6 ν ΠANΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΟΓΗΚΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΓΡΑΔΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ ΑΓΧΓΖ ΣΟ ΓΖΜΟ ΠΑΤΛΟΤ ΜΔΛΑ ΔΝΔΡΓΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΓΗΚΖ ΑΦΑΛΔΗΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "6 ν ΠANΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΟΓΗΚΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΓΡΑΔΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ ΑΓΧΓΖ ΣΟ ΓΖΜΟ ΠΑΤΛΟΤ ΜΔΛΑ ΔΝΔΡΓΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΓΗΚΖ ΑΦΑΛΔΗΑ"

Transcript

1 6 ν ΠANΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΟΓΗΚΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΓΡΑΔΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ ΑΓΧΓΖ ΣΟ ΓΖΜΟ ΠΑΤΛΟΤ ΜΔΛΑ ΔΝΔΡΓΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΓΗΚΖ ΑΦΑΛΔΗΑ Πνιπξάβα νπιηάλα Πολ/κός Μηχ/κός MSc, Συγκοινωνιολόγος, Δήμος Παύλου Μελά 1

2 ΓΡΑΔΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ ΑΓΧΓΖ ΣΟ ΓΖΜΟ ΠΑΤΛΟΤ ΜΔΛΑ ΔΝΔΡΓΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΓΗΚΖ ΑΦΑΛΔΗΑ Οδηθά Σξνραία Αηπρήκαηα Δθπαίδεπζε Οδηθήο Αζθάιεηαο Γηεζλήο εκπεηξία Διιεληθή Πξαγκαηηθόηεηα Πξόγξακκα Κπθινθνξηαθήο Αγσγήο ζηα ζρνιεία ηνπ Γήκνπ Παύινπ Μειά Θεζ/λίθεο Έξεπλα εξσηεκαηνινγίνπ ζε γνλείο καζεηώλ Δλεκέξσζε - Δπαηζζεηνπνίεζε Γνλέσλ πκπεξάζκαηα - Πξνηάζεηο γηα κειινληηθέο δξάζεηο. Πνιπξάβα. 2015

3 Οδηθά Σξνραία Αηπρήκαηα Σα νδηθά ηξνραία αηπρήκαηα απνηεινύλ κηα θξπθή επηδεκία γηα ηε Γεκόζηα Τγεία κε ηεξάζηην θνηλσληθννηθνλνκηθό θόζηνο Κάζε ρξόλν ζηα ηξνραία αηπρήκαηα ζθνηώλνληαη ηνπιάρηζηνλ 1,3 εθαη. άλζξσπνη, ελώ γύξσ ζηα 50 εθαη. ηξαπκαηίδνληαη, ζλεζηκόηεηα κεγαιύηεξε επηδεκηώλ (Π.Ο.Τ.) Κάζε ρξόλν παηδηά πεζαίλνπλ ζηνπο δξόκνπο θαη 1 εθαη. ηξαπκαηίδνληαη ζνβαξά, ζπρλά κέλνληαο αλάπεξα. Έσο ην 2015 ηα ηξνραία αηπρήκαηα ζα απνηεινύλ ηελ πξώηε αηηία πξόσξνπ ζαλάηνπ θαη αλαπεξίαο παηδηώλ, πάλσ από ηελ ειηθία ησλ 5. Πνιπξάβα. 2015

4 Πνιπξάβα Αξηζκόο λεθξώλ από ηξνραία αηπρήκαηα αλά εθ. θαηνίθσλ γηα ηα έηε 2001 θαη 2011 (Jost et al, 2012) + + Αξηζκόο λεθξώλ από ηξνραία αηπρήκαηα αλά δηζ. νρεκαηνρηιηόκεηξα ζηηο ρώξεο ηεο Δ.Δ. (Jost et al, 2012)

5 Πνιπξάβα Δμέιημε ηνπ αξηζκνύ ησλ αηπρεκάησλ ησλ λεθξώλ θαη ησλ ηξαπκαηηώλ ζηελ Διιάδα Έηε (αλάιπζε ζηνηρείσλ ΔΛΣΑΣ) + Πνζνζηό κείσζεο ηνπ αξηζκνύ ησλ λεθξώλ κεηαμύ 2001 θαη 2011 ζηηο ρώξεο ηεο Δ.Δ. (Jost et al, 2012)

6 Πνιπξάβα Οδεγνί θαη Δπηβάηεο Γηθύθισλ; ην 75% ησλ νδεγώλ ην 46% ησλ επηβαηώλ θνξά θξάλνο. (Jost et al, 2012) Παιαηόηεξε αλάιπζε ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ ζηε ρώξα καο: Σν 50% ησλ παηδηώλ 0-14 εηώλ πνπ ελεπιάθεζαλ ζε ηξνραίν αηύρεκα ηξαπκαηίζηεθαλ σο πεδνί. Σν 20% ησλ παζόλησλ παηδηώλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο θάζνληαλ ζην κπξνζηηλό θάζηζκα Σν 70% δελ έθαλε ρξήζε παηδηθνύ θαζίζκαηνο Σν 10% ησλ παζόλησλ παηδηώλ 5-14 εηώλ ήηαλ πνδειάηεο, ελώ ζρεδόλ θαλέλα δε θνξνύζε θξάλνο 7 ζηνπο 10 παζόληεο εθήβνπο θαη λένπο εηώλ ηξαπκαηίζηεθαλ σο ρξήζηεο δηθύθισλ, ε πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ είλαη νδεγνί (60%). (Παπαδάηνο θ.α., 2005) ΔΛΛΔΗΦΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ ΑΓΧΓΖ;

7 Γνκή θαη Πξνγξάκκαηα 3 νπ ηξαηεγηθνύ ρεδίνπ γηα ηε βειηίσζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο ζηελ Διιάδα (Καλειιαΐδεο θ.ά., 2012, Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν, 2012) νη Γήκνη ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ Δθπαίδεπζε Οδηθήο Αθάιεηαο Πάξθα Κπθινθνξηαθήο Αγσγήο (ΠΚΑ) πκκεηνρή ζε Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα Γξάζεηο ελεκέξσζεο επαηζζεηνπνίεζεο. Πνιπξάβα. 2015

8 Δθπαίδεπζε Οδηθήο Αζθάιεηαο - Γηεζλήο εκπεηξία «Παηδεία Οδηθήο Αζθάιεηαο» βειηίσζε νδηθήο αζθάιεηαο Οινθιεξσκέλεο, ζπζηεκαηηθέο, ζπλερείο εθζηξαηείεο ελεκέξσζεο (π.ρ. THINK! ) Δληάζζεηαη ζηα ηξαηεγηθά ρέδηα Οδηθήο Αζθάιεηαο νξγαλσκέλεο θαη ζπζηεκαηηθέο δξάζεηο Δληάζζεηαη ζηα ζρνιηθά πξνγξάκκαηα ηεο Αβάζκηαο θαη Ββάζκηαο εθπαίδεπζεο Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηε ρξεζε ηνπ πνδειάηνπ νδηθήο αζθάιεηαο Τινπνηνύληαη εμσζρνιηθέο δξάζεηο Δθπαίδεπζε παηδαγσγώλ πκκεηνρή γνλέσλ (π.ρ. Traffic club ) Πνιπξάβα. 2015

9 Πνιπξάβα Δθπαίδεπζε Οδηθήο Αζθάιεηαο - Διιεληθή Πξαγκαηηθόηεηα Απνζπαζκαηηθόηεηα δξάζεσλ Απνζπαζκαηηθέο θακπάληεο επαηζζεηνπνίεζεο Eθπαίδεπζε ησλ ππνςεθίσλ νδεγώλ γηα ηελ απόθηεζε δηπιώκαηνο νδήγεζεο Πάξθα Κπθινθνξηαθήο Αγσγήο (1999) Καηλνηόκνο Γξαζηεξηόηεηα ζηελ Δπέιηθηε Εώλε ζηα ζρνιεία (2005) Γεκηνπξγία εγρεηξηδίσλ γηα ην ΤΜΔ (2006) πκκεηνρή θνξέσλ ζε επξσπατθά πξνγξάκκαηα

10 ΓΖΜΟ ΠΑΤΛΟΤ ΜΔΛΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Έληαμε ζην πξόγξακκα ρξεκαηνδόηεζεο ησλ ΠΚΑ όκσο δελ πινπνηήζεθε... Δπίζθεςε ΠΚΑ άιισλ Γήκσλ ή ηδησηηθνύ Εήηεκα ηζόηεηαο επθαηξηώλ κάζεζεο Γπζθνιία κεηαθνξάο καζεηώλ ζην ΠΚΑ θόζηνο ζπκκεηνρήο θαη κεηαθνξάο καζεηώλ ρεδηαζκόο δξάζεσλ θπθινθνξηαθήο αγσγήο Πξνώζεζε ηεο θπθινθνξηαθήο αγσγήο πκβνιή ζηε βειηίσζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο

11 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ ΑΓΧΓΖ «ΚΤΚΛΟΦΟΡΖΔ ΧΣΑ, ΚΤΚΛΟΦΟΡΖΔ ΜΔ ΑΦΑΛΔΗΑ» Σα παηδηά:! Γελ κπνξνύλ λα απνηηκνύλ ηηο θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο θαη ηνπο θηλδύλνπο! Παξνπζηάδνπλ παξνξκεηηθή ζπκπεξηθνξά/έιιεηςε θξίζεο Ζ επίδεημε πξνζνρήο είλαη κηα ηθαλόηεηα επίθηεηε θαη απαηηεί πιήξε εθπαίδεπζε Οκάδα ζηόρνο: Μαζεηέο λεπηαγσγείσλ θαη Γ ηάμεο δεκνηηθώλ ζρνιείσλ ηνπ Γήκνπ Παύινπ Μειά Έηνο λεπηαγσγεία (ζε ζύλνιν 42) 13 δεκνηηθά ζρνιεία (ζε ζύλνιν 29) πλνιηθά 1070 καζεηέο Έηνο λεπηαγσγεία 20 δεκνηηθά ζρνιεία πλνιηθά 1680 καζεηέο παηδηά. Πνιπξάβα. 2015

12 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ ΑΓΧΓΖ «ΚΤΚΛΟΦΟΡΖΔ ΧΣΑ, ΚΤΚΛΟΦΟΡΖΔ ΜΔ ΑΦΑΛΔΗΑ» θνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη νη καζεηέο πνπ θαζεκεξηλά πξαγκαηνπνηνύλ κεηαθηλήζεηο λα απνθηήζνπλ γλώζεηο θαη λα θαηαθηήζνπλ βηωκαηηθά δεμηόηεηεο θπθινθνξηαθήο αγωγήο, λα ελζωκαηώζνπλ ζωζηέο ζηαζεηο θαη λα αλαπηύμνπλ νξζέο ζπκπεξηθνξέο κεηαθηλνπκέλνπ, ζπκβάιινληαο ζηελ επίηεπμε ηνπ κεγαιύηεξνπ ζηόρνπ ηεο νδηθήο αζθάιεηαο αιιά θαη ηεο πξναγωγήο ηεο βηώζηκεο αζηηθήο θηλεηηθόηεηαο

13 Πνιπξάβα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ ΑΓΧΓΖ «ΚΤΚΛΟΦΟΡΖΔ ΧΣΑ, ΚΤΚΛΟΦΟΡΖΔ ΜΔ ΑΦΑΛΔΗΑ» ηόρνη: Να γλωξίδνπλ ηνπο βαζηθόηεξνπο θαλόλεο ηνπ ΚΟΚ ωο πεδνί, επηβάηεο θαη νδεγνί, ηε νξζή ρξήζε ηωλ κέζωλ πξνζηαζίαο γηα θάζε ειηθία θαη όρεκα. Να αληηιακβάλνληαη ηα ζηνηρεία νδηθνύ δηθηύνπ, λα γλωξίδνπλ ηνπο βαζηθνύο θαλόλεο δηάζρηζεο ηωλ νδώλ, ηε ζεκαζία ηωλ πηλαθίδωλ, ηνπο ξόινπο ηωλ ζεκαηνδνηώλ, ηωλ ηξνρνλόκωλ, ηωλ ζρνιηθώλ ηξνρνλόκωλ. Να γλωξίδνπλ ηηο βαζηθέο αηηίεο ηξνραίωλ αηπρεκάηωλ, λα επηιέγνπλ ζωζηέο ζπκπεξηθνξέο θαη λα πηνζεηνύλ ηελ πξνηξνπή ηωλ γνλέωλ λα απνθεύγνπλ ιαλζαζκέλεο ζπκπεξηθνξέο. P

14 Πνιπξάβα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ ΑΓΧΓΖ «ΚΤΚΛΟΦΟΡΖΔ ΧΣΑ, ΚΤΚΛΟΦΟΡΖΔ ΜΔ ΑΦΑΛΔΗΑ» ηόρνη: Να γλωξίδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο ππέξκεηξεο ρξήζεο ηωλ ΙΧ θαη λα πξαγκαηνπνηνύλ ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο βάζεη ηωλ αξρώλ ηεο βηώζηκεο θηλεηηθόηεηαο Να επαηζζεηνπνηεζνύλ ζε ζέκαηα πξνζβαζηκόηεηαο γηα ηα ΑκεΑ θαη ηα εκπνδηδόκελα άηνκα. Να κεηαθέξνπλ ηηο γλώζεηο πνπ θαηέθηεζαλ θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ πηνζέηεζαλ ζηα κέιε ηνπ νηθείνπ ηνπο πεξηβάιινληνο θαη λα αιιάμνπλ ιαλζαζκέλεο θαη επηθίλδπλεο ζηάζεηο - αμίεο πνπ απέθηεζαλ παιαηόηεξα.

15 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ ΑΓΧΓΖ «ΚΤΚΛΟΦΟΡΖΔ ΧΣΑ, ΚΤΚΛΟΦΟΡΖΔ ΜΔ ΑΦΑΛΔΗΑ» Δλεξγεηηθέο - Βησκαηηθέο Σερληθέο Learning by doing, παηρλίδη πκκεηνρή ησλ παηδηώλ

16 ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ - ΠΑΡΟΤΗΑΖ - ΑΝΑΛΤΖ

17 Πνιπξάβα ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ - ΠΑΡΟΤΗΑΖ - ΑΝΑΛΤΖ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟΦΡΕΩΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ

18 ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ - ΠΑΡΟΤΗΑΖ - ΑΝΑΛΤΖ Πνιπξάβα

19 ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ - ΠΑΡΟΤΗΑΖ - ΑΝΑΛΤΖ Πνιπξάβα. 2015

20 Πνιπξάβα ΔΝΟΣΖΣΑ 2: ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ - ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ Δπηηξαπέδην παηρλίδη Γξακαηνπνίεζε κηθξώλ ηζηνξηώλ βησκάησλ Αιθαβεηάξη Κπθινθνξηαθήο Αγσγήο Εσγξαθηθή

21 ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΔ ΒΗΧΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΔΗ ΝΑΠΑΡΑΣΑΖ ΓΔΗΣΟΝΗΑ ΚΑΗ ΣΟΤ ΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΣΖ Πνιπξάβα. 2015

22 ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΜΗΑ ΓΔΗΣΟΝΗΑ Πνιπξάβα. 2015

23 Πνιπξάβα. 2015

24 Πνιπξάβα. 2015

25

26

27 Πνιπξάβα. 2015

28 ENOTHTA 3: ΠΡΟΟΜΟΗΧΖ ΥΡΖΖ ΗΥ ΑΠΟ ΜΗΑ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ Πνιπξάβα. 2015

29 Πνιπξάβα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΖΔ ΧΣΑ, ΚΤΚΛΟΦΟΡΖΔ ΜΔ ΑΦΑΛΔΗΑ» ΔΝΟΣΖΣΑ 3 ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΧΖ «ΜΖΝΤΜΑΣΑ ΕΧΖ» ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ: ΓΗΠΛΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΑ ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΟΝΔΗ ΔΝΟΣΖΣΑ 4 ΠΡΟΣΑΔΗ ΠΡΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ

30 ΔΡΔΤΝΑ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΣΟΥΟ: θαηαγξαθή απόςεσλ θαη ζπκπεξηθνξώλ ΟΜΑΓΑ: Γνλείο καζεηώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξόγξακκα ΑΝΑΛΤΖ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΧΝ

31 ΓΖΜΟΗΔ ΤΓΚΟΗΝΧΝΗΔ πρλόηεξα δξνκνιόγηα Γεκηνπξγία λέσλ ιεσθνξεηαθώλ γξακκώλ Απνκάθξπλζε ηεο παξάλνκεο ζηάζκεπζεο Καιύηεξα ιεσθνξεία Γεκηνπξγία Γεκνηηθήο πγθνηλσλίαο

32 Με πνηνλ ηξόπν κεηαθηλείζηε από θαη πξνο ην ζρνιείν;

33

34 Έιιεηςε πεδνδξνκίσλ Τπεξβνιηθή ηαρύηεηα νρεκάησλ Τπεξβνιηθή θίλεζε νρεκάησλ Παξάλνκε ζηάζκεπζε Καθή ζπκπεξηθνξά νδεγώλ Έιιεηςε δηαβάζεσλ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΠΔΕΖ

35 ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΜΔ ΠΟΓΖΛΑΣΟ

36

37 ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ ΑΓΧΓΖ

38

39 Πνιπξάβα ΥΟΛΖ ΓΟΝΔΧΝ «ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ ΑΓΧΓΖ ΓΟΝΔΧΝ ΚΑΗ ΟΓΗΚΖ ΑΦΑΛΔΗΑ» Ζ ελεκέξσζε επαηζζεηνπνίεζε εθπαίδεπζε γνλέσλ ζπκβάιιεη : ηελ απόθηεζε γλώζεσλ θαη δηακόξθσζε νξζήο νδηθήο ζπκπεξηθνξάο, αλαγλώξηζε ηεο αμίαο ηεο αλζξώπηλεο δσήο, ηελ νπνία πξέπεη κε ηε ζπκπεξηθνξά καο λα πξνζηαηεύνπκε... ηελ πξνθύιαμε ησλ παηδηώλ από ηελ αλαπαξαγσγή επηθίλδπλσλ αληηιήςεσλ, λννηξνπίαο, ζηεξενηύπσλ θαη ιαλζαζκέλεο νδηθήο ζπκπεξηθνξάο ώζηε λα απνθεύγνληαη ζπγρύζεηο ζηνπο καζεηέο όηαλ ε εθπαίδεπζή ηνπο έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο «αληηιήςεηο» ηεο νηθνγέλεηαο... ΓΟΝΔΑ = ΠΡΧΣΟ «ΓΑΚΑΛΟ» ΓΟΝΔΑ = ΠΡΟΣΤΠΟ

40 ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ ΑΓΧΓΖ ΓΟΝΔΧΝ ΚΑΗ ΟΓΗΚΖ ΑΦΑΛΔΗΑ Ο γνληόο παίδεη ηνλ θεληξηθό ξόιν ζηε δηδαζθαιία ηεο ζσζηήο θπθινθνξηαθήο ζπκπεξηθνξάο (γλώζεηοζπκπεξηθνξά). (Rosenbloom et al. 2007) Πνιινί γνλείο κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο κεηώλνπλ ηελ επίδξαζε δηαθόξσλ ζεηηθώλ παξαγόλησλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ. Ζ επηξξνή ησλ γνληώλ είλαη δπλακηθή θαη πξέπεη λα ηε ρξεζηκνπνηήζνπκε ζεηηθά. Οη γνλείο βιέπνπλ ζεηηθά ηελ παξνρή ελεκέξσζεο - Δλεκέξσζε από δηάθνξεο πεγέο. Πνιπξάβα. 2015

41 Πνιπξάβα ΥΟΛΖ ΓΟΝΔΧΝ ΓΖΜΟΤ ΠΑΤΛΟΤ ΜΔΛΑ «ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ ΑΓΧΓΖ ΓΟΝΔΧΝ ΚΑΗ ΟΓΗΚΖ ΑΦΑΛΔΗΑ» ΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΑΦΑΛΕΙΑ» Πνιπξάβα.1 1 Πνιηηηθόο Μεραληθόο MSc, πγθνηλωληνιόγνο, Δήκνο Παύινπ Μειά Θεζζαινλίθεο Καξανιή & Δεκεηξίνπ 1, ηαπξνύπνιε Θεζζαινλίθεο, 56430, ΟΓΗΚΑ ΣΡΟΥΑΗΑ ΑΣΤΥΖΜΑΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΓΗΚΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΥΡΖΖ ΜΔΧΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟΠΑΖ ΠΡΟΟΥΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΥΡΖΖ ΟΤΗΧΝ ΚΑΗ ΟΓΖΓΖΖ ΚΟΤΡΑΖ ΤΠΝΖΛΗΑ ΔΠΗΒΑΣΔ ΟΥΖΜΑΣΧΝ/ΛΔΧΦΟΡΔΗΧΝ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΠΔΕΧΝ ΖΜΑΝΖ - ΓΗΑΓΡΑΜΜΗΖ ΒΗΧΗΜΖ ΑΣΗΚΖ ΚΗΝΖΣΗΚΟΣΖΣΑ

42 Πνιπξάβα ΓΡΑΔΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ ΑΓΧΓΖ ΦΔΣΗΒΑΛ ΠΑΗΓΔΗΑ 2014 Έθζεζε Οδηθήο Αζθάιεηαο & Βηώζηκεο Αζηηθήο Κηλεηηθόηεηαο Παξνπζίαζε Πξνγξάκκαηνο Κπθινθνξηαθήο Αγσγήο Δλεκεξσηηθή Παξνπζίαζε Οδηθήο Αζθάιεηαο & Βηώζηκεο Αζηηθήο Κηλεηηθόηεηαο

43 Πνιπξάβα ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΔ ΓΡΑΔΗ «EDUCATION IS THE MOST POWERFUL WEAPON WHICH YOU CAN USE TO CHANGE THE WORLD» NELSON MANDELA θνπόο ησλ δξάζεσλ θπθινθνξηαθήο αγσγήο είλαη λα ζπκβάιινπλ όζν ην δπλαηό πεξηζζόηεξν ζηελ παηδεία νδηθήο αζθάιεηαο θαη βηώζηκεο αζηηθήο θηλεηηθόηεηαο ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Παύινπ Μειά - ΑΠΟΣΗΜΖΖ - πλέρηζε πξνγξάκκαηνο θπθινθνξηαθήο αγσγήο ζηα ζρνιεία ηνπ Γήκνπ καο θαη ζηε Ββάζκηα εθπαίδεπζε πλέρηζε ζρνιώλ γνλέσλ θαη δξάζεσλ ζην Φεζηηβάι Παηδείαο

44 Πνιπξάβα ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΔ ΓΡΑΔΗ Γηαγσληζκόο αθίζαο νδηθήο αζθάιεηαο Ζκεξίδα νδηθήο αζθάιεηαο Δθπαίδεπζε παηδηώλ ζηελ αζθαιή ρξήζε ηνπ πνδειάηνπ (ΒΗΚΔ CAMP) Γεκηνπξγία ελεκεξσηηθνύ πιηθνύ

45 Πνιπξάβα ν ΠANΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΟΓΗΚΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΓΡΑΔΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ ΑΓΧΓΖ ΣΟ ΓΖΜΟ ΠΑΤΛΟΤ ΜΔΛΑ ΔΝΔΡΓΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΓΗΚΖ ΑΦΑΛΔΗΑ