Α ΛΤΚΔΙΟΤ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α ΛΤΚΔΙΟΤ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ»"

Transcript

1 Α ΛΤΚΔΙΟΤ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ» 1

2 ΔΙΑΓΩΓΗ ηελ εξγαζία καο Δλεξγεηαθόο ζρεδηαζκόο θηεξίσλ κειεηάηαη έλα βηνθιηκαηηθφ ζπίηη. Βηνθιηκαηηθφ ζπίηη είλαη έλα θηήξην ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ην νπνίν θαηαλαιψλεη ιηγφηεξε ελέξγεηα γηα λα ζεξκαλζεί θαη λα δξνζηζηεί. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ θαηαζθεπή κνλσκέλεο ηνηρνπνηΐαο θαη ηελ ρξήζε εηδηθψλ θνπθσκάησλ, ψζηε ην θηήξην λα πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία πξηλ απηή πεξάζεη ηελ ηνηρνπνηΐα θαη κεηαθεξζεί δέζηε ή θξχν εληφο ηνπ θηηξίνπ αιιά θαη λα κελ έρεη ελεξγεηαθή απψιεηα πξνο ηα έμσ. Απηφ ζεκαίλεη ιηγφηεξα έμνδα γηα ζέξκαλζε θαη ςχμε θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. Έλα ηέηνην ζπίηη κπνξεί λα εμνηθνλνκήζεη θαη επξψ θάζε ρξφλν απφ ρξήκαηα πνπ ζπαηαιάεη ζε πεηξέιαην θαη ΓΔΖ. Ζ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξα κέξε: Ά κέξνο: Πεξηιακβάλεη ηελ ελέξγεηα θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηηο θαηνηθίεο. Απηέο είλαη θπξίσο: Φσηνβνιηατθά Γεσζεξκία Δλεξγεηαθά ηδάθηα Β κέξνο: Πεξηιακβάλεη ηα ζεξκνκνλσηηθά πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ψζηε λα ειαρηζηνπνηήζνπκε ηηο απψιεηεο ελέξγεηαο. Σα πιηθά εμεηάδνληαη σο πξνο: ηα πνζνζηά κείσζεο απσιεηψλ ην θφζηνο θαηαζθεπήο ηνπνζέηεζεο θαη ζπληήξεζεο ηνπο ηελ επηβάξπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαηά ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ ρξήζε ηνπο ην αλ είλαη αλαθπθιψζηκα Γ κέξνο: Πεξηιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή θήπσλ ζε ηαξάηζεο θαη κπαιθφληα, σο επηπιένλ ζεξκνκφλσζε. πγθεθξηκέλα εξεπλψληαη: ην θφζηνο θαηαζθεπήο ηνπο 2

3 ην θφζηνο ζπληήξεζεο ηνπο ην είδνο ησλ θπηψλ πνπ πξέπεη λα επηιέγνπλ ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπο Γ κέξνο: Πεξηιακβάλεη ην θπζηθφ θιηκαηηζκφ ν νπνίνο ρσξίδεηαη ζηα εμήο κέξε. Απηά είλαη: Ο ζθηαζκφο ηνπ θηεξίνπ Φπζηθφο αεξηζκφο Σν θηήξην σο θπζηθφο ειηαθφο ζπιιέθηεο Ο θαηάιιεινο πξνζαλαηνιηζκφο Α ΜΔΡΟ : ΔΝΔΡΓΔΙΑ 1)Δηζαγσγή Δλέξγεηα, είλαη ε ηθαλφηεηα ελφο ζψκαηνο ή ζπζηήκαηνο λα παξαγάγεη έξγν. Ζ δηαξθψο απμαλφκελε θαηαλάισζε ηεο είλαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο πξφβιεκα θαη ε επίιπζή ηνπ έρεη γίλεη επηηαθηηθή αλάγθε ζε παγθφζκην επίπεδν. Οη πξνζπάζεηεο ζπγθιίλνπλ ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ηδηαίηεξα απφ ζπκβαηηθά θαχζηκα, κε άκεζε ζπλέπεηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ξχπσλ πνπ εθπέκπνληαη ζηελ αηκφζθαηξα θαη θπξίσο ησλ αεξίσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ δεκηνπξγία ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Ζ κέξηκλα γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο είλαη παξνχζα ζην ζρεδηαζκφ απφ ην επίπεδν ηεο γεληθήο πνιενδνκηθήο ζχιιεςεο κέρξη ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ νηθνδνκηθψλ ιεπηνκεξεηψλ. Ο ηξφπνο δηακφξθσζεο ησλ θήπσλ-απιψλ θαη ε δηάηαμε ησλ θηηξίσλ ζπκβάιινπλ ζηελ παζεηηθή εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. Ζ θαηαλαιηζθφκελε ελέξγεηα ζηνλ πιαλήηε δηπιαζηάδεηαη θάζε 35 ρξφληα. Αλ κάιηζηα, νη ρψξεο ηνπ ιεγφκελνπ «Σξίηνπ Κφζκνπ» αθνινπζήζνπλ ην κνληέιν αλάπηπμεο ησλ δπηηθψλ ρσξψλ, ε εμάληιεζε ησλ απνζεκάησλ πεηξειαίνπ ζα είλαη πνιχ πην γξήγνξε, ίζσο θαη ηα επφκελα 20 ρξφληα. Ζ ππξεληθή ελέξγεηα, ε νπνία απνηεινχζε ηελ ελαιιαθηηθή ιχζε γηα ηηο ελεξγεηαθέο αλάγθεο ζηηο ρψξεο πνπ δελ δηαζέηνπλ νξπθηά θαχζηκα, απνδείρζεθε επηθίλδπλε θαη θαηαζηξνθηθή γηα ηα νηθνζπζηήκαηα θαη ηελ πγεία ησλ αλζξψπσλ. Ζ ηερλνινγία δελ 3

4 κπφξεζε λα εμαζθαιίζεη νχηε ηελ αζθάιεηα ησλ ππξεληθψλ εξγνζηαζίσλ απφ ηελ δηαξξνή επηθίλδπλσλ νπζηψλ, νχηε ηελ αζθαιή ηαθή ησλ ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ. Μηα εθηθηή ελαιιαθηηθή ιχζε απνηεινχλ νη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. Αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο ζεσξνχληαη νη εμήο, ε Ζιηαθή Δλέξγεηα, ε Αηνιηθή Δλέξγεηα, ε Γεσζεξκία, ε Βηνκάδα θαη νη Τδαηνπηψζεηο. Ολνκάδνληαη έηζη δηφηη, δελ ξππαίλνπλ ην πεξηβάιινλ, αλαλεψλνληαη ιφγσ ηεο θχζεο ηεο πεγήο απφ ηελ νπνία πξνέξρνληαη ελψ είλαη αμηνπνηήζηκεο ζε ηνπηθφ επίπεδν. Ζ ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπο είλαη είηε «ήπηα», κε ηελ έλλνηα φηη δελ απαηηνχληαη εμεηδηθεπκέλεο θαηαζθεπέο κε πςειφ θφζηνο, είηε είλαη αξθεηά εμεηδηθεπκέλε θαη αθφκε ζρεηηθά αθξηβή, φπσο θσηνβνιηατθά ζηνηρεία, κε ηάζε φκσο κείσζεο ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ηνπο. Τπάξρνπλ ζήκεξα κέζνδνη νξζνχ ζρεδηαζκνχ θηηξίσλ, πνπ ζπλεπάγνληαη ηερλνινγίεο θαζαξέο θαη απνδνηηθέο σο πξνο ηελ ελεξγεηαθή θαηαλάισζε: ε εθαξκνγή ηνπο κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηνλ πεξηνξηζκφ θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζην κέιινλ, κε ηαπηφρξνλε εμαζθάιηζε θαιχηεξεο πνηφηεηαο δσήο γηα ηνπο πνιίηεο. Ζ ελεξγεηαθή θαηαλάισζε ζηνλ ηνκέα ησλ θηηξίσλ ζπλεπάγεηαη ζεκαληηθέο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο. Ο δξφκνο πξνο ηελ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δσήο θαη ησλ θηηξηαθψλ επηδφζεσλ δελ είλαη θαη ν κνλαδηθφο. Όκσο ε αλάγθε έληαμεο ελφο θηηξίνπ ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ κε ηαπηφρξνλε εθαξκνγή ησλ πιένλ απνηειεζκαηηθψλ ηερληθψλ ζπκβάιιεη αζθαιψο ζηελ ζπλνιηθή ζηξαηεγηθή. Ζ παζεηηθή ειηαθή ελεξγεία κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη εμέρνληα ξνιφ. Δίλαη πηζαλφ φηη ηα απνηειέζκαηα ησλ απνθάζεσλ πνπ ιακβάλνληαη ζήκεξα γηα ηα θηίξηα καο ζα θαλνχλ κεηά απφ ηνπιάρηζηνλ 25 έηε, δειαδή κηα γεληά. 2)Κύξην Μέξνο (i)με αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο Ζ ρξήζε κε αλαλεψζηκσλ κνξθψλ ελέξγεηαο αξρίδεη απφ ηε ιήςε ησλ πξψησλ πιψλ, ηελ επεμεξγαζία ηνπο θαη ηε δηαδηθαζία νηθνδφκεζεο ηνπο, ε νπνία, φπσο θάζε βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα, ρξεζηκνπνηεί πιηθά θαη ελέξγεηα θαη απνδίδεη ζηελ αηκφζθαηξα ηα αέξηα θαη ζηε γε ηα πγξά θαη ηα ζηεξεά απφβιεηα ηεο θαη ζπλερίδεηαη κε ηε ιεηηνπξγία ησλ θηηξίσλ, ε νπνία επηβαξχλεη ηελ αηκφζθαηξα θαη γεληθφηεξα ην νηθνζχζηεκα ζην νπνίν απηά αλήθνπλ. Ζ ρξήζε πιηθψλ θαη ελέξγεηαο δεκηνπξγεί πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα κε ηνπο αέξηνπο θαη ζηεξενχο ξχπνπο ζε ηνπηθφ επίπεδν, ππνβαζκίδνληαο ηελ πνηφηεηα ηεο αηκφζθαηξαο κηαο 4

5 πεξηνρήο (αέξηνη ξχπνη) αιιά θαη ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηνπίνπ (ληακάξηαρσκαηεξέο). Σα πθηζηάκελα θηίξηα επεξεάδνπλ θαζνξηζηηθά θαη κε πνιιαπιφ ηξφπν ηελ πνηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο ζηνλ ηζηφ ηεο πφιεο. Αλαιπηηθφηεξα, επηδξνχλ αλάινγα κε ηελ επηθάλεηα, ηα πιηθά, ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ηνπο, ζηηο ζπλζήθεο ηνπ κηθξνθιίκαηνο. Δπηδξνχλ επίζεο, ζηελ θαηαλάισζε θπζηθψλ πφξσλ θαη ελέξγεηαο. Σα ζχγρξνλα θηίξηα δηαθέξνπλ σο πξνο ηελ θάιπςε, ην χςνο, ηνλ φγθν θαη ηα πιηθά ηνπο απφ ηα παιαηφηεξα. Με ηε δφκεζε ηνπο εμαληινχληαη ζπλήζσο ηα ζηνηρεηψδε φξηα ηεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο ηνπ ηζηνχ ηεο πφιεο, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη δπζκελείο ζπλζήθεο αεξηζκνχ, ειηαζκνχ, θσηηζκνχ ζηνπο δξφκνπο θαη ζηα Ο.Σ. (ii)δμνηθνλόκεζε Δλέξγεηαο θνπφο καο είλαη ε αμηνπνίεζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. Γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ελέξγεηαο πξνβιέπεηαη ε κεηαηξνπή ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ζε ρξήζηκν έξγν κε ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο : Ενεπγηηικά ηλιακά ζςζηήμαηα θέπμανζηρ νεπού σπήζηρ, ηα νπνία έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζηε ζηέγαζε ησλ θηηξίσλ, φζν ην δπλαηφλ πην θνληά ζηνπο ρψξνπο θαηαλάισζεο. Καιχπηνπλ ην ζχλνιν ηεο ζεκεξηλήο δήηεζεο, φπσο απηή θαζνξίζηεθε απφ ηελ θαηαγξαθή θαη ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ αλαγθψλ, κε 155η.κ. ζπιιεθηψλ θαη κνλσκέλε δεμακελή δεζηνχ λεξνχ 4κᶟ γηα λα θαιπθζεί ε δηαθνξά αλάκεζα ζηηο ψξεο πξνζθνξάο θαη ζηηο ψξεο δήηεζεο ηνπ. Παθηηικά ηλιακά ζςζηήμαηα θέπμανζηρ και δποζιζμού, ηα νπνία θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ησλ αλαγθψλ. Σςζηήμαηα παπαγωγήρ ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ πνπ πεξηιακβάλνπλ: -Γχν ελεξγεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα ειεθηξνπαξαγσγήο ηα νπνία απνηεινχληαη απφ παξαβνινεηδή θάηνπηξα πνπ ελεξγνπνηνχλ ειεθηξνγελλήηξηα ηχπνπ Sterling,κε ηζρχ 6KW,ην θαζέλα. -Φσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα ηζρχνο 3KW πνπ είλαη πξνζαξκνζκέλν ζε πεξηζηξεθφκελε βάζε, έηζη ψζηε ηα θσηνβνιηατθά ειηαθά ζηνηρεία λα είλαη αλά πάζα ζηηγκή θάζεηα ζηε δηεχζπλζε ησλ αθηηλψλ ηνπ ήιηνπ. Ζ θίλεζε απηή θαζνδεγείηαη απφ έλαλ αληρλεπηή ζθηάο πνπ ππνβνεζείηαη απφ ινγηζκηθφ ην νπνίν ππνινγίδεη ην ζσζηφ ειηαθφ αδηκνχζην θαη ηελ απφθιηζε γηα θάζε ιεπηφ θάζε εκέξαο. - Φσηνβνιηατθφ ζχζηεκα ηζρχνο 500W. 5

6 -Μηθξά θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα ζηε ζηέγαζε ησλ θηηξίσλ, κε ζηαζεξφ λφηην πξνζαλαηνιηζκφ. Σύζηημα αξιοποίηζηρ αιολικήρ ενέπγειαρ. Οη ηαρχηεηεο αλέκνπ ζηελ πεξηνρή είλαη γεληθά ρακειέο θαη γη απηφ ζπγθεληξψλνληαη ζηνηρεία κέζσ ελφο καθξνρξφληνπ πξνγξάκκαηνο, έηζη ψζηε λα εθηηκεζεί ε βησζηκφηεηα εγθαηάζηαζεο αλεκνγελλεηξηψλ. Απφ ηα πξνθαηαξηηθά ζηνηρεία πξνθχπηεη δπλαηφηεηα κφλν γηα άληιεζε λεξνχ (απφ δεμακελέο ζηελ θνηιάδα ζε δεμακελέο ζηελ θνξπθή ηνπ ιφθνπ) θαη, ελδερνκέλσο, γηα κηθξή παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Παπαγωγή ςγπών καςζίμων ( αηζαλφιε-κεζαλφιε), κε βηνρεκηθή κεηαηξνπή βηνκάδαο, ζε κηθξνχο απνζηαθηήξεο. Πξνβιέπεηαη κηθξή παξαγσγή κε βάζε ηε δηαζέζηκε πνζφηεηα ηεο βηνκάδαο. Παπαγωγή βιοαεπίος, κε αλαεξφβηα ρψλεπζε θηελνηξνθηθψλ, θπξίσο, θαη αγξνηηθψλ απνβιήησλ, αιιά θαη αζηηθψλ απνξξηκκάησλ. Πξνθαηαξηηθνί ππνινγηζκνί δείρλνπλ φηη ε πνζφηεηα παξαγσγήο ζα είλαη επαξθήο γηα ηηο αλάγθεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ θαγεηνχ. Ζ εθκεηάιιεπζε ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ, πνπ έρεη ζπλέπεηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ρξήζεο ηνπ ηερλεηνχ θσηηζκνχ, εμνηθνλνκεί ελέξγεηα, θαη κάιηζηα ειεθηξηθή ελέξγεηα. χκθσλα κε επξσπατθέο ζηαηηζηηθέο, ε ζπκκεηνρή ηνπ ηερλεηνχ θσηηζκνχ ζηελ ελεξγεηαθή θαηαλάισζε ησλ θηηξίσλ είλαη πςειή. Ζ ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ δελ κεηαηξέπεηαη ζε θσηεηλή ελέξγεηα, απνδίδεηαη σο ζεξκηθή ελέξγεηα. Γειαδή, φζν κηθξφηεξε είλαη ε απφδνζε ησλ ιακπηήξσλ, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ αλχςσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ρψξνπ. Δάλ ζπζρεηίζνπκε ρξνληθά ηελ παξνρή ελέξγεηαο απφ ηνλ ήιην κε ηελ αλάγθε ζέξκαλζεο, ζα δηαπηζηψζνπκε φηη θαηά δηαζηήκαηα ε παξνρή ππνιείπεηαη ηεο δήηεζεο γηα λα επηηεπρζνχλ ζπλζήθεο ζεξκηθήο άλεζεο, ελψ άιινηε ζπκβαίλεη ην αληίζεην, νπφηε είλαη πηζαλφ λα παξαηεξεζεί ππεξζέξκαλζε ηνπ ρψξνπ. ηελ πξνζπάζεηα εμνκάιπλζεο ησλ ζπλεπεηψλ ηεο ρξνληθήο απηήο αληζνθαηαλνκήο ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο έρεη απνδεηρηεί φηη ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο ζε ζηνηρεία ηνπ θηηξηαθνχ θειχθνπο. Ο ζρεδηαζκφο κε βηνθιηκαηηθέο αξρέο έρεη σο ζηφρν ηε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ θιηκαηηθψλ δεδνκέλσλ ελφο ηφπνπ γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο θηηξίνπ πνπ εμαζθαιίδεη ζπλζήθεο ζεξκηθήο νπηηθήο άλεζεο ζηνπο ρξήζηεο ηνπ. Σν θηίξην, αλάινγα κε ηελ επνρή, «αλνίγεηαη» ζηνλ ήιην ή ηνλ απνθεχγεη, δηαπεξλάηαη απφ ηνλ άλεκν ή θιείλεηαη ζε απηφλ, δηαηεξεί ηα ζεξκηθά ηνπ θέξδε ή ηα απνβάιιεη. Ζ κεηαβαιιφκελε απηή ιεηηνπξγία ηνπ πξνζδίλεη δπλακηθφ ραξαθηήξα παξφκνην κε απηφλ δσληαλνχ νξγαληζκνχ πνπ αληηδξά ζηηο εθάζηνηε 6

7 εμσηεξηθέο ζπλζήθεο πξνζαξκνδφκελν ζε απηέο. Σα ελεξγεηαθά νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ είλαη ηα κέγηζηα, ρσξίο λα ππνβαζκίδνληαη νη ζπλζήθεο άλεζεο. Παξφιν φκσο πνπ ε ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο είλαη πνιχ σθέιηκε γηα ην πεξηβάιινλ, δελ πξαγκαηνπνηείηαη ζε κεγάιν βαζκφ εμαηηίαο ηνπ πςεινχ νηθνλνκηθνχ θφζηνπο. (iii) Παζεηηθή ειηαθή αξρηηεθηνληθή Ζ ειηαθή αθηηλνβνιία εθπέκπεηαη ζε εζσηεξηθνχο ρψξνπο κέζα απφ ηα παξάζπξα ή άιια ζηηιπλά ζηνηρεία θαη κεηαηξέπεηαη ζε ζεξκφηεηα κε απνξξφθεζε ζε αδηαθαλείο επηθάλεηεο ηνπ δσκαηίνπ. ηε ζπλέρεηα, απνζεθεχνληαη, απειεπζεξψλνληαη θαη δηαλέκνληαη ζην εζσηεξηθφ ελφο θηηξίνπ κέζσ δηαδηθαζηψλ γεληθά γλσζηή σο παζεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο. Πξφθεηηαη γηα αξρηηεθηνληθφ ζρεδηαζκφ πνπ ειαρηζηνπνηεί ηηο επηπηψζεηο ηνπ θιίκαηνο, ηφζν ην θαινθαίξη φζν θαη ηνλ ρεηκψλα. O φξνο παζεηηθφ ππνδειψλεη ηερλνινγία απιή εθκεηάιιεπζε ηεο ελέξγεηαο πνπ ελππάξρεη ζην ζπγθεθξηκέλν ηφπν ζε ζπλεξγαζία κε αξρηηεθηνληθέο ζπληζηψζεο. 1. Αξρηηεθηνληθόο ζρεδηαζκόο Ο φξνο παξαπέκπεη εδψ ζε φινπο ηνπο ηχπνπο θηηξίσλ θαη ζε θάζε κηα απφ ηηο ρξήζεηο ηνπο. ην παξειζφλ, ε παζεηηθή ειηαθή αξρηηεθηνληθή ζεσξνχληαλ ζπρλά φηη είρε εθαξκνγή απνθιεηζηηθά ζηελ θαηνηθία. Ζ αληίιεςε απηή πεξηνξίδεη ρσξίο ιφγν ηηο δπλαηφηεηεο άιισλ εθαξκνγψλ. 2. Διαρηζηνπνίεζε Ζ παζεηηθή ειηαθή αξρηηεθηνληθή δελ κπνξεί πνηέ λα εμαιείςεη ηηο επίδξαζεο ηνπ θιίκαηνο, αιιά κπνξεί λα ηηο πεξηνξίζεη ζε έλα ειάρηζην βαζκφ. Κάησ απφ θαλνληθέο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο,ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ζπκβαηηθά ζπζηήκαηα, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε άλεζε. 3. Καινθαίξη ή ρεηκώλαο 7

8 Κάζε θιίκα απνηειεί ζχλζεην κίγκα απιψλ κεηξνινγηθψλ ζπλζεθψλ. Δηδηθφηεξα ην κεζνγεηαθφ θιίκα ραξαθηεξίδεηαη απφ πνηθηιία ζέξκσλ, εχθξαησλ θαη ςπρξψλ πεξηφδσλ. Καηά ζπλέπεηα κηα ιχζε επηθεληξσκέλε απνθιεηζηηθά ζε κηα θαηεγνξία πξνβιεκάησλ ζα νδεγνχζε αλαπφθεπθηα ζε ζπλζήθεο δπζθνξίαο κε ηελ πξψηε επηθξάηεζε αληίζεησλ ζπλζεθψλ. Κάζε θιίκα απνηειεί ζχλζεην κίγκα απιψλ κεηξνινγηθψλ ζπλζεθψλ. Δηδηθφηεξα ην κεζνγεηαθφ θιίκα ραξαθηεξίδεηαη απφ πνηθηιία ζέξκσλ, εχθξαησλ θαη ςπρξψλ πεξηφδσλ. Καηά ζπλέπεηα κηα ιχζε επηθεληξσκέλε απνθιεηζηηθά ζε κηα θαηεγνξία πξνβιεκάησλ ζα νδεγνχζε αλαπφθεπθηα ζε ζπλζήθεο δπζθνξίαο κε ηελ πξψηε επηθξάηεζε αληίζεησλ ζπλζεθψλ. Σα παζεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα παξέρνπλ ζέξκαλζε θαη δξνζηζκφ κε ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ θπζηθψλ πεγψλ θαη ησλ θαηαβφζξσλ ελέξγεηαο. Πεγή ελέξγεηαο απνηειεί νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ ζπλεηζθέξεη ζεξκφηεηα ζε έλα θηίξην, ελψ ην ζηνηρείν πνπ απνξξνθά ζεξκφηεηα ζπληζηά θαηαβφζξα. Δίδε θπζηθώλ πεγώλ θαη θαηαβόζξσλ: Ζ ειηαθή αθηηλνβνιία. Ο εμσηεξηθφο αέξαο ζεξκνθξαζίαο 24 ν C. Σα εζσηεξηθά θέξδε, ε ζπκβαηηθή νηθηαθή ζέξκαλζε θαη ν αληίζηνηρνο θσηηζκφο. Δλψ νη βαζηθέο θαηαβφζξεο απσιεηψλ είλαη : Ο νπξαλφο θαη ην δηάζηεκα πέξαλ ηεο αηκφζθαηξαο. Ο εμσηεξηθφο αέξαο ζεξκνθξαζίαο θάησ ησλ 24 ν C. Οη πγξέο επηθάλεηεο θαη ε βιάζηεζε. ηα παζεηηθά ζπζηήκαηα, ε ζεξκφηεηα κεηαδίδεηαη κέζσ αθηηλνβνιίαο, αγσγήο, κεηαθνξάο θαη κε κηθξή ή θαζφινπ ρξεζηκνπνίεζε αληιηψλ θαη αλεκηζηήξσλ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα πεξηζζφηεξν αζφξπβα πεξηβάιινληα θαη γεληθφο κεγαιχηεξεο 8

9 δηαθπκάλζεηο ηεο εζσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο απφ εθείλε πνπ παξαηεξείηαη κε ηα ζπκβαηηθά ζπζηήκαηα. Ζ άλεζε επεξεάδεηαη απφ ηε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα ησλ γχξσ επηθαλεηψλ. Όηαλ επηηεπρζεί θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο, ε αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ γχξσ επηθαλεηψλ θαηά 1 ν C επηηξέπεη ππνβηβαζκφ ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ αέξα θαηά 1 ν C ρσξίο θακία κεηαβνιή ζηελ αίζζεζε ηεο άλεζεο. Σελ πεξίνδν ζέξκαλζεο, έλα παζεηηθφ θηίξην κε κέζεο ζεξκνθξαζίαο 19 ν C πξνζθέξεη ζπλζήθεο άλεζεο αλάινγεο πξνο εθείλεο πνπ επηηπγράλνληαη κε ζεξκνθξαζία αέξα 21 ν C ζε έλα ζπκβαηηθφ θηίξην, νη επηθάλεηεο ηνπ νπνίνπ δηαηεξνχληαη ζηνπο 17 ν C. To επηρείξεκα ηζρχεη εμίζνπ θαη γηα ηελ πεξίνδν ηεο ςχμεο: έηζη, έλα παζεηηθφ ειηαθφ θηίξην κε κέζε ζεξκνθξαζία 27 ν C κπνξεί λα παξνπζηάζεη ηνλ ίδην βαζκφ άλεζεο κε έλα θηίξην πνπ δηαζέηεη κεραληθφ ζχζηεκα θπθινθνξίαο αέξα ζεξκνθξαζίαο 24 ν C ζε ρψξνπο κε ζεξκνθξαζίαο ηνηρσκάησλ 30 ν C.Σν βαζηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ πξναλαθέξζεθαλ πξνυπνζέηνπλ φηη ν κειεηεηήο είλαη ζε ζρέζε λα θαηαζθεπάζεη έλα θηίξην, ε κέζε ζεξκνθξαζία ηνπ νπνίνπ ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ζα θπκαίλεηαη κεηαμχ 18 ν C θαη 27 ν C. (iv) Γεσζεξκηθή Δλέξγεηα Μηα αλαλεψζηκε κνξθή ελέξγεηαο είλαη ε Γεσζεξκία πνπ πεγάδεη απφ ην εζσηεξηθφ ηεο γεο. Μεηαθέξεηαη ζηελ επηθάλεηα κε ζεξκηθή επαγσγή θαη κε ηελ είζνδν ζηνλ θινηφ ηεο γεο ιεησκέλνπ κάγκαηνο απφ ηα βαζχηεξα ζηξψκαηά ηεο. Γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, δεζηφ λεξφ ζε ζεξκνθξαζίεο πνπ θπκαίλνληαη απφ 150 ν C κέρξη πεξηζζφηεξν απφ 370 ν C κεηαθέξεηαη ζε γεσηξήζεηο απφ ππφγεηεο δεμακελέο ζε εηδηθέο δεμακελέο θαη κε ηελ απειεπζέξσζε ηεο πίεζεο κεηαηξέπεηαη ζε αηκφ. Οη αηκνί δηαρσξίδεηαη απφ ηα ξεπζηά θαη δηνρεηεχνληαη ζε πεξηθεξεηαθά ηκήκαηα ηεο δεμακελήο γηα λα βνεζήζνπλ λα δηαηεξεζεί ε πίεζε. Αλ ε δεμακελή ρξεζηκνπνηεζεί γηα άκεζε ρξήζε ηεο ζεξκφηεηαο ηα γεσζεξκηθά ξεπζηά ηξνθνδνηνχλ έλαλ ελαιιαθηήξα ζεξκφηεηαο γηα λα επηζηέςνπλ ζηε γε. Σν δεζηφ λεξφ απφ ηελ έμνδν ηνπ ελαιιαθηήξα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ζέξκαλζε θηηξίσλ, ζεξκνθεπίσλ θ.α. Τπάξρνπλ δπν θχξηεο εθαξκνγέο ηεο γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο. Η πξώηε εθαξκνγή βαζίδεηαη ζηε ρξήζε ηεο ζεξκφηεηαο ηεο γεο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη άιιεο ρξήζεηο (ζέξκαλζε θηηξίσλ, ζεξκνθεπίσλ). Απηή ε ζεξκφηεηα κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ γεσζεξκηθά 9

10 γθάηδεξ πνπ θζάλνπλ κε θπζηθφ ηξφπν σο ηελ επηθάλεηα ηεο γεο ή γεψηξεζε ζηνλ θινηφ ηεο γεο ζε πεξηνρέο πνπ ε ζεξκφηεηα βξίζθεηαη αξθεηά θνληά ζηελ επηθάλεηα. Απηέο νη πεγέο είλαη ζπλήζσο απφ κεξηθέο εθαηνληάδεο κέρξη 3000 κέηξα θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο γεο. Η δεύηεξε εθαξκνγή ηεο γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο εθκεηαιιεχεηαη ηηο ζεξκέο κάδεο εδάθνπο ή ππνγείσλ πδάησλ γηα λα θηλήζνπλ ζεξκηθέο αληιίεο γηα εθαξκνγέο ζέξκαλζεο θαη ςχμεο. Ζ θπξηφηεξε ζεξκηθή ρξήζε ηεο γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο ζήκεξα, ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη παγθφζκηα, αθνξά ζηε ζέξκαλζε ζεξκνθεπίσλ. Μπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηηο πδαηνθαιιηέξγεηεο. Άιιε δηαδεδνκέλε ρξήζε ηεο γεσζεξκίαο είλαη ε ζέξκαλζε νηθηζκψλ. Ζ ζεξκηθή ελέξγεηα πνπ δεζκεχεηαη απφ ηε γεσζεξκηθή πεγή δηνρεηεχεηαη πξνο ηνπο ρξήζηεο κε ηελ βνήζεηα ελφο δηθηχνπ αγσγψλ (ηειεζέξκαλζε). ηηο άλπδξεο λεζησηηθέο θαη παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο, κηα άιιε εθαξκνγή κπνξεί λα είλαη ζεξκηθή αθαιάησζε ζαιαζζηλνχ λεξνχ, ελψ ζηηο πεξηπηψζεηο γεσζεξκηθψλ ξεπζηψλ πςειήο ζεξκνθξαζίαο (>150νC) κπνξεί λα γίλεη παξαγσγή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο κε ηελ εθηφλσζε αηκνχ. Ζ Διιάδα δηαζέηεη κεγάιν αξηζκφ επηβεβαησκέλσλ γεσζεξκηθψλ πεδίσλ πνπ είλαη δηάζπαξηα ζε νιφθιεξε ζρεδφλ ηε ρψξα, φπσο ζηε Ν.Κεζζάλε Ξάλζεο, Νηγξίηα εξξψλ, Λαγθαδά, Θεζζαινλίθε, Διαηνρψξα Υαιθηδηθήο, ηχςε θαη Άξγελλν Λέζβνπ, Μήιν, αληνξίλε θαη Νίζπξν. Ζ ζπζηεκαηηθή εθκεηάιιεπζε ηνπο κπνξεί λα επηθέξεη ζηε ρψξα καο ζεκαληηθά νθέιε. Η εθκεηάιιεπζε ηεο γεσζεξκίαο ζπκβάιεη ζηελ: Δμνηθνλφκεζε ζπλαιιάγκαηνο, κε κείσζε ησλ εηζαγσγψλ πεηξειαίνπ. Δμνηθνλφκεζε θπζηθψλ πφξσλ, θπξίσο κε ηελ ειάηησζε θαηαλάισζεο ησλ εγρψξησλ απνζεκάησλ ιηγλίηε. Καζαξφηεξε αηκφζθαηξα. 10

11 (v) Φσηνβνιηατθά πζηήκαηα Ολνκάδνληαη θσηνβνιηατθνί (PV) πίλαθεο γηαηί παξάγνπλ ειεθηξηθή ηάζε απφ ηελ ειηαθή ελέξγεηα. Όηαλ έρεη έληνλε ειηνθάλεηα, νη πίλαθεο (PV) πξνζθέξνπλ κηα πξαγκαηηθά παγθφζκηα επθαηξία θαζαξήο ελέξγεηαο. ηελ θαξδηά ελφο θσηνβνιηατθνχ πίλαθα βξίζθεηαη έλαο ζχλδεζκνο δχν εκηαγσγψλ, έλαο ζεηηθά θνξηηζκέλνο θη έλαο αξλεηηθά. Σν θσο πνπ εηζάγεηαη ζηνλ πίλαθα ζηέιλεη ειεχζεξα ειεθηξφληα πάλσ ζηνλ ζχλδεζκν, δεκηνπξγψληαο ειεθηξηθφ ξεχκα. Μέζσ ηεο ειεθηξνληθήο επηζηήκεο, απηφ ην ζπλερέο ξεχκα ρακειήο ηάζεο κεηαηξέπεηαη ζε ελαιιαζζφκελν, δειαδή ζηε κνξθή πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζήκεξα ζηα ζπίηηα καο. Αλ θαη απνηεινχλ κέξνο ηεο ιχζεο, δεδνκέλνπ φηη ν ήιηνο δχεη θαζεκεξηλά, ε ζπκβνιή ηνπο είλαη αξθεηά ζεκαληηθή(δνθηκαζκέλε θαη αμηφπηζηε). Έλα απφ ηα ιίγα κεηνλεθηήκαηα ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο είλαη ε κηθξή ηεο ζπλεηζθνξά ζηηο θαζεκεξηλέο καο αλάγθεο. Ο ήιηνο βξίζθεηαη ζην απφγεην ηνπ ην κεζεκέξη, φηαλ απαηηείηαη ιίγε πνζφηεηα ειεθηξηζκνχ, ελψ απνπζηάδεη ηα ρεηκσληάηηθα απνγεχκαηα φηαλ ρξεηαδφκαζηε ξεχκα γηα θψηα, ηελ ηειεφξαζε θαη ηηο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο. Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη φζνη δηαζέηνπλ θσηνβνιηατθνχο πίλαθεο πξέπεη λα θνηκνχληαη λσξίο απιά ρξεζηκνπνηνχλ θαη ην θεληξηθφ δίθηπν ειεθηξνδφηεζεο. ε πξαθηηθφ επίπεδν, ηα πεξηζζφηεξα λνηθνθπξηά πνπ δηαζέηνπλ θσηνβνιηατθνχο πίλαθεο παξάγνπλ έλα κέξνο κφλν ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο πνπ ρξεηάδνληαη. Ζ απφθαζε ζρεηηθά κε ην πφζνπο πίλαθεο ζα εγθαηαζηαζνχλ ζα επεξεαζηεί απφ ηα ρξήκαηα πνπ κπνξεί λα δηαζέζεη ν θαζέλαο θαη ην κέγεζνο ηεο ζηέγεο πνπ έρεη. Αλ ηειηθά θαηαιήμεη λα παξάγεη πεξηζζφηεξε ελέξγεηα απφ απηή πνπ ρξεηάδεηαη, ζα κπνξνχζε λα πνπιήζεη ην επηπιένλ ξεχκα ζηελ εηαηξία παξνρήο ξεχκαηνο ηεο πεξηνρήο. (vi) Σδάθηα Σα ηδάθηα είλαη έλα κέζν παξνρήο ζέξκαλζεο θαη ρξεζηκνπνηείηαη πνιχ ηα ηειεπηαία ρξφληα. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη γηα λα παξάγεη ζεξκφηεηα ρξεζηκνπνηνχληαη μχια ηα νπνία απνηεινχλ πνιχ πην νηθνλνκηθή θαη νηθνινγηθή ιχζε, πιήξε ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ. Σν μχιν είλαη επίζεο κηα αηέξκνλε πεγή ελέξγεηαο, επεηδή ν άλζξσπνο είλαη ζε ζέζε λα ηελ αλαλεψζεη θαη λα είλαη πάληα 11

12 δηαζέζηκε ζε κεγάιεο πνζφηεηεο ζηηο πεξηνρέο καο πεηπραίλνληαο δχν αμηνζεκείσηα πιενλεθηήκαηα 1) απφ πεξηβαιινληηθήο άπνςεο έρεη απνδεηρηεί φηη ην μχιν ζηελ θχζε, φηαλ έρεη δηαλχζεη έλαλ πιήξε θχθιν απνζχλζεζεο, απειεπζεξψλεη κηα πνζφηεηα δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ θπηψλ. 2) απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο 2,3 θηιά μχινπ έρνπλ ζεξκηθή δχλακε ίζε κε 1 ιίηξν diesel ή κε 1 θπβηθφ κέηξν θπζηθνχ αεξίνπ. Λακβάλνληαο ππφςε ηα νθέιε ησλ 3 παξαπάλσ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, κφλν ην θφζηνο είλαη απηφ πνπ ηηο δηαθνξνπνηεί θαη ην νπνίν είλαη 50-60% ιηγφηεξν ζην μχιν απφ φηη ζηα άιια θαχζηκα. Δπηπιένλ, αθφκε έλα πιενλέθηεκα ηεο ζέξκαλζεο κε ηδάθη θαινξηθέξ, είλαη πσο ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ επηηξέπεη ηελ νκνηφκνξθε δηαλνκή ηεο ζεξκφηεηαο ζηνπο δηάθνξνπο ρψξνπο ηεο θαηνηθία. Τπάξρνπλ πνιιά είδε από ηδάθηα εζσηεξηθνύ ρώξνπ θαη ρσξίδνληαη ζε ηξείο κεγάιεο θαηεγνξίεο: α) ηα θηηζηά, β) ηα πξνθαηαζθεπαζκέλα γ) ηα ελεξγεηαθά Σα θηηζηά ηδάθηα πνπ είλαη θαη ηα παιαηφηεξα θηίδνληαη επηηφπνπ ζε νπνηνδήπνηε ζρήκα θαη κέγεζνο. Λφγσ ηεο αλνηρηήο εζηίαο θαη ηεο κεηάδνζεο ηεο ζεξκφηεηαο κέζσ ηεο αθηηλνβνιίαο ε απφδνζή ηνπο είλαη αξθεηά ρακειή (10-15%). Σν βαζηθφ κεηνλέθηεκα ησλ θηηζηψλ ηδαθηψλ είλαη φηη αθελφο δελ έρνπλ ηελ θαιχηεξε δπλαηή απφδνζε θαη αθεηέξνπ ε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπο (θαχζε, ειθπζκφο θαπλνχ, θιπ) εμαξηψληαη απφ ηελ επηηπρεκέλε θαηαζθεπή θαη απφ ηελ εκπεηξία ηνπ ηερλίηε. Καηά ζπλέπεηα, ελψ παξέρνπλ απφιπηε ζρεδηαζηηθή ειεπζεξία εληνχηνηο δελ έρνπλ ζηαζεξή απφδνζε θαη εγγπεκέλα θαιή ιεηηνπξγία. Σα πξνθαηαζθεπαζκέλα ηδάθηα κνληάξνληαη επηηφπνπ ρξεζηκνπνηψληαο έηνηκα πιηθά, φπσο ππξφηνπβια θαη καληέκη. Έρνπλ αξθεηά θαιή απφδνζε θαη επθνιία ζηελ ηνπνζέηεζε. Σα ελεξγεηαθά ηδάθηα έρνπλ ηελ θαιχηεξε δπλαηή απφδνζε (65-85%). Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο είλαη ν θιεηζηφο ρψξνο θαχζεο (θιεηζηφο αεξνζηεγψο), ε ειεγρφκελε θαχζε ηνπ μχινπ ή ηνπ αεξίνπ θαη ε κεηάδνζε ηνπ ζεξκνχ αέξα ζην 12

13 ρψξν κέζσ πεξζίδσλ. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ηα ζπκβαηηθά ηδάθηα κπνξνχλ λα κεηαηξαπνχλ ζε ελεξγεηαθά. Ο ζρεδηαζκφο ησλ ελεξγεηαθψλ ηδαθηψλ έρεη εμειηρζεί πνιχ θαη έηζη πιένλ ππάξρνπλ ηα ηδάθηα δηπιήο ε θαη ηξηπιήο θαχζεο. ηα ηδάθηα απηά ηα θαπλαέξηα ηεο πξσηαξρηθήο θαχζεο θαίγνληαη αθφκα κία θνξά πξηλ απαρζνχλ απφ ηελ θαπλνδφρν θαη έηζη ραξίδνπλ ην εληππσζηαθφ ζέακα ηεο δηπιήο θιφγαο. Δπίζεο ηα ελεξγεηαθά ηδάθηα, ιφγσ ηνπ ππξίκαρνπ γπαιηνχ πνπ ηα πξνζηαηεχεη, κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ αθφκα θαη φηαλ νη ηδηνθηήηεο απνπζηάδνπλ ή θνηκνχληαη θαζψο ζεσξνχληαη απφιπηα αζθαιή. Β ΜΔΡΟ: ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ 1) Γηαηί λα ρξεζηκνπνηνύκε ζεξκνκόλσζε Πεξηζζφηεξν απφ 60% ηεο ζεξκφηεηαο ελφο ζπηηηνχ δηαθεχγεη απφ πφξηεο, παξάζπξα, ηελ νξνθή θαη ηνπο ηνίρνπο. Ζ κφλσζε ζπγθξαηεί ηε ζεξκφηαηε, εληφο ηνπ ζπηηηνχ, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα θαη ηελ θξαηάεη έμσ απφ ην ζπίηη ην θαινθαίξη. Μνλψλνληαο ην ζπίηη απνθηά θαλείο ελεξγεηαθά απνδνηηθή θαηνηθία. Μνλψλνληαο ην ζπίηη ζαο εμνηθνλνκείηαη 45% - 55% απφ ην θφζηνο ηεο ελέξγεηαο. Σα 3/5 ηεο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλνπκε ζην ζπίηη καο πεγαίλεη ζηε ζέξκαλζε, ε πεξηζζφηεξε φκσο απφ ηελ νπνία ράλεηαη πξνο ην εμσηεξηθφ ηνπ ζπηηηνχ, δεζηαίλνληαο ηνπο δξφκνπο θαη ηνλ αέξα. Ννκίδνπκε φηη ν ζθνπφο ησλ ζπζηεκάησλ θεληξηθήο ζέξκαλζεο είλαη λα καο θξαηάλε δεζηνχο, αιιά δελ κπνξνχλ λα ην θάλνπλ, φηαλ ην ζπίηη καο αδπλαηεί λα θξαηήζεη κέζα ηε δέζηε. Έλα ζπίηη ζα πξέπεη λα θξαηά έμσ ηε βξνρή θαη κέζα ηε δέζηε. Αλ ζέιεηε, ινηπφλ, ην ζπίηη ζαο λα είλαη δεζηφ, επελδχζηε ζηε κφλσζε. Τπάξρνπλ πνιινί δηαθνξεηηθνί ηχπνη κφλσζεο: αλφξγαλεο νξπθηέο ίλεο (παινβάκβαθαο, πεηξνβάκβαθαο), αθξνί πεηξνρεκηθήο επεμεξγαζίαο, ζαλίδεο θαη ςεθίδεο πνιπζηπξελίνπ, θαζψο θαη νξγαληθά πιηθά φπσο καιιί, ζηνππί, ιηλάξη θαη θπηηαξίλε. Σν πιηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζα πξέπεη λα είλαη ειαζηηθφ θη αξθεηά αλζεθηηθφ γηα λα γεκίζεη έλα θελφ θαη λα κέλεη ζηαζεξφ ζηε ζέζε ηνπ. 13

14 Ζ κφλσζε κεηαμχ ησλ δνθαξηψλ ζηε ζνθίηα πξέπεη λα είλαη ειαζηηθή. Δλψ αληίζεηα, ε κφλσζε ελφο ηνίρνπ ή δαπέδνπ πξέπεη λα είλαη ζθιεξή θαη λα δηαηεξείηαη απφ κφλε ηεο. Ο ξπζκφο κε ηνλ νπνίν ε ζεξκφηεηα δηαρέεηαη κέζσ ηεο κφλσζεο πνηθίιεη ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ηα δηάθνξα πιηθά, επνκέλσο ζε νξηζκέλνπο ρψξνπο θάπνηνη ηχπνη κφλσζεο είλαη θαιχηεξνη απφ άιινπο. Γηα λα ζπγθξίλεηε ηα πξντφληα ειέγμηε ηνλ δείρηε ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο: φζν ρακειφηεξε ε αγσγηκφηεηα ηφζν θαιχηεξε ε κφλσζε. Μηα ζσζηή ζεξκνκφλσζε θνζηίδεη πεξίπνπ ην ηξία κε πέληε ηνηο εθαηφ ζην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο θαηαζθεπήο θαη κπνξεί λα κεηψζεη έσο θαη ζην κηζφ ηα έμνδα ιεηηνπξγίαο ζέξκαλζεο θαη ςχμεο ηνπ ρψξνπ. Με ηε ζσζηή ζεξκνκφλσζε ηνλ ρεηκψλα κεηψλεηαη ν αξηζκφο κε ηνλ νπνίν ράλεηαη ε ζεξκφηεηα απφ ην θηίξην θαη ην θαινθαίξη κεηψλεηαη ν ξπζκφο κε ηνλ νπνίν εηζάγεηαη ε ζεξκφηεηα ζε απηφ. πλνςίδνληαο κηα θαιή ζεξκνκφλσζε πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηα εμήο : Σελ νηθνλνκία ζηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο κε ηελ ηαπηφρξνλε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, θαζψο κεηψλνληαο ηελ θαηαλάισζε ελεξγείαο κεηψλεηαη αληίζηνηρα θαη ε πνζφηεηα θαπζαεξίσλ πξνο ηελ αηκφζθαηξα. Σελ πγηεηλή θαη άλεηε δηαβίσζε ησλ ρξεζηψλ ηνπ ρψξνπ ρσξίο λα δηαηαξάζζεηαη ην ζεξκηθφ αίζζεκα ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ. Σνλ πεξηνξηζκφ θφζηνπο θαηαζθεπήο θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο θαη θιηκαηηζκνχ Σελ πξνζηαζία απφ ηνλ ζφξπβν θαζψο ε πιεηνλφηεηα ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζεξκνκφλσζε είλαη θαη ερνκνλσηηθά Σελ επηινγή ησλ πιηθψλ πνπ πξέπεη λα είλαη αθίλδπλα γηα ηελ γεηα ηνπ αλζξψπνπ θαη νη ηδηφηεηεο ηνπο λα είλαη εθείλεο πνπ θαιχπηνπλ ηηο θαηά πεξίπησζε αλάγθεο. 2)Τα ζςνηθιζμένα θεπμομονωηικά ςλικά είναι : Δμειαζκέλε πνιπζηεξίλε 14

15 Γηνγθσκέλε πνιπζηεξίλε Ταινβάκβαθαο Πεξιίηεο Νηηξνβάκβαθαο Φειιφο PVC Κπςεισηφ ζθπξφδεκα Θεξκνκνλσηηθά ηνχβια Αθξψδεο γπαιί Όια ηα κνλσηηθά πιηθά θάλνπλ ζπνπδαία δνπιεηά πεξηνξίδνληαο ηνλ πεξηβαιινληηθφ αληίθηππν ηνπ ζπηηηνχ ζαο, νξηζκέλα φκσο κπνξνχλ λα θαπρηνχληαη φηη αθφκα θαη ε παξαζθεπή ηνπο είρε κηθξφ πεξηβαιινληηθφ αληίθηππν. Οη ηηκέο ησλ κνλσηηθψλ πιηθψλ πνηθίινπλ. Σα θπζηθά νξγαληθά πιηθά θαη γεληθά ηα πιηθά πςειψλ επηδφζεσλ είλαη πνιχ αθξηβά. Παξφια απηά, κελ αγνξάδεηε πνηέ θηελά πιηθά πνπ δελ είλαη θαηάιιεια γηα ην ζθνπφ πνπ ηα ρξεηάδεζηε. Οη ηνίρνη ρσξίο κφλσζε αθήλνπλ ηε ζεξκφηεηα λα πεξάζεη πξνο ηα έμσ.αλ κέλεηε ζε πνιπθαηνηθία ρεηε λα θαιχςεηε κφλν ηνπο εμσηεξηθνχο ηνίρνπο ηνπ ζπηηηνχ, ελψ αλ κέλαηε ζε δηακέξηζκα,νη κεζνηνηρίεο ζα απνξξνθνχλ φζε ζεξκφηεηα εθιχεηαη απφ ηα δηπιαλά δηακεξίζκαηα. Σν πάρνο ηεο κφλσζεο εμαξηάηαη απφ ην πφζν πνιχ ζέιεηε λα πεξηνξίζεηε ην δσκάηην ζαο. Ζ εμσηεξηθή κφλσζε είλαη αθφκα πην απνηειεζκαηηθή απφ ηελ εζσηεξηθή, γηαηί ζηελ νπζία είλαη ζαλ λα ηπιίγεηε φιν ην ζπίηη κε κηα δεζηή θνπβέξηα. Δίλαη σζηφζν αξθεηά επίπνλε δηαδηθαζία θαζψο ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζεηε κηα λέα αζπίδα πξνζηαζίαο ελάληηα ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο γηα ην ζπίηη ζαο, θάησ απφ ηελ νπνία ζα ππάξρεη κεγάιε πνζφηεηα κνλσηηθνχ πιηθνχ. Ζ εξγαζία απηή απαηηεί πξνζεθηηθφ 15

16 ζρεδηαζκφ θαη εγθαηάζηαζε, θαζψο ε λέα θαηαζθεπή ζα πξέπεη λα είλαη εμαηξεηηθά αλζεθηηθή. 3)Τπόποι θεπμομόνωζηρ. Σνπνζέηεζε απηφλνκσλ ζεξκνζηαηψλ ρψξνπ ζε δηακέξηζκα. Υξήζε νηθνινγηθψλ δνκηθψλ πιηθψλ θαη πδξνρξσκάησλ θαη απνθπγή ρξήζεο πιαζηηθψλ πιηθψλ. Καηαζθεπή δηθηχνπ πδξνξξνψλ απφ αινπκίλην. Νπρηεξηλφ αεξηζκφ γηα ηνλ δξνζηζκφ ησλ δηακεξηζκάησλ ζηε δηάξθεηα ησλ ζεξκψλ εκεξψλ. Με θαηαζθεπή ζεξκνκφλσζεο ζην θέιπθνο ησλ θηηξίσλ θαη ζεξκνκνλσηηθψλ παξαζχξσλ, ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο πςειήο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη ελεξγεηαθψλ θαη παζεηηθψλ ειηαθψλ ζπζηεκάησλ. Δλίζρπζε ησλ ζεκειηψζεσλ. Γηα λα κεησζνχλ νη απψιεηεο κεηάδνζεο φζν γίλεηαη πην πνιχ, νη ζηέγεο θαη άιια αδηαθαλή ζηνηρεία ηνπ θηηξίνπ πξέπεη λα έρνπλ κφληκε ζεξκνκφλσζε. Απηφ βειηηψλεη ηηο ζεξκηθέο ηδηφηεηεο απηψλ ησλ ζηνηρείσλ κε απνηέιεζκα λα δηαηεξνχληαη ηα ζηνηρεία ζε πην πςειή ζεξκνθξαζία απφ φ,ηη ζα ζπλέβαηλε ζε έλα θηίξην ρσξίο ζεξκνκφλσζε. Με ηνλ ηξφπν απηφ βειηηψλεηαη ην επίπεδν άλεζεο. Ζ κφλσζε κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ ηνίρνπ, ζηελ εζσηεξηθή ή ζηνλ ππξήλα ηνπ ηνίρνπ ρσξίο λα αιιάμνπλ νη γεληθέο κνλσηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ ηνίρνπ. Ζ ζεξκηθή αδξάλεηα ηνπ ηνίρνπ, φκσο, θαη ν θίλδπλνο ζπκπχθλσζεο ζην θηίξην επεξεάδνληαη απφ ηε ζέζε ηεο κφλσζεο. Ζ εμσηεξηθή ζεξκνκφλσζε απμάλεη ηε ρξήζηκε ζεξκηθή αδξάλεηα ησλ ηνίρσλ θαη κεηψλεη νπζηαζηηθά ηνλ θίλδπλν ζπκπχθλσζεο ζην θηίξην. Δπίζεο κεηψλεη ηελ πηζαλφηεηα πξνβιεκάησλ απφ ζεξκνγέθπξεο. Τπάξρεη θίλδπλνο πδξαηκνί λα ζηεξενπνηεζνχλ πάλσ ζηελ θξχα εμσηεξηθή επηθάλεηα ηεο κφλσζεο πξνθαιψληαο δεκηά. Οξηζκέλα κνλσηηθά πιηθά είλαη πην αλζεθηηθά 16

17 ζηελ πγξαζία απφ άιια ηδηαίηεξα ηα κνλσηηθά πιηθά ηα νπνία είλαη βαζηζκέλα ζε θπζηθά νξγαληθά πξντφληα. Με ηελ πξφβιεςε ηεο ζεξκνκφλσζεο ζηηο θαηαζθεπέο εμαζθαιίδεηαη ε ζεξκηθή άλεζε γηα ηνπο ρξήζηεο ησλ ρψξσλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαζψο παξεκπνδίδεηαη ε δηαθπγή ηεο ζεξκηθήο ελεξγείαο απφ ηνλ ρψξν. 4) Σςνηελεζηέρ θεπμομονωηικόηηηαρ κοςθωμάηων ανάλογα με ηο ςλικό πλαίζιος και ηον ηύπο ηος ςαλοπίνακα. Σςνηελεζηήρ θεπμοπεπαηόηηηαρ (W/m2.K) Πποζηαζία Διπλόρ Διπλόρ με ένα Υλικό πλαιζίος Απλόρ ςαλοπίνακαρ θύλλο πλαιζίος ζηο ςαλοπίνακαρ σαμηλήρ άνοιγμα. εκπομπήρ 10% 5,3 3,0 2,0 Ξύλα ή PVC Αλοςμίνιο Αλοςμίνιο με θεπμοδιακοπή. 20% 5,0 2,9 2,0 10% 6,0 3,6 2,4 20% 6,4 4,3 2,8 10% 5,7 3,3 2,2 20% 5,8 3,7 2,5 Ο ειηαθφο ρψξνο πιενλεθηεί ζεξκηθά ζηηο ειιεληθέο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο. Ο πεξηνξηζκφο ησλ εζσηεξηθψλ ζεξκηθψλ πξνζφλησλ ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ απνηξνπή ππεξζέξκαλζεο ελφο ρψξνπ. Σα κέηξα πνπ κπνξνχλ λα ιεθζνχλ πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε εμαξηψληαη απφ ηηο εζσηεξηθέο πεγέο ζεξκφηεηαο. Έηζη, φζνλ αθνξά ηε ζεξκφηεηα πνπ παξάγνπλ νη ρξήζηεο ηνπ ρψξνπ, απηή κπνξεί λα πεξηνξηζηεί κε ηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αηφκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ρψξν θαη ηε κείσζε ή ηε κεηαθνξά δξαζηεξηνηήησλ ζε ππαίζξην ρψξν. Γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ζεξκφηεηαο πνπ παξάγεηαη απφ ζπζθεπέο νη πξνζθεξφκελεο ιχζεηο είλαη, εθηφο ηεο αξρηθήο επηινγήο ζπζθεπψλ κε ρακειή θαηαλάισζε ελέξγεηαο, ε ιεηηνπξγία ησλ ζπζθεπψλ γηα ηνλ απνιχησο απαξαίηεην ρξφλν,ε/θαη ε 17

18 ηνπνζέηεζε ηνπο ζε ρψξνπο απφ φπνπ απάγεηαη γξήγνξα ε ζεξκφηεηα κε θπζηθφ ή ηερλεηφ αεξηζκνχ. Ζ θίλεζε ηνπ αέξα κέζα ζε έλα θηίξην απάγεη ζεξκφηεηα κε κεηαθνξά απφ ηνπο αλζξψπνπο, ηνλ εζσηεξηθφ αέξα θαη ην θέιπθνο. Θεπμομόνωζη ηων ζηοισείων ηος κελύθοςρ. Σν θέιπθνο ηνπ θηηξίνπ ζεξκαίλεηαη απφ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία πνπ απνξξνθάηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ, ή/θαη απφ ηε ζεξκφηεηα πνπ κεηαδίδεη ν αέξαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Γηα λα πεξηνξηζηεί ε ξνε ηεο ζσξεπκέλεο ζεξκφηεηαο κε αγσγή πξνο ηελ εζσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ θειχθνπο, επηβάιιεηαη ε ηνπνζέηεζε ζεξκνκνλσηηθήο ζηξψζεο. Η ζσεηική θέζη ηηρ θεπμομονωηικήρ ζηπώζηρ επεξεάδεη ηε ζεξκηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θειχθνπο. Δάλ ηνπνζεηεζεί εμσηεξηθά, πεξηνξίδεηαη ε ξνε θαη ζπζζψξεπζε ζεξκφηεηαο ζην ζψκα ηνπ ζηνηρείνπ, ελψ ε ζεξκνρσξεηηθφηεηα ηεο θαηαζθεπήο απνδίδεηαη ζηνλ εζσηεξηθφ ρψξν: Απνηειέζκαηα, βξαδχηεξε απφθξηζε ζηηο ειηαθέο πξνζφδνπο θαη κεησκέλε δηαθχκαλζε ηεο εζσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο. 5) Ο θπζηθόο αεξηζκόο πξνζθέξεη ηαρεία απνβνιή ζεξκφηεηαο απφ έλαλ ρψξν επεηδή παξαθάκπηεηαη ην θέιπθνο ηνπ θηηξίνπ ζηε δηαδηθαζία απφξξηςεο ηεο ζεξκφηεηαο ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Ο θπζηθφο αεξηζκφο πξνθαιείηαη, είηε ιφγσ δηαθνξάο ζεξκνθξαζίαο ζηα ζηξψκαηα ηνπ αέξα, είηε ιφγσ αλεκνπίεζεο ζηηο ζέζεηο φπνπ ππάξρνπλ αλνίγκαηα ηνπ θηηξίνπ. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν επηιεγνχκε ηνλ ηφπν φπνπ ζα θαηνηθήζνπκε, ε κεζνδνινγία πνπ θηίδνπκε ηα ζπίηηα καο, θαη ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχκε, κνηάδνπλ κε απηά ηεο ιίζηλεο επνρήο ζπγθξηλφκελεο κε ηηο αλαθαιχςεηο ηηο βηνθιηκαηηθήο αξρηηεθηνληθήο. ε πνιιά θξάηε ηεο Δπξψπεο ηα νηθνινγηθά θηίζκαηα είλαη πιένλ πξαγκαηηθφηεηα. Έλαο παξάγνληαο πνπ δείρλεη ηελ άκεζε αλάγθε λα ρξίδνληαη ηα ζπίηηα νηθνινγηθά είλαη φηη ε ζχγρξνλε ηερλνινγία ηα έρεη θάλεη θισβνχο ζαλάηνπ, παξά ρψξνπο μεθνχξαζεο θαη πγείαο. Σν θέιπθνο ησλ θηηξίσλ απνηειεί ηνλ ξπζκηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ δεκηνπξγία ζπλζεθψλ ζεξκηθήο άλεζεο ζην εζσηεξηθφ ησλ θηηξίσλ. 18

19 Ζ ζεξκνκφλσζε θαη ε ζεξκηθή κάδα απνηεινχλ πεξίπνπ ηζνδπλάκνπο παξάγνληεο απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ θηεξίνπ. Οη ζπλζήθεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απνθπγή ησλ επηβαξχλζεσλ ηνπ θηηξίνπ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ είλαη νη εμήο: (i) Ζ πξνζηαζία ηνπ θηηξίνπ απφ ηνλ ήιην θαη θπξίσο ε ζθίαζε ησλ αλνηγκάησλ ψζηε λα απνθιείεηαη ε αλεπηζχκεηε ειηαθή αθηηλνβνιία ζηνλ εζσηεξηθφ ρψξν. (ii) Ζ εμαζθάιηζε επαξθνχο θπζηθνχ αεξηζκνχ ζηνλ εζσηεξηθφ ρψξν. Factors influencing performance Insulation performance is influenced by many factors the most prominent of which include: Thermal conductivity ("k" or "ι" value) Surface emissivity ("ε" value) Insulation thickness Density Specific heat capacity Thermal bridging 19

20 Ση είλαη ζπληειεζηήο ζεξκηθώλ απσιεηώλ U Ο είλαη ζπληειεζηήο ζεξκηθψλ απσιεηψλ U καο δείρλεη πφζε είλαη ε απψιεηα ζεξκφηεηαο (ζε Watt) αλά m 2 επηθάλεηαο κε κηα δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο 1 βαζκνχ Kelvin. 20

21 Παξάδεηγκα ζπηηηνχ κε εμσηεξηθνχο ηνίρνπο 100 m 2 Γ ΜΔΡΟ : ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΚΗΠΩΝ Δ ΓΩΜΑΣΑ 1) Δηζαγσγή Χο Φπηνθαιπκκέλν δψκα ή θήπνο ζε δψκα, κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί θάζε θήπνο, κεηαμχ ηνπ νπνίνπ θαη ηνπ εδάθνπο ππάξρεη έλα θηίξην ή κηα δνκηθή θαηαζθεπή. ηνλ νξηζκφ απηφλ πεξηιακβάλνληαη θήπνη ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην θπζηθφ έδαθνο. (Μηραιάθε, 2007) Ζ θχηεπζε ζηηο ζηέγεο ησλ θηηξίσλ είλαη κηα ζεκαληηθή ηερληθή πνπ εκθαλίδεη αξθεηά νθέιε, θαζψο νη ζηέγεο απνηεινχλ κεγάινπο αθάιππηνπο ρψξνπο ζηηο πφιεηο θαη ε θχηεπζή ηνπο ζα άιιαδε ηελ φςε ηεο πφιεο, ην κηθξνθιίκα ηεο πεξηνρήο, ζα πξφζθεξε ζεξκνκφλσζε θαη ζα δεκηνπξγνχζε ρψξνπο αλαςπρήο. Απηή ε ηερληθή είλαη πνιχ δεκνθηιήο ζηηο πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο θαη ε ηερλνινγία έρεη δεκηνπξγήζεη λέεο ηερληθέο εθαξκνγήο ηεο θχηεπζεο ζηηο ζηέγεο αιιά θαη ζε ηαξάηζεο. 21

22 Οη θπηεκέλεο ζηέγεο ρσξίδνληαη ζε δχν θχξηεο θαηεγνξίεο ζηηο πξνζβάζηκεο θαη ζηηο κε πξνζβάζηκεο. Οη πξνζβάζηκεο νξνθέο είλαη ζηελ νπζία ππαίζξηνη θαη εκηππαίζξηνη ρψξνη, είλαη επίζεο επίπεδνη ρψξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα αλαςπρή θαη μεθνχξαζε. Απηνχ ηνπ είδνπο νη ηαξαηζφθεπνη αλαβαζκίδνπλ ην θηίξην αηζζεηηθά θαη πξνζθέξνπλ ζηνπο ρξήζηεο πιενλέθηεκα. ηηο κε πξνζβάζηκεο, ε βιάζηεζε απνηειεί έλα πιηθφ επηθάιπςεο. Γελ είλαη βαηέο θαη δελ έρνπλ απαηηήζεηο, εγθαζίζηαληαη ζε επίπεδεο ή θεθιηκέλεο ζηέγεο, έρνπλ κεησκέλν θφζηνο ζπληήξεζεο θαη ζε απηέο κπνξεί λα αλαπηπρζεί γξαζίδη, αγξηνινχινπδα θ.α. αλάινγα κε ην θιίκα θαη ηηο βξνρνπηψζεηο, ζε ζηξψκα εδάθνπο 8 εθαηνζηψλ. (Υεγθάδη, 2009) 22

23 2) Δγθαηάζηαζε Κήπνπ Ζ εγθαηάζηαζε θήπνπ ζην δψκα ελφο θηηξίνπ απαηηεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ηφζν θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ, φζν θαη θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ. Πξηλ ηε θαηαζθεπή απαηηείηαη έιεγρνο ηεο θέξνπζαο θαηαζθεπήο, πνπ πξφθεηηαη λα δερηεί ηα πξφζζεηα θνξηία ηνπ θήπνπ. ηα πεξηζζφηεξα λεφδκεηα θηίξηα δελ απαηηνχληαη πξνζαξκνγέο θαζψο ην βάξνο ηνπ ηερλεηνχ θήπνπ είλαη 70kg/m² γηα πάρνο ρψκαηνο 30cm. ε παιαηά δψκαηα ηνπνζεηείηαη ιεπηή ζηξψζε ρψκαηνο πάρνπο 3cm θαη θπηεχνληαη παρχθπηα ηχπνπ Sedum, νπφηε ην βάξνο ηνπ ηερλεηνχ θήπνπ είλαη κφλνλ 15 kg/m². Ζ ζεηξά ησλ εξγαζηψλ ζε κία λεφδκεηε θαηαζθεπή θαη ζε έλα παιαηφ δψκα είλαη ε αθφινπζε: (i) ΚΗΠΟ Δ ΓΩΜΑ ΝΔΟΓΜΗΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ 1. Καζαξηζκφο ηεο επηθαλείαο ηνπ δψκαηνο. 2. Δπάιεηςε κε ειαζηηθφ ζηεγαλσηηθφ αζθαιηηθφ γαιάθησκα ή κε ειαζηνκεξέο ζηεγαλσηηθφ ηζηκεληνεηδέο θνλίακα. 3. Γεκηνπξγία θιίζεσλ έσο 1% κε αθξνκπεηφλ (λεξφ, ηζηκέλην θαη αθξνγφλν), ην νπνίν δηαβξέρεηαη κφιηο πεξάζνπλ 4 ψξεο απφ ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ. 4. Σνπνζέηεζε εηδηθνχ πιαζηηθνχ ηξηγψλνπ πεξηκεηξηθά γηα εμνκάιπλζε ηεο γσλίαο ζπκβνιήο ηνπ δαπέδνπ κε ην ζηεζαίν. 5. Σνπνζέηεζε αζθαιηηθήο κεκβξάλεο βάξνπο 5kg/m², ε νπνία απνηειείηαη απφ αζθαιηηθφ ιάζηηρν νπιηζκέλν κε κε πθαληφ πνιπεζηεξηθφ χθαζκα βάξνπο 220g /m². 23

24 6. Σνπνζέηεζε αζθαιηηθήο κεκβξάλεο βάξνπο 4,2 kg/m², ε νπνία είλαη αλζεθηηθή ζηηο ξίδεο θαη ηνπο κχθεηεο ιφγσ ηηο εηδηθήο νπζίαο, πνπ πεξηέρεη ζηε ρεκηθή ηεο ζχλζεζε. 7. Μεραληθή ζηεξέσζε ζηελ επηθάλεηα ηνπ ζηεζαίνπ κε εηδηθά δηακνξθσκέλεο ιάκεο απφ γαιβαληζκέλε ιακαξίλα, ε νπνία ζα ζθξαγηζηεί κε αζθαιηηθή καζηίρε θαη ζα παθησζεί κε εηδηθά επηθαδκησκέλα αλνμείδσηα βχζκαηα. 8. Θεξκνκφλσζε κε θχιια εμειαζκέλεο πνιπζηεξίλεο πάρνπο 5cm (Ζ εξγαζία απηή θξίλεηαη πξναηξεηηθή). 9. Πξνζηαζία ησλ πδξνξξνψλ απφ θξαγή ηνπο κε ηνπνζέηεζε ζηξψζεσλ απφ θξνθάιεο θαη βφηζαια. 10. Σνπνζέηεζε απνζηξαγγηζηηθήο κεκβξάλεο κε επηθάιπςε γεσπθάζκαηνο. 11. Σνπνζέηεζε ππφγεηνπ ζπζηήκαηνο άξδεπζεο κε εθηνμεπηήξεο λεξνχ ή ζηαιαθηνθφξνπο ζσιήλεο. 12. Γηάζηξσζε ρψκαηνο πάρνπο 30 cm. 13. Φχηεκα ζάκλσλ, επψλπκσλ, αγγειηθψλ, ηξηαληαθπιιηψλ, ριννηάπεηα θ.ιπ. (ii) ΚΗΠΟ Δ ΠΑΛΑΙΟ ΓΩΜΑ 1. Καζαξηζκφο ηεο επηθαλείαο ηνπ δψκαηνο. 2. Δπάιεηςε κε ειαζηηθφ ζηεγαλσηηθφ αζθαιηηθφ γαιάθησκα. 3. Σνπνζέηεζε εηδηθνχ πιαζηηθνχ ηξηγψλνπ πεξηκεηξηθά γηα εμνκάιπλζε ηεο γσλίαο ζπκβνιήο ηνπ δαπέδνπ κε ην ζηεζαίν. 4. Σνπνζέηεζε αζθαιηηθήο κεκβξάλεο βάξνπο 5kg / m², ε νπνία απνηειείηαη απφ αζθαιηηθφ ιάζηηρν νπιηζκέλν κε κε πθαληφ πνιπεζηεξηθφ χθαζκα βάξνπο 220g/m². 5. Σνπνζέηεζε αζθαιηηθήο κεκβξάλεο βάξνπο 4,2kg/m², ε νπνία είλαη αλζεθηηθή ζηηο ξίδεο θαη ηνπο κχθεηεο ιφγσ ηεο εηδηθήο νπζίαο πνπ πεξηέρεη ζηε ρεκηθή ηεο ζχλζεζε. 6. Μεραληθή ζηεξέσζε ζηελ επηθάλεηα ηνπ ζηεζαίνπ κε εηδηθά δηακνξθσκέλεο ιάκεο απφ γαιβαληζκέλε ιακαξίλα, ε νπνία ζα ζθξαγηζηεί κε αζθαιηηθή καζηίρε θαη ζα παθησζεί κε εηδηθά επηθαδκησκέλα αλνμείδσηα βχζκαηα. 7. Πξνζηαζία ησλ πδξνξξνψλ απφ θξαγή ηνπο κε ηνπνζέηεζε ζηξψζεσλ απφ θξνθάιεο θαη βφηζαια. 8. Σνπνζέηεζε απνζηξαγγηζηηθήο κεκβξάλεο κε επηθάιπςε γεσπθάζκαηνο. 9. Σνπνζέηεζε πξψηεο ζηξψζεο ρνπκνπνηεηηθψλ πιαθψλ Sekaflor. 10. Σνπνζέηεζε ιηπάζκαηνο. 24

25 11. Σνπνζέηεζε ππφγεηνπ ζπζηήκαηνο άξδεπζεο κε εθηνμεπηήξεο λεξνχ ή ζηαιαθηνθφξνπο ζσιήλεο. 12. Σνπνζέηεζε δεχηεξεο ζηξψζεο ρνπκνπνηεηηθψλ πιαθψλ Sekaflor. 13. Γηάζηξσζε ρψκαηνο πάρνπο 3cm. 14. Φχηεκα παρχθπησλ ηχπνπ Sedum ή ιεβαληίλσλ. πλήζσο ηνπνζεηνχληαη 5-6 θπηά αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν. ( Πεξδίνο, 2006) (3) Φπηά πνπ κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ ζε ηαξαηζόθεπν Κάπνηα ζπγθεθξηκέλα θπηά ηα νπνία κπνξνχλ λα πιαηζηψζνπλ έλαλ ηαξαηζφθεπν είλαη: αξσκαηηθά θπηά, ζάκλνη, θαιισπηζηηθά θηι. πηθξνδάθλε θπθιάκηλν ζπκάξη 25

26 (4) πληήξεζε ζηέγεο θαη θπηώλ Φχηεπζε Τπφζηξσκα θχηεπζεο γηα εθηαηηθφ ηχπν ειάρηζησλ απαηηήζεσλ Απνζηξαγγηζηηθή Μεκβξάλε Αληηξηδηθφ ζηεγαλσηηθφ ζχζηεκα Δπηθάλεηα πξνο δηακφξθσζε Κάησ απφ ην εδαθηθφ ππφζηξσκα ππάξρνπλ δηάθνξεο κεκβξάλεο πνπ πξνζηαηεχνπλ ην ζπίηη ζαο θαη δηαηεξνχλ ηηο θαιέο ζπλζήθεο αλάπηπμεο ησλ θπηψλ. Οη κεκβξάλεο απηέο πεξηιακβάλνπλ έλα ζηξψκα απνξξνθεηηθνχ πιηθνχ, πνπ ζπγθξαηεί ην λεξφ (ππφζηξσκα θχηεπζεο), έλα ζηξψκα απνζηξάγγηζεο, έλα ζηξψκα πνπ πξνζηαηεχεη ηελ ζηέγε απφ ηελ εηζρψξεζε ησλ ξηδψλ (αληηξηδηθφ ζηεγαλσηηθφ ζχζηεκα)θαη ην πνιχ ζεκαληηθφ αδηάβξνρν ζηξψκα. Γη απηφ είλαη απαξαίηεην λα ρξεζηκνπνηεζεί έλα ζηξψκα κνλσηηθνχ πιηθνχ θάησ απφ ην αδηάβξνρν θάιπκκα γηα λα κελ έρεηε απψιεηα ζεξκφηεηαο. 26

27 Απνζηξαγγηζηηθή Μεκβξάλε (5) Η κόλσζε ηεο ζηέγεο Ζ ζηέγε κπνξεί λα κνλσζεί, γεκίδνληαο θαη ζαληδψλνληαο απφ πάλσ ηα θεθιηκέλα δνθάξηα. Σν πάρνο ηνπ κνλσηηθνχ πιηθνχ αλαγθαζηηθά ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξν. Ο αεξηζκφο ηνπ ρψξνπ είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφο αιιά απφ ηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηεο κφλσζεο, επνκέλσο ζα πξέπεη λα αθεζεί έλα θελφ κεηαμχ ηνπ κνλσηηθνχ πιηθνχ θαη ηεο ζηέγεο, πνπ ζα εθηείλεηαη πξνο ηα θάησ κέρξη έλα θελφ ησλ καξθίδσλ. (6) Οη πνιιαπιέο ρξήζεηο κηαο ζηέγεο Σνπνζεηψληαο επίπεδνπο ειηνζπιιέθηεο, ζα κπνξείηε λα έρεηε δεζηφ λεξφ. Μπνξείηε λα παξάγεηε ειεθηξηζκφ ηνπνζεηψληαο θσηνβνιηατθά πιαίζηα. Δπίζεο, κπνξείηε λα δηνρεηεχζεηε ην λεξφ ηεο βξνρήο ζε δεμακελέο λεξνύ θαη λα ην ρξεζηκνπνηήζεηε ηφζν γηα ηνλ θήπν φζν θαη γηα ην ζπίηη ζαο. (Anderson, 2008 ) (7) Πιενλεθηήκα ησλ θπηεκέλσλ δσκάησλ Αλακθίβνια ε θαηαζθεπή ελφο θπηεκέλνπ δψκαηνο, παξφιε ηελ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε πνπ κπνξεί λα έρεη, είλαη απνδεδεηγκέλν φηη κπνξεί λα ζπκβάιιεη θαη λα πξνζθέξεη πνιιά ζην δνκεκέλν πεξηβάιινλ ησλ κεγαινππφιεσλ. (i) Πιενλεθηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο Μείσζε θαηαλάισζεο γηα ζέξκαλζε θαη ςύμε 27

28 Με ηα θπηεκέλα δψκαηα επηηπγράλεηαη ε απνξξφθεζε κεγάισλ πνζνηήησλ ειηαθήο ελέξγεηαο, ε νπνία ζε άιιεο πεξηπηψζεηο ζα απνδηδφηαλ ζην πεξηβάιινλ. θηαζκόο από ην θύιισκα Σα θπηά παξέρνπλ πιήξε ζθηαζκφ ηεο επηθάλεηαο ηνπ δψκαηνο θαη εμαζθαιίδνπλ κε ηνλ ηξφπν απηφ ηε κεησκέλε ζεξκαληηθή επηβάξπλζε ηνπ θηεξίνπ. Δμαηκηζνδηαπλνή Με ηε δηαδηθαζία ηεο εμαηκηζνδηαπλνήο, ηα θπηά πξνζθέξνπλ ςπθηηθά θνξηία, ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο παξέρνπλ δξνζηζκφ. Αύμεζε ζεξκηθήο πξνζηαζίαο Σα θπηά πξνζηαηεχνπλ ην δψκα θαη δελ επηηξέπνπλ ηε δηείζδπζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, ελψ παξάιιεια κεηψλνπλ ηηο κεγάιεο ζεξκνθξαζηαθέο δηαθπκάλζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο. Αύμεζε ζεξκνρσξεηηθόηεηαο Ζ ζεξκνρσξεηηθφηεηα ηνπ θπηεκέλνπ δψκαηνο είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλε ζε ζρέζε κε απηήλ ελφο ζπκβαηηθνχ δψκαηνο, εμαηηίαο ηεο κεγάιεο ζεξκηθήο κάδαο ησλ θεπεπηηθψλ ζηξψζεσλ. (ii) Πιενλεθηήκαηα πνπ αθνξνύλ ζην πεξηβάιινλ Μείσζε ερνξύπαλζεο ηα θπηεκέλα δψκαηα, ν ζπλδπαζκφο ηνπ ρψκαηνο, ησλ θπηψλ θαη ησλ παγηδεπκέλσλ ζηξσκάησλ ηνπ αέξα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο θίιηξν απνκφλσζεο ηνπ ήρνπ. Γέζκεπζε ζθόλεο θαη ξύπσλ Έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ ζσκαηηδίσλ ηεο αηκφζθαηξαο δεζκεχεηαη απφ ην θχιισκα ησλ θπηψλ, ιεηηνπξγψληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ σο θίιηξν ζπγθξάηεζεο πνιιψλ επηβιαβψλ ζπζηαηηθψλ ηνπ αέξα. Βειηίσζε κηθξνθιίκαηνο πεξηνρήο Σα θπηά εκπινπηίδνπλ ηελ αηκφζθαηξα κε νμπγφλν θαη ηελ απνδεζκεχνπλ απφ ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα κε ηε δηαδηθαζία ηεο θσηνζχλζεζεο. 28

29 Φπζηθό θαηαθύγην γηα ηελ ηνπηθή παλίδα θαη ρισξίδα Με ηελ θαηαζθεπή θήπσλ ζηα δψκαηα θαη ηελ επαλαθνξά ηεο «ρακέλεο» θχζεο κέζα ζην ππθλνδνκεκέλν πεξηβάιινλ ησλ αζηηθψλ θέληξσλ, είλαη δπλαηφλ λα πνιιαπιαζηαζηνχλ πνιιά είδε ρισξίδαο, ηα νπνία ζηε ζηάζκε ηνπ εδάθνπο δελ κπνξνχζαλ λα αλαπηπρζνχλ. Δπαλάθηεζε πεξηνρώλ πξαζίλνπ Σα θπηεκέλα δψκαηα απνηεινχλ έλαλ απφ ηνπο ιηγνζηνχο ελαπνκείλαληεο ηξφπνπο επαλαθνξάο ηεο βιάζηεζεο ζηνλ αζηηθφ ρψξν. Μείσζε θόξηηζεο αζηηθνύ δηθηύνπ απνξξνήο πδάησλ κε ηελ θαηαθξάηεζε λεξνύ από ηα θπηά Σα θπηεκέλα δψκαηα κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηελ απνξξνή ησλ λεξψλ ηεο βξνρήο έσο θαη 90%. (iii)πιενλεθηήκαηα θνηλσληθά Αμηνπνίεζε ρώξνπ Με ηε δεκηνπξγία βαηψλ θπηεκέλσλ δσκάησλ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ πνιινί αλεθκεηάιιεπηνη ρψξνη, νη νπνίνη ζηηο κέξεο καο κφλν αηζζεηηθή ππνβάζκηζε «πξνζθέξνπλ» ζην δνκεκέλν πεξηβάιινλ. Αύμεζε αμίαο ηεο ηδηνθηεζίαο Αλακθίβνια, ηα θπηεκέλα δψκαηα εθηφο απφ ηα θνηλσληθά, θαηαζθεπαζηηθά, ελεξγεηαθά, πεξηβαιινληηθά θαη αηζζεηηθά νθέιε πνπ πξνζθέξνπλ, απνηεινχλ ζηνηρεία πςειήο πνηφηεηαο θαη πξνζδίδνπλ ζην θηίξην ηδηαίηεξε αμία θαη θέξδνο. Αηζζεηηθή αλαβάζκηζε Με ηελ θαηαζθεπή πξάζηλσλ ζηεγψλ επηηπγράλεηαη θαη ε αηζζεηηθή αλαβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ. (8) Μεηνλεθηήκαηα ησλ θπηεκέλσλ δσκάησλ Η νηθνλνκηθή επηβάξπλζε Αλακθίβνια, ε θαηαζθεπή ελφο θπηεκέλνπ δψκαηνο απαηηεί θάπνην επηπιένλ θφζηνο, 29

30 ην νπνίν ζηηο ζεκεξηλέο ειιεληθέο θαηαζθεπέο δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη. Σν θφζηνο απηφ, αθνξά ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηε δηακφξθσζε ηνπ θήπνπ, ην θαηαζθεπαζηηθφ θνκκάηη ηνπ θπηεκέλνπ δψκαηνο θαη ηέινο ηε ζπληήξεζε ηνπ. Η ζηαηηθή επηβάξπλζε θπηεκέλσλ δσκάησλ Ζ δεκηνπξγία ή ε απαγφξεπζε ηεο θαηαζθεπήο ελφο θπηεκέλνπ δψκαηνο, ζηεξίδεηαη αξρηθά θαη κφλν ζε απηφλ ηνλ παξάγνληα. ε πεξίπησζε πνπ ε ππάξρνπζα θέξνπζα θαηαζθεπή δελ κπνξεί λα δερηεί ηελ πξφζζεηε ζηαηηθή επηβάξπλζε, ηφηε ε θαηαζθεπή ηνπ θήπνπ ζην δψκα, πξέπεη λα ζεσξείηαη εμαξρήο απαγνξεπηηθή. Ο θίλδπλνο πγξαζίαο Αλακθίβνια έλαο απφ ηνπο θπξηφηεξνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο πνιινί «θνβνχληαη» αθφκα ηα θπηεκέλα δψκαηα, είλαη ν θίλδπλνο πγξαζίαο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ κπνξνχλ λα πξνθιεζνχλ απφ απηφλ, ζε κηα ηέηνηα πεξίπησζε. Η δπζθνιία επηζθεπήο ζε πεξίπησζε βιάβεο ησλ ζηεγαλσηηθώλ ζηξώζεσλ ε πεξηπηψζεηο βιάβεο ησλ ζηεγαλσηηθψλ ζηξψζεσλ, απαηηείηαη άκεζε αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Παξφιν πνπ κπνξεί λα ππάξμεη ηνπηθή απνμήισζε ησλ πξνβιεκαηηθψλ ζηξψζεσλ ηεο θαηαζθεπήο θαη πάιη ε δηαδηθαζία δελ παχεη λα είλαη ηδηαίηεξα δαπαλεξή. Η ζπλερήο θξνληίδα ηνπ θήπνπ Δίλαη αλακελφκελν φηη έλα θπηεκέλν δψκα ρξεηάδεηαη κεγαιχηεξε πξνζνρή θαη θξνληίδα, απφ φηη έλαο θήπνο ζηε ζηάζκε ηνπ εδάθνπο, εμαηηίαο θπξίσο ηεο δηείζδπζεο ησλ ξηδψλ, ηεο χπαξμεο ηνπ λεξνχ θαη ησλ πηζαλψλ αζηνρηψλ ηεο θαηαζθεπήο. (Μηραιάθε, 2007) 30

31 (9) Κόζηνο Καηαζθεπήο Ζ θαηαζθεπή ελφο θπηεκέλνπ δψκαηνο απαηηεί θάπνην επηπιένλ θφζηνο, ην νπνίν αθνξά ζηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηε δηακφξθσζε ηνπ θήπνπ, ην θαηαζθεπαζηηθφ θνκκάηη ηνπ θπηεκέλνπ δψκαηνο θαη ηέινο ηε ζπληήξεζε ηνπ. ε λέα θηήξηα, εάλ ην θπηεκέλν δψκα ελζσκαησζεί απφ ηελ αξρή ζην ζρεδηαζκφ ηεο θαηαζθεπήο, ηφηε ε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ζην ζχλνιν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ είλαη ζρεηηθά κηθξή. Σα νθέιε δε απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ δίλνπλ ππεξαμία ζηελ θαηαζθεπή θαη βειηηψλνπλ ην πεξηβάιινλ καο. ε πθηζηάκελα θηήξηα, ζηα νπνία ηα επηηξεπφκελα πξφζζεηα θνξηία δελ είλαη κεγάια, κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ θπηεχζεηο εθηαηηθνχ ηχπνπ, νη νπνίεο απαηηνχλ κηθξφ πάρνο θχηεπζεο θαη βάξνο, θαη ησλ νπνίσλ ην θφζηνο θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο είλαη πξνζηηφ. (1ο Πανελλήνιο Σςνέδπιο Γομικών Υλικών και Σηοισείων, ΤΔΔ, Αθήνα, Μαΐος, 2008) (10) Δημόζια διαβούλεσζη για ηην Υποσργική Απόθαζη «Όροι, προϋποθέζεις και διαδικαζία καηαζκεσής θσηεμένων επιθανειών ζε δώμαηα, ζηέγες και σπαίθριοσς τώροσς κηιρίων» (31/12/2011) Έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ζχγρξνλεο πφιεηο είλαη ε έιιεηςε ρψξσλ πξαζίλνπ. Ζ θαηάιεςε ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ απφ ην ηζηκέλην έρεη 31

32 ζεκαληηθέο ελεξγεηαθέο θαη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο αθνχ ηα θηίξηα επζχλνληαη, ζε κεγάιν πνζνζηφ, γηα ηελ ελεξγεηαθή θαηαλάισζε, αιιά θαη γηα ηελ εθπνκπή ξχπσλ θαη αεξίσλ. Ζ αχμεζε ηεο πνζφζησζεο ησλ πξάζηλσλ επηθαλεηψλ ζπκβάιεη ζηελ αηζζεηηθή, κνξθνινγηθή θαη πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ πφιεσλ, αιιά θαη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο: νη θπηεκέλεο επηθάλεηεο βειηηψλνπλ ην κηθξνθιίκα ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ, κεηψλνπλ ηε ζθφλε θαη ην λέθνο, εληζρχνπλ θαη πξνζηαηεχνπλ ηε κφλσζε ησλ θηηξίσλ, απμάλνπλ ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ θηηξίσλ θαη δεκηνπξγνχλ θπζηθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ αζηηθή ρισξίδα θαη παλίδα, ηνπο ιεγφκελνπο «πξάζηλνπο δηαδξφκνπο». Δπίζεο, ζπκβάιινπλ ζηελ ηζνθαηαλνκή ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ θαη εμηζνξξνπνχλ ηηο αληζφηεηεο ζηηο επηβαξεκέλεο αζηηθέο πεξηνρέο. Σν πιαίζην, νη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο θπηεκέλσλ επηθαλεηψλ ζε δψκαηα, ζηέγεο θαη ππαίζξηνπο ρψξνπο θηηξίσλ πνπ ζήκεξα ηίζεηαη ζε δεκφζηα δηαβνχιεπζε ζεζκνζεηεί κηα πξαθηηθή ζπκπιεξψλνληαο έλα θελφ πνπ ππήξρε, κέρξη πξφζθαηα, ζην ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην κε απνηέιεζκα είηε λα κελ κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ θπηεκέλεο επηθάλεηεο ζε δψκαηα, ζηέγεο θαη ππαίζξηνπο ρψξνπο θηηξίσλ είηε λα ηαιαηπσξνχληαη νη πνιίηεο ζηα δηθαζηήξηα αληηκεησπίδνληαο θάζε αληίδξαζε πνπ έθξηλε σο απζαίξεηε άξα παξάλνκε απηήλ ηελ πξαθηηθή. Ο Αλαπιεξσηήο Τπνπξγφο ΠΔΚΑ Νηθφιανο εθνπλάθεο Γ ΜΔΡΟ: ΦΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟ (1) ΙΟΝΙΜΟ ΣΟΤ ΑΔΡΑ Σν ηφλ είλαη έλα άηνκν ή κία νκάδα αηφκσλ πνπ έρνπλ θνξηηζηεί ειεθηξηθά. Απνθαιείηαη αληφλ ή θαηηφλ αλάινγα κε ην εάλ ην θνξηίν ηνπ είλαη αξλεηηθφ ή ζεηηθφ. χκθσλα κε ηε βαζηθή αξρή ηνπ ηνληζκνχ ηεο αηκφζθαηξαο, ηα ζεηηθά ηφληα (+), απφ ηα νπνία ιείπνπλ ειεθηξφληα, αλαδεηψληαο ηε ρακέλε ηζνξξνπία ηνπο, 32

33 αληινχλ ελέξγεηα απφ ην πεξηβάιινλ ηνπο ζε βάξνο φζσλ βξίζθνληαη ζ' απηφ θαη θπξίσο ζε βάξνο ησλ δψλησλ νξγαληζκψλ. Γειαδή ν ηζρπξά θνξηηζκέλνο κε ζεηηθά ηφληα αέξαο ησλ κνιπζκέλσλ πφιεσλ ή ησλ δηακεξηζκάησλ φπνπ δνχκε, ή αθφκα θαη ησλ απηνθηλήησλ κε ηα νπνία θηλνχκαζηε ζα πξνζπαζήζεη λα " αληιήζεη " ηε δσηηθή ελέξγεηα πνπ έρνπκε επάλσ καο. Αληίζεηα, ηα αξλεηηθά ηφληα, πξνζπαζψληαο λα απνβάινπλ ηα επηπιένλ ειεθηξφληά ηνπο, καο ηα κεηαδίδνπλ ζηελ πξψηε επθαηξία επαθήο καδί ηνπο. Με θαιφ θαηξφ ηα θπηά θαη ηδίσο ηα δέληξα παξάγνπλ αξσκαηηθά αξλεηηθά ηφληα θαη " ζπιιακβάλνπλ " ζεηηθά ηφληα γηα λα ηα νδεγήζνπλ ζην έδαθνο. Σν θχζεκα επίζεο ηνπ αλέκνπ αλάκεζα ζηα δέληξα πξνθαιεί έλαλ ηνληζκφ. Γη' απηφ θαη ε παξνπζία ησλ θπηψλ γχξσ απφ κηα θαηαζθεπή δελ πξέπεη λα γίλεηαη κφλν γηα ην ζθηαζκφ ηεο ή κφλν γηα ιφγνπο αηζζεηηθήο, αιιά θαη γηα ιφγνπο πγείαο, (2) ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ηε κειέηε θαη θαηαζθεπή ελφο θηηξίνπ είλαη απαξαίηεην λα γλσξίδνπκε ην θιίκα ηεο πεξηνρήο θαη εηδηθφηεξα: - Σελ ειηαθή αθηηλνβνιία ζε Kwh/εκέξα - Σελ ειηνθάλεηα ζε ψξεο - Σε κέγηζηε θαη ειάρηζηε κεληαία θαη εκεξήζηα ζεξκνθξαζία ζε βαζκνχο Κειζίνπ. - Σε κεληαία βξνρφπησζε ζε ρηιηνζηά - Σε κέζε εκεξήζηα θαη κεληαία ζρεηηθή πγξαζία - Σνχο αλέκνπο αλά κήλα θαη έηνο Με βάζε απηά ηα ζηνηρεία κπνξνχκε λα θαηαζθεπάζνπκε ην θηίξην κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα δηαηεξείηαη δεζηφ ην ρεηκψλα θαη δξνζεξφ ην θαινθαίξη, ρξεζηκνπνηψληαο ζην ειάρηζην ή θαη θαζφινπ ηα ζπλήζε κέζα ςχμεο θαη ζέξκαλζεο πνπ θαηαλαιψλνπλ πάξα πνιχ ελέξγεηα. 33

34 1. Σα ειηαθά παξάζπξα Δίλαη ην απινχζηεξν ζχζηεκα ζέξκαλζεο ελφο ρψξνπ κε θπζηθφ ηξφπν αλάινγα κε ην είδνο θαη ην πάρνο ησλ ηδακηψλ. Δπηηξέπεη ηε ζέξκαλζε ελφο ρψξνπ κέζσ ηεο άκεζεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη νπζηαζηηθά κεγάια αλνίγκαηα ζην λφηην κέξνο ηνπ θηηξίνπ κε ηε κνξθή π.ρ. παξαζχξσλ, ζπξφκελσλ ή αλνηγνκέλσλ ζπξψλ ή αθφκα θαη θεγγηηψλ, πνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ δνκηθψλ πιηθψλ θαη θπζηθά θαηάιιειεο ζεξκνκφλσζεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ ρψξνπ, λα κπνξνχλ λα απνζεθεχζνπλ ζηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο ζεξκφηεηα θαη λα ηελ απνδψζνπλ ζηε ζπλέρεηα ζηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο. Ζ ιεηηνπξγία απηψλ ησλ αλνηγκάησλ πξέπεη λα έρεη θαηάιιεια κειεηεζεί, ψζηε λα κε ζθηάδνληαη θαζφινπ ην ρεηκψλα θαη λα κπνξνχλ λα ζθηαζηνχλ ην θαινθαίξη, νπφηε θαη απνδεηνχκε ηε κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζην εζσηεξηθφ κηαο θαηαζθεπήο. 2. Σα ζεξκνθήπηα Σν γπαιί έρεη ηελ ηδηφηεηα λα είλαη δηαπεξαηφ απφ ηηο πξνζπίπηνπζεο αθηίλεο ηνπ νξαηνχ θάζκαηνο θαη ηηο ππέξπζξεο αθηίλεο κηθξνχ κήθνπο θχκαηνο. Αληίζεηα δελ είλαη δηαπεξαηφ απφ ηηο ππέξπζξεο κεγάινπ κήθνπο θχκαηνο, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ζεξκηθή αθηηλνβνιία. Ζ ειηαθή αθηηλνβνιία πνπ θηάλεη ζηε γπάιηλε επηθάλεηα ελφο ζεξκνθεπίνπ ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ, ηελ δηαπεξλά. Σν γπαιί απνξξνθά έλα κέξνο ηεο αθηηλνβνιίαο, ηελ νπνία ζηε ζπλέρεηα δηνρεηεχεη πξνο ην εζσηεξηθφ θαη πξνο ην εμσηεξηθφ κέξνο ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ελψ αληαλαθιά έλα άιιν κέξνο ηεο πξνζπίπηνπζαο αθηηλνβνιίαο πξνο ηα έμσ. Ζ ελέξγεηα πνπ δηαπεξλά ην γπάιηλν θέιπθνο ηνπ ζεξκνθεπίνπ ηειηθά πξνζπίπηεη ζε θάπνηα αδηαπέξαζηα απφ ην θψο ζψκαηα, φπσο νη ηνίρνη θαη ην δάπεδν, πνπ απνξξνθνχλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο, κε απνηέιεζκα λα αλεβαίλεη ε ζεξκνθξαζία ηνπο. Ζ ζεξκφηεηα απηή δηαλέκεηαη δη' αγσγήο κέζα ζην ίδην ην ζψκα, δηα κεηαθνξάο θαη δη' επαλεθπνκπήο αθηηλνβνιίαο πξνο ηηο επηθάλεηεο κε ρακειφηεξε ζεξκνθξαζία, φπσο νη ηνίρνη θαη ηα παξάζπξα πνπ δελ θσηίδνληαη άκεζα απφ ηνλ ήιην. Καζψο φκσο ην γπαιί δελ είλαη δηαπεξαηφ απφ ηηο αθηηλνβνιίεο κεγάινπ κήθνπο θχκαηνο, 34

35 φπσο απηέο πνπ εθπέκπνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο ηα πιηθά θαη ηα αληηθείκελα πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην ζεξκνθήπην, νη ζεξκηθέο απηέο αθηηλνβνιίεο αληαλαθιψληαη θαη κέλνπλ εγθισβηζκέλεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Οη απψιεηεο δη' αγσγήο απφ ηηο γπάιηλεο επηθάλεηεο απ' φπνπ εηζέξρεηαη ν ήιηνο είλαη κεδακηλέο, αθνχ ην ίδην ην γπαιί έρεη ήδε, φπσο αλαθέξακε, πςειή ζεξκνθξαζία. Με βάζε ινηπφλ ηηο παξαπάλσ γλψζεηο θαη αξρέο, κπνξνχκε λα νδεγεζνχκε ζηε ιχζε ηεο ελζσκάησζεο, κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, ζε κία αξρηηεθηνληθή θάηνςε ελφο ζεξκνθεπίνπ, πνπ λα απνδίδεη ζε έλα ζπίηη ηελ αλαγθαία πνζφηεηα ζεξκφηεηαο. 3. Καλαδηθό πεγάδη Δθκεηαιιεπφκελνη ηηο δηαθνξέο ηεο ζεξκνθξαζίαο κεηαμχ ηνπ αέξα θαη ηεο γεο, κπνξνχκε αθφκα λα εηζαγάγνπκε αέξα απφ έλα απνκαθξπζκέλν ζεκείν ηεο θαηαζθεπήο, ζε κηα ζεξκνθξαζία (α) θη αθνχ ηνλ αλαγθάζνπκε κε θπζηθφ ή κεραληθφ ηξφπν λα πεξάζεη απφ έλα δεδνκέλν βάζνο κέζα ζην ππέδαθνο λα ηνλ εηζαγάγνπκε ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζπηηηνχ, ζε κία ζεξκνθξαζία (β). Με δεδνκέλν ινηπφλ ην φηη ε ζεξκνθξαζία ζην βάζνο ησλ δχν πεξίπνπ κέηξσλ είλαη ζρεδφλ ζηαζεξή ρεηκψλα-θαινθαίξη ζηνπο 12 C, κπνξνχκε κε απηφλ ηνλ ηξφπν, ρξεζηκνπνηψληαο έλα ζσιήλα δηακέηξνπ 30 εθαηνζηψλ, κήθνπο ην ιηγφηεξν 20κ. θαη κε εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία 30 ν C, λα έρνπκε θπζηθφ θιηκαηηζκφ θαη ζεξκνθξαζίεο ζην εζσηεξηθφ ηεο θαηαζθεπήο γχξσ ζηνπο 20 έσο 23 C. Αο ζεκεησζεί επίζεο φηη ζην εζσηεξηθφ ελφο ζπηηηνχ πξέπεη λα απνθεχγεηαη, θαη γηα ιφγνπο βηνινγηθνχο θαη γηα ιφγνπο ςπρνινγηθνχο ε ιεγφκελε ζεξκηθή κνλνηνλία. Γη' απηφ ε θαιχηεξε ιχζε είλαη εθείλε πνπ πξνβιέπεη δηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο ζηα δηάθνξα δσκάηηα. Τπλνδσκάηην 17 ν C Καζηζηηθφ 20 ν C WC 20 ν C Γξαθείν 17 ν Κνπδίλα 18 ν C θάια 10 ν C 35

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηελ Μόλσζε

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηελ Μόλσζε Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηελ Μόλσζε Γιατί να μάκουμε για τθν μόνωςθ; Επειδι ζχει μεγάλο αντίκτυπο ςτθν ενεργειακι απόδοςθ ενόσ ςπιτιοφ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ειςαγωγή 2. Η ανάγκη για μόνωςη 3. Είδη μονϊςεων 4. Μόνωςη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΑΡΗΣΟΤ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΜΗΑ ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ Δ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ε ι ί δ α 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΕΛΤΦΟ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟ ΚΣΙΡΙΩΝ ΕΞΤΠΝΕ ΗΛΕΚΣΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΝΕΡΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ - ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΟΤΦΩΜΑΣΩΝ ε ι ί δ α 2

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας

Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας 1.0 Ηλιακοί ζσλλέκηες Οη ειηαθνί ζπιιέθηεο, νη νπνίνη κεηαηξέπνπλ ηελ ειηαθή ελέξγεηα ζε ρξεζηκνπνηήζηκε ζεξκφηεηα, απνηεινχλ ήδε ηερληθά δνθηκαζκέλα ζπζηήκαηα.

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηζη Ηλιακήρ Ενέπγειαρ ζε Αζηικό Πεπιβάλλον ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αξιοποίηζη Ηλιακήρ Ενέπγειαρ ζε Αζηικό Πεπιβάλλον ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σα θυηοβοληαφκά (Φ/Β) ζςζηήμαηα απνηεινχλ κηα απφ ηηο εθαξκνγέο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (Α.Π.Δ.), κε ηεξάζηην ελδηαθέξνλ γηα ηελ Διιάδα. Δθκεηαιιεπφκελν ην Φ/Β θαινόμενο, δειαδή ηελ άκεζε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Έμππλα αεηθφξα θηήξηα: ελζσκάησζε θαη ζπλεξγαζία πξάζηλσλ θαη έμππλσλ ζπζηεκάησλ ζην ζρεδηαζκφ θηεξίσλ» ΜΑΡΘΑ ΓΔΜΔΡΣΕΖ ΔΞΔΣΑΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ: ΓΚΔΚΑ Β. (Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα απνζήθεπζε ελέξγεηαο ζε θηίξηα

πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα απνζήθεπζε ελέξγεηαο ζε θηίξηα ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ Μ.Π. ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ - ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ Γ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο E.Γ. Γαζθαιάθε, K. Γξνχηζα, Κ.Α. Μπαιαξάο,. Κνληνγηαλλίδεο Οκάδα Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Ηλζηηζηνύην Δξεπλώλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηώζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ. Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο

ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ. Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο Δίλαη γλσζηφ ζε φινπο φηη ηα λνζνθνκεία είλαη απφ ηα πην ελεξγνβφξα θηηξηαθά ζπγθξνηήκαηα, ιφγσ κεγέζνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ 1. Γενικά Δίλαη γλσζηφ φηη ηα ειηαθά ζηνηρεία είλαη δίνδνη εκηαγσγνχ κε ηε κνξθή ελφο δίζθνπ, (δειαδή ε έλσζε p-n εθηείλεηαη ζε φιν ην πιάηνο ηνπ δίζθνπ), πνπ δέρεηαη ηελ ειηαθή

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ. Πηπρηαθή εξγαζία

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ. Πηπρηαθή εξγαζία ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Πηπρηαθή εξγαζία ΔΡΔΤΝΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΤΝΔΗΓΖΖ ΚΑΗ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΘΔΡΜΗΚΖ ΑΝΔΖ ΣΧΝ ΥΡΖΣΧΝ ΣΟ ΚΣΗΡΗΟ ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΗ ΦΟΗΣΖΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ. Σκήκα Μεραλνινγίαο. Πηπρηαθή εξγαζία

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ. Σκήκα Μεραλνινγίαο. Πηπρηαθή εξγαζία Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Πηπρηαθή εξγαζία Οηθνλνκνηερληθή κειέηε Φσηνβνιηαΐθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 80KWp Υξηζηόδνπινο Αζπξνκάιιεο (AM: 4593) Ηξάθιεην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΣΟΜΔΑ

ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΣΟΜΔΑ Δ.Γ. Γαζκαλάκη*, Κ.Γ. Γπούηζα, Κ.Α. Μπαλαπάρ,. Κονηογιαννίδηρ Οκάδα Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο, Ηλζηηηνχην Δξεπλψλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηψζηκεο Αλάπηπμεο,

Διαβάστε περισσότερα

Ρύπανση αέρα και σσστήματα Θέρμανσης Σκέψοσ οικολογικά!!!

Ρύπανση αέρα και σσστήματα Θέρμανσης Σκέψοσ οικολογικά!!! 1 Ο ΓΔΛ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2012-13 ΣΑΞΖ Β ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ Ρύπανση αέρα και σσστήματα Θέρμανσης Σκέψοσ οικολογικά!!! πληνληζηέο εθπαηδεπηηθνί : Ακπαηδή Μαξηάλζε Υαξδάθε Αηθαηεξίλε ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΩΘΔΡΜΗΑ ΔΠΔΡΗΝΟ ΔΠΑΛ ΥΑΝΗΩΝ ΔΗΓΗΚΖ ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΘΔΜΑ ΚΑΘΖΓΖΣΔ ΚΟΤΣΡΟΤΜΠΑΚΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΣΟΤΡΟΤΝΑΚΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΜΑΘΖΣΩΝ

ΓΔΩΘΔΡΜΗΑ ΔΠΔΡΗΝΟ ΔΠΑΛ ΥΑΝΗΩΝ ΔΗΓΗΚΖ ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΘΔΜΑ ΚΑΘΖΓΖΣΔ ΚΟΤΣΡΟΤΜΠΑΚΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΣΟΤΡΟΤΝΑΚΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΜΑΘΖΣΩΝ ΔΠΔΡΗΝΟ ΔΠΑΛ ΥΑΝΗΩΝ ΔΗΓΗΚΖ ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΘΔΜΑ ΓΔΩΘΔΡΜΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΔ ΚΟΤΣΡΟΤΜΠΑΚΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΣΟΤΡΟΤΝΑΚΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΜΑΘΖΣΩΝ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟΗ ΜΑΡΜΑΣΑΚΖ ΑΝΑΣΑΗΟ ΣΑΚΗΡΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΓΛΑΜΠΔΓΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ.

ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ. ΓΖΜΖΣΡΑΚΔ ΦΧΣΗΟ ΕΑΜΠΟΤΡΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ ΔΠΗΒΛΔΦΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΟΣΟΛΗΑ, Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Οικονομική Γιασείπηζη ηων Θαλάζζιων Πόπων Ιζαβέιια Γεσξγίνπ Δπηβιέπσλ: Φνίβε Κνπληνχξε ΑΘΗΝΑ 2013 Πεπιεσόμενα Ειςαγωγή... 2 1.Η Ενεργειακή Πολιτική τησ

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ & ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

PROJECT Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ & ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 Ο ΔΠΑΛ ΚΟΡΧΠΙΟΤ PROJECT Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ & ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Τμήμα ΑΠ 4 Υπεύζσνες Καζεγήτρηες: Ζώρδοσ Δήμετρα Τδαβέλλα Μαρία ΚΟΡΧΠΙ 2012 2 Δηζαγσγή Ο φξνο θσηνβνιηατθά πξνέξρεηαη απφ ην ζπλδπαζκφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ Κσλζηαληίλνο Φξηζηφπνπινο Σσηήξηνο Λαγνπδάθεο ΗΟΥΛΗΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ: Η ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΓΔΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΔΧΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΔΡΓΧΝ ΤΠΟΓΟΜΗ

ΓΔΧΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΓΔΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΔΧΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΔΡΓΧΝ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΔΧΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΓΔΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΔΧΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΔΡΓΧΝ ΤΠΟΓΟΜΗ «ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΥΧΡΧΝ ΠΡΑΙΝΟΤ ΔΝΣΟ ΣΟΤ ΑΣΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ» ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βεληίωζη ενεργειακής απόδοζης σπαρτόνηων δημοζίων κηιρίων

Βεληίωζη ενεργειακής απόδοζης σπαρτόνηων δημοζίων κηιρίων Ανώηαηο Τετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Γσηικής Μακεδονίας Βεληίωζη ενεργειακής απόδοζης σπαρτόνηων δημοζίων κηιρίων Promotion of Energy Efficiency in Buildings and Protection of the Environment ΔΙζήγηζη:

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΘΖΣΗΚΖ ΦΤΞΖ ΜΔ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΠΡΑΗΝΧΝ ΣΔΓΧΝ

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΘΖΣΗΚΖ ΦΤΞΖ ΜΔ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΠΡΑΗΝΧΝ ΣΔΓΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΚΡΖΣΖ-ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΥΑΝΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΘΖΣΗΚΖ ΦΤΞΖ ΜΔ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΠΡΑΗΝΧΝ ΣΔΓΧΝ ΗΓΔΡΖ ΗΧΑΝΝΑ ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ: ΚΟΛΟΚΟΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ/ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ / Μ Β Α Δxecutive 2010/2011 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο. Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο

Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο. Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο 1. Zero carbon city Masdar City Η πξώηε πόιε κε κεδεληθέο εθπνκπέο CO 2 Έθηαζε 6 km 2, 17 km

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Κοζηολογημένες προηάζεις εθαρμογής ζε δημοηικό και περιθερειακό επίπεδο

ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Κοζηολογημένες προηάζεις εθαρμογής ζε δημοηικό και περιθερειακό επίπεδο ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Κοζηολογημένες προηάζεις εθαρμογής ζε δημοηικό και περιθερειακό επίπεδο Εήζεο Ξελνθψλ, Ζιεθηξνιφγνο Μεραλνιφγνο Μέινο ηεο Οηθνινγίαο Αιιειεγγχεο Παραδοτές : 20.05.2010

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΘΔΡΜΟΚΑΜΔΡΑ / ΘΔΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΔΠΙΘΔΧΡΗΗ / ΑΠΟΓΟΗ ΚΣΙΡΙΧΝ»

«ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΘΔΡΜΟΚΑΜΔΡΑ / ΘΔΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΔΠΙΘΔΧΡΗΗ / ΑΠΟΓΟΗ ΚΣΙΡΙΧΝ» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ Πηπρηαθε εξγαζηα κε ζέκα: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΘΔΡΜΟΚΑΜΔΡΑ / ΘΔΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΔΠΙΘΔΧΡΗΗ / ΑΠΟΓΟΗ ΚΣΙΡΙΧΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΤΦΙΣΑΜΔΝΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΣΟΠΟΤΛΟ ΜΔΛΟ ΔΔΓΙΠ ΙΙ ΣΜΗΜΑΣΟ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ Α.Π.Θ.

ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΤΦΙΣΑΜΔΝΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΣΟΠΟΤΛΟ ΜΔΛΟ ΔΔΓΙΠ ΙΙ ΣΜΗΜΑΣΟ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ Α.Π.Θ. 1 ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΤΦΙΣΑΜΔΝΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΣΟΠΟΤΛΟ ΜΔΛΟ ΔΔΓΙΠ ΙΙ ΣΜΗΜΑΣΟ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ Α.Π.Θ. 2 1.0 Ο ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΣΤΠΟ ΣΗ ΓΟΜΗΗ 1.1 Κξηηήξηα αμηνιόγεζεο Σν θφζηνο θαηαζθεπήο, ε θαηαλάισζε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

1. Η ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ. 1.1 Έλλνηα ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο

1. Η ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ. 1.1 Έλλνηα ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο ΔΙΑΓΩΓΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηεινχλ νη Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) θαη εηδηθφηεξα ε αηνιηθή ηα αηνιηθά πάξθα. Μειεηψληαη νη πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηε δηάδνζε ηεο ρξήζεο ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΘΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΘΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΘΚΗ ΕΝΕΡΓΕΘΑ. Διπλωματική Εργασία

ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΘΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΘΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΘΚΗ ΕΝΕΡΓΕΘΑ. Διπλωματική Εργασία ΠΑΝΕΠΘΣΗΜΘΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΘΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΘΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΘΚΗ ΕΝΕΡΓΕΘΑ Διπλωματική Εργασία ηηρ Φοιηήηπιαρ ηος ημήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Σεσνολογίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ. Εγθαηάζηαζε θφηοβοιηαχθώλ ζηολ οηθηαθό-θηηρηαθό ηοκέα ΕΝΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ

ΗΛΙΑΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ. Εγθαηάζηαζε θφηοβοιηαχθώλ ζηολ οηθηαθό-θηηρηαθό ηοκέα ΕΝΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΗΛΙΑΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ Εγθαηάζηαζε θφηοβοιηαχθώλ ζηολ οηθηαθό-θηηρηαθό ηοκέα ΕΝΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ Απφ 1 ε Ινπιίνπ 2009 ηζρχεη έλα εηδηθφ πξφγξακκα γηα ηελ εγθαηάζηαζε κηθξψλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ ζηνλ νηθηαθφ-θηηξηαθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ ΠΟΤΓΑΣΖ ΚΟΤΦΗΓΖ ΑΠΟΣΟΛΟ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΟΣΟΛΗΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ»

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ» ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ» ΠΑΠΟΤΣΑΚΖ ΓΔΩΡΓΗΟ Α.Μ. 2006010012 ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ:ΕΟΠΟΤΝΗΓΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΥΑΝΗΑ, ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 2014 ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

Α.Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ Α.Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΑΠΟΦΤΓΖ ΑΠΟΜΟΝΩΜΔΝΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Δ ΓΗΑΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ (ANTI-ISLANDING DETECTION) Δπηβιέπωλ Καζεγεηήο: θ. Σζηψιεο πχξνο πνπδαζηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΓΚΜΘΜΓΖΗΜ ΓΗΝΑΖΔΓΡΠΖΗΜ ΖΔΞΡΙΑ ΗΑΒΑΘΑΟ. Ορνιή Δηνίθεζεο θαη Μηθνλνκίαο. Πκήκα Θνγηζηηθήο. Νηπρηαθή Γξγαζία

ΠΓΚΜΘΜΓΖΗΜ ΓΗΝΑΖΔΓΡΠΖΗΜ ΖΔΞΡΙΑ ΗΑΒΑΘΑΟ. Ορνιή Δηνίθεζεο θαη Μηθνλνκίαο. Πκήκα Θνγηζηηθήο. Νηπρηαθή Γξγαζία ΠΓΚΜΘΜΓΖΗΜ ΓΗΝΑΖΔΓΡΠΖΗΜ ΖΔΞΡΙΑ ΗΑΒΑΘΑΟ Ορνιή Δηνίθεζεο θαη Μηθνλνκίαο Πκήκα Θνγηζηηθήο Νηπρηαθή Γξγαζία Αλαλεώζηκεο Νεγέο Γλέξγεηαο θαη ε Γθαξκνγή ηνπο ζηνλ Πνπξηζηηθό Πνκέα Ρπνβιεζείζα ζηνλ Ηαζεγεηή Οθαξβαηζφπνπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΥΗΡΑ ΥΡΗΣΟ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΜΑΤΡΙΓΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΑΒΑΛΑ 2009 1. ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1.1 Γεληθά... 3 1.2 Γηαηί Σν

Διαβάστε περισσότερα

Δλεξγεηαθή Δπηζεψξεζε ζην Κηίξην Φπζηθήο ηεο Πνιπηερλεηνχπνιεο Εσγξάθνπ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Δλεξγεηαθή Δπηζεψξεζε ζην Κηίξην Φπζηθήο ηεο Πνιπηερλεηνχπνιεο Εσγξάθνπ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΗΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Δλεξγεηαθή Δπηζεψξεζε ζην Κηίξην Φπζηθήο ηεο Πνιπηερλεηνχπνιεο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Καγκαράκης Κωνσταντίνος

Καγκαράκης Κωνσταντίνος ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ Διπλωματική Εργασία Σσεδιαζμόρ και ανάπηςξη ζςζηήμαηορ πποζαναηολιζμού δύο αξόνων θωηοβοληαικών πλαιζίων με σπήζη μικποελεγκηή. Καγκαράκης

Διαβάστε περισσότερα

Μέηξεζε ηνπ ιόγνπ c p /c v ησλ αεξίσλ

Μέηξεζε ηνπ ιόγνπ c p /c v ησλ αεξίσλ Άζθεζε 1 Μέηξεζε ηνπ ιόγνπ c p /c v ησλ αεξίσλ 1.1. θνπόο θνπφο ηεο άζθεζεο είλαη ε κέηξεζε ηνπ ιφγνπ c p /c v ησλ εηδηθψλ ζεξκνηήησλ ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα θαη ε θαηάηαμή ηνπ ζε κηα απφ ηηο θαηεγνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ: Σηλεπικοινωνιών και Σετνολογίας Πληρουορίας ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ Διπλωματική Εργασία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ

ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ πνπδαζηήο: Πξίληδνο Γεψξγηνο Α.Δ.Μ.:2634

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES"

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN SMART HOMES ΣΔΗ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ : ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES" ΠΟΤΓΑΣΖ: ΛΑΜΠΗΡΖ ΣΔΦΑΝΟ ΡΗΕΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΩΣΙΜΟ ΜΟΤΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΘΗΚΩΝ Η ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ L.E.D.

ΥΩΣΙΜΟ ΜΟΤΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΘΗΚΩΝ Η ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ L.E.D. ΥΩΣΙΜΟ ΜΟΤΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΘΗΚΩΝ Η ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ L.E.D. Σν παξφλ απνηειεί κηα εηζαγσγή ζην ζέκα ηεο επηινγήο, εγθαηάζηαζεο θαη ρξήζεο ησλ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο ηερλεηνχ θσηηζκνχ πνπ αθνχλε ζην φλνκα LED ζε εμεηδηθεπκέλεο

Διαβάστε περισσότερα