Χαιρετισμοί εις τον Πανάγιο Τάφο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χαιρετισμοί εις τον Πανάγιο Τάφο"

Transcript

1 Χαιρετισμοί εις τον Πανάγιο Τάφο Κοντάκιον. Ήχος πλ. δ. Τώ ζωοδόχω και σεπτώ Κυρίου μνήματι, νύν παρεστώτες ευλαβεία οι ανάξιοι, συν Αγγέλοις προσαγάγωμεν θείους ύμνους, ίν ως έχον αγιότητα ασύγκριτον, αγίαση και ημάς τούτω προσπίπτοντας, και κραυγάζοντας Χαίρε μνήμα τρισόλβιον. Άγγελοι αοράτως αεί φόβω κυκλούσι Χριστού τον παμμακάριστον Τάφον (εκ γ ), και τούτον ως θρόνον θεοπρεπή και πηγήν φωτός βλέποντες, εξίστανται και ίστανται, μελωδούντες προς αυτόν τοιαύτα Χαίρε, Χριστού ολόφωτον μνήμα χαίρε, εχθρού νοητού το πήμα.

2 Χαίρε, γής απάσης το μόνον απάνθισμα χαίρε, Ορθοδόξων πάντων το αγλάϊσμα. Χαίρε τράπεζα βαστάζουσα, ώσπερ θύμα τον Χριστόν χαίρε κρήνη η βλυστάνουσα, τοίς πιστοίς τον ιλασμόν. Χαίρε, ότι εν μέσω οικουμένης τυγχάνεις χαίρε, ότι τη δόξη ουρανόν υπερβάλλεις. Χαίρε, ζωής αθανάτου κάτοχε χαίρε, πηγή αφθαρσίας πάροχε. Χαίρε, εν ω εκηδεύθη ο Κτίστης χαίρε, δι ού εφωτίσθη η κτίσις. Βλέπων Αριμαθαίας ο βλαστός, ότι έχει αδήλως το άφευκτον χρεών του θανάτου, εν τώ κήπω τάφον εαυτώ καινόν ητοίμασεν, αλλ εκ του Σταυρού σε νεκρόν καθελών, Κύριε, σεπτώς εν αυτώ σπεύδει κηδεύσαί σε, βοών σοι πόθω Γνώσει θεία επέγνω Ιωσήφ, ο ευσχήμων, το μέγας της σταυρώσεως έργον. Διό και Πιλάτω προσελθών έφησε Δός μοι το άχραντον του Κυρίου σώμα. Ως δε ήττήσατο και έλαβε, τώ καινώ μνημείω εναπέθετο, κραυγάζων προς τον Τάφον ούτω Χαίρε, παθών του Σωτήρος τέλος χαίρε, πιστών χαρμόσυνον μέλος. Χαίρε αφθαρσίας, βροτών εργαστήριον χαίρε ανταρσίας, εχθρών αμυντήριον. Χαίρε ουρανέ επίγειε, Θεού θρόνον εκτυπών χαίρε τόπε επουράνιε, όν Θεός ώφθη οικών. Χαίρε, ότι υπάρχεις η ζωήρρυτος κρήνη χαίρε, ότι εγένου του Χριστού θεία κλίνη. Χαίρε, Σιών της άνω, ανάκτησις χαίρε πιστών, βεβαία ανάκλησις. Χαίρε κρατήρ, πλήρης θεολογίας χαίρε λυτήρ, πάσης αμφιλογίας. Δύναμίν σου την θείαν Ιωσήφ κεκτημένος απέβαλε τον φόβον Εβραίων. Και Σταυρού το σώμα το σόν καθελών, συν τώ Νικοδήμω σμυρναλόη Χριστέ ήλειψε. Μεθ ού σεπτώς κηδεύσας σε, έψαλλεν εν πόθω Έχουσα η Παρθένος, εν ψυχή την ρομφαίαν της λύπης, Συμεών ως προέφη, τώ τάφω του Υιού παρεστώσα γοερώς έκλαιε, και τούτον καταβρέχουσα τοίς δάκρυσιν, επεβόα ταύτα

3 Χαίρε, δι ού η χαρά προήλθε χαίρε, δι ού η φθορά παρήλθε. Χαίρε, ευσεβών βάσις τε και στήριγμα χαίρε, δυσσεβών πτώσίς τε και σύντριμμα. Χαίρε Τάφε παμμακάριστε, του Υιού μου του Χριστού χαίρε θάλαμε τερπνότατε, του Νυμφίου νοητού. Χαίρε, και γάρ συνέσχες τον συνέχοντα πάντα χαίρε, ου γάρ κατέσχες τον συνέχοντα πάντα. Χαίρε αστήρ, εκφαίνων τον ήλιον χαίρε φωστήρ, αυγάζων υφήλιον. Χαίρε πυρός απροσίτου, δοχείον χαίρε φωτός ανεσπέρου, ταμείον. Ζάλην έχουσαι λύπης μυροφόροι γυναίκες, ουκ ήθελον του τάφου αποστήναι. Την χαράν γάρ εν εαυτώ έκρυπτε, διό και παννύχιον συνθρηνεί τη μητρί του Ιησού έσπευδον, αλλ ίνα κατά νόμον σαββατίσωσιν, υπέστρεψαν βοώσαι ούτως Ήκουσαν χριστοκτόνοι, σου Χριστέ προειπόντος αυτοίς, ως εκ νεκρών εγερθήση, και δραμόντες προς Πιλάτον, ήτησαν σόν Τάφον σφραγισθήναι, και τη κουστωδία τηρηθήναι, αλλ ημείς τούτω παριστάμενοι, εκβοώμεν πόθω Χαίρε, το μείζον προσκυνημάτων χαίρε, το βλύζον ρείθρα θαυμάτων. Χαίρε κλονουμένων, ακλόνητον έρεισμα χαίρε Εκκλησίας, το άσειστον έδρασμα. Χαίρε κράτος της θεότητος, απαστράψαν υπό γήν χαίρε πλήρωμ αγιότητος, αγιάσαν πάσαν γήν. Χαίρε, τους κοπιώντας αγίους, ο στηρίζων χαίρε, πεφορτισμένους πιστούς, ανακουφίζων. Χαίρε, δι ού Εβραίοι εξώσθησαν χαίρε, δι ού έθνη εκληρώθησαν. Χαίρε, του άδου ήττα και πικρία χαίρε, των βροτών πάντων σωτηρία. Θεομάχοι οφθέντες, χριστοκτόνοι υπήρξαν τώ φθόνω οι λαοί των Εβραίων. Οί και σφραγίσαντες τον Τάφον, κύκλω σε κουστωδία ως νεκρόν εφύλαττον, και πλάνον εδυσφήμουν σε μακρόθυμε, μή συνέντες λέγειν

4 Ίδον φώς οι τηρούντες, ουρανόθεν αστράψαν, αρρήτως εν τώ Τάφω Κυρίου. Και τον λίθον εκ τούτου σεισμώ αποκυλισθέντα θεασάμενοι, εξέστησαν και έφριξαν ως νεκροί γενόμενοι. Τώ δε Τάφω Κεντηρίων έφη Χαίρε, η δόξα των σωζομένων χαίρε, ελπίς των απηλπισμένων. Χαίρε, χριστωνύμου λαού το κραταίωμα χαίρε, πενομένων ακένωτον δώρημα. Χαίρε ότι εγκατώκισται, η θεότης επί σοί χαίρε ότι εγκαλλώπισται, της Σιών βάρις εν σοί. Χαίρε ο πάντα, ρύπον εκ ψυχών αποπλύνων χαίρε ο πάντα, βέλη του εχθρού απαμβλύνων. Χαίρε, δι ού ελύθη κατάκρισις χαίρε, δι ού εδείχθη ανάστασις. Χαίρε, εν ω ευσεβείς βεβαιούνται χαίρε, εν ω δυσσεβείς καθαιρούνται. Κήρυκες γεγονότες οι τηρούντες τον Τάφον, υπέστρεψαν εις πόλιν αγίαν, απαγγέλλοντες τρανώς Ιουδαίοι άπασιν, άπερ εν τώ Τάφω εναργή είδον θαύματα, αλλ αυτοί κενά πάλιν φθόνω εμελέτησαν, και ου συνήκαν λέγειν Λάμψας από του Τάφου φωτισμόν ευφροσύνης, εδίωξας το σκότος της λύπης. Και γάρ αναστάς τριήμερος, πάν Σώτερ από γής αφείλες δάκρυον, ημείς δ οι φωτισθέντες τώ σώ Τάφω χαρμοσύνως εκβοώμεν ταύτα Χαίρε χαρά, γένους των ανθρώπων χαίρε φθορά, εχθρών πολυτρόπων. Χαίρε των εν νόσοις, ίαμα σωτήριον χαίρε των εν άδου ψυχών, ιλαστήριον. Χαίρε σοί γάρ ενεδύθημεν, γυμνωθέντες τώ Αδάμ χαίρε σοί γάρ ηφθαρτίσθημεν, νεκρωθέντες τώ Σατάν. Χαίρε, όν περ το κήτος Ιωνά, εικονίζει χαίρε, όν περ ο λάκκος Ιωσήφ, σαφηνίζει. Χαίρε χωλών, σφυρά ανορθούμενος χαίρε καλών, πλημμύραν δωρούμενος. Χαίρε, πληρών ευσεβείς ευωδίας χαίρε, ζωγρών δυσσεβείς εξ αγνοίας. Μάτην οι των Εβραίων εμελέτησαν δήμοι, την έγερσιν Χριστού αθετήσαι. Ει γάρ και ικανά τοίς στρατιώταις έδωκαν αργύρια, αλλ ο Λογγίνος ταύτην τρανώς εκήρυττεν, αφόβως κράζων

5 Νέαν έδειξεν χάριν, αναστάς εκ του Τάφου, Χριστός ημίν τοίς υπ αυτού φωτισθείσι, νεκρών προσδοκάν ανάστασιν, ζωήν τ αιώνος μέλλοντος, και φώς άληκτον. Ού περ τον Τάφον βλέποντες, εν πόθω μελωδούμεν ούτω Χαίρε, ανάστασις πεπτωκότων χαίρε, η άφεσις επταικότων. Χαίρε ο πηγάζων, πάσι την ευσέβειαν χαίρε ο σκεδάζων, εθνών την δυσσέβειαν. Χαίρε ότι εμπιπλώμεθα, εν σοί πάσιν αγαθοίς χαίρε ότι ποτιζόμεθα, των χειμάρρων σής τρυφής. Χαίρε όν εικονίζει, η σεπτή κολυμβήθρα χαίρε ού περ εκβλύζει, των χαρίτων τα ρείθρα. Χαίρε, εν ω ετάφη αθάνατος χαίρε, δι ού ηλάθη ο θάνατος. Χαίρε, δι ού φωταυγείται η κτίσις χαίρε, δι ού προσκυνείται ο ρύστης. Ξένον θαύμα ιδούσαι, εξενίζοντο λίαν πρωί αι Μυροφόροι ελθούσαι, ο γάρ προς τη θύρα ών του Τάφου μέγας σφόδρα λίθος, τώ φρικτώ σεισμώ αποκεκύλισται. Αγγελος δ εν τούτω επεκάθητο, ταύταις βοών τό Όλος χαρά υπάρχων, και πηγή ευφροσύνης, τό Χαίρετε Μυροφόροι, έφης. Αι δε τους σούς παναχράντους πόδας κρατήσασαι, σεπτώς εν δάκρυσιν ησπάζοντο, και πόθω προς τον Τάφον είπον Χαίρε, παράκλησις των πενθούντων χαίρε, η ρώσις των ασθενούντων. Χαίρε Αποστόλων, παγκόσμιον κήρυγμα χαίρε υμνογράφων, φωτισμός και στήριγμα. Χαίρε, ότι την Ανάστασιν του Χριστού διατρανοίς χαίρε, ότι την κατάπτωσιν του Αδάμ επανορθοίς. Χαίρε των απιστούντων, ο ταχύ αναιρέτης χαίρε των δυσπιστούντων, ο γλυκύς οδηγέτης. Χαίρε, εν ω ευσεβείς αγείρονται χαίρε, δι ού και νεκροί εγείρονται. Χαίρε χαρά, υλικών και αΰλων χαίρε αρά, εθνικών και βεβήλων.

6 Πάσα τάξις Αγγέλων κατεπλάγη ιδούσά σε Σώτερ, εν τώ Τάφω υπνούντα. Τη δε τρίτη ημέρα αναστάντα θεοπρεπώς βλέψασα, βροτοίς τε τον παράδεισον ανθ άδου δωρησάμενον, έψαλλε βοώσα Ρήματα των εν Τάφω καθημένων Αγγέλων ακούσασαι Μυροφόροι κόραι, ως Τάφου εξανέστης λεγόντων, άπασαι Σωτήρ, χαράς επλήσθησαν, και τούτω προσεφώνουν πόθω Χαίρε, το κύδος θεολογίας χαίρε, ο πλούτος Σιών αγίας. Χαίρε, των Αγγέλων θαύμα πολυΰμνητον χαίρε, των δαιμόνων τραύμα πολυθρήνητον. Χαίρε σάλπιγξ εκτρανώσασα, ευσεβείας την ισχύν χαίρε θάλασσα ποντίσασα, ασεβείας την πληθύν. Χαίρε, όν περ τα στίφη των Αγγέλων κυκλούσι χαίρε, όν περ τα πλήθη των βροτών προσκυνούσι. Χαίρε, δι ού ο πεσών ανίσταται χαίρε, εν ω η Αγαρ εξίσταται. Χαίρε λυτήρ, των δεινών παθημάτων χαίρε δοτήρ, θεϊκών χαρισμάτων. Σώσαι θέλων εξ άδου των ανθρώπων το γένος, κατήλθες τη ψυχή μέχρι τούτου. Και τα μέν καταχθόνια, τη αστραπή της σής θεότητος, φωτός επλήσθησαν, οι δε ρυσθέντες άπαντες συν Προφήταις και Δικαίοις έψαλλον, βοώντες ούτως Τάφω ο Ιωάννης, συν τώ Πέτρω δρομαίοι επέστησαν πρωί εν σκοτία, και διά του εν αυτώ θείου φωτός ιδόντες τα οθόνια, και το σουδάριον χωρίς τούτων, ένδον κείμενα, χαράς πολλής επλήσθησαν θαυμάσαντες, και προς τούτον είπον Χαίρε, ψυχράς καρδίας θερμαίνων χαίρε, οδούς πιστοίς υπεμφαίνων. Χαίρε, ο πληρώσας φωτός θείου σύμπαντα χαίρε, ο τρανώσας ευσεβείας τα σήμαντρα. Χαίρε έσοπτρον ουράνιον, θείον φώς αντανακλών χαίρε γνώσιν ο δωρούμενος, γνώσεων θεαρχικών. Χαίρε ο διανοίας, των εν σκότει φωτίζων χαίρε ο τάς καρδίας, των εν δίψει δροσίζων. Χαίρε, δι ού πάντα εκαινίσθησαν χαίρε, δι ού τύποι κατηργήθησαν. Χαίρε, εν ω εμωράνθη σοφία χαίρε, εν ω εσοφίσθη μωρία.

7 Ύμνον όρθου βαθέος σοί ορθρίζοντες Σώτερ, προσφέρομεν θερμώς αντί μύρων, προσκυνούντες φόβω σου τον ζωηφόρον Τάφον, βασιλεύ Άγιε, όν έδειξας ημίν πηγήν, Λόγε, χαρίτων σου, τοίς σοί βοώσιν Φωτοφόρον σόν Τάφον, υπέρ ήλιον Σώτερ, ανατείλαντα γήθεν, ιδούσα εν χαρά η Ελένη, πεσούσα προσεκύνησε πόθω, και θάμβους πλησθείσα σε ανύμνει, εκβοώσα προς τον Τάφον ταύτα Χαίρε, χαρά και ελπίς του κόσμου χαίρε, το φώς ψυχής και νοός μου. Χαίρε ορθοδόξων βασιλέων, καύχημα χαίρε Πατριαρχών ευσεβών, στεφάνωμα. Χαίρε ότι σε κηρύττουσιν, ευσεβείς αρχιερείς χαίρε ότι σε δοξάζουσιν, ευλαβώς οι ιερείς. Χαίρε, κανών και τύπος αρετής μοναζόντων χαίρε, σκέπη και τύπος των εις σε προστρεχόντων. Χαίρε στρατού πιστού, το περίφραγμα χαίρε ημών πάντων, το επίγραμμα. Χαίρε νοητής αμπέλου, το μνήμα χαίρε της αυτής, πολύκαρπον κλήμα. Χαίρουσα τη ευρέσει σου, ω πάντιμε Τάφε, η θεία βασιλίς η Ελένη, περικαλλή μέγιστον ναόν περί σε ανωκοδόμησεν, ημείς δ αεί κυκλούντές σε, τώ εν σοί ταφέντι μέλπομεν Ψάλλοντες γηθοσύνως, ανυμνούμέν σε πόθω, ω Τάφε του Χριστού φωτοδότα, ο γάρ τώ παντί αχώρητος θεάνθρωπος Κύριος, εν σοί ταφείς τριήμερος, ηγίασεν, εδόξασε, και άπαντας εδίδαξεν εκβοάν σοι ούτω Χαίρε, αρρήτου βουλής το πέρας χαίρε, αήττητον πιστών κέρας. Χαίρε θεολόγων κλεινών, η προκήρυξις χαίρε διδασκάλων σεπτών, η κατήχησις. Χαίρε, ότι ο αχώρητος εχωρήθη ένδον σού χαίρε, ότι και τριήμερος εξανέστη από σού. Χαίρε θεογνωσίας ποταμούς, ο εκχέων χαίρε θεοσεβείας τάς πηγάς, ο προχέων. Χαίρε λαώ εν βαρεί, αινούμενος χαίρε πιστώ ιερεί, υμνούμενος. Χαίρε, πιστοίς κλείσας άδου το χάσμα χαίρε, αυτοίς γεγονώς καινόν άσμα.

8 Ώ Θεού Θεέ Λόγε, ο αχώρητος φύσει εν πάση Ζωοδότα, τη κτίσει, πώς τούτω εχωρήθη τώ Τάφω; (εκ γ ) Αλλ ούν τάς λιτάς ημών πρόσδεξαι εύσπλαγχνε και αιωνίου λύτρωσαι κολάσεως τους σοί βοώντας (Εκ τού ΣΙΩΝΙΤΙΣ ΥΜΝΩΔΟΣ Ή ΜΕΛΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΘΕΙΟΙ ΥΜΝΟΙ Ούς ψάλλομεν περιερχόμενοι και λιτανεύοντες εις τα εντός του πανιέρου ναού της Αναστάσεως πανσέβαστα Προσκυνήματα και θεία Παρεκκλήσια. Εν Ιεροσολύμοις. Εκ του Τυπογραφείου του Παναγίου Τάφου ) Πηγή: ΛΗΜΜΑ ΓΕΝΝΗΤΟΡΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ (

Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ητοι οι «ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ» ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ. Ο Ιερεύς Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αει και εις τους αιώνας των αιώνων.

Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ητοι οι «ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ» ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ. Ο Ιερεύς Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αει και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ητοι οι «ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ» ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ Ο Ιερεύς Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αει και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο χορός Αμήν. Ο Ιερεύς Δόξα σοι, ο Θεός ημών, δόξα

Διαβάστε περισσότερα

αναπέμπομεν, τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

αναπέμπομεν, τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. ΟΡΘΡΟΣ ΕΝ ΤΑΙΣ ΚΥΡΙΑΚΑΙΣ Ιερεύς Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε, νύν, καί αεί, καί εις τούς αιώνας τών αιώνων. Αναγνώστης Αμήν. Ιερεύς Δόξα σοί ο Θεός, δόξα σοί. Βασιλεύ Ουράνιε, Παράκλητε, το Πνεύμα της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. : Κύριε ελέησον.

Διαβάστε περισσότερα

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου. Δείτε την απόδοση Τῼ ΑΓΙῼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῼ ΣΑΒΒΑΤῼ καθ ᾧ ἑορτάζομεν τὴν θεόσωμον ταφὴν καὶ τὴν εἰς ᾅδου κάθοδον τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ Ο ΟΡΘΡΟΣ (Τελεῖται συνήθως τῇ Μ. Παρασκευῇ ἑσπέρας ἐνιαχοῦ ὅμως τελεῖται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ. Ψαλλομένη τῇ 12ῃ τοῦ μηνὸς Ἰουλίου. Ποίημα τοῦ Μητροπολίτου Ἐδέσσης Ἰωήλ. Ἐν τῷ Μικρῷ Ἑσπερινῷ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ. Ψαλλομένη τῇ 12ῃ τοῦ μηνὸς Ἰουλίου. Ποίημα τοῦ Μητροπολίτου Ἐδέσσης Ἰωήλ. Ἐν τῷ Μικρῷ Ἑσπερινῷ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ Ψαλλομένη τῇ 12ῃ τοῦ μηνὸς Ἰουλίου Ποίημα τοῦ Μητροπολίτου Ἐδέσσης Ἰωήλ Ἐν τῷ Μικρῷ Ἑσπερινῷ Ἱστῶμεν στίχους δ καὶ ψάλλομεν τὰ ἑξῆς Προσόμοια. Ἦχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ. Ήχος πλ. α' Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, καί εν τοίς μνήμασι, ζωήν χαρισάμενος.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ. Ήχος πλ. α' Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, καί εν τοίς μνήμασι, ζωήν χαρισάμενος. top ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΙΚΡΟΝ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ - ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΣ Καθ' ημέραν - Σαββάτου - Κυριακής ΟΡΘΡΟΣ Καθημερινά - Κυριακή - Τεσσαρακοστή ΤΥΠΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Χρυσοστόμου - Βασιλείου - Προηγιασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ὡς τοῦ Χριστοῦ Μεγαλομάρτυρα παμμέγιστον, καὶ

Ὡς τοῦ Χριστοῦ Μεγαλομάρτυρα παμμέγιστον, καὶ Χαιοεςηρςήοιξι Οἴκξι εἰπ ςὸμ Ἅγιξμ ἔμδξνξμ Μεγαλξμάοςσοα Γεώογιξμ ςὸμ Τοξπαιξτόοξμ Ἐκ χειρογράφου δημοσιευθέμτος εἰς τὸ ἔργομ «Ὑμμογραφικὰ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου», ἐπιμελείᾳ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ. Ήχος πλ. α' Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, καί εν τοίς μνήμασι, ζωήν χαρισάμενος.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ. Ήχος πλ. α' Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, καί εν τοίς μνήμασι, ζωήν χαρισάμενος. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ο Ιερεύς: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε, νύν, καί αεί, καί εις τούς αιώνας τών αιώνων. ο Αναγνώστης: Αμήν. Δεύτε, προσκυνήσωμεν και προσπέσωμεν τω βασιλεί ημών Θεώ. Δεύτε, προσκυνήσωμεν και

Διαβάστε περισσότερα

Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ Ψαλλομένη ὑπὸ ἑπτὰ Ἱερέων, ἐν Ἐκκκλησίᾳ ἢ ἐν Οἴκῳ. Συναχθέντων τῶν ἑπτὰ Πρεσβυτέρων προτίθεται ἐν μέσῳ τετράπους καὶ ἐπάνω αὐτοῦ ἡ εἰκὼν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἢ τῆς Δεσποίνης

Διαβάστε περισσότερα

1 τον μεν πρωτον λογον εποιησαμην περι παντων ω ϑεοϕιλε ων ηρξατο ο ιησους ποιειν τε κα ι διδασκειν

1 τον μεν πρωτον λογον εποιησαμην περι παντων ω ϑεοϕιλε ων ηρξατο ο ιησους ποιειν τε κα ι διδασκειν 1INCIPIT LIBER ACTUUM APOSTOLORUM Πραξεις Αποστολων 1 1 τον μεν πρωτον λογον εποιησαμην περι παντων ω ϑεοϕιλε ων ηρξατο ο ιησους ποιειν τε κα ι διδασκειν 2 αχρι ης ημερας εντειλαμενος τοις αποστολοις δια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΥΨΕΝΗι. Οὗ ἡ Μνήμη τῇ ΙΒ Φεβρουαρίου. Ποιηθεῖσα ὑπό Κυρίλλου Μητροπολίτου Ρόδου

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΥΨΕΝΗι. Οὗ ἡ Μνήμη τῇ ΙΒ Φεβρουαρίου. Ποιηθεῖσα ὑπό Κυρίλλου Μητροπολίτου Ρόδου ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΥΨΕΝΗι Οὗ ἡ Μνήμη τῇ ΙΒ Φεβρουαρίου Ποιηθεῖσα ὑπό Κυρίλλου Μητροπολίτου Ρόδου ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Ἱστῶμεν στίχ. δ καὶ ψάλλομεν τὰ κάτωθι

Διαβάστε περισσότερα

Η Μεγάλη Εβδομάδα στη Λευκάδα

Η Μεγάλη Εβδομάδα στη Λευκάδα Η Μεγάλη Εβδομάδα στη Λευκάδα Του Γιάννη Ζαμπέλη Πρώτη δημοσίευση: εβδομαδιαία εφημερίδα «Τα Νέα της Λευκάδας» (Πάσχα 2005) Εισαγωγικό σημείωμα α μέρους Η εβδομάδα πριν το Πάσχα ονομάστηκε Μεγάλη από τους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Γ. Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, που τελείται μέσα στην ακολουθία που ονομάζεται Θεία Λειτουργία, είναι η σπουδαιότερη και τελειότερη λατρευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣ ΠΕΡΙΝΟΝ. Εις τό, Κύριε εκέκραξα, ψάλλομεν Στιχηρά Προσόμοια.

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣ ΠΕΡΙΝΟΝ. Εις τό, Κύριε εκέκραξα, ψάλλομεν Στιχηρά Προσόμοια. Μνήμη της Ανακομιδής των Λειψάνων των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, Κύρου και Ιωάννου ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣ ΠΕΡΙΝΟΝ Εις τό, Κύριε εκέκραξα, ψάλλομεν Στιχηρά Προσόμοια. Ήχος δ' Ως γενναίον εν Μάρτυσι Τήν δυάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟ & ΕΙΡΗΝΗ (ποίημα Γερασίμου Μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου) Εὐλογητός ὁ Θεός Ἀμήν.

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟ & ΕΙΡΗΝΗ (ποίημα Γερασίμου Μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου) Εὐλογητός ὁ Θεός Ἀμήν. ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟ & ΕΙΡΗΝΗ (ποίημα Γερασίμου Μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου) Εὐλογητός ὁ Θεός Ἀμήν. Ψαλμός ΡΜΒ (142) Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τήν δέησίν μου

Διαβάστε περισσότερα

Καί πάλιν παρά τών δύο Χορών τό πρώτον Η ζωή εν τάφω, κατετέθης Χριστέ, καί Αγγέλων στρατιαί εξεπλήττοντο, συγκατάβασιν δοξάζουσαι τήν σήν.

Καί πάλιν παρά τών δύο Χορών τό πρώτον Η ζωή εν τάφω, κατετέθης Χριστέ, καί Αγγέλων στρατιαί εξεπλήττοντο, συγκατάβασιν δοξάζουσαι τήν σήν. ΣΤΑΣΙΣ ΠΡΩΤΗ Ήχος πλ. α' 1. Η ζωή εν τάφω, κατετέθης Χριστέ, καί Αγγέλων στρατιαί εξεπλήττοντο, συγκατάβασιν δοξάζουσαι τήν σήν. 2. Η ζωή πώς θνήσκεις; πώς καί τάφω οικείς; τού θανάτου τό βασίλειον λύεις

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ανδρέας ο δια Χριστόν σαλός, προφητείες, σελ. 1

Άγιος Ανδρέας ο δια Χριστόν σαλός, προφητείες, σελ. 1 Άγιος Ανδρέας ο δια Χριστόν Σαλός (6ος αιώνας μ.χ) Ευκαιρήσαντός ποτέ του Επιφανίου επί το αυτό και του Οσίου Ανδρέου, έλαβεν αυτόν εις τον οίκον αυτού, ποιήσαι εν αναπαύσει καν μίαν εβδομάδα και ανεθήναι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΤΡΙΑΚΗ

ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΤΡΙΑΚΗ ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΤΡΙΑΚΗ ΑΒΒΑΣΟΝ ΕΙ ΣΟΝ ΕΠΕΡΙΝΟΝ ΕΙ ΣΟ ΚΤΡΙΕ ΕΚΕΚΡΑΞΑ Στιχηρὰ Ἀναστάσιμα τῆς Ὀκτωήχου. Στίχ. Ἐξάγαγε ἐκ φυλακῆς τὴν ψυχήν μου, τοῦ ἐξομολογήσασθαι τῷ ὀνόματί σου. Νίκην ἔχων Χριστέ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ. Η μέτρηση του ναού και οι δυο μάρτυρες στο 11ο κεφάλαιο.

ΣΤ. Η μέτρηση του ναού και οι δυο μάρτυρες στο 11ο κεφάλαιο. ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Πάτμος ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ Στην τοιχογραφία, οι δύο προφήτες Ενώχ και Ηλίας καθώς και ο Θεολόγος Ιωάννης, στο 11ο κεφάλαιο. «Ιδού Εγώ σας αποστέλλω τον Ηλία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ᾼΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΟΓΔΟΗΣ (Η ) ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ᾼΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΟΓΔΟΗΣ (Η ) ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ᾼΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΟΓΔΟΗΣ (Η ) ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει κατὰ τὰ ἔτη ἀπὸ Χριστοῦ 879-880 συγκληθείσης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ᾼΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

O ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΣ

O ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΣ O ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΣ Ο Μέγας Κωνσταντίνος ήταν ο πρώτος από τους βασιλείς της Ρώµης που δέχτηκε τον χριστιανισµό. Την εποχή που αυτός βρέθηκε αντιµέτωπος µε τα πολυάριθµα στρατεύµατα του Μαξέντιου,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 1. ΠΕΜΠΤΗ. Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ καὶ μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ Δι εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύ ριε Ἰη - σοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον καὶ σῶ σον ἡμᾶς. Ἀμήν. Μετανοίας γ' (3). Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν τῷ Βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.

Διαβάστε περισσότερα

Ορθοδοξία και Ρωμαιοκαθολικισμός (Παπισμός) - Κύριαι Διαφοραί. (Αρχ. Γεώργιος Καψάνης, Ηγούμενος Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους) alopsis

Ορθοδοξία και Ρωμαιοκαθολικισμός (Παπισμός) - Κύριαι Διαφοραί. (Αρχ. Γεώργιος Καψάνης, Ηγούμενος Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους) alopsis Ορθοδοξία και Ρωμαιοκαθολικισμός (Παπισμός) - Κύριαι Διαφοραί. (Αρχ. Γεώργιος Καψάνης, Ηγούμενος Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους) alopsis Σήμερα, αντί άλλου σχολίου, με αφορμή την επίσκεψη του

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος στή βυζαντινή Λειτουργία καί Ὑμνογραφία τοῦ πρωτοπρ. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος στή βυζαντινή Λειτουργία καί Ὑμνογραφία τοῦ πρωτοπρ. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος στή βυζαντινή Λειτουργία καί Ὑμνογραφία τοῦ πρωτοπρ. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη (Εἰσήγηση στό Διεθνές Λειτουργικό Συνέδριο μέ θέμα: «Il Cristo trasfigurato nella tradizione spirituale

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟ ΕΙΚΤΙΚΟΙ ΥΟ ΠΕΡΙ ΕΚΠΟΡΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟ ΕΙΚΤΙΚΟΙ ΥΟ ΠΕΡΙ ΕΚΠΟΡΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟ ΕΙΚΤΙΚΟΙ ΥΟ ΠΕΡΙ ΕΚΠΟΡΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ. (σελ. 68) Προλ. Πάλιν ὁ δεινός καί ἀρχέκακος ὄφις, τήν ἑαυτοῦ κεφαλήν καθ ἡμῶν διαιρών, ὑποψιθυρίζει τά τῆς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο )

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο ) 1 Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο ) Ι.) Η θεμελιακή αφετηρία της Εκκλησίας Η Εκκλησία από την πρώτη στιγμή της ιστορικής της φανέρωσης, είναι μια κοινότητα λατρευτική,

Διαβάστε περισσότερα

Η ενότητα της Εκκλησίας. Από: Στ. Παπαδόπουλος, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τ. 2, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήναι 1999.

Η ενότητα της Εκκλησίας. Από: Στ. Παπαδόπουλος, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τ. 2, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήναι 1999. Στυλιανός Παπαδόπουλος Η ενότητα της Εκκλησίας Από: Στ. Παπαδόπουλος, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τ. 2, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήναι 1999. Η Εκκλησία, εφόσον είναι σώμα Χριστού, που σκοπό έχει την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ

ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ ΑΡΧΙΜ. ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΣΣΕΞ ΤΟΜΟΣ 1 Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΖΩΗ ΜΟΥ & ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΖΩΗ ΜΟΥ ΕΚΔ. ΠΟΥΡΝΑΡΑ 1983. Μετάφραση Rosemary Edmonds ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ ΕΚΔ. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα