ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις κενές και κενούμενες θέσεις κέντρων υγείας - περιφερειακών ιατρείων άγονων & νησιωτικών περιοχών.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις κενές και κενούμενες θέσεις κέντρων υγείας - περιφερειακών ιατρείων άγονων & νησιωτικών περιοχών."

Transcript

1 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα Πληροφορίες : Αθήνα 16/05/2014 Αριθ. Πρωτ. Υ10γ/ΓΠ ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις κενές και κενούμενες θέσεις κέντρων υγείας - περιφερειακών ιατρείων άγονων & νησιωτικών περιοχών. Έχοντας υπ όψη: 1.τις διατάξεις: α. της παραγρ. 1 του άρθρου 54 του Ν. 1759/1988 «Ασφαλιστική κάλυψη ανασφάλιστων ομάδων, βελτίωση της κοινωνικοασφαλιστικής προστασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 50 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει β. της παραγρ. 1 του άρθρου 28 του Ν. 2646/1998 «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 236 Α) γ. των παρ. 2 και 3 του άρθρου 28 του Ν. 4025/2011 «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση ΕΣΥ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 228 Α) δ. του άρθρου 22 του Ν. 4203/2013 Ρυθμίσεις Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 252 Α ) ε. της παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 4213/2013 «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (L 88/45/ ) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 261 Α ). στ. της παρ. 2 του άρθρου 2 και της παρ. 8 του άρθρου 3 του Ν 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο υγείας (Π.Ε.Δ.Υ), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α ζ. του Ν.Δ. 67/1968 «Περί λήψεως μέτρων δια την κάλυψιν των υγειονομικών αναγκών της υπαίθρου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 303 Α). η. του Π.Δ. 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76 Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. θ. του άρθρου 2 του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2.Την αριθμ / Υπουργική Απόφαση «Τρόπος διαδικασία και καθορισμός κριτηρίων τοποθέτησης αγροτικών ιατρών σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία» (ΦΕΚ 311 Β). 3.Την αριθμ. Υ10γ/οικ / απόφαση του Υπουργού Υγείας και

2 2 Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Τρόπος, διαδικασία και οργάνωση της μηνιαίας υποχρεωτικής εκπαιδευτικής πρακτικής εξάσκησης των ιατρών υπόχρεων υπηρεσίας υπαίθρου» (ΦΕΚ 3138 Β) 4. Την αριθμ. ΔΥ (3-4)α/ΓΠ οικ / Υπουργική Απόφαση «Συμπλήρωση της υπ αριθμ. ΔΥ (3-4)α ΓΠ οικ / (ΦΕΚ 2967 Β) Υπουργικής Απόφασης περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 348 Β) Αποφασίζουμε Την ανάρτηση με πίνακες των κενών και κενούμενων θέσεων σε άγονες και νησιωτικές περιοχές που προέκυψαν από την Προκήρυξη της 4 ης Απριλίου 2014 Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ (ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ. Ιατροί που είχαν καταθέσει αιτήσεις για την συμμετοχή τους στην παραπάνω προκήρυξη, θα καταθέσουν μόνο συμπληρωματική αίτηση χωρίς να επισυνάψουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (εκτός αυτών που ήταν ελλιπή). 1.Τα αναγραφόμενα στοιχεία στην αίτηση υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος καταχωρούνται ως έχουν (κατ εκτίμηση και της υπηρεσίας) και δεν επιδέχονται αμφισβήτησης από πλευράς του υποψηφίου. 2.Σας γνωρίζουμε, ότι λόγω προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών και για την εξυπηρέτηση των υποψηφίων, η υπηρεσία μας, όπου δεν προκύπτει αντιστοίχιση βαθμολογίας, στα πτυχία κρατών μελών της ΕΕ λαμβάνει υπόψη την αριθμητική βαθμολογία δια της απλής μεθόδου. Επισημαίνεται, ότι τούτο δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση αντιστοίχιση βαθμολογίας, η οποία παρέχεται και μόνο από το ΔΟΑΤΑΠ, ούτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλο σκοπό πέραν της παρούσας. Επ αυτού ουδεμία ένσταση μπορεί να υποβληθεί. Για τον υπολογισμό των μορίων, ως προς την ημερομηνία κτήσης πτυχίου και τον βαθμό (αριθμητικά), ο γιατρός μπορεί να προσκομίσει βεβαίωση από τη Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής, που αποφοίτησε (είτε της ημεδαπής, είτε της αλλοδαπής). 3. Ειδικευόμενοι γιατροί, που κατέχουν θέση με παράταση, μπορούν να λάβουν μέρος στην παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος, το ίδιο ισχύει και για τους γιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου που υπηρετούν με παράταση της θητείας τους. 4.Γιατροί, που έχουν ιθαγένεια Κράτους Μέλους της Ε.Ε. και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ της αρ. πρ / Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 311 Β), υποχρεούνται στην προσκόμιση βεβαίωσης γνώσης της

3 3 Ελληνικής Γλώσσας & Ιατρικής Ορολογίας, σύμφωνα με την αρ. Δγ/ 10424/1993 Υπουργική Απόφαση ( ΦΕΚ 263 Β ). 5.Οι κωδικοί φορέα, καθώς και οι χαρακτηρισμοί των θέσεων (Α,Β,Γ κ.τ.λ.) είναι ενδεικτικοί και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον διαχωρισμό των θέσεων από το σύστημα μηχανογράφησης. ΚΩΔΙΚΟΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΥ- ΠΙ ΤΥΠΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΥ ΔΥΠΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΜΟΣ 5 ΘΕΡΜΟΥ Ε ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΝΙΑΣ 7 ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ Β ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 8 ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 12 ΔΡΥΜΩΝΑ ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 29 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Δ για εξυπ.κοιν. ΣΠΑΡΤΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 40 ΜΕΣΑΡΙΣΤΑΣ ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 43 ΣΑΡΔΗΝΙΩΝ Α ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 44 ΣΑΡΔΗΝΙΩΝ για εξυπ.κοιν. ΚΕΧΡΙΝΙΑΣ Β ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

4 4 51 ΘΥΡΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 59 ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΩΝ Α ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΩΝ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 62 ΑΡΩΝΙΑΔΑΣ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΩΝ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 64 ΜΑΛΕΣΙΑΔΑΣ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΩΝ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 65 ΠΑΤΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΩΝ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 66 ΠΕΔΥ - ΠΙ ΠΕΡΔΙΚΑΚΙΟΥ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΩΝ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 67 ΦΛΩΡΙΑΔΑΣ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΩΝ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 71 ΚΑΣΤΟΥ ΜΥΤΙΚΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 72 ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ ΜΥΤΙΚΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 83 ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 86 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

5 5 88 ΑΝΩ ΧΩΡΑΣ Β ΑΝΩ ΧΩΡΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 90 ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΝΩ ΧΩΡΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 98 ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 106 ΑΣΤΑΚΟΥ Α ΑΣΤΑΚΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 136 ΔΙΔΥΜΩΝ Α ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 137 ΠΕΔΥ-ΠΙ ΔΙΔΥΜΩΝ Β ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 146 ΕΠΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 159 ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ Β ΑΣΤΡΟΥΣ Γ ΠΑΝ/ΔΙΚΟ Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 160 ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ Γ ΑΣΤΡΟΥΣ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 161 ΚΑΣΤΡΙΟΥ Α ΑΣΤΡΟΥΣ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 164 ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ ΑΣΤΡΟΥΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

6 6 168 ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ Δ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 175 ΝΕΣΤΑΝΗΣ Β ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 178 ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 181 ΡΑΦΤΗ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 182 ΣΕΡΒΟΥ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 183 ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 191 ΚΟΣΜΑ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 192 ΠΕΛΕΤΩΝ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 193 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΠΕΔΥ - ΚΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 202 ΒΛΑΧΟΡΑΦΤΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 207 ΙΣΑΡΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

7 7 209 ΣΚΟΡΤΣΙΝΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 210 ΤΡΟΠΑΙΩΝ Β ΤΡΟΠΑΙΩΝ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 211 ΤΡΟΠΑΙΩΝ Α ΤΡΟΠΑΙΩΝ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 215 ΚΑΛΛΙΑΝΙΟΥ Β ΤΡΟΠΑΙΩΝ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 216 ΚΑΛΛΙΑΝΙΟΥ Α ΤΡΟΠΑΙΩΝ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 218 ΘΕΟΚΤΙΣΤΟΥ ΤΡΟΠΑΙΩΝ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 221 ΒΕΛΗΜΑΧΙΟΥ ΤΡΟΠΑΙΩΝ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 224 ΕΛΑΤΗΣ ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ 225 ΠΗΓΩΝ ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ 227 ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΣ ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ 228 ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ

8 8 231 ΠΕΤΡΑΣ ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ 232 ΜΕΛΑΤΩΝ ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ 248 ΡΑΜΙΑΣ ΑΓΝΑΝΤΩΝ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ 250 ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ Α ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ 251 ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ Β ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ 252 ΚΥΨΕΛΗΣ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ 253 ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ 255 ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ 256 ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΩΝ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ 257 ΡΟΔΑΥΓΗΣ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ 258 ΑΘΑΜΑΝΙΟΥ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ

9 9 275 ΓΝ ΚΥΘΗΡΩΝ Β ΓΝ-ΚΥ ΚΥΘΗΡΩΝ ΓΝ ΚΥΘΗΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 280 ΠI ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ Α ΓΝ-ΚΥ ΚΥΘΗΡΩΝ ΓΝ- ΚΥΘΗΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 281 ΠI ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ Β ΓΝ-ΚΥ ΚΥΘΗΡΩΝ ΓΝ ΚΥΘΗΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 316 ΠΙ ΜΑΝΕΣΙΟΥ ΓΝ - ΚΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 319 ΛΙΒΑΡΤΖΙΟΥ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 325 ΔΑΦΝΗΣ Α ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 376 ΔΙΣΤΟΜΟΥ Ε ΔΙΣΤΟΜΟΥ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ- ΘΗΒΩΝ για ΝΜ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 379 ΔΙΣΤΟΜΟΥ Ζ ΔΙΣΤΟΜΟΥ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ- ΘΗΒΩΝ για ΝΜ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 381 ΔΙΣΤΟΜΟΥ Β ΔΙΣΤΟΜΟΥ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ- ΘΗΒΩΝ για ΝΜ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 414 ΚΝΙΔΗΣ (Εξάρχου) ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 416 ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

10 ΚΑΡΠΕΡΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 419 ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ για εξυπ. ΚΟΙΝ. ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ Β ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 420 ΚΑΛΟΧΙΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 421 ΚΡΑΝΙΑΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 424 ΠΟΛΥΝΕΡΙΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 427 ΡΟΔΙΑΣ Α ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 428 ΡΟΔΙΑΣ- ΕΞΥΠ. ΚΟΙΝ. ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ Β ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 429 ΑΓ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 430 ΜΑΥΡΑΝΑΙΩΝ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 447 ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Β ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 4Η ΔΥΠε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΝ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 456 ΒΑΘΥΤΟΠΟΥ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 4Η ΔΥΠε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΝ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ

11 ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 4Η ΔΥΠε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΝ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 462 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 4Η ΔΥΠε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΝ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 465 ΓΝ - ΚΥ Γ ΓΝ - ΚΥ για ΝΜ 466 ΓΝ - ΚΥ Δ ΓΝ - ΚΥ για ΝΜ 467 ΓΝ - ΚΥ ΓΙΑ ΕΞΥΠ ΚΟΙΝ. ΤΕΛΕΝΔΟΥ Ε ΓΝ - ΚΥ για ΝΜ 468 ΠI ΒΑΘΕΟΣ ΓΝ - ΚΥ για ΝΜ 470 ΠΙ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ Α ΓΝ - ΚΥ για ΝΜ 471 ΠΙ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ Β ΓΝ - ΚΥ για ΝΜ 475 ΓΝ - ΚΥ ΚΩ Δ ΓΝ - ΚΥ ΚΩ ΚΩ ΔΩΔΕΚ/ΣΟΥ 476 ΓΝ - ΚΥ ΚΩ Ε ΓΝ - ΚΥ ΚΩ για ΝΜ ΚΩ 479 ΓΝ - ΚΥ ΚΩ Η ΓΝ - ΚΥ ΚΩ για ΝΜ ΚΩ

12 ΓΝ - ΚΥ ΚΩ Θ ΓΝ - ΚΥ ΚΩ για ΝΜ ΚΩ 481 ΕΠΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΩ ΓΝ - ΚΥ ΚΩ ΚΩ 482 ΠΙ ΚΕΦΑΛΟΥ Α ΓΝ - ΚΥ ΚΩ για ΝΜ ΚΩ 483 ΠΙ ΚΕΦΑΛΟΥ Β ΓΝ - ΚΥ ΚΩ ΚΩ 484 ΠΙ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ Α ΓΝ - ΚΥ ΚΩ ΚΩ 486 ΠΙ ΝΙΣΥΡΟΥ (ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ) ΓΝ - ΚΥ ΚΩ ΚΩ 489 ΠΙ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΚΩ ΓΝ - ΚΥ ΚΩ ΚΩ 498 ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ Α ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ για ΝΜ ΡΟΔΟΥ 500 ΑΠΟΛΑΚΙΑΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ για ΝΜ ΡΟΔΟΥ 506 ΕΜΠΩΝΑ Γ ΕΜΠΩΝΑ για ΝΜ ΡΟΔΟΥ 507 ΕΜΠΩΝΑ Δ ΕΜΠΩΝΑ ΡΟΔΟΥ

13 ΑΓ.ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΕΜΠΩΝΑ ΡΟΔΟΥ 509 ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ ΕΜΠΩΝΑ ΡΟΔΟΥ 513 ΣΥΜΗΣ Α ΕΜΠΩΝΑ ΡΟΔΟΥ 514 ΣΥΜΗΣ Β ΕΜΠΩΝΑ ΡΟΔΟΥ 515 ΜΕΓΙΣΤΗΣ (ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ) Α ΕΜΠΩΝΑ ΡΟΔΟΥ 517 ΧΑΛΚΗΣ ΕΜΠΩΝΑ ΡΟΔΟΥ 522 ΠΕΔΥ- ΤΗΛΟΥ Β ΕΜΠΩΝΑ ΡΟΔΟΥ 528 ΚΑΡΠΑΘΟΥ Α ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΡΟΔΟΥ 532 ΠΕΔΥ -ΕΠΙ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΡΟΔΟΥ 533 ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΡΟΔΟΥ 534 ΑΠΕΡΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΡΟΔΟΥ

14 ΜΕΝΕΤΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΡΟΔΟΥ 536 ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΡΟΔΟΥ 538 ΚΑΣΟΥ Β ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΡΟΔΟΥ 539 ΚΑΣΟΥ Γ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΡΟΔΟΥ 541 ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡ/ΡΙΟ ΚΥ ΛΕΡΟΥ Β ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡ/ΤΗΡΙΟ - ΚΥ ΛΕΡΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡ/ΡΙΟ - ΚΥ ΛΕΡΟΥ 542 ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡ/ΡΙΟ ΚΥ ΛΕΡΟΥ Γ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡ/ΤΗΡΙΟ - ΚΥ ΛΕΡΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡ/ΡΙΟ - ΚΥ ΛΕΡΟΥ 543 ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡ/ΡΙΟ ΚΥ ΛΕΡΟΥ Δ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡ/ΤΗΡΙΟ - ΚΥ ΛΕΡΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡ/ΡΙΟ - ΚΥ ΛΕΡΟΥ 544 ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡ/ΡΙΟ ΚΥ ΛΕΡΟΥ Ε ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡ/ΤΗΡΙΟ - ΚΥ ΛΕΡΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡ/ΡΙΟ - ΚΥ ΛΕΡΟΥ 545 ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡ/ΡΙΟ ΚΥ ΛΕΡΟΥ ΣΤ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡ/ΤΗΡΙΟ - ΚΥ ΛΕΡΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡ/ΡΙΟ - ΚΥ ΛΕΡΟΥ 546 ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡ/ΡΙΟ ΚΥ ΛΕΡΟΥ Ζ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡ/ΤΗΡΙΟ - ΚΥ ΛΕΡΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡ/ΡΙΟ - ΚΥ ΛΕΡΟΥ 547 ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡ/ΡΙΟ ΚΥ ΛΕΡΟΥ Η ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡ/ΤΗΡΙΟ - ΚΥ ΛΕΡΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡ/ΡΙΟ - ΚΥ ΛΕΡΟΥ

15 ΠΑΤΜΟΥ Α ΠΑΤΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡ/ΡΙΟ - ΚΥ ΛΕΡΟΥ 550 ΠΑΤΜΟΥ Β ΠΑΤΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡ/ΡΙΟ - ΚΥ ΛΕΡΟΥ 552 ΛΕΙΨΩΝ ΠΑΤΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡ/ΡΙΟ - ΚΥ ΛΕΡΟΥ 553 ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ ΠΑΤΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡ/ΡΙΟ - ΚΥ ΛΕΡΟΥ 555 ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 4Η ΔΥΠε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Π ΕΒΡΟΥ για ΝΜ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ 557 ΒΑΛΤΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 4Η ΔΥΠε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Π ΕΒΡΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ 558 ΘΟΥΡΙΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 4Η ΔΥΠε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Π ΕΒΡΟΥ για ΝΜ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ 560 ΡΙΖΙΩΝ Α ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 4Η ΔΥΠε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Π ΕΒΡΟΥ για ΝΜ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ 563 Ν.ΒΥΣΣΑΣ Β ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 4Η ΔΥΠε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Π ΕΒΡΟΥ για ΝΜ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ 564 ΕΛΑΦΟΧΩΡΙΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 4Η ΔΥΠε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Π ΕΒΡΟΥ για ΝΜ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ 566 ΜΑΝΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 4Η ΔΥΠε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Π ΕΒΡΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ

16 ΚΥΑΝΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 4Η ΔΥΠε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Π ΕΒΡΟΥ για ΝΜ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ 570 ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ Β ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 4Η ΔΥΠε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Π ΕΒΡΟΥ για ΝΜ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ 574 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Δ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 4Η ΔΥΠε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Π ΕΒΡΟΥ για ΝΜ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ 576 ΚΥΠΡΙΝΟΥ Β ΔΙΚΑΙΩΝ 4Η ΔΥΠε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Π ΕΒΡΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ 577 ΟΡΜΕΝΙΟΥ ΔΙΚΑΙΩΝ 4Η ΔΥΠε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Π ΕΒΡΟΥ για ΝΜ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ 596 ΠΡΩΤΟΚΚΛΗΣΙΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 4Η ΔΥΠε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Π ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ 602 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Α ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 4Η ΔΥΠε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Π ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ 603 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Β ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 4Η ΔΥΠε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Π ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ 604 ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 4Η ΔΥΠε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Π ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ 610 ΠΙ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ ΓΝ - ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 612 ΠΙ ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΥ ΓΝ - ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

17 ΠΙ ΣΚΥΡΟΥ Α ΓΝ - ΚΥ ΚΥΜΗΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΚΥΜΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 623 ΠΙ ΣΚΥΡΟΥ Β ΓΝ - ΚΥ ΚΥΜΗΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΚΥΜΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 627 ΠΙ ΒΙΤΑΛΩΝ ΓΝ - ΚΥ ΚΥΜΗΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΚΥΜΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 655 ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ Α ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 656 ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ Β ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 657 ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 658 ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ Α ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 663 ΠΑΠΑΔΩΝ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 664 ΑΓ. ΑΝΝΑΣ Α ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 665 ΑΓ. ΑΝΝΑΣ Β ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 666 ΠΗΛΙΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

18 ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 685 ΙΣΤΙΑΙΑΣ Δ ΙΣΤΙΑΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 686 ΙΣΤΙΑΙΑΣ Ε ΙΣΤΙΑΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 687 ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΣΤ ΙΣΤΙΑΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 690 Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ Β ΙΣΤΙΑΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 691 ΛΙΧΑΔΑΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 692 ΓΟΥΒΩΝ Α ΙΣΤΙΑΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 694 ΓΑΛΑΤΣΑΔΩΝ Α ΙΣΤΙΑΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 695 ΓΑΛΑΤΣΑΔΩΝ Β ΙΣΤΙΑΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 696 ΑΓΙΟΥ Α ΙΣΤΙΑΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 697 ΑΓΙΟΥ Β ΙΣΤΙΑΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

19 ΚΡΥΟΝΕΡΙΤΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 700 ΩΡΕΩΝ Β ΙΣΤΙΑΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 702 ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ Β ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 705 ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 706 ΑΓΡΑΦΩΝ Α ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 707 ΑΓΡΑΦΩΝ Β ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 708 ΒΑΛΑΩΡΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 709 ΔΑΦΝΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 710 ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 715 ΠΡΟΥΣΣΟΥ Β ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 716 ΣΙΔΗΡΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

20 ΣΤΕΝΩΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 718 ΦΙΔΑΚΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 719 ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ Α ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 720 ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ Β ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 721 ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 722 ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 723 ΦΟΥΡΝΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 724 ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 727 ΜΑΧΑΙΡΑΔΟΥ Α ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 728 ΜΑΧΑΙΡΑΔΟΥ Β ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 729 ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ Α ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

21 ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ Β ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 731 ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ Γ ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 733 ΠΛΑΝΟΥ ΠΕΔΥ ΚΥ- ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 734 ΒΟΛΙΜΩΝ Α ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 736 ΒΟΛΙΜΩΝ Γ ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 739 ΑΓ ΛΕΟΝΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 740 ΕΠΙ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 742 ΓΝ - ΚΥ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ Β ΓΝ - ΚΥ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ για ΝΜ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ 744 ΠΙ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΙΑΣ ΓΝ - ΚΥ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ για ΝΜ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ 751 ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ Β ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΕΙΑΣ για ΝΜ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 753 ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ Δ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΕΙΑΣ για ΝΜ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

22 ΚΡΥΟΒΡΥΣΗΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΕΙΑΣ για ΝΜ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 760 ΛΑΜΠΕΙΑΣ Α ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΕΙΑΣ για ΝΜ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 762 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ (ΧΑΝΙΑ) ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΕΙΑΣ για ΝΜ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 763 ΑΓΡΑΠΙΔΟΧΩΡΙΟΥ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΕΙΑΣ για ΝΜ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 777 ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ Β ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 779 ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ Δ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΗΛΕΙΑΣ για ΝΜ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 781 ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ Δ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΗΛΕΙΑΣ για ΝΜ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 812 ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ Α ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΗΛΕΙΑΣ για ΝΜ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 814 ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ Γ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΗΛΕΙΑΣ για ΝΜ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 815 ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 816 ΣΕΚΟΥΛΑ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΗΛΕΙΑΣ για ΝΜ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ

23 ΑΜΥΓΔΑΛΙΩΝ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 818 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΗΛΕΙΑΣ για ΝΜ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 883 ΑΡΒΗΣ ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ 7Η ΔΥΠε ΚΡΗΤΗΣ Π ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ- ΠΑΝΑΝΕΙΟ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ - ΠΑΝΑΝΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 917 ΜΟΙΡΩΝ Γ ΜΟΙΡΩΝ 7Η ΔΥΠε ΚΡΗΤΗΣ Π ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ- ΠΑΝΑΝΕΙΟ για ΝΜ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ - ΠΑΝΑΝΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 941 ΠΙ ΚΕΡΑΜΙΤΣΑΣ ΓΝ - ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΓΝ - ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 942 ΠΙ ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ ΓΝ - ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΓΝ - ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 950 ΓΝ - ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ Γ ΓΝ - ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΓΝ - ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 951 ΓΝ - ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ Δ ΓΝ - ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΓΝ - ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1048 ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1062 ΚΑΛΟΥΤΑΣ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1085 ΚΑΛΑΡΡΥΤΩΝ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

24 ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1091 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1118 ΜΕΛΙΣΣΟΠΕΤΡΑΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1208 ΠΕΤΡΙΛΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1210 ΑΝΘΗΡΟΥ Α ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1212 ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1213 ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1214 ΚΑΛΗΣ ΚΩΜΗΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1216 ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1235 ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1236 ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

25 ΚΟΡΗΣΟΥ Β ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1243 ΜΕΛΑΝΘΙΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1245 ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ Β ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1247 ΟΙΝΟΗΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1251 ΤΟΙΧΙΟΥ Β ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1260 ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΑΓΡΟΣ ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1262 ΟΘΩΝΩΝ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΑΓΡΟΣ ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1265 ΒΕΛΟΝΑΔΩΝ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΑΓΡΟΣ ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1281 ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ ΑΝΩ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1300 ΣΑΜΗΣ Β ΣΑΜΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1301 ΣΑΜΗΣ Γ ΣΑΜΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

26 ΜΑΚΡΥΩΤΙΚΩΝ ΣΑΜΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1307 ΤΖΑΝΝΑΤΩΝ για εξυπ. ΚΟΙΝ. ΠΟΡΟΥ Β ΣΑΜΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1308 ΧΙΟΝΑΤΩΝ ΠΕΔ-Υ ΚΥ ΣΑΜΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1309 ΧΑΒΔΑΤΩΝ ΣΑΜΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1310 ΑΓ. ΘΕΚΛΑΣ Α ΣΑΜΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1317 ΣΚΑΛΑΣ Β ΣΑΜΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1318 ΚΑΡΑΒΑΔΟΥ Α ΣΑΜΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1321 ΒΑΣΙΛΙΚΑΔΩΝ Β ΣΑΜΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1324 ΙΘΑΚΗΣ Β ΙΘΑΚΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1325 ΣΤΑΥΡΟΥ Α ΙΘΑΚΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1326 ΣΤΑΥΡΟΥ Β ΙΘΑΚΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

27 ΠΙ ΦΑΝΟΥ ΓΝ - ΚΥ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 4Η ΔΥΠε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΙΛΚΙΣ για ΝΜ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 1373 ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ- ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ" ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1405 ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Α ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ- ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ" ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1411 ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ- ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ" ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1413 ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ- ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ" ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1418 ΑΓΙΑΣΜΑΤΟΣ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ- ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ" ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1444 ΣΚΟΤΕΙΝΗΣ ΝΕΜΕΑΣ ΓΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1487 ΓΝ - ΚΥ ΝΑΞΟΥ Α ΓΝ - ΚΥ ΝΑΞΟΥ -ΚΥ ΝΑΞΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1492 ΠΙ ΚΟΡΩΝΟΥ ΓΝ - ΚΥ ΝΑΞΟΥ -ΚΥ ΝΑΞΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1498 ΠΙ ΒΙΒΛΟΥ Α ΓΝ - ΚΥ ΝΑΞΟΥ -ΚΥ ΝΑΞΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1499 ΠΙ ΒΙΒΛΟΥ Β ΓΝ - ΚΥ ΝΑΞΟΥ -ΚΥ ΝΑΞΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

28 ΠΙ ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ ΓΝ- ΚΥ ΝΑΞΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1501 ΠΙ ΔΟΝΟΥΣΑΣ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ ΓΝ- ΚΥ ΝΑΞΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1502 ΠΙ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΓΝ - ΚΥ ΝΑΞΟΥ -ΚΥ ΝΑΞΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1503 ΠΙ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ ΓΝ - ΚΥ ΝΑΞΟΥ -ΚΥ ΝΑΞΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1506 ΠΙ ΑΙΓΙΑΛΗΣ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ ΓΝ- ΚΥ ΝΑΞΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1507 ΠΙ ΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ ΓΝ- ΚΥ ΝΑΞΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1510 ΜΗΛΟΥ Γ ΜΗΛΟΥ ΣΥΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1511 ΜΗΛΟΥ Δ ΜΗΛΟΥ ΣΥΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1513 ΚΙΜΩΛΟΥ Α ΜΗΛΟΥ ΣΥΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1518 ΠΙ ΚΥΘΝΟΥ ΓΝ ΣΥΡΟΥ ΣΥΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1523 ΠΙ ΣΕΡΙΦΟΥ Α ΓΝ ΣΥΡΟΥ ΣΥΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

29 ΠΙ ΣΕΡΙΦΟΥ Β ΓΝ ΣΥΡΟΥ ΣΥΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1525 ΠΙ ΣΕΡΙΦΟΥ Γ ΓΝ ΣΥΡΟΥ ΣΥΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1526 ΠΙ ΚΕΑΣ ΣΥΡΟΥ ΣΥΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1528 ΙΟΥ Α ΙΟΥ ΣΥΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1529 ΙΟΥ Β ΙΟΥ ΣΥΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1530 ΙΟΥ Γ ΙΟΥ ΣΥΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1531 ΙΟΥ ΙΟΥ ΣΥΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1534 ΘΗΡΑΣ Γ ΘΗΡΑΣ ΣΥΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1537 ΑΝΑΦΗΣ ΘΗΡΑΣ ΣΥΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1538 ΣΙΚΙΝΟΥ ΘΗΡΑΣ ΣΥΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1540 ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ Β ΘΗΡΑΣ ΣΥΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

30 ΘΗΡΑΣΙΑΣ Α ΘΗΡΑΣ ΣΥΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1545 ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ Α ΘΗΡΑΣ ΣΥΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1546 ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ για εξυπ. ΚΟΙΝ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ Β ΘΗΡΑΣ ΣΥΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1548 ΠΑΡΟΥ Β ΠΑΡΟΥ ΣΥΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1551 ΠΑΡΟΥ Ε ΠΑΡΟΥ ΣΥΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1554 ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ ΠΑΡΟΥ ΣΥΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1561 ΤΗΝΟΥ Δ ΤΗΝΟΥ ΣΥΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1562 ΤΗΝΟΥ Ε ΤΗΝΟΥ ΣΥΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1563 ΤΗΝΟΥ ΣΤ ΤΗΝΟΥ ΣΥΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1564 ΠΥΡΓΟΥ Α ΠΕΔΥ-ΚΥ ΤΗΝΟΥ ΣΥΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1565 ΠΥΡΓΟΥ Β ΤΗΝΟΥ ΣΥΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

31 ΣΤΕΝΗΣ ΤΗΝΟΥ ΣΥΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1571 ΑΝΔΡΟΥ Δ ΑΝΔΡΟΥ ΣΥΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1572 ΑΝΔΡΟΥ Ε ΑΝΔΡΟΥ ΣΥΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1573 ΓΑΥΡΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ ΣΥΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1574 ΜΠΑΤΣΙΟΥ Α ΑΝΔΡΟΥ ΣΥΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1575 ΜΠΑΤΣΙΟΥ Β ΑΝΔΡΟΥ ΣΥΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1576 ΟΡΜΟΥ ΚΟΡΘΙΟΥ Α ΑΝΔΡΟΥ ΣΥΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1577 ΟΡΜΟΥ ΚΟΡΘΙΟΥ Β ΑΝΔΡΟΥ ΣΥΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1580 ΜΥΚΟΝΟΥ Γ ΜΥΚΟΝΟΥ ΣΥΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1590 ΓΝ - ΚΥ ΜΟΛΑΩΝ Δ ΓΝ-ΚΥ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1592 ΓΝ - ΚΥ ΜΟΛΑΩΝ ΣΤ ΓΝ-ΚΥ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

32 ΓΝ - ΚΥ ΜΟΛΑΩΝ Ζ ΓΝ-ΚΥ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1595 ΠΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ Β ΓΝ - ΚΥ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1596 ΠΙ ΑΣΩΠΟΥ Α ΓΝ-ΚΥ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1603 ΠΙ ΑΠΙΔΕΑΣ ΓΝ-ΚΥ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1604 ΠΙ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1605 ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1606 ΝΕΑΠΟΛΗΣ Β ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1609 ΝΕΑΠΟΛΗΣ Ε ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1614 ΕΛΙΚΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1615 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΒΟΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1622 ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ Δ ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

33 ΚΟΤΡΩΝΑ ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1627 ΟΙΤΥΛΟΥ ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1628 ΠΥΡΓΟΣ ΔΥΡΟΥ ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1643 ΓΥΘΕΙΟΥ Β ΓΥΘΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1649 ΑΡΝΑΣ ΓΥΘΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1652 ΓΕΩΡΓΙΤΣΙΟΥ Β για εξυπ. ΚΟΙΝ. (ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ) ΓΥΘΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1653 ΚΡΟΚΕΩΝ Α ΓΥΘΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1655 ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ Α ΓΥΘΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1659 ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ Β ΓΥΘΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1664 ΧΩΣΙΑΡΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1750 ΓΝ - ΚΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Γ ΓΝ - ΚΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 7Η ΔΥΠε ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ για ΓΝ ΚΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

34 ΠΙ ΜΥΡΤΟΥΣ ΓΝ - ΚΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 7Η ΔΥΠε ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ για ΓΝ ΚΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1754 ΠΙ ΜΑΛΛΩΝ ΓΝ - ΚΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 7Η ΔΥΠε ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ για ΓΝ ΚΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1756 ΠΙ ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ ΓΝ - ΚΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 7Η ΔΥΠε ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ για ΓΝ ΚΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1761 ΠΙ ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ ΓΝ - ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 7Η ΔΥΠε ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1774 ΓΝ - ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ Ε ΓΝ-ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ 7Η ΔΥΠε ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ για ΓΝ ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1775 ΓΝ - ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΤ ΓΝ - ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ 7Η ΔΥΠε ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ για ΓΝ ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1776 ΓΝ - ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ Ζ ΓΝ-ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ 7Η ΔΥΠε ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ για ΓΝ ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1779 ΠΠΙ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ Α ΓΝ - ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ 7Η ΔΥΠε ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ για ΓΝ ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1788 ΠΠΙ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ Β ΓΝ - ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ 7η ΔΥΠε ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ για ΓΝ ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1780 ΠΙ ΚΑΡΥΔΙΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ 7Η ΔΥΠε ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ για ΓΝ ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1783 ΠΙ ΖΑΚΡΟΥ Α ΓΝ-ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ 7Η ΔΥΠε ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ για ΓΝ ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

35 ΠΙ ΖΑΚΡΟΥ Β ΓΝ-ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ 7Η ΔΥΠε ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ για ΓΝ ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1789 ΠΙ ΤΟΥΡΛΩΤΗΣ ΓΝ - ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ 7Η ΔΥΠε ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ για ΓΝ ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1795 ΓΝ - ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ Α ΓΝ - ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ ΓΝ ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ 1796 ΓΝ - ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ Β ΓΝ - ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ ΓΝ ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ 1798 ΓΝ - ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ Δ ΓΝ - ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ ΓΝ ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ 1799 ΠΙ ΑΤΣΙΚΗΣ ΓΝ - ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ ΓΝ ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ 1800 ΠΙ ΜΟΥΔΡΟΥ ΓΝ - ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ ΓΝ ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ 1801 ΠΙ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΓΝ - ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ ΓΝ ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ 1802 ΠΙ ΠΟΡΤΙΑΝΟΥ ΓΝ - ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ ΓΝ ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ 1807 ΑΓΡΑΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 1813 ΚΛΕΙΟΥΣ ΠΕΔΥ-ΚΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

36 ΚΑΠΗΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 1820 ΑΝΕΜΩΤΙΑΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 1822 ΠΕΤΡΑΣ Β ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 1824 ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ Β ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 1830 ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 1833 ΣΥΚΑΜΙΝΕΑΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 1836 ΑΓΙΑΣΣΟΥ Β ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 1837 ΑΓΙΑΣΣΟΥ Γ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 1840 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 1849 ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ Β ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 1853 ΑΝΤΙΣΣΑΣ Α ΑΝΤΙΣΣΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

37 ΑΝΤΙΣΣΑΣ Γ ΑΝΤΙΣΣΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 1857 ΒΑΤΟΥΣΑΣ ΑΝΤΙΣΣΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 1858 ΕΡΕΣΣΟΥ Α ΑΝΤΙΣΣΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 1860 ΣΙΓΡΙΟΥ ΑΝΤΙΣΣΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 1861 ΜΕΣΣΟΤΟΠΟΥ ΑΝΤΙΣΣΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 1865 ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΠΟΛΥΧΝΙΤΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 1866 ΒΡΙΣΣΑΣ Α ΠΟΛΥΧΝΙΤΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 1867 ΒΡΙΣΣΑΣ Β ΠΟΛΥΧΝΙΤΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 1869 ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ Α ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 6η ΔΥΠε ΓΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1872 ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΓΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1881 ΚΑΛΑΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΓΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

38 ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1928 ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΣΚΟΠΕΛΟΥ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1929 ΓΛΩΣΣΑΣ Β ΣΚΟΠΕΛΟΥ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1931 ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ Β ΣΚΟΠΕΛΟΥ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1937 ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ Α ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1938 ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ Β ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1939 ΠΡΟΜΥΡΙΟΥ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1944 ΑΓ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΥ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1945 ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΗΛΕΙΑΣ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1956 ΓΝ - ΚΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Ε ΓΝ - ΚΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1959 ΠΙ ΔΩΡΙΟΥ Β ΓΝ - ΚΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

39 ΠΙ ΣΠΗΛΙΑΣ ΓΝ - ΚΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2009 ΜΕΛΙΓΑΛΑ Γ ΜΕΛΙΓΑΛΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2011 ΑΜΠΕΛΙΩΝΑ Β ΜΕΛΙΓΑΛΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2017 ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ Α ΜΕΛΙΓΑΛΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2019 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ ΜΕΛΙΓΑΛΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2020 ΚΑΤΣΑΡΟΥ Α ΜΕΛΙΓΑΛΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2030 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΕΞΥΠ. ΕΓΚ. Δ. ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Β ΠΥΛΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2031 ΙΚΛΑΙΝΑΣ ΠΥΛΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2035 ΠΕΔΥ-ΠΙ ΜΕΘΩΝΗΣ Β ΠΥΛΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2036 ΠΕΔΥ-ΠΙ ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ Α ΠΥΛΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2037 ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ Β ΠΥΛΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

40 ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑΣ ΠΥΛΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2100 ΠΕΔΥ-ΠΙ ΘΕΟΔΩΡΑΚΕΙΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ για ΝΜ ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 2164 ΚΡΑΝΕΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ ΓΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2175 ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ Α ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ ΓΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2176 ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ Β ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ ΓΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2177 ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ Γ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ ΓΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2179 ΡΙΖΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ ΓΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2183 ΜΟΥΖΑΚΕΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ ΓΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2186 ΑΓ ΦΩΤΕΙΝΗΣ Β ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗΣ 7Η ΔΥΠε ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2187 ΑΓ ΦΩΤΕΙΝΗΣ Γ ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗΣ 7Η ΔΥΠε ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2188 ΜΕΡΩΝΑ ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗΣ 7Η ΔΥΠε ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

41 ΝΙΘΑΥΡΗΣ ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗΣ 7Η ΔΥΠε ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2192 ΠΡΑΣΣΩΝ ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗΣ 7Η ΔΥΠε ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2197 ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 7Η ΔΥΠε ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2199 ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ Α ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 7Η ΔΥΠε ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2207 ΧΟΥΜΕΡΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 7Η ΔΥΠε ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2208 ΔΡΟΣΙΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 7Η ΔΥΠε ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2219 ΑΓ ΓΑΛΗΝΗΣ ΣΠΗΛΙΟΥ 7Η ΔΥΠε ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2220 ΜΕΛΑΜΠΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ 7Η ΔΥΠε ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2221 ΠΕΔΥ-ΠΙ ΑΚΟΥΜΙΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ 7Η ΔΥΠε ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2223 ΣΕΛΛΙΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ 7Η ΔΥΠε ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2250 ΕΠΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΓΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 4Η ΔΥΠε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

42 ΓΝ- ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ Δ ΓΝ-ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΓΝ ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΣΑΜΟΥ 2267 ΓΝ- ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ Ε ΓΝ - ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΓΝ- ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΣΑΜΟΥ 2270 ΠΙ ΦΟΥΡΝΩΝ Β ΓΝ-ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΓΝ ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΣΑΜΟΥ 2271 ΠΙ ΘΥΜΑΙΝΑΣ ΓΝ-ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΓΝ ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΣΑΜΟΥ 2272 ΠΙ ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑΣ ΓΝ-ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΓΝ ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΣΑΜΟΥ 2273 ΕΥΔΗΛΟΥ Α ΕΥΔΗΛΟΥ ΓΝ ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΣΑΜΟΥ 2275 ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙΟΥ Α ΕΥΔΗΛΟΥ ΓΝ ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΣΑΜΟΥ 2276 ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙΟΥ ΓΙΑ ΕΞΥΠ.ΚΟΙΝ. ΜΑΓΓΑΝΙΤΗ Β ΕΥΔΗΛΟΥ ΓΝ ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΣΑΜΟΥ 2277 ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ Α ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ ΓΝ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 2278 ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ Β ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ ΓΝ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 2282 ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ ΓΝ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ

43 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ ΓΝ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 2285 ΛΕΚΚΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ ΓΝ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 2286 ΠΥΡΓΟΥ Α ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ ΓΝ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 2287 ΠΥΡΓΟΥ Β ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ ΓΝ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 2288 ΜΥΤΙΛΗΝΙΩΝ Α ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ ΓΝ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 2290 ΠΑΓΩΝΔΑΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ ΓΝ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 2292 ΚΟΚΚΑΡΙΟΥ για εξυπ.κοιν. ΒΟΥΡΛΙΩΤΩΝ Β ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ ΓΝ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 2298 ΚΑΡΛΑΒΑΣΙΟΥ για εξυπ.κοιν.βαθεωσ Ε ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ ΓΝ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 2335 ΚΑΤΩ ΟΡΕΙΝΗΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 4Η ΔΥΠε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΝ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 2389 ΚΑΤΑΦΥΤΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2405 ΝΕΡΑΙΔΑΣ ΠΕΔΥ-ΚΥ ΠΥΛΗΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

44 Ν.ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Α ΔΟΜΟΚΟΥ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2445 Ν.ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Β ΔΟΜΟΚΟΥ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2446 ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ ΔΟΜΟΚΟΥ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2448 ΜΑΝΤΑΣΙΑΣ (ΒΟΥΖΙΟΥ) ΔΟΜΟΚΟΥ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2449 ΕΚΚΑΡΑΣ ΔΟΜΟΚΟΥ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2453 ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ Β ΔΟΜΟΚΟΥ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2472 ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠ.ΚΟΙΝ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ Δ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2477 ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2478 ΥΠΑΤΗΣ Α ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2481 ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2482 ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

45 ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2486 ΚΑΣΤΡΙΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2489 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2490 ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2491 ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ Α ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2492 ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ Β ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2493 ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ Γ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2501 ΜΠΡΑΛΛΟΥ Β ΠΕΔΥ-ΚΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2504 ΔΡΥΜΑΙΑΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2508 ΑΝΤΑΡΤΙΚΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2512 ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

46 Κ.ΚΛΕΙΝΩΝ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2519 ΜΕΛΙΤΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2524 ΠΥΛΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2525 ΥΔΡΟΥΣΑΣ Α ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2528 ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2534 ΔΕΣΦΙΝΑΣ Α ΙΤΕΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 2537 ΔΕΛΦΩΝ Α ΙΤΕΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 2539 ΕΛΑΙΩΝΑ ΙΤΕΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 2540 ΓΡΑΒΙΑΣ ΙΤΕΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 2542 ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ Β ΙΤΕΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 2545 ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ ΙΤΕΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

47 ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ Α ΙΤΕΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 2548 ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ Β ΙΤΕΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 2549 ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ ΙΤΕΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 2550 ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ Α ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 2551 ΛΙΔΩΡΙΚΟΥ Β ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ 2552 ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ Γ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 2553 ΚΡΟΚΥΛΙΟΥ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 2554 ΑΡΤΟΤΙΝΑΣ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 2555 ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 2556 ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 2557 ΠΕΝΤΑΓΙΩΝ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

48 ΕΠΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ ΓΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 2588 ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ Β ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ 4Η ΔΥΠε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2634 ΑΝΩΠΟΛΗΣ ΒΑΜΟΥ 7Η ΔΥΠε ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 2635 ΧΩΡΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝ Α ΒΑΜΟΥ 7Η ΔΥΠε ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 2652 ΤΑΥΡΩΝΙΤΗ Β ΚΙΣΣΑΜΟΥ 7Η ΔΥΠε ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 2660 ΚΑΛΑΘΕΝΩΝ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 7Η ΔΥΠε ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΚΕΦΑΛΙΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 7Η ΔΥΠε ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 2667 ΚΑΝΔΑΝΟΥ Γ ΚΑΝΔΑΝΟΥ 7Η ΔΥΠε ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 2668 ΚΑΝΔΑΝΟΥ Δ ΚΑΝΔΑΝΟΥ 7Η ΔΥΠε ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΓΑΥΔΟΥ Α ΚΑΝΔΑΝΟΥ 7Η ΔΥΠε ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΓΑΥΔΟΥ Β ΚΑΝΔΑΝΟΥ 7Η ΔΥΠε ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

49 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ Α ΚΑΝΔΑΝΟΥ 7Η ΔΥΠε ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 2673 ΒΟΥΤΑ ΚΑΝΔΑΝΟΥ 7Η ΔΥΠε ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 2674 ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΚΑΝΔΑΝΟΥ 7Η ΔΥΠε ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 2675 ΣΤΡΟΒΛΩΝ ΚΑΝΔΑΝΟΥ 7Η ΔΥΠε ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 2676 ΠΑΛΑΙΩΝ ΡΟΥΜΑΤΩΝ ΚΑΝΔΑΝΟΥ 7Η ΔΥΠε ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 2683 ΡΟΔΟΒΑΝΙΟΥ Α ΚΑΝΔΑΝΟΥ 7Η ΔΥΠε ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 2684 ΡΟΔΟΒΑΝΙΟΥ ΓΙΑ ΕΞΥΠ. ΚΟΙΝ. ΣΟΥΓΙΑΣ Β ΚΑΝΔΑΝΟΥ 7Η ΔΥΠε ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 2686 ΚΑΜΠΑΝΟΥ Β ΚΑΝΔΑΝΟΥ 7Η ΔΥΠε ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 2695 ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ Α ΠΥΡΓΙΟΥ ΓΝ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 2696 ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ Β ΠΥΡΓΙΟΥ ΓΝ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 2697 ΑΓ. ΜΗΝΑ ΠΥΡΓΙΟΥ ΓΝ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ

50 ΕΠΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΧΙΟΥ ΓΝ ΧΙΟΥ ΓΝ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 2703 ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ Β ΠΥΡΓΙΟΥ ΓΝ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 2704 ΚΑΜΠΙΩΝ ΠΥΡΓΙΟΥ ΓΝ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 2706 ΨΑΡΡΩΝ Α ΠΥΡΓΙΟΥ ΓΝ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 2707 ΨΑΡΡΩΝ Β ΠΥΡΓΙΟΥ ΓΝ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 2708 ΒΟΛΙΣΣΟΥ ΠΥΡΓΙΟΥ ΓΝ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 2709 ΠΑΡΠΑΡΙΑΣ ΠΥΡΓΙΟΥ ΓΝ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 2710 ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΝ ΠΥΡΓΙΟΥ ΓΝ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ Β.1. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 19 η Μαϊου 2014 ημέρα Δευτέρα και ημερομηνία λήξης ορίζεται η 28 η Μαϊου ημέρα Τετάρτη. Αιτήσεις που θα κατατεθούν μετά την 28 η Μαϊου είναι εκπρόθεσμες και δεν λαμβάνονται υπόψη. Γ. Επίσης για τη συμμετοχή κάθε ενδιαφερόμενου στην παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος απαραίτητο είναι εμπρόθεσμα να υποβληθούν τα παρακάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά: 3.ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ 1.ΑΙΤΗΣΗ (έντυπο από την Υπηρεσία μας, ή από την ιστοσελίδα του Υπουργείου

51 51 2. α. Για ΠΤΥΧΙΑ της ημεδαπής: Αντίγραφο πτυχίου (όπου θα αναγράφεται αριθμητική βαθμολογία). β. Για ΠΤΥΧΙΑ, που χορηγήθηκαν από χώρες εκτός της Ε.Ε.: Φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου πτυχίου, αντίγραφο της μετάφρασής του, αντίγραφο απόφασης ισοτιμίας και αντιστοιχίας από ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ. γ. Για ΠΤΥΧΙΑ-ΤΙΤΛΟΥΣ, που χορηγήθηκαν από κράτη- μέλη της Ε.Ε.: Φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου πτυχίου - τίτλου, αντίγραφο της μετάφρασής του (απόφαση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από ΔΙΚΑΤΣΑ, ή ΔΟΑΤΑΠ, αν αυτή χορηγήθηκε πριν την ένταξη της χώρας στην Ε.Ε). 3. Απλό φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων της ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ. 4.Απλό φωτοαντίγραφο ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ. 5.ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ από προηγούμενη θέση στο δημόσιο. 6.ΒΕΒΑΙΩΣΗ/ΣΕΙΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (από το νοσοκομείο) με πιθανή ημερομηνία τοποθέτησης για ειδίκευση (ο χρόνος αναμονής θα πρέπει να είναι διάρκειας πλέον των δώδεκα μηνών από την ημερομηνία λήξης της ανακοίνωσης των θέσεων), ή τίτλο ιατρικής ειδικότητας 7.(Μόνο για άρρενες) Απλό φωτοαντίγραφο ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ τύπου Α, ή βεβαίωση οριστικής απόλυσης από τις τάξεις του Ελληνικού Στρατού. Εάν από το πιστοποιητικό προκύπτει αναβολή στράτευσης, αυτή θα πρέπει να υπερβαίνει το έτος από την ημερομηνία λήξης της ανακοίνωσης των θέσεων () Σημείωση : Ιατρός «ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ» θεωρείται ο γιατρός, που έχει ολοκληρώσει την υπό του Ν. Δ. 67/68 Yποχρεωτική Υπηρεσία Yπαίθρου και επιθυμεί να υποβάλλει αίτηση, προκειμένου να τοποθετηθεί σε ιατρείο για δεύτερη, τρίτη φορά κ.ο.κ. Οι γιατροί με θητεία μπορούν να διεκδικούν θέσεις, εφόσον έχουν αναμονή για ειδικότητα για χρονικό διάστημα πλέον του έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Οι ενδιαφερόμενοι γιατροί με θητεία δεσμεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, να υποβάλλουν ισάριθμες βεβαιώσεις χρόνου αναμονής για ειδικότητα με τις αιτήσεις ειδίκευσης, οι οποίες εκκρεμούν, ή τίτλο ειδικότητας, εφ όσον έχει αποκτηθεί, ή υπεύθυνη δήλωση, ότι ο γιατρός βρίσκεται σε αναμονή εξετάσεων για απόκτηση αυτής ΥΠΟΧΡΕΟΙ 1.ΑΙΤΗΣΗ (έντυπο από την Υπηρεσία μας ή από την ιστοσελίδα του Υπουργείου 2.α. Για ΠΤΥΧΙΑ της ημεδαπής: Αντίγραφο πτυχίου (όπου θα αναγράφεται αριθμητική βαθμολογία). β. Για ΠΤΥΧΙΑ, που χορηγήθηκαν από χώρες εκτός της Ε.Ε.: φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου πτυχίου, αντίγραφο της μετάφρασής του αντίγραφο απόφασης ισοτιμίας και αντιστοιχίας από ΔΙΚΑΤΣΑ, ή ΔΟΑΤΑΠ. γ. Για ΠΤΥΧΙΑ-ΤΙΤΛΟΥΣ που χορηγήθηκαν από κράτη μέλη της Ε.Ε.: φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου πτυχίου-τίτλου, αντίγραφο της μετάφρασής του απόφαση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από ΔΙΚΑΤΣΑ, ή ΔΟΑΤΑΠ, αν αυτή χορηγήθηκε πριν την ένταξη της χώρας στην Ε.Ε δ. Απλό φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων της ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ.

52 52 3.Απλό φωτοαντίγραφο ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ 4.(Μόνο για άρρενες) Απλό φωτοαντίγραφο ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ τύπου Α, ή βεβαίωση οριστικής απόλυσης από τις τάξεις του Ελληνικού Στρατού. Εάν από το πιστοποιητικό προκύπτει αναβολή στράτευσης, αυτή θα πρέπει να υπερβαίνει το έτος από την ημερομηνία λήξης της ανακοίνωσης των θέσεων Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η 1.Η αριθμητική βαθμολογία είναι απαραίτητο να αναγράφεται σε κάθε ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. 2.Δικαιολογητικά, που υποβλήθηκαν σε προηγούμενη προκήρυξη - ανακοίνωση θέσεων δε λαμβάνονται υπόψη. 3.Η ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ πρέπει να είναι υπογεγραμμένη και σωστά συμπληρωμένη. Σε περίπτωση ψευδών στοιχείων, επιφέρει τις νόμιμες κυρώσεις, που προβλέπονται από το αρθ. 22 του Ν / Η ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ συμπληρώνεται σύμφωνα με τα πραγματικά στοιχεία κάθε ενδιαφερομένου. 5.Στις έντυπες αιτήσεις οι γιατροί δηλώνουν μέχρι πέντε ( 5 ) προτιμήσεις ( ισότιμης μοριοδότησης σε περίπτωση ισοβαθμίας) για θέσεις, που παραπάνω αναφέρονται (Δηλαδή για Κ.Υ. Π. Ι.) και είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του αντίστοιχου κωδικού με τον οποίο κάθε θέση έχει ανακοινωθεί. 6.Άρνηση επικείμενης τοποθέτησης μπορεί να γίνει μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων της τρέχουσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος. 7.Γιατροί, που μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής σε προκήρυξη, ή σε πρόσκληση ενδιαφέροντος, με υπεύθυνη δήλωση δεν αποδέχονται τη θέση, ή παραιτούνται πριν την συμπλήρωση της υποχρεωτικής προεκπαίδευσης, ή της υπηρεσίας υπαίθρου, σε επόμενη προκήρυξη, ή πρόσκληση ενδιαφέροντος, δεν έχουν δικαίωμα επιλογής θέσης, αλλά διορίζονται και τοποθετούνται εκ νέου για εκπλήρωση, ή συμπλήρωση της υπηρεσίας υπαίθρου σε κενά Κ.Υ και Π.Ι κατά την κρίση της υπηρεσίας. Οι συγκεκριμένοι γιατροί κατά τη συμπλήρωση της αίτησης στο πεδίο των επιδιωκόμενων θέσεων θα αναγράφουν την λέξη «ΑΖΗΤΗΤΟ». Εξαιρούνται όσοι γιατροί παραιτούνται πριν την συμπλήρωση της υποχρεωτικής προεκπαίδευσης, ή της υπηρεσίας υπαίθρου, λόγω έναρξης ειδικότητας στην ημεδαπή και εφόσον προσκομίσουν με την αίτηση παραίτησής τους αντίγραφο της απόφασης διορισμού τους στην ειδικότητα. 8. Οι αιτήσεις θα αποστέλλονται στην παρακάτω διεύθυνση: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. - ΤΜΗΜΑ Γ Αριστοτέλους 17 Τ.Κ.: Αθήνα

53 53 Οι αιτήσεις μπορούν να σταλούν είτε ταχυδρομικά, είτε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) Ως ημερομηνία αποστολής των αιτήσεων θεωρείται η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου, ή της ιδιωτικής εταιρείας ταχυμεταφοράς. Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Ν.Π. Π. ΚΑΨΙΩΧΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Όλες τις ΥΠΕ της χώρας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 1.Γραφείο Υπουργού 2.Γραφείο Aναπληρωτή Υπουργού 3.Γραφείο Γενικού Γραμματέα 4.Γραφείο Προϊσταμένης Δ/νσης Ν.Π 5.Υ10γ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012. 2. Της υπ αριθμ. Γ.Π. Οικ. 18757/31-1-2011 (ΦΕΚ 311/24-2-2011 τ. Β ) Κανονιστικής Απόφασης.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012. 2. Της υπ αριθμ. Γ.Π. Οικ. 18757/31-1-2011 (ΦΕΚ 311/24-2-2011 τ. Β ) Κανονιστικής Απόφασης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Αθήνα 27/11 / 2012 Αριθ. Πρωτ. Υ10γ/ Οίκ. 111950 Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

[1] 2. Της υπ αριθμ. Γ.Π. Οικ. 18757/31-1-2011 (ΦΕΚ 311/24-2-2011 τ. Β ) Κανονιστικής. Αποφασίζουμε

[1] 2. Της υπ αριθμ. Γ.Π. Οικ. 18757/31-1-2011 (ΦΕΚ 311/24-2-2011 τ. Β ) Κανονιστικής. Αποφασίζουμε [1] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Αθήνα 15/2 / 2013 Αριθ. Πρωτ. Υ10γ/ Οίκ. 17518 Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10187

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις κενές και κενούμενες θέσεις κέντρων υγείας - περιφερειακών ιατρείων άγονων & νησιωτικών περιοχών.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις κενές και κενούμενες θέσεις κέντρων υγείας - περιφερειακών ιατρείων άγονων & νησιωτικών περιοχών. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10433 Αθήνα Πληροφορίες : 2105232952 Αθήνα 18/02/2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

[1] ΜΑΡΤΙΟΥ 2013. 2. Της υπ αριθμ. Γ.Π. Οικ. 18757/31-1-2011 (ΦΕΚ 311/24-2-2011 τ. Β ) Κανονιστικής

[1] ΜΑΡΤΙΟΥ 2013. 2. Της υπ αριθμ. Γ.Π. Οικ. 18757/31-1-2011 (ΦΕΚ 311/24-2-2011 τ. Β ) Κανονιστικής [1] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Αθήνα 24/4 / 2013 Αριθ. Πρωτ. Υ10γ/ Οίκ. 37497 Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10187

Διαβάστε περισσότερα

[1] 2. Της υπ αριθμ. Γ.Π. Οικ. 18757/31-1-2011 (ΦΕΚ 311/24-2-2011 τ. Β ) Κανονιστικής. Αποφασίζουμε

[1] 2. Της υπ αριθμ. Γ.Π. Οικ. 18757/31-1-2011 (ΦΕΚ 311/24-2-2011 τ. Β ) Κανονιστικής. Αποφασίζουμε [1] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Αθήνα 15/10/2013 Αριθ. Πρωτ. Υ10γ/ Οίκ. 95296 Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10187 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις θέσεις Π.Ε..Υ - Κέντρων Υγείας Π.Ε..Υ - Περιφερειακών Ιατρείων άγονων & νησιωτικών περιοχών, Γ.Ν-Κ.Υγείας.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις θέσεις Π.Ε..Υ - Κέντρων Υγείας Π.Ε..Υ - Περιφερειακών Ιατρείων άγονων & νησιωτικών περιοχών, Γ.Ν-Κ.Υγείας. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. ιεύθυνση: Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10433 Αθήνα Πληροφορίες : Γ. ηµητράκου 2132161026 Αθήνα 25

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς»

ΘΕΜΑ: «Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10433 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

[1] 1. Του άρθρ. 28 του Ν. 4025/ 2011 «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής. Αλληλεγγύης Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωσης Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις»

[1] 1. Του άρθρ. 28 του Ν. 4025/ 2011 «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής. Αλληλεγγύης Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωσης Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» [1] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Αθήνα 19 /07 / 2013 Αριθ. Πρωτ. Υ10γ/ Οίκ. 69195 Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10187

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΧΡΘ-911 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ. Αθήνα, 31 /1 / 2012

ΑΔΑ: ΒΟΧΡΘ-911 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ. Αθήνα, 31 /1 / 2012 ΑΔΑ: ΒΟΧΡΘ-9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 3 / / 202 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ. 469 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, // 20 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ. 24472 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 7 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπ όψη: 1.Τις διατάξεις:

Έχοντας υπ όψη: 1.Τις διατάξεις: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. ιεύθυνση: Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10433 Αθήνα Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας πεντακοσίων σαράντα (540) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/10/2010

ΣΧΕΔΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/10/2010 ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/10/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.: Υ3/Γ.Π. οικ.132842 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes.

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Προκήρυξη κενών και κενούμενων θέσεων Κέντρων Υγείας- Περιφερειακών Ιατρείων και πλοίων.

Θέμα: Προκήρυξη κενών και κενούμενων θέσεων Κέντρων Υγείας- Περιφερειακών Ιατρείων και πλοίων. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Αθήνα 10-06-2013 Αριθ. Πρωτ. Υ10γ/Γ.Π οικ 55457 Ταχ. Διεύθυνση :Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10187 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές».

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 13703 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΙΩΝ

ΚΕΝΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Αθήνα 06 / 05 / 2009 Αριθ. Πρωτ. Υ10γ/ Οίκ. 59119 Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Προκήρυξη κενών και κενούμενων θέσεων Κέντρων Υγείας- Περιφερειακών Ιατρείων και πλοίων.

Θέμα: Προκήρυξη κενών και κενούμενων θέσεων Κέντρων Υγείας- Περιφερειακών Ιατρείων και πλοίων. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Αθήνα 04/09/2013 Αριθ. Πρωτ. Υ10γ/Γ.Π οικ 82805 Ταχ. Διεύθυνση :Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10187 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Γραφείο: Διοικητή Ταχ. Δ/νση: Τέρµα Ερυθρού Σταυρού Τηλ.: 2710-371701 & 2710-222211 FAX: 2710-238175

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Γραφείο: Διοικητή Ταχ. Δ/νση: Τέρµα Ερυθρού Σταυρού Τηλ.: 2710-371701 & 2710-222211 FAX: 2710-238175 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 13 / 10 / 2010 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» Γραφείο: Διοικητή Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των ΔΟΥ (εν λειτουργία 31/12/2012) βάσει των εσόδων του έτους 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των ΔΟΥ (εν λειτουργία 31/12/2012) βάσει των εσόδων του έτους 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των (εν λειτουργία ) βάσει των εσόδων του έτους 2011 ΥΠΟΜΝΗΜΑ: ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ 120 ΣΕ ΕΣΟΔΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΕ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΙΩΝ

ΚΕΝΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Αθήνα 15 / 2 / 2012 Αριθ. Πρωτ. Υ10γ/ Οίκ. 16807 Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΑΠΟ 03/01/14 ΕΩΣ 23/01/14 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Σελίδα 1

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΑΠΟ 03/01/14 ΕΩΣ 23/01/14 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Σελίδα 1 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Αθήνα 03/01/2014 Αριθ. Πρωτ. Υ10γ/Γ.Π οικ. 322 Ταχ. Διεύθυνση :Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10187 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:30420 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

γ) Της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 2469/1997 (Α'38) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις»

γ) Της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 2469/1997 (Α'38) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» Αριθμ. Δ6Α/1004645/ΕΞ2013/13 (ΦΕΚ 22 Β/10-1-2013) : Τροποποίηση των υπ' αριθμ. Δ6Α1144678ΕΞ2012/19-10-2012 (Β' 2828) και Δ6Α1000737ΕΞ2013/3-1-2013 αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύουν. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29/9/ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α. Αριθμ. πρωτ. Υ10α/Γ.Π. οικ.

Αθήνα, 29/9/ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α. Αριθμ. πρωτ. Υ10α/Γ.Π. οικ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 9/9/ 04 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ. 8440 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 2 / 5/ 2011 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αθήνα, 2 / 5/ 2011 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 2 / 5/ 20 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ. 4848 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 7

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 Αθήνα, 18-12-2015 Αρ. Πρωτ.: 131956 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,357 1,603 1,553 1,036 0,763 0,674 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,413 1,654 1,603 1,080 0,806 0,741 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,385

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

ΝΈΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ (ΙΑΝ14) VS. ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ (ΑΥΓ13)

ΝΈΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ (ΙΑΝ14) VS. ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ (ΑΥΓ13) VS. ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΕ ΙΣ ΤΜΗΜΑΤ Α ΜΟΝΑΔΕΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΔ/ ΝΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 Αθήνα, 26-01-2016 Αρ. Πρωτ.: 8320 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,306 1,549 1,502 0,945 0,686 0,644 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,361 1,621 1,546 0,993 0,734 0,723 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,339

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΙΩΝ

ΚΕΝΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Αθήνα 26 / 10 / 2011 Αριθ. Πρωτ. Υ10γ/ Οίκ. 116496 Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΕΣ 33 101 213 643 280 1.270 ΔΩΜΑΤΙΑ 6.553 9.627 11.087 17.972 4.804 50.043 ΚΛΙΝΕΣ 12.565 18.096 20.716 33.537 9.193 94.107

ΜΟΝΑΔΕΣ 33 101 213 643 280 1.270 ΔΩΜΑΤΙΑ 6.553 9.627 11.087 17.972 4.804 50.043 ΚΛΙΝΕΣ 12.565 18.096 20.716 33.537 9.193 94.107 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2005 ΑΘΗΝΑ ΜΟΝΑΔΕΣ 14 33 43 102 64 256 ΔΩΜΑΤΙΑ 3.948 3.989 3.232 3.914 1.396 16.479 ΚΛΙΝΕΣ 7.408 7.304 5.894 7.182 2.648 30.436 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 8 22 9 39 ΔΩΜΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 24.294 42.616 18.322 43,0% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α' Β' Γ' ΙΕ' ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ)

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 24.294 42.616 18.322 43,0% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α' Β' Γ' ΙΕ' ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡ. ΗΜ. ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΓΠΣ - 30 / ' Αναφορά D16-epit-stoxon-2013a Εκτύπωση: 19/06/2013 A/A TAXIS

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 33038 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ T.A ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

668 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ)

668 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 668 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β ΣΤΗΛΗ Γ ΝΟΜΟΣ.Ο.Υ. [τάξη] των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία.ο.υ. ΥΠΟ ΟΧΗΣ [τάξη] στις οποίες µεταφέρεται η καθ ύλην και κατά τόπον

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΑ ΚΟΡΓΙΑ ΛΕΝΕΙ Ο- ΜΠΕΝ ΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ ΓΝ ΣΠΗΛΙΟ ΠΟΥΛΕΙ Ο Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ Ν.Α&ΔΝ Α ΑΝΔΡΕΑ Σ ΣΥΓΓΡΟΣ ΓΝΑ Η ΠΑΜΜ ΑΚΑΡΙΣ ΤΟΣ ΓΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙ Α ΓΝΑ ΛΑΪΚ Ο

ΓΝΑ ΚΟΡΓΙΑ ΛΕΝΕΙ Ο- ΜΠΕΝ ΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ ΓΝ ΣΠΗΛΙΟ ΠΟΥΛΕΙ Ο Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ Ν.Α&ΔΝ Α ΑΝΔΡΕΑ Σ ΣΥΓΓΡΟΣ ΓΝΑ Η ΠΑΜΜ ΑΚΑΡΙΣ ΤΟΣ ΓΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙ Α ΓΝΑ ΛΑΪΚ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙ Ο ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ- ΦΟΡΕΑΣ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΠΑ Π.&Α.ΚΥΡΙ ΑΚΟΥ ΓΟΝΚ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟ Ι ΠΑ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜ ΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑ ΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙ ΚΗ-ΦΟΡΕΑΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑ Α ΤΡΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7 Μαρτίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 8446 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Πληροφορίες: Φ.Κουτσιανάς Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 ΚΟΙΝ: 15122, ΜΑΡΟΥΣΙ M. Σωτηράκου M. Κούβελου

Α. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 ΚΟΙΝ: 15122, ΜΑΡΟΥΣΙ M. Σωτηράκου M. Κούβελου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ &ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ENIAIOΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82 - Αθήνα TELEFAX

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚAI ΔIOIKHTIKH ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚAI ΔIOIKHTIKH ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

(Ι) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

(Ι) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Μαρτίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ Αριθμ. πρωτ. : 75202 + Fo ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 21465 28 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1919 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Χαρακτηρισμός Π.Ε.Δ.Υ. - Περιφερειακών Ιατρείων, Π.Ε.Δ.Υ. - Πολυδύναμων

Διαβάστε περισσότερα

ποσό ,45, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ποσό ,45, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ Πρωτ: 30260 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ ΤαχΔ/νση: Σταδίου 27 ΤαχΚωδ: 101 83- ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 5/3/205

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 16-12-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΔΑ: 4ΑΓΕΚ-ΤΧ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ Αριθμ. πρωτ. : 75257 +

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑ.Ο.Υ. ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ &

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑ.Ο.Υ. ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ & ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑ.Ο.Υ. ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ & ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟ ΩΝ - ΕΞΟ Α ΚΑΤΑ.Ο.Υ. 001 ΟΥ Αγιάς εσόδων 13.149.701,17 5.894.284,20 7.255.416,97 002 ΟΥ Αγ. Παρασκευής εσ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΙΩΝ

ΚΕΝΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Αθήνα 20 / 7 / 2012 Αριθ. Πρωτ. Υ10γ/ Οίκ. Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10187 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) - 65 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ - 4 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 55 Β Αθήνας (Π.Ε.) 74 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ 4 Γ Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, Σεπτεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002340258 2014-10-14

14PROC002340258 2014-10-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθμός Προτεραιότητας: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ :

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ : Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδ. : 101-87 Πληροφ. : Χρ. Τσακαλιάρη Τηλέφωνο : 210 52 27979 FAX : 210 52 35480 ΑΠΟΦΑΣΗ

Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδ. : 101-87 Πληροφ. : Χρ. Τσακαλιάρη Τηλέφωνο : 210 52 27979 FAX : 210 52 35480 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26-03-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΔΥ5α/οικ. 30567 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2015

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2015 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 Ιουνίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:21528 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1ο χλμ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΤΙΡΙΟΥ 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΘΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 166 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 30200

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μπράτης Δημήτρης Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr Τηλ. 6974754 1179-144884 Fax: 14689 Παληγιάννης Βασίλειος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. paligiannis@hotmail.gr Τηλ. 69747549 Fax: 14487

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001] ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001] 2013-14 ΓΡΑΦΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους & ΘΡΑΚΗΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001] ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001] 2015-16 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΣ ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους

Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους ενεργούς Μαθητές και τους Εκπαιδευτικούς της κάθε σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2012) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προσθήκη κενής Οργανικής θέσης στο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α Βαθμίδας Αιγάλεω Περιφερειακής Δ/νσης Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής Μαρούσι 8/3/2012 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΥΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση Υπηρεσιακών Συμβουλίων Νοσοκομείων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Σύσταση Υπηρεσιακών Συμβουλίων Νοσοκομείων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αθήνα, 31 / 5 / 2013 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/5892 (σχετ. 16023/12,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 7 Ταχ. Κώδικας : 0 87 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΙΩΝ

ΚΕΝΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Αθήνα 18 / 5 / 2012 Αριθ. Πρωτ. Υ10γ/ Οίκ. 51294 Ταχ. ιεύθυνση: Αριστοτέλους 17

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ και με FAX. Αθήνα, 29 Απριλίου 2013 Α.Π. : 17701. ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών

ΕΠΕΙΓΟΝ και με FAX. Αθήνα, 29 Απριλίου 2013 Α.Π. : 17701. ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τ.Α. ΕΠΕΙΓΟΝ και με FAX Αθήνα, 29 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ 2674/τ.Β /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8/11/ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ: Υ4α/οικ.122826 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Διεύθυνση : Ερμού 15, Αθήνα Τηλέφωνο : , FAX : Πληροφορίες : Κάππου Αγγελική

ΑΠΟΦΑΣΗ. Διεύθυνση : Ερμού 15, Αθήνα Τηλέφωνο : , FAX : Πληροφορίες : Κάππου Αγγελική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚOY, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Ιανουαρίου

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Ιανουαρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Ιουνίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:24314 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015

Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015 Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015 ΑΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 2 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ.Πρωτ. 19067/1.8.2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Προκήρυξη εκλογών και πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΤΕΕ) Έχοντας υπόψη: 1) τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-6-206 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: Α2γ/οικ.43080 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ19Θ-ΨΒΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π.

ΑΔΑ: ΒΛ19Θ-ΨΒΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΑΔΑ: ΒΛ9Θ-ΨΒΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, // 203 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ. 03923 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 7 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση :Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Τρόπος, διαδικασία και καθορισμός κριτηρίων τοποθέτησης αγροτικών ιατρών σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία.

Θέμα: Τρόπος, διαδικασία και καθορισμός κριτηρίων τοποθέτησης αγροτικών ιατρών σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αθήνα 31/1/2011 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. 18757 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: Ν.Π. ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001] 2011

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001] 2011 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΣΕ [001.ΔΕ001] 2011 Γραφείο/Διεύθυνση κατάθεσης αίτησης Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΣ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 31/ 12 / 2013 Α.Π.: Υ10β/Γ.Π.112316

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 31/ 12 / 2013 Α.Π.: Υ10β/Γ.Π.112316 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αριστοτέλους 17 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 104 33 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α. Σακκά ΤΗΛ : 213 2161217

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013,

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Οκτωβρίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:40729 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2599 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κα τάρτισης (ΔΙΕΚ)... 1 Ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 211-212

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Αυγούστου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 24689 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα