ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 28121 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου στον RADENKOV PETAR του Georgiev Καθορισμός της διαδικασίας εκτύπωσης βεβαιώσε ων και πιστοποιητικών αρμοδιότητας ΕΛΓΑ και κατάργηση των υπ αριθ (ΦΕΚ 684/Β/2003) και υπ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Ε/8217 (ΦΕΚ 600/Β/2005) κοι νών υπουργικών αποφάσεων... 2 Αποδοχή Εγγυητικής Επιστολής για την AGORA SHIPBROKING CORPORATION που εδρεύει στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ... 3 Ανάκληση της υπ αριθ /4059/24423/ κοινής υπουργικής απόφασης, περί εγκατάστα σης στην Ελλάδα γραφείου της εταιρείας VENUS SHIPPING ENTERPRISES S.A. με έδρα στον ΠΑΝΑ ΜΑ Ανάκληση της υπ αριθ /2386/26/22658/ κοινής υπουργικής απόφασης, περί εγκατάστα σης στην Ελλάδα γραφείου της εταιρείας TRIMAR TRIDENT MARINE SA με έδρα στον ΠΑΝΑΜΑ Ανάκληση της υπ αριθ /3615/10/23947/ κοινής υπουργικής απόφασης, περί εγκα τάστασης στην Ελλάδα γραφείου της εταιρεί ας NAVCRATOR OSHORE & MARINE SERVICES LIMITED με έδρα στην ΚΥΠΡΟ Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) AMΕΑ που χαρακτηρίζονται από νοητική υστέρηση Οικο τροφείο, στον «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΡΟΣΑΡ ΜΟΣΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΛΜΑ» με το δι ακριτικό τίτλο «ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ» Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ωδεί ου «ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ «Κ.Α. ΨΑ ΧΟΣ»» Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της Μου σικής Σχολής με την επωνυμία «Σταθόπουλος Σέρφα Ο.Ε.» Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του πα ραρτήματος Ωδείου Δήμου Ηρακλείου ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου στον RADENKOV PETAR του Georgiev. Με την υπ αριθ. 134/13/ Καταλογιστική Πράξη του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Διεύθυνσης του Α' Τελωνείου Εισαγωγών Εξαγωγών Θεσ/νίκης, η οποία εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 152 παρ. 1 και 5 εδ. β' του Ν. 2960/01 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και σύμφωνα με το από 08/04/13 Πρωτόκολλο Τελωνειακής Παράβα σης του Α Τελωνείου Θεσσαλονίκης, που καταχωρήθη κε στο τηρούμενο από την Υπηρεσία αυτή αντίστοιχο βιβλίο Πρωτοκόλλων Τελωνειακών Παραβάσεων με α/α 134/13, επιβλήθηκε πρόστιμο ποσού 5.000,00 πλέον ΤΧ/ ΟΓΑ 2,4% στον RADENKOV PETAR του Georgiev, πρώην κάτοικο Μενεμένης Θεσσαλονίκης και ήδη αγνώστου διαμονής, κάτοχο του υπ αρ ΔΑΤ εκδοθέντος από τις βουλγάρικες αρχές, με Α.Φ.Μ για την τελωνειακή παράβαση της κατοχής και κυκλοφορίας στην Ελλάδα του με αρ. κυκλοφορίας CA6673AA κοινοτι κού Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητου (με χώρα ταξινόμησης Βουλγαρία), παρότι είναι πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ελλάδα και μη δικαιούχο του καθεστώτος προσωρινής εισαγωγής, χωρίς να έχει τηρηθεί καμία από τις διατυπώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 129 και 130 του Ν. 2960/2001 «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα», η οποία παράβαση προβλέπεται και τιμωρείται από το αρ. 137Α1 του ίδιου νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ Αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/35/οικ (2) Καθορισμός της διαδικασίας εκτύπωσης βεβαιώσεων και πιστοποιητικών αρμοδιότητας ΕΛΓΑ και κατάρ γηση των υπ αριθ (ΦΕΚ 684/Β/2003) και υπ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Ε/8217 (ΦΕΚ 600/Β/2005) κοινών υπουρ γικών αποφάσεων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 (1)

2 28122 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες δια τάξεις» (ΦΕΚ 102/Α / ), όπως ισχύει. 2. Του άρθρου 8 του ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α / ) «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.». 3. Της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α / ). 4. Του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 75/Α / ). 5. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α ) «Διορισμός Αντιπροέ δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ γών και Υφυπουργών». 6. Τα Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141 Α ) «Ίδρυση και μετονομα σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» και 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ γών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 134 Α ). 7. Το Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147A) «Διάσπαση του Υπουρ γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ.λπ». 8. Την υπ αριθμ. Υ478/ (ΦΕΚ 1880 Β) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο φίμων Παρασκευά Κουκουλόπουλου. 9. Το άρθρο 15 του ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α/ ) «Για την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών του δη μοσίου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο κέντρωσης». 10. Την υπ αριθ. 9924/ κοινή υπουργική από φαση (ΦΕΚ 684/Β/2003) «Καθορισμός διοικητικών δια δικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας Οργα νισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών». 11. Την υπ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Ε/8217/ (ΦΕΚ 600/Β/2005) κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός δι οικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Αγρο τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών. 12. Τις διατάξεις του νόμου 1790/88, (ΦΕΚ Α 134) «Οργά νωση και λειτουργία Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων», όπως ισχύει σήμερα. 13. Τις διατάξεις του Ν. 3877/2010 (ΦΕΚ Α 160), «Σύ στημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δρα στηριότητας», όπως ισχύει σήμερα. 14. Τον Κανονισμό Ασφάλισης της Φυτικής Παραγω γής από τον ΕΛ.Γ.Α. (ΦΕΚ 1668/Β / υπ αριθ / ) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει. 15. Τον Κανονισμό Ασφάλισης Ζωικού Κεφαλαί ου από τον ΕΛ.Γ.Α. (ΦΕΚ 1669/Β / υπ αριθ / ) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει. 16. Τον Κανονισμό Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (281245/ ΦΕΚ 628/Β/ ) κοινή υπουργική απόφαση. 17. Την υπ αρ. 80/14270/ κοινή απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 327/Β/2014). 18. Την υπ αριθ. 99/ απόφαση του Διοικη τικού Συμβουλίου του ΕΛΓΑ. 19. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 20. Την ανάγκη βελτίωσης εξυπηρέτησης και ποιό τητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη, αποφασίζουμε: 1. Η εκτύπωση των ακόλουθων βεβαιώσεων και πι στοποιητικών που αφορούν διοικητικές διαδικασίες και εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Οργανισμού Ελληνικών Γεωρ γικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) μπορούν να διεκπεραιώνο νται και μέσω των ΚΕΠ, μέσω αντίστοιχης ηλεκτρονικής εφαρμογής, κατόπιν διασύνδεσης με το πληροφοριακό σύστημα των ΚΕΠ «ΕKEP ΕΡΜΗΣ» κατά την προβλε πόμενη από το άρθρο 31 του Ν. 3013/2002 διαδικασία: Ι. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΗ 2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗ 3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 4. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΙ. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΕΛ.Γ.Α ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΟΕ 1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΦΥΤΙΚΟΥ ΕΛ.Γ.Α. 2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΖΩΙΚΟΥ ΕΛ.Γ.Α. 3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Κ.Ο.Ε. ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΓΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΗ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗ ΙV. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ V. ΕΝΙΑΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ/ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΕΛΓΑ 2. Για τη διεκπεραίωση των ανωτέρω εκτυπώσεων μέσω ΚΕΠ απαιτείται η επίδειξη των ακόλουθων δικαι ολογητικών: α) έγγραφο αποδεικτικό της ταυτότητας του ενδια φερόμενου (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατή ριο, δίπλωμα οδήγησης ή ασφαλιστικό βιβλιάριο). Σε περίπτωση κατά την οποία προσέρχεται εκπρόσωπος του δικαιούχου απαιτείται επίδειξη εξουσιοδότησης με βεβαίωση του γνησίου υπογραφής. β) έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο ΑΦΜ του δι καιούχου Η ένταξη και διεκπεραίωση της διαδικασίας εκτύπω σης των ανωτέρω βεβαιώσεων και πιστοποιητικών μέσω ΚΕΠ, γίνεται μέσω του συστήματος ΕΡΜΗΣ ΚΕΠ που υποστηρίζουν τα ΚΕΠ. Ο ΕΛΓΑ σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΔιΜΗΔ (ΥΑΠ) θα προβεί στις απαραίτητες παρεμβάσεις στα συστήματά του και θα υλοποιήσει τις απαιτούμενες υπηρεσίες διαδικτύου (web services) από την πλευρά του για να διασυνδεθεί και διαλειτουργήσει με το σύστημα ΕΡΜΗΣ ΚΕΠ, ώστε να διασφαλιστεί το ενιαίο περιβάλλον λειτουργίας των υπαλλήλων των ΚΕΠ, τα θέματα ασφάλειας και η τή ρηση των απαραίτητων στοιχείων στο σύστημα ΕΡ ΜΗΣ ΚΕΠ, η παραγωγή αναφορών και στατιστικών, αλλά και γενικότερα η παρακολούθηση των υποθέσεων που διεκπεραιώνονται μέσω των ΚΕΠ. Σε κάθε περίπτωση οποιαδήποτε αλλαγής από την πλευρά του ΕΛΓΑ θα πρέπει να γίνεται σε συμφωνία με την ΥΑΠ ώστε να

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) γίνονται έγκαιρα οι απαραίτητες παρεμβάσεις στο σύ στημα ΕΡΜΗΣ ΚΕΠ. 3. Για την εξυπηρέτηση των χρηστών της εφαρμογής e kep ermis κατά την υποβολή της αίτησης, διατίθεται, το αργότερο 15 ημέρες πριν την έναρξη υποβολής αι τήσεων στα ΚΕΠ εγχειρίδιο χρήσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής καθώς και τυχόν οδηγίες για τη διεκπεραί ωση της διαδικασίας. 4. Η έναρξη διεκπεραίωσης μέσω των ΚΕΠ των δια δικασιών υπό στοιχεία Ι.3, ΙΙ.1, ΙΙ.2, ΙΙ.3, ΙV.1 του άρθρου 1, ξεκινά από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης. Για την έναρξη διεκπεραίωσης των λοιπών διαδικασιών ο ΕΛΓΑ ενημερώνει εγγράφως το ΥΔιΜΗΔ για την επιχει ρησιακή ετοιμότητα του πληροφοριακού συστήματος του να παράσχει τις εν λόγω βεβαιώσεις δεκαπέντε ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης 5. Οι εκτυπωμένες βεβαιώσεις παραδίδονται στους ενδιαφερόμενους χωρίς να απαιτείται επικύρωση. 6. Οι υπ αριθμ. 9924/ (ΦΕΚ 684/Β/2003) και υπ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Ε/8217/ (ΦΕΚ 600/Β/2005) κοι νές υπουργικές αποφάσεις καταργούνται. Κυβερνήσεως Αθήνα, 5 Αυγούστου 2014 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ KAI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ /4767/04 (3) Αποδοχή Εγγυητικής Επιστολής για την AGORA SHIPBROKING CORPORATION που εδρεύει στα νη σιά ΜΑΡΣΑΛ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ α. του Α.Ν. 378/1968 (ΦΕΚ 82 Α/ ). β. του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77/Α/ ) και ιδίως την παράγραφο 1. γ. του άρθρου 4 του Ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142/Α/ ). δ. του άρθρου 25 του Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α/ ). ε. του άρθρου 34 του Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α/ ). στ. του άρθρου 4 του Ν. 3752/2009 (ΦΕΚ 40/Α/ ). ζ. του άρθρου 31 του Ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α/ ). η. του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ). θ. του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α/ ) «Περί Ίδρυσης και μετονομασίας Υπουργείων, μεταφοράς και κατάρ γησης υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 5 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Π.Δ. 94/2012 (ΦΕΚ 149/Α/ ) «Περί τροποποίησης του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α 141)» και τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 Π.Δ. 98/2012 (ΦΕΚ 160/Α/ ). ι. του Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α/ ) «Περί Διορι σμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». ια. της υπ αριθ /03/13/ (ΦΕΚ 3263 Β ) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Ναυτιλίας και Αιγαίου και των υπ αριθ /5/94/ (ΦΕΚ 919 Β) και /6/94/ (ΦΕΚ 919 Β) κοινών αποφάσεων των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας. ιβ. της υπ αριθ /45/2012/ κοινής από φασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου «Περί διορισμού Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (ΦΕΚ 353 ΥΟΔΔ). ιγ. της υπ αριθ /4767/01/ υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1096/Β/ ). 2. Το υπ αριθ /4657/4767/01/ έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού), αποφασίζουμε: 1. Αποδεχόμεθα την εκπρόθεσμα κατά μία (01) ημέρα κατατεθείσα στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνι στικότητας (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) Εγγυ ητική Επιστολή Τραπέζης που προβλέπεται στο άρθρο 2 της υπ αριθ /4767/01/ απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου (ΦΕΚ 1096/Β/ ) με θέμα «Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή Υπο καταστήματος της εταιρείας AGORA SHIPBROKING CORPORATION που εδρεύει στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ». 2. Η υπ αριθ /4767/01/ υπουργική από φαση (ΦΕΚ 1096/Β/ ) θεωρείται ότι δεν έχει παύσει να ισχύει μέχρι σήμερα και εξακολουθεί να υφί σταται. Πειραιάς, 6 Αυγούστου 2014 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ Αριθμ /4059/11/24423 (4) Ανάκληση της υπ αριθ /4059/24423/ κοι νής υπουργικής απόφασης, περί εγκατάστασης στην Ελλάδα γραφείου της εταιρείας VENUS SHIPPING ENTERPRISES S.A. με έδρα στον ΠΑΝΑΜΑ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ α. του Α.Ν. 378/1968 (ΦΕΚ 82 Α/ ). β. του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77/Α/ ) και ιδίως την παράγραφο 1. γ. του άρθρου 4 του Ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142/Α/ ). δ. του άρθρου 25 του Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α/ ). ε. του άρθρου 34 του Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α/ ). στ. του άρθρου 4 του Ν. 3752/2009 (ΦΕΚ 40/Α/ ). ζ. του άρθρου 31 του Ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α/ ). η. του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ). θ. του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α/ ) «Περί Ίδρυσης και μετονομασίας Υπουργείων, μεταφοράς και κατάρ γησης υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 5 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Π.Δ. 94/2012 (ΦΕΚ 149/Α/ ) «Περί τροποποίησης του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α 141)» και τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 Π.Δ. 98/2012 (ΦΕΚ 160/Α/ ).

4 28124 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ι. του Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153 Α / ) «Περί Διο ρισμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». ια. της υπ αριθ /03/13/ (ΦΕΚ 3263 Β ) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών Ανά πτυξης και Ανταγωνιστικότητας Ναυτιλίας και Αιγαίου και των υπ αριθ /5/94/ (ΦΕΚ 919 Β) και /6/94/ (ΦΕΚ 919 Β) κοινών αποφάσεων των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπο ρικής Ναυτιλίας. ιβ. της υπ αριθ /45/2012/ κοινής από φασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου «Περί διορισμού Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (ΦΕΚ 353 ΥΟΔΔ). ιγ. της υπ αριθ /4059/24423/ κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 140/Β/ ). 2. Την από 29 Ιουλίου 2014 αίτηση της εταιρείας VENUS SHIPPING ENTERPRISES S.A. με την οποία ζήτησε την ανάκληση της άδειας εγκατάστασης του γραφείου της στην Ελλάδα, αποφασίζουμε: 1. Ανακαλούμε την υπ αριθ /4059/24423/ κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονο μικών και Εμπορικής Ναυτιλίας (ΦΕΚ 140/Β/ ) σχετικά με την εγκατάσταση στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις των Α.Ν. 378/1968 και Ν. 27/1975, Ν. 814/1978, Ν. 2234/1994, Ν. 3752/2009, Ν. 4150/2013, γραφείου της εταιρείας VENUS SHIPPING ENTERPRISES S.A. με έδρα στον ΠΑΝΑΜΑ. 2. Η παραπάνω εταιρεία υποχρεώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 1360/1983, να εκπληρώσει τις κάθε είδους υποχρεώσεις της με το Δημόσιο, μέσα σε 2 μήνες από την έκδοση της παρούσης. Πειριαιάς, 6 Αυγούστου 2014 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ Αριθμ /2386/34/22658 (5) Ανάκληση της υπ αριθ /2386/26/22658/ κοινής υπουργικής απόφασης, περί εγκατάστα σης στην Ελλάδα γραφείου της εταιρείας TRIMAR TRIDENT MARINE SA με έδρα στον ΠΑΝΑΜΑ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ α. του Α.Ν. 378/1968 (ΦΕΚ 82 Α/ ). β. του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77/Α/ ) και ιδίως την παράγραφο 1. γ. του άρθρου 4 του Ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142/Α/ ). δ. του άρθρου 25 του Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α/ ). ε. του άρθρου 34 του Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α/ ). στ. του άρθρου 4 του Ν. 3752/2009 (ΦΕΚ 40/Α/ ). ζ. του άρθρου 31 του Ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α/ ). η. του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ). θ. του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α/ ) «Περί Ίδρυσης και μετονομασίας Υπουργείων, μεταφοράς και κατάρ γησης υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 5 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Π.Δ. 94/2012 (ΦΕΚ 149/Α/ ) «Περί τροποποίησης του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α 141)» και τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 Π.Δ. 98/2012 (ΦΕΚ 160/Α/ ). ι. του Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153 Α ) «Περί Διο ρισμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». ια. της υπ αριθ /03/13/ (ΦΕΚ 3263 Β ) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών Ανά πτυξης και Ανταγωνιστικότητας Ναυτιλίας και Αιγαίου και των υπ αριθ /5/94/ (ΦΕΚ 919 Β) και /6/94/ (ΦΕΚ 919 Β) κοινών αποφάσεων των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπο ρικής Ναυτιλίας. ιβ. της υπ αριθ /45/2012/ κοινής από φασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου «Περί διορισμού Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (ΦΕΚ 353 ΥΟΔΔ). ιγ. της υπ αριθ /2386/26/22658/ κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 62/ΤΑΠΣ/ ). 2. Την από 21 Ιουλίου 2014 αίτηση της εταιρείας TRIMAR TRIDENT MARINE SA με την οποία ζήτησε την ανάκληση της άδειας εγκατάστασης του γραφείου της στην Ελλάδα, αποφασίζουμε: 1. Ανακαλούμε την υπ αριθ /2386/26/22658/ κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμπορικής Ναυτιλίας (ΦΕΚ 62/ΤΑΠΣ/ ) σχε τικά με την εγκατάσταση στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις των Α.Ν. 378/1968 και Ν. 27/1975, Ν. 814/1978, Ν. 2234/1994, Ν. 3752/2009, Ν. 4150/2013, γραφείου της εταιρεί ας TRIMAR TRIDENT MARINE SA με έδρα στον ΠΑΝΑΜΑ. 2. Η παραπάνω εταιρεία υποχρεώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 1360/1983, να εκπληρώσει τις κάθε είδους υποχρεώσεις της με το Δημόσιο, μέσα σε 2 μήνες από την έκδοση της παρούσης. Πειραιάς, 6 Αυγούστου 2014 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ Αριθμ /3615/36/23947 (6) Ανάκληση της υπ αριθ /3615/10/23947/ κοινής υπουργικής απόφασης, περί εγκατάστασης στην Ελλάδα γραφείου της εταιρείας NAVCRATOR OSHORE & MARINE SERVICES LIMITED με έδρα στην ΚΥΠΡΟ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ α. του Α.Ν. 378/1968 (ΦΕΚ 82 Α/ ). β. του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77/Α/ ) και ιδίως την παράγραφο 1. γ. του άρθρου 4 του Ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142/Α/ ). δ. του άρθρου 25 του Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α/ ). ε. του άρθρου 34 του Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α/ ). στ. του άρθρου 4 του Ν. 3752/2009 (ΦΕΚ 40/Α/ ).

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ζ. του άρθρου 31 του Ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α/ ). η. του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ). θ. του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α/ ) «Περί Ίδρυσης και μετονομασίας Υπουργείων, μεταφοράς και κατάρ γησης υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 5 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Π.Δ. 94/2012 (ΦΕΚ 149/Α/ ) «Περί τροποποίησης του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α 141)» και τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 Π.Δ. 98/2012 (ΦΕΚ 160/Α/ ). ι. του Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153 Α / ) «Περί Διο ρισμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». ια. της υπ αριθ /03/13/ (ΦΕΚ 3263 Β ) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Ναυτιλίας και Αιγαίου και των υπ αριθ /5/94/ (ΦΕΚ 919 Β) και /6/94/ (ΦΕΚ 919 Β) κοινών αποφάσεων των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας. ιβ. της υπ αριθ /45/2012/ κοινής από φασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου «Περί διορισμού Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (ΦΕΚ 353 ΥΟΔΔ). ιγ. της υπ αριθ /3615/10/23947/ κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 794/Β/ και 2543/ Β/ ). 2. Την από 23 Ιουλίου 2014 αίτηση της εταιρείας NAVCRATOR OSHORE & MARINE SERVICES LIMITED με την οποία ζήτησε την ανάκληση της άδειας εγκατά στασής του γραφείου της στην Ελλάδα, αποφασίζουμε: 1. Ανακαλούμε την υπ αριθ /3615/10/23947/ κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομι κών και Εμπορικής Ναυτιλίας (ΦΕΚ 794/Β/ και 2543/Β/ ) σχετικά με την εγκατάσταση στην Ελ λάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις των Α.Ν. 378/1968 και Ν. 27/1975, Ν. 814/1978, Ν. 2234/1994, Ν. 3752/2009, Ν. 4150/2013, γραφείου της εταιρείας NAVCRATOR OSHORE & MARINE SERVICES LIMITED με έδρα στην ΚΥΠΡΟ. 2. Η παραπάνω εταιρεία υποχρεώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 1360/1983, να εκπληρώσει τις κάθε είδους υποχρεώσεις της με το Δημόσιο, μέσα σε 2 μήνες από την έκδοση της παρούσης. Πειραιάς, 6 Αυγούστου 2014 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ Αριθμ (7) Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Στέγης Υπο στηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) AMΕΑ που χαρακτη ρίζονται από νοητική υστέρηση Οικοτροφείο, στον «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΔΡΑ ΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΛΜΑ» με το διακριτικό τίτλο «ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ». Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 1. Τις διατάξεις του Ν. 2345/95 (ΦΕΚ 213/τ. Α / ) «Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του αρ. 22 του Ν 3329/2005 (ΦΕΚ 81/τ. Α / ) «περί Ίδρυσης και Λειτουργίας Στε γών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία (Σ.Υ.Δ. ΑΜΕΑ). 3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α /2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ. Α / ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ /2011 απόφαση (ΦΕΚ 2494/τ. Β / ) και ισχύει σήμερα. 5. Την υπ αριθμ. Π3Β/Φ. ΓΕΝ/Γ.Π.οικ.3394/2007 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 74/τ. Β / ) «Προϋποθέ σεις ίδρυσης και λειτουργίας Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία που χαρακτηρίζονται από νοητική υστέρηση». 6. Την υπ αριθμ. Οικ (ΦΕΚ 2973/τ. Β / ) απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες». 7. Την από αίτηση με τα προβλεπόμενα νό μιμα δικαιολογητικά του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΛΜΑ». 8. Το από πρακτικό της Επιτροπής Γνωμοδό τησης για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Σ.Υ.Δ ΑΜΕΑ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ δυναμικότητας τεσσάρων (4) ατόμων με το διακριτικό τίτλο «ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ», στον «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗ ΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΛΜΑ» για το ακίνητο επί των οδών Αφρο δίτης 67 και Κάδμου στο Δήμο Π. Φαλήρου Αττικής, αποφασίζουμε: Χορηγούμε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία (Προσώπων με Νοητική Υστέρηση) Οικοτροφείο, δυ ναμικότητας τεσσάρων (4) ατόμων με το διακριτικό τίτλο «ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ», στον «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΛΜΑ» για το ακίνητο επί των οδών Αφροδίτης 67 και Κάδμου στο Δήμο Π. Φαλήρου Αττικής. Διοικητικός Δ/ντής της Στέγης με απόφαση του Δ.Σ του ανωτέρω συλλόγου ορίζεται η Γιαννακοπούλου Κατερίνα. Η παρούσα απόφαση μετά την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως να αναρτηθεί στο Διαδι κτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Καλλιθέα, 22 Ιουλίου 2014 Η Αντιπεριφερειάρχης Μ. ΚΑΡΑΚΛΙΟΥΜΗ (8) Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ωδείου «ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ «Κ.Α. ΨΑΧΟΣ»». Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. Ι τομέας στ. αριθ. 28 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τ. Α / ) όπως προ στέθηκαν με το άρθρο 94 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ. 87/τ. A / ).

6 28126 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Το ΒΔ 16/1966 (ΦΕΚ 7/τ. Α / ) «Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 7/Α/1966) και του άρθρου 10 του ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπι ακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις». 3. Τις διατάξεις του αρ. 10 παρ. 13 εδ. β, γ, δ, ε του Ν. 3207/2003 (ΦΕΚ 302/τ. Α / «Ρύθμιση θεμάτων Υπ. Πολιτισμού και άλλες διατάξεις». 4. Το Ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφορώ ντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών μου σικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 90/Α/1976) και του από β.δ/τος «Περί κυρώσεως του εσωτερικού κανονισμού του Ωδείου Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 229/Α/1957). 5. Την υπ αρ. 7388/ υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 123/Β/ ) «Καθορισμός παραβόλου για ίδρυση Ανωτέρω Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και ιδι ωτικών Μουσικών Εκπαιδευτηρίων». 6. Την υπ αρ /2473/ υπουργική απόφα ση για «Καθορισμό προδιαγραφών κτηρίων για στέγαση Μουσικού εκπαιδευτηρίου». (ΦΕΚ 1595/Β/2004). 7 Την υπ αρ. ΥΠΠΟΤ/οικ.38573/1216/ κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 693/Β/2011 περί «Διεκπεραί ωσης και απλούστευσης της διοικητικής διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Ωδείων, Μουσικών Σχολών ή Παραρτημάτων αυτών) μέσω των ενιαίων Κέ ντρων Εξυπηρέτησης». 8. Την υπ αρ. υπουργική απόφαση ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/33990/ (ΦΕΚ 500/Β/ ) «Προϋποθέσεις λειτουρ γίας τμήματος κρουστών», Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/ ΓΝΟΣ/33991/ (ΦΕΚ 500/Β/ ) «Προϋποθέ σεις λειτουργίας τμήματος κλαβικύμβαλου (τσέμπαλο)», Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/33992/ (ΦΕΚ 500/Β/ ) «Προϋποθέσεις λειτουργίας τμήματος κλασικής κιθάρας», Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ ΤΟΠΥΝΣ/85303/ (ΦΕΚ 1913/Β/ ) «Προϋ ποθέσεις λειτουργίας Σχολής Σαξοφώνου», Υπουργι κή Απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/85301/2007 (ΦΕΚ 1913/Β/ ) «Προϋποθέσεις λειτουργίας Σχολής Διεύ θυνσης Χορωδίας» και Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ ΤΟΠΥΝΣ/22328/ (ΦΕΚ 530/Β/ ) «Προϋποθέ σεις λειτουργίας Σχολής Διεύθυνσης Ορχήστρας». 9. Την υπ αρ / αίτηση του/της «ΙΔΙΩΤΙ ΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» με δ.τ «ΙΕΚ ΕΝΩΣΗ» και με νόμιμη εκπρόσωπο την ΜΠΟΤΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ωδείου. 10. Το υπ αρ.υπ.πο.α./γδαμτε/δεεμπκ/193432/21830/ 4384/24/ πρακτικό αυτοψίας της Επιτροπής Ελέγ χου Καταλληλότητας Κτιριακών Εγκαταστάσεων Μουσι κών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, το οποίο αναφέρεται στο κτίριο, που βρίσκεται επί της οδού Υπατίας 6 περιοχή Αθήνα, του Δήμου Αθηναίων. 11. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δή μου Αθηναίων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Από φαση 3234/3093/2012 του Γεν. Γρ Αποκεντρωμένης Διοικ. Αττικής, ΦΕΚ 58/τ. Β / και Απόφαση 33286/27563/2013 του Γεν. Γρ. Αποκεντρωμένης Διοικ. Αττικής, ΦΕΚ 1517/τ. Β / ). 12. Τις υπ αρ /2013 (ΑΔΑ:ΒΕ17Ω6Μ 7Θ1) και 16008/2013 (ΑΔΑ:ΒΕΙ6Ω6Μ Ξ1Γ) αποφάσεις Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων και ανάθεσης αρμοδιοτή των της Δ/νης Εμπορίου και Ανάπτυξης στον Αντιδή μαρχο Γεώργιο Αναγνωστόπουλο, αποφασίζουμε: Χορηγούμε στον/στην/(και εταιρεία) «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙ ΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» με δ.τ «ΙΙΕΚ ΕΝΩΣΗ» (ΑΦΜ Δ.Ο.Υ Ε ΑΘΗΝΩΝ), και με νό μιμη εκπρόσωπο την ΜΠΟΤΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Ιωάννη και της Ελένης (με ΑΔΤ. ΑΙ ΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ), άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ωδείου, το οποίο θα στεγαστεί στον Β όροφο του κτιρίου επί της οδού Υπατίας 6 πε ριοχή Αθήνα του Δήμου Αθηναίων και θα έχει την επω νυμία «ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ «Κ.Α ΨΑΧΟΣ»», Το Ωδείο θα λειτουργήσει την εξής Σχολή και Τμήμα: Σχολή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής. Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δα πάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου. Αθήνα, 28 Ιουλίου 2014 Ο Αντιδήμαρχος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ /14 (9) Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της Μουσι κής Σχολής με την επωνυμία «Σταθόπουλος Σέρ φα Ο.Ε.». Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ α. του άρθρου 94, παρ. 4, εδ. 28 και του άρθρου 95, παρ. 1 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/Α/2010), β. του Ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφο ρώντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 90/Α/1976) και του Β.Δ/τος 16/1966 «Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 7/Α/1966), γ. του άρθρου 10 του Ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις», δ. την υπ αριθμ. ΥΠΠΟ/78036/2473/ υπουρ γική απόφαση «Καθορισμός προδιαγραφών κτιρίων για στέγαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου» (ΦΕΚ 1595/Β/2004), ε. την υπ αρ. ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/7388/ απόφαση (ΦΕΚ 123/Β/ ) «Καθορισμός παραβόλου για ίδρυ ση Ανωτέρων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και ιδιωτικών Μουσικών Εκπαιδευτηρίων». στ. την υπ αρ. ΥΠΠΟΤ/οικ.38573/1216/ κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 693/Β/2011) «Διεκπεραίωση και απλούστευση της διοικητικής διαδικασίας χορήγη σης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Ωδείων, Μουσικών Σχολών ή Παραρτημάτων αυτών) μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης». 2. Την υπ αρ /2014 αίτηση χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μουσικής σχολής του Σταθό πουλου Κων/νου του Δημητρίου, νόμιμου εκπρόσωπου της εταιρίας με την επωνυμία «Σταθόπουλος Σέρφα Ο.Ε.», συνοδευόμενη από τα νόμιμα δικαιολογητικά. 3. Το από 18/07/14 πρακτικό αυτοψίας της Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας Κτηριακών Εγκαταστάσεων Μουσικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, το οποίο αναφέ ρεται στο κτήριο στο οποίο θα στεγαστεί η μουσική σχολή, που βρίσκεται στην οδό Τ. Πλέσσα αρ. 29 στην Καλλιθέα.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Την υπ αρ. 565/2014 απόφαση του Δημάρχου, με την οποία ορίσθηκε ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Παυλίδης ανα πληρωτής του Δημάρχου για το διάστημα από 31/07/14 έως και 05/08/14, σύμφωνα με το άρθρο 89 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006), αποφασίζουμε: 1. Χορηγούμε στην εταιρία «Σταθόπουλος Σέρφα Ο.Ε.», όπως νόμιμα εκπροσωπείται, άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μουσικής Σχολής, η οποία θα στεγαστεί στον ισόγειο όροφο του κτηρίου που βρίσκεται επί της οδού Τ. Πλέσσα αρ. 29, στην Καλλιθέα και θα έχει την επωνυμία «Μουσική Σχολή Άρτιουμ». 2. Η Μουσική Σχολή θα λειτουργήσει τις εξής σχολές και τμήματα: α. Σχολή Ανώτερων Θεωρητικών Μαθημάτων με τμή ματα: 1. αρμονίας, 2. αντίστιξης, 3. φυγής β. Σχολή Ενόργανης Μουσικής με τμήματα: 1. πληκτών, 2. εγχόρδων, 3. πνευστών, 4. κλασικής κι θάρας γ. Σχολή Μονωδίας με τμήμα μονωδίας. 3. Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 2013 του Δήμου Καλλιθέας. Καλλιθέα, 31 Ιουλίου 2014 Ο Αντιδήμαρχος ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ Αριθμ (10) Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του παραρτήματος Ωδείου Δήμου Ηρακλείου. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ α. του άρθρου 94, παρ. 4, εδ. 28 και του άρθρου 95, παρ. 1 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010), β. του Ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφο ρούντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 90/Α/1976) και του Β.Δ/τος 16/1966 «Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 7/Α/1966), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 1597/1986 (ΦΕΚ 68A), γ. του άρθρου 10 παρ. 13 του Ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θε μάτων Ολυμπιακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις», δ. την υπ αριθμ. ΥΠΠΟ/78036/2473/ υπουρ γική απόφαση «Καθορισμός προδιαγραφών κτιρίων για στέγαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου» (ΦΕΚ 1595/Β/2004), ε. την υπ αρ. ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/7388/ απόφαση (ΦΕΚ 123/Β/ ) «Καθορισμός παραβόλου για ίδρυ ση Ανωτέρων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και ιδιωτικών Μουσικών Εκπαιδευτηρίων». στ. την υπ αρ. ΥΠΠΟΤ/οικ.38573/1216/ κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 693/Β/2011) «Διεκπεραίωση και απλούστευση της διοικητικής διαδικασίας χορήγη σης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Ωδείων, Μουσικών Σχολών ή Παραρτημάτων αυτών) μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης» ζ. Την υπ αρ / , απόφαση του Δημάρχου Ηρακλείου, που αφορά στη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, όπως ισχύει σήμερα. 2. Την υπ αρ / αίτηση του Νικολάου Ματζαπετάκη Προέδρου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου με τα συνημμένα δικαιολογητικά. 3. Το υπ αρ / πρακτικό αυτοψίας της Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας Κτιριακών Εγκα ταστάσεων Μουσικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, το οποίο αναφέρεται στο κτίριο που βρίσκεται επί της οδού Αρτεμησίας αρ. 173 της Δημοτικής Ενότητας Ν. Αλικαρνασσού του Δήμου Ηρακλείου, αποφασίζουμε: 1. Χορηγούμε στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρα κλείου, άδεια ίδρυσης και λειτουργίας παραρτήματος Ωδείου, το οποίο θα στεγαστεί στο ισόγειο κτίριο επί της οδού Αρτεμησίας αρ. 173 της Δημοτικής Ενότητας Ν. Αλικαρνασσού του Δήμου Ηρακλείου. 2. Το Παράρτημα του Ωδείου θα λειτουργήσει τις εξής σχολές και τμήματα: α. Σχολή Ανώτερων Θεωρητικών Μαθημάτων και Σύν θεσης με τμήματα: 1. ωδικής, 2. ενοργάνωσης πνευστών οργάνων, 3. αρ μονίας, 4. αντίστιξης, 5. φυγής, 6. σύνθεσης β. Σχολή Ενόργανης Μουσικής με τμήματα: 1. πλήκτρων, 2. εγχόρδων, 3. πνευστών, 4. κρουστών οργάνων, 5. κλαβικύμβαλου (τσέμπαλο), 6. κλασικής κι θάρας γ. Σχολή Μονωδίας με τμήματα: 1. μονωδίας, 2. μελοδραματικής δ. Σχολή Βυζαντι νής Εκκλησιαστικής Μουσικής ε. Σχολή Σαξοφώνου στ. Σχολή Διεύθυνσης Ορχήστρας ζ. Σχολή Διεύθυνσης Χορωδίας 3. Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου. Ηράκλειο, 31 Ιουλίου 2014 Ο Αντιδήμαρχος ΝΙΚΟΣ ΓΙΑΛΙΤΑΚΗΣ

8 28128 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25361 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2032 25 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/266/8788/ 02.09.2013 απόφασης κατανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39087 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2382 27 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση της γεωγραφικής ένδειξης «Χίου» ή «Χιώτικο» ως συμπληρωματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1798 20 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Άδειας Κολλεγίου στο «Globaltraining College».... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1465 14 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απονομή επαίνου σε υπάλληλο του Υπουργείου Εξω τερικών.... 1 2η τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12273 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1149 16 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόφαση Καθορισμού ποσών για το πάγιο μηνιαίο χορήγημα στους συνοδούς των σκύλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12952 Τροποποίηση της υπ αρ. 7073/17 5 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3286 9 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση στον Rashed jalal Khlled.... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39879 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3421 19 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Διαρκούς Επιτροπής για την υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42847 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2970 22 Νοεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποζημίωσης εξωτερικού δικηγόρου στην Επιτροπή Ανταγωνισμού....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 906 23 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας εγ γραφής στο Μητρώο Φορέων Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34329 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2815 20 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας πολιτικών υπαλ λήλων της Αρχής Καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5903 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 479 30 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία, όροι μεταφοράς των πιστώσεων που εγ γράφονται στο Π.Δ.Ε. προς τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1364 4 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση της Επιτροπής της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν.4144/2013 για τον Ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2029 25 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών του προσωπικού που προ σλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13699 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1218 23 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 3η Τροποποίηση της με αριθμ. 401/2010 κοινής υπουρ γικής απόφασης σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 14 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτητών Τ.Ε.Ι, στην 1η Υγειονομική Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1810 25 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/3203/0025/28.3.2011 (ΦΕΚ Β 820) απόφασης του Υφυπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1484 17 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διεκπεραίωση μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέ τησης της έκδοσης άδειας λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1717 17 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αριθμού εισακτέων στην Εθνική Σχο λή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 29 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. οικ.3669/194/5.4.2011 (ΦΕΚ Β 549) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39223 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2595 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός τρόπου πληρωμής των δαπανών δημο σίων επενδύσεων από τους λογαριασμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 67 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9901 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 515 Το παρόν ΦΕΚ επανακυκλοφορεί λόγω λάθους 6 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17779 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1252 14 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός δικαιολογητικών για την πληρωμή δα πανών που αφορούν αποζημιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 826 12 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Άδειο άσκησης του επαγγέλματος οικονομολόγου (ελεύθερου επαγγελματία) στον Κωνσταντίνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 253 7 Φεβρουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόσταξη σύκων και αποσύκων από τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14513 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 914 15 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ση εις βάρος του ZDRAVKO CINDRICH.... 1 Επιβολή πολλαπλών τελών για τελωνειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26105 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1869 31 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία χο ρήγησης απαλλαγής από το τέλος

Διαβάστε περισσότερα