ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 9η/2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 9η/2014"

Transcript

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 9η/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» Αρμόδιος : ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Κριτήριο Αξιολόγησης ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Χρόνος κατάθεσης προσφορών στο Τμήμα Προμηθειών ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 01/12/2014 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ Χρόνος διενέργειας διαγωνισμού 02/12/2014 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ Τόπος διενέργειας διαγωνισμού Προϋπολογισμός Ετήσιας Δαπάνης Εκτιμώμενη συμβατική αξία Αξία δικαιώματος τρίμηνης παράτασης ισχύος συμβάσεων Αξία δικαιώματος επιπλέον εννιάμηνης παράτασης ισχύος συμβάσεων Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη (επί της οποίας θα υπολογισθούν και οι εγγυητικές συμμετοχής) Ημερομηνία αποστολής στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Ημερομηνία Αποστολής στον ημερήσιο τύπο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑΣ 41 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ,00 EURO ΜΕ Φ.Π.Α. Ή ,57 EURO ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 13% ,00 EURO ΜΕ Φ.Π.Α. Ή ,63 EURO ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 13% ,00 EURO ΜΕ Φ.Π.Α. Ή ,88 EURO ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 13% ,00 EURO ΜΕ Φ.Π.Α. Ή ,02 EURO ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 13% 31/10/2014 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/10/2014 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1

2 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Τo Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» έχοντας υπόψη: 1. Το Ν.2286/95 «Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 2. Το Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 3. Το Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις». 4. Τις διατάξεις του Ν. 3886/ (Φ.Ε.Κ. 173/τ.Α / ) περί Δικαστικής Προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/ Το Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 6. Το Π.Δ. 346/96 (ΦΕΚ 266/ ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου(Κ.Π.Δ.)» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Ν.3377/2005«Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς-θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης» και στο βαθμό που δεν αντίκειται στην οδηγία 2004/18/ΕΚ. 7. Το Ν.3204/2003, άρθρο 14, παρ.3, σύμφωνα με την οποία «η διενέργεια των προμηθειών για την κάλυψη αναγκών σε τρόφιμα των ΠΕΣΥΠ, των αποκεντρωμένων μονάδων τους και των Νοσοκομείων του ΕΣΥ,...συνάπτονται και εκτελούνται από τις αποκεντρωμένες μονάδες των ΠΕΣΥΠ και από τα Νοσοκομεία της παρ. 10 του άρθρου 13 του Ν.2889/ Το Ν.2741/99 «Ενιαίος φορέας Ελέγχου Τροφίμων άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις». 9. Την οδηγία 93/43/ΕΟΚ άρθρα Τις οδηγίες 852/2004 ΕΚ για την Υγιεινή των τροφίμων, 853/2004 ΕΚ για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωϊκής προέλευσης, 854/2004 ΕΚ για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωϊκής προέλευσης που προορίζονται για την κατανάλωση από τον άνθρωπο., και την οδηγία 178 ΕΚ. 11. Την ΥΔ/Α1Β/8577/ Την ΚΥΑ 487/ Το Ν.3438/2006 άρθρο13 «διαδικασίες για την κανονικότητα της τιμής και την έκδοση δελτίου πιστοποίησης τιμών διενεργούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Εμπορίου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων» 14. Τις διατάξεις των άρθρων 40, 41, 42 του ΠΔ 173/1990 περί προμήθειας τροφίμων των Ιδρυμάτων του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. 15. Το Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». 16. Το Ν (ΦΕΚ 204/ ) Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 17. Tην οδηγία 2004/18/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ 18.Την Υ.Α.278/2005 (ΦΕΚ Β 726/2005) «Μητρώο Εμπόρων ζωϊκών προϊόντων και προϊόντων ζωϊκής προέλευσης» 19. Την ΚΥΑ 15523/8/2006: Άδεια λειτουργίας ψυκτικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με το ΠΔ 410/94 και τους κανονισμούς της ΕΚ 852,853,854/ Τον Ν.2690/ κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις. 21. Το Π.Δ. 60/ Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Νοεμβρίου Το άρθρο 35 του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α / ) σχετικά με την επιβολή παραβόλου για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης. 23.Το Ν. 3527/2007 κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλλυλεγγύης και λοιπές διατάξεις. 24. Την υπ αριθμ. 3567/ Απόφαση Υπ. Υγείας «Έγκριση ΠΠΥΥ έτους 2012» (ΦΕΚ 1585/Β/ Την υπ αριθμ. 5805/ Απόφαση Υπ. Υγείας «Ορισμός Φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του ΠΠΥΥ έτους 2012» (ΦΕΚ 2309/ ) 2

3 26. Την υπ αριθμ. 6881/ Απόφαση (ΑΔΑ Β434Θ-3ΘΚ) «οδηγίες εκτέλεσης και εφαρμογής του ΠΠΥΥ έτους » 27. Την αρίθμ. 351/ Απόφαση του Διοικητή της 3 ης ΥΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) σύμφωνα με την οποία χορηγεί εξουσιοδότηση στο Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» όπως διενεργήσει τους διαγωνισμούς από το ΠΠΥΥ Το Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35/ για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ Α' 138/ ) και το Ν.3867/2010 (ΦΕΚ 128/Α/ ) Εξόφληση προμηθειών Νοσοκομείων και ρυθμίσεις θεμάτων σχετικών διαγωνισμών» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3918/ Την υπ αρ /2565/ΔΟΣ/ απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός Χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες» (ΦΕΚ Β' 1590 / ). 30. Το Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 68 / ). 31.Την υπ αρ / απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Καθορισμός ημερησίων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών), ημερησίων και εβδομαδιαίων τοπικών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών εντός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης) που έχουν την δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου» (ΦΕΚ Β 1226/ ). 32. Το Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ Α 43/ ), άρθρο 24 (παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις). 33. Την αριθ. 468 η / Πράξη του Διοικητή του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» περί έγκρισης διενέργειας του διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων. 34. Το Ν (ΦΕΚ 38/ ) «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις. 35. Το Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α / άρθρο Α υποπαραγρ. Β5 παραγ. Γ1 «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ» 36. Το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α «Διοικητικές απλουστεύσεις καταργήσεις..και λοιπές διατάξεις» 37. Την αρίθμ. 39/ (θέμα 4 ο ) απόφαση της ΕΠΥ περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών μετά από δημόσια διαβούλευση. Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι Ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια τροφίμων, με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού ετήσιας δαπάνης # ,00# EURO με Φ.Π.Α. Αξία δικαιώματος τρίμηνης παράτασης ισχύος συμβάσεων ,00 EURO με Φ.Π.Α. Αξία δικαιώματος επιπλέον εννιάμηνης παράτασης ισχύος συμβάσεων ,00 EURO ΜΕ Φ.Π.Α. Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη (επί της οποίας θα υπολογισθούν και οι εγγυητικές συμμετοχής), ,00 EURO με Φ.Π.Α., από πιστώσεις του Νοσοκομείου. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 02/12/2014 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. στο γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου έδρας Εθν. Άμυνας 41, κτίριο διοίκησης, 1 ος όροφος από την αρμόδια επιτροπή. Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει μετά την επικύρωση από το Δ.Σ. του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» του πρακτικού αξιολόγησης τεχνικών προσφορών,στο γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου έδρας Εθν. Άμυνας 41, κτίριο διοίκησης, 1 ος όροφος,από την αρμόδια επιτροπή. Η ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών θα γνωστοποιηθεί με FAX ή με e- mail από την Υπηρεσία στους συμμετέχοντες. Ακολουθούν οι γενικοί όροι που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. 3

4 Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι Άρθρο 1ο Δικαίωμα συμμετοχής Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. Δικαιούμενοι συμμετοχής: α) Έλληνες πολίτες. β) Αλλοδαποί. γ) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά. δ) Συνεταιρισμοί. ε) Ενώσεις προμηθευτών. Άρθρο 2ο Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, τα εξής δικαιολογητικά: i. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. ii. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία : 1. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή διαδικασίας ανάθεσης στον οποίο συμμετέχουν. 2. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση α) για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007 ήτοι: Αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26 ης Μαϊου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10 ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου και κατά συνέπεια της εν λόγω υπεύθυνης δήλωσης είναι: Φυσικά πρόσωπα Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. Διαχειριστές (όλοι) Ε.Π.Ε. Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος για Α.Ε. ή ειδικά εξουσιοδοτημένο άτομο με απόφαση του Δ.Σ. Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. β) για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας γ) δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 4

5 3. ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 4. α) για τους Έλληνες πολίτες: είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση, να αναφέρεται το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου ΟΤΑ και β) για τους αλλοδαπούς είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι. 5. δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 6. Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών (όπως αναφέρονται παρακάτω σε σχετική παράγραφο του παρόντος άρθρου και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 118/2007. iii. Τα παραστατικά εκπροσώπησης στην περίπτωση που οι προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους. iv. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος και του κατασκευαστή του τελικού προϊόντος, σε περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος ο προσφέρων, ότι κατέχουν τα απαραίτητα Πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσημα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρμόδιες Υπηρεσίες, αναγνωρισμένων ικανοτήτων, που να βεβαιώνουν την καταλληλότητα των υλικών, επαληθευόμενη με παραπομπές σε ορισμένες προδιαγραφές ή πρότυπα των προϊόντων και θα τα προσκομίσουν στο στάδιο της κατακύρωσης όπως ρυθμίζεται στο άρθρο 8α παρ.1 και 2, άρθρο 8 παρ 2 εδ. δ,ε και ζ του Π.Δ vi. Δήλωση χώρας καταγωγής του προσφερόμενου είδους, κατ άρθ. 18 του Π.Δ. 118/2007. Επίσης από όλους τους συμμετέχοντες πρέπει να κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση περί πλήρους και ανεπιφυλάκτου αποδοχής όλων των όρων της διακήρυξης. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998 (Α 290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 του Π.Δ. 118/2007: 1. Άδεια λειτουργίας υγειονομικού ενδιαφέροντος για κάθε συμμετέχοντα στον διαγωνισμό. 2. Άδεια λειτουργίας και κωδικό αριθμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρωτότυπη ή επικυρωμένη φωτοτυπία και αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης εγκαταστάσεων παραγωγής τροφίμων ζωικής προέλευσης, και πρόσφατη βεβαίωση της ανωτέρω υπηρεσίας ότι ισχύει η άδεια λειτουργίας, ο κωδικός αριθμός και ότι δεν της έχει υποβληθεί οποιαδήποτε ποινή ή προσωρινή παύση της άδειας λειτουργίας (για τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για τρόφιμα ζωικής προέλευσης). 3. Πρωτότυπη ή ακριβές αντίγραφο της βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής (Δ/νσης Κτηνιατρικής ή ΕΦΕΤ) για την προσήκουσα ανάπτυξη του συστήματος Ανάλυσης Κινδύνων και Κρισίμων Σημείων Ελέγχου (HACCP), την εφαρμογή του και την τήρησή του, ποιόν συγκεκριμένο οδηγό υγιεινής εφαρμόζουν για τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο διαγωνισμό. Οι βεβαιώσεις θα προέρχονται από τον ΕΦΕΤ ή την Κτηνιατρική για το χρονικό διάστημα που οι αρχές αυτές τα εξέδιδαν σύμφωνα με το έγγραφο του ΕΦΕΤ (αριθ.πρωτ.1354/α/ ). Η συνέχιση της εφαρμογής του HACCP, θα αποδεικνύεται από υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντος. Σε κάθε περίπτωση η ως άνω βεβαίωση μπορεί να χορηγείται από αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης διαπιστευμένους από το ΕΣΥΔ ή από τους αντίστοιχους φορείς διαπίστευσης της 5

6 αλλοδαπής ή από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς ελέγχου. Επίσης όταν οι προσφέροντες δεν θα παράγουν τα προσφερόμενα προϊόντα μερικά ή ολικά σε δικό τους εργοστάσιο,θα προσκομίσουν μαζί με την δήλωση συνεργασίας του άρθρου 3 παράγραφος 4,και βεβαίωση (από Δ/νση Κτηνιατρικής ή τον Ε.Φ.Ε.Τ.) ότι το εργοστάσιο παραγωγής εφαρμόζει το σύστημα HACCP. Οι βεβαιώσεις θα προέρχονται από τον ΕΦΕΤ ή την Κτηνιατρική για το χρονικό διάστημα που οι αρχές αυτές τα εξέδιδαν σύμφωνα με το έγγραφο του ΕΦΕΤ (αριθ.πρωτ.1354/α/ Η συνέχιση της εφαρμογής του HACCP, θα αποδεικνύεται από υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντος. Σε κάθε περίπτωση η ως άνω βεβαίωση μπορεί να χορηγείται από αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης διαπιστευμένους από το ΕΣΥΔ ή από τους αντίστοιχους φορείς διαπίστευσης της αλλοδαπής ή από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς ελέγχου. Οι παραγωγοί αλλά και οι έμποροι ζωϊκών προϊόντων και προϊόντων ζωϊκής προέλευσης, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση εγγραφής τους στο αντίστοιχο μητρώο σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της Υ.Α. 278/2005/Β-726 καθώς επίσης και άδεια λειτουργίας ψυκτικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με την ΚΥΑ 15523/ Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Κεντρική Λαχαναγορά Θεσσαλονίκης, στην Ιχθυόσκαλα. Οι επιχειρήσεις που αποθηκεύουν και διακινούν κατεψυγμένα τρόφιμα πρέπει να εφαρμόζουν τον οδηγό υγιεινής Νο 9 του Ε.Φ.Ε.Τ. και για να συμμετέχουν πρέπει να προσκομίσουν πρόσφατη βεβαίωση του Ε.Φ.Ε.Τ. ότι εφαρμόζουν το Η.Α.C.C.P σύμφωνα με την 139/ απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Φ.Ε.Τ. Οι επιχειρήσεις αρτοποιίας και οι επιχειρήσεις διακίνησης άρτου και προϊόντων αρτοποιίας σύμφωνα με την 87/ απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Φ.Ε.Τ. που επεξεργάζονται περισσότερα από1.000 κιλά αλεύρου ημερησίως, πρέπει να έχουν πλήρη ανάπτυξη του συστήματος H.A.C.C.P. Όλες οι άλλες επιχειρήσεις με μικρότερη δυνατότητα επεξεργασίας είναι υποχρεωμένες να εφαρμόζουν τον οδηγό υγιεινής Νο 2 και για την συμμετοχή τους απαιτείται πρόσφατη βεβαίωση του Ε.Φ.Ε.Τ. 4. Αντίγραφα (επικυρωμένα) των ειδικών βιβλίων των αστιατρικών και αστυκτηνιατρικών ελέγχων που είναι υποχρεωμένοι (οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό) να τα διατηρούν σε άριστη κατάσταση και τα οποία δεν πρέπει έχουν δυσμενείς παρατηρήσεις σχετικά με τις εγκαταστάσεις και τα προϊόντα τους. ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ στο διαγωνισμό να εφαρμόζουν και να τηρούν: Α) Την Υγειονομική Διάταξη ΑΙΒ/8577/83, Β) Την Κ.Υ.Α. 487/ Φ.Ε.Κ Β τεύχος της και Γ) Τις οδηγίες 852, 853, 854 και 178 της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Τα παραπάνω δικαιολογητικά αφορούν σε όλες τις κατηγορίες συμμετεχόντων. Α) Οι Έλληνες πολίτες (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση α) για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007 ήτοι: Αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26 ης Μαϊου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10 ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: 6

7 Φυσικά πρόσωπα Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. Διαχειριστές Ε.Π.Ε. Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος για Α.Ε. Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. β) για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. (2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. (3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Επίσης θα κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση του αρθ. 8 Ν. 1599/1986 με γνήσιο της υπογραφής στην οποία θα αναγράφεται ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης των απασχολούμενων στην επιχείρηση του συμμετέχοντος όπως επίσης και των εργοδοτών και των διοικούντων την ΕΠΕ και ΑΕ (διευκρινίζεται ότι θα πρέπει να κατατεθούν και τα ανάλογα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας των φορέων που αναγράφονται στην υπεύθυνη δήλωση) ή τυχόν ισοδύναμα έγγραφα κάθε επιχείρησης ανάλογα με την χώρα στην οποία έχει την έδρα της. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. (4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου ΟΤΑ. Β) Οι Αλλοδαποί: (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση α) για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007 ήτοι: Αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26 ης Μαϊου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10 ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: Φυσικά πρόσωπα Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. Διαχειριστές Ε.Π.Ε. Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος για Α.Ε. Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του β) για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 7

8 (2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. (3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Επίσης θα κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση του αρθ. 8 Ν. 1599/1986 με γνήσιο της υπογραφής στην οποία θα αναγράφεται ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης των απασχολούμενων στην επιχείρηση του συμμετέχοντος όπως επίσης και των εργοδοτών και των διοικούντων την ΕΠΕ και ΑΕ (διευκρινίζεται ότι θα πρέπει να κατατεθούν και τα ανάλογα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας των φορέων που αναγράφονται στην υπεύθυνη δήλωση) ή τυχόν ισοδύναμα έγγραφα κάθε επιχείρησης ανάλογα με την χώρα στην οποία έχει την έδρα της. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. (4) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Γ) Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: (1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων Α) Έλληνες πολίτες και Β) Αλλοδαποί (2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). (3) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης. Δ) Οι συνεταιρισμοί: (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, α) για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007 ήτοι: Αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26 ης Μαϊου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 8

9 Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10 ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. β) για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. (2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. Α, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του εδ. Β, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα και της περίπτωσης (2) του εδ. Γ. (3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. Ε) Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση. Εάν σε κάποια Χώρα ( συμπεριλαμβανομένου και της Ελλάδας) βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά ως εξής: Εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισθείσα αξία ίση ή ανώτερη των προβλεπομένων ορίων της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 118/2007 ήτοι ,00 ευρώ, προκειμένου για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών που συνάπτονται από αναθέτουσες αρχές άλλες από εκείνες που αναφέρονται στο Παράρτημα IV του π.δ/τος 60/2007, από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ Κατά το στάδιο της κατακύρωσης πρέπει να προσκομίσουν Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητος (ISO) από κοινοποιημένο οργανισμό, καθώς και αντίγραφα των πιστοποιητικών που εκδίδονται από επίσημα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρμόδιες Υπηρεσίες, αναγνωρισμένων ικανοτήτων, που να βεβαιώνουν την καταλληλότητα των υλικών. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 2 της Διακήρυξης του διαγωνισμού θα προσκομισθούν σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα ή υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 3 του Ν / 1999 (επικύρωση αντιγράφων) και σύμφωνα με το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α «Διοικητικές απλουστεύσεις καταργήσεις..και λοιπές διατάξεις»). Τα παραπάνω δικαιολογητικά - έγγραφα είναι απαραίτητο να προσκομισθούν επί ποινή απορρίψεως. Άρθρο 3ο Προσφορά ενώσεων προμηθευτών 1. Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών. 2. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 3. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής 9

10 με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Άρθρο 4ο Παραλαβή εγγράφων Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών 1) Οι προσφορές πρέπει να φθάνουν στην υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο (είτε δια υποβολής είτε ταχυδρομικώς και θα κατατίθενται στο κεντρικό πρωτόκολλο, Εθν. Άμυνας 41 κτίριο Διοίκησης), απαραίτητα μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού (03/11/2014 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 14:00 ) άλλως θα απορρίπτονται και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 2) Αντίγραφα της διακήρυξης θα διατίθεται από το νοσοκομείο (οικονομικό τμήμα/γραφείο προμηθειών) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στην αναφερόμενη πιο πάνω διεύθυνση καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του νοσοκομείου Απαραίτητη προϋπόθεση για να πάρουν μέρος οι ενδιαφερόμενοι στον διαγωνισμό είναι, είτε να ζητήσουν το τεύχος της διακήρυξης από το γραφείο προμηθειών, είτε μέσω μετά από αποστολή αιτήματος στο FAX ή στο χωρίς κόστος. Άρθρο 5ο Αποσφράγιση προσφορών και ανακοίνωση τιμών Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του Π.Δ. 118/2007. Οι προσφορές που θα δίνονται σε EURO πρέπει να είναι σε 2 αντίγραφα σφραγισμένες. Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Π.Δ. 118/2007. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς θα δίνονται σε EURO και θα τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ και απορρίπτονται για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο αυτό. Η ισχύς προσφοράς πρέπει να αναφέρεται στην τεχνική προσφορά. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, δεν γίνεται δεκτή διευκρίνιση, γραπτή ή προφορική, εκτός αν ζητηθούν από την επιτροπή αξιολόγησης προσφορών. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 5 μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που ορίζουν χρόνο ισχύος μικρότερο από της διακήρυξης απορρίπτονται σαν απαράδεκτες. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ματαιώνονται. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Άρθρο 6ο Ενστάσεις Ενστάσεις γίνονται δεκτές σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007, σύμφωνα με το οποίο για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 15 του Π.Δ. 394/96 απαιτείται να προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου. Το ποσό του παραβόλου είναι ίσο με το 0,10% επί της προϋπολογισμένης αξίας του υπό προμήθεια είδους. Το ύψος του, όμως δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 1.000,00 EURO και μεγαλύτερο των 5.000,00 EURO. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εσόδου ΚΑΕ 3741 (παράβολα από κάθε αιτία). 10

11 Σε συμμόρφωση με τα ανωτέρω και με βάση την ισχύουσα πλέον νέα ρύθμιση για να είναι παραδεκτή η άσκηση ένστασης ενώπιον του αρμόδιου οργάνου του φορέα, απαιτείται η προσκόμιση του κατά τα άνω προβλεπόμενου παραβόλου κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου. Άρθρο 7ο Προσφερόμενη τιμή Με την προσφορά, η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στη διακήρυξη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη. Οι προβλεπόμενες κρατήσεις είναι οι εξής: I. επί καθαρού ποσού (πλην Φ.Π.Α.) ΜΤΠΥ 1,5%, που επιβαρύνεται με 2,4% ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΟΓΑ. II. επί καθαρού ποσού (πλην Φ.Π.Α.) ποσοστό 2 σύμφωνα με την παραγ. 7 του άρθρου 6 του Ν. 3580/2007. III. Επί καθαρού ποσού (χωρίς τις κρατήσεις) ΦΟΡΟΣ 4%. IV. Ποσοστό 0,1%, Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων βάσει του Ν. 4013/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν 4072/2012 άρθρο 38 παραγ. 2β & το Ν. 4146/2013 άρθρο 61, που υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Η εν λόγω κράτηση υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ αυτού. Σύμφωνα με τον Ν.2810/2000 άρθρο 35 παραγ. 8 «συμβάσεις μεταξύ Αγροτικών Συνεταιρισμών Οργανώσεων και του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. που αφορούν αγροτικά προϊόντα εφόδια και υπηρεσίες δεν υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου ή σε άλλη επιβάρυνση υπέρ τρίτου.». Μετά τα παραπάνω οι συμμετέχοντες αυτής της κατηγορίας πρέπει να καταθέσουν προσφορά με κρατήσεις για να μπορεί να επιτευχθεί σύγκριση τιμών και χωρίς κρατήσεις για την τυχόν υπογραφή συμβάσεων. Σε περίπτωση παράληψης οι προσφερόμενες τιμές θα θεωρηθεί ότι είναι με κρατήσεις. Oι προσφορές, οι τυχόν οικονομικές κυρώσεις, οι αξιολογήσεις, οι κατακυρώσεις και οιασδήποτε μορφής αξία θα δίδεται μόνο σε EURO. Η προσφερόμενη τιμή δίδεται σε EURO ανά μονάδα είδους. Προσφορά για εγχώριο προϊόν που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη Όσον αφορά στα οπωρολαχανικά η τιμή θα διαφοροποιείται ανάλογα με τον τιμοκατάλογο που εκδίδεται από την Κ.Α.Θ.. Για τα συγκεκριμένα προϊόντα οι προσφορές θα έχουν την μορφή έκπτωσης επί του εκάστοτε τιμοκαταλόγου που εκδίδεται από την Κ.Α.Θ.. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργείου ή του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, από γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου. Άρθρο 8ο Αναπροσαρμογή τιμών Καμία αναπροσαρμογή τιμών δεν επιτρέπεται κατά το χρονικό διάστημα της Σύμβασης. Για τον λόγο αυτό οι Προμηθευτές μπορούν να συνυπολογίσουν στην προσφερόμενη τιμή το κόστος από την ενδεχόμενη αύξηση των τιμών των προσφερομένων ειδών σύμφωνα με την διάρκεια της σύμβασης. Αναπροσαρμογή τιμών επιτρέπεται κατά την διάρκεια παράτασης της σύμβασης σύμφωνα με την τιμαριθμική αναπροσαρμογή των ειδών και σύμφωνα με το άρθρο 17 του Π.Δ. 118/2007. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών διαφορετικό από τα προαναφερόμενα, απορρίπτονται σαν απαράδεκτες. 11

12 Άρθρο 9ο Προέλευση των προσφερομένων υλικών Στις προσφορές πρέπει να δηλώνεται η χώρα καταγωγής των προσφερομένων ειδών. Ο συμμετέχων οφείλει να επισυνάψει θεωρημένη υπεύθυνη δήλωση στην προσφορά του για το εργοστάσιο στο οποίο θα κατασκευάσει τα προσφερόμενα είδη καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. Εφόσον για την παραγωγή του τελικού προϊόντος μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης, πρέπει να δηλώνεται (θεωρημένη υπεύθυνη δήλωση) στην προσφορά το κατά περίπτωση εργοστάσιο και ο τόπος εγκατάστασής του, πλην των μπαχαρικών. Εάν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ανυπαρξία του εργοστασίου που δηλώθηκε με την προσφορά κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού η προσφορά απορρίπτεται και στον προσφέροντα επιβάλλεται με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου ποινή προσωρινού αποκλεισμού (3) μηνών έως και (3) ετών ή οριστικού αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο που δηλώνεται για την κατασκευή μερικώς ή ολικώς των υλικών έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς του Δημοσίου που ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς τον φορέα όπου θα δηλώνουν ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και επίσης ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχτεί έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. Προσφορά χωρίς την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Μετά την σύναψη της σύμβασης δεν επιτρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την προέλευση των υλικών ισχύει το άρθρο 18 του Π.Δ. 118/2007. Άρθρο 10 ο Κατακύρωση του διαγωνισμού Κριτήριο για την κατακύρωση του διαγωνισμού είναι η χαμηλότερη τιμή σε σχέση με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που θα αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή. Για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω στοιχεία: Η συμφωνία της προσφοράς με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Ο ανταγωνισμός που θα αναπτυχθεί. Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τις τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή για όμοιο και παρεμφερές υλικό. Η κατακύρωση θα γίνει κατ είδος στον προμηθευτή του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στην περιγραφή των ειδών και την διακήρυξη ουσιώδεις όρους και που προσφέρει την χαμηλότερη τιμή σύγκρισης μεταξύ εκείνων των προσφορών που τα είδη τους θα κριθούν ποιοτικώς αποδεκτά, αξιόπιστα και κατάλληλα για τα Νοσοκομεία. Ισότιμες θα θεωρηθούν οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή σύγκρισης ανά είδος που είναι σύμφωνες με τους όρους και την περιγραφή των ειδών της διακήρυξης. Αρμόδιο όργανο για την έγκριση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού είναι το Συμβούλιο Διοίκησης ή το εκ του νόμου προβλεπόμενο αρμόδιο όργανο του Νοσοκομείου. 12

13 Σε περίπτωση μη προσέλευσης του προμηθευτή εντός των (15) ημερών από την κοινοποίηση της κατακύρωσης αυτής με απόφαση του Δ.Σ., κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με το άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007. Άρθρο 11ο Παράδοση - Παραλαβή Η παραγγελία για την προμήθεια των ειδών θα δίδεται εγγράφως ή τηλεφωνικώς 48 ώρες τουλάχιστον πριν από την επιθυμητή ημερομηνία παράδοσης του είδους. Παραγγελία που θα δίδεται σε μικρότερο χρονικό διάστημα θα εκτελείται εφόσον υπάρχει η δυνατότητα από τους προμηθευτές να την εκτελέσουν χωρίς να αποβεί σε βάρος της ποιότητας των παραγγελθέντων ειδών. Οι μειοδότες υποχρεούνται να δηλώσουν επαρκή στοιχεία όπως ΦΑΞ, Ταχ. Δ/νση κ.λ.π., προκειμένου να τους αποστέλλονται οι παραγγελίες, καθώς επίσης και να ανταποκρίνονται άμεσα και γρήγορα στις παραγγελίες. Ο Προμηθευτής σε περίπτωση που το είδος της παραγγελίας δεν υπάρχει στην αγορά, οφείλει να ενημερώσει έγκαιρα την διεύθυνση του φορέα για την αλλαγή του συσσιτίου, παράλληλα δε με την παραπάνω ενημέρωση θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση του αρμόδιου φορέα (Διεύθυνση Αγορανομίας, Κεντρική Αγορά, Ιχθυόσκαλα), που θα επιβεβαιώνει την έλλειψη του είδους στην αγορά. Το Νοσοκομείο οφείλει να τοιχοκολλεί σε εμφανές σημείο το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των ημερήσιων αναγκών του σε είδος και ενδεικτική ποσότητα, ώστε να λαμβάνουν γνώση οι προμηθευτές για την προμήθεια των ειδών αυτών. Σε περίπτωση αλλαγής του προγράμματος ο φορέας οφείλει να τοιχοκολλήσει νέο με τις αλλαγές που επέρχονται. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται στην είσοδο των αποθηκών με φροντίδα, δαπάνες και μεταφορικά μέσα του προμηθευτή, τα οποία θα είναι εντελώς καθαρά και απολυμασμένα μέχρι την 12η μεσημβρινή κάθε εργάσιμης ημέρας πλην του γάλακτος, των νωπών ψαριών, των νωπών λαχανικών και του ψωμιού που η παράδοσή τους θα γίνεται από τις 7.00 π.μ. έως τις 9.30 π.μ. Τα προμηθευόμενα είδη θα παραδίδονται με δελτία αποστολής στα οποία θα αναγράφονται όλα τα στοιχεία που προβλέπονται από τον Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων και τις ισχύουσες Αγορανομικές Διατάξεις, καθώς το εργοστάσιο παραγωγής και την χώρα προέλευσης αυτού. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα διενεργείται από τριμελή Επιτροπή η οποία θα συγκροτείται από την Δ/νση του φορέα. Τα μέλη που θα μετέχουν στην Επιτροπή πρέπει να είναι μόνιμοι υπάλληλοι και προκειμένου για Νοσηλευτικά Ιδρύματα το ένα μέλος θα πρέπει να είναι απαραίτητα Γιατρός. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή τέτοια συγκρότηση ο Δ/ντής του Ιδρύματος συγκροτεί κατά την κρίση του την Επιτροπή από άλλους κατάλληλους υπαλλήλους του Ιδρύματος που μπορούν να αναλάβουν το έργο αυτό. Οι Επιτροπές παραλαβής θα αντικαθίστανται τουλάχιστον κάθε 15νθήμερο. Αντικείμενο της Επιτροπής παραλαβής είναι: 1. Ο έλεγχος της έγκαιρης και σωστής ποσοτικά και ποιοτικά εκτέλεσης της παραγγελίας. 2. Ο έλεγχος της καθαριότητας και της τακτικής απολύμανσης των μεταφορικών μέσων των προμηθευτών, ιδιαίτερα των προσκομιζόμενων ευαίσθητων και ευπαθών ειδών. 3. Ο έλεγχος της ποιότητας, της κατηγορίας και προέλευσης ως και του κάθε ειδικού χαρακτηριστικού γνωρίσματος των παραδιδόμενων ειδών. 4. Η παραλαβή των ειδών με σύνταξη αντίστοιχου πρωτοκόλλου παραλαβής το οποίο θα παραδίδεται αυθημερόν στον Προμηθευτή, προκειμένου να εκδοθεί βάσει αυτού το τιμολόγιο. 5. Η διαπίστωση παράβασης ή η απόρριψη των προσκομισθέντων ειδών με σύνταξη αντίστοιχων πρακτικών παράβασης ή απόρριψης. 6. Ο έλεγχος για την διαπίστωση αν το προϊόν είναι το προβλεπόμενο από την σύμβαση (εργοστάσιο παραγωγής και χώρα προέλευσης) Σε περίπτωση απόρριψης είδους ομόφωνα από την Επιτροπή Παραλαβής ο Προμηθευτής υποχρεούται σε άμεση αντικατάσταση του είδους, παραιτούμενης ρητώς από κάθε δικαίωμα διαιτησίας (Δ/ντών του Ιδρύματος). 13

14 Σε περίπτωση που θα απορριφθεί το είδος κατά πλειοψηφία από την Επιτροπή επιλαμβάνεται το Δ.Σ. του Νοσοκομείου η απόφαση του οποίου είναι υποχρεωτική τόσο για τον Προμηθευτή (απόρριψη είδους) όσο και για την Επιτροπή Παραλαβής. Σε περίπτωση ομόφωνης απόρριψης των προσκομιζόμενων ειδών μόνο για λόγους ποιότητας ο Προμηθευτής μπορεί να ζητήσει πραγματογνωμοσύνη από τους αρμόδιους κατά είδος υπαλλήλους των Διευθύνσεων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, η γνώμη των οποίων είναι δεσμευτική για την Επιτροπή παραλαβής του Ιδρύματος. Αν το πόρισμα των προαναφερόμενων αρμόδιων υπαλλήλων είναι υπέρ της απόρριψης λόγω συμβατικών εκτροπών αναφορικά με την ποιότητα, ο Προμηθευτής υποχρεούται στην άμεση αντικατάσταση του είδους μέσα στην προθεσμία που θα καθοριστεί από την Επιτροπή Παραλαβής διαφορετικά το Ίδρυμα έχει το απόλυτο δικαίωμα να προμηθευτεί ίση ποσότητα των ειδών από το ελεύθερο εμπόριο, υπολογίζοντας σε βάρος του Προμηθευτή κάθε πρόσθετη επιβάρυνση από αυτήν της συμβατικής τιμής. Κατά την παράδοση των ειδών πρέπει να παρίσταται ο Προμηθευτής ή με αντιπρόσωπο ενήλικα του οποίου την ιδιότητα πρέπει να καταστήσει γνωστή στο Ίδρυμα για να υπογράψει τα σχετικά Πρωτόκολλα Παραλαβής δειγματοληψιών, απόρριψης ως και αυτά των παραβάσεων. Εάν ο Προμηθευτής ή ο αντιπρόσωπός του αρνηθεί να υπογράψει τα παραπάνω πρωτόκολλα θα πρέπει να γίνεται μνεία σ αυτά για την άρνηση της υπογραφής τους από την Επιτροπή Παραλαβής. Ο Προμηθευτής οφείλει απαραίτητα να δίδει ακριβής χαρακτηρισμούς των προσκομιζόμενων ειδών για την κατηγορία προέλευσης όπως και κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους τα οποία η Επιτροπή παραλαβής θα ελέγχει με βάση την παραγγελία του Ιδρύματος και τα αναγραφόμενα στοιχεία στο δελτίο αποστολής του Προμηθευτή, στη συνέχεια θα προβαίνει σε οποιαδήποτε απαιτούμενη εξέταση και θα υπογράφονται τα πρωτόκολλα παραλαβής ή απόρριψης του είδους από αυτή και τον Προμηθευτή. Στο πρακτικό παράβασης ή απόρριψης θα σημειώνονται εκτός από τα πραγματικά γεγονότα που συνιστούν την παράβαση, η χρονολογία της παράβασης, το είδος, η ποσότητα, η αντικατάσταση ή όχι του είδους που απορρίφθηκε όπως και κάθε άλλο στοιχείο το οποίο η Επιτροπή παραλαβής κρίνει απαραίτητο να μνημονευθεί. Ο Προμηθευτής θα υπογράφει το ανώτερο πρακτικό και θα σημειώνει τις τυχόν παρατηρήσεις του η δε Επιτροπή οφείλει να αναγράφει τις δικές τις παρατηρήσεις. Η μη υπογραφή από τον Προμηθευτή του πρακτικού παράβασης ή απόρριψης αποτελεί επιβαρυντικό στοιχείο. Η Επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να αιτιολογεί την μη ύπαρξη της υπογραφής του Προμηθευτή στα ανωτέρω πρακτικά, διαφορετικά θα έχει σαν συνέπεια την επιστροφή των πρακτικών προκειμένου να αιτιολογηθεί για λόγους τυπικούς. Η μη αναγραφή αντιπαρατηρήσεων στις σημειούμενες παρατηρήσεις του Προμηθευτή στο σχετικό πρακτικό παράβασης δημιουργεί τεκμήριο για την αλήθεια των παρατηρήσεων και των ισχυρισμών του. Άρθρο 12ο Δειγματοληψία Πραγματογνωμοσύνη Η Επιτροπή παραλαβής όταν κρίνει σκόπιμο προβαίνει στην λήψη αντιπροσωπευτικού δείγματος παρουσία του Προμηθευτή από όλη την ποσότητα και το αποστέλλει στην Δ/νση Χημικών Υπηρεσιών Θεσσαλονίκης για ανάλυση εφόσον τα είδη αυτά τυγχάνουν της αρμοδιότητάς του. Για όλα τα είδη και κάθε φορά που διαπιστώσει κάποια υποψία ως προς την ποιότητα η Επιτροπή παραλαβής μπορεί να καλεί τα αρμόδια καθ ύλην όργανα καθώς και τον Προμηθευτή για την διενέργεια πραγματογνωμοσύνης για την άρση των αμφισβητήσεων που προκύπτουν ως προς την ποιότητα των προμηθευόμενων ειδών. Στην περίπτωση αυτή εφόσον δεν απαιτείται το δείγμα να πάει στο χημείο, η γνώμη των ειδικών θα είναι αποφασιστική και δεσμευτική για την Επιτροπή παραλαβής και τον Προμηθευτή. Τα δείγματα που θα λαμβάνονται θα βαρύνουν τον Προμηθευτή. Τα έξοδα δειγματοληψίας και πραγματογνωμοσύνης μεταξύ των οποίων και η μεταφορά σε περίπτωση που τα είδη που προσκομίστηκαν αποδείχθηκαν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους και την παραγγελία, θα βαρύνουν το ίδρυμα. 14

15 Σε αντίθετη περίπτωση θα βαρύνουν τον Προμηθευτή έστω και αν μέρος της όλης ποσότητας του είδους δεν βρέθηκε σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους. Τα έξοδα που θα βαρύνουν τον Προμηθευτή θα εισπράττονται από τα δικαιώματά του με παράδοση σ αυτόν γραμματίου ή απόδειξη είσπραξης στο Ίδρυμα. Άρθρο 13ο Οι προσφορές και όλα τα σχετικά έγγραφα θα είναι γραμμένα στην Ελληνική γλώσσα. Άρθρο 14ο Χρόνος, τρόπος πληρωμών Η πληρωμή των χορηγητών θα γίνεται με βάση τη συσκευασία, τη περιγραφή και τη τιμή των προσφερομένων ειδών, όπως αυτά αναγράφονται αναλυτικά στις οικονομικές τους προσφορές μετά από κάθε τμηματική οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από το Νοσοκομείο. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται με επιταγή Τράπεζας με βάση θεωρημένου τακτικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής, αφού προσκομίσει: 1.Τιμολόγιο 2.Παραστατικό αποστολής 3.Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας 4.Εξοφλητική απόδειξη του Προμηθευτή εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «εξοφλήθηκε», για τα οπωρολαχανικά θα υπάρχει και το αντίστοιχο δελτίο χονδρικής πώλησης της Κ.Α.Θ. Η πληρωμή της αξίας των προμηθευομένων ειδών θα γίνεται μετά την οριστική παραλαβή των τμηματικά παραλαμβανομένων ειδών και την σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής των προμηθευομένων ειδών από τις αρμόδιες επιτροπές, και αφού θεωρηθούν τα σχετικά χρηματικά εντάλματα από την Υπηρεσία του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό. Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του τιμολογίου πώλησης Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007) και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.). Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, τα Νοσοκομεία καθίστανται υπερήμερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 107/ ) παραγ. Ζ5 «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ». Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων διενέξεων μεταξύ του Νοσοκομείου και του προμηθευτή, που αφορούν την εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.Δ. 118/2007. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.). Τα είδη του διαγωνισμού που θα κατακυρωθούν υπόκεινται στις εκάστοτε ισχύουσες νόμιμες κρατήσεις επί της συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. Άρθρο 15ο 15

Προϋπολογισθείσης δαπάνης ποσού 235.137,29 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (ΚΑΕ 1511) για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών.

Προϋπολογισθείσης δαπάνης ποσού 235.137,29 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (ΚΑΕ 1511) για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 26/5/2015 Αριθμ. Πρωτ.:3747

Μύρινα 26/5/2015 Αριθμ. Πρωτ.:3747 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ.Υ ΛΗΜΝΟΥ OIKONOMIKO TMHMA ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Υπεύθυνος: Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ: 22543-50129 Fax: 22543-50126 e-mail:promithiongnlimnou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣ : ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΑΣΜΙΑ ΤΗΛ : 213 2046170-171 fax: 213 2046400 ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:10556/731426 ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΔΤΤ. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7236 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΔΤΤ. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7236 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΒΠ469ΗΖΞ-8ΒΩ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΒΠ469ΗΖΞ-8ΒΩ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ.: 22543-50129 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ469ΗΖΞ-Φ91 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: 4907 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ469ΗΖΞ-Φ91 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: 4907 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 26-3-2013 Αρ. Πρωτ.: 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 26-3-2013 Αρ. Πρωτ.: 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 26/5/2015 Αρ. Πρωτ.: 3770 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 26/5/2015 Αρ. Πρωτ.: 3770 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΜ469ΗΖΞ-ΨΣΨ. Μύρινα 19-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5221 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΜ469ΗΖΞ-ΨΣΨ. Μύρινα 19-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5221 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Ψ469ΗΖΞ-ΙΦΖ. Μύρινα 5-11-2013 Αρ. Πρωτ.: 6777 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛ1Ψ469ΗΖΞ-ΙΦΖ. Μύρινα 5-11-2013 Αρ. Πρωτ.: 6777 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Κωνσταντινουπόλεως 49, 54642 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310892268, Fax 2310830359 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-

ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ») Πληροφορίες:Σιγάλα Ειρ. ΤΗΛ.- FAX: 210-3381138

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αθήνα 27.1.2013

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αθήνα 27.1.2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ») Πληροφορίες:Σιγάλα Ειρ. ΤΗΛ.-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 5/12) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 5/12) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 20-12-2013 Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Βασ. Σοφίας 80 115 28 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Αναστάσιος Μέξιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-

ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ») Πληροφορίες:Σιγάλα Ειρ. ΤΗΛ.- FAX: 210-3381138

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003005853 2015-09-01

15PROC003005853 2015-09-01 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: ΤΕΡΜΑ ΤΑΥΡΩΠΟΥ Τ.Κ. 43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑ Τηλ.: 24413-51147 Φαξ: 24410-26312 Πληροφ.: κ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-

ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ») Πληροφορίες:Σιγάλα Ειρ. ΤΗΛ.- FAX: 210-3381138

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Σισµάνογλου 45 Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κοµοτηνή ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 33 /2014 Πληροφορίες: Μερέτη Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

27.06.2014 04.07.2014. 11.09.2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ. ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»

27.06.2014 04.07.2014. 11.09.2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ. ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Βασ. Σοφίας 80 115 28 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: A. Mέξιας ΤΗΛ.- FAX: 213 2162138

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

1. Διακήρυξη αριθμός : 11/2014

1. Διακήρυξη αριθμός : 11/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ.Υ ΛΗΜΝΟΥ OIKONOMIKO TMHMA ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Υπεύθυνος: Σουσαλής Αθ. Τηλ: 22543-50129 Fax: 22543-50126 e-mail:promithiongnlimnou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 23-4-2013 Αρ. Πρωτ.: 2783

Μύρινα 23-4-2013 Αρ. Πρωτ.: 2783 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 27-5-2014 Αριθμ. Πρωτ: 17316 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 9 /11) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ANΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 9 /11) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ANΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες:Σιγάλα Ειρ. ΤΗΛ.- FAX: 210-3381138 Αθήνα 15.5.2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 9

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 3/11) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 3/11) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Μαυροφρύδης Κων. ΤΗΛ.- FAX: 210-3381138 Αθήνα:3.8.12 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α

Διαβάστε περισσότερα

στον Ηµερήσιο οικ. τύπο 30-01-2013 01-02-2013 01-02-2013 ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΙ ΟΥΣ 15000000-8 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 355.

στον Ηµερήσιο οικ. τύπο 30-01-2013 01-02-2013 01-02-2013 ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΙ ΟΥΣ 15000000-8 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 355. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Σισµάνογλου 45 Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κοµοτηνή ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 1 /2013 Πληροφορίες: Μερέτη Ευαγγελία ΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 22/2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 22/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Οικονομικό Τμήμα/Γραφείο Προμηθειών 08.07.2013 Πληροφορίες: Αθανασιάδης

Διαβάστε περισσότερα