Ευρωπαϊκή Ένωση Έγκριση

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ευρωπαϊκή Ένωση Έγκριση"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ^ &φ Ευρωπαϊκή Ένωση Έγκριση (Άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 273/2004) (Άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 111/2005) Κ Μ :... (Αριθμός έγκρισης) 1. Κάτοχος έγκρισης (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 2. Εκδίδουσα αρχή 1α. Συμπληρωματικές πληροφορίες 1β. Συμπληρωματικές πληροφορίες 3. Ισχύς Έναρξη: Λήξη: 4. Η έγκριση πρέπει να αναφ έρει τα εξής: Διαβαθμισμένη/ες ουσία/ες Κω δικός ΣΟ Πράξη Εγκαταστάσεις της επιχείρησης 5. Συμπληρωματικές πληροφορίες/συμπληρωματικοί όροι 6. Ημερομηνία Υπογραφή Σφραγίδα Όνομα

2 1. Η διάταξη του υποδείγματος δεν είναι δεσμευτική. 2. Οι αύξοντες αριθμοί και το κείμενο του υποδείγματος είναι δεσμευτικά. Η συμπλήρωση των θέσεων που εμφανίζονται με έντονα στοιχεία είναι υποχρεωτική. 3. Λεπτομέρειες σχετικά με τις θέσεις: Θέση 1 (κάτοχος της έγκρισης): μπορεί να προστεθεί το όνομα του αρμόδιου υπαλλήλου. Θέση 3 (διάρκεια ισχύος/λήξη): να διευκρινιστεί η ημερομηνία λήξης ισχύος ή αν οι κάτοχοι της έγκρισης υποχρεούνται να αποδεικνύουν σε τακτά διαστήματα, που δεν υπερβαίνουν τα τρία χρόνια, ότι εξακολουθούν να πληρούνται οι όροι υπό τους οποίους τους χορηγήθηκε η έγκριση. Θέση 4 (διαβαθμισμένες ουσίες): ονομασία της διαβαθμισμένης ουσίας, όπως αναφέρεται στο παράρτημα, ή, σε περίπτωση μείγματος ή φυσικού προϊόντος, η ονομασία του καθώς και η ονομασία τυχόν διαβαθμισμένων ουσιών που περιέχονται στο μείγμα ή στο φυσικό προϊόν, όπως αναφέρονται αυτές στο παράρτημα. Να αναφερθούν, ενδεχομένως, τα άλατα. Θέση 4 (κωδικός ΣΟ): εκτός από τον κωδικό ΣΟ, μπορεί να προστεθεί και ο αριθμός CAS. Θέση 4 (πράξη): να διευκρινιστεί αν πρόκειται για εισαγωγή, εξαγωγή και /ή δραστηριότητες μεσαζόντων. Στην περίπτωση των εισαγωγών, να αναφερθεί, ανάλογα με την περίπτωση, αν πρόκειται για αποθήκευση, επεξεργασία, μεταποίηση, χρησιμοποίηση, συνήθεις εργασίες και/ή θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία. Για τις πράξεις που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 273/2004, να προσδιοριστούν: αποθήκευση, παραγωγή, παρασκευή, μεταποίηση, εμπόριο, διανομή και/ή μεσιτεία. Θέση 4 (εγκαταστάσεις της επιχείρησης): στην περίπτωση δραστηριοτήτων μεσαζόντων, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 111/2005, δεν χρειάζεται να διευκρινιστούν οι εγκαταστάσεις της επιχείρησης. 4. Τα κράτη μέλη μπορούν να συμπεριλάβουν θέσεις για εθνικούς σκοπούς. Οι θέσεις αυτές λαμβάνουν αύξοντα αριθμό ακολουθούμενο από κεφαλαίο γράμμα (π.χ. 4Α). 5. Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στο παρόν έγγραφο, εφαρμόζει τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας, καθώς και με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Όταν η αρμόδια αρχή κράτους μέλους επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στο παρόν έγγραφο, εφαρμόζει τις εθνικές διατάξεις εφαρμογής της οδηγίας 95/46/ΕΚ. Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η παρακολούθηση του εμπορίου των πρόδρομων ουσιών των ναρκωτικών εντός της Ένωσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 273/2004 όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1258/2013, και μεταξύ της Ένωσης και των τρίτων χωρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 111/2005, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1259/2013. Υπεύθυνη για τον έλεγχο της επεξεργασίας των δεδομένων είναι η αρμόδια εθνική αρχή στην οποία έχει υποβληθεί το παρόν έγγραφο. Ο κατάλογος των αρμόδιων αρχών δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής: national_competent_authorities.pdf Σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 111/2005, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για την παρακολούθηση του εμπορίου προδρόμων ουσιών ναρκωτικών μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών, με την επιφύλαξη των εφαρμοστέων διατάξεων για την προστασία των δεδομένων στην Ένωση και για τον σκοπό του ελέγχου και της παρακολούθησης ορισμένων ουσιών που χρησιμοποιούνται συχνά για την παράνομη παρασκευή ναρκωτικών ή ψυχοτρόπων ουσιών, η Επιτροπή και οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορούν να ανταλλάσσουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο με τις αρμόδιες αρχές σε τρίτες χώρες. Το υποκείμενο δεδομένων έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία το αφορούν και θα υφίστανται επεξεργασία και, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, έχει δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής ή κλειδώματος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 ή τους εθνικούς νόμους με τους οποίους εφαρμόζεται η οδηγία 95/46/ΕΚ.

3 Όλες οι αιτήσεις για άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής ή κλειδώματος υποβάλλονται στις αρμόδιες αρχές στις οποίες υποβλήθηκε το παρόν έγγραφο, οι οποίες και τις επεξεργάζονται. Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι το άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 111/2005 και το άρθρο 1 3 β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 273/2004. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο δεν θα διατηρούνται περισσότερο απ ό,τι είναι αναγκαίο για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεγεί. Καταγγελίες, σε περίπτωση διαφορών, μπορούν να υποβάλλονται στην αρμόδια εθνική αρχή προστασίας δεδομένων. Τα στοιχεία επικοινωνίας των εθνικών αρχών προστασίας των δεδομένων είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης: ( htm #h 2-l) Σε περίπτωση που η καταγγελία αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρέπει να υποβάλλεται στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. (

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ^ ft Ευρωπαϊκή Ένωση Καταχώριση (Άρθρο 3 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 273/2004) (Άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 111/2005) Κ Μ :... (Αριθμός καταχώρισης) 1. Κάτοχος καταχώρισης (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 2. Εκδίδουσα αρχή 1α. Συμπληρωματικές πληροφορίες 1β. Συμπληρωματικές πληροφορίες 3. Ισχύς Έναρξη: Λήξη: 4. Η καταχώριση πρέπει να α ναφέρει τα εξή< Διαβαθμισμένη/ες ουσία/ες Κω δικός ΣΟ Πράξη Εγκαταστάσεις της επιχείρησης 5. Συμπληρωματικές πληροφορίες/συμπληρωματικοί όροι 6. Ημερομηνία Υπογραφή Σφραγίδα Όνομα

