη χελώνα για την κατασκευή ενός κήπου µε λουλούδια και σε συνεργασία µε τη διδάσκουσα όρισαν γενικά τα χαρακτηριστικά µιας επανάληψης δηλαδή τον αριθµό των επαναλήψεων και τις ενέργειες που κάθε φορά επαναλαµβάνονται. Στη συνέχεια οι µαθητές ασχολήθηκαν µε το Μέρος Β του φύλλου εργασίας 1. Παρακολούθησαν µία χελώνα να σχεδιάζει δύο µάτια που έµοιαζαν µε κύκλους και αφιέρωσαν 5 για να απαντήσουν τις ερωτήσεις του Μέρους Β του φύλλου εργασίας 1. Ακολούθησε συζήτηση µε τη διδάσκουσα σχετικά µε τα χαρακτηριστικά της συγκεκριµένης επανάληψης και τις διαφορές της µε την προηγούµενη εφαρµογή. Εικόνα 4: Μία χελώνα σχηµατίζει δύο µάτια που κάθε ένα αποτελείται από πέντε κύκλους διαφορετικού µεγέθους. Φάση Β. Στη δεύτερη φάση, η διδάσκουσα ζητά από τους µαθητές να εµφανίσουν τον κώδικα των διαδικασιών (καρτέλα «ιαδικασίες» στο MicroWorlds Pro) για την κατασκευή των τριων λουλουδιών. Οι µαθητές καλούνται να αναγνωρίσουν σε αυτόν τις εντολές που υλοποιούν την επανάληψη και τα χαρακτηριστικά της επανάληψης που όρισαν προηγούµενα (Μέρος Γ, Φύλλο εργασίας 1). Οι µαθητές απάντησαν στις ερωτήσεις του Μέρους Γ σε χρόνο 5. Ακολούθησε συζήτηση στην οποία οι µαθητές σε συνεργασία µε τη διδάσκουσα εντόπισαν και

9 ανέλυσαν την εντολή της Logo επανάλαβε αριθµός_επαναλήψεων [λίστα-εντολών] η οποία εκτελεί τη λίστα εντολών κατά τον καθορισµένο αριθµό επαναλήψεων. Στη συνέχεια, η διαδικασία επαναλήφθηκε για την Εικόνα 4 όπου οι µαθητές µελετούν και πάλι τον κώδικα. Στόχος είναι να αναγνωρίσουν την επαναληπτική δοµή που υλοποιείται από την εντολή επανάλαβε και να διαχωρίσουν τον αριθµό των επαναλήψεων από τις ενέργειες που επαναλαµβάνονται. Οι µαθητές σε χρόνο 10 καλούνται να απαντήσουν στις ερωτήσεις του Μέρους του φύλλου εργασίας 1. Ακολούθησε συζήτηση στην οποία οι µαθητές σε συνεργασία µε τη διδάσκουσα και µε βάση τις απαντήσεις τους µελετούν δύο επαναλήψεις όπου στη µία οι ίδιες εντολές εκτελούνται σε κάθε επανάληψη ενώ στη δεύτερη οι εντολές διαφοροποιούνται σε κάθε επανάληψη. Aνάλογα µε το επίπεδο των µαθητών ως στόχος της συγκεκριµένης φάσης θα µπορούσε να είναι και η αναγνώριση της έννοιας της µεταβλητής και πως αυτή παίρνει τιµή και ανανεώνεται στη διάρκεια µιας επανάληψης στη γλώσσα Logo. Αυτό υποστηρίζεται από τη µεταβλητή x που χρησιµοποιείται στις διαδικασίες µάτιαρ και µάτιδε (Εικόνα 4) η οποία ορίζει και την ακτίνα του κάθε κύκλου που δηµιουργεί η χελώνα. Εικόνα 3: Οι χελώνες σχεδιάζουν λουλούδια: ο κώδικας του προγράµµατος που βασίζεται στην επαναληπτική δοµή (δεξιά) και το αποτέλεσµα της εκτέλεσης του προγράµµατος (αριστερά). Φάση Γ. Στη διάρκεια της τρίτης φάσης, οι µαθητές αναλαµβάνουν να σχεδιάσουν τη λύση ενός προβλήµατος και να αναπτύξουν το σχετικό πρόγραµµα (Φύλλο εργασίας 2). Η διδάσκουσα εξηγεί στους µαθητές τη δραστηριότητα και το φύλλο εργασίας: αρχικά παρουσιάζει το λυµένο πρόβληµα που εµφανίζεται στο φύλλο εργασίας 2 (διαδικασία αστέρι) και στη συνέχεια το πρόβληµα που καλούνται οι µαθητές να επιλύσουν, δηλαδή τη δηµιουργία έξι αστεριών χρησιµοποιώντας την επαναληπτική

10 δοµή. Στη διάρκεια της δραστηριότητας η διδάσκουσα υποστήριξε τους µαθητές σε περιπτώσεις που ζητήθηκαν περαιτέρω διευκρινίσεις για το πρόβληµα, το συντακτικό της επαναληπτικής δοµής καθώς και τη χρήση του MicroWorlds Pro. Εικόνα 4: Η χελώνα σχεδιάζει δύο µάτια: ο κώδικας του προγράµµατος που βασίζεται στην επαναληπτική δοµή (δεξιά) και το αποτέλεσµα της εκτέλεσης του προγράµµατος (αριστερά). ΕΠΙΛΟΓΟΣ - ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Σε όλη τη διάρκεια των δύο ωρών οι µαθητές συµµετείχαν ενεργά και έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την εκπόνηση των εργασιών που ανέλαβαν. Από τη συζήτηση που ακολούθησε µετά από την εκπόνηση του κάθε µέρους του φύλλου εργασίας 1 και την ανάλυση των απαντήσεων των µαθητών, προέκυψε ότι οι περισσότεροι µαθητές απάντησαν τις ερωτήσεις του πρώτου φύλλου εργασίας σωστά και δεν συνάντησαν ιδιαίτερες δυσκολίες στην αναγνώριση των χαρακτηριστικών επαναλαµβανόµενων διαδικασιών από την καθηµερινή ζωή. Επίσης, η µετάβαση σε µια τυποποιηµένη µορφή της επαναληπτικής δοµής έγινε άµεσα αντιληπτή από τους µαθητές. Ωστόσο στη διάρκεια της ανάπτυξης της δικής τους εφαρµογής στο δεύτερο φύλλο εργασίας συχνά οι µαθητές παραβίαζαν το συντακτικό της σχετικής εντολής και αντιµετώπιζαν δυσκολίες στην ορθή διατύπωσή της. Στη διάρκεια εκπόνησης της δραστηριότητας στο εργαστήριο (Φύλλο εργασίας 2) βασική δυσκολία που αντιµετώπισαν οι µαθητές ήταν στο πως θα συνθέσουν µια εντολή επανάληψης που θα σχεδιάζει αστέρια σε διαφορετικά σηµεία της οθόνης χωρίς αυτά να ταυτίζονται. Η συγκεκριµένη παρατήρηση δηλώνει ότι οι µαθητές είναι σε θέση να αναγνωρίσουν και να διαχωρίσουν τα βασικά χαρακτηριστικά της επαναληπτικής δοµής που καλούνται να ορίσουν, δηλαδή τον αριθµό των επαναλήψεων από τις εντολές που επαναλαµβάνονται - η προσοχή τους εστιάστηκε

11 στον προσδιορισµό των ενεργειών της χελώνας οι οποίες θα πρέπει να επαναληφθούν κατά τη διάρκεια της σχεδίασης του ουρανού. Συνοψίζοντας, από την εφαρµογή της διδακτικής πρότασης, προκύπτει ότι οι µαθητές ενεπλάκησαν ενεργά στην εκπαιδευτική/µαθησιακή διαδικασία, εισήχθησαν οµαλά στην έννοια της επανάληψης, και έδειξαν ενδιαφέρον για πειραµατισµό µε τη λειτουργία της επαναληπτικής δοµής στο περιβάλλον MicroWorlds Pro. Στα µελλοντικά µας σχέδια περιλαµβάνεται ο σχεδιασµός και η εφαρµογή προτάσεων διδασκαλίας, που να αξιοποιούν τη διδακτική προσέγγιση «Μαύρο-Κουτί» αλλά και άλλων διδακτικών προσεγγίσεων σε συνδυασµό µε το προγραµµατιστικό περιβάλλον MicroWorlds Pro, για επιπλέον βασικές έννοιες του προγραµµατισµού. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Brusilovsky, P., Calabrese, E., Hvorecky, J., Kouchnirenko, A., & Miller, P. (1997), Minilanguages: A Way to Learn Programming Principles, Education and Information Technologies, 2(1), Du Boulay, B. (1989), Some difficulties of learning to program, In E. Soloway & J. C. Spohrer (Eds), Studying the Novice Programmer, , Hillsdale, NJ, Lawrence Erlbaum Associates. Haberman, B. & Kolikant, Y.B.D. (2001), Activating «Black Boxes» instead of opening «Zippers» - a method of teaching novices basic CS concepts, Proceedings of the ACM ITiCSE 01 Conference, 41-44, Canterbury, UK. LCSI δικτυακός τόπος εταιρείας που ανέπτυξε το MicroWorlds Pro Τελευταία επίσκεψη 9/1/2005. Logo Foundation: Τελευταία επίσκεψη 9/1/2005. Mamamedia: Eκπαιδευτικό υλικό για παιδιά από συνεργάτες του S. Papert, δηµιουργού της Logo. Τελευταία επίσκεψη 9/1/2005. OWL Open World Learning. ραστηριότητες και υλικό για το MicroWorlds Pro: Τελευταία επίσκεψη 9/1/2005. Pane, J. & Myers, B. (2000), The Influence of the Psychology of Programming on a Language Design: Project Status Report, Proceedings of the 12th Annual Meeting of the Psychology of Programmers Interest Group, , Edizioni Memoria, Italy. Papert, S. (1991), Νοητικές Θύελλες, Eκδόσεις Οδυσσέας. Vosniadou, S. (2001), How children learn, Educational Practices Series, n 7, Γλέζου, Κ. & Γρηγοριάδου, Μ. (2003), Αξιοποίηση Logo-like περιβάλλοντος στη σχολική τάξη: εµπειρίες, προβληµατισµοί και διδακτικές προτάσεις, Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ (Σύρος, Μάιος 2003), µε θέµα: Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη ιδακτική Πράξη, Γλέζου, Κ. & Γρηγοριάδου, Μ. (2004), Παίζω, διερευνώ και µαθαίνω προγραµµατίζοντας τη χελώνα, Πρακτικά 2 ης ιηµερίδας µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής», Βόλος, Ιανουάριος 2004, Γρηγοριάδου, Μ., Γόγουλου, Α., Γουλή, Ε. (2002), Εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις σε ειαγωγικά µαθήµατα προγραµµατισµού: Προτάσεις διδασκαλίας.

12 Στα: Α. ηµητρακοπούλου (Επιµ.): Πρακτικά 3 ου Συνεδρίου ΕΤΠΕ «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», Σεπτεµβρίου 2002, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Ρόδος, Εκδόσεις ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ, Τόµος Α, Γρηγοριάδου, Μ., Γόγουλου, Α., Γουλή, Ε. (2004), Μαθησιακές δυσκολίες στις επαναληπτικές δοµές, Στα: Μ.Γρηγοριάδου, Α.Ράπτης, Σ.Βοσνιάδου, X.Κυνηγός (Επιµ.): Πρακτικά 4 ου Συνεδρίου ΕΤΠΕ «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», στο πλαίσιο της Συνεδρίας Εργασίας ιδακτικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικό λογισµικό Πληροφορικής, 29 Σεπτεµβρίου 3 Οκτωβρίου 2004, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Αθήνα, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Τόµος Β, απόντες, Ν., Ιωάννου, Σ., Μαστρογιάννης, Ι., Τζιµόπουλος, Ν., Τσοβόλας, Σ., Αλπάς, Α. (2003), Ο δάσκαλος δηµιουργός, Προτάσεις για διδακτική αξιοποίηση του MicroWorlds Pro στο Νηπιαγωγείο και το ηµοτικό. Εκδόσεις Καστανιώτη. Μικρόπουλος, Α. (2004), Έχει θέση η Logo ως γνωστικό αντικείµενο και ολιστικό πρότυπο στην υποχρεωτική εκπαίδευση;, Πρακτικά 2 ης ιηµερίδας µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής», Βόλος, Ιανουάριος 2004, Ξυνογαλάς, Σ., Σατρατζέµη, Μ. & αγδιλέλης, Β. (2000), Η εισαγωγή στον προγραµµατισµό: ιδακτικές Προσεγγίσεις και Εκπαιδευτικά Εργαλεία. Στο: Β. Κόµης (Επιµ.), Πρακτικά 2 ου Συνεδρίου ΕΤΠΕ «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», Εκδόσεις ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ, Ράπτης Α., Ράπτη Α. (2004), «Μάθηση και ιδασκαλία στην Εποχή της Πληροφορίας», Εκδόσεις Αριστοτέλης Ράπτης.

Αξιοποίηση του Περιβάλλοντος Mortran στη Διδασκαλία Αλγοριθμικών Δομών

Αξιοποίηση του Περιβάλλοντος Mortran στη Διδασκαλία Αλγοριθμικών Δομών Αξιοποίηση του Περιβάλλοντος Mortran στη Διδασκαλία Αλγοριθμικών Δομών Ε. Κανίδης 1, Ρ. Σταθακοπούλου 2 1 Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής vkanidis@di.uoa.gr 2 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, sreg@di.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ 19 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Ενότητα Προγραµµατισµός στο ηµοτικό (Ε και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση της Logo για τη διδασκαλία της δομής επανάληψης σε σύγκριση με τη χρήση των LEGO Mindstorms : μελέτη περίπτωσης με μαθητές Γυμνασίου

Η χρήση της Logo για τη διδασκαλία της δομής επανάληψης σε σύγκριση με τη χρήση των LEGO Mindstorms : μελέτη περίπτωσης με μαθητές Γυμνασίου 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Η χρήση της Logo για τη διδασκαλία της δομής επανάληψης σε σύγκριση με τη χρήση των LEGO Mindstorms : μελέτη περίπτωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδασκαλία της Έννοιας της Διαδικασίας με Χρήση του Ρομπότ Karel σε Μαθητές Γυμνασίου: μια μελέτη περίπτωσης

Η Διδασκαλία της Έννοιας της Διαδικασίας με Χρήση του Ρομπότ Karel σε Μαθητές Γυμνασίου: μια μελέτη περίπτωσης Η Διδασκαλία της Έννοιας της Διαδικασίας με Χρήση του Ρομπότ Karel σε Μαθητές Γυμνασίου: μια μελέτη περίπτωσης Σ. Ξυνόγαλος Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας stelios@uom.gr Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστικές αρχές επιμορφωτικού υλικού για μαθήματα εισαγωγής στον προγραμματισμό και στη Logo

Σχεδιαστικές αρχές επιμορφωτικού υλικού για μαθήματα εισαγωγής στον προγραμματισμό και στη Logo 5ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 Σχεδιαστικές αρχές επιμορφωτικού υλικού για μαθήματα εισαγωγής στον προγραμματισμό και στη Logo Κατερίνα Γλέζου 1 Υπ. Διδάκτορας kglezou@di.uoa.gr Γιώργος Μπιρμπίλης

Διαβάστε περισσότερα

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Α. Βρακόπουλος 1, Θ.Καρτσιώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vraa8@sch.gr 2 Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού

Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού 5ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ - ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού Μάριος Ξένος Κων/νος Ασημακόπουλος Πληροφορικός ΠΕ20 Μηχανολόγος ΠΕ12 mariosxenos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Χαρατσής Κωνσταντίνος 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1.1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου Παίζω και Μαθαίνω στο Scratch 1.2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Τ.Π.Ε. στο ηµοτικό 1.3.

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής

Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Κεφ.1 Θεωρητικό Πλαίσιο της Διδακτικής: Βασικές Έννοιες, Σχεδιασμός και Οργάνωση Διδασκαλίας, Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου... 15 1.1 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικές Διδακτικές Προσεγγίσεις σε Εισαγωγικά Μαθήματα Προγραμματισμού: Προτάσεις Διδασκαλίας

Εναλλακτικές Διδακτικές Προσεγγίσεις σε Εισαγωγικά Μαθήματα Προγραμματισμού: Προτάσεις Διδασκαλίας Εναλλακτικές Διδακτικές Προσεγγίσεις σε Εισαγωγικά Μαθήματα Προγραμματισμού: Προτάσεις Διδασκαλίας Μ. Γρηγοριάδου (1), Α. Γόγουλου (2), Ε. Γουλή (3) (1) Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, gregor@di.uoa.gr (2) Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ

Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ Ομάδα Γ Βότσης Ευστάθιος Γιαζιτσής Παντελής Σπαής Αλέξανδρος Τάτσης Γεώργιος Προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αρχάριοι προγραμματιστές Εισαγωγή Προβλήματα Δυσκολίες Διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα εργασίας. MicroWorlds Pro. Πολυμεσικές Εφαρμογές με την χρήση της γλώσσας LOGO Στο Γυμνάσιο. Β. Χ. Χρυσοχοΐδης

Φύλλα εργασίας. MicroWorlds Pro. Πολυμεσικές Εφαρμογές με την χρήση της γλώσσας LOGO Στο Γυμνάσιο. Β. Χ. Χρυσοχοΐδης Φύλλα εργασίας MicroWorlds Pro Πολυμεσικές Εφαρμογές με την χρήση της γλώσσας LOGO Στο Γυμνάσιο Β. Χ. Χρυσοχοΐδης Πρόεδρος Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Φλώρινας 2 «Σχεδίαση και ανάπτυξη δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ ΤΙΤΛΟΣ «Ο κύκλος του νερού» ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Το σενάριο µάθησης περιλαµβάνει δραστηριότητες που καλύπτουν όλα τα γνωστικά αντικείµενα που προβλέπονται από το ΕΠΠΣ νηπιαγωγείου. Συγκεκριµένα

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις παιδαγωγικής αξιοποίησης Logo-like περιβάλλοντος στο Γυµνάσιο

Προτάσεις παιδαγωγικής αξιοποίησης Logo-like περιβάλλοντος στο Γυµνάσιο Προτάσεις παιδαγωγικής αξιοποίησης Logo-like περιβάλλοντος στο Γυµνάσιο Κατερίνα Γλέζου Υπ. ιδάκτορας, Ε.Κ.Π.Α. kglezou@di.uoa.gr Μαρία Γρηγοριάδου Αν. Καθηγήτρια, Ε.Κ.Π.Α. gregor@di.uoa.gr Κυπαρισία Παπανικολάου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ LOGO-LIKE ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ LOGO-LIKE ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 81 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ LOGO-LIKE ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Γλέζου Κατερίνα Υπ. Διδάκτορας kglezou@di.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Lego Mindstorms NXT στην διδασκαλία του Προγραμματισμού: Η έννοια της μεταβλητής.

Αξιοποίηση των Lego Mindstorms NXT στην διδασκαλία του Προγραμματισμού: Η έννοια της μεταβλητής. Ενότητα ΙV Εκπαιδευτική Ρομποτική Αξιοποίηση των Lego Mindstorms NXT στην διδασκαλία του Προγραμματισμού: Η έννοια της μεταβλητής. Γ. Παπαδανέλλης 1, Α. Καρατράντου 1, Χ. Παναγιωτακόπουλος 2 1 Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Παίζουμε μπάσκετ; Εκπαιδευτική δραστηριότητα ρομποτικής στο προγραμματιστικό περιβάλλον Lego Mindstorms

Παίζουμε μπάσκετ; Εκπαιδευτική δραστηριότητα ρομποτικής στο προγραμματιστικό περιβάλλον Lego Mindstorms Παίζουμε μπάσκετ; Εκπαιδευτική δραστηριότητα ρομποτικής στο προγραμματιστικό περιβάλλον Lego Mindstorms Γεώργιος Βουνάτσος Εκπαιδευτικός ΠΕ12 gvounatsos@freemail.gr Ανδριανή Μέγα Εκπαιδευτικός ΠΕ19 adrianim@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αγγελική Γριβοπούλου, ΤΕ01.13-ΠΕ20 ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ο Ε.Κ. Μεσολογγίου Μεσολόγγι, 14/07/2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Παπαντώνη Μαρία, ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 9ο Γυμνάσιο Καλλιθέας «Μάνος Χατζιδάκις» Αθήνα, Μάιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Γενικός σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Οι κανόνες μισοψημένων παιχνιδιών ως πλαίσιο κατανόησης και εφαρμογής της δομής επιλογής

Οι κανόνες μισοψημένων παιχνιδιών ως πλαίσιο κατανόησης και εφαρμογής της δομής επιλογής Οι κανόνες μισοψημένων παιχνιδιών ως πλαίσιο κατανόησης και εφαρμογής της δομής επιλογής Ε. Αλεξοπούλου, Χ. Κυνηγός Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, ΕΚΠΑ {efialex, kynigos}@ppp.uoa.gr Περίληψη Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 729 Παιδαγωγικές χρήσεις του ιαδικτύου στο νηπιαγωγείο Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

«Διαλογέας Ανακυκλώσιμων Απορριμμάτων»

«Διαλογέας Ανακυκλώσιμων Απορριμμάτων» 5ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 «Διαλογέας Ανακυκλώσιμων Απορριμμάτων» Μαλλιάρα Πηνελόπη, Μπακαμήτσου Αθανασία, Τσίτσος Βασίλης, Αρδαβάνη Καλλιόπη Εκπαιδευτικοί Β βάθμιας pmalliara@sch.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου

Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου Ελισάβετ Μαυρουδή 3ο Γυμνάσιο Ρόδου Εργαστηριακή Συνεδρία - Εφαρμογές του SCRATCH στη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Σεπτέμβριος 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Το μάθημα της Πληροφορικής στην Α Λυκείου έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποιώντας τον Εννοιολογικό Χάρτη ως Εργαλείο ιδασκαλίας και Αξιολόγησης στο Μάθηµα Πληροφορικής Γυµνασίου

Αξιοποιώντας τον Εννοιολογικό Χάρτη ως Εργαλείο ιδασκαλίας και Αξιολόγησης στο Μάθηµα Πληροφορικής Γυµνασίου Αξιοποιώντας τον Εννοιολογικό Χάρτη ως Εργαλείο ιδασκαλίας και Αξιολόγησης στο Μάθηµα Πληροφορικής Γυµνασίου Ε. Γουλή, Α. Γόγουλου, Κ. Παπανικολάου και Μ. Γρηγοριάδου, Τµήµα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών,

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ PROSYS ΚΑΙ ΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ PROSYS ΚΑΙ ΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 577 ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ PROSYS ΚΑΙ ΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μία διδακτική πρόταση για τη χρήση της Δομής Επιλογής στο Περιβάλλον Προγραμματισμού MicroWorlds Pro της Logo

Μία διδακτική πρόταση για τη χρήση της Δομής Επιλογής στο Περιβάλλον Προγραμματισμού MicroWorlds Pro της Logo Μία διδακτική πρόταση για τη χρήση της Δομής Επιλογής στο Περιβάλλον Προγραμματισμού MicroWorlds Pro της Logo Μ. Εφραιμίδου Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Θεσσαλονίκης melina@melfos.gr Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση σε νέα τεχνολογικά περιβάλλοντα

Μάθηση σε νέα τεχνολογικά περιβάλλοντα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάθηση σε νέα τεχνολογικά περιβάλλοντα Ενότητα 2: Εκπαίδευση με ΤΠΕ Βασιλική Μητροπούλου-Μούρκα Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποιώντας το Περιβάλλον PROSYS και τη ιδακτική Προσέγγιση των Περιπτώσεων σε ένα Μαθησιακό Σενάριο για τις Μηχανές Αναζήτησης

Αξιοποιώντας το Περιβάλλον PROSYS και τη ιδακτική Προσέγγιση των Περιπτώσεων σε ένα Μαθησιακό Σενάριο για τις Μηχανές Αναζήτησης Αξιοποιώντας το Περιβάλλον PROSYS και τη ιδακτική Προσέγγιση των Περιπτώσεων σε ένα Μαθησιακό Σενάριο για τις Μηχανές Αναζήτησης Kυπαρισία Παπανικολάου και Ευαγγελία Γουλή Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,

Διαβάστε περισσότερα

Ο προγραμματισμός Η/Υ στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο του μαθήματος για τον Πληροφορικό Γραμματισμό

Ο προγραμματισμός Η/Υ στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο του μαθήματος για τον Πληροφορικό Γραμματισμό Τάσος Λαδιάς Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ19 ladiastas@gmail.com Ο προγραμματισμός Η/Υ στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο του μαθήματος για τον Πληροφορικό Γραμματισμό Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Scratch Δημοτικό 5: Οι μεταβλητές σαν ιδιότητες αντικειμένων στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch

Scratch Δημοτικό 5: Οι μεταβλητές σαν ιδιότητες αντικειμένων στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch Scratch Δημοτικό 5: Οι μεταβλητές σαν ιδιότητες αντικειμένων στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch Εκτιμώμενη διάρκεια: Μία διδακτική ώρα Ένταξη στο πρόγραμμα σπουδών Στο Πρόγραμμα Σπουδών του Ολοήμερου Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ ΣΕ «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ»

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ ΣΕ «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ» 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 217 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ ΣΕ «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ» Λουκία Μαρνέλη Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διεύθυνση: Μονής Κύκκου 1, 15669 Παπάγου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ 2005 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Το µάθηµα της Πληροφορικής στην Α Λυκείου έχει ως γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΑΒΑΚΙΟ/E-SLATE

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΑΒΑΚΙΟ/E-SLATE Θέµα ιερεύνησης: Σχεδιασµός γραµµάτων Μπορώ να φτιάξω το δικό µου επεξεργαστή κειµένου; Στη διερεύνηση αυτή οι µαθητές καλούνται να κατασκευάσουν µια γραµµατοσειρά µε όλα τα κεφαλαία γράµµατα του ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch»

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Εργαστηριακή Εισήγηση «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Σαρημπαλίδης Ιωάννης Καθηγητής Πληροφορικής, Γενικό Λύκειο Πεντάπολης johnsaribalidis@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ To προτεινόμενο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools»

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» Αβραμίδου Μαργαρίτα Καθηγήτρια Πληροφορικής, 1 ο Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα»

Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα» Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα» Φύλλο δασκάλου 1.1 Ένταξη δραστηριότητας στο πρόγραμμα σπουδών Τάξη: Ε και ΣΤ Δημοτικού. Γνωστικά αντικείμενα:

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου 1. Ταυτότητα δραστηριότητας Τίτλος: Και πάλι στο σχολείο Δημιουργός: Μαρία Νέζη Πεδίο, διδακτικό αντικείμενο και διδακτική ενότητα: Μάθημα: Νεοελληνική Λογοτεχνία Τάξη:

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Ανάπτυξης ραστηριοτήτων και ιδακτικής Αξιοποίησης Εκπαιδευτικού Λογισµικού Προσοµοίωσης

Πλαίσιο Ανάπτυξης ραστηριοτήτων και ιδακτικής Αξιοποίησης Εκπαιδευτικού Λογισµικού Προσοµοίωσης Πλαίσιο Ανάπτυξης ραστηριοτήτων και ιδακτικής Αξιοποίησης Εκπαιδευτικού Λογισµικού Προσοµοίωσης Κανίδης Ευάγγελος 1, Γρηγοριάδου Μαρία 2, Βοσνιάδου Στέλλα 1, Γόγουλου Αγορίτσα 2 1 ιεπανεπιστηµιακό Πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματιζόμενοι με αριθμούς στο περιβάλλον του Microworlds Pro: διαθεματική προσέγγιση περί «πολλαπλασίων και διαιρετών»

Πειραματιζόμενοι με αριθμούς στο περιβάλλον του Microworlds Pro: διαθεματική προσέγγιση περί «πολλαπλασίων και διαιρετών» Πειραματιζόμενοι με αριθμούς στο περιβάλλον του Microworlds Pro: διαθεματική προσέγγιση περί «πολλαπλασίων και διαιρετών» μια Νίκος Δαπόντες Φυσικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Το περιβάλλον Microworlds

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αναπνευστικό σύστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Παρουσίαση ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών, ΕΠΠΣ-ΑΠΣ Υλικό Επιµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποιώντας το Περιβάλλον PROSYS και τη ιδακτική Προσέγγιση των Περιπτώσεων σε ένα Μαθησιακό Σενάριο για τις Μηχανές Αναζήτησης

Αξιοποιώντας το Περιβάλλον PROSYS και τη ιδακτική Προσέγγιση των Περιπτώσεων σε ένα Μαθησιακό Σενάριο για τις Μηχανές Αναζήτησης Αξιοποιώντας το Περιβάλλον PROSYS και τη ιδακτική Προσέγγιση των Περιπτώσεων σε ένα Μαθησιακό Σενάριο για τις Μηχανές Αναζήτησης Kυπαρισσία A. Παπανικολάου και Ευαγγελία Γουλή Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,

Διαβάστε περισσότερα

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Λαδιάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Β Αθήνας Μπέλλου Ιωάννα, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ MICROWORDS PRO

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ MICROWORDS PRO 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 281 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ MICROWORDS PRO Δαπόντες Νίκος Φυσικός daponte@sch.gr Μαστρογιάννης Ιάκωβος Επιμορφωτής ΤΠΕ iakomas@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: Σχεδίαση µικρών εξειδικευµένων προγραµµάτων, νόµοι κίνησης, Φύλλα εργασίας.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: Σχεδίαση µικρών εξειδικευµένων προγραµµάτων, νόµοι κίνησης, Φύλλα εργασίας. Το «εικονικό εργαστήριο» για τη µελέτη των νόµων του Νεύτωνα σε τρία διαφορετικά περιβάλλοντα: Modellus, Interactive Physics, Microworlds Pro Ρόδος, 26 29 Σεπτεµβρίου 2002 Νίκος απόντες, Θανάσης Γεράγγελος,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Συμπληρωματικό κείμενο στη θέση του Δ.Σ. της ΠΕΚαΠ για την Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Τελική έκδοση κειμένου: Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

«Robo-πολη» Μια πρόταση για τη διδακτική αξιοποίηση συστημάτων ρομποτικής στο Δημοτικό Σχολείο

«Robo-πολη» Μια πρόταση για τη διδακτική αξιοποίηση συστημάτων ρομποτικής στο Δημοτικό Σχολείο 5ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 «Robo-πολη» Μια πρόταση για τη διδακτική αξιοποίηση συστημάτων ρομποτικής στο Δημοτικό Σχολείο Σωτήρης Τερζίδης Δάσκαλος sterzidi@sch.gr Γιάννης Γουμενάκης Δάσκαλος

Διαβάστε περισσότερα

Μια στατιστική έρευνα των παραµέτρων διδασκαλίας του µαθήµατος "Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον"

Μια στατιστική έρευνα των παραµέτρων διδασκαλίας του µαθήµατος Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον 106 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» Μια στατιστική έρευνα των παραµέτρων διδασκαλίας του µαθήµατος "Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον" Χρήστος Κοίλιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΣΗ ΕΥΘΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΣΗ ΕΥΘΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 184 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΣΗ ΕΥΘΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ιωάννου Στυλιανός Εκπαιδευτικός Μαθηματικός Β θμιας Εκπ/σης Παιδαγωγική αναζήτηση Η τριγωνομετρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση: Η όξινη βροχή. Ηλικιακή ομάδα 9-12

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση: Η όξινη βροχή. Ηλικιακή ομάδα 9-12 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση: Η όξινη βροχή Ηλικιακή ομάδα 9-12 Φυσική καταστροφή, ηλικιακή ομάδα, γνωστικό αντικείμενο Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού ηλικίας 9-12 ετών (Δ, Ε,

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δυσκολίες ΙΙ. Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Μαθησιακές δυσκολίες ΙΙ. Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Μαθησιακές δυσκολίες ΙΙ Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Μάρτιος 2010 Προηγούμενη διάλεξη Μαθησιακές δυσκολίες Σε όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Εννοιολογικός Χάρτης ως Εργαλείο ιδασκαλίας

Ο Εννοιολογικός Χάρτης ως Εργαλείο ιδασκαλίας ιδακτική της Πληροφορικής Νοέµβριος 2005 Ο Εννοιολογικός Χάρτης ως Εργαλείο ιδασκαλίας Ο Εννοιολογικός Χάρτης ως Εργαλείο ιδασκαλίας Γρηγοριάδου, Μ., Γουλή, Ε., Γόγουλου Α. 1 Εισαγωγή Ο εννοιολογικός χάρτης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Μάθηση Γενικότερος όρος από την «εκπαίδευση» Την εκπαίδευση την αντιλαμβανόμαστε σαν διαδικασία μέσα στην τάξη «Μάθηση» παντού και συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Ε ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΟΥΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΝΙΖΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΟΜΑΔΑ Ε ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΟΥΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΝΙΖΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑ Ε ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΟΥΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΝΙΖΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Εισαγωγή Η μεγάλη ανάπτυξη και ο ρόλος που

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτική Δομή με άγνωστο αριθμό επαναλήψεων

Επαναληπτική Δομή με άγνωστο αριθμό επαναλήψεων Διδακτικό Σενάριο για μελέτη Επαναληπτική Δομή με άγνωστο αριθμό επαναλήψεων Περιεχόμενα Διδακτικό Σενάριο για μελέτη... 1 Επαναληπτική Δομή με άγνωστο αριθμό επαναλήψεων... 1 1. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση χελώνας με τις βασικές εντολές στο προγραμματιστικό περιβάλλον MicroWorlds Pro

Καθοδήγηση χελώνας με τις βασικές εντολές στο προγραμματιστικό περιβάλλον MicroWorlds Pro Καθοδήγηση χελώνας με τις βασικές εντολές στο προγραμματιστικό περιβάλλον MicroWorlds Pro Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά ένα από τα διδακτικά σενάρια που αναπτύχθηκαν κατά την πρώτη περίοδο επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθμικές δομές επανάληψης - Όσο συνθήκη... επανάλαβε

Αλγοριθμικές δομές επανάληψης - Όσο συνθήκη... επανάλαβε ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Κοκκαλάρα Μαρία 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1.1 Τίτλος διδακτικού σεναρίου Αλγοριθμικές δομές επανάληψης - Όσο συνθήκη... επανάλαβε 1.2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Το

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μιχάλης Αργύρης

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μιχάλης Αργύρης ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Μιχάλης Αργύρης 1 Λόγοι και αναλογίες Περίληψη Οι μαθητές έχουν στη διάθεσή τους μια υπολογιστική οντότητα, ένα καγκουρό του οποίου το μέγεθος μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Παιχνίδι Ρόλων στο Δημοτικό για τη διδασκαλία των Διαδικασιών σε Logo

Ένα Παιχνίδι Ρόλων στο Δημοτικό για τη διδασκαλία των Διαδικασιών σε Logo 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 805 Ένα Παιχνίδι Ρόλων στο Δημοτικό για τη διδασκαλία των Διαδικασιών σε Logo Θ. Σκυλογιάννης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19, Ολοήμερο Δημοτικό Εκπαιδευτική Αναγέννηση,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία Πολυµεσικής Εφαρµογής: Μια ιδακτική Προσέγγιση για το Μάθηµα «Εφαρµογές Πολυµέσων» ΤΕΕ

ηµιουργία Πολυµεσικής Εφαρµογής: Μια ιδακτική Προσέγγιση για το Μάθηµα «Εφαρµογές Πολυµέσων» ΤΕΕ ηµιουργία Πολυµεσικής Εφαρµογής: Μια ιδακτική Προσέγγιση για το Μάθηµα «Εφαρµογές Πολυµέσων» ΤΕΕ Αγγέλαινα Σοφία, Μίχα Γεωργία 1 ο ΤΕΕ Άργους sangelaina@sch.gr, miha_georgia@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Παρουσιάζουµε

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική του Προγραμματισμού

Διδακτική του Προγραμματισμού Διδακτική του Προγραμματισμού Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Φεβρουάριος 2010 Γενικοί στόχοι μαθήματος Δημιουργία μαθησιακής κοινότητας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αξονική συµµετρία» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για την αναµόρφωση του µαθήµατος Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον

Προτάσεις για την αναµόρφωση του µαθήµατος Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Προτάσεις για την αναµόρφωση του µαθήµατος Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον ουκάκης Γ. Σπυρίδων Εκπαιδευτικός Αµερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος Αθήνα, Ελλάδα sdoukakis@mail.ntua.gr Κοίλιας

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας: Σειριακή Αναζήτηση (Sequential searching) στοιχείου σε πίνακα

Σενάριο Διδασκαλίας: Σειριακή Αναζήτηση (Sequential searching) στοιχείου σε πίνακα Σενάριο Διδασκαλίας: Σειριακή Αναζήτηση (Sequential searching) στοιχείου σε πίνακα Νικολέττα Σούλα nsoula@sch.gr Καθηγήτρια Πληροφορικής, Med Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κορδάκη Τµήµα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Παν/µίου Πατρών kordaki@cti.gr

Μαρία Κορδάκη Τµήµα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Παν/µίου Πατρών kordaki@cti.gr Το Μοντέλο των Στρατηγικών Επίλυσης ενός Προγραµµατιστικού Προβλήµατος σε ένα Περιβάλλον Πολλαπλών Αναπαραστάσεων για τη Μάθηση του Προγραµµατισµού σε γλώσσα C Μαρία Κορδάκη Τµήµα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 783 ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ξυνόγαλος Στέλιος Διδάκτορας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας stelios@uom.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Τέχνη και Μαθηματικά για όλους Μπορεί ο Η/Υ να σχεδιάσει ένα έργο του V.Vasarely;

Τέχνη και Μαθηματικά για όλους Μπορεί ο Η/Υ να σχεδιάσει ένα έργο του V.Vasarely; Ημερίδα«Η διδασκαλία της Πληροφορικής στην Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση» Ομάδα Ηλεκτρονικής Μάθησης Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΣχέδιοεργασίαςγιατηνΒ ήγ Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Εισαγωγή Η χώρα μας απέκτησε Νέα Προγράμματα Σπουδών και Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ Δημοτικού - Προγραμματίζω τον υπολογιστή. Σχέδιο Μαθήματος No 1 Εισαγωγή στο προγραμματιστικό περιβάλλον της EasyLogo

ΣΤ Δημοτικού - Προγραμματίζω τον υπολογιστή. Σχέδιο Μαθήματος No 1 Εισαγωγή στο προγραμματιστικό περιβάλλον της EasyLogo ΣΤ Δημοτικού - Προγραμματίζω τον υπολογιστή Σχέδιο Μαθήματος No 1 Εισαγωγή στο προγραμματιστικό περιβάλλον της EasyLogo Εμπλεκόμενες έννοιες «Γραφή» και άμεση εκτέλεση εντολής. Αποτέλεσμα εκτέλεσης εντολής.

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo;

Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo; Κεφάλαιο 2 Εισαγωγή Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo; Η Logo είναι μία από τις πολλές γλώσσες προγραμματισμού. Κάθε γλώσσα προγραμματισμού έχει σκοπό τη δημιουργία προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Scratch Δημοτικό 2 : Εισαγωγή στις βασικές εντολές και λειτουργίες της Scratch

Scratch Δημοτικό 2 : Εισαγωγή στις βασικές εντολές και λειτουργίες της Scratch Scratch Δημοτικό 2 : Εισαγωγή στις βασικές εντολές και λειτουργίες της Scratch Εκτιμώμενη διάρκεια: Δύο διδακτικές ώρες Ένταξη στο πρόγραμμα σπουδών Στο Πρόγραμμα Σπουδών του Ολοήμερου Δημοτικού (ΦΕΚ 1139/28-7-2010)

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣεφx ΣΤΗΝ ΒΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΜΑΔΑΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣεφx ΣΤΗΝ ΒΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΜΑΔΑΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣεφx ΣΤΗΝ ΒΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΜΑΔΑΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χριστόφορος Δερμάτης ΠΕ 0 3 Γυμνάσιο - Λυκειακές τάξεις Κασσιόπης Κέρκυρα 01/07/2015 1. Συνοπ τική π εριγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής π ρακτικής Γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Δείγματα Ερωτημάτων. των τεστ πιστοποίησης

Δείγματα Ερωτημάτων. των τεστ πιστοποίησης Δείγματα Ερωτημάτων των τεστ πιστοποίησης ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του ΥπΕΠΘ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ), Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Σκοπός τη σημερινής παρουσίασης: αναγνώριση της παρατήρησης ως πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα