ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις κενές και κενούμενες θέσεις κέντρων υγείας - περιφερειακών ιατρείων άγονων & νησιωτικών περιοχών.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις κενές και κενούμενες θέσεις κέντρων υγείας - περιφερειακών ιατρείων άγονων & νησιωτικών περιοχών."

Transcript

1 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα Πληροφορίες : Αθήνα 16/05/2014 Αριθ. Πρωτ. Υ10γ/ΓΠ ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις κενές και κενούμενες θέσεις κέντρων υγείας - περιφερειακών ιατρείων άγονων & νησιωτικών περιοχών. Έχοντας υπ όψη: 1.τις διατάξεις: α. της παραγρ. 1 του άρθρου 54 του Ν. 1759/1988 «Ασφαλιστική κάλυψη ανασφάλιστων ομάδων, βελτίωση της κοινωνικοασφαλιστικής προστασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 50 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει β. της παραγρ. 1 του άρθρου 28 του Ν. 2646/1998 «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 236 Α) γ. των παρ. 2 και 3 του άρθρου 28 του Ν. 4025/2011 «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση ΕΣΥ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 228 Α) δ. του άρθρου 22 του Ν. 4203/2013 Ρυθμίσεις Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 252 Α ) ε. της παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 4213/2013 «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (L 88/45/ ) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 261 Α ). στ. της παρ. 2 του άρθρου 2 και της παρ. 8 του άρθρου 3 του Ν 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο υγείας (Π.Ε.Δ.Υ), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α ζ. του Ν.Δ. 67/1968 «Περί λήψεως μέτρων δια την κάλυψιν των υγειονομικών αναγκών της υπαίθρου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 303 Α). η. του Π.Δ. 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76 Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. θ. του άρθρου 2 του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2.Την αριθμ / Υπουργική Απόφαση «Τρόπος διαδικασία και καθορισμός κριτηρίων τοποθέτησης αγροτικών ιατρών σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία» (ΦΕΚ 311 Β). 3.Την αριθμ. Υ10γ/οικ / απόφαση του Υπουργού Υγείας και

2 2 Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Τρόπος, διαδικασία και οργάνωση της μηνιαίας υποχρεωτικής εκπαιδευτικής πρακτικής εξάσκησης των ιατρών υπόχρεων υπηρεσίας υπαίθρου» (ΦΕΚ 3138 Β) 4. Την αριθμ. ΔΥ (3-4)α/ΓΠ οικ / Υπουργική Απόφαση «Συμπλήρωση της υπ αριθμ. ΔΥ (3-4)α ΓΠ οικ / (ΦΕΚ 2967 Β) Υπουργικής Απόφασης περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 348 Β) Αποφασίζουμε Την ανάρτηση με πίνακες των κενών και κενούμενων θέσεων σε άγονες και νησιωτικές περιοχές που προέκυψαν από την Προκήρυξη της 4 ης Απριλίου 2014 Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ (ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ. Ιατροί που είχαν καταθέσει αιτήσεις για την συμμετοχή τους στην παραπάνω προκήρυξη, θα καταθέσουν μόνο συμπληρωματική αίτηση χωρίς να επισυνάψουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (εκτός αυτών που ήταν ελλιπή). 1.Τα αναγραφόμενα στοιχεία στην αίτηση υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος καταχωρούνται ως έχουν (κατ εκτίμηση και της υπηρεσίας) και δεν επιδέχονται αμφισβήτησης από πλευράς του υποψηφίου. 2.Σας γνωρίζουμε, ότι λόγω προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών και για την εξυπηρέτηση των υποψηφίων, η υπηρεσία μας, όπου δεν προκύπτει αντιστοίχιση βαθμολογίας, στα πτυχία κρατών μελών της ΕΕ λαμβάνει υπόψη την αριθμητική βαθμολογία δια της απλής μεθόδου. Επισημαίνεται, ότι τούτο δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση αντιστοίχιση βαθμολογίας, η οποία παρέχεται και μόνο από το ΔΟΑΤΑΠ, ούτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλο σκοπό πέραν της παρούσας. Επ αυτού ουδεμία ένσταση μπορεί να υποβληθεί. Για τον υπολογισμό των μορίων, ως προς την ημερομηνία κτήσης πτυχίου και τον βαθμό (αριθμητικά), ο γιατρός μπορεί να προσκομίσει βεβαίωση από τη Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής, που αποφοίτησε (είτε της ημεδαπής, είτε της αλλοδαπής). 3. Ειδικευόμενοι γιατροί, που κατέχουν θέση με παράταση, μπορούν να λάβουν μέρος στην παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος, το ίδιο ισχύει και για τους γιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου που υπηρετούν με παράταση της θητείας τους. 4.Γιατροί, που έχουν ιθαγένεια Κράτους Μέλους της Ε.Ε. και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ της αρ. πρ / Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 311 Β), υποχρεούνται στην προσκόμιση βεβαίωσης γνώσης της

3 3 Ελληνικής Γλώσσας & Ιατρικής Ορολογίας, σύμφωνα με την αρ. Δγ/ 10424/1993 Υπουργική Απόφαση ( ΦΕΚ 263 Β ). 5.Οι κωδικοί φορέα, καθώς και οι χαρακτηρισμοί των θέσεων (Α,Β,Γ κ.τ.λ.) είναι ενδεικτικοί και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον διαχωρισμό των θέσεων από το σύστημα μηχανογράφησης. ΚΩΔΙΚΟΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΥ- ΠΙ ΤΥΠΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΥ ΔΥΠΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΜΟΣ 5 ΘΕΡΜΟΥ Ε ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΝΙΑΣ 7 ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ Β ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 8 ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 12 ΔΡΥΜΩΝΑ ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 29 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Δ για εξυπ.κοιν. ΣΠΑΡΤΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 40 ΜΕΣΑΡΙΣΤΑΣ ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 43 ΣΑΡΔΗΝΙΩΝ Α ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 44 ΣΑΡΔΗΝΙΩΝ για εξυπ.κοιν. ΚΕΧΡΙΝΙΑΣ Β ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

4 4 51 ΘΥΡΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 59 ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΩΝ Α ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΩΝ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 62 ΑΡΩΝΙΑΔΑΣ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΩΝ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 64 ΜΑΛΕΣΙΑΔΑΣ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΩΝ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 65 ΠΑΤΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΩΝ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 66 ΠΕΔΥ - ΠΙ ΠΕΡΔΙΚΑΚΙΟΥ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΩΝ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 67 ΦΛΩΡΙΑΔΑΣ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΩΝ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 71 ΚΑΣΤΟΥ ΜΥΤΙΚΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 72 ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ ΜΥΤΙΚΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 83 ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 86 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

5 5 88 ΑΝΩ ΧΩΡΑΣ Β ΑΝΩ ΧΩΡΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 90 ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΝΩ ΧΩΡΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 98 ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 106 ΑΣΤΑΚΟΥ Α ΑΣΤΑΚΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 136 ΔΙΔΥΜΩΝ Α ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 137 ΠΕΔΥ-ΠΙ ΔΙΔΥΜΩΝ Β ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 146 ΕΠΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 159 ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ Β ΑΣΤΡΟΥΣ Γ ΠΑΝ/ΔΙΚΟ Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 160 ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ Γ ΑΣΤΡΟΥΣ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 161 ΚΑΣΤΡΙΟΥ Α ΑΣΤΡΟΥΣ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 164 ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ ΑΣΤΡΟΥΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

6 6 168 ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ Δ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 175 ΝΕΣΤΑΝΗΣ Β ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 178 ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 181 ΡΑΦΤΗ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 182 ΣΕΡΒΟΥ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 183 ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 191 ΚΟΣΜΑ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 192 ΠΕΛΕΤΩΝ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 193 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΠΕΔΥ - ΚΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 202 ΒΛΑΧΟΡΑΦΤΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 207 ΙΣΑΡΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

7 7 209 ΣΚΟΡΤΣΙΝΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 210 ΤΡΟΠΑΙΩΝ Β ΤΡΟΠΑΙΩΝ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 211 ΤΡΟΠΑΙΩΝ Α ΤΡΟΠΑΙΩΝ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 215 ΚΑΛΛΙΑΝΙΟΥ Β ΤΡΟΠΑΙΩΝ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 216 ΚΑΛΛΙΑΝΙΟΥ Α ΤΡΟΠΑΙΩΝ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 218 ΘΕΟΚΤΙΣΤΟΥ ΤΡΟΠΑΙΩΝ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 221 ΒΕΛΗΜΑΧΙΟΥ ΤΡΟΠΑΙΩΝ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 224 ΕΛΑΤΗΣ ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ 225 ΠΗΓΩΝ ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ 227 ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΣ ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ 228 ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ

8 8 231 ΠΕΤΡΑΣ ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ 232 ΜΕΛΑΤΩΝ ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ 248 ΡΑΜΙΑΣ ΑΓΝΑΝΤΩΝ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ 250 ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ Α ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ 251 ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ Β ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ 252 ΚΥΨΕΛΗΣ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ 253 ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ 255 ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ 256 ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΩΝ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ 257 ΡΟΔΑΥΓΗΣ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ 258 ΑΘΑΜΑΝΙΟΥ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ

9 9 275 ΓΝ ΚΥΘΗΡΩΝ Β ΓΝ-ΚΥ ΚΥΘΗΡΩΝ ΓΝ ΚΥΘΗΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 280 ΠI ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ Α ΓΝ-ΚΥ ΚΥΘΗΡΩΝ ΓΝ- ΚΥΘΗΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 281 ΠI ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ Β ΓΝ-ΚΥ ΚΥΘΗΡΩΝ ΓΝ ΚΥΘΗΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 316 ΠΙ ΜΑΝΕΣΙΟΥ ΓΝ - ΚΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 319 ΛΙΒΑΡΤΖΙΟΥ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 325 ΔΑΦΝΗΣ Α ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 376 ΔΙΣΤΟΜΟΥ Ε ΔΙΣΤΟΜΟΥ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ- ΘΗΒΩΝ για ΝΜ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 379 ΔΙΣΤΟΜΟΥ Ζ ΔΙΣΤΟΜΟΥ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ- ΘΗΒΩΝ για ΝΜ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 381 ΔΙΣΤΟΜΟΥ Β ΔΙΣΤΟΜΟΥ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ- ΘΗΒΩΝ για ΝΜ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 414 ΚΝΙΔΗΣ (Εξάρχου) ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 416 ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

10 ΚΑΡΠΕΡΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 419 ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ για εξυπ. ΚΟΙΝ. ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ Β ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 420 ΚΑΛΟΧΙΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 421 ΚΡΑΝΙΑΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 424 ΠΟΛΥΝΕΡΙΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 427 ΡΟΔΙΑΣ Α ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 428 ΡΟΔΙΑΣ- ΕΞΥΠ. ΚΟΙΝ. ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ Β ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 429 ΑΓ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 430 ΜΑΥΡΑΝΑΙΩΝ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 447 ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Β ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 4Η ΔΥΠε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΝ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 456 ΒΑΘΥΤΟΠΟΥ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 4Η ΔΥΠε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΝ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ

11 ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 4Η ΔΥΠε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΝ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 462 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 4Η ΔΥΠε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΝ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 465 ΓΝ - ΚΥ Γ ΓΝ - ΚΥ για ΝΜ 466 ΓΝ - ΚΥ Δ ΓΝ - ΚΥ για ΝΜ 467 ΓΝ - ΚΥ ΓΙΑ ΕΞΥΠ ΚΟΙΝ. ΤΕΛΕΝΔΟΥ Ε ΓΝ - ΚΥ για ΝΜ 468 ΠI ΒΑΘΕΟΣ ΓΝ - ΚΥ για ΝΜ 470 ΠΙ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ Α ΓΝ - ΚΥ για ΝΜ 471 ΠΙ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ Β ΓΝ - ΚΥ για ΝΜ 475 ΓΝ - ΚΥ ΚΩ Δ ΓΝ - ΚΥ ΚΩ ΚΩ ΔΩΔΕΚ/ΣΟΥ 476 ΓΝ - ΚΥ ΚΩ Ε ΓΝ - ΚΥ ΚΩ για ΝΜ ΚΩ 479 ΓΝ - ΚΥ ΚΩ Η ΓΝ - ΚΥ ΚΩ για ΝΜ ΚΩ

12 ΓΝ - ΚΥ ΚΩ Θ ΓΝ - ΚΥ ΚΩ για ΝΜ ΚΩ 481 ΕΠΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΩ ΓΝ - ΚΥ ΚΩ ΚΩ 482 ΠΙ ΚΕΦΑΛΟΥ Α ΓΝ - ΚΥ ΚΩ για ΝΜ ΚΩ 483 ΠΙ ΚΕΦΑΛΟΥ Β ΓΝ - ΚΥ ΚΩ ΚΩ 484 ΠΙ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ Α ΓΝ - ΚΥ ΚΩ ΚΩ 486 ΠΙ ΝΙΣΥΡΟΥ (ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ) ΓΝ - ΚΥ ΚΩ ΚΩ 489 ΠΙ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΚΩ ΓΝ - ΚΥ ΚΩ ΚΩ 498 ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ Α ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ για ΝΜ ΡΟΔΟΥ 500 ΑΠΟΛΑΚΙΑΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ για ΝΜ ΡΟΔΟΥ 506 ΕΜΠΩΝΑ Γ ΕΜΠΩΝΑ για ΝΜ ΡΟΔΟΥ 507 ΕΜΠΩΝΑ Δ ΕΜΠΩΝΑ ΡΟΔΟΥ

13 ΑΓ.ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΕΜΠΩΝΑ ΡΟΔΟΥ 509 ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ ΕΜΠΩΝΑ ΡΟΔΟΥ 513 ΣΥΜΗΣ Α ΕΜΠΩΝΑ ΡΟΔΟΥ 514 ΣΥΜΗΣ Β ΕΜΠΩΝΑ ΡΟΔΟΥ 515 ΜΕΓΙΣΤΗΣ (ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ) Α ΕΜΠΩΝΑ ΡΟΔΟΥ 517 ΧΑΛΚΗΣ ΕΜΠΩΝΑ ΡΟΔΟΥ 522 ΠΕΔΥ- ΤΗΛΟΥ Β ΕΜΠΩΝΑ ΡΟΔΟΥ 528 ΚΑΡΠΑΘΟΥ Α ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΡΟΔΟΥ 532 ΠΕΔΥ -ΕΠΙ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΡΟΔΟΥ 533 ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΡΟΔΟΥ 534 ΑΠΕΡΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΡΟΔΟΥ

14 ΜΕΝΕΤΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΡΟΔΟΥ 536 ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΡΟΔΟΥ 538 ΚΑΣΟΥ Β ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΡΟΔΟΥ 539 ΚΑΣΟΥ Γ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΡΟΔΟΥ 541 ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡ/ΡΙΟ ΚΥ ΛΕΡΟΥ Β ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡ/ΤΗΡΙΟ - ΚΥ ΛΕΡΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡ/ΡΙΟ - ΚΥ ΛΕΡΟΥ 542 ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡ/ΡΙΟ ΚΥ ΛΕΡΟΥ Γ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡ/ΤΗΡΙΟ - ΚΥ ΛΕΡΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡ/ΡΙΟ - ΚΥ ΛΕΡΟΥ 543 ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡ/ΡΙΟ ΚΥ ΛΕΡΟΥ Δ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡ/ΤΗΡΙΟ - ΚΥ ΛΕΡΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡ/ΡΙΟ - ΚΥ ΛΕΡΟΥ 544 ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡ/ΡΙΟ ΚΥ ΛΕΡΟΥ Ε ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡ/ΤΗΡΙΟ - ΚΥ ΛΕΡΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡ/ΡΙΟ - ΚΥ ΛΕΡΟΥ 545 ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡ/ΡΙΟ ΚΥ ΛΕΡΟΥ ΣΤ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡ/ΤΗΡΙΟ - ΚΥ ΛΕΡΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡ/ΡΙΟ - ΚΥ ΛΕΡΟΥ 546 ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡ/ΡΙΟ ΚΥ ΛΕΡΟΥ Ζ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡ/ΤΗΡΙΟ - ΚΥ ΛΕΡΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡ/ΡΙΟ - ΚΥ ΛΕΡΟΥ 547 ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡ/ΡΙΟ ΚΥ ΛΕΡΟΥ Η ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡ/ΤΗΡΙΟ - ΚΥ ΛΕΡΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡ/ΡΙΟ - ΚΥ ΛΕΡΟΥ

15 ΠΑΤΜΟΥ Α ΠΑΤΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡ/ΡΙΟ - ΚΥ ΛΕΡΟΥ 550 ΠΑΤΜΟΥ Β ΠΑΤΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡ/ΡΙΟ - ΚΥ ΛΕΡΟΥ 552 ΛΕΙΨΩΝ ΠΑΤΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡ/ΡΙΟ - ΚΥ ΛΕΡΟΥ 553 ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ ΠΑΤΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡ/ΡΙΟ - ΚΥ ΛΕΡΟΥ 555 ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 4Η ΔΥΠε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Π ΕΒΡΟΥ για ΝΜ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ 557 ΒΑΛΤΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 4Η ΔΥΠε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Π ΕΒΡΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ 558 ΘΟΥΡΙΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 4Η ΔΥΠε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Π ΕΒΡΟΥ για ΝΜ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ 560 ΡΙΖΙΩΝ Α ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 4Η ΔΥΠε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Π ΕΒΡΟΥ για ΝΜ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ 563 Ν.ΒΥΣΣΑΣ Β ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 4Η ΔΥΠε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Π ΕΒΡΟΥ για ΝΜ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ 564 ΕΛΑΦΟΧΩΡΙΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 4Η ΔΥΠε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Π ΕΒΡΟΥ για ΝΜ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ 566 ΜΑΝΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 4Η ΔΥΠε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Π ΕΒΡΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ

16 ΚΥΑΝΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 4Η ΔΥΠε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Π ΕΒΡΟΥ για ΝΜ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ 570 ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ Β ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 4Η ΔΥΠε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Π ΕΒΡΟΥ για ΝΜ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ 574 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Δ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 4Η ΔΥΠε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Π ΕΒΡΟΥ για ΝΜ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ 576 ΚΥΠΡΙΝΟΥ Β ΔΙΚΑΙΩΝ 4Η ΔΥΠε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Π ΕΒΡΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ 577 ΟΡΜΕΝΙΟΥ ΔΙΚΑΙΩΝ 4Η ΔΥΠε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Π ΕΒΡΟΥ για ΝΜ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ 596 ΠΡΩΤΟΚΚΛΗΣΙΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 4Η ΔΥΠε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Π ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ 602 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Α ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 4Η ΔΥΠε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Π ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ 603 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Β ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 4Η ΔΥΠε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Π ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ 604 ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 4Η ΔΥΠε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Π ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ 610 ΠΙ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ ΓΝ - ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 612 ΠΙ ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΥ ΓΝ - ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

17 ΠΙ ΣΚΥΡΟΥ Α ΓΝ - ΚΥ ΚΥΜΗΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΚΥΜΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 623 ΠΙ ΣΚΥΡΟΥ Β ΓΝ - ΚΥ ΚΥΜΗΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΚΥΜΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 627 ΠΙ ΒΙΤΑΛΩΝ ΓΝ - ΚΥ ΚΥΜΗΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΚΥΜΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 655 ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ Α ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 656 ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ Β ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 657 ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 658 ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ Α ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 663 ΠΑΠΑΔΩΝ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 664 ΑΓ. ΑΝΝΑΣ Α ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 665 ΑΓ. ΑΝΝΑΣ Β ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 666 ΠΗΛΙΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

18 ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 685 ΙΣΤΙΑΙΑΣ Δ ΙΣΤΙΑΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 686 ΙΣΤΙΑΙΑΣ Ε ΙΣΤΙΑΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 687 ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΣΤ ΙΣΤΙΑΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 690 Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ Β ΙΣΤΙΑΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 691 ΛΙΧΑΔΑΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 692 ΓΟΥΒΩΝ Α ΙΣΤΙΑΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 694 ΓΑΛΑΤΣΑΔΩΝ Α ΙΣΤΙΑΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 695 ΓΑΛΑΤΣΑΔΩΝ Β ΙΣΤΙΑΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 696 ΑΓΙΟΥ Α ΙΣΤΙΑΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 697 ΑΓΙΟΥ Β ΙΣΤΙΑΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

19 ΚΡΥΟΝΕΡΙΤΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 700 ΩΡΕΩΝ Β ΙΣΤΙΑΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 702 ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ Β ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 705 ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 706 ΑΓΡΑΦΩΝ Α ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 707 ΑΓΡΑΦΩΝ Β ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 708 ΒΑΛΑΩΡΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 709 ΔΑΦΝΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 710 ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 715 ΠΡΟΥΣΣΟΥ Β ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 716 ΣΙΔΗΡΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

20 ΣΤΕΝΩΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 718 ΦΙΔΑΚΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 719 ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ Α ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 720 ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ Β ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 721 ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 722 ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 723 ΦΟΥΡΝΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 724 ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 727 ΜΑΧΑΙΡΑΔΟΥ Α ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 728 ΜΑΧΑΙΡΑΔΟΥ Β ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 729 ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ Α ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

21 ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ Β ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 731 ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ Γ ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 733 ΠΛΑΝΟΥ ΠΕΔΥ ΚΥ- ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 734 ΒΟΛΙΜΩΝ Α ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 736 ΒΟΛΙΜΩΝ Γ ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 739 ΑΓ ΛΕΟΝΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 740 ΕΠΙ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 742 ΓΝ - ΚΥ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ Β ΓΝ - ΚΥ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ για ΝΜ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ 744 ΠΙ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΙΑΣ ΓΝ - ΚΥ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ για ΝΜ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ 751 ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ Β ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΕΙΑΣ για ΝΜ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 753 ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ Δ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΕΙΑΣ για ΝΜ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

22 ΚΡΥΟΒΡΥΣΗΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΕΙΑΣ για ΝΜ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 760 ΛΑΜΠΕΙΑΣ Α ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΕΙΑΣ για ΝΜ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 762 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ (ΧΑΝΙΑ) ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΕΙΑΣ για ΝΜ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 763 ΑΓΡΑΠΙΔΟΧΩΡΙΟΥ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΕΙΑΣ για ΝΜ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 777 ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ Β ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 779 ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ Δ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΗΛΕΙΑΣ για ΝΜ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 781 ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ Δ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΗΛΕΙΑΣ για ΝΜ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 812 ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ Α ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΗΛΕΙΑΣ για ΝΜ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 814 ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ Γ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΗΛΕΙΑΣ για ΝΜ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 815 ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 816 ΣΕΚΟΥΛΑ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΗΛΕΙΑΣ για ΝΜ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ

23 ΑΜΥΓΔΑΛΙΩΝ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 818 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΗΛΕΙΑΣ για ΝΜ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 883 ΑΡΒΗΣ ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ 7Η ΔΥΠε ΚΡΗΤΗΣ Π ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ- ΠΑΝΑΝΕΙΟ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ - ΠΑΝΑΝΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 917 ΜΟΙΡΩΝ Γ ΜΟΙΡΩΝ 7Η ΔΥΠε ΚΡΗΤΗΣ Π ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ- ΠΑΝΑΝΕΙΟ για ΝΜ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ - ΠΑΝΑΝΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 941 ΠΙ ΚΕΡΑΜΙΤΣΑΣ ΓΝ - ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΓΝ - ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 942 ΠΙ ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ ΓΝ - ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΓΝ - ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 950 ΓΝ - ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ Γ ΓΝ - ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΓΝ - ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 951 ΓΝ - ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ Δ ΓΝ - ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΓΝ - ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1048 ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1062 ΚΑΛΟΥΤΑΣ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1085 ΚΑΛΑΡΡΥΤΩΝ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

24 ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1091 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1118 ΜΕΛΙΣΣΟΠΕΤΡΑΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1208 ΠΕΤΡΙΛΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1210 ΑΝΘΗΡΟΥ Α ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1212 ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1213 ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1214 ΚΑΛΗΣ ΚΩΜΗΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1216 ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1235 ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1236 ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

25 ΚΟΡΗΣΟΥ Β ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1243 ΜΕΛΑΝΘΙΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1245 ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ Β ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1247 ΟΙΝΟΗΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1251 ΤΟΙΧΙΟΥ Β ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1260 ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΑΓΡΟΣ ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1262 ΟΘΩΝΩΝ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΑΓΡΟΣ ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1265 ΒΕΛΟΝΑΔΩΝ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΑΓΡΟΣ ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1281 ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ ΑΝΩ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1300 ΣΑΜΗΣ Β ΣΑΜΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1301 ΣΑΜΗΣ Γ ΣΑΜΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

26 ΜΑΚΡΥΩΤΙΚΩΝ ΣΑΜΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1307 ΤΖΑΝΝΑΤΩΝ για εξυπ. ΚΟΙΝ. ΠΟΡΟΥ Β ΣΑΜΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1308 ΧΙΟΝΑΤΩΝ ΠΕΔ-Υ ΚΥ ΣΑΜΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1309 ΧΑΒΔΑΤΩΝ ΣΑΜΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1310 ΑΓ. ΘΕΚΛΑΣ Α ΣΑΜΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1317 ΣΚΑΛΑΣ Β ΣΑΜΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1318 ΚΑΡΑΒΑΔΟΥ Α ΣΑΜΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1321 ΒΑΣΙΛΙΚΑΔΩΝ Β ΣΑΜΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1324 ΙΘΑΚΗΣ Β ΙΘΑΚΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1325 ΣΤΑΥΡΟΥ Α ΙΘΑΚΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1326 ΣΤΑΥΡΟΥ Β ΙΘΑΚΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

27 ΠΙ ΦΑΝΟΥ ΓΝ - ΚΥ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 4Η ΔΥΠε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΙΛΚΙΣ για ΝΜ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 1373 ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ- ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ" ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1405 ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Α ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ- ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ" ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1411 ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ- ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ" ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1413 ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ- ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ" ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1418 ΑΓΙΑΣΜΑΤΟΣ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ- ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ" ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1444 ΣΚΟΤΕΙΝΗΣ ΝΕΜΕΑΣ ΓΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1487 ΓΝ - ΚΥ ΝΑΞΟΥ Α ΓΝ - ΚΥ ΝΑΞΟΥ -ΚΥ ΝΑΞΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1492 ΠΙ ΚΟΡΩΝΟΥ ΓΝ - ΚΥ ΝΑΞΟΥ -ΚΥ ΝΑΞΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1498 ΠΙ ΒΙΒΛΟΥ Α ΓΝ - ΚΥ ΝΑΞΟΥ -ΚΥ ΝΑΞΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1499 ΠΙ ΒΙΒΛΟΥ Β ΓΝ - ΚΥ ΝΑΞΟΥ -ΚΥ ΝΑΞΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

28 ΠΙ ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ ΓΝ- ΚΥ ΝΑΞΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1501 ΠΙ ΔΟΝΟΥΣΑΣ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ ΓΝ- ΚΥ ΝΑΞΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1502 ΠΙ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΓΝ - ΚΥ ΝΑΞΟΥ -ΚΥ ΝΑΞΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1503 ΠΙ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ ΓΝ - ΚΥ ΝΑΞΟΥ -ΚΥ ΝΑΞΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1506 ΠΙ ΑΙΓΙΑΛΗΣ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ ΓΝ- ΚΥ ΝΑΞΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1507 ΠΙ ΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ ΓΝ- ΚΥ ΝΑΞΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1510 ΜΗΛΟΥ Γ ΜΗΛΟΥ ΣΥΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1511 ΜΗΛΟΥ Δ ΜΗΛΟΥ ΣΥΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1513 ΚΙΜΩΛΟΥ Α ΜΗΛΟΥ ΣΥΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1518 ΠΙ ΚΥΘΝΟΥ ΓΝ ΣΥΡΟΥ ΣΥΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1523 ΠΙ ΣΕΡΙΦΟΥ Α ΓΝ ΣΥΡΟΥ ΣΥΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

29 ΠΙ ΣΕΡΙΦΟΥ Β ΓΝ ΣΥΡΟΥ ΣΥΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1525 ΠΙ ΣΕΡΙΦΟΥ Γ ΓΝ ΣΥΡΟΥ ΣΥΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1526 ΠΙ ΚΕΑΣ ΣΥΡΟΥ ΣΥΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1528 ΙΟΥ Α ΙΟΥ ΣΥΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1529 ΙΟΥ Β ΙΟΥ ΣΥΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1530 ΙΟΥ Γ ΙΟΥ ΣΥΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1531 ΙΟΥ ΙΟΥ ΣΥΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1534 ΘΗΡΑΣ Γ ΘΗΡΑΣ ΣΥΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1537 ΑΝΑΦΗΣ ΘΗΡΑΣ ΣΥΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1538 ΣΙΚΙΝΟΥ ΘΗΡΑΣ ΣΥΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1540 ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ Β ΘΗΡΑΣ ΣΥΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

30 ΘΗΡΑΣΙΑΣ Α ΘΗΡΑΣ ΣΥΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1545 ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ Α ΘΗΡΑΣ ΣΥΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1546 ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ για εξυπ. ΚΟΙΝ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ Β ΘΗΡΑΣ ΣΥΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1548 ΠΑΡΟΥ Β ΠΑΡΟΥ ΣΥΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1551 ΠΑΡΟΥ Ε ΠΑΡΟΥ ΣΥΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1554 ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ ΠΑΡΟΥ ΣΥΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1561 ΤΗΝΟΥ Δ ΤΗΝΟΥ ΣΥΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1562 ΤΗΝΟΥ Ε ΤΗΝΟΥ ΣΥΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1563 ΤΗΝΟΥ ΣΤ ΤΗΝΟΥ ΣΥΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1564 ΠΥΡΓΟΥ Α ΠΕΔΥ-ΚΥ ΤΗΝΟΥ ΣΥΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1565 ΠΥΡΓΟΥ Β ΤΗΝΟΥ ΣΥΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

31 ΣΤΕΝΗΣ ΤΗΝΟΥ ΣΥΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1571 ΑΝΔΡΟΥ Δ ΑΝΔΡΟΥ ΣΥΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1572 ΑΝΔΡΟΥ Ε ΑΝΔΡΟΥ ΣΥΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1573 ΓΑΥΡΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ ΣΥΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1574 ΜΠΑΤΣΙΟΥ Α ΑΝΔΡΟΥ ΣΥΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1575 ΜΠΑΤΣΙΟΥ Β ΑΝΔΡΟΥ ΣΥΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1576 ΟΡΜΟΥ ΚΟΡΘΙΟΥ Α ΑΝΔΡΟΥ ΣΥΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1577 ΟΡΜΟΥ ΚΟΡΘΙΟΥ Β ΑΝΔΡΟΥ ΣΥΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1580 ΜΥΚΟΝΟΥ Γ ΜΥΚΟΝΟΥ ΣΥΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1590 ΓΝ - ΚΥ ΜΟΛΑΩΝ Δ ΓΝ-ΚΥ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1592 ΓΝ - ΚΥ ΜΟΛΑΩΝ ΣΤ ΓΝ-ΚΥ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

32 ΓΝ - ΚΥ ΜΟΛΑΩΝ Ζ ΓΝ-ΚΥ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1595 ΠΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ Β ΓΝ - ΚΥ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1596 ΠΙ ΑΣΩΠΟΥ Α ΓΝ-ΚΥ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1603 ΠΙ ΑΠΙΔΕΑΣ ΓΝ-ΚΥ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1604 ΠΙ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1605 ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1606 ΝΕΑΠΟΛΗΣ Β ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1609 ΝΕΑΠΟΛΗΣ Ε ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1614 ΕΛΙΚΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1615 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΒΟΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1622 ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ Δ ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

33 ΚΟΤΡΩΝΑ ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1627 ΟΙΤΥΛΟΥ ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1628 ΠΥΡΓΟΣ ΔΥΡΟΥ ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1643 ΓΥΘΕΙΟΥ Β ΓΥΘΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1649 ΑΡΝΑΣ ΓΥΘΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1652 ΓΕΩΡΓΙΤΣΙΟΥ Β για εξυπ. ΚΟΙΝ. (ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ) ΓΥΘΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1653 ΚΡΟΚΕΩΝ Α ΓΥΘΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1655 ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ Α ΓΥΘΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1659 ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ Β ΓΥΘΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1664 ΧΩΣΙΑΡΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1750 ΓΝ - ΚΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Γ ΓΝ - ΚΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 7Η ΔΥΠε ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ για ΓΝ ΚΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

34 ΠΙ ΜΥΡΤΟΥΣ ΓΝ - ΚΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 7Η ΔΥΠε ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ για ΓΝ ΚΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1754 ΠΙ ΜΑΛΛΩΝ ΓΝ - ΚΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 7Η ΔΥΠε ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ για ΓΝ ΚΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1756 ΠΙ ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ ΓΝ - ΚΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 7Η ΔΥΠε ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ για ΓΝ ΚΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1761 ΠΙ ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ ΓΝ - ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 7Η ΔΥΠε ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1774 ΓΝ - ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ Ε ΓΝ-ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ 7Η ΔΥΠε ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ για ΓΝ ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1775 ΓΝ - ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΤ ΓΝ - ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ 7Η ΔΥΠε ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ για ΓΝ ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1776 ΓΝ - ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ Ζ ΓΝ-ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ 7Η ΔΥΠε ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ για ΓΝ ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1779 ΠΠΙ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ Α ΓΝ - ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ 7Η ΔΥΠε ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ για ΓΝ ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1788 ΠΠΙ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ Β ΓΝ - ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ 7η ΔΥΠε ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ για ΓΝ ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1780 ΠΙ ΚΑΡΥΔΙΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ 7Η ΔΥΠε ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ για ΓΝ ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1783 ΠΙ ΖΑΚΡΟΥ Α ΓΝ-ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ 7Η ΔΥΠε ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ για ΓΝ ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

35 ΠΙ ΖΑΚΡΟΥ Β ΓΝ-ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ 7Η ΔΥΠε ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ για ΓΝ ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1789 ΠΙ ΤΟΥΡΛΩΤΗΣ ΓΝ - ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ 7Η ΔΥΠε ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ για ΓΝ ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1795 ΓΝ - ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ Α ΓΝ - ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ ΓΝ ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ 1796 ΓΝ - ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ Β ΓΝ - ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ ΓΝ ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ 1798 ΓΝ - ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ Δ ΓΝ - ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ ΓΝ ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ 1799 ΠΙ ΑΤΣΙΚΗΣ ΓΝ - ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ ΓΝ ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ 1800 ΠΙ ΜΟΥΔΡΟΥ ΓΝ - ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ ΓΝ ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ 1801 ΠΙ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΓΝ - ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ ΓΝ ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ 1802 ΠΙ ΠΟΡΤΙΑΝΟΥ ΓΝ - ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ ΓΝ ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ 1807 ΑΓΡΑΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 1813 ΚΛΕΙΟΥΣ ΠΕΔΥ-ΚΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

36 ΚΑΠΗΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 1820 ΑΝΕΜΩΤΙΑΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 1822 ΠΕΤΡΑΣ Β ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 1824 ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ Β ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 1830 ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 1833 ΣΥΚΑΜΙΝΕΑΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 1836 ΑΓΙΑΣΣΟΥ Β ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 1837 ΑΓΙΑΣΣΟΥ Γ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 1840 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 1849 ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ Β ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 1853 ΑΝΤΙΣΣΑΣ Α ΑΝΤΙΣΣΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

37 ΑΝΤΙΣΣΑΣ Γ ΑΝΤΙΣΣΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 1857 ΒΑΤΟΥΣΑΣ ΑΝΤΙΣΣΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 1858 ΕΡΕΣΣΟΥ Α ΑΝΤΙΣΣΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 1860 ΣΙΓΡΙΟΥ ΑΝΤΙΣΣΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 1861 ΜΕΣΣΟΤΟΠΟΥ ΑΝΤΙΣΣΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 1865 ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΠΟΛΥΧΝΙΤΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 1866 ΒΡΙΣΣΑΣ Α ΠΟΛΥΧΝΙΤΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 1867 ΒΡΙΣΣΑΣ Β ΠΟΛΥΧΝΙΤΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 1869 ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ Α ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 6η ΔΥΠε ΓΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1872 ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΓΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1881 ΚΑΛΑΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΓΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

38 ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1928 ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΣΚΟΠΕΛΟΥ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1929 ΓΛΩΣΣΑΣ Β ΣΚΟΠΕΛΟΥ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1931 ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ Β ΣΚΟΠΕΛΟΥ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1937 ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ Α ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1938 ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ Β ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1939 ΠΡΟΜΥΡΙΟΥ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1944 ΑΓ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΥ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1945 ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΗΛΕΙΑΣ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1956 ΓΝ - ΚΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Ε ΓΝ - ΚΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1959 ΠΙ ΔΩΡΙΟΥ Β ΓΝ - ΚΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

39 ΠΙ ΣΠΗΛΙΑΣ ΓΝ - ΚΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2009 ΜΕΛΙΓΑΛΑ Γ ΜΕΛΙΓΑΛΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2011 ΑΜΠΕΛΙΩΝΑ Β ΜΕΛΙΓΑΛΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2017 ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ Α ΜΕΛΙΓΑΛΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2019 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ ΜΕΛΙΓΑΛΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2020 ΚΑΤΣΑΡΟΥ Α ΜΕΛΙΓΑΛΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2030 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΕΞΥΠ. ΕΓΚ. Δ. ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Β ΠΥΛΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2031 ΙΚΛΑΙΝΑΣ ΠΥΛΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2035 ΠΕΔΥ-ΠΙ ΜΕΘΩΝΗΣ Β ΠΥΛΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2036 ΠΕΔΥ-ΠΙ ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ Α ΠΥΛΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2037 ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ Β ΠΥΛΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

40 ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑΣ ΠΥΛΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2100 ΠΕΔΥ-ΠΙ ΘΕΟΔΩΡΑΚΕΙΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ για ΝΜ ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 2164 ΚΡΑΝΕΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ ΓΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2175 ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ Α ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ ΓΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2176 ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ Β ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ ΓΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2177 ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ Γ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ ΓΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2179 ΡΙΖΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ ΓΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2183 ΜΟΥΖΑΚΕΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ ΓΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2186 ΑΓ ΦΩΤΕΙΝΗΣ Β ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗΣ 7Η ΔΥΠε ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2187 ΑΓ ΦΩΤΕΙΝΗΣ Γ ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗΣ 7Η ΔΥΠε ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2188 ΜΕΡΩΝΑ ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗΣ 7Η ΔΥΠε ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

41 ΝΙΘΑΥΡΗΣ ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗΣ 7Η ΔΥΠε ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2192 ΠΡΑΣΣΩΝ ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗΣ 7Η ΔΥΠε ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2197 ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 7Η ΔΥΠε ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2199 ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ Α ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 7Η ΔΥΠε ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2207 ΧΟΥΜΕΡΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 7Η ΔΥΠε ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2208 ΔΡΟΣΙΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 7Η ΔΥΠε ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2219 ΑΓ ΓΑΛΗΝΗΣ ΣΠΗΛΙΟΥ 7Η ΔΥΠε ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2220 ΜΕΛΑΜΠΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ 7Η ΔΥΠε ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2221 ΠΕΔΥ-ΠΙ ΑΚΟΥΜΙΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ 7Η ΔΥΠε ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2223 ΣΕΛΛΙΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ 7Η ΔΥΠε ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2250 ΕΠΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΓΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 4Η ΔΥΠε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

42 ΓΝ- ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ Δ ΓΝ-ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΓΝ ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΣΑΜΟΥ 2267 ΓΝ- ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ Ε ΓΝ - ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΓΝ- ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΣΑΜΟΥ 2270 ΠΙ ΦΟΥΡΝΩΝ Β ΓΝ-ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΓΝ ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΣΑΜΟΥ 2271 ΠΙ ΘΥΜΑΙΝΑΣ ΓΝ-ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΓΝ ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΣΑΜΟΥ 2272 ΠΙ ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑΣ ΓΝ-ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΓΝ ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΣΑΜΟΥ 2273 ΕΥΔΗΛΟΥ Α ΕΥΔΗΛΟΥ ΓΝ ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΣΑΜΟΥ 2275 ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙΟΥ Α ΕΥΔΗΛΟΥ ΓΝ ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΣΑΜΟΥ 2276 ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙΟΥ ΓΙΑ ΕΞΥΠ.ΚΟΙΝ. ΜΑΓΓΑΝΙΤΗ Β ΕΥΔΗΛΟΥ ΓΝ ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΣΑΜΟΥ 2277 ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ Α ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ ΓΝ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 2278 ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ Β ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ ΓΝ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 2282 ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ ΓΝ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ

43 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ ΓΝ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 2285 ΛΕΚΚΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ ΓΝ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 2286 ΠΥΡΓΟΥ Α ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ ΓΝ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 2287 ΠΥΡΓΟΥ Β ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ ΓΝ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 2288 ΜΥΤΙΛΗΝΙΩΝ Α ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ ΓΝ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 2290 ΠΑΓΩΝΔΑΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ ΓΝ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 2292 ΚΟΚΚΑΡΙΟΥ για εξυπ.κοιν. ΒΟΥΡΛΙΩΤΩΝ Β ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ ΓΝ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 2298 ΚΑΡΛΑΒΑΣΙΟΥ για εξυπ.κοιν.βαθεωσ Ε ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ ΓΝ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 2335 ΚΑΤΩ ΟΡΕΙΝΗΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 4Η ΔΥΠε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΝ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 2389 ΚΑΤΑΦΥΤΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2405 ΝΕΡΑΙΔΑΣ ΠΕΔΥ-ΚΥ ΠΥΛΗΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

44 Ν.ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Α ΔΟΜΟΚΟΥ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2445 Ν.ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Β ΔΟΜΟΚΟΥ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2446 ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ ΔΟΜΟΚΟΥ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2448 ΜΑΝΤΑΣΙΑΣ (ΒΟΥΖΙΟΥ) ΔΟΜΟΚΟΥ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2449 ΕΚΚΑΡΑΣ ΔΟΜΟΚΟΥ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2453 ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ Β ΔΟΜΟΚΟΥ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2472 ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠ.ΚΟΙΝ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ Δ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2477 ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2478 ΥΠΑΤΗΣ Α ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2481 ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2482 ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

45 ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2486 ΚΑΣΤΡΙΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2489 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2490 ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2491 ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ Α ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2492 ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ Β ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2493 ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ Γ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2501 ΜΠΡΑΛΛΟΥ Β ΠΕΔΥ-ΚΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2504 ΔΡΥΜΑΙΑΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2508 ΑΝΤΑΡΤΙΚΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2512 ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

46 Κ.ΚΛΕΙΝΩΝ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2519 ΜΕΛΙΤΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2524 ΠΥΛΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2525 ΥΔΡΟΥΣΑΣ Α ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2528 ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2534 ΔΕΣΦΙΝΑΣ Α ΙΤΕΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 2537 ΔΕΛΦΩΝ Α ΙΤΕΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 2539 ΕΛΑΙΩΝΑ ΙΤΕΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 2540 ΓΡΑΒΙΑΣ ΙΤΕΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 2542 ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ Β ΙΤΕΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 2545 ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ ΙΤΕΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

47 ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ Α ΙΤΕΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 2548 ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ Β ΙΤΕΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 2549 ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ ΙΤΕΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 2550 ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ Α ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 2551 ΛΙΔΩΡΙΚΟΥ Β ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ 2552 ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ Γ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 2553 ΚΡΟΚΥΛΙΟΥ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 2554 ΑΡΤΟΤΙΝΑΣ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 2555 ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 2556 ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 2557 ΠΕΝΤΑΓΙΩΝ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

48 ΕΠΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ ΓΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 2588 ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ Β ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ 4Η ΔΥΠε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2634 ΑΝΩΠΟΛΗΣ ΒΑΜΟΥ 7Η ΔΥΠε ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 2635 ΧΩΡΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝ Α ΒΑΜΟΥ 7Η ΔΥΠε ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 2652 ΤΑΥΡΩΝΙΤΗ Β ΚΙΣΣΑΜΟΥ 7Η ΔΥΠε ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 2660 ΚΑΛΑΘΕΝΩΝ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 7Η ΔΥΠε ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΚΕΦΑΛΙΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 7Η ΔΥΠε ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 2667 ΚΑΝΔΑΝΟΥ Γ ΚΑΝΔΑΝΟΥ 7Η ΔΥΠε ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 2668 ΚΑΝΔΑΝΟΥ Δ ΚΑΝΔΑΝΟΥ 7Η ΔΥΠε ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΓΑΥΔΟΥ Α ΚΑΝΔΑΝΟΥ 7Η ΔΥΠε ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΓΑΥΔΟΥ Β ΚΑΝΔΑΝΟΥ 7Η ΔΥΠε ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

49 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ Α ΚΑΝΔΑΝΟΥ 7Η ΔΥΠε ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 2673 ΒΟΥΤΑ ΚΑΝΔΑΝΟΥ 7Η ΔΥΠε ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 2674 ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΚΑΝΔΑΝΟΥ 7Η ΔΥΠε ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 2675 ΣΤΡΟΒΛΩΝ ΚΑΝΔΑΝΟΥ 7Η ΔΥΠε ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 2676 ΠΑΛΑΙΩΝ ΡΟΥΜΑΤΩΝ ΚΑΝΔΑΝΟΥ 7Η ΔΥΠε ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 2683 ΡΟΔΟΒΑΝΙΟΥ Α ΚΑΝΔΑΝΟΥ 7Η ΔΥΠε ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 2684 ΡΟΔΟΒΑΝΙΟΥ ΓΙΑ ΕΞΥΠ. ΚΟΙΝ. ΣΟΥΓΙΑΣ Β ΚΑΝΔΑΝΟΥ 7Η ΔΥΠε ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 2686 ΚΑΜΠΑΝΟΥ Β ΚΑΝΔΑΝΟΥ 7Η ΔΥΠε ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 2695 ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ Α ΠΥΡΓΙΟΥ ΓΝ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 2696 ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ Β ΠΥΡΓΙΟΥ ΓΝ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 2697 ΑΓ. ΜΗΝΑ ΠΥΡΓΙΟΥ ΓΝ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ

50 ΕΠΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΧΙΟΥ ΓΝ ΧΙΟΥ ΓΝ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 2703 ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ Β ΠΥΡΓΙΟΥ ΓΝ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 2704 ΚΑΜΠΙΩΝ ΠΥΡΓΙΟΥ ΓΝ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 2706 ΨΑΡΡΩΝ Α ΠΥΡΓΙΟΥ ΓΝ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 2707 ΨΑΡΡΩΝ Β ΠΥΡΓΙΟΥ ΓΝ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 2708 ΒΟΛΙΣΣΟΥ ΠΥΡΓΙΟΥ ΓΝ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 2709 ΠΑΡΠΑΡΙΑΣ ΠΥΡΓΙΟΥ ΓΝ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 2710 ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΝ ΠΥΡΓΙΟΥ ΓΝ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ Β.1. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 19 η Μαϊου 2014 ημέρα Δευτέρα και ημερομηνία λήξης ορίζεται η 28 η Μαϊου ημέρα Τετάρτη. Αιτήσεις που θα κατατεθούν μετά την 28 η Μαϊου είναι εκπρόθεσμες και δεν λαμβάνονται υπόψη. Γ. Επίσης για τη συμμετοχή κάθε ενδιαφερόμενου στην παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος απαραίτητο είναι εμπρόθεσμα να υποβληθούν τα παρακάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά: 3.ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ 1.ΑΙΤΗΣΗ (έντυπο από την Υπηρεσία μας, ή από την ιστοσελίδα του Υπουργείου

51 51 2. α. Για ΠΤΥΧΙΑ της ημεδαπής: Αντίγραφο πτυχίου (όπου θα αναγράφεται αριθμητική βαθμολογία). β. Για ΠΤΥΧΙΑ, που χορηγήθηκαν από χώρες εκτός της Ε.Ε.: Φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου πτυχίου, αντίγραφο της μετάφρασής του, αντίγραφο απόφασης ισοτιμίας και αντιστοιχίας από ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ. γ. Για ΠΤΥΧΙΑ-ΤΙΤΛΟΥΣ, που χορηγήθηκαν από κράτη- μέλη της Ε.Ε.: Φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου πτυχίου - τίτλου, αντίγραφο της μετάφρασής του (απόφαση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από ΔΙΚΑΤΣΑ, ή ΔΟΑΤΑΠ, αν αυτή χορηγήθηκε πριν την ένταξη της χώρας στην Ε.Ε). 3. Απλό φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων της ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ. 4.Απλό φωτοαντίγραφο ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ. 5.ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ από προηγούμενη θέση στο δημόσιο. 6.ΒΕΒΑΙΩΣΗ/ΣΕΙΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (από το νοσοκομείο) με πιθανή ημερομηνία τοποθέτησης για ειδίκευση (ο χρόνος αναμονής θα πρέπει να είναι διάρκειας πλέον των δώδεκα μηνών από την ημερομηνία λήξης της ανακοίνωσης των θέσεων), ή τίτλο ιατρικής ειδικότητας 7.(Μόνο για άρρενες) Απλό φωτοαντίγραφο ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ τύπου Α, ή βεβαίωση οριστικής απόλυσης από τις τάξεις του Ελληνικού Στρατού. Εάν από το πιστοποιητικό προκύπτει αναβολή στράτευσης, αυτή θα πρέπει να υπερβαίνει το έτος από την ημερομηνία λήξης της ανακοίνωσης των θέσεων () Σημείωση : Ιατρός «ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ» θεωρείται ο γιατρός, που έχει ολοκληρώσει την υπό του Ν. Δ. 67/68 Yποχρεωτική Υπηρεσία Yπαίθρου και επιθυμεί να υποβάλλει αίτηση, προκειμένου να τοποθετηθεί σε ιατρείο για δεύτερη, τρίτη φορά κ.ο.κ. Οι γιατροί με θητεία μπορούν να διεκδικούν θέσεις, εφόσον έχουν αναμονή για ειδικότητα για χρονικό διάστημα πλέον του έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Οι ενδιαφερόμενοι γιατροί με θητεία δεσμεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, να υποβάλλουν ισάριθμες βεβαιώσεις χρόνου αναμονής για ειδικότητα με τις αιτήσεις ειδίκευσης, οι οποίες εκκρεμούν, ή τίτλο ειδικότητας, εφ όσον έχει αποκτηθεί, ή υπεύθυνη δήλωση, ότι ο γιατρός βρίσκεται σε αναμονή εξετάσεων για απόκτηση αυτής ΥΠΟΧΡΕΟΙ 1.ΑΙΤΗΣΗ (έντυπο από την Υπηρεσία μας ή από την ιστοσελίδα του Υπουργείου 2.α. Για ΠΤΥΧΙΑ της ημεδαπής: Αντίγραφο πτυχίου (όπου θα αναγράφεται αριθμητική βαθμολογία). β. Για ΠΤΥΧΙΑ, που χορηγήθηκαν από χώρες εκτός της Ε.Ε.: φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου πτυχίου, αντίγραφο της μετάφρασής του αντίγραφο απόφασης ισοτιμίας και αντιστοιχίας από ΔΙΚΑΤΣΑ, ή ΔΟΑΤΑΠ. γ. Για ΠΤΥΧΙΑ-ΤΙΤΛΟΥΣ που χορηγήθηκαν από κράτη μέλη της Ε.Ε.: φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου πτυχίου-τίτλου, αντίγραφο της μετάφρασής του απόφαση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από ΔΙΚΑΤΣΑ, ή ΔΟΑΤΑΠ, αν αυτή χορηγήθηκε πριν την ένταξη της χώρας στην Ε.Ε δ. Απλό φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων της ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ.

52 52 3.Απλό φωτοαντίγραφο ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ 4.(Μόνο για άρρενες) Απλό φωτοαντίγραφο ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ τύπου Α, ή βεβαίωση οριστικής απόλυσης από τις τάξεις του Ελληνικού Στρατού. Εάν από το πιστοποιητικό προκύπτει αναβολή στράτευσης, αυτή θα πρέπει να υπερβαίνει το έτος από την ημερομηνία λήξης της ανακοίνωσης των θέσεων Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η 1.Η αριθμητική βαθμολογία είναι απαραίτητο να αναγράφεται σε κάθε ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. 2.Δικαιολογητικά, που υποβλήθηκαν σε προηγούμενη προκήρυξη - ανακοίνωση θέσεων δε λαμβάνονται υπόψη. 3.Η ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ πρέπει να είναι υπογεγραμμένη και σωστά συμπληρωμένη. Σε περίπτωση ψευδών στοιχείων, επιφέρει τις νόμιμες κυρώσεις, που προβλέπονται από το αρθ. 22 του Ν / Η ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ συμπληρώνεται σύμφωνα με τα πραγματικά στοιχεία κάθε ενδιαφερομένου. 5.Στις έντυπες αιτήσεις οι γιατροί δηλώνουν μέχρι πέντε ( 5 ) προτιμήσεις ( ισότιμης μοριοδότησης σε περίπτωση ισοβαθμίας) για θέσεις, που παραπάνω αναφέρονται (Δηλαδή για Κ.Υ. Π. Ι.) και είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του αντίστοιχου κωδικού με τον οποίο κάθε θέση έχει ανακοινωθεί. 6.Άρνηση επικείμενης τοποθέτησης μπορεί να γίνει μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων της τρέχουσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος. 7.Γιατροί, που μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής σε προκήρυξη, ή σε πρόσκληση ενδιαφέροντος, με υπεύθυνη δήλωση δεν αποδέχονται τη θέση, ή παραιτούνται πριν την συμπλήρωση της υποχρεωτικής προεκπαίδευσης, ή της υπηρεσίας υπαίθρου, σε επόμενη προκήρυξη, ή πρόσκληση ενδιαφέροντος, δεν έχουν δικαίωμα επιλογής θέσης, αλλά διορίζονται και τοποθετούνται εκ νέου για εκπλήρωση, ή συμπλήρωση της υπηρεσίας υπαίθρου σε κενά Κ.Υ και Π.Ι κατά την κρίση της υπηρεσίας. Οι συγκεκριμένοι γιατροί κατά τη συμπλήρωση της αίτησης στο πεδίο των επιδιωκόμενων θέσεων θα αναγράφουν την λέξη «ΑΖΗΤΗΤΟ». Εξαιρούνται όσοι γιατροί παραιτούνται πριν την συμπλήρωση της υποχρεωτικής προεκπαίδευσης, ή της υπηρεσίας υπαίθρου, λόγω έναρξης ειδικότητας στην ημεδαπή και εφόσον προσκομίσουν με την αίτηση παραίτησής τους αντίγραφο της απόφασης διορισμού τους στην ειδικότητα. 8. Οι αιτήσεις θα αποστέλλονται στην παρακάτω διεύθυνση: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. - ΤΜΗΜΑ Γ Αριστοτέλους 17 Τ.Κ.: Αθήνα

53 53 Οι αιτήσεις μπορούν να σταλούν είτε ταχυδρομικά, είτε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) Ως ημερομηνία αποστολής των αιτήσεων θεωρείται η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου, ή της ιδιωτικής εταιρείας ταχυμεταφοράς. Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Ν.Π. Π. ΚΑΨΙΩΧΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Όλες τις ΥΠΕ της χώρας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 1.Γραφείο Υπουργού 2.Γραφείο Aναπληρωτή Υπουργού 3.Γραφείο Γενικού Γραμματέα 4.Γραφείο Προϊσταμένης Δ/νσης Ν.Π 5.Υ10γ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις κενές και κενούμενες θέσεις κέντρων υγείας - περιφερειακών ιατρείων άγονων & νησιωτικών περιοχών.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις κενές και κενούμενες θέσεις κέντρων υγείας - περιφερειακών ιατρείων άγονων & νησιωτικών περιοχών. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10433 Αθήνα Πληροφορίες : 2105232952 Αθήνα 18/02/2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΑΠΟ 03/01/14 ΕΩΣ 23/01/14 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Σελίδα 1

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΑΠΟ 03/01/14 ΕΩΣ 23/01/14 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Σελίδα 1 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Αθήνα 03/01/2014 Αριθ. Πρωτ. Υ10γ/Γ.Π οικ. 322 Ταχ. Διεύθυνση :Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10187 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΙΩΝ

ΚΕΝΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Αθήνα 26 / 10 / 2011 Αριθ. Πρωτ. Υ10γ/ Οίκ. 116496 Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

[1] ΜΑΡΤΙΟΥ 2013. 2. Της υπ αριθμ. Γ.Π. Οικ. 18757/31-1-2011 (ΦΕΚ 311/24-2-2011 τ. Β ) Κανονιστικής

[1] ΜΑΡΤΙΟΥ 2013. 2. Της υπ αριθμ. Γ.Π. Οικ. 18757/31-1-2011 (ΦΕΚ 311/24-2-2011 τ. Β ) Κανονιστικής [1] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Αθήνα 24/4 / 2013 Αριθ. Πρωτ. Υ10γ/ Οίκ. 37497 Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10187

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΙΩΝ

ΚΕΝΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Αθήνα 18 / 5 / 2012 Αριθ. Πρωτ. Υ10γ/ Οίκ. 51294 Ταχ. ιεύθυνση: Αριστοτέλους 17

Διαβάστε περισσότερα

[1] 1. Του άρθρ. 28 του Ν. 4025/ 2011 «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής. Αλληλεγγύης Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωσης Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις»

[1] 1. Του άρθρ. 28 του Ν. 4025/ 2011 «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής. Αλληλεγγύης Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωσης Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» [1] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Αθήνα 19 /07 / 2013 Αριθ. Πρωτ. Υ10γ/ Οίκ. 69195 Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10187

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012. 2. Της υπ αριθμ. Γ.Π. Οικ. 18757/31-1-2011 (ΦΕΚ 311/24-2-2011 τ. Β ) Κανονιστικής Απόφασης.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012. 2. Της υπ αριθμ. Γ.Π. Οικ. 18757/31-1-2011 (ΦΕΚ 311/24-2-2011 τ. Β ) Κανονιστικής Απόφασης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Αθήνα 27/11 / 2012 Αριθ. Πρωτ. Υ10γ/ Οίκ. 111950 Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΧΩΡΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΡΒΟΥΝΑΔΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΧΩΡΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΡΒΟΥΝΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΘΕΜΑ: Πίνακας διαθέσιμων καταλυμμάτων σε Περιφερειακά Ιατρεία και Κέντρα Υγείας.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Νομός Κέντρο Υγείας Περιφερειακό Ιατρείο Παρατηρήσεις 2η ΥΠΕ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Νομός Κέντρο Υγείας Περιφερειακό Ιατρείο Παρατηρήσεις 2η ΥΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΘΕΜΑ: Πίνακας διαθέσιμων καταλυμμάτων σε Περιφερειακά Ιατρεία και Κέντρα Υγείας.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Νομός Κέντρο Υγείας Περιφερειακό Ιατρείο Παρατηρήσεις 2η ΥΠΕ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Νομός Κέντρο Υγείας Περιφερειακό Ιατρείο Παρατηρήσεις 2η ΥΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΘΕΜΑ: Πίνακας διαθέσιμων καταλυμμάτων σε Περιφερειακά Ιατρεία και Κέντρα Υγείας.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Νομός Κέντρο Υγείας Περιφερειακό Ιατρείο Παρατηρήσεις 2η ΥΠΕ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Νομός Κέντρο Υγείας Περιφερειακό Ιατρείο Παρατηρήσεις 2η ΥΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΘΕΜΑ: Πίνακας διαθέσιμων καταλυμμάτων σε Περιφερειακά Ιατρεία και Κέντρα Υγείας.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΡΤΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις θέσεις Π.Ε..Υ - Κέντρων Υγείας Π.Ε..Υ - Περιφερειακών Ιατρείων άγονων & νησιωτικών περιοχών, Γ.Ν-Κ.Υγείας.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις θέσεις Π.Ε..Υ - Κέντρων Υγείας Π.Ε..Υ - Περιφερειακών Ιατρείων άγονων & νησιωτικών περιοχών, Γ.Ν-Κ.Υγείας. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΙΕΥΘΥΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. /νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 104 33 Αθήνα Πληροφορίες : Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29/9/ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α. Αριθμ. πρωτ. Υ10α/Γ.Π. οικ.

Αθήνα, 29/9/ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α. Αριθμ. πρωτ. Υ10α/Γ.Π. οικ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 9/9/ 04 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ. 8440 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερ. 06/02/2012 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερ. 06/02/2012 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερ. 06/02/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:Β104880 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΑΕΔ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ- ΓΝ ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ για 1 ΑΜΠΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΙ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΠΕΛΛΑΣ πρώην ΓΝ ΡΟΔΟΥ 2 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΙΑΣΩΝ ΚΥ ΔΟΜΟΚΟΥ Α ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ

ΚΩ- ΓΝ ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ για 1 ΑΜΠΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΙ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΠΕΛΛΑΣ πρώην ΓΝ ΡΟΔΟΥ 2 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΙΑΣΩΝ ΚΥ ΔΟΜΟΚΟΥ Α ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 29/04/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡ. ΓΕΝ. ΠΡ.Οίκ. 39108 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 26/07/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡ. ΓΕΝ. ΠΡ.Οίκ. 70808 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπ όψη: 1.Τις διατάξεις:

Έχοντας υπ όψη: 1.Τις διατάξεις: 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΠΟΡΓΕΙΟ ΓΕΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΟΤΗΡΙΞΗ /ΝΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜ Γ Ταχ. ιεύθυνση: ριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10433 θήνα Πληροφορίες : 2132161012 2132161026

Διαβάστε περισσότερα

editorial Ουρανία Σούλτη

editorial Ουρανία Σούλτη editorial Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης χτύπησαν βίαια όχι μόνο τις δικές μας τοπικές κοινωνίες, αλλά και τις πόλεις και τις περιφέρειες και δη τις πιο ανεπτυγμένες - της Ευρώπης. Στην συντριπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς»

ΘΕΜΑ: «Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10433 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ Γραφείο Υποστήριξης Υγειονομικού Χάρτη για τον ιδιωτικό Τομέα 210-4895004 Fax : 210-5227379 Email : helpdesk@healthnet-map.gr ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ... 3 Α.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Τρόπος, διαδικασία και καθορισμός κριτηρίων τοποθέτησης αγροτικών ιατρών σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία.

Θέμα: Τρόπος, διαδικασία και καθορισμός κριτηρίων τοποθέτησης αγροτικών ιατρών σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αθήνα 31/1/2011 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. 18757 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: Ν.Π. ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 23-11 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη υπόχρεων ιατρών για Έναρξη ή Συνέχιση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 23-11 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη υπόχρεων ιατρών για Έναρξη ή Συνέχιση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 23-11 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡ. ΓΕΝ. ΠΡ. Οίκ.111334 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΣΧΕΤ. : ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 87 7 Ιουνίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3852 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης.

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι δήμοι και οι περιφέρειες συγκροτούν τον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης και ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΚ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ (εργάσιμες μέρες)

ΤΚ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ (εργάσιμες μέρες) ΤΚ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ (εργάσιμες μέρες) 67061 ΞΑΝΘΗ ΑΒΔΗΡΑ 2 μέρες 40003 ΛΑΡΙΣΑ ΑΓΙΑ 3 μέρες 34010 ΕΥΒΟΙΑ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ 4 μέρες 70003 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙ 3 μέρες 70003 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» Α ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι δήμοι και οι περιφέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 2 / 5/ 2011 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αθήνα, 2 / 5/ 2011 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 2 / 5/ 20 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ. 4848 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 7

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α' ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α' ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α' ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι δήμοι και οι περιφέρειες συγκροτούν τον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης και ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα