ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 26435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1027/4/3/ απόφα σης των Υπουργών Εξωτερικών και Δημόσιας Τάξης, «Αποσπάσεις αστυνομικού προσωπικού στο εξωτε ρικό» (Β 967) Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου Ν. Κορινθίας» Έγκριση σύμβασης μίσθωσης έργου στο Δήμο Ν. Ιωνί ας Έγκριση για απασχόληση προσωπικού με σύμβαση μί σθωσης έργου στο Δήμο Παμβώτιδος Νομού Ιωαν νίνων Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αποστόλου Παύλου Ν. Ημαθίας Καθορισμός οδών που ανήκουν στην αρμοδιότητα συ ντήρησης των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στ. Ελ λάδας και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που υπάγονται στην Περιφέρεια Στ. Ελλάδας Τροποποίηση της υπ αριθμ. 4378/ απόφασης του Νομάρχη Άρτας Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων Δ/νσης Προγραμ ματισμού και Ανάπτυξης Σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 269 του ν. 3463/2006». 9 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1027/4/26 ε (1) Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1027/4/3/ απόφασης των Υπουργών Εξωτερικών και Δημόσιας Τάξης, «Απο σπάσεις αστυνομικού προσωπικού στο εξωτερικό» (Β 967). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 50 του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α 152). 2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α 41). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώ θηκε με το άρθρο μόνο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α 98). 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι σμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Η παρ. 1 του άρθρου 7 της υπ αριθμ. 1027/4/3 / κοινής υπουργικής απόφσης αντικαθίσταται ως εξής: «1. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 2, η διάρκεια απόσπασης του αστυνομικού προσωπικού στις ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού ή σε διεθνείς οργανισμούς είναι δύο (2) έτη. Ο χρόνος αυτός μπορεί να παραταθεί για έξι ακόμη μήνες για σοβαρούς υπηρεσιακούς ή οικογενειακούς λόγους ή για σοβαρούς λόγους υγείας μέλους της οικογέ νειας του αποσπασμένου. Κατ εξαίρεση, όταν υφίστανται σοβαροί λόγοι υγείας και εφόσον έχει ήδη αρχίσει θερα πεία μέλους της οικογένειας του αστυνομικού στην χώρα της απόσπασης, ο χρόνος αυτής μπορεί να παραταθεί περαιτέρω μέχρι ένα έτος. Η απόσπαση διακόπτεται οπο τεδήποτε για λόγους υγείας, πειθαρχίας ή άλλης σοβαρής υπηρεσιακής αιτίας». Άρθρο 2 Έναρξη ισχύος Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο σίευσή της στην Εφημερίδα της Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2007 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΠΑΝΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΒΥΡΩΝ Γ. ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ Αριθμ /5/07 (2) Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου Ν. Κορινθίας». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 1. Τις διατάξεις: α. Των άρθρων 157, 158, 159, 160, 161 και 162 του ν. 3528/2007

2 26436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α 26). β. Της υπ αριθμ /9/88/ Απόφασης «Προ σαρμογή των Κλάδων προσωπικού των Λιμενικών Ταμείων στο π.δ. 194/1988» (Β 591), καθώς και το άρθρο 1 του π.δ. 390/1993 «Συγχώνευση Λιμενικών Ταμείων σε επίπεδο νο μού (Α 165). γ. Της παραγράφου Β 4 του άρθρου 40 του ν. 1884/1990 «Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες διατά ξεις» (Α 81). δ. Του άρθρου 6 του ν. 2839/2000 «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο κέντρωσης και άλλες διατάξεις» (Α 196). ε. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ νηση και Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98). στ. Την υπ αριθμ /23/00/ απόφαση «Σύ σταση Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Λιμενικού Ταμείου Ν. Κορινθίας» (Β 1466) και την υπ αριθμ /06/05/ απόφαση «Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου Ν. Κορινθίας» (Β 609). ζ. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.11/818/οικ / εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. η. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Λιμενικού Ταμείου Ν. Κορινθίας, ούτε του Κρατικού Προϋπολογισμού γιατί το υπηρεσιακό συμβούλιο έχει ήδη συσταθεί και θα λειτουργεί σύμφωνα με την παρούσα συ γκρότηση με ισάριθμα μέλη, αποφασίζουμε: 1. Συγκροτούμε στο Λιμενικό Ταμείο Ν. Κορινθίας, πεντα μελές υπηρεσιακό συμβούλιο αρμόδιο για όλο το προσω πικό του ανωτέρω Λιμενικού Ταμείου, ως εξής: α. Τρεις (3) μονίμους υπαλλήλους από αυτούς που υπά γονται στην αρμοδιότητα του υπηρεσιακού συμβουλίου με τους αναπληρωτές τους από υπαλλήλους που πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων των εδ. α1 και α2 της παρ. 2 του άρθρου 159 του ν. 3528/2007. Ένα τουλάχιστον από τα τακτικά μέλη και ένα από τα αναπληρωματικά θα είναι διαφορετικού φύλου από τα λοιπά, εφόσον υπάρχει και έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν οι υπάλληλοι αυτοί, επιλέγονται υπάλληλοι που έχουν τις υπό στοιχείο α2 της παρ. 2 του άρθρου 159 του ν. 3528/2007 προϋποθέσεις από άλλη δημόσια υπηρεσία ή ΝΠΔΔ του νομού Κορινθίας. β. Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των εργαζομένων με βαθμό Α με τους αναπληρωτές τους. Στην περίπτωση που δεν εκλεγούν αιρετοί εκπρόσωποι ή εκλεγεί μόνο ένας εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου του άρθρου 63 του ν. 1943/ Τα υπό στοιχεία α τακτικά μέλη της παρ. 1 καθώς και οι αναπληρωτές τους ορίζονται από τη Λιμενική Επιτροπή. 3. Με την απόφαση ορισμού των μελών του υπηρεσιακού συμβουλίου, ορίζεται ως πρόεδρος ένα από τα τακτικά μέλη τηρουμένων των διατάξεων του στοιχείου α της παρ. 2 του άρθρου 159 του ν. 3528/2007, με αναπληρωτή του ένα (1) από τα τακτικά μέλη. Στην περίπτωση που προεδρεύει ο αναπληρωτής του προέδρου, συμμετέχει ως μέλος ο αναπληρωτής του προεδρεύοντος. 4. Γραμματέας του υπηρεσιακού συμβουλίου ορίζεται υπάλληλος του Λιμενικού Ταμείου Ν. Κορινθίας με βαθμό τουλάχιστον Γ, με αναπληρωτή του υπάλληλο του ιδίου βαθμού της οικείας υπηρεσίας. 5. Η θητεία των μελών του υπηρεσιακού συμβουλίου εί ναι διετής. Κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 3528/2007 η θητεία του προαναφερομένου συμβουλίου λήγει την Όταν το υπηρεσιακό συμβούλιο κρίνει θέματα προσω πικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αντί των δύο αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων μετέχουν οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Πειραιάς, 31 Ιουλίου 2007 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Αριθμ (3) Έγκριση σύμβασης μίσθωσης έργου στο Δήμο Ν. Ιωνίας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Συμβάσεις μίσθωσης έργου» (Φ.Ε.Κ 206/Α/ ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 3260/2004 «Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων δη μόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 151/Α/ ). 4. Την υπ αριθμ. Φ.7 ΟΔΕ ΚΕΠ/11123/ εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 5. Το υπ αριθμ. Φ.7 ΟΔΕ ΚΕΠ/10307/ έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 6. Το υπ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.4/294/22093/ έγγραφο της Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ του ΥΠ.ΕΣ. Δ.Δ.Α. με το οποίο κατανέμονται συμβάσεις μίσθωσης έρ γου, διάρκειας 6 μηνών, για την στελέχωση των ΚΕΠ των οποίων οι συμβάσεις μίσθωσης έργου λήγουν κατά το χρο νικό διάστημα 1/8/2007 έως , αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με 1 άτομο για το ΚΕΠ για χρονικό διάστημα (6) μηνών από τον Δήμο Ν. Ιωνίας. Ως τόπος εκτέλεσης του έργου αυτού ορίζεται ο Δήμος Ν. Ιωνίας. 1. Οι ανωτέρω συμβάσεις λήγουν (ανεξάρτητα από τη διάρκειά τους) από τη χρονική στιγμή που θα στελεχωθεί το ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό. 2. Σε περίπτωση αποχώρησης, παραίτησης, διακοπής κ.λ.π. της σύμβασης έργου με πρωτοβουλία του συμβασιούχου δεν θα συνάπτεται νέα σύμβαση σε συνέχεια της προηγούμενης που διακόπηκε, χωρίς την προηγούμενη έγκριση της ΔΟΛ ΚΕΠ/ΥΠΕΣΔΔΑ η οποία θα πρέπει να έχει ενημερωθεί από την αρμόδια υπηρεσία των Ο.Τ.Α Α και Β βαθμού. 3. Κατά την ηλεκτρονική καταχώρηση των συμβάσεων δεν προβλέπεται πλέον η συμπλήρωση του πεδίου της σύμβασης που μνημονεύεται η απόφαση κατανομής του Υφυπουργού ΕΣΔΔΑ του Νάκου. 4. Για ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μικρότερη των 24 μηνών, η χρηματοδότηση γίνεται από το ΠΔΕ ΕΠ ΚτΠ ΣΑΕ 055/3 του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. με μηνιαία αμοιβή συμ βασιούχου 880. Για ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μεγαλύτερη των 24 μηνών, η χρηματοδότηση γίνεται από τον τακτικό προϋπολογισμό ενώ για το ύψος της μηνιαίας αμοιβής ισχύουν τα εξής: Α) Αν ο συμβασιούχος δεν έχει συμπληρώσει διαδοχικές συμβάσεις 24 μηνών, η αμοιβή αντιστοιχεί σε 880. Β) Αν ο συμβασιούχος έχει συμπληρώσει διαδοχικές συμβάσεις άνω των 24 μηνών η αμοιβή αντιστοιχεί σε Αθήνα, 30 Αυγούστου 2007 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ (4) Έγκριση για απασχόληση προσωπικού με σύμβαση μίσθω σης έργου στο Δήμο Παμβώτιδος Νομού Ιωαννίνων. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206/ Α / ). 2. Τις διατάξεις της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 301/ Το υπ αριθμ / έγγραφο του ΥΠΕΣΔΔΑ, με το οποίο μας γνωστοποιήθηκε ότι με την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/423/16396/ απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/ και την υπ αριθμ / απόφαση κατανομής του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με την οποία εγκρίθηκαν για τους Πρωτοβάθμιους ΟΤΑ της Περιφέρειας μας, συμβάσεις μίσθωσης έργου έως ένα (1) έτος. 4. Την υπ αριθμ. 129/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμ βουλίου Παμβώτιδος. 5. Το γεγονός ότι το υπάρχων προσωπικό, του εν λόγω Δήμου, δεν επαρκεί, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την απασχόληση τριών (3) ατόμων, με σύμ βαση μίσθωσης έργου, διάρκειας ενός (1) έτους στο Δήμο Παμβώτιδος, για τη συνέχιση του έργου Συμβουλευτική: «Πρόγραμμα εξατομικευμένης παρέμβασης συνεδρίες ομα δικές /ατομικές στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδίου Δράσης «Δίκτυο Συμβουλευτικής και Απασχόλησης Νο μού Ιωαννίνων» στα πλαίσια του άξονα 5 «Υποστήριξη και Ανάπτυξη του ανθρώπινου Δυναμικού» μέτρο 5 «Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης» ως εξής: α) ενός (1) στελέχους διοικητικής υποστήριξης ( ΠΕ ή TE διοικητικού με γνώση χειρισμού Η/Υ) β) ενός (1) στελέχους συμβουλευτικής υποστήριξης (Κοι νωνιολόγος) γ)ενός (1) στελέχους συμβουλευτικής υποστή ριξης (Ψυχολόγος). Οι αμοιβές των ανωτέρω ατόμων ανέρχονται στο ποσό των ευρώ για το στέλεχος διοικητικής υποστήριξης και ευρώ, συνολικά, για τα στελέχη συμβουλευτικής υποστήριξης. Ως τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται ο Δήμος Παμ βώτιδος. Το προς ανάθεση έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των συ νήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του ανωτέρω Δήμου. Ανανέωση ή παράταση των συμβάσεων μίσθωσης έργου απαγορεύεται. Οι ανωτέρω συμβάσεις δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία. Το ανωτέρω πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευ ρωπαϊκή Ένωση και οι προσλήψεις για την υλοποίησή του, δεν εμπίπτουν στην απαγόρευση του άρθρου 28 του ν. 2190/1994. Ιωάννινα, 24 Αυγούστου 2007 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΠΑΝΟΖΑΧΟΣ Aριθμ (5) Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δή μου Αποστόλου Παύλου Ν. Ημαθίας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, Ρύθμιση των θεμάτων για την Τοπική Αυτ/ση και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 «Κύ ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2539/1997 «Συγκρό τηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α ), το οποίο ρυθμίζει τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν οι κα νονιστικές διοικητικές πράξεις. 5. Την υπ αριθμ. 4419/ απόφασή μας, που δημο σιεύτηκε στο ΦΕΚ 1391/Β /1999, με την οποία εγκρίθηκε ο Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αποστόλου Παύλου, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. 6. Τις υπ αριθμ. 50/2005 και 164/2007 αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου Αποστόλου Παύλου σχετικά με την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου. 7. Το υπ αριθμ. 17/ πρακτικό του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Ν. Ημαθίας, στο οποίο δια τυπώνει τη σύμφωνη γνώμη του. 8. Την υπ αριθμ. 5631/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με την μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με Εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας», αποφασίζουμε: 1. Εγκρίνουμε τις υπ αριθμ. 50/2005 και 164/2007 αποφά σεις του δημοτικού συμβουλίου Αποστόλου Παύλου, με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου ως εξής. Α) Μετά το άρθρο 4 που περιλαμβάνει το τμήμα των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, προσθέτει άρθρο 4α με την Επωνυμία «Αυτοτελές Τμήμα Κέντρου. Εξυπηρέτησης Πολιτών ΚΕΠ» με τις αρμοδιότητες που πε ριγράφονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 31 ν. 3013/2002, όπως αναγράφονται: Αποστολή του ΚΕΠ είναι η διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκ δοση της τελικής πράξης σε συνεργασία με τις καθ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες. Ειδικότερα το ΚΕΠ: Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέρ γειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων. Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών, για τη διεκπεραίωση υποθέσεων τους από τις υπηρεσίες του Δημοσίου, τα στοι χεία των οποίων καταχωρεί σε ειδικό πρωτόκολλο. Διαθέτει για διευκόλυνσή τους έντυπα αιτήσεων κατά το άρθρο 3 παρ. 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999). Ελέγχει την πληρότητα των αιτήσεων των πολιτών και σε περίπτωση που για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά, που δεν υποβάλλονται μαζί με την αίτηση, το ΚΕΠ τα αναζητά και τα παραλαμβάνει με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο από τις αρμόδιες υπη ρεσίες, μετά από σχετική εξουσιοδότηση των πολιτών. Διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρμόδια για τη διεκπεραίωσή τους υπηρεσία με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο. Το τελικό έγγραφο αποστέλλεται από την αρμόδια υπηρεσία και πάλι στο ΚΕΠ υποβολής της αρχικής αίτησης, από το οποίο το πα ραλαμβάνει ο πολίτης ή του αποστέλλεται από το ΚΕΠ στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί με συστημένη επιστολή και με αντικαταβολή. Επιπλέον το ΚΕΠ παρέχει και τις εξής υπηρεσίες: Επικύρωση διοικητικών εγγράφων. Θεώρηση γνησίου υπογραφής.

4 26438 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Χορήγηση παραβόλων, κινητών επισήμων και υπευθύ νων δηλώσεων. Χορήγηση του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας, μέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης με το σύστημα ΤAXIS. Β) Στο άρθρο 15 του Ο.Ε.Υ. «Θέσεις προϊσταμένων», προ στίθεται παράγραφος ως εξής: «Στο ΚΕΠ επιπέδου τμήματος αυτοτελούς γραφείου προΐ στανται υπάλληλοι οποιουδήποτε κλάδου ΠΕ εν ελλείψει ΤΕ και εν ελλείψει ΔΕ του οικείου φορέα.» Γ) Στο άρθρο 13 του Ο.Ε.Υ. και στην κατηγορία Πανεπιστημια κής Εκπαίδευσης, προστίθεται μία (1) θέση κλάδου ΠΕ Οικονο μικού και μία (1) θέση κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Mηχανικών. Στην Κατηγορία Τεχνολογικής εκπαίδευσης: προσθέτει μία (1) θέση κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού. 2. Κατά τα λοιπά, η υπ αριθμ. 4419/ απόφασή μας, ισχύει ως έχει. Ακροτελεύτια διάταξη Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, προκαλείται δα πάνη ύψους ,00 για την κάλυψη της οποίας υπάρ χουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στους Κ.Α και του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δή μου και ανάλογη δαπάνη για τα επόμενα οικονομικά έτη. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Βέροια, 27 Αυγούστου 2007 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Διευθυντής ΜΙΧ. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ Αριθμ (6) Καθορισμός οδών που ανήκουν στην αρμοδιότητα συντή ρησης των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που υπάγονται στην Περιφέρεια Στ. Ελλάδας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. Τον ν. 1622/1986 «Τοπική Αυτοδιοίκηση κλπ,» (ΦΕΚ 92Α/86) και το π.δ. 52/1987 «Καθορισμός Περιφερειών της χώρας κλπ» (ΦΕΚ 26Α/1987). 2. Τον ν. 2503/ (ΦΕΚ 107/Α/1997) «Διοίκηση, οργά νωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3481/2006 (ΦΕΚ 162 Α / ) «Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έρ γων και μελετών και άλλες διατάξεις». 4. Την υπ αριθμ. Δ17α/06/52/φΝ433/ (ΦΕΚ 398Β / ) απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Καθο ρισμός των οδών του Ν. Αττικής και των ολοκληρωμένων τμημάτων των αυτοκινητοδρόμων, που η συντήρησή τους ανήκει στην αρμοδιότητα των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε./ ΥΠΕ ΧΩΔΕ», αποφασίζουμε: Α. Καθορίζουμε τις οδούς της Περιφέρειας Στερεάς Ελ λάδας που η συντήρησή τους ανήκει στην αρμοδιότητα των υπηρεσιών της οικείας Περιφέρειας και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ως κατωτέρω: Α.1. Η Διεύθυνση Ελέγχου Συντήρησης Έργων (ΔΕΣΕ) ορί ζεται αρμόδια Υπηρεσία για τη συντήρηση των παρακάτω οδών του Εθνικού Οδικού Δικτύου (εξαιρούνται τα τμήματα του εθνικού οδικού δικτύου που βρίσκονται που βρίσκονται εντός των εγκεκριμένων ορίων οικισμών): 1. Εθνική Οδός 3 α. Από όρια Νομών Αττικής Βοιωτίας έως αρχή εγκε κριμένου σχεδίου πόλης Θήβας. β. Από τέλος εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Θήβας (δια σταύρωση Πυρί) Αλίαρτος Πέτρα Αγία Παρασκευή έως τον κόμβο Κ1 Παράκαμψη Λιβαδειάς κόμβος Κ2 (προς Ορχομενό) κόμβος Κ3 (προς κέντρο Λιβαδειάς) έως τον κόμβο Κ4 (προς Αράχωβα). γ. Από κόμβο Κ2 Θούριο Χαιρώνεια Αγία Παρασκευή Κάτω Τιθορέα (μέχρις ολοκλήρωσης της παράκαμψης αυτής) Αμφίκλεια παράκαμψη Παλαιοχωρίου μέχρι συνάντηση με Ε.Ο.27. δ. Τέλος Εγκεκριμένου Σχεδίου Πόλης Λαμίας κόμβος Σανατόριου Δομοκός Νέο Μοναστήρι. 2. Ανατολική Παράκαμψη Λαμίας Από το τέλος του κλάδου του ανισόπεδου κόμβου της Ν.Ε.0.1 Αθήνας Θεσσαλονίκης έως τη θέση διασταύρωσης με την Ε.0.3 (κόμβος Σανατόριου). 3. Εθνική Οδός 27 Από τη διασταύρωση με την Μ.Ε.Ο. 1 Αθήνα Θεσσαλονί κη Μπράλλος Παράκαμψη Γραβιάς Παράκαμψη Ελαιώνα Παράκαμψη Αμφισσας έως τον κόμβο Κ2 (κόμβος Αγίων Αποστόλων) συνάντηση με την Ε Εθνική Οδός 29 Από τη διασταύρωση με την Ε.Ο. 48 (Λιβαδειά Αράχωβα) Δίστομο Στείρι Όσιος Λουκάς. 5. Εθνική Οδός 30 Από Ν. Μοναστήρι (συνάντηση με Ε.Ο. 3) έως Όρια Νομών Φθιώτιδας & Καρδίτσας. 6. Εθνική Οδός 38 α. Από τέλος εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Λαμίας Σ.Σ. Λιανοκλαδίου Λιανοκλάδι Ζηλευτό Παλιούρι Καστρί Μακρακώμη. β. Από τέλος εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Μακρακώμης Νεοχωράκι Άγιο Γεώργιο Τυμφρηστού Τυμφρηστός Νότια Παράκαμψη Καρπενησίου αρχή εγκεκριμένου σχε δίου πόλης Καρπενησίου. γ. Από τέλος εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Καρπενησίου Καλεσμένο Ανατολική Φραγκίστα παράκαμψη Δυτικής φραγκίστας έως τα όρια των Νομών Ευρυτανίας Αιτω λοακαρνανίας (γέφυρα Επισκοπής). 7. Εθνική Οδός 44 α. Από τέλος εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Θήβας Ρι τσώνα αρχή εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Χαλκίδας. β. Από κόμβο Αγίου Στεφάνου (τέλος εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Χαλκίδας) παράκαμψη Λαμψάκου Βασιλικό Μα λακώντας παράκαμψη Ερέτριας Αμάρυνθο παράκαμψη Αλιβερίου Βέλος Λέπουρα. (μέχρι να κατασκευασθούν οι παρακάμψεις Βασιλικού, Αμαρύνθου, Αλιβερίου νέα πα ράκαμψη, Βέλους και Λεπούρων) 8. Εθνική Οδός 48 α. Από κόμβο Κ4 Αράχωβα Δελφοί παράκαμψη Χρυσού κόμβος Κακανού (συνάντηση με ΕΟ Ιτέας Ναυπάκτου) έως τον κόμβο των Αγίων Αποστόλων της παράκαμψης Αμφισσας (Κ2). β. Από τον κόμβο των Αγίων Αποστόλων (Κ2) Αγία Ευθυμία Βουνιχώρα Παλαιόκαστρο διασταύρωση Πεντάπολης Πρόφραγμα Φράγμα Μόρνου Φιλοθέη παράκαμψη Ευπαλίου έως όρια Νομών Φωκίδας Αι τωλοακαρνανίας. γ. Από διασταύρωση Πεντάπολης έως Λιδωρίκι 9. Εθνική Οδός Ιτέα Ναύπακτος Από τη διασταύρωση με την Ε.Ο. 48 (Λιβαδειά Άμφισ σα) Ιτέα Γαλαξίδι Άγιοι Πάντες Πάνορμος Ερατεινή Παραλία Τολοφώνας Άγιος Νικόλαος Άγιος Σπυρίδω νας Σπηλιά Παραλία Γλυφάδας Μαραθιάς Σκάλωμα Μοναστηράκι Μανάγουλη Όρια Νομών Φωκίδας Αι τωλοακαρνανίας (γέφυρα Μόρνου). 10. Εθνική Οδός 77 α. Από τέλος εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Ψα χνών Άγιος Παγώντας Προκόπι Μαντούδι Κήρυνθος

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Στροφυλιά Αγία Άννα Παπάδες Βασιλικά Ελληνικά Αγριοβοτάνι Γούβες Αρτεμήσιο Ασμήνιο Ιστιαία. β. Από τέλος εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Ιστιαίας παράκαμψη Ωρεών παράκαμψη Νέου Πύργου παράκαμ ψη Αγίου έως αρχή παράκαμψης Λουτρών Αιδηψού. 11. Εθνική Οδός Σχηματάρι Χαλκίδα α. Από τέλος ανισόπεδου κόμβου (αλλαγή διατομής) Βαθύ έως την υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας. β. Από τέλος της υψηλής Γέφυρας Χαλκίδας Παράκαμψη Χαλκίδας έως τον κόμβο του Αγίου Στεφάνου. γ. Το τμήμα της παλαιάς Εθνικής οδού (τριτεύον) από υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας έως τον κόμβο προς Ριτσώνα (συνάντηση με Ε.Ο. 44). 12. Παλαιά Εθνική Οδός Λαμία Στυλίδα Ράχες α. Από Λαμία (τέλος κατοικημένης περιοχής Νέας Μαγνη σίας) Αγία Παρασκευή Παράκαμψη Αυλακιού Στυλίδα. β. Από τέλος εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Στυλί δας Καραβόμυλος έως κόμβο Ραχών (συνάντηση με την Ν. Ε. Ο. 1 Αθήνας Θεσσαλονίκης). Α2. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της ΝΑ Βοιωτίας ορίζεται αρμόδια Υπηρεσία για τη συντήρηση των παρα κάτω οδών: 1. Από διασταύρωση με Εθν. Οδό «Στείρι Μονή Οσίου Λουκά» Κυριάκι Ελικώνας Ανάληψη έως διασταύρωση με εθν. οδό Λιβαδειάς Άμφισσας (νέα χάραξη). 2. Δίστομο Παρ. Διστόμου (Άσπρα Σπίτια) Αντίκυρα (νέα χάραξη) όρια Νομού. 3. Βερβά (από Εθν. Οδό Λιβαδειάς Άμφισσας) Δίστομο Δεσφίνα (όρια Νομού). 4. Από διασταύρωση με εθν. Οδό «Λιβαδειάς Άμφισσας» Δαύλεια Σ.Σ. Δαύλειας μέσω Μαυρονερίου έως το σημείο συνάντησης με Εθν. Οδού Αθηνών Λαμίας. 5. Χαιρώνεια Σ.Σ. Χαιρώνειας Ακόντιο. 6. Ακόντιο Ρωμαίικο μέσω Προσήλιου έως το σημείο συνάντησης με εθν. Οδό Αθηνών Λαμίας. 7. ΣΣ. Λιβαδειάς (από Εθν. Οδό Λιβαδειάς Λαμίας) Ορ χομενός Στροβίκι (μέσω νέας χάραξης) Κάστρο. 8. Αγ. Ανδρέας Καρυά μέσω Αγ. Σπυρίδωνα και Αγ. Δημητρίου. 9. Από διασταύρωση με εθν. οδό Αθηνών Λιβαδειάς έως Αγ. Γεώργιο (νέα χάραξη). 10. Αγ. Γεώργιος Αγία Αννα από το σημείο συνάντησης της οδού «από εθν. οδό Αθηνών Λεβαδειάς έως Αγ. Γεώρ γιο», μέσω Αγ. Τριάδος. 11. Αγόριανη Κορώνεια από διασταύρωση με εθν. οδό Αθηνών Λιβαδειάς 12. Από διασταύρωση με εθν. οδό Αθηνών Λιβαδειάς έως Υψηλάντη 13. Αλίαρτος Ακραίφνιον Κόκκινον (νέα χάραξη). 14. Θήβα (από Εθν. Οδό Θήβας Λειβαδιάς) Δομβραίνα Θίσβη (μέσω Τάταζας) Πρόδρομος Παραλία Σαράντη. 15. Από διασταύρωση με εθν. οδό «Αθηνών Λιβαδειάς» Μαυρομμάτι Θεσπιές διασταύρωση με οδό «Θήβα Δομ βραίνα Θίσβη» με διακλάδωση προς Νεοχώρι Θεσπιών. 16. Θεσπιές Λεύκτρα Πλαταιές μέσω Καπαρελλίου μέχρι τα όρια Νομού Αττικής προς Ερυθρές. 17. Θήβα Μελισσοχώρι Καπαρέλλιον από διασταύρωση με Παλαιά εθν. οδό Αθηνών Λαμίας μέσω Λουτουφίου μετά διακλαδώσεως προς Λεύκτρα. 18. Λεύκτρα Ελλοπία Ξηρονομή διασταύρωση με οδό «Θήβα Δομβραίνα Θίσβη». 19. Από διασταύρωση με εθν. οδό «Αθηνών Λιβαδειάς» Βάγια Θεσπιές μέσω Λεονταρίου. 20. Από διασταύρωση με οδό «Θήβα Δομβραίνα Θίσβη» έως Αμπελοχώρι. 21. Από διασταύρωση με Παλαιά εθν. οδό «Αθηνών Λα μίας» Νεοχωράκι Θηβών Καλλιθέα Ασωπία Τανάγρα Σχηματάρι. 22. Πύλη Πάνακτος όρια Νομού Αττικής προς Οινόη. 23. Νεοχωράκι Θηβών Δάφνη Πύλη όρια Νομού προς Φυλή. 24. Από διασταύρωση με Νέα εθν. οδό «Αθηνών Λαμίας» Οινόη Αγ. Θωμάς Κλειδί Σκούρτα Στεφάνη Κοκκίνιο όρια Νομού προς Μαγούλα. 25. Από διασταύρωση με εθν. οδό «Θηβών Χαλκίδος» Άρμα Τανάγρα. 26. Μουρίκι (από Εθν. Οδό Θήβας Χαλκίδας μέσω του ανισόπεδου κόμβου Εθν. Οδού Αθήνας Λαμίας) Πλατα νάκια Λουκίσια Δροσιά, έως τα όρια Νομού. 27. Αράχωβα Καλύβια Επτάλοφος προς Χιονοδρομικό Κέντρο (όρια Νομού). 28. Από διαστ/ση Εθν. Οδού Λειβαδιάς Λαμίας προς Αταλάντη έως τα όρια Νομού Βοιωτίας. 29. Από διασταύρωση με εθν. οδό «Θηβών Χαλκίδος» Ύπατο. A3. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της ΝΑ Εύβοιας ορίζεται αρμόδια Υπηρεσία για τη συντήρηση των παρα κάτω οδών: Α Νήσος Εύβοια 1. Λέπουρα Στύρα Κάρυστος μέσω Κριεζών, Ζαράκων και Αλμυροποτάμου. 2. Στύρα Νέα Στύρα Τσακαίοι. 3. Μαρμάρι Άγιος Δημήτριος Αμυγδαλιά μέσω Μπεζά νων, Μελισσώνας, Αγίου Δημητρίου και Καλλιανού. 4. Κάρυστος Πλατανιστός Αμυγδαλιά μέσω Μετοχίου, Αντιάς, Κομίτου και Δράμεσι 5. Κάρυστος Λυκόρευμα Μαρμάρι. 6. Λέπουρα Κύμη Παραλία Κύμης μέσω Βουζίου, Ωρο λογίου και Κονιστρών. 7. Χάνια Αυλωναρίου Οκτωνιά μέσω Αυλωναρίου με διακλάδωση Μονής Αγίου Χαραλάμπους. 8. Χάνια Αυλωναρίου Οξύλιθος Παραλία Κύμης μέσω Ορίου. 9. Κύμη Χωνευτικό. 10. Κύμη Μονή Σωτήρος. 11. Αρτάκη Στρόπωνες Κύμη μέσω Βατώντα, Καθενών, Στενής, Μετοχίου Διρφύων, Βιτάλων και Μελετιάνων 12. Χαλκίδα Μίστρος Μονόδρι μέσω Δοκού, Αφρατίου, Σέτας, θαρουνιάς, Κρεμαστής και Βρύσης. 13. Διακλάδωση θεολόγου από επ. οδό Αμάρυνθος Σέτα Μονόδρι μέσω Γυμνού, Καλλιθέας, Μακρυχωρίου και Μανικίων. 15. Διακλάδωση Άνω Βάθειας από επ. οδό Αλιβέρι Άγιος Λουκάς Τραχήλιο. 17. Βασιλικό Λευκαντή. 18. Μύτικας Μπούρτζι. 19. Ψαχνά Πολιτικά Νεροτριβιά. 20. Ψαχνά Άτταλος Μίστρος μέσω Καθενών. 21. Προκόπιον Πήλιον Παραλία Πηλίου μέσω Αγ. Τρί της. 22. Προκόπι Σπαθάρι Κεχριές μέσω Δραζίου, Καλυβιών, Μετοχίου, Κηρέως και φαράκλας. 23. Μαντούδιον Κυμάσι από εθν. οδού Χαλκίδος Αι δηψού. 24. Στροφυλιά Λίμνη Ροβιές. 25. Ροβιές Ιστιαία Κανατάδικα μέσω Κυπαρισσιού, Βουτά και Καμαρίων. 26. Καμάρια Κρυονερίτης Μαρούλι μέσω Μονοκαρυάς. 27. Ωρεοί Γαλατσάδες Κυπαρίσσι μέσω Ταξιάρχου και Καστανιώτισσας. 28. Λουτρά Αιδηψού Ήλια Ροβιές. 29. Αιδηψός Γιάλτρα Λιχάδα.

6 26440 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 30. Γιαννίτσι Πόθοι Χάνια μέχρι συναντήσεως με υπ αριθ. 3 επαρχ. Οδό. 31. Ριτσώνα (από διασταύρωση με εθν. οδό «Θηβών Χαλκίδος») Βαθύ Β Νήσος Σκύρος. 32. Σκύρος Λιναριά από Παραλίας Μαγαζείων σε Αγ. Μάμαν. 33. Σκύρος Ατσίτσα. 34. Σκύρος Τραχύ. A4. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της ΝΑ Ευρυτα νίας ορίζεται αρμόδια Υπηρεσία για τη συντήρηση των παρακάτω οδών: 1. Καρπενήσι Προυσός προς Θέρμο μέσω Γαύρου, περι φέρειας Μεγάλου Χωριού, Καρίσσης Καρπενησίου μέχρις ορίων Νομού Αιτωλοακαρνανίας. 2. Ράχη Τυμφρηστού Κρίκελο Δομνίστα προς Ναύπα κτο μέσω αυχένα Υψηλού Σταυρού. 3. Δυτική φραγκίστα Βούλττη Ραπτόπουλο από εθν. οδό Καρπενησίου Αγρινίου και μέσω Γέφυρας Μανώλη, Λημερίου Γρανίτσης, Λιθοχωρίου, Πρασιάς, Κέορων, μέ χρις ορίων Νομού Καρδίτσας προς Γέφυρα Κοράκου. 4. Βούλπη Βαλαώρα προς Εμπεσόν μέσω γέφυρας Τέμπλας και Τοπόλιανων. 5. Καρπενήσι Βράχα Νεράιδα, μέσω Στενώματος, Παυ λοπούλου, Δαμιανών, Αγ. Τριάδος, Κλειστού Καροπλεσίου μέχρις ορίων Νομού Καρδίτσας προς Καστανέαν μετά διακλαδώσεως Αγίας Τριάδος προς Νεοχώριον Νομού Φθιώτιδος. 6. Λιβανί Νεράιδα προς Μαστρογιάννη και Καρδίτσα μέσω Βίνιανης, Δάφνης Μαυρομάτας και Μολόχας. 7. Σταυρός Κερασοχώρι προς Πετρίλο μέσω Κρέντη, Γέφυρας Βαρβαριάδας και Αγράφων. 8. Ράχη Τυμφρηστού Άγιοι Απόστολοι. 9. Φουρνά Κλειστός Βράχα. 10. Δομιανοί Κουφάλα. 11. Γέφυρα Μανώλη Γέφυρα Τατάρνας προς Τρίκλινο. 12. Συνδετική επαρχ. οδών 3 και 7 πλησίον Κρέντη. 13. Άνω Καλεσμένο Προυσός Δομνίστα μέσω φιδάκια, Ασπροπύργου, Καστανούλας. Α5. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της ΝΑ Φθιώτιδας ορίζεται αρμόδια Υπηρεσία για τη συντήρηση των παρα κάτω οδών: 1. Σ. Σ. Λιανοκλαδίου Υπάτης προς Μαυρολιθάρι και Άμ φισα μέσω Κομποτάδων Μεξιατών Λουτρών Υπάτης, Αρ γυροχωρίου, Αμαλώτας, Μονής Αγάθωνος και Νεοχωρίου Υπάτης και μετά διακλαδώσεως προς Αμούρι. 2. Λιανοκλάδι Λαδικού Λυχνό από 14ου χλμ. εθνικής οδού Λαμίας Καρπενησίου και μέσω Λουτρών Υπάτης μέχρις επαρχ. Οδού 1 και μετά διακλαδώσεως προς Ροδωνιά. 3. Νεοχώρι Υπάτης Πύργος Περιστέρι Μεσοχώρι Συκάς επ. οδός Λιανοκλάδι Μοσχοκαρυά προς Μακρυρράχην και Καρ δίτσαν μέσω Στύρφακα, Αγ. Στεφάνου και Περιβολίου. 5. Μακρακώμη Σπερχειάδα Υπάτη μέσω Αγ. Σώστη και Συκάς Υπάτης μέχρι επαρχ. οδό Σπερχιάδα Μάρμαρα προς Μαυρολιθάρι και Άμφισσα από Αγιο Σώστη επαρχ. οδού 5 και μέσω Διλόφου, Ανατο λής και Δάσους. 7. Σπερχειάδα Άνω Καλλιθέα μέχρις επαρχ. οδό Σπερχειάδα Λευκάδα προς Αρτοτίνα και Λιδωρίκι μέσω Γαρδικίου Ομιλαίων και Αυχένα Τσούκας. 9. Μάρμαρα Γαρδίκι Ομιλαίων από επαρχ. οδό 6 σε επαρχ. οδό Μακρακώμη Πλατύστομο Γιαννιτού Π. Γιαννι τσού. 11. Μακρακώμη Αρχάνι Γραμμένη Κούρνοβο Ξυνιάδα από εθν. οδό Λαμίας Καρπενησίου. 12. Καλλιθέα Σπερχιάδας Μεσοποταμία Καστρί Γραμ μένη από επ. οδό 5 σε επ. οδό Μακρακώμη Τσούκα προς φουρνά και Ρεντίνα. 14. Διακλάδωση Ροβολιαρίου από επαρχ. οδό Διακλάδωση Παλαιοβράχας από εθν. οδό Λαμίας Καρπενησίου. 16. Αγ. Γεώργιος Πιτσιωτά προς φουρνά και Ρεντίνα. 17. Διακλάδωση Δικάστρου από επαρχ. οδό Πύργος Λευκάδα Πίτσι Πουγκάκια Γαρδίκι μετά διακλαδώσεως Πιτσίου Ράχης Τυμφρηστού. 19. Τυμφρηστός Μερκάδα προς Αγ. Τριάδα μέσω Μεσ. Κάψης, Μαυρίλου και Νεοχωρίου. 20. Λαμία Δίβρη από εθν. οδό Λαμίας Λάρισας. 21. Στυλίδα Δίβρη από εθν. οδό Λαμίας Στυλίδας (Αυ λάκι) και μέσω Λιμογαρδίου και Παλαιοχωρίου. 22. Ξυνιάδα Μελιταία προς Ανάβρα και Αλμυρό από 22ο χλμ. εθν. οδού Λαμίας Λάρισας δια Μακρυλιβάδου και φιλιαδώνος. 23. Ξυνιάδα Ομβριακή προς Μακρυρράχην από 26ο χλμ. εθν. οδού Λαμίας Λάρισας και μέσω Παναγίας. 24. Δομοκός Κάτω Δομοκός από εθν. οδό Λαμίας Λάρισας. 25. Δομοκός Πολυδένδρι Μελιταία από εθν. οδό Λαμίας Λάρισας και μέσω Καρυών. 26. Δομοκός Μαντασιά προς Σκοπιά και Φάρσαλα από εθν. οδό Λαμίας Λάρισας. 27. Πολυδένδρι Μαντασιά. 28. Κάτω Δομοκός Βελεσιώτες προς Καλλιφώνι και Καρδίτσα από εθν. οδό Λαμίας Λάρισας και μέσω Κάτω Εκάρας και Γαβρακίων. 29. Βαρδαλή Μαντασιά φιλιαδώνα από εθν. οδό Λαμίας Λάρισας και μέσω Αγραπιδιάς, Πετρωτού και Αχλαδιάς. 30. Παρακαμπτήριος εθν. οδού Λαμίας Βόλου μέσω Αγ. Μαρίνας. 31. Άνυδρο Παλαιοκερασιά από εθν. οδό Λαμίας Βόλου. 32. Μύλοι Γλύφα προς Σούρπη μέσω Πελασγίας και Βαθυκοίλου. 33. Λαμία Γοργοπόταμος Παύλιανη. 34. Μοσχοχώρι Κάτω Βαρδάτες Γοργοπόταμος από εθν. οδό Λαμίας Λιβαδειάς. 35. Ηράκλεια Κάτω Δαμάστα από εθν. οδό Λαμίας Λιβαδειάς σε εθν. Οδό Αθηνών Λαμίας. 36. Σκαμνός Παύλιανη προς Μαυρολιθάρι από εθν. οδό Λαμίας Λιβαδειάς μέσω Πουρναράκι και Οίτης. 37. Οίτη προς Γραβιά. 38. Λουτρά Θερμοπυλών Μενδενίτσα Κηφισσοχώρι μέσω Ανάβρας, Καλλιδρόμου και Μοδίου. 39. Αμφίκλεια Ξυλικοί Μενδενίτσα. 40. Γεφ. Πλατανιά Κόμνινα Ρεγγίνι μέχρις επαρχ. οδό Κατίκου Χάνι Αταλάντη Λειβανάτες. 42. Τιθορέα Ελάτεια μέσω Κηφισσοχωρίου και μέχρις επαρχ. οδό Ζέλι Έξαρχος Παύλο μέσω Κόλακας προς Τοπάλι. 44. Αταλάντη Σκάλα Νέα Πέλλης. 45. Αταλάντη Κυπαρίσσι. 46. Κυπαρίσσι Κολάκα. 47. Προσκυνάς Μαλεσίνα Μάζι Χιλιαδού. 48. Μαλεσίνα Αγ. Ιωάννης Θεολόγος. 49. Μαρτίνο Λάρυμνα. 50. Μαρτίνο Αλογοπατησιά προς Τοπάλια. 51. Αμφίκλεια προς Γραβιά. 52. Αγία Τριάδα Μώλος Σκάρφεια Άγιος Σεραφείμ Καινούργιο Καμ. Βούρλα 53. Το τμήμα της Π.Ε.Ο. 3 που διέρχεται από το Παλαιο χώρι, τον Μπράλλο, τον Σκαμνό την γέφυρα του Ασωπού, το Κόμμα, μέχρι τα όρια του σχεδίου πόλης της Λαμίας.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το τμήμα της Π.Ε.Ο.1 από κόμβο Ραχών έως τα όρια των Νομών Φθιώτιδας και Μαγνησίας. Α6. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της ΝΑ Φωκίδας ορίζεται αρμόδια Υπηρεσία για τη συντήρηση των παρα κάτω οδών: 1. Γουλά (από Εθν. Οδό Ιτέας Άμφισσας) Σπηλιές (συν. με Εθν. Οδό Άμφισσας Λιβαδειάς). 2. Ερατεινή Παραλία Τολοφώνας. 3. Σπηλιά Χάνια Γλυφάδα Παραλία Σεργούλας. 4. Παραλία Μαραθιά. 5. Μοναστηράκι Μανάγουλη Μαλάματα (συν. με Εθν. Οδό Ναυπάκτου Λιδωρικίου). 6. Περιφερειακή Οδός Ιτέας από το σημείο συνάντησης με την Εθνική Οδό «Διακλάδωση από Ιτέα προς Δελφούς μέχρι την Εθνική Οδό Λειβαδιάς, Άμφισσας» μέχρι το ση μείο συνάντησης με την Επαρχιακή Οδό «Ιτέα Δεσφίνα προς Δίστομο». 7. Ιτέα Δεσφίνα προς Δίστομο (Όρια Νομού). 8. Τοποθεσία Μισόκαμπος (από το σημείο συνάντησης με την Επαρχιακή Οδό «Ιτέα Δεσφίνα προς Δίστομο») προς Αντίκιρρα Βοιωτίας (Όρια Νομού). 9. Σπερνόρεμα (από Εθν. Οδό Άμφισσας Μπράλλου) Κολοσκοπή Πυρά Μαυρολιθάρι Καστριώτισσα Αθ. Διάκος Κάτω Μουσουνίτσα Γέφυρα Νταού Συκέα Λευκαδίτι Λιδωρίκι. 10. θέση Βρύζες (σημείο συνάντησης με Επαρχιακή Οδό Σπερνόρεμα Κολοσκοπή Πυρά Μαυρολιθάρι Καστριώ τισσα Αθ. Διάκος Κάτω Μουσουνίτσα Γέφυρα Νταούτη Συκέα Λευκαδίτι Λιδωρίκι) Στρώμη Γέφυρα Νταού (σημείο συνάντησης με την ίδια Επαρχιακή Οδό). 11. θέση Βρύζες όρια Νομού προς Παύλιανη Φθιώτιδας 12. Η Παραλίμνια Οδός Μόρνου από το σημείο συνάντη σης με την Εθνική Οδό «Άμφισσα Λιδωρίκι Ξηροπήγαδο μέχρι το σημείο συνάντησης με την Επαρχιακή Οδό «Συκέα Λευκαδίτι Λιδωρίκι». 13. Το οδικό τμήμα από Παραλίμνια Οδό Μόρνου (μέσω Κονιάκου) έως το σημείο συνάντησης με την επαρχιακή οδό 5 στην περιοχή Μουσουνίτσας. 14. Το οδικό τμήμα από επαρχιακή οδό 9 «Γαλαξείδι Πεντεόρια» έως το σημείο συνάντησης με την Εθνική Οδό «Άμφισσα Λιδωρίκι Ξηροπήγαδο» (έξωθεν Βουνιχώρας). 15. Γραβιά Λιλαία Πολύδροσο όρια Νομού προς Αμφίκλεια Φθιώτιδας. 16. Πολύδροσο Άνω Πολύδροσο Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού από το σημείο συνάντησης με την Επαρχιακή Οδό «Γραβιά Λιλαία Πολύδροσο όρια Νομού» μέχρι το σημείο συνάντησης με την Οδό Αμφίκλεια Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού». 17. Ανάθεμα (από Εθν. Οδό «Άμφισσας Λιδωρικίου») Ερατεινή. 18. Κόκκινος (από Εθν. Οδό Άμφισσας Λιδωρικίου Ναυ πάκτου) Πενταγιοί Αρτοτίνα όρια Νομού προς Γραμμένη Φθιώτιδας. 19. Γαλαξείδι Πεντεόρια Καρύδι (σημείο συνάντησης με την Εθνική Οδό «Άμφισσας Ναυπάκτου). 20. Λιδωρίκι Δάφνος Υψηλό Χωριό προς Αρτοτίνα (σημείο συνάντησης με την Επαρχιακή Οδό Κόκκινος Πε νταγιοί Αρτοτίνα όρια Νομού). 21. Ανάθεμα (από Εθν. Οδό «Άμφισσας Λιδωρικίου») Αμυγδαλιά Σώταινα Μηλιά Στύλια Περιθιώτισσα Ποτιδάνεια Παλαιοξάρι Τείχιο σημείο συνάντησης με την Εθνική Οδό «Άμφισσας Ναυπάκτου». 22. Σπηλιά Βελενίκο Δαφνοχώρι Καλλιθέα Μακρινή Μηλιά. 23. Σημείο συνάντησης με την Εθνική Οδό «Άμφισσας Ναυπάκτου» Κροκύλιο Κουπάκι Ζοριάνος Αλποχώρι. 24. Τρίκορφο Ευπάλιο σημείο συνάντησης με την Εθνι κή Οδό «Άμφισσας Ναυπάκτου». 25. Χάνι φασουλά Κάμπος Παλιόμυλος Παλαιοξάρι. 26. Μαραθιάς Πύργος. 27. Παραλία Σεργούλας Σεργούλα. 28. Σημείο συνάντησης με την Εθνική Οδό «Άμφισσας Ναυπάκτου» Καστράκι Ευπάλιο Κλήμα Παλιόμυλος. 29. Σημείο συνάντησης με την Εθνική Οδό «Άμφισσας Μπράλλου» Καστέλλια Αποστολιά όρια Νομού προς Οίτη Φθιώτιδας. 30. Μαυρολιθάρι όρια Νομού προς Νεοχώρι Υπάτης Φθιώτιδας. 31. Λίλαια Επτάλοφος όρια Νομού προς Αράχωβα. 32. Περιφερειακή Οδός Επταλόφου από και έως τα σημεία συνάντησης με την Επαρχιακή Οδό «Λίλαια Επτάλοφος όρια Νομού προς Αράχωβα». 33. Από σημείο συνάντησης με την Εθνική Οδό «Άμφισσας Μπράλλου» (θέση Νεκροταφείο του οικισμού Ελαιώνος) μέχρι το σημείο συνάντησης με την Επαρχιακή Οδό «Λιλαία Επτάλοφος όρια Νομού προς Αράχωβα». 34. Πενταγιοί όρια Νομού προς Ελατού. Α7. Αρμόδιοι προς συντήρηση όλων των υπόλοιπων δη μόσιων οδών καθώς και των τμημάτων των παραπάνω ανα φερομένων οδών που βρίσκονται εντός των εγκεκριμένων ορίων οικισμών, είναι οι δήμοι και οι κοινότητες, ο καθένας μέσα στα όρια της διοικητικής τους περιφέρειας. Β. Στην έννοια της «συντήρησης» των οδών περιλαμβά νεται ιδίως. α) η αποκατάσταση φθορών και βλαβών του οδοστρώ ματος, της οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης και του ηλεκτροφωτισμού, β) η συντήρηση και ο καθαρισμός φυτευμένων νησίδων και πρανών, γ) ο καθαρισμός των ανισόπεδων διαβάσεων και η συ ντήρηση των τυχόν αντλιοστασίων τους. δ) η συντήρηση του εξοπλισμού ασφαλείας της οδού όπως τα στηθαία ασφαλείας και ε) η προσαρμογή στην τελική επιφάνεια του οδοστρώ ματος τόσο των εσχαρών των φρεατίων υδροσυλλογής, όσο και των καπακιών των φρεατίων επίσκεψης των υπο κειμένων δικτύων ομβρίων. Στην συντήρηση δεν περιλαμβάνονται τα πεζοδρόμια, τα οποία συντηρούνται κατά τις οικείες διατάξεις από τους οικείους Ο.Τ.Α. Γ. Όταν τρίτοι εκτελούν έργα σε οδούς, οι οποίες υπά γονται κατά τα ανωτέρω στην αρμοδιότητα συντήρησης των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, ισχύουν οι διατάξεις τις παρ. 7 του άρθρου 7 του νόμου 3481/2006 και οφείλουν, κατά τη φάση της εκτέλεσης, να λαμβάνουν όλα τα εκ του νόμου απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας και να αποκαθιστούν έγκαιρα, έντεχνα και πλήρως τις τομές και κάθε είδους φθορές του οδοστρώματος και των λοιπών στοιχείων της οδού. Λαμία, 30 Αυγούστου 2007 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ Aριθμ. ΔΥΠ: οικ (7) Τροποποίηση της υπ αριθμ. 4378/ απόφασης του Νομάρχη Άρτας. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ 1. Την υπ αριθμ. 4378/ απόφασή μας «Συγκρό τηση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής ελέγχου επιχειρήσεων

8 26442 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) σταυλισμού ζώων και επεξεργασίας ζωικών προϊόντων Ν. Άρτας». 2. Το γεγονός ότι η υπάλληλος, Παναγιώτα Μίχου, του κλάδου ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας, αποσπάσθηκε από την Υπηρεσία μας, στη Δ/νση Υγείας Ν.Α. Ιωαννίνων, λόγω εκλογής της σε ΟΤΑ του νομού Ιωαννίνων στις Δημοτικές εκλογές της 15ης Οκτωβρίου 2006 και η οποία συμμετείχε ως (α ) αναπληρωματικό μέλος και γραμματέας στην ανω τέρω επιτροπής, αποφασίζουμε: 1. Τροποποιούμε την υπ αριθμ. 4378/ απόφασή μας, σχετικά με τη συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Επιτρο πής ελέγχου επιχειρήσεων σταυλισμού ζώων και επεξερ γασίας ζωικών προϊόντων Ν. Άρτας και ορίζουμε ως (α ) αναπληρωματικό μέλος και γραμματέας αυτής, στη θέση της αποσπασθείσας υπαλλήλου, Παναγιώτας Μίχου, την υπάλληλο της Υπηρεσίας μας, Ιωάννα Αναγνωστοπούλου, του κλάδου ΤΕ Εποπτών Δημ. Υγείας. 2. Κατά τα λοιπά ισχύει η τροποποιούμενη απόφασή μας. 3. Η παρούσα τροποποιητική απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, τεύχος Β και να κοινο ποιηθεί όπου πρέπει, ισχύει δε από την κοινοποίηση της, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3200/1955 και το άρθρο 15 του ν. 1579/1985. Άρτα, 24 Αυγούστου 2007 Ο Νομάρχης Γ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Αριθμ (8) Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1. Τις διατάξεις: α) του π.δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης», β) του άρθρου 15 παρ. 18, εδ.2 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση Οργάνωση Στελέχωση της Περιφέρειας κ.λπ.», γ) του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμί σεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου και Ο.Τ.Α. Α και Β βαθμού», δ) του άρθρου 25 παρ. 7 του ν. 2738/1999 «Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση κ.λπ.». 2. Για τη μετάπτωση του προγράμματος Λογιστικής Οι κονομικής Διαχείρισης έργων στο σύστημα υποστηρικτικής λειτουργίας της Ν.Α.Μ. από την Κοινωνία της Πληροφο ρίας. 3. Το γεγονός ότι για τη διεκπεραίωση των ανωτέρω εργασιών θα απαιτηθεί απασχόληση των υπαλλήλων της Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης πέραν του κανο νικού ωραρίου εργασίας τους, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση (160) ωρών από μέχρι για κάθε υπάλληλο πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας σε (4) υπαλλήλους της Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης της Ν.Α. Μαγνησίας, για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω και θα βαρύνουν το φορέα /072 ΚΑΕ Συνολική δαπάνη Δημήτριος Τυλιγάδας, ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών, Μ.Κ Δήμος Παπάζογλου, ΠΕ Γεωπονικού, Μ.Κ Μαρίνα Πετράκη, ΠΕ Αστικής Περιφερειακής Ανάπτυ ξης, Μ.Κ Παρασκευή Ευθυμίου, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, Μ.Κ.9. Βόλος. 28 Αυγούστου 2007 Ο Νομάρχης ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΑΣ Αριθμ (9) Σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 269 του ν. 3463/2006» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 3463/2006 του ΔΚΚ (Περί αρμοδιοτήτων του Δημάρχου). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 269 παρ. 5 του ν. 3463/ Την υπ αριθμ. 136/ απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου Καλλονής με την οποία αποφασίστηκε η λύση της Αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία ΤΕ ΧΝΙΚΗ ΚΑΛΛΟΝΗΣ και τέθηκε σε εκκαθάριση. 4. Την υπ αριθμ /5173/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, που δημοσι εύθηκε στο αριθμ 1626 τ.β της 17/8/2007 ΦΕΚ. 5. Την υπ αριθμ. 137/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλονής με την οποία αποφασίστηκε η μετα φορά του προσωπικού της Δημοτικής Αμιγούς Επιχείρησης με την επωνυμία ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΛΟΝΗΣ σε υπηρεσίες του Δήμου Καλλονής. 6. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου Καλλονής, απο φασίζουμε: Την σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου αντί στοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας στις οποίες θα κατα ταγούν οι υπάλληλοι της Δημοτικής Αμιγούς Επιχείρησης με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΛΟΝΗΣ», που μεταφέρθηκαν στο Δήμο με την υπ αριθμ. 137/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ως εξής: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΕ 1 Διοικητικού 03 ΔΕ 28 Φύλακας Σχολικών κτηρίων 01 ΔΕ 28 Χειριστών χωματ. Μηχανημάτων 02 ΔΕ 29 Οδηγών απορριμματοφόρων 03 ΔΕ 30 Τεχνίτη Υδραυλικών 01 ΥΕ 16 Εργατών γενικών καθηκόντων 01 ΥΕ 16 Εργατών καθαριότητας 07 Η ετήσια δαπάνη που προκαλείται από τις διατάξεις της απόφασης αυτής θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Καλλονής έτους 2007, με σχετική αναμόρφωση. Μυτιλήνη, 29 Αυγούστου 2007 Ο Δήμαρχος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΑΝΑΡΑΔΕΛΛΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25245 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.354.11/79/110390/ Δ1 Ορισμός των περιφερειών, της έδρας και των σχολείων δικαιοδοσίας των Σχολικών Συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

α/α Σχολείο α/α διαδροµή

α/α Σχολείο α/α διαδροµή ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΑΠΌ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 α/α Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

Χιλιοµετρικές αποστάσεις πόλεων, χωριών, οικισµών κ.λ.π. του Ν. ΦΘΙΩΤΙ ΟΣ από την πρωτεύουσα "Λαµία" και από την Αταλάντη. Αταλάντη Παρατηρήσεις

Χιλιοµετρικές αποστάσεις πόλεων, χωριών, οικισµών κ.λ.π. του Ν. ΦΘΙΩΤΙ ΟΣ από την πρωτεύουσα Λαµία και από την Αταλάντη. Αταλάντη Παρατηρήσεις Οδηγός Χιλιοµετρικών Αποστάσεων οδικού δικτύου της χώρας Χιλιοµετρικές αποστάσεις πόλεων, χωριών, οικισµών κ.λ.π. του από την πρωτεύουσα "Λαµία" και από την Αταλάντη Α/Α Πόλη, Χωριό, Οικισµός Από Λαµία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2000-2006 ΕΩΣ 31-12- 2010

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2000-2006 ΕΩΣ 31-12- 2010 ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΠΕΠ 2000-2006 ΕΩΣ 31-12- 2010 ΤΙΤΛΟΣ 1 1 1 71359 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΚΥΡΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- Α ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΚΥΡΥΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2002 Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς»

ΘΕΜΑ: «Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10433 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

5ο ΚΛΑΣΙΚΟ ΡΑΛΙ ΕΛΛΑΔΟΣ

5ο ΚΛΑΣΙΚΟ ΡΑΛΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Page of 9 ο ΚΛΑΣΙΚΟ ΡΑΛΙ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΜΕΡΑ ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ - ΛΟΥΤΡΑ ΥΠΑΤΗΣ /0/,9, 0,0, 0,9 ΣΚΑΜΝΟΣ, 0,0,0 0,0 ΚΡΥΜΜΕΝΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ Κακό οδόστρωµα και,, κατολισθήσεις για 00 µ.,0 9,0 9, 0,, 0,,,,, ΕΚΟ ΔΑΜΑΣΤΑ,00 0,0,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Μ. Δαφνά, Λ. Δουληγέρη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας.

ΘΕΜΑ: Σύσταση Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αθήνα, 31 / 5 / 2013 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.54210 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1058 2 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός και υπαγωγή σε κατηγορίαγεωθερ μικών Πεδίων.... 1 Απαγόρευση θήρας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &Δ.Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Το µαθητικό δυναµικό της ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στο ν. φθιωτιδας το σχολικό έτος 20-11 Σχολεία Λαµίας: Αρµοδιότητας /νσης /βάθµιας Α Τάξη Β Τάξη Γ Τάξη Σύνολο µαθητών Σχολείου 1 ο Γυµνάσιο Λαµίας 84

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του Α Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών».

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του Α Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Συλλογικών

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Σ. Πέππα ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Χαρ. Τρικούπη 182 ΑΠΟΦΑΣΗ

Πληροφορίες: Σ. Πέππα ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Χαρ. Τρικούπη 182 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αρ. Πρωτ: Δ17α/02/279/Φ.2.2.1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡ ΑΡ ΔΙΑΔΡ ΣΥΝΤ. ΒΑΤΟΤΗ. Α 1 Δ.Σ ΒΕΛΟΥΣ ΛΕΠΟΥΡΑ-ΒΕΛΟΣ 13 3.5 2 2 7 10 15 0.0835 1 42.59 101 2 1ο Δ.Σ ΚΥΜΗΣ ΠΟΤΑΜΙΑ- ΠΛΑΤΑΝΑ-

ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡ ΑΡ ΔΙΑΔΡ ΣΥΝΤ. ΒΑΤΟΤΗ. Α 1 Δ.Σ ΒΕΛΟΥΣ ΛΕΠΟΥΡΑ-ΒΕΛΟΣ 13 3.5 2 2 7 10 15 0.0835 1 42.59 101 2 1ο Δ.Σ ΚΥΜΗΣ ΠΟΤΑΜΙΑ- ΠΛΑΤΑΝΑ- ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ -ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 ΑΠΟ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ για Δημοτικά Έργα (45%)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ για Δημοτικά Έργα (45%) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ για Δημοτικά Έργα Δ. Ακραιφνίας Ν. Βοιωτίας 9 9 0 Αριθμός έργων : ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ. (Απόφαση Π.Ε.Π.) /0/, 9η ΠΕΠ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΜΙΝΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Χ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ (Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1916 18 Σεπτεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απασχόληση υπαλλήλων Δ.Ο.Π. εκτός κανονικού ωραρίου... 1 μίσθωσης έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2013 Υφιστάμενο Οργανόγραμμα (πλην ΣΕΠΕ) ΙΣΧΥΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 899 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 82 26 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδί ου του παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7879 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 599 6 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκ παίδευσης... 1 Τροποποίηση της με αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/48/13861 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15o ΡΑΛΛΥ 24 ΩΡΕΣ ΕΛΛΑ Α

15o ΡΑΛΛΥ 24 ΩΡΕΣ ΕΛΛΑ Α Page of 0 o ΡΑΛΛΥ ΩΡΕΣ ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΑ ΗΜ/ΝIA Km ΣΚΕΛΟΣ ΣΕΛΙ Α ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ - ΑΡΑΧΩΒΑ /0/, ΒΑΡΝΑΒΑ,, ΛΙΜΝΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΕΘΝΙΚΗ Ο ΟΣ 9,, ΑΝΩ ΣΟΥΛΙ 9, 0, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ, 0, ΠΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΗ Ο ΟΣ,0 0, NATIONAL ROAD,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αθήνα, 11 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δομοκός 2 Ιουλίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 8617 Αριθ. Απόφασης.: 92 η

- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δομοκός 2 Ιουλίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 8617 Αριθ. Απόφασης.: 92 η α ) Τους δημοτικούς υπαλλήλους ως υπευθύνους για την «μετάδοση των αποτελεσμάτων», τα τηλέφωνα αυτών και των κτιρίων που στεγάζουν τα εκλογικά τμήματα,ως κατωτέρω: ΑΡΙΘΜΟΣ 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα,30/1/2007 Αρ.Πρωτ.2/6578/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 22 η - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: Α Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27 Δ/νσεις Διοικητικού : 10183 Αθήνα

2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27 Δ/νσεις Διοικητικού : 10183 Αθήνα Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 74608 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Σύσταση πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 όπως ο ν.3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012.

Θέμα: Σύσταση πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 όπως ο ν.3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 18 Ιουνίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/1/οικ.13718 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΥΑΛΙΘΟΥ - Ε. ΜΑΣΤΡΑΝΔΡΕΟΥ - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 - ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ - ΥΛΑΙΘΟΥ

ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΥΑΛΙΘΟΥ - Ε. ΜΑΣΤΡΑΝΔΡΕΟΥ - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 - ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ - ΥΛΑΙΘΟΥ 5.ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ ΔHΜΟΣ: ΑΜΦΙΣΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΜΦΙΣΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: 1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) ΑΜΦΙΣΣΑΣ Ανάλογα με την Τ.Ζ. και τον Σ.Α.Ο. Βλέπε Πίνακα 1 στις σελίδες 6-7 και 8-9 2. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ για Δημοτικά Έργα (45%)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ για Δημοτικά Έργα (45%) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ για Δημοτικά Έργα Δ. Αγράφων Ν. Ευρυτανίας 6 7 8 9 0 9 8 7 80 8 8 6 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ. (Απόφαση Π.Ε.Π.) 6 /06/, Η ΠΕΠ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 8

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 8 1 ροµολογίου 1 ΤΟΠΙΚΟ ΜΥΤΙΚΑΣ & ΕΠΙΣΤΡ. 07:15 16:00 2 ΣΠΗΛΙΕΣ-ΚΑΜΠΟΣ-ΜΑΝΙΚΑ- ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΖΟΥ-ΒΑΣΙΛΙΚΟ & ΕΠΙΣΤΡ.(14:00) 3 ΜΟΡΦΑ-ΚΑΡΟ ΡΟΜΟΣ-ΜΕΓΑΛΗ ΡΑΧΗ-ΠΑΡΑΛΙΑ-ΑΥΛΙ Α-ΒΑΘΥ & ΕΠΙΣΤΡ. 4 ΚΑΛΟΧΩΡΙ-ΠΑΝΤΕΙΧΙ-ΑΥΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40141 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2710 24 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία ιατρικής εξέτασης ατόμων με αναπηρίες για τη χορήγηση της απαλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚ/ΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Αθήνα 9 Μαΐου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: 20424 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΗ / Περιοχή Λαμίας: Αιτήσεις σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθμών κατ' επάγγελμα αγροτών

ΔΕΗ / Περιοχή Λαμίας: Αιτήσεις σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθμών κατ' επάγγελμα αγροτών ΔΕΗ / Περιοχή Λαμίας: Αιτήσεις φωτοβολταϊκών σταθμών κατ' επάγγελμα αγροτών 1 ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ ΔΟΜΟΚΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 100,00 ΦΒΑ 1 1/9/2010 23/12/2010 2 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΥΓΑΡΙΑ ΛΑΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας πεντακοσίων σαράντα (540) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.οικ.: 31143 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 20953, 7) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση.

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20.1.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.:Π3α/Φ.ΜΗΤΡΩΟ/Γ.Π.οικ.7274 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 326 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προ σωπικού στις Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1448 17 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη υποχρεωτικής της από 30 3 2011 Συλλογικής γασίας των αδειούχων πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 819 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 32 11 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός παραβόλου για την έκδοση της βεβαί ωσης αναγγελίας άσκησης επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι.. Βαθμός Ασφαλείας Μαρούσι, 09-3-2015 Αρ. Πρωτ.: 1362 ----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 475 8 Φεβρουαρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ.77833/6.. (ΦΕΚ354/τ.Β / 3..) αυτοδίκαιης κατάργησης κενών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ο Υ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ζωγράφου : 27-01-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 1119 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Διοικητικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ : Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Γ. Ζωγράφου 7

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΠΕ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΠΕ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΠΕ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΠΕ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ) ΚΕΚ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Διεύθυνση, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου Ιωάννινα, 24 Δεκεμβρίου 2014 Αριθ. Πρωτ.: οικ. 113010/2772 ΑΠΟΦΑΣΗ Καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γραφείο Διοίκησης & Γραμματείας Δ.Σ. Αρμόδια Διεύθυνση: Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2014 Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης Τμήμα Διαχείρισης Προσωπικού Αριθμ. Πρωτ.: 155609 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Αχαρνών

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Αχαρνών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΑΔΑ: ΒΛ9ΚΩΨ8-3ΛΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση :Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 42ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2012 9:00 44 2 42ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2012 11:00 42 3 42ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2012 12:00 50 4 51ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 18/10/2012

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 Α.Π.: 972/229/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 Α.Π.: 972/229/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 6o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ Α ΑΘΗΝΑΣ 1/10/2013 09:00 37 2 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 8/10/2013 09:00 46 3 109ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ "ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ" Α ΑΘΗΝΑΣ 16/10/2013 09:00 39 4 88ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδικας: 106 74 ΑΘΗΝΑ Αποδέκτες Πληροφορίες: Ελ. Κοντομηνά

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδικας: 106 74 ΑΘΗΝΑ Αποδέκτες Πληροφορίες: Ελ. Κοντομηνά Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Αθήνα, 10 Αυγούστου 2011 & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/15884 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι τροποποιήσεις προέρχονται απο δικές σας αποκλειστικά παρατηρήσεις και επισημάνσεις.

Όλες οι τροποποιήσεις προέρχονται απο δικές σας αποκλειστικά παρατηρήσεις και επισημάνσεις. Αθήνα 28 Μαρτίου 2014 MEMO Αγαπητοί συνεργάτες, Παραθέτουμε αλλαγές - απλοποιήσεις στις διαδικασίες και το underwriting που θα βοηθήσουν στην ομαλότερη προσκτιση παραγωγης. Όλες οι τροποποιήσεις προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 541 1 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογί ας εισοδήματος οικον. έτους 2012 των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 Με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 23 4 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. Πρωτ. : (οικ.) 45490/1193 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΛΟΓΩΝ Π. Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ A Β ταχ. δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3486 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ενοποιημένος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομεί ου Σάμου «ΑΓ. ΠΑΝTΕΛΕΗΜΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2599 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κα τάρτισης (ΔΙΕΚ)... 1 Ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ 2-6-2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ 2-6-2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ 2-6-2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κα Φάνη Πάλλη

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους & ΘΡΑΚΗΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΕΜΠΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΕΜΠΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μακρυχώρι, 28 / 01/2015 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Π.: 813 ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Ιστοσελίδα Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (ΥΠ.Α.Κ.Π.) : www.ypakp.gr E-Mails

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002415975 2014-11-20

14PROC002415975 2014-11-20 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ -ΑΠΟΘΗΚΗΣ 14PROC002415975 2014-11-20 Διεύθυνση: Καπλάνη 7 (3 ος όροφος) Πληροφορίες: Δέσποινα Μπαλωμένου Τηλ. :2651 361332

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37571 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2240 2 Αυγούστου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 14827/22 Όροι και προϋποθέσεις ηλεκτρονικής υποβολής εντύ πων αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 Προς: (Όπως Πίνακας Αποδεκτών) Κοιν.: (1) Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Χρήστο Φώλια Μεσογείων 119 115 26, Αθήνα (2) Υφυπουργό Ανάπτυξης, κ. Γεώργιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1357 28 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03 07 2013 (ΦΕΚ 1675/Β /2013) «Όροι και διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ Τάξη. Παπασχόλης Ιωάννης 10ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας. Αναγνωστάκης Σπύρος 12ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας

ΣΤ Τάξη. Παπασχόλης Ιωάννης 10ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας. Αναγνωστάκης Σπύρος 12ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας ΣΤ Τάξη Παπασχόλης Ιωάννης 10ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Αναγνωστάκης Σπύρος 12ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Αποστόλου Αντώνιος 13ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Μούρτζου Παρασκευή 13ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ομονοίας Τ.Κ. : 62125 Πληροφ.: Μ.ΠΟΥΛΙΑΚΑ Τηλέφωνο : 2321355119

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

\\Gspafs\dolkep_doc\ΔΟΛ ΚΕΠ\F05 LEITOYRGIKA\F05_2011\F5_181_18006_Εφαρμογή παρ. 10 άρθρου 45 Ν.3979.doc

\\Gspafs\dolkep_doc\ΔΟΛ ΚΕΠ\F05 LEITOYRGIKA\F05_2011\F5_181_18006_Εφαρμογή παρ. 10 άρθρου 45 Ν.3979.doc ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 13-9-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α. Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η

Α.Δ.Α. Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Τμήμα ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 9 Ταχ. Κώδικας: 10110 FAX: 10 595400 THΛ:

Διαβάστε περισσότερα