Δίκλινο. Δίκλινο Μονόκλινο Τρίκλινο Δίκλινο. Τρίκλινο. Δωμάτια με Κζα Κάλαςςα. Οικογενειακό δωμάτιο 4 ατόμων (2 ενιλικεσ & 2 παιδιά 2-12 ετϊν)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δίκλινο. Δίκλινο Μονόκλινο Τρίκλινο Δίκλινο. Τρίκλινο. Δωμάτια με Κζα Κάλαςςα. Οικογενειακό δωμάτιο 4 ατόμων (2 ενιλικεσ & 2 παιδιά 2-12 ετϊν)"

Transcript

1 TRAVEL PLAN Για πληροφορίεσ & κρατήςεισ: Λ. Εκνικισ Αντιςτάςεωσ 12A Νζο Λιμάνι Κζρκυρα Σθλ: (+30) Fax: (+30) Web : www. kingtravel.gr Με το Δικό ςασ μζςον Louis Creta Princess 4* Χανιά Δωμάτια Μερικι Κζα Κάλαςςα 1-30/6 & 13-30/ /7 & 23/8-12/ /7-22/ / Επιβάρυνςθ για ALL INCLUSIVE: Ενιλικεσ: 20 κατ' άτομο ανά διανυκτζρευςθ. Ειδικι προςφορά: 1/6-30/9: Για κρατιςεισ με ελάχιςτθ διαμονι 4 διανυκτερεφςεισ: με All Inclusive: Ζκπτωςθ 15% & με : Ζκπτωςθ 10% ςτισ ανωτζρω τιμζσ Porto Platanias Beach Resort 5* Χανιά Δωμάτιο με Κζα Κιπο Δωμάτιο Μερικι Κζα Κάλαςςα 1-30/6 & 16/9-10/ /7 & 1-15/ /7-31/ / Avra Imperial Beach Resort & Spa 5* Χανιά Δωμάτιο Deluxe Δωμάτιο Deluxe Κζα Κάλαςςα 1-9/6 & 21/9-7/ /6-9/7 & 23/8-20/ /7-22/ /10 50 Δωμάτιο Deluxe Sharing pool Superior Κζα Πιςίνα ι κάλαςςα 1-9/6 & 21/9-7/ /6-9/7 & 23/8-20/ /7-22/ / Panorama Hotel Chania 5* Χανιά Δωμάτια Κζα Κιπο 1-30/6 & 23/8-30/ /7-22/ / Οικογενειακό δωμάτιο 4 ατόμων 1-30/6 & 23/8-30/ /7-22/8 1-31/ ο ι 4ο άτομο παιδί ζωσ 12 ετϊν ςτο 3o άτομο παιδί 0-12 ετϊν ςτο 3ο άτομο παιδί 0-12 ετϊν ςτο 3ο άτομο παιδί ζωσ 12 ετϊν ςτο. Τιμι ανά οικογενειακό δωμάτιο 4 ατόμων Travel Plan 1

2 Perle Resort Hotel & Spa 5* Χανιά Premium Κζα Βουνό Premium Κζα Κάλαςςα 1-26/6 & 19/9-1/ /6-24/7 & 29/8-18/ /7-28/ / Minoa Palace Resort & Spa 5* Χανιά Δωμάτια Κζα Κιπο Δωμ. Κζα Πιςίνα ι Bung. Κζα Κιπο 1-30/6 & 11/9-8/ /7 & 28/8-10/ /7-27/ / Imperial Κζα Κιπο Imperial Κζα Κάλαςςα 1-30/6 & 11/9-8/ /7 & 28/8-10/ /7-27/ / Rethymnotel Minos Mare Royal 5* Ρζκυμνο 1/6-15/7, 21/9-10/ /7-25/ /8-20/ / Early Booking: Ζκπτωςθ 10% για κρατιςεισ από 1/5-31/10 και κα επιβεβαιωκοφν ζωσ 30 μζρεσ πριν από τθν επικυμθτι θμερομθνία άφιξθσ με προκαταβολι 50% του ςυνολικοφ ποςοφ Aquila Rithymna Beach 5* Ρζκυμνο Δωμάτια με Κζα Κιπο 25/4-16/6, 7-31/ /6-7/7, 16/9-6/ /7, 26/8-15/ /7-25/ Bungalow με Κζα Κιπο Οικογενειακό δωμάτιο με Κζα Κιπο (2 ενιλικεσ & 2 παιδιά 2-13 ετϊν) 25/4-16/6, 7-31/ /6-7/7, 16/9-6/ /7, 26/8-15/ /7-25/ Ειδικι Προςφορά: Για κρατιςεισ με διαμονι 1/5-30/6: Στισ 6 διανυκτερεφςεισ, θ 7θ διανυκτζρευςθ Δωρεάν Sensimar Royal Blue Resort & Spa 5* Ρζκυμνο 1/6-8/7, 19/9-6/ /7-16/7, 27/8-18/ /7-26/ Early Booking: Ζκπτωςθ 10% για κρατιςεισ που κα επιβεβαιωκοφν & κα εξοφλθκοφν ζωσ 10/7/11 Iberostar Creta Marine 4* Ρζκυμνο Κεντρικό Κτίριο, Κζα Κάλαςςα Bungalows Standard Κζα Κάλαςςα 1/6-4/7 & 28/8-30/ / /7-27/ / /6-15/7, 21/9-10/10 16/7-25/8 26/8-20/ / Early Booking: Ζκπτωςθ 10% για κρατιςεισ από 1/5-31/10 και κα επιβεβαιωκοφν ζωσ 30 μζρεσ πριν από τθν επικυμθτι θμερομθνία άφιξθσ με προκαταβολι 50% του ςυνολικοφ ποςοφ Rethymnotel Aegean Pearl 5* Ρζκυμνο Superior Guest room κζα κιπο Superior Guest room κζα κάλαςςα 3ο άτομο παιδί ζωσ 12 ετϊν ςτο, 4ο άτομο παιδί ζωσ 12 ετϊν: Ζκπτωςθ 50% 3ο ι 4ο άτομο παιδί 0-4 ετϊν ςτο 3ο ι 4ο άτομο παιδί 5-12 ετϊν: Ζκπτωςθ 50% ςτθν τιμι του ατόμου ςε δίκλινο δωμάτιο Τετράκλινα γίνονται τα bungalow κζα Κιπο & τα Imperial κζα κιπο ι κάλαςςα 3ο άτομο παιδί ζωσ 5 ετϊν ςτο. 3ο άτομο παιδί 6-12 ετϊν ςτο δωμάτιο των γονζων: Ζκπτωςθ 50% Early booking: Ζκπτωςθ 15% για κρατιςεισ που κα επιβεβαιωκοφν & κα εξοφλθκοφν ζωσ 30/6 και αφοροφν τθν περίοδο 1/7/10-31/10/10 3ο άτομο παιδί 2-13 ετϊν ςτο. Όλα τα παιδιά ζωσ 12 ετϊν ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο All inclusive πρόγραμμα. Τιμι ανά οικογενειακό δωμάτιο με κζα κιπο 3ο άτομο παιδί 0-5 ετϊν ςτο δωμάτιο των γονζων: Δωρεάν, 3ο άτομο παιδί 6-12 ετϊν ςτο δωμάτιο των γονζων: Ζκπτωςθ 70% ςτθν τιμι του ατόμου ςε δίκλινο 3ο άτομο παιδί ζωσ 12 ετϊν ςτο Travel Plan 2

3 Agapi Beach 4* Θράκλειο Κεντρικό Κτίριο, Κζα Κάλαςςα Classic Bungalow Κζα Κάλαςςα 1-5/6, 26/9-9/ /6-10/7, 22/8-25/ /7-21/ / Superior Bungalow Exclusive Bungalow 1-5/6, 26/9-9/ /6-10/7, 22/8-25/ /7-21/ / Aldemar Royal Mare & Thalasso 5* Θράκλειο Bungalow Κζα Κιπο Bungalow Κζα Κάλαςςα Bungalow Vip Sharing Pool 1-30/6, 16-30/ /7, 23/8-15/ /8 Ελάχιςτθ διαμονι 7 διαν/ςεισ / /4-31/5, 1-31/ /6, 16-30/9 1-31/7, 23/8-15/9 1-22/8 Ελάχιςτθ διαμονι 7 διαν/ςεισ Οικογενειακι ςουίτα 4 ατόμων sharing pool Out Of the Blue 5* Θράκλειο Oasis Oasis Bungalow Κζα Κιπο Oasis Bung. Μερικι κζα Κάλαςςα 1/5-15/ /7-27/ Ελάχιςτθ διαμονι 7 διαν/ςεισ 28/8-15/ Early Booking: Ζκπτωςθ 10% για κρατιςεισ (εκτόσ από τα Oasis Bungalows) που κα επιβεβαιωκοφν ζωσ 31/5 και κα εξοφλθκοφν ζωσ 15/6/11. The GDM Island 5* Θράκλειο Δωμάτια Casual Δωμάτια Cool XL δωμάτια 1-30/6, 21/9-10/ /7, 1-20/ /7-31/ / Mόνο για ενιλικεσ άνω των 17 ετϊν Blue Palace, A Luxury Collection Resort & Spa 5* Ελοφντα 1-15/6, 21/9-10/10 16/6-14/7, 26/8-20/9 15/7-25/ / /6, 21/9-10/10 16/6-14/7, 26/8-20/9 15/7-25/ /10 Superior Bungalow Κζα Κάλαςςα Superior Bungalow Κζα Κάλαςςα με ιδιωτικι πιςίνα Early Booking: Ζκπτωςθ 10% για κρατιςεισ που κα επιβεβαιωκοφν & κα εξοφλθκοφν ζωσ 30/6/11. (Spring Promo) All Inclusive 3o άτομο παιδί 0-12 ετϊν ςτο ΕΚΣΟ 1-22/8: δωμάτιο των γονζων: Ζκπτωςθ 50% Τιμι ανά οικογενειακι ςουίτα 4 ατόμων. Early Booking: Ζκπτωςθ 10% για κρατιςεισ που κα επιβεβαιωκοφν ζωσ 15/5 και κα εξοφλθκοφν ζωσ 15/6/11 δωμάτιο των γονζων: 65 ανά διανυκτζρευςθ για όλθ τθν περίοδο εκτόσ από τον Οκτϊβριο που είναι Δωρεάν Domes Of Elounda 5* Ελοφντα Open plan ςουίτα με εξωτ.τηακοφηι Open plan ςουίτα με ιδιωτικι πιςίνα 2 άτομα 3 άτομα 2 άτομα 3 άτομα 1-15/5, 10-31/ /5-10/6, 24/9-9/ /6-10/7, 29/8-23/ / / Early Booking: Ζκπτωςθ 20% για κρατιςεισ που κα επιβεβαιωκοφν και κα εξοφλθκοφν ζωσ 15/6/11. Travel Plan 3

4 Aquila Elounda Village 5* Ελοφντα Δωμάτιο με κζα Κιπο/Tower Hotel Δωμάτιο κζα Κάλαςςα/Tower Hotel 1/6-10/7 & 1-10/ /7 & 21/8-30/ / / Δωμάτιο με κζα Κιπο/Executive Δωμάτιο με κζα Κάλαςςα/Executive 1/6-10/7 & 1-10/ /7 & 21/8-30/ / / Junior ουίτα Garden Vip ουίτα 2 άτομα 3 άτομα 2 άτομα 3 άτομα 1/6-10/7 & 1-10/ /7 & 21/8-30/ / / Δωμάτια με Κζα Κιπο Bungalow με Κζα Κιπο 25/4-16/6, 7-31/ /6-7/7, 16/9-6/ /7, 26/8-15/ /7-25/ Bungalow με Κζα Κάλαςςα Κζα Κάλαςςα 25/4-16/6, 7-31/ /6-7/7, 16/9-6/ /7, 26/8-15/ /7-25/ Porto Elounda Deluxe Resort 5* Ελοφντα Porto Deluxe Porto Deluxe Shared Pool 1-10/6, 17/9-2/ /6-15/7, 3-16/ /7-5/8, 27/8-2/ / Rodos Palace 5* Ρόδοσ Δωδεκάνθςα Early booking: Ζκπτωςθ 10% για κρατιςεισ που κα επιβεβαιωκοφν και κα εξοφλθκοφν ζωσ 15/6/11 Ειδικι Προςφορά: Για κρατιςεισ με διαμονι 1/5-30/6: Στισ 6 διαν/ςεισ, θ 7θ διαν/ςθ Δωρεάν. Early booking: Ζκπτωςθ 15% για κρατιςεισ που κα επιβεβαιωκοφν & κα εξοφλθκοφν ζωσ 30/6 και αφοροφν τθν περίοδο 1/7/10-31/10/10 Παιδιά δεκτά άνω των 12 ετϊν. 3o άτομο παιδί 2-12 ετϊν ςτο δωμάτιο των γονζων: Ζκπτωςθ 50% Σιμι ανά Junior ςουίτα ι Garden Vip ουίτα 2, 3ατόμων Mediterranean Hotel 4* Ρόδοσ Δωδεκάνθςα Δωμάτια Κζα Πίςω 1/6-10/7 & 1-10/ /7 & 21/8-30/ / / Mitsis Grand Hotel 5* Ρόδοσ Δωμάτια με Κζα Κιπο Δωμάτια με Κζα κάλαςςα 1-31/5, 16/9-15/ /6-15/ /7-15/ Capsis Rhodes 4* Ρόδοσ Δωμάτια με Κζα Βουνό Δωμάτια με Μερικι Κζα Κάλαςςα 13-31/5, 21/9-15/ /6, 1-20/ /7, 27/8-25/ /8 Ελάχιςτθ διαμονι 7 διαν/ςεισ /5, 21/9-15/ /6, 1-20/ /7, 27/8-25/ /8 Ελάχιςτθ διαμονι 7 διαν/ςεισ Μερικι Κζα Κάλαςςα Κζα Κάλαςςα Οικογεν. δωμάτιο με Κζα Κάλαςςα (2 ενιλικεσ & 2 παιδιά 2-14 ετϊν) All Inclusive 3ο άτομο παιδί ζωσ 12 ετϊν ςτο δωμάτιο των γονζων: Ζκπτωςθ 50%, 4ο άτομο παιδί 2-12 ετϊν: Ζκπτωςθ 50% 3ο άτομο παιδί ζωσ 14 ετϊν ςτο Σιμι ανά οικογενειακό δωμάτιο 4 ατόμων Travel Plan 4

5 Mareblue Cosmopolitan 4* Ρόδοσ Δωδεκάνθςα Κεντρικό Κτίριο ΑΝΝΕΧ 25/4-15/5, 16-31/ /5, 1-15/ /6, 16-30/ /7, 1-15/ /7-31/ /4-15/5, 16-31/ /5, 1-15/ /6, 16-30/9 1-14/7, 1-15/9 15/7-31/ Sun beach Resort 4* Ρόδοσ 26/4-7/5, 9-30/ /5, 25/9-8/10 29/5-9/7, 28/8-24/ /7, 21-27/8 24/7-20/ /4-7/5, 9-30/ /5, 25/9-8/10 29/5-9/7, 28/8-24/ /7, 21-27/8 24/7-20/8 Οικογενειακό δωμάτιο Sheraton Rhodes Resort 5* Ρόδοσ Δωμάτια Classic 1/5-10/6, 1-31/ /6-1/7, 3-30/ /7, 20/8-2/ /7-19/ Οικογενειακό Bungalow ι ΑΝΝΕΧ Οικογεν. δωμάτιο με Κζα Βουνό (2 ενιλικεσ & 2 παιδιά 2-14 ετϊν) Οικογενειακό Bungalow ι ΑΝΝΕΧ (3 ενιλικεσ & 1 παιδί 2-12 ετϊν) Οικογεν. δωμάτιο με Κζα Κάλαςςα (2 ενιλικεσ & 2 παιδιά 2-14 ετϊν) 1/5-10/6, 1-31/10 11/6-1/7, 3-30/9 2-22/7, 20/8-2/9 23/7-19/ Sunshine Rhodes 4* Ρόδοσ Δωδεκάνθςα Δωμάτιο με Κζα Κιπο Δωμάτιο με Κζα Κάλαςςα 1/5-9/7 & 1/9-27/ /7 & 23-31/ /7-22/ Οικογενειακό δωμάτιο Κζα Κιπο (2 ενιλικεσ & 2 παιδιά ζωσ 12 ετϊν) 1/5-9/7 & 1/9-27/ /7 & 23-31/8 24/7-22/ Early Booking: Ζκπτωςθ 10% για κρατιςεισ που κα επιβεβαιωκοφν ζωσ 30/6 και κα εξοφλθκοφν ζωσ 15/7/11. All Inclusive All Inclusive. Τιμι ανά οικογενειακό δωμάτιο 3ο άτομο παιδί ζωσ 14 ετϊν ςτο Σιμι ανά οικογενειακό δωμάτιο 4 ατόμων 3ο άτομο παιδί ζωσ 12 ετϊν ςτο Σιμι ανά οικογενειακό δωμάτιο 4 ατόμων με κζα Κιπο La Marquise Hotel 5* Ρόδοσ Superior Κζα Κιπο Luxury Κζα Πιςίνα-Κάλαςςα 1-18/5, 28/9-29/ /5-13/ /6-13/7, 1-28/ /7-31/ /5, 28/9-29/10 19/5-13/6 14/6-13/7, 1-28/9 14/7-31/8 Οικογενειακι ςουίτα 4 ατόμων Κζα κάλαςςα ι πιςίνα Οικογενειακι ςουίτα 4 ατόμων Κζα κάλαςςα ι πιςίνα (3 ενιλικεσ & 1 παιδί 2-12 ετϊν) Travel Plan 5

6 Louis Colossos Beach 4* Ρόδοσ 1-30/6 & 13-20/ /7 & 23/8-12/ /7-22/ / Οικογενειακό δωμάτιο 1-30/6 & 13-20/9 1-23/7 & 23/8-12/9 24/7-22/8 1-17/ /6 & 13-20/ /7 & 23/8-12/ /7-22/ / All Inclusive Οικογενειακό δωμάτιο 1-30/6 & 13-20/ /7 & 23/8-12/9 24/7-22/8 1-17/ Ειδικι προςφορά: 1/6-30/9: Για κρατιςεισ με ελάχιςτθ διαμονι 4 διανυκτερεφςεισ: με θμιδιατροφι ι με All Inclusive: Ζκπτωςθ 15% ςτισ ανωτζρω τιμζσ Elisium Resort & Spa Hotel 5* Ρόδοσ Deluxe Guestroom κζα κάλαςςα Superior Deluxe Κζα κάλαςςα 1/6-2/ /7, 28/8-20/ /7-27/ Patmos Paradise 3* Πάτμοσ Κζα Κάλαςςα Μερικι Κζα Κάλαςςα Χωρίσ Κζα κάλαςςα Τιμζσ κατόπιν ηιτθςθσ Μitsis Blue Domes 5* Κωσ Δωμάτια με κζα κάλαςςα 1-8/6, 25/9-30/ /6-9/7, 28/8-24/9 10/7-27/ Neptune Hotels 5* Κωσ 1-17/5, 5-31/10 18/5-5/7, 7/9-4/10 6/7-6/9 Κεντρικό Κτίριο Κζα Κιπο Κεντρικό Κτίριο Κζα Κιπο Οικογενειακό δωμάτιο 4 ατόμων (2 ενιλικεσ & 2 παιδιά ζωσ 12 ετϊν) Κεντρικό Κτίριο Κζα Κάλαςςα Οικογενειακό δωμάτιο 4 ατόμων (3 ενιλικεσ & 1 παιδί ζωσ 12 ετϊν) 1-17/5, 5-31/10 18/5-5/7, 7/9-4/10 6/7-6/ Iberostar Kipriotis Panorama & Suites 5* Κωσ Κεντρικό Κτίριο Κζα Κάλαςςα Δωμάτιο με κζα Κιπο Δωμάτιο με Κζα Κάλαςςα 1/6-7/7 & 28/8-30/ /7-27/ / Ειδικι προςφορά: 7-21/6 & 23/9-31/10: Για διαμονι 14 διανυκτερεφςεων, πλθρωμι 12. Για διαμονι 7 διανυκτερεφςεων, πλθρωμι 6. All Inclusive Δωμάτια με Κζα Κιπο Δωμάτια με Κζα κάλαςςα 1-4/6, 18/9-31/ /6-2/7, 21/8-17/ /7-20/ Iberostar Odysseus 5* Κωσ, 4ο άτομο παιδί 2-12 ετϊν: Ζκπτωςθ 50% Early Booking: Ζκπτωςθ 10% για κρατιςεισ που κα επιβεβαιωκοφν ζωσ 15/6/11 και κα εξοφλθκοφν ζωσ 30/6/11. δωμάτιο των γονζων: ζκπτωςθ 75% Τιμζσ ανά οικογενειακό δωμάτιο 4 ατόμων 3ο άτομο παιδί ζωσ 12 ετϊν ςτο δωμάτιο των γονεϊν: Δωρεάν Travel Plan 6

7 Doryssa Seaside Resort 5* άμοσ Νθςιά Ανατ. Αιγαίου Κεντρικό Κτίριο, Κζα Κιπο Κεντρικό Κτίριο, Κζα κάλαςςα 1/6-22/7, 25/8-25/ /7-24/ /9-17/ Samos Bay Beach Hotel 3* άμοσ Νθςιά Ανατ. Αιγαίου Οικογενειακό δωμάτιο 1/5-9/6, 25/9-25/ /6, 11-24/ /6-22/7, 21/8-10/ /7-20/ ο άτομο παιδί 2-5 ετϊν: Δωρεάν 3ο άτομο παιδί 6-12 ετϊν 4,50 4, Varos Village 4* Λιμνοσ Νθςιά Ανατ. Αιγαίου Δωμάτιο Superior 1-15/ /6-15/7, 21-31/8 16/7-20/8 1-30/ Heliotrope Hotels 4* Μυτιλινθ Νθςιά Ανατ. Αιγαίου Τετράκλινο 1-30/6, 1-30/ /7-31/ / Ai Yannis 3* Χίοσ Νθςιά Ανατ. Αιγαίου Junior ουίτα 2 ατόμων 1-24/6, 10-30/9 25/6-24/7, 29/8-9/9 25/7-28/8 Chios Chandris 4* Χίοσ Νθςιά Ανατ. Αιγαίου 1-30/6, 1-30/ /7, /8, Ελάχιςτθ διαμονι 4 διαν/ςεισ San Marco Hotel 4* Μφκονοσ Myconian Κζα Κιπο Myconian Κζα Κάλαςςα Ελάχιζηη διαμονή 5 διαν/ζεις 3-30/6, 9-29/ /7, 26/8-8/ /7-25/ /9-10/ The Myconian K Hotels & Thalasso Spa 5* Μφκονοσ Δωμάτιο Standard 3-23/6* /6-17/7, 26/8-25/ /7-25/ /9-31/ Ειδικι προςφορά: Για κρατιςεισ με άφιξθ 20/6 και αναχϊρθςθ ζωσ 6/7: Ζκπτωςθ 10% ςτισ αναφερόμενεσ τιμζσ Myconian Ambassador Hotel & Thalasso Center 5* Μφκονοσ Δωμάτιο Deluxe 1-23/6, 11/9-1/ /6-21/7, 28/8-10/9 22/7-27/8 2-31/10 Royal Myconian Resort & Thalasso Center 144 5* Μφκονοσ /6 24/6-21/7, 28/8-10/9 22/7-27/8 11/9-1/ /10 Early Booking: Ζκπτωςθ 10% για κρατιςεισ που κα επιβεβαιωκοφν και με προκαταβολι ζωσ 15/6/11 Δωμάτια Κζα Λιμάνι Δωμάτιο Deluxe Τιμι ανά οικογενειακό Δωμάτιο Τιμι ανά junior ςουίτα 2 ατόμων 3ο άτομο παιδί 4-12 ετϊν: Ζκπτωςθ 50%. * εκτόσ Αγ.Πνεφματοσ Travel Plan 7

8 Myconian Imperial Resort & Thalasso Center 5* Μφκονοσ Δωμάτιο Deluxe 1-23/ /6-21/7, 28/8-10/9 22/7-27/8 11/9-1/ / Petinos Beach 4* Μφκονοσ Δωμάτια Κζα κάλαςςα Δωμάτια Executive 1-10/6, 23/9-9/ /6-8/7, 11-23/ /7, 26/8-11/ /7-26/ Petinos Hotel Μφκονοσ 1-10/6, 23/9-9/ /6-8/7, 11-23/ /7, 26/8-11/ /7-26/ Saint John Hotel Villas & Spa 5* Μφκονοσ Δωμάτια με Κζα Κιπο Δωμάτιο με Κζα Κάλαςςα 1-10/6, 23/9-9/ /6-8/7, 11-23/ /7, 26/8-11/ /7-26/ Nissaki Boutique Hotel 4* Μφκονοσ Δωμάτια Deluxe Κζα κάλαςςα Δωμάτια Executive με Κζα Κάλαςςα 1-10/6, 23/9-9/ /6-8/7, 11-23/9 8-29/7, 26/8-11/9 29/7-26/ Pelican Bay Art Hotel 4* Μφκονοσ 1-3 άτομα 1-30/6, 5-19/ /7, 22/8-7/ /7-21/ /9-16/ Kouros Hotel 4* Μφκονοσ Standard Κζα Κάλαςςα Deluxe Κζα κάλαςςα ουίτα Κζα κάλαςςα 1-3 άτομα 1-10/6, 1-8/ /6, 1-30/9 1-20/7, 22-31/8 21/7-21/8 Mykonos Theoxenia * Μφκονοσ Superior Κζα Κιπο Superior Κζα Κάλαςςα Deluxe Κζα Κιπο 1/6-11/7, 27/8-19/ /7-26/ /9-16/ Deluxe Κζα Κάλαςςα Junior ςουίτα 2 ατόμων 3 ατόμων 1/6-11/7, 27/8-19/ /7-26/ /9-16/ Porto Naxos 4* Νάξοσ Ελάχιςτθ διαμονι 4 διαν/ςεισ 15/5-15/6, 25/9-10/ /6-15/7, 26/8-24/ /7-25/ Τιμι ανά superior δωμάτιο 1-3 άτομα Τιμι ανά ςουίτα για 1-3 άτομα Τιμι ανά Junior ςουίτα 2, 3 ατόμων 3ο άτομο παιδί 3-12 ετϊν ςε standard δωμάτιο Travel Plan 8

9 Naxos Palace 4* Νάξοσ Τετράκλινο 1-5/6, 3-31/ /6-3/7, 28/8-1/ / /7-28/ Chroma Paros Hotel 3* Πάροσ Δωμάτιο Standard 3ο άτομο παιδί 0-5 ετϊν ςτο δωμάτιο των γονζων: Δωρεάν 3ο άτομο παιδί 6-12 ετϊν: Ζκπτωςθ 50% 1-11/6, 18/9-31/10 Οικογενειακι ςουίτα 4 ατόμων Σιμι ανά Οικογενειακι ςουίτα ατόμων 12/6-16/7 & 28/8-17/ /7-27/ Porto Paros Villas 4* Πάροσ Standard Bungalows, 2 υπνοδωμάτια ουίτα 2 άτομα 3 άτομα 4 άτομα 2 άτομα 3 άτομα Τιμι ανά Standard bungalow με 2 17/6-7/7, 9-19/ υπνοδωμάτια ι ςουίτα 2, 3 ατόμων 8-28/7, 29/8-8/ /7-18/ Archipelagos Resort Hotel 5* Πάροσ Ελάχιςτθ διαμονι 4 διαν/ςεισ 3ο άτομο παιδί 2-5 ετϊν: Δωρεάν 3ο άτομο παιδί 6-12 ετϊν 6/5-9/6, 12-30/9 10/6-14/7, 22/8-11/9 15/7-21/ Paros Agnanti 4* Πάροσ 3ο άτομο παιδί 2-12 ετϊν 1-9/6, 19/9-10/ /6-14/7, 29/8-18/ /7-28/ Caldera's Dolphin 4* αντορίνθ τοφντιο 2 ατόμων τοφντιο 3 ατόμων Διαμζριςμα 4 ατόμων 1-30/6, 11-30/ /7-10/ Τιμι ανά ςτοφντιο ι διαμζριςμα 1-15/ Santorini Palace 4* αντορίνθ Τετράκλινο* 1/6-10/7, 1-30/ /7-31/ *Τιμι ανά τετράκλινο 1-31/ Icons Santorini Prefered Boutique 5* αντορίνθ Deluxe Jacuzzi Senior Suite Jacuzzi 1/6-31/7, 16-30/9 1/8-15/9 1-31/ Santorini Nine Muses Hotel 5* αντορίνθ 1/6-20/7 & 1-30/ /7-31/ / Aressana Spa Hotel & Suites 5* αντορίνθ Δωμάτια ςτο επίπεδο του κιπου Δωμάτια ςτον 1ο όροφο 1/6-15/7, 16/9-10/ /7-15/ Notos Therme & Spa 5* αντορίνθ 1-9/6, 1-31/10 10/6-15/7, 1-30/9 16/7-31/ Mediterranean Beach 4* αντορίνθ Δωμάτια Bungalows 1-8/6, 17/9-20/ /6-6/7, 9-16/ /7, 1-8/ /7-31/ Travel Plan 9

10 Ios Palace Μοσ Happy Room Superior 1-9/6, 1-31/ /6-15/7, 1-30/ /7-31/ Dolphin Bay Hotel 4* φροσ Κζα Κιπο/χωριό Κζα Κάλαςςα 1/5-16/6, 12-30/ /6-7/7, 2-11/ /7, 19/8-1/ /7-18/ Paradise Lifestyle Andros 3* Άνδροσ Τιμζσ κατόπιν ηιτθςθσ Aquis Corfu Holiday Palace 5* Κζρκυρα Δωμάτια με Κζα Λίμνθ 1-30/6, 1-30/ /7, 22-31/ / / Ειδικι προςφορά για οικογζνειεσ: Δφο ενιλικεσ, 1 παιδί ζωσ 14 ετϊν & 1 μωρό, ςτο ίδιο δωμάτιο με τουσ γονείσ: Δωρεάν. Οικογζνειεσ 2 ενιλικεσ & 2 παιδιά 2-14 ετϊν ςε ξεχωριςτά δωμάτια (με ενδιάμεςθ πόρτα): Χρζωςθ ςαν 2 μονόκλινα δωμάτια Marbella Corfu Hotel 5* Κζρκυρα Κτίρια γφρω από τισ πιςίνεσ Ελάχιςτθ διαμονι 4 διαν/ςεισ Δωμάτια με Κζα Κιπο Δωμάτια με Μερικι Κζα Κάλαςςα 26/4-20/5, 24/9-31/ /5-24/6, 10-23/ /6-22/7, 27/8-9/ /7-26/ Κεντρικό Κτίριο Ελάχιςτθ διαμονι 4 διαν/ςεισ Δωμάτια με Κζα Κιπο-βουνό Δωμάτια με Μερικι Κζα Κάλαςςα 26/4-20/5, 24/9-31/ /5-24/6, 10-23/ /6-22/7, 27/8-9/ /7-26/ Κτίρια γφρω από τισ πιςίνεσ Ελάχιςτθ διαμονι 4 διαν/ςεισ Οικογενειακό δωμάτιο Κζα Κιπο Οικογενειακό δωμάτιο Κζα Κάλαςςα 26/4-20/5, 24/9-31/10 21/5-24/6, 10-23/ /6-22/7, 27/8-9/9 23/7-26/ Louis Regency Beach 4* Κζρκυρα Δωμάτια Κζα Βουνό Δωμάτια Κζα Κάλαςςα /7, 23/8-13/ / /7-23/ Δωμάτια Κζα Βουνό Δωμάτια Κζα Κάλαςςα /7, 23/8-13/ All Inclusive 1-17/ /7-23/8 Sunshine Corfu Hotel & Spa 102 4* 1 93 Κζρκυρα 107 Δωμάτια ι bungalows με Κζα Κάλαςςα 1/6-9/7 & 1/9-10/ /7 & 23-31/8 24/7-22/ All Inclusive Οικογενειακό δωμάτιο Κζα Κάλαςςα 1/6-9/7 & 1/9-10/ /7 & 23-31/8 24/7-22/ ο ι 4ο άτομο παιδί ζωσ 12 ετϊν ςτο 3ο άτομο παιδί 2-14 ετϊν ςτο 4ο άτομο παιδί 2-14 ετϊν (κζα λίμνθ): Ζκπτωςθ 50% ςτθν τιμι του ατόμου ςε δίκλινο Early Booking: Ζκπτωςθ 15% για κρατιςεισ που κα επιβεβαιωκοφν ζωσ 31/5 και κα εξοφλθκοφν ζωσ 15/6/11.. Τιμι ανά οικογενειακό δωμάτιο Ειδικι προςφορά: 1/6-30/9: Για κρατιςεισ με ελάχιςτθ διαμονι 4 διαν/ςεισ: με θμιδιατροφι ι All Inclusive: Ζκπτωςθ 15% ςτισ ανωτζρω τιμζσ 3ο ι 4ο άτομο παιδί 2-12 ετϊν ςτο με θμιδιατροφι ι All Inclusive. 3ο άτομο παιδί ζωσ 12 ετϊν ςτο. Τιμι ανά οικογενειακό δωμάτιο Travel Plan 10

11 Mareblue Beach Hotel Corfu 4* Κζρκυρα 1/6-1/7 2-15/7, 3-30/9 16/7-2/9 1-10/ Τετράκλινο * *Τιμι ανά τετράκλινο δωμάτιο για 2 ενιλικεσ & 2 παιδιά 2-12 ετϊν Dassia Chandris 4* Κζρκυρα Δωμάτια με Κζα Βουνό 1/6-8/7, 7-30/ /7, 24/8-7/ /7-24/ / Corfu Chandris 4* Κζρκυρα 1/6-8/7, 7-30/ /7, 24/8-7/ /7-24/8 1-31/ lti Louis Grand Hotel Glyfada Cofru 4* Κζρκυρα Δωμάτια Κζα Βουνό Δωμάτια Κζα Κάλαςςα /7, 23/8-13/ / /7-23/ Οικογενειακό δωμάτιο Κζα Βουνό Οικογενειακό δωμάτιο κζα κάλαςςα (2 ενιλικεσ & 2 παιδιά ζωσ 12 ετϊν) 1-24/7, 23/8-13/9 1-17/10 24/7-23/ Επιβάρυνςθ για ALL INCLUSIVE: Ενιλικεσ: 22 κατ' άτομο θμερθςίωσ. Ειδικι προςφορά: 1/6-30/9: Για κρατιςεισ με ελάχιςτθ διαμονι 4 διαν/ςεισ: με All Inclusive: Ζκπτωςθ 15% & με : Ζκπτωςθ 10% ςτισ ανωτζρω τιμζσ Louis Corcyra Beach 4* Κζρκυρα Δωμάτια Κζα Βουνό Δωμάτια Κζα Κάλαςςα /7, 23/8-13/ / /7-23/ /7, 23/8-13/9 1-17/10 24/7-23/ Επιβάρυνςθ για ALL INCLUSIVE: Ενιλικεσ: 22 κατ' άτομο θμερθςίωσ. Ειδικι προςφορά: 1/6-30/9: Για κρατιςεισ με ελάχιςτθ διαμονι 4 διαν/ςεισ: με All Inclusive: Ζκπτωςθ 15% & με : Ζκπτωςθ 10% ςτισ ανωτζρω τιμζσ Louis Kerkyra Golf 4* Κζρκυρα Δωμάτια Κζα Βουνό Δωμάτια Κζα Κάλαςςα /7, 23/8-13/ / /7-23/ /7, 23/8-13/9 1-17/10 24/7-23/ Οικογενειακό δωμάτιο Κζα Βουνό Οικογενειακό δωμάτιο κζα κάλαςςα (2 ενιλικεσ & 2 παιδιά ζωσ 12 ετϊν) Οικογενειακό δωμάτιο Κζα Βουνό Οικογενειακό δωμάτιο κζα κάλαςςα (2 ενιλικεσ & 2 παιδιά ζωσ 12 ετϊν) Επιβάρυνςθ για ALL INCLUSIVE: Ενιλικεσ: 22 κατ' άτομο θμερθςίωσ. Ειδικι προςφορά: 1/6-30/9: Για κρατιςεισ με ελάχιςτθ διαμονι 4 διαν/ςεισ: με All Inclusive: Ζκπτωςθ 15% & με : Ζκπτωςθ 10% ςτισ ανωτζρω τιμζσ 3ο άτομο παιδί 2-14 ετϊν ςτο 4ο άτομο παιδί 2-14 ετϊν: Ζκπτωςθ 50% 3ο άτομο παιδί 2-14 ετϊν ςτο 4ο άτομο παιδί 2-14 ετϊν: Ζκπτωςθ 50% 4ο άτομο παιδί 2-12 ετϊν ςτο δωμάτιο των γονζων: 25 με θμιδιατροφι ι All Inclusive. Τιμι ανά οικογενειακό δωμάτιο 4ο άτομο παιδί 2-12 ετϊν ςτο δωμάτιο των γονζων: 25 με θμιδιατροφι ι All Inclusive. Τιμι ανά οικογενειακό δωμάτιο 4ο άτομο παιδί 2-12 ετϊν ςτο δωμάτιο των γονζων: 25 με θμιδιατροφι ι All Inclusive. Τιμι ανά οικογενειακό δωμάτιο Travel Plan 11

12 Louis Zante Beach 4* Ηάκυνκοσ Δωμάτιο με κζα Βουνό Δωμάτιο με Κζα Κάλαςςα /7, 23/8-13/ / /7-23/8, Επιβάρυνςθ για ALL INCLUSIVE: Ενιλικεσ: 22 κατ' άτομο θμερθςίωσ. Ειδικι προςφορά: 1/6-30/9: Για κρατιςεισ με ελάχιςτθ διαμονι 4 διαν/ςεισ: με All Inclusive ι με : Ζκπτωςθ 15% ςτισ ανωτζρω τιμζσ Louis Plagos Beach 4* Ηάκυνκοσ Δωμάτιο με κζα Κιπο Δωμάτιο με Κζα Κάλαςςα /7, 23/8-13/ / /7-23/8, /7, 23/8-13/9 1-17/10 24/7-23/8, Δωμάτιο με κζα Κιπο Δωμάτιο με Κζα Κάλαςςα /7, 23/8-13/ / /7-23/8, /7, 23/8-13/9 1-17/10 24/7-23/8, Ειδικι προςφορά: 1/6-30/9: Για κρατιςεισ με ελάχιςτθ διαμονι 4 διανυκτερεφςεισ: με All Inclusive ι με : Ζκπτωςθ 15% ςτισ ανωτζρω τιμζσ Park Hotel 3* Ηάκυνκοσ Τετράκλινο * 1/6-1/7, 25/8-30/ / /7-25/ Mediterranean Beach Resort Hotel 5* Ηάκυνκοσ Δωμάτια χωρίσ Κζα Κάλαςςα 1-30/6, 1-30/ /7-31/ Galaxy Hotel 3* Ηάκυνκοσ Δωμάτια με Μερικι Κζα Κάλαςςα 1-30/6, 16-30/ /7, 26/8-15/9 1-25/8, Ελάχιςτθ διαμονι 7 διαν/ςεισ Best Western Zante Park 4* Ηάκυνκοσ Τετράκλινο 1-30/6, 16-30/ /7, 26/8-15/ /8, Ελάχιςτθ διαμονι 7 διαν/ςεισ 60 Apollonion Resort & Spa 5* Κεφαλονιά Δωμάτια Deluxe 1-9/6, 12/9-15/10 10/6-19/7, 29/8-11/9 20/7-28/8, Ελάχιςτθ διαμονι 7 διαν/ςεισ 1-9/6, 12/9-15/10 10/6-19/7, 29/8-11/9 20/7-28/8, Ελάχιςτθ διαμονι 7 διαν/ςεισ Οικογενειακό δωμάτιο Κζα Βουνό (2 ενιλικεσ & 2 παιδιά ζωσ 12 ετϊν) Οικογενειακό δωμάτιο κζα κάλαςςα Οικογενειακό δωμάτιο Κζα Βουνό Οικογενειακό δωμάτιο κζα κάλαςςα (2 ενιλικεσ & 2 παιδιά ζωσ 12 ετϊν) Οικογενειακό δωμάτιο 4 ατόμων All Inclusive 4ο άτομο παιδί 2-12 ετϊν ςτο δωμάτιο των γονζων: 25 με θμιδιατροφι ι All Inclusive. 3ο ι 4ο άτομο παιδί 2-12 ετϊν ςτο με θμιδιατροφι ι All Inclusive. Τιμι ανά οικογενειακό δωμάτιο. *Τιμι ανά τετράκλινο δωμάτιο για 2 ενιλικεσ & 2 παιδιά 2-12 ετϊν δωμάτιο των γονζων: Ζκπτωςθ 50%. 4ο άτομο παιδί 2-12 ετϊν ςτο δωμάτιο των γονζων: Ζκπτωςθ 50%. 4ο άτομο παιδί 2-12 ετϊν ςτο δωμάτιο των γονζων: Ζκπτωςθ 50% Early Booking: Ζκπτωςθ 10% για κρατιςεισ που κα επιβεβαιωκοφν και κα εξοφλθκοφν ζωσ 30/6/11. 3ο άτομο παιδί 2-12 ετϊν ςτο δωμάτιο των γονζων, μόνο ςε δωμάτιο Deluxe, ςε καναπζ: Δωρεάν. Τιμι ανά οικογενειακό δωμάτιο 4 ατόμων Travel Plan 12

13 Mareblue Apostolata Resort & Spa 4* Κεφαλονιά Δωμάτια Κζα Κάλαςςα Superior Κζα Κάλαςςα 1-15/5, 10-20/ /5, 28/9-9/ /6, 14-27/9 29/6-19/7, 31/8-13/ /7-30/ Οικογενειακό δωμάτιο (2 ενιλικεσ, Οικογενειακό δωμάτιο 1 παιδί 2-6 ετϊν & 1 παιδί 7-12 ετϊν) (2 ενιλικεσ & 2 παιδιά 7-12 ετϊν) 1-15/5, 10-20/ /5, 28/9-9/ /6, 14-27/9 29/6-19/7, 31/8-13/9 20/7-30/ Cephalonia Palace 4* Κεφαλονιά 1-25/6 1-20/7, 27/8-30/ /7-26/8 68 Kythea Resort 4* Κφκθρα Δωμάτια Deluxe 1-30/6, 11-30/ /7, 26/8-10/ /7-25/8 1-31/ Poseidon Resort 5* Λουτράκι Superior Bung Κζα Κιπο Residence Κζα Κιπο 1-30/6, 1-30/ /7, 22-31/ / / Superior Bung Κζα Κάλαςςα Residence Κζα Κάλαςςα 1-30/6, 1-30/ /7, 22-31/ / / Club Hotel Casino Loutraki 5* Λουτράκι Executive Κζα Γεράνεια Deluxe Κζα Κάλαςςα 10-30/6, 1/9-31/ /7-31/ Early Booking: Ζκπτωςθ 10% για κρατιςεισ που αφοροφν το διάςτθμα 1/6-31/10 και κα επιβεβαιωκοφν ζωσ 21 μζρεσ πριν από τθν επικυμθτι θμερομθνία άφιξθσ Semantron Traditional Village 4* Ελαιϊνασ Αιγίου Οικογενειακό δωμάτιο 4 ατόμων 2 ενθλ.& 2παιδιά 2-12ετ. 3 ενθλ.& 1παιδί 2-12ετ. 1/5-9/6, 13/9-31/10 8/7-25/ /6-7/7, 26/8-12/ Alkyon Resort Hotel 5* Βραχάτι 1-9/6, 14-30/6, 1/9-31/10 Παραςκευι, Σάββατο Κυριακι ζωσ & Πζμπτθ Με Ελάχιςτθ διαμονι 7 διαν/ςεισ /7, 26-31/8 Παραςκευι, Σάββατο Κυριακι ζωσ & Πζμπτθ Με Ελάχιςτθ διαμονι 7 διαν/ςεισ /7-6/8 Παραςκευι, Σάββατο Κυριακι ζωσ & Πζμπτθ Με Ελάχιςτθ διαμονι 7 διαν/ςεισ /8-18/8 Με Ελάχιςτθ διαμονι 7 διαν/ςεισ ο άτομο παιδί 2-6 ετϊν ςτο δωμάτιο των γονζων: Δωρεάν. Τιμι ανά οικογενειακό δωμάτιο 3ο άτομο παιδί 2-12 ετϊν Early Booking: Ζκπτωςθ 10% για κρατιςεισ που κα επιβεβαιωκοφν & κα εξοφλθκοφν ζωσ 30/6/11. Ειδικι Προςφορά: Για κρατιςεισ με ελάχιςτθ διαμονι 7 διαν/ςεισ, θ 7θ διαν/ςθ Δωρεάν (stay 7, pay 6) 3ο άτομο παιδί 2-12ετϊν: Δωρεάν, 4ο άτομο παιδί 2-12ετ. (Residence): Ζκπτωςθ 50% ςτθν τιμι του ατόμου ςε δίκλινο 3ο άτομο παιδί 2-12 ετϊν ςε Executive ι Deluxe: Δωρεάν, 4ο άτομο παιδί 2-12 ετϊν ςε Deluxe: Δωρεάν. 1/7-31/8: Παραςκευι & Σάββατο: Τιμζσ ανά οικογ. δωμάτιο 4 ατόμων (2 ενιλ. & 2 παιδιά 2-12 ετϊν ι 3 ενιλ. & 1 παιδί 3-12 ετϊν) Ειδικι Προςφορά: Για κρατιςεισ με ελάχιςτθ διαμονι 7 διαν/ςεισ, θ 7θ διαν/ςθ Δωρεάν (stay 7, pay 6) 3ο άτομο παιδί 0-12 ετϊν ςε Standard ι Superior: Δωρεάν 4ο άτομο παιδί ζωσ 3 ετϊν ςε Superior: Δωρεάν, 4ο άτομο παιδί 4-12 ετϊν ςε superior: 28 ανά διανυκτζρευςθ 3ο άτομο παιδί 0-12 ετϊν ςε Standard ι Superior: Δωρεάν 4ο άτομο παιδί ζωσ 3 ετϊν ςε Superior: Δωρεάν, 4ο άτομο παιδί 4-12 ετϊν ςε superior: 37 ανά διανυκτζρευςθ Travel Plan 13

14 Long Beach 3* Λόγγοσ Αιγίου Κεντρικό Κτίριο Bungalows 1-30/6, 30/8-20/9 Παραςκευι, Σάββατο Κυριακι ζωσ & Πζμπτθ /7, 23-29/8 Παραςκευι, Σάββατο Κυριακι ζωσ & Πζμπτθ /7-22/8 Παραςκευι, Σάββατο Κυριακι ζωσ & Πζμπτθ Kyllini Beach Resort Sports & wellness 4* Κυλλινθ Δωμάτια με Κζα Πάρκο Δωμάτια ι Bungalow Κζα Κάλαςςα Κεντρικό Κτίριο, Κζα Κάλαςςα Κεντρικό κτίριο Pool Front 20-30/5, 2-25/ /5-9/6, 14-30/6, 16/9-1/ /7, 1-15/ /7, 21-31/ /8 Ελάχιςτθ διαμονι 7 διαν/ςεισ Aldemar Olympian Village 5* καφιδιά Κεντρικό Κτίριο, Κζα Κιπο Κεντρικό κτίριο, Κζα κάλαςςα 20-30/5, 2-25/ /5-9/6, 14-30/6, 16/9-1/ /7, 1-15/ /7, 21-31/ /8 Ελάχιςτθ διαμονι 7 διαν/ςεισ Bungalow, Κζα Κιπο Bungalow, Κζα κάλαςςα 20-30/5, 2-25/ /5-9/6, 14-30/6, 16/9-1/ /7, 1-15/ /7, 21-31/ /8 Ελάχιςτθ διαμονι 7 διαν/ςεισ Sunrise Village 4* Πεταλίδι Bungalows με κζα Κιπο (Λςογείου) 1-9/6, 14-30/6, 27/8-22/9 23/9-15/10 1/7-26/ Επιβάρυνςθ για δωμάτιο bungalow 1ου ορόφου με κζα κάλαςςα, bungalow με κζα πιςίνα ι κεντρικό κτίριο με κζα κάλαςςα: 20 το δωμάτιο ανά διανυκτζρευςθ. Akti Taygetos 4* Καλαμάτα Δωμάτια Classic 1-30/6, 23/8-24/ /7, 16-22/ / /6, 9-30/ All Inclusive 24/6-29/7, 26/8-9/ /7-26/ Pavlina Hotel 4* Νιφορζικα-Κάτω Αχαία Ελάχιςτθ διαμονι 7 διαν/ςεισ Δωμάτια Κζα Κιπο 1-30/6, 29/8-30/9 1-31/7 1-28/ Επιβάρυνςθ για δωμάτιο με κζα κάλαςςα: 7 το δωμάτιο ανά διαν/ςθ. Επιβάρυνςθ για δίχωρο δωμάτιο: 35 το δωμάτιο ανά διαν/ςθ Euroxenia Messina Mare 4* Καλό Νερό-Κυπαριςςία Ελάχιςτθ διαμονι 7 διαν/ςεισ τοφντιο Διαμζριςμα 1 άτομο 2 άτομα 3 άτομα 2 άτομα 3 άτομα 4 άτομα 8/7-4/ / Ελάχιςτθ διαμονι 7 διαν/ςεισ 8/7-4/8 5-21/8 Διαμζριςμα 4 ατόμων Aldemar Royal Olympian 5* καφιδιά 3ο άτομο παιδί 0-12 ετϊν ςτο 4ο άτομο παιδί 2-12 ετϊν ςτο δωμάτιο των γονζων: Ζκπτωςθ 50% 3ο άτομο παιδί 0-14 ετϊν ςτο 3ο άτομο παιδί 0-12 ετϊν ςτο 4ο άτομο παιδί 2-12 ετϊν ςτο δωμάτιο των γονζων: Ζκπτωςθ 50% 3ο άτομο παιδί 0-12 ετϊν ςτο. Τιμι ανά ςτοφντιο ι διαμζριςμα δωμάτιο των γονζων: Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν 28 με πρωινό 3ο άτομο παιδί 0-3 ετϊν: Δωρεάν, 3ο άτομο παιδί 4-12 ετϊν ςτο δωμάτιο των γονζων:ϋεκπτωςθ 50% ςτθν τιμι του ατόμου ςε δίκλινο 3o άτομο παιδί 0-6 ετϊν ςτο δωμάτιο των γονζων: Δωρεάν 3ο άτομο παιδί 7-12 ετϊν: 20 ανά διανυκτζρευςθ Travel Plan 14

15 Filoxenia Hotel 4* 1/6-15/7, 1-30/9 16/7-31/8 Elite City Hotel 4* Καλαμάτα Καλαμάτα Δωμάτια με Κζα Κιπο 1-30/6, 1-30/ /7-31/ Porto Vitilo Boutique Hotel 3* Οίτυλο Δωμάτια Κζα Βουνό Δωμάτια Luxury Κζα Κάλαςςα (ιςογείου) 1-30/6, 1/9-31/ /7-31/8 48 Ειδικι προςφορά: 1-31/7 & 1-30/9: Για κρατιςεισ με ελάχιςτθ διαμονι 7 διαν/ςεισ, θ 7θ διαν/ςθ Δωρεάν (stay 7, pay 6). 1-30/6 & 1/9-31/10, Κυριακι-Πζμπτθ: Για κρατιςεισ με ελάχιςτθ διαμονι 3 διανυκτερεφςεισ, θ 3θ διαν/ςθ Δωρεάν (Stay 3 pay 2) Πζτρα & Φωσ Boutique Hotel & Spa Οίτυλο Δωμάτια Deluxe Ελάχιςτθ διαμονι 7 διαν/ςεισ 1-15/7, 4/9-1/10 15/7-10/8, 21/8-30/ / The Westin Resort Costa Navarino 5* Πφλοσ 3ο άτομο παιδί 3-12 ετϊν ςτο δωμάτιο των γονζων: 10 ανά διανυκτζρευςθ. Επιβάρυνςθ για δωμάτιο superior 25 ανά διαν/ςθ 3o άτομο παιδί 0-6 ετϊν ςτο δωμάτιο των γονζων: Δωρεάν 3ο άτομο παιδί 7-12 ετϊν: Ζκπτωςθ 50% Aks Porto Heli 4* Πόρτο Χέλι Πελοπόννησος Δωμάτιο με κζα Κιπο Δωμάτιο με Κζα Κάλαςςα 10-30/6, 29/8-24/ /7, 21-28/ /7-20/ Οικογζνειεσ 2 ενιλ.& 2 παιδιά 0-12 ετϊν ςε ξεχωριςτά δωμάτια: Το δωμάτιο των παιδιϊν: Ζκπτωςθ 30%. Ζνασ ενιλικασ & 1 παιδί ζωσ 12 ετϊν: Ενιλικασ τιμι κατ' άτομο ςε δίκλινο, το παιδί ζκπτωςθ 30%. Aks Hinitsa Bay 4* Πόρτο Χζλι Δωμάτια με Κζα Βουνό 10-30/ /7, 21-28/ /7-20/ /8-24/ Οικογζνειεσ 2 ενιλικεσ & 2 παιδιά 0-12 ετϊν ςε ξεχωριςτά δωμάτια: Το δωμάτιο των παιδιϊν: Ζκπτωςθ 30%. Ζνασ ενιλικασ & 1 παιδί 2-12 ετϊν: Ο ενιλικασ τιμι κατϋάτομο ςε δίκλινο & το παιδί ζκπτωςθ 30%. Ζνασ ενιλικασ & 2 παιδιά 2-12 ετϊν: Ο ενιλικασ τιμι κατϋάτομο ςε δίκλινο & το παιδί ζκπτωςθ 30% & το 2ο παιδί 2-12 ετϊν, δωρεάν Kandia's Castle Hotel, Resort & Thalasso 5* Δρζπανο Δωμάτια Classical Δωμάτια Deluxe 1-30/6 1-21/7 22/7-21/ /8 Amalia Hotel Nauplia 4* Ναφπλιο 1/6-31/10 Παραςκευι & Σάββατο Κυριακι ζωσ & Πζμπτθ Poseidonion Grand Hotel 5* πζτςεσ Αργοςαρωνικόσ 10/6-14/7, 12/9-1/ Deluxe Κζα Κιπο 95 Deluxe Μερικι Κζα Κάλαςςα 15/7-4/8, 28/8-8/9 5-27/ Sirene Blue Resort 4* Πόροσ Αργοςαρωνικόσ Δωμάτιο Classic Δωμάτιο Deluxe 1-10/6 & 18/9-2/ /6-14/7, 4-17/ /7-3/ ο άτομο παιδί 0-12 ετϊν ςτο Early Booking: Ζκπτωςθ 5% για κρατιςεισ που κα επιβεβαιωκοφν ζωσ 15/6 και κα εξοφλθκοφν ζωσ 30/6/11 3ο άτομο παιδί 2-12 ετϊν: Δωρεάν 3ο άτομο παιδί ζωσ 3 ετϊν: Δωρεάν, 3ο άτομο παιδί 4-12 ετϊν: Travel Plan 15

16 Grand Resort Lagonissi 5* Λαγονήσι Luxury room Bay view Deluxe Residence suite with bay view 3ο άτομο ενιλικασ 10/6-14/7, 16/8-16/ /7-15/8 17/9-31/ Thermae Sylla Spa Wellness Hotel 5* Αιδθψόσ Εφβοια Παραςκευι-άββατο Δωμάτια Κζα Κάλαςςα 1-14/6, 1-31/ /6-15/7, 1-30/ /7-31/ / Δωμάτια Κζα Κάλαςςα Κυριακισ ζωσ & Πζμπτθ 1-14/6, 1-31/ /6-15/7, 1-30/ /7-31/ / Ειδικι προςφορά: Για κρατιςεισ με ελάχιςτθ διαμονι 2 διανυκτερεφςεισ, Παραςκευι & άββατο: Δωρεάν θ θμιδιατροφι. Για κρατιςεισ με ελάχιςτθ διαμονι 3 διανυκτερεφςεισ, Κυριακι ζωσ & Πζμπτθ: Δωρεάν θ θμιδιατροφι Κaminos Resort Λίμνθ Ευβοίασ Εφβοια Παραςκευι ζωσ Κυριακι 1-17/ /6 1-21/7 junior Σουίτα (45τμ., ενόσ χϊρου) /7-28/8 170 Δευτζρα ζωσ & Πζμπτθ 1-17/ /6 1-21/7 22/7-28/8 Thalatta Seaside Hotel 4* Holiday Κζα Κάλαςςα 1-16/6, 12/9-26/ /6, 29/8-11/ / /7-28/ θμείωςθ: Για αββατοκφριακα: Οι τιμζσ επιβαρφνονται με 15% και ελάχιςτθ διαμονι 2 διανυκτερεφςεισ Negroponte Resort Eretria 5* Ερζτρια Εφβοια Deluxe Δωμάτιο Κζα Βουνό ι Κιπο 1/6-18/7, 22/8-12/9 18/7-21/ /9-31/ Deluxe Δωμάτιο Κζα Βουνό ι Κιπο 1/6-18/7, 22/8-12/9 18/7-21/8 13/9-31/ Kivo Hotel & Suites 4* κιάκοσ Β.ποράδεσ Ελάχιςτθ διαμονι 4 διαν/ςεισ Δωμάτια Κζα Κάλαςςα Δωμάτια Κζα Κάλαςςα/Aegean 27/4-9/6, 11-30/ /6, 4-10/ /7, 22/8-3/ /7-21/ Skiathos Palace 4* κιάκοσ Β.ποράδεσ Δωμάτια Classic Κζα Κάλαςςα Δωμάτια Modern 1-19/ /5-9/6 & 18/9-31/ /6-21/7 & 29/8-17/ /7-28/ Δωμάτια Modern με κζα κάλαςςα Superior με κζα Κουκουναριζσ 1-19/ /5-9/6 & 18/9-31/ /6-21/7 & 29/8-17/ /7-28/ Αγ. Άννα Εφβοια Superior Holiday Κζα Κάλαςςα. 4ο άτομο παιδί 2-12 ετϊν: Ζκπτωςθ 50% 3ο ι 4ο άτομο παιδί ζωσ 5 ετϊν ςτο, 3ο ι 4ο άτομο παιδί 5-10 ετϊν ςτο δωμάτιο των γονζων: 20 ανά διανυκτζρευςθ Τιμι ανά junior ςουίτα 2 ατόμων δωμάτιο των γονζων Δωρεάν Δωρεάν 3ο άτομο παιδί 0-6 ετϊν ςτο δωμάτιο των γονζων: Δωρεάν, 3ο άτομο παιδί 7-12 ετϊν ςτο δωμάτιο των γονζων: 25 ανά διανυκτζρευςθ με πρωινό. Επιβάρυνςθ για δωμάτια με Κζα Κάλαςςα: 10% ςτισ αναφερόμενεσ τιμζσ εκτόσ του μονόκλινου που είναι μόνο Θζα Βουνό Early Booking: Ζκπτωςθ 10% για κρατιςεισ που κα επιβεβαιωκοφν & κα εξοφλθκοφν 15/6/11 3ο άτομο παιδί 2-5 ετϊν ςτο δωμάτιο των γονζων: Δωρεάν. Early Booking: Ζκπτωςθ 20% για κρατιςεισ τθσ καλοκαιρινισ περιόδου που κα επιβεβαιωκοφν από 1/6 ζωσ 30/6/11 & κα εξοφλθκοφν ζωσ 30/6/11. 4ο άτομο παιδί 2-12 ετϊν: 20 ανά διανυκτζρευςθ Travel Plan 16

17 Mediterranean Village 5* Παραλία Κατερίνθσ Μακεδονία Superior 1/5-7/6, 16/9-31/ /6-14/7, 24/8-15/ /7-23/ Possidi Holidays 5* Ποςείδι Καςςάνδρασ Μακεδονία Ελάχιςτθ διαμονι 4 διαν/ςεισ Bungalow Κεντρικό Κτίριο Κζα Βουνό ι Bungalow Eco Eco 1-31/5, 1-31/ /6, 17-30/ /6-15/7, 27/8-16/ /7-26/ Ελάχιςτθ διαμονι 4 διαν/ςεισ Bungalow Κζα κάλαςςα Κεντρικό Κτίριο 1-31/5, 1-31/ /6, 17-30/ /6-15/7, 27/8-16/ /7-26/ Ελάχιςτθ διαμονι 4 διαν/ςεισ 1-31/5, 1-31/ /6, 17-30/9 16/6-15/7, 27/8-16/9 16/7-26/ Athos Palace 4* Καλλικζα Καςςάνδρασ Μακεδονία Δωμάτια με Κζα Βουνό 2-19/5, 9-30/ /5-23/6, 11/9-8/ /6-21/7, 28/8-10/ /7-27/ Pallini Beach 4* Καλλικζα Καςςάνδρασ Μακεδονία Δωμάτια Μερικι Κζα κάλαςςα Bungalow 1θσ ςειράσ 2-19/5, 9-30/ /5-23/6, 11/9-8/ /6-21/7, 28/8-10/ /7-27/ Bungalow 2θσ ςειράσ Bungalow 3θσ, 4θσ ςειράσ 2-19/5, 9-30/ /5-23/6, 11/9-8/ /6-21/7, 28/8-10/ /6, 17-30/9 18/6-15/7, 27/8-16/9 16/7-26/8 Οικογενειακό δωμάτιο Κζα Κιπο (2 ενιλικεσ & 2 παιδιά 2-13 ετϊν) εκτόσ αν άλλωσ αναφζρεται Οικογενειακό δωμάτιο Κζα Κάλαςςα (2 ενιλικεσ & 2 παιδιά 2-13 ετϊν) /7-27/ Anthemus Sea Beach Hotel 4* Ελιά ικωνίασ Μακεδονία με Κζα Κιπο Δωμάτια με Κζα Κιπο 26/4-3/6, 5-31/ /6, 18/9-4/ /6-16/7, 28/8-17/ /7-27/ Meliton Hotel Porto Carras 5* Ν.Μαρμαράσ Μακεδονία Δωμάτια με κζα το γκολφ Δωμάτια κζα Κάλαςςα ι Μαρίνα 1-17/6, 17-30/ /6-15/7, 27/8-16/9 16/7-26/ Οικογενειακό δωμάτιο Κζα γκολφ Οικογενειακό δωμάτιο Κζα Κάλαςςα 3ο άτομο παιδί 2-5 ετϊν: Δωρεάν, 3ο άτομο παιδί 6-12 ετϊν: Ζκπτωςθ 50% Early booking: Ζκπτωςθ 10% για κρατιςεισ που κα επιβεβαιωκοφν και κα εξοφλθκοφν ζωσ 30/6/11 Eco=Economy 2/5-23/6, 11/9-30/10: 3ο ι 4ο άτομο παιδί 2-12 ετϊν ςτο δωμάτιο των γονζων: Δωρεάν, 24/6-10/9: 3ο άτομο παιδί 2-12 ετϊν: Δωρεάν, 4ο άτομο παιδί 2-12 ετϊν ςτο δωμάτιο των γονζων: Ζκπτωςθ 60% ςτθν τιμι του ατόμου ςε δίκλινο 2/5-23/6, 11/9-30/10 3ο ι 4ο άτομο παιδί 2-12 ετϊν ςτο 24/6-10/9 3ο άτομο παιδί 2-12 ετϊν: Δωρεάν, 4ο άτομο παιδί 2-12 ετϊν ςτο δωμάτιο των γονζων: Ζκπτωςθ 60% Τιμι ανά οικογενειακό δωμάτιο Travel Plan 17

18 1-17/6, 17-30/ /6-15/7, 27/8-16/9 16/7-26/ Eagles Palace Hotel & Spa 5* Ουρανοφπολθ Μακεδονία Δωμάτια με Κζα Κιπο 1-24/6, 12-25/ /6-22/7, 22/8-11/ /7-21/8 1-24/6, 12-25/9 25/6-22/7, 22/8-11/9 23/7-21/8 Atrium Hotel 515 Κάςοσ Μακεδονία 6/6-4/7, 11-27/ /7, 21/8-10/9 25/7-20/8 28/9-16/ Egnatia Grand 5* Αλεξανδροφπολθ Κράκθ Δωμάτια Classic Δωμάτια Deluxe 1-30/6, 1/9-31/ /7-31/ Sivota Diamond Spa Resort 5* φβοτα Ιπειροσ Δωμάτια με Κζα Κιπο Δωμάτια ι Bungalow Κζα Κάλαςςα 27/4-12/6, 26/9-31/ /6, 1-25/ /7-31/ Domotel Ag.Nikolaos Suites 4* φβοτα Ελάχιςτθ διαμονι 7 διαν/ςεισ ουίτα 3 ατόμων (1 υπνοδωμάτιο) 1-10/ /6-8/7, 20/8-2/ /7-5/ / Salvator Villas & Spa 4* Deluxe Δωμάτιο, Sithonia Hotel Porto Carras 5* Ν.Μαρμαράσ Μακεδονία Δωμάτια με κζα το γκολφ Δωμάτια Μερικι κζα Κάλαςςα 1-17/6, 17-30/ /6-15/7, 27/8-16/9 16/7-26/ Δωμάτια με κζα Κάλαςςα Οικογενειακό δωμάτιο Κζα Κάλαςςα Οικογενειακό δωμάτιο Κζα Κιπο (2 ενιλικεσ & 2 παιδιά 3-12 ετϊν) Πάργα Ιπειροσ Junior ςουίτα 2 ατόμων 1/6-3/7, 12-30/9 29/8-11/9 25/7-28/ Grand Serai Congress & Spa 5* Λωάννινα Ιπειροσ Ελάχιςτθ διαμονι 4 διαν/ςεισ 1/6-31/ Domotel Xenia Volou 5* Βόλοσ Κεςςαλία Δωμάτια με Κζα πόλθ Δωμάτια με Κζα κάλαςςα 1/6-31/ Δωμάτιο με Θζα Θάλαςςα Ελάχιςτθ διαμονι 7 διαν/ςεισ 1/6-30/9, εκτόσ αν άλλωσ αναφζρεται Ιπειροσ ουίτα 4 ατόμων (2 υπνοδωμάτια) τθν ειδικι προςφορά περιλαμβάνονται: Καλάκι με φροφτα ςτο δωμάτιο, Ποτό καλωςορίςματοσ ςτο Yaght Club το πρϊτο βράδυ, Δωρεάν είςοδοσ ςτθν εξωτερικι πιςίνα (ξαμπλϊςτρα, πετςζτα), Δωρεάν χριςθ Wellness Dreamway Spa (το Spa δεν λειτουγεί Δευτζρα), Δωρεάν αςφρματο internet Wi-Fi ςτα δωμάτια και ςτουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ, Ζκπτωςθ 30% ςτα πακζτα Spa. 232 Τιμι ανά οικογενειακό δωμάτιο 3ο άτομο παιδί 3-12 ετϊν ςτο Τιμι ανά οικογενειακό δωμάτιο (2 ενιλικεσ & 2 παιδιά 3-12 ετϊν) Early Booking: Ζκπτωςθ 8% για κρατιςεισ που κα επιβεβαιωκοφν & κα εξοφλθκοφν ζωσ 15/6/11 3ο άτομο παιδί 2-12 ετϊν: Δωρεάν Τιμι ανά ςουίτα 3, 4 ατόμων Τιμι ανά ςουίτα 2 ατόμων 3ο άτομο παιδί 2-5 ετϊν: Δωρεάν, 3ο άτομο παιδί 6-12 ετϊν: 35 ανά διαν/ςθ 3ο άτομο παιδί 0-6 ετϊν ςτο δωμάτιο των γονζων: Δωρεάν 3ο άτομο παιδί 0-12 ετϊν ςτο Travel Plan 18

19 Portaria Hotel & Spa 4* Πιλιο Κεςςαλία Superior ςουίτα 2 ατόμων 1/6-30/9 Ελάχιςτθ διαμονι 7 διαν/ςεισ /6-30/ Περιλαμβάνονται: Δωρεάν μία επίςκεψθ ςτο Spa-Health Club για 2 άτομα. Ζκπτωςθ 20% ςτισ κεραπείεσ προςϊπου, ςϊματοσ και μαςάη. Valis Resort 5* Πιλιο Κεςςαλία Δωμάτιο με Κζα Κιπο Δωμάτιο με Κζα κάλαςςα 1-30/6, 1-30/ /7, 21-31/ / San stefano 4* Πιλιο Κεςςαλία Οικογενειακό δωμάτιο (2 ενιλ. & 2 παιδιά 2-12 ετϊν) 1-30/6, 1/9-25/ / /8 202 Thermae Platystomou Resort & Spa 4* Πλατφςτομο τερεά Ελλάδα 1/6-30/ Περιλαμβάνονται: Ελεφκερθ χριςθ τθσ ιαματικισ πιςίνασ (υδρογυμναςτικι, αντίςτροφθ κολφμβθςθ, μαςάη ποδιϊν, αντίςτροφο βάδιςμα, υδρομαςάη, νεροκουρτίνεσ για τον αυχζνα, κανόνια για τθν πλάτθ, τηακοφηι, αερομαςάη, κλπ.) Χριςθ ιαματικισ μπανιζρασ με ακζρια ζλαια, διάρκειασ 20 λεπτϊν. Ζκπτωςθ 10% ςε όλεσ τισ υπθρεςίεσ Spa. Crystal Mountain 2* Άνω Χϊρα Ορεινισ Ναυπακτίασ τερεά Ελλάδα Κυριακι ζωσ & Πζμπτθ 1-30/6, 1-30/ Τετράκλινο 17 Παραςκευι & άββατο 1-30/6, 1-30/9 1/7-31/8, Ελάχιςτθ διαμονι 7 διαν/ςεισ Galini Wellness Spa & Resort 5* Καμζνα Βοφρλα τερεά Ελλάδα Κζα Βουνό Κζα κάλαςςα Κυριακι ζωσ & Πζμπτθ 1-24/ Παραςκευι & άββατο 1-24/7 24/7-23/ εκτόσ αν άλλωσ αναφζρεται Περιλαμβάνονται: Ζνα ποτό ςτο μπαρ "ΛΑΩΝ", Ελεφκερθ χριςθ τθσ εξωτερικισ ιαματικισ πιςίνασ. Ελεφκερθ χριςθ τθσ εςωτερικισ ιαματικισ πιςίνασ (κατόπιν ραντεβοφ & διακεςιμότθτασ). Ελεφκερθ χριςθ του γυμναςτθρίου του Galini Spa. Δωρεάν καλαςςοκεραπεία ανά άτομο/ανά διανυκτζρευςθ (κατόπιν ραντεβοφ & διακεςιμότθτασ) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Οι κρατήςεισ δωματίων με Early booking δεν επιδζχονται καμμία αλλαγή ή ακφρωςη πζραν τησ ημερομηνίασ λήξησ του Early booking. Οι αναγραφόμενεσ παιδικζσ τιμζσ ι εκπτώςεισ ιςχφουν ςτθν περίπτωςθ που τα παιδιά μοιράηονται το ίδιο δωμάτιο με δφο ενιλικεσ Οι Γενικοί Όροι Συμμετοχισ που ιςχφουν είναι αυτοί που αναφζρονται ςτο ζντυπο πρόγραμμά μασ "Καλοκαίρι ςε όλο τον Κόςμο 2011", Σελ Παιδί 3-12 ετϊν ςτο δωμάτιο των γονζων: 15 ανά διανυκτζρευςθ. 3ο άτομο ενιλικασ: 25 ανά διανυκτζρευςθ Τιμι ανά ςουίτα 2 ατόμων 3ο άτομο παιδί 0-5 ετϊν ςτο δωμάτιο των γονζων: Δωρεάν Τιμι ανά οικογενειακό δωμάτιο 3ο άτομο παιδί 0-5 ετϊν ςτο δωμάτιο των γονζων: Δωρεάν 3ο άτομο παιδί 6-12 ετϊν: Ζκπτωςθ 50% 3ο άτομο παιδί 0-12 ετϊν ςτο, 4ο άτομο παιδί 0-5 ετϊν: Δωρεάν, 4ο άτομο παιδί 6-12 ετϊν: 45 ανά διανυκτζρευςθ 7/6/2011 Travel Plan 19

20 Travel Plan 20

EXPERIENCE ΚΡΗΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΣΠΟΡΑΔΕΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΔΥΤΙΚΗ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ & ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

EXPERIENCE ΚΡΗΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΣΠΟΡΑΔΕΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΔΥΤΙΚΗ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ & ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ > ΧΙΟΣ ΗΛΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ ΣΑΜΟΣ ΠΑΞΟΙ ΡΕΘΥΜΝΟ ΣΚΥΡΟΣ ΚΩΣ ΣΥΜΗ ΠΙΕΡΙΑ ΠΑΡΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΑΝΔΡΟΣ ΛΕΣΒΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΣΙΦΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΙΘΑΚΗ ΣΚΟΠΕΛΟΣ > EXPERIENCE Greece ΚΡΗΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΣΠΟΡΑΔΕΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2015

ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2015 ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2 1 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ LINTZI 2*sup Αρκούδι Κυλλήνη IONIAN BEACH 3* All Inclusive & ημιδιατροφή Λακόπετρα Κάτω Αχαΐα 115/ & 2/830/9 115 80 10 1/20/7 135 85 185 21/725/8 170 95 245 29/52/7 &

Διαβάστε περισσότερα

6 31/8 439 519 299. 439 525 289 Ξενοδοχείο AEOLIS 4* 429 655 359 Ξενοδοχείο KIVO 4* 549 N/A 369 Ξενοδοχείο LOULOUDIS 4*

6 31/8 439 519 299. 439 525 289 Ξενοδοχείο AEOLIS 4* 429 655 359 Ξενοδοχείο KIVO 4* 549 N/A 369 Ξενοδοχείο LOULOUDIS 4* TOXIC DESIGNS ΣΕΛ. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΡΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ ΠΑΙΔΙ 2-12 ΧΡ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ 26 ΣΑΜΟΣ ΔΩΡΟ οι μεταφορές 5 25/8 429 495 319 Ξενοδοχείο PARADISE 3* 439 525 289 Ξενοδοχείο AEOLIS 4* 26 ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

CAVO PERLEVO STUDIOS ANEMOUSA STUDIOS KARTH AI A HOTEL ΑPHRODITE GUEST HOUSE VASALOU ROOMS

CAVO PERLEVO STUDIOS ANEMOUSA STUDIOS KARTH AI A HOTEL ΑPHRODITE GUEST HOUSE VASALOU ROOMS ΠΑΣΧΑΛΙΑΤΙΚΑ Πακέτα ιαµονής 4ήµερα/3 νύχτες 1. Eίσοδος στα Ξενοδοχεία την Μεγάλη Παρασκευή (3/5) 2. Έξοδος από τα Ξενοδοχεία την ευτέρα του Πάσχα (6/5) 3. υνατότητα προ-εισόδων ή επέκτασης των ιανυκτερεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

διακοπεσ all inclusive all inclusive Διακοπές αεροπορικώς 3 έως 8 ημέρες ΡΟΔΟ Ι ΚΡΗΤΗ Ι ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ διακοπεσ FAMILY μονο απο μονο απο μονο απο

διακοπεσ all inclusive all inclusive Διακοπές αεροπορικώς 3 έως 8 ημέρες ΡΟΔΟ Ι ΚΡΗΤΗ Ι ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ διακοπεσ FAMILY μονο απο μονο απο μονο απο Διακοπές αεροπορικώς 3 έως 8 ημέρες ΡΟΔΟ Ι ΚΡΗΤΗ Ι ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ μονο 115 απο STEPS IN GREEK paradise διακοπεσ all inclusive μονο απο 30 το άτομο διακοπεσ FAMILY all inclusive μονο απο 90 το δωμάτιο FAMILY

Διαβάστε περισσότερα

B ΕΚΔΟΣΗ Ισχύει από12/6/2013 Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ. Καλό καλοκαίρι. Εκδροµές - ιακοπές - Fly & Drive

B ΕΚΔΟΣΗ Ισχύει από12/6/2013 Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ. Καλό καλοκαίρι. Εκδροµές - ιακοπές - Fly & Drive Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ B ΕΚΔΟΣΗ Ισχύει από12/6/2013 Καλό καλοκαίρι Εκδροµές - ιακοπές - Fly & Drive Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ B ΕΚΔΟΣΗ Ισχύει από12/6/2013 *ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ TIMH ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΝΗΛ. ΠΑΙΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική Κατανομή Ζητήσεων Ξενοδοχείων - Επιχειρήσεων Σχολικό Έτος : 2013-201

Αναλυτική Κατανομή Ζητήσεων Ξενοδοχείων - Επιχειρήσεων Σχολικό Έτος : 2013-201 Σελίδα : 1 1 L-0003 AKS ANNABELLE VILLAGE 5 Ναι Ν. Ηρακλείου Αnisaras Τ.Θ. 77 700 14 Hersonissos Irakleiou 2 2 L-0004 APOLLONIA BEACH 5 Ναι Ν. Ηρακλείου ΤΘ.32 Εlinoperamata gaziou Malebi 714 14 Irakliou

Διαβάστε περισσότερα

Πασχαλινές αποδράσεις. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΠΑΣΧΑ 2013 Β Έκδοση 20/3/2013

Πασχαλινές αποδράσεις. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΠΑΣΧΑ 2013 Β Έκδοση 20/3/2013 Πασχαλινές αποδράσεις ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΠΑΣΧΑ 2013 Β Έκδοση 20/3/2013 Δωρεάν PARKING (Για όλους τους εκτός Θεσσαλονίκης πελάτες μας) Αγαπητοί εκδρομείς Σας παρέχουμε δωρεάν χώρο στάθμευσης του οχήματός

Διαβάστε περισσότερα

www.afroditivenushotel.gr

www.afroditivenushotel.gr ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4 ΕΠ/17-5-11 Αθήνα, 23-5-11 Προς Tα Εργατικά Κέντρα και τις Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Συνάδελφοι, Σε συνέχεια της Εγκυκλίου µας υπ αριθµ 3/31-3-2011, που αφορά το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΔΙΑΚΟΠΈΣ & ΤΑΞΊΔΙΑ 2015

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΔΙΑΚΟΠΈΣ & ΤΑΞΊΔΙΑ 2015 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΔΙΑΚΟΠΈΣ & ΤΑΞΊΔΙΑ 2015 ΕΚΔΡΟΜΉ ΣΕΛ ΕΚΔΡΟΜΉ ΣΕΛ ΤΙ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΊΖΩ 1 ΠΡΈΒΕΖΑ 2 ΛΕΥΚΆΔΑ 3 ΠΆΡΓΑ 4 ΣΑΝΤΟΡΊΝΗ 5 ΣΚΙΆΘΟΣ 7-8 ΘΆΣΟΣ 9 ΚΑΒΆΛΑ 12 ΧΑΛΚΙΔΙΚΉ 13 ΚΡΉΤΗ - ΧΑΝΙΆ & ΡΈΘΥΜΝΟ 15 ΚΡΉΤΗ -

Διαβάστε περισσότερα

Προς Tα Εργατικά Κέντρα και τις Οµοσπονδίες δύναµης

Προς Tα Εργατικά Κέντρα και τις Οµοσπονδίες δύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5 Αθήνα, 4 ΜΑΪΟΥ 2015 ΠΣ/29-4-2015 Προς Tα Εργατικά Κέντρα και τις Οµοσπονδίες δύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Συνάδελφοι, Η Γ.Σ.Ε.Ε. επαναλαµβάνοντας το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

SUNRISE VILLAGE ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ - ΜΕΣΣΗΝΙΑ BEACH HOTEL

SUNRISE VILLAGE ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ - ΜΕΣΣΗΝΙΑ BEACH HOTEL H H H H SUNRISE VILLAGE ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ - ΜΕΣΣΗΝΙΑ BEACH HOTEL Λίγο έξω από το Αχλαδοχώρι και πάνω σε μια όμορφη παραλία βρίσκεται το ξενοδοχείο Sunrise Village ένα φιλόξενο οικογενειακό ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 6-7 Εκδρομές 25ης Μαρτίου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 6-7 Εκδρομές 25ης Μαρτίου 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6-7 Εκδρομές 25ης Μαρτίου Manessis Exclusive Familly Easter Club Φέτος η Πασχαλιά γίνεται μοναδικά αξέχαστη στα Manessis Εxclusive Familly Easter holidays 8 Κέρκυρα, Corfu Chandris 4* sup

Διαβάστε περισσότερα

Hotel Mitsis La Vita 4* ( το δείπνο προσφέρεται στο Grand Hotel )(πόλη) www.mitsishotels.com Διανυκτερεύσεις 7 7 7 7

Hotel Mitsis La Vita 4* ( το δείπνο προσφέρεται στο Grand Hotel )(πόλη) www.mitsishotels.com Διανυκτερεύσεις 7 7 7 7 Hotel Amfitryon 4* Lux Boutique (πόλη) www.amphitryonhotel.gr Τιμή κατά άτομο με πρωινό 270 330 360 340 Επιβάρυνση ημιδιατροφής 70 70 70 70 Επιβάρυνση ημιδιατροφής 0 0 0 0 (σε 4κλινο δωμάτιο) 135 165 185

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρης Ταξιδιωτική Εξυπηρέτηση. Περιεχόμενα

Πλήρης Ταξιδιωτική Εξυπηρέτηση. Περιεχόμενα Πλήρης Ταξιδιωτική Εξυπηρέτηση Περιεχόμενα Ομαδικά ταξίδια στην Ευρώπη Αεροπορικά και Οδικά ταξίδια στην Ευρώπη προσαρμοσμένα στις επιθυμίες σας, πάντα στις καλύτερες τιμές. Ομαδικά εξωτικά ταξίδια Τα

Διαβάστε περισσότερα

Fiesta MIRAMARE HOTEL ERETRIA**** & με εκδρομικό πρόγραμμα

Fiesta MIRAMARE HOTEL ERETRIA**** & με εκδρομικό πρόγραμμα 1 Αιδηψός - Λίμνη - Άγ Ιωάννης Ρώσος - Κύμη - Παναγία Φανερωμένη - Αρχαιολογικό Ερέτριας - Αγ.Γεώργιος Αρμάς Fiesta MIRAMARE HOTEL ERETRIA**** & με εκδρομικό πρόγραμμα 1η μέρα: Αθήνα - Αρκίτσα - Αιδηψός

Διαβάστε περισσότερα

4 ΗΜΕΡΕΣ/3 ΝΥΧΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

4 ΗΜΕΡΕΣ/3 ΝΥΧΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 4ΗΜΕΡΕΣ/3ΝΥΧΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 4ηµέρες/3νύχτες «Αιγαιοπελαγίτικη Εξερεύνηση» µε το κρουαζιερόπλοιο LOUIS OLYMPIA Παρασκευή Πειραιάς - 11:00 Παρασκευή Μύκονος 18:00 23:00

Διαβάστε περισσότερα

7/8ιμερθ Δυτικι Μεςόγειοσ με το ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ κρουαηιερόπλοιο του κόςμου Allure of the Seas

7/8ιμερθ Δυτικι Μεςόγειοσ με το ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ κρουαηιερόπλοιο του κόςμου Allure of the Seas 7/8ιμερθ Δυτικι Μεςόγειοσ με το ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ κρουαηιερόπλοιο του κόςμου Allure of the Seas Επιβίβαςη/Αποβίβαςη Ρώμη Διάρκεια: 30 Ιουλίου με 06 Αυγοφστου Το Allure of the Seas ο πιο καυτόσ νζοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΖΙΒΑΡΗ 2013 Πακέτα 5 διανυκτερεύσεων τιμές κατ άτομο

ΖΑΝΖΙΒΑΡΗ 2013 Πακέτα 5 διανυκτερεύσεων τιμές κατ άτομο H Zanzibar ή Unguja" το καλύτερα κρυμένο μυστικό του Ινδικού, το νησί καρυκευμάτων σας προσκαλεί στις χρυσές ακτές της, στα ζεστά χαμόγελα και την απολαυστική κουζίνα. Ένα νησί με μια ιστορία που χρονολογείται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ-ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΤΕΚ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ-ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΤΕΚ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ-ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΤΕΚ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013 Περιεχόµενα Λεµεσός...3 FOUR SEASONS HOTEL...4 LE MERIDIEN LIMASSOL SPA & RESORT...5 ROYAL APOLLONIA BEACH HOTEL...6 ST. RAPHAEL

Διαβάστε περισσότερα

GALINI WELLNESS SPA & RESORT H H H H H Deluxe

GALINI WELLNESS SPA & RESORT H H H H H Deluxe ...το μυθικκό Grand Hotel των Σπετσών, ζει νέες δόξες! Poseidonion Grace Το ιστορικό Poseidonion Grace πρόσφατα άνοιξε ξανά τις πόρτες του μετά από ένα επιμελές πρόγραμμα ανακαίνισης πέντε ετών, που έδωσε

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα της STAT BANK για τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σ τ η ν Τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ή Ο ι κ ο ν ο μ ί α

Έρευνα της STAT BANK για τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σ τ η ν Τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ή Ο ι κ ο ν ο μ ί α Έρευνα της STAT BANK για τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σ τ η ν Τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ή Ο ι κ ο ν ο μ ί α Αθήνα, Σεπτέμβριος 2008 ΚΑΔΜΕΙΑΣ 17 ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ 118 55. ΑΘΗΝΑ. e-mail: info@statbank.gr. ΤΗΛ. 210.34.27.481

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ. Προσφορές Ξενοδοχείων 2013

ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ. Προσφορές Ξενοδοχείων 2013 ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 05 Ιουνίου 2013 Προσφορές Ξενοδοχείων 2013 Αγαπητά μέλη, Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τις καθιερωμένες προσφορές για διαμονή

Διαβάστε περισσότερα

Πλησιάζει η πιο όμορφη γιορτή του χρόνου

Πλησιάζει η πιο όμορφη γιορτή του χρόνου Πολλές ευχές σε όλους τους πελάτες και φίλους του Splendid για Υγεία, Ευτυχία και Καλά Ταξίδια! Official Agent ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΤΑΞΙΔΙΑ - ΕΚΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Α.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

16/17ιμερθ Πανόραμα Μεςογείου Ι με το πολυτελζσ Norwegian Spirit Επιβίβαςθ Βαρκελώνθ αποβίβαςθ ςτον Πειραιά Διάρκεια: 31 Ιουλίου με 16 Αυγοφςτου

16/17ιμερθ Πανόραμα Μεςογείου Ι με το πολυτελζσ Norwegian Spirit Επιβίβαςθ Βαρκελώνθ αποβίβαςθ ςτον Πειραιά Διάρκεια: 31 Ιουλίου με 16 Αυγοφςτου 16/17ιμερθ Πανόραμα Μεςογείου Ι με το πολυτελζσ Norwegian Spirit Επιβίβαςθ Βαρκελώνθ αποβίβαςθ ςτον Πειραιά Διάρκεια: 31 Ιουλίου με 16 Αυγοφςτου 1 θ θμζρα 31 Ιουλίου: Ελλάδα Βαρκελώνθ Αναχ.: - Συγκζντρωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Special Offer: Lefkada Island ΛΕΥΚΑΔΑ 5 Μέρες/ 5 days

Special Offer: Lefkada Island ΛΕΥΚΑΔΑ 5 Μέρες/ 5 days Special Offer: Lefkada Island ΛΕΥΚΑΔΑ 5 Μέρες/ 5 days ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ / Hotels ΔΙΑΤΡ. Basis ΔΙΠΛΟ Double ΜΟΝΟ Single ΤΡΙΠΛΟ Triple 1ο Παιδί 1 st child 2ο Παιδί 2 nd child ELEANA - Κατ. 3*, Νικιάνα/ Nikiana

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ - ΦΩΤΑ 2014-2015 EARLY BOOKING Τιμοκατάλογος Προσφορών

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ - ΦΩΤΑ 2014-2015 EARLY BOOKING Τιμοκατάλογος Προσφορών ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ - ΦΩΤΑ 201-201 EARLY BOOKING Τιμοκατάλογος Προσφορών ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΩΣ 17/11 ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΒΟΛΟΣ, ΛΑΡΙΣΑ, ΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΚΑΒΑΛΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοδοχείο Τύπος δωµατίου εποχικότητα Qatar γεύµατα Σηµείωση

Ξενοδοχείο Τύπος δωµατίου εποχικότητα Qatar γεύµατα Σηµείωση ΖΑΝΖΙΒΑΡΗ 2014 H Zanzibar ή Unguja" το καλύτερα κρυµένο µυστικό του Ινδικού, το νησί καρυκευµάτων σας προσκαλεί στις χρυσές ακτές της, στα ζεστά χαµόγελα και την απολαυστική κουζίνα. Η πρωτευουσα του νησιου

Διαβάστε περισσότερα

Ginis Vacances S.A - Travel Organization

Ginis Vacances S.A - Travel Organization Ginis Vacances S.A - Travel Organization Athens: 23-25 Ermou st. 10563, Greece Tel: (0030) 211 211 2111, 210 3250401-5, Fax: 210 3237703 e-mail: ginis@ginis.gr / http://www.ginis.gr Το Μπαλί είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα