Μέρος εύτερο - Aτ oµικά και κ o ινωνικά δικαιώµ ατα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μέρος εύτερο - Aτ oµικά και κ o ινωνικά δικαιώµ ατα"

Transcript

1 ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η εφαρµογή της πολιτικής της ισότητας των φύλων προϋποθέτει την ύπαρξη ενός κατάλληλου θεσµικού και νοµικού πλαισίου, που ωστόσο δεν επαρκεί από µόνο του για να εξασφαλίσει στην πράξη την εξάλειψη των ανισοτήτων. ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΝΟΜΟΣ 1342/83 ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ /98 ΝΟΜΟΣ 2525/97 ΝΟΜΟΣ 1286/82 ΝΟΜΟΣ 1304/82 ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Μέρος εύτερο - Aτ oµικά και κ o ινωνικά δικαιώµ ατα Άρθρo H τέχνη και η επιστήµη, η έρευνα και η διδασκαλία είναι ελεύθερες η ανάπτυξη και η πρoαγωγή τoυς απoτελεί υπoχρέωση τoυ Kράτoυς. H ακαδηµαϊκή ελευθερία και η ελευθερία της διδασκαλίας δεν απαλλάσσoυν από τo καθήκoν της υπακoής στo Σύνταγµα. 2. H παιδεία απoτελεί βασική απoστoλή τoυ Kράτoυς και έχει σκoπό την ηθική, πνευµατική, επαγγελµατική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τoυς σε ελεύθερoυς και υπεύθυνoυς πoλίτες. 3. Tα έτη υπoχρεωτικής φoίτησης δεν µπoρεί να είναι λιγότερα από εννέα. 4. Όλoι oι Έλληνες έχoυν δικαίωµα δωρεάν παιδείας, σε όλες τις βαθµίδες της, στα κρατικά εκπαιδευτήρια. To Kράτoς ενισχύει τoυς σπoυδαστές πoυ διακρίνoνται, καθώς και αυτoύς πoυ έχoυν ανάγκη από βoήθεια ή ειδική πρoστασία, ανάλoγα µε τις ικανότητές τoυς. 5. H ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται απoκλειστικά από ιδρύµατα πoυ απoτελoύν νoµικά πρόσωπα δηµoσίoυ δικαίoυ µε πλήρη αυτoδιoίκηση. Tα ιδρύµατα αυτά τελoύν υπό την επoπτεία τoυ Kράτoυς, έχoυν δικαίωµα να ενισχύoνται oικoνoµικά από αυτό και λειτoυργoύν σύµφωνα µε τoυς νόµoυς πoυ αφoρoύν τoυς oργανισµoύς τoυς. Συγχώνευση ή κατάτµηση ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων

2 µπoρεί να γίνει και κατά παρέκκλιση από κάθε αντίθετη διάταξη, όπως νόµoς oρίζει. Eιδικός νόµoς oρίζει όσα αφoρoύν τoυς φoιτητικoύς συλλόγoυς και τη συµµετoχή των σπoυδαστών σ' αυτoύς. 6. Oι καθηγητές των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων είναι δηµόσιoι λειτoυργoί. To υπόλoιπo διδακτικό πρoσωπικό τoυς επιτελεί επίσης δηµόσιo λειτoύργηµα, µε τις πρoϋπoθέσεις πoυ νόµoς oρίζει. Tα σχετικά µε την κατάσταση όλων αυτών των πρoσώπων καθoρίζoνται από τoυς oργανισµoύς των oικείων ιδρυµάτων. Oι καθηγητές των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων δεν µπoρoύν να παυθoύν πρoτoύ λήξει σύµφωνα µε τo νόµo o χρόνoς υπηρεσίας τoυς παρά µόνo µε τις oυσιαστικές πρoϋπoθέσεις πoυ πρoβλέπoνται στo άρθρo 88 παράγραφoς 4 και ύστερα από απόφαση συµβoυλίoυ πoυ απoτελείται κατά πλειoψηφία από ανώτατoυς δικαστικoύς λειτoυργoύς, όπως νόµoς oρίζει. Nόµoς oρίζει τo όριo της ηλικίας των καθηγητών των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων εωσότoυ εκδoθεί o νόµoς αυτός oι καθηγητές πoυ υπηρετoύν απoχωρoύν αυτoδικαίως µόλις λήξει τo ακαδηµαϊκό έτoς µέσα στo oπoίo συµπληρώνoυν τo εξηκoστό έβδoµo έτoς της ηλικίας τoυς. 7. H επαγγελµατική και κάθε άλλη ειδική εκπαίδευση παρέχεται από τo Kράτoς και µε σχoλές ανώτερης βαθµίδας για χρoνικό διάστηµα όχι µεγαλύτερo από τρία χρόνια, όπως πρoβλέπεται ειδικότερα από τo νόµo, πoυ oρίζει και τα επαγγελµατικά δικαιώµατα όσων απoφoιτoύν από τις σχoλές αυτές. 8. Nόµoς oρίζει τις πρoϋποθέσεις και τoυς όρoυς χoρήγησης άδειας για την ίδρυση και λειτoυργία εκπαιδευτηρίων πoυ δεν ανήκoυν στo Kράτoς, τα σχετικά µε την επoπτεία πoυ ασκείται πάνω σ' αυτά, καθώς και την υπηρεσιακή κατάσταση τoυ διδακτικoύ πρoσωπικoύ τoυς. H σύσταση ανώτατων σχoλών από ιδιώτες απαγoρεύεται. 9. O αθλητισµός τελεί υπό την πρoστασία και την ανώτατη επoπτεία τoυ Kράτoυς.To Kράτoς επιχoρηγεί και ελέγχει τις ενώσεις των αθλητικών σωµατείων κάθε είδoυς, όπως νόµoς oρίζει. Nόµoς oρίζει επίσης τη διάθεση των ενισχύσεων πoυ παρέχoνται κάθε φoρά στις επιχoρηγoύµενες ενώσεις σύµφωνα µε τoν πρooρισµό τoυς. ΝΟΜΟΣ 1342/83 Η Ελλάδα υπέγραψε, στις 2 Μαρτίου 1982, τη Σύµβαση για την Εξάλειψη Όλων των ιακρίσεων κατά των Γυναικών ( ιακήρυξη για την Εξάλειψη των ιακρίσεων κατά των Γυναικών CEDAW), στο πλαίσιο του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών. Η

3 Σύµβαση επικυρώθηκε και από την Ελληνική Βουλή, µε το Ν ΦΕΚ Α39 στις 30 Μαρτίου 1983, ενώ η εφαρµογή της ξεκίνησε στις 30 Απριλίου Άρθρο 10 ΙΣΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Τα κράτη µέλη παίρνουν όλα τα κατάλληλα µέτρα για να εξαλείψουν τις διακρίσεις κατά των γυναικών ώστε να τους εξασφαλίσουν δικαιώµατα ίσα µε εκείνα των ανδρών όσον αφορά την εκπαίδευση και ιδιαίτερα για να τους εξασφαλίσουν : α) Τους ίδιους όρους επαγγελµατικού προσανατολισµού, παρακολούθησης σπουδών και απόκτησης διπλώµατος στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα κάθε κατηγορίας, στις αγροτικές ζώνες όπως και στις αστικές ζώνες. Η ισότητα αυτή θα πρέπει να εξασφαλιστεί στην προσχολική, γενική, τεχνική, επαγγελµατική και ανώτερη τεχνική εκπαίδευση, όπως και σε κάθε άλλο µέσο επαγγελµατικής εκπαίδευσης. β) Το δικαίωµα να παρακολουθούν τα ίδια προγράµµατα, να έχουν εκπαιδευτικό προσωπικό µε προσόντα της ίδιας τάξης, σχολικούς χώρους και εξοπλισµό της ίδιας ποιότητας. γ) Την εξάλειψη κάθε στερεότυπης αντίληψης του ρόλου του άνδρα και της γυναίκας σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις µορφές εκπαίδευσης, ενθαρρύνοντας τη µικτή εκπαίδευση και άλλους τρόπους εκπαίδευσης που θα βοηθήσουν να πραγµατοποιηθεί ο σκοπός αυτός και ιδιαίτερα, αναθεωρώντας τα σχολικά βιβλία και τα σχολικά προγράµµατα και προσαρµόζοντας τις παιδαγωγικές µεθόδους. δ) Τις ίδιες δυνατότητες όσον αφορά τη χορήγηση υποτροφιών και άλλων επιχορηγήσεων για τις σπουδές. ε) Τις ίδιες δυνατότητες να παρακολουθούν τα προγράµµατα διαρκούς εκπαίδευσης, συµπεριλαµβανοµένων και των προγραµµάτων λειτουργικής στοιχειώδους εκπαίδευσης καθώς και στοιχειώδους εκπαίδευσης για ενηλίκους µε σκοπό κυρίως να ελαττώσουν το νωρίτερο κάθε απόσταση εκπαίδευσης που υπάρχει στην εκπαίδευση µεταξύ των ανδρών και των γυναικών. στ) Τη µείωση των ποσοστών εγκατάλειψης των σπουδών από τις γυναίκες και την οργάνωση προγραµµάτων για κορίτσια και γυναίκες που εγκατέλειψαν πρόωρα το σχολείο. ζ) Τις ίδιες δυνατότητες να συµµετέχουν ενεργά στα σπόρ και τη σωµατική αγωγή.

4 η) Τη δυνατότητα να παίρνουν ειδικές πληροφορίες µορφωτικής φύσης που τείνουν να εξασφαλίσουν την υγεία και την ευτυχία των οικογενειών, συµπεριλαµβανοµένων σ αυτές της πληροφόρησης και συµβουλευτικής σχετικά µε τον οικογενειακό προγραµµατισµό. ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Εκπαίδευση, επαγγελµ ατική κατάρτιση και νεότητα Οι δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τοµείς της εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής κατάρτισης ξεκίνησαν το Ωστόσο, απέκτησαν συγκεκριµένη νοµική βάση µε τη συνθήκη του Μάαστριχτ µέσω των άρθρων 149 και 150 (πρώην άρθρα 126 και 127) της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Οι διατάξεις αυτές που δεν υπέστησαν σηµαντικές τροποποιήσεις µε τη συνθήκη του Άµστερνταµ, προβλέπουν ότι τα µέτρα στον τοµέα της εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής κατάρτισης εκδίδονται µε τη διαδικασία της συναπόφασης µετά από διαβούλευση της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών. Από το 1995, υπάρχουν τρία βασικά προγράµµατα στους τοµείς της εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής κατάρτισης: το Socrates που προωθεί την κινητικότητα των σπουδαστών και στα πλαίσια αυτά τη συνεργασία µεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, στο επίπεδο του πανεπιστηµίου (πρόγραµµα Erasmus), της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (πρόγραµµα Comenius), καθώς και την εκµάθηση γλωσσών (πρόγραµµα Lingua). Εξάλλου, το Socrates προωθεί την ανάπτυξη δικτύων που αφορούν την αναγνώριση των διπλωµάτων (δίκτυο Νaric), την πληροφόρηση στον τοµέα της εκπαίδευσης (Εurydice) και τις ανταλλαγές εµπειριών µεταξύ των ιθυνόντων στον τοµέα της εκπαίδευσης (Arion). το Leonardo da Vinci διευκολύνει την πρόσβαση στην επαγγελµατική κατάρτιση µέσω της βελτίωσης των εθνικών συστηµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης καθώς και µε την ενθάρρυνση της καινοτοµίας και της δια βίου µάθησης. το Νέοι για την Ευρώπη ΙΙΙ διευκολύνει την κινητικότητα των νέων που βρίσκονται σε µειονεκτική θέση εκτός των δοµών εκπαίδευσης παρέχοντάς τους πρόσβαση σε τοπικές δράσεις που συµπληρώνουν την κατάρτισή τους ως πολίτες.

5 Τέλος, το 1997 τέθηκε σε εφαρµογή η ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία (ΕΕΥ) προκειµένου να επιτρέψει στους ευρωπαίους νέους να συµµετάσχουν σε διάφορα σχέδια ποικίλης διάρκειας, στο πλαίσιο τοπικών ενώσεων ή της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ευρώπη ή στις αναπτυσσόµενες χώρες. Ωστόσο, η υπηρεσία αυτή δεν αντικαθιστά την εθνική υπηρεσία που οργανώνεται από τα κράτη µέλη. Όσον αφορά τη διευρωπαϊκή συνεργασία, το πρόγραµµα TEMRUS προωθεί από το 1990 τις ανταλλαγές µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, των πρώην σοβιετικών δηµοκρατιών και της Μογγολίας, στον τοµέα της ανωτάτης εκπαίδευσης. Για τον σκοπό αυτό χρηµατοδοτείται από τα προγράµµατα της Ένωσης που αποβλέπουν στην οικονοµική και κοινωνική αναδιάρθρωση των εν λόγω χωρών και συγκεκριµένα από το PHARE και το TACIS. Εκτός των δράσεων που αναπτύσσει η Κοινότητα, η Επιτροπή έχει θέσει σε εφαρµογή δύο δοµές που αποβλέπουν στη στήριξη των δραστηριοτήτων της Ένωσης στον τοµέα της επαγγελµατικής κατάρτισης: το Ευρωπαϊκό κέντρο για την ανάπτυξη της επαγγελµατικής κατάρτισης (CEDEFOF): ιδρύθηκε το 1975, έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και αναπτύσσει ακαδηµαϊκές και τεχνικές δραστηριότητες για την ενίσχυση της ανάπτυξης της επαγγελµατικής κατάρτισης στην Ευρώπη. το Ευρωπαϊκό ίδρυµα για την κατάρτιση: ιδρύθηκε το 1995, έχει έδρα το Τορίνο και ενισχύει και συντονίζει τη µεταρρύθµιση των συστηµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης στο πλαίσιο των προγραµµάτων PHARE, TACIS και MEDA. Η Ένωση λαµβάνοντας υπόψη τις αρµοδιότητες των κρατών µελών στα θέµατα εκπαίδευσης αποβλέπει στο να δοθεί σε όλους τους πολίτες η δυνατότητα να παρακολουθήσουν κάποια κατάρτιση ή να διευρύνουν την εκπαίδευσή τους καθόλη τη διάρκεια της ζωής τους. Η συνεχής προσαρµογή του ενεργού πληθυσµού στις τεχνολογικές µεταβολές αποτελεί ένα από τα κύρια µέσα για την καταπολέµηση της ανεργίας και για την οικοδόµηση της πραγµατικής Ευρώπης της γνώσης. ΝΟΜΟΣ /98 Σχολή Γονέων Με το Ν. 2621/98 προβλέπεται ότι µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Παιδείας και θρησκευµάτων ιδρύεται σχολή γονέων, έπειτα από πρόταση του συλλόγου γονέων ή της ένωσης

6 συλλόγων γονέων ή του ΟΤΑ ή της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Με όµοια απόφαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις, καθώς και η διαδικασία που οργανώνονται και λειτουργούν οι σχολές αυτές. ΝΟΜΟΣ 2525/97 Σχολικός Επαγγελµ ατικός Προσανατολισµ ός 1. Ο Σχολικός Επαγγελµατικός Προσανατολισµός (Σ.Ε.Π.) στοχεύει στην παροχή βοήθειας προς τους µαθητές κατά τα διάφορα στάδια της ανάπτυξής τους, ώστε να συνειδητοποιήσουν τις κλίσεις τους, να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να διεκδικήσουν τη συµµετοχή τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι. 2. α) Το κατά τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2224/1994, Εθνικό Κέντρο Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Κ.Ε.Π.) µε έδρα την Αθήνα, τελεί υπό την εποπτεία των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. β) Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ρυθµίζονται οι σκοποί του Κέντρου, η συγκρότηση, η σύνθεση, η θητεία και οι αρµοδιότητες του ιοικητικού του Συµβουλίου, καθώς και οι πόροι και θέσεις του προσωπικού του. γ) Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του ιοικητικού Συµβουλίου του Ε.Κ.Ε.Π. και δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθµίζονται όλα τα θέµατα που αφορούν την εσωτερική λειτουργία του ιοικητικού Συµβουλίου και του Κέντρου. Με όµοιες αποφάσεις καθορίζονται οι προϋποθέσεις λειτουργίας των εταιρειών του Αστικού Κώδικα και του Εµπορικού Νόµου, οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες επαγγελµατικού προσανατολισµού, καθώς επίσης η πιστοποίηση της επάρκειας των Στελεχών Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και η τήρηση αντίστοιχων µητρώων και καταρτίζονται οι ακόλουθοι κανονισµοί: i. Κανονισµοί οργάνωσης, λειτουργίας και κατάστασης προσωπικού του Ε.Κ.Ε.Π., ii. Κανονισµός λειτουργίας του.σ., iii. Κανονισµός οικονοµικής διαχείρισης, προµηθειών, ελέγχου και λοιπών θεµάτων διοικητικής µέριµνας,

7 iv. Κανονισµός ανάθεσης και εκτέλεσης µελετών, προγραµµάτων και κάθε είδους υπηρεσιών, σχετικά µε την πραγµατοποίηση των σκοπών του και τη λειτουργία του. 3. α) Για τη διάδοση του θεσµού του σχολικού επαγγελµατικού προσανατολισµού στην επικράτεια ιδρύονται εξήντα οκτώ (68) Κέντρα Συµβουλευτικής- Προσανατολισµού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) στις έδρες των νοµών, ένα (1) Κέντρο στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ένα (1) Κέντρο στη ιεύθυνση Σπουδών ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και διακόσια (200) Γραφεία Σ.Ε.Π. σε ισάριθµα σχολεία της χώρας. Τα νοµαρχιακά ΚΕ.ΣΥ.Π. και τα γραφεία Σ.Ε.Π. υπάγονται στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και χρηµατοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. β) Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµικών, καθορίζονται οι ειδικότεροι σκοποί και των Γραφείων Σ.Ε.Π., οι θέσεις, το καθήκοντα και οι αποδοχές του προσωπικού τους, η οργάνωση και λειτουργία τους, ο αριθµός των ΚΕ.ΣΥ.Π. ανά νοµό, καθώς και τα σχολεία στα οποία θα λειτουργούν τα Γραφεία Σ.Ε.Π. ΝΟΜΟΣ 1286/82 Τριτοβάθµ ια Εκπαίδευση, Μετεγγραφές και κατατάξεις φοιτητών Γενικές διατάξεις 1. Με τις διατάξεις αυτού του νόµου ρυθµίζονται: α) ΟΙ µετεγγραφές φοιτητών από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.) του εσωτερικού εκπαιδευτικά ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.) του εσωτερικού ή οµοταγή του εξωτερικού σε Α.Ε.Ι. του εσωτερικού και σε αντίστοιχες σχολές. β) Οι µετεγγραφές σπουδαστών από ανώτερες σχολές του εσωτερικού, αρµοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ή οµοταγείς του εξωτερικού, σε αντίστοιχες ανώτερες σχολές του εσωτερικού, αρµοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και γ) Οι κατατάξεις πτυχιούχων ή φοιτητών Α.Ε.Ι. και πτυχιούχων ανώτερων σχολών του εσωτερικού ή οµοταγών του εξωτερικού ως και αποφοίτων ή σπουδαστών παραγωγικών σχολών αξιωµατικών των Ενόπλων υνάµεων και των Σωµάτων

8 Ασφαλείας, σε Α.Ε.Ι. ή ανώτερες σχολές του εσωτερικού, αρµοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. 2. Κατά τις διατάξεις αυτού του νόµου µετεγγραφή είναι η εγγραφή φοιτητών ή σπουδαστών µιας σχολής σε άλλη αντίστοιχη σχολή. Κατάταξη είναι η εγγραφή πτυχιούχων, φοιτητών ή σπουδαστών µιας σχολής σε άλλη. 3. Οι µετεγγραφές και οι κατατάξεις από και προς ανώτερες σχολές αρµοδιότητας άλλων Υπουργείων, ρυθµίζονται µε π.δ/τα που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και του αρµόδιου κατά περίπτωση Υπουργού. 4. Ως σχολή γιά την εφαρµογή αυτού του νόµου θεωρείται Α.Ε.Ι., ανώτατη ή ανώτερη Σχολή ή τµήµα Σχολής, γιά κάθε ένα από τα οποία προβλέπεται, κατά την ισχύουσα νοµοθεσία, χωριστός αριθµός εισαγοµένων, ανεξάρτητο πρόγραµµα και ιδιαίτερος τίτλος σπουδών. Όταν πρόκειται για ΚΑΤΕΕ ως σχολή θεωρείται και η κατεύθυνση τµήµατος, ως προς το ποσοστό µετεγγραφοµένων ή κατατασσοµένων. Όταν πρόκειται για Α.Ε.Ι., όπου στο νόµο αναφέρεται απόφαση σχολής εννοείται απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου (.Σ.) του οικείου τµήµατος, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιµέρους διατάξεις. 5. Η σχολή στην οποία ζητείται µετεγγραφή ή κατάταξη αποκαλείται σχολή υποδοχής, ενώ η σχολή από την οποία προέρχεται ο υποψήφιος σχολή προέλευσης. 6. Όπου προβλέπεται ποσοστό µετεγγραφοµένων ή κατατασσοµένων, εννοείται ποσοστό στον αριθµό των εισακτέων στη σχολή υποδοχής, όπως ο αριθµός αυτός ορίζεται κατά την ισχύουσα νοµοθεσία για το ακαδηµαϊκό έτος κατά το οποίο ζητείται η µετεγγραφή ή κατάταξη. Όταν πρόκειται για κατεύθυνση τµήµατος ΚΑΤΕΕ και εφόσον δεν υπάρχει χωριστός αριθµός εισακτέων σε αυτή, το ποσοστό υπολογίζεται στον αριθµό των εισακτέων στο αντίστοιχο τµήµα της σχολής υποδοχής διαιρούµενο µε τον αριθµό των κατευθύνσεων του τµήµατος αυτού. 7. Όπου στις διατάξεις αυτού του νόµου αναφέρεται έτος σπουδών, εννοούνται τα αντίστοιχα εξάµηνα σπουδών όταν πρόκειται για σχολές που εφαρµόζουν το εξάµηνο, ως αυτοτελή χρονική ακαδηµαϊκή µονάδα. Αν στη σχολή προέλευσης ισχύει το έτος σπουδών, αυτό αντιστοιχεί µε δύο εξάµηνα της σχολής υποδοχής που εφαρµόζει εξάµηνο σπουδών. Όπου πρόκειται για Α.Ε.Ι. ως εξάµηνα εννοούνται τα προβλεπόµενα από τις παρ. 2 και 4 του άρθρ. 24 του Νόµ. 1268/1982, από το ακαδηµαϊκό έτος

9 8. Όπου προβλέπεται γνώµη.σ. ή Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) τµήµατος ή Συγκλήτου Α.Ε.Ι., πρέπει να εκφραστεί σε αποκλειστική προθεσµία ενός µηνός από την υποβολή του σχετικού ερωτήµατος. Αν παρέλθει η προθεσµία, η γνώµη δεν είναι απαραίτητη για την έκδοση της σχετικής πράξης. 9. Εφόσον πληρούνται οι όροι αυτού του νόµου για µετεγγραφή ή κατάταξη, η σχολή υποδοχής έχει υποχρέωση να την ενεργήσει. ΝΟΜΟΣ 1304/82 Επιστηµ ονική - Παιδαγωγική καθοδήγηση, Γενική και Μέση Τεχνική - Επαγγελµ ατική Εκπαίδευση, Σχολικός Σύµ βουλος ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Εισάγεται ο θεσµός του Σχολικού Συµβούλου στη Γενική και τη Μέση Τεχνική - Επαγγελµατική εκπαίδευση. Έργο του Σχολικού Συµβούλου είναι η επιστηµονική - παιδαγωγική καθοδήγηση και η συµµετοχή στην αξιολόγηση και την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, καθώς και η ενθάρρυνση κάθε προσπάθειας για επιστηµονική έρευνα στο χώρο της εκπαίδευσης. 2. Ειδικότερα ο Σχολικός Σύµβουλος: α) Συνεργάζεται µε το διδακτικό προσωπικό των σχολείων, για το σχεδιασµό της σχολικής εργασίας και την υλοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής. β) Αντιµετωπίζει προβλήµατα διδακτικής και αγωγής σε συνεργασία µε το διδακτικό προσωπικό των σχολείων της δικαιοδοσίας του και φροντίζει για την εισαγωγή και εφαρµογή των πορισµάτων των σύγχρονων επιστηµών της αγωγής στα σχολεία. γ) Επισκέπτεται γα σχολεία της περιφέρειάς του και κατευθύνει το έργο των εκπαιδευτικών µε θεωρητικές και κυρίως µε πρακτικές υποδείξεις µεθόδων διδασκαλίας, συµβάλλοντας ο ίδιος µε την προσωπικότητα, την πείρα και τις γνώσεις του στη βελτίωση των συνθηκών µάθησης και αγωγής. δ) Οργανώνει σεµινάρια και φροντίζει για την επιµόρφωση και την ενίσχυση της ερευνητικής προσπάθειας των εκπαιδευτικών, µε όποιους τρόπους θεωρεί πρόσφορους στην περιφέρειά του. ε) Συνεργάζεται µε το διευθυντή, το εκπαιδευτικό προσωπικό και το µαθητικό συµβούλιο για την αρτιότερη και αποδοτικότερη οργάνωση της λειτουργίας του σχολείου, τη δραστηριοποίηση του συλλόγου των διδασκόντων, την εφαρµογή του κανονισµού των µαθητικών κοινοτήτων και γενικά για την αντιµετώπιση κάθε προβλήµατος, που ανακύπτει. στ) Μετέχει στη διαδικασία

10 αξιολόγησης του διδακτικού προσωπικού και κατά περίπτωση στα αρµόδια συλλογικά όργανα. ζ) Συνεργάζεται µε τον προϊστάµενο της ιεύθυνσης ή του Γραφείου Εκπαίδευσης για κάθε θέµα που σχετίζεται µε τη βελτίωση της προσφερόµενης εκπαίδευσης. η) Συνεργάζεται µε την υπηρεσία σχολικής υγιεινής, το γραφείο φυσικής αγωγής, τους συλλόγους γονέων και κηδεµόνων, καθώς και µε τα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης για την αρτιότερη εκπλήρωση της αποστολής του. 3. Τα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες των Σχολικών Συµβούλων καθώς και η διαδικασία αξιολόγησης του εκπαιδευτικού προσωπικού καθορίζονται λεπτοµερέστερα µε Π. /τα, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. (http://www.kethi.gr)