STRATEGIC MANAGEMENT FORUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "STRATEGIC MANAGEMENT FORUM"

Transcript

1 CONFERENCE ANNOUNCEMENT & CALL FOR PAPERS STRATEGIC MANAGEMENT FORUM Announces 12 th Annual Convention Venue: Indian Institute of Management Bangalore May 27-29, 2009 Theme: Strategic Management Research in India: Roadmap for the Future The Conference The 12 th annual conference of the Strategic Management Forum will be held at the Indian Institute of Management Bangalore from May 27-29, The theme of the conference is Strategic Management Research in India: Roadmap for the Future. This conference will be very useful to graduate students, young faculty, and other scholars pursuing research on Strategic Management in India. We encourage scholars to attend the conference even if they are not presenting papers. Conference Chairs Prof. J. Ramachandran, IIM Bangalore Prof. Rishikesha T. Krishnan, IIM Bangalore Featured Sessions: Review Papers on Strategic Management Scholars agree that strategic management is broadly concerned with the firm as the unit of analysis and performance as the outcome of interest. Around this broad consensus, scholars with disciplinary grounding in economics, sociology, marketing, management, finance or psychology work on a diverse range of problems. Today, the community of scholars working in the field of strategy has grown substantially and the Business Policy & Strategy Division dominates the Academy of Management as the 1

2 single largest division, in terms of membership. The field s primary journal, the Strategic Management Journal, has been repeatedly rated among the Top 5 management journals. And yet, strategy is according to Pettigrew, Thomas & Whittington (2002) an aspiration and not an accomplishment. If the promise of Strategic Management is yet to be fulfilled, it may be instructive to look back and understand how far we have traveled towards that promise. Further, the changed competitive context in India following the liberalization of the Indian economy in 1991 and the emergence of globally competitive firms in India affords us an extraordinary opportunity to inform theory that has so far largely been anchored on the experiences of the firms in the West. Therefore, this year at the Strategic Management Forum Annual Convention, scholars will present reviews of research on different themes within the domain of Strategic Management. These will be high-quality scholarly reviews of research concepts, themes, theoretical questions, empirical findings, methodological issues or practical problems that concern the field of Strategic Management. Review paper themes include: Ιντερνατιοναλ Βυσινεσσ (Ισσυεσ ρελατεδ το τηε χοντεξτ οφ εµεργινγ εχονοµιεσ ανδ λοχατινγ τηεµ ιν τηε ΙΒ λιτερατυρε) Ρεσουρχε βασεδ ϖιεω (Ιτσ ρελεϖανχε ιν αν εµεργινγ εχονοµψ χοντεξτ λικε Ινδια) Ρολε οφ Τρυστ ιν ιντερ φιρµ ρελατιονσηιπσ ιϖερσιφιχατιον Μεργερσ & Αχθυισιτιονσ Στρατεγψ Στρατεγψ & Ιννοϖατιον: ψναµιχσ, Λινκαγεσ & Ουτχοµεσ Στρατεγιχ Αλλιανχεσ: Α Συρϖεψ οφ Ισσυεσ/Τηεµεσ Βυσινεσσ Γρουπσ Παπερσ: Χαλλ φορ Συβµισσιον Ιν αδδιτιον το τηε αβοϖε φεατυρεδ σεσσιονσ, α λιµιτεδ νυµβερ οφ ηιγη θυαλιτψ παπερσ ον Στρατεγιχ Μαναγεµεντ ωιλλ βε αχχεπτεδ φορ πρεσεντατιον ατ τηε Χονϖεντιον. Αν ιδεαλ συβµισσιον ωουλδ: πρεσεντ α χοµπρεηενσιϖε ρεϖιεω οφ τηε τηεµε, ωιτη παρτιχυλαρ φοχυσ ον τηε µοστ ρεχεντ ρεσεαρχη ον τηε χηοσεν τοπιχ; 2

3 ωηιλε προϖιδινγ α χριτιχαλ αππρεχιατιον οφ προγρεσσ ον τηατ τοπιχ, σινγλε ουτ οππορτυνιτιεσ φορ φρεση τηεορψ βυιλδινγ ιδεντιφψ οππορτυνιτιεσ φορ εµπιριχαλ ινϖεστιγατιον, εσπεχιαλλψ ιν τηε Ινδιαν χοντεξτ. Αλλ παπερσ ωιλλ βε συβϕεχτ το βλινδ ρεϖιεω βψ ατ λεαστ τωο ρεφερεεσ. Φυλλ παπερσ µαψ βε συβµιττεδ ιν ΜΣ Ωορδ φορµατ λατεστ βψ Μαρχη 1, Αλλ παπερσ ωιλλ βε ρεϖιεωεδ ανδ α δεχισιον χονϖεψεδ το τηε αυτηορσ ωιτηιν 2 ωεεκσ οφ συβµισσιον. Πλεασε συβµιτ παπερσ τηρουγη ε µαιλ το σµφχονφ2009 γµαιλ.χοµ Χασεσ: Χαλλ φορ Συβµισσιον Α λιµιτεδ νυµβερ οφ ηιγη θυαλιτψ χασεσ ον Στρατεγιχ Μαναγεµεντ τηεµεσ ωιλλ βε αχχεπτεδ φορ πρεσεντατιον ατ τηε Χονϖεντιον. Αλλ χασεσ ωιλλ βε συβϕεχτ το βλινδ ρεϖιεω βψ ατ λεαστ τωο ρεφερεεσ. Φυλλ χασεσ (αλονγ ωιτη τεαχηινγ νοτεσ) µαψ βε συβµιττεδ ιν ΜΣ Ωορδ φορµατ λατεστ βψ Μαρχη 1, Αλλ χασεσ ωιλλ βε ρεϖιεωεδ ανδ α δεχισιον χονϖεψεδ το τηε αυτηορσ ωιτηιν 2 ωεεκσ οφ συβµισσιον. Πλεασε συβµιτ χασεσ (ωιτη αχχοµπανψινγ τεαχηινγ νοτεσ) τηρουγη ε µαιλ το σµφχονφ2009 γµαιλ.χοµ Πλεασε νοτε τηατ χασεσ ωιτηουτ τεαχηινγ νοτεσ ωιλλ νοτ βε αχχεπτεδ φορ ρεϖιεω. Αχχεπτεδ χασεσ ωιλλ ηαϖε το βε πρεσεντεδ ατ τηε Χονϖεντιον ιν τηε φολλοωινγ φορµατ: Χασε οβϕεχτιϖε (ωηψ τηε αυτηορ ωροτε τηε χασε) Χονχεπτυαλ ανχηορ (ωηατ χονχεπτ(σ) ιν Στρατεγιχ Μαναγεµεντ ισ τηε χασε βασεδ ον?) Ρεαδινγ τηατ ωουλδ αχχοµπανψ τηε χασε Α Βριεφ Σψνοπσισ Author s Experience in teaching the case Awards Awards will be presented to authors in the following categories: Βεστ Παπερ Βεστ Παπερ βψ α οχτοραλ Στυδεντ Βεστ Χασε 3

4 Το βε ελιγιβλε φορ χονσιδερατιον φορ αν αωαρδ, τηε αυτηορσ οφ τηε παπερ/χασε µυστ βε πρεσεντ ατ τηε χονφερενχε ανδ παψ τηε χονφερενχε ρεγιστρατιον φεε. Χονφερενχε Ρεγιστρατιον Τηε χονφερενχε ωιλλ βε ηελδ ον τηε χαµπυσ οφ τηε Ινδιαν Ινστιτυτε οφ Μαναγεµεντ Βανγαλορε, Βαννεργηαττα Ροαδ, Βανγαλορε Αλλ ρεγιστερεδ δελεγατεσ ωιλλ βε προϖιδεδ τηε φολλοωινγ: Χονφερενχε κιτ (ινχλυδεσ παπερσ ον α Χ ) Αχχεσσ το χοµπυτερ φαχιλιτιεσ ατ ΙΙΜΒ Τεα/Χοφφεε ανδ Λυνχη Ρεσιδενtial participants will be provided accommodation in IIMB s Management Development Centre (MDC) on twin-sharing basis and dinner in addition to the above. Students will be provided accommodation in the IIMB hostel. Participants will have to make their own arrangements for local transportation and transfers from/to the airport/railway station/bus terminus. Conference Fee Residential Rs. 4,500 Non-residential Rs. 2,500 Students Rs. 1,500 Conference Fee may be paid by DD payable at Bangalore to Indian Institute of Management Bangalore. Enquiries Enquiries relating to the conference may be addressed to For administrative issues not resolved through , please contact Ms. K.M. Ramamani at or (M-F hrs). For paper/case-related issues not resolved through , please contact Prof. Rishikesha T. Krishnan at or or

5 ABOUT THE STRATEGIC MANAGEMENT FORUM OF INDIA Strategic Management Forum is an association of strategic management professionals from industry, academic and public administration fields, to propagate the concept and practice of strategic management in the country. Registered as a non-profit making body in January 1997, it has leading management institutions / corporates and professionals as its institutional and individual members. The Forum is one of the few virtual organisations in the country. The Forum organised its first conference at the Indian Institute of Management, Lucknow Januaray The second conference was held at the Indian Institute of Management Bangalore in May Subsequent annual conferences were held at the Indian Institute of Management Calcutta (2000), Indian Institute of Management Ahmedabad (2001)., Management Development Institute, Gurgaon (2002), XLRI, Jamshedpur (2003), IIM Indore (2004), IIFM Bhopal (2005), IIM Kozhikode (2006), IIT Bombay (2007), and IIT Kanpur (2008). With a view to facilitating faculty development, the Forum also took a major initiative of launching week-long foundation and elective courses. These modular courses help the faculty members in specialising in the Strategic Management area. The courses are conducted by IIFT, IIMA, IIMB, IIMI, IIMK, IIML, MDI and XLRI with financial support from AICTE. These courses were started in the academic year. More than 1000 faculty participant weeks of these courses have been completed so far with more than 500 faculty attending the Foundation course alone. Besides the above, the Forum undertook a major initiative of organising a series of Seminars / Workshops on WTO and Allied issues. The first seminar was held at IIM Lucknow in February 2001 and the second one at IIFT New Delhi in February The third seminar was held at International Centre, Goa, in collaboration with University of Goa and TERI, Goa. The professional individual Membership of the Forum is open to academicians, managers, and administrators having demonstrated interest in strategic management. Business organizations and academic institutions engaged in teaching/training of strategic management can become institutional members. Further details are available at 5

6 Strategic Management Forum 12 th Annual Convention IIM Bangalore May 27-29, 2009 Registration Form 1. Name 2. Designation 3. Institution where you are presently working with address 4 Your mobile number 5. Your personal address 6. Have you submitted a paper/case for presentation at the conference? If so, give details. 7. To which category do you belong? (please tick) 8. Registration Fee (please tick appropriate box) Residential Non-residential Student Rs Rs 2500 Rs DD details 6

7 7

Notice Inviting Applications for Pre-qualification

Notice Inviting Applications for Pre-qualification Name of the work RAJIV GANDHI CENTRE FOR AQUACULTURE (MPEDA, MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY, GOVT. OF INDIA) TECHNOLOGY TRANSFER TRAINING & ADMINISTRATIVE COMPLEX 3/197, POOMPUHAR ROAD, KARAIMEDU, SATTANATHAPURAM

Διαβάστε περισσότερα

Poverty in Egypt: 1974-1996

Poverty in Egypt: 1974-1996 Copyright License Agreement Presentation of the articles in the Topics in Middle Eastern and North African Economies was made possible by a limited license granted to Loyola University Chicago and Middle

Διαβάστε περισσότερα

Simulation Game. Sheets may be freely photocopied, enlarged or projected for educational purposes. www.kids4kids.org 1800 244 986

Simulation Game. Sheets may be freely photocopied, enlarged or projected for educational purposes. www.kids4kids.org 1800 244 986 Simulation Game Sheets may be freely photocopied, enlarged or projected for educational purposes www.kids4kids.org 1800 244 986 Simulation Game: Education Makes a Difference Preparation Photocopy the Identification

Διαβάστε περισσότερα

Monday, November 28, 11

Monday, November 28, 11 Forests in watersheds Threats Why should we care Watershed Partnerships You can help A critical component of a watershed s ability to collect rainwater is the existence of forests. Fog condensing on trees

Διαβάστε περισσότερα

WATER ALLOCATION STUDY OF UPPER AWASH VALLEY FOR EXISTING AND FUTURE DEMANDS (From Koka Reservoir to Metehara Area) A DISSERTATION SUBMITTED

WATER ALLOCATION STUDY OF UPPER AWASH VALLEY FOR EXISTING AND FUTURE DEMANDS (From Koka Reservoir to Metehara Area) A DISSERTATION SUBMITTED WATER ALLOCATION STUDY OF UPPER AWASH VALLEY FOR EXISTING AND FUTURE DEMANDS (From Koka Reservoir to Metehara Area) BY BERHANU AZAZH TUMEBO A DISSERTATION SUBMITTED TO ADDIS ABABA UNIVERSITY IN PARTIAL

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu. ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s. Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing

Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu. ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s. Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing Πληροφορίες - Παραγγελίες Τηλ. Κέντρο: 23310 73777 Αθήνα:

Διαβάστε περισσότερα

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE Guide to the examination for the certificate of attainment in Greek Thessaloniki 1 This booklet was written

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Agilent Technologies (Με την συμμετοχή του Οίκου GERSTEL & του Ινστιτούτου RIC*)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Agilent Technologies (Με την συμμετοχή του Οίκου GERSTEL & του Ινστιτούτου RIC*) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (Με την συμμετοχή του Οίκου GERSTEL & του Ινστιτούτου RIC*) Σε συνεργασία με τον γνωστό Οίκο, έχουμε την τιμή να σας προσκαλέσουμε σε ενημερωτικό-επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Immunocytochemistry. Results - Summary Graphs - Pass Rates Best Methods - Selected Images. Run 96. Assessment Dates: 5-20th January 2012

Immunocytochemistry. Results - Summary Graphs - Pass Rates Best Methods - Selected Images. Run 96. Assessment Dates: 5-20th January 2012 Run 96 Module Modules In This Issue New Pilot Modules 8 Gastric HER2 IHC Breast HER2 ISH Technical Immunocytochemistry Results - Summary Graphs - Pass Rates Best Methods - Selected Images Assessment Dates:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Α.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ε.Α.Σ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Α.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ε.Α.Σ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΣΕΡ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Τ ΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. Ε.Α.Σ. ΠΙΕΡΙΑΣ Ε Ε.Α.Σ. ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ Ε.Α.Σ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ Ε.Α ΑΣ Ε.Α.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΜΙΑΣ Ε.Α.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟ Α ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ε.Α.Σ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ε.Α.Σ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Α ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

UNDER SUPERVISION OF

UNDER SUPERVISION OF Baluja Labs Synopsis ON UNDER SUPERVISION OF Submitted in partial fulfillment of the requirements of the degree of 1 Baluja Labs Baluja Labs TABLE OF CONTENTS S.No. Content Page No. 1. Introduction 4 2.

Διαβάστε περισσότερα

Attica. Intermediate Classical Greek. Readings, Review, and Exercises. Cynthia L. Claxton. University of California, Irvine. New Haven & London

Attica. Intermediate Classical Greek. Readings, Review, and Exercises. Cynthia L. Claxton. University of California, Irvine. New Haven & London Attica Intermediate Classical Greek Readings, Review, and Exercises Cynthia L. Claxton University of California, Irvine New Haven & London Copyright 2014 by Yale University. All rights reserved. This book

Διαβάστε περισσότερα

! # % % &!! ( ) +,.. / / / 0 1! 2 1)3+4 + 5 6 1. 1.! / 1!

! # % % &!! ( ) +,.. / / / 0 1! 2 1)3+4 + 5 6 1. 1.! / 1! ! # % % &!! ( ) +,.. / / / 1! 2 1)3+4 + 5 6 1. 1.! / 1! + 3 7 128 394 3 :+3 1! ) ; +3 +37499 < SAE TECHNICAL PAPER SERIES 1-1-3677 Effects of an on Line Bypass Oil Recycler on Emissions with Oil Age for

Διαβάστε περισσότερα

A neurobiological theory of meaning in perception.

A neurobiological theory of meaning in perception. Global episodic beta/gamma synchrony 1 Freeman & Rogers A neurobiological theory of meaning in perception. Part 5. Multicortical patterns of phase modulation in gamma EEG International Journal of Bifurcation

Διαβάστε περισσότερα

HKDSE: The new senior secondary qualification

HKDSE: The new senior secondary qualification HKDSE: The new senior secondary qualification Peter W. Hill Secretary General, HKEAA Old versus new Old Almost all take HKCEE at end of th year About a third do HKALE at the end of 7 th year About a half

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ HH EE E LL LLL L EE E NN II ICC R EE EPP P UU B LL LII I CC MM II INN II SS IST R Y OO FF FII I NN T EE ER II IOO

Διαβάστε περισσότερα

Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance

Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance Scope of Presentation Τηισ πρεσεντατιον ισ ιντενδεδ φορ βοτη εξπεριενχεδ φιελδ περσοννελ φαμιλιαρ ωιτη λαυνδρψ ινσταλλατιονσ, ασ ωελλ

Διαβάστε περισσότερα

The Fish Group has completed two projects and is currently starting with its third.

The Fish Group has completed two projects and is currently starting with its third. FISH Group The Fish Group has completed two projects and is currently starting with its third. Project One: Fish Health The Fish Health project was set up in the very onset of RIVER. The primary objective

Διαβάστε περισσότερα

GCE. Classics: Classical Greek. Mark Scheme for June 2013. Advanced Subsidiary GCE Unit F371: Classical Greek Language

GCE. Classics: Classical Greek. Mark Scheme for June 2013. Advanced Subsidiary GCE Unit F371: Classical Greek Language GCE Classics: Classical Greek Advanced Subsidiary GCE Unit F371: Classical Greek Language Mark Scheme for June 2013 Oxford Cambridge and RSA Examinations OCR (Oxford Cambridge and RSA) is a leading UK

Διαβάστε περισσότερα

Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά

Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά Ελληνοαγγλικός οδηγός φράσεων, ορολογιών, παρουσιάσεων για τον κόσμο των επιχειρήσεων BLP BLP Business Linguistic Publication Ltd Το περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete Using Microwaves

Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete Using Microwaves Page 1 of 6 International Symposium (NDT-CE 2003) Non-Destructive Testing in Civil Engineering 2003 Start > Contributions >Lectures > Quality Control: Print Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete

Διαβάστε περισσότερα

Petros Dymiotis Cultural Officer Cultural Services Ministry of Education and Culture of the Republic of Cyprus

Petros Dymiotis Cultural Officer Cultural Services Ministry of Education and Culture of the Republic of Cyprus Η Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας αποτελεί μιαν από τις κύριες πλατφόρμες ανάδειξης και προώθησης, στο εξωτερικό, των επιτευγμάτων της σύγχρονης κυπριακής τέχνης. Φέτος, η προσπάθεια αυτή αποκτά ακόμη

Διαβάστε περισσότερα

The Design and Use of a Multiple-Alphabet Font with Ω

The Design and Use of a Multiple-Alphabet Font with Ω The Design and Use of a Multiple-Alphabet Font with Ω Yannis Haralambous 1 and John Plaice 2 1 Atelier Fluxus Virus, 187, rue Nationale, 59800 Lille, France. Email: yannis@pobox.com 2 School of Computer

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2011-12

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2011-12 Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2011-12 Ε τ ή σ ι α Έ κ θ ε σ η A n n u a l R e p o r t Ο χρόνος αυτός ήταν ο πιο κρίσιμος σε εθνικό και διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Scranton Public School

Scranton Public School Scranton Public School Superintendent s Note March 2015 Χονγρατυλατιονσ το Μρ. Περκινσ φορ ωιννινγ τηε Νορτη ακοτα Μυσιχ Αωαρδ φορ Εδυχατορσ. Μρ. Περκινσ ρεχειϖεδ τηισ αωαρδ ατ α χερεμονψ ηελδ ιν Βισμαρχκ

Διαβάστε περισσότερα

Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο

Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο Τει Hπειρου Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο Εξελίξεις & Προοπτικές Επιστημονική Επιμέλεια: Ελευθερία Δογορίτη & Θεόδωρος Βυζάς Legal Interpreting

Διαβάστε περισσότερα

Σεαρχηινγ φορ στρανγε θυαρκ µαττερ. Α γλιµπσε ατ ηοω σεξ εϖολϖεδ. Τηε ωαρ ον χανχερ: ιτ σ βεινγ λοστ.

Σεαρχηινγ φορ στρανγε θυαρκ µαττερ. Α γλιµπσε ατ ηοω σεξ εϖολϖεδ. Τηε ωαρ ον χανχερ: ιτ σ βεινγ λοστ. ϑανυαρψ 1994 3.95 Σεαρχηινγ φορ στρανγε θυαρκ µαττερ. Α γλιµπσε ατ ηοω σεξ εϖολϖεδ. Τηε ωαρ ον χανχερ: ιτ σ βεινγ λοστ. Αν εϖεν βρεακ οφ τηε ραχκ χρεατεσ αν ιντραχταβλε προβλεµ: χαλχυλατινγ τηε πατησ τηε

Διαβάστε περισσότερα

fonts The Design and Use of a Multiple- Alphabet Font with Ω

fonts The Design and Use of a Multiple- Alphabet Font with Ω The Design and Use of a Multiple- Alphabet Font with Ω abstract The Ω project aims to offer open and flexible means for typesetting different scripts. By working at several different levels, it is possible

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΧΝΟΣ A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE. Volume 28, Issue 4 JUNE 2013 JULY 2013. The Foremost Apostles Peter and Paul

ΛΥΧΝΟΣ A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE. Volume 28, Issue 4 JUNE 2013 JULY 2013. The Foremost Apostles Peter and Paul ΛΥΧΝΟΣ «Λύχνος τοῖς ποσί μου ὁ νόμος σου καὶ φῶς ταῖς τρίβοις μου» Ψαλμ 118, 105 A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE Volume 28, Issue 4 JUNE 2013 JULY 2013 The Foremost Apostles Peter and Paul

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 11(ΠΙ)/94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμβάσεως για τις Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα