Δνεπγώ Φιλικά. Γημήηπιορ Θεοδωπακόποςλορ Δθπαηδεπηηθφο Α/ζκηαο Δθπ/ζεο, 9 ν Γεκ. Σρ. Καζηνξηάο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δνεπγώ Φιλικά. Γημήηπιορ Θεοδωπακόποςλορ Δθπαηδεπηηθφο Α/ζκηαο Δθπ/ζεο, 9 ν Γεκ. Σρ. Καζηνξηάο Theodim7@gmail.com"

Transcript

1 Δνεπγώ Φιλικά Γημήηπιορ Θεοδωπακόποςλορ Δθπαηδεπηηθφο Α/ζκηαο Δθπ/ζεο, 9 ν Γεκ. Σρ. Καζηνξηάο ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδεηαη ην πξφγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο κε ζέκα «Δλεξγψ Φηιηθά» πνπ πινπνηήζεθε απφ 9 καζεηέο θαη 9 καζήηξηεο, ηνπ 1 νπ ηκήκαηνο ηεο Δ ηάμεο ηνπ 9 νπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ Καζηνξηάο, ην ζρνιηθφ έηνο Καηαγξάθνληαη αλαιπηηθφηεξα: ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο, ν βαζηθφο ζθνπφο ηνπ, νη επηκέξνπο ζηφρνη ηνπ, ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε, νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πινπνηήζεθαλ θαη ε αμηνιφγεζε ηνπ. Δπίζεο ζην παξάξηεκα αθνινπζνχλ ηα θχιια εξγαζίαο, κε ηα νπνία νη καζεηέο/ηξηεο αζρνιήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ. Οη καζεηέο/ηξηεο κέζα απφ επράξηζηεο, πνηθίιεο, δηαζεκαηηθέο, δηαηζζεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, μεθηλψληαο απφ ηελ πξνυπάξρνπζα γλψζε ηνπο, θάλαλε έλα ηαμίδη κε ηε ζεκαληηθή ζπλδξνκή ησλ ΤΠΔ, αλαθαιχπηνληαο θαη εξεπλψληαο ηε λέα γλψζε, ηξνπνπνηψληαο ηελ αξρηθή ηνπο, δηακνξθψλνληαο κηα λέα θηιηθφηεξε ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηε ζρέζε ελέξγεηαο πεξηβάιινληνο. Τέινο, κέζα απφ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαίλεηαη πσο πνιινί απφ ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο, πνπ είραλ ηεζεί, έρνπλ επηηεπρζεί. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σσολικά ππογπάμμαηα Π.Δ. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Δνέπγεια, πεπιβάλλον, ανανεώζιμερ πηγέρ, εξοικονόμηζη ενέπγειαρ. ΔΙΑΓΧΓΗ Ζ δεκηνπξγία θαη ε εθαξκνγή ζρνιηθψλ πξνγξακκάησλ ζηα πιαίζηα ηεο δεθαεηίαο ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε ( ) απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ, εάλ ζέιεη λα είλαη αλνηρηφ ζηελ θνηλσλία θαη ζηα ζχγρξνλα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα (UNESCO 2005). Ζ ζρέζε ησλ Φ.Δ. (Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ) θαη εηδηθά ηεο ελέξγεηαο, κηαο έλλνηαο αξθεηά δπζλφεηεο απφ ηνπο κηθξνχο καζεηέο/ηξηεο, κε ην πεξηβάιινλ είλαη αλακθηζβήηεηε. Οη Φ. Δ. είλαη απηέο πνπ εξκελεχνπλ ηα θπζηθά θαηλφκελα θαη θαηά επέθηαζε ηε ιεηηνπξγία ηεο θχζεο (Κφθθνηαο 1988). Έηζη επηδίσμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ δηακέζνπ ησλ Φ. Δ. αιιά θαη φρη κφλν, λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο/ηξηεο ηελ ακθίδξνκε ζρέζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηε ρξήζε ηεο ελέξγεηαο θαη ηε ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη λα νηθνδνκήζνπλ θηιηθφηεξνπο ηξφπνπο ρξήζεο ηεο. Ζ ελέξγεηα είλαη κηα έλλνηα ηεο θπζηθήο πνπ έρεη κειεηεζεί αλαιπηηθά φζν θακία άιιε. Οη επηζηεκνληθέο εξγαζίεο γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ ελαιιαθηηθψλ αληηιήςεσλ είλαη ακέηξεηεο, φπσο επίζεο θαη νη πξνηάζεηο γηα δηαθνξεηηθέο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο ελέξγεηαο. Ζ θαηαλφεζε ησλ ελεξγεηαθψλ κεηαηξνπψλ πξνθαινχλ ζεκαληηθή δπζθνιία ζηνπο καζεηέο/ηξηεο, επεηδή ε ελέξγεηα είλαη κηα αθεξεκέλε

2 έλλνηα. Οη πεξηζζφηεξνη/ξεο καζεηέο/ηξηεο ζεσξνχλ φηη ε ελέξγεηα «παξάγεηαη» απφ ηηο πεγέο θαη «θαηαλαιψλεηαη» απφ ηηο δηάθνξεο κεραλέο. Αθφκε ζεσξνχλ φηη έρεη «πιηθή ππφζηαζε» (φηαλ κεηαθέξεηαη απφ έλα ζψκα ζε έλα άιιν λνκίδνπλ φηη κεηαθέξεηαη θάηη πιηθφ) θαη φηη είλαη εγγελήο ηδηφηεηα θάπνησλ ζσκάησλ (π.ρ. ε βελδίλε θαη ην πεηξέιαην έρνπλ, ελψ ν ζίδεξνο δελ έρεη), (Driver, Squires, Rushworth, Wood-Robinson, Κφθθνηαο, 2000 ΥΠ.Δ.Π.Θ., Π.Η. βηβιίν δαζθάινπ, «Φπζηθά», Δ Γεκνηηθνχ). Οη ζεσξίεο κάζεζεο πνπ πηνζεηήζεθαλ θαηά ηε δεκηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε αλαθαιππηηθή, ε θνηλσληνπνιηηηζκηθή (νη νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο ελζάξξπλαλ ηε ζπλεξγαζία θαη γεληθφηεξα ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε) θαη θπξίσο ε επνηθνδνκεηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο (Π.Η.- Δ.Α.Η.Τ.Υ. 2008). Σηελ αξρή πξνεγήζεθε ε θάζε ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ηεο αλάδεημεο ησλ ηδεψλ ησλ παηδηψλ (ινγαξηαζκνί ΓΔΖ, 1 ν Φχιιν Δξγαζίαο). Σηε ζπλέρεηα αθνινχζεζε ε θάζε ηεο αλαδφκεζεο ησλ ηδεψλ θαη ηεο αλαθάιπςε ηεο λέαο γλψζεο κέζα απφ πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο. Σηφρνο ήηαλ ε απηφβνπιε θαη νηθεηνζειήο κεηαηφπηζε ησλ παηδηψλ απφ ηηο ηδέεο ηνπο ζε άιιεο, πνπ βξίζθνληαη πην θνληά ζην επηζηεκνληθφ πξφηππν. Παξάιιεια είρακε ηελ εθαξκνγή θαη ζχλδεζε απηψλ πνπ έκαζαλ κε ηηο εκπεηξίεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη ηέινο αθνινχζεζε ε αλαζθφπεζε, φπνπ νη καζεηέο/ηξηεο αλαγλψξηζαλ ηε ζπνπδαηφηεηα απηψλ πνπ αλαθάιπςαλ θαη ζχγθξηλαλ κε ηηο αξρηθέο ηνπο ηδέεο (κεηαγλψζε), (Driver, Squires, Rushworth,Wood-Robinson, Κφθθνηαο, 2000). Σην πξφγξακκα απαηηήζεθε έλαο λένο ξφινο γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ καθξηά απφ ην παξαδνζηαθφ πξφηππν. Ο εθπαηδεπηηθφο δελ ήηαλ απηφο πνπ κεηέδηδε ηε γλψζε απφ ηελ έδξα ή ηα βηβιία αιιά απηφο πνπ νξγάλσλε ηηο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ θαζνδεγνχζε ηηο νκάδεο θαη ήηαλ ν ζπλεξγάηεο θαη ν εκςπρσηήο ησλ παηδηψλ (Νήκα-Καςάιεο, 2002). Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί ε ζπλδξνκή ησλ ΤΠΔ, πνπ έδσζαλ ζην πξφγξακκα κηα μερσξηζηή δπλακηθή θαη απνηεινχζε γηα ηα παηδηά έλα επηπιένλ θίλεηξν γηα λα ζπκκεηάζρνπλ κε ηδηαίηεξν δήιν. Σε ζπλδπαζκφ κε ηα θχιια εξγαζίαο, κέζα απφ ηηο νκάδεο ηνπο, νδεγήζεθαλ ζηελ αλαθάιπςε ηεο γλψζεο αιιά θαη ζηελ επηζπκεηή γλσζηηθή ζχγθξνπζε. ΒΑΙΚΟ ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Βαζηθφο ζθνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε αλάπηπμε ηεο εξεπλεηηθήο δηάζεζεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, ε αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο θαη ε εμνηθείσζε κε δηαδηθαζίεο θαη θξηηήξηα επηζηεκνληθήο κεζνδνινγίαο. Αθφκε ζην βαζηθφ ζθνπφ ζπγθαηαιέγoληαλ θαη ε εμνηθείσζε κε ηηο ΤΠΔ, ε αλάδεημε ζηξαηεγηθψλ «πψο καζαίλσ λα καζαίλσ» θαη ε επαηζζεηνπνίεζε ηνπο ζε ζέκαηα θαη πξαθηηθέο ρξήζεο ηεο ελέξγεηαο. ΔΠΙΜΔΡΟΤ ΣΟΥΟΙ Ζ ζεκαηνινγία ηνπ πξνγξάκκαηνο ππνζηεξίδεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, πνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά θαη ζηα ΓΔΠΠΣ (Π.Η., 2003). Δηδηθφηεξα κέζα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο νη καζεηέο/ηξηεο κπνξνχλ: Γλσζηηθνί ζηφρνη : λα θαηαλνήζνπλ ηηο κνξθέο ελέξγεηαο θαη ηηο κεηαηξνπέο ηεο, λα γλσξίζνπλ ηηο αλαλεψζηκεο θαη ηηο κε αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. Γεμηφηεηεο : λα ρεηξηζηνχλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη πιηθά ζην

3 εξγαζηήξην θπζηθψλ επηζηεκψλ. Δπηζηεκνληθνί : λα εμνηθεησζνχλ κε κεζφδνπο θαη δηαδηθαζίεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο. Σπκκεηνρηθνί : λα αζθεζνχλ ζηελ νκαδηθή εξγαζία, λα αλαπηχμνπλ ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο, λα ζέβνληαη ηηο δηαθνξεηηθέο απφςεηο θαη λα θαιιηεξγήζνπλ ηελ ηθαλφηεηα ιήςεο απνθάζεσλ. Κνηλσληθνί : λα θαηαλνήζνπλ ηε ζρέζε αιιειεπίδξαζεο κε ην θπζηθφ θαη θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ θαη λα ζπζρεηίζνπλ αξρέο θαη έλλνηεο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ κε ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα. Αηζζεηηθνί : λα δεκηνπξγήζνπλ ζηελή ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ θαη ηελ ελέξγεηα κέζα απφ ηελ αηζζεηεξηαθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο. Απηνκνξθσηηθνί : λα αμηνπνηήζνπλ ηηο ΤΠΔ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη πξνγξακκάησλ ησλ Ζ/Υ. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ Ζ επηινγή ηνπ ζέκαηνο έγηλε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο ζε ζπλεξγαζία θαη ζπδήηεζε κε ηνπο καζεηέο/ηξηεο ιακβάλνληαο ππφςηλ θπξίσο ηα παξαθάησ θξηηήξηα : Τν ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο. Τε ζπλερψο απμαλφκελε ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Τελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχκε λα ζπκβάιινπκε ζηνλ νηθνγελεηαθφ νηθνλνκηθφ πξνυπνινγηζκφ. Γηα ηελ θαιχηεξε δηεξεχλεζε-αμηνπνίεζε ηνπ ζέκαηνο ην ρσξίζακε ζηα εμήο ππνζέκαηα: Μνξθέο πεγέο ελέξγεηαο θαη ρξήζεο ηεο. Μεηαηξνπέο ηεο ελέξγεηαο απφ ηε κηα κνξθή ζηελ άιιε. Δλέξγεηα θαη πεξηβάιινλ- ζρέζε θαη αιιειεπίδξαζε. Φηιηθή ζπλεηή ρξήζε ηεο ελέξγεηαο. Ζ δηδαθηηθή πξνζέγγηζε πνπ πηνζεηήζεθε ζην πξφγξακκα ήηαλ θπξίσο ε επνηθνδνκεηηθή πξνζέγγηζε. Σην μεθίλεκα ηνπ πξνγξάκκαηνο επηδηψρηεθε λα πξνθιεζεί ην ελδηαθέξνλ θαη ε πεξηέξγεηα ησλ παηδηψλ (θάζε πξνζαλαηνιηζκνχ) κε ηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο ΓΔΖ θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 1 νπ Φχιινπ Δξγαζίαο. Παξάιιεια επηηεχρζεθε ε πξνθνξηθή αιιά θαη γξαπηή απνηχπσζε ησλ ελαιιαθηηθψλ ηνπο ηδεψλ γηα ην ζέκα (θάζε αλάδεημε ησλ ηδεψλ). Οη καζεηέο ρσξίζηεθαλ ζε νκάδεο θαη θάζε νκάδα αζρνιήζεθε κε φια ηα ππνζέκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σηε ζπλέρεηα επηδηψρηεθε θαη ελζαξξχλζεθαλ νη καζεηέο/ηξηεο λα ειέγμνπλ, λα αλαπηχμνπλ ή θαη λα αληηθαηαζηήζνπλ ηηο πξνυπάξρνπζεο ηδέεο κε άιιεο, πνπ είλαη πην θνληά ζην επηζηεκνληθφ πξφηππν, κέζα απφ πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα επφκελα θχιια εξγαζίαο 2 ν, 3 ν, θαη 4 ν (θάζε αλαδφκεζεο ηδεψλ). Ταπηφρξνλα ηα παηδηά ζπζρέηηζαλ απηά πνπ έκαζαλ κε ηηο εκπεηξίεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, κέζα απφ δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο αιιά θαη ηηο επηζθέςεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ (θάζε εθαξκνγήο). Τέινο νη καζεηέο/ηξηεο αλαγλψξηζαλ ηε ζπνπδαηφηεηα φζσλ αλαθάιπςαλ, ηα ζχγθξηλαλ κε ηηο αξρηθέο, ελαιιαθηηθέο ηνπο

4 ηδέεο κε ηε βνήζεηα δξαζηεξηνηήησλ (φπσο ην 1 ν θχιιν εξγαζίαο) θαη ζπδήηεζεο (θάζε αλαζθφπεζεο). Τν πξφγξακκα ήηαλ δηαζεκαηηθφ θαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πινπνηήζεθαλ θάιπςαλ επξχ θάζκα γλσζηηθψλ πεξηνρψλ ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο, ζρεδφλ θάιπςαλ ην ζχλνιφ ηνπ. Δλεπιάθεζαλ νη θπζηθέο επηζηήκεο, ην γισζζηθφ κάζεκα θαη ηδηαίηεξα ε πνίεζε, ηα καζεκαηηθά, ε γεσγξαθία, ηα εηθαζηηθά, ε κνπζηθή θαη ε ηζηνξία- κπζνινγία. Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα δίσξα ηεο επέιηθηεο δψλεο κεηά απφ ην Πάζρα ηνπ 2012, πεξίπνπ 14 δηδαθηηθέο ψξεο. Δπίζεο ηηο ηειεπηαίεο κέξεο ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο αμηνπνηήζεθαλ ψξεο θαη απφ ην ππφινηπν πξφγξακκα, πεξίπνπ 11 δηδαθηηθέο ψξεο. Σπλνιηθά ινηπφλ αμηνπνηήζεθαλ πεξίπνπ 25 δηδαθηηθέο ψξεο. Οη κέζνδνη εξγαζίαο πνπ πηνζεηήζεθαλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε, ε καζεηνθεληξηθή δηδαζθαιία, ζηνηρεία απφ ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ην ζρέδην εξγαζίαο (Frey, 1986, Φξπζαθίδεο, 1994). Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθε κεγάιε πνηθηιία πιηθψλ θαη κέζσλ, ψζηε λα ππάξρνπλ πνηθίια εξεζίζκαηα γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ αιιά θαη λα γίλεη ε πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο δηεπηζηεκνληθά θαη δηαηζζεηηθά. Έηζη ρξεζηκνπνηήζεθε ην δηαδίθηπν, ηζηνζειίδεο Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, κεραλέο αλαδήηεζεο ζην δηαδίθηπν, ινγηζκηθφ πξνζνκνίσζεο, βηληενηαηλίεο απφ ην δηαδίθηπν, πιηθά αηζζεηηθήο αγσγήο, θχιια εξγαζίαο, ράξηεο, ην πνίεκα ηνπ Νίθνπ Γθάηζνπ «Ο εθηάιηεο ηεο Πεξζεθφλεο», ην πνίεκα κεινπνηεκέλν ζε cd, ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη ησλ Μαζεκαηηθψλ, ινγαξηαζκνί ηεο Γ.Δ.Ζ., ην λέν πηινηηθφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, κνληέια - καθέηεο αλεκνγελλήηξηαο, πδξνζηξφβηινπ θαη πδξνειεθηξηθνχ θξάγκαηνο. Οη δξαζηεξηφηεηεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο,πνπ είλαη εμνπιηζκέλε κε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, δηαδίθηπν θαη βηληενπξνβνιέα, ζην εξγαζηήξην θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο. Οη επηζθέςεηο πνπ έγηλαλ ήηαλ ζην θνληηλφ γεηηνληθφ πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ αιιά θαη ησλ θαηνηθηψλ ησλ παηδηψλ, έηζη ψζηε λα ζπλδέζνπλ έλλνηεο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ αιιά θαη πξαθηηθέο ρξήζεο ηεο ελέξγεηαο κε ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηά ηνπο. Δπηζθεθηήθακε ην πξαηήξην πγξψλ θαπζίκσλ ηεο γεηηνληάο, ην θαηάζηεκα ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ θαη ην θαηάζηεκα ειεθηξηθψλ εηδψλ ηεο γεηηνληάο. Όιεο νη επηζθέςεηο έγηλαλ κε ηα πφδηα, κηα θαη φια απηά βξίζθνληαη ζε αθηίλα πεξίπνπ 300 κέηξσλ απφ ην ζρνιείν. Γνώζειρ και ππόηεπερ ιδέερ ή ανηιλήψειρ ηων παιδιών. Μηα απφ ηηο πξψηεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πινπνίεζαλ νη καζεηέο/ηξηεο ήηαλ κε έλαλ ινγαξηαζκφ ηεο ΓΔΖ κπξνζηά ηνπο ζπδεηήζακε γηα απηφλ θαη ην ηη πεξηείρε. Καηαγξάθεθαλ νη γλψζεηο ηνπο θαη νη απφςεηο ηνπο γηαηί θάζε νηθνγέλεηα πιεξψλεη δηαθνξεηηθά πνζά, ηη κεηξάεη ε ΓΔΖ, πνπ απνηππψλεηαη ζηνλ ινγαξηαζκφ. Δδψ πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ζρεδφλ φια ηα παηδηά γλψξηδαλ γηα ηνλ κεηξεηή ηεο ΓΔΖ.

5 Σηε ζπλέρεηα ηνπο δεηήζεθε λα εξγαζηνχλ αηνκηθά ζην παξαθάησ πξφβιεκα. 1 ν Φχιιν Δξγαζίαο: α) Έλαο θαθφο αλακκέλνο. β) Έλαο άλζξσπνο πνπ ηξέρεη. γ) Έλα βηβιίν ζην ξάθη. Τα παξαπάλσ ππήξραλ ζηελ αίζνπζα θαη ηα έβιεπαλ. Τνπο δεηήζεθε λα ζπζρεηίζνπλ αηηηνινγεκέλα ηηο εηθφλεο κε ηελ ελέξγεηα. Έπεηηα θαηαγξάθεθαλ κφλν νη απαληήζεηο ηνπο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν είρακε κηα πιήξε απνηχπσζε ησλ πξφηεξσλ γλψζεσλ ησλ καζεηψλ /ηξηψλ γηα ηηο κνξθέο ελέξγεηαο θαη ηηο κεηαηξνπέο ηεο (Π.Η. 2011, Νέν πηινηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ). Δικόνερ Έσει ζσέζη Γεν έσει ζσέζη Σύνολο απανη. 1.Φακόρ αναμμένορ 2.Ανθπωπορ πος ηπέσει 3.Βιβλίο ζηο πάθι Πίνακας 1: Καηαγξαθή απαληήζεσλ απφ ην 1 ν Φχιιν Δξγαζίαο, πξφηεξεο ηδέεο ησλ παηδηψλ. Παξαηεξήζεθε φηη ζηελ πην δχζθνιε γηα θαηαλφεζε κνξθή ελέξγεηαο, ηε δπλακηθή θαη ηηο κεηαηξνπέο ηεο, θαλέλαο καζεηήο δελ απάληεζε ζσζηά. Να ιάβνπκε ππφςηλ θηφιαο πσο ην ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ αληηθείκελν είρε δηδαρηεί ζχκθσλα κε ην δηδαθηηθφ εγρεηξίδην ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ βηβιίνπ ηνπ δαζθάινπ θαη ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο (Π.Η,2003). Μάιηζηα ην ζπγθεθξηκέλν βηβιίν ζεσξείηαη θαηλνηφκν. Γπαζηηπιόηηηερ Μεηά απφ ηελ αλάδεημε ησλ πξφηεξσλ ηδεψλ, αθνινχζεζε ε πινπνίεζε απφ ηα παηδηά ησλ παξαθάησ δξαζηεξηνηήησλ : Γεκηνπξγία ησλ νκάδσλ 2 ν Φχιιν Δξγαζίαο (εξγαζηήξην Ζ/Υ-http://skoool.gr-εξγαζηήξην θπζηθψλ επηζηεκψλ). Φωτ.1, 2 : Οη καζεηέο/ηξηεο ζην εξγαζηήξην Ζ/Υ θαη Φ.Δ. 3 ν Φχιιν Δξγαζίαο (εξγαζηήξην Ζ/Υ- αίζνπζα δηδαζθαιίαο). Δπίιπζε πξνβιεκάησλ πνζνζηψλ κε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ ελέξγεηα. (Π. ρ. Ζ νηθνγέλεηα ρξεζηκνπνίεζε ζην ζπίηη ηεο 800kw. Σην ινγαξηαζκφ ηεο θαηαγξάθεηαη πνζνζηφ πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο 8%. Τειηθά πφζεο kw ήηαλ ε ελέξγεηα πνπ πξνήιζε απφ ηελ πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα;) Δπίιπζε αζθήζεσλ ζρεηηθψλ κε ηα θχιια εξγαζίαο. Αζθήζεηο , θχθισζε ην ζσζηφ, ζπκπιήξσζε ιέμεηο, έλσζε ηειίηζεο θ.α. πνπ πήξακε απφ ηελ ηζηνζειίδα

6 Καηαζθεχαζαλ ην ιηγληηηθφ ράξηε ηεο Διιάδαο. Παξαθνινχζεζαλ βίληεν ζρεηηθά κε φζα γλψξηζαλ πξηλ. Παξαηήξεζαλ ηα ζρεηηθά κνληέια καθέηεο ηνπ ζρνιείνπ. Γεκηνχξγεζαλ πίλαθεο δηαγξάκκαηα (κνξθέο-πεγέο ελέξγεηαο-αλαλεψζηκεο θαη κε). Εσγξάθηζαλ πεξηπηψζεηο κεηαηξνπψλ ελέξγεηαο θαη έθηηαμαλ ηα ζρεηηθά δηαγξάκκαηα Sankey. Φωτ.3,4: Μεηαηξνπέο ελέξγεηαο, δεκηνπξγίεο ησλ παηδηψλ. Γηάβαζαλ ην πνίεκα ηνπ Νίθνπ Γθάηζνπ «Ο εθηάιηεο ηεο Πεξζεθφλεο», (Αλζνιφγην Γ θαη Γ Γεκνηηθνχ). Σπλέδεζαλ ην πνίεκα κε ηελ ελέξγεηα θαη ηε ρξήζε ηεο (κήλπκα ηνπ πνηήκαηνο ιέμεηο ζρεηηθέο κε ηελ ελέξγεηα, π.ρ. πςηθάκηλνο, δηπιηζηήξην). Γλψξηζαλ ην ζρεηηθφ κχζν (Ζ αξπαγή ηεο Πεξζεθφλεο). Άθνπζαλ ην πνίεκα ζε δεκηνπξγία, εθηέιεζε: Φαηδεδάθεο Φαξαληνχξε. Τξαγνχδεζαλ ηα ίδηα ην πνίεκα. Παξαθνινχζεζαλ ην πνίεκα ζε βίληεν θαη κεινπνηεκέλν. Καηέγξαςαλ ηξφπνπο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ψζηε λα κπνξεί λα αλέβεη ε Πεξζεθφλε ηνπ πνηήκαηνο ζηνλ επάλσ θφζκν. 4 ν Φχιιν Δξγαζίαο ( εξγαζηήξην Ζ/Υ, Γεκηνχξγεζαλ αθίζεο κε ζέκα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. Φωτ. 5,6: Αθίζεο γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο πνπ έθηηαμαλ ηα παηδηά. Πξαγκαηνπνίεζαλ ηηο επηζθέςεηο ζηε γεηηνληά (πξαηήξην πγξψλ θαπζίκσλ, θαηάζηεκα ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ θαη θαηάζηεκα ειεθηξηθψλ εηδψλ). Γλψξηζαλ απφ θνληά ηε ρεκηθή ελέξγεηα θαη ηα παξάγσγα ηνπ πεηξειαίνπ κε ηε βνήζεηα ηνπ ππεχζπλνπ ηνπ πξαηεξίνπ. Γλψξηζαλ απφ θνληά ηηο ιάκπεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη ηνπο ζρεηηθνχο θάδνπο αλαθχθισζεο ιακπηήξσλ.

7 Φωτ.7,8 : Απφ ηελ επίζθεςε ζην θαηάζηεκα ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ θαη ηελ επίδεημε ιακπηήξσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. Ήξζαλ ζε επαθή κε ελεξγεηαθέο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο θαη γλψξηζαλ ηελ ελεξγεηαθή ηαπηφηεηα ησλ ζπζθεπψλ. Γλψξηζαλ απφ θνληά ηνπο θάδνπο αλαθχθισζεο ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ. Καηαζθεχαζαλ - δεκηνχξγεζαλ επηηξαπέδηα παηρλίδηα ζρεηηθά κε ηελ εμνηθνλφκεζε θαη ηε θηιηθή ρξήζε ηεο ελέξγεηαο. Φωτ.9,10 : Τα παηδηά θαηαζθεπάδνπλ ηα επηηξαπέδηα παηρλίδηα «ειεθηξνθηδάθη» θαη «ειεθηξν-bueno» Έγξαςαλ κηθξά πνηήκαηα ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο ελέξγεηαο θαη ηα ηξαγνχδεζαλ. Έπαημαλ κε ην ζρεηηθφ ινγηζκηθφ πξνζνκνίσζεο «ελεξγεηαθφ πάξθν skate» ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο (http://phet.colorado.edu/en/simulation). Αξιολόγηζη Γφζεθε ζηνπο καζεηέο/ηξηεο αηνκηθά λα εξγαζηνχλ ζην 1 ν Φχιιν Δξγαζίαο, ην ίδην πνπ δφζεθε ζηελ αξρή γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ ελαιιαθηηθψλ ηνπο ηδεψλ, (θαθφο αλακκέλνο-άλζξσπνο πνπ ηξέρεη βηβιίν ζην ξάθη), γηα λα δηαπηζησζεί πφζν έρνπλ κεηαβιεζεί νη αξρηθέο ηνπο ηδέεο, κεηά απφ φιεο απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο. Οη απαληήζεηο ηνπο θαηαγξάθεθαλ θαη αθνινχζεζε ζπδήηεζε. Δικόνερ Έσει ζσέζη Γεν έσει ζσέζη Σύνολο απανη. 1.Φακόρ αναμμένορ 2.Ανθπωπορ πος ηπέσει 3.Βιβλίο ζηο πάθι Πίνακας 2: Αμηνιφγεζε, θαηαγξαθή απαληήζεσλ απφ ην 1 ν Φχιιν Δξγαζίαο..

8 Γηαπηζηψζεθε κηα κεγάιε κεηαηφπηζε ησλ ηδεψλ ζηελ 3 ε πεξίπησζε (δχζθνιε), πνπ ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ θαίλεηαη λα έρεη θαηαλνήζεη αηηηνινγεκέλα ηε ζρέζε ηεο κε ηελ ελέξγεηα. Σε απηφ ζπλέβαιαλ νη δξαζηεξηφηεηεο 2 θαη 3 ηνπ 2 νπ Φχιινπ Δξγαζίαο, πνπ παξφηξπλαλ ηνπο καζεηέο/ηξηεο λα αλαθαιχςνπλ κε ηηο νκάδεο ηνπο ηηο κνξθέο ελέξγεηαο δηαδξαζηηθά κε ηε βνήζεηα ηεο ηζηνζειίδαο θαη έπεηηα λα παξνπζηάζνπλ κηα κεηαηξνπή ηεο ελέξγεηαο απφ ηε κηα κνξθή ζε άιιε ζην εξγαζηήξην Φ.Δ. Αθφκε θαζνξηζηηθή γηα ηελ παξαπάλσ κεηαηφπηζε ησλ ηδεψλ ηνπο ήηαλ θαη ε ελαζρφιεζε ηνπο κε ην ινγηζκηθφ πξνζνκνίσζεο «ελεξγεηαθφ πάξθν skate», ζηελ ηζηνζειίδα ην νπνίν έρεη σο θχξην ζέκα ηνπ ηε κεηαηξνπή ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο ζε θηλεηηθή. Σηε ζπλερεία ηελ εκέξα απνλνκήο ησλ ηίηισλ πξνφδνπ ζηελ ηάμε δφζεθε ζηνπο γνλείο εξψηεκα λα απαληήζνπλ κε έλα λαη ή φρη, εάλ έγηλε ζπδήηεζε ζην ζπίηη ζρεηηθή κε ζέκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο κε πξσηνβνπιία ησλ παηδηψλ. Ναι 15 Όσι 3 Πίνακας 3 : Αμηνιφγεζε, απαληήζεηο ησλ γνλέσλ εάλ ελεκεξψζεθαλ απφ ηα παηδηά ηνπο. Παξαηεξήζεθε φηη έλαο κεγάινο αξηζκφο γνλέσλ είρε ελεκεξσζεί απφ ηα παηδηά γηα ην πξφγξακκα. Πνιινί αλάθεξαλ θηφιαο, πσο ηα παηδηά ήηαλ θαη αξθεηέο θνξέο πηεζηηθά γηα λα πηνζεηεζνχλ απφ ηελ νηθνγέλεηα θηιηθφηεξνη ηξφπνη ρξήζεο θαη κεηαηξνπήο ηεο ελέξγεηαο απφ ηε κηα κνξθή ζηελ άιιε. Τέινο, ηα παηδηά παίδαλε κε ηα επηηξαπέδηα παηρλίδηα πνπ θαηαζθεχαζαλ, αλαθάιπςαλ ιάζε πνπ έθαλαλ ηα ίδηα θαη νη γνλείο ηνπο ζηε ρξήζε ηεο ελέξγεηαο, ζπλεξγάζηεθαλ κεηαμχ ηνπο, απφιαπζαλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αζρνιήζεθαλ θαη ράξεθαλ κε ηηο δεκηνπξγίεο ηνπο. ΒΙΝΣΔΟ ΠΟΤ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΑΜΔ (Τν ηαμίδη ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, animation ηεο Παηδαγσγηθήο Σρνιήο Φιψξηλαο). (Ο εθηάιηεο ηεο Πεξζεθφλεο, Μάλνο Φαηδηδάθηο, Νίθνο Γθάηζνο, Μαξία Φαξαληνχξε). (Ήιηνο, άλεκνο λεξφ. Δλέξγεηα ζην κέιινλ, αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, εθπαηδεπηηθφ βίληεν). (Πψο κεηαηξέπεηαη, δνπιεχεη ε πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα. Μηα εθπαηδεπηηθή παξνπζίαζε απφ ηνλ δηεπζπληή παξαγσγήο ηνπ πδξνειεθηξηθνχ ζηαζκνχ NIAGARA PLANT GROUP). (O θχθινο ηνπ λεξνχ ζηε θχζε, ν ξφινο ηνπ ήιηνπ, βίληεν απφ ηε NASA). ΙΣΟΔΛΙΓΔ ΠΟΤ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ Ζ ηζηνζειίδα ηεο Intel κε δηαδξαζηηθφ πιηθφ θαη πνιιέο εθαξκνγέο γηα παηδηά δεκνηηθνχ θαη γπκλαζίνπ. Ζ γλσζηή κεραλή αλαδήηεζεο. Ζ ηζηνζειίδα κε βίληεν πνπ είδακε.

9 Ζ ηζηνζειίδα ηνπ Γηθηχνπ Δθπαηδεπηηθψλ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο κε ρξήζηκν πιηθφ γηα φιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο. Ζ ηζηνζειίδα ηεο νξγάλσζεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θχζεο. Ζ ηζηνζειίδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Κνινξάλην κε πνιιά ινγηζκηθά πξνζνκνίσζεο. Ζ ηζηνζειίδα ηνπ ελεξγεηαθνχ θέληξνπ Κξήηεο κε εθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα παηδηά θαη γηα εθπαηδεπηηθνχο. Ζ ηζηνζειίδα ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο γηα ην ςεθηαθφ ζρνιείν. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Κφθθνηαο Π. (1988). Γηδαθηηθή ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ. Αζήλα. Δθδφζεηο Γξεγφξε, ζει Νήκα Δ. & Καςάιεο Α. (2002). Σχγρξνλε Γηδαθηηθή. Θεζζαινλίθε. Δθδφζεηο Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην (2003). Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ Σπνπδψλ. ΦΔΚ 303Β/ ,ΦΔΚ 304Β/ Αζήλα. Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην (2011). Νέν Πηινηηθφ Πξφγξακκα Σπνπδψλ Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη Οδεγψλ γηα ηνλ Δθπαηδεπηηθφ «Δξγαιεία Γηδαθηηθψλ Πξνζεγγίζεσλ». Νέν Σρνιείν. Πξφγξακκα Σπνπδψλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ γηα ην Γεκνηηθφ. Αζήλα. Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην & Δξεπλεηηθφ Αθαδεκατθφ Ηλζηηηνχην Τερλνινγίαο Υπνινγηζηψλ (2008). Δπηκφξθσζε Δθπαηδεπηηθψλ ζηελ Φξήζε θαη Αμηνπνίεζε ησλ ΤΠΔ ζηελ Δθπαηδεπηηθή Γηδαθηηθή Γηαδηθαζία. Δπηκνξθσηηθφ Υιηθφ. Πάηξα. Υ.ΔΘ.Π.Θ., ζει Υ.ΔΘ.Π.Θ.,Π.Η. Φπζηθά Δ Γεκνηηθνχ Δξεπλψ θαη Αλαθαιχπησ. Βηβιίν δαζθάινπ. (ζει 84). Φξπζαθίδεο Κ. (1994). Βησκαηηθή Δπηθνηλσληαθή Γηδαζθαιία. Ζ εηζαγσγή ηεο Μεζφδνπ Project ζην ζρνιείν. Αζήλα. Gutenberg. Frey k. (1986). Ζ κέζνδνο Project, κηα κνξθή ζπιινγηθήο εξγαζίαο ζην ζρνιείν σο ζεσξία θαη πξάμε. Θεζζαινλίθε. Κπξηαθίδε (κηθ. Κι. Μάιιηνπ). Driver, Squires, Rushworth, Wood-Robinson (2000). Οηθν-δνκψληαο ηηο Έλλνηεο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ. (Δπηκέιεηα-πξφινγνο Κφθθνηαο Π. κηθ. Φαηδή Μ.). Αζήλα. Τππσζήησ Γηψξγνο Γάξδαλνο, ζει.11-27, UNESCO (2005). UN Decade of Education for Sustainable Development , Draft International Implementation Scheme, Paris, ED/2005/P1/H/1. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ο ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Γξάςε πνηεο απφ ηηο παξαθάησ εηθφλεο θαη αληηθείκελα έρνπλ ζρέζε κε ηελ ελέξγεηα. Αηηηνιφγεζε ηηο απαληήζεηο ζνπ: 1. Έλαο θαθφο αλακκέλνο 2. Έλαο άλζξσπνο πνπ ηξέρεη.

10 3. Έλα βηβιίν ζην ξάθη. 2 Ο ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1. Μπεο ζην δηαδίθηπν θαη πιεθηξνιφγεζε ηε δηεχζπλζε skoool.gr. Άλνημε ην παξάζπξν δεκνηηθφ θαη κεηά επηζηήκεο. Κάλε θιηθ ζηελ ελέξγεηα. Αλαδήηεζε θαη κειέηεζε ηη είλαη ε ελέξγεηα. Κάλε θαη ηελ εμάζθεζε πνπ ζνπ δίλεηαη. Πεξηέγξαςε κε ιίγα ιφγηα ηη είλαη ε ελέξγεηα. 2. Κάλε θιηθ ζηηο κνξθέο ελέξγεηαο. Αλαθάιπςέ ηεο, γξάςε - αλέθεξε ηα δηαθνξεηηθά πξφζσπα ηεο ελέξγεηαο. Γεο θαη ζην βηβιίν ηεο Φπζηθήο ζει Κάλε θαη ηελ εμάζθεζε πνπ ζνπ δίλεηαη. 3. Σθέςνπ κε ηελ νκάδα ζνπ έλα παξάδεηγκα γηα θάζε κνξθή πξφζσπν ηεο ελέξγεηαο, θαζψο θαη κηα κεηαηξνπή ηεο. Γξάςε δπν ιφγηα γηα απηφ θαη παξνπζίαζέ ην ζην εξγαζηήξην θπζηθψλ επηζηεκψλ κε ηελ νκάδα ζνπ. 3 Ο ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1. Σπλερίδνπκε ζηελ ηζηνζειίδα skoool.gr. Αλαθαιχπησ, δηαβάδσ, εμαζθνχκε ζηηο κε αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. Ολνκάδσ ζηηο παξαθάησ γξακκέο φζεο γλσξίδσ κε αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη εμεγψ γηαηί ιέγνληαη έηζη. 2. Αλαδεηψ θαη καζαίλσ γηα ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. Κάλσ θαη ηελ εμάζθεζε πνπ κνπ δίλεηαη. Τέινο ζεκεηψλσ πνηεο είλαη θαη γηαηί νλνκάδνληαη έηζη. 3. Σπγθξίλσ κε αλαλεψζηκεο θαη αλαλεψζηκεο πήγεο ελέξγεηαο. Απαληψ αηηηνινγεκέλα, ε ρξήζε πνησλ πεγψλ ελέξγεηαο είλαη θηιηθφηεξε πξνο ην πεξηβάιινλ. 4. Παξαηεξψ ην ινγαξηαζκφ ηεο ΓΔΖ θαη αλαθέξσ ηηο δηαθνξεηηθέο πεγέο ελέξγεηαο πνπ κεηαηξέπνληαη ζε ειεθηξηθή γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζην ζπίηη καο. Καηαγξάθσ ηα πνζνζηά... 4 Ο ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1. Μπεο ζην δηαδίθηπν θαη βξεο ηε κεραλή αλαδήηεζεο ηεο google. 2. Πιεθηξνιφγεζε ηε θξάζε «ηξφπνη εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο». 3. Πάηεζε ηνλ πξψην ζχλδεζκν πνπ ζπλαληάο ζηελ αλαδήηεζε «10+1 ηξφπνη εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο» ηεο Greenpeace. Μειέηεζε θαη γξάςε ζχληνκα θαη πεξηιεπηηθά ηνπο 11 ηξφπνπο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζηηο παξαθάησ ζεηξέο. 4. Κάλε θιηθ ζηελ αξρηθή ζειίδα θαη γλψξηζε ηελ νξγάλσζε Greenpeace θαη ηηο δξάζεηο ηεο. ΦΤΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΓΟΝΔΙ Αγαπηηοί γονείρ, Τν πξνεγνχκελν δηάζηεκα πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ ηάμε έλα πξφγξακκα ζρεηηθφ κε ηελ ελέξγεηα θαη ηξφπνπο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. Παξαθαιψ, γηα ιφγνπο

11 παηδαγσγηθνχο- δηδαθηηθνχο, απαληήζηε ζην εξψηεκα εάλ ηα παηδηά ζαο κίιεζαλ θαη ζαο ελεκέξσζαλ γηα απηφ ζην ζπίηη. Κύκλωζε αςηό πος ζςνέβη: Γελ αλέθεξαλ ηίπνηε (ΟΥΙ) Έγηλε ζπδήηεζε γηα απηφ (ΝΑΙ)

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Γιεπεςνηηική Γιδαζκαλία & Μάθηζη ζηην Δκπαίδεςζη για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθοπία: ηο παπάδειγμα ηος Greenwave

Γιεπεςνηηική Γιδαζκαλία & Μάθηζη ζηην Δκπαίδεςζη για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθοπία: ηο παπάδειγμα ηος Greenwave Γιεπεςνηηική Γιδαζκαλία & Μάθηζη ζηην Δκπαίδεςζη για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθοπία: ηο παπάδειγμα ηος Greenwave Ειέλε Αληωλαθνπνύινπ 1, Αλαζηαζία Μηζηξιή 2 1. Γαζθάια ΠΔ70, MSc ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΓΙΑΥΟΛΙΚΟ ΓΙΚΣΤΟ ΓΛΩΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. (τολείων Γ.Δ. αρμοδιότητας τ. σμβούλοσ Φιλολόγων Β. Καλοκύρη.)

ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΓΙΑΥΟΛΙΚΟ ΓΙΚΣΤΟ ΓΛΩΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. (τολείων Γ.Δ. αρμοδιότητας τ. σμβούλοσ Φιλολόγων Β. Καλοκύρη.) ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΓΙΑΥΟΛΙΚΟ ΓΙΚΣΤΟ ΓΛΩΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ (τολείων Γ.Δ. αρμοδιότητας τ. σμβούλοσ Φιλολόγων Β. Καλοκύρη.) ΓΡΑΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ:Γηδαθηηθή παξέκβαζε ζηα Κ.Ν. Λνγνηερλίαο κε ηνπο εμήο ζηόρνπο: Σπζηεκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 ΠΡΟΛΟΓΟ Σν ζεκεξηλφ ζρνιείν, πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί, ζηηο αλάγθεο κηαο θνηλσλίαο πνπ δηαξθψο εμειίζζεηαη θαη ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ δεκηνπξγεί ε ηαρχηαηε εμέιημε ησλ επηζηεκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

πκβνιή ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ ζηελ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ

πκβνιή ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ ζηελ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ πκβνιή ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ ζηελ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ Σηέλλα Κορομπίλη, Ph.D., Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα, Σκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο-Α.Σ.Δ.Ι. Θεζζαινλίθεο Αθροδίηη Μάλλιαρη, Ph.D, Δξγαζηεξηαθφο πλεξγάηεο, Σκήκα

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):...

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):... ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε Δπώλσκο :.. Όλοκα :.. ΑΜ:. Ηκεροκελία θαηάζεζες ζηε δηαδηθαζία: Γλωζηηθό αληηθείκελο:.../../ 201.. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):..... Έγθρηζε Σοκέα:..

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΣΑΡΣΗ. Μεζεκεξηαλό γεύκα-πγηεηλή καζεηώλ Πξνεηνηκαζία καζεηώλ γηα απνρώξεζε Απνρώξεζε καζεηώλ.

ΣΕΣΑΡΣΗ. Μεζεκεξηαλό γεύκα-πγηεηλή καζεηώλ Πξνεηνηκαζία καζεηώλ γηα απνρώξεζε Απνρώξεζε καζεηώλ. ΔΕΤΣΕΡΑ νξγαλωκέλεο γωληέο ηεο ηάμεο. Τν ειεύζεξν παηρλίδη είηε αηνκηθό,είηε νκαδηθό ζε ειθπζηηθά νξγαλωκέλεο γωληέο επηηξέπεη ζηα παηδηά λα ρξεζηκνπνηνύλ δεκηνπξγηθά πιηθά θαη κέζα, λα πεηξακαηίδνληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιοσργική Δραζηηριόηηηα μαθηηών με ειδικές μαθηζιακές δσζκολίες

Δημιοσργική Δραζηηριόηηηα μαθηηών με ειδικές μαθηζιακές δσζκολίες Δημιοσργική Δραζηηριόηηηα μαθηηών με ειδικές μαθηζιακές δσζκολίες Τν παξαθάησ project εθαξκόζηεθε ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ηεο Νενειιεληθήο Γιώζζαο Γ Γπκλαζίνπ. Η νκάδα έξγνπ ηεο δεκηνπξγηθήο εξγαζίαο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δημήτρης Χασάπης ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οη γεσκεηξηθέο ζρέζεηο κεηξηθή ζεώξεζε ηνπ ρώξνπ - Απόζηαζε αλάκεζα ζε δύν ζεκεία / κήθνο - Επηθάλεηα / επίπεδα ζρήκαηα /

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ Φ.Π.Φ. ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ. ΘΔΜΑ:

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ Φ.Π.Φ. ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ. ΘΔΜΑ: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ Φ.Π.Φ. ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ. ΘΔΜΑ: «ΟΗ ΔΡΧΣΖΔΗ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ : ΑΝΑΛΤΖ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΔΡΧΣΖΔΧΝ ΣΟΤ ΥΟΛΗΚΟΤ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

5. Μετωπική (δαςκαλοκεντρική) Διδαςκαλία και Μέςα

5. Μετωπική (δαςκαλοκεντρική) Διδαςκαλία και Μέςα 5. Μετωπική (δαςκαλοκεντρική) Διδαςκαλία και Μέςα 5.1. Η μετωπική δαςκαλοκεντρική διδαςκαλία ςτην τάξη ωσ κανόνασ Σηνλ 18ν αηψλα εηζάγεηαη ζηηο δηάθνξεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο ε γεληθή ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Γεψξγηνο Σζνπκάλεο, δάζθαινο, Γληεο Β Πεηξακαηηθνχ Γεκνηηθνχ ρνιείν Ησαλλίλσλ.

Γεψξγηνο Σζνπκάλεο, δάζθαινο, Γληεο Β Πεηξακαηηθνχ Γεκνηηθνχ ρνιείν Ησαλλίλσλ. Η επγαζηηπιακή διδαζκαλία και η αξία ηος πειπάμαηορ ζηο μάθημα ηυν θςζικών επιζηημών. Πειπαμαηικέρ δπαζηηπιόηηηερ ζηην Δ και η ηάξη ηος Γημοηικού σολείος Γεψξγηνο Σζνπκάλεο, δάζθαινο, Γληεο Β Πεηξακαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

«Τα ειιεληθά θξάηε κεηά ηελ άιωζε ηεο Πόιεο: ε πεξίπηωζε ηνπ Μπζηξά»

«Τα ειιεληθά θξάηε κεηά ηελ άιωζε ηεο Πόιεο: ε πεξίπηωζε ηνπ Μπζηξά» ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΙΣΟΡΙΑ Δ ηάμε «Τα ειιεληθά θξάηε κεηά ηελ άιωζε ηεο Πόιεο: ε πεξίπηωζε ηνπ Μπζηξά» «Τν θάζηξν ηεο Μνλεκβαζηάο θαη ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή εξγαζία. Γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο καζεηώλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο:

Γηπισκαηηθή εξγαζία. Γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο καζεηώλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ Γηπισκαηηθή εξγαζία Γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο καζεηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

«Οδςζζέαρ: ζηον πηγεμό για ηην Ιθάκη»

«Οδςζζέαρ: ζηον πηγεμό για ηην Ιθάκη» ΔΠΗΜΟΡΦΩΖ ΣΩΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ ΙΣΟΡΙΑ Γ ηάμε «Οδςζζέαρ: ζηον πηγεμό για ηην Ιθάκη» ΗΩΑΝΝΑ ΥΑΛΚΗΑ Μάξηηνο 2011 ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΑΡΙΟ 1. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ MENU ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο δεκηνπξγνύκε ηα δηάθνξα Ηιεθηξνληθά Αξρεία έηζη ώζηε λα ηα ππνβάινπκε ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο. Γηα λα επηιέμνπκε έλα είδνο αξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα