ΑΔΑ: Β4ΓΟ ΨΘ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Λάρισα 03 Αυγούστου 2012 Αριθμ. πρωτ.: Διακήρυξη 42/2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: Β4ΓΟ469060-6ΨΘ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Λάρισα 03 Αυγούστου 2012 Αριθμ. πρωτ.: 37453. Διακήρυξη 42/2012"

Transcript

1 Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας Αναρτητέα στο διαδίκτυο Λάρισα 03 Αυγούστου 2012 Αριθμ. πρωτ.: Διακήρυξη 42/2012 του πρόχειρου διαγωνισμού για την ετήσια συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού και συγκεκριμένα για την ετήσια συντήρηση του τηλεφωνικού κέντρου και του συστήματος ups του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας (στο εξής Π.Γ.Ν.Λ.) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

2 Περιεχόμενα της διακήρυξης Αντικείμενο του διαγωνισμού συνοπτικά στοιχεία. σελίδα 4 Μέρος Α - Γενικοί όροι σελίδα 12 A.1. Ορισμοί και γενικές πληροφορίες Άρθρο 1. Αντικείμενο της διακήρυξης σελίδα 12 Άρθρο 2. Ορισμοί σελίδα 12 Άρθρο 3. Αντικείμενο του έργου σελίδα 14 Άρθρο 4. Προϋπολογισμός του έργου..σελίδα 15 Άρθρο 5. Στοιχεία αναθέτουσας αρχή...σελίδα 15 Α.2. Νομικό πλαίσιο και γενικές αρχές Άρθρο 6. Ισχύουσα νομοθεσία.σελίδα 15 Άρθρο 7. Ενστάσεις προσφυγές.σελίδα 15 Άρθρο 8. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης δημοσιότητα.σελίδα 15 Άρθρο 9. Τρόπος λήψης εγγράφων του διαγωνισμού παροχή διευκρινίσεων. σελίδα 16 Άρθρο 10. Χρόνος τόπος υποβολής προσφορών.σελίδα 17 Άρθρο 11. Χρόνος τόπος διενέργειας διαγωνισμού σελίδα 18 Α.3. Στοιχεία συμμετοχής Άρθρο 12. Δικαίωμα συμμετοχής. σελίδα 18 Άρθρο 13. Δικαιολογητικά συμμετοχής σελίδα 18 Α.4. Στοιχεία προσφορών Άρθρο 14. Τρόπος υποβολής προσφορών σελίδα 25 Άρθρο 15. Χρόνος ισχύος προσφορών..σελίδα 25 Άρθρο 16. Εναλλακτικές προσφορές. σελίδα 26 Άρθρο 17. Αντιπροσφορές.. σελίδα 26 Άρθρο 18. Μερική υποβολή προσφορών.σελίδα 26 Άρθρο 19. Τρόπος σύνταξης προσφορών..σελίδα 26 Άρθρο 20. Περιεχόμενα υποφακέλων σελίδα 28 Άρθρο 21. Τιμές προσφορών νόμισμα. σελίδα 30 Άρθρο 22. Διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού σελίδα 31 Άρθρο 23. Αξιολόγηση προσφορών σελίδα 32 Άρθρο 24. Απόρριψη προσφορών σελίδα 33 Άρθρο 25. Κατακύρωση του διαγωνισμού. σελίδα 33 Άρθρο 26. Δικαίωμα ματαίωσης σελίδα 34 Α.5. Βασικά στοιχεία σύμβασης 2

3 Άρθρο 27. Κατάρτιση και υπογραφή σύμβασης..σελίδα 34 Άρθρο 28. Διοικητικές προσφυγές ένδικα μέσα σελίδα 35 Άρθρο 29. Εγγυήσεις.. σελίδα 37 Άρθρο 30. Κήρυξη αναδόχου έκπτωτου.. σελίδα 37 Άρθρο 31. Τρόπος πληρωμής κρατήσεις. σελίδα 38 Άρθρο 32. Εγγυητική ευθύνη.. σελίδα 39 Άρθρο 33. Σύμβαση σελίδα 39 Άρθρο 34. Εκχωρήσεις μεταβιβάσεις. σελίδα 40 Άρθρο 35. Υποχρεώσεις ασφάλισης.. σελίδα 40 Άρθρο 36. Εμπιστευτικότητα. σελίδα 40 Άρθρο 37. Λοιπές υποχρεώσεις αναδόχου..σελίδα 41 Άρθρο 38. Ανωτέρα βία σελίδα 42 Άρθρο 39. Κυρώσεις.. σελίδα 42 Άρθρο 40. Εφαρμοστέο δίκαιο.. σελίδα 43 Μέρος Β. Αντικείμενο περιγραφή του έργου(τεχνικές προδιαγραφές) σελίδα44 Παράρτημα Ι: Πίνακας συμμόρφωσης σελίδα 48 Παράρτημα ΙΙ: Πίνακας οικονομικής προσφοράς σελίδα 53 Παράρτημα ΙΙΙ: Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης σελίδα 54 Παράρτημα IV: Σχέδιο σύμβασης σελίδα 55 3

4 Είδος διαγωνισμού Κριτήριο κατακύρωσης Χρόνος διενέργειας: Τόπος διενέργειας: Περιγραφή ειδών: Κωδικός CPV Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: Επιμέρους προϋπολογιζόμενη δαπάνη: Διάρκεια της σύμβασης: Κρατήσεις επί της τιμής των ειδών Φόρος εισοδήματος (άρθρο 24 του Ν. 2198/1994) Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα των Ε.Κ. Ημερομηνία Αντικείμενο του διαγωνισμού συνοπτικά στοιχεία δημοσίευσης στην εφημερίδα της κυβέρνησης Ημερομηνία δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο Πρόχειρος διαγωνισμός Η χαμηλότερη τιμή Ημερομηνία: 28 Αυγούστου 2012 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 10:00 π.μ. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας Ανάδειξη αναδόχου/αναδόχων που θα αναλάβει/ αναλάβουν για ένα (01) έτος τη συντήρηση του τηλεφωνικού κέντρου και του συστήματος ups του Π.Γ.Ν.Λ «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης τηλεφωνικών κέντρων» ,22 + Φ.Π.Α. 23% ,00 με το Φ.Π.Α. Συντήρηση του τηλεφωνικού κέντρου: ,00 με το Φ.Π.Α. ή ,18 + Φ.Π.Α. 23% Συντήρηση του συστήματος ups: 5.000,00 με το Φ.Π.Α. ή 4.065,04 + Φ.Π.Α. 23% Ένα έτος από την επόμενη της υπογραφής της σύμβασης με δικαίωμα δωδεκάμηνης παράτασης με μονομερή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των διασυνδεόμενων νοσοκομείων Π.Γ.Ν.Λ. Γ.Ν.Λ. Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 Δεν απαιτείται Παρασκευή 3 Αυγούστου 2012 Παρασκευή 3 Αυγούστου

5 Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν σήμερα: 1.1. του νομοθετικού διατάγματος 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 204/Α / ) 1.2. του άρθρου 24 «Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις» του νόμου 2198/1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων με Λογιστική Μορφή (Άϋλοι Τίτλοι) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 43/Α / ) 1.3. του νόμου 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α / ) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 1.4. των άρθρων 21 και 22 Α του νόμου 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού κ.λπ.» (ΦΕΚ 247/Α /95) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τα άρθρα 21 και 23 του νόμου 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ 141/Α / ) του άρθρου 84 «Προκαταβολές του Δημοσίου» του νόμου 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α / ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» 1.6. του νόμου 2513/1997 «Κύρωση της συμφωνίας περί Δημοσίων συμβάσεων Προμηθειών» (ΦΕΚ 139/Α / ) Συμφωνία Μαρακές 1.7. του νόμου 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α / ) 1.8. του νόμου 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 256/Α / ) 1.9. του νόμου 2889/2001 «Βελτίωση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37/Α / ) του Προεδρικού Διατάγματος (στο εξής ΠΔ) 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α / ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35/ για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές» του νόμου 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α / ) του νόμου 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68/Α / ) του νόμου 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 134/Α / ) 5

6 1.14. του ΠΔ 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (ΦΕΚ 150/Α / ) του νόμου 3697/2008 «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού, έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 194/Α / ) του άρθρου 46 «Πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης» του Ν. 3801/2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης» (ΦΕΚ 163/Α / ) του νόμου 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 112/Α / ) του νόμου 3868/2010 «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 129/Α / ) του νόμου 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ 141/Α / ) του ΠΔ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α / ) του Κεφαλαίου Ε «Ρύθμιση θεμάτων Επιτροπής Προμηθειών Υγείας» και συγκεκριμένα του άρθρου 14 7 του νόμου 4052/2012 Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 41/Α / ) σύμφωνα με το οποίο το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3918/2011 (Α 31) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Στο στάδιο της κατακύρωσης των διαγωνισμών του προγράμματος προμηθειών υπηρεσιών υγείας (ΠΠΥΥ) του 2011 και εφεξής γίνεται σύγκριση των τιμών των οικονομικών προσφορών με αυτές του Παρατηρητηρίου Τιμών, όπως καταγράφηκαν κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής 6

7 προσφορών ανά διαγωνισμό, εφόσον η ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία έπεται της έναρξης ισχύος του άρθρου 24 του ν. 3846/2010». 2. Τις αποφάσεις: 2.1. τη με αριθμό ΔΥ6α/οικ.36932/ κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Τρόπος και διαδικασία είσπραξης και απόδοσης παρακρατούμενου ποσοστού 2% κατά την εξόφληση των τιμολογίων των συμβάσεων των προμηθειών και υπηρεσιών υγείας (αρ. 3 ν. 3580/2007)» (ΦΕΚ 545/Β / ) 2.2. τη με αριθμό 16820/ απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου» (ΦΕΚ 1515/Β / ) 2.3. τη με αριθμό ΕΗΔ 79/3/ (ΑΔΑ: 4Α1Τ Ε) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (στο εξής για συντομία Δ.Σ.) του Π.Γ.Ν.Λ. με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας 2011 που κατήρτισε το νοσοκομείο και απέστειλε προς έγκριση στην Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (στο εξής για συντομία Ε.Π.Υ.) 2.4. τη με αριθμό πρωτοκόλλου 3120/04/04/2011/ (ορθή επανάληψη) ΑΔΑ: 4ΑΘΕΘ-Ρ απόφαση της Ε.Π.Υ. (αριθμός συνεδρίασης 55/ θέμα 6 ο ) με την οποία εγκρίθηκε η κατάρτιση του προγράμματος προμηθειών, υπηρεσιών μονάδων υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης τη με αριθμό 6588/ κοινή υπουργική απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έτους 2011 με χρηματοδότηση από τον Τακτική Προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τις λοιπές πηγές και τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) (ΦΕΚ1650/Β / ) 2.6. τη με αριθμό πρωτοκόλλου 8414/ απόφαση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ελέγχου Προμηθειών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Οδηγίες εκτέλεσης και εφαρμογής του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) έτους 2011, πιστώσεις 2011 και 2012» 2.7. τη με αριθμό ΕΗΔ 46/18/ (ΑΔΑ: 45ΒΣ ΧΘΝ) απόφαση του Δ.Σ. του Π.Γ.Ν.Λ. με την οποία εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις του Π.Π.Υ.Υ

8 2.8. τη με αριθμό πρωτοκόλλου 450/ απόφαση της Ε.Π.Υ. (αριθμός συνεδρίασης 85/ θέμα 2 ο ) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του Π.Π.Υ.Υ για τα νοσοκομεία και τους φορείς της 5 ης Στερεάς Ελλάδας Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και τη με αριθμό 430/ (ΑΔΑ: 45ΟΨ ΘΥΙ) απόφαση του κ. Διοικητή του Π.Γ.Ν.Λ. με την οποία συγκροτήθηκε τριμελής επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την ετήσια συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού και συγκεκριμένα για την ετήσια συντήρηση του τηλεφωνικού κέντρου και του συστήματος ups του Π.Γ.Ν.Λ τη με αριθμό πρωτοκόλλου 10788/ απόφαση της Ε.Π.Υ. (αριθμός συνεδρίασης 83/ θέμα 15 ο ) με την οποία εγκρίθηκε η τηρηθείσα διαδικασία επί των τεχνικών προδιαγραφών για τις ανάγκες των φορέων υγείας και πρόνοιας Π.Π.Υ.Υ (Σειρά 1) τη με αριθμό πρωτοκόλλου 3448/ απόφαση του κ. αναπληρωτή Διοικητή της 5 ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας με την οποία εξουσιοδοτήθηκε το Π.Γ.Ν.Λ. να διενεργήσει τους διαγωνισμούς υλοποίησης του Π.Π.Υ.Υ. έτους 2011, πιστώσεις , μεταξύ των οποίων και διαγωνισμό για τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης τηλεφωνικών κέντρων τη με αριθμό Α301/ (ΑΔΑ: Β4ΓΟ ΘΞΛ) απόφαση του κ. Διοικητή των διασυνδεόμενων νοσοκομείων Π.Γ.Ν.Λ. Γ.Ν.Λ. με την οποία συγκροτήθηκε τριμελής επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την ετήσια συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού και συγκεκριμένα για την ετήσια συντήρηση του τηλεφωνικού κέντρου και του συστήματος ups του Π.Γ.Ν.Λ. σύμφωνα με το άρθρο 38 6 του ΠΔ 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» τη με αριθμό πρωτοκόλλου 12439/ απόφαση του κ. Διοικητή της 5 ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (στο εξής Υ.ΠΕ.) με την οποία χορηγήθηκε εξουσιοδότηση στους Διοικητές των Φορέων αρμοδιότητας 5ης Υ.ΠΕ. για την έγκριση ανάληψης υποχρεώσεων που προβλέπεται ότι θα βαρύνουν είτε τμηματικά είτε εξ ολοκλήρου τα επόμενα οικονομικά έτη κατ εφαρμογή του άρθρου 66 παράγραφος 22 του Ν. 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α / ) τη με αριθμό 7/ (Θέμα ΕΗΔ 37 ο ) απόφαση του Δ.Σ. των διασυνδεόμενων νοσοκομείων Π.Γ.Ν.Λ. Γ.Ν.Λ. σχετικά με τις πιστώσεις που 8

9 αφορούν τόσο σε διαγωνισμούς ενταγμένους στο Π.Π.Υ.Υ όσο και σε εκκρεμότητες παλαιών συμβάσεων υπόλοιπα πιστώσεων στις τη με αριθμό Α300/ (ΑΔΑ: Β4ΓΟ ΙΗ1) απόφαση του κ. Διοικητή των διασυνδεόμενων νοσοκομείων Π.Γ.Ν.Λ. - Γ.Ν.Λ. με την οποία εγκρίθηκε η ανάληψη υποχρεώσεων δαπάνης για την ετήσια συντήρηση του τηλεφωνικού κέντρου και του συστήματος ups που θα βαρύνει τμηματικά τα έτη 2012 και τη με αριθμό πρωτοκόλλου 2968/ (ΑΔΑ: Β4ΓΟ ΛΩ7) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για το 2012 ύψους 4.000,00 με το Φ.Π.Α. και το γεγονός ότι θα ακολουθήσει ανάληψη υποχρέωσης για το Τα έγγραφα: 3.1. το με αριθμό πρωτοκόλλου 11794/ έγγραφο της 5 ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (στο εξής για συντομία Υ.ΠΕ.) σύμφωνα με το οποίο οι διακηρύξεις αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο της και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τις προμηθεύονται ελεύθερα από εκεί ή εντύπως από τα γραφεία προμηθειών των νοσοκομείων πληρώνοντας και το αντίστοιχο αντίτιμο του κόστους φωτοτυπιών της διακήρυξης 3.2. το με αριθμό πρωτοκόλλου 12024/ έγγραφο της Ε.Π.Υ. με θέμα «Διευκρινήσεις για την παρακράτηση 2% υπέρ της ψυχικής υγείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3846/ , άρθρο 23 παράγραφος 6» 3.3. το με αριθμό πρωτοκόλλου 5534/ έγγραφο της Ε.Π.Υ. με θέμα «Ενημέρωση σχετικά με την έγκριση των σχεδίων συμβάσεων μετά την ψήφιση του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ Α /66/ ), άρθρο 24» 3.4. το με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΥ6α/Γ.Π./οικ.79562/ έγγραφο του τμήματος κατάρτισης προγραμμάτων προμηθειών της Διεύθυνσης Προμηθειών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Τήρηση διαδικασιών διενέργειας διαγωνισμών για την προμήθεια ειδών» στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρεται πως «Όταν γίνεται ενιαία διακήρυξη για προμήθεια περισσότερων του ενός ειδών, θα πρέπει να υπάρχει διακριτός προϋπολογισμός για κάθε είδος καθώς και όρος στη διακήρυξη που θα δίνει τη δυνατότητα στους προσφέροντες να υποβάλλουν προσφορά για μέρος των ειδών της διακήρυξης» 3.5. το με αριθμό πρωτοκόλλου 7/ έγγραφο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Κωδικοποίηση των κρατήσεων που πρέπει να παρακρατούν οι φορείς του άρθρου 9 του ν. 3580/07, στις προμήθειες υλικών και υπηρεσιών, των προγραμμάτων προμηθειών και υπηρεσιών υγείας (Π.Π.Υ.Υ.)» 9

10 3.6. οι με αριθμό πρωτοκόλλου 54971/ κατατεθείσες από την αρμόδια επιτροπή στο γραφείο προμηθειών του νοσοκομείου τεχνικές προδιαγραφές για την ετήσια συντήρηση του 3.7. το με αριθμό πρωτοκόλλου 55079/ έγγραφο του Π.Γ.Ν.Λ. με το οποίο εστάλησαν μεταξύ άλλων και οι ως άνω τεχνικές προδιαγραφές στο ΕΚΕΒΥΛ προς έγκριση και 3.8. το με αριθμό πρωτοκόλλου 31844/ έγγραφο του ΕΚΕΒΥΛ προς το Π.Γ.Ν.Λ. με το οποίο εισηγούνται τη διενέργεια των διαγωνιστικών διαδικασιών με βάση τις προτεινόμενες από το νοσοκομείο μας τεχνικές προδιαγραφές ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 1. πρόχειρο διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την ετήσια συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού και συγκεκριμένα την ετήσια συντήρηση του τηλεφωνικού κέντρου και του συστήματος ups του Π.Γ.Ν.Λ., με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ύστερα από προθεσμία δέκα (10) τουλάχιστον ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας διακήρυξης στον ελληνικό τύπο, σύμφωνα με τη με αριθμό πρωτοκόλλου 8414/ απόφαση της Ε.Π.Υ. με θέμα «Οδηγίες εκτέλεσης και εφαρμογής του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) έτους 2011, πιστώσεις 2011 και Τόπος χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού Τόπος προσφορών Π.Γ.Ν.Λ. πρωτοκόλλου) υποβολής (γραφείο Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 27 Αυγούστου 2012 Ώρα: 15:00 το μεσημέρι Τόπος διαγωνισμού Π.Γ.Ν.Λ. προμηθειών) διενέργειας (Γραφείο Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού 28 Αυγούστου 2012 Ώρα: 10:00 π.μ. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από το νοσοκομείο. 4. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ελληνικά ή αλλοδαπά, ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας διακήρυξης. 5. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα τμήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Μέρος Α : Γενικοί όροι Μέρος Β : Αντικείμενο τεχνικές προδιαγραφές του προκηρυσσόμενου έργου 10

11 Παράρτημα Ι: Πίνακας συμμόρφωσης Παράρτημα ΙΙ: Πίνακας οικονομικής προσφοράς Παράρτημα ΙΙΙ: Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης Παράρτημα IV: Σχέδιο σύμβασης 6. Τα έξοδα δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν το Π.Γ.Ν.Λ. εκτός των αναφερομένων δημοσιεύσεων του νόμου 3548/2007, η δαπάνη των οποίων θα βαρύνει τον ανάδοχο ή τους αναδόχους σύμφωνα με το άρθρο 46 του νόμου 3801/ Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και η περίληψη αυτής αναρτώνται σήμερα, , στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της 5 ης ΥΠΕ και συγκεκριμένα στη διαδρομή - πρόγραμμα προμηθειών και υπηρεσιών φορέας: Παν. Νοσοκομείο Λάρισας καθώς και στο διαδικτυακό τόπο της διαύγειας 11

12 Μέρος Α : Γενικοί όροι A.1. Ορισμοί και γενικές πληροφορίες Άρθρο 1. Αντικείμενο της διακήρυξης Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η ανάδειξη αναδόχου / αναδόχων που θα αναλάβει / αναλάβουν για ένα έτος, με δικαίωμα δωδεκάμηνης παράτασης με μονομερή απόφαση του Δ.Σ. των διασυνδεόμενων νοσοκομείων Π.Γ.Ν.Λ. Γ.Ν.Λ., την ετήσια συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού και συγκεκριμένα την ετήσια συντήρηση του, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην τεχνική περιγραφή της διακήρυξης (βλ. Μέρος Β - Αντικείμενο περιγραφή του έργου, σελίδες 44 επ.). Κατά τη διάρκεια της τυχόν δωδεκάμηνης παράτασης η συμβατική τιμή θα παραμείνει η ίδια και θα βαρύνει τον προϋπολογισμού του Π.Γ.Ν.Λ. της επόμενης χρονιάς. Κριτήριο αξιολόγησης είναι η χαμηλότερη τιμή. Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις σχετικά με το έργο που θα αναλάβει ο ανάδοχος ορίζονται στο Μέρος Β της παρούσας διακήρυξης (βλ. σελίδες 44 επ.). Οι προσφορές υποβάλλονται είτε για το σύνολο του υπό ανάθεση έργου, δηλαδή τόσο για τη συντήρηση του τηλεφωνικού κέντρου όσο και για εκείνη του συστήματος ups είτε για μέρος αυτού, ήτοι μόνο για τη συντήρηση του τηλεφωνικού κέντρου ή μόνο για τη συντήρηση του συστήματος ups. Άρθρο 2. Ορισμοί Αναθέτουσα αρχή Αναθέτουσα αρχή είναι το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας που εδρεύει στην περιοχή Μεζούρλο της Λάρισας και το οποίο προκηρύσσει το διαγωνισμό αυτό. Υπηρεσία διενέργειας διαγωνισμού Αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία είναι η οικονομική και πιο συγκεκριμένα το γραφείο προμηθειών. Αρμόδιοι υπηρεσίας διενέργειας Αρμόδιοι είναι οι υπάλληλοι του γραφείου προμηθειών κ.κ. Μαρία Θανοπούλου, Κρυσταλλία Καραγιαννάκη, Βασίλειος Σταμουλόπουλος, Σουλτάνα Λυγούρα και Παρασκευή Νταφούλη που παρέχουν σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες (τηλέφωνο επικοινωνίας , & , φαξ: , όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 12

13 Διακήρυξη Η παρούσα διακήρυξη που αποτελείται από το Μέρος Α : Γενικοί όροι, το Μέρος Β : Αντικείμενο - περιγραφή έργου και τα Παραρτήματα. Έργο Η ανάδειξη αναδόχου ή αναδόχων που θα αναλάβει / αναλάβουν για ένα έτος, με δικαίωμα δωδεκάμηνης παράτασης ύστερα από μονομερή απόφαση του Δ.Σ. του Π.Γ.Ν.Λ., τη συντήρηση του τηλεφωνικού κέντρου και του συστήματος ups του νοσοκομείου, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Μέρος Β της παρούσας διακήρυξης (βλ. πιο κάτω σελίδες 44 επόμενες). Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού Το αρμόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο είναι η τριμελής, σύμφωνα με τα άρθρα 2 4 και 38 6 του ΠΔ 118/2007, επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του πρόχειρου αυτού διαγωνισμού που συγκροτήθηκε ειδικά για το σκοπό αυτό με τη με αριθμό 301/ (ΑΔΑ: Β4ΓΟ ΘΞΛ) απόφαση του κ. Διοικητή των διασυνδεόμενων νοσοκομείων Π.Γ.Ν.Λ. Γ.Ν.Λ.. Το συλλογικό αυτό όργανο λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης. Προσφέρων Ως προσφέρων θεωρείται οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων που συμμετέχει στο διαγωνισμό και υποβάλλει προσφορά με σκοπό τη σύναψη σύμβασης με την αναθέτουσα αρχή, δηλαδή το Π.Γ.Ν.Λ.. Εκπρόσωπος Εκπρόσωπος του προσφέροντα θεωρείται ο υπογράφων την προσφορά - στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον προσφέροντα - που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπός του, ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από αυτόν ή το νόμιμο εκπρόσωπό του. Σε περίπτωση ένωσης προσώπων ως εκπρόσωπος θεωρείται το πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο από όλα τα μέλη της ένωσης. Αντίκλητος Αντίκλητος θεωρείται το πρόσωπο το οποίο ο προσφέρων με δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax κ.λπ.), ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής με τον προσφέροντα. Ανάδοχος Ως ανάδοχος ορίζεται ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει σύμβαση με την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται 13

14 στην παρούσα διακήρυξη. Κατακύρωση Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής, δηλαδή του Π.Γ.Ν.Λ., με την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση του έργου στον ανάδοχο. Σύμβαση Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του ανάδοχου η οποία καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης. Τόσο η σύμβαση όσο και η παρούσα διακήρυξη, τα έντυπα τεχνικής και οικονομικής προσφοράς καθώς και τα δικαιολογητικά και οι προσφορές των υποψήφιων αναδόχων που θα υποβληθούν θα είναι υποχρεωτικά συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Συμβατικά τεύχη Το τεύχος της σύμβασης μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του ανάδοχου του έργου και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν, τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος: α) τη σύμβαση, β) τη διακήρυξη γ) την οικονομική προσφορά του ανάδοχου και δ) την τεχνική προσφορά του ανάδοχου Προϋπολογισμός Η εκτιμώμενη από την αναθέτουσα αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση του προκηρυσσόμενου έργου. Συμβατικό τίμημα Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί το έργο. Άρθρο 3. Αντικείμενο του έργου Η αναθέτουσα αρχή, δηλαδή το Π.Γ.Ν.Λ., προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό προϋπολογιζόμενης δαπάνης είκοσι οχτώ χιλιάδων ευρώ ( ,00) συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. 23%, για την ανάδειξη αναδόχου ή αναδόχων που θα αναλάβει / αναλάβουν για ένα (01) έτος τη συντήρηση του τηλεφωνικού κέντρου και του συστήματος ups που διαθέτει το νοσοκομείο, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Οι προσφορές υποβάλλονται είτε για το σύνολο του υπό ανάθεση έργου, δηλαδή τόσο για τη συντήρηση του τηλεφωνικού κέντρου όσο και για εκείνη του συστήματος ups είτε για μέρος αυτού, ήτοι μόνο για τη συντήρηση του τηλεφωνικού κέντρου ή μόνο για τη συντήρηση του συστήματος ups. Αναλυτικά το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του αναδόχου περιγράφονται στο Μέρος Β - Αντικείμενο Περιγραφή του έργου της παρούσας διακήρυξης (βλ. πιο κάτω σελίδες 44 επόμενες). 14

15 Άρθρο 4. Προϋπολογισμός του έργου Το έργο χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό του νοσοκομείου και συγκεκριμένα θα βαρύνει τον ΚΑΕ του προϋπολογισμού 0889α «Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού». Αν το Δ.Σ. των διασυνδεόμενων νοσοκομείων Π.Γ.Ν.Λ. Γ.Ν.Λ. παρατείνει με μονομερή απόφασή του την ισχύ της ετήσιας σύμβασης που θα προκύψει, τότε η συμβατική τιμή θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της αναθέτουσας αρχής της επόμενης χρονιάς. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των ,00 με το Φ.Π.Α. 23%, ενώ χωρίς Φ.Π.Α. 23% στο ποσό των ,22. Οι επιμέρους προϋπολογισμοί έχουν ως εξής: i. Συντήρηση του τηλεφωνικού κέντρου: ,00 με το Φ.Π.Α. ή ,18 + Φ.Π.Α. 23% ii. Συντήρηση του συστήματος ups: 5.000,00 με το Φ.Π.Α. ή 4.065,04 + Φ.Π.Α. 23% Άρθρο 5. Στοιχεία αναθέτουσας αρχής Αναθέτουσα αρχή είναι το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας Διεύθυνση αναθέτουσας αρχής: Περιοχή Μεζούρλο - Λάρισα Τηλέφωνο: (γραφείο προμηθειών) Φαξ: Πληροφορίες: κ.κ. Μαρία Θανοπούλου, Κρυσταλλία Καραγιαννάκη, Βασίλειος Σταμουλόπουλος, Παρασκευή Νταφούλη και Σουλτάνα Λυγούρα. A.2. Νομικό πλαίσιο και γενικές αρχές Άρθρο 6. Ισχύουσα νομοθεσία Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της απόφασης της αναθέτουσας αρχής για την προκήρυξή του. Άρθρο 7. Ενστάσεις - προσφυγές Ενστάσεις προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α / ). Άρθρο 8. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης - δημοσιότητα Η περίληψη της παρούσας προκήρυξης του διαγωνισμού στάλθηκε για δημοσίευση: 15

16 στο τεύχος διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης στη με την επισήμανση να δημοσιευθεί την 3 η Αυγούστου στον ελληνικό τύπο και πιο συγκεκριμένα στις εφημερίδες: Ημερήσιος Κήρυκας Λάρισας Δημοπρασιών και Πλειστηριασμών Χρηματιστήριο Αθηνών στη 1 Αυγούστου 2012 με την επισήμανση να δημοσιευθεί στις 3 Αυγούστου Επίσης, σήμερα αναρτάται στο διαδίκτυο στη διεύθυνση και συγκεκριμένα στη διαδρομή - Πρόγραμμα Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας φορέας: Παν. Νοσοκομείο Λάρισας καθώς και στο διαδικτυακό τόπο της διαύγειας Τέλος, την ίδια ημερομηνία, δηλαδή στις 3 Αυγούστου 2012, αναρτάται στους πίνακες ανακοινώσεων 1) του γραφείου προμηθειών του Π.Γ.Ν.Λ. 2) της 5 ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας 3) του Επιμελητηρίου Λάρισας 4) του ΕΟΜΜΕΧ Αθηνών 5) του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 6) του Βιομηχανικού και Εμπορικού Επιμελητηρίου Αθηνών 7) του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών και 8) του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Άρθρο 9. Τρόπος λήψης εγγράφων του διαγωνισμού παροχή διευκρινίσεων Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης από το γραφείο προμηθειών (γραφείο 9) του Π.Γ.Ν.Λ., περιοχή Μεζούρλο Λάρισας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επισημαίνεται πως η διακήρυξη διατίθεται από το γραφείο προμηθειών με την καταβολή του ποσού των τριάντα ( 30,00) με έκδοση αντίστοιχου γραμματίου είσπραξης από το ταμείο του Ιδρύματος [Απόφαση Σ.Δ. 28/ (ΘΕΜΑ 24ο)]. Η αγορά της διακήρυξης είναι προαιρετική. Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της διακήρυξης διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν αντίγραφο δεν είναι πλήρες, σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον αριθμό σελίδων, δικαιούνται να ζητήσουν από την υπηρεσία διενέργειας, 16

17 νέο πλήρες αντίγραφο. Η υπηρεσία θα τους το αποστείλει χωρίς την καταβολή για δεύτερη φορά του ποσού των τριάντα ευρώ ( 30,00). Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων, το πλήρες κείμενο της διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της 5 ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και συγκεκριμένα στη διαδρομή - Πρόγραμμα Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας φορέας: Παν. Νοσοκομείο Λάρισας καθώς επίσης και από το διαδικτυακό τόπο της διαύγειας Σε περίπτωση που ο προσφέρων επιλέξει το ως άνω ηλεκτρονικό μέσο για την ενημέρωσή του και κατ επέκταση την εκδήλωση ενδιαφέροντός του, με δική του ευθύνη, μπορεί να ενημερώνει με τα στοιχεία του (π.χ. επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός φαξ, κ.τ.λ.) την αναθέτουσα αρχή, ώστε να καταστεί δυνατή η ενημέρωσή του σε περίπτωση τυχόν διευκρινιστικών ερωτημάτων. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με όρους της διακήρυξης μέχρι και οκτώ (08) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παράγραφος 2 περίπτωση α του ΠΔ 118/2007, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (03) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (06) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του άρθρου 15 παράγραφος 2 περίπτωση α του ΠΔ 118/2007. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής. Άρθρο 10. Χρόνος τόπος υποβολής προσφορών Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να υποβάλουν τις προσφορές τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο μέχρι τις 27 Αυγούστου 2012 και ώρα 15:00 το μεσημέρι στην έδρα της αναθέτουσας αρχής (περιοχή Μεζούρλο Λάρισας) και συγκεκριμένα στο γραφείο του πρωτοκόλλου. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. 17

18 Άρθρο 11. Χρόνος τόπος διενέργειας διαγωνισμού Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο γραφείο προμηθειών της αναθέτουσας αρχής, δηλαδή του Π.Γ.Ν.Λ., στην περιοχή Μεζούρλο της Λάρισας στις 28 Αυγούστου 2012 & ώρα 10:00 π.μ.. Α.3. Στοιχεία συμμετοχής Άρθρο 12. Δικαίωμα συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997, ή προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. και τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας. Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους. Όμως, η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σ αυτήν η σύμβαση, εφόσον, κατά την κρίση της διοίκησης του νοσοκομείου, η περιβολή ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. Τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα και να προσκομίζουν ανάλογο πιστοποιητικό. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα πρέπει να αποδεικνύουν την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο του κράτους εγκατάστασής τους προσκομίζοντας ανάλογο πιστοποιητικό. Άρθρο 13. Δικαιολογητικά συμμετοχής Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 6 του ΠΔ 118/2007. Συγκεκριμένα: Α. Έλληνες πολίτες α/α Περιγραφή δικαιολογητικών 18

19 1 Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α / ), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία: Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδαφίου α της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007, δηλαδή για κάποιο από τα αδικήματα του αγορανομικού κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδαφίου α της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις της περίπτωσης (3) του εδαφίου α της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007, δηλαδή ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο καθώς και το ειδικό επάγγελμά τους δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδαφίου γ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007 κατάσταση, δηλαδή δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α /1990), όπως εκάστοτε ισχύει, και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων. 2 Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α / ), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται ότι: αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 19

20 προκήρυξης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει είτε το σύνολο του υπό ανάθεση έργου είτε μέρος αυτού. Στην περίπτωση αυτή να αναφερθεί σε ποιο μέρος του υπό ανάθεση έργου αφορά η προσφορά (στη συντήρηση του τηλεφωνικού κέντρου ή του συστήματος ups) τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της αναθέτουσας αρχής για αναβολή ή ακύρωση ματαίωση του διαγωνισμού συμμετέχουν σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007 που απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 14 της παρούσας διακήρυξης. 3 Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α / ), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία να δηλώνονται τα εξής: ότι οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από σύμβαση υπηρεσιών του δημοσίου δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του υπουργείου ανάπτυξης δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας δεν έχουν διαπράξει κάποιο σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησής τους 4 Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α / ), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται ότι στην ατομική τους επιχείρηση δεν απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας. 5 Εφόσον οι υποψήφιοι ανάδοχοι συμμετέχουν στον παρόντα διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, οφείλουν να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους και παραστατικό εκπροσώπησης. 20

21 Β. Αλλοδαποί α/α Περιγραφή δικαιολογητικών 1 Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α / ), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία: Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδαφίου α της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007, δηλαδή για κάποιο από τα αδικήματα του αγορανομικού κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδαφίου α της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή σε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις της περίπτωσης (3) του εδαφίου α της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007, δηλαδή ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις της χώρας εγκατάστασής τους καθώς και το ειδικό επάγγελμά τους δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδαφίου γ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007 κατάσταση, δηλαδή δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α /1990), όπως εκάστοτε ισχύει, και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό ανάλογες καταστάσεις 21

22 που προβλέπονται από τη χώρα εγκατάστασής τους. 2 Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α / ), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται ότι: αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει είτε το σύνολο του υπό ανάθεση έργου είτε μέρος αυτού. Στην περίπτωση αυτή να αναφερθεί σε ποιο μέρος του υπό ανάθεση έργου αφορά η προσφορά (στη συντήρηση του τηλεφωνικού κέντρου ή του συστήματος ups) τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της αναθέτουσας αρχής για αναβολή ή ακύρωση ματαίωση του διαγωνισμού συμμετέχουν σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007 που απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 14 της παρούσας διακήρυξης. 3 Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α / ), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία να δηλώνονται τα εξής: ότι οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από σύμβαση υπηρεσιών του δημοσίου δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του υπουργείου ανάπτυξης δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας δεν έχουν διαπράξει κάποιο σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησής τους 4 Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α / ), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνήσιου 22

23 της υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται ότι στην ατομική τους επιχείρηση δεν απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας. 5 Εφόσον οι υποψήφιοι ανάδοχοι συμμετέχουν στον παρόντα διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, οφείλουν να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους και παραστατικό εκπροσώπησης. Γ. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά Για τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα απαιτούνται τα ίδια δικαιολογητικά που απαιτούνται για τους έλληνες πολίτες. Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τα ακόλουθα πρόσωπα: o αν πρόκειται για Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (στο εξής Ε.Π.Ε.), Ομόρρυθμη εταιρία (στο εξής Ο.Ε.) και Ετερόρρυθμη Εταιρία (στο εξής Ε.Ε.) από τους διαχειριστές o αν πρόκειται για Ανώνυμη Εταιρία (στο εξής Α.Ε.) από τον Πρόεδρο ή από το Διευθύνοντα Σύμβουλο Προς απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης απαιτείται η προσκόμιση των κάτωθι νομιμοποιητικών εγγράφων: Αν το νομικό πρόσωπο έχει τη μορφή της Α.Ε. και της Ε.Π.Ε., τότε οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να συνοδεύονται με: i. ΦΕΚ σύστασης της εταιρίας καθώς και όλων των τροποποιήσεων ii. ΦΕΚ εκπροσώπησης της εταιρίας iii. Πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό θεωρημένο από την αρμόδια αρχή iv. Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές, που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού. v. Πρακτικό απόφασης Δ.Σ. περί έγκρισης συμμετοχής σε διαγωνισμούς και εξουσιοδότηση σε συγκεκριμένο πρόσωπο να καταθέσει την προσφορά, αν αυτή δεν κατατεθεί με κάποια ταχυδρομική υπηρεσία ή υπηρεσία ταχυμεταφοράς εγγράφων (μόνο για τις Α.Ε. καθώς στις ΕΠΕ δεν υπάρχει Δ.Σ.) Αν το νομικό πρόσωπο έχει τη μορφή προσωπικής εταιρίας, δηλαδή Ο.Ε. & Ε.Ε., τότε οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει συνοδεύονται με: i. Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης της εταιρίας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του 23

24 42/2012: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την ετήσια συντήρηση του ii. τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρίας. Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρίας από την αρμόδια αρχή Δ. Νομικά πρόσωπα αλλοδαπά Για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα απαιτούνται τα ίδια δικαιολογητικά που απαιτούνται για τους αλλοδαπούς. Όσον αφορά στα πρόσωπα που υποχρεούνται να υπογράφουν τις υπεύθυνες δηλώσεις και τα νομιμοποιητικά έγγραφα, επισημαίνεται πως ανάλογα με τη μορφή τους απαιτείται η προσκόμιση ανάλογων εγγράφων με εκείνων που αναφέρονται πιο πάνω για τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα, τα οποία βέβαια θα πρέπει να προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους. Από τα έγγραφα αυτά θα πρέπει να αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα. Ε. Συνεταιρισμοί Για τους ημεδαπούς συνεταιρισμούς απαιτείται η προσκόμιση των ίδιων δικαιολογητικών που απαιτούνται για τους έλληνες πολίτες, ενώ για τους αλλοδαπούς όσα απαιτούνται για τους αλλοδαπούς υποψήφιους αναδόχους. Επισημαίνεται πως οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του συνεταιρισμού. ΣΤ. Ενώσεις αναδόχων που υποβάλλουν κοινή προσφορά Οι ενώσεις αναδόχων που υποβάλλουν κοινή προσφορά προσκομίζουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τον κάθε ανάδοχο που συμμετέχει στην ένωση. Επίσης, οι ενώσεις αυτές οφείλουν να καταθέσουν δήλωση σύστασης ένωσης αναδόχων, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής των δηλούντων, στην οποία θα φαίνεται το αντικείμενο των εργασιών του καθενός από τους συμμετέχοντες, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της αναθέτουσας αρχής και το πρόσωπο που ενδεχομένως τον αναπληρώνει. Προσοχή: Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού του ανάδοχου από το διαγωνισμό. Προσοχή: Αν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν, εφόσον 24

25 πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισθείσα αξία κατώτερη των προβλεπόμενων ορίων της περίπτωσης ε της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ΠΔ 118/2007, από υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου αναδόχου που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης (άρθρο 6 παράγραφος 3 του ΠΔ 118/2007). Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δε συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ως άνω περιγραφόμενες νομικές καταστάσεις. Προσοχή: Επισημαίνεται πως τα δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός της Ελλάδας θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Α.4. Στοιχεία προσφορών Άρθρο 14. Τρόπος υποβολής προσφορών Οι προσφορές είναι δυνατό: I. να υποβάλλονται στο γραφείο του πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, δηλαδή του Π.Γ.Ν.Λ. μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι και τις 27 Αυγούστου 2012 ώρα 15:00 το μεσημέρι. II. να αποστέλλονται στη διεύθυνση του Π.Γ.Ν.Λ. με οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού (άρθρο 11 παράγραφος 4 του ΠΔ 118/2007). Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην υπηρεσία διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία». Η αναθέτουσα αρχή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο. Οι προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε δεν έφθασαν έγκαιρα στην υπηρεσία διενέργειας, θα επιστρέφονται στους προσφέροντες χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί. Άρθρο 15. Χρόνος ισχύος προσφορών Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για διακόσιες σαράντα (240) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του 25

26 διαγωνισμού (άρθρο 13 παράγραφος 1 του ΠΔ 118/2007), ήτοι μέχρι και την 25 η Απριλίου 2013, ημέρα Πέμπτη. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη (άρθρο 13 παράγραφος 2 του ΠΔ 118/2007). Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί (άρθρο 13 παράγραφος 3 του ΠΔ 118/2007), εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά από τη λήξη και του παραπάνω ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς υποχρεωτικά ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν από την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. Άρθρο 16. Εναλλακτικές προσφορές Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν τυχόν, όμως, υποβληθούν τέτοιες, δε θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δε δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. Άρθρο 17. Αντιπροσφορές Στους διαγωνισμούς δε γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες (άρθρο 14 του ΠΔ 118/2007). Άρθρο 18. Μερική υποβολή προσφορών Προσφορές για την υλοποίηση μέρους του προκηρυσσομένου έργου γίνονται δεκτές. Γίνεται δηλαδή δεκτή προσφορά μόνο για την ετήσια συντήρηση του τηλεφωνικού κέντρου ή μόνο για την αντίστοιχη του συστήματος ups. Άρθρο 19. Τρόπος σύνταξης προσφορών 1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στο άρθρο 14 της παρούσας διακήρυξης (βλ. πιο πάνω σελίδα 25), στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δυο 26

27 αντίγραφα. Το ένα από τα αντίγραφα αυτά ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα αυτού πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». Η κάθε σελίδα θα πρέπει να μονογράφεται από τον υποψήφιο ανάδοχο και να φέρει συνεχή αρίθμηση. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από κάθε αντίγραφο της προσφοράς. 2. Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό Ο αριθμός της διακήρυξης και το αντικείμενο του διαγωνισμού Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού Τα στοιχεία του αποστολέα 3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: 3.1. Τα δικαιολογητικά της προσφοράς (δικαιολογητικά συμμετοχής), (πρωτότυπα και αντίγραφα), τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (πρωτότυπα και αντίγραφα) τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» Τα οικονομικά στοιχεία (πρωτότυπα και αντίγραφα) τοποθετούνται επί ποινή απόρριψης σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», ο οποίος θα είναι επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο. Προσοχή: Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω του μεγάλου όγκου τους να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 4. Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του διαγωνισμού και όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς θα πρέπει να είναι συνταγμένα ή επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην ελληνική και που μπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα. 5. Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα ζητούμενα στοιχεία σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες. Παραπομπές σε έγγραφα επιτρέπονται 27