S I G M A "APOLLO KP/LCD "

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "S I G M A "APOLLO KP/LCD ""

Transcript

1 S I G M A "APOLLO KP/LCD " Πίλαθαο πλαγεξκνύ θαη Ππξαλίρλεπζεο 16 δσλώλ, βαζηζκέλνο ζε κηθξνϋπνινγηζηή, κε ηελ δπλαηόηεηα πξνγξακκαηηζκνύ από ην πιεθηξνιόγην ή κέζσ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή. Απιόο ζηελ ρξήζε ηνπ, κε πνιιέο δπλαηόηεηεο, δίλεη ιύζεηο ζε κηθξέο ή κεζαίεο εγθαηαζηάζεηο. Ζ βαζηθή έθδνζε απνηειείηαη από ηελ θπξίσο κνλάδα, ε νπνία έρεη δέθα έμη δώλεο, κε δηπιή ηεξκαηηθή αληίζηαζε, δύν πξνγξακκαηηδόκελεο εμόδνπο (PGM), θσδηθνπνηεηή θαη ηειεθσλεηή δύν θαλαιηώλ (κε ηελ πξνζζήθε ζπλζεηεηή θσλήο VSM-01) θαη από ην πιεθηξνιόγην. ηνλ πίλαθα κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ κέρξη νθηώ πιεθηξνιόγηα. Όια ηα πιεθηξνιόγηα είλαη κε LED s θαη DISPLAY ελόο ςεθίνπ θαη έρνπλ είζνδν δώλεο γηα ζύλδεζε καγλεηηθήο επαθήο ή αληρλεπηή. O πξνγξακκαηηζκόο ηεο κνλάδαο, ε νπνία είλαη ήδε πξνγξακκαηηζκέλε, κπνξεί λα αιιάμεη κέζσ ηνπ πιεθηξνινγίνπ ή κε ππνινγηζηή (κε ηελ δηαδηθαζία downloading, κε ηνπηθή ζύλδεζε ή από απόζηαζε κέζσ ηειεθσληθήο γξακκήο). Σα δεδνκέλα ηνπ πξνγξάκκαηνο γξάθνληαη ζε κλήκε EEPROM θαη γηα ηνλ ιόγν απηό δελ ράλνληαη, αθόκε θαη όηαλ ε κνλάδα κείλεη ρσξίο ηξνθνδνζία. ΓΔΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΟΤ ΠΗΝΑΚΑ Οθηώ ή δεθαέμη δώλεο, νη νπνίεο κπνξνύλ λα πξνγξακκαηηζζνύλ γηα εζσηεξηθή ή πεξηκεηξηθή ιεηηνπξγία, ζαλ δώλεο κε θαζπζηέξεζε, ζαλ άκεζεο, ζαλ 24σξεο κε ή ρσξίο ζεηξήλα θαζώο θαη ζαλ δώλεθιεηδί, γηα ηελ όπιηζε θαη αθόπιηζε ηεο κνλάδαο. Όιεο νη δώλεο έρνπλ πξνζηαζία από θόςηκν ή βξαρπθύθισκα ηεο γξακκήο, κέζσ ηεξκαηηθήο αληίζηαζεο 2.2ΚΧ, θαη κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ κε επαθέο αλνηρηνύ (Ν.Ο) ή θιεηζηνύ (Ν.C) θπθιώκαηνο. Όιεο νη δώλεο, εθηόο ησλ δσλώλ ππξαλίρλεπζεο θαη 24σξεο ιεηηνπξγίαο, κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζαλ θνπδνύλη, ηελ ώξα πνπ ε κνλάδα είλαη αθνπιηζκέλε. Οη εζσηεξηθέο δώλεο γίλνληαη δώλεο αθνινπζίαο, αλ ελεξγνπνηεζεί πξώηα δώλε κε θαζπζηέξεζε. ηελ έθδνζε ησλ 8 δσλώλ, νη δώλεο ησλ αληρλεπηώλ κπνξνύλ λα δώζνπλ αλεμάξηεηε έμνδν ζπλαγεξκνύ θαη TAMPER κέζα από ην ίδην θαιώδην, κε ηελ ρξήζε δύν ηεξκαηηθώλ αληηζηάζεσλ. Apollo (LCD Keypad) Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο ειίδα 1

2 Δπίζεο, νη δώλεο πνπ είλαη πξνγξακκαηηζκέλεο λα ιεηηνπξγνύλ κε αληρλεπηέο, ειέγρνπλ ηηο εληνιέο ηνπ αληρλεπηή θαη δίλνπλ ζπλαγεξκό, κόλν αλ δερζνύλ δύν εληνιέο δηάξθεηαο κεγαιύηεξεο ηνπ ελόο δεπηεξνιέπηνπ θαη κηθξόηεξεο ησλ δύν δεπηεξνιέπησλ κέζα ζε 30 δεπηεξόιεπηα ή κία εληνιή κεγαιύηεξε ησλ δύν δεπηεξνιέπησλ. Όηαλ ελεξγνπνηεζεί δώλε ππξαλίρλεπζεο, πξηλ δώζεη ζπλαγεξκό, θάλεη επαιήζεπζε ηεο εληνιήο πνπ δέρζεθε από ηνλ αληρλεπηή. Όηαλ δνζεί ζπλαγεξκόο από 24σξε δώλε, ν ζπλαγεξκόο κπνξεί λα αθπξσζεί από ην πιεθηξνιόγην. Όηαλ κία δώλε δώζεη ζπγθεθξηκέλν αξηζκό ζπλαγεξκώλ, θαηά ηελ δηάξθεηα ελόο θύθινπ όπιηζεο, ε δώλε απηή ηίζεηαη απηόκαηα εθηόο ιεηηνπξγίαο, εθ όζνλ έρεη γίλεη ν αληίζηνηρνο πξνγξακκαηηζκόο. Οη δώλεο πνπ ζα βγνπλ κόληκα εθηόο ιεηηνπξγίαο (από ηνλ αληίζηνηρν πξνγξακκαηηζκό ηνπ ηερληθνύ) δελ ζα δώζνπλ ζπλαγεξκό αλ ελεξγνπνηεζνύλ, ζα θξαηήζνπλ όκσο κλήκε. Γύν δηαθνξεηηθά ηκήκαηα (Partitions). Δλζσκαησκέλν ξνιόη πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ. Πξνγξακκαηηδόκελνο ρξόλνο εηζόδνπ ζε θάζε δώλε μερσξηζηά. Ζ κνλάδα, ζηελ ιεηηνπξγία HOME, νπιίδεη θαηαξγώληαο ηνπο ρξόλνπο εηζόδνπ θαη εμόδνπ. ηελ πεξίπησζε απηή βγαίλνπλ απηόκαηα εθηόο ιεηηνπξγίαο νη εζσηεξηθέο δώλεο. Αλ ε κνλάδα νπιίζεη θαη δελ αλνίμεη δώλε κε θαζπζηέξεζε κέρξη ηελ ιήμε ηνπ ρξόλνπ εμόδνπ, ην ζύζηεκα ζα νπιίζεη απηόκαηα κε ηελ δηαδηθαζία HOME, εθ όζνλ έρεη γίλεη ν πξνγξακκαηηζκόο AUTO HOME. Καηά ηελ όπιηζε, νη δώλεο πνπ ζα είλαη αλνηθηέο όηαλ ιήμεη ν ρξόλνο εμόδνπ, ζα γίλνπλ απηόκαηα BYPASS. Μπνξεί λα γίλεη γξήγνξε όπιηζε ηνπ ζπλαγεξκνύ κε ηελ ρξήζε ηνπ ςεθίνπ ηεο γξήγνξεο όπιηζεο. Ζ κνλάδα πξνγξακκαηίδεηαη λα νπιίδεη ή λα αθνπιίδεη απηόκαηα ζε εβδνκαδηαία βάζε. Πέληε ιεπηά πξηλ ηελ απηόκαηε όπιηζε εηδνπνηεί κε ηνλ βνκβεηή. ηελ δηάξθεηα ησλ πέληε απηώλ ιεπηώλ, κπνξείηε λα αθπξώζεηε ή λα παξαηείλεηε ηελ απηόκαηε όπιηζε, κε ηελ ρξήζε ηνπ θσδηθνύ ζαο. Μπνξνύλ λα επηιεγνύλ πνηα ηκήκαηα ζα νπιίδνπλ θαη ζα αθνπιίδνπλ απηόκαηα. Καηά ηελ απηόκαηε όπιηζε, αλ ππάξρνπλ δώλεο αλνηθηέο κεηά ηελ ιήμε ηνπ ρξόλνπ εμόδνπ, γίλνληαη απηόκαηα BYPASS. Ζ κνλάδα, εθηόο από ην πιεθηξνιόγην, κπνξεί λα νπιίδεη ή λα αθνπιίδεη κε κεραληθή θιεηδαξηά ή ηειερεηξηζκό θαη κε Proximity ID ειίδα 2 Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο Apollo (LCD Keypad) ZEUS

3 Card, όηαλ ρξεζηκνπνηεζεί ην αληίζηνηρν πιεθηξνιόγην. Ζ κνλάδα κπνξεί, επίζεο, λα νπιίδεη θαη λα αθνπιίδεη ή λα ρεηξίδεηαη από απόζηαζε, κέζσ θηλεηνύ ή ζηαζεξνύ ηνληθνύ ηειεθώλνπ, κε ηελ πξνζζήθε ζηνλ πίλαθα ηεο πιαθέηαο RTM-1. Ζ κνλάδα θαηαρσξεί ζηελ κλήκε ηεο 300 ζπκβάληα, κε ηελ ώξα θαη ηελ εκεξνκελία πνπ εθδειώζεθαλ. Ζ κνλάδα έρεη έλαλ ηεηξαςήθην θσδηθό ηερληθνύ θαη ελελήληα ελλέα θσδηθνύο γηα ηνπο ρξήζηεο ηεο κνλάδαο, πνπ κπνξνύλ λα απνηεινύληαη από ηέζζεξα έσο έμε ςεθία. Οη θσδηθνί πξνγξακκαηίδνληαη ζε έμη δηαθνξεηηθά επίπεδα πξόζβαζεο. Οη θσδηθνί δύν ρξήζεσλ επηηξέπνπλ ζηνλ ρξήζηε λα νπιίζεη θαη λα αθνπιίζεη ηνλ ζπλαγεξκό κόλν κία θνξά θαη ύζηεξα ζβήλνπλ. Αλ παηεζεί ηέζζεξηο θνξέο ιάζνο θσδηθόο, αδξαλνπνηείηαη ην πιεθηξνιόγην γηα δεθαπέληε δεπηεξόιεπηα θαη, αλ ε κνλάδα είλαη ζπλδεδεκέλε κε θεληξηθό ζηαζκό, ζηέιλεη ζήκα δειώλνληαο ηελ πξνζπάζεηα εμνπδεηέξσζεο. ε πεξίπησζε ιεζηείαο ή όηαλ ζαο απεηινύλ λα αθνπιίζεηε ηνλ ζπλαγεξκό, κπνξείηε λα ζηείιεηε ζησπεξό ζπλαγεξκό ζηνλ θεληξηθό ζηαζκό, από ην πιεθηξνιόγην. Μπνξείηε λα θάλεηε έιεγρν ηεο εγθαηάζηαζεο κόλν κε ηνλ βνκβεηή, ρσξίο λα θηππνύλ νη ζεηξήλεο θαη λα ελνριείηε ηνλ ζηαζκό. Ζ κνλάδα έρεη ηελ δπλαηόηεηα πξνγξακκαηηζκνύ από απόζηαζε, κέζσ ηειεθσληθήο γξακκήο θαη ππνινγηζηή, κε ηελ δηαδηθαζία Downloading. ΓΔΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΖΛΔΦΧΝΖΣΖ Γύν θαλάιηα, κε ρσξεηηθόηεηα 3 ηειεθώλσλ ζε θάζε θαλάιη, πνπ ην θαζέλα κπνξεί λα έρεη κέρξη 16 ςεθία. Γύν δηαθνξεηηθά κελύκαηα, κε ηελ ρξήζε ηεο κνλάδαο VSM-01. Σνληθή ή παικηθή επηινγή. Δπηινγή κέζσ ηειεθσληθνύ θέληξνπ ( αλακνλή ζήκαηνο πόιεσο ). Αξγή επηινγή, γηα πεξηνρέο πνπ παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα. Αλαγλσξίδεη ην θαηεηιεκκέλν ηειέθσλν θαη επηιέγεη, ακέζσο, ην επόκελν. Σα θαηεηιεκκέλα ηειέθσλα ηα παίξλεη δέθα θνξέο. Σα ηειέθσλα πνπ ζα απαληήζνπλ ηα παίξλεη δύν θνξέο, γηα κεγαιύηεξε αζθάιεηα θαη απηά πνπ δελ απαληνύλ ηα παίξλεη ηέζζεξηο θνξέο. Apollo (LCD Keypad) Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο ειίδα 3

4 Πξνγξακκαηηζκόο ηνπ ηειεθώλνπ FOLLOW ME από ηνλ ρξήζηε ηνπ ζπζηήκαηνο. ηε δηαθνπή θαη ηελ επαλαθνξά ησλ 220V, θαη εθ όζνλ έρεη γίλεη ν αληίζηνηρνο πξνγξακκαηηζκόο, ε κνλάδα ζα ζηείιεη ζην ηειέθσλν FOLLOW ME δηαθνξεηηθό ερεηηθό ζήκα γηα θάζε πεξίπησζε, καδί κε ηελ δηεύζπλζε ηνπ ρώξνπ ζηνλ νπνίν είλαη ε εγθαηάζηαζε. ΓΔΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΣΖ Γύν ηεηξαςήθηνη θσδηθνί πειάηε, έλαο γηα θάζε ηκήκα. Έμη ηειέθσλα επηθνηλσλίαο κε θεληξηθό ζηαζκό, κε δπλαηόηεηα ιεηηνπξγίαο κε έλαλ ή δύν θεληξηθνύο ζηαζκνύο. Δπηινγή ηνπ FORMAT επηθνηλσλίαο γηα θάζε ζηαζκό. Ζ επηθνηλσλία κε ηνλ δεύηεξν ζηαζκό γίλεηαη όηαλ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία κε ηνλ πξώην ζηαζκό. Οη πιεξνθνξίεο πνπ απνζηέιινληαη ζηνλ θεληξηθό ζηαζκό είλαη: Όπιηζε ή αθόπιηζε θαη από πνηνλ θσδηθό έγηλε. ηελ πεξίπησζε πνπ ε κνλάδα νπιίζεη θαη αθνπιηζζεί πξηλ ιήμεη ν ρξόλνο εμόδνπ, ηόηε δελ δίλεη αλαθνξά ζηνλ θεληξηθό ζηαζκό. Απηόκαηε όπιηζε ή αθόπιηζε. Αλαθνξά ησλ δσλώλ πνπ έρνπλ γίλεη BYPASS. Δμαλαγθαζκόο αθόπιηζεο ηνπ ζπλαγεξκνύ ππό απεηιή. Όπιηζε - αθόπιηζε θαη πξνγξακκαηηζκόο κέζσ Downloading. πλαγεξκόο θαη από πνηα δώλε έγηλε. Γηαθνπή ή επαλαθνξά ησλ 220V, κε πξνγξακκαηηδόκελε ρξνλνθαζπζηέξεζε. Υακειή ηάζε ηνπ ζπζζσξεπηή ηνπ πίλαθα θαη επαλαθνξά απηήο. Φσηηά θαη από πνην ζεκείν εθδειώζεθε. Λεζηεία. θαη Ηαηξηθή βνήζεηα. Παξελόριεζε πιεθηξνινγίνπ. ε θάζε πξνζπάζεηα αθόπιηζεο ηνπ ζπλαγεξκνύ (κεηά από 4 απνηπρεκέλεο απόπεηξεο). Απώιεηα πιεθηξνινγίνπ. Όηαλ δελ επηθνηλσλεί κε θάπνην πιεθηξνιόγην ή όηαλ θνπνύλ ηα θαιώδηα θάπνηνπ πιεθηξνινγίνπ. Τπέξβαζε ξεύκαηνο ζηηο εμόδνπο ηξνθνδνζίαο θαη απνθαηάζηαζε απηήο. Βιάβε ηειεθσληθήο γξακκήο θαη απνθαηάζηαζε απηήο. Απηόκαην TEST, κε δπλαηόηεηα επηινγήο γηα εκεξήζηα ή σξηαία απνζηνιή. ειίδα 4 Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο Apollo (LCD Keypad) ZEUS

5 Πξνγξακκαηηζκόο ηεο εκέξαο θαη ηεο ώξαο πνπ ζα γίλεηαη ην TEST. Δπηινγή ησλ δσλώλ πνπ ζα αλαθέξνπλ ηελ επαλαθνξά. ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ Σάζε ηξνθνδνζίαο: 220VAC-50Hz κε κεηαζρεκαηηζηή 17 V-1.2 A. Έμνδνο ηξνθνδνζίαο: 13,8V DC / 1 A. Καηαλάισζε βαζηθήο κνλάδαο: 35mA ζε εξεκία. Αλεμάξηεηεο έμνδνη γηα ηελ ηξνθνδνζία ησλ αληρλεπηώλ θαη ησλ απηνηξνθνδνηνύκελσλ ζεηξελώλ. Πξνζηαηεύνληαη από αζθάιεηα 1Α. Αλεμάξηεηε έμνδνο γηα ηελ ηξνθνδνζία ησλ πιεθηξνινγίσλ. Πξνζηαηεύεηαη από πνιπαζθάιεηα 500mA. Γύν πξνγξακκαηηδόκελεο έμνδνη (PGM). Έμνδνο γηα θόξηηζε ηνπ ζπζζσξεπηή, πξνζηαηεπκέλε από βξαρπθύθισκα ή αλάζηξνθε πνιηηηθόηεηα ηνπ ζπζζσξεπηή. Φσηεηλή έλδεημε LED γηα ηελ αλάζηξνθε πνιηηηθόηεηα ηνπ ζπζζσξεπηή. Γηαζηάζεηο θνπηηνύ: 300 X 300 X 80mm ή 300 X 400 X 80mm (L). Γηαζηάζεηο πιεθηξνινγίνπ: X 145 X 25 mm. Apollo (LCD Keypad) Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο ειίδα 5

6 ΟΓΖΓΗΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ Ζ θεληξηθή κνλάδα απνηειεί ην βαζηθόηεξν θνκκάηη ηεο εγθαηάζηαζεο, πνπ δέρεηαη ηηο εληνιέο από όιεο ηηο αηζζεηήξηεο ζπζθεπέο (PIR, αληρλεπηέο ζξαύζεο ηδακηώλ, καγλεηηθέο επαθέο θιπ), ηηο επεμεξγάδεηαη θαη δίλεη ηηο εληνιέο γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ ζεηξελώλ θαη ηνπ θσδηθνπνηεηή. Απνηειείηαη από ην ηξνθνδνηηθό θαη ηελ θπξίσο πιαθέηα. Ζ κνλάδα έρεη ηελ επειημία λα ρξεζηκνπνηεζεί κε δηάθνξνπο ηξόπνπο θαη ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ ρώξνπ. Μπνξεί, δειαδή, λα ρξεζηκνπνηεζεί ν ίδηνο θεληξηθόο πίλαθαο ρσξηζκέλνο ζε δύν δηαθνξεηηθά ηκήκαηα (Partitions), κε ρσξηζηά πιεθηξνιόγηα ζε θάζε ηκήκα θαη λα ιεηηνπξγνύλ ηα δύν ηκήκαηα ηειείσο αλεμάξηεηα, ζαλ λα ππάξρεη ρσξηζηή κνλάδα ζε θάζε έλα από απηά. Ζ πίλαθαο πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζε θάπνην αζθαιέο ζεκείν, θνληά ζηελ ηειεθσληθή γξακκή θαη ζε κία παξνρή 220 V AC, ε νπνία δελ πξέπεη λα δηαθόπηεηαη όηαλ θιείζεη ν γεληθόο δηαθόπηεο. Σν πιεθηξνιόγην λα ηνπνζεηεζεί θνληά ζηελ ζύξα εηζόδνπ-εμόδνπ, ζε ύςνο πνπ λα είλαη εύθνινο ν ρεηξηζκόο θαη ν έιεγρνο από όινπο. ηελ κνλάδα κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ κέρξη νθηώ πιεθηξνιόγηα. ΔΛΔΓΥΟ ΣΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΡΗΝ ΣΖΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ Πξηλ εγθαηαζηήζεηε ηνλ πίλαθα ή ζπλδέζεηε νηηδήπνηε ζ απηόλ, γηα λα βεβαησζείηε όηη ιεηηνπξγεί ζσζηά, θάληε ηηο παξαθάησ ελέξγεηεο: πλδέζηε ζηνλ πίλαθα έλα πιεθηξνιόγην. Σεξκαηίζηε όιεο ηηο εηζόδνπο ησλ δσλώλ κε ηεξκαηηθή αληίζηαζε 2.2KΧ. πλδέζηε ηελ ηάζε δηθηύνπ (220VAC) ζηελ αληίζηνηρε ππνδνρή ηνπ πίλαθα. Σνπνζεηείζηε έλα βνιηόκεηξν ζηα θαιώδηα ζπζζσξεπηή ηνπ πίλαθα. Θα πξέπεη λα κεηξήζεηε 13.8V DC. Αλ ε ηάζε δελ είλαη ζσζηή ξπζκίζηε ηελ. Αλ ε ηάζε είλαη ζσζηή ζπλδέζηε ηνλ ζπζζσξεπηή πξνζέρνληαο ηελ πνιηθόηεηα (Κόθθηλν ζην + θαη Μαύξν ζην - ). Υξεζηκνπνηήζηε ζπζζσξεπηή θιεηζηνύ ηύπνπ, 12 V DC, 6.5 ή 7.2 AH. Σα LED s READY θαη POWER πξέπεη λα είλαη αλακκέλα, νη δώλεο θιεηζηέο θαη ηα LED s BYPASS θαη TROUBLE ζβεζηά. Αλ έρεηε νπνηαδήπνηε άιιε έλδεημε πξνβιήκαηνο, θξνληίζηε γηα ηελ επίιπζε ηνπ, πξηλ ζπλδέζεηε νπνηαδήπνηε πεξηθεξεηαθή ζπζθεπή ζηνλ πίλαθα. Αλ όιεο νη ελδείμεηο είλαη ζσζηέο, κπνξείηε λα αξρίζεηε ηηο ζπλδέζεηο, αθνύ πξώηα απνζπλδέζεηε ηελ κπαηαξία θαη ηελ ηάζε δηθηύνπ από ηνλ πίλαθα. ειίδα 6 Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο Apollo (LCD Keypad) ZEUS

7 ΤΝΓΔΜΟΛΟΓΗΑ ΑΝΗΥΝΔΤΣΧΝ, ΠΛΖΚΣΡΟΛΟΓΗΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΛΛΧΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΧΝ πλδέζεηε ηνπο αληρλεπηέο, ηα πιεθηξνιόγηα θαη ηηο άιιεο πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο ηνπ ζπζηήκαηνο, ρξεζηκνπνηώληαο ζσξαθηζκέλν θαιώδην (ε κία πιεπξά ηεο ζσξάθηζεο πξέπεη λα ζπλδεζεί ζην αξλεηηθό ηεο ηξνθνδνζίαο). Υξεζηκνπνηείζηε θαιώδηα κε δηαηνκή αγσγώλ ηξνθνδνζίαο αλάινγε κε ηελ θαηαλάισζε ηεο ζπζθεπήο θαη ην κήθνο ηνπ θαισδίνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε (όζν απμάλεη ην κήθνο ηνπ θαισδίνπ, ηόζν κεγαιύηεξε ζα πξέπεη λα είλαη ε δηαηνκή ησλ αγσγώλ). πλδέζεηε ηνπο αληρλεπηέο θαη ηηο καγλεηηθέο επαθέο ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο παξαγξάθνπ πλδεζκνινγία ησλ δσλώλ θαη ηα δηαγξάκκαηα ζπλδεζκνινγίαο πνπ θαίλνληαη ζηηο επόκελεο ζειίδεο. Σνπνζεηείζηε ηηο ηεξκαηηθέο αληηζηάζεηο κέζα ζηνπο αληρλεπηέο ή ζην ηέινο ηεο γξακκήο (ζηηο επαθέο). πκβνπιεπηείηε ηα εγρεηξίδηα ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, πνπ ζπλνδεύνπλ ηηο πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε, γηα λα ππνινγίζεηε ηελ ζπλνιηθή θαηαλάισζε πνπ ζα έρνπλ θαη λα δείηε αλ κπνξείηε λα ηηο ηξνθνδνηήζεηε από ην ηξνθνδνηηθό ηνπ πίλαθα ή λα επηιέμεηε ην θαηάιιειν ηξνθνδνηηθό, πνπ ζα κπνξεί λα δώζεη ην απαηηνύκελν ξεύκα, ώζηε λα ιεηηνπξγήζνπλ ζσζηά. πλδέζηε ηηο ζεηξήλεο ζηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο. Γηα ηελ ηξνθνδνζία ηεο ζεηξήλαο ρξεζηκνπνηήζηε θαιώδην κε δηαηνκή αγσγώλ 1 mm 2. ηε κνλάδα κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ κέρξη νθηώ πιεθηξνιόγηα. Σα πιεθηξνιόγηα ζπλδένληαη ζηηο αληίζηνηρεο εμόδνπο ηνπ δηαύινπ επηθνηλσλίαο (BUS) θαη ηξνθνδνζίαο (±12V). Ζ θαηαλάισζε ησλ πιεθηξνινγίσλ πνπ ζα ζπλδεζνύλ ζηελ έμνδν απηή δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 1 Α. Γηα λα πξνζζέζεηε έλα λέν πιεθηξνιόγην ζηελ κνλάδα, ζα πξέπεη λα θόβεηε ηελ ηξνθνδνζία από ην δίθηπν θαη ηνλ ζπζζσξεπηή θαη λα ηελ επαλαθέξεηε κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζύλδεζεο. Όηαλ ζηνλ ίδην πίλαθα ζπλδεζνύλ πεξηζζόηεξα από έλα πιεθηξνιόγηα, γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ ζσζηά, πξέπεη λα νξίζεηε, ζην θαζέλα από απηά, ηελ δηεύζπλζή ηνπ θαη ην ηκήκα ζην νπνίν ζα αλήθεη. Γηα ηνλ ζθνπό απηό, πάλσ ζηελ πιαθέηα θάζε πιεθηξνινγίνπ, ππάξρεη έλαο δηαθόπηεο ηεζζάξσλ ζέζεσλ (Dip Switch). Ο πξώηνο δηαθόπηεο ηνπ Dip Switch θαζνξίδεη ην ηκήκα (partition) ζην νπνίν ζα αλήθεη ην πιεθηξνιόγην. Ο εξγνζηαζηαθόο πξνγξακκαηηζκόο ησλ Apollo (LCD Keypad) Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο ειίδα 7

8 πιεθηξνινγίσλ είλαη λα αλήθνπλ όια ζην πξώην ηκήκα. Ζ ζέζε ηνπ δηαθόπηε απηνύ πξέπεη λα αιιάμεη κόλν ζηα πιεθηξνιόγηα πνπ ζα αλήθνπλ ζην δεύηεξν ηκήκα. Οη ππόινηπνη ηξεηο δηαθόπηεο ηνπ Dip Switch θαζνξίδνπλ ηελ ηαπηόηεηα ηνπ θάζε πιεθηξνινγίνπ. Μπνξνύκε λα έρνπκε νθηώ δηαθνξεηηθνύο ζπλδπαζκνύο, έλαλ γηα θάζε πιεθηξνιόγην. Αλ ρξεζηκνπνηεζνύλ πεξηζζόηεξα από έλα πιεθηξνιόγηα, νη δηαθόπηεο απηνί πξέπεη λα είλαη ζε δηαθνξεηηθή ζέζε ζε θάζε πιεθηξνιόγην. πλδέζηε ζηνλ πίλαθα ηελ ηειεθσληθή γξακκή, ζηελ ζέζε LINE θαη ζηελ ζέζε SET ζπλδέζηε ηα ηειέθσλα ηνπ ρώξνπ. Όηαλ νινθιεξσζνύλ νη ζπλδέζεηο, ζπλδέζηε μαλά ηελ ηάζε δηθηύνπ θαη ηνλ ζπζζσξεπηή ζηνλ πίλαθα. Αλ έρεηε νπνηαδήπνηε έλδεημε βιάβεο, ζα πξέπεη λα βξείηε ηελ βιάβε ή ηελ ιάζνο ζύλδεζε θαη λα ηελ απνθαηαζηήζεηε. ηελ ζπλέρεηα ειέγμηε κία-κία όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ πίλαθα. PRESS TO CHOOSE LANGUAGE LANGUAGE: ENGLISH ΓΛΧΑ: ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΛΧΑ Μόιηο ηξνθνδνηήζεηε ηε κνλάδα κε ηάζε, ζε όια ηα πιεθηξνιόγηα εκθαλίδεηαη ε έλδεημε: PRESS TO CHOOSE LANGUAGE. Πηέζηε ην [] θαη κε ηα βέιε επηιέμηε ηε γιώζζα πνπ επηζπκείηε, από ηηο γιώζζεο πνπ είλαη δηαζέζηκεο. Οινθιεξώζηε ηελ επηινγή ηεο γιώζζαο κε []. ΠΡΟΟΥΖ! Ο πξνγξακκαηηζκόο ηεο επηινγήο ηεο γιώζζαο πξέπεη λα γίλεη ζε όια ηα πιεθηξνιόγηα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζηε κνλάδα (ρσξηζηά ζε θάζε πιεθηξνιόγην). ειίδα 8 Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο Apollo (LCD Keypad) ZEUS

9 ΓΔΗΧΖ Ζ ζσζηή γείσζε πξνζηαηεύεη, ζε κεγάιν βαζκό, ηα ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα ηεο κνλάδαο από θεξαπλνύο, ππεξηάζεηο θαη ειεθηξνζηαηηθέο εθθνξηίζεηο γεληθόηεξα. ΠΡΟΟΥΖ! Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηεο γείσζεο είλαη ππνρξεσηηθή από ην λόκν, γηα ιόγνπο αζθαιείαο (απνθπγή ειεθηξνπιεμίαο). Πξέπεη λα απνθεύγεηαη ε γείσζε ζε ζσιήλεο λεξνύ γηαηί, ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο, νη ζσιήλεο απηνί είλαη από πιαζηηθό πιηθό θαη δελ πξνζθέξνπλ θακία πξνζηαζία. Γηα θαιύηεξε πξνζηαζία ρξεζηκνπνηείζηε δηαθνξεηηθό θαιώδην γηα ηελ γείσζε πνπ ππάξρεη ζηελ είζνδν ηεο ηξνθνδνζίαο ηνπ πίλαθα θαη δηαθνξεηηθό θαιώδην γηα ηελ γείσζε πνπ ππάξρεη ζηελ είζνδν ηεο ηειεθσληθήο γξακκήο. ΠΡΟΟΥΖ!!! Ζ εγγύεζε δελ ηζρύεη όηαλ ζηε κνλάδα πξνθιεζνύλ βιάβεο πνπ νθείινληαη ζηε κε ρξεζηκνπνίεζε ζσζηήο γείσζεο. ΔΛΔΓΥΟ ΣΟΤ ΤΧΡΔΤΣΖ Ο πίλαθαο θάλεη δπλακηθό έιεγρν ηνπ ζπζζσξεπηή κε δύν ηξόπνπο: Κάζε 5 ιεπηά δηαθόπηεη γηα 5 δεπηεξόιεπηα ηελ ηξνθνδνζία από ην δίθηπν θαη ηξνθνδνηείηαη από ηνλ ζπζζσξεπηή. Κάζε 24 ώξεο θάλεη ηελ ίδηα δηαδηθαζία θαη ηξνθνδνηεί ην ζύζηεκα από ηνλ ζπζζσξεπηή γηα 10 ιεπηά. Αλ ν ζπζζσξεπηήο έρεη απνζπλδεζεί ή ηάζε ηνπ είλαη θάησ από 10.5V, αλάβεη ην θόθθηλν LED "Trouble" θαη αλαβνζβήλεη ην LED "Power". Σαπηόρξνλα, αλ ν πίλαθαο είλαη ζπλδεδεκέλνο κε θεληξηθό ζηαζκό, ζα ζηείιεη θαη ηνλ θσδηθό ηεο ρακειήο ηάζεο ηνπ ζπζζσξεπηή. ηνλ επόκελν έιεγρν, αλ ε ηάζε ηνπ ζπζζσξεπηή επαλέιζεη ζηα θπζηνινγηθά ηεο επίπεδα, ζα ζηαιεί ζηνλ ζηαζκό ν θσδηθόο απνθαηάζηαζεο ηεο ρακειήο ηάζεο. Ο πίλαθαο έρεη έλδεημε θαη πξνζηαζία από αληίζηξνθε ζύλδεζε ηεο πνιηθόηεηαο ηνπ ζπζζσξεπηή. Όηαλ ν ζπζζσξεπηήο ζπλδεζεί αλάπνδα, αλάβεη ην θόθθηλν LED πνπ βξίζθεηαη πάλσ ζηελ πιαθέηα. Απνζπλδέζηε ακέζσο ηνλ ζπζζσξεπηή θαη ζπλδέζηε ηνλ κε ηελ ζσζηή πνιηθόηεηα. Γηα λα ειέγμηε ηελ ηάζε ηνπ ζπζζσξεπηή ηεο κνλάδαο θξαηήζηε παηεκέλν γηα δύν δεπηεξόιεπηα ην [0]. ην Display ζα εκθαληζζεί ε ηάζε πνπ έρεη εθείλε ηε ζηηγκή ν ζπζζσξεπηήο. Apollo (LCD Keypad) Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο ειίδα 9

10 Δάλ γίλεη RESET από ην θύθισκα επηηήξεζεο ηεο ζσζηήο ξνήο ηνπ πξνγξάκκαηνο (WATCHDOG), ε κνλάδα δελ αιιάδεη θαηάζηαζε, αιιά επαλέξρεηαη ζηελ θαηάζηαζε πνπ βξηζθόηαλ πξηλ γίλεη RESET. ΤΝΣΖΡΖΖ Γηα λα εμαζθαιίζεηε ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη γηα λα είλαη ε εγθαηάζηαζε ζπκβαηή κε ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο, πξέπεη λα αθνινπζήζεηε ην παξαθάησ ρξνλνδηάγξακκα ειέγρνπ. Κάζε έμη κήλεο λα ειέγρεηε θαη λα ξπζκίδεηε, αλ είλαη απαξαίηεην, ηελ ηάζε θόξηηζεο ηνπ ζπζζσξεπηή ηνπ πίλαθα θαη ηεο απηνηξνθνδνηνύκελεο ζεηξήλαο. Δπίζεο, θάζε έμη κήλεο, εθηόο από ηνπο πεξηνδηθνύο ειέγρνπο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο πνπ πξέπεη λα θάλεη ν ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο, πξέπεη λα ειέγρεηε ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία όισλ ησλ ζπζθεπώλ (αληρλεπηέο PIR, αληρλεπηέο ζξαύζεο παινπηλάθσλ, καγλεηηθέο επαθέο, ζεηξήλεο θιπ), ηελ επηθνηλσλία ηνπ πίλαθα κε ηνλ θεληξηθό ζηαζκό ή κε ηα ηειέθσλα πνπ είλαη πξνγξακκαηηζκέλα, ηνπο ρξόλνπο εηζόδνπ, εμόδνπ θαη δηάξθεηαο ζπλαγεξκνύ θαη, γεληθά, όιεο ηηο παξακέηξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο. Κάζε ηξία ρξόληα λα γίλεηαη αληηθαηάζηαζε ησλ ζπζζσξεπηώλ ηνπ πίλαθα θαη ηεο ζεηξήλαο. ειίδα 10 Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο Apollo (LCD Keypad) ZEUS

11 ΔΠΔΞΖΓΖΖ ΣΧΝ ΟΡΗΧΝ ΤΝΓΔΔΧΝ ΓΔΗΩΖ OTE EΠΕΞΗΓΗΗ ΣΩΝ ΟΡΘΩΝ ΤΝΔΕΕΩΝ ΑΚΡΟΔΕΚΣΕ ΚΕΝΣΡΟΤ ΑPOLLO SET LINE Z8 Z16 COM Z7 Z15 Z6 Z14 COM Z5 Z13 Z4 Z12 COM Z3 Z11 Z2 Z10 COM Z1 Z9 BUS 12V PGM 1 2 SR SSP 12V ΔΗΟΓΟ ΕΩΝΖ 8 &16 ΚΟΗΝΟ ΖΜΔΗΟ ΤΝΓΔΖ ΕΩΝΩΝ ΔΗΟΓΟ ΕΩΝΖ 7 &15 ΔΗΟΓΟ ΕΩΝΖ 6 &14 ΚΟΗΝΟ ΖΜΔΗΟ ΤΝΓΔΖ ΕΩΝΩΝ ΔΗΟΓΟ ΕΩΝΖ 5 &13 ΔΗΟΓΟ ΕΩΝΖ 4 &12 ΚΟΗΝΟ ΖΜΔΗΟ ΤΝΓΔΖ ΕΩΝΩΝ ΔΗΟΓΟ ΕΩΝΖ 3 &11 ΔΗΟΓΟ ΕΩΝΖ 2 &10 ΚΟΗΝΟ ΖΜΔΗΟ ΤΝΓΔΖ ΕΩΝΩΝ ΔΗΟΓΟ ΕΩΝΖ 1 & 9 ΤΝΓΔΔΣΑΗ ΣΟ ΒUS ΣΩΝ ΠΛΖΚΣΡΟΛΟΓΗΩΝ ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ ΓΗΑ ΣΑ ΠΛΖΚΣΡΟΛΟΓΗΑ (ΜΑΥ 1Α) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΕΟΜΔΝΔ ΔΞΟΓΟΗ ΔΞΟΓΟ ΓΗΑ ΔΗΡΖΝΑ 12V (MAX 2A) ΔΞΟΓΟ ΓΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΔΗΡΖΝΑ (ΜΑΥ 1Α) ΔΞΟΓΟ 12V/1A MAX ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ ΣΖ ΑΤΣΟΜΑΣΖ ΔΗΡΖΝΑ 12V 12V ΔΞΟΓΟΗ 12V/1A ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ ΑΝΗΥΝΔΤΣΩΝ, ΣΖΛΔΦΩΝΖΣΩΝ Κ.Λ.Π. BAT ΔΞΟΓΟ 12V ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΟΡΣΗΖ ΣΟΤ ΤΩΡΔΤΣΖ AC ΔΗΟΓΟ 17V/2A (AC) ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ ΣΟΤ ΠΗΝΑΚΑ Apollo (LCD Keypad) Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο ειίδα 11

12 AC 220V AC ΓΔΗΩΖ BAT BAT 12V 12V 12V ΑΚΡΟΔΕΚΣΕ ΚΕΝΣΡΟΤ ΑPOLLO 12V ΔΗΡΖΝΑ 2K2 PGM PGM V Z1 Z9 Z2 Z10 Z3 Z11 Z4 Z12 Z5 Z13 Z6 Z14 Z7 Z15 Z8 Z16 ΚEYPAD 12V 12V 12V 12V Z1 Z9 Z2 Z10 Z3 Z11 Z4 Z12 2K2 Z5 Z13 Z6 Z14 Z7 Z15 Z8 Z16 ANΘΥΝΕΤΣΗ VENUS - + ΤΝΓΔΜΟΛΟΓΗΑ ΣΟΤ APOLLO ΓΔΗΩΖ OTE ΜΑΓΝΖΣΗΚΔ ΔΠΑΦΔ 2K2 ΠΡΟΟΥΗ: Λάθος ζύνδεζη μπορεί να προκαλέζει βλάβη ζηο ζύζηημα. SET SET LINE LINE COM 2K2 COM COM 3K3 ΝC ΣΑΜΡ COM 12V BUS SR SSP BUS Κ2 - AL SIGN TC IN 12V - + ΜΠΑΣΑΡΗΑ BAT ειίδα 12 Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο Apollo (LCD Keypad) ZEUS

13 ΤΝΓΔΜΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΕΧΝΧΝ ηηο εηζόδνπο ησλ δσλώλ κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ επαθέο θαλνληθά θιεηζηέο (N.C.) ή αλνηθηέο (Ν.Ο.), πάληνηε ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ηεξκαηηθή αληίζηαζε ηεο δώλεο, ε νπνία πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζην ηέξκα ηεο γξακκήο, γηα λα ηελ πξνζηαηεύεη από θόςηκν θαη βξαρπθύθισκα θαη όρη κέζα ζηνλ πίλαθα. ΕΠΑΦΕ ΚΑΝΟΝΘΚΑ ΚΛΕΘΣΕ ΕΠΑΦΕ ΚΑΝΟΝΘΚΑ ΑΝΟΘΚΣΕ Δίζοδος Εώνης Com Δίζοδος Εώνης 2K2 EOL Com ΝC 2K2 ΝΟ ΝC EOL ΝΟ ΥΗΜΑ 1 ΥΗΜΑ 2 ΕΠΑΦΕ N.C. KAI N.O. ΔΘΠΛΑΘΑΜΟ ΖΩΝΩΝ Δίζοδος Εώνης 2K2 EOL ΝO ΥΗΜΑ 3 ΝC Com Δίζοδος Εώνης Apollo (LCD Keypad) Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο ειίδα 13 2K2 3K3 EOL ΥΗΜΑ 4 ΝC ΝC Com Δπίζεο, όπσο ζα δνύκε θαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκό ησλ δσλώλ, θάζε δώλε πξνγξακκαηίδεηαη ώζηε λα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κε δύν ηεξκαηηθέο αληηζηάζεηο, κέζα από ηελ ίδηα γξακκή. Με ηνλ ηξόπν απηό, ζα έρνπκε ζπλαγεξκό όηαλ ην ζύζηεκα είλαη νπιηζκέλν θαη, ζηελ πεξίπησζε πνπ παξαβηαζζεί ν αληρλεπηήο ή θνπεί ή βξαρπθπθισζεί ην θαιώδην πνπ ζπλδέεη ηνλ αληρλεπηή κε ηελ κνλάδα, ζα έρνπκε 24σξν ζπλαγεξκό. ην ζρήκα 4 θαίλεηαη ε ζπλδεζκνινγία κε ηελ νπνία δηπιαζηάδνπκε ηηο δώλεο ηεο κνλάδαο. Ο δηπιαζηαζκόο κπνξεί λα γίλεη ζε νπνηαδήπνηε νκάδα δσλώλ θαη δελ είλαη απαξαίηεην λα γίλεη ζην ζύλνιν ησλ δσλώλ. αλ νκάδα δσλώλ νλνκάδνπκε ηηο δώλεο νη νπνίεο έρνπλ θνηλό αθξνδέθηε εηζόδνπ π.ρ.: Ε1-Ε9, Ε2-Ε10, Ε8-Ε16. Ζ δώλε ζηελ νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε αληίζηαζε ησλ 2.2 ΚΧ ζα αληηζηνηρεί ζηελ δώλε ε νπνία έρεη ηνλ κηθξόηεξν αξηζκό ζηελ νκάδα θαη ε δώλε ζηελ νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε αληίζηαζε ησλ 3.3 ΚΧ ζα αληηζηνηρεί ζηελ δώλε ε νπνία έρεη ηνλ κεγαιύηεξν αξηζκό. Π.ρ.: ε 2.2 ΚΧ αληηζηνηρεί ζηελ δώλε Ε1 θαη ε 3.3 ΚΧ αληηζηνηρεί ζηελ δώλε Ε9.

14 ΤΝΓΔΖ ΑΝΗΥΝΔΤΣΖ ΥΧΡΗ TAMPER AKΡΟΔΕΚΣΕ ΚΕΝΣΡΟΤ 12V 12V Z COM Z 12V θαη ν πίλαθαο ζα δώζεη ζπλαγεξκό κόιηο νπιίζεη. Αλ ε εγθαηάζηαζε ζαο δελ απαηηεί ηελ ρξήζε Tamper, ζπλδέζηε ηνπο αληρλεπηέο όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα. H αληίζηαζε πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί κέζα ζηνλ αληρλεπηή θαη όρη ζηνλ πίλαθα. Ζ ζύλδεζε απηή ζα πξνζηαηεύεη κόλν ην θαιώδην ηνπ αληρλεπηή από θόςηκν ή βξαρπθύθισκα, θαη κόλνλ όηαλ ην ζύζηεκα είλαη νπιηζκέλν. Όηαλ ε δώλε είλαη αλνηθηή ζα αλάβεη ην αληίζηνηρν LED ζην πιεθηξνιόγην. ηελ ζπλδεζκνινγία απηνύ ηνπ ηύπνπ δελ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ αληρλεπηέο κε επαθέο N.O. (θαλνληθά αλνηθηέο), γηαηί ε δώλε δελ ηζνξξνπεί ΤΝΓΔΖ ΑΝΗΥΝΔΤΣΖ ΚΑΗ TAMPER ΣΖΝ ΗΓΗΑ ΕΧΝΖ AKΡΟΔΕΚΣΕ ΚΕΝΣΡΟΤ 12V 12V Z COM Z 12V 2Κ2 ΔΟL COM NC NO COM NC TAMPER AKΡΟΔΕΚΣΕ ANIXNEYTH 2Κ2 ΔΟL COM NC NO COM NC TAMPER AKΡΟΔΕΚΣΕ ANIXNEYTH ηελ πεξίπησζε πνπ ζέιεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε κία ηεξκαηηθή αληίζηαζε θαη λα ζπλδέζεηε ζηελ ίδηα δώλε ηνλ Tamper θαη ην Relay ζπλαγεξκνύ ηνπ αληρλεπηή, ρξεζηκνπνηήζηε ηελ ζπλδεζκνινγία πνπ εηθνλίδεηαη ζην δηπιαλό ζρήκα. ηελ ζπλδεζκνινγία απηή ν Tamper ζα δίλεη ζπλαγεξκό κόλνλ όηαλ ν πίλαθαο είλαη νπιηζκέλνο, αιιά δελ ζα έρνπκε 24σξε πξνζηαζία ηνπ αληρλεπηή από παξαβίαζε. Σνπνζεηώληαο ηελ αληίζηαζε κέζα ζηνλ αληρλεπηή θαη όρη ζηνλ πίλαθα, ζα έρνπκε θαη πξνζηαζία ηνπ θαισδίνπ ηνπ αληρλεπηή από θόςηκν ή βξαρπθύθισκα. Όηαλ ε δώλε είλαη αλνηθηή ζα αλάβεη ην αληίζηνηρν LED ζην πιεθηξνιόγην. Καη ζηελ ζπλδεζκνινγία απηνύ ηνπ ηύπνπ δελ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ αληρλεπηέο κε επαθέο N.O., γηαηί ν πίλαθαο ζα δώζεη ζπλαγεξκό. ειίδα 14 Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο Apollo (LCD Keypad) ZEUS

15 ΤΝΓΔΖ ΑΝΗΥΝΔΤΣΖ ΚΑΗ TAMPER ΣΖΝ ΗΓΗΑ ΕΧΝΖ ΜΔ ΓΤΟ ΣΔΡΜΑΣΗΚΔ ΑΝΣΗΣΑΔΗ (DEOL) AKΡΟΔΕΚΣΕ ΚΕΝΣΡΟΤ 12V 12V Z COM Z 12V 3Κ3 ΔΟL 2Κ2 ΔΟL COM NC NO COM NC TAMPER AKΡΟΔΕΚΣΕ ANIXNEYTH ηελ πεξίπησζε πνπ ζέιεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε δύν ηεξκαηηθέο αληηζηάζεηο θαη λα ζπλδέζεηε ζηελ ίδηα δώλε ηνλ Tamper θαη ην Relay ζπλαγεξκνύ ηνπ αληρλεπηή, αθνινπζείζηε ηελ ζπλδεζκνινγία πνπ εηθνλίδεηαη ζην δηπιαλό ζρήκα. Ζ δώλε ζηελ νπνία ζα ζπλδέζεηε ηνλ αληρλεπηή πξέπεη λα πξνγξακκαηηζζεί ζαλ δώλε DEOL. πλδένληαο ηηο αληηζηάζεηο ζηνλ αληρλεπηή κε ηνλ ηξόπν απηό, ζα έρνπκε 24σξε πξνζηαζία ηνπ αληρλεπηή από παξαβίαζε θαη ηνπ θαισδίνπ από θόςηκν ή βξαρπθύθισκα. Κάζε θνξά πνπ ε δώλε ζα είλαη αλνηθηή ζα αλάβεη ην αληίζηνηρν LED ζην πιεθηξνιόγην. Καη ζηελ ζπλδεζκνινγία απηνύ ηνπ ηύπνπ δελ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ αληρλεπηέο κε επαθέο N.O., γηαηί ν πίλαθαο ζα δώζεη ζπλαγεξκό. ΤΝΓΔΖ ΠΤΡΑΝΗΥΝΔΤΣΧΝ Δ ΕΧΝΖ ΠΤΡΑΝΗΥΝΔΤΖ Όιεο νη δώλεο ηεο κνλάδαο κπνξνύλ λα πξνγξακκαηηζζνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζαλ δώλεο ππξαλίρλεπζεο. Ζ ιεηηνπξγία ηεο δώλεο ππξαλί- ΑΚΡΟΔΕΚΣΕ ΚΕΝΣΡΟΤ ΑPOLLO 12V 12V 12V SSP SR PGM 1 2 Z COM Z 2K2 - - COM NC NO V LF RST SENS IN + OUT IN + OUT 2K2 AKΡΟΔΕΚΣΕ FSA Apollo (LCD Keypad) Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο ειίδα 15

16 ρλεπζεο πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηελ ελόηεηα πξνγξακκαηηζκνύ ησλ δσλώλ. ηηο δώλεο ππξαλίρλεπζεο κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ αληρλεπηέο κε δύν ή ηέζζεξα θαιώδηα. Όηαλ ρξεζηκνπνηήζεηε ππξαληρλεπηέο πνπ ιεηηνπξγνύλ κε δύν θαιώδηα θαη ηξνθνδνηνύληαη κε 24V DC, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ πιαθέηα πξνζαξκνγήο FSA. Ζ ζπλδεζκνινγία ηνπ FSA κε ηνλ πίλαθα θαη ηνπο ππξαληρλεπηέο θαίλεηαη ζην ζρήκα ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο. Σν FSA ηξνθνδνηείηαη κε 12V DC από ηνλ πίλαθα θαη δίλεη 24V DC γηα ηελ ηξνθνδνζία ησλ αληρλεπηώλ. Δπίζεο, δίλεη έμνδν ζε πεξίπησζε ζπλαγεξκνύ ή βιάβεο ηεο γξακκήο ηξνθνδνζίαο ηνπ αληρλεπηή. Σν RST ηνπ FSA ζπλδέεηαη ζε κία πξνγξακκαηηδόκελε έμνδν (PGM) ηνπ πίλαθα, ε νπνία πξέπεη λα πξνγξακκαηηζζεί ζαλ ηύπνο 33, κέζα από ηελ αληίζηνηρε εξγαζία. Με ηελ ζύλδεζε απηή, όηαλ δνζεί ζπλαγεξκόο, γίλεηαη απηόκαηα Reset ησλ αληρλεπηώλ. Ζ ζπλδεζκνινγία ηνπ πίλαθα κε ππξαληρλεπηέο ηεζζάξσλ θαισδίσλ εηθνλίδεηαη ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί. Ζ ηξνθνδνζία ησλ αληρλεπηώλ γίλεηαη από ην SSP θαη ην ησλ 12V. Όηαλ δνζεί ζπλαγεξκόο γίλεηαη απηόκαηα θαη ην Reset ησλ αληρλεπηώλ. ΑΚΡΟΔΕΚΣΕ ΚΕΝΣΡΟΤ ΑPOLLO Z COM Z PGM 1 2 SR SSP 12V 12V 12V K2 Καη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο ε ηεξκαηηθή αληίζηαζε πξέπεη λα κπαίλεη ζηνλ ηειεπηαίν αληρλεπηή. Έηζη, αλ ππάξρεη πξόβιεκα ζηε γξακκή ηεο δώλεο ππξαλίρλεπζεο, αλάβεη ην TROUBLE θαη ερεί κε δηαθνπηόκελν ήρν κόλνλ ν βνκβεηήο. ειίδα 16 Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο Apollo (LCD Keypad) ZEUS

17 SR SSP + 12V - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΕΟΜΔΝΖ ΔΞΟΓΟ PGM 1 (TC) Ο εξγνζηαζηαθόο πξνγξακκαηηζκόο απηήο ηεο εμόδνπ είλαη ΣΤΠΟ 25, πνπ καο δίλεη 12 V DC, όηαλ ε κνλάδα είλαη αθνπιηζκέλε θαη πεγαίλεη ζηα 0 V, όηαλ νπιίζεηε ηε κνλάδα θαη ιήμεη ν ρξόλνο εμόδνπ. Μπνξείηε λα πξνγξακκαηίζεηε όπνηα έμνδν ζέιεηε γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηύπν. πλδέεηαη ζηελ αληίζηνηρε είζνδν ησλ απηόλνκσλ ζεηξελώλ ηεο Sigma. ΔΞΟΓΟ ΓΗΑ ΔΛΔΓΥΟ ΑΤΣΟΓΤΝΑΜΖ ΔΗΡΖΝΑ (SSP) Ζ ππνδνρή SSP έρεη 12 V ζε εξεκία θαη πεγαίλεη ζηα 0V ζηνλ ζπλαγεξκό. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ έιεγρν απηνδύλακσλ ζεηξελώλ ή ηειεθσλεηώλ. Σν ξεύκα πνπ κπνξεί λα δώζεη ε έμνδνο απηή είλαη 3Α, όηαλ ζηνλ πίλαθα είλαη ζπλδεδεκέλε θαη ε κπαηαξία. Πξνζηαηεύεηαη, ζε πεξίπησζε βξαρπθπθιώκαηνο, από αζθάιεηα 3,15Α. 2Κ2 + - ΔΞΟΓΟ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ 12 V (SR) ΔΗΡΖΝΑ Ζ ππνδνρή απηή έρεη 0 V ζε εξεκία θαη πεγαίλεη ζηα 12V ζην ζπλαγεξκό. Ζ έμνδνο απηή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ζπλδεζνύλ ζεηξήλεο, ηειεθσλεηήο, Flash θαη νπνηαδήπνηε άιιε ζπζθεπή. Σν ξεύκα πνπ κπνξεί λα δώζεη ε έμνδνο απηή είλαη 3Α, όηαλ ζηνλ πίλαθα είλαη ζπλδεδεκέλε θαη ε κπαηαξία. Ζ έμνδνο πξνζηαηεύεηαη από βξαρπθύθισκα κε αζθάιεηα 3.15Α. ΔΞΟΓΟΗ ΓΗΑ ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ ΔΗΡΖΝΧΝ ΚΑΗ ΑΝΗΥΝΔΤΣΧΝ SR SSP 12V 12V 12V ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ ΔΗΡΖΝΑ ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ ΑΝΗΥΝΔΤΣΩΝ Τπάξρεη κία έμνδνο γηα ηελ ζύλδεζε ηεο ηξνθνδνζίαο ησλ ζεηξελώλ θαη δύν έμνδνη γηα ηελ ηξνθνδνζία ησλ αληρλεπηώλ. Ζ έμνδνο ηεο ηξνθνδνζίαο ησλ ζεηξελώλ κπνξεί λα δώζεη ξεύκα 1Α θαη πξνζηαηεύεηαη, ζε πεξίπησζε βξαρπθπθιώκαηνο, από αζθάιεηα 1Α. Οη έμνδνη ηεο ηξνθνδνζίαο ησλ αληρλεπηώλ κπνξνύλ λα δώζνπλ ξεύκα 1Α θαη νη δύν καδί θαη πξνζηαηεύνληαη, ζε πεξίπησζε βξαρπθπθιώκαηνο, από αζθάιεηα 1Α. Apollo (LCD Keypad) Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο ειίδα 17

18 AC ΑΚΡΟΔΕΚΣΕ ΚΕΝΣΡΟΤ ΑPOLLO BAT 12V 12V - 12V + ΔΗΡΖΝΑ PGM 1 2 VENUS ΤΝΓΔΜΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΔΗΡΖΝΧΝ Z COM Z SR SSP 2Κ2 + - BAT 12V - + ΜΠΑΣΑΡΗΑ 2K2 IN TC SIGN AL TAMP ΔΞΟΓΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ ΣΧΝ ΠΛΖΚΣΡΟΛΟΓΗΧΝ Ζ κνλάδα δηαζέηεη αλεμάξηεηε έμνδν γηα ηελ ηξνθνδνζία ησλ πιεθηξνινγίσλ, δίπια από ηελ ππνδνρή πνπ ζπλδέεηαη ην Bus ησλ πιεθηξνινγίσλ. Ζ έμνδνο απηή κπνξεί λα δώζεη κέγηζην ξεύκα 1Α θαη πξνζηαηεύεηαη, ζε πεξίπησζε βξαρπθπθιώκαηνο, από πνιπαζθάιεηα 1.3Α. ΖΜΔΗΧΖ: Πνιπαζθάιεηα είλαη έλα ειεθηξνληθό εμάξηεκα, ην νπνίν αληηθαζηζηά ηηο θνηλέο αζθάιεηεο ηήμεο θαη επηηξέπεη ηελ δίνδν κηαο ζπγθεθξηκέλεο ηηκήο ξεύκαηνο. ε πεξίπησζε πνπ ην ξεύκα ππεξβεί ηελ επηηξεπόκελε ηηκή, ε πνιπαζθάιεηα δηαθόπηεη ηελ παξνρή θαη ηελ επαλαθέξεη κόιηο ε βιάβε απνθαηαζηαζεί ή κόιηο ην ξεύκα επαλέιζεη ζηα θπζηνινγηθά επίπεδα. ειίδα 18 Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο Apollo (LCD Keypad) ZEUS

19 ΔΝΓΔΗΞΔΗ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΠΛΖΚΣΡΟΛΟΓΗΟΤ Σν πιεθηξνιόγην ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηεο κνλάδαο θαη γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο. ηελ πξόζνςε ηνπ πιεθηξνινγίνπ ππάξρνπλ πέληε ελδεηθηηθά LED s, κία νζόλε LCD θαη 16 πιήθηξα. ην θάζε πιεθηξνιόγην απεηθνλίδνληαη νη ελδείμεηο ηνπ ηκήκαηνο ζην νπνίν έρεη πξνγξακκαηηζζεί λα αλήθεη. Μπνξείηε, όκσο, λα κπείηε από ην έλα ηκήκα (Partition) ηεο εγθαηάζηαζεο ζην άιιν, κε ηελ ρξήζε θσδηθώλ πνπ έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα αιιαγήο ηκήκαηνο. Ζ δηαδηθαζία αιιαγήο ηκήκαηνο πεξηγξάθεηαη ζην εγρεηξίδην ρξήζεο, ζην αληίζηνηρν θεθάιαην. Apollo (LCD Keypad) Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο ειίδα 19

20 ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΑ LED's ARM-DISARM (ΠΡΑΗΝΟ): Αλάβεη ή ζβήλεη όηαλ νπιίδεη ή αθνπιίδεη ην ζύζηεκα, αλάινγα κε ηνλ πξνγξακκαηηζκό πνπ ζα επηιέμεηε. ηελ πεξηκεηξηθή όπιηζε αλαβνζβήλεη, όηαλ νη δώλεο εηζόδνπ ζα ιεηηνπξγνύλ κε θαζπζηέξεζε. POWER (ΚΗΣΡΗΝΟ): Αλακκέλν δείρλεη όηη ν πίλαθαο ηξνθνδνηείηαη θαλνληθά από ην δίθηπν ησλ 220V θαη ζβεζηό όηη ππάξρεη δηαθνπή ησλ 220V. Όηαλ ε ηάζε ηνπ ζπζζσξεπηή είλαη ρακειή αλαβνζβήλεη κε δύν ηξόπνπο: 1. Σξεηο αλαιακπέο κηθξήο δηάξθεηαο θαη κία κεγαιύηεξεο, όηαλ ε ηάζε ηνπ ζπζζσξεπηή είλαη ρακειή αιιά ππάξρεη ηξνθνδνζία από ην δίθηπν. 2. Σξεηο αλαιακπέο κηθξήο δηάξθεηαο θαη κία παύζε, όηαλ ε ηάζε ηνπ ζπζζσξεπηή είλαη ρακειή θαη ππάξρεη ηαπηόρξνλα δηαθνπή ηεο ηάζεο ηξνθνδνζίαο από ην δίθηπν. TROUBLE (ΚΟΚΚΗΝΟ): Αλάβεη όηαλ ππάξμεη θάπνην πξόβιεκα ζηελ κνλάδα, όπσο: ζπλαγεξκόο, δηαθνπή ξεύκαηνο, πηώζε ηάζεο ηνπ ζπζζσξεπηή, θακέλεο αζθάιεηεο, απώιεηα ώξαο, αδπλακία επηθνηλσλίαο κε ηνλ θεληξηθό ζηαζκό. BYPASS: Αλαβνζβήλεη όηαλ θάπνηεο δώλεο έρνπλ γίλεη BYPASS. READY: Αλάβεη όηαλ όιεο νη δώλεο είλαη θιεηζηέο θαη ην ζύζηεκα είλαη έηνηκν λα νπιίζεη. Μέζα από ηελ νζόλε (LCD) ηνπ πιεθηξνινγίνπ δίλνληαη νδεγίεο θαη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ηελ ρξήζε, ηνλ πξνγξακκαηηζκό θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. ΠΛΖΚΣΡΑ 0-9: Αξηζκεηηθά πιήθηξα. Υξεζηκνπνηνύληαη γηα λα εηζάγεηε ηνπο αξηζκνύο πνπ ρξεηάδνληαη θαηά ηελ όπιηζε, ηελ αθόπιηζε θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηεο κνλάδαο. ΖΟΜΔ - PAUSE: Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ όπιηζε ηνπ ζπζηήκαηνο γηα πεξηκεηξηθή κόλν ιεηηνπξγία (ΖΟΜΔ). Δπίζεο, γηα ηελ παξεκβνιή παύζεο θαηά ηελ επηινγή ησλ ηειεθώλσλ (PAUSE). BYPASS - CLEAR: Υξεζηκνπνηείηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο όπιηζεο, γηα λα βγάιεηε πξνζσξηλά θάπνηεο δώλεο εθηόο ιεηηνπξγίαο (BYPASS). ειίδα 20 Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο Apollo (LCD Keypad) ZEUS

21 Δπίζεο, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ, γηα ηελ δηαγξαθή ησλ πεξηερνκέλσλ κηαο δηεύζπλζεο (CLEAR). Γηα ηελ κεηαθίλεζε κέζα ζηα Menus (κπξνζηά ή πίζσ) θαηά ηε δηάξ- θεηα ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ θαη ηνπ ειέγρνπ. Δπίζεο, ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ αιιαγή ηκήκαηνο (PARTITION), ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεξκνζηάηε θαη ζηελ επηιεθηηθή όπιηζε ή αθόπιηζε ησλ ηκεκάησλ. ESC -CHIME: Γηα ηελ έμνδν από θάπνην πεδίν θαη ηελ επηζηξνθή ζε πξνεγνύκελν πξνγξακκαηηζκό (ESC). Δπίζεο, γηα ηελ ελεξγνπνίεζε θαη απελεξγνπνίεζε ηνπ θνπδνπληνύ (CHIME). : Γηα ηελ απνδνρή ηεο ιεηηνπξγίαο ή ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ πνπ πξνεγήζεθε. ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: Aλ γίλεη θάπνηα ιαλζαζκέλε ελέξγεηα, αθνύγεηαη έλαο παξαηεηακέλνο ήρνο από ηνλ βνκβεηή ηνπ πιεθηξνινγίνπ θαη εκθαλίδεηαη ε έλδεημε ιάζνπο ζηελ νζόλε. Σελ επηβεβαίσζε ηεο απνδνρήο ππνδειώλνπλ ηέζζεξα ΒΔΔΡ κηθξήο δηάξθεηαο. ΡΤΘΜΗΔΗ ΣΧΝ ΠΛΖΚΣΡΟΛΟΓΗΧΝ ΡΤΘΜΗΔΗ ΠΛΖΚΣΡΟΛΟΓΗΟΤ ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΛΧΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΤΠΟΤ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΔΝΣΑΖ ΖΥΟΤ ΒΟΜΒΖΣΖ Οη ξπζκίζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ ελόηεηα απηή πξέπεη λα γίλνπλ ζε θάζε πιεθηξνιόγην ρσξηζηά θαη ζε όια ηα πιεθηξνιόγηα ηνπ ζπζηήκαηνο, ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη ηηο εηθνληδόκελεο δηαδηθαζίεο. ΑΛΛΑΓΖ ΣΖ ΓΛΧΑ Με ηνλ πξνγξακκαηηζκό απηό κπνξείηε λα αιιάμεηε ηε γιώζζα ηνπ πιεθηξνινγίνπ θαη λα επηιέμεηε, από ηηο γιώζζεο πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζην πιεθηξνιόγην, ηε γιώζζα πνπ επηζπκείηε. Οινθιεξώλεηε ηελ επηινγή κε []. Apollo (LCD Keypad) Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο ειίδα 21

22 ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΤΠΟΤ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ SIGMA SECURITY ΧΡΑ-ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ SIGMA SECURITY ΧΡΑ-ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ Ο πξνγξακκαηηζκόο απηόο ζαο δίλεη ηελ δπλαηόηεηα λα επηιέμεηε ηη ζέιεηε λα εκθαλίδεηαη ζε εξεκία ζηελ νζόλε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιεθηξνινγίνπ. Οη επηινγέο είλαη ηέζζεξηο: 1. Δπσλπκία / ΑΝΟΗΚΣΔ ΕΧΝΔ Ώξα θαη εκεξνκελία. 2. Δπσλπκία / ΑΝΟΗΚΣΔ ΕΧΝΔ Ώξα θαη ζεξκνθξαζία. 3. Δπσλπκία / Έλδεημε αλνηθηώλ δσλώλ Ώξα θαη εκεξνκελία. 4. Δπσλπκία / Έλδεημε αλνηθηώλ δσλώλ Ώξα θαη ζεξκνθξαζία. Γηα λα επηιέμεηε ηνλ ηύπν απεηθόληζεο αθνινπζείζηε ηελ εηθνληδόκελε δηαδηθαζία. Υξεζηκνπνηώληαο ηα βέιε [] [] επηιέγεηε ηνλ επηζπκεηό ηξόπν απεηθόληζεο θαη κε [] θαηαρσξείηε ηελ επηινγή ζηε κλήκε. ΡΤΘΜΗΖ ΔΝΣΑΖ ΖΥΟΤ ΣΟΤ ΒΟΜΒΖΣΖ Γίλνληαο [] ζηελ νζόλε απηή, έρεηε ηε δπλαηόηεηα λα ξπζκίζεηε ηελ έληαζε ηνπ βνκβεηή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιεθηξνινγίνπ. Με ηα βέιε απμάλεηε [] ή κεηώλεηε [] ηελ έληαζε ηνπ βνκβεηή θαη κε [] θαηαρσξείηε ηελ επηινγή ζηε κλήκε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΣΖ ΜΟΝΑΓΑ Ο ηερληθόο, αθνύ νινθιεξώζεη όιεο νη ζπλδέζεηο ηεο κνλάδαο κε ηα πεξηθεξεηαθά, κπνξεί λα πξνγξακκαηίζεη ηελ κνλάδα κε ηελ δηαδηθαζία Downloading (ηνπηθά, κε ην εηδηθό interface, ή από απόζηαζε, κέζσ ηειεθσληθήο γξακκήο), λα θνξηώζεη έηνηκνπο πξνγξακκαηηζκνύο από ηελ Memory Card ή λα ηελ πξνγξακκαηίζεη από ην πιεθηξνιόγην. ηε κνλάδα έρνπκε δύν εηδώλ πξνγξακκαηηζκνύο: 1. ηνλ πξνγξακκαηηζκό πνπ θάλεη ν ηερληθόο θαη 2. ηνλ πξνγξακκαηηζκό πνπ θάλεη ν ρξήζηεο. ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθεηαη ν πξνγξακκαηηζκόο ηεο κνλάδαο θαη ησλ LCD πιεθηξνινγίσλ. ειίδα 22 Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο Apollo (LCD Keypad) ZEUS

23 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΑΠΟ ΣΟ ΠΛΖΚΣΡΟΛΟΓΗΟ Γηα λα γίλεη ν πξνγξακκαηηζκόο ηεο κνλάδαο από ην πιεθηξνιόγην, πξέπεη όια ηα ηκήκαηα λα είλαη αθνπιηζκέλα, ν πίλαθαο λα κελ είλαη ζε δηαδηθαζία Downloading θαη λα κελ είλαη ζε ιεηηνπξγία ν ηειεθσλεηήο ή ν θσδηθνπνηεηήο ηεο κνλάδαο. Δάλ ζπληξέρεη κία από ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο, εκθαλίδεηαη ην κήλπκα [ΑΓΤΝΑΣΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ] θαη θάπνηα από ηηο αθόινπζεο ελδείμεηο: [ΤΠΑΡΥΟΤΝ ΣΜΖΜΑΣΑ ΟΠΛΗΜΔΝΑ] [ΔΝΑΛ/ΓΖ ΣΜΖΜΑΣΧΝ Δ ΔΞΔΛΗΞΖ] [ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ DL Δ ΔΞΔΛΗΞΖ] [ΣΖΛΔΦΧΝΖΣΖ ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΜΔΝΟ] [ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΣΖ ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΜΔΝΟ] SIGMA SECURITY 12:06 ΣΡΗ 28 ΦΔΒ ΔΛΔΓΥΟ ΤΣΖΜΑΣΟ ΡΤΘΜΗΔΗ ΠΛΖΚΣΡΟΛΟΓΗΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΥΡΖΣΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΓΧΣΔ ΚΧΓΗΚΟ ΚΑΗ [] Γηα λα θάλεηε πξνγξακκαηηζκό ηεο κνλάδαο από ην πιεθηξνιόγην, αθνινπζήζηε ηελ εηθνληδόκελε δηαδηθαζία. Αλ ε κνλάδα είλαη νπιηζκέλε, πξέπεη πξώηα λα ηελ αθνπιίζεηε. Σελ πξώηε θνξά πνπ ζα ηελ αθνπιίζεηε, πιεθηξνινγήζηε ηνλ εξγνζηαζηαθό θύξην θσδηθό [1] [7] [7] [7] & [ΔΝΣΔR]. Ο θσδηθόο απηόο πξέπεη λα αιιάμεη γηα ιόγνπο αζθαιείαο. ηε ζπλέρεηα, πηέδνληαο δηαδνρηθά ην πιήθηξν [], πεγαίλεηε ζηελ νζόλε [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΣΔΥΝΗ- ΚΟΤ] θαη δώζηε []. Θα εκθαληζζεί ε νζόλε ε νπνία ζαο δεηά λα δώζεηε ηνλ θσδηθό θαη ην []. Πιεθηξνινγήζηε ην ζσζηό θσδηθό ηνπ ηερληθνύ θαη δώζηε []. Ο εξγνζηαζηαθόο θσδηθόο, πνπ ζαο δίλεη ηελ δπλαηόηεηα πξνγξακκαηηζκνύ, είλαη ν [7] [7] [7] [7]. Καη ηνλ θσδηθό απηό πξέπεη λα ηνλ αιιάμεηε, γηα ιόγνπο αζθαιείαο, κέζα από ηελ δηαδηθαζία αιιαγήο ηνπ θσδηθνύ ηνπ ηερληθνύ, πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε ζειίδα 42. Apollo (LCD Keypad) Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο ειίδα 23

24 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΣΧΝ ΠΛΖΚΣΡΟΛΟΓΗΧΝ Οη πξνγξακκαηηζκνί πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ ελόηεηα απηή πξέπεη λα γίλνπλ ζε όια ηα πιεθηξνιόγηα ηνπ ζπζηήκαηνο (ζην θάζε έλα ρσξηζηά), ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη ηηο εηθνληδόκελεο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνύλ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΒΟΜΒΖΣΖ ΣΟΤ ΠΛΖΚΣΡΟΛΟΓΗΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΠΛΖΚΣΡΟΛΟΓΗΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΒΟΜΒΖΣΖ ΛΔΗΣ/ΓΗΑ ΒΟΜΒΖΣΖ ΣΖΝ ΔΗΟΓΟ ΛΔΗΣ/ΓΗΑ ΒΟΜΒΖΣΖ ΣΖΝ ΔΞΟΓΟ ΛΔΗΣ/ΓΗΑ ΒΟΜΒΖΣΖ ΔΗΟΓΟ & ΔΞΟΓΟ ΛΔΗΣ/ΓΗΑ ΒΟΜΒΖΣΖ ΑΠΔΝΔΡΓ/ΜΔΝΟ Με ηνλ πξνγξακκαηηζκό απηό επηιέγεηε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζα ιεηηνπξγεί ν βνκβεηήο ηνπ πιεθηξνινγίνπ θαηά δηάξθεηα ησλ ρξόλσλ εηζόδνπ θαη εμόδνπ. Ο βνκβεηήο κπνξεί λα πξνγξακκαηηζζεί λα ερεί κόλν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ εηζόδνπ ή κόλν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ εμόδνπ ή θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ρξόλσλ εηζόδνπ θαη εμόδνπ ή λα είλαη απελεξγνπνηεκέλνο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ρξόλσλ εηζόδνπ θαη εμόδνπ. Αθόκα, όκσο, θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα επηιέμεηε λα κελ ιεηηνπξγεί ν βνκβεηήο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ρξόλσλ εηζόδνπ ή εμόδνπ, ζα εμαθνινπζεί λα ιεηηνπξγεί ε ερεηηθή επηβεβαίσζε ηνπ παηήκαηνο ησλ πιήθηξσλ. Με ηα βέιε [][] κεηαθηλεζείηε ζηηο δηαζέζηκεο επηινγέο θαη δώζηε [] ζηελ νζόλε πνπ ζα εκθαληζζεί ν επηζπκεηόο ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ βνκβεηή, γηα λα θαηαρσξείζηε ηελ επηινγή ζηε κλήκε ηεο κνλάδαο. ειίδα 24 Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο Apollo (LCD Keypad) ZEUS

25 ΔΠΗΛΟΓΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ LED ARM ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ LED ARM ΤΣ. ΟΠΛΗΜΔΝΟ: LED ARM ΒΖΣΟ ΤΣ. ΟΠΛΗΜΔΝΟ: LED ARM ΑΝΑΜΜΔΝΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ LED ARM ΔΛΔΓΥΟ ΦΧΣΗΜΟΤ ΠΛΖΚΣΡΟΛΟΓΗΟΤ ΑΤΣΟΜΑΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΜΟΝΗΜΑ ΑΝΟΗΚΣΟ ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΟ ΑΠΟ ΕΧΝΖ ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΟ ΑΠΟ ΣΖ ΕΧΝΖ: Ο πξνγξακκαηηζκόο απηόο ζαο δίλεη ηελ δπλαηόηεηα λα επηιέμεηε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ην LED ARM ζα ζεκαηνδνηεί ηελ όπιηζε θαη αθόπιηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζην ζπγθεθξηκέλν πιεθηξνιόγην. Οη επηινγέο είλαη δύν θαη ζα πξέπεη λα είλαη ε ίδηα ζε όια ηα πιεθηξνιόγηα: 1. Σν LED λα είλαη ζβεζηό όηαλ ην ζύζηεκα είλαη νπιηζκέλν θαη αλακκέλν όηαλ είλαη αθνπιηζκέλν (εξγνζηαζηαθόο πξνγξακκαηηζκόο). 2. Σν LED λα είλαη αλακκέλν όηαλ ην ζύζηεκα είλαη νπιηζκέλν θαη ζβεζηό όηαλ είλαη αθνπιηζκέλν. Με ηα βέιε [] [] επηιέγεηε ηνλ ηξόπν πνπ ζέιεηε λα εκθαλίδεηαη ε όπιηζε θαη κε [] θαηαρσξείηε ηελ επηινγή ζηε κλήκε. ΔΛΔΓΥΟ ΣΟΤ ΦΧΣΗΜΟΤ ΣΟΤ ΠΛΖΚΣΡΟΛΟΓΗΟΤ Ο θσηηζκόο ησλ πιήθηξσλ θαη ηεο νζόλεο ησλ πιεθηξνινγίσλ ελεξγνπνηείηαη όηαλ αλνίμεη δώλε κε θαζπζηέξεζε ή πηεζζεί θάπνην πιήθηξν. βήλεη κεηά ην ηέινο ηνπ ρξόλνπ εμόδνπ ή όηαλ πεξάζεη έλα (1) ιεπηό ρσξίο λα παηεζεί θάπνην πιήθηξν (εξγνζηαζηαθόο πξνγξακκαηηζκόο). Δπίζεο, ν θσηηζκόο κπνξεί λα πξνγξακκαηηζζεί, αλεμάξηεηα ζε θάζε πιεθηξνιόγην, ώζηε λα είλαη κόληκα αλνηθηόο ή λα ειέγρεηαη από όιεο ηηο δώλεο ή κόλν από κία ζπγθεθξηκέλε δώλε, πνπ εζείο ζα νξίζεηε. Με ηα βέιε [] [] επηιέγεηε ηνλ ηξόπν πνπ ζέιεηε λα ιεηηνπξγεί ν θσηηζκόο θαη Apollo (LCD Keypad) Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο ειίδα 25

26 κε [] θαηαρσξείηε ηελ επηινγή ζηε κλήκε. Αλ επηιέμεηε ν θσηηζκόο λα είλαη ειεγρόκελνο από δώλε, ηόηε, κεηά ην [], ζα εκθαληζζεί ε νζόλε ζηελ νπνία πξέπεη λα πξνγξακκαηίζεηε ηε δώλε από ηελ νπνία ζα ειέγρεηαη ν θσηηζκόο. Πιεθηξνινγήζηε ηνλ αξηζκό ηεο δώλεο θαη νινθιεξώζηε κε []. Αλ ζέιεηε ν θσηηζκόο λα είλαη ειεγρόκελνο από όιεο ηηο δώλεο, πιεθηξνινγήζηε [0][0] & []. ΖΜΔΗΧΖ: Αλ επηιέμεηε ν θσηηζκόο λα είλαη κόληκα αλνηθηόο, απηό ζα ηζρύεη κόλνλ εθ όζνλ ε κνλάδα ηξνθνδνηείηαη κε ηάζε από ην δίθηπν (220 V AC). ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ηξνθνδνζίαο από ην δίθηπν, ν θσηηζκόο ηνπ πιεθηξνινγίνπ κεηαπίπηεη ζηελ απηόκαηε ιεηηνπξγία, γηα λα κε κεηώζεη ηελ απηνλνκία ηνπ ζπζηήκαηνο. ΑΝΣΗΣΟΗΥΖΖ ΕΧΝΖ ΠΛΖΚΣΡΟΛΟΓΗΟΤ ΑΝΣΗΣΟΗΥΖΖ ΕΧΝΖ ΑΝΣΗΣΟΗΥΔΗ ΣΖ ΕΧΝΖ: ΑΝΣΗΣΟΗΥΖΖ ΕΧΝΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΠΧΝΤΜΗΑ SIGMA SECURITY ε θάζε πιεθηξνιόγην ππάξρεη ε είζνδνο κηαο δώλεο (N.C.), ζηελ νπνία κπνξείηε λα ζπλδέζεηε καγλεηηθή επαθή ή επαθή αληρλεπηή θαη λα νξίζεηε ζε πνηα δώλε ηεο κνλάδαο ζέιεηε λα αληηζηνηρεί. Έηζη δελ ρξεηάδεηαη λα έρεηε ρσξηζηή θαισδίσζε γηα ηελ επαθή ηεο εηζόδνπ, όηαλ ην πιεθηξνιόγην ηνπνζεηείηαη θνληά ζηελ είζνδν. Ο εηθνληδόκελνο πξνγξακκαηηζκόο δείρλεη ηελ αληηζηνίρεζε ηεο δώλεο ηνπ πιεθηξνινγίνπ ζηελ δώλε 5 ηεο κνλάδαο. Από ην εξγνζηάζην ν πξνγξακκαηηζκόο ηεο δώλεο ηνπ πιεθηξνινγίνπ είλαη [00], δειαδή δελ αληηζηνηρεί ζε θάπνηα δώλε ηεο κνλάδαο (ε δώλε δελ είλαη ελεξγή θαη δελ ρξεηάδεηαη λα ηε βξαρπθπθιώζεηε). ΠΡΟΟΥΖ!!! Ζ δώλε ηνπ πιεθηξνινγίνπ πξέπεη λα αληηζηνηρεί ζε δώλε πνπ αλήθεη ζην ίδην ηκήκα κε ην πιεθηξνιόγην. ειίδα 26 Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο Apollo (LCD Keypad) ZEUS

27 ΑΛΛΑΓΖ ΣΖ ΔΠΧΝΤΜΗΑ Ζ επσλπκία ε νπνία εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε ηνπ πιεθηξνινγίνπ κπνξεί λα αιιάμεη από ην πιεθηξνιόγην ή κε ηε δηαδηθαζία Downloading θαη ζηελ ζέζε ηεο λα γξάςεηε ηε δηθή ζαο επσλπκία, ην ηειέθσλό ζαο ή όπνην κήλπκα ζέιεηε, ην νπνίν όκσο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο δέθα έμη ραξαθηήξεο. Ζ αιιαγή ηεο επσλπκίαο από ην πιεθηξνιόγην γίλεηαη εύθνια, κε ηνλ ίδην ηξόπν πνπ γξάθεηε έλα κήλπκα ζην θηλεηό ζαο ηειέθσλν. Ζ αληηζηνηρία ησλ γξακκάησλ ζε θάζε πιήθηξν θαίλεηαη ζηελ επόκελε εηθόλα. Γηα λα θαζαξίζεηε ηελ νζόλε, πηέζηε γηα δύν δεπηεξόιεπηα ην πιήθηξν [CLEAR]. ηε ζπλέρεηα, πηέδνληαο κία ή πεξηζζόηεξεο θνξέο ην θάζε πιήθηξν, εκθαλίδεηαη ζηελ πξώηε γξακκή ην γξάκκα πνπ ζα θαηαρσξεζεί θαη ζηε δεύηεξε γξακκή ηα γξάκκαηα πνπ αληηζηνηρνύλ ζην πιήθηξν απηό. Αλ θάλαηε θάπνην ιάζνο, κπνξείηε λα κεηαθηλεζείηε αξηζηεξά ή δεμηά κε ηα βέιε θαη κε ην πιήθηξν [CLEAR] λα δηαγξάςεηε ην γξάκκα πάλσ ζην νπνίν βξίζθεηαη ν δείθηεο. Σέινο, πηέζηε ην [] γηα λα θαηαρσξήζεηε ηε λέα επσλπκία ζηε κλήκε ηεο κνλάδαο. Apollo (LCD Keypad) Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο ειίδα 27

28 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΣΧΝ ΠΑΡΑΜΔΣΡΧΝ ΣΖ ΜΟΝΑΓΑ Σν πξώην πξάγκα πνπ πξέπεη λα πξνγξακκαηίζεηε είλαη νη παξάκεηξνη ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο. Γηα λα γίλεη ν πξνγξακκαηηζκόο απηόο αθνινπζείζηε ηελ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζεί. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΠΗΝΑΚΑ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΡΟΠΟ ΔΚΓΖΛΧΖ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ ΔΠΗΛΟΓΖ ΤΝ/ΡΜΟΤ ΜΟΝΟ ΔΗΡΖΝΑ ΣΡΟΠΟ ΔΚΓΖΛΧΖ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ Με ηνλ πξνγξακκαηηζκό απηό επηιέγεηε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζα εθδειώλεηε ν ζπλαγεξκόο. Από ηελ νζόλε: [ΔΠΗΛΟΓΖ ΤΝ/ΡΜΟΤ] [ΜΟΝΟ ΔΗΡΖΝΑ] κεηαθηλεζείηε κε ην βέινο [] ζηηο δηαζέζηκεο επηινγέο, πνπ είλαη: ΜΟΝΟ ΔΗΡΖΝΑ ΔΗΡΖΝΑ & ΣΖΛΔΦΧΝΖΣΖ ΔΗΡΖΝΑ & ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΣΖ ΔΗΡΖΝΑ-ΣΖΛΔΦΧΝΖΣΖ & ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΣΖ. Με [] επηιέγεηε ηνλ ζπλδπαζκό πνπ ζέιεηε. Ο εξγνζηαζηαθόο πξνγξακκαηηζκόο είλαη λα ιεηηνπξγεί ηνπηθά, κόλν κε ηε ζεηξήλα. ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΤΠΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ ΣΤΠΟ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ ΤΝΔΥΖ ΣΤΠΟ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ ΔΝΑ ΚΤΚΛΟ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΤΠΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ Με ηνλ πξνγξακκαηηζκό απηό επηιέγεηε ηη ζα θάλεη ε κνλάδα αλ δώζεη ζπλαγεξκό θαη ζηελ ιήμε ηνπ ζπλαγεξκνύ βξεη δώλεο πνπ δελ έρνπλ ηζνξξνπήζεη. Οη επηινγέο είλαη δύν: 1. ΤΝΔΥΖ: Ο ζπλαγεξκόο ζηακαηά κόλνλ όηαλ ηζνξξνπήζεη ε δώλε (εξγνζηαζηαθόο πξνγξακκαηηζκόο). 2. ΔΝΑ ΚΤΚΛΟ: Ο ζπλαγεξκόο ζηακαηά κόιηο νινθιεξσζεί ε πξνγξακκαηηζκέλε δηάξθεηα ζπλαγεξκνύ. Με ην βέινο [] επηιέγεηε ηνλ επηζπκεηό ηξόπν ιεηηνπξγίαο θαη νινθιεξώλεηε ηελ δηαδηθαζία κε []. ειίδα 28 Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο Apollo (LCD Keypad) ZEUS

29 ΟΠΛΗΖ ΜΔ ΕΧΝΔ ΑΝΟΗΚΣΔ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ: ΤΝΑΓΔΡΜΟ ΕΧΝΧΝ: ΖΥΖΡΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ: ΗΧΠΖΡΟ BYPASS ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ: HXΖΡΟ BYPASS ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ: FORCED ARM ΟΠΛΗΖ ΜΔ ΕΧΝΔ ΑΝΟΗΚΣΔ ΑΤΣΟΜΑΣΟ BYPASS ΕΧΝΧΝ Με ηνλ πξνγξακκαηηζκό απηό επηιέγεηε κε πνηνλ ηξόπν ζα δηαρεηξίδεηαη ε κνλάδα, όηαλ νπιίδεη, ηηο δώλεο πνπ δελ ζα έρνπλ ηζνξξνπήζεη ζηε ιήμε ηνπ ρξόλνπ εμόδνπ. Τπάξρνπλ νη εμήο επηινγέο: [ΤΝΑΓΔΡΜΟ]: ε κνλάδα νπιίδεη, αιιά δίλεη ζπλαγεξκό, εθ όζνλ ππάξρνπλ δώλεο αλνηθηέο (εξγνζηαζηαθόο πξνγξακκαηηζκόο). [ΗΧΠΖΡΟ BYPASS]: ε κνλάδα νπιίδεη. θάλνληαο απηόκαηα BYPASS όζεο δώλεο δελ έρνπλ ηζνξξνπήζεη, ρσξίο λα δώζεη θάπνηα έλδεημε. [ΖΥΖΡΟ BYPASS]: ε κνλάδα νπιίδεη θαη, κεηά ηελ ιήμε ηνπ ρξόλνπ εμόδνπ, ερεί ε ζεηξήλα ηξεηο θνξέο, γηα λα πξνεηδνπνηήζεη όηη νη δώλεο πνπ ήηαλ αλνηθηέο εθείλε ηελ ζηηγκή έγηλαλ BYPASS. [FORCED ARM]: ε κνλάδα νπιίδεη θάλνληαο BYPASS ηηο δώλεο πνπ είλαη αλνηθηέο. Σηο δώλεο απηέο ζα ηηο επαλαθέξεη ζε ιεηηνπξγία όηαλ επαλέιζνπλ ζε εξεκία. Αλ ζέιεηε λα αιιάμεηε ηνλ εξγνζηαζηαθό πξνγξακκαηηζκό, κε ηα βέιε [][] πε- γαίλεηε ζηελ έλδεημε πνπ επηζπκείηε θαη δώζηε [], γηα λα θάλεηε απνδνρή ηνπ ηξόπνπ δηαρείξηζεο από ηε κνλάδα ησλ δσλώλ πνπ ζα βξεη αλνηθηέο ζηε ιήμε ηνπ ρξόλνπ εμόδνπ. Apollo (LCD Keypad) Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο ειίδα 29

30 ΟΠΛΗΖ ΜΔ ΕΧΝΔ ΑΝΟΗΚΣΔ ΑΠΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΖ ΕΧΝΧΝ ΑΡΗΘΜΟ ΤΝΑΓΔΡΜΧΝ: 0 9 ΑΠΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΖ ΣΧΝ ZΧΝΧΝ Με ηελ εξγαζία απηή επηιέγεηε αλ ε κνλάδα ζα απελεξγνπνηήζεη απηόκαηα ηηο δώλεο πνπ ζα δώζνπλ έλαλ πξνθαζνξηζκέλν αξηζκό ζπλαγεξκώλ, θαηά ηελ δηάξθεηα ελόο θύθινπ όπιηζεο. Αθνινπζείζηε ηελ εηθνληδόκελε δηαδηθαζία θαη ζηελ επηινγή [AΡΗΘΜΟ Τ- ΝΑΓΔΡΜΧΝ] πξνγξακκαηίζηε πόζεο θνξέο ζα πξέπεη λα δώζεη ζπλαγεξκό ε ίδηα δώλε, πξηλ βγεη απηόκαηα εθηόο ιεηηνπξγίαο. Μπνξείηε λα επηιέμεηε από 1 έσο 9 θνξέο. Αλ δελ ζέιεηε λα βγαίλνπλ νη δώλεο εθηόο ιεηηνπξγίαο, ζηελ ζέζε απηή βάδεηε 0, πνπ είλαη θαη ν εξγνζηα- ζηαθόο πξνγξακκαηηζκόο. Με [] θάλεηε απνδνρή ηνπ ηξόπνπ πνπ ζα δηαρεηξίδεηαη ε κνλάδα ηηο δώλεο πνπ ζα δώζνπλ ζπλαγεξκό. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ HOME ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ AUTO HOME ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΖ AUTO HOME: ΟΥΗ ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΖ AUTO HOME: ΝΑΗ Με ηνλ πξνγξακκαηηζκό απηό επηιέγεηε λα κπαίλεη ην ζύζηεκα απηόκαηα ζε ιεηηνπξγία HOME, όηαλ ε κνλάδα νπιίζεη θαη δελ αλνίμεη θάπνηα δώλε DELAY κέρξη ηελ ιήμε ηνπ ρξόλνπ εμόδνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ε κνλάδα θάλεη απηόκαηα BYPASS ηηο εζσηεξηθέο δώλεο. Ο εξγνζηαζηαθόο πξνγξακκαηηζκόο είλαη λα κε ιεηηνπξγεί ην απηόκαην HOME. Αλ ζέιεηε λα αιιάμεηε ηελ επηινγή, αθνινπζήζηε ηελ εηθνληδόκελε δηαδηθαζία. Με ην βέινο [] επηιέγεηε [AUTO HOME: ΝΑΗ] θαη κε [] θαηαρσξείηε ηελ επηινγή ζηελ κλήκε. ειίδα 30 Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο Apollo (LCD Keypad) ZEUS

31 ΔΛΔΓΥΟ ΓΗΑΚΟΠΖ 220V AC ΔΛΔΓΥΟ 220V AC: ΟΥΗ ΔΛΔΓΥΟ 220V AC: ΝΑΗ ΚΑΘΤΣΔΡΖΖ ΜΔΣ/Ζ:05 ΛΔΠΣΑ 1 5 ΚΑΘΤΣΔΡΖΖ ΜΔΣ/Ζ:15 ΛΔΠΣΑ ΔΛΔΓΥΟ ΣΖ ΓΗΑΚΟΠΖ ΣΧΝ 220V ζε κεηάδνζεο, δελ ζα ππάξμεη θακία ελεκέξσζε. Με ηνλ πξνγξακκαηηζκό απηό επηιέγεηε αλ ε κνλάδα ζα ζηείιεη κήλπκα ζην ηειέθσλν Follow me (δηαθνπηόκελν ερεηηθό ζήκα θαη ηελ δηεύζπλζε ηνπ ρώξνπ) ή ζηνλ θεληξηθό ζηαζκό, όηαλ γίλεη δηαθνπή ηεο ηάζεο ησλ 220V, γηα λα αλαθέξεη ηελ δηαθνπή. Απηό είλαη ρξήζηκν ζηελ πεξίπησζε πνπ ζεσξείηε απαξαίηεηε ηελ πιεξνθνξία ηεο δηαθνπήο, γηα λα πξνιάβεηε θάπνην δπζάξεζην θαηλόκελν, όπσο π.ρ. θαηαζηξνθή ηξνθίκσλ ζε ςπγεία, ρακειή ηάζε ηνπ ζπζζσξεπηή ηεο κνλάδαο θιπ. Από ην εξγνζηάζην ε ιεηηνπξγία απηή είλαη απελεξγνπνηεκέλε. Όηαλ ελεξγνπνηήζεηε ηελ ιεηηνπξγία απηή πξέπεη λα πξνγξακκαηίζεηε θαη ηελ θαζπζηέξεζε πνπ ζα ππάξρεη από ηελ δηαθνπή ησλ 220 V AC κέρξη ηελ απνζηνιή ηνπ ζήκαηνο ζην ηειέθσλν ή ζηνλ θεληξηθό ζηαζκό. Αλ ε δηαθνπή ηεο ηάζεο είλαη κηθξόηεξε από ηελ πξνγξακκαηηζκέλε θαζπζηέξε- ΔΠΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΓΟΣΑΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΧΝ ΔΡΓΟΣΑΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΓΧΣΔ ΚΧΓΗΚΟ ΚΑΗ [] Κ Κ Κ Κ ΔΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΧΝ Αλ έρεηε κεηαβάιιεη ηνπο εξγνζηαζηαθνύο πξνγξακκαηηζκνύο ηνπ πίλαθα θαη ζέιεηε λα ηνπο επαλαθέξεηε, όηαλ είζηε ζηελ νζόλε [ΔΡΓΟΣΑΗΑΚΟ ΠΡΟ- ΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ], δώζηε []. Ακέζσο ζα εκθαληζζεί ην κήλπκα πνπ ζαο δεηά ηνλ θσδηθό ηνπ ηερληθνύ θαη []. Πιεθηξνινγήζηε ηνλ θσδηθό ηνπ ηερληθνύ θαη κε [] ζα εκθαληζζεί ε νζόλε ε νπνία επηβεβαηώλεη ηελ επαλαθνξά ησλ εξγνζηαζηαθώλ πξνγξακκαηηζκώλ. Apollo (LCD Keypad) Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο ειίδα 31

32 ΓΗΑΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΝΣΧΝ ΓΗΑΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΝΣΧΝ ΓΧΣΔ ΚΧΓΗΚΟ ΚΑΗ [] Κ Κ Κ Κ ΣΑ ΤΜΒΑΝΣΑ ΓΗΑΓΡΑΦΖΚΑΝ Αλ ζέιεηε λα δηαγξάςεηε ηα ζπκβάληα, ηα νπνία είλαη θαηαρσξεκέλα ζηελ κλήκε ηεο κνλάδαο, όηαλ είζηε ζηελ νζόλε [ΓΗΑΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΝΣΧΝ], δώζηε []. Ακέζσο ζα εκθαληζζεί ην κήλπκα πνπ ζαο δεηά ηνλ θσδηθό θαη []. Πιεθηξνινγήζηε ηνλ θσδηθό ηνπ ηερληθνύ θαη κε ην [] ζα εκθαληζζεί ε νζόλε ε νπνία επηβεβαηώλεη ηελ δηαγξαθή όισλ ησλ ζπκβάλησλ πνπ ππήξραλ ζηελ κλήκε ηεο κνλάδαο. Σν κόλν ζπκβάλ πνπ ζα παξακείλεη είλαη ε "ΓΗΑΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΝΣΧΝ". ειίδα 32 Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο Apollo (LCD Keypad) ZEUS

33 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΥΡΟΝΧΝ ΥΡΟΝΟΗ ΔΞΟΓΟΤ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΝ/ΜΟΤ 24ΧΡΧΝ ΕΧΝΧΝ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΝ/ΜΟΤ ΕΧΝΖ ΠΤΡΑΝ/Ζ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΝ/ΜΟΤ: 03 ΛΔΠΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΣΧΝ ΥΡΟΝΧΝ 0 5 Ο πίλαθαο έρεη δύν δηαθνξεηηθνύο ρξόλνπο εμόδνπ, έλαλ γηα θάζε ηκήκα, νη νπνίνη πξνγξακκαηίδνληαη από ηελ νζόλε [ΥΡΟΝΟΗ ΔΞΟΓΟΤ]. Ζ δηάξθεηα ζπλαγεξκνύ είλαη δηαθνξεηηθή γηα ηηο δώλεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο, γηα ηηο δώλεο 24σξεο ιεηηνπξγίαο θαη γηα ηηο δώλεο ππξαλίρλεπζεο. Οη ρξόλνη εμόδνπ θαζώο θαη ε δηάξθεηα ζπλαγεξκνύ ησλ δσλώλ 24σξεο ιεηηνπξγίαο κπνξνύλ λα πξνγξακκαηηζζνύλ από 0 έσο 255 δεπηεξόιεπηα. Ζ δηάξθεηα ζπλαγεξκνύ ησλ άιισλ δσλώλ θαζώο θαη ησλ δσλώλ ππξαλίρλεπζεο κπνξεί λα πξνγξακκαηηζζεί από 0 έσο 99 ιεπηά. Γηα λα πξνγξακκαηίζεηε θάπνηνλ από ηνπο ρξόλνπο εμόδνπ ή ηε δηάξθεηα ζπλαγεξκνύ, κεηαθηλεζείηε κε ηα βέιε ζηελ αληίζηνηρε επηινγή θαη, όηαλ εκθαληζζεί ζηελ νζόλε ν ρξόλνο ηνλ νπνίν ζέιεηε λα πξνγξακκαηίζεηε, δώζηε []. ηε ζπλέρεηα πιεθηξνινγήζηε ηνλ ρξόλν πνπ ζέιεηε θαη νινθιεξώζηε κε []. ηελ εηθνληδόκελε δηαδηθαζία πεξηγξάθεηαη ν πξνγξακκαηηζκόο ηεο δηάξθεηαο ζπλαγεξκνύ ησλ δσλώλ ππξαλίρλεπζεο. ΖΜΔΗΧΖ: Αλ ζέιεηε, όηαλ δνζεί ζπλαγεξκόο από δώλε ππξαλίρλεπζεο, λα κελ αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλν ρξόλν αιιά λα ιεηηνπξγεί κέρξη λα αθπξσζεί από ηνλ ρξήζηε ηνπ ζπζηήκαηνο, πξνγξακκαηίζηε ζηελ ζέζε απηή [0] [0], πνπ είλαη θαη ν εξγνζηαζηαθόο πξνγξακκαηηζκόο. Apollo (LCD Keypad) Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο ειίδα 33

34 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΣΧΝ ΕΧΝΧΝ ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί θαίλεηαη ν εξγνζηαζηαθόο πξνγξακκαηηζκόο ησλ δσλώλ. ΕΧΝΖ ΔΡΓΟΣΑΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΕΧΝΧΝ ΣΤΠΟ ΔΠΔΞΖΓΖΖ ΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΣΖ ΕΧΝΖ ΥΡΟΝΟ ΔΗΟΓΟΤ (DEFAULT) 01 2 ΠΔΡΗΜΔΣΡΗΚΖ - ΜΔ ΚΑΘΤΣΔΡΖΖ 10 sec 02 2 ΠΔΡΗΜΔΣΡΗΚΖ - ΑΜΔΖ 0 sec 03 2 ΠΔΡΗΜΔΣΡΗΚΖ - ΑΜΔΖ 0 sec 04 2 ΠΔΡΗΜΔΣΡΗΚΖ - ΑΜΔΖ 0 sec 05 3 ΑΝΗΥΝΔΤΣΖ IR/MW ΔΧΣΔΡΗΚO 0 sec 06 3 ΑΝΗΥΝΔΤΣΖ IR/MW ΔΧΣΔΡΗΚO 0 sec 07 3 ΑΝΗΥΝΔΤΣΖ IR/MW ΔΧΣΔΡΗΚO 0 sec 08 4 ΑΝΗΥΝΔΤΣΖ IR/MW ΠΔΡΗΜΔΣΡΗΚO 0 sec Όκσο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο εγθαηάζηαζεο, έρεηε ηελ δπλαηόηεηα λα αιιάμεηε ηνλ εξγνζηαζηαθό πξνγξακκαηηζκό θαη λα επηιέμεηε ηνλ ηύπν δώλεο πνπ ζαο εμππεξεηεί. Οη δηαζέζηκνη ηύπνη δσλώλ θαίλνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα. ΔΠΔΞΖΓΖΖ ΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΣΤΠΟ ΣΧΝ ΕΧΝΧΝ 1 ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΕΧΝΖ 2 ΠΔΡΗΜΔΣΡΗΚΖ ΕΧΝΖ 3 ΑΝΗΥΝΔΤΣΖ IR/MW - ΔΧΣΔΡΗΚO 4 ΑΝΗΥΝΔΤΣΖ IR/MW - ΠΔΡΗΜΔΣΡΗΚO 5 24 σξε ΗΧΠΖΡΖ 6 24 σξε ΜΔ ΔΗΡΖΝΑ 7 ΠΤΡΑΝΗΥΝΔΤΖ 8 ΒΟΖΘΖΣΗΚΖ ΕΧΝΖ (ΗΧΠΖΡΖ) 9 ΔΗΟΓΟ ΚΛΔΗΓΑΡΗΑ-ΣΖΛΔΥΔΗΡΗΜΟΤ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ: αλ εζσηεξηθέο δώλεο πξνγξακκαηίδνληαη νη δώλεο εθείλεο πνπ ζα βγαίλνπλ απηόκαηα εθηόο ιεηηνπξγίαο, όηαλ ζέιεηε λα ιεηηνπξγήζεη ε πεξηκεηξηθή πξνζηαζία ηνπ ρώξνπ θαη εζείο λα παξακείλεηε κέζα ζ' απηόλ. Όιεο νη εζσηεξηθέο δώλεο γίλνληαη δώλεο αθνινπζίαο, αλ πξώηα ελεξγνπνηεζεί κία δώλε DELAY. Οη δώλεο πνπ πξνγξακκαηίδνληαη λα ιεηηνπξγνύλ κε αληρλεπηέο IR/MW, ειίδα 34 Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο Apollo (LCD Keypad) ZEUS

35 ζα δώζνπλ ζπλαγεξκό, κόλν αλ δερζνύλ κέζα ζε 30 sec δύν εληνιέο, δηάξθεηαο κεγαιύηεξεο ηνπ ελόο δεπηεξνιέπηνπ θαη κηθξόηεξεο ησλ δύν δεπηεξνιέπησλ ή κία εληνιή κεγαιύηεξε ησλ δύν δεπηεξνιέπησλ. Ζ ιεηηνπξγία ηεο δώλεο ππξαλίρλεπζεο είλαη ε αθόινπζε: Όηαλ ε κνλάδα δερζεί εληνιή ζπλαγεξκνύ από δώλε ππξαλίρλεπζεο, θόβεη γηα 7 ηελ ηξνθνδνζία ησλ ππξαληρλεπηώλ θαη ειέγρεη μαλά ηηο δώλεο, γηα λα δηαπηζηώζεη αλ εμαθνινπζεί λα ππάξρεη εληνιή ζπλαγεξκνύ από δώλε ππξαλίρλεπζεο. Αλ ε εληνιή πνπ είρε δερζεί εμαθνινπζεί λα ππάξρεη ή έρεη δνζεί εληνιή από άιιε δώλε ππξαλίρλεπζεο ε νπνία όκσο αλήθεη ζην ίδην Partition, δίλεη ακέζσο ζπλαγεξκό (ε ζεηξήλα ερεί δηαθνπηόκελα) θαη ελεκεξώλεη ηνλ θεληξηθό ζηαζκό γηα ην ζπκβάλ. Ο ζπλαγεξκόο αθπξώλεηαη κόλν κε ηελ ρξήζε θσδηθνύ. Με ηελ αθύξσζε ν πίλαθαο ζα ζηείιεη ζηνλ θεληξηθό ζηαζκό ηνπο θσδηθνύο αθύξσζεο θαη επαλαθνξάο ηεο δώλεο. Δπίζεο, ζα δηαθόςεη ηελ ηξνθνδνζία ησλ αληρλεπηώλ γηα είθνζη δεπηεξόιεπηα, γηα λα θάλνπλ RESET. Ζ ηξνθνδνζία ησλ ππξαληρλεπηώλ πξέπεη λα γίλεηαη από ηελ πιαθέηα FSA, ε νπνία ζα ειέγρεηαη από PGM, πξνγξακκαηηζκέλν γηα RESET ππξαληρλεπηώλ. Αλ ππάξρεη πξόβιεκα ζε γξακκή δώλεο ππξαλίρλεπζεο αλάβεη ην LED TROUBLE θαη ερεί δηαθνπηόκελα ν βνκβεηήο, ν νπνίνο ζηακαηά κε ην πάηεκα νπνηνπδήπνηε πιήθηξνπ. ηηο βνεζεηηθέο δώλεο, νη νπνίεο είλαη πεξηκεηξηθέο ζησπεξέο, έρεηε ηελ δπλαηόηεηα λα πξνγξακκαηίζεηε ηνλ ρξόλν απόθξηζεο ηεο δώλεο από 0 έσο 99 ιεπηά. ηηο δώλεο απηέο κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ αληρλεπηέο πγξαζίαο, ζεξκνζηάηεο ςπγείσλ θιπ. Οη βνεζεηηθέο δώλεο ζα ζηείινπλ ζηνλ θεληξηθό ζηαζκό δηθό ηνπο θσδηθό ελεξγνπνίεζεο, κόλνλ όηαλ ην ζπκβάλ μεπεξάζεη ηνλ πξνγξακκαηηζκέλν ρξόλν απόθξηζεο ηεο δώλεο, ελώ δελ ζα ζηείινπλ θαλέλα ζπκβάλ ζηνλ θεληξηθό ζηαζκό αλ νη δώλεο επαλέιζνπλ ζε εξεκία πξηλ ηελ παξέιεπζε απηνύ ηνπ ρξόλνπ. ηελ είζνδν ηεο δώλεο, πνπ ζα πξνγξακκαηηζζεί λα ιεηηνπξγήζεη κε ειεθηξνληθή ή κεραληθή θιεηδαξηά ή κε ηειερεηξηζκό, ζπλδέεηαη ε Ν.Ο. επαθή ηεο θιεηδαξηάο ή ηνπ ηειερεηξηζκνύ, παξάιιεια κε ηελ ηεξκαηηθή αληίζηαζε ηεο δώλεο θαη ε εληνιή πνπ πξέπεη λα δνζεί ζηελ δώλε είλαη ζηηγκηαία. Όηαλ γηα ηελ όπιηζε θαη αθόπιηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ρξεζηκνπνηείηαη απηόο ν ηξόπνο, ζηνλ πξνγξακκαηηζκό ησλ ηκεκάησλ ζηα νπνία αλήθεη ε δώλε, πξέπεη λα πξνγξακκαηηζζεί κόλν έλα ηκήκα, απηό πνπ ζέιεηε λα ειέγρεη. Όηαλ ζέινπκε ν πίλαθαο λα ιεηηνπξγεί κε ρξόλν εηζόδνπ θαη εμόδνπ όηαλ νπιίδεη θαη αθνπιίδεη κε δώλε θιεηδί πξέπεη λα πξνγξακκαηίζνπκε ηελ ζπγθεθξηκέλε δώλε ηνλ ρξόλν εηζόδνπ πνπ ζέινπκε. ηνλ θεληξηθό ζηαζκό ζα ζηαιεί ν θσδηθόο όπιηζεο ή αθόπιηζεο πνπ ζα πξνγξακκαηηζζεί ζηελ αληίζηνηρε ζέζε, ζηνλ πξνγξακκαηηζκό ηνπ θσδηθνπνηεηή. Apollo (LCD Keypad) Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο ειίδα 35

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ SC-208 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ SC-208 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ www.smart-cover.gr ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ SC-208 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κεθάιαην 2 Δγθαηάζηαζε θαη ύλδεζε 2.1 Γηάγξακκα θαισδίσζεο 2.1.1Γηάγξακκα θαισδίσζεο ζηνλ θύξην πίλαθα 2.2 ύλδεζε παξνρήο ξεύκαηνο 2.2.1 ΑC ζύλδεζε αθξνδέθηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΣΖ FOCUS KS-FC-7664

ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΣΖ FOCUS KS-FC-7664 ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΣΖ FOCUS KS-FC-7664 ΔΠΔΞΖΓΖΖ ΠΛΖΚΣΡΧΝ ΚΑΗ LED ΠΛΖΚΣΡΟΛΟΓΗΟΤ POWER : TROUBLE : ARM DISARM : Δίλαη αλακκέλν όηαλ έρνπκε ηξνθνδνζία 220V θαη κπαηαξία. Αλαβνζβήλεη όηαλ δελ ππάξρεη κπαηαξία. Δίλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΟΥΗ: θαιό είλαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαη πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Αθνύ ζβήζνπκε ηνλ θηλεηήξα παηάκε 1 θορά ην πιήθηξν ΛΟΤΚΕΣΟ ΚΛΕΙΣΟ θαη ην ζύζηεκα αληαπνθξίλεηαη κε έλα ΜΠΙΠ & έλα άλακκα θιάο.

Αθνύ ζβήζνπκε ηνλ θηλεηήξα παηάκε 1 θορά ην πιήθηξν ΛΟΤΚΕΣΟ ΚΛΕΙΣΟ θαη ην ζύζηεκα αληαπνθξίλεηαη κε έλα ΜΠΙΠ & έλα άλακκα θιάο. Όπλιζη: Αθνύ ζβήζνπκε ηνλ θηλεηήξα παηάκε 1 θορά ην πιήθηξν ΛΟΤΚΕΣΟ ΚΛΕΙΣΟ θαη ην ζύζηεκα αληαπνθξίλεηαη κε έλα ΜΠΙΠ & έλα άλακκα θιάο. Μεηά από 5 δεπηεξόιεπηα ην ζύζηεκα είλαη έηνηκν λα ελεξγνπνηεζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ 61 Ον/μο:.. Β Λσκείοσ Ύλη: Ηλεκηρικό ρεύμα Το Φως Γενικής Παιδείας 22-3-2015 Θέμα 1 ο : 1. Μία ειεθηξηθή ζπζθεπή ιεηηνπξγεί γηα ρξνληθή δηάξθεηα 0,5h θαη θαηαλαιώλεη 2kWh ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ML-ST331V. Τηλέφωνα Electronics and Satellites

ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ML-ST331V. Τηλέφωνα Electronics and Satellites ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ML-ST331V Τηλέφωνα 2102515125 Electronics and Satellites www.sat-alarm.gr www.shopalarm.net ΠΛΖΚΣΡΑ ΥΔΗΡΗ ΜΟΤ ΤΝΓΔ ΜΟΛΟΓΗΑ ηηο θιέκεο 12V & GND, παξέρεηαη ηάζε 12V/100mA γηα ηξνθνδνζία

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Σημειώζειρ επγαζηηπίος «Αναλογικά Ηλεκηπονικά», Σςγγπαθέαρ: Χ. Λαμππόποςλορ, Έκδοζη 3η 20V 100K V OUT

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Σημειώζειρ επγαζηηπίος «Αναλογικά Ηλεκηπονικά», Σςγγπαθέαρ: Χ. Λαμππόποςλορ, Έκδοζη 3η 20V 100K V OUT ΑΣΚΗΣΗ 1 Γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 1.1 Πξνθαηαξθηηθέο Αζθήζεηο: Οη αζθήζεηο απηέο πξέπεη λα παξαδνζνύλ ιπκέλεο από ηνπο ζπνπδαζηέο όηαλ πξνζέξρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Eco-Logic προγραμματιςτήσ 4&6 ςτάςεων indoor

Eco-Logic προγραμματιςτήσ 4&6 ςτάςεων indoor Οδεγίεο εγθαηάζηαζεο θαη πξνγξακκαηηζκνύ Δγθαηάζηαζε Αθαηξέζηε ην θάιπκκα ζην θάησ κέξνο ηνπ πξνγξακκαηηζηή. βηδώζηε κία βίδα ζηνλ ηνίρν θαη θξεκάζηε ηνλ πξνγξακκαηηζηή από ηελ νπή ζε ζρήκα θιεηδαξόηξππαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αιγόξηζκνη Δνκή επηινγήο. Απιή Επηινγή ύλζεηε Επηινγή. Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Τ. introcsprinciples.wordpress.

Αιγόξηζκνη Δνκή επηινγήο. Απιή Επηινγή ύλζεηε Επηινγή. Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Τ. introcsprinciples.wordpress. Αιγόξηζκνη 2.2.7.3 Δνκή επηινγήο Απιή Επηινγή ύλζεηε Επηινγή Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Τ 1 Επηινγή ηελ πξάμε πνιύ ιίγα πξνβιήκαηα κπνξνύλ λα επηιπζνύλ κε ηνλ πξνεγνύκελν ηξόπν ηεο ζεηξηαθήο/αθνινπζηαθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 Πεξηερόκελα 1. Πεξηγξαθή... 3 2. Οδεγίεο γηα ηνλ ρξήζηε... 4 2.1. Βαζηθνί ρεηξηζκνί... 4 Δληαίν ζύζηεκα.... 4 Γηαρσξηζκέλν ζύζηεκα.... 4 2.2. Έλδεημε Οπιηζκέλνπ πζηήκαηνο...

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Page1 ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙKΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. ΗΜΕΡΑ. ΩΡΑ. ΟΜΑΔΑ... ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΦΤΛΟ ΕΡΓΟΤ Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ 1 Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Ειζαγφγή. Σν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικείωση με τοςρ σάπτερ τος Bing

Εξοικείωση με τοςρ σάπτερ τος Bing Εξοικείωση με τοςρ σάπτερ τος Bing Η εηαηξεία Microsoft δηαζέηεη απηή έλα θαηαηνπηζηηθό ηζηνρώξν ζρεηηθά κε ην πξνγξακκαηηζηηθό ηεο πεξηβάιινλ (API) ηόζν γηα ράξηεο όζν θαη άιιεο δξαζηεξηόηεηεο ζην δηαδίθηπν.

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Οπτική και Κύματα

Ασκήσεις Οπτική και Κύματα Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τκήκα Επηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο Υιηθώλ Ασκήσεις Οπτική και Κύματα Δηδάζθσλ: Δεκήηξεο Παπάδνγινπ Email: dpapa@materials.uc.gr Άλυτες Ασκήσεις: 1. Να πξνζδηνξίζεηε αλ νη αθόινπζεο ζπλαξηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

CytaInfo+ έλα application γηα ηε Cyta.

CytaInfo+ έλα application γηα ηε Cyta. CytaInfo+ έλα application γηα ηε Cyta. 1 Απηή είλαη ε όςε ηνπ CytaInfo+ 2 3 Δπηιέγνληαο ην εηθνλίδην Find us κπνξείηε λα βξείηε ηα πην θνληηλά ζαο Cytashop, κε βάζε ηελ απόζηαζε ή αλά επαξρία. ηελ ζπλέρεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ Ο Δηακνηξαζηήο ινγηζκηθνύ είλαη κία εθαξκνγή πνπ ζαλ ζηόρν έρεη λα δηεπθνιύλεη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 Πεξηερόκελα 1. Πεξηγξαθή... 3 2. Οδεγίεο γηα ηνλ ρξήζηε... 4 2.1. Βαζηθνί ρεηξηζκνί... 4 Δληαίν ζύζηεκα.... 4 Γηαρσξηζκέλν ζύζηεκα.... 4 2.2. Έλδεημε Οπιηζκέλνπ πζηήκαηνο...

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γιαδικαζία Μηδενιζμού (Reset) ηοσ Μεηρηηή για ηο Photoconductor ζε εκησπωηές Lexmark 1. E260 Series Printers

Γιαδικαζία Μηδενιζμού (Reset) ηοσ Μεηρηηή για ηο Photoconductor ζε εκησπωηές Lexmark 1. E260 Series Printers Μηδενιζμού (Reset) ηοσ Μεηρηηή για ηο Photoconductor ζε εκησπωηές Lexmark. E260 Series Printers Αθνύ ηνπνζεηήζεηε ηελ λέα κνλάδα, αλνίμηε ην κπξνζηηλό θαπάθη, αθήλνληαο ηνλ εθηππσηή αλακκέλν (power on).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

BSW-450 OASiS Δγρεηξίδην εγθαηάζηαζεο Πίλαθα Διέγρνπ

BSW-450 OASiS Δγρεηξίδην εγθαηάζηαζεο Πίλαθα Διέγρνπ BSW-450 OASiS Δγρεηξίδην εγθαηάζηαζεο Πίλαθα Διέγρνπ Πεξηερόκελα: 1 Αξρηηεθηνληθή πίλαθα ειέγρνπ... 3 1.1 Απαξαίηεηε δηακόξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο 3 2 Πξνεηνηκαζία ηνπ πίλαθα ειέγρνπ γηα εγθαηάζηαζε... 3 3

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

STUDIO ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

STUDIO ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ STUDIO ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΑΠΟΚΕΝΣΡΧΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ, ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ & ΙΟΝΙΟΤ Ν.Ε.Ο. ΠΑΣΡΧΝ ΑΘΗΝΧΝ 158 ΣΡΙΦΗΦΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΛΗΗ ΠΑΣΡΑ : 156, ΣΗΛΕΦΧΝΟ ΑΙΘΟΤΑ : 2610490350 ΣΡΙΦΗΦΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΛΗΗ ΣΡΙΠΟΛΗ : 106,

Διαβάστε περισσότερα