V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ"

Transcript

1 ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ ΒΕΛΙΣΙΚΑΚΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΑΠΑΡΟ ΣΑΦΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΕΡΙΒΛΕΡΩΝ: ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΜΗΝΑΣ, ΛΕΚΤΟΑΣ Α.Ρ.Θ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΣ 21

2 Πρόλογοσ ηόρνο ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε παξνπζίαζε ησλ βαζηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ κε κπαηαξία, θαζώο επίζεο θαη ε αλάιπζε ηεο V2G ιεηηνπξγίαο. Παξάιιεια, αλαιύεηαη επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή αμηνπνίεζεο ελόο ζηόινπ ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ, κε ζθνπό ηε δηείζδπζε ησλ ηειεπηαίσλ ζην ελεξγεηαθό ζύζηεκα ηεο Διιάδνο. Καηά ηε δηάξθεηα εθπόλεζεο ηεο εξγαζίαο ζπλέβαιιαλ άλζξσπνη, ηνπο νπνίνπο θη επραξηζηνύκε γηα ηελ πνιύηηκε βνήζεηά ηνπο. Αξρηθά, ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ζεξκά ην ιέθηνξα θ. Μελά Αιεμηάδε γηα ηελ αλάζεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο, ηηο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο πνπ κνηξάζηεθε καδί καο θαη ηέινο γηα ηνλ πνιύηηκν ρξόλν πνπ καο δηέζεζε γηα ηελ πξνγξακκαηηζηηθή πινπνίεζε ηεο πξνζνκνίσζεο. Δπίζεο, ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ην ιέθηνξα θ. Παληειή Μπίζθα θαη ηνλ ππνςήθην δηδάθηνξα, θ. Υξήζην ίκνγινπ, γηα ηηο πνιύηηκεο πιεξνθνξίεο πνπ καο παξαρώξεζαλ, αλαθνξηθά κε ηε δηάξζξσζε ηνπ ελεξγεηαθνύ ζπζηήκαηνο ζηελ Διιάδα θαη ησλ επηθνπξηθώλ ππεξεζηώλ. Σέινο, ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ηηο νηθνγέλεηεο θαη ηνπο θίινπο καο γηα ηελ πνιύρξνλε θαη ζπλερή ζηήξημή ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο καο ζην ηκήκα Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ & Μεραληθώλ Ζ/Τ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ. Με ακέξηζηε εθηίκεζε, Βειηηζηθάθεο Κσλζηαληίλνο Καπαξόο Σζάθνο Γεκήηξηνο Θεζζαινλίθε Οθηώβξηνο ε ι ί δ α

3 Περιεχόμενα Δηζαγσγή Κεθάιαην 1 ν : Σν ελεξγεηαθό ζύζηεκα ζηελ Διιάδα θαη ε ζπκκεηνρήο ηεο V2G ιεηηνπξγίαο ζε απηό 1.1 Σν ελεξγεηαθό πξόβιεκα θαη νη πνιηηηθέο αληηκεηώπηζήο ηνπ Ηζηνξηθή αλαζθόπεζε ησλ ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ Ζ ζύγρξνλε εμέιημε ησλ ειεθηξηθώλ νρεκάησλ Ζ δηάξζξσζε ηνπ ειιεληθνύ ελεξγεηαθνύ ζπζηήκαηνο Ζ δηαδηθαζία V2G Δπηρεηξεκαηηθά κνληέια αμηνπνίεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο V2G Υσξεηηθόηεηα ηζρύνο γηα ηε ιεηηνπξγία V2G Κόζηνο & θέξδνο ηεο ιεηηνπξγίαο V2G Κεθάιαην 2 ν : Μπαηαξίεο ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ 2.1 Βαζηθνί ηύπνη κπαηαξηώλ ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ Ζ ζεκαζία ησλ κπαηαξηώλ ζηε ιεηηνπξγία V2G Κεθάιαην 3 ν : Πξνζνκνίσζε επηρεηξεκαηηθνύ κνληέινπ αμηνπνίεζεο ηεο V2G ιεηηνπξγίαο 3.1 Πεηξακαηηθέο δνθηκέο Παλεπηζηεκίνπ Delaware Μνληεινπνίεζε επηρεηξεκαηηθνύ πιάλνπ αμηνπνίεζεο ζηόινπ ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ, κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ επηθνπξηθή ππεξεζία ηεο δεπηεξεύνπζαο ξύζκηζεο ζπρλόηεηαο Κεθάιαην 4 ν : Παξνπζίαζε & Αλάιπζε απνηειεζκάησλ 4.1 Απνηειέζκαηα πεηξακαηηθώλ κεηξήζεσλ Παλεπηζηεκίνπ Delaware Απνηειέζκαηα πξνζνκνίσζεο επηρεηξεκαηηθνύ κνληέινπ αμηνπνίεζεο ζηόινπ ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ επηθνπξηθή ππεξεζία ηεο δεπηεξεύνπζαο ξύζκηζεο ζπρλόηεηαο Απνηειέζκαηα νηθνλνκηθήο αλάιπζεο ηεο ζηξαηεγηθήο «sorting» Κεθάιαην 5 ν : Μειινληηθέο Πξνεθηάζεηο Βηβιηνγξαθία Γηθηπαθνί ηόπνη ε ι ί δ α

4 Ειςαγωγή Ζ ειεθηξηθή ελέξγεηα απνηειεί έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα ζεκέιηα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο αλά ηνλ θόζκν. Ζ εμέιημε θάζε αγαζνύ θαη ππεξεζίαο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ειεθηξηζκνύ, θαζώο ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ κεραλεκάησλ βαζίδεηαη ζηε ρξήζε ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο. Οη ηαρύηαηνη ξπζκνί ησλ ηερλνινγηθώλ εμειίμεσλ νδεγνύλ ζε απμεκέλεο απαηηήζεηο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, κε απνηέιεζκα ε αιόγηζηε εθκεηάιιεπζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ λα έρεη πάξεη ηα ηειεπηαία ρξόληα αλεμέιεγθηε πνξεία. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηώλ ν ζύγρξνλνο πνιηηηζκόο βξίζθεηαη αληηκέησπνο κε ην κείδνλ ζέκα ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο. Οη δπζάξεζηεο θιηκαηηθέο αιιαγέο, ε ζεκαληηθή αύμεζε ηνπ θόζηνπο πεηξειαίνπ ζε ζπλδπαζκό κε ηε ξαγδαία κείσζε ησλ θνηηαζκάησλ αλά ηνλ θόζκν, όπσο επίζεο θαη ε απειεπζέξσζε ηεο ελεξγεηαθήο αγνξάο, έρνπλ νδεγήζεη ηνπο θξαηηθνύο κεραληζκνύο ζηελ αλεύξεζε θη επηβνιή ιύζεσλ πξνο αληηκεηώπηζε ησλ παξειθόκελσλ από ηα παξαπάλσ πξνβιεκάησλ Οη ιύζεηο σζνύλ ζηελ εύξεζε λέσλ κνξθώλ ελέξγεηαο, νη νπνίεο πξέπεη λα ραξαθηεξίδνληαη από ηε «θηιηθόηεηά» ηνπο πξνο ην πεξηβάιινλ θαη γη απηό ην ιόγν νη αλαλεώζηκεο πεγέο αμηνπνηνύλ ηελ αηνιηθή, ειηαθή, θπκαηηθή θη άιιεο κνξθέο ελέξγεηαο, κε κνλαδηθό ζθνπό ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Παξάιιεια, έλαο παξάγνληαο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε πξνέξρεηαη από ηε ρξήζε ησλ δηζεθαηνκκπξίσλ, πιένλ, ζπκβαηηθώλ νρεκάησλ αλά ηνλ θόζκν. Ο εμειεθηξηζκόο, όκσο, ησλ νρεκάησλ απνηειεί κία ιύζε ζηε κείσζε ησλ εθπεκπόκελσλ ξύπσλ, δηαηεξώληαο παξάιιεια όια ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξνπλ ηα ζύγρξνλα κέζα κεηαθίλεζεο ζηνλ άλζξσπν. Γίλεηαη θαηαλνεηό όηη, κία αθόκε ζεκαληηθή πεγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ θαη νη κπαηαξίεο ησλ ζύγρξνλσλ ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ. Ζ καδηθή δηείζδπζε ησλ ειεθηξηθώλ νρεκάησλ ζηελ παξαγσγή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζα απνηειέζεη έλαλ επλντθό παξάγνληα ηόζν ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ, όζν θαη ζηελ αύμεζε ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο. Βέβαηα, νη κπαηαξίεο ησλ ειεθηξηθώλ νρεκάησλ κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ θαη κέζν «απνζήθεπζεο» ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζπλεξγαδόκελεο κε ηηο ππόινηπεο πεγέο παξαγσγήο. Έηζη, κπνξνύλ λα δεκηνπξγεζνύλ κε απηόλ ηνλ ηξόπν πβξηδηθά ζπζηήκαηα, ηα νπνία ζα απνηεινύληαη θαηά θύξην ιόγν από ήπηεο κνξθέο ελέξγεηαο. ηελ παξνύζα εξγαζία γίλεηαη αλαθνξά ζηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ κε κπαηαξία, ελώ ζπγρξόλσο εμεηάδεηαη ιεπηνκεξώο ε επνλνκαδόκελε V2G Vehicle to Grid- ιεηηνπξγία. Δπίζεο, αλαπηύζζεηαη εθαξκνγή, ε νπνία κειεηά έλα επηρεηξεκαηηθό κνληέιν αμηνπνίεζεο ζηόινπ ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ, ηα νπνία ζα ζπκκεηέρνπλ ζηελ επηθνπξηθή ππεξεζία ηεο δεπηεξεύνπζαο ξύζκηζεο ζπρλόηεηαο ηνπ ειιεληθνύ ζπζηήκαηνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ζ παξαπάλσ αλάιπζε ζηνρεύεη: ηελ αλάπηπμε, αλάιπζε θαη παξνπζίαζε ζηξαηεγηθήο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο V2G ιεηηνπξγίαο ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ κέζσ ηεο νηθνλνκηθήο αλάιπζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ πιάλνπ πνπ παξνπζηάδεηαη ε ι ί δ α

5 Κεφάλαιο 1 ο : Το ενεργειακό ςύςτημα ςτην Ελλάδα και η ςυμμετοχή τησ V2G λειτουργίασ ςε αυτό 1.1 Σν ελεξγεηαθό πξόβιεκα θαη νη πνιηηηθέο αληηκεηώπηζήο ηνπ Ο ηνκέαο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απνηειεί απνδεδεηγκέλα έλα ζεκαληηθό παξάγνληα, ν νπνίνο ζπκβάιεη ζηελ αύμεζε ησλ επηπέδσλ ησλ αηκνζθαηξηθώλ ξύπσλ. Σν ζεκαληηθόηεξν βήκα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ελ ιόγσ πξνβιήκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 11 Γεθεκβξίνπ 1997, όηαλ θαη ζηελ Ηαπσλία ζπλππνγξάθεθε ην Πξσηόθνιιν ηνπ Κηόην, ην νπνίν θαη ηέζεθε ζε ηζρύ ζηηο 16 Φεβξνπαξίνπ 25. Πιένλ, πεξηζζόηεξεο από 18 ρώξεο ζπκκεηέρνπλ ζην «Πιαίζην Ζλσκέλσλ Δζλώλ γηα ηηο Κιηκαηηθέο Αιιαγέο» θαη ε Διιάδα είλαη κία από απηέο. Μέζσ ηνπ Πξσηνθόιινπ, νη ρώξεο είλαη αλαγθαζκέλεο λα πεξηνξίδνπλ ηηο εθπνκπέο ησλ αλζξσπνγελώλ εθπνκπώλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζε ζπγθεθξηκέλα επίπεδα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί, όηη ε Δπξσπατθή Έλσζε, όληαο έλζεξκνο ππνζηεξηθηήο ηνπ Πξσηνθόιινπ, κέζσ ησλ Οδεγηώλ 23/87/ΔΚ θαη 24/11/ΔΚ ππνρξέσζε ηα Κξάηε Μέιε λα εθπνλήζνπλ ζρέδηα θαηαλνκήο ζε ζπγθεθξηκέλα ρξνλνδηαγξάκκαηα. ρήκα 1.1 Δηήζηεο εθπνκπέο δηνμεηδίωλ αλά ηνλ θόζκν Γη απηό ην ιόγν, νη λέεο ελεξγεηαθέο πνιηηηθέο πνπ αθνινπζνύληαη, νη πξνζπάζεηεο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο θαη ε ζηξνθή ζηελ έληαμε ησλ αλαλεώζηκσλ - ήπησλ- πεγώλ ελέξγεηαο ζηα ππάξρνληα ζπζηήκαηα, θαζηζηνύλ ηηο ΑΠΔ σο ην βαζηθό πξσηαγσληζηή ζηηο αγνξέο ελέξγεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ύζηεξα από ηελ Οδεγία 29/28/ΔΚ ηεο ΔΔ, ε Έθζεζε ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Γξάζεο θάλεη ιόγν γηα παξαγσγή ελέξγεηαο από αλαλεώζηκεο πεγέο ζηελ Διιάδα πνπ ζα μεπεξάζεη ην 2% σο ην 22. Σελ ίδηα ζηηγκή, ε ειιεληθή λνκνζεζία ζύκθσλα κε ην Νόκν 3851/21 αλαθνίλσζε ηελ επηηάρπλζε ηεο αλάπηπμεο ησλ ΑΠΔ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, νξίδνληαο ηνπο Δζληθνύο Γεζκεπηηθνύο ηόρνπο γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ ΑΠΔ ζηελ θαηαλαιηζθόκελε ελέξγεηα. Απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ είλαη ε εμέιημε ησλ ζπζηεκάησλ πνπ εθκεηαιιεύνληαη ηελ αηνιηθή, ειηαθή, γεσζεξκηθή, θπκαηηθή, παιηξξντθή θαη πδξαπιηθή ελέξγεηα ε ι ί δ α

6 ρήκα 1.2 Δζληθνί Γεζκεπηηθνί ηόρνη γηα ηελ είζνδν ηωλ ΑΠΔ ζηελ παξαγωγή ελέξγεηαο ρήκα 1.3 Χάξηεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρύνο ζηαζκώλ παξαγωγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από ΑΠΔ Βέβαηα, αλαιύνληαο θαλείο ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο αλά θιάδν ζηηο πεξηζζόηεξεο ρώξεο ηνπ θόζκνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Διιάδαο-, ζα δηαπηζηώζεη όηη, ν ηνκέαο ησλ κεηαθνξώλ θαηέρεη έλα ζεκαληηθό πνζνζηό θαηαλαιηζθόκελεο ελέξγεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 2% θαη πιένλ ηεο ελεξγεηαθήο παξαγσγήο απνξξνθάηαη ζηηο κεηαθνξέο, κε ην απηνθίλεην λα βξίζθεηαη ζηελ πξώηε ζέζε ησλ κέζσλ κεηαθίλεζεο. Αλ νη παξαηεξήζεηο πεξηνξηζηνύλ ζηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο εληόο ησλ ειιεληθώλ ζπλόξσλ, ζα γίλεη αληηιεπηό όηη, νη κεηαθνξέο αληηπξνζσπεύνπλ ην κεγαιύηεξν κεξίδην, μεπεξλώληαο ην 35%, ελώ αθνινπζνύλ ν εκπνξηθόο θαη νηθηαθόο θιάδνο ε ι ί δ α

7 ρήκα 1.4 Πνζνζηηαία θαηαλάιωζε ελέξγεηαο αλά θιάδν ζε παγθόζκηα θιίκαθα Οη ηειεπηαίεο παξαηεξήζεηο νδήγεζαλ ηνπο εηδηθνύο ζηε ιύζε ηνπ εμειεθηξηζκνύ ηεο απηνθίλεηεο κεηαθνξάο, θαζώο κε απηόλ ηνλ ηξόπν ζα ππάξμεη ζπκβνιή ηόζν ζηε κείσζε ησλ εθπνκπώλ πξνο ηελ αηκόζθαηξα, όπσο επίζεο θαη ζηελ αύμεζε ηεο παξαγσγήο θη απνζήθεπζεο ελέξγεηαο κέζσ ηεο ακθίδξνκεο κεηαθνξάο ελέξγεηαο κεηαμύ ησλ δηθηύσλ θαη ησλ νρεκάησλ. 1.2 Ιζηνξηθή αλαζθόπεζε ηωλ ειεθηξηθώλ απηνθηλήηωλ Ζ εκθάληζε ησλ πξώησλ ειεθηξηθώλ νρεκάησλ ζηελ ηζηνξία ηεο απηνθίλεζεο ρξνλνινγείηαη ζηα ηέιε ηνπ 19 νπ αηώλα. Γηα πεξηζζόηεξα από 2 ρξόληα, ηα ειεθηξηθά απηνθίλεηα θαηείραλ ηελ πςειόηεξε ζέζε ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ ηνπηθώλ θνηλσληώλ, πξνζθέξνληαο επθνιίεο θη αλέζεηο ζηελ αλζξώπηλε θαζεκεξηλόηεηα. Σν 1897 ηα ειεθηξηθά απηνθίλεηα βξίζθνπλ ηελ πξώηε ηνπο εθαξκνγή ζε εκπνξηθό επίπεδν, όηαλ θαη ε εηαηξία «Electric Carriage & Wagon Company» ηεο Φηιαδέιθεηα ησλ ΖΠΑ θαηαζθεύαζε ηνλ πξώην ζηόιν ειεθηξηθώλ-ηαμί ζηελ πόιε ηεο Νέαο Τόξθεο. Δλ ζπλερεία, αξθεηέο ζεκαληηθέο εηαηξίεο ηεο επνρήο παξήγαγαλ ηα δηθά ηνπο ειεθηξηθά νρήκαηα, αλάκεζα ζηηο νπνίεο ήηαλ θαη ε «Columbia Automobile Company» θαη ε «Baker Motor Company». Σα νθέιε πνπ πξνζέθεξαλ ηα ειεθηξηθά απηνθίλεηα ζε ζύγθξηζε κε ηα αληίζηνηρα ζπκβαηηθά ήηαλ αξθεηά. Ζ απηνκαηνπνίεζή ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελεξγνπνίεζήο ηνπο, όπσο επίζεο θαη ε έιιεηςε ζνξύβνπ ήηαλ ηα ζηνηρεία πνπ νδήγεζαλ ζηελ έμαξζε πσιήζεσλ ζηελ αγνξά ησλ ΖΠΑ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ειεθηξηθά νρήκαηα είραλ δεισζεί επίζεκα ζηηο ΖΠΑ κέρξη ην 1912, θαηαιακβάλνληαο κε απηόλ ηνλ ηξόπν ην 38% ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ νρεκάησλ πνπ είραλ ηεζεί ζε θπθινθνξία. Μάιηζηα, ην 1896 ε εηαηξία «Hartford Electric Light Company» ήηαλ ε πξώηε πνπ πξόζθεξε ζηνπο θαηόρνπο ησλ ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ, ηε δπλαηόηεηα επαλαθόξηηζεο ησλ κπαηαξηώλ, θαζώο ε θόξηηζε απηώλ κέζσ ηνπ ππάξρνληνο δηθηύνπ ήηαλ αδύλαηε. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ επόκελσλ ρξόλσλ, ηα ζπκβαηηθά απηνθίλεηα ήηαλ απηά πνπ θπξηάξρεζαλ έλαληη ηόζν ησλ ε ι ί δ α

8 ειεθηξηθώλ, όζν θαη ησλ νρεκάησλ θηλνύκελα κε αηκό, θαζώο νη ηηκέο ησλ νξπθηώλ θαπζίκσλ θπκαίλνληαλ ζε πνιύ ρακειά επίπεδα. ρήκα 1.5 Ο Σόκαο Έληηζνλ παξνπζηάδεη έλα από ηα πξώηα ειεθηξηθά απηνθίλεηα ζηηο αξρέο ηνπ 2 νπ αηώλα 1.3 Η ζύγρξνλε εμέιημε ηωλ ειεθηξηθώλ απηνθηλήηωλ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 199, ε πνιηηεία ηεο Καιηθόξληα ήηαλ απηή πνπ επαλέθεξε ηελ ηδέα ησλ ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ ζην πξνζθήλην. Αξρηθά, ην 199 ν πξόεδξνο ηεο εηαηξίαο «General Motors», θ. Ρόηδεξ κηζ, αλαθνίλσζε πσο ν Ακεξηθαληθόο «θνινζζόο» ζα πξνέβαηλε ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ. Λίγα ρξόληα αξγόηεξα, ε Κπβέξλεζε ηεο Καιηθόξληα ππεύζπλε ζε ζέκαηα ηεο αηκνζθαηξηθήο πξνζηαζίαο, California Air Resources Board (CARB), ζηξάθεθε ζηελ πξνώζεζε νρεκάησλ κε απμεκέλε απόδνζε θαπζίκνπ ζε ζπλδπαζκό κε ηηο κεησκέλεο εθπνκπέο, κε κνλαδηθό ζθνπό ηελ εκθάληζε νρεκάησλ πνπ ζα ραξαθηεξίδνληαη από κεδεληθέο εθπνκπέο (Zero-emissions vehicles). Από ηηο αξρέο ηνπ 21 νπ αηώλα νινέλα θαη πεξηζζόηεξεο εηαηξίεο απηνθηλήησλ αλαθνηλώλνπλ ηελ θπθινθνξία λέσλ κνληέισλ ειεθηξνθίλεησλ νρεκάησλ. Σελ αξρή έθαλε ε «Hybrid Technologies», όηαλ θαη ην 2 πξνέβε ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ, απνθιεηζηηθά γηα ηελ πόιε Moorsville ηεο λόηηαο Καιηθόξληα. Σν 24, ε «Tesla Motors», εηαηξία πνπ εμεηδηθεύεηαη ζηελ παξαγσγή απνθιεηζηηθά ειεθηξηθώλ νρεκάησλ κε δπλαηόηεηα V2G, επηζεκνπνίεζε ηελ θπθινθνξία ηνπ «Tesla Roadster». Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν ειεθηξηθνύ απηνθηλήηνπ είλαη θαη ην κνλαδηθό πνπ είλαη δηαζέζηκν γηα ην θαηαλαισηηθό θνηλό παγθνζκίσο από ην 28. Πιένλ, πεξηζζόηεξεο από πέληε εηαηξίεο απηνθηλήησλ (αλάκεζά ηνπο νη «General Motors», «Honda», «BMW») έρνπλ αλαθνηλώζεη ηελ επίζεκε θπθινθνξία λέσλ κνληέισλ ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ πνπ ζα ραξαθηεξίδνληαη από ηε δπλαηόηεηα λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ αγνξά ηεο V2G ελέξγεηαο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη, ηα νηθνλνκηθά θίλεηξα πνπ αλαθνίλσζαλ νη θπβεξλήζεηο αξθεηώλ ηζρπξώλ ρσξώλ, ζπλεηέιεζαλ ζηε καδηθή παξαγσγή ειεθηξηθώλ νρεκάησλ. Ζρεξά παξαδείγκαηα απνηεινύλ νη πηζηώζεηο θόξσλ πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί ζηηο ΖΠΑ ε ι ί δ α

9 θαη ζηε Μεγάιε Βξεηαλία, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ πεξηζζόηεξεο από 15 ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έρνπλ αλαθνηλώζεη αληίζηνηρεο ξπζκίζεηο γηα ηνπο κειινληηθνύο θαηόρνπο ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ. Μάιηζηα, ζηηο 21 Ηαλνπαξίνπ 29 ππνγξάθεθε ζηελ πνιηηεία ηεο Καιηθόξληα ζπκθσλία, ε νπνία ππνρξεώλεη ηηο εηαηξίεο ειεθηξνπαξαγσγήο λα απνδεκηώλεη ηνπο θαηόρνπο ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ, όηαλ νη ηειεπηαίνη ζα παξέρνπλ ειεθηξηθή ελέξγεηα ζην δίθηπν. 1.4 Η δηάξζξωζε ηνπ ειιεληθνύ ελεξγεηαθνύ ζπζηήκαηνο Ζ αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ν ειεθηξηζκόο ζαλ αγαζό έρνπλ θάπνηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία δηαθνξνπνηνύλ ηνλ ηξόπν αλάιπζεο ηνπο ζε ζρέζε κε άιινπ είδνπο αγνξώλ. Μεξηθά από απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη ηα εμήο: Γελ ππάξρεη ππνθαηάζηαην ηνπ ειεθηξηζκνύ ζαλ αγαζό θη απηό θαζηζηά ην θόζηνο ησλ δηαθνπώλ ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο πνιύ κεγάιν γηα ηελ νηθνλνκία, ηε δεκόζηα πγεία θαη ηελ εζληθή αζθάιεηα. Ζ ίδηα ε θύζε ηνπ εκπνξεπόκελνπ αγαζνύ (ειεθηξηθή ελέξγεηα) απαηηεί ηε δηαξθή ηζνξξνπία κεηαμύ ηεο παξαγσγήο θαη ηεο θαηαλάισζεο. Ζ ειεθηξηθή ελέξγεηα ινηπόλ, πξέπεη λα παξάγεηαη ηε ζηηγκή πνπ ππάξρεη απαίηεζε γηα ηελ θαηαλάισζή ηεο. Ο ειεθηξηζκόο ζαλ αγαζό είλαη νκνγελέο πξντόλ. Απηό ζεκαίλεη όηη έρεη ηα ίδηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά (π.ρ. ηάζε θαη ζπρλόηεηα) γηα όινπο ηνπο θαηαλαισηέο, αλεμάξηεηα από πνηόλ παξαγσγό πξνέξρεηαη ε ελέξγεηα. Έηζη, ν αληαγσληζκόο ησλ παξαγσγώλ πεξηνξίδεηαη ζην επίπεδν ησλ ηηκώλ ηεο ελέξγεηαο, ρσξίο λα ζπλππάξρνπλ θξηηήξηα πνηόηεηαο Ζ ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα ηε ρώξα καο, ε αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από κνλνπσιηαθή εμειίζζεηαη ζηαδηαθά από 1 Φεβξνπαξίνπ 21 ζε απειεπζεξσκέλε, ζύκθσλα κε ην Νόκν 2773/99 θαη ηελ Κνηλνηηθή Οδεγία 96/92/ΔΚ. Ο λόκνο απηόο δίλεη ηε δπλαηόηεηα ίδξπζεο επηρεηξήζεσλ, δεκόζησλ ή ηδησηηθώλ, νη νπνίεο ζα κπνξνύλ λα παξάγνπλ θαη λα πσινύλ ελέξγεηα αληαγσληζηηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν λόκνο πξνζδηνξίδεη ηνπο ζπληειεζηέο θαη ην ξόιν ηνπο ζηελ απειεπζεξσκέλε αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη πξνβιέπεη: Σε ζύζηαζε ηεο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο Δλέξγεηαο σο αλεμάξηεηεο θαη απηνηεινύο δηνηθεηηθήο αξρήο, ε νπνία επνπηεύεηαη από ηνλ Τπνπξγό Αλάπηπμεο. Ο λόκνο θαζνξίδεη αθόκα ην ξόιν θαη ηηο αξκνδηόηεηεο ηεο Ρ.Α.Δ., θαζώο επίζεο θαη ηνλ Καλνληζκό Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο. Σε ζύζηαζε ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ Ζιεθηξηθνύ πζηήκαηνο θαη ηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ. Ο Γηαρεηξηζηήο βξίζθεηαη ππό ηελ άκεζε επνπηεία ηεο Ρ.Α.Δ ε ι ί δ α

10 Σελ απειεπζέξσζε ηεο παξαγσγήο θη εθκεηάιιεπζεο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη από Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο, ζπκπαξαγσγή θη από ζπκβαηηθά θαύζηκα. Σε κεηαηξνπή ηεο Γ.Δ.Ζ. ζε Αλώλπκε Δηαηξεία Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο (Ρ.Α.Δ.) Ζ Ρ.Α.Δ. είλαη αλεμάξηεηε δηνηθεηηθή αξρή θαη ιεηηνπξγεί από ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2. Ζ Ρ.Α.Δ. έρεη γλσκνδνηηθό, εηζεγεηηθό θαη επνπηηθό ξόιν ζε όινπο ηνπ ηνκείο ηεο ελέξγεηαο. θνπόο ηεο είλαη λα δηεπθνιύλεη ηνλ ειεύζεξν θαη πγηή αληαγσληζκό ζηελ ελεξγεηαθή αγνξά, κε ζθνπό ηελ θαιύηεξε θαη νηθνλνκηθόηεξε εμππεξέηεζε ηνπ θαηαλαισηή (ηδηώηεο θη επηρείξεζε). Φξνληίδεη επίζεο, νη επηρεηξήζεηο ηνπ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο λα αλαπηύζζνληαη κε πγηή ηξόπν, ώζηε λα είλαη θνξείο αλάπηπμεο θαη απαζρόιεζεο. Παξαθνινπζεί θαη εηζεγείηαη γηα ηηο ηηκέο, ηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο θαη ηηο αδεηνδνηήζεηο. θνπόο ηεο Ρ.Α.Δ. επίζεο είλαη λα εμππεξεηεί, ζην πιαίζην ηεο απειεπζεξσκέλεο αγνξάο, ηνπο καθξνρξόληνπο ζηξαηεγηθνύο ζηόρνπο ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο θαη ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Σέηνηνη ζηόρνη είλαη ε επαξθήο, αμηόπηζηε θαη ηζόηηκε ηξνθνδνζία όισλ ησλ θαηαλαισηώλ, ε αζθάιεηα ηξνθνδνζίαο ηεο ρώξαο, ην πεξηβάιινλ, ε αλάπηπμε ησλ αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο, νη λέεο ηερλνινγίεο, ε απνηειεζκαηηθή ρξήζε θαη πξνκήζεηα ελέξγεηαο θαη ε εμαζθάιηζε επαξθνύο ππνδνκήο γηα ηελ ελέξγεηα. Παξάιιεια, ε Ρ.Α.Δ. αλαιακβάλεη δηεζλείο ζπλεξγαζίεο ηόζν κε ηηο ρώξεο ησλ Βαιθαλίσλ θαη ηεο Δπξαζίαο, όζν θαη κε ηηο ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, όπνπ ζπληεινύληαη κεγάιεο ζεζκηθέο αιιαγέο κε ζηόρν ηελ εληαία αληαγσληζηηθή εζσηεξηθή αγνξά ελέξγεηαο. Ζ Ρ.Α.Δ. θηινδνμεί λα αλαπηύμεη ηνπο ίδηνπο κεραληζκνύο ζηα πιαίζηα ηεο Βαιθαληθήο Αγνξάο Δλέξγεηαο, ζηελ νπνία ε Διιάδα δίλεη κεγάιε πξνηεξαηόηεηα Γηαρεηξηζηήο ηνπ Διιεληθνύ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ηδξύζεθε κε ην Πξνεδξηθό Γηάηαγκα 328/ Ο Γηαρεηξηζηήο είλαη αλώλπκε εηαηξεία ηνπ δεκνζίνπ θαη είλαη ππεύζπλνο γηα ην ύζηεκα Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο ηεο ρώξαο θαη ησλ δηαζπλδέζεσλ, παξέρνληαο ηζόηηκε πξόζβαζε ζε όινπο ηνπο παξαγσγνύο θαη ρξήζηεο ηνπ πζηήκαηνο. Πην αλαιπηηθά, ζύκθσλα κε ην θαηαζηαηηθό ηεο, ζθνπόο ηεο Δηαηξίαο είλαη ε ιεηηνπξγία, ε εθκεηάιιεπζε, ε ζπληήξεζε θαη ε αλάπηπμε ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο ζε νιόθιεξε ηε ρώξα, θαζώο θαη ησλ δηαζπλδέζεσλ ηνπ κε άιια δίθηπα, έηζη ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ν εθνδηαζκόο ηεο ρώξαο κε ειεθηξηθή ελέξγεηα, θαηά ηξόπν επαξθή, αζθαιή, νηθνλνκηθά απνδνηηθό θαη αμηόπηζην. Ζ αλάπηπμε ηνπ πζηήκαηνο δηεπθνιύλεη ηελ νκαιή είζνδν ζ απηό λέσλ παξαγσγώλ θαη πειαηώλ, ελώ ην θόζηνο ζπληήξεζήο ηνπ επηβαξύλεη ηε Γεκόζηα Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνύ. Ο Γηαρεηξηζηήο κεηξά επίζεο ηελ ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη, δηαθηλείηαη θαη θαηαλαιώλεηαη αλά πάζα ρξνληθή ζηηγκή, θαηά ηξόπν αμηόπηζην, αθξηβή θαη κε ακθηζβεηνύκελν. Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο θαηαξηίδεη θαη δεκνζηεύεη θάζε δύν έηε ηαθηηθέο πξνβιέςεηο, όζνλ αθνξά ην ε ι ί δ α

11 δπλακηθό παξαγσγήο θαη κεηαθνξάο πνπ ελδέρεηαη λα ζπλδεζεί κε ην ύζηεκα, ηηο αλάγθεο δηαζύλδεζεο κε άιια ζπζηήκαηα ή δίθηπα, ηηο δπλαηόηεηεο κεηαθνξάο θαη ηε δήηεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Οη πξνβιέςεηο απηέο θαιύπηνπλ ηελ επόκελε πεληαεηία. Δπηπιένλ, ν Γηαρεηξηζηήο εθαξκόδεη ηνπο θαλνληζκνύο γηα ηελ Οηθνλνκηθή Καηαλνκή ηνπ θνξηίνπ ζηηο δηαζέζηκεο εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο θαη εθθαζαξίδεη ηηο νηθνλνκηθέο δνζνιεςίεο, όηαλ ππάξρνπλ απνθιίζεηο ζηελ πξνζθνξά θαη δήηεζε, θαζώο θαη ζρεηηθά κε ηηο πιεξσκέο γηα ηηο βνεζεηηθέο ππεξεζίεο θαη ηηο ππεξεζίεο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Πξαγκαηνπνηεί θαη δηαρεηξίδεηαη ηηο δεκνπξαζίεο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ δηαζπλδέζεσλ, ηελ πξνζθνξά βνεζεηηθώλ ππεξεζηώλ θαη ηηο έθηαθηεο αγνξέο πνπ ελδερνκέλσο ρξεηάδεηαη ην ζύζηεκα. ρήκα 1.6 Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο Γεκόζηα Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνύ (Γ.Δ.Ζ.) Από ηελ ε Γ.Δ.Ζ. ιεηηνπξγεί ζαλ αλώλπκε εηαηξεία. ην ζύγρξνλν πεξηβάιινλ ηεο απειεπζεξσκέλεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ε Γεκόζηα Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνύ είλαη κία πιήξσο θαζεηνπνηεκέλε επηρείξεζε κε δηάθνξνπο ηνκείο δξαζηεξηόηεηαο (Οξπρείσλ, Παξαγσγήο, Μεηαθνξάο, Δκπνξίαο θαη Γηαλνκήο). Ζ ΓΔΖ, εθηόο από εκπνξηθή επηρείξεζε πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, έρεη ζεκαληηθό ζεζκηθό ξόιν σο απνθιεηζηηθόο ηδηνθηήηεο ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο, σο απνθιεηζηηθόο ηδηνθηήηεο θαη δηαρεηξηζηήο ηνπ Γηθηύνπ Γηαλνκήο θαη σο Γηαρεηξηζηήο ησλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο ησλ κε δηαζπλδεδεκέλσλ λεζηώλ Ζ ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο ηεο ειεθηξηθήο ελεξγείαο Οη παξάγνληεο ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη νη αθόινπζνη: Παξαγωγνί: Χο παξαγσγνί ραξαθηεξίδνληαη όινη όζνη θαηέρνπλ άδεηα γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ε νπνία ηνπο ρνξεγείηαη από ηε Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο ζύκθσλα πάληα κε ηνπο ηζρύνληεο λόκνπο γηα αδεηνδόηεζε ηδησηώλ. Ζ παξαγσγή ηνπο απνξξνθάηαη από ην ύζηεκα ζύκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή θαηαλνκή θνξηίνπ ηνπ Γηαρεηξηζηή ε ι ί δ α

12 Πξνκεζεπηέο: ηελ θαηεγνξία ησλ πξνκεζεπηώλ αλήθνπλ νη έκπνξνη, νη ηδηώηεο θαη ε Γ.Δ.Ζ., νη νπνίνη πξνκεζεύνπλ κε ελέξγεηα ηνπο πειάηεο ηνπ πζηήκαηνο, έπεηηα από ζύλαςε εκπνξηθώλ ζπκβνιαίσλ. Παξαγωγνί από αλαλεώζηκεο πεγέο θαη κηθξή ζπκπαξαγωγή: Ζ ελέξγεηα πνπ παξάγνπλ απνξξνθάηαη ππνρξεσηηθά από ην Γηαρεηξηζηή, ν νπνίνο ηνπο ακείβεη ζε ζηαζεξή ηηκή. Σν εκπόξην ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα, ζην πιαίζην ηεο ειεύζεξεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, γίλεηαη κέζσ ησλ ζπκβνιαίσλ πξνκήζεηαο πνπ ζπλάπηνπλ νη πειάηεο κε ηνπο Πξνκεζεπηέο. Σα ζπκβόιαηα απηά έρνπλ εκπνξηθό ραξαθηήξα, πεξηιακβάλνπλ ηίκεκα, πνζόηεηα θαη άιινπο όξνπο. Ζ θπζηθή παξάδνζε ηνπ ειεθηξηζκνύ γίλεηαη κέζσ ηνπ πζηήκαηνο πνπ ιεηηνπξγεί ν Γηαρεηξηζηήο. Ο Πξνκεζεπηήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο δηαζέηεη θη αληίζηνηρεο κνλάδεο παξαγσγήο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Δίλαη επνκέλσο θαη Παξαγσγόο. Χο παξαγσγόο πξνζθέξεη θάζε ώξα ελέξγεηα ζηνλ Γηαρεηξηζηή, ν νπνίνο ηελ απνξξνθά, εάλ ε πξνζθνξά είλαη αληαγσληζηηθή ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο θαηαλνκήο θνξηίνπ πνπ νξγαλώλεη ν Γηαρεηξηζηήο. Χο πξνκεζεπηήο δεηά από ηνλ Γηαρεηξηζηή λα ηξνθνδνηεζνύλ νη πειάηεο ηνπ κέζσ ηνπ πζηήκαηνο. Ζ νηθνλνκηθή θαηαλνκή θνξηίνπ πξνθύπηεη σο εμήο: αξρηθά, γηα θάζε ώξα ηεο εκέξαο θάζε κνλάδα παξαγσγήο πξνζθέξεη ζην Γηαρεηξηζηή ηζρύ (MW) ζε κία νξηζκέλε ηηκή ( /MWh). Ζ ηηκή απηή ειέγρεηαη από ηε Ρ.Α.Δ. θαη πξέπεη λα αληαλαθιά ην νξηαθό - ιεηηνπξγηθό θόζηνο παξαγσγήο. Σελ ίδηα ζηηγκή, ε ζπλνιηθή δήηεζε θνξηίν- είλαη γλσζηή ζην Γηαρεηξηζηή από ηηο δειώζεηο ησλ Πξνκεζεπηώλ, νη νπνίνη αληηπξνζσπεύνπλ ηνπο θαηαλαισηέο. Ο Γηαρεηξηζηήο θαηαηάζζεη ηηο πξνζθνξέο ησλ κνλάδσλ ζε αύμνπζα ζεηξά ηηκήο, κέρξηο όηνπ θαιύςεη ην ζπλνιηθό θνξηίν ηεο ώξαο. Ζ Οξηαθή Σηκή ηνπ πζηήκαηνο (Ο.Σ..) ιακβάλεη αξηζκεηηθή ηηκή γηα θάζε ώξα ηεο εκέξαο, ε νπνία αληηζηνηρεί ζηελ νξηαθή αύμεζε ηεο βέιηηζηεο δαπάλεο πνπ ζα πξνέθππηε από νξηαθή αύμεζε ηνπ θνξηίνπ ηνπ πζηήκαηνο. απηήλ ηελ ηηκή, ν Γηαρεηξηζηήο εθθαζαξίδεη θαη πξαγκαηνπνηεί ηηο ζπλαιιαγέο, νη νπνίεο πξνζδηνξίδνληαη σο απνθιίζεηο κεηαμύ πξνζθνξάο θαη δήηεζεο Δπηθνπξηθέο ππεξεζίεο Γηα ηελ επζηαζή θη αμηόπηζηε ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο απαηηνύληαη βνεζεηηθέο ππεξεζίεο, νη νπνίεο παξέρνληαη από νξηζκέλεο κνλάδεο παξαγσγήο. Οη ζπγθεθξηκέλεο κνλάδεο ζπλάπηνπλ ζπκβόιαηα κε ηνλ Γηαρεηξηζηή γηα ηελ παξνρή επηθνπξηθώλ ππεξεζηώλ. Σα ζπκβόιαηα απηά δελ είλαη όκνηα κε ηα ζπλεζηζκέλα ζπκβόιαηα παξαγσγήο ελέξγεηαο, αιιά νη κνλάδεο πιεξώλνληαη γηα λα είλαη ζε εηνηκόηεηα γηα λα δώζνπλ ελέξγεηα ζε πεξηπηώζεηο αλάγθεο, όπσο είλαη ε ξύζκηζε ζηελ ηάζε ή ζηελ ζπρλόηεηα ηνπ δηθηύνπ. Αλ νη απαηηήζεηο ζηελ παξαγσγή θαη ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο ηαίξηαδαλ απνιύησο, νη επηθνπξηθέο ππεξεζίεο δελ ζα ήηαλ απαξαίηεηεο. ηελ πξαγκαηηθόηεηα όκσο, ιόγσ κε πξνβιεθζέλησλ ζπκβάλησλ ε δήηεζε κπνξεί λα κελ ηζνύηαη κε ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο. Οη επηθνπξηθέο ππεξεζίεο ρξεζηκνπνηνύληαη ζε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο γηα ηελ εμηζνξξόπεζε ηεο παξαγσγήο θαη ηεο δήηεζεο, κε ζθνπό ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο ηεο παξαγόκελεο ελέξγεηαο θαη ηελ επζηάζεηα ηνπ πζηήκαηνο ε ι ί δ α

13 Οη Δπηθνπξηθέο ππεξεζίεο ζύκθσλα κε ηελ ΡΑΔ δηαθξίλνληαη ζε: 1. ξύζκηζε ζπρλόηεηαο 2. ζηξεθόκελε εθεδξεία 3. έιεγρν ηάζεο 4. επαλεθθίλεζε ηνπ πζηήκαηνο 1. Ρύθμιζη ζςσνόηηηαρ Οπιζμοί Ζ ξύζκηζε ηεο ζπρλόηεηαο δηαθξίλεηαη ζε: πξσηεύνπζα ξύζκηζε ζπρλόηεηαο δεπηεξεύνπζα ξύζκηζε ζπρλόηεηαο ηξηηεύνπζα ξύζκηζε ζπρλόηεηαο Χο πξσηεύνπζα ξύζκηζε ζπρλόηεηαο νξίδεηαη ε απηόκαηε δηνξζσηηθή αληίδξαζε πνπ ιακβάλεη ρώξα εληόο ηξηάληα (3) δεπηεξνιέπησλ κεηά ηελ εθδήισζε θάπνηαο κεηαβνιήο ζηε ζπρλόηεηα, εθόζνλ ε ζπρλόηεηα παξακέλεη εληόο ησλ νξίσλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ Κώδηθα Γηαρείξηζεο ηνπ πζηήκαηνο θαη πλαιιαγώλ Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο θαη είλαη έσο 5.13 Hz. Ζ απηόκαηε δηνξζσηηθή αληίδξαζε κπνξεί λα είλαη ην απνηέιεζκα είηε ηεο κεηαβνιήο ηνπ θνξηίνπ ησλ θηλεηήξσλ ιόγσ ηεο κεηαβνιήο ηεο ζπρλόηεηαο, είηε ηεο απηόκαηεο ξύζκηζεο ηεο ελεξγνύ ηζρύνο εμόδνπ ησλ κνλάδσλ, αλάινγα κε ην ζηαηηζκό ηνπ ξπζκηζηή θνξηίνπ. Δπίζεο, ε απηόκαηε δηνξζσηηθή αληίδξαζε κπνξεί λα είλαη ην απνηέιεζκα άιισλ ιεηηνπξγηώλ, όπσο ε κεγηζηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο ησλ ζεξκηθώλ ζηξνβίισλ, ε αλάιεςε θνξηίνπ από κνλάδεο ζε ιεηηνπξγία ζύγρξνλνπ ππθλσηή ή ε αληίδξαζε ησλ αληιεηηθώλ κνλάδσλ πνπ ελεξγνπνηνύληαη εμαηηίαο ηεο κεηαβνιήο ηεο ζπρλόηεηαο. Χο δεπηεξεύνπζα ξύζκηζε ζπρλόηεηαο νξίδεηαη ε ξύζκηζε, ε νπνία είλαη ην απνηέιεζκα ζπλδπαζκνύ ρεηξνθίλεησλ θη απηόκαησλ ελεξγεηώλ, ιακβάλνληαο ρώξα ζε ρξνληθό δηάζηεκα κεηαμύ είθνζη πέληε (25) δεπηεξνιέπησλ θαη δεθαπέληε (15) ιεπηώλ κεηά ηε κεηαβνιή ηεο ζπρλόηεηαο. Σέηνηεο ελέξγεηεο είλαη ηδίσο ε απηόκαηε αληίδξαζε ηνπ ξπζκηζηή θνξηίνπ ή άιισλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ ησλ κνλάδσλ, ε ρεηξνθίλεηε αύμεζε ηεο ελεξγνύ ηζρύνο εμόδνπ ησλ κνλάδσλ πνπ γίλεηαη θαη εθηέιεζε εληνιώλ θαηαλνκήο, αιιά θαη ε ρξήζε ζπζηήκαηνο απηόκαηεο ξύζκηζεο παξαγσγήο πνπ επηδξά άκεζα ζηελ ελεξγό ηζρύ εμόδνπ ησλ κνλάδσλ. Χο ηξηηεύνπζα ξύζκηζε ζπρλόηεηαο νξίδεηαη ε ξύζκηζε πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη εμήληα (6) δεπηεξόιεπηα κεηά ηε κεηαβνιή ηεο ζπρλόηεηαο, ε νπνία έρεη σο ζηόρν ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο δεπηεξεύνπζαο ξύζκηζεο ζε πεξίπησζε παξαηεηακέλσλ ή έληνλσλ κεηαβνιώλ ηεο ζπρλόηεηαο. 2. ηπεθόμενη Εθεδπεία Οπιζμοί Ζ ηξεθόκελε Δθεδξεία δηαθξίλεηαη ζε: πξσηεύνπζα ηξεθόκελε Δθεδξεία δεπηεξεύνπζα ηξεθόκελε Δθεδξεία ηξηηεύνπζα ηξεθόκελε Δθεδξεία ε ι ί δ α

14 ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ, σο «ζεκαληηθό ζπκβάλ» λνείηαη ην ζπκβάλ πνπ πξνθάιεζε ή ζα πξνθαιέζεη, εάλ δελ παξαζρεζεί ηξεθόκελε Δθεδξεία, πηώζε ηεο ζπρλόηεηαο εθηόο ησλ νξίσλ θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο, ηα νπνία θαζνξίδνληαη ζηνλ Κώδηθα Γηαρείξηζεο ηνπ πζηήκαηνο θαη πλαιιαγώλ Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο θαη είλαη από έσο 5.15 Hz. Πξσηεύνπζα ηξεθόκελε Δθεδξεία ζπληζηά ε δπλαηόηεηα αύμεζεο ηεο παξαγόκελεο ελεξγνύ ηζρύνο κνλάδαο ζην ρξνληθό δηάζηεκα κεηαμύ πέληε (5) θαη δεθαπέληε (15) δεπηεξνιέπησλ κεηά από ζεκαληηθό ζπκβάλ, σο απηόκαηε αληίδξαζε ηνπ ξπζκηζηή ζηξνθώλ. Γεπηεξεύνπζα ηξεθόκελε Δθεδξεία ζπληζηά ε δπλαηόηεηα αύμεζεο ηεο παξαγόκελεο ελεξγνύ ηζρύνο κνλάδαο ζην ρξνληθό δηάζηεκα κεηαμύ δεθαπέληε (15) θη ελελήληα (9) δεπηεξνιέπησλ κεηά από ζεκαληηθό ζπκβάλ. Ζ κεηαβνιή απηή πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηειεξύζκηζεο από ηελ θεληξηθή ιεηηνπξγία Απηόκαηεο Ρύζκηζεο Παξαγσγήο. Σξηηεύνπζα ηξεθόκελε Δθεδξεία ζπληζηά ε δπλαηόηεηα αύμεζεο ηεο παξαγόκελεο ελεξγνύ ηζρύνο κνλάδαο ζην ρξνληθό δηάζηεκα κεηαμύ ελελήληα (9) δεπηεξνιέπησλ θαη είθνζη (2) ιεπηώλ κεηά ην ζεκαληηθό ζπκβάλ, ε νπνία απαηηείηαη γηα ηε δηαηήξεζε ηεο Γεπηεξεύνπζαο ηξεθόκελεο Δθεδξείαο ζηα πξνθαζνξηζκέλα επίπεδα. 3. Έλεγσορ Σάζηρ Μέζα επίηεςξηρ Ζ επηθνπξηθή ππεξεζία ηνπ Διέγρνπ ηεο Σάζεο ηνπ ζπζηήκαηνο απνζθνπεί ζηε δηαηήξεζε ηεο ηάζεο ηνπ ζπζηήκαηνο κέζα ζηα όξηα θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο, ηα νπνία ζύκθσλα κε ηνλ θώδηθα Γηαρείξηζεο ηνπ πζηήκαηνο θαη πλαιιαγώλ Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο είλαη ηα εμήο: 38 kv έσο 42 kv ζην ύζηεκα 4kV 142.5kV έσο 162kV ζην ύζηεκα 15 kv Ο έιεγρνο ηάζεο επηηπγράλεηαη κε ηα εμήο κέζα: Υξήζε κέζσλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηδίσο κε αιιαγή ζρέζεο ηπιηγκάησλ ησλ κεηαζρεκαηηζηώλ, δηαθνπή ή ελεξγνπνίεζε γξακκώλ ή θαισδίσλ, ρξήζε ειεθηξνληθώλ ζπζηεκάησλ αληηζηάζκηζεο, ελεξγνπνίεζε ή απελεξγνπνίεζε απηεπαγσγώλ θαη ππθλσηώλ, έιεγρν ηεο ρσξεηηθόηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Αιιαγή ζέζεο ησλ κεηαγσγέσλ ησλ κεηαζρεκαηηζηώλ ησλ κνλάδσλ. Αμηνπνίεζε ηεο ηθαλόηεηαο ησλ κνλάδσλ γηα ξύζκηζε ηεο παξαγσγήο αέξγνπ ηζρύνο ή γηα απηόκαην έιεγρν ηεο ηάζεο εμόδνπ. Ζ ρσξεηηθόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξεί εηδηθόηεξα λα ειεγρζεί κε ειεγρόκελε κεηαβνιή ηεο ηάζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Δάλ ε δήηεζε αέξγνπ ηζρύνο είλαη πςειή, ηδίσο εμαηηίαο πςειήο δήηεζεο ελεξγνύ ηζρύνο, ε ηάζε ηνπ ζπζηήκαηνο δύλαηαη λα ξπζκίδεηαη πξνο ην πςειόηεξν ηκήκα ηεο επηηξεπόκελεο πεξηνρήο ειέγρνπ. Δάλ ε ε ι ί δ α

15 δήηεζε αέξγνπ ηζρύνο είλαη ρακειή, ηδίσο εμαηηίαο ρακειήο δήηεζεο ελεξγνύ ηζρύνο, ε ηάζε ηνπ ζπζηήκαηνο δύλαηαη λα ξπζκίδεηαη πξνο ην ρακειόηεξν ηκήκα ηεο επηηξεπόκελεο πεξηνρήο ειέγρνπ. 4. Επανεκκίνηζη ηος ςζηήμαηορ Ζ Δπηθνπξηθή Τπεξεζία επαλεθθίλεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο παξέρεηαη από πξνθαζνξηζκέλνπο ζηαζκνύο επαλεθθίλεζεο, ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην ζύζηεκα βξίζθεηαη εθηόο ηάζεο κεηά από γεληθή ή κεξηθή δηαθνπή ιεηηνπξγίαο. 5. Καηηγοπίερ Εθεδπείαρ Ενέπγειαρ Οη θαηεγνξίεο Δθεδξείαο Δλέξγεηαο νξίδνληαη σο εμήο: ηαηή Δθεδξεία ζπληζηά ε δπλαηόηεηα αύμεζεο ηεο παξαγόκελεο ελεξγνύ ηζρύνο κνλάδαο ζην ρξνληθό δηάζηεκα κεηαμύ είθνζη (2) ιεπηώλ θαη ηεζζάξσλ (4) σξώλ κεηά από ζεκαληηθό ζπκβάλ. Δθεδξεία Απξόβιεπησλ Καηαζηάζεσλ ζπληζηά ε δπλαηόηεηα αύμεζεο ηεο παξαγόκελεο ελεξγνύ ηζρύνο κνλάδαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε απξόβιεπησλ θαηαζηάζεσλ, νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηε δηαζεζηκόηεηα ησλ κνλάδσλ, ησλ δηαζπλδέζεσλ θαη ην θνξηίν ηνπ ζπζηήκαηνο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη, ε ηαηή Δθεδξεία θαη ε Δθεδξεία Απξόβιεπησλ Καηαζηάζεσλ εμαζθαιίδνληαη από κνλάδεο ζπγρξνληζκέλεο ζην ζύζηεκα ή ζε θαηάζηαζε εηνηκόηεηαο γηα ζπγρξνληζκό εληόο πεξηνξηζκέλνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο. Φπρξή Δθεδξεία είλαη ε δηαζεζηκόηεηα ηθαλόηεηαο παξαγσγήο θαηά ηε δηάξθεηα εηδηθώλ πεξηζηάζεσλ πνιύ πςεινύ θνξηίνπ ζην ζύζηεκα, θαηά ηηο νπνίεο νη θαηαλεκεκέλεο θαη νη ζπκβεβιεκέλεο κνλάδεο, νη νπνίεο έρνπλ ζύκβαζε παξνρήο επηθνπξηθώλ ππεξεζηώλ, ή/θαη ηαηήο Δθεδξείαο, ή/θαη Δθεδξείαο Απξόβιεπησλ Καηαζηάζεσλ, δελ επαξθνύλ γηα ηελ θάιπςε ηνπ θνξηίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηελ παξνρή ησλ απαηηνύκελσλ επηθνπξηθώλ ππεξεζηώλ, ηαηήο Δθεδξείαο θηη Δθεδξείαο Απξόβιεπησλ Καηαζηάζεσλ. Ζ Φπρξή Δθεδξεία παξέρεηαη από κνλάδεο Φπρξήο Δθεδξείαο, κε βάζε ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ σο απνθιεηζηηθό αληηθείκελν ηελ παξνρή Φπρξήο εθεδξείαο Μνλάδεο παξαγσγήο ελέξγεηαο Οη κνλάδεο παξαγσγήο ελέξγεηαο ηνπ ειιεληθνύ ζπζηήκαηνο δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ θαιύπηνπλ. Οη θαηεγνξίεο είλαη νη εμήο: Οη κνλάδεο βάζεο παξνπζηάδνπλ κηθξό ιεηηνπξγηθό θόζηνο, δνπιεύνπλ ζπλερώο κε ηζρύ θνληά ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο θαη θαιύπηνπλ ην θνξηίν βάζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη δηαδηθαζίεο εθθίλεζεο θαη ζβέζεο ησλ κνλάδσλ βάζεο είλαη ηδηαίηεξα πνιύπινθεο θαη ρξνλνβόξεο θαη γηα ην ιόγν απηό, νη ειάρηζηνη ρξόλνη ιεηηνπξγίαο θαη θξάηεζεο έρνπλ αξθεηά κεγάιε ηηκή. Σέινο, ν ε ι ί δ α

16 κέγηζηνο ξπζκόο αλόδνπ θαη θαζόδνπ ηζρύνο ησλ κνλάδσλ βάζεο βξίζθεηαη ζε ρακειά επίπεδα (ηεο ηάμεο ησλ 2 MW/min). Οη κνλάδεο θπκαηλόκελνπ θνξηίνπ είλαη κνλάδεο, νη νπνίεο πξννξίδνληαη γηα ηελ θάιπςε ηνπ κεηαβαιιόκελνπ θνξηίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη κνλάδεο απηέο κπνξνύλ λα εληάζζνληαη, αιιά θαη λα εμέξρνληαη από ην ζύζηεκα αξθεηά γξήγνξα. Γη απηό ην ιόγν, ν κέγηζηνο ξπζκόο αλόδνπ θαη θαζόδνπ ηζρύνο είλαη ηεο ηάμεο ησλ 12 κε 1 MW/min. Οη κνλάδεο αηρκήο είλαη κνλάδεο θπζηθνύ αεξίνπ θαη ληίδει, νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ κεγάιν ιεηηνπξγηθό θόζηνο κε απνηέιεζκα λα εληάζζνληαη ζην ζύζηεκα γηα ιίγεο ώξεο εκεξεζίσο, πξνθεηκέλνπ λα θαιύςνπλ ηηο αηρκέο ηνπ θνξηίνπ. Όπσο είλαη αλακελόκελν, νη κνλάδεο απηέο εληάζζνληαη θη εμέξρνληαη από ην ζύζηεκα πνιύ γξήγνξα θαη παξνπζηάδνπλ ξπζκνύο αλόδνπ θαη θαζόδνπ ηζρύνο ηεο ηάμεο ησλ 6~8 MW/min. 1.5 Γηαδηθαζία V2G Ζ δηαδηθαζία ηεο κεηαθνξάο ελέξγεηαο από ηελ πιεπξά ησλ νρεκάησλ πξνο ηελ αληίζηνηρε ησλ ζπζηεκάησλ ελέξγεηαο, γλσζηή πιένλ θαη σο V2G (Vehicle to Grid), πεξηγξάθεη έλα ζύζηεκα, ην νπνίν εθκεηαιιεύεηαη ηα νρήκαηα πνπ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα ζύλδεζεο ζην ειεθηξηθό δίθηπν, ηε ζηηγκή πνπ απηά είλαη ζηαζκεπκέλα. Σα νρήκαηα είλαη θαζαξά ειεθηξηθά (Battery Electric Vehicles, BEVs) ή πβξηδηθά (Hybrid Electric Vehicles, HEVs) θαη θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ Plug-In νρεκάησλ. Βέβαηα, αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη, ηα πβξηδηθά νρήκαηα επηηξέπνπλ ηε κνλόδξνκε ξνή ηζρύνο από ηα ηειεπηαία ζην δίθηπν, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ηα ειεθηξηθά νρήκαηα κε κπαηαξία επηηξέπνπλ ηελ ακθίδξνκε ελαιιαγή ηζρύνο κεηαμύ ηεο κπαηαξίαο θαη ηνπ δηθηύνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθθόξηηζεο ηεο κπαηαξίαο θαηαγξάθεηαη ξνή ηζρύνο από ην όρεκα ζην δίθηπν, ελώ θαηά ηε δηάξθεηα θόξηηζεο ηεο κπαηαξίαο ε ξνή είλαη αληίζεηε. ύκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ, ηα ειεθηξηθά απηνθίλεηα κε κπαηαξία ζα κπνξνύλ λα θνξηίδνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ρακειήο δήηεζεο ηζρύνο θαη λα εθθνξηίδνπλ ηηο ρξνληθέο πεξηόδνπο πνπ ε δήηεζε είλαη πςειή. Παξάιιεια, ε δηάξζξσζε ησλ ελεξγεηαθώλ ζπζηεκάησλ είλαη ηέηνηα, πνπ ζα πξέπεη θάζε ρξνληθή ζηηγκή λα ηζρύεη ην ηζνδύγην ηζρύνο αλάκεζα ζηελ παξαγσγή θαη ζην θνξηίν. Με απηόλ ηνλ ηξόπν εμαζθαιίδεηαη ε ζηαζεξόηεηα ησλ ηηκώλ ηάζεο θαη ζπρλόηεηαο πνπ θαζνξίδνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο ηελ πνηόηεηα ηεο πξνζθεξόκελεο ηζρύνο. Έηζη, δεκηνπξγώληαο θαλείο έλα ζηόιν ειεθηξηθώλ νρεκάησλ θη εθκεηαιιεπόκελνο ηόζν ηε ρσξεηηθόηεηα όζν θαη ηελ ηαρεία απόθξηζε ησλ κπαηαξηώλ, ζα κπνξνύζε λα ζπγθεληξώλεη έλα ζεκαληηθό πνζό ηζρύνο πξνο εθεδξεία γηα ηηο αηθλίδηεο αηρκέο πνπ ζα παξνπζηάδνληαη ζηε δήηεζε ηζρύνο. Δπίζεο, ν ζηόινο ησλ BEVs ζα κπνξνύζε λα απνηειέζεη έλαλ αθόκε παξάγνληα, ν νπνίνο ζα ζπκκεηέρεη ζηε ξύζκηζε ζπρλόηεηαο, ελώ κειινληηθέο ζθέςεηο θάλνπλ ιόγν θαη γηα εθκεηάιιεπζε ησλ ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ πξνο απνζήθεπζε ελέξγεηαο, ε νπνία ζα πξνέξρεηαη από ηα εγθαηεζηεκέλα ζπζηήκαηα αλαλεώζηκσλ πεγώλ (θσηνβνιηατθά θαη αλεκνγελλήηξηεο). Γηα ηελ «επηθνηλσλία» κεηαμύ ησλ ειεθηξηθώλ νρεκάησλ θαη ησλ απηνθηλήησλ απαηηνύληαη δύν ζπλδέζεηο: πξώηνλ, ε ζύλδεζε ηζρύνο πνπ ζα επηηξέπεη ηε ξνή ε ι ί δ α

17 ηζρύνο θαη δεύηεξνλ, ηε ζύλδεζε ειέγρνπ, ε νπνία ζα είλαη ππεύζπλε ηόζν γηα ηελ αλάιπζε ηνπ ζήκαηνο ελέξγεηαο πνπ ζα θηάλεη ζην όρεκα, όπσο επίζεο θαη γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο πνζόηεηαο ηεο V2G ελέξγεηαο. Ζ ζύλδεζε ειέγρνπ κπνξεί λα είλαη εγθαηεζηεκέλε ζε εηδηθό on-board ζύζηεκα θάζε ειεθηξηθνύ απηνθηλήηνπ, ζε έλα δεκόζην ζηαζκό θόξηηζεο ή αθόκε λα βξίζθεηαη ππό ηελ επίβιεςε ελόο δηαρεηξηζηή ζηόινπ ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ (aggregator). Παξάιιεια, ην ζύζηεκα ειέγρνπ θξίλεηαη ζεκαληηθό, θαζώο ε V2G ελέξγεηα θνζηνινγείηαη πνιύ πεξηζζόηεξν από ην θόζηνο παξαγσγήο ηεο θαη γη απηό ην ιόγν ε θαηαγξαθή ηεο αθξηβνύο πνζόηεηαο θη ώξαο ζπλαιιαγήο είλαη απαξαίηεηε. Ο ζηόινο ησλ ειεθηξηθώλ νρεκάησλ ζα βξίζθεηαη ππό ηελ επίβιεςε ελόο δηαρεηξηζηή, ν νπνίνο απνηειεί ην δηακεζνιαβεηή κεηαμύ ηνπ ζηόινπ θαη ηνπ θεληξηθνύ δηαρεηξηζηή ηνπ ελεξγεηαθνύ ζπζηήκαηνο. Ο δηακεζνιαβεηήο -aggregatorζα επηθνηλσλεί κε ηνλ θεληξηθό δηαρεηξηζηή (ζηελ πεξίπησζε ηνπ ειιεληθνύ ελεξγεηαθνύ ζπζηήκαηνο ηε ζέζε απηή θαηέρεη ν ΓΔΜΖΔ) κέζσ ζεκάησλ, ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα ζα δηαβηβάδνληαη ζε θάζε όρεκα μερσξηζηά. Μάιηζηα, ε βηνκεραλία απηνθηλήησλ έρεη κεξηκλήζεη, έηζη ώζηε ην ζύζηεκα επηθνηλσλία λα απνηειεί βαζηθό θνκκάηη θάζε νρήκαηνο. Σν ελ ιόγσ ηκήκα θαιείηαη «telematics» θαη ε βαζηθή δπλαηόηεηα πνπ πξνζθέξνπλ, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηε ιεηηνπξγία V2G, έρεη λα θάλεη κε ηε δήισζε ηνπ ειεθηξηθνύ απηνθηλήηνπ ζε ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ κε ηε ρξήζε εηδηθήο ηαπηόηεηαο (π.ρ. αξηζκόο δηαδηθηπαθνύ πξσηνθόιινπ, IP). Μέζσ ηεο ειεθηξνληθήο ηαπηόηεηαο ζα κπνξεί λα θαηαγξάθεηαη ε ζπλνιηθή ζπλαιιαγή ελέξγεηαο κεηαμύ ηνπ εθάζηνηε ειεθηξηθνύ απηνθηλήηνπ θαη ηνπ δηθηύνπ, έηζη ώζηε λα είλαη δπλαηή ε αθξηβήο ρξέσζε γηα θάζε ινγαξηαζκό. Μία ελαιιαθηηθή ιύζε ζηελ θαηαγξαθή ηεο ελέξγεηαο θόξηηζεο γηα θάζε ειεθηξηθό όρεκα απνηειεί ε ζύλδεζή ηνπ ζηνπο ζηαζκνύο θόξηηζεο επηπέδνπ δύν θαη ηξία. Μέζσ ησλ θαισδίσλ ζα κπνξεί λα απνζηέιιεηαη ν θσδηθόο αξηζκόο ηνπ ζηαζκνύ θόξηηζεο ζην ζύζηεκα ειέγρνπ ηνπ απηνθηλήηνπ, ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ ζα θαηαγξάθεη ην πνζό ελέξγεηαο ην νπνίν απαηηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θόξηηζεο. Παξάιιεια, κέζσ ηεο κνλάδαο ησλ «telematics» είλαη δπλαηόο ν εληνπηζκόο ζέζεο ηνπ ειεθηξηθνύ νρήκαηνο κέζσ ηνπ Παγθόζκηνπ πζηήκαηνο Θεζηζεζίαο (GPS) ή αθόκε θαη ηνπ ππάξρνληνο δηθηύνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο. Οη δύν παξαπάλσ ιεηηνπξγίεο ηνπ on-board ζπζηήκαηνο ησλ ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ (κέηξεζε ζπλαιιαζζόκελεο ελέξγεηαο, πξνζδηνξηζκόο ζέζεο) είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα δηάθνξα κνληέια αγνξώλ V2G, θαζώο αλά πάζα ρξνληθή ζηηγκή ν aggregator ζα γλσξίδεη ηε ζέζε, ηε δηαζεζηκόηεηα θαη ηε ζηάζκε θόξηηζεο ησλ ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ πνπ ζα βξίζθνληαη ππό ηνλ έιεγρό ηνπ. ρήκα 1.7 Μεκνλωκέλε θη νκαδηθή δηαζύλδεζε ειεθηξηθώλ νρεκάηωλ ζην ελεξγεηαθό ζύζηεκα ε ι ί δ α

18 Έλα αθόκε ζηνηρείν, ην νπνίν βειηηώλεη ηελ επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ θαη ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ ζηόινπ, απνηειεί έλα εηδηθό ινγηζκηθό, κέζσ ηνπ νπνίνπ θαζνξίδνληαη παξάκεηξνη πνπ αθνξνύλ ηηο νδεγηθέο απαηηήζεηο ησλ νδεγώλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, έλα όρεκα ην νπνίν ζπκκεηέρεη ζην ζύζηεκα ηνπ δηαρεηξηζηή γηα ηε V2G ιεηηνπξγία, ζα πξέπεη λα έρεη κηα ζειίδα ζην δηαδίθηπν πνπ ζα ειέγρεηαη από ηνλ «aggregator» θαη ζα επηηξέπεη ζηνλ νδεγό ηνπ νρήκαηνο λα θαζνξίδεη δηάθνξεο παξακέηξνπο αλαθνξηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ νρήκαηνο. Έλα ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα κίαο ηέηνηαο ηζηνζειίδαο παξαηίζεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: ρήκα 1.8 Κεληξηθή ηζηνζειίδα δηαρείξηζεο παξακέηξωλ ειεθηξηθώλ απηνθηλήηωλ, Δηαηξία AC Propulsion ην παξαπάλσ ζρήκα θαίλεηαη ε θπξίσο ζειίδα, ζηελ νπνία ζα εηζέξρεηαη ν νδεγόο κε έλαλ θσδηθό θη έλα όλνκα ρξήζηε. Ζ ζειίδα θαηαγξάθεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ νρήκαηνο θαη πην ζπγθεθξηκέλα αλ ε V2G ιεηηνπξγία είλαη ελεξγή ή όρη, ηελ θαηάζηαζε θόξηηζεο ηεο κπαηαξίαο, θαζώο επίζεο θαη ηνλ ππνινγηζκό ηνπ κεληαίνπ θέξδνπο ηνπ νρήκαηνο από ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηε V2G ιεηηνπξγία. Παξάιιεια, ε ηζηνζειίδα έρεη αθόκε θάπνηεο ζπλδεδεκέλεο ιεηηνπξγίεο. Τπάξρεη δηαζύλδεζε κε ηε ζειίδα ηνπ βαζηθνύ πξνθίι ηνπ νδεγνύ, όπνπ βξίζθνληαη ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ νδεγό θαη ην όρεκα. Οη άιιεο θύξηεο ιεηηνπξγίεο είλαη κηα ιίζηα κε ηηο πηζαλέο αιιαγέο ζην βαζηθό πξνθίι ηνπ νδεγνύ αιιά θαη ζπλδέζεηο ζε ζειίδεο γηα δηαρείξηζε απηώλ ησλ αιιαγώλ. Όηαλ θάπνηνο νδεγόο εηζάγεη ζπγθεθξηκέλεο αιιαγέο ζην πξνθίι ηνπ, βνεζάεη ην δηαρεηξηζηή λα δεκηνπξγήζεη κία πνιύ πην πιήξε εηθόλα ηεο κειινληηθήο δηαζεζηκόηεηαο ησλ νρεκάησλ, έηζη ώζηε λα κπνξεί λα ζπκκεηέρεη κε κεγαιύηεξε επρέξεηα ζηελ αγνξά ελέξγεηαο, θαηαζέηνληαο πην αθξηβείο πξνζθνξέο. Κάπνηα παξαδείγκαηα από ζπγθεθξηκέλεο αιιαγέο ζην πξνθίι ησλ νδεγώλ κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ πεξηόδνπο, θαηά ηηο νπνίεο ην όρεκα ζα ε ι ί δ α

19 βξίζθεηαη εθηόο δηθηύνπ γηα ζεκαληηθό ρξνληθό δηάζηεκα (π.ρ. ηαμίδη, επηζθεπή ζην ζπλεξγείν). Βέβαηα, όηαλ ν αξηζκόο ησλ νρεκάησλ γίλεη αξθεηά κεγάινο, ίζσο δελ είλαη απαξαίηεην λα ειέγρνληαη απηέο νη αιιαγέο, δεδνκέλνπ ηνπ γεγνλόηνο όηη, ε επίδξαζε ελόο κόλν νρήκαηνο ζην ζύλνιν ησλ νρεκάησλ ζα είλαη ακειεηέα. Μηα πξόηαζε ζειίδσλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ αιιαγώλ απηώλ θαηαγξάθεηαη παξαθάησ. ρήκα 1.9 Ιζηνζειίδεο δηαρείξηζεο πξνζωπηθώλ παξακέηξωλ νδεγώλ ηωλ ειεθηξηθώλ απηνθηλήηωλ Σέινο, ζην ζρήκα 1.1 παξαηίζεηαη ε ηζηνζειίδα δηαρείξηζεο ησλ πξνζσπηθώλ παξακέηξσλ ηνπ βαζηθνύ πξνθίι ελόο νδεγνύ. ε απηήλ θαζνξίδεηαη ν ηύπνο ηνπ νρήκαηνο θαη ε ειάρηζηε απαηηνύκελε ελαπνκέλνπζα ζηάζκε ηεο κπαηαξίαο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε νδεγνύ. Απηή ε ειάρηζηε ζηάζκε θαζνξίδεη θαη ην όξην κέρξη ην νπνίν κπνξεί ην όρεκα λα ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία ξύζκηζεο ηεο ζπρλόηεηαο ηνπ δηθηύνπ (θαζνξηζκόο βάζνο εθθόξηηζεο %DoC). Ζ ζειίδα ηνπ βαζηθνύ πξνθίι έρεη επηπιένλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο βαζηθέο ώξεο ζύλδεζεο ηνπ απηνθηλήηνπ ζην δίθηπν. Οη πιεξνθνξίεο απηέο δίλνπλ ηελ δπλαηόηεηα ζην δηαρεηξηζηή λα ππνινγίζεη ρσξίο ζεκαληηθέο απνθιίζεηο ηελ νλνκαζηηθή δηαζέζηκε ηζρύ πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ζηε ξύζκηζε ζπρλόηεηαο. Όπσο θαίλεηαη θη από ην ζρήκα, ν νδεγόο θαζνξίδεη ηελ αθξηβή δηάξθεηα ηεο θάζε πεξηόδνπ ζύλδεζεο, όπσο επίζεο θαη ην ρώξν ζηνλ νπνίν είλαη ζηαζκεπκέλν ην όρεκα (νηθεία ή ρώξνο εξγαζίαο). Αθόκε, πξνζδηνξίδεηαη γηα ηελ θάζε πεξίνδν μερσξηζηά ε ειάρηζηε απαηηνύκελε ζηάζκε θόξηηζεο ηεο κπαηαξίαο ε ι ί δ α

20 ρήκα 1.1 Πξνζωπηθή ηζηνζειίδα βαζηθνύ πξνθίι νδεγώλ ειεθηξηθώλ απηνθηλήηωλ ςμμεηοσή ηος V2G ζηην αγοπά ενέπγειαρ Σν εξώηεκα πνπ πξνθύπηεη ινηπόλ είλαη, πώο ην πιάλν ηνπ ζρεδηαζκνύ ηεο V2G ιεηηνπξγίαο ζα κπνξνύζε λα ζπκκεηάζρεη ζηελ αγνξά ελέξγεηαο. Γηα λα απαληεζεί απηό ην εξώηεκα, ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί ηόζν ε αγνξά θνξηίνπ βάζεο, όζν θαη ε αγνξά επηθνπξηθώλ ππεξεζηώλ θη εθεδξείαο ελέξγεηαο. - Μνλάδεο βάζεο Πξνεγνύκελεο κειέηεο έρνπλ θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα όηη, ηα ειεθηξηθά νρήκαηα δελ κπνξνύλ λα παξέρνπλ ηζρύ βάζεο ζε αληαγσληζηηθέο ηηκέο, ιόγσ ηνπ απμεκέλνπ θόζηνο ηεο κπαηαξίαο θαη ηεο κηθξήο ηηκήο ηεο ελέξγεηαο ζε ζρέζε κε ην θόζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Δπίζεο, ε παξαγσγή θνξηίνπ βάζεο δελ εθκεηαιιεύεηαη ηελ δπλαηόηεηα ησλ ειεθηξνθίλεησλ νρεκάησλ γηα πνιύ γξήγνξε απόθξηζε ζηελ ε ι ί δ α

21 απαίηεζε παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θάηη ην νπνίν είλαη ην θύξην ραξαθηεξηζηηθό ηεο V2G ιεηηνπξγίαο. - Μνλάδεο θπκαηλόκελνπ θνξηίνπ θαη κνλάδεο αηρκήο Όπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, νη κνλάδεο απηέο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ θάιπςε ησλ αηρκώλ ηνπ θνξηίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο θη έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα εηζέξρνληαη θαη λα εμέξρνληαη πνιύ γξήγνξα ζε απηό. Δπίζεο, ηηο ώξεο αηρκήο ε ηηκή ηεο ελέξγεηαο είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλε. Δπεηδή ε ηζρύο αηρκήο απαηηείηαη γηα ιίγεο εθαηνληάδεο ώξεο εηεζίσο, είλαη νηθνλνκηθόηεξν λα παξέρεηαη από κνλάδεο ρακειέο ζε θεθαιαηαθό θόζηνο, αθόκα θη αλ ε παξαγόκελε ελέξγεηα είλαη αθξηβόηεξε αλά kwh. ηελ αγνξά ελέξγεηαο δελ ππάξρεη δηαρσξηζκόο γηα ηελ ηζρύ βάζεο θαη ηελ ηζρύ αηρκήο. Οη πξνγξακκαηηζκνί γίλνληαη από ηελ πξνεγνύκελε εκέξα θη αλά θάζε ώξα απηήο γηα ηελ ζπλνιηθή ηζρύ ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ απαηηεί ν δηαρεηξηζηήο. Χζηόζν, όηαλ αλαθεξόκαζηε ζε ηζρύ αηρκήο θαη ζε κεγαιύηεξε ηηκή ελέξγεηαο, ελλννύκε ηηο ώξεο ηεο εκέξαο πνπ ε δήηεζε είλαη πνιύ κεγάιε θαη γηα ην ιόγν απηό ε ηηκή ηεο ελέξγεηαο είλαη απμεκέλε. Σα ζεκεία απηά ραξαθηεξίδνληαη σο αηρκέο ηνπ ζπζηήκαηνο. Σα ραξαθηεξηζηηθά ινηπόλ απηώλ ησλ κνλάδσλ ηαηξηάδνπλ, απόιπηα ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ειεθηξνθίλεησλ νρεκάησλ -ηαρεία απόθξηζε-, ελώ παξάιιεια, ε ηηκή ηεο ελέξγεηαο επηηξέπεη ηε θεξδνθόξα ιεηηνπξγία V2G. - Δπηθνπξηθέο ππεξεζίεο θαη εθεδξεία ελέξγεηαο Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ν βαζηθόο ιόγνο ύπαξμεο ησλ επηθνπξηθώλ ππεξεζηώλ θαη ηεο εθεδξείαο ελέξγεηαο, είλαη ε ζηαζεξή, αμηόπηζηε θη αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη ππεξεζίεο απηέο δελ ζπλάπηνληαη ζε ζπκθσλίεο άκεζεο αληαιιαγήο ελέξγεηαο, αιιά σο δηαζέζηκε ηζρύο, ε νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί από ην ζύζηεκα όπνηε απηό είλαη αλαγθαίν. Όπσο θαη γηα ηελ παξαγόκελε ελέξγεηα, ν ΓΔΜΖΔ επηζπλάπηεη ζπκθσλίεο κε ηνπο παξαγσγνύο, δίλνληαο ηηο αληίζηνηρεο σξηαίεο ηηκέο γηα παξνρή επηθνπξηθώλ ππεξεζηώλ θη εθεδξείαο γηα ηελ επόκελε εκέξα. Ζ άκεζε απόθξηζε ησλ ειεθηξηθώλ νρεκάησλ θαη ε δπλαηόηεηα παξαγσγήο ελέξγεηαο ζε πνιύ κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα, ηα θαζηζηά ηδαληθά γηα ρξήζε ζε απηέο ηηο κνξθέο ππεξεζηώλ. Μάιηζηα, ε επηθνπξηθή ππεξεζία ξύζκηζεο ηεο ζπρλόηεηαο ηνπ δηθηύνπ θαληάδεη σο ε ηδαληθή γηα ηε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ηεο V2G ιεηηνπξγίαο. 1.6 Δπηρεηξεκαηηθά κνληέια αμηνπνίεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο V2G Ζ δηαζέζηκε ελέξγεηα ησλ ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ, όπσο επίζεο θαη ε δπλαηόηεηα απνζήθεπζεο ελέξγεηαο ζηηο κπαηαξίεο ηνπο, κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ θαηάιιεια κέζσ αλάπηπμεο δηαθόξσλ ζηξαηεγηθώλ θη επηρεηξεκαηηθώλ κνληέισλ. Παξαθάησ, αλαιύνληαη ηα ηξία βαζηθά είδε επηρεηξεκαηηθώλ κνληέισλ ηεο V2G ιεηηνπξγίαο, ελώ αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη, ηα βαζηθά ηνπο ζηνηρεία είλαη: έλαο ελζσκαησκέλνο ζην όρεκα ειεγθηήο γηα κέηξεζε ηεο δηάξθεηαο ζύλδεζεο θαη ηεο ξνήο ηζρύνο, έλα λνύκεξν IP ή θάπνην άιιν ζηνηρείν γηα αλαγλώξηζε ηνπ νρήκαηνο από εηαηξεία παξαγσγήο ελέξγεηαο κε ζθνπό ηελ πίζησζε ησλ θεξδώλ γηα ηε δηαζύλδεζε ηνπ νρήκαηνο κε ην δίθηπν θαη ε ηαπηόηεηα ηνπ ζηαζκνύ θόξηηζεο γηα λα αλαγλσξίδεη ηνλ ινγαξηαζκό ηνπ ζηαζκνύ, από ηνλ νπνίν γίλεηαη ε δηαζύλδεζε ε ι ί δ α

22 1. Επισειπημαηικό μονηέλο αξιοποίηζηρ ηος ηλεκηπικού αςηοκινήηος ωρ ξεσωπιζηού πελάηη Σν πην απιό κνληέιν είλαη απηό, ζην νπνίν θάζε όρεκα απνηειεί έλαλ αλεμάξηεην ινγαξηαζκό πνπ αλαγλσξίδεηαη από ηελ εηαηξία δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία αληηζηνηρεί ζην ζεκεξηλό ηξόπν ρξέσζεο ηεο θόξηηζεο ησλ ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ, ζύκθσλα κε ηνλ νπνίν θάζε όρεκα ζπλδέεηαη ζην ζπίηη ζε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ζηαζκό θόξηηζεο κε ελζσκαησκέλν κεηξεηή. ηελ πεξίπησζε απηή, ν ελζσκαησκέλνο ζην όρεκα κεηξεηήο είλαη απηόο πνπ ζα θαηαγξάθεη ην πνζό ηεο ηζρύνο πνπ απαηηήζεθε από ην δίθηπν, ζα αθαηξεί ηε ρξέσζε γηα ηε θόξηηζε ηνπ νρήκαηνο θαη ζα απνδίδεη ζηνλ θάηνρν ηα θέξδε ή ην πνζό πιεξσκήο κέζσ ηνπ ινγαξηαζκνύ ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο. 2. Επισειπημαηικό μονηέλο με ηη διαμεζολάβηζη διασειπιζηή ηος ζηόλος ηων ηλεκηπικών οσημάηων ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν νη ηδηνθηήηεο ησλ νρεκάησλ δε ζα έρνπλ απεπζείαο ζπλαιιαγέο κε ηελ αγνξά ελέξγεηαο. Αληί απηνύ, ν ζηόινο ησλ νρεκάησλ ζα βξίζθεηαη ππό ηνλ έιεγρν ελόο δηαρεηξηζηή, ν νπνίνο ζα δηακεζνιαβεί κεηαμύ ησλ ηδηνθηεηώλ ησλ ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ θαη ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ δηθηύνπ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ο ξόινο ηνπ δηαρεηξηζηή aggregator- είλαη, λα δηαρεηξίδεηαη ηε δηαζέζηκε ηζρύ θαη λα ηελ παξέρεη είηε γηα θάιπςε θνξηίνπ αηρκήο, είηε γηα επηθνπξηθέο ππεξεζίεο, εμαζθαιίδνληαο παξάιιεια ηελ πώιεζε ηεο ελέξγεηαο ζηελ πςειόηεξε δπλαηή ηηκή. Μπνξνύλ λα πξνηαζνύλ δηάθνξνη πηζαλνί δηαρεηξηζηέο, ν θαζέλαο από ηνπο νπνίνπο ζα έρεη ζπγθεθξηκέλα πιενλεθηήκαηα ζηελ αγνξά. Ο δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα είλαη: Ζ εηαηξεία παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (ΓΔΖ), ε νπνία βξίζθεηαη ήδε ζε θπξίαξρε ζέζε ζηελ αγνξά ελέξγεηαο θαη ζα θεξδίζεη ζε αμηνπηζηία ηνπ δηθηύνπ ηεο. Μηα εηαηξεία ηειεπηθνηλσληαθώλ δηθηύσλ, ε νπνία ζα δηαρεηξίδεηαη ην δίθηπν κε ην νπνίν ζα δηαλέκνληαη νη πιεξνθνξίεο γηα ηε V2G ιεηηνπξγία θαη ε νπνία ζα έρεη θέξδνο από πνιιέο κηθξέο, απηόκαηεο ζπλαιιαγέο. Μηα αλεμάξηεηε εηαηξεία πνπ εηδηθεύεηαη ζηελ αγνξά ελέξγεηαο. Σν εκπνξηθό κνληέιν είλαη επθνιόηεξα πινπνηήζηκν από ην πξώην, θαζώο νη αληαιιαγέο ελέξγεηαο ζηελ αγνξά πξέπεη λα είλαη ηεο ηάμεο ησλ MW (θη όρη ηεο ηάμεο KW πνπ κπνξεί λα δηαζέζεη έλα αλεμάξηεην ειεθηξηθό απηνθίλεην), ελώ έρνληαο ν δηαρεηξηζηήο ηε δπλαηόηεηα λα ειέγρεη έλα πιήζνο νρεκάησλ, κπνξεί λα ζπκκεηέρεη θαη ζηελ αγνξά επηθνπξηθώλ ππεξεζηώλ ε νπνία απνθέξεη κεγαιύηεξα θέξδε. 3. Επισειπημαηικό μονηέλο όπος ο διασειπιζηήρ καηέσει ηιρ μπαηαπίερ ηων ηλεκηπικών αςηοκινήηων Από ηα δηάθνξα επηρεηξεκαηηθά κνληέια πνπ πεξηιακβάλνπλ δηαρεηξηζηέο, έλα έρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. Μπνξεί λα δεκηνπξγεζεί κηα επηρείξεζε γηα ειεθηξηθά νρήκαηα, ε νπνία όκσο δελ ζα πεξηιακβάλεη πιεξσκή ζηνπο ηδηνθηήηεο γηα ηελ παξερόκελε ελέξγεηα από ηα ειεθηξηθά απηνθίλεηα. Αληί γηα απηό, ν δηαρεηξηζηήο ζα ε ι ί δ α

23 παξέρεη δσξεάλ αληηθαηάζηαζε ησλ κπαηαξηώλ θαη πηζαλόηαηα δσξεάλ θόξηηζε, κε αληάιιαγκα ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο ηζρύνο πνπ παξάγεη ην απηνθίλεην. Βέβαηα, ην πνζνζηό ηεο εθθόξηηζεο ζα ξπζκίδεηαη από ηηο νδεγηθέο αλάγθεο ηνπ εθάζηνηε ηδηνθηήηε. Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν ραξαθηεξίδεηαη από δύν βαζηθά πιενλεθηήκαηα Πξώηνλ, ν δηαρεηξηζηήο ηνπ ζηόινπ δε δηαηεξεί μερσξηζηνύο ινγαξηαζκνύο γηα θάζε όρεκα, ελώ νη νδεγνί δελ ρξεηάδεηαη λα αλεζπρνύλ γηα ηε δηάξθεηα δσήο ησλ κπαηαξηώλ ησλ νρεκάησλ, από ηε ζηηγκή πνπ ε επηρείξεζε αλαιακβάλεη ηελ αληηθαηάζηαζε απηώλ. Παξάιιεια, ε πιήξεο θάιπςε ηνπ θόζηνπο αληηθαηάζηαζεο ηεο κπαηαξίαο από ηελ πιεπξά ηνπ δηαρεηξηζηή ή ε πεξίπησζε ηεο δσξεάλ θόξηηζεο, είλαη παξάκεηξνη πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο ηεο ελέξγεηαο ζηελ αγνξά, ηα θέξδε ηνπ δηαρεηξηζηή αιιά θαη κε ηηο ηηκέο ησλ κπαηαξηώλ θαη ηε δηάξθεηα δσήο ηνπο. 1.7 Χωξεηηθόηεηα ηζρύνο γηα ηε ιεηηνπξγία V2G Έλα ζεκαληηθό εξώηεκα, ην νπνίν ηίζεηαη ζηελ αλάιπζε ηεο ιεηηνπξγίαο V2G, έρεη λα θάλεη κε ηελ πνζόηεηα ηζρύνο πνπ κπνξεί λα δηαζέζεη έλα ειεθηξηθό απηνθίλεην. Τπάξρνπλ ηξεηο αλεμάξηεηνη παξάγνληεο πνπ πεξηνξίδνπλ ηε ξνή ηεο V2G ηζρύνο: (1) Ζ ηηκή ηνπ ξεύκαηνο πνπ κπνξεί λα δηαξξέεη ηα θαιώδηα θαη ηα θπθιώκαηα, ηα νπνία ζπλδένπλ ην ειεθηξηθό απηνθίλεην κε ην δίθηπν κέζσ ελόο θηηξίνπ (2) Ζ απνζεθεπκέλε ελέξγεηα ζην ειεθηξηθό όρεκα, δηαηξεκέλε ζηελ ηηκή ηνπ ρξόλνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη (3) Ζ νλνκαζηηθή κέγηζηε ηζρύο ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθώλ ηζρύνο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν ζην ειεθηξηθό απηνθίλεην Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη, νη ζπληειεζηέο (1) θαη (2) ιακβάλνπλ ηηκέο κηθξόηεξεο από ηνλ (3) θαη γη απηό ην ιόγν αλαιύνληαη εθηελώο, θαζώο έλαο εθ ησλ δύν ζα θαζνξίδεη ην όξην ηεο πνζόηεηαο ηζρύνο πνπ ζα κπνξεί λα δηαζέζεη έλα ειεθηξηθό απηνθίλεην. Πεπιοπιζμόρ ιζσύορ από ηη γπαμμή ζύνδεζηρ Σα θπθιώκαηα πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζην εζσηεξηθό ησλ ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ, αλέξρνληαη ζπλήζσο ζηα 1 kw ελεξγνύ ηζρύνο. ε ζύγθξηζε κε ηε ζπγθεθξηκέλε ηηκή, νη ηηκέο πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο θηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο Διιάδνο θπκαίλνληαη κεηαμύ 2 θαη 5 kw. Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο κέγηζηεο δηαζηαζηνιόγεζεο ησλ θηεξηαθώλ θαισδίσλ, ην κόλν πνπ απαηηείηαη είλαη ην επίπεδν ηεο ηάζεο θαη ην νλνκαζηηθό ξεύκα ηεο γξακκήο: P line VI (1) o Όπνπ P line είλαη ην όξην ελεξγνύ ηζρύνο [kw] πνπ ζέηεη ε γξακκή, V [Volts] ε ηάζε ηεο γξακκήο θαη I o ην κέγηζην νλνκαζηηθό ξεύκα [Amperes]. Έρνληαο σο παξάδεηγκα κία ηππηθή θαηνηθία ζηελ Διιάδα, όπνπ ην επίπεδν ρακειήο ηάζεο είλαη ίζν κε 4 V AC θαη ην ηππηθό ξεύκα γηα απμεκέλσλ απαηηήζεσλ εθαξκνγέο είλαη ε ι ί δ α

24 ίζν κε 5 A, ε κέγηζηε ελεξγόο ηζρύο ηεο γξακκήο πξνθύπηεη ίζε κε 2 kw. Οη ηππηθέο ηηκέο νηθηαθώλ θπθισκάησλ πνπ θαηαγξάθνληαη ζηνλ ειιαδηθό ρώξν θπκαίλνληαη κεηαμύ kw, ελώ ην επίπεδν απμάλεηαη ζηηο πεξηπηώζεηο ησλ εκπνξηθώλ θηεξίσλ. Από ηε κεξηά ηνπ ειεθηξηθνύ νρήκαηνο, νη θνξηηζηέο ησλ κπαηαξηώλ είλαη ζύκθσλνη κε ην πξόηππν ηεο IEC θαη πην ζπγθεθξηκέλα κε ην πξώην κέξνο (Part-1)-, ην νπνίν θαζνξίδεη ηηο ειεθηξηθέο ζπλδέζεηο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο θόξηηζεο ησλ ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ. ύκθσλα κε ην παξαπάλσ πξόηππν εθαξκόδεηαη ζηηο πεξηπηώζεηο, όπνπ: - ε νλνκαζηηθή ηάζε δελ μεπεξλάεη ην επίπεδν ησλ 69 V AC, 5 Hz, θαζώο θαη ην νλνκαζηηθό ξεύκα δελ μεπεξλάεη ηελ ηηκή ησλ 25 Α - ε νλνκαζηηθή ηάζε δελ μεπεξλάεη ην επίπεδν ησλ 6 V DC θαη ην νλνκαζηηθό ξεύκα απηό ησλ 4 Α Τπάξρνπλ ηξεηο ιεηηνπξγίεο θόξηηζεο πνπ αθνξνύλ ηελ ελαιιαζζόκελε κνξθή ηάζεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα: 1. Λεηηνπξγία θόξηηζεο επηπέδνπ 1 (νλνκαζηηθή θόξηηζε): Αθνξά κνλνθαζηθό ή ηξηθαζηθό ξεύκα κέρξη 16 Α, ην νπνίν κπνξεί θαη παξέρεη ελεξγό ηζρύ κέρξη 3.7 kw θαη 6.4 kw αληίζηνηρα. 2. Λεηηνπξγία θόξηηζεο επηπέδνπ 2 (εκηηαρεία θόξηηζε) : Αθνξά κνλνθαζηθό ή ηξηθαζηθό ξεύκα κέρξη 32 Α, ην νπνίν κπνξεί θαη παξέρεη ελεξγό ηζρύ κέρξη 7.4 kw θαη 12.8 kw αληίζηνηρα. 3. Λεηηνπξγία θόξηηζεο επηπέδνπ 3 (ηαρεία θόξηηζε): Αθνξά κνλνθαζηθό ή ηξηθαζηθό ξεύκα κέρξη 25 Α, ην νπνίν κπνξεί θαη παξέρεη ελεξγό ηζρύ κέρξη 57.5 kw θαη 1 kw αληίζηνηρα. Πεπιοπιζμόρ ιζσύορ από ηην αποθηκεςμένη ενέπγεια ηος ηλεκηπικού οσήμαηορ Σν δεύηεξν όξην, ην νπνίν ηίζεηαη ζηε ξνή V2G ελέξγεηαο, είλαη ε απνζεθεπκέλε ελέξγεηα ηνπ ειεθηξηθνύ απηνθηλήηνπ, δηαηξεκέλε ζηε κνλάδα ηνπ ρξόλνπ πνπ απαηηήζεθε γηα ηε κεηαθνξά ηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην όξην θαζνξίδεηαη από: 1. Tελ νλνκαζηηθή ρσξεηηθόηεηα ζε ελέξγεηα ( s E ), κεησκέλε ηόζν από ηελ ελέξγεηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, όζν θη από ηελ ειάρηζηε ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηε βαζηθή κεηαθίλεζε ηνπ νρήκαηνο θαζνξίδεηαη από ην νδεγηθό πιάλν ηνπ ηδηνθηήηε-. 2. Σν ζπληειεζηή απόδνζεο γηα ηε κεηαηξνπή ηεο απνζεθεπκέλεο ελέξγεηαο ζε ηζρύ δηθηύνπ. 3. Σε ρξνληθή δηάξθεηα θαηά ηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κεηαθνξά ελέξγεηαο ε ι ί δ α

25 Με βάζε ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο, ε κέγηζηε απνζεθεπκέλε ελέξγεηα ηνπ ειεθηξηθνύ απηνθηλήηνπ πξνθύπηεη ίζε κε: P vehicle dd drb ( Es ) inv veh (2) t disp Όπνπ d d είλαη ε δηαλπόκελε απόζηαζε [km] από ηε ζηηγκή πνπ ε κπαηαξία βξηζθόηαλ ζε θαηάζηαζε πιήξνπο θόξηηζεο, d rb ε ειάρηζηε απαηηνύκελε απόζηαζε [km] ηελ νπνία επηζπκεί λα δηαλύζεη ν νδεγόο ζε πεξίπησζε ρακειήο ζηάζκεο θόξηηζεο ηεο κπαηαξίαο, veh ν ζπληειεζηήο απόδνζεο ηνπ ειεθηξηθνύ απηνθηλήηνπ [ km kwh ], inv ν ζπληειεζηήο απόδνζεο ηνπ AC/DC κεηαηξνπέα ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθώλ ηζρύνο θαη t disp ε ρξνληθή δηάξθεηα κεηαθνξάο ελέξγεηαο [h]. ε κία ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή ηεο εμίζσζεο (2), ν όξνο d d εμαξηάηαη από ην κνληέιν ηνπ ειεθηξηθνύ απηνθηλήηνπ θαη ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ αθνινπζεί ν νδεγόο, έηζη ώζηε λα είλαη έηνηκνο λα ζπκκεηέρεη ζηε V2G ιεηηνπξγία. Θεσξώληαο ινηπόλ όηη, ε κέζε απόζηαζε πνπ δηαλύεη ν κέζνο νδεγόο ζηελ Διιάδα είλαη πεξίπνπ 4 km θαηά ηε δηάξθεηα κίαο εκέξαο, ν όξνο d d ζα ιακβάλεηαη ίζνο κε 2 km. Ζ ηειεπηαία ζεώξεζε γίλεηαη γηα ιόγνπο αζθαιείαο, θαζώο ε εθθόξηηζε ηεο κπαηαξίαο ηνπ ειεθηξηθνύ απηνθηλήηνπ όηαλ δεηείηαη ελέξγεηα από ην δίθηπν ζπλεπάγεηαη θαη ηε κείσζε ηεο επόκελεο δηαλπόκελεο απόζηαζεο. Παξάιιεια, ν όξνο d rb θαζνξίδεηαη απνθιεηζηηθά από ηνλ νδεγό ή από ην δηαρεηξηζηή ηνπ ζηόινπ ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ. Έηζη, κία ειάρηζηε δηαλπόκελε απόζηαζε ησλ 15 km κπνξεί λα ζεσξεζεί άθξσο ηθαλνπνηεηηθή γηα ηελ παξαπάλσ εμίζσζε. Σέινο, αλαθνξηθά κε ηε ρξνληθή δηάξθεηα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηαθνξά ελέξγεηαο, ζεκαληηθό ξόιν δηαδξακαηίδεη ε αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Αλ ην ειεθηξηθό απηνθίλεην ζπκκεηέρεη ζηηο επηθνπξηθέο ππεξεζίεο, ηόηε ν κέζνο ρξόλνο t disp είλαη θαζνξηζκέλνο γηα θάζε είδνο ππεξεζίαο (ζηξεθόκελε εθεδξεία, κε ζηξεθόκελε εθεδξεία, ξύζκηζε ζπρλόηεηαο, ξύζκηζε ηάζεο, επαλεθθίλεζε ζπζηήκαηνο). ύκθσλα ινηπόλ κε ηελ παξαπάλσ αλάιπζε, ε ρσξεηηθόηεηα ηζρύνο γηα ηε ιεηηνπξγία V2G θαζνξίδεηαη από ην όξην ( P line ή P vehicle ) πνπ ιακβάλεη ηε κηθξόηεξε ηηκή. Γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ νξηζκνύ ησλ δύν νξίσλ, αθνινπζεί παξάδεηγκα κε βάζε ηα νλνκαζηηθά ζηνηρεία ηνπ ειεθηξηθνύ απηνθηλήηνπ RAV4 EV, ην νπνίν δηαζέηεη κπαηαξία ηύπνπ NiMH. Ζ ρσξεηηθόηεηα ηεο κπαηαξίαο είλαη 27.4 kwh, εθ ησλ νπνίσλ νη 21.9 kwh είλαη δηαζέζηκεο, θαζώο ην βάζνο εθθόξηηζεο (depth of discharge, DoD) δελ πξέπεη λα μεπεξλάεη ην 8%. Δπίζεο, ν ζπληειεζηήο km απόδνζεο ηνπ ειεθηξηθνύ απηνθηλήηνπ είλαη veh = 4.25 θη απηόο ηνπ kwh ζπζηήκαηνο αληηζηξνθέα ίζνο κε inv =.93. ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαηαγξάθνληαη ζπγθεληξσηηθά νη ηηκέο ηεο δηαζέζηκεο ηζρύνο ηνπ ειεθηξηθνύ απηνθηλήηνπ ηόζν γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε ζηξεθόκελε εθεδξεία, όζν θαη γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε ξύζκηζε ζπρλόηεηαο ε ι ί δ α

26 Σύπνο ειεθηξηθνύ απηνθηλήηνπ ηξεθόκελε εθεδξεία ( t disp = 1 h) Ρύζκηζε ζπρλόηεηαο ( t disp = 2 min ή.33 h) RAV4 EV kw kw Πίλαθαο 1.1 Γηαζέζηκε ηζρύο ειεθηξηθνύ απηνθηλήηνπ Παξάιιεια, αλ ιάβνπκε ππόςε όηη, ν πεξηνξηζκόο ηζρύνο από ηελ πιεπξά ηεο γξακκήο δηθηύνπ- γηα κία κέζε θαηνηθία ζηελ Διιάδα είλαη ίζε κε P = 2 kw, ηόηε ε P vehicle πεξηνξίδεη ηε ρσξεηηθόηεηα ηζρύνο γηα ηε ιεηηνπξγία V2G ζηελ πεξίπησζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ειεθηξηθνύ απηνθηλήηνπ ζηε ζηξεθόκελε εθεδξεία. Αληίζηνηρα, ε P line είλαη απηή πνπ ζέηεη ηνλ πεξηνξηζκό ζηελ πεξίπησζε ηεο ξύζκηζεο ζπρλόηεηαο. 1.8 Κόζηνο & θέξδνο ηεο ιεηηνπξγίαο V2G Ζ νηθνλνκηθή αμία ηεο V2G ιεηηνπξγίαο νξίδεηαη σο ε δηαθνξά ηνπ θόζηνπο (cost, c) από ην θέξδνο (revenue, r). Παξαθάησ, αθνινπζεί αλάιπζε ησλ εμηζώζεσλ θέξδνπο θαη θόζηνπο. Εξιζώζειρ κέπδοςρ Ο ππνινγηζκόο ηνπ θέξδνπο εμαξηάηαη από ηελ αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη ην ειεθηξηθό όρεκα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ πεξίπησζε πνπ νη αγνξέο πιεξώλνπλ κόλν γηα ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα, όπσο νη αγνξέο θνξηίνπ βάζεο θη αηρκήο, ην θέξδνο πξνθύπηεη κέζν ηεο ζπκθσλήζαο πνζόηεηαο ελέξγεηαο θαη ηεο αγνξαζηηθήο ηηκήο. Γειαδή, πξνθύπηεη όηη: r p * E p * P * t (3) el disp el disp disp ώ Όπνπ p el είλαη ε ηηκή ηεο θηινβαηώξαο [ ] θαη P disp ε ζπλνιηθή ηζρύο πνπ kwh απαηηήζεθε από ηελ πιεπξά ηνπ δηθηύνπ. ε εηήζηα βάζε, ην ζπλνιηθό θέξδνο γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ θάιπςε ηνπ θνξηίνπ αηρκήο πξνθύπηεη από ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο θεξδώλ, κόλν γηα ηηο ώξεο θαηά ηηο νπνίεο ε ηηκή ηεο θηινβαηώξαο είλαη πςειόηεξε από ην θόζηνο ηεο V2G ελέξγεηαο. ηελ πεξίπησζε ησλ επηθνπξηθώλ ππεξεζηώλ ζηξεθόκελε εθεδξεία θαη ξύζκηζε ζπρλόηεηαο-, ην θέξδνο πξνθύπηεη από ην ζπλδπαζκό δύν αλεμάξηεησλ παξαγόλησλ: πιεξσκή ρσξεηηθόηεηαο θαη πιεξσκή ελέξγεηαο. Με ηνλ όξν «πιεξσκή ρσξεηηθόηεηαο» (P), αλαθεξόκαζηε ζηε κέγηζηε ζπκθσλήζαζα ηζρύ πνπ ζα είλαη δηαζέζηκε γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό δηάζηεκα, αλεμάξηεηα από ην γεγνλόο αλ απηή ζα ρξεζηκνπνηεζεί ή όρη. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη, ε δηαζέζηκε ρσξεηηθόηεηα αθνξά απνθιεηζηηθά θαη κόλν ηα ειεθηξηθά απηνθίλεηα πνπ είλαη ζηαζκεπκέλα θαη ζπλδεδεκέλα ζην δίθηπν. Αληίζηνηρα, κε ηνλ όξν «πιεξσκή ελέξγεηαο», αλαθεξόκαζηε ζηελ πξαγκαηηθή ελέξγεηα ( E ) πνπ ξέεη ακθίδξνκα ζηε κνλάδα ηνπ ρξόλνπ [kwh]. Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε εμίζσζε ηνπ θέξδνπο πξνθύπηεη ίζε κε: disp r ( p * P * t ) ( p * E ) (4) cap plug el disp line ε ι ί δ α

27 ώ Όπνπ p είλαη ε ηηκή ηεο δηαζεζηκόηεηαο ηζρύνο [ cap kw h ηνλ νπνίν ηα ειεθηξηθά απηνθίλεηα είλαη ζπλδεδεκέλα ζην δίθηπν θαη ], t ν ρξόλνο θαηά plug p el είλαη ε ώ ηηκή ηεο θηινβαηώξαο [ ]. Αλαθνξηθά κε ηε ζπλνιηθή ελέξγεηα πνπ kwh ζπλδηαιέγεηαη,, απηή κπνξεί λα ππνινγηζηεί σο ην ζπλνιηθό άζξνηζκα ησλ E disp «ηκεκάησλ» ελέξγεηαο πνπ κεηαθέξνληαη ζηε κνλάδα ηνπ ρξόλνπ. ηελ πεξίπησζε ηεο ζηξεθόκελεο εθεδξείαο, ε ζπλνιηθή ελέξγεηα δίλεηαη από ηνλ παξαθάησ ηύπν: disp N disp E P t (5) i 1 disp disp Θεσξώληαο όηη, N είλαη ν αξηζκόο ησλ «ηκεκάησλ» ελέξγεηαο θαη disp P ε disp πνζόηεηα ηζρύνο πνπ απνηειεί ην θάζε «παθέην». ε κία ηππηθή πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ελόο παξαγσγνύ ζηε ζηξεθόκελε εθεδξεία, ν αξηζκόο ησλ «παθέησλ» δελ μεπεξλάεη ηα 2 εηεζίσο, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ε ρξνληθή δηάξθεηα κεηαθνξάο ελέξγεηαο αλέξρεηαη ζηα δέθα ιεπηά. Γίλεηαη θαηαλνεηό όηη, ε ζπλνιηθή ελέξγεηα απνθηάεη κηθξέο ηηκέο. Αληίζεηα, ζηελ πεξίπησζε ηεο ξύζκηζεο ζπρλόηεηαο ηα «ηκήκαηα» ελέξγεηαο κπνξνύλ λα μεπεξάζνπλ ηα 4 εκεξεζίσο, έρνληαο παξάιιεια δηαθνξεηηθό εύξνο ηζρύνο ( P disp ). Γη απηό ην ιόγν, ζηε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία ε ζπλνιηθή ελέξγεηα νξίδεηαη σο εμήο: E R * P* t (6) disp d c plug Ο όξνο Rd cεθθξάδεη ην γεγνλόο όηη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ξύζκηζεο ζπρλόηεηαο, κόιηο έλα πνζνζηό ηεο δηαζέζηκεο θαη ζπκθσλήζαο ηζρύνο (P) ζα ξέεη πξνο κία θαηεύζπλζε (ειεθηξηθό όρεκα δίθηπν ή δίθηπν - ειεθηξηθό όρεκα). Ο ζπληειεζηήο Rd c είλαη ζεκαληηθόο γηα ηε ιεηηνπξγία V2G, θαζώο όζν κεγαιύηεξεο ηηκέο ιακβάλεη, ηόζν απμάλεηαη ην θέξδνο ηεο ιεηηνπξγίαο. Εξιζώζειρ κόζηοςρ Σν θόζηνο ηεο ιεηηνπξγίαο V2G ππνινγίδεηαη κέζσ ηεο ζπλνιηθήο κεηαθεξόκελεο ελέξγεηαο, ηνπ θόζηνο θεθαιαίνπ θαη ηνπ ζπληειεζηή απόζβεζεο αμίαο (wear). Σν πνζό ελέξγεηαο θαη ε ρξήζε γηα ηε V2G ιεηηνπξγία βαζίδνληαη ζηελ πξσηαξρηθή ιεηηνπξγία ηνπ ειεθηξηθνύ νρήκαηνο, ηε κεηαθνξά. Παξόκνηα, ην θόζηνο θεθαιαίνπ βαζίδεηαη ζηνλ επηπιένλ εμνπιηζκό πνπ απαηηεί ε V2G ιεηηνπξγία, ν νπνίνο όκσο δελ πξννξίδεηαη γηα ηε βειηίσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ ειεθηξηθνύ απηνθηλήηνπ. Πξνθύπηεη ινηπόλ όηη, ην εηήζην θόζηνο ιεηηνπξγίαο είλαη: c cen Edisp cac (7) ε ι ί δ α

28 Ο ζπληειεζηήο c en εθθξάδεη ην θόζηνο αλά κνλάδα παξαγόκελεο ελέξγεηαο, ελώ ώ ν ζπληειεζηήο c ac [ ] αληηζηνηρεί ζην εηήζην θόζηνο θεθαιαίνπ. Ο ζπληειεζηήο year c ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ παξαθάησ ηύπν: en c en cpe cd (8) conv ηελ εμίζσζε (8), ν ζπληειεζηήο c [ pe ώ kg ί ] εθθξάδεη ην θόζηνο ηεο κεηαθεξόκελεο ελέξγεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, αλαθέξεηαη ζην θόζηνο παξαγσγήο ελέξγεηαο αλά κνλάδα κάδαο ηνπ θαπζίκνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη (θπζηθό αέξην, βελδίλε, πδξνγόλν, κπαηαξία). Ο ζπληειεζηήο conv απνηειεί ην βαζκό απόδνζεο κεηαηξνπήο ηεο απνζεθεπκέλεο ελέξγεηαο ζηε κπαηαξία ζε ειεθηξηθή. Σέινο, ν όξνο c d εθθξάδεη ηελ απόζβεζε ηνπ εμνπιηζκνύ ιόγσ ηεο επηπιένλ ρξήζεο γηα ηε V2G ιεηηνπξγία θη εμαξηάηαη από ην θόζηνο θεθαιαίνπ θαη ην ρξόλν δσήο ηεο κπαηαξίαο ηνπ ειεθηξηθνύ απηνθηλήηνπ. Ο ζπληειεζηήο c d νξίδεηαη σο: c d c bat (9) L ET Ο όξνο c bat αλαθέξεηαη ζην θόζηνο θεθαιαίνπ ηεο κπαηαξίαο [επξώ], ελώ ν όξνο L ET [kwh] ζηε κέγηζηε δπλαηή απνδηδόκελε ελέξγεηα θαηά ηε δηάξθεηα δσήο ηεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη, ε δηάξθεηα δσήο κίαο κπαηαξίαο εθθξάδεηαη θαη ζε θύθινπο, κεηξνύκελνη σο πξνο έλα ζπγθεθξηκέλν βάζνο εθθόξηηζεο (DoD). Έηζη, ε δηάξθεηα δσήο ηεο κπαηαξίαο (σο πξνο ηελ απνδηδόκελε ελέξγεηα ) ππνινγίδεηαη κέζσ ηνπ παξαθάησ ηύπνπ: L L * E * DoD (1) ET c s Όπνπ L c είλαη ε δηάξθεηα δσήο ηεο κπαηαξίαο εθθξαζκέλε ζε θύθινπο, E s ε νλνκαζηηθή ελεξγεηαθή ρσξεηηθόηεηα ηεο κπαηαξίαο θαη DoD ην κέγηζην βάζνο εθθόξηηζήο ηεο. Πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη, ε ζπρλή εθθόξηηζε ηεο κπαηαξίαο ζε κηθξό πνζνζηό (ξερή) έρεη κηθξόηεξε επίδξαζε ζηε δηάξθεηα δσήο ηεο, ζπγθξηηηθά κε ηε ζπρλή θαη πιήξε εθθόξηηζε. Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα απνηεινύλ νη κπαηαξίεο ηύπνπ ιηζίνπ-ηόλησλ, νη νπνίεο έρνπλ δηάξθεηα δσήο 3. θύθινπο ζε πιήξεηο εθθόξηηζεο θαη 1.. θύθινπο ζε εθθνξηίζεηο πνζνζηνύ 3%. Αληίζηνηρα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνπλ θαη νη κπαηαξίεο lead-acid θαη NiMH. Ζ ηειεπηαία παξαηήξεζε απνηειεί αθόκε έλαλ ιόγν, γηα ηνλ νπνίν ζπκθέξεη ηα ειεθηξηθά απηνθίλεηα λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ επηθνπξηθή ππεξεζία ηεο ξύζκηζεο ζπρλόηεηαο, θαζώο κπνξεί νη εθθνξηίζεηο λα είλαη ζπρλέο, αληηζηνηρνύλ όκσο ζε πνιύ κηθξά πνζνζηά ηνπ επηηξεπόκελνπ βάζνπο εθθόξηηζεο. Σέινο, ην εηήζην θόζηνο θεθαιαίνπ ( c an ) ππνινγίδεηαη κε βάζε ην ζπληειεζηή επαλάθηεζεο θεθαιαίνπ (ή ζπληειεζηή ηνθνρξενιπζίαο), CRF, ν νπνίνο δίλεη ην ε ι ί δ α

29 ύςνο ησλ ηζόπνζσλ εηεζίσλ δόζεσλ (ξάληα) πνπ πξέπεη λα πιεξώζεη θάπνηνο ζην ηέινο θάζε ρξόλνπ επί κία ζεηξά n εηώλ, έηζη ώζηε λα επηζηξέςεη ζηελ παξνύζα αμία ηνπ πνζνύ πνπ δαλείδεηαη ζήκεξα. Με άιια ιόγηα, ην c an είλαη ίζν κε: i can cc * CRF c (11) c n 1 (1 i) ηελ εμίζσζε (11), ν ζπληειεζηήο c c αληηζηνηρεί ζην ζπλνιηθό θόζηνο θεθαιαίνπ, i είλαη ην εηήζην επηηόθην θαη n ηα ρξόληα δηάξθεηαο δσήο ηεο κπαηαξίαο ε ι ί δ α

30 ηαζεξέο I o V E s Μέγηζην νλνκαζηηθό ξεύκα γξακκήο [Α] Ολνκαζηηθό επίπεδν ηάζεο γξακκήο [V] Απνζεθεπκέλε ελέξγεηα ζην εζσηεξηθό ηνπ ειεθηξηθνύ απηνθηλήηνπ [kwh] veh πληειεζηήο απόδνζεο ειεθηξηθνύ απηνθηλήηνπ [ km kwh ] πληειεζηήο απόδνζεο ζηαζκνύ θόξηηζεο charger inv πληειεζηήο απόδνζεο AC/DC κεηαηξνπέα ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθώλ ηζρύνο conv πληειεζηήο απόδνζεο κεηαηξνπήο ηεο απνζεθεπκέλεο ζηε κπαηαξία ελέξγεηαο ζε ειεθηξηθή L c Γηάξθεηα δσήο κπαηαξίαο ειεθηξηθνύ απηνθηλήηνπ [θύθινη] c batt Κόζηνο θεθαιαίνπ κπαηαξίαο [επξώ] t plugg πλνιηθόο ρξόλνο ζύλδεζεο ησλ ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ κε ην δίθηπν [h] E πλνιηθή ελέξγεηα πνπ απαηηήζεθε γηα ηε θόξηηζε ζηε κνλάδα ηνπ rech arge ρξόλνπ [kwh] d d Γηαλπόκελε απόζηαζε [km] d rb Διάρηζηε απαηηνύκελε απόζηαζε έθηαθηεο κεηαθίλεζεο από ηνλ νδεγό ηνπ ειεθηξηθνύ απηνθηλήηνπ Rd c Πνζνζηό ζπκθσλήζαο ηζρύνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ επηθνπξηθή ππεξεζία ξύζκηζεο ζπρλόηεηαο t disp πλνιηθόο ρξόλνο, θαηά ηνλ νπνίν κεηαθέξεηαη ελέξγεηα από θαη πξνο ην ειεθηξηθό απηνθίλεην [h] p Σηκή θηινβαηώξαο [ el ώ ] kwh p cap Σηκή δηαζεζηκόηεηαο ηζρύνο [ ώ kw h ] ε ι ί δ α

31 c pe Κόζηνο θαπζίκνπ γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηε κνλάδα ώ κάδαο θαπζίκνπ [ ] kg ί Μεηαβιεηέο P line Όξην ελεξγνύ ηζρύνο πνπ ζέηεη ε γξακκή ζύλδεζεο ηνπ ειεθηξηθνύ απηνθηλήηνπ κε ην δίθηπν [kw] P vehicle Μέγηζηε απνζεθεπκέλε ελέξγεηα ειεθηξηθνύ απηνθηλήηνπ [kw] r Κέξδνο V2G ιεηηνπξγίαο [επξώ] E πλνιηθή ελέξγεηα πνπ κεηαθέξεηαη από θαη πξνο ην ειεθηξηθό disp απηνθίλεην ζηε κνλάδα ηνπ ρξόλνπ [kwh] c Κόζηνο V2G ιεηηνπξγίαο [επξώ] c Κόζηνο αλά κνλάδα παξαγόκελεο ελέξγεηαο [ en ώ ] kw c d Απόζβεζε εμνπιηζκνύ ιόγσ ηεο επηπιένλ ρξήζεο γηα ηε V2G ιεηηνπξγία [ ώ ] kwh L ET Γηάξθεηα δσήο κπαηαξίαο σο πξνο ην επηηξεπόκελν βάζνο εθθόξηηζεο [kwh] c Δηήζην θόζηνο θεθαιαίνπ [ ac ώ ] year ε ι ί δ α

32 Κεφάλαιο 2 ο : Μπαταρίεσ ηλεκτρικών αυτοκινήτων Ζ κπαηαξία απνηειεί έλα ζπλδπαζκό από έλα ή πεξηζζόηεξα ειεθηξνρεκηθά ζηνηρεία, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα κεηαηξέπνπλ ηελ απνζεθεπκέλε ρεκηθή ελέξγεηα ζε ειεθηξηθή -ειεθηξηθό ξεύκα-. Από ηελ επνρή ηεο εθεύξεζεο ηεο πξώηεο βνιηατθήο ζηήιεο από ηνλ Αιεζάληξν Βόιηα, ην 18, ε κπαηαξία απνηειεί ηελ πην δηαδεδνκέλε πεγή ελέξγεηαο γηα πάξα πνιιέο νηθηαθέο θαη βηνκεραληθέο εθαξκνγέο. Οη κπαηαξίεο ησλ ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ αλήθνπλ ζηελ επξύηεξε θαηεγνξία ησλ επαλαθνξηηδόκελσλ ζπζζσξεπηέο- θαη κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηνύλ θαη ηελ αληίζηξνθε δηαδηθαζία, κεηαηξέπνληαο ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα ζε ρεκηθή. Βέβαηα, ην κεγάιν πξόβιεκα, ζην νπνίν αλέθαζελ ζθόληαθηε ε ειεθηξνθίλεζε, ήηαλ έλα: ε απνζήθεπζε ηεο ελέξγεηαο, ε νπνία είλαη απαξαίηεηε γηα ηε ιεηηνπξγία ελόο ειεθηξηθνύ απηνθηλήηνπ. Ζ πξώηε παξαηήξεζε, ε νπνία θαηαγξαθόηαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηώλ, είρε λα θάλεη κε ηελ απηνλνκία ηνπ νρήκαηνο, κεηξνύκελε ζε ρηιηόκεηξα. Πην ζπγθεθξηκέλα, έλα ζπκβαηηθό όρεκα πνπ δηέζεηε ξεδεξβνπάξ 6 ιίηξσλ, κπνξνύζε λα θαιύςεη κία απόζηαζε 6 ηνπιάρηζηνλρηιηνκέηξσλ. Σελ ίδηα ζηηγκή, έλα ειεθηξηθό απηνθίλεην πνπ είρε ελζσκαησκέλε κπαηαξία ηνπ ίδηνπ όγθνπ, κπνξνύζε λα θαιύςεη κία κέγηζηε απόζηαζε ησλ δέθα ρηιηνκέηξσλ. Με άιια ιόγηα, ν όγθνο, ην βάξνο αιιά θαη ην θόζηνο ησλ ζπζζσξεπηώλ πνπ απαηηνύληαλ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί κηα ινγηθή απηνλνκία, ζε ζύγθξηζε πάληα κε ηελ αληίζηνηρε ησλ ζπκβαηηθώλ νρεκάησλ, ήηαλ ηέηνηα πνπ ην ηειηθό απνηέιεζκα δελ κπνξνύζε λα ηθαλνπνηήζεη νύηε ηελ πιεπξά ησλ θαηαλαισηώλ, νύηε απηή ησλ βηνκεραληώλ. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ, νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ησλ κπαηαξηώλ ζπλέβαιαλ ζηα κέγηζηα, έηζη ώζηε λα πξνζπειαζηνύλ ζε ζεκαληηθό βαζκό ηα πξναλαθεξζέληα πξνβιήκαηα. Πιένλ, αξθεηά είλαη ηα πιηθά, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ παξαγσγή ησλ κπαηαξηώλ, όκσο νη πην δηαδεδνκέλνη ηύπνη κπαηαξηώλ ζην ρώξν ησλ ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ είλαη: κνιύβδνπ-νμέσο (lead-acid) θαη ιηζίνπ-ηόλησλ (Li-on). Παξάιιεια, έλαο πνιιά ππνζρόκελνο ηύπνο κπαηαξίαο ρξεζηκνπνηεί θξάκα ιηζίνπ θαη θσζθνξηθνύ ζηδήξνπ, απνηειώληαο ηελ εμέιημε ηνπ ηύπνπ Li-on. Οη παξαπάλσ ηύπνη κπαηαξηώλ πξνζθέξνπλ αξθεηά πιενλεθηήκαηα όπσο: κεησκέλν βάξνο, πςειή ρσξεηηθόηεηα ελέξγεηαο [Wh] θαη κεησκέλα πνζνζηά εθπεκπόκελεο ζεξκόηεηαο, ηα νπνία έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ηεο απηνλνκίαο ησλ ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ. 2.1 Βαζηθνί ηύπνη κπαηαξηώλ ειεθηξηθώλ απηνθηλήηωλ Μπαηαπίερ μολύβδος-οξέωρ (lead-acid) Οη «θιαζηθνί» ζπζζσξεπηέο κνιύβδνπ-νμένο ήηαλ, κέρξη θαη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '9, ε πξώηε επηινγή ησλ δηάθνξσλ ειεθηξηθώλ πξνζπαζεηώλ, ιόγσ θπξίσο ηνπ ρακεινύ θόζηνπο ηνπο. ηα πιενλεθηήκαηά ηνπο πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνύλ ε κεγάιε αμηνπηζηία, ε ακειεηέα «κλήκε» θαη ε ζρεηηθά ρακειή απηνεθθόξηηζε. Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα κεηνλεθηήκαηα πνπ ηνπο ζπλνδεύνπλ είλαη ην κεγάιν βάξνο -θαη θαηά ζπλέπεηα ε κηθξή ελεξγεηαθή ππθλόηεηα, κε άκεζε ζπλέπεηα ηελ επηβάξπλζε ηνπ νρήκαηνο κε αξθεηά επηπιένλ θηιά. Δπίζεο, κεηώλεηαη ζεκαληηθά ε δηάξθεηα δσήο ηνπο ζε πεξηπηώζεηο ηαρείαο θόξηηζεο θαη ζρεδόλ πιήξνπο εθθόξηηζεο πνπ απαηηείηαη θαηά ηε ρξήζε ησλ ειεθηξηθώλ νρεκάησλ. ηελ ε ι ί δ α

33 πεξίπησζε, κάιηζηα, πνπ έρνπκε λα θάλνπκε κε κπαηαξίεο αλνηρηνύ ηύπνπ θαη πγξνύ ειεθηξνιύηε, απαηηείηαη θη ν αλεθνδηαζκόο ηνπο κε απνζηαγκέλν λεξό. Μπαηαπίερ νικελίος-ςβπιδίος μεηάλλος (NiMΗ) Οη ζπζζσξεπηέο ληθειίνπ-πδξηδίνπ κεηάιινπ έρνπλ αθόκα κεγαιύηεξε ελεξγεηαθή ππθλόηεηα (1,7 θνξέο κεγαιύηεξε από εθείλε ησλ κπαηαξηώλ κνιύβδνπ-νμέσο), δειαδή πεξίπνπ 7 Wh/kg. Μηα κπαηαξία NiMH ρξεζηκνπνηεί σο αξλεηηθό ειεθηξόδην έλα θξάκα πνπ έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα απνξξνθά ην πδξνγόλν. Σν κέηαιιν ζην αξλεηηθό ειεθηξόδην είλαη κηα δηκεηαιιηθή έλσζε πνπ πεξηέρεη ληθέιην, ελώ σο ειεθηξνιύηεο ρξεζηκνπνηείηαη πδξνμείδην ηνπ θαιίνπ. Ζ ηάζε θαηά ηε θόξηηζε είλαη 1,4-1,6 V αλά ζηνηρείν, ελώ θαηά ηελ εθθόξηηζε ε ηάζε ηνπ ξεύκαηνο είλαη 1,25 V. Οη κπαηαξίεο NiMH έρνπλ ην κεηνλέθηεκα όηη, ε απόδνζή ηνπο επεξεάδεηαη αξλεηηθά ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο, από ηελ άιιε όκσο ραξαθηεξίδνληαη από κεγάιε δηάξθεηα δσήο, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ην θόζηνο ηνπο είλαη κελ ςειό, αιιά αηζζεηά ρακειόηεξν από εθείλν ησλ κπαηαξηώλ ιηζίνπ. Δπηπιένλ, ε εζσηεξηθή ηνπο αληίζηαζε είλαη ρακειή, ελώ έρνπλ επηδείμεη επίζεο αμηνζεκείσηε αμηνπηζηία θη αληνρή ζηα πβξηδηθά απηνθίλεηα όπνπ ηνπνζεηήζεθαλ, έρνληαο ζηελ πξάμε επηθξαηήζεη ζηνλ ηνκέα ηεο νηθνινγηθήο απηνθίλεζεο. Μπαηαξίεο απηνύ ηνπ ηύπνπ ρξεζηκνπνηνύληαη επξύηαηα ζηα πβξηδηθά ησλ θαηαζθεπαζηώλ ειεθηξηθώλ νρεκάησλ Toyota θαη Honda. Μπαηαπίερ ηύπος ιόνηων λιθίος (Li-on) Οη πιένλ ππνζρόκελεο γηα ην κέιινλ κπαηαξίεο είλαη ζήκεξα νη ηόλησλ ιηζίνπ, γλσζηέο από πνιιέο εθαξκνγέο εθηόο απηνθίλεζεο. Ζ ελεξγεηαθή ηνπο ππθλόηεηα είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο θνξέο κεγαιύηεξε, ζε ζρέζε πάληα κε ηηο κπαηαξίεο κνιύβδνπ, έρνπλ κεγάιε δηάξθεηα δσήο, ε απηνεθθόξηηζε δηαηεξείηαη ζε ρακειά επίπεδα, ελώ δελ παξνπζηάδνπλ ην θαηλόκελν ηεο «κλήκεο». ηα κεηνλεθηήκαηά ηνπο πεξηιακβάλεηαη ην πςειό θόζηνο, θαζώο επίζεο θαη ε πηώζε ηεο απόδνζήο ηνπο ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Με βάζε ην πιηθό θαηαζθεπήο ηεο αλόδνπ, νη κπαηαξίεο ηόλησλ ιηζίνπ ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο κεγάιεο νκάδεο: ιηζίνπ-νμεηδίνπ θνβαιηίνπ, ιηζίνπ-νμεηδίνπ καγγαλίνπ, ηξηώλ ζηνηρείσλ θαη ιηζίνπ-θσζθνξηθνύ ζηδήξνπ. Σν νμείδην ηνπ θνβαιηίνπ είλαη ην επηθξαηέζηεξν απηήλ ηε ζηηγκή πιηθό θαηαζθεπήο ηεο αλόδνπ ζε κπαηαξίεο πνπ ζπλαληάκε ζε θαηαλαισηηθά πξντόληα. Τπεξέρεη ζε ελεξγεηαθή ππθλόηεηα, αιιά δελ ηα θαηαθέξλεη ηόζν θαιά ζηνλ ηνκέα ηεο ζεξκηθήο επζηάζεηαο -ν θίλδπλνο εκθάληζεο ππξθαγηάο είλαη ππαξθηόο-, ελώ θαη ν θύθινο δσήο ηνπ είλαη ζρεηηθά κέηξηνο. Οη κπαηαξίεο ιηζίνπ-νμεηδίνπ καγλεζίνπ επηδεηθλύνπλ κεγαιύηεξε ζεξκηθή ζηαζεξόηεηα, αιιά ε απόδνζή ηνπο πέθηεη κε ηελ άλνδν ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη δελ ζεσξνύληαη νη θαιύηεξεο γηα εθαξκνγέο κεγάιεο θιίκαθαο. Οη κπαηαξίεο ηξηώλ ζηνηρείσλ έρνπλ κεγάιε ελεξγεηαθή ππθλόηεηα, αιιά ε απόδνζή ηνπο πέθηεη ζηηο πνιύ πςειέο θαη ηηο πνιύ ρακειέο ζεξκνθξαζίεο. Οη κπαηαξίεο ιηζίνπ-θσζθνξηθνύ ζηδήξνπ έρνπλ ζρεηηθά κηθξή ελεξγεηαθή ππθλόηεηα, αιιά ππεξέρνπλ ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο, θνζηίδνπλ ιηγόηεξν, ελώ δηαζέηνπλ θαη ηδηαίηεξα κεγάιν θύθιν δσήο ε ι ί δ α

34 ρήκα 2.1 πγθξηηηθό δηάγξακκα ππθλόηεηαο ελέξγεηαο [Wh/L] βαζηθώλ ηύπωλ κπαηαξηώλ ηωλ ειεθηξηθώλ απηνθηλήηωλ 2.2 Η ζεκαζία ηωλ κπαηαξηώλ ζηε V2G ιεηηνπξγία Σν ζεκαληηθόηεξν ζηνηρείν ηνπ ειεθηξηθνύ απηνθηλήηνπ γα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε V2G ιεηηνπξγία είλαη ε κπαηαξία. ε απηή βαζίδεηαη ν ζρεδηαζκόο γηα ηελ απνζήθεπζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο αιιά θαη κεηαθνξάο ηεο ζην ειεθηξηθό δίθηπν, ζε ζηηγκέο πνπ νη ηηκέο πώιεζεο ηεο ελέξγεηαο είλαη πςειέο. Ο βαζηθόο παξάγνληαο πνπ πξέπεη λα θαζνξηζηεί, έηζη ώζηε λα επηβεβαησζεί όηη ην ζρέδην ηνπ V2G είλαη πινπνηήζηκν, είλαη ε δηάξθεηα δσήο ηεο κπαηαξίαο, εηδηθόηεξα κεηά από ηελ επηπιένλ θζνξά πνπ πθίζηαηαη από ηνπο πεξηζζόηεξνπο θύθινπο ιεηηνπξγίαο -ζε ζρέζε πάληα κε ην αλ ην όρεκα ρξεζηκνπνηνύληαλ κόλν γηα κεηαθνξηθνύο ζθνπνύο-. Γη απηόλ ην ζθνπό δηεμάγνληαη έξεπλεο, νη νπνίεο σζηόζν δελ έρνπλ θαηαιήμεη ζε απνιύησο αζθαιή απνηειέζκαηα. Πείξακα ζηελ πνιηηεία ηεο Καιηθόξληα ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ πνπ πεξηειάκβαλε όρεκα κε κπαηαξία ηύπνπ ιηζίνπ-ηόλησλ (Li-on), ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ζπκκεηνρή ηνπ ειεθηξηθνύ απηνθηλήηνπ ζηελ ππεξεζία ξύζκηζεο ηεο ζπρλόηεηαο ηνπ δηθηύνπ, έδεημε όηη, νη θύθινη θόξηηζεο-εθθόξηηζεο ζε πνζνζηά πνιύ κηθξόηεξα από ην αληίζηνηρν νλνκαζηηθό νδεγνύλ ζε αύμεζε ηεο δηάξθεηαο δσήο ηεο κπαηαξίαο. Δπίζεο, θαηά ηε δηάξθεηα δηαθνξεηηθήο έξεπλαο πνπ δηεμήρζε ζην Δζληθό Δξγαζηήξην Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο (National Renewable Energy Laboratory-NRAL) ηεο Καιηθόξληα κε αληηθείκελν ηε κπαηαξία ηύπνπ κνιύβδνπ-νμένο ηεο εηαηξίαο «Panasonic», (Panasonic EV 126), απνδείρηεθε όηη, κε ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξηθνύ νρήκαηνο ζηε ξύζκηζε ζπρλόηεηαο δελ κείσζε ηε δηάξθεηα δσήο ηεο κπαηαξίαο, αιιά νύηε θαη ηε ρσξεηηθόηεηά ηεο [Ah] ε ι ί δ α

35 Κεφάλαιο 3 ο : Προςομοίωςη επιχειρηματικού μοντέλου αξιοποίηςησ τησ V2G λειτουργίασ ην παξόλ θεθάιαην ηεο εξγαζίαο αλαιύεηαη ε πξνζνκνίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ κνληέινπ αμηνπνίεζεο ηεο V2G ιεηηνπξγίαο, ην νπνίν βαζίδεηαη ζηε δηαρείξηζε ζηόινπ ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ από ηνλ «aggregator». Αξρηθά, γίλεηαη αλαθνξά ζε πεηξακαηηθέο δνθηκέο, νη νπνίεο δηεμήρζεζαλ ζην Παλεπηζηήκην Delaware ηεο πνιηηείαο ηεο Καιηθόξληα ησλ ΖΠΑ. Δλ ζπλερεία, αθνινπζεί ε ιεπηνκεξήο αλάιπζε ηεο πξνζνκνίσζεο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε ζπκκεηνρή ζηόινπ ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ ζηελ ππεξεζία ηεο δεπηεξεύνπζαο ξύζκηζεο ζπρλόηεηαο. 3.1 Πεηξακαηηθέο δνθηκέο Παλεπηζηεκίνπ Delaware Σνλ Οθηώβξην ηνπ 27, ζην Παλεπηζηήκην Delaware ηεο πνιηηείαο ηεο Καιηθόξληα ησλ ΖΠΑ αλαθνηλώζεθε ε δηαζύλδεζε ηνπ ειεθηξηθνύ απηνθηλήηνπ ηύπνπ «ebox» ζην ειεθηξηθό δίθηπν PJM. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην όρεκα δερόηαλ ζήκα από ην θέληξν ειέγρνπ ηνπ PJM, κε ζθνπό ηε ζπκκεηνρή ηνπ πξώηνπ ζηε ιεηηνπξγία ξύζκηζεο ζπρλόηεηαο. Σν «ebox» κπνξνύζε λα ιάβεη κέξνο ζηε ιεηηνπξγία V2G θαη κεξηθά από ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ήηαλ ηα εμήο: Μνλάδα ειεθηξνληθώλ ηζρύνο ηύπνπ AC-15, ε νπνία ήηαλ ππεύζπλε γηα ηε κεηαηξνπή ηεο πςειήο ηάζεο DC ζε ελαιιαζζόκελν ξεύκα γηα ηελ απαξαίηεηε ηξνθνδνζία ηνπ επαγσγηθνύ θηλεηήξα ηνπ νρήκαηνο. Παξάιιεια, ιεηηνπξγνύζε σο DC-AC αληηζηξνθέαο γηα ηε κεηαθνξά ελέξγεηαο από ηελ πιεπξά ηνπ νρήκαηνο ζε απηή ηνπ δηθηύνπ. Μπαηαξία ηύπνπ NiHM, νλνκαζηηθήο ελεξγεηαθήο ρσξεηηθόηεηαο 35 kwh, νλνκαζηηθήο ηάζεο 355 V θαη πεξηνξηζκόο ηζρύνο 19 kw. Δπίζεο, γηα λα ήηαλ δπλαηή ε άκεζε επηθνηλσλία ηνπ ειεθηξηθνύ απηνθηλήηνπ κε ην δίθηπν PJM, εγθαηαζηάζεθε γέθπξα Ethernet ζην ζηαζκό θόξηηζεο κέζσ ησλ γξακκώλ κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη, ρξεζηκνπνηήζεθαλ δύν ζηαζκνί θόξηηζεο, νη νπνίνη ζπγθαηαιέγνληαλ ζην ηξίην επίπεδν θόξηηζεο. Ο πξώηνο ραξαθηεξηδόηαλ από νλνκαζηηθό ξεύκα 8 Α θαη ηξηθαζηθή νλνκαζηηθή ηάζε 28 V (16.6 kw), ελώ ν δεύηεξνο ραξαθηεξηδόηαλ από νλνκαζηηθό ξεύκα 5 Α θαη νλνκαζηηθή ηάζε 24 V (12. kw). Γηα ηελ θαηαγξαθή βαζηθώλ κεγεζώλ πνπ αθνξνύζαλ ηηο πεηξακαηηθέο κεηξήζεηο (SoC, ηάζε κπαηαξίαο, ξεύκα γξακκήο, ζήκα ξύζκηζεο θηι.) ρξεζηκνπνηήζεθαλ εηδηθά όξγαλα κέηξεζεο, θαζώο επίζεο θη έλαο server γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ. Αλαθνξηθά κε ην ζήκα ξύζκηζεο πνπ ιάκβαλε ην ειεθηξηθό απηνθίλεην, απηό πξνζαξκόζηεθε ζηα δεδνκέλα ηζρύνο ηνπ νρήκαηνο, ελώ ε ζπρλόηεηα κεηαβνιήο ηνπ ήηαλ κεγαιύηεξε από ηε ζπρλόηεηα ησλ ζεκάησλ πνπ ιακβάλνληαη από ηηο κνλάδεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Σέινο, ην ειεθηξηθό απηνθίλεην ηέζεθε ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα εθηόο δηθηύνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εκεξώλ θη επαλαζπλδέζεθε, έρνληαο δηαλύζεη ζπγθεθξηκέλν αξηζκό ρηιηνκέηξσλ ε ι ί δ α

36 ρήκα 3.1 Σν ειεθηξηθό απηνθίλεην «ebox», κε ην νπνίν δηεμήρζεζαλ νη πεηξακαηηθέο κεηξήζεηο ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Delaware 3.2 Μνληεινπνίεζε επηρεηξεκαηηθνύ πιάλνπ αμηνπνίεζεο ζηόινπ ειεθηξηθώλ απηνθηλήηωλ, κέζω ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ επηθνπξηθή ππεξεζία ξύζκηζεο ζπρλόηεηαο Γηα ηελ πξνζνκνίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ πιάλνπ αμηνπνίεζεο ζηόινπ ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ, έγηλε ρξήζε ηνπ πξνγξακκαηηζηηθνύ πεξηβάιινληνο Plato IDE. Μέζσ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο, ζπγθξνηήζεθαλ ηα παξαθάησ βήκαηα, ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηόζν γηα ηελ εμαγσγή ζεκαληηθώλ ζπκπεξαζκάησλ, όζν θαη γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάιπζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ πιάλνπ. Βήκα 1 ν : Ο ζηόινο ησλ ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ ζπκκεηέρεη ζηελ επηθνπξηθή ππεξεζία ηεο δεπηεξεύνπζαο ξύζκηζεο ζπρλόηεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ππεύζπλνο δηακεζνιαβεηήο αλάκεζα ζηελ πιεπξά ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο (ΓΔΜΖΔ) θαη ζε απηή ηνπ ζηόινπ aggregator-, ιακβάλεη κέξνο ζηε «day-ahead» αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θαηαζέηνληαο πξνζθνξά ζπκκεηνρήο ζηελ παξαπάλσ επηθνπξηθή ππεξεζία (Άλσ ξύζκηζε, Κάησ ξύζκηζε). Θεσξώληαο ινηπόλ, όηη ηα ειεθηξηθά απηνθίλεηα ζπκκεηέρνπλ ζηελ ελ ιόγσ ππεξεζία, ν ππεύζπλνο δηακεζνιαβεηήο ζα ιακβάλεη ην ζήκα ξύζκηζεο θη ελ ζπλερεία ζα εθαξκόδεη ζηξαηεγηθή αμηνπνίεζεο ησλ ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ. Σν ζήκα ξύζκηζεο ραξαθηεξίδεηαη από κεηαβνιέο ζηηο ηηκέο ηζρύνο θάζε 3 δεπηεξόιεπηα. Γηα λα έρνπκε κεγαιύηεξε αθξίβεηα ζηελ πξνζνκνίσζή καο δεκηνπξγνύκε ηξία δηαθνξεηηθά ζήκαηα σο πξνο ηνλ κέζν όξν ηεο απαηηνύκελεο ηζρύνο. Έλα ζήκα κε κέζν όξν θαη ηηκέο από MW έσο -.875MW (ρ.3.2), έλα ζήκα κε κέζν όξν +125kW θαη ηηκέο ηζρύνο από +1MW έσο -1ΜW(ρ.3.3) θαη έλα ζήκα κε κέζν όξν -125kW θαη ηηκέο ηζρύνο από +1MW έσο -1MW (ρ.3.4). To ζήκα ξύζκηζεο έρεη δηάξθεηα 11 εκεξώλ, 23 σξώλ θαη 3 ιεπηώλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη, όηαλ ην ζήκα ξύζκηζεο ιακβάλεη ζεηηθέο ηηκέο, ηόηε θαηαγξάθεηαη ε Άλσ Ρύζκηζε, ε νπνία ζηνρεύεη ζηελ αύμεζε ηεο παξαγόκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο εληόο κηθξνύ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο ηεο ηάμεο δεπηεξνιέπησλ έσο κεξηθώλ ιεπηώλ-. Αληίζηνηρα, όηαλ ην ζήκα ξύζκηζεο ιακβάλεη αξλεηηθέο ηηκέο, γίλεηαη ιόγνο γηα Κάησ Ρύζκηζε, ε νπνία ζηνρεύεη ζηε κείσζε ηεο παξαγόκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ή ζηελ αύμεζε ηνπ ειεθηξηθνύ θνξηίνπ ε ι ί δ α

37 Ιςχφσ [MW] 1,4 1,2 1,8,6,4,2 -,2 -,4 -,6 -,8-1 ρήκα 3.2 Αλεγκέλν ζήκα ξύζκηζεο κε κεδεληθό κέζν όξν ηηκώλ πνπ ιακβάλεη ν δηαρεηξηζηήο ηνπ ζηόινπ ειεθηξηθώλ απηνθηλήηωλ από ην ΓΔΜΗΔ ε ι ί δ α

38 Ιςχφσ [pu] 1,8,6,4,2 -,2 -,4 -,6 -,8-1 ρήκα 3.3 Αλεγκέλν ζήκα ξύζκηζεο κε ζεηηθό κέζν όξν ηηκώλ πνπ ιακβάλεη ν δηαρεηξηζηήο ηνπ ζηόινπ ειεθηξηθώλ απηνθηλήηωλ από ην ΓΔΜΗΔ ε ι ί δ α

39 Ιςχφσ [MW] 1,8,6,4,2 -,2 -,4 -,6 -,8-1 ρήκα 3.4 Αλεγκέλν ζήκα ξύζκηζεο κε αξλεηηθό κέζν όξν ηηκώλ πνπ ιακβάλεη ν δηαρεηξηζηήο ηνπ ζηόινπ ειεθηξηθώλ απηνθηλήηωλ από ην ΓΔΜΗΔ ε ι ί δ α

40 Ποςοςτιαία ωριαία κυκλοφορία Βήκα 2 ν : Σν ζεκαληηθόηεξν ζηνηρείν ζηε κειέηε ηεο ζπκκεηνρήο ζηόινπ ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ ζηελ επηθνπξηθή ππεξεζία ηεο δεπηεξεύνπζαο ξύζκηζεο ζπρλόηεηαο, απνηειεί ε δηαζεζηκόηεηα θάζε νρήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα κίαο εκέξαο. Με ηνλ όξν «δηαζεζηκόηεηα» αλαθεξόκαζηε ζηε ζύλδεζε ή κε ηνπ ειεθηξηθνύ απηνθηλήηνπ κε ην δίθηπν ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Μάιηζηα, ν «aggregator» ζα πξέπεη λα γλσξίδεη θάζε ζηηγκή ηελ θαηάζηαζε ησλ νρεκάησλ πνπ ζπγθξνηνύλ ην ζηόιν, δειαδή ζα πξέπεη λα γλσξίδεη πόζα θαη πνηα ειεθηξηθά απηνθίλεηα είλαη ζπλδεδεκέλα κε ην ειεθηξηθό δίθηπν, όπσο επίζεο θαη ηελ θαηάζηαζε ηεο κπαηαξίαο απηώλ (SoC). Γη απηό ην ιόγν, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία ελόο πξνθίι δηαζεζηκόηεηαο ησλ ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ. Ζ βάζε γηα ην πξνθίι δηαζεζηκόηεηαο είλαη ηα ζηνηρεία ηεο Δζληθήο Μέζεο Ζκεξήζηαο Κπθινθνξίαο (ΔΜΖΚ), ηα νπνία θαηαγξάθνπλ ην πνζνζηό ησλ νρεκάησλ πνπ θηλνύληαη θαηά κέζν όξν θάζε ώξα ηεο εκέξαο, όπσο επίζεο θαη ην κέζν σξηαίν θπθινθνξηαθό θόξην. Βέβαηα, πξέπεη λα πξνζηεζεί όηη, θάζε ώξα ηεο εκέξαο έλα ζεκαληηθό πνζνζηό ηνπ ζπλόινπ ησλ νρεκάησλ (>9%) ζεσξείηαη όηη είλαη ζηαζκεπκέλν. Ζ παξαθάησ θακπύιε θαηαγξάθεη ζπγθεληξσηηθά ηα πνζνζηά ηνπ κέζνπ σξηαίνπ θπθινθνξηαθνύ θόξηνπ ζηελ Διιάδα, πξνζαπμεκέλε θαηά ην ζπληειεζηή 1.6, ν νπνίνο καο νδεγεί ζηελ αζθαιή πιεπξά ηεο πξνζνκνίσζεο Ώρεσ [h] ρήκα 3.5 Πνζνζηηαία κέζε ωξηαία θπθινθνξία νρεκάηωλ Παξάιιεια, έλα αθόκε ζεκαληηθό ζηνηρείν, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζηε δεκηνπξγία ηνπ πξνθίι δηαζεζηκόηεηαο ησλ ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ, είλαη ν κέζνο ρξόλνο νδήγεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Ο ρξόλνο απηόο ιακβάλεηαη ίζνο κε δύν ώξεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ έλαο κέζνο νδεγόο δηαλύεη ζπλνιηθή απόζηαζε ίζε κε 4 km, όπσο ζεκεηώζεθε θαη ζε πξνεγνύκελν θεθάιαην. Σα δύν παξαπάλσ ζηνηρεία (πνζνζηηαίνο θπθινθνξηαθόο θόξηνο αλά ώξα & κέζνο ρξόλνο νδήγεζεο), ζε ζπλδπαζκό κε ηνλ αξηζκό ησλ ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ πνπ απνηεινύλ ην ζηόιν, δεκηνπξγνύλ ην πξνθίι δηαζεζηκόηεηαο. Με άιια ιόγηα, ην πξνθίι δηαζεζηκόηεηαο αλά ώξα θαη ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 12 εκεξώλ, αθνινπζεί ηνπο θαλόλεο πνπ θαηαγξάθεθαλ πξνεγνπκέλσο, παξά ην γεγνλόο όηη δεκηνπξγείηαη κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο «random» ε ι ί δ α

41 Ποςοςτιαία ωριαία κυκλοφορία Ώρεσ [h] ρήκα 3.6 Ωξηαίν πξνθίι δηαζεζηκόηεηαο ειεθηξηθώλ απηνθηλήηωλ γηα ρξνληθό δηάζηεκα 12 εκεξώλ ε ι ί δ α

42 Ποςοςτιαία ωριαία κυκλοφορία Ώρεσ [h] ρήκα 3.7 πγθξηηηθό δηάγξακκα πξνθίι δηαζεζηκόηεηαο ειεθηξηθώλ απηνθηλήηωλ θαη κέζεο πνζνζηηαίαο ωξηαίαο θπθινθνξίαο νρεκάηωλ ε ι ί δ α

43 Διαθεςιμότητα ηλεκτρικών αυτοκινήτων Χρόνοσ [h] ρήκα 3.8 Ωξηαία δηαζεζηκόηεηα ειεθηξηθώλ απηνθηλήηωλ ε ι ί δ α

44 Από ην ηειεπηαίν ζπγθξηηηθό δηάγξακκα αλάκεζα ζην σξηαίν πξνθίι δηαζεζηκόηεηαο ησλ ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ θαη ηεο πνζνζηηαίαο κέζεο σξηαίαο θπθινθνξίαο, παξαηεξείηαη όηη, ην εκεξήζην πξνθίι δηαζεζηκόηεηαο δηαθέξεη από εκέξα ζε εκέξα, όπσο επίζεο απνθιίλεη ζε κηθξό πνζνζηό από ηε κέζε θακπύιε θπθινθνξίαο. Σέινο, ην σξηαίν πξνθίι δηαζεζηκόηεηαο ζα πξέπεη λα κεηαζρεκαηηζηεί θαηάιιεια, έηζη ώζηε λα είλαη ζπκβαηό κε ην ζήκα ξύζκηζεο πνπ κεηαβάιιεηαη θάζε 3 δεπηεξόιεπηα. Έηζη, πξνθύπηεη θαη ην πξνθίι πνπ θαηαγξάθεη ηε δηαζεζηκόηεηα ησλ ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ θάζε 3 δεπηεξόιεπηα. **Τποζημείωζη: Ζ ηηκή «1» ζπλεπάγεηαη όηη, ην εθάζηνηε ειεθηξηθό απηνθίλεην είλαη ζπλδεδεκέλν ζην δίθηπν ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα θάπνηα δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή, ελώ ε ηηκή ζπλεπάγεηαη ην αληίζεην. Βήκα 3 ν : Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ν δηαρεηξηζηήο ηνπ ζηόινπ ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ ζα πξέπεη θάζε ρξνληθή ζηηγκή λα γλσξίδεη ηε δηαζεζηκόηεηα θαη ηελ θαηάζηαζε ηεο κπαηαξίαο όισλ ησλ νρεκάησλ. Ζ θαηάζηαζε ηεο κπαηαξίαο αλαθέξεηαη ζηελ θαηάζηαζε θόξηηζεο απηήο (%SoC), ηε ζηηγκή πνπ ην ειεθηξηθό απηνθίλεην ζπλδέεηαη ζην δίθηπν, αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηα πνπ ην ηειεπηαίν παξακέλεη ζπλδεδεκέλν. Γηα λα πξνζεγγίζεη ε πξνζνκνίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ κνληέινπ κία πην ξεαιηζηηθή θαηάζηαζε, ζα πξέπεη λα δνζεί κέζσ ηπραίαο δηαδηθαζίαο (random) αξρηθή ηηκή ζηελ θαηάζηαζε θόξηηζεο ηεο κπαηαξίαο θάζε απηνθηλήηνπ, ε νπνία ζα θπκαίλεηαη κεηαμύ ζπγθεθξηκέλσλ νξίσλ πνπ ηίζεληαη. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζνκνίσζεο ζα εμεηαζηεί έλαο ηύπνο ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα, εμεηάδεηαη ζηόινο ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ κνληέινπ RAV4 EV, ηα νπνία δηαζέηνπλ κπαηαξία ηύπνπ NiHM. ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαηαγξάθνληαη ζπγθεληξσηηθά ηα βαζηθόηεξα ζηνηρεία πνπ ζπλνδεύνπλ ηνλ ελ ιόγσ ηύπν κπαηαξίαο. Χαξαθηεξηζηηθά ειεθηξηθνύ Toyota RAV4 EV απηνθηλήηνπ Σύπνο κπαηαξίαο NiHM Δλεξγεηαθή ρωξεηηθόηεηα [kwh] 27.4 Μέγηζην βάζνο εθθόξηηζεο (%) veh Μέγηζηε απηνλνκία [km] Γηάξθεηα δωήο κπαηαξίαο [θύθινη] 175 Κόζηνο κπαηαξίαο ΟΔΜ [ /kwh] 278 πληειεζηήο αληηθαηάζηαζεο (h) 1 Πίλαθαο 3.1 Χαξαθηεξηζηηθά κπαηαξίαο ειεθηξηθνύ απηνθηλήηνπ, Toyota RAV4 EV ε ι ί δ α

45 Έλα ζεκαληηθό ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ειεθηξηθνύ απηνθηλήηνπ απνηειεί ε απόδνζή ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθίλεζεο. Ζ απόδνζε δίλεηαη κέζσ ηνπ ζπληειεζηή veh ν νπνίνο εθθξάδεη ηελ απόζηαζε [km] πνπ θαιύπηεη ην όρεκα αλά θαηαλαιηζθόκελε θηινβαηώξα. Ζ ηειεπηαία παξαηήξεζε καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα όηη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κνληεινπνίεζεο, ε κε δηαζεζηκόηεηα ελόο ειεθηξηθνύ απηνθηλήηνπ ζα πξέπεη λα ζπλδπαζηεί θαηάιιεια κε ηελ απόδνζε απηνύ. Με απηόλ ηνλ ηξόπν, γίλεηαη δπλαηή ε κείσζε ηεο θαηάζηαζεο θόξηηζεο ηεο κπαηαξίαο ηνπ εθάζηνηε νρήκαηνο, αλάινγα βέβαηα θαη κε ηε ρξνληθή δηάξθεηα πνπ απηό δελ βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε ζύλδεζεο κε ην δίθηπν ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Μάιηζηα, από ηε ζηηγκή πνπ ην πξνθίι δηαζεζηκόηεηαο ηνπ ζηόινπ έρεη ηξνπνπνηεζεί θαηάιιεια, ώζηε λα θαηαγξάθεη ηελ θαηάζηαζε ζύλδεζεο ησλ νρεκάησλ αλά ρξνληθό δηάζηεκα ίζν κε 3 δεπηεξόιεπηα, αξθεί λα ππνινγηζηεί ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο σο πξνο ηεο αληίζηνηρε ρξνληθή δηάξθεηα. Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ν κέζνο ρξόλνο νδήγεζεο αλέξρεηαη ζηηο δύν ώξεο, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ε κέζε δηαλπόκελε απόζηαζε ινγίδεηαη ζηα 4 km. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζνκνίσζεο, ζεσξνύκε όηη, όηαλ έλα ειεθηξηθό απηνθίλεην δελ είλαη ζπλδεδεκέλν ζην δίθηπν (δηαζεζηκόηεηα ίζε κε κεδέλ) γηα έλα δνζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα, ηόηε ζα κεηαθηλείηαη γηα ρξνληθή δηάξθεηα ίζε κε ηε κηζό ηνπ δηαζηήκαηνο απνπζίαο. ύκθσλα κε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα, ππνινγίδεηαη ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα ηνλ ηύπν κπαηαξίαο NiHM, ελώ ζηνλ παξαθάησ πίλαθα γηα ιόγνπο ζύγθξηζεο θαηαγξάθεηαη θαη ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα ηηο κπαηαξίεο ηύπνπ κνιύβδνπ-νμέσο. Σύπνο κπαηαξίαο Καηαλάιωζε ελέξγεηαο αλά 3 δεπηεξόιεπηα κέζεο νδήγεζεο [Wh/hm] NiHM Lead-acid 28.3 Πίλαθαο 3.2 Μέζε θαηαλάιωζε ελέξγεηαο αλά 3 δεπηεξόιεπηα νδήγεζεο Βήκα 4 ν : Έρνληαο πιένλ θαζνξίζεη ην ζήκα ξύζκηζεο, ην νπνίν απνζηέιιεηαη κέζσ ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ ελεξγεηαθνύ ζπζηήκαηνο ζην δηαρεηξηζηή ηνπ ζηόινπ ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ, ην πξνθίι δηαζεζηκόηεηαο ηνπ θάζε νρήκαηνο θη έρνληαο θαζνξίζεη ηηο αξρηθέο ηπραίεο- θαηαζηάζεηο ησλ κπαηαξηώλ, κπνξεί λα αλαιπζεί ε ζηξαηεγηθή αμηνπνίεζεο ηνπ ζηόινπ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ επηθνπξηθή ππεξεζία ηεο δεπηεξεύνπζαο ξύζκηζεο ζπρλόηεηαο. Ζ πνιηηηθή αμηνπνίεζεο πνπ επηιέγεηαη, βαζίδεηαη ζηε δηαδηθαζία θαηάηαμεο ησλ ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ ζε θζίλνπζα ιίζηα (sorting) κε βάζε ηε δηαζεζηκόηεηα θαη ηελ θαηάζηαζε ηεο κπαηαξίαο ηνπο (% SoC), θάζε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ιακβάλεηαη λέα ηηκή ηνπ ζήκαηνο ξύζκηζεο. Μέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ζα κπνξέζνπλ λα επηιεγνύλ ηα νρήκαηα, ηα νπνία είλαη θαηαιιειόηεξα γηα ηε κεηαθνξά ελέξγεηαο από θαη πξνο ην δίθηπν. Ζ επηινγή ησλ εθάζηνηε ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ ζηεξίδεηαη επίζεο θαη ζηελ ηηκή ηνπ ζήκαηνο ξύζκηζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ απηή είλαη ζεηηθή, δειαδή ην δίθηπν απαηηεί άλσ ξύζκηζε, απαηηείηαη κεηαθνξά ηζρύνο από ηελ πιεπξά ηνπ ζηόινπ πξνο απηή ηνπ δηθηύνπ. Ζ κεηαθνξά ηζρύνο ζην δίθηπν ζπλεπάγεηαη ηελ εθθόξηηζε ησλ νρεκάησλ κε ζηαζεξό ξπζκό, ν νπνίνο θαζνξίδεηαη από ηνλ πεξηνξηζκό πνπ ηίζεηαη είηε από ηε γξακκή ζύλδεζεο, είηε από ην ζύζηεκα ειέγρνπ ηνπ απηνθηλήηνπ. Καηά ε ι ί δ α

46 ηε δηάξθεηα, ινηπόλ, ηεο άλσ ξύζκηζεο, ην δίθηπν ζα απνξξνθάεη ηζρύ από όια ηα νρήκαηα κε ηνλ ίδην ξπζκό, κέρξη λα ηθαλνπνηεζεί ην αίηεκα ηζρύνο. Όκσο, νη πεξηνξηζκνί πνπ έρνπλ ηεζεί αλαθνξηθά κε ην νλνκαζηηθό βάζνο εθθόξηηζεο ηεο κπαηαξίαο θαη κε ην κέγηζην βάζνο εθθόξηηζεο πνπ έρεη ζέζεη ν θάζε νδεγόο, έρνπλ σο απνηέιεζκα ειεθηξηθά απηνθίλεηα πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο ηεο ιίζηαο θαηάηαμεο, λα κελ κπνξνύλ λα αληαπνθξηζνύλ ζην ξπζκό δήηεζεο ηζρύνο. Έηζη, ν αξηζκόο ησλ δηαζέζηκσλ νρεκάησλ κεηώλεηαη θη απηό έρεη σο απνηέιεζκα ην δίθηπν λα απνξξνθάεη ην ππόινηπν πνζό ηεο αηηνύκελεο ηζρύνο από ηα δηαζέζηκα πιένλ απηνθίλεηα πνπ βξίζθνληαη ζηηο πςειόηεξεο ζέζεηο. Αληίζηνηρα ζπκπεξάζκαηα πξνθύπηνπλ ζηελ πεξίπησζε ηεο θάησ ξύζκηζεο, όηαλ δειαδή ε ηηκή ηνπ ζήκαηνο είλαη αξλεηηθή. Σόηε, ην δίθηπν απαηηεί κείσζε ηεο ηζρύνο από ηηο κνλάδεο παξαγσγήο, ή αληίζηνηρα αύμεζε ηνπ θνξηίνπ. Γη απηό ην ιόγν, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θάησ ξύζκηζεο θαηαγξάθεηαη κεηαθνξά ελέξγεηαο από ηελ πιεπξά ηνπ δηθηύνπ ζε απηή ηνπ ζηόινπ ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ, κε άκεζν απνηέιεζκα ηε θόξηηζε ησλ κπαηαξηώλ ζπκπεξηθνξά θαηαλαισηή-. Ζ ζηξαηεγηθή ηεο επηινγήο ησλ νρεκάησλ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαδηθαζία ηεο ξύζκηζεο είλαη αληίζηξνθε από απηή ηεο πξνεγνύκελεο πεξίπησζεο. Δηδηθόηεξα, ε επηινγή ησλ ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη από ην ηέινο ηεο ιίζηαο θαηάηαμεο απηώλ, όπνπ θαηαηάζζνληαη ηα νρήκαηα κε ηε κηθξόηεξε ελαπνκέλνπζα δηαζέζηκε ελέξγεηα. Παξόκνηνη πεξηνξηζκνί κε ηνπο παξαπάλσ ππάξρνπλ θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, δηόηη γηα ιόγνπο αζθαιείαο ησλ κπαηαξηώλ δελ κπνξεί λα μεπεξαζηεί έλα ζπγθεθξηκέλν όξην θόξηηζεο. Λόγσ ηνπ πεξηνξηζκνύ αζθαιείαο, όηαλ ε θαηάζηαζε θόξηηζεο ησλ νρεκάησλ εμηζώλεηαη κε ην όξην, ν αξηζκόο δηαζέζηκσλ ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ κεηώλεηαη θαη ε θόξηηζή ηνπο ζπλερίδεηαη κε απηά πνπ θαηαιακβάλνπλ ρακειόηεξεο ζέζεηο ζηε ιίζηα. ύκθσλα κε ηελ παξαπάλσ πνιηηηθή αμηνπνίεζεο ησλ ειεθηξηθώλ νρεκάησλ, θαηαγξάθεηαη ην ζπλνιηθό πνζό ηζρύνο πνπ κπνξεί λα δηαζέζεη ή λα απνξξνθήζεη ν ζηόινο, γηα θάζε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ιακβάλεηαη λέα ηηκή ηνπ ζήκαηνο ξύζκηζεο. Βήκα 5 ν : Μέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηόινπ ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ ζηελ επηθνπξηθή ππεξεζία ηεο δεπηεξεύνπζαο ξύζκηζεο ζπρλόηεηαο, πξνθύπηεη θέξδνο ή δεκία γηα θάζε όρεκα μερσξηζηά, αιιά θαη γηα ην ζύλνιν ηνπ ζηόινπ. Ζ νηθνλνκηθή αλάιπζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ κνληέινπ πνπ πξνζνκνηώλεηαη, πξνθύπηεη κέζσ ησλ εμηζώζεσλ θόζηνπο θαη θέξδνπο αλαιύζεθαλ ζε πξνεγνύκελν θεθάιαην-. Βέβαηα, ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε θαη ηπρόλ πνηλέο πνπ ζα επηβάιινληαη, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ζηόινο ησλ νρεκάησλ δελ ζα αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ζήκαηνο ξύζκηζεο. Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ ζηόινπ aggregator- θαηαζέηεη πξνζθνξέο δηαζέζηκεο ηζρύνο ζηηο δηαδηθαζίεο πιεηζηεξηαζκνύ, ζπκκεηέρνληαο κε απηόλ ηνλ ηξόπν ζηε «day-ahead» αγνξά ηνπ ειιεληθνύ ελεξγεηαθνύ ζπζηήκαηνο. Δλ ζπλερεία, κέζσ ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ ελεξγεηαθνύ ζπζηήκαηνο, ΓΔΜΖΔ, γίλνληαη γλσζηέο νη ηηκέο [ /MWh] γηα θάζε ώξα ηεο εκέξαο, ηόζν γηα ηελ άλσ ξύζκηζε, όζν θαη γηα ηελ θάησ ξύζκηζε ζπρλόηεηαο. Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνύκελν θεθάιαην, ν δηαρεηξηζηήο ηνπ ζηόινπ ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ ακείβεηαη από ην ΓΔΜΖΔ γηα δύν παξάγνληεο. Πξώηνλ, γηα ηε ζπλνιηθή ζπκθσλήζαζα ηζρύ αλά ώξα θαη δεύηεξνλ, γηα ην πνζό ηζρύνο πνπ ηειηθά αμηνπνηήζεθε από ηελ πιεπξά ηνπ δηθηύνπ (είηε παξήρζε, είηε θαηαλαιώζεθε ε ι ί δ α

47 από ην ζηόιν). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζνκνίσζεο ρξεζηκνπνηνύληαη πξαγκαηηθέο ηηκέο ελέξγεηαο γηα ηελ επηθνπξηθή ππεξεζία ηεο ξύζκηζεο ζπρλόηεηαο, νη νπνίεο ιήθζεθαλ κέζσ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ ΓΔΜΖΔ. Μάιηζηα, από ηε ζηηγκή πνπ ην ζήκα ξύζκηζεο έρεη δηακνξθσζεί, έηζη ώζηε λα έρεη δηάξθεηα ίζε κε 12 εκέξεο, επηιέγνληαη ηξεηο αληίζηνηρεο νκάδεο εκεξώλ από ηνπο κήλεο Ηαλνπάξην, Απξίιην θη Αύγνπζην ηνπ έηνπο 21 γηα ηα δεδνκέλα ησλ ηηκώλ. Σέινο, θαηά ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα όπνπ εκθαλίδεηαη απόθιηζε κεηαμύ ησλ ηηκώλ ηεο ηζρύνο πνπ θαζνξίδεη ην ζήκα ξύζκηζεο θαη ηεο ζπλνιηθήο ηζρύνο πνπ κπνξεί λα δηαζέζεη ή λα απνξξνθήζεη ν ζηόινο ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ, επηβάιιεηαη πνηλή από ηελ πιεπξά ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ ηηκή ηεο πνηλήο πξνθύπηεη, ππνινγίδνληαο γηα θάζε ρξνληθή ζηηγκή ηε δηαθνξά αλάκεζα ζηηο ηηκέο ηνπ ζήκαηνο ξύζκηζεο θη απηέο πνπ κπνξνύλ λα δηαζέζνπλ ζπλνιηθά ηα νρήκαηα θαη πνιιαπιαζηάδνληαο ην απνηέιεζκα κε ηελ θαζνξηζκέλε ηηκή ξύζκηζεο (Άλσ ή Κάησ) γηα ηελ ηξέρνπζα ώξα ε ι ί δ α

48 Ιαλνπάξηνο R_U 1 9,9 1,1,1, R_D 1 9,9 1,1,1,1, R_U 1,1,1,1 1 1,1 9,9 9, R_D,1,1 1 9,9 9,9 9,9 9,9 9, ,1, R_U,1,1,1,1,1,1,1 9,9 9, R_D,1,1,1 1 9,9 9,9 9, R_U ,1 9,9 9, ,9 9,9 1 9, ,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 R_D 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9, ,9 9, , R_U, ,1 9,9 9, ,9 9,9 9,9 9,9 9,9 1 9,9 R_D,1 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9, ,1, R_U 9,8,1,1,1,1,1 1 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 1 9, ,8 9,8 9, R_D 9,8,1,1,1 1 9, ,8, R_U, ,8 9,8 9,8 9,8 9, ,9 9,9 9,9 9,9 9,8 1 9,8 R_D 1 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9, ,1 1,1, R_U, , R_D 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9, ,1 1 1, R_U,1,1, ,1 9, R_D,1 9,9 1 9,9 9,9 9,9 9,9 9, , R_U 1,1,1,1,1,1 9,9 9, R_D,1,1,1 1 9,9 9,9 9,9 9, R_U, ,9 9,9 9, , ,9 9,9 9,9 9, ,9 R_D,1 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9, R_U, , R_D 1 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9, Πίλαθαο 3.3 Σηκέο MWh γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ άλω & θάηω δεπηεξεύνπζα ξύζκηζε ζπρλόηεηαο γηα ην δηάζηεκα 1-12 Ιαλνπαξίνπ ε ι ί δ α

49 Απξίιηνο R_U,1, , ,8 9, ,8 9,8 1 1 R_D,1 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 1 1,1,1 9,8 9,8 9,8 1 9,8 9, R_U,1,1,1,1 1 1,1 9,8 9, , R_D,1 9,8 1 9,8 9,8 9,8 9,8 9, , R_U,1,1,1,1,1,1,1 9,8 9, R_D,1,1,1,1,1,1 9,8 9,8 9, ,8 9,8 1 9, ,8 9, ,8 9,8 4.4 R_U,1,1,1,1 1 1,1 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 1 9,8 9,8 R_D,1 1 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 1,1, ,8 9,8 9,8 9, , R_U ,1 9,8 9, ,8 9,8 9,8 9,8 9, ,8 1 9,8 9,8 R_D 1 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 1 9,8 9, ,8 1 9, R_U ,1 9, , , ,8 R_D 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 1 9,8 9, ,8 7.4 R_U ,1 9, ,8 9,8 9, ,8 R_D 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8,1 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 1 9,8 9,8 1 9,8 9,8 8.4 R_U , ,8 9, ,8 9,8 9,8 1 9, ,8 9,8 R_D 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9, ,8 9,8 9,8 9,8 1 1,1 1 9,8 9,8 9.4 R_U ,1 1 9,8 9,8 9,8 9,8 9, ,8 9, ,8 9,8 R_D 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9, ,8 9,8 9,8 9,8 9, ,8 9,8 9,8,1,1 9,8 9,8 1.4 R_U, ,1 9,8 9, ,8 9,8 9,8 9, R_D 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9, ,8 9,8 9,8 1 9,8 9,8 1 9,8,1 9,8 9,8 9, R_U ,1 9,8 9,8 9, ,8 9,8 9,8 1 9, R_D 1 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 1 9,8 9,8 9,8 1 9,8 9,8 9,8 9,8 9, R_U , ,8 9, ,8 R_D 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9, ,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 1 9,8 1,1 9,8 9,8 Πίλαθαο 3.4 Σηκέο MWh γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ άλω & θάηω δεπηεξεύνπζα ξύζκηζε ζπρλόηεηαο γηα ην δηάζηεκα 1-12 Απξηιίνπ ε ι ί δ α

50 Αύγνπζηνο R_U,1,1,1,1,1, ,8 1 1 R_D,1,1,1,1,1,1 1 9,9 9,9 9,9 9,8 9,8 1 9,8 9,8 9,8 9,8 9,9 9,9 9,8 9,8 9,8,1,1 2.8 R_U,1,1,1,1,1, R_D,1 1,1,1,1,1 1,1, , R_U,1,1,1,1,1, ,9 9, R_D,1,1,1 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9, ,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 1 9,9 9,9,1,1 4.8 R_U,1,1,1,1,1, ,9 9,9 1 9,9 9,9 9, , R_D,1,1,1,1,1 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 1 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8,1,1 5.8 R_U,1,1,1,1,1, ,8 1 1 R_D,1,1,1,1,1,1 1 9,9 9,9 9,9 9,8 9,8,1 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8,1,1 6.8 R_U,1,1,1,1,1, R_D,1,1,1,1,1,1 1,1 9,9 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8,1,1 7.8 R_U,1, ,8 9, ,8 R_D 9,9 9,8 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9, ,8 9,8 9,8 1 9,9 9, ,9 9, R_U,1,1, , , ,9 9,9 1 1,1 R_D,1 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9, ,9 9, R_U ,9 9, ,8 9,8 9,8 9, ,8 R_D 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9, ,8 9,8 9,8 9,8 1 9, ,9 1.8 R_U ,1 9,9 9,9 1 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9, ,9 9,9 R_D 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9, ,9 9, , R_U ,9 9,9 9, ,9 9, ,9 R_D 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9, ,9 9,9 9, , R_U ,8 9,8 9,8 9, ,8 9,8 9, ,8 9,8 R_D 1 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9, ,9 9,9 9,9 9, ,9 Πίλαθαο 3.5 Σηκέο MWh γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ άλω & θάηω δεπηεξεύνπζα ξύζκηζε ζπρλόηεηαο γηα ην δηάζηεκα 1-12 Απγνύζηνπ ε ι ί δ α

51 Ιαλνπάξηνο ,1 28,6 3,2 28,4 28,9 28,4 28,4 28,9 28,9 29, 29,3 29,4 3,1 3,7 3,3 28,9 28,9 28,6 3,8 3,8 3,9 3,9 3,9 3, ,8 31,8 31,8 31,7 31,5 31,5 31,7 31,9 57,2 57,2 57,1 57,3 57,2 57,3 33, 33,6 33, 33, 57,3 57,4 57,4 32,1 34,5 32, ,2 32,2 57,2 33,4 32,8 31,7 31,7 31,6 31,9 32, 33, 33,6 33,6 52,1 52,1 52,1 52,1 33, 52,2 57,3 57,3 52,2 57,3 55, ,5 82,5 72,6 57,2 32, 32,9 31,9 56,2 57,3 59,1 59,1 59,1 59,1 59,1 59,1 57,3 57,4 57,4 57,3 57,3 57,3 52,3 57,2 52, ,9 31,2 31,1 3,8 3,6 3,4 31,2 31,3 31,8 52,2 57,4 57,4 57,4 57,3 57,2 52,2 52,2 57,4 57,4 57,4 57,3 57,4 52,2 52, ,1 3,2 29,1 28,6 28,5 28,5 28,1 28,5 29,1 3,8 31,2 31,3 31,3 31,2 31, 31, 31, 31, 31,2 31,2 31,2 3,9 3,9 3, , 3,3 3,2 29, 28,4 28,5 3,4 31,1 31,2 31,9 33,5 32,1 32,2 33,5 57,2 57,2 34,5 32,3 79,5 79,5 57,4 33,5 57,3 32, ,9 31, 3,9 3,9 3,6 3,6 31,2 31,9 32,1 57,3 57,4 57,3 57,4 57,4 57,2 52,2 32,2 31,9 57,3 4, 33,1 32, 31,9 31, ,9 31,1 3,9 3,7 3,2 29,2 3,4 3,8 3,9 31,2 31,2 31,2 31,2 31,3 31,8 31,8 31,7 31,2 31,8 31,9 31,1 3,8 3,3 3, ,6 28,6 29, 28,6 28,6 28,5 28,4 28,5 3,4 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9 31,2 31,2 31, 3,9 31,1 31,3 31,3 31, 31,2 31, ,2 31,1 31,1 3,9 3,7 3,8 31,8 32,9 32,1 57,3 57,4 57,4 57,4 57,4 57,3 33,6 33,5 52,3 57,5 79,5 79,5 79,5 72,6 57, ,1 32, 31,9 31,7 31,1 31,2 33,4 57,3 57,3 57,3 57,4 57,4 57,4 52,2 52,2 35,3 33, 32,1 52,2 52,2 33,5 31,9 31,7 31,2 Πίλαθαο 3.6 Σηκέο αληαιιαζζόκελεο ελέξγεηαο [MWh] γηα ην δηάζηεκα 1-12 Ιαλνπαξίνπ ε ι ί δ α

52 Απξίιηνο ,1 81,2 6, 55,7 34, 34, 6,1 55,7 61,4 62,4 78,8 78,4 78,4 78,4 91, 82,2 82,2 6, 6, 61,9 55,8 55,8 62,1 6, 2.4 6,1 55,7 55,7 34, 31,4 3, 3,2 34, 6,3 82,2 6,1 78,7 78,7 78,7 6,1 78,7 78,7 6,1 59,9 55,7 6,2 6,2 6,2 6, , 34, 34, 31,7 31,7 31,7 34, 34, 55,7 78,7 78,7 82,2 82,2 78,8 78,8 78,3 78,7 6, 78,4 62,3 91, 87,1 91, 78, ,7 55,7 58,9 55,7 33,3 32,8 31,7 31,7 34, 55,7 55,7 6,1 55,7 33,5 31,4 31,4 31,7 32,8 34, 55,7 6,3 6,1 6,1 6, ,1 55,7 34, 32,8 32,8 3,1 3, 3, 3,1 34, 55,7 55,7 55,7 59,9 55,7 55,7 55,7 34, 34, 34, 34,5 34, 34, 34, , 31,7 3,9 31,1 31,4 3,9 3,8 32,9 55,7 61,7 62,1 63, 78,9 78,4 91, 78,4 78,8 78,3 6,9 62,1 63,3 78,5 91, 78, ,1 33,4 31,8 31,1 31,4 31,7 33,4 55,7 82,2 82,2 63,3 63,2 63,2 63, 63,2 62,1 62,1 62,1 55,7 62,8 78,9 78,9 91, 78, ,1 34,9 34, 32,9 32,9 34, 81,2 6, 91, 82,2 63,3 55,8 34,5 55,8 62,7 61,9 55,7 55,7 55,7 34,5 63,4 63,4 62,5 55, ,4 34, 33,4 31,8 31,7 31,8 31,8 33,5 34, 34,4 34, 34, 34,1 55,8 55,7 34, 34,4 34,4 55,7 34,5 35,1 34, 38,3 55, ,7 32,8 31,8 31,7 31,5 31,1 31,1 31,2 33,7 78,4 82,2 63,2 63,2 63,2 78,4 6, 78,3 78,3 6,3 62,1 91, 91, 78,8 78, , 31,9 31,7 31,7 31,1 31,1 31, 31,1 31,8 4,6 6, 78,8 62,1 6,7 82, 6,1 55,7 55,7 6,3 6, 91, 86,6 78,8 6, ,7 31,8 31,9 31,7 31,7 31,8 32,8 78,3 82,2 82,2 91, 91, 78,9 91, 78,4 78,4 78,4 78,4 78,8 62,5 91, 87,1 82,2 78,4 Πίλαθαο 3.7 Σηκέο αληαιιαζζόκελεο ελέξγεηαο [MWh] γηα ην δηάζηεκα 1-12 Απξηιίνπ ε ι ί δ α

53 Αύγνπζηνο ,9 64,7 64,7 32,9 32,1 31,9 31,7 31,3 32,1 64,7 64,8 64,7 64,8 34,5 64,8 64,8 64,8 64,8 64,8 64,9 64,8 64,9 64,9 64, , 58,9 32,1 32, 31,9 31,9 31,3 32,9 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, , 68, 64,8 64,7 58,9 33, 34,5 64,8 66,8 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, , 66,8 64,8 64,8 64,7 34,5 58,9 59, 68, 68, 68, 68, 68, 76,9 74,4 68, 68, 68, 68, 68, 67, 67, 65, 34, ,9 64,8 33,6 33, 31,9 31,8 31,3 35,2 59, 65,1 68, 67,3 65,4 68, 68, 68, 68, 67,1 67,1 66,9 65,2 67, 65, 64, ,1 35,5 64,8 64,8 33,6 32,9 31,9 35,5 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 67, 68, 68, 68, 68, 66,8 66, ,9 33,6 35,2 33,6 31,9 31,9 31,8 64,8 59, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 86,2 86,2 83, 92,2 86,2 95, 95, 66, ,1 64,9 64,8 33,6 31,9 31,9 31,3 31, 31,9 34,5 64,7 59, 59,1 66,6 64,8 64,8 64,8 64,8 64,9 64,8 64,8 64,9 64,8 64, ,1 34,5 32, 31,7 31, 31, 31, 31,9 64,9 66,7 66,9 65,3 65,3 67,1 67,1 66,9 66,8 65, 65, 65, 65, 66,8 66,8 59, ,9 32, 31,3 3,8 3,2 29,4 29,4 31, 31,9 65, 59,3 59,4 65,3 67,3 68, 67, 68, 67,1 68, 95,3 67, 68, 86,5 66, ,8 64,9 32, 31,8 31,3 31, 3,9 32,3 64,9 66,7 66,9 67, 95,3 67,4 84, 83,9 83,3 83,2 76,1 76,1 66,8 76,1 83,2 64, ,1 59, 64,8 34,5 34,5 34,5 34,5 64,8 66,7 66,8 86,4 76,1 76,1 84,1 76,1 83,9 66,9 66,8 76,1 83,8 83,8 95,3 86,5 67, Πίλαθαο 3.8 Σηκέο αληαιιαζζόκελεο ελέξγεηαο [MWh] γηα ην δηάζηεκα 1-12 Απγνύζηνπ ε ι ί δ α

54 Κεφάλαιο 4 ο : Παρουςίαςη & ανάλυςη αποτελεςμάτων ην παξόλ θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ πεηξακαηηθώλ κεηξήζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Delaware, όπσο επίζεο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνζνκνίσζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ κνληέινπ αμηνπνίεζεο ζηόινπ ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζνκνίσζεο εμεηάδνληαη δηαθνξεηηθέο πεξηπηώζεηο, σο πξνο ηνλ αξηζκό ησλ νρεκάησλ πνπ ζπληεινύλ ην ζηόιν ηνπ δηαρεηξηζηή αιιά θαη σο πξνο ην πξόζεκν ηεο κέζεο ηηκήο ηνπ ιακβαλόκελνπ ζήκαηνο ξύζκηζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, εμεηάδεηαη ζηόινο ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ, ν νπνίνο απαξηίδεηαη από 1 θαη 2 νρήκαηα κνληέινπ RAV4 EV, ελώ ζπγρξόλσο ην κνληέιν πξνζνκνηώλεηαη γηα ζήκα ξύζκηζεο κε αξλεηηθό, ζεηηθό θαη κεδεληθό κέζν όξν ηηκώλ. Οη ηξεηο δηαθνξεηηθέο πεξηπηώζεηο ηνπ ζήκαηνο ξύζκηζεο, δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα εμέηαζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ζηόινπ ησλ απηνθηλήησλ, όηαλ απηά ζα θνξηίδνληαη αξλεηηθόο κέζνο όξνο- θη εθθνξηίδνληαη ζεηηθόο κέζνο όξνο- ζηελ πιεηνςεθία ησλ ρξνληθώλ δηαζηεκάησλ. 4.1 Απνηειέζκαηα πεηξακαηηθώλ κεηξήζεωλ Παλεπηζηεκίνπ Delaware Όπσο επηζεκάλζεθε θαη ζην πξνεγνύκελν θεθάιαην, ην ειεθηξηθό απηνθίλεην «ebox» ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Delaware ηεο πνιηηείαο ηεο Καιηθόξληα ησλ ΖΠΑ δερόηαλ αλεγκέλν σο πξνο ηα νλνκαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο κπαηαξίαο- ζήκα ξύζκηζεο από ην δηαρεηξηζηή ζπζηήκαηνο, PJM. Σν πείξακα πεξηειάκβαλε κεηξήζεηο κε δύν ζθέιε: πξώηνλ, ην ειεθηξηθό απηνθίλεην παξέκελε ζηαζκεπκέλν (απιή ξύζκηζε) γηα θαζνξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα θαη δεύηεξνλ, ην ειεθηξηθό απηνθίλεην απνζπλδεόηαλ από ην δίθηπν κε ζθνπό ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο από ηελ νδήγεζε θαη ηελ επαλαζύλδεζή ηνπ ζην ζηαζκό θόξηηζεο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δύν ζθειώλ θαηαγξάθεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηεο κπαηαξίαο ηνπ «ebox», δειαδή ην θαηά πόζν γξήγνξα θαη ζε πνην πνζνζηό απνθξίλεηαη ζην αίηεκα ηνπ ζήκαηνο ξύζκηζεο Απιή άλσ & θάησ ξύζκηζε ζπρλόηεηαο Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο κέηξεζεο, ην «ebox» παξέκεηλε ζηαζκεπκέλν γηα ρξνληθό δηάζηεκα δύν σξώλ. ην παξαθάησ ζρήκα, θαηαγξάθεηαη ε δηαθύκαλζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο κπαηαξίαο (% SoC) θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δύν σξώλ, όπσο επίζεο θαη ην ζήκα ξύζκηζεο ελ ζπγθξίζεη κε ηε κεηαθνξά ελέξγεηαο από θαη πξνο ην δίθηπν ε ι ί δ α

55 ρήκα 4.1 Απιή Άλω & Κάηω ξύζκηζε ζπρλόηεηαο Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη, ην όξην ηζρύνο από ηνπο πεξηνξηζκνύο πνπ ηίζεληαη από ηελ πιεπξά ηνπ δηθηύνπ, αιιά θη από απηή ηνπ ειεθηξηθνύ απηνθηλήηνπ, είλαη ίζν κε 1 kw. Παξάιιεια, λα ππελζπκηζηεί όηη, όηαλ ε ηηκή ηνπ ζήκαηνο είλαη ζεηηθή, ηόηε απαηηείηαη άλσ ξύζκηζε εθθόξηηζε κπαηαξίαο-, ελώ όηαλ ην ζήκα έρεη αξλεηηθή ηηκή, απαηηείηαη θάησ ξύζκηζε θόξηηζε κπαηαξίαο-. Σν ζεκαληηθόηεξν ζηνηρείν, ην νπνίν κπνξεί λα παξαηεξεζεί από ην παξαπάλσ ζρήκα, είλαη ε ηαρύηαηε απόθξηζε ηεο κπαηαξίαο ηνπ «ebox» ζην αίηεκα ηνπ ζήκαηνο ξύζκηζεο, όπσο επίζεο θαη ε ζρεδόλ απόιπηε αληαπόθξηζή ηνπ ζην πιάηνο ηζρύνο. Δπίζεο, παξαηεξείηαη δηαθύκαλζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο κπαηαξίαο αλάκεζα ζην 6 7% ηεο πιήξνπο θόξηηζεο, ελώ επεηδή γηα πεξίπνπ κία ώξα ην ζήκα έρεη ζεηηθή ηηκή, ε κπαηαξία εθθνξηίδεηαη ζπλερώο Άλσ & θάησ ξύζκηζε ζπρλόηεηαο κε ελδηάκεζε εθθόξηηζε ηνπ ειεθηξηθνύ απηνθηλήηνπ ιόγσ νδήγεζεο ην βήκα απηό, ην ειεθηξηθό απηνθίλεην ιακβάλεη ζήκα δηάξθεηαο κίαο εκέξαο (24 ώξεο), ελώ ελδηάκεζα θαηαγξάθνληαη ηξία δηαζηήκαηα νδήγεζεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 2,5 σξώλ. πλνιηθά, ην όρεκα δηήλπζε 72,45 km θαη παξνπζίαζε ζπλνιηθή εθθόξηηζε ηεο ηάμεο ηνπ 36%. Σν παξαθάησ ζρήκα, θαηαγξάθεη ηε δηαθύκαλζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο κπαηαξίαο θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ 24ώξνπ, θαηά ην νπνίν ιακβάλεηαη ην ζήκα ξύζκηζεο ε ι ί δ α

56 ρήκα 4.2 Άλω & Κάηω ξύζκηζε ζπρλόηεηαο κε ελδηάκεζε νδήγεζε ηνπ ειεθηξηθνύ απηνθηλήηνπ Παξαηεξνύκε όηη, θαηά ηε δηάξθεηα πνπ ην «ebox» παξακέλεη ζε θαηάζηαζε ζύλδεζεο αληαπνθξίλεηαη ζην ζήκα ξύζκηζεο -κπιε θακπύιε-, παξνπζηάδνληαο όκσο ζεκαληηθή απόθιηζε ζε κεξηθά δηαζηήκαηα. Ζ απόθιηζε νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη, ε θαηάζηαζε ηεο κπαηαξίαο πξάζηλε θακπύιε- γίλεηαη ίζε κε ην κέγηζην όξην θόξηηζεο. Έηζη, θαζώο ην ζήκα ξύζκηζεο έρεη αξλεηηθή ηηκή, απαηηεί από ην ειεθηξηθό απηνθίλεην λα απνξξνθήζεη ελέξγεηα θόξηηζε-, ρσξίο όκσο ην ηειεπηαίν λα κπνξεί λα αληαπνθξηζεί. Δπίζεο, θαηά ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ ην όρεκα νδεγείηαη, θαηαγξάθεηαη εθθόξηηζε ηεο κπαηαξίαο ηνπ κε ξπζκό ίζν κε ηνλ νλνκαζηηθό ηνπ «ebox». Ζ θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία ην «ebox» δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ζήκαηνο ξύζκηζεο, θαηαγξάθεηαη θαιύηεξα ζην παξαθάησ ζρήκα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε αξρηθή θαηάζηαζε ηεο κπαηαξίαο ηνπ ειεθηξηθνύ απηνθηλήηνπ βξίζθεηαη ζρεδόλ ζην 5% ηνπ βάζνπο εθθόξηηζήο ηεο, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ δέρεηαη ζήκα ξύζκηζεο γηα έμη ώξεο. Σν ζήκα παξακέλεη αξλεηηθό θάησ ξύζκηζε- ζην κεγαιύηεξν ρξνληθό δηάζηεκα, κε απνηέιεζκα ηε ζπλερή ξνή ελέξγεηαο από ηελ πιεπξά ηνπ δηθηύνπ ζε απηή ηνπ νρήκαηνο. Ζ ζπλερήο θόξηηζε νδεγεί ηε κπαηαξία ζην κέγηζην όξην (~95%) πνπ έρεη σο άκεζν απνηέιεζκα ηε κε αληαπόθξηζή ηεο ζην ζήκα ξύζκηζεο (ρξνληθό δηάζηεκα κεηαμύ 3:-4:). Αληίζηνηρν θαηλόκελν ζα θαηαγξαθόηαλ ζηελ πεξίπησζε όπνπ ην ζήκα ξύζκηζεο δηαηεξνύζε ζεηηθή ηηκή γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα. Σόηε βέβαηα, ε ξνή ελέξγεηαο ζα ήηαλ από ην ειεθηξηθό απηνθίλεην πξνο ην δίθηπν εθθόξηηζε-, κε απνηέιεζκα ε κπαηαξία λα έθηαλε ζην κέγηζην όξην βάζνπο εθθόξηηζεο (% DoD) θαη λα κελ κπνξνύζε λα αληαπνθξηζεί ζηε δήηεζε ελέξγεηαο ε ι ί δ α

57 ρήκα 4.3 Απόθξηζε «ebox» ζε ζπλερή Κάηω ξύζκηζε ζπρλόηεηαο 4.2 Απνηειέζκαηα πξνζνκνίωζεο επηρεηξεκαηηθνύ κνληέινπ αμηνπνίεζεο ζηόινπ ειεθηξηθώλ απηνθηλήηωλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ επηθνπξηθή ππεξεζία ηεο δεπηεξεύνπζαο ξύζκηζεο ζπρλόηεηαο Ζ κνληεινπνίεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ πιάλνπ αμηνπνίεζεο ζηόινπ ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ ηειεπηαίσλ ζηελ επηθνπξηθή ππεξεζία ηεο δεπηεξεύνπζαο ξύζκηζεο ζπρλόηεηαο κέζσ ηεο ζηξαηεγηθήο «sorting», πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηξεηο δηαθνξεηηθέο πεξηπηώζεηο. Αξρηθά, εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην ιακβαλόκελν ζήκα ξύζκηζεο έρεη κέζν όξν κε αξλεηηθή ηηκή, ελ ζπλερεία κε ζεηηθή θαη ηέινο κε κεδεληθή. Παξάιιεια, θάζε πεξίπησζε πξνζνκνηώλεηαη γηα δηαθνξεηηθό αξηζκό νρεκάησλ πνπ απαξηίδνπλ ην ζηόιν, κε ζθνπό ηελ εμαγσγή πιεξέζηεξσλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ ζην ζήκα ξύζκηζεο. ηε ζπλέρεηα, επηζπλάπηνληαη ηα απαξαίηεηα δηαγξάκκαηα θαη πίλαθεο γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ, ηα νπνία ζρεηίδνληαη: Με ηε κέζε θαηάζηαζε ησλ κπαηαξηώλ θαηάζηαζε θόξηηζεο- θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζνκνίσζεο Με ηελ θαηάζηαζε ησλ κπαηαξηώλ ησλ ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ γηα θάζε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ιακβάλεηαη λέα ηηκή ηνπ ζήκαηνο ξύζκηζεο Με ηελ απόθξηζε (πιήξε ή κε) ηνπ ζηόινπ ησλ νρεκάησλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ ελεξγεηαθνύ ζπζηήκαηνο ζε ηζρύ ε ι ί δ α

58 4.2.1 Πξνζνκνίσζε ζήκαηνο ξύζκηζεο κε αξλεηηθό κέζν όξν ηηκώλ ηόλορ 1 ηλεκηπικών αςηοκινήηων Σα πξώηα ζηνηρεία πνπ εμεηάδνληαη είλαη ε κέζε πνζνζηηαία θαηάζηαζε ησλ κπαηαξηώλ ησλ ειεθηξηθώλ νρεκάησλ, όπσο επίζεο θαη ε θαηάζηαζε απηώλ γηα θάζε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ιακβάλεηαη λέα ηηκή ηνπ ζήκαηνο ξύζκηζεο. 1 %SoC 8 6 Maximum 4 Average Minimum α/α ηλεκτρικών αυτοκινήτων τιγμιαία κατάςταςη μπαταρίασ [Wh] ρήκα 4.4 Μέζε πνζνζηηαία θαηάζηαζε κπαηαξηώλ ηωλ ειεθηξηθώλ απηνθηλήηωλ (% SoC) Χρόνοσ [half-minutes] ρήκα 4.5 ηηγκηαία θαηάζηαζε κπαηαξηώλ ηωλ ειεθηξηθώλ απηνθηλήηωλ θαζ όιε ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο πξνζνκνίωζεο ηπραίν δείγκα 2 νρεκάηωλ ε ι ί δ α

59 τιγμιαία κατάςταςη μπαταρίασ [Wh] Παξαηεξήζεηο: Από ην δηάγξακκα ηεο κέζεο πνζνζηηαίαο θαηάζηαζεο ησλ κπαηαξηώλ ησλ ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ, παξαηεξείηαη όηη, ε θαηάζηαζε απηώλ θπκαίλεηαη κεηαμύ ηεο ηηκήο ηνπ 74%. Παξάιιεια, δελ ππάξρεη θακία ζεκαληηθή απόθιηζε θάπνηνπ από ηα 1 νρήκαηα σο πξνο απηή ηελ ηηκή, θάηη ην νπνίν επαιεζεύεη ηε ζηξαηεγηθή «sorting» πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ζηόινπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, κέζσ ηνπ δηαγξάκκαηνο ηεο ζηηγκηαίαο θαηάζηαζεο ησλ κπαηαξηώλ ησλ ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ, παξαηεξείηαη όηη, νη ζηηγκηαίεο θακπύιεο ησλ νρεκάησλ ηείλνπλ λα ηαπηηζηνύλ κεηαμύ ηνπο ζε ρξνληθό δηάζηεκα κηθξόηεξν ησλ πξώησλ ηεζζάξσλ σξώλ. Μάιηζηα, ζην γεγνλόο απηό ζπκβάιιεη θαη ε ηηκή ηνπ ζήκαηνο ξύζκηζεο, ε νπνία παξακέλεη αξλεηηθή γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα ησλ πξώησλ σξώλ, κε άκεζν απνηέιεζκα ηε θόξηηζε ησλ ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ πνπ βξίζθνληαη ζηηο θαηώηεξεο ζέζεηο ηεο ιίζηαο λα ππελζπκηζηεί όηη, ε ιίζηα θαηάηαμεο ησλ νρεκάησλ αλαλεώλεηαη θάζε 3 δεπηεξόιεπηα-. Μία πην πιήξε εηθόλα ηεο ζρεδόλ ηαπηόζεκεο θακπύιεο θόξηηζεο πνπ αθνινπζνύλ νη κπαηαξίεο ησλ ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ δίλνπλ ηα παξαθάησ δύν ζρήκαηα. Σν πξώην πεξηνξίδεηαη ζηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο πξώηεο κηζήο εκέξαο ηεο πξνζνκνίσζεο, θαηαγξάθνληαο ηε ζηηγκηαία θαηάζηαζε ησλ κπαηαξηώλ δέθα ηπραία επηιεγκέλσλ νρεκάησλ. Σν δεύηεξν θαηαγξάθεη ηε δηαθνξά ζηηο θακπύιεο θόξηηζεοεθθόξηηζεο ησλ δύν ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ (όρεκα Νν.44 & Νν.85), ηα νπνία εκθαλίδνπλ ηε κεγαιύηεξε θαη ηε κηθξόηεξε αληίζηνηρα κέζε πνζνζηηαία θαηάζηαζε θόξηηζεο Χρόνοσ [half-minutes] ρήκα 4.6 ηηγκηαία θαηάζηαζε κπαηαξηώλ ειεθηξηθώλ απηνθηλήηωλ γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα ηωλ πξώηωλ 12 ωξώλ ηπραίν δείγκα 1 νρεκάηωλ ε ι ί δ α

60 τιγμιαία κατάςταςη μπαταρίασ [Wh] Πχημα Νο.44 Πχημα Νο.85 Χρόνοσ [half-minutes] ρήκα 4.7 πγθξηηηθό δηάγξακκα θαηάζηαζεο κπαηαξηώλ ηωλ δύν «αθξαίωλ» ειεθηξηθώλ απηνθηλήηωλ ρόιηα: Σν γεγνλόο όηη ηα ειεθηξηθά απηνθίλεηα ηείλνπλ λα αθνινπζνύλ κία θνηλή θακπύιε θόξηηζεο-εθθόξηηζεο κε βάζε ην ζήκα ξύζκηζεο, δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζην δηαρεηξηζηή ηνπ ζηόινπ λα κπνξεί λα πξνβιέςεη ρσξίο ζεκαληηθό ζθάικα ηε δηαζέζηκε ηζρύ γηα θάζε ώξα ηεο εκέξαο. Με απηόλ ηνλ ηξόπν ζα κπνξεί λα θαηαζέηεη κε αζθάιεηα πξνζθνξέο δηαζέζηκεο ηζρύνο ζηε «day-ahead» αγνξά ελέξγεηαο, κε ζθνπό ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηόινπ ζηελ επηθνπξηθή ππεξεζία ηεο δεπηεξεύνπζαο ξύζκηζεο ζπρλόηεηαο. ηελ πεξίπησζε εκθάληζεο κεγάιεο δηαζπνξάο θη απνθιίζεσλ ησλ θακππιώλ θαηάζηαζεο ησλ κπαηαξηώλ, ν «aggregator» δελ ζα ήηαλ ζε ζέζε λα πξνβιέςεη εληόο αζθαιώλ νξίσλ ηε δηαζέζηκε ηζρύ. Σν γεγνλόο απηό ζα θαζηζηνύζε αδύλαηε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην «day-ahead» πιεηζηεξηαζκό ελέξγεηαο, ή ζηελ θαηά πάζα πηζαλόηεηα- κε αληαπόθξηζε ηνπ ζηόινπ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ δηθηύνπ. Δλ ζπλερεία, εμεηάδεηαη ε απόθιηζε ηεο ζπλνιηθήο ηζρύνο πνπ κπνξνύλ λα δηαζέζνπλ ή λα απνξξνθήζνπλ νη κπαηαξίεο ησλ ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ, από ην ζήκα ξύζκηζεο πνπ θαζνξίδεηαη από ην ΓΔΜΖΔ ε ι ί δ α

61 Ιςχφσ [W] ρήκα 4.8 Απόθιηζε ηνπ ζήκαηνο ξύζκηζεο από ηε δηαζέζηκε ηζρύ ηνπ ζηόινπ ειεθηξηθώλ απηνθηλήηωλ ε ι ί δ α

62 Παξαηεξήζεηο: Από ην παξαθάησ δηάγξακκα, παξαηεξείηαη όηη, ππάξρεη ζεκαληηθή απόθιηζε αλάκεζα ζηηο ηηκέο ηνπ ζήκαηνο ξύζκηζεο θαη ηεο ζπλνιηθήο ηζρύνο πνπ κπνξεί λα δηαζέζεη ή λα απνξξνθήζεη ν ζηόινο ησλ ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ. Ζ απόθιηζε νξηζκέλεο ζηηγκέο γίλεηαη ίζε κε ηε κέγηζηε απόιπηε ηηκή ηνπ ζήκαηνο ξύζκηζεο (1 MW όπσο έρεη ξπζκηζηεί), ελώ παξάιιεια εκθαλίδεηαη θπξίσο θαηά ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα ηεο θάησ ξύζκηζεο ζπρλόηεηαο. ρόιηα: Με βάζε ηνλ πεξηνξηζκό ηζρύνο ηεο ηάμεο ησλ 6.6 kw πνπ ζέηεη ε πιεπξά ηνπ δηθηύνπ γηα ην επίπεδν δύν (2) ησλ ζηαζκώλ θόξηηζεο, ε κέγηζηε ηζρύο πνπ ζα κπνξεί λα δηαζέζεη ή λα απνξξνθήζεη ν ζηόινο ησλ ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή ζα είλαη ίζε κε 66 kw ζηελ πεξίπησζε θπζηθά πνπ όια ηα νρήκαηα είλαη ζπλδεδεκέλα κε ην ειεθηξηθό δίθηπν-. Γίλεηαη θαηαλνεηό όηη, νη ζπρλέο απνθιίζεηο είλαη απόιπηα θπζηνινγηθέο, αλ ιεθζνύλ ππόςε νη επηπιένλ παξάγνληεο: - ην ζήκα ξύζκηζεο έρεη κέζε ηηκή -125 kw, ην νπνίν ζπλεπάγεηαη ηελ απαίηεζε ηνπ δηθηύνπ γηα αύμεζε ηνπ θνξηίνπ (θόξηηζε ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ) - ε δηαζεζηκόηεηα ησλ νρεκάησλ δελ είλαη ζπλερώο 1% - όηαλ νη κπαηαξίεο πιεζηάζνπλ ζε θαηάζηαζε πιήξνπο θόξηηζεο, ηίζεηαη πεξηνξηζκόο γηα επηπιένλ θόξηηζή ηνπο, κε απνηέιεζκα λα κεηώλεηαη ν αξηζκόο ησλ δηαζέζηκσλ πξνο ζπκκεηνρή ζηε ξύζκηζε ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ - ε ζηξαηεγηθή αμηνπνίεζεο ηνπ ζηόινπ, «sorting», νδεγεί ηηο κπαηαξίεο ησλ νρεκάησλ ζε κία ζρεδόλ θνηλή θακπύιε θόξηηζεο-εθθόξηηζεο, κε απνηέιεζκα ηελ ηαπηόρξνλε πιήξε θόξηηζε θη εθθόξηηζε απηώλ. Βέβαηα, θαηά ηε δηάξθεηα θάζε μερσξηζηήο εκέξαο ν δηαρεηξηζηήο ηνπ ζηόινπ ζα κπνξεί λα θαηαζέηεη πξνζθνξέο ζπκκεηνρήο ζηελ επηθνπξηθή ππεξεζία ηεο δεπηεξεύνπζαο ξύζκηζεο ζπρλόηεηαο, θαζώο ηα νρήκαηα απνδεηθλύεηαη όηη, κπνξνύλ λα αληαπνθξηζνύλ γηα ρξνληθά δηαζηήκαηα αξθεηώλ σξώλ κέζα ζε κία κέξα. ηόλορ 2 ηλεκηπικών αςηοκινήηων Όπσο θαη ζηελ πξνεγνύκελε πεξίπησζε, έηζη θαη ζε απηή, αξρηθά εμεηάδνληαη ε κέζε πνζνζηηαία θαηάζηαζε ησλ κπαηαξηώλ ησλ ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ θαη ε θαηάζηαζε απηώλ γηα θάζε ρξνληθή ζηηγκή, θαηά ηελ νπνία ιακβάλεηαη λέα ηηκή ηνπ ζήκαηνο ξύζκηζεο ε ι ί δ α

63 1 %SoC 8 6 Maximum 4 Average Minimum α/α ηλεκτρικών αυτοκινήτων ρήκα 4.9 Μέζε πνζνζηηαία θαηάζηαζε κπαηαξηώλ ηωλ ειεθηξηθώλ απηνθηλήηωλ (% SoC) τιγμιαία κατάςταςη μπαταρίασ [Wh] Χρόνοσ [half-minutes] ρήκα 4.1 ηηγκηαία θαηάζηαζε κπαηαξηώλ ηωλ ειεθηξηθώλ απηνθηλήηωλ θαζ όιε ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο πξνζνκνίωζεο ηπραίν δείγκα 4 νρεκάηωλπαξαηεξήζεηο: Από ην δηάγξακκα ηεο κέζεο πνζνζηηαίαο θαηάζηαζεο ησλ κπαηαξηώλ ησλ ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ παξαηεξείηαη όηη, ε κέζε θαηάζηαζε θόξηηζεο απηώλ θπκαίλεηαη ζην δηάζηεκα 82%-83%, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ θαλέλα όρεκα δελ ραξαθηεξίδεηαη από κέζε θαηάζηαζε, ε νπνία λα πιεζηάδεη ζην κέγηζην επηηξεπηό βάζνο εθθόξηηζεο. Παξάιιεια, κέζσ ηνπ δηαγξάκκαηνο ηεο ζηηγκηαίαο θαηάζηαζεο ησλ κπαηαξηώλ παξαηεξείηαη όηη θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, ηα νρήκαηα αθνινπζνύλ κία θνηλή θακπύιε θόξηηζεο-εθθόξηηζεο, παξνπζηάδνληαο όκσο ζρεηηθά κεγαιύηεξε απόθιηζε από απηή, ζπγθξηηηθά κε ηελ πξνεγνύκελε πεξίπησζε. Βέβαηα, ε ι ί δ α

64 τιγμιαία κατάςταςη μπαταρίασ [Wh] Ιςχφσ [W] επαιεζεύεηαη θαη πάιη ε ζηξαηεγηθή «sorting» πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ζηόινπ, νδεγώληαο ηηο κπαηαξίεο ησλ νρεκάησλ λα απνθηήζνπλ κία θνηλή «ζπκπεξηθνξά» ζε ρξνληθό δηάζηεκα πέληε σξώλ. Μία πην πιήξε εηθόλα ηεο ζρεδόλ ηαπηόζεκεο θακπύιεο θόξηηζεο πνπ αθνινπζνύλ νη κπαηαξίεο ησλ ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ, δίλνπλ ηα παξαθάησ δύν δηαγξάκκαηα. Σν πξώην πεξηνξίδεηαη ζηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο πξώηεο κηζήο εκέξαο ηεο πξνζνκνίσζεο, θαηαγξάθνληαο ηε ζηηγκηαία θαηάζηαζε ησλ κπαηαξηώλ είθνζη ηπραία επηιεγκέλσλ νρεκάησλ. Σν δεύηεξν θαηαγξάθεη ηε δηαθνξά ζηηο θακπύιεο θόξηηζεο-εθθόξηηζεο ησλ δύν ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ (όρεκα Νν.92 & Νν.27), ηα νπνία εκθαλίδνπλ ηε κεγαιύηεξε θαη ηε κηθξόηεξε αληίζηνηρα κέζε πνζνζηηαία θαηάζηαζε θόξηηζεο Χρόνοσ [half-minutes] ρήκα 4.11 ηηγκηαία θαηάζηαζε κπαηαξηώλ ειεθηξηθώλ απηνθηλήηωλ γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα ηωλ πξώηωλ 12 ωξώλ ηπραίν δείγκα 2 νρεκάηωλ Πχημα Νο.92 Πχημα Νο.27 Χρόνοσ [half-minutes] ρήκα 4.12 πγθξηηηθό δηάγξακκα θαηάζηαζεο κπαηαξηώλ ηωλ δύν «αθξαίωλ» ειεθηξηθώλ απηνθηλήηωλ ε ι ί δ α

65 ρόιηα: Όπσο θαη ζηελ πξνεγνύκελε πεξίπησζε, έηζη θαη ζε απηή δελ εκθαλίδεηαη δηαζπνξά ζηηο θακπύιεο θόξηηζεο-εθθόξηηζεο ησλ κπαηαξηώλ ησλ ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ. Μπνξεί λα θαηαγξάθνληαη πεξηζζόηεξα νρήκαηα, ηα νπνία απνθιίλνπλ ζε θάπνην πνζνζηό από ηελ θακπύιε «νδεγό», όκσο θη εδώ ν δηαρεηξηζηήο ηνπ ζηόινπ είλαη ζε ζέζε λα ζπκκεηέρεη ζηε «day-ahead» αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Μάιηζηα, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε πνπ εμεηάδεηαη, ν «aggregator» κπνξεί λα θαηαζέηεη πξνζθνξέο κεγαιύηεξεο ζπγθξηηηθά κε πξηλ, θαζώο ν κεγαιύηεξνο ζηόινο δίλεη ηε δπλαηόηεηα γηα πεξηζζόηεξε δηαζέζηκε ηζρύ ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή, όπσο επίζεο θαη κεγαιύηεξε ρσξεηηθόηεηα ηζρύνο ζηελ πεξίπησζε ηεο θάησ ξύζκηζεο ζπρλόηεηαο. πγρξόλσο, ιακβάλνληαο ππόςε θαη ην δηάγξακκα πνπ θαηαγξάθεη ηελ απόθξηζε ησλ 2 νρεκάησλ ζην ζήκα ξύζκηζεο, παξαηεξείηαη όηη, ζηελ πεξίπησζε απηή ν ζηόινο αληαπνθξίλεηαη ζε αξθεηά κεγαιύηεξν βαζκό ζηηο απαηηήζεηο ηνπ δηθηύνπ. Βέβαηα, εκθαλίδνληαη θαη πάιη ρξνληθά δηαζηήκαηα κεξηθήο ή αξθεηά ζεκαληηθήο απόθιηζεο από ηηο ηηκέο ηνπ ζήκαηνο ξύζκηζεο, όκσο ε αμηνπνίεζε ησλ ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε αξθεηά κεγαιύηεξν βαζκό. Παξαηεξήζεηο: Από ην παξαθάησ δηάγξακκα, παξαηεξείηαη όηη, γηα ζεκαληηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα δελ εκθαλίδεηαη απόθιηζε αλάκεζα ζηηο ηηκέο ηνπ ζήκαηνο ξύζκηζεο θαη ηεο ζπλνιηθήο ηζρύνο πνπ κπνξεί λα δηαζέζεη ή λα απνξξνθήζεη ν ζηόινο ησλ ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ. Παξάιιεια, παξαηεξείηαη όηη, ε απόθξηζε ησλ νρεκάησλ γηα ηελ άλσ ξύζκηζε ζπρλόηεηαο είλαη ζρεδόλ ηέιεηα γηα όιε ηε δηάξθεηα ησλ 11 εκεξώλ. ρόιηα: Ο ζηόινο ησλ ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ κπνξεί λα αληαπεμέιζεη πιήξσο ζηα ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ απαηηείηαη εθθόξηηζή ηνπ. Με βάζε ηνλ πεξηνξηζκό ηζρύνο ηεο ηάμεο ησλ 6.6 kw πνπ ζέηεη ε πιεπξά ηνπ δηθηύνπ γηα ην επίπεδν δύν (2) ησλ ζηαζκώλ θόξηηζεο, ε κέγηζηε ηζρύο πνπ ζα κπνξεί λα δηαζέζεη ή λα απνξξνθήζεη ν ζηόινο ησλ ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή ζα είλαη ίζε κε 1.2 ΜW ζηελ πεξίπησζε θπζηθά πνπ όια ηα νρήκαηα είλαη ζπλδεδεκέλα κε ην ειεθηξηθό δίθηπν-. Γη απηό ην ιόγν νη απνθιίζεηο δελ απνθηνύλ κεγάιε ζπρλόηεηα εκθάληζεο, ελώ όηαλ γίλεηαη απηό, αθνξνύλ κόλν ηελ θάησ ξύζκηζε (θόξηηζε κπαηαξηώλ) ε ι ί δ α

66 Ιςχφσ [MW] ρήκα 4.13 Απόθιηζε ηνπ ζήκαηνο ξύζκηζεο από ηε δηαζέζηκε ηζρύ ηνπ ζηόινπ ειεθηξηθώλ απηνθηλήηωλ ε ι ί δ α

67 4.2.2 Πξνζνκνίσζε ζήκαηνο ξύζκηζεο κε ζεηηθό κέζν όξν ηηκώλ ηόλορ 1 ηλεκηπικών αςηοκινήηων Δμεηάδνληαη αξρηθά ε κέζε πνζνζηηαία θαηάζηαζε ησλ κπαηαξηώλ ησλ ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ θαη ε θαηάζηαζε απηώλ γηα θάζε ρξνληθή ζηηγκή, θαηά ηελ νπνία ιακβάλεηαη λέα ηηκή ηνπ ζήκαηνο ξύζκηζεο. 1 8 %SC 6 Maximum 4 Average Minimum α/α ηλεκτρικών αυτοκινήτων τιγμιαία κατάςταςη μπαταρίασ [Wh] ρήκα 4.14 Μέζε πνζνζηηαία θαηάζηαζε κπαηαξηώλ ηωλ ειεθηξηθώλ απηνθηλήηωλ (% SoC) Χρόνοσ [half-minutes] ρήκα 4.15 ηηγκηαία θαηάζηαζε κπαηαξηώλ ηωλ ειεθηξηθώλ απηνθηλήηωλ θαζ όιε ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο πξνζνκνίωζεο ηπραίν δείγκα 2 νρεκάηωλ ε ι ί δ α

68 τιγμιαία κατάςταςη μπαταρίασ [Wh] Παξαηεξήζεηο: Από ην δηάγξακκα ηεο κέζεο πνζνζηηαίαο θαηάζηαζεο ησλ κπαηαξηώλ ησλ ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ παξαηεξείηαη όηη, ε κέζε θαηάζηαζε θόξηηζεο απηώλ θπκαίλεηαη ζην δηάζηεκα 35%-38%, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ θαλέλα όρεκα δελ ραξαθηεξίδεηαη από κέζε θαηάζηαζε, ε νπνία λα πιεζηάδεη ζην κέγηζην επηηξεπηό βάζνο εθθόξηηζεο. Παξάιιεια, κέζσ ηνπ δηαγξάκκαηνο ηεο ζηηγκηαίαο θαηάζηαζεο ησλ κπαηαξηώλ παξαηεξείηαη όηη θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, ηα νρήκαηα αθνινπζνύλ κία θνηλή θακπύιε θόξηηζεο-εθθόξηηζεο, κε ηε δηαθνξά όηη, επεηδή ν κέζνο όξνο ηνπ ζήκαηνο είλαη ζεηηθόο, ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα εθθόξηηζεο ησλ νρεκάησλ είλαη πεξηζζόηεξα από ηα αληίζηνηρα ηεο θόξηηζεο. Μία πην πιήξε εηθόλα ηεο ζρεδόλ ηαπηόζεκεο θακπύιεο θόξηηζεο πνπ αθνινπζνύλ νη κπαηαξίεο ησλ ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ, δίλνπλ ηα παξαθάησ δύν δηαγξάκκαηα. Σν πξώην πεξηνξίδεηαη ζηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο πξώηεο κηζήο εκέξαο ηεο πξνζνκνίσζεο, θαηαγξάθνληαο ηε ζηηγκηαία θαηάζηαζε ησλ κπαηαξηώλ δέθα ηπραία επηιεγκέλσλ νρεκάησλ. Σν δεύηεξν θαηαγξάθεη ηε δηαθνξά ζηηο θακπύιεο θόξηηζεο-εθθόξηηζεο ησλ δύν ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ (όρεκα Νν.24 & Νν.27), ηα νπνία εκθαλίδνπλ ηε κεγαιύηεξε θαη ηε κηθξόηεξε αληίζηνηρα κέζε πνζνζηηαία θαηάζηαζε θόξηηζεο Χρόνοσ [half-minutes] ρήκα 4.16 ηηγκηαία θαηάζηαζε κπαηαξηώλ ειεθηξηθώλ απηνθηλήηωλ γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα ηωλ πξώηωλ 12 ωξώλ ηπραίν δείγκα 1 νρεκάηωλ ε ι ί δ α

69 τιγμιαία κατάςταςη μπαταρίασ [Wh] Πχημα Νο.24 Πχημα Ν Χρόνοσ [half-minutes] ρήκα 4.17 πγθξηηηθό δηάγξακκα θαηάζηαζεο κπαηαξηώλ ηωλ δύν «αθξαίωλ» ειεθηξηθώλ απηνθηλήηωλ ρόιηα: Από ηα παξαπάλσ δύν δηαγξάκκαηα παξαηεξείηαη όηη, ε ζηξαηεγηθή «sorting» νδεγεί ηα ειεθηξηθά απηνθίλεηα ζε κία θνηλή ζπκπεξηθνξά θόξηηζεοεθθόξηηζεο ζε ρξνληθό δηάζηεκα πεξίπνπ ηξηώλ σξώλ. Παξάιιεια, ε ζηξαηεγηθή αμηνπνίεζεο επαιεζεύεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζήκαηνο ξύζκηζεο κε ζεηηθό κέζν όξν ηηκώλ, θαζώο ηα δύν «αθξαία» νρήκαηα έρνπλ θακπύιεο θόξηηζεο-εθθόξηηζεο, νη νπνίεο δελ απνθιίλνπλ ζεκαληηθά ε κία από ηελ άιιε. Δπίζεο, αθόκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ζύζηεκα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απαηηεί ηελ εθθόξηηζε ησλ ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ πξνο αύμεζε ηεο ηζρύνο δηθηύνπ, ν ζηόινο κπνξεί θη αληαπνθξίλεηαη, παξνπζηάδνληαο όκσο απνθιίζεηο. Βέβαηα, νη απνθιίζεηο εκθαλίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ηεο άλσ ξύζκηζεο, ζε αληίζεζε δειαδή κε ηελ πεξίπησζε ηνπ ζήκαηνο κε αξλεηηθό κέζν όξν ηηκώλ πνπ εμεηάζηεθε πξνεγνπκέλσο. Ζ ηειεπηαία παξαηήξεζε νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα όηη, ν «aggregator» κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζηε «day-ahead» αγνξά, θαηαζέηνληαο πξνζθνξέο, ρσξίο λα απνθιίλεη από ηηο αξρηθέο πξνβιέςεηο ηνπ αλαθνξηθά κε ηε δηαζέζηκε ρσξεηηθόηεηα ηζρύνο. Γειαδή, ε εθθόξηηζε ησλ νρεκάησλ δελ νδεγεί ζηε ξαγδαία κείσζε ησλ δηαζέζηκσλ ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ, κε απνηέιεζκα ηνλ ζρεηηθό πεξηνξηζκό ησλ κεγάισλ ρξνληθώλ δηαζηεκάησλ απόθιηζεο από ηηο απαηηήζεηο ηνπ ειεθηξηθνύ δηθηύνπ. Σν ζπγθεθξηκέλν ζπκπέξαζκα κπνξεί λα εμαρζεί από ην παξαθάησ δηάγξακκα, ην νπνίν θαηαγξάθεη ηε δηαθνξά αλάκεζα ζην ζήκα ξύζκηζεο πνπ ιακβάλεηαη από ην ΓΔΜΖΔ θαη ηελ πξαγκαηηθή ρσξεηηθόηεηα ηζρύνο ηνπ ζηόινπ ησλ ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ππάξρνπλ ρξνληθά δηαζηήκαηα, θαηά ηα νπνία ε απόθιηζε γίλεηαη ίζε κε ηε κέγηζηε ηηκή ηνπ ζήκαηνο ξύζκηζεο (1 MW), όπσο επίζεο θαη ρξνληθά δηαζηήκαηα ηθαλνπνηεηηθήο θαη ζρεδόλ πιήξνπο αληαπόθξηζεο από ην ζηόιν. Αμίδεη λα ζεκεησζεί, ν αξηζκόο ησλ ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ πεξηνξίδεη ηε ρσξεηηθόηεηα ζηα 66 kw δηαζεζηκόηεηα θαη ησλ 1 νρεκάησλ- θάζε ρξνληθή ζηηγκή, κε απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ηεο ζπρλόηεηαο εκθάληζεο ησλ ρξνληθώλ ζηηγκώλ απόθιηζεο από ηηο απαηηήζεηο ζε ηζρύ ηνπ δηθηύνπ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ε ι ί δ α

70 Ιςχφσ [W] ρήκα 4.18 Απόθιηζε ηνπ ζήκαηνο ξύζκηζεο από ηε δηαζέζηκε ηζρύ ηνπ ζηόινπ ειεθηξηθώλ απηνθηλήηωλ ε ι ί δ α

71 ηόλορ 2 ηλεκηπικών αςηοκινήηων Δμεηάδνληαη αξρηθά ε κέζε πνζνζηηαία θαηάζηαζε ησλ κπαηαξηώλ ησλ ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ θαη ε θαηάζηαζε απηώλ γηα θάζε ρξνληθή ζηηγκή, θαηά ηελ νπνία ιακβάλεηαη λέα ηηκή ηνπ ζήκαηνο ξύζκηζεο. 1 8 %SoC 6 Maximum 4 Average Minimum α/α ηλεκτρικών αυτοκινήτων τιγμιαία κατάςταςη μπαταρίασ [Wh] ρήκα 4.19 Μέζε πνζνζηηαία θαηάζηαζε κπαηαξηώλ ηωλ ειεθηξηθώλ απηνθηλήηωλ (% SoC) Χρόνοσ [half-minutes] ρήκα 4.2 ηηγκηαία θαηάζηαζε κπαηαξηώλ ηωλ ειεθηξηθώλ απηνθηλήηωλ θαζ όιε ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο πξνζνκνίωζεο ηπραίν δείγκα 4 νρεκάηωλ ε ι ί δ α

72 τιγμιαία κατάςταςη μπαταρίασ [Wh] Παξαηεξήζεηο: Από ην δηάγξακκα ηεο κέζεο πνζνζηηαίαο θαηάζηαζεο ησλ κπαηαξηώλ ησλ ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ παξαηεξείηαη όηη, ε κέζε θαηάζηαζε θόξηηζεο απηώλ θπκαίλεηαη ζην δηάζηεκα 3%-5%. Αληίζηνηρα κε ηηο πξνεγνύκελεο πεξηπηώζεηο πνπ εμεηάζηεθαλ, θαλέλα όρεκα δελ ραξαθηεξίδεηαη από κέζε θαηάζηαζε, ε νπνία λα πιεζηάδεη ζην κέγηζην επηηξεπηό βάζνο εθθόξηηζεο. Παξάιιεια, κέζσ ηνπ δηαγξάκκαηνο ηεο ζηηγκηαίαο θαηάζηαζεο ησλ κπαηαξηώλ παξαηεξείηαη όηη θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, ηα νρήκαηα αθνινπζνύλ κία θνηλή θακπύιε «νδεγό», παξνπζηάδνληαο όκσο ζρεηηθά κεγαιύηεξε δηαζπνξά ζπγθξηηηθά κε ηελ πξνζνκνίσζε ζηόινπ απνηεινύκελν από 1 ειεθηξηθά απηνθίλεηα. Όπσο θαη ζηηο πξνεγνύκελεο πεξηπηώζεηο, έηζη θαη ζε απηή, γηα κία πην πιήξε εηθόλα ηεο ζρεδόλ ηαπηόζεκεο θακπύιεο θόξηηζεο πνπ αθνινπζνύλ νη κπαηαξίεο ησλ ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ, παξαηίζεληαη ηα αληίζηνηρα δύν δηαγξάκκαηα. Σν πξώην πεξηνξίδεηαη ζηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο πξώηεο κηζήο εκέξαο ηεο πξνζνκνίσζεο, θαηαγξάθνληαο ηε ζηηγκηαία θαηάζηαζε ησλ κπαηαξηώλ είθνζη ηπραία επηιεγκέλσλ νρεκάησλ. Σν δεύηεξν θαηαγξάθεη ηε δηαθνξά ζηηο θακπύιεο θόξηηζεο-εθθόξηηζεο ησλ δύν ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ (όρεκα Νν.128 & Νν.13), ηα νπνία εκθαλίδνπλ ηε κεγαιύηεξε θαη ηε κηθξόηεξε αληίζηνηρα κέζε πνζνζηηαία θαηάζηαζε θόξηηζεο Χρόνοσ [half-minutes] ρήκα 4.21 ηηγκηαία θαηάζηαζε κπαηαξηώλ ειεθηξηθώλ απηνθηλήηωλ γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα ηωλ πξώηωλ 12 ωξώλ ηπραίν δείγκα 2 νρεκάηωλ ε ι ί δ α

73 τιγμιαία κατάςταςη μπαταρίασ [Wh] Πχημα Νο.13 Πχημα Νο.128 Χρόνοσ [half-minutes] ρήκα 4.22 πγθξηηηθό δηάγξακκα θαηάζηαζεο κπαηαξηώλ ηωλ δύν «αθξαίωλ» ειεθηξηθώλ απηνθηλήηωλ ρόιηα: Από ηα παξαπάλσ δύν δηαγξάκκαηα παξαηεξείηαη όηη, ε ζηξαηεγηθή «sorting» επαιεζεύεηαη θαη ζε απηή ηελ πξνζνκνίσζε, θαζώο ηα ειεθηξηθά απηνθίλεηα δελ απνθιίλνπλ ζε ζεκαληηθό βαζκό από ηελ θνηλή θακπύιε «νδεγό» γηα ηηο θαηαζηάζεηο θόξηηζεο/εθθόξηηζεο. Δπίζεο, παξαηεξώληαο θαλείο θαη ην δηάγξακκα ηεο απόθιηζεο ηεο ζπλνιηθήο ρσξεηηθόηεηαο ηζρύνο ησλ νρεκάησλ από ηηο απαηηήζεηο ηνπ δηθηύνπ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζπκπεξαίλεη όηη ν ζηόινο ησλ 2 ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ αληαπνθξίλεηαη ζε αξθεηά κεγαιύηεξν βαζκό ζην ζήκα ξύζκηζεο, απ όηη ζηελ πεξίπησζε ησλ 1 νρεκάησλ. Ζ ηειεπηαία παξαηήξεζε βαζίδεηαη ζηελ ηηκή ηεο κέγηζηεο ρσξεηηθόηεηαο ηζρύνο, ε νπνία είλαη ίζε κε 1.2 MW, ζηελ πεξίπησζε πνπ όια ηα ειεθηξηθά απηνθίλεηα είλαη δηαζέζηκα. Έηζη, ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα ησλ απνθιίζεσλ από ην ζήκα ξύζκηζεο πεξηνξίδνληαη θη ν «aggregator» κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζηε «dayahead» αγνξά, θαηαζέηνληαο πξνζθνξέο, ρσξίο λα απνθιίλεη ζεκαληηθά από ηηο αξρηθέο πξνβιέςεηο ηνπ ε ι ί δ α

74 Ιςχφσ [W] ρήκα 4.23 Απόθιηζε ηνπ ζήκαηνο ξύζκηζεο από ηε δηαζέζηκε ηζρύ ηνπ ζηόινπ ειεθηξηθώλ απηνθηλήηωλ ε ι ί δ α

75 4.2.3 Πξνζνκνίσζε ζήκαηνο ξύζκηζεο κε κεδεληθό κέζν όξν ηηκώλ ηόλορ 1 ηλεκηπικών αςηοκινήηων Αξρηθά, εμεηάδνληαη ε κέζε πνζνζηηαία θαηάζηαζε ησλ κπαηαξηώλ ησλ ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ, όπσο επίζεο θαη ε θαηάζηαζε απηώλ γηα θάζε ρξνληθή ζηηγκή, θαηά ηελ νπνία ιακβάλεηαη λέα ηηκή ζήκαηνο ξύζκηζεο. 1 8 %SoC 6 Maximum 4 Average Minimum α/α ηλεκτρικών αυτοκινήτων τιγμιαία κατάςταςη μπαταρίασ [Wh] ρήκα 4.24 Μέζε πνζνζηηαία θαηάζηαζε κπαηαξηώλ ηωλ ειεθηξηθώλ απηνθηλήηωλ (%SoC) Χρόνοσ [half-minutes] ρήκα 4.25 ηηγκηαία θαηάζηαζε κπαηαξηώλ ηωλ ειεθηξηθώλ απηνθηλήηωλ θαζ όιε ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο πξνζνκνίωζεο ηπραίν δείγκα 2 νρεκάηωλ ε ι ί δ α

76 τιγμιαία κατάςταςη μπαταρίασ [Wh] Παξαηεξήζεηο: Από ην δηάγξακκα ηεο κέζεο πνζνζηηαίαο θαηάζηαζεο ησλ κπαηαξηώλ ησλ ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ παξαηεξείηαη όηη, ε κέζε θαηάζηαζε θόξηηζεο θπκαίλεηαη ζην δηάζηεκα 55%-58%. Παξάιιεια, ζηελ πξνζνκνίσζε ηνπ ζήκαηνο ξύζκηζεο κε κεδεληθό κέζν όξν ηηκώλ, θαλέλα όρεκα δελ ραξαθηεξίδεηαη κε κέζε θαηάζηαζε, ε νπνία πιεζηάδεη ην κέγηζην βάζνο εθθόξηηζεο. Ζ ζηαζεξόηεηα ζηηο ηηκέο ηεο κέζεο θόξηηζεο ησλ απηνθηλήησλ νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη, ε κέζε ηηκή ηνπ ζήκαηνο ξύζκηζεο είλαη κεδεληθή. Με άιια ιόγηα, ε κέζε απαίηεζε ηνπ ειεθηξηθνύ δηθηύνπ δελ ραξαθηεξίδεηαη νύηε από αύμεζε ηεο παξαγσγήο ελέξγεηαο εθθόξηηζε κπαηαξηώλ-, νύηε από αύμεζε ηνπ θνξηίνπ θόξηηζε κπαηαξηώλ-. Δπίζεο, νη κπαηαξίεο ησλ νρεκάησλ αθνινπζνύλ κία θνηλή θακπύιε «νδεγό» θόξηηζεο-εθθόξηηζεο, ρσξίο λα απνθιίλνπλ ζεκαληηθά από απηή. Μία πην πιήξε εηθόλα ηεο παξαπάλσ παξαηήξεζεο δίλνπλ ηα δύν δηαγξάκκαηα πνπ παξαηίζεληαη παξαθάησ. ην πξώην θαηαγξάθεηαη ε ζηηγκηαία θαηάζηαζε θόξηηζεο ησλ κπαηαξηώλ δέθα ηπραία επηιεγκέλσλ απηνθηλήησλ γηα ηηο πξώηεο 12 ώξεο ιήςεο ηνπ ζήκαηνο ξύζκηζεο, ελώ ζην δεύηεξν θαηαγξάθνληαη νη θακπύιεο θόξηηζεο θη εθθόξηηζεο ησλ δύν ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ (όρεκα Νν. 12 & Νν.51 ), ηα νπνία εκθαλίδνπλ ηε κεγαιύηεξε θαη ηε κηθξόηεξε αληίζηνηρα κέζε πνζνζηηαία θαηάζηαζε θόξηηζεο Χρόνοσ [half-minutes] ρήκα 4.26 ηηγκηαία θαηάζηαζε κπαηαξηώλ ειεθηξηθώλ απηνθηλήηωλ γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα ηωλ πξώηωλ 12 ωξώλ ηπραίν δείγκα 1 νρεκάηωλ ε ι ί δ α

77 τιγμιαία κατάςταςη μπαταρίασ [Wh] Πχημα Νο.51 Πχημα Νο.12 Χρόνοσ [half-minutes] ρήκα 4.27 πγθξηηηθό δηάγξακκα θαηάζηαζεο κπαηαξηώλ ηωλ δύν «αθξαίωλ» ειεθηξηθώλ απηνθηλήηωλ ρόιηα: Παξαηεξείηαη όηη θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζήκαηνο ξύζκηζεο κε κεδεληθό κέζν όξν ηηκώλ, ε ζηξαηεγηθή αμηνπνίεζεο ηνπ ζηόινπ ησλ ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ ιεηηνπξγεί ζε ηθαλνπνηεηηθό βαζκό. Σν ζπκπέξαζκα θαληάδεη αλακελόκελν, από ηε ζηηγκή πνπ δελ ππάξρνπλ πιένλ πιενλάδνληα ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ απαηηείηαη θόξηηζε ή εθθόξηηζε ησλ κπαηαξηώλ. Απηό απνηειεί έλαλ επηπιένλ ιόγν, γηα ηνλ νπνίν ηα νρήκαηα παξνπζηάδνπλ πεξίπνπ ίζε κέζε θαηάζηαζε θόξηηζεο, όπσο επίζεο θαη κηθξή δηαζπνξά ζηηο θακπύιεο θόξηηζεο-εθθόξηηζεο. Σέινο, κέζσ ηνπ παξαθάησ δηαγξάκκαηνο, ζην νπνίν θαηαγξάθεηαη ε απόθιηζε αλάκεζα ζηηο ηηκέο ηνπ ζήκαηνο ξύζκηζεο θαη ηεο ζπλνιηθήο ρσξεηηθόηεηαο ηζρύνο ηνπ ζηόινπ νρεκάησλ, παξαηεξείηαη όηη, ηα ειεθηξηθά απηνθίλεηα αληαπνθξίλνληαη ζε βαζκό παξόκνην κε απηόλ ησλ αληίζηνηρσλ πεξηπηώζεσλ ησλ ζεκάησλ ξύζκηζεο κε αξλεηηθό θαη ζεηηθό κέζν όξν ηηκώλ. Γειαδή, ιόγσ ηνπ κηθξνύ αξηζκνύ νρεκάησλ πνπ απαξηίδνπλ ην ζηόιν, εκθαλίδνληαη ζεκαληηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα, θαηά ηα νπνία ε δηαζέζηκε ρσξεηηθόηεηα ηζρύνο απνθιίλεη από ηηο απαηηήζεηο ηνπ δηθηύνπ. Βέβαηα, ε αλάιπζε ηνπ παξαθάησ δηαγξάκκαηνο αλά κέξα δείρλεη όηη, ν «aggregator» έρεη ηε δπλαηόηεηα λα θαηαζέηεη πξνζθνξέο ζηε «day-ahead» αγνξά ελέξγεηαο γηα ρξνληθά δηαζηήκαηα αξθεηώλ σξώλ ε ι ί δ α

78 Ιςχφσ [W] ρήκα 4.28 Απόθιηζε ηνπ ζήκαηνο ξύζκηζεο από ηε δηαζέζηκε ηζρύ ηνπ ζηόινπ ειεθηξηθώλ απηνθηλήηωλ ε ι ί δ α

79 ηόλορ 2 ηλεκηπικών αςηοκινήηων Αληίζηνηρα κε ηελ πξνεγνύκελε πεξίπησζε, εμεηάδνληαη αξρηθά ε κέζε πνζνζηηαία θαηάζηαζε θόξηηζεο ησλ κπαηαξηώλ ησλ ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ θαη ε ζηηγκηαία θαηάζηαζε απηώλ γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα, ζην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ιήςε ηνπ ζήκαηνο ξύζκηζεο. 1 %SoC 8 6 Maximum 4 Average Minimum α/α ηλεκτρικών αυτοκινήτων τιγμιαία κατάςταςη μπαταρίασ [Wh] ρήκα 4.29 Μέζε πνζνζηηαία θαηάζηαζε κπαηαξηώλ ηωλ ειεθηξηθώλ απηνθηλήηωλ (%SoC) Χρόνοσ [half-minutes] ρήκα 4.3 ηηγκηαία θαηάζηαζε κπαηαξηώλ ηωλ ειεθηξηθώλ απηνθηλήηωλ θαζ όιε ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο πξνζνκνίωζεο ηπραίν δείγκα 4 νρεκάηωλ ε ι ί δ α

80 τιγμιαία κατάςταςη μπαταρίασ [Wh] τιγμιαία κατάςταςη μπαταρίασ [Wh] Παξαηεξήζεηο: Από ην δηάγξακκα ηεο κέζεο πνζνζηηαίαο θαηάζηαζεο ησλ κπαηαξηώλ ησλ ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ παξαηεξείηαη όηη, ε κέζε θαηάζηαζε θόξηηζεο θπκαίλεηαη γύξσ από ηελ ηηκή 55%. Ζ ζηαζεξόηεηα ζηηο ηηκέο ηεο κέζεο θόξηηζεο ησλ απηνθηλήησλ νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη, ε κέζε ηηκή ηνπ ζήκαηνο ξύζκηζεο είλαη κεδεληθή, όπσο άιισζηε έρεη επηζεκαλζεί θαη ζηελ πξνεγνύκελε πεξίπησζε. Δπίζεο, νη κπαηαξίεο ησλ νρεκάησλ αθνινπζνύλ κία θνηλή θακπύιε «νδεγό» θόξηηζεο/εθθόξηηζεο, ρσξίο λα απνθιίλνπλ ζεκαληηθά από απηή. Απηό κπνξεί λα θαλεί κέζσ ησλ παξαθάησ δύν δηαγξακκάησλ Χρόνοσ [half-minutes] ρήκα 4.31 ηηγκηαία θαηάζηαζε κπαηαξηώλ ειεθηξηθώλ απηνθηλήηωλ γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα ηωλ πξώηωλ 12 ωξώλ ηπραίν δείγκα 2 νρεκάηωλ Πχημα Νο.27 Πχημα Νο.92 Χρόνοσ [half-minutes] ρήκα 4.32 πγθξηηηθό δηάγξακκα θαηάζηαζεο κπαηαξηώλ ηωλ δύν «αθξαίωλ» ειεθηξηθώλ απηνθηλήηωλ ε ι ί δ α

81 ρόιηα: Ζ ζηξαηεγηθή αμηνπνίεζεο ηνπ ζηόινπ ησλ ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ ιεηηνπξγεί ζε αξθεηά ηθαλνπνηεηηθό βαζκό θαη ζπγρξόλσο θαιύηεξν από ηελ πξνεγνύκελε πεξίπησζε. Ζ θαιύηεξε απόδνζε ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηε βειηησκέλε απόθξηζε ησλ ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ζήκαηνο ξύζκηζεο, βαζίδεηαη ζην δηπιάζην αξηζκό νρεκάησλ πνπ ζπγθξνηνύλ ην ζηόιν πνπ δηαζέηεη ν «aggregator». Ζ κέγηζηε δηαζέζηκε ρσξεηηθόηεηα ηζρύνο έρεη ηηκή δηπιάζηα ζπγθξηηηθά κε ηελ πεξίπησζε ησλ 1 νρεκάησλ (1.2 MW) θαη γη απηό ην ιόγν ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα, ζηα νπνία εκθαλίδνληαη απνθιίζεηο από ηηο ηηκέο ηνπ ζήκαηνο ξύζκηζεο, πεξηνξίδνληαη. Ζ παξαπάλσ παξαηήξεζε θαηαγξάθεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα, ην νπνίν θαηαγξάθεη ηελ απόθιηζε αλάκεζα ζηηο ηηκέο ηνπ ζήκαηνο ξύζκηζεο θαη ηεο ζπλνιηθήο ρσξεηηθόηεηαο ηζρύνο ηνπ ζηόινπ νρεκάησλ ε ι ί δ α

82 Ιςχφσ [MW] ρήκα 4.33 Απόθιηζε ηνπ ζήκαηνο ξύζκηζεο από ηε δηαζέζηκε ηζρύ ηνπ ζηόινπ ειεθηξηθώλ απηνθηλήηωλ ε ι ί δ α

83 4.3 Απνηειέζκαηα νηθνλνκηθήο αλάιπζεο ηεο ζηξαηεγηθήο «sorting» ην παξόλ ηκήκα θαηαγξάθνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ νηθνλνκηθή αλάιπζε ηεο ζηξαηεγηθήο αμηνπνίεζεο ηνπ ζηόινπ ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ, κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ επηθνπξηθή ππεξεζία ηεο δεπηεξεύνπζαο ξύζκηζεο ζπρλόηεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, αθνινπζνύλ αλαιπηηθνί πίλαθεο κε ηα ζπλνιηθά έζνδα, ηηο πνηλέο θαη ηα ηειηθά θέξδε πνπ πξνθύπηνπλ γηα ηηο 12 εκέξεο ηεο πξνζνκνίσζεο θαη γηα ηνπο ηξεηο κήλεο-, όπσο επίζεο δηαγξάκκαηα πνπ θαηαγξάθνπλ ηα έζνδα γηα θάζε ειεθηξηθό απηνθίλεην μερσξηζηά Πξνζνκνίσζε ζήκαηνο ξύζκηζεο κε αξλεηηθό κέζν όξν ηηκώλ Οη παξαθάησ πίλαθεο θαηαγξάθνπλ ζπγθεληξσηηθά ηα ζπλνιηθά έζνδα θαη ηηο πνηλέο θαη γηα ηνπο ηξεηο κήλεο, γηα ηνπο νπνίνπο πξαγκαηνπνηείηαη ε πξνζνκνίσζε, γηα ζηόιν 1 θαη 2 ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ. Μήλαο Έζνδα [ ] Πνηλή [ ] Ιαλνπάξηνο Απξίιηνο Αύγνπζηνο Πίλαθαο 4.1 Έζνδα & πνηλέο γηα ζηόιν 1 ειεθηξηθώλ απηνθηλήηωλ Μήλαο Έζνδα [ ] Πνηλή [ ] Ιαλνπάξηνο Απξίιηνο Αύγνπζηνο Πίλαθαο 4.2 Έζνδα & πνηλέο γηα ζηόιν 2 ειεθηξηθώλ απηνθηλήηωλ Με βάζε ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κία πξνζέγγηζε ζηα εηήζηα έζνδα πνπ πξνθύπηνπλ γηα ην δηαρεηξηζηή ηνπ ζηόινπ ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ. Ζ πξνζέγγηζε βαζίδεηαη ζηνπο κέζνπο όξνπο ησλ εζόδσλ γηα θάζε μερσξηζηή εκέξα αλά κήλα θαη ηελ αλαγσγή ηνπο ζε ρξνληθό δηάζηεκα ελόο έηνπο -365 εκεξώλ-. Παξάιιεια, ιακβάλνληαο ππόςε θαη ην εηήζην θόζηνο ελέξγεηαο κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ κπαηαξηώλ, πξνθύπηεη θαη ην ζπλνιηθό εηήζην θέξδνο γηα ηνλ «aggregator», όπσο θαηαγξάθεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Έζνδα [ ] Κόζηνο [ ] Πνηλή [ ] Κέξδνο [ ] Πίλαθαο 4.3 Πξνζέγγηζε εηήζηωλ νηθνλνκηθώλ απνηειεζκάηωλ γηα ηηο πξνζνκνηώζεηο ζηόινπ κε 1 θαη 2 ειεθηξηθά απηνθίλεηα Δπίζεο, ζηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα θαηαγξάθνληαη ζπγθξηηηθά ηα έζνδα γηα θάζε ειεθηξηθό απηνθίλεην ζηε δηάξθεηα ηεο πξνζνκνίσζεο -12 εκέξεο-, ζεσξώληαο όηη, ν δηαρεηξηζηήο ηνπ ζηόινπ δηακνηξάδεη ηα θέξδε αλάινγα κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ θάζε νρήκαηνο ζηε ξύζκηζε ζπρλόηεηαο (δειαδή, αλάινγα κε ηε δηαζεζηκόηεηά ηνπ) ε ι ί δ α

84 Ζςοδα ςυμμετοχήσ ςτη δευτερεφουςα ρφθμιςη ςυχνότητασ [ευρώ] Ζςοδα ςυμμετοχήσ ςτη δευτερεφουςα ρφθμιςη ςυχνότητασ [ευρώ] Ζςοδα ςυμμετοχήσ ςτη δευτερεφουςα ρφθμιςη ςυχνότητασ [ευρώ] α/α ηλεκτρικών αυτοκινήτων ρήκα 4.34 πγθξηηηθό δηάγξακκα εζόδωλ ζηόινπ 1 & 2 ειεθηξηθώλ απηνθηλήηωλ γηα ην κήλα Ιαλνπάξην α/α ηλεκτρικών αυτοκινήτων ρήκα 4.35 πγθξηηηθό δηάγξακκα εζόδωλ ζηόινπ 1 & 2 ειεθηξηθώλ απηνθηλήηωλ γηα ην κήλα Απξίιην α/α ηλεκτρικών αυτοκινήτων ρήκα 4.36 πγθξηηηθό δηάγξακκα εζόδωλ ζηόινπ 1 & 2 ειεθηξηθώλ απηνθηλήηωλ γηα ην κήλα Αύγνπζην ε ι ί δ α

85 Καταναλωθείςα ενζργεια [Wh] Καταναλωθείςα ενζργεια [Wh] Καταναλωθείςα ενζργεια [Wh] Ζςοδα [ευρώ] ρήκα 4.37 Γηάγξακκα εζόδωλ 1 ειεθηξηθώλ απηνθηλήηωλ ζε ζρέζε κε ηελ θαηαλαιηζθόκελε ελέξγεηα ιόγω κεηαθίλεζεο γηα ην κήλα Ιαλνπάξην Ζςοδα [ευρώ] ρήκα 4.38 Γηάγξακκα εζόδωλ 1 ειεθηξηθώλ απηνθηλήηωλ ζε ζρέζε κε ηελ θαηαλαιηζθόκελε ελέξγεηα ιόγω κεηαθίλεζεο γηα ην κήλα Απξίιην Ζςοδα [ευρώ] ρήκα 4.39 Γηάγξακκα εζόδωλ 1 ειεθηξηθώλ απηνθηλήηωλ ζε ζρέζε κε ηελ θαηαλαιηζθόκελε ελέξγεηα ιόγω κεηαθίλεζεο γηα ην κήλα Αύγνπζην ε ι ί δ α

86 Καταναλωθείςα ενζργεια [Wh] Καταναλωθείςα ενζργεια [Wh] Καταναλωθείςα ενζργεια [Wh] , , , , ,5 Ζςοδα [ευρώ] 4.4 Γηάγξακκα εζόδωλ 2 ειεθηξηθώλ απηνθηλήηωλ ζε ζρέζε κε ηελ θαηαλαιηζθόκελε ελέξγεηα ιόγω κεηαθίλεζεο γηα ην κήλα Ιαλνπάξην , , , , ,5 46 Ζςοδα [ευρώ] 4.41 Γηάγξακκα εζόδωλ 2 ειεθηξηθώλ απηνθηλήηωλ ζε ζρέζε κε ηελ θαηαλαιηζθόκελε ελέξγεηα ιόγω κεηαθίλεζεο γηα ην κήλα Απξίιην , , , , , ,5 Ζςοδα [ευρώ] 4.42 Γηάγξακκα εζόδωλ 2 ειεθηξηθώλ απηνθηλήηωλ ζε ζρέζε κε ηελ θαηαλαιηζθόκελε ελέξγεηα ιόγω κεηαθίλεζεο γηα ην κήλα Αύγνπζην ε ι ί δ α

87 4.3.2 Πξνζνκνίσζε ζήκαηνο ξύζκηζεο κε ζεηηθό κέζν όξν ηηκώλ Αληίζηνηρα κε ηελ πξνεγνύκελε πεξίπησζε, έηζη θη εδώ, επηζπλάπηνληαη νη πίλαθεο πνπ θαηαγξάθνπλ ζπγθεληξσηηθά ηα ζπλνιηθά έζνδα θαη ηηο πνηλέο θαη γηα ηνπο ηξεηο κήλεο, γηα ηνπο νπνίνπο πξαγκαηνπνηείηαη ε πξνζνκνίσζε, γηα ζηόιν 1 θαη 2 ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ. Μήλαο Έζνδα [ ] Πνηλή [ ] Ιαλνπάξηνο Απξίιηνο Αύγνπζηνο Πίλαθαο 4.4 Έζνδα & πνηλέο γηα ζηόιν 1 ειεθηξηθώλ απηνθηλήηωλ Μήλαο Έζνδα [ ] Πνηλή [ ] Ιαλνπάξηνο Απξίιηνο Αύγνπζηνο Πίλαθαο 4.5 Έζνδα & πνηλέο γηα ζηόιν 2 ειεθηξηθώλ απηνθηλήηωλ Παξάιιεια, κε βάζε ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κία πξνζέγγηζε ζηα εηήζηα έζνδα πνπ πξνθύπηνπλ γηα ην δηαρεηξηζηή ηνπ ζηόινπ ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ. Ζ πξνζέγγηζε βαζίδεηαη ζηνπο κέζνπο όξνπο ησλ εζόδσλ γηα θάζε μερσξηζηή εκέξα αλά κήλα θαη ηελ αλαγσγή ηνπο ζε ρξνληθό δηάζηεκα ελόο έηνπο -365 εκεξώλ-. Παξάιιεια, ιακβάλνληαο ππόςε θαη ην εηήζην θόζηνο ελέξγεηαο κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ κπαηαξηώλ, πξνθύπηεη θαη ην ζπλνιηθό εηήζην θέξδνο γηα ηνλ «aggregator», όπσο θαηαγξάθεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Έζνδα [ ] Κόζηνο [ ] Πνηλή [ ] Κέξδνο [ ] , , Πίλαθαο 4.6 Πξνζέγγηζε εηήζηωλ νηθνλνκηθώλ απνηειεζκάηωλ γηα ηηο πξνζνκνηώζεηο ζηόινπ κε 1 θαη 2 ειεθηξηθά απηνθίλεηα Αθνινπζνύλ ηα αληίζηνηρα ζπγθξηηηθά δηαγξάκκαηα, ηα νπνία θαηαγξάθνπλ ηα έζνδα γηα θάζε ειεθηξηθό όρεκα μερσξηζηά θαη γηα ηνπο ηξεηο κήλεο ηεο πξνζνκνίσζεο ε ι ί δ α

88 Ζςοδα ςυμμετοχήσ ςτη δευτερεφουςα ρφθμιςη ςυχνότητασ [ευρώ] Ζςοδα ςυμμετοχήσ ςτη δευτερεφουςα ρφθμιςη ςυχνότητασ [ευρώ] Ζςοδα ςυμμετοχήσ ςτη δευτερεφουςα ρφθμιςη ςυχνότητασ [ευρώ] α/α ηλεκτρικών αυτοκινήτων ρήκα 4.43 πγθξηηηθό δηάγξακκα εζόδωλ ζηόινπ 1 & 2 ειεθηξηθώλ απηνθηλήηωλ γηα ην κήλα Ιαλνπάξην α/α ηλεκτρικών αυτοκινήτων ρήκα 4.44 πγθξηηηθό δηάγξακκα εζόδωλ ζηόινπ 1 & 2 ειεθηξηθώλ απηνθηλήηωλ γηα ην κήλα Απξίιην α/α ηλεκτρικών αυτοκινήτων ρήκα 4.45 πγθξηηηθό δηάγξακκα εζόδωλ ζηόινπ 1 & 2 ειεθηξηθώλ απηνθηλήηωλ γηα ην κήλα Αύγνπζην ε ι ί δ α

89 Καταναλωθείςα ενζργεια [Wh] Καταναλωθείςα ενζργεια [Wh] Καταναλωθείςα ενζργεια [Wh] , , , , , ,5 Ζςοδα [ευρώ] 4.46 Γηάγξακκα εζόδωλ 1 ειεθηξηθώλ απηνθηλήηωλ ζε ζρέζε κε ηελ θαηαλαιηζθόκελε ελέξγεηα ιόγω κεηαθίλεζεο γηα ην κήλα Ιαλνπάξην Ζςοδα [ευρώ] 4.47 Γηάγξακκα εζόδωλ 1 ειεθηξηθώλ απηνθηλήηωλ ζε ζρέζε κε ηελ θαηαλαιηζθόκελε ελέξγεηα ιόγω κεηαθίλεζεο γηα ην κήλα Απξίιην Ζςοδα [ευρώ] 4.48 Γηάγξακκα εζόδωλ 1 ειεθηξηθώλ απηνθηλήηωλ ζε ζρέζε κε ηελ θαηαλαιηζθόκελε ελέξγεηα ιόγω κεηαθίλεζεο γηα ην κήλα Αύγνπζην ε ι ί δ α

90 Καταναλωθείςα ενζργεια [Wh] Καταναλωθείςα ενζργεια [Wh] Καταναώθείςα ενζργεια [Wh] , , ,5 37 Ζςοδα [ευρώ] 4.49 Γηάγξακκα εζόδωλ 2 ειεθηξηθώλ απηνθηλήηωλ ζε ζρέζε κε ηελ θαηαλαιηζθόκελε ελέξγεηα ιόγω κεηαθίλεζεο γηα ην κήλα Ιαλνπάξην , ,5 4 4, , ,5 43 Ζςοδα [ευρώ] 4.5 Γηάγξακκα εζόδωλ 2 ειεθηξηθώλ απηνθηλήηωλ ζε ζρέζε κε ηελ θαηαλαιηζθόκελε ελέξγεηα ιόγω κεηαθίλεζεο γηα ην κήλα Απξίιην , , , ,5 46 Ζςοδα [ευρώ] 4.5 Γηάγξακκα εζόδωλ 2 ειεθηξηθώλ απηνθηλήηωλ ζε ζρέζε κε ηελ θαηαλαιηζθόκελε ελέξγεηα ιόγω κεηαθίλεζεο γηα ην κήλα Αύγνπζην ε ι ί δ α

91 4.3.1 Πξνζνκνίσζε ζήκαηνο ξύζκηζεο κε κεδεληθό κέζν όξν ηηκώλ Δπηζπλάπηνληαη νη πίλαθεο πνπ θαηαγξάθνπλ ζπγθεληξσηηθά ηα ζπλνιηθά έζνδα θαη ηηο πνηλέο θαη γηα ηνπο ηξεηο κήλεο, γηα ηνπο νπνίνπο πξαγκαηνπνηείηαη ε πξνζνκνίσζε, γηα ζηόιν 1 θαη 2 ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ. Μήλαο Έζνδα [ ] Πνηλή [ ] Ιαλνπάξηνο Απξίιηνο Αύγνπζηνο Πίλαθαο 4.7 Έζνδα & πνηλέο γηα ζηόιν 1 ειεθηξηθώλ απηνθηλήηωλ Μήλαο Έζνδα [ ] Πνηλή [ ] Ιαλνπάξηνο Απξίιηνο Αύγνπζηνο Πίλαθαο 4.8 Έζνδα & πνηλέο γηα ζηόιν 2 ειεθηξηθώλ απηνθηλήηωλ Παξάιιεια, κε βάζε ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κία πξνζέγγηζε ζηα εηήζηα έζνδα πνπ πξνθύπηνπλ γηα ην δηαρεηξηζηή ηνπ ζηόινπ ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ. Ζ πξνζέγγηζε βαζίδεηαη ζηνπο κέζνπο όξνπο ησλ εζόδσλ γηα θάζε μερσξηζηή εκέξα αλά κήλα θαη ηελ αλαγσγή ηνπο ζε ρξνληθό δηάζηεκα ελόο έηνπο -365 εκεξώλ-. Παξάιιεια, ιακβάλνληαο ππόςε θαη ην εηήζην θόζηνο ελέξγεηαο κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ κπαηαξηώλ, πξνθύπηεη θαη ην ζπλνιηθό εηήζην θέξδνο γηα ηνλ «aggregator», όπσο θαηαγξάθεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Έζνδα [ ] Κόζηνο [ ] Πνηλή [ ] Κέξδνο [ ] Πίλαθαο 4.9 Πξνζέγγηζε εηήζηωλ νηθνλνκηθώλ απνηειεζκάηωλ γηα ηηο πξνζνκνηώζεηο ζηόινπ κε 1 θαη 2 ειεθηξηθά απηνθίλεηα Αθνινπζνύλ ηα αληίζηνηρα ζπγθξηηηθά δηαγξάκκαηα, ηα νπνία θαηαγξάθνπλ ηα έζνδα γηα θάζε ειεθηξηθό όρεκα μερσξηζηά θαη γηα ηνπο ηξεηο κήλεο ηεο πξνζνκνίσζεο ε ι ί δ α

92 Ζςοδα ςυμμετοχήσ ςτη δευτερεφουςα ρφθμιςη ςυχνότητασ [ευρώ] Ζςοδα ςυμμετοχήσ ςτη δευτερεφουςα ρφθμιςη ςυχνότητασ [ευρώ] Ζςοδα ςυμμετοχήσ ςτη δευτερεφουςα ρφθμιςη ςυχνότητασ [ευρώ] α/α ηλεκτρικών αυτοκινήτων ρήκα 4.51 πγθξηηηθό δηάγξακκα εζόδωλ ζηόινπ 1 & 2 ειεθηξηθώλ απηνθηλήηωλ γηα ην κήλα Ιαλνπάξην α/α ηλεκτρικών αυτοκινήτων ρήκα 4.52 πγθξηηηθό δηάγξακκα εζόδωλ ζηόινπ 1 & 2 ειεθηξηθώλ απηνθηλήηωλ γηα ην κήλα Απξίιην α/α ηλεκτρικών αυτοκινήτων ρήκα 4.53 πγθξηηηθό δηάγξακκα εζόδωλ ζηόινπ 1 & 2 ειεθηξηθώλ απηνθηλήηωλ γηα ην κήλα Αύγνπζην ε ι ί δ α