ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 11531/ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:4/2014 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 12/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Εργασία: «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ» µε δηµόσιο τακτικό µειοδοτικό διαγωνισµό». Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήµων και Κοινοτήτων». β) Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Ο.Τ.Α.». γ) το άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) δ) την υπ αριθµόν 12 µελέτη της Δ/ΝΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ του δήµου ε) την αριθ. 226/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σχετικά µε την κατάρτιση των όρων της παρούσας. ζ) την αριθ. 225/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σχετικά µε την ψήφιση της πίστωσης. η) Την 776/2014 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης Κάθε άλλη διάταξη υπό µορφή νόµου, Π.Δ. ή εγκυκλίου που θα ισχύει κατά την δηµοπρασία ή εκτέλεση της εργασίας. Προκηρύσσει δηµόσιο τακτικό µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες στις τιµές του τιµολογίου της µελέτης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980. Η παροχή υπηρεσίας µε τίτλο «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ» είναι προϋπολογισµού ,00 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α.) και θα διενεργηθεί µε τους ακόλουθους όρους: ΑΡΘΡΟ 1 Τόπος και χρόνος διενέργειας. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 14/07/2014 (ηµέρα Δευτέρα) ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισµών στο Δηµαρχείο Δήµου Καρπενησίου, που βρίσκεται Ύδρας 6 µε ώρα έναρξης την 10:00 π.µ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών την 10:30 π.µ. ΑΡΘΡΟ 2 Ισχύουσες διατάξεις. Η διενέργεια του διαγωνισµού και η παροχή της υπηρεσίας διέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 «περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Ο.Τ.Α.» και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων». ΑΡΘΡΟ 3 Τεύχη δηµοπράτησης. Τα τεύχη δηµοπράτησης τα οποία αποτελούν τα συµβατικά στοιχεία της παροχής υπηρεσίας κατά σειρά ισχύος είναι: α) η παρούσα διακήρυξη, β) το τιµολόγιο και ο ενδεικτικός προϋπολογισµός, 1

2 γ) η συγγραφή υποχρεώσεων, δ) η τεχνική περιγραφή. ε) το έντυπο οικονοµικής προσφοράς ΑΡΘΡΟ 4 Προϋπολογισµός Η παροχή υπηρεσίας µε τίτλο «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ» προϋπολογίσθηκε στο ποσό των ,00 µε το Φ.Π.Α. 13%. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α του προϋπολογισµού εξόδων του Δήµου και µέχρι τη διενέργεια του επόµενου δηµόσιου τακτικού διαγωνισµού. Ειδικότερα η παροχή υπηρεσίας αφορά την αποκοµιδή των απορριµµάτων στις Δ.Ε. του Δήµου. ΑΡΘΡΟ 5 Χρόνος - Τόπος - Τρόπος παράδοσης. Γενικά η παρούσα διακήρυξη περιλαµβάνει: Την αποκοµιδή, µεταφορά και διάθεση των απορριµµάτων των Δηµοτικών Ενοτήτων ως εξής: Δ.Ε. Δοµνίστας, µε τις Τ.Κ. Μουζίλο, Ανιάδα, Συγγρέλο, Κλαυσί, Άγιο Ανδρέα Δ.Ε. Κτηµενίων µε τις Τ.Κ. Παυλόπουλο, Παπαδιά, Στένωµα, Παπαρούσι, Μοναστηράκι και Καλεσµένο Δ.Ε. Προυσού µε τις Τ.Κ. Χελιδόνα, Δερµάτι, Καρίτσα, Στεφάνι, Μηλιά, Σελλά, Φιδάκια και Αγία Βλαχέρνα Δ.Ε. Φουρνάς στον ΧΑΔΑ Καρπενησίου στη θέση Μέγα Ρέµα όσο αυτός βρίσκεται σε νόµιµη λειτουργία ή στο Σταθµό Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων Καρπενησίου αν αυτός κατασκευαστεί πριν τη λήξη της σύµβασης της εργασίας ή στον πιο κοντινό Σταθµό Μεταφόρτωσης από το Καρπενήσι ο οποίος θα υποδειχτεί από την προϊσταµένη αρχή. Το άδειασµα κάδων και καλαθιών από τις πλατείες και από επιλεγµένες θέσεις π.χ. Νεκροταφεία. Σε όποια Τοπική Κοινότητα γίνεται πανηγύρι, η αποκοµιδή και µεταφορά των απορριµµάτων θα γίνεται και τις δύο ηµέρες. Στις τοπικές γιορτές των τοπικών διαµερισµάτων θα γίνεται η αποκοµιδή των απορριµµάτων την παραµονή και την επόµενη της εορτής. Πλύσιµο κάδων µια φορά κάθε µήνα. Καθαρισµός χώρων νεκροταφείων µε χρήση χλοοκοπτικού µηχανήµατος πεζού χειριστή δυο φορές ( 1-10 Ιουνίου και Ιουλίου). Καθαρισµός σε τοποθεσίες που περιγράφονται στη µελέτη. Περισυλλογή ογκωδών αντικειµένων (π.χ. παλιά έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές). Οι ηλεκτρικές συσκευές θα µεταφέρονται στον χώρο ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών του Δήµου Καρπενησίου. Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισµό (οχήµατα, εργαλεία) για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών. Η συχνότητα της αποκοµιδής των απορριµµάτων θα γίνεται σύµφωνα µε την µελέτη. Οι εργασίες θα εκτελούνται για χρονικό διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή του συµφωνητικού. ΑΡΘΡΟ 6 Εγγυήσεις Η εγγύηση για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό ορίζεται σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) επί του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισµού, χωρίς το Φ.Π.Α. και δίδεται µε ισόποσο γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας συντεταγµένης µε τον τύπο που ισχύει για το Δηµόσιο και τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ειδικότερα η εγγύηση συµµετοχής που πρέπει να κατατεθεί από κάθε ενδιαφερόµενο θα ανέρχεται στο ποσό των 2.988,00 και έχει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον 120 ηµερών. 2

3 Ο µειοδότης υποχρεούται πριν την υπογραφή της σύµβασης να προσκοµίσει εγγύηση καλής εκτελέσεως, η οποία ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισµού της παροχής υπηρεσίας, χωρίς να υπολογίζεται η προσφερόµενη έκπτωση και ο Φ.Π.Α.. ΑΡΘΡΟ 7 Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων Οι ενδιαφερόµενοι πάροχοι µπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και της µελέτης στα γραφεία της Δ/νσης Λειτουργίας Υποδοµών & Δικτύων του Δήµου Καρπενησίου, τηλ όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, στο website του Δήµου µέχρι την Παρασκευή 11 Ιουλίου Περιληπτική διακήρυξη του Δηµάρχου θα δηµοσιευθεί σε δυο τοπικές εφηµερίδες, σε δυο οικονοµικές εφηµερίδες µεγάλης κυκλοφορίας καθώς και στην εφηµερίδα της κυβερνήσεως. ΑΡΘΡΟ 8 Προσόντα και δικαιολογητικά συµµετοχής Υποβολή προσφορών Στη δηµοπρασία µπορούν να λάβουν µέρος αναγνωρισµένα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που ασχολούνται µε την αποκοµιδή των απορριµµάτων, γεγονός που αποδεικνύεται µε την προσκόµιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο επιµελητήριο. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόµενος είναι πλήρως ενήµερος της διακήρυξης αυτής και ότι αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα. Η επίδοση της προσφοράς από το διαγωνιζόµενο αποτελεί τεκµήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες της παροχής υπηρεσίας ως και τα συµβατικά στοιχεία της αντίστοιχης µελέτης. Η προσφορά υποβάλλεται σε δύο φακέλους εκ των οποίων: Α. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Μέσα στον εξωτερικό φάκελο και µε ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά θα υπάρχουν: 1) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό. 2) Σφραγισµένος φάκελος µε την κυρίως προσφορά. 3) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του διαγωνιζόµενου σ αυτό. 4) Υπεύθυνη Δήλωση που υπογράφεται από τον ατοµικό εργολήπτη ή τον νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης και βεβαιώνει ότι η επιχείρηση: α) δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή προκειµένου περί αλλοδαπού διαγωνιζόµενου σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από µια παρόµοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νοµοθεσία του Κράτους προέλευσής του, β) δεν έχει κινηθεί η διαδικασία για την κήρυξη πτώχευσης αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή οποιαδήποτε παρόµοια διαδικασία που προβλέπεται από τις εθνικές νοµοθεσίες των κρατών µελών, γ) δεν έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωµα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που της στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε δηµοπρασίες δηµοσίων έργων (και καταλαµβάνει τη συγκεκριµένη δηµοπρασία) 5) Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης των ιδίων ως και των εργαζοµένων τους και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. 6) Άδεια κυκλοφορίας Απορριµµατοφόρου οχήµατος ( η άδεια αν δεν είναι σε ισχύ κατά την ηµέρα του διαγωνισµού µπορεί ο Ανάδοχος να την προσκοµίσει µε την υπογραφή του συµφωνητικού) 7) Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων και συµφωνιών αυτής της διακήρυξης και της συγγραφής υποχρεώσεων και ότι αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα καθώς και ότι δεν έχει αποκλειστεί η συµµετοχή του σε διαγωνισµούς του δηµοσίου και των Ο.Τ.Α., καθώς και ότι η διάρκεια ισχύς της προσφοράς είναι 90ηµέρες. 8) Άδεια συλλογής και µεταφοράς στερεών (µη επικίνδυνων) αποβλήτων, για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 3

4 9) Έγγραφο καταχώρησης στο Μητρώο Διαχειριστών Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ή αίτηση χορήγησης. 10) Δηµοτική ενηµερότητα (να ισχύει κατά την ηµέρα του διαγωνισµού) 11) Εφ όσον ο διαγωνιζόµενος δεν υποβάλλει αυτοπροσώπως την προσφορά του απαιτείται εξουσιοδότηση στον καταθέτοντα την προσφορά. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται είτε µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή σε δήλωση του Ν. 1599/86 µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής όταν αφορά φυσικό πρόσωπο. Όταν πρόκειται για Ανώνυµη Εταιρεία, ο εκπρόσωπος ορίζεται µε απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας, αντίγραφο της οποίας υποβάλλεται πρωτότυπο και µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του δεσµεύοντος την εταιρεία. Επίσης υποβάλλεται θεωρηµένο αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού, όπου να φαίνεται ο δεσµεύων την εταιρεία. Όσον αφορά εταιρείες περιορισµένης ευθύνης, οµόρρυθµες ή ετερόρρυθµες, εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους (ο οποίος πρέπει να αποδεικνύει την ιδιότητά του) ή άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. Ηµεδαπές Εταιρικές Επιχειρήσεις Επί πλέον των αναφεροµένων στοιχείων στην παραπάνω παράγραφο («όλοι οι διαγωνιζόµενοι») της παρούσας διακήρυξης και επί ποινή αποκλεισµού µαζί µε την προσφορά, θα υποβληθούν σε περίπτωση εταιρειών: 1. Το καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό ισχύει, µε τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις του. 2. Το πρακτικό του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας που να εγκρίνει τη συµµετοχή της στον διαγωνισµό για την ανάληψη του δηµοπρατούµενου έργου και να ορίζει τον εκπρόσωπο της. 3. Ασφαλιστική ενηµερότητα του νόµιµου εκπροσώπου της εταιρίας και ασφαλιστική ενηµερότητα της εταιρίας από την οποία προκύπτει ότι η εταιρία δεν οφείλει ληξιπρόθεσµες ασφαλιστικές εισφορές για το προσωπικό της. Αλλοδαπές Ατοµικές Επιχειρήσεις Επί πλέον των αναφεροµένων στοιχείων στην παραπάνω παράγραφο («όλοι οι διαγωνιζόµενοι») της παρούσας διακήρυξης και επί ποινή αποκλεισµού µαζί µε την προσφορά, θα υποβληθούν : 1. Το διαβατήριο από το οποίο θα εξακριβώνεται η αυτοπρόσωπη εµφάνιση. 2. Εξουσιοδότηση που θα ορίζει αντίκλητο κάτοικο Καρπενησίου, εξουσιοδοτούµενο για την παραλαβή των κοινοποιούµενων σε αυτόν εγγράφων, των σχετικών µε τη διεξαγωγή του διαγωνισµού, µε αντίστοιχη δήλωση αποδοχής του διορισµού από τον αντίκλητο. Αλλοδαπές Εταιρικές Επιχειρήσεις Επί πλέον των αναφεροµένων στην παραπάνω παράγραφο («όλοι οι διαγωνιζόµενοι») της παρούσας Διακήρυξης, επί ποινή αποκλεισµού µαζί µε την προσφορά θα υποβληθούν : 1. Απόφαση του αρµόδιου οργάνου (µεταφρασµένο στα Ελληνικά) της επιχείρησης που να εγκρίνει την συµµετοχή στον διαγωνισµό, σύµφωνα µε το καταστατικό της Εταιρείας, και να ορίζει τον εκπρόσωπο της. Ο εκπρόσωπος που θα ορισθεί πρέπει να προσκοµίσει το διαβατήριο του για εξακρίβωση της ταυτότητος του. 2. Αντίγραφο του καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεων του µεταφρασµένα στα Ελληνικά. 3. Εξουσιοδότηση µεταφρασµένη στα Ελληνικά, σύµφωνα µε το Καταστατικό της Εταιρείας, που θα ορίζει αντίκλητο κάτοικο Καρπενησίου, εξουσιοδοτηµένο για την παραλαβή των κοινοποιούµενων από την Υπηρεσία στην Εταιρεία εγγράφων, των σχετικών µε την διεξαγωγή του διαγωνισµού. 4

5 Εφόσον τα παραπάνω έγγραφα, δηλώσεις και πιστοποιητικά δεν είναι πλήρη, η προσφορά θεωρείται ελλιπής και δεν λαµβάνεται υπόψη. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται, χωρίς να ανοιχθεί ο σφραγισµένος φάκελος που περιέχει την κυρίως προσφορά. Επίσης, δεν θα λαµβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για µέρος µόνο της ποσότητας της παροχής υπηρεσίας κατά παρέκκλιση αυτής που ορίζεται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή όσων θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, ότι οι προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως. Οι Ανώνυµες Εταιρείες εκπροσωπούνται από µέλος του Διοικητικού τους Συµβουλίου ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, οι Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης και οι Οµόρρυθµες και Ετερόρρυθµες Εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. Β. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Στον εσωτερικό φάκελο θα τοποθετείται η οικονοµική προσφορά του διαγωνιζόµενου συµπληρωµένη σε έντυπο της υπηρεσίας. Ο πάροχος στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας επιβαρύνεται µε τις δαπάνες δηµοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης του διαγωνισµού και τυχόν επαναληπτικού, όλα τα έξοδα µέχρι την παράδοση της παροχής υπηρεσίας, καθώς και όλες τις προβλεπόµενες εκ του νόµου κρατήσεις. Το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης, αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικά. ΑΡΘΡΟ 9 Παραλαβή και αποσφράγιση προσφορών Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την Επιτροπή του Διαγωνισµού, που συνεδριάζει δηµόσια µέχρι την ώρα λήξης αποδοχής προσφορών, όπως ορίζει το άρθρο 1 της παρούσας διακήρυξης. Σε κάθε φάκελο που παραδίδεται, εφόσον βεβαιωθεί η νόµιµη επίδοση της προσφοράς του κάθε διαγωνιζόµενου, αναγράφεται σ αυτή και στο πρακτικό της δηµοπρασίας ο ίδιος αύξων αριθµός. Αναγράφεται ακόµη στο πρακτικό και η τυχόν επίδοση προσφοράς, χωρίς την ταυτόχρονη κατάθεση της ταυτότητας του διαγωνιζοµένου και η γι' αυτό το λόγο µη αποδοχή της προσφοράς. Όταν παρέλθει η ώρα που αναφέρεται στη διακήρυξη, κηρύσσεται η λήξη της παράδοσης των προσφορών και αναγράφεται αυτό στα πρακτικά. Απαγορεύεται για οποιονδήποτε λόγο η αποδοχή µεταγενέστερης προσφοράς µε ποινή ακυρότητας του διαγωνισµού, εκτός αν η επίδοση προσφορών που άρχισε πριν από την ώρα λήξης της αποδοχής τους, συνεχίζεται χωρίς διακοπή και µετά την ώρα αυτή. Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών και ενώ συνεχίζεται δηµόσια η συνεδρίαση, αρχίζει από την Επιτροπή του Διαγωνισµού η αποσφράγιση των εξωτερικών φακέλων µε τη σειρά που αυτοί επιδόθηκαν και γράφονται στο πρακτικό τα έγγραφα που βρίσκονται σε κάθε φάκελο, περιληπτικά αλλά κατά τρόπο που να εµφανίζει το σύµφωνο ή όχι, προς τους όρους της διακήρυξης παρουσία των παρισταµένων. Ο εσωτερικός φάκελος που έχει την κύρια προσφορά παραµένει σφραγισµένος και αναγράφεται σ αυτόν ο ίδιος αύξων αριθµός του εξωτερικού φακέλου. Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, οι παρευρισκόµενοι στην αίθουσα του διαγωνισµού εξέρχονται και η συνεδρίαση συνεχίζεται µυστική. Η Επιτροπή του Διαγωνισµού στη συνέχεια συνεδριάζει µυστικά και ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζόµενων και αποφασίζει για αυτούς που αποκλείονται. Ακολούθως, η συνεδρίαση διεξάγεται δηµόσια και ανακοινώνονται τα ονόµατα όσων αποκλείσθηκαν και ο λόγος του αποκλεισµού τους. Στη συνέχεια η επιτροπή προβαίνει δηµόσια στο άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών. Ο ανάδοχος του διαγωνισµού καλείται να προσέλθει στα γραφεία του Δήµου σε χρόνο όχι µικρότερο των πέντε (5) ηµερών και ούτε µεγαλύτερο των δέκα (10) ηµερών, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Εάν δεν προσέλθει µέσα σ' αυτές τις προθεσµίες για την 5

6 υπογραφή της σύµβασης ή δεν προσκοµίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης, εφαρµόζονται γι αυτόν οι προβλεπόµενες από το Π.Δ. 28/1980 κυρώσεις. Η σύµβαση τίθεται σε ισχύ µε την υπογραφή του συµφωνητικού, που πρωτοκολλείται την ίδια ηµέρα στο πρωτόκολλο του Δήµου. ΑΡΘΡΟ 10 Ανακήρυξη µειοδότη Ανάδοχος της παροχής υπηρεσίας ανακηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες στις τιµές της µελέτης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980. Εάν περισσότεροι του ενός προσφέρουν την ίδια τιµή, διενεργείται κλήρωση µεταξύ τους. Δεν παρέχεται η δυνατότητα κατακύρωσης του διαγωνισµού σε διαφορετικούς παρόχους. Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόµενο δεν θα γίνονται αποδεκτές. ΑΡΘΡΟ 11 Ενστάσεις Οι ενστάσεις για τη διεξαγωγή του διαγωνισµού κατατίθενται στην Επιτροπή του Διαγωνισµού, µέχρι και την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από τη διεξαγωγή του διαγωνισµού. Αν η ένσταση κατατεθεί στο Δήµο, πρωτοκολλείται και την ίδια ηµέρα διαβιβάζεται στην Επιτροπή του Διαγωνισµού. Τα πρακτικά του διαγωνισµού µαζί µε τις τυχόν ενστάσεις µεταβιβάζονται προς την Οικονοµική επιτροπή για τη λήψη αιτιολογηµένης απόφασης. Οι ενστάσεις κατά των όρων της διακήρυξης υποβάλλονται στην Οικονοµική επιτροπή του Δήµου µέσα στο µεσοδιάστηµα από την τελευταία δηµοσίευση και την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονοµική Επιτροπή και η απόφαση εκδίδεται τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν τη διενέργεια του διαγωνισµού. ΑΡΘΡΟ 12 Λοιπές εγγυήσεις Στη σύµβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα προσφερόµενες υπηρεσίες θα είναι σύµφωνες µε τη µελέτη. Ο Δήµος διατηρεί όλα τα δικαιώµατα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του παρόχου. ΑΡΘΡΟ 13 Οι δαπάνες δηµοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης αυτής, τα λοιπά έξοδα του διαγωνισµού αρχικού και ενδεχόµενα του επαναληπτικού και τα έξοδα του συµφωνητικού µε τα απαραίτητα αντίγραφα, βαρύνουν τον ανάδοχο που του κατακυρώθηκε οριστικά η δηµοπρασία. Τον ανάδοχο της παροχής υπηρεσίας βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις για το Δηµόσιο, εισφορές κλπ. που αναφέρονται στη συγγραφή υποχρεώσεων. Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 28/1980, του Ν. 1069/1980 και του Ν. 3463/2006. Ο Αντιδήµαρχος Σουλιώτης Νικόλαος 6