5 1. Η διάταξη του υποδείγματος δεν είναι δεσμευτική. 2. Οι αύξοντες αριθμοί και το κείμενο του υποδείγματος είναι δεσμευτικά. Η συμπλήρωση των θέσεων που εμφανίζονται με έντονα στοιχεία είναι υποχρεωτική. 3. Λεπτομέρειες σχετικά με τις θέσεις: Θέση 1 (κάτοχος της καταχώρισης): μπορεί να προστεθεί το όνομα του αρμόδιου υπαλλήλου. Θέση 3 (διάρκεια ισχύος/λήξη): να καθοριστεί η έναρξη και, κατά περίπτωση, η λήξη ισχύος. Θέση 4 (διαβαθμισμένες ουσίες): ονομασία της διαβαθμισμένης ουσίας, όπως αναφέρεται στο παράρτημα, ή, σε περίπτωση μείγματος ή φυσικού προϊόντος, η ονομασία του καθώς και η ονομασία τυχόν διαβαθμισμένων ουσιών που περιέχονται στο μείγμα ή στο φυσικό προϊόν, όπως αναφέρονται αυτές στο παράρτημα. Να αναφερθούν, ενδεχομένως, τα άλατα. Θέση 4 (κωδικός ΣΟ): εκτός από τον κωδικό ΣΟ, μπορεί να προστεθεί και ο αριθμός CAS. Θέση 4 (πράξη): να διευκρινιστεί αν πρόκειται για εισαγωγή, εξαγωγή και /ή δραστηριότητες μεσαζόντων. Στην περίπτωση των εισαγωγών, να αναφερθεί, ανάλογα με την περίπτωση, αν πρόκειται για αποθήκευση, επεξεργασία, μεταποίηση, χρησιμοποίηση, συνήθεις εργασίες και/ή θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία. Για τις πράξεις που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 273/2004, να προσδιοριστούν: αποθήκευση, παραγωγή, παρασκευή, μεταποίηση, εμπόριο, διανομή και /ή μεσιτεία. Θέση 4 (εγκαταστάσεις της επιχείρησης): στην περίπτωση δραστηριοτήτων μεσαζόντων, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 111 /200 5, δεν χρειάζεται να διευκρινιστούν οι εγκαταστάσεις της επιχείρησης. 4. Τα κράτη μέλη μπορούν να συμπεριλάβουν θέσεις για εθνικούς σκοπούς. Οι θέσεις αυτές λαμβάνουν αύξοντα αριθμό ακολουθούμενο από κεφαλαίο γράμμα (π.χ. 4Α). 5. Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στο παρόν έγγραφο, εφαρμόζει τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας, καθώς και με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Όταν η αρμόδια αρχή κράτους μέλους επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στο παρόν έγγραφο, εφαρμόζει τις εθνικές διατάξεις εφαρμογής της οδηγίας 95/46/ΕΚ. Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η παρακολούθηση του εμπορίου των πρόδρομων ουσιών των ναρκωτικών εντός της Ένωσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 273/2004 όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1258/2013, και μεταξύ της Ένωσης και των τρίτων χωρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 111/2005, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1259/2013. Υπεύθυνη για τον έλεγχο της επεξεργασίας των δεδομένων είναι η αρμόδια εθνική αρχή στην οποία έχει υποβληθεί το παρόν έγγραφο. Ο κατάλογος των αρμόδιων αρχών δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής: national_competent_authorities.pdf Σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 111/2005, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για την παρακολούθηση του εμπορίου προδρόμων ουσιών ναρκωτικών μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών, με την επιφύλαξη των εφαρμοστέων διατάξεων για την προστασία των δεδομένων στην Ένωση και για τον σκοπό του ελέγχου και της παρακολούθησης ορισμένων ουσιών που χρησιμοποιούνται συχνά για την παράνομη παρασκευή ναρκωτικών ή ψυχοτρόπων ουσιών, η Επιτροπή και οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορούν να ανταλλάσσουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο με τις αρμόδιες αρχές σε τρίτες χώρες.

6 Το υποκείμενο δεδομένων έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία το αφορούν και θα υφίστανται επεξεργασία και, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, έχει δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής ή κλειδώματος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 ή τους εθνικούς νόμους με τους οποίους εφαρμόζεται η οδηγία 95/46/ΕΚ. Όλες οι αιτήσεις για άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής ή κλειδώματος υποβάλλονται στις αρμόδιες αρχές στις οποίες υποβλήθηκε το παρόν έγγραφο, οι οποίες και τις επεξεργάζονται. Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι το άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 111/2005 και το άρθρο 13β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 273/2004. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο δεν θα διατηρούνται περισσότερο απ ό,τι είναι αναγκαίο για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεγεί. Καταγγελίες, σε περίπτωση διαφορών, μπορούν να υποβάλλονται στην αρμόδια εθνική αρχή προστασίας δεδομένων. Τα στοιχεία επικοινωνίας των εθνικών αρχών προστασίας των δεδομένων είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης: ( htm #h 2-l) Σε περίπτωση που η καταγγελία αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρέπει να υποβάλλεται στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, ( EDPSWEB/).

7 1. Εξαγωγέας (όνομα και διεύθυνση) 2. ΑΔΕΙΑ αριθμός: Έκδοση (ημερομηνία): τοττος: 3. Αττλουστευμένη διαδικασία άδειας εξαγωγής Ν ΑΙ/Ο Χ Ι Διάρκεια ισχύος: Έναρξη: Λήξη: 5. Εισαγωγέας της χώρας προορισμού (όνομα και διεύθυνση) 6. (Συμπληρώνεται από την εκδίδουσα αρχή) Εκδίδουσα αρχή (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) Αριθ. άδειας εισαγωγής 7. Άλλη(ες) επιχείρηση(εις) (όνομα και διεύθυνση) 8. Τελωνείο στο οποίο θα γίνει η τελωνειακή διασάφηση (όνομα και διεύθυνση) 9. Τελικός παραλήπτης (όνομα και διεύθυνση) 10. Σημείο εξόδου 11. Σημείο εισόδου στη χώρα εισαγωγής 12. Μέσο μεταφοράς 13. Διαδρομή 14α. Διαβαθμισμένη ουσία 15α. Κωδικός ΣΟ 16α. Καθαρό βάρος 17α. % στο μείγμα 18α. Αριθμός τιμολογίου 15β. Κωδικός ΣΟ 16β. Καθαρό βάρος 17β. % στο μείγμα

8 19. Δήλωση του αιτούντος Όνομα: Εκπροσωπών την: Υπονραφή: (Αϊτών) 20. (Συμπληρώνεται από το τελωνείο στο οποίο υποβάλλεται η διασάφηση εξαγωγής, εκτός αν εφαρμόζεται η απλουστευμένη διαδικασία άδειας εξαγωγής) Αριθμός της τελωνειακής διασάφησης 21. (Συμπληρώνεται από την εκδίδουσα αρχή, εκτός αν εφαρμόζεται η απλουστευμένη διαδικασία άδειας εξαγωγής) Λείπουν ακόμη πληροφορίες για τη θέση 18: ΝΑΙ...ΟΧΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚ (Συμπληρώνεται από τις αρμόδιες αρχές στο σημείο εξόδου από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης εκτός αν εφαρμόζεται η απλουστευμένη διαδικασία άδειας εξαγωγής) Λείπουν ακόμη πληροφορίες για τις θέσεις 7, 8, 10-13: ΝΑΙ... ΟΧΙ... Υπονραφή: Ημερομηνία εξόδου: Υπονραφή υπαλλήλου: Τόπος:

9 1. Εξαγωγέας (όνομα και διεύθυνση) 2. ΑΔΕΙΑ αριθμός: Έκδοση (ημερομηνία): τοττος: 3. Αττλουστευμένη διαδικασία άδειας εξαγωγής Ν Α Ι/Ο Χ Ι Διάρκεια ισχύος: Έναρξη: Λήξη: 5. Εισαγωγέας της χώρας προορισμού (όνομα και διεύθυνση) 6. Εκδίδουσα αρχή (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) Αριθ. άδειας εισαγωγής 7. Άλλη(ες) επιχείρηση(εις) (όνομα και διεύθυνση) 8. Τελωνείο στο οποίο θα γίνει η τελωνειακή διασάφηση (όνομα και διεύθυνση) 9. Τελικός παραλήπτης (όνομα και διεύθυνση) 10. Σημείο εξόδου 11. Σημείο εισόδου στη χώρα εισαγωγής 12. Μέσο μεταφοράς 13. Διαδρομή 14α. Διαβαθμισμένη ουσία 15α. Κωδικός ΣΟ 16α. Καθαρό βάρος 17α. % στο μείγμα 18α. Αριθμός τιμολογίου 15β. Κωδικός ΣΟ 16β. Καθαρό βάρος 17β. % στο μείγμα

10 19. Δήλωση του αιτούντος Όνομα: Εκπροοωπών την: Υπονραφή: (Αϊτών) 20. (Συμπληρώνεται από το τελωνείο στο οποίο υποβάλλεται η τελωνειακή διασάφηση, εκτός αν εφαρμόζεται η απλουστευμένη διαδικασία άδειας εξαγωγής) Αριθμός της τελωνειακής διασάφησης 21. (Συμπληρώνεται από την εκδίδουσα αρχή, εκτός αν εφαρμόζεται η απλουστευμένη διαδικασία άδειας εξαγωγής) Λείπουν ακόμη πληροφορίες για τη θέση 18: ΝΑΙ...ΟΧΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ (Συμπληρώνεται από τις αρμόδιες αρχές στο σημείο εξόδου από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης εκτός αν εφαρμόζεται η απλουστευμένη διαδικασία άδειας εξαγωγής) Λείπουν ακόμη πληροφορίες για τις θέσεις 7, 8, 10-13: ΝΑΙ... ΟΧΙ... Υπονραφή: Ημερομηνία εξόδου: Υπονραφή υπαλλήλου: Τόπος:

11 Απλουστευμένη διαδικασία άδειας εξαγωγής 23. Καθαρό βάρος 26. Τελωνειακές διασαφήσεις 24. Διαθέσιμη ποσότητα (1) και μερική εξαγόμενη ποσότητα (2) 25. Μερική εξαγόμενη ποσότητα ολογράφως (αριθμός και ημερομηνία) 27. (Συμπληρώνεται από το τελωνείο στο οποίο υποβάλλεται η τελωνειακή διασάφηση) Κράτος μέλος, όνομα και διεύθυνση του τελωνείου, ημερομηνία, σφραγίδα και υπογραφή του υπαλλήλου

12 1. Εξαγωγέας (όνομα και διεύθυνση) 2. Α ριθμός ΑΔΕΙΑΣ: Έ κδοσ η (ημερομηνία): τοττος: 3. Απλουστευμένη διαδικασία άδειας εξαγωγής Ν Α Ι/Ο Χ Ι Διάρκεια ισχύος: Έναρξη: Λήξη: Εισαγωγέας της χώρας προορισμού (όνομα και διεύθυνση) 6. (Συμπληρώνεται από την εκδίδουσα αρχή) Εκδίδουσα αρχή (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) Αριθ. άδειας εισαγωγής 7. Άλλη(ες) επιχείρηση(εις) (όνομα και διεύθυνση) 8. Τελωνείο στο οποίο θα γίνει η τελωνειακή διασάφηση (όνομα και διεύθυνση) 9. Τελικός παραλήπτης (όνομα και διεύθυνση) 10. Σημείο εξόδου 11. Σημείο εισόδου στη χώρα εισαγωγής 12. Μέσο μεταφοράς 13. Διαδρομή 14α. Διαβαθμισμένη ουσία 15α. Κωδικός ΣΟ 16α. Καθαρό βάρος 17α. % στο μείγμα 18α. Αριθμός τιμολογίου 15β. Κωδικός ΣΟ 16β. Καθαρό βάρος 17β. % στο μείγμα

13 19. Δήλωση του αιτούντος Όνομα: Εκπροσωπών την: Υπονραφή: (Αϊτών) 20. (Συμπληρώνεται από το τελωνείο στο οποίο υποβάλλεται η διασάφηση εξαγωγής, εκτός αν εφαρμόζεται η απλουστευμένη διαδικασία άδειας εξαγωγής) Αριθμός της τελωνειακής διασάφησης 21. (Συμπληρώνεται από την εκδίδουσα αρχή, εκτός αν εφαρμόζεται η απλουστευμένη διαδικασία άδειας εξαγωγής) Λείπουν ακόμη πληροφορίες για τη θέση 18: ΝΑΙ...Ο Χ Ι ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ (Συμπληρώνεται από τις αρμόδιες αρχές στο σημείο εξόδου από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης εκτός αν εφαρμόζεται η απλουστευμένη διαδικασία άδειας εξαγωγής) Λείπουν ακόμη πληροφορίες για τις θέσεις 7, 8, 10-13: ΝΑΙ... ΟΧΙ... Υπονραφή: Ημερομηνία εξόδου: Υπονραφή υπαλλήλου: Τόπος:

14 1. Εξαγωγέας (όνομα και διεύθυνση) 2. Α ριθμός ΑΔΕΙΑΣ: Έ κδοσ η (ημερομηνία): τοττος: 3. Απλουστευμένη διαδικασία άδειας εξαγωγής Ν Α Ι/Ο Χ Ι Διάρκεια ισχύος: Έναρξη: Λήξη: Εισαγωγέας της χώρας προορισμού (όνομα και διεύθυνση) 6. (Συμπληρώνεται από την εκδίδουσα αρχή) Εκδίδουσα αρχή (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) Αριθ. άδειας εισαγωγής 7. Άλλη(ες) επιχείρηση(εις) (όνομα και διεύθυνση) 8. Τελωνείο στο οποίο θα γίνει η τελωνειακή διασάφηση (όνομα και διεύθυνση) 9. Τελικός παραλήπτης (όνομα και διεύθυνση) 10. Σημείο εξόδου 11. Σημείο εισόδου στη χώρα εισαγωγής 12. Μέσο μεταφοράς 13. Διαδρομή 14α. Διαβαθμισμένη ουσία 15α. Κωδικός ΣΟ 16α. Καθαρό βάρος 17α. % στο μείγμα 18α. Αριθμός τιμολογίου 15β. Κωδικός ΣΟ 16β. Καθαρό βάρος 17β. % στο μείγμα

15 19. Δήλωση του αιτούντος) Όνομα: Εκπροσωπών την: Υπονραφή: (Αϊτών) 20. (Συμπληρώνεται από το τελωνείο στο οποίο υποβάλλεται η διασάφηση εξαγωγής, εκτός αν εφαρμόζεται η απλουστευμένη διαδικασία άδειας εξαγωγής) Αριθμός της τελωνειακής διασάφησης 21. (Συμπληρώνεται από την εκδίδουσα αρχή, εκτός αν εφαρμόζεται η απλουστευμένη διαδικασία άδειας εξαγωγής) Λείπουν ακόμη πληροφορίες για τη θέση 18: ΝΑΙ...Ο Χ Ι ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ (Συμπληρώνεται από τις αρμόδιες αρχές στο σημείο εξόδου από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης εκτός αν εφαρμόζεται η απλουστευμένη διαδικασία άδειας εξαγωγής) Λείπουν ακόμη πληροφορίες για τις θέσεις 7, 8, 10-13: ΝΑΙ... ΟΧΙ... Υπονραφή: Ημερομηνία εξόδου: Υπονραφή υπαλλήλου: Τόπος: Σχόλια I. 1. Η άδεια συμπληρώνεται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης αν είναι χειρόγραφη, πρέπει να συμπληρώνεται με μελάνι και με κεφαλαία. 2. Οι θέσεις 1, 3, 5, 7, 9 έως 19 πρέπα να συμπληρωθούν από τον αιτούντα τη στιγμή υποβολής της αίτησης ωστόσο, οι πληροφορίες που ζητούνται στις θέσεις 7, 8 και 10 έως 13 και 18 μπορούν να παρασχεθούν σε μεταγενέστερο στάδιο, εφόσον δεν είναι γνωστές κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης. Σε αυτή την περίπτωση, οι πληροφορίες της θέσης 18 πρέπει να συμπληρωθούν το αργότερο κατά την κατάθεση της διασάφησης εξαγωγής και οι πληροφορίες των θέσεων 7, 8 και 10 έως 13 παρέχονται στις τελωνειακές ή άλλες αρμόδιες αρχές στο σημείου εξόδου από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης το αργότερο πριν από τη φυσική αναχώρηση των προϊόντων. 3. Θέσεις 1, 5, 7 και 9: να αναγράψετε πλήρη ονόματα και διευθύνσεις (τηλέφωνο, φαξ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). 4. Θέση 5: να αναγράψετε, όπου είναι απαραίτητο, τον αριθμό άδειας εισαγωγής του εισαγωγέα τρίτης χώρας (π.χ. «επιστολή μη έγερσης αντίρρησης», άδεια εισαγωγής, άλλη δήλωση της τρίτης χώρας προορισμού). 5. Θέση 7: να αναγράψετε το πλήρες όνομα και διεύθυνση (τηλέφωνο, φαξ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) όλων των άλλων επιχειρηματιών που συμμετέχουν στην εξαγωγή, όπως των μεταφορέων, των πρακτόρων, των εκτελωνιστών. 6. Θέση 9: να αναγράψετε το πλήρες όνομα και διεύθυνση (τηλέφωνο, φαξ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) του προσώπου ή της εταιρείας στην οποία παραδίδονται τα εμπορεύματα στη χώρα προορισμού (όχι κατ ανάγκη του τελικού χρήστη). 7. Θέση 10: να αναγράψετε, όπου είναι απαραίτητο, το όνομα του κράτους μέλους, του λιμένα, του αεροδρομίου ή του σημείου διέλευσης των συνόρων. 8. Θέση 11: να αναγράψετε, όπου είναι απαραίτητο, το όνομα της χώρας, του λιμένα, του αεροδρομίου ή του σημείου διέλευσης των συνόρων. 9. Θέση 12: να αναφέρετε όλα τα χρησιμοποιούμενα μεταφορικά μέσα (π.χ. φορτηγό, πλοίο, αεροπλάνο, σιδηρόδρομο κ.λπ.). Η θέση αυτή δεν συμπληρώνεται, αν η άδεια εξαγωγής καλύπτει περισσότερες πράξεις εξαγωγής.

16 10. Θέση 13: να παράσχετε όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά το δρομολόγιο που θα ακολουθηθεί. 11. Θέσεις 14α, 14β: να αναγράψετε το όνομα της διαβαθμισμένης ουσίας, όπως αναφέρεται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 111/2005, την εμπορική ονομασία του φαρμάκου που της κατηγορίας 4, τον αριθμό μονάδων της παρτίδας, τον αριθμό των δισκίων/αμπουλών σε κάθε μονάδα, το περιεχόμενο της διαβαθμισμένης ουσίας σε μια ενιαία μονάδα (ανά δισκίο/αμπούλα) ή, στην περίπτωση μείγματος ή φυσικού προϊόντος, το όνομα και τον οκταψήφιο κωδικό ΣΟ, καθώς και την εμπορική επωνυμία. 12. Θέσεις 1 5α, 1 5β: να αναγράψετε τον οκταψήφιο κωδικό ΣΟ της διαβαθμισμένης ουσίας, όπως αναφέρεται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 111/ Θέσεις 16α, 16β: για την κατηγορία 4, να αναγράψετε το συνολικό καθαρό βάρος των διαβαθμισμένων ουσιών που περιλαμβάνονται στην αποστολή των φαρμάκων. 14. Θέση 19: να αναγράψετε, με κεφαλαία, το όνομα του αιτούντος ή, όπου είναι απαραίτητο, του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του που υπογράφει την αίτηση. η υπογραφή του αιτούντος ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος διαδικασίες, σημαίνει ότι το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δηλώνει ότι όλες οι θέσεις της αίτησης είναι πλήρεις και ακριβείς, με την επιφύλαξη της ενδεχόμενης εφαρμογής ποινικών διατάξεων, η δήλωση αυτή ισοδυναμεί με ανάληψη ευθύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν στα κράτη μέλη όσον αφορά: την ακρίβεια των στοιχείων της δήλωσης διαμετακόμισης τη γνησιότητα κάθε συνημμένου εγγράφου, την τήρηση όλων των υποχρεώσεων που συνδέονται με την εξαγωγή διαβαθμισμένων ουσιών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 111/2005. οι άδειες που εκδίδονται με μηχανογραφικά μέσα δεν πρέπει κατ ανάγκη να φέρουν την υπογραφή του αιτούντος σ αυτή τη θέση, εφόσον η ίδια η αίτηση φέρει τη σχετική υπογραφή. II. (Απλουστευμένη διαδικασία άδειας εξαγωγής) 1. Στην περίπτωση απλουστευμένης διαδικασίας άδειας εξαγωγής, δεν χρειάζεται να συμπληρώνονται οι θέσεις 7, 8, 10 έως 13 και Στο πίσω μέρος του αντιτύπου αριθ. 2, οι θέσεις 24 έως 27 πρέπει να συμπληρώνονται για κάθε εξαγωγή. 3. Θέση 23: να αναγράψετε την επιτρεπόμενη μέγιστη ποσότητα και το καθαρό βάρος. Για την κατηγορία 4, να αναγράψετε το συνολικό καθαρό βάρος των διαβαθμισμένων ουσιών που περιλαμβάνονται στην αποστολή των φαρμάκων. Στήλη 24: να αναγράψετε τη διαθέσιμη ποσότητα στο μέρος 1 και την ποσότητα της μερικής εξαγόμενης ποσότητας στο μέρος 2. Για την κατηγορία 4, να αναγράψετε το συνολικό καθαρό βάρος/ποσότητα των διαβαθμισμένων ουσιών που περιλαμβάνονται στην αποστολή των φαρμάκων. Στήλη 25: να αναγράψετε τη μερική εξαγόμενη ποσότητα ολογράφως. Θέση 26: αριθμός και ημερομηνία της τελωνειακής διασάφησης. Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στο παρόν έγγραφο, εφαρμόζει πς διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας, καθώς και με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Όταν η αρμόδια αρχή κράτους μέλους επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στο παρόν έγγραφο, εφαρμόζει τις εθνικές διατάξεις εφαρμογής της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

17 Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η παρακολούθηση του εμπορίου των πρόδρομων ουσιών των ναρκωπκών εντός της Ένωσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 273/2004 όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1258/2013, και μεταξύ της Ένωσης και των τρίτων χωρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 111/2005, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1259/2013. Υπεύθυνη για τον έλεγχο της επεξεργασίας των δεδομένων είναι η αρμόδια εθνική αρχή στην οποία έχει υποβληθεί το παρόν έγγραφο. Ο κατάλογος των αρμόδιων αρχών δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής: national_competent_authorities.pdf Σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 111/2005, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για την παρακολούθηση του εμπορίου προδρόμων ουσιών ναρκωτικών μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών, με την επιφύλαξη των εφαρμοστέων διατάξεων για την προστασία των δεδομένων στην Ένωση και για τον σκοπό του ελέγχου και της παρακολούθησης ορισμένων ουσιών που χρησιμοποιούνται συχνά για την παράνομη παρασκευή ναρκωτικών ή ψυχοτρόπων ουσιών, η Επιτροπή και οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορούν να ανταλλάσσουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο με πς αρμόδιες αρχές σε τρίτες χώρες. Το υποκείμενο δεδομένων έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία το αφορούν και θα υφίστανται επεξεργασία και, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, έχει δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής ή κλειδώματος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 ή τους εθνικούς νόμους με τους οποίους εφαρμόζεται η οδηγία 95/46/ΕΚ. Όλες οι αιτήσεις για άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής ή κλειδώματος υποβάλλονται στις αρμόδιες αρχές στις οποίες υποβλήθηκε το παρόν έγγραφο, οι οποίες και τις επεξεργάζονται. Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι το άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 111/2005 και το άρθρο 1 3 β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 273/2004. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο δεν θα διατηρούνται περισσότερο απ ό,π είναι αναγκαίο για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεγεί. Καταγγελίες, σε περίπτωση διαφορών, μπορούν να υποβάλλονται στην αρμόδια εθνική αρχή προστασίας δεδομένων. Τα στοιχεία επικοινωνίας των εθνικών αρχών προστασίας των δεδομένων είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης: ( Σε περίπτωση που η καταγγελία αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρέπει να υποβάλλεται στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. (

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ W 1 1. Εισαγωγέας (όνομα και διεύθυνση) 2. Αριθμός ΑΔΕΙΑΣ: Έκδοση (ημερομηνία): τόπος: 3. Διάρκεια ισχύος: Έναρξη: Λήξη: I CL 4. Εξαγωγέας (όνομα και διεύθυνση) 5. (Συμπληρώνεται από την εκδίδουσα αρχή) < Εκδίδουσα αρχή (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, Μ > φαξ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αρμόδιου Ο υπαλλήλου) < <\ * Ζ 6. Άλλη(ες) εττιχείρηση(εις)/(όνομα και διεύθυνση) 7. Αρμόδια αρχή της χώρας εξαγωγής I I < Ι 8. Τελικός παραλήπτης (όνομα και διεύθυνση) 9. Σημείο εισόδου στο τελωνειακό έδαφος της Ο π. Ένωσης > Η Η Ζ < 10. Μέθοδοι/Μεταφορικά μέσα 11α. Διαβαθμισμένη ουσία 12α. Κωδικός ΣΟ 13α. Καθαρό βάρος 14α. % στο μείγμα 1 15α. Αριθμός τιμολογίου 11 β. Διαβαθμισμένη ουσία 12β. Κωδικός ΣΟ 13β. Καθαρό βάρος 14β. % στο μείγμα 15β. Αριθμός τιμολογίου

19 16. Δήλωση του αιτούντος) Όνομα: Εκπροσωπών την: (Αϊτών) Υπογραφή: 17. (Συμπληρώνεται από την εκδίδουσα αρχή) Λείπουν ακόμη πληροφορίες για τις θέσεις 7, 9, 10: ΝΑΙ...ΟΧΙ... Υπονραφή: 18. (Συμπληρώνεται από το τελωνείο στην Ένωση) Τελωνειακός κωδικός (δήλωση υπαγωγής στο καθεστώς ή κωδικός της εγκεκριμένης τελωνειακής μεταχείρισης Π ΧΡήσης) Υπονραφή υπαλλήλου: Τόπος:

20 1. Εισαγωγέας (όνομα και διεύθυνση) 2. Αριθμός ΑΔΕΙΑΣ: Έκδοση (ημερομηνία): τόπος: 3. Διάρκεια ισχύος: Έναρξη: Λήξη: 4. Εξαγωγέας (όνομα και διεύθυνση) 5. (Συμπληρώνεται από την εκδίδουσα αρχή) Εκδίδουσα αρχή (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αρμόδιου υπαλλήλου) 6. Άλλη(ες) εττιχείρηση(εις) (όνομα και διεύθυνση) 7. Αρμόδια αρχή της χώρας εξαγωγής 8. Τελικός παραλήπτης (όνομα και διεύθυνση) 9. Σημείο εισόδου στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης 10. Μέθοδοι/Μεταφορικά μέσα 11α. Διαβαθμισμένη ουσία 12α. Κωδικός ΣΟ 13α. Καθαρό βάρος 14α. % στο μείγμα 15α. Αριθμός τιμολογίου 11 β. Διαβαθμισμένη ουσία 12β. Κωδικός ΣΟ 13β. Καθαρό βάρος 14β. % στο μείγμα 15β. Αριθμός τιμολογίου 16. Δήλωση του αιτούντος) Όνομα: Εκπροσωπών την: (Λιτών) Υπογραφή:

21 17. (Συμπληρώνεται από την εκδίδουσα αρχή) 18. (Συμπληρώνεται από το τελωνείο στην Ένωση) Λείπουν ακόμη πληροφορίες για τις θέσεις 7, 9, 10: ΝΑΙ...ΟΧΙ... Τελωνειακός κωδικός (δήλωση υπαγωγής στο καθεστώς ή κωδικός της εγκεκριμένης τελωνειακής μεταχείρισης Π ΧΡήσης) Υπονραφή: Υπονραφή υπαλλήλου: Τόπος:

22 1. Εισαγωγέας (όνομα και διεύθυνση) 2. Αριθμός ΑΔΕΙΑΣ: Έκδοση (ημερομηνία): τόπος: 3. Διάρκεια ισχύος: Έναρξη: Λήξη: 4. Εξαγωγέας (όνομα και διεύθυνση) 5. (Συμπληρώνεται από την εκδίδουσα αρχή) Εκδίδουσα αρχή (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αρμόδιου υπαλλήλου) 6. Άλλη(ες) εττιχείρηση(εις) (όνομα και διεύθυνση) 7. Αρμόδια αρχή της χώρας εξαγωγής 8. Τελικός παραλήπτης (όνομα και διεύθυνση) 9. Σημείο εισόδου στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης 10. Μέθοδοι/Μεταφορικά μέσα 11α. Διαβαθμισμένη ουσία 12α. Κωδικός ΣΟ 13α. Καθαρό βάρος 14α. % στο μείγμα 15α. Αριθμός τιμολογίου 11 β. Διαβαθμισμένη ουσία 12. Κωδικός ΣΟ 13β. Καθαρό βάρος 14β. % στο μείγμα 15β. Αριθμός τιμολογίου 16. Δήλωση του αιτούντος) Όνομα: Εκπροσωπών την: (Λιτών) Υπογραφή:

23 17. (Συμπληρώνεται από την εκδίδουσα αρχή) 18. (Συμπληρώνεται από το τελωνείο στην Ένωση) Λείπουν ακόμη πληροφορίες για τις θέσεις 7, 9, 10: ΝΑΙ... /Ο Χ Ι... Τελωνειακός κωδικός (δήλωση υπαγωγής στο καθεστώς ή κωδικός της εγκεκριμένης τελωνειακής μεταχείρισης Π ΧΡΠσης) Υπονραφή: Υπονραφή υπαλλήλου: Τόπος:

24 1. Εισαγωγέας (όνομα και διεύθυνση) 2. Αριθμός ΑΔΕΙΑΣ: Έκδοση (ημερομηνία): τόπος: 3. Διάρκεια ισχύος: Έναρξη: Λήξη: 4. Εξαγωγέας (όνομα και διεύθυνση) 5. (Συμπληρώνεται από την εκδίδουσα αρχή) Εκδίδουσα αρχή (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αρμόδιου υπαλλήλου) 6. Άλλη(ες) εττιχείρηση(εις) (όνομα και διεύθυνση) 7. Αρμόδια αρχή της χώρας εξαγωγής 8. Τελικός παραλήπτης (όνομα και διεύθυνση) 9. Σημείο εισόδου στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης 10. Μέθοδοι/Μεταφορικά μέσα 11α. Διαβαθμισμένη ουσία 12α. Κωδικός ΣΟ 13α. Καθαρό βάρος 14α. % στο μείγμα 15α. Αριθμός τιμολογίου 11 β. Διαβαθμισμένη ουσία 12β. Κωδικός ΣΟ 13β. Καθαρό βάρος 14β. % στο μείγμα 15β. Αριθμός τιμολογίου 16. Δήλωση του αιτούντος) Όνομα: Εκπροσωπών την: (Λιτών) Υπογραφή:

25 17. (Συμπληρώνεται από την εκδίδουσα αρχή) 18. (Συμπληρώνεται από το τελωνείο στην Ένωση) Λείπουν ακόμη πληροφορίες για τις θέσεις 7, 9, 10: ΝΑΙ...ΟΧΙ... Τελωνειακός κωδικός (δήλωση υπαγωγής στο καθεστώς ή κωδικός της εγκεκριμένης τελωνειακής μεταχείρισης Π ΧΡήσης) Υπονραφή: Υπονραφή υπαλλήλου: Τόπος: Σχόλια 1. Η άδεια συμπληρώνεται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης Αν είναι χειρόγραφη, πρέπει να συμπληρώνεται με μελάνι και με κεφαλαία. 2. Οι θέσεις 1, 4, 6, 8, και 11 έως 16 πρέπει να συμπληρωθούν από τον αιτούντα τη στιγμή υποβολής της αίτησης ωστόσο, οι πληροφορίες που ζητούνται στις θέσεις 7, 9, 10 και 15 μπορούν θα παρασχεθούν σε μεταγενέστερο στάδιο. Σε αυτή την περίπτωση, οι πληροφορίες αυτές πρέπει να συμπληρωθούν το αργότερο κατά την εισαγωγή των προϊόντων στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης. 3. Θέσεις 1, 4: Να αναγράψετε πλήρη ονόματα και διευθύνσεις (τηλέφωνο, φαξ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). 4. Θέση 6: Να αναγράψετε το πλήρες όνομα και διεύθυνση (τηλέφωνο, φαξ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) όλων των άλλων επιχειρηματιών που συμμετέχουν στην εισαγωγή, όπως των μεταφορέων, των πρακτόρων, των εκτελωνιστών. 5. Θέση 8: Να αναγράψετε το πλήρες όνομα και τη διεύθυνση του τελικού παραλήπτη. Ο τελικός παραλήπτης μπορεί να είναι ο ίδιος με τον εισαγωγέα. 6. Θέση 7: Να αναγράψετε το όνομα και τη διεύθυνση (τηλέφωνο, φαξ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) των αρχών της τρίτης χώρας. 7. Θέση 9: Να αναγράψετε το όνομα του κράτους μέλους και του λιμένα, του αεροδρομίου ή του σημείου διέλευσης των συνόρων. 8. Θέση 10: Να αναφέρετε όλα τα χρησιμοποιούμενα μεταφορικά μέσα (π.χ. φορτηγό, πλοίο, αεροπλάνο, σιδηρόδρομο κ. λπ.). 9. Θέσεις 11α, 11 β: Να αναγράψετε το όνομα της διαβαθμισμένης ουσίας, όπως αναφέρεται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 111/2005, την εμπορική ονομασία του φαρμάκου που της κατηγορίας 4, τον αριθμό μονάδων της παρτίδας, τον αριθμό των δισκίων/αμπουλών σε κάθε μονάδα, το περιεχόμενο της διαβαθμισμένης ουσίας σε μια ενιαία μονάδα (ανά δισκίο/αμπούλα) ή, στην περίπτωση μείγματος ή φυσικού προϊόντος, το όνομα και τον οκταψήφιο κωδικό ΣΟ, καθώς και την εμπορική επωνυμία. 10. Θέσεις 11α, 11 β: Να προσδιορίσετε με ακρίβεια τη συσκευασία και τις ουσίες (π.χ. 2 δοχεία των 5 λίτρων το καθένα). Σε περίπτωση μείγματος, φυσικού προϊόντος ή παρασκευάσματος, να αναγράψετε τη συγκεκριμένη εμπορική ονομασία. 11. Θέσεις 12α, 12β: Να αναγράψετε τον οκταψήφιο κωδικό ΣΟ της διαβαθμισμένης ουσίας, όπως αναφέρεται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 111/2005. Θέσεις 13α, 13β: για την κατηγορία 4, να αναγράψετε το συνολικό καθαρό βάρος των διαβαθμισμένων ουσιών που περιλαμβάνονται στην αποστολή των φαρμάκων. 12. Θέση 16: Να αναγράψετε, με κεφαλαία, το όνομα του αιτούντος ή, όπου είναι απαραίτητο, του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του, ο οποίος υπογράφει την αίτηση.

26 Η υπογραφή του αιτούντος ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος διαδικασίες, σημαίνει όπ το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δηλώνει ότι όλες οι θέσεις της αίτησης είναι πλήρεις και ακριβείς. Με την επιφύλαξη της ενδεχόμενης εφαρμογής ποινικών διατάξεων, η δήλωση αυτή ισοδυναμεί με ανάληψη ευθύνης, σύμφωνα με πς διατάξεις που ισχύουν στα κράτη μέλη όσον αφορά: την ακρίβεια των παρεχομένων πληροφοριών, τη γνησιότητα κάθε συνημμένου εγγράφου, την τήρηση όλων των άλλων υποχρεώσεων. Οι άδειες που εκδίδονται με μηχανογραφικά μέσα δεν πρέπει κατ ανάγκη να φέρουν την υπογραφή του αιτούντος σ αυτή τη θέση, εφόσον η ίδια η αίτηση φέρει τη σχεπκή υπογραφή. Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στο παρόν έγγραφο, εφαρμόζει τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας, καθώς και με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Όταν η αρμόδια αρχή κράτους μέλους επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στο παρόν έγγραφο, εφαρμόζει τις εθνικές διατάξεις εφαρμογής της οδηγίας 95/46/ΕΚ. Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η παρακολούθηση του εμπορίου των πρόδρομων ουσιών των ναρκωτικών εντός της Ένωσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 273/2004 όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1258/2013, και μεταξύ της Ένωσης και των τρίτων χωρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 111/2005, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1259/2013. Υπεύθυνη για τον έλεγχο της επεξεργασίας των δεδομένων είναι η αρμόδια εθνική αρχή στην οποία έχει υποβληθεί το παρόν έγγραφο. Ο κατάλογος των αρμόδιων αρχών δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής: national_competent_authorities.pdf Σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 111/2005, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για την παρακολούθηση του εμπορίου προδρόμων ουσιών ναρκωτικών μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών, με την επιφύλαξη των εφαρμοστέων διατάξεων για την προστασία των δεδομένων στην Ένωση και για τον σκοπό του ελέγχου και της παρακολούθησης ορισμένων ουσιών που χρησιμοποιούνται συχνά για την παράνομη παρασκευή ναρκωτικών ή ψυχοτρόπων ουσιών, η Επιτροπή και οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορούν να ανταλλάσσουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο με τις αρμόδιες αρχές σε τρίτες χώρες. Το υποκείμενο δεδομένων έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία το αφορούν και θα υφίστανται επεξεργασία και, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, έχει δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής ή κλειδώματος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 ή τους εθνικούς νόμους με τους οποίους εφαρμόζεται η οδηγία 95/46/ΕΚ. Όλες οι αιτήσεις για άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής ή κλειδώματος υποβάλλονται στις αρμόδιες αρχές στις οποίες υποβλήθηκε το παρόν έγγραφο, οι οποίες και τις επεξεργάζονται. Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι το άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 111/2005 και το άρθρο 13β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 273/2004. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο δεν θα διατηρούνται περισσότερο απ ό,τι είναι αναγκαίο για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεγεί. Καταγγελίες, σε περίπτωση διαφορών, μπορούν να υποβάλλονται στην αρμόδια εθνική αρχή προστασίας δεδομένων. Τα στοιχεία επικοινωνίας των εθνικών αρχών προστασίας των δεδομένων είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης: ( htm #h 2-l) Σε περίπτωση που η καταγγελία αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρέπει να υποβάλλεται στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. ( eu/edpsweb/).

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2005R1277 EL 28.03.2011 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1277/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Ιουλίου 2005 για τη θέσπιση κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 11.5.2016 L 121/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/698 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Απριλίου 2016 για τη διόρθωση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/341

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL L 341/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.12.2013 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1352/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Δεκεμβρίου 2013 για την κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 752/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Μαρτίου 1993 περί

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 752/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Μαρτίου 1993 περί Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 752/93 της Επιτροπής της 30ής Μαρτίου 1993 περί διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3911/92 του Συμβουλίου σχετικά με την εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Για υπηρεσιακή χρήση Ημερομηνία παραλαβής

Για υπηρεσιακή χρήση Ημερομηνία παραλαβής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΕΑΩΝΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1. Λιτών Ταχ. κωδικός: Αριθ. EORI: ΑΦΜ: Εθνικός αριθμός μητρώου: Κινητό τηλέφωνο: (+) Φαξ: (+) Ηλ. ταχ.: Δικτυακός τόπος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. του. κατ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. του. κατ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.4.2016 C(2016) 2002 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής για τη διόρθωση του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/341 για τη

Διαβάστε περισσότερα

02005R0111 EL

02005R0111 EL 02005R0111 EL 21.09.2016 002.001 1 Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ Ι.Ορισμός διαμετακόμισης Η κοινοτική κοινή Διαμετακόμιση είναι ένα τελωνειακό καθεστώς, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα της άμεσης μεταφοράς εμπορευμάτων, από ένα σημείο της ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΕ L 328 της , σ. 16 έως 49) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

(ΕΕ L 328 της , σ. 16 έως 49) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1891/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 21ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2004 (EE L 328/30.10.2004) ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1383/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1125/ Υποχρέωση απόκτησης ΑΦΜ ή ορισμού φορολογικού

ΠΟΛ.1125/ Υποχρέωση απόκτησης ΑΦΜ ή ορισμού φορολογικού Πίνακας περιεχομένων ΠΟΛ.1125/2016 - Υποχρέωση απόκτησης ΑΦΜ ή ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου από μη εγκατεστημένα στη χώρα μας υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα κατά την εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

του 1977 έως 2001 εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς. 20m του 1992

του 1977 έως 2001 εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς. 20m του 1992 E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 1527 Κ.Δ.Π. 140/2001 Αρ. 3485, 30.3.2001 Αριθμός 140 Οι περί Πρόδρομων Ουσιών (Παρασκευή και Εμπορία) Κανονισμοί του 2001, που εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 5Α

Διαβάστε περισσότερα

2009R0669 EL

2009R0669 EL 2009R0669 EL 01.10.2013 014.001 17 B ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Κοινό έγγραφο εισόδου (ΚΕΕ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) C1 2009R0669 EL 01.10.2013 014.001 18 B (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 /04/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 /04/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 /04/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 1104/44040 ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R1207 EL 18.02.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2001, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 377 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗ (ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2002 Κ.Δ.Π. 336/2002

Αριθμός 377 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗ (ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2002 Κ.Δ.Π. 336/2002 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3627, 2.8.2002 Κ.Δ.Π. 377/2002 Αριθμός 377 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗ (ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2002 Κ.Δ.Π. 336/2002 Γνωστοποίηση δυνάμει του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 7.12.2007 PE398.540v01-00 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-8 Σχέδιο σύστασης για τη δεύτερη ανάγνωση (PE398.305v01-00) Janelly Fourtou

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν Ε Σ Ο Δ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν Ε Σ Ο Δ Ω Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΦΕΚ : 225/Β/17.02.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα,19 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2005R0111 EL 15.02.2005 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 111/2005 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Δεκεμβρίου 2004 σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

L 125/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 125/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL L 125/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.5.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 414/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

IK28. Γνωστοποίηση λήξης καθεστώτος τελειοποίησης

IK28. Γνωστοποίηση λήξης καθεστώτος τελειοποίησης ΔΙΑΣΑΦΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Μηνύματα διασάφησης εισαγωγής ID15 υποβολή ID16 απόρριψη ID28 αποδοχή ID13 αίτημα για διόρθωση ID04 αποδοχή αιτήματος διόρθωσης ID05 απόρριψη αιτήματος διόρθωσης ID14 υποβολή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

2754 Κ.Α.Π. 395/2004

2754 Κ.Α.Π. 395/2004 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3849, 30.4.2004 2754 Κ.Α.Π. 395/2004 Αριθμός 395 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΑΡ.94( Ι )"ΓΟΥ 2004) Το περί Ελεύθερης Κυκλοφορίας Εμπορευμάτων με Ταυτόχρονη Επαναποστολή σε

Διαβάστε περισσότερα

3012 Κ.Δ.Π. 442/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 56(1) και 55

3012 Κ.Δ.Π. 442/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 56(1) και 55 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3849, 30.4.2004 3012 Κ.Δ.Π. 442/2004 Αριθμός 442 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 56(1) και 55 του 2004. Το Υπουργικό Συμβούλιο ασκώντας τις εξουσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1192/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17ης Νοεμβρίου 2008

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1192/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17ης Νοεμβρίου 2008 6.12.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1192/2008

Διαβάστε περισσότερα

Τ.3225/295/Α0019/ Κοινοτική Διαμετακόμιση - Θαλάσσιες μεταφορές. Τ.3225/295/Α0019/ Κοινοτική Διαμετακόμιση - Θαλάσσιες μεταφορές

Τ.3225/295/Α0019/ Κοινοτική Διαμετακόμιση - Θαλάσσιες μεταφορές. Τ.3225/295/Α0019/ Κοινοτική Διαμετακόμιση - Θαλάσσιες μεταφορές Τ.3225/295/Α0019/26.06.1998 Κοινοτική Διαμετακόμιση - Θαλάσσιες μεταφορές Τ.3225/295/Α0019/26.06.98 Κοινοτική Διαμετακόμιση - Θαλάσσιες μεταφορές Σε συνέχεια της υπ' αριθ. Τ.10391/1918/24.11.1993, με την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 107/41

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 107/41 17.4.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 107/41 L 107/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.4.2008 17.4.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 107/43 L 107/44 Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. ΠΙ (I) Αρ. 2806,

E.E. Παρ. ΠΙ (I) Αρ. 2806, E.E. Παρ. ΠΙ (I) Αρ. 2806, 9.7.93 442 Κ.Δ.Π. 175/93 Αριθμός 175 Οι περί Άμυνας (Εξαγωγή Εμπορευμάτων) Κανονισμοί του 1993 οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο 5 του περί Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

491 Κ.Δ.Π. 130/2004. Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3815, Αριθμός 130 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 (ΝΟΜΟΣ 159(1) ΤΟΥ 2003)

491 Κ.Δ.Π. 130/2004. Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3815, Αριθμός 130 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 (ΝΟΜΟΣ 159(1) ΤΟΥ 2003) Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3815, 5.3.2004 491 Κ.Δ.Π. 130/2004 Αριθμός 130 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 (ΝΟΜΟΣ 159(1) ΤΟΥ 2003) Γνωστοποίηση με βάση το άρθρο 8 Χορήγηση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή

Διαβάστε περισσότερα

Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα, Πληροφορίες: Διον. Ζορμπάνος - Δ.Τσετσέκου Τηλέφωνα: 210-69.87.487/435, E-mail : vat-customs@2001.syzefxis.gov.

Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα, Πληροφορίες: Διον. Ζορμπάνος - Δ.Τσετσέκου Τηλέφωνα: 210-69.87.487/435, E-mail : vat-customs@2001.syzefxis.gov. ΠΟΛ.1170/25.6.2014 - Οδηγίες για τη χρήση νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής στο υποσύστημα ΦΠΑ του πληροφοριακού συστήματος TAXIS - Κατάργηση της θεώρησης του εκτυπωμένου μηνύματος ΙΕ599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.2.2014 COM(2014) 106 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση που θα υιοθετηθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 201 της 17/07/1998 σ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1526/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουλίου 1998 για

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 201 της 17/07/1998 σ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1526/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουλίου 1998 για SΚανονισμός (ΕΚ) αριθ. 56/98 της Επιτροπής της 6ης Ιουλίου 998 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 75/93, περί διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 39/9 του Συμβουλίου σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : ΔΤΔ Α 5016701 ΕΞ 2015 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 1.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 35 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 35 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ε.Ε. Παρ. III(I) 3681 Κ.Δ.Π. 630/2003 Αρ. 3742, 25.7.2003 Αριθμός 630 Οι περί Προσωρινής Εισαγωγής (Υλικό Ευημερίας για Ναυτιλλομένους) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2000 (ΝΟΜΟΣ 95(1) ΤΟΥ 2000)

Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2000 (ΝΟΜΟΣ 95(1) ΤΟΥ 2000) Ε.Ε. Παρ. III(I) 2896 Κ.Α.Π. 427/2004 Αρ. 3849, 30.4.2004 Αριθμός 427 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2000 (ΝΟΜΟΣ 95(1) ΤΟΥ 2000) Γνωστοποίηση με βάση το Άρθρο 13Α(1) Χορήγηση άδειας φορολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Νέες Ηλεκτρονικές Τελωνειακές Διαδικασίες και Απλουστεύσεις Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2015 Άγγελος Λυμπέρης Διευθυντής Τελωνείου Αθηνών 1 Νέες Ηλεκτρονικές Τελωνειακές

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ICISnet Ομάδα Έργου Αγγελική Αρβανίτη ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ-ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC AD 15/17 CONF-RS 11/17 1 LIMITE EL. Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2017 (OR. en) ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΕΡΒΙΑ AD 15/17 LIMITE

PUBLIC AD 15/17 CONF-RS 11/17 1 LIMITE EL. Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2017 (OR. en) ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΕΡΒΙΑ AD 15/17 LIMITE Conseil UE ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΕΡΒΙΑ Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2017 (OR. en) PUBLIC AD 15/17 LIMITE CONF-RS 11 EΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ Θέμα: ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κεφάλαιο 29:

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC. Βρυξέλλες,3Νοεμβρίου2006(10.11) (OR.en) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ /06 Διοργανικόςφάκελος: 2005/0246(COD) LIMITE

PUBLIC. Βρυξέλλες,3Νοεμβρίου2006(10.11) (OR.en) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ /06 Διοργανικόςφάκελος: 2005/0246(COD) LIMITE ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες,3Νοεμβρίου2006(10.11) (OR.en) 14776/06 Διοργανικόςφάκελος: 2005/0246(COD) LIMITE PUBLIC UD107 ENFOCUSTOM78 MI186 COMER195 TRANS281 CODEC1224 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της:

Διαβάστε περισσότερα

L 125/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 125/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 125/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.5.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 430/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Μαΐου 2010 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 για τον καθορισμό ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

5026 Κ.Δ.Π. 796/2003

5026 Κ.Δ.Π. 796/2003 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3763,17.10.2003 5026 Κ.Δ.Π. 796/2003 Αριθμός 796 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗ (ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2003 Γνωστοποίηση δυνάμει του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2017 COM(2017) 133 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρόκειται να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

D /yu Κ.Δ.Π. 601/2004

D /yu Κ.Δ.Π. 601/2004 Jfc.fc. Ιίαρ. () Αρ. 3868,.6.004 D /yu Κ.Δ.Π. 60/004 Αριθμός 60 Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΕΞΟΥΣΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 75Α ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΜΥΝΑΣ (ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 1.1. Αποστολέας Ι.2. αναφοράς του πιστοποιητικού Ι.2.α. αναφοράς TRACES: Ι.3. Αρμόδια κεντρική αρχή Χώρα Ι.4. Αρμόδια τοπική αρχή Ι.5. Παραλήπτης Ι.6.

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ICISnet ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ-ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΜΕΡΟΣ 5:ΑΔΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.6.2013 COM(2013) 429 final 2013/0201 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση κανόνων και διαδικασιών που επιτρέπουν τη συμμετοχή της Γροιλανδίας στο σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.2.2017 COM(2017) 119 final 2017/0049 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην εξηκοστή σύνοδο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. πρωτ.: ΔΤΔ Α ΕΞ 2014/ Απλουστευμένες δια

Αριθμ. πρωτ.: ΔΤΔ Α ΕΞ 2014/ Απλουστευμένες δια Πίνακας περιεχομένων 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Αριθμ. πρωτ.: ΔΤΔ Α 5026766 ΕΞ 2014/6.11.2014 Απλουστευμένες διαδικασίες εισαγωγής και εξαγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας ΔΤΔ Α 5026766 ΕΞ 2014 (ΦΕΚ Β' 3120/20-11-2014)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΠΛΟΥ ΣΕ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΟΥ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ επικινδύνων χημικών προϊόντων Κανονισμός 689/2008. Ελένη Φούφα Δ/νση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ επικινδύνων χημικών προϊόντων Κανονισμός 689/2008. Ελένη Φούφα Δ/νση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ επικινδύνων χημικών προϊόντων Κανονισμός 689/2008 Ελένη Φούφα Δ/νση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ CLP-REACH. Γ.Χ.Κ. 30.11-1.12.2010 1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΡΟΤΤΕΡΝΤΑΜ - Σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (ως προς σελ.5,σημείο5, 1 η παύλα, 2 η παράγραφος) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 55 και 56(1)

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 55 και 56(1) Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3849, 30.4.2004 Κ.Δ.Π. 438/2004 Αριθμός 438 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 55 και 56(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11453/16 STATIS 52 COMPET 430 UD 169 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 22 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 99 Η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης μπορεί να είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτικήαποθήκη. Νοούνται ως:

Άρθρο 99 Η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης μπορεί να είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτικήαποθήκη. Νοούνται ως: 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 43 M2 Άρθρο 97 1. Οι λεπτομέρειες της λειτουργίας του καθεστώτος και οι εξαιρέσεις καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία της επιτροπής. 2. Υπό την επιφύλαξη της εγγύησης

Διαβάστε περισσότερα

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Μαΐου 2013 (15.05) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0137 (COD) 6353/1/13 REV 1 ADD 1 UD 39 PI 19 COMER 22 CODEC 317 PARLNAT 111 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

των Παρασκευαστών, των Εισαγωγέων ή των Διανομέων των δραστικών ουσιών

των Παρασκευαστών, των Εισαγωγέων ή των Διανομέων των δραστικών ουσιών ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ /ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ των Παρασκευαστών, των Εισαγωγέων ή των Διανομέων των δραστικών ουσιών ΤΥΠΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Αίτηση Αρχική Αίτηση Τροποποίησης Αίτηση Διακοπής ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.9.2012 COM(2012) 521 final 2012/0250 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 111/2005 του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Tροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 798/2008. ΣΧΕΤ.: 1. Η µε αρ. πρωτ / εγκύκλιός µας

ΘΕΜΑ: Tροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 798/2008. ΣΧΕΤ.: 1. Η µε αρ. πρωτ / εγκύκλιός µας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 11/01/2016 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 44/2489 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος /2017

Εγκύκλιος /2017 Εγκύκλιος 1032953/2017 Παροχή οδηγιών σχετικά με την υπ αριθμ. ΘΤΟΚ Β 1176336 Ε=2016/01-12-2016 Α. Υ.Ο. - Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX - ΦΕΚ 4119/Β/21-12-2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1-3-2017

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 318/28 4.12.2015 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/2246 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με τις λεπτομερείς διατάξεις για το σύστημα αριθμητικής καταχώρισης που ισχύουν για το μητρώο των

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τον εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών με εμπορεύματα που έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία με το καθεστώς του Ειδικού Προορισμού.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τον εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών με εμπορεύματα που έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία με το καθεστώς του Ειδικού Προορισμού. Αρ. πρωτ.: Δ17Α 5005535 ΕΞ 14.2.2013 Οδηγίες για τον εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών με εμπορεύματα που έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία με το καθεστώς του Ειδικού Προορισμού Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Ο χρήσιμος «δεσμός» σου με το Τελωνείο! Ευρωπαϊκό Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 4Α Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 4Α Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ε.Ε. Παρ. III(I) 3699 Κ.Δ.Π. 634/2003 Αρ. 3742, 25.7.2003 Αριθμός 634 Οι περί Δεσμεντικών Πληροφοριών Καταγωγής Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2016 COM(2016) 668 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

Ι.2. Ι.4. I 7. Ι.9. Περιφέρεια Κωδικός καταγωγής Μεταφορέας. Σιδηροδρομικό βαγόνι

Ι.2. Ι.4. I 7. Ι.9. Περιφέρεια Κωδικός καταγωγής Μεταφορέας. Σιδηροδρομικό βαγόνι 1.1. Αποστολέας Ι.2. Αριθμός αναφοράς του πιστοποιητικού Ι.2..α. Τοπικός αριθμός αναφοράς Ι.3. Αρμόδια κεντρική αρχή V Ι.5. Παραλήπτης S 8 1 1 Ι.8. Χώρα καταγωγής Κωδικός ISO 1.12. Τόπος καταγωγής Εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΑ Α ΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ

ΕΝΙΑΙΑ Α ΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΙΑΙΑ Α ΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ Άγγελος Λυµπέρης, Προϊστάµενος Α Τµήµατος ης ιεύθυνσης Τελωνειακών ιαδικασιών 19ης Γενική Επισκόπηση (1) 1. Τι είναι Ενιαία Άδεια ή Ενιαία Συνολική Άδεια;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2016 COM(2016) 672 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

β) σύστημα επιστροφής δασμών: το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγήμε τη μορφήτην οποία προβλέπει η παράγραφος 1 στοιχείο β)

β) σύστημα επιστροφής δασμών: το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγήμε τη μορφήτην οποία προβλέπει η παράγραφος 1 στοιχείο β) 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 47 Άρθρο 113 Τα κοινοτικά εμπορεύματα που υπάγονται στην κοινήγεωργικήπολιτική, τα οποία τίθενται υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης και αναφέρονται στο άρθρο 98 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν. 1. τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4132/2013 (ΦΕΚ Α 59/07.03.2013),

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν. 1. τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4132/2013 (ΦΕΚ Α 59/07.03.2013), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Μαΐου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ ΠΟΛ. 1126 Δ/ΝΣΗ 17 Η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ - ΤΜΗΜΑ Ε 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ.: ΠΟΛ. 1125

Αριθ. πρωτ.: ΠΟΛ. 1125 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ Δ/ΝΗ Ε.Υ.Κ & Υ.Π.Α ΣΜΗΜΑ Δ - Υ.Π.Α ΕΙΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ Α.Δ.Α: Αθήνα, 8 επτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού των ζώων για τις εισαγωγές στην Ένωση σκύλων, γατών ή ικτιδών Ι.6. Όνομα 1.17.

Υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού των ζώων για τις εισαγωγές στην Ένωση σκύλων, γατών ή ικτιδών Ι.6. Όνομα 1.17. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Στο παράρτημα, το μέρος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «ΜΕΡΟΣ 1 Υπόδειγμα υγειονομικού των ζώων για τις εισαγωγές στην Ένωση σκύλων, γατών ή ικτιδών ΧΩΡΑ: Κτηνιατρικό πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Προσάρτημα. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Προσάρτημα. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.5.2016 COM(2016) 262 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Προσάρτημα στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 17985/13 Διοργανικός φάκελος: 2013/0201 (CNS)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 17985/13 Διοργανικός φάκελος: 2013/0201 (CNS) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 17985/13 Διοργανικός φάκελος: 2013/0201 (CNS) PESC 1557 REX 1193 WTO 356 UD 344 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εισαγωγής εγγράφων Τήρηση αρχείου ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εισαγωγής εγγράφων Τήρηση αρχείου ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 1. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Γ 2. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Εγκατάσταση version SR , SR , SR και SR στο παραγωγικό περιβάλλον του ICISnet

Θέμα: Εγκατάσταση version SR , SR , SR και SR στο παραγωγικό περιβάλλον του ICISnet ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ &ΕΦΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Α,Β,Γ,Δ Ταχ. Δ/νση: Θες/κης & Χανδρή 1 ΠΡΟΣ:Π.Δ Ταχ.Κώδικας : 18346 Πληροφορίες : Μ.Κοτσαρίδα,Μ.Τσιρώνη Ελ.Τσάγγου,Π.Τσάκος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων (REX) - Καθορισμός αρμοδιότητας για τη χορήγηση του αριθμού «Εγγεγραμμένου Εξαγωγέα».

ΘΕΜΑ: «Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων (REX) - Καθορισμός αρμοδιότητας για τη χορήγηση του αριθμού «Εγγεγραμμένου Εξαγωγέα». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 01/12/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ [ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ] Αθήνα, 12 Ιουλίου 2012 1 ΓΕΝΙΚΑ Η Ελληνική Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ της 25ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

5803/17 ROD/ech DGG 3B

5803/17 ROD/ech DGG 3B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 5803/17 Διοργανικός φάκελος: 2016/0327 (NLE) UD 13 SPG 5 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα : Συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ 28 Κατηγορίες απλουστευμένων διαδικασιών Ελλιπής ιασάφηση (περιπτώσεις δεόντως αιτιολογημένες) Απλουστευμένη ιασάφηση Τελωνισμός στις εγκαταστάσεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 649/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 26ης Ιουνίου 2012.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 649/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 26ης Ιουνίου 2012. L 201/60 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.7.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 649/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουλίου 2012 σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε Η τελωνειακή ένωση υπήρξε η πρώτη πολιτική της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. Ο λόγος αυτής της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.6.2013 COM(2013) 427 final 2013/0198 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2368/2002 όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 10 Ιουλίου 2009 Αρ.Πρωτ.: /3232/A0019

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 10 Ιουλίου 2009 Αρ.Πρωτ.: /3232/A0019 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ - /ΝΣΗ 19 Η - ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β & Γ - /ΝΣΗ 18 Η ΤΜΗΜΑΤΑ Β, Γ - /ΝΣΗ 17 Η ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2012R0649 EL 01.02.2016 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 649/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανανέωσης καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανανέωσης καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) (σήματα, σχέδια και υποδείγματα) Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανανέωσης καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Το έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1075/ Συμπλήρωση των διατάξεων της με αριθμ /8478/Α0014/ΠΟΛ. 1262/ απόφασής μας

ΠΟΛ.1075/ Συμπλήρωση των διατάξεων της με αριθμ /8478/Α0014/ΠΟΛ. 1262/ απόφασής μας ΠΟΛ.1075/13.3.1995 Συμπλήρωση των διατάξεων της με αριθμ. 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ. 1262/2.8.93 απόφασής μας Αρ. Πρωτ.: 1017949/693/165/0014 Αθήνα 13 Μαρτίου 1995 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 13.1.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 8/17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη θέσπιση των βασικών παραμέτρων για τα μητρώα αδειών μηχανοδηγού και τα μητρώα συμπληρωματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Παρέχονται οδηγίε αναφορικά με τον τρόπο συμπλήρωση των πιστοποιητικών αντικατάσταση EUR1, EUR-MED και ATR.

ΘΕΜΑ : Παρέχονται οδηγίε αναφορικά με τον τρόπο συμπλήρωση των πιστοποιητικών αντικατάσταση EUR1, EUR-MED και ATR. Κωδ. Αρχείου 330.2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ 17 Η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Δ 5004686 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 1. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 349/9

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 349/9 EL 19.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 349/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1221/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12ης Δεκεμβρίου 2012 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 684/2009 όσον

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.3.2012 COM(2012) 144 final 2012/0073 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Καναδά για την τελωνειακή συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ /05/ Αποδεικτικό ενημερότητας...

ΠΟΛ /05/ Αποδεικτικό ενημερότητας... Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου Άρθρο 1: Πιστοποίηση Φορέων, Υπηρεσιών ή Προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανανέωσης

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανανέωσης ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) (σήματα, σχέδια και υποδείγματα) Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανανέωσης ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Το έντυπο διατίθεται δωρεάν από το ΓΕΕΑ και μπορεί να τηλεφορτωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1993R2454 EL 04.03.2007 010.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Ιουλίου 1993 για τον καθορισμό ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 26.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 188/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

: Οδηγίες για τη λειτουργία του Υποσυστήματος Διαμετακόμισης Έκδοση πιστοποιητικού απόδειξης κοινοτικού χαρακτήρα (T2L/T2LF) στα πλαίσια του ICISnet

: Οδηγίες για τη λειτουργία του Υποσυστήματος Διαμετακόμισης Έκδοση πιστοποιητικού απόδειξης κοινοτικού χαρακτήρα (T2L/T2LF) στα πλαίσια του ICISnet ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 14 Μαΐου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ. Πρωτ.:ΔΤΔ Β 5010493 ΕΞ 2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 248/Α/7.11.2000). Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΦΕΚ 248/Α/7.11.2000). Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 1053 - * Φ.Π.Α. * Νο. 46 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 14 η ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Β -Α ΙΙ. Δ/ΝΣΗ 15 η ΚΒΣ - ΤΜΗΜΑ Β ΙΙΙ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2 Στοιχεία του Νομίμου Εκπροσώπου της Επιχείρησης. Ονοματεπώνυμο.. Διεύθυνση κατοικίας. Τηλέφωνο..Fax

2 Στοιχεία του Νομίμου Εκπροσώπου της Επιχείρησης. Ονοματεπώνυμο.. Διεύθυνση κατοικίας. Τηλέφωνο..Fax ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ για υποψήφιους Εγκεκριμένους Εξαγωγείς ως προς την απλοποιημένη διαδικασία απόδειξης της Προτιμησιακής Καταγωγής ή απόδειξης της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των εμπορευμάτων (A.TR.).

Διαβάστε περισσότερα