Η ζςμβολή ηυν Ραδιοεπαζιηεσνών ζε καηαζηάζειρ έκηακηηρ ανάγκηρ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ζςμβολή ηυν Ραδιοεπαζιηεσνών ζε καηαζηάζειρ έκηακηηρ ανάγκηρ"

Transcript

1 ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 1343 Η ζςμβολή ηυν Ραδιοεπαζιηεσνών ζε καηαζηάζειρ έκηακηηρ ανάγκηρ Φ. Νικολόποςλορ, SV3ICK Γημόζια Δπισείπηζη Ηλεκηπιζμού, Μέλορ ηηρ Ένυζηρ Ραδιοεπαζιηεσνών Γςηικήρ Πελοποννήζος Πεπίλητη Ζ παξνπζίαζε έρεη ζθνπφ λα πιεξνθνξήζεη ηνλ αλαγλψζηε γηα ηνλ εζεινληηζκφ ησλ Ραδηνεξαζηηερλψλ θαη ηελ θνηλσληθή ηνπο πξνζθνξά κέζσ ηεο ζπκβνιή ηνπο ζηελ Πνιηηεία δηα ηεο παξνρήο ηειεπηθνηλσληαθήο ππνζηήξημεο ζε θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο. ην θείκελν πνπ αθνινπζεί πεξηγξάθεηαη ν γεληθφο ζρεδηαζκφο δξάζεο ησλ νκάδσλ έθηαθηεο αλάγθεο θαη νη ελέξγεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε δχν θχξηα θαηαζηξνθηθά γεγνλφηα, πνπ ζπκβαίλνπλ ζηε ρψξα καο, ηνπο ζεηζκνχο θαη ηηο ππξθαγηέο. Σέινο, γίλεηαη κία θαηαγξαθή νξηζκέλσλ γεγνλφησλ ζηα νπνία νη Ραδηνεξαζηηέρλεο πξφζθεξαλ ηηο Τπεξεζίεο ηνπο ζε αληίζηνηρεο θπζηθέο θαηαζηξνθέο θαη ε ζπκκεηνρή ηεο Έλσζεο Ραδηνεξαζηηερλψλ Γπηηθήο Πεινπνλλήζνπ ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα. Λέξειρ κλειδιά: Δζεινληηζκφο, Ραδιοεραζιηέτνες 1. Διζαγυγή Οη αζχξκαηεο επηθνηλσλίεο απφ ηελ χπαξμε ηνπο δεκηνπξγνχλ πιενλεθηήκαηα ζηελ ρξήζε ηνπο ζε θαηαζηάζεηο εθηάθησλ αλαγθψλ. H ηαρχηεηα θαη ε ηαπηφρξνλε κεηάδνζε ελφο κελχκαηνο ζηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο ζε έλα γεγνλφο φπσο θαη ην αληίζηξνθν, είλαη έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα πνπ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ νη Ραδηνεπηθνηλσλίεο. Οη Ραδηνεξαζηηέρλεο κε ηελ απφιπηε εμεηδίθεπζε πνπ έρνπλ ζηε ρξήζε ησλ αζπξκάησλ, ηελ δηαξθή ελεκέξσζε ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηελ θαιή γλψζε ζηηο ειεθηξνληθέο θαηαζθεπέο, θαζίζηαληαη εηδηθνί ζηνλ ηνκέα απηφ θαη ηθαλνί ψζηε λα πξνζθέξνπλ ηηο εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο ηνπο. 2. Γημιοςπγία ηυν Ο.Δ.Α. Κανονιζμόρ λειηοςπγίαρ επαζιηεσνικών ζηαθμών αζςπμάηος Άπθπο 17: Λεηηνπξγία Ραδηνεξαζηηερληθνχ ζηαζκνχ θαηά ηελ δηάξθεηα εθηάθησλ αλαγθψλ. 1. ε πεξηπηψζεηο ππνιεηηνπξγίαο ησλ δεκνζίσλ ηειεπηθνηλσληαθψλ δηθηχσλ ιφγσ εθηάθηνπ αλάγθεο (ζενκελίεο, πιεκκχξεο, ζεηζκνί, ππξθαγηέο, θ.ιπ.) νη ξαδηνεξαζηηερληθνί ζηαζκνί ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα παξάζρνπλ επηθνηλσληαθή ΜΔΡΟ Γ ΔΗΓΗΚΔ ΠΡΟΚΔΚΛΖΜΔΝΔ ΑΝΑΚΟΗΝΩΔΗ

2 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ βνήζεηα. Οη αληαπνθξίζεηο έθηαθηεο αλάγθεο έρνπλ πξνηεξαηφηεηα έλαληη ησλ φισλ ησλ άιισλ. 2. Οη ζηαζκνί ξαδηνεξαζηηέρλε πνπ είλαη εληαγκέλνη ζε θαηάινγν εξαζηηερληθψλ ζηαζκψλ ζπζηήκαηνο ΠΔΑ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξνρή ηειεπηθνηλσληαθήο ζπλδξνκήο απφ ηηο αξκφδηεο θξαηηθέο Τπεξεζίεο φπσο ε Αζηπλνκία, ην Δζληθφ θέληξν άκεζεο βνήζεηαο, ε Ππξνζβεζηηθή ππεξεζία, ην Ληκεληθφ θηι. ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο ηνπο ζηαζκνχο ρεηξίδνληαη απνθιεηζηηθά νη θάηνρνη ησλ εληαγκέλσλ ξαδηνεξαζηηερληθψλ ζηαζκψλ. Άπθπο 18: Ένηαξη ηυν παδιοεπαζιηεσνών ζηον επισειπηζιακό ζσεδιαζμό ηηρ Γενικήρ Γπαμμαηείαρ Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ. 1. Όινη νη αδεηνχρνη ξαδηνεξαζηηέρλεο κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζηα κεηξψα εζεινληψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο κεηά απφ έγθξηζε ηεο αίηεζήο ηνπο, είηε ζαλ εηδηθεπκέλνη εζεινληέο Ραδηνεξαζηηέρλεο, είηε κέζσ ησλ εληαγκέλσλ ζηα κεηξψα πιιφγσλ Ραδηνεξαζηηερλψλ. 2. Οη παξαπάλσ θαηεγνξίεο εληάζζνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 14 ηνπ λφκνπ 3013/2000 (ΔΚ 102/ ) πεξί αλαβάζκηζεο ηεο πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. ρεδφλ φινη νη Ραδηνεξαζηηερληθνί χιινγνη ηεο ρψξαο καο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ έρνπλ δεκηνπξγήζεη νκάδεο, πνπ νλνκάδνληαη Οκάδεο έθηαθηεο αλάγθεο (Ο.Δ.Α.). Οη νκάδεο απηέο απνηεινχληαη απφ εμεηδηθεπκέλνπο αδεηνχρνπο Ραδηνεξαζηηέρλεο, πνπ πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζχκθσλα κε ην ζρεδηαζκέλν θαη εγθεθξηκέλν πιάλν ελεξγεηψλ πνπ δηαζέηνπλ. Ζ ζπκβνιή ησλ νκάδσλ απηψλ θαζίζηαηαη απαξαίηεηε αθφκα θαη ζηηο εκέξεο καο φπνπ ππάξρνπλ ζχγρξνλεο κνξθέο επηθνηλσλίαο, δηφηη φπσο έρεη απνδεηρηεί κεηά απφ κία θπζηθή θαηαζηξνθή εκθαλίδεηαη αδπλακία ησλ επαγγεικαηηθψλ θαη θξαηηθψλ δηθηχσλ λα αληηκεησπίζνπλ ηα πξνβιήκαηα ηεο ππεξθφξησζεο θαη θαηάξξεπζεο. Απφ ηελ άιιε κεξηά ε απηνλνκία, επειημία ησλ ζπζηεκάησλ καο θαη ε πνιχ θαιή γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ καο, νδήγεζαλ ζηελ αλαγλψξηζε θαη ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο Κξαηηθέο Τπεξεζίεο (θχξηα Γ.Γ.Π.Π. - Π.Τ. - Ο.Α..Π. - Πεξηθέξεηεο θ.ιπ.) θαη ζηνλ απφ θνηλνχ ζρεδηαζκφ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ. Φπζηθά ζε έλα ζπκβάλ ηηο νκάδεο πνπ επηρεηξνχλ, ζπλεπηθνπξνχλ θαη νη ππφινηπνη Ραδηνεξαζηηέρλεο πξνζθέξνληαο θαη απηνί ην δηθφ ηνπο έξγν κε ηελ δεκηνπξγία δηθηχσλ επηθνηλσλίαο θαη κεηαβίβαζεο πιεξνθνξηψλ. Οη Ο.Δ.Α. βξίζθνληαη ζε ζπλερή εθπαίδεπζε ηφζν κε αληίζηνηρεο νκάδεο, φζν θαη ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο εζεινληηθέο νκάδεο, ελψ παξαθνινπζνχλ ηελ ηερλνινγία, θαη αλαπξνζαξκφδνπλ ηνλ εμνπιηζκφ ηνπο. Παξαθάησ πεξηγξάθεηαη ην γεληθφ ζρέδην ελεξγεηψλ ζε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο, πνπ έρεη ζρεδηαζηεί απφ ηελ επηηξνπή θάιπςεο εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο ΔΝΣΑΞΖ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ

3 ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 1345 Έλσζεο Διιήλσλ Ραδηνεξαζηηερλψλ θαη έρεη ηξνπνπνηεζεί γηα ηελ δξάζε ησλ Ο.Δ.Α. ηεο Έλσζε Ραδηνεξαζηηερλψλ Γπηηθήο Πεινπνλλήζνπ. 3. Γενικό ζσέδιο έκηακηηρ ανάγκηρ θνπφο ηνπ ζρεδίνπ α) Ζ παξνρή Σειεπηθνηλσληαθήο ππνζηήξημεο ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. β) Ζ επηηήξεζε πεξηνρψλ φπνπ ππάξρεη πηζαλφηεηα λα πιεγνχλ κειινληηθά απφ θπζηθά θαηλφκελα (π.ρ ππξθαγηέο). γ) Ζ Σειεπηθνηλσληαθή ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ησλ Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ, Τ.Α.Ζ.Γ (πξψελ Δζσηεξηθψλ) Τ.Μ.Τ.Γ. (Ο.Α..Π.), Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, Τπνπξγείνπ Τγείαο (Δ.Κ.Α.Β., Ννζνθνκεία), Ο.Σ.Α., ΔΛ.Α, Π.Τ., ζε θαηαζηάζεηο αλάγθεο, γηα ηελ: 1. Γηαβίβαζε κελπκάησλ αλάγθεο. 2. Σειεπηθνηλσληαθήο δηαζχλδεζεο ησλ εκπιεθνκέλσλ Τπεξεζηψλ. 3. Σειεπηθνηλσληαθήο θάιπςεο θαη ζπληνληζκφο βπηηνθφξσλ, αζζελνθφξσλ, θαη άιισλ νρεκάησλ βνήζεηαο. 4. Σειεπηθνηλσληαθήο θάιπςεο θαη ζπληνληζκφο άιισλ εζεινληηθψλ νκάδσλ (Δ.Δ..). 5. Γεκηνπξγία ελαιιαθηηθψλ Σειεπηθνηλσληαθψλ δηθηχσλ. Γηάξζξσζε δπλάκεσλ Σηλεπικοινυνιακό κένηπο (ΣΚ): Σν Σειεπηθνηλσληαθφ θέληξν είλαη έλαο ζηαζκφο βάζεσο ν νπνίνο έρεη ζπλερή επαθή κε ηηο νκάδεο. Δγθαζίζηαηαη πιεζίνλ ηνπ πληνληζηηθνχ Ννκαξρηαθνχ Οξγάλνπ (.Ν.Ο.) θαη εθπξνζσπείηαη απφ ηνλ ππεχζπλν νκαδάξρε. Σν θέληξν απαξηίδνπλ ζπλήζσο ηξία άηνκα ηερληθνί & ρεηξηζηέο. Σν Σ.Κ. πξέπεη λα δηαζέηεη δχν (2) Π/Γ VHF, έλαλ (1) Π/Γ UHF, έλαλ (1) Π/Γ HF, θεξαίεο θαη παξειθφκελα. Σοπικό Σηλεπικοινυνιακό κένηπο (ΣΣΚ): Σν ΣΣΚ ζηήλεηαη ζε κηα πεξηνρή πνπ έρεη πιεγεί θαη κεηαθέξεη πιεξνθνξίεο θαη κελχκαηα πξνο ην Σειεπηθνηλσληαθφ θέληξν θαη απ επζείαο πξνο ηηο αλψηεξεο αξρέο αλ ηνπ δεηεζεί (Ο.Α..Π. Γ.Γ.Π.Π.). Πξέπεη λα δηαζέηεη έλαλ (1) Π/Γ VHF/UHF, έλα (1) θνξεηφ αλακεηαδφηε VHF/UHF, έλαλ (1) πνκπνδέθηε HF, θεξαίεο, παξειθφκελα, γελλήηξηα ξεχκαηνο, εθεδξηθέο κπαηαξίεο. Σοπικόρ ςνηονιζηήρ (Σ): Ο Σνπηθφο πληνληζηήο είλαη έλα κέινο ησλ Ο.Δ.Α. κε ηελ κεγαιχηεξε εκπεηξία θαη ηθαλφηεηα ζηελ δηαρείξηζε ζπκβάλησλ, ζπληνλίδεη ηε δξάζε ηεο νκάδαο θαη δηαηεξεί ζπλερή επαθή κε ην ηνπηθφ θιηκάθην ησλ Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ θαζψο θαη κε ην Σειεπηθνηλσληαθφ θέληξν. Ο Σ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ΜΔΡΟ Γ ΔΗΓΗΚΔ ΠΡΟΚΔΚΛΖΜΔΝΔ ΑΝΑΚΟΗΝΩΔΗ

4 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ έλα (1) θνξεηφ Π/Γ VHF/UHF, εθεδξηθέο κπαηαξίεο θαη ηα αλάινγα γηα ηελ πεξίπησζε εθφδηα. Ομάδερ: Κάζε κέινο ηεο νκάδαο Ο.Δ.Α ζα πξέπεη λα δηαζέηεη έλαλ (1) θνξεηφ Π/Γ VHF/UHF, εθεδξηθέο κπαηαξίεο, θαη ηα απαξαίηεηα γηα ηελ πεξίπησζε άιια εθφδηα. ε θάζε πεξίπησζε πξνέρεη ε αζθάιεηα ησλ κειψλ ηεο νκάδαο θαη δεπηεξεπφλησο ηνπ εμνπιηζκνχ. ςσνόηηηερ: Γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ Ο.Δ.Α. ζε θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο ηίζεληαη ζε θαηάζηαζε emergency ν πιεζηέζηεξνο επαλαιήπηεο VHF ή UHF θαη δηαθφπηεηαη ακέζσο θάζε άιιε επηθνηλσλία. Δπίζεο ζηα VHF έρεη νξηζζεί ζαλ θχξηα ζπρλφηεηα Simplex ε MHz θαη ζηα UHF ε MHz. ηα βξαρέα (HF) έρνπλ πξνθαζνξηζζεί νξηζκέλεο θχξηεο θαη εθεδξηθέο ζπρλφηεηεο ζηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηείηαη ε επηθνηλσλία κεγάισλ απνζηάζεσλ. Π.ρ. ζηα 80m θχξηα ζπρλφηεηα KHz. Αλάινγα κε ηελ θπζηθή θαηαζηξνθή νη Ο.Δ.Α. εθαξκφδνπλ θαη ην αληίζηνηρν ζρέδην έθηαθηεο αλάγθεο. Παξαθάησ αλαθέξνληαη ζηα επφκελα δχν ζρέδηα δηαθνξεηηθψλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ ζρεδηαζκέλα απφ ηηο Ο.Δ.Α. ηεο Έλσζεο Διιήλσλ Ραδηνεξαζηηερλψλ, ηξνπνπνηεκέλα γηα ηελ δξάζε ησλ Ο.Δ.Α. ηεο Έλσζεο Ραδηνεξαζηηερλψλ Γπηηθήο Πεινπνλλήζνπ. σέδιο δπάζηρ ηυν Ο.Δ.Α. ζε πεπίπηυζη ζειζμού: Δίλαη γλσζηφ φηη ζηε ρψξα καο δπζηπρψο ζε αξθεηά ζπρλά ρξνληθά δηαζηήκαηα γίλνληαη κεγάιεο έθηαζεο θαηαζηξνθέο. Απφ απηέο νη ζεηζκνί είλαη εθείλνη πνπ εκθαλίδνληαη κε ηελ κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα, ιφγσ ηεο πςειήο ζεηζκηθφηεηαο ηεο ρψξαο καο. Σα κέιε ησλ Ο.Δ.Α. αθνχ θξνληίζνπλ γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπο αζθάιεηα θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο, κεηαβαίλνπλ φπσο γλσξίδνπλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ζεκείν ζπλάληεζεο κε ηνλ απαξαίηεην Σειεπηθνηλσληαθφ εμνπιηζκφ. Ο νκαδάξρεο ή θάπνηνο άιινο απφ ηνπο πην έκπεηξνπο κεηαβαίλεη ζην θηίξην φπνπ εδξεχνπλ νη αξρέο ηνπ Ννκνχ θαη αλακέλεη ηνλ ππεχζπλν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα εληνιέο. Σαπηφρξνλα ππάξρεη ζε δηάζεζε ην πιηθφ πνπ ζα απνηειέζεη ην Σειεπηθνηλσληαθφ θέληξν. Α) Σο ηηλεπικοινυνιακό κένηπο 1. Μέζσ ηνπ επαλαιήπηε κε ηελ κεγαιχηεξε εκβέιεηα ή ηνπ ηνπηθνχ επαλαιήπηε ηεο πεξηνρήο επηβεβαηψλεη ηηο νξηζζείζεο ζέζεηο ησλ κειψλ ησλ Ο.Δ.Α πνπ έρνπλ νξηζζεί βάζε ζρεδίνπ θαη απνηεινχλ ηνλ ηειεπηθνηλσληαθφ ζχλδεζκν κε ηηο εκπιεθφκελεο Τπεξεζίεο. 2. Δλεκεξψλεη θαη άιινπο Ραδηνεξαζηηέρλεο ηεο πεξηνρήο θαη ηνπο δεηά λα επξίζθνληαη ζε εηνηκφηεηα. 3. πγθεληξψλεη πιεξνθνξίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ άιινπο Ραδηνεξαζηηέρλεο ζρεηηθά κε ηελ έθηαζε ησλ δεκηψλ ή ηξαπκαηηζκψλ θαη ηηο κεηαβηβάδεη ζηηο αξκφδηεο αξρέο (Ο.Α..Π. Γ.Γ.Π.Π.). ΔΝΣΑΞΖ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ

5 ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ Γηαβηβάδεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο ή εληνιέο απφ ην Σ.Σ.Κ. θαη ην.ν.ο. πξνο ηηο αλψηεξεο Τπεξεζίεο θαη αληηζηξφθσο. Παξάιιεια πξαγκαηνπνηεί θαη ηηο επηθνηλσλίεο κε ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο. Γηα ηελ αζθάιεηα ησλ δηαβηβαδνκέλσλ κελπκάησλ ρξεζηκνπνηείηαη εηδηθφ έληππν πνπ νλνκάδεηαη «ΡΑΓΗΟΜΖΝΤΜΑ» (Eηθφλα 1). Β) Σο ηοπικό ηηλεπικοινυνιακό κένηπο Σν Σ.Σ.Κ. εγθαζίζηαηαη ζε κία πιεγείζα πεξηνρή, ε νπνία ππνδεηθλχεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Ννκνχ θαη ζθνπφ έρεη λα δηαζπλδέζεη Σειεπηθνηλσληαθά ηελ πεξηνρή απηή κε ην Σ.Κ. ησλ Ο.Δ.Α. πνπ είλαη ήδε εγθαηεζηεκέλν ζην.ν.ο. Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε, 1. Απνθαζίζηαηαη κφληκε επηθνηλσλία κεηαμχ Σ.Σ.Κ. θαη.ν.ο. ή απ επζείαο αλ είλαη δπλαηφλ κε Ο.Α..Π. ή Γ..Γ.Π.Π. φπνπ δηαβηβάδνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο αλάγθεο πνπ απαηηνχληαη. 2. Γίλεηαη πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο δεχηεξεο Σειεπηθνηλσληαθήο νδνχ (Βξαρέα HF) σο εθεδξηθήο, γηα ηελ δηαβίβαζε κελπκάησλ πνπ δελ αθνξνχλ άκεζα ην θχξην δίθηπν. 3. Ο ηνπηθφο ζπληνληζηήο (Σ..) Οκαδάξρεο ησλ Ο.Δ.Α ζηελ πεξηνρή. α) Παξακέλεη ζπλερψο πιεζίνλ ηνπ ζπληνληζηή ησλ Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ ή απνθαζηζηά κφληκε Σειεπηθνηλσληαθή επαθή καδί ηνπ, ρσξίο λα παξαθσιχεη ην έξγν ηνπ. Πξνηείλεη ηα είδε Σειεπηθνηλσληαθήο βνήζεηαο πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη φπσο: κεηαβίβαζε κελπκάησλ πξνο ην θέληξν επηρεηξήζεσλ ηεο Γ.Γ.Π.Π & ΟΑΠ, ην.ν.ο., ηειεπηθνηλσληαθή ζχλδεζε κε λνζνθνκεία, αεξνδξφκηα, ζσζηηθά ζπλεξγεία, νρήκαηα κεηαθνξάο εθνδίσλ, ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, θ.ά. β) πληνλίδεη ηελ νκάδα θαη θαζνξίδεη ηηο βάξδηεο ησλ ρεηξηζηψλ δηαβηβαζηψλ. Σέινο εθηηκάηαη ε δπλαηφηεηα απνζηνιήο Ο.Δ.Α. θαη απφ άιια ζεκεία ηεο Διιάδαο γηα ηελ αλαθνχθηζε ησλ ζπλαδέιθσλ πνπ επηρεηξνχλ ζηελ πιεγείζα πεξηνρή θαη ηελ απνζηνιή πξφζζεηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ. Γ) Ο Δξοπλιζμόρ ηυν Ο.Δ.Α για ηο Σ.Κ & Σ.Σ.Κ. πεπιλαμβάνει 1. Σαπηφηεηεο θαη δηαθξηηηθά. 2. Πνκπνδέθηεο VHF/UHF κε κεγάιε ηζρχ εθπνκπήο 3. Φνξεηνχο πνκπνδέθηεο VHF-UHF γηα ηνπηθή επηθνηλσλία. 4. Δθεδξηθέο κπαηαξίεο επαλαθνξηηδφκελεο & αιθαιηθέο. 5. Φνξεηέο θεξαίεο VHF-UHF πςεινχ θέξδνπο κε ηα παξειθφκελα. 6. Φνξεηφο επαλαιήπηεο VHF ή UHF. ΜΔΡΟ Γ ΔΗΓΗΚΔ ΠΡΟΚΔΚΛΖΜΔΝΔ ΑΝΑΚΟΗΝΩΔΗ

6 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Πνκπνδέθηεο βξαρέσλ κε ηξνθνδνζία 12 V. 8. Κεξαίεο γηα ηα 80 & 40 κέηξα κε ηα παξειθφκελα. 9. Γελλήηξηα 220 V & 12 V + θαχζηκα 10. Γηάθνξα είδε (θελή, πιηθφ πξψησλ βνεζεηψλ, θαθνχο, ράξηεο πεξηνρήο, ζρνηληά, ηζηνχο ηειεζθνπηθνχο, ηειεβφα, θηάιηα, θαηάιιεια ξνχρα, λεξφ ηξφθηκα, θ.ά.). Εικόνα 1: Ένησπο Ραδιομηνύμαηος ηης Ε.Ε.Ρ. σέδιο δπάζηρ ηυν Ο.Δ.Α. ζε πεπίπηυζη πςπκαγιάρ: θνπφο ησλ Ο.Δ.Α. είλαη λα ζπκβάινπλ θαη ζηελ πξνζηαζία ησλ ιίγσλ δπζηπρψο δαζηθψλ εθηάζεσλ πνπ απνκέλνπλ ζην ηφπν καο θαη ζηελ έγθαηξε αληηκεηψπηζε ησλ ππξθαγηψλ. Γηα ην ιφγν απηφ νη νκάδεο πνιιέο θνξέο δξνπλ πξνιεπηηθά κε πεξηπνιίεο ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν γηα ηελ απνηξνπή ππξθαγηψλ απφ ακέιεηα ή ΔΝΣΑΞΖ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ

7 ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 1349 εκπξεζκφ. Γηα κία ππξθαγηά πνπ γίλεηαη αληηιεπηή ζην πξψην ζηάδην, θχξηνο παξάγνληαο ζηελ αληηκεηψπηζή ηεο είλαη ε έγθαηξε ελεκέξσζε ησλ αξρψλ θαη φζσλ έρνπλ επζχλε ή κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ θαηάζβεζή ηεο. Ζ ηαρχηεηα επηθνηλσλίαο είλαη έλα βαζηθφ ζηνηρείν πνπ δηαζέηνπλ ηα κέιε ησλ Ο.Δ.Α. Όκσο ν πνκπνδέθηεο δελ είλαη ην κφλν κέζν απαξαίηεην πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη έλα κέινο ησλ Ο.Δ.Α γηα ηελ πξφιεςε θαηαζηξνθψλ. Πξνυπνζέηεη ηε γλψζε κηαο ζεηξάο ελεξγεηψλ πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζείηαη θαη ησλ εθνδίσλ πνπ πξέπεη λα ππάξρνπλ δηαζέζηκα γηα λα δηαζθαιίδεηαη ε επηηπρία ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπ θαη ηαπηφρξνλα ε πξνζσπηθή ηνπ αζθάιεηα. Α) Απαπαίηηηα Δθόδια 1. Φνξεηφο πνκπνδέθηεο θαηά πξνηίκεζε VHF/UHF. 2. Δθεδξηθέο κπαηαξίεο. 3. Φαθφο παγνχξη κε λεξφ ζθπξίρηξα θαηάιιεια παπνχηζηα. Β) Δνέπγειερ ζε πεπίπηυζη πςπκαγιάρ Αλ δνχκε απφ απφζηαζε θαπλφ 1. Καινχκε κε θιήζε επείγνληνο θάζε ζηαζκφ βάζεο, ή ζηνλ πιεζηέζηεξν επαλαιήπηε, ή ζε άιινλ πνπ ππάξρεη πξφζβαζε θαη δεηνχκε απφ φπνηνλ ζπλάδειθν αθξνάηαη λα επηθνηλσλήζεη ηειεθσληθά κε ηελ ΠΤ. Παξάιιεια ηνπ δεηνχκε λα παξακείλεη ζε αθξφαζε. 2. Αλ είλαη δπλαηφλ ζπεχδνπκε ζην ζεκείν απ φπνπ πξνέξρεηαη ν θαπλφο θαη αθνχ βεβαησζνχκε φηη πξφθεηηαη γηα θσηηά πνπ δελ κπνξνχκε λα αληηκεησπίζνπκε νη ίδηνη καδί κε ηπρφλ παξεπξηζθφκελνπο πνιίηεο, δεηνχκε απφ ηνλ ζηαζκφ βάζεο λα επηθνηλσλήζεη εθ λένπ κε ηελ Π.Τ. δίλνληάο ηνπ πιένλ κε αθξίβεηα ηελ ζέζε, ηηο δηαζηάζεηο, ηελ ηαρχηεηα θαη θαηεχζπλζε ηεο θσηηάο, θαζψο επίζεο θαη αλ είλαη δπλαηφλ λα ππνδεηρζεί ν ζπληνκφηεξνο δξφκνο γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ Ππξνζβεζηηθψλ δπλάκεσλ. 3. Εεηνχκε απφ ηα παξεπξηζθφκελα νρήκαηα λα ειεπζεξψζνπλ ακέζσο ηηο πξνζβάζεηο θαη θξνληίδνπκε λα κε εηζέξρνληαη πιένλ ηδησηηθά νρήκαηα απφ ην ζεκείν εηζφδνπ ηεο πεξηνρήο, ψζηε λα κε δεκηνπξγείηαη πξφβιεκα ζηε δηέιεπζε ησλ ππεξεζηαθψλ νρεκάησλ έσο φηνπ αλαιάβεη ηελ επζχλε ε Αζηπλνκία. 4. Δξρφκαζηε ζε επαθή κε ηνλ ζπληνληζηή ησλ Ππξνζβεζηηθψλ δπλάκεσλ θαη ηνλ ππεχζπλν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη ζπλεξγαδφκαζηε καδί ηνπο ρσξίο λα παξαθσιχνπκε ην έξγν ηνπο. Δάλ πξνθχςεη αλάγθε ελεκεξψλνπκε ηνλ ππεχζπλν ησλ Ο.Δ.Α. πξνθεηκέλνπ λα ελεξγνπνηεζεί ε νκάδα. 5. Αλ καο δεηεζεί επαλδξψλνπκε ηα βπηηνθφξα θαζψο θαη θάζε άιιν φρεκα γηα ηελ άκεζε επηθνηλσλία ησλ δπλάκεσλ πνπ επηρεηξνχλ ζηελ πεξηνρή. ΜΔΡΟ Γ ΔΗΓΗΚΔ ΠΡΟΚΔΚΛΖΜΔΝΔ ΑΝΑΚΟΗΝΩΔΗ

8 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Ιζηοπικά ηοισεία - Γπάζειρ Ζ πξψηε θαηαγεγξακκέλε δξαζηεξηφηεηα Ραδηνεξαζηηερληθήο «Ο.Δ.Α» ζηε ρψξα καο θαίλεηαη λα έγηλε ην 1970 κε ηηο πιεκκχξεο ηεο Ρνπκαλίαο. Ζ Ηζηνξία δελ θξφληηζε λα δηαθπιάμεη ηα ζηνηρεία απηήο ηεο «πξσηηάο». Αθνινχζεζαλ ην 1974 ε Σνπξθηθή εηζβνιή ζηελ Κχπξν θαη ε ελεξγνπνίεζε Ραδηνεξαζηηερλψλ γηα απνζηνιή θαη ιήςε κελπκάησλ (θαη απνζηνιή πιηθνχ), ην 1977 νη ζεηζκνί ζηε Ρνπκαλία κε κεηαθνξά κελπκάησλ, ην 1980 νη ζεηζκνί ηεο Ηηαιίαο θαη κεηαθνξά κελπκάησλ. Σν θαινθαίξη ηνπ 1980 μεζπνχλ θσηηέο ζηε Βνξεηναλαηνιηθή Αηηηθή πνπ έθαηγαλ γηα ηξείο εκέξεο θαηαζηξέθνληαο ηηο ηειεπηθνηλσλίεο ηνπ Γαζαξρείνπ Πεληέιεο. Οη Ραδηνεξαζηηέρλεο ηηο απνθαηέζηεζαλ κε Ραδηνεξαζηηερληθφ link. Σξηάληα ρξφληα κεηά, νη Ο.Δ.Α. ησλ Ραδηνεξαζηηερλψλ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζηελ παξνρή Σειεπηθνηλσληαθήο ππνζηήξημεο ζηηο κεγαιχηεξεο θπζηθέο θαηαζηξνθέο πνπ έπιεμαλ ηελ ρψξα καο θαη φρη κφλν, κε θπξηφηεξεο δξάζεηο ηεο ηηο εμήο: 1985, Ηνχληνο: Ξεθίλεκα Δζεινληηθήο Γαζνπξνζηαζίαο Καηζαξηαλήο κε ηελ ππνζηήξημε ησλ Ο.Δ.Α. ηεο Δ.Δ.Ρ. 1986, 13 Οθησβξίνπ; εηζκφο 6,2 ζηελ Καιακάηα. 1991, Φεβξνπάξηνο: S.A.R. ζην φξνο Όζξπ γηα ηελ αλαδήηεζε ηνπ C , 14 Μαξηίνπ: εηζκφο ηνπ Erzincan ηεο Σνπξθίαο. 1995, 15 Ηνπλίνπ: εηζκφο ζην Αίγην. 1999, 7 επηεκβξίνπ: εηζκφο ζηελ Αζήλα απφ ην ξήγκα ηεο «Πάξλεζαο». 2002: Πιεκκχξεο Κεθηζνχ. 2003, 26 Μαΐνπ: εηζκφο Αιγεξίαο. 2003, 26 Απγνχζηνπ: εηζκφο Λεπθάδαο : εηζκφο Ηηαιίαο, ππξθαγηέο Πεινπνλλήζνπ, ππξθαγηέο Αηηηθήο, ζεηζκφο Αηηήο θ.ιπ. Γπάζειρ από ηην Ένυζη Ραδιοεπαζιηεσνών Γςηικήρ Πελοποννήζος (Δ.Ρ.ΓΤ.Π.) Σνλ Μάην ηνπ 2003 μεθίλεζε ε ζπλεξγαζία ηεο Οκάδαο καο, κε ηελ Οκάδα Έθηαθηεο Αλάγθεο ηεο Έλσζεο Διιήλσλ Ραδηνεξαζηηερλψλ. Πξαγκαηνπνηήζεθε ην πξψην ζεκηλάξην ζηα κέιε ηεο νκάδαο κε αληηθείκελν ηνπο ηξφπνπο δξάζεηο ηεο νκάδαο. Σελ ίδηα πεξίνδν δηεμάγεηαη θαη Παλειιήληα άζθεζε εηνηκφηεηαο κε ηελ νλνκαζία "Δπηθνηλσλία 2003" κε ζέκα ζεηζκηθφ επεηζφδην ζην Βαξζνινκηφ ηνπ Ννκνχ Ζιείαο. ΔΝΣΑΞΖ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ

9 ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 1351 Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2003 ν χιινγφο καο εληάζζεηαη ζην κεηξψν ησλ εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. Απφ ηφηε κέρξη ζήκεξα ε νκάδαο καο έρεη απνθηήζεη απφ ην θξάηνο θαη σο αληάιιαγκα ηεο πξνζθνξάο καο, εμνπιηζκφ πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηεο. Σνλ Απξίιην ηνπ 2006 πξαγκαηνπνηείηαη κε κεγάιε επηηπρία ε δεχηεξε άζθεζε εηνηκφηεηαο κε ηελ νλνκαζία «επηθνηλσλία 2006» κε ζελάξην ζεηζκηθφ επεηζφδην πνπ ιακβάλεη ρψξα ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ Παηξψλ. Παξάιιεια δηεμάγεηαη θαη αληίζηνηρε άζθεζε θαη ζε άιια ζεκεία ηεο Διιάδαο. Σνλ Ηνχλην ηνπ 2008 ζηνλ ζεηζκφ κε επίθεληξν ηελ Κάησ Αρατα ιακβάλεη ρψξα κεγάιε θηλεηνπνίεζε ηεο νκάδαο καο. Γηα ηελ πξνζθνξά καο απηή ηηκεζήθακε ζε εηδηθή εθδήισζε καδί κε άιιεο εζεινληηθέο νκάδεο απφ ηελ Ννκαξρία Αραΐαο. Σνλ Ηνχλην ηνπ 2009 ζπκκεηείρακε ζε δηαθξαηηθή άζθεζε επί ράξηνπ πνπ νξγάλσζε ην γξαθείν πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο λνκαξρίαο Αραταο κε ηελ νλνκαζία «Pro my life». ςμπεπάζμαηα Ο Ραδηνεξαζηηερληζκφο είλαη έλα ζπλαξπαζηηθφ ρφκπη κε θνηλσληθέο δηαζηάζεηο. Όπσο είλαη πξνθαλέο απφ απηά πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο, φινη εκείο νη Ραδηνεξαζηηέρλεο είκαζηε έηνηκνη λα θάλνπκε ην ρφκπη καο εξγαιείν φηαλ θαη φπνηε ρξεηαζηεί, πξνο φθεινο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Δπρφκαζηε πνηέ λα κε ρξεηαζηεί. Όκσο φηαλ ην επηβάινπλ νη ζπλζήθεο, δει. ζε πεξηπηψζεηο πνπ ηα θξαηηθά κέζα επηθνηλσλίαο έρνπλ αρξεζηεπζεί ή δελ επαξθνχλ, ην ρφκπη καο παχεη λα γίλεηαη κφλν κέζν ηθαλνπνίεζεο θαη επραξίζηεζεο. Έρεη απνδεηρηεί ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο φηη κπνξεί λα ζψζεη δσέο! Βιβλιογραφία Δμαξρφπνπινπ, Α. SV1EM (2001). ρέδην έθηαθηεο αλάγθεο ηεο Έλσζεο Διιήλσλ Ραδηνεξαζηηερλψλ. Αζήλα. ρέδην έθηαθηεο αλάγθεο ηεο Έλσζεο Ραδηνεξαζηηερλψλ Γπηηθήο Πεινπνλλήζνπ. Καλνληζκφο ιεηηνπξγίαο Δξαζηηερληθψλ ζηαζκψλ αζπξκάησλ. ΜΔΡΟ Γ ΔΗΓΗΚΔ ΠΡΟΚΔΚΛΖΜΔΝΔ ΑΝΑΚΟΗΝΩΔΗ

10 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ ΔΝΣΑΞΖ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