ΕΘΝΙΚΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟ- ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗ- ΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟ- ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗ- ΡΟΦΟΡΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟ- ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗ- ΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Βασιλική. Μπιλιλή Γεώργιος Στασινόπουλος Καθηγητής Ε.Μ.Π. Aθήνα, Ιούλιος

2 2

3 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Βασιλική. Μπιλιλή Γεώργιος Στασινόπουλος Καθηγητής Ε.Μ.Π. Εγκρίθηκε από την τριµελή εξεταστική επιτροπή την... Γ. Στασινόπουλος Καθηγητής Ε.Μ.Π.... Μ. Θεολόγου Αν. καθηγητής Ε.Μ.Π.... Β. Λούµος Καθηγητής Ε.Μ.Π. Αθήνα, Iούλιος

4 ... Βασιλική. Μπιλιλή ιπλωµατούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π. Copyright Βασιλική. Μπιλιλή 2008 Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. All rights reserved. Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανοµή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τµήµατος αυτής, για εµπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανοµή για σκοπό µη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν µήνυµα. Ερωτήµατα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα. Οι απόψεις και τα συµπεράσµατα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερµηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσηµες θέσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 4

5 Ο σκοπός αυτής της διπλωµατικής εργασίας ήταν η δηµιουργία µιας εφαρµογής internet για τη διαχείρηση αρχείων βίντεο. Η εφαρµογή αυτή χωρίζεται σε τρεις επιµέρους ενότητες. Η πρώτη παρέχει τη δυνατότητα αποστολής βίντεο προς το σύστηµα, η δεύτερη δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να δει πληροφορίες και εικόνες από τα υπάρχοντα βίντεο, ενώ στην τρίτη επιµέρους ενότητα της εφαρµογής ο χρήστης µπορεί να αναζητήσει κάποιο βίντεο σε όλη τη βάση του συστήµατος. Πέρα από την εφαρµογή internet έχει υλοποιηθεί και µία εφαρµογή offline η οποία χρησιµοποιείται για την αποστολή µεγάλου µεγέθους βίντεο προς το σύστηµα. Ο σχεδιασµός της εφαρµογής έγινε µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι κατανοητή από όλες τις οµάδες πιθανών χρηστών. Η καινοτοµία της εφαρµογής αυτής έγκειται στο νέο τρόπο αναζήτησης βίντεο που χρησιµοποιείται. Αυτός βασίζεται στο αυτούσιο οπτικοακουστικό υλικό και πιο συγκεκριµένα στο υλικό των εικόνων από τις οποίες αποτελείται το βίντεο, αντικαθιστώντας τον παλιό τρόπο αναζήτησης µε χρήση λέξεων κλειδιά που χρησιµοποιείται ευρέως από τις µεγαλύτερες µηχανές αναζήτησης βίντεο στο διαδίκτο. Ο νεός αυτός τρόπος είναι εξίσου αποτελεσµατικός τόσο στο χρόνο υλοποίησης της αναζήτησης όσο και στην ακρίβεια των αποτελεσµάτων. Περνώντας στο κοµµάτι της υλοποίησης, χρησιµοποιήθηκαν κυρίως εργαλεία της Microsoft. Για τη συγγραφή του κώδικα χρησιµοποιήθηκαν οι βιβλιοθήκες του asp.net Framework v.2 και η γλώσσα C#. Πιο συγκεκριµένα σχεδιάστηκαν εφτά web-pages ενώ επιπλέον κώδικας έχει γραφεί για την υλοποίηση της offline εφαρµογής. Ακόµα, έχει σχεδιασθεί µία βάση δεδο- µένων για την οργάνωση των βίντεο που στέλνει ο χρήστης και την αποθήκευση των απαραίτητων για αυτά πληροφοριών. Η υλοποίηση της βάση δεδοµένων έγινε µε τον SqlServer Στην παρούσα εργασία περιγράφεται λεπτοµερώς κάθε πτυχή της ε- φαρµογής ενώ δίνεται και πληθώρα εικόνων ώστε ο αναγνώστης να αποκτήσει µία πλήρη εικόνα για αυτήν. Ακόµα, γίνεται περιγραφή όλων των πινάκων και των πεδίων της βάσης δεδοµένων που χρησιµοποιείται. Τέλος, το µεγαλύτερο κοµµάτι της εργασίας αποτελείται από τον πηγαίο κώδικα της εφαρµογής ο οποίος έχει εµπλουτιστεί µε λεπτοµερή σχόλια που επεξηγούν όλες τις διαδικασίες που επιτελούνται. Αλγόριθµος αναζήτης video, video uploading, web-based application, asp.net, fingerprint 5

6 6

7 The aim of this thesis was the creation of a web-based application for video processing. This application is actually divided into three different parts, upload view search. Upload application provides the chance of a fast and easy uploading of videos with size smaller than 16MB. View application provides a total view of the system s database where the user is able to see images of each stored video and even more download the video content. Search application provides a fast and accurate search of a small query clip into the whole videos database. Except of that web-based application, it has also been created a windows application in offline mode where the user is able to upload a video larger than 16MB. The planning of this procedure became in that way in order to be comprehensible of every group of possible users. The innovation of this application is the algorithm of searching procedure. This algorithm is a content-based video search method. It actually replaces the widely spread algorithm of searching based on keywords which is used from the most famous videos search engines in the web. It should be mentioned that this new way of searching provides equally accurate and fast results. Asp.net libraries and the programming language C# are used for the creation of the application. In addition, it has been created a database system for the organization of the videos uploaded by the users. For this scope, Microsoft SqlServer 2005 it has been used. In this thesis, we make a fully detailed analysis of the application and we provide a variety of images in order to a give a whole description of our system. In addition, we describe all the tables and the fields of the videos database. Finally, it should be mentioned that a long part of this thesis is covered by the code which has been enriched with multiple comments so that all the procedures are explained. Video search, video uploading, web-based application, asp.net, fingerprint 7

8 8

9 Με αφορµή τη συγκεκριµένη εργασία η οποία αποτελεί το επιστέγασµα των σπουδών µου στο τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η- λεκτρονικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιο Πολυτεχνείου θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εκείνους που µε στήριξαν για να φτάσω ως το τέλος και να ολοκληρώσω έναν απαιτητικό κύκλο σπουδών. Κατ αρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα της διπλωµατικής εργασίας µου καθηγητή Γεώργιο Στασινόπουλο για την πολύτιµη βοήθειά του και την εµπιστοσύνη που µου επέδειξε καθ όλη τη διάρκεια της εργασίας µου. Επίσης, είµαι ευγνώµων στον υποψήφιο διδάκτορα Σεραφείµ Παπαστέφανο για την πολύτιµη καθοδήγησή του και τη βοήθειά του σε κάθε φάση της δηµιουργίας της εφαρµογής. Ωφείλω ακόµα ευχαριστίες στον ε- ρευνητικό συνεργάτη του εργαστηρίου Φώτη Ανδρουτσόπουλο για τις πολύτιµες υποδείξεις και παρατηρήσεις του. Επίσης, ευχαριστώ θερµά τη φίλη και συµφοιτήτριά µου Κωσταντίνα Ν. Μαυροδηµητράκη για την ηθική της συµπαράσταση τόσο κατά τη διάρκεια εκπόνησης της εργασίας µου όσο και κατά των τελευταίων µηνών των φοιτητικών µας χρόνων. Πάνω από όλα, θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωµοσύνη µου στην οικογένεια µου και στις α- δελφικές µου φίλες ιονυσία και Βασιλική Τσουκαλά-Τζίκα για την διαρκή υποστήριξή τους που µου επέτρεψε την επιτυχή διεκπεραίωση των σπουδών µου. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους φίλους και τους συναδέλφους µου για τα όµαρφα φοιτητικά χρόνια που περάσαµε µαζί. 9

10 10

11 1 EΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΑ ΤΙ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ FINGERPRINT Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΙΝΤΕΟ Εισαγωγή βίντεο µέσω web εφαρµογής Εισαγωγή βίντεο µέσω off-line tool ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΝΤΕΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ Εισαγωγή Λίγα λόγια για τον τρόπο αναζήτησης Περιγραφή Προγραµµατιστικό κοµµάτι EΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΑΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ Πίνακες Σχεσιακά µοντέλα ΧΡΗΣΗ CSS ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΙΚΟΝΩΝ Ο ΠΗΓΑΙΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ ΠΗΓΑΙΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΤΩΝ WEB - PAGES Πηγαίος κώδικας της σελίδας «Default» Πηγαίος κώδικας της σελίδας «Upload» Πηγαίος κώδικας της σελίδας «Large videos» Πηγαίος κώδικας της σελίδας «View» Πηγαίος κώδικας για τη σελίδα «Details» Πηγαίος κώδικας της σελίδας «Search» Πηγαίος κώδικας της σελίδας «Results» ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ SINORCA.CSS ΠΗΓΑΙΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΓΙΑ WINDOWS APPLICATION UPLOADER Program.cs Form1.cs

12 12

13 Η εξάπλωση του διαδικτύου στις µέρες µας είναι ραγδαία. Οι χρήστες του πολλαπλασιάζονται µε θεαµατικούς ρυθµούς και προέρχονται από όλο το φάσµα των κοινωνικών επιπέδων. Μετά την έκρηξη και του γρήγορου internet οι υπηρεσίες που αυτό προσφέρει είναι εντυπωσιακές. Οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε πολύτιµες πηγές πληροφοριών για ό- λους τους τοµείς της ανθρώπινης δραστηριότητας που εκπροσωπούνται στο διαδίκτυο από ένα τεράστιο πλήθος ιστοσελίδων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα την αλµατώδη αύξηση του διακινούµενου ψηφιακού υλικού. Ένα µεγάλο κοµµάτι του υλικού αυτού είναι ο τοµέας των video. Στις µέρες µας το βίντεο είναι ένα κοµµάτι της καθηµερινότητάς µας. Ενώ παλαίοτερα η χρήση αλλά και η εύρεση οπτικοακουστικού υλικού δεν ήταν δηµοφιλής, σήµερα µπορεί κανείς να γράψει ένα βίντεο ακόµα και µε τη χρήση ενός κινητού τηλεφώνου και να το ανεβάσει στο διαδίκτυο. Έτσι, το διαδίκτυο έχει κατακλυστεί από πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό στο οποίο οι χρήστες πρέπει να έχουν εύκολη και γρήγορη πρόσβαση. Ο µεγάλος όγκος των ψηφιακών δεδοµένων video που είναι διαθέσιµα στο internet έχει οδηγήσει στην οργάνωσή τους σε βάσεις δεδοµένων. Οστόσο οι διάφοροι τρόποι ανάκτησής τους αποτελούν ένα ιδιαίτερα ελκυστικό αντικέιµενο προς έρευνα και έναν από τους στόχους της παρούσας διπλωµατικής εργασίας. Σε αυτή την εργασία έχει υλοποιηθεί µία εφαρµοφή internet όπου οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να ανεβάσουν video σε κάποιον server, να δουν το σύνολο των video που ήδη υπάρχουν καθώς και να ψάξουν video µέσα σε µία µεγάλη βάση οπτικοακουστικού υλικού. H πρωτοτυπία αυτής ακριβώς της εφαρµογής έγκειται στον τρόπο αναζήτησης του βίντεο µέσα στη βάση. Ο τυπικός τρόπος που ως σήµερα χρησιµοποιείται ευρέως από γνωστές µηχανές αναζήτησης βίντεο είναι η αναζήτηση µε χρήση λέξεων-κλειδιά. ηλαδή ο χρήστης καλείται να περιγράψει µε λέξεις το βίντεο που αναζητά και το αποτέλεσµα ανακαλείται από τη βάση σύµφωνα µε αυτές τις λέξεις. Στη δικία µας εφαρµογή, ο τρόπος αναζήτησης είναι διαφορετικός. Η χρήση λέξεων ως µέσο αναζήτησης καταργείται και τη θέση της παίρνει η αναζήτηση µε χρήση του ίδιου του βίντεο. Τα βίντεο χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, µικρής και µεγάλης διάρκειας. Ο χρήστης καλείται να δώσει ένα βίντεο µικρής 13

14 διάρκειας και ο αλγόριθµος αναζήτησης βασιζόµενος στο αυτούσιο οπτικοακουστικό υλικό το εντοπίζει στα βίντεο µεγάλης διάρκειας που ο χρήστης έχει επιλέξει. Πρέπει να σηµειωθεί ότι τα video τα οποία επεξεργαζόµαστε είναι ολιγόλεπτες διαφηµίσεις, µικρά video clip ή και µικρές συνεντεύξεις ενώ στη βάση υπάρχει ένα πλούσιο απτικοακουστικό υλικό δέκα τεσσάρων περίπου ωρών µε προγράµµατα καναλιών, ταινίες και συνεντεύξεις. Έτσι, εξασφαλίζεται η απαραίτητη ποικιλοµορφία του υλικού της εφαρµογής. Για την υλοποίηση της εφαρµογής έχουν σχεδιαστεί εφτά σελίδες aspx επικοινωνίας του χρήστη µε το σύστηµα. Μέσω αυτών ο χρήστης µπορεί να αποστείλει ολιγόλεπτα βίντεο (upload), να δει το υπάρχον στη βάση οπτικοακουστικό υλικό καθώς και κάποια χαρακτηριστικά του(view), να αναζητήσει µικρά βίντεο µέσα σε ολόκληρη τη βάση(search). Αξίζει να σηµειωθεί ότι µετά από ρύθµιση της εφαρµογής, ο χρήστης µπορεί να ανεβάσει στο σύστηµα, µέσω της εφαρµογής internet, βίντεο µε µέγεθος µικρότερο των 16ΜΒ. Για το λόγο αυτό έχει υλοποιηθεί µία επιπλέον offline εφαρµογή µε την οποία γίνεται εισαγωγή βίντεο µεγαλύτερων των 16MB. Ακόµα, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δει εικόνες του υλικού που υπάρχει στη βάση. Αυτές δηµιουργούνται από την εφαρµογή κατά τη διαδικασία του upload. Τέλος, δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να κατεβάσει το video που επιθµυµεί και να το αποθηκεύσει στο δίσκο του. Για τις ανάγκες της εφαρµογής, κρίθηκε απαραίτητη και η δηµιουργία µίας βάσης δεδοµένων. Εκεί αποθηκεύονται τα βίντεο που οι χρήστες αποστέλουν προς το σύστηµα αλλά και όλες οι απαραίτητες για αυτά πληροφορίες. Η επικοινωνία µε τη βάση επιτυγχάνεται µε τις κατάλληλες εντολές µέσω του πηγαίου κώδικα. Η υλοποίηση της εφαρµογής πραγµατοποιήθηκε µε χρήση τεχνολογιών της Microsoft. Το πρόγραµµα έχει γραφεί σε.νετ Framework 2.0 χρησιµοποιώντας τη γλώσσα C# και το Microsoft Visual Studio Τέλος, για τη δηµιουργία της βάσης χρησιµοποιήθηκε ο Microsoft Sql Server Στο ανά χείρας κείµενο, περιέχονται εκτός από την εισαγωγή µία λεπτοµερή περιγραφή και ανάλυση της εφαρµογής διαχείρησης video καθώς και µία λεπτοµερής ανάλυση της υλοποίησης της εφαρµογής. Πιο συγκεκριµένα, στο κεφάλαιο 2 περιγράφονται κάποιες βασικές έννοιες για τα βίντεο έτσι ώστε ο αναγνώστης να αποκτήσει την απαιτούµενη εξοικείωση µε αυτές και να έχει µία πιο σφαιρική αντίληψη της εφαρµογής. Στο κεφάλαιο 3 περιγράφονται όλες οι δυνατό- 14

15 τητες της εφαρµογής αρχίζοντας από την επιλογή της εισαγωγής video, συνεχίζοντας µε την παρουσίαση βίντεο και τελείωνοντας µε την δυνατότητα της εύρεσης βίντεο µέσα στη βάση του συστήµατος. Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφεται λεπτοµερώς τόσο η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο χρήστης της εφαρµογής στην εκάστοτε περίπτωση όσο και οι διεργασίες που εκτελούνται µε βάση τον πηγαίο κώδικα της εφαρµογής ανάλογα κάθε φορά µε την επιλογή του χρήστη. Τέλος, το κεφάλαιο αυτό έχει εµπλουτιστεί από µία ποικιλία αντιπροσωπευτικών εικόνων όπου φαίνονται όλα τα στάδια της εφαρµογής. Στο κεφάλαιο 4 περιγράφονται τα εξωτερικά προγράµµατα που χρησιµοποιούνται από την εφαρµογή. Συγκεκριµένα, ένα µεγάλο κοµµάτι του κεφαλαίου έχει αφιερωθεί στην ανάλυση των πινάκων και των πεδίων της βάσης δεδοµένων του συστήµατος ενώ δίνονται και τα σχεσιακά µοντέλα που υπάρχουν µεταξύ αυτών των πινάκων. Ακόµα, αναλύεται και η χρήση css για την καλύτερα διαµόρφωση των σελίδων html, ενώ γίνεται και λόγος για τον τρόπο εξαγωγής των εικόνων. Τέλος, στο κεφάλαιο 5 δίνεται ο πηγαίος κώδικας της εφαρµογής, εµπλουτισµένος µε σχόλια ώστε να γίνεται πιο κατανοητός από τον αναγνώστη. 15

16 16

17 Ακριβώς πριν την λεπτοµερή περιγραφή της εφαρµογής κρίνεται απαραίτητη η επεξήγηση κάποιων βασικών εννοιών της επεξεργασίας βίντεο ούτως ώστε ο αναγνώστης να µπορέσει να καταλάβει πλήρως όλες τις διεργασίες που επιτελούνται κατά την εκτέλεσή της. Στο παρελθόν, τα βίντεο ήταν σε αναλογική µορφή και βρίσκονταν αποθηκευµένα σε µαγνητικές κασέτες. Με το πέρασµα των χρόνων, η αναλογική µορφή καταργήθηκε και τη θέση της πήρε η ψηφιακή. Η ψηφιοποίηση όµως των βίντεο απαιτεί την κωδικοποίησή τους σύµφωνα µε κάποιους κανόνες. Η κωδικοποίηση αυτή αφορά τόσο το κοµµάτι της εικόνας όσο και το κοµµάτι του ήχου και επιτελείται από προγράµµατα γνωστά ως video και audio codecs αντίστοιχα. Κάποια γνωστά video codecs είναι τα mpeg1, mpge2, h264, ενώ audio codecs τα mp3, aac, wav. Σε ένα απλό αρχείο βίντεο λοιπόν διακρίνουµε τρία πράγµατα: τον video codec, τον audio codec και τον container. O container είναι αυτός που περιέχει ουσιαστικά τον video και τον audio codec. Γνωστοί containers είναι o avi και ο mov. Τα βίντεο ουσιαστικά αποτελούνται από έναν αριθµό εικόνων ή αλλιώς frames οι ο- ποίες και εµφανίζονται διαδοχικά κατά τη διάρκεια εκτέλεσής τους. Αυτές ουσιαστικά αποτελούν το αυτούσια οπτικοακουστικό υλικό. Οι διαδοχικές εικόνες άλλοτε µοίαζουν µεταξύ τους και άλλοτε πάλι είναι τελείως διαφορετικές. Οι τελείως διαφορετικές διαδοχικές εικόνες παρατηρούνται όταν στο βίντεο υπάρχει αλλαγή σκηνής. Κάνοντας τώρα λόγο για τo fingerprint ενός βίντεο αυτό είναι ότι δηλώνει και η λέξη, δηλαδή ένα αποτύπωµα του περιεχοµένου του βίντεο. Πιο συγκεκριµένα, πρόκειται για ένα txt αρχείο που περιέχει αριθµούς αντιπροσωπευτικούς για το αυτούσιο οπτικοακουστικό υλικό. Οι αριθµοί αυτοί κυµαίνονται από 1 εώς 100 και είναι τόσοι όσες και οι εικόνες του βίντεο, ένας αριθµός για κάθε εικόνα. Αυτοί ουσιαστικά δηλώνουν το ποσοστό της εικόνας, στην οποία αντιστοιχούν, που δεν είναι ίδιο µε την προηγούµενη εικόνα. Όταν είναι αρκετά µεγάλοι πλησιάζοντας το 100 σηµαίνει ότι µεγάλο ποσοστό της εικόνας είναι διαφορετικό από την προηγούµενη κάτι που σηµατοδοτεί αλλαγή σκηνής. Από την άλλη µεριά, ένας µικρός αριθµός δηλώνει ότι µικρό ποσοστό της εικόνας στην οποία αντιστοιχεί έχει αλλάξει σε σχέση µε την προηγούµενη αποκλείοντας 17

18 και το ενδεχόµενο αλλαγής σκηνής. Έτσι, γίνεται κατανοητό ότι ουσιαστικά το fingerprint αποτελεί µία «ταυτότητα» για το βίντεο αφού µας δίνει πληροφορίες για το περιεχόµενο του(video content). Στο fingerprint στήριζεται και ο νέος τρόπος εύρεσης βίντεο σε µία βάση που παρουσιάζεται από την εφαρµογή µας. Για αυτό το σκοπό τα βίντεο κατηγοριοποιούνται σε δύο µεγάλες κατηγορίες τα βίντεο µικρής και µεγάλης διάρκειας. Ο αλγόριθµος αναζήτησης ουσιαστικά αναζητά το fingerprint του µικρού βίντεο µέσα σε αυτά των µεγάλων βίντεο που υπάρχουν στη βάση. 18

19 Η εφαρµογή αυτή όπως περιγράφηκε και προηγουµένως αποτελείται κυρίως από web-pages οι οποίες καθοδηγούν τον χρήστη ανάλογα µε τη διαχείρηση που αυτός επιθυµεί να πραγµατοποιήσει. Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι σελίδες αυτές είναι προσεκτικά σχεδιασµένες ώστε να γίνονται πλήρως κατανοητές από όλες τις πιθανές οµάδες χρηστών. O χρήστης σε µία πρώτη επαφή βλέπει µια σελίδα καλωσορίσµατος όπου του δίνεται η δυνατότητα να επιλέξει µία από τις προτεινόµενες ενέργειες upload-view-search ώστε να αρχίσει η πλοήγησή του. Παρακάτω δίνεται λεπτοµερής περιγραφή για την εκάστοτε δυνατότητα της ε- φαρµογής. Σε αυτό το κοµµάτι της εργασίας περιγράφεται η διαδικασία αποστολής βίντεο προς το σύστηµα. Η αποστολή αυτή µπορεί να γίνει είτε µέσω της εφαρµογής internet είτε µέσω της offline εφαρµογής που είναι απαραίτητη για την αποστολή µεγάλων video(>16mb). Ακόµα εάν ο χρήστης θέλει να ανεβάσει ένα µεγάλο βίντεο και διαθέτει έτοιµο το fingerprint, τότε του δίνεται η δυνατότητα να ανεβάσει µόνο αυτό αποφεύγοντας τη χρονοβόρα διαδικασία της δηµιουργίας του µέσω της offline εφαρµογής Εισαγωγή βίντεο µέσω web εφαρµογής Εισαγωγή: Η αποστολή βίντεο προς το σύστηµα είναι εξαιρετικά απλή για τον χρήστη. Αυτός αρκεί να πατήσει το link upload στην αρχική σελίδα για να ξεκινήσει η διαδικασία Περιγραφή: Πατώντας το link upload στην αρχική σελίδα ο χρήστης έρχεται σε επαφή µε τη σελίδα εισαγωγής βίντεο. Εκεί καλείται µέσω του browse να επιλέξει τo βίντεο που επιθυµεί να αποστείλει στο σύστηµα. Κατόπιν, καλείται να δώσει κάποια στοιχεία για αυτό όπως ένα όνοµα µε το οποίο αυτό θα αποθηκευθεί στη βάση, κάποιες γενικές πληροφορίες που αυτός κρίνει απαραίτητο (τα ονόµατα των ηθοποιών αν πρόκειται για ταινία, το προϊόν αν πρόκει- 19

20 ται για δαιφήµιση,κ.τ.λ) τα οποία και αυτά αποθηκεύονται στη βάση. Ακόµα, πρέπει να επιλέξει µέσω µίας λίστας τον τύπο του βίντεο που θέλει να αποστείλει (ταινία, διαφήµιση, µουσικό video clip, default). Τέλος, ο χρήστης πρέπει να επιλέξει σε ποια κατηγορία ανήκει το βίντεο που ανεβάζει, δηλαδή εάν είναι βίντεο µεγάλης ή µικρής διάρκειας(qyery clip or database video) ή αν ανήκει και στις δύο παραπάνω κατηγορίες. Αξίζει να σηµειωθεί ότι είναι απαραίτητο ο χρήστης να συµπληρώσει όλα τα πεδία εκτός από αυτό των γενικών πληροφοριών το οποίο επιτρέπεται να µείνει κενό. Παρακάτω φαίνεται και η ακριβής φόρµα της εφαρµογής µε την οποία έρχεται σε επαφή ο χρήστης. Εικόνα 1 : Video uploading Πατώντας το button upload τα δεδοµένα που έδωσε ο χρήστης αποθηκεύονται στη βάση ενώ το βίντεο υπόκειται µία διεργασία. Αρχικά, από αυτό εξάγουµε το txt αρχείο που περιγράψαµε και προηγουµένως και είναι γνωστό ως fingerprint του βίντεο. Επιπλέον, από το οπτικοακουστικό υλικό που ανεβάζει ο χρήστης εξάγονται κάποιες φωτογραφίες. Αυτές οι φωτογραφίες αποτελούν ουσιαστικά τα frames του βίντεο όπου υπάρχει αλλαγή σκηνής και εξάγονται σύµφωνα και µε τα δεδοµένα του fingerprint. Ο χρήστης µπορεί να δει τις φωτογραφίες αυτές στο κοµµάτι της εφαρµογής view- όπου ο ίδιος πλοηγείται στη βάση 20

21 και µπορεί να δει πληροφορίες για κάθε βίντεο που υπάρχει σε αυτή. Mόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία του uploading στο χρήστη εµφανίζεται το µήνυµα που φαίνεται παρακάτω: Εικόνα 2 : Video uploading-success message Στο κάτω µέρος της σελίδας υπάρχει ένα link που καλεί τον χρήστη να το επισκεφθεί εάν θέλει να ανεβάσει µέσω της web-εφαρµογής ένα βίντεο µεγαλύτερο των 16MB. Πρόκειται ουσιαστικά για τη διαδικασία εισαγωγής του fingerprint µεγάλων βίντεο όταν ο χρήστης διαθέτει αυτό το αρχείο έτοιµο. Η εικόνα της εφαρµογής είναι παρόµοια µε την προηγού- 21

22 µενη. Ο χρήστης καλείται να δώσει ακριβώς τα ίδια στοιχεία για το βίντεο που θέλει να ανεβάσει και κατόπιν να πατήσει το button upload. Εικόνα 3 : Video uploading of large videos ιαφορετική οστόσο είναι η διαδικασία που ακολουθείται στη συνέχεια. Μετά το πάτηµα του upload αφού το fingerprint είναι έτοιµο ουσιαστικά το µόνο που γίνεται είναι να αποθηκεύονται όλα τα δεδοµένα που έδωσε ο χρήστης συµπεριλαµβανοµένου και του fingerprint στη βάση δεδοµένων. Πρέπει οστόσο να σηµειωθεί ότι σε αυτή την περίπτωση δεν είναι δυνατόν να δηµιουργηθούν φωτογραφίες, αφού δεν υπάρχει το περιεχόµενο του βίντεο παρά µόνο η «ταυτότητά» του, ούτε βέβαια µπορεί ο χρήστης να κατεβάσει το βίντεο στο δίσκο του. Το µόνο που µπορεί να αποθηκεύσει στο δίσκο του είναι το txt αρχείο που αποτελεί το fingerprint. Η χρησιµότητα αυτής της επιπλέον δυνατότητας online-upload γίνεται κυρίως αντιληπτή στο κοµµάτι του search όπου ο χρήστης µπορεί να ψάξει µέσα σε ένα µεγάλο βίντεο ακόµα και αν αυτό δεν υπάρχει αυτόυσιο στη βάση του συστήµατος. Αρκεί να υπάρχει µόνο το fingerprint του. Η φόρµα επικοινωνίας µε το χρήστη φαίνεται παραπάνω Προγραµµατιστικό κοµµάτι: Η διαδικασία του uploading έχει υλοποιηθεί µε τις σελίδες upload.aspx, large_videos.aspx. Η πρώτη αναφέρεται στo online-uploading βίντεο µε µέγεθος µικρότερο των 16ΜΒ και η δεύτερη στο uploading των fingerprint βίντεο µεγαλύτερων των 16ΜΒ. 22

23 Upload.aspx Για το σχεδιασµό της φόρµας επικοινωνίας µε τον χρήστη χρησιµοποιήθηκαν τα components του asp.net. Συγκεκριµένα, για την εισαγωγή των απαραίτητων πληροφοριών από το χρήστη χρησιµοποιήθηκαν textboxs και checkboxs που είναι ιδιαίτερα ευδιάκριτα στις παραπάνω εικόνες. Ακόµα, για την λίστα επιλογής του τύπου του βίντεο χρησιµοποιήθηκε η DropDownList η οποία πήρε τα στοιχεία της µετά από επικοινωνία µε τη βάση µέσω της SqlDataSource. Επιπλέον, για τη δηµιουργία του button Upload και των links χρησιµοποιήθηκαν τα components Button, Hyperlink, ενώ για τη δηµιουργία του browsing χρησιµοποιήθηκε τα component File. Τέλος, πρέπει να σηµειωθεί ότι µε τη βοήθεια του component RequiredFieldValidator η σελίδα εµφανίζει µήνυµα λάθους όταν το πεδίο του ονόµατος δεν έχει συµπληρωθεί όπως φαίνεται παρακάτω: Εικόνα 4 : Video uploading-error message 23

24 Με το πάτηµα του button upload το βίντεο αποθηκεύεται και καλούνται οι κλάσεις CDoCrop, CInsert, CExtractImage οι οποίες περιέχουν τις απαιτούµενες συναρτήσεις. H CDoCrop περιέχει τις συναρτήσεις domencoder(), doffmpeg() οι οποίες ουσιαστικά καλούν τις αντίστοιχες external processes. Αρχικά η domencoder µετατρέπει τον video codec του βίντεο που ειsάγεται σε video codec Η264. Από το output αυτής της εντολής παίρνουµε το fps που είναι µία χρήσιµη παράµετρος και δηλώνει τα frames/second που έχει το συγκεκριµένο βίντεο. Εάν αυτό δεν υπάρχει τότε το fps παίρνει την τιµή 25. Στη συνέχεια εκτελείται η doffmpeg η οποία επιστρέφει ένα string που αποτελεί το fingerprint του βίντεο. Το output string αυτό διαµορφώνεται κατάλληλα ώστε οι αριθµοί να κυ- µαίνονται από το και να αντιστοιχεί ένας σε κάθενα εικόνα. Αυτοί σώζονται σε ένα txt αρχείο. Ακόµα κάθε αριθµός του αρχείου µετατρέπεται σε byte και αποθηκεύεται σε έναν πίνακα ο οποίος και στέλνεται στη βάση δεδοµένων. H CInsert περιέχει τη συνάρτηση Insert η οποία παίρνει µία πληθώρα παραµέτρων για κάθε βίντεο και τις στέλνει στη βάση δεδοµέων. Οι παράµετροι περιγράφονται παρακάτω: το όνοµα του αρχείου που έδωσε ο χρήστης το είδος του βίντεο,το είδος δηλαδή του βίντεο container(avi,mov κτλ) το fingerprint το fps η διάρκεια του βίντεο µία boolean µεταβλητή που δηλώνει εάν έχουν δηµιουργηθεί ή όχι εικόνες για το βίντεο ένας αριθµός που δηλώνει τον τύπο του βίντεο, εάν πρόκειται δηλαδή για ταινία(2), διαφήµιση(3), music video clip(4) ή άλλο(1) οι πληροφορίες που έδωσε ο χρήστης ένας αριθµός που δηλώνει εάν το βίντεο ανήκει στην κατηγορία database video(1) ή στην κατηγορία query clip(2) ή και στις δύο κατηγορίες(3) ο αριθµός των εικόνων(frames) που διαθέτει το βίντεο. 24

25 Αυτές οι παράµετροι µέσω της συνάρτησης Ιnsert στέλνονται στη βάση, µέσω της SqlConnection και της εντολής SqlCommand Insert η οποία και επιστρέφει το id όπου τις αποθήκευσε. H CExtractImage περιέχει τη συνάρτηση ExtractImage() η οποία σχηµατίζει τις εικόνες των frames όπου υπάρχει αλλαγή σκηνής. Τα frames αυτά εντοπίζονται µέσα από την πληθώρα των frames που διαθέτει το βίντεο µε βάση το fingerprint. Στην εφαρµογή έχει θεωρηθεί ότι κάποια εικόνα αποτελεί αλλαγή σκηνής όταν ο αντίστοιχος αριθµός της στο fingerprint είναι πάνω από 90. Αυτό σηµαίνει ότι πάνω από το 90% της εικόνας είναι διαφορετικό από τις διπλανές της κάτι που δηλώνει µε βεβαιότητα ότι αυτή απεικονίζει µία αλλαγή σκηνής. Τέλος, πρέπει να σηµειωθεί ότι πάνω στις εικόνες που εξάγονται αναγράφεται και ο ακριβής χρόνος του βίντεο όπου υπάρχει το συγκεκριµένο frame. Αυτός ο χρόνος υπολογίζεται από τη διαίρεση του αριθµού του frame µε το fps(frames/second). Ο χρήστης έχει πρόσβαση στις εικόνες µέσω της διαδικασίας view όπου και του δίνεται η δυνατότητα να δει τα χαρακτηριστικά του εκάστοτε βίντεο που είναι αποθηκευµένο στη βάση. Η CExtractImage περιέχει και τη συνάρτηση Rename_Image() η οποία µετονοµάζει τις εικόνες ούτως ώστε αυτές να αποθηκεύονται στο σύστηµά µας µε µοναδικό όνοµα που περιέχει και το id του βίντεο στο οποίο ανήκουν. Large_videos.aspx Η φόρµα που χρησιµοποιήθηκε για αυτή την δυνατότητα της εφαρµογής είναι ακριβώς η ίδια µε την προηγούµενη οπότε η επεξήγηση του σχεδιασµού τηςθεωρείται πλεονάζων αφπύ έχει γίνει παραπάνω. Ο κώδικας που χρησιµοποιήθηκε εδώ είναι παρόµοιος µε αυτόν της εφαρµογής Upload αλλά πολύ πιο απλός. Ουσιαστικά οι µόνες διεργασίες που γίνονται είναι η διαµόρφωση του fingerprint ώστε οι αριθµοί να κυµαίνονται από και η µετατροπή και αποθήκευσή του σε πίνακα από bytes. Κατόπιν, καλείται η CInsert µε τις παραµέτρους που γράφηκαν παραπάνω οι οποίες και αποθηκεύονται στη βάση. Τέλος, πρέπει εδώ να σηµειωθεί 25

26 ότι στην παράµετρο είδος του βίντεο εδώ αποθηκεύεται το ctxt ή txt που ουσιαστικά δείνχει ότι το παρόν βίντεο είναι διαθέσιµο µόνο ως fingerprint. Ευνόητο είναι ότι εδώ δεν καλείται η CExtractImage αφού δεν είναι δυνατόν να δηµιουργηθούν φωτογραφίες τη στιγµή που δεν υπάρχει αυτούσιο το βίντεο Εισαγωγή βίντεο µέσω off-line tool Εισαγωγή: Η δυνατότητα της εισαγωγής βίντεο σε offline mode υλοποιήθηκε µε µία windows εφαρµογή που ουσιαστικά αποτελεί µία επέκταση της εφαρµογής internet. Η δηµιουργία της κρίθηκε απαραίτητη για την εισαγωγή βίντεο µε απαγορευτικά µεγάλο µέγεθος (>16ΜΒ) για την εφαρµογή internet Περιγραφή: Η φόρµα της εφαρµογής µε την οποία έρχεται σε επαφή ο χρήστης είναι πολύ παρό- µοια µε αυτή της web-based εφαρµογής. Σε αυτήν υπάρχει το πεδίο όπου ο χρήστης επιλέγει το βίντεο µέσω browse από το σύστηµά του και τα πεδία εισαγωγής των απαραίτητων πληροφοριών όπως το όνοµα του βίντεο, οι επιπλέον πληροφορίες και το είδος του βίντεο(ταινία, διαφήµιση, music video clip, άλλο). Τέλος, ο χρήστης πρέπει να επιλέξει αν το βίντεο που εισάγει επιθυµεί να ανήκει στην κατηγορία query clip ή database video ή και στις δύο παραπάνω κατηγορίες. Πατώντας το button upload τα δεδοµένα που εισήγαγε ο χρήστης αποθηκεύονται στη βάση ενώ το βίντεο υπόκειται ακριβώς την ίδια διεργασία που περιγράφηκε στην εφαρµογή online upload. ηλαδή, µε βάση το περιεχόµενο του βίντεο γίνεται η εξαγωγή του txt αρχείου(fingerprint). Mετέπειτα, µε βάση τα δεδοµένα του fingerprint γίνεται η εξαγωγή των φωτογραφιών που απεικονίζουν τις αλλαγές σκηνής και όλες οι πληροφορίες στέλνονται στη βάση δεδοµένων. Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται η φόρµα επικοινωνίας µε τον χρήστη. 26

27 Εικόνα 5 : Video uploading in offline mode Προγραµµατιστικό κοµµάτι Όπως παρατηρούµε η φόρµα αυτή είναι παρόµοια µε αυτή που χρησιµοποιείται στο online uploading αφού ουσιαστικά εδώ υλοποιείται ακριβώς η ίδια διαδικασία. Τα components που χρησιµοποιήθηκαν σε αυτή τη windows εφαρµογή είναι textboxes, checkboxes, labels, buttons και µία listbox που συνδέεται µέσω της typebindingsource µε τη βάση δεδοµένων. Ο κώδικας που χρησιµοποιήθηκε για την υλοποίηση αυτής της αφαρµογής είναι ό- µοιος µε αυτόν που χρησιµοποιήθηκε στην εφαρµογή του online uploading οπότε ο αναγνώστης καλείται να κοιτάξει παραπάνω για επιπλέον λεπτοµέρειες. 27

28 3.2 Παρουσίαση βίντεο Εισαγωγή: Η διαδικασία της παρουσίασης αποτελεί ένα πολύ ενδιαφέρον κοµµάτι της εφαρµογής αφού στον χρήστη δίνεται η δυναντότητα να πλοηγηθεί µέσα στη βάση και να πάρει χρήσιµες πληροφορίες για τα βίντεο που αυτή διαθέτει. Μπορεί ακόµα να δει εικόνες από το κάθε βίντεο αν αυτές είναι διαθέσιµες. Τέλος, µπορεί να κατεβάσει το βίντεο στο δίσκο του Περιγραφή: Πατώντας το button view στην αρχική σελίδα εµφανίζεται µια λίστα µε το οπτικοακουστικό υλικό που διαθέτει η βάση του συστήµατος. Τα βίντεο είναι χωρισµένα σε δύο λίστες, τα βίντεο µικρής διάρκειας(query clips) και αυτά µεγάλης διάρκειας(database videos). Για καθένα από αυτά είναι διαθέσιµα το id και το όνοµά του. ίπλα από κάθε καταχώρηση υπάρχει ένα link details που πατώντας το γίνεται µεταφορά σε µία καινούρια σελίδα µε επιπλέον πληροφορίες για το συγκεκριµένο βίντεο. Ακόµα, στην κορυφή της δεύτερης λίστας αναγράφεται και η διάρκεια των µεγάλων βίντεο(database video) που υπάρχουν στη βάση. Παρακάτω διατείθεται και η εικόνα αυτή της εφαρµογής όπου φαίνονται οι παραπάνω λεπτοµέρειες. 28

29 Εικόνα 6 : View of videos database Πατώντας το link details σε ένα από τα βίντεο που υπάρχει αυτούσιο στο σύστηµα, ο χρήστης µπορεί να δει επιπλέον πληροφορίες για το συγκεκριµένο βίντεο που είναι αποθηκευµένες στη βάση όπως το id, το όνοµα µε το οποίο είναι αποθηκευµένο στη βάση, την ηµεροµηνία όπου το βίντεο έγινε uploaded από κάποιον χρήστη, κάποιες επιπλέον πληροφορίες που έχει εισάγει ο χρήστης και έχουν αποθηκευθεί στη βάση, τον αριθµό των φωτογραφιών που είναι διαθέσιµες και τον τύπο του βίντεο. Επιπλέον, υπάρχουν άλλες δύο δυνατότητες που απεικονίζονται στo button Remove και στο link Download. Πατώντας το Remove ο χρήστης µπορεί να σβήσει το video από τη βάση ενώ πατώντας το Download µπορεί να κατεβάσει το βίντεο και να το αποθηκεύσει στο σύστηµά του. Ακόµα, σε αυτό το κοµµάτι της εφαρµογής φαίνονται και οι φωτογραφίες που έχουν δηµιουργηθεί κατά τη διαδικασία του uploading και απεικονίζουν τις αλλαγές σκηνών. Παρακάτω, δίνεται και η εικόνα της εφαρµογής. 29

30 Εικόνα 7 : View details of the selected clip Αν τώρα ο χρήστης πατήσει details σε ένα από τα βίντεο που δεν υπάρχει αυτούσιο στο σύστηµα αλλά κάποιος χρήστης έχει ανεβάσει µέσω της σελίδας large_videos.aspx το fingerprint αυτού, τότε θα δει µία εικόνα όπως η παρακάτω: Εικόνα 8 : View details of the selected clip-fingerprint 30

31 Σε αυτή µπορούµε να διακρίνουµε σχεδόν τα ίδια πεδία µε την προηγούµενη περίπτωση. Η µόνη διαφορά είναι ότι εδώ δεν υπάρχει η δυνατότητα download αφού στο σύστηµα δεν υπάρχει το αυτούσιο οπτικοακουστικό υλικό. Ακόµα, σε αυτήν την περίπτωση δεν έχουν δηµιουργηθεί φωτογραφίες ενώ στη θέση τους φαίνεται µια δεδοµένη φωτογραφία όπως διακρίνεται και παραπάνω. Τέλος, το γεγονός ότι το βίντεο δεν υπάρχει αυτούσιο στη βάση δηλώνεται και στο πεδίο του video_type όπου εµφανίζεται η συντοµογραφία ctxt Προγραµµατιστικό κοµµάτι Το κοµµάτι της παρουσίασης του οπτικοακουστικού υλικού έχει ουσιαστικά υλοποιηθεί µε δύο σελίδες aspx την View.aspx και την Details.aspx. Στην σελίδα View.aspx για την παρουσίαση των βίντεο της εκάστοτε κατηγορίας έχει χρησιµοποιηθεί το component του asp.net gridview. Τα περιεχόµενα αυτού (id, name) διατείθονται έπειτα από επικοινωνία µε τη βάση δεδοµένων ενώ δίπλα από κάθε τέτοιο ζευγάρι έχει χρησιµοποιηθεί και το πεδίο hyperlink µε τίτλο details. Στη σελίδα Details.aspx χρησιµοποιήθηκε επίσης το component του asp.net gridview µε περιεχόµενα το id του βίντεο, το όνοµα του βίντεο, την ηµεροµηνία εισαγωγής του στο σύστηµα, τη διάρκειά του, τον αριθµό των φωτογραφιών που διαθέτει και τον τύπο του καθώς και κάποιες επιπλέον πληροφορίες που έχει εισάγει ο χρήστης. Ο κώδικας της σελίδας View είναι πολύ απλός αφού το µόνο που πραγµατοποιείται είναι µία επικοινωνία µε τη βάση, µέσω της SqlConnection, από όπου ανασύρεται η συνολική διάρκεια των database video. Κατόπιν, ο χρόνος µετατρέπεται σε ώρες και λεπτά, ώστε να γίνεται πιο αντιληπτός από το χρήστη, και αναγράφεται στην αντίστοιχη label ούτως ώστε να εµφανιστεί στην οθόνη. Ο κώδικας της σελίδας Details είναι λίγο πιο περίπλοκος από τον προηγούµενο. Εδώ, αρχικά διαβάζονται τα περιεχόµενα του gridview για το βίντεο που ο χρήστης έχει επιλέξει στη σελίδα View. Στη συνέχεια, δηµιουργείται δυναµικά το hyperlink Download και µέσω του NavigateUrl υποδεικνύεται το µονοπάτι(path) όπου το βίντεο είναι αποθηκευµένο στο σύστηµα. Ακόµα, δηµιουργούνται δυναµικά τόσα components images όσες και οι εικόνες που έχουν δηµιουργηθεί για το αντίστοιχο βίντεο. Σε αυτά τα components φορτώνονται οι εικόνες που έχουν δηµιουργηθεί κατά τη διάρκεια του upload. Εάν, το βίντεο που έχει επι- 31

32 λέξει ο χρήστης δεν υπάρχει αυτούσιο αλλά µόνο το txt αρχείο του, τότε στο component φορτώνεται µία standard εικόνα που υπάρχει στο σύστηµα. Στη συνέχεια, στον πηγαίο κώδικα υπάρχει η συνάρτηση GridView1_RowCommand() που εκτελείται όταν ο χρήστης πατήσει το button Remove. Αρχικά, πραγµατοποιείται επικοινωνία µε τη βάση, µέσω της SqlConnection, και µε τη χρήση της SqlCommand DELETE σβήνεται από τη βάση τόσο το επιλεγµένο βίντεο όσο και το µονοπάτι(path) όπου είναι αποθηκευµένη η εκάστοτε εικόνα του. Στη συνέχεια, σβήνονται τα αντίστοιχα αρχεία από το σύστηµα. Τέλος, µέσω της Response.Redirect() οχρήστης µεταφέρεται στην προηγούµενη σελίδα View.aspx όπου βλέπει ότι δεν υπάρχει πια καταχώρηση για το βίντεο που επέλεξε να σβήσει από τη βάση. 3.3 Αναζήτηση βίντεο Εισαγωγή Η τελευταία αλλά και πιο ενδιαφέρουσα δυνατότητα της εφαρµογής είναι η δυνατότητα αναζήτησης ενός ή και περισσότερων clip µέσα σε µία µεγάλη βάση από βίντεο. Η αναζήτηση όπως περιγράφηκε παραπάνω γίνεται µε βάση το αυτούσιο περιεχόµενο του video και όχι µε χρήση λέξεων κλειδιά κάτι που αποτελεί και την καινοτοµία της εφαρµογής. Στη συνέχεια, στο χρήστη εµφανίζονται τα αποτελέσµατα όπου για κάθε clip αναζήτησης αναφέρονται τα πιθανά βίντεο όπου βρέθηκε και η χρονική στιγµή όπου βρέθηκε µέσα σε αυτά. Για κάθε αποτέλεσµα δίνεται και ένα ποσοστό λάθους αλλά και ο συνολικός χρόνος αναζήτησης. Παρακάτω γίνεται λεπτοµερής περιγραφή της τρίτης και τελευταίας δυνατότητας της εφαρµογής τόσο στο επίπεδο χρήσης όσο και στο επίπεδο υλοποίησης Λίγα λόγια για τον τρόπο αναζήτησης Στις γνωστές µηχανές αναζήτησης τόσο οι αλγόριθµοι αναζήτησης όσο και οι βάσεις δεδοµένων είναι οργανωµένες µε βάση λέξεις «κλειδιά» οι οποίες πειγράφουν το εκάστοτε βίντεο. Ο χρήστης καλείται να περιγράψει µε λέξεις το βίντεο που αναζητά. Οι αλγόριθµοι αναζήτησης χρησιµοποιούν αυτές τις λέξεις για να επιλέξουν τα πιθανά βίντεο προσπαθώντας να τις «ταιριάξουν» µε τις λέξεις «κλειδιά» που περιγράφουν τα βίντεο στη βάση. 32

33 Σε αυτή την εφαρµογή χρησιµοποιείται ένα διαφορετικό µοντέλο αναζήτησης. Τα βίντεο χωρίζονται σε δύο µεγάλες κατηγορίες, τα µικρής διάρκειας βίντεο και τα µεγάλης διάρκειας βίντεο. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ένα ή περισσότερα µικρής διάρκειας βίντεο και να βρει σε ποιο από τα µεγάλης διάρκειας βίντεο αυτά βρίσκονται. Ουσιαστικά, ξεφεύγουµε από τον τρόπο της λεκτικής περιγραφής και δοκιµάζουµε τον τρόπο αναζήτησης ενός βίντεο µέσα σε πολλά άλλα, δίνοντας αυτούσιο το περιεχόµενό του. Όλος ο αλγόριθµος αναζήτησης στηρίζεται στο txt αρχείο(fingerprint) που υπάρχει στη βάση για κάθε βίντεο είτε µικρής είτε µεγάλης διάρκειας και έχει δηµιουργηθεί κατά τη διάρκεια του uploading. Ουσιαστικά, γίνεται ένα ταίριασµα των fingerprints των βίντεο προς αναζήτηση µε τα fingerprints των µεγάλης διάρκειας βίντεο. Περισσότερες λεπτοµέρειες για τον αλγόριθµο θα δοθούν στην περιγραφή του προγραµµατιστικού µέρους αυτής της δυνατότητας της εφαρµογής Περιγραφή Ο χρήστης πατώντας το button search στην αρχική σελίδα της εφαρµογής έρχεται σε επαφή µε την εικόνα που δίνεται παρακάτω. Εδώ, καλείται να επιλέξει κάποια από τα βίντεο της πρώτης στήλης, που αποτελούν τα µικρής διάρκειας βίντεο, που επιθυµεί να εντοπίσει σε ποια από τα βίντεο της άλλης στήλης(µεγάλης διάρκειας βίντεο) βρίσκονται. Για παράδειγ- µα, στην παρακάτω εικόνα φαίνεται ότι ο χρήστης έχει επιλέξει να ψάξει εάν τα video TellasCowboy, KeryKapnisto, KitKat βρίσκονται µέσα στο περιεχόµενο των βίντεο MEGA, STAR, ANT1. Έτσι, θα καταφέρει γρήγορα και εύκολα να µάθει εάν κάποιο από τα επιλεγ- µένα query clips βρίσκεται µέσα στα βίντεο των τριών µεγάλων καναλιών. Πρέπει να σηµειωθεί εδώ ότι τα βίντεο που βρίσκονται στις στήλες είναι βίντεο που υπάρχουν ήδη στη βάση του συστήµατος. Οστόσο, δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να αναζητήσει ένα βίντεο, που δεν υπάρχει ήδη στο σύστηµα, µέσω της επιλογής Browse που φαίνεται στο κάτω µέρος της εικόνας. 33

34 Εικόνα 9 : Video search Πατώντας το button Search εµφανίζεται µία άλλη σελίδα που περιέχει τα αποτελέσµατα της αναζήτησης. 34

35 Εικόνα 10 : Results of videos search procedure Παρατηρούµε ότι για κάθε query clip που επέλεξε ο χρήστης εµφανίζονται τόσο τα ονόµατα των βίντεο όσο και ο ακριβής χρόνος όπου αυτό βρέθηκε. Επίσης, στα αποτελέσµατα φαίνεται και η συνολική διάρκεια της αναζήτησης για κάθε query clip αλλά και ένας αριθµός πιθανού σφάλµατος που ουσιαστικά είναι ένα ποσοτικό µέγεθος που δείχνει την απόκλιση µε την οποία βρέθηκε το query clip στο αντίστοιχο database video. Φυσικά, είναι πιθανό να µην βρεθεί το query clip σε κανένα βίντεο οπότε και αναφέρεται το µήνυµα Not Found. Το τελευταίο query clip xrysos-odhgos.ts.avi δεν υπήρχε στη βάση του συστήµατος απλά ο χρήστης το επέλεξε προς αναζήτηση µέσω του Browse, κάτι που φαίνεται και στην προηγούµενη εικόνα. Έτσι, η παράµετρος «indexing time» κάτω από αυτό αναφέρεται στην ώρα που χρείαστηκε ώστε να δηµιουργηθεί το fingerprint του βίντεο, ενώ η παράµετρος Search time αναφέρεται κατά τα γνωστά στο χρόνο αναζήτησής του ανάµεσα σε αυτά των µεγάλων βίντεο. 35

36 Για την υλοποίηση της διαδικασίας του Search σχεδιάστηκαν δύο σελίδες η Προγραµµατιστικό κοµµάτι Search.aspx και η Results.aspx. Για τον σχεδιασµό τους χρησιµοποιήθηκαν το components που διαθέτει ο asp.net. Πιο συγκεκριµένα, για την δηµιουργία των λιστών της πρώτης σελίδας χρησιµοποιήθηκαν δύο components gridview τα οποία παίρνουν τα στοιχεία τους µέσω των SqlDataSource που επικοινωνούν µε τη βάση και ανασύρουν από αυτή τα απαραίτητα κάθε φορά πεδία. Για παράδειγµα, η SqlDataSource που είναι συνδεδεµένη µε την πρώτη λίστα ανασύρει από τη βάση το id και το name των βίντεο που είναι καταχωρηµένα ως query clips ενώ η δεύτερη αυτά των βίντεο που είναι καταχωρηµένα ως database videos. Επιπλέον, έ- χουν χρησιµοποιηθεί CheckBoxes ώστε ο χρήστης να πραγµατοποιεί τις επιλογές του ενώ έχει χρησιµοποιηθεί και το compontent File ούτως ώστε ο χρήστης να µπορέσει να επιλέξει και από το σύστηµά του βίντεο προς αναζήτηση χωρίς αυτό να ήδη καταχωρηµένο στη βάση. Τέλος, για τη δηµιουργία των επικεφαλίδων και του κουµπιού χρησιµοποιήθηκαν Labels και Button αντίστοιχα. Όσο αναφορά τη δηµιουργία της δεύτερης σελίδας, εδώ έχει χρησιµοποιηθεί µόνο µία Label πάνω στην οποία γράφονται τα αποτελέσµατα και έτσι εµφανίζονται στην οθόνη του χρήστη. Ο χρήστης αφού επιλέξει τα query clips και τα database videos που θέλει να έχει η αναζήτησή του πατά το button Search. Με το πάτηµα αυτό ενεργοποιούνται διεργασίες προκειµένου να υλοποιήσουν το αίτηµά του. Αρχικά, τα δεδοµένα των επιλογών του χρήστη αποθηκεύονται σε λίστες ούτως ώστε σταδιακά να επεξεργαστούν. Για την ακρίβεια, σε λίστες αποθηκεύονται τα id των query clips και των database videos, ενώ για καθένα από αυτά µετά από επικοινωνία µε τη βάση ανασύρεται το όνοµα του και το αρχείο που αποτελεί το fingerprint του. Αυτά αποθηκεύονται επίσης σε λίστες για να χρησιµοποιηθούν στην αναζήτηση. Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει επιλέξει να αναζητήσει βίντεο το οποίο δεν είναι ήδη καταχωρηµένο στη βάση, είναι απαραίτητο να γίνει πρώτα η επεξεργασία του. Το βίντεο αρχικά µετατρέπεται σε Η264 µε την συνάρτηση domencoder() της κλάσης CDoCrop ενώ στα συνέχεια καλείται η συνάρτηση doffmpeg() της ίδιας κλάσης και το αποτέλεσµα αυτής διαµορφώνεται κατάλληλα ούτως ώστε όλοι οι αριθµοί να κυµαίνονται από το 1 έως 36

37 το 100 και κάθε αριθµός να αντιστοιχεί σε κάθε frame του βίντεο. Αυτό αποθηκεύεται σε ένα αρχείο και αποτελεί το fingerprint του µη καταχωρηµένου βίντεο που θα χρησιµοποιηθεί και στην αναζήτηση. Η παραπάνω διεργασία είναι γνωστή αφού η ίδια πραγµατοποιείται και κατά τη διαδικασία του upload. H διαφορά είναι ότι εδώ το βίντεο δεν καταχωρείται στη βάση απλά από αυτό εξάγεται το fingerprint που αποτελεί και το κλειδί στον αλγόριθµο της αναζήτησης. Υπάρχει περίπτωση ο χρήστης να έχει εισάγει ως επιπλέον αρχείο προς αναζήτηση το fingerprint ενός βίντεο και όχι το αυτούσιο βίντεο. Τότε η µόνη διεργασία που γίνεται είναι η κατάλληλη διαµόρφωση του αρχείου ώστε κάθε αριθµός να αντιστοιχεί σε κάθε frame και αυτοί να κυµαίνονται από 1 ως 100 όπως και παραπάνω. Οι λίστες µε τα id, τα ονόµατα και τα fingerprints των επιλεγµένων database videos και query clips στέλνονται µε Sessions στην σελίδα Results.aspx όπου γίνεται και η επεξεργασία τους. Πιο συγκεκριµένα, για την διαδικασία της αναζήτησης καλείται η συνάρτηση Search() της κλάσης CSearch. Αυτή παίρνει σαν παραµέτρους τα fingerprint κάθε query clip και κάθε database video και έναν αριθµό που είναι ορισµένος 50 και αποτελεί ένα «κατώφλι» για τον αλγόριθµο της αναζήτησης. Έτσι, το fingerprint κάθε query clip που έχει επιλέξει ο χρήστης αναζητάται στα fingerprint κάθε database video. Πιο συγκεκριµένα, τα δεδοµένα για τα frames στο fingerprint του query clip «παιρνούν» σταδιακά και συγκρίνονται µε αυτά του fingerprint κάθε µεγάλου βίντεο. Ως µέτρο σύκγρισης χρησιµοποιείται µία µεταβλητή weight που απεικονίζει τη διαφορά που παρατηρείται καθώς τα δεδοµένα του µικρού βίντεο συγκρίνονται σταδιακά µε αυτά του µεγάλου. Αν το µέτρο σύγκρισης αυτό σε κάποιο κοµµάτι του database video γίνει µικρότερο από το «κατώφλι» (threshold) τότε θεωρείται ότι σε αυτό το σηµείο του database video βρέθηκε το query clip µε απόκλιση όση δηλώνει η µεταβλητή weight. Ως αποτέλεσµα ο αλγόριθµος επιστρέφει ένα αντικεί- µενο CResults που έχει σαν µεταβλήτες το ακριβές frame όπου έγινε ο εντοπισµός, την απόκλιση η οποία παρατηρήθηκε και τον αριθµό των αποτελεσµάτων για κάθε query clip. Η εµφάνιση των αποτελεσµάτων γίνεται στην σελίδα Results.aspx. Εκεί, για κάθε query clip ουσιαστικά εµφανίζονται τα δεδοµένα των αντικειµένων CResults. Τα query clips και τα database videos εµφανίζονται µε τα ονόµατά τους, ενώ δεν εµφανίζεται ο αριθµός του frame του database video όπου εντοπίστηκε το query clip αλλά η ώρα που εντοπίστηκε ούτως ώστε να γίνεται το αποτέλεσµα πιο κατανοητό στον χρήστη. Ο υπολογισµός της ώ- ρας έγινε µε διαίρεση του αύξοντα αριθµού του frame µε το fps(frames/second) του database video. Υπάρχει βέβαια περίπτωση η απόκλιση κατά τη σύγκριση των δεδοµένων του µικρού βίντεο µε αυτά των µεγάλων να µην γίνει ποτέ µικότερη από το κατώφλι (threshold) οπότε και δεν έχουµε κανένα αποτέλεσµα και σηµειώνεται ότι το query clip δεν βρέθηκε 37

38 στο συγκεκριµένο database video. Τέλος, για κάθε query clip µετράται ο ακριβής χρόνος που χρείαστηκε για την αναζήτησή του µέσα στα προεπιλεγµένα από το χρήστη database video. Όλα αυτά αποθηκεύονται σε ένα string µε τη βοήθεια της κλάσης StringBuilder και αυτό στη συνέχεια γράφεται στο component Label ώστε να εµφανιστεί στη σελίδα της ε- φαρµογής. 38

39 4 Eξωτερικά ρογράµµατα της εφαρµογής 4.1 Βάση δεδοµένων Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, τα δεδοµένα είναι οργανωµένα σε µία βάση δεδο- µένων. Από εκεί όποτε είναι απαραίτητο ανακαλούνται αλλά και στέλνονται πληροφορίες. Για τη δηµιουργία της βάσης χρησιµοποιήθηκε ο Microsoft SQL Server Πίνακες Η βάση είναι οργανωµένη σε τρεις πίνακες. Αυτοί δεν είναι ανεξάρτητοι αντίθετα συνδέονται µε σχέσεις που εκφράζονται στα σχεσιακά µοντέλα που θα περιγραφούν στη συνέχεια Περιγραφή ρώτου ίνακα: Ο πρώτος πίνακας ονοµάζεται clips και σε αυτόν καταχωρείται ο κύριος όγκος των πληροφοριών για εκάστοτε βίντεο. Τα πεδία που περιέχει είναι id, name, duration, date, video_type, txt, fps, clip_tpe, clip_info, clip_search, clip_picture_number. Παρακάτω δίνονται αναλυτικές πληροφορίες για κάθε πεδίο. id: decimal(18, 0) και δηλώνει το id του κάθε video. Επίσης, έχει οριστεί ως το ρωτεύον κλειδί του πίνακα και αυξάνεται από το σύστηµα κατά µία µονάδα κάθε φορά που εισάγεται ένα επιπλέον βίντεο. name: nvarchar(255), εδώ αποθηκεύεται το όνοµα που εισάγει ο χρήστης duration: float και δηλώνει τη διάρκεια του βίντεο date: datetime και δηλώνει την ηµεροµηνία που το βίντεο αποθηκεύτηκε στο σύστηµα. video_type: nvarchar(255), και δηλώνει τον τύπο του βίντεο(.avi,.wmv) txt: varbinary και εδώ αποθηκεύεται το fingerprint του εκάστοτε βίντεο σε δυαδική µορφή. fps: float, δηλώνει ένα χαρακτηριστικό του βίντεο (frames/second) clip_type: nvarchar(max) και δηλώνει το είδος του βίντεο αν είναι δηλαδή ταινία, διαφήµιση, µουσικό video clip clip_info: nvarchar(255), εδώ αποθηκεύονται οι γενικές πληροφορίες που έχει εισάγει ο χρήστης κατά τη διαδικασία του upload του εκάστοτε βίντεο. 39

40 clip_search: int, δηλώνει αν το βίντεο είναι µικρό query clip κάτι που σηµατοδοτείται µε τον αριθµό 2 ή αν είναι database video που σηµατοδοτείται µε τον αριθµό 1. Πρέπει να σηµειωθεί ότι το βίντεο µπορεί να ανήκει και στις δύο κατηγορίες και τότε στη βάση γράφεται ο αριθµός 3. clip_picture_number: int, δηλώνει τον αριθµό των φωτογραφιών που έχουν δηµιουργηθεί για κάθε βίντεο. Εικόνα 11 : Database table clips Περιγραφή δεύτερου ίνακα: Κάθε βίντεο έχει µία ή περισσότερες αντιπροσωπευτικές εικόνες οι οποίες αντιστοιχούν στις αλλαγές σκηνών που συµβαίνουν στα βίντεο. O δεύτερος λοιπόν πίνακας κρατά πληροφορίες για το που βρίσκονται αποθηκευµένες αυτές οι χαρακτηριστικές εικόνες του εκάστοτε βίντεο και αποτελείται από τα εξής πεδία id, path id : int, εδώ ουσιαστικά αποθηκεύεται το id του clip στο οποίο ανήκουν οι αντιπροσωπευτικές εικόνες που ουσιαστικά αποτελεί και δευτερεύον κλειδί στον πίνακα clips path : nvarchar(255), δηλώνει το όνοµα του αρχείου όπου θα αποθηκεύονται αυτές οι εικόνες πχ:c:\images 40

41 Εικόνα 12 : Database table image_url Περιγραφή τρίτου ίνακα: Κάθε βίντεο κατηγοριοποιείται ανάλογα και µε την επιλογή του χρήστη σε τέσσερις µεγάλες κατηγορίες : default, movie, advertisement, music video clip. Η κατηγοριοποίηση αυτή είναι δεδοµένη και έτσι τα ονόµατα των κατηγοριών αυτών αποθηκεύονται στον τρίτο πίνακα της εφαρµογής µας µε όνοµα type. Αυτός αποτελείται από δύο πεδία: id, type. id : int, δηλώνει του id κάθε τύπου. ηλαδή ο τύπος default έχει id ίσο µε 1, ο τύπος movie έχει id ίσο µε 2, ο τύπος advertisement έχει id ίσο µε 3 ενώ ο τύπος music video clip έχει id ίσο µε 4 type : nvarchar(255), εδώ αποθηκεύεται το όνοµα του τύπου (default, movie, advertisement, music video clip) Εικόνα 13 : Database table type Εικόνα 14 : Content of the database table type 41

42 4.1.2 Σχεσιακά µοντέλα Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω οι πίνακες της βάσης δεδοµένων δεν είναι ανεξάρτητοι µεταξύ τους, αντίθετα συνδέονται µε σχέσεις που φαίνονται στα παρακάτω σχεσιακά µοντέλα. Πιο συγκεκριµένα, το πεδίο id του πίνακα clips συνδέεται µε ξένο κλειδί µε το πεδίο id του πίνακα image_url. Έτσι, για κάθε βίντεο που είναι καταχωρηµένο στον πρώτο πίνακα πίνακα υπάρχει και µία καταχώρηση στον δεύτερο πίνακα που δείχνει το µονοπάτι (path) του συστήµατος όπου είναι αποθηκευµένες οι εικόνες του βίντεο µε το συγκεκριµένο id. Αυτή η σχέση απεικονίζεται στο παρακάτω διάγραµµα. Εικόνα 15 : Database diagram type-image_url Παρατηρώντας τώρα το επόµενο δίαγραµµα είναι εµφανές ότι το πεδίο clip_type του πίνακα clips συνδέεται µε ξένο κλειδί µε το πεδίου id του πίνακα type. Έτσι, όταν ο χρήστης επιλέξει τον τύπο του βίντεο στη φόρµα εισαγωγής που περιγράφηκε παραπάνω, αυτός αντιστοιχίζεται σε έναν αριθµό από το 1 εώς το 4 όπως δηλώνουν τα πεδία του πίνακα type. 42

43 Εικόνα 16 : Database diagram clips-type 4.2 Χρήση CSS Ως γνωστών, οι σελίδες που βλέπουµε στον ιστό είναι αρχεία τα οποία γράφονται στην markup γλώσσα html. Για την καλύτερη µορφοποίηση των στοιχείων, των αντικειµένων και γενικά των κειµένων των markup σελίδων (HTML documents) χρησιµοποιούνται τα CSS = Cascading Style Sheets. Πρόκειται δηλαδή για στύλ (styles) που εφαρµόζονται για να καλλωπίσουν τον κώδικα ΗΤΜL. Στην εφαρµογή χρησιµοποιήθηκε το sinorca-screen.css. Αυτό περιέχει οδηγίες για το πως θα µορφοποιηθούν τα στοιχεία της aspx σελίδας. Αρχικά, το αρχείο των προδιαγραφών του sinorca.css αποθηκεύθηκε στο σύστηµα. Κατόπιν ενσωµατώθηκε ένας σύνδεσµος προς το.css σε κάθε σελίδα aspx. ηλαδή, στο tag <head> </head> κάθε σελίδας aspx ενσωµατώθηκε το tag : <link rel="stylesheet" type="text/css" href="~/sinorcascreen.css" media="screen" title="sinorca (screen)" /> Έτσι, συνδέθηκε το αρχείο sinorca-screen.css µε κάθε τέτοια σελίδα και το style που προτείνει το sinorca-screen.css εφαρµόστηκε σε όλα τα στοιχεία της σελίδας. Πλήθος τέτοιων αρχείων.css είναι διαθέσιµα στο διαδίκτυο από όπου και εµείς το κατεβάσαµε. Παρακάτω δίνονται ενδεικτικά δύο εικόνες που δείχνουν τη µορφή της εφαρµογής πριν και µετά τη χρήση του sinorca-screen.css. 43

44 Εικόνα 17 : Video uploading without css 4.3 Εξαγωγή εικόνων Εικόνα 18 : Video uploading with css Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, όταν κάποιος χρήστης ανεβάζει ένα βίντεο η εφαρ- µογή δηµιουργεί έναν αριθµό αντιπροσωπευτικών εικόνων. Αυτές οι εικόνες σηµειώνεται ότι είναι αντιπροσωπευτικές διότι απεικονίζουν τις διάφορες σκηνές του βίντεο, για την ακρίβεια εξάγονται την στιγµή που συµβαίνει η αλλαγή σκηνής. 44

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ. Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ» ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ : ~ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, 1925~

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής υποστήριξης των δράσεων περιβαλλοντικής διαχείρισης της παράκτιας ζώνης του Θερμαϊκού Κόλπου και διαδραστικής εφαρμογής αναφοράς περιβαλλοντικών προβλημάτων Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Επειδή οι μεταγενέστερες εκδόσεις του Word δεν περιλαμβάνουν στο μενού τη δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΠ Α.Ε.

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΠ Α.Ε. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΠ Α.Ε. ΒΗΜΑ 1: ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής στο Μητρώο Αξιολογητών

Διαβάστε περισσότερα

Το διαδίκτυο είναι ένα δίκτυο που αποτελείτε από πολλά μικρότερα δίκτυα υπολογιστών.

Το διαδίκτυο είναι ένα δίκτυο που αποτελείτε από πολλά μικρότερα δίκτυα υπολογιστών. Κεφάλαιο 2 Με το διαδίκτυο μπορεί κάποιος: να κάνει έρευνα, να ψωνίσει για διάφορες υπηρεσίες και προϊόντα, να δει καιρικούς χάρτες, να πάρει φωτογραφίες, ταινίες, και διάφορες άλλες πληροφορίες που βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγός Διαχειριστή Το m-learning Toolkit είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που έχει σχεδιαστεί για να υπάρχει η δυνατότητα της πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client ΕΣΔ 516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client Περιεχόμενα Περιεχόμενα Javascript και HTML Βασική σύνταξη Μεταβλητές Τελεστές Συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Πληροφοριών στο ιαδίκτυο

ιαχείριση Πληροφοριών στο ιαδίκτυο ιαχείριση Πληροφοριών στο ιαδίκτυο Εργαστήριο (Φυλλάδιο 3) ΤΕΙ Καβάλας - Σχολή ιοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα ιαχείρισης Πληροφοριών ιδάσκων: Μαρδύρης Βασίλειος, ιπλ. Ηλ. Μηχανικός & Μηχ. Υπολογιστών, MSc

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 22 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων

Διαβάστε περισσότερα

Το teachers Web είναι µία ΝΕΑ Υπηρεσία που υποστηρίζεται από την Οµάδα Υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήµατος Γραµµατειών. Η υπηρεσία Teachers Web, προσφέρει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Περιεχόμενα 1.Eισαγωγή 2.Το περιβάλλον του Internet Explorer 3.Οδηγίες πλοήγησης 4.Αποθήκευση αρχείων 5.Αγαπημένα 6.Ασφαλής σύνδεση 7.Διακομιστής μεσολάβησης 1.Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Πολυμέσα. Ιστορική Αναδρομή Υπερκείμενο

Πολυμέσα. Ιστορική Αναδρομή Υπερκείμενο Πολυμέσα Πολυμέσα είναι κλάδος της πληροφορικής ο οποίος ασχολείται με το συνδυασμό ψηφιακών δεδομένων πολλαπλών μορφών. Τα δομικά στοιχεία των πολυμέσων είναι τα εξής : Κείμενο Εικόνα Ήχος Κινούμενη εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com /

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / 1. Τι είναι το wikidot Το wikidot είναι ένας δικτυακός τόπος στον οποίο κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP Το FTP (File Transfer Protocol) είναι το εξειδικευμένο πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων στα σύγχρονα δίκτυα δεδομένων όπως το Διαδίκτυο. Δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς αρχείων από τον υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕ ΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕ ΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕ ΟΝ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ 5 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Συγγραφείς: Πέτρος Κωνσταντινίδης, Σίλας Μιχαηλίδης, Σκεύος

Διαβάστε περισσότερα

METALIB Σύστημα μετα-αναζήτησης για ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης

METALIB Σύστημα μετα-αναζήτησης για ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης METALIB Σύστημα μετα-αναζήτησης για ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστημίου Λευκωσίας E-mail: libithelp@unic.ac.cy Τηλ: 22444772 Έκδοση: Μάρτιος 2013 (ES, GC, KP)

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Περιγραφή και επεξήγηση της χρήσης του χώρου διαχείρισης της ιστοσελίδας για τους καλλιτέχνες 1 Περιεχόμενα Είσοδος στο χώρο διαχείρισης...3 Επεξεργασία της σελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Το βασικά χαρακτηριστικά που διαθέτει out-of-the-box (δηλαδή από την αρχική του έκδοση) είναι τα παρακάτω:

Το βασικά χαρακτηριστικά που διαθέτει out-of-the-box (δηλαδή από την αρχική του έκδοση) είναι τα παρακάτω: melissa.cms - το απόλυτο εργαλείο για δηµιουργήσετε την ιστοσελίδα σας To meliisa.cms είναι ένα σύστηµα ανοιχτής αρχιτεκτονικής διαχείρισης περιεχοµένου ιστοσελίδων. Σας επιτρέπει να το χρησιµοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

hel-col@otenet.gr Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19 MSc) Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης kparask@hellenic-college.

hel-col@otenet.gr Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19 MSc) Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης kparask@hellenic-college. Χρήση της Διεπαφής Προγραμματισμού Εφαρμογής Google Maps για τη δημιουργία διαδραστικού χάρτη με τα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ στη Θεσσαλονίκη Εμμανουήλ Τσάμης 1, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR Τηλέφωνο: 2810-211111 Διαδικασία εισόδου στο opensms Η πρόσβαση στην πλατφόρμα του opensms πραγματοποιείται με την εισαγωγή του Ονόματος χρήστη και του

Διαβάστε περισσότερα

«Μηχανή Αναζήτησης Αρχείων» Ημερομηνία Παράδοσης: 30/04/2015, 09:00 π.μ.

«Μηχανή Αναζήτησης Αρχείων» Ημερομηνία Παράδοσης: 30/04/2015, 09:00 π.μ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 «Μηχανή Αναζήτησης Αρχείων» Ημερομηνία Παράδοσης: 30/04/2015, 09:00 π.μ. Στόχος Στόχος της Εργασίας 4 είναι να η εξοικείωση με την αντικειμενοστρέφεια (object oriented programming). Πιο συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

PROJECT ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Παραδοτέα 1. Το αρχείο.mdb της βάσης δεδομένων σας σε ACCESS 2. Ένα CD που θα αναγράφει το ονοματεπώνυμο του σπουδαστή και το ΑΕΜ και θα περιέχει το αρχείο.mdb της βάσης δεδομένων καθώς και το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχίζοντας. Το Joomla τρέχει: Στο Joomla μπορούμε να προσθέσουμε επιπλέον λειτουργικότητα, να την επεκτείνουμε δηλαδή (extensions) PHP MySql

Αρχίζοντας. Το Joomla τρέχει: Στο Joomla μπορούμε να προσθέσουμε επιπλέον λειτουργικότητα, να την επεκτείνουμε δηλαδή (extensions) PHP MySql Php και Joomla Ψηφιακό Περιεχόμενο & Επικοινωνίες Αρχίζοντας Το Joomla τρέχει: PHP MySql Στο Joomla μπορούμε να προσθέσουμε επιπλέον λειτουργικότητα, να την επεκτείνουμε δηλαδή (extensions) με την χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LIVETRIP TRAVELLER

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LIVETRIP TRAVELLER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LIVETRIP TRAVELLER Η εφαρμογή LiveTripTraveller διατίθεται για κινητά τηλέφωνα με λειτουργικό σύστημα Android. Στο υπο-ιστοσελίδα www.livetrips.com/sources μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού Ιστότοπου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού Ιστότοπου ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού Ιστότοπου µε PHP και MySQL Τσιτσικλή Νίκη Α.Μ. 94/05 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Σατρατζέµη Μαρία, Καθηγήτρια Εξεταστική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Βάσεις εδοµένων και την Access

Εισαγωγή στις Βάσεις εδοµένων και την Access Μάθηµα 1 Εισαγωγή στις Βάσεις εδοµένων και την Access Τι είναι οι βάσεις δεδοµένων Μία βάση δεδοµένων (Β..) είναι µία οργανωµένη συλλογή πληροφοριών, οι οποίες είναι αποθηκευµένες σε κάποιο αποθηκευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο #10 (Ε10) 1

Εργαστήριο #10 (Ε10) 1 Εργαστήριο #10 Από τα προηγούμενα εργαστήρια......θα χρειαστείτε ορισμένες από τις οδηγίες μορφοποίησης CSS (ανατρέξτε στις εκφωνήσεις του 8 ου και 9 ου εργαστηρίου).! Οδηγίες Στη δυναμική δημιουργία ιστοσελίδων

Διαβάστε περισσότερα

FROM TESTOTA.REGISTRY

FROM TESTOTA.REGISTRY ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοηµοσύνη Ενότητα: Βc1.1.3 Επιχειρησιακή Νοηµοσύνη και Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (BI & IT) Πρακτική Άσκηση (επίπεδο 1): Στόχος της άσκησης είναι η εµβάθυνση στην

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Moviemaker

Οδηγός Χρήσης Moviemaker Οδηγός Χρήσης Moviemaker Αναλυτικός οδηγός χρήσης του λογισμικού Moviemaker Κατάλληλο για τη δημιουργία Βιντεοτέχνης και Animation Εποπτεία: Γενεθλής Γενεθλίου, ΕΔΕ Τέχνης Συγγραφή / Σελίδωση: Κύπρος Πισιαλής,

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Τμήμα Πληροφορικής & Τηλ/νιών Τομέας Προγ/σμού & Τεχνολογίας Λογισμικού Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Δρ. Νικόλαος Θ. Λιόλιος Καθηγητής Φεβρουάριος 2012 1. Εισαγωγή Το Visual

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων EBSCO ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων EBSCO ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Οδηγός Χρήσης Απρίλιος, 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ EBSCO... 3 1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ADOBE DIGITAL EDITIONS... 3 2. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Η-ΒΙΒΛΙΩΝ... 4

Διαβάστε περισσότερα

4. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και κόστους του έργου

4. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και κόστους του έργου 4. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και κόστους του έργου Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ο διαχειριστής του έργου, όταν διαχειρίζεται τα χαρακτηριστικά του κόστους του έργου, είναι να εισάγει τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface Copyright 2009-2012 -SYSTEM- All rights reserved 2/159 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μάθημα 1: New - Save Μάθημα 2: Εισαγωγή στη CSS Μάθημα 3: Τρόπος Σύνταξης Μάθημα 4: Σχόλια Μάθημα 5: ID Μάθημα 6: Class Μάθημα 7: Background

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής Πληροφορίας ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής Πληροφορίας ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 25 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή)

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility (διαδικτυακή εφαρμογή) Αύγουστος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ V 1.3 εκέµβριος 2012 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Εισαγωγή.. σελ. 3 2. Σύνδεση για πρώτη φορά µε την εφαρµογή 4 3. Είσοδος στην εφαρµογή 9 4. Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (TEMPLATE) ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MICROSOFT OFFICE SHAREPOINT DESIGNER 2007

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (TEMPLATE) ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MICROSOFT OFFICE SHAREPOINT DESIGNER 2007 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (TEMPLATE) ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MICROSOFT OFFICE SHAREPOINT DESIGNER 2007 Ο σχεδιασμός ιστοσελίδας με τη χρήση του προγράμματος Microsoft Office SharePoint

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα A: PHP, HTML φόρμες και το πρωτόκολλο HTTP.

Παράρτημα A: PHP, HTML φόρμες και το πρωτόκολλο HTTP. Εργαστήριο #5 Τι πρέπει να έχετε ολοκληρώσει από το προηγούμενο εργαστήριο. Θα πρέπει να ξέρετε να εισάγετε ένα βασικό πρόγραμμα PHP μέσα σε μια ιστοσελίδα, τη χρήση της echo και τον χειρισμό απλών μεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1 Σελίδα 1 ΓΕΝΙΚΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το GRS-1 της TOPCON διαθέτει λειτουργικό σύστημα Windows CE NET 6.1 παρέχοντας την δυνατότητα εγκατάστασης οποιασδήποτε εφαρμογής και λογισμικού έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Movie Maker (Δημιουργία βίντεο)

Movie Maker (Δημιουργία βίντεο) Movie Maker (Δημιουργία βίντεο) - Με πόσους τρόπους μπορούμε να διηγηθούμε μια ιστορία; - Μπορούμε να την πούμε ο ένας στον άλλο. - Μπορούμε να την γράψουμε. - Μπορούμε να τη ζωγραφίσουμε κομμάτι-κομμάτι.

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22 ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9 92 Microsoft Access... 22 93 Το σύστημα Βοήθειας του Microsoft Office... 32 94 Σχεδιασμός βάσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως:

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: 1. Υπηρεσία ClassWeb 1.1. Γενικά Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: εµφάνιση στατιστικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

SITEBUILDER ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (WEBSITE) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Version 2.0

SITEBUILDER ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (WEBSITE) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Version 2.0 SITEBUILDER ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (WEBSITE) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Version 2.0 Περιεχόμενα 1. Οδηγίες πρόσβασης... 3 2. Οδηγίες Σχεδιασμού Website... 4 2.1. Έναρξη...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται σε αυτό το file μόνο αν έχετε κάποιο laptop ή desktop PC που τρέχουν κάποιο version των Microsoft Windows. 1) Copy

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες οδηγίες για την πορεία δημιουργίας ιστοσελίδων

Χρήσιμες οδηγίες για την πορεία δημιουργίας ιστοσελίδων Χρήσιμες οδηγίες για την πορεία δημιουργίας ιστοσελίδων Η δημιουργία ιστοσελίδων και η φιλοξενία τους στο διαδίκτυο αποτελεί σήμερα ένα άμεσο και εύκολο τρόπο επικοινωνίας, ενημέρωσης, προβολής και προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1 2 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Επεξήγηση των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν για την δημιουργία της ιστοσελίδας... 6 2.1 Γλώσσα προγραμματισμού ΗΤML για την δημιουργία της Ιστοσελίδας... 6 2.2 Γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Meridian v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης

Meridian v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης Meridian v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης 1 Οδηγίες Εγκατάστασης Η έκδοση του Meridian είναι συμβατή μόνο με τα λειτουργικά συστήματα Windows 2000/XP ή νεότερα. Γενικά Από τα περιεχόμενα του cd ή από το

Διαβάστε περισσότερα

TUTORIAL VERSION: 1.0

TUTORIAL VERSION: 1.0 FC1 TUTORIAL VERSION: 1.0 1 LOGIN Η ΟΜΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ROSTER ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΑΙΚΤΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΚΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ATTRIBUTES ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δημιουργία Εξέτασης Επεξεργασία και Προβολή Εξέτασης Διαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Αντί προλόγου. 1. Τι είναι το Twitter;

Αντί προλόγου. 1. Τι είναι το Twitter; Περιεχόµενα Αντί προλόγου...7 Πώς να χρησιµοποιήσετε το βιβλίο...13 Κεφάλαιο 1: Πώς δηµιουργώ τον λογαριασµό µου στο Twitter;...15 Κεφάλαιο 2: Πώς µπορώ να συνδεθώ και να αποσυνδεθώ από το Twitter;...37

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Να αναπτύξουν ένα πρόγραμμα όπου θα επαναλάβουν τα βήματα ανάπτυξης μιας παραθυρικής εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING - 2 -

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING - 2 - - 2 - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING Περιεχόµενα Εγκατάσταση λογισµικού Οθόνη καλωσορίσµατος στην εγκατάσταση...4 Πληροφορίες ιδρύµατος και λογισµικού...5 ηµιουργία συντόµευσης στο µενού έναρξης

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Β5.1.2 Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Τι θα μάθουμε σήμερα: Να ορίζουμε τι είναι πρωτόκολλο επικοινωνίας Να εξηγούμε τη χρησιμότητα των πρωτοκόλλων επικοινωνίας Να ονομάζουμε τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση Λογαριασμού Αλληλογραφίας στο ελληνικό Outlook Express Περιεχόμενα

Εγκατάσταση Λογαριασμού Αλληλογραφίας στο ελληνικό Outlook Express Περιεχόμενα Εγκατάσταση Λογαριασμού Αλληλογραφίας στο ελληνικό Outlook Express Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Εγκατάσταση λογαριασμού 3. Οδηγίες χρήσης 4. Ανάγνωση ελληνικών 1. Εισαγωγή Σ αυτό το εγχειρίδιο αναγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Εισαγωγή στη Microsoft Access

Κεφάλαιο 7 Εισαγωγή στη Microsoft Access Κεφάλαιο 7 Εισαγωγή στη Microsoft Access Το κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνει µια συνοπτική εισαγωγή στην Microsoft Access 2000, που είναι και το σχεσιακό σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων µε το οποίο θα ασχοληθούµε.

Διαβάστε περισσότερα

Outlook Express-User Instructions.doc 1

Outlook Express-User Instructions.doc 1 Οδηγίες προς τους υπαλλήλους του ήµου Θεσσαλονίκης για την διαχείριση της ηλεκτρονικής τους αλληλογραφίας µε το Outlook Express (Ver 1.0 22-3-2011) (Για οποιοδήποτε πρόβληµα ή απορία επικοινωνήστε µε τον

Διαβάστε περισσότερα

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο e-εκπαιδευτησ K. Γάκης 1 και Α. Παλιούρας 2 1 3ο ΣΕΚ Ανατ. Αττικής 2 Γενικό Λύκειο Αρτέμιδος gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ VERSION CMS 4.0 ΕΚ ΟΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ 4.0.1-2009 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µαζί µε την πλατφόρµα ηλεκτρονικού επιχειρείν

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Οδηγίες κατάθεσης εργασίας στο σύστημα διαχείρισης αποθετηρίου DSpace 2 Κατάθεση εργασίας στο σύστημαdspace 1. Είσοδος στο σύστημα 1. Ανοίγουμε ένα γνωστό φυλλομετρητή

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα προγραμματισμού C

Η γλώσσα προγραμματισμού C Η γλώσσα προγραμματισμού C Εισαγωγή στη C Λίγα λόγια για την C Γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου. Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τον Dennis Richie στις αρχές της δεκαετίας του 1970 (Bell Labs). Η

Διαβάστε περισσότερα

wikispaces Επεξεργασία και συγγραφή Πατρώνας Γεώργιος

wikispaces Επεξεργασία και συγγραφή Πατρώνας Γεώργιος Wikispaces Επεξεργασία και συγγραφή Πατρώνας Γεώργιος Η επίσημη ηλεκτρονική διεύθυνση του wikispaces είναι: http://www.wikispaces.com/ Το εργαλείο wikispaces είναι ένας ιστότοπος που αποτελείται από ένα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html. Χρ. Ηλιούδης

Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html. Χρ. Ηλιούδης Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html Χρ. Ηλιούδης Παγκόσμιος Ιστός (WWW) Ο Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web WWW), ή απλώς Ιστός, βασίζεται στην ιδέα των κατανεμημένων πληροφοριών. Αντί όλες

Διαβάστε περισσότερα

2003 2005 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

2003 2005 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης ΕΡΓΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ( Ι.ΟΡΓΑΝΩ.ΣΗ) ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ 12

Διαβάστε περισσότερα

e-invoicing Eγχειρίδιο χρήσης Online Billing µε την ΤΝΤ

e-invoicing Eγχειρίδιο χρήσης Online Billing µε την ΤΝΤ e-invoicing Eγχειρίδιο χρήσης Online Billing µε την ΤΝΤ Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το τμήμα Πιστωτικού Ελέγχου e-mail: creditcontrol.gr@tnt.com Τηλέφωνο: 210-8905800

Διαβάστε περισσότερα

Μια καλή επιλογή θα ήταν www.epipla-onomasas.gr (χωρίζοντας τις λέξεις με παύλα -) ή

Μια καλή επιλογή θα ήταν www.epipla-onomasas.gr (χωρίζοντας τις λέξεις με παύλα -) ή Τι είναι ένα CMS CMS ή Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management System) ονομάζουμε ένα λογισμικό που μας βοηθά να ελέγχουμε και να διαχειριζόμαστε έναν ιστότοπο δημόσιας ή περιορισμένης πρόσβασης.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων Ebrary ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων Ebrary ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Οδηγός Χρήσης Μάιος, 2014 TABLE OF CONTENTS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ EBRARY... 3 1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ADOBE DIGITAL EDITIONS... 3 2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ EBRARY...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC 1) Πατάμε δεξί κλικ Μενού 2) Όνομα Χρήστη βάζουμε «admin» 3) Κωδικός Πρόσβασης το αφήνουμε «κενό» 4) Πατάμε OK και μπαίνουμε στο Μενού Είσοδος στο μενού Στην πρώτη εκκίνηση μετά

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ VIDEO - DVD

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ VIDEO - DVD ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ VIDEO - DVD Συνήθεις μορφές video πληροφορίες και αναπαραγωγή τους Players Windows Media Player VLC Media Player Classic (MPC) Αναπαραγωγή με VLC ή MPC, του αρχείου 01. ΜΟΡΦΕΣ VIDEO/ 01. KT

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Nell Dale John Lewis Chapter 12 Πληροφοριακά Συστήµατα Στόχοι Ενότητας Η κατανόηση της έννοιας «Πληροφοριακό Σύστηµα» Επεξήγηση της οργάνωσης λογιστικών φύλλων (spreadsheets) Επεξήγηση της ανάλυσης δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 INTERNET PHONE

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 INTERNET PHONE INTERNET PHONE A.S. DRIGAS Applied Technologies Department NCSR DEMOKRITOS Ag. Paraskevi GREECE dr@imm.demokritos.gr http://imm.demokritos.gr Το Internet Phone θέτει καινούργια δεδοµένα για την επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C Στο εργαστήριο αυτό, θα ασχοληθούμε με δύο προγραμματιστικά περιβάλλοντα για τη γλώσσα C: τον gcc μεταγλωττιστή της C σε περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

α. 1024 Megabyte. β. 1024 Gigabyte. γ. 1048576 Gigabyte. δ. 1048576 byte.

α. 1024 Megabyte. β. 1024 Gigabyte. γ. 1048576 Gigabyte. δ. 1048576 byte. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ Μάθηµα: ΕI ΙΚΟ (Η.Υ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου GREEKLISH: ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ; Α.Καράκος, Λ.Κωτούλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου {INTERNEη από την μια άκρη του κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

Web 2 SMS Εφαρµογή τελικού χρήστη ( ιαδίκτυο) Οδηγός Χρήσης Πίνακας Περιεχοµένων 1. Έναρξη της εφαρµογής... 3 1.1. Πλαίσιο εισόδου / εξόδου και επιλογών... 4 1.2. Πλαίσιο εργασιών αποτελεσµάτων... 5 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση - 0 - Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή.. 2 1.1 Σχολές/Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Τα Windows 8.1 και τα Windows RT 8.1 είναι βασισμένα στα Windows 8 και στα Windows RT, για να σας προσφέρουν βελτιώσεις στην εξατομίκευση, την αναζήτηση, τις εφαρμογές,

Διαβάστε περισσότερα

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 CU-SEEME

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 CU-SEEME CU-SEEME A.S. DRIGAS Applied Technologies Department NCSR DEMOKRITOS Ag. Paraskevi GREECE dr@imm.demokritos.gr http://imm.demokritos.gr Το Cu-SeeMe είναι ένα πρόγραµµα Video Conference που σας επιτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Ηλεκτρονικού Ερωτηματολογίου στο Google

Δημιουργία Ηλεκτρονικού Ερωτηματολογίου στο Google Δημιουργία Ηλεκτρονικού Ερωτηματολογίου στο Google Πρόσβαση στο google Κάντε login στο λογαριασμό που διατηρείται στο gmail. Kλικ στο εικονίδιο documents Εναλλακτικά μπορείτε να έχε άμεση πρόσβαση στα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες. Εγκατάσταση Προσωπικού Πιστοποιητικού

Οδηγίες. Εγκατάσταση Προσωπικού Πιστοποιητικού Οδηγίες για Εγκατάσταση Προσωπικού Πιστοποιητικού Περιεχόμενα Έκδοση πιστοποιητικού... σελ. 2 Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας. σελ. 5 Εγκατάσταση στο λογαριασμό αλληλογραφίας..σελ. 10 Έκδοση πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΛΤΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΛΤΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΛΤΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ Εγχειρίδιο Εφαρµογής Φοιτητών 1 Από το ακαδηµαϊκό έτος 2011-12 οι φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας θα παραλαµβάνουν το δελτίο ειδικού εισιτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1. Structural Programming

ΑΣΚΗΣΗ 1. Structural Programming ΑΣΚΗΣΗ 1 Structural Programming Στην άσκηση αυτή θα υλοποιήσετε σε C ένα απλό πρόγραµµα Βάσης εδοµένων το οποίο θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί από την γραµµατεία ενός πανεπιστηµίου για την αποθήκευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ10: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης IΙ Εργαστήριο # 2

ΔΕ10: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης IΙ Εργαστήριο # 2 ΔΕ10: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης IΙ Εργαστήριο # 2 Dreamweaver 1/7 Εισαγωγή Το Dreamweaver είναι ένας HTML editor που αναπτύχθηκε από την Macromedia. Είναι WYSIWYG (What You See Is What You Get),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΚΑΤ ΑΠΑΊΤΗΣΗ (VIDEO ON DEMAND) ΜΕ ΠΑΡΆΛΛΗΛΗ ΑΡΧΕΙΟΘΈΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΎ ΥΛΙΚΟΎ] ΓΙΑ ΤΟN ΧΡΗΣΤΗ [13/01/2014] έκδοση: 1.0 1 Περιεχόμενα 1.

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει;

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει; ΜΑΘΗΜΑ 7 Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο Αναδρομή Σ χ ο λ ι κ ο Β ι β λ ι ο ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.2.7: ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟI 2.2.7.5: Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο 2.2.7.6: Αναδρομή εισαγωγη

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ 1 Λειτουργικές απαιτήσεις Το σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών στοχεύει στο να επιτρέπει την πλήρως ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από υποψήφιους

Διαβάστε περισσότερα

7.5 ΑΡΑΙΕΣ ΜΗΤΡΕΣ 290 7.5.1 Κατασκευή αραιών µητρών... 290 7.5.2 Πράξεις και συναρτήσεις αραιών µητρών... 294 7.5.3 Συναρτήσεις για γραφήµατα...

7.5 ΑΡΑΙΕΣ ΜΗΤΡΕΣ 290 7.5.1 Κατασκευή αραιών µητρών... 290 7.5.2 Πράξεις και συναρτήσεις αραιών µητρών... 294 7.5.3 Συναρτήσεις για γραφήµατα... Κ. Π Α Π Α Ρ Ρ Ι Ζ Ο Σ M A T L A B 6. 5 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ............. v Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 Β Α Σ Ι Κ Ε Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Ε Σ Τ Ο Υ M A T L A B 1 1.1 ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Πνευματικά Δικαιώματα 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Περιεχόμενα 1. Samsung PC Studio...4 1.1. Απαιτήσεις συστήματος...4 1.2. Χαρακτηριστικά του PC Studio...4 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες K18 - Υλοποίηση Συστηµάτων Βάσεων εδοµένων Εαρινό Εξάµηνο 2009 2010

Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες K18 - Υλοποίηση Συστηµάτων Βάσεων εδοµένων Εαρινό Εξάµηνο 2009 2010 Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες K18 - Υλοποίηση Συστηµάτων Βάσεων εδοµένων Εαρινό Εξάµηνο 2009 2010 Καθηγητής. Γουνόπουλος Άσκηση 1 Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η κατανόηση της εσωτερικής λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone Business Connect

Vodafone Business Connect Vodafone Business Connect FAQs: Website Vodafone Business Connect - FAQs: Website Έκδοση 1.0 1. Γιατί χρειάζομαι ένα όνομα χώρου (domain name) για ένα web site; Χρειάζεστε ένα όνομα χώρου (domain name)

Διαβάστε περισσότερα

Lexicon Software Pachutzu

Lexicon Software Pachutzu Pachutzu Περιεχόμενα Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η... 2 Κύρια Οθόνη εφαρμογής... 3 Τρόπος Αποστολής... 7 Fax... 8 Δίνοντας την δυνατότητα διαγραφής από την λίστα... 9 Απορριφθέντα... 10 Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Τοποθετήστε

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε τα δείτε βιντεάκι με τη διαδικασία εδώ: http://www.greektuts.net/greek-in-joomla/

Μπορείτε τα δείτε βιντεάκι με τη διαδικασία εδώ: http://www.greektuts.net/greek-in-joomla/ 1) Εμφάνιση ιστοσελίδας Ανοίγουμε το πρόγραμμα πλοήγησης (Firefox, Chrome, Internet Explorer κτλ) και στη γραμμή διευθύνσεων πληκτρολογούμε τη διεύθυνση http://localhost ή http://127.0.0.1. Αν δεν βλέπουμε

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 2 Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών... 4 2.1 Σύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

Jazler SpyCorder 2. Εγχειρίδιο χρήσης

Jazler SpyCorder 2. Εγχειρίδιο χρήσης Jazler SpyCorder 2 Εγχειρίδιο χρήσης 2 Περιεχόμενα 1 Περίληψη... 3 2 Εγκατάσταση... 3 3 Settings (Ρυθμίσεις)... 4 3.1 Input (είσοδος)... 4 3.2 General (Γενικά)... 5 3.3 Main recording directory (Οθόνη

Διαβάστε περισσότερα