1 η ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 η ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ"

Transcript

1 1

2 1 η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΘΙΓΓΑΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ 2

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΜΑ Α ΕΡΓΟΥ 8 2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ... 3

4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL αποτελεί µέρος της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την καταπολέµηση των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισµού και συµπληρώνει τις πολιτικές και τα µέσα που αναπτύσσονται για το σκοπό αυτό, εστιάζοντας στην αγορά εργασίας. Αξιοποιώντας τις εµπειρίες που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο των προγραµµάτων ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ και ADAPT, η Κ.Π. EQUAL λειτουργεί ως δοκιµαστικό έδαφος για την ανάπτυξη και προώθηση νέων (καινοτόµων) πρακτικών στον τοµέα της απασχόλησης, προκειµένου να αντιµετωπιστούν κάθε µορφής διακρίσεις και ανισότητες που βιώνουν όσοι επιζητούν πρόσβαση στην αγορά εργασίας ή ήδη απασχολούνται. Οι γενικοί στόχοι της ΚΠ EQUAL είναι οι εξής : Βελτίωση της απασχολησιµότητας, Ανάπτυξη του επιχειρηµατικού πνεύµατος, Ενθάρρυνση της προσαρµοστικότητας των επιχειρήσεων και των απασχολούµενων, Ενίσχυση των πολιτικών ίσων ευκαιριών για άνδρες και γυναίκες και ειδικές οµάδες ατόµων, Υποστήριξη της κοινωνικής και επαγγελµατικής ένταξης των αιτούντων άσυλο. 1.1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η αξιολόγηση της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL αποτελεί σηµαντικό εργαλείο για την επιτυχή υλοποίησή της και η εκπόνησή της βασίζεται στον Κανονισµό 1260/99. Σύµφωνα µε τον Γενικό Κανονισµό για τα ιαρθρωτικά Ταµεία και την Ανακοίνωση της Επιτροπής για την Κ.Π. Equal, αυτή αξιολογείται σε τρία επίπεδα: 4

5 1. Σε επίπεδο Αναπτυξιακής Σύµπραξης, 2. Σε επίπεδο Εθνικού Προγράµµατος και 3. Σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο. Η παρούσα µελέτη αφορά στην αξιολόγηση της Κ.Π. Equal στο επίπεδο των Αναπτυξιακών Συµπράξεων και ειδικότερα της Αναπτυξιακής Σύµπραξης «Κοινωνική/επαγγελµατική αποκατάσταση στην ανακύκλωση Ελπίδα για το Περιβάλλον». Ειδικότερα πρόκειται για on going αξιολόγηση των δραστηριοτήτων, των αποτελεσµάτων και της διακρατικής συνεργασίας, προκειµένου η Σύµπραξη να εµβαθύνει στις αιτίες και τη φύση των διακρίσεων και των ανισοτήτων στην αγορά εργασίας, να προσδιορίσει τους παράγοντες που οδηγούν σε καλές πρακτικές και να εγκαθιδρύσει µηχανισµούς ευρύτερης διάδοσης και εφαρµογής αυτών των πρακτικών. Το ζητούµενο της εξωτερικής αξιολόγησης είναι να παρέχει στους αρµόδιους φορείς λήψης αποφάσεων, αλλά και στο ευρύ κοινό κατάλληλες πληροφορίες, στοιχεία και εκτιµήσεις αναφορικά µε την αποτελεσµατικότητα, την αποδοτικότητα και τις αρχικές επιπτώσεις των υλοποιούµενων δράσεων, που να επιτρέπουν τη διαµόρφωση έγκυρης και αντικειµενικής εικόνας τόσο για τον βαθµό που επιτυγχάνονται σταδιακά οι προβλεπόµενοι στόχοι, όσο και για την επικαιρότητα και σκοπιµότητά τους. Στην ουσία η αξιολόγηση αποτελεί χρήσιµο εργαλείο και µέσο για τη βελτίωση της ποιότητας και της ορθότητας του προγραµµατισµού. Βασικός σκοπός της είναι να εντοπιστούν τα σηµεία εκείνα του προγραµµατισµού που ενδεχοµένως χρειάζονται αναπροσανατολισµό, προκειµένου να εξασφαλισθεί η επίτευξη των αρχικών στόχων. Υπογραµµίζεται ότι βάσει των κατευθυντήριων γραµµών της Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης της Κ.Π. EQUAL, οι Αναπτυξιακές Συµπράξεις, οφείλουν να προχωρήσουν στην on going αξιολόγηση των ίδιων και του έργου τους, η οποία θα υλοποιηθεί σε 5

6 διαφορετικά στάδια. Στην παρούσα φάση έχει ολοκληρωθεί η 1 η Έκθεση Αξιολόγησης που αφορά την Ενέργεια 1. Θα ακολουθήσει η 2 η Έκθεση Αξιολόγησης και µια Μελέτη Περίπτωσης οι οποίες θα βασίζονται στην Εξέλιξη και ολοκλήρωση της Ενέργειας 2. Η συνολική αξιολόγηση ολοκληρώνεται µε την Τελική Έκθεση Αξιολόγησης, η οποία χρονικά υλοποιείται µετά την ολοκλήρωση της Ενέργειας ΙΙΙ και σηµατοδοτεί την ολοκλήρωση του συνόλου του έργου. Βασικό λοιπόν ζητούµενο της παρούσας έκθεσης, είναι η Αξιολόγηση της αποτελεσµατικής εφαρµογής των βασικών αρχών της ΚΠ EQUAL κατά την Ενέργεια 1 και η οποία σχετίζεται µε την εξέλιξη του έργου από τις 20/4/2005 έως τις 30/6/

7 1.2 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ H εξωτερική αξιολόγηση της Αναπτυξιακής Σύµπραξης «Κοινωνική/επαγγελµατική αποκατάσταση στην ανακύκλωση Ελπίδα για το Περιβάλλον» στηρίζεται στους εξής άξονες: Αξιολόγηση της πορείας υλοποίησής του έργου Αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας εφαρµογής των βασικών αρχών της Κ.Π. EQUAL. Η µεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθήθηκε στηρίχθηκε στις εξής ενέργειες : Βιβλιογραφική έρευνα, η οποία αφορά σε υφιστάµενες πηγές που σχετίζονται µε την Κ.Π. EQUAL και το εγκεκριµένο Σχέδιο ράσης της Α.Σ., τη µεθοδολογία εκπόνησης αξιολογήσεων, τη δόµηση ερωτηµατολογίων κ.λπ. Αξιοποίηση στοιχείων, για την άντληση των οποίων πραγµατοποιήθηκαν συναντήσεις, επαφές, συνεντεύξεις µε το Συντονιστή Εταίρο, εξέταση και αξιοποίηση πιστοποιηµένων στοιχείων. Συνεχής επαφή και επικοινωνία µε στελέχη του Συντονιστή Φορέα (ΑΡΒΙΣ Α.Ε.) για την άντληση πληροφοριών και στοιχείων σχετικά µε την πορεία εφαρµογής των απαιτήσεων της Ενέργειας I. Συνάντηση Συνέντευξη, µε εκπρόσωπο του Συντονιστή Φορέα (ΑΡΒΙΣ Α.Ε.). Στόχος της εν λόγω συνάντησης συνέντευξης, ήταν η επικαιροποίηση των διαθέσιµων στοιχείων αναφορικά µε την εξέλιξη του έργου, ο εντοπισµός των δυσκολιών και των προβληµάτων που προέκυψαν και το πώς αντιµετωπίσθηκαν και εν γένει, η καταγραφή όλων των στοιχείων εκείνων που αφορούν την ολοκλήρωση της Ενέργειας 1. 7

8 Στον επόµενο πίνακα παρουσιάζονται οι µέθοδοι και τα εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν για την εκπόνηση της αξιολόγησης µε οµαδοποίηση ως προς τη δραστηριότητα που υποστηρίζουν και την έκταση χρήσης που έχουν στην αντίστοιχη δραστηριότητα. ΜΕΘΟ ΟΙ-ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ Έρευνα γραφείου Συνθετική ιάγνωση Συνεντεύξεις 1.3 ΟΜΑ Α ΕΡΓΟΥ Η αξιολόγηση του Έργου της ΑΣ «Κοινωνική/επαγγελµατική αποκατάσταση στην ανακύκλωση Ελπίδα για το Περιβάλλον» εκπονήθηκε από τα στελέχη της ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ «EXPERT CONSULTING» :

9 2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ Το Έργο «Κοινωνική και επαγγελµατική αποκατάσταση Ατόµων µε Αναπηρία και Ελλήνων Αθίγγανων µέσω προγράµµατος ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων στην Ελλάδα» υλοποιείται στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL Άξονας Προτεραιότητας 2: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ και συγκεκριµένα του Μέτρου 2.2 Ενίσχυση της κοινωνικής οικονοµίας. Η Κ.Π. EQUAL σχεδιάστηκε για να µετουσιώσει σε πράξη την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση και την Κοινωνική Ενσωµάτωση. Βασικός στόχος της EQUAL είναι η πειραµατική εφαρµογή και η διάδοση νέων τρόπων άρσης των διακρίσεων και ανισοτήτων στον τοµέα της απασχόλησης. Ειδικότερα το έργο «Κοινωνική και επαγγελµατική αποκατάσταση Ατόµων µε Αναπηρία και Ελλήνων Αθίγγανων µέσω προγράµµατος ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων στην Ελλάδα» έχει ως πεδίο παρέµβασης την Θεσσαλία και τα Νησιά του Β. Αιγαίου και υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύµπραξη «Κοινωνική/επαγγελµατική αποκατάσταση στην ανακύκλωση Ελπίδα για το Περιβάλλον» στην οποία συµµετέχουν συνολικά 11 φορείς. Τη γενική εποπτεία και το συντονισµό της Α.Σ. έχει αναλάβει η ΑΡΒΙΣ Περιβαλλοντικες Επιχειρήσεις Ελλάδος ΑΕ. Οµάδα στόχος του Έργου Ως οµάδες στόχοι του σχεδίου ορίστηκαν : Οι Έλληνες Αθίγγανοι Τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες Η οµάδα στόχος του έργου είναι οι έλληνες αθίγγανοι και τα άτοµα µε αναπηρία. Σε χώρες της Ευρώπης και των ΗΠΑ, άτοµα µε αναπηρία απασχολούνται σε κοινωνικές επιχειρήσεις ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (π.χ. ανακύκλωση και τελική διάθεση καθοδικών σωλήνων τηλεοράσεων). Μάλιστα, υπάρχουν προγράµµατα ανακύκλωσης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 9

10 εξοπλισµού, από τα έσοδα των οποίων υποστηρίζονται οικονοµικά άτοµα µε αναπηρία. Οι έλληνες αθίγγανοι ήδη µαζεύουν παλιές συσκευές ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού από τις οποίες ανακτούν συνήθως scrap (µέταλλα). Οι συσκευές αυτές διαχειρίζονται µε ανορθόδοξο τρόπο, από περιβαλλοντική και οικονοµική άποψη. Στην Αγγλία, οι αθίγγανοι έχουν ήδη ενταχθεί σε προγράµµατα ανακύκλωσης που έχουν ως στόχο τη µείωση της ανεργίας και την κοινωνική τους ένταξη. Βασικός σκοπός και στόχος του προτεινόµενου Έργου Βασικός σκοπός του έργου είναι η καθοριστική συµβολή στις διαδικασίες της βιώσιµης ανάπτυξης των γεωγραφικών περιοχών της Θεσσαλίας και του Βορείου Αιγαίου, οι οποίες αντιµετωπίζουν έντονα προβλήµατα κοινωνικών ανισοτήτων, µέσω της δηµιουργίας προϋποθέσεων ανάπτυξης επιχειρήσεων ανακύκλωσης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού και της ένταξης στην αγορά εργασίας (που αφορά κυρίως σε θέµατα προστασίας περιβάλλοντος) ατόµων µε αναπηρία και ελλήνων αθίγγανων (οι οποίοι αντιµετωπίζουν διακρίσεις και δυσκολίες πρόσβασης σε αυτήν). Στόχος του έργου είναι να συµβάλλει στη µείωση του επαγγελµατικού διαχωρισµού των ελλήνων αθίγγανων και των ατόµων µε αναπηρία παράλληλα µε τις προσπάθειες υλοποίησης της εθνικής και ευρωπαϊκής νοµοθεσίας (νόµος 2939/ και οδηγία 2002/96/ΕΚ αντίστοιχα) σχετικά µε τη βιώσιµη διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού. Η δηµιουργία προϋποθέσεων ανάπτυξης των επιχειρήσεων ανακύκλωσης αποβλήτων από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό θα βασισθεί στην υπάρχουσα εµπειρία οµοειδών επιχειρήσεων των χωρών του εξωτερικού και στην υπάρχουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία. Σύµφωνα µε την Οδηγία 2002/96/ΕΚ, από τις 13 Αυγούστου 2005 και έπειτα, οι παραγωγοί και οι έµποροι ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, θα πρέπει να χρηµατοδοτούν συστήµατα διαχείρισης των αποβλήτων που παράγονται από τις συσκευές τους, όταν αυτές φθάσουν στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Σύµφωνα µε την Οδηγία, ως απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ορίζονται οι οικιακές συσκευές ή µέρη τους που έχουν φθάσει στο τέλος της διάρκειας της ζωής 10

11 τους (π.χ. ψυγεία, κουζίνες, τηλεοράσεις, πλυντήρια, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και περιφερειακά τους, σεσουάρ, λαµπτήρες, µπαταρίες, καθοδικοί σωλήνες κ.λπ.). Στα απόβλητα αυτά υπάρχουν επικίνδυνες ουσίες (χλωροφθορο-άνθρακες, µόλυβδος, ψευδάργυρος κ.λπ.) που χρήζουν ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης και µείωσης των συνεπαγόµενων δυσµενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκαλούνται από την ανεξέλεγκτη επεξεργασία τους (π.χ. καύση µε παραγωγή διοξινών, όξινης βροχής) ή διάθεσή τους στο έδαφος (π.χ. ρύπανση εδάφους και υπογείων και επιφανειακών νερών από τη διάθεση των απόβλητων αυτών στο έδαφος και συσσώρευση των ρύπων στο οικοσύστηµα). Η Οδηγία 2002/96/ΕΚ ισχύει για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές που θα πωλούνται στο εµπόριο από τις 13 Αυγούστου 2005 και έπειτα, και οι οποίες θα χαρακτηρίζονται µε ειδική σήµανση. Για συσκευές που έχουν ή θα έχουν βγει στο εµπόριο πριν από τις 13 Αυγούστου 2005, οι παραγωγοί και οι έµποροι των συσκευών θα επιχορηγούν φορείς για τη διαχείριση (συλλογή, επεξεργασία, ανάκτηση υλικών ανακύκλωση, ανάκτηση ενέργειας, διάθεση σε χώρους ταφής επικινδύνων ή µη επικινδύνων στερεών αποβλήτων) όταν οι συσκευές θα φθάσουν στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Οι φορείς θα απαρτίζονται από παραγωγούς και εµπόρους ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Η επιχορήγηση κάθε παραγωγού προς το φορέα διαχείρισης θα είναι ανάλογη των προϊόντων που έχει διαθέσει ο φορέας στην αγορά. Τέλος, σύµφωνα µε το άρθρο 6 της Οδηγίας, προδιαγράφονται οι τεχνικές απαιτήσεις που αφορούν στους χώρους της αποθήκευσης (π.χ. κάδοι), τους χώρους επεξεργασίας των αποβλήτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (π.χ. συστήµατα ζύγισης, κατηγοριοποίησης, αποθήκευσης και αποσυναρµολόγησης) και δίνεται ο τρόπος σήµανσης τους σύµφωνα µε τον οποίο τα απόβλητα αυτά απαγορεύεται πλέον να διατίθενται για προσωρινή αποθήκευση στους κάδους των δηµοτικών στερεών αποβλήτων. Στην Ελλάδα, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία (νόµος 2939/ , Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕ ΣΑΠ), για τη διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, απαιτείται η εφαρµογή µιας στενότερης σχέσης µεταξύ 11

12 όλων των οικονοµικών φορέων της αλυσίδας εισαγωγής - λιανικής πώλησης διανοµής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, η οποία θα συνεισφέρει ουσιαστικά στη βελτίωση και προώθηση της δυνατότητας ανακύκλωσης υλικών και προϊόντων που προκύπτουν από τις συσκευές κατά το τέλος της διάρκειας της ζωής τους. Σχέδιο ράσης Το σχέδιο δράσης, όπως και όλα τα σχέδια που χρηµατοδοτούνται από την EQUAL, υλοποιείται σε τρεις διαφορετικές - ποιοτικά και χρονικά - φάσεις, οι οποίες είναι οι εξής : Ενέργεια Ι που αφορά στη σύσταση της ΑΣ και στην οριστικοποίηση του Σχεδίου ράσης, η οποία ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2005 και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του Ενέργεια ΙΙ, η οποία ξεκίνησε να υλοποιείται από τον Οκτώβριο του 2005 µετά από αίτηση της ΑΣ και τη λήψη Νοµικής έσµευσης των Εταίρων της ΑΣ χωρίς ωστόσο µέχρι σήµερα να έχει πραγµατοποιηθεί έγκριση του αντίστοιχου Οριστικού Αναλυτικού Σχεδίου ράσης και του ανάλογου προϋπολογισµού. Ενέργεια ΙΙΙ, η οποία αφορά τη δηµοσιότητα και τη διάχυση των αποτελεσµάτων του έργου και η οποία δεν έχει ακόµη οριστικοποιηθεί χρονικά. 12

13 3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1 Στις 29/7/05 εκδόθηκε η Απόφαση Ένταξης του Έργου της ΑΣ µε τίτλο «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΘΙΓΓΑΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» το οποίο εντάχθηκε στο Μέτρο 2 του Άξονα 2 του Προγράµµατος της ΚΠ EQUAL µε συγχρηµατοδότηση 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο. Οι υποχρεώσεις της ΑΣ προκειµένου για την Ένταξη της στην Ενέργεια I ήταν: o Η Καταστατική Σύσταση της Αναπτυξιακής Σύµπραξης, o Η Οριστικοποίηση του Αναλυτικού Σχεδίου ράσης, o Η Συµφωνία ιακρατικής Συνεργασίας, o Η Συµπλήρωση του Τεχνικού ελτίου του Υποέργου Ενέργειας Ι. Η Καταστατική Σύσταση της Αναπτυξιακής Σύµπραξης ολοκληρώθηκε στις 27 Μαΐου 2005 µε την υπογραφή της από όλους τους εταίρους και την κατάθεσή της στην ιαχειριστική Αρχή του EQUAL. Το Οριστικό Αναλυτικό Σχέδιο ράσης κατατέθηκε στην Αρµόδια ιαχειριστική Αρχή στα τέλη του Ιουνίου του Ωστόσο η ΑΣ µέσω του Συντονιστή Εταίρου αιτήθηκε την αναπροσαρµογή του χρονοδιαγράµµατος λόγω καθυστέρησης από το Υπουργείο Ένταξης της Ενέργειας 2 η οποία και εκκρεµεί µέχρι και σήµερα. Η Συµπλήρωση του Τεχνικού ελτίου πραγµατοποιήθηκε και απεστάλη στη ιαχειριστική Αρχή από το τον υπ αριθµό Νο 4 Εταίρο Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας µε τη σύµφωνη γνώµη του Συντονιστή Εταίρου. Σύσταση Αναπτυξιακής Σύµπραξης: Συµµετείχαν όλοι οι εταίροι (Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, Επιτροπή Ερευνών Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, Ειδικός Λογαριασµός ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας, ARVIS Περιβαλλοντικές Επιχειρήσεις Ελλάδας Α.Ε., Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε., «Ηλιαχτίδα» Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία, «Υδάλιος άµος» Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία, ήµος Τυρνάβου ΝΠ, ηµοτικός Εκπαιδευτικός Οργανισµός Βόλου, ήµος Καρλοβασίων Σάµου ΝΠ, Επιµελητήριο Σάµου) αφού το αναµενόµενο αποτέλεσµα ήταν η 13

14 εφαρµογή των Ευρωπαϊκών Οδηγιών και της Ελληνικής νοµοθεσίας για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού. Επεξεργασία συµφωνίας Αναπτυξιακής Σύµπραξης: Συµµετείχαν όλοι οι εταίροι (Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, Επιτροπή Ερευνών Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας, ARVIS Περιβαλλοντικές Επιχειρήσεις Ελλάδας Α.Ε., Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε., «Ηλιαχτίδα» Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία, «Υδάλιος άµος» Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία, ήµος Τυρνάβου ΝΠ, ηµοτικός Εκπαιδευτικός Οργανισµός Βόλου, ήµος Καρλοβασίων Σάµου ΝΠ, Επιµελητήριο Σάµου) αφού το αναµενόµενο αποτέλεσµα ήταν η διάγνωση και η αξιολόγηση των προβληµάτων, η περιγραφή και ο ρόλος των εταίρων, ο καθορισµός της στρατηγικής επίτευξης των στόχων, η µεθοδολογία αξιολόγησης και παρακολούθησης και η ισότητα των φύλλων. ιακρατική συνεργασία: Συµµετείχαν όλοι οι εταίροι (Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, Επιτροπή Ερευνών Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας, ARVIS Περιβαλλοντικές Επιχειρήσεις Ελλάδας Α.Ε., Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε., «Ηλιαχτίδα» Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία, «Υδάλιος άµος» Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία, ήµος Τυρνάβου ΝΠ, ηµοτικός Εκπαιδευτικός Οργανισµός Βόλου, ήµος Καρλοβασίων Σάµου ΝΠ, Επιµελητήριο Σάµου) αφού το αναµενόµενο αποτέλεσµα ήταν η ανάπτυξη επιστηµονικών και τεχνολογικών τοµέων συνεργασίας µε άλλες χώρες, οι οποίοι αφορούν στο περιβάλλον (µε έµφαση στην ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού), τις τεχνολογίες πληροφορικής επικοινωνιών (µε έµφαση στην προετοιµασία υλικού συνεχούς κατάρτισης) και τις οικονοµικές, κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήµες (βέλτιστα εναλλακτικά συστήµατα διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού µέσω της ύπαρξης κοινωνικών επιχειρήσεων όπου θα συµµετέχουν άτοµα µε αναπηρία και έλληνες αθίγγανοι). 14

15 4. ΕΤΑΙΡΙΚΟΤΗΤΑ Στην Αναπτυξιακή Σύµπραξη συµµετέχουν ηµόσιοι και Ιδιωτικοί Φορείς και Κοινωνικοί Εταίροι, οι οποίοι έχουν αναλάβει την υλοποίηση συγκεκριµένων ενεργειών δράσεων, όπως αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα. Μέσω των εταίρων της ΑΣ εκπροσωπούνται οι οµάδες στόχοι, ο επιχειρηµατικός κόσµος και οι τοπικοί φορείς. Συγκεκριµένα, οι συµµετέχοντες εταίροι είναι: ΕΤΑΙΡΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ Α/Α 2. ΑΡΒΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΤΑΙΡΟΣ) 3. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4. ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 5. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 6. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. 7. ΗΛΙΑΧΤΙ Α ΑΜΚΕ 8. Υ ΑΛΙΟΣ ΑΜΟΣ ΑΜΚΕ 9. ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 10. ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 11. ΗΜΟΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ ΣΑΜΟΥ 12. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ Η ιδέα του έργου και της σύστασης της ΑΣ δοµήθηκε από δύο πλευρές ταυτόχρονα. Από τη µία πλευρά υπήρχε ήδη µία πετυχηµένη συνεργασία µεταξύ της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, της ΑΡΒΙΣ ΑΕ και της «Ηλιαχτίδα» ΑΜΚΕ η οποία πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια της ΚΠ Equal, Α Κύκλος. Οι τρεις εταίροι µαζί µε τους υπόλοιπους φορείς από την Κοινωνία της Γνώσης καθώς και άλλους ηµόσιους και Ιδιωτικούς φορείς συνέστησαν την ΑΣ «Νέα Επιχειρηµατικότητα για το Βόρειο Αιγαίο Προοπτική Ζωής» της οποίας στόχος ήταν η δυνατότητα πρόσβασης των ΑΜΕΑ στη διαδικασία δηµιουργίας µιας επιχείρησης και τη δηµιουργία νέων 15

16 θέσεων εργασίας µε ειδικό θέµα την Ανακύκλωση πλαστικού αλουµινίου. Επωφελούµενοι λοιπόν της προηγούµενης επιτυχηµένης συνεργασίας, προϊόν της οποίας είναι ο υπ αριθµόν 7 εταίρος η Αστική µη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Υδάλιος άµος» και µε κατευθυντήρια γραµµή την ανάπτυξη και αναβάθµιση του τελικού προϊόντος του προηγούµενου έργου, γεννήθηκε η ιδέα της δηµιουργίας επιχειρήσεων και νέων θέσεων εργασίας µε θέµα την Ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού. Από την άλλη πλευρά η στενή συνεργασία του Εργαστηρίου Γεωγραφικών Ερευνών και Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας µε το Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, που είναι δύο µεγάλοι φορείς της Κοινωνίας της Γνώσης, µε την τεχνογνωσία που διαθέτουν και την µακρά εµπειρία τους τόσο σε θέµατα ανακύκλωσης όσο και στη διαχείριση Προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κοινοτικών Πρωτοβουλιών δηµιούργησε τις προϋποθέσεις και έθεσε τη βάση για να γίνει εφικτή η υλοποίηση της ιδέας αυτής. Ως απόρροια του όλο εγχειρήµατος ήταν και η κατάλληλη επιλογή των υπόλοιπων εταίρων η οποία έγινε µε βάση το ρόλο που θα µπορούσε να παίξει ο κάθε ένας από αυτούς και η σύνδεσή του µε τις οµάδες στόχους. Η ανταπόκριση των υπόλοιπων εταίρων στην πρόσκληση ενδιαφέροντος ήταν άµεση. Η σύνθεση της ΑΣ χαρακτηρίζεται από πληρότητα, πολυµορφία και αντιπροσωπευτικότητα, τόσο υπό το πρίσµα του κεντρικού προβλήµατος που καλείται να αντιµετωπίσει όσο και υπό το πρίσµα των προτεινοµένων δράσεων και της µελλοντικής αξιοποίησης και διάδοσης των αποτελεσµάτων ου προγράµµατος. Οι εταίροι της ΑΣ πρόκειται να αναλάβουν δράσεις µε στόχο να παράσχουν κάθε δυνατή επιστηµονική υποστήριξη που αφορά στη διαχείριση (συλλογή, µεταφορά, επεξεργασία και διάθεση) των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού υπό το πρίσµα του νοµαρχιακού ή και περιφερειακού σχεδιασµού καθώς, και τη µελλοντική αξιοποίηση και διάχυση των τεχνικοοικονοµικών και οργανωτικών αποτελεσµάτων σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι Ακαδηµαϊκοί Φορείς (Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας) ασχολούνται µε θέµατα που αφορούν στα 16

17 απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (π.χ. τύποι, προέλευση, σύνθεση, επιλεκτική συλλογή, προβλέψεις για την παραγωγή τους, αναλύσεις), τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη µη ορθολογική διαχείρισή τους ενώ έχουν συµµετάσχει σε προγράµµατα για τη διαχείρισή τους. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που ασχολούνται µε το περιβάλλον (ARVIS Περιβαλλοντικές Επιχειρήσεις Ελλάδας Α.Ε., Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.) δραστηριοποιούνται µε επιτυχία σε θέµατα προστασίας περιβάλλοντος και ειδικότερα µε την ανακύκλωση ενώ έχουν συνεργασθεί σε σχετικά θέµατα µε οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης νοµαρχίες, νοσοκοµεία, επιχειρήσεις, υπουργεία οργανισµούς, την Ευρωπαϊκή Ένωση και εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης ( ήµος Τυρνάβου ΝΠ, ήµος Καρλοβασίων Σάµου ΝΠ ) έρχονται καθηµερινά αντιµέτωποι µε το πρόβληµα της διαχείρισης των δηµοτικών στερεών αποβλήτων ενώ όχι µόνο έχουν δείξει περιβαλλοντική και κοινωνική ευαισθησία στο παρελθόν αλλά µπορούν και να προβούν στην υποστήριξη των ατόµων µε αναπηρία και των ελλήνων αθίγγανων στην ευρύτερη περιοχή τους. Η απαραίτητη κατάρτιση της οµάδας στόχου θα πραγµατοποιηθεί από στελέχη ακαδηµαϊκών φορέων, εξειδικευµένων σε θέµατα Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης ( ηµοτικός Εκπαιδευτικός Οργανισµός Βόλου ΕΟΒ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας). Ως εταίροι, συµµετέχουν επίσης Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρίες - ΑΜΚΕ («Υδάλιος άµος» Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία, «Ηλιαχτίδα» Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία), οι οποίες διαθέτουν την απαραίτητη εµπειρία για την δηµιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων και έχουν ασχοληθεί σε θέµατα προστασίας περιβάλλοντας και σε θέµατα πρόληψης, θεραπείας, επαγγελµατικής και κοινωνικής αποκατάστασης ατόµων µε αναπηρία. Ειδικότερα παρέχουν ιατρική βοήθεια, εκπαιδευτικές υπηρεσίες, καµπάνιες ευαισθητοποίησης του κοινού για την πλήρη αποδοχή των ατόµων µε αναπηρία. Μάλιστα, από το 1997 λειτουργεί «κοινωνική οικονοµική επιχείρηση» σε χώρο νοσοκοµείου, καθώς και εργαστήριο χειροποίητου χαρτιού. Τέλος, όσον αφορά στην παροχή γνωµοδοτικών εισηγήσεων και υποµνηµάτων προς την πολιτεία για τα θέµατα που θα απασχολήσουν τους επαγγελµατίες και οικονοµικούς φορείς της αλυσίδας εισαγωγής - λιανικής πώλησης και διανοµής 17

18 ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, καθώς και την παροχή σχετικών πληροφοριών και οργάνωση εκπαιδευτικών προγραµµάτων, αρµόδιο θα είναι το Επιµελητήριο Σάµου. 18

19 5. ΙΑΚΡΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 5.1 Σύναψη Συµφωνίας Κατά τη διάρκεια διερεύνησης πιθανών διακρατικών εταίρων, ο Συντονιστής Εταίρος ΑΡΒΙΣ ΑΕ, ενηµερώθηκε από την αρµόδια διαχειριστική επιτροπή του Υπουργείου και συγκεκριµένα την Υπεύθυνη για την ιακρατική Συνεργασία της συγκεκριµένης ΑΣ, Κα Υατροπούλου, ότι ένα Ευρωπαϊκό Κονσόρτσιουµ (Rainbow Economy) επιθυµούσε να εντάξει ένα Ελληνικό Εταίρο στο σχήµα του. Έτσι, στελέχη των Εταίρων ΑΡΒΙΣ ΑΕ, ΕΕΑΠΘ και ΕΕΠΘ, ήρθαν σε επαφή µε τους αρµόδιους της «Rainbow Economy» και ήρθαν σε συµφωνία. Τελικά, η σύναψη της συγκεκριµένης ιακρατικής Συνεργασίας εγκρίθηκε και από την Αρµόδια ιαχειριστική Αρχή του Υπουργείου και ολοκληρώθηκε κατά τη διάρκεια εξέλιξης της Ενέργειας 1 και εντός του χρονικού περιθωρίου. 5.2 Επικοινωνία µεταξύ εταίρων H επικοινωνία µεταξύ των εταίρων γίνεται µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( ) και µε απευθείας τηλεφωνική επικοινωνία. Επίσης, συχνά οι διάφορες επαγγελµατικές υποχρεώσεις των στελεχών των διακρατικών εταίρων συνδυάζονται µε διµερής επαφές. Συγκεκριµένα, ο εκπρόσωπος του Συντονιστή Εταίρου από το Βέλγιο Κος Van Den Nest, επισκέφθηκε τα γραφεία του Συντονιστή Εταίρου στην Αθήνα δύο (2) φορές προκειµένου να συζητήσει από κοντά θέµατα κοινού ενδιαφέροντος και να προετοιµάσει το έδαφος για την επερχόµενη τον Ιούνιο του 2006 διοργάνωση των Working Groups στην Αθήνα. Μέχρι σήµερα δεν έχουν παρουσιαστεί προβλήµατα επικοινωνίας µεταξύ των εταίρων. Σε αυτό βοηθάει το γεγονός ότι οι συνεδριάσεις που πραγµατοποιούνται/προγραµµατίζονται έχουν µεταξύ τους σχετικά µικρή χρονική διάρκεια και κατά συνέπεια η φυσική επαφή και ανταλλαγή απόψεων είναι συχνή. 19

20 5.3 Συµβουλευτική Υποστήριξη από τη ιαχειριστική Αρχή Από την έναρξη των διαπραγµατεύσεων µε τους διακρατικούς εταίρους προκειµένου για την ένταξη στη ιακρατική Συνεργασία της εν λόγω ΑΣ, υπήρξε συστηµατική παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών από την ιαχειριστική Αρχή προκειµένου π.χ. για την αρτιότερη δυνατή εκπόνηση των απαραίτητων εγγράφων αλλά και εκθέσεων προθέσεως συνεργασίας. Η ΑΣ συµµετέχει κυρίως µέσω του Συντονιστή και µε τους υπόλοιπους εταίρους κατά περίπτωση, στην Ευρωπαϊκή - ιακρατική Αναπτυξιακή Σύµπραξη Transnational Cooperation Agreement η οποία αποτελείται από τις εξής Αναπτυξιακές Συµπράξεις: o Rainbow Economy (Project BEnl-13) o (Project IT-IT-G2-CAL-090) o Partnership for Vocational Activation of Roma People Through Social Economy Tools (Project PL-45) o TEIAS-Transformer (Project PT ) o Celebrating Enterprise (Project UKgb-112) o Social / Professional Rehabilitation in Recycling Hope for the Environment (Project GR ) Μέχρι σήµερα, η ΑΣ έχει συµµετάσχει στην 1 η συνάντηση των Εταίρων-Φορέων της ιακρατικής Συνεργασίας η οποία έλαβε χώρα στην Ιταλία στις Οκτωβρίου Στις Οκτωβρίου 2005, στην Crotone της Ιταλίας, πραγµατοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση στα πλαίσια της ιακρατικής Συνεργασίας (Transnational Cooperation) Rainbow Enterprise την οποία έχει συνάψει η ΑΣ µε Αναπτυξιακές Συµπράξεις (ΑΣ) από το Βέλγιο, την Ιταλία, την Πολωνία, την Πορτογαλία και Αγγλία. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης δηµιουργήθηκαν τρεις οµάδες εργασίας. Η πρώτη οµάδα συνέστησε τη ιαχειριστική Επιτροπή (Steering Committee) και οι δύο άλλες οµάδες 20

21 συνέστησαν τα δύο Working Groups, Entrepreneurship and Financing και Skills Assessment. o Πρώτο θέµα της συνάντησης ήταν οργάνωση της επόµενης συνάντησης της ιαχειριστικής Επιτροπής η οποία είναι προγραµµατισµένη, σύµφωνα και µε το TCA (Transnational Cooperation Agreement), να πραγµατοποιηθεί στην Ελλάδα τον Ιούνιο του Η πόλη συνάντησης είναι η Αθήνα. o εύτερο θέµα της συνάντησης ήταν η δηµιουργία της ιστοσελίδας της διακρατικής συνεργασίας. Έγιναν διάφορες προτάσεις για το περιεχόµενο της ιστοσελίδας η οποία τελικά θα περιλαµβάνει - εκτός φυσικά από τα τελικά προϊόντα της συνεργασίας - και όλα τα στάδια υλοποίησης αυτής καθώς και αναφορές για τα διάφορα στάδια υλοποίησης των εθνικών προγραµµάτων των εταίρων. o Τρίτο θέµα συζήτησης ήταν µια πρόταση που έγινε από τον εκπρόσωπο της ΑΣ του Ηνωµένου Βασιλείου, να υπάρχει ενηµέρωση µεταξύ των εταίρων σχετικά µε την πορεία των εθνικών προγραµµάτων, ώστε να µην είναι υποχρεωµένοι οι Εταίροι, κάθε φορά που συναντιόνται να κάνουν παρουσίαση των προγραµµάτων τους. o Το τέταρτο θέµα συζήτησης αφορούσε τα δύο working groups Entrepreneurship and Financing και Skills Assessment, που είχαν επίσης την πρώτη τους συνάντηση στην Crotone. Η Ελλάδα συµµετέχει στο Entrepreneurship and Financing και συµµετέχει και στο working group Business Training η πρώτη συνάντηση του οποίου θα πραγµατοποιηθεί στην Πολωνία, το Φεβρουάριο/Μάϊο του Τα working groups, µέσω της ανταλλαγής εµπειριών και τεχνογνωσίας για τα θεµατικά αντικείµενα στα οποία αφορούν, αποτελούν ιδανικό εργαλείο για την επίτευξη καινοτοµίας, καθώς ενθαρρύνει τη σύµπραξη δυνάµεων από διαφορετικές χώρες για την αντιµετώπιση κοινών προβληµάτων ή τη µεταφορά καινοτόµων προσεγγίσεων που έχουν δοκιµαστεί µε επιτυχία. 21

22 Τον Μάρτιο του 2006 ο Συντονιστή Εταίρος ΑΡΒΙΣ Περιβαλλοντικές Επιχειρήσεις Ελλάδος ΑΕ θα προεδρεύσει στην 2 η Γενική Συνέλευση της ιακρατικής Συνεργασίας η οποία θα λάβει χώρα στην Πολωνία. Θέµα της συνελεύσεως θα είναι η Επαγγελµατική Κατάρτιση των Πληθυσµιακών Οµάδων - Στόχος. Στην συνέλευση θα παραστεί ο Πρόεδρος της ΑΣ µε την ιδιότητα του Προέδρου της ιακρατικής Συνεργασίας και ο Κος ηµήτριος Χριστοδούλου, εξειδικευµένο στέλεχος Επαγγελµατικής Κατάρτισης από τον ηµοτικό Εκπαιδευτικό Οργανισµό Βόλου ο οποίος θα είναι και ο εισηγητής τους θέµατος προς συζήτηση. Η «διακρατικότητα» του έργου αφορά τόσο σε συνεργασίες ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά µε την ανακύκλωση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (π.χ. ιστοσελίδα µε την ευρωπαϊκή και την ελληνική νοµοθεσία, δηµοσιεύσεις σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά, συνδέσεις µε προγράµµατα, ιστοσελίδες και άλλα θέµατα) όσο και σε συνεργασία για τη διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού που θα συλλεχθούν κατά την πιλοτική εφαρµογή της κοινωνικής επιχείρησης (π.χ. ιστοσελίδα µε χρηµατιστήριο αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού µέσω της οποίας θα αναπτύσσονται δραστηριότητες για την ανακύκλωση, επεξεργασία και τελική διάθεσής τους). 22

23 6. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Η δηµιουργία των κοινωνικών επιχειρήσεων για την ανακύκλωση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, όπου θα απασχολούνται άτοµα µε αναπηρία και έλληνες αθίγγανοι, θα πραγµατοποιηθεί µε τη χρήση καινοτοµικών εργαλείων και τεχνικών που έχουν χρησιµοποιηθεί µε επιτυχία σε άλλες χώρες, ενώ παράλληλα θα χρησιµοποιηθούν µελέτες και δεδοµένα της Ελλάδας και θα αξιοποιηθεί η σχετική εµπειρία του εξωτερικού. Επίσης, η δηµιουργία περιφερειακού παρατηρητηρίου για τις κοινωνικές επιχειρήσεις ανακύκλωσης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού θα αναλάβει την εκπόνηση οδηγών «Καινοτόµων ράσεων», οι οποίοι θα αφορούν σε λειτουργικά στοιχεία της ανακύκλωσης των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (π.χ. αποτελέσµατα από έρευνες πεδίου σχετικά µε την ποιοτική και ποσοτική σύσταση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, χρόνοι αποσυναρµολόγησης συσκευών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού). Η δηµιουργία και η εφαρµογή προγραµµάτων αρχικής κατάρτισης ατόµων µε αναπηρία και ελλήνων αθίγγανων για την ανάπτυξη επαγγελµάτων σχετικά µε την ανακύκλωση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρικού εξοπλισµού είναι καινοτοµική αφού όχι µόνο θα παρουσιασθούν εργαλεία, τεχνικές, µελέτες και δεδοµένα που έχουν χρησιµοποιηθεί µε επιτυχία στο εξωτερικό αλλά θα αναφερθούν επίσης θέµατα σχεδιασµού ενός συστήµατος logistics (εφοδιαστικής) για τη λειτουργία των κοινωνικών επιχειρήσεων που θα ασχολούνται µε την ανακύκλωση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού. Η δηµιουργία και πιλοτική λειτουργία της κοινωνικής επιχείρησης, όπου θα απασχολούνται άτοµα µε αναπηρία και έλληνες αθίγγανοι, για την ανακύκλωση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (συλλογή, µεταφορά, επεξεργασία και τελική διάθεση), θα προκύψει από τη στήριξη ενός καινοτόµου εταιρικού σχήµατος όπου θα δοκιµασθούν πιλοτικά καινοτόµοι µηχανισµοί και τεχνικές διαρκούς υποστήριξης από ειδικούς συµβούλους (π.χ. δηµιουργία ιστοσελίδας, δικτύου και βάσεων δεδοµένων σε γεωγραφικό σύστηµα πληροφοριών για την υποστήριξη της συµµετοχής των ατόµων µε αναπηρία και των ελλήνων αθίγγανων στις δράσεις της ανακύκλωσης των αποβλήτων ηλεκτρικού και 23

24 ηλεκτρονικού εξοπλισµού). Τέλος, θα εισαχθούν καινοτόµες µορφές επιχειρηµατικής δράσης για την ανακύκλωση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, οι οποίες θα υποδειχθούν και θα υποστηριχθούν από ακαδηµαϊκά ιδρύµατα, περιβαλλοντικές επιχειρήσεις, φορείς διαχείρισης ηλεκτρονικών, αναπτυξιακές συµπράξεις και τοπικές αρχές (δήµοι, επιµελητήρια). 24

25 7. ΙΣΟΤΗΤΑ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ Το έργο δίνει τη δυνατότητα σε άνδρες και γυναίκες της οµάδας στόχου του έργου (άτοµα µε αναπηρία και έλληνες αθίγγανοι) να συµµετάσχουν στις κοινές προσπάθειες της ανθρωπότητας για τη διασφάλιση της βιώσιµης ανάπτυξης και του περιβάλλοντος, στα πλαίσια της δηµιουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων που αφορούν στην ανακύκλωση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού. Η ισότητα στην απασχόληση της οµάδας στόχου είναι ήδη ένα γεγονός σε χώρες όπου εφαρµόζονται αντίστοιχα προγράµµατα ανακύκλωσης. 8. ΕΝ ΥΝΑΜΩΣΗ ΕΝΕΡΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Η συµµετοχή των ατόµων µε αναπηρία και των ελλήνων αθίγγανων στο έργο της ανακύκλωσης των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού θα είναι αποτελεσµατική. Η διοργάνωση του διαρκούς Forum για την κοινωνική οικονοµία που αφορά στην ανακύκλωση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού πραγµατοποιείται µε την ενεργό συµµετοχή όλων των εµπλεκοµένων φορέων. Επίσης, εξασφαλιζεται η συµµετοχή εξειδικευµένων στελεχών επιχειρηµατικού προσανατολισµού σε δραστηριότητες ανακύκλωσης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (π.χ. logists και διαχείριση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού). Στην αξιολόγηση της δηµιουργίας, λειτουργίας και βιωσιµότητας της πιλοτικής κοινωνικής επιχείρησης για την ανακύκλωση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (όπου θα απασχολούνται άτοµα µε αναπηρία και έλληνες αθίγγανοι), συµµετέχουν στελέχη επιχειρηµατικού προσανατολισµού και εξειδικευµένοι σύµβουλοι από τους φορείς της σύµπραξης. Επίσης εξασφαλίζεται η ενεργός συµµετοχή των γυναικών της οµάδας στόχου του προτεινόµενου προγράµµατος στις διαδικασίες ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας σε θέµατα ανακύκλωσης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού. 25

26 9. ΙΑΧΥΣΗ ΚΑΙ MAINSTREAMING Για τον προσδιορισµό των καλών πρακτικών, στα πλαίσια του προτεινοµένου προγράµµατος θα πραγµατοποιηθεί πολυκριτηριακή ανάλυση (κόστος, περιβάλλον, ανεργία ΑΜΕΑ και ΕΛΑΘ). Το Οριζόντιο Mainstreaming, θα αφορά στη διάχυση της πληροφορίας (καλές πρακτικές και προώθηση της ενσωµάτωσής τους στο Γραφείο Εναλλακτικής ιαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΧΩ Ε και την Ευρωπαϊκή Ένωση). Τέλος, όσον αφορά στο Κάθετο Mainstreaming, θα επηρεασθούν συστήµατα, πρακτικές και πολιτικές απασχόλησης και κοινωνικής ενσωµάτωσης σε θεσµικό, κανονιστικό ή διοικητικό επίπεδο (π.χ. απασχόληση ΑΜΕΑ και ΕΛΑΘ σε συστήµατα διαχείρισης ΑΗΗΕ). Το πρόγραµµα θα δώσει τη δυνατότητα σε άνδρες και γυναίκες ΑΜΕΑ και ΕΛΑΘ να συµµετάσχουν στις κοινές προσπάθειες της ανθρωπότητας για τη διασφάλιση της βιώσιµης ανάπτυξης και του περιβάλλοντος, στα πλαίσια της δηµιουργίας ΚΕΑ των ΑΗΗΕ. Η ισότητα στην απασχόληση ανδρών και γυναικών των ΑΜΕΑ και των ΕΛΑΘ είναι ήδη ένα γεγονός σε χώρες όπου εφαρµόζονται αντίστοιχα προγράµµατα ανακύκλωσης. 10. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το έργο «Κοινωνική και επαγγελµατική αποκατάσταση Ατόµων µε Αναπηρία και Ελλήνων Αθίγγανων µέσω προγράµµατος ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων στην Ελλάδα» που υλοποιείται στην Θεσσαλία και τα Νησιά του Β. Αιγαίου, επιχειρεί την καταπολέµηση των κοινωνικών ανισοτήτων και των διακρίσεων στην αγορά εργασίας, Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες και Ελλήνων Αθιγγάνων µέσα από ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα παρέµβασης, προσαρµοσµένο στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των εν λόγω περιοχών. Στο πλαίσιο των παραπάνω, η Α.Σ. «Κοινωνική/επαγγελµατική αποκατάσταση στην ανακύκλωση Ελπίδα για το Περιβάλλον» διαµόρφωσε Σχέδιο µε αρκετές καινοτόµες δράσεις οι οποίες συµβάλλουν στην ανάπτυξη της νέας επιχειρηµατικότητας, στην ενίσχυση των Ελλήνων Αθιγγάνων και της απασχόλησής τους καθώς και στην προώθηση της απασχόλησης των ΑΜΕΑ. 26

27 Κάνοντας µια ανασκόπηση του έργου που έχει υλοποιηθεί έως τις 30/6/2005, προκύπτουν τα ακόλουθα συµπεράσµατα : 27

Τίτλος: ιακρατική Συνεργασία. Περιγραφή Φυσικού Αντικειµένου

Τίτλος: ιακρατική Συνεργασία. Περιγραφή Φυσικού Αντικειµένου Τίτλος: ιακρατική Συνεργασία Περιγραφή Φυσικού Αντικειµένου Στα πλαίσια της παρούσας ράσης, στην οποία συµµετέχει κατά κύριο λόγο ο συντονιστής του έργου (ARVIS) και ανάλογα µε τις απαιτήσεις και οι υπόλοιποι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΛΠΙ Α ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ 30-9-2008. ΕΚ ΟΣΗ 1 η

ΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΛΠΙ Α ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ 30-9-2008. ΕΚ ΟΣΗ 1 η Κ OIΝ OTIKH ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΚ ΟΣΗ 1 η 30-9-2008 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΛΠΙ Α ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη περιελάμβανε 11 ημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του

Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση», εξαιρουµένων

Διαβάστε περισσότερα

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ)

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» Διεύθυνση: Γληνού και Νάξου 14, Αγία Βαρβάρα Τ.Κ. 12351 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του έργου

Παρουσίαση του έργου ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑΤΗΝΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΤΗΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΤΟΠΣΑ) «Ενθαρρύνοντας την επιχειρηµατικότητα και την απασχόληση στον τοµέα της µεταποίησης, στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης» Παρουσίαση του έργου ρ. ΧρήστοςΓεωργίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία"

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία Newsletter No. 3 Α ρίλιος 2007 Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Έργο: "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία" Επιµέλεια: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Έντυπο Αίτησης για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Συνηµµένα : Πρότυπο Καινοτόµο Σχέδιο Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α.) Συµφωνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία"

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία Newsletter No. 4 Μάιος 2007 Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Έργο: "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία" Επιµέλεια: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Τίτλος του έργου FORUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Χρηματοδοτικά στοιχεία του έργου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Τίτλος του έργου FORUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Χρηματοδοτικά στοιχεία του έργου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Η Δημοτική Αναπτυξιακή Επιχείρηση Καβάλας υλοποιεί τις παρακάτω δράσεις στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ, ΑΠΘ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) ιαχειριστική Αρχή ΚΠΣ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ»

«ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ» «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΘΡΙΑΣΊΑ ΝΈΕΣ ΓΥΝΑΊΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗ» Συντονιστής φορέας

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Γενική Αιρεσιμότητα 3 ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Το κείµενο αυτό αποτελεί το σχεδιασµό εκπαιδευτικής παρέµβασης, η οποία θα επιτρέψει τη δηµιουργία µιας κοινής αντίληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: ΆΜΒΛΥΝΣΗ ΕΝΔΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-13 Σύµφωνα µε το άρθρο 65, παράγραφος 1, εδάφιο α) του Κανονισµού 1083/2006, τα κριτήρια για την επιλογή των προς χρηµατοδότηση Πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Γενική Αιρεσιμότητα 3 ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Το κείµενο αυτό αποτελεί το σχεδιασµό εκπαιδευτικής παρέµβασης, η οποία θα επιτρέψει τη δηµιουργία µιας κοινής αντίληψης

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις του Νόµου 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α/85) όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µεταγενέστερα.

1. Τις διατάξεις του Νόµου 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α/85) όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µεταγενέστερα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Θεσσαλονίκη 16-03-05 ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 2529 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ. Α. Αποδέκτες της πρόσκλησης Απευθύνεται σε άνεργους/ες κατοίκους των δήμων: Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Ιλίου και Πετρούπολης.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ. Α. Αποδέκτες της πρόσκλησης Απευθύνεται σε άνεργους/ες κατοίκους των δήμων: Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Ιλίου και Πετρούπολης. ΚΑΜΑΤΕΡΟ 24/02/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ: ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, ΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Η Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) Νοέµβριος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΈΤΡΟ 3.7-8 η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων µε Α.Π : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 1 ΜΈΤΡΟ 3.7-8 η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων µε Α.Π : ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 2 Α. Επιλεξιµότητα κατά φύση και είδος της

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το Newsletter

Σε αυτό το Newsletter Περιοδική έκδοση ενημερωτικού δελτίου - Δεκέμβριος 2014 (Τεύχος 2 ο ) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Κιθαιρώνεια Πρωτοβουλία απασχόλησης & επιχειρηματικότητας σε δυναμικούς κλάδους της τοπικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α Αρφανάκου Αναστασία ΥΠΕΚΑ Γραφείο Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων Θεσμικό Πλαίσιο για την Ανακύκλωση Νόμος 4042/ 2012 (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Mo.D.A.V.I. - Onlus (Movement of Voluntary Associations Italian)

Mo.D.A.V.I. - Onlus (Movement of Voluntary Associations Italian) ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας «Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας» Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) A/A ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ/ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1 319- ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΡΑΣΗ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τι είναι τα ΤΟΠΕΚΟ; σελ. 02. Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» σελ. 03. Στόχος και Δράσεις προγράμματος σελ.

Σε αυτό το τεύχος. Τι είναι τα ΤΟΠΕΚΟ; σελ. 02. Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» σελ. 03. Στόχος και Δράσεις προγράμματος σελ. Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Δ Ι Κ Τ Υ Ο Α Λ Λ Η Λ Ε Γ Γ Υ Η Σ» Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 - Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 1 3, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 Α.Σ. «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ», Ανώγεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 1 Α. Επιλεξιµότητα κατά φύση και είδος της Πράξης στο πλαίσιο του Μέτρου. (Κριτήρια αποκλεισµού) 1. Συµβατότητα της προτεινόµενης πράξης µε τους όρους επιλεξιµότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΡΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α.Π.:

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΡΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α.Π.: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 3.9 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α.Π.: Τίτλος πράξης: α/α πρότασης: Κωδικός πράξης: Φορέας που προτείνει την πράξη: Νόμιμος

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ»

«ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ» «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΘΡΙΑΣΊΑ ΝΈΕΣ ΓΥΝΑΊΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗ» Συντονιστής φορέας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

, anatoliki.gr

, anatoliki.gr ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (ΠΕΚΚΜ) Tηλ: : ++30 2310-463931, 466030 Fax: : ++30-2310 486203 e-mail : reacm@anatoliki anatoliki.gr ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΈΡΓΟ. Αυξηθούν τα κίνητρα για την παραµονή τους στην εργασία τους, Ενδυναµώσουν το ρόλο τους µέσα στους φορείς που εργάζονται,

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΈΡΓΟ. Αυξηθούν τα κίνητρα για την παραµονή τους στην εργασία τους, Ενδυναµώσουν το ρόλο τους µέσα στους φορείς που εργάζονται, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΈΡΓΟ ηµιουργία ενός Άριστου Εργατικού υναµικού στο ηµόσιο Τοµέα: Εργαζόµενες Γυναίκες Ώριµης Ηλικίας ως Μέντορες, Καθοδηγητές και Ηγέτες Οµάδων Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Σκοπός του έργου EMPOWER είναι η παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά οι σκοποί και τα μέσα περιγράφονται στον Ιδρυτικό νόμο του ΕΙΕΑΔ, άρθρο 88 του Ν.3996/2011.

Αναλυτικά οι σκοποί και τα μέσα περιγράφονται στον Ιδρυτικό νόμο του ΕΙΕΑΔ, άρθρο 88 του Ν.3996/2011. Αναλυτικά οι σκοποί και τα μέσα περιγράφονται στον Ιδρυτικό νόμο του ΕΙΕΑΔ, άρθρο 88 του Ν.3996/2011. Σύμφωνα με το άρθρο 88 του νόμου Ν.3996/2011, ως σκοποί του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. αναφέρονται 1 η παροχή επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Ερευνητική Στρατηγική

Η Ερευνητική Στρατηγική Η Ερευνητική Στρατηγική Ο τομέας της Υγείας Η σύγχρονη έρευνα στον τομέα της υγείας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σκοπεύει να εξασφαλίσει την πρόσβαση όσων ζουν στα κράτημέλη σε υγειονομική περίθαλψη υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MONH.ΓΕΝΙΑ 100 ΆΝΕΡΓΟΙ ΑΡΧΗΓΟΊ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΏΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MONH.ΓΕΝΙΑ 100 ΆΝΕΡΓΟΙ ΑΡΧΗΓΟΊ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΏΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MONH.ΓΕΝΙΑ 100 ΆΝΕΡΓΟΙ ΑΡΧΗΓΟΊ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΏΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ - ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ - ΔΙΚΤΎΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΝΈΡΓΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας Τρίκαλα, 19 Νοεμβρίου 2015 Έξυπνης Εξειδίκευσης Τι είναι; Τι Περιλαμβάνει; Στρατηγική προσέγγιση για την οικονομική ανάπτυξη, μέσω στοχοθετημένης υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ 100% ΕΠΙ ΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ, ΜΕΣΩ ΡΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Σ Υ Ν - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 4, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο 7. «Πλαίσιο ράσεων Eπικοινωνίας των Παρεµβάσεων του Eυρωπαϊκού Kοινωνικού Tαµείου», Eιδική Yπηρεσία Συντονισµού και Παρακολούθησης ράσεων EKT, Aθήνα 2003 203 Πλαίσιο ράσεων Eπικοινωνίας των Παρεµβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

πιxειρ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

πιxειρ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ πιxειρ ν Γραφείο Επιχειρηµατικότητας ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Τα Γραφεία ιασύνδεσης λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα,

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Περιβάλλον Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 27.3.2014 1. Προτεινόμενη στρατηγική ανάπτυξης του τομέα Η στρατηγική ανάπτυξης του τομέα εκτείνεται σε δραστηριότητες που έχουν μεγάλες προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη 12 Μαρτίου 2012 «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

Τρίτη 12 Μαρτίου 2012 «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Τρίτη 12 Μαρτίου 2012 «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Παρουσιάστηκε σήμερα από τον Δήμαρχο Ηρακλείου και Πρόεδρο του ΔΣ της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΕΠΙ-ΔΡΑΣΗ» κ. Γιάννη Κουράκη και την

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργαζόμαστε για μια

Συνεργαζόμαστε για μια NEWSLETTER 2 ο Ειδικό Αφιέρωμα Συνεργαζόμαστε για μια ανοιχτή, πολυπολιτισμική κοινωνία ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Με μεγάλη επιτυχία και ουσιαστικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε το Έργο 4.1.β/12: «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Συνάντηση Ολομέλειας Πλατφόρμα «Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα» στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση της προγραμματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Ευάγγελος Καπετάνιος «Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Σύμπραξη

Αναπτυξιακή Σύμπραξη Αναπτυξιακή Σύμπραξη Στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 Συνοπτική Έκθεση για την ενημέρωση των πολιτών στο πλαίσιο της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης του 2015 Από το 2016 έως και το 2023, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 6 Ιουλίου 2000 2000/0022(COD) PE1 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 6 Ιουλίου 2000 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΆΞΗΣ : «ΝΈΟΙ ΕΠΙΣΤΉΜΟΝΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ: ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΉ ΑΝΆΠΤΥΞΗ» ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΑΪΡΕΛΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΑΞΗΣ Α.Σ. «ΕΠΙ.

ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΆΞΗΣ : «ΝΈΟΙ ΕΠΙΣΤΉΜΟΝΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ: ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΉ ΑΝΆΠΤΥΞΗ» ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΑΪΡΕΛΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΑΞΗΣ Α.Σ. «ΕΠΙ. ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΆΞΗΣ : «ΝΈΟΙ ΕΠΙΣΤΉΜΟΝΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ: ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΉ ΑΝΆΠΤΥΞΗ» ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΑΪΡΕΛΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΑΞΗΣ Α.Σ. «ΕΠΙ.ΘΕΣΗ» Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΠΙ.ΘΕΣΗ» Με την σημερινή εκδήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων Η συμβολή του ΕΚΤ στην επιτυχή εφαρμογή της Σύστασης «ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙ ΙΑ: ΣΠΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΜΕΙΟΝΕΞΙΑΣ» Σταματία Παπούλια Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού & Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE EΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 Πρωτοβουλία Επιτροπής ΦΥΣΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ για

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2000 2006 (Περίοδος Αναφοράς: 18/06/2001 έως 31/05/2002) 2 Η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ ΙΠΕ

Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ ΙΠΕ Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ 2008-2010 ΙΠΕ 1 ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2 ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ Η ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΤΕΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Χρήστος Νάκος Μηχανολόγος Μηχανικός Στέλιος Παπαδόπουλος Χηµικός (ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ) Μίρκα Ράδου Χηµικός Μηχανικός Σοφία

Διαβάστε περισσότερα

10 Ιουλίου Συµπεράσµατα

10 Ιουλίου Συµπεράσµατα Forum για την Εργασία και τις εξιότητες του Αύριο 10 Ιουλίου 2013 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ DIVANI CARAVEL Συµπεράσµατα Σήµερα παρουσιάστηκαν τα αποτελέσµατα του Μηχανισµού ιάγνωσης των Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Επαγγέλµατα

Διαβάστε περισσότερα

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΔΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας Συντονιστής φορέας και εταίροι της ΑΣ Συντονιστής Εταίρος: Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαγγελματιών «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών Οµοσπονδία Εµπορικών Συλλόγων Αττικής, Όµορων Νοµών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Δομή Στήριξης Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας. Αντώνιος Κώστας, Δρ. Κοινωνικής Οικονομίας

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Δομή Στήριξης Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας. Αντώνιος Κώστας, Δρ. Κοινωνικής Οικονομίας ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ονομασία Φορέα: Όνομα συντάκτη: Στοιχεία επικοινωνίας: (τηλέφωνο, e-mail) Δομή Στήριξης Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας Αντώνιος Κώστας, Δρ. Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

«Εναλλακτικές Μορφές Διαχείρισης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Απορριμμάτων. Αποτελέσματα του έργου ENERGY WASTE.»

«Εναλλακτικές Μορφές Διαχείρισης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Απορριμμάτων. Αποτελέσματα του έργου ENERGY WASTE.» Mε ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η 3 η και τελευταία Hμερίδα του έργου, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE+ (LIFE09 ENV/GR/000307), με τίτλο: «Εναλλακτικές Μορφές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2005-2007 Βρισκόμαστε στην αρχή της τρίτης περιόδου, μετά την ιδρυτική μας συνέλευση τον Νοέμβριο του 2001 και επιβάλλεται να

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Σ Τ Ε Ρ Ε Α Σ Ε Λ Λ Α Α Σ

Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Σ Τ Ε Ρ Ε Α Σ Ε Λ Λ Α Α Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΑ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΜΕΤΡΟ 5.3) 2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι.1.ΓΕΝΙΚΑ Ι.2.ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΙ.ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση της εµπειρίας της Κοινότητας του Αγκιστρίου Επιχειρηµατική Ανταλλαγή

Παρουσίαση της εµπειρίας της Κοινότητας του Αγκιστρίου Επιχειρηµατική Ανταλλαγή ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ Παρουσίαση της εµπειρίας της Κοινότητας του Αγκιστρίου Επιχειρηµατική Ανταλλαγή Το έργο Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη "Κοινωνικός Στρυµώνας"

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Νοµοθεσία για την εναλλακτική διαχείριση Υλικών Συσκευασίας και άλλων προϊόντων Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Νόµος Πλαίσιο 2939/2001

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: ΆΜΒΛΥΝΣΗ ΕΝΔΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2003-2005 Δύο χρόνια μετά την ιδρυτική του Συνέλευση το Δίκτυο, μέσα στα πλαίσια των αξόνων που αυτή έθεσε και με βάση τη μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος µας. η ουσιαστική. ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Στόχος µας. η ουσιαστική. ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Στόχος µας η ουσιαστική ισότητα των φύλων ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2010-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ 2 ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ 2 ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σελ. 1 ΠΡΟΤΑΣΗ 2 ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΠ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Στόχος της αναθεώρησης του Προγράµµατος είναι η διασφάλιση ρεαλιστικών προϋποθέσεων υλοποίησης των στόχων και των έργων, µε

Διαβάστε περισσότερα

«Υλοποίηση έργων Σωστή διαχείριση και βιωσιµότητα των αποτελεσµάτων ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση βασικών τοπικών φορέων»

«Υλοποίηση έργων Σωστή διαχείριση και βιωσιµότητα των αποτελεσµάτων ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση βασικών τοπικών φορέων» Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΜΕΤΡΟ 5.1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΜΕΤΡΟ 5.1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ Αναβάθµιση Υποδοµών & Εξοπλισµών για την Προώθηση Ισότητας Ευκαιριών Πρόσβασης στην Αγορά Εργασίας Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ ΚΩ.OΠ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων Σωκράτης Φάμελλος, Χημικός Μηχανικός MSc, Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ/ΤΚΜ Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Προημερίδα HELECO 2011 22/03/2010 Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ενότητας Ξάνθης» αποσύρθηκε με το αριθ.πρωτ.3656/11.06.2012 έγγραφό της και δεν μπήκε σε

ενότητας Ξάνθης» αποσύρθηκε με το αριθ.πρωτ.3656/11.06.2012 έγγραφό της και δεν μπήκε σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ. Κομοτηνή, 27.07.2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρίες Πολεοδομικού Σχεδιασμού

Θεωρίες Πολεοδομικού Σχεδιασμού ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική ομάδα: Ελένη Ανδρικοπούλου, Γρηγόρης Καυκαλάς 8 ο Μάθημα Αστικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Οι δραστηριότητες του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» στον τοµέα της κατάρτισης των αγροτών σχετικά µε την παραγωγή βιολογικών προϊόντων Πηνελόπη.

Οι δραστηριότητες του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» στον τοµέα της κατάρτισης των αγροτών σχετικά µε την παραγωγή βιολογικών προϊόντων Πηνελόπη. Οι δραστηριότητες του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» στον τοµέα της κατάρτισης των αγροτών σχετικά µε την παραγωγή βιολογικών προϊόντων Πηνελόπη. Ράλλη ιευθύνουσα Σύµβουλος Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Δημήτρης Κοντογιαννόπουλος τι είναι η ΠΕΣΚΕ; προώθηση κοινωνικής ένταξης καταπολέμηση της φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Δράση 2.3. : Ανάπτυξη συνεργασιών (δικτύωση) εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις ΤοπΣΑ

Εργασία Δράση 2.3. : Ανάπτυξη συνεργασιών (δικτύωση) εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις ΤοπΣΑ Δήμος Αλεξανδρούπολης Λ. Δημοκρατίας 306 68100 Αλεξανδρούπολη Αλεξανδρούπολη, Σεπτέμβριος 2014 ΠΡΑΞΗ «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων ΤΕΙ/ΑΕΙ στην καινοτομία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΟΜΗ TOY ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ και ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ Π

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΟΜΗ TOY ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ και ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ Π ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ 2008-2010 Παραδοτέο Π2: Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Παραδοτέο Π3: Οικονοµικός Προγραµµατισµός & είκτες Παρακολούθησης & Αξιολόγησης εκέµβριος

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Τηλεργασία: : Κατάσταση και Προοπτικές στην Ελλάδα

Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Τηλεργασία: : Κατάσταση και Προοπτικές στην Ελλάδα Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Τηλεργασία: : Κατάσταση και Προοπτικές στην Ελλάδα Οµάδα Εργασίας Γ2 Συντονιστές: Νατάσα Κωνσταντέλου, Ερευνήτρια ' ΕΠΙΣΕΥ- ΕΜΠ Αγγελική Πουλυµενάκου, Επικ. Καθηγήτρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12. COM() 614 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) Ταχ. Διεύθυνση : Κυψέλης 101 Πόλη: Αθήνα Ταχ. Κώδικας : 11361 Ημερομηνία :02/05/2012 Πληροφορίες : Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης Αρ. Πρωτ. 3Α Τηλέφωνο : 2108215853 Fax : 2108215853 E-mail : keaep@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Εφαρµογή καινοτόµων παρεµβάσεων στο Ολοήµερο Νηπιαγωγείο

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Εφαρµογή καινοτόµων παρεµβάσεων στο Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Να διατηρηθεί µέχρι Βαθµός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 3.4 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 3.4 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 3.4 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» 1 ΜΕΤΡΟ 3.4 : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2017

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2017 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2017 ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017 Α. ΣΤΟΧΟΙ Στόχος Α: Συμβολή στην άμβλυνση των αναπτυξιακών

Διαβάστε περισσότερα