Δίκλινο. Δίκλινο Μονόκλινο Τρίκλινο Δίκλινο. Τρίκλινο. Δωμάτια με Κζα Κάλαςςα. Οικογενειακό δωμάτιο 4 ατόμων (2 ενιλικεσ & 2 παιδιά 2-12 ετϊν)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δίκλινο. Δίκλινο Μονόκλινο Τρίκλινο Δίκλινο. Τρίκλινο. Δωμάτια με Κζα Κάλαςςα. Οικογενειακό δωμάτιο 4 ατόμων (2 ενιλικεσ & 2 παιδιά 2-12 ετϊν)"

Transcript

1 TRAVEL PLAN Για πληροφορίεσ & κρατήςεισ: Λ. Εκνικισ Αντιςτάςεωσ 12A Νζο Λιμάνι Κζρκυρα Σθλ: (+30) Fax: (+30) Web : www. kingtravel.gr Με το Δικό ςασ μζςον Louis Creta Princess 4* Χανιά Δωμάτια Μερικι Κζα Κάλαςςα 1-30/6 & 13-30/ /7 & 23/8-12/ /7-22/ / Επιβάρυνςθ για ALL INCLUSIVE: Ενιλικεσ: 20 κατ' άτομο ανά διανυκτζρευςθ. Ειδικι προςφορά: 1/6-30/9: Για κρατιςεισ με ελάχιςτθ διαμονι 4 διανυκτερεφςεισ: με All Inclusive: Ζκπτωςθ 15% & με : Ζκπτωςθ 10% ςτισ ανωτζρω τιμζσ Porto Platanias Beach Resort 5* Χανιά Δωμάτιο με Κζα Κιπο Δωμάτιο Μερικι Κζα Κάλαςςα 1-30/6 & 16/9-10/ /7 & 1-15/ /7-31/ / Avra Imperial Beach Resort & Spa 5* Χανιά Δωμάτιο Deluxe Δωμάτιο Deluxe Κζα Κάλαςςα 1-9/6 & 21/9-7/ /6-9/7 & 23/8-20/ /7-22/ /10 50 Δωμάτιο Deluxe Sharing pool Superior Κζα Πιςίνα ι κάλαςςα 1-9/6 & 21/9-7/ /6-9/7 & 23/8-20/ /7-22/ / Panorama Hotel Chania 5* Χανιά Δωμάτια Κζα Κιπο 1-30/6 & 23/8-30/ /7-22/ / Οικογενειακό δωμάτιο 4 ατόμων 1-30/6 & 23/8-30/ /7-22/8 1-31/ ο ι 4ο άτομο παιδί ζωσ 12 ετϊν ςτο 3o άτομο παιδί 0-12 ετϊν ςτο 3ο άτομο παιδί 0-12 ετϊν ςτο 3ο άτομο παιδί ζωσ 12 ετϊν ςτο. Τιμι ανά οικογενειακό δωμάτιο 4 ατόμων Travel Plan 1

2 Perle Resort Hotel & Spa 5* Χανιά Premium Κζα Βουνό Premium Κζα Κάλαςςα 1-26/6 & 19/9-1/ /6-24/7 & 29/8-18/ /7-28/ / Minoa Palace Resort & Spa 5* Χανιά Δωμάτια Κζα Κιπο Δωμ. Κζα Πιςίνα ι Bung. Κζα Κιπο 1-30/6 & 11/9-8/ /7 & 28/8-10/ /7-27/ / Imperial Κζα Κιπο Imperial Κζα Κάλαςςα 1-30/6 & 11/9-8/ /7 & 28/8-10/ /7-27/ / Rethymnotel Minos Mare Royal 5* Ρζκυμνο 1/6-15/7, 21/9-10/ /7-25/ /8-20/ / Early Booking: Ζκπτωςθ 10% για κρατιςεισ από 1/5-31/10 και κα επιβεβαιωκοφν ζωσ 30 μζρεσ πριν από τθν επικυμθτι θμερομθνία άφιξθσ με προκαταβολι 50% του ςυνολικοφ ποςοφ Aquila Rithymna Beach 5* Ρζκυμνο Δωμάτια με Κζα Κιπο 25/4-16/6, 7-31/ /6-7/7, 16/9-6/ /7, 26/8-15/ /7-25/ Bungalow με Κζα Κιπο Οικογενειακό δωμάτιο με Κζα Κιπο (2 ενιλικεσ & 2 παιδιά 2-13 ετϊν) 25/4-16/6, 7-31/ /6-7/7, 16/9-6/ /7, 26/8-15/ /7-25/ Ειδικι Προςφορά: Για κρατιςεισ με διαμονι 1/5-30/6: Στισ 6 διανυκτερεφςεισ, θ 7θ διανυκτζρευςθ Δωρεάν Sensimar Royal Blue Resort & Spa 5* Ρζκυμνο 1/6-8/7, 19/9-6/ /7-16/7, 27/8-18/ /7-26/ Early Booking: Ζκπτωςθ 10% για κρατιςεισ που κα επιβεβαιωκοφν & κα εξοφλθκοφν ζωσ 10/7/11 Iberostar Creta Marine 4* Ρζκυμνο Κεντρικό Κτίριο, Κζα Κάλαςςα Bungalows Standard Κζα Κάλαςςα 1/6-4/7 & 28/8-30/ / /7-27/ / /6-15/7, 21/9-10/10 16/7-25/8 26/8-20/ / Early Booking: Ζκπτωςθ 10% για κρατιςεισ από 1/5-31/10 και κα επιβεβαιωκοφν ζωσ 30 μζρεσ πριν από τθν επικυμθτι θμερομθνία άφιξθσ με προκαταβολι 50% του ςυνολικοφ ποςοφ Rethymnotel Aegean Pearl 5* Ρζκυμνο Superior Guest room κζα κιπο Superior Guest room κζα κάλαςςα 3ο άτομο παιδί ζωσ 12 ετϊν ςτο, 4ο άτομο παιδί ζωσ 12 ετϊν: Ζκπτωςθ 50% 3ο ι 4ο άτομο παιδί 0-4 ετϊν ςτο 3ο ι 4ο άτομο παιδί 5-12 ετϊν: Ζκπτωςθ 50% ςτθν τιμι του ατόμου ςε δίκλινο δωμάτιο Τετράκλινα γίνονται τα bungalow κζα Κιπο & τα Imperial κζα κιπο ι κάλαςςα 3ο άτομο παιδί ζωσ 5 ετϊν ςτο. 3ο άτομο παιδί 6-12 ετϊν ςτο δωμάτιο των γονζων: Ζκπτωςθ 50% Early booking: Ζκπτωςθ 15% για κρατιςεισ που κα επιβεβαιωκοφν & κα εξοφλθκοφν ζωσ 30/6 και αφοροφν τθν περίοδο 1/7/10-31/10/10 3ο άτομο παιδί 2-13 ετϊν ςτο. Όλα τα παιδιά ζωσ 12 ετϊν ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο All inclusive πρόγραμμα. Τιμι ανά οικογενειακό δωμάτιο με κζα κιπο 3ο άτομο παιδί 0-5 ετϊν ςτο δωμάτιο των γονζων: Δωρεάν, 3ο άτομο παιδί 6-12 ετϊν ςτο δωμάτιο των γονζων: Ζκπτωςθ 70% ςτθν τιμι του ατόμου ςε δίκλινο 3ο άτομο παιδί ζωσ 12 ετϊν ςτο Travel Plan 2

3 Agapi Beach 4* Θράκλειο Κεντρικό Κτίριο, Κζα Κάλαςςα Classic Bungalow Κζα Κάλαςςα 1-5/6, 26/9-9/ /6-10/7, 22/8-25/ /7-21/ / Superior Bungalow Exclusive Bungalow 1-5/6, 26/9-9/ /6-10/7, 22/8-25/ /7-21/ / Aldemar Royal Mare & Thalasso 5* Θράκλειο Bungalow Κζα Κιπο Bungalow Κζα Κάλαςςα Bungalow Vip Sharing Pool 1-30/6, 16-30/ /7, 23/8-15/ /8 Ελάχιςτθ διαμονι 7 διαν/ςεισ / /4-31/5, 1-31/ /6, 16-30/9 1-31/7, 23/8-15/9 1-22/8 Ελάχιςτθ διαμονι 7 διαν/ςεισ Οικογενειακι ςουίτα 4 ατόμων sharing pool Out Of the Blue 5* Θράκλειο Oasis Oasis Bungalow Κζα Κιπο Oasis Bung. Μερικι κζα Κάλαςςα 1/5-15/ /7-27/ Ελάχιςτθ διαμονι 7 διαν/ςεισ 28/8-15/ Early Booking: Ζκπτωςθ 10% για κρατιςεισ (εκτόσ από τα Oasis Bungalows) που κα επιβεβαιωκοφν ζωσ 31/5 και κα εξοφλθκοφν ζωσ 15/6/11. The GDM Island 5* Θράκλειο Δωμάτια Casual Δωμάτια Cool XL δωμάτια 1-30/6, 21/9-10/ /7, 1-20/ /7-31/ / Mόνο για ενιλικεσ άνω των 17 ετϊν Blue Palace, A Luxury Collection Resort & Spa 5* Ελοφντα 1-15/6, 21/9-10/10 16/6-14/7, 26/8-20/9 15/7-25/ / /6, 21/9-10/10 16/6-14/7, 26/8-20/9 15/7-25/ /10 Superior Bungalow Κζα Κάλαςςα Superior Bungalow Κζα Κάλαςςα με ιδιωτικι πιςίνα Early Booking: Ζκπτωςθ 10% για κρατιςεισ που κα επιβεβαιωκοφν & κα εξοφλθκοφν ζωσ 30/6/11. (Spring Promo) All Inclusive 3o άτομο παιδί 0-12 ετϊν ςτο ΕΚΣΟ 1-22/8: δωμάτιο των γονζων: Ζκπτωςθ 50% Τιμι ανά οικογενειακι ςουίτα 4 ατόμων. Early Booking: Ζκπτωςθ 10% για κρατιςεισ που κα επιβεβαιωκοφν ζωσ 15/5 και κα εξοφλθκοφν ζωσ 15/6/11 δωμάτιο των γονζων: 65 ανά διανυκτζρευςθ για όλθ τθν περίοδο εκτόσ από τον Οκτϊβριο που είναι Δωρεάν Domes Of Elounda 5* Ελοφντα Open plan ςουίτα με εξωτ.τηακοφηι Open plan ςουίτα με ιδιωτικι πιςίνα 2 άτομα 3 άτομα 2 άτομα 3 άτομα 1-15/5, 10-31/ /5-10/6, 24/9-9/ /6-10/7, 29/8-23/ / / Early Booking: Ζκπτωςθ 20% για κρατιςεισ που κα επιβεβαιωκοφν και κα εξοφλθκοφν ζωσ 15/6/11. Travel Plan 3

4 Aquila Elounda Village 5* Ελοφντα Δωμάτιο με κζα Κιπο/Tower Hotel Δωμάτιο κζα Κάλαςςα/Tower Hotel 1/6-10/7 & 1-10/ /7 & 21/8-30/ / / Δωμάτιο με κζα Κιπο/Executive Δωμάτιο με κζα Κάλαςςα/Executive 1/6-10/7 & 1-10/ /7 & 21/8-30/ / / Junior ουίτα Garden Vip ουίτα 2 άτομα 3 άτομα 2 άτομα 3 άτομα 1/6-10/7 & 1-10/ /7 & 21/8-30/ / / Δωμάτια με Κζα Κιπο Bungalow με Κζα Κιπο 25/4-16/6, 7-31/ /6-7/7, 16/9-6/ /7, 26/8-15/ /7-25/ Bungalow με Κζα Κάλαςςα Κζα Κάλαςςα 25/4-16/6, 7-31/ /6-7/7, 16/9-6/ /7, 26/8-15/ /7-25/ Porto Elounda Deluxe Resort 5* Ελοφντα Porto Deluxe Porto Deluxe Shared Pool 1-10/6, 17/9-2/ /6-15/7, 3-16/ /7-5/8, 27/8-2/ / Rodos Palace 5* Ρόδοσ Δωδεκάνθςα Early booking: Ζκπτωςθ 10% για κρατιςεισ που κα επιβεβαιωκοφν και κα εξοφλθκοφν ζωσ 15/6/11 Ειδικι Προςφορά: Για κρατιςεισ με διαμονι 1/5-30/6: Στισ 6 διαν/ςεισ, θ 7θ διαν/ςθ Δωρεάν. Early booking: Ζκπτωςθ 15% για κρατιςεισ που κα επιβεβαιωκοφν & κα εξοφλθκοφν ζωσ 30/6 και αφοροφν τθν περίοδο 1/7/10-31/10/10 Παιδιά δεκτά άνω των 12 ετϊν. 3o άτομο παιδί 2-12 ετϊν ςτο δωμάτιο των γονζων: Ζκπτωςθ 50% Σιμι ανά Junior ςουίτα ι Garden Vip ουίτα 2, 3ατόμων Mediterranean Hotel 4* Ρόδοσ Δωδεκάνθςα Δωμάτια Κζα Πίςω 1/6-10/7 & 1-10/ /7 & 21/8-30/ / / Mitsis Grand Hotel 5* Ρόδοσ Δωμάτια με Κζα Κιπο Δωμάτια με Κζα κάλαςςα 1-31/5, 16/9-15/ /6-15/ /7-15/ Capsis Rhodes 4* Ρόδοσ Δωμάτια με Κζα Βουνό Δωμάτια με Μερικι Κζα Κάλαςςα 13-31/5, 21/9-15/ /6, 1-20/ /7, 27/8-25/ /8 Ελάχιςτθ διαμονι 7 διαν/ςεισ /5, 21/9-15/ /6, 1-20/ /7, 27/8-25/ /8 Ελάχιςτθ διαμονι 7 διαν/ςεισ Μερικι Κζα Κάλαςςα Κζα Κάλαςςα Οικογεν. δωμάτιο με Κζα Κάλαςςα (2 ενιλικεσ & 2 παιδιά 2-14 ετϊν) All Inclusive 3ο άτομο παιδί ζωσ 12 ετϊν ςτο δωμάτιο των γονζων: Ζκπτωςθ 50%, 4ο άτομο παιδί 2-12 ετϊν: Ζκπτωςθ 50% 3ο άτομο παιδί ζωσ 14 ετϊν ςτο Σιμι ανά οικογενειακό δωμάτιο 4 ατόμων Travel Plan 4

5 Mareblue Cosmopolitan 4* Ρόδοσ Δωδεκάνθςα Κεντρικό Κτίριο ΑΝΝΕΧ 25/4-15/5, 16-31/ /5, 1-15/ /6, 16-30/ /7, 1-15/ /7-31/ /4-15/5, 16-31/ /5, 1-15/ /6, 16-30/9 1-14/7, 1-15/9 15/7-31/ Sun beach Resort 4* Ρόδοσ 26/4-7/5, 9-30/ /5, 25/9-8/10 29/5-9/7, 28/8-24/ /7, 21-27/8 24/7-20/ /4-7/5, 9-30/ /5, 25/9-8/10 29/5-9/7, 28/8-24/ /7, 21-27/8 24/7-20/8 Οικογενειακό δωμάτιο Sheraton Rhodes Resort 5* Ρόδοσ Δωμάτια Classic 1/5-10/6, 1-31/ /6-1/7, 3-30/ /7, 20/8-2/ /7-19/ Οικογενειακό Bungalow ι ΑΝΝΕΧ Οικογεν. δωμάτιο με Κζα Βουνό (2 ενιλικεσ & 2 παιδιά 2-14 ετϊν) Οικογενειακό Bungalow ι ΑΝΝΕΧ (3 ενιλικεσ & 1 παιδί 2-12 ετϊν) Οικογεν. δωμάτιο με Κζα Κάλαςςα (2 ενιλικεσ & 2 παιδιά 2-14 ετϊν) 1/5-10/6, 1-31/10 11/6-1/7, 3-30/9 2-22/7, 20/8-2/9 23/7-19/ Sunshine Rhodes 4* Ρόδοσ Δωδεκάνθςα Δωμάτιο με Κζα Κιπο Δωμάτιο με Κζα Κάλαςςα 1/5-9/7 & 1/9-27/ /7 & 23-31/ /7-22/ Οικογενειακό δωμάτιο Κζα Κιπο (2 ενιλικεσ & 2 παιδιά ζωσ 12 ετϊν) 1/5-9/7 & 1/9-27/ /7 & 23-31/8 24/7-22/ Early Booking: Ζκπτωςθ 10% για κρατιςεισ που κα επιβεβαιωκοφν ζωσ 30/6 και κα εξοφλθκοφν ζωσ 15/7/11. All Inclusive All Inclusive. Τιμι ανά οικογενειακό δωμάτιο 3ο άτομο παιδί ζωσ 14 ετϊν ςτο Σιμι ανά οικογενειακό δωμάτιο 4 ατόμων 3ο άτομο παιδί ζωσ 12 ετϊν ςτο Σιμι ανά οικογενειακό δωμάτιο 4 ατόμων με κζα Κιπο La Marquise Hotel 5* Ρόδοσ Superior Κζα Κιπο Luxury Κζα Πιςίνα-Κάλαςςα 1-18/5, 28/9-29/ /5-13/ /6-13/7, 1-28/ /7-31/ /5, 28/9-29/10 19/5-13/6 14/6-13/7, 1-28/9 14/7-31/8 Οικογενειακι ςουίτα 4 ατόμων Κζα κάλαςςα ι πιςίνα Οικογενειακι ςουίτα 4 ατόμων Κζα κάλαςςα ι πιςίνα (3 ενιλικεσ & 1 παιδί 2-12 ετϊν) Travel Plan 5

