Εργαλεία Διασφάλισης Περιβαλλοντικής Ποιότητας (ISO EMAS - ECOLABEL - LCA)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εργαλεία Διασφάλισης Περιβαλλοντικής Ποιότητας (ISO EMAS - ECOLABEL - LCA)"

Transcript

1

2 Εργαλεία Διασφάλισης Περιβαλλοντικής Ποιότητας (ISO EMAS - ECOLABEL - LCA)

3 Εργαλεία Διασφάλισης Περιβαλλοντικής Ποιότητας Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) Διασφάλιση Περιβαλλοντικής Ποιότητας Προϊόντων ISO EMAS Οικολογικ ό Σήμα ΑΚΖ

4 Σειρά προτύπων ISO ISO Πρότυπα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO Πρότυπα Επιχειρήσεων Περιβαλλοντικός Έλεγχος Εκτίμηση Περιβαλλοντικής Επίδοσης Σύστημα Περιβαλλοντική ς Διαχείρισης (ΣΠΔ) Πρότυπα Προϊόντων Περιβαλλοντική Σήμανση Ανάλυση Κύκλου Ζωής Περιβαλλοντικές πλευρές τυποποίησης προϊόντων

5 Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης είναι στην ουσία επέκταση ενός Συστήματος Ποιότητας σε μία επιχείρηση, μέσω του οποίου εισάγονται τα περιβαλλοντικά θέματα στη διαχειριστική λειτουργία της επιχείρησης. Τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε διεθνές επίπεδο περιγράφονται από το ISO και σε κοινοτικό από τον Κανονισμό EMAS (761/2001). Ο Κανονισμός EMAS και το πρότυπο ISO έχουν κοινή υποδομή, σχεδόν την ίδια προσέγγιση, καθώς και πολλές κοινές απαιτήσεις και αποτελέσματα.

6 Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) Σκοπός ενός ΣΠΔ είναι η συνεχόμενη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης μιας επιχείρησης, ώστε να διασφαλίζονται: η συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία η επίτευξη της περιβαλλοντικής πολιτικής της επιχείρησης η προστασία του περιβάλλοντος και η πρόληψη της ρύπανσης σε ισορροπία με τις κοινωνικό-οικονομικές ανάγκες της επιχείρησης

7 Ο Κύκλος του Deming Ο κύκλος του Deming είναι ουσιαστικά ένας κύκλο βελτίωσης και αποτελείται από την ακόλουθη σειρά δράσεων: A C P D Plan, Do, Check, Act Τόσο το πρότυπο ISO όσο και ο κανονισμός EMAS χρησιμοποιούν αυτόν τον κύκλο ως κινητήρια δύναμη για την διαδικασία βελτίωσης που απαιτείται.

8 Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΔΠ) Εισαγωγή (1) Η ανάγκη για ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών θεμάτων οδήγησε στην δημιουργία των Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ). Το ΣΠΔ είναι ένα σύνολο από ενέργειες που οδηγεί μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό στην υιοθέτηση περιβαλλοντικής πολιτικής και στην εφαρμογή περιβαλλοντικού προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα ένα ΣΠΔ αποτελεί μια οργανωτική δομή που περιλαμβάνει κατάλληλες μεθόδους, διαδικασίες, πληροφορίες και ευθύνες με απώτερο στόχο την επίτευξη της περιβαλλοντικής διαχείρισης.

9 Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) Εισαγωγή (2) Σκοπός ενός ΣΠΔ είναι η συνεχόμενη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης ενός οργανισμού, ώστε να διασφαλίζονται η: Συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία & επίτευξη της περιβαλλοντικής πολιτικής της επιχείρησης προστασία του περιβάλλοντος Πρόληψη της ρύπανσης σε ισορροπία με τις κοινωνικόοικονομικές ανάγκες της επιχείρησης Στη συνέχεια περιγράφεται ο κύκλος εφαρμογής των ΣΠΔ και τα επιμέρους στάδια από τα οποία αποτελείται.

10 Κύκλος εφαρμογής ΣΠΔ Το πρότυπο ISO εισήχθη το 1996 από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) και προσδιορίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή ΣΠΔ σε οργανισμούς. Το EMAS είναι Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου στο οποίο μπορούν να συμμετέχουν εθελοντικά επιχειρήσεις και οργανισμοί. Το υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή 'Ένωση τον Ιούνιο 1993 με τον Κανονισμό 1836/93/ΕΟΚ. Ο αναθεωρημένος Κανονισμός 761/2001 του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εφαρμόζεται από τις 10 Απριλίου Ο κύκλος εφαρμογής των ΣΠΔ περιλαμβάνει συγκεκριμένα στάδια τα οποία παρουσιάζονται στο σχήμα 1 που ακολουθεί.

11 Κύκλος εφαρμογής ΣΠΔ

12 Κύκλος εφαρμογής ΣΠΔ Στάδια (1) Πιο συγκεκριμένα ο κύκλος εφαρμογής των ΣΠΔ περιλαμβάνει τα εξής στάδια: α) Περιβαλλοντική Πολιτική: ο οργανισμός καθορίζει την περιβαλλοντική του πολιτική η οποία αντανακλά τη δέσμευση της διοίκησης του για συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και για διαρκή βελτίωση και πρόληψη της ρύπανσης β) Σχεδιασμός: στο στάδιο αυτό ο οργανισμός ή η επιχείρηση δημιουργεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα υλοποιήσει την περιβαλλοντική του πολιτική. Η απαίτηση αυτή περιλαμβάνει τα ακόλουθα επιμέρους στάδια:

13 Κύκλος εφαρμογής ΣΠΔ Στάδια (2) Περιβαλλοντικά θέματα: ο οργανισμός καθιερώνει και διατηρεί διαδικασία για τον εντοπισμό των περιβαλλοντικών πλευρών των δραστηριοτήτων, προϊόντων ή υπηρεσιών του. Επιπλέον ο οργανισμός πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι πλευρές που σχετίζονται με αυτές τις σημαντικές επιπτώσεις λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό των περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων. Νομικές και άλλες απαιτήσεις: ο οργανισμός καθιερώνει και διατηρεί διαδικασία για να εντοπίζει και να έχει πρόσβαση στις νομοθετικές και άλλες απαιτήσεις που άπτονται των δραστηριοτήτων του

14 Κύκλος εφαρμογής ΣΠΔ Στάδια (3) Σκοποί και στόχοι: ο οργανισμός καθιερώνει και διατηρεί τεκμηριωμένους περιβαλλοντικούς σκοπούς και στόχους σε κάθε σχετική λειτουργία και επίπεδο εντός του οργανισμού η της επιχείρησης Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης: ο οργανισμός εγκαθιστά και διατηρεί πρόγραμμα για την επίτευξη των περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων

15 Κύκλος εφαρμογής ΣΠΔ Στάδια (3) γ) Εφαρμογή και Λειτουργία: στη φάση αυτή το ΣΠΔ του οργανισμού τίθεται σε λειτουργία. Η απαίτηση αυτή περιλαμβάνει τα εξής στάδια: Δομή και υπευθυνότητες: καθορίζονται οι ρόλοι, οι ευθύνες και οι αρμοδιότητες, τεκμηριώνονται και γνωστοποιούνται προκειμένου να εξυπηρετήσουν αποτελεσματικά την περιβαλλοντική διαχείριση Εκπαίδευση: εντοπίζονται οι ανάγκες εκπαίδευσης των εργαζομένων όλων των βαθμίδων, καθιερώνεται και διατηρείται διαδικασία για την ενημέρωση και ευαισθητοποίησή τους

16 Κύκλος εφαρμογής ΣΠΔ Στάδια (4) Περιβαλλοντική τεκμηρίωση: ο οργανισμός καθιερώνει και διατηρεί πληροφορίες σε γραπτή ή ηλεκτρονική μορφή Έλεγχος (εγγράφων - διεργασιών): ο οργανισμός καθιερώνει και διατηρεί διαδικασία ελέγχου των εγγράφων που απαιτούνται από το πρότυπο Έκτακτα περιστατικά: ο οργανισμός καθιερώνει και διατηρεί διαδικασίες για τον προσδιορισμό της πιθανότητας εμφάνισης ατυχημάτων και επειγουσών καταστάσεων και αντίδρασης σε αυτά, καθώς και για την πρόληψη και τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που μπορεί να συνδέονται με αυτές

17 Κύκλος εφαρμογής ΣΠΔ Στάδια (5) δ) Έλεγχοι και διορθωτικές ενέργειες: στη φάση αυτή διεξάγονται έλεγχοι και πραγματοποιούνται διορθωτικές ενέργειες για τη βελτίωση του ΣΠΔ. Η απαίτηση αυτή περιλαμβάνει τα εξής στάδια: Παρακολούθηση και μετρήσεις: ο οργανισμός καθιερώνει και διατηρεί τεκμηριωμένες διαδικασίες για την παρακολούθηση και μέτρηση, σε τακτική βάση, των βασικών χαρακτηριστικών των λειτουργιών και δραστηριοτήτων του, οι οποίες μπορεί να έχουν σημαντική επίπτωση στο περιβάλλον Διορθωτικές ενέργειες: ο οργανισμός καθιερώνει και διατηρεί τεκμηριωμένες διαδικασίες για τις περιπτώσεις που απαιτούνται διορθωτικές ενέργειες στο ΣΠΔ

18 Κύκλος εφαρμογής ΣΠΔ Στάδια (5) Αρχεία: ο οργανισμός καθιερώνει και διατηρεί τεκμηριωμένες διαδικασίες για την ταυτοποίηση, διατήρηση και καταστροφή των περιβαλλοντικών αρχείων. Τα αρχεία αυτά πρέπει να περιλαμβάνουν αρχεία εκπαίδευσης και αποτελέσματα επιθεωρήσεων και ανασκοπήσεων. Επιθεώρηση ΣΠΔ: ο οργανισμός καθιερώνει και διατηρεί πρόγραμμα και διαδικασίες για τη διεξαγωγή περιοδικών επιθεωρήσεων του ΣΠΔ ε) Ανασκόπηση από τη διοίκηση: στη φάση αυτή η ανώτατη διοίκηση του οργανισμού πραγματοποιεί σε τακτά χρονικά διαστήματα ανασκόπηση και αξιολόγηση του ΣΠΔ.

19 Σύγκριση των ΣΠΔ Ο Κανονισμός EMAS και το πρότυπο ISO έχουν κοινή υποδομή, πολλές κοινές απαιτήσεις και αποτελέσματα και παρόμοια προσέγγιση και συλλογιστική. Ένα ουσιώδες κοινό χαρακτηριστικό και των δύο συστημάτων είναι η συμβατότητά τους με τα Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Παρόλαυτά υπάρχουν σημαντικές διαφορές που εντοπίζονται κυρίως στον τρόπο πιστοποίησης και καταχώρησης. Στον Πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται οι σημαντικότερες διαφορές μεταξύ των δύο συστημάτων.

20 Διαφορές μεταξύ των ΣΠΔ EMAS ISO14001 Χαρακτηρισμός Ευρωπαϊκός Κανονισμός Διεθνές πρότυπο Αρχική περιβαλλοντική ανάλυση Υποχρεωτική Συστήνεται Συνεχής βελτίωση Βελτίωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων Βελτίωση ΣΠΔ ως μέσο βελτίωσης των επιπτώσεων Επικοινωνία με το κοινό Περιβαλλοντική δήλωση Περιβαλλοντική πολιτική Δημοσιοποίηση Μεγάλη Περιορισμένη Πιστοποίηση/ επικύρωση Επικύρωση ΣΠΔ και περιβαλλοντικής δήλωσης κάθε χρόνο Πιστοποίηση ΣΠΔ κάθε τρία χρόνια

21 Εφαρμογή προτύπου ISO σε βιομηχανία γάλακτος Παρουσίαση βιομηχανίας γάλακτος (1) Πρόκειται για βιομηχανικό συγκρότημα παραλαβής, επεξεργασίας και τυποποίησης γάλακτος, γαλακτοκομικών προϊόντων και χυμών. Πιο συγκεκριμένα τα προϊόντα της βιομηχανίας γάλακτος είναι: Γάλα (λευκό και κακάο) Τυριά Γιαούρτια Παγωτά Βούτυρο Χυμοί

22 Εφαρμογή προτύπου ISO σε βιομηχανία γάλακτος Παρουσίαση βιομηχανίας γάλακτος (2) Τα τμήματα που λειτουργούν στην βιομηχανία γάλακτος είναι, τμήμα: Τυροκομείου Γιαούρτης Βουτύρου Γάλακτος Παγωτού Αποστείρωσης Εμφιάλωσης Γενικής επεξεργασίας Εκτός από τους χώρους παραγωγής στη βιομηχανία γάλακτος λειτουργούν: συνεργεία, μονάδα βιολογικού καθαρισμού, ψυχροστάσιο, ξυλουργείο, βαφείο, χώρος επισκευής και καθαρισμού ψυγείων. Στη βιομηχανία απασχολούνται περίπου 420 εργαζόμενοι.

23 Εφαρμογή προτύπου ISO σε βιομηχανία γάλακτος Παρουσίαση βιομηχανίας γάλακτος (3) Η βιομηχανία γάλακτος βρίσκεται στο 5 χλμ. από την πόλη του Λαγκαδά και σε απόσταση 14 χλμ. από τη Θεσσαλονίκη. Η περιοχή ανήκει στην ευρύτερη λεκάνη απορροής της Λίμνης Αγίου Βασιλείου του Λαγκαδά (Κορώνεια). Η απόσταση από τη λίμνη είναι 6 χλμ. Η επιφάνεια του οικοπέδου είναι τ.μ και οι εγκαταστάσεις καλύπτουν έκταση τ.μ. Tη συνολική ευθύνη για την περιβαλλοντική επίδοση της βιομηχανίας φέρει ο Γενικός Διευθυντής. Υπεύθυνη για τον σχεδιασμό και τη λειτουργία του ΣΠΔ είναι η Ομάδα Περιβάλλοντος, η οποία διευθύνεται και συντονίζεται από τον Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΥΠΔ). Η Ομάδα Περιβάλλοντος επιλέγεται από τον ΥΠΔ. Τα μέλη της κατέχουν καίριες θέσεις στη βιομηχανία που σχετίζονται με σημαντικά περιβαλλοντικά θέματα. Ο ΥΠΔ και η Ομάδα Περιβάλλοντος εξασφαλίζουν ότι οι απαιτήσεις του ΣΠΔ έχουν καθιερωθεί, εφαρμόζονται και τηρούνται σύμφωνα με το πρότυπο ISO και τέλος, δίνουν αναφορά στην ανώτατη διοίκηση σχετικά με την επίδοση του ΣΠΔ.

24 Εφαρμογή προτύπου ISO σε βιομηχανία γάλακτος Σύνταξη Περιβαλλοντικής Πολιτικής (1) Η Περιβαλλοντική Πολιτική της βιομηχανίας αντανακλά τη δέσμευση της διοίκησης για συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και για διαρκή βελτίωση και πρόληψη της ρύπανσης. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η δήλωση Περιβαλλοντικής Πολιτικής που υιοθέτησε η γαλακτοβιομηχανία:

25 Εφαρμογή προτύπου ISO σε βιομηχανία γάλακτος Σύνταξη Περιβαλλοντικής Πολιτικής (2) Περιβαλλοντική Πολιτική Η επιχείρηση (δίνεται η επωνυμία της επιχείρησης), στο (δίνεται η τοποθεσία της επιχείρησης), παράγει και διαθέτει στην εγχώρια αγορά γαλακτοκομικά προϊόντα. Η επιχείρηση δεσμεύεται για την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων χρησιμοποιώντας μεθόδους παραγωγής, οι οποίες προκαλούν την χαμηλότερη δυνατή επιβάρυνση στο περιβάλλον.

26 Εφαρμογή προτύπου ISO σε βιομηχανία γάλακτος Σύνταξη Περιβαλλοντικής Πολιτικής (3) Έχοντας επίγνωση των επιπτώσεων που προκύπτουν από την παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων στο περιβάλλον, η επιχείρηση εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνή πρότυπο ISO και δεσμεύεται για: την τήρηση όλων των σχετικών περιβαλλοντικών νομοθετικών απαιτήσεων τη ρύθμιση και βελτίωση των διεργασιών παραγωγής και των λοιπών δραστηριοτήτων της με σκοπό την κατά το δυνατόν μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε επίπεδα που να μην υπερβαίνουν εκείνα που αντιστοιχούν στην οικονομικώς βιώσιμη εφαρμογή της καλύτερης διαθέσιμης τεχνολογίας. τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων.

27 Εφαρμογή προτύπου ISO σε βιομηχανία γάλακτος Σύνταξη Περιβαλλοντικής Πολιτικής (4) Επιπλέον, η επιχείρηση κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της βασίζεται στις αρχές δράσης που συνοψίζονται στα παρακάτω: να ενθαρρύνει την εμπλοκή όλων των εργαζομένων σε δράσεις περιβαλλοντικής βελτίωσης και να συμβάλει στην ανάπτυξη της συναίσθησης ευθύνης για το περιβάλλον, να προβαίνει στη συνεχή αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της (παρελθούσες, τρέχουσες, μελλοντικές, συνήθεις, ασυνήθεις), να ορίζει και να αναθεωρεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους περιβαλλοντικούς αντικειμενικούς σκοπούς και στόχους που θέτει μέσα από το περιβαλλοντικό της πρόγραμμα,

28 Εφαρμογή προτύπου ISO σε βιομηχανία γάλακτος Σύνταξη Περιβαλλοντικής Πολιτικής (5) να υποστηρίζει τους πελάτες-αγοραστές των προϊόντων της, με σαφείς οδηγίες, για την ευαισθητοποιημένη περιβαλλοντικά χρήση και διάθεση των συσκευασιών της, να προτρέπει όλα τα τρίτα μέρη (προμηθευτές, εργολάβους) που εμπλέκονται στην άσκηση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης στην επίτευξη ανάλογων περιβαλλοντικών επιδόσεων με αυτών της επιχείρησης, να δημοσιοποιεί την περιβαλλοντική της πολιτική και να αποβλέπει στη δημιουργία και διατήρηση μιας σχέσης εμπιστοσύνης με τις δημόσιες αρχές, την τοπική κοινωνία, τους προμηθευτές της και τους πελάτες της.

29 Εφαρμογή προτύπου ISO σε βιομηχανία γάλακτος Σχεδιασμός (1) Σύμφωνα με το πρότυπο ISO ένας οργανισμός πρέπει να καθιερώσει και να διατηρεί διαδικασίες για τον εντοπισμό των περιβαλλοντικών πλευρών των δραστηριοτήτων, προϊόντων ή υπηρεσιών του, τις οποίες μπορεί να ελέγξει και επί των οποίων μπορεί να αναμένεται ότι έχει δυνατότητα παρέμβασης.

30 Εφαρμογή προτύπου ISO σε βιομηχανία γάλακτος Σχεδιασμός (2) Στόχος αυτής της διαδικασίας είναι να προσδιοριστούν εκείνες οι πλευρές που έχουν ή μπορεί να έχουν σημαντική επίπτωση στο περιβάλλον (ISO 14001: 1996, παράγραφος 4.3.1). Η Αρχική Περιβαλλοντική Ανάλυση (ΑΠΑ) αποσκοπεί να καταγράψει όλες τις περιβαλλοντικές πλευρές των δραστηριοτήτων της βιομηχανίας γάλακτος και να αξιολογήσει την επίπτωση τους στο περιβάλλον. Η ΑΠΑ αποτελεί θεμελιώδη λίθο για την εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ), καθώς επιτρέπει σε έναν οργανισμό: να καταγράψει την τρέχουσα θέση του σε σχέση με το περιβάλλον, και να ορίσει τους περιβαλλοντικά αντικειμενικούς σκοπούς και στόχους του σύμφωνα με τις πλευρές που έχουν τη σημαντικότερη επίπτωση στο περιβάλλον.

31 Εφαρμογή προτύπου ISO σε βιομηχανία γάλακτος Σχεδιασμός (3) Με άλλα λόγια, η ΑΠΑ παρέχει το κατάλληλο πλαίσιο για την συστηματική ιεράρχηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από τις δραστηριότητες ενός οργανισμού και στην συγκεκριμένη περίπτωση της βιομηχανίας γάλακτος. Με βάση τα αποτελέσματα της ΑΠΑ, θα οριστούν οι περιβαλλοντικοί αντικειμενικοί σκοποί και στόχοι της γαλακτοβιομηχανίας. Το σύνολο των αντικειμενικών σκοπών και στόχων μαζί με τον ορισμό των μέσων επίτευξης τους και των κατά περίπτωση αρμοδίων θα αποτελέσουν το πρόγραμμα περιβαλλοντικής διαχείρισης της βιομηχανίας, το οποίο θα έχει ως στόχο τη βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης.

32 Εφαρμογή προτύπου ISO σε βιομηχανία γάλακτος Σχεδιασμός (4) Η ΑΠΑ, θα ενημερώνεται σε ετήσια βάση από τον Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΥΠΔ), με την υποστήριξη της Ομάδας Περιβάλλοντος, ώστε να εξασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή του ΣΠΔ από την βιομηχανία. Σημειώνεται ότι κατά την ετήσια ενημέρωση της ΑΠΑ θα γίνεται αναφορά μόνο στα θέματα που έχουν αλλάξει σε σχέση με την προηγούμενη ΑΠΑ.

33 Εφαρμογή προτύπου ISO σε βιομηχανία γάλακτος Σχεδιασμός (5) Όπως ήδη αναφέρθηκε, η εξέταση όλων των περιβαλλοντικών πλευρών της βιομηχανίας αποτελεί τη βάση για την καθιέρωση του ΣΠΔ. Τα απαιτούμενα στοιχεία για την εκπόνηση της ΑΠΑ συλλέχθηκαν μετά από εξέταση όλων των δραστηριοτήτων και των προϊόντων της βιομηχανίας γάλακτος. Οι βασικές δραστηριότητες της βιομηχανίας συμπεριλαμβάνουν: εισκόμιση νωπού γάλακτος, παραγωγική διαδικασία, καθαρισμό (CIP), διακίνηση τελικών προϊόντων, αποθήκευση, συντήρηση, διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων κ.λ.π. Παράλληλα εξετάστηκαν οι υφιστάμενες πρακτικές και διαδικασίες περιβαλλοντικής διαχείρισης. Ουσιώδους σημασίας κατά την εξέταση των δραστηριοτήτων της γαλακτοβιομηχανίας είναι και η καταγραφή των περιβαλλοντικών νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων που την διέπουν. Η περιβαλλοντική νομοθεσία που αφορά τη συγκεκριμένη βιομηχανία καταγράφηκε σε μητρώο νομοθεσίας.

34 Εφαρμογή προτύπου ISO σε βιομηχανία γάλακτος Σχεδιασμός (6) Τα στοιχεία της ΑΠΑ συλλέχθηκαν με τους εξής τρόπους: άντληση από αρχεία της γαλακτοβιομηχανίας, τιμολόγια, μετρήσεις, επιτόπια έρευνα, συζητήσεις. Η επιτόπια έρευνα γινόταν ανά τμήμα παραγωγής ή λειτουργίας της βιομηχανίας. Το περιεχόμενο της ΑΠΑ αφορά: στην καταγραφή περιβαλλοντικής νομοθεσίας που άπτεται των δραστηριοτήτων της γαλακτοβιομηχανίας στον προσδιορισμό των περιβαλλοντικών θεμάτων στον προσδιορισμό των περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων στη σύνταξη του Προγράμματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

35 Εφαρμογή προτύπου ISO σε βιομηχανία γάλακτος Σχεδιασμός (7) Προσδιορισμός Περιβαλλοντικών Θεμάτων Σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001: 1996, ως περιβαλλοντική πλευρά (περιβαλλοντικό θέμα) νοείται κάθε στοιχείο των δραστηριοτήτων, προϊόντων ή υπηρεσιών ενός οργανισμού, το οποίο μπορεί να αλληλεπιδράσει με το περιβάλλον, ενώ σημαντική περιβαλλοντική πλευρά είναι αυτή που έχει ή μπορεί να έχει σημαντική περιβαλλοντική επίπτωση.

36 Εφαρμογή προτύπου ISO σε βιομηχανία γάλακτος Σχεδιασμός (8) Οι περιβαλλοντικές πλευρές που εξετάστηκαν στην γαλακτοβιομηχανία είναι: Κατανάλωση πρώτων υλών και υλικών Κατανάλωση ενέργειας Κατανάλωση νερού Διαχείριση επικίνδυνων / ειδικών ουσιών Αέριες εκπομπές και οσμές Παραγωγή και διαχείριση στερεών απορριμμάτων Παραγωγή και διαχείριση υγρών αποβλήτων Διαρροές στο έδαφος Θόρυβος / δονήσεις και έκλυση θερμικής ενέργειας

37 Εφαρμογή προτύπου ISO σε βιομηχανία γάλακτος Σχεδιασμός (9) Οι περιβαλλοντικές πλευρές εξετάστηκαν υπό τρεις συνθήκες λειτουργίες: Κανονικές συνθήκες, δηλαδή καθημερινές λειτουργίες της επιχείρησης Μη κανονικές συνθήκες λειτουργίας των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού της επιχείρησης, όπως η συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού της βιομηχανίας, συνθήκες έναρξης και διακοπής λειτουργίας του εξοπλισμού, συντήρηση δεξαμενών, μη αναμενόμενες βλάβες του Η/Μ και των δικτύων (π.χ. διακοπή ρεύματος) Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς ή μίας διαρροής μεγάλης εκτάσεως.

38 Εφαρμογή προτύπου ISO σε βιομηχανία γάλακτος Σχεδιασμός (10) Επιπλέον η εξέταση των περιβαλλοντικών πλευρών καλύπτει τις εξής τρεις χρονικές περιόδους: Παρούσες λειτουργίες της βιομηχανίας Παρελθούσες συνθήκες λειτουργίας της βιομηχανίας Προγραμματισμένες λειτουργίες της βιομηχανίας

39 Εφαρμογή προτύπου ISO σε βιομηχανία γάλακτος Σχεδιασμός (11) Επιπλέον οι περιβαλλοντικές πλευρές διαχωρίζονται σε: Άμεσες πλευρές θεωρούνται εκείνες οι πλευρές που προκαλούνται από τις δραστηριότητες της βιομηχανίας (π.χ. υγρά απόβλητα από τη λειτουργία των τμημάτων παραγωγής). Έμμεσες πλευρές θεωρούνται οι πλευρές που δεν προκαλούνται από τη βιομηχανία, αλλά για τις οποίες η βιομηχανία μπορεί να ασκήσει κάποια επιρροή (π.χ. οι πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης των προμηθευτών). Οι έμμεσες πλευρές, τις οποίες η βιομηχανία δεν μπορεί να ελέγξει, δεν αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης για το πρότυπο ISO Η καταγραφή των άμεσων περιβαλλοντικών πλευρών για όλες τις δραστηριότητες γίνεται σε σχετικό μητρώο.

40 Εφαρμογή προτύπου ISO σε βιομηχανία γάλακτος Σχεδιασμός (12) Νομικές & Άλλες Απαιτήσεις Η βιομηχανία καταγράφει τις νομοθετικές και άλλες απαιτήσεις που άπτονται των δραστηριοτήτων της σε σχετικό μητρώο περιβαλλοντικής νομοθεσία

41 Εφαρμογή προτύπου ISO σε βιομηχανία γάλακτος Σχεδιασμός (13) Προσδιορισμός Περιβαλλοντικών Σκοπών και Στόχων Προκειμένου να προσδιοριστούν οι περιβαλλοντικοί σκοποί και στόχοι του οργανισμού θα πρέπει πρώτα να διεξαχθεί διαδικασία αξιολόγησης των περιβαλλοντικών πλευρών και μέσα από τη διαδικασία αυτή να εντοπιστούν οι σημαντικές πλευρές.

42 Εφαρμογή προτύπου ISO σε βιομηχανία γάλακτος Σχεδιασμός (14) Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης ελέγχεται η σημαντικότητα των περιβαλλοντικών πλευρών και προκύπτουν τα κύρια περιβαλλοντικά ζητήματα που αφορούν στις δραστηριότητες του οργανισμού. Με βάση τις σημαντικές περιβαλλοντικές πλευρές και επιπτώσεις των δραστηριοτήτων του, ο οργανισμός θα ορίσει τους αντικειμενικούς περιβαλλοντικούς σκοπούς και στόχους του, οι οποίοι θα απαρτίσουν το περιβαλλοντικό πρόγραμμα και θα οδηγήσουν σε βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης του οργανισμού.

43 Εφαρμογή προτύπου ISO σε βιομηχανία γάλακτος Σχεδιασμός (15) Στο Πρότυπο ISO δεν προτείνεται συγκεκριμένη μεθοδολογία αξιολόγησης των περιβαλλοντικών πλευρών ενός οργανισμού. Στο Πρότυπο ISO παρατίθενται ορισμένα κριτήρια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην διαδικασία αξιολόγησης. Ο ίδιος ο οργανισμός που εφαρμόζει το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης επιλέγει τη μεθοδολογία αξιολόγησης που θα ακολουθήσει προκειμένου να αξιολογήσει τις περιβαλλοντικές πλευρές των δραστηριοτήτων του.

44 Εφαρμογή προτύπου ISO σε βιομηχανία γάλακτος Σχεδιασμός (16) Στη συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικά η μεθοδολογία αξιολόγησης που εφαρμόστηκε στην βιομηχανία γάλακτος.

45 Εφαρμογή προτύπου ISO σε βιομηχανία γάλακτος Σχεδιασμός (17) Μεθοδολογία αξιολόγησης Τα βήματα αξιολόγησης που εφαρμόστηκαν παρουσιάζονται παρακάτω: Αρχικά προσδιορίστηκαν και καταγράφηκαν (αναλυτικά και συνοπτικά) οι περιβαλλοντικές πλευρές ανά δραστηριότητα. Προσδιορίστηκαν και καταγράφηκαν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των περιβαλλοντικών πλευρών. Ορίστηκαν τα κριτήρια αξιολόγησης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών πλευρών έγινε λαμβάνοντας υπόψη τις παραμέτρους που ακολουθούν: Νομοθεσία Περιβαλλοντική επικινδυνότητα Οικονομική επιβάρυνση της επιχείρησης από την περιβαλλοντική πλευρά της δραστηριότητας

46 Εφαρμογή προτύπου ISO σε βιομηχανία γάλακτος Σχεδιασμός (18) Για κάθε περιβαλλοντική πλευρά εξετάστηκε η ύπαρξη περιβαλλοντικής νομοθετικής απαίτησης σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί. Υπάρχει περιβαλλοντικής νομοθετικής απαίτησης; Δεν υπάρχει νομοθετική απαίτηση Υπάρχει νομοθετική απαίτηση και εφαρμόζεται Υπάρχει νομοθετική απαίτηση και δεν εφαρμόζεται Βαθμός σημαντικότητας 1 2 3

47 Εφαρμογή προτύπου ISO σε βιομηχανία γάλακτος Σχεδιασμός (19) Στη συνέχεια υπολογίστηκε η περιβαλλοντική επικινδυνότητα των περιβαλλοντικών πλευρών για κάθε αρνητική επίπτωση. Οι παράμετροι υπολογισμού της περιβαλλοντικής επικινδυνότητας είναι: η πιθανότητα εμφάνισης της πλευράς η συνέπεια εμφάνισης της πλευράς στις επηρεαζόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις

48 Εφαρμογή προτύπου ISO σε βιομηχανία γάλακτος Σχεδιασμός (20) Κάθε μία από τις παραμέτρους βαθμολογείται με 1 3 σύμφωνα με τον πίνακα 3. Ο συνολικός βαθμός περιβαλλοντικής επικινδυνότητας προκύπτει από τον παρακάτω πολλαπλασιασμό: πιθανότητα εμφάνισης x συνέπεια εμφάνισης Με βάση τον συνολικό βαθμό περιβαλλοντικής επικινδυνότητας μπορεί να υπολογιστεί ο βαθμός σημαντικότητας σύμφωνα με τον πίνακα 4. Τέλος, η οικονομική επιβάρυνση που προκύπτει από τις περιβαλλοντικές πλευρές υπολογίστηκε σύμφωνα με τον πίνακα 5.

49 Εφαρμογή προτύπου ISO σε βιομηχανία γάλακτος Σχεδιασμός (21)

50 Εφαρμογή προτύπου ISO σε βιομηχανία γάλακτος Σχεδιασμός (22)

51 Εφαρμογή προτύπου ISO σε βιομηχανία γάλακτος Σχεδιασμός (23)

52 Εφαρμογή προτύπου ISO σε βιομηχανία γάλακτος Σχεδιασμός (24) Αφού προσδιοριστεί ο βαθμός σημαντικότητας σύμφωνα με τα τρία κριτήρια που παρουσιάστηκαν παραπάνω ακολουθεί η διαδικασία εντοπισμού των σημαντικών περιβαλλοντικών πλευρών

53 Εφαρμογή προτύπου ISO σε βιομηχανία γάλακτος Σχεδιασμός (25) Σε αυτό το στάδιο γίνεται η ιεράρχηση των σημαντικών περιβαλλοντικών πλευρών με βάση τον βαθμό σημαντικότητας. Προτεραιότητα δίνεται στην κάλυψη των νομοθετικών απαιτήσεων. Με τη μεθοδολογία αυτή αξιολογήθηκαν οι περιβαλλοντικές πλευρές που καταγράφηκαν στο σύνολο των δραστηριοτήτων της βιομηχανίας.

54 Εφαρμογή προτύπου ISO σε βιομηχανία γάλακτος Σχεδιασμός (26) Τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης των περιβαλλοντικών πλευρών καταγράφονται σε σχετικά μητρώα. Πιο συγκεκριμένα κατά την αξιολόγηση συμπληρώθηκαν στην βιομηχανία γάλακτος τα παρακάτω μητρώα: Περιβαλλοντικών επιπτώσεων Αξιολόγησης περιβαλλοντικής επικινδυνότητας Αξιολόγησης περιβαλλοντικών πλευρών Σημαντικών περιβαλλοντικών πλευρών Έκτακτων περιστατικών Ασυνηθών συνθηκών λειτουργίας

55 Εφαρμογή προτύπου ISO σε βιομηχανία γάλακτος Σχεδιασμός (27) Από τη διαδικασία της αξιολόγησης προέκυψαν οι ακόλουθες σημαντικές περιβαλλοντικές πλευρές. Στον πίνακα 6 που ακολουθεί καταγράφονται οι σημαντικές περιβαλλοντικές πλευρές με σειρά προτεραιότητας και οι δραστηριότητες της γαλακτοβιομηχανίας που τις προκαλούν. Στη συνέχεια, με βάση τις σημαντικές περιβαλλοντικές πλευρές θα οριστούν οι περιβαλλοντικοί σκοποί και στόχοι και θα συνταχθεί το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

56 Εφαρμογή προτύπου ISO σε βιομηχανία γάλακτος Σχεδιασμός (28)

57 Εφαρμογή προτύπου ISO σε βιομηχανία γάλακτος Σχεδιασμός (29)

58 Εφαρμογή προτύπου ISO σε βιομηχανία γάλακτος Σχεδιασμός (30)

59 Εφαρμογή προτύπου ISO σε βιομηχανία γάλακτος Σχεδιασμός (31)

60 Εφαρμογή προτύπου ISO σε βιομηχανία γάλακτος Σχεδιασμός (32)

61 Εφαρμογή προτύπου ISO σε βιομηχανία γάλακτος Σχεδιασμός (33) Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Με βάση τους περιβαλλοντικούς σκοπούς και στόχους η βιομηχανία συνέταξε το περιβαλλοντικό της πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει: Ορισμό ευθυνών για την επίτευξη των περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων σε κάθε σχετική λειτουργία και επίπεδο του οργανισμού. Τα μέσα και το χρονικό πλαίσιο μέσω των οποίων πρέπει να επιτευχθούν οι Περιβαλλοντικοί σκοποί και στόχοι που έχουν προσδιοριστεί.

62 Εφαρμογή προτύπου ISO σε βιομηχανία γάλακτος Εφαρμογή και λειτουργία (1) Δομή και Υπευθυνότητες Η επιτυχής εφαρμογή ενός ΣΠΔ απαιτεί τη δέσμευση όλων των εργαζομένων του οργανισμού. Είναι επίσης πολύ σημαντικό οι ευθύνες για το ΣΠΔ να καθορίζονται με σαφήνεια και να γνωστοποιούνται στο αρμόδιο προσωπικό. Με βάση λοιπόν το πρόγραμμα περιβαλλοντικής διαχείρισης οι υπεύθυνοι υλοποίησης των επιμέρους μέτρων στην επίτευξη των περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων αναλαμβάνουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες οι οποίες περιγράφονται συνοπτικά στο μητρώο περιβαλλοντικών θέσεων εργασίας. Ανάλογα με τις ανάγκες και την πολυπλοκότητα ενδεχομένως της εκάστοτε περιβαλλοντικής θέσης εργασίας ο ΥΠΔ συντάσσει, όπου απαιτείται, αναλυτικότερες οδηγίες εργασίας για κάθε έναν εργαζόμενο.

63 Εφαρμογή προτύπου ISO σε βιομηχανία γάλακτος Εφαρμογή και λειτουργία (2) Εκπαίδευση Η γαλακτοβιομηχανία εφαρμόζει και διατηρεί τη Γενική Διαδικασία Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση για να εξασφαλίσει ότι κάθε εργαζόμενος είναι κατάλληλα καταρτισμένος στη διεκπεραίωση των καθηκόντων του. Η συγκεκριμένη Γενική Διαδικασία συνοδεύεται από μια σειρά επισυναπτόμενων εντύπων. Τα είδη των εντύπων αυτών αναφέρονται παρακάτω: Μητρώο ανάλυσης αναγκών Ατομικό πρόγραμμα εκπαίδευσης Μητρώο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Συναντήσεις εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης

64 Εφαρμογή προτύπου ISO σε βιομηχανία γάλακτος Εφαρμογή και λειτουργία (3) Περιβαλλοντική τεκμηρίωση Η γαλακτοβιομηχανία έχει συντάξει και διατηρεί έγγραφα (βλ. σχ.) ώστε να επιτυγχάνεται επαρκής τεκμηρίωση των κύριων στοιχείων του ΣΠΔ και αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών.

65 Εφαρμογή προτύπου ISO σε βιομηχανία γάλακτος Εφαρμογή και λειτουργία (4) Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στα έγγραφα που έχει συντάξει και διατηρεί η βιομηχανία γάλακτος. Πιο συγκεκριμένα: Επίπεδο 1: Το Εγχειρίδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης περιλαμβάνει: την παρουσίαση της βιομηχανίας τον σκοπό σύνταξης του εγχειριδίου ΣΠΔ αναφορές και ορισμούς την περιβαλλοντική πολιτική στοιχεία για τον σχεδιασμό του ΣΠΔ στοιχεία για την εφαρμογή και λειτουργία του ΣΠΔ αναφορά σε ελέγχους και διορθωτικές ενέργειες στοιχεία σχετικά με την ανασκόπηση του ΣΠΔ από τη διοίκηση

66 Εφαρμογή προτύπου ISO σε βιομηχανία γάλακτος Εφαρμογή και λειτουργία (5) Επιπλέον το εγχειρίδιο περιλαμβάνει παραρτήματα τα οποία εμπεριέχουν: στοιχεία για την οργανωτική δομή ΣΠΔ πίνακα αντιστοιχίας διαδικασιών και απαιτήσεων κατά ISO 14001: 1996 κατάλογο διαδικασιών και οδηγιών εργασίας κατάλογο αρχείων ΣΠΔ κατάλογο προτύπων

67 Εφαρμογή προτύπου ISO σε βιομηχανία γάλακτος Εφαρμογή και λειτουργία (6) Επίπεδο 2: Η γαλακτοβιομηχανία έχει συντάξει και διατηρεί Γενικές και Περιβαλλοντικές Διαδικασίες. Πιο συγκεκριμένα, oι Γενικές Διαδικασίες που έχουν συνταχθεί από τη βιομηχανία αφορούν: τους Ρόλους και τις Ευθύνες του προσωπικού την Ανασκόπηση ΣΠΔ από τη Διοίκηση τη Διαχείριση Αρχείων ΣΠΔ

68 Εφαρμογή προτύπου ISO σε βιομηχανία γάλακτος Εφαρμογή και λειτουργία (7) την Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση του προσωπικού την αντιμετώπιση και πρόληψη των Έκτακτων Περιστατικών τον Έλεγχο Εγγράφων ΣΠΔ την Εξωτερική Επικοινωνία την Επιθεώρηση ΣΠΔ τον Επιχειρησιακό Έλεγχο την Εσωτερική Επικοινωνία Μη Συμμορφώσεις και Διορθωτικές Ενέργειες το Μητρώο Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας την Παρακολούθηση και Μέτρηση την Καταγραφή και Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Πλευρών και Επιπτώσεων τη Σύνταξη και Αναθεώρηση της Περιβαλλοντικής Πολιτικής το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης: Σκοποί και Στόχοι

69 Εφαρμογή προτύπου ISO σε βιομηχανία γάλακτος Εφαρμογή και λειτουργία (8) Επιπλέον η βιομηχανία έχει συντάξει και διατηρεί Περιβαλλοντικές Διαδικασίες οι οποίες βασίζονται στις περιβαλλοντικές πλευρές των δραστηριοτήτων της και οι οποίες παρουσιάζονται παρακάτω: Διαχείριση αερίων εκπομπών Διαχείριση αμμωνίας Διαχείριση στερεών απορριμμάτων Διαχείριση τυρογάλακτος Διαχείριση ιλύος Διαχείριση υγρών αποβλήτων Έγκριση νέων επενδύσεων

70 Εφαρμογή προτύπου ISO σε βιομηχανία γάλακτος Εφαρμογή και λειτουργία (9) Ευταξία εξωτερικού χώρου Εκκένωση εργοστασίου Κατανάλωση ενέργειας και καυσίμων Κατανάλωση ειδικών α' υλών Κατανάλωση νερού Έλεγχος θορύβου Συντήρηση Η / Μ εξοπλισμού

71 Εφαρμογή προτύπου ISO σε βιομηχανία γάλακτος Εφαρμογή και λειτουργία (10) Επίπεδο 3: Επίσης η γαλακτοβιομηχανία έχει συντάξει και διατηρεί Οδηγίες Εργασίας που αφορούν: στην αξιολόγηση των περιβαλλοντικών πλευρών στη διενέργεια εσωτερικής επιθεώρησης (στην οδηγία αυτή προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες του Κύριου Επιθεωρητή και της Ομάδας Επιθεώρησης) στη διενέργεια εσωτερικής επιθεώρησης (στην οδηγία αυτή προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες του Υπεύθυνου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) στις δραστηριότητες του Υπεύθυνου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

72 Εφαρμογή προτύπου ISO σε βιομηχανία γάλακτος Εφαρμογή και λειτουργία (11) Επίπεδο 4: Στο επίπεδο αυτό περιλαμβάνονται όλα τα έντυπα και τα μητρώα που έχει συντάξει και διατηρεί η γαλακτοβιομηχανία και τα οποία επισυνάπτονται με τις σχετικές Γενικές ή Περιβαλλοντικές Διαδικασίες. Αναλυτικά τα έντυπα και τα μητρώα που διατηρεί η γαλακτοβιομηχανία καταγράφονται στον κατάλογο αρχείων.

73 Εφαρμογή προτύπου ISO σε βιομηχανία γάλακτος Εφαρμογή και λειτουργία (12) Έλεγχος εγγράφων Η γαλακτοβιομηχανία εφαρμόζει και διατηρεί διαδικασία διαχείρισης των εγγράφων τεκμηρίωσης ΣΠΔ που απαιτούνται από το πρότυπο ISO Η διαχείριση των εγγράφων γίνεται με βάση τη Γενική Διαδικασία Έλεγχος Εγγράφων. Στη διαδικασία αυτή ορίζεται με σαφήνεια ο τρόπος έκδοσης, κωδικοποίησης, τροποποίησης, αναθεώρησης και διανομής των εγγράφων. Τη συνολική ευθύνη της διαδικασίας για τον έλεγχο των εγγράφων και την τήρηση των αρχείων έχει ο ΥΠΔ.

74 Εφαρμογή προτύπου ISO σε βιομηχανία γάλακτος Εφαρμογή και λειτουργία (13) Έκτακτες καταστάσεις Η γαλακτοβιομηχανία εφαρμόζει και διατηρεί τη Γενική Διαδικασία Έκτακτα Περιστατικά για τον εντοπισμό πιθανών έκτακτων περιστατικών από τη λειτουργία της, την πρόληψη και τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που απορρέουν από τέτοια περιστατικά και την κατάρτιση περιβαλλοντικών διαδικασιών, οδηγιών εργασίας και σχετικών εντύπων που σχετίζονται με την πρόληψη και την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών.

75 Εφαρμογή προτύπου ISO σε βιομηχανία γάλακτος Εφαρμογή και λειτουργία (14) Στην περίπτωση που εκδηλωθεί έκτακτο περιστατικό ο ΥΠΔ σε συνεργασία με τους κατά περίπτωση αρμόδιους συμπληρώνει το έντυπο Εκδήλωση Έκτακτων Περιστατικών στο οποίο καταγράφονται οι λόγοι εκδήλωσης του περιστατικού, η αποτελεσματικότητα των τρόπων αντιμετώπισης του περιστατικού, καθώς και μέτρα περιορισμού της πιθανότητας εκδήλωσης του περιστατικού και βελτίωσης της αντιμετώπισης του περιστατικού. Τα συμπληρωμένα έντυπα καταχωρούνται στο αρχείο αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών. Επιπλέον η γαλακτοβιομηχανία εφαρμόζει Περιβαλλοντική Διαδικασία για τη Διαχείριση της Αμμωνίας την οποία χρησιμοποιεί ως ψυκτικό.

76 Εφαρμογή προτύπου ISO σε βιομηχανία γάλακτος Εφαρμογή και λειτουργία (15) Οι περιβαλλοντικές διαδικασίες και οδηγίες εργασίας που αφορούν την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών ανασκοπούνται από τον ΥΠΔ στις ακόλουθες περιπτώσεις: ετησίως μετά την ανασκόπηση του ΣΠΔ από τη Διοίκηση, και κάθε φορά που εκδηλώνεται έκτακτο περιστατικό. Όλα τα μέλη του προσωπικού είναι ενήμερα για τα μέτρα αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών, εκπαιδεύονται και συμμετέχουν σε ασκήσεις με βάση το πρόγραμμα εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης που συντάσσει ο ΥΠΔ ενώ αναλυτικότερες οδηγίες εργασίας δίνονται σε εργαζόμενους που έχουν ενεργό ρόλο στην αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών.

77 Εφαρμογή προτύπου ISO σε βιομηχανία γάλακτος Έλεγχος & Διορθωτικές Ενέργειες (1) Παρακολούθηση και μετρήσεις Η γαλακτοβιομηχανία εφαρμόζει και διατηρεί διαδικασία για την συστηματική παρακολούθηση και μέτρηση των βασικών χαρακτηριστικών λειτουργιών και δραστηριοτήτων της, οι οποίες σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Αρχικής Περιβαλλοντικής Ανάλυσης ενδεχομένως να έχουν σημαντική επίπτωση στο περιβάλλον. Διατηρούνται μητρώα στα οποία καταγράφονται οι μετρήσεις ώστε να είναι εφικτή η συστηματική παρακολούθηση των περιβαλλοντικών πλευρών των λειτουργιών και δραστηριοτήτων της βιομηχανίας που ενδεχομένως προκαλούν σημαντική επίπτωση στο περιβάλλον.

78 Εφαρμογή προτύπου ISO σε βιομηχανία γάλακτος Έλεγχος & Διορθωτικές Ενέργειες (2) Ο ΥΠΔ με την υποστήριξη των μελών της Ομάδας Περιβάλλοντος ορίζει βασικούς περιβαλλοντικούς δείκτες προς παρακολούθηση και καταχώρηση για κάθε περιβαλλοντικό αντικειμενικό σκοπό ή στόχο. Στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, οι δείκτες παρακολούθησης κανονικοποιούνται. Στον πίνακα 7 που ακολουθεί παρουσιάζονται κανονικοποιημένες τιμές και δείκτες που χρησιμοποιεί η γαλακτοβιομηχανία προκειμένου να παρακολουθεί τις περιβαλλοντικές πλευρές των λειτουργιών και δραστηριοτήτων της που ενδεχομένως προκαλούν σημαντική επίπτωση στο περιβάλλον. Για τον προσδιορισμό των περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων, ο ΥΠΔ εξετάζει τα αρχεία παρακολούθησης και μετρήσεων και τα συγκρίνει με τις δεσμεύσεις της βιομηχανίας και τις απαιτήσεις του ΣΠΔ.

79 Εφαρμογή προτύπου ISO σε βιομηχανία γάλακτος Έλεγχος & Διορθωτικές Ενέργειες (3) Διορθωτικές ενέργειες Ετησίως, στα πλαίσια της προγραμματισμένης αναθεώρησης των περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων σε κάθε χώρο δραστηριότητας της βιομηχανίας, ο ΥΠΔ και ο εκάστοτε προϊστάμενος διερευνούν τη μη συμμόρφωση, αναλαμβάνοντας δράση για τον περιορισμό τυχόν επιπτώσεων που προκλήθηκαν και για την έναρξη και ολοκλήρωση διορθωτικών και προληπτικών δράσεων. Τα στάδια αντιμετώπισης μη συμμορφώσεων και εκτέλεσης διορθωτικών και προληπτικών δράσεων περιγράφονται αναλυτικά στη Γενική Διαδικασία Μη Συμμορφώσεις και Διορθωτικές Ενέργειες. Στην περίπτωση που εντοπιστεί μη συμμόρφωση η οποία προκαλεί ή μπορεί να προκαλέσει μη συμμόρφωση προς την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία τότε απευθείας η μη συμμόρφωση αυτή οφείλει να αντιμετωπιστεί ως ύψιστης προτεραιότητας.

80 Εφαρμογή προτύπου ISO σε βιομηχανία γάλακτος Έλεγχος & Διορθωτικές Ενέργειες (4) Αρχεία Η γαλακτοβιομηχανία εφαρμόζει και διατηρεί Γενική Διαδικασία Διαχείριση Αρχείων και Έλεγχος Αρχείων για την ταυτοποίηση, διατήρηση και καταστροφή περιβαλλοντικών αρχείων. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα αρχεία εκπαίδευσης, τα αποτελέσματα επιθεωρήσεων και ανασκοπήσεων, πληροφορίες σχετικά με υλικά, τους προμηθευτές και τους εργολάβους της επιχείρησης, μητρώα παρακολούθησης και νομοθεσίας, καθώς και οι μη συμμορφώσεις και διορθωτικές ενέργειες.

81 Εφαρμογή προτύπου ISO σε βιομηχανία γάλακτος Έλεγχος & Διορθωτικές Ενέργειες (5)

82 Εφαρμογή προτύπου ISO σε βιομηχανία γάλακτος Έλεγχος & Διορθωτικές Ενέργειες (6) Η τήρηση περιβαλλοντικών αρχείων αποδεικνύει άμεσα ή έμμεσα την τήρηση των απαιτήσεων του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το Διεθνές Πρότυπο ISO 14001: 1996 και αποτελεί εργαλείο παρακολούθησης της καταλληλότητας, επάρκειας και αποτελεσματικότητας του εν λόγω Συστήματος και της περιβαλλοντικής επίδοσης της γαλακτοβιομηχανίας. Ο ΥΠΔ, με την υποστήριξη της Ομάδας Περιβάλλοντος, είναι αρμόδιος για την σύνταξη και τροποποίηση αρχείων σύμφωνα με τη Γενική Διαδικασία Έλεγχος Εγγράφων. Η δομή, ο χρόνος ισχύος και οι υπεύθυνοι αναφέρονται αναλυτικά στις επιμέρους ισχύουσες Διαδικασίες.

83 Εφαρμογή προτύπου ISO σε βιομηχανία γάλακτος Έλεγχος & Διορθωτικές Ενέργειες (7) Ο ΥΠΔ εξασφαλίζει ότι τα αρχεία είναι ευανάγνωστα, εντοπίσιμα και ιχνηλάσιμα. Τα αρχεία τηρούνται σύμφωνα με τη Γενική Διαδικασία Έλεγχος Εγγράφων και η πρόσβαση σε αυτά ορίζεται από τον ΥΠΔ σύμφωνα με τη Γενική Διαδικασία Έλεγχος Εγγράφων. Ο ΥΠΔ συμπληρώνει τον κατάλογο διανομής εγγράφων και τον κατάλογο αρχείων

84 Εφαρμογή προτύπου ISO σε βιομηχανία γάλακτος Έλεγχος & Διορθωτικές Ενέργειες (8) Επιθεώρηση Η γαλακτοβιομηχανία εφαρμόζει και διατηρεί Γενική Διαδικασία Επιθεώρηση ΣΠΔ για την κατάρτιση προγράμματος διενέργειας εσωτερικών επιθεωρήσεων προκειμένου να προσδιορίζει αν το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης συμμορφώνεται με: τις απαιτήσεις του προτύπου ISO και του παρόντος εγχειριδίου περιβαλλοντικής διαχείρισης, το πρόγραμμα περιβαλλοντικής διαχείρισης, τις διαδικασίες και τις οδηγίες του συστήματος.

85 Εφαρμογή προτύπου ISO σε βιομηχανία γάλακτος Έλεγχος & Διορθωτικές Ενέργειες (9) Απώτερος στόχος είναι να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ως προς την εκπλήρωση της περιβαλλοντικής πολιτικής. Η σχετική Γενική Διαδικασία παρέχει πληροφορίες για τον τρόπο διεξαγωγής των επιθεωρήσεων καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας για τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των επιθεωρήσεων. Επιπλέον η γαλακτοβιομηχανία διατηρεί και εφαρμόζει Οδηγίες Εργασίας για την ομαλή διενέργεια των εσωτερικών επιθεωρήσεων και τον σαφή διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων. Πιο συγκεκριμένα ακολουθούνται οι Οδηγίες Εργασίας Διενέργεια Εσωτερικής Επιθεώρησης (ΥΠΔ) η οποία αναφέρεται στις αρμοδιότητες του ΥΠΔ κατά τη διενέργεια εσωτερικής επιθεώρησης και Διενέργεια Εσωτερικής Επιθεώρησης (Κύριος Επιθεωρητής και Ομάδα Επιθεώρησης η οποία αντίστοιχα, αναφέρεται στις αρμοδιότητες του Κύριου Επιθεωρητή και της Ομάδας Επιθεώρησης κατά τη διενέργεια εσωτερικής επιθεώρησης.

86 Εφαρμογή προτύπου ISO σε βιομηχανία γάλακτος Ανασκόπηση Διοίκησης Η διοίκηση της γαλακτοβιομηχανίας διενεργεί συστηματικές ανασκοπήσεις του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με την Γενική Διαδικασία Ανασκόπηση ΣΠΔ από τη Διοίκηση, ώστε να εξασφαλιστεί η καταλληλότητα και αποτελεσματικότητα του συστήματος ως προς την εκπλήρωση της πολιτικής και των στόχων που έχει θέσει η βιομηχανία, καθώς και της δέσμευσης για συνεχή βελτίωση.

87 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΛΕΥΡΩΝ

88

89

90

91 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

92 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

93 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΛΕΥΡΩΝ

94 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΛΕΥΡΩΝ

95 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

96 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΑΣΥΝΗΘΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

97 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

98 ΔΟΜΗ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

99 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

100 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

101 ΑΡΧΕΙΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΡΧΕΙΩΝ

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης

Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης Κωδικός: ΕΝ03-2 Έκδοση: 01 Σελ. 1 από 6 Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης ιαδικασία / Οργανωτική Μονάδα: Επιθεωρητές: Ηµεροµηνία: Α/Α Επιθεώρησης: Α/Α 1. Έχει αναπτυχθεί, τεκµηριωθεί και εφαρµόζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Επιθεωρήσεις

Εσωτερικές Επιθεωρήσεις ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.03 Σελ. 1 / 7 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες 02 29.9.2014 Αλλαγή κωδικοποίησης και μορφοποίησης εγγράφων ΣΔΠ Προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 H ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αργυρώ Ρεμούνδου ΕΣΥΠ / ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 ΕΒΕΑ, 14 Οκτωβρίου 2015 Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 Συστήματα περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - EMAS Το Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ποιότητας

Εγχειρίδιο Ποιότητας ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΓΧΠ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΜΟΔΙΠ Εγχειρίδιο Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΑΝΤΙΤΥΠΟ 1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής... 3

Διαβάστε περισσότερα

Learning and Teaching Conference 25 Ιανουαρίου 2014, ΑΘΗΝΑ

Learning and Teaching Conference 25 Ιανουαρίου 2014, ΑΘΗΝΑ Learning and Teaching Conference 25 Ιανουαρίου 2014, ΑΘΗΝΑ Δημήτριος Λεκκός Πολιτικός Μηχανικός TE, Ελεγκτής Δόμησης Β Τάξης MSc in Environment pollution Control MEDITERRANEAN COLLEGE School of Engineering

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 Αθήνα, 26/5/2011 Σελίδα 2 από11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ... 4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 5 ΓΕΝΙΚΑ... 5 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής : Γαλατσάνος Χ.

Εισηγητής : Γαλατσάνος Χ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 39001:2012 & ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 Το OHSAS 18001 εκδόθηκε το 1999, αναθεωρήθηκε το 2007 και αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρισμένα πρότυπα διεθνώς για τα Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης :

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Οφέλη από την εφαρμογή τους Εκδήλωση ΤΕΕ / ΤΚΜ : 7 Νοεμβρίου 2008 αμφιθέατρο Τοπογράφων «Αλ. Τσιούμης» Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ - Μηχανικός Μεταλλείων

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις του ISO9001:2000

Απαιτήσεις του ISO9001:2000 Απαιτήσεις του ISO9001:2000 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική παραπομπή 3. Όροι και ορισμοί 4. Σύστημα διαχείρισης ποιότητας 5. Ευθύνη της Διοίκησης 6. Διαχείριση πόρων 7. Υλοποίηση του προϊόντος 8. Μέτρηση,

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας.

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας. ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έλεγχος εγγράφων Κύριος σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες σύνταξης, ανασκόπησης, έγκρισης και διανομής όλων των εγγράφων και δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. 2001/761/ΕΚ Κανονισµός 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης Μαρτίου 2001 για

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12 Εργαλεία Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Κεφάλαιο 12 Εργαλεία Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Κεφάλαιο 12 Εργαλεία Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό παρατίθενται τα εργαλεία περιβαλλοντικής διαχείρισης και αναλύονται τα διαθέσιμα περιβαλλοντικά εργαλεία που επιδιώκουν τη δημιουργία,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO. Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Φύλαξης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO. Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Φύλαξης C H A M P I O N Α Ν Α Τ Ο Λ Η ΑΕ Π Α Ρ Ο Χ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Α Π Α Ν Τ Ο Σ Ε Ι Δ Ο Υ Σ ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ 2, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ Τ.Κ. 12351 ΤΗΛ:2105451114 FAX:2105624401

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.04 Μη συμμορφώσεις - Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.04 Μη συμμορφώσεις - Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.04 Μη συμμορφώσεις - Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες Σελ. 1 / 7 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες 02 30.06.2011 Μετονομασία

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 2 Κεφάλαιο 1: Οργάνωση- Διοίκηση... 3 Κεφάλαιο 2: Εφαρμογή Πολιτικής και Μέτρων Ακτινοπροστασίας... 4 Κεφάλαιο 3: Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Τεκμηριώνει στις αρχές τη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία Ελαχιστοποιεί το ρίσκο - Μειώνει τον κινδύνο αποζημιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Πλαίσιο Ένα Σύστηµα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης (ΣΠ ) είναι ένα εργαλείο διαχείρισης για εταιρίες και άλλους οργανισµούς µε σκοπό την αξιολόγηση,

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του 4 η ενότητα Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας ΕΜΠ Απαιτήσεις του ISO9001:2015 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 3

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 3 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001- Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 3 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή ISO 9001:

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση Εργασίας. Αθήνα. Παρασκευή 6 Απριλίου, 2012

Συνάντηση Εργασίας. Αθήνα. Παρασκευή 6 Απριλίου, 2012 Συνάντηση Εργασίας Αθήνα Παρασκευή 6 Απριλίου, 2012 Σύστημα Διαχείρισης Κοινωνικής Ευθύνης Δημοσίων Οργανισμών (ΚΕΔΟ) Δομή μοντέλου ΚΕΔΟ Μοντέλο ΚΕΔΟ Διαφάνεια Act Plan Αναφορά αποτελεσμάτων Αποτελεσματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Eνισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρχές, δανειστές, επενδυτές Αποτελεί αναγνωρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ISO 14001/EMAS. Φελέκη Ελένη, Χημικός Μηχανικός, MSc

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ISO 14001/EMAS. Φελέκη Ελένη, Χημικός Μηχανικός, MSc ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ISO 14001/EMAS Φελέκη Ελένη, Χημικός Μηχανικός, MSc 18/05/2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Εργαλεία οικολογικού σχεδιασμού Ανάγκες έκδοσης κανονισμών και προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΔΠ)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΔΠ) Σελ.: 2 / 8 Ι. ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΑΡΩΧΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΕΚΔΟΣΗ Α/Α ΗΜ/ΝΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ Στοιχεία Κατόχου: ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001 Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων «Νέες εκδόσεις προτύπων διαχείρισης ποιότητας και περιβάλλοντος» Νέες εκδόσεις προτύπων για διαχείριση της ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001 Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Κατευθυντήριες Γραμμές

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Κατευθυντήριες Γραμμές ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Κατευθυντήριες Γραμμές eco-commerce 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ eco-commerce Το eco-commerce αναπτύχθηκε από την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 4

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 4 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001- Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 4 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, ιαφάνεια

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, ιαφάνεια ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Επίδοση, Αξιοπιστία, ιαφάνεια Νοµοθετικό πλαίσιο Κανονισµός για την Εκούσια Συµµετοχή Οργανισµών σε Κοινοτικό Σύστηµα Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΡΟΣ 3-4 ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΣΟΥΦΛΗΣ Δρ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (isouflis@otenet.gr) ΜΑΙΟΣ 2013 ΔΟΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΡΧΕΣ, ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΤΑΣΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διάλεξη 2

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διάλεξη 2 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001- Διάλεξη 2 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές έννοιες ιαχείριση Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στόχος Βασικές έννοιες για την ποιότητα και τα συστήματα ποιότητας Έννοια της ποιότητας και των συστημάτων ποιότητας Τεκμηρίωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008 ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 230/2007 ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΝ Κ. Ο. 2004/54 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Οι Νέοι Κανονισμοί 178/2003 από 01/01/2005 Ιχνηλασιμότητα 852/2004 από 01/01/2006 αντικαθιστά την 93/43/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ELQA ΣΥΣΤΗΜΑTA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO9001:2008

ΗΜΕΡΙΔΑ ELQA ΣΥΣΤΗΜΑTA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO9001:2008 ΜΙΓΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Μ.Sc Διασφάλιση Ποιότητας Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Διευθυντής Οργανισμού Πιστοποίησης Q-check ΣΥΣΤΗΜΑTA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO9001:2008 ΠΟΙΟΤΗΤΑ Ορισμός 1. Ποιότητα είναι ο βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ: GP2_2 ΣΕΛ: 1 / 9 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ CQS & Paladino ΕΚΔΟΣΗ 2 η ΑΘΗΝΑ, 01/03/2016 ΚΩΔΙΚΟΣ: GP2_2 ΣΕΛ: 2 / 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

2017 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ

2017 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 10.1. Στόχοι και σκοποί της επί των συστάσεων 3 10.2. Αντικείμενο της... 3 10.3. Χρονική στιγμή της... 4 10.4. Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΔΑ ΘΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά ISO 9000: Συνοπτική παρουσίαση

Σειρά ISO 9000: Συνοπτική παρουσίαση ΔΙΠ 51 / ΑΘΗ-1 Σειρά ISO 9000: Συνοπτική παρουσίαση Δρ. Ν.Μ. Βαξεβανίδης Σύστημα Διαχείρισης Σύστημα Διαχείρισης : Σύνολο αλληλοσχετιζόμενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων που χρησιμοποιούνται για την καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13 Ολοκληρωμένη Πολιτική Προϊόντων

Κεφάλαιο 13 Ολοκληρωμένη Πολιτική Προϊόντων Κεφάλαιο 13 Ολοκληρωμένη Πολιτική Προϊόντων Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται το γενικότερο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων (ΟΠΠ) που αποσκοπεί στην εδραίωση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000.

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Το σύστημα ISO9000 Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Με τις αλλαγές δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή της πολιτικής της ποιότητας και σε πιο πλήρεις διορθωτικές ενέργειες. Σε όλο τον κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

ΤΕΙ Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" 4 η διάλεξη: "Πρότυπα και Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης EMAS και ISO 14001"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ Εισηγητής : Σπύρος Ραγιάς CMC 16/05/2015 MANSYSTEMS BUSINESS CONSULTANTS LTD Τι είναι τα Πρότυπα; Τα διεθνή πρότυπα είναι κείμενα που εκπονούνται από Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης «Νέο διεθνές πρότυπο πιστοποίησης για τα συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίµων και ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων στην παγκόσµια αλυσίδα τροφίµων» Ιωάννης Χ. Σαριδάκης Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση στις νέες εκδόσεις

Μετάβαση στις νέες εκδόσεις Μετάβαση στις νέες εκδόσεις Η προσέγγιση της TÜV AUSTRIA HELLAS Μαρία Αγαπητού Αναπληρώτρια Διευθύντρια Διεύθυνσης Πιστοποίησης Συστημάτων και Προϊόντων Οκτώβριος 2014 Θα μπορούσαμε να συγχαρούμε τους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων WASTEMED ΕΠΕ Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων Εταιρική Παρουσίαση H WASTEMED Ε.Π.Ε. δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Κανονισμός 178/2002 Περιεχόμενο Γενικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων και Ζωοτροφών Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων Τι Αφορά Όλαταστάδιατηςπαραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012 Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ Αθήνας 2/2/2012 Πρότυπο ISO9001:2008 Το πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί Η επιτυχία των επιχειρήσεων βασίζεται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών για: - Ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα - Ποιοτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί Στο παρόν παρουσιάζονται οι όροι και ορισµοί βάσει του ισχύοντος νοµοθετικού/ κανονιστικού πλαισίου και του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012. Αιτών Αµεροληψία Ανάκληση Ανασκόπηση Αντικειµενική απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές του νέου προτύπου ISO 14001:2015

Οι αλλαγές του νέου προτύπου ISO 14001:2015 Οι αλλαγές του νέου προτύπου ISO 14001:2015 Νικόλαος Σηφάκης Αναπληρωτής Διευθυντής Πιστοποίησης Οκτώβριος 2014 Το νέο πρότυπο. ISO/DIS 14001:2015: Environmental management systems Requirements with guidance

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO ISO 22000:2005 Α.Βανταράκης, Επικ. Καθηγητής Υγιεινής ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005, η ασφάλεια τροφίμων συνδέεται άμεσα με την ύπαρξη βλαπτικών παραγόντων,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ] 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ] 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1.1. ΓΕΝΙΚΑ Τις τελευταίες δεκαετίες, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, καταγράφονται συστηματικές δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αποτελεσματική διαχείριση καταστροφών

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου

Μελέτες εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου Περιβαλλοντικές μελέτες Πιστοποιητικά πυρασφάλειας Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας Μελέτες εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου Συμβουλευτικές υπηρεσίες Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ 1 Ποιότητας ISO 9001 Ασφάλειας τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προϊόντα Αλιείας και Ιχθυοκαλλιέργειας 1 από 16 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Η παρούσα προδιαγραφή συντάχθηκε με σκοπό τον καθορισμό των συγκεκριμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (Αρ.2) ΤΟΥ 2009. Οδηγία δυνάμει του άρθρου 41(1) και (2)

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (Αρ.2) ΤΟΥ 2009. Οδηγία δυνάμει του άρθρου 41(1) και (2) ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (Αρ.2) ΤΟΥ 2009 Οδηγία δυνάμει του άρθρου 41(1) και (2) Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση: Νέες Μέθοδοι και Εργαλεία για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Ευρωπαϊκή Ένωση: Νέες Μέθοδοι και Εργαλεία για την Αειφόρο Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωση: Νέες Μέθοδοι και Εργαλεία για την Αειφόρο Ανάπτυξη Κανονιστική Νοµοθεσία Προληπτικά εργαλεία: όρια εκποµπών στα στερεά, υγρά και αέρια απόβλητα υποχρέωση εκπόνησης ΜΠΕ Κατασταλτικά εργαλεία:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας 1 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ HACCP Αρχή 1η: Προσδιορισµός των πιθανών κινδύνων που σχετίζονται µε την παραγωγή τροφίµων σε όλα τα στάδια, από την ανάπτυξη και τη συγκοµιδή των πρώτων υλών, την παραγωγική διαδικασία, την

Διαβάστε περισσότερα

Να καθιερώνεται πολιτική που να ανταποκρίνεται πλήρως στους στόχους της γεωργικής εκμετάλλευσης, στις νομικές υποχρεώσεις που αφορούν το περιβάλλον

Να καθιερώνεται πολιτική που να ανταποκρίνεται πλήρως στους στόχους της γεωργικής εκμετάλλευσης, στις νομικές υποχρεώσεις που αφορούν το περιβάλλον AGRO 2.1 & 2.2 Ο σκοπός του προτύπου AGRO 2 1 είναι η καθιέρωση ενός συστήματος διαχείρισης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις οι οποίες επιθυμούν να διαμορφώνουν πολιτική και να θέτουν συγκεκριμένους στόχους

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ 1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να καθορίσει τις µεθόδους και τον τρόπο ελέγχου κατά την εκτέλεση των παρακάτω διαδικασιών: Έλεγχο εισερχοµένων Εγκατάσταση οργάνων Παροχή υπηρεσιών τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μη εδώδιμα φυτικά προϊόντα 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5 Επάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Εισηγήτρια : Γκίκα Γεωργία Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικοποίηση της επικινδυνότητας στον εργασιακό χώρο Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου Μελέτη επικινδυνότητας εργασιακού χώρου

Ποσοτικοποίηση της επικινδυνότητας στον εργασιακό χώρο Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου Μελέτη επικινδυνότητας εργασιακού χώρου Ποσοτικοποίηση της επικινδυνότητας στον εργασιακό χώρο Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου Μελέτη επικινδυνότητας εργασιακού χώρου Γιάννης Σταθόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός Κεντρικός Συντονιστής Υγείας Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 9 Έγκριση: Υπεύθυνος Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων Χριστίνα Καλογεροπούλου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Μέλος ΤΕΕ Αρ Μητρώου: 127929 Τηλ.: 2710-2790 Κιν.: 699-3996226 E-mail: christy_jour@yahoo.gr Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Σωκράτης Κ. Κάτσικας Τμήμα Μηχ/κών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Σωκράτης Κ. Κάτσικας Τμήμα Μηχ/κών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων Σωκράτης Κ. Κάτσικας Τμήμα Μηχ/κών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Στόχοι της παρουσίασης H παρουσίαση αυτή στοχεύει στην απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 1. Νέο διεθνές πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων Το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 «Συστήματα διαχείρισης της

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Εισαγωγή... 3 Άρθρο 2 Πυλώνες υπεύθυνου εφοδιασμού... 3 2.1 Ανθρώπινα δικαιώματα στην εργασία... 3 2.2 Υγεία και ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ Αθήνα, Τετάρτη 4 Απριλίου 2012

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ Αθήνα, Τετάρτη 4 Απριλίου 2012 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EEΕ-ΤΠΔΠ Θέμα εισήγησης: «ΤοΤο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005, η ασφάλεια τροφίμων συνδέεται άμεσα με την ύπαρξη βλαπτικών παραγόντων, των κινδύνων, στα τρόφιμα.

Διαβάστε περισσότερα

Το λογισμικό ISOPRO 9001 καλύπτει όλες τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008 και δίνει την δυνατότητα σε μια επιχείρηση ή οργανισμό να εφαρμόσει

Το λογισμικό ISOPRO 9001 καλύπτει όλες τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008 και δίνει την δυνατότητα σε μια επιχείρηση ή οργανισμό να εφαρμόσει Το λογισμικό ISOPRO 9001 καλύπτει όλες τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008 και δίνει την δυνατότητα σε μια επιχείρηση ή οργανισμό να εφαρμόσει το σύστημα ποιότητας πλήρως απαλλαγμένο από έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Όμιλος στον οποίο ανήκει η Εταιρία αποτελεί οργανισμό με σημαντική ελληνική και διεθνή παρουσία και μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδάσκων: Ιωάννης Ψαρράς

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδάσκων: Ιωάννης Ψαρράς ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδάσκων: Ιωάννης Ψαρράς 1) Με την ενεργειακή διαχείριση: α) εξασφαλίζονται οι αναγκαίες συνθήκες και υπηρεσίες με μικρή υποβάθμιση της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μεταποιημένα Ζωϊκά προϊόντα (Τυριά, γαλακτοκομικά κρεατοσκευάσματα, προϊόντα με βάση το κρέας) 1 από 17 Περιεχόμενα 2 από 17 1. Εισαγωγή Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Διάλεξη 3.2 : Νομοθεσία για τον έλεγχο της παραγωγής βιολογικών τροφίμων Εργαστήριο Πληροφορικής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://infolab.aua.gr Εισαγωγή Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΛΙΔΑ 1 Περιβαλλοντική Πολιτική 2 2 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO14001:2004 & EMAS 761/2001) 2 3 Μετρήσεις 4 4 Στόχοι του Σ.Π.Δ. 5 5 Ανασκόπηση Σ.Π.Δ. 6 6 Επικύρωση Δήλωσης 8 7 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και (α) Αρµοδιότητες Γραφείου Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης (Γενικές Αρµοδιότητες) 1. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Τουρισμού και τα Γραφεία του (διεκπεραίωση

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R2023 EL 17.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D034433/04 - Παράρτημα 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D034433/04 - Παράρτημα 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16626/14 ADD 1 SAN 476 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Θέμα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 12 Δεκεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα Το νέο πρότυπο για τη διαχειριστική επάρκεια ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Γρηγόρης Γρηγορόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ Η παρουσίαση θα αναφερθεί στα εξής: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΟΙ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Τεκμηριώνει στις αρχές τη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία Ελαχιστοποιεί το ρίσκο - Μειώνει τον κινδύνο αποζημιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΣΚΟΠΟΣ. 1 2. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 1 3. ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.. 1 4. ΜΕΘΟ ΟΣ: 2 4.1 ιάγραµµα Ροής..

Διαβάστε περισσότερα