ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 3151 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας λειτουργίας Τροποποίηση εγκρίσεων φυτοπροστατευτικών προ ϊόντων (ζιζανιοκτόνων), που περιέχουν τη δραστι κή ουσία glyphosate, ως προς τις παρατηρήσεις του φάσματος δράσης Εγγραφή ποικιλιών στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ 6.178/1971/186 (1) Χορήγηση άδειας λειτουργίας. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχα νικών βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68 Α ) όπως ισχύει, β) του άρθρου 7 του ν. 96/1973 «Περί της εμπορίας εν γένει των φαρμακευτικών, διαιτητικών και καλλυντικών προϊόντων» (ΦΕΚ 172 Α ), γ) του άρθρου 3 παρ. 2 του ν. 1316/1983 «Ίδρυση, ορ γάνωση και αρμοδιότητες του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων» (ΦΕΚ 3Α ) όπως ισχύει, δ) του άρθρου 7 του ν. 1943/1991 «Μεταβίβαση εξου σίας υπογραφής» (ΦΕΚ 50 Α ), ε) του άρθρου 9 του ν. 3172/2003 «Οργάνωση και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 197 Α ), στ) του ν. 3370/2005 «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 176 Α ), ζ) του πδ 229/86 «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» (ΦΕΚ 96 Α ) όπως ισχύει, η) του πδ 185/09 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικο νομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και την μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνι στικότητας και Ναυτιλίας» (ΦΕΚ 213 Α ), θ) του πδ 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ πουργών» (ΦΕΚ 214 Α ). 2. Την υπ αριθμ. Φ.2/οικ.26431/255/ (ΦΕΚ 2474 Β ) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Μεταβίβαση στο Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, στους Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων, στους Προϊστάμενους Διευθύνσε ων και στους Προϊστάμενους Τμημάτων της Γ.Γ.Β. του Υπουργείου Ανάπτυξης του δικαιώματος να υπογράφουν με εντολή Υφυπουργού» όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. Φ.2/οικ.9379/76/ (ΦΕΚ 778 Β ) όμοια. 3. Τις διατάξεις του π.δ. 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 76 Α ). 4. Την 33361/ ΚΥΑ «Μεταβίβαση εξουσίας υπο γραφής σύμφωνα με το αρ. 7 παρ. 1 του Ν 1943/91» (ΦΕΚ 703 Β ). 5. Την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουρ γού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και ανωτέρους υπαλλήλους του Υπουργεί ου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 199 Β ). 6. Την υπ αριθμ. Φ 6.178/21815/1040/ απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε άδεια μετεγκατάστασης και κτιριακού εκσυγχρονισμού δύο ετών στο εργοστάσιο πα ραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων του Γ. Χρονόπουλου στην Θέση Πέλκιζα, στο Πολυδένδρι Αττικής. 7. Την από αίτηση του Γ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας του προαναφερόμενου εργοστάσιου. 8. Την από εισήγηση της υπηρεσίας μας και την 3363/ γνωμάτευση του ΕΟΦ, αποφασίζουμε: 1. Χορηγούμε άδεια λειτουργίας διάρκειας οκτώ (8) ετών στο εργοστάσιο του Γ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ όπως αυτό εικονίζεται στα σχεδιαγράμματα που θεωρήσαμε με την απόφασή μας και έχει τα πιο κάτω στοιχεία: Φορέας: Γεώργιος Χρονόπουλος Θέση εγκατάστασης: 31 χλμ ΕΟ Αθηνών Λαμίας (Θέση Πέλκιζα), Πολυδένδρι Αττικής Είδος δραστηριότητας: παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων Παραγωγικός εξοπλισμός κιν. ισχύος 26,97 kw, θερμ. ισχύος 23,65 kw και αξίας

2 3152 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Μη παραγωγικός εξοπλισμός κιν. ισχύος 150,00 kw και αξίας Η άδεια αυτή χορηγείται με την επιφύλαξη της τήρησης των κειμένων διατάξεων και με τους εξής όρους: α) να υπάρχει και να διατηρείται σε καλή κατάσταση ο αναγκαίος εξοπλισμός και να λαμβάνονται μέτρα ώστε να μη δημιουργείται κίνδυνος σε βάρος της υγείας των εργαζομένων (π.χ. τοποθέτηση προστατευτικών περι φραγμάτων στα μέρη των μηχανημάτων που κινούνται επικίνδυνα, εξασφάλιση επαρκούς φωτισμού και αερι σμού στο χώρο εργασίας, χορήγηση και χρήση ΜΑΠ, πρόχειρο φαρμακείο, χώρος υγιεινής κ.λπ.), β) να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε από τη λειτουργία της μονάδας να μην προκαλούνται δυσμενείς επιδράσεις σε βάρος της υγείας, ησυχίας και της ασφάλειας των περιοίκων και των εργαζομένων και να τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι που εγκρίθηκαν με την 3363/Φ ΠΕΡ.9/08/ απόφαση, γ) ο κάτοχος της μονάδας υποχρεώνεται να ανα νεώνει έγκαιρα το 2769/Φ 701.4/ πιστοποιητικό πυροπροστασίας, δ) ο κάτοχος της μονάδας υποχρεώνεται να παίρνει όλα τα μέτρα που προβλέπονται από το β.δ. 227/1963 (ΦΕΚ 65Α) «περί ατμολεβητών, εγκαταστάσεως και λει τουργίας αυτών» και ο ατμολέβητας πρέπει να είναι εφο διασμένος με πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμασίας, ε) η διάθεση των υγρών αποβλήτων να γίνεται σύμ φωνα με την η 2107/ άδεια διάθεσης υγρών απο βλήτων και το από ιδιωτικό συμφωνητικό με την POLYECO τα οποία πρέπει να ανανεώνονται έγκαιρα. 3. Η παρούσα άδεια επανεξετάζεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 10 του ν. 3325/05 και τροποποι είται στις περιπτώσεις όπως περιγράφεται στο άρθρο 11 του ως άνω νόμου. Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει τον φορέα της από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη άδεια για την οποία προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση από άλλες διατάξεις. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2010 Με εντολή Υπουργών Η ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΣΤΗΡ. Η ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΟΥ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ και ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ και ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΔ. ΚΑΡΤΣΑΚΛΗ ΑΝ. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ F Αριθμ (2) Τροποποίηση εγκρίσεων φυτοπροστατευτικών προϊό ντων (ζιζανιοκτόνων), που περιέχουν τη δραστική ου σία glyphosate, ως προς τις παρατηρήσεις του φά σματος δράσης. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115/ (ΦΕΚ 104/Α/ ), «για την έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχο φυτο προστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπλη ρωθεί» και ειδικότερα το άρθρο 4 (παρ.6). 2. Τη γνωμοδότηση του Α.ΣΥ.ΓΕ.Φ. για το 2 θέμα της 13ης/ Συνεδρίασής του. 3. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 187/ (ΦΕΚ 214/Α / ) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών». 5. Τη με αριθμό / (ΦΕΚ 2401/Β / ) απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Αγρο τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «ανάθεση αρμοδιο τήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μιχαήλ Καρχιμάκη», αποφασίζουμε: I. 1. Τροποποιούμε τις εγκρίσεις των φυτοπροστα τευτικών προϊόντων (ζιζανιοκτόνων) που περιέχουν τη δραστική ουσία glyphosate, ως προς τις παρατηρήσεις του φάσματος δράσης. Συγκεκριμένα στις παρατηρήσεις να προστεθεί «Η εφαρμογή να γίνεται όταν δεν υπάρχει νερό στα στραγ γιστικά κανάλια». II. Οι κάτοχοι των εγκρίσεων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ζιζανιοκτόνων) που περιέχουν τη δραστική ουσία glyphosate, οφείλουν να τροποποιήσουν την ετικέ τα τους και να προσκομίσουν τις διορθωμένες ετικέτες στην Υπηρεσία μας μέχρι 30 Απριλίου Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2010 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ F Αριθμ (3) Εγγραφή ποικιλιών στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Των παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του ν. 1564/1985 «Οργάνωση παραγωγής και εμπορίας του πολλαπλα σιαστικού υλικού φυτικών ειδών» (ΦΕΚ 164 Α ), όπως η παράγραφος 2 τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν. 2732/1999 «Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας» (ΦΕΚ 154 Α ). β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α ). 2. Την αριθ / απόφαση του Πρωθυ πουργού και της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μιχαήλ Καρχιμάκη» (ΦΕΚ 2401 Β ). 3. Την αριθ /2645/ απόφαση του Υπουρ γού Εθνικής Οικονομίας και του Υφυπουργού Γεωργίας «Γενικός Τεχνικός Κανονισμός Αποδοχής Ποικιλιών Καλ λιεργούμενων Γεωργικών Ειδών» (ΦΕΚ 443 Β ). 4. Την αριθ / απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας «Τεχνικός Κανονισμός Αποδοχής Ποικιλιών και Ελέγχου και Πι

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3153 στοποίησης Σπόρων Κηπευτικών προς Σπορά» (ΦΕΚ 705 Β ), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ /2007 όμοια απόφαση (ΦΕΚ 910 Β ). 5. Την από γνωμοδότηση της Τεχνικής Επι τροπής Πολλαπλασιαστικού Υλικού (Τ.Ε.Π.Υ.). 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Εγκρίνεται η εγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο Ποι κιλιών Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών των παρακάτω ποικιλιών, κατά ομάδα καλλιεργειών και φυτικό είδος, διότι βρέθηκαν ότι ανταποκρίνονται στους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στους σχετικούς τεχνικούς κανονισμούς αποδοχής ποικιλιών: Α. ΦΥΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ Φυτικό είδος: ΒΑΜΒΑΚΙ 1. HERSI ALAPIS ABEE 2. SILVIA ALAPIS ABEE 3. GRETA CSIRO COTTON RES, UNIT 4. CLAUDIA CSIRO COTTON RES, UNIT 5. ELSA CSIRO COTTON RES, UNIT 6. ST 405 MONSANTO AGRICULTURA ESP 7. ST 439 MONSANTO AGRICULTURA ESP 8. DP 435 D&PL TECHNOLOGY HOLDING COMP.LLC. 9. PG AKSEL OZBUGDAY A.S. 10. PG FLASH OZBUGDAY A.S. Φυτικό είδος: ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ 1. EFESOS MARIBO SEED 2. BAIKAL MARIBO SEED Φυτικό είδος: ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΙ 1. EGEAN ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΑΕΒΕ. 2. AGN 290 Π. ΚΟΕΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ &ΣΙΑ Ε.Ε. 3. AGN 340 Π. ΚΟΕΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ &ΣΙΑ Ε.Ε. 4. AGN 601 Π. ΚΟΕΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ &ΣΙΑ Ε.Ε. 5. AGN 735 Π. ΚΟΕΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ &ΣΙΑ Ε.Ε. 6. AGN 718 Π. ΚΟΕΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ &ΣΙΑ Ε.Ε. 7. AGN 625 Π. ΚΟΕΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ &ΣΙΑ Ε.Ε. Φυτικό είδος: ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ 1. MORO PIONEER HI BRED HELLAS. 2. BIGNERI ΖΟΥΛΙΑΜΗΣ Ν. KENT. ΣΠΟΡ/ΓΗΣ Ε.Ε. Φυτικό είδος: ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ 1. VAFFANDUR VENTUROLI SEMENTI 2. VAIOS ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ Α. ΛΟΚΑΣ 3. NEOKRONOS ARIZONA PLANT BREEDERS 4. BRONTE FONDAZIONE MORANDO BOL. Φυτικό είδος: ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΥΚΙ 1. SOLON Π. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. 2. PAVLOS Π. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. Φυτικό είδος: ΡΥΖΙ 1. AGAVE GENTINETTA EUGENIO 2. KRYSTALLINO LUGANO LEONARDO Φυτικό είδος: ΜΗΔΙΚΗ LARISSA ΖΟΥΛΙΑΜΗΣ Ν. KENT. ΣΠΟΡ/ΓΗΣ Ε.Ε. Φυτικό είδος: ΗΛΙΑΝΘΟΣ 1. ΝΟΑ SHRAGA WEISS 2. OMER SHRAGA WEISS Β. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ Φυτικό είδος: ΚΑΡΠΟΥΖΙ 1. BEBE SEEDCROSS INC 2. AMARILLO GOLDEN WEST SEED RES CO. INC Φυτικό είδος: ΜΠΡΟΚΟΛΟ TUXEDO ΥΒΡΙΔΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ Φυτικό είδος: ΛΑΧΑΝΟ 1. DUETTO ΥΒΡΙΔΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ 2. OBELISK GOLDEN WEST SEED RES CO. INC Φυτικό είδος: ΜΑΡΟΥΛΙ 1. CROESUS ΥΒΡΙΔΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ 2. VERGINA GOLDEN WEST SEED RES CO. INC 3. NOVASTAR GOLDEN WEST SEED RES CO. INC 4. LINOY HAZERA GENETICS LD Φυτικό είδος: ΤΟΜΑΤΑ 1. CLEVER SEEDCROSS INC 2. VITEX JIM AUGUSTINE BHN RESEARCH 3. MINOAN GOLDEN WEST SEED RES CO. INC 4. FLOGA EDEN SEEDS 5. PRAKTOR EDEN SEEDS Φυτικό είδος: ΚΟΛΟΚΥΘΙ 1. TORNADO ΥΒΡΙΔΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ Φυτικό είδος: ΣΠΑΝΑΚΙ 1. ΝΙΚΙ GOLDEN WEST SEED RES CO. INC 2. TROPINO GOLDEN WEST SEED RES CO. INC 2. Δεν εγκρίνεται η εγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών των παρακά τω ποικιλιών, κατά ομάδα καλλιεργειών και φυτικό είδος, διότι βρέθηκαν ότι δεν ανταποκρίνονται στους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στους σχετικούς τεχνικούς κανονισμούς αποδοχής ποικιλιών: Α. ΦΥΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ Φυτικό είδος: ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ ΖΡ 578 MAIZE RESEARCH INSTITUTE JEMUN POLJE Φυτικό είδος: ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΥΚΙ FULIA ΖΟΥΛΙΑΜΗΣ Ν. KENT. ΣΠΟΡ/ΓΗΣ Ε.Ε. Φυτικό είδος: ΜΗΔΙΚΗ THESSALIA ΖΟΥΛΙΑΜΗΣ Ν. KENT. ΣΠΟΡ/ΓΗΣ Ε.Ε. Β. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ Φυτικό είδος: ΚΟΛΟΚΥΘΙ SELIMA GOLDEN WEST SEED RES CO. INC 3. Εγκρίνεται η ανανέωση εγγραφής στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών των παρακάτω ποικιλιών, κατά ομάδα καλλιεργειών και φυτικό είδος, μετά τη συμπλήρωση δέκα ετών εγγρα φής στον εν λόγω Εθνικό Κατάλογο, διότι βρέθηκαν ότι ανταποκρίνονται στους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στους σχετικούς τεχνικούς κανονισμούς αποδοχής ποικιλιών:

4 3154 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Α. ΦΥΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ Φυτικό είδος: ΒΑΜΒΑΚΙ 1. DALIA ALAPIS ABEE 2. SANDRA ALAPIS ΑΒΕΕ 3. PONTOS ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΑΜΒΑΚΟΣ 4. ROMANOS ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΑΜΒΑΚΟΣ 5. ΙΟΝΙΑ ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΑΜΒΑΚΟΣ 6. FOTINI MONSANTO AGRICULTURA ESP 7. ST 373 MONSANTO AGRICULTURA ESP 8. DELTA OPALO D & PL TECHNOLOGY HOLD. COPM. 9. EXPRESS ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ Α. ΛΟΚΑΣ & ΣΙΑ 10. FANTOM ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. Φυτικό είδος: ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ 1. JETA ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 2. KORDUNA ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 3. KONSUR ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. Φυτικό είδος: ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ ORNELLA K.W.S. Φυτικό είδος: ΒΡΩΜΗ 1. FLEGA ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΙΤΗΡΩΝ 2. PALLINI ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΙΤΗΡΩΝ Φυτικό είδος: ΡΥΖΙ OLYMPIADA ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΙΤΗΡΩΝ Φυτικό είδος: ΡΕΒΥΘΙ THIVA ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ΙΝΣΤ.ΚΤΗΝΟΤΡ.ΦΥΤΩΝ κ ΒΟΣΚΩΝ Φυτικό είδος: ΠΑΤΑΤΑ 1. DURA DEN HARTIGH BV 2. AKIRA DEN HARTIGH BV 3. SPUNTA ΠΟΛΛΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΣ 4. DORADO HANDELMAATSHAPPIJ VAN RUN BV 5. INOVA HANDELMAATSHAPPIJ VAN RUN BV Β. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ Φυτικό είδος: ΤΟΜΑΤΑ 1. APRILIA GOLDEN WEST SEED RES. CO. INC 2. CLODIN NICKLOW S VEGETABLES INC 3. SEMINA NICKLOW S VEGETABLES INC 4. ARETI ΕΘΙΑΓΕ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΩΡ. EP. ΜΑΚΕΔ. ΘΡΑΚΗ Φυτικό είδος: ΦΑΣΟΛΙ: 1. JUSTY GOLDEN WEST SEED RES. CO. INC 2. KARMEN GOLDEN WEST SEED RES. CO. INC 3. MIRTO GOLDEN WEST SEED RES. CO. INC Φυτικό είδος: ΑΓΓΟΥΡΙ 1. ALMON GOLDEN WEST SEED RES. CO. INC 2. ALTIMA GOLDEN WEST SEED RES. CO. INC 3. NEXIA GOLDEN WEST SEED RES. CO. INC 4. BELLES ΥΒΡΙΔΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ Φυτικό είδος: ΚΑΡΟΤΟ ΝΕΑ MAGNISIA ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΩΡ. ΕΡ. ΜΑΚΕΔ. ΘΡΑΚΗ (ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ) 4. Δεν εγκρίνεται η ανανέωση εγγραφής μετά τη συ μπλήρωση δεκαετίας στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών της παρακάτω ποι κιλίας της Ομάδας Κηπευτικών, διότι βρέθηκε ότι δεν ανταποκρίνεται στους όρους και στις προϋποθέσεις που ορίζονται στους σχετικούς τεχνικούς κανονισμούς αποδοχής ποικιλιών: Φυτικό είδος: ΠΕΠΟΝΙ MERLIN GOLDEN WEST SEED RES. CO. INC 5. Εγκρίνεται η συνέχιση των δοκιμών για τρίτο έτος, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορί ζονται στους σχετικούς τεχνικούς κανονισμούς απο δοχής ποικιλιών, της παρακάτω ποικιλίας της Ομάδας Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας: Φυτικό είδος: ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ 4 G ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΑΕΒΕ 6. Διαγράφονται από τον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών: α) Μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου διαγράφο νται οι παρακάτω ποικιλίες της Ομάδας Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας: Φυτικό Είδος: ΜΗΔΙΚΗ Όνομα Ποικιλίας Διατηρητής 1. BARFLEUR BARENBRUG HOLLAND B.V. 2. FAKIR BARENBRUG HOLLAND B.V. 3. VERZY BARENBRUG HOLLAND B.V. β) Μετά από την παρέλευση δεκαετίας διαγράφονται οι παρακάτω ποικιλίες, κατά ομάδα καλλιεργειών και φυτικό είδος: Α. ΦΥΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ Φυτικό είδος: ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ 1. DAMON 305 NICKERSON SA SEMENCES 2. POLARIS HOLDEN S FOUNDATION SEED INC. 3. KORLEONE GOLDEN WEST SEED RESEARCH Co. 4. ANTHIPPI ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΙΤΗΡΩΝ 5. ATHINA ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΙΤΗΡΩΝ Φυτικό είδος: ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ ΚΑΘΑΡΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 1. IOS (ΙΟΣ) ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΙΤΗΡΩΝ 2. KOS (ΚΩΣ) ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΙΤΗΡΩΝ 3. LIMNOS (ΛΗΜΝΟΣ) ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΙΤΗΡΩΝ 4. NAXOS (ΝΑΞΟΣ) ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΙΤΗΡΩΝ 5. RODOS (ΡΟΔΟΣ) ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΙΤΗΡΩΝ 6. TINOS (ΤΗΝΟΣ) ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΙΤΗΡΩΝ 7. CHIOS (ΧΙΟΣ) ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΙΤΗΡΩΝ Φυτικό είδος: ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ 1. DIMITRA (ΔΗΜΗΤΡΑ) ΕΛΛΗΝ. ΒΙΟΜΗΧ. ΖΑΧΑΡΗΣ 2. ELPIDA (ΕΛΠΙΔΑ) ΕΛΛΗΝ. ΒΙΟΜΗΧ. ΖΑΧΑΡΗΣ 3. LΙΤΟ(ΛΗΤΩ) ΕΛΛΗΝ. ΒΙΟΜΗΧ. ΖΑΧΑΡΗΣ 4. VERGINA (ΒΕΡΓΙΝΑ) ΕΛΛΗΝ. ΒΙΟΜΗΧ. ΖΑΧΑΡΗΣ 5. AFRODITI K.W.S. 6. CYNTIA K.W.S. 7. LEILA K.W.S. 8. MELINA K.W.S. 9. TRIPLEX K.W.S. 10. PINDOS SESVANDERHAVE NV/SA Φυτικό είδος: ΗΛΙΑΝΘΟΣ 1. SOLARIUM 44 GOLDEN WEST SEED RESEARCH Co. 2. KAVISSOS ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΑΜΒΑΚΟΣ (ΚΑΒΙΣΣΟΣ)

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3155 Φυτικό είδος: ΚΡΙΘΑΡΙ ATHINAIDA ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΘΗΝΑΙΔΑ) Φυτικό είδος: ΜΗΔΙΚΗ SUPERBA PIONEER HI BRED INTERNAT. INC. Φυτικό είδος: ΠΑΤΑΤΑ 1. CLAUSTAR SOCIETE CLAUSE COOPERAT. DE LENNON 2. SAHEL SOCIETE CLAUSE COOPERAT. DE LENNON 3. EDZINA HZPC HOLLAND BV 4. COURAGE HZPC HOLLAND BV 5. JAERLA ΠΟΛΛΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΣ 6. KENNEBEC BIOS AGROSYSTEMS ABEE 7. LOLA UNICOPA & SOCIETE CLAUSE 8. LADY CLAIRE C. MEIJER B.V. 9. LADY OLYMPIA C. MEIJER B.V. Φυτικό είδος: ΦΑΚΗ Όνομα ποικιλίας Διατηρητής 1. ARACHOVA (ΑΡΑΧΩΒΑ) ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ΙΝΣΤ.ΚΤΗΝΟΤΡ. ΦΥΓΩΝ κ ΒΟΣΚΩΝ 2. ARCADIA (ΑΡΚΑΔΙΑ) ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ΙΝΣΤ.ΚΤΗΝΟΤΡ. ΦΥΓΩΝ κ ΒΟΣΚΩΝ 3. GLAFKI (ΓΛΑΥΚΗ) ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ΙΝΣΤ.ΚΤΗΝΟΤΡ. ΦΥΓΩΝ κ ΒΟΣΚΩΝ 4. MEROPI (ΜΕΡΟΠΗ) ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ΙΝΣΤ.ΚΤΗΝΟΤΡ. ΦΥΓΩΝ κ ΒΟΣΚΩΝ 5. ΝΙΚΑΙΑ (ΝΙΚΑΙΑ) ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ΙΝΣΤ.ΚΤΗΝΟΤΡ. ΦΥΓΩΝ κ ΒΟΣΚΩΝ 6. PANDORA (ΠΑΝΔΩΡΑ) ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ΙΝΣΤ.ΚΤΗΝΟΤΡ. ΦΥΓΩΝ κ ΒΟΣΚΩΝ 7. PELASGIA (ΠΕΛΑΣΠΑ) ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ΙΝΣΤ.ΚΤΗΝΟΤΡ. ΦΥΓΩΝ κ ΒΟΣΚΩΝ Β. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ Φυτικό είδος: ΑΓΓΟΥΡΙ 1. ALKYON GOLDEN WEST SEED RESEARCH Co. 2. GAVDOS (ΓΑΒΔΟΣ) ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3. IMPERIO ΥΒΡΙΔΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ 4. ΚΑΛΥΒΙΩΤΙΚΟ MARUTANE CO.,LTD 5. ADMIRE ZERAIM GEDERA LTD 6. ILAN ZERAIM GEDERA LTD 7. ROMARIO ZERAIM GEDERA LTD 8. ΤΗΑSOS (ΘΑΣΟΣ) MARUTANE CO.,LTD 9. ZANTE MARUTANE CO.,LTD 10. GILDA MARUTANE CO.,LTD 11. MARINA MARUTANE CO.,LTD Φυτικό είδος: ΚΑΡΟΤΟ MIRBEL GOLDEN WEST SEED RESEARCH Co. Φυτικό είδος: ΚΑΡΠΟΥΖΙ 1. MARVEL GOLDEN WEST SEED RESEARCH Co. 2. MAXIMA GOLDEN WEST SEED RESEARCH Co. 3. REX GOLDEN WEST SEED RESEARCH Co. 4. ZOOM GOLDEN WEST SEED RESEARCH Co. 5. DOMANI MARUTANE CO.,LTD 6. LIDO MARUTANE CO.,LTD Φυτικό είδος: ΚΟΛΟΚΥΘΙ 1. ΑΤΕΝΕ MARUTANE CO.,LTD 2. BALADA ZERAIM GEDERA LTD 3. FRINI ΑΝΘΟΚΗΠΕYTIKH ΑΡΓΥΡΑΚΗ Α.Ε. Φυτικό είδος: ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ 1. ASCONA MARUTANE CO.,LTD 2. BONUS MARUTANE CO.,LTD 3. PALOMA MARUTANE CO.,LTD 4. SAFARI MARUTANE CO.,LTD Φυτικό είδος: ΜΠΡΟΚΟΛΟ GREEN GROCER MARUTANE CO.,LTD Φυτικό είδος: ΛΑΧΑΝΟ 1. BARNET MARUTANE CO.,LTD 2. GYPSY MARUTANE CO.,LTD 3. MAJIC MARUTANE CO.,LTD 4. SAMBA MARUTANE CO.,LTD Φυτικό είδος: ΜΑΡΟΥΛΙ 1. MAGNISIA AGRIS ΑΕ (ΜΑΓΝΗΣΙΑ) 2. VASILIKA (ΒΑΣΙΛΙΚΑ) AGRIS AE Φυτικό είδος: ΠΕΠΟΝΙ 1. ILIAS GOLDEN WEST SEED RESEARCH Co. 2. PAROS(ΠAPOΣ) MARUTANE CO.,LTD 3. DILOS MARUTANE CO.,LTD 4. VANET GOLDEN WEST SEED RESEARCH Co. Φυτικό είδος: ΠΙΠΕΡΙΑ 1. OMER GOLDEN WEST SEED RESEARCH Co. 2. YOEL ZERAIM GEDERA LTD Φυτικό είδος: ΡΑΔΙΚΙ ΕΥΡΥΦΥΛΛΟ PERLA MARUTANE CO.,LTD Φυτικό είδος: ΡΕΠΑΝΙ LARGE RED MARUTANE CO.,LTD Φυτικό είδος: ΤΟΜΑΤΑ 1. CARINA MARUTANE CO.,LTD 2. ALMA MARUTANE CO.,LTD 3. ELXIS MARUTANE CO.,LTD 4. DALIA ZERAIM GEDERA LTD 5. LEGEND GOLDEN WEST SEED RESEARCH Co. 6. RED JET ORSETTI SEEDS 7. SWEET PROCESS ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 8. ULTRA ORSETTI SEEDS Φυτικό είδος: ΦΑΣΟΛΙ 1. ALLEGRO MARUTANE CO.,LTD 2. IRMA GOLDEN WEST SEED RESEARCH Co. 3. TAURUS MARUTANE CO.,LTD 7. H ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 1 Μαρτίου 2010 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ

6

7

8 3158 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη ημορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: