ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2014) 636 final ANNEXES 1 to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με τη θέση που πρόκειται να λάβουν η Ένωση και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας στο πλαίσιο του Συμβουλίου Σύνδεσης που συγκροτήθηκε με τη Συμφωνία Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου, σε σχέση με τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού του Συμβουλίου Σύνδεσης και της Επιτροπής Σύνδεσης, τη συγκρότηση δύο υποεπιτροπών και την ανάθεση ορισμένων εξουσιών από το Συμβούλιο Σύνδεσης στην Επιτροπή Σύνδεσης στη σύνθεσή της για τα εμπορικά θέματα EL EL

2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με τη θέση που πρόκειται να λάβουν η Ένωση και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας στο πλαίσιο του Συμβουλίου Σύνδεσης που συγκροτήθηκε με τη Συμφωνία Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου, σε σχέση με τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού του Συμβουλίου Σύνδεσης και της Επιτροπής Σύνδεσης, τη συγκρότηση δύο υποεπιτροπών και την ανάθεση ορισμένων εξουσιών από το Συμβούλιο Σύνδεσης στην Επιτροπή Σύνδεσης στη σύνθεσή της για τα εμπορικά θέματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 1/2014 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΕ-ΓΕΩΡΓΙΑΣ της.2014 για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού του Συμβουλίου Σύνδεσης και της Επιτροπής Σύνδεσης ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΕ-ΓΕΩΡΓΙΑΣ, Έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους αφενός και της Γεωργίας, αφετέρου (εφεξής «η συμφωνία») και ιδίως το άρθρο 404, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 1) Δυνάμει του άρθρου 431, ορισμένα μέρη της συμφωνίας εφαρμόζονται προσωρινά από την 1η Σεπτεμβρίου ) Το άρθρο 405 παράγραφος 2 της συμφωνίας προβλέπει ότι το Συμβούλιο Σύνδεσης θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό του. 3) Το άρθρο 407 παράγραφος 1 της συμφωνίας ορίζει ότι το Συμβούλιο Σύνδεσης επικουρείται από την Επιτροπή Σύνδεσης κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 408 παράγραφος 1 το Συμβούλιο Σύνδεσης καθορίζει στον εσωτερικό κανονισμό του, τα καθήκοντα και τη λειτουργία της Επιτροπής Σύνδεσης. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Άρθρο μόνο 1

3 Εγκρίνονται ο εσωτερικός κανονισμός του Συμβουλίου Σύνδεσης και ο εσωτερικός κανονισμός της Επιτροπής Σύνδεσης, όπως ορίζεται στα προσαρτήματα Α και Β αντιστοίχως. (τόπος), (ημερομηνία) Για την Ευρωπαϊκή Ένωση Για τη Γεωργία 2

4 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Α Εσωτερικός κανονισμός του Συμβουλίου Σύνδεσης Συμφωνία Σύνδεσης - ΕΟΖΕΣ ΕΕ - Γεωργίας Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Το Συμβούλιο Σύνδεσης που συγκροτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 404 παράγραφος 1 της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου, (εφεξής «η συμφωνία») εκτελεί τα καθήκοντά του κατά τα οριζόμενα στα άρθρα της συμφωνίας. 2. Όπως ορίζει το άρθρο 404 παράγραφος 2 και το άρθρο 405 παράγραφος 1 της συμφωνίας, το Συμβούλιο Σύνδεσης απαρτίζεται, αφενός, από μέλη του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και, αφετέρου, από μέλη της κυβέρνησης της Γεωργίας. Για τη σύνθεση του Συμβουλίου Σύνδεσης λαμβάνονται υπόψη τα ειδικά ζητήματα που πρόκειται να εξετασθούν σε κάθε συνεδρίαση. Εφόσον κρίνεται σκόπιμο και κατόπιν συμφωνίας αμφότερων των μερών, το Συμβούλιο Σύνδεσης συνέρχεται σε επίπεδο αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων. 3. Σύμφωνα με το άρθρο 406 παράγραφος 1 της συμφωνίας, για την επίτευξη των στόχων αυτής, το Συμβούλιο Σύνδεσης έχει την εξουσία να λαμβάνει δεσμευτικές για τα μέρη αποφάσεις. Το Συμβούλιο Σύνδεσης λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την εφαρμογή των αποφάσεών του, συμπεριλαμβανομένης, εφόσον είναι αναγκαίο, της ανάθεσης εξουσιών σε ειδικούς φορείς, που έχουν συγκροτηθεί δυνάμει της παρούσας συμφωνίας, προκειμένου να ενεργούν εξ ονόματός του. Επίσης, το Συμβούλιο Σύνδεσης δύναται να διατυπώνει κατάλληλες συστάσεις. Εκδίδει τις αποφάσεις και τις συστάσεις του κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των μερών, μετά την ολοκλήρωση των αντίστοιχων εσωτερικών διαδικασιών για την έκδοσή τους. Το Συμβούλιο Σύνδεσης δύναται να μεταβιβάσει τις εξουσίες του στην Επιτροπή Σύνδεσης. 4. Τα μέρη στο πλαίσιο του παρόντος εσωτερικού κανονισμού είναι εκείνα που ορίζονται στο άρθρο 428 της συμφωνίας. Άρθρο 2 Προεδρία Η προεδρία του Συμβουλίου Σύνδεσης ασκείται εκ περιτροπής από τα μέρη για περίοδο 12 μηνών. Η πρώτη περίοδος αρχίζει την ημερομηνία της πρώτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Σύνδεσης και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Άρθρο 3 Συνεδριάσεις 1. Το Συμβούλιο Σύνδεσης συνέρχεται τουλάχιστον άπαξ ετησίως, και εφόσον το απαιτούν οι περιστάσεις, με αμοιβαία συμφωνία. 3

5 2. Κάθε συνεδρίαση του Συμβουλίου Σύνδεσης διεξάγεται σε ημερομηνία που συμφωνείται από τα μέρη. 3. Οι συνεδριάσεις του Συμβουλίου Σύνδεσης συγκαλούνται από κοινού από τους γραμματείς του Συμβουλίου Σύνδεσης κατόπιν συμφωνίας με τον πρόεδρο του Συμβουλίου Σύνδεσης, το αργότερο 30 ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης. Άρθρο 4 Αντιπροσώπευση 1. Τα μέλη του Συμβουλίου Σύνδεσης μπορούν να συμμετέχουν δι αντιπροσώπου, όταν δεν είναι σε θέση να παραστούν. Αν ένα μέλος επιθυμεί να εκπροσωπηθεί, κοινοποιεί εγγράφως στον πρόεδρο το όνομα του αντιπροσώπου του πριν από τη συνεδρίαση στην οποία πρόκειται να εκπροσωπηθεί. 2. Ο αντιπρόσωπος μέλους του Συμβουλίου Σύνδεσης ασκεί πλήρως τα δικαιώματα του συγκεκριμένου μέλους. Άρθρο 5 Αντιπροσωπείες 1. Τα μέλη του Συμβουλίου Σύνδεσης δύνανται να συνοδεύονται από άλλους υπαλλήλους. Ο πρόεδρος ενημερώνεται μέσω της γραμματείας για την προβλεπόμενη σύνθεση της αντιπροσωπείας κάθε μέρους πριν από κάθε συνεδρίαση. 2. Το Συμβούλιο Σύνδεσης έχει τη δυνατότητα, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των μερών, να προσκαλεί στις συνεδριάσεις εκπροσώπους άλλων οργάνων των μερών ή ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες σε έναν θεματικό τομέα, για να συμμετάσχουν ως παρατηρητές ή να παράσχουν πληροφορίες επί ειδικών θεμάτων. Τα μέρη συμφωνούν σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι εν λόγω παρατηρητές μπορούν να συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις. Άρθρο 6 Γραμματεία Ένας υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένας υπάλληλος της Γεωργίας ασκούν από κοινού τη Γραμματεία του Συμβουλίου Σύνδεσης. Άρθρο 7 Αλληλογραφία 1. Η αλληλογραφία που απευθύνεται στο Συμβούλιο Σύνδεσης διαβιβάζεται στον γραμματέα είτε της Ένωσης είτε της Γεωργίας, ο οποίος με τη σειρά του ενημερώνει τον έτερο γραμματέα. 2. Η γραμματεία μεριμνά ώστε η αλληλογραφία αυτή να προωθείται στον πρόεδρο του Συμβουλίου Σύνδεσης και, όταν κρίνεται σκόπιμο, να διανέμεται στο Συμβούλιο Σύνδεσης. 4

6 3. Η γραμματεία αποστέλλει την αλληλογραφία, κατά περίπτωση, στη Γενική Γραμματεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στις μόνιμες αντιπροσωπείες των κρατών μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στην αποστολή της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με αντίγραφο, κατά περίπτωση, στο αρμόδιο για τις εξωτερικές υποθέσεις υπουργείο ή στο υπουργείο που είναι αρμόδιο για το εμπόριο και για θέματα συναφή με το εμπόριο στη Γεωργία. 4. Οι ανακοινώσεις του προέδρου του Συμβουλίου Σύνδεσης αποστέλλονται στους παραλήπτες από τη γραμματεία εκ μέρους του προέδρου του Συμβουλίου Σύνδεσης. Οι εν λόγω ανακοινώσεις διανέμονται, κατά περίπτωση, στα μέλη του Συμβουλίου Σύνδεσης κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3. Άρθρο 8 Εμπιστευτικότητα Οι συνεδριάσεις του Συμβουλίου Σύνδεσης δεν είναι δημόσιες, εκτός εάν τα μέρη αποφασίσουν διαφορετικά. Αν ένα μέρος υποβάλει στο Συμβούλιο Σύνδεσης πληροφορίες που έχουν χαρακτηριστεί εμπιστευτικές, το άλλο μέρος αντιμετωπίζει τις πληροφορίες αυτές ως τέτοιες. Άρθρο 9 Ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων 1. Ο πρόεδρος καταρτίζει προσωρινή ημερήσια διάταξη για κάθε συνεδρίαση. Η ημερήσια διάταξη αποστέλλεται από τους γραμματείς του Συμβουλίου Σύνδεσης στους παραλήπτες που αναφέρονται στο άρθρο 7 του εσωτερικού κανονισμού το αργότερο 15 ημερολογιακές ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Η προσωρινή ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει τα σημεία για τα οποία ο πρόεδρος έλαβε αίτημα συμπερίληψης το αργότερο 21 ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Τα σημεία αυτά εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη μόνον εφόσον έχουν σταλεί τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα στους γραμματείς πριν από την ημερομηνία αποστολής της ημερήσιας διάταξης. 2. Το Συμβούλιο Σύνδεσης εγκρίνει την ημερήσια διάταξη στην αρχή κάθε συνεδρίασης. Μπορεί να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη θέμα εκτός από αυτά που περιλαμβάνονται στην προσωρινή ημερήσια διάταξη, εάν συμφωνήσουν τα δύο μέρη. 3. Ο πρόεδρος δύναται, με τη σύμφωνη γνώμη των μερών, να συντομεύει τις προθεσμίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, για να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες κάποιας ειδικής περίπτωσης. Άρθρο 10 Πρακτικά 1. Οι δύο γραμματείς συντάσσουν από κοινού σχέδιο πρακτικών κάθε συνεδρίασης. 5

7 2. Κατά γενικό κανόνα, τα πρακτικά αναφέρουν, για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης: α) τα δικαιολογητικά έγγραφα που υποβάλλονται στο Συμβούλιο Σύνδεσης β) τις δηλώσεις, των οποίων η καταχώρηση ζητήθηκε από μέλος του Συμβουλίου Σύνδεσης και γ) τα ζητήματα που συμφωνήθηκαν από τα μέρη, όπως, μεταξύ άλλων, οι αποφάσεις που εγκρίθηκαν, οι δηλώσεις που συμφωνήθηκαν και τα όποια συμπεράσματα. 3. Το σχέδιο πρακτικών υποβάλλεται στο Συμβούλιο Σύνδεσης προς έγκριση εντός 20 ημερολογιακών ημερών μετά από κάθε συνεδρίαση του Συμβουλίου Σύνδεσης. Εγκρίνεται εντός 45 ημερολογιακών ημερών μετά από κάθε συνεδρίαση του συμβουλίου σύνδεσης. Αφού εγκριθούν, τα πρακτικά υπογράφονται από τον πρόεδρο και τους δύο γραμματείς. Επικυρωμένο ακριβές αντίγραφο αυτών αποστέλλεται σε όλους τους αποδέκτες που αναφέρονται στο άρθρο 7 του εσωτερικού κανονισμού. 6

8 Άρθρο 11 Αποφάσεις και συστάσεις 1. Στις ειδικές περιπτώσεις, στις οποίες η συμφωνία της παρέχει την εξουσία λήψης αποφάσεων ή όταν εξουσιοδοτείται σχετικά από το Συμβούλιο Σύνδεσης, η Επιτροπή Σύνδεσης λαμβάνει αποφάσεις. Επίσης, διατυπώνει συστάσεις. Οι αποφάσεις και οι συστάσεις υιοθετούνται κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας μεταξύ των μερών. Κάθε απόφαση ή σύσταση υπογράφεται από εκπρόσωπο αμφοτέρων των μερών. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, οι εκπρόσωποι υπογράφουν τα εν λόγω έγγραφα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης κατά την οποία εγκρίνεται η σχετική απόφαση ή σύσταση. 2. Το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί επίσης να λαμβάνει αποφάσεις ή να προβαίνει σε συστάσεις με γραπτή διαδικασία, εφόσον συμφωνούν τα μέρη. Προς τον σκοπό αυτόν, το κείμενο της πρότασης ανακοινώνεται γραπτώς από τον πρόεδρο του Συμβουλίου Σύνδεσης στα μέλη του, σύμφωνα με το άρθρο 7 του εσωτερικού κανονισμού, και ορίζεται προθεσμία όχι μικρότερη των 21 ημερολογιακών ημερών, εντός της οποίας τα μέλη πρέπει να γνωστοποιήσουν τυχόν επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν. Ο πρόεδρος δύναται, κατόπιν διαβούλευσης με τα μέρη, να συντομεύει την προαναφερθείσα προθεσμία, για να ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις κάποιας ειδικής περίπτωσης. 3. Αφού συμφωνηθεί το κείμενο, η απόφαση ή η σύσταση υπογράφεται ανεξάρτητα και διαδοχικά από την Ένωση και από τη Γεωργία. Οι πράξεις του Συμβουλίου Σύνδεσης φέρουν τον τίτλο «απόφαση» ή «σύσταση» αντίστοιχα, κατά την έννοια του άρθρου 406 παράγραφος 1 της συμφωνίας. Η γραμματεία του Συμβουλίου Σύνδεσης δίνει σε κάθε απόφαση ή σύσταση αύξοντα αριθμό, συνοδευόμενο από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης και περιγραφή του αντικειμένου της. Κάθε απόφαση ορίζει την ημερομηνία έναρξης ισχύος της. 4. Οι αποφάσεις και οι συστάσεις του Συμβουλίου Σύνδεσης επικυρώνονται από τους δύο γραμματείς. 5. Οι αποφάσεις και οι συστάσεις διανέμονται σε όλους τους αποδέκτες που αναφέρονται στο άρθρο 7 του παρόντος εσωτερικού κανονισμού. 6. Κάθε μέρος μπορεί να αποφασίσει τη δημοσίευση των αποφάσεων και των συστάσεων του Συμβουλίου Σύνδεσης στην επίσημη εφημερίδα του. Άρθρο 12 Γλώσσες 1. Οι επίσημες γλώσσες του Συμβουλίου Σύνδεσης είναι οι επίσημες γλώσσες των μερών. 2. Κατά τη διάρκεια των εργασιών του το Συμβούλιο Σύνδεσης χρησιμοποιεί κατά κανόνα τεκμηρίωση που έχει συνταχθεί στις εν λόγω γλώσσες, εκτός αν αποφασιστεί διαφορετικά. Άρθρο 13 Δαπάνες 7

9 1. Κάθε μέρος αναλαμβάνει όλες τις δαπάνες τις οποίες συνεπάγεται η συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Σύνδεσης, τόσο όσον αφορά τα έξοδα προσωπικού, ταξιδιού και διαμονής όσο και τα έξοδα ταχυδρομείου και τηλεπικοινωνιών. 2. Οι δαπάνες για τη διερμηνεία κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων, τη μετάφραση και την αναπαραγωγή εγγράφων βαρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, με εξαίρεση τις δαπάνες που συνδέονται με τη διερμηνεία ή τη μετάφραση από μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από και προς τη γεωργιανή γλώσσα που βαρύνουν τη Γεωργία. 3. Οι λοιπές δαπάνες σχετικά με την οργάνωση των συνεδριάσεων βαρύνουν το μέρος που φιλοξενεί τις συνεδριάσεις. Άρθρο 14 Επιτροπή Σύνδεσης 1. Σύμφωνα με το άρθρο 407 παράγραφος 1 της συμφωνίας, το Συμβούλιο Σύνδεσης επικουρείται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του από την Επιτροπή Σύνδεσης. Η Επιτροπή Σύνδεσης απαρτίζεται από εκπροσώπους της Ένωσης, αφενός, και από εκπροσώπους της Γεωργίας, αφετέρου, στο επίπεδο που καθορίζεται από τη συμφωνία. 2. Η Επιτροπή Σύνδεσης προετοιμάζει τις συνεδριάσεις και τις εργασίες του Συμβουλίου Σύνδεσης, εφαρμόζει τις αποφάσεις του Συμβουλίου Σύνδεσης, όταν χρειάζεται, και γενικότερα εγγυάται τη συνέχεια της σχέσης σύνδεσης και την ορθή λειτουργία της συμφωνίας. Εξετάζει κάθε ζήτημα που παραπέμπεται σε αυτήν από το Συμβούλιο Σύνδεσης, καθώς και οποιοδήποτε άλλο θέμα προκύπτει ενδεχομένως κατά την εφαρμογή της συμφωνίας. Η Επιτροπή Σύνδεσης υποβάλλει στο Συμβούλιο Σύνδεσης προτάσεις ή σχέδια αποφάσεων/συστάσεων προς έγκριση. Σύμφωνα με το άρθρο 408 παράγραφος 2 της συμφωνίας, το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί να εξουσιοδοτήσει την Επιτροπή Σύνδεσης για τη λήψη αποφάσεων. 3. Η Επιτροπή Σύνδεσης λαμβάνει τις αποφάσεις και διατυπώνει τις συστάσεις για τις οποίες έχει εξουσιοδοτηθεί βάσει της συμφωνίας. 4. Όταν η συμφωνία προβλέπει την υποχρέωση ή τη δυνατότητα διενέργειας διαβουλεύσεων, ή όταν τα μέρη αποφασίσουν από κοινού να διαβουλεύονται μεταξύ τους, οι διαβουλεύσεις αυτές μπορούν να πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της Επιτροπής Σύνδεσης, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη συμφωνία. Οι διαβουλεύσεις είναι δυνατόν να συνεχίζονται στο Συμβούλιο Σύνδεσης, εφόσον συμφωνούν αμφότερα τα μέρη. Άρθρο 15 Τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού Ο παρών εσωτερικός κανονισμός δύναται να τροποποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 11 ανωτέρω. 8

10 9 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β Εσωτερικός κανονισμός της Επιτροπής Σύνδεσης και των υποεπιτροπών Συμφωνία Σύνδεσης - ΕΟΖΕΣ ΕΕ - Γεωργίας Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Η Επιτροπή Σύνδεσης που συγκροτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 407 παράγραφος 1 της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου, (εφεξής «η συμφωνία») επικουρεί το Συμβούλιο Σύνδεσης κατά την άσκηση των καθηκόντων και των λειτουργιών του και εκτελεί τα καθήκοντα που προβλέπει η παρούσα συμφωνία και της έχει αναθέσει το Συμβούλιο Σύνδεσης. Σύμφωνα με το άρθρο 408 παράγραφος 1, το Συμβούλιο Σύνδεσης καθορίζει στον εσωτερικό κανονισμό του τα καθήκοντα και τη λειτουργία της Επιτροπής Σύνδεσης. 2. Η Επιτροπή Σύνδεσης προετοιμάζει τις συνεδριάσεις και τις εργασίες του Συμβουλίου Σύνδεσης, εφαρμόζει τις αποφάσεις του Συμβουλίου Σύνδεσης, όταν χρειάζεται, και γενικότερα εγγυάται τη συνέχεια της σχέσης σύνδεσης και την ορθή λειτουργία της Συμφωνίας Σύνδεσης. Εξετάζει κάθε ζήτημα που παραπέμπεται σε αυτήν από το Συμβούλιο Σύνδεσης, καθώς και οποιοδήποτε άλλο θέμα προκύπτει ενδεχομένως κατά την καθημερινή εφαρμογή της Συμφωνίας Σύνδεσης. Υποβάλλει στο Συμβούλιο Σύνδεσης προς έγκριση προτάσεις ή τυχόν σχέδια αποφάσεων ή συστάσεων. 3. Όπως προβλέπεται στο άρθρο 407 παράγραφος 2 της συμφωνίας, η Επιτροπή Σύνδεσης απαρτίζεται από εκπροσώπους της Ένωσης και της Γεωργίας, κατά κανόνα σε επίπεδο ανώτερων δημοσίων υπαλλήλων που έχουν αρμοδιότητα σχετική με τα ειδικά θέματα που πρόκειται να εξεταστούν σε κάθε συνεδρίαση. 4. Σύμφωνα με το άρθρο 408 παράγραφος 4 της συμφωνίας, όταν η Επιτροπή Σύνδεσης στη σύνθεσή της για τα εμπορικά θέματα εκτελεί τα καθήκοντα που της ανατίθενται στον Τίτλο IV της συμφωνίας, αποτελείται από ανώτερους υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Γεωργίας που είναι αρμόδιοι για το εμπόριο και τα συναφή με το εμπόριο θέματα. Ένας εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή της Γεωργίας που είναι αρμόδιος για το εμπόριο και τα συναφή με το εμπόριο θέματα εκτελεί χρέη προέδρου σύμφωνα με το άρθρο 2 κατωτέρω. Στις συνεδριάσεις συμμετέχει επίσης εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. 5. Όπως προβλέπεται στο άρθρο 408 παράγραφος 3 της συμφωνίας, η Επιτροπή Σύνδεσης έχει την εξουσία να λαμβάνει αποφάσεις στις περιπτώσεις που προβλέπονται στη συμφωνία και στους τομείς στους οποίους το Συμβούλιο Σύνδεσης έχει μεταβιβάσει εξουσίες σε αυτήν. Οι αποφάσεις αυτές είναι δεσμευτικές για τα μέρη, τα οποία λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την εκτέλεσή τους. Η Επιτροπή Σύνδεσης εκδίδει τις αποφάσεις και τις συστάσεις της κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των μερών, μετά την ολοκλήρωση των αντίστοιχων εσωτερικών διαδικασιών για την έκδοσή τους. 6. Τα μέρη στο πλαίσιο του παρόντος εσωτερικού κανονισμού ορίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 428 της συμφωνίας.

11 Άρθρο 2 Προεδρία Η προεδρία της Επιτροπής Σύνδεσης ασκείται εκ περιτροπής από τα μέρη για περίοδο 12 μηνών. Η πρώτη περίοδος αρχίζει την ημερομηνία της πρώτης συνεδρίασης της Επιτροπής Σύνδεσης και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Άρθρο 3 Συνεδριάσεις 1. Η Επιτροπή Σύνδεσης συνέρχεται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά το έτος, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά από τα μέρη. Έκτακτες συνεδριάσεις της Επιτροπής Σύνδεσης μπορούν να πραγματοποιούνται με συμφωνία των μερών, κατόπιν αιτήματος ενός εξ αυτών. 2. Κάθε συνεδρίαση της Επιτροπής Σύνδεσης συγκαλείται από τον πρόεδρο σε χρόνο και σε τόπο που συμφωνούν τα μέρη. Η ανακοίνωση για τη σύγκληση της Επιτροπής Σύνδεσης αποστέλλεται από τη γραμματεία της το αργότερο 28 ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, εκτός αν τα μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά. 3. Η Επιτροπή Σύνδεσης στη σύνθεσή της για τα εμπορικά θέματα συνέρχεται τουλάχιστον άπαξ ετησίως και όταν το απαιτούν οι περιστάσεις. Κάθε συνεδρίαση συγκαλείται από τον πρόεδρο της Επιτροπής Σύνδεσης στη σύνθεσή της για τα εμπορικά θέματα κατά την ημερομηνία, στον τόπο και με τα μέσα που συμφωνούν τα μέρη. Η ανακοίνωση σύγκλησης αποστέλλεται από τη γραμματεία της Επιτροπής Σύνδεσης στη σύνθεσή της για τα εμπορικά θέματα το αργότερο 15 ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, εκτός αν τα μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά. 4. Οποτεδήποτε είναι εφικτό, η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Σύνδεσης συγκαλείται εν ευθέτω χρόνω πριν από την τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Σύνδεσης. 5. Κατ εξαίρεση, και εφόσον τα μέρη συμφωνούν, οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Σύνδεσης μπορεί να πραγματοποιούνται μέσω των όποιων συμφωνηθέντων τεχνικών μέσων, όπως η εικονοτηλεδιάσκεψη. Άρθρο 4 Αντιπροσωπείες Πριν από κάθε συνεδρίαση, τα μέρη ενημερώνονται μέσω της γραμματείας για την προβλεπόμενη σύνθεση των αντιπροσωπειών που θα συμμετάσχουν στη συνεδρίαση και από τις δύο πλευρές. Άρθρο 5 Γραμματεία 1. Ένας υπάλληλος της Ένωσης και ένας υπάλληλος της Γεωργίας εκτελούν από κοινού χρέη γραμματέων της Επιτροπής Σύνδεσης και εκτελούν τα σχετικά καθήκοντα από κοινού, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα εσωτερικό κανονισμό, σε πνεύμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας. 10

12 2. Ένας υπάλληλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ένας υπάλληλος της Γεωργίας που είναι αρμόδιοι για το εμπόριο και τα συναφή με το εμπόριο θέματα εκτελούν από κοινού χρέη γραμματέων της Επιτροπής Σύνδεσης στη σύνθεσή της για τα εμπορικά θέματα. 11

13 Άρθρο 6 Αλληλογραφία 1. Η αλληλογραφία που απευθύνεται στην Επιτροπή Σύνδεσης διαβιβάζεται στον γραμματέα οποιουδήποτε από τα μέρη, ο οποίος με τη σειρά του ενημερώνει τον έτερο γραμματέα. 2. Η γραμματεία διασφαλίζει ότι η αλληλογραφία που απευθύνεται στην Επιτροπή Σύνδεσης διαβιβάζεται στον πρόεδρο της επιτροπής και, όταν κρίνεται σκόπιμο, διανέμεται υπό μορφή εγγράφων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 του παρόντος εσωτερικού κανονισμού. 3. Η αλληλογραφία του προέδρου της Επιτροπής Σύνδεσης αποστέλλεται στα μέρη από τη γραμματεία εκ μέρους του προέδρου της Επιτροπής Σύνδεσης. Η εν λόγω αλληλογραφία διανέμεται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος εσωτερικού κανονισμού. Άρθρο 7 Έγγραφα 1. Τα έγγραφα διανέμονται μέσω των γραμματέων. 2. Κάθε μέρος διαβιβάζει τα έγγραφά του στον γραμματέα του. Ο γραμματέας διαβιβάζει τα εν λόγω έγγραφα στον γραμματέα του άλλου μέρους. 3. Ο γραμματέας της Ένωσης διανέμει τα έγγραφα στους αρμόδιους εκπροσώπους της Ένωσης και κοινοποιεί συστηματικά στον γραμματέα της Γεωργίας την αλληλογραφία αυτή. 4. Ο γραμματέας της Γεωργίας διανέμει τα έγγραφα στους αρμόδιους εκπροσώπους της Γεωργίας και κοινοποιεί συστηματικά στον γραμματέα της Ένωσης την αλληλογραφία αυτή. Άρθρο 8 Εμπιστευτικότητα Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Σύνδεσης δεν είναι δημόσιες, εκτός εάν αποφασιστεί διαφορετικά μεταξύ των μερών. Αν ένα μέρος υποβάλει στην Επιτροπή Σύνδεσης πληροφορίες που έχουν χαρακτηριστεί εμπιστευτικές, το άλλο μέρος αντιμετωπίζει τις πληροφορίες αυτές ως τέτοιες. Άρθρο 9 Ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων 1. Η γραμματεία της Επιτροπής Σύνδεσης καταρτίζει προσωρινή ημερήσια διάταξη, καθώς επίσης και σχέδιο επιχειρησιακών συμπερασμάτων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 κατωτέρω, για κάθε συνεδρίαση, με βάση τις προτάσεις των μερών. Η προσωρινή ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει θέματα για τα οποία η γραμματεία της Επιτροπής Σύνδεσης έλαβε αίτημα εγγραφής στην ημερήσια διάταξη από ένα μέρος, συνοδευόμενο από τα σχετικά έγγραφα, το αργότερο 21 ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης. 12

14 2. Η προσωρινή ημερήσια διάταξη και τα σχετικά έγγραφα διαβιβάζονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 το αργότερο 15 ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. 3. Η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται από την Επιτροπή Σύνδεσης κατά την έναρξη κάθε συνεδρίασης. Αν συμφωνήσουν τα μέρη, μπορούν να εγγραφούν στην ημερήσια διάταξη και άλλα θέματα πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στην προσωρινή ημερήσια διάταξη. 4. Ο πρόεδρος της συνεδρίασης της Επιτροπής Σύνδεσης δύναται, κατόπιν συμφωνίας του έτερου μέρους, να προσκαλεί εκπροσώπους άλλων φορέων των μερών ή ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες σε έναν θεματικό τομέα σε βάση ad-hoc να παραστούν στις συνεδριάσεις της προκειμένου να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με ειδικά θέματα. Τα μέρη μεριμνούν ώστε οι εν λόγω παρατηρητές ή εμπειρογνώμονες να τηρούν τυχόν απαιτήσεις εμπιστευτικότητας. 5. Ο πρόεδρος της συνεδρίασης της Επιτροπής Σύνδεσης δύναται, κατόπιν διαβούλευσης με τα μέρη, να συντομεύει τις προθεσμίες που καθορίζονται στις παραγράφους 1 και 2, για να ληφθούν υπόψη ειδικές περιστάσεις. Άρθρο 10 Πρακτικά και επιχειρησιακά συμπεράσματα 1. Οι δύο γραμματείς συντάσσουν από κοινού σχέδιο πρακτικών κάθε συνεδρίασης. 2. Κατά γενικό κανόνα, τα πρακτικά αναφέρουν, για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης: α) κατάλογο των συμμετεχόντων στη συνεδρίαση, κατάλογο των υπαλλήλων που τους συνοδεύουν και κατάλογο παρατηρητών ή εμπειρογνωμόνων που συμμετείχαν στη συνεδρίαση β) τα δικαιολογητικά έγγραφα που υποβάλλονται στην Επιτροπή Σύνδεσης γ) τις δηλώσεις των οποίων η καταχώριση ζητήθηκε από την Επιτροπή Σύνδεσης και δ) τα επιχειρησιακά συμπεράσματα της συνεδρίασης, σύμφωνα με την παράγραφο Το σχέδιο πρακτικών υποβάλλεται στην Επιτροπή Σύνδεσης προς έγκριση. Εγκρίνεται εντός 28 ημερολογιακών ημερών μετά από κάθε συνεδρίαση της Επιτροπής Σύνδεσης. Αφού εγκριθούν, τα πρακτικά υπογράφονται από τον πρόεδρο και τους δύο γραμματείς. Επικυρωμένο ακριβές αντίγραφο αυτών αποστέλλεται σε όλους τους αποδέκτες που αναφέρονται στο άρθρο 7 του εσωτερικού κανονισμού. 4. Το σχέδιο επιχειρησιακών συμπερασμάτων κάθε συνεδρίασης συντάσσεται από τον γραμματέα του μέρους που ασκεί την προεδρία της Επιτροπής Σύνδεσης και διαβιβάζεται στα μέρη μαζί με την ημερήσια διάταξη, κατά κανόνα το αργότερο 15 ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Το εν λόγω σχέδιο επικαιροποιείται κατά τη διεξαγωγή της συνεδρίασης, ώστε στο τέλος της συνεδρίασης, εκτός εάν τα μέρη αποφασίσουν διαφορετικά, η Επιτροπή Σύνδεσης να εγκρίνει τα επιχειρησιακά συμπεράσματα προσδιορίζοντας τις επακόλουθες δράσεις των μερών. Μόλις εγκριθούν, τα επιχειρησιακά συμπεράσματα επισυνάπτονται στα πρακτικά και η εφαρμογή τους εξετάζεται κατά τη διάρκεια κάθε επακόλουθης συνεδρίασης της Επιτροπής Σύνδεσης. Για τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή Σύνδεσης 13

15 εγκρίνει πρότυπο που καθιστά δυνατό τον προσδιορισμό κάθε σημείου δράσης σε σχέση με συγκεκριμένη προθεσμία. Άρθρο 11 Αποφάσεις και συστάσεις 1. Στις ειδικές περιπτώσεις, στις οποίες η συμφωνία της παρέχει την εξουσία λήψης αποφάσεων ή όταν εξουσιοδοτείται σχετικά από το Συμβούλιο Σύνδεσης, η Επιτροπή Σύνδεσης λαμβάνει αποφάσεις και προβαίνει σε συστάσεις κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας μεταξύ των μερών. Κάθε απόφαση ή σύσταση υπογράφεται από εκπρόσωπο αμφοτέρων των μερών. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, οι εκπρόσωποι υπογράφουν τα εν λόγω έγγραφα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης κατά την οποία εγκρίνεται η σχετική απόφαση ή σύσταση. 2. Η Επιτροπή Σύνδεσης μπορεί να λάβει αποφάσεις ή να προβεί σε συστάσεις με γραπτή διαδικασία, εφόσον συμφωνούν τα μέρη. Η γραπτή διαδικασία συνίσταται σε ανταλλαγή υπομνημάτων μεταξύ των δύο γραμματέων, οι οποίοι ενεργούν σε συμφωνία με τα μέρη. Προς τον σκοπό αυτόν, το κείμενο της πρότασης ανακοινώνεται σύμφωνα με το άρθρο 7, και ορίζεται προθεσμία όχι μικρότερη των 21 ημερολογιακών ημερών, εντός της οποίας πρέπει να γνωστοποιηθούν τυχόν επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Σύνδεσης δύναται, μετά από διαβούλευση με τα μέρη, να συντομεύει τις προθεσμίες που καθορίζονται στην παρούσα παράγραφο, για να ληφθούν υπόψη ειδικές περιστάσεις. Αφού συμφωνηθεί το κείμενο, η απόφαση ή η σύσταση υπογράφεται ανεξάρτητα και διαδοχικά από εκπρόσωπο αμφοτέρων των μερών. 3. Οι πράξεις της Επιτροπής Σύνδεσης φέρουν τον τίτλο «απόφαση» ή «σύσταση» αντίστοιχα. Κάθε απόφαση ορίζει την ημερομηνία έναρξης ισχύος της. 4. Οι αποφάσεις και οι συστάσεις της Επιτροπής Σύνδεσης επικυρώνονται από τους δύο γραμματείς. 5. Οι αποφάσεις και οι συστάσεις διαβιβάζονται σε αμφότερα τα μέρη. 6. Κάθε μέρος μπορεί να αποφασίσει τη δημοσίευση των αποφάσεων και των συστάσεων της Επιτροπής Σύνδεσης στην επίσημη εφημερίδα του. Άρθρο 12 Εκθέσεις Η Επιτροπή Σύνδεσης υποβάλλει έκθεση στο Συμβούλιο Σύνδεσης σχετικά με τις δραστηριότητές της και τις δραστηριότητες των υποεπιτροπών, των ομάδων εργασίας και άλλων οργάνων της σε κάθε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Σύνδεσης. Άρθρο 13 Γλώσσες 1. Οι επίσημες γλώσσες της Επιτροπής Σύνδεσης είναι η αγγλική και η γεωργιανή. 2. Κατά τη διάρκεια των εργασιών της η Επιτροπή Σύνδεσης χρησιμοποιεί τεκμηρίωση που έχει συνταχθεί και στις δύο αυτές γλώσσες, εκτός αν αποφασιστεί διαφορετικά. 14

16 Άρθρο 14 Δαπάνες 1. Κάθε μέρος αναλαμβάνει όλες τις δαπάνες τις οποίες συνεπάγεται η συμμετοχή του στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Σύνδεσης, τόσο όσον αφορά τα έξοδα προσωπικού, ταξιδιού και διαμονής όσο και τα έξοδα ταχυδρομείου και τηλεπικοινωνιών. 2. Τις δαπάνες για τη διοργάνωση των συνεδριάσεων και την αναπαραγωγή εγγράφων αναλαμβάνει το μέρος που φιλοξενεί τη συνεδρίαση. 3. Οι δαπάνες για τη διερμηνεία κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων και τη μετάφραση των εγγράφων από και προς τα αγγλικά και τα γεωργιανά, όπως αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 του παρόντος εσωτερικού κανονισμού, αναλαμβάνονται από το μέρος που φιλοξενεί τη συνεδρίαση. Η διερμηνεία και η μετάφραση από και προς άλλες γλώσσες καλύπτονται άμεσα από το αιτούν μέρος. Άρθρο 15 Τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού Ο παρών εσωτερικός κανονισμός μπορεί να τροποποιείται με απόφαση του Συμβουλίου Σύνδεσης σύμφωνα με το άρθρο 408 παράγραφος 1. Άρθρο 16 Υποεπιτροπές και ειδικές ομάδες εργασίας 1. Σύμφωνα με το άρθρο 409 παράγραφος 2 της συμφωνίας, η Επιτροπή Σύνδεσης μπορεί να αποφασίσει να δημιουργήσει υποεπιτροπές ή οποιαδήποτε ειδική επιτροπή ή φορέα, σε συγκεκριμένους και απαραίτητους για την εφαρμογή της συμφωνίας τομείς, εκτός εκείνων που προβλέπονται στη συμφωνία, προκειμένου να την επικουρούν στην εκτέλεση των καθηκόντων της. Η Επιτροπή Σύνδεσης μπορεί να αποφασίσει να καταργήσει κάποια υποεπιτροπή, ειδική επιτροπή ή κάποιον φορέα. Εκτός αν αποφασιστεί διαφορετικά, οι υποεπιτροπές λειτουργούν υπό την εποπτεία της Επιτροπής Σύνδεσης, την οποία και ενημερώνουν ύστερα από κάθε συνεδρίασή τους. 2. Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στη συμφωνία ή έχει συμφωνηθεί διαφορετικά στο πλαίσιο του Συμβουλίου Σύνδεσης, ο παρών εσωτερικός κανονισμός εφαρμόζεται τηρουμένων των αναλογιών για κάθε υποεπιτροπή, ειδική επιτροπή ή φορέα κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 ανωτέρω. 3. Οι συνεδριάσεις των υποεπιτροπών που συγκροτούνται βάσει της συμφωνίας μπορούν να διοργανώνονται με ευέλικτο τρόπο, ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν, και να διεξάγονται με φυσική παρουσία, είτε στις Βρυξέλλες είτε στη χώρα-εταίρο, ή, π.χ., με τηλεδιάσκεψη. Οι υποεπιτροπές θα πρέπει να αποτελούν πλατφόρμα παρακολούθησης της προόδου που σημειώνεται σχετικά με την προσέγγιση σε ορισμένους τομείς, συζήτησης ορισμένων θεμάτων και προκλήσεων που προκύπτουν κατά τη διαδικασία αυτή και διατύπωσης συστάσεων και επιχειρησιακών συμπερασμάτων. 4. Το σύνολο της σχετικής αλληλογραφίας, καθώς και των εγγράφων και ανακοινώσεων σχετικά με μια υποεπιτροπή, ειδική επιτροπή ή φορέα κοινοποιούνται στη γραμματεία της Επιτροπής Σύνδεσης, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 ανωτέρω. 15

17 5. Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στη συμφωνία ή έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από τα μέρη στο πλαίσιο του Συμβουλίου Σύνδεσης, οι υποεπιτροπές ή ειδικές επιτροπές ή φορείς έχουν την εξουσία να διατυπώνουν μόνο συστάσεις προς την Επιτροπή Σύνδεσης. Άρθρο 17 Ο παρών εσωτερικός κανονισμός ισχύει για την Επιτροπή Σύνδεσης στη σύνθεσή της για τα εμπορικά θέματα τηρουμένων των αναλογιών, εκτός εάν προβλέπεται κάτι διαφορετικό. 16

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 2/2014 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΕ-ΓΕΩΡΓΙΑΣ της [ ] 2014 για τη συγκρότηση δύο υποεπιτροπών ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΕ-ΓΕΩΡΓΙΑΣ, Έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου, (εφεξής «η συμφωνία») και ιδίως το άρθρο 409, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 1) Δυνάμει του άρθρου 431, ορισμένα μέρη της συμφωνίας εφαρμόζονται προσωρινά από την 1η Σεπτεμβρίου ) Το άρθρο 409 παράγραφος 2 προβλέπει ότι το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί να αποφασίσει να συγκροτήσει οποιαδήποτε άλλη υποεπιτροπή ή φορέα σε συγκεκριμένους, απαραίτητους για την εκτέλεση της παρούσας συμφωνίας, τομείς, που το επικουρούν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. 3) Για να παρασχεθεί δυνατότητα συζητήσεων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων σχετικά με τους βασικούς τομείς που αφορά η προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας, θα πρέπει να δημιουργηθούν δύο υποεπιτροπές. Τόσο ο κατάλογος των υποεπιτροπών όσο και το πεδίο αρμοδιοτήτων των επιμέρους υποεπιτροπών μπορούν εν συνεχεία να τροποποιηθούν κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των μερών. ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: Άρθρο μόνο Με την παρούσα απόφαση συγκροτούνται οι υποεπιτροπές που παρατίθενται στο προσάρτημα Α. Ο εσωτερικός κανονισμός των υποεπιτροπών διέπεται από το άρθρο 16 του εσωτερικού κανονισμού της Επιτροπής Σύνδεσης και των υποεπιτροπών της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Γεωργίας, όπως εγκρίθηκε με την απόφαση αριθ. 1/2014 του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Γεωργίας. Τόπος, Για το Συμβούλιο Σύνδεσης Ο Πρόεδρος 17

19 Προσάρτημα Α στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΕ-ΓΕΩΡΓΙΑΣ Υποεπιτροπές που συγκροτούνται: 1) Υποεπιτροπή δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας, 2) Υποεπιτροπή οικονομικής και άλλης τομεακής συνεργασίας. 18

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 3/2014 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΕ-ΓΕΩΡΓΙΑΣ της [ ] 2014 σχετικά με την ανάθεση ορισμένων εξουσιών από το Συμβούλιο Σύνδεσης στην Επιτροπή Σύνδεσης στη σύνθεσή της για τα εμπορικά θέματα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΕ-ΓΕΩΡΓΙΑΣ, Έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου, (εφεξής «η συμφωνία») και ιδίως τα άρθρα 406 παράγραφος 3 και 408 παράγραφος 2, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 1) Ορισμένα μέρη της συμφωνίας εφαρμόζονται προσωρινά από την 1η Σεπτεμβρίου 2014, δυνάμει του άρθρου 431 της συμφωνίας. 2) Το Συμβούλιο Σύνδεσης είναι υπεύθυνο για την εποπτεία και την παρακολούθηση της εφαρμογής και της εκτέλεσης της συμφωνίας. 3) Το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί να μεταβιβάζει στην Επιτροπή Σύνδεσης μέρος των εξουσιών του, περιλαμβανομένης της εξουσίας του να λαμβάνει δεσμευτικές αποφάσεις, δυνάμει του άρθρου 408 παράγραφος 2 της συμφωνίας. (4) Η Επιτροπή Σύνδεσης στη σύνθεσή της για τα εμπορικά θέματα εξετάζει όλα τα θέματα που συνδέονται με τον τίτλο ΙV (Εμπόριο και συναφή με το εμπόριο θέματα) κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 408 παράγραφος 4 της συμφωνίας. (5) Για να διασφαλιστεί η ομαλή και έγκαιρη εφαρμογή του μέρους της συμφωνίας που αφορά την ΕΟΖΕΣ, είναι σκόπιμο το Συμβούλιο Σύνδεσης να αναθέσει στην Επιτροπή Σύνδεσης στη σύνθεσή της για τα εμπορικά θέματα την εξουσία επικαιροποίησης ή τροποποίησης των παραρτημάτων της παρούσας συμφωνίας τα οποία αφορούν τα κεφάλαια 1, 3, 5, 6 και 8 του Τίτλου ΙV (Εμπόριο και συναφή με το εμπόριο θέματα-) της εν λόγω συμφωνίας, στον βαθμό που δεν υφίστανται ειδικές διατάξεις στα εν λόγω κεφάλαια σχετικά με την επικαιροποίηση ή την τροποποίηση των παραρτημάτων αυτών της εν λόγω συμφωνίας. ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: Άρθρο μόνο Το Συμβούλιο Σύνδεσης αναθέτει στην Επιτροπή Σύνδεσης στη σύνθεσή της για τα εμπορικά θέματα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 408 παράγραφος 4 της συμφωνίας, την εξουσία επικαιροποίησης ή τροποποίησης των παραρτημάτων που αφορούν τα κεφάλαια 1, 3, 5, 6 (Παράρτημα XV-Γ) και 8 του Τίτλου ΙV (Εμπόριο και συναφή με το εμπόριο θέματα-) της παρούσας συμφωνίας, στον βαθμό που δεν υφίστανται ειδικές διατάξεις στα εν λόγω 19

21 κεφάλαια σχετικά με την επικαιροποίηση ή την τροποποίηση των παραρτημάτων αυτών της εν λόγω συμφωνίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση Γεωργία 20

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.10.2016 COM(2016) 656 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση που θα λάβει η Ένωση στο πλαίσιο της υποεπιτροπής υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής

Διαβάστε περισσότερα

DGC 2A ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ. Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2017 (OR. en) UE-KZ 2301/17

DGC 2A ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ. Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2017 (OR. en) UE-KZ 2301/17 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ Συμβούλιο Συνεργασίας Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2017 (OR. en) UE-KZ 2301/17 Διοργανικός φάκελος: 2017/0019 (NLE) ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.5.2016 COM(2016) 280 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.5.2016 COM(2016) 266 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση της Ένωσης που θα υιοθετηθεί στη μεικτή επιτροπή που έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.3.2016 COM(2016) 147 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση της Ένωσης που θα υιοθετηθεί στη μεικτή επιτροπή που έχει συσταθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.10.2016 COM(2016) 620 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που θα λάβει η Ένωση στην Επιτροπή GNSS Ευρωπαϊκής Ένωσης/Ελβετίας η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - JOIN(2017) 23 final ANNEXES 1 to 2.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - JOIN(2017) 23 final ANNEXES 1 to 2. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0155 (NLE) 11186/17 ADD 1 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: COASI 91 JAI 684 ASIE 22 CODRO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.3.2014 COM(2014) 193 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρόκειται να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.4.2014 COM(2014) 237 final ANNEXES 1 to 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 3.2.2017 JOIN(2017) 5 final 2017/0019 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Δεκεμβρίου 2009 για τη θέσπιση του εσωτερικού του κανονισμού (2009/882/ΕΕ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Δεκεμβρίου 2009 για τη θέσπιση του εσωτερικού του κανονισμού (2009/882/ΕΕ) 2.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/51 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Δεκεμβρίου 2009 για τη θέσπιση του εσωτερικού του κανονισμού (2009/882/ΕΕ) ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΕΞΕΔΩΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 691 final - ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 691 final - ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0308 (NLE) 14708/17 ADD 1 TRANS 506 COWEB 137 ELARG 85 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού της επιτροπής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού της επιτροπής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.10.2014 COM(2014) 668 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού της επιτροπής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. όπως εγκρίθηκε στην 1 η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης στην Αθήνα, στις 27.3.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. όπως εγκρίθηκε στην 1 η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης στην Αθήνα, στις 27.3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ όπως εγκρίθηκε στην 1 η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης στην

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός της Επιτροπής Προϋπολογισμού

Εσωτερικός κανονισμός της Επιτροπής Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκά Σχολεία Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Αριθ. : 2009-D-185-el-6 Πρωτότυπο : FR Εσωτερικός κανονισμός της Επιτροπής Προϋπολογισμού Εγκριθείς από το Ανώτατο Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ »

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ » Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης Εθνικών Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης Εθνικών Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης Εθνικών Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης (Περιφερειακού) Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης (Περιφερειακού) Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης (Περιφερειακού) Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης Άρθρο 2 Αρμοδιότητες του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης

Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης Άρθρο 2 Αρμοδιότητες του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 σελ 1 από 6 Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 4.8.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 229/1 II (Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Ιουνίου 2004

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Ιουνίου 2004 EL ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Ιουνίου 2004 για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισµού του γενικού συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2004/12) ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα»

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΕΠ Στερεά Ελλάδα 2014-2020, 2/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου της του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2014-2020 σελ 1 από 6 Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Η Επιτροπή Παρακολούθησης (Επ.Πα.) του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος»

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΕΠ Πελοποννήσου, 30/06/2015 σελ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΕΠ ΚΜ 2014-2020, 19/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

6898/12 ZAC+IKS/ag DG G

6898/12 ZAC+IKS/ag DG G ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2012 (OR. en) 6898/12 ECOFIN 196 UEM 42 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναθεώρηση του καταστατικού της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΗ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος : «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020 σελ 1 από 6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.5.2016 COM(2016) 280 final ANNEX 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310 9.5.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 115/181 ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 310 (πρώην άρθρο 268 της ΣΕΚ) 1. Όλα τα έσοδα και τα έξοδα της Ένωσης, πρέπει να προβλέπονται για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός της Μικτής Παιδαγωγικής Επιτροπής

Εσωτερικός κανονισμός της Μικτής Παιδαγωγικής Επιτροπής Ευρωπαϊκά Σχολεία Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Γενική Γραμματεία Αριθ. : 2009-D-295-el-6 Πρωτότυπο : FR Εσωτερικός κανονισμός της Μικτής Παιδαγωγικής Επιτροπής Εγκριθείς από το Ανώτατο Συμβούλιο κατά

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ηπείρου

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ηπείρου της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 ΕπΠα ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 σελ 1 από 6 Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 18.03.2004 L 080/33 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Φεβρουαρίου 2004 για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισµού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2004/2)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2016 COM(2016) 703 final 2016/0346 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επιτροπή Σύνδεσης στη

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 31.10.2017 JOIN(2017) 40 final 2017/0279 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ. Bρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2002 (18.03) (OR. en) CONV 9/02. ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προεδρείου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ. Bρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2002 (18.03) (OR. en) CONV 9/02. ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προεδρείου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Bρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2002 (18.03) (OR. en) CONV 9/02 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του : Προεδρείου προς : τη Συνέλευση Θέµα : Σηµείωµα για τις µεθόδους εργασίας Το επισυναπτόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.4.2016 COM(2016) 172 final ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.1.2013 COM(2013) 15 final 2013/0010 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.3.2014 COM(2014) 149 final 2014/0086 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» ΤΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» 2007-2013 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Άρθρο 1 Συγκρότηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 19.5.2015 COM(2015) 216 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόταση για τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.2.2017 L 28/73 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/179 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Φεβρουαρίου 2017 για τον καθορισμό των διαδικαστικών ρυθμίσεων που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία της ομάδας συνεργασίας, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 82/56 2.6.204 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.5.2015 COM(2015) 197 final 2015/0102 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα λάβει η Ένωση στην υποεπιτροπή εμπορίου και αειφόρου ανάπτυξης που θεσπίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός των Συμβουλίων Επιθεωρητών

Εσωτερικός κανονισμός των Συμβουλίων Επιθεωρητών Ευρωπαϊκά Σχολεία Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Παιδαγωγική Μονάδα Αριθ. : 2009-D-225-el-5 Πρωτότυπο : FR Εσωτερικός κανονισμός των Συμβουλίων Επιθεωρητών Εγκριθείς από το Ανώτατο Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 334/98 21.11.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Νοεμβρίου 2014 για την οργανωτική δομή και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης και του δικτύου Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 179/72 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 673/2014 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 2ας Ιουνίου 2014 σχετικά με την ίδρυση επιτροπής μεσολάβησης και τον εσωτερικό της κανονισμό (ΕΚΤ/2014/26) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2010/0197 (COD) 11917/1/12 REV 1 WTO 244 FDI 20 CODEC 1777 PARLNAT 324 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1365/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 14-2-2006 Α.Π.: 375/10 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Αφού έλαβε υπόψη: α. Τον Νόμο 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α ) «Περί

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.2.2016 COM(2016) 68 final 2016/0040 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να υιοθετηθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» 2007-2013 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (ARLEM) Άρθρο 1. Σύνθεση

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (ARLEM) Άρθρο 1. Σύνθεση Βρυξέλλες, 1η Ιουλίου 2013 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (ARLEM) Άρθρο 1 Σύνθεση Τα μέλη της Ευρωμεσογειακής Περιφερειακής και Τοπικής Συνέλευσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.10.2016 COM(2016) 649 final 2016/0317 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επιτροπή Σύνδεσης στη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 26.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 188/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009

Διαβάστε περισσότερα

5126/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 3A LIMITE EL

5126/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 3A LIMITE EL Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) 5126/15 LIMITΕ SΟC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: την Ομάδα «Κοινωνικές Υποθέσεις» με ημερομηνία: 23 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2014 (OR. en) 8585/14 Διοργανικός φάκελος: 2014/0115 (NLE) PECHE 186

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2014 (OR. en) 8585/14 Διοργανικός φάκελος: 2014/0115 (NLE) PECHE 186 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2014 (OR. en) 8585/14 Διοργανικός φάκελος: 2014/0115 (NLE) PECHE 186 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ C 58/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.2.2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ της 20ής Ιανουαρίου 2011 για τη θέσπιση του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 02011Y0224(01) EL 01.04.2017 002.001 1 Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Ιουνίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Ιουνίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10688/17 PECHE 271 DELACT 110 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.7.2014 L 198/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Ιανουαρίου 2004 σχετικά με τη στενή συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές των συμμετεχόντων κρατών μελών που δεν έχουν ως νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3610, 7/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3610, 7/6/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3610 της 7ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί της Σύστασης Ευρωπαϊκών Επιτροπών Επιχειρήσεων Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.8.2012 COM(2012) 432 final 2012/0208 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.10.2016 COM(2016) 650 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσιοδότησης που ανατέθηκε στην Επιτροπή βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.1.2012 COM(2011) 938 τελικό 2011/0465 (COD)C7-0010/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Αυγούστου 2005 για την ίδρυση επιστημονικής, τεχνικής και οικονομικής επιτροπής αλιείας (2005/629/ΕΚ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Αυγούστου 2005 για την ίδρυση επιστημονικής, τεχνικής και οικονομικής επιτροπής αλιείας (2005/629/ΕΚ) L 225/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.8.2005 ΙΙ (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Αυγούστου 2005 για την ίδρυση επιστημονικής,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.9.2016 COM(2016) 613 final 2016/0292 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υποεπιτροπή υγειονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Οκτωβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0257 (NLE) 13043/17 WTO 234 COLAC 95 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.7.2014 COM(2014) 459 final 2014/0215 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2007/198/Ευρατόμ περί ιδρύσεως της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.11.2015 COM(2015) 581 final 2015/0266 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004D0002 EL 18.04.2009 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Φεβρουαρίου 2004 για τη θέσπιση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.12.2016 COM(2016) 771 final 2016/0383 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Χιλής σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.7.2017 COM(2017) 399 final 2017/0177 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για. Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για. Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.9.2016 COM(2016) 621 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου για τη θέση που πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη μεικτή επιτροπή ΕΕ-ΔΟΠΑ όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.11.2016 COM(2016) 747 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Υπόδειγμα συμφωνίας περί καθεστώτος όπως αναφέρεται στο άρθρο 54 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ

INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg

Διαβάστε περισσότερα

έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση (16446/1/2010 C7-0427/2010),

έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση (16446/1/2010 C7-0427/2010), P7_TA-PROV(2011)0031 Χρηματοδοτικό μέσο για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1889/2006) ***II Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 691 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 691 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0308 (NLE) 14708/17 TRANS 506 COWEB 137 ELARG 85 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

A8-0361/ Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Kοσσυφοπεδίου: διαδικασίες για την εφαρμογή της

A8-0361/ Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Kοσσυφοπεδίου: διαδικασίες για την εφαρμογή της 11.1.2017 A8-0361/ 001-003 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-003 κατάθεση: Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου Έκθεση Adam Szejnfeld A8-0361/2016 Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Kοσσυφοπεδίου: διαδικασίες για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 30 Σεπτεμβρίου 2003 (07.10) (OR. en) 13086/03 LIMITE CAB 49 PESC 553 JAI 275. ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ της:

PUBLIC ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 30 Σεπτεμβρίου 2003 (07.10) (OR. en) 13086/03 LIMITE CAB 49 PESC 553 JAI 275. ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ της: Conseil UE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 30 Σεπτεμβρίου 2003 (07.10) (OR. en) PUBLIC 13086/03 LIMITE CAB 49 PESC 553 JAI 275 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ της: Γραμματείας προς Θέμα : τις αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 22.12.2006 COM(2006) 913 τελικό 2006/0301 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/6/ΕΚ για

Διαβάστε περισσότερα

11007/17 ΧΓ/γπ 1 DGB 1 A

11007/17 ΧΓ/γπ 1 DGB 1 A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουλίου 2017 (OR. en) 11007/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 10430/17 Θέμα: AGRI 376 AGRIORG

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2015 COM(2015) 332 final 2015/0146 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.10.2015 COM(2015) 535 final 2015/0249 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ολοκλήρωση της αναθεώρησης 3 της συμφωνίας της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0059 (NLE) 7768/17 UD 91 MED 21 COMER 44 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA(2014)0226 Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες (ανάθεση κατ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων) ***I

P7_TA(2014)0226 Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες (ανάθεση κατ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων) ***I P7_TA(2014)0226 Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες (ανάθεση κατ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων) ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2014 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.2.2016 COM(2016) 60 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσιοδότησης που ανατέθηκε στην Επιτροπή σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα