ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 26435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1027/4/3/ απόφα σης των Υπουργών Εξωτερικών και Δημόσιας Τάξης, «Αποσπάσεις αστυνομικού προσωπικού στο εξωτε ρικό» (Β 967) Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου Ν. Κορινθίας» Έγκριση σύμβασης μίσθωσης έργου στο Δήμο Ν. Ιωνί ας Έγκριση για απασχόληση προσωπικού με σύμβαση μί σθωσης έργου στο Δήμο Παμβώτιδος Νομού Ιωαν νίνων Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αποστόλου Παύλου Ν. Ημαθίας Καθορισμός οδών που ανήκουν στην αρμοδιότητα συ ντήρησης των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στ. Ελ λάδας και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που υπάγονται στην Περιφέρεια Στ. Ελλάδας Τροποποίηση της υπ αριθμ. 4378/ απόφασης του Νομάρχη Άρτας Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων Δ/νσης Προγραμ ματισμού και Ανάπτυξης Σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 269 του ν. 3463/2006». 9 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1027/4/26 ε (1) Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1027/4/3/ απόφασης των Υπουργών Εξωτερικών και Δημόσιας Τάξης, «Απο σπάσεις αστυνομικού προσωπικού στο εξωτερικό» (Β 967). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 50 του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α 152). 2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α 41). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώ θηκε με το άρθρο μόνο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α 98). 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι σμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Η παρ. 1 του άρθρου 7 της υπ αριθμ. 1027/4/3 / κοινής υπουργικής απόφσης αντικαθίσταται ως εξής: «1. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 2, η διάρκεια απόσπασης του αστυνομικού προσωπικού στις ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού ή σε διεθνείς οργανισμούς είναι δύο (2) έτη. Ο χρόνος αυτός μπορεί να παραταθεί για έξι ακόμη μήνες για σοβαρούς υπηρεσιακούς ή οικογενειακούς λόγους ή για σοβαρούς λόγους υγείας μέλους της οικογέ νειας του αποσπασμένου. Κατ εξαίρεση, όταν υφίστανται σοβαροί λόγοι υγείας και εφόσον έχει ήδη αρχίσει θερα πεία μέλους της οικογένειας του αστυνομικού στην χώρα της απόσπασης, ο χρόνος αυτής μπορεί να παραταθεί περαιτέρω μέχρι ένα έτος. Η απόσπαση διακόπτεται οπο τεδήποτε για λόγους υγείας, πειθαρχίας ή άλλης σοβαρής υπηρεσιακής αιτίας». Άρθρο 2 Έναρξη ισχύος Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο σίευσή της στην Εφημερίδα της Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2007 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΠΑΝΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΒΥΡΩΝ Γ. ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ Αριθμ /5/07 (2) Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου Ν. Κορινθίας». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 1. Τις διατάξεις: α. Των άρθρων 157, 158, 159, 160, 161 και 162 του ν. 3528/2007

2 26436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α 26). β. Της υπ αριθμ /9/88/ Απόφασης «Προ σαρμογή των Κλάδων προσωπικού των Λιμενικών Ταμείων στο π.δ. 194/1988» (Β 591), καθώς και το άρθρο 1 του π.δ. 390/1993 «Συγχώνευση Λιμενικών Ταμείων σε επίπεδο νο μού (Α 165). γ. Της παραγράφου Β 4 του άρθρου 40 του ν. 1884/1990 «Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες διατά ξεις» (Α 81). δ. Του άρθρου 6 του ν. 2839/2000 «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο κέντρωσης και άλλες διατάξεις» (Α 196). ε. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ νηση και Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98). στ. Την υπ αριθμ /23/00/ απόφαση «Σύ σταση Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Λιμενικού Ταμείου Ν. Κορινθίας» (Β 1466) και την υπ αριθμ /06/05/ απόφαση «Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου Ν. Κορινθίας» (Β 609). ζ. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.11/818/οικ / εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. η. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Λιμενικού Ταμείου Ν. Κορινθίας, ούτε του Κρατικού Προϋπολογισμού γιατί το υπηρεσιακό συμβούλιο έχει ήδη συσταθεί και θα λειτουργεί σύμφωνα με την παρούσα συ γκρότηση με ισάριθμα μέλη, αποφασίζουμε: 1. Συγκροτούμε στο Λιμενικό Ταμείο Ν. Κορινθίας, πεντα μελές υπηρεσιακό συμβούλιο αρμόδιο για όλο το προσω πικό του ανωτέρω Λιμενικού Ταμείου, ως εξής: α. Τρεις (3) μονίμους υπαλλήλους από αυτούς που υπά γονται στην αρμοδιότητα του υπηρεσιακού συμβουλίου με τους αναπληρωτές τους από υπαλλήλους που πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων των εδ. α1 και α2 της παρ. 2 του άρθρου 159 του ν. 3528/2007. Ένα τουλάχιστον από τα τακτικά μέλη και ένα από τα αναπληρωματικά θα είναι διαφορετικού φύλου από τα λοιπά, εφόσον υπάρχει και έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν οι υπάλληλοι αυτοί, επιλέγονται υπάλληλοι που έχουν τις υπό στοιχείο α2 της παρ. 2 του άρθρου 159 του ν. 3528/2007 προϋποθέσεις από άλλη δημόσια υπηρεσία ή ΝΠΔΔ του νομού Κορινθίας. β. Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των εργαζομένων με βαθμό Α με τους αναπληρωτές τους. Στην περίπτωση που δεν εκλεγούν αιρετοί εκπρόσωποι ή εκλεγεί μόνο ένας εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου του άρθρου 63 του ν. 1943/ Τα υπό στοιχεία α τακτικά μέλη της παρ. 1 καθώς και οι αναπληρωτές τους ορίζονται από τη Λιμενική Επιτροπή. 3. Με την απόφαση ορισμού των μελών του υπηρεσιακού συμβουλίου, ορίζεται ως πρόεδρος ένα από τα τακτικά μέλη τηρουμένων των διατάξεων του στοιχείου α της παρ. 2 του άρθρου 159 του ν. 3528/2007, με αναπληρωτή του ένα (1) από τα τακτικά μέλη. Στην περίπτωση που προεδρεύει ο αναπληρωτής του προέδρου, συμμετέχει ως μέλος ο αναπληρωτής του προεδρεύοντος. 4. Γραμματέας του υπηρεσιακού συμβουλίου ορίζεται υπάλληλος του Λιμενικού Ταμείου Ν. Κορινθίας με βαθμό τουλάχιστον Γ, με αναπληρωτή του υπάλληλο του ιδίου βαθμού της οικείας υπηρεσίας. 5. Η θητεία των μελών του υπηρεσιακού συμβουλίου εί ναι διετής. Κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 3528/2007 η θητεία του προαναφερομένου συμβουλίου λήγει την Όταν το υπηρεσιακό συμβούλιο κρίνει θέματα προσω πικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αντί των δύο αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων μετέχουν οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Πειραιάς, 31 Ιουλίου 2007 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Αριθμ (3) Έγκριση σύμβασης μίσθωσης έργου στο Δήμο Ν. Ιωνίας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Συμβάσεις μίσθωσης έργου» (Φ.Ε.Κ 206/Α/ ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 3260/2004 «Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων δη μόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 151/Α/ ). 4. Την υπ αριθμ. Φ.7 ΟΔΕ ΚΕΠ/11123/ εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 5. Το υπ αριθμ. Φ.7 ΟΔΕ ΚΕΠ/10307/ έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 6. Το υπ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.4/294/22093/ έγγραφο της Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ του ΥΠ.ΕΣ. Δ.Δ.Α. με το οποίο κατανέμονται συμβάσεις μίσθωσης έρ γου, διάρκειας 6 μηνών, για την στελέχωση των ΚΕΠ των οποίων οι συμβάσεις μίσθωσης έργου λήγουν κατά το χρο νικό διάστημα 1/8/2007 έως , αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με 1 άτομο για το ΚΕΠ για χρονικό διάστημα (6) μηνών από τον Δήμο Ν. Ιωνίας. Ως τόπος εκτέλεσης του έργου αυτού ορίζεται ο Δήμος Ν. Ιωνίας. 1. Οι ανωτέρω συμβάσεις λήγουν (ανεξάρτητα από τη διάρκειά τους) από τη χρονική στιγμή που θα στελεχωθεί το ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό. 2. Σε περίπτωση αποχώρησης, παραίτησης, διακοπής κ.λ.π. της σύμβασης έργου με πρωτοβουλία του συμβασιούχου δεν θα συνάπτεται νέα σύμβαση σε συνέχεια της προηγούμενης που διακόπηκε, χωρίς την προηγούμενη έγκριση της ΔΟΛ ΚΕΠ/ΥΠΕΣΔΔΑ η οποία θα πρέπει να έχει ενημερωθεί από την αρμόδια υπηρεσία των Ο.Τ.Α Α και Β βαθμού. 3. Κατά την ηλεκτρονική καταχώρηση των συμβάσεων δεν προβλέπεται πλέον η συμπλήρωση του πεδίου της σύμβασης που μνημονεύεται η απόφαση κατανομής του Υφυπουργού ΕΣΔΔΑ του Νάκου. 4. Για ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μικρότερη των 24 μηνών, η χρηματοδότηση γίνεται από το ΠΔΕ ΕΠ ΚτΠ ΣΑΕ 055/3 του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. με μηνιαία αμοιβή συμ βασιούχου 880. Για ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μεγαλύτερη των 24 μηνών, η χρηματοδότηση γίνεται από τον τακτικό προϋπολογισμό ενώ για το ύψος της μηνιαίας αμοιβής ισχύουν τα εξής: Α) Αν ο συμβασιούχος δεν έχει συμπληρώσει διαδοχικές συμβάσεις 24 μηνών, η αμοιβή αντιστοιχεί σε 880. Β) Αν ο συμβασιούχος έχει συμπληρώσει διαδοχικές συμβάσεις άνω των 24 μηνών η αμοιβή αντιστοιχεί σε Αθήνα, 30 Αυγούστου 2007 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ (4) Έγκριση για απασχόληση προσωπικού με σύμβαση μίσθω σης έργου στο Δήμο Παμβώτιδος Νομού Ιωαννίνων. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206/ Α / ). 2. Τις διατάξεις της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 301/ Το υπ αριθμ / έγγραφο του ΥΠΕΣΔΔΑ, με το οποίο μας γνωστοποιήθηκε ότι με την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/423/16396/ απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/ και την υπ αριθμ / απόφαση κατανομής του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με την οποία εγκρίθηκαν για τους Πρωτοβάθμιους ΟΤΑ της Περιφέρειας μας, συμβάσεις μίσθωσης έργου έως ένα (1) έτος. 4. Την υπ αριθμ. 129/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμ βουλίου Παμβώτιδος. 5. Το γεγονός ότι το υπάρχων προσωπικό, του εν λόγω Δήμου, δεν επαρκεί, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την απασχόληση τριών (3) ατόμων, με σύμ βαση μίσθωσης έργου, διάρκειας ενός (1) έτους στο Δήμο Παμβώτιδος, για τη συνέχιση του έργου Συμβουλευτική: «Πρόγραμμα εξατομικευμένης παρέμβασης συνεδρίες ομα δικές /ατομικές στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδίου Δράσης «Δίκτυο Συμβουλευτικής και Απασχόλησης Νο μού Ιωαννίνων» στα πλαίσια του άξονα 5 «Υποστήριξη και Ανάπτυξη του ανθρώπινου Δυναμικού» μέτρο 5 «Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης» ως εξής: α) ενός (1) στελέχους διοικητικής υποστήριξης ( ΠΕ ή TE διοικητικού με γνώση χειρισμού Η/Υ) β) ενός (1) στελέχους συμβουλευτικής υποστήριξης (Κοι νωνιολόγος) γ)ενός (1) στελέχους συμβουλευτικής υποστή ριξης (Ψυχολόγος). Οι αμοιβές των ανωτέρω ατόμων ανέρχονται στο ποσό των ευρώ για το στέλεχος διοικητικής υποστήριξης και ευρώ, συνολικά, για τα στελέχη συμβουλευτικής υποστήριξης. Ως τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται ο Δήμος Παμ βώτιδος. Το προς ανάθεση έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των συ νήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του ανωτέρω Δήμου. Ανανέωση ή παράταση των συμβάσεων μίσθωσης έργου απαγορεύεται. Οι ανωτέρω συμβάσεις δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία. Το ανωτέρω πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευ ρωπαϊκή Ένωση και οι προσλήψεις για την υλοποίησή του, δεν εμπίπτουν στην απαγόρευση του άρθρου 28 του ν. 2190/1994. Ιωάννινα, 24 Αυγούστου 2007 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΠΑΝΟΖΑΧΟΣ Aριθμ (5) Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δή μου Αποστόλου Παύλου Ν. Ημαθίας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, Ρύθμιση των θεμάτων για την Τοπική Αυτ/ση και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 «Κύ ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2539/1997 «Συγκρό τηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α ), το οποίο ρυθμίζει τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν οι κα νονιστικές διοικητικές πράξεις. 5. Την υπ αριθμ. 4419/ απόφασή μας, που δημο σιεύτηκε στο ΦΕΚ 1391/Β /1999, με την οποία εγκρίθηκε ο Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αποστόλου Παύλου, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. 6. Τις υπ αριθμ. 50/2005 και 164/2007 αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου Αποστόλου Παύλου σχετικά με την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου. 7. Το υπ αριθμ. 17/ πρακτικό του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Ν. Ημαθίας, στο οποίο δια τυπώνει τη σύμφωνη γνώμη του. 8. Την υπ αριθμ. 5631/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με την μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με Εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας», αποφασίζουμε: 1. Εγκρίνουμε τις υπ αριθμ. 50/2005 και 164/2007 αποφά σεις του δημοτικού συμβουλίου Αποστόλου Παύλου, με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου ως εξής. Α) Μετά το άρθρο 4 που περιλαμβάνει το τμήμα των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, προσθέτει άρθρο 4α με την Επωνυμία «Αυτοτελές Τμήμα Κέντρου. Εξυπηρέτησης Πολιτών ΚΕΠ» με τις αρμοδιότητες που πε ριγράφονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 31 ν. 3013/2002, όπως αναγράφονται: Αποστολή του ΚΕΠ είναι η διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκ δοση της τελικής πράξης σε συνεργασία με τις καθ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες. Ειδικότερα το ΚΕΠ: Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέρ γειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων. Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών, για τη διεκπεραίωση υποθέσεων τους από τις υπηρεσίες του Δημοσίου, τα στοι χεία των οποίων καταχωρεί σε ειδικό πρωτόκολλο. Διαθέτει για διευκόλυνσή τους έντυπα αιτήσεων κατά το άρθρο 3 παρ. 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999). Ελέγχει την πληρότητα των αιτήσεων των πολιτών και σε περίπτωση που για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά, που δεν υποβάλλονται μαζί με την αίτηση, το ΚΕΠ τα αναζητά και τα παραλαμβάνει με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο από τις αρμόδιες υπη ρεσίες, μετά από σχετική εξουσιοδότηση των πολιτών. Διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρμόδια για τη διεκπεραίωσή τους υπηρεσία με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο. Το τελικό έγγραφο αποστέλλεται από την αρμόδια υπηρεσία και πάλι στο ΚΕΠ υποβολής της αρχικής αίτησης, από το οποίο το πα ραλαμβάνει ο πολίτης ή του αποστέλλεται από το ΚΕΠ στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί με συστημένη επιστολή και με αντικαταβολή. Επιπλέον το ΚΕΠ παρέχει και τις εξής υπηρεσίες: Επικύρωση διοικητικών εγγράφων. Θεώρηση γνησίου υπογραφής.

4 26438 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Χορήγηση παραβόλων, κινητών επισήμων και υπευθύ νων δηλώσεων. Χορήγηση του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας, μέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης με το σύστημα ΤAXIS. Β) Στο άρθρο 15 του Ο.Ε.Υ. «Θέσεις προϊσταμένων», προ στίθεται παράγραφος ως εξής: «Στο ΚΕΠ επιπέδου τμήματος αυτοτελούς γραφείου προΐ στανται υπάλληλοι οποιουδήποτε κλάδου ΠΕ εν ελλείψει ΤΕ και εν ελλείψει ΔΕ του οικείου φορέα.» Γ) Στο άρθρο 13 του Ο.Ε.Υ. και στην κατηγορία Πανεπιστημια κής Εκπαίδευσης, προστίθεται μία (1) θέση κλάδου ΠΕ Οικονο μικού και μία (1) θέση κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Mηχανικών. Στην Κατηγορία Τεχνολογικής εκπαίδευσης: προσθέτει μία (1) θέση κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού. 2. Κατά τα λοιπά, η υπ αριθμ. 4419/ απόφασή μας, ισχύει ως έχει. Ακροτελεύτια διάταξη Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, προκαλείται δα πάνη ύψους ,00 για την κάλυψη της οποίας υπάρ χουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στους Κ.Α και του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δή μου και ανάλογη δαπάνη για τα επόμενα οικονομικά έτη. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Βέροια, 27 Αυγούστου 2007 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Διευθυντής ΜΙΧ. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ Αριθμ (6) Καθορισμός οδών που ανήκουν στην αρμοδιότητα συντή ρησης των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που υπάγονται στην Περιφέρεια Στ. Ελλάδας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. Τον ν. 1622/1986 «Τοπική Αυτοδιοίκηση κλπ,» (ΦΕΚ 92Α/86) και το π.δ. 52/1987 «Καθορισμός Περιφερειών της χώρας κλπ» (ΦΕΚ 26Α/1987). 2. Τον ν. 2503/ (ΦΕΚ 107/Α/1997) «Διοίκηση, οργά νωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3481/2006 (ΦΕΚ 162 Α / ) «Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έρ γων και μελετών και άλλες διατάξεις». 4. Την υπ αριθμ. Δ17α/06/52/φΝ433/ (ΦΕΚ 398Β / ) απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Καθο ρισμός των οδών του Ν. Αττικής και των ολοκληρωμένων τμημάτων των αυτοκινητοδρόμων, που η συντήρησή τους ανήκει στην αρμοδιότητα των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε./ ΥΠΕ ΧΩΔΕ», αποφασίζουμε: Α. Καθορίζουμε τις οδούς της Περιφέρειας Στερεάς Ελ λάδας που η συντήρησή τους ανήκει στην αρμοδιότητα των υπηρεσιών της οικείας Περιφέρειας και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ως κατωτέρω: Α.1. Η Διεύθυνση Ελέγχου Συντήρησης Έργων (ΔΕΣΕ) ορί ζεται αρμόδια Υπηρεσία για τη συντήρηση των παρακάτω οδών του Εθνικού Οδικού Δικτύου (εξαιρούνται τα τμήματα του εθνικού οδικού δικτύου που βρίσκονται που βρίσκονται εντός των εγκεκριμένων ορίων οικισμών): 1. Εθνική Οδός 3 α. Από όρια Νομών Αττικής Βοιωτίας έως αρχή εγκε κριμένου σχεδίου πόλης Θήβας. β. Από τέλος εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Θήβας (δια σταύρωση Πυρί) Αλίαρτος Πέτρα Αγία Παρασκευή έως τον κόμβο Κ1 Παράκαμψη Λιβαδειάς κόμβος Κ2 (προς Ορχομενό) κόμβος Κ3 (προς κέντρο Λιβαδειάς) έως τον κόμβο Κ4 (προς Αράχωβα). γ. Από κόμβο Κ2 Θούριο Χαιρώνεια Αγία Παρασκευή Κάτω Τιθορέα (μέχρις ολοκλήρωσης της παράκαμψης αυτής) Αμφίκλεια παράκαμψη Παλαιοχωρίου μέχρι συνάντηση με Ε.Ο.27. δ. Τέλος Εγκεκριμένου Σχεδίου Πόλης Λαμίας κόμβος Σανατόριου Δομοκός Νέο Μοναστήρι. 2. Ανατολική Παράκαμψη Λαμίας Από το τέλος του κλάδου του ανισόπεδου κόμβου της Ν.Ε.0.1 Αθήνας Θεσσαλονίκης έως τη θέση διασταύρωσης με την Ε.0.3 (κόμβος Σανατόριου). 3. Εθνική Οδός 27 Από τη διασταύρωση με την Μ.Ε.Ο. 1 Αθήνα Θεσσαλονί κη Μπράλλος Παράκαμψη Γραβιάς Παράκαμψη Ελαιώνα Παράκαμψη Αμφισσας έως τον κόμβο Κ2 (κόμβος Αγίων Αποστόλων) συνάντηση με την Ε Εθνική Οδός 29 Από τη διασταύρωση με την Ε.Ο. 48 (Λιβαδειά Αράχωβα) Δίστομο Στείρι Όσιος Λουκάς. 5. Εθνική Οδός 30 Από Ν. Μοναστήρι (συνάντηση με Ε.Ο. 3) έως Όρια Νομών Φθιώτιδας & Καρδίτσας. 6. Εθνική Οδός 38 α. Από τέλος εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Λαμίας Σ.Σ. Λιανοκλαδίου Λιανοκλάδι Ζηλευτό Παλιούρι Καστρί Μακρακώμη. β. Από τέλος εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Μακρακώμης Νεοχωράκι Άγιο Γεώργιο Τυμφρηστού Τυμφρηστός Νότια Παράκαμψη Καρπενησίου αρχή εγκεκριμένου σχε δίου πόλης Καρπενησίου. γ. Από τέλος εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Καρπενησίου Καλεσμένο Ανατολική Φραγκίστα παράκαμψη Δυτικής φραγκίστας έως τα όρια των Νομών Ευρυτανίας Αιτω λοακαρνανίας (γέφυρα Επισκοπής). 7. Εθνική Οδός 44 α. Από τέλος εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Θήβας Ρι τσώνα αρχή εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Χαλκίδας. β. Από κόμβο Αγίου Στεφάνου (τέλος εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Χαλκίδας) παράκαμψη Λαμψάκου Βασιλικό Μα λακώντας παράκαμψη Ερέτριας Αμάρυνθο παράκαμψη Αλιβερίου Βέλος Λέπουρα. (μέχρι να κατασκευασθούν οι παρακάμψεις Βασιλικού, Αμαρύνθου, Αλιβερίου νέα πα ράκαμψη, Βέλους και Λεπούρων) 8. Εθνική Οδός 48 α. Από κόμβο Κ4 Αράχωβα Δελφοί παράκαμψη Χρυσού κόμβος Κακανού (συνάντηση με ΕΟ Ιτέας Ναυπάκτου) έως τον κόμβο των Αγίων Αποστόλων της παράκαμψης Αμφισσας (Κ2). β. Από τον κόμβο των Αγίων Αποστόλων (Κ2) Αγία Ευθυμία Βουνιχώρα Παλαιόκαστρο διασταύρωση Πεντάπολης Πρόφραγμα Φράγμα Μόρνου Φιλοθέη παράκαμψη Ευπαλίου έως όρια Νομών Φωκίδας Αι τωλοακαρνανίας. γ. Από διασταύρωση Πεντάπολης έως Λιδωρίκι 9. Εθνική Οδός Ιτέα Ναύπακτος Από τη διασταύρωση με την Ε.Ο. 48 (Λιβαδειά Άμφισ σα) Ιτέα Γαλαξίδι Άγιοι Πάντες Πάνορμος Ερατεινή Παραλία Τολοφώνας Άγιος Νικόλαος Άγιος Σπυρίδω νας Σπηλιά Παραλία Γλυφάδας Μαραθιάς Σκάλωμα Μοναστηράκι Μανάγουλη Όρια Νομών Φωκίδας Αι τωλοακαρνανίας (γέφυρα Μόρνου). 10. Εθνική Οδός 77 α. Από τέλος εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Ψα χνών Άγιος Παγώντας Προκόπι Μαντούδι Κήρυνθος

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Στροφυλιά Αγία Άννα Παπάδες Βασιλικά Ελληνικά Αγριοβοτάνι Γούβες Αρτεμήσιο Ασμήνιο Ιστιαία. β. Από τέλος εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Ιστιαίας παράκαμψη Ωρεών παράκαμψη Νέου Πύργου παράκαμ ψη Αγίου έως αρχή παράκαμψης Λουτρών Αιδηψού. 11. Εθνική Οδός Σχηματάρι Χαλκίδα α. Από τέλος ανισόπεδου κόμβου (αλλαγή διατομής) Βαθύ έως την υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας. β. Από τέλος της υψηλής Γέφυρας Χαλκίδας Παράκαμψη Χαλκίδας έως τον κόμβο του Αγίου Στεφάνου. γ. Το τμήμα της παλαιάς Εθνικής οδού (τριτεύον) από υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας έως τον κόμβο προς Ριτσώνα (συνάντηση με Ε.Ο. 44). 12. Παλαιά Εθνική Οδός Λαμία Στυλίδα Ράχες α. Από Λαμία (τέλος κατοικημένης περιοχής Νέας Μαγνη σίας) Αγία Παρασκευή Παράκαμψη Αυλακιού Στυλίδα. β. Από τέλος εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Στυλί δας Καραβόμυλος έως κόμβο Ραχών (συνάντηση με την Ν. Ε. Ο. 1 Αθήνας Θεσσαλονίκης). Α2. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της ΝΑ Βοιωτίας ορίζεται αρμόδια Υπηρεσία για τη συντήρηση των παρα κάτω οδών: 1. Από διασταύρωση με Εθν. Οδό «Στείρι Μονή Οσίου Λουκά» Κυριάκι Ελικώνας Ανάληψη έως διασταύρωση με εθν. οδό Λιβαδειάς Άμφισσας (νέα χάραξη). 2. Δίστομο Παρ. Διστόμου (Άσπρα Σπίτια) Αντίκυρα (νέα χάραξη) όρια Νομού. 3. Βερβά (από Εθν. Οδό Λιβαδειάς Άμφισσας) Δίστομο Δεσφίνα (όρια Νομού). 4. Από διασταύρωση με εθν. Οδό «Λιβαδειάς Άμφισσας» Δαύλεια Σ.Σ. Δαύλειας μέσω Μαυρονερίου έως το σημείο συνάντησης με Εθν. Οδού Αθηνών Λαμίας. 5. Χαιρώνεια Σ.Σ. Χαιρώνειας Ακόντιο. 6. Ακόντιο Ρωμαίικο μέσω Προσήλιου έως το σημείο συνάντησης με εθν. Οδό Αθηνών Λαμίας. 7. ΣΣ. Λιβαδειάς (από Εθν. Οδό Λιβαδειάς Λαμίας) Ορ χομενός Στροβίκι (μέσω νέας χάραξης) Κάστρο. 8. Αγ. Ανδρέας Καρυά μέσω Αγ. Σπυρίδωνα και Αγ. Δημητρίου. 9. Από διασταύρωση με εθν. οδό Αθηνών Λιβαδειάς έως Αγ. Γεώργιο (νέα χάραξη). 10. Αγ. Γεώργιος Αγία Αννα από το σημείο συνάντησης της οδού «από εθν. οδό Αθηνών Λεβαδειάς έως Αγ. Γεώρ γιο», μέσω Αγ. Τριάδος. 11. Αγόριανη Κορώνεια από διασταύρωση με εθν. οδό Αθηνών Λιβαδειάς 12. Από διασταύρωση με εθν. οδό Αθηνών Λιβαδειάς έως Υψηλάντη 13. Αλίαρτος Ακραίφνιον Κόκκινον (νέα χάραξη). 14. Θήβα (από Εθν. Οδό Θήβας Λειβαδιάς) Δομβραίνα Θίσβη (μέσω Τάταζας) Πρόδρομος Παραλία Σαράντη. 15. Από διασταύρωση με εθν. οδό «Αθηνών Λιβαδειάς» Μαυρομμάτι Θεσπιές διασταύρωση με οδό «Θήβα Δομ βραίνα Θίσβη» με διακλάδωση προς Νεοχώρι Θεσπιών. 16. Θεσπιές Λεύκτρα Πλαταιές μέσω Καπαρελλίου μέχρι τα όρια Νομού Αττικής προς Ερυθρές. 17. Θήβα Μελισσοχώρι Καπαρέλλιον από διασταύρωση με Παλαιά εθν. οδό Αθηνών Λαμίας μέσω Λουτουφίου μετά διακλαδώσεως προς Λεύκτρα. 18. Λεύκτρα Ελλοπία Ξηρονομή διασταύρωση με οδό «Θήβα Δομβραίνα Θίσβη». 19. Από διασταύρωση με εθν. οδό «Αθηνών Λιβαδειάς» Βάγια Θεσπιές μέσω Λεονταρίου. 20. Από διασταύρωση με οδό «Θήβα Δομβραίνα Θίσβη» έως Αμπελοχώρι. 21. Από διασταύρωση με Παλαιά εθν. οδό «Αθηνών Λα μίας» Νεοχωράκι Θηβών Καλλιθέα Ασωπία Τανάγρα Σχηματάρι. 22. Πύλη Πάνακτος όρια Νομού Αττικής προς Οινόη. 23. Νεοχωράκι Θηβών Δάφνη Πύλη όρια Νομού προς Φυλή. 24. Από διασταύρωση με Νέα εθν. οδό «Αθηνών Λαμίας» Οινόη Αγ. Θωμάς Κλειδί Σκούρτα Στεφάνη Κοκκίνιο όρια Νομού προς Μαγούλα. 25. Από διασταύρωση με εθν. οδό «Θηβών Χαλκίδος» Άρμα Τανάγρα. 26. Μουρίκι (από Εθν. Οδό Θήβας Χαλκίδας μέσω του ανισόπεδου κόμβου Εθν. Οδού Αθήνας Λαμίας) Πλατα νάκια Λουκίσια Δροσιά, έως τα όρια Νομού. 27. Αράχωβα Καλύβια Επτάλοφος προς Χιονοδρομικό Κέντρο (όρια Νομού). 28. Από διαστ/ση Εθν. Οδού Λειβαδιάς Λαμίας προς Αταλάντη έως τα όρια Νομού Βοιωτίας. 29. Από διασταύρωση με εθν. οδό «Θηβών Χαλκίδος» Ύπατο. A3. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της ΝΑ Εύβοιας ορίζεται αρμόδια Υπηρεσία για τη συντήρηση των παρα κάτω οδών: Α Νήσος Εύβοια 1. Λέπουρα Στύρα Κάρυστος μέσω Κριεζών, Ζαράκων και Αλμυροποτάμου. 2. Στύρα Νέα Στύρα Τσακαίοι. 3. Μαρμάρι Άγιος Δημήτριος Αμυγδαλιά μέσω Μπεζά νων, Μελισσώνας, Αγίου Δημητρίου και Καλλιανού. 4. Κάρυστος Πλατανιστός Αμυγδαλιά μέσω Μετοχίου, Αντιάς, Κομίτου και Δράμεσι 5. Κάρυστος Λυκόρευμα Μαρμάρι. 6. Λέπουρα Κύμη Παραλία Κύμης μέσω Βουζίου, Ωρο λογίου και Κονιστρών. 7. Χάνια Αυλωναρίου Οκτωνιά μέσω Αυλωναρίου με διακλάδωση Μονής Αγίου Χαραλάμπους. 8. Χάνια Αυλωναρίου Οξύλιθος Παραλία Κύμης μέσω Ορίου. 9. Κύμη Χωνευτικό. 10. Κύμη Μονή Σωτήρος. 11. Αρτάκη Στρόπωνες Κύμη μέσω Βατώντα, Καθενών, Στενής, Μετοχίου Διρφύων, Βιτάλων και Μελετιάνων 12. Χαλκίδα Μίστρος Μονόδρι μέσω Δοκού, Αφρατίου, Σέτας, θαρουνιάς, Κρεμαστής και Βρύσης. 13. Διακλάδωση θεολόγου από επ. οδό Αμάρυνθος Σέτα Μονόδρι μέσω Γυμνού, Καλλιθέας, Μακρυχωρίου και Μανικίων. 15. Διακλάδωση Άνω Βάθειας από επ. οδό Αλιβέρι Άγιος Λουκάς Τραχήλιο. 17. Βασιλικό Λευκαντή. 18. Μύτικας Μπούρτζι. 19. Ψαχνά Πολιτικά Νεροτριβιά. 20. Ψαχνά Άτταλος Μίστρος μέσω Καθενών. 21. Προκόπιον Πήλιον Παραλία Πηλίου μέσω Αγ. Τρί της. 22. Προκόπι Σπαθάρι Κεχριές μέσω Δραζίου, Καλυβιών, Μετοχίου, Κηρέως και φαράκλας. 23. Μαντούδιον Κυμάσι από εθν. οδού Χαλκίδος Αι δηψού. 24. Στροφυλιά Λίμνη Ροβιές. 25. Ροβιές Ιστιαία Κανατάδικα μέσω Κυπαρισσιού, Βουτά και Καμαρίων. 26. Καμάρια Κρυονερίτης Μαρούλι μέσω Μονοκαρυάς. 27. Ωρεοί Γαλατσάδες Κυπαρίσσι μέσω Ταξιάρχου και Καστανιώτισσας. 28. Λουτρά Αιδηψού Ήλια Ροβιές. 29. Αιδηψός Γιάλτρα Λιχάδα.

6 26440 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 30. Γιαννίτσι Πόθοι Χάνια μέχρι συναντήσεως με υπ αριθ. 3 επαρχ. Οδό. 31. Ριτσώνα (από διασταύρωση με εθν. οδό «Θηβών Χαλκίδος») Βαθύ Β Νήσος Σκύρος. 32. Σκύρος Λιναριά από Παραλίας Μαγαζείων σε Αγ. Μάμαν. 33. Σκύρος Ατσίτσα. 34. Σκύρος Τραχύ. A4. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της ΝΑ Ευρυτα νίας ορίζεται αρμόδια Υπηρεσία για τη συντήρηση των παρακάτω οδών: 1. Καρπενήσι Προυσός προς Θέρμο μέσω Γαύρου, περι φέρειας Μεγάλου Χωριού, Καρίσσης Καρπενησίου μέχρις ορίων Νομού Αιτωλοακαρνανίας. 2. Ράχη Τυμφρηστού Κρίκελο Δομνίστα προς Ναύπα κτο μέσω αυχένα Υψηλού Σταυρού. 3. Δυτική φραγκίστα Βούλττη Ραπτόπουλο από εθν. οδό Καρπενησίου Αγρινίου και μέσω Γέφυρας Μανώλη, Λημερίου Γρανίτσης, Λιθοχωρίου, Πρασιάς, Κέορων, μέ χρις ορίων Νομού Καρδίτσας προς Γέφυρα Κοράκου. 4. Βούλπη Βαλαώρα προς Εμπεσόν μέσω γέφυρας Τέμπλας και Τοπόλιανων. 5. Καρπενήσι Βράχα Νεράιδα, μέσω Στενώματος, Παυ λοπούλου, Δαμιανών, Αγ. Τριάδος, Κλειστού Καροπλεσίου μέχρις ορίων Νομού Καρδίτσας προς Καστανέαν μετά διακλαδώσεως Αγίας Τριάδος προς Νεοχώριον Νομού Φθιώτιδος. 6. Λιβανί Νεράιδα προς Μαστρογιάννη και Καρδίτσα μέσω Βίνιανης, Δάφνης Μαυρομάτας και Μολόχας. 7. Σταυρός Κερασοχώρι προς Πετρίλο μέσω Κρέντη, Γέφυρας Βαρβαριάδας και Αγράφων. 8. Ράχη Τυμφρηστού Άγιοι Απόστολοι. 9. Φουρνά Κλειστός Βράχα. 10. Δομιανοί Κουφάλα. 11. Γέφυρα Μανώλη Γέφυρα Τατάρνας προς Τρίκλινο. 12. Συνδετική επαρχ. οδών 3 και 7 πλησίον Κρέντη. 13. Άνω Καλεσμένο Προυσός Δομνίστα μέσω φιδάκια, Ασπροπύργου, Καστανούλας. Α5. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της ΝΑ Φθιώτιδας ορίζεται αρμόδια Υπηρεσία για τη συντήρηση των παρα κάτω οδών: 1. Σ. Σ. Λιανοκλαδίου Υπάτης προς Μαυρολιθάρι και Άμ φισα μέσω Κομποτάδων Μεξιατών Λουτρών Υπάτης, Αρ γυροχωρίου, Αμαλώτας, Μονής Αγάθωνος και Νεοχωρίου Υπάτης και μετά διακλαδώσεως προς Αμούρι. 2. Λιανοκλάδι Λαδικού Λυχνό από 14ου χλμ. εθνικής οδού Λαμίας Καρπενησίου και μέσω Λουτρών Υπάτης μέχρις επαρχ. Οδού 1 και μετά διακλαδώσεως προς Ροδωνιά. 3. Νεοχώρι Υπάτης Πύργος Περιστέρι Μεσοχώρι Συκάς επ. οδός Λιανοκλάδι Μοσχοκαρυά προς Μακρυρράχην και Καρ δίτσαν μέσω Στύρφακα, Αγ. Στεφάνου και Περιβολίου. 5. Μακρακώμη Σπερχειάδα Υπάτη μέσω Αγ. Σώστη και Συκάς Υπάτης μέχρι επαρχ. οδό Σπερχιάδα Μάρμαρα προς Μαυρολιθάρι και Άμφισσα από Αγιο Σώστη επαρχ. οδού 5 και μέσω Διλόφου, Ανατο λής και Δάσους. 7. Σπερχειάδα Άνω Καλλιθέα μέχρις επαρχ. οδό Σπερχειάδα Λευκάδα προς Αρτοτίνα και Λιδωρίκι μέσω Γαρδικίου Ομιλαίων και Αυχένα Τσούκας. 9. Μάρμαρα Γαρδίκι Ομιλαίων από επαρχ. οδό 6 σε επαρχ. οδό Μακρακώμη Πλατύστομο Γιαννιτού Π. Γιαννι τσού. 11. Μακρακώμη Αρχάνι Γραμμένη Κούρνοβο Ξυνιάδα από εθν. οδό Λαμίας Καρπενησίου. 12. Καλλιθέα Σπερχιάδας Μεσοποταμία Καστρί Γραμ μένη από επ. οδό 5 σε επ. οδό Μακρακώμη Τσούκα προς φουρνά και Ρεντίνα. 14. Διακλάδωση Ροβολιαρίου από επαρχ. οδό Διακλάδωση Παλαιοβράχας από εθν. οδό Λαμίας Καρπενησίου. 16. Αγ. Γεώργιος Πιτσιωτά προς φουρνά και Ρεντίνα. 17. Διακλάδωση Δικάστρου από επαρχ. οδό Πύργος Λευκάδα Πίτσι Πουγκάκια Γαρδίκι μετά διακλαδώσεως Πιτσίου Ράχης Τυμφρηστού. 19. Τυμφρηστός Μερκάδα προς Αγ. Τριάδα μέσω Μεσ. Κάψης, Μαυρίλου και Νεοχωρίου. 20. Λαμία Δίβρη από εθν. οδό Λαμίας Λάρισας. 21. Στυλίδα Δίβρη από εθν. οδό Λαμίας Στυλίδας (Αυ λάκι) και μέσω Λιμογαρδίου και Παλαιοχωρίου. 22. Ξυνιάδα Μελιταία προς Ανάβρα και Αλμυρό από 22ο χλμ. εθν. οδού Λαμίας Λάρισας δια Μακρυλιβάδου και φιλιαδώνος. 23. Ξυνιάδα Ομβριακή προς Μακρυρράχην από 26ο χλμ. εθν. οδού Λαμίας Λάρισας και μέσω Παναγίας. 24. Δομοκός Κάτω Δομοκός από εθν. οδό Λαμίας Λάρισας. 25. Δομοκός Πολυδένδρι Μελιταία από εθν. οδό Λαμίας Λάρισας και μέσω Καρυών. 26. Δομοκός Μαντασιά προς Σκοπιά και Φάρσαλα από εθν. οδό Λαμίας Λάρισας. 27. Πολυδένδρι Μαντασιά. 28. Κάτω Δομοκός Βελεσιώτες προς Καλλιφώνι και Καρδίτσα από εθν. οδό Λαμίας Λάρισας και μέσω Κάτω Εκάρας και Γαβρακίων. 29. Βαρδαλή Μαντασιά φιλιαδώνα από εθν. οδό Λαμίας Λάρισας και μέσω Αγραπιδιάς, Πετρωτού και Αχλαδιάς. 30. Παρακαμπτήριος εθν. οδού Λαμίας Βόλου μέσω Αγ. Μαρίνας. 31. Άνυδρο Παλαιοκερασιά από εθν. οδό Λαμίας Βόλου. 32. Μύλοι Γλύφα προς Σούρπη μέσω Πελασγίας και Βαθυκοίλου. 33. Λαμία Γοργοπόταμος Παύλιανη. 34. Μοσχοχώρι Κάτω Βαρδάτες Γοργοπόταμος από εθν. οδό Λαμίας Λιβαδειάς. 35. Ηράκλεια Κάτω Δαμάστα από εθν. οδό Λαμίας Λιβαδειάς σε εθν. Οδό Αθηνών Λαμίας. 36. Σκαμνός Παύλιανη προς Μαυρολιθάρι από εθν. οδό Λαμίας Λιβαδειάς μέσω Πουρναράκι και Οίτης. 37. Οίτη προς Γραβιά. 38. Λουτρά Θερμοπυλών Μενδενίτσα Κηφισσοχώρι μέσω Ανάβρας, Καλλιδρόμου και Μοδίου. 39. Αμφίκλεια Ξυλικοί Μενδενίτσα. 40. Γεφ. Πλατανιά Κόμνινα Ρεγγίνι μέχρις επαρχ. οδό Κατίκου Χάνι Αταλάντη Λειβανάτες. 42. Τιθορέα Ελάτεια μέσω Κηφισσοχωρίου και μέχρις επαρχ. οδό Ζέλι Έξαρχος Παύλο μέσω Κόλακας προς Τοπάλι. 44. Αταλάντη Σκάλα Νέα Πέλλης. 45. Αταλάντη Κυπαρίσσι. 46. Κυπαρίσσι Κολάκα. 47. Προσκυνάς Μαλεσίνα Μάζι Χιλιαδού. 48. Μαλεσίνα Αγ. Ιωάννης Θεολόγος. 49. Μαρτίνο Λάρυμνα. 50. Μαρτίνο Αλογοπατησιά προς Τοπάλια. 51. Αμφίκλεια προς Γραβιά. 52. Αγία Τριάδα Μώλος Σκάρφεια Άγιος Σεραφείμ Καινούργιο Καμ. Βούρλα 53. Το τμήμα της Π.Ε.Ο. 3 που διέρχεται από το Παλαιο χώρι, τον Μπράλλο, τον Σκαμνό την γέφυρα του Ασωπού, το Κόμμα, μέχρι τα όρια του σχεδίου πόλης της Λαμίας.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το τμήμα της Π.Ε.Ο.1 από κόμβο Ραχών έως τα όρια των Νομών Φθιώτιδας και Μαγνησίας. Α6. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της ΝΑ Φωκίδας ορίζεται αρμόδια Υπηρεσία για τη συντήρηση των παρα κάτω οδών: 1. Γουλά (από Εθν. Οδό Ιτέας Άμφισσας) Σπηλιές (συν. με Εθν. Οδό Άμφισσας Λιβαδειάς). 2. Ερατεινή Παραλία Τολοφώνας. 3. Σπηλιά Χάνια Γλυφάδα Παραλία Σεργούλας. 4. Παραλία Μαραθιά. 5. Μοναστηράκι Μανάγουλη Μαλάματα (συν. με Εθν. Οδό Ναυπάκτου Λιδωρικίου). 6. Περιφερειακή Οδός Ιτέας από το σημείο συνάντησης με την Εθνική Οδό «Διακλάδωση από Ιτέα προς Δελφούς μέχρι την Εθνική Οδό Λειβαδιάς, Άμφισσας» μέχρι το ση μείο συνάντησης με την Επαρχιακή Οδό «Ιτέα Δεσφίνα προς Δίστομο». 7. Ιτέα Δεσφίνα προς Δίστομο (Όρια Νομού). 8. Τοποθεσία Μισόκαμπος (από το σημείο συνάντησης με την Επαρχιακή Οδό «Ιτέα Δεσφίνα προς Δίστομο») προς Αντίκιρρα Βοιωτίας (Όρια Νομού). 9. Σπερνόρεμα (από Εθν. Οδό Άμφισσας Μπράλλου) Κολοσκοπή Πυρά Μαυρολιθάρι Καστριώτισσα Αθ. Διάκος Κάτω Μουσουνίτσα Γέφυρα Νταού Συκέα Λευκαδίτι Λιδωρίκι. 10. θέση Βρύζες (σημείο συνάντησης με Επαρχιακή Οδό Σπερνόρεμα Κολοσκοπή Πυρά Μαυρολιθάρι Καστριώ τισσα Αθ. Διάκος Κάτω Μουσουνίτσα Γέφυρα Νταούτη Συκέα Λευκαδίτι Λιδωρίκι) Στρώμη Γέφυρα Νταού (σημείο συνάντησης με την ίδια Επαρχιακή Οδό). 11. θέση Βρύζες όρια Νομού προς Παύλιανη Φθιώτιδας 12. Η Παραλίμνια Οδός Μόρνου από το σημείο συνάντη σης με την Εθνική Οδό «Άμφισσα Λιδωρίκι Ξηροπήγαδο μέχρι το σημείο συνάντησης με την Επαρχιακή Οδό «Συκέα Λευκαδίτι Λιδωρίκι». 13. Το οδικό τμήμα από Παραλίμνια Οδό Μόρνου (μέσω Κονιάκου) έως το σημείο συνάντησης με την επαρχιακή οδό 5 στην περιοχή Μουσουνίτσας. 14. Το οδικό τμήμα από επαρχιακή οδό 9 «Γαλαξείδι Πεντεόρια» έως το σημείο συνάντησης με την Εθνική Οδό «Άμφισσα Λιδωρίκι Ξηροπήγαδο» (έξωθεν Βουνιχώρας). 15. Γραβιά Λιλαία Πολύδροσο όρια Νομού προς Αμφίκλεια Φθιώτιδας. 16. Πολύδροσο Άνω Πολύδροσο Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού από το σημείο συνάντησης με την Επαρχιακή Οδό «Γραβιά Λιλαία Πολύδροσο όρια Νομού» μέχρι το σημείο συνάντησης με την Οδό Αμφίκλεια Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού». 17. Ανάθεμα (από Εθν. Οδό «Άμφισσας Λιδωρικίου») Ερατεινή. 18. Κόκκινος (από Εθν. Οδό Άμφισσας Λιδωρικίου Ναυ πάκτου) Πενταγιοί Αρτοτίνα όρια Νομού προς Γραμμένη Φθιώτιδας. 19. Γαλαξείδι Πεντεόρια Καρύδι (σημείο συνάντησης με την Εθνική Οδό «Άμφισσας Ναυπάκτου). 20. Λιδωρίκι Δάφνος Υψηλό Χωριό προς Αρτοτίνα (σημείο συνάντησης με την Επαρχιακή Οδό Κόκκινος Πε νταγιοί Αρτοτίνα όρια Νομού). 21. Ανάθεμα (από Εθν. Οδό «Άμφισσας Λιδωρικίου») Αμυγδαλιά Σώταινα Μηλιά Στύλια Περιθιώτισσα Ποτιδάνεια Παλαιοξάρι Τείχιο σημείο συνάντησης με την Εθνική Οδό «Άμφισσας Ναυπάκτου». 22. Σπηλιά Βελενίκο Δαφνοχώρι Καλλιθέα Μακρινή Μηλιά. 23. Σημείο συνάντησης με την Εθνική Οδό «Άμφισσας Ναυπάκτου» Κροκύλιο Κουπάκι Ζοριάνος Αλποχώρι. 24. Τρίκορφο Ευπάλιο σημείο συνάντησης με την Εθνι κή Οδό «Άμφισσας Ναυπάκτου». 25. Χάνι φασουλά Κάμπος Παλιόμυλος Παλαιοξάρι. 26. Μαραθιάς Πύργος. 27. Παραλία Σεργούλας Σεργούλα. 28. Σημείο συνάντησης με την Εθνική Οδό «Άμφισσας Ναυπάκτου» Καστράκι Ευπάλιο Κλήμα Παλιόμυλος. 29. Σημείο συνάντησης με την Εθνική Οδό «Άμφισσας Μπράλλου» Καστέλλια Αποστολιά όρια Νομού προς Οίτη Φθιώτιδας. 30. Μαυρολιθάρι όρια Νομού προς Νεοχώρι Υπάτης Φθιώτιδας. 31. Λίλαια Επτάλοφος όρια Νομού προς Αράχωβα. 32. Περιφερειακή Οδός Επταλόφου από και έως τα σημεία συνάντησης με την Επαρχιακή Οδό «Λίλαια Επτάλοφος όρια Νομού προς Αράχωβα». 33. Από σημείο συνάντησης με την Εθνική Οδό «Άμφισσας Μπράλλου» (θέση Νεκροταφείο του οικισμού Ελαιώνος) μέχρι το σημείο συνάντησης με την Επαρχιακή Οδό «Λιλαία Επτάλοφος όρια Νομού προς Αράχωβα». 34. Πενταγιοί όρια Νομού προς Ελατού. Α7. Αρμόδιοι προς συντήρηση όλων των υπόλοιπων δη μόσιων οδών καθώς και των τμημάτων των παραπάνω ανα φερομένων οδών που βρίσκονται εντός των εγκεκριμένων ορίων οικισμών, είναι οι δήμοι και οι κοινότητες, ο καθένας μέσα στα όρια της διοικητικής τους περιφέρειας. Β. Στην έννοια της «συντήρησης» των οδών περιλαμβά νεται ιδίως. α) η αποκατάσταση φθορών και βλαβών του οδοστρώ ματος, της οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης και του ηλεκτροφωτισμού, β) η συντήρηση και ο καθαρισμός φυτευμένων νησίδων και πρανών, γ) ο καθαρισμός των ανισόπεδων διαβάσεων και η συ ντήρηση των τυχόν αντλιοστασίων τους. δ) η συντήρηση του εξοπλισμού ασφαλείας της οδού όπως τα στηθαία ασφαλείας και ε) η προσαρμογή στην τελική επιφάνεια του οδοστρώ ματος τόσο των εσχαρών των φρεατίων υδροσυλλογής, όσο και των καπακιών των φρεατίων επίσκεψης των υπο κειμένων δικτύων ομβρίων. Στην συντήρηση δεν περιλαμβάνονται τα πεζοδρόμια, τα οποία συντηρούνται κατά τις οικείες διατάξεις από τους οικείους Ο.Τ.Α. Γ. Όταν τρίτοι εκτελούν έργα σε οδούς, οι οποίες υπά γονται κατά τα ανωτέρω στην αρμοδιότητα συντήρησης των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, ισχύουν οι διατάξεις τις παρ. 7 του άρθρου 7 του νόμου 3481/2006 και οφείλουν, κατά τη φάση της εκτέλεσης, να λαμβάνουν όλα τα εκ του νόμου απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας και να αποκαθιστούν έγκαιρα, έντεχνα και πλήρως τις τομές και κάθε είδους φθορές του οδοστρώματος και των λοιπών στοιχείων της οδού. Λαμία, 30 Αυγούστου 2007 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ Aριθμ. ΔΥΠ: οικ (7) Τροποποίηση της υπ αριθμ. 4378/ απόφασης του Νομάρχη Άρτας. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ 1. Την υπ αριθμ. 4378/ απόφασή μας «Συγκρό τηση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής ελέγχου επιχειρήσεων

8 26442 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) σταυλισμού ζώων και επεξεργασίας ζωικών προϊόντων Ν. Άρτας». 2. Το γεγονός ότι η υπάλληλος, Παναγιώτα Μίχου, του κλάδου ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας, αποσπάσθηκε από την Υπηρεσία μας, στη Δ/νση Υγείας Ν.Α. Ιωαννίνων, λόγω εκλογής της σε ΟΤΑ του νομού Ιωαννίνων στις Δημοτικές εκλογές της 15ης Οκτωβρίου 2006 και η οποία συμμετείχε ως (α ) αναπληρωματικό μέλος και γραμματέας στην ανω τέρω επιτροπής, αποφασίζουμε: 1. Τροποποιούμε την υπ αριθμ. 4378/ απόφασή μας, σχετικά με τη συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Επιτρο πής ελέγχου επιχειρήσεων σταυλισμού ζώων και επεξερ γασίας ζωικών προϊόντων Ν. Άρτας και ορίζουμε ως (α ) αναπληρωματικό μέλος και γραμματέας αυτής, στη θέση της αποσπασθείσας υπαλλήλου, Παναγιώτας Μίχου, την υπάλληλο της Υπηρεσίας μας, Ιωάννα Αναγνωστοπούλου, του κλάδου ΤΕ Εποπτών Δημ. Υγείας. 2. Κατά τα λοιπά ισχύει η τροποποιούμενη απόφασή μας. 3. Η παρούσα τροποποιητική απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, τεύχος Β και να κοινο ποιηθεί όπου πρέπει, ισχύει δε από την κοινοποίηση της, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3200/1955 και το άρθρο 15 του ν. 1579/1985. Άρτα, 24 Αυγούστου 2007 Ο Νομάρχης Γ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Αριθμ (8) Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1. Τις διατάξεις: α) του π.δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης», β) του άρθρου 15 παρ. 18, εδ.2 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση Οργάνωση Στελέχωση της Περιφέρειας κ.λπ.», γ) του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμί σεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου και Ο.Τ.Α. Α και Β βαθμού», δ) του άρθρου 25 παρ. 7 του ν. 2738/1999 «Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση κ.λπ.». 2. Για τη μετάπτωση του προγράμματος Λογιστικής Οι κονομικής Διαχείρισης έργων στο σύστημα υποστηρικτικής λειτουργίας της Ν.Α.Μ. από την Κοινωνία της Πληροφο ρίας. 3. Το γεγονός ότι για τη διεκπεραίωση των ανωτέρω εργασιών θα απαιτηθεί απασχόληση των υπαλλήλων της Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης πέραν του κανο νικού ωραρίου εργασίας τους, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση (160) ωρών από μέχρι για κάθε υπάλληλο πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας σε (4) υπαλλήλους της Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης της Ν.Α. Μαγνησίας, για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω και θα βαρύνουν το φορέα /072 ΚΑΕ Συνολική δαπάνη Δημήτριος Τυλιγάδας, ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών, Μ.Κ Δήμος Παπάζογλου, ΠΕ Γεωπονικού, Μ.Κ Μαρίνα Πετράκη, ΠΕ Αστικής Περιφερειακής Ανάπτυ ξης, Μ.Κ Παρασκευή Ευθυμίου, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, Μ.Κ.9. Βόλος. 28 Αυγούστου 2007 Ο Νομάρχης ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΑΣ Αριθμ (9) Σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 269 του ν. 3463/2006» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 3463/2006 του ΔΚΚ (Περί αρμοδιοτήτων του Δημάρχου). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 269 παρ. 5 του ν. 3463/ Την υπ αριθμ. 136/ απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου Καλλονής με την οποία αποφασίστηκε η λύση της Αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία ΤΕ ΧΝΙΚΗ ΚΑΛΛΟΝΗΣ και τέθηκε σε εκκαθάριση. 4. Την υπ αριθμ /5173/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, που δημοσι εύθηκε στο αριθμ 1626 τ.β της 17/8/2007 ΦΕΚ. 5. Την υπ αριθμ. 137/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλονής με την οποία αποφασίστηκε η μετα φορά του προσωπικού της Δημοτικής Αμιγούς Επιχείρησης με την επωνυμία ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΛΟΝΗΣ σε υπηρεσίες του Δήμου Καλλονής. 6. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου Καλλονής, απο φασίζουμε: Την σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου αντί στοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας στις οποίες θα κατα ταγούν οι υπάλληλοι της Δημοτικής Αμιγούς Επιχείρησης με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΛΟΝΗΣ», που μεταφέρθηκαν στο Δήμο με την υπ αριθμ. 137/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ως εξής: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΕ 1 Διοικητικού 03 ΔΕ 28 Φύλακας Σχολικών κτηρίων 01 ΔΕ 28 Χειριστών χωματ. Μηχανημάτων 02 ΔΕ 29 Οδηγών απορριμματοφόρων 03 ΔΕ 30 Τεχνίτη Υδραυλικών 01 ΥΕ 16 Εργατών γενικών καθηκόντων 01 ΥΕ 16 Εργατών καθαριότητας 07 Η ετήσια δαπάνη που προκαλείται από τις διατάξεις της απόφασης αυτής θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Καλλονής έτους 2007, με σχετική αναμόρφωση. Μυτιλήνη, 29 Αυγούστου 2007 Ο Δήμαρχος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΑΝΑΡΑΔΕΛΛΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2217 19 Νοεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιλογή προς έλεγχο δηλώσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29279 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2105 30 Οκτωβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ύψους επιχορήγησης των Ιδρυμάτων του άρθρου 34 παρ. 1 του ν. 3577/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2605 23 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου... 1 Μετατροπή της αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 24513 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1524 7 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ από την ομογενή ΝΤΕΝΙΣΑ ΚΑΡΑΝΤΖΑ, Ον. Πα τρός: ΘΕΟΦΙΛΟΣ.... 1 από την ομογενή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2000-2006 ΕΩΣ 31-12- 2010

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2000-2006 ΕΩΣ 31-12- 2010 ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΠΕΠ 2000-2006 ΕΩΣ 31-12- 2010 ΤΙΤΛΟΣ 1 1 1 71359 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΚΥΡΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- Α ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΚΥΡΥΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2002 Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1114 5 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας της αρμοδιότητας καθορισμού των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8601 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 683 14 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας λειτουργίας στο εργοστάσιο της «ΦΑΡΜΑΝΙΚ ΚΕΜΙΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ»....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1970 8 Οκτωβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση σύμβασης μίσθωσης έργου στο Δήμο Αρ γυρούπολης.... 1 Έγκριση σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 853 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 77 29 Ιανουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπο γραφής «Με Εντολή Υπουργού» στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17345 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1289 12 Σεπτεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μερική τροποποίηση της υπ αριθμ. 4296/24.2.2006 (ΦΕΚ 292/10.3.2006) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23047 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1829 3 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απονομή ηθικής αμοιβής επαίνου σε υπαλλήλους της Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ.... 1 Καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8405 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 665 9 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δή μων και Κοινοτήτων, για το έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24223 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1634 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 3010878/1396/0029/2003 απόφασής μας «Παραγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2719 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 244 12 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Διακομματικής Επιτροπής Εκλογών.... 1 Είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1837 12 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία για την απαλλαγή από το τέλος ταξινό μησης των επιβατικών αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2035 21 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση επιδομάτων θέσεων Προϊσταμένων της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1919 8 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας ΑΘΗΝΑΪΚΕΣ ΠΛΑ ΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΕ με έδρα την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26421 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1880 1 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση των προθεσμιών υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1916 18 Σεπτεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απασχόληση υπαλλήλων Δ.Ο.Π. εκτός κανονικού ωραρίου... 1 μίσθωσης έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4303 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 273 21 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση θέσης εκπαιδευτικής βαθμίδας ΥΕ, ειδικό τητας Εργατών της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27779 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1985 10 Οκτωβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου στο ΝΠΔΔ «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Περάματος»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 152 17 Φεβρουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπερωριακή εργασία μόνιμου προσωπικού του Λιμε νικού Ταμείου ΧΑΛΚΙΔΑΣ για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6331 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 491 23 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπερωριακή εργασία μονίμου προσωπικού Λ.Τ. ΠΡΕ ΒΕΖΑΣ για το έτος 2010.... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6633 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 521 27 Απριλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 52138/2003 κοινής υπουργικής απόφασης περί καθορισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 985 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9611 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση αποφάσεως περί καθορισμού αριθμού φοιτητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων δυναμένων να ασκούνται πρακτικά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1252 20 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση του π.δ. 1156/1981 «Περί οργάνων με τρήσεως και μεθόδων μετρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7797 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός τελών καθαριότητας χώρων λειτουργί ας Λαϊκών Αγορών, οικονομικού έτους 2006.... 1 Έγκριση καθιέρωσης απογευματινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 721 26 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29099 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2359 20 Νοεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας λειτουργίας.... 1 Χρηματοδότηση Ειδικών Λογαριασμών Ιδρυμάτων

Διαβάστε περισσότερα