Πληροφορίες: Γενικών Όρων : Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ. : ) Τεχνικών Προδιαγραφών : Δεληγιάννης Σπύρος ( Τηλ : )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πληροφορίες: Γενικών Όρων : Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ. : 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών : Δεληγιάννης Σπύρος ( Τηλ : 210-5283204)"

Transcript

1 Ημερ: 8/5/2012 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 27, Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γενικών Όρων : Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ. : ) Τεχνικών Προδιαγραφών : Δεληγιάννης Σπύρος ( Τηλ : ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού : ΘΕΜΑ: «Ανάδειξη Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών Αναπαραγωγής Εγγράφων, Σχεδίων και συναφών εργασιών φωτοτύπησης». Κριτήριο κατακύρωσης : Χαμηλότερη τιμή C:\Documents and Settings\thhatoupi\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\G3Q5PIPT\πρόσκληση υποβολής 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ... 3 ΑΡΘΡΟ 2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ... 3 ΑΡΘΡΟ 3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ... 3 ΑΡΘΡΟ 4. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ... 5 ΑΡΘΡΟ 5. ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 5 ΑΡΘΡΟ 6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ... 5 ΑΡΘΡΟ 7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ... 6 ΑΡΘΡΟ 8. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ... 7 ΑΡΘΡΟ 9. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ... 7 ΑΡΘΡΟ 10. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 8 ΑΡΘΡΟ 11. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 8 ΑΡΘΡΟ 12. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ... 8 ΑΡΘΡΟ 13. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ... 8 ΑΡΘΡΟ 14. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ... 9 ΑΡΘΡΟ 15. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ... 9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

3 ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1.1. Η ΕΡΓΟΣΕ διεξάγει τον παρόντα πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, με θέμα την «ανάδειξη Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών Αναπαραγωγής Εγγράφων, Σχεδίων και συναφών εργασιών φωτοτύπησης» οι οποίες αναλυτικά περιγράφονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Β -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ και Γ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών Η προεκτιμώμενη αλλά και συμβατική αξία της παρούσας παροχής υπηρεσιών είναι το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ ( ) πλέον ΦΠΑ και για τα δύο (2) έτη της παροχής υπηρεσιών. Προσφορές που υπερβαίνουν τον ανωτέρω προϋπολογισμό θα απορρίπτονται Στον παρόντα διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι δραστηριοποιούνται κατά κύριο επάγγελμα σε εργασίες αναπαραγωγής εγγράφων ή συναφών εργασιών φωτοτύπησης και έχουν δικαίωμα να το ασκούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο καταστατικό τους (για νομικά πρόσωπα) ή στο έγγραφο έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Οικονομική Εφορία (για φυσικά πρόσωπα) Αναθέτουσα αρχή είναι η ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ, Καρόλου 27, 10437, Αθήνα, τηλ , φαξ ΑΡΘΡΟ 2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Ο πρόχειρος διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26 Ιουνίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 ακριβώς στον 2ο όροφο του κτιρίου της ΕΡΓΟΣΕ, γραφείο 221, Καρόλου 27, Αθήνα Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν, είτε απ ευθείας στην Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού από τις 10:30 έως τις 11:00 π.μ., είτε με αποστολή στο Πρωτόκολλο της ΕΡΓΟΣΕ (γραφείο 414), επί της οδού Καρόλου 27, το αργότερο μέχρι τις 11 π.μ, της ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού. ΑΡΘΡΟ 3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές θα κατατεθούν σε ένα σφραγισμένο φάκελο όπου θα περιέχονται απαραιτήτως οι παρακάτω τρεις υποφάκελοι με τα εξής στοιχεία : 3

4 Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ο κάθε προσφέρων, εντός του σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», θα συμπεριλάβει τα παρακάτω έγγραφα: 1. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να δηλώνεται, ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του : Α. Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, επιμελητήριο ή επαγγελματική ένωση και κατέχει όλες τις νόμιμες άδειες ίδρυσης και λειτουργίας, τις οποίες μπορεί να θέσει στη διάθεση της αναθέτουσας αρχής, μόλις του ζητηθούν. Β. Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος. Γ. Η υποβαλλόμενη προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων ο προσφέρων έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα και τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν είναι αληθή και ακριβή. 2. Αντίγραφο του ΦΕΚ με το ισχύον Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ή τον Διαχειριστή (για νομικά πρόσωπα). 3. Αντίγραφο του ΦΕΚ με το Καταστατικό της εταιρείας (για νομικά πρόσωπα ή το έγγραφο έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Οικονομική Εφορία (για φυσικά πρόσωπα). B. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ο κάθε προσφέρων, εντός του σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», θα υποβάλει επί ποινή αποκλεισμού, Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 με την οποία θα δηλώνει ότι διαθέτει τον απαιτούμενο τεχνικό εξοπλισμό όπως αυτός περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ της παρούσας και θα τον περιγράφει αναλυτικά. Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Η Οικονομική Προσφορά των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό θα είναι συμπληρωμένη σε όλα της τα σημεία, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Στο έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς θα συμπληρωθούν από τους συμμετέχοντες όλες οι τιμές (ολογράφως και αριθμητικώς) και θα υπολογιστούν τα επιμέρους γινόμενα καθώς και το γενικό σύνολο. Οι τιμές ολογράφως υπερισχύουν των αριθμητικών σε περίπτωση ασυμφωνίας. Η συμπλήρωση των τιμών ολογράφως και αριθμητικώς είναι υποχρεωτική, ενώ εάν δεν 4

5 συμπληρωθεί έστω και μία η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Τυχόν αριθμητικά λάθη στα γινόμενα ή στο γενικό σύνολο διορθώνονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης. ΑΡΘΡΟ 4. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τρεις (3) μήνες από την επόμενη μέρα της διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού (Ημερομηνία Κατάθεσης Προσφορών). Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών της ΕΡΓΟΣΕ, εάν δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες εντός του ανωτέρω διαστήματος για την ανάδειξη του μειοδότη. ΑΡΘΡΟ 5. ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΣΥΜΒΑΣΗΣ Οι προσφερόμενες τιμές θα παραμείνουν σταθερές και αμετάβλητες και δεν θα υπόκεινται σε αναθεώρηση ή αναπροσαρμογή για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία κατά την διάρκεια ισχύος των προσφορών. Η συμβατική τιμή θα παραμείνει αμετάβλητη καθ όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Οι προσφορές θα εκφράζονται σε ευρώ και δεν θα περιλαμβάνουν ΦΠΑ. ΑΡΘΡΟ 6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 6.1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών συνέρχεται σε δημόσια συνεδρίαση, μισή ώρα πριν την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 2 της παρούσας. Κηρύσσεται η έναρξη της παραλαβής των προσφορών, παραλαμβάνονται οι φάκελοι προσφοράς, που κατατίθενται ενώπιόν της και στις π.μ. ακριβώς κηρύσσεται η λήξη της παραλαβής Ο Πρόεδρος της Επιτροπής επικοινωνεί με την υπηρεσία του πρωτοκόλλου για να διαπιστώσει αν έχουν αφιχθεί ταχυδρομικώς προσφορές και σε καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ εντολή του προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού Από την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. αποσφραγίζονται όλοι οι εμπροθέσμως κατατεθέντες φάκελοι με τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την τεχνική προσφορά των υποψηφίων. Η Επιτροπή Δημοπρασιών υποχρεούται να ελέγξει, αργότερα, σε κλειστή συνεδρίαση, τη συμφωνία ή όχι όλων των φακέλων των Προσφορών με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης, συντάσσοντας προς τούτο το σχετικό πρακτικό. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά 5

6 μονογράφονται, σφραγίζονται και παραδίδονται εγγράφως προς φύλαξη στο Γραφείο του Προέδρου του Δ.Σ. & Διευθύνοντος Συμβούλου, προκειμένου να αποσφραγισθούν σε ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί με σχετική πρόσκληση της Επιτροπής Αξιολόγησης, αφού πρώτα ολοκληρωθεί το στάδιο της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών Αμέσως μετά την αποσφράγιση των προσφορών έχουν δικαίωμα οι υποψήφιοι να λάβουν γνώση των προσφορών των λοιπών συμμετεχόντων, παρουσία της Επιτροπής Σε κάθε στάδιο του διαγωνισμού, από την αποσφράγιση των προσφορών μέχρι την κατακύρωση, δικαιούται να παρευρίσκεται ο προσφέρων ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του, νομίμως εξουσιοδοτημένος, παραδίδοντας στην αρμόδια Επιτροπή την βεβαίωση εκπροσώπησης. ΑΡΘΡΟ 7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 7.1. Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών της ΕΡΓΟΣΕ (ΦΕΚ Β 971/ ) Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή μεταξύ των προσφορών που έχουν γίνει αποδεκτές κατά την τεχνική αξιολόγηση. Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προσφέρων με τη χαμηλότερη συνολική τιμή προσφοράς του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Η ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. δικαιούται στη βάση του έννομου συμφέροντός της κατά την ελεύθερη κρίση της και αζημίως γι' αυτήν, να απορρίπτει ή να αποδέχεται μερικώς ή ολικώς, τις προσφορές. Επίσης δικαιούται να επαναλαμβάνει, καταργεί, συνεχίζει, ματαιώνει ολικά ή μερικά το διαγωνισμό, πριν την κατάθεση των προσφορών ή σε οποιοδήποτε στάδιο και εάν βρίσκεται αυτός, να προβαίνει μερικά ή ολικά σε απευθείας ανάθεση της προμήθειας στις περιπτώσεις του άρθρου 15 του Κανονισμού Προμηθειών της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 αυτού Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, συνεπάγεται αυτόματα, ότι οι προσφέροντες παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης τους για την οποιαδήποτε απόφαση της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε., ιδίως της επανάληψης, κατάργησης, ματαίωσης, συνέχισης κ.λ.π. σύμφωνα με τα παραπάνω. 6

7 ΑΡΘΡΟ 8. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Εντός της προθεσμίας που θα του ταχθεί και θα του γνωστοποιηθεί εγγράφως, ο προσφέρων που θα αναδειχθεί μειοδότης είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει τα παρακάτω κατά περίπτωση- δικαιολογητικά προκειμένου να υπογράψει τη σχετική σύμβαση ανάληψης της παρούσας παροχής υπηρεσιών: Φυσικά Πρόσωπα Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου. Νομικά Πρόσωπα Πιστοποιητικό Βεβαίωση εταιρικών μεταβολών, το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί για την κατά περίπτωση Ανώνυμη Εταιρεία από την αντίστοιχη Νομαρχία στο ΜΑΕ της οποίας είναι εγγεγραμμένη η εταιρεία και σε κάθε άλλη περίπτωση από το Πρωτοδικείο, καθώς και τα ΦΕΚ στα οποία έχουν δημοσιευθεί οι αντίστοιχες μεταβολές. Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου. ΑΡΘΡΟ 9. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 9.1. Με την αναγγελία κατακύρωσης και για την υπογραφή της Σύμβασης, η ανάδοχος εταιρία οφείλει να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, αορίστου διάρκειας, αξίας δυόμιση χιλιάδων (2.500) ευρώ, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Α της παρούσας. Αν παρέλθει η προθεσμία, που ορίζεται στην αναγγελία κατακύρωσης, χωρίς ο μειοδότης να την προσκομίσει, εφαρμόζονται εις βάρος του τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό Προμηθειών της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε Ρητώς συνομολογείται ότι το ποσό της εγγύησης δεν εξαντλεί την ευθύνη του αναδόχου να αποζημιώσει την ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. πέρα από το ποσό της εγγύησης, σε περίπτωση κατά την οποία από αθέτηση οποιουδήποτε συμβατικού όρου επέλθει στην ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. ζημία μεγαλύτερη από το ποσό αυτής. Η ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αξιώσει σε κάθε περίπτωση ή την εκτέλεση της συμβάσεως ή με ανώτερο όριο την αμοιβή του αναδόχου ή να υπαναχωρήσει από την σύμβαση Η επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, γίνεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. και την ολοσχερή από μέρους του αναδόχου εκπλήρωση κάθε άλλης υποχρέωσης που απορρέει από την Πρόσκληση 7

8 Υποβολής Προσφορών και τη σύμβαση, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 παρ. 4 του Κανονισμού Προμηθειών της ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ (ΦΕΚ Β 971/ ). ΑΡΘΡΟ 10. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώνεται η προμήθεια, είναι υποχρεωμένος μέσα σε 10 εργάσιμες μέρες από την έγγραφη ειδοποίηση (αναγγελία κατακύρωσης), να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας και την εγγυητική καλής εκτέλεσης του άρθρου 9 της παρούσης. Αν παρέλθει η προθεσμία των 10 εργάσιμων ημερών, χωρίς ο προμηθευτής να παρουσιαστεί, το αρμόδιο όργανο της ΕΡΓΟΣΕ μπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο και να επιβάλει εις βάρος του τις προβλεπόμενες κυρώσεις από τον Κανονισμό Προμηθειών. ΑΡΘΡΟ 11. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η παρούσα σύμβαση θα έχει συνολική εκτιμώμενη διάρκεια είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης ή ως την εξάντληση του συμβατικού αντικειμένου, ότι επέλθει πρώτο, σε τμηματικές παραδόσεις ανάλογα με τις οδηγίες της αρμόδιας Επιτροπής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής που θα παρακολουθεί τη σύμβαση. ΑΡΘΡΟ 12. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Α. Οι πληρωμές της ΕΡΓΟΣΕ προς τον προμηθευτή θα γίνονται εντός τριάντα ημερών, μετά την κατάθεση των παρακάτω: α. Αίτημα του αναδόχου προς την ΕΡΓΟΣΕ. β. Τιμολόγιο του αναδόχου, με το σύνολο (100%) της αξίας της εκάστοτε τμηματικής παράδοσης. γ. Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας δ. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί νόμιμα από τις αρμόδιες υπηρεσίες, που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. ΑΡΘΡΟ 13. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ Αν ο ανάδοχος της παρούσας παροχής υπηρεσιών καθυστερήσει με ευθύνη του να εκτελέσει τις συμβατικές υπηρεσίες, η ΕΡΓΟΣΕ έχει δικαίωμα να του επιβάλλει πρόστιμο που ανέρχεται στο 5% της αξίας της εργασίας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα και σε περίπτωση υποτροπής σε ποσοστό 10% της αξίας της εργασίας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 8

9 Ακόμη, αν η καθυστέρηση οφείλεται σε γεγονός για το οποίο ο ανάδοχος ευθύνεται, η ΕΡΓΟΣΕ δικαιούται να ζητήσει και αποζημίωση για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα υποστεί. Τα ίδια δικαιώματα έχει η ΕΡΓΟΣΕ και χωρίς να τάξει εύλογη προθεσμία αν η καθυστέρηση στην παροχή των υπηρεσιών είναι τόσο μεγάλη ώστε η ΕΡΓΟΣΕ δεν έχει πλέον συμφέρον στην εκτέλεση της σύμβασης ή αν από όλη τη στάση του αναδόχου προκύπτει ότι το μέτρο αυτό θα ήταν άσκοπο. ΑΡΘΡΟ 14. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ Όλα τα έγγραφα και στοιχεία που θα δοθούν από την ΕΡΓΟΣΕ στον ανάδοχο θα φυλαχθούν ως εμπιστευτικά από αυτόν και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την εκτέλεση της σχετικής σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 15. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο ανάδοχος και η ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. θα προσπαθούν να ρυθμίζουν με καλή πίστη κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης. Ο παρών διαγωνισμός διέπεται από την παρούσα Πρόσκληση και από τον Κανονισμό Προμηθειών της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. (ΦΕΚ 971Β / ). Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια Αθηνών, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. ΕΚ ΤΗΣ ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. 9

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής Για την καλή εκτέλεση σύμβασης Αριθμός εγγυητικής επιστολής Νο ΠΡΟΣ : ΤΗΝ ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. Ημερομηνία Δηλώνουμε με αυτή την εγγυητική επιστολή μας ότι, εγγυόμαστε σ εσάς ανεπιφύλακτα και ως πρωτοφειλέτες για τον που είναι κάτοικος (ακριβής Δ/νση) και έχει αναδειχθεί τελευταίος μειοδότης στο πρόχειρο, μειοδοτικό διαγωνισμό (αριθ ), που έγινε στις , για την από μέρους του μειοδότη αυτού εμπρόθεσμη και σύμφωνα με τους όρους που έχουν συμφωνηθεί εκτέλεση της σύμβασης Νο...που συνάφθηκε με την ανακοίνωση σ αυτόν της κατακύρωσης για την (τίτλος σύμβασης), υποσχόμαστε δε και είμαστε υποχρεωμένοι να καταβάλλουμε σ εσάς, με απλή έγγραφη πρόσκληση σας, κάθε χρηματικό ποσό μέχρι να εξαντληθεί το ποσό των δυόμιση χιλιάδων ευρώ(2.500 ), στο οποίο περιορίζεται η εγγύηση μας και το οποίο εσείς κατά την ανεξέλεγκτη και απεριόριστη κρίση σας θα θέλατε να ορίσετε ως οφειλόμενο σ' εσάς από την κατάπτωση του συνόλου ή μέρους της εγγύησης λόγω παράβασης όρου ή όρων της σύμβασης. Η ανεξέλεγκτη αυτή, όπως προαναφέρθηκε απόφασή σας, είναι απόλυτα υποχρεωτική για μας, που είμαστε υποχρεωμένοι να καταβάλλουμε εντός πέντε ημερολογιακών ημερών από την σχετική ειδοποίησή σας το ποσό, για το οποίο η εντολή σας, χωρίς να δικαιούμαστε να λάβουμε υπόψη τυχόν αντιρρήσεις ή ενστάσεις του προμηθευτή, για τον οποίο εγγυόμαστε και παραιτούμαστε από τα ευεργετήματα της διαίρεσης και δίζησης, καθώς και από τα δικαιώματά μας που απορρέουν από τα άρθρα 853, 855, 862, 863,867 και 868 του αστικού Κώδικα. Από την εγγύηση θα απαλλάξουμε τον πιο πάνω ενδιαφερόμενο πελάτη μας με την επιστροφή της παρούσης και με την έγγραφη γι' αυτό το λόγο, σχετική εντολή σας. 10

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ O ανάδοχος της παρούσας παροχής υπηρεσιών θα πρέπει: Να διαθέτει φωτοτυπικά μηχανήματα κατάλληλα για την αναπαραγωγή ασπρόμαυρων & έγχρωμων σελίδων (Α4 & Α3) και για εκτύπωση σχεδίων πλάτους μέχρι 0,90m, καθώς και μηχανήματα για βιβλιοδεσίες τευχών (σπιράλ & θερμοκόλλησης). Να μπορεί να διαθέσει ανά πάσα στιγμή κατάλληλο χώρο για την φύλαξη μελετών για τις εταιρείες που λαμβάνουν μέρος σε διαγωνισμούς της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. Η Επιτροπής Αξιολόγησης του διαγωνισμού μπορεί να ελέγξει μεταξύ άλλων και με επιτόπιες επισκέψεις στα καταστήματα των υποψήφιών αναδόχων τον τεχνικό εξοπλισμό της κάθε ενδιαφερόμενης εταιρείας. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η ποιότητα της εκτύπωσης στις σελίδες (έγχρωμες & ασπρόμαυρες Α4 & Α3) και στα σχέδια (έγχρωμα & ασπρόμαυρα) θα πρέπει να είναι ακριβώς όπως και του πρωτοτύπου. Χωρίς στίγματα, χωρίς μουτζούρες, να μην είναι σκισμένα ή στραπατσαρισμένα και τα χρώματα να αποτυπώνονται ακριβώς ίδια με το πρωτότυπο. Σε αντίθετη περίπτωση η εργασία θα επιστρέφεται πίσω προς διόρθωση της, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για την ΕΡΓΑ ΟΣΕ. Όταν χρησιμοποιούνται σπιράλ για τη βιβλιοδέτηση αυτά θα πρέπει να παραδίδονται στην ΕΡΓΟΣΕ σε άριστη κατάσταση (χωρίς σπασμένα «δοντάκια» κ.α.) γιατί θα επιστρέφονται προς αντικατάσταση τους, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για την ΕΡΓΑ ΟΣΕ. Εάν ένα τεύχος είναι θερμοκολλημένο, θα λύνεται, θα βγαίνουν τα αντίγραφά και το πρωτότυπο τεύχος θα δένεται πάλι χωρίς χρέωση. Οι θερμοκολλήσεις και τα σπιράλ θα είναι αρίστης ποιότητας. Η βιβλιοδεσία των τευχών με σπιράλ θα γίνεται με το ανάλογο μέγεθος σπιράλ σε σχέση με την ράχη του τεύχους και θα τοποθετείται πλαστική ζελατίνα διαφανής μπροστά στο τεύχος και οπισθόφυλλο (λευκό ή μαύρο) στο τέλος του. Στη βιβλιοδεσία με θερμοκόλληση τα τεύχη θα συρράπτονται με διπλή συρραφή (πάνω κάτω) πριν τη θερμοκόλληση χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση. Κάθε εργασία που θα παραδίδεται στον ανάδοχο θα συνοδεύεται με την εντολή φωτοτυπιών στην οποία θα αναγράφεται, ο αριθμός και το είδος των σελίδων / σχεδίων (Α4 ή Α3 έγχρωμα ή ασπρόμαυρα), ο τρόπος βιβλιοδεσίας τους (θερμοκόληση ή σπιράλ) καθώς και ο αριθμός αντιγράφων τους. Η παραλαβή των εργασιών θα γίνεται από τα γραφεία της ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ από υπαλλήλους του αναδόχου καθημερινά από τις 15:00 έως τις 16:00 και η παράδοση τους θα γίνεται στα γραφεία της εταιρείας μας την επομένη της παραλαβής τους μέχρι τις 10:30. Σε ειδικές επείγουσες περιπτώσεις η διεκπεραίωση των εργασιών (παράδοση παραλαβή) θα γίνεται αυθημερόν ανεξαρτήτως της ποσότητας των αντιγράφων χωρίς καμία επιπλέον χρέωση. Σε περιπτώσεις διαγωνισμών ο ανάδοχος θα παραλαμβάνει από την ΕΡΓΑ ΟΣΕ μελέτες σχεδίων και τευχών τα οποία θα φυλάσσονται στο χώρο του με δική του ευθύνη και σε 11

12 περίπτωση απώλειας θα αντικαθιστούνται από τον ανάδοχο χωρίς καμία επιβάρυνση της ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ. Εργοληπτικές εταιρείες θα ζητούν απευθείας από τον ανάδοχο της παρούσας παροχής υπηρεσιών μελέτες για αναπαραγωγή, το κόστος των οποίων θα επιβαρύνονται οι ίδιες, και τις οποίες θα παραλαμβάνουν εντός 48 ωρών. Οι εργασίες για την αναπαραγωγή των μελετών θα γίνονται κατόπιν απευθείας συνεννοήσεως με τις εργοληπτικές εταιρείες ως προς το είδος τους (έγχρωμες ασπρόμαυρες). Η ΕΡΓΑ ΟΣΕ δε φέρει καμία ευθύνη για τις εν λόγω συνεννοήσεις. Η επιστροφή των μελετών θα γίνεται κατόπιν σχετικής επικοινωνίας μας και στη μορφή που παραδόθηκαν από την ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ. Σε εργασίες όπου απαιτούνται αναλώσιμα είδη (ντοσιέ, κλασέρ, φάκελους, πλαστικές θήκες κ.α.) αυτά θα παρέχονται στον ανάδοχο από την ΕΡΓΟΣΕ. Η παράδοση των εργασιών στην ΕΡΓΟΣΕ θα συνοδεύεται με δελτίο αποστολής ξεχωριστά ανά εργασία. Η αποτύπωση σε CD ή DVD θα γίνεται στη μορφή που η ΕΡΓΟΣΕ θα ζητά στον ανάδοχο κατά περίπτωση. Δεν θα χρεώνονται τα CD S ή DVD S στο σκανάρισμα. Τα έξοδα μεταφοράς των εργασιών από και προς την ΕΡΓΑ ΟΣΕ θα είναι δωρεάν. Στη βιβλιοδεσία των τευχών με σπιράλ δεν θα υπάρχει καμία επιπλέον επιβάρυνση για τις πλαστικές ζελατίνες και τα οπισθόφυλλα. Η εργασία διπλώματος των σχεδίων θα παρέχεται δωρεάν. 12

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ε Ι Δ Ο Σ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (αριθμητικώς) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (ολογράφως) ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΕΛΙΔΩΝ ΑΠΟ ΕΝΤΥΠΟ Ή ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Φωτοαντίγραφα ασπρόμαυρα Α4 80γρ. Φωτοαντίγραφα ασπρόμαυρα Α3 80γρ. Φωτοαντίγραφα ΕΓΧΡΩΜΑ Α4 Φωτοαντίγραφα ΕΓΧΡΩΜΑ Α3 Τεμ Τεμ Τεμ Τεμ. 150 ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Έγχρωμα σχέδια μέχρι 0,90m πλάτος Ασπρόμαυρες ξηρογραφικές κοινές m τρέχον μέτρο μέχρι 0,90 m πλάτος Ασπρόμαυρες ξηρογραφικές διαφάνειες μέχρι 0,90 m πλάτος m 2 5 ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Σχέδια έγχρωμα m

14 Σχέδια ασπρόμαυρα τρέχον μέτρο 140 ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΑΤΑ Σελίδα ασπρόμαυρη Α4 Τεμ Σελίδα ασπρόμαυρη Α3 Τεμ. 50 Σελίδα έγχρωμη Α4 Τεμ. 160 Σελίδα έγχρωμη Α3 Τεμ. 30 Σχέδια έγχρωμα Σχέδια ασπρόμαυρα μέχρι 0,90 m πλάτος Εγγραφή από CD σε CD/DVD σε DVD m 2 55 τρέχον μέτρο 160 Τεμ. 2 ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Από σελίδες Α4/Α3 Από άνω σελίδες Α4/Α3 Τεμ Τεμ. 250 ΣΠΙΡΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Από σελίδες Α4/Α3 Από σελίδες Α4/Α3 Από άνω σελίδες Α4/Α3 Τεμ. 500 Τεμ. 250 Τεμ

15 ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Σελίδα Α4 Τεμ. 250 Σελίδα Α3 Τεμ. 30 Πλαστικοποίηση χαρτών m 2 20 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σημείωση: Οι ανωτέρω ποσότητες είναι ενδεικτικές και τίθενται αποκλειστικά για λόγους αξιολόγησης των προσφορών των διαγωνιζομένων. Η ΕΡΓΟΣΕ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις ως άνω ενδεικτικές ποσότητες εντός του συμβατικού ποσού και ο ανάδοχος δέχεται ανεπιφύλακτα αυτό τον όρο, χωρίς αξίωση για οποιαδήποτε αποζημίωση εξαιτίας αυτού του λόγου, ενώ θεωρείται ότι το έλαβε υπόψη του κατά την κατάρτιση της προσφοράς του. 15

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ 10131. Ημερομηνία διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού: 6-11-2012

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ 10131. Ημερομηνία διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού: 6-11-2012 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 27, 104 37 Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Χατζηασεμίδου Κυριακή Τηλ. : 210-5283161 Προβοπούλου Δάφνη, Τηλ. : 210-5283347 Fax : 210-5283392 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Γενικών Όρων : Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ. : 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών : Κουρτίδου Ελένη ( Τηλ : 210-5283113)

Πληροφορίες: Γενικών Όρων : Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ. : 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών : Κουρτίδου Ελένη ( Τηλ : 210-5283113) Ημερ: 21-6-2012 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 27, 104 37 Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γενικών Όρων : Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ. : 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών : Κουρτίδου Ελένη ( Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Γενικών Όρων : Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών : Σαββόπουλος Αλέξανδρος (Τηλ.

Πληροφορίες: Γενικών Όρων : Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών : Σαββόπουλος Αλέξανδρος (Τηλ. Ημερ: 3/6/013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 7, 104 37 Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γενικών Όρων : Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 10-583347) Τεχνικών Προδιαγραφών : Σαββόπουλος Αλέξανδρος (Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Γενικών Όρων : Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ. : 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών : Ξουραφάς Βασίλης (Τηλ : 210-5283346) (Fax.

Πληροφορίες: Γενικών Όρων : Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ. : 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών : Ξουραφάς Βασίλης (Τηλ : 210-5283346) (Fax. ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 27, 104 37 Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γενικών Όρων : Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ. : 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών : Ξουραφάς Βασίλης (Τηλ : 210-5283346)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ημ/νία: ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 27, 104 37 Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Σαββόπουλος Αλέξανδρος (τηλ. 210-5283512) ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ημερομηνία διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 16332 Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ. : 19005 Ν.Μάκρη Πληροφορίες : Σ. Βασταρδή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πειραιάς, 03-06- 2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Πρωτ. 6866 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α/Α 03 /2013 Ταχ. Δ/νση : Κ. Παλαιολόγου 15 τ.κ. : 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Για την Ανάθεση Υπηρεσιών Ασφαλιστικής Κάλυψης κατά παντός κινδύνου Μηχανολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού της Ε.Ε.Τ.Τ. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 208/16-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7ΛΡ-ΙΘΖ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7ΛΡ-ΙΘΖ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 2039 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λάρισα, 19.03.2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης 2/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5. Τρίπολη 11/09/2015 Αριθ. Πρωτ.: 80388/29775 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5. Τρίπολη 11/09/2015 Αριθ. Πρωτ.: 80388/29775 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/ση : 28 ης

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002867049 2015-06-23

15PROC002867049 2015-06-23 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΔΑΜ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 1131/2015 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 30.000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΝΕΩΝ» Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 15/2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 15/2013 Αθήνα, 11-07-2013 Αρ. Πρωτ.: ΔΙ.Π./Φ306/6 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Μ. Νικολούδη Τηλ.: 210-8110762 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση των υπηρεσιών

«Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση των υπηρεσιών Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γενική Διεύθυνση ΑΔΑ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Αρ. πρωτ.: 12646 Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Ημ/νία: 20-5-2015 Νίκης 4, 105 63 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 43.535,10 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 43.535,10 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΒΛΛΟ7ΛΛ-ΚΒΟ Θεσσαλονίκη, 27/08/2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 300525(9590) Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002982407 2015-08-21

15PROC002982407 2015-08-21 5PROC002982407 205-08-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αίγιο, 2 Αυγούστου 205 Αριθ. Πρωτ: 3233 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος, 28 Νοεμβρίου 2012 Αρ.Πρωτ.: 3797/Α2/5-10 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ» του έργου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31-12- 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αριθ. Πρωτ. 62059 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Διακήρυξης: 14 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ: Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14PROC001817524

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ27ΟΚΟΗ-ΛΡ9 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Η Πρόεδρος, λαµβάνοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΕ27ΟΚΟΗ-ΛΡ9 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Η Πρόεδρος, λαµβάνοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Νέα Ιωνία 19/3/13 Ν.Π... Αρ. Πρωτ. 09 Αγίου Γεωργίου 40 Τ.Κ. 142 34 Νέα Ιωνία Αττικής Τηλ.: 213 2000 406 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ KAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ ΑΘΗΝΑ, 06-07-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ (Άρθρο 9, παρ. 2, εδάφ. α, περ. 1 η του Κανονισμού Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι 19-11-2013 Τρίτη 10:00 π.µ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι 19-11-2013 Τρίτη 10:00 π.µ.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Αθήνα, 09-10-2013 Αρ. Πρωτ.: Ι.Π./Φ306/12 Γενική /νση: ιαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας /νση: Προµηθειών Τµήµα: Προµηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Β. Βλάχου Τηλ.: 210-8110766 Fax: 210-8110772

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ. Πρωτ : 616

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ. Πρωτ : 616 Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθ. Πρωτ : 616 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο : «Ασφαλτόστρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 10/09/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 342919 (10984) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 10/09/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 342919 (10984) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 10/09/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 342919 (10984) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΛ9Λ7ΛΛ-Τ3Ω 13PROC001614795 2013-09-11 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6Μ46ΨΖ34-7ΧΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)

ΑΔΑ: ΒΙ6Μ46ΨΖ34-7ΧΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) Δ/νση Διοικ/κών και Οικον/κών Υπηρεσιών Αναρτητέο στο διαδίκτυο Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Πληροφορίες κ. Τσιλιγκρού Τηλ.: 210-5281041 e-mail: logistirio3@doatap.gr Αθήνα, 09/01/2014 Αρ. Πρωτ. 350 Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα