Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε."

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2010 (1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010) Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α ΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...3 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...5 EΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ...40 TΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2010 (1/1/10-31/12/2010)...42 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ...43 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ...44 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ...46 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ...47 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΆΫΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟ ΥΝΑΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΤΡΕΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΛΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΆΫΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟ ΥΝΑΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ

3 6.11 ΑΝΕΙΑ (ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ & ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ) & ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΣΟ Α) ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΡΕΧΩΝ ΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΆΛΛΑ ΕΣΟ Α ΈΞΟ Α ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΈΞΟ Α ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΚΑΘΑΡΟ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΕΝ ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ/ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΡΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ, ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΘΡΟΥ 10 Ν.3401/2005 ΠΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 2010 (1/1/ /12/ 2010)

4 ΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3556/2007) 1. Η Μαριάνθη Τεγοπούλου, Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου και ιευθύνουσα Σύµβουλος δηλώνω ότι εξ όσων γνωρίζω: - Οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 2010 της Εταιρείας και του Οµίλου, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του Ενεργητικού και του Παθητικού, την Καθαρή Θέση και τα Αποτελέσµατα Χρήσεως της Εταιρίας και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 3 εως και 5 του άρθρου 4 του Ν.3556/ Η Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της Εταιρείας και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο, συµπεριλαµβανοµένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζουν, καθώς και τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν.3556/ Η Ελένη Τεγοπούλου, Αντιπρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου δηλώνω ότι εξ όσων γνωρίζω: - Οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 2010 της Εταιρείας και του Οµίλου, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του Ενεργητικού και του Παθητικού, την Καθαρή Θέση και τα Αποτελέσµατα Χρήσεως της Εταιρίας και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 3 εως και 5 του άρθρου 4 του Ν.3556/ Η Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της Εταιρείας και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο, συµπεριλαµβανοµένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζουν, καθώς και τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν.3556/ Ο Άγγελος Μαστοράκης, Μέλος του ιοικητικού Συµβουλίου δηλώνω ότι εξ όσων γνωρίζω: - Οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 2010 της Εταιρείας και του Οµίλου, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του Ενεργητικού και του Παθητικού, την Καθαρή Θέση και τα Αποτελέσµατα Χρήσεως της Εταιρίας και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 3 εως και 5 του άρθρου 4 του Ν.3556/

5 - Η Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της Εταιρείας και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο, συµπεριλαµβανοµένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζουν, καθώς και τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν.3556/2007 Αθήνα, 29 Μαρτίου 2011 Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. & ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ.Σ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ 4

6 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2010 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Χ. Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε Κύριοι Μέτοχοι, Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου αφορά την εταιρική χρήση 2010 ( ). H Έκθεση συντάχθηκε βάσει των διατάξεων των άρθρων 43α, 107 και 136 του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και του άρθρου 4 παρ. 7 του Ν. 3556/07 και τις επ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η παρούσα έκθεση περιέχει όλες τις αναγκαίες κατά νόµο πληροφορίες, προκειµένου να υπάρξει µια ουσιαστική ενηµέρωση για την δραστηριότητα κατά την εν λόγω χρονική περίοδο την οποία υποβάλλουµε στην Τακτική Γενική Συνέλευσή σας µαζί µε τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση και παρακαλούµε να τις εγκρίνετε. 1. Η φύση των δραστηριοτήτων της εταιρείας Η εταιρεία Χ. Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. (µητρική) ιδρύθηκε το 1974 (ΦΕΚ 1625/ ) µε διάρκεια 100 έτη και έδρα την Αθήνα, Μίνωος (Ν. Κόσµος). Η ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας είναι Η ξενόγλωσση επωνυµία της είναι CH. K. TEGOPOULOS EDITIONS S.A.. Η Εταιρεία εκδίδει εφηµερίδες και είναι κάθετα ολοκληρωµένη µε δραστηριότητα που διακρίνεται σε δύο τοµείς: α) Εκδοτικός Τοµέας: Η έκδοση της ηµερήσιας πολιτικής εφηµερίδας «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ», της εβδοµαδιαίας πολιτικής «ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» και των ενθέτων τους. β) Εκτυπωτικός Τοµέας: Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στις εκτυπώσεις όλων των εφηµερίδων της και σε εκτυπώσεις για λογαριασµό τρίτων στις εκτυπωτικές εγκαταστάσεις στο Κορωπί (19 ο χιλ. Λ. Μαρκοπούλου). Η φωτοστοιχειοθεσία (προεκτύπωση) γίνεται από την θυγατρική «ΦΩΤΟΕΚ ΟΤΙΚΗ Α.Ε.», η οποία έχει έδρα στην Αθήνα, Μίνωος (Ν. Κόσµος) 2. Επιδιώξεις και στρατηγικές, κίνδυνοι και αβεβαιότητες Επιδιώξεις Το 2010 συνεχίστηκε η πτώση της κυκλοφορίας των εφηµερίδων κατά 22% σε σύγκριση µε το Συγκεκριµένα της ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ & ΣΑΒΒΑΤΙΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ κατά 19,27% και της ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ κατά 21,92%. Για το 2011 η 5

7 εταιρεία έχει ως βασικές επιδιώξεις αφενός την συγκράτηση της κυκλοφοριακής πτώσης και αφετέρου την ελαχιστοποίηση της αναµενόµενης µείωσης των διαφηµιστικών εσόδων εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης. Χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι Η Εταιρεία και ο Όµιλος δεν πραγµατοποιούν συναλλαγές κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή συναλλαγές που δεν σχετίζονται µε την εµπορική ή δανειοληπτική δραστηριότητα. Τα χρηµατοοικονοµικά προιόντα που χρησιµοποιούν η Εταιρεία και ο Όµιλος αποτελούνται από καταθέσεις σε τράπεζες, συναλλαγές σε ξένο νόµισµα σε τρέχουσες τιµές, λογαριασµούς εισπρακτέους και πληρωτέους, Τραπεζικά Οµολογιακά άνεια και δάνεια για Κεφάλαιο Κίνησης, επενδύσεις σε χρεόγραφα, µερίσµατα εισπρακτέα και υποχρεώσεις από συµβόλαιο χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Συναλλαγµατικός κίνδυνος εν υπάρχει έκθεση σε συναλλαγµατικό κίνδυνο για την Εταιρεία και τον Όµιλο εφόσον τα ποσά των συναλλαγών που πραγµατοποιούνται σε τρέχουσες τιµές ξένων νοµισµάτων είναι επουσιώδη. Κίνδυνος επιτοκίου Το επιτόκιο των βραχυπρόθεσµων δανείων είναι επιτόκιο Euribor + κυµαινόµενο spread. Το επιτόκιο του οµολογιακού δανείου της ALPHA BANK AE είναι επιτόκιο Euribor + σταθερό spread 1,5%, ενώ το επιτόκιο του οµολογιακού δανείου της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ είναι Euribor + spread σε εύρος 3,75%-4,25%, ανάλογα µε την πορεία των δεικτών ανειακής Επιβάρυνσης και Συνόλου Υποχρεώσεων προς Καθαρή Θέση. Ως εκ τούτου υφίσταται κίνδυνος επιτοκίου σε ενδεχόµενες αυξήσεις του Euribor, του περιθωρίου των τραπεζών καθώς και σε επιδείνωση των αριθµοδεικτών της δανειακής θέσης της Εταιρείας. Πιστωτικός κίνδυνος Η Εταιρεία και ο Όµιλος δεν έχουν συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου. Οι πωλήσεις φύλλων των εφηµερίδων γίνονται µετρητοίς µέσω του πρακτορείου διανοµής τύπου ΑΡΓΟΣ Α.Ε. Το µεγαλύτερο µέρος των απαιτήσεων είναι από διαφηµιστικές εταιρείες µε αξιολογηµένο ιστορικό πιστώσεων. Πιστωτικός κίνδυνος υφίσταται µόνο για τις απαιτήσεις από διαφηµιστικές καταχωρήσεις και από εκτυπώσεις τρίτων. Η διοίκηση της εταιρείας παρακολουθεί τον κίνδυνο αυτό σε συνεχή βάση και αναλόγως αξιολογεί την ανάγκη λήψεως επιπρόσθετων εγγυήσεων. Στο τέλος της χρήσεως του 2010 δεν υπήρχε ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος που να µην καλύπτεται από πρόβλεψη επισφαλούς απόσβεσης. 6

8 Κίνδυνος ρευστότητας Το 55% περίπου των εσόδων είναι µετρητοίς εφόσον προέρχεται από λιανικές πωλήσεις µέσω πρακτορείου ΑΡΓΟΣ Α.Ε., ενώ το υπόλοιπο 45% που προέρχεται από πωλήσεις σε διαφηµιστικές εταιρείες και εκτυπώσεις τρίτων, ρευστοποιείται σε διάστηµα κατά µέσο όρο 6 µηνών. Η ιοίκηση παρακολουθεί και αναπροσαρµόζει το ταµειακό πρόγραµµα µε βάση τις αναµενόµενες ταµειακές εισροές και εκροές µε συνδυασµό διαθεσίµων και τραπεζικών πιστώσεων. Οι υπάρχουσες εγκεκριµένες τραπεζικές πιστώσεις είναι επαρκείς για να καλύψουν ενδεχόµενη στενότητα διαθεσίµων. 3. Εξέλιξη των εργασιών, αποτελέσµατα και αποδοτικότητα Κύκλος εργασιών ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 31/12/ /12/ /12/ /12/2009 Έσοδα από πώληση εφηµερίδων κ.λ.π , , , ,57 Έσοδα από πώληση λοιπών προϊόντων , ,40 0,00 0,00 Έσοδα από παροχή υπηρεσιών , , , ,60 Έσοδα από πωλήσεις Εµπορευµάτων , , , ,69 Έσοδα από πωλήσεις λοιπών αποθεµάτων , , , ,39 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,25 Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας είναι µειωµένος έναντι του 2009 κατά 18,9 εκατοµµύρια ευρώ, ήτοι ποσοστό 24,01%, και του οµίλου κατά 18,7 εκατοµµύρια ευρώ, ήτοι ποσοστό 23,52%. Η µείωση των πωλήσεων κατά κύριο λόγο οφείλεται στη πτώση της κυκλοφορίας των εφηµερίδων µας καθώς και στη µείωση των διαφηµιστικών µας εσόδων. Κόστος Πωληθέντων ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 31/12/ /12/ /12/ /12/2009 Κοστος αποθεµατων , , , ,20 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , , ,70 Αποσβέσεις παγίων στοιχείων , , , ,78 Έξοδα µεταφορών , , , ,09 Έξοδα προβολής διαφηµίσεων , , , ,64 Ενοίκια , , , ,12 Λοιπά εξοδα ενσωµατωµένα στο κόστος πωληθέντων , , , ,04 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,57 Το συνολικό κόστος πωληθέντων της εταιρείας αλλά και του οµίλου είναι µειωµένο κατά 10 εκατοµµύρια ευρώ περίπου (ποσοστό 14%). 7

9 Τα µικτά αποτελέσµατα της εταιρείας το 2010 ανέρχονται σε ζηµιές ύψους 3,2 εκατοµµύρια ευρώ έναντι κερδών 5,7 εκατοµµυρίων ευρώ το 2009, ήτοι µείωση 8,9 εκατοµµύρια ευρώ (ποσοστό 156,51%). Αντίστοιχα οι µικτές ζηµιές του οµίλου το 2010 ανέρχονται σε 3,3 εκατοµµύρια ευρώ και το 2009 τα µικτά του κέρδη ανέρχονται σε 5,3 εκατοµµύρια ευρώ, δηλαδή παρουσιάζουν µείωση κατά 8,6 εκατοµµύρια ευρώ (ποσοστό 161,37%). Έξοδα ιάθεσης ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΟ Α ΠΩΛΗΣΕΩΝ 31/12/ /12/ /12/ /12/2009 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , , ,38 Αποσβέσεις παγίων στοιχείων , , , ,01 Έξοδα µεταφορών , , , ,11 Έξοδα προβολής διαφηµίσεων , , , ,99 Ενοίκια 3.930, ,25 0,00 0,00 Λοιπά εξοδα ενσωµατωµένα στα έξοδα διάθεσης , , , ,01 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,50 Τα έξοδα διάθεσης µειώθηκαν συνολικά, για την εταιρεία, από το 2009 στο 2010 κατά 4,7 εκατοµµύρια ευρώ (ποσοστό 25%) και για τον όµιλο κατά 4,6 εκατοµµύρια ευρώ περίπου (ποσοστό 24%). Έξοδα ιοίκησης ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΟ Α ΙΟΙΚΗΣΗΣ 31/12/ /12/ /12/ /12/2009 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , , ,26 Αποσβέσεις παγίων στοιχείων , , , ,29 Έξοδα µεταφορών 5.809, ,61 290, ,09 Έξοδα προβολής διαφηµίσεων 3.349, , , ,43 Ενοίκια , ,25 0,00 343,29 Αµοιβή τακτικού ελέγχου οικ. καταστάσεων , , , ,00 Λοιπά εξοδα ενσωµατωµένα στα έξοδα διοίκησης , , , ,59 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,95 Τα έξοδα διοίκησης µειώθηκαν συνολικά για την εταιρεία κατά 778 χιλιάδες ευρώ (ποσοστό 13,2%) και για τον όµιλο κατά 775 χιλιάδες ευρώ (12,8%). Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα 8

10 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31/12/ /12/ /12/ /12/2009 Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα ( ,60) ( ,01) ( ,20) ( ,06) Έσοδα πώλ. συγγενών εταιρειών 0,00 0,00 0,00 0,00 Έσοδα από µερίσµατα , , , ,18 Έσοδα χρεογράφων 0,00 0,00 0,00 0,00 Ζηµιά από αποµείωση συγγενούς ( ,00) 0,00 ( ,00) 0,00 Ζηµιά από πώληση συµµετοχών ( ,37) 0,00 ( ,37) 0,00 Έξοδα αποµείωσης συµµετοχής σε θυγατρική εταιρεία 0,00 ( ,13) ( ,87) ( ,13) Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα , , , ,46 ΣΥΝΟΛΟ ( ,83) ( ,48) ( ,28) (47.630,55) Οι χρεωστικοί τόκοι παρουσιάζουν σηµαντική αύξηση το 2010 σε σχέση µε την χρήση του 2009 της τάξεως των 654 χιλιάδων (ποσοστό 89,30%) για την εταιρεία. Για τον όµιλο δε η αύξηση αυτή ανέρχεται στο ποσό των 689 χιλιάδων, ποσοστό 89,30%. Τα έσοδα από µερίσµατα αφορούν την καταβολή µερισµάτων από τις εταιρείες «ΑΡΓΟΣ Α.Ε.» και «MEDIATEL A.E.». Τα έσοδα από τόκους αφορούν προθεσµιακές καταθέσεις µετρητών ενώ τα έξοδα αποµείωσης συµµετοχής σε θυγατρική εταιρεία, αφορούν στην απαξίωση της συµµετοχής στην εταιρεία «PLANATECH A.E.». Αποτελέσµατα από Συγγενείς Εταιρείες ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΌ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 31/12/ /12/ /12/ /12/2009 ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ Α.Ε , ,07 0,00 0,00 ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. (92.401,26) ( ,98) 0,00 0,00 ΑΡΓΟΣ Α.Ε. ( ,32) ( ,00) 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,06 ( ,91) 0,00 0,00 Η οικονοµική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2010 δεν κρίνεται ικανοποιητική. Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2010 ανέρχονται σε 31,39 εκατ. ευρώ έναντι 54,80 εκατ. ευρώ της προηγούµενης χρήσεως. Οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2010 και 2009 έχουν ως εξής: 9

11 Αριθµοδείκτες οικονοµικής διάρθρωσης % % Ρευστότητα Κυκλοφορούν Ενεργητικό ,22 109, ,57 141,66 Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις , ,17 ραστηριότητα Ταχύτητα κυκλοφορίας καθαρού κεφαλαίου κίνησης Πωλήσεις αποθεµάτων και υπηρεσιών , , ,25 744,72 Καθαρό κεφάλαιο κίνησης , ,40 Αποδοτικότητα Μικτό περιθώριο κέρδους Μικτά Αποτελέσµατα ,46-5, ,68 7,18 Πωλήσεις αποθεµάτων & υπηρεσιών , ,25 ιάρθρωση Κεφαλαίων Ίδια προς ξένα κεφάλαια Ίδια Κεφάλαια ,43 44, ,31 102,99 Σύνολο Υποχρεώσεων , ,51 Ίδια Κεφάλαια προς καθαρά πάγια Ίδια Κεφάλαια ,43 42, ,31 76,17 Καθαρά πάγια , ,25 4. Προβλεπόµενη πορεία - προοπτικές για το 2011 Η οικονοµική κρίση δεν επιτρέπει θετικές προβλέψεις όσον αφορά την γενική πορεία της εταιρείας το Προβλέπεται ότι θα συνεχιστεί η πτώση της κυκλοφορίας των εφηµερίδων καθώς επίσης και η µείωση των διαφηµιστικών εσόδων. Παράλληλα θα συνεχιστεί ο έντονος ανταγωνισµός ιδίως στις κυριακάτικες εκδόσεις µε τις µεγάλες κυκλοφοριακές αποκλίσεις και την εναλλαγή των θέσεων στην κορυφή της κυκλοφορίας. Η ιοίκηση θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε αφενός η κυκλοφορία να διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα για την ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ και αφετέρου να υποστεί την ελάχιστη δυνατή µείωση των διαφηµιστικών εσόδων της. Επιπλέον για την βελτίωση της ρευστότητας και τη συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρείας, προτιθέµεθα εντός του 2011, να ενισχύσουµε κεφαλαιακά την εταιρεία ή να προσφύγουµε σε περαιτέρω δανεισµό ή να αξιοποιήσουµε τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας. Επιπροσθέτως για το αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα η εταιρεία δικαιούται να εισπράξει ποσό ,00 από την έκδοση οµολογιών, του οµολογιακού δανείου που έχει συνάψει µε την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ποσού ,00. Τέλος η ιοίκηση στοχεύει σε περαιτέρω βελτίωση των οικονοµικών µεγεθών της εταιρείας διαπραγµατευόµενη µε τους κυριότερους προµηθευτές για την επίτευξη µειώσεων του κόστους παραγωγής και λειτουργίας. 5. Περιβαλλοντικά και εργασιακά θέµατα 10

12 Έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα µέτρα ώστε τα απόβλητα από την εκτυπωτική δραστηριότητα της εταιρείας να µην επηρεάζουν ή να προκαλούν αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος. Τέτοια µέτρα είναι ο βιολογικός καθαρισµός για τα υγρά απόβλητα και αδειοδοτηµένοι συλλέκτες για την ανακύκλωση των στερεών αποβλήτων. Επίσης η εταιρεία έχει ενταχθεί στον φορέα ανακύκλωσης υλικών συσκευασίας στην ΕΕΑΑ ΑΕ (Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης-Ανακύκλωσης). Οι όροι απασχόλησης του προσωπικού, όπως αµοιβές, ασφαλιστικές εισφορές, άδειες, αποζηµιώσεις κλπ είναι µε βάση την κείµενη νοµοθεσία. 6. ραστηριότητες στον τοµέα ανάπτυξης και ερευνών Η εταιρεία την κλειόµενη χρήση δεν διέθεσε πόρους για ανάπτυξη νέων προϊόντων ή εγκατάσταση νέων τεχνολογιών παραγωγής. 7. Υποκαταστήµατα Η εταιρεία έχει τα εξής υποκαταστήµατα: α) 19 ο χιλ. Λ. Μαρκοπούλου, Κορωπί, όπου βρίσκεται το εργοστάσιο της εταιρείας. β) Αγγελάκη 8, Θεσσαλονίκη, όπου στεγάζεται το γραφείο Θεσσαλονίκης. 8. Κατεχόµενα από την εταιρεία χρεόγραφα και συνάλλαγµα (χρηµατοπιστωτικά µέσα) Οι συµµετοχές της εταιρείας µε έχουν ως εξής : Θυγατρικές & Συγγενείς ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 31/12/2010 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ /12/2009 ΦΩΤΟΕΚ ΟΤΙΚΗ Α.Ε ,09 0, ,09 ΕΨΙΛΟΝ ΝΕΤ ΑΕΒΕ ,34 0, ,34 ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ (ΦΩΤΟΕΚ ΟΤΙΚΗΣ ΑΕ & ΕΨΙΛΟΝ ΝΕΤ ΑΕΒΕ) ( ,43) 0,00 ( ,43) PLANATECH A.E , , ,00 ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ (PLANATECH A.E.) ( ,00) ( ,87) ( ,13) ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 (84.691,87) ,87 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ MEDIATEL A.E ,00 0, ,00 ΑΡΓΟΣ Α.Ε ,00 0, ,00 ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε ,83 0, ,83 ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ (ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ A.E.) ( ,00) ( ,00) 0,00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,83 ( ,00) ,83 ΣΥΝΟΛΟ ,83 ( ,87) ,70 11

13 Στις 07/12/2010 η Εταιρεία συµµετείχε στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «PLANATECH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΑΥΠΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Α.Ε.» µε το ποσό των ,00 µε τον συµψηφισµό ισόποσου τµήµατος απαίτησης της. Τα διαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία της εταιρείας µε έχουν ως εξής: ΟΜΙΛΟΥ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ /12/2009 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΣ 31/12/2010 ΕΜΦΑΣΙΣ ΕΚ ΟΤΙΚΗ Α.Ε. 0,00% 0,00 ( ,56) ,56 ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. 2,68% ,40 ( ,65) ,05 Μερίδια Αµοιβαίου Κεφαλαίου EUROBANK S.A ,84 (82.653,60) ,44 Γ. ΡΑΓΟΥΝΗΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. 0,00% 0,00 ( ,37) ,37 ΕΨΙΛΟΝ ΤΕΛΕΚΟΜ Α.Ε. 16% 9.391,05 0, ,05 ΑΠΑΞΙΩΣΗ (ΕΨΙΛΟΝ ΤΕΛΕΚΟΜ Α.Ε.-Γ. ΡΑΓΟΥΝΗΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.) (9.391,05) ,37 ( ,42) ΣΥΝΟΛΟ ,24 ( ,81) ,05 Στις 1 Οκτωβρίου 2010 η Εταιρεία προέβη σε διάθεση των συµµετοχών της στις εταιρείες α) «ΕΜΦΑΣΙΣ ΕΚ ΟΤΙΚΗ Α.Ε.» (ποσοστό συµµετοχής 9,38%) έναντι ποσού ,75 και β) «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΓΟΥΝΗΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» (ποσοστό συµµετοχής 4,92%) έναντι ποσού 1.000, Ακίνητα της εταιρείας Τα οικόπεδα και τα κτίρια κατά την 31/12/2010 αποτιµήθηκαν στην εύλογη αξία τους, βάση της αποτίµησης που πραγµατοποιήθηκε το 2008 από ανεξάρτητο εκτιµητή µε τη µέθοδο του «Υπολειµµατικού κόστους αντικατάστασης». Οικόπεδο 3.221,57 τ.µ. στην οδό Μίνωος 10-16, Αθήνα επί του οποίου στεγάζεται κτίριο γραφείων ,41 τ.µ.. Η αξία του οικοπέδου ανέρχεται σε ,00 ευρώ και του κτιρίου σε ,00 ευρώ. Οικόπεδο εκτάσεως ,64 τ.µ. αξίας ,00 ευρώ στο Κορωπί Αττικής 19 ο χιλ. Λ. Μαρκοπούλου επί του οποίου στεγάζονται δύο κτίρια πιεστηρίων συνολικού εµβαδού ,18 τ.µ. αξίας ,00 ευρώ. Επί του ιδίου οικοπέδου στεγάζεται κτίριο ειδικής κατασκευής το οποίο αποπερατώθηκε µετά το τέλος του 2006 και εκµισθώνεται στη συγγενή εταιρεία PLANATECH AE Ναυπηγικού Σχεδιασµού. Επειδή το εν λόγω ακίνητο είναι 12

14 ειδική κατασκευή και δεν είναι δυνατή η αξιόπιστη εκτίµηση της εύλογης αξίας του σε συνεχή βάση, απεικονίζεται µε τη µέθοδο του κόστους του ΛΠ 16, µε µηδενική υπολειµµατική αξία (παραγρ.53 ΛΠ 40). Το κόστος κτήσεως του κτιρίου αυτού µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις ανέρχεται σε ,91 ευρώ. Την 31/12/2010 υφίστανται εµπράγµατα βάρη ύψους ,00 επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας, για εξασφάλιση οµολογιακών δανείων το ύψος των οποίων στις 31/12/2010 ανέρχονταν στο ποσό των , Σηµαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσεως µέχρι την ηµεροµηνία έγκρισης της Έκθεσης του.σ. Από την ηµεροµηνία κλεισίµατος του Ισολογισµού µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης, δεν συνέβησαν άλλα σηµαντικά γεγονότα, που να επηρεάζουν τα κονδύλια του Ισολογισµού, την τρέχουσα χρηµατοοικονοµική θέση και την συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας. 11. Προτεινόµενη διανοµή των κερδών της χρήσεως Λόγω των ζηµιογόνων αποτελεσµάτων της Εταιρείας δεν τίθεται θέµα διανοµής µερίσµατος για την χρήση Συναλλαγές και υπόλοιπα µε συνδεδεµένα µέρη (άρθρ. 3 απόφαση 1/434/ ) ΟΙ σηµαντικότερες συναλλαγές της Εταιρείας µε συνδεδεµένα µε αυτή πρόσωπα κατά την έννοια του.λ.π. 24 καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας την 31/12/2010 που έχουν προκύψει από συναλλαγές της µε τα συνδεδεµένα µε αυτήν µέρη (κατά την έννοια του άρθρου 42 ε του Κ. Ν. 2190/1920), έχουν ως εξής: 13

15 1/1/- 31/12/2010 ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2010 Α. ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΦΩΤΟΕΚ ΟΤΙΚΗ A.E , , , ,44 0,00 ΕΨΙΛΟΝ ΝΕΤ ΑΕΒΕ 1.561,53 62,25 191,71 0,00 PLANATECH ΑΕ , ,69 58, ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Β. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε ,80 0, ,32 0,00 MEDIATEL ΑΕ , , ,50 0,00 ΑΡΓΟΣ Α.Ε , , ,62 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,82 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Σε σχέση µε τις παραπάνω συναλλαγές σηµειώνονται τα ακόλουθα: Η εταιρεία έως την έχει δώσει εγγυήσεις συνολικού ύψους ,00 ευρώ υπέρ της PLANATECH ΑΕ για χρηµατοδοτήσεις της τελευταίας από Τράπεζες. Κατά την 31/12/2010, το υπόλοιπο των δανειακών υποχρεώσεων της PLANATECH προς τις τράπεζες ανερχόταν στο ποσό των ,11. Η εταιρεία έχει υπογράψει ιδιωτικό συµφωνητικό µε την θυγατρική ΦΩΤΟΕΚ ΟΤΙΚΗ Α.Ε. στην οποία έχει αναθέσει όλες τις προεκτυπωτικές εργασίες για το σύνολο των εντύπων της. Το ποσό των αγορών που εµφανίζεται στον παραπάνω πίνακα αφορά τις αµοιβές για τις εργασίες αυτές. Οι αγορές από την συγγενή εταιρεία ΑΡΓΟΣ Α.Ε. αφορούν την ποσοστιαία αµοιβή για τη διανοµή των εντύπων της Εταιρείας και οι πωλήσεις προς αυτήν αφορούν δηµοσιεύσεις της ΑΡΓΟΣ στα έντυπα της εταιρείας. Οι πωλήσεις προς τη συγγενή εταιρεία ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ Α.Ε. αφορούν κυρίως τις εργασίες εκτύπωσης των φύλλων της εν λόγω εφηµερίδας στο Κορωπί, για τις οποίες έχει υπογραφεί ιδιωτικό συµφωνητικό εκτύπωσης. Η εταιρεία έχει υπογράψει ιδιωτικά συµφωνητικά µε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες για την παροχή λογιστικών και µηχανογραφικών υπηρεσιών (ΦΩΤΟΕΚ ΟΤΙΚΗ ΑΕ, MEDIATEL AE, καθώς και µισθωτήρια συµβόλαια µε τη ιδιότητα του εκµισθωτή ( PLANATECH AE, MEDIATEL AE, ΕΨΙΛΟΝ ΝΕΤ ΑΕΒΕ) Οι αµοιβές Μελών ιοίκησης, οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις από και προς ιευθυντικά Στελέχη και Μέλη ιοίκησης της εταιρείας και του Οµίλου έχουν ως ακολούθως: 14

16 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 01/01-31/12/ /01-31/12/ /01-31/12/ /01-31/12/2009 Αµοιβές ιευθυντών , , , ,34 Αµοιβές εκτελεστικών & µη εκτελεστικών µελών.σ. για την ιδιότητά τους ως στελέχη της εταιρείας , , , ,97 Αµοιβές εκτελεστικών & µη εκτελεστικών µελών.σ. για την ιδιότητά τους ως µέλη , , , ,09 Αµοιβές ανεξάρτητων µη εκτελεστικών µελών.σ , , , ,01 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,41 ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2010 ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2009 ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2010 ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2009 Υποχρεώσεις προς µέλη.σ. και ιευθυντές , ,39 0,00 0,00 Απαιτήσεις από µέλη.σ. και ιευθυντές , ,32 0,00 0,00 Εκτός των ανωτέρω δεν υπάρχουν άλλες συναλλαγές µεταξύ της εταιρείας και των συνδεδεµένων προσώπων που να επηρέασαν ουσιαστικά την χρηµατοοικονοµική θέση ή τις επιδόσεις της επιχείρησης, ούτε υπήρξαν σηµαντικές µεταβολές των συναλλαγών αυτών συγκριτικά µε την ετήσια έκθεση της , στα ποσά, τα υπόλοιπα και την φύση των συναλλαγών αυτών. 13. Πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 7 του Ν. 3556/2007 (α) ιάρθρωση µετοχικού κεφαλαίου Την 31 η εκεµβρίου 2010 το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχονταν σε ,00 και διαιρείτο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,50 για κάθε µετοχή. Με βάση το µετοχολόγιο της 31 ης εκεµβρίου 2010, η µετοχική σύνθεση της εταιρείας ήταν η εξής: Μέτοχοι Aριθµός Μετοχών Ποσοστό (%) Μαριάνθη Χρ.Τεγοπούλου ,675 Ελένη Χρ. Τεγοπούλου ,674 ΝΕΠ Εκδόσεις Α.Ε ,532 BNP PARIBAS (SUISSE) SA ,666 Επενδυτικό Κοινό ,459 Σύνολο ,00 Το σύνολο των µετοχών της εταιρείας είναι κοινές ονοµαστικές και αδιαίρετες και δεν υπάρχουν ειδικές κατηγορίες µετοχών. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που συνοδεύουν τις µετοχές είναι αυτά που προβλέπονται από τον Κ.Ν. 2190/1920. Περαιτέρω στοιχεία και διευκρινίσεις περιέχονται κατωτέρω στην Επεξηγηµατική Έκθεση (παρ. 14). 15

17 (β) Περιορισµοί στη µεταβίβαση µετοχών της Εταιρείας Η µεταβίβαση των µετοχών της εταιρείας είναι ελεύθερη και διενεργείται σύµφωνα µε το άρθρο 8β 2 του Κ.Ν 2190/1920. Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.3016/2002, όπως ισχύει, τα ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας δεν µπορούν, µεταξύ άλλων, να κατέχουν µετοχές της σε ποσοστό πάνω από 0,5% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Περαιτέρω στοιχεία και διευκρινίσεις περιέχονται κατωτέρω στην Επεξηγηµατική Έκθεση (παρ. 14). (γ) Σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές κατά την έννοια των διατάξεων του Π.. 51/1992. εν υπάρχουν άλλοι µέτοχοι, εκτός αυτών που αναφέρονται ανωτέρω στην ενότητα (α), που να κατέχουν άµεσα ή έµµεσα ποσοστό ανώτερο του 5% του µετοχικού κεφαλαίου της «Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» και τους οποίους να γνωρίζει η εταιρεία. Η εταιρεία µας συµµετέχει σε άλλες εταιρείες που αναφέρονται στην παράγραφο 8 της παρούσας έκθεσης. (δ) Κάτοχοι µετοχών που παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου. εν υπάρχουν µετοχές της εταιρείας που να παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου (ε) Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου Προθεσµίες άσκησης σχετικών δικαιωµάτων εν υφίστανται περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου. Περαιτέρω στοιχεία για τα ισχύοντα, σχετικά µε τη λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, περιέχονται κατωτέρω στην Επεξηγηµατική Έκθεση (παρ. 14). (στ) Συµφωνίες µετόχων για περιορισµούς στη µεταβίβαση µετοχών ή στην άσκηση δικαιωµάτων ψήφου. εν υπάρχουν συµφωνίες µετόχων για περιορισµούς στη µεταβίβαση µετοχών ή στην άσκηση δικαιωµάτων ψήφου που να είναι γνωστές στην εταιρεία. (ζ) Κανόνες διορισµού / αντικατάστασης µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και τροποποίησης του καταστατικού εφόσον διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα στον Κ.Ν 2190/1920. εν υπάρχει διαφοροποίηση σε σχέση µε τις προβλέψεις του Κ.Ν.2190/1920. Περαιτέρω στοιχεία και διευκρινίσεις περιέχονται κατωτέρω στην Επεξηγηµατική Έκθεση (παρ. 14). 16

18 (η) Αρµοδιότητα του ιοικητικού Συµβουλίου για έκδοση νέων µετοχών /αγορά ιδίων µετοχών σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920. εν υπάρχει στο καταστατικό της εταιρείας ειδική ρύθµιση για το παραπάνω θέµα, οπότε εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920. (θ) Σηµαντικές συµφωνίες της Εταιρείας που ισχύουν/ τροποποιούνται /λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της εταιρείας κατόπιν δηµόσιας πρότασης. εν υπάρχουν σηµαντικές συµφωνίες που να εµπίπτουν στην παραπάνω περίπτωση. (ι) Συµφωνίες αποζηµίωσης µελών του ιοικητικού Συµβουλίου ή προσωπικού σε περίπτωση παραίτησης/απόλυσης χωρίς βάσιµο λόγο ή τερµατισµού θητείας/ απασχόλησης λόγω δηµόσιας πρότασης. εν υπάρχει καµία συµφωνία για αποζηµίωση µελών του ιοικητικού Συµβουλίου για κανέναν από τους παραπάνω λόγους. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύµβασης εργασίας του υπαλλήλου από µέρους της εταιρείας για οποιονδήποτε λόγο η εταιρεία θα του καταβάλλει την νόµιµη αποζηµίωση. 14. Επεξηγηµατική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων σχετικά µε τις παρεχόµενες πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 7 του Ν. 3556/2007 Σχετικά µε τις αναλυτικές πληροφορίες που αναφέρονται σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 7 του Ν. 3556/2007 κρίνεται σκόπιµο να τεθούν υπ όψιν της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, που συγκαλείται για τη χρήση 2009 και οι ακόλουθες επιµέρους επεξηγήσεις στην ανωτέρω παράγραφο 13. (α) ιάρθρωση µετοχικού κεφαλαίου Η µετοχική σύνθεση, που αναφέρεται στην ανωτέρω παράγραφο 13(α) την , ηµεροµηνία σύνταξης της έκθεσης διαχειρίσεως έχει ως εξής: Μέτοχοι Aριθµός Μετοχών Ποσοστό (%) Μαριάνθη Χρ.Τεγοπούλου ,675 Ελένη Χρ. Τεγοπούλου ,674 ΝΕΠ Εκδόσεις Α.Ε ,532 BNP PARIBAS (SUISSE) SA ,666 Επενδυτικό Κοινό ,459 Σύνολο ,00 17

19 Τα κύρια δικαιώµατα και υποχρεώσεις που απορρέουν από την µετοχή, σύµφωνα µε το καταστατικό της εταιρείας και τον Ν.2190/1920, έχουν ως εξής: 1. Κάθε µέτοχος παριστάµενος είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου στη Γενική Συνέλευση δικαιούται µίας ψήφου για κάθε µετοχή του, άρθρο 31 1 του καταστατικού. 2. Κάθε µετοχή παρέχει δικαίωµα στη διανοµή των κερδών της εταιρείας και στο προϊόν εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας, κατά το λόγο του καταβεβληµένου κεφαλαίου της µετοχής προς το συνολικό καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο. 3. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του µετοχικού κεφαλαίου οι παλαιοί µέτοχοι έχουν αποκλειστικό αναλογικό δικαίωµα προτίµησης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 5 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, (άρθρο 6 του καταστατικού). 4. Κατόπιν αιτήσεως µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, (α) το ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων, (β) το ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των µετόχων τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν στα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου, τους ιευθυντές ή υπαλλήλους της καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε, από οποιαδήποτε αιτία, υπάρχουσα σύµβαση της εταιρείας µε αυτούς και να παρέχει τις αιτούµενες συγκεκριµένες πληροφορίες περί των υποθέσεων της εταιρείας στο µέτρο που είναι χρήσιµες για την πραγµατική εκτίµηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. Επίσης µέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου µπορούν να ζητήσουν κατά τις διατάξεις του άρθρου 726 και επόµενα του Κώδικα Πολιτικής ικονοµίας από το αρµόδιο δικαστήριο τον διορισµό ενός ή περισσοτέρων ελεγκτών. 5. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου δύνανται να ζητήσουν από το αρµόδιο δικαστήριο Αθηνών έλεγχο της εταιρείας εφ όσον καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση (άρθρο 35 του καταστατικού). 6. Στις ανωτέρω περιπτώσεις 4 και 5 οι αιτούντες µέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειµένες τις µετοχές τους που τους παρέχουν τα ανωτέρω δικαιώµατα για τα χρονικά διαστήµατα που ορίζει ο Κ.Ν. 2190/ Οι µέτοχοι για να ασκήσουν τα δικαιώµατά τους παραστάσεως και ψήφου στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να τηρούν κατατεθειµένες τις µετοχές τους. 18

20 8. Η ευθύνη των µετόχων περιορίζεται στην εισφορά τους, δηλαδή στο ονοµαστικό κεφάλαιο των µετοχών. 9. (β) Περιορισµοί στη µεταβίβαση µετοχών της εταιρείας εν υφίσταται κανένας περιορισµός στη µεταβίβαση των µετοχών, σύµφωνα µε το καταστατικό της εταιρείας, εκτός αυτών που προβλέπονται από τον Κ.Ν. 2190/1920 και τους νόµους που διέπουν την λειτουργία του Χρηµατιστηρίου Αθηνών που διαπραγµατεύονται οι µετοχές της εταιρείας. (ε) Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου Προθεσµίες άσκησης σχετικών δικαιωµάτων. 1. Σύµφωνα µε το καταστατικό της εταιρείας (άρθρο 31 1) η κυριότητα µιας µετοχής δίνει δικαίωµα σε µία ψήφο και οι ψήφοι αυξάνονται κατά τον λόγο µίας ψήφου ανά µετοχή. 2. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης (άρθρο 25 1 και 2) όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή, µέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέµπτο (1/5) του µετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι µέσα σε είκοσι (20) µέρες από την ηµεροµηνία της συνεδρίασης που µαταιώθηκε αφού προσκληθεί πριν από δέκα (10) το λιγότερο µέρες, άρθρο 24 3, του καταστατικού, και βρίσκεται σε απαρτία κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και αποφασίζει έγκυρα για τα θέµατα της αρχικής ηµερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το ποσοστό του καταβεβληµένου κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης µε την ως άνω συνήθη απαρτία λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή, άρθρο 27 1 του καταστατικού. Εξαιρετικά, άρθρο 26 του καταστατικού, προκειµένου η Γενική Συνέλευση να αποφασίσει για µεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, για µεταβολή του αντικειµένου της επιχείρησής της, για αύξηση των υποχρεώσεων των µετόχων, για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου ή µείωση αυτού, την έκδοση οµολογιακού δανείου σύµφωνα µε τα άρθρα 3α και 3β του Κ.Ν. 2190/1922 και το άρθρο 22 παρ. στ. του παρόντος, την µεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, τη παράταση της διάρκειας, τη διάσπαση, τη µετατροπή, την αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας όπως και για την κατ εξαίρεση διάθεση του υπολοίπου των κερδών της εταιρείας, άρθρο 39 2γ του καταστατικού, η Συνέλευση ευρίσκεται σε 19

21 απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή µέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβληµένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σε άλλη ηµέρα προσδιοριζόµενη από το ιοικητικό Συµβούλιο εντός είκοσι (20) ηµερών από την χρονολογία της µαταιωθείσας συνεδρίασης δηµοσιευοµένης της σχετικής αναγγελίας σύµφωνα µε το άρθρο 24 του καταστατικού, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεµάτων της αρχικής ηµερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ αυτήν το ήµισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβληµένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν ούτε η απαρτία αυτή επιτευχθεί η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται κατά τα ανωτέρω, πάλι τηρουµένης της ίδιας διαδικασίας όπως αµέσως πιο πάνω, και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα και αποφασίζει για τα θέµατα της αρχικής ηµερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για τις οποίες απαιτείται η ως άνω εξαιρετική απαρτία λαµβάνονται µε πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή (άρθρο 27 2 του καταστατικού). 3. Σύµφωνα µε το καταστατικό της εταιρείας, άρθρο 30, 1, ο µέτοχος για να έχει δικαίωµα παραστάσεως και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, υποχρεούται να καταθέσει πέντε (5), τουλάχιστον, ηµέρες πριν την ορισθείσα για την σύγκληση της Συνέλευσης τις µετοχές του ή τους προσωρινούς τίτλους στο ταµείο της εταιρείας ή στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα έναντι αποδείξεως που θα καταθέσει και αυτή στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον µέρες πριν τη συνεδρίαση (άρθρο 30 2 του καταστατικού. Μέσα στην ίδια πενθήµερη προθεσµία, πρέπει να κατατίθενται στο κατάστηµα της εταιρείας και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπείας. Μόλις κατατεθούν τα ανωτέρω έγγραφα, παραδίδεται στον µέτοχο ή τον αντιπρόσωπό του απόδειξη που χρησιµεύει ως εισιτήριο για τη Συνέλευση. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εµφανή θέση στα γραφεία της εταιρείας πίνακας αυτών που έχουν δικαίωµα ψήφου µε ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους και του αριθµού των µετοχών τους και των ψήφων του καθενός από αυτούς και των διευθύνσεων των µετόχων και των αντιπροσώπων αυτών. Κάθε ένσταση κατά του πίνακα προτείνεται µε ποινή απαράδεκτου,κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν η Γενική Συνέλευση εισέλθει στην ηµερήσια διάταξη. Η Γενική Συνέλευση πριν εισέλθει στην ηµερήσια διάταξη, µπορεί να επιτρέψει τη συµµετοχή στις συνεδριάσεις αυτής και σε µετόχους ή αντιπροσώπους µετόχων που δεν κατέθεσαν εµπρόθεσµα τους τίτλους ή τις εξουσιοδοτήσεις τους. 20

22 (ζ) Κανόνες διορισµού / αντικατάστασης µελών ιοικητικού Συµβουλίου και τροποποίησης καταστατικού εφόσον διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα στον Κ.Ν.2190/ Το ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) µέλη τα οποία εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων (άρθρο 12 1 του καταστατικού. Η διάρκεια της θητείας του ιοικητικού Συµβουλίου είναι πέντε (5) χρόνια και παρατείνεται αυτόµατα µέχρι την πρώτη µετά τη λήξη της θητείας του Τακτική Γενική Συνέλευση που θα προβεί στην εκλογή του νέου ιοικητικού Συµβουλίου για την επόµενη πενταετία αλλά µη δυναµένη να υπερβεί συνολικά την εξαετία. Οι εξερχόµενοι Σύµβουλοι µπορούν να επανεκλεγούν. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο έκπτωσης χηρεύσει θέση Συµβούλου, οι αποµείναντες σύµβουλοι εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, (άρθρο 13 του καταστατικού) εκλέγουν αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του αναπληρούµενου Συµβούλου, αν η αντικατάσταση δεν είναι εφικτή από αναπληρωµατικά µέλη που τυχόν έχουν εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση. Η απόφαση αυτή του ιοικητικού Συµβουλίου δηµοσιοποιείται (άρθρο 7β του Κ.Ν. 2190/1920) και ανακοινώνεται στην επόµενη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας. Σε περίπτωση που ο αριθµός των µελών µετά την έλευση των προαναφερόµενων περιστατικών υπερβαίνει το ήµισυ των µέχρι τότε µελών και είναι τουλάχιστον τρία, µπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων µελών. Οι Σύµβουλοι εκλέγουν µεταξύ των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και ένα (1) ιευθύνοντα Σύµβουλο (άρθρο 15 1 του καταστατικού). Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος, και τον τελευταίο στις ίδιες περιπτώσεις αντικαθιστά ο ιευθύνων Σύµβουλος. Επιτρέπεται η σύµπτωση στο ίδιο πρόσωπο της ιδιότητος του Προέδρου ή Αντιπροέδρου και του ιευθύνοντος Συµβούλου. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο ιευθύνων Σύµβουλος µπορούν να εκλεγούν και πάλι χωρίς κανένα περιορισµό. 2. Σύµφωνα µε το άρθρο 22 του καταστατικού η Γενική Συνέλευση είναι η µόνη αρµοδία να αποφασίζει περί τροποποιήσεων του καταστατικού µε τη συνήθη απαρτία σύµφωνα µε όσα προβλέπονται από τον Κ.Ν. 2190/1920 (άρθρο 25 1 του καταστατικού). 15. ήλωση Εταιρικής ιακυβέρνησης σύµφωνα µε τον Ν.3873/

23 α. ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1. Γενικά Ο όρος «εταιρική διακυβέρνηση» περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο οι εταιρείες διοικούνται και ελέγχονται. Η εταιρική διακυβέρνηση αρθρώνεται ως ένα σύστηµα σχέσεων ανάµεσα στη ιοίκηση της εταιρείας, το ιοικητικό Συµβούλιο ( Σ), τους µετόχους της και άλλα ενδιαφερόµενα µέρη, συνιστά τη δοµή µέσω της οποίας προσεγγίζονται και τίθενται οι στόχοι της εταιρείας, εντοπίζονται οι βασικοί κίνδυνοι που αυτή αντιµετωπίζει κατά τη λειτουργία της, προσδιορίζονται τα µέσα επίτευξης των εταιρικών στόχων, οργανώνεται το σύστηµα διαχείρισης κινδύνων και καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση της απόδοσης της ιοίκησης κατά τη διαδικασία εφαρµογής των παραπάνω. Η εταιρική διακυβέρνηση συµβάλλει στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, όσον αφορά αφενός στην αποτελεσµατικότητα της εσωτερικής οργάνωσης και αφετέρου στο χαµηλότερο κόστος κεφαλαίου. Τέλος, η αυξηµένη διαφάνεια που προάγει η εταιρική διακυβέρνηση έχει ως αποτέλεσµα τη βελτίωση της διαφάνειας στο σύνολο της οικονοµικής δραστηριότητας των ιδιωτικών επιχειρήσεων, αλλά και των δηµόσιων οργανισµών και θεσµών. 2. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως µέσω της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόµος 3016/20022, που επιβάλλει τη συµµετοχή µη εκτελεστικών και ανεξάρτητων µη εκτελεστικών µελών στα Σ των ελληνικών εισηγµένων εταιρειών, τη θέσπιση και τη λειτουργία µονάδας εσωτερικού ελέγχου και την υιοθέτηση εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας. Επιπλέον, ένα πλήθος άλλων νοµοθετικών πράξεων ενσωµάτωσαν στο ελληνικό νοµοθετικό πλαίσιο τις ευρωπαϊκές οδηγίες εταιρικού δικαίου, δηµιουργώντας νέους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ο Νόµος 3693/20083, που επιβάλλει τη σύσταση επιτροπών ελέγχου, καθώς και σηµαντικές υποχρεώσεις γνωστοποίησης, όσον αφορά στο ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη διακυβέρνηση µιας εταιρείας και ο Νόµος 3884/2010, που αφορά σε δικαιώµατα των µετόχων και πρόσθετες εταιρικές υποχρεώσεις γνωστοποιήσεων προς τους µετόχους στο πλαίσιο της προετοιµασίας της Γενικής τους Συνέλευσης. Επίσης ο πρόσφατος Νόµος 3873/2010, που ενσωµάτωσε στην ελληνική έννοµη τάξη την Οδηγία 2006/46/EC4 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λειτουργεί ως υπενθύµιση της ανάγκης θέσπισης του Κώδικα και αποτελεί «θεµέλιο λίθο» του. Τέλος, στην Ελλάδα, όπως εξάλλου και στις περισσότερες άλλες χώρες, ο Νόµος περί ανωνύµων εταιρειών (Ν. 2190/19205, τον οποίον τροποποιούν πολλές από τις παραπάνω διατάξεις νόµων κοινοτικής έµπνευσης) περιλαµβάνει τους βασικούς κανόνες διακυβέρνησής τους. Η Εταιρεία µας συµµορφώνεται πλήρως µε τις επιταγές και τις ρυθµίσεις των κατά τα ανωτέρω αναφεροµένων νοµοθετικών κειµένων (ιδίως κ.ν. 2190/1920, 3016/2002 και 3693/2008), οι οποίες 22

24 αποτελούν και το ελάχιστο περιεχόµενο οιουδήποτε Κώδικα Εταιρικής διακυβέρνησης και συνιστούν (οι εν λόγω διατάξεις) έναν άτυπο τέτοιο Κώδικα. Η Εταιρεία µας µε σκοπό την πλήρη συµµόρφωση της µε τις επιταγές του Ν. 3873/210, αποφάσισε να εφαρµόσει τον ευρέως αποδεκτό Κώδικα Εταιρικής διακυβέρνησης που διαµορφώθηκε από τον Σύνδεσµο Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (Σ.Ε.Β.) (διαθέσιµο στο ο οποίος είναι ο µοναδικός γενικά αποδεκτός µέχρι τώρα. Η Εταιρεία µας σύµφωνα µε τον συγκεκριµένο κώδικα ανήκει στις εταιρείες «µικρότερου µεγέθους» και συµµορφώνεται µε τις γενικές αρχές του. Όσον αφορά τις ειδικές πρακτικές του κώδικα, µε εξαίρεση τις ειδικές πρακτικές που παρατίθενται στο παράρτηµα Ι του κώδικα, για τις οποίες παρέλκει η υποχρέωση περί εξήγησης µη συµµόρφωσής τους (εκτός της ειδικής πρακτικής B.I (1.4) «Η επιτροπή ελέγχου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τριµελής») µε την οποία η εταιρία συµµορφώνεται, υφίστανται ορισµένες αποκλίσεις συµπεριλαµβανοµένης και της περίπτωσης µη εφαρµογής, για τις οποίες ακολουθεί σύντοµη ανάλυση και επεξήγηση των λόγων που δικαιολογούν αυτές. Οι συγκεκριµένες αποκλίσεις αναφέρονται στην αµέσως επόµενη ενότητα. β.αποκλισεισ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩ ΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΥΤΩΝ βα.μέρος Α Το.Σ. και τα µέλη του 1. Ρόλος και αρµοδιότητες του.σ. Το ιοικητικό Συµβούλιο δεν έχει προβεί στην σύσταση ξεχωριστής επιτροπής που να προΐσταται στην διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για εκλογή στο ιοικητικό Συµβούλιο και να προετοιµάζει προτάσεις προς το ιοικητικό Συµβούλιο όσον αφορά τις αµοιβές των εκτελεστικών µελών και των βασικών ανωτάτων στελεχών δεδοµένου ότι η πολιτική της εταιρείας σε σχέση µε τις αµοιβές αυτές είναι σταθερή και διαµορφωµένη. 2. Μέγεθος και σύνθεση του.σ. Το ιοικητικό Συµβούλιο, µετά από εκ νέου ανασυγκρότηση σε σώµα στις 10/2/2011 λόγω παραιτήσεως µελών αποτελείται από πέντε (5) µέλη, εκ των οποίων ένα (1) είναι εκτελεστικό, δύο (2) µη εκτελεστικά και δύο (2) ανεξάρτητα µη εκτελεστικά. Σύµφωνα µε το καταστατικό της εταιρείας, ο αριθµός των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να είναι από πέντε (5) έως εννέα (9). 23

25 3. Ρόλος και απαιτούµενες ιδιότητες του Προέδρου του.σ. Επειδή οι τα καθήκοντα του Προέδρου και του ιευθύνοντος Συµβούλου, ασκούνται από την κυρία Μαριάνθης Τεγοπούλου, το ιοικητικό Συµβούλιο έχει διορίσει ως ανεξάρτητη Αντιπρόεδρο, την κυρία Ελένη Τεγοπούλου. 4. Καθήκοντα και συµπεριφορά των µελών του.σ. Το ιοικητικό Συµβούλιο, πέραν αυτών που προβλέπονται από τον Κ.Ν. 2190/20 και ν. 3016/2002, δεν έχει υιοθετήσει ως µέρος του εσωτερικού κανονισµού της εταιρείας πολιτικές διαχείρισης συγκρούσεων συµφερόντων ανάµεσα στα µέλη του.σ. και στην εταιρεία. εν υφίσταται υποχρέωση αναλυτικής γνωστοποίησης τυχόν επαγγελµατικών δεσµεύσεων των µελών του.σ.(συµπεριλαµβανοµένων και σηµαντικών ή εκτελεστικών δεσµεύσεων σε εταιρείες και µη κερδοσκοπικά ιδρύµατα) πριν από το διορισµό τους στο.σ. 5. Ανάδειξη υποψήφιων µελών του.σ. Σύµφωνα µε το Καταστατικό της εταιρείας, η διάρκεια της θητείας των συµβούλων είναι πενταετής, παρατεινόµενη µέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση της εγκρίνουσας τις Οικονοµικές Καταστάσεις του πέµπτου έτους, αλλά µη δυνάµενη πάντως να υπερβεί συνολικά την εξαετία. εν υφίσταται επιτροπή ανάδειξης υποψηφιοτήτων για το ιοικητικό Συµβούλιο καθώς λόγω της δοµής και λειτουργίας της εταιρείας η συγκεκριµένη επιτροπή δεν αξιολογείται ως απαραίτητη κατά την παρούσα χρονική στιγµή. 6. Λειτουργία του.σ. εν υφίσταται συγκεκριµένος κανονισµός λειτουργίας του ιοικητικού Συµβουλίου καθώς οι διατάξεις του καταστατικού της εταιρεία αξιολογούνται ως επαρκής για την οργάνωση και λειτουργία του. Το.Σ. στην αρχή κάθε ηµερολογιακού έτους δεν υιοθετεί ηµερολόγιο συνεδριάσεων και 12µηνο πρόγραµµα δράσης το οποίο δύναται να αναθεωρείται ανάλογα µε τις ανάγκες της εταιρείας καθώς όλα τα µέλη του είναι κάτοικοι νοµού Αττικής και είναι ευχερής η σύγκληση και συνεδρίαση του.σ., όταν το επιβάλλουν οι ανάγκες τις εταιρείας ή ο νόµος, χωρίς την ύπαρξη προκαθορισµένου προγράµµατος δράσης. Το.Σ. δεν υποστηρίζεται από ικανό, εξειδικευµένο και έµπειρο εταιρικό γραµµατέα κατά την άσκηση του έργου του, καθώς υπάρχει η τεχνολογική υποδοµή για την πιστή καταγραφή και 24

26 αποτύπωση των συνεδριάσεων του.σ και επιπλέον η ύπαρξη ενός επιπλέον ανωτάτου υπαλλήλου θα επέφερε δυσανάλογο κόστος στην εταιρεία. Η Πρόεδρος δεν έχει σε τακτική βάση συναντήσεις µε τα µη εκτελεστικά µέλη, χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών µελών, για να συζητά την επίδοση και τις αµοιβές των τελευταίων, και άλλα σχετικά ζητήµατα καθώς οποιοδήποτε θέµα συζητείται παρουσία όλων των µελών. Επιπλέον, σηµειώνεται ότι, στην παρούσα σύνθεση του ιοικητικού Συµβουλίου, η Πρόεδρος είναι το µοναδικό εκτελεστικό µέλος. εν υφίσταται πρόβλεψη για την ύπαρξη προγραµµάτων εισαγωγικής ενηµέρωσης για τα νέα µέλη του.σ. αλλά και την διαρκή επαγγελµατική κατάρτιση και επιµόρφωση για τα υπόλοιπα µέλη δεδοµένου ότι προτείνονται προς εκλογή ως µέλη του.σ. πρόσωπα που διαθέτουν ικανή και αποδεδειγµένη εµπειρία στα της εταιρείας και διαθέτουν αποδεδειγµένα οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες. εν υφίσταται πάγια πρόβλεψη για παροχή επαρκών πόρων προς τις επιτροπές του.σ. για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους και για την πρόσληψη εξωτερικών συµβούλων στον βαθµό που χρειάζονται, καθώς οι σχετικοί πόροι εγκρίνονται ανά περίπτωση από την διοίκηση της εταιρείας, µε βάση τις εκάστοτε εταιρικές ανάγκες. 7. Αξιολόγηση του.σ. εν υπάρχει θεσµοθετηµένη διαδικασία µε σκοπό την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του.σ. και των επιτροπών του, ούτε αξιολογείται η επίδοση του Προέδρου του.σ. µε διαδικασία στην οποία προΐσταται ο ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος ή άλλο µη εκτελεστικό µέλος του.σ. επειδή η συγκεκριµένη διαδικασία δεν θεωρείται αναγκαία µε βάση την οργανωτική δοµή της εταιρείας. Τα τακτικά και µη εκτελεστικά µέλη δεν συνέρχονται χωρίς την παρουσία εκτελεστικών µελών, προκειµένου να αξιολογείται η επίδοση των εκτελεστικών µελών και να καθορίζονται οι αµοιβές τους. Το ιοικητικό Συµβούλιο δεν περιγράφει συνοπτικά στην ετήσια δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης τη διαδικασία αξιολόγησης του ιδίου, καθώς και των επιτροπών του καθώς δεν υφίστανται σχετικές διαδικασίες αξιολόγησης. ββ.μέρος Β Εσωτερικός έλεγχος 1. Σύστηµα εσωτερικού ελέγχου εν υφίσταται ειδικός και ιδιαίτερος κανονισµός λειτουργίας της επιτροπής ελέγχου, καθώς τα βασικά καθήκοντα και οι αρµοδιότητες της ως άνω επιτροπής προδιαγράφονται επαρκώς από τις κείµενες διατάξεις. 25

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00 Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. Επεξηγηµατική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά µε τις παρεχόµενες πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 11 α του Νόµου 3371/2005 για την χρήση 01.01.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 542. ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 542. ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 542 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε» και µε έδρα την Αθήνα. Στην Αθήνα σήµερα στις 28 Μαρτίου 2006, ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη

Διαβάστε περισσότερα

Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 (1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΣΕΛΙΔΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : «Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α Της έκτακτης συνεδριάσεως του ΔΣ της ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ Βιομηχανία Πλεκτικής Ν. Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη σήμερα 23 Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή συνήλθε σε έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013 Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι Tηλ. 210 6306000 - Fax 210 6306136 E-mail : mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία: «JANNEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «JANNEC Α.Ε.». Στο Αιγάλεω Αττικής σήµερα στις

Διαβάστε περισσότερα

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Πυλαία

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιαχείρισης. Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι,

Έκθεση ιαχείρισης. Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι, Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι, Έκθεση ιαχείρισης Επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της Αστήρ Παλάς Βουλιαγµένης ΑΞΕ για τη χρήση 2006 Υποβάλλουµε προς έγκριση τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, καταρτισµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2006 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ α) Ι ΡΥΣΗ ΑΕ [1] Στοιχεία ΑΕ Σελ. 3 [2] Ιδρυτική πράξη και καταστατικό ΑΕ Σελ. 5 [3] Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόµενο καταστατικού ΑΕ - Τροποποίηση αυτού Σελ. 6 [4] Eπωνυµία AE και

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920.

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέµπτη 30 Ιουλίου 2015 Μέγαρο Ιδρύµατος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αµαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόµενα 1. Θέµατα ηµερησίας διάταξης 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..315/29-12-1999) ΤΟΥ «ΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ» 1.ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της Oγδοης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «RADICAL COMMUNICATIONS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90)

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και την από 15.5.2014 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» 'Αρθρο 11 Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» 'Αρθρο 11 Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» 'Αρθρο 11 Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης 1. Η Γενική Συνέλευση προσκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την οριζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό της από 20-3-2014 συνεδριάσεως του ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑ ΩΝ Α.Ε.» Στους Σοφάδες Καρδίτσας σήµερα, την 20-3-2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 30η Απριλίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97.

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Τ.Ε.Α.Ε.Ε.Κ.Ε.) 2014 ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2013, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ Περιεχόµενα Μήνυµα του ιοικητικού Συµβουλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις 31 Μαρτίου 2006 Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2014 Β Εταιρική χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ / ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10016/06/Β/86/7 Ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης 2011 ( 1 η Ιανουαρίου 2011 31 ης Δεκεμβρίου 2011) ποσά σε

ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10016/06/Β/86/7 Ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης 2011 ( 1 η Ιανουαρίου 2011 31 ης Δεκεμβρίου 2011) ποσά σε Α.Β.Ε.Ε. ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΠΑΤΡΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT)

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΓΕΚΕ Α.Ε ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1932/06/Β/86/99 Ε ΡΑ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 43 ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

της εταιρείας ΕΨΙΛΟΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε.

της εταιρείας ΕΨΙΛΟΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΨΙΛΟΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) Οι συνηµµένες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΒΕΛΕΜΒΕΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012.

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΒΕΛΕΜΒΕΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012. 1 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΒΕΛΕΜΒΕΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012. Στο ΚΑΜΠΟ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ ΣΑΜΟΥ σήµερα την 10η Ιουνίου 2013 και ώρα 8:00

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εγκύκλιος αρ. 34 Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τις αποφάσεις 6/448/11.10.2007 και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα εγκύκλιο (εφεξής «Εγκύκλιος»), παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA TechnOL Flisvos Holding Ανώνυµη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Τουριστικών Λιµένων, Παροχής Υπηρεσιών, Εµπορίας και Αντιπροσωπειών Α.Μ.Α.Ε. 50045/01/Β/01/602 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06

«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06 «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ TAKTIKΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL:

ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL: ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Νο 268 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Σε Εκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >>

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >> Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «QWISE TECHNOLOGIES P.C >> ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9615/06/Β/86/41 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 121923260000 σε Α Επαναληπτική Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνέλευση παραβρέθηκαν οι κατωτέρω εταίροι της εταιρίας:

Στη Συνέλευση παραβρέθηκαν οι κατωτέρω εταίροι της εταιρίας: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των εταίρων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) με την επωνυμία: «ORACON ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - Ι.Κ.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ORACON».

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013 Της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "STUDIO ATA - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε." -------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 30 ης IOYNIOY 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (IFRS) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση «ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.)»

Διαβάστε περισσότερα

Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.

Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (IFRS) Οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Στην Κομοτηνή σήμερα την 30 του μήνα Απριλίου, ημέρα Τρίτη, του έτους 2013 και ώρα 11.00 συνήλθαν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 Ενημερώνονται οι κ.κ. μέτοχοι ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Στον Πειραιά σήμερα 13 η Μαΐου 2015, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 1ο Σύσταση - Επωνυµία της Εταιρίας

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 1ο Σύσταση - Επωνυµία της Εταιρίας ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 1ο Σύσταση - Επωνυµία της Εταιρίας Η αρχική επωνυµία της εταιρίας ήταν «DATA INFORMATION SYSTEMS- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ-Α.Ε».Με την από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009 Κυρίες και Κύριοι, Σας υποβάλλουμε για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. σε ενοποιημένη & ατομική βάση για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2008 Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1/1-31/12/2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 4 -Ετήσια Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας.

Η Εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 9 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (περίοδος από 1.1.2014 έως 31.12.2014) Προς την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Συνοπτικές Ενδιάµεσες

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα