ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ"

Transcript

1 ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΚΑΣΣΟ ΑΝΔΡΕΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Δρ. ΧΑΣΖΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ ΧΑΝΙΑ 2010

2 ΕΤΧΑΡΙΣΙΕ Δπραξηζηώ πνιύ ηνλ θ. Γηάλλε Υαηδάθε γηα ηηο γλώζεηο πνπ κνπ έρεη κεηαδώζεη θαη επίζεο γηα ηνλ ρξόλν πνπ δηέζεζε γηα εκέλα παξόιν πνπ ζηνλ ρξόλν απηό ζα κπνξνύζε λα θάλεη εξγαζίεο πην πςεινύ επηπέδνπ. Δπραξηζηώ ηνπο ππεύζπλνπο ηεο βηβιηνζήθεο ηνπ ηδξύκαηνο πνπ ήηαλ πάληα εμππεξεηηθνί. Δπραξηζηώ ηνπο θαζεγεηέο θαη ζπλαδέιθνπο γηα όιεο ηηο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ κνπ πξόζθεξαλ. 1

3 ΠΕΡΙΛΗΧΗ Η ζπγθεθξηκέλε πηπρηαθή εξγαζία αλαθέξεηαη ζηελ πβξηδηθή ηερλνινγία θαη ηξόπνπο παξαγσγήο ελέξγεηαο ζηα πβξηδηθά νρήκαηα. Δπίζεο αλαιύεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε ειεθηξηθνύ θηλεηήξα θαη επηινγή ηνπ θαηαιιειόηεξνπ γηα ρξήζε ζε ειεθηξηθά πβξηδηθά νρήκαηα. Σέινο ε θαηαζθεπή ελόο θπθιώκαηνο νδήγεζεο ειεθηξηθνύ θηλεηήξα κε κηθξνεπεμεξγαζηή. 2

4 ABSTRACT This thesis informs about Hybrid Technology and shows some ways to regenerate energy on Hybrid Electric Vehicles. Also analyze all electric motors characteristics and choose the optimal one for use on hybrid electric vehicles. At the end, shows the produce of our electric motor driver controlled by a microprocessor. 3

5 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΔΙΑΓΩΓΗ...05 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΙ ΔΙΝΑΙ Η ΤΒΡΙΓΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΙΣΟΡΙΑ ΤΒΡΙΓΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΤΡΙΑΡΥΑ ΚΑΤΙΜΑ ΤΒΡΙΓΙΜΟΤ ΑΠΟ ΣΙ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΔΝΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟ ΤΒΡΙΓΙΚΟ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ...12 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΧΝ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΙ ΚΙΝΗΣΗΡΔ ΓΔΝΝΗΣΡΙΔ ΒΑΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΜΗΥΑΝΧΝ ΚΙΝΗΣΗΡΔ ΤΝΔΥΟΤ ΡΔΤΜΑΣΟ (DC) ΒΑΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗΡΑ ΤΝΔΥΟΤ ΡΔΤΜΑΣΟ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΚΙΝΗΣΗΡΧΝ ΤΝΔΥΟΤ ΡΔΤΜΑΣΟ ΚΙΝΗΣΗΡΔ ΞΔΝΗ ΓΙΔΓΔΡΗ.16 ΚΙΝΗΣΗΡΔ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΓΙΔΓΔΡΗ..17 ΚΙΝΗΣΗΡΔ ΜΔ ΜΟΝΙΜΟΤ ΜΑΓΝΗΣΔ 17 ΚΙΝΗΣΗΡΔ ΓΙΔΓΔΡΗ ΔΙΡΑ.18 ΚΙΝΗΣΗΡΔ ΤΝΘΔΣΗ ΓΙΔΓΔΡΗ ΚΙΝΗΣΗΡΔ ΔΝΑΛΛΑΟΜΔΝΟΤ ΡΔΤΜΑΣΟ (AC) ΒΑΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗΡΑ ΔΝΑΛΛ/ΝΟΤ ΡΔΤΜΑΣΟ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΚΙΝΗΣΗΡΧΝ ΔΝΑΛΛΑΟΜΔΝΟΤ ΡΔΤΜΑΣΟ..21 ΜΟΝΟΦΑΙΚΟΙ ΚΙΝΗΣΗΡΔ...21 ΣΡΙΦΑΙΚΟΙ ΚΙΝΗΣΗΡΔ ΤΓΥΡΟΝΟΙ ΚΙΝΗΣΗΡΔ ΑΤΓΥΡΟΝΟΙ ΚΙΝΗΣΗΡΔ (ΔΠΑΓΧΓΙΚΟΙ)..26 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΥΔΓΙΑΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΤΒΡΙΓΙΚΟΤ ΟΥΗΜΑΣΟ ΠΗΓΔ ΓΙΑ ΔΠΑΝΑΦΟΡΣΙΗ ΜΠΑΣΑΡΙΧΝ ΦΟΡΣΙΗ ΜΔΧ ΚΙΝΗΣΗΡΑ ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΚΑΤΗ ΦΟΡΣΙΗ ΜΔΧ ΗΛΙΑΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΦΟΡΣΙΗ ΜΔΧ ΦΡΔΝΑΡΙΜΑΣΟ ΦΟΡΣΙΗ ΜΔΧ ΣΗ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΦΟΡΣΙΗ ΜΔΧ ΚΙΝΟΤΜΔΝΧΝ ΜΔΡΧΝ ΦΟΡΣΙΗ ΜΔΧ ΑΝΔΜΟΓΔΝΝΗΣΡΙΧΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΚΙΝΗΣΗΡΑ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΤΣΗΜΑ...36 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΑΝΣΙΣΡΟΦΔΙ (INVERTERS) ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΔΤΡΟΤ ΠΑΛΜΟΤ (PWΜ). 40 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΚΤΚΛΧΜΑΣΟ ΟΓΗΓΗΗ ΣΡΙΦΑΙΚΟΤ ΚΙΝΗΣΗΡΑ ΠΡΧΣΔ ΓΟΚΙΜΔ ΣΔΛΙΚΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΤΜΠΔΡΑΜΑ...50 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ..51 4

6 ΕΙΑΓΨΓΗ Σν απηνθίλεην ζήκεξα είλαη κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο καο δσήο. Έρεη γίλεη αλαγθαίν κεηαθνξηθό κέζν θαη είλαη πνιύ δύζθνιν λα ην απνρσξηζηνύκε. Όιεο νη νηθνγέλεηεο έρνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα απηνθίλεην ζην γθαξάδ ηνπο γηα άλεηεο κεηαθηλήζεηο. Απηή ε άλεζε όκσο είλαη θαηαζηξνθηθή γηα ηελ ηζέπε καο αιιά θπξηόηεξα γηα ηνλ πιαλήηε πνπ δνύκε. Η ξύπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο από ηα θαπζαέξηα ησλ νρεκάησλ είλαη ην θπξηόηεξν πξόβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη ν πιαλήηεο θαη εκείο σο θάηνηθνη ζε απηόλ. Γη απην ην ιόγν θαη άξρηζαλ νη πξνζπάζεηεο βειηίσζεο ηνλ νρεκάησλ έηζη ώζηε λα πεηπραίλεηαη εμνηθνλόκεζε θαπζίκνπ θαη ιηγόηεξε ξύπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Οη βειηηώζεηο ζπλερίδνληαη κέρξη ζήκεξα θαη εηδηθά ηα ηειεπηαία ρξόληα κε πνιύ γνξγνύο ξπζκνύο. Μηα από ηηο πνιύηηκεο βειηηώζεηο ήηαλ ε ρξήζε πβξηδηθήο ηερλνινγίαο. Ση είλαη ε πβξηδηθή ηερλνινγία; Πσο επηηπγράλεηαη εμνηθνλόκεζε κε απηήλ; Πώο κπνξνύκε λα ηελ βειηηώζνπκε; Απηέο είλαη κεξηθέο από ηηο εξσηήζεηο πνπ ζα απαληήζνπκε ζηελ πνξεία. 5

7 ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΡΨΣΟ 1.1 ΣΙ ΔΙΝΑΙ Η ΤΒΡΙΓΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ; Μηιώληαο γηα νρήκαηα, πβξηδηθή ηερλνινγία νλνκάδεηαη ε ηερλνινγία ηνπ νρήκαηos όηαλ ρξεζηκνπνηεί δπν ή πεξηζζόηεξα είδε θηλεηήξηαο δύλακεο. Σα πεξηζζόηεξα νρήκαηα ζήκεξα ιεηηνπξγνύλ κε ηνλ ζπλδπαζκό πγξνύ θαπζίκνπ ειεθηξηζκνύ. Με απηή ηελ ηερλνινγία ην όρεκα θαηαλαιώλεη ην θαύζηκν πνπ ζα είλαη πην νηθνλνκηθό αλάινγα κε ηελ θίλεζε πνπ θάλεη (εθθίλεζε, επηηάρπλζε, επηβξάδπλζε, ζηακάηεκα). Αλ γηα παξάδεηγκα ν νδεγόο ζέιεη λα θηλείηαη ζε ρακειέο ηαρύηεηεο θαιύηεξα ζα ήηαλ αλ ρξεζηκνπνηνύζε θαύζηκν ην νπνίν δελ παξάγεη κεγάιε ξνπή ην νπνίν είλαη πην θηελό θαη κε ιηγόηεξνπο ξύπνπο (πηεζκέλνο αέξαο, πδξνγόλν, πγξαέξην, ειεθηξηζκό θηι.). Αληηζέησο όηαλ ν νδεγόο ρξεηάδεηαη ξνπή ην ζύζηεκα απηόκαηα ζα επέιεγε ην θαύζηκν πνπ παξάγεη ηελ κεγαιύηεξε ξνπή ή ζπλδπαζκό ησλ δπν θαη πεξηζζόηεξσλ θαπζίκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από ην ζύζηεκα ηνπ νρήκαηνο. Παξόιν πνπ εδώ ζα αζρνιεζνύκε κε πβξηδηθά απηνθίλεηα πξέπεη λα αλαθεξζεί όηη ε πβξηδηθή ηερλνινγία δελ εθαξκόδεηαη κόλν ζε απηνθίλεηα αιιά βξίζθεη εθαξκνγή θαη ζε κεγάια νρήκαηα όπσο ιεσθνξεία θαη ηξέλα. ην θνληηλό κέιινλ αλακέλνληαη θαη πινία ηα νπνία ζα κπνξνύλ λα παξάγνπλ ελέξγεηα από ηα θύκαηα ηεο ζάιαζζαο, θαζώο επίζεο αεξνπιάλα κε ειηαθή ελέξγεηα. Orion VII Nova RTS Castrosua Tempus Hino Blue Ribbon Volvo

8 Hybrid AGC Σπλδπάδεη θηλεηήξα πεηξειαίνπ θαη έλα ειεθηξηθό θηλεηήξα πςειώλ ηάζεσλ (1500V θαη 25000V) Kiha E200 Φέξεη δπν ειεθηξηθνύο θηλεηήξεο θαη έλα θηλεηήξα πεηξειαίνπ ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηεί κόλν όηαλ ππάξρνπλ δύζθνιεο αλαβάζεηο ή όηαλ νη κπαηαξίεο ρξεηάδνληαη θόξηηζε. 1.2 ΙΣΟΡΙΑ ΤΒΡΙΓΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ 1899: O Ferdinand Porsche, ηόηε λένο κεραληθόο ηεο Jacob Lohner & Co. θαηαζθεύαζε ην πξώην ειεθηξηθό πβξηδηθό απηνθίλεην βελδίλεο - ειεθηξηζκνύ. Έλα απηνθίλεην απν ηηο πξώηεο εθδόζεηο ηνπ lohner porshe ρξεζηκνπνηνύζε ηέζζεξηο ειεθηξηθνύο θηλεηήξεο, εθαξκνζκέλνη έλαο ζε θάζε ηξνρό. Απηή ηελ ηερληθή αθνινπζνύλ ζήκεξα θάπνηεο βηνκεραλίεο όπσο ε Volvo, ε Chevrolet, Opel θαη Cadillac γηα ηα θαηλνύξγηα κνληέια πνπ αλακέλεηαη λα θπθινθνξήζνπλ κέρξη ην κία απν ηηο πξώηεο εθδόζεηο ηνπ Lohner Porshe 1900: Ο θαηαζθεπαζηήο απηνθηλήησλ Henri Pieper απν ην Βέιγην παξνπζίαζε έλα όρεκα κε έλα ειεθηξηθό θηλεηήξα θάησ από ην θάζηζκα θαη έλα βελδηλνθηλεηήξα. Υξεζηκνπνηνύζε έλα θηλεηήξα εζσηεξηθήο θαύζεο γηα λα θνξηίδεη ηηο κπαηαξίεο ηνπ κε ζηαζεξή ηαρύηεηα θαη ρξεζηκνπνηνύζε θαη ηνπο δπν θηλεηήξεο γηα επηηάρπλζε θαη γηα αλαβάζεηο ζε ιόθνπο. 7

9 1901: Η εηαηξία Jacob Lohner & Co. θαηαζθεύαζε έλα παξόκνην όρεκα όπσο ην Lohner Porsche, κηα ζεηξά πνπ ρξεζηκνπνηνύζε βελδίλε ειεθηξηζκό βαζηζκέλν ζην όρεκα ηνπ ππαιιήινπ ηνπο Ferdinand Porsche. Σν όρεκα απηό κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ή βελδίλε ή ειεθηξηζκό αιιά όρη ζπλδπαζκό ησλ δπν. 1903:Lohner Porsche ζην ηερληθό κνπζείν ηεο Ννξβεγίαο 1907: to AL ήηαλ έλα απν ηα πξώηα πβξηδηθά νρήκαηα όπσο θαη ην lohner Porsche 1917: Η εηαηξεία Woods Motor Vehicle θαηαζθεύαζε έλα απηνθίλεην δηπιήο ηξνθνδνζίαο (Woods Dual Power Car) ην νπνίν θέξεη έλα θηλεηήξα αεξίνπ θαη έλα ειεθηξηθό θηλεηήξα. Παξόκνηα ηερλνινγία ρξεζηκνπνηεί ην Chevrolet Silverado Hybrid θαη GMC Sierra Hybrid κνληέια ηνπ : Woods Dual Power car 1969: Η General Motors παξνπζίαζε ην XP-883 ην νπνίν ήηαλ έλα πνιύ κηθξό απηνθίλεην πνπ ήηαλ θαηαζθεπαζκέλν από fiberglass. Έθεξε έλα κηθξό δηθύιηλδξν βελδηλνθηλεηήξα, έλα DC ειεθηξηθό θηλεηήξα θαη έμη δσδεθάβνιηεο κπαηαξίεο ή νπνίεο ήηαλ ηνπνζεηεκέλεο κεηαμύ ησλ δπν πίζσ ηξνρώλ. Όηαλ 8

10 ιεηηνπξγνύζε ζαλ πβξηδηθό, κπνξνύζε λα θηάζεη ηα 97km/h ζε 28 δεπηεξόιεπηα. Ξεθηλνύζε κόλν κε ηνλ ειεθηξηθό θηλεηήξα κέρξη λα θηάζεη ηα 16km/h θαη ζηελ ζπλέρεηα ην θηλνύζε ν βελδηλνθηλεηήξαο. 1969: Δπίζεο ηελ ίδηα ρξνληά εκθαλίζηεθε ην ιεγόκελν Stir-Lec θαη πάιη από ηελ General motors ην νπνίν ρξεζηκνπνηνύζε ζην πίζσ κέξνο έλα θηλεηήξα εζσηεξηθήο θαύζεο ν νπνίνο ρξεζηκνπνηνύζε γηα πξώηε θνξά κεραλή ηύπνπ Stirling Engine ε νπνία εθκεηαιιεπόκελε ηελ ζεξκόηεηα ηνπ θηλεηήξα εζσηεξηθήο θαύζεο παξήγαγε ελέξγεηα κε ηελ νπνία θόξηηδε ηηο κπαηαξίεο ηνπ. Σελ ελέξγεηα ρξεζηκνπνηνύζε έλαο ηξηθαζηθό θηλεηήξα ηνλ νπνίν ηξνθνδνηνύζε έλαο DC ην AC inverter. ην κπξνζηά κέξνο ηνπ νρήκαηνο ήηαλ ηνπνζεηεκέλεο νη κπαηαξίεο θαζώο επίζεο θαη ν inverter. 1972: Ο William Towns ζρεδίαζε ην Microdot έλα κηθξό πβξηδηθό απηνθίλεην πεηξειαίνπ ειεθηξηζκνύ θαηάιιειν γηα κηθξέο πόιεηο. Ήηαλ βαζηζκέλν ζε όια ηα πξνεγνύκελα πβξηδηθά απηνθίλεηα. 1986: Σν Twike HEHV ζρεδηάζηεθε από κηα νκάδα νπεδώλ θνηηεηώλ. Πξόθεηηαη γηα έλα πβξηδηθό απηνθίλεην ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί ηελ αλζξώπηλε δύλακε θαη ειεθηξηζκό. Γηαζέηεη δπν πεηάιηα πνδειάηνπ ζε νδεγό θαη ζπλνδεγό ηα νπνία ζπλδένληαη κε κηα γελλήηξηα. 1972: Microdot 1986: Twike HEHV 1989: Σν Audi 100 Avant Duo ήηαλ έλα πεηξακαηηθό όρεκα, ην νπνίν ρξεζηκνπνηνύζε έλα εμαθύιηλδξν βελδηλνθηλεηήξα 2.3 ιίηξα γηα ηνλ κπξνζηηλό άμνλα θαη έλα ειεθηξηθό θηλεηήξα απν ηελ Siemens 12.5 hp γηα ηνλ πίζσ άμνλα. Τπήξρε ε δπλαηόηεηα θόξηηζεο ηνπνζεηώληαο ην ζηελ πξίδα. Γελ θαηαζθεπάζηεθαλ πεξηζζόηεξα απν δέθα. 1991: Η δεύηεξε έθδνζε ηνπ Audi 100 Avant Duo δηέθεξε απν ηνλ πξώην ζηνλ ειεθηξνθηλεηήξα θαη ζηνλ βελδηλνθηλεηήξα. ε απηό ην δνθηκαζηηθό κνληέιν ε Αudi είρε αληηθαηαζηήζεη ηνλ ειεθηξνθηλεηήξα κε έλα πην ηζρπξό ηξηθαζηθό θηλεηήξα 28.6 hp θαη ηνλ βελδηλνθηλεηήξα κε έλα ηεηξαθύιηλδξν δπν ιίηξσλ. 9

11 1996: Σν AC Propulsion tzero είλαη έλα ρεηξνπνίεην εμ νινθιήξνπ ειεθηξηθό όρεκα. Μεηά απν κεξηθά ρξόληα δνπιεηάο ην 2003 έγηλαλ βειηηώζεηο ζηηο κπαηαξίεο ηνπ θαη θαηαζθεπάζηεθε θαη κηα ειεθηξνγελλήηξηα ε νπνία ήηαλ ηνπνζεηεκέλε ζε έλα ηξόιετ ην νπνίν κπνξνύζε λα γαληδσζεί ζην πίζσ κέξνο ηνπ νρήκαηνο θαη έηζη ζεσξεηηθά ην όρεκα έγηλε ειεθηξηθό πβξηδηθό. 1997: Η Audi κεηά από αξθεηά ρξόληα απνπζίαο από ηνλ ρώξν ηνπ πβξηδηζκνύ παξνπζίαζε ην Audi A4 Duo III ην νπνίν έβγαιε θαη ζε γξακκή παξαγσγήο. Σν όρεκα έθεξε έλα 1,9 ιίηξσλ θηλεηήξα εζσηεξηθήο θαύζεο πεηξειαίνπ ν νπνίνο ρξεζηκνπνηνύζε ηερλνινγία TSI (Turbocharged Direct Injection) ζε ζπλδπαζκό κε έλα ειεθηξηθό θηλεηήξα 21 kwatt. Έλα ειεθηξνληθό ζύζηεκα ζπλδύαδε ηνπο δπν θηλεηήξεο έηζη ώζηε λα δνπιεύνπλ δηαδνρηθά αλάινγα κε ηηο αλάγθεο. Η Audi αλ θαη ην έβαιε ζε γξακκή παξαγσγήο, δελ θαηαζθεύαζε πνιιά, παξά κόλν 60 αθνύ κεηά ηελ έλαξμε ηεο παξαγσγήο παξαηεξήζεθε όηη ην όρεκα δελ εμνηθνλνκνύζε πεξηζζόηεξν θαύζηκν απν όηη ην ίδην όρεκα ρσξίο ηα ειεθηξηθά κέξε αθνύ ην πεξηηηό βάξνο απν ηηο κπαηαξίεο ήηαλ αξθεηά κεγάιν. Δπίζεο ην θόζηνο ηνπ πβξηδηθνύ κνληέινπ ήηαλ θαηά πνιύ κεγαιύηεξν από απηό κε ηνλ απιό θηλεηήξα. 1999: Η Honda γηα πξώηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηεο παξνπζίαζε πβξηδηθό απηνθίλεην ην νπνίν ήηαλ θαη ην πξώην πνπ πνπιήζεθε ζηελ Ακεξηθή. Σν Honda Insight ήηαλ αεξνδπλακηθό θαη θαηλνηόκν. Υξεζηκνπνηνύζε γηα πξώηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηνπ πβξηδηθνύ απηνθηλήηνπ ειεθηξηθό θηλεηήξα ν νπνίνο ήηαλ ελζσκαησκέλνο ζην θαινύπη ηνπ θηλεηήξα εζσηεξηθήο θαύζεο θαη έηζη όιεο νη ιεηηνπξγίεο γίλνληαλ ζην εζσηεξηθό ηνπ θηλεηήξα. Οη δπν θηλεηήξεο δνύιεπαλ ζαλ έλαο αθνύ όηαλ δνύιεπε ν θηλεηήξαο εζσηεξηθήο θαύζεο, ν ειεθηξηθόο θηλεηήξαο δνύιεπε ηαπηόρξνλα είηε ζαλ θηλεηήξαο γηα λα απμήζεη ηελ ηππνδύλακε είηε ζαλ γελλήηξηα γηα λα θνξηίδεη ηηο κπαηαξίεο ηνπ. 2000: Η Toyota θάλεη αθόκα έλα κεγάιν βήκα ζηελ ηζηνξία ηνπ πβξηδηθνύ απηνθηλήηνπ βγάδνληαο γηα πξώηε θνξά ζε καδηθή παξαγσγή ην Toyota Prius αθνύ ήδε ηξία ρξόληα πξηλ ην ίδην κνληέιν είρε παξαρζεί θαη πνπιεζεί κε επηηπρία ζηελ Ιαπσλία. Υξεζηκνπνηνύζε κηα εμειηγκέλε ηερλνινγία ηελ Hybrid Synergy Drive (HSD) ε νπνία ζπλδύαδε πνιύ απνδνηηθά ηνπο θηλεηήξεο ειεθηξηθό θαη εζσηεξηθήο θαύζεο ιεηηνπξγώληαο ηνπο αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο θαη αιιάδνληαο απηόκαηα θαη πνιύ απνδνηηθά ηηο ηαρύηεηεο ζην θηβώηην ηαρπηήησλ. 2002: Σν Honda Civic Hybrid πξώηεο γεληάο παξνπζίαζε ε Honda, θάλνληαο πην αληαγσληζηηθή ηελ παξαγσγή θαη αγνξά πβξηδηθώλ απηνθηλήησλ. Η Honda ζην Civic Hybrid βειηίσζε ηελ ίδηα ηερλνινγία πνπ είρε ρξεζηκνπνηήζεη γηα πξώηε θνξά ην 1999 ζην Honda insight ελζσκαηώλνληαο ηνπο δπν θηλεηήξεο έηζη ώζηε λα ιεηηνπξγνύλ ζαλ έλαο εληαίνο. Υξεζηκνπνηνύζε έλα 1,3 ιίηξσλ θηλεηήξα εζσηεξηθήο θαύζεο θαη έλαλ 15kW ειεθηξηθό θηλεηήξα DC κε κόληκνπο καγλήηεο ηνλ όπνην ηξνθνδνηνύζε κηα κπαηαξία εηδηθά θαηαζθεπαζκέλε ζηα 120V 6Ah. Όηαλ ην απηνθίλεην βξηζθόηαλ ζε πιήξε αθηλεζία ηόηε ηα ζπζηήκαηα ηνπ απελεξγνπνηνύληαλ θαζώο επίζεο θαη ν θηλεηήξαο εζσηεξηθήο θαύζεο εμνηθνλνκώληαο πνιιή ελέξγεηα θαη θαύζηκν. Σν όρεκα κπνξνύζε λα εθθηλήζεη κόλν κε ηνλ ειεθηξηθό θηλεηήξα θαη ζηελ ζπλέρεηα ν θηλεηήξαο εζσηεξηθήο θαύζεο έπαηξλε κπξόο πάιη κε ηελ βνήζεηα ηνπ ειεθηξηθνύ θηλεηήξα έηζη ώζηε ν νδεγόο θαη 10

12 νη επηβαίλνληεο λα κελ αληηιακβάλνληαη ηελ εθθίλεζε ηνπ. Μπνξνύζε επίζεο λα εθθηλήζεη απεπζείαο κε ηνλ θηλεηήξα εζσηεξηθήο θαύζεο άιια πάιη κε ηελ βνήζεηα ηνπ ειεθηξηθνύ θηλεηήξα. 2003: Σν Renault Kangoo θαηαζθεπάζηεθε έηζη ώζηε λα κπνξεί λα ζπλδέεηαη απεπζείαο ζηελ πξίδα γηα λα θνξηίζεη ηηο κπαηαξίεο ηνπ. Δπίζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ θηλεηήξα εζσηεξηθήο θαύζεο ηνπ ζε ζπλδπαζκό κε έλα ειεθηξηθό θηλεηήξα γηα λα θνξηίζεη ηηο κπαηαξίεο κε ζηαζεξέο ζηξνθέο όηαλ ην όρεκα βξίζθεηαη ζε ζηάζε. Suzuki Twin: Πξόθεηηαη γηα έλα κηθξό δίπνξην πβξηδηθό απηνθίλεην ην νπνίν δηαζέηεη έλα δηθύιηλδξν θηλεηήξα εζσηεξηθήο θαύζεο ζε ζπλδπαζκό κε έλαλ 5kW ειεθηξηθό θηλεηήξα. Toyota Alphard Hybrid: Παξάρζεθε θαη πνπιήζεθε κόλν ζηελ Ιαπσληθή αγνξά. Υξεζηκνπνηνύζε βελδηλνθηλεηήξα ζε ζπλδπαζκό κε ειεθηξηθό θηλεηήξα ηνλ νπνίν κπνξνύζε λα κεηαδώζεη θαη ζηνπο ηέζζεξεηο ηξνρνύο. Toyota Prius ΙΙ: αθόκα κηα κεγάιε επηηπρία από ηελ Toyota κε ην Prius δεύηεξεο γεληάο μεπεξλώληαο ην 1,000,000 πσιήζεηο κέρξη ην ην θαηλνύξην Prius εμέιημε ηελ ηερλνινγία HSD πνπ είρε ρξεζηκνπνηήζεη ζην πξνεγνύκελν κνληέιν ηεο ην Δπίζεο ελζσκάησζε ηνλ θηλεηήξα εζσηεξηθήο θαύζεο κε δύν ειεθηξηθνύο θηλεηήξεο ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηνύζε κε πνιύπινθνπο ζπλδπαζκνύο έηζη ώζηε λα αλεβάδεη ηελ απόδνζε ηνπ όινπ ζπζηήκαηνο. 2004: Honda Accord Hybrid: πξόθεηηαη γηα έλα απηνθίλεην κε έλα V6 βελδηλνθηλεηήξα θαη έλα 177kW ειεθηξνθηλεηήξα ζπλδπάδνληαο ηα κε ηα ίδηα ρξεζηκνπνηεκέλα ραξαθηεξηζηηθά κε ηα πξνεγνύκελα κνληέια ηεο Honda. Ford Escape Hybrid: ε Ford ρξεζηκνπνίεζε ηελ ίδηα ηερλνινγία κε ην Toyota Prious καδί κε κία έμηξα ηερλνινγία ηνπ regenerative braking ε νπνία παξήγαγε ελέξγεηα από ηελ επηβξάδπλζε ηνπ νρήκαηνο. 2005: Honda Civic Hybrid: εμέιημαλ ηελ ηερλνινγία εζσηεξηθώλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ θηλεηήξα όπσο ρξεζηκνπνηήζεθε ζηα παιαηόηεξα κνληέια ηεο εμειίζζνληαο παξάιιεια θαη ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο κέζσ θξελαξίζκαηνο. Δπίζεο άιιαμαλ ηνλ παιηό θηλεηήξα κε έλα κεγαιύηεξν 69kW 6000rpm θαη πξόζζεζαλ έλα ζύζηεκα ην νπνίν απελεξγνπνηνύζε ηνπο δύν από ηνπο ηέζζεξεηο θπιίλδξνπο ηνπ όηαλ δελ ηνπο ρξεηαδόηαλ γηα πεξηζζόηεξε εμνηθνλόκεζε. Lexus RX 400h: δηαζέηεη έλαλ βελδηλνθηλεηήξα 3,3 ιίηξσλ θαη δύν ειεθηξνθηλεηήξεο. Έλα ζην κπξνζηά κέξνο ηνπ νρήκαηνο 123kW θαη έλα ζην πίζσ κέξνο 50kW θαη ζπλνιηθά έρεη ηππνδύλακε πνπ θηάλεη ηνπο 272 ίππνπο. Η θαηαλάισζή ηνπ είλαη κόιηο 8,1 ιίηξα αλα 100km. πλδπάδεη ηνπο θηλεηήξεο έηζη ώζηε λα επηηπγράλεηαη εμνηθνλόκεζε ή αθόκα θαη γηα κεγαιύηεξε πξόζθπζε. Mercury Mariner: ην ζπγθεθξηκέλν απηνθίλεην βγαίλεη ζε δύν εθδόζεηο. Σν έλα θέξεη έλαλ 2.3 ιίηξσλ θηλεηήξα ζε ζπλδπαζκό κε έλα ειεθηξνθηλεηήξα 114kW θαη ην δεύηεξν 3.0 ιίηξσλ V6 κε έλαλ 150kW ειεθηξνθηλεηήξα. Toyota Kluger: έθεξε ελα 3.5 ιίηξσλ dual VVT-i V6 θηλεηήξα θαη έλα 201kW ειεθηξνθηλεηήξα. 11

13 Οη εμειίμεηο από ην 2006 κέρξη θαη ζήκεξα δπζηπρώο δελ έρνπλ θάηη μερσξηζηό από ηα ππόινηπα ρξόληα εμέιεμεο. Μόλν ην 10% από ηα πβξηδηθά νρήκαηα πνπ έρνπλ θπθινθνξήζεη έρνπλ ζεκεηώζεη θάπνηα επηηπρία ζε πσιήζεηο ζην παγθόζκην εκπόξην. Πνιιέο από ηηο βηνκεραλίεο έρνπλ αλαθνηλώζεη ηελ παξαγσγή θάπνησλ νρεκάησλ αιιά ζηελ ζπλέρεηα λα αθπξώλνπλ ή λα αλαβάιινπλ ηηο πξνζέζεηο ηνπο θαη πνηέ κέρξη ζήκεξα λα κελ έρνπλ παξάμεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο εθδόζεηο ησλ νρεκάησλ. Οη εηαηξείεο πνπ κπνξνύλ λα μερσξίζνπλ γηα ηηο πξνζπάζεηεο ηνπο είλαη ε Honda θαη Toyota πνπ όρη κόλν έρνπλ εμειίμεη θαη έρνπλ βγάιεη αξθεηά νρήκαηα ζηελ αγνξά αιιά ζεκεηώλνπλ απμεκέλεο πσιήζεηο. Δπίζεο κεξηθέο εηαηξείεο θιέβνπλ ηηο ηδέεο από ηα νρήκαηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εηαηξεηώλ γηα λα κπνξέζνπλ λα γίλνπλ αληαγσληζηηθόηεξεο. Σν απνηέιεζκα είλαη κηα κνλόηνλε εμέιημε πβξηδηθώλ νρεκάησλ. 1.3 ΚΤΡΙΑΡΥΑ ΚΑΤΙΜΑ ΤΒΡΙΓΙΜΟΤ Σα ηειεπηαία ρξόληα νη πεξηζζόηεξεο βηνκεραλίεο πνπ αζρνινύληαη κε ηνλ πβξηδηζκό ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ ζπλδπαζκό πγξνύ ή αεξίνπ θαπζίκνπ ειεθηξηζκνύ θαη ηα νλνκάδνπλ ειεθηξηθά πβξηδηθά (hybrid electric). Απηό γίλεηαη γηαηί ν ειεθηξηζκόο είλαη ε πην ζπκθέξνπζα θαη απνδνηηθή ιύζε, ηόζν πνπ ζα κπνξνύζε θαη λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ θηλεηήξα εζσηεξηθήο θαύζεο θαη λα γίλεη ην όρεκα εμνινθιήξνπ ειεθηξηθό. Παξόια απηά νη βηνκεραλίεο δελ βξήθαλ αθόκε ηελ πην ζπκθέξνπζα θαη απνδνηηθή ιύζε ή δελ ζέινπλ λα ηελ πξνσζήζνπλ ζηελ αγνξά ιόγσ ζπκθεξόλησλ. 1.4 ΑΠΟ ΣΙ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΔΝΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟ ΤΒΡΙΓΙΚΟ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ Κηλεηήξα εζσηεξηθήο θαύζεο ρακειήο θαηαλάισζεο Μπαηαξίεο ύζηεκα θόξηηζεο κπαηαξηώλ πζηήκαηα δηαρείξηζεο ελέξγεηαο Έλαο ή πεξηζζόηεξνη ειεθηξηθνί θηλεηήξεο/γελλήηξηεο (ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2) ύζηεκα νδήγεζεο θηλεηήξα ή θηλεηήξσλ αλάινγα κε ην ζύζηεκα πνπ ζέιεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ν θαηαζθεπαζηήο. (ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4) 12

14 ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ 2.0 ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΩΝ Οη ειεθηξηθέο κεραλέο ρσξίδνληαη ζε δπν κεγάιεο θαηεγνξίεο ζύκθσλα κε ηελ ηάζε ηξνθνδνζίαο ηνπο. Μεραλέο ελαιιαζζόκελνπ ξεύκαηνο (AC) θαη κεραλέο ζπλερνύο ξεύκαηνο (DC). Οη κεραλέο απηέο ρσξίδνληαη επίζεο ζε ειεθηξηθνύο θηλεηήξεο θαη γελλήηξηεο ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΙ ΚΙΝΗΣΗΡΔ Ηιεθηξηθόο θηλεηήξαο είλαη ε κεραλή ε νπνία κεηαηξέπεη ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα ζε κεραληθή. Απνηειείηαη απν ηνλ ξόηνξα πνπ εθαξκόδνληαη πάλσ ηα εζσηεξηθά πελία ή κόληκνη καγλήηεο θαη ηνλ ζηάηε όπνπ εθαξκόδνληαη ηα εμσηεξηθά πελία, Δηθόλα 2.1. Απηά ηα πελία δεκηνπξγνύλ δύν ή πεξηζζόηεξα καγλεηηθά πεδία ηα νπνία όηαλ αιιειεπηδξάζνπλ κεηαμύ ηνπο ζσζηά πεξηζηξέθνπλ ηνλ θεληξηθό άμνλα (ξόηνξα). Σα πελία ηνπ ξόηνξα ζηνπο πεξηζζόηεξνπο θηλεηήξεο είλαη ζρεδόλ ηα ίδηα, απηά πνπ αιιάδνπλ είλαη ηα πελία ηνπ ζηαηί. Σν πεξίβιεκα ηνπ θάζε θηλεηήξα είλαη θαιπκκέλν κε ςήθηξεο γηα λα απνβάιιεη ηελ ζεξκόηεηα θαη επίζεο έλα αλεκηζηήξα ζην πίζσ κέξνο γηα ηνλ ίδην ιόγν. Όινη νη θηλεηήξεο έρνπλ ζηεξεσκέλν ζην πεξίβιεκα ηνπο έλα θαπειάθη κε όιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ηνλ θηλεηήξα θαζώο θαη έλα θνπηί κέζα ζην νπνίν γίλνληαη όιεο νη ειεθηξηθέο ζπλδεζκνινγίεο ηξνθνδόηεζεο ηνπ. ΑΝΔΜΙΣΗΡΑ ΚΟΤΣΙ ΤΝΓΔΜΟΛΟΓΙΧΝ ΣΑΣΗ ΦΗΚΣΡΔ ΣΑΜΠΔΛΛΑΚΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧ Ν ΡΟΣΟΡΑ Δηθόλα 2.1: βαζηθά κέξεη ειεθηξηθνύ θηλεηήξα 13

15 2.0.2 ΓΔΝΝΗΣΡΙΔ Γελλήηξηα είλαη ε κεραλή ε νπνία κεηαηξέπεη ηελ κεραληθή ελέξγεηα ζε ειεθηξηθή. Δκθαληζηαθά νη γελλήηξηεο είλαη ίδηεο κε ηνπο ειεθηξηθνύο θηλεηήξεο, δηαθέξνπλ όκσο ζηηο ζπλδεζκνινγίεο. Οη γελλήηξηεο γηα λα παξάγνπλ ειεθηξηθή ελέξγεηα ζα πξέπεη λα ππάξρεη θάπνην καγλεηηθό πεδίν πνπ ην δεκηνπξγνύκε ηξνθνδνηώληαο ηα πελία ηνπ ξόηνξα ή ηνπ ζηάηε, ή αθαηξώληαο ηα πελία ρξεζηκνπνηνύλ δπλαηνύο κόληκνπο καγλήηεο γηα λα κελ ππάξρεη θαζόινπ θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζε έμηξα ηπιίγκαηα. Ο ηειεπηαίνο παξάγνληαο πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα παξαρζεί ειεθηξηθή ελέξγεηα είλαη ε κεραληθή ελέξγεηα ε νπνία ζα πεξηζηξέςεη ηνλ ξόηνξα κέζα ζην καγλεηηθό πεδίν ΒΑΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΜΗΥΑΝΩΝ Γηα λα αλαιύζνπκε ην πώο ιεηηνπξγνύλ νη κεραλέο ζα πξέπεη πξώηα λα δνύκε ηη ζπκβαίλεη όηαλ αγσγόο πνπ δηαξξέεηαη από ξεύκα βξεζεί ζε καγλεηηθό πεδίν. Όηαλ έλα ξεύκα πεξλά θάζεηα από έλα καγλεηηθό πεδίν ηζρύεη ν θαλόλαο ηνπ δεμηνύ ρεξηνύ πνπ βαζίδεηαη ζην θαηλόκελν Laplace: ζηε πην θάησ εηθόλα ην (β) καο δείρλεη ηελ θνξά ηνπ ξεύκαηνο κέζα από ηνλ αγσγό, ην (α) ηελ θνξά ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ θαη ην (γ) ηε θνξά ηεο δύλακε πνπ αζθεί ην καγλεηηθό πεδίν ζηνλ αγσγό όηαλ πεξλά ξεύκα κε θνξά (β). Πην απιά, όηαλ ηνπνζεηήζνπκε αγσγό πνπ δηαξξέεηαη από ξεύκα κέζα ζε καγλεηηθό πεδίν, ηόηε ζηνλ αγσγό αζθείηαη κηα δύλακε θάζεηε ζηνλ αγσγό θαη ζην καγλεηηθό πεδίν ε νπνία πξνζπαζεί λα ηνλ απνβάιεη από ην πεδίν. Δηθόλα 2.2: θαλόλαο δεμηνύ ρεξηνύ 14

16 Η δύλακε απηή πεξηζηξέθεη ηνπο θηλεηήξεο. Σν αληίζεην ζπκβαίλεη κε ηηο γελλήηξηεο. Αλ ινηπόλ αγσγόο πνπ δελ δηαξξέεηαη από ξεύκα θηλεζεί θάζεηα κέζα ζε νκνγελέο καγλεηηθό πεδίν, ηόηε ζηα άθξα ηνπ αγσγνύ εκθαλίδεηαη έλα ξεύκα κε θνξά θάζεηε ζην καγλεηηθό πεδίν θαη θάζεηε ζηελ θνξά θίλεζεο ηνπ κέζα ζην πεδίν. 2.1 ΚΙΝΗΣΗΡΔ ΤΝΔΥΟΤ ΡΔΤΜΑΣΟ (DC) Οη θηλεηήξεο ζπλερνύο ξεύκαηνο είλαη θηλεηήξεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε κηθξέο θαη κεγάιεο ζπζθεπέο θαη ζε ζπζηήκαηα πνπ δελ ρξεηάδνληαη κεγάιε αθξίβεηα ζηελ ηαρύηεηα θαη ζέζε πεξηζηξνθήο ηνπ θηλεηήξα. Οη θύξηεο ρξήζεηο ηνπο βαζίδνληαη ζηελ κεγάιε ξνπή πνπ κπνξνύλ λα απνδώζνπλ θάπνηνη από απηνύο όπσο αλειθπζηήξεο, θπιηόκελεο ζθάιεο, θαη γεληθά όπνπ ππάξρνπλ βαξηέο εξγαζίεο. Οη θηλεηήξεο ζπλερνύο ξεύκαηνο όκσο δελ ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν γηα βαξηέο εξγαζίεο αιιά βξίζθνπλ εθαξκνγή θαη ζε κηθξέο θαζεκεξηλέο ζπζθεπέο, γηα παξάδεηγκα έλα θηλεηό ηειέθσλν ε έλα ειεθηξνληθό ππνινγηζηή. Βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε απηέο ηηο κηθξέο ζπζθεπέο ιόγσ ηνπ όηη νη πεξηζζόηεξεο από απηέο ρξεζηκνπνηνύλ dc ξεύκα ΒΑΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗΡΑ ΤΝΔΥΟΤ ΡΔΤΜΑΣΟ ΓΑΚΣΤΛΙΓΙ (ΤΛΛΔΚΣΗ) ΦΉΚΣΡΔ (ΚΑΡΒΟΤΝΑΚΙΑ ) Δηθόλα 2.3 Γηα ηελ εηθόλα 2.3 ηζρύνπλ ηα παξαθάησ: I = ξεύκα πνπ δηαξξέεη ηνλ αγσγό 15

17 B = νκνγελέο καγλεηηθό πεδίν F = δύλακε Laplace S,N = πόινη πνπ δεκηνπξγνύλ ην καγλεηηθό πεδίν Όπσο αλαθέξακε πην πάλσ όηαλ έλαο αγσγόο πνπ δηαξξέεηαη από ξεύκα (I) βξεζεί ζε νκνγελέο καγλεηηθό πεδίν (B) ηόηε ν αγσγόο απνθηά κηα δύλακε (F) ε νπνία πξνζπαζεί λα ηνλ απνβάιεη απν ην καγλεηηθό πεδίν. ην ζρήκα ην ξεύκα δηαξξέεη ηνλ αγσγό κε ηελ ίδηα δηεύζπλζε αιιά ν αγσγόο αλαγθάδεη ην ξεύκα λα πεξάζεη από ην καγλεηηθό πεδίν κε δπν δηεπζύλεηο, έηζη δεκηνπξγνύληαη δπν ίζεο αιιά αληίζεηεο δπλάκεηο. Αθνύ νη δπλάκεηο (F) είλαη ίζεο ηόηε ζα πξνθιεζεί πεξηζηξνθή όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα. Γηα ηελ ηξνθνδόηεζε ηνπ ξόηνξα πνπ ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε είλαη ν αγσγόο, ρξεηάδεηαη έλα κέζν ην νπνίν ζα κπνξεί λα αιιάδεη ηελ πνιηθόηεηα ηηο πεγήο έηζη ώζηε ην ξεύκα λα πεξλά πάληα κε ηελ ίδηα θνξά κέζα από ην καγλεηηθό πεδίν θαη κε απηό ηνλ ηξόπν λα πεηπραίλεηαη ζηαζεξή πεξηζηξνθή. Σν κέζν απηό ζηνπο θηλεηήξεο ζπλερνύο ξεύκαηνο είλαη έλα κνηξαζκέλν δαρηπιίδη πάλσ ζην νπνίν αθνπκπνύλ νη επαθέο πνπ ηξνθνδνηνύλ ηνλ αγσγό. Γηα ηηο επαθέο ρξεηάδεηαη έλα πιηθό ην νπνίν θαη αξράο λα είλαη θαιόο αγσγόο ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, λα είλαη καιαθό έηζη ώζηε λα κελ θαηαζηξέθεη ην δαθηπιίδη αιιά αξθεηά αλζεθηηθό γηα λα αληερεί ην ίδην ζηελ ηξηβή. Σν πιηθό πνπ ηθαλνπνηεί απηέο ηηο απαηηήζεηο είλαη ν εηδηθά θαηαζθεπαζκέλνο ειεθηξαγώγηκνο άλζξαθαο ηνλ νπνίν ζπξώρλνπλ δπν ειαηήξηα γηα θαιύηεξε επαθή κε ην δαθηπιίδη. Σν δαθηπιίδη ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο είλαη θαηαζθεπαζκέλν από ράιπβα θαη είλαη ρσξηζκέλν ζε πνιιά θνκκάηηα πνπ όια κεηαμύ ηνπο είλαη κνλσκέλα ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ ΤΝΔΥΟΤ ΡΔΤΜΑΣΟ Γεληθά ζηελ θαηαζθεπή ηνπο, όινη νη θηλεηήξεο ζπλερνύο ξεύκαηνο ιεηηνπξγνύλ κε ηηο ίδηεο αξρέο. Με θάπνηεο αιιαγέο ζηελ ηξνθνδνζία ηνλ ηπιηγκάησλ δηέγεξζεο ηνπο όκσο, αιιάδνπλ ηα δεδνκέλα ξνπήο θαη ηαρύηεηαο ηνπο. ΚΙΝΗΣΗΡΕ ΞΕΝΗ ΔΙΕΓΕΡΗ Οη θηλεηήξεο μέλεο δηέγεξζεο νλνκάδνληαη νη θηλεηήξεο ηνπο νπνίνπο ηα ηπιίγκαηα δηέγεξζεο ηνπο ηξνθνδνηνύληαη από εμσηεξηθή ειεθηξηθή πεγή. Θεσξώληαο όηη ε ηάζε ηξνθνδνζίαο ζηα ηπιίγκαηα ηνπο κέλεη ζηαζεξή, ε ξνπή ηνπ θηλεηήξα μέλεο δηέγεξζεο απμάλεηαη ε κεηώλεηαη γξακκηθά αλάινγα κε ηελ έληαζε ζηα ηπιίγκαηα ηνπο θαη ε ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο ηνπ κέλεη πεξίπνπ ε ίδηα από κεδεληθή κέρξη ηελ κέγηζηε έληαζε ζηα ηπιίγκαηα. Έλαο ηξόπνο αιιαγήο ηεο ηαρύηεηαο πεξηζηξνθήο είλαη κε κεηαβνιή ηεο ηάζεο ηξνθνδνζίαο. Όζν απμάλεηαη ε ηάζε ηξνθνδνζίαο ηνπο ηόζν απμάλεη 16

18 θαη ε ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο ηνπο. Οη θηλεηήξεο απηνί, όπσο θαη ηεο παξάιιειεο δηέγεξζεο έρνπλ ην πιενλέθηεκα ηεο κηθξήο κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο πεξηζηξνθήο, έηζη ζεσξείηαη όηη ε ηαρύηεηα ηνπο είλαη ζηαζεξή ζε ζρέζε κε ηελ ηάζε ηξνθνδνζίαο ηνπο. ε πεξίπησζε αιιαγήο ζηελ ηάζε ηξνθνδνζίαο ρξεηάδεηαη πξνζνρή έηζη ώζηε ε ηάζε λα κελ ππεξβεί ηα όξηα αληνρήο ηνλ ηπιηγκάησλ γηαηί ππάξρεη θίλδπλνο θαηαζηξνθήο ηεο κόλσζεο ζηα ηπιίγκαηα. Άιινο ηξόπνο αιιαγήο ηεο ηαρύηεηαο πεξηζηξνθήο είλαη κε κεηαβνιή ηεο αληίζηαζεο ηνπ ηπιίγκαηνο δηέγεξζεο. Όζν απμάλεηαη ε αληίζηαζε ηόζν απμάλεη ε ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο. Έλα πξόβιεκα πνπ κπνξεί λα παξνπζηαζηεί απξόνπηα θαη παίδεη κεγάιν ξόιν ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ θηλεηήξα είλαη ην εμήο. Αλ ην ηύιηγκα δηέγεξζεο απνθηήζεη άπεηξε αληίζηαζε ε ηαρύηεηα ηνπ ζα ηείλεη ζην άπεηξν κε απνηέιεζκα ν θηλεηήξαο λα απηνθαηαζηξαθεί από ηηο κεγάιεο θπγόθεληξεο δπλάκεηο πνπ αλαπηύζζνληαη. Σν πξόβιεκα απηό κπνξεί λα πξνθιεζεί απξόνπηα κε δηαθνπή ηνπ ηπιίγκαηνο δηέγεξζεο από ηελ ηξνθνδνζία. Γη απηό ηνλ ιόγν ζηα ηπιίγκαηα εθαξκόδεηαη κεραληζκόο πξνζηαζίαο γηα απνθπγή ηεο θαηαζηξνθήο ησλ ηπιηγκάησλ. Ο κεραληζκόο κπνξεί λα είλαη έλα απιό relay (ειεθηξηθόο δηαθόπηεο) ην νπνίν απιά απνζπλδέεη ην ζηαζεξό ηύιηγκα ζε πεξίπησζε απνζύλδεζεο ηνπ ηπιίγκαηνο δηέγεξζεο. Η αιιαγή ζηε θνξά πεξηζηξνθήο ηνπ θηλεηήξα επηηπγράλεηαη κε αιιαγή ηεο πνιηθόηεηαο ελόο από ηα δπν ηπιίγκαηα ηνπ. ΚΙΝΗΣΗΡΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΔΙΕΓΕΡΗ Οη θηλεηήξεο παξάιιειεο δηέγεξζεο έρνπλ πεξίπνπ ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά κε ηνπο θηλεηήξεο μέλεο δηέγεξζεο. Αλ ζηα ηπιίγκαηα ηνπο εθαξκνζηεί ίδηα ηάζε ηόηε έρνπλ αθξηβώο ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά. ηνπο θηλεηήξεο παξάιιειεο δηέγεξζεο ηα ηπιίγκαηα δηέγεξζεο ζπλδένληαη παξάιιεια, έηζη ηα δπν ηπιίγκαηα δηέγεξζεο ηξνθνδνηνύληαη από ίδηα πεγή. Θεσξώληαο όηη ε ηάζε ηξνθνδνζίαο ζηα ηπιίγκαηα κέλεη ζηαζεξή, όπσο θαη ζηελ μέλε δηέγεξζε ε ξνπή θαη ε ηαρύηεηα ηνπ θηλεηήξα κεηαβάιιεηαη κε ηνλ ίδην ηξόπν θαη αληηκεησπίδεη ηα ίδηα πξνβιήκαηα. Αιιαγή ζηελ θνξά πεξηζηξνθήο κπνξεί λα επηηεπρζεί επίζεο κε αιιαγή ηηο πνιηθόηεηαο ελόο από ηα δπν ηπιίγκαηα. ΚΙΝΗΣΗΡΕ ΜΕ ΜΟΝΙΜΟΤ ΜΑΓΝΗΣΕ Οη θηλεηήξεο κε κόληκνπο καγλήηεο ιεηηνπξγνύλ ζαλ θηλεηήξεο παξάιιειεο θαη μέλεο δηέγεξζεο κε ηελ δηαθνξά ζην όηη δελ δηαζέηνπλ ηύιηγκα δηέγεξζεο αιιά πόινπο θαηαζθεπαζκέλνπο απν κόληκνπο καγλήηεο. Λόγσ ηεο απνπζίαο ηνπ ηπιίγκαηνο δηέγεξζεο ν θηλεηήξαο κπνξεί λα θαηαζθεπάδεηαη ζε κηθξόηεξν κέγεζνο από ηνπο θηλεηήξεο παξάιιειεο 17

19 δηέγεξζεο. Υσξίο ξεύκα δηέγεξζεο έρνπλ ιηγόηεξεο απώιεηεο θαη επίζεο ιόγσ ησλ κόληκσλ καγλεηώλ έρνπλ ζηαζεξή καγλεηηθή ξνή. Παξόια απηά νη θηλεηήξεο κόληκσλ καγλεηώλ παξνπζηάδνπλ θαη θάπνηα κεηνλεθηήκαηα. εκαληηθό κεηνλέθηεκα είλαη ν θίλδπλνο απνκαγλεηηζκνύ ησλ καγλεηώλ ιόγσ κεγάιεο αύμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζην εζσηεξηθό ηνπο ή ζε πεξίπησζε πνπ ην ξεύκα νπιηζκνύ γίλεη πνιύ κεγάιν. Άιιν κεηνλέθηεκα είλαη ε πεξηνξηζκέλε ξνπή πνπ κπνξνύλ λα παξάγνπλ απηνί νη θηλεηήξεο αθνύ νη κόληκνη καγλήηεο κπνξνύλ λα καγλεηηζηνύλ κέρξη έλα απαξάβαην επίπεδν. Γη απηό δελ κπνξνύλ λα έρνπλ κεγαιύηεξε καγλεηηθή απόδνζε ή ηνπιάρηζηνλ όζε κπνξνύλ λα παξάγνπλ ηα ηπιίγκαηα δηέγεξζεο. ηνπο θηλεηήξεο παξάιιειεο θαη μέλεο δηέγεξζεο ζεκεηώζεθαλ θάπνηεο κέζνδνη ειέγρνπ ηεο ηαρύηεηαο πεξηζηξνθήο. Λόγσ ηεο απνπζίαο ηνπ ηπιίγκαηνο δηέγεξζεο ε αιιαγή ησλ ζηξνθώλ δελ είλαη δπλαηή κε ηελ κεηαβνιή ηεο αληίζηαζεο ηνπ ηπιίγκαηνο δηέγεξζεο. Έηζη γηα αιιαγή ησλ ζηξνθώλ ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο κεηαβνιήο ηεο ηάζεο ηξνθνδνζίαο ή κε κεηαβνιή ηεο αληίζηαζεο ηνπ ζηαζεξνύ ηπιίγκαηνο. Αιιαγή ζηελ θνξά πεξηζηξνθήο κπνξεί λα επηηεπρζεί κε αιιαγή ηεο πνιηθόηεηαο ηνπ ηπιίγκαηνο. ΚΙΝΗΣΗΡΕ ΔΙΕΓΕΡΗ ΕΙΡΑ Οη θηλεηήξεο δηέγεξζεο ζεηξάο είλαη νη θηλεηήξεο ζηνπο νπνίνπο ηα ηπιίγκαηα δηέγεξζεο θαη ζηάηε ζπλδένληαη ζε ζεηξά κε απνηέιεζκα λα δηαξξένληαη πάληα από ην ίδην ξεύκα. Δίλαη θαηαζθεπαζκέλνη από ιίγεο ζπείξεο θαη απν ρνληξά θαιώδηα ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο θηλεηήξεο αθνύ ην ξεύκα πνπ δηαξξέεη θαη ηα δπν ηπιίγκαηα είλαη κεγαιύηεξν. Γηαθέξνπλ επίζεο θαηά πνιύ από ηνπο θηλεηήξεο παξάιιειεο δηέγεξζεο όζν αθνξά ηελ ραξαθηεξηζηηθή ξνπήο θαη ηαρύηεηαο. Έρνπλ σο κεγάιν πιενλέθηεκα ηελ κεγάιε ξνπή εθθίλεζεο θαη δηαηήξεζεο ηεο, αιιά κε θόζηνο ηελ πηώζε ηνλ ζηξνθώλ ηνπο γηα λα ην επηηύρνπλ. Όζν απμάλεηαη ε ξνπή ηνπο ε ηαρύηεηα ηνπο κεηώλεηαη θαη αληίζεηα όζν κεηώλεηαη ε ξνπή ηνπο ηόζν απμάλεηαη ε ηαρύηεηα ηνπο. ην ζεκείν απηό παξνπζηάδεηαη έλα πξόβιεκα πνπ αλ δελ γίλεη ειεγρόκελν κπνξεί λα θαηαζηξέςεη ηνλ θηλεηήξα. Αλ ε ξνπή ελόο θηλεηήξα κε δηέγεξζε ζεηξάο γίλεη κεδεληθή ηόηε ε ηαρύηεηα ηνπ ηείλεη ζην άπεηξν. Γηα ηνλ ιόγν απηό νη θηλεηήξεο δελ ρξεζηκνπνηνύληαη πνηέ ρσξίο θνξηίν θαη πνηέ δελ ζπλδένληαη ζε θνξηίν πνπ ελδέρεηαη λα απνζπλδεζεί απξόνπηα όπσο γηα παξάδεηγκα κηα θαδέλα πνπ κπνξεί λα ζπάζεη. Λόγσ ηνπ όηη αιιάδεη ζπλερώο ζηξνθέο γηα λα δηαηεξήζεη ηελ ξνπή ηνπ ν έιεγρνο ζηξνθώλ δελ είλαη εύθνινο. Γηα έιεγρν ηνλ ζηξνθώλ ηνπ ρξεζηκνπνηνύληαη δηάθνξεο ηερληθέο έηζη ώζηε ε ηαρύηεηα λα ειέγρεηαη κε ην 18

20 θνξηίν ζπλδεδεκέλν. Μηα από απηέο είλαη ε ρξήζε κεηαβιεηώλ αληηζηάζεσλ ζε πνιύπινθνπο ζπλδπαζκνύο έηζη ώζηε λα πεξηνξίδεηαη ε έληαζε ηνπ ξεύκαηνο. Μεηά ηελ ξύζκηζε αλ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν ην θνξηίν ηνπ αιιάμεη, ηόηε ε ηαρύηεηα ηνπ ζα αιιάμεη θαη απηή. ηηο κέξεο καο ν έιεγρνο γίλεηαη κε κεγαιύηεξε αθξίβεηα κε ρξήζε ζπξίζηνξ ή κε PWM ην νπνίν ζα αλαιπζεί ζε άιιν θεθάιαην. ΚΙΝΗΣΗΡΕ ΤΝΘΕΣΗ ΔΙΕΓΕΡΗ Οη θηλεηήξεο ζύλζεηεο δηέγεξζεο ρξεζηκνπνηνύλ ζπλδπαζκνύο παξάιιειεο δηέγεξζεο θαη δηέγεξζεο ζεηξάο. Υσξίδνληαη ζε δπν ηύπνπο δηέγεξζεο νη νπνίεο δηαθέξνπλ ζηελ ζεηξά κε ηελ νπνία ζπλδένληαη νη ζπλδεζκνινγίεο παξάιιειεο δηέγεξζεο θαη δηέγεξζεο ζεηξάο. Η κία νλνκάδεηε Γηαθνξηθήο Σύλζεηεο Γηέγεξζεο θαη ε άιιε Αζξνηζηηθήο Σύλζεηεο Γηέγεξζεο. Η Γιαυορική ύνθετη Γιέγερση δελ βξίζθεη ζρεδόλ θαζόινπ εθαξκνγή παξά κόλν ζε ζπάληεο πεξηπηώζεηο. Ο ιόγνο βξίζθεηαη ζην όηη απηή ε δηέγεξζε είλαη πνιύ αζηαζήο, ηόζν πνπ ν θηλεηήξαο ζπλερώο απμάλεη ηελ ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο ηνπ ρσξίο πεξηνξηζκνύο πξνθαιώληαο δεκηέο ζηνλ ίδην ή πνιιέο θόξεο ζε όηη είλαη ζπλδεδεκέλν ζε απηόλ. Δπίζεο ν θηλεηήξαο κε απηή ηε δηέγεξζε έρεη ην κεηνλέθηεκα όηη δελ κπνξεί λα εθθηλήζεη από κνλόο ηνπ. πάληα ππάξρεη πηζαλόηεηα λα εθθηλήζεη από κόλνο ηνπ αιιά ζα θηλείηαη πνιύ αξγά πξνο ηελ αληίζεηε ηεο αλακελόκελεο θαηεύζπλζε. Έηζη ηα ηπιίγκαηα ηνπ ππεξζεξκαίλνληαη θαη θαηαζηξέθνληαη. Έλαο ηξόπνο εθθίλεζεο ηνπ είλαη ε βξαρπθύθισζε ηνπ ηπιίγκαηνο ζεηξάο έηζη ν θηλεηήξαο εθθηλεί σο παξάιιειεο δηέγεξζεο. Η Αθροιστική ύνθετη Γιέγερση έρεη πνιινύο ιόγνπο λα βξίζθεη εύθνια εθαξκνγή αθνύ ζπλδπάδεη ηα πιενλεθηήκαηα ησλ θηλεηήξσλ παξάιιειεο δηέγεξζεο θαη δηέγεξζεο ζεηξάο. Ο θηλεηήξαο έρεη κεγάιε ξνπή εθθίλεζεο όπσο θαη ν θηλεηήξαο δηέγεξζεο ζεηξάο. Δπίζεο ν θηλεηήξαο ρσξίο θνξηίν δελ επηηαρύλεη αλεμέιεγθηα κέρξη λα θαηαζηξαθεί (ραξαθηεξηζηηθό ηνπ θηλεηήξα δηεγέξηεο ζεηξάο) γηαηί αλ ην θνξηίν ηνπ θηλεηήξα είλαη κηθξό θαη ν θηλεηήξαο δελ ρξεηάδεηαη κεγάιε ξνπή ηόηε αιιάδεη ηξόπν δηέγεξζεο θαη ζπκπεξηθέξεηαη πεξηζζόηεξν σο παξάιιειεο δηέγεξζεο. Αληίζεηα όηαλ ππάξρεη κεγαιύηεξν θνξηίν θαη ν θηλεηήξαο ρξεηάδεηαη ξνπή, ηόηε ν θηλεηήξαο ζπκπεξηθέξεηαη σο δηέγεξζεο ζεηξάο. 2.2 ΚΙΝΗΣΗΡΔ ΔΝΑΛΛΑΟΜΔΝΟΤ ΡΔΤΜΑΣΟ (AC) Οη θηλεηήξεο ελαιιαζζόκελνπ ξεύκαηνο βξίζθνπλ επξεία εθαξκνγή θαη βξίζθνληαη ζρεδόλ παληνύ, ζηα ζπίηηα, ζηε δνπιεηά, ζηηο βηνκεραλίεο. Δίλαη κεραλέο νη νπνίεο κπνξνύλ λα πξνζθέξνπλ ζηαζεξή ξνπή, αθξίβεηα θαη ηαρύηεηα νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο βηνκεραλίεο γηα ηηο βαξηέο θαη 19

21 κεγάιεο δηαξθείαο εξγαζίεο. Δπίζεο κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ρσξίο κεγάιεο απαηηήζεηο, ζε ζπζθεπέο πνπ βξίζθνληαη ζηνλ νηθηαθό εμνπιηζκό όπσο έλαο αλεκηζηήξαο, θιηκαηηζκόο, ειεθηξηθή ζθνύπα, ςπγείν, θαη πνιιά αιιά ΒΑΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗΡΑ ΔΝΑΛΛΑΟΜΔΝΟΤ ΡΔΤΜΑΣΟ Δηθόλα 2.4 ΓΑΚΣΤΛΙΓΙΑ ΦΗΚΣΡΔ Δηθόλα 2.4 Γηα ηελ Δηθόλα 2.4 ηζρύνπλ ηα παξαθάησ: I = ξεύκα πνπ δηαξξέεη ηνλ αγσγό B = νκνγελέο καγλεηηθό πεδίν F = δύλακε Laplace S,N = πνιινί πνπ δεκηνπξγνύλ ην καγλεηηθό πεδίν Οη AC θηλεηήξεο έρνπλ ηελ ίδηα βάζε ιεηηνπξγίαο όπσο νη DC θηλεηήξεο. Βαζηζκέλνη θαη απηνί ζην θαηλόκελν Laplace, πεξηζηξέθνληαη κε ηελ δύλακε πνπ εμαζθείηαη ζηνπο αγσγνύο πνπ βξίζθνληαη κέζα ζε νκνγελέο καγλεηηθό πεδίν νη νπνίνη δηαξξένληαη από ξεύκα. ε απηή ηελ πεξίπησζε ην ξεύκα είλαη ελαιιαζζόκελν, έηζη ππάξρεη θπζηθή ελαιιαγή ηηο πνιηθόηεηαο ηνπ ξεύκαηνο, γη απην δελ ρξεηάδεηαη κνηξαζκέλν δαθηπιίδη πνπ ήηαλ θαη ν κεραληζκόο ελαιιαγήο ηηο πνιηθόηεηαο ηνπ ξεύκαηνο γηα ηνπο θηλεηήξεο ζπλερνύο ξεύκαηνο. Δδώ ρξεζηκνπνηνύληαη 2 δαθηπιίδηα ηα νπνία είλαη ζπλδεδεκέλα ζηα άθξα ηνπ αγσγνύ ηα νπνία αλαιακβάλνπλ κόλν ηελ 20

22 ηξνθνδόηεζε ηνπ ξόηνξα ζε ζπλδπαζκό κε ηηο ςήθηξεο όπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 2.4. Σν ξεύκα πεξλά κέζα από ηνλ αγσγό έηζη αθνύ βξίζθεηαη κέζα ζε καγλεηηθό πεδίν απνθηά δπν ίζεο θαη αληίζεηεο δπλάκεηο (F) θάζεηεο ζηηο καγλεηηθέο γξακκέο. Οη δπλάκεηο απηέο ζπξώρλνπλ ηνλ αγσγό πεξηζηξέθνληαο ηνλ. ηελ πξαγκαηηθόηεηα νη θηλεηήξεο ελαιιαζζόκελνπ ξεύκαηνο δεκηνπξγνύλ ζηξεθόκελν καγλεηηθό πεδίν ην νπνίν δεκηνπξγείηαη από δπν ή πεξηζζόηεξα δηαθνξεηηθά ηπιίγκαηα ζην ζηαζεξό κέξνο (ζηάηεο) ηνπ θηλεηήξα. Σα ηπιίγκαηα απηά είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε δηαθνξά θάζεο αλάινγα κε ηα πόζα ηπιίγκαηα ρξεζηκνπνηνύλ. Όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη δύν ηπιίγκαηα, απηά εθαξκόδνληαη ζε δηαθνξά θάζεο 90 ν κεηαμύ ηνπο. Όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη ηξία ηπιίγκαηα, ηα ηπιίγκαηα εθαξκόδνληαη ζε δηαθνξά θάζεο 120 ν κεηαμύ ηνπο. Οη θηλεηήξεο κε δύν ηπιίγκαηα νλνκάδνληαη κνλνθαζηθνί θηλεηήξεο, θαη νη θηλεηήξεο κε 3 ηπιίγκαηα νλνκάδνληαη ηξηθαζηθνί θηλεηήξεο. Κηλεηήξεο νη νπνίνη έρνπλ πεξηζζόηεξα ηπιίγκαηα από 3 νλνκάδνληαη πνιπθαζηθνί ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ ΔΝΑΛΛΑΟΜΔΝΟΤ ΡΔΤΜΑΣΟ Οη δπν κεγαιύηεξεο θαηεγνξίεο θηλεηήξσλ ελαιιαζζόκελνπ ξεύκαηνο αλάινγα κε ην δίθηπν πνπ ρξεζηκνπνηνύλ είλαη νη κνλνθαζηθνί θηλεηήξεο θαη ηξηθαζηθνί θηλεηήξεο. ΜΟΝΟΦΑΙΚΟΙ ΚΙΝΗΣΗΡΔ Οη κνλνθαζηθνί θηλεηήξεο όπσο εηπώζεθε θαη παξαπάλσ ρξεζηκνπνηνύλ δπν ηπιίγκαηα ηα νπνία είλαη ηνπνζεηεκέλα ζηνλ ζηάηε κε δηαθνξά 90 ν κεηαμύ ηνπο. Έηζη ν θηλεηήξαο ρξεηάδεηαη δπν πεγέο ελαιιαζζόκελνπ ξεύκαηνο, κηα γηα θάζε ηύιηγκα, νη νπνίεο λα έρνπλ κεηαμύ ηνπο επίζεο 90 ν δηαθνξά θάζεο. Δπεηδή δελ ζα ήηαλ ζσζηό λα ρξεζηκνπνηνύληαη δπν δηαθνξεηηθέο πεγέο, ε ιύζε έξρεηαη κε ηελ πξνζζήθε ελόο ππθλσηή ν νπνίνο αιιάδεη ηελ θάζε ηηο πεγήο θαηά 90 ν. Έηζη ηα δπν ηπιίγκαηα ηξνθνδνηνύληαη ην έλα από ηε πεγή θαη ην άιιν από ηελ ίδηα πεγή κέζσ ηνπ ππθλσηή. Με απηή ηελ δηαθνξά θάζεο δεκηνπξγείηαη ζηξεθόκελν καγλεηηθό πεδίν, δειαδή ε πνιηθόηεηα ησλ ηπιηγκάησλ ηνπ ζηάηε αιιάδεη πεξηζηξνθηθά γύξσ από ηνλ ξόηνξα. Ο ξόηνξαο πξνζπαζώληαο λα επζπγξακκηζηεί κε ηα καγλεηηθά πεδία ηνπ ζηάηε αξρίδεη λα πεξηζηξέθεηαη θαη απηόο κε ηελ ίδηα ηαρύηεηα. 21

23 Δηθόλα 2.5: κνλνθαζηθή ιεηηνπξγία θηλεηήξα ΣΡΙΦΑΙΚΟΙ ΚΙΝΗΣΗΡΔ Οη ηξηθαζηθνί θηλεηήξεο απνηεινύληαη από 3 ηπιίγκαηα ηνπνζεηεκέλα ζηνλ ζηάηε ηνπο ζε γσληαθή δηαθνξά 120 ν κεηαμύ ηνπο. Γηα λα ιεηηνπξγήζεη έλαο ηέηνηνπ είδνπο θηλεηήξαο ζα πξέπεη λα ηξνθνδνηεζεί αλαγθαζηηθά από 3 πεγέο ελαιιαζζόκελνπ ξεύκαηνο νη νπνίεο λα έρνπλ ρξνληθή δηαθνξά θάζεο 120 ν κεηαμύ ηνπο, δειαδή κηα πεγή ηξηθαζηθνύ ξεύκαηνο. Δηθόλα 2.6: ηξηθαζηθή ιεηηνπξγία θηλεηήξα (α) (β) 22

24 (γ) (δ) (ε) (ζη) Δηθόλα 2.7: Λεηηνπξγία Τξηθαζηθνύ Κηλεηήξα Καηά ηελ ιεηηνπξγία απηώλ ησλ θηλεηήξσλ ν ζηάηεο δεκηνπξγεί ζηξεθόκελν καγλεηηθό πεδίν όπσο θαη ζηνπο κνλνθαζηθνύο θηλεηήξεο. Σν ζηξεθόκελν ηνπο καγλεηηθό πεδίν δεκηνπξγείηαη κε ηελ δηαδνρηθή ελαιιαγή ηεο πνιηθόηεηαο ησλ ηπιηγκάησλ ηνπ ζηάηε ν ξπζκόο ηεο νπνίαο είλαη ίδηνο κε ηελ ζπρλόηεηα ηξνθνδνζίαο ηνπο. Έηζη θαη εδώ ν ξόηνξαο πξνζπαζεί λα επζπγξακκίζεη ηα καγλεηηθά πεδία κε απνηέιεζκα λα πεξηζηξέθεηαη θη απηόο αλάινγα κε ηελ ζπρλόηεηα ηξνθνδνζίαο. Η ηξηθαζηθή πεγή ελαιιαζζόκελνπ ξεύκαηνο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζηνπο ηξηθαζηθνύο θηλεηήξεο κε δύν δηαθνξεηηθέο ζπλδεζκνινγίεο. ε ζπλδεζκνινγία αζηέξα ή ηξηγώλνπ νη νπνίεο έρνπλ μερσξηζηά ραξαθηεξηζηηθά πνπ αθνξνύλ ηελ ηάζε θαη ην ξεύκα ηξνθνδνζίαο ησλ ηπιηγκάησλ ηνπο επεξεάδνληαο έηζη ηε ξνπή θαη ηελ κέγηζηε ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο ηνπ. Καη ζηηο δύν ζπλδεζκνινγίεο ν θηλεηήξαο απνξξνθά από ηελ πεγή ηελ ίδηα πνζόηεηα ηζρύνο. Δηθόλα 2.8: Σπλδεζκνινγίαο Αζηέξα θαη Σπλδεζκνινγίαο Τξηγώλνπ αληίζηνηρα 23

25 ε ζπλδεζκνινγία αζηέξα ν θηλεηήξαο ρξεζηκνπνηεί κεγαιύηεξεο ηάζεηο θαη ην ξεύκα πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ είλαη ιηγόηεξν. Λόγσ ηεο κεγαιύηεξεο ηάζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί, ε κέγηζηε ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο ηνπ θηλεηήξα απμάλεηαη. Αληίζεηα ζε ζπλδεζκνινγία ηξηγώλνπ ν θηλεηήξαο ιεηηνπξγεί κε κηθξόηεξε ηάζε αιιά κεγαιύηεξα ξεύκαηα. ε απηή ηελ πεξίπησζε ν θηλεηήξαο απνδίδεη θαιύηεξα ζε ξνπή αιιά ε κέγηζηε ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο ηνπ είλαη ρακειή ΤΓΥΡΟΝΟΙ ΚΙΝΗΣΗΡΕ Οη ζύγρξνλνη θηλεηήξεο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα εξγαζίεο νη νπνίεο απαηηνύλ κεγάιε ξνπή θαη ζηαζεξόηεηα. Δίλαη εθνδηαζκέλνη κε ηξηθαζηθό ή κε κνλνθαζηθό ζηάηε θαη ξόηνξα ν νπνίνο ηξνθνδνηείηαη κε ζπλερέο ξεύκα κέζσ δαθηπιηδηώλ θαη ςεθηξώλ αιιά επίζεο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαη κε κόληκνπο καγλήηεο. Δηθόλα 2.9: Ρόηνξαο κε ηύιηγκα ζπλερνύο ξεύκαηνο Δηθόλα 2.10: Ρόηνξαο κε κόληκνπο καγλήηεο Σν ζηξεθόκελν καγλεηηθό πεδίν πνπ δεκηνπξγεί ν ζηάηεο αιιειεπηδξά κε ην καγλεηηθό πεδίν ηνπ ξόηνξα θαη πξνζπαζεί λα επζπγξακκίζεη ηα καγλεηηθά πεδία έηζη ην κόλν πνπ κπνξεί λα θάλεη είλαη λα απνθηήζεη θηλεηηθή ελέξγεηα θαη λα αξρίζεη λα πεξηζηξέθεηαη κε ηελ ζπρλόηεηα πεξηζηξνθήο ηνλ καγλεηηθώλ πεδίνλ ηνπ ζηάηε. Η ηειηθή ηαρύηεηα πνπ ζα απνθηήζεη ν ξόηνξαο ζα θηάζεη ζηελ ζύγρξνλε ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ ζπρλόηεηα ηξνθνδνζίαο ηνπ ζηάηε θαη από ηνλ αξηζκό ηνλ πόισλ πνπ ζρεκαηίδνληαη από ηα ηπιίγκαηα ηνπ. Παξνπζηάδνπλ ζηαζεξόηεηα ζηηο ζηξνθέο ηνπο όζν ε ζπρλόηεηα ηνπ ξεύκαηνο ηξνθνδνζίαο παξακέλεη ζηαζεξή. Όηαλ ν θηλεηήξαο θηάζεη ζηελ κέγηζηε ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο δειαδή ηελ ζύγρξνλε ηαρύηεηα, απηόο ηελ δηαηεξεί αλεμάξηεηα από κεηαβνιέο ηεο ηάζε ηξνθνδνζίαο ηνπ. Οη ηξηθαζηθνί θηλεηήξεο έρνπλ πεξηζζόηεξεο δπλαηόηεηεο όζνλ αθνξά ηελ ξύζκηζε ζηξνθώλ ζε ζρέζε κε ηνπο κνλνθαζηθνύο αθνύ ην ζηξεθόκελν καγλεηηθό πεδίν ηνπ ζηάηε 24

26 δεκηνπξγείηαη από πεξηζζόηεξεο δηαδνρηθέο ελαιιαγέο ηεο πνιηθόηεηαο παξά ζηνπο κνλνθαζηθνύο. Η ξνπή ηνπο είλαη αξθεηά κεγάιε θαη ζηαζεξή αιιά ππάξρεη έλα όξην πνπ νξίδνπλ νη πξνδηαγξαθέο ηνπ θάζε θηλεηήξα. Αλάινγα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ όζν πην κεγάιν είλαη ην κέγηζην επηηξεπηό ξεύκα δηέγεξζεο ηνπ ηόζν κεγαιύηεξε είλαη ε ξνπή ηνπ, επνκέλσο από απηό θαζνξίδεηαη θαη ε επζηάζεηα ηνπ θηλεηήξα. Όηαλ ε ξνπή πνπ ρξεηάδεηαη ν θηλεηήξαο είλαη κεγαιύηεξε απηήο πνπ πξνζθέξνπλ νη πξνδηαγξαθέο ηνπ, δειαδή θηάζεη ζηε ξνπή αλαηξνπήο ηνπ, ν ξόηνξαο δελ κπνξεί λα αθνινπζήζεη ηνλ ξπζκό ηνπ ζηξεθόκελνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ηνπ ζηάηε κε απνηέιεζκα λα πξνθιεζνύλ δνλήζεηο ζηνλ θηλεηήξα θαη κηθξή κείσζε ηνλ ζηξνθώλ ηνπ. Αλ ε ηαρύηεηα ηνπ απνκαθξπλζεί από ηελ ζύγρξνλε ηαρύηεηα ηόηε ππάξρεη κεγάινο θίλδπλνο νη καγλεηηθέο γξακκέο πνπ ζπλδένπλ ην ζηξεθόκελν καγλεηηθό πεδίν ηνπ ζηάηε κε ην καγλεηηθό πεδίν ηνπ ξόηνξα, λα ράζνπλ επαθή κε απνηέιεζκα ν ξόηνξαο λα ζηακαηήζεη ελώ ην ζηξεθόκελν καγλεηηθό πεδίν λα ζπλερίζεη λα πεξηζηξέθεηαη. Απηό ζίγνπξα ζα πξνθαινύζε ζόξπβν θαη δνλήζεηο ζηνλ θηλεηήξα θαζώο επίζεο θαη αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηα ηπιίγκαηα ηνπ κε απνηέιεζκα ηελ θαηαζηξνθή ηνπο. Σν όηη ν ξόηνξαο ζηακαηά θαη δελ θάλεη επαλεθθίλεζε θαλεξώλεη πσο νη ζύγρξνλνη θηλεηήξεο έρνπλ πξνβιήκαηα απηόλνκεο εθθίλεζεο. Οη θηλεηήξεο απηνί δελ εθθηλνύλ από κόλνη ηνπο ρσξίο θάπνηα βνεζεηηθή ηερληθή εθθίλεζεο. Σερληθή πνπ κπνξεί λα εθθηλήζεη έλα ζύγρξνλν θηλεηήξα είλαη ε κείσζε ηηο ζπρλόηεηαο πεξηζηξνθήο ηνπ ζηξεθνκέλνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ, δειαδή κείσζε ηεο ζπρλόηεηαο ηξνθνδνζία ηνπ, έηζη ώζηε ν ξόηνξαο λα κπνξεί λα αθνινπζήζεη ην καγλεηηθό πεδίν ηνπ ζηάηε. Απηή είλαη θαη ε πην απνηειεζκαηηθή ηερληθή αθνύ ν θηλεηήξαο δελ ζπζηάδεη ηελ ξνπή ηνπ. Άιιε ηερληθή πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί είλαη ε ρξήζε άιινπ θηλεηήξα ν νπνίνο λα πεξηζηξέςεη ηνλ ζύγρξνλν θηλεηήξα κέρξη ηελ ζύγρξνλε ηαρύηεηα ηνπ. Αθνύ θηάζεη ζηελ ζύγρξνλε ηαρύηεηα απνζπλδέεηαη ν βνεζεηηθόο θηλεηήξαο θαη έηζη ν ζύγρξνλνο θηλεηήξαο έρεη κπεη ζε ιεηηνπξγία. Πην αλεμάξηεηε κέζνδνο είλαη ε πξνζζήθε ζηα ηπιίγκαηα ηνπ ζύγρξνλνπ θηλεηήξα ηπιίγκαηα απόζβεζεο. Σν ηύιηγκα απόζβεζεο δίλεη ηελ δπλαηόηεηα ζηνπο ζύγρξνλνπο θηλεηήξεο λα εθθηλνύλ σο αζύγρξνλνη ρσξίο επηπξόζζεηεο ηερληθέο εθθίλεζεο. Ο θηλεηήξαο εθθηλεί κόλν κε ην ηύιηγκα απόζβεζεο θαη αθνύ ν θηλεηήξαο εθθηλήζεη ηόηε ην ηύιηγκα ηνπ ζύγρξνλνπ θηλεηήξα ζπλδέεηαη θαη απηό. Με ηελ ηερληθή απηή επηηπγράλεηε επζηάζεηα ζηελ ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο ηνπ, αθνύ αλ ε ηαρύηεηα ηνπ ξόηνξα γίλεη άιιε από ηελ ζύγρξνλε, ην ηύιηγκα απόζβεζεο κεηώλεη ή απμάλεη ηηο ζηξνθέο αλάινγα θαη έηζη ηελ επαλαθέξεη ζηελ ζύγρξνλε ηαρύηεηα. 25

27 Αιιαγή ζηε θνξά πεξηζηξνθήο ηνπ ηξηθαζηθνύ ή κνλνθαζηθνύ θηλεηήξα επηηπγράλεηε κε αιιαγή ηεο θνξάο ηνπ ζηξεθόκελνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ. Με άιια ιόγηα κε αιιαγή ηεο ζεηξάο δηαδνρήο ησλ θάζεσλ ηνπ ζηάηε ΑΤΓΥΡΟΝΟΙ ΚΙΝΗΣΗΡΔ (ΔΠΑΓΩΓΙΚΟΙ) Αθνύ ηα ηπιίγκαηα απόζβεζεο πνπ ρξεζηκνπνηεζήθαλ γηα ηελ εθθίλεζε ησλ ζύγρξνλσλ θηλεηήξσλ είραλ ηόζν θαιή απόδνζε, ηειηθά θαηαζθεπάζηεθαλ θηλεηήξεο νη νπνίνη ιεηηνπξγνύλ απνθιεηζηηθά θαη κόλν από ηπιίγκαηα απόζβεζεο. Οη θηλεηήξεο απηνί νλνκάζηεθαλ επαγσγηθνί αθνύ βαζίδνληαη ζην θαηλόκελν ηηο επαγσγήο. Λέγεηαη επίζεο όηη νη επαγσγηθνί θηλεηήξεο είλαη ζαλ κεγάινη ζηξεθόκελνη κεηαζρεκαηηζηέο αθνύ θαη νη κεηαζρεκαηηζηέο ρξεζηκνπνηνύλ επίζεο ην θαηλόκελν ηεο επαγσγήο. Αζύγρξνλνη θηλεηήξεο είλαη ε δεύηεξε νλνκαζία πνπ ραξαθηεξίδεη απηνύο ηνπο θηλεηήξεο ε νπνία πεγάδεη από ηελ ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο ηνπο πνπ νλνκάδεηαη αζύγρξνλε ηαρύηεηα ε νπνία είλαη πάληα κηθξόηεξε ηεο ζύγρξνλεο. Οη αζύγρξνλνη θηλεηήξεο είλαη εθνδηαζκέλνη κε κνλνθαζηθό ε ηξηθαζηθό ηύιηγκα ζηνλ ζηάηε ηνπο θαη κε ξόηνξα ν νπνίνο είλαη εηδηθά θαηαζθεπαζκέλνο έηζη ώζηε ην ξεύκα ζην ηύιηγκα ηνπ λα κεηαθέξεηαη κέζσ ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο επαγσγήο. Υσξίδνληαη ζε δύν θαηεγνξίεο πνπ βαζίδνληαη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ ξόηνξα ηνπο. Ο έλαο νλνκάδεηαη δαθηπιηνθόξνπ δξνκέα θαη ν άιινο βξαρπθπθισκέλνπ δξνκέα. Δηθόλα 2.11: Γαθηπιηνθόξνο Γξνκέαο Δηθόλα 2.12: Βξαρπθπθισκέλνο Γξνκέαο Οη δξνκείο απνηεινύληαη από ιεπηά θύιια ζηδεξνκαγλεηηθνύ πιηθνύ ηα νπνία είλαη κνλσκέλα κεηαμύ ηνπο, ηερληθή πνπ εθαξκόδεηαη κε ζθνπό ηελ κείσζε ησλ καγλεηηθώλ απσιεηώλ πνπ πξνθαινύληαη από δηλνξεύκαηα. ηελ 26

28 επηθάλεηα ηνπ ξόηνξα ραξάδνληαη απιάθηα κέζα από ηα νπνία πεξλνύλ ηα ηπιίγκαηα ηνπο. Σα θαιώδηα ησλ ηπιηγκάησλ ζπλήζσο είλαη ρνληξά ιόγσ ησλ κεγάισλ επαγόκελσλ ξεπκάησλ πνπ ηα δηαξξένπλ. Καηά ηελ εθθίλεζε απηώλ ησλ θηλεηήξσλ ηα ηπιίγκαηα ζηνλ ζηάηε ηνπο απνξξνθνύλ αξθεηή έληαζε από ηελ πεγή κέρξη ν ξόηνξαο λα θηάζεη ζηελ αζύγρξνλε ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο όπνπ παξάγεη θαη ηελ κεγαιύηεξε πνζόηεηα ξνπήο. Αλ ζηνλ άμνλα ηνπ ηνπνζεηεζεί θνξηίν πξνηνύ θηάζεη ζηελ αζύγρξνλε ηαρύηεηα ηα ηπιίγκαηα ζηνλ ζηάηε ηνπ ζα απνξξνθήζνπλ κεγαιύηεξε έληαζε από ηελ πεγή από όηη ζπλήζσο γηα λα δηαηεξήζνπλ ηελ αύμεζε ηνλ ζηξνθώλ. Δδώ παξνπζηάδεηαη έλα πξόβιεκα γηα απηνύο ηνπο θηλεηήξεο αθνύ ηα ηπιίγκαηα ηνπ ζεξκαίλνληαη από ηελ αύμεζε ηεο έληαζεο κε απνηέιεζκα ηελ θαηαζηξνθή ησλ ηπιηγκάησλ ηνπ. Σν πξόβιεκα κπνξεί λα πεξηνξηζηεί κε αιιαγή ηεο ηηκήο ηεο κέγηζηεο ηαρύηεηαο πεξηζηξνθήο δειαδή κεηώλνληαο ηνλ ρξόλν κέρξη ην ζεκείν πνπ εκθαλίδεηαη ε αζύγρξνλε ηαρύηεηα θαη ε κέγηζηε ξνπή ηνπ. Η ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο ζε απηνύο ηνπο θηλεηήξεο όπσο θαη ζηνπο ζύγρξνλνπο βαζίδεηε ζηελ ζπρλόηεηα ηξνθνδνζίαο ηνπο. Αθνύ ε κέγηζηε ξνπή ηνπο παξνπζηάδεηαη ζηελ κέγηζηε ηαρύηεηα ηόηε κεηώλνληαο ηελ ζπρλόηεηα ηξνθνδνζίαο ζην ειάρηζην ε κέγηζηε ηαρύηεηα ζα είλαη θνληά ζηελ ηαρύηεηα εθθίλεζεο. Άξα ν θηλεηήξαο ζα εθθηλήζεη κε ηελ κέγηζηε ξνπή ρσξίο λα απνξξνθήζεη κεγάιε έληαζε. Απηό όκσο δελ ζώδεη ηνλ θηλεηήξα αλ ην θνξηίν πνπ ηνπνζεηήζεθε ζηνλ άμνλα είλαη κεγαιύηεξν από απηό πνπ νξίδνπλ νη πξνδηαγξαθέο ηνπ θηλεηήξα. Δδώ παξνπζηάδεηαη ν ιόγνο θαηαζθεπήο ηνπ δαθηπιηνθόξνπ δξνκέα ν νπνίνο θηηάρηεθε κε βάζε ηνλ βξαρπθπθισκέλν δξνκέα κε επηπξόζζεηα ηξία δαθηπιίδηα πνπ δίλνπλ ηελ δπλαηόηεηα πξόζβαζε ζηα ηπιίγκαηα ηνπ. Δηθόλα 2.13: γξαθηθή παξάζηαζε Ρνπήο Ταρύηεηαο 27

29 Η πξόζβαζε ζηα ηπιίγκαηα ηνπ δαθηπιηνθόξνπ δξνκέα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο ξνπήο εθθίλεζεο ηνπ θηλεηήξα θαη βειηίσζεο ηεο απόδνζεο ηνπ. Πξνζζέηνληαο θάπνηεο αληηζηάζεηο ζηα ηπιίγκαηα ηνπ κέζσ ησλ δαθηπιηδηώλ αιιάδεη θαη ε ζρέζε ξνπήο ηαρύηεηαο βειηηώλνληαο αλάινγα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ. Απμάλνληαο ηελ αληίζηαζε ε ηαρύηεηα ηνπ κεηώλεηαη θαη έηζη ε ξνπή εθθίλεζεο ηνπ απμάλεηαη. Έλα ρξήζηκν ραξαθηεξηζηηθό ησλ αζύγρξνλσλ θηλεηήξσλ παξνπζηάδεηαη όηαλ ν θηλεηήξαο γηα θάπνην ιόγν μεπεξάζεη ηελ αζύγρξνλε ηαρύηεηα ηνπ. Όηαλ ζπκβεί απηό ηόηε ε ξνπή ηνπ πέθηεη ζηαδηαθά ζην κεδέλ κε απνηέιεζκα ν θηλεηήξαο λα θξελάξεη από κόλνο ηνπ κέρξη λα επαλέιζεη ζηελ αζύγρξνλε ηαρύηεηα. Απηό εμαζθαιίδεη κεγαιύηεξε ζηαζεξόηεηα θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζηελ αζύγρξνλε ηαρύηεηα. Παξόια απηά νη επαγσγηθνί θηλεηήξεο έρνπλ ην κεηνλέθηεκα όηη δελ κπνξνύλ λα κεηαηξαπνύλ ζε γελλήηξηεο αθνύ ππνιείπεηαη έλα ζπζηαηηθό. Γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο όπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ ρξεηάδνληαη ηξία ζπζηαηηθά. Υξεηάδεηαη έλα καγλεηηθό πεδίν πνπ κπνξεί λα είλαη από καγλήηεο ή από πελία. Έλα δεύηεξν πελίν ζην νπνίν ζα παξαρζεί ε ελέξγεηα θαη ηειεπηαίν ε κεραληθή ελέξγεηα πνπ ζα πεξηζηξέςεη ηελ γελλήηξηα. Οη επαγσγηθνί θηλεηήξεο έρνπλ ιηγόηεξα πελία από απηά πνπ ρξεηάδνληαη νη γελλήηξηεο. 28

30 ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ 3.0 ΥΔΓΙΑΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΤΒΡΙΓΙΚΟΤ ΟΥΗΜΑΣΟ Ιδαληθό ζύζηεκα ζα ήηαλ απηό όπνπ θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζε θάπνην όρεκα ζα εμνηθνλνκνύζε πεξηζζόηεξε πνζόηεηα θαύζηκνπ από άιια ζπκβαηηθά νρήκαηα ηεο ίδηα θαηεγνξίαο, ίδηνπ βάξνπο, δηαλύνληαο ηελ ίδηα απόζηαζε θαη ππό ηηο ίδηεο ζπλζήθεο. Μπνξεί λα αθνύγεηαη απιό αιιά ππάξρνπλ πξάγκαηα πνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ ζνβαξά ππόςε από ηνλ ζρεδηαζηή ηνπ ζπζηήκαηνο έηζη ώζηε ην ζύζηεκα λα εμνηθνλνκεί πξαγκαηηθά θαύζηκν θαη όρη ην πβξηδηθό όρεκα λα έρεη ηελ ίδηα θαηαλάισζε κε άιια ζπκβαηηθά νρήκαηα. Σν ζνβαξόηεξν πξόβιεκα πνπ ζα πξέπεη λα αληηκεησπίζεη ν ζρεδηαζηήο είλαη ην βάξνο ηνπ νρήκαηνο θαζώο επίζεο θαη ην βάξνο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ζα ζρεδηάζεη γηα ην ζπγθεθξηκέλν όρεκα. Αξρηθά γηα λα επηηεπρζεί εμνηθνλόκεζε ζα πξέπεη ην ειεθηξηθό ζύζηεκα πνπ ζα εθαξκνζηεί ζην όρεκα λα κπνξεί λα κεηαθέξεη ηνπιάρηζηνλ ην βάξνο ηνπ ζε απόζηαζε ε νπνία λα μεπεξλά ηελ αξρηθή απηνλνκία ηνπ νρήκαηνο ρσξίο ηελ ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε. Με άιια ιόγηα αλ ην ζύζηεκα κπνξεί λα κεηαθέξεη κόλν ηνλ εαπηό ηνπ γηα απόζηαζε ίζε κε ηελ κέγηζηε απόζηαζε πνπ κπνξεί λα θαιύςεη ην όρεκα ρσξίο ην βάξνο ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο ηόηε ην όρεκα κε ηελ ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε ζα είρε ηελ ίδηα θαηαλάισζε κε ην ίδην όρεκα ρσξίο ηελ ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε. Άξα ζα πξέπεη αξρηθά λα ζρεδηαζηεί έλα ζύζηεκα ην νπνίν λα κπνξεί λα κεηαθέξεη ην βάξνο ηνπ ζηελ ίδηα απόζηαζε όζε είλαη θαη ε απηνλνκία ηνπ νρήκαηνο ζην νπνίν πξόθεηηαη λα γίλεη ε εγθαηάζηαζε. Γηα λα γίλεη απηό ζα πξέπεη ην ζύζηεκα λα δηαζέηεη ρώξν απνζήθεπζεο ελέξγεηαο γηα όζε ελέξγεηα ζα θαηαλάισλε ν ειεθηξηθόο θηλεηήξαο γηα λα κεηαθέξεη ην βάξνο ηνπ ειεθηξηθνύ ζπζηήκαηνο ζηελ δεηνύκελε απόζηαζε. Απηό είλαη θαη ην ζεκαληηθόηεξν πξόβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ζρεδηαζηέο ηέηνησλ ζπζηεκάησλ. Ο απνζεθεπηηθόο ρώξνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε ηέηνηα ζπζηήκαηα είλαη θπξίσο κπαηαξίεο θαη κεγάιεο ρσξεηηθόηεηαο ππθλσηέο. Σν βάξνο ησλ κπαηαξηώλ είλαη κεγάιν ζε ζρέζε κε ηελ ελέξγεηα πνπ κπνξνύλ λα απνζεθεύζνπλ. Έηζη αλ πξνζζέηακε κπαηαξίεο γηα λα απμήζνπκε ηελ ζπλνιηθή απνζεθεπκέλε ελέξγεηα, πάληα ην βάξνο ηνπο ζα αύμαλε ην ζπλνιηθό βάξνο ηνπ ζπζηήκαηνο κε απνηέιεζκα ε απηνλνκία ηνπ ζπζηήκαηνο λα κέλεη ζηάζηκε ή ρεηξόηεξα λα κεησζεί. Σν πξόβιεκα κπνξεί εύθνια λα ιπζεί αλ θαηαζθεπαζηνύλ κπαηαξίεο νη νπνίεο λα δηαζέηνπλ πνιύ κεγαιύηεξε ρσξεηηθόηεηα από απηέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη αιιά επίζεο λα έρνπλ πνιύ κηθξό βάξνο θαη όγθν. Αθνύ απηή ε ηερλνινγία δελ έρεη αθόκα αλαθαιπθζεί ή ηνπιάρηζηνλ ην θόζηνο 29

31 θαηαζθεπήο ή ην θόζηνο σο πξνο ην πεξηβάιινλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο είλαη ηόζν κεγάιν πνπ δηαγξάθεη ηελ ηδέα θαηαζθεπήο ηεο, ηόηε ν κόλνο ηξόπνο λα ιπζεί ην πξόβιεκα είλαη ε ζπλερήο επαλαθόξηηζε κπαηαξηώλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη αύμεζε κε απηόλ ηνλ ηξόπν ηεο απηνλνκίαο ηνπ. 3.1 ΠΗΓΔ ΓΙΑ ΔΠΑΝΑΦΟΡΣΙΗ ΜΠΑΣΑΡΙΩΝ Οη ηξόπνη επαλαθόξηηζεο ηνλ κπαηαξηώλ είλαη αξθεηνί αιιά δελ είλαη όινη απνδνηηθνί θαη επίζεο πνιινί από απηνύο δελ έρνπλ αθόκα ρξεζηκνπνηεζεί ή δελ έρνπλ ζπλδπαζηεί θαηάιιεια έηζη ώζηε ην ζύζηεκα λα γίλεη πην απηόλνκν ΦΟΡΣΙΗ ΜΕΩ ΚΙΝΗΣΗΡΑ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΚΑΤΗ Ο πην γλσζηόο ηξόπνο επαλαθόξηηζεο ησλ κπαηαξηώλ ζε έλα πβξηδηθό όρεκα είλαη ε θόξηηζε κέζσ ηνπ θηλεηήξα εζσηεξηθήο θαύζεο όηαλ είλαη ζε ιεηηνπξγία. Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζε άιιν θεθάιαην αλάινγα κε ηελ ρξήζε ηνπ νρήκαηνο απηό είλαη πξνγξακκαηηζκέλν λα αληηδξά αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ζε ηππνδύλακε. Γειαδή γηα παξάδεηγκα ζε κηα αλεθόξα αλ ν ειεθηξηθόο θηλεηήξαο δελ κπνξεί λα απνδώζεη από κόλνο ηνπ ηόηε ν θηλεηήξαο εζσηεξηθήο θαύζεο κπαίλεη ζε ιεηηνπξγία θαη θηλεί απηόο ην όρεκα. Σόηε ην ζύζηεκα εθκεηαιιεύεηαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θηλεηήξα εζσηεξηθήο θαύζεο θαη θνξηίδεη ηηο κπαηαξίεο ηνπ. Απηόο ν ηξόπνο όκσο δελ είλαη θαη ν πην απνδνηηθόο. Γηα λα θνξηίζεη ηηο κπαηαξίεο o θηλεηήξαο θαηαλαιώλεη πεξηζζόηεξν θαύζηκν θαη ζπζηάδεη θάπνην κέξνο από ηελ ζπλνιηθή ηππνδύλακε ηνπ γηα λα πεξηζηξέςεη ηνλ ειεθηξηθό θηλεηήξα έηζη ώζηε λα ιεηηνπξγήζεη σο ειεθηξνγελλήηξηα. Έλαο άιινο ηξόπνο θόξηηζεο είλαη πάιη κέζσ θηλεηήξα εζσηεξηθήο θαύζεο αιιά ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ν θηλεηήξαο δελ ρξεζηκνπνηείηαη θαζόινπ γηα λα θηλήζεη ην όρεκα. Μηιάκε γηα έλα κηθξνύ θπβηζκνύ θηλεηήξα εζσηεξηθήο θαύζεο ν νπνίνο μεθηλά λα δνπιεύεη κε ζηαζεξέο ζηξνθέο, κόλν όηαλ νη κπαηαξηέο ρξεηάδνληαη θόξηηζε ή όηαλ ν ειεθηξηθόο θηλεηήξαο ρξεηάδεηαη πεξηζζόηεξν ξεύκα. Με ηνλ κηθξό θηλεηήξα ην όρεκα θνπβαιά ιηγόηεξν βάξνο έηζη κε απηό ηνλ ηξόπν εμνηθνλνκείηαη πεξηζζόηεξν θαύζηκν θαη ηαπηόρξνλα εθπέκπνληαη ιηγόηεξνη ξίπνη ζην πεξηβάιινλ. Σν βάξνο πνπ θεξδίδεηαη από ην κέγεζνο ηνπ θηλεηήξα εζσηεξηθήο θαύζεο κπνξεί λα ζπκπιεξσζεί κε έμηξα κπαηαξίεο θαη κεγαιύηεξν ειεθηξνθηλεηήξα αλ ρξεηάδεηαη ΦΟΡΣΙΗ ΜΕΩ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Η ειηαθή ελέξγεηα κπνξεί λα παίμεη κεγάιν ξόιν ζην κέιινλ ησλ πβξηδηθώλ νρεκάησλ. Δίλαη κηα ξαγδαία εμειηζζόκελε ηερλνινγία ε νπνία 30

32 ζίγνπξα ζην θνληηλό κέιινλ ζα εθαξκνζηεί ζε κόληκε βάζε ζε πβξηδηθά νρήκαηα. Ήδε θάπνηεο εηαηξείεο όπσο ε Toyota έρεη πξνζθέξεη ζην θνηλό ηελ δπλαηόηεηα πξνζζήθεο θσηνβνιηατθώλ θπηηάξσλ ζηα νρήκαηα θαηά παξαγγειία. Ο αγνξαζηήο επηβαξύλεηαη κε ην θόζηνο απηήο ηεο εγθαηάζηαζεο αθνύ ιόγσ θόζηνπο ε Toyota δελ ην εθαξκόδεη ζε όια ηα πβξηδηθά νρήκαηα πνπ παξάγεη. Με ηελ πξνζζήθε θσηνβνιηατθώλ θπηηάξσλ ζην όρεκα ε απηνλνκία ηνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ειηνθάλεηαο κπνξεί λα γίλεη πνιύ κεγάιε ή αθόκα θαη αλεμάληιεηε. Με ηελ εμέιημε απηήο ηεο ηερλνινγίαο ζα κπνξνύκε πνιύ εύθνια λα ιύζνπκε όια ηα πξνβιήκαηα ελέξγεηαο όρη κόλν γηα ηα νρήκαηα αιιά θαη γηα νιόθιεξεο πόιεηο. Πξνο ην παξόλ όκσο ε απόδνζε σο πξνο ην κέγεζνο ηεο επηθάλεηαο ηνπο θαη ην θόζηνο ηνπο είλαη ζρεδόλ απαγνξεπηηθά ζε όινπο ηνπο ηνκείο. ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΙΚΑ ΦΟΡΣΙΗ ΜΕΩ ΦΡΕΝΑΡΙΜΑΣΟ Άιινο γλσζηόο ηξόπνο παξαγσγήο ελέξγεηαο ζε νρήκαηα είλαη κέζσ ηνπ θξελαξίζκαηνο. Απηή ε ηερλνινγία ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα ζηα αγσληζηηθά απηνθίλεηα Formula 1. Σν ζύζηεκα απνζεθεύεη ζε πνιύ κηθξό ρξόλν αξθεηή ελέξγεηα ηελ νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη αξγόηεξα όπνπ ην απηνθίλεην ρξεηάδεηαη πεξηζζόηεξε ηππνδύλακε. Σελ παξαγσγή ελέξγεηαο αλαιακβάλεη ν ειεθηξηθόο θηλεηήξαο αιιάδνληαο αθαξηαία ηελ ειεθηξηθή ηνπ θαηάζηαζε από θηλεηήξαο ζε 31

33 γελλήηξηα θαζώο ην όρεκα επηβξαδύλεη. Με απηό ηνλ ηξόπν ην όρεκα δελ επηβαξύλεηαη κε έμηξα βάξνο αιιά δελ κπνξεί νύηε λα απαιιαγεί από ην βάξνο ηνλ ζπκβαηηθώλ θξέλσλ. Ο ιόγνο βξίζθεηαη ζην όηη ην όρεκα ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο δελ κπνξεί λα επηβξαδύλεη ηόζν γξήγνξα θαη ειεγρόκελα κόλν κε ηνλ ειεθηξνθηλεηήξα. Έηζη γηα ιόγνπο αζθάιεηαο ηα ζπκβαηηθά θξέλα δελ αθαηξνύληαη από ηα νρήκαηα. ε λέα νρήκαηα αλακέλεηαη λα εθαξκνζηεί ε ζηξαηεγηθή ηεο ελζσκάησζεο ειεθηξηθώλ θηλεηήξσλ ζε θάζε έλα από ηνπο ηξνρνύο ηνπ νρήκαηνο. Απηό ζα δώζεη κεγάια πιενλεθηήκαηα ζην όρεκα όρη κόλν όζν αθνξά ην ζηακάηεκα θαη παξαγσγή ελέξγεηαο από απηό αιιά θαη θαιύηεξν έιεγρν ζηξνθώλ ζηνλ θάζε ηξνρό ηνπ νρήκαηνο απνδίδνληαο θαιύηεξν θξάηεκα ελώ ην όρεκα θηλείηαη ΦΟΡΣΙΗ ΜΕΩ ΣΗ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ Έλα ζεκαληηθό ζηνηρείν πνπ δελ έρεη γίλεη καδηθά εθκεηαιιεύζηκν αθόκα είλαη ε ζεξκόηεηα ηελ νπνία εθπέκπεη ν θηλεηήξαο εζσηεξηθήο θαύζεο. Η ζεξκόηεηα θάλεη θαθό ζηελ κεραλή έηζη εκείο ηελ απνβάιινπκε από απηήλ κε πδξόςπμε θαη έηζη ε ζεξκόηεηα ράλεηαη αλεθκεηάιιεπηε ζηελ αηκόζθαηξα. Γηαηί λα κελ ρξεζηκνπνηήζνπκε έλα κέξνο απηήο ηεο ζεξκόηεηαο θαη λα ηελ κεηαηξέςνπκε ζε ειεθηξηθή; Ή θαιύηεξα λα αληηθαηαζηήζνπκε ηελ κεραλή εζσηεξηθήο θαύζεο κε έλα stirling engine. Μηα κεραλή πνπ νλνκάδεηε Stirling Engine ε νπνία θαηαζθεπάζηεθε από ηνπο Robert Stirling ( ) θαη ηνλ αδειθό James κεηέηξεπε ηελ ζεξκηθή ελέξγεηα ζε κεραληθή. ην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηε ν ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ηεο. ΦΤΚΣΗΡΔ ΠΙΣΟΝΙ Α ΠΙΣΟΝΙ Β ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΑΞΟΝΑ Η ζεξκόηεηα αλεβάδεη ηελ πίεζε ηνπ αεξίνπ ζην εζσηεξηθό ηεο κεραλήο κε απνηέιεζκα λα ζπξώρλεη έλα πηζηόλη κέρξη ην ηέξκα. Αλ ε ζεξκόηεηα 32

34 εμαθνινπζεί λα απμάλεη ηελ πίεζε, κηα βαιβίδα απειεπζεξώλεη ην δεζηό αέξην ζε έλα παλνκνηόηππν ρώξν κε έλα ίδην πηζηόλη ην νπνίν είλαη θαιπκκέλν από ςπθηήξεο. Σν Β πηζηόλη ζπξώρλεηαη από ηελ πίεζε ηνπ δεζηνύ αεξίνπ κε απνηέιεζκα ην Α πηζηόλη λα θηλεζεί θη απηό ζπξώρλνληαο ην αέξην αθόκε πεξηζζόηεξν. Σν αέξην πνπ κεηαθέξζεθε ζην ρώξν πνπ είλαη θαιπκκέλνο από ςπθηήξεο αξρίδεη λα θξπώλεη κε απνηέιεζκα ε πίεζε ηνπ αεξίνπ ζε εθείλν ηνλ ρώξν λα κεηώλεηαη. Έηζη αθνύ ε πίεζε κεησζεί αξθεηά ην Α πηζηόλη επηζηξέθεη πίζσ ζηελ πξνέθηαζε ηνπ θαη ην Β πηζηόλη έρεη πιένλ ρώξν λα επηζηξέςεη. Δπηζηξέθνληαο ην Β πηζηόλη ζηελ πξνέθηαζε ηνπ ζηέιλεη πίζσ ζηνλ ρώξν ηνπ Α πηζηνληνύ ην αέξην θξύν. Σν αέξην πνπ επηζηξέθεη ζπξώρλεη κε ηελ ζεηξά ηνπ θαη πάιη ην Α πηζηόλη θαη ε ζεξκόηεηα ην αλαγθάδεη λα επηζηξέςεη πίζσ ζπξώρλνληαο θαη πάιη ην Β πηζηόλη. Με απηή ηελ επαλαιακβαλόκελε δηαδηθαζία επηηπγράλεηαη ζπλερήο πεξηζηξνθή ηνπ άμνλα αθνύ ην αέξην αιιάδνληαο ζπλερώο ζεξκνθξαζία ζπζπάηαη αζηακάηεηα γηα όζν ππάξρεη δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο κεηαμύ ησλ δπν ρώξσλ. Η ζεξκόηεηα κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί κε πνιινύο ηξόπνπο. Δίηε από ηελ κεραλή εζσηεξηθήο θαύζεο ή αθόκα από κεγάιν εύξνο θαπζίκσλ επηηπγράλνληαο κηθξόηεξε θαηαλάισζε. Σα ελαιιαθηηθά θαύζηκα κπνξνύλ λα είλαη νηηδήπνηε θαίγεηαη. Σν πην νηθνινγηθό ζα ήηαλ ην πδξνγόλν πνπ κπνξεί λα παξαρζεί κε ειεθηξόιπζε ηνπ λεξνύ ην νπνίν αθνύ θαεί έλα κέξνο ηνπ κεηαηξέπεηαη ζε λεξό. ηνλ άμνλα απηήο ηεο κεραλήο κπνξεί πνιύ εύθνια λα ελζσκαησζεί κηα γελλήηξηα ε νπνία ζα παξάγεη αζηακάηεηα ελέξγεηα ρσξίο λα απμάλεη ηελ θαηαλάισζε ηνπ θηλεηήξα εζσηεξηθήο θαύζεο. Σν κόλν πνπ επηβαξύλεη ηελ θαηάζηαζε είλαη ην επηπξόζζεην βάξνο πνπ ελδέρεηαη λα πξνζζέζεη απηή ε έμηξα εγθαηάζηαζεο ην νπνίν ζηηο κέξεο καο κπνξεί λα ειαρηζηνπνηεζεί. Σν 1969 ε General Motor ρξεζηκνπνίεζε ζε έλα δνθηκαζηηθό πβξηδηθό απηνθίλεην απηή ηελ κεραλή αιιά γηα θάπνην ιόγν ην απηνθίλεην δελ βγήθε ζηελ παξαγσγή ΦΟΡΣΙΗ ΜΕΩ ΚΙΝΟΤΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ Μηα θαηλνύξηα ηερλνινγία πνπ κπνξεί λα βνεζήζεη θαηά πνιύ ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο ζηα νρήκαηα είλαη ε εθκεηάιιεπζε ησλ ειάρηζησλ θηλνύκελσλ κεξώλ πνπ βξίζθνληαη ζην όρεκα θαη κέλνπλ κέρξη ηώξα αλεθκεηάιιεπηα. Οη αλαξηήζεηο ηνπνζεηνύληαη ζε όια ηα νρήκαηα κεηαμύ ησλ ηξνρώλ θαη ηνπ ζαζί κε ζθνπό ηελ απνξξόθεζε ηνλ ζπλερώλ θξαδαζκώλ πνπ πξνθαινύληαη από ην νδόζηξσκα. Λόγσ ησλ ζπλερώλ θξαδαζκώλ νη αλαξηήζεηο είλαη έλα από ηα πην ρξεζηκνπνηεκέλα θηλνύκελα κέξε πνπ βξίζθνληαη ζην όρεκα. ηελ παξαθάησ εηθόλα κπνξείηε λα δείηε ηελ δνκή κηαο βειηησκέλεο αλάξηεζεο έηζη ώζηε κε θάζε θίλεζε πνπ θάλεη λα παξάγεη ελέξγεηα. 33

35 ΠΙΔΜΔΝΟ ΑΔΡΑ ΠΗΝΙΟ ΚΑΛΧΓΙΟ ΤΝΓΔΗ ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΑΓΝΗΣΔ ΚΙΝΟΤΜΔΝΟ ΑΞΟΝΑ Η θνηλή αλάξηεζε έρνληαο πηεζκέλν αέξα ζην εζσηεξηθό ηεο, ζπξώρλεη ηνλ θηλνύκελν άμνλα ν νπνίνο ζπξώρλεηαη επίζεο πξνο ηελ αληίζεηε θαηεύζπλζε απν ην βάξνο ηνπ νρήκαηνο. Όηαλ ην όρεκα ζπλαληήζεη αλσκαιία ζην νδόζηξσκα ηόηε ν θηλνύκελνο άμνλαο ηαιαληεύεηαη πάλσ ζηνλ πηεζκέλν αέξα. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηελ βειηησκέλε έθδνζε ηεο αλάξηεζε κε ηελ κόλε δηαθνξά όηη ζηνλ θηλνύκελν άμνλα ηεο έρνπλ ηνπνζεηεζεί δπλαηνί κόληκνη καγλήηεο, θαζώο επίζεο θαη πελία γύξσ από απηνύο. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηαιάλησζε ηνπ θηλνύκελνπ άμνλα νη κόληκνη καγλήηεο πεξλνύλ κέζα από ηα πελία. Όπσο αλαθέξζεθε ζε άιιν θεθάιαην όηαλ αγσγόο πεξάζεη κέζα από καγλεηηθό πεδίν θάζεηα ζηηο καγλεηηθέο γξακκέο ηόηε ζηνλ αγσγό παξάγεηαη έλα ξεύκα αλάινγν ηεο έληαζεο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ θαη ηεο ηαρύηεηαο κε ηελ νπνία ν αγσγόο θηλήζεθε κέζα ζην πεδίν. Η δηαθνξά εδώ είλαη όηη απηό πνπ θηλείηαη είλαη ην καγλεηηθό πεδίν θαη όρη ν αγσγόο, όκσο ην απνηέιεζκα παξακέλεη ην ίδην. Άξα κε ηελ ηαιάλησζε ησλ καγλεηώλ κέζα ζηα πελία παξάγεηαη έλα ξεύκα ην νπνίν κέζσ ηνπ θαισδίνπ ζύλδεζεο κεηαθέξεηαη θαη θπιάζζεηαη ζηηο κπαηαξίεο ή ζε κεγάιεο ρσξεηηθόηεηαο ππθλσηέο νπνύ κε ηελ ζεηξά ηνπο λα ηξνθνδνηνύλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ζε ηππνδύλακε ηνλ ειεθηξηθό θηλεηήξα ΦΟΡΣΙΗ ΜΕΩ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΣΡΙΩΝ Σν όρεκα θαζώο θηλείηαη ζπλαληά αληίζηαζε απν ηνλ αέξα αλάινγα κε ηνλ όγθν, ην ζρήκα ηνπ θαη ηελ ηαρύηεηα πνπ θηλείηαη κέζα ζε απηόλ. Όζν πην αεξνδπλακηθό είλαη ην όρεκα ηόζν ιηγόηεξε είλαη θαη ε αληίζηαζε πνπ βξίζθεη ζην δξόκν ηνπ θαη ηόζν ιηγόηεξε θαηαλάισζε έρεη. Αλ ινηπόλ πξνζζέηνληαλ αεξαγσγνί ζην όρεκα όπσο θαίλεηαη ζηε πην θάησ εηθόλα ην όρεκα θεξδίδεη αεξνδπλακηθόηεηα. 34

36 ΡΟΗ ΑΔΡΑ ΑΔΡΑΓΧΓΟΙ ΑΝΔΜΟΓΔΝΝΗΣΡΙΑ Έηζη ζην εζσηεξηθό ησλ αεξαγσγώλ κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ εηδηθά θαηαζθεπαζκέλεο αλεκνγελλήηξηεο νη νπνίεο ζα έρνπλ κηθξό βάξνο έηζη ώζηε λα παξάγνπλ πεξηζζόηεξν ξεύκα από απηό πνπ ζα ρξεηαδόηαλ ν ειεθηξνθηλεηήξαο γηα λα ηηο κεηαθέξεη. Με θαιή κειέηε θαη ζσζηά πιηθά απηό ζα κπνξνύζε λα γίλεη πνιύ ρξήζηκν θαη απνδνηηθό γηα κεγάια ηαμίδηα όπνπ δελ ζα ππάξρνπλ πνιιέο ζηάζεηο θαη εθθηλήζεηο. 3.2 ΔΠΙΛΟΓΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΚΙΝΗΣΗΡΑ Ο θάζε θηλεηήξαο θαηαζθεπάδεηαη εηδηθά γηα ηελ ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη. Άιινη πξννξίδνληαη γηα βαξηέο εξγαζίεο, άιινη γηα κεγάιεο ηαρύηεηεο, άιινη γηα ζηαζεξόηεηα θαη άιινη γηα κεγάιε αθξίβεηα. Έλα πβξηδηθό απηνθίλεην ρξεηάδεηαη κεγάιε ξνπή αθνύ ην βάξνο ηνπ είλαη κεγάιν. Υξεηάδεηαη επίζεο αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζρεδηαζηή ηνπ ζπζηήκαηνο, ηαρύηεηα, αθξίβεηα, θαη έιεγρν ζηξνθώλ γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ζπκπεξηθνξά ηνπ ζηνλ δξόκν. Με ιίγα ιόγηα ν θηλεηήξαο πξέπεη λα πιεξνί πάλσ θάησ όια ηα ραξαθηεξηζηεθά πνπ κπνξεί λα έρεη έλαο θηλεηήξαο. ην Κεθάιαην 2 αλαιύζεθαλ ελ ηάρε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θηλεηήξσλ έηζη ώζηε λα κπνξεί λα γίλεη επηινγή ηνπ θαηαιιειόηεξνπ. Από ηνπο DC θηλεηήξεο απηνί πνπ μερσξίδνπλ είλαη νη θηλεηήξεο αζξνηζηηθήο ζπλζέηεο δηέγεξζεο θαη θηλεηήξεο κόληκσλ καγλεηώλ. Οη θηλεηήξεο αζξνηζηηθήο ζύλζεηεο δηέγεξζεο μερσξίδνπλ γηα ηνλ ιόγν όηη παξνπζηάδνπλ πνιύ κεγάιε ξνπή νπνύ θπζηθά ηελ ρξεηάδνληαη ρσξίο λα 35

37 έρνπλ ηα κεγάια πξνβιήκαηα δηαηήξεζε ηνλ ζηξνθώλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη θηλεηήξεο κε δηέγεξζε ζεηξάο. Ο ιόγνο γηα ηνλ νπνίν μερσξίδνπλ νη θηλεηήξεο κόληκσλ καγλεηώλ παξόιν πνπ πζηεξνύλ ζε ξνπή ζε ζρέζε κε ηνπο ππόινηπνπο DC θηλεηήξεο, είλαη ην κηθξόηεξν ηνπο κέγεζνο, κηθξόηεξν βάξνο θαη ην ζεκαληηθόηεξν δελ έρνπλ ηπιίγκαηα δηέγεξζεο έηζη δελ έρνπλ νύηε δαθηπιίδηα θαη ςήθηξεο. Άξα ιηγόηεξεο θζνξέο. Ο έιεγρνο ζηξνθώλ θαη γηα ηνπο δπν απηνύο θηλεηήξεο είλαη ζρεηηθά εύθνινο. Με κεηαβνιή ηεο ηηκήο ηεο ηάζεο ηξνθνδνζίαο ηνπο αιιάδνπλ θαη νη ζηξνθέο ηνπο αλάινγα. Με έλα dc to dc converter κπνξεί απεπζείαο λα ηξνθνδνηεζεί από ηελ κπαηαξία ν θάζε θηλεηήξαο ρσξίο άιια πνιύπινθα θπθιώκαηα. Σν κεηνλέθηεκα ηνπο είλαη ζην όηη κπνξεί κελ λα έρνπλ έιεγρν ζηξνθώλ όκσο δελ κπνξνύλ λα έρνπλ κεγάιε αθξίβεηα. Από ηνπο AC θηλεηήξεο νη θηλεηήξεο πνπ κπνξνύλ λα έρνπλ θαιή απόδνζε είλαη νη ζύγρξνλνη. Οη επαγσγηθνί θηλεηήξεο δελ κπνξνύλ λα απνδώζνπλ θαιά ζε απηόλ ηνλ ηνκέα αθνύ κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ κόλν σο θηλεηήξεο θαη όρη σο γελλήηξηεο. Οη ζύγρξνλνη θηλεηήξεο δηαζέηνπλ ξνπή, ηαρύηεηα, έιεγρν ζηξνθώλ θαη αθξίβεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα νη ηξηθαζηθνί ζύγρξνλνη δηαζέηνπλ κεγαιύηεξε ξνπή θαη κεγαιύηεξε αθξίβεηα από όηη νη κνλνθαζηθνί. Από πιεπξάο ηαρύηεηαο παίδεη ξόιν ν αξηζκόο ηνλ πόισλ ζε θάζε έλα από απηνύο ηνπο θηλεηήξεο αλ ε ζπρλόηεηα, πνπ είλαη θαη ε κεηαβιεηή ηεο ηαρύηεηαο ηνπο ζεσξεζεί ζηαζεξή. Έηζη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ νρήκαηνο κπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί ν θαηάιιεινο θηλεηήξαο. Σν κεηνλέθηεκα παξνπζηάδεηαη ζηνλ ηξόπν νδήγεζεο ηνπ θηλεηήξα ζε έλα όρεκα αθνύ ε κόλε πεγή ελέξγεηαο είλαη νη κπαηαξίεο. Ο κόλνο ηξόπνο πνπ κπνξεί λα νδεγεζεί ν θηλεηήξαο είλαη κεηαηξέπνληαο ηo ζπλερέο ξεύκα ηεο κπαηαξίαο ζε ελαιιαζζόκελν θαη επίζεο κε ειεγρόκελε ζπρλόηεηα γηα ηνλ έιεγρν ηαρύηεηαο. Με ιίγα ιόγηα ρξεηάδεηαη έλαλ DC to AC inverter. 3.3 ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΤΣΗΜΑ Μεηά από όια απηά πνπ αλαθέξζεθαλ θαη κε πνιιή έμηξα κειέηε ζα κπνξνύζε λα θαηαζθεπαζηεί έλα πβξηδηθό ζύζηεκα πνιύ απνδνηηθό. Σν ζπγθεθξηκέλν ζην κέιινλ ζα κπνξνύζε λα εθαξκνζηεί ζε έλα πβξηδηθό απηνθίλεην δίλνληαο ηνπ ηελ δπλαηόηεηα λα αληεπεμέιζεη ζε όιεο ηηο απαηηήζεηο ηεο νδήγεζεο. ηελ πην θάησ εηθόλα θαίλεηαη ην πξνηεηλόκελν ζύζηεκα κε όια ηα κέξε ηνπ. 36

38 ΜΠΑΣΑΡΙΑ ΣΡΙΦΑΙΚΟ ΚΙΝΗΣΗΡΑ ΡΟΗ ΑΔΡΑ ΑΝΔΜΟΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΒΔΛΣΙΧΜΔΝΗ ΑΝΑΡΣΗΗ ΦΤΞΗ ΣΟΤ STIRLING ENGINE STIRLING ENGINE ΜΙΚΡΟ ΚΙΝΗΣΗΡΑ ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΚΑΤΗ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ Σν πξνηεηλόκελν όρεκα είλαη εθνδηαζκέλν κε έλαλ κηθξό θηλεηήξα εζσηεξηθήο θαύζεο ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη κόλν σο γελλήηξηα ζε ζπλδπαζκό κε έλα stirling engine ην νπνίν ζα εθκεηαιιεύεηαη ηελ ζεξκόηεηα από ηνλ θηλεηήξα εζσηεξηθήο θαύζεο. Βέβαηα κε θαιή ζρεδίαζε ελόο stirling engine ζα κπνξνύζε λα απνδώζεη από κόλνο ηνπ θαιύηεξα θαη από ηνλ θηλεηήξα εζσηεξηθήο θαύζεο αθνύ ην κόλν πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα ιεηηνπξγήζεη είλαη ε ζεξκόηεηα. Άξα ζα κπνξνύζε λα ιεηηνπξγήζεη κε όιεο ηηο πεγέο ζεξκόηεηαο αθόκα θαη κε πξσηνπόξα θαύζηκα όπσο είλαη ην θάξβνπλν αιιά θαη έλα θεξί αθόκα ζα κπνξνύζε λα παξάγεη θάπνηα ζεξκόηεηα. Δπίζεο γηα ηελ παξαγσγή έμηξα ελέξγεηαο πξνηείλεηαη ε ρξήζε αλεκνγελλεηξηώλ θαζώο θαη βειηησκέλσλ αλαξηήζεσλ. Η παξαγσγή ελέξγεηαο κέζσ θσηνβνιηατθώλ δελ έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζην ζύζηεκα γηαηί κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη απνδνηηθά γηα ιίγεο θαη ζπγθεθξηκέλεο κόλν ώξεο θαηά ηελ ειηνθάλεηα. Σέινο ην όρεκα ζα ιεηηνπξγνύζε πην νηθνλνκηθά αιιά θαη κε θαιύηεξν θξάηεκα ζηνλ δξόκν αλ ρξεζηκνπνηνύζε ηέζζεξηο ρακειήο θαηαλάισζεο ηξηθαζηθνύο ζύγρξνλνπο θηλεηήξεο (κε επηπξόζζεηα ηπιίγκαηα απόζβεζεο γηα κεγαιύηεξε επζηάζεηα) νη νπνίνη ζα ιεηηνπξγνύζαλ είηε όινη καδί γηα κεγαιύηεξε ξνπή είηε κόλν νη δύν από απηνύο γηα δηαηήξεζε ηεο ηαρύηεηαο ηνπ νρήκαηνο όηαλ θηλείηαη ζε επζεία. Δπίζεο κε ηνπο ηέζζεξηο θηλεηήξεο ζα κπνξεί λα παξάγεη πεξηζζόηεξε ελέξγεηα θαηά ηελ επηβξάδπλζε κέρξη ην ζηακάηεκα ηνπ νρήκαηνο αθνύ νη ηξηθαζηθνί ζύγρξνλνη θηλεηήξεο ιεηηνπξγνύλ πνιύ απνδνηηθά θαη σο γελλήηξηεο. 37

39 ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΣΕΣΑΡΣΟ 4.0 ΑΝΣΙΣΡΟΦΔΙ (INVERTERS) Όπσο είπακε γηα ηελ ηξνθνδόηεζε ελόο ηξηθαζηθνύ θηλεηήξα ρξεηάδεηαη ηξηθαζηθό ελαιιαζζόκελν ξεύκα αιιά ζε έλα πβξηδηθό όρεκα ε κόλε ππγή πνπ ππάξρεη είλαη ζπλερέο από ηεο κπαηαξίεο ηνπ νρήκαηνο. Έηζη γηα ηελ κεηαηξνπή ηνπ ζπλερνύο ξεύκαηνο ζε ελαιιαζζόκελν ρξεηάδεηαη έλαο ηξηθαζηθόο αληηζηξνθέαο (inverter). Αληηζηξνθείο νλνκάδνληαη ηα θπθιώκαηα πνπ έρνπλ σο ζθνπό λα βγάδνπλ ζηελ έμνδν ηνπο AC θπκαηνκνξθή από DC πεγή. Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηύπνη αληηζηξνθέσλ νη νπνίνη θαηαζθεπάδνληαη γηα δηάθνξεο ρξήζεηο νη νπνίεο δελ ζα καο απαζρνιήζνπλ. Δδώ ζα αζρνιεζνύκε κε ηνπο δηαθνπηηθνύο αληηζηξνθείο πνπ είλαη θαη νη βαζηθνί αληηζηξνθείο γηα κεγάιν αξηζκό εθαξκνγώλ ζπκπεξηιακβαλόκελεο θαη ηεο νδήγεζεο θηλεηήξσλ ελαιιαζζνκέλνπ ξεύκαηνο. Απηνύ ηνπ είδνπο αληηζηξνθείο εθκεηαιιεύνληαη ηελ ηερληθή δηακόξθσζεο εύξνπο παικνύ (Pulse Width Modulation - PWM) γηα λα βγάινπλ ζηελ έμνδν ηνπο ελαιιαζζόκελε θπκαηνκνξθή ειεγρόκελεο ζπρλόηεηαο θαη θάζεο. Οη δύν ηύπνη αληηζηξνθέσλ πνπ ζα δνύκε ζηε ζπλέρεηα είλαη νη αληηζηξνθείο πιήξεο γέθπξαο δηαθνπηώλ (full-bridge switches inverters) θαη αληηζηξνθείο κηζήο γεθύξαο δηαθνπηώλ (half-bridge switches inverters). Έλα παξάδεηγκα κνλνθαζηθνύ αληηζηξνθέα κηζήο γέθπξαο βξίζθεηαη ζηελ πην θάησ εηθόλα. Γηα λα ιεηηνπξγήζεη ν πην θάησ αληηζηξνθέαο ζα πξέπεη νη δηαθόπηεο ή θαιύηεξα ηα mosfet λα αλνηγνθιείλνπλ κε ζπγθεθξηκέλν ηξόπν έηζη ώζηε ζηελ έμνδν λα βιέπνπκε ελαιιαζζόκελν ηεηξαγσληθό ζήκα. DC ΔΙΟΓΟ ΧΡΟΝΟΣ Μ1 Μ ΠΑΛΜΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΓΙΑΚΟΠΣΧΝ Ή MOSFET AC ΔΞΟΓΟ Δηθόλα 4.1: αληηζηξνθέαο κηζήο γέθπξαο (half-bridge inverter) 38

40 Οη δηαθόπηεο ζα πξέπεη λα αιιάδνπλ θαηάζηαζε παξάιιεια, δειαδή όηαλ ν Μ1 είλαη θιεηζηόο ν Μ2 ζα πξέπεη λα είλαη αλνηθηόο θαη όηαλ ν Μ2 είλαη θιεηζηόο ηόηε ν Μ1 πξέπεη λα είλαη αλνηθηόο. Δλδηάκεζα απν θάζε ελαιιαγή ηεο θαηάζηαζεο ησλ δηαθνπηώλ ζα πξέπεη λα ππάξρεη έλαο πνιύ κηθξόο ρξόλνο όπνπ ε θαηάζηαζε θαη ησλ δύν δηαθνπηώλ λα είλαη 0 δειαδή νη δηαθόπηεο λα είλαη αλνηθηνί έηζη ώζηε λα κελ ζεκεηώλεηαη βξαρπθύθισκα. Καζώο αλνηγνθιείλνπλ νη δηαθόπηεο ζηελ έμνδν εκθαλίδεηαη ηεηξαγσληθή θπκαηνκνξθή αλάινγε ηεο DC εηζόδνπ. Οη ππθλσηέο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα θαζνξίδνπλ ην ζεκείν κεδέλ ηεο εμόδνπ. Έηζη αλάινγα κε ηελ ηηκή ηεο DC εηζόδνπ θαζνξίδεηαη θαη ην κέγηζην πιάηνο ηεο ελαιιαζζόκελεο εμόδνπ. Οη αληηζηξνθείο πιήξεο γέθπξαο δνπιεύνπλ κε ηνλ ίδην ηξόπν όπσο θαη νη κηζήο γέθπξαο. Η δηαθνξά ηνπο βξίζθεηαη ζην όηη ζηνπο αληηζηξνθείο πιήξεο γέθπξαο ρξεζηκνπνηνύλ ηέζζεξηο δηαθόπηεο γηα λα θαζνξίδνπλ ηελ θαηάζηαζε ηεο εμόδνπ παξά δύν. Γηα απηό ηνλ ιόγν ην δεύηεξν είδνο αληηζηξνθέα δελ ρξεζηκνπνηεί ππθλσηέο πνπ θαζόξηδαλ ην ζεκείν κεδέλ ζηνπο αληηζηξνθείο κηζήο γέθπξαο. Όκσο ε ιεηηνπξγία απηνύ ηνπ αληηζηξνθέα είλαη ζαθώο πην πνιύπινθε θαη απηό ζα ην αληηιεθζείηε ξίρλνληαο κηα καηηά ζηνλ πίλαθα ιεηηνπξγίαο ηνπ. DC ΔΙΟΓΟ ΠΑΛΜΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΓΙΑΚΟΠΣΧΝ Ή MOSFET AC ΔΞΟΓΟ Δηθόλα 4.2: αληηζηξνθέαο πιήξεο γέθπξαο (full-bridge inverter) ΥΡΟΝΟ Μ1 Μ2 Μ3 Μ4 1 '1' '0' '0' '1' 2 '0' '1' '1' '0' 3 '1' '0' '1' '0' 4 '0' '1' '0' '1' 5 '0' '0' '0' '0' 39

41 4.1 ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΔΤΡΟΤ ΠΑΛΜΟΤ (PULSE WIDTH MODULATION - PWΜ) Σν PWM είλαη κηα πνιύ ρξήζηκε ηερληθή ε νπνία κπνξεί λα κεηαβάιεη ηνλ ρξόλν (Σ1) πνπ κέλεη ζε θαηάζηαζε '1' έλαο ηεηξαγσληθόο παικόο πεξηόδνπ Σ. Με άιια ιόγηα ε ηερληθή απηή κεηαβάιιεη ην duty cycle ελόο ηεηξαγσληθνύ παικνύ από 0% έσο 100%. Σν ηί πεηπραίλεηαη ηώξα κε ηελ αιιαγή ηνπ duty cycle είλαη ην εμήο. Αλάινγα κε ην πόζν ηνηο εθαηό είλαη ην duty cycle ηνπ ςεθηαθνύ ζήκαηνο κπνξεί λα αιιάμεη ηελ αλαινγηθή ηάζε εμόδνπ ηνπ. Γηα παξάδεηγκα κεηξώληαο κε έλα βνιηόκεηξν ηελ ηάζε ηνπ ζήκαηνο όηαλ ην duty cycle ηνπ είλαη 100% θαη αλ κεηξνύζαηε θαη πάιη αιιάδνληαο ην ζην 50% ζα παξαηεξνύζαηε όηη ε ζπλερήο ηάζε ηνπ ζήκαηνο είλαη αλάινγε ηνπ duty cycle θαη έηζη κε 50% duty cycle ε ηάζε πέθηεη ζην κηζό ηεο νιηθήο. Απηνύ ηνπ είδνπο νη παικνί κπνξνύλ λα παξαρζνύλ κε δηάθνξνπο ηξόπνπο όπσο θπθιώκαηα κε ηειεζηηθνύο εληζρπηέο ή παξαγσγή ηνπο ζηελ έμνδν ελόο κηθξνεπεμεξγαζηή. Υξεζηκνπνηώληαο κηθξνεπεμεξγαζηή ηα πξάγκαηα είλαη πην ειεγρόκελα αθνύ όινη νη ππνινγηζκνί γίλνληαη πξνγξακκαηηδόκελα. Σα πξάγκαηα γίλνληαη αθόκα πην εύθνια αθνύ ζηνπο θαηλνύξηνπο κηθξνεπεμεξγαζηέο ή επεμεξγαζηέο ςεθηαθώλ ζεκάησλ (Digital Signal Processors DSP) ελζσκαηώλεηαη κνλάδα δηαρείξηζεο PWM. Έηζη κε έλα επεμεξγαζηή θαη πξνγξακκαηηζκό κπνξνύκε κέζν PWM λα παξάγνπκε όηη κνξθή ζήκαηνο επηζπκνύκε, όπσο γηα παξάδεηγκα εκηηνλνεηδή ζήκαηα. 40

42 ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΣΟ 5.0 ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΚΤΚΛΩΜΑΣΟ ΟΓΗΓΗΗ ΣΡΙΦΑΙΚΟΤ ΚΙΝΗΣΗΡΑ ηα πξνεγνύκελα θεθάιαηα έρνπλ αλαθεξζεί όια όζα καο έρνπλ ρξεζηκεύζεη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ θπθιώκαηνο ην νπνίν κπνξεί λα κεηαηξέπεη ην ζπλερέο ξεύκα κηαο πεγήο ζε ηξηθαζηθό εκηηνλνεηδέο. Πξηλ πεξηγξαθεί ε ηειηθή θαηαζθεπή απηνύ ηνπ θπθιώκαηνο ζα πξέπεη λα αλαθεξζώ ζηηο πξώηεο δνθηκέο πνπ έγηλαλ κε ζθνπό ηελ πεξαηηέξσ θαηαλόεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ηξηθαζηθώλ θηλεηήξσλ θαζώο θαη δηάθνξα πξνβιήκαηα πνπ ζπλαληήζακε. 5.1 ΠΡΩΣΔ ΓΟΚΙΜΔ Αξρηθά ην πξώην καο πξόβιεκα ήηαλ ε αλεύξεζε ηξηθαζηθνύ θηλεηήξα πάλσ ζηνλ νπνίν ζα γίλνληαλ ηα πεηξάκαηα. Η ιύζε ήξζε κε ηελ κεηαηξνπή ελόο δπλακό απηνθηλήηνπ από γελλήηξηα ζε θηλεηήξα. Σν ζπγθεθξηκέλν είρε ελζσκαησκέλα ηξηθαζηθά ηπιίγκαηα ζην ζηαζεξό κέξνο ηνπ πάλσ ζηα νπνία είρε ηνπνζεηεκέλεο δηόδνπο γηα αλόξζσζε ηνπ ελαιιαζζνκέλνπ ξεύκαηνο θαζώο επίζεο θαη έλα κηθξό θύθισκα ζηαζεξνπνίεζεο. Αθαηξώληαο ηηο δηόδνπο θαη ην θύθισκα ζηαζεξνπνίεζεο ην κόλν πνπ καο απαζρνινύζε πιένλ ήηαλ ε θαηαζθεπή ελόο θπθιώκαηνο όπνπ κε απηό ζα ηξνθνδνηνύζακε ηνλ θηλεηήξα καο. Καηαζθεπάζακε ινηπόλ έλα θύθισκα ην νπνίν ζπλδύαδε ηξείο αληηζηξνθείο κηζήο γέθπξαο (Half-Bridge) ην νπνίν ειεγρόηαλ από έλα κηθξνεπεμεξγαζηή. Δηθόλα 5.1: πάλσ όςε θπθιώκαηνο κε ηξεηο αληηζηξνθείο κηζήο γέθπξαο 41

43 Δηθόλα 5.2: θάησ όςε θπθιώκαηνο κε ηξεηο αληηζηξνθείο κηζήο γέθπξαο Έηζη κε ηελ βνήζεηα ελόο κηθξνεπεμεξγαζηή 8051 (DS89C450) θαη ιίγν πξνγξακκαηηζκό παξάγακε ηξία ηεηξαγσληθά ζήκαηα κε δηαθνξά θάζεο 120 ν κεηαμύ ηνπο θαη δπλαηόηεηα κεηαβνιήο ηεο ζπρλόηεηαο ηνπο γηα αιιαγή ησλ ζηξνθώλ ηνπ θηλεηήξα. Με ηα ηξία ηεηξαγσληθά ζήκαηα ηξνθνδνηήζακε ην θύθισκα κε ηηο γέθπξεο δηαθνπηώλ ην νπνίν αλαιάκβαλε ηελ αύμεζε ηνπ πιάηνπο ηνπ ζήκαηνο αλάινγα κε ηη ηάζε ηξνθνδνηνύζακε ηνπο δηαθόπηεο πνπ ζε απηή ηελ πεξίπησζε ήηαλ mosfet. Μεηά ηνλ έιεγρν ηεο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ησλ θπθισκάησλ ηξνθνδνηήζακε ηνλ θηλεηήξα ζε ζπλδεζκνινγία αζηέξα θαη αθνύ βξήθακε ηελ ζπρλόηεηα εθθίλεζεο ηνπ ν θηλεηήξαο άξρηζε λα πεξηζηξέθεηαη κε ρακειέο ζηξνθέο. Απμάλνληαο ηελ ζπρλόηεηα ησλ παικώλ ν θηλεηήξαο αληηδξνύζε θπζηνινγηθά απμάλνληαο θαλνληθά ηηο ζηξνθέο ηνπ κέρξη ηελ κέγηζηε απνδεθηή ζπρλόηεηα κε ηελ νπνία κπνξνύζε λα ιεηηνπξγήζεη. Λόγσ ηνπ όηη ην δπλακό είλαη εηδηθά θαηαζθεπαζκέλν γηα λα ιεηηνπξγεί απνδνηηθά κόλν σο γελλήηξηα ην εύξνο ησλ ζπρλνηήησλ πνπ κπνξνύζε λα ιεηηνπξγήζεη σο θηλεηήξαο ήηαλ κηθξό. Δπίζεο γηα ηνλ ίδην ιόγν ε ξνπή ηνπ ήηαλ πνιύ ρακειή, ηόζν πνπ κπνξνύζε θάπνηνο λα ηνλ ζηακαηήζεη κε γπκλά ρέξηα. Παξόια απηά γηα εκάο ήηαλ ζαλ επηηπρία αθνύ θαλέλαο δελ είρε κεγάιεο ειπίδεο γηα ην δπλακό, όηη δειαδή ζα κπνξνύζε λα ιεηηνπξγήζεη σο θηλεηήξαο. Έηζη απνθαζίζακε λα θηηάμνπκε θάηη θαιύηεξν όπσο έλα ηξηθαζηθό εκηηνλνεηδή ζήκα ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ηερληθή ηνπ PWM. 42

44 5.1 ΣΔΛΙΚΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ Αξρηθά έγηλε επηινγή θαηάιιεινπ κηθξνεπεμεξγαζηή πνπ ζα κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ δηακόξθσζε εύξνπο παικώλ. Υσξίο πνιιή ζθέςε θαηέιεμα ζηελ επηινγή ελόο κηθξνεπεμεξγαζηή θαηαζθεπαζκέλνο από ηελ Atmel ν νπνίνο είρε ελζσκαησκέλε κνλάδα δηαρείξηζεο PWM 8 bit θαη βαζηζκέλνο ζε Έηζη ζρεδηάζακε θαη θαηαζθεπάζακε ην αλαπηπμηαθό ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κηθξνεπεμεξγαζηή (Atmel AT89C51ED2). Δηθόλα 5.3: PCB αλαπηπμηαθνύ θπθιώκαηνο κηθξνεπεμεξγαζηή Atmel AT89C51ED2 43

45 Δηθόλα 5.4: θάησ όςε αλαπηπμηαθνύ θπθιώκαηνο Δηθόλα 5.5: πάλσ όςε αλαπηπμηαθνύ θπθιώκαηνο Έπεηηα γξάςακε ηνλ θώδηθα επεμεξγαζίαο ν νπνίνο έγηλε ζε γιώζζα Assembly (ASM). Σν πξόγξακκα γξάθηεθε έηζη ώζηε ζηηο εμόδνπο P1.3,P1.4 θαη P1.5 ηνπ κηθξνεπεμεξγαζηή λα έρνπκε ηξηθαζηθό εκηηνλνεηδέο ζήκα ζε κνξθή παικώλ PWM. 44

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ 61 Ον/μο:.. Β Λσκείοσ Ύλη: Ηλεκηρικό ρεύμα Το Φως Γενικής Παιδείας 22-3-2015 Θέμα 1 ο : 1. Μία ειεθηξηθή ζπζθεπή ιεηηνπξγεί γηα ρξνληθή δηάξθεηα 0,5h θαη θαηαλαιώλεη 2kWh ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

2

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Η δίνδνο ζπλαληάηαη σο δνκή ζε θάζε MOS ηξαλδίζηνξ. Απνηειείηαη από δπν νκνηνγελείο πεξηνρέο n θαη p ππξηηίνπ, νη νπνίεο δηαρσξίδνληαη από έλα ρώξν κεηάβαζεο ηεο πνιηθόηεηαο, ηνλ ιεγόκελν

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Α.2 Η ελεξγόο έληαζε ελαιιαζζόµελνπ ξεύµαηνο πιάηνπο Θν είλαη: I ελ =10 2A Τν πιάηνο Θ ν ηεο έληαζεο ηζνύηαη µε:

Α.2 Η ελεξγόο έληαζε ελαιιαζζόµελνπ ξεύµαηνο πιάηνπο Θν είλαη: I ελ =10 2A Τν πιάηνο Θ ν ηεο έληαζεο ηζνύηαη µε: ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/11/14 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.1-Α.8 και δίπλα ηο γράμμα ποσ ανηιζηοιτεί

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

α. Να ππνινγίζεηε ηε γσληαθή ζπρλόηεηα ησλ ειεθηξηθώλ ηαιαληώζεσλ ηνπ θπθιώκαηνο.

α. Να ππνινγίζεηε ηε γσληαθή ζπρλόηεηα ησλ ειεθηξηθώλ ηαιαληώζεσλ ηνπ θπθιώκαηνο. ΗΛΕΚΣΡΙΚΕ ΣΑΛΑΝΣΩΕΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 Iδαληθό θύθισκα LC απνηειείηαη από πελίν κε ζπληειεζηή απηεπαγσγήο L=4mH, ππθλσηή ρσξεηηθόηεηαο C= l0κf θαη δηαθόπηε. Αξρηθά, ν δηαθόπηεο είλαη αλνηθηόο θαη ν ππθλσηήο

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ Σερληθή Ηκεξίδα Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ 1 πζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο KERS -Kinetic Energy Recovery System Σπζηήκαηα αλάθηεζεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο. Απηή ε ηερλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη:Γςνάμειρ μεταξύ ηλεκτπικών φοπτίων

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη:Γςνάμειρ μεταξύ ηλεκτπικών φοπτίων ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Ον/μο:.. Ύλη:Γςνάμειρ μεταξύ ηλεκτπικών φοπτίων Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι 58 Β Λςκείος Γεν. Παιδείαρ 9-11-2014 Θέμα 1 ο : 1. Γύν ζεηηθά θνξηία πνπ βξίζθνληαη ζε απόζηαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Τκήκα : ΓΘΕΤΘΚΗΣ Ηκ/ληα : 30 / 11 / 2016

Τκήκα : ΓΘΕΤΘΚΗΣ Ηκ/ληα : 30 / 11 / 2016 Τκήκα : ΓΘΕΤΘΚΗΣ Ηκ/ληα : 30 / 11 / Ολνκαηεπώλπκν : ΘΔΜΑ Α : Σηηο παξαθάησ εξσηήζεηο Α1 Α4 λα επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε Δηάξθεηα 3h Α1. Έλα ζύζηεκα κάδαο ειαηεξίνπ εθηειεί εμαλαγθαζκέλε ηαιάλησζε. Η

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Κατοίκον Εργασία Σε ειεύζεξν ρώξν, ην Ε= 20 cos (σt 50x)a y V/m. Να ππνινγίζεηε (α) ην J d (β) ην Η (γ) ην σ. (sd p.e 9.4 p425) e jx.

Κατοίκον Εργασία Σε ειεύζεξν ρώξν, ην Ε= 20 cos (σt 50x)a y V/m. Να ππνινγίζεηε (α) ην J d (β) ην Η (γ) ην σ. (sd p.e 9.4 p425) e jx. Κατοίκον Εργασία 4 1. Έλαο καγλεηηθόο ππξήλαο (magnetic core) πνπ έρεη δηαηνκή 4 cm 2 είλαη ελσκέλνο ζε γελλήηξηα ησλ 120 V θαη 60 Hz όπσο θαίλεηαη ζην πην θάησ ζρήκα. Να ππνινγίζεηε ην emf V 2, πνπ δεκηνπξγήζεθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΗΕΙ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΩΝ Ι

ΑΚΗΕΙ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΩΝ Ι ΑΚΗΕΙ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΩΝ Ι ΜΕΣΑΥΗΜΑΣΙΣΕ 1. Σν δεπηεξεύσλ ηύιηγκα κεηαζρεκαηηζηή έρεη ηάζε 282,8sin377 v t tv. Ο ιόγνο ησλ ζπεηξώλ ηνπ κεηαζρεκαηηζηή είλαη 100:200 (α=0,5). Αλ ην ξεύκα ζην δεπηεξεύσλ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών (11) Σνλ 9ν-10ν αηώλα κ.υ. ηα πγξά θαη είραλ ζαθή ζπιιαβνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ζαλ θη απηή πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη Δσναμική

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη Δσναμική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη - 7-2-2016 Δσναμική Θέμα 1 ο : 1) Έλα ζώκα θηλείηαη ζε επζεία γξακκή θαη κεηαηνπίδεηαη από ηε ζέζε ρ 1 = +10 m ζηε ζέζε ρ 2 = -10 m. Η κεηαηόπηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ονομαηεπώνυμο: Μάθημα: Υλη: Δπιμέλεια διαγωνίζμαηος: Αξιολόγηζη :

Ονομαηεπώνυμο: Μάθημα: Υλη: Δπιμέλεια διαγωνίζμαηος: Αξιολόγηζη : Ονομαηεπώνυμο: Μάθημα: Υλη: Δπιμέλεια διαγωνίζμαηος: Αξιολόγηζη : Θέμα Α. Σηιρ επωηήζειρ πολλαπλήρ επιλογήρ πος ακολοςθούν ζημειώζηε ζηο γπαπηό ζαρ ηον απιθμό ηηρ επώηηζηρ και δίπλα ηην ένδειξη ηηρ ζωζηήρ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΏΣΕΙΣ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ (Α.Α.Σ.)

ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΏΣΕΙΣ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ (Α.Α.Σ.) ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΏΣΕΙΣ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ (Α.Α.Σ.) x t t Δμηζώζεηο Α.Α.Σ. (ρωξίο αξρηθ θάζε) Δμηζώζεηο Α.Α.Σ. (κε αξρηθ θάζε) Γύλακε ζηελ Α.Α.Σ. a a t α ρέζε επηηάρπλζεο απνκάθξπλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Νόκνο ηεο Φ/Α ηζρύεη κόλν ζηε καθξνρξόληα πεξίνδν παξαγωγήο θαη εμεγεί ηελ πνξεία

Ο Νόκνο ηεο Φ/Α ηζρύεη κόλν ζηε καθξνρξόληα πεξίνδν παξαγωγήο θαη εμεγεί ηελ πνξεία Αρχές Οικονομικθς Θεωρίας Καιηγητθς, Παναγιώτης Φουτσιτζθς, Οικονομολόγος. Κευάλαιο: Παραγωγή Κόστος Παραγωγής Προτάσεις Σωστού / Λάθοσς 1 Καζώο κεηαβάιιεηαη ε παξαγωγή ην κέζν ζηαζεξό θόζηνο κεηαβάιιεηαη.

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα