ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΣΟΙΚΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΣΟΙΚΙΑ"

Transcript

1 ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΣΟΙΚΙΑ Κοζμόποσλος Πάνος 1, Φραγγίδοσ Ιωάννα-Πηνελόπη 1 1 Δξγαζηεξίν Πεξηβαιινληηθνύ θαη Δλεξγεηαθνύ Σρεδηαζκνύ Κηηξίσλ θαη Οηθηζκώλ, Πνιπηερληθή Σρνιή, Γ.Π.Θ., Τκήκα Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο, Βαζ. Σνθίαο 12, , Ξάλζε, ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σθνπόο ηνπ παξόληνο άξζξνπ είλαη ε παξνπζίαζε θαηνηθίαο, όπνπ θαηά ηνλ ζρεδηαζκό ηεο ιήθζεθαλ ππόςε νη αξρέο ηνπ Πεξηβαιινληηθνύ Σρεδηαζκνύ. Ιδηαίηεξε έκθαζε δόζεθε ζηελ εμαζθάιηζε ηθαλνπνηεηηθώλ ζπλζεθώλ ζεξκηθήο άλεζεο γηα ηνπο ρξήζηεο ηνπ θηηξίνπ (ηόζν θαηά ηελ ρεηκεξηλή όζν θαη ηελ ζεξηλή πεξίνδν), ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ελεξγεηαθώλ απαηηήζεσλ ηνπ θηηξίνπ (ζέξκαλζε, δξνζηζκόο, παξνρή δεζηνύ λεξνύ, ειεθηξηθέο θαηαλαιώζεηο), θαζώο θαη ζηε κείσζε ζην ειάρηζην δπλαηό ησλ εθπνκπώλ ξύπσλ πξνο ην πεξηβάιινλ. Καηά ηνλ ζρεδηαζκό ηνπ θηηξίνπ επηιέρζεθαλ πιηθά θαη εθαξκόζηεθαλ ζρεδηαζηηθά πξόηππα γηα ηελ δηακόξθσζε ηεο εζσηεξηθήο δηάζξσζεο ηνπ ρώξνπ θαη ηεο όςεο ηνπ εμσηεξηθνύ θειύθνπο, γηα ηελ εμαζθάιηζε «άκεζσλ» θαη «έκκεζσλ» θεξδώλ. Βαζηθή πεγή θάιπςεο ησλ ελεξγεηαθώλ απαηηήζεσλ ηεο θαηνηθίαο ζύκθσλα κε ηε κειέηε απνηειεί ε εγθαηάζηαζε θσηνβνιηαηθώλ ζπζηεκάησλ ζηελ επηθάλεηα ησλ θεθιηκέλσλ ζηεγώλ κε λόηην πξνζαλαηνιηζκό. Η εηήζηα ειεθηξηθή παξαγσγή από ηα θσηνβνιηαηθά ππνινγίδεηαη ζε 5200kWh/year, ηθαλή λα ηθαλνπνηήζεη ηηο θύξηεο αλάγθεο ειεθηξηζκνύ κίαο θαηνηθίαο. Από ηελ παξνπζίαζε ηεο κειέηεο πξνθύπηνπλ ζπκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο γηα ηελ εθαξκνγή κεζόδσλ θαη ζπζηεκάησλ εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο θαζώο θαη κείσζεο ησλ εθπεκπόκελσλ ξύπσλ ζε θηίξηα θαηνηθίαο. ENERGY EFFICIENT RESEDENCE IN TRILOFOS, THESSALONIKI Kosmopoloulos Panos 1, Fragidou Ioanna-Pinelopi 1 1 Laboratory of Environmental and Energy Design of Buildings and Settlements, Democritus University Of Thrace, Department of Environmental Engineering, Vas. Sofias 12, , Xanthi, ABSTRACT The aim of this project has been the application of the principles of Environmental Design in a detached house, with main emphasis on the satisfactory thermal conditions for the occupants, the least energy demand of the house and the least possible emissions to the environment. The aim has been approached by the application of the principles of Environmental Design. The general layout and the general design of the shell aim at the direct and the indirect energy profit with the appropriate choice of materials and systems both on the shell and in the interior. Main energy sources are the photovoltaic systems that cover the roofs of south orientation and they have been calculated to produce approximately 5200kWh/year in order to cover the basic house s needs in electricity. The site is located at Thessaloniki in the region of Trilofos. Very important parameters for the design have been the saving of energy, the orientation of the site and the family needs. The project is based on the main principles of Environmental Design such as optimization of solar profits and the reduction of energy losses in order to ensure the thermal comfort during both winter and summer. The final examination of the project, offers useful conclusions regarding the energy saving and the least emissions of the building.

2 1. ΔΙΑΓΧΓΗ Η πξόηαζε πνπ παξνπζηάδεηαη αθνξά έλα νηθόπεδν ζηελ πεξηνρή ηνπ Τξίινθνπ ζηελ Θεζζαινλίθε. Τν εκβαδό ηνπ νηθνπέδνπ είλαη 2460 η.κ. θαη ε θαηνηθία πνπ πξνβιέπεηαη έρεη εκβαδό η.κ. θαη όγθν θ.κ. Η ζύλζεζε πηνζέηεζε ηηο αξρέο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ ζρεδηαζκνύ, όζνλ αθνξά ηνλ ζσζηό πξνζαλαηνιηζκό ηνπ θηηξίνπ, ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαζώο επίζεο θαη ηελ άξηηα ζεξκηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ. Σεκαληηθή παξάκεηξνο ήηαλ νη αλάγθεο ηεο ηεηξακεινύο νηθνγέλεηαο. Γεληθά, ην νηθόπεδν δελ ζέηεη ηδηαίηεξνπο πεξηνξηζκνύο αθνύ αθήλεη ειεύζεξε ηελ επηινγή ηνπνζέηεζεο ηεο θαηνηθίαο κέζα ζε απηό θαη δελ έρεη έληνλεο θιίζεηο. Σηόρνο ηεο κειέηεο, ήηαλ ε ηζνξξνπία κεηαμύ ησλ αξρώλ ηνπ πεξηβαιινληηθνύ ζρεδηαζκνύ κε ηηο αηζζεηηθέο θαη νηθνλνκηθέο απαηηήζεηο. Δπίζεο, ε επίηεπμε άκεζνπ θαη έκκεζνπ ελεξγεηαθνύ θέξδνπο κε ζσζηή επηινγή πιηθώλ θαη ζπζηεκάησλ ζην θέιπθνο θαη ζην εζσηεξηθό. Κύξηα πεγή ελέξγεηαο είλαη ηα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα πνπ θαιύπηνπλ ηηο λόηηα πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηέγεο θαη έρεη ππνινγηζηεί όηη παξάγνπλ πεξίπνπ 5200kWh ην ρξόλν ώζηε λα θαιύπηνπλ όιεο ηηο βαζηθέο αλάγθεο ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα ηεο θαηνηθίαο. Οη ρώξνη πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ζπζηήκαηνο, όπσο θαη απηνί πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ δηαηάμεσλ απνζήθεπζεο ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο θαζώο θαη ηεο απνζήθεπζεο ηνπ δεζηνύ λεξνύ, θαηαιακβάλνπλ ηνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο θάησ από ηηο ζηέγεο θαη ηκήκα ηνπ ππνγείνπ. Δικόνα 1: Καηόψεις καηοικίας (σπόγειο-όροθος)

3 Δικόνα 2: Μονηέλο καηοικίας 2. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΟΤ 2.1 ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗ Η θαηνηθία ζρεδηάζηεθε γηα λα θαιύςεη ηηο αλάγθεο κηαο ηεηξακεινύο νηθνγέλεηαο. Γηακνξθώλεηαη ζε δπν θπξίσο επίπεδα ελώ δηαζέηεη θαη ππόγεηνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο. Τν πξώην επίπεδν έξρεηαη ζε ζπλέρεηα κε ηνλ εμσηεξηθό ρώξν ώζηε λα επηδηώθεηαη ε έλσζε ηνπ εζσηεξηθνύ ρώξνπ κε ην θπζηθό πεξηβάιινλ ηνπ ζπηηηνύ. Σην ηζόγεην ρώξν έρνπλ νξγαλσζεί νη θαζεκεξηλνί ρώξνη, θνπδίλα, ζαιόλη, ηξαπεδαξία, κπάλην, γξαθείν θαη έλα ππλνδσκάηην. Όινη νη ρώξνη ππνζηήξημεο κπάλην, θνπδίλα, απνζήθε θαη ην δσκάηην/μελώλαο είλαη ηνπνζεηεκέλα ζην πίζσ κέξνο ηνπ ζπηηηνύ πνπ έρεη βόξεην πξνζαλαηνιηζκό. Τν ζαιόλη, ε ηξαπεδαξία θαη ην γξαθείν πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ην πεξηζζόηεξν ρξόλν νξγαλώλνληαη θαηά κήθνο ηεο λόηηαο πιεπξάο. Τν δεύηεξν επίπεδν/όξνθνο πεξηιακβάλεη δπν ππλνδσκάηηα θαη έλα κπάλην. Η ζθάια θαηέρεη ζε επίπεδν θάηνςεο έλα θεληξηθό ρώξν αθελόο γηα ιεηηνπξγηθνύο ιόγνπο θαη αθεηέξνπ γηα λα δεκηνπξγήζεη έλα επηπιένλ ρώξν πξνζηαζίαο από ην Βνξά (ελδηάκεζνο ρώξνο αλάζρεζεο). Τνλ θύξην ξόιν αλάζρεζεο ησλ αλέκσλ θαη επηπιένλ πξνζηαζίαο από ην Βνξά παίδεη ν ζηεγαζκέλνο ρώξνο ζηάζκεπζεο ν νπνίνο ηνπνζεηείηαη θαηά κήθνο ηεο βνξηλήο πιεπξάο κεηώλνληαο ηηο ζεξκηθέο απώιεηεο. 2.2 ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΔΗ Ο βηνθιηκαηηθόο ζρεδηαζκόο δίλεη έκθαζε ζηελ εζσηεξηθή δηαξξύζκηζε ησλ ρώξσλ, ζηα άκεζα ειηαθά θέξδε, ζηελ απνθπγή ηεο ππεξζέξκαλζεο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ θαινθαηξηνύ, ζην λπρηεξηλό αεξηζκό, ηνλ παζεηηθό δξνζηζκό αιιά θαη ηε ζεξκηθή αδξάλεηα ηνπ θηηξηαθνύ θειύθνπο. Η παξνύζα κειέηε ζηνρεύεη ζηε βειηηζηνπνίεζε ησλ ειηαθώλ θεξδώλ θαη ζηνλ πεξηνξηζκό ησλ απσιεηώλ ελέξγεηαο γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε ζεξκηθή άλεζε ην ρεηκώλα θαη ην ζέξνο. Η βιάζηεζε πεξηνξίδεη ηηο πξνζόςεηο πνπ εθηίζεληαη ζηνπο βνξεηνδπηηθνύο αλέκνπο θαη επηηξέπεη λα αλνίγνληαη ηα θαζεκεξηλά δσκάηηα πξνο ην λόην θαη λα επσθεινύληαη από ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία. Σπγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηνύληαη αεηζαιή θπηά ζηε βόξεηα θαη δπηηθή πιεπξά ηνπ θηηξίνπ γηα ηελ κόληκε πξνζηαζία όιν ην ρξόλν ελώ λόηηα θπηεύνληαη θπιινβόια δέληξα κε ζηόρν ην ζθηαζκό θαηά ην ζέξνο θαη ηνλ ειηαζκό ηνλ ππόινηπν θαηξό.

4 Δικόνα 3: Καηόψεις καηοικίας (ιζόγειο-όροθος) Η θαηνηθία ζηεγάδεηαη κε ζηέγε δύν θεθιηκέλσλ επηπέδσλ κε θεξακίδηα. Η κία έρεη θιίζε πξνο ην Βνξά 30% κε ζηόρν ηελ αιιαγή θαηεύζπλζεο ησλ Βόξεησλ αλέκσλ ηεο πεξηνρήο. Σε απηό ζπληειεί θαη ν ζηεγαζκέλνο ρώξνο ζηάζκεπζεο ζηελ Βόξεηα πιεπξά ηνπ ζπηηηνύ κε ηελ ίδηα αθξηβώο θιίζε. Σεκεηώλεηαη, όηη ν βόξεηνο ηνίρνο ηνπ είλαη από ζθπξόδεκα θαη κνλώλεηαη εμσηεξηθά ώζηε λα απνηειεί έλα είδνο αζπίδαο ζηηο ζεξκηθέο απώιεηεο. Πξνο ηε Νόηηα πιεπξά έρνπλ δηακνξθσζεί δπν κηθξέο θεθιηκέλεο ζηέγεο κε θιίζε 44% ώζηε λα κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ πάλσ ηνπο ζεηξέο θσηνβνιηατθώλ ζηνηρείσλ ηα νπνία ζα παξάγνπλ ηελ απαξαίηεηε ειεθηξηθή ελέξγεηα γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζπηηηνύ. Η θιίζε ησλ θσηνβνιηατθώλ ζηνηρείσλ έρεη ππνινγηζηεί λα απνθέξεη ηελ κέγηζηε απόδνζε γηα ηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ειηαζκνύ ηεο θαηνηθίαο δόζεθαλ νη εμήο ιύζεηο : - Ο άμνλαο ηνπ θηηξίνπ ζηξάθεθε ζηελ θαηεύζπλζε Βνξά Νόηνπ. Η θάηνςε ηνπ είλαη νξζνγώληα θαη είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν έηζη ώζηε ε θύξηα όςε λα είλαη λόηηα. - Οη θύξηνη ρώξνη ηεο θαηνηθίαο ηνπνζεηνύληαη ζηε λόηηα όςε ε νπνία δηακνξθώζεθε κε πνιιά κεγάια αλνίγκαηα ώζηε λα επηηύρνπκε ην κέγηζην ειηαθό θέξδνο θαη παξάιιεια ηνλ άκεζν θσηηζκό ηνπ εζσηεξηθνύ Όζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία από ηνλ ήιην, ηα αλνίγκαηα πξνζηαηεύνληαη από θνπξηίλεο θαη κνλσκέλα ξνιά αινπκηλίνπ. Γεληθά, ν ζθηαζκόο επηηπγράλεηαη κε ζηαζεξά πξνεμέρνληα ζηνηρεία, θαηαζθεπαζκέλα από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα. Δπίζεο ζπζηήκαηα κε πεξζίδεο εμαζθαιίδνπλ θαηά ην ζέξνο ειηαθή πξνζηαζία

5 Δικόνα 4: Αναηολική όψη καηοικίας Δικόνα 5: Νόηια όψη καηοικίας Ιδηαίηεξα ζηε λόηηα όςε ηνπ θηηξίνπ, θαη ζηνπο δπν νξόθνπο, θαηαζθεπάδεηαη μύιηλε πέξγθνια ε νπνία θαιύπηεηαη κε θπιινβόια θπηά θαη βνεζά απνηειεζκαηηθά ζηελ ζθίαζε ηεο θαηνηθίαο ηνπο ζεξηλνύο κήλεο. Με βάζε ηε κειέηε ηεο θίλεζεο ηνπ ήιηνπ, ε πέξγθνια είλαη έηζη ζρεδηαζκέλε ώζηε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκώλα ε ειηαθή αθηηλνβνιία λα κπνξεί λα θηάλεη ζην βάζνο ηνπ εζσηεξηθνύ ρώξνπ. Όζνλ αθνξά ην θπζηθό δξνζηζκό ηνπ θηηξίνπ, ε δηακπεξήο ηνπνζέηεζε ησλ βόξεησλ θαη λόηησλ αλνηγκάησλ δεκηνπξγεί ξεύκαηα αέξα πνπ βνεζνύλ ζηελ αλαλέσζε ηνπ αέξα ζην εζσηεξηθό. Σην θπζηθό δξνζηζκό ζπληειεί επίζεο ην θιηκαθνζηάζην ην νπνίν ιεηηνπξγεί σο θακηλάδα αεξηζκνύ αμηνπνηώληαο ην θαηλόκελν ηνπ θπζηθνύ ειθπζκνύ. Ο ζεξκόο αέξαο θηλείηαη πξνο ηα επάλσ θαη έηζη δεκηνπξγείηαη ξεύκα ζην εζσηεξηθό ησλ ρώξσλ, κεηαθέξνληαο ηε ζεξκόηεηα εθηόο ηνπ θηηξίνπ. Η ιεηηνπξγία ηεο θακηλάδαο αεξηζκνύ γίλεηαη ζε ζπλδπαζκό κε θαηάιιεια αλνίγκαηα ηνπ θηηξίνπ. Η παξαγσγή δεζηνύ λεξνύ γηα ηηο αλάγθεο πγηεηλήο θαη γηα ηελ θνπδίλα εμαζθαιίδεηαη από έλα ζύζηεκα ειηαθνύ ζπζζσξεπηή. Τν ζεξκό λεξό απνζεθεύεηαη ζε δεμακελή ησλ 1000 ιίηξσλ. Ωο βνεζεηηθή πεγή ζέξκαλζεο ρξεζηκνπνηείηαη εγθαηάζηαζε θαινξηθέξ (κε θαπζηήξα θπζηθνύ αεξίνπ) θαη ελεξγεηαθό ηδάθη. Πξόθεηηαη γηα κηα εζηία θιεηζηνύ ηύπνπ θαηαζθεπαζκέλε από ππξόηνπβια κε θαηάιιειν ππξίκαρν ηδάκη. Ο βαζκόο απόδνζεο ηεο εζηίαο απηνύ ηνπ ηύπνπ είλαη εμαηξεηηθά πςειόο (70 75 %) ράξε ζηελ ειεγρόκελε θαύζε ηεο. Τν ελεξγεηαθό ηδάθη εμνηθνλνκεί ζεκαληηθά πνζά ζεξκηθήο ελέξγεηαο θαη απνδεηθλύεηαη ηδηαίηεξα νηθνλνκηθό σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ηνπ.

6 Δικόνα 6: Σομή καηοικίας 2.3 ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΔ ΔΠΙΛΟΓΔ Οη ηνίρνη πάρνπο 30 εθ. δνκήο από κπαηηθή ηνηρνπνηία θαη ηδηαίηεξα εληζρπκέλε κόλσζε (μπιόκαιιν, δηνγθσκέλε πνιπζηεξίλε θαη ελαιιαθηηθά παλό πνιπνξεζάλεο) νδεγνύλ όπσο πξνθύπηεη θαη από ηνπο ππνινγηζκνύο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη κέζσ ηνπ ινγηζκηθνύ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ» ζε πνιύ θαιά απνηειέζκαηα ζεξκνκόλσζεο. Οη πιάθεο είλαη θαηαζθεπαζκέλεο από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα θαη κόλσζε κε παλό πνιπνξεζάλεο θαη πεηξνβάκβαθα κε απνηέιεζκα λα θαζπζηεξνύλ ηελ κεηάδνζε ζεξκόηεηαο από ρώξν ζε ρώξν ή από ρώξνπο ηνπ θηηξίνπ ζηελ ύπαηζξν θαη λα πεξηνξίδνπλ έηζη ηηο ζεξκηθέο απώιεηεο. Τα δάπεδα θαη ε ζηήξημε ηεο επηζηέγαζεο είλαη από ηνπηθή μπιεία. Οη νξνθέο πεξηέρνπλ κνλσηηθέο πιάθεο μπιόκαιινπ (Heraklit) κε ίλεο μύινπ. Τα θνπθώκαηα είλαη μύιηλα θαη έρνπλ δηπινύο παινπίλαθεο γηα ιόγνπο ζεξκνκόλσζεο θαη ερνκόλσζεο. Η επηθάλεηα ηνπο (45η.κ.) αληηζηνηρεί ζην 28% ηεο επηθάλεηαο ηνπ θαηνηθήζηκνπ ρώξνπ. Η επίζηξσζε ησλ εζσηεξηθώλ θαη εμσηεξηθώλ ηνίρσλ έρεη γίλεη κε αζβέζηε ελώ γηα ηηο ρξσκαηηζκέλεο επηθάλεηεο ρξεζηκνπνηνύληαη θπζηθέο βαθέο. Η επίζηξσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ κε ρώκα, πιάθεο ή ρόξην, ε ηνπνζέηεζε δελδξπιιίσλ θαζώο θαη ε νξγάλσζε ηνπ θήπνπ πνπ πεξηβάιιεη ην θηίζκα έρνπλ κειεηεζεί γηα ηηο αιιαγέο πνπ ζα επηθέξνπλ ζην κηθξνθιίκα ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ.

7 Δικόνα 7: Γιάγραμμα κάλσψης 3. ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΠΟΓΟΗ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ Όια ηα δνκηθά ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηελ θαηνηθία (ηνίρνη, νξνθέο, δάπεδα, αλνίγκαηα, παζεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα) εμεηάζηεθαλ κε ην πξόγξακκα ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ηεο π- SYSTEMS ην νπνίν είλαη εηδηθό ζηνλ ηνκέα ηεο ζέξκαλζεο θαη επνκέλσο θαηάιιειν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ βνεζεηηθνύ θνξηίνπ ζέξκαλζεο. Από ην δηάγξακκα πξνθύπηνπλ ηα ζεξκηθά θέξδε όπσο κνηξάδνληαη αλά κήλα: Δικόνα 8: Βοηθηηικό θορηίο θέρμανζης-μήνας

8 Από ηνλ παξαπάλσ πίλαθα δηαθξίλνπκε όηη ην ζπλνιηθό βνεζεηηθό θνξηίν ζέξκαλζεο γηα όιν ην έηνο ππνινγίδεηαη ζηα Kwh. Αλ ην αλάγνπκε ζηα ηεηξαγσληθά ηεο θαηνηθίαο θαηαιήγνπκε όηη αληηζηνηρνύλ ζε 25 KWh/ηεηξαγσληθό κέηξν. Όηαλ γηα κηα ζπκβαηηθή θαηνηθία θαηαλαιώλεηαη πεξίπνπ KWh αλά ηεηξαγσληθό κέηξν, γίλεηαη εύθνια αληηιεπηό όηη ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηνηθία έρνπκε κηα κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο 50% εηεζίσο. Σπκπεξαίλνπκε όηη κε ζπγθεθξηκέλνπο ρεηξηζκνύο πνπ αθνξνύλ ηόζν ην ζρεδηαζκό όζν θαη ηηο θαηαζθεπαζηηθέο επηινγέο, επηηπγράλεηαη κεγάιε εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο. Πνιύ ζεκαληηθό ξόιν παίδνπλ ηα πιηθά πνπ ζα επηιεγνύλ γηα ηελ πιήξσζε ησλ ηνίρσλ θαη θπξίσο ηα πάρε θαη νη ηδηόηεηεο ησλ κνλσηηθώλ πιηθώλ. Δπηπιένλ, ε κνξθή ηνπ θηηξίνπ, ν πξνζαλαηνιηζκόο ηνπ, νη δηαζηάζεηο θαη νη ζέζεηο ησλ αλνηγκάησλ ζπληεινύλ όια καδί ζηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ θηηξίνπ -εζσηεξηθέο ζπλζήθεο άλεζεο- θαη θπζηθά ζηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο. Τέινο ζηελ παξνύζα κειέηε, θαζνξηζηηθό ξόιν ζηνλ πεξηνξηζκό ηεο ρξήζεο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο παίδνπλ ηα θσηνβνιηαηθά ζηνηρεία ζηε λόηηα όςε ηνπ θηίζκαηνο πνπ πξνζθέξνπλ ελέξγεηα επηπιένλ ηεο εμνηθνλνκνύκελεο θαη ν θπζηθόο αεξηζκόο ηνπ εζσηεξηθνύ ρώξνπ. 4. ΤΜΠΔΡΑΜΑ Όπσο αλαθέξζεθε αλαιπηηθά πην πάλσ, ε εθαξκνγή ησλ αξρώλ ηνπ Πεξηβαιινληηθνύ Σρεδηαζκνύ βνήζεζαλ πξώηνλ ζε κηθξόηεξε αλάγθε γηα είζνδν από ην πεξηβάιινλ ζην ζπγθεθξηκέλν θηίξην (δειαδή ειαρηζηνπνίεζε ελεξγεηαθώλ αλαγθώλ θαζώο θαη εθκεηάιιεπζε Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο) θαζώο επίζεο θαη ζηελ ειαρηζηνπνίεζε εθπνκπώλ ξππνγόλσλ νπζηώλ πξνο ην πεξηβάιινλ. Τέινο πηζηεύνπκε πσο έγηλε εκθαλήο ε πξνζαξκνγή ησλ αξρώλ ηνπ Πεξηβαιινληηθνύ Σρεδηαζκνύ ζηηο ηνπηθέο εηδηθέο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο. Διπίδνπκε όηη ε πξνζπάζεηα εθαξκνγήο ησλ αξρώλ ηνπ Πεξηβαιινληηθνύ Σρεδηαζκνύ ζε γεληθόηεξν επίπεδν έρνπλ πνιιά λα ζπλεηζθέξνπλ ζην ελεξγεηαθό θαη πεξηβαιινληηθό καο πξόβιεκα.