ÅÔÁÉÑÅÉÁ ÉÊÁÑÉÁÊÙÍ ÌÅËÅÔÙÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ÅÔÁÉÑÅÉÁ ÉÊÁÑÉÁÊÙÍ ÌÅËÅÔÙÍ"

Transcript

1 ÁÓÔÉÊÇ ÅÔÁÉÑÅÉÁ ÌÇ ÊÅÑÄÏÓÊÏÐÉÊÏÕ ÁÑÁÊÔÇÑÁ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 13 ÅÔÏÓ 5 ïí ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΚΑΡΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

2 ÁÓÔÉÊÇ ÅÔÁÉÑÅÉÁ ÌÇ ÊÅÑÄÏÓÊÏÐÉÊÏÕ ÁÑÁÊÔÇÑÁ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 13 ÅÔÏÓ 5 ïí ÌéëôéÜäïõ 3, ÊçöéóéÜ, Ôçë.: , Fax.: , Όταν οι άνθρωποι είναι φίλοι μεταξύ τους δεν υπάρχει ανάγκη δικαιοσύνης Όταν όμως είναι δίκαιοι τότε χρειάζονται την φιλία Αριστοτέλης ðåñéå üìåíá Éäéïêôçóßá Åôáéñåßá Éêáñéáêþí Ìåëåôþí Åêäüôçò ñéóôüäïõëïò Ì. ÎåíÜêçò ÅðéìÝëåéá êäïóçò ÐÝôñïò ÈÝìåëçò Óýìâïõëïò êäïóçò ÈåìéóôïêëÞò Êáôóáñüò ÌÜêçò Öïõíôïýëçò 3 Ήπιες μορφές ενέργειας. Προστασία ανθρώπου & περιβάλλοντος. Διηµερίδα Οκτωβρίου Πρόταση για σύσταση και λειτουργία κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.). Στο Φραντάτο Ικαρίας. Χ. Κοτσάνη 5 Η Διημερίδα της ΕΙΜ στην Ικαρία. Δημ Ρόζος 6 Λειτουργική απόδοση της αξιοπιστίας λειτουργίας. Των νησιωτικών συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας. Με χρήση ανενεωσίμων πηγών ενέργειας. Διαλυνάς Ευάγγελος 8 Η γεωθερμία στην Ικαρία. Η συμβολή της στην ανάπτυξη του νησιού. Φυτίκας Μιχ., Αρβανίτης Απ. 9 Μαγνητικό και ηλεκτρικό πεδίο στο περιβάλλον. Κέντρων υψηλής τάσεως και γραμμών μεταφοράς. Πολυκράτη Δ. A. -Αναγνωστάτο Δ. Σ. - Χαλεβίδη Δ. Κ. - Μπούρκα Δ. Π., Εθν. Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τμήμα Ηλ. Μηχανικών και Μηχ. Υπολογιστών 10 Το υβριδικό ενεργειακό έργο Ικαρίας. Ένα πρωτοποριακό έργο που θα συμβάλλει σημαντικά. Τσιπουρίδη Ι., Λιγνό Η. 11 Σύστημα ανεμογεννήτριας αστικού περιβάλλοντος με δύο θερμοδοχεία. Για την κεντρική θέρμανση και την παροχή θερμού ύδατος χρήσεως οικίας. Δρ. Μαλαχίας Γ. 12 Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμάτων στις νησιωτικές περιοχές. Μπούρκας Κων. 13 Έξυπνα αυτόνομα συστήματα ΑΠΕ. Πώς μία ιδέα του 1986, κατέληξε το 2010 στην εφαρμογή. Από την Πάρνηθα στη Μογολία και από το Κιριμπάτι στην Τήνο. Μπέτζιος Γ. 14 Ενεργειακή πιστοποίηση κτηρίων. Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας & ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα κτήρια. Α. Γ. Γαγλία 15 Καμπέ, Γεωργειρήνης και το νησί της Ουτοπία με τους αφανείς κατοίκους. Κώστα Ε. Ρόζου 18 Αιολική ενέργεια και αειφόρος ανάπτυξη: Μελέτη περίπτωσης αναφορικά με γνώσεις και στάσεις των κατοίκων της Ικαρίας. Μιχάλης Φωτιάδης Óôï åîþöõëëï: Ο καθηγητής του ΕΜΠ κος Π. Μπούρκας, με τους δύο μεταπτυχιακούς φοιτητές του κατά την πειραματική παρουσίαση στη διημερίδα των δύο συσκευών (πυρόσβεσης-πυρανίχνευσης και ενεργοποίησης συστήματος κατά την αποκοπή αγωγού δικτύου διανομής χαμηλής τάσης) που έχουν αναπτύξει στο εργαστήριό τους και την βιομηχανική παραγωγή των οποίων ο κος καθηγητής προτίθεται να εγκαταστήσει σε συνεργασία με την εταιρεία Ικαριακών μελετών στην Ικαρία. Φωτό: Χ. Μαλαχίας ÓõíÜíôçóç Ìåëþí Ïé ößëïé êáé ôá ìýëç ôçò Åôáéñåßáò Éêáñéáêþí Ìåëåôþí óõíáíôþíôáé ôçí 1ç Ôñßôç êüèå ìþíá ìåôü ôéò óôç Í. Åñõèñáßá óôï åóôéáôüñéï Åõáããåëéóôñßáò 2, Ôçë.: ÓõíôáêôéêÞ ÏìÜäá Çñþ ÔóáñíÜ - Êü éëá Ãñáììáôåßá Å.Ä. ýëç ÄçìÞôñçò Ñüæïò ÂÜóù ÁíäñÝïõ Öùôïãñáößåò Êáëëéôå íéêüò Óýìâïõëïò ñéóôüäïõëïò Ó. Ìáëá ßáò ÓôáìÜôçò. Ìáëá ßáò Ó åäéáóìüò óåëéäïðïßçóç Êùí/íïò ÔñÜêáò Åêôýðùóç ÃñáöéêÝò ÔÝ íåò ÄåêÜëïãïò áñ. Ôñéêïýðç 153 Ôçë ÐáñáëáâÞ Üñèñùí êáé åñãáóéþí óôá ãñáöåßá ôçò åôáéñåßáò ÌéëôéÜäïõ 3, ÊçöéóéÜ Ôçë.: Fax.: Áðáãïñåýåôáé ìå ïðïéïíäþðïôå ôñüðï, áíáäçìïóßåõóç, ðáñüöñáóç, äéáóêåõþ, ç åí ãýíç áíáðáñáãùãþ ìýñïõò Þ ïëüêëçñùí èåìüôùí ôïõ ðåñéïäéêïý, êáèþò êáé ç áíáðáñáãùãþ ôçò óôïé åéïèåóßáò êáé óåëéäïðïßçóþò ôïõ, óýìöùíá ìå ôéò äéáôüîåéò ôïõ Í. 2121/93, ôçò Äéåèíïýò Óýìâáóçò ÂÝñíçò Ðáñéóßùí êáé ôïõò êáíüíåò Äéåèíïýò Äéêáßïõ ðïõ éó ýïõí óôçí ÅëëÜäá. 2

3 Ήπιες μορφές ενέργειας Προστασία ανθρώπου & περιβάλλοντος Διηµερίδα Οκτωβρίου 2010 διημερίδα 1 & 2 Οκτωβρίου 2010 Κυρίες και κύριοι, Εκ µέρους της Εταιρείας Ικαρικών Μελετών, σας καλωσορίζω στην διηµερίδα αυτήν την οποία διοργανώσαµε στο νησί µας. Επιτρέψτε µου όµως να πω δύο λόγια για την εταιρεία µας. Η Εταιρεία Ικαριακών Μελετών είναι µία αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία. Ιδρύθηκε πριν από 8 χρόνια, από µία παρέα Ικάριων και φίλων της Ικαρίας, µε σκοπό να συµβάλλει στην πολιτιστική, κοινωνική και οικονοµική ζωή του τόπου µας. Μέχρι σήµερα πιστεύω ότι έχουµε πετύχει αρκετά: Έχουµε εκδώσει 7 βιβλία. Σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, έχουµε συµβάλλει και λάβει µέρος σε 4 ανασκαφικούς χώρους προϊστορικής εποχής. Τα ευρήµατα µετά από τις µετρήσεις που έγιναν στον Δηµόκριτο χρονολογούνται στα π.χ. Σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο του Καίµπριτζ, την Αµερικάνικη Αρχαιολοιγική Σχολή Αθηνών και τα ΤΕΙ Αθηνών διοργανώσαµε συνέδριο µε θέµα την «Αρχαιολογία του Οίνου». Σε συνεργασία µε το Δήµο Αγίου Κηρύκου έχουµε κάνει µελέτη και προετοιµασία για την ίδρυση και λειτουργία του Μουσείου Ικάρου µε βάση τα χαρακτηριστικά πρότυπου εικονικού µουσείου. Σε συνεργασία µε τη Σχολή Καλών Τεχνών, το Εθνικό Ο Πρόεδρος της ΕΙΜ Ιατρός κος Χ. Ξενάκης κατά την εναρκτήρια ομιλία του στη Διημερίδα. Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήµιο του Αιγαίου διοργανώσαµε τους ξενώνες της Εταιρείας Ικαριακών Μελετών, που θα φιλοξενούν φοιτητές και ερευνητές από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε ανταποδοτικές σχέσεις. Εκδίδουµε εδώ και 5 χρόνια ένα 3µηνιαίο περιοδικό µε θέµατα από τα Γράµµατα, την Τέχνη, την Επιστηµονική έρευνα, τον Πολιτισµό και την Οικονοµία. Η οµάδα Έρευνας και Τεχνολογίας της εταιρείας µας, µε πρωταγωνιστές τους καθηγητές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, κυρίους Περικλή Μπούρκα, Δηµήτρη Ρόζο και τον καθηγητή της Σχολής Ναυτικών Δοκίµων κύριο Γεώργιο Μαλαχία, προετοίµασε τη διηµερίδα του 2010 µε θέµα τις «Ήπιες µορφές ενέργειας και προστασίας ανθρώπου και περιβάλλοντος». Στόχος και επιθυµία όλων µας στην Εταιρεία Ικαριακών Μελετών είναι να καθιερωθεί κάθε χρόνο την πρώτη και δύο του Οκτώβρη στην Ικαρία µία διηµερίδα µε θέµα πάντα την ενέργεια. Και µε την ευκαιρία αυτή σας ανακοινώνω ότι είστε και για το 2011 µε πολύ χαρά προσκεκληµένοι µας. Όπως γνωρίζετε η ΔΕΗ κατασκευάζει στην Ικαρία ένα αξιόλογο έργο, το υβριδικό ενεργειακό, για το οποίο Στιγμιότυπο από τις εργασίες της Διημερίδας. Στιγμιότυπο από τις εργασίες της Διημερίδας. Διακρίνονται (από αριστερά προς τα δεξιά), ο Νομάρχης Σάμου κος Μ. Κάρλας, ο Έπαρχος Ικαρίας κος Ν. Ρουζίνος, ο Πρόεδρος της ΕΙΜ κος Χ. Ξενάκης, ο καθηγητής του ΕΜΠ κος Π. Μπούρκας, ο Δ/ντης ΔΕΗ Χανίων Κρήτης κος Μανωλαράκης και ο Γραμματέας της ΕΙΜ κος Δ. Ρόζος Επ. Καθ ΕΜΠ. Σκηνές από το θεατρικό δρώμενο Προμηθέας δεσμώτης για το κλείσιμο της διημερίδας, από το θίασο Παροίκου στο ομώνυμο θέατρο στον Αρμενιστή. 3

4 όµως θα σας µιλήσει αύριο ο κύριος Τσιπουρίδης. Η χρήση και η λειτουργία στα νησιά συστηµάτων από ανανεώσηµες πηγές είναι το θέµα που θα µας αναπτύξει ο καθηγητής κύριος Διαλυνάς. Για την εκµετάλευση των θερµών ιαµατικών πηγών θα µιλήσει ο καθηγητής κύριος Φύτικας και ο καθηγητής κύριος Βραχόπουλος για την αβαθύ γεωθερµία. Ο κύριος Μπέτζιας θα αναφερθεί στα έξυπνα αυτόµατα συστήµατα Α.Π.Ε. και ο κύριος Κωνσταντίνος Μπούρκας θα µας µιλήσει για τη διαχείρηση απορρηµάτων. Η κυρία Γαγγλία για ενεργειακή πιστοποίηση κτιρίων. Η κυρία Κοτσάνη, η οποία πρόσφατα απέκτησε 2 υγιέστατα παιδάκια, δε θα µπορέσει να είναι µαζί µας. Το θέµα της, που είναι µία πρόταση για σύσταση και λειτουργία «Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Φραντάτο Ικαρίας», θα δοθεί αργότερα µε τον τόµο που θα εκδόσουµε µε τα πρακτικά του συνεδρίου. Ο δε καθηγητής Γεώργιος Μαλαχίας για σύστηµα ανεµογεννήτριας αστικού περιβάλλοντος και θερµοδοχείων για τη θέρµανση οικίας και παροχής θερµού νερού. Τέλος ο καθηγητής κύριος Περικλής Μπούρκας µαζί µε τους συνεργάτες του κύριο Αναγνωστάτο και κύριο Χαλεβίδη, εκτός από το θέµα περί προστασίας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος, θα µας επιδείξει πρότυπες συσκευές µε µηχανισµούς που κατασκεύασαν οι ίδιοι µε την στήριξη της Εταιρείας Ικαριακών Μελετών. Η πρώτη επίδειξη αφορά την πυρανίχνευση µε ταυτόχρονη πυρόσβεση και η δεύτερη επίδειξη αφορά την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος από την αποκοπή αγωγού του δικτύου. Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί ότι η πειραµατική αυτή παρουσίαση αποτελεί σηµαντική πρωτοτυπία για οποιασδήποτε µορφής συνέδρειο. Κυρίες και κύριοι, Η συνάντησή µας σε αυτήν την διηµερίδα εδώ στον Αρµενιστή Ικαρίας εύχοµαι να καθιερωθεί. Σας εύχοµαι καλή και ευχάριστη διαµονή, πλούσια και αποδοτική ανταλλαγή σκέψεων και εµπειριών. Να είστε καλά, ευχαριστώ Χριστόδουλος Ξενάκης Πρόταση για σύσταση και λειτουργία κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) διημερίδα 1 & 2 Οκτωβρίου 2010 Στο Φραντάτο Ικαρίας Χ. Κοτσάνη Το χωρίο Φραντάτο που ανήκει στο Δήμο Ευδήλου, βρίσκεται στο κέντρο του νησιού ανάμεσα στις περιοχές εκείνες που προστατεύονται από το πρόγραμμα «ΝΑΤΟΥΡΑ». Στο χωριό αυτό, το Δημοτικό Σχολείο που χτίστηκε στη δεκαετία του 1920 και αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα αρχιτεκτονικής εκείνης της περιόδου, με ευρύχωρες αίθουσες, βοηθητικούς χώρους και μεγάλο προαύλιο που διαμορφώνεται σε δύο επίπεδα, δεν λειτουργεί πλέον. Συνεπώς, υπάρχει σχεδόν έτοιμη η υποδομή για την εγκατάσταση και λειτουργία Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Με τον τρόπο αυτό δίνεται μία καταπληκτική ευκαιρία να επαναλειτουργήσει σε αναβαθμισμένο επίπεδο και να μετατρα- πεί σε ζωντανό κύτταρο της ευρύτερης Ικαριακής κοινωνίας. Κύριος στόχος αυτής της δράσης σήμερα, στην εποχή των μεγάλων αντιθέσων και των εκρηκτικών προβλημάτων, θα είναι η εκπαιδευτική-παιδευτική πλευρά σε προβλήματα περιβάλλοντος, φέρνοντας ταυτόχρονα μια νέα γόνιμη προβληματική που σχετίζεται άμεσα με το βαθύτερο θέμα της παιδείας στις συνειδήσεις των σύγ-χρονων πολιτών και την ιδιαίτερη σχέση τους με το φυσικό περιβάλλον. Στη χώρα μας λειτουργούν περίπου 30 τέτοια κέντρα που έχουν να επιδείξουν ένα πλούσιο και αξιόλογο έργο.... γιατί όχι και Ε Μ Ε Ι Σ:... 4

5 Η Διημερίδα της ΕΙΜ στην Ικαρία Δημ Ρόζος, Επ. καθ. ΕΜΠ, Γραμματέας ΕΙΜ διημερίδα 1 & 2 Οκτωβρίου 2010 Στις 1-2 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στον Αρμενιστή Ικαρίας (ξενοδοχείο Ερωφίλη) διημερίδα με θέμα: ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Στη διημερίδα αυτή, που οργανώθηκε από την Εταιρεία Ικαριακών Μελετών, παρουσιάστηκαν πολύ ενδιαφέρουσες εργασίες πάνω σε θέματα που αφορούν στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στην προστασία ανθρώπου και περιβάλλοντος, στις δυνατότητες εκμετάλλευσης των θερμών ιαματικών πηγών του νησιού, σε τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας, στη διαχείριση των απορριμμάτων, καθώς και στην πορεία κατασκευής και τις δυνατότητες του υβριδικού έργου της ΔΕΗ στο νησί. Αναλυτικότερα η διημερίδα ξεκίνησε στο χώρο του θεάτρου Παρίκου με θεατρικό δρώμενο από τον θίασο Παρίκου και χαιρετισμούς του Προέδρου της ΕΙΜ κου Χ. Ξενάκη, του Πρώην Υπουργού κου Απ. Κράτσα του Επάρχου Ικαρίας κου Ν. Ρουζίνου και του Αντιδημάρχου Ραχών κου Ε. Φλυτζάνη. Οι εργασίες της διημερίδας συνεχίστηκαν σε αίθουσα του ξενοδοχείου Ερωφίλη, όπου εκτός των ανωτέρω και σημαντικού αριθμού ακροατών, τη δεύτερη ημέρα παρευρέθηκε και ο νομάρχης Σάμου κος Μ. Κάρλας. Αναλυτικότερα η θεματολογία των εργασιών ήταν η ακόλουθη: Λειτουργική απόδοση και αξιοπιστία λειτουργίας των νησιωτικών συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η εργασία παρουσιάστηκε από τον Καθηγητή ΕΜΠ, Δρ. Ε. Διαλυνά. Σύστημα ανεμογεννήτριας αστικού περιβάλλοντος και θερμοδοχείων για τη θέρμανση οικίας και παροχής θερμού νερού. Η εργασία παρουσιάστηκε από τον Καθηγητή Σχ. Ναυτ. Δοκίμων, Δρ. Γ. Μαλαχία. Δυνατότητες ενεργειακής εκμετάλλευσης των Θερμών Ιαματικών Πηγών της νήσου Ικαρίας. Η εργασία παρουσιάστηκε από τον Καθηγητή ΑΠΘ, Δρ. Μ. Φυτίκα. Αβαθής γεωθερμία και χρήσεις αυτής. Η εργασία παρουσιάστηκε από τον Καθηγητή ΑΠΘ, Δρ. Μ. Φυτίκα. Το υβριδικό ενεργειακό έργο της ΔΕΗ στην Ικαρία. Η εργασία παρουσιάστηκε από τον Μηχ. Μηχανικό ΕΜΠ, κο Η. Λιγνό. Έξυπνα αυτόνομα συστήματα ΑΠΕ: Τρεις χαρακτηριστικές περιπτώσεις, τρία καυτά προβλήματα, μια απλή λύση. Η εργασία παρουσιάστηκε από τον Διπλ. Μηχ. Μηχανικό Γ. Μπέτζιο. Διαχείριση απορριμμάτων. Η εργασία παρουσιάστηκε από τον Μηχ. Ηλεκτ/γο ΕΜΠ κο Κ. Μπούρκα. Ενεργειακή πιστοποίηση κτιρίων. Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας & ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα κτίρια. Η εργασία παρουσιάστηκε από την Μηχ. Μηχ. ΕΜΠ, M.Sc, κα Α. Γαγλία. Μαγνητικό και ηλεκτρικό πεδίο στο περιβάλλον κέντρων υψηλής τάσεως και γραμμών μεταφοράς. Η εργασία παρουσιάστηκε από τον Καθ. ΕΜΠ, Δρ Π. Μπούρκα. Σύστημα άμεσης πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης με χρήση GSM τεχνολογίας. Η εργασία παρουσιάστηκε από τον ΥΔ ΕΜΠ (συνεργάτη του καθ. Π. Μπούρκα), κο Σ. Αναγνωστάτο. Μέθοδος προστασίας από πιθανές συνέπειες για τον άνθρωπο και το περιβάλλον από την αποκοπή αγωγού. Η εργασία παρουσιάστηκε από τον ΥΔ ΕΜΠ (συνεργάτη του καθ. Π. Μπούρκα), κο Κ. Χαλεβίδη. Πέρα από την επιτυχή θεματολογία, η διημερίδα αυτή ξεχώρισε, από αντίστοιχες επιστημονικές συναντήσεις διεθνώς, για τη μοναδικότητα πειραματικής προσέγγισης από τον καθηγητή του ΕΜΠ κο Π. Μπούρκα και τους συνεργάτες του, δύο θεμάτων σημαντικού ενδιαφέροντος για την προστασία ανθρώπου και περιβάλλοντος: Το πρώτο αφορούσε στην ενεργοποίηση συστήματος GSM τεχνολογίας, κατά την αποκοπή αγωγού δικτύου διανομής χαμηλής τάσης, που μπορεί να προκαλέσει θανατηφόρο ηλεκτροπληξία στον άνθρωπο ή να αποτελέσει αιτία πυρκαγιάς. Το δεύτερο αναφερόταν σε σύστημα άμεσης πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης με χρήση GSM τεχνολογίας. Η απόλυτη επιτυχία των πειραμάτων αυτών που αναπτύχθηκαν στο Εργαστήριο του καθηγητή κου Π. Μπούρκα, κατέδειξε την αναγκαιότητα χρήσης τους από κάθε μονάδα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έτσι ώστε να θωρακιστεί έναντι των σχετικών κινδύνων. Απομένει η παραγωγή των σχετικών συσκευών σε βιοτεχνία που ο καθηγητής κος Π. Μπούρκας και οι συνεργάτες του προσφέρθηκαν ευγενικά να διαμορφωθεί σε συνεργασία με την Εταιρεία Ικαριακών Μελετών και να εγκατασταθεί στην Ικαρία. Η πολύ σημαντική αυτή προσφορά του καθηγητού και μέλους της ΕΙΜ κου Π. Μπούρκα, θα προσφέρει όταν υλοποιηθεί μεγάλες υπηρεσίες στη διατήρηση του ανθρώπινου δυναμικού στην Ικαρία και κατ επέκταση στην ανάπτυξη του νησιού, καθώς θα διαμορφωθούν πολλές θέσεις εργασίας για νέους με σχετικές του εγχειρήματος δεξιότητες. Η Διημερίδα έκλεισε με θεατρική παράσταση (Προμηθέας Δεσμώτης) από το Θίασο Ν. Παρίκου, στο ομώνυμο θέατρο στον Αρμενιστή. Τέλος πρέπει να επισημανθεί ότι στην επιτυχή διοργάνωση της διημερίδας συνέβαλαν σημαντικά οι χορηγοί: (α) ΔΕΗ Ανανεώσιμες, (β) ΕΘΕΛ, (γ) Νομαρχεία Σάμου, (δ) Ξενοδοχείο Ερωφίλη, (ε) Εταιρεία KSB ΤΕΣΜΑ ΑΕΤΕ, (στ) Εταιρεία ΕΝΕΤ ΑΕ και (ζ) Ικαριακή ραδιοφωνία. 5

6 Λειτουργική απόδοση της αξιοπιστίας λειτουργίας Των νησιωτικών συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας διημερίδα 1 & 2 Οκτωβρίου 2010 Με χρήση ανενεωσίμων πηγών ενέργειας Διαλυνάς Ευάγγελος, Καθηγητής ΕΜΠ, Δ/ντής Εργ. Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Τα τελευταία χρόνια τα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας έχουν παρουσιάσει σημαντικές αλλαγές στη δομή και τη λειτουργία τους έτσι ώστε να βελτιώσουν τη λειτουργική απόδοσή τους στην παραγωγή, μεταφορά και διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας και να επιτύχουν μεγαλύτερη και οικονομικότερη στάθμη της παροχής ισχύος στους πελάτες τους. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της λειτουργίας τους αποτελεί η αύξηση της διείσδυσης των εγκαταστάσεων διαφόρων μορφών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), όπως είναι τα αιολικά πάρκα και οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί. Οι εγκαταστάσεις αυτές μπορεί να καλύψουν ένα σημαντικό μέρος των αναγκών τροφοδότησης των καταναλωτών ενός συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας και η αξιοποίησή τους καθίσταται επιτακτική για οικονομικούς και για περιβαλλοντικούς λόγους καθώς το λειτουργικό κόστος και οι εκπομπές ρύπων από τις συμβατικές μονάδες παραγωγής μπορούν να μειωθούν σημαντικά. Όμως, η αυξημένη διείσδυση των αντίστοιχων μονάδων παραγωγής μπορεί να προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στη στάθμη της αξιοπιστίας λειτουργίας και στη λειτουργική απόδοση των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας διότι η διαθεσιμότητα και η αποτελεσματική χρήση τους επηρεάζεται σημαντικά από απρόβλεπτα και τυχαία μεταβαλλόμενα καιρικά φαινόμενα. Ιδιαίτερα στα νησιωτικά συστήματα που είναι αυτόνομα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας, η λειτουργία των αντίστοιχων εγκαταστάσεων παραγωγής απαιτεί ιδιαίτερο τρόπο και σχεδίαση διότι τα συστήματα αυτά αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα προβλήματα λειτουργίας σε σχέση με τα διασυνδεδεμένα συστήματα. Αυτά τα προβλήματα κύρια αφορούν την ασφάλεια και την αξιοπιστία λειτουργίας τους ενώ προκαλούν επιπτώσεις στο κόστος και την ποιότητα παροχής ηλεκτρικής ισχύος στους καταναλωτές τους. Η παράλληλη λειτουργία αιολικών πάρκων με τις συμβατικές μονάδες παραγωγής έχει ήδη εφαρμοσθεί ευρύτατα σε πολλά αυτόνομα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας αλλά έχει αυξηθεί σημαντικά η πολυπλοκότητα της λειτουργίας των συστημάτων και οι επιπτώσεις των αιολικών πάρκων στην ασφάλεια και αξιοπιστία λειτουργίας τους. Η εγκατάσταση ενός σημαντικού αριθμού αιολικών πάρκων σε ένα σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να προκαλέσει δυναμικά μη ευσταθείς καταστάσεις λειτουργίας εξαιτίας της τυχαίας μεταβλητότητας της ταχύτητας του ανέμου. Τα σημαντικότερα προβλήματα κύρια αφορούν τις ξαφνικές μεταβολές με σημαντική μείωση ή αύξηση της παραγόμενης ισχύος των ανεμογεννητριών και την περιορισμένη δυνατότητα τους να ελέγχουν την ενεργό και άεργο ισχύ τους. Αυτές οι μεταβολές της παραγόμενης ισχύος πρέπει να καλυφθούν από την ισχύ εξόδου κατάλληλων συμβατικών μονάδων παραγωγής οι οποίες θα ευρίσκονται σε κατάσταση λειτουργίας και θα παρέχουν τις αντίστοιχες επικουρικές υπηρεσίες (στρεφόμενη εφεδρεία). Επομένως, είναι απαραίτητο να καθορισθεί μία κατάλληλη στάθμη διείσδυσης της παραγόμενης ισχύος των αιολικών πάρκων η οποία θα πρέπει να στηρίζεται σε συγκεκριμένα αιτιοκρατικά κριτήρια αξιοπιστίας ή σε συγκεκριμένους πιθανοτικούς δείκτες αξιοπιστίας λειτουργίας του. Όμως, αυτή η διείσδυση θα έχει άμεσες επιπτώσεις στον προγραμματισμό και τη σχεδίαση του αντίστοιχου νησιωτικού συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας. Ένα γενικό κριτήριο αξιοπιστίας που εφαρμόζεται είναι το Κριτήριο Αξιοπιστίας 1 (αιτιοκρατικό κριτήριο ασφάλειας λειτουργίας Ν 1) το οποίο καθορίζει ότι η ποσότητα ισχύος της στρεφόμενης εφεδρείας είναι τουλάχιστον 6

7 ίση με τη μέγιστη τιμή της ισχύος εξόδου των μονάδων παραγωγής που λειτουργούν. Είναι φανερό ότι θα υπάρχουν διαφορετικές αριθμητικές τιμές της ποσότητας ισχύος για διαφορετικές χρονικές περιόδους του έτους, οι οποίες εξαρτώνται από τις ιδιαίτερες λειτουργικές συνθήκες του συστήματος και τις αντίστοιχα διαθέσιμες μονάδες παραγωγής. Αυτό το κριτήριο αξιοπιστίας αποτελεί τη βάση σχεδιασμού και λειτουργίας των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας σε πολλές χώρες του κόσμου. Η άμεση θετική επίπτωση της εφαρμογής του είναι ότι η ασφάλεια λειτουργίας του συστήματος εξασφαλίζεται με σημαντική επάρκεια μετά από τις ενδεχόμενες βλάβες των μονάδων παραγωγής του. Όμως, υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις που κύρια αφορούν το αυξημένο κόστος παραγωγής που προκαλείται ως αποτέλεσμα των μεγάλων ποσοτήτων στρεφόμενης εφεδρείας που υπολογίζονται. Αυτές οι τιμές είναι ιδιαίτερα μεγάλες όταν οι μονάδες παραγωγής ενός συστήματος έχουν μεγάλες αριθμητικές διαφορές στις τιμές της ονομαστικής ισχύος τους, όπως συμβαίνει συνήθως στα νησιωτικά συστήματα. Για το σκοπό αυτό, σε πολλά αυτόνομα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας εφαρμόζεται ένα διαφορετικό κριτήριο (Κριτήριο Αξιοπιστίας 2) το οποίο καθορίζει την ελάχιστη στάθμη της στρεφόμενης εφεδρείας του συστήματος που πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με ορισμένες αρχές. Μία τέτοια θεώρηση καθορίζει μία συγκεκριμένη αριθμητική τιμή ισχύος (σε MW) η οποία μπορεί να εξαρτάται ή να είναι ανεξάρτητη από τις υπάρχουσες λειτουργικές συνθήκες του συστήματος αλλά συσχετίζεται άμεσα με τη μέγιστη ζήτηση φορτίου του συστήματος και τα χαρακτηριστικά των μονάδων παραγωγής του. Αυτή η τιμή μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι σταθερή κατά τη διάρκεια του έτους ή μπορεί να λαμβάνει ένα μικρό αριθμό διαφορετικών διακριτών τιμών σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα του. Μία εναλλακτική θεώρηση υποθέτει ότι η στάθμη εφεδρείας είναι μεταβλητή σε κάθε χρονική περίοδο του έτους και καθορίζεται από ένα σταθερό εκατοστιαίο ποσοστό (π.χ. 10% ή 15%) της αντίστοιχης ζήτησης φορτίου του συστήματος. Η διαδικασία πρόβλεψης της παραγόμενης ισχύος από τις μονάδες ΑΠΕ έχει ιδιαίτερη σημασία για τη λειτουργία των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας. Μία ρεαλιστική αναπαράσταση των χαρακτηριστικών της μεταβλητότητας της παραγόμενης ισχύος των αιολικών πάρκων και των φωτοβολταϊκών σταθμών θεωρεί τον προσδιορισμό κατάλληλων καμπύλων που περιλαμβάνουν αντίστοιχα τις μέσες τιμές της συνολικής μέσης ωριαίας παραγόμενης ισχύος τους (σε MW) και τις τυπικές αποκλίσεις τους (σε % της αντίστοιχης μέσης τιμής) για κάθε μήνα του έτους. Προκύπτει ένα ζεύγος δώδεκα καμπύλων με 24 διακριτές τιμές η κάθε μία που παρουσιάζουν τη μεταβολή της παραγόμενης ισχύος των αντίστοιχων εγκαταστάσεων ΑΠΕ κατά τη διάρκεια μίας τυπικής ημέρας για κάθε μήνα του έτους. Επίσης, δύο παρόμοια ζεύγη καμπύλων υπολογίζονται που αφορούν τις ωριαίες αυξήσεις και μειώσεις της παραγόμενης ισχύος. Τα τρία ζεύγη των τυπικών ημερήσιων καμπύλων κάθε μήνα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό της ωριαίας παραγόμενης ισχύος των εγκαταστάσεων ΑΠΕ η οποία μοντελοποιεί τη μεταβλητότητα των ανεμολογικών χαρακτηριστικών και των χαρακτηριστικών ηλιοφάνειας κατά τη διάρκεια των διαφορετικών ωρών και ημερών κάθε μήνα του έτους. Όλες οι λειτουργικές διαδικασίες που εφαρμόζονται για να εξασφαλίζεται η αξιόπιστη και ασφαλής λειτουργία των νησιωτικών συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα λειτουργικά χαρακτηριστικά τους (π.χ. μονάδες τροφοδότησης του φορτίου βάσης, σταθμοί συνδυασμένου κύκλου, μονάδες εσωτερικής καύσης, αεροστρόβιλοι) επηρεάζουν σημαντικά τη λειτουργική απόδοση των εγκαταστάσεων ΑΠΕ και την αποτελεσματική αξιοποίησή τους. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δίνεται στην αναγνώριση των αιτίων που μπορεί να προκαλέσουν μειωμένη απορρόφηση της παραγόμενης ισχύος των αιολικών πάρκων και στους τρόπους με τους οποίους η ισοδύναμη στάθμη διείσδυσής τους μπορεί να αυξηθεί. Για το σκοπό αυτό, σε ορισμένες χρονικές περιόδους του έτους, κατά τις οποίες η παραγόμενη ισχύς από τα αιολικά πάρκα των νησιωτικών συστημάτων δεν μπορεί να απορροφηθεί πλήρως ως αποτέλεσμα των λειτουργικών απαιτήσεών τους, ένας κατάλληλος αριθμός αντλιών που ευρίσκονται σε αντλητικές εγκαταστάσεις υπαρχόντων υδροηλεκτρικών σταθμών μπορεί να τίθεται σε λειτουργία έτσι ώστε να απορροφηθεί η επιπρόσθετη ποσότητα της μη απορροφούμενης αιολικής παραγωγής. Αυτή η λειτουργική πρακτική αποτελεί μία μέθοδο αποθήκευσης ενέργειας και μπορεί να αυξήσει σημαντικά το ποσοστό αιολικής διείσδυσης στα νησιωτικά συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας. Στο Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου υπάρχει έντονη ερευνητική δραστηριότητα για τα παραπάνω αναφερόμενα θέματα λειτουργίας των νησιωτικών συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας στα οποία υπάρχει αυξημένη διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Έχουν αναπτυχθεί κατάλληλες μέθοδοι υπολογισμού που στηρίζονται σε πιθανοτικά μοντέλα ρεαλιστικής προσομοίωσης της λειτουργίας αυτών των συστημάτων και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυσή τους θεωρώντας διαφορετικά δεδομένα διείσδυσης και κριτήρια σχεδιασμού της εφεδρείας ισχύος. Με τις μεθόδους αυτές μπορούν να αναλυθούν τέτοια νησιωτικά συστήματα, όπως είναι το σύστημα της νήσου Ικαρίας, για τα επόμενα έτη έτσι ώστε να αξιολογηθούν οι εναλλακτικοί τρόποι της αξιόπιστης τροφοδότησης των καταναλωτών και, ενδεχόμενα, της διασύνδεσής του με γειτονικά νησιά. 7

8 Η γεωθερμία στην Ικαρία Η συμβολή της στην ανάπτυξη του νησιού Φυτίκας Μιχ., Ομ. Καθ. Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ Θεσσαλονίκης Αρβανίτης Απ., Γεωλόγος, Δρ Γεωθερμίας, Ι.Γ.Μ.Ε. Αθήνας διημερίδα 1 & 2 Οκτωβρίου 2010 Η Ικαρία είναι γνωστή από την αρχαιότητα για τις θερμές ιαματικές πηγές της, οι οποίες βρίσκονται κυρίως στις ΝΑ ακτές και αναβλύζουν από ρηξιγενείς τεκτονικές δομές. Στην ΝΑ παράκτια ζώνη εντοπίζονται οι θερμές πηγές Ασκληπιού (στον Αγ. Κήρυκο), Απόλλωνα, Αρτέμιδος, Κράτσα, Σπηλαίου, Παμφίλη και Λουμακιά (στην περιοχή Θέρμων) θερμοκρασίας 36,4-53,4oC και Θερμού Λευκάδας με νερά των 59οC. Στη ΒΑ πλευρά της Ικαρίας, κοντά στο αεροδρόμιο, αναβλύζουν οι πηγές Αγ. Κυριακής και Αρμυρίδας, θερμοκρασίας 32,5-37,2 o C. Οι θερμομεταλλικές πηγές της Ικαρίας χαρακτηρίζονται ως «αλιπηγές». Τα νερά τους έχουν Na-Cl σύσταση και Σύνολο Διαλυμένων Αλάτων 11,7-42,2 g/l. Κύριο φυσικοχημικό χαρακτηριστικό τους είναι η ραδιενέργεια (συγκέντρωση Rn-222), η τιμή της οποίας διαφοροποιείται από πηγή σε πηγή. Σήμερα, ο μοναδικός τρόπος αξιοποίησης μέρους των γεωθερμικών νερών του νησιού είναι η ιαματική χρήση τους εξαιτίας της θερμοκρασίας, της χημικής σύστασης και της ραδιενέργειάς τους. Όμως, τα θερμά νερά της Ικαρίας μπορούν να τύχουν καλύτερης και πιο ορθολογικής εκμετάλλευσης συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του νησιού, με τους ακόλουθους τρόπους: α) Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη των λουτροθεραπευτικών εγκαταστάσεων και δημιουργία σύγχρονων κέντρων spa και αναψυχής στο νησί, με επιμήκυνση της περιόδου του ιαματικού τουρισμού, εφόσον εξασφαλισθεί η αναγνώριση των φυσικών πόρων του νησιού ως ιαματικών (Ν. 3498/2006). β) Αξιοποίηση του ενεργειακού φορτίου των θερμών νερών σε υπάρχουσες ή νέες υπερσύγχρονες ξενοδοχειακές και λουτροθεραπευτικές μονάδες (θέρμανση δωματίων, κοινόχρηστων χώρων, πισίνων, λουτήρων κλπ), κλιμακωτά ή ετεροχρονισμένα. γ) Ενεργειακή χρήση των θερμών νερών στη θέρμανση μικρών θερμοκηπιακών μονάδων σε διαθέσιμες ομαλές επιφάνειες. δ) Εξέταση της δυνατότητας εκμετάλλευσης των θερμών νερών σε ιχθυοκαλλιέργειες. Υπάρχουν σε όλον τον κόσμο πολυάριθμες εφαρμογές με παράλληλη ή κλιμακωτή ενεργειακή και ιαματική χρήση ανάλογων γεωθερμικών νερών. Όμως, όλα τα προαναφερθέντα προϋποθέτουν: α) Σύνταξη μελέτης σκοπιμότητας για την εκτίμηση και αξιοποίηση του συνόλου της γεωθερμικής ενέργειας των πηγών της Ικαρίας. β) Συστηματική γεωθερμική έρευνα σε όλο το νησί για τον εντοπισμό, καταγραφή και αποτίμηση του γεωθερμικού δυναμικού με την ανόρυξη ερευνητικών γεωθερμικών γεωτρήσεων σε επιλεγμένες θέσεις. Η έρευνα αυτή μπορεί να οδηγήσει στην αύξηση του δυναμικού και τον εντοπισμό ρευστών με θερμοκρασίες μεγαλύτερες από αυτές των πηγών, διευρύνοντας έτσι τις δυνατότητες χρήσης τους (π.χ. για ηλεκτροπαραγωγή, αφαλάτωση θαλασσινού νερού, τηλεθέρμανση οικισμών κλπ.). 8

9 Μαγνητικό και ηλεκτρικό πεδίο στο περιβάλλον Κέντρων υψηλής τάσεως και γραμμών μεταφοράς Πολυκράτη Δ. A. -Αναγνωστάτο Δ. Σ. - Χαλεβίδη Δ. Κ. - Μπούρκα Δ. Π. Εθν. Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τμήμα Ηλ. Μηχανικών και Μηχ. Υπολογιστών διημερίδα 1 & 2 Οκτωβρίου 2010 Στην εργασία αυτή γίνεται μια σύντομη αναφορά στα όρια ασφαλείας έναντι ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων στην περιοχή των χαμηλών συχνοτήτων, καθώς επίσης και σε μετρήσεις και υπολογισμούς της μαγνητικής επαγωγής και έντασης του ηλεκτρικού πεδίου σε εγκαταστάσεις υψηλών τάσεων. Τα όρια ασφάλειας (και όχι επικινδυνότητας) για το κοινό Ο καθηγητής του ΕΜΠ κος Π. Μπούρκας, με τους δύο βοηθούς του κατά την πειραματική παρουσίαση των δύο συσκευών (πυρόσβεσης-πυρανίχνευσης και ενεργοποίησης συστήματος κατά την αποκοπή αγωγού δικτύου διανομής χαμηλής τάσης). είναι για μεν το ηλεκτρικό πεδίο 50V/cm και το μαγνητικό πεδίο 100μΤ. Οι τιμές αυτές είναι πολύ μικρότερες από το ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο των περισσότερων ηλεκτρικών συσκευών οικιακής χρήσης. Ως τυπικό παράδειγμα αναφέρεται ότι η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου σε μια πρίζα είναι διπλάσια από εκείνη των ορίων ασφάλειας των 50V/cm. Μέθοδος προστασίας από πιθανές συνέπειες Για τον άνθρωπο και το περιβάλλον από την αποκοπή αγωγού Χαλεβίδη Δ. Κ. - Αναγνωστάτο Δ. Σ. - Πολυκράτη Δ. A. - Μπούρκα Δ. Π. Εθν. Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τμήμα Ηλ. Μηχανικών και Μηχ. Υπολογιστών Η αποκοπή γυμνού αγωγού του δικτύου διανομής χαμηλής τάσης μπορεί να προκαλέσει θανατηφόρο ηλεκτροπληξία στον άνθρωπο ή και να είναι αιτία πυρκαγιάς. Χρειάζεται σχετική πρόβλεψη στους κανονισμούς, ώστε να αποκλείονται οι προαναφερθείσες δυσμενείς επιπτώσεις για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Μία μέθοδος προστασίας είναι η ενεργοποίηση κατά την αποκοπή αγωγού ενός εγκατεστημένου στον τελευταίο στύλο κάθε γραμμής συστήματος GSM, που θα θέτει εκτός λειτουργίας έναν αυτόματο γενικό διακόπτη παροχής τάσης προς τον πίνακα χαμηλής τάσης του υποσταθμού. Σύστημα άμεσης πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης Με χρήση GSM τεχνολογίας Αναγνωστάτο Δ. Σ. - Χαλεβίδη Δ. Κ. Πολυκράτη Δ. A.- Μπούρκα Δ. Π. Εθν. Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τμήμα Ηλ. Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Υπάρχουν πολλές μέθοδοι, που αφορούν την ανίχνευση φωτιάς εξωτερικού χώρου. Σε αυτή την εργασία προτείνεται ένα σύστημα πρώιμης πυρανίχνευσης καθώς επίσης και πυρόσβεσης το όποιο ενσωματώνει GSM τεχνολογία και ένα σύνολο αισθητήρων όπως αισθητήρες καπνού, βρόχους θερμικά ευαίσθητου καλωδίου, αισθητήρες υπέρυθρης ακτινοβολίας, τηλεπισκοπικούς αισθητήρες κ.λ.π. Το προτεινόμενο σύστημα ενεργοποιεί άμεσα αντλίες προς κατάσβεση της φωτιάς τη στιγμή που το συμβάν της φωτιάς θα εκδηλωθεί. Οι δύο συσκευές (πυρόσβεσης-πυρανίχνευσης και ενεργοποίησης συστήματος κατά την αποκοπή αγωγού δικτύου διανομής χαμηλής τάσης). 9

10 Το υβριδικό ενεργειακό έργο Ικαρίας Ένα πρωτοποριακό έργο που θα συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη της Ικαρίας Τσιπουρίδη Ι., Δρ. Χημ. Μηχανικός - Λιγνό Η. - Κατσουρό, Μηχ. Μηχανικούς διημερίδα 1 & 2 Οκτωβρίου 2010 Το Υβριδικό Ενεργειακό έργο της Ικαρίας αποτελεί πρωτοποριακό έργο που θα συμβάλει σημαντικά στην διεύρυνση της συμμετοχής των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο της Ικαρίας, αλλά και των νησιών μας, με πολλαπλά οφέλη για όλους. Το Υβριδικό έργο της Ικαρίας αποτελεί μέρος των περιφερειακών επενδύσεων της ΔΕΗ, που έχουν συνολικό προϋπολογισμό άνω των 10 δισ. ευρώ. Στόχος του Υβριδικού Ενεργειακού έργου της Ικαρίας είναι η παραγωγή ενέργειας που θα βασίζεται στο συνδυασμό δύο διαφορετικών μορφών ΑΠΕ: αιολικής και υδροηλεκτρικής ενέργειας. Το Σύστημα Διαχείρισης φορτίων του έργου περαν των δύο παραπάνω μορφών ΑΠΕ θα ελέγχει επιπλέον την ισχύ των ντηζελογεννητριών του Σταθμού Αγίου Κηρύκου, το φορτίο της κατανάλωσης του νησιού, τα ανεμολογικά στοιχεία των αιολικών πάρκων, τη στάθμη του νερού στις λιμνοδεξαμενές, την ευστάθεια του ηλεκτρικού δικτύου του νησιού και θα διατηρεί κάθε φορά τη μέγιστη δυνατή κάλυψη των φορτίων κατανάλωσης του νησιού απο ΑΠΕ (αιολική, υδροηλεκτρική). Το έργο αποτελείται από το Αιολικό Πάρκο της Στραβοκουντούρας και τους Μικρούς Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς (ΜΥΗΣ) Προεσπέρας και Κάτω Προεσπέρας και η ολοκλήρωση του αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως το τέλος του Το συγκεκριμένο έργο είναι ένα από τα πρώτα του είδους στην Ευρώπη, δίνει μια αξιόπιστη απάντηση στο πολύ σημαντικό ζήτημα της αποθήκευσης και ελεγχόμενης διανομής της παραγόμενης καθαρής ενέργειας, προστατεύει το περιβάλλον, ενώ δημιουργεί σημαντικές αναπτυξιακές ευκαιρίες στο νησί της Ικαρίας. Τεχνικά χαρακτηριστικά Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Υβριδικού Ενεργειακού Εργου είναι: Εγκατεστημένη ισχύς Αιολικού Πάρκου 2,7 MW, μήκος εναέριας διασυνδ. γρ 20KV 7,5 χλμ Εγκατεστημένη ισχύς ΜΥΗΕ 1,05 MW, μήκος εναέριας διασυνδ. γρ 20KV 3,5 χλμ Εγκατεστημένη ισχύς Υβριδικού 3,1MW, μήκος διπλής εναέριας γρ 20KV 32 χλμ (περιλαμβάνονται και ορισμένα τμήματα υπογείου δικτύου που για τεχνικούς λόγους είναι απαραίτητα) Εγκατεστημένη ισχύς Αντλιοστασίου (12X250 KW) 3,0 MW, μήκος υπόγειας διασυνδ. γρ 20KV 0,1 χλμ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΥΕΕ ΙΚΑΡΙΑΣ 6,85 MW Οικολογικά οφέλη Η μεταφορά νερών σε χαμηλότερο υψόμετρο συμβάλλει στη γεωργική αξιοποίηση της περιοχής Ομοίως συμβάλλει στην κάλυψη των αναγκών πυρόσβεσης Αποφεύγονται οι εκπομπές στο περιβάλλον χιλιάδων τόνων CO2 οι οποίες οφείλονται στη χρήση του diesel. Η ανακύκλωση του νερού δεν διαταράσσει τους υδροφόρους ορίζοντες αποτρέποντας κάθε πιθανότητα οικολογικής διαταραχής Οικονομικά οφέλη Σημαντικό ύψος επένδυσης στο νησί (> 40 εκ.) Νέες θέσεις εργασίας θα προκύψουν από λειτουργία και διαχείριση του Έργου. Προσέλκυση Ευρωπαίων & Ελλήνων επιστημόνων λόγω επιστημονικού ενδιαφέροντος του Έργου. Αύξηση τουριστικών αφίξεων στο νησί. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Υβριδικό Πάρκο της Ικαρίας μπορείτε να βρείτε στις ιστοσελίδες: www. dei.gr και 10

11 Σύστημα ανεμογεννήτριας αστικού περιβάλλοντος με δύο θερμοδοχεία Για την κεντρική θέρμανση και την παροχή θερμού ύδατος χρήσεως οικίας Δρ. Μαλαχίας Γ., Διπλ. Μηχ/γος - Ηλ/γος ΕΜΠ, Καθηγητής ΑΣΝΔ διημερίδα 1 & 2 Οκτωβρίου 2010 Στην παρούσα εργασία προτείνεται η εγκατάσταση ανεμογεννήτριας αστικού περιβάλλοντος, δηλαδή μικρής ισχύος και μικρών διαστάσεων και δύο θερμοδοχείων απόλυτα μονωμένων εκ των οποίων το ένα του μεγάλου μεγέθους προορίζεται για την κεντρική θέρμανση της οικίας και το δεύτερο μικρότερης χωρητικότητας για την παροχή θερμού νερού για χρήση στους υδραυλικούς υποδοχείς. Ειδικότερα το ρεύμα της ανεμογεννήτριας μέσω πίνακα διοχετεύεται κατ αρχήν στην αντίσταση του θερμοδοχείου της κεντρικής θέρμανσης και όταν η θερμοκρασία του νερού φθάσει την τιμή των 60 C, τότε αυτόματα διοχετεύεται το ρεύμα στην αντίσταση του δεύτερου θερμοδοχείου για τη θέρμανση του νερού χρήσεως. Παράλληλα το πρώτο θερμοδοχείο διαθέτει και σερπαντίνα για την τροφοδότηση από θερμό νερό από Λέβητα Κεντρικής Θέρμανσης με καυστήρα πετρελαίου ώστε όταν η θερμοκρασία του νερού κατέλθει κάτω από τους 60 C να τίθεται αυτόματα η λειτουρ- γία του Λέβητα ώστε να διατηρείται η θερμοκρασία στην επιθυμητή τιμή. Από το θερμοδοχείο της κεντρικής θέρμανσης τροφοδοτούνται μέσω κυκλοφορητή τα θερμαντικά στοιχεία των χώρων της οικίας, τα οποία θα είναι τοπικές κλιματιστικές μονάδες ανεμιστήρα στοιχείου (FAN COIL UNITS) οι οποίες αποδίδουν επαρκές θερμικό φορτίο και για θερμοκρασίες C. Ακολούθως λαμβάνεται ως παράδειγμα εφαρμογής οικία 100m 2 στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής (Λαύριο) και στη δυσμενέστερη περίπτωση του Χειμώνα και επί τη βάσει των Ανεμολογικών στοιχείων της περιοχής αποδεικνύεται ότι για Ανεμογεννήτρια Αστικού Περιβάλλοντος ονομαστικής ισχύος 5,5KW έχουμε συντελεστή εκμετάλλευσης 41% πράγμα που σημαίνει ότι κατά μέσον όρο στην όλη χειμερινή περίοδο ο συντελεστής εκμετάλλευσης του συστήματος αναμένεται να ανέλθει πάνω από 60%. Η όλη εγκατάσταση κρίνεται οικονομική ενδιαφέρουσα και συμβάλλει τα μέγιστα στην εξοικονόμηση θερμικής ενέργειας. Σκηνή από το έργο Προμηθέας δεσμώτης από το θίασο Παροίκου στο τέλος της Διημερίδας. Εικόνα από το ακροατήριο κατά τη διάρκεια των εργασιών της Διημερίδας. Η ομιλία του Νομάρχη κου Κάρλα κατά τη δεύτερη ημέρα της Διημερίδας. 11

12 Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμάτων στις νησιωτικές περιοχές Μπούρκας Κων., Μηχ. Ηλεκτ/γος ΕΜΠ διημερίδα 1 & 2 Οκτωβρίου 2010 Το πρόβλημα των απορριμμάτων αποκτά, σε παγκόσμια κλίμακα, συνεχώς μεγαλύτερες διαστάσεις: Ήδη το 10% της παγκόσμιας παραγωγής πλαστικού καταλήγει στις θάλασσες. Οι χωματερές σε όλο τον πλανήτη συμβάλουν κατά 10% στα αέρια θερμοκηπίου. Η απορρόφηση των ανακυκλώσιμων υλικών δεν μπορεί να προχωρήσει μόνο με τους κανόνες της αγοράς, χωρίς θεσμικές παρεμβάσεις. Αντίθετα η Ευρώπη έχει πολλά καλά παραδείγματα και προχωρημένη πολιτική στο θέμα της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων. Στην Ικαρία, με έναν ορίζοντα πενταετίας, είναι δυνατόν να ανατραπεί η σημερινή κατάσταση: καταρχήν, θα χρειαστεί να διαμορφωθεί ένα πρόγραμμα πρόληψης που θα περιλαμβάνει την οικιακή κομποστοποίηση, την κατάργηση πλαστικού σε μαζικές εκδηλώσεις, όπως τα πανηγύρια και εφαρμογή μίας νέας τιμολογιακής πολιτικής με βάση την αρχή πληρώνω όσο πετάω. Η πολιτική αυτή μπορεί να δώσει οικονομικά κίνητρα στους κατοίκους για την πρόληψη και ανακύκλωση και μπορεί να οδηγήσει ακόμα και στην ξεχωριστή συλλογή στα νοικοκυριά προδιαλεγμένων οργανικών για κομποστοποίηση. Η ανακύκλωση στο νησί μπορεί να ενισχυθεί σημαντικά με προγράμματα ευαισθητοποίησης των πολιτών αλλά και εξασφάλιση σημαντικών οικονομικών πόρων για το Δήμο, από τα συστήματα ανακύκλωσης (συσκευασίες, παλιά οχήματα, ελαστικά, ηλεκτρικά, μπαταρίες, κλπ.) που έχουν και την ευθύνη για την κάλυψη του κόστους. Τέλος, μια σωστή οργάνωση στο νησί μπορεί να συμπληρωθεί με 2-3 πράσινα σημεία όπου ο ενεργός πολίτης θα φέρνει τα ογκώδη υλικά, ανακυκλώσιμα, κα. Ήδη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, η ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή τείνει να φτάσει στο 50% και το υπόλοιπο ποσοστό οδηγείται προς επεξεργασία πριν διατεθεί για ταφή. Όσον αφορά στις απαιτούμενες επενδύσεις φαίνεται ότι είναι σχετικά εύκολο, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου, να εξασφαλιστούν για την Ικαρία πόροι για το Χώρο Υγειονομικής Ταφής και πιθανώς για μια μονάδα κομποστοποίησης προδιαλεγμένων οργανικών. Για την ανακύκλωση η κύρια πηγή εξασφάλισης πόρων πρέπει να είναι οι χρηματοδοτήσεις από τα εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης. 12

13 Έξυπνα αυτόνομα συστήματα ΑΠΕ Πώς μία ιδέα του 1986, κατέληξε το 2010 στην εφαρμογή Από την Πάρνηθα στη Μογολία και από το Κιριμπάτι στην Τήνο Μπέτζιος Γ., Μηχ. Μηχανικός διημερίδα 1 & 2 Οκτωβρίου 2010 Η φύση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι αποκεντρωμένη και αυτό μας δείχνει την κατεύθυνση, έτσι αποκεντρωμένα να τις χρησιμοποιήσουμε. Η ιδέα για τα αυτόνομα συστήματα ΑΠΕ (Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) προέκυψε, από την ανάγκη για κάλυψη των ενεργειακών αναγκών στις απομακρυσμένες κυρίως από το δίκτυο περιοχές. Σκοπός των μικρών συστημάτων ήταν και παραμένει η υποκατάσταση ουσιαστικά της συμβατικής παραγωγής και η κάλυψη όλων των ενεργειακών αναγκών που έχει ο εκάστοτε καταναλωτής/ες (οικιακές, αρδευτικές, βιοτεχνικές, κλπ). Τα συστήματα αυτά, όπως και κάθε σύστημα, έχουν τα δικά τους χαρακτηριστικά και οι αρχές τους στοχεύουν στο τρίπτυχο: Ευρύτερη αξιοποίηση των ΑΠΕ, καλύτερη δυνατή διαχείριση και εξοικονόμηση ενέργειας.με ένα τέτοιο σύστημα στο σπίτι μας, βάζουμε ηλιακό θερμοσίφωνα και κουζίνα υγραερίου. Έτσι έχουμε διπλό όφελος. Και ΑΠΕ και σημαντικά φτηνότερο σύστημα. Αν προσαρμόσουμε τη χρήση των χρονικά ανεξάρτητων συσκευών στην παροχή των ΑΠΕ τότε έχουμε και τη σωστή διαχείριση. Η εφαρμογή των υβριδικών ξεκίνησε το 1986 στην ταράτσα της πολυκατοικίας στο Χαλάνδρι. Ακολούθησαν η Πάρνηθα, τρία συστήματα στη Μογγολία ώσπου φτάναμε στο εξοχικό στην Τήνο. Το σπίτι αυτό εξελίσσεται σιγά-σιγά σε κέντρο εφαρμογών και δοκιμών αυτόνομων συστημάτων ΑΠΕ. Το σύστημα ΑΠΕ που λειτουργεί σήμερα στο σπίτι αυτό αποτελείται από: Ανεμογεννήτρια 3.0kW/48V, συσσωρευτές 600Ah/48V, μετατροπέα/φορτιστή 2,5kW/48V και το σύστημα ελέγχου και κατανομής ενέργειας και φορτίων που είναι και η καρδιά του όλου συστήματος. Το σύστημα (Η ΑΓ μαζί με όλη της την οικογένεια) αυτό αναβαθμίζεται συνεχώς και είναι καθαρά ελληνικής σχεδίασης, ανάπτυξης και κατασκευής. Η οικοδομή στην Τήνο δεν είναι μόνο ενεργειακά αυτόνομη, έχει και άλλα χαρακτηριστικά που την κάνουν διαφορετική από τις συμβατικές οικοδομές. Έχει δεξαμενή βρόχινου νερού όγκου 96μ3, που την κάνει και από άποψη νερού ανεξάρτητη. Οι τρείς πλευρές του υπογείου (εκτός της πρόσοψης) δεν είναι μπαζωμένες. Υπάρχει προσπελάσιμος χώρος (είναι ο χώρος, που έμεινε κενός μετά την κατασκευή) για να αερίζεται η οικοδομή, να προφυλάσσονται από υγρασία όλα τα μέρη της οικοδομής που θα μπαζώνονταν και μαζί και τα θεμέλια) και υπάρχει προσπελάσιμος βοηθητικός χώρος για τις σωληνώσεις αποχέτευσης και ύδρευσης, ηλεκτρικές συνδέσεις κλπ. Είναι ο λεγόμενος στην τοπική γλώσσα «Γκντούτο» Στο χώρο αυτό κατασκευάζεται και δεύτερη δεξαμενή ζεστού). Εκτός από τις δύο παραπάνω αναφερθείσες δεξαμενές νερού κατασκευάζεται και μια τρίτη (ουσιαστικά είναι η τέταρτη κατά χρονολογική σειρά) χωρητικότητας 30μ3 περίπου, που θα αποθηκεύεται το θερμαινόμενο με ηλιόθερμα νερό τους φθινοπωρινούς μήνες και θα χρησιμοποιείται για θέρμανση το χειμώνα με τη βοήθεια ενδοδαπέδιας θέρμανσης, άλλες δύο δεξαμενές έχουν κατασκευαστεί στον κήπο (χωρητικότητας 4 και 7μ3 η κάθε μία) όπου συγκεντρώνονται τα απόνερα της κουζίνας, του νιπτήρα και του ντουζ, για να χρησιμοποιούνται για πότισμα των δένδρων και των κηπευτικών, μετά τη ζύμωση. Έτσι από το βρόχινο νερό που μαζεύεται στη μεγάλη δεξαμενή. δεν πάει σχεδόν ούτε σταγόνα χαμένη. Το σπίτι χτίστηκε με τούβλα αφρώδους μπετόν (Ytong) που έχουν πολύ καλή μόνωση. Με τα χαρακτηριστικά αυτά το σπίτι μπορεί να χαρακτηριστεί ως το σπίτι του μέλλοντος. Σπίτι σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας. Το σύστημα, όταν ολοκληρωθεί, προβλέπεται να καλύπτει τις καθαρά ηλεκτρικές ανάγκες των τριών διαμερισμάτων της οικοδομής, θα υποκαθιστά και θα εξοικονομεί ενέργεια της ΔΕΗ τις ώρες αιχμής στη γεώτρηση και θα υπάρχει περίσσεια ενέργειας τους χειμερινούς μήνες για παραπέρα διάθεση. Το έξυπνο σύστημα ελέγχου θα καταγράφει τα πάντα: παραγωγή ανεμογεννήτριας, κατάσταση συσσωρευτών, κατανάλωση ενέργειας, περίσσεια ενέργειας κλπ. θα Τήλε-παρακολουθείται και τα πρώτα στοιχεία θα ανακοινωθούν μόλις είναι διαθέσιμα. 13

14 Ενεργειακή πιστοποίηση κτηρίων Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας & ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα κτήρια διημερίδα 1 & 2 Οκτωβρίου 2010 Α. Γ. Γαγλία, M.Sc, Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Η εργασία αυτή αναφέρεται στην ενεργειακή πιστοποίηση κτιρίων και στις τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα κτίρια. Γίνεται μια γενική αναφορά στο νομοθετικό πλαίσιο για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων όπως: τις κοινοτικές οδηγίες 91/2002 και 31/2010, τον νόμο 3661/2008 που εκδόθηκε για την εναρμόνισή μας με την κοινοτική οδηγία και τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων - ΚΕΝΑΚ. Η ισχύουσα νομοθεσία μεταξύ άλλων προβλέπει: την ενεργειακή πιστοποίηση κτιρίων με την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού για τα νέα και ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια καθώς και εκείνα που μεταβιβάζονται και ενοικιάζονται. Το πιστοποιητικό θα εκδίδεται ανά βασική κατηγορία χρήσης κτιρίου. τον καθορισμό των ελάχιστων απαιτήσεων για τα νέα και ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια: προδιαγραφές αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, έλεγχος θερμομονωτικής επάρκειας. την σύνταξη ενεργειακής μελέτης, για τα νέα και ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια, η οποία υποβάλλεται στην πολεοδομία μαζί με τις υπόλοιπες αρχιτεκτονικές και Η/Μ μελέτες. την μεθοδολογία υπολογισμού της ενεργειακής απόδοση των κτιρίων. την τακτική επιθεώρηση των λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού, ανάλογα την συνολική εγκατεστημένη θερμική και ψυκτική ισχύ τους. Τα υφιστάμενα κτίρια τα οποία έχουν ιδιαίτερα υψηλές καταναλώσεις ενέργειας, μετά την ενεργειακή επιθεώρηση και πιστοποίησή τους και κατόπιν των συστάσεων του ενεργειακού επιθεωρητή, έχουν την δυνατότητα βελτίωσης της ενεργειακής τους απόδοσης με την εφαρμογή διαφόρων μέτρων. Τα μέτρα αυτά αφορούν στη θερμική θωράκιση του κτιριακού κελύφους (θερμομόνωση, σκιασμός, περιορισμός διείσδυσης αέρα, κ.α.), την χρήσης ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων υψηλής απόδοσης και διατάξεων αυτομάτου ελέγχου και διαχείρισης ενέργειας, καθώς και την χρήση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ηλιακοί συλλέκτες, φωτοβολταϊκά, γεωθερμικές αντλίες κ.α.). Προκειμένου για την εφαρμογή τέτοιων μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας, έχουν προκηρυχθεί διάφορα προγράμματα παροχής οικονομικών κινήτρων από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, στα οποία γίνεται επίσης αναφορά στην εργασία αυτή. 14

15 Καμπέ, Γεωργειρήνης και το νησί της Ουτοπία με τους αφανείς κατοίκους Από το βιβλίο Πράμνια ΕΠΕΑ στο νησί της ουτοπίας του Κώστα Ε. Ρόζου, που γράφτηκε το 2006 Εκείνη τη φθινοπωρινή βραδιά, στο μικρό ψητοπωλείο της παραλίας του Ευδήλου, οι δυο άντρες, ο Αχιλλέας με τον Φώντα και η γυναίκα, η Έλλη, συνεχίζουν τη συζήτηση για την οικονομική, κοινωνική και πολιτική και πολιτιστική κατάσταση που υπήρχε στο νησί τους, από τον δέκατο έκτο μέχρι τον δέκατο ένατο αιώνα. Η Έλλη έχει πάρει τη σκυτάλη του λόγου. - Το 1842 ο Γάλλος συγγραφέας Ετιέν Καμπέ έγραψε ένα ουτοπικό μυθιστόρημα με τίτλο ΤΑΞΊΔΙ ΣΤΗΝ ΙΚΑΡΊΑ. Ικαρία ονόμαζε την ουτοπική κομμουνιστική κοινωνία, που είχε οραματισθεί, και η οποία θα ήταν μια κοινωνία με ισότητα, αδελφοσύνη, ενότητα, δημοκρατία, και κατανάλωση σύμφωνα με τις φυσικές ανάγκες των μελών της. Αργότερα το 1848 προσπάθησε να την πραγματοποιήσει στο Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου αγόρασε μια έκταση και ίδρυσε την Ικαριανή Παροικία. Η κοινωνία αυτή, στηριζόταν στην ίση κατανάλωση, στις ιδιωτικές αγροτικές επιχειρήσεις και σε μια πανθεϊστική θρησκεία για τα μέλη της. Ο Καμπέ πίστευε ότι η αρχική αυτή παροικία θα μετασχηματιζόταν στην κομμουνιστική κοινωνία που οραματιζόταν, με την πειθώ, μέσα από ειρηνικές μεταρρυθμίσεις. Φωντ.- Μήπως ξέρεις Έλλη, αν ήρθε ποτέ o Καμπέ στο νησί μας και εμπνεύστηκε αυτό το βιβλίο του από την τότε οργάνωση της εδώ τοπικής κοινωνίας; Αλλά για πες μου και κάτι άλλο, ουτοπική σημαίνει ιδεατή και μη υπαρκτή, από το ου τόπον έχουσα. Φαντάζομαι, ότι αυτόν το χαρακτηρισμό της κοινωνίας που οραματιζόταν ο Καμπέ δεν πρέπει να τον έκανε ο ίδιος, αλλά οι επικριτές του. Ελ.- Για να ξεκινήσω από το δεύτερο ερώτημά σου, έχεις δίκιο Φώντα, όμως εκ του αποτελέσματος αποδείχθηκε πράγματι ουτοπική, γιατί ο Καμπέ δεν κατάφερε ποτέ να δημιουργήσει την Ικαρία, παρότι μετά την πρώτη αποτυχία του προσπάθησε και για δεύτερη φορά το 1856, λίγο πριν τον θάνατό του. Ωστόσο ο Ικαριακός κομμουνισμός του Καμπέ έγινε πλατιά αποδεκτός από τους βιοτέχνες και εργάτες αυτής της περιόδου, εντούτοις ο Μαρξ χαρακτήρισε τον Καμπέ, ως τον πιο δημοφιλή, αλλά και τον πιο επιπόλαιο από τους εκπροσώπους του κομμουνισμού στη Γαλλία. Θα πίστευε λοιπόν κανείς ότι ο Καμπέ είχε πράγματι ταξιδέψει στην Ικαρία γύρω στο 1840 και αφού γνώρισε την οργάνωση της κοινωνίας της, εμπνεύσθηκε από αυτήν και έγραψε το ΤΑΞΊΔΙ ΣΤΗΝ ΙΚΑΡΊΑ. Εντούτοις από πουθενά δεν προκύπτει ότι ο Καμπέ είχε επισκεφθεί το νησί μας, πολύ περισσότερο που στο διήγημά του αυτό αναφέρει ότι, με ένα μεγάλο πλοίο φθάνει σε μια ιδανική πολιτεία - νησί, όπου εκτυλίσσεται η υπόθεση του. Όμως από το 1500 έως το 1900 επισκέφθηκαν το νησί μας και έγραψαν γι αυτό, πενήντα εννιά Ευρωπαίοι περιηγητές, όπως αναφέρει ο συμπατριώτης μας Νίκος Τσαγκάς, οι περισσότεροι από τους οποίους ήσαν επιστήμονες συγγραφείς και υπάλληλοι. Ο πιο περιγραφικός από αυτούς, αλλά και εμπαθής στους χαρακτηρισμούς του, τον οποίο λαμβάνουν υπόψη τους οι περισσότεροι μεταγενέστεροι του, είναι ο Αρχιεπίσκοπος Σάμου και Ικαρίας Ιωσήφ Γεωργειρήνης. Αυτός γύρω στο 1670 έγραψε στην Αγγλική γλώσσα ένα βιβλίο, στο οποίο κάνει σχετικά εκτενή γεωγραφική, οικονομική και κοινωνική περιγραφή, της Ικαρίας εκείνης της εποχής. Φωντ.- Μου κάνει εντύπωση ότι το 1670 υπήρχε, όπως και σήμερα, αρχιεπίσκοπος Σάμου και Ικαρίας και ακόμη ότι ο Γεωργειρήνης έγραψε το βιβλίο του στα αγγλικά. Ελ. - Ναι Φώντα, οι Σουλτάνοι, πιεζόμενοι από τη Δύση, είχαν δώσει από παλαιότερα θρησκευτικά δικαιώματα στους χριστιανούς υπηκόους τους, και ο Γεωργειρήνης ήταν μορφωμένος και γνώριζε ότι το αναγνωστικό του κοινό ήταν στην Ευρώπη και όχι στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα. Έγραψε λοιπόν το βιβλίο του στην αγγλική και έτσι έγινε τόσο γνωστό αυτό. Επειδή το έχω διαβάσει πρόσφατα, μπορώ να σας αναφέρω με λεπτομέρειες τι θετικά και αρνητικά, αλλά εν πάση περιπτώσει σημαντικά, γράφει για το νησί μας ο Γεωργειρήνης. Φωντ. - Έχομε ορθάνοιχτα τ αυτιά μας Έλλη. Ελ. - Περιγράφοντας την Ικαρία της εποχής εκείνης, αναφέρεται στα χωριά της, στις εκκλησίες και τα μοναστήρια της. Για τη γεωργία αναφέρει χαρακτηριστικά, ότι με μεγάλους κόπους και δυσκολίες παράγουν από το τόσο άγονο έδαφος το λίγο στάρι που έχουν και από το οποίο, λίγη ώρα προ του γεύματος παίρνουν όσο χρειάζονται για το γεύμα, το αλέθουν σ ένα χερόμυλο, το ψήνουν πάνω σε μια πλατειά πλάκα, και ο αρχηγός της οικογένειας το μοιράζει σε ίσα μερίδια στα μέλη της, αλλά μια γυναίκα με παιδί λαμβάνει δυο μερίδια. Εάν έλθει κάποιος ξένος κόβουν όλοι από το κομμάτι τους για να τον βολέψουν. Για το κρασί αναφέρει, ότι το αναμειγνύουν πάντα κατά το ένα τρίτο με νερό και πίνουν όλοι από μια κανάτα που την περνούν γύρω - γύρω σε όλους, και ότι είναι οι μόνοι νησιώτες του Αρχιπελάγους που δεν κρατούν κρασί για πούλημα και ακόμη δεν το τοποθετούν σε ξύλινα βαρέλια, αλλά σε πιθάρια καλυμμένα μέσα στη γη, και όταν επιθυμούν να πάρουν κρασί τότε ανοίγουν την τρύπα που υπάρχει στην κορυφή και το αντλούν με καλαμένιους αυλούς. Ακόμη ότι, έχουν εμπόριο με τη Χίο, τη Σάμο και τα γειτονικά μέρη της Ανατολίας πουλώντας ξυλεία, αίγες και πρόβατα, και αγοράζοντας στάρι, σκεύη και άλλα. Ότι είναι πολύ έμπειροι στη κατασκευή λέμβων και μικρών πλοίων, που τα έχουν σε μεγάλη εκτίμηση και τα αγοράζουν όλα τα γειτονικά νησιά. Επίσης ότι τα βουνά τους είναι γεμάτα από αίγες και πρόβατα, στα οποία αφού χαράξουν σημάδια αναγνώρισης, τα αφήνουν εκεί ελεύθερα. Και ότι έχουν πολύ χοιρινό κρέας και πολλά μελίσσια, από τα οποία παράγουν κερί και μέλι. Αλλά τα πιο σημαντικά πράγματα που έχουν, όπως λέει, είναι ο αέρας 15

16 και το νερό τους, που συντελούν στη μακροβιότητά τους, αφού είναι πολύ συνηθισμένο να βλέπει κανείς ανθρώπους εκατό χρόνων. Αναφερόμενος έπειτα στους Καριώτες του 1670 λέει ότι τα σπίτια τους είναι πολύ απλά, σχεδόν χωρίς έπιπλα και χωρίς καθόλου κρεβάτια, τα οποία, όχι πως είναι τόσο φτωχοί ώστε να είναι ανίκανοι να τα αγοράσουν, αλλά τα περιφρονούν ως εντελώς περιττά. Και αναφέρει δυο περιστατικά: Όταν ένας Ικάριος Ιερέας επισκέφθηκε τη Σάμο και του προσφέρθηκε το βράδυ από τους συναδέλφους του κλίνη για να ξαπλώσει, εκείνος αρνήθηκε αν και τον πίεσαν προς τούτο, τους απάντησε δε ότι, η γη είναι μητέρα του και δεν θα μπορούσε να μείνει μακριά της, επί πλέον δε, φοβόταν ότι θα αρρωστήσει αν κοιμηθεί πάνω σε κρεβάτι. Όταν ακόμη ο ίδιος επισκέφθηκε την Ικαρία ως Αρχιεπίσκοπος, ζητώντας δωμάτιο, του είπαν ότι δεν έχουν άλλο από αυτό που έμεναν κι εκείνοι και, όταν ζήτησε κρεβάτι, του είπαν ότι δεν ήταν στα έθιμα της πατρίδας τους και ότι κοιμούνται στο έδαφος. Αντί δε για κλινοσκεπάσματα του έδωσαν έναν επενδύτη από τραχύ δίμιτο ύφασμα. Αχ.- Σε σχέση με την απουσία κρεβατιού από τα σπίτια των Ικάριων της εποχής εκείνης, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι αυτά ήσαν μικρά και τα ξύλινα κρεβάτια θα έπιαναν μόνιμα κάποιο χώρο, όμως τόσο τότε, όσο και αργότερα, που υπήρχε αντί κρεβατιού ένας ελαφρά υπερυψωμένος χώρος ο κρέβατος, έστρωναν δέρματα από αιγοπρόβατα πάνω στο ειδικά συμπυκνωμένο για τον σκοπό αυτό χώμα, και τοποθετούσαν από πάνω ένα χοντρό ύφασμα, για να ξαπλώσουν. Ο Γεωργειρήνης, όμως, έφριττε από την ιδέα της έλλειψης κρεβατιού τότε, και δεν ξέρω πόσο θα έφριττε, αν μάθαίνε, ότι και στον εικοστό πρώτο αιώνα θα εμφανιζόταν η συνήθεια να στρώνεται απευθείας στο πάτωμα κάποιο διπλό στρώμα, και κάποτε μάλιστα φουσκωτό, για να κοιμηθούν οι άνθρωποι. Ελ.- Αχιλλέα έχεις δίκιο, για το απόλυτο των απόψεων του Γεωργειρήνη. Για τις κοινωνικές σχέσεις των Ικάριων του 1670 λέει ότι οι τυπικές επισκέψεις, προσκλήσεις σε γεύματα και παρόμοιες κοσμικές εκδηλώσεις είναι άγνωστα πράγματα γι αυτούς, αλλά συγκεντρώνονται στις λειτουργίες, σε εορτές και σε ομιλίες για δημόσια θέματα. Για τις καθημερινές συνεννοήσεις τους, και επειδή τα σπίτια τους απέχουν μεταξύ τους μεγάλες αποστάσεις, έχουν εκπαιδευτεί και μπορούν να συνομιλούν με στεντόρειες φωνές, έστω και αν οι συνομιλούντες ευρίσκονται σε δυο λόφους που απέχουν μεταξύ τους αρκετά μίλια. Για τις ενδυμασίες τους λέει ότι είναι απλές και για τους άντρες είναι ένα πουκάμισο και πάνω από αυτό ένα κοντό ράσο μέχρι τα γόνατα στο οποίο τον χειμώνα προσθέτουν ένα κοντό γιλέκο, που φθάνει λίγο κάτω από τη μέση. Ότι δεν φορούν ποτέ κάλτσες και τα υποδήματά τους έχουν ένα λεπτό έλασμα χαλκού, που λυγίζει στο σχήμα των ποδιών τους. Για τις γυναίκες ότι, φορούν μια καμιζόλα τόσο πλατειά που την τυλίγουν διπλά ή τριπλά γύρω από τη ζώνη τους, αλλά από τη ζώνη και κάτω η καμιζόλα πέφτει μονή. Έπειτα κατηγορεί τους Καριώτες εκείνης της εποχής αναφέροντας ότι Από όλα τα νησιά του Αρχιπελάγους μόνο αυτοί δεν δέχονται επιμειξία με ξένους σε γάμο, μήτε δέχονται κάποιον ξένο να εγκατασταθεί στο νησί τους, κατάγονται όπως λένε, από το αυτοκρατορικό αίμα των πορφυρογέννητων και δεν πρέπει να μολύνουν το ευγενικό τους αίμα με παρακατιανούς γάμους ή επιμειξίες με χωριάτες, διότι έτσι αποκαλούν τους άλλους νησιώτες. Αχ.- Ξέρομε, ότι η Ικαρία ήταν τόπος εξορίας Βυζαντινών ευγενών, όταν ο νέος αυτοκράτορας δίωκε την οικογένεια του προκατόχου του, μετά από κάποια από τις συχνές αιματηρές συγκρούσεις για τον θρόνο του Βυζαντίου. Ωστόσο, αυτοί οι πορφυρογέννητοι εξόριστοι ήταν μια μικρή μειοψηφία στο νησί και είναι περίεργο που ο Γεωργειρήνης τα αναφέρει αυτά, γενικά για όλους τους κατοίκους του νησιού. Ελ.- Συμφωνώ, Αχιλλέα, αλλά υπάρχει η πιθανότητα αυτοί οι εξόριστοι να ήσαν συγκεντρωμένοι σε μια περιοχή του νησιού, την οποία επισκέφθηκε ο Γεωργειρήνης. Στη συνέχεια αναγνωρίζει ότι οι Ικάριοι έχουν μεγάλη ευτυχία ένεκα της φτώχιας τους, διότι δεν ενοχλούνται από τους Τούρκους, οι οποίοι θεωρούν ανάξιο του εαυτού τους να έλθουν και να μείνουν μαζί τους, αλλά ακόμα και αν έπρεπε να το κάνουν, είναι μάλλον απίθανο ότι θα απολάμβαναν μια στιγμή ησυχίας, εάν δεν φρόντιζαν να έχουν μαζί τους τόσο ισχυρή φρουρά, για τα έξοδα της οποίας δεν θα επαρκούσαν όλα τα εισοδήματα του νησιού. Και στη συνέχεια αναφέρει το περιστατικό με τον Καδή που μας διηγήθηκες εσύ Φώντα. Ακολούθως, περιγράφοντας τον χαρακτήρα των Ικάριων λέει ότι φαντάζονται τις πιο απίθανες μεθόδους για να φαίνονται φτωχοί. Οποτεδήποτε συμβαίνει να βρίσκονται σε άλλους τόπους, δεν θεωρούν ντροπή να ζητούν ελεημοσύνη. Παρόλα αυτά, καταφέρνουν να μαζέψουν κάθε χρόνο 300 κορώνες για τον Αρχιεπίσκοπο τους. Και καταλήγει πως αυτοί οι άνθρωποι που θεωρούν για μάνα τους τη γη, το έδαφος για στρώμα και τη σκληρή πέτρα για προσκεφάλι, είναι οι φτωχότεροι και ευτυχέστεροι σε όλο το Αιγαίο Πέλαγος. Η διατροφή και η ενδυμασία τους είναι κατώτερη εκείνης των ζητιάνων, αλλά τα σώματά τους είναι σκληραγωγημένα και δυνατά. Ζουν με λίγη μέριμνα για το μέλλον, σα να μην πρόκειται να ζήσουν ούτε μια μέρα ακόμη, αλλά ζουν πάνω από εκατό χρόνια. Έχουν ελάχιστα αλλά δεν τους λείπει τίποτα. Η αμάθειά τους είναι ίση με τη φτώχια τους και αυτό συμβάλλει στο να είναι τόσο ικανοποιημένοι και να έχουν τόσο μεγάλη ιδέα για τον εαυτό τους, ώστε να περιφρονούν τα γειτονικά τους νησιά και να μην καταδέχονται να αναμιχθούν μαζί τους με γάμους. Από αυτό μπορεί να συμπεράνει κανείς ότι έχουν φθάσει σε μια κατάσταση απόλυτης ικανοποίησης από τη ζωή τους, οι επιθυμίες της οποίας έχουν συρρικνωθεί στα πιο στενά όρια. Η Έλλη σταμάτησε για λίγο και σηκώνοντας το ποτήρι της, το τσούγκρισε διαδοχικά με αυτό του Αχιλλέα και του Φώντα. Ήπιαν κι οι τρεις στην υγειά τους, από μια γερή γουλιά του πράμνιου με το λαμπερό ρουμπινί χρώμα, που είχαν στα μισογεμάτα ποτήρια τους, κι εκείνη συνέχισε με τις κρίσεις της για το σύγγραμμα του Γεωργειρήνη και τα συμπεράσματά της. -Ο Γεωργειρήνης στο βιβλίο του αυτό, περιγράφει με ακρίβεια, και γι αυτό είναι αξιέπαινος, όλα όσα βλέπει και ακούει και μπορούσε βέβαια να βλέπει και να ακούει πολλά, αλλά όχι αυτά που εκείνοι οι άνθρωποι δεν ήθε- 16

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομο Ενεργειακά Κτίριο

Αυτόνομο Ενεργειακά Κτίριο Αυτόνομο Ενεργειακά Κτίριο H τάση για αυτονόμηση και απεξάρτηση από καθετί που σχετίζεται με έξοδα αλλά και απρόσμενες αυξήσεις, χαρακτηρίζει πλέον κάθε πλευρά της ζωής μας. Φυσικά, όταν πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας

Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας 1 Ο Διεθνές Συνέδριο «BIOSOL 2011» Εσπερίδα: «ΑΠΕ: Συνεργασία Έρευνας και Βιομηχανίας» Χανιά 16/9/2011 Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας Δρ. Ν. Ζωγραφάκης Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Οµάδα Εξοικονόµησης

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ Εξοικονόμηση χρημάτων σε υφιστάμενα και νέα κτίρια Ένα υφιστάμενο κτίριο παλαιάς κατασκευής διαθέτει εξοπλισμό χαμηλής ενεργειακής απόδοσης,

Διαβάστε περισσότερα

Η συµβολή των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην επίτευξη Ενεργειακού Πολιτισµού

Η συµβολή των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην επίτευξη Ενεργειακού Πολιτισµού Η συµβολή των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην επίτευξη Ενεργειακού Πολιτισµού ρ. Ηλίας Κούτσικος, Φυσικός - Γεωφυσικός Πάρεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ιδάσκων Πανεπιστηµίου Αθηνών Ε ι σ α γ ω γ ή...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων 12. Μελέτη Περίπτωσης: Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακή Μονάδα Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς e-mail: john@epu.ntua.gr Εργαστήριο Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: Yr host 4 today: Νικόλαος Ψαρράς

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: Yr host 4 today: Νικόλαος Ψαρράς ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: Γιατί να επιλέξει κανείς τη γεωθερµία ; Ποιος ο ρόλος των γεωθερµικών αντλιών θερµότητας ; Yr host 4 today: Νικόλαος Ψαρράς ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ( Με στόχο την ενηµέρωση περί γεωθερµικών

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία;

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Διεπιστημονική προσέγγιση στα ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ :Τεχνολογία, Περιβάλλον, Πολιτισμός Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Κλειώ Αξαρλή,

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας

Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα των Δημάρχων της Ευρώπης να υπερβούν τον στόχο μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Χανιά, 22 και 23 Μαΐου 2009 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακοίΣυλλέκτες Γιάννης Κατσίγιαννης Ηλιακοίσυλλέκτες Ο ηλιακός συλλέκτης είναι ένα σύστηµα που ζεσταίνει συνήθως νερό ή αέρα χρησιµοποιώντας την ηλιακή ακτινοβολία Συνήθως εξυπηρετεί ανάγκες θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εγγυημένη ισχύς Αιολικής Ενέργειας (Capacity credit) & Περικοπές Αιολικής Ενέργειας

Εγγυημένη ισχύς Αιολικής Ενέργειας (Capacity credit) & Περικοπές Αιολικής Ενέργειας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ AIOΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Διδάσκων: Δρ. Κάραλης Γεώργιος Εγγυημένη ισχύς Αιολικής Ενέργειας (Capacity

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Τι είναι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας; Ως Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) ορίζονται οι ενεργειακές πηγές, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Εφαρμογές Α.Π.Ε. σε Κτίρια και Οικιστικά Σύνολα Μαρία Κίκηρα, ΚΑΠΕ - Τμήμα Κτιρίων Αρχιτέκτων MSc Αναφορές: RES Dissemination, DG

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα με Α.Π.Ε.»

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα με Α.Π.Ε.» «Ενεργειακή Αποδοτικότητα με Α.Π.Ε.» Δρ. Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Κ.Α.Π.Ε. Πρόεδρος Ελληνικού Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. EEN HELLAS S.A. (EDF( group) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 100MW 90,1MW Αιολικά Πάρκα 100 MW Aνάστροφο Αντλησιοταμιευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Α. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΚ4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Αθήνα, Ιούνιος 2011 Α έκδοση Ομάδα εργασίας θεματικής ενότητας ΔΚ4: Αραβαντινός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΧΡΟΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΛΗ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΧΡΟΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΛΗ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΧΡΟΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Κατερίνα Χατζηβασιλειάδη Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ 1. Εισαγωγή Η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

e-newsletter Περιεχόμενα - ΚΤΙΡΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΑΥΤΟ

e-newsletter Περιεχόμενα - ΚΤΙΡΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΑΥΤΟ July 2017 ΜΑΙΧ +302821035020 Tεύχος 4 Ιωάννης Βουρδουμπάς, Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου ZEROCO2 Γεώργιος Αγγελάκης, Υπεύθυνος διαχείρισης του έργου ZEROCO2 Ιστοσελίδα του έργου: www.interregeurope.eu/zeroco2

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Αστείρευτη ενέργεια από τον ήλιο! Η ηλιακή ενέργεια είναι μια αστείρευτη πηγή ενέργειας στη διάθεση μας.τα προηγούμενα χρόνια η τεχνολογία και το κόστος παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη κάλυψης ηλεκτρικών αναγκών νησιού με χρήση ΑΠΕ

Μελέτη κάλυψης ηλεκτρικών αναγκών νησιού με χρήση ΑΠΕ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Μελέτη κάλυψης ηλεκτρικών αναγκών νησιού με χρήση ΑΠΕ Σπουδαστές: ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ Επιβλέπων καθηγητής: ΒΕΡΝΑΔΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον

Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον Εξοικονόμηση Ενέργειας Στα Κτίρια Πάρος 15 Οκτωβρίου 2012 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός M.Sc.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΜΗ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΜΗ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 10564 ΤΗΛ: 210 3727400, FAX: 210-3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: www.rae.gr ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΜΗ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Μετη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ημερίδα ManagEnergy Έξυπνη Χρηματοδότηση και Τεχνική Υποστήριξη για Δράσεις Βιώσιμης Ενέργειας στην Ελλάδα ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ Μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση Υπάρχουσα κατάσταση Μηδενική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις Εδώ και µια εικοσαετία, οι Έλληνες καταναλωτές έχουν εξοικειωθεί µε τους ηλιακούς θερµοσίφωνες για την παραγωγή ζεστού νερού. Απόρροια

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα κατάσταση και Προοπτικές

Παρούσα κατάσταση και Προοπτικές Ημερίδα: Εφαρμογές Ηλιακών Συστημάτων: Κολυμβητικές Δεξαμενές και Ηλιακός Κλιματισμός Ηράκλειο 4 Νοεμβρίου 2008 Εφαρμογές των Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων (ΘΗΣ) στην Περιφέρεια Κρήτης: Παρούσα κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγική Σειρά Μαθημάτων για την Ενέργεια από το ΙΕΝΕ (Μάρτιος Απρίλιος 2011)

Εισαγωγική Σειρά Μαθημάτων για την Ενέργεια από το ΙΕΝΕ (Μάρτιος Απρίλιος 2011) «Ο Κύκλος της Ενέργειας» Εισαγωγική Σειρά Μαθημάτων για την Ενέργεια από το ΙΕΝΕ (Μάρτιος Απρίλιος 2011) Σύνολο ωρών: 36 2η Σειρά Σεµιναρίων 1 η Ενότητα Τετάρτη, 2 Μαρτίου Εισαγωγικές Ομιλίες Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Π.Ε.) Ο ήλιος Ο άνεμος Η Γη (υπέδαφος) Τα νερά (επιφανειακά ή υπόγεια) ΟΙ Α.Π.Ε. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ: ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΕ?

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΕ? ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΕ? Αντώνης Θ. Αλεξανδρίδης Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός

Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός Αν δεν πιστεύετε τις στατιστικές, κοιτάξτε το πορτοφόλι σας. Πάνω από τη µισή ενέργεια που χρειάζεται ένα σπίτι, καταναλώνεται για τις ανάγκες της θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΥΠΝΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΠΙΤΙ.

ΕΞΥΠΝΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΠΙΤΙ. ΕΞΥΠΝΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΠΙΤΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΠΙΤΙ 1.1. Γενικά 1.2. Πλεονεκτήματα - Λειτουργίες 2. ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ 2.1. Τι είναι το έξυπνο σπίτι; 2.2. Πλεονεκτήματα Λειτουργίες 2.3. Κόστος 3. ΕΞΥΠΝΟ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα διαχείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια

Συστήματα διαχείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια Εσπερίδα «Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Κτίρια» Συστήματα διαχείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια Χρήστος Κώνστας Μηχανολόγος Μηχανικός Μετρολόγος TU Ilmenau Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων Εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Συνέδριο ΟΠΕ - ΣΒΒΕ Ποιότητα, Προδιαγραφές, Πιστοποίηση, Έλεγχος Αγοράς στον κλάδο των οµικών Υλικών Ξεν. Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη, 2 εκεµβρίου 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτικό Αναπτυξιακό Πλεονέκτηµα

Συγκριτικό Αναπτυξιακό Πλεονέκτηµα ιεθνής Συνάντηση για την Πράσινη Ανάπτυξη στην Πράξη Οργανισµός Ανάπτυξης Σητείας Σητεία 21-22/9/2010 Η Ανάπτυξη των ΑΠΕ στην Κρήτη: Συγκριτικό Αναπτυξιακό Πλεονέκτηµα ρ. Ν. Ζωγραφάκης Περιφέρεια Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δρ Δημήτρης Μακρής ZiMech engineers 54642 Θεσσαλονίκη Τ +30 2310 839039 Ε email@zimech.com www. zimech.com ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/)

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Το ελληνικό κράτος το 1994 με τον Ν.2244 (ΦΕΚ.Α 168) κάνει το πρώτο βήμα για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους εκτός της

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πετρέλαιο Κάρβουνο ΑΠΕ Εξοικονόμηση Φυσικό Αέριο Υδρογόνο Πυρηνική Σύντηξη (?) Γ. Μπεργελές Καθηγητής Ε.Μ.Π www.aerolab.ntua.gr e mail: bergeles@fluid.mech.ntua.gr Ενέργεια-Περιβάλλον-Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο

Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο Εισηγητής: Αμανατίδης Άνθιμος Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Ανδρίτσος. Συνέδριο ΙΕΝΕ, Σύρος, 20-21 Ιουνίου 2008. Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Νίκος Ανδρίτσος. Συνέδριο ΙΕΝΕ, Σύρος, 20-21 Ιουνίου 2008. Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Το Ενεργειακό Πρόβλημα των Κυκλάδων: Κρίσιμα Ερωτήματα και Προοπτικές Συνέδριο ΙΕΝΕ, Σύρος, 20-21 Ιουνίου 2008 Γεωθερμικές Εφαρμογές στις Κυκλάδες και Εφαρμογές Υψηλής Ενθαλπίας Μιχάλης Φυτίκας Τμήμα Γεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Εισαγωγικά στοιχεία: Δομή εργαστηρίου. Τεχνολογίες ΑΠΕ. Πολυζάκης Απόστολος Καλογήρου Ιωάννης Σουλιώτης Εμμανουήλ

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Εισαγωγικά στοιχεία: Δομή εργαστηρίου. Τεχνολογίες ΑΠΕ. Πολυζάκης Απόστολος Καλογήρου Ιωάννης Σουλιώτης Εμμανουήλ Εργαστήριο ΑΠΕ I Εισαγωγικά στοιχεία: Δομή εργαστηρίου. Τεχνολογίες ΑΠΕ. Πολυζάκης Απόστολος Καλογήρου Ιωάννης Σουλιώτης Εμμανουήλ Ενότητες Εργαστηρίου ΑΠΕ Ι και Ασκήσεις Ενότητα 1 - Εισαγωγή: Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

GEO POWER, Ημερίδα 16 Ο ΕΘΝΙΚΟ Γεωθερμίας ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011»

GEO POWER, Ημερίδα 16 Ο ΕΘΝΙΚΟ Γεωθερμίας ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» GEO POWER, Ημερίδα 16 Ο ΕΘΝΙΚΟ Γεωθερμίας ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» 23 Νοεμβρίου 14 Μαΐου 2011 2012 Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα: ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς. Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης

Μάθηµα: ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς. Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 10. Μελέτη Περίπτωσης ΙV: : Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακή Μονάδα Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής`

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής` ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΕΚ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ Εισηγητής: Γκαβαλιάς Βασίλειος,διπλ μηχανολόγος μηχανικός ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

E-mail :grammelis@certh.gr, margaritis@lignite.gr

E-mail :grammelis@certh.gr, margaritis@lignite.gr Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Χηµικών ιεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΕΚΕΤΑ / Ι ΕΠ) Τηλεθέρµανση Κοζάνης: παρούσα κατάσταση και µελλοντικές προοπτικές ανάπτυξης ήµος και

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 0-3 ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Διακόπτες δικτύων ισχύος 3 4 5 Μηχανικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Ηλιοθερμίας Ημερίδα ΠΣΔΜ-Η 4 Ιουλίου 2014

Συστήματα Ηλιοθερμίας Ημερίδα ΠΣΔΜ-Η 4 Ιουλίου 2014 Συστήματα Ηλιοθερμίας Ημερίδα ΠΣΔΜ-Η 4 Ιουλίου 2014 Βασίλης Φούρλας Διπλ. Μηχ/γος Μηχ/κος ΕΜΠ Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΕΝ.E.ΕΠΙ.Θ.Ε Η αναγκαιότητα των Α.Π.Ε.. Δαπάνη Κατανάλωσης Πετρελαίου Θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Παρουσίαση ASHRAE, 09.04.2013 Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθύνων Σύμβουλος Θερμογκάζ Α.Ε. Μελέτη θερμικών απωλειών 1 kw 3 kw 3 kw θερμαντικά σώματα

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις ΦωτοβολταΙκών συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας Απευθείας κατανάλωση Εφεδρική λειτουργία Αυτόνομο Σύστημα 10ΚWp, Αίγινα

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ)

Αναθεώρηση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ) Τελευταίες εξελίξεις στον τομέα Εξοικονόμησης Ενέργειας Δευτέρα 10 & 11 Ιουλίου 2017, Αθήνα Αναθεώρηση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ) Απόστολος Ευθυμιάδης Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχ., Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη. Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη. Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Η παρουσίαση με μια ματιά Ευρωπαϊκός και εθνικός στόχος για ΑΠΕ Παρούσα κατάσταση στην Ελλάδα και ιδίως στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή των ΑΠΕ στη βιώσιμη ανάπτυξη και λειτουργία του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης - Δημιουργία μιας αειφόρου Κοινότητας

Η συμβολή των ΑΠΕ στη βιώσιμη ανάπτυξη και λειτουργία του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης - Δημιουργία μιας αειφόρου Κοινότητας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Η συμβολή των ΑΠΕ στη βιώσιμη ανάπτυξη Επιστημονικά Υπεύθυνος Παντελεήμων

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμική ενέργεια και Τοπική Αυτοδιοίκηση Το παράδειγμα του γεωθερμικού πεδίου Αρίστηνου-Αλεξανδρούπολης

Γεωθερμική ενέργεια και Τοπική Αυτοδιοίκηση Το παράδειγμα του γεωθερμικού πεδίου Αρίστηνου-Αλεξανδρούπολης Σχεδιάζοντας τη Μετάβαση προς Ενεργειακά Αποδοτικές Πόλεις Εξοικονόμηση Ενέργειας σε επίπεδο Δήμων και Δημοτών 11 12 Ιουνίου 2015, Αθήνα Γεωθερμική ενέργεια και Τοπική Αυτοδιοίκηση Το παράδειγμα του γεωθερμικού

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ηλεκτρικής Ενέργειας Ζήτηση Ηλεκτρικής Ενέργειας-Φορτίο

Διαχείριση Ηλεκτρικής Ενέργειας Ζήτηση Ηλεκτρικής Ενέργειας-Φορτίο Διαχείριση Ηλεκτρικής Ενέργειας Ζήτηση Ηλεκτρικής Ενέργειας-Φορτίο Αλέξανδρος Φλάμος Επίκουρος Καθηγητής e-mail: aflamos@unipi.gr Τσίλη Μαρίνα Δρ Ηλ/γος Μηχ/κος e-mail: marina.tsili@gmail.com Γραφείο 312,

Διαβάστε περισσότερα

Οικιακός Εταιρικός Συνοπτικός Οδηγός

Οικιακός Εταιρικός Συνοπτικός Οδηγός Οικιακός Εταιρικός Συνοπτικός Οδηγός Γ. ΜΠΑΚΟΥ 3, 115 24 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: (210) 6911777 FAX: (210) 6911577, E-mail : cardel@cardel.gr, www.cardel.gr Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει ως στόχο την ενημέρωση καθενός

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ρόδος, 8 και 9 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΧΗ ΗΝ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Παναγιώτης Α. Σίσκος Καθηγητής Χηµείας Περιβάλλοντος Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών

ΕΝΑΡΧΗ ΗΝ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Παναγιώτης Α. Σίσκος Καθηγητής Χηµείας Περιβάλλοντος Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΕΝΑΡΧΗ ΗΝ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ Παναγιώτης Α. Σίσκος Καθηγητής Χηµείας Περιβάλλοντος Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σώµα Οµότιµων Καθηγητών, Αθήνα, 14.03.2011 1 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγικά 3 Ενέργεια 4

Διαβάστε περισσότερα

10:00 10:10 10:10 12:10 12:10-12:15 12:15-14:00

10:00 10:10 10:10 12:10 12:10-12:15 12:15-14:00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΑ -ΚΕΠΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ) Α ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Καλησπέρα σας. Εισαγωγή

Κυρίες και Κύριοι, Καλησπέρα σας. Εισαγωγή Οµιλία Προέδρου και ιευθύνοντος Συµβούλου Ε ΗΕ, κ. Κωνσταντίνου Ζωντανού, στο Συνέδριο «Recent Developments in the Greek Gas and Power Markets, 16 εκεµβρίου. Κυρίες και Κύριοι, Καλησπέρα σας. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ. Ν. ΚΥΡΙΑΚΗΣ, καθηγητής ΑΠΘ Πρόεδρος ΙΗΤ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ. Ν. ΚΥΡΙΑΚΗΣ, καθηγητής ΑΠΘ Πρόεδρος ΙΗΤ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Ν. ΚΥΡΙΑΚΗΣ, καθηγητής ΑΠΘ Πρόεδρος ΙΗΤ Ανανεώσιμες Μορφές Ενέργειας Υδροηλεκτρική Κυμάτων Αιολική Βιομάζα Εξοικονόμηση (!) Αβαθής Γεωθερμία Υδάτινων μαζών Θερμοχωρητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

την ενοποίηση της Ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας αποτελούν

την ενοποίηση της Ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας αποτελούν ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Σημερινή Εικόνα Σχεδιασμός Προοπτικές Συνέδριο, 8-10 Μαρτίου 2010, Αθήνα ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ- ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Εισήγηση Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση Εγκεκριμένων Πράξεων

Συνοπτική Παρουσίαση Εγκεκριμένων Πράξεων Αυτοτελές Τμήμα ΕΟΧ Εθνικό Σημείο Επαφής Διαχειριστής Προγράμματος Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (XM- EOX) 2009-14 Πρόγραμμα GR-03 «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» Συνοπτική Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ Α. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.1. Μόνωση οροφής Α.2. Μόνωση εξωτερικών τοίχων Α.3. Ταρατσόκηποι Α.4. Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων & μονών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΨΕΙΣ Επί του Σχεδίου Βασικών Αρχών Λειτουργίας, Διαχείρισης και Τιμολόγησης Υβριδικών Σταθμών σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

ΑΠΟΨΕΙΣ Επί του Σχεδίου Βασικών Αρχών Λειτουργίας, Διαχείρισης και Τιμολόγησης Υβριδικών Σταθμών σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά ΑΠΟΨΕΙΣ Επί του Σχεδίου Βασικών Αρχών Λειτουργίας, Διαχείρισης και Τιμολόγησης Υβριδικών Σταθμών σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά από Ιωάννη Χατζηβασιλειάδη, Μηχ.-Ηλεκ. ΕΜΠ (chadjiva@tellas.gr) Αισθάνομαι την

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Προαπαιτούμενα γνωστικά πεδία

Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Προαπαιτούμενα γνωστικά πεδία ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 203-4 ΤΜΗΜΑ: MHXANIKΩN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο ελφών ελφοί, Παρασκευή και Σάββατο 7-8 Μαΐου 2010

Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο ελφών ελφοί, Παρασκευή και Σάββατο 7-8 Μαΐου 2010 3 ο Συµπόσιο ελφών του ΙΕΝΕ για τις ΑΠΕ Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο ελφών ελφοί, Παρασκευή και Σάββατο 7-8 Μαΐου 2010 1. Εισαγωγή Το ΙΕΝΕ οργανώνει το 3 ο Συµπόσιο για τις ΑΠΕ στους ελφούς την Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

«Εξοικονόµηση Ενέργειας σε Υφιστάµενα Κτίρια»

«Εξοικονόµηση Ενέργειας σε Υφιστάµενα Κτίρια» ΗΜΕΡΙ Α: Φωτοβολταϊκά συστήµατα για Οικιστικά Σύνολα «Εξοικονόµηση Ενέργειας σε Υφιστάµενα Κτίρια» Μιχ. Κτενιαδάκης Μηχ/γος - Ηλ/γος Μηχανικός ΤΕΙ Κρήτης, Τµήµα Μηχανολογίας Σταυρωµένος 71500, Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης,

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης, ΙΕΝΕ : Ετήσιο 13ο Εθνικό Συνέδριο - «Ενέργεια & Ανάπτυξη 08» (12-13/11-Ίδρυμα Ευγενίδου) Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε Λεβητοστάσια και Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Α. Ευθυμιάδης, ρ. Μηχανικός, ιπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος

Διαβάστε περισσότερα

«Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ»

«Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ» «Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και

Διαβάστε περισσότερα

"Έξυπνο σπίτι" ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ)

Έξυπνο σπίτι ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ) "Έξυπνο σπίτι" ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ) Η ιδανική λύση για οικονομική ψύξη και θέρμανση με δωρεάν ενέργεια από το περιβάλλον Από τους Νεκτάριο Βρυώνη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, MSc ABB i-bus KNX Product

Διαβάστε περισσότερα

DEMAND SIDE MANAGEMΕNT (D.S.M.) ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

DEMAND SIDE MANAGEMΕNT (D.S.M.) ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ DEMAND SIDE MANAGEMΕNT (D.S.M.) ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ από τη ΕΒΗΕ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Δρ Ενεργειακός Μηχανολόγος Παρά τις διαβεβαιώσεις της ΔΕΗ σε πολλές

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Τοσίτσειο Αρσκάκειο Λύκειο Εκάλης. Αναγνωστάκης Νικόλας Γιαννακόπουλος Ηλίας Μπουρνελάς Θάνος Μυλωνάς Μιχάλης Παύλοβιτς Σταύρος

Α Τοσίτσειο Αρσκάκειο Λύκειο Εκάλης. Αναγνωστάκης Νικόλας Γιαννακόπουλος Ηλίας Μπουρνελάς Θάνος Μυλωνάς Μιχάλης Παύλοβιτς Σταύρος Α Τοσίτσειο Αρσκάκειο Λύκειο Εκάλης Αναγνωστάκης Νικόλας Γιαννακόπουλος Ηλίας Μπουρνελάς Θάνος Μυλωνάς Μιχάλης Παύλοβιτς Σταύρος Εισαγωγή στις ήπιες μορφές ενέργειας Χρήσεις ήπιων μορφών ενέργειας Ηλιακή

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες Μορφές Ενέργειας

Ήπιες Μορφές Ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ενότητα 4: Ενεργειακή Απόδοση Αιολικών Εγκαταστάσεων Καββαδίας Κ.Α. Τμήμα Μηχανολογίας Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Η βιώσιμη ανάπτυξη έχει πυροδοτήσει αρκετές διαφωνίες ως προς την έννοια, τη χρησιμότητα αλλά και τη σκοπιμότητά της τα τελευταία χρόνια.

Η βιώσιμη ανάπτυξη έχει πυροδοτήσει αρκετές διαφωνίες ως προς την έννοια, τη χρησιμότητα αλλά και τη σκοπιμότητά της τα τελευταία χρόνια. Ν. Χατζηαργυρίου: «Έξυπνη προσαρμογή ή θάνατος;» Κυρίες και κύριοι καλημέρα σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Economist για το σημερινό Συνέδριο που έχει ως επίκεντρο ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα,

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ορισμός «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι οι μη ορυκτές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή η αιολική, η ηλιακή και η γεωθερμική ενέργεια, η ενέργεια κυμάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, η υδραυλική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009 1 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009 Βάνια Αρμένη Νομικός, ασκουμένη στο ΕΚΠΑΑ Επιμέλεια: Δρ. Αγγελική Καλλία Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης

Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Σχεδίο Δράσης Αειφορικής Ενέργειας (ΣΔΑΕ) Η εμπειρία του Δήμου Αλεξανδρούπολης Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΥΝΟΛΑ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΕΚ 1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη Τεχνολογίες και Εφαρµογές Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην Κρήτη Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τµήµα υτ. Κρήτης 22-23 Μαΐου 2009, Χανιά Περιφερειακός Σχεδιασµός για την Ενέργεια στην Κρήτη

Διαβάστε περισσότερα

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Κώστας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δρ. Μηχανόλογος Μηχανικός, Τεχνικός Υπεύθυνος Περιφερειακού Ενεργειακού Κέντρου Κ. Μακεδονίας. Επιμέλεια σύνταξης:

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας

Συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας Συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας 25 ΧΡΟΝΙΑ... Συνέπεια - Εμπιστοσύνη Ποιότητα - Τεχνογνωσία Η AICO από το 1988 αποτελεί πρωτοποριακή εξειδικευμένη εταιρεία παροχής λύσεων εξοικονόμησης ενέργειας, στον

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02. Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.2012 Μητσάκης Ευάγγελος, Μηχανολόγος Μηχανικός Υπεύθυνος πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιριακού Τοµέα

Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιριακού Τοµέα Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιριακού Τοµέα Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Οικονοµικών τίθεται σε ισχύ ο Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

4 ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ:

4 ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: 4 ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: Με ποιους τρόπους συμβάλει ο βιοκλιματικός σχεδιασμός των κτιρίων, στην βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ανθρώπων. Ομάδα Εργασίας : Αλεξόπουλος Πέτρος, Δημαρά Κατερίνα, Καλεμάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Μιχ. Κτενιαδάκης Μηχ/γος - Ηλ/γος Μηχανικός ΤΕΙ Κρήτης, Τµήµα Μηχανολογίας Σταυρωµένος 71500, Ηράκλειο Ε-mail: mkten@stef.teiher.gr 1 Βασικές προϋποθέσεις ΠΡΙΝ

Διαβάστε περισσότερα