ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΔΛΔΣΩΝ Νέα Φάξκαθα κε ζηνρεπκέλε δξάζε ελάληηα ζηηο θαξδηαθέο αξξπζκίεο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΔΛΔΣΩΝ 2011. Νέα Φάξκαθα κε ζηνρεπκέλε δξάζε ελάληηα ζηηο θαξδηαθέο αξξπζκίεο"

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΔΛΔΣΩΝ 2011 Νέα Φάξκαθα κε ζηνρεπκέλε δξάζε ελάληηα ζηηο θαξδηαθέο αξξπζκίεο Γέζπνηλα αλνύδνπ Ίδξπκα Ιαηξνβηνινγηθώλ Δξεπλώλ ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ Δπαγγειία Κξαληά Ίδξπκα Ιαηξνβηνινγηθώλ Δξεπλώλ ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ Παλεπηζηήκην ηνπ Cincinnati Γεκήηξηνο Κξεκαζηηλόο Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ Νηθόιανο Κσζηνκεηζόπνπινο Ίδξπκα Ιαηξνβηνινγηθώλ Δξεπλώλ ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ Υξίζηνο Σδήκαο Ίδξπκα Ιαηξνβηνινγηθώλ Δξεπλώλ ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ Γεθέκβξηνο

2 Εηζαγωγή Καξδηαθέο Αξξπζκίεο Οη αξξπζκίεο είλαη δηαηαξαρέο ηεο ειεθηξνθπζηνινγηθήο δξαζηεξηόηεηαο ηεο θαξδηάο. Οξηζκέλεο αξξπζκίεο ζεσξνύληαη ηδηαίηεξα επηθίλδπλεο θαζώο ζρεηίδνληαη κε αηθλίδην ζάλαην. Πεξίπνπ ην 60% ηνπ ζπλόινπ ησλ ζαλάησλ από θαξδηαθά αίηηα παγθνζκίσο νθείιεηαη ζε αξξπζκίεο πνπ θαηαιήγνπλ ζε αηθλίδηα θαξδηαθή αλαθνπή. ύκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο Ακεξηθαληθήο Καξδηνινγηθήο Δηαηξίαο κόλν ζηηο Η.Π.Α., απηό ην πνζνζηό κεηαθξάδεηαη ζε ζαλάηνπο εηεζίσο, ελώ παξάιιεια θαηαγξάθνληαη πεξίπνπ λένη αζζελείο θαη εηζαγσγέο ζε λνζνθνκεία εηεζίσο, ιόγσ αξξπζκηώλ [1, 2]. Η ηαμηλόκεζε ησλ αξξπζκηώλ απνηειεί δύζθνιν πξόβιεκα, ιόγσ ηεο πνιύπινθεο θαη πνιύκνξθεο αηηηνπαζνγέλεηάο ηνπο. Οη αξξπζκίεο κπνξνύλ λα ηαμηλνκεζνύλ κε βάζε ηνλ θαξδηαθό ξπζκό ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: 1) Καλνληθέο (δελ επεξεάδνπλ ηνλ θαξδηαθό ξπζκό), 2) Σαρπθαξδίεο (απμάλνπλ ηνλ θαξδηαθό ξπζκό), 3) Βξαδπθαξδίεο (κεηώλνπλ ηνλ θαξδηαθό ξπζκό). Δλαιιαθηηθά, κπνξνύλ λα ηαμηλνκεζνύλ κε βάζε ηελ πεξηνρή δεκηνπξγίαο ηνπο ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 1) Αξξπζκίεο παξαγόκελεο ζην θιεβόθνκβν, 2) Αξξπζκίεο παξαγόκελεο ζηνπο θόιπνπο, 3) Αξξπζκίεο παξαγόκελεο ζηνλ θνιπνθνηιηαθό θόκβν, 4) Αξξπζκίεο παξαγόκελεο ζηηο θνηιίεο. Σέινο, κηα δηαθνξεηηθή ηαμηλόκεζε ησλ αξξπζκηώλ γίλεηαη κε βάζε ην κεραληζκό πξόθιεζήο ηνπο θαη δηαθξίλνληαη ζε αξξπζκίεο: 1) Απηνκαηηζκνύ, 2) Δπαλεηζόδνπ, 3) Πηεξπγηζκνύ ή καξκαξπγήο. Μεξηθέο από ηηο πην ζεκαληηθέο αξξπζκίεο είλαη: 1) Κνιπηθή Μαξκαξπγή θαη Πηεξπγηζκόο, 2) Κνηιηαθή Μαξκαξπγή, 3) Καξδηαθνί Απνθιεηζκνί, 4) Κνιπνθνηιηαθόο Απνθιεηζκόο. Η πην επηθίλδπλε κνξθή αξξπζκίαο, ε νπνία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αηθλίδην ζάλαην απνπζία άκεζεο αληηκεηώπηζεο, είλαη 2

3 ε θνηιηαθή καξκαξπγή. Αληί-αξξπζκηθά θάξκαθα εηξά αληηαξξπζκηθώλ θαξκάθσλ είλαη δηαζέζηκα ζήκεξα, ηα νπνία ηαμηλνκνύληαη ζε πέληε θύξηεο νκάδεο κε βάζε ην κεραληζκό δξάζεο ηνπο: 1) Οκάδα Ι, ζηελ νπνία αλήθνπλ νη αλαζηνιείο ησλ θαλαιηώλ λαηξίνπ, 2) Οκάδα ΙΙ, ζηελ νπνία αλήθνπλ νη αλαζηνιείο ησλ β-αδξελεξγηθώλ ππνδνρέσλ. 3) Οκάδα ΙΙΙ, ζηελ νπνία αλήθνπλ νη αλαζηνιείο ησλ θαλαιηώλ θαιίνπ, 4) Οκάδα ΙV, ζηελ νπνία αλήθνπλ νη αλαζηνιείο ησλ θαλαιηώλ αζβεζηίνπ, θαη 5) Οκάδα V, ζηελ νπνία αλήθνπλ νπζίεο κε άγλσζην κνξηαθό κεραληζκό δξάζεο [3, 4]. Η ππάξρνπζα θαξκαθνινγηθή αληηκεηώπηζε ησλ αξξπζκηώλ εζηηάδεηαη θπξίσο ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ ζπκπησκάησλ θαη όρη ζηε ζηόρεπζε ησλ κνξηαθώλ κεραληζκώλ πνπ επζύλνληαη γηα ηνλ παζνινγηθό θαηλόηππν. Αμηνζεκείσην είλαη επίζεο ην γεγνλόο όηη ηα ππάξρνληα αληηαξξπζκηθά έρνπλ πεξηνξηζκέλε απνηειεζκαηηθόηεηα ή αθόκα θαη ζνβαξέο παξελέξγεηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθ λένπ πξόθιεζεο αξξπζκηώλ [5]. Η ρεηξνπξγηθή εκθύηεπζε απηληδσηώλ απνηειεί ηνλ πην δηαδεδνκέλν ηξόπν αληηκεηώπηζεο απεηιεηηθώλ κνξθώλ αξξπζκηώλ. Η ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο παξνπζηάδεη απμεκέλν θόζηνο, ην νπνίν ππνινγίδεηαη αλά έηνο αλαβάζκηζεο ηεο πνηόηεηαο δσήο απηώλ ησλ αζζελώλ θαη κε βάζε ηα ηειεπηαία ζηνηρεία εθηηκάηαη από κέρξη επξώ [6, 7]. πλεπώο, ε αλεύξεζε λέσλ ζεξαπεπηηθώλ νπζηώλ κε ζηνρεπκέλε αληηαξξπζκηθή δξάζε, απμεκέλε απνηειεζκαηηθόηεηα θαη κεησκέλεο παξελέξγεηεο είλαη άκεζε αλάγθε. Σα θάξκαθα απηά ζα κπνξνύζαλ λα ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά ζηελ αύμεζε ηνπ πξνζδόθηκνπ επηβίσζεο θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ησλ αζζελώλ [5]. 3

4 Μνξηαθνί κεραληζκνί αξξπζκνγέλεζεο θαη νκνηόζηαζε ηνπ αζβεζηίνπ Έλαο από ηνπο θεληξηθνύο κνξηαθνύο κεραληζκνύο πξόθιεζεο κνηξαίσλ κνξθώλ θνηιηαθώλ αξξπζκηώλ είλαη ε δηαηαξαρή ηεο αλαθύθισζεο ηνπ αζβεζηίνπ ζην ζαξθνπιαζκαηηθό δίθηπν ησλ θαξδηνκπνθπηηάξσλ [8]. Σν ζαξθνπιαζκαηηθό δίθηπν είλαη ν θπξηόηεξνο θαζνξηζηήο ηεο νκνηόζηαζεο ηνπ αζβεζηίνπ ζηνλ θαξδηαθό κπ. Ο ππνδνρέαο ηεο ξηαλνδίλεο ζρεκαηίδεη έλα καθξνκνξηαθό ζύκπινθν κε ηηο πξσηεΐλεο ηξηαδίλε (triadin), ηδαλθηίλε (junctin) θαη θαιζηθνπεζηξίλε (calsequestrin) θαη επζύλεηαη γηα ηελ απειεπζέξσζε αζβεζηίνπ από ην ζαξθνπιαζκαηηθό δίθηπν θαηά ηελ έλαξμε ηεο κπηθήο ζπζηνιήο. ε παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο, ε αλεμέιεγθηε απειεπζέξσζε αζβεζηίνπ από ην ζαξθνπιαζκαηηθό δίθηπν κέζσ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξσηετληθνύ ζπκπιόθνπ ζεσξείηαη πηζαλόο παξάγνληαο πξόθιεζεο ησλ θαζπζηεξεκέλσλ εθπνιώζεσλ πνπ νδεγνύλ ζε αξξπζκίεο [9, 10]. Έλαο ζεκαληηθόο ξπζκηζηήο ηεο νκνηόζηαζεο ηνπ αζβεζηίνπ ζην θαξδηνκπνθύηηαξν είλαη ε θηλάζε ηεο θαικνδνπιίλεο ε νπνία είλαη ππεύζπλε γηα ηελ πξνζζήθε θσζθνξηθώλ νκάδσλ ζε πξσηεΐλεο πνπ ξπζκίδνπλ ηελ είζνδν θαη ηελ έμνδν ηνπ αζβεζηίνπ ζην θαξδηνκπνθύηηαξν (Δηθόλα 1). πγθεθξηκέλα, ε θηλάζε ηεο θαικνδνπιίλεο πξνζζέηεη θσζθνξηθέο νκάδεο ζηνλ ππνδνρέα ηεο ξηαλνδίλεο (RYR), ζηελ αληιία αζβεζηίνπ ηνπ ζαξθνπιαζκαηηθνύ δηθηύνπ (SERCA) θαη ζηνλ αλαζηνιέα ηεο, πνπ είλαη κηα κηθξή πξσηεΐλε ε νπνία νλνκάδεηαη θσζθνιακβάλε (PLN), θαζώο θαη ζηελ αληιία αζβεζηίνπ ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο ηνπ θαξδηνκπνθπηηάξνπ (LTCC) [11]. Δπίζεο, ε θηλάζε ηεο θαικνδνπιίλεο επζύλεηαη θαη γηα αξξπζκίεο πνπ παξαηεξνύληαη ζε πεηξακαηηθά δσηθά κνληέια θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο θαη επνκέλσο απνηειεί ζεκαληηθό κόξην γηα ηε ζηνρεπκέλε δξάζε λέσλ αληί-αξξπζκηθώλ θαξκάθσλ [12]. Η ζπγθεθξηκέλε θηλάζε εμαξηάηαη ηόζν από ην 4

5 αζβέζηην, όζν θαη από ηελ πξσηεΐλε θαικνδνπιίλε θαη είλαη γλσζηή σο CaMKII ( Ca +2 Calmodulin dependent Kinase II) (Δηθόλα 1). Εηθόλα 1: ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ θαξδηνκπνθπηηάξνπ θαη ησλ πξσηετλώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ νκνηόζηαζε ηνπ αζβεζηίνπ. Πξόηππα γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα δωηθά κνληέια αξξπζκηώλ- Τν κνληέιν γελεηηθήο απαινηθήο ηεο πξωηεΐλεο ηδαλθηίλεο (Junctin knock-out) Η κειέηε αληί-αξξπζκηθώλ θαξκάθσλ ζηεξίδεηαη ζηελ αλάπηπμε θαη ρξήζε θαηάιιεισλ δσηθώλ κνληέισλ πνπ παξνπζηάδνπλ αξξπζκίεο. Μέρξη ζήκεξα ιηγνζηά ηέηνηα κνληέια είλαη δηαζέζηκα, όπσο γηα παξάδεηγκα ηα κνληέια πνπ θέξνπλ κεηαιιάμεηο ζηνλ ππνδνρέα ηεο ξηαλνδίλεο ή ζηελ θαιζηθνπεζηξίλε θαη πξνζνκνηάδνπλ ηελ θαηερνιακηλεξγηθή πνιπκνξθηθή θνηιηαθή ηαρπθαξδία (CPVT) πνπ παξαηεξείηαη ζηνλ άλζξσπν [13]. Η εξεπλεηηθή νκάδα ηεο θαο Κξαληά ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Cincinnati δεκηνύξγεζε έλα θαηλνύξην γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλν κνληέιν πνληηθνύ πνπ εκθαλίδεη αξξπζκίεο. 5

6 ην κνληέιν απηό έρεη γίλεη νιηθή απαινηθή ηεο πξσηεΐλεο ηνπ ζαξθνπιαζκαηηθνύ δηθηύνπ ηδαλθηίλε (junctin knock-out - JKO). Σα ζπγθεθξηκέλα πνληίθηα παξνπζηάδνπλ απμεκέλε ζπγθέληξσζε αζβεζηίνπ ζην ζαξθνπιαζκαηηθό δίθηπν θαη απμεκέλε ζπζηαιηηθόηεηα ζε επίπεδν θαξδηνκπνθπηηάξσλ. Μεηά από έθζεζε ζε ζηξεο (β αδξελεξγηθή δηέγεξζε κε ρξήζε ηζνπξνηεξελόιεο) παξαηεξνύληαη απμεκέλεο θνηιηαθέο ζπζπάζεηο θαη θνηιηαθή ηαρπθαξδία. Δπηπιένλ, ην 25% ησλ δώσλ απηώλ πεζαίλνπλ αηθληδίσο ζε ειηθία 3 κελώλ ιόγσ θαξδηαθώλ αξξπζκηώλ [14]. πλεπώο, ην λέν απηό δσηθό κνληέιν είλαη πνιύηηκν γηα ηελ αμηνιόγεζε ρεκηθώλ νπζηώλ κε πηζαλή αληηαξξπζκηθή δξάζε σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπο. 6

7 Σθνπόο ηεο κειέηεο Βαζηθόο ζηόρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο είλαη ν ιεπηνκεξήο ραξαθηεξηζκόο δύν λέωλ θαξκαθεπηηθώλ νπζηώλ σο πξνο ηελ αληί-αξξπζκηθή ηνπο δξάζε, ζην πξόηππν δσηθό κνληέιν αξξπζκηώλ JKO. Οη νπζίεο πνπ εμεηάδνληαη είλαη: έλαο εηδηθόο αλαζηνιέαο ηεο θηλάζεο ηεο θαικνδνπιίλεο, θαη έλαο γεληθόηεξνο αλαζηνιέαο ηεο θαικνδνπιίλεο-θαιζηθνπεζηξίλεο. Η πξνηεηλόκελε εξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή επηπιένλ απνζθνπεί ζην λα αμηνινγήζεη ζπγθεθξηκέλνπο κνξηαθόπο κεραληζκόπο σο πξνο ηελ ρξεζηκόηεηά ηνπο ζαλ κειινληηθνύο ζεξαπεπηηθνύο ζηόρνπο γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ αληί-αξξπζκηθώλ θαξκάθσλ. 7

8 Πεηξακαηηθή Σηξαηεγηθή Γύν ρεκηθέο νπζίεο επηιέρζεθάλ γηα αμηνιόγεζε σο πξνο ηελ αληη-αξξπζκηθή ηνπο δξάζε, κε βάζε ηε βηβιηνγξαθία θαη ηελ πνιπεηή εξεπλεηηθή εκπεηξία/γλώζεηο ηεο νκάδαο καο: Ο αλαζηνιέαο ηεο θηλάζεο ηεο θαικνδνπιίλεο ΙΙ (CaMKII-Calmodulin Kinase II), KN93, θαη ν αλαζηνιέαο ηεο δέζκεπζεο αζβεζηίνπ από ηηο πξσηεΐλεο θαικνδνπιίλε θαη θαιζηθνπεζηξίλε, ηξηθζνξνπεξαδίλε (TFP-Trifluoperazine). Γηα ηε ζθαηξηθή αμηνιόγεζε ηεο δξάζεο ησλ δύν απηώλ νπζηώλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην δσηθό κνληέιν JKO θαη κία ζεηξά in vitro θαη in vivo πεηξακάησλ. Οη ζπγθεθξηκέλεο πξνζεγγίζεηο παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηε ζπλέρεηα. Απνκόλωζε θαξδηνκπνθπηηάξωλ Πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζεί ε αληί-αξξπζκηθή δξάζε ησλ πξνηεηλόκελσλ νπζηώλ ζε θπηηαξηθό επίπεδν (in vitro), απαηηείηαη αξρηθά ε απνκόλσζε θαξδηαθώλ κπνθπηηάξσλ από ην ελ ιόγσ δσηθό κνληέιν, θαζώο θαη από πνληίθηα θπζηθνύ ηύπνπ (wild type) πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ώο νκάδα ειέγρνπ (αξλεηηθνί κάξηπξεο σο πξνο ηε κεηάιιαμε θαη ηελ εκθάληζε αξξπζκηώλ). Γηα ηελ απνκόλσζε θαξδηαθώλ κπνθπηηάξσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ελήιηθα πνληίθηα 8-12 εβδνκάδσλ θαη ην εηδηθά ηξνπνπνηεκέλν ζύζηεκα ηνπ Langendorff (εηδηθή δηάηαμε γηα ηελ απνκόλσζε θαξδηαθώλ κπνθπηηάξσλ). Σα απνκνλσκέλα θύηηαξα αμηνινγήζεθαλ πνηνηηθά κε κηθξνζθνπία θαη πξνζδηνξίζηεθε ν αξηζκόο ησλ ξαβδόκνξθσλ θπηηάξσλ πνπ αληηπξνζσπεύνπλ ηα αλζεθηηθά ζην αζβέζηην θαξδηνκπνθύηηαξα, ηα νπνία δηαηεξνύλ ηε ιεηηνπξγηθόηεηά ηνπο. Σν πνζνζηό ησλ ξαβδόκνξθσλ θπηηάξσλ κηαο επηηπρνύο απνκόλσζεο θαξδηνκπνθπηηάξσλ θπκαίλεηαη κεηαμύ 40 θαη 70 %. 8

9 Μέηξεζε ζπζηαιηόηεηαο θαξδηαθώλ κπνθπηηάξωλ (Contractility) Σα απνκνλσκέλα θαξδηαθά κπνθύηηαξα ηνπνζεηνύληαη ζε εηδηθή αληηθεηκελνθόξν πιάθα κε ελζσκαησκέλα ειεθηξόδηα πξνθεηκέλνπ λα είλαη επθηθηή ε ειεθηξηθή δηέγεξζε ησλ θπηηάξσλ. Ο πξνζδηνξηζκόο ηεο ζπζηαιηόηεηαο ησλ θπηηάξσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ρξεζηκνπνηώληαο θαηάιιειε ζπζθεπή θαηαγξαθήο ησλ θηλήζεσλ ησλ άθξσλ ηνπο (Video Edge Detection). πγθεθξηκέλα κεηξήζεθαλ παξάκεηξνη όπσο ην πνζνζηό κεηαβνιήο ηνπ κήθνπο ησλ θαξδηνκπνθπηηάξσλ (Fractional Shortening, FS), θαη ν ξπζκόο κεηαβνιήο ηνπ κήθνπο ηόζν θαηά ηε ζύζπαζε (+dl/dt) όζν θαη θαηά ηε ραιάξσζε (-dl/dt) ησλ θαξδηνκπνθπηηάξσλ. Οη κεηξήζεηο επαλαιήθζεθαλ ζε απνκνλσκέλα θύηηαξα από θάζε θαξδηά θαη θαξδηέο από ~10 δηαθνξεηηθά δώα. Με θαηάιιειε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ ππνινγίζηεθε ν κέζνο όξνο, ε ηππηθή απόθιηζε θαη ην ηππηθό ζθάικα γηα θάζε παξάκεηξν [14]. Γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο κεηξήζεηο ρξεζηκνπνηείηαη ην ινγηζκηθό Felix32 ηεο εηαηξείαο PTI θαζώο θαη ην πξόγξακκα Excell ηεο εηαηξείαο Microsoft. Η κέζνδνο απηή καο επηηξέπεη λα εθηηκήζνπκε ηε ιεηηνπξγηθόηεηα ησλ απνκνλσκέλσλ θαξδηνκπνθπηηάξσλ θαζώο θαη ηελ πηζαλή θαξδηνηνμηθόηεηα ησλ κειεηνύκελσλ θαξκαθεπηηθώλ νπζηώλ. Μηα ηππηθή θαηαγξαθή ηεο ζπζηαιηόηεηαο ελόο απνκνλσκέλνπ θαξδηνκπνθπηηάξνπ δίλεηαη ζηελ Δηθόλα 2. Εηθόλα 2: Καηαγξαθή ηεο κεηαβνιήο ηνπ κήθνπο απνκνλσκέλνπ θαξδηνκπνθπηηάξνπ κε ην ζύζηεκα Video Edge Detection. Η θαηαγξαθή αληηζηνηρεί ζε ρξόλν 20 sec κε δηέγεξζε 0,5 Hz. 9

10 Μειέηε απηόκαηωλ κεηαζπζπάζεωλ (Αftercontractions) Η κειέηε ησλ απηόκαησλ κεηαζπζπάζεσλ απνηειεί ελδεηθηηθή παξάκεηξν ηεο αξξπζκηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζε επίπεδν απνκνλσκέλσλ θαξδηνκπνθπηηάξσλ. Με ηε κέζνδν απηή ππνινγίδεηαη ην πνζνζηό ησλ θαξδηνκπνθπηηάξσλ πνπ εκθαλίδνπλ απηόκαηεο κεηαζπζπάζεηο (aftercontractions) κεηά απν ζπλζήθεο ζηξεο όπσο είλαη ε ειεθηξηθή δηέγεξζε πςειήο ζπρλόηεηαο ζε ζπλδπαζκό κε ηελ β-αδξελεξγηθή δηέγεξζε κε ηζνπξνηεξελόιε. Υξεζηκνπνηώληαοη ην θαηαγξαθηθό ζύζηεκα Video Edge Detection εμεηάζηεθαλ απνκνλσκέλα θαξδηαθά κπνθύηηαξα από θάζε θαξδηά θαη θαξδηέο από ~10 δηαθνξεηηθά δώα. Σειηθά ππνινγίδεηαη ην πνζνζηό ησλ θπηηάξσλ πνπ εκθαλίδνπλ κεηαζπζπάζεηο. ηελ Δηθόλα 3 παξαηίζεηαη ε θαηαγξαθή ησλ απηόκαησλ κεηαζπζπάζεσλ (aftercontractions) απνκνλσκέλσλ θαξδηνκπνθπηηάξσλ. Εηθόλα 3: Απηόκαηεο κεηαζπζπάζεηο απνκνλσκέλσλ θαξδηνκπνθπηηάξσλ. Γηαθξίλεηαη έλα θύηηαξν ρσξίο κεηαζπζπάζεηο (επάλσ) θαη έλα θύηηαξν κε κεηαζπζπάζεηο (θάησ). Οη θαηαγξαθέο αληηζηνηρνύλ ζε ρξόλν 20 sec κε δηέγεξζε 5 Hz γηα 5 sec. 10

11 Μειέηε απηόκαηωλ ξεπκάηωλ αζβεζηίνπ (Ca 2+ aftertransients) Γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ ξεπκάησλ αζβεζηίνπ γίλεηαη επώαζε ησλ απνκνλσκέλσλ θαξδηαθώλ κπνθπηηάξσλ κε θαηάιιειε θζνξίδνπζα ρξσζηηθή ε νπνία ζπλδέεηαη εηδηθά κε ηα ηόληα αζβεζηίνπ. Υξεζηκνπνηώληαο έλα πξσηνπνξηαθό ζύζηεκα ηερλνινγίαο θσηνλίσλ (PTI, Photon Imaging Technology) ην κνλαδηθό ηνπ είδνπο ηνπ ζηελ Διιάδα - θαηαγξάθεηαη ην θζνξίδνλ ζήκα θαη ππνινγίδεηαη ε ζπγθέληξσζε ηνπ ελδνθπηηαξηθνύ αζβεζηίνπ. Η παξνπζία απηόκαησλ ξεπκάησλ αζβεζηίνπ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ παξνπζία απηόκαησλ κεηαζπζπάζεσλ απνηειεί ηζρπξόηεξε έλδεημε γηα ηνλ αξξπζκηθό θαηλόηππν ησλ απνκνλσκέλσλ θαξδηαθώλ κπνθπηηάξσλ. ηελ Δηθόλα 4 δίλνληαη ελδεηθηηθά θαηαγξαθέο θαξδηνκπνθπηηάξσλ πνπ παξνπζηάδνπλ ή όρη απηόκαηα ξεύκαηα αζβεζηίνπ (Calcium aftertransients). Εηθόλα 4: Απηόκαηα ξεύκαηα αζβεζηίνπ (aftertransients) απνκνλσκέλσλ θαξδηαθώλ κπνθπηηάξσλ. Γηαθξίλεηαη έλα θύηηαξν ρσξίο (πάλσ) θαη έλα θύηηαξν κε (θάησ) απηόκαηα ξεύκαηα αζβεζηίνπ. Οη θαηαγξαθέο αληηζηνηρνύλ ζε ρξόλν 20 sec κε δηέγεξζε 5 Hz γηα 5 sec. 11

12 Ηιεθηξνθαξδηνγξάθεκα Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ αξξπζκηώλ ζε επίπεδν νξγαληζκνύ (in vivo) γίλεηαη θαηαγξαθή ηεο ειεθηξηθήο δξαζηεξηόηεηαο ηεο θαξδηάο, κέζσ ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηνο (ECG) ζε αλαηζζεηνπνηεκέλα δώα. ηα πιαίζηα ηεο παξνύζαο κειέηεο ρξεζηκνπνηήζεθε έλα ζύζηεκα ηξηώλ ειεθηξνδίσλ (ζεηηθό-αξλεηηθό θαη γείσζε) θαζώο θαη ην θαηαγξαθηθό Sinus Rhythm Analyzer (SRI) ηεο εηαηξείαο Digi-med. Δπίζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ην πξσηόθνιιν πξόθιεζεο αξξπζκηώλ κε ρνξήγεζε θαθεΐλεο/επηλεθξίλεο ελδνπεξηηνλατθά [15]. ηελ Δηθόλα 5 δίλεηαη έλα ραξαθηεξηζηηθό ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα πνληηθνύ όηαλ ην δών βξίζθεηαη ζε αλαηζζεζία. Γηαθξίλνληαη νη ραξαθηεξηζηηθέο θνξπθέο ηνπ ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηνο P, Q, R, S, T. Εηθόλα 5: Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηνο (πάλσ) θαη ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα πνληηθνύ ζε αλαηζζεζία (θάησ). 12

13 Απνηειέζκαηα Επίδξαζε ηωλ νπζηώλ ΚΝ93 θαη ΤFP ζηελ εκθάληζε απηόκαηωλ κεηαζπζπάζεωλ (aftercontractions) ζε θαξδηαθά κπνθύηηαξα Η πηζαλή αληί-αξξπζκηθή δξάζε ησλ επηιεγκέλσλ νπζηώλ (ΚΝ93 θαη TFP) ειέγρζεθε αξρηθά ζε επίπεδν θαξδηαθώλ κπνθπηηάξσλ κέζσ αμηνιόγεζεο ησλ απηόκαησλ κεηαζπζπάζεσλ. πγθεξηκέλα, θαξδηαθά κπνθύηηαξα απνκνλώζεθαλ από JKO θαη θπζηθνύ ηύπνπ θαξδηέο. Σα θπζηθνύ ηύπνπ θαξδηαθά κπνθύηηαξα εκθάληζαλ απηόκαηεο κεηαζπζπάζεηο ζε πνιύ κηθξόηεξν πνζνζηό (25.89%) ζε ζρέζε κε ηα JKO θαξδηαθά κπνθύηηαξα (59.78%), (p<0.05). Δπηπξόζζεηα, ε έθζεζε ζηε ρεκηθή νπζία ΚΝ93 κείσζε ην πνζνζηό ησλ κεηαζπζπάζεσλ ζηα JKO θαξδηαθά κπνθύηηαξα (34.53%) θαηά ηξόπν ζηαηηζηηθά ζεκαληηθό (p<0.05) (Δηθόλα 6). Σν γεγνλόο απηό απνηειεί κία πξώηε έλδεημε γηα ηελ πηζαλή αληί-αξξπζκηθή δξάζε ηεο νπζίαο ΚΝ93, ζε επίπεδν απνκνλσκέλσλ θαξδηνκπνθπηηάξσλ. Εηθόλα 6: Δπίδξαζε ησλ νπζηώλ ΚΝ93 θαη TFP ζηελ εκθάληζε απηόκαησλ κεηαζπζπάζεσλ ζηα JKO θαξδηαθά κπνθύηηαξα. Με ηνλ ίδην ηξόπν ειέγρζεθε θαη ε πηζαλή αληί-αξξπζκηθή δξάζε ηεο TFP. ε αληίζεζε όκσο κε ηελ KN93, ε έθζεζε ζε TFP δελ επεξέαζε ην πνζνζηό ησλ θπηηάξσλ πνπ εκθάληζαλ κεηαζπζπάζεηο (Δηθόλα 6). 13

14 Οη ζπγθεληξώζεηο ησλ δύν νπζηώλ επηιέρζεθαλ κε βάζε ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία. ε κία λέα ζεηξά πεηξακάησλ αμηνινγήζεθε έλα εύξνο δηαθνξεηηθώλ ζπγθεληξώζεσλ ηεο TFP πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ ε δξάζε ηεο είλαη δόζνεμαξηώκελε. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη απμεκέλεο δόζεηο TFP νδεγνύλ ζε θπηηαξνηνμηθόηεηα ησλ θαξδηαθώλ κπνθπηηάξσλ, θάηη πνπ ζπλάδεη κε ηελ δηεζλή επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία [16]. πκπεξαζκαηηθά, ε TFP δελ παξνπζίαζε αληίαξξπζκηθή δξάζε ζε θπηηαξηθό επίπεδν. Επίδξαζε ηεο νπζίαο ΚΝ93 ζηελ εκθάληζε απηόκαηωλ ξεπκάηωλ αζβεζηίνπ (aftertransients) ζε θαξδηνκπνθύηηαξα Λόγσ ησλ ζεηηθώλ επξεκάησλ γηα ηελ νπζία ΚΝ93, πξαγκαηνπνηήζεθαλ πεξαηηέξσ αλαιύζεηο γηα ηνλ ιεπηνκεξή ραξαθηεξηζκό ηεο in vitro δξάζεο ηεο. Μία δεύηεξε ζεκαληηθή πξνζέγγηζε γηα ηε κειέηε ηεο αληί-αξξπζκηθήο δξάζεο ηεο ΚΝ93 ζε θπηηαξηθό επίπεδν είλαη ε αμηνιόγεζε ηεο ηθαλόηεηάο ηεο λα κεηώλεη ηελ εκθάληζε απηόκαησλ ξεπκάησλ αζβεζηίνπ (Ca 2+ aftertransients). Γηα ην ζθνπό απηό απνκνλώζεθαλ JKO θαζώο θαη θπζηθνύ ηύπνπ θαξδηαθά κπνθύηηαξα ηα νπνία παξαηεξνύληαη κεηά απν ζπλζήθεο ζηξεο. Σα θπζηθνύ ηύπνπ θαξδηαθά κπνθύηηαξα εκθάληζαλ απηόκαηα ξεύκαηα αζβεζηίνπ ζε πνιύ ρακειόηεξν πνζνζηό (19%) ζε ζρέζε κε ηα αξξπζκνγελή JKO θαξδηνκπνθύηηαξα (51.8%). Η πξνζζήθε ηεο νπζίαο ΚΝ93 ζηα JKO θαξδηαθά κπνθύηηαξα είρε ζαλ απνηέιεζκα ηε δξαζηηθή κείσζε ηνπ πνζνζηνύ ησλ θπηηάξσλ πνπ εκθαλίδνπλ απηόκαηα ξεύκαηα αζβεζηίνπ (32.8%). Σν γεγνλόο απηό επηβεβαηώλεη ηα αξρηθά επξήκαηα ηεο παξνύζαο κειέηεο, ππνζηεξίδνληαο ηελ πηζαλή αληί-αξξπζκηθή δξάζε ηεο νπζίαο ΚΝ93 ζε θπηηαξηθό επίπεδν. 14

15 Επίδξαζε ηωλ νπζηώλ ΚΝ93 θαη ΤFP ζηε ζπζηαιηόηεηα θαξδηνκπνθπηηάξωλ Οη δύν ρεκηθέο νπζίεο (ΚΝ93 θαη TFP) αμηνινγήζεθαλ θαη σο πξνο ηελ επίδξαζε ηνπο ζηε ζπζηαιηόηεηα ησλ απνκνλσκέλσλ θαξδηαθώλ κπνθπηηάξσλ (Δηθόλα 7). Εηθόλα 7: Δπίδξαζε ΚΝ93 θαη TFP ζηε ζπζηαιηόηεηα απνκνλσκέλσλ θαξδηνκπνθπηηάξσλ. Οη παξαηεξνύκελεο δηαθνξέο δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. 15

16 πγθεθξηκέλα, έγηλε πξνζδηνξηζκόο ηεο ζπζηαιηόηεηαο ησλ JKO θαξδηαθώλ κπνθπηηάξσλ απνπζία θάπνηαο νπζίαο θαζώο θαη κεηά απν πξνζζήθε ΚΝ93 ή TFP. Ο πξνζδηνξηζκόο ηεο ζπζηαιηόηεηαο έγηλε ζηελ ίδηα ζπγθέληξσζε ηζνπξνηεξελόιεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη γηα ηε κειέηε ησλ κεηαζπζπάζεσλ θαη ησλ ξεπκάησλ αζβεζηίνπ, αιιά κε ρακειή δηέγεξζε (0,5 Hz). Οη παξάκεηξνη ζπζηαιηόηεηαο πνπ ππνινγίζηεθαλ είλαη ην πνζνζηό κείσζεο ηνπ κήθνπο ησλ θαξδηνκπνθπηηάξσλ (Fractional Shortening, FS), θαη ν ξπζκόο κεηαβνιήο ηνπ κήθνπο ηνπο θαηά ηε ζύζπαζε θαη ηε ραιάξσζε (+/- dl/dt). Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ όηη νη δύν νπζίεο, ππό ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο θαη κε βάζε ηηο παξακέηξνπο πνπ κειεηήζεθαλ, δελ επεξεάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηε ζπζηαιηόηεηα ησλ θαξδηαθώλ κπνθπηηάξσλ (Δηθόλα 7). Μειέηε αξξπζκηώλ κε ρνξήγεζε θαθεΐλεο-επηλεθξίλεο ζην δωηθό κνληέιν JKO Πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζεί ε αληί-αξξπζκηθή δξάζε ησλ νπζηώλ ΚΝ93 θαη TFP ζε επίπεδν δώνπ (in vivo) ρξεζηκνπνηήζεθε επηιεγκέλν πξσηόθνιιν επαγσγήο αξξπζκηώλ κε ρνξήγεζε θαθεΐλεο - επηλεθξίλεο. Σν ζπγθεθξηκέλν πξσηόθνιιν έρεη ρξεζηκνπνηεζεί επηηπρώο ζε άιια πεηξακαηηθά κνληέια αξξπζκηώλ [17] όπνπ αλαθέξεηαη ε εθδήισζε ραξαθηεξηζηηθήο θνηιηαθήο ηαρπθαξδίαο δύν θαηεπζύλζεσλ (bi-directional ventricular tachycardia). Η εθαξκνγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξσηνθόιινπ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε αξξπζκηώλ ζην κνληέιν JKO αιιά όρη ζηα θπζηθνύ ηύπνπ πνληίθηα (Δηθόλα 8), θαζηζηώληαο ην πνιύηηκν κνληέιν γηα ηε κειέηε ηεο πηζαλήο αληί-αξξπζκηθήο δξάζεο ησλ επηιεγκέλσλ νπζηώλ (ΚΝ93 θαη TFP) ζε επίπεδν νξγαληζκνύ (in vivo). 16

17 Εηθόλα 8: Αξξπζκία ζην κνληέιν JKO κεηά απν ρνξήγεζε Καθεΐλεο/Δπηλεθξίλεο. Γηαθξίλεηαη ε ραξαθηεξηζηηθή θνηιηαθή ηαρπθαξδία δύν θαηεπζύλζεσλ (bidirectional ventricular tachycardia-θάησ δεμηά). Μειέηε ηεο πηζαλήο αληί-αξξπζκηθήο δξάζεο ηωλ νπζηώλ ΚΝ93 θαη TFP in vivo Οη δύν νπζίεο (ΚΝ93 θαη TFP) κειεηήζεθαλ σο πξνο ηελ ηθαλόηεηά ηνπο λα θαηαζηέιινπλ ηελ εκθάληζε αξξπζκηώλ in vivo ζην πξόηππν δσηθό κνληέιν JKO κεηά από ρνξήγεζε θαθεΐλεο-επηλεθξίλεο. Αξρηθά, αμηνινγήζεθε εύξνο δόζεσλ ησλ δύν νπζηώλ, κε βάζε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, θαη πξνζδηνξίζηεθε ε επίδξαζή ηνπο ζηελ θαξδηαθή ειεθηξνθπζηνινγία κε ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα. Η ρνξήγεζε ησλ νπζηώλ ζηα πεηξακαηόδσα έγηλε ελδνπεξηηνλατθά θαη ζηε ζπλέρεηα ηα δώα ππνβιήζεθαλ γηα 30 ιεπηά ζε ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα κεηά από αλαηζζεζία (Δηθόλα 9). 17

18 Εηθόλα 9: Τςειέο δόζεηο ησλ νπζηώλ ΚΝ93 θαη TFP θαη ε επίδξαζή ηνπο ζηελ θαξδηαθή ειεθηξνθπζηνινγία ηνπ κνληέινπ JKO. Παξαηεξήζεθε όηη γηα ηελ νπζία ΚΝ93 ε δόζε ησλ 20 κmol/kg πξνθάιεζε ζνβαξή βξαδπθαξδία θαη νδήγεζε ζην ζάλαην ηνπ πεηξακαηνδώνπ. ε ρακειόηεξεο δόζεηο δελ είρε ζνβαξέο αιινηώζεηο ζηε κνξθή ηνπ ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηνο. Αληίζηνηρα, γηα ηελ νπζία TFP παξαηεξήζεθαλ ζνβαξέο αιινηώζεηο ηνπ 18

19 ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηνο θαη βξαδπθαξδία ζηε κέγηζηε δόζε ησλ 50 mg/kg ε νπνία νδήγεζε ζην ζάλαην ηνπ πεηξακαηνδώνπ. Αληίζεηα, ζε ρακειόηεξεο δόζεηο παξαηεξήζεθαλ θπζηνινγηθέο θαηαγξαθέο θαη απνπζίαδαλ ζεκαληηθέο παξελέξγεηεο. Σα απνηειέζκαηα από απηή ηε ζεηξά πεηξακάησλ ήηαλ ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθά γηα ηελ νπζία ΚΝ93, ε νπνία κεηά από ελδνπεξηηνλαΐθή ρνξήγεζε ζε αξξπζκηθά πνληίθηα JKO κείσζε ζεκαληηθά ηηο αξξπζκίεο πνπ πξνθιήζεθαλ από ηε ρνξήγεζε θαθεΐλεο-επηλεθξίλεο. Σα απνηειέζκαηα απηά εληζρύνπλ ηνλ πηζαλό αληί-αξξπζκηθό ξόιν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αλαζηνιέα ηεο θηλάζεο ηεο θαικνδνπιίλεο. Δπηπιένλ, αλαδεηθλύνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή ζηόρεπζεο ηεο θηλάζεο ηεο θαικνδνπιίλεο σο ηδηαίηεξα ειπηδνθόξν κέζνδν γηα ηελ εύξεζε λέσλ αληίαξξπζκηθώλ θαξκάθσλ ζην κέιινλ. ε αληίζεζε κε ηελ νπζία ΚΝ93, ε TFP δελ θαηάθεξε λα κεηώζεη ηηο αξξπζκίεο πνπ παξνπζηάδνληαη κεηά από ρνξήγεζε θαθεΐλεο-επηλεθξίλεο ζην κνληέιν JKO. Σν γεγνλόο απηό επηβεβαηώλεη ηα πξνεγνύκελα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο ζε επίπεδν θαξδηνκπνθπηηάξσλ γηα ηελ νπζία TFP. 19

20 Σπδήηεζε Αμηνιόγεζε ηνπ αλαζηνιέα ηεο θηλάζεο ηεο θαικνδνπιίλεο (ΚΝ93) ωο πξνο ηελ αληί-αξξπζκηθή ηνπ δξάζε Οη in vitro θαη in vivo αλαιύζεηο πνπ δηεμήρζεζαλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο αληηαξξπζκηθήο δξάζεο ηεο νπζίαο ΚΝ93 νδήγεζαλ ζε ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθά απνηειέζκαηα. πγθεθξηκέλα, ε ρνξήγεζε ηεο νπζίαο ΚΝ93 κείσζε ην πνζνζηό ησλ JKO θαξδηαθώλ κπνθπηηάξσλ πνπ παξνπζηάδνπλ ηόζν απηόκαηεο κεηαζπζπάζεηο όζν θαη απηόκαηα ξεύκαηα αζβεζηίνπ θάησ από ζπλζήθεο ζηξεο. Δπηπιένλ, είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ εληππσζηαθή βειηίσζε ηεο εηθόλαο ηνπ ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηνο ησλ JKO πνληηθηώλ κεηά από ρνξήγεζε θαθεΐλεο-επηλεθξίλεο. Δίλαη πηζαλό όηη ε ζπγθεθξηκέλε νπζία, ζηνρεύνληαο ζηελ απελεξγνπνίεζε ηεο θηλάζεο ηεο θαικνδνπιίλεο, κπνξεί λα παξεκπνδίδεη ηε θσζθνξπιίσζε πξσηετλώλ όπσο ν ππνδνρέαο ηεο ξηαλνδίλεο, ζπκβάιινληαο ζηνλ πεξηνξηζκό ηεο αλεμέιεθηεο απειεπζέξσζεο αζβεζηίνπ από ην ζαξθνπιαζκαηηθό δίθηπν ησλ θαξδηνκπνθπηηάξσλ. Σν γεγνλόο απηό κπνξεί λα δηθαηνινγεί ηελ πηζαλή αληίαξξπζκηθή ηεο δξάζε ηόζν ζε επίπεδν θαξδηαθώλ κπνθπηηάξσλ (in vitro), όζν θαη ζε επίπεδν νξγαληζκνύ (in vivo). Με βάζε πξόζθαηεο δεκνζηεύζεηο, ε ρνξήγεζε ηεο ΚΝ93 ζε δηαθνξεηηθό δσηθό κνληέιν αξξπζκηώλ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηε ζεκαληηθή κείσζε ησλ παξαηεξνύκελσλ αξξπζκηώλ [11, 15]. Σν γεγνλόο απηό ζπλεγνξεί ππέξ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθήο ζηόρεπζεο ηεο θηλάζεο ηεο θαικνδνπιίλεο γηα ηε θαξκαθνινγηθή αληηκεηώπηζε ησλ αξξπζκηώλ. πκπεξαζκαηηθά, ηα επξήκαηα ηεο κειέηεο ζπκβάινπλ ζηελ δηεζλή έξεπλα γηα ηελ εύξεζε λέσλ αληί-αξξπζκηθώλ θαξκάθσλ αλαδεηθλύνληαο ηελ νπζία KN93 σο πηζαλό, κειινληηθό αληη-αξξπζκηθό 20

21 θάξκαθν, αιιά θαη ηελ θηλάζε ηεο θαικνδνπιίλεο ησλ θαξδηαθώλ κπνθπηηάξσλ, σο ππνζρόκελν ζεξαπεπηηθό ζηόρν λέσλ αληη-αξξπζκηθώλ θαξκάθσλ. Αμηνιόγεζε ηνπ αλαζηνιέα ηεο θαικνδνπιίλεο (ΤFP) ωο πξνο ηελ αληίαξξπζκηθή ηνπ δξάζε Αληηζέησο κε ηελ KN93, ε νπζία TFP δελ έδσζε ζεηηθά απνηειέζκαηα σο πξνο ηνλ πεξηνξηζκό ησλ αξξπζκηώλ ζην κνληέιν JKO. Αλαιπηηθόηεξα, ε ηξηθζνξνπεξαδίλε δελ ειάηησζε ην πνζνζηό ησλ θαξδηαθώλ κπνθπηάξσλ κε απηόκαηεο κεηαζπζπάζεηο θαη δελ βειηίσζε ηελ εηθόλα ηνπ ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηνο ησλ JKO πνληηθηώλ. Δπηπξόζζεηα, ζε κεγαιύηεξεο ζπγθεληξώζεηο παξνπζίαζε θαξδηνηνμηθά απνηειέζκαηα. Σν γεγνλόο απηό κπνξεί λα νθείιεηαη ζηελ ηδηόηεηά ηεο λα επεξεάδεη ηελ απειεπζέξσζε αζβεζηίνπ από ηνλ ππνδνρέα ηεο ξηαλνδίλεο ζε κεγαιύηεξεο ζπγθεληξώζεηο κε ηξόπν παξόκνην κε απηό ηεο θαθεΐλεο [16]. Η ζπγθεθξηκέλε ηδηόηεηα ηεο TFP ζα κπνξνύζε λα ελνρνπνηεζεί θαη γηα πηζαλέο πξν-αξξπζκηθέο ηδηόηεηεο όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε κεγαιύηεξεο δόζεηο, έλα ζπρλό πξόβιεκα ζηελ έξεπλα γηα ηελ εύξεζε λέσλ αληί-αξξπζκηθώλ θαξκάθσλ. Δλ θαηαθιείδη, ε κειέηε νινθιεξώζεθε επηηπρώο κε ζεκαληηθά λέα επξήκαηα γηα ηε δξάζε ησλ νπζηώλ KN93 θαη TFP ηόζν in vitro ζε θαξδηαθά κπνθύηηαξα, όζν θαη in vivo ζε JKO πνληίθηα. Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο ζπκβάιινπλ άκεζα ζηνλ αγώλα γηα ηελ θαηαπόιεκεζε ησλ αξξπζκηώλ, αθελόο αλαδεηθλύνληαο ηελ νπζία ΚΝ93 σο ππνζρόκελν κειινληηθό αληη-αξξπζκηθό θάξκαθν, θαη αθεηέξνπ ζέηνληαο ηηο βάζεηο γηα κηα ζεηξά λέσλ κειεηώλ πνπ ζα επηηξέςνπλ ηνλ πιήξε ραξαθηεξηζκό ηεο δξάζεο ηεο KN93. 21

22 Βηβιηνγξαθία 1. de Vreede-Swagemakers JJ, Gorgels AP, Dubois-Arbouw WI, van Ree JW, Daemen MJ, Houben LG, and Wellens HJ. Out-of-hospital cardiac arrest in the 1990's: a population-based study in the Maastricht area on incidence, characteristics and survival. J Am Coll Cardiol (6): p Stewart S, MacIntyre K, Capewell S, and McMurray JJ. Heart failure and the aging population: an increasing burden in the 21st century? Heart (1): p Vaughan Williams EM. Classification of antidysrhythmic drugs. Pharmacol Ther B (1): p Haugh KH. Antidysrhythmic agents at the turn of the twenty-first century: a current review. Crit Care Nurs Clin North Am (1): p Gramley F, Himmrich E, Mollnau H, Theis C, Hammwohner M, and Goette A. Recent advances in the pharmacological treatment of cardiac arrythmias. Drugs Today (Barc) (11): p Sanders GD, Hlatky MA, and Owens DK. Cost-effectiveness of implantable cardioverter-defibrillators. N Engl J Med (14): p Gandjour A. Cost-effectiveness of cardioverter-defibrillators in heart failure patients. Europace (12): p Knollmann BC and Roden DM. A genetic framework for improving arrhythmia therapy. Nature (7181): p Nam GB, Burashnikov A, and Antzelevitch C. Cellular mechanisms underlying the development of catecholaminergic ventricular tachycardia. Circulation (21): p Viatchenko-Karpinski S, Terentyev D, Gyorke I, Terentyeva R, Volpe P, Priori SG, Napolitano C, Nori A, Williams SC, and Gyorke S. Abnormal calcium signaling and sudden cardiac death associated with mutation of calsequestrin. Circ Res (4): p Napolitano C, Liu N, and Priori SG. Role of calmodulin kinase in catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia. Heart Rhythm. 8(10): p

23 12. Curran J, Brown KH, Santiago DJ, Pogwizd S, Bers DM, and Shannon TR. Spontaneous Ca waves in ventricular myocytes from failing hearts depend on Ca(2+)-calmodulin-dependent protein kinase II. J Mol Cell Cardiol. 49(1): p Knollmann BC. Power and pitfalls of using transgenic mice to optimize therapy for CPVT: a need for prospective placebo-controlled clinical trials in genetic arrhythmia disorders. Heart Rhythm. 7(11): p Yuan Q, Fan GC, Dong M, Altschafl B, Diwan A, Ren X, Hahn HH, Zhao W, Waggoner JR, Jones LR, Jones WK, Bers DM, Dorn GW, 2nd, Wang HS, Valdivia HH, Chu G, and Kranias EG. Sarcoplasmic reticulum calcium overloading in junctin deficiency enhances cardiac contractility but increases ventricular automaticity. Circulation (3): p Liu N, Ruan Y, Denegri M, Bachetti T, Li Y, Colombi B, Napolitano C, Coetzee WA, and Priori SG. Calmodulin kinase II inhibition prevents arrhythmias in RyR2(R4496C+/-) mice with catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia. J Mol Cell Cardiol. 50(1): p Qin J, Zima AV, Porta M, Blatter LA, and Fill M. Trifluoperazine: a rynodine receptor agonist. Pflugers Arch (4): p Zhou Q, Xiao J, Jiang D, Wang R, Vembaiyan K, Wang A, Smith CD, Xie C, Chen W, Zhang J, Tian X, Jones PP, Zhong X, Guo A, Chen H, Zhang L, Zhu W, Yang D, Li X, Chen J, Gillis AM, Duff HJ, Cheng H, Feldman AM, Song LS, Fill M, Back TG, and Chen SR. Carvedilol and its new analogs suppress arrhythmogenic store overload-induced Ca2+ release. Nat Med. 17(8): p