6 Louis Colossos Beach 4* Ρόδοσ 1-30/6 & 13-20/ /7 & 23/8-12/ /7-22/ / Οικογενειακό δωμάτιο 1-30/6 & 13-20/9 1-23/7 & 23/8-12/9 24/7-22/8 1-17/ /6 & 13-20/ /7 & 23/8-12/ /7-22/ / All Inclusive Οικογενειακό δωμάτιο 1-30/6 & 13-20/ /7 & 23/8-12/9 24/7-22/8 1-17/ Ειδικι προςφορά: 1/6-30/9: Για κρατιςεισ με ελάχιςτθ διαμονι 4 διανυκτερεφςεισ: με θμιδιατροφι ι με All Inclusive: Ζκπτωςθ 15% ςτισ ανωτζρω τιμζσ Elisium Resort & Spa Hotel 5* Ρόδοσ Deluxe Guestroom κζα κάλαςςα Superior Deluxe Κζα κάλαςςα 1/6-2/ /7, 28/8-20/ /7-27/ Patmos Paradise 3* Πάτμοσ Κζα Κάλαςςα Μερικι Κζα Κάλαςςα Χωρίσ Κζα κάλαςςα Τιμζσ κατόπιν ηιτθςθσ Μitsis Blue Domes 5* Κωσ Δωμάτια με κζα κάλαςςα 1-8/6, 25/9-30/ /6-9/7, 28/8-24/9 10/7-27/ Neptune Hotels 5* Κωσ 1-17/5, 5-31/10 18/5-5/7, 7/9-4/10 6/7-6/9 Κεντρικό Κτίριο Κζα Κιπο Κεντρικό Κτίριο Κζα Κιπο Οικογενειακό δωμάτιο 4 ατόμων (2 ενιλικεσ & 2 παιδιά ζωσ 12 ετϊν) Κεντρικό Κτίριο Κζα Κάλαςςα Οικογενειακό δωμάτιο 4 ατόμων (3 ενιλικεσ & 1 παιδί ζωσ 12 ετϊν) 1-17/5, 5-31/10 18/5-5/7, 7/9-4/10 6/7-6/ Iberostar Kipriotis Panorama & Suites 5* Κωσ Κεντρικό Κτίριο Κζα Κάλαςςα Δωμάτιο με κζα Κιπο Δωμάτιο με Κζα Κάλαςςα 1/6-7/7 & 28/8-30/ /7-27/ / Ειδικι προςφορά: 7-21/6 & 23/9-31/10: Για διαμονι 14 διανυκτερεφςεων, πλθρωμι 12. Για διαμονι 7 διανυκτερεφςεων, πλθρωμι 6. All Inclusive Δωμάτια με Κζα Κιπο Δωμάτια με Κζα κάλαςςα 1-4/6, 18/9-31/ /6-2/7, 21/8-17/ /7-20/ Iberostar Odysseus 5* Κωσ, 4ο άτομο παιδί 2-12 ετϊν: Ζκπτωςθ 50% Early Booking: Ζκπτωςθ 10% για κρατιςεισ που κα επιβεβαιωκοφν ζωσ 15/6/11 και κα εξοφλθκοφν ζωσ 30/6/11. δωμάτιο των γονζων: ζκπτωςθ 75% Τιμζσ ανά οικογενειακό δωμάτιο 4 ατόμων 3ο άτομο παιδί ζωσ 12 ετϊν ςτο δωμάτιο των γονεϊν: Δωρεάν Travel Plan 6

7 Doryssa Seaside Resort 5* άμοσ Νθςιά Ανατ. Αιγαίου Κεντρικό Κτίριο, Κζα Κιπο Κεντρικό Κτίριο, Κζα κάλαςςα 1/6-22/7, 25/8-25/ /7-24/ /9-17/ Samos Bay Beach Hotel 3* άμοσ Νθςιά Ανατ. Αιγαίου Οικογενειακό δωμάτιο 1/5-9/6, 25/9-25/ /6, 11-24/ /6-22/7, 21/8-10/ /7-20/ ο άτομο παιδί 2-5 ετϊν: Δωρεάν 3ο άτομο παιδί 6-12 ετϊν 4,50 4, Varos Village 4* Λιμνοσ Νθςιά Ανατ. Αιγαίου Δωμάτιο Superior 1-15/ /6-15/7, 21-31/8 16/7-20/8 1-30/ Heliotrope Hotels 4* Μυτιλινθ Νθςιά Ανατ. Αιγαίου Τετράκλινο 1-30/6, 1-30/ /7-31/ / Ai Yannis 3* Χίοσ Νθςιά Ανατ. Αιγαίου Junior ουίτα 2 ατόμων 1-24/6, 10-30/9 25/6-24/7, 29/8-9/9 25/7-28/8 Chios Chandris 4* Χίοσ Νθςιά Ανατ. Αιγαίου 1-30/6, 1-30/ /7, /8, Ελάχιςτθ διαμονι 4 διαν/ςεισ San Marco Hotel 4* Μφκονοσ Myconian Κζα Κιπο Myconian Κζα Κάλαςςα Ελάχιζηη διαμονή 5 διαν/ζεις 3-30/6, 9-29/ /7, 26/8-8/ /7-25/ /9-10/ The Myconian K Hotels & Thalasso Spa 5* Μφκονοσ Δωμάτιο Standard 3-23/6* /6-17/7, 26/8-25/ /7-25/ /9-31/ Ειδικι προςφορά: Για κρατιςεισ με άφιξθ 20/6 και αναχϊρθςθ ζωσ 6/7: Ζκπτωςθ 10% ςτισ αναφερόμενεσ τιμζσ Myconian Ambassador Hotel & Thalasso Center 5* Μφκονοσ Δωμάτιο Deluxe 1-23/6, 11/9-1/ /6-21/7, 28/8-10/9 22/7-27/8 2-31/10 Royal Myconian Resort & Thalasso Center 144 5* Μφκονοσ /6 24/6-21/7, 28/8-10/9 22/7-27/8 11/9-1/ /10 Early Booking: Ζκπτωςθ 10% για κρατιςεισ που κα επιβεβαιωκοφν και με προκαταβολι ζωσ 15/6/11 Δωμάτια Κζα Λιμάνι Δωμάτιο Deluxe Τιμι ανά οικογενειακό Δωμάτιο Τιμι ανά junior ςουίτα 2 ατόμων 3ο άτομο παιδί 4-12 ετϊν: Ζκπτωςθ 50%. * εκτόσ Αγ.Πνεφματοσ Travel Plan 7

8 Myconian Imperial Resort & Thalasso Center 5* Μφκονοσ Δωμάτιο Deluxe 1-23/ /6-21/7, 28/8-10/9 22/7-27/8 11/9-1/ / Petinos Beach 4* Μφκονοσ Δωμάτια Κζα κάλαςςα Δωμάτια Executive 1-10/6, 23/9-9/ /6-8/7, 11-23/ /7, 26/8-11/ /7-26/ Petinos Hotel Μφκονοσ 1-10/6, 23/9-9/ /6-8/7, 11-23/ /7, 26/8-11/ /7-26/ Saint John Hotel Villas & Spa 5* Μφκονοσ Δωμάτια με Κζα Κιπο Δωμάτιο με Κζα Κάλαςςα 1-10/6, 23/9-9/ /6-8/7, 11-23/ /7, 26/8-11/ /7-26/ Nissaki Boutique Hotel 4* Μφκονοσ Δωμάτια Deluxe Κζα κάλαςςα Δωμάτια Executive με Κζα Κάλαςςα 1-10/6, 23/9-9/ /6-8/7, 11-23/9 8-29/7, 26/8-11/9 29/7-26/ Pelican Bay Art Hotel 4* Μφκονοσ 1-3 άτομα 1-30/6, 5-19/ /7, 22/8-7/ /7-21/ /9-16/ Kouros Hotel 4* Μφκονοσ Standard Κζα Κάλαςςα Deluxe Κζα κάλαςςα ουίτα Κζα κάλαςςα 1-3 άτομα 1-10/6, 1-8/ /6, 1-30/9 1-20/7, 22-31/8 21/7-21/8 Mykonos Theoxenia * Μφκονοσ Superior Κζα Κιπο Superior Κζα Κάλαςςα Deluxe Κζα Κιπο 1/6-11/7, 27/8-19/ /7-26/ /9-16/ Deluxe Κζα Κάλαςςα Junior ςουίτα 2 ατόμων 3 ατόμων 1/6-11/7, 27/8-19/ /7-26/ /9-16/ Porto Naxos 4* Νάξοσ Ελάχιςτθ διαμονι 4 διαν/ςεισ 15/5-15/6, 25/9-10/ /6-15/7, 26/8-24/ /7-25/ Τιμι ανά superior δωμάτιο 1-3 άτομα Τιμι ανά ςουίτα για 1-3 άτομα Τιμι ανά Junior ςουίτα 2, 3 ατόμων 3ο άτομο παιδί 3-12 ετϊν ςε standard δωμάτιο Travel Plan 8

9 Naxos Palace 4* Νάξοσ Τετράκλινο 1-5/6, 3-31/ /6-3/7, 28/8-1/ / /7-28/ Chroma Paros Hotel 3* Πάροσ Δωμάτιο Standard 3ο άτομο παιδί 0-5 ετϊν ςτο δωμάτιο των γονζων: Δωρεάν 3ο άτομο παιδί 6-12 ετϊν: Ζκπτωςθ 50% 1-11/6, 18/9-31/10 Οικογενειακι ςουίτα 4 ατόμων Σιμι ανά Οικογενειακι ςουίτα ατόμων 12/6-16/7 & 28/8-17/ /7-27/ Porto Paros Villas 4* Πάροσ Standard Bungalows, 2 υπνοδωμάτια ουίτα 2 άτομα 3 άτομα 4 άτομα 2 άτομα 3 άτομα Τιμι ανά Standard bungalow με 2 17/6-7/7, 9-19/ υπνοδωμάτια ι ςουίτα 2, 3 ατόμων 8-28/7, 29/8-8/ /7-18/ Archipelagos Resort Hotel 5* Πάροσ Ελάχιςτθ διαμονι 4 διαν/ςεισ 3ο άτομο παιδί 2-5 ετϊν: Δωρεάν 3ο άτομο παιδί 6-12 ετϊν 6/5-9/6, 12-30/9 10/6-14/7, 22/8-11/9 15/7-21/ Paros Agnanti 4* Πάροσ 3ο άτομο παιδί 2-12 ετϊν 1-9/6, 19/9-10/ /6-14/7, 29/8-18/ /7-28/ Caldera's Dolphin 4* αντορίνθ τοφντιο 2 ατόμων τοφντιο 3 ατόμων Διαμζριςμα 4 ατόμων 1-30/6, 11-30/ /7-10/ Τιμι ανά ςτοφντιο ι διαμζριςμα 1-15/ Santorini Palace 4* αντορίνθ Τετράκλινο* 1/6-10/7, 1-30/ /7-31/ *Τιμι ανά τετράκλινο 1-31/ Icons Santorini Prefered Boutique 5* αντορίνθ Deluxe Jacuzzi Senior Suite Jacuzzi 1/6-31/7, 16-30/9 1/8-15/9 1-31/ Santorini Nine Muses Hotel 5* αντορίνθ 1/6-20/7 & 1-30/ /7-31/ / Aressana Spa Hotel & Suites 5* αντορίνθ Δωμάτια ςτο επίπεδο του κιπου Δωμάτια ςτον 1ο όροφο 1/6-15/7, 16/9-10/ /7-15/ Notos Therme & Spa 5* αντορίνθ 1-9/6, 1-31/10 10/6-15/7, 1-30/9 16/7-31/ Mediterranean Beach 4* αντορίνθ Δωμάτια Bungalows 1-8/6, 17/9-20/ /6-6/7, 9-16/ /7, 1-8/ /7-31/ Travel Plan 9

10 Ios Palace Μοσ Happy Room Superior 1-9/6, 1-31/ /6-15/7, 1-30/ /7-31/ Dolphin Bay Hotel 4* φροσ Κζα Κιπο/χωριό Κζα Κάλαςςα 1/5-16/6, 12-30/ /6-7/7, 2-11/ /7, 19/8-1/ /7-18/ Paradise Lifestyle Andros 3* Άνδροσ Τιμζσ κατόπιν ηιτθςθσ Aquis Corfu Holiday Palace 5* Κζρκυρα Δωμάτια με Κζα Λίμνθ 1-30/6, 1-30/ /7, 22-31/ / / Ειδικι προςφορά για οικογζνειεσ: Δφο ενιλικεσ, 1 παιδί ζωσ 14 ετϊν & 1 μωρό, ςτο ίδιο δωμάτιο με τουσ γονείσ: Δωρεάν. Οικογζνειεσ 2 ενιλικεσ & 2 παιδιά 2-14 ετϊν ςε ξεχωριςτά δωμάτια (με ενδιάμεςθ πόρτα): Χρζωςθ ςαν 2 μονόκλινα δωμάτια Marbella Corfu Hotel 5* Κζρκυρα Κτίρια γφρω από τισ πιςίνεσ Ελάχιςτθ διαμονι 4 διαν/ςεισ Δωμάτια με Κζα Κιπο Δωμάτια με Μερικι Κζα Κάλαςςα 26/4-20/5, 24/9-31/ /5-24/6, 10-23/ /6-22/7, 27/8-9/ /7-26/ Κεντρικό Κτίριο Ελάχιςτθ διαμονι 4 διαν/ςεισ Δωμάτια με Κζα Κιπο-βουνό Δωμάτια με Μερικι Κζα Κάλαςςα 26/4-20/5, 24/9-31/ /5-24/6, 10-23/ /6-22/7, 27/8-9/ /7-26/ Κτίρια γφρω από τισ πιςίνεσ Ελάχιςτθ διαμονι 4 διαν/ςεισ Οικογενειακό δωμάτιο Κζα Κιπο Οικογενειακό δωμάτιο Κζα Κάλαςςα 26/4-20/5, 24/9-31/10 21/5-24/6, 10-23/ /6-22/7, 27/8-9/9 23/7-26/ Louis Regency Beach 4* Κζρκυρα Δωμάτια Κζα Βουνό Δωμάτια Κζα Κάλαςςα /7, 23/8-13/ / /7-23/ Δωμάτια Κζα Βουνό Δωμάτια Κζα Κάλαςςα /7, 23/8-13/ All Inclusive 1-17/ /7-23/8 Sunshine Corfu Hotel & Spa 102 4* 1 93 Κζρκυρα 107 Δωμάτια ι bungalows με Κζα Κάλαςςα 1/6-9/7 & 1/9-10/ /7 & 23-31/8 24/7-22/ All Inclusive Οικογενειακό δωμάτιο Κζα Κάλαςςα 1/6-9/7 & 1/9-10/ /7 & 23-31/8 24/7-22/ ο ι 4ο άτομο παιδί ζωσ 12 ετϊν ςτο 3ο άτομο παιδί 2-14 ετϊν ςτο 4ο άτομο παιδί 2-14 ετϊν (κζα λίμνθ): Ζκπτωςθ 50% ςτθν τιμι του ατόμου ςε δίκλινο Early Booking: Ζκπτωςθ 15% για κρατιςεισ που κα επιβεβαιωκοφν ζωσ 31/5 και κα εξοφλθκοφν ζωσ 15/6/11.. Τιμι ανά οικογενειακό δωμάτιο Ειδικι προςφορά: 1/6-30/9: Για κρατιςεισ με ελάχιςτθ διαμονι 4 διαν/ςεισ: με θμιδιατροφι ι All Inclusive: Ζκπτωςθ 15% ςτισ ανωτζρω τιμζσ 3ο ι 4ο άτομο παιδί 2-12 ετϊν ςτο με θμιδιατροφι ι All Inclusive. 3ο άτομο παιδί ζωσ 12 ετϊν ςτο. Τιμι ανά οικογενειακό δωμάτιο Travel Plan 10

11 Mareblue Beach Hotel Corfu 4* Κζρκυρα 1/6-1/7 2-15/7, 3-30/9 16/7-2/9 1-10/ Τετράκλινο * *Τιμι ανά τετράκλινο δωμάτιο για 2 ενιλικεσ & 2 παιδιά 2-12 ετϊν Dassia Chandris 4* Κζρκυρα Δωμάτια με Κζα Βουνό 1/6-8/7, 7-30/ /7, 24/8-7/ /7-24/ / Corfu Chandris 4* Κζρκυρα 1/6-8/7, 7-30/ /7, 24/8-7/ /7-24/8 1-31/ lti Louis Grand Hotel Glyfada Cofru 4* Κζρκυρα Δωμάτια Κζα Βουνό Δωμάτια Κζα Κάλαςςα /7, 23/8-13/ / /7-23/ Οικογενειακό δωμάτιο Κζα Βουνό Οικογενειακό δωμάτιο κζα κάλαςςα (2 ενιλικεσ & 2 παιδιά ζωσ 12 ετϊν) 1-24/7, 23/8-13/9 1-17/10 24/7-23/ Επιβάρυνςθ για ALL INCLUSIVE: Ενιλικεσ: 22 κατ' άτομο θμερθςίωσ. Ειδικι προςφορά: 1/6-30/9: Για κρατιςεισ με ελάχιςτθ διαμονι 4 διαν/ςεισ: με All Inclusive: Ζκπτωςθ 15% & με : Ζκπτωςθ 10% ςτισ ανωτζρω τιμζσ Louis Corcyra Beach 4* Κζρκυρα Δωμάτια Κζα Βουνό Δωμάτια Κζα Κάλαςςα /7, 23/8-13/ / /7-23/ /7, 23/8-13/9 1-17/10 24/7-23/ Επιβάρυνςθ για ALL INCLUSIVE: Ενιλικεσ: 22 κατ' άτομο θμερθςίωσ. Ειδικι προςφορά: 1/6-30/9: Για κρατιςεισ με ελάχιςτθ διαμονι 4 διαν/ςεισ: με All Inclusive: Ζκπτωςθ 15% & με : Ζκπτωςθ 10% ςτισ ανωτζρω τιμζσ Louis Kerkyra Golf 4* Κζρκυρα Δωμάτια Κζα Βουνό Δωμάτια Κζα Κάλαςςα /7, 23/8-13/ / /7-23/ /7, 23/8-13/9 1-17/10 24/7-23/ Οικογενειακό δωμάτιο Κζα Βουνό Οικογενειακό δωμάτιο κζα κάλαςςα (2 ενιλικεσ & 2 παιδιά ζωσ 12 ετϊν) Οικογενειακό δωμάτιο Κζα Βουνό Οικογενειακό δωμάτιο κζα κάλαςςα (2 ενιλικεσ & 2 παιδιά ζωσ 12 ετϊν) Επιβάρυνςθ για ALL INCLUSIVE: Ενιλικεσ: 22 κατ' άτομο θμερθςίωσ. Ειδικι προςφορά: 1/6-30/9: Για κρατιςεισ με ελάχιςτθ διαμονι 4 διαν/ςεισ: με All Inclusive: Ζκπτωςθ 15% & με : Ζκπτωςθ 10% ςτισ ανωτζρω τιμζσ 3ο άτομο παιδί 2-14 ετϊν ςτο 4ο άτομο παιδί 2-14 ετϊν: Ζκπτωςθ 50% 3ο άτομο παιδί 2-14 ετϊν ςτο 4ο άτομο παιδί 2-14 ετϊν: Ζκπτωςθ 50% 4ο άτομο παιδί 2-12 ετϊν ςτο δωμάτιο των γονζων: 25 με θμιδιατροφι ι All Inclusive. Τιμι ανά οικογενειακό δωμάτιο 4ο άτομο παιδί 2-12 ετϊν ςτο δωμάτιο των γονζων: 25 με θμιδιατροφι ι All Inclusive. Τιμι ανά οικογενειακό δωμάτιο 4ο άτομο παιδί 2-12 ετϊν ςτο δωμάτιο των γονζων: 25 με θμιδιατροφι ι All Inclusive. Τιμι ανά οικογενειακό δωμάτιο Travel Plan 11

12 Louis Zante Beach 4* Ηάκυνκοσ Δωμάτιο με κζα Βουνό Δωμάτιο με Κζα Κάλαςςα /7, 23/8-13/ / /7-23/8, Επιβάρυνςθ για ALL INCLUSIVE: Ενιλικεσ: 22 κατ' άτομο θμερθςίωσ. Ειδικι προςφορά: 1/6-30/9: Για κρατιςεισ με ελάχιςτθ διαμονι 4 διαν/ςεισ: με All Inclusive ι με : Ζκπτωςθ 15% ςτισ ανωτζρω τιμζσ Louis Plagos Beach 4* Ηάκυνκοσ Δωμάτιο με κζα Κιπο Δωμάτιο με Κζα Κάλαςςα /7, 23/8-13/ / /7-23/8, /7, 23/8-13/9 1-17/10 24/7-23/8, Δωμάτιο με κζα Κιπο Δωμάτιο με Κζα Κάλαςςα /7, 23/8-13/ / /7-23/8, /7, 23/8-13/9 1-17/10 24/7-23/8, Ειδικι προςφορά: 1/6-30/9: Για κρατιςεισ με ελάχιςτθ διαμονι 4 διανυκτερεφςεισ: με All Inclusive ι με : Ζκπτωςθ 15% ςτισ ανωτζρω τιμζσ Park Hotel 3* Ηάκυνκοσ Τετράκλινο * 1/6-1/7, 25/8-30/ / /7-25/ Mediterranean Beach Resort Hotel 5* Ηάκυνκοσ Δωμάτια χωρίσ Κζα Κάλαςςα 1-30/6, 1-30/ /7-31/ Galaxy Hotel 3* Ηάκυνκοσ Δωμάτια με Μερικι Κζα Κάλαςςα 1-30/6, 16-30/ /7, 26/8-15/9 1-25/8, Ελάχιςτθ διαμονι 7 διαν/ςεισ Best Western Zante Park 4* Ηάκυνκοσ Τετράκλινο 1-30/6, 16-30/ /7, 26/8-15/ /8, Ελάχιςτθ διαμονι 7 διαν/ςεισ 60 Apollonion Resort & Spa 5* Κεφαλονιά Δωμάτια Deluxe 1-9/6, 12/9-15/10 10/6-19/7, 29/8-11/9 20/7-28/8, Ελάχιςτθ διαμονι 7 διαν/ςεισ 1-9/6, 12/9-15/10 10/6-19/7, 29/8-11/9 20/7-28/8, Ελάχιςτθ διαμονι 7 διαν/ςεισ Οικογενειακό δωμάτιο Κζα Βουνό (2 ενιλικεσ & 2 παιδιά ζωσ 12 ετϊν) Οικογενειακό δωμάτιο κζα κάλαςςα Οικογενειακό δωμάτιο Κζα Βουνό Οικογενειακό δωμάτιο κζα κάλαςςα (2 ενιλικεσ & 2 παιδιά ζωσ 12 ετϊν) Οικογενειακό δωμάτιο 4 ατόμων All Inclusive 4ο άτομο παιδί 2-12 ετϊν ςτο δωμάτιο των γονζων: 25 με θμιδιατροφι ι All Inclusive. 3ο ι 4ο άτομο παιδί 2-12 ετϊν ςτο με θμιδιατροφι ι All Inclusive. Τιμι ανά οικογενειακό δωμάτιο. *Τιμι ανά τετράκλινο δωμάτιο για 2 ενιλικεσ & 2 παιδιά 2-12 ετϊν δωμάτιο των γονζων: Ζκπτωςθ 50%. 4ο άτομο παιδί 2-12 ετϊν ςτο δωμάτιο των γονζων: Ζκπτωςθ 50%. 4ο άτομο παιδί 2-12 ετϊν ςτο δωμάτιο των γονζων: Ζκπτωςθ 50% Early Booking: Ζκπτωςθ 10% για κρατιςεισ που κα επιβεβαιωκοφν και κα εξοφλθκοφν ζωσ 30/6/11. 3ο άτομο παιδί 2-12 ετϊν ςτο δωμάτιο των γονζων, μόνο ςε δωμάτιο Deluxe, ςε καναπζ: Δωρεάν. Τιμι ανά οικογενειακό δωμάτιο 4 ατόμων Travel Plan 12

13 Mareblue Apostolata Resort & Spa 4* Κεφαλονιά Δωμάτια Κζα Κάλαςςα Superior Κζα Κάλαςςα 1-15/5, 10-20/ /5, 28/9-9/ /6, 14-27/9 29/6-19/7, 31/8-13/ /7-30/ Οικογενειακό δωμάτιο (2 ενιλικεσ, Οικογενειακό δωμάτιο 1 παιδί 2-6 ετϊν & 1 παιδί 7-12 ετϊν) (2 ενιλικεσ & 2 παιδιά 7-12 ετϊν) 1-15/5, 10-20/ /5, 28/9-9/ /6, 14-27/9 29/6-19/7, 31/8-13/9 20/7-30/ Cephalonia Palace 4* Κεφαλονιά 1-25/6 1-20/7, 27/8-30/ /7-26/8 68 Kythea Resort 4* Κφκθρα Δωμάτια Deluxe 1-30/6, 11-30/ /7, 26/8-10/ /7-25/8 1-31/ Poseidon Resort 5* Λουτράκι Superior Bung Κζα Κιπο Residence Κζα Κιπο 1-30/6, 1-30/ /7, 22-31/ / / Superior Bung Κζα Κάλαςςα Residence Κζα Κάλαςςα 1-30/6, 1-30/ /7, 22-31/ / / Club Hotel Casino Loutraki 5* Λουτράκι Executive Κζα Γεράνεια Deluxe Κζα Κάλαςςα 10-30/6, 1/9-31/ /7-31/ Early Booking: Ζκπτωςθ 10% για κρατιςεισ που αφοροφν το διάςτθμα 1/6-31/10 και κα επιβεβαιωκοφν ζωσ 21 μζρεσ πριν από τθν επικυμθτι θμερομθνία άφιξθσ Semantron Traditional Village 4* Ελαιϊνασ Αιγίου Οικογενειακό δωμάτιο 4 ατόμων 2 ενθλ.& 2παιδιά 2-12ετ. 3 ενθλ.& 1παιδί 2-12ετ. 1/5-9/6, 13/9-31/10 8/7-25/ /6-7/7, 26/8-12/ Alkyon Resort Hotel 5* Βραχάτι 1-9/6, 14-30/6, 1/9-31/10 Παραςκευι, Σάββατο Κυριακι ζωσ & Πζμπτθ Με Ελάχιςτθ διαμονι 7 διαν/ςεισ /7, 26-31/8 Παραςκευι, Σάββατο Κυριακι ζωσ & Πζμπτθ Με Ελάχιςτθ διαμονι 7 διαν/ςεισ /7-6/8 Παραςκευι, Σάββατο Κυριακι ζωσ & Πζμπτθ Με Ελάχιςτθ διαμονι 7 διαν/ςεισ /8-18/8 Με Ελάχιςτθ διαμονι 7 διαν/ςεισ ο άτομο παιδί 2-6 ετϊν ςτο δωμάτιο των γονζων: Δωρεάν. Τιμι ανά οικογενειακό δωμάτιο 3ο άτομο παιδί 2-12 ετϊν Early Booking: Ζκπτωςθ 10% για κρατιςεισ που κα επιβεβαιωκοφν & κα εξοφλθκοφν ζωσ 30/6/11. Ειδικι Προςφορά: Για κρατιςεισ με ελάχιςτθ διαμονι 7 διαν/ςεισ, θ 7θ διαν/ςθ Δωρεάν (stay 7, pay 6) 3ο άτομο παιδί 2-12ετϊν: Δωρεάν, 4ο άτομο παιδί 2-12ετ. (Residence): Ζκπτωςθ 50% ςτθν τιμι του ατόμου ςε δίκλινο 3ο άτομο παιδί 2-12 ετϊν ςε Executive ι Deluxe: Δωρεάν, 4ο άτομο παιδί 2-12 ετϊν ςε Deluxe: Δωρεάν. 1/7-31/8: Παραςκευι & Σάββατο: Τιμζσ ανά οικογ. δωμάτιο 4 ατόμων (2 ενιλ. & 2 παιδιά 2-12 ετϊν ι 3 ενιλ. & 1 παιδί 3-12 ετϊν) Ειδικι Προςφορά: Για κρατιςεισ με ελάχιςτθ διαμονι 7 διαν/ςεισ, θ 7θ διαν/ςθ Δωρεάν (stay 7, pay 6) 3ο άτομο παιδί 0-12 ετϊν ςε Standard ι Superior: Δωρεάν 4ο άτομο παιδί ζωσ 3 ετϊν ςε Superior: Δωρεάν, 4ο άτομο παιδί 4-12 ετϊν ςε superior: 28 ανά διανυκτζρευςθ 3ο άτομο παιδί 0-12 ετϊν ςε Standard ι Superior: Δωρεάν 4ο άτομο παιδί ζωσ 3 ετϊν ςε Superior: Δωρεάν, 4ο άτομο παιδί 4-12 ετϊν ςε superior: 37 ανά διανυκτζρευςθ Travel Plan 13

14 Long Beach 3* Λόγγοσ Αιγίου Κεντρικό Κτίριο Bungalows 1-30/6, 30/8-20/9 Παραςκευι, Σάββατο Κυριακι ζωσ & Πζμπτθ /7, 23-29/8 Παραςκευι, Σάββατο Κυριακι ζωσ & Πζμπτθ /7-22/8 Παραςκευι, Σάββατο Κυριακι ζωσ & Πζμπτθ Kyllini Beach Resort Sports & wellness 4* Κυλλινθ Δωμάτια με Κζα Πάρκο Δωμάτια ι Bungalow Κζα Κάλαςςα Κεντρικό Κτίριο, Κζα Κάλαςςα Κεντρικό κτίριο Pool Front 20-30/5, 2-25/ /5-9/6, 14-30/6, 16/9-1/ /7, 1-15/ /7, 21-31/ /8 Ελάχιςτθ διαμονι 7 διαν/ςεισ Aldemar Olympian Village 5* καφιδιά Κεντρικό Κτίριο, Κζα Κιπο Κεντρικό κτίριο, Κζα κάλαςςα 20-30/5, 2-25/ /5-9/6, 14-30/6, 16/9-1/ /7, 1-15/ /7, 21-31/ /8 Ελάχιςτθ διαμονι 7 διαν/ςεισ Bungalow, Κζα Κιπο Bungalow, Κζα κάλαςςα 20-30/5, 2-25/ /5-9/6, 14-30/6, 16/9-1/ /7, 1-15/ /7, 21-31/ /8 Ελάχιςτθ διαμονι 7 διαν/ςεισ Sunrise Village 4* Πεταλίδι Bungalows με κζα Κιπο (Λςογείου) 1-9/6, 14-30/6, 27/8-22/9 23/9-15/10 1/7-26/ Επιβάρυνςθ για δωμάτιο bungalow 1ου ορόφου με κζα κάλαςςα, bungalow με κζα πιςίνα ι κεντρικό κτίριο με κζα κάλαςςα: 20 το δωμάτιο ανά διανυκτζρευςθ. Akti Taygetos 4* Καλαμάτα Δωμάτια Classic 1-30/6, 23/8-24/ /7, 16-22/ / /6, 9-30/ All Inclusive 24/6-29/7, 26/8-9/ /7-26/ Pavlina Hotel 4* Νιφορζικα-Κάτω Αχαία Ελάχιςτθ διαμονι 7 διαν/ςεισ Δωμάτια Κζα Κιπο 1-30/6, 29/8-30/9 1-31/7 1-28/ Επιβάρυνςθ για δωμάτιο με κζα κάλαςςα: 7 το δωμάτιο ανά διαν/ςθ. Επιβάρυνςθ για δίχωρο δωμάτιο: 35 το δωμάτιο ανά διαν/ςθ Euroxenia Messina Mare 4* Καλό Νερό-Κυπαριςςία Ελάχιςτθ διαμονι 7 διαν/ςεισ τοφντιο Διαμζριςμα 1 άτομο 2 άτομα 3 άτομα 2 άτομα 3 άτομα 4 άτομα 8/7-4/ / Ελάχιςτθ διαμονι 7 διαν/ςεισ 8/7-4/8 5-21/8 Διαμζριςμα 4 ατόμων Aldemar Royal Olympian 5* καφιδιά 3ο άτομο παιδί 0-12 ετϊν ςτο 4ο άτομο παιδί 2-12 ετϊν ςτο δωμάτιο των γονζων: Ζκπτωςθ 50% 3ο άτομο παιδί 0-14 ετϊν ςτο 3ο άτομο παιδί 0-12 ετϊν ςτο 4ο άτομο παιδί 2-12 ετϊν ςτο δωμάτιο των γονζων: Ζκπτωςθ 50% 3ο άτομο παιδί 0-12 ετϊν ςτο. Τιμι ανά ςτοφντιο ι διαμζριςμα δωμάτιο των γονζων: Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν 28 με πρωινό 3ο άτομο παιδί 0-3 ετϊν: Δωρεάν, 3ο άτομο παιδί 4-12 ετϊν ςτο δωμάτιο των γονζων:ϋεκπτωςθ 50% ςτθν τιμι του ατόμου ςε δίκλινο 3o άτομο παιδί 0-6 ετϊν ςτο δωμάτιο των γονζων: Δωρεάν 3ο άτομο παιδί 7-12 ετϊν: 20 ανά διανυκτζρευςθ Travel Plan 14

15 Filoxenia Hotel 4* 1/6-15/7, 1-30/9 16/7-31/8 Elite City Hotel 4* Καλαμάτα Καλαμάτα Δωμάτια με Κζα Κιπο 1-30/6, 1-30/ /7-31/ Porto Vitilo Boutique Hotel 3* Οίτυλο Δωμάτια Κζα Βουνό Δωμάτια Luxury Κζα Κάλαςςα (ιςογείου) 1-30/6, 1/9-31/ /7-31/8 48 Ειδικι προςφορά: 1-31/7 & 1-30/9: Για κρατιςεισ με ελάχιςτθ διαμονι 7 διαν/ςεισ, θ 7θ διαν/ςθ Δωρεάν (stay 7, pay 6). 1-30/6 & 1/9-31/10, Κυριακι-Πζμπτθ: Για κρατιςεισ με ελάχιςτθ διαμονι 3 διανυκτερεφςεισ, θ 3θ διαν/ςθ Δωρεάν (Stay 3 pay 2) Πζτρα & Φωσ Boutique Hotel & Spa Οίτυλο Δωμάτια Deluxe Ελάχιςτθ διαμονι 7 διαν/ςεισ 1-15/7, 4/9-1/10 15/7-10/8, 21/8-30/ / The Westin Resort Costa Navarino 5* Πφλοσ 3ο άτομο παιδί 3-12 ετϊν ςτο δωμάτιο των γονζων: 10 ανά διανυκτζρευςθ. Επιβάρυνςθ για δωμάτιο superior 25 ανά διαν/ςθ 3o άτομο παιδί 0-6 ετϊν ςτο δωμάτιο των γονζων: Δωρεάν 3ο άτομο παιδί 7-12 ετϊν: Ζκπτωςθ 50% Aks Porto Heli 4* Πόρτο Χέλι Πελοπόννησος Δωμάτιο με κζα Κιπο Δωμάτιο με Κζα Κάλαςςα 10-30/6, 29/8-24/ /7, 21-28/ /7-20/ Οικογζνειεσ 2 ενιλ.& 2 παιδιά 0-12 ετϊν ςε ξεχωριςτά δωμάτια: Το δωμάτιο των παιδιϊν: Ζκπτωςθ 30%. Ζνασ ενιλικασ & 1 παιδί ζωσ 12 ετϊν: Ενιλικασ τιμι κατ' άτομο ςε δίκλινο, το παιδί ζκπτωςθ 30%. Aks Hinitsa Bay 4* Πόρτο Χζλι Δωμάτια με Κζα Βουνό 10-30/ /7, 21-28/ /7-20/ /8-24/ Οικογζνειεσ 2 ενιλικεσ & 2 παιδιά 0-12 ετϊν ςε ξεχωριςτά δωμάτια: Το δωμάτιο των παιδιϊν: Ζκπτωςθ 30%. Ζνασ ενιλικασ & 1 παιδί 2-12 ετϊν: Ο ενιλικασ τιμι κατϋάτομο ςε δίκλινο & το παιδί ζκπτωςθ 30%. Ζνασ ενιλικασ & 2 παιδιά 2-12 ετϊν: Ο ενιλικασ τιμι κατϋάτομο ςε δίκλινο & το παιδί ζκπτωςθ 30% & το 2ο παιδί 2-12 ετϊν, δωρεάν Kandia's Castle Hotel, Resort & Thalasso 5* Δρζπανο Δωμάτια Classical Δωμάτια Deluxe 1-30/6 1-21/7 22/7-21/ /8 Amalia Hotel Nauplia 4* Ναφπλιο 1/6-31/10 Παραςκευι & Σάββατο Κυριακι ζωσ & Πζμπτθ Poseidonion Grand Hotel 5* πζτςεσ Αργοςαρωνικόσ 10/6-14/7, 12/9-1/ Deluxe Κζα Κιπο 95 Deluxe Μερικι Κζα Κάλαςςα 15/7-4/8, 28/8-8/9 5-27/ Sirene Blue Resort 4* Πόροσ Αργοςαρωνικόσ Δωμάτιο Classic Δωμάτιο Deluxe 1-10/6 & 18/9-2/ /6-14/7, 4-17/ /7-3/ ο άτομο παιδί 0-12 ετϊν ςτο Early Booking: Ζκπτωςθ 5% για κρατιςεισ που κα επιβεβαιωκοφν ζωσ 15/6 και κα εξοφλθκοφν ζωσ 30/6/11 3ο άτομο παιδί 2-12 ετϊν: Δωρεάν 3ο άτομο παιδί ζωσ 3 ετϊν: Δωρεάν, 3ο άτομο παιδί 4-12 ετϊν: Travel Plan 15

16 Grand Resort Lagonissi 5* Λαγονήσι Luxury room Bay view Deluxe Residence suite with bay view 3ο άτομο ενιλικασ 10/6-14/7, 16/8-16/ /7-15/8 17/9-31/ Thermae Sylla Spa Wellness Hotel 5* Αιδθψόσ Εφβοια Παραςκευι-άββατο Δωμάτια Κζα Κάλαςςα 1-14/6, 1-31/ /6-15/7, 1-30/ /7-31/ / Δωμάτια Κζα Κάλαςςα Κυριακισ ζωσ & Πζμπτθ 1-14/6, 1-31/ /6-15/7, 1-30/ /7-31/ / Ειδικι προςφορά: Για κρατιςεισ με ελάχιςτθ διαμονι 2 διανυκτερεφςεισ, Παραςκευι & άββατο: Δωρεάν θ θμιδιατροφι. Για κρατιςεισ με ελάχιςτθ διαμονι 3 διανυκτερεφςεισ, Κυριακι ζωσ & Πζμπτθ: Δωρεάν θ θμιδιατροφι Κaminos Resort Λίμνθ Ευβοίασ Εφβοια Παραςκευι ζωσ Κυριακι 1-17/ /6 1-21/7 junior Σουίτα (45τμ., ενόσ χϊρου) /7-28/8 170 Δευτζρα ζωσ & Πζμπτθ 1-17/ /6 1-21/7 22/7-28/8 Thalatta Seaside Hotel 4* Holiday Κζα Κάλαςςα 1-16/6, 12/9-26/ /6, 29/8-11/ / /7-28/ θμείωςθ: Για αββατοκφριακα: Οι τιμζσ επιβαρφνονται με 15% και ελάχιςτθ διαμονι 2 διανυκτερεφςεισ Negroponte Resort Eretria 5* Ερζτρια Εφβοια Deluxe Δωμάτιο Κζα Βουνό ι Κιπο 1/6-18/7, 22/8-12/9 18/7-21/ /9-31/ Deluxe Δωμάτιο Κζα Βουνό ι Κιπο 1/6-18/7, 22/8-12/9 18/7-21/8 13/9-31/ Kivo Hotel & Suites 4* κιάκοσ Β.ποράδεσ Ελάχιςτθ διαμονι 4 διαν/ςεισ Δωμάτια Κζα Κάλαςςα Δωμάτια Κζα Κάλαςςα/Aegean 27/4-9/6, 11-30/ /6, 4-10/ /7, 22/8-3/ /7-21/ Skiathos Palace 4* κιάκοσ Β.ποράδεσ Δωμάτια Classic Κζα Κάλαςςα Δωμάτια Modern 1-19/ /5-9/6 & 18/9-31/ /6-21/7 & 29/8-17/ /7-28/ Δωμάτια Modern με κζα κάλαςςα Superior με κζα Κουκουναριζσ 1-19/ /5-9/6 & 18/9-31/ /6-21/7 & 29/8-17/ /7-28/ Αγ. Άννα Εφβοια Superior Holiday Κζα Κάλαςςα. 4ο άτομο παιδί 2-12 ετϊν: Ζκπτωςθ 50% 3ο ι 4ο άτομο παιδί ζωσ 5 ετϊν ςτο, 3ο ι 4ο άτομο παιδί 5-10 ετϊν ςτο δωμάτιο των γονζων: 20 ανά διανυκτζρευςθ Τιμι ανά junior ςουίτα 2 ατόμων δωμάτιο των γονζων Δωρεάν Δωρεάν 3ο άτομο παιδί 0-6 ετϊν ςτο δωμάτιο των γονζων: Δωρεάν, 3ο άτομο παιδί 7-12 ετϊν ςτο δωμάτιο των γονζων: 25 ανά διανυκτζρευςθ με πρωινό. Επιβάρυνςθ για δωμάτια με Κζα Κάλαςςα: 10% ςτισ αναφερόμενεσ τιμζσ εκτόσ του μονόκλινου που είναι μόνο Θζα Βουνό Early Booking: Ζκπτωςθ 10% για κρατιςεισ που κα επιβεβαιωκοφν & κα εξοφλθκοφν 15/6/11 3ο άτομο παιδί 2-5 ετϊν ςτο δωμάτιο των γονζων: Δωρεάν. Early Booking: Ζκπτωςθ 20% για κρατιςεισ τθσ καλοκαιρινισ περιόδου που κα επιβεβαιωκοφν από 1/6 ζωσ 30/6/11 & κα εξοφλθκοφν ζωσ 30/6/11. 4ο άτομο παιδί 2-12 ετϊν: 20 ανά διανυκτζρευςθ Travel Plan 16

17 Mediterranean Village 5* Παραλία Κατερίνθσ Μακεδονία Superior 1/5-7/6, 16/9-31/ /6-14/7, 24/8-15/ /7-23/ Possidi Holidays 5* Ποςείδι Καςςάνδρασ Μακεδονία Ελάχιςτθ διαμονι 4 διαν/ςεισ Bungalow Κεντρικό Κτίριο Κζα Βουνό ι Bungalow Eco Eco 1-31/5, 1-31/ /6, 17-30/ /6-15/7, 27/8-16/ /7-26/ Ελάχιςτθ διαμονι 4 διαν/ςεισ Bungalow Κζα κάλαςςα Κεντρικό Κτίριο 1-31/5, 1-31/ /6, 17-30/ /6-15/7, 27/8-16/ /7-26/ Ελάχιςτθ διαμονι 4 διαν/ςεισ 1-31/5, 1-31/ /6, 17-30/9 16/6-15/7, 27/8-16/9 16/7-26/ Athos Palace 4* Καλλικζα Καςςάνδρασ Μακεδονία Δωμάτια με Κζα Βουνό 2-19/5, 9-30/ /5-23/6, 11/9-8/ /6-21/7, 28/8-10/ /7-27/ Pallini Beach 4* Καλλικζα Καςςάνδρασ Μακεδονία Δωμάτια Μερικι Κζα κάλαςςα Bungalow 1θσ ςειράσ 2-19/5, 9-30/ /5-23/6, 11/9-8/ /6-21/7, 28/8-10/ /7-27/ Bungalow 2θσ ςειράσ Bungalow 3θσ, 4θσ ςειράσ 2-19/5, 9-30/ /5-23/6, 11/9-8/ /6-21/7, 28/8-10/ /6, 17-30/9 18/6-15/7, 27/8-16/9 16/7-26/8 Οικογενειακό δωμάτιο Κζα Κιπο (2 ενιλικεσ & 2 παιδιά 2-13 ετϊν) εκτόσ αν άλλωσ αναφζρεται Οικογενειακό δωμάτιο Κζα Κάλαςςα (2 ενιλικεσ & 2 παιδιά 2-13 ετϊν) /7-27/ Anthemus Sea Beach Hotel 4* Ελιά ικωνίασ Μακεδονία με Κζα Κιπο Δωμάτια με Κζα Κιπο 26/4-3/6, 5-31/ /6, 18/9-4/ /6-16/7, 28/8-17/ /7-27/ Meliton Hotel Porto Carras 5* Ν.Μαρμαράσ Μακεδονία Δωμάτια με κζα το γκολφ Δωμάτια κζα Κάλαςςα ι Μαρίνα 1-17/6, 17-30/ /6-15/7, 27/8-16/9 16/7-26/ Οικογενειακό δωμάτιο Κζα γκολφ Οικογενειακό δωμάτιο Κζα Κάλαςςα 3ο άτομο παιδί 2-5 ετϊν: Δωρεάν, 3ο άτομο παιδί 6-12 ετϊν: Ζκπτωςθ 50% Early booking: Ζκπτωςθ 10% για κρατιςεισ που κα επιβεβαιωκοφν και κα εξοφλθκοφν ζωσ 30/6/11 Eco=Economy 2/5-23/6, 11/9-30/10: 3ο ι 4ο άτομο παιδί 2-12 ετϊν ςτο δωμάτιο των γονζων: Δωρεάν, 24/6-10/9: 3ο άτομο παιδί 2-12 ετϊν: Δωρεάν, 4ο άτομο παιδί 2-12 ετϊν ςτο δωμάτιο των γονζων: Ζκπτωςθ 60% ςτθν τιμι του ατόμου ςε δίκλινο 2/5-23/6, 11/9-30/10 3ο ι 4ο άτομο παιδί 2-12 ετϊν ςτο 24/6-10/9 3ο άτομο παιδί 2-12 ετϊν: Δωρεάν, 4ο άτομο παιδί 2-12 ετϊν ςτο δωμάτιο των γονζων: Ζκπτωςθ 60% Τιμι ανά οικογενειακό δωμάτιο Travel Plan 17

18 1-17/6, 17-30/ /6-15/7, 27/8-16/9 16/7-26/ Eagles Palace Hotel & Spa 5* Ουρανοφπολθ Μακεδονία Δωμάτια με Κζα Κιπο 1-24/6, 12-25/ /6-22/7, 22/8-11/ /7-21/8 1-24/6, 12-25/9 25/6-22/7, 22/8-11/9 23/7-21/8 Atrium Hotel 515 Κάςοσ Μακεδονία 6/6-4/7, 11-27/ /7, 21/8-10/9 25/7-20/8 28/9-16/ Egnatia Grand 5* Αλεξανδροφπολθ Κράκθ Δωμάτια Classic Δωμάτια Deluxe 1-30/6, 1/9-31/ /7-31/ Sivota Diamond Spa Resort 5* φβοτα Ιπειροσ Δωμάτια με Κζα Κιπο Δωμάτια ι Bungalow Κζα Κάλαςςα 27/4-12/6, 26/9-31/ /6, 1-25/ /7-31/ Domotel Ag.Nikolaos Suites 4* φβοτα Ελάχιςτθ διαμονι 7 διαν/ςεισ ουίτα 3 ατόμων (1 υπνοδωμάτιο) 1-10/ /6-8/7, 20/8-2/ /7-5/ / Salvator Villas & Spa 4* Deluxe Δωμάτιο, Sithonia Hotel Porto Carras 5* Ν.Μαρμαράσ Μακεδονία Δωμάτια με κζα το γκολφ Δωμάτια Μερικι κζα Κάλαςςα 1-17/6, 17-30/ /6-15/7, 27/8-16/9 16/7-26/ Δωμάτια με κζα Κάλαςςα Οικογενειακό δωμάτιο Κζα Κάλαςςα Οικογενειακό δωμάτιο Κζα Κιπο (2 ενιλικεσ & 2 παιδιά 3-12 ετϊν) Πάργα Ιπειροσ Junior ςουίτα 2 ατόμων 1/6-3/7, 12-30/9 29/8-11/9 25/7-28/ Grand Serai Congress & Spa 5* Λωάννινα Ιπειροσ Ελάχιςτθ διαμονι 4 διαν/ςεισ 1/6-31/ Domotel Xenia Volou 5* Βόλοσ Κεςςαλία Δωμάτια με Κζα πόλθ Δωμάτια με Κζα κάλαςςα 1/6-31/ Δωμάτιο με Θζα Θάλαςςα Ελάχιςτθ διαμονι 7 διαν/ςεισ 1/6-30/9, εκτόσ αν άλλωσ αναφζρεται Ιπειροσ ουίτα 4 ατόμων (2 υπνοδωμάτια) τθν ειδικι προςφορά περιλαμβάνονται: Καλάκι με φροφτα ςτο δωμάτιο, Ποτό καλωςορίςματοσ ςτο Yaght Club το πρϊτο βράδυ, Δωρεάν είςοδοσ ςτθν εξωτερικι πιςίνα (ξαμπλϊςτρα, πετςζτα), Δωρεάν χριςθ Wellness Dreamway Spa (το Spa δεν λειτουγεί Δευτζρα), Δωρεάν αςφρματο internet Wi-Fi ςτα δωμάτια και ςτουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ, Ζκπτωςθ 30% ςτα πακζτα Spa. 232 Τιμι ανά οικογενειακό δωμάτιο 3ο άτομο παιδί 3-12 ετϊν ςτο Τιμι ανά οικογενειακό δωμάτιο (2 ενιλικεσ & 2 παιδιά 3-12 ετϊν) Early Booking: Ζκπτωςθ 8% για κρατιςεισ που κα επιβεβαιωκοφν & κα εξοφλθκοφν ζωσ 15/6/11 3ο άτομο παιδί 2-12 ετϊν: Δωρεάν Τιμι ανά ςουίτα 3, 4 ατόμων Τιμι ανά ςουίτα 2 ατόμων 3ο άτομο παιδί 2-5 ετϊν: Δωρεάν, 3ο άτομο παιδί 6-12 ετϊν: 35 ανά διαν/ςθ 3ο άτομο παιδί 0-6 ετϊν ςτο δωμάτιο των γονζων: Δωρεάν 3ο άτομο παιδί 0-12 ετϊν ςτο Travel Plan 18

19 Portaria Hotel & Spa 4* Πιλιο Κεςςαλία Superior ςουίτα 2 ατόμων 1/6-30/9 Ελάχιςτθ διαμονι 7 διαν/ςεισ /6-30/ Περιλαμβάνονται: Δωρεάν μία επίςκεψθ ςτο Spa-Health Club για 2 άτομα. Ζκπτωςθ 20% ςτισ κεραπείεσ προςϊπου, ςϊματοσ και μαςάη. Valis Resort 5* Πιλιο Κεςςαλία Δωμάτιο με Κζα Κιπο Δωμάτιο με Κζα κάλαςςα 1-30/6, 1-30/ /7, 21-31/ / San stefano 4* Πιλιο Κεςςαλία Οικογενειακό δωμάτιο (2 ενιλ. & 2 παιδιά 2-12 ετϊν) 1-30/6, 1/9-25/ / /8 202 Thermae Platystomou Resort & Spa 4* Πλατφςτομο τερεά Ελλάδα 1/6-30/ Περιλαμβάνονται: Ελεφκερθ χριςθ τθσ ιαματικισ πιςίνασ (υδρογυμναςτικι, αντίςτροφθ κολφμβθςθ, μαςάη ποδιϊν, αντίςτροφο βάδιςμα, υδρομαςάη, νεροκουρτίνεσ για τον αυχζνα, κανόνια για τθν πλάτθ, τηακοφηι, αερομαςάη, κλπ.) Χριςθ ιαματικισ μπανιζρασ με ακζρια ζλαια, διάρκειασ 20 λεπτϊν. Ζκπτωςθ 10% ςε όλεσ τισ υπθρεςίεσ Spa. Crystal Mountain 2* Άνω Χϊρα Ορεινισ Ναυπακτίασ τερεά Ελλάδα Κυριακι ζωσ & Πζμπτθ 1-30/6, 1-30/ Τετράκλινο 17 Παραςκευι & άββατο 1-30/6, 1-30/9 1/7-31/8, Ελάχιςτθ διαμονι 7 διαν/ςεισ Galini Wellness Spa & Resort 5* Καμζνα Βοφρλα τερεά Ελλάδα Κζα Βουνό Κζα κάλαςςα Κυριακι ζωσ & Πζμπτθ 1-24/ Παραςκευι & άββατο 1-24/7 24/7-23/ εκτόσ αν άλλωσ αναφζρεται Περιλαμβάνονται: Ζνα ποτό ςτο μπαρ "ΛΑΩΝ", Ελεφκερθ χριςθ τθσ εξωτερικισ ιαματικισ πιςίνασ. Ελεφκερθ χριςθ τθσ εςωτερικισ ιαματικισ πιςίνασ (κατόπιν ραντεβοφ & διακεςιμότθτασ). Ελεφκερθ χριςθ του γυμναςτθρίου του Galini Spa. Δωρεάν καλαςςοκεραπεία ανά άτομο/ανά διανυκτζρευςθ (κατόπιν ραντεβοφ & διακεςιμότθτασ) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Οι κρατήςεισ δωματίων με Early booking δεν επιδζχονται καμμία αλλαγή ή ακφρωςη πζραν τησ ημερομηνίασ λήξησ του Early booking. Οι αναγραφόμενεσ παιδικζσ τιμζσ ι εκπτώςεισ ιςχφουν ςτθν περίπτωςθ που τα παιδιά μοιράηονται το ίδιο δωμάτιο με δφο ενιλικεσ Οι Γενικοί Όροι Συμμετοχισ που ιςχφουν είναι αυτοί που αναφζρονται ςτο ζντυπο πρόγραμμά μασ "Καλοκαίρι ςε όλο τον Κόςμο 2011", Σελ Παιδί 3-12 ετϊν ςτο δωμάτιο των γονζων: 15 ανά διανυκτζρευςθ. 3ο άτομο ενιλικασ: 25 ανά διανυκτζρευςθ Τιμι ανά ςουίτα 2 ατόμων 3ο άτομο παιδί 0-5 ετϊν ςτο δωμάτιο των γονζων: Δωρεάν Τιμι ανά οικογενειακό δωμάτιο 3ο άτομο παιδί 0-5 ετϊν ςτο δωμάτιο των γονζων: Δωρεάν 3ο άτομο παιδί 6-12 ετϊν: Ζκπτωςθ 50% 3ο άτομο παιδί 0-12 ετϊν ςτο, 4ο άτομο παιδί 0-5 ετϊν: Δωρεάν, 4ο άτομο παιδί 6-12 ετϊν: 45 ανά διανυκτζρευςθ 7/6/2011 Travel Plan 19

20 Travel Plan 20

ΑΠΟΔΡΑΣΤΕ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!!! ΠΑΣΧΑ- ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ- ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΙΧ ΣΑΣ

ΑΠΟΔΡΑΣΤΕ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!!! ΠΑΣΧΑ- ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ- ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΙΧ ΣΑΣ ΑΠΟΔΡΑΣΤΕ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!!! ΠΑΣΧΑ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΙΧ ΣΑΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΠΟΛΗ ΑΡΑΧΩΒΑ ΑΡΚΑ ΙΑ ( ΗΜΗΤΣΑΝΑ & BYTINA) ATTIKH AXAIA ΒΟΛΟΣ ΓΡΕΒΕΝΑ ΕΛΦΟΙ EYBOIA

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος Ελλάδας Πάσχα 2013 Νούµερο 4 (29/03/13)

Τιµοκατάλογος Ελλάδας Πάσχα 2013 Νούµερο 4 (29/03/13) 1 Ginis Vacances S.A Travel Organization Athens: 2325 Ermou st. 10563 Tel: 0030 210 3250401 Fax: 0030 210 3254745 Email: domestic1@ginis.gr http://www.ginis.gr Τιµοκατάλογος Ελλάδας Πάσχα 2013 Νούµερο

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος ατομικών εκδρομών (με δικό σας μέσον) Πάσχα 2014 τιμές κατ' άτομο σε σελ. 1

Τιμοκατάλογος ατομικών εκδρομών (με δικό σας μέσον) Πάσχα 2014 τιμές κατ' άτομο σε σελ. 1 Τιμοκατάλογος ατομικών εκδρομών (με δικό σας μέσον) Πάσχα 2014 τιμές κατ' άτομο σε σελ. 1 Ξενοδοχείο Περιοχή Διαν/σεις Δίκλινο AQUAMARINA HOTEL ΜΑΤΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 2 115 87 Δωρεάν 59 175 3 160 115 Δωρεάν 85 250

Διαβάστε περισσότερα

FLY & DRIVE ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ

FLY & DRIVE ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ FLY & DRIVE ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ Σκιάθος 4ημ κάθε Κυριακή ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ξενοδοχείο Τοποθεσία Διατροφή ΔΙΚΛΙΝΟ ΤΡΙΚΛΙΝΟ ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΟ ΔΙΚΛΙΝΟ ΤΡΙΚΛΙΝΟ Skiathos Studios Χώρα.- 125 122 119 135

Διαβάστε περισσότερα

Β Ο Ρ Ε Ι Α Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Σ

Β Ο Ρ Ε Ι Α Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Σ Β Ο Ρ Ε Ι Α Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Σ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ANAX/ΣΕΙΣ HM ΔΙΑ/ΦΗ ΔΙΚ/ΝΟ ΜΟΝΟ 3 Ο ΑΤΟΜΟ 1 Ο ΠΑΙΔΙ 2 Ο ΠΑΙΔΙ FAMILY ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΑΤΙ 5*Alkyon Resort& Spa 25/08-30/09 01-24/07 25/07-24/08 3 F/B+ 195 99-12

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012 B ΕΚΔΟΣΗ 15/06/2012

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012 B ΕΚΔΟΣΗ 15/06/2012 ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012 B ΕΚΔΟΣΗ 15/06/2012 PORTO PAROS 4* Sup. ΝΑΟΥΣΑ, ΚΟΛΥΜΠΗΘΡΕΣ ΠΑΡΟΣ Τιμή κατ άτομο με PREMIUM ALL INCLUSIVE 3 ο άτομο 3 ο άτομο 4 ο άτομο έως 12 ετών Μονόκλινο 5 νύχτες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2004

ΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2004 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήν, 11 Ιυνίυ 24 ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΙΝΑ 16-ΑΘΗΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Τηλ. 361.21.67, 361.21.4 ΕΦΟΡΙΑ ΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 24 Συνάδελφι, Σς ενηµερώνυµε γι τις κάτωθι πρσφρές τυ Πρκτρείυ

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά & Θεοφάνεια Τιμοκατάλογος ατομικών εκδρομών στην Ελλάδα

Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά & Θεοφάνεια Τιμοκατάλογος ατομικών εκδρομών στην Ελλάδα Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά & Θεοφάνεια Τιμοκατάλογος ατομικών εκδρομών στην Ελλάδα (με δικό σας μέσον) Δείτε επίσης τον τιμοκατάλογο των οργανωμένων Εκδρομών στην Ελλάδα 1 Ξενοδοχείο Προορισμός Ημερομηνίες

Διαβάστε περισσότερα

...και δώρο. 8ήμερες καλοκαιρινές. www.thelodiakopes.gr. στισ καλυτερεσ τιμεσ. στα καλύτερα 5*, 4* και 3* sup. ξενοδοχεία me hμιδιατροφη

...και δώρο. 8ήμερες καλοκαιρινές. www.thelodiakopes.gr. στισ καλυτερεσ τιμεσ. στα καλύτερα 5*, 4* και 3* sup. ξενοδοχεία me hμιδιατροφη 8ήμερες καλοκαιρινές στα καλύτερα 5*, 4* και 3* sup. ξενοδοχεία me hμιδιατροφη στισ καλυτερεσ τιμεσ...και δώρο 3ήμερες ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ...όσους πραγματοποιήσουν την κράτηση των διακοπών τους έως 30/06/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΑΣΧΑ 2012

ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΑΣΧΑ 2012 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΑΣΧΑ 2012 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑ Α ΠΗΛΙΟ: Αρχοντικό Ναουµίδη 5*, Πορταριά Πάσχα: από 300 για 3 διανυκτερεύσεις µε πρωινό Pelion Resort 4*, Πορταριά Πάσχα: από 470 για 3 διανυκτερεύσεις µε πρωινό,

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ρ Α Κ Η Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Υ Π Ο Λ Η Κ Α Β Α Λ Α X A Λ Κ Ι Δ Ι Κ Η

Θ Ρ Α Κ Η Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Υ Π Ο Λ Η Κ Α Β Α Λ Α X A Λ Κ Ι Δ Ι Κ Η Θ Ρ Α Κ Η Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Υ Π Ο Λ Η Κ Α Β Α Λ Α ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ANAX/ΣΕΙΣ HM ΔΙΑ/ΦΗ ΔΙΚ/ΝΟ ΜΟΝΟ 3 Ο ΑΤΟΜΟ 1 Ο ΠΑΙΔΙ 2 Ο ΠΑΙΔΙ FAMILY ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 09/06-10/07 4 A/I 142 205 100-12 δωρεάν

Διαβάστε περισσότερα

Τιμές κατ άτομο ανά διανυκτέρευση εκτός αν άλλως αναφέρεται

Τιμές κατ άτομο ανά διανυκτέρευση εκτός αν άλλως αναφέρεται Apollonion Resort & Spa 5* Κεφαλονιά 1/6-8/7 & 7-27/9 9-22/7, 24/8-6/9 23/7-23/8 28/9-31/10 1/6-8/7 & 7-27/9 9-22/7, 24/8-6/9 23/7-23/8 28/9-31/10 1/6-8/7 & 7-27/9 9-22/7, 24/8-6/9 23/7-23/8 28/9-31/10

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΚΔΟΣΗ - ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ 21/03/ Πάσχα ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΟΛΟ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ

Α ΕΚΔΟΣΗ - ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ 21/03/ Πάσχα ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΟΛΟ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ Α ΕΚΔΟΣΗ - ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ 21/03/2016 2016 Πάσχα ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΟΛΟ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕΛΙΔΑ 1-6 ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜOΣ ΗΜΕΡΑ ΑΝ/ΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΣ 2013

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΣ 2013 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΣ 2013 Alexia Hotel & Studios 3* - Ρόδος 07.05.13-05.06.13-03.07.13-17.07.13-28.08.13-12.09.13-04.06.13 02.07.13 16.07.13 27.08.13 11.09.13 26.10.13 Studio - RR 2Ad 30 35 50 60 35 30

Διαβάστε περισσότερα

EXPERIENCE ΚΡΗΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΣΠΟΡΑΔΕΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΔΥΤΙΚΗ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ & ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

EXPERIENCE ΚΡΗΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΣΠΟΡΑΔΕΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΔΥΤΙΚΗ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ & ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ > ΧΙΟΣ ΗΛΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ ΣΑΜΟΣ ΠΑΞΟΙ ΡΕΘΥΜΝΟ ΣΚΥΡΟΣ ΚΩΣ ΣΥΜΗ ΠΙΕΡΙΑ ΠΑΡΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΑΝΔΡΟΣ ΛΕΣΒΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΣΙΦΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΙΘΑΚΗ ΣΚΟΠΕΛΟΣ > EXPERIENCE Greece ΚΡΗΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΣΠΟΡΑΔΕΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλονιά. Επτάνησα με δικό σας μέσο Καλοκαίρι 2011. ELEFTHERIA APARTMENTS Φελμάτα Μακρύς Γιαλός. STELLA APARTMENTS Υισκάρδο. HOTEL AMMES βορονάτα

Κεφαλονιά. Επτάνησα με δικό σας μέσο Καλοκαίρι 2011. ELEFTHERIA APARTMENTS Φελμάτα Μακρύς Γιαλός. STELLA APARTMENTS Υισκάρδο. HOTEL AMMES βορονάτα Κεφαλονιά ELEFTHERIA APARTMENTS Φελμάτα Μακρύς Γιαλός Μόνο διαμονή 10/06-19/07 20/07-10/09 11/09-30/09 Διαμέρισμα 4 ατόμων 68 125 STELLA APARTMENTS Υισκάρδο Μόνο διαμονή 25/06-22/07 23/07-19/08 20/08 09/09

Διαβάστε περισσότερα

καλοκαιρινών διακοπών

καλοκαιρινών διακοπών 8ήμερα πακέτα καλοκαιρινών διακοπών στα καλυτερα 5*, 4* & 3* superior Ξενοδοχεια στισ kaλυτερεσ τιμεσ!!! δειτε ολα τα ξενοδοχεια στο 16/06-06/07 & 25/08-29/09 07/07-20/07 21/07-24/08 ΖΑΚΥΝΘΟΣ MABELY HOTEL

Διαβάστε περισσότερα

Δωρεάν. Παιδί έως 04 ετών Δωρεάν 4 250. Δωρεάν 4 180. Δωρεάν 4 295 (για κρατήσεις μέχρι 20/04) Παιδί έως 05 ετών Δωρεάν

Δωρεάν. Παιδί έως 04 ετών Δωρεάν 4 250. Δωρεάν 4 180. Δωρεάν 4 295 (για κρατήσεις μέχρι 20/04) Παιδί έως 05 ετών Δωρεάν ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ: Ακτή Ποσειδώνος 38, στον Ηλεκτρικό Σταθμό του Πειραιά 18531, Πειραιάς. Τηλ. 210 4101601. Φαξ: 210 4101603 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ: Φιλελλήνων 7, Πλατεία Συντάγματος, 10557, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑ 2014. ΡΟ ΟΣ 4ηµέρες & 5ηµέρες µε AEGEAN AIRLINES. Parking στην περιοχή του αεροδρομίου "SKYPARK", 4 ΗΜΕΡΕΣ, 25 5 ΗΜΕΡΕΣ, 30 Β ΕΚ ΟΣΗ 13/03/2014

ΠΑΣΧΑ 2014. ΡΟ ΟΣ 4ηµέρες & 5ηµέρες µε AEGEAN AIRLINES. Parking στην περιοχή του αεροδρομίου SKYPARK, 4 ΗΜΕΡΕΣ, 25 5 ΗΜΕΡΕΣ, 30 Β ΕΚ ΟΣΗ 13/03/2014 Β ΕΚ ΟΣΗ 13/03/2014 ΠΑΣΧΑ 2014 ΡΟ ΟΣ 4ηµέρες & 5ηµέρες µε AEGEAN AIRLINES ( DAYUSE ΣΤΟ RODOS PALACE) ΠΑΚΕΤΟ 4 ΗΜΕΡΩΝ 18/04 ΠΑΚΕΤΟ 5 ΗΜΕΡΩΝ 17/04 Parking στην περιοχή του αεροδρομίου "SKYPARK", 4 ΗΜΕΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Τιμές κατ' άτομο για τις αντίστ. διανυκτ/σεις 2κλινο 3ο άτομο 1κλινο 1ο παιδί 2ο παιδί. 135 ως 6 6/5 SND /8

Τιμές κατ' άτομο για τις αντίστ. διανυκτ/σεις 2κλινο 3ο άτομο 1κλινο 1ο παιδί 2ο παιδί. 135 ως 6 6/5 SND /8 ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ Προορισμός Ξενοδοχείο Αναχωρήσεις Είδος Δωματίου ΠΗΛΙΟ ΣΚΙΑΘΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ LIMIRA MARE ESPERIA AVALON ΤΗΝΟΣ AEOLOS BAY 1/9 & 8/9 4/3 GINIS VACANCES S.A. - TRAVEL ORGANIZATION http://www.ginis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚ Η ΤΙΜΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ. ΗΜΕΡΟΒΙΓΛΙ πρωινό 445 225 120 1.495

ΠΑΙΔΙΚ Η ΤΙΜΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ. ΗΜΕΡΟΒΙΓΛΙ πρωινό 445 225 120 1.495 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 4 ΗΜΕΡΕΣ 13-16/04 με απευθείας πτησεις της ASTRA AIRLINES ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΑΙΔΙΚ Η SANTA MARIA/PORTO CASTELO ΦΗΡΑ πρωινο 295 225 50 - STAR HOTEL/MAISTROS HOTEL ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ/ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο διοργανωτής.

Ο διοργανωτής. Ta καλύτερα ξενοδοχεία θα είναι και πάλι εδώ 24-25 Νοεμβρίου 2016 Ο διοργανωτής Η SWOT δραστηριοποιείται στο χώρο του τουρισμού και εξειδικεύεται στη Διαχείριση & Οργάνωση Τουριστικών Επιχειρήσεων, στην

Διαβάστε περισσότερα

Ο διοργανωτής.

Ο διοργανωτής. Ta καλύτερα ξενοδοχεία θα είναι και πάλι εδώ 24-25 Νοεμβρίου 2016 Ο διοργανωτής Η SWOT δραστηριοποιείται στο χώρο του τουρισμού και εξειδικεύεται στη Διαχείριση & Οργάνωση Τουριστικών Επιχειρήσεων, στην

Διαβάστε περισσότερα

Ο διοργανωτής.

Ο διοργανωτής. Ta καλύτερα ξενοδοχεία θα είναι και πάλι εδώ 24-25 Νοεμβρίου 2016 Ο διοργανωτής Η SWOT δραστηριοποιείται στο χώρο του τουρισμού και εξειδικεύεται στη Διαχείριση & Οργάνωση Τουριστικών Επιχειρήσεων, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Έκδοση Β 23/06/2012

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Έκδοση Β 23/06/2012 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Έκδοση Β 23/06/2012 Αγαπητοί πελάτες λόγω διαρκών προσφορών οι του τιμοκαταλόγου συνεχώς αναπροσαρμόζονται. Παρακαλούμε για την έγκυρη ενημέρωσή σας, όπως απευθύνεστε στο προσωπικό του γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΤΙΜΕΣ ΚΑΤ' ΑΤΟΜΟ) Νo 9 (03/07/12)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΤΙΜΕΣ ΚΑΤ' ΑΤΟΜΟ) Νo 9 (03/07/12) GINIS VACANCES S.A. TRAVEL ORGANIZATION http://www.ginis.gr Email: ginis@ginis.gr Αθήνα: Ερµού 2325 10563 Τηλ: 21032504015, 21032412179 Fax: 2103237703 & 3254745 Αγαπητοί φίλοι ταξιδιώτες, Στον φετινό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΣΧΑ 2013. άτομο. κλινο 3 ο. Τύπος Δωματίου. 03-06/05 4 Standard 193 115 265 97. Standard 195. Superior 225. Standard 152.

ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΣΧΑ 2013. άτομο. κλινο 3 ο. Τύπος Δωματίου. 03-06/05 4 Standard 193 115 265 97. Standard 195. Superior 225. Standard 152. Τιμές κατ σε ΕΥΡΩ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ AKTI TAYGETOS * Καλαμάτα ALKYON 5* Βραχάτι Κορινθίας CLUB CASINO 5* Λουτράκι Standard 193 115 265 97 0-06/05 3 Standard 195 Superior 225 Standard 152 Superior 172 Executive

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 2013

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 2013 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 2013 Anastasia aptms - Φούρκα 28.04.13-01.06.13-26.09.13-31.05.13 25.09.13 31.10.13 Double Room- BB 2Ad 30 45 30 Double Room- BB 2Ad+1ch(2-11) 30 45 30 Double Room- BB 2Ad+2ch(2-11)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 (Νο 16 05/09/14) ΤΙΜΕΣ ΚΑΤ' ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ 5 ή 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 (Νο 16 05/09/14) ΤΙΜΕΣ ΚΑΤ' ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ 5 ή 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ Ginis Vacances S.A. - Travel Organization Athens: 23-25 Ermou st. 10563, Greece Tel: (0030) 211 211 2111, 210 3250401-5, Fax: 210 3237703 E-mail: ginis@ginis.gr / http://www.ginis.gr ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 30/06, έπειτα θα προσαυξηθούν περίπου 15% Η προσφορά ισχύει για περιορισμένο αριθμό δωματίων.

Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 30/06, έπειτα θα προσαυξηθούν περίπου 15% Η προσφορά ισχύει για περιορισμένο αριθμό δωματίων. SUNSHINE RHODES 4* Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 30/06, έπειτα θα προσαυξηθούν περίπου 15% Η προσφορά ισχύει για περιορισμένο αριθμό δωματίων. Τιμή κατ άτομο για 5 διανυκτερεύσεις με εκπληκτικό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2012

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2012 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2012 ΠΑΡΟΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΤ ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ 4 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (BLUE STAR FERRIES) MINOIS VILLAGE SUITES HOTEL & SPA 4* ( ΠΑΡΑΣΠΟΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τιμή κατ άτομο με ημιδιατροφή 26/7-20/8. 3 ο άτομο -30% -30% -30% -30% -30% -30%

Τιμή κατ άτομο με ημιδιατροφή 26/7-20/8. 3 ο άτομο -30% -30% -30% -30% -30% -30% Χανιά με ATRION RESORT HOTEL & APTS 3* ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ-ΧΑΝΙΑ 1/6-30/6 16/9-30/9 1/7-25/7 21/8-15/9 26/7-20/8 1/6-30/6 16/9-30/9 1/7-25/7 21/8-15/9 26/7-20/8 Δίκλινο 210 235 275 275 325 369 3 ο άτομο παιδί

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΘΑΡΑ ΕΥΤΕΡΑ & ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ 2012. Καθαρά ευτέρα: από 204 για 3 διανυκτερεύσεις σε δίκλινο δωµάτιο µε πρωινό

ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΘΑΡΑ ΕΥΤΕΡΑ & ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ 2012. Καθαρά ευτέρα: από 204 για 3 διανυκτερεύσεις σε δίκλινο δωµάτιο µε πρωινό ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΘΑΡΑ ΕΥΤΕΡΑ & ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ 2012 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑ Α ΠΗΛΙΟ: Αρχοντικό Ναουµίδη 5*, Πορταριά. Καθαρά ευτέρα: από 300 για 3 διανυκτερεύσεις σε δίκλινο δωµάτιο µε πρωινό Pelion Resort 4*,

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος Ατομικών & Οργανωμένων Εκδρομών

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος Ατομικών & Οργανωμένων Εκδρομών Αναλυτικός Τιμοκατάλογος Ατομικών & Οργανωμένων Εκδρομών Ατομικές Εκδρομές με δικό σας μέσο (όλες οι τιμές είναι ανά άτομο) Ξενοδοχείο Περιοχή Περίοδος Διαν/σεις Δίκλινο ALKYON RESORT 5* ΒΡΑΧΑΤΙ 6-8/0

Διαβάστε περισσότερα

Πάρος. Σιμοκατάλογος Ελλάδας Καλοκαίρι 2011. MARINERO HOTEL (Γ Κατηγορίας) Νάουσσα. PAROS PHILOXENIA HOTEL (Β Κατηγορίας) Νέα Φρυσή Ακτή

Πάρος. Σιμοκατάλογος Ελλάδας Καλοκαίρι 2011. MARINERO HOTEL (Γ Κατηγορίας) Νάουσσα. PAROS PHILOXENIA HOTEL (Β Κατηγορίας) Νέα Φρυσή Ακτή Πάρος MARINERO HOTEL (Γ Κατηγορίας) Νάουσσα Με Πρωινό 15/09-30/09 20/06-20/07 21/07-27/08 28/08-14/09 Μονόκλινο 322 413 586 Δίκλινο 228 283 378 Σρίκλινο 215 265 248 Δίκλινο SUPERIOR 263 343 430 Σρίκλινο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΤΙΜΕΣ ΚΑΤ' ΑΤΟΜΟ) Νo 4 (21/6/13)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΤΙΜΕΣ ΚΑΤ' ΑΤΟΜΟ) Νo 4 (21/6/13) GINIS VACANCES S.A. TRAVEL ORGANIZATION http://www.ginis.gr Email: ginis@ginis.gr Αθήνα: Ερµού 2325 10563 Τηλ: 210324015, 21032412179 Fax: 2103237703 & 3254745 Αγαπητοί φίλοι ταξιδιώτες, Στον φετινό µας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012 Julia Htl 2*+ Φούρκα ΟΦΗ ATOMA 31.05.12-01.07.12-01.08.12-01.09.12-30.06.12 31.07.12 31.08.12 30.09.12 Double Room-Standard AL 2Ad 55 55 75 75 Double Room-Standard

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ- ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2015 Early Bookings (Νο 1 24/04/15) ΤΙΜΕΣ ΚΑΤ' ΑΤΟΜΟ ΜΕ Ι.Χ.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ- ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2015 Early Bookings (Νο 1 24/04/15) ΤΙΜΕΣ ΚΑΤ' ΑΤΟΜΟ ΜΕ Ι.Χ. Ginis Vacances S.A. - Travel Organization Athens: 23-25 Ermou st. 10563, Greece Tel: (0030) 211 211 2111, 210 3250401-5, Fax: 210 3237703 E-mail: ginis@ginis.gr / http://www.ginis.gr ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-

Διαβάστε περισσότερα

Χαλκιδική Με δικό σας μεταφορικό μέσο

Χαλκιδική Με δικό σας μεταφορικό μέσο Χαλκιδική Με δικό σας μεταφορικό μέσο STEFANI HOTEL*** άρτη ιθωνία Με Πρωινό 01/07-31/07 01/08 31/08 Δίκλινο 165 198 Σρίκλινο 148 178 HOTEL ELEA VILLAGE*** Ακτή Ελιά ιθωνία Με Πρωινό 11/06-22/07 23/07

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2015

ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2015 ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2 1 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ LINTZI 2*sup Αρκούδι Κυλλήνη IONIAN BEACH 3* All Inclusive & ημιδιατροφή Λακόπετρα Κάτω Αχαΐα 115/ & 2/830/9 115 80 10 1/20/7 135 85 185 21/725/8 170 95 245 29/52/7 &

Διαβάστε περισσότερα

Kempinski Grand Arena 5* (Ski in - Ski out)

Kempinski Grand Arena 5* (Ski in - Ski out) Kempinski Grand Arena 5* (Ski in - Ski out) 2-13/12/2012 (Παρασκευή & Σάββατο) 2-13/12/2012 (Κυριακή - Πέμπτη) 14-20/12/2012 (Παρασκευή & Σάββατο) 14-20/12/2012 (Κυριακή - Πέμπτη) 21-26/12/2012 (Χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2015

ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2015 ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2 1 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ LINTZI 2*sup Αρκούδι Κυλλήνη IONIAN BEACH 3* All Inclusive & ημιδιατροφή Λακόπετρα Κάτω Αχαΐα 115/ & 2/830/9 115 80 10 1/20/7 135 85 185 21/725/8 170 95 245 29/52/7 &

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ''KAΛΟΚΑΙΡΙ'' 2015 ΡΟΔΟΣ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 01-10/06 50 11-30/06 60 ΔΩΡΕΑΝ 01/07-25/08 89 ΔΩΡΕΑΝ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ''KAΛΟΚΑΙΡΙ'' 2015 ΡΟΔΟΣ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 01-10/06 50 11-30/06 60 ΔΩΡΕΑΝ 01/07-25/08 89 ΔΩΡΕΑΝ Α' εκδοση: 09 Ιουνίου 2015 ΞΕΝΟΔΟΧEIO ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ''KAΛΟΚΑΙΡΙ'' 2015 ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ!!!ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ!!! PARKING ΣΤΟ SKYPARK ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ 4ΗΜ 15 18

Διαβάστε περισσότερα

Πάσχα 2013 στη Ρόδο 4ηµέρες 03-06/05/2013( ΩΡΕΑΝ DAYUSE ΣΤΟ RODOS PALACE) ΠΑΚΕΤΟ ΙΑΚΟΠΩΝ

Πάσχα 2013 στη Ρόδο 4ηµέρες 03-06/05/2013( ΩΡΕΑΝ DAYUSE ΣΤΟ RODOS PALACE) ΠΑΚΕΤΟ ΙΑΚΟΠΩΝ Πάσχα 2013 στη Ρόδο 4ηµέρες 03-06/05/2013( ΩΡΕΑΝ DAYUSE ΣΤΟ ) ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΑΤΡΟΦΗ ΤΙΜΗ ΕΝΗΛΙΚΑ ΠΑΙ Ι 2-12 ΕΤΩΝ FAMILY ROOMS ATHENA 3* ΠΟΛΗ ΠΡΩΪΝΟ 225 165 DIONYSOS 4* ΙΞΙΑ ΠΡΩΪΝΟ 225 165 695 AMPHITRYON

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 2013

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 2013 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 2013 Anastasia aptms - Φούρκα 28.04.13-01.06.13-26.09.13-31.05.13 25.09.13 31.10.13 Double Room- BB 2Ad 30 45 30 Double Room- BB 2Ad+1ch(2-11) 30 45 30 Double Room- BB 2Ad+2ch(2-11)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑ 17 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΓΚΡΟΥΠ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

ΠΑΣΧΑ 17 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΓΚΡΟΥΠ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΑΣΧΑ 17 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΓΚΡΟΥΠ SITHONIA PORTO CARRAS 5* ΣΙΘΩΝΙΑ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ ΚΑΤ ΑΤΟΜΟ 4 ημ / 3 νύχτες 5 ημ / 4 νύχτες Διατροφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟΚΡΙΕΣ 25 Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟΚΡΙΕΣ 25 Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 2 1 ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟΚΡΙΕΣ 25 Η ΜΑΡΤΙΟΥ Τιμές κατ σε ΕΥΡΩ ο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ALKYON 5* Πλήρη διατροφή Βραχάτι Κορινθίας 226/0 Standard 1 Superior 200 Standard 20 Superior 270 Standard 110 Superior 10 90 2 70 1o 12

Διαβάστε περισσότερα

Ζ Α Κ Υ Ν Θ Ο Σ. 79-12 δωρεάν 510 635 740 125 135 169. -12 δωρεάν -12 δωρεάν 308/358 400/450 +60% -30% -12 δωρεάν -12/-70% 690 μόνο σε 740

Ζ Α Κ Υ Ν Θ Ο Σ. 79-12 δωρεάν 510 635 740 125 135 169. -12 δωρεάν -12 δωρεάν 308/358 400/450 +60% -30% -12 δωρεάν -12/-70% 690 μόνο σε 740 Ζ Α Κ Υ Ν Θ Ο Σ ΚΑΜΠΙ 5*Mabely Grand ΤΣΙΛΙΒΙ 3*Park Hotel ΜΠΟΧΑΛΗ 3*Avalon Hotel ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ Palazzo Di Zante TΣΙΛΙΒΙ 4*Louis Plagos Beach TΣΙΛΙΒΙ 4*Louis Plagos Beach ΜΠΟΧΑΛΗ 3*Avalon Hotel ΤΣΙΛΙΒΙ 3*Park

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ FLY & DRIVE ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ PARKING ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 4ΗΜ 28ε 5ΗΜ 35ε 6ΗΜ 37ε 7ΗΜ 45ε Στις παρακάτω τιμές περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

At Holidays T: Απόλλωνος 4 Σύνταγμα Αθήνα

At Holidays T: Απόλλωνος 4 Σύνταγμα Αθήνα atholidays.gr ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 201 διακοπές στην ΕΛΛΑΔΑ At Holidays T: +30 210 3311900 Απόλλωνος 4 Σύνταγμα Αθήνα Email: info@atholidays.gr Β. Ελλάδα Porto Carras Meliton * Σιθωνία Χαλκιδική Νύχτες Τιμές το άτομο

Διαβάστε περισσότερα

HB Plus Πρωινό και Δείπνο και ποτά στη διάρκεια των δείπνων

HB Plus Πρωινό και Δείπνο και ποτά στη διάρκεια των δείπνων αγιου πνευµατοσ µε δικο σασ... ι.χ. ----------------------------------------- AKS PORTO HELI 4* SUP πορτο χελι - σπετσεσ Τιµή κατ άτοµο µε δικό σας µέσον Ι.Χ. (χωρίς εκδροµές). Smart All Inclusive Πρωινό/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΝΑ TRAVEL. Αθήνα, 31/03/16. Κουµπάρη 5 Πλατεία Κολωνακίου Αθήνα, Τ.Κ

ΑΝΝΑ TRAVEL. Αθήνα, 31/03/16. Κουµπάρη 5 Πλατεία Κολωνακίου Αθήνα, Τ.Κ 1 ΑΝΝΑ TRAVEL Αθήνα, 31/03/16 Κουµπάρη 5 Πλατεία Κολωνακίου Αθήνα, Τ.Κ. 106.74 Τηλ. 210-3607222 Φαξ. 210-3607221 Κιν. 6944701878 e-mail. annaal@otenet.gr hellenic@annatravel.gr www.annatravel.gr ΠΡΟΣ ΓΕΑ/ΕΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

EΠΤΑΝΗΣΑ. Απόδραση στο απέραντο γαλάζιο. Αξέχαστες. Οι καλύτερες πρoτάσεις ξενοδοχείων σε Κέρκυρα, Λευκάδα, Ιθάκη, Παξούς, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο

EΠΤΑΝΗΣΑ. Απόδραση στο απέραντο γαλάζιο. Αξέχαστες. Οι καλύτερες πρoτάσεις ξενοδοχείων σε Κέρκυρα, Λευκάδα, Ιθάκη, Παξούς, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο 2017 EΠΤΑΝΗΣΑ Αξέχαστες διακοπές από άτομο 32το την ημέρα ΕΠΤΑ ΝΗΣΙΑ, ΕΝΑΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ! Οι καλύτερες πρoτάσεις ξενοδοχείων σε Κέρκυρα, Λευκάδα, Ιθάκη, Παξούς, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο Απόδραση στο απέραντο γαλάζιο

Διαβάστε περισσότερα

CORFU HOLIDAY PALACE KONTOKALI BAY HOTEL DIVANI CORFU PALACE H H H H H. H H H H H De Luxe. H H H H Sup. ΚΑΝΟΝΙ - ΚΕΡΚΥΡΑ

CORFU HOLIDAY PALACE KONTOKALI BAY HOTEL DIVANI CORFU PALACE H H H H H. H H H H H De Luxe. H H H H Sup. ΚΑΝΟΝΙ - ΚΕΡΚΥΡΑ H H H H H CORFU HOLIDAY PALACE To Corfu Holiday Palace (πρώην Hilton) είναι ένα εκπληκτικό κατάλυμα 5*, το οποίο βρίσκεται στην γνωστή τοποθεσία Κανόνι, μόλις 4 χλμ. οπό την πόλη της Κέρκυρας. Από το ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

Alba Express Travel 28 Andrea Papandreou str. Halandri Athens tel 210 6833127 info@albatravel.gr www.albatravel.gr ΜΑΛΔΙΒΕΣ

Alba Express Travel 28 Andrea Papandreou str. Halandri Athens tel 210 6833127 info@albatravel.gr www.albatravel.gr ΜΑΛΔΙΒΕΣ ΜΑΛΔΙΒΕΣ Αναχωρήσεις καθημερινά με μέσω Ντόχα & καθε ΔΕΥΤΕΡΑ & ΣΑΒΒΑΤΟ με μέσω Zυριχης ΤΙΜΕΣ ΚΑΤ ΑΤΟΜΟ ΑΠΟ 01/11/2013 ΕΩΣ 31/03/2014 ΠΑΚΕΤΟ 8 ΗΜΕΡΕΣ/ 5 ΝΥΚΤΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 27/09/2013

Διαβάστε περισσότερα

PERRAKIS HOTEL 3 5% HOTEL MANTALENA 3 5% THEOLOGOS PALACE 2K 10%

PERRAKIS HOTEL 3 5% HOTEL MANTALENA 3 5% THEOLOGOS PALACE 2K 10% PERRAKIS HOTEL 3 5% HOTEL MANTALENA 3 5% THEOLOGOS PALACE 2K 10% GRECOTEL MYKONOS BLU 3% ADONIS HOTEL 3 6% CARBONAKI HOTEL 3% GIANOULAKI VILLAGE 10% HOTEL DELIADES 10% LEONIS VILLAGE 3K 5% LETO HOTEL 5%

Διαβάστε περισσότερα

economy Δίκλινο Std Δίκλινο SV Μονόκλινο Std δωμάτιο

economy Δίκλινο Std Δίκλινο SV Μονόκλινο Std δωμάτιο Aeolos Bay 3* Περιοχή : Τήνος ΤΙΜΗ ΚΑΤ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ 24/06-21/07 22/07-22/08 23/08-18/09 24/06-21/07 22/07-22/08 23/08-18/09 Δίκλινο δωμάτιο 135 145 135 190 205 190 economy Δίκλινο Std 170 230 190

Διαβάστε περισσότερα

Η 6 η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης & τα συνεργαζόµενα ξενοδοχεία της! Με αφορµή την 6 η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, 22 ξεχωριστά ξενοδοχεία της πόλης µας όλων των κατηγοριών, όλα

Διαβάστε περισσότερα

pr@greekstatemuseum.com

pr@greekstatemuseum.com 18 Σεπτεµβρίου 2013-31 Ιανουαρίου 2014 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ 4 Η ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Με αφορµή την 4 η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, νιώθουµε ιδιαίτερη χαρά και τιµή

Διαβάστε περισσότερα

ANNA TRAVEL. ΠΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΥΠΟΨΗ Κου Προέδρου Κου Οφθαλµίδη Παναγιώτη

ANNA TRAVEL. ΠΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΥΠΟΨΗ Κου Προέδρου Κου Οφθαλµίδη Παναγιώτη 1 ANNA TRAVEL Αθήνα, 14/05/14 Κουµπάρη 5 Πλατεία Κολωνακίου Αθήνα Τ.Κ. 106.74 Τηλ: 210-3607222 Fax: 210-3607221 Κιν: 6944701878 e-mail: annaal@otenet.gr hellenic@annatravel.gr www.annatravel.gr ΠΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 279, ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 279, ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 279, ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙ Τ: 210 6771000 (10 ΓΡΑΜΜΕΣ) Φ: 210 6710639E-MAIL: tsokasn@otenet.gr ΠΟΥΚΕΤ- Καλοκαίρι 2011 10 ημέρες / 8 νύχτες Κάντε κράτηση τώρα και κλείστε με μισή τιμή!!! από 529 Αναχωρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ REGINA MARE - ΠΕΡ ΙΚΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ. Προϋποθέσεις συµµετοχής - Προσφερόµενες υπηρεσίες-site:http://www.reginamare.gr

ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ REGINA MARE - ΠΕΡ ΙΚΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ. Προϋποθέσεις συµµετοχής - Προσφερόµενες υπηρεσίες-site:http://www.reginamare.gr ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΙΝΑ 16 - ΑΘΗΝΑ Ιούνιος 2005 Τηλ. 361.21.67, 361.21.04 ΕΦΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΙΑΚΟΠΩΝ Συνάδελφοι, Η Εφορία µε τη συνεργασία της Γ.Σ.Ε.Ε. προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ 2013. Προσφορές Μαϊου - Ιουνίου (Διακοπές - Fly & Drive)

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ 2013. Προσφορές Μαϊου - Ιουνίου (Διακοπές - Fly & Drive) ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ 2013 Προσφορές Μαϊου - Ιουνίου (Διακοπές - Fly & Drive) ΧΑΝΙΑ (AEGEAN AIRLINES) 6 ΗΜΕΡΕΣ καθε Δευτερα ACHILLES PLAZA 3* - 199 99 599 ΝΟΝΤΑS APARTMENTS - 219 99 669-229 99 769

Διαβάστε περισσότερα

Hotel Mitsis La Vita 4* ( το δείπνο προσφέρεται στο Grand Hotel )(πόλη) www.mitsishotels.com Διανυκτερεύσεις 7 7 7 7

Hotel Mitsis La Vita 4* ( το δείπνο προσφέρεται στο Grand Hotel )(πόλη) www.mitsishotels.com Διανυκτερεύσεις 7 7 7 7 Hotel Amfitryon 4* Lux Boutique (πόλη) www.amphitryonhotel.gr Τιμή κατά άτομο με πρωινό 270 330 360 340 Επιβάρυνση ημιδιατροφής 70 70 70 70 Επιβάρυνση ημιδιατροφής 0 0 0 0 (σε 4κλινο δωμάτιο) 135 165 185

Διαβάστε περισσότερα

Island Location : North. Island Location : Northwest. Island Location : North. Island Location : North. Honeymoon Special Rates. Xtra night.

Island Location : North. Island Location : Northwest. Island Location : North. Island Location : North. Honeymoon Special Rates. Xtra night. Honeymoon Special Rates Veranda :Paul & Virginie 4* Γεύματα 01/04-30/04 Superior Ημιδ/φη 1.015 88 01/10-31/10 Privilege 1.075 100 01/05-30/09 Superior 940 73 Privilege 1.000 85 Naiade Resorts :Merville

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΜΥΡΑ STUDIO ΚΙΟΝΙΑ, ΤΗΝΟΣ. Τηλ.: Κιν.: Web: /

ΑΛΜΥΡΑ STUDIO ΚΙΟΝΙΑ, ΤΗΝΟΣ. Τηλ.: Κιν.: Web:  / ΑΛΜΥΡΑ STUDIO ΚΙΟΝΙΑ, ΤΗΝΟΣ Τηλ.: +30 22830 22753 Κιν.: 6972915099 Web: www.almirastudio.com / E-mail: tinos@almirastudio.com ΤΙΜΕΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ Δίκλινο δωμάτιο 25 / άτομο και συμπεριλαμβάνει καλάθι πρωινού

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΤ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ 8ΗΜ/5ΝΥΧ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΤ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ 8ΗΜ/5ΝΥΧ ΜΑΛΔΙΒΕΣ ΜΑΛΔΙΒΕΣ Τιμή Holiday Island (superior 01/11-27/12 1.058 77 148 70 28/12-6/1 1.631 192 377 169 7/1-31/3 1.301 126 245 114 Sun Island ( standard beach bungalow) S 01/11-27/12 1.076 81 155 73 28/12-6/1

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 279, ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 279, ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 279, ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙ Τ: 210 6771000 (10 ΓΡΑΜΜΕΣ) Φ: 210 6710639E-MAIL: tsokasn@otenet.gr ΠΟΥΚΕΤ summer 2011 απο 829 με Thai Airways!!! Περίοδος αναχωρήσεων από 01 Απριλίου ως και 30 Οκτωβρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑ 17 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΓΚΡΟΥΠ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ SITHONIA PORTO CARRAS 5*

ΠΑΣΧΑ 17 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΓΚΡΟΥΠ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ SITHONIA PORTO CARRAS 5* ΠΑΣΧΑ 17 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΓΚΡΟΥΠ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ SITHONIA PORTO CARRAS 5* με ALL INCLUSIVE Συμπεριλαμβάνεται το το Πασχαλινό γεύμα με γλέντι.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ - ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2011-2012 ΜΕ Ι.Χ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ - ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2011-2012 ΜΕ Ι.Χ GINIS VACANCES S.A. TRAVEL ORGANIZATION www.ginis.gr EMail: ginis@ginis.gr Αθήνα: Ερµού 2325, Τηλ.: 21032504015 Fax : 2103237703 & 2103254745 Θεσσαλονίκη: Μητροπόλεως 20, Τηλ.: 23102819813 Fax : 2310281984

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΡΑΔ ΕΣ. Αξέχαστες. Οι καλύτερες προτάσεις ξενοδοχείων σε Σκιάθο, Σκόπελο και Σκύρο G R E E C E. διακοπές

ΣΠΟΡΑΔ ΕΣ. Αξέχαστες. Οι καλύτερες προτάσεις ξενοδοχείων σε Σκιάθο, Σκόπελο και Σκύρο G R E E C E. διακοπές 2017 ΣΠΟΡΑΔ ΕΣ Αξέχαστες διακοπές από άτομο 27το την ημέρα ΚΟΜΨΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΑΕΡΑΣ Μια... γαλαζοπράσινη συμφωνία Οι καλύτερες προτάσεις ξενοδοχείων σε Σκιάθο, Σκόπελο και Σκύρο Mε την υπογραφή

Διαβάστε περισσότερα

Alba Express Travel. 28 A. Papandreou str. Halandri Athens Tel 210 6833127 - info@albatravel.gr - www.albatravel.gr

Alba Express Travel. 28 A. Papandreou str. Halandri Athens Tel 210 6833127 - info@albatravel.gr - www.albatravel.gr ΔΟΜΙΝΙΚΟΣ ΠΟΥΝΤΑ ΚΑΝΑ Αναχωρήσεις καθε ΠΕΜΠΤΗ με SWISS μεσω ΖΥΡΙΧΗΣ & καθημερινά με AIR FRANCE μεσω ΠΑΡΙΣΙ ΤΙΜΕΣ ΚΑΤ ΑΤΟΜΟ ΑΠΟ 01/10/2013 ΕΩΣ 31/03/2014 ΠΑΚΕΤΟ 9 ΗΜΕΡΕΣ/ 7 ΝΥΚΤΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΤ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ 8ΗΜ/5ΝΥΧ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΤ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ 8ΗΜ/5ΝΥΧ ΜΑΛΔΙΒΕΣ ΜΑΛΔΙΒΕΣ Τιμή Holiday Island (superior 01-20/04 1.351 111 214 100 21/04-25/07 984 47 87 42 26/07-31/08 1.072 62 117 56 01/09-31/10 1.031 54 100 48 Sun Island ( standard beach bungalow) Sun Island

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΑΙΒΙΚΗΑΡΑΙΒΙΚΗ 2012. Πακέτα διακοπών 7 διανυκτερεύσεων

ΚΑΡΑΙΒΙΚΗΑΡΑΙΒΙΚΗ 2012. Πακέτα διακοπών 7 διανυκτερεύσεων Almond beach club & spa Standard Deluxe pool Deluxe garden Deluxe ocean view Deluxe beachfront Super deluxe pool Super deluxe garden Barbados 1843 1500 2010 1668 2112 1769 2213 1836 2348 1937 Standard

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΤ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ 8ΗΜ/5ΝΥΧ 2-κλινο 1-κλινο 3-κλινο. 01-20/04 1.281 125 151 113 Sun Island ( superior beach bgl)

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΤ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ 8ΗΜ/5ΝΥΧ 2-κλινο 1-κλινο 3-κλινο. 01-20/04 1.281 125 151 113 Sun Island ( superior beach bgl) ΜΑΛΔΙΒΕΣ ΜΑΛΔΙΒΕΣ Τιμή Holiday Island (superior 01-20/04 1.202 111 214 100 21/04-25/07 839 47 87 42 26/07-31/08 925 62 117 56 01/09-31/10 899 54 100 48 Adaaran Rannalhi (std room) Sun Island ( standard

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΑΣΧΑ ΑΝΝΑ ΤΡΑVEL

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΑΣΧΑ ΑΝΝΑ ΤΡΑVEL Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.6 Αθήνα, 19 Απριλίου 2016 ΠΣ/19-4-2016 Προς Tα Εργατικά Κέντρα και τις Οµοσπονδίες δύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Συνάδελφοι, Θέµα: «ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΑΣΧΑ» Η Γ.Σ.Ε.Ε. ενόψει των εορτών του ΠΑΣΧΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος Ελλάδα Ά έκδοση 08/06 Ρόδος 6,8 ηµέρες αεροπορικώς σελ 3-6 Αναχωρήσεις Κάθε Τρίτη, Σάββατο & Κυριακή (φόροι αεροδροµίων 35 )

Τιµοκατάλογος Ελλάδα Ά έκδοση 08/06 Ρόδος 6,8 ηµέρες αεροπορικώς σελ 3-6 Αναχωρήσεις Κάθε Τρίτη, Σάββατο & Κυριακή (φόροι αεροδροµίων 35 ) Τιµοκατάλογος Ελλάδα Ά έκδοση 08/06 Ρόδος 6,8 ηµέρες αεροπορικώς σελ 3-6 Αναχωρήσεις Κάθε Τρίτη, Σάββατο & Κυριακή (φόροι αεροδροµίων 35 ) µε Ellinair Airlines Κάθε (Τρίτη & Κυριακή) Θεσ/νικη - Ρόδο 17:20-18:40

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΑΣΧΑ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 2015 (Νο 8 27/3/15) ΤΙΜΕΣ ΚΑΤ' ΑΤΟΜΟ ΜΕ Ι.Χ.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΑΣΧΑ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 2015 (Νο 8 27/3/15) ΤΙΜΕΣ ΚΑΤ' ΑΤΟΜΟ ΜΕ Ι.Χ. Ginis Vacances S.A. Travel Organization Athens: 2325 Ermou st. 10563, Greece Tel: (0030) 211 211 2111, 210 32504015, Fax: 210 3237703 Email: ginis@ginis.gr / http://www.ginis.gr ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ ΑΝΑΧ/ΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Μοναδικζσ επιλογζσ ξενοδοχείων με το δικό ςασ ΙΧ

ΠΑΣΧΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Μοναδικζσ επιλογζσ ξενοδοχείων με το δικό ςασ ΙΧ ΠΑΣΧΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Μοναδικζσ επιλογζσ ξενοδοχείων με το δικό ςασ ΙΧ Irene Studios & apartments (Πευκι, Εφβοια) Γραφικό κζρετρο ςτθν περιοχι Πεφκθ. Μικρό τριϊροφο κτίριο ςε πράςινθ ζκταςθ με ελαιόδεντρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΥΚΕΤ 2014. Πουκετ 2013. Τιμοκατάλογος διακοπών 5 & 7 νύχτες με Qatar Airways Τιμές κατ ατομο σέ δίκλινο. 5 νύχτες 7 νύχτες.

ΠΟΥΚΕΤ 2014. Πουκετ 2013. Τιμοκατάλογος διακοπών 5 & 7 νύχτες με Qatar Airways Τιμές κατ ατομο σέ δίκλινο. 5 νύχτες 7 νύχτες. ΠΟΥΚΕΤ 2014 Poppa Palace 3* Deluxe 1/11-30/11 1/12-24/12 25/12-24/1 25/1-31/3 725 810 685 790 910 730 Coconut village resort 3* standard 1/11-15/12 16/12-22/12 23/12-20/12 21/12-28/2 1/3-15/4 16/4-31/10

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 2013

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 2013 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 2013 Evi-Ariti Apartements - Μπενίτσες 15.05.13-03.06.13-29.06.13-24.07.13-25.08.13-15.09.13- Studio - BB 2Ad 30 30 40 50 40 30 Apartment Room min 3pax- BB 3Ad 40 40 60 70 60 40 Apartment

Διαβάστε περισσότερα

Edition 23/05/2012. www.sugarpalmphuket.com. www.sugarpalmkaron.com. www.ibishotel.com. www.ibishotel.com. www.deevanapatong.com

Edition 23/05/2012. www.sugarpalmphuket.com. www.sugarpalmkaron.com. www.ibishotel.com. www.ibishotel.com. www.deevanapatong.com Edition 23/05/2012 Sugar Palm 3* (Kata) DBL 01/04-30/04 Superior 608 802 32 64 01/05-31/10 Superior 555 695 21 43 Sugar Palm 3* (Karon ) DBL 01/04-30/04 Superior 608 802 32 64 01/05-31/10 Superior 555

Διαβάστε περισσότερα

MEXICOEXICO 2012. Πακέτα διακοπών 7 διανυκτερεύσεων

MEXICOEXICO 2012. Πακέτα διακοπών 7 διανυκτερεύσεων Tucancun beach Deluxe room Deluxe ocean front Deluxe room Deluxe ocean front Double Double superior Double superior Ocean view with balcony Deluxe front sea view with terrace Villa 29/5-17/7 1/5-28/5 29/5-17/7

Διαβάστε περισσότερα

Καλοκαιρινές διακοπές στην Ελλάδα

Καλοκαιρινές διακοπές στην Ελλάδα Καλοκαιρινές διακοπές στην Ελλάδα με αεροπορικά εισιτήρια από Λάρνακα Στο ταξίδι περιλαμβάνεται : Κρήτη Αεροπορικά εισιτήρια Λάρνακα Αθήνα Λάρνακα οικονομικής θέσης Ιδιωτική μεταφορά από προς το αεροδρόμιο

Διαβάστε περισσότερα

Σύπορ Δωμαηίος Εποχικότητα Δίκλινο Μονόκλινο Πποζθοπέρ / Παποσέρ νεόνςμθων. Standard 2015 595 650 Με ππωινό

Σύπορ Δωμαηίος Εποχικότητα Δίκλινο Μονόκλινο Πποζθοπέρ / Παποσέρ νεόνςμθων. Standard 2015 595 650 Με ππωινό Athome @Nanai 8 2* Standard 2015 595 650 Με ππωινό Bamboo Beach Hotel And Spa 3* Superior 2015 610 660 Με ππωινό Arimana 3* Standard 2015 615 670 Με ππωινό Club Bamboo Boutique Resort & Spa 3* Superior

Διαβάστε περισσότερα

1. Χαρακτηριστικά Προγράμματος LOYALTY

1. Χαρακτηριστικά Προγράμματος LOYALTY GIANNOULIS HOTELS AND RESORTS LOYALTY CLUB ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ 1. Χαρακτηριστικά Προγράμματος LOYALTY Το πρόγραμμα GIANNOULIS LOYALTY προσφέρεται και διοικείται από την GIANNOULIS HOTELS & RESORTS, για τους πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ

1 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ... ΕΠ/5-5-06 Αθήνα, 18-5-06 Προς Τις Ομοσπονδίες και τα Εργατικά Κέντρα Δύναμης Γ.Σ.Ε.Ε. Συνάδελφοι, Σε συνέχεια της Εγκυκλίου μας υπ αριθμ 5/27-3-2006, που αφορά το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Alba Express Travel 28 Andrea Papandreou str. Halandri Athens tel 210 6833127 info@albatravel.gr www.albatravel.gr ΜΑΛΔΙΒΕΣ

Alba Express Travel 28 Andrea Papandreou str. Halandri Athens tel 210 6833127 info@albatravel.gr www.albatravel.gr ΜΑΛΔΙΒΕΣ ΜΑΛΔΙΒΕΣ Αναχωρήσεις καθημερινά με QATAR AIRWAYS μέσω Ντόχα & με EMIRATES μέσω Ντουμπάϊ ΤΙΜΕΣ ΚΑΤ ΑΤΟΜΟ ΑΠΟ 15/07 ΕΩΣ 31/10 ΠΑΚΕΤΟ 7 ΗΜΕΡΕΣ/ 5 ΝΥΚΤΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 13/07/2013 CORAL HOTEL

Διαβάστε περισσότερα

Alba Express Travel. 28 A. Papandreou str. Halandri Athens Tel 210 6833127 - info@albatravel.gr - www.albatravel.gr

Alba Express Travel. 28 A. Papandreou str. Halandri Athens Tel 210 6833127 - info@albatravel.gr - www.albatravel.gr ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ Αναχωρήσεις καθημερινά με EMIRATES μέσω Ντουμπάϊ ΤΙΜΕΣ ΚΑΤ ΑΤΟΜΟ ΑΠΟ 01/04 ΕΩΣ 30/09 ΠΑΚΕΤΟ 8 ΗΜΕΡΕΣ/ 5 ΝΥΚΤΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 10/03/2013 CALODYNE SUR MER 3* - NORTH COAST Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 2η έκδοση 6/4/2014 Ατομικά πακέτα 5 διανυκτερεύσεων 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 VILLA HOTELS Holiday Island Resort & Spa Οι τιμές είναι υπολογισμένες κατ' άτομο Superior Beach Bungalow 7/1 20/4 1,478

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ REGINA MARE - ΠΕΡ ΙΚΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ REGINA MARE - ΠΕΡ ΙΚΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΙΝΑ 16 - ΑΘΗΝΑ Ιούνιος 2006 Τηλ. 361.21.67, 361.21.04 ΕΦΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΙΑΚΟΠΩΝ Συνάδελφοι, Η Εφορία µε τη συνεργασία της Γ.Σ.Ε.Ε. προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΤ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ 8ΗΜ/5ΝΥΧ 2-κλινο 1-κλινο 3-κλινο

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΤ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ 8ΗΜ/5ΝΥΧ 2-κλινο 1-κλινο 3-κλινο ΜΑΛΔΙΒΕΣ ΜΑΛΔΙΒΕΣ Τιμή Holiday Island (superior beach bgl) 01-20/04 1.146 107 208 97 21/04-25/07 857 55 102 49 26/07-31/08 932 70 132 63 01/09-30/09 905 64 121 58 01-31/10 905 64 121 58 Sun Island ( standard

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Πακέτων για Μαυρίκιο (Σελίδες: 7)

Τιμοκατάλογος Πακέτων για Μαυρίκιο (Σελίδες: 7) Τιμοκατάλογος Πακέτων για Μαυρίκιο (Σελίδες: 7) Coin De Mire cat. A - North East Coast 01/05 30/06/09: ΜΕΙΩΣΗ 190 από τις τιμές τιμοκαταλόγου 01/07-30/09/09: ΜΕΙΩΣΗ 215 από τις τιµές τιµοκαταλόγου 16/04-31/08/09

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΕΑΝ 0-12 208 12-18 CLASSIC BNG 219 197 350 ΩΡΕΑΝ 100 87 2-6 150 7-12 SV 235 211 345 ΩΡΕΑΝ 95 2-6 165 7-12 GV 280 252 419 ΩΡΕΑΝ

ΩΡΕΑΝ 0-12 208 12-18 CLASSIC BNG 219 197 350 ΩΡΕΑΝ 100 87 2-6 150 7-12 SV 235 211 345 ΩΡΕΑΝ 95 2-6 165 7-12 GV 280 252 419 ΩΡΕΑΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ ΑΜΟΡΓΟΣ ΑΝ ΡΟΣ ΑΡΓΟΛΙ Α Ginis Vacances S.A. Travel Organization Athens: 2325 Ermou st. 10563, Greece Tel: (0030) 211 211 2111, 210 32504015, Fax: 210 3237703 Email: ginis@ginis.gr / http://www.ginis.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014!!!ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ!!! PARKING ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014!!!ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ!!! PARKING ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014!!!ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ!!! PARKING ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ ΡΟ ΟΣ EΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ '' ΙΑΚΟΠΕΣ'' & ''FLY & DRIVE'' ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕ AEGEAN AIRLINES Β

Διαβάστε περισσότερα

Alba Express Travel 28 Andrea Papandreou str. Halandri Athens tel 210 6833127 info@albatravel.gr www.albatravel.gr ΜΑΛΔΙΒΕΣ

Alba Express Travel 28 Andrea Papandreou str. Halandri Athens tel 210 6833127 info@albatravel.gr www.albatravel.gr ΜΑΛΔΙΒΕΣ ΜΑΛΔΙΒΕΣ Αναχωρήσεις καθημερινά με μέσω Ντόχα & με μέσω Κωνσταντινούπολης ΤΙΜΕΣ ΚΑΤ ΑΤΟΜΟ ΑΠΟ 01/04 ΕΩΣ 31/10 ΠΑΚΕΤΟ 7 ΗΜΕΡΕΣ/ 5 ΝΥΚΤΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 24/03/2013 CORAL HOTEL & SPA 3*

Διαβάστε περισσότερα

48 Sarantaporou Str Peristeri Athens Tel: Fax:

48 Sarantaporou Str Peristeri Athens Tel: Fax: 48 Sarantaporou Str. 121 34 Peristeri Athens Tel: 210 57 75 777 Fax: 210 57 51 962 www.i-travel.gr info@i-travel.gr ΤΙΜΕΣ ΚΑΤ ΑΤΟΜΟ CENTARA POSTE LAFAYETTE RESORT & SPA 4* - EAST COAST 01/05-31/10 1.070

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΤ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ 8ΗΜ/5ΝΥΧ 2-κλινο 1-κλινο 3-κλινο. 1-30/11 1.459 198 372 0 Kurumba Village (delux bgl)επιβ.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΤ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ 8ΗΜ/5ΝΥΧ 2-κλινο 1-κλινο 3-κλινο. 1-30/11 1.459 198 372 0 Kurumba Village (delux bgl)επιβ. ΜΑΛΔΙΒΕΣ ΜΑΛΔΙΒΕΣ Τιμή Holiday Island (superior 01/11-27/12 998 77 148 70 28/12-6/1 1.571 192 377 169 7/1-31/3 1.241 126 245 114 Sun Island ( standard beach bungalow) S 01/11-27/12 1.016 81 155 73 28/12-6/1

Διαβάστε περισσότερα

Χανιά. 3,6 & 8 ημέρες. Ξενοδοχεία. Μπροστά είναι η θάλασσα και πίσω τα Βουνά σου, Χανιά μου με σκλάβωσες με την πλούσια ομορφιά σου..

Χανιά. 3,6 & 8 ημέρες. Ξενοδοχεία. Μπροστά είναι η θάλασσα και πίσω τα Βουνά σου, Χανιά μου με σκλάβωσες με την πλούσια ομορφιά σου.. Μπροστά είναι η θάλασσα και πίσω τα Βουνά σου, Χανιά μου με σκλάβωσες με την πλούσια ομορφιά σου.. Διακοπές - Fly & Drive Κρητική μαντινάδα Χανιά 3,6 & 8 ημέρες Ξενοδοχεία HOTEL THEO 4* Βρίσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